Sunteți pe pagina 1din 18

POLITICA SOCIAL

CUPRINS: Introducere ................................................................................................................................ 4 I. Politica social a Uniunii Europene ......................................................................................... 6 I.1. Momente cheie ................................................................................................................. 6 I.2. Situa ia curent ................................................................................................................. 8 I.2.a. Baza legal ................................................................................................................ 8 I.2.b. Actori institu ionali ai politicii sociale n UE.............................................................. 9 I.2.c. Agenda politicii sociale............................................................................................ 11 A. Priorit i ale politicii sociale.................................................................................. 12 B. Direc ii de ac iune ale politicii sociale ................................................................... 13 C. Strategii, instrumente i metode de implementare a politicii sociale....................... 14 I.2.d. Aspecte problematice, tendin e i provoc ri ............................................................. 21 II. Politica social n Romnia .................................................................................................. 23 II. 1. Alinierea la standardele comunitare.............................................................................. 23 II.2. Organizarea politicii sociale n Romnia ....................................................................... 26

Introducere
Politica social a UE este format dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat i multiplicat pe parcursul timpului i care ac ioneaz n acele sectoare de activitate ce afecteaz sau genereaz gradul de bun stare individual i social . Permanenta preocupare a comunit ii europene pentru aspectele de politic social - nceput cu Tratatul de Roma (1957)a dus, n timp, la crearea unui model social european1. Unul din momentele cele mai importante ale evolu iei acestui model se situeaz n jurul anului 2000, cnd se face trecerea de la o abordare bazat pe minimizarea consecin elor sociale negative ale schimb rii structurale, la o abordare ce are n vedere modernizarea sistemului social european i investi ia n capitalul uman altfel spus, se trece de la o abordare cantitativ (minimizarea consecin elor) la una calitativ (investi ia n oameni). De asemenea o caracteristic important a politicii sociale este delegarea responsabilit ilor de atingere a obiectivelor comunitare c tre Statele Membre. De i preocuparea pentru aspectele sociale la nivel comunitar este prezent nc de la nceputurile acesteia, iar instrumente de politic social au fost nfiin ate timpuriu (crearea Fondului Social European n 1958), din punct de vedere programatic politica social debuteaz odat cu adoptarea, n 1989, a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucr torilor2 (cunoscut i drept Carta Social ). Carta Social reflect preocuparea pentru dimensiunea social a politicilor comunitare n contextul construc iei pie ei unice europene i a fost elaborat n urma unui proces de consultare a p r ilor interesate (reprezentan i ai angajatorilor, lucr torilor, liber profesioni tilor, fermierilor, etc.). Important de men ionat este c , de i n faza de proiect se prefigura o solu ie la nivel comunitar, documentul final accentueaz rolul i responsabilit ile SM n direc ia aplic rii i respect rii drepturilor sociale fundamentale: libera circula ie a muncitorilor, angajarea i salarizarea, mbun t irea condi iilor de munc i de via , protec ia social , libertatea de asociere i negocierea colectiv , formarea profesional , tratamentul egal al b rba ilor i femeilor,
1 European

Social Model

protec ia s n t ii i siguran a la locul de munc , protec ia copiilor, adolescen ilor, persoanelor n vrst i a persoanelor cu handicap, precum i informarea, participarea i consultarea lucr torilor n probleme ce i afecteaz direct. Carta a fost semnat n decembrie 1989 de c tre 11 state

membre (SM), singura excep ie fiind Marea Britanie care a semnat n 1998. Pasul urm tor n programarea politicii sociale este reprezentat de Cartea Verde (Green Paper) documentul care a lansat procesul de dezbatere asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar (1993), n vederea elabor rii C r ii Albe (White Paper) n 1994. Liniile de discu ie identificate prin Cartea Verde privesc: priorit ile commune tuturor SM n domeniile pie ei muncii, form rii profesionale i protec iei sociale; mbun t irea situa iei ocup rii for ei de munc ; accelerarea progresului n crearea unui sistem de produc ie bazat pe calitate; stimularea solidarit ii i integr rii sociale; lupta mpotriva s r ciei i excluderii sociale; pia a unic i libera circula ie a persoanelor; promovarea egalit ii de anse pentru b rba i i femei; sprijinirea dialogului social; coeziunea economic i social ; n acest proces de consultare au fost implicate institu ii ale Uniunii Europene, SM i diverse organiza ii publice, al turi de care au stat reprezentan i ai angajatorilor i ai sindicatelor. Ca rezultat al procesului consultativ ini iat de Cartea Verde, Cartea Alb stabile te liniile de ac iune ale politicii sociale comunitare pn n anul 2000 (cnd vor fi retrasate n Agenda Politicii Sociale). Conform acesteia, principala prioritate a fost stabilit ca fiind crearea de noi locuri de munc , strns corelat cu formarea unei for e de munc educate, ncurajarea unor stardarde ridicate de munc i crearea unei pie e europene a muncii ce constituie priorit ile imediat urm toare. Al turi de acestea stau crearea de oportunit i egale pentru femei i b rba i, politica i protec ia social , s n tatea public , parteneriatele sociale, cooperarea interna ional i
2 n

englez , Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers

eficacitatea implement rii legisla iei europene. Aceste priorit i au fost adresate prin adoptarea a dou programe de ac iune pe termen mediu, pentru perioadele 1995 -1997 i 1998 2000. A a cum aminteam la nceput, anul 2000 reprezint un moment cheie n evolu ia modelului social comunitar, datorit abord rii noi pe care o aduce prin centrarea pe calitate. Asfel, se discut posibilitatea cre terii ratei de ocupare a for ei de munc prin stimularea cre rii de noi locuri de munc , ns este vorba de locuri de munc de calitate. Atunci a fost adoptat Agenda Politicii Sociale (Social Policy Agenda), ce traseaz cadrul i priorit ile de dezvoltare ale politicii sociale pn n anul 2005. Astfel, provoc rile c rora trebuie s le r spund Agenda Social sunt date de rata de ocupare a for ei de munc , cre terea importan ei tehnologiilor informa iei i num rul redus al celor ce au abilit i n domeniu, dezvoltarea unei economii bazat pe cunoa tere, situa ia social , procesul de extindere a UE i interna ionalizarea politicii sociale. n acest context, principiul care st la baza modelului social astfel reformat (prin centrarea pe calitate) este nt rirea rolului politicii sociale ca factor productiv, adic integrarea politicii sociale cu politica economic i cu politica ocup rii for ei de munc .

I. Politica social a Uniunii Europene


I.1. Momente cheie
Politica social a comunit ii europene a debutat odat cu tratatul de constituire a acesteia, n 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii sociale prin articolele sale referitoare la libera circula ie a muncitorilor i la libertatea de stabilire a acestora, n contextul cre rii pie ei comune. Tot prin acest tratat a fost prev zut i crearea Fondul Social European, instrumentul de finan are a politicii sociale i cel mai vechi dintre fondurile structurale.

Pasul urm tor a fost constituit de adoptarea Actului Unic European (The Single European Act), n 1986, ce con ine directive privind s n tatea i siguran a la locul de munc , introduce dialogul social i conceptul de coeziune economic i social (materializat prin crearea Fondului de coeziune economic i social ). Anul 1989 constituie un moment important al construc iei sociale europene prin adoptarea primului document programatic al politicii sociale Carta Social , ce stabile te drepturile sociale fundamentale i, odat cu acestea, direc iile de ac iune ale politicii sociale. Un an mai trziu, n 1990, Tratatul de la Maastricht (ratificat n 1992) stabile te ca unul din obiectivele Uniunii atingerea unui nivel ridicat de ocupare a for ei de munc i al protec iei sociale, egalitatea ntre femei i b rba i [...] cre terea standardelor de via i a calit ii vie ii... (Articolul 2). n 1991 a fost adoptat Protocolul Social (Social Policy Protocol), ce a fost anexat Tratatului de la Maastricht i care stabile te obiectivele politicii sociale (prefigurate de Carta Social ): promovarea ocup rii for ei de munc , mbun t irea condi iilor de via i de munc , combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea resurselor umane, etc. (semnat de 11 SM, nu i de Marea Britanie). Cartea Verde (Green Paper), lansat n 1993, deschide procesul de discu ie asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar i este urmat , n 1994, de Cartea Alb (White Paper) ce stabile te priorit ile politicii sociale pn n anul 2000. Acestea sunt concretizate n programele de ac iune social pentru perioadele 1995-1997 i 1998 -2000. n 1997, prin Tratatul de la Amsterdam (ratificat n 1999) este abrogat Protocolul Social, este lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) i este integrat un nou articol n Tratatul UE, un articol privind ocuparea for ei de munc i cunoscut ca Titlul VIII. 1998 este anul n care Marea Britanie semneaz Acordul Social i particip astfel la politica social comunitar . Anul 2000 constituie un moment major n evolu ia politicii sociale prin elaborarea Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy), prin care este stabilit obiectivul pe zece ani al Uniunii Europene, reprezentat de transformarea economiei comunitare n cea mai competitiv economie bazat pe cunoa tere. Tot n acest an a fost adoptat i Agenda Politicii Sociale, ce preia acele obiective specifice i elemente ale strategiei ce in de politica social i le converte te ntr-un program de ac iune pe 5 ani, care constituie cadrul politicii sociale actuale. n 2003 a avut loc evaluarea intermediar a Agendei Sociale, ce are ca rezultat ajustarea priorit ilor Agendei n func ie de progresul nregistrat pn n acest moment i de schimb rile politice, economice i sociale ntregistrate la nivel comunitar.

I.2. Situa ia curent


I.2.a. Baza legal
Baza legal a politicii sociale a fost stabilit prin Tratatul de la Roma (Tratatul Comunit ii Europene, 1957, i rennoit), nt rit prin Actul Unic European (1986/1987) i consolidat prin Tratatul de la Maastricht (1992) i Tratatul de la Amsterdam (Tratatul Uniunii Europene 1997). Tratatul de la Roma reflect momentul de nceput al politicii sociale prin cteva articole referitoare la libera circula ie a muncitorilor i a libert ii de stabilire a acestora, n contextul cre rii pie ei comune. Actul Unic European a completat aceast linie prin o serie de articole referitoare la s n tatea i siguran a la locul de munc , dialogul cu partenerii sociali i coeziunea economic i social . n momentul de fa , cadrul legal general al politicii sociale este dat de Articolele 2 i 13 ale Tratatului CE i Articolul 2 al Tratatului UE, care continu ini iativele anterioare prin ad ugarea de prevederi referitoare la combaterea discrimin rii (de gen, a discrimin rii rasiale, etnice, religioase, bazate pe disabilit i, vrst sau orientare sexual ).

Astfel, Articolul 2 al Tratatului CE prevede - al turi de o dezvoltare economic armonioas , echilibrat i durabil un nivel ridicat de ocupare a for ei de munc i al protec iei sociale, egalitatea ntre femei i b rba i [...] cre terea standardelor de via i a calit ii vie ii..., n timp ce Articolul 13 se refer la adoptarea de m suri adecvate pentru combaterea discrimin rii bazate pe sex, origine etnic sau rasial , religie sau convingeri religioase, dizabilit i, vrst sau orientare sexual . Tot n Tratatul CE , politica social este adresat distinct n Titlul VIII (Articolele 125-130) referitor la ocuparea for ei de munc i Titlul XI (Articolele 136-145) ce se refer explicit la politica social , educa ie, formare profesional i tineret. Articolul 2 al Tratatului UE - stabilind obiectivele Uniunii Europene- preia aceste reglement ri i men ioneaz promovarea progresului economic i social printr-un nivel ridicat al ocup rii for ei de munc , nt rirea drepturilor i intereselor indivizilor (prin introducerea cet eniei europene) i libera circula ie a persoanelor. Al turi de aceste prevederi juridice stau o serie de directive i reglement ri privind Fondul Social European (FSE), condi iile de munc , ocuparea for ei de munc i omajul, securitatea social .

I.2.b. Actori institu ionali ai politicii sociale n UE


Principalii actori institu ionali implica i n procesul de decizie i de implementare a politicii sociale sunt reprezenta i de Comisia European , Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Mini tri) i Comitetul Economic i Social, sprijini i n activitatea lor de trei agen ii europene i un num r egal de parteneri sociali. Comisia European este direct responsabil pentru preg tirea i asigurarea implement rii politicilor sociale, prin Direc ia General (DG) Probleme Sociale i Ocupare a For ei de Munc .3 Rolul s u este de a ini ia si definitiva noi acte legislative n domeniu i de a se asigura c m surile astfel adoptate vor fi implementate de Statele Membre. n activitatea sa, DG colaboreaz cu DG Mediu i DG Dezvoltare Regional . Parlamentul European este implicat n procesul decizional prin Comitetul pentru Ocupare i probleme sociale4, ale c rui responsabilit i au n vedere diverse aspecte ce in de politica de ocupare a for ei de munc i de politica social . Consiliul UE este echivalentul unui consiliu de mini tri la nivel european i se reune te de cteva ori pe an , n scopul coordon rii politicilor sociale ale SM.
Employment and Social Affairs on Employment and Social Affairs

3 DG

4 Committee

Comitetul Economic i Social (CES) are rol consultativ n procesul de decizie i emite opinii, la solicitarea Comisiei Europene, care au ns numai caracter informativ. CES constituie leg tura cu societatea civil , n cadrul s u fiind reprezentate diverse organiza ii economice i sociale de pe teritoriul SM. Comitetul de Ocupare (a for ei de munc )5 a fost nfiin at n anul 2000 (nlocuind Comitetul pentru Ocupare i Pia a muncii), are rol consultativ i este activ implicat n dezvoltarea Strategiei europene de angajare a for ei de munc (European Employment Strategy), precum i n promovarea coordon rii ntre SM n privin a politicilor ce in de ocuparea i de pia a for ei de munc . Centrul European de Monitorizare a Rasismului i Xenofobiei, cu sediul la Viena, a fost nfiin at n 1997 (ncepndu- i activitatea n 1998) i sprijin procesul decizional prin furnizarea de date i informa ii referitoare la situa ia rasismului, xenofobiei, islamofobiei i anti-semitismului la nivel comunitar, precum i elaborarea de studii i strategii de ac iune n acest domeniu. Funda ia European pentru mbun t irea Condi iilor de Via i de Munc a fost nfiin at n 1975 i are sediul la Dublin. Activitatea sa este orientat n dou direc ii: (1) managementul cercet rii i (2) informare i comunicare. De asemenea, Funda ia sprijin procesul decizional

prin furnizarea de date privind mbun t irea condi iilor de via i de munc la nivel european. Agen ia European pentru S n tate i Securitate la Locul de Munc , cu sediul la Bilbao, a fost nfiin at n 1996, n scopul de a colecta, disemina i facilita schimbul de informatii i bune practici n domeniu. Rolul s u n procesul decizional const n furnizarea de date privind s n tatea i securitatea la locul de munc , pe baza c rora sunt fundamentate propunerile i ini iativele Comisiei Europene n aceast direc ie. Al turi de aceste organisme comunitare, un rol important n trasarea cadrului politicii sociale l au partenerii sociali, reprezenta i de Confedera ia Sindical European (ETUC6), Uniunea
5 Employment 6 ETUC

Committee - European Trade Union Confederation

Patronatului din Comunitatea European (UNICE7) i Centrul European pentru ntreprinderi Publice (CEEP8). Ace tia sunt implica i n procesul de dialog social i reprezint anagaja ii, patronatul i sectorul profesiilor liberale.

I.2.c. Agenda politicii sociale


Agenda Politicii Sociale9 este documentul programatic i cadrul de implementare al politicii sociale comunitare n perioda 2000-2005 i a fost adoptat n anul 2000, ca rezultat al Strategiei de la Lisabona - elaborat n anul 2000, n cursul pre edin iei portugheze. Strategia prezint obiectivul pe 10 ani (2010) al UE - de transformare a economiei comunitare n cea mai competitiv economie bazat pe cunoa tere - i descrie stategia elaborat pentru realizarea acestuia, ce reflect aproape toate activit ile economice, sociale i de mediu ale UE. Altfel spus, obiectivul Uniunii pentru urm toarea decad este de a cre te performan a economic , de a crea mai multe locuri de munc ( i mai bune) i de a folosi la maxim posibilit ile oferite de o societate bazat pe cunoa tere (knowledge-based society). Agenda Politicii Sociale preia acele obiective i elemente ale strategiei ce in de politica social i le converte te ntr-un program de ac iune pe 5 ani, ce constituie cadrul politicii sociale actuale i care are drept principiu de baz nt rirea rolului politicii sociale ca factor productiv. n plus, Agenda reflect transformarea i trecerea acestei politici de la o abordare bazat pe minimizarea consecin elor sociale negative (ap rute odat cu schimbarea structural ) la una centrat pe calitate i avnd n vedere modernizarea sistemului social i investi ia n oameni10, care integreaz politica social cu politica economic i politica de ocupare a for ei de munc - dup cum se poate observa din schema de mai jos.11
7 UNICE 8 CEEP

Union of Industrial and Employers Confederations in Europe - European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic

Interest 9 n englez , - Social Policy Agenda 10 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Social policy Agenda, COM (2000) 379 final. 11 Idem.

A. Priorit i ale politicii sociale Priorit ile politicii sociale pentru perioada 2000-2005 reflect aceast orientare spre calitate i sunt reprezentate de: gradul ridicat de ocupare al for ei de munc are n vedere crearea i promovarea de noi locuri de munc ; calitatea muncii se refer la locuri de munc mai bune i la moduri mai echilibrate de combinare a vie ii profesionale cu via a personal , ceea ce implic existen a unor politici de angajare mai bune, salarii rezonabile i o organizare a muncii adaptat att nevoilor companiilor ct i nevoilor indivizilor; calitatea politicii sociale propriu-zise implic un grad ridicat de protec ie social ,

existen a unor servicii sociale de calitate pe tot cuprinsul Uniunii i accesibile tuturor, crearea de oportunit i reale pentru to i indivizii i garantarea drepturilor fundamentale i Politica social Calitate social / Coeziune social Competitivitate / Dinamism Ocuparea for ei de munc / Calitatea muncii Politic economic Politic de ocupare (a for ei de munc ) a celor sociale aspecte ce joac un rol esen ial n atingerea obiectivului pe zece ani al politicii sociale, prin mbinarea productivit ii cu satisfac ia personal-profesional ; calitatea rela iilor industriale are n vedere adaptarea cu succes la schimb rile industriale i reflect impactul cunoa terii adic al noilor tehnologii i al cercet rii n progresul economic. Aceste priorit i reflect nevoile cu care se confrunt la ora actual societatea european i se constituie ca puncte de referin ale noii politici sociale, fiind secondate de instrumente i direc ii de ac iune special adoptate n vederea realiz rii lor. B. Direc ii de ac iune ale politicii sociale Rezolvarea priorit ilor prezentate anterior constituie provocarea major a politicii sociale la nceput de mileniu i impune structurarea pe obiective specifice i adoptarea de m suri de ac iune concrete i adecvate situa iilor identificate. Astfel, dat fiind c primele dou priorit i - gradul ridicat de ocupare al for ei de munc i calitatea muncii - in de dinamica pie ei muncii i de sfera profesional , ele sunt tratate mpreun i dispun de direc ii comune de ac iune ce au n vedere: crearea de locuri de munc mai multe i mai bune , cu scopul de a cre te rata general de ocupare pn la 70% i rata de ocupare n rndul femeilor pn la 60%; anticiparea i managementul schimb rii, precum i adaptarea la noul mediu de lucru (reprezentat de o societate bazat pe cunoa tere i pe dezvoltare tehnologic ) prin informarea corespunz toare i eficient att a angajatorilor ct i a angaja ilor n vederea ponder rii flexibilit ii i siguran ei unui loc de munc ; exploatarea oportunit ilor oferite de o societate bazat pe cunoa tere prin promovarea nv rii continue, a promov rii de noi forme de organizare a muncii i cre terea anselor de angajare a persoanelor cu handicap; promovarea mobilit ii for ei de munc , prin implementarea liberei circula ii a for ei de munc i eliminarea obstacolelor geografice, prin dezvoltarea de mecanisme ce faciliteaz mobilitatea (inclusiv noile tehnologii); Prioritatea referitoare la mbun t irea calit ii politicii sociale ca atare este reprezentat de m suri ce au vedere diverse domenii ale vie ii sociale i este strns corelat cu modul n care aceasta interfereaz cu via a profesional . Direc iile de ac iune adoptate pentru adresarea acestei nevoi sunt: modernizarea i mbun t irea protec iei sociale, astfel nct s asigure indivizilor un venit sigur, s se realizeze securizarea pensiilor i crearea unor sisteme de pensii durabile, s duc la dezvoltarea unui sistem de s n tate performant; promovarea incluziunii sociale - ce are ca obiectiv prevenirea i eradicarea s r ciei, precum i promovarea particip rii tuturor n via a economic i social ; promovarea egalit ii de gen, prin promovarea particip rii femeilor la via a economic , tiin ific , social , politic i civic ;

nt rirea drepturilor fundamentale i combaterea discrimin rii, prin asigurarea dezvolt rii i respect rii drepturilor sociale fundamentale. Promovarea calit ii n rela iile industriale este poate domeniul prioritar cu cel mai ridicat caracter de noutate i are n vedere nt rirea dialogului social, promovarea competitivit ii i a solidarit ii la acest nivel. Acestor direc ii de ac iune ce corespund unor priorit i specifice se adaug alte dou linii de dezvoltare a politicii sociale, ce corespund dimensiunii extra-comunitare a acesteia: preg tirea n vederea extinderii UE i promovarea cooper rii interna ionale. C. Strategii, instrumente i metode de implementare a politicii sociale Modalit ile de implementare a modelului social european sunt dintre cele mai variate i corespund complexit ii politicii sociale, formnd o gam larg de abord ri ce cuprinde elemente strategice, instrumente financiare, legislative i analitice, metode de dialog i coordonare. Acestea ac ioneaz concertat i mpreun asigur coeziunea intern a politicii sociale. Strategia european de ocupare a for ei de munc 12 Strategia european de ocupare a for ei de munc a fost adoptat odat cu introducerea, n Tratatul de la Amsterdam (1997), a capitolului referitor la ocuparea for ei de munc (Titlul VIII). Strategia are drept scop combaterea omajului la nivelul UE i a fost conceput ca instrument principal de trasare i coordonare a priorit ilor comunitare n aceast direc ie, priorit i ce vor fi adresate de fiecare SM n parte. Astfel spus, rolul acestei strategii este de a coordona, la nivel comunitar, politicile de ocupare ale SM. Ini ial elaborat ca strategie de cinci ani, aceasta a fost supus unei evalu ri intermediare n 2000 i unei evalu ri a impactului n 2002. n func ie de priorit ile identificate, strategia este structurat pe patru piloni, fiecare reprezentnd un domeniu de ac iune a c rui dezvoltare contribuie la o mai bun ocupare a for ei de munc la nivel comunitar: 1) angajabilitatea ce reprezint o nou cultur n sfera ocup rii for ei de munc i se refer la abilitatea de a fi angajat, contribuind la combaterea omajului n rndul tinerilor i la combaterea omajului pe termen lung; 2) antreprenoriatul ce promoveaz crearea de noi locuri de munc prin ncurajarea dezvolt rii locale; 3) adaptabilitatea ce are n vedere modernizarea organiz rii muncii i promovarea contractelor de munc flexibile; 4) asigurarea de anse egale se refer n special la adoptarea de m suri speciale pentru femei, n scopul reconcilierii vie ii profesionale cu via a personal . Modul de func ionare a strategiei este structurat pe mai multe etape, dup cum urmeaz : 1) stabilirea unor Direc ii n ocuparea for ei de munc (Employment Guidelines), document elaborat anual i avnd la baz o propunere a Comisiei Europene ce este discutat i aprobat de Consiliul European (Consiliul de Mini tri); 2) elaborarea unor Planuri na ionale de ac iune(National Action Plans) de fiecare SM n parte, ce descriu modul de aplicare a elementelor documentului anterior la nivelul SM respectiv;
12 n

englez European Employment Strategy

3) elaborarea, de c tre Comisie i Consiliu, a unui Raport comun asupra ocuparii (Joint Employment Report) ce are la baz planurile na ionale de ac iune; 4) trasarea de recomand ri specifice pentru fiecare SM (recomand ri ale Consiliului, pe baza propunerilor Comisiei). Metoda pe baza c reia se desf oar acest proces de coordonare a politicilor de ocupare a for ei de munc este o metod ini iat n cadrul Strategiei de ocupare i cunoscut ca metoda deschis

de coordonare13. Principiile ce sus in aceast metod sunt: principiul subsidiarit ii, ce const n stabilirea/mp r irea responsabilit ii ntre nivelul comunitar i cel na ional prin stabilirea obiectivelor la nivel comunitar i responsabilizarea SM n privin a implement rii m surilor de ac iune adoptate, pentru realizarea acestora la nivel na ional; principiul convergen ei, ce const n urm rirea obiectivelor comune prin ac iuni corelate; managementul pe baz de obiective, ce se refer la monitorizarea i evaluarea progresului prin stabilirea de indicatori comuni pentru toate SM; monitorizarea pe ar 14, ce const n elaborarea de rapoarte ce nregistreaz progresul i identific posibilele bune practici la nivel de SM; abordarea integrat , ce presupune extinderea Direc iilor politicilor pie ei muncii n sfera altor politici (sociale, educa ionale, antreprenoriale, regionale i de impozitare). Rezultatul evalu rilor din 2000 i 2002 au ar tat progrese n direc ia cre rii unui cadru integrat al politicilor na ionale, cre terii transparen ei politicilor de ocupare i a num rului de actori implica i (att la nivel comunitar, ct i la nivelul SM). De asemenea, au fost identificate aspectele sensibile ale politicilor de ocupare i trasate priorit ile perioadei urm toare. Astfel, dac la nivelul realiz rilor se poate vorbi de progresul politicilor na ionale n domeniu i de schimbarea percep ei asupra conceptului de ocupare i corelarea acestuia cu educa ia continu , de promovarea egalit ii de gen i de eficacitatea metodei deschise de coordonare, nu a fost neglijat nici identificarea priorit ilor i direc iilor de dezvoltare pentru perioada urm toare. Temele identificate pentru reforma Strategiei de ocupare a for ei de munc sunt: a) stabilirea de
13 n 14 n

englez The Open Method of Coordination englez - country surveillance

obiective clare, b) simplificarea Direc iilor de ocupare (f r a i reduce ns eficacitatea), c) nt rirea rolului parteneriatului social n aplicarea strategiei i d) cre terea coeren ei i complementarit ii cu alte procese comunitare.15 Dialogul social Dialogul social ini iat n 1985, promovat n 1986 (prin Actul Unic European) i consolidat n 199816 - este unul din elementele cheie ale modelului social european i joac un rol important n cadrul Strategiei europene de angajare a for ei de munc . Dialogul social reprezint o procedur de consultare la nivel comunitar, n care sunt implica i diver i parteneri sociali, pe de o parte, i Comisia European , pe de alt parte. Partenerii sociali implica i , a a cum am ar tat anterior, sunt: Confedera ia Sindical European (ETUC), Uniunea Patronatului din Comunitatea European (UNICE) i Centrul European pentru ntreprinderi Publice (CEEP), reprezentnd anagaja ii, patronatul i sectorul profesiilor liberale. n timp, dialogul social s-a dovedit a fi o procedur eficient de g sire a solu iilor comune n dezvoltarea politicilor sociale, avnd ca rezultat un num r de opinii comune i de acorduri colective (4) ntre partenerii sociali i Comisia European . Opiniile sunt expresii formale ale rezultatului dialogului social, ce nu impun obliga ii asupra p r ilor implicate ci reprezint numai o pozi ie comun , de compromis, asupra unui aspect problematic. Pn acum au fost adoptate 15 astfel de opinii comune. Spre deosebire de acestea, acordurile colective au caracterului unui angajament asumat de comun acord de c tre p r ile intetresate i reprezint o modalitate de a conveni asupra unei solu ii ce rezolv o problem comun . Acordurile realizate pn n prezent se refer la: concediul parental (1996) prevede posibilitatea lucr torilor de a primi concediu parental dup na terea copilului i expirarea concediului de maternitate; munca cu jum tate de norm (1997) permite lucr torilor s i adapteze orarul de

munc ; contractele pe termen limitat (1999) permite angajatorului s foloseac mai multe contracte pe timp limitat pentru acela i muncitor;
from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Taking Stock of Five Years of the European Employment Strategy, COM (2002) 416 final pag.4. 16 Commission Communication of 20 May 1998: Adapting and promoting the social dialogue at Community level
15 Communication

organizarea timpului de lucru al personalului de pe mare (1999) ce stabile te organizarea timpului de lucru i alternarea orelor de lucru cu cele de odihn . Toate aceste acorduri au fost transformate n directive. Un aspect particular al dialogului social este dialogul sectorial, ce reprezint derularea unor procese de negociere i consultare la nivel descentralizat i avnd ca rezultat ncheierea unor acorduri cadru (o solu ie de compromis ntre opinii comune i acorduri colective). Caracterul acestor acorduri nu este unul obligatoriu, ci voluntar, care exprim dorin a p r ilor implicate de a avea cadre comune de ac iune ntr-o anumit direc ie. Un exemplu de astfel de acord este cel ncheiat ntre CEEP i ETUC (1990) n domeniile transportului i distribu iei energiei. Dialogul sectorial se dovede te a fi un mod eficient de interven ie la acest nivel i asigur dimensiunea orizontal a procesului de consultare i negociere, ceea ce nu face dect s vin n ntmpinarea noilor tendin e de dezvoltare a politicilor europene, bazate pe voluntariat17. A a cum men ionam la nceput, dialogul social este un element esen ial al modelului social european, dar nu numai. Implicarea i consultarea partenerilor sociali n procesul de decizie a dobndit din ce n ce mai mult importan n dezvoltarea politicilor comunitare, iar pentru rile n curs de aderare crearea structurilor de dialog este un aspect necesar al acestui proces. Fondul Social European18 Fondul Social European (FSE), nfiin at prin Tratatul de la Roma, reprezint principalul instrument financiar al politicii sociale europene i este unul din fondurile structurale ale politicii regionale. n particular, FSE constituie instrumentul de implementare a Strategiei europene de ocupare i finan eaz trei tipuri de ac iuni: formarea profesional , reconversia profesional i m suri ce duc la crearea de locuri de munc . n urma procesului de reform prin care au trecut fondurile structurale n 1999, priorit ile de ac iune s-au schimbat iar pentru perioada 2000-2006 FSE va sprijini m surile de combatere a omajului, de dezvoltare a resurselor umane i integrare pe pia a muncii cuprinse n Strategia de ocupare. Astfel, priorit ile tematice pentru perioada 2000-2006 sunt grupate n dou categorii: (a) adaptarea la noua economie manifest n cadrul
17 Vezi 18 Pentru

acordurile voluntare de mediu. detalii complementare referitoare la acest fond, vezi bro ura Politica regional .

dialogului social i (b) promovarea strategiilor locale de ocupare (a for ei de munc ) i inovare. Pentru prima categorie, au fost stabile 5 astfel de teme: anticiparea schimb rii economice i sociale; utilizarea instrumentelor informatice n cadrul dialogului social; noi abord ri n direc ia dezvolt rii responsabilit ii sociale corporative19; modernizarea organiz rii muncii; promovarea nv rii continue. Pentru promovarea strategiilor locale (categoria b), priorit ile tematice sunt date de: analizarea situa iilor existente la nivel local privind ocuparea for ei de munc ; dezvoltarea de parteneriate locale, cu actori relevan i din diferite sectoare; studii i cercet ri relevante pentru preg tirea strategiilor locale de ocupare; dezvoltarea i implementare de strategii locale;

monitorizare i evaluare; schimbul i diseminarea de informa ii, dezvoltarea de re ele. Dup cum se poate observa, aceste priorit i reiau priorit ile Agendei Politicii Sociale i ale Strategiei de ocupare i le translateaz la nivel practic. Finan area prin FSE este sus inut i de programul comunitar EQUAL, care sus ine ac iuni ce promoveaz egalitatea de anse i lupta mpotriva discrimin rii, al turi de un set de Ac iuni inovatoare20 ce promoveaz noi abord ri privind formarea profesional i adaptarea industrial ( i cunoscute ca m suri ale Articolului 6). Metode i strategii adiacente Aceast categorie a modalit ilor de implementare a politicii sociale cuprinde crearea unui cadru legislativ comun tuturor statelor membre, accentuarea unei anumite priorit i n mai multe direc ii de ac iune (cum este cazul egalit ii de gen) i utilizarea de analize politice i cercet ri. O importan special este acordat acestora din urm prin nfin area a trei organisme separate ce monitorizeaz evolu ia i implementarea politicii sociale: Centrul European de Monitorizare a
19 n 20 Pentru

englez -, corporate social responsibility. detalii privind programul EQUAL, vezi bro ura Politica regional .

Rasismului i Xenofobiei21 (Viena), Funda ia European pentru mbun t irea Condi iilor de Via i de Munc 22 (Dublin) i Agen ia European pentru S n tate i Securitate la Locul de Munc 23 (Bilbao). Centrul European de Monitorizare a Rasismului i Xenofobiei a fost nfiin at n 1997 (ncepndu- i activitatea n 1998) i are drept scop furnizarea de date i informa ii referitoare la situa ia rasismului, xenofobiei, islamofobiei i anti-semitismului la nivel comunitar, precum i elaborarea de studii i strategii de ac iune n acest domeniu. De asemenea, Centrul disemineaz informa ii i exemple de bune practici prin re eaua sa RAXEN (Re eaua European de Informa ii privind Rasismul i Xenofobia)24, ce are puncte na ionale de colectare i diseminare a informa iei n fiecare SM. Funda ia European pentru mbun t irea Condi iilor de Via i de Munc a fost nfiin at n 1975 pentru a contribui la planificarea i crearea unor condi ii mai bune de via i de munc la nivelul UE. Activit ile sale se desf oar n parteneriat cu guvernele, organiza iile patronale, sindicatele i Comisia European , fiind orientate n dou direc ii: (1) managementul cercet rii i (2) informare i comunicare. De asemenea, organiza ia dispune de o re ea de Centre Na ionale de Leg tur 25 ce func ioneaz ca sisteme de comunicare i fac leg tura cu nivelele na ionale. Agen ia European pentru S n tate i Securitate la Locul de Munc a fost nfiin at n 1996, n scopul de a colecta, disemina i facilita schimbul de informatii economice, tehnice i tiin ifice privind mbun t irea condi iilor de munc , precum i bune practici de prevenire a acccidentelor de munc i a bolilor profesionale.
englez englez 23 n englez 24 n englez 25 n englez
22 n 21 n

- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions European Agency for Safety and Health at Work - European Information Network on Racism and Xenophobia - National Liaison Centers

I.2.d. Aspecte problematice, tendin e i provoc ri26


Evaluarea intermendiar a Agendei Politicii Sociale, realizat n 2003, a ar tat o schimbare vizibil a situa iei economice i politice la nievel comunitar, comparativ cu anul 2000 (cnd a fost lansat Agenda). Astfel, Europa anului 2003 este caracterizat de o ncetinire de durat a progresului economic, ce rezult n ncetinirea ritmului cre rii de noi locuri de munc i cre terea ratei omajului ceea ce ridic noi provoc ri pentru politica social a perioadei imediat

urm toare (2003-2005) i pentru realizarea obiectivelor stabilite n 2000. Aspectele problematice identificate n cursul acestei evalu ri evolueaz n jurul tendin elor demografice (mb trnirea popula iei i a for ei de munc n spa iul comunitar), inegalit ilor de gen nc existente, schimb rii naturii familiei (cre terea num rului familiilor monoparentale, ceea ce duce la ajustarea corespunz toare a protec iei sociale n aceast direc ie), schimb rilor tehnologice, disparit ilor sociale i s r ciei. Acestora li se adaug provocarea adus de extinderea Uniunii cu nc 10 state n anul 2004. Pe de alt parte ns , n timp ce economia comunitar este n regres, aceste noi SM nregistreaz o cre tere economic constant ceea ce poate impulsiona progresul economic la nivel comunitar. Una din principalele provoc ri aduse de extinderea UE n domeniul social se refer la discriminarea minorit ilor etnice - i n special a minorit ii roma i necesit crearea de solu ii comune la nivelul Uniunii. Acesteia i se adaug poten ialul migrator al for ei de munc din noile SM i modul n care va fi afectat peisajul social comunitar. Totu i, se poate ca acest efect migrator s nu fie unul de durat ci unul pe termen scurt, iar fenomenul migrator poate avea loc i n sens invers, datorit fo tilor lucr tori migran i ce pot alege s se ntoarc n ara de origine odat cu integrarea acesteia n UE. Revenind la situa ia general a politicii sociale la nivel comunitar, este de remarcat tendin a de accentuare a rolului responsabilit ii sociale corporative 27 adic a accept rii unei companii de a i justifica deciziile n fa a p r ilor interesate (afectate n mod direct de acestea). Ap rut la
component a lucr rii are la baz evaluarea intermediar a Agendei Politicii Sociale (Midterm Review of the Social Policy Agenda) i raportul Kok asupra extinderii UE (Wim Kok - Enlarging the European Union: Achievements and Challenges?) 27 n englez -corporate social responsibility
26 Aceast

nceputul anilor 90 n peisajul politic comunitar, acest nou concept economico-social duce la fomarea unor companii social-responsabile, care iau n considerare impactul ac iunilor lor asupra comunit ilor i mediului n care opereaz , asupra angaja ilor i consumatorilor, i care aleg s echilibreze profitul economic cu nevoile p r ilor interesate. Promovarea acestui nou tip de responsabilitate social este una din preocup rile UE, ce are astfel n vedere abordarea combinat a sectoarelor economic, social i protec ia mediului. Acestea sunt numai cteva din elementele n jurul c rora va evolua politica social n urm torii ani, la care se adaug preocuparea continu pentru mbun t irea calit ii rela iilor industriale (prin dezvoltarea de indicatori de calitate i promovarea n elegerii rela iilor industriale). De asemenea, se continu dezvoltarea obiectivelor stabilite n 2000, adic : cre terea num rului i calit ii locurilor de munc , dezvoltarea flexibilit ii i securit ii n contextual unui mediu de lucru n schimbare, modernizarea protec iei sociale, promovarea egalit ii de gen, combaterea s r ciei, discrimin rii i excluziunii sociale.

II. Politica social n Romnia


Pentru Romnia, ar n curs de aderare la UE i confruntat cu presiunea schimb rilor necesare alinierii la standardele comunitare, se poate spune c politica social reprezint un exemplu de succes n istoria procesului de negociere. Aceasta deoarece Capitolul 13 de negociere, corespunz tor politicii sociale, a fost deschis n al doilea semestru al anului 2001 i nchis provizoriu n primul semestru al anului 2002 - ceea ce nseamn c au fost stabilite elementele de baz ale tuturor domeniilor semnificative n acest sector, chiar dac procesul de corelare cu politica UE continu nc .

II. 1. Alinierea la standardele comunitare


Demarat n anul 1999 prin Programul Na ional de Aderare la UE, procesul de aderare a Romniei a cunoscut o abordare structurat odat cu deschiderea capitolelor de negociere (n

anul 2000). Fiecare capitol de negociere este detaliat n cadrul unui Document de pozi ie, ce cuprinde aspectele asupra c rora statul respectiv trebuie s ac ioneze n direc ia implement rii acquis-ului comunitar i a dezvolt rii cadrului institu ional adecvat. Documentul de pozi ie pentru Capitolul 13 are n vedere urm toarele aspecte ale politicii sociale: armonizarea legislativ , dialogul social, egalitatea de tratament pentru femei i b rba i, lupta mpotriva discrimin rii, ocuparea for ei de munc , FSE, securitatea social (inclusiv protec ia social a persoanelor vrstnice i eliminarea excluziunii sociale), integrarea persoanelor cu handicap, s n tatea public , s n tatea i siguran a la locul de munc i afilierea la Funda ia European pentru mbun t irea Condi iilor de Via i de Munc . n momentul ncheierii acestui capitol de negociere exista cadrul legal i institu ional de baz pentru fiecare din aceste domenii, ns reforma politicii sociale trebuia s continue. O evaluare a gradului de aliniere a politicii na ionale la standardele comunitare ale politicii sociale este dat de Parteneriatul pentru Aderare 2003, conform c ruia politica social i de ocupare a for ei de munc n Romnia mai avea de progresat n ceea ce prive te: continuarea alinierii la acquis-ul comunitar n domeniul legisla iei muncii, inclusiv elaborarea noului Cod al muncii; completarea transpunerii acquis-ului n domeniul egalit ii de tratament ntre femei i b rba i i implementarea lui, n special adoptarea legisla iei privind maternitatea, familia i copilul; continuarea alinierii la acquis-ul comunitar n domeniul anti-discrimn rii i implementarea sa adecvat ; continuarea transpunerii acquis-ului comunitar n sectorul s n t ii i siguran ei la locul de munc , precum i mbun t irea cooper rii ntre cele dou ministere de resort; completarea i continuarea implement rii legisla iei din domeniul s n t ii publice; implementarea Planului Na ional de Ac iune pentru Ocuparea For ei de Munc ; continuarea dezvolt rii capacit ii Agen ei Na ionale de Ocupare de promovare a programelor i m surilor active de ocupare, n special la nivel local i regional, precum i preg tirea acesteia pentru implementarea de proiecte prin FSE; continuarea m surilor de sprijin pentru partenerii sociali; promovarea dialogului social autonom, n special la nivel de ntreprinderi i la nivel sectorial; completarea legisla iei secundare necesare implement rii noii Legi privind Sistemul Na ional de Asisten Social (legea cadru, nr. 705/2001) i a dezvolt rii de sisteme de monitorizare i control n domeniu; nt rirea cooper rii inter-ministeriale i a descentraliz rii responsabilit ilor privitor la implementarea legisla iei din domeniul asisten ei sociale; implementarea Strategiei Anti-s r cie i de Promovare a Incluziunii Sociale i clarificarea cadrului institu ional adecvat pentru implementare. De asemenea, aceste nevoi sunt identificate i n Foaia de parcurs pentru Romnia i Bulgaria28, structurate ns n priorit i pe termen mediu i priorit i pe termen lung. Astfel, procesul de aliniere la standardele comunitare continu i priorit ile anterior semnalate sunt adresate prin adoptarea de m suri coresunz toare. Pentru perioada 2002-2003, a a cum se
28 Communication

from the Commission to the Council and to the European Parlaiment: Roadmaps for Bulgaria and Romania COM(2002)624 final

arat n raportul anual al progresului ntocmit de Guvernul Romniei29, realiz rile acumulate sunt structurate pe domeniile Documentului de pozi ie, astfel:

__legisla ia muncii a fost adoptat noul Cod al Muncii (ianuari 2003); __egalitatea de tratament pentru b rba i i femei a intrat n vigoare legea egalit ii de anse (iunie 2002) i au fost clarificate responsabilit ile delegate urm toarelor institu ii: Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc (ANOFM), Casa Na ionala de Pensii i alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), Inspectia Muncii (IM), Consiliul Na ional de Formare Profesional a Adu ilor (CNFPA), Institutul Na ional de Cercetare Stii ific n Domeniul Muncii i Protec iei Sociale i Institutul Na ional de CercetareDezvoltare pentru Protec ia Muncii, fiind avut n vedere i nfiin area unei Agen ii Na ionale pentru Egalitatea de anse ntre Femei si B rba i. __s n tate i securitate n munc au fost revizuite normele generale de protec ie a muncii i au fost transpuse prevederile a 20 de directive europene din domeniul securit ii i s n t ii n munc , precum i elaborarea unui Plan Na ional de mbun t ire a Condi iilor de Munc din sectorul sanitar (2003); __dialogul social au fost adoptate m suri legislative pentru: consolidarea statutului Consiliului Economic i Social, promovarea dialogului social bipartit (patronate-sindicate), crearea parteneriatului social n fundamentarea politicii de stabilire a salariului minim pe baza co ului minim de consum, elaborarea, n parteneriat, a Planului Na ional de Dezvoltare, crearea Forumului Virtual de Informare, Consultare si Dezbateri pentru Societatea Civil i Parteneriatul Social __s n tatea public a fost acordat aten ie ac iunilor de nt rire a capacit ii institu ionale de implementare a acquis-ului comunitar n domeniul bolilor transmisibile, al infec iei cu HIV la copii, al dependen ei de droguri, al tutunului i fumatului, al furniz rii serviciilor medicale; __ocuparea for ei de munc principala realizare a fost adoptarea Planului Na ional de Ac iune pentru Ocuparea For ei de Munc (PNAO) pentru perioda septembrie 200229 Raport asupra progreselor nregistrate n preg tirea pentru aderarea la Uniunea European n perioada septembrie 2002 - iunie 2003, Guvernul Romniei, iunie 2003

decembrie 2003, la care se adaug Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare a For ei de Munc (octombrie 2002) rezultat n urma consult rilor dintre Guvernul Romniei i reprezentan i ai Comisiei Europene, avnd drept scop identificarea unor domenii prioritare ce necesit o monitorizare a progresului realizat; __securitate social , persoane vrstnice i excluziune social au fost adoptate m suri n urm toareale direc ii: asigur rile sociale a fost elaborat proiectul Legii privind schemele facultative de pensii ocupa ionale; asisten a social - a fost aprobat Regulamentul cadru de organizare i func ionare a serviciului public de asisten social (2003) i a fost restructurat activitatea de protec ie a persoanelor cu handicap; __lupta mpotriva discrimin rii participarea Romniei (ncepnd cu anul 2002) la Programul Comunitar de Combatere a Discrimin rii (2002 2006); Aceste realiz ri i progrese sunt reflectate de forma de organizare a politicii sociale n Romnia i de adoptarea de noi proiecte legislative i planuri de ac iune.

II.2. Organizarea politicii sociale n Romnia


n Romnia, politica social este o politic concertat , coordonat de c tre Ministerul Muncii,

Solidarit ii Sociale i Familiei i sus inut de activitatea altor ministere precum Ministerul S n t ii i Ministerul Educa iei i Cercet rii. Domeniile de activitate ale politicii sociale na ionale sunt: A. Pia a for ei de munc (inclusiv omajul) i politicile salariale B. Pensiile i alte drepturi de asigur ri sociale; C. Asisten a social i politicile familiale; D. Rela iile de munc , securitatea i s n tatea n munc . La aceste 4 domenii de care este responsabil n special Ministerul Muncii se adaug domeniile: Asigur ri de S n tate, Politici din sfera locuin ei i locuirii, Politici n sfera Educa iei, Politicile sociale din domeniul proba iunii / reinser iei sociale a persoanelor delinvente i alte politici sociale de care sunt responsabile n principal alte ministere. Fiecare dintre aceste domenii are cadrul s u legal i institu ional, problemele specifice i priorit ile sale de ac iune. A. Domeniul pie ei for ei de munc (inclusiv omajul) i al politicilor salariale Acest domeniu cuprinde aspectele legate de ocuparea for ei de munc , reconversia profesional a omerilor, egalitatea de anse pe pia a muncii etc. i r spunde problemelor lor specifice. Cadrul legal de baz al acestui domeniu este format de Legea nr.76/2002 i de Ordonan a nr.129/2002. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc reglementeaz m surile pentru realizarea strategiilor i politicilor elaborate n vederea protec iei persoanelor pentru riscul de omaj, asigur rii unui nivel ridicat al ocup rii i adapt rii for ei de munc la cerin ele pie ei muncii30 i stabile te obiectivele na ionale n domeniu. Ordonan a nr.129/2002 se refer la formarea profesional a adul ilor i reprezint ordonan a omonim din 2000 (Ordonan a 129/2000), modificat i completat n 2002. Aceast ordonan stabile te obiectivele form rii profesionale a adul ilor, organizarea na ional a form rii profesionale a adul ilor, reglementeaz autorizarea furnizorilor de formare profesional i modalit ile de finan are ale acesteia. Documentul strategic al acestui domeniu este reprezentat de Planul Na ional de Ac iune pentru Ocuparea For ei de Munc (PNAO), adoptat n 2002 i structurat n patru piloni corespunz tori pilonilor Strategiei europene de ocupare a for ei de munc : I. mbun t irea capacit ii de angajare (angajabilitatea); II. Dezvoltarea spiritului antreprenorial i crearea de locuri de munc (antreprenoriatul); III. Promovarea capacit ii de adaptare a ntreprinderilor i a angaja ilor acestora (adaptabilitatea); IV. Asigurarea egalit ii de anse ntre femei i b rba i ( anse egale). PNAO cuprinde m surile pe termen scurt i mediu ce vor fi aplicate de Romnia pentru mbun t irea situa iei ocup rii for ei de munc , n func ie de priorit ile corespunz toare fiec ruia din cei 4 piloni.
30 LEGEA

Nr. 76 / 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc (M.O.nr. 103/06.02.2002)

Principalele institu ii ale domeniului for ei de munc sunt Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc (ANOFM) i Oficiul pentru Migra ia For ei de Munc . ANOFM a fost nfiin at n 1998 (Legea nr. 145/1998) - sub denumirea de Agen ia Na ional pentru Ocupare i Formare Profesional i a dobndit denumirea actual n anul 2000 (Ordonan a de urgen nr. 294/2000). ANOFM a fost nfiin at ca organism tripartit31 i are n subordine agen ii constituite la nivel jude ean i la nivelul municipiului Bucure ti, formnd astfel o re ea na ional de ocupare a for ei de munc . Agen ia are trei obiective principale, n vederea c rora i desf oar activitatea:

1) institu ionalizarea dialogului social n domeniul ocup rii si form rii profesionale; 2) aplicarea strategiilor na ionale n domeniul ocuparii i form rii profesionale; 3) aplicarea m surilor de protec ie social a persoanelor nencadrate n munca. Activit ile specifice ale Agen iei pentru realizarea acestor obiective (sau serviciile oferite) sunt: activit i de informare i consiliere a carierei, consultan n vedera nceperii unei afaceri, servicii de preconcediere, completarea veniturilor omerilor, subven ionarea locurilor de munc , medierea muncii, acordarea de credite, organizarea de cursuri de formare profesional i stimularea mobilit ii for ei de munc . Tot pentru stimularea mobilit ii for ei de munc , ns la nivel interna ional, ac ioneaz i Oficiul pentru Migra ia For ei de Munc . n atribu iile sale intr activit i de recrutare i plasare a for ei de munc , activit i de informare i consiliere a lucr torilor migran i ( i a celor interesa i), eliberarea permiselor de munc pentru cet enii str ini ce vor s lucreze n Romnia, precum i atestarea i recunoa terea calific rilor profesionale ale acestora. B. Domeniul pensiilor i altor drepturi de asigur ri sociale Acest domeniu cuprinde organizarea i func ionarea sistemului public de pensii i a al asigur rilor sociale n Romnia (cu excep ia asigur rilor de omaj i asigur rilor de s n tate care intr n alte categorii), ale c rui principii de baz sunt32: principiul unicit ii - statul organizeaz i garanteaz sistemul public bazat pe acelea i norme de drept;
31 Document

32 LEGEA

de pozi ie Capitolul 13, pag. 6. Nr. 19/17 martie 2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale (M.O.nr. 140/01.04.2000)

principiul egalit ii asigur tratament nediscriminatoriu tuturor participan ilor la sistemul public de pensii i asigur ri sociale; principiul solidarit ii sociale presupune drepturi i obliga ii reciproc asumante de c tre participan ii la sistem; principiul obligativit ii men ioneaz obligativitatea particip rii la sistem, pentru a putea beneficaia de serviciile acestuia; principiul contributivit ii presupune constituirea fondurilor de asigur ri sociale prin plata de contribu ii de c tre p r ile participante la sistem; principiul solidarit ii i redistribuirii intra i inter-genera ionale presupune redistribuirea fondurilor de asigur ri sociale att ntre membrii unei genera ii (prin existen a pensiei minime i plafonarea pensiei maxime) ct i de la o genera ie la alta prin utilizarea sistemului de pensii n flux; principiul autonomiei presupune administrarea de sine st t toare a sistemului public de asigur ri. Cadrul legal al sistemului de pensii i asigur ri sociale este trasat de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, ce reglementeaz modul i condi iile de func ionare ale sistemului, bugetul asigur rilor de stat i modul de realizare a contribu iei de asigur ri sociale. Al turi de aceasta, se afl n lucru o serie de proiecte legislative care de i se nscriu la celelalte 3 domenii influen eaz drepturile de pensii i asigur ri sociale: modificarea i completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , serviciile sociale, protec ia social a familiilor monoparentale, schemele facultative de pensii ocupa ionale i protec ia maternit ii la locurile de munc expuse riscurilor profesionale. Principala institu ie responsabil pentru func ionarea sistemului de pensii i asigur ri sociale

este Casa Na ional de Pensii i alte Drepturi de Asigur ri Sociale ( CNPAS), nfiin at n anul 2000 i avnd n subordine o re ea de case locale i regionale de pensii (toate cu personalitate juridic ). Rolul CNPAS const n asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protec ie social , stabilirea de proceduri pentru implementarea m surilor de asigur ri sociale i n admnistrarea majorit ii m surilor de aliniere la standardele comunitare n acest direc ie. C. Domeniul asisten ei sociale i politicilor familiale n cadrul acestui domeniu exist trei direc ii de dezvoltare (subdomenii): (a) presta ii i servicii de asisten social , (b) asisten a social pentru persoane vrstnice i (c) combaterea excluziunii sociale. Pentru fiecare din aceste subdomenii exist un cadrul legislativ adecvat i institu ii responsabile pentru implementarea acestuia. nainte ns de a vedea modul propriu-zis de func ionare a asisten ei sociale n Romnia, trebuie men ionat procesul de reform ce a demarat n anul 2001, prin adoptarea Legii nr.705/2001 - ce reprezint baza cadrului legal al sistemului na ional de asisten social . Prin aceast lege este stabilit scopul asisten ei sociale: protejarea persoanelor care, datorit unor motive de natur economic , fizic , psihic sau social , nu au posibilitatea s i asigure nevoile sociale, s i dezvolte propriile capacit i i competen e pentru integrare social 33 i sunt definite: dreptul la asisten social ; presta iile i serviciile sociale; institu iile de asisten social ; organizarea i func ionarea sistemului na ional de asisten social (la nivel central i teritorial); personalul din cadrul sistemului de asisten social ; modalitatea de finan are a asisten ei sociale; jurisdic ia asisten ei sociale; Comisia de mediere social . Principalele institu ii responsabile n acest domeniu sunt, la nivel central - Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, iar la nivel local Direc iile de munc i solidaritate social jude ene ( i cea a municipiului Bucure ti) i Consiliile jude ene i locale (prin departamentele de asisten social ). Al turi de acestea, un rol important l au:
33 LEGEA

Nr. 705 / 3 decembrie 2001 privind sistemul na ional de asisten

social , (M.O. nr. 814/18.12 2001)

Comisia de mediere social - comisie cu rol consultativ, nfiin at la nivelul fiec rui jude i fiec rui sector al municipiului Bucure ti; Consiliul Na ional al Persoanelor Vrstnice- nfiin at n 2000, are rol consultativ i func ioneaz n scopul intitu ionaliz rii dialogului social dintre persoanele vrstnice i autorit ile publice34; Comisia Anti-S r r cie i Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) nfiin at n 2001 i aflat sub coordanarea direct a primului ministru, are drept scop monitorizarea i sprijinirea eforturilor de implementare Planului Na ional Anti-S r cie i Promovare a Incluziunii Sociale. D. Domeniul rela iilor de munc , securit ii i s n t ii n munc Activit ile acestui domeniu au n vedere ralierea la abordarea comunitar a securit ii i s n t ii n munc , axat pe activitatea de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale. Baza legal a acestui domeniu este dat de Legea nr. 90/1996, ce define te cadrul de organizare a protec iei muncii la nivel na ional i atribu iile institu iilor responsabile cu coordonarea i controlul acestei activit i. Al turi de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei ce constituie organismul

principal de coordonare a acestei politici, principala institu ie cu responsabilit i n domeniu este Inspec ia Muncii (aflat n directa subordonare a ministerului). nfiin at n 1999 (Legea nr.108/1999), are drept scop urm rirea ndeplinirii obliga iilor legale de c tre angajatori n domeniul rela iilor de munc , precum i a celor referitoare la condi iile de desf urare a muncii, la ap rarea vie ii, integrit ii corporale i s n t ii tuturor celor implica i n cadrul procesului de munc . Inspec ia Muncii are n subordine Inspectoratele Teritoriale de Munc , Centrul de Monitorizare a Unit ilor cu Risc Profesional i Centrul de Preg tire i Perfec ionare Profesional a Inspec iei Muncii. De asemenea, Romnia este afiliat la Agen ia European pentru S n tate i Securitate la Locul de Munc .
34 LEGEA

Nr. 16 din 6 martie 2000 privind nfiin area, organizarea i func ionarea Consiliului Na ional al Persoanelor Vrstnice (M.O NR. 104/ 9 martie 2000).

A a cum politica social a Uniunii Europene este n continu transformare, i politica Romniei n aceast direc ie nu reprezint o etap final de dezvoltare ci progreseaz permanent, adaptndu-se att unor priorit i comunitare ct i unor priorit i na ionale specifice. La momentul actual se afl n discu ie o serie de acte legislative i se desf oar o serie de proiecte cu asisten interna ional , ce au n vedere dezvoltarea unui cadru institu ional adecvat, perfectarea dialogului social i a comunic rii inter-ministeriale, precum i dezvoltarea de sisteme de monitorizare a progresului elemente cheie ale unei politici sociale eficiente. BIBLIOGRAFIE: Rapoarte: Chasard, Yves & Preda, Marian. Politici sociale n Europa, Institutul European din Romnia, Bucure ti:2000 Document de Pozi ie al Romniei: Capitolul 13 Politica social i de ocupare a for ei de munc , 2001 Planul Na ional de Ac iune pentru Ocuparea For ei de Munc , Guvernul Romniei, 2002 Raport asupra progreselor nregistrate n preg tirea pentru aderarea la Uniunea European n perioada septembrie 2002 - iunie 2003, Guvernul Romniei, iunie 2003 KOK, Wim - Enlarging the European Union: Achievements and Challenges?, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute: Florence, 2003 Legisla ie: Council Regulation (EC) No 1035/97 of 2 June 1997 establishing a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Social policy Agenda, COM (2000) 379 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Taking Stock of Five Years of the European Employment Strategy, COM (2002) 416 final. Communication from the Commission to the Council and to the European Parlaiment: Roadmaps for Bulgaria and Romania, COM(2002) 624 final Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Midterm Review of the Social Policy Agenda, COM (2003) 312 final. Consolidated version on the Treaty of European Union, 2002 (O.J. C 325/5) LEGEA Nr. 19/ 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale (M.O.nr. 140/01.04.2000) LEGEA Nr. 16 din 6 martie 2000 privind nfiin area, organizarea i func ionarea Consiliului

Na ional al Persoanelor Vrstnice (M.O. nr. 104/ 9.03.2000) LEGEA Nr. 705 / 3 decembrie 2001 privind sistemul na ional de asisten social , (M.O. nr.
814/18.12 2001) LEGEA Nr. 76 / 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc (M.O.nr. 103/06.02.2002)

Adrese web: http://www.anofm.ro/ http://www.caspis.ro/ http://www.cnpas.org/ http://www.esc.eu.int/ www.euroactiv.com http://europa.eu.int/eur-lex/ http://europa.eu.int/eures/index.jsp http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html http://www2.europarl.eu.int/ http://eumc.eu.int/ http://europe.osha.eu.int/ http://www.eurofound.eu.int/ http://www.inspectmun.ro/ http://www.mmss.ro/ http://www.omfm.ro/prima.php3 http://www.protectiamuncii.ro/