INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

predarea diferenţiata. calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. 7). Corelarea elementelor proiectării didactice 4. Organizarea informaţiilor transmise 10. 1). Proiectarea activităţii didactice 3. 10). Desfăşurarea activităţii didactice 7. 4). Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru. Integrarea elementelor de evaluare in . 6). 5). Claritatea explicaţiilor 11. Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1.11). Planificarea activităţii didactice 2. II. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. 2). incluse in cadrul proiectării didactice.I. Evaluarea activităţii cadrului didactic I. sarcini suplimentare) 13. Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. Tipul. Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12. 9). 3). 14).13).12). Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). accesibilizarea conţinuturilor. in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II.

16). ( modul de utilizare. Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. 3). colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II. 2). 2).(stil de conducere. individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. Conducerea activităţii didactice 15. Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. Mediul educaţional componente 1. încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu. Dotarea. crearea motivaţiei necesare. Atitudinea fata de învăţare 1. volum. 3). Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. 4). atitudini) 5. dozarea sarcinilor. Relaţiile elevilor cu profesorul. 15). resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4. 5). comunicarea cu elevii) 16. Competentele dobândite de elevi 4. Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. Gradul de utilizare a cunoştinţelor. deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. Tema pentru acasă 17. 6). colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3. deprinderi.cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. 1). metode) 14. Relaţiile elevilor cu colegii.I. 1). 4).

...... ................... – Atmosfera generala in clasa II.................... Semnătura .. Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta .....................II.....................................

bine (B). unităţile de învăţare. Jud.edu. 910001.isj.NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB). toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta.cl. Mun. acceptabil (A). slab (S). In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www.ro . după caz. temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate. 28-30. Sloboziei nr. Călăraşi. Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful