INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

1). Evaluarea activităţii cadrului didactic I. Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. incluse in cadrul proiectării didactice. accesibilizarea conţinuturilor. Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8).I. 4). 7). Planificarea activităţii didactice 2.13). in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. Desfăşurarea activităţii didactice 7. sarcini suplimentare) 13. Organizarea informaţiilor transmise 10. Claritatea explicaţiilor 11. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. 6). Integrarea elementelor de evaluare in . predarea diferenţiata. Tipul. Proiectarea activităţii didactice 3. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru.12). Corelarea elementelor proiectării didactice 4. Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. 2). Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1.11). 5). 14). 9). 3). Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12. calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. 10). II.

2). comunicarea cu elevii) 16. deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. 4). Tema pentru acasă 17. încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu. ( modul de utilizare. 5). dozarea sarcinilor. Mediul educaţional componente 1. Dotarea. Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. Relaţiile elevilor cu colegii. 3). Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. Conducerea activităţii didactice 15. metode) 14. Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. 2). atitudini) 5. individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. 3).(stil de conducere. 16). crearea motivaţiei necesare. Competentele dobândite de elevi 4. Atitudinea fata de învăţare 1.I. colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3. Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II. 6). 15). resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4. volum. deprinderi. Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . Relaţiile elevilor cu profesorul. 4).cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. 1). 1). Gradul de utilizare a cunoştinţelor.

. Semnătura ................................. Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta ................ – Atmosfera generala in clasa II......II............................................... ..

după caz. Călăraşi. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www.ro . slab (S). Sloboziei nr. 910001. bine (B). Jud.isj.edu. toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta. Mun. 28-30. In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate.NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB). acceptabil (A). Str. unităţile de învăţare.cl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful