INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12.I. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. 2).12). 6). Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru. 1). Evaluarea activităţii cadrului didactic I. Integrarea elementelor de evaluare in . 7). in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. 4). 10). 3). Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. sarcini suplimentare) 13. predarea diferenţiata. accesibilizarea conţinuturilor. II. Organizarea informaţiilor transmise 10. calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. incluse in cadrul proiectării didactice. Desfăşurarea activităţii didactice 7. Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1. Corelarea elementelor proiectării didactice 4. 9). Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. Planificarea activităţii didactice 2. Claritatea explicaţiilor 11. Tipul.11). Proiectarea activităţii didactice 3. 5).13). 14).

( modul de utilizare. Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. comunicarea cu elevii) 16. 3). Gradul de utilizare a cunoştinţelor. Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. volum. Atitudinea fata de învăţare 1. Competentele dobândite de elevi 4. 1). Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. metode) 14. Conducerea activităţii didactice 15. resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4. 4). Dotarea. 15). 1).I. 3). 4). individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. Relaţiile elevilor cu colegii. 2). Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu.(stil de conducere. deprinderi. Relaţiile elevilor cu profesorul. 5). Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. 16). Mediul educaţional componente 1. dozarea sarcinilor. Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. Tema pentru acasă 17. atitudini) 5. colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II.cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. 2). crearea motivaţiei necesare. colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3. 6).

........................ ........ Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta .................................................. – Atmosfera generala in clasa II.... Semnătura ........II...........

910001. Sloboziei nr. unităţile de învăţare. Mun.ro .edu. temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate. acceptabil (A). toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta. slab (S).NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB). In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. bine (B).cl. 28-30. Str. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www. Călăraşi.isj. după caz. Jud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful