INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

10). Organizarea informaţiilor transmise 10. Integrarea elementelor de evaluare in . incluse in cadrul proiectării didactice. predarea diferenţiata. 7). 2). accesibilizarea conţinuturilor. Claritatea explicaţiilor 11. in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. Desfăşurarea activităţii didactice 7. Evaluarea activităţii cadrului didactic I. 3). sarcini suplimentare) 13. 4).I. Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). 14). 9).12). Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. II. 6). 1). Planificarea activităţii didactice 2.13). Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. 5). Tipul. Proiectarea activităţii didactice 3. Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru.11). Corelarea elementelor proiectării didactice 4. Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1. Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12.

1). Atitudinea fata de învăţare 1. 5). Relaţiile elevilor cu colegii. colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II. 16).I. 4). Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. crearea motivaţiei necesare.(stil de conducere. Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. 4). Gradul de utilizare a cunoştinţelor. dozarea sarcinilor. Tema pentru acasă 17. Dotarea. 3). 2). ( modul de utilizare. metode) 14. 6). deprinderi. volum. comunicarea cu elevii) 16. atitudini) 5. 15). 1). individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. 2). Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. Conducerea activităţii didactice 15. Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. Mediul educaţional componente 1. colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3.cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4. deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. 3). Competentele dobândite de elevi 4. Relaţiile elevilor cu profesorul. încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu.

.. – Atmosfera generala in clasa II...... Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta ............II......................................................... Semnătura ..................... .......

In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta. Jud. Călăraşi. Sloboziei nr.isj. Str. slab (S).NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB).cl. acceptabil (A). temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate. unităţile de învăţare. bine (B). după caz.ro . Mun.edu. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www. 910001. 28-30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful