INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ANEXA Nr. 5
(Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)

Fişa de observare a lecţiei
Unitatea de învăţământ:
........................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si funcţia cadrului didactic inspectat/asistat:
........................................................................................................................
Specialitatea: ..................................................................................................
Clasa/clasele: ....................
Numărul de elevi şi absenţi:
şi numărul de elevi absenţi:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta:
........................................................................................................................

Aspect

Criterii de evaluare

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tema lecţiei/temele lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tipul inspecţiei:
........................................................................................................................
Numele inspectorului/metodistului:
........................................................................................................................

Constatări/Aprecieri

Recomandări

in special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale II. Concordanta activităţii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactica propusa 8). 4). accesibilizarea conţinuturilor. 1). Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 8. 3). 10). Organizarea informaţiilor transmise 10. Planificarea si proiectarea activităţii didactice 1. Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru. Integrarea elementelor de evaluare in . incluse in cadrul proiectării didactice. 6). 7). Desfăşurarea activităţii didactice 7. Corelarea elementelor proiectării didactice 4. 5). II. Evaluarea activităţii cadrului didactic I. Elemente de creativitate in selectarea strategiilor si metodelor didactice 6. Elemente de tratare diferenţiata a elevilor. Strategia didactica realizata: a) metode si procedee utilizate b) activităţi de învăţare c) forme de organizare a activităţilor elevilor d) mijloace de învăţământ 12. Corectitudinea ştiinţifica a conţinuturilor transmise 9. 14). Tipul. Claritatea explicaţiilor 11.13).12). Planificarea activităţii didactice 2.I. sarcini suplimentare) 13. calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse in cadrul proiectării activităţilor didactice de predareînvăţare-evaluare 5.11). 9). predarea diferenţiata. Proiectarea activităţii didactice 3. 2).

Tema pentru acasă 17. 2). deprinderi.(stil de conducere.cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare. 3). Atitudinea si responsabilitatea elevilor fata de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasa si a sarcinilor de lucru pentru acasă 2. metode) 14. dozarea sarcinilor. Mediul educaţional componente 1. încurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu. ( modul de utilizare. 6). individualizare) Evaluarea activităţii elevilor I. 16). resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate in lecţie 4. crearea motivaţiei necesare. 4). 5). Relaţiile elevilor cu colegii. colaborarea cu acesta in procesul de învăţare 3. Gradul de utilizare a cunoştinţelor. 4). Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunoştinţe. Competentele dobândite de elevi 4. atitudini) 5. 15). Dotarea.I. Conducerea activităţii didactice 15. comunicarea cu elevii) 16. Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor . Locul de desfăşurare la unitatea de şi observaţii învăţământ a lecţiei 2. Dispunerea mobilierului in funcţie de activitate 3. 1). deprinderilor si atitudinilor in contexte noi de învăţare 6. Progresul realizat de elevi in timpul lecţiei Alte I. 3). 1). Relaţiile elevilor cu profesorul. 2). colaborarea cu aceştia in procesul de învăţare II. volum. Atitudinea fata de învăţare 1.

.............II..................................... – Atmosfera generala in clasa II............................ Semnătura .............. Alte observaţii Alte componente şi observaţii Clase/ore: Calificative: Calificative pentru orele asistate: Numele si prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenta ............ .

edu.NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se in mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB). acceptabil (A). In cazul in care se realizează mai mult decât o ora de inspecţie/asistenta se vor menţiona. unităţile de învăţare. Str. 910001. Jud. temele lecţiilor si tipurile de lecţie vizate. Călăraşi Tel: +40 0242 315 949 Fax: +40 0242 312 810 www. Călăraşi. Mun.ro .isj. 28-30. Sloboziei nr. slab (S).cl. după caz. toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenta. bine (B).