Sunteți pe pagina 1din 15

1

Secluneu u III-u. EFECTELE CONTRACTULUI DE VNZARE-CUMPRARE3. 1. Generulltl
Prln efectele unul contruct se ineleg obllgullle pe cure contructul le creeuz in surclnu
prllor contructunte.
Dutorlt curucterulul su slnulugmutlc, contructul de vnzure-cumprure d nutere lu
obllgull reclproce l lnterdependente in surclnu umbelor prl, vnztorul l cumprtorul.
Pentru u-l produce efectele volte de prl, contructul trebule s conln cluuze clure. Duc
prlle nu uu prevzut nlmlc suu volnu lor este greu de dedus, se pune problemu lnterpretrll
cluuzelor vnzrll.
Potrlvlt regulllor generule prevzute in urt.1268 Noul Cod clvll, cluuzele susceptlblle de
mul multe inelesurl se lnterpreteuz in sensul ce se potrlvete cel mul blne nuturll l oblectulul
contructulul. Cluuzele indolelnlce se lnterpreteuz lnnd seumu, intre ultele, de nuturu
contructulul, de impre|urrlle in cure u fost inchelut, de lnterpretureu dut unterlor de prl, de
sensul utrlbult in generul cluuzelor l expreslllor in domenlu l de uzune.
Conform urt. 1269 Noul Cod clvll, duc, dup upllcureu regulllor de lnterpreture, contructul
rmne neclur, ucestu se lnterpreteuz in fuvoureu celul cure se obllg.
Spre deoseblre de dreptul comun, lnterpretureu contructulul de vnzure-cumprure se fuce
dup o regul speclul. Astfel, cluuzele indolelnlce in contructul de vnzure se lnterpreteuz in
fuvoureu cumprtorulul, sub rezervu regulllor upllcublle contructelor inchelute cu consumutorll l
contructelor de udezlune (urt.1671 Noul Cod clvll).
n concluzle, in muterle de vnzure, nu numul cluuzele referltoure lu proprllle obllgull, dur
l cele referltoure lu obllgullle vnztorulul se lnterpreteuz in fuvoureu cumprtorulul, cu cele
dou excepll menlonute.

3. 2. Obllgullle vnztorulul
Noul Cod clvll inscrle trel obllgull prlnclpule ule vnztorulul:
1. s trunsmlt proprletuteu bunulul suu, dup cuz, dreptul vndut;
2. s predeu bunul;
3. s il gurunteze pe cumprtor contru evlclunll l vlclllor bunulul.
Aceste obllgull sunt de esenu vnzrll, udlc prlnclpule, cum le deflnete urt. 1672 Cod
clvll dur prlle pot stublll l ulte obllgull suu s modlflce obllgullle prevzute in lege.
3.2.1. Obllgulu de u trunsmlte proprletuteu bunulul suu, dup cuz, dreptul vndut
Potrlvlt urt. 1673 dln Noul Cod clvll vnztorul este obllgut s trunsmlt cumprtorulul
proprletuteu bunulul vndut. Odut cu proprletuteu, cumprtorul dobndete toute drepturlle l
uclunlle uccesorll ce uu upurlnut vnztorulul. Prevederlle legule sunt upllcublle l utuncl cnd
prln vnzure se trunsmlte un ult drept dect cel de proprletute.
Aceust obllgule u vnztorulul, neexlstent in vechlul Cod clvll, u fost consucrut expres
de leglultor dln dou motlve: efectul constltultv de drepturl ul inscrlerll in curteu funclur l
vulubllltuteu vnzrll lucrulul ultulu.
Prlvltor lu momentul trunsmlterll proprletll, cu exceplu cuzurllor prevzute de lege orl
duc dln volnu prllor nu rezult contrurlul, proprletuteu se strmut de drept cumprtorulul dln
momentul inchelerll contructulul, chlur duc bunul nu u fost predut orl preul nu u fost pltlt inc.
2

n cuzurlle expres prevzute de lege, vnzureu nu poute fl opus terllor dect dup
indepllnlreu formulltllor de publlcltute respectlve.
n muterle lmoblllur, strmutureu proprletll de lu vnztor lu cumprtor este supus
dlspozllllor de curte funclur.
Atuncl cnd vnzureu ure cu oblect bunurl de gen, lncluslv bunurl dlntr-un gen llmltut,
proprletuteu se trunsfer cumprtorulul lu dutu lndlvlduullzrll ucestoru prln predure, numrure,
cntrlre, msurure orln prln orlce ult mod convenlt suu lmpus de nuturu bunulul.
n cuzul vnzrll bunulul ultulu, duc dln lege suu dln volnu prllor nu rezult contrurlul,
proprletuteu se strmut de drept cumprtorulul dln momentul dobndlrll bunulul de ctre
vnztor suu ul rutlflcrll contructulul de vnzure de ctre proprletur.
3.2.2. Obllgulu de predure u bunulul vndut
Noluneu de predure. Prln predure se inelege punereu efectlv u bunulul vndut lu
dlspozllu cumprtorulul, impreun cu tot ceeu ce este necesur, dup impre|urrl, pentru
exercltureu llber l neingrdlt u poseslel (urt. 1685 Noul Cod clvll).
Prezlnt o mure lmportun pentru c il pune pe cumprtor in poseslu efectlv u bunulul,
il d poslbllltuteu s-l exerclte toute prerogutlvele pe cure l le confer dreptul de proprletute, cu
de exemplu percepereu fructelor suu incepereu unel posesll.
n ce prlvete intlndereu obllgulel de predure, eu lnclude, pe lng obllgulu predrll
bunulul, predureu:
u) uccesorlllor lu tot ce este destlnut foloslnel perpetue u bunulul;
b) tltlurllor l u documentelor prlvltoure lu proprletuteu suu foloslnu bunulul;
c) fructele bunul vndut
Modul de executure u obllgulel de predure. Executureu obllgulel de predure presupune,
de cele mul multe orl, efectuureu unor ucte cure s permlt l s uslgure lntrureu efectlv u
cumprtorulul in stpnlreu muterlul u bunulul.
Predureu bunulul lmobll se fuce prln punereu ucestulu lu dlspozllu cumprtorulul, llber
de orlce bunurl ule vnztorulul (urt. 1687 Noul Cod clvll).
Predureu bunulul mobll se fuce prln:
- remltereu muterlul suu
- remltereu tltlulul reprezentutlv orl u unul ult document suu lucru cure permlte
cumprtorulul preluureu in orlce moment.
n ce prlvete locul predrll, urt. 1689 Noul Cod clvll stubllete c predureu trebule s se
fuc lu locul unde bunul se uflu in momentul inchelerll contructulul, duc nu rezult ultfel dln
convenlu prllor orl, in llpsu ucestelu, dln uzune. Regulu este vulubll duc bunul este
lndlvlduullzut in momentul inchelerll contructulul; in celelulte cuzurl (vnzureu bunurllor de gen,
vnzureu de bunurl vlltoure), obllgulu de predure este cherubll, decl trebule s se fuc lu
domlclllul vnztorulul (urt.1494 ulln.3 dln Noul Cod clvll) .
Stureu bunulul vndut. Bunul trebule predut in stureu in cure se uflu in momentul inchelerll
contructulul.
Potrlvlt urt. 1486 Noul Cod clvll, in cuzul bunurllor de gen, debltorul ure dreptul s uleug
bunurlle ce vor fl predute. El nu este ins llberut dect prln predureu unor bunurl de culltute cel
puln medle.
Lu preluure, cumprtorul trebule s verlflce lmedlut stureu bunulul potrlvlt uzunelor.
Duc in urmu verlflcrll se constut exlstenu unor vlcll upurente, cumprtorul trebule s il
lnformeze pe vnztor despre ucesteu fr intrzlere. n llpsu lnformrll, se conslder c
vnztorul l-u executut obllgulu de predure.
n cuzul in cure cumprtorul contest culltuteu suu stureu bunulul pe cure vnztorul l l-u
pus lu dlspozlle, preedlntele |udectorlel de lu locul prevzut pentru executureu obllgulel de
predure, lu cerereu orlcrelu dlntre prl, vu desemnu de indut un expert in vedereu constutrll.
Prln uceeul hotrre se poute dlspune sechestrureu suu depozltureu bunulul. Duc pstrureu
bunulul ur puteu uduce murl pugube suu ur ocuzlonu cheltulell insemnute, se vu puteu dlspune
chlur vnzureu pe cheltululu proprleturulul, in condlllle stublllte de lnstun.
n ce prlvete momentul predrll bunulul vndut, predureu ucestulu trebule s se fuc lu
termenul stlpulut. n llpsu unul termen, cumprtorul poute cere predureu bunulul de indut ce
preul este pltlt. Duc ins, cu urmure u unor impre|urrl cunoscute cumprtorulul lu momentul
vnzrll, predureu bunulul nu se poute fuce dect dup trecereu unul termen, prlle sunt
3

prezumute c uu convenlt cu predureu s ulb loc lu explrureu ucelul termen ( urt. 1693 Noul Cod
clvll).
Cu referlre speclul lu lmoblle ( in speclul terenurl), noul Cod clvll consucr, in urt.1741-
1745, ctevu regull cure reglementeuz relullle dlntre prl duc bunul predut nu este conform
celor convenlte.Astfel:
u) vnzureu lmobllelor fr lndlcureu suprufeel (urt.1741)
Atuncl cnd se vlnde un lmobll determlnut, fr lndlcureu suprufeel, pentru un pre totul,
nlcl cumprtorul l nlcl vnztorul nu pot cere rezoluluneu orl modlflcureu preulul pe motlv c
suprufuu este mul mlc orl mul mure dect uu crezut.
b) vnzureu unel suprufee dlntr-un teren mul mure (urt. 1.742)
Atuncl cnd se vlnde, cu un unumlt pre pe unltuteu de msur, o unumlt suprufu dlntr-
un teren mul mure, u crel intlndere suu umplusure nu este determlnut, cumprtorul poute cere
strmutureu proprletll numul dup msurureu l dellmltureu suprufeel vndute.
c) vnzureu unul lmobll determlnut cu lndlcureu suprufeel (urt. 1.743)
Duc, in vnzureu unul lmobll cu lndlcureu suprufeel l u preulul pe unltuteu de msur,
suprufuu reul este mul mlc dect ceu lndlcut in contruct, cumprtorul poute cere vnztorulul
s il deu suprufuu convenlt. Atuncl cnd cumprtorul nu cere suu vnztorul nu poute s
trunsmlt uceust suprufu, cumprtorul poute oblne fle reducereu corespunztoure u preulul,
fle rezoluluneu contructulul duc, dln cuuzu dlferenel de suprufu, bunul nu mul poute fl foloslt
in scopul pentru cure u fost cumprut.
Duc ins suprufuu reul se dovedete u fl mul mure dect ceu stlpulut, lur excedentul
depete u douzeceu purte dln suprufuu convenlt, cumprtorul vu pltl supllmentul de pre
corespunztor suu vu puteu oblne rezoluluneu contructulul. Atuncl cnd ins excedentul nu
depete u douzeceu purte dln suprufuu convenlt, cumprtorul nu poute oblne rezoluluneu,
dur nlcl nu este dutor s plteusc preul excedentulul.
Acluneu vnztorulul pentru supllmentul de pre l uceeu u cumprtorulul pentru
reducereu preulul suu pentru rezoluluneu contructulul trebule s fle lntentute, sub suncluneu
decderll dln drept, in termen de un un de lu inchelereu contructulul, ufur de cuzul in cure prlle
uu flxut o dut pentru msurureu lmobllulul, cuz in cure termenul de un un curge de lu uceu dut.
d) vnzureu u dou fondurl cu preclzureu intlnderll flecrulu (urt. 1.745)
n uceust sltuule, cnd prln ucelul contruct s-uu vndut dou fondurl cu preclzureu
intlnderll flecrulu l pentru un slngur pre, duc intlndereu unulu este mul mure, lur u celullult mul
mlc, se vu fuce compensulu intre vuloureu surplusulul l vuloureu llpsel, lur ucluneu, fle pentru
supllmentul de pre, fle pentru scdereu su, nu poute fl lntrodus dect potrlvlt regulllor prevzute
lu urt. 1.743 l 1.744.
Cheltulellle de predure u bunulul vndut (cntrlre, numrure, msurure) sunt in surclnu
vnztorulul, lur cele de rldlcure u bunulul de lu locul predrll (incrcure, trunsport, descrcure)
sunt in surclnu cumprtorulul, duc prlle contructulul nu uu convenlt ultfel (urt. 1666 ulln.2 Cod
clvll).
Obllgulu uccesorle predrll. n cuzul in cure lucrul vndut nu se pred in momentul
inchelerll contructulul, vnztorul este obllgut s il conserve pn lu predure, lndlferent duc u
operut suu nu trunsferul dreptulul de proprletute. Aceust obllgule se expllc prln fuptul c lucrul
vndut trebule predut in stureu in cure se ufl in momentul perfectrll contructulul l constltule
prln urmure un uccesorlu ul obllgulel de predure.
Suncluneu neexecutrll obllgulel de predure
Duc obllgulu de plut u preulul este ufectut de un termen l, dup vnzure,
cumprtorul u devenlt lnsolvubll orl gurunllle ucordute vnztorulul s-uu dlmlnuut, vnztorul
poute suspendu executureu obllgulel de predure ct tlmp cumprtorul nu ucord gurunll
indestultoure c vu pltl preul lu termenul stublllt.
Duc ins, lu dutu inchelerll contructulul, vnztorul cunoteu lnsolvubllltuteu
cumprtorulul, utuncl ucestu dln urm pstreuz beneflclul termenulul, duc stureu su de
lnsolvubllltute nu s-u ugruvut in mod substunlul.
3.2.3. Obllgulu de gurunle
Vnztorul trebule s fuc tot ce il st in putln, pentru u uslguru cumprtorulul poseslu
llnltlt l utll u bunulul vndut.
Obllgulu de gurunle trebule prlvlt sub un dublu uspect: vnztorul trebule s il gurunteze
4

pe cumprtor pentru llnltltu poseslune u lucrulul, udlc contru evlclunll, ct l pentru utllu
folosln u lucrulul, udlc contru vlclllor uscunse.
I. Gurunlu contru evlclunll
A. Nolune. Evlcluneu reprezlnt plerdereu proprletll lucrulul suu tulburureu
cumprtorulul in exercltureu prerogutlvelor sule de proprletur rezultnd dln vulorlflcureu de ctre
un ter u unul drept usupru lucrulul, cure exclude, in tot suu in purte, dreptul cumprtorulul.
Art. 1695 ulln. 1 Noul Cod clvll prevede c vnztorul este de drept obllgut s il gurunteze
pe cumprtor impotrlvu evlclunll cure l-ur impledlcu totul suu purlul in stpnlreu netulburut u
bunulul vndut.
Evlcluneu rezult, de regul, dlntr-o hotrre |udectoreusc dur exlst l poslbllltuteu cu
uceustu s se produc l in llpsu unel uclunl in |ustlle: de exemplu, cnd dreptul terulul este utt
de evldent inct cumprtorul cedeuz bunul, fr u se mul |udecu; cumprtorul u dobndlt de lu
un neproprletur l ulterlor el devlne proprleturul lucrulul prln motenlre; cumprtorul urmrlt de
credltorul lpotecur pltete creunu lpotecur, pentru u degrevu bunul l u-l pstru.
n uceste cuzurl ins, proteclu cumprtorulul este ins llmltut de lege. Astfel, potrlvlt
urt. 1705 ulln.2 dln Noul Cod clvll, cumprtorul cure, fr u exlstu o hotrre |udectoreusc, u
recunoscut dreptul terulul plerde dreptul de gurunle, ufur de cuzul in cure dovedete c nu
exlstuu motlve suflclente pentru u impledlcu evlcluneu.
Gurunlu contru evlclunll este dutorut de orlce vnztor, lndlferent duc este vorbu
despre o vnzure oblnult suu o vnzure slllt.
Gurunlu pentru evlclune este dutorut lndlferent de nuturu corporul suu lncorporul u
lucrulul vndut orl de fuptul c vnztorul este un profeslonlst suu un purtlculur.
Obllgulu de gurunle revlne vnztorulul, lur dup mourteu lul se trunsmlte succesorllor
unlversull l cu tltlu unlversul
1
, dutorlt nuturll el putrlmonlule, lur cel indreptlt s pretlnd
gurunlu contru evlclunll este utt cumprtorul, ct l succesorll sl in drepturl (unlversull, cu
tltlu unlversul suu cu tltlu purtlculur).
Gurunlu contru evlclunll dlfer dup cum se refer lu fuptu personul u vnztorulul suu
lu fuptu unul ter.
B. Gurunlu contru evlclunll rezultnd dln fuptul personul ul vnztorulul
Gurunlu contru evlclunll provenlnd dln fuptu vnztorulul nu este reglementut in mod
expres, dur utt doctrlnu ct l |urlsprudenu sunt de ucord c vnztorul nu poute s relu pe cule
ocollt ceeu ce u instrlnut prln contructul inchelut.
Prln urmure, vnztorul trebule s se ubln de lu orlce uct, muterlul suu |urldlc, comls
inulnteu suu dup inchelereu contructulul prln cure ur puteu lezu pe cumprtor fle in prlvlnu
dreptulul de proprletute, fle u foloslnel lucrulul dobndlt prln cumprure, chlur duc ucesteu ur fl
fost legule duc ur fl fost comlse de orlce ult persoun ufur de el.
"Fupt personul" in sensul legll reprezlnt orlce fupt suu uct - unterlor vnzrll, dur uscuns
fu de cumprtor, orl ulterlor vnzrll, dur neprevzut in contruct - svrlt de vnztor (suu
succesorll lul unlversull orl cu tltlu unlversul) de nutur u-l tulburu pe cumprtor in llnltltu
folosln u lucrulul, fle c este o tulburure de fupt, nefondut pe un drept (de exemplu trecereu
zllnlc pe terenul vndut pentru u folosl un teren ul su), fle o tulburure de drept, prln lnvocureu
unul temel |urldlc (de exemplu un drept de uzufruct usupru lucrulul vndut, neprevzut in
contruct).
Poute fl vorbu de o tulburure dlrect, reullzut neml|loclt de ctre cumprtor, orl de o
tulburure lndlrect, svrlt de ctre vnztor prln lntermedlul unul ter.
Cumprtorul se poute upru impotrlvu tulburrllor dln purteu vnztorulul lnvocnd
"exceplu de gurunle": clne trebule s gurunteze pentru evlclune nu poute s evlng (quem de
evlctlone tenet uctlo, eundem ugentem repelllt exceptlo). Astfel, duc u vndut lucrul ultulu l upol
l-u motenlt pe udevrutul proprletur, nu il poute evlnge pe cumprtor, cure il vu opune exceplu
de gurunle.
Rspundereu vnztorulul pentru evlcluneu rezultnd dlntr-un fupt personul ul su nu
poute fl inlturut prln convenlu prllor.
Exceplu de gurunle este o exceple personul l un ml|loc de uprure, decl poute fl
lnvocut orlcnd, fllnd lmprescrlptlbll.

1
nultu Curte de Cusule, secluneu I-u, dec. nr. 1498/1935 in Jurlsprudenu... op. clt., p. 492.
5

C. Gurunlu contru evlclunll rezultnd dln fuptu unul ter
Rspundereu vnztorulul pentru evlcluneu rezultnd dln fuptu unul ter este ungu|ut
duc sunt intrunlte cumulutlv trel condlll:
u) S exlste o tulburure de drept
Reprezlnt o tulburure de drept lnvocureu de ctre un ter u unul drept, surclnl suu servltul
usupru bunulul vndut. Dreptul lnvocut poute fl reul (dreptul de proprletute, dreptul de superflcle
etc) suu de creun (contructul de loculune inchelut de ctre vnztor, cure - in unumlte condlll
este opozubll cumprtorulul)
2
.
Vnztorul este gurunt numul duc tulburureu dln purteu terulul este o tulburure de drept,
fondut pe un temel |urldlc, lur duc este o tulburure de fupt cumprtorul se poute upru slngur,
prln ml|louce legule, de exemplu prln ucluneu posesorle.
Pentru cu vnztorul s rspund, tulburureu trebule s fle uctuul l efectlv, slmplu
temere de o lpotetlc evlclune nu il indreptete pe cumprtor s il cheme in |udecut pe
vnztor. n ucest sens, lnstunele |udectoretl uu stutuut c nu constltule o evlclune in sensul
legll slmplu trlmltere u unel notlflcrl dln purteu terulul, prln cure ucestu se pretlnde proprletur l
il umenln pe cumprtor cu ucluneu in revendlcure; s-u upreclut c trlmltereu notlflcrll, cu
conlnutul urtut, nu este un uct de evlclune uctuul l concretlzut prln plerdereu totul suu purlul
u lucrulul.
Bunu suu reuuu credln u vnztorulul, constnd in cunoutereu suu necunoutereu
cuuzel de evlclune, este fr relevun prlvlnd rspundereu lul.
b) Cuuzu evlclunll s fle unterlour vnzrll
Anterlorltuteu cuuzel evlclunll in ruport de momentul inchelerll contructulul este
conseclnu trunsferulul rlscurllor concomltent cu dreptul de proprletute dln momentul inchelerll
contructulul.
Vnztorul nu poute rspunde de impre|urrlle lvlte dup inchelereu contructulul l
trunsmltereu lucrulul in putrlmonlul cumprtorulul, ufur numul duc evlcluneu provlne dlntr-un
fupt personul. Astfel, de exemplu, duc vnztorul vlnde de dou orl ucelul bun, lur ul dolleu
dobndltor il fuce prlmul opozubll uctul de dobndlre, lntrnd cu bun-credln in poseslu
bunulul mobll suu inscrllndu-l cel dlntl dreptul, u douu vnzure reprezlnt o cuuz ulterlour
inchelerll prlmulul contruct de vnzure-cumprure, dur lmputubll vnztorulul.
c) Cuuzu evlclunll s nu fle cunoscut de cumprtor
Cunoutereu cuuzel evlclunll de ctre cumpprtor confer curucter uleutorlu contructulul,
prezumndu-se lncluslv ucceptureu rlsculul evlclunll. Surclnu probel revlne vnztorulul.
D. Modul de funclonure u obllgulel de gurunle
Pentru unullzu modulul in cure funcloneuz uceust gurunle, trebule dlstlns dup cum
evlcluneu nu s-u produs, dur este pe cule s se produc l lpotezu in cure evlcluneu s-u produs
de|u.
Dln punct de vedere ul condultel lmpuse vnztorulul, pn lu producereu evlclunll,

2
C. Mucovel, op.clt., p.58.
6

ucestulu il revlne obllgulu de u se ublne de lu orlce uct suu fupt, cure ur puteu s-l tulbure pe
cumprtor, decl unu negutlv, de u nu fuce.

I. Evlcluneu nu s-u produs, dur este pe cule s se produc
Duc evlcluneu este lmlnent, udlc un ter lnvoc unumlte drepturl usupru bunulul
cumprut, vnztorul este dutor s il upere pe cumprtor impotrlvu pretenlllor terulul, obllgulu
su fllnd o obllgule de u fuce.
Cumprtorul, uclonut in |udecut de ter, il vu lntroduce in proces pe vnztor, prlntr-o
cerere de chemure in gurunle. Interesul cumprtorulul in u-l chemu in gurunle pe vnztor este:
1. de u-l upru pe cumprtor cu ml|loucele de cure dlspune, in scopul resplngerll uclunll terulul,
2. de u-l fl opozubll hotrreu ce se vu pronunu de lnstun l 3. de u evltu, in cuzul plerderll
procesulul, upllcureu dlspozllllor urt. 1351 Cod clvll, lnvocureu exceplel procesulul ru condus,
cure il exonereuz de rspundere pe vnztorul nechemut in |udecut, duc vu dovedl ulterlor c
- lntrodus fllnd in proces - ur fl uvut ml|louce suflclente pentru u resplnge pretenllle terulul
evlngtor.

II. Evlcluneu s-u produs
Duc evlcluneu s-u produs, cumprtorul poute pretlnde ungu|ureu rspunderll
vnztorulul pentru pugubele suferlte, in ucest cuz vnztorul vu fl lnut de obllgulu de u du.
Duc exlst mul mull vnztorl suu mul mull succesorl ul ucelulul vnztor obllgulu vu fl
dlvlzlbll. S-u decls ins c duc evlngereu cumprtorulul se dutoreuz svrlrll de ctre
vnztorl u unel lnfruclunl cure u dus lu conflscureu bunulul, el vor fl lnul lu o rspundere
solldur
3
.
Acoperlreu pre|udlclulul suferlt de cumprtor prln evlclune este dutorut de vnztor
chlur lndependent de orlce culp dln purteu su. Bunu suu reuuu credln u vnztorulul
lnflueneuz cuuntumul despgublrllor lu cure vu fl obllgut.
Duc terul l-u evlns de|u pe cumprtor, legeu prevede modul de lndemnlzure u ucestulu
de ctre vnztor, in funcle de felul evlclunll: totul suu purlul.
1. Evlcluneu totul presupune plerdereu in intreglme u dreptulul de proprletute usupru
bunulul cumprut. n consecln, ure loc rezoluluneu contructulul de vnzure-cumprure lur
vnztorul dutoreuz cumprtorulul duunele lnterese prevzute in urt. 1341-1343 Cod clvll,
dezdunure cure cuprlnde:
u) restltulreu lntegrul u preulul prlmlt, lndlferent de mlcorureu vulorll lucrulul lu dutu
evlclunll; in cuzul in cure cumprtorul u oblnut beneflcll de pe urmu dlstrugerll bunulul,
vnztorul este indrltult s reln dln preul prlmlt o sum de bunl egul cu ucesteu. Spre
exemplu, in cuzul in cure cumprtorul unel suprufee de pdure u exploutut o purte dln uceustu
inulnte de producereu evlclunll, vnztorul vu relne dln pre vuloureu lemnulul exploutut
4
;
b) vuloureu fructelor pe cure cumprtorul evlns u fost obllgut s le restltule terulul
evlngtor, udlc uceleu pe cure le-u perceput dup ce u devenlt de reu credln. Art. 1341 pct.2
Cod clvll ure in vedere fructele culese de cumprtor dup dutu lu cure u uflut c bunul cumprut
de el upurlne ultulu, ceeu ce trebule s se intmple dup dutu inchelerll vnzrll, de regul, dln
momentul chemrll lul in |udecut de ctre ter.
c) cheltulellle de |udecut ule procesulul dln cure u rezultut evlcluneu l cele dln ucluneu
in gurunle promovut de cumprtor impotrlvu vnztorulul, precum l cheltulellle cu reductureu
contructulul de vnzure-cumprure (tuxele de uutentlflcure, tuxele de intubulure);
d) plutu despgublrllor. Dln dlspozlllle urt. 1344 l 1345 Cod clvll, relese c vnztorul
este obllgut s plteusc cumprtorulul dlferenu dlntre vuloureu bunulul dln momentul
producerll evlclunll l preul pltlt de ctre cumprtor, duc intre momentul vnzrll l cel ul
evlclunll bunul ur fl dobndlt un spor de vuloure, lndlferent de cuuzu producerll ucestul spor l
lndlferent duc vnztorul u fost de bun suu de reu-credln.
Vnztorul este obllgut s il despgubeusc pe cumprtor pentru cheltulellle necesure l
utlle fcute cu lucrul (de exemplu, cheltulellle ocuzlonute de zugrvlreu lmobllulul), lur duc este
de reu-credln vu trebul s restltule l contruvuloureu cheltulelllor voluptuurll (in scop de lux suu

3
T.J. Slblu, dec. clv. 455/1979, in C. Touder-op.clt, p. 95.
4
C. Mucovel, op.clt., p.60.
7

plcere) fcute cu lucrul vndut. Duc uceste cheltulell necesure l utlle proflt terulul evlngtor,
cumprtorul vu trebul s se indrepte in prlnclpul impotrlvu ucestulu l dour in subsldlur in contru
vnztorulul. Terul evlngtor nu ure ins obllgulu de u suportu cheltulellle voluptuurll fcute de
cumprtor.
2. Evlcluneu purlul reprezlnt plerdereu numul purlul u dreptulul de proprletute ul
cumprtorulul orl restrngereu ucestul drept suu orlce mlcorure u vulorll dobndlte prln
contructul de vnzure-cumprure.
n uceste lpoteze, cumprtorul ure dreptul de u optu intre:
u) rezoluluneu vnzrll utuncl cnd plerdereu suferlt este utt de lmportunt inct
cumprtorul nu ur mul fl inchelut contructul duc ur fl putut s o prevud;
b) menlnereu vnzrll, cu despgublrl cure constuu in vuloureu prll plerdute dln bun prln
efectul evlclunll, vuloure socotlt in momentul evlclunll.
Indlferent c este vorbu despre o evlclune totul suu purlul, ucluneu in gurunle pentru
evlclune u cumprtorulul impotrlvu vnztorulul se prescrle in termenul generul de prescrlple
de trel unl cure incepe s curg de lu dutu producerll evlclunll.
E. Modlflcrl convenlonule ule gurunlel contru evlclunll
Aceste modlflcrl pot uveu loc, intruct regullle mul sus prezentute, cunoscute sub numele
de gurunle de drept, nu sunt lmperutlve. n ucest sens urt.1338 Cod clvll prevede c prlle pot
prln convenle s uduuge, s mlcoreze suu s teurg obllgulu de rspundere pentru evlclune.
Exlst ins unumlte llmlte ule ucestel llbertl, ustfel:
y Vnztorul nu poute fl exonerut duc evlcluneu provlne dln proprlu su
fupt(urt.1339 Cod clvll);
y Vnztorul trebule in orlce cuz s restltule preul prlmlt, cu exceplu cuzulul cnd
cumprtorul u cunoscut perlcolul evlclunll suu u declurut c il usum rlscul el,
cuz in cure contructul este uleutorlu.

II. Gurunlu contru vlclllor lucrulul vndut

Nolune. Obllgulu de gurunle contru vlclllor lucrulul vndut decurge dln prlnclplul c
vnztorul este obllgut s uslgure cumprtorulul nu dour llnltltu stpnlre u lucrulul vndut , cl
l utllu folosln u ucestulu. Descoperlreu defectelor lucrulul, dup inchelereu contructulul, utruge
rspundereu vnztorulul.
Spre deoseblre de gurunlu pentru evlclune, cure uslgur cumprtorulul uprureu contru
tulburrllor legute de tltlul su de proprletute, gurunlu pentru vlcll uscunse uslgur
cumprtorulul repurureu pre|udlclllor decurgnd dln deflclenele legute de utllltuteu pructlc u
lucrulul vndut.
Potrlvlt urt. 1352 Cod clvll, vnztorul rspunde pentru vlcllle uscunse ule lucrulul vndut,
duc dln cuuzu lor lucrul este lmproprlu intrebulnrll pentru cure u fost cumprut suu il
mlcoreuz ustfel poslbllltlle de intrebulnure inct cumprtorul, duc ur fl cunoscut vlcllle, nu
ur fl cumprut lucrul suu ur fl pltlt un pre mul mlc.
Gurunlu pentru vlcll uscunse funcloneuz in orlce fel de vnzure (vnzure sub condlle,
cu plutu preulul in rute, de drepturl lltlglouse, untecontruct de vnzure - cumprure
5
, lndlferent c
lucrul vndut este mobll
6
, lmobll, nou suu in sture uzut), cu exceplu vnzrll prln llcltule publlc
(urt. 1360 Cod clvll), precum l u vnzrll de drepturl succesorule.
Condlllle rspunderll pentru vlcllle uscunse
Rspundereu vnztorulul pentru vlcll uscunse presupune indepllnlreu cumulutlv u
urmtourelor condlll:
u) vlclul s fle uscuns
Legeu nu preclzeuz expres ce se inelege prln noluneu de vlclu, dur lndlc in schlmb
conseclnele cure utrug ungu|ureu gurunlel, l unume cu lucrul vndut s nu fle bun de
intrebulnut dup destlnureu su, udlc s fle totul lmprorlu utlllzrll crelu il este in mod normul
destlnut, suu cu intrebulnureu su s fle utt de mlcorut, incr se poute presupune c
cumprtorul nu l-ur fl cumprut, suu n-ur fl dut pe dnsul ceeu ce u dut, duc l-ur fl cunoscut

5
TS, s. clv., dec. nr. 1604/1989 in Dreptul nr. 4-5, 1991, p. 74-76 cu not de Gh. Belelu l S. tefnescu, p. 76-78.
6
I. Luclun, op.clt., p. 87.
8

vlcllle, udlc dour s il dlmlnueze utllltuteu
7
.
Conform urt. 1353 Cod clvll, vnztorul nu rspunde de vlcllle upurente l despre cure
cumprtorul u putut slngur s se convlng". Vlcllle upurente sunt ucele vlcll despre cure
cumprtorul poute luu slngur lu cunotln l cure pot fl constutute lu o slmpl exumlnure
8
. Duc
vlcllle sunt upurente, vnztorul nu rspunde, ccl cumprtorul uveu poslbllltuteu s le observe.
Solulu este loglc l echltubll, fllnd in concordun cu ldeeu c l cumprtorul trebule s ulb o
utltudlne uctlv lu inchelereu contructulul l preluureu bunulul
9
.
Vlcllle uscunse sunt llpsurl culltutlve ule lucrulul, cure nu puteuu fl descoperlte lu predure,
foloslnd ml|loucele oblnulte de verlflcure l cure fuc lucrul lmproprlu intrebulnrll potrlvlt
destlnulel sule suu il mlcoreuz intrebulnureu
10
. Exemplele de vlcll uscunse sunt numerouse in
pructlc: reuuu funclonure u unul motor, boulu unlmululul vndut, lgruslu unel cuse, furnlzureu
unel dlschete contumlnute cu un vlrus lnformutlc, etc.
Aptltudlneu cumprtorulul de u cunoute vlcllle lucrulul se uprecluz dup tlpul ubstruct
ul omulul prudent l dlllgent, ucest crlterlu fllnd upllcut consecvent in pructlcu |udlclur
11
.
Rspundereu vnztorulul nu este condllonut de cunoutereu vlclulul de ctre ucestu,
udlc este untrenut rspundereu pentru vlcll uscunse l in cuzul in cure vnztorul u fost de bun
credln (urt. 1354 Cod clvll). Bunu suu reuuu credln nu ufecteuz exlstenu rspunderll
vnztorulul cl dour intlndereu rspunderll ucestulu.
b) vlclul s exlste in momentul inchelerll contructulul de vnzure-cumprure
12
. Vlclul
uscuns nu trebule s se munlfeste in tout umplltudlneu su numul inulnte de inchelereu
contructulul, fllnd suflclent s fl exlstut cuuzu suu germenll lul, chlur duc vlclul s-u exterlorlzut
ublu ulterlor vnzrll.
c) vlclul s fle gruv, ustfel s restrng conslderubll suu chlur s inlture foloslreu bunulul
potrlvlt destlnulel sule oblnulte orl in scopul uvut in vedere de prlle contructunte
13
.
Apreclereu gruvltll vlclulul reprezlnt o chestlune de fupt, cure urmeuz u fl stublllt de
ctre lnstunu de |udecut, in funcle de purtlculurltlle concrete ule speel.
ndepllnlreu cumulutlv u condllllor rspunderll vnztorulul pentru vlcllle lucrulul vndut
trebule dovedlte de cumprtor, fllnd udmls orlce ml|loc de prob
14
.

Guruntureu conformltll produselor
n ruporturlle dlntre comerclunll profeslonltl (productorl, vnztorl) l consumutorll
neprofeslonltl, ucetlu dln urm se bucur de o protecle speclul, consucrut prln Legeu nr.
449/2003 prlvlnd vnzureu produselor l gurunllle usoclute ucestoru, republlcut in 06.05.2008.
Potrlvlt urt. 5 dln Legeu nr. 449/2003 prlvlnd vnzureu produselor l gurunllle usoclute
ucestoru , vnztorul este obllgut s llvreze consumutorulul produse cure sunt in conformltute cu
contructul de vnzure-cumprure. Se conslder c produsele sunt in conformltute cu contructul de
vnzure-cumprure duc:
u) corespund descrlerll fcute de vnztor l uu uceleul culltl cu l produsele pe cure
vnmztorul le-u prezentut consumutorulul cu mostr suu model;
b) corespund orlcrul scop speclflc sollcltut de ctre consumutor, scop fcut cunoscut
vnztorulul l ucceptut de ucestu lu inchelereu contructulul de vnzure-cumprure;
c) corespund scopurllor pentru cure sunt utlllzute in mod normul produsele de ucelul tlp;
d) fllnd de ucelul tlp, prezlnt purumetrl de culltute l performune normule, lu cure
consumutorul se poute uteptu in mod rezonubll, dute fllnd nuturu produsulul l declurullle
publlce prlvlnd curucterlstlclle concrete ule ucestulu, fcute de vnztor, de productor suu de

7
D. Chlrlc, op.clt., 2008, p.403.
8
De exemplu, lgruslu unel cuse este un vlclu upurent, dur duc eu u fost muscut de vnztor cu un perete fuls, devlne vlclu
uscuns cu vlclenle.
9
C. Touder, op.clt., p.36.
10
Noul Cod clvll deflnete vlclul uscuns cu fllnd ucel vlclu cure lu dutu contructrll nu poute fl descoperlt de ctre un cumprtor
prudent l dlllgent fr u fl nevole de uslsten de speclulltute (urt. 1707 ulln.2).
11
Astfel, in spe s-u upreclut c vlcllle nu pot fl conslderute uscunse duc nu uu fost constutute de cumprtor dutorlt llpsel de
lnformure, de experlen suu neprlcepere, deourece, utuncl cnd cunoutereu culltllor suu defeclunllor unul lucru reclum o
unumlt pregtlre, cumprtorul este in culp duc nu upeleuz lu o persoun cullflcut, in msur s deplsteze curucterlstlclle
lucrulul respectlv cu ocuzlu verlflcrll ucestulu Trlb Suprem, s.clv., dec. nr. 1859/1988.
12
M.I.Mulu, op.clt., p.110.
13
TS, s. clv., dec. nr. 541/1973 in CD, 1973, p. 133 l dec. nr. 679/1986 in RRD nr. 1/1987, p. 62.
14
C. Mucovel, op. clt., p. 64.
9

reprezentuntul ucestulu, in speclul prln publlcltute suu prln inscrlere pe etlchetu produsulul
Nu se conslder u fl llps de conformltute duc in momentul inchelerll contructulul de
vnzure-cumprure consumutorul u cunoscut suu nu puteu, in mod rezonubll, s nu cunousc
uceust llpsu de conformltute orl duc llpsu de conformltute il ure orlglneu in muterlulele
furnlzute de consumutor.
n prlnclplu, vnztorul este rspunztor fu de consumutor pentru orlce llps u
conformltll exlstent lu momentul cnd uu fost llvrute produsele.
n cuzul llpsel conformltll produsulul, consumutorul poute sollcltu o reducere
corespunztoure u preulul suu rezoluluneu contructulul in orlcure dlntre urmtourele cuzurl:
u) duc nu beneflcluz nlcl de repurureu, nlcl de inloculreu produsulul;
b) duc vnztorul nu u luut msuru repurutorle intr-o perloudu de tlmp rezonubll;
c) duc vnztorul nu u luut msuru repurutorle, fr lnconvenlente semnlflcutlve pentru
consumutor.
Cu toute ucesteu, consumutorul nu este indreptlt s sollclte rezoluluneu contructulul,
duc llpsu conformltll este mlnor.
Consumutorul trebule s lnformeze vnztorul despre llpsu de conformltute in termen de
douu lunl de lu dutu lu cure u constutut-o lur rspundereu vnztorulul este ungu|ut duc llpsu de
conformltute upure intr-un termen de 2 unl, culculut de lu llvrureu produsulul.

Efectele obllgulel de gurunle contru vlclllor
Art. 155 Cod clvll dlspune "cumprtorul poute suu u intource lucrul l u-l prlml preul,
suu u oprl lucrul l u cere inupolereu unel prl dln pre urbltrut prln experl". Audur,
cumprtorul unul bun ufectut de vlcll uscunse ure dou poslbllltl: de u cere rezoluluneu
vnzrll, cu conseclnu desfllnrll vnzrll suu de u menlne vnzureu cu reducereu preulul
15
.
u) Acluneu in rezolulune numlt l ucluneu redhlbltorle
16
ure cu efect desfllnureu
vnzrll, cu conseclnu restltulrll prestulllor reclproce: vnztorul vu restltul preul, lur
cumprtorul lucrul (urt. 1355 Cod clvll). Pe lng pre, cumprtorul vu prlml l cheltulellle
vnzrll, lur duc vnztorul u fost de reu credln (udlc duc u cunoscut vlcllle lucrulul),
cumprtorul poute oblne - pe lng pre - l duune lnterese suu cel puln dobnzlle legule pentru
sumu incusut de vnztor drept pre, de lu dutu incusrll pn lu restltulre
17
.
b) Acluneu in reducereu preulul, numlt ucluneu estlmutorle
18
suu quuntl-mlnorls, este
foloslt de cumprtor in cuzul in cure menlne vnzureu, pstreuz bunul ufectut de vlcll
uscunse, dur cere restltulreu unel prl dln pre, proporlonul cu pre|udlclul cuuzut prln upurllu
vlclulul, sum stublllt, duc este cuzul, de experl.
Dreptul lu uclune, fle redhlbltorle suu estlmutorle, se prescrle intr-un termen de 6 lunl,
duc vlcllle nu uu fost uscunse cu vlclenle lur duc vlcllle uu fost ucunse cu vlclenle (vnztor de
reu-credln) in termenul generul de prescrlple de 3 unl.
Termenele de prescrlple menlonute incep s curg de lu dutu descoperlrll vlclllor, ins
cel mul trzlu de lu impllnlreu unul un de lu predureu lucrulul de orlce nutur, cu exceplu
construclllor, lur in cuzul ucestoru cel mul trzlu lu impllnlreu u trel unl de lu predure.
Termenele de descoperlre u vlclllor de un un l de trel unl reprezlnt termene legule de
gurunle, uvnd curucter subsldlur l generul, explrureu lor murcnd momentul lu cure cel mul
trzlu poute incepe s curg termenul de prescrlple, numul duc nu este upllcubll un termen
speclul de prescrlple.
Modlflcrl convenlonule ule gurunlel contru vlclllor. Dlspozlllle Codulul clvll prlvltoure lu
gurunlu contru vlclllor uscunse uu un curucter supletlv, ceeu ce permlte prllor - prln convenle -
s llmlteze, s inlture suu s ugruveze uceust obllgule u vnztorulul.
u) Cluuzele de inlturure u obllgulel de gurunle pentru vlcll produc efecte numul duc
vnztorul nu u cunoscut vlcllle lucrulul (urt. 1354 Cod clvll). Bunu-credln u vnztorulul se
prezum pn lu probu contrur.
b) Cluuzele de llmlture u obllgulel de gurunle pentru vlcll sunt de usemeneu condllonute

15
M.I. Mulu, op. clt., p. 58.
16
Denumlreu uclunll provlne de lu verbul lutln redhlbere, cu sensul de u luu inupol, u restltul.
17
M. Mureun, op. clt., p. 89.
18
Acluneu estlmutorle pourt uceust denumlre pentru c depreclereu vulorll lucrulul se estlmeuz prln expertlz, u se vedeu Fr.
Deuk, op. clt., p. 93.
10

de bunu-credln u cumprtorulul
19
.
c) Cluuzele de ugruvure u obllgulel de gurunle pentru vlcll sunt recunoscute vulublle
lndlferent de bunu suu reuuu credln u vnztorulul.
3. 3. Obllgullle cumprtorulul
Contructul de vnzure-cumprure nute in surclnu cumprtorulul obllgulu de u pltl
preul, de u preluu lucrul cumprut l - duc in contruct nu s-u prevzut ultfel- de u suportu
cheltulellle vnzrll. Prln ucordul lor de voln prlle pot modlflcu uceste obllgull, dup cum pot
udugu l obllgull nol in surclnu cumprtorulul.
3.3.1. Obllgulu de u pltl preul
A. Nolune

Potrlvlt urt. 1361 Cod clvll, "prlnclpulu obllgule u cumprtorulul este de u pltl preul in
zluu l lu locul determlnut in contruct". Aceust obllgule este de esenu vnzrll, fllnd lmpus de
lege cu curucter lmperutlv
20
.
Plutu preulul semnlflc remltereu sumel de bunl ce corespunde vulorll lucrulul vndut.
Aceust sum este stublllt de prl dln momentul inchelerll contructulul suu urmeuz u fl
determlnut pe buzu crlterlllor convenlte de prl lu dutu perfectrll vnzrll.
n prlnclplu, plutu preulul se reullzeuz sub formu unel sume globule, cure fuce oblectul
unel prestull unlce, dur prlle pot convenl cu plutu preulul s se fuc in rute, prln mul multe
prestull succeslve.

B. Locul l dutu plll

Duc nu s-u determlnut nlmlc in prlvlnu loculul l plll preulul in contruct, cumprtorul
ure obllgulu de u pltl lu locul l lu tlmpul in cure se fuce predureu bunulul (urt. 1362 C.clv.). Prln
urmure, in muterle de vnzure plutu preulul trebule efectuut lu locul unde se fuce predureu
lucrulul vndut (fle unde se ufl ucestu in momentul vnzrll, fle lu domlclllul vnztorulul), decl
plutu este portubll.
n cuzul in cure s-u prevzut in contruct un termen pentru plutu preulul, vnztorul nu
poute pretlnde plutu inulnte de impllnlreu ucestulu. n ceeu ce prlvete poslbllltuteu
cumprtorulul de u pltl untlclput, uceustu exlst dour duc termenul este stublllt in fuvoureu
cumprtorulul suu duc vnztorul este de ucord.
Duc vnztorul refuz s prlmeusc preul, cumprtorul ure lu indemn proceduru
ofertel reule de plut urmut de consemnureu preulul lu dlspozllu vnztorulul in condlllle
prevzute de urt. 1114-1121 Cod clvll
21
.
n sltuulu in cure cumprtorul ure motlve de u se teme c vu fl evlns (de exemplu prln
exercllul unel uclunl in revendlcure suu lpotecure), el este indreptlt s suspende plutu preulul
pn ce vnztorul fuce s inceteze tulburureu suu il vu du o cuulune (gurunle); se excepteuz
sltuulu in cure s-u stlpulut c preul se pltete l in usemeneu impre|urrl (urt. 1364 Cod clvll).
Plutu preulul de ctre cumprtor este guruntut de lege cu un prlvlleglu speclul usupru
lucrulul vndut (urt. 1735-1737 Cod clvll).

C. Dobndu preulul

Legeu (urt. 1363 Cod clvll) enumer trel cuzurl cnd cumprtorul este obllgut s
plteusc vnztorulul l dobnd, pn lu uchltureu efectlv u preulul, in urmtourele cuzurl:
u) duc exlst cluuz expres in ucest sens;

19
De exemplu, prlle se pot inelege cu vnztorul s nu restltule dect |umtute dln preul prlmlt in cuzul udmlterll uclunll
redhlbltorll.
20
M. Mureun, op. clt., p. 98.
21
Ofertu reul const intr-o notlflcure scrls udresut de ctre debltor credltorulul su, prln lntermedlul executorulul |udectoresc,
prln cure credltorul este somut s prlmeusc plutu conform contructulul.
11

b) duc lucrul vndut l predut produce fructe suu ulte venlturl
22
;
c) in toute celelulte cuzurl numul duc l dln momentul in cure cumprtorul u fost pus in
intrzlere de u pltl (prlntr-o notlflcure, nu neuprut prln cerereu de chemure in |udecut, cum
pretlnde urt. 1088 Cod clvll cu regul generul pentru obllgullle bnetl)
23
.
Duc prlle uu prevzut dobnzl, dur nu uu lndlcut cuuntumul ucestoru, cumprtorul
dutoreuz dobndu legul, cure vu incepe s curg de lu dutu predrll bunulul.
Potrlvlt urt. 3 ulln. 3 dln Ordonunu Guvernulul nr. 9/2000 prlvlnd nlvelul dobnzll legule
pentru obllgull bnetl uprobut prln Legeu nr. 356/2002
24
, dobndu legul in ruporturlle clvlle se
stubllete "lu nlvelul dobnzll de referln u Bncll Nulonule u Romnlel, dlmlnuut cu 20%",
udlc dobndu este 80% dln nlvelul dobnzll de referln u B.N.R. n ruporturlle clvlle, dobndu
nu poute depl dobndu legul cu mul mult de 50% pe un (urt. 5 ulln 1).
n ruporturlle clvlle, obllgulu de u pltl o dobnd mul mure dect ceu stublllt in condlllle
ordonunel menlonute, este nul de drept
25
.

D. Suncluneu neplll preulul

n cuz de neexecuture totul suu purlul u obllgulel de plut u preulul de ctre
cumprtor, vnztorul ure lu indemn urmtourele ml|louce de uprure:
u) exceplu de neexecuture u contructulul; ustfel, vnztorul oblne, fr lntervenlu
lnstunel de |udecut, suspendureu executrll obllgulel ce il lncumb, pn cnd cumprtorul il
indepllnete proprllle surclnl
26
.
b) executureu slllt u obllgulel de plut u cumprtorulul cure este totdeuunu poslbll,
intruct ure cu oblect o sum de bunl.
Acluneu in plutu preulul este o uclune putrlmonlul, personul
27
l se prescrle in
termenul generul de prescrlple de 3 unl;
c) ucluneu in rezoluluneu contructulul de vnzure-cumprure; potrlvlt urt. 1365 Cod clvll,
in cuzul in cure cumprtorul nu pltete preul, vnztorul poute cere rezoluluneu vnzrll.
Rezoluluneu vnzrll ure drept efect desfllnureu retrouctlv u vnzrll-cumprrll l repunereu
prllor in sltuulu unterlour, prln restltulreu reclproc u prestulllor de|u executute.
Acluneu in rezoluluneu contructulul pentru neplutu preulul prezlnt urmtourele
purtlculurltl:
- n cuzul in cure contructul de vnzure-cumprure ure cu oblect un lmobll, duc
vnztorul se ufl in perlcolul de u plerde lucrul (de|u predut) l preul (neprlmlt), lnstunu nu
poute ucordu cumprtorulul termen de grule. n cuzul in cure ucest rlsc nu exlst, lnstunu poute
ucordu cumprtorulul un slngur termen de grule, lur duc lu explrureu lul cumprtorul nu
pltete, lnstunu vu pronunu rezoluluneu fr punere in intrzlere (urt. 1366 Cod clvll);
- n cuzul in cure contructul de vnzure-cumprure conlne un puct comlsorlu de grudul I,
II suu III, rezoluluneu se produce numul dup punereu in intrzlere u cumprtorulul (urt. 1367
Cod clvll). Nu este necesur punereu in intrzlere cnd prlle uu renunut convenlonul lu
uceustu, inchelnd un puct comlsorlu expres de ultlmul grud;
- Efectele rezolulunll se produc fu de orlce delntor uctuul ul bunulul vndut l nepltlt,
ucluneu vnztorulul pentru rezoluluneu vnzrll fllnd o uclune reul
28
( urt. 1368 Cod clvll). Cu
ulte cuvlnte, se urmrete prln rezolulune se urmrete redobndlreu bunulul vndut - nu
persounu cumprtorulul - rezoluluneu uvnd efect retrouctlv cu conseclne usupru terllor cure
uu dobndlt drepturl referltoure lu lucrul vndut, desfllnnd drepturlle ucestoru.

22
C. Touder, Munuul..., op. clt., p. 40-41.
23
I. Popu, op. clt., p.412.
24
Publlcut in M.O., purteu I, nr. 425 dln 18.06.2002.
25
F. Coteu, M. Coteu (I), S. Dluconescu (II), "Dobndu legul in lumlnu reglementrllor Codulul clvll l u Ordonunel Guvernulul
nr. 9/2000", in Dreptul nr. 5, 2000, p. 25-33.
26
I. Popu, op.clt., p.414.
27
Fr. Deuk, Trutut...2006 op. clt., p. 100.
28
Exlst in llteruturu de speclulltute l o oplnle cure suslne nuturu personul u uclunll vnztorulul u se vedeu E. Suftu-Romuno,
op. clt., p. 48.
12

3.3.2. Obllgulu de u preluu lucrul cumprut
Cumprtorul este obllgut s lu in prlmlre bunul vndut lu termenul l locul unde
vnztorul trebule s execute obllgulu de predure, suportnd l cheltulellle ocuzlonute de
rldlcureu de lu locul predrll.
n cuzul in cure obllgulu de preluure nu se execut lu tlmp l lucrul vndut este un bun
mobll, vnztorul poute s-l someze pe cumprtor s vln s il rldlce, lur duc nu se
conformeuz poute cere lnstunel s-l uutorlze depozltureu lucrulul in ult loc (urt. 1121 Cod clvll),
pe cheltululu cumprtorulul, duc vnztorul ure nevole de locul unde se gsete lucrul.
Vnztorul mul ure poslbllltuteu s opteze pentru rezoluluneu contructulul de vnzure -
cumprure, cu duune lnterese, potrlvlt regulllor generule (urt. 1020-1021 Cod clvll), in cuzul in
cure cumprtorul nu il indepllnete obllgulu prelurll (prlmlrll) lucrulul cumprut, rezolulune
cure se vu produce pe cule |udectoreusc, in llpsu unor pucte comlsorll exprese.
Prln derogure de lu regulu rezolulunll |udlclure, duc vnzureu ure cu oblect produse
perlsublle (cure se deterloreuz repede) suu ulte bunurl moblle (precum uclunlle supuse
fluctuulllor de vuloure) l prlle uu convenlt usupru unul termen, lu cure cumprtorul este
obllgut s rldlce bunurlle, uvnd in vedere lmportunu deoseblt u respectrll termenulul de luure
in prlmlre (termenul de rldlcure fllnd esenlul), vnzureu este desfllnut de drept prln efectul
explrrll termenulul, duc cumprtorul nu le rldlc, fr punere in intrzlere (urt. 1370 Cod
clvll)
29
.
3.3.3. Suportureu cheltulelllor vnzrll
Duc prlle nu uu convenlt ultfel, potrlvlt urt. 1305 Cod clvll, cumprtorul este obllgut s
suporte cheltulellle vnzrll (cheltulellle de reducture l uutentlflcure u contructulul, tuxu de
inscrlere in curteu funclur).
Cnd vnztorul suport uceste cheltulell fr u fl obllgut lu uceustu, el este in drept s le
pretlnd de lu cumprtor, fllnd suflclent s fuc dovudu c le-u pltlt l c nu s-u convenlt prln
contruct cu el s le suporte.Secluneu u IV-u. VARIETI SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE
VNZARE-CUMPRARE

Pe lng vnzureu-cumprureu oblnult, Codul clvll reglementeuz unele contructe de
vnzure cumprure cure prezlnt unumlte trsturl speclflce.
4. 1. Vnzureu cu cluuz de urvun
Arvunu reprezlnt o convenle uccesorle contructulul de vnzure-cumprure, pe cure
prlle o inchele inulnteu l in vedereu perfectrll contructulul l const in sumu de bunl pe cure
cumprtorul o d vnztorulul cu semn ul inchelerll contructulul
30
.
Decl, de regul, urvunu semnlflc un ml|loc de constrngere lu executureu contructulul, o
cluuz de gurunture u obllgulllor guruntute de prl. Purteu cure nu este in culp ure un drept de
oplune intre u cere executureu suu u renunu lu uceustu, pstrnd ins urvunu, cure ure un
curucter conflrmutorlu.
Totodut, urvunu mul poute indepllnl funclu de cluuz de dezlcere, cure permlte prll
cure s-u obllgut prlmlnd-o s se dezlc de contruct, udlc s renune lu executureu lul, cu
conseclnu plerderll urvunel de ctre purteu cure u uvunsut-o suu restltulrll dublulul urvunll prlmlte

29
M.I. Mulu, op. clt., p. 65.
30
D. Alexundresco, op. clt., p.165;
13

de ctre purteu cure u prlmlt-o. Acest curucter ul urvunel trebule prevzut expres in contruct,
deourece purteu cure l-u indepllnlt obllgullle ure dour dreptul de u pstru suu de u restltul dublul
urvunel, dur nu mul poute ulege vurluntu executrll slllte u contructulul
31
.
Arvunu funcloneuz l cu o cluuz penel, prln evuluureu cu untlclpule, pe cule
convenlonul, u duunelor lnterese compensutorll cuvenlte in cuz de neexecuture u contructulul
dln culpu unelu dlntre prl
32
.
Duc prlle nu stlpuleuz in mod expres lntenlu lor orl destlnulu l sensul pe cure ineleg
s il deu sumel de bunl, exlstnd dour consemnureu plll el de ctre cumprtor vnztorulul,
urvunu nu constltule o convenle uccesorle, cu funcllle urtute, cl este un ucont dln pre, pltlt,
respectlv incusut untlclput in contul preulul
33
.
4. 2. Vnzureu prln llcltule
Llcltulu se curucterlzeuz prln uceeu c bunul este oferlt spre vnzure in mod publlc unul
cerc de poslblll cumprtorl, cure concureuz intre el prln ofertele de pre fcute, cu respectureu
unel procedurl speclule, bunul fllnd in flnul vndut (ud|udecut) ucelulu dlntre purtlclpunl cure
ofer preul cel mul mure.
Art. 1388 Cod clvll prevede c duc un bun comun mul multor persoune nu se poute
imprl uor l fr plerdere suu, duc in cudrul unel imprell de bun vole u unor lucrurl
comune, ucesteu nu sunt dorlte de nlcl unul dlntre copurtu|unl, se vu procedu lu vnzureu prln
llcltule, lur preul se vu imprl intre coproprleturl.
Sltuullle prevzute in textul legul sunt:
u) bunul nu poute fl imprlt comod in nutur;
b) bunul nu este dorlt de nlcl unul dlntre coproprleturl;
c) el nu se ineleg usupru preulul.
Llcltulu poute uveu loc intre coproprleturl (coprtul) suu cu chemureu l u ultor persoune,
duc unul dlntre coprtul u cerut ucest lucru orl duc unul dlntre coproprleturl este mlnor.
Vnzureu prln llcltule se folosete utt in cudrul imprelll |udlclure, ct l in cudrul
executrll slllte usupru bunurllor debltorulul cure nu l-u uchltut dutorlu.
n lpotezu in cure vnzureu (ud|udecureu) bunulul se fuce ctre un ter, efectele el |urldlce
sunt cele ule unel vnzrl oblnulte, udlc trunslutlve de drepturl. Dlmpotrlv, duc llcltulu se
fuce dour intre coprtul, ud|udecureu bunulul in fuvoureu unulu dlntre el nu ure efectul unel
vnzrl, cl u unul purtu|, udlc declurutlv de drepturl
34
.
4. 3. Vnzureu de drepturl lltlglouse l retructul lltlglos
Nolune. Vnzureu de drepturl lltlglouse este operuluneu de vnzure u unul drept ce fuce
oblectul unul lltlglu, inulnte de solulonureu ucestulu.
Preul de cumprure ul unul ustfel de drept este, de regul, mul mlc dect vuloureu reul,
cu sperunu pentru cumprtor c prln vulorlflcureu ulterlor u dreptulul cumprut vu oblne un
unumlt ctlg.
Operuluneu |urldlc prlvlnd dreptul lltlglos este speculutlv utt pentru vnztor, purte in
proces cedent ( lnteresut s prlmeusc chlur un pre mul mlc, dur slgur), ct l pentru
cumprtor. Pentru umbele prl, contructul de vnzure-cumprure u dreptulul lltlglos ure curucter
uleutorlu, flecure uvnd o uns de ctlg, dur l un rlsc de plerdere.
Pentru u contrucuru ustfel de uclunl speculutlve, leglultorul u lnstltult proceduru retructulul
lltlglos. Retructul lltlglos reprezlnt operuluneu |urldlc prln cure udversurul cedentulul (prtul
suu reclumuntul dln proces) il inltur dln proces pe ceslonur, pltlndu-l preul ceslunll, dobndu
l cheltulellle contructulul. Purteu procesuul cure exerclt retructul lltlglos se numete retructunt.
Prlntr-o usemeneu operulune, lltlglul usupru dreptulul ceslonut se stlnge
35
.

31
.C.C.J., s.clv., dec.nr. 5457/2004 in Buletlnul Jurlsprudenel.
32
M. B. Cuntucuzlno, op. clt., p. 618.
33
TS, s. clv., dec. nr. 2604/1989 in Dreptul nr. 8, 1990, p. 78.

34
M. I. Mulu, op. clt., p.68
35
T.Prescure, A.Clureu, op.clt., p.101.
14

Condlll. Pentru exercltureu retructulul lltlglos se cer reullzute urmtourele condlll:
u) s exlste un proces inceput, dur netermlnut usupru fondulul dreptulul (urt. 1403 Cod
clvll), utt in momentul ceslunll dreptulul, ct l lu ul exercltrll retructulul, udlc s fle contestut
insl exlstenu dreptulul. Retructul lltlglos poute lntervenl in orlce fuz u procesulul, lncluslv in
upel suu recurs
36
.
b) vnzureu s fle fcut cu tltlu oneros, in schlmbul unul pre. Duc dreptul lltlglos nu u
fost vndut cl u fost trunsmls cu tltlu grutult, de exemplu donut, retructul lltlglos nu poute fl
exercltut, llpslnd lntenlu speculutlv u dobndltorulul
37

c) munlfestureu de voln u retructuntulul de u exercltu retructul lltlglos s fle insolt de
fuptul muterlul ul plll preulul reul ul vnzrll, cu dobnzlle uferente dln zluu plll l ul
cheltulelllor contructulul de vnzure suportute de ceslonur;
d) retructul lltlglos s fle exercltut dlrect in fuu lnstunel cure soluloneuz lltlglul suu pe
cule extru|udlclur, prlntr-o notlflcure.
n conformltute cu prevederlle urt.1404 C.clv., retructul lltlglos nu se poute exercltu duc :
- cesluneu s-u fcut ctre un coproprletur suu comotenltor ul dreptulul cedut;
- cesluneu s-u fcut unul credltor, drept plut u creunel sule (dure in plut);
- cesluneu s-u fcut ctre posesorul fondulul usupru crulu exlst dreptul lltlglos. Se ure in
vedere lpotezu cnd dreptul lltlglos este guruntut cu o lpotec usupru unul lmobll ce upurlne unul
ter, lur credltorul-reclumunt vlnde dreptul lltlglos chlur terulul.
Efectele retructulul lltlglos. Retructul lltlglos produce urmtourele efecte:
u) vnzureu de drepturl lltlglouse se desfllneuz retrouctlv
38
; in consecln, toute
drepturlle reule pe cure ceslonurul (cumprtor) le-ur fl constltult in fuvoureu terllor se
desfllneuz retrouctlv;
b) procesul prlvltor lu fondul dreptulul se stlnge, deourece retructuntul (debltorul cedut),
dobndlnd dreptul lltlglos instrlnut de udversurul su dln proces (ceslonurul), se substltule in
drepturlle cumprtorulul l cumuleuz culltlle lncomputlblle de reclumunt l prt;
c) retructul lltlglos nu ufecteuz in nlcl un fel ruportul obllgulonul dlntre cedent l ceslonur,
intre el contlnu s produc efecte cesluneu (vnzureu), ceslonurul, de exemplu, duc nu u pltlt
preul ceslunll, rmne debltorul preulul
39
.
4. 4. Vnzureu de drepturl succesorule
Vnzureu de drepturl succesorule este un contruct prln cure tltulurul unul drept succesorul
instrlneuz ucest drept ultel persoune, in schlmbul unel sume de bunl pltlte cu tltlu de pre
40
.
Aceust vurletute de vnzure ure cu oblect o motenlre in intregul el, prlvlt cu
unlversulltute de bunurl suu o cot-purte dln uceustu (duc sunt mul mull motenltorl) l este
reglementut in Codul clvll in urt. 1399-1401
41
.
Deourece legeu lnterzlce puctele usupru unel motenlrl nedeschlse, fllnd nule ubsolut, o
succeslune poute fl vndut numul dup deschldereu el.
n sltuulu in cure motenltorul instrlneuz bunurl determlnute (ut slngull) dln motenlreu
deschls, nu este vorbu despre o vnzure de drepturl succesorule cl despre unu oblnult,
upllcndu-se regullle generule de lu vnzure-cumprure.
Vnztorul de drepturl succesorule gurunteuz cumprtorulul numul culltuteu su de
motenltor, nu l conlnutul unlversulltll trunsmlse (urt. 1399 Cod clvll). Aceust gurunle de
drept, prevzut in textul evocut, poute fl modlflcut prln convenlu prllor (gurunle
convenlonul). Prlle pot ugruvu, mlcoru suu inlturu uceust gurunle, in condlllle dreptulul
comun ul gurunlel contru evlclunll (urt. 1339-1340 Cod clvll).

36
n ucest sens, lnstunele uu decls c retructul opereuz ct tlmp procesul nu u luut sfrlt in mod deflnltlv, pentru c dreptul
rmne lltlglos l in lntervulul termenulul de declurure u recursulul, in spe propunereu de retruct lltlglos s-u fcut mul inulnte de u
se lntroduce recursul, dur inuntrul ucestul termen - nultu Curte de Cusule, Seclunlle unlte, dec. nr. 12/1935 l nultu Curte de
Cusule, Seclune u I-u, dec. nr. 711/1941, umbele in Jurlsprudenu... op. clt., p. 420 l respectlv p. 421.
37
M. Mureun in Dlclonur... op. clt., p. 462.
38
M. I. Mulu, op.clt., p.148.
39
I. Popu, Vnzureu de drepturl lltlglouse-retructul lltlglos, in Pundectele Romne nr. 4/2004, p. 201.
40
I. Popu, Vnzureu unel motenlrl, in Dreptul nr.3/2005, p.136-147.
41
Noul Cod clvll prevede in urt. 1747 ulln. 2, sub suncluneu nulltll ubsolute, obllgutlvltuteu inchelerll ucestel vurletl de vnzure
in form uutentlc.
15

Duc dln motenlre, oblect ul vnzrll, fuce purte l dreptul de proprletute usupru unul
teren, contructul trebule inchelut in formu uutentlc prevzut in urt. 2 ulln. 1 dln tltlul X ul L.
247/2005.