P. 1
Etapele Realizarii Unui Proiect Cu Fonduri Europene

Etapele Realizarii Unui Proiect Cu Fonduri Europene

|Views: 378|Likes:
Published by ag_007

More info:

Published by: ag_007 on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE CONTRUCTII

REFERAT
Etapele realiz rii unui proiect cu fonduri europene

IVANCIU MARIAN MASTER IS ,AN II

1

.................................................... 2 II............................................. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr... 13 XVII................................................................ 14 2 .. 13 XVIII................................................ 2 III.......................I.............. 8 VIII............................................. G sirea surselor de finan are ................................ 8 IX..................................... întocmirea proiectului de finan are .............................. 13 XVI....... 3 V........... Primirea banilor .......................................................................................................... Alegerea necesarului de investi ii ... Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR ...................................................... 13 XV.............. 5 VII............................................... Constituirea Firmei ....... 14 XX.................. Depunerea proiectului de finan are .......................................................................................... 4 VI....caracteristici tehnice i economice ............. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare ......................... Contactarea unui Consultant ................................. Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei ................................. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii ........................................................ Semnarea contractelor de achizitie .......................................... Implementarea proiectului/Achizitia activelor ................................................ 13 XIX........................................................................................................................................................ validare la APDRPR .................. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare .................. 9 X..... 12 XIV.............. 3 IV................................................................................................ 9 XI...................................... 11 XII... Verificarea proiectului de finan are..................................................................................... Depunerea dosarelor de decontare ............................................... Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei... 14 XXI.... Analiza cost-beneficiu ...Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene .... Decizia echipei de management a proiectului .......... 11 XIII.....................................................

dac oferta oferit de ÄConsultant" este mai mare de 10. ‡ ‡ ‡ III.Ä datele utilizate pentru calculul num rului mediu de salaria i. Contactarea unui Consultant ‡ ‡ ‡ În cazul în care se dore te realizarea investi iilor cu ajutorul unor subven ii de stat sau UE se poate apela la o firm specializat de ÄConsultan în implementarea proiectelor UE" . respectiv în conformitate cu Legea nr. 566/2004.constituite conform Legii nr. Dac oferta financiar oferit de ÄConsultant" este mai mic de echivalentul a 10. cu modific rile i complet rile ulterioare. 361/2003. 346/2004). aprobate de Adunarea General a Ac ionarilor sau Asocia ilor" (art. respectiv trimiterea a minim 3 cereri de ofert c tre minim 3 firme specializate (care s aib în domeniul de activitate consultan de management i/sau proiectare lucr ri civile) i care s fie atestate i autorizate în domeniu: Realizarea unei comisii pentru analiza ofertelor din minim 3 speciali ti. .constituite conform Legii nr.Äo întreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate.I. Potrivit Legii nr. 346/2004). II. 346/2004 privind stimularea înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii: . Ob inerea avizelor i autoriza iilor legale de func ionare pentru domeniul/domeniile de activitate propuse. datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i. cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent.1698/2005. conform modelului prev zut în anexele 1 si 2 ) . Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei ‡ În func ie de m rimea firmei i de domeniul de activitate în baza raportului Adun rii Generale a Ac ionarilor/ Adunarea Anual a Asocia iilor/Decizia Asociatului Unic se ia decizia realiz rii de ÄINVESTI II NOI" pentru dezvoltarea activit ii. 346/2004). Introducerea în ÄBugetul Firmei" la categoria ÄCheltuieli" a volumului financiar necesar pentru implementarea investi iilor dorite. Constituirea Firmei ‡ ‡ ‡ Înregistrarea firmei la Registrul Comer ului sau la Judec toria din raza de activitate i la Administra ia Financiar . întreprinderi mici si mijlocii. 6 ( 1 ) al Legii nr.Ädac la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz în plafoanele stabilite. O Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi. cifra de afaceri anual net i activele totale se determin în cursul exerci iului financiar i se declar pe propria r spundere de c tre reprezentantul întreprinderii" (art. O Asocia ii familiale1 .definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 566/2004. 346/2004. mijlocie sau microîntreprindere decât dac dep irea acestor plafoane se produce în dou exerci ii financiare consecutive" (art. de c tre una sau mai multe organisme ori colectivit i publice" (art. aceasta nu î i va pierde calitatea de întreprindere mic .constituite conform Legii nr. 37/ 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare.000 Euro. . c reia i se va prezenta proiectul de dezvoltare a firmei i i se va solicita ÄOferta financiar " pentru colaborare. 28 din Regulamentul (CE) nr. . 1/2005. care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole i silvice i apar in urm toarelor forme juridice : societ i comerciale . O Cooperative agricole de procesare a produselor agricole . în comun ori cu titlu individual. în condi iile legii. O Societ i cooperative de valorificare . Efectuarea studiului de pia pentru determinarea necesarului financiar pentru implementarea deciziei ÄPATRONATULUI". 31/1990 cooperative agricole de procesare a produselor agricole. constituite conform Legii nr.4 al Legii nr. care au mai pu in de 750 angaja i sau cu o cifr de afaceri care nu dep e te 200 milioane Euro . atunci firma este obligat s realizeze un ÄConcurs de Oferte".000 Euro se poate semna contractul de consultan . 300/2004. direct sau indirect. 346/2004. 6 ( 3 ) al Legii nr.constituite conform Legii nr. Beneficiarii eligibili ai proiectelor FEADR: O Micro-întreprinderi i întreprinderi Mici i Mijlocii .Äîn cazul unei întreprinderi nou înfiin ate. Se va contacta direct o firm de consultan .definite în conformitate cu art. ale c rei situa ii financiare nu au fost aprobate. 3 . 6 ( 2 ) al Legii nr. Numirea unui ÄDIRECTOR DE PROIECT" responsabil cu implementarea programului de dezvoltare i investi ii al firmei. O Grupuri de produc tori constituite conform Ordonan ei nr.

produselor i subproduselor ob inute în cadrul unit ilor de procesare i marketing (de exemplu: cre terea siguran ei alimentare). ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.Deschiderea ofertelor i declararea ofertei câ tig toare. a capacit ilor de recep ionare. unit ile care furnizeaz materii prime i sectorul de desfacere. ( Î n cazul diplomelor de studii / certificatelor de formare eliberate de institu ii de înv mânt din str in tate. e) Cre terea viabilit ii economice. a a cum apare în eviden ele contabile ale societ ii. d) Îmbun t irea calit ii produselor prelucrate i a calit ii produselor alimentare cu respectarea cerin elor de siguran alimentar precum i a trasabilit ii (de exemplu: investi ii pentru implementarea sistemului de management al calit ii. când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. economico-financiar i de mediu. depozitare. Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ‡ ÄConsultantul" împreun cu ÄDirectorul de Proiect" vor analiza dac firma este eligibil pentru accesarea Fondurilor Europene (subven iilor pentru dezvoltare) i vor lua decizia în leg tur cu m sura care este cea mai oportun pentru firm . când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. b) Crearea i/sau modernizarea re elelor locale de colectare. e) Îmbun t irea controlului intern al calit ii materiei prime. 4 . prelucrare i marketing a produselor agricole i forestiere (de exemplu: cre terea randamentului de procesare). Este necesar ca beneficiarul s nu aib fapte înscrise în cazierul fiscal. Cre terea eficien ei utiliz rii resurselor de produc ie. Beneficiarul nu trebuie s fie în dificultate.). sortare i ambalare a produselor agricole i forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de p strare. astfel: O Pentru societ ile cu r spundere limitat : în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul social i. c) Îmbun t irea siguran ei la locul de munc i a condi iilor de igien în produc ie. în raport cu proiectul. c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru ob inerea de noi produse. b) Cre terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. > De mediu i siguran alimentar : a) b) c) d) a) Reducerea emisiilor poluante i a de eurilor în scopul protec iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu). Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o preg tire profesional . d) Îmbun t irea produc iei. în în elesul prevederilor din Îndrum rile 2 ale Comunit ii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate în dificultate. care s satisfac diferitele cerin e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse). dup cum urmeaz : > Tehnice: a) Îmbun t irea i optimizarea fluxurilor de produc ie. O Pentru societ ile pe ac iuni: în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul propriu. ISO/TR 10013:2001. ISO 14001:2004 (EMAS). Semnarea ÄContractului de Consultan " cu firma declarat cî tig toare. > Economico . Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al m surii i cu cel pu in unul dintre obiectivele specifice. inclusiv produsele ecologice. IV. 200/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare). solicitantul va ata a documentul privind recunoa terea de c tre autorit ile competente conform Legii nr. dac are datorii c tre b nci. ISO 9001:2000. ISO 900. în plus. Îmbun t irea cooper rii orizontale între procesatori.financiare: Reducerea costurilor de produc ie. condi ionare. proces rii i marketingului produselor cu standarde de calitate superioare. ISO 19011:2002. i. de exemplu: ISO 9000:2005. Îmbun t irea performan ei generale a unit ii se realizeaz prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic. Cre terea valorii ad ugate brute (VAB ) a întreprinderii. înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare în cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor. cre terea calit ii produselor). semifabricatelor. în plus.

Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1. Scurt istoric al solicitantului 1. Alegerea necesarului de investi ii . poten ialii beneficiari trebuie s ob in acordul de mediu în conformitate cu 2 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02 legisla ia na ional .2. trebuie s fac dovada c de ine cot la nivelul investi iei pe care urmeaz s o realizeze. cum ar fi: cre terea pierderilor.Pentru întreprinderile de orice form juridic . cod CAEN. VI.3. cre terea datoriilor. sc derea sau dispari ia valorii activului net. utilaje i echipamente. Denumirea investi iei. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri). sanitar. la depunerea cererii de finan are. În cazul în care beneficiarul este o form asociativ . În cazul produselor agricole cu cota de procesare. 2. ce va fi aplicat pentru valorificarea 5 .4. sc derea cifrei de afaceri. cre terea sarcinilor financiare. construc ii.1. Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va ob ine toate avizele i acordurile conform legisla iei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar. Pentru toate tipurile de investi ii. fitosanitar i de mediu necesare realiz rii investi iei în cadrul proiectului. din PNDR. supracapacitatea de produc ie. ce necesit doar " Memoriu Justificativ".5. acordul de mediu este înso it obligatoriu de studiul de impact de mediu. Echipa de management a proiectului este format din: Reprezentantul Legal al proiectului (directorul de proiect) i consultant (cei care vor semna fiecare pagin din cererea de finan are).etc. 2. Elaborator (coordonate de identificare. 2. care con ine semn turile colectivului format din speciali ti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documenta iei i tampila elaboratorului de proiect (consultantului). Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1. 2. Decizia echipei de management a proiectului Pentru proiecte cu achizi ie de utilaje. atunci când respectiva întreprindere întrune te condi iile pentru a fi supus procedurii prev zute de legisla ia privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului. Obiectivele investi iei/priorit i. O V. În anumite situa ii men ionate în legisla ie. cre terea volumului stocurilor. concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. O În situa ia în care nu este îndeplinit niciuna din condi iile prezentate anterior. animale. dar f r construc ii. Descrierea proiectului 2. Decizia echipei de management a proiectului se face prin hot rârea Consiliului de Administra ie sau a Administratorului Firmei ce dore te implementarea proiectului. Pentru proiecte de achizi ie de utilaje ce necesit lucr ri de construc ii i montaj este necesar existen a Äfoii de cap t". 2. sc derea fluxului de numerar.3.2.1. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii).6. beneficiarul. Pia a de aprovizionare/desfacere. Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinan area investi iei. o societate poate fi totu i considerat în dificultate dac sunt prezente caracteristicile obi nuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate.caracteristici tehnice i economice Aceasta etapa presupune realizarea Ä Memoriului Justificativ" sau a Ä Studiului de Fezabilitate" > Con inutul Cadru al Studiului de Fezabilitate: 1. 2. a a cum se prezint la punctul 5. conform prevederilor fi elor m surilor.2. etc).4. Fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei. Date generale 1.

aria desf urat . 3. 3. Instala ii aferente construc iilor Se vor descrie solu iile adoptate pentru instala iile de iluminat. canalizare etc. volumul construit 3. -alte avize de specialitate.6. 2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 7.Date generale 3.certificatul de urbanism. ascensoare etc.000) . hidrofoare.1 Total personal existent 7. condi ii de pozare etc. travei.1 Zona i amplasamentul (regiunea. Finan area investi iei 7. 3. studii i experien profesional ).2. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele în drept.2. cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic. func ie în cadrul organiza iei. suprafa a i situa ia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare.1. 3 Date tehnice ale investi iei 3.000-1:500) 6 . diametre.1. 3. relevante pentru proiect 8. jude ul. cu recomand ri privind tehnologia de realizare i condi iile de exploatare ale fiec rui obiect.1 Pentru cl diri: deschideri. localitatea) investitiei. 5. 3.Plan de amplasare în zon (1:25.2.3 Responsabil legal (nume. P r i desenate : . Date privind for a de munc : 7. Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului. Caracteristicile principale ale construc iilor 3. nivelul maxim al apelor freatice. 3.000-1:5. Situa ia existent a utilit ilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i solu iile tehnice adoptate.4. stabilite potrivit dispozi iilor legale.3. l imi.Plan general (1:5. studii topografice. potrivit legisla iei în vigoare. Se va descrie modul de realizare a acestora i se vor preciza documentele justificative aferente.8 Caracteristici tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz a fi achizi ionate prin proiect i prezentarea tehnic a construc iilor în care urmeaz a fi amplasate utilajele/dot rile (inclusiv utilit i). Costul estimativ al investi iei 6. materiale.2. avizat i aprobat potrivit legii.daca investi ia o impune. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i. prenume. 3. ap . Principalele utilaje de dotare ale construc iilor (centrale termice.7. privind: . date climatice) .2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic. Pentru re ele: lungimi.1.) 3.5. aria construit .7. 4. curen i slabi. Structura constructiv Pentru cl diri i re ele se va face o descriere a solu iilor tehnice avute în vedere. for a. num rul de niveluri i în l imea acestora.2.

sanitare.Prognoza veniturilor 9. cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz . localitatea) Tema. construc ii.6.Planuri de arhitectur . 2.4.Proiec ia contului de profit i pierdere 9.5 Pia a de aprovizionare/desfacere. 2 Descrierea proiectului 2. fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei. prenume. Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate în vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu. 2.2 Elaborator (coordonate de identificare) 2. jude ul.2 Scurt istoric al solicitantului 1. sanitar-veterinare. cu descrierea obiectivelor propuse.9. func ie în cadrul organiza iei.Prognoza cheltuielilor 9.Bilan sintetic previzionat 9. Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1.Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati. fitosanitare ale Uniunii Europene. surse de apa si receptori ape uzate (1:1.2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 3.3 Amplasamentul proiectului (regiunea.Indicatori financiari 9.000-1:500) . ce va fi aplicat pentru valorificarea 7 . utilaje i echipamente.3 Responsabil legal (nume.1.5. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri).Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic 9.1 Denumirea investi iei 2. Proiec ii financiare 9. 3 Date privind for a de munc 3. concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. Indicatori financiari > Con inutul Cadru al Memoriului Justificativ: 1 Date generale 1.8.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1. 2 i 3 de implementare 9.7. studii i experien profesional ).1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1.1 Total personal existent 3.planurile nivelurilor.2.4 În cazul în care beneficiarul este o forma asociativ . animale. sec iuni pentru principalele obiecte de construc ii .3.etc.4 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii). Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9. conform prevederilor fi elor m surilor. Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului. relevante pentru proiect i managementul proiectului..Flux de numerar 9.

6 Indicatori financiari 9.3 Proiec ia contului de profit i pierdere 9. pentru anii evalua i 3. num rul. 2. Disponibilul de numerar la sfâr itul perioadei trebuie s fie pozitiv în anii de previzionare evalua i. Devizele investi iei. Durata de recuperare a investi iei (Dr) .trebuie s fie maxim 12 ani.1 Valoarea total 8. ). Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) .8 Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9.) sau > S se ajusteze proiectul în func ie de posibilit ile tehnico-financiare ale firmei (se continu cu punctul IX. 7. G sirea surselor de finan are Dup definitivarea "Studiului de Fezabilitate"/"Memoriului Justificativ" se face analiza indicatorilor economici: . 5. Durata de realizare (luni) i etape principale 6.5 Flux de numerar 9. Proiec ii financiare i indicatori financiari 9. 2 i 3 de implementare 9. se analizeaz dac firma poate sus ine acest proiect (dac este benefic implementarea acestuia) sau dac este inoportun implementarea acestui proiect. valoarea i caracteristicile tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dot rilor ce urmeaza a fi achizi ionate prin proiect. repectiv denumirea. înso it de devizele pe obiecte.trebuie s fie >1. VIII.2 Prognoza cheltuielilor 9.01. Valoarea actualizat net (VAN) .Se analizeaz dac suma alocat în buget este în concordan cu suma necesar realiz rii investi iei rezultat din analiza indicatorilor economici i în func ie de aceasta: Se modific bugetul firmei pentru implementarea proiectului.9 Indicatori financiari Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: 1.trebuie s fie pozitiv 4.2008).2 Durata de realizare înso it de graficul de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i 8. Se realizeaz un proiect de finan are bancar pentru realizarea investi iei. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 8.4 Descrierea achizi iilor realizate prin proiect. conform legisla iei în vigoare (HG 28/09. firma fiind prea "sensibil " la factorii de pia macroeconomici. cu detalierea pe structura devizului general.3 Capacit i de productie rezultate ca urmare a investi iei (în unit i fizice) 9.4 Bilan sintetic previzionat 9.2. 8 . VII.1 Prognoza veniturilor 9. Finan area investi iei 8. (se revine la punctul II. ) > S se implementeze a a cum a fost desemnat pân în prezent (se continu cu punctul X. În func ie de rezultatele analizei "Cost-Beneficiu" proiectul poate s : > Nu se implementeze.7 Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1. Analiza cost-beneficiu Dup g sirea surselor de finan are pentru implementarea proiectului de investi ie i introducerea costurilor financiare în calculul indicatorilor economici din cadrul "Studiului de Fezabilitate"/ "Memoriului Justificativ".

conform legisla iei în vigoare Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i siguran a alimentelor i. Document de la banc cu datele de identificare ale b ncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. Declara ie pe proprie r spundere a solicitantului. Întocmirea proiectului de finan are Reprezint de fapt completarea "Cererii de Finan are" în conformitate cu metodologia legal impus de APDRPR.2. eliberate de Autoritatea competent pentru protec ia mediului sau Acord de mediu înso it de studiul de impact. dac este cazul. 1. în asa fel încât beneficiul implement rii proiectului s fie maxim pentru firm . 7. cont de profit i pierderi i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administra ia Financiar în care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din bilan ) s nu fie negativ. codul IBAN al contului în care se deruleaz opera iunile cu APDRP). emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucr ri de construc ii i/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitar-veterinare. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restan e fiscale i sociale. emise de Direc ia General a Finan elor Publice i de prim riile pe raza c rora î i au sediul social i puncte de lucru i. Pentru unit ile care se modernizeaz : 9. 6. Situa iile financiare (bilan . 8.actul de proprietate asupra cl dirii (document care atest dreptul de proprietate asupra terenului. În urma realiz rii ajust rii necesarului de achizi ii-investi ii se revine la punctul VI. 9.1 Autorizatie sanitar / Notificarea de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar . Certificat de urbanism/ autoriza ie de construire pentru proiecte care prev d construc ii. sau Adres de la ANSVSA/DSVSA care s men ioneze Äîn urma verific rii documenta iei prezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notific rii pentru siguran a alimentelor/autoriz rii/ înregistr rii". conform legisla iei în vigoare: Avizul sanitar privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condi iile de igien i s n tate public sau Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igien . contract de concesiune) sau document încheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de închiriere. c va asigura cofinan area proiectului i cu precizarea sursei de cofinan are. 6. dac este cazul. 3. f r a afecta îns elementele de productivitate). adresa b ncii.IX. 5. 8. c prin realizarea investi iei în conformitate cu proiectul. graficul de ree alonare a datoriilor c tre bugetul consolidat. X. de comodat pentru terenul pe care este amplasat cl direa. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii În func ie de rezultatele analizei de management "Cost-Beneficiu" se poate ajusta proiectul de investi ii prin reducerea sau m rirea volumului de investi ii în func ie de necesit i i de condi iile impuse de APDRPR. 2. (Ex: atunci când firma are resurse financiare suficiente se pot achizi iona mai multe utilaje decât se propusese ini ial. Adeverin / Dovada c a ini iat procedura pentru ob inerea acordului de mediu. dat de reprezentantul legal de proiect. excep ie fac solicitan ii care nu au înregistrat venituri din exploatare i deci nu au desf urat activit i de produc ie. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitare. Documentele obligatorii care trebuie ata ate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. inând cont c firma nu va mai putea aplica pentru subven ii în cadrul aceleia i m suri la APDRPR în urm torii ani sau atunci când valoarea costurilor financiare sunt prea mari se poate reduce valoarea total a achizi iilor pentru încadrarea în buget. valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.1. unitatea va fi în concordan cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor. Documente pentru cl diri i terenurile pe care sunt/vor fi realizate investi iile: . 9 . 4.2.

2 Pentru investi ii noi: a) Fi a de înregistrare ca procesator în agricultura ecologic . 9. 17. fuziune. existen a punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl în proces de lichidare. emis de MAPDR. cooperative agricole de procesare a produselor agricole i Aviz de recunoa tere pentru Grupuri de Produc tori emis de MAPDR. precum i situa ia capacit ilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie prim .1.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care s dovedeasc preg tirea profesional în domeniul pentru care solicit finan area pentru responsabilul legal/ beneficiar.2 Declara ie pe propria r spundere în care s se men ioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoan din cadrul societ ii pentru care va prezenta document care s certifice pozi ia în societate carte de munc . Declara ie c firma nu este în dificultate. înaintea ultimei pl i a ajutorului. prin care se angajeaz ca la ultima plat s prezinte documentul 19. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are.2. 15. atât numeric cât i din punct de vedere al capacit ilor de procesare/depozitare (capacit i existente sau în curs de realizare). pân la finalizarea proiectului.3 Not de constatare privind condi iile de mediu emis cererii de finan are. 13. 31/1990. 11.2 Autoriza ie sanitar-veterinar / Dovada înregistr rii pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar-veterinar i siguran a alimentelor. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zah r. Adeverin eliberat de Oficiul Na ional al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) pentru vinuri cu denumire de origine controlat i/sau cu indica ie geografic .MAPDRP 690/2004 (pentru moderniz ri). conform Ord. ac ionar) va/vor urma un curs de preg tire profesional . 19. 20. 12. 16. ateste faptul c produsele sunt tradi ionale conform 19. 18. prin care s se certifice disponibilitatea cantitativ de materie prim .1 pentru produsele tradi ionale. republicat .1 Document emis de MAPDR care s Ord. costuri i stadiul proiectului. conform Ord. 10 . cu cel mult un an înaintea depunerii 10. conform Legii nr. semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea (men ionat în Certificatul constatator de la ORC).2. reorganizare judiciar sau faliment. republicat ). Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil întocmit de solicitant (va cuprinde obiective. 10. pentru investi ii noi. divizare (Legea nr. lista cheltuielilor eligibile.2 Declara ia pe propria r spundere a solicitantului. b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspec ie i certificare. în care se va preciza cantitatea ob inut în anul anterior depunerii cererii de finan are sau face dovada c va ob ine produc ia pân la finalizarea investi iei. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are. 85/2006. c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare. 17.9.688/2007. nr. 346/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare i Anexa nr. 14.. pentru solicitan ii care au mai beneficiat de finan are nerambursabil începând cu anul 2002 pentru acelea i tipuri de investi ii. Anexa 1 din Legea nr. 18. tip de investi ie. Adeverin a eliberat de DADR-urile jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) la care face referire proiectul. perioada derul rii proiectului). 688/2007. Adeverin eliberat de DADR-ul jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) în care solicitantul este produc tor de materie prim .1 Pentru moderniz ri: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare. Pentru întreprinderile mici i mijlocii se va prezenta Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i mijlocii. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare sau Hotarâre judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului de constituire ca i a statutului propriu pentru societ i cooperative de valorificare.

Controlul conformit ii const în verificarea Cererii de finan are: dac este corect completat . Depunerea proiectului se face de Responsabilul legal al Firmei sau de c tre Directorul de proiect (de regul înso it i de reprezentantul Consultantului). Solicitantul trebuie s depun Cererea de finan are împreun cu toate anexele completate. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. Avizelor i Autoriza iilor. Pentru acele documente originale care r mân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare Dup verificare pot exista dou variante: > Cererea de finan are este declarat neconform (nu se poate ob ine finan area). bilan contabil vizat de Administra ia Financiar ). Solicitantul trebuie s se asigure ca r mâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finan are în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Verificarea numerot rii paginilor. prezentat atât în format tiparit. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa de cele men ionate în cererea de finan are. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre: > OJPDRP . Certificatelor. > CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i cu lucr ri de construc ii i/sau montaj i pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. > Cererea de finan are este declarat conform (se trece la urm toarea etap de verificare). în cazul când avizele. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza c ruia investi ia este predominant din punct de vedere valoric. a semn rii fiec rei pagini. 3. autoriza iile au fost eliberate de c tre autorit ile emitente într-o form care nu respect protocoalele încheiate între APDRP i institu iile respective. > verificarea studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate.pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii priva i.21. Verificarea eligibilit ii tehnice i financiare const în: > verificarea eligibilit ii solicitantului. dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente în dou exemplare : un original i o copie precum i valabilitatea acestora (dac este cazul) XIII. Verificarea proiectului de finan are Verificarea datelor de valabilitate a Cazierelor. precum i depunerea în termenul legal al sesiunilor alocate fiec rei m suri. copiile trebuie s con in men iunea ÄConform cu originalul" i s fie semnate de c tre responsabilul legal al solicitantului. în col ul indicat în Ghidul fiec rei M suri. Originalul i o copie a cererii de finan are. XII. Exemplarele vor fi marcate clar.nivel central . cât i în format electronic. respectiv ÄCOPIE". în 2 exemplare (1 original i 1 copie).pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în urm toarele cazuri: 1. La verificarea eligibilit ii la nivel OJPDRP i CRPDRP în situa ia în care sunt criterii de eligibilitate care necesit l muriri suplimentare. cu ÄORIGINAL". Depunerea proiectului de finan are Cererile de finan are. 11 . XI. pe copert . > verificarea bugetului indicativ al proiectului. În caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest dreptul de proprietate. Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de c tre: > OJPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz). împreun cu formatul electronic (CD) i cu documentele în original (pentru care a ata at copii) se depun la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. Verificarea conformit ii Cererii de finan are i a anexelor acesteia se realizeaz pe baza ÄFi ei de verificare". împreun cu documentele originale (pentru care a ata at copii). acordurile. în partea superioar dreapt . odat finalizate. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facut corect. > APDRP . 2. se multiplic în dou exemplare de c tre solicitant.

pân la semnarea contractelor de achizi ii.nivel central . Scopul verific rii pe teren este de a verifica datele i informa iile cuprinse în anexele tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR Dup primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei Dup semnarea contractului de finan are cu APDRPR. În cazul în care Beneficiarul nu se prezint în termenul din Notificare i nici nu anun APDRP. Oferta câ tig toare este desemnat de o comisie desemnat de c tre Administratorul firmei care implementeaz proiectul. eficien a utiliz rii fondurilor. În urma acestor verific ri pot exista dou situa ii: proiectul este neeligibil. tratamentul egal.> CRPDRP . asumarea r spunderii. se reia procesul de ofertare prin metoda Concurs de Oferte. În contextul derul rii achizi iilor private i publice. XIV. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim i în suma alocat . în ordine cresc toare. se întocme te un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprob rii directorului general al Autorit ii de Management. conflictul de interese se define te prin: . în condi ii de performan e tehnice similare. alcatuit din minim 3 membri speciali ti. În termen de 15 zile lucr toare de la primirea notific rii. XV.pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. în conformitate cu OUG 34/2006 i a Anexei 4 a Contractului de Finan are a FEADR sunt necesare minim 3 oferte comparabile pentru desemnarea "ofertei câ tig toare". Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verific rii de birou) cu realitatea. În acest sens. Este desemnat câ tig toare oferta cu pre ul cel mai mic. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor 12 care îndeplinesc punctajul minim. recunoa terea reciproc . Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descresc toare a punctajului de selec ie. Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni. pentru a se asigura de corectitudinea r spunsurilor.De inerea de c tre una din firmele participante a pachetului majoritar de ac iuni la celelalte firme participante pentru acela i tip de achizi ie. pentru semnarea contractului de finan are.Membrii comisiei de evaluare (conform declara iei de confiden ialitate i impar ialitate) de in pachetul majoritar de ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i sau subcontractan i sau fac parte din Consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i sau subcontractan i. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Pentru beneficiarii priva i ai FEADR. APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selec ie. la adoptarea oric ror decizii. Semnarea contractelor de achizitie Dup desemnarea ofertelor câ tig toare. atunci se consider ca a renun at la ajutorul financiar. XVI.Existen a unor leg turi între structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan i. reprezentantul legal al Firmei/Directorul de proiect va semna contractele de achizi ie cu reprezentan ii firmelor ce au fost desemnate câ tig toare. În cazul în care firma desemnat câ tig toare nu î i poate onora oferta. . transparen a. . Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni. propor ionalitatea. firma poate declan a procedura de achizi ie a utilajelor/serviciilor prev zute în proiectul FEADR. departajarea acestora se face în func ie de valoarea proiectului. În cazul proiectelor cu acela i punctaj. XVII. proiectul este eligibil i va avea un punctaj.pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. trebuie avute în vedere urm toarele principii: nediscriminarea. > APDRP . . Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care apar ine.

APDRPR poate. Nu se accept modific ri (tehnice sau financiare) ale proiectului pe parcursul implement rii acestuia. Primirea banilor Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plat este complet . dupa o verificare prealabila (în conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009). în maxim 3 luni -pentru achizi ii simple. cu privire la furnizorii acestuia care nu se achit de obliga iile contractuale. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr. Proiectul Tehnic i cel pu in un Dosar de achizi ii . la care ata eaz pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Depunerea dosarelor de decontare Dosarul Cererii de Plat se depune de c tre beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. sau la CRPDRP-Serviciul Achizi ii în maxim 4 luni. XXI. Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achizi ii începând cu data primirii Notific rii de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii). s includ informa iile despre ace ti furnizori în Lista furnizorilor care nu. XX. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative.XVIII. XIX. . în dou exemplare pe suport hârtie. Beneficiarul privat este obligat s depun la OJPDRP dosarele de achizi ii. Lista furnizorilor care nu.i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP. Implementarea proiectului/Achizitia activelor Implementarea proiectului const în achizi ia utilajelor/serviciilor/lucr rilor prev zute în proiect i contractul cu FEADR. validare la APDRPR Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declara ia de e alonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii care se pot depune în maxim 120 de zile).i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR. La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. Durata maxim de implementare a unui Proiect FEADR ce include lucr ri de construc ii i montaj este de maxim 3 ani de la data semn rii contractului de finan are cu APDRPR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->