P. 1
Etapele Realizarii Unui Proiect Cu Fonduri Europene

Etapele Realizarii Unui Proiect Cu Fonduri Europene

|Views: 369|Likes:
Published by ag_007

More info:

Published by: ag_007 on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE CONTRUCTII

REFERAT
Etapele realiz rii unui proiect cu fonduri europene

IVANCIU MARIAN MASTER IS ,AN II

1

.......................................... Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare ...................................... 9 XI.......................Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ............................................................................. 8 VIII................................................ Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei................................ 13 XVIII........................................................ 11 XII....... Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR ................ 4 VI............... 14 2 ........ Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei ............................................................ Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr.............................................................................. G sirea surselor de finan are .............................................. 5 VII............................ Depunerea proiectului de finan are .... Contactarea unui Consultant ...... 12 XIV............................................................................................................... Alegerea necesarului de investi ii ............................................................. Verificarea proiectului de finan are................................... 14 XXI....... întocmirea proiectului de finan are ................................. 13 XVI....................................................... 3 V.............. 2 III............ Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare ........ 2 II...... 13 XIX.................... Constituirea Firmei ...................................................................................................................................... 3 IV.......................... 14 XX....................... Analiza cost-beneficiu ..................................................................... Depunerea dosarelor de decontare .... Semnarea contractelor de achizitie ...................I................................................................. 11 XIII........................................... Decizia echipei de management a proiectului ..................... 8 IX....................caracteristici tehnice i economice ............ Primirea banilor ...................... 13 XV............... 13 XVII........................................... Implementarea proiectului/Achizitia activelor ............................. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii .. 9 X............... validare la APDRPR ...................................................

566/2004. 6 ( 2 ) al Legii nr.000 Euro. .definite în conformitate cu art. în condi iile legii. Efectuarea studiului de pia pentru determinarea necesarului financiar pentru implementarea deciziei ÄPATRONATULUI".4 al Legii nr.Äo întreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. ‡ ‡ ‡ III.I. Ob inerea avizelor i autoriza iilor legale de func ionare pentru domeniul/domeniile de activitate propuse. O Cooperative agricole de procesare a produselor agricole . . Se va contacta direct o firm de consultan . 28 din Regulamentul (CE) nr. Dac oferta financiar oferit de ÄConsultant" este mai mic de echivalentul a 10. în comun ori cu titlu individual. cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent. 37/ 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare. 361/2003.000 Euro se poate semna contractul de consultan . dac oferta oferit de ÄConsultant" este mai mare de 10. ale c rei situa ii financiare nu au fost aprobate. 6 ( 3 ) al Legii nr.definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. cifra de afaceri anual net i activele totale se determin în cursul exerci iului financiar i se declar pe propria r spundere de c tre reprezentantul întreprinderii" (art. Introducerea în ÄBugetul Firmei" la categoria ÄCheltuieli" a volumului financiar necesar pentru implementarea investi iilor dorite. 566/2004. de c tre una sau mai multe organisme ori colectivit i publice" (art. c reia i se va prezenta proiectul de dezvoltare a firmei i i se va solicita ÄOferta financiar " pentru colaborare. atunci firma este obligat s realizeze un ÄConcurs de Oferte". 346/2004). 3 . II. 346/2004). O Asocia ii familiale1 .constituite conform Legii nr. 1/2005.constituite conform Legii nr. datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i. 346/2004. respectiv în conformitate cu Legea nr.1698/2005. mijlocie sau microîntreprindere decât dac dep irea acestor plafoane se produce în dou exerci ii financiare consecutive" (art. O Grupuri de produc tori constituite conform Ordonan ei nr. 6 ( 1 ) al Legii nr.Ädac la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz în plafoanele stabilite.constituite conform Legii nr. O Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi. 346/2004 privind stimularea înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii: . Constituirea Firmei ‡ ‡ ‡ Înregistrarea firmei la Registrul Comer ului sau la Judec toria din raza de activitate i la Administra ia Financiar . care au mai pu in de 750 angaja i sau cu o cifr de afaceri care nu dep e te 200 milioane Euro . Potrivit Legii nr.Äîn cazul unei întreprinderi nou înfiin ate. conform modelului prev zut în anexele 1 si 2 ) . aprobate de Adunarea General a Ac ionarilor sau Asocia ilor" (art. 31/1990 cooperative agricole de procesare a produselor agricole.constituite conform Legii nr. direct sau indirect. Contactarea unui Consultant ‡ ‡ ‡ În cazul în care se dore te realizarea investi iilor cu ajutorul unor subven ii de stat sau UE se poate apela la o firm specializat de ÄConsultan în implementarea proiectelor UE" . Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei ‡ În func ie de m rimea firmei i de domeniul de activitate în baza raportului Adun rii Generale a Ac ionarilor/ Adunarea Anual a Asocia iilor/Decizia Asociatului Unic se ia decizia realiz rii de ÄINVESTI II NOI" pentru dezvoltarea activit ii. 300/2004. 346/2004). cu modific rile i complet rile ulterioare. întreprinderi mici si mijlocii. Beneficiarii eligibili ai proiectelor FEADR: O Micro-întreprinderi i întreprinderi Mici i Mijlocii . constituite conform Legii nr. respectiv trimiterea a minim 3 cereri de ofert c tre minim 3 firme specializate (care s aib în domeniul de activitate consultan de management i/sau proiectare lucr ri civile) i care s fie atestate i autorizate în domeniu: Realizarea unei comisii pentru analiza ofertelor din minim 3 speciali ti. aceasta nu î i va pierde calitatea de întreprindere mic . care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole i silvice i apar in urm toarelor forme juridice : societ i comerciale . 346/2004. O Societ i cooperative de valorificare .Ä datele utilizate pentru calculul num rului mediu de salaria i. Numirea unui ÄDIRECTOR DE PROIECT" responsabil cu implementarea programului de dezvoltare i investi ii al firmei. .

Semnarea ÄContractului de Consultan " cu firma declarat cî tig toare. Îmbun t irea performan ei generale a unit ii se realizeaz prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic. depozitare.financiare: Reducerea costurilor de produc ie. condi ionare. produselor i subproduselor ob inute în cadrul unit ilor de procesare i marketing (de exemplu: cre terea siguran ei alimentare). c) Îmbun t irea siguran ei la locul de munc i a condi iilor de igien în produc ie. a a cum apare în eviden ele contabile ale societ ii. dac are datorii c tre b nci. inclusiv produsele ecologice. ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc. solicitantul va ata a documentul privind recunoa terea de c tre autorit ile competente conform Legii nr. IV.Deschiderea ofertelor i declararea ofertei câ tig toare. c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru ob inerea de noi produse. unit ile care furnizeaz materii prime i sectorul de desfacere.). > De mediu i siguran alimentar : a) b) c) d) a) Reducerea emisiilor poluante i a de eurilor în scopul protec iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu). O Pentru societ ile pe ac iuni: în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul propriu. e) Îmbun t irea controlului intern al calit ii materiei prime. care s satisfac diferitele cerin e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse). d) Îmbun t irea calit ii produselor prelucrate i a calit ii produselor alimentare cu respectarea cerin elor de siguran alimentar precum i a trasabilit ii (de exemplu: investi ii pentru implementarea sistemului de management al calit ii. când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ‡ ÄConsultantul" împreun cu ÄDirectorul de Proiect" vor analiza dac firma este eligibil pentru accesarea Fondurilor Europene (subven iilor pentru dezvoltare) i vor lua decizia în leg tur cu m sura care este cea mai oportun pentru firm . prelucrare i marketing a produselor agricole i forestiere (de exemplu: cre terea randamentului de procesare). i. ISO/TR 10013:2001. astfel: O Pentru societ ile cu r spundere limitat : în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul social i. > Economico . economico-financiar i de mediu. proces rii i marketingului produselor cu standarde de calitate superioare. dup cum urmeaz : > Tehnice: a) Îmbun t irea i optimizarea fluxurilor de produc ie. ISO 9001:2000. b) Crearea i/sau modernizarea re elelor locale de colectare. în plus. d) Îmbun t irea produc iei. 4 . Cre terea eficien ei utiliz rii resurselor de produc ie. Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al m surii i cu cel pu in unul dintre obiectivele specifice. sortare i ambalare a produselor agricole i forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de p strare. b) Cre terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. semifabricatelor. cre terea calit ii produselor). 200/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare). Este necesar ca beneficiarul s nu aib fapte înscrise în cazierul fiscal. ISO 900. a capacit ilor de recep ionare. de exemplu: ISO 9000:2005. în în elesul prevederilor din Îndrum rile 2 ale Comunit ii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate în dificultate. în plus. în raport cu proiectul. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o preg tire profesional . ISO 14001:2004 (EMAS). ISO 19011:2002. ( Î n cazul diplomelor de studii / certificatelor de formare eliberate de institu ii de înv mânt din str in tate. Cre terea valorii ad ugate brute (VAB ) a întreprinderii. e) Cre terea viabilit ii economice. Îmbun t irea cooper rii orizontale între procesatori. Beneficiarul nu trebuie s fie în dificultate. înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare în cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor.

caracteristici tehnice i economice Aceasta etapa presupune realizarea Ä Memoriului Justificativ" sau a Ä Studiului de Fezabilitate" > Con inutul Cadru al Studiului de Fezabilitate: 1. 2. concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. Scurt istoric al solicitantului 1. poten ialii beneficiari trebuie s ob in acordul de mediu în conformitate cu 2 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02 legisla ia na ional . fitosanitar i de mediu necesare realiz rii investi iei în cadrul proiectului. a a cum se prezint la punctul 5.Pentru întreprinderile de orice form juridic . etc). 2. sc derea fluxului de numerar. sc derea cifrei de afaceri. Decizia echipei de management a proiectului se face prin hot rârea Consiliului de Administra ie sau a Administratorului Firmei ce dore te implementarea proiectului. utilaje i echipamente. sc derea sau dispari ia valorii activului net. cod CAEN. din PNDR. ce va fi aplicat pentru valorificarea 5 . beneficiarul. cum ar fi: cre terea pierderilor. 2. Elaborator (coordonate de identificare. Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1. 2. Pentru toate tipurile de investi ii. Denumirea investi iei. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri).etc. cre terea volumului stocurilor.3. Echipa de management a proiectului este format din: Reprezentantul Legal al proiectului (directorul de proiect) i consultant (cei care vor semna fiecare pagin din cererea de finan are). VI. la depunerea cererii de finan are. Obiectivele investi iei/priorit i. Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va ob ine toate avizele i acordurile conform legisla iei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar.1.4. ce necesit doar " Memoriu Justificativ". acordul de mediu este înso it obligatoriu de studiul de impact de mediu. Descrierea proiectului 2. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii). Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1. supracapacitatea de produc ie.3. Decizia echipei de management a proiectului Pentru proiecte cu achizi ie de utilaje. O V. conform prevederilor fi elor m surilor. 2. În cazul produselor agricole cu cota de procesare.2. atunci când respectiva întreprindere întrune te condi iile pentru a fi supus procedurii prev zute de legisla ia privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului. construc ii. care con ine semn turile colectivului format din speciali ti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documenta iei i tampila elaboratorului de proiect (consultantului). În cazul în care beneficiarul este o form asociativ . Pia a de aprovizionare/desfacere. Fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei.2. Pentru proiecte de achizi ie de utilaje ce necesit lucr ri de construc ii i montaj este necesar existen a Äfoii de cap t". cre terea sarcinilor financiare. cre terea datoriilor. Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinan area investi iei. animale.1. O În situa ia în care nu este îndeplinit niciuna din condi iile prezentate anterior. sanitar.2. dar f r construc ii.6.4. o societate poate fi totu i considerat în dificultate dac sunt prezente caracteristicile obi nuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate.5. trebuie s fac dovada c de ine cot la nivelul investi iei pe care urmeaz s o realizeze. 2. Date generale 1. Alegerea necesarului de investi ii . În anumite situa ii men ionate în legisla ie.

daca investi ia o impune. cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic.7. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i. Principalele utilaje de dotare ale construc iilor (centrale termice. aria desf urat . 4.1 Total personal existent 7.1 Pentru cl diri: deschideri. stabilite potrivit dispozi iilor legale.certificatul de urbanism. studii topografice.2. privind: . Structura constructiv Pentru cl diri i re ele se va face o descriere a solu iilor tehnice avute în vedere. Date privind for a de munc : 7. aria construit . Finan area investi iei 7. materiale. prenume. for a. 3.000-1:500) 6 .Date generale 3. travei. volumul construit 3. relevante pentru proiect 8. Situa ia existent a utilit ilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i solu iile tehnice adoptate. diametre. potrivit legisla iei în vigoare. hidrofoare. 3. Costul estimativ al investi iei 6.2. 3. avizat i aprobat potrivit legii. nivelul maxim al apelor freatice. studii i experien profesional ).2. jude ul. ap . -alte avize de specialitate. localitatea) investitiei.3. 3.000-1:5. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele în drept.1 Zona i amplasamentul (regiunea.Plan general (1:5. func ie în cadrul organiza iei.1.2. cu recomand ri privind tehnologia de realizare i condi iile de exploatare ale fiec rui obiect.4. Instala ii aferente construc iilor Se vor descrie solu iile adoptate pentru instala iile de iluminat.5. date climatice) . 3. 3 Date tehnice ale investi iei 3.1. curen i slabi. Caracteristicile principale ale construc iilor 3.000) . 2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 7. num rul de niveluri i în l imea acestora. P r i desenate : . Pentru re ele: lungimi.Plan de amplasare în zon (1:25. suprafa a i situa ia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic.2. ascensoare etc.1.8 Caracteristici tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz a fi achizi ionate prin proiect i prezentarea tehnic a construc iilor în care urmeaz a fi amplasate utilajele/dot rile (inclusiv utilit i). condi ii de pozare etc. 3. canalizare etc.7.) 3.6. Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora i se vor preciza documentele justificative aferente.3 Responsabil legal (nume. l imi. 3. 5.

Indicatori financiari > Con inutul Cadru al Memoriului Justificativ: 1 Date generale 1. sanitare. localitatea) Tema..Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati. Proiec ii financiare 9. studii i experien profesional ). Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate în vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu.3 Responsabil legal (nume. utilaje i echipamente.etc.1 Denumirea investi iei 2. func ie în cadrul organiza iei.5 Pia a de aprovizionare/desfacere.planurile nivelurilor. 3 Date privind for a de munc 3.5.1 Total personal existent 3.4 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii).1. construc ii.2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 3.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1. 2.6. concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. relevante pentru proiect i managementul proiectului. animale. conform prevederilor fi elor m surilor.Prognoza veniturilor 9.4.000-1:500) . fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei.Bilan sintetic previzionat 9. Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului.2. 2 i 3 de implementare 9.Prognoza cheltuielilor 9. fitosanitare ale Uniunii Europene. sec iuni pentru principalele obiecte de construc ii .7. sanitar-veterinare.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3. 2.Indicatori financiari 9. cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz . cu descrierea obiectivelor propuse. ce va fi aplicat pentru valorificarea 7 . Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1.3 Amplasamentul proiectului (regiunea. surse de apa si receptori ape uzate (1:1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1.Planuri de arhitectur .Proiec ia contului de profit i pierdere 9.Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic 9.4 În cazul în care beneficiarul este o forma asociativ . 2 Descrierea proiectului 2.8.9. jude ul. Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9. prenume.Flux de numerar 9.2 Elaborator (coordonate de identificare) 2. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri).

Analiza cost-beneficiu Dup g sirea surselor de finan are pentru implementarea proiectului de investi ie i introducerea costurilor financiare în calculul indicatorilor economici din cadrul "Studiului de Fezabilitate"/ "Memoriului Justificativ".4 Bilan sintetic previzionat 9. Durata de recuperare a investi iei (Dr) . conform legisla iei în vigoare (HG 28/09. pentru anii evalua i 3.3 Capacit i de productie rezultate ca urmare a investi iei (în unit i fizice) 9.trebuie s fie pozitiv 4. ). (se revine la punctul II. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) .3 Proiec ia contului de profit i pierdere 9.7 Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1.Se analizeaz dac suma alocat în buget este în concordan cu suma necesar realiz rii investi iei rezultat din analiza indicatorilor economici i în func ie de aceasta: Se modific bugetul firmei pentru implementarea proiectului. înso it de devizele pe obiecte.2.2 Durata de realizare înso it de graficul de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i 8. valoarea i caracteristicile tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dot rilor ce urmeaza a fi achizi ionate prin proiect.4 Descrierea achizi iilor realizate prin proiect. Valoarea actualizat net (VAN) . num rul. 5. firma fiind prea "sensibil " la factorii de pia macroeconomici. repectiv denumirea. Devizele investi iei.) sau > S se ajusteze proiectul în func ie de posibilit ile tehnico-financiare ale firmei (se continu cu punctul IX.1 Prognoza veniturilor 9. În func ie de rezultatele analizei "Cost-Beneficiu" proiectul poate s : > Nu se implementeze. cu detalierea pe structura devizului general. Durata de realizare (luni) i etape principale 6. 8 . Se realizeaz un proiect de finan are bancar pentru realizarea investi iei.trebuie s fie >1. Proiec ii financiare i indicatori financiari 9. 2 i 3 de implementare 9.6 Indicatori financiari 9. 2.8 Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9.2 Prognoza cheltuielilor 9. G sirea surselor de finan are Dup definitivarea "Studiului de Fezabilitate"/"Memoriului Justificativ" se face analiza indicatorilor economici: . Finan area investi iei 8. se analizeaz dac firma poate sus ine acest proiect (dac este benefic implementarea acestuia) sau dac este inoportun implementarea acestui proiect.01. VII.1 Valoarea total 8. ) > S se implementeze a a cum a fost desemnat pân în prezent (se continu cu punctul X.5 Flux de numerar 9.9 Indicatori financiari Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: 1.2008). 7. Disponibilul de numerar la sfâr itul perioadei trebuie s fie pozitiv în anii de previzionare evalua i. VIII.trebuie s fie maxim 12 ani. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 8.

(Ex: atunci când firma are resurse financiare suficiente se pot achizi iona mai multe utilaje decât se propusese ini ial. unitatea va fi în concordan cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor. de comodat pentru terenul pe care este amplasat cl direa. 3. Situa iile financiare (bilan . c prin realizarea investi iei în conformitate cu proiectul. Pentru unit ile care se modernizeaz : 9.1 Autorizatie sanitar / Notificarea de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar .IX. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restan e fiscale i sociale. 7. Document de la banc cu datele de identificare ale b ncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea.2. graficul de ree alonare a datoriilor c tre bugetul consolidat. 8. 6. 8. c va asigura cofinan area proiectului i cu precizarea sursei de cofinan are. în asa fel încât beneficiul implement rii proiectului s fie maxim pentru firm . 9. sau Adres de la ANSVSA/DSVSA care s men ioneze Äîn urma verific rii documenta iei prezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notific rii pentru siguran a alimentelor/autoriz rii/ înregistr rii". X. dat de reprezentantul legal de proiect. Întocmirea proiectului de finan are Reprezint de fapt completarea "Cererii de Finan are" în conformitate cu metodologia legal impus de APDRPR. emise de Direc ia General a Finan elor Publice i de prim riile pe raza c rora î i au sediul social i puncte de lucru i. cont de profit i pierderi i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administra ia Financiar în care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din bilan ) s nu fie negativ. 4. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii În func ie de rezultatele analizei de management "Cost-Beneficiu" se poate ajusta proiectul de investi ii prin reducerea sau m rirea volumului de investi ii în func ie de necesit i i de condi iile impuse de APDRPR. eliberate de Autoritatea competent pentru protec ia mediului sau Acord de mediu înso it de studiul de impact. În urma realiz rii ajust rii necesarului de achizi ii-investi ii se revine la punctul VI.2. adresa b ncii. f r a afecta îns elementele de productivitate). Pentru unit ile supuse aviz rii sanitare.actul de proprietate asupra cl dirii (document care atest dreptul de proprietate asupra terenului. codul IBAN al contului în care se deruleaz opera iunile cu APDRP). 2. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucr ri de construc ii i/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitar-veterinare. 9 . conform legisla iei în vigoare Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i siguran a alimentelor i. Declara ie pe proprie r spundere a solicitantului. valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului. 5. 1. Documente pentru cl diri i terenurile pe care sunt/vor fi realizate investi iile: . excep ie fac solicitan ii care nu au înregistrat venituri din exploatare i deci nu au desf urat activit i de produc ie.1. conform legisla iei în vigoare: Avizul sanitar privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condi iile de igien i s n tate public sau Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igien . Certificat de urbanism/ autoriza ie de construire pentru proiecte care prev d construc ii. 6. dac este cazul. dac este cazul. Adeverin / Dovada c a ini iat procedura pentru ob inerea acordului de mediu. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are. Documentele obligatorii care trebuie ata ate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. inând cont c firma nu va mai putea aplica pentru subven ii în cadrul aceleia i m suri la APDRPR în urm torii ani sau atunci când valoarea costurilor financiare sunt prea mari se poate reduce valoarea total a achizi iilor pentru încadrarea în buget. contract de concesiune) sau document încheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de închiriere.

1 pentru produsele tradi ionale.9. tip de investi ie. 9. prin care s se certifice disponibilitatea cantitativ de materie prim . prin care se angajeaz ca la ultima plat s prezinte documentul 19. conform Ord. 20.1 Pentru moderniz ri: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare. reorganizare judiciar sau faliment. 17. ac ionar) va/vor urma un curs de preg tire profesional . 14.2 Declara ie pe propria r spundere în care s se men ioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoan din cadrul societ ii pentru care va prezenta document care s certifice pozi ia în societate carte de munc . republicat ).MAPDRP 690/2004 (pentru moderniz ri). costuri i stadiul proiectului. cu cel mult un an înaintea depunerii 10. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are. existen a punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl în proces de lichidare. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare sau Hotarâre judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului de constituire ca i a statutului propriu pentru societ i cooperative de valorificare. fuziune. 10. 346/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare i Anexa nr.2 Pentru investi ii noi: a) Fi a de înregistrare ca procesator în agricultura ecologic . 17. 19. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are. cooperative agricole de procesare a produselor agricole i Aviz de recunoa tere pentru Grupuri de Produc tori emis de MAPDR. Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil întocmit de solicitant (va cuprinde obiective.. 11.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care s dovedeasc preg tirea profesional în domeniul pentru care solicit finan area pentru responsabilul legal/ beneficiar. conform Legii nr. lista cheltuielilor eligibile. ateste faptul c produsele sunt tradi ionale conform 19. înaintea ultimei pl i a ajutorului. republicat . Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zah r.1. conform Ord. c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare.1 Document emis de MAPDR care s Ord. 13. pentru investi ii noi. în care se va preciza cantitatea ob inut în anul anterior depunerii cererii de finan are sau face dovada c va ob ine produc ia pân la finalizarea investi iei. Declara ie c firma nu este în dificultate. nr. Adeverin a eliberat de DADR-urile jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) la care face referire proiectul. Anexa 1 din Legea nr. 12. 15. b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspec ie i certificare. Adeverin eliberat de Oficiul Na ional al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) pentru vinuri cu denumire de origine controlat i/sau cu indica ie geografic .2 Autoriza ie sanitar-veterinar / Dovada înregistr rii pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar-veterinar i siguran a alimentelor. 18. precum i situa ia capacit ilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie prim . 85/2006. 688/2007.2 Declara ia pe propria r spundere a solicitantului.2. Adeverin eliberat de DADR-ul jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) în care solicitantul este produc tor de materie prim . 16. divizare (Legea nr. semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea (men ionat în Certificatul constatator de la ORC). 18. emis de MAPDR. perioada derul rii proiectului). Pentru întreprinderile mici i mijlocii se va prezenta Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i mijlocii. 10 .3 Not de constatare privind condi iile de mediu emis cererii de finan are.688/2007. atât numeric cât i din punct de vedere al capacit ilor de procesare/depozitare (capacit i existente sau în curs de realizare). 31/1990. pentru solicitan ii care au mai beneficiat de finan are nerambursabil începând cu anul 2002 pentru acelea i tipuri de investi ii.2. pân la finalizarea proiectului.

pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. Verificarea conformit ii Cererii de finan are i a anexelor acesteia se realizeaz pe baza ÄFi ei de verificare".21. autoriza iile au fost eliberate de c tre autorit ile emitente într-o form care nu respect protocoalele încheiate între APDRP i institu iile respective. > CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i cu lucr ri de construc ii i/sau montaj i pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. împreun cu formatul electronic (CD) i cu documentele în original (pentru care a ata at copii) se depun la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.nivel central . respectiv ÄCOPIE". Verificarea numerot rii paginilor. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz). Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare Dup verificare pot exista dou variante: > Cererea de finan are este declarat neconform (nu se poate ob ine finan area). Certificatelor. copiile trebuie s con in men iunea ÄConform cu originalul" i s fie semnate de c tre responsabilul legal al solicitantului. La verificarea eligibilit ii la nivel OJPDRP i CRPDRP în situa ia în care sunt criterii de eligibilitate care necesit l muriri suplimentare. în cazul când avizele. Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de c tre: > OJPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. odat finalizate. în 2 exemplare (1 original i 1 copie). se multiplic în dou exemplare de c tre solicitant.pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii priva i. cât i în format electronic. în col ul indicat în Ghidul fiec rei M suri. În caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest dreptul de proprietate. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. în partea superioar dreapt . XI. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facut corect. > APDRP . acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza c ruia investi ia este predominant din punct de vedere valoric. împreun cu documentele originale (pentru care a ata at copii). Pentru acele documente originale care r mân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în urm toarele cazuri: 1. pe copert . Solicitantul trebuie s se asigure ca r mâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finan are în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre: > OJPDRP . acordurile. dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente în dou exemplare : un original i o copie precum i valabilitatea acestora (dac este cazul) XIII. prezentat atât în format tiparit. Solicitantul trebuie s depun Cererea de finan are împreun cu toate anexele completate. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa de cele men ionate în cererea de finan are. Verificarea eligibilit ii tehnice i financiare const în: > verificarea eligibilit ii solicitantului. 2. precum i depunerea în termenul legal al sesiunilor alocate fiec rei m suri. > verificarea studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate. Exemplarele vor fi marcate clar. 11 . > Cererea de finan are este declarat conform (se trece la urm toarea etap de verificare). Controlul conformit ii const în verificarea Cererii de finan are: dac este corect completat . XII. Originalul i o copie a cererii de finan are. > verificarea bugetului indicativ al proiectului. bilan contabil vizat de Administra ia Financiar ). Depunerea proiectului de finan are Cererile de finan are. cu ÄORIGINAL". a semn rii fiec rei pagini. 3. Avizelor i Autoriza iilor. Verificarea proiectului de finan are Verificarea datelor de valabilitate a Cazierelor. Depunerea proiectului se face de Responsabilul legal al Firmei sau de c tre Directorul de proiect (de regul înso it i de reprezentantul Consultantului).

. propor ionalitatea. Scopul verific rii pe teren este de a verifica datele i informa iile cuprinse în anexele tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus.Existen a unor leg turi între structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan i. departajarea acestora se face în func ie de valoarea proiectului. Oferta câ tig toare este desemnat de o comisie desemnat de c tre Administratorul firmei care implementeaz proiectul. alcatuit din minim 3 membri speciali ti. În termen de 15 zile lucr toare de la primirea notific rii. se întocme te un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprob rii directorului general al Autorit ii de Management.De inerea de c tre una din firmele participante a pachetului majoritar de ac iuni la celelalte firme participante pentru acela i tip de achizi ie. pentru semnarea contractului de finan are. > APDRP . atunci se consider ca a renun at la ajutorul financiar. Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verific rii de birou) cu realitatea. în ordine cresc toare. Semnarea contractelor de achizitie Dup desemnarea ofertelor câ tig toare.nivel central . trebuie avute în vedere urm toarele principii: nediscriminarea. XVII. Pentru beneficiarii priva i ai FEADR. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor 12 care îndeplinesc punctajul minim. . În urma acestor verific ri pot exista dou situa ii: proiectul este neeligibil. Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care apar ine. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim i în suma alocat . conflictul de interese se define te prin: . .pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. tratamentul egal. proiectul este eligibil i va avea un punctaj. transparen a.Membrii comisiei de evaluare (conform declara iei de confiden ialitate i impar ialitate) de in pachetul majoritar de ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i sau subcontractan i sau fac parte din Consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i sau subcontractan i. Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR Dup primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. În contextul derul rii achizi iilor private i publice. se reia procesul de ofertare prin metoda Concurs de Oferte. în conformitate cu OUG 34/2006 i a Anexei 4 a Contractului de Finan are a FEADR sunt necesare minim 3 oferte comparabile pentru desemnarea "ofertei câ tig toare". asumarea r spunderii. În acest sens. eficien a utiliz rii fondurilor. În cazul în care Beneficiarul nu se prezint în termenul din Notificare i nici nu anun APDRP. Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni. XIV. firma poate declan a procedura de achizi ie a utilajelor/serviciilor prev zute în proiectul FEADR.> CRPDRP . În cazul în care firma desemnat câ tig toare nu î i poate onora oferta. reprezentantul legal al Firmei/Directorul de proiect va semna contractele de achizi ie cu reprezentan ii firmelor ce au fost desemnate câ tig toare. Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descresc toare a punctajului de selec ie. Este desemnat câ tig toare oferta cu pre ul cel mai mic. pentru a se asigura de corectitudinea r spunsurilor. XV. În cazul proiectelor cu acela i punctaj. pân la semnarea contractelor de achizi ii. recunoa terea reciproc . Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei Dup semnarea contractului de finan are cu APDRPR.pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. XVI. la adoptarea oric ror decizii. APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selec ie. în condi ii de performan e tehnice similare.

i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR. Beneficiarul privat este obligat s depun la OJPDRP dosarele de achizi ii. Lista furnizorilor care nu. . cu privire la furnizorii acestuia care nu se achit de obliga iile contractuale. Primirea banilor Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plat este complet . Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr. Durata maxim de implementare a unui Proiect FEADR ce include lucr ri de construc ii i montaj este de maxim 3 ani de la data semn rii contractului de finan are cu APDRPR. s includ informa iile despre ace ti furnizori în Lista furnizorilor care nu. XX. Proiectul Tehnic i cel pu in un Dosar de achizi ii . la care ata eaz pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achizi ii începând cu data primirii Notific rii de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii). La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. sau la CRPDRP-Serviciul Achizi ii în maxim 4 luni. dupa o verificare prealabila (în conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009). în maxim 3 luni -pentru achizi ii simple. XXI. în dou exemplare pe suport hârtie.XVIII.i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP. APDRPR poate. validare la APDRPR Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declara ia de e alonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii care se pot depune în maxim 120 de zile). Implementarea proiectului/Achizitia activelor Implementarea proiectului const în achizi ia utilajelor/serviciilor/lucr rilor prev zute în proiect i contractul cu FEADR. Depunerea dosarelor de decontare Dosarul Cererii de Plat se depune de c tre beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. Nu se accept modific ri (tehnice sau financiare) ale proiectului pe parcursul implement rii acestuia. XIX.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->