Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul educatiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de tiin e Economice Catedra Teorie Economic i Metodologia

Cercet rii

REFERAT
la tema

Bugetul de stat si specificul lui in Republica Moldova

A elaborat: Hincu Victoria si Deseatnic Irina Studente anul I Specialitatea Marketing si logistica Sec ia zi, grupa Mk 1003

Coordonator: Mihalachi Ruslan Lector universitar

CHI IN U 2011

1.Introducere.........2 2. Bugetul de stat.Mobillizarea si repartizarea resurselor prin buget....3-6 3.Principii bugetare.......7-8 4.Echilibrul bugetar......9-12 5.Tipuri de bugete utitlizate in practica internationala.....12-13 6.Metode de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor publice......13-15 7. Incertitudine i risc n optimizarea indicatorilor bugetari......15-17 8. Legea bugetului asigurarirol sociale de stat pe anul 2010......17-23 9. Republica Moldova: Buget de austeritate n 2011. Dou treimi din bani vor fi cheltui i pentru educa ie, s n tate, protec ie social i salariile bugetarilor ......24 10.Bibliografie.25

Introducere

1.Con inutul i caracteristicile bugetului de stat


Bugetul de stat reprezint o categorie fundamental a tiin elor finan elor. l putem aborda din punct de vedere juridic i economic. Sub aspectul s u juridic bugetul reprezint un act prin care sunt prev zute i autorizate veniturile i cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede i autorizeaz n form legislativ cheltuielile i resursele statului, avnd character obligatoriu fiind supus aprobarii Parlamentului. Reprezint un act de previziune a resurselor publice i a modului de utilizare a acestuia, elaborndu-se pe o perioada de un an. Legea bugetului de stat este influen at de concep iile politice, economice i sociale specifice fiec rei perioade. Ca document oficial, bugetul de stat eviden iaz nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua n viitor i m rimea veniturilor ce pot fo mobilizate la dispozi ia statului. Abordarea economic se refer la corela iile acroeconomice i n special leg turacu nivelul i evolu ia produsului intern brut. Un anumit nivel al PIB i m sura n care acesta este repartizat pentru formarea brut de capital i consum determin nivelui indicatorilor bugetari i constituie baza evolu iei favorabile a resurselor n viitor. Bugetul de stat exprim rela iile economice n form b neasc ce iau na tere n procesul reparti iei produsului intern brut, n conformitate cu obiectivele de politic economic social i financiar ale fiec rei perioade. Aceste rela ii au dublu sens: pe de o parte, ca rela ii prin care se mobilizeaz resursele b ne ti iar pe de lat parte ca rela ii de repartizare a acestor resurse.

BUGETUL DE STAT
Societ i comerciale Regii publice Alte categ. De agen i economici Institu ii publice Popula ie Str in tate VENITURILE STATULUI Servicii publice generale Aparare, ordine public i siguran nat ional Cheltuieli social culturale Servicci de dezvoltare public , locuin e, mediu i ape Ac iuni economice Alte ac iuni Transferuri din bugetul de stat Inprumuturi acordate

DESTINA IA VENITURILOR STATULUI

Tab 1: Mobilizarea i repartizarea resurselor prin buget

Rela iile de mobilizare a resurselor sunt rela ii de reparti ie a PIB n favoarea statului prin intermediul impozitelor, taxelor i contribu iilor, al prelev rilor din venituri i atragerile de disponibilit i temporar libere prin imprumuturilor de stat intern. Deasemenea se creaz rela ii ale statului cu str in tatea concretizate n finan ri externe. Bugetul de stat este un instrument de previziune pe termen scurt i mediu. Bugetul economic este carteristic rilor dezvoltate i reprezint pe lng un buget de stat clasic i resursele societ ii i destina ia lor.

RESURSE

Produs intern brut Import

UTILIZ RI Consum final Consum intermediar Formare brut a capitalului fix

Menaje

Adm. public

ntreprinderi

Administra ie public

Menaj Varia ia stocurilor Export

Tab 2: Bugetul economic (resurse i utiliz ri) Bugetul economiei na ionale este un ansamblu de conturi ale na iunii, care reflct pentru anul n curs i pentru anul urm tor previziunile asupra tuturor agen ilor economici din ara respectiv . Forma care se ntocme te difer de la o ar la alta. Bugetul economiei na ionale este un instrument cu ajutorul caruia guvernul se informeaz asupra situa iei economico financiare a rii. Nu are caracter de lege, el nu se substituie bugetului de stat. Volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetare difer de la stat n func ie de nivelul de dezvotare economic a rii, de condi iile social-politice interne i de conjunctura interna ional . La nivelul fiec rui stat se elaborez mai multe categorii de bugete corelate care alc tuiesc un sistem. Sistemul bugetar este diferen iat n func ie de structura organizatoric a fiec rui stat: tip unitar(Fran a, Anglia, Suedia etc) si tip federal (SUA, Canada, Elve ia etc). n Romnia nevoile de resurse la nivelul societ ii i posibilit ile de acoperire a acestora sunt reflectate n bugetul general consolidat. Legea privind finan ele publice precizeaz faptul c gestionarea resurselor financiare publice se realizeaz perintr-un sistem unitar de bugete care cuprinde: y Bugetul de stat
5

y y y y y

Bugetul asigur rilor sociale de stat Bugetele locale Bugetele fondurilor speciale Bugetul trezoreriei statului Bugetele altor institu ii cu caracter autonom

Bugetul general consolidat reflect fluxurile financiare publicede formare a veniturilor fiscale i nefiscale i de repartizare a acestora pe destina ii n conformitate cu nevoia social . Rolul bugetului este considerat un instrument prin care se realizeaz alocarea i redistribuirea resurselor i care prezint utilitate n procesul regl rii activit ii economice i sociale. Bugetul are un rol alocativ, redistributiv i de reglare a vie ii economice. Rolul alocativ reflect modul de alocare a resurselor fiec rui an bugetar. Statul se poate manifesta ca agent economic, fie prin dezvoltarea unor activit i industriale i comerciale proprii, fie participnd la finan area unor activit i n sectorul privat. Existen a lor ca bugete anexe se justific : prin caracterul industrial sau comercial al activit ii statului i prin scopul finan rii i natura beneficiarului resurselor, atunci cnd se acord subven ii sau se fina eaz ac iuni sociale. Conturile speciale de trezorerie sunt opera iuni n afara bugetului general determinate de condi ii specifice privind finan area i de caracterul lor provizoriu. Rolul redistributiv al bugetului este pus n eviden de natura lui specific , respectiv aceea de instrument ce reflect rela ii de mobilizare a resurselor i de repartizare a acestora pentru finan area unor activit i i ac iuni determinate expres. Rolul de reglare a vie ii economice decurge din importan a bugetului de stat ca instrument cu putere de lege, prin care se reflect politica economic promovat de guvern.

Fondul Propriet ii de Stat Fondul Special pt. S n tate Fondul de risc i accident pt. protec ia persoanelor handicapate BUGETUL DE STAT Fondul special pentru dezvoltarea i modernizarea pctelor de trecere a frontierei Fondul special pt dezv. Sistemului energetic Fondul special pt. modernizarea drumurilor publice Fondul specail pentru protejarea asigura ilor Credite externe ac. Ministerelor (*)

BUGETUL ASIG. SOC. DE STAT

Fondul pentru pensia suplimentar Fondul pt. plata ajut. de somaj Fondul special pt. asig soc. ale agricultorilor

BUGETELE LOCALE

BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

Tab 3. componentele bugetului de stat consolidat al Romniei 1997 (*) Creditele externe contractate de ministere sunt defalcate pe capitole de cheltuieli, utiliznd criteriul economic.

2.Principii bugetare
Bugetul este un talou comparativ al veniturilor i cheltuielilor publice aferente perioadei la carese refer . El ofer posibilitatea analiz rii veniturilor pe sur se de provenien i a cheltuielilor pe destina ii. Principiile clasice bugetare sunt: - unitatea - universalitatea - anualitatea - specializarea bugetar Principii bugetare clasice
Anualitate Semnifica ie Autorizarea dat prin lege privind efectuarea chetuielilor i ncasarea veniturilor se refer la o periad de 12 luni Universalitate Se impun 2 reguli: -interdic ia de a compensa chelt. cu ven. corespondente -neafectarea unui venit pt efect unei chelt. Perioada de 1 an per- Evit risipa de mite dimensiona-rea fonduri publice i realist a chel-tuielilor faciliteaz i ncadrarea lor n bu- controlul gete pluri-anuale. parlamentar. Controlul parlamental este asigurat anual. ntr-o perioad de 1 an pot fi folosite. -bugetele program -reportul de credite bugetare -perioadele complementare -cheltuieli executate cu anticipa ie ntocmirea bugetului general dup principiul bugetelor nete sau mixte. Unitate Toate veniturile i ch. Statului trebuie s fie incluse ntr-un document unic. Specializare Creditele bugetare deschiese nu pot fi utilizate dect pentru o categorie determinat de cheltuieli. Permite un control parlamentar eficace.

Justificare

Ofer o imagine global a resurselor publice i a utiliz rii lor.

Abateri

Elab. Mai multor bugete pe lng bugetul general(bugete anexe, conturi speciale de treuorerie, bugete autonome etc)

Deschiderea unor credite globale, transferuri i viramente.

Tab 3: Principii bugetare clasice Anualitatea bugetului are dou semnifica ii distincte: - prima se refer la perioada de timp pentru care se ntocme te i se aprob - la perioada de timp n care se ncaseaz veniturile i se efectueaz cheltuielile nscrise n autoriza ia dat guvernului de c tre parlament Bugetul este elaborat i aprobat pentru o perioad de 12 lni. Anul bugetar poate s coincid sau nu cu anul calendaristic.

Universalitatea este principiul potrivit c ruia veniturile i cheltuielile publice trebuie s fis nscrise n buget n sumele lor totale, far omisiuni i f r compens ri reciproce. Excep ii de la principiul universalit ii: - resursele provenind din dona ii - fondurile de sprijin ale particularilor - reconstituirea creditelor bugetare prin restituirea c tre buget a sumelor necuvenite sau acordate cu titlu provozoriu. Unitatea bugetar presupune nscrierea tuturor veniturilor i cheltuielilor statului, n sumele lor globale ntr-un singur document. Unitatea bugetului este asigurat prin intermediul sistemului conturilor na ionale. Excep ii de principiul unit ii bugetului: - debugetizarea, const n scoaterea unor cheltuieli n afara bugetului general - bugete anexe, se nscriu veniturile i cheltuielile unor institu ii publice care nu au n mod obligatoriu personalitate juridic . Pentru acoperirea cheltuielilor se recurge la mprumuturi. - conturile speciale de trezorerie sunt ncas ri ce nu reprezint un venit propriu zis pentru buget i pl i ce nu au caracter definitiv - bugete extraordinare se nscriu cheltuieli excep ionale ocazionate de crize economice, calamit i etc - bugetele autonome sunt elaborate de ntreprinderile publice cu personalitate juridic - legea rectificativ a bugetului i modalit ile de repartizare a creditelor bugetare, este o redimensionare a resurselor i cheltuielilor publice printr-o lege rectificativ a bugetului n Romnia exist o multitudine de bugete elaborate i aprobate la nivel central i local determinate de specificul economiei noastre n tranzi ie. Bugetul general consolidat este corelat din punct de vedere al asigur rii echilibrului, cu bugetul asigur rilor sociale de stat i cu bugetele locale (bugete autonome).

3.Specializarea bugetar
Specializarea bugetar reprezint principiul potrivit c ruia veniturile trebuie s fie scrise n buget i aprobate n parlament pe surse de provenien , iar creditele bugetare pe categorii de cheltuieli. Gruparea veniturilor i cheltuielilor ntr-o anumit ordine i pe baza unor criterii determinat port denumirea de clasifica ie bugerar .

4. Echilibrul bugetar
9

Cerin a de baz a echilibrului bugetar o constituie acoperirea integral a cheltuielilor dis veniturile ordinare ale fiec rui an bugetar. Anualitate i echilibrul bugetului sunt legate, avnd drept rezultat echilibrul anual al bugetului, considerat drept principiul de aur al gestiunii bugetare. Treptat o serie de state au renun at la aplicarea n practic a principiului echilibr rii bugetare, dificil de realizat, elabornd i prezentnd parlamentului spre aprobare bugete deficitare. Teorii clasice privind echilibrarea bugetar O serie de teoreticieni au propus renun area la achilibrarea anual a bugetelor i au propus echilibrarea bugetului la nivelul unui ciclu economic prin ntocmirea de bugete plurianuale. Realizarea echilibrului la nivelul unui ciclu economic ar fi posibil prin folosirea unor tehnici specifice cum ar fi: y constituirea unor fonduri de rezerv bugetar pe seama ncas rilor n perioadele de prosperitate ale ciclului economic. y tehnica fondului de egalizare vizeaz restabilirea echilibrului bugetar la nivelul unui interval de timp ndelungat prin intermediul mprumuturilor publice de natura creditelor de anticipa ie y tehnica amortiz rii alternative se bazeaz pe gestionarea datoriei publice n condi ii de ciclicitate a activit ii economice Aceste solu ii oferite nu i-au g sit aplicabilitatea practic Accep iunea modern a echilibrului bugetar A fost conceput bugetul regulator ca mijloc de asigurare a unei anumite cre teri economice. n practica bugetar a unor ri bugetul regulator a mbr cat forma unor fonduri de ac iuni conjunctural . Urm rirea sistematic a nivelului i a evolu iei indicatorilor macroeconomici permite stabilirea unui diagnistic conjunctural i implicit adoptarea unor m suri bugetare n concordan cu starea i evolu ia economiei reale. Sistemul de indicatori include: - indicatori specifici nivelului i evolu iei pre urilor - indicatori de comer exterior - indicatori de utilizare a resurselor - indicatori ce reflect nivelul i evolu ia productivit ii muncii i a produc iei industriale - indicatori privind structura pie ei na ionale - indicatori ai cre terii economice - indicatori monetari i financiari diver i Deficitul bugetar actual Ca urmare a cre terii mai rapide a cheltuielilor dect a veniturilor publice bugetele se ncheie tot mai frecvent cu deficit.
10

Deficitul bugetar este cauzat de cre terea accelerat a cheltuielilor publice, de ncetinirea ritmului de cre tere a veniturilor sau de fenomene conjuncturale ce i transmit influen a prin intermediul cursului de schimb i a ratei dobnzii.
Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ara ri dezvoltate Japonia Germania SUA Fran a Suedia ri n curs de dezvoltare Emiratele Arabe Unite Argentina Maroc Egipt ri n tranzi ie Polonia Romnia 1985 -4,9 -1,1 -3,1 -2,6 -0,4 -0,5 -2,0 -7,3 -9,2 -1,7 2,5 1990 -1,6 -1,6 -3,80 -2,3 +1 +0,4 -0,4 -2,2 -5,7 -2,3 0,9 1995 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -11,1 +0,2 -1,1 -1,2 +0,3 -2,7 -2,5

Tab 4: Ponderea deficitului/excedentului bugetar n PIB Efectele n plan economic ale deficitului bugetar sunt multiple. El majoreaz datoria public crescnd n viitor acesteia respectiv ramburs rile, dobnzile i comisioanele exigibile n fiecare an pentru stingerea datorie publice interne i externe. n condi iile unei cereri de credite mari pentru acoperirea deficitului bugetar, rata dobnzii prezint tendin de cre tere.

Rata Dobnzii E d1 E d2

C + C C I I Fonduri mprumutate pe an

Fig 1: Cererea de mprumuturi guvernamentale i rata dobnzii de pia .


11

Deficitul bugetar contribuie la cre terea ratei dobnzii pe pia i se opune astfel investi iilor private, ncetinind ritmul real al cre terii economice. Cnd guvernul solicit fonduri pe pia a capitalului de imprumut, rata dobnzii cre te deoarece o parte important din fondurile disponibile este atras de guvern prin intermediul creditului public. n figura 1 echilibrul ini ial este n punctul E, corespunz tor rate dobnzii de pia d1 i cantit i totale de fonduri de imprimut, mprumutate I . O re tere a solicit rii guvernului deplaseaz cuba cererii din C n C+ C rezutnd un nou echilibru al pie ii n E. rata dibnzii de pia este d2 iar cantitatea de fonduri oferit i mprumutat a crescut la I . Cre terea ratei dobnzii are ca efect restrngerea cererii de credite adresate de agen ii economici i deci reducerea investi iilor realizate pe credit. n contrast cu aceast opinie clasic , se situeaz viziunea modern a inexisten ei unei corela ii ntre deficit i rata dobnzii. Cre terea economiilor popula iei determin sporirea disponibilit ilor pe pia a capitalului de mprumut, compensnd cererea sporit de credite guvernamentale. Cele dou efecte se anuleaz reciproc, neinfluen nd nivelul ratei dobnzii. Inplica iile acestei teorii sunt ilustrate n figura num rul 2.

Rata Dobnzii

O O E E E C+C C I I I
Fonduri mprumutate pe an

d d

Fig 2: impactul deficitului asupra ratei dobnzii n noua viziune Oferta de economii cre te de la 0 la 0. Economisirea este n eleas de contribuabili ca modalitate de acoperire a unor cheltuieli mari n viitor. Modificarea func iei ofertei de resurse are drept rezultat un nou punct de echilibru E. m acest punc fonduri suplimentare I devin disponibile pentru finan area investi iilor private. Suma mprumuturilor ce pot fi acordate corespunz toare punctului E este n acest caz I . aceste fonduri suplimentare sunt egale cu fondurile cerute pentru finan area deficitului. Rata dobnzii aferent punctului E r mne nemodificat fiind la nivelul ini ial d .
12

6.Tipuri de bugete utilizate n practica interna ional


Bugetul de stat n forma sa tradi ional , este considerat a fi un buget de mijloace. Acest buget este orientat n func ie de mijloacele ce pot fi utilizate la nivelul unui an i NU n func ie de scopuri sau obiective ce ar urma s fie atinse n anul bugetar respectiv, avnd caracterul unui buget func ional. Avantajele unui buget func ional sunt: faciliteaz informarea asupra modului de utilizare a resurselor publice i permite o gestionare riguroas a acestor resurse. Utilizarea n practic a bugetului func ional este diferit de la o ar la alta. Bugetele program sunt elaborate n func ie de obiectivele prouse n condi iile l rgirii orizontului de referin la un num r mai mare de ani. n acest program se nscriu cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu i lung. ntr-un buget program ansamblul resurselor este destinat a finan a ansamblul cheltuielilor n raport de utilitate a lor. Acest abordare este completat cu studii punctuale bazate pe analiza cost eficacitate.

7. Metode de dimensionare a veniturilor i cheltuielilor bugetare


Bugetul de stat trebuie s reflecte pe de o parte necesit ile de resurse financiare ale statului ce decurg din nf ptuirea programului guvernamental propus pentru perioada imediat urm toare, iar pe de alt parte posibilit ile de acoperire a acestor resurse. Astfel apare problema dimension rii corecte a nivelului veniturilor i cheltuielilor publice. n acest scop se folosesc metode clasice i metode moderne bazate pe analiza cost avantaje i alte studii de eficien . Metode clasice de dimensionare a indicatorilor bugetari Metoda automat se iau drept baz pentru ntocmirea bugetului pe anul urm tor (t+1) veniturile i cheltuielile penultimului an (t-1), an al c rui exerci iu a fos ncheiat. Metoda major rii(diminu rii) se iau n considerare rezultatele exrci iilor bugetare pe un interval de 5 sau mai mul i ani consecutivi din perioada premerg toare. Se determin ritmul annual de cre tere sau descre tere a veniturilor i cheltuielilor. Metoda evalu rii directe presupune efectuarea unor calcule pentru fiecare surs de venit i fiecare categorie de cheltuieli. Se au n vedere execu ia preliminat a bugetului pe anul n curs i previziunile n domeiul economic i social pentru anul urm tor. Metode moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari

13

n practica interna ional s-au structurat dou categorii principale de metode: y metoda de tip american Planned Programmed Budgeting System(PPBS), Management gy objectives(MBO) i Zero Base Budgeting(ZBB) y metoda de inspira ie francez La rationalisation des Choix Budgetaires(RCB) Metodele moderne se bazeaz pe analiza cost avantaje sau cost eficacitate, a c rei aplicabilitate este condi ionat de existen a a dou sau mai multe solu ii de realizare a unui obiectiv cu costuri diferite. Considerndu-se un num r de proiecte de investi ii (1,,i,,s) analiza cost avantaje permite alegerea ntre diferitele proiecte n func ie de valoarea prezent a beneficiului net pe proiect, pe baza rela iei:

In care B =valoarea prezent a beneficiului net ce rezult din prioectul i b (t)=beneficiile anticipate ob inute din proiectul i n anul t c (t)= costurile proiectului i n anul t = factorul de actualizare la rata dobnzii r, n= durata de via a proiectului K = capital ini ial investit n proiectul i Beneficiile nete ale proiectului sunt definite astfel: Cnd aceste beneficii dep esc durata de via net trebuie s fie actualizat . a proiectului valoarea beneficiului

Metoda de planificare, programare bugetizare (PPBS)este metoda de dimensionare a cheltuielilor publice aplicate ini ial n domeniul militar i extins apoi la nivelul federal al SUA avnd la baz analiza cost avantaje. Fazele metodei sunt planificare, programare i bugetizare. Metoda managementului prin obiective(MBO) const n aceea c se pune accentul pe identificarea finalit ilor pentru fiecare domeniu de activitate. Metoda baz bugetar zero(ZBB) are ca scop de a prentmpina cre terea excesiv a cheltuielilor bugetare de la un an la altul. Metoda op iunilor bugetare(RCB) este bazat pe analiza sistemic folosit pentru dimensionarea indicatorilor bugetari, n contextul gestiunii prin obiectice a resurselor publice. Acest metod permite analiza obiectivelor i glisarea acestora prin intermediul a a numitului plan-revolving.

STUDIUL

- formularea problemei - identificare obiectivelor i a mijloacelor de realizare - confruntarea solu iilor de

14

Tab 5. Fluxul ra ionaliz rii po iunilor bugetare Principalele faze ale metodei RCB sunt studiul, decizia, execi ia i controlul. Acest metod urm re te realizarea pe termen mijlociu a obiectivelor propuse, prin intermedoiu bugetelor program i ofer posibilitatea reexamin rii pe parcurs a op iunilor.
Legea bugetului asigurarirol sociale de stat pe anul 2010 REGLEMENT RI PRIVIND CALCULUL I PLATA CONTRIBU IILOR DE ASIGUR RI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII I ASPECTE SPECIFICE ALE VENITURILOR I CHELTUIELILOR

DISPOZI II GENERALE

15

Art.1. Bugetul asigur rilor sociale de stat pe anul 2010 se aprob la venituri n sum de 8011831,7 mii lei i la cheltuieli n sum de 8274844,9 mii lei, cu o dep ire a cheltuielilor asupra veniturilor de 263013,2 mii lei.

Art.2. (1) Sinteza bugetului asigur rilor sociale de stat la venituri i la cheltuieli se prezint n anexa nr.1. (2) Lista programelor incluse n bugetul asigur rilor sociale de stat se prezint n anexa nr.2.

Art.3. Tarifele contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigur rilor sociale de stat i de prezentare de c tre pl titori a declara iilor privind calcularea i utilizarea contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, precum i tipurile de presta ii sociale asigurate se prezint n anexa nr.3.

Art.4. Din tariful contribu iei de asigur ri sociale de stat obligatorii, prev zut pentru angajatorii din agricultur specifica i la pct.1.4 din anexa nr.3, cota de 6% la fondul de salarizare i la alte recompense se vireaz la bugetul asigur rilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

Art.5. (1) Contribu ia individual de asigur ri sociale de stat obligatorii datorat de salaria ii asigura i, angaja i prin contract individual de munc sau prin alte contracte n vederea ndeplinirii de lucr ri sau prest rii de servicii, de persoanele care desf oar activitate n func ie electiv sau snt numite n autorit i executive, de notarii de stat, de judec tori, de procurori, de avoca ii parlamentari se stabile te n propor ie de 6% din salariul lunar i din celelalte recompense. (2) Baza anual de calcul al contribu iei individuale de asigur ri sociale de stat obligatorii nu va dep i suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie nmul it la 12. Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 se aprob de Guvern. (3) Contribu ia individual de asigur ri sociale de stat obligatorii, virat n plus n bugetul asigur rilor sociale de stat de c tre persoana asigurat , se restituie n modul stabilit de Guvern.

Art.6. (1) Categoriile de persoane care nu snt nominalizate n anexa nr.3 pot fi asigurate pe baz de contract individual ncheiat cu Casa Na ional de Asigur ri Sociale, pl tind contribu ii de asigur ri sociale de stat n sum de 4044 lei pe an, iar n cazul persoanelor fizice proprietari sau arenda i de terenuri agricole, care prelucreaz terenul n mod individual n sum de 996 lei pe an, dar nu mai pu in de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce acord pl titorului dreptul la pensie minim pentru limit de vrst i la ajutor de deces. Pl tind contribu ii de asigur ri sociale de stat n sum de pn la 35433 lei pe an, dar nu mai pu in de 1/12 din aceast sum lunar, pl titorului i se acord dreptul la pensie de asigur ri sociale de stat pentru limit de vrst i la ajutor de deces. 16

(2) Persoanele fizice pot fi asigurate pentru perioada cu ncepere din anul 1999 pe baz de contract individual ncheiat cu Casa Na ional de Asigur ri Sociale, pl tind contribu ia de asigur ri sociale de stat pentru fiecare an n m rimea prev zut la alin.(1), ceea ce acord dreptul la presta iile sociale corespunz toare specificate la alin.(1). (3) n cazul rezilierii contractului men ionat la alin.(1) i (2), contribu ia de asigur ri sociale de stat achitat nu se restituie. Stagiul de cotizare realizat pn la data rezilierii contractului men ionat la alin.(1) i (2) se valorific la stabilirea dreptului de asigurare social .

Art.7. (1) Pl titorii la bugetul asigur rilor sociale de stat, inclusiv cei finan a i de la bugetul public na ional, snt obliga i s transfere, n m rimea cuvenit , n modul i n termenele stabilite n anexa nr.3, contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii la bugetul asigur rilor sociale de stat, aferente salariilor calculate i altor recompense. (2) Contribu ia de asigur ri sociale de stat obligatorii se consider achitat din momentul ncas rii acesteia la contul Ministerului Finan elor Trezoreria de Stat. (3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, institu iile financiare urm resc virarea mijloacelor b ne ti de c tre pl titori n bugetul asigur rilor sociale de stat.

Art.8. Tipurile presta iilor sociale unor categorii de popula ie, a c ror finan are se efectueaz de la bugetul de stat prin intermediul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale, se prezint n anexa nr.4.

Art.9. Tipurile drepturilor i veniturilor din care, prin derogare de la art.23 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigur ri sociale, nu se calculeaz contribu ii de asigur ri sociale de stat obligatorii se prezint n anexa nr.5.

Art.10. (1) Pl titorii la bugetul asigur rilor sociale de stat prezint trimestrial subdiviziunilor teritoriale ale Casei Na ionale de Asigur ri Sociale declara ii privind calcularea i utilizarea contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, conform modelului elaborat de Casa Na ional de Asigur ri Sociale. Pentru ca Serviciul Fiscal de Stat s urm reasc virarea n termen a contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, Casa Na ional de Asigur ri Sociale prezint acestuia, n termen de 35 de zile de la finele trimestrului de gestiune, o informa ie n modul stabilit de Casa Na ional de Asigur ri Sociale i de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. (2) Neplata n termen a contribu iei de asigur ri sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei major ri de ntrziere n propor ie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de ntrziere, inclusiv data vir rii sumei datorate. Calcularea major rii de ntrziere se efectueaz de c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale, iar pentru contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii calculate n urma controlului fiscal de c tre Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de ntrziere nu se va calcula pentru perioada afl rii la examinare a documentelor privind virarea contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul. 17

(3) Pentru angajatorii din agricultur , indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, majorarea de ntrziere pentru neplata n termenele stabilite la pct.1.4 din anexa nr.3 a contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2010, se va aplica cu ncepere de la 1 noiembrie 2010. (4) Diminuarea cuantumului contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii stabilite n sum fix se sanc ioneaz cu o amend egal cu suma cu care a fost diminuat . (5) Diminuarea cuantumului contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declara iei privind calcularea i utilizarea contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii sau prezentarea declara iei ce con ine informa ii sau date neveridice i, respectiv, neachitarea contribu iilor se sanc ioneaz cu o amend n propor ie de 5% din suma cu care a fost diminuat . (6) Diminuarea sau t inuirea fondului de salarizare i a altor recompense, la care urmau s fie calculate contribu ii de asigur ri sociale de stat obligatorii, se sanc ioneaz cu o amend egal cu suma contribu iilor calculate la suma cu care a fost diminuat sau la suma t inuit . (7) Pe lng amenda aplicat conform alin.(4), (5) i (6), de la pl titori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii ori suma contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuat baza de calcul i se vor calcula major ri de ntrziere pentru nevirarea n termen la bugetul asigur rilor sociale de stat a sumei respective. (8) Sanc iunile prev zute la alin.(4), (5), (6) i (7) se aplic de c tre colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat. (9) Sumele contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, pl tite par ial pentru o anumit perioad , se repartizeaz pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, propor ional sumelor calculate pentru asigurarea social a fiec rei persoane.

Art.11. (1) Mijloacele ncasate la bugetul asigur rilor sociale de stat (inclusiv major rile de ntrziere i amenzile calculate la contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii) se acumuleaz pe contul Ministerului Finan elor Trezoreria de Stat, se vireaz zilnic la contul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale, deschis n cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finan elor, i se utilizeaz n conformitate cu prezenta lege. (2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigur rilor sociale de stat n scopurile prev zute de bugetul de stat i de bugetele unit ilor administrativ-teritoriale, precum i dezafectarea lor de c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale n alte scopuri dect cele stipulate de prezenta lege.

Art.12. (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finan elor vireaz sumele prev zute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigur rilor sociale de stat pe conturile bancare ale Casei Na ionale de Asigur ri Sociale destinate presta iilor sociale de la bugetul de stat.

18

(2) Plata presta iilor sociale de la bugetul de stat se efectueaz dup virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile bancare ale Casei Na ionale de Asigur ri Sociale destinate presta iilor sociale de la bugetul de stat.

Art.13. (1) Compensa iile nominative, aloca iile lunare de stat, indemniza iile acordate familiilor cu copii, compensa iile i ajutoarele materiale acordate participan ilor la lichidarea consecin elor avariei de la C.A.E. Cernobl i membrilor lor de familie, aloca iile lunare nominale de stat pentru merite deosebite fa de stat se stabilesc persoanelor ndrept ite s beneficieze de aceste presta ii sociale din bugetul de stat, prin intermediul sistemului public de asigur ri sociale, de Casa Na ional de Asigur ri Sociale i se pl tesc, prin intermediul institu iilor financiare i/sau al ntreprinderii de Stat Po ta Moldovei, n baza contractului ncheiat cu Casa Na ional de Asigur ri Sociale, n corespundere cu actele normative n vigoare. (2) Indemniza iile pentru incapacitate temporar de munc , indemniza iile de maternitate persoanelor angajate prin contract individual de munc se calculeaz i se pl tesc la locul principal de munc , din contul contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, datorate de angajator bugetului asigur rilor sociale de stat. (3) Indemniza iile viagere sportivilor de performan i ajutorul social se pl tesc de Casa Na ional de Asigur ri Sociale prin intermediul institu iilor financiare, n baza contractului ncheiat cu Casa Na ional de Asigur ri Sociale, n corespundere cu actele normative n vigoare. (4) Presta iile sociale specificate n anexa nr.1, cu excep ia celor indicate la alin.(2) i (3), acordate persoanelor ndrept ite s beneficieze de aceste presta ii prin intermediul sistemului public de asigur ri sociale, se calculeaz de Casa Na ional de Asigur ri Sociale, iar cele acordate omerilor de agen iile teritoriale pentru ocuparea for ei de munc , i se pl tesc prin intermediul ntreprinderii de Stat Po ta Moldovei, institu iilor financiare i institu iilor penitenciare, potrivit contractului ncheiat cu Casa Na ional de Asigur ri Sociale sau cu Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc , dup caz.

Art.14. (1) Presta iile pentru prevenirea mboln virilor i recuperarea capacit ii de munc a salaria ilor n institu ii specializate se finan eaz de c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale de la bugetul asigur rilor sociale de stat. (2) Organizarea recuper rii s n t ii salaria ilor prin tratament balneosanatorial se efectueaz de c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale, cu participarea sindicatelor i patronatelor, n conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. (3) Organizarea recuper rii s n t ii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de pensii prin intermediul sistemului public de asigur ri sociale, conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum i a cet enilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobl, conform Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protec ia social a cet enilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobl, se efectueaz de c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale. (4) Serviciile pentru recuperarea s n t ii se procur conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizi iile publice.

19

Art.15. (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de ntreprinderea de Stat Po ta Moldovei se stabilesc n valoare maxim de 0,8% din suma distribuit n calitate de drepturi finan ate de la bugetul de stat i de la bugetul asigur rilor sociale de stat. Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de institu iile financiare se stabilesc n valoarea maxim de 0,6% din suma distribuit n calitate de drepturi finan ate de la bugetul de stat i de la bugetul asigur rilor sociale de stat. (2) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate po tale prestate de ntreprinderea de Stat Po ta Moldovei se stabilesc conform actelor normative n vigoare. (3) Pensiile, indemniza iile i aloca iile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor de vrst naintat i celor care, din cauza st rii s n t ii, nu le pot primi de sine st t tor la oficiile po tale, la dorin a acestora, cu acordul prestatorului.

Art.16. (1) Taxa de comision la sumele eliberate n numerar de c tre institu iile financiare pentru plata pensiilor, aloca iilor, indemniza iilor i compensa iilor se stabile te n valoare maxim de 0,25% din suma eliberat . (2) Dup nchiderea lunii de plat , la prezentarea d rilor de seam i a documentelor confirmative, Casa Na ional de Asigur ri Sociale restituie ntreprinderii de Stat Po ta Moldovei i institu iilor financiare comisionul specificat la alin.(1).

Art.17. (1) Tarifele la serviciile de ncasare de la popula ie a contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii n bugetul asigur rilor sociale de stat, acordate de institu iile financiare, se stabilesc n valoare maxim de 0,2% din suma ce se ncaseaz . (2) Institu iile financiare nu vor ncasa comision pentru serviciile de ncasare, prev zute la alin.(1), de la perceptorii fiscali, precum i de la persoanele fizice proprietari sau arenda i de terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod individual, care vor pl ti n numerar contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii.

Art.18. (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc n aziluri (internate, centre) pentru b trni i invalizi din subordinea Ministerului Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, dup ce acestora li se pl tesc 25% din pensia lunar stabilit i se efectueaz , dup caz, re ineri conform documentelor executorii, suma care a r mas din pensie va fi transferat de Casa Na ional de Asigur ri Sociale acestor aziluri (internate, centre), n conformitate cu planul de finan are prezentat de Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, i va fi utilizat pentru ntre inerea pensionarilor, procurarea pentru ei a alimentelor, medicamentelor, lenjeriei de corp i de pat, nc l mintei i mbr c mintei. (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru b trni i invalizi prezint trimestrial Casei Na ionale de Asigur ri Sociale d ri de seam privind utilizarea dup destina ie a sumelor transferate acestora din bugetul asigur rilor sociale de stat.

20

Art.19. (1) Pensiile, aloca iile, indemniza iile, compensa iile i ajutoarele de omaj se pl tesc n numerar. (2) Compensa iile nominative se pl tesc conform prevederilor Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protec ia social special a unor categorii de popula ie, n modul stabilit de Guvern.

Art.20. n conformitate cu Legea nr.123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea pl ilor periodice, comisia de lichidare asigur , n mod prioritar, stingerea datoriilor ntreprinderii ce se lichideaz fa de beneficiarii de indemniza ii i de pensii de invaliditate sau de urma , stabilite n urma accidentelor de munc sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare c tre Casa Na ional de Asigur ri Sociale. n cazul n care ntreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi snt pl tite de succesorul de drept al ntreprinderii n cauz , iar n lipsa acestuia din mijloacele bugetului de stat, n modul stabilit de Guvern.

Art.21. Pentru eviden a restan elor la contribu iile de asigur ri sociale de stat obligatorii, la major rile de ntrziere i la amenzile aferente pl ilor la bugetul asigur rilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arenda i de terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod individual, persoana responsabil a autorit ii administra iei publice locale va prezenta casei teritoriale de asigur ri sociale d ri de seam trimestriale, conform modelului elaborat de Casa Na ional de Asigur ri Sociale.

Republica Moldova: Buget de austeritate n 2011. Dou treimi din bani vor fi cheltui i pentru educa ie, s n tate, protec ie social i salariile bugetarilor
Din cele 32,6 miliarde de lei, suma total a cheltuielilor programate n proiectul Legii bugetului, doar 15% sunt pentru investi ii i dezvoltare economic . Proiectul Legii bugetului public pentru 2011, intrat n dezbateri la Guvern, prevede cheltuieli de 32,6 miliarde de lei, cu 3,3 miliarde mai mult fa de anul trecut. Deficitul prognozat constituie 1,9% din Produsul Intern Brut i urmeaz a fi acoperit prin emisia de valori mobiliare de stat, mprumuturi de la Banca Mondial i Fondul Monetar Interna ional, precum i din mijloace de la privatizarea patrimoniului public. Conform notei informative la proiectul elaborat de Ministrul Finan elor, ponderea cheltuielilor de ordin social n bugetul public na ional, de i este n sc dere, ajunge la 70,8%. Se prevede o 21

cre tere cu 518,6 milioane de lei a cheltuielilor de personal, cea mai mare parte fiind destinate major rii salariilor cadrelor didactice, a func ionarilor publici i a altor categorii de angaja i din sectorul bugetar. n acela i timp, va continua procesul de reducere a unit ilor de personal n sectorul bugetar. n acest an num rul lor urmeaz s coboare la 212.000 de unit i, n sc dere cu 8.500 fa de anul trecut i cu 28.000 n compara ie cu 2008. Totodat , vor spori cu 770,8 milioane de lei, pn la 3 miliarde de lei, cheltuielile pentru sectorul economic, care vor ajunge la cota de 14,7% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. Cre terea att de semnificativ a acestor aloca ii va fi asigurat ns din resurse externe, banii fiiind direc iona i, n mare parte, spre reabilitarea i men inerea infrastructurii drumurilor i sus inerea produc torilor autohtoni. CU PA I DE MELC SPRE RELANSARE ECONOMIC Economistul Mihai Bologan vede un semn bun n cre terea aloca iilor pentru infrastructur . Bugetul pentru anul curent este doar un mic pas spre relansarea economic a Republicii Moldova. Pentru 2012 este absolut necesar s fie elaborat un buget ce ar con ine mai multe m suri pentru optimizarea cheltuielilor, dezvoltarea economiei, inclusiv a infrastructurii", consider expertul. n opinia lui Mihai Bologan, se impune continuarea procesului de m rire a accizelor la produse alcoolice i tutun, pentru a asigura att acumul ri la buget, ct i combaterea contrabandei cu alcool i ig ri dinspre Moldova spre Romnia i alte state din Uniunea European .

Bugetul RM pe anul 2010


La 23 decembrie 2009 Parlamentul a adoptat Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133XVIII (aici) Legea n cauz este publicat n Monitorul Oficial nr.193-196 din 29 decembrie 2009 (art.619). Principalii indicatori ai bugetului de stat pe anul 2010 se caracterizeaz precum urmeaz : La total, veniturile bugetului de stat snt prev zute n sum de 15 318,3 mil.lei, cu 2 218,4 mil.lei (16,9%) mai mult dect a fost prev zut pe anul 2009. Totodat , acestea snt la nivel de 95,9 % din veniturile acumulate n anul 2008. Veniturile fiscale vor constitui 11 491,7 mil.lei, cu 15,4% mai mult dect n anul 2009. Ponderea acestor venituri n veniturile totale ale bugetului de stat este de 75,0%. Din suma total a veniturilor fiscale, 11 100,2 mil.lei sau 96,6% snt ncas rile din impozitele indirecte. n suma total a veniturilor bugetului de stat ponderea impozitelor indirecte este de 72,5%. Aceasta se explic prin faptul c cea mai mare parte a impozitelor directe se vars la bugetele unit ilor administrativ-teritoriale. Veniturile nefiscale snt prev zute n sum de 488,9 mil.lei, cu o majorare fa de anul 2009 de 5,8%. Ponderea acestora n suma total a veniturilor bugetului de stat constituie 3,2%. Veniturile fondurilor i mijloacelor speciale snt prev zute n sum total de 1 270,8 mil.lei i reprezint circa 8,3% din suma total a veniturilor bugetului de stat. Granturile pentru sus inerea bugetului constituie 2 067,0 mil.lei sau 13,5% din suma total a veniturilor bugetului de stat, comparativ cu anul 2009 se prev d a fi atrase suplimentar 969,1 mil.lei.

22

n anul 2010 de la bugetul de stat se vor efectua cheltuielin sum total de 19 454,5 mil.lei, cu o cre tere de 1 706,1 mil.lei (9,6%) comparativ cu prev zut pe anul 2009 i 2 988,5 mil.lei (18,1%) fa realizat n anul 2008.

de

Sub aspect func ional, partea preponderent a cheltuielilor (41,7%) revine sectoarelor sociale; pentru mentinerea ordinii publice, ap rare i securitatea national se vor consuma 6,5%, iar serviciile de stat cu destina ie general 5,3%. Pentru sectoarele economice se vor aloca 14,2% i pentru serviciul datoriei de stat 4,1% din suma total a cheltuielilor bugetului de stat. Prin Legea bugetului de stat, pentru autorit i publice au fost stabilite limite la cheltuielile curente, inclusiv cheltuieli de personal, precum i la cheltuielile capitale, inclusiv cheltuieli pentru investi ii. Astfel, beneficiarii de aloca ii de la buget vor dispune de flexibilitate n privin a efectu rii cheltuielilor pe articole economice, reie ind din priorit ile proprii, respectiv, fiind i responsabili de utilizarea eficient a banilor publici. Totodat , prin lege se ofer dreptul beneficiarilor de aloca ii de la buget, n cazul identific rii economiilor i rezervelor la cheltuieli curente, s realoce aceste surse la cheltuieli capitale. ntru asigurarea controlului strict asupra num rului i cheltuielilor de personal, legea stabile te limita num rului de personal pentru autorit ile publice centrale 92832 unit i, pentru autorit ile publice locale 139168 unit i i limita cheltuielilor de personal pe autorit ile publice centrale 3 530,6 mil.lei, pe autorit ile publice locale 4000,5 mil.lei. Guvernul i autorit ile publice vor ntreprinde m surile necesare pentru ncadrare n limitele num rului i cheltuielilor de personal stabilite. Cheltuielile capitale nsumeaz 3 505,2 mil.lei, circa 18% din cheltuielile totale i cu 798,1 mil.lei snt n cre tere comparativ cu anul 2009. Pentru investi ii capitale n construc ii din toate sursele, se vor direc iona 1098,6 mil.lei, cu 352,2 mil.lei sau 47,2% mai mult dect stabilit pe anul 2009, dintre care prin intermediul autorit ilor publice centrale 1 026,1 mil.lei, din acestea partenerii de dezvoltare externi vor finan a 703,5 mil.lei, iar autorit ilor locale de la bugetul de stat se vor aloca 72,5 mil.lei. Din suma total a investi iilor capitale pe anul 2010, pentru transporturi, gospod ria drumurilor, precum i pentru aprovizionarea cu ap i gospod ria comunal se vor consuma circa 70% din suma total de investi ii pe anul 2010. n buget pe anul 2010 este aprobat Fondul na ional de dezvoltare regional n sum de 135,4 mil.lei, care vor fi repartizate de c tre Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional pe domenii prioritare. Cheltuielile fondului rutier pentru ntre inerea i repara ia drumurilor nsumeaz 583,0 mil.lei i comparativ cu anul 2009 snt n cre tere de peste 2 ori. Pentru reconstruc ia drumurilor se vor aloca 629,7 mil.lei, dintre care 448,3 mil.lei din contul donatorilor externi. Fondul de subven ionare a produc torilor agricoli este aprobat n sum de 300 mil.lei, care vor fi repartizate prioritar la cheltuieli de dezvoltare din sectorul agrar. Transferurile de la bugetul de stat c tre alte bugete nsumeaz 8 606,8 mil.lei (cu 1 677,0 mil.lei sau 24,2% mai mult ca n anul 2009), inclusiv: -la bugetul asigur rilor sociale 2 276,4 mil.lei, dintre care: presta iile sociale 1 325,0 mil.lei (cu 188,1 mil.lei mai mult dect n anul 2009) i pentru acoperirea deficitului bugetului asigur rilor sociale de stat, n leg tur cu insuficien a veniturilor proprii ale acestui buget - 951,4 mil.lei (cu o cre tere de 127,5 mil.lei comparativ cu 2009); - la fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical - 1 926,4 mil.lei, cu 469,8 mil.lei sau cu 32,2% mai mul dect n bugetul rectificat pe anul 2009; - la bugetele unit ilor administrativ-teritoriale, pentru nivelare bugetar 4 160,2 mil.lei, cu 990,3 mil.lei sau 31,2% mai mult ca n anul 2009, care vor asigura acoperirea a 65% din cheltuielile componentei de baz a acestor bugete. Suplimentar la aceasta, bugetele unit ilor administrativ-

23

teritoriale vor beneficia i de transferuri cu destina ie special n sum total de 161,9 mil. lei, dintre care pentru finan area cheltuielilor capitale 145,0 mil.lei. Pentru anul 2010 deficitul de cas al bugetului de stat este preconizat n sum de 4 136,2 mil.lei. Sursele de finan are a deficitului se constituie din: a) emiterea valorilor mobiliare de stat b) intr ri de mprumuturi externe 200,0 mil.lei;

3 647,5 mil.lei, i anume: 2 568,7 mil.lei (205 mil.dolari SUA ) 1 078,9 mil.lei (88 mil.dolari SUA);

- mprumuturi pentru sus inerea bugetului

- mprumuturi pentru proiecte finan ate din surse externe c) pl i pentru onorarea obliga iilor fa de 586,4 mil.lei (46,8 mil.dolari SUA);

de creditorii externi - vor fi utilizate mijloace financiare n sum

d) mijloacele din vnzarea i privatizarea patrimoniului public

350 mil. lei.

n scopul finan rii integrale a deficitului bugetar vor fi direc ionate i mijloace din soldurile acumulate pe conturile bugetului de stat n anii preceden i. La situa ia din 31 decembrie 2010 se preconizeaz c soldul datoriei de stat va constitui 20 431,8 mil.lei i comparativ cu situa ia din 31 decembrie 2009 se va majora cu 3 827,1 mil.lei. Ponderea datoriei de stat n PIB la sfr itul anului 2010 va constitui 31,8%. Din suma total a datoriei de stat, datoria intern constituie 5 309,9 mil.lei sau 26,0%, iar cea extern 15121,9 mil.lei (1190,7 mil dolari SUA) sau 74,0%. Pl ile pentru deservirea datoriei de stat vor constitui 1 377,7 mil.lei, dintre care pentru datoria de stat intern 460,5 mil.lei i datoria de stat extern 917,2 mil.lei (73,2 mil.dolari SUA).

24

http://www.super-referate.com/referate/economie/4/REFERAT--FINANTE-PUBLICE---SISTEMUL-BUGETAR--ECHILIBRUL-FINANCIAR-PUBLIC--BUGETUL-DE-STAT.php
http://www.timpul.md/articol/guvernul-a-aprobat-legea-bugetului-de-stat-pentru-anul-201121437.html http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333215 http://www.mf.gov.md/ro/newsitem/404

25