Sunteți pe pagina 1din 2

,,Introducere n lingvistic Eugeniu Co eriu.

Aceast carte a profesorului Co eriu Eugeniu a fost publicat pentru prima dat n 1951, dar a fost redescoperit , dupa 30 de ani i r mne pn n zilele noastre una dintre cele mai bune introduceri de care dispune disciplina lingvistic pe plan interna ional. Cartea deosebit a lui Eugeniu Co eriu constituie punctul de plecare-istoric i logic cel mai avantajos spre z rile conceptuale pe care se va configura , apoi, cea mai cuprinz toare i temeinic doctrin teoretic n lingvistica timpurilor noastre. * Sinteza sintetic a capitolelor: Pentru o cuno tere i o interpretatre inteligent in domeniul lingvisticii generale, Co eriu a dispersat contextul acestei c r i n nou capitole fundamentale: * Oiectivul lingvisticii Aceasta ne familizeaz cu conceptele de baz ale lingvisticii generale. Co eriu define te ,,lingvistica ( tiin a limbajului, glotologie)- ca tiin care studiaz din toate punctele de vedere posibile limbajul uman articulat, n general i n formele sale specifice de realizare, adic n actele lingvistice i n sistem de izogloase, care se numesc limbi. * Limbajul Co eriu prezint n acest capitol conceptul de ,,limbaj ca orice sistem care serve te la intercomunicare, adic la a comunica idei sau st ri psihice ntre doi sau mai mul i indivizi. Este acceptat defini ia ,,Limbajului -orice tip de comunicare ntre fiin e capabile s se exprime, fie ele oameni sau animale. *Actul lingvistic P rintele lingvisticii men ioneaz faptul c ,, fiind ntodeauna expresie a unei intui ii inedite i unice, actul lingvistic este act de crea ie, act singular, care nu produce exact nici un act lingvistic anterior . Rezumnd aceasta defini ie ,,actul lingvistic este prin natura sa, act eminamente individual, ns determinat social prin ns i finalitatea sa, care este aceea de a spune cuiva ceva despre altceva . *Limba Al treilea element fundamental pe care lingvistica trebuie s -l elucideze este conceptul de ,,limb care nu este, a adar, dect ansamblu actelor lingvistice practic identice ale unei comunit i de indivizi, un sistem de izoglose stabilit conven ional, care nsumeaz ceea ce este comun expresiilor unei comunit i sau chiar unui singur individ in epoci diferite. n lucrarea lingvistic a lui Co eriu se vorbe te i despre dialecte i sisteme de dialecte, despre limba comun , literar , limba na ional i special . *Realitatea limbajului Limbajul este un fenomen extrem de complex : prezint aspecte pur fizice (sunete) i aspecte fiziologice , aspecte psihice i aspect logice, aspecte individuale i aspecte sociale.Limba ne nso e te oriunde n societate deoarece este forma unui con inut cognitiv constituit prin intermediul unor opera ii logice, iar n al doilea rind, limbajul: este un fapt social pentru care e nevoie de cel pu in doi indivizi i a c rui condi ie prim este comunicarea si far de care ar fi imposibil existen a noastr . *Limba i societatea Vorbind despre aspectul social al limbajului observ m c fenomenele lingvistice concrete sint acte individuale condi ionate i determinate social. Astfel, fiec rei comunit i i corespunde n mod necesar un anumit sistem de izoglose, diferit de cei care se constat n alte comunit i: astfel,aceea i persoan nu folose te acela i limbaj acas , la coal , n mediu s u profesional.Rela ia dintre limb i societate pune n discu ie problema raporturilor dintre limb -ras i limb -religie. *Sincronie i diacronie Ferdinand de Saussure a distins,n studiul limbilor, o tiin a sincronic sau referitoare la o limba considerate ntrun anumit moment dezvolt rii sale i, pe de alt parte, o tiin diacronic n calitate de studiu al faptelor lingvistice examinate ,,de-a lungul timpului sau n dezvoltarea lui istoric . Aspectului sincronic i corespunde disciplina, numit ,,gramatica , adic , descrierea sistemului unei limbi; aspectului diacronic i corespunde gramatica ,,istoric i istoria limbii. * tiin ele lingvistice

Fiecare fapt de limbaj, fiecare act lingvistic este n acela i timp un fenomen fizic i fizologic, prin aspectul s u fonic (sunete articulare), care constitue obiectul specific al tiin ei numite fonetica. Limbajul este i un fenomen psihic (prin procesul psihic pe care l presupun producerea,perceperea i utilizarea semnelor) acest aspect psihic al activitatii lingvistice l studiaz psihologia limbajului. Limbajul e identificat i ca fenomen intelectual sau ra ional (prin semnifica ia semnelor, care implic o opera ie logic ra ional , referitoare la cunoa tere),acest aspect al limbajului devine obiect de studiu al semanticii.Stilistica este o alt tiin lingvistic care studiaz semnele lingvistice ca simptome i semnale,adic n func ie de expresie i de apelare. Disciplina care studiaz diferen ierea regional a unei limbi din punct de vedere geografic este dialectologia- tiin lingvistic . *Fonetica Ca fenomen acustic limbajul se prezint sub forma unor secven e continue de sunete sau con inuturi fonice. Sarcina fundamental a foneticii n calitate de tiin a sunetelor n vorbire este s descrie ce e mai exact posibil sunetele corespunz toare unei limbi, n multiplele lor combina ii . Norma fundamental a oric rei transcrieri fonetice este, n consecin :o singur valoare fonic pentru fiecare semn grafic i un singur semn pentru fiecare valoare fonic . *Elemente cheie n lucrarea ,,ntroducere n lingvistic Eugeniu Co eriu. Conceptele fundamentale snt: -Limbajul,limba, actul lingvistic, semn,simbol; Semnul este un instrument care serve te la redarea unei idei, a unui concept sau a unui sentiment cu care semnul nsu i nu coincide; instrument care evoc un concept n virtutea unei conven ii i n conformitate cu o tradi ie determinat . -Conceptul de izoglos ; ,,Lingvistic general , teoretic , filologie. Termenul de,,izoglos desemneaz n primul rnd linia ideal care delimiteaz actele lingvistice comune unui anumit teritoriu. -Limba comun na ional ;literar ,dialect; Un ,,dialect este sistemul de izoglose al unei regiuni, delimitat pe baza unor criterii pur conven ionale; *Eugeniu Co eriu i al i mari lingvi ti ai timpului; Fiind considerat un ntemeitor al lingvisticii, Co eriu descoper i analizeaz principiile fundamentale ale lingvisticii generale. n opinia lui ,,limba este ansamblul actelor lingvistice, un sistem de izoglose stabilit conven ional, care nsemneaz ceea ce e comun unei comunit i, sau unui individ . n raport cu Co eriu vin i al i lingvistici ca Ferdinand de Saussure i Wilhem von Humbold care in s afirme urm toarele:,,limba este o institu ie social , este o parte social a limbajului, exterioar individului, care prin el nsu i nu poate nici s o creeze, nici s o modifice; ea nu este o func ie a subiectului vorbitor, ea este produsul pe care individul l nregistreaz n mod pasiv men ioneaz Saussure; Humboldt este de p rerea c ,,limba este organul formator al gndului .Integral spiritual , integral interioar , trecnd oarecum f r s lase urme, activitatea intelectual se exteriorizeaz n vorbire prin intermediul sunetului i devine astfel perceptibil pentru sim uri. Dac avans m n materie i vorbim despre realitatea limbajului, descoperim i aici o contradic ie de idei ntre Co eriu i al i lingvistici.De exemplu,limbajul n opinia lui Co eriu este un ,,fenomen foarte complex care prezint aspectle pur fizice, fiziologice psihice,logice, individuale i sociale . n antitez cu aceast explica ie vine Karl Vossler care ia n considerare n primul rnd, i aproape n exclusivitate, aspectul individual al limbajului.Exist de asemenea o pozi ie intermediar ca acea a lui Ferdinand de Saussure care consider limbajul drept fenomen cu dou fa ete:una individual i alta social : vorbirea (parole) ar constitui domeniul absolut al individului; n timp ce limba (langue)ar apar ine societ ii. Otto Jespersen i opune un punct de vedere unitar, deoarece pentru el exist numai vorbirea,fenomen n acela i timp individual i social, iar limba nu este dect generalizare a vorbirii. Din alt punct de vedere Humbold a fost cel care pentru prima dat a deosebit cele dou aspecte fundamentale ale limbajului: pe de o parte limbajul ca energia, adic drept crearea continu a actelor lingvistice individuale, ca ceva dinamic, iar pe de alt parte limbajul ca ergon- ,,produs , ca sistem de realizat istorice te.

Paladi Elena L113