Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANTE BANCI DISCIPLINA: COMUNICATII DE MARKETING

PROIECT
Comunicarea de marketing pe internet

COORDONATOR: DINU SASU

STUDENT: Morar Ionut

2011-2012

Delimit ri conceptuale y MAJORITATEA DINTRE NOI, ntr-o manier simplist , am defini Marketing ca tot ceea ce se face pentru a determina cre terea afacerii y Ap rut ini ial pe planul practicii economice, marketingul a constituit obiectul unor ample dispute i tot mai profunde dezvolt ri teoretice. Termen de origine anglo-saxon , marketingul deriv din participiul prezent al verbului to market, a c rui semnifica ie este aceea de a desf ura tranzac ii de pia , respectiv de a cump ra i de a vinde. y Philip Kotler consider c marketingul este un proces social i managerial prin care indivizi i grupuri de indivizi ob in ceea ce le este necesar i ceea ce doresc prin crearea, oferirea i schimbul de produse avnd o anumit valoare.2 Strategia de marketing pe Internet y Sfr itul anilor 90 a adus cu sine o explozie a a a numitelor dot-comuri, afaceri pe Internet cu dezvoltare impresionant . ntreb rile fundamentale din domeniul marketingului nu trebuie s r mn f r r spuns, acestea garantnd succesul unei afaceri: y Cine sunt clien ii ? y Ce face concuren a ? y Care este evolu ia pie ei ? y Care care poate fi cea mai eficient variant a mixului pentru firm ? y Obiectivele propuse sunt realiste ? y Cnd i cum putem recupera investi ia realizat ? Diferen e ntre tipuri de comunicare

Modul de comunicare Comunicarea de masa Comunicarea interpersonala World wide web 1 emitator multi receptori 1 emitator 1 receptor Mai multi emitatori mai multi receptori

Feedback Nu

Interactiv itate Inexistenta

Audienta Mare

Latimea canalului Nelimitata

Da Da

Mica Mare

Mica Mare

Limitata Limitata tehnic

Etape privind personalizarea pe Web: 1. Atrac ia consumatorilor c tre site y Exist numeroase motive pentru ca o companie s fie interesat s fie prezent online: y Pentru a- i face cunoscut existen a n prezent peste 2 miliarde de persoane au acces la Internet. y Pentru a stabili contacte multe conect ri nu nseamn altceva dect ncerc ri de a stabili contacte pentru afaceri. Internetul ofer unei firme posibilitatea de a pune la dispozi ia celor interesa i cartea ei de vizit 24 din 24 ore; y Pentru cre terea notoriet ii n general apari ia unei noi pagini Web strne te curiozitatea, ceea ce-i face pe consumatori s viziteze site-ul respectiv, devenind astfel poten iali clien i ai firmei respective; y Pentru vinderea produselor Mult lume consider c firmele care au pagini pe Internet au ca scop principal comer ul electronic. Statisticile arat c , n pofida opinie generale, activitatea comercial este devansat de activit i precum: publicitatea, consultan , asisten tehnic . y Pentru a p trunde pe pia a interna ional ; 2. Motivarea consumatorilor prin acordarea de stimulente y Interesul unui consumator privind un site depinde n mare m sur de calitatea i credibilitatea informa iilor oferite, precum i a campaniilor de promovare. y Dintre ofertele menite s ini ieze marketingul one-to-one i s stimuleze utilizatorul Internet se num r : informa ii gratuite, accesul la un forum de discu ii, desc rcarea gratuit de software, jocuri i screensavere. 3. Colectarea informa iilor despre consumatori pentru a men ine leg tura y Odat ce utilizatorul este interesat de ofert va da click pe op iunea respectiv , solicitndu-i-se completarea unui formular cu datele personale. Cele mai importante informa ii despre consumator sunt acelea care permit contactarea acestuia (e-mail, adresa fizic , cod po tal). n afara informa iilor care permit contactarea clientului, cele mai multe companii cer i date socio-demografice, care ajut la realizarea profilului consumatorului de servicii Internet. 4.Realizarea profilului consumatorului. Folosirea web-site-ului pentru aflarea caracteristicilor i intereselor clientului. y O companie trebuie s fie atent atunci cnd decide asupra num rului de ntreb ri care vor alc tui chestionarul respectiv. Acesta reprezint o balan ntre timpul necesar complet rii r spunsurilor i valoarea ofertei web site-ului respectiv. Dac oferta este una valoroas , clientul trebuie s fie gata s acorde un timp ndelungat complet rii chestionarului. O alt metod n realizarea profilului consumatorului const n monitorizarea pa ilor realiza i de c tre client pe site (ce cuvinte cheie a folosit, ct timp a petrecut pe site, ce linkuri a accesat, la ce concursuri s-a nscris etc.).

y Un exemplu de site care folose te aceast tehnologie este www.amazon.com , a c rui baz de date a fost realizat folosind software-ul LikeMinds al firmei Andromedia (www.andromedia.com ). 5. Men inerea dialogului activ cu clientul pentru realizarea profilului acestuia y Pentru a crea o rela ia dintre companie i client exist mai multe metode care apeleaz la Internet: y Trimiterea de e-mail clientului cu ofertele promo ionale i datele de accesare a site-ului (password, username); y Afi area unor informa ii personalizate pe web site atunci cnd clientul se logheaz ; y Folosirea tehnologiei push pentru individualizarea informa iei; y Mailshot; y Contactarea telefonic a clientului; y Scheme de loializare a clien ilor, ace tia se vor ntoarce pe site pentru a vedea cte puncte au colectat pentru a le transforma n produse. Un exemplu l constituie compania American Airlines prin programul Advantage Club; y Informa ii despre noi produse la pre uri promo ionale; y Asisten online.

Marketingul pe internet vs Marketingul traditional nainte de a r spunde la ntrebarea ce face ca marketingul pe internet s fie unic, trebuie s amintim succint care sunt problemele ce deriv din tehnicile i practicile marketingului tradi ional. Marketingul tradi ional este deseori costisitor (scump) Uneori cost enorm s produci i s tip re ti bro uri, foi de produs, cataloage. De asemenea, cost mult s men ii un personal pentru a r spunde cerin elor consumatorilor, i chiar mai mult pentru expedierea prin po t , plus taxele de expedi ie pentru trimiterea informa iilor de prospectare. Marketingul tradi ional poate fi un proces intensiv de timp Este inevitabil ca n elaborarea textelor de publicitate s nu apar gre eli care trebuie s fie corectate; revizuirile trebuie trimise la agen ia de publicitate sau la tipografie, i deseori trebuie s a tep i luni de zile ca o reclam s apar ntr-o publica ie. Tehnicile marketingului tradi ional nu de pu ine ori s-au dovedit ineficiente Un exemplu ar fi faptul de a trimite prin coresponden mesaje ntinse i a primi r spunsuri extrem de scurte. La fel este i cu experien ele la telefon.

y Marketingul pe internet poate economisi bani i te poate ajuta s - i restrngi bugetul de marketing. y Marketingul pe internet economise te timp i reduce din pa ii procesului de marketing. y Marketingul pe internetofer clien ilor o alt cale de a cump ra, dndu-le posibilitatea n acela i timp s ia controlul asupra procesului de cump rare. y Marketingul pe internet este bogat n informa ii i interactiv y Marketingul pe internet poate oferi o punte interna ional instantanee y Marketingul pe internet poate reduce barierele de intrare i ofer posibilit i egale de acces. y Marketingul pe internet este disponibil continuu.