Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 17.10-20.10.

2008 1

www.piataseverineana.ro
2 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

piataseverineana.
www.

ro
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 3

@ V â n d
lemne de foc,
MENAJ- provenite din
ÎNTREÞINERE demolarea unei
@ C a u t case. Tel. 0741-
bãtrâni pentru 060710
îngrijire în
schimbul locuinþei.
Rog seriozitate. Tel. CERERI
0730-972011,
@ Aduc nisip, @ Reparãm 0766-547719 @ C a u t
balast, pãmânt veg- (82090) bãtrâni pentru
ieftin frigidere,
etal, sorturi. Evacuez îngrijire în
congelatoare, lãzi,
moloz, pãmânt ºi schimbul locuinþei.
mobilier. Tel. 0722- vitrine ºi combine
frigorifice la Rog seriozitate. Tel.
895023, 0352-805283 TRANSPORT
(81765) d o m i c i l i u l 0730-972011,
clientului. Oferim @ Transport 0 7 6 6 - 5 4 7 7 1 9
@ E c h i p ã materiale de (82087)
VÂND PUI DE executãm lucrãri
g a r a n þ i e .
STRUÞI, structurã de rezistenþã, Posibilitate ºi în construcþii (nisip,
@ Caut sã
REPRODUCÃTORI zidãrie, gleturi, rate. Încãrcãm balast, sorturi, etc)
îngrijesc bãtrâni în
ªI INCUBA- zugrãveli, rigips. Tel. clime auto cu freon. ºi lemn de foc cu
0765-195803 (81773) Tr. Severin. Rog
TOR Tel. 0352-806529, autobasculanta
seriozitate. Tel.
PERFORMANT. @ E x e c u t 0740-783824 Raba Irak, la
0741-902616
TEL. 0722- lucrãri hidroizolaþii (81778) comandã. Ofer
741768 blocuri, terase, hale,
(82099)
seriozitate. Tel.
(77004) fundaþii, înaltã
0742-191001 @ Primesc
calificare, categoria 6
@ O F E R II. Tel. 0751-096975, FOTO-VIDEO- (81767) oferte pentru
S P R E 0252-211020 (81775) AUDIO executare proiect de
@ E f e c t u e z spãlãtorie auto, rog
ÎNCHIRIERE @ E x e c u t @ Filmãri t r a n s p o r t seriozitate. Relaþii
SPÃLÃTORIE finisaje, glet, lavabilã, video ºi foto pentru sãptãmânal Italia ºi la telefon 0744-
A U T O , gresie, faianþã, fiecare moment im-
parchet, polisitren, Spania la adresele 681143 (82300)
C O M P L E T portant din viaþa ta
etc. Rog seriozitate. dorite. Preþuri neg.
U T I L AT Ã , nunta, cununie,
LÂNGÃ OMV.
Tel. 0729-374734 Tel. 0754-270285 @ Doamnã
(81779) botez. Tel. 0727- (81772) serioasã ºi curatã,
TEL. 0724-449371, 949491 (81766)
0742-692963 @ Instalator cãsãtoritã, 34 ani, 2
montez ºi repar
@ E f e c t u e z copii, doresc sã fac
(81899) tractãri auto non - curãþenie sau sã
instalaþii sanitare ºi
@ V â n d termice de toate MEDITAÞII- stop ºi transporturi îngrijesc copii. Rog
autorizaþie taxi, cu tipurile la preþuri mici. TRADUCERI cu microbuze ºi ºi ofer seriozitate.
Tel. 0751-581557
sau fãrã maºinã. Tel. remorci de 22 T. Tel. 0729-314842
(81777) @ Persoanã
0755-403486 Preþuri minime. Tel. (82159)
(82298) autorizatã cu 0744-850758,
rezultate în 0726-115512
CONTABILITATE performanþa (81781)
@ Expert ºcolarã, pregãtesc
contabil, ofer elevi, clasele I - IV
servicii de pentru concursurile ALTE DOMENII
contabilitate. Tel. ºcolare în timpul
0766-828311 semestrului cât ºi în@ Execut
(81776) vacanþã. Preþ 20 lei cadastru ºi
CONSTRUCÞII, intabulare în cartea
/ ºedinþã. Tel. 0731-
AMENAJÃRI, funciarã la preþuri
INSTALAÞII 321185 (81771)
ELECTRICE- minime. Tel. 0723-
@ Execut ELECTRONICE @ Meditez la 332890 (81768)
orice tip de fundaþii, limba Englezã,
@ Reparaþii
beciuri, evacuez orice nivel. Preþuri @ Execut
moloz cu escavator maºini de spãlat au- minime. Tel. 0740- d o c u m e n t a þ i i
ºi camion de 3,5 tomate cu piese de 273221 dupã ora tehnice cadastrale ºi
tone. Aduc la import la domiciliul intabulãri în cartea
13.00 (81779)
comandã orice tip clientului în tot funciarã pentru
de nisip, balast, ºrot. judeþul Mehedinþi, @ P r e d a u case, apartamente ºi
Execut lucrãrii de deþin ºi aduc la
lecþii de pian terenuri. Preþuri
compactare tasare
(elevaþii de casã) cu comandã piese. Tel. indiferent de minime. Tel. 0352-
compactor. Tel. 0 7 2 7 - 7 4 7 9 1 0 , vârstã. Relaþii la 800160, 0729-
0744-998699 0770-964290 telefon 0728- 960787, 0252-
(81774) (81770) 034472 (81780) 325409 (81769)
4 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

Vând lemne de
foc, provenite din
demolarea unei
case.
Preþ negociabil
Tel: 0741-060710

EXPERT
CONTABIL OFER
EXECUT DOCUMENTAÞII SERVICII DE
Executãm lucrãri Execut orice tip de fundaþie,
TEHNICE CADASTRALE ªI
interioare, exterioare, beciurii, evacuez moloz cu
INTABULÃRI ÎN CARTEA excavator ºi camion de 3,5 CONTABILITATE.
FUNCIARÃ pentru case, faianþã, gresie, glet, tone. Aduc la comandã orice
apartamente ºi terenuri. tencuit, rigips, arcade, tip de nisip, balastru, sort.
PREÞURI MINIME polistiren, decorative, Execut lucrãri de
Tel. 0766-828311
Tel: 0352-800160, ridicat case, fier, compactare, tasare (elevaþei
acoperiºuri de casã) cu compactor
0729-960787,
0252-325409. Tel: 0756-800622 Tel: 0744-998699

Instalator Echipã specializatã


montez ºi repar executã instalaþii
instalaþii sanitare cupru,
sanitare de pexal, PPR. Preþuri
toate tipurile atractive
Tel: 0751-581557 Tel: 0728-156322

Echipã executãm Execut lucrãri


lucrãri structurã hidroizolaþii blocuri,
terase, hale, fundaþii,
Efectuez tractãri auto de rezistenþã, înaltã calificare,
non - stop ºi zidãrie, gleturi, categoria 6 II.
transporturi cu zugrãveli, rigips
microbuze ºi remorci Tel. 0751-096975,
de22T. Tel: 0765-195803 0252-211020
Preþuri negociabile
Tel: 0744-850758, REPARAÞII
0726-115512
TRANSPORT MATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,
BALAST, SORTURI, ETC) CU AUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN FOC. Persoanã autorizatã cu rezultate în
performanþa ºcolarã, pregãtesc elevi,
OFER SERIOZITATE clasele I - IV pentru concursurile ºcolare
în timpul semestrului cât ºi în vacanþã.
TEL: 0742 - 191001 Preþ 20 lei / ºedinþã.
Tel. 0731-321185
Efectuez transport sãptãmânal Italia ºi
Spania la adresele dorite. CUMPÃR FIER VECHI, ASIGURÃM
TRANSPORTUL ªI DEBITAREA.
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285 SERVICII DIVERSE PREÞURI NEGOCIABILE
TEL: 0742-868025, 0744-194001

Meditez la PREDAU LECÞII


limba englezã, DE PIAN
orice nivel INDIFERENT DE
VÂRSTÃ
Tel: 0740-273221
dupã ora 13.00 Tel. 0728-034472
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 5

ORªOVA
@ V â n d
garsoniera confort I,
în Municipiul
Orºova, parter, zona
nord, pentru locuit
sau activitãþi
comerciale. Preþ
@ V â n d @ V â n d 22000 euro. E-mail
g a r s o n i e r ã garsonierã, conf. 1, y o m g m a n
decomandatã str. Ghe. Ionescu @yahoo.com. Tel.
compusã din baie, ªiºeºti, bl. G1, sc. 2, 0743-148311
bucãtãrie, dormitor et. 3, ap. 13. Preþ neg. (81973)
hol, G+F+T, Tel. 0352-409691,
instalaþie sanitarã ºi 0746-212548
DR. TR. electricã nouã pe (82200)
SEVERIN cupru, uºi
schimbate, str. @ Vând sau
VÂND Veterani 53, G3, schimb urgent
garsonierã, conf. 1,
GARSONIERÃ sc.2, et.3, ap. 28.
et. 2, str. Gh. Ionescu @ V â n d
CU O Preþ 110000 . Tel.
ªiºeºti, multiple apartament 1
CAMERÃ. 0762-694089. VÂND UR- VÂND
îmbunãtãþiri, DR. TR.
PREÞ (81753) camerã, etaj 2, carte GENT APARTAMENT
G+F+T+AC, SEVERIN
FOARTE calorifere aluminiu, funciarã, balcon APARTAMENT
@ V â n d 2 CAMERE,
AVANTAJOS. închis, zona B-dul T. 2 CAMERE,
garsonierã cu 2 calorimetre, interfon, @ V Â N D ZONÃ
TEL. 0747- ZONA
c a m e r e telefon, internet. Preþ APARTAMENT 1 Vladimirescu - ULTRACENTRALÃ,
497675, 0252- CRIHALA,
decomandate, hol, 35000 euro. Tel. CAMERÃ, ZONA MODIFICAT
325601 Independenþei. Preþ CADASTRU,
baie, îmbunãtãþiri, 0722-627020 CALEA TG. DR. TR.
(78840) neg. Tel. 0752- APOMETRE, ªI RENOVAT
uºã schimbatã sau (82212) SEVERIN
JIULUI, ET. 2/4, AC, MICI COMPLET,
schimb cu 223750 (81748)
@ V Â N D @ V â n d G+F+P+ AC. VÂND ÎMBUNÃTÃÞIRI. STR.
GARSONIERÃ, apartament 2-3 garsonierã confort 1, PREÞ 45000
PREÞ NEG. TEL. @ V â n d APARAMENT DECEBAL,
CONF. I, ET. 4, camere sau casã + strada Alion, bloc EURO NEG.
0 7 2 9 - 8 2 8 8 8 2 apartament 1 2 CAMERE NR. 35, BL.
ZONA XE, diferenþã, str G1, etaj 1. Preþ TEL. 0740-
Veterani nr 53, bl (81898) camerã, transformat TRANSFORMAT 145195, 0755- L2, SC. A, AP.
G+F+T+ AC. 37000 euro. E-mail
G3, sc 1, et 2, ap 23. ÎN 3 CAMERE, 293396 15, ET. 4.
PREÞ 110000 LEI e l e n a c a u c @ V â n d în douã camere, cu
NEG. TEL. 0743- Preþ 27000 euro neg. @yahoo.com. Tel. TOATE (80735) PREÞ 70000
apartament 1 bucãtãrie pe terasã,
Tel. 0744-308797 0748-014549 ÎMBUNÃTÃÞIRILE, EURO. TEL.
051603 (82098) camerã, conf. 1, 40 îmbunãtãþiri, zona VÂND
dupã ora 16,00 (82054) 2 TERASE, 0722-225341,
(82004) mp, bl. B5, sc. 3, et. Kiseleff. Preþ 39500 APARTAMENT
@ V â n d ETAJ 4, 0749-152559
@ V â n d 4, ap. 28, Splai euro neg. E-mail 2 CAMERE,
garsonierã, 2 camere, ACOPERIª DEC., STR. (81800)
@ V â n d garsonierã, conf. I, Mihai Viteazu, nr.
baie, hol, multiple adrian_popescu IZOLAÞIE, CRIªAN, BL.
garsonierã, zona b- bd. Revoluþiei, bl. 26 colþ cu ªincai.
îmbunãtãþiri, gresie, @yahoo.com. Tel. ZONA M2, SC. 4, AP. VÂND
dul T. Vladimirescu, B2, ap. 132, totul Preþ neg. Tel. 0722-
faianþã, termopane, bl. C1, et. 6/10 sau CRIªAN 7, G+F+P+T, APARTAMENT
nou, renovat, 223187 (81826) 0746-207297
instalaþii electricã ºi închiriez, de lux. MODIFICAT, 2 CAMERE,
T+F+G+P+AC, uºi, (81972) COLÞ CU
sanitarã pe cupru. Preþ neg. Tel. 0741- MERITÃ ZONÃ
boiler, instalaþie @ V â n d PÃCII. PREÞ
Preþ 95000 lei neg. 784557 (82022) VÃZUT. PREÞ ULTRACENTRALÃ,
electricã ºi sanitarã apartament 1 @ V â n d FOARTE
Tel. 0752-131345 55000 EURO ET. 4, CU
nouã, izolaþie camerã, dec, et. 1, apartament 1 AVANTAJOS.
(81825) @ V â n d NEG. TEL.
termicã. Preþ 31000 TEL 0747- ÎMBUNÃTÃÞIRI.
garsonierã, conf I, conf. 1, 40 mp, mici camerã, multiple 0728-134340,
euro neg. Tel. 0728- TEL. 0748-
@ V â n d zona Dunãrea, b-dul îmbunãtãþiri, uºi in- îmbunãtãþiri, zona 497675, 0252- 0252-319770,
074221, 0352- 133671
garsonierã cf I, zona Revoluþiei 1989, bl. terior schimbate, Kiseleff. Preþ 42000 325601 DUPÃ ORA 18
407513 (82216)
Hotel Traian, B1, sc. 1. Preþ neg. parchet, Splai colþ (78839) (81329) (81799)
ultramodernã, Tel. 0724-499226 @ V â n d euro. E-mail
cu ªincai, bloc de
spaþioasã. Preþ 43000 (82024) garsonierã, mobilatã, a d y 2 2 a d y
apartamente. Preþ
euro neg. E-mail conf. II, Aleea
@ V â n d Nuferilor, nr. 14, bl. neg. Tel. 0770- @yahoo.com. Tel.
cosmin_andrei32 0743-179934
garsonierã conf. I, L1, sc. 1, et. 2, ap. 701198 (81869)
@yahoo.com. Tel.
bl. C1, et. 9, ap. 119, 32. Preþ 45000 lei (81977)
0745-310443 @ V â n d
cu multiple neg. Tel. 0252-
(81976) apartament 1 @ V â n d
îmbunãtãþiri, zona 313663 (82221)
@ V â n d Kiseleff. Preþ neg. camerã, G+F+P+T+ apartament 1 camerã
garsonierã, 2 camere, Tel. 0730-985811 @ V â n d AC, terasã închisã, în bloc de
(82094) garsonierã, str. D-tru et. 4, Spl. M. apartamente, T.
hol, baie, multiple Gheaþã, nr.8, bl.1,
îmbunãtãþiri, Viteazu cu Criºan,
@ V â n d sc.2, ap.12, uºã Vladimirescu, et.4,
G+F+T, instalaþie garsonierã, conf. I, metalicã, fãrã bloc apartamente.
mobilat, cu dotãri.
electricã ºi sanitarã zona Schela, bl. S6, îmbunãtãþiri. Preþ Preþ 122000 lei neg.
pe cupru. Preþ 95000 sc. 1, parter. Preþ 75000 lei neg. Tel. Tel 0766-538830, Preþ 49000 euro. Tel.
lei neg. Tel. 0752- 80000 lei. Tel. 0722- 0 3 5 2 - 8 0 6 9 1 1 . 0 7 7 0 - 8 9 5 8 8 7 0252-313358, 0726-
131345 (81828) 681198 (82116) (82291) (81921) 029744. (82296)
6 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
APARTAMENT 2 apartament 2 apartament 2 camere, apartament 2 apartament 2 camere,
CAMERE, ZONA camere, dec., parter, balcon, stare str. Privighetorii, nr.
camere, bloc T1, et. 8, bl. T1, sc. 1, ap. 14,
SPLAI MIHAI parchetate, cu toate foarte bunã, str. 1, complet renovat, et. 3, mici
VITEAZU - îmbunãtãþirile, Cicero , zona îmbunãtãþiri, îmbunãtãþiri,
ªINCAI, 60 MP, G+F+P, baie cu Crihala. Preþ neg. G+F+P+T, cadastru. a p o m e t r e
G+F+P+T, UªI boiler, bucãtãrie cu Tel. 0352-412001, calorimetre. Preþ
Preþ 170000 euro
SCHIMBATE, AC, hotã, balcon, 0726-240264 45000 euro. Tel.
termopane peste tot, fix. Tel. 0745- 0352-808072
ACOPERIª, (81860)
BALCON ÎNCHIS, AC, uºã metalicã, 946515 (81960) (82032)
UªÃ METALICÃ. sau schimb cu @ V â n d @ V â n d @ V â n d
PREÞ 57.000 garsonierã în apartament 2 camere, apartament 2 camere,
apartament 2
EURO. TEL. 0740- Bucureºti, meritã decomandat, mobilat, G+F+P+T
vãzut. Preþ neg. Tel. camere, mobilat,
145195, 0755- îmbunãtãþiri, +AC, str. Criºan 59,
293396 0252-320048 G+F+P+T +AC, str. Z5, vizavi de Intim.
G+F+P+ 2 balcoane,
(81804) Criºan 59, Z5, E-mail ovidiucirstea
56 mp, zona Biserica
@ V â n d vizavi de Intim. E- @yahoo.com. Tel.
de Carton. Preþ
apartament 2 camere, @ V â n d mail ovidiucirstea 0723-359929
50000 euro neg. Tel. (82048)
dec, spaþios, parþial apartament 2 @yahoo.com. Tel.
camere, parter, zona 0727-234149
îmbunãtãþit, et. 2, str. 0723-359929 @ V â n d
Crihala, str. Orly, (81863)
Anghel Saligny, zona (81979) apartament 2 camere,
Piaþa Meva. Preþ gresie, apometre, @ V â n d G+F+P+T +AC,
190000 lei. Tel. 0720- bloc cãrãmidã, bun apartament 2 camere @ V â n d mobilat, str. Criºan
028277, 0723- privatizare. Preþ apartament 2 59, Z5, vizavi de
modificat în 3,
865822 (80805) 48000 euro neg. Tel. Intim. E-mail
decomandat, mici camere, zona ovidiucirstea
0727-261089, 0730-
@ V â n d 074976 (81816) îmbunãtãþiri, 2 Petrom Crihala, bloc @yahoo.com. Tel.
apartament 2 camere, terase, etaj 2, str. M. N2. Preþ 45000 euro 0723-359929
Kogãlniceanu, neg. Tel. 0732- (82072)
îmbunãtãþiri multiple, @ V â n d
zonã centralã, B-dul. apartament 2 bl.V4, sc.3, ap.18, 188407, 0746- @ V â n d /
T. Vladimirescu, ultra camere, dec., cadastru, 61 mp. Preþ 186514 (81996) schimb apartament 2
dotat, mobilat. Preþ parchetate, cu toate 56000 euro neg. Tel. camere, etaj 1,
@ VÂND 2 @ V Â N D neg. Tel. 0745- î m b u n ã t ã þ i r i l e , 0741-313637, 0749- @ Vând ur- decomandat, cu
VÂND APARTAMENT 2 592525 (81336) G+F+P, baie cu 151055. (81865) gent apartament 2 garsonierã în aceeaºi,
APARTAMENT 2 boiler, bucãtãrie cu zona str. Dr. Babeº.
APARTAMENT CAMERE, ZONA camere în Crihala la
2 CAMERE, CAMERE, DEC., @ V â n d hotã, balcon, @ V â n d Preþ 190000 lei neg.
GENERALÃ 6, etaj 4, decomandat, E-mail iuliansurdu
DEC., STR. apartament 2 camere, termopane peste tot, apartament 2 camere
56 MP, COMPLET ETAJ 1, AC + T, fãrã îmbunãtãþiri, @yahoo.com. Tel.
CICERO, NR. modificat în 3 AC, uºã metalicã, sau schimb cu
RENOVATE CU UªÃ METALICÃ. izolaþie Pluvitec. 0728-354507
106, G+F+P, camere, spaþios, mul- sau schimb cu garsonierã, bl. V 17, (82074)
PREÞ 48500 Preþ 40000 euro.
TÂMPLÃRIE TERASE, ZONA tiple îmbunãtãþiri, et. garsonierã în sc.2, ap.2, cu
NOUÃ, EURO. TEL. 0751- Tel. 0740-105807.
1, zona M. Bucureºti, meritã îmbunãtãþiri, uºã @ V â n d
INSTALAÞII SCHELA, BL. 4, 258900 (81965) (81998) apartament 2 camere,
Kogãlniceanu. Preþ vãzut. Preþ 38000 metalicã, la parter.
SANITARÃ + ET. 4 ªI BL. 5, ET. confort 1,
@ V Â N D neg. Tel. 0742- euro neg. Tel. 0252- Preþ neg. Tel. 0742-
ELECTRICÃ @ V â n d decomandat, 2
2. PREÞ 31000 PARTAMENT 2 178701 (80804) 320048 (81817) 051179. (81868) balcoane, luminos,
NOI, RIGIPS. apartament 2
PREÞ 60000 EURO NEG, 33000 CAMERE, ZONA @ V â n d camere, complet mobilat cu mobilã
@ V â n d @ V â n d
EURO NEG. STOMATOLOGIE, masivã, str. Babeº,
EURO NEG. TEL. apartament 2 camere, apartament 2apartament 2 camere, renovat, toate zona Iruc. Preþ neg.
TEL. 0764- ET. 1, TERMOPAN,
0723-236615, 0727- B-dul 1 Decembrie, camere, decomandat, zona Piaþa Sârbilor, utilitãþile necesare, Tel. 0730-910300,
456622, 0252- AC, UªÃ
383542 nr. 23, vedere spre spaþios, parter, mul-la parter (fost cabinet acoperiº solid, AC. 0352-409493
289027 (81994) METALICÃ. PREÞ Dunãre. Preþ 80000 tiple îmbunãtãþiri, (82120)
(81991) medical). Preþ neg. Preþ 65000 euro neg.
NEG. TEL. 0762- neg. Tel. 0745- pretabil birouri, Tel. 0763-645309 Tel. 0352-417312,
VÂND @ V Â N D 101970 (82088) cabinete, etc, zona @ V â n d
122388 (81749) (81891)
APARTAMENT 0252-329853 apartament 2 camere,
APARTAMENT 2 Piaþa Meva. Preþ zona Cinema Flacãra,
2 CAMERE, @ V Â N D @ V â n d 65000 euro. Tel. @ V â n d (82012)
CAMERE, STR. APARTAMENT 2 et. 1P+G+F, bloc de
DECOMANDAT, apartament 2 camere, 0 7 4 3 - 6 7 9 3 9 5 . apartament 2 camere,
ÎMBUNÃTÃÞIRI, CRIªANA, NR. 1, CAMERE, ZONA zona Stomatologie, (81822) @ V â n d cãrãmidã, mobilat.
semidec., din
STR. ORLY, BL. CICERO, BL. et.1, T+AC, uºã apartament 2 Preþ neg. Tel. 0726-
BL. 6, SC. 1, AP. 8, cãrãmidã, în spatele 876374, 0788-
R.9, PARTER, S14A, SC. 2, ET. 3, metalicã. Preþ 185000 @ V â n d R e s t a u r a n t u l u i camere dec. 364015 (82123)
ZONA G + F , lei. Tel. 0762-101970. apartament 2 Dunãrea, instalaþiile îmbunãtãþiri, 56 mp,
ÎMBUNÃTÃÞIRI,
SPITALUL APOMETRE, (81759) camere, dec, total s c h i m b a t e , G+F+P+ 2 @ V â n d
JUDEÞEAN. P+G+F+T+AC,
CALORIMETRE, C O N T O R I Z AT. renovat, mobilat ºi balcoane, zona apartament 2
PREÞ 60000 @ V â n d termopan, parchet,
PREÞ 56000 EURO utilat, aragaz, Biserica de Carton. camere, b-dul
EURO NEG. MOBILAT. PREÞ apartament 2 camere, AC, izolat termic ºi
frigider, AC, TV,
TEL. 0740- NEG. TEL. 0746- G+F+P, apometre, uºi modernizat în rigips, Preþ 50000 euro neg. Revoluþiei, zona
NEG. TEL. 0722- maºinã de spãlat, str.
938046 212668, 0770- schimbate, recent calorifere schimbate. E-mail birlan_alina Petrom Crihala. Preþ
991178 (81987) Alion gen 6. Preþ
(82039) 914552 (82037) r e n o v a t , Preþ 65000 euro. Tel. @yahoo.com. Tel. 45000 euro neg. Tel.
s e m i d e c o m a n d a t . 65000 euro neg. Tel. 0 7 4 5 - 0 7 0 2 8 0 0 7 2 7 - 2 3 4 1 4 9 0732-188407, 0746-
Preþ 130000 lei. Tel. 0 7 2 3 - 7 6 4 2 0 0 (81926) (82019) 186514 (82151)
0 7 6 5 - 3 8 9 0 9 8 (81836)
(81782) @ V â n d VÂND APARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
@ V â n d apartament 2 SITUAT ÎN ZONA STOMATOLOGIE, STR.
apartament 2 camere, c a m e r e ,
decomandat, et. 1,
IULIU MANIU, NR. 7.
60 mp, str. Dr. Babeº,
decomandat, aranjat, b a l c o n , PREÞ 53000 EURO.
mobilat, plasmã. Preþ îmbunãtãþiri, zona RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-
90000 euro. Tel. Dunãrea la A-uri.
330042, 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi
0746-664599 Preþ neg. Tel. 0744-
527143 (81841) 0722-628370 DUPÃ ORA 16,00
(81792)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 7
@ V â n d @ V Â N D @ V â n d @ Vând sau @ V â n d @ V â n d
apartament 2 VÂND APARTAMENT 3 apartament 3 camere, schimb apartament 3 apartament 3 apartament 3 camere
camere, G+F+P+T, CAMERE, ET. 1, 2 confort 1, camere cu camere, bloc N7, T+G+F+P, calorifere
ALTE APARTAMENT apartament 2 camere
b-dul Tudor TERASE, MICI decomandat, et.2, scara A, ap. 14, et. 3, schimbate, boiler,
LOCALITÃÞI 3 CAMERE, + diferenþa, AC, zona Toamnei
ÎMBUNÃTÃÞIRI, bloc de cãrãmidã, îmbunãtãþiri,
Vladimirescu, zona DEC., ET. 4, decomandat, spaþios,
@ V â n d ZONA SPLAI CU P+T, uºã metalicã, G+F+AC+P+I+A. colþ cu Pãcii, bloc din
Grigo, conf. 1, et. 1. BLOC CU zona Crihala lângã 2 balcoane, et. 9/10, 1989, decomandat,
Preþ 55000 euro. apartament 2 camere CRIªAN. PREÞ Preþ 55000 euro.
HIDROIZOLAÞIE Plus, meritã vãzut. b-dul Mihai Viteazu. etaj 1. Preþ 61000
Tel. 0352-407478 în ªimian, renovat 70000 EURO NEG. Preþ 195000 lei. Tel. Tel. 0742-561809
NOUÃ, ZONA Preþ 215000 lei . Tel. euro neg. Tel. 0743-
total, centralã TEL. 0748-203002 0770-747956 (82059)
(82172) CRIHALA, 0723-448550, 0770- 147320. (82235)
termicã, bucãtãrie (80783) (81982)
G+F+P, 703735. (81755) @ V â n d
@ V â n d mobilatã. Preþ neg. @ V â n d
E - m a i l CALORIFERE @ V â n d @ V â n d apartament 3 apartament 3 camere,
apartament 2 @ V â n d
oprea_gigi2002 NOI, apartament 3 apartament 3 camere, apartament 3 camere, camere, et 1, 2 bãi, multiple
c a m e r e ,
@yahoo.com. Tel. MOBILAT camere, dec, 2 bãi, 2 zona N-uri, Crihala, dec., 78 mp, cadastru, decomandat, 2 îmbunãtãþiri, bl. T10,
decomandat, mici termopane, 2 bãi, 2
0743-166337 SAU terase, str. Criºan, nr. fãrã îmbunãtãþiri. Preþ balcoane, 2 bãi, str. Smârdan, sc. 1,
îmbunãtãþiri, et. 3. terase, cablu,
(82035) NEMOBILAT. 63, bl. O5, et. 1, mici 53000 euro neg. Tel. spaþios, zona ap. 9, et. 3. Preþ neg.
Preþ 46000 euro neg. interfon, telefon, et. Tel. 0352-404360.
PREÞ 42000 îmbunãtãþiri. Preþ 0755-741947, 0752- Crihala Pãdure. Preþ
Tel. 0748-331170 @ V â n d 131345 (81809)
4, acoperiº, zonã (82280)
EURO. TEL. 58000 euro. Tel. 58000 euro fix. E-
(82217) apartament 2 bunã, str. Ghe. I.
0352-808221, 0763-654108, 0770- ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, mail abotoaca @ V â n d
camere, parter, @ V â n d
@ V â n d ªimian. Preþ 150000 0752-158058 705636 (80747) colþ cu str. Anghel @yahoo.com. Tel. apartament 3 camere,
apartament 3 camere,
apartament 2 lei neg. Tel. 0720- (80809) decomandat, Saligny. Preþ neg. Tel. 0743-116707 dec., ultracentral,
@ V â n d 0743-116855 (82067)
c a m e r e , 665709 (82222) ultracentral, multiple G+F+P+T uºi
VÂND apartament 3 camere (81984) schimbate, uºã
decomandat, zona îmbunãtãþiri, etaj 4 cu
APARTAMENT dec., et. 3, zona @ V â n d metalicã, balcon, et.
Iruc, et.1, 3 terase, @ V â n d
3 CAMERE, 3 OMV, AC în fiecare
acoperiº pe bloc. Preþ @ V â n d apartament 3
apartament ªimian, 61000 euro neg. Tel. 4, cu acoperiº. Preþ
G+F+P, uºi TERASE, 2 camerã, recent apartament 3 camere, camere, conf.1, 64,7
A.13, ap. 1, centralã 0744-782169. 60000 euro neg, ac-
schimbate. Preþ BÃI, DEC., renovat, instalaþie bl. cãrãmidã, 2 terase, mp, cadastru, taxe la cept credit. Tel. 0788-
termicã, renovat to- (81820) G+F+P, contorizat,
20000 lei . Tel. STR. electricã ºi sanitarã zi, decomandat, 976849 (82301)
tal, bucãtãrie et. 4, hidroizolaþie,
0352-409042, 0732- VETERANI, noi, G+F+P+T. Preþ @ V â n d parter. Preþ 58000
mobilatã. Preþ 39000 str. Criºan, nr. 60, sc.
131620. (82239)
euro neg. E-mail NR. 48, ET. 3, neg. Tel. 0723- apartament 3 camere, 3. ap, 60. Preþ 58000 euro neg. Tel. 0743- @ V â n d
et. 3, bloc cãrãmidã apartament 3 camere,
MICI 722834 (80780) 140506 (82110)
@ V â n d oprea_gigi2002 (P+4), dec,
euro. Tel. 0729- zona Cicero, Z9,
apartament 2 @yahoo.com. Tel. ÎMBUNÃTÃÞIRI.
@ V â n d T+G+F+P+AC, T.
012016 (81985)
@ V â n d parter, parþial
0743-166337 PREÞ 65000 îmbunãtãþit. Preþ
camere, et. 1, situat apartament 3 Vladimirescu, nr. 3, @ V â n d apartament 3
(82070) EURO NEG. 60000 euro. Tel.
în zona camere, dec., et. 1, bl. B1. Preþ neg. Tel. apartament 3 camere, camere, et. 3, zona
TEL. 0729- 0728-286401 (81829) dec, îmbunãtãþiri, 0728-004513.
Stomatologie, str. @ V â n d str. Criºan - Pãcii, bl. Aluniº, complet
596153 fãrã probleme cu (82307)
Iuliu Maniu, nr. 7. apartament 2 camere O2, toate renovat (G+F+P),
(81337) @ V â n d izolaþia, str. W.
Preþ 53000 euro neg. în ªimian, renovat îmbunãtãþirile, 2 apartament 3 camere, Mãrãcineanu, nr. 4, uºi ºi geamuri
Tel. 0252-330042 total, centralã VÂND balcoane, 2 bãi, uºã dec, et. 1, zona bl. 13, sc. 5, ap. 17. schimbate +
între orele 8,00 - termicã, bucãtãrie metalicã, mobilat, Crihala, XF-uri, 2 Preþ 165000 lei neg. instalaþie sanitarã ºi ALTE
APARTAMENT
16,00 ºi 0722- mobilatã. Preþ neg.. semimobilat sau balcoane, uºi interior Tel. 0748-623180 electricã, toate LOCALITÃÞI
3 CAMERE,
628370 dupã ora Tel. 0743-166337 ET. 10, ZONA
nemobilat. Preþ neg. schimbate, pardosealã (81995) utilitãþile. Preþ
@ V â n d
16,00 (82261) (82045) Tel. 0744-629472 în toate camerele, avantajos neg. Tel.
TEATRU, apartament în Vânju
(80807) G+F+ lambriuri . Preþ @ V â n d 0752-223749, 0751-
VEDERE apartament 3 camere, Mare cu 3 camere
@ V â n d 58000 euro neg. Tel. 070342 (82114)
PANORAMICÃ @ V â n d 0732-934598 (81847) dec, parter, cu G+F+ confort 1, complet
apartament 2
camere, 50 mp, et. 2,
EXCELENTÃ, apartament 3 P+ T+ AC+ instalaþie @ V â n d mobilat utilat
SE ACCEPTÃ camere, conf. I, et. 2, @ V â n d de încãlzire separat, apartament 3 +garaj. Preþ 27000
cu îmbunãtãþiri, str. apartament 3 camere, rulouri, bun pentru
Brâncoveanu, nr. 6.
ªI PLATA ÎN zona Crihala, parþial c a m e r e , euro. E-mail
RATE. PREÞ îmbunãtãþit., 2 parchet, 2 bãi, et. 2, privatizare, str. decomandat, 2 bãi, 2 f i n 4 m a d a
Preþ 48000 euro. zona Cicero - Splai. Topolniþei nr.4, bl. F.
Tel. 0740-766020
62000 EURO. terase, contorizat. b a l c o a n e , @yahoo.com. Tel.
Preþ 57000 euro neg. Preþ 60000 euro neg.
DR. TR.
TEL. 0724- Preþ 57000 euro neg. îmbunãtãþiri 0727-226500
(82306) Tel. 0729-162636, Tel. 0752-060797,
SEVERIN 893200, 0766- Tel. 0252-222752
0730-588859 (81867) 0 3 5 2 - 4 0 8 0 6 9 . G+F+P+T, uºi (82030)
224205 (81328) schimbate, foarte
(82017) @ V â n d
VÂND (82128) @ V â n d mare, etaj 4, recent
ORªOVA @ V â n d apartament 3
APARTAMENT apartament 3 camere, @ V â n d izolat, vedere la bld. camere, ultracentral,
@ V Â N D apartament 3 conf. 1, 2 balcoane, apartament 3 camere,
@ V â n d 3 CAMERE, T. Vladimirescu, 80 mp, în Vînju
APARTAMENT 3 camere, dec., et. I, baie, mare, bucãtãrie, semi decomandat,
apartament 2 ÎMBUNÃTÃÞIRI, bloc nou. Preþ 65000 Mare. Preþ 17000
CAMERE, DEC., G+F+P, zonã mare, gresie, faianþã, Crihala, etaj 1, fãrã
camere, în Orºova, 2 BÃI, 2 euro. Tel. 0751- euro neg. Tel. 0742-
C U liniºtitã, Crihala parchet nou. Preþ neg. îmbunãtãþiri. Preþ
confort 1, fãrã TERASE, 024038 (82168) 016916, 0788-
ÎMBUNÃTÃÞIRI, Aleea Trandafirilor. Tel. 0770-657800, 50000 euro. E_mail
îmbunãtãþiri, str. ETAJ 4, 379459 (81928)
BLOC DE Preþ 48000 euro neg. 0731-878246 (81875) g a v r i l _ s i m o n a @ V â n d
Crizantemelor 15, ACOPERIª
CÃRÃMIDÃ, ET. Tel. 0730-088646, @yahoo.com. Tel. apartament 3 @
sc. A, ap. 3. Preþ IZOLAÞIE, @ V â n d 0730-413634 V â n d
4, CU ACOPERIª 0352-803292
ZONA apartament 3 (82033) camere, et 3, dec, apartament în Vânju
35000 euro. Tel. (81330)
CRIªAN, NOU TIP camere, etaj 2, douã bloc cãrãmidã, Mare cu 3 camere
0749-220782
COLÞ CU MANSARDÃ, @ V â n d terase, poziþie S-V, @ V â n d parchet, 63 mp, confort 1, complet
(81970)
PÃCII. PREÞ DEASUPRA DE apartament 3 78 mp, decomandat, apartament 3 cadastru, mici mobilat utilat
@ V â n d FOARTE STIL - OBELISC. camere, dec., et. 4, cartier Crihala. Preþ camere, zona OMV, îmbunãtãþiri, zona +garaj. Preþ 27000
apartament 2 AVANTAJOS. PREÞ 51000 str. Ghe. I. ªiºeºti, 68000 euro neg. E- îmbunãtãþiri. E-mail Autogarã, D-tru euro. E-mail
camere, conf. 1, 52 TEL. 0747- EURO. TEL. izolaþie nouã, 2 mail trifu_petrisor reprezentativul Gheaþã, bl B1. Preþ f i n 4 m a d a
mp, zonã centralã în 497675, 0252- 0770-691345, balcoane, living. @yahoo.com. Tel. @yahoo.com. Tel. 55000 euro. Tel. @yahoo.com. Tel.
Orºova. Tel. 0744- 325601 0742-181981 Preþ neg. Tel. 0740- 0721-796344 0767-531939 0770-775869, 0733- 0 7 2 7 - 2 2 6 5 0 0
846856. (82202) (78838) (77506) 987662 (81332) (81981) (82040) 683191 (82214) (82031)
8 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ V â n d @ V â n d @ V Â N D @ Vând casã
apartament 3 apartament 4 C A S Ã 3 camere, bucãtãrie,
camere Orºova, camere, 2 bãi, DEMOLABILÃ, 3 baie, cãmarã,
Crizantemelor 13, et balcon închis, C A M E R E , complet mobilatã,
1, multiple mobilat / nemobilat, BUCÃTÃRIE, str. Mihail
îmbunãtãþiri, et. 2, zona BECI, MAGAZIE, Sadoveanu, nr.15.
mobilat, AC. Preþ Policlinica TEREN 207 MP, Preþ 85000 euro neg.
60000 euro. E-mail Stomatologicã (str. Z O N A Tel. 0740-212339,
camelia2002ro2000 Kiseleff). Preþ DR. TR. INDEPENDENÞEI, 0724-771091
@yahoo.com. Tel. 76000 euro neg. Tel. SEVERIN (80741)
ACTE ÎN @ Vând casã 3 @ V Â N D
0721-421556 0724-029135, 0730-
VÂND CASÃ, REGULÃ. PREÞ camere, bucãtãrie ºi VÂND CASÃ CASÃ NOU
(82069) 582545 (80732) @ Vând parter
STR. 1 NEG. TEL. 0744- curte, în total 300 DE VACANÞÃ,
casã solidã, CONST RUI T Ã,
@ V â n d DECEMBRIE 772994 (81811) mp, str. Semenic nr. CONSTRUCÞIE
cãrãmidã, fundaþie, 4. LA ROªU, SAT ªIMIAN, ZONA
apartament 4 1918, NR. 13 A. E-mail
@ Vând etajul 3 camere, baie, m a r c u s t g e o r g h e VRANCEA, PE VILE, P (GARAJ,
camere, et. 2, zona TEL. 0720-
1 unei case, 3 camere bucãtãrie, anexe, @yahoo.com. Tel. MALUL LIVING, BAIE,
Obelisc, baie, balcon 142652
mari, cãmarã, curte comunã, str. 0 7 4 5 - 0 3 2 6 4 0 DUNÃRII, 160 BUCÃTÃRIE,
mare, mici (80803)
bucãtãrie, baie, hol, Mareºal Averescu. (82062) MP, P+E, 3 DORMITOR) + M
îmbunãtãþiri, parcare curte 16 mp, DORMITOARE,
VÂND CASÃ 2 Preþ neg. Tel. 0252- (2 DORMITOARE,
auto. Preþ neg. Tel. încãlzire termicã, str. @ Vând casã 2 BÃI, LIVING,
CAMERE, 316511 (81832) HOL, 2 TERASE),
DR. TR. 0352-808402 Traian nr 121. Preþ în construcþie cu BUCÃTÃRIE,
BAIE, HOLURI, T E R M O PA N ,
SEVERIN (81891) BUCÃTÃRIE, 80000 euro neg. Tel. @ Vând casã 2000 mp, teren pe
0788-427716 TERASE, S U P R A FA Þ Ã
CONSTRUIT str. Soveja nr. 31, 4 str. W. Mãrãcineanu.
VÂND @ V â n d (82057) TEREN 700 MP, CONSTRUITÃ 100
50 MP, APÃ, camere, baie, Preþ neg. Tel. 0728- 20 ML
APARTAMENT apartament 4 MP+PLAÞ500MP.
4 CAMERE, CANALIZARE, @ Vând casã bucãtãrie, hol, curte, 389854, 0744- DESCHIDERE
camere, etaj 3, 864945 (81812)
DEC., ET. 1, TEREN TO- bãtrâneascã, teren meritã vãzutã. Preþ LA DUNÃRE. PREÞ NEG. TEL.
decomandat, zona
ZONA TAL 200 MP, 240 mp, zona Piaþa neg. Tel. 0752- @ PREÞ NEG. 0723-390557, 0788-
Staþia de Salvare. Vând casã
TOPOLNIÞEI, ZONA Meva. Preþ 60000 659560 (81949) ACCEPT 495267 (81992)
Preþ neg. Tel. 0724- la roºu D+P+1+M, VARIANTE
COMPLET ULTRACENTRALÃ. euro neg. Tel. 0726-
534017 (82288) @ Vând casã str. Soveja colþ cu AUTO, TEREN, @ V Â N D
MODERNIZAT TEL. 0745- 694078 Cicero, teren 450 APARTAMENT
ªI UTILAT. 252013 nouã, zona CASÃ ÎN BALA
PREÞ 85000 @ Vând casã Autogarã, suprafaþa mp, 150 mp / nivel ÎN ZONÃ
(80803) suprafaþã construitã, BÃI, 2 CAMERE,
EURO NEG. ALTE B-dul Aluniº colþ CD de 176 mp, apã BUNÃ SAU
TEL. 0740- 10 camere, 3 bãi, 8 GARSONIERÃ BUCÃTÃRIE DE
LOCALITÃÞI VÂND Ionescu P+M, teren curentã, canal. Preþ
004714 244 construit 95, liv- 40000 euro. Tel. dormitoare, + DIFERENÞA. V A R Ã ,
PARTERUL
(80725) @ V â n d ing, 4 dormitoare, 2 bucãtãrie, birou. Preþ TEL. 0788- MAGAZIN,
UNEI VILE, 0352-408094 860471
apartament 4 bãi, 2 holuri, neg. Tel. 0352- FÂNTÂNÃ, POMI
@ V Â N D COMPUS DIN (82013) (82003)
camere + garaj, bucãtãrie. Preþ 407734, 0751- FRUCTIFERI,
APARTAMENT 4 2 CAMERE,
Orºova. Preþ neg. 115000 euro neg. Tel. @ 064846 (82195) SUPEROFERTÃ! GARD DIN FIER
CAMERE, DEC., 2 BAIE, Vând casã
Tel. 0724-180829, 0766-373591. CASÃ BÃILE F O R J A T ,
BÃI, BALCON, BUCÃTÃRIE, 3 camere, bucãtãrie, @ Vând casã 2
0788-238436 (79380) HERCULANE,
G+F+P, ET. 2, STR. HOL, hol, teren total 223 camere + hol, 50 mp, DESCHIDERE 18
(82224) CÃMARÃ, TEREN 2200
M I H A I L @ Vând casã 2 mp, str. Unirii, nr. din cãrãmidã, total ML, TEREN 1217
MP, STIL
KOGÃLNICEANU, TOATE camere, baie, 61B. Preþ neg. Tel. teren + casã 300 mp, MP. PREÞ 75000
NEMÞESC,
BL. VT3, ZONA UTILITÃÞILE, bucãtãrie, recent 0 7 2 8 - 1 6 0 8 8 2 str. Adrian 281. Preþ LEI. TEL. 0723-
CARTIER
CRIHALA - 70 MP ªI renovatã ºi utilatã, (82016) 85000 euro neg. Tel. PECINIªCA, 236615, 0727-
BLOCUL CU TEREN, P+G+F+T+AC, zona 0740-766020 TOATE 289027 (81997)
LOTUSUL. PREÞ PRETABIL ªI 1 str. Unirii, demisol @ Vând casã (82305) UTILITÃÞILE.
73000 EURO NEG. PENTRU ºi parter înalt. Preþ din cãrãmidã, str. PREÞ 70000 @ Vând casã
TEL. 0770-701210, SEDIU 75000 euro neg. Tel. Matei Vasilescu, nr. EURO NEG. com Hinova, sat
0745-996537 FIRMÃ, 0724-458508, 0788- 41, 4 camere, TEL. 0744-
(81934) ALTE Cârjei, compusã din
DR. TR. ULTRACENTRAL. 919260. (79426) bucãtãrie, baie, beci, 793243
LOCALITÃÞI 2 camere, hol,
SEVERIN PREÞ NEG. (81807)
@ V â n d @ Vând casã, hol + dependinþe, bucãtãrie varã, alte 3
TEL. 0747- VÂND 2 CASE
apartament 4 @ V Â N D str. Adrian nr 57, 4 suprafaþã 300 mp. VÂND CASÃ camere ºi teren
camere, et. 2, zona 042004 camere, living, Preþ 120000 euro ÎN ªIMIAN,
APARTAMENT 5 COMUNA 4382mp, din care
Obelisc, baie, balcon (81808) bucãtãrie, baie, beci, neg. Tel. 0740- SUPRAFAÞÃ GOGOªU,
CAMERE, PE 2 1961mp, vie ºi
mare, mici hol, canalizare, 468509 (82056) 500 MP, APROAPE DE
NIVELE, 4 @ V Â N D pruni. Preþ neg. Tel.
îmbunãtãþiri, parcare 220mp teren, uºi AMBELE DUNÃRE, 3
CAMERE, BAIE - CASÃ 2 CAMERE
auto. Preþ neg. Tel. termopan. Preþ neg. @ Vând etajul LOCUIBILE, CAMERE, 0728-151368
NIVEL 1, NIVEL 2 + DEPENDINÞE,
0352-808402 Tel. 0753-235883 1 unei case, str. GARAJ, ACTE BAIE, (77488)
- LIVING GARAJ BETON,
(81821) (79839) Traian nr 121, 3 LA ZI, BUCÃTÃRIE +
BUCÃTÃRIE, ZONA I, 164 MP, BUCÃTÃRIE @ Vând casã
camere mari, CADASTRU,
@ V â n d BAIE, ZONÃ @ Vând casã, DE VARÃ, þãrãneascã lemn, 2
STR. AURELIAN, cãmarã, baie, MERITÃ
apartament 4 CENTRALÃ, str. Cicero, locuibilã, MAGAZIN ÎN
NR. 96 A, SINGUR bucãtãrie, hol, pod, VÃZUTE. camere, hol, prispã,
c a m e r e , MOBILAT UL- construitã în 2001, CURTE,
ÎN CURTE. PREÞ PREÞ NEG. grajd, cadastru fãcut
semidecomandat, TRAMODERN. 15 ml deschidere la încãlzire termicã + TEREN TOTAL
PREÞ 235000 73000 EURO stradã, 800 mp total, teracote, curte 16
TEL. 0745- 4200 MP. PREÞ + teren 3060 mp.
zona Aluniº, et. 2.
EURO NEG. TEL. NEG. TEL. 0724- construcþie BCA. mp. Preþ 80000 euro 620407, 0766- NEG. TEL. Preþ 220 mil. Tel.
Preþ 55000 euro. Tel.
0726-412015 0744-861604, 0770- 458508, 0788- Preþ neg. Tel. 0753- neg. Tel. 0788- 569967 0746-521700 0743-831588
(81839) 576640 (82015) 919260 (79420) 235883 (79845) 427716 (82058) (82025) (81338) (79462)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 9
@ Vând sau
schimb gospodãrie,
localitatea Voloiac cu
locuinþã în Dr. Tr.
Severin, ofer
diferenþa în bani, auto
sau alte variante. Preþ
neg. Tel. 0724-
402885 (82176)

@ Vând casã 4
camere + hol ºi casã
2 camere + beci boltã
@ Vând casã, @ Vând casã, @ Vând douã @ Vând imobil
de vie la 6 km de Dr.
4 camere, vad case vechi cu 2060 mp compus din casã, 3 @ Vând casã @ V â n d
construcþie nouã, în Tr. Severin. Preþ
comercial, bucãtãrie, (posibilitate camere, o casã, 2 P+2, pe malul parter vilã + un alt
localitatea ªimian, extindere) pe E70 50000 euro neg. Tel.
holuri, baie, beci, camere, pãtul, Dunãrii, Eºelniþa,
P+M. Preþ 65000 Craiova- Dr. Tr. 0252-338019 corp casã compus
apã, canalizare, magazie, fântânã în toate utilitãþile,
Severin, la 18 km de (82187) din 4 camere, 2
euro. Tel. 0753- anexe, teren 834 mp, cadastru, 250 mp.
Tr. Severin curte, teren 1640 mp. holuri, beci, str.
028305 (79847) pomi, vie, Strehaia,
(Ghelmegioaia), Preþ neg. Tel. 0252- @ Vând casã 4 Preþ 135000 neg.
str. Unirii. Preþ neg. camere, beci, pãtul, Orly, nr. 52
@ Vând casã Tel. 0748-666809, cadastru. Tel. 0768- 353243, 0765- Tel. 0740-274225,
823767 (81969) 881343 (82046)
magazie, grãdinã ºi
0720-444693
(Prahova), pretabil
veche în oraºul 0 7 4 6 - 1 1 5 7 3 8 teren 3900 mp. Preþ spaþiu comercial DR. TR.
(81805)
Strehaia cu teren (81871) @ Vând casã + @ Vând douã neg. Tel. 0252- sau locuinþã. Preþ SEVERIN
aferent de 1100 mp. @ Vând casã 2
anexe + fântânã, sat case vechi cu 2060mp 357958, 0728- @ Vând casã 90000 euro. Tel. VÂND TEREN
Chilia, com Devesel, 345560 (82191)
E-mail cipiripid camere, teren 438 (posibilitate cãrãmidã, 4 camere, 0 7 5 1 - 2 1 5 2 8 1 ÎN PARCELE
pomi fructiferi,
@gmail.com. Tel. mp, apã, curent, gard fântânã, vie, suprafaþã extindere) pe E70 @ Vând casã com Opriºor, pãtul, (82000) DE 500 MP
0 7 6 5 - 4 4 3 6 9 7 de beton, com. utilã 50 mp, suprafaþã Craiova- Dr. Tr. localitatea Braniºte, magazie, vie. Preþ SAU 1000 MP,
ªimian. Preþ 150000 teren 2000 mp, teren Severin, la 18 km de jud. Mehedinþi, 3 400 mil neg. Tel. @ Vând vilã, SITUAT LA
(82023)
lei neg. Tel. 0741- extravilan 2 ha 6600 Tr. Severin camere, hol mare, 0 7 4 1 - 1 5 8 4 3 8 str. Ghe. Anghel, CCA. 100 M
@ Vând casã 384838 (81971) mp. Preþ 30000 ron. ( G h e l m e g i o a i a ) , salã, anexe, teren (81831) noul cartier de vile, DE CALEA
2 camere, hol, beci, Tel. 0740-491291 cadastru. Tel. 0768- 1000 mp. Preþ 25000 TG. JIULUI ªI
@ Vând casã
magazie de lemne, în sat Aurora, 5
(82001) 823767 (82050) lei. Tel. 0770-817840 @ Vând casã D+P+M, 2 bãi, 2 50 M DE
teren 2500 mp, camere, plaþ, 2 @ Vând casã
(82210) sat Pãtulele, livinguri, 4 VIITOAREA
fântâni, beci, plus o veche în oraºul @ Vând casã + suprafaþã teren 8000 d o r m i t o a r e , CENTURÃ.
fântânã, la asfalt, teren pe DN, sat @ Vând casã 2
PREÞ 35
casã 3 camere în Strehaia cu teren camere, suprafaþã 10 mp, front stradal 80 bucãtãrie, curte 250
comuna Greci. Preþ Bucura, lângã Vânju EURO/MP.
aceeaºi curte, total aferent de 1100 mp. E- arii intravilan + 15 ml, vie. Preþ 13000 mp. Preþ neg. Tel.
30000 lei neg. Tel. 6000 mp. Preþ neg. mail cipiripid Mare. E-mail dia1909 euro. Tel. 0740- 0 7 4 1 - 9 1 5 2 9 3 , TEL. 0788-
arii intravilan în sat
0740-105984 Tel. 0252-390484 @gmail.com. Tel. @yahoo.com. Tel. Traian, oraº Vânju 240308. (82290) 493676
0743-137110 (82007)
(81862) (81881) 0765-443697 (82026) 0741-121147 (82063) Mare. Preþ neg. Tel.
(81401)
0252-350179, 0749- VÂND TEREN
877691. (82211)
INTRAVILAN
@ Vând casã ALTE DE 1166 MP,
Orºova cu 5 camere, LOCALITÃÞI DESCHIDERE
bucãtãrie, baie cu LA STRADÃ
canalizare, hol, @ V Â N D 7,5 ML,
lambriuri ºi parchet VILÃ (DUPLEX) CARTE
tot imobilul + 4 DR. TR. FUNCIARÃ,
teracote, curte ºi SITUATÃ PE
SEVERIN M A L U L INTABULARE,
grãdinã. Preþ 150000
PUZ,
ron neg. Tel. 0728- @ V Â N D DUNÃRII ÎN
CERTIFICAT
218612, 0252- LOCALITATEA
V I L Ã DE URBAN-
365311. (82229) SVINIÞA, TEREN
ULTRACENTRAL, ISM, ZONA
@ V â n d DS+P+E+POD AFERENT 560 AEROPORT
gospodãrie Faþa MANSARDABIL, MP, TÂMPLÃRIE VILE. PREÞ
Cremenii, formatã din S U P R A FA Þ Ã T E R M O PA N . NEG. TEL.
2 case noi din BCA,
CONSTRUITÃ PREÞ NEG. TEL. 0729-707923
sat Faþa Cremenii,
DESFêURATà 0726-399699, 0252- (80782)
comuna Tâmna, baie,
anexe, garaj, vie, 3 0 0 M P , 311510 (82136)
VÂND TEREN
fântânã, la 30 km de S U P R A FA Þ Ã
@ Vând vilã ÎN
Dr. Tr. Severin. Preþ TOTALÃ TEREN
(duplex) situata pe SUPRAFAÞÃ
neg la faþa locului. 250 MP, 8
Tel. 0722-738085, DE 450 MP, LA
CAMERE, 2 malul Dunãrii în
0352-808393 INTERSECÞIA
BUCÃTÃRII, 2 localitatea ªviniþa, STRÃZILOR
(82268)
WC, 1 BAIE, 2 teren aferent 560 INDEPENDENÞEI
@ Vând casã T E R A S E , mp, tâmplãrie CU DR.
com ªimian, vizavi termopan. Preþ neg. BABEª. PREÞ
GARAJ, ETC.
de bisericã. Preþ
PREÞ 270000 Tel. 0726-399699, NEG. TEL.
45000 euro neg. Tel.
0723-678210 EURO. TEL. 0724- 0252-311510 0720-222470
(82122) 818537 (80779) (82247) (79499)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


10 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren
850 mp deschidere 560 mp cu fundaþie construcþie vecin cu în apropiere de VÂND 500 MP
23 m, toate utilitãþile - demisol casã 140 Pãdurea Crihala, viitoarea centurã, TEREN, PE
ºi 2000 mp, mp, la intrare în acces la 2 strãzi ºi 1600 mp, 11 ml MALUL
deschidere 53 m, Schela, proiect ºi pãdure, apã, curent, deschidere. Preþ 15 DUNÃRII, ÎN
toate utilitãþile, toate aprobãrile de acte la zi, sunt euro/ mp. Tel. 0252- EªELNIÞA,
ambele str. W. construcþie. Preþ construcþii, 500- 320292, 0728- INTRAVILAN,
Mãrãcineanu. Preþ 53000 euro neg. E- 600-800 mp cu 869551. (82297) CADASTRU.
neg. Tel. 0724- mail mihaita1962 PREÞ NEG.
@ V Â N D @ Vând teren 568040 (81876) acces la stradã. Preþ @ Vând teren
@yahoo.co.uk. Tel. TEL. 0741-
VÂND TEREN TEREN CD pentru casã 350 mp, 48 euro /mp neg. intravilan, suprafaþã 625363.
0749-166411
300 MP IONESCU 25.000 7 - 50 m, Schela @ Vând teren Tel. 0740-969841, 235 mp, zona (77474)
(82065)
INTRAVILAN, MP,DESCHIDERE Cladovei, str. Pãun 220 mp, zona 0352-402474 semicentralã. Preþ
@ V â n d (82127) VÂND TEREN
ZONA 76 ML LA CD Pincio, nr. 8. Preþ 50 Aeroport, cadastru, 68500 euro neg. Tel.
45000 mp teren la INTRAVILAN
CICERO IONESCU. PREÞ euro neg. Tel. 0252- PUZ. Preþ neg. Tel. Vând teren
0729-475245.
COLÞ CU NEGOCIABIL. 314614 (81814) 0752-659560 centurã cu ieºire în @ (82299)
ORªOVA,
Calea Tg. Jiului. E- 1430 mp intravilan, PANORAMÃ
MINULESCU, TEL 0726-745592 (81947)
mail cartoi_ion la ieºire din ªimian @ Vând teren, DEOSEBITÃ,
FACILITÃÞI, @ Vând teren
URGENT, 9600
APÃ, CANAL, @ Vând teren zona Cicero, @ Vând teren @yahoo.com. Tel. zona vile, Calea zona vile, Spitalul
intravilan 974 mp, Judeþean, 470 mp, MP. PREÞ 12
CURENT + 500 mp, zona Spital intravilan, 1100 mp, 0 7 6 7 - 6 6 8 1 5 5 Hinovei, la Dunãre
parcelabil cu zona neinundabilã. împrejmuit, apã, EURO / MP.
TERMOFICARE. Judeþean, toate parcelat, utilitãþi. (82073)
deschidere la noua curent, canalizare, TEL. 0724-
PREÞ NEG. utilitãþile. Preþ 100 Preþ 60 euro mp. Tel. Preþ 25 euro/ mp.
@ Vând teren Tel. 0749-464749. 044879
euro/mp neg. E-mail centurã, str. CD. termoficare,
TEL. 0743- 0752-131345 1000 mp, lângã (82166) (79481)
sfetcugrigore Ionescu, de la deschidere 15 ml,
640529 (81823) Pãdurea Crihala,
@yahoo.com. Tel. blocuri pe dreapta. adâncime 33. Preþ VÂND TEREN
(81999) toate utilitãþile. Preþ @
0744-505708 @ Vând teren Preþ neg. Tel. 0252- Vând teren neg. Tel. 0744- OSTROVUL
100 euro/mp neg. E- intravilan, 5000 mp,
@ V Â N D (82079) 1000 mp cu 323713, 0742- 505708 (82302) CORBULUI,
mail sfetcuelena Aluniº-ANL. Preþ
T E R E N deschidere 20 m la 483042 (81952) @ Vând teren
ZONA
I N T R AV I L A N , @ Vând teren @yahoo.com. Tel. neg. Tel. 0352- VILELOR,
noua centurã, acces @ Vând teren 0 7 4 5 - 3 0 5 7 4 1 401513, 1000 mp W.
500 MP în zona vile Spitalul 0744- PARCELAT,
la utilitãþi. Preþ 35 300 mp, str. Ghe. (82075) Mãrãcineanu,
A E R O P O R T , Judeþean 400 mp, fs euro. Tel. 0751- 606313, 0352- CADASTRU.
Ionescu ªiºeºti pentru construcþie
LÂNGÃ STAÞIA 14,3 m, acces la Vând 1000 407296 (82194)
TEL. 0729-
206034 (79525) (între Kiseleff ºi @ casã, puz, pug, apã, 603048, 0724-
M E T E O , utilitãþi, apã, canal,
Independenþei). Preþ mp teren, lângã zona @ Vând teren curent, canal. Preþ 554616
DESCHIDERE 16 e l e c t r i c i t a t e , @ Vând teren
neg. Tel. 0252- vile Spital Judeþean, intravilan, 350 mp, 20 euro/ mp neg. (80753)
M, CADASTRU ªI termoficare pe 6000 mp ºi 4000 mp
C A R T E reþeaua primarã, 323713, 0742- toate utilitãþile. Preþ PUZ, cadastru, acte Tel. 0788-976849
parcelabil dupã 100 euro/mp neg. E- VÂND
F U N C I A R Ã . terenul este nivelat 483042 (81963) la zi, strada privatã, (82304)
d o r i n þ a mail sfetcugrigore PARCELE
PREÞ NEG. TEL. ºi împrejmuit. Preþ cumpãrãtorului, @ Vând teren @yahoo.com. Tel. utilitãþi. Preþ neg. TEREN,
0726-119397, 0252- neg. Tel. 0747- zona B-dul Aluniº, 320 mp, str. W. 0 7 4 4 - 5 0 5 7 0 8 Tel. 0723-318547 CARTIER ÎN
315494 (81325) 019817 (79545) (82240) ALTE DEZVOLTARE,
lângã Lukoil. Preþ Mãrãcineanu, nr. 65. (82076)
LOCALITÃÞI ZONA
@ VÂND 2 @ Vând teren neg. Tel. 0744- Preþ neg. Tel. 0751- @ Vând teren
@ Vând teren ªIMIAN. TEL
TERENURI 500 mp, zona 627143, 0252- 023054, 0723-
415 mp, deschidere VÂND TEREN
547815 (82011) zona Pãdurea 0726-745592
INTRAVILANE, Aeroport, str. CD. 328328 (81842) 15 ml, zona Kiseleff, 1250 MP,
Crihala, toate (81788)
SUPRAFAÞA 2000 Ionescu, deschidere Vând teren termoficare, INTRAVILAN,
32 mp, (la jumãtatea @ Vând teren @ utilitãþile. Preþ 100
VÂND 1500 MP
MP ªI 2500 MP pentru construcþii euro/mp neg. E-mail canalizare, apã, DESCHIDERE,
(PARCELABIL), aeroportului pe 1245 mp, calea 400 mp, zona vile 62 ML LA TEREN
sfetcugrigore curent electric. Preþ
ZONA CICERO, partea dreaptã). Preþ Cerneþiului vizavi Spitalul Judeþean, ªOSEA, ÎN INTRAVILAN,
@yahoo.com. Tel. 85000 euro. Tel.
CU IEªIRE LA neg. Tel. 0252- de depozit Astra, terenul are 1600 mp SCHITUL
ÎN ORªOVA,
0744-505708 0740-212347
VIITOAREA 323713, 0753- deschidere 45 m se cu parcele de 400 TOPOLNIÞEI.
DESCHIDERE
poate parcela. Preþ mp (82078) (82252) LA STRADÃ
CENTURÃ, 229758 (79846) ºi toate PREÞ 18 16 ML,
T O A T E 100 euro mp neg. utilitãþile. E-mail @ Vând sau
@ Vând teren Tel. 0746-803855, m i n d r u t i l e a n a @ Vând teren EURO / MP.
UTILITÃÞILE LA închiriez, teren CADASTRU,
intravilan, str. W. 0 7 4 6 - 2 8 8 8 4 4 @yahoo.com. Tel. intravilan, zona TEL. 0724- CURENT
STRADÃ. PREÞ construibil, zona Aeroport, Schela 517659
Mãrãcineanu, PUG, (81849) 0729-804837 ELECTRIC,
NEG. TEL. 0765- Pãdurea Crihala, to- Nouã, vizavi de (82124)
PUZ, parcele de 500 (82044) APÃ. PREÞ
317186 (81917) tal 1000 mp, lângã case, suprafaþã 1680
mp ºi 1000 mp. Preþ @ Vând teren NEG. TEL.
Vând teren stradã asfaltatã, VÂND TEREN
@ V Â N D neg. Tel. 0723- 3500 mp, str. @ deschidere 11 ml,
mp, cu deschidere
600 MP,
0745-048191
intravilan 1200 mp, 10 ml, posibilitate (81924)
T E R E N 368274, 0352- Banoviþei, nr. 13, viitoare centurã a DESCHIDERE
zona Aeroport, apã, curent, acte la
I N T R AV I L A N 422095 (81783) posibilitate gaz ºi VÂND TEREN
deschidere la stradã oraºului, curent, str. 13 ML, ÎNTRE
1000 MP, W. termoficare. Preþ 30 zi, cadastru. Preþ 15 EXTRAVILAN
@ V â n d euro mp. Tel. 0748- 44ml, carte funciarã, W Mãrãcineanu, în HINOVA ªI
MÃRÃCINEANU, euro/ mp. Tel. 0724- 6100 MP,
ZONA PÃDUREA parcele de teren de 101808 dupã ora cadastru, PUZ. Preþ zonã se construieºte,
562526. (82258)
OSTROVUL
ZONA
100 euro/mp. Tel. acte la zi. Preþ 50 CORBULUI
CRIHALA, CU 500 mp ºi parcele de 15.00 (81858) FABRICA DE
0729-001800 euro/ mp neg. Tel. @ Vând teren PE
P U Z , 750 mp, acte la zi CÃRÃMIDÃ,
Vând teren (82045) 0740-969841, 0352- pentru casã, 500 mp, MARGINEA
I N TA B U L A R E , (extras CF), zona W. @ POSIBILITÃÞI
402474 (82112) zona ANL, Lukoil, DUNÃRII LA
APÃ CURENTÃ Mãrãcineanu - Tg. 700 mp, zona @ Vând teren, CURENT +
Jiului - viitoarea Aeroport, partea zona de vile, intrare apã, curent, ªOSEA. PREª CANAL. PREÞ
ÎN ZONÃ, @ Vând 2
centurã, utilitãþi, dreaptã C.D. Schela Noua, posibilitate alte 40 EURO / MP. 8 EURO/ MP
ÎMPREJMUIRE. parcele 500 mp,
PREÞ 45 EURO/ drumuri, curent. Preþ Ionescu, deschidere suprafaþã 1000 mp. cadastru, zona utilitãþi. Preþ 150 TEL. 0720- NEG. TEL.
MP NEG. TEL. 22 euro/mp neg. Tel. 92 ml. Preþ 19000 Preþ 37 euro/mp. Aeroport. Preþ neg. euro/mp. Tel. 0721- 020858, 0721- 0740-000743,
0748-106237 0788-345830, 0751- euro. Tel. 0723- Tel. 0728-051729 Tel. 0729-064914 323743, 0770- 950242 0788-038489
(81933) 244611 (81791) 888496. (81861) (82064) (82132) 769358 (82279) (82102) (81968)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 11
@ Vând teren @ Vând ur-
în ªimian 7500 mp, gent teren, zona
22 ml deschidere la Ostrovul Corbului,
stradã, Calea 1200 mp, deschidere
Craiovei E70. Preþ 14 ml. Preþ 35000
euro neg. Tel. 0729-
neg. Tel. 0721-
064914 (82130)
475797 (81851)
@ Vând teren
@ Vând teren ªimian, Calea
@ V Â N D @ Vând teren intravilan cu vedere Hinovei, ieºire la
VÂND TEREN TEREN ªIMIAN 3700 mp, cu la Dunãre. Preþ neg. Dunãre ºi la DN 56.
INTRAVILAN, FONTEGAZ 1200 deschidere de 28 m Tel. 0733-151976 Preþ neg. Tel. 0752-
5600 MP, SAT la Dunãre în Batoþi, (82006) 603549 (82205)
M P ,
CERNEÞI, DESCHIDERE 6,5 acces la utilitãþi, apã,
@ Vând teren @ Vând teren
APÃ, ML LA DOUÃ curent. Preþ 20 euro
în com. ªimian 1200 Dubova, pe Clisura
CURENT, / mp neg. Tel. 0751-
STRÃZI. PREÞ mp, apã curentã, Dunãri, 2500 mp.
ACTE LA ZI. 206034 (79513) curent. Preþ 20 euro/ Preþ neg. Tel. 0726-
12.000 EURO
PREÞ 12 NEG. TEL 0726- @ Vând teren mp neg. Tel. 0756- 003375 (82228)
EURO/MP 745592 (81784) 1597 mp intravilan, 947714 (82010) @ Vând teren
NEG. TEL. zona ªimian, @ Vând teren 20 arii în sat Roºiori,
0754-270285 @ V Â N D deschidere 20 m la comuna Vânãtori, la
(81978) lângã Bolta Rece cu
TEREN ªIMIAN stradã asfaltatã sau marginea satului.
deschidere la DN56.
ZONA SATUL schimb cu Preþ neg. Tel. 0252-
VÂND TEREN Preþul sub cel al
NOU 570 MP. apartament 2 358831. (82232)
PENTRU zonei. Tel. 0731-
PREÞ 15.000 camere în Severin. 781095 (82052)
CASÃ 635 MP, @ Vând teren
ACTE, EURO. TEL 0726- Preþ 25 euro/mp ªimian, suprafaþã de
745592 (81785) neg. Tel. 0745- @ Vând 1285 1800 mp. Preþ 40
INTABULARE, mp teren zona euro mp. Tel. 0755-
SAT 170106 (79849)
@ V Â N D Banoviþa, strada 741947, 0752-
CERNEÞI, TEREN 5000 MP Dudaºului. Preþ 131345 (81827)
@ Vând teren
UTILITÃÞI, 22000 euro. E-mail
ÎN ZONA intravilan 1250 mp,
APÃ, e l e n a c a u c @ Vând teren
HINOVA, LÂNGÃ sat Magheru 1,5 km
CURENT, @yahoo.com. Tel. Hinova 1430 mp,
FOSTA FABRICÃ de Severin. Preþ neg. deschidere 10 ml la
VECIN CU 0748-014549
ªCOALA. DE CÃRÃMIDÃ, Tel. 0751-955086. DN. Preþ 20 euro/
(82053)
PREÞ 25 DESCHIDERE (81754) mp neg. Tel. 0743-
EURO / MP LA STRADÃ 16 @ Vând 2000 147320. (82233)
ML. PREÞ 10 @ Investiþie mp teren intravilan la
NEG. TEL. @ Schimb @ Schimb
EURO / MP. TEL. teren 15000 mp ªimian, acces
0729-093118 apartament 3 apartament mobilat cu
0745-644509 ªimian, Sat Nou, se utilitãþi, zona OFER SPRE
(82051) c a m e r e , 3 camere transformat ÎNCHIRIERE
(82283) poate parcela. Preþ industrialã. E-mail
în 4 camere, 2 APARTAMENT 2
@ V Â N D neg. Tel 0726- marianaonofrey decomandat,
balcoane, str. CAMERE,
TEREN HINOVA, @ V Â N D 745592 (81787) @yahoo.com. Tel. acoperiº nou tablã ºi
Decebal, nr. 38, bl. DECOMANDAT,
ZONA CASE DE T E R E N 0731-315786 lemn, 2 balcoane B1, et. 2 cu casã . Tel. SUPER
I N T R AV I L A N @ Vând teren (82060) închise, 2 bãi, 2
VACANÞÃ, 3700 0748-160574 (81810) MOBILAT ªI
EªELNIÞA, 10000 parcelat în parcele debarale, apometre, UTILAT, ET. 2,
MP, UTILITÃÞI, @ V â n d @ Cumpãr
CADASTRU, MP, ZONÃ de 520 ºi 442 mp, pãmânt 800 mp, casã sau apartament calorimetre, meritã
STR.
zona Gorjanul, CALOMFIRESCU
PA R C E L A B I L . PITOREASCÃ
ªimian, ideal casã, ªimian, lângã case, 2 camere. Tel. 0749- vãzut, foarte spaþios, CU KISELEFF.
PREÞ 30 EURO/ CU POTENÞIAL fosta Puielniþã, apã, 049758 (82029) bl. O5, sc.7, ap.9,
carte funciarã, PREÞ 350 EURO.
MP. TEL. 0720- TURISTIC, curent, canal. Preþ 4 et.4, Biserica de Car- TEL. 0742-494987
posibilitate curent ºi euro/mp. E-mail ton, cu apartament 2
545644 (81886) P R E TA B I L (81993)
canalizare cu acces n a r _ c l a camere, etaj 1 - 3 cu
CONSTRUCÞIE
la 50 din DN70. Preþ @yahoo.com. Tel. OFER SPRE
@ V Â N D H O T E L , balcon, orice zonã
25 euro / mp neg. 0723-736807 ÎNCHIRIERE
TEREN HINOVA PENSIUNE SAU sau vând cu 70000 OFERTE CASÃ 80 MP
Tel. 0726-769164, (82071)
3500 MP, ACCES REZIDENÞÃ euro, meritã vãzut. LOCUIBILI,
0745-955012 OFER SPRE
LA DUNÃRE, P E N T R U @ Vând teren Tel. 0352-410215 SEMIMOBILATÃ,
(81802) ÎNCHIRIERE
L Â N G Ã SENIORI. PREÞ lângã podul Halânga. (81818) ARAGAZ +
FABRICA DE INFORMATIV 30 @ Vând teren Preþ 35 euro/mp neg. GARSONIERÃ, FRIGIDER, STR.
@ SCHIMB /
E-mail sfetcugrigore @ Schimb ZONA K-MAR- N. CERNÃIANU,
BÃRCI. TEL. EURO/MP. TEL. ªimian, suprafaþã de V Â N D
@yahoo.com. Tel. apartament 2 KET CRIªAN, PRETABILÃ
0720-545644 0 7 4 5 - 2 5 2 0 1 3 1800 mp. Preþ 40 GARSONIERÃ
0727-788588 camere, etaj 1, ULTRAMODERNÃ, FIRMÃ SAU
(81887) (81796) euro mp. Tel. 0755- CONF. I, MUL- PERSOANE
(82077) decomandat cu MOBILATÃ,
741947, 0752- T I P L E FIZICE, PE
ÎMBUNÃTÃÞIRI garsonierã în aceeaºi ÎNCEPÂND CU
131345 (81827) @ Vând teren TERMEN LUNG.
PARCELE SIMIAN 560 ªimian 37 ari, 17 ml C U zona plus diferenþa. 01.12.2008 PE PREª 200 EURO,
MP VIITOR CARTIER @ Vând teren APARTAMENT 3 Preþ 65000 lei neg. TERMEN LUNG, AVANS 2 LUNI.
deschidere la stradã ºi
Dubova, pe Clisura 17 ml deschidere la CAMERE, ZONA E-mail iuliansurdu PREFERABIL TEL. 0721-
IN DEZVOLTARE Dunãri, 2500 mp. Dunãre. Preþ neg. Tel. KISELEFF. TEL. @yahoo.com. Tel. FIRME. TEL. 950242, 0720-
Preþ neg. Tel. 0726- 0752-962599 0756-960699, 0720- 0728-354507 0722-550559 020858
TEL . 0726745592 (82021) (81980) (82105)
003375 (81830) (82109) 864052 (82119)
12 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ O F E R @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Primesc în @ Caut gazdã @ Vând casã
OFER SPRE S P R E î n c h i r i e r e închiriere la casã, 3 închiriere o camerã la gazdã la casã, apartament 2 sau 3 spaþiu comercial
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE apartament 2 camere, bucãtãrie, bloc, zona Hotel familie, str. 1 camere. Persoanã suprafaþã construitã
APARTAMENT baie, garaj, zonã Traian, mobilatã, Decembrie, nr. 2. serioasã, rog 820 mp, teren 420
APA RTA M E N T camere, parter, zona
5 CAMERE, intrare ºi terasã Preþ neg. Tel. 0252- seriozitate. Ofer mp, cu 2 afaceri în
MOBILAT SAU Criºan cu Pãcii, centralã, intrare
ULTRACENTRAL, separatã, acces baie, 317355, 0728- maxim 150 euro. funcþiune ºi clientelã
NU, 4 CAMERE, G+F+P+T, super separatã. Preþ neg. bucãtãrie, exclus
SUPER Tel. 0766-574408 011311 (82180) Tel. 0751-299779, formatã, zona
LA CASÃ, TOATE îmbunãtãþit, parter, familii. Preþ neg. Tel.
FINISAT, 0744-519301 Kiseleff -
DOTÃRILE, pretabil birou, cabi- (81877) 0745-780863
SUPRAFAÞA @ P r i m e s c (81903) Stomatologie. Preþ
220 MP, 2 BÃI, LIBER DIN net. Tel. 0740- (81989) fete în gazdã, zona
@ Ofer spre 220000 euro, accept
3 BALCOANE 01.10.2008. TEL. 302902, 0788- hotel Traian la casã @ Caut sã
închiriere casã în @ Ofer spre diverse combinaþii
DE 20 MP. 0720-545644 054465 (81815) acces la bucãtãrie ºi închiriez garsonierã,
comuna ªimian închiriere apartament (închiriere,
PREÞ NEG. (81888) baie. Preþ neg. Tel. zona Autogara,
@ Ofer spre pentru locuit, 6 2 camere, parter, asociere). Tel. 0723-
TEL. 0746-
@ Ofer spre camere, 2 bãi, hol, ultracentral, 0752-084386, 0252- termen lung. Ofer 694626. (79812)
179001, 0742- închiriere 2 300 ron. E-mail
î n c h i r i e r e bucãtãrie. Preþ neg. nemobilat. Tel. 0743- 333123 (82219)
494987 apartamente cu 2 zyxnnet666 @ Vând spaþiu
apartament 3 camere, complet Tel. 0765-195803 364780. (82041)
(81333) @ Ofer spre @yahoo.com. Tel. comercial 40 mp,
camere, parþial dotate, unul situat în (81890)
@ Ofer spre î n c h i r i e r e 0752-519912 complet utilat, AC,
OFER SPRE m o b i l a t , faþa Fântâni @ Ofer spre închiriere apartament apartament 2 (82038) alarmã, curent, apã
ÎNCHIRIERE calorimetre, Arteziene iar celãlalt potabilã. Preþ neg.
închiriere casã 200 2 camere, dec., camere, et.3,
SPAÞIU apometre. Preþ 200 în bl. A1, zona @ Caut sa Tel. 0732-134726.
mp, 3 camere, complet utilat, AC, complet mobilat ºi
COMERCIAL euro/ lunã + 100 închiriez garsonierã (82273)
Crihala, ambele la mobilatã modern, ultramodern mobilat, utilat, G+F+P+T, sau
NOU euro garanþie. Tel. apartament
et. 1. Preþ 350 - 250 singur în curte. Preþ zona OMV. Preþ neg. zona Bdul. T. începând de la 1
AMENAJAT,
0722-965143. euro neg. Tel. 0728- neg. Tel. 0765- V l a d i m i r e s c u , nov, urgent. Ofer
BAIE CU DUª, Tel. 0729-001800
(79374) 152000, 0252- 195803, 0352- (82042) meritã vãzut. Preþ maxim 150 euro. E- OFERTE
AC, PARTER,
STR. AVRAM 312393 (81838) 808691 (81892) 250 euro neg + 200 mail dany_hunter07
@ Primesc @ Ofer spre OFER SPRE
IANCU 18 A, fete în gazdã. Preþ euro garanþie. Tel. @yahoo.com. Tel.
@ Ofer spre @ Ofer spre închiriere apartament ÎNCHIRIERE
ZONA 100 euro. Tel. 0756- 0744-664898 0768-883930
î n c h i r i e r e închiriere o camerã 2 camere, SPAÞIU
CASTELUL (82226) (82066)
909155, 0728- apartament 2 în apartament situat semimobilat, zona COMERCIAL
DE APÃ,
987302 (80806) c a m e r e , lângã Primãrie. Preþ Autogarã. Preþ 150 @ Ofer spre 500 MP,
VIZAVI DE
FARMACIA decomandat, 150 euro neg / lunã euro. Tel. 0722- închiriere spre PENTRU
@ Ofer spre GARAJE SAU
AVICENA. G+F+P+T, mobilat + cheltuieli. Tel. 550559 î n c h i r i e r e
î n c h i r i e r e DIVERSE
PREÞ NEG. ºi utilat, AC, boiler, 0770-685790, apartament 3
apartament 2
TEL 0729- TV, maºinã de 0728-507406 @ Ofer spre
camere, mobilat
ÎNTREBUINÞÃRI,
c a m e r e , închiriere apartament ZONA
041924 spãlat, frigider, (81931) complet ºi utilat,
decomandat, 2 camere, zona AEROPORT,
(80781) aragaz, zona
mobilat. Preþ neg. @ Ofer spre Kiseleff, bl. A8. Preþ cablu TV, internet, APROAPE DE
Kiseleff, Generalã 6,
OFER SPRE Tel. 0749-183690. î n c h i r i e r e 100 euro /lunã. Tel. G+F+P, zona OMV. DR. TR. BLOCURI.
termen lung. Preþ
ÎNCHIRIERE (81760) apartament 3 0743-374722, 0352- Preþ neg. Tel. 0745- SEVERIN PREÞ NEG.
APARTAMENT 300 euro / lunã. Tel. 070333. (82236)
camere, utilat 422535 (82091) VÂND SPAÞIU
TEL. 0729-
2 CAMERE, @ Primesc în 0723-764200
complet, contorizat, 978743, 0766-
DEC., ZONA gazdã 2 fete eleve (81857) @ Ofer spre @ Ofer spre PENTRU
G+F+P, cablu, BIROURI, 498112
DUNÃREA, sau salariate. Tel.
internet, telefon, închiriere apartament î n c h i r i e r e (78837)
@ Ofer spre CENTRAL, 35
DE 0747-508164 dupã zona Profi - OMV. 4 camere, b-dul T. apartament 2
închiriere, camere, semidec, MP, 2 OFER SPRE
PREFERABIL ora 17,00. (81761) Preþ neg. Tel. 0745- Vladimirescu
apartament 2 CAMERE,
FAMILII, RE-
070333 (81956) deasupra de BCR, bl. mobilat sau ÎNCHIRIERE
CENT @ Ofer spre camere, mobilat, n e m o b i l a t , HOL, BAIE, SPAÞIU
TS12 complet TEREN TO-
RENOVAT, î n c h i r i e r e dotat, apometre, @ Ofer spre ultracentral, G+F+P, COMERCIAL,
mobilat ºi utilat, re- TAL 55 MP,
apartament 2 calorimetre, pentru
COMPLET î n c h i r i e r e cent amenajat, plata liber imediat. Preþ APÃ,
70 MP, STR.
MOBILAT ªI camere, mobilat, 2 persoane pe CICERO.
apartament 2 în avans pe 3 luni, neg. Tel. 0743- CANALIZARE,
UTILAT, ET. 2. zona Dunãrea - termen lung, la fosta camere, dec., fãrã intermediari. Preþ 804906, 0726- PREÞ NEG.
ACTE ÎN
PREÞ 250 Crihala. Preþ 180 Piaþa Sârbilor. Preþ complet mobilat ºi 500 euro. Tel. 0770- 523255 (82303) TEL 0741-
REGULÃ, RE-
EURO. TEL. euro + garanþie. Tel. 500 lei + cheltuieli. utilat, zona Crihala, 316191, 0765-
140580
0723-992299 @ Ofer spre CENT
0 7 4 6 - 9 7 1 1 2 8 Tel. 0763-022366 A l e e a 212907 (82138) AMENAJAT.
(80808)
(81986) (81798) (81859) î n c h i r i e r e
Mãrgãritarului, bl. TEL. 0745- OFER SPRE
@ Ofer spre garsonierã, conf. I,
XF16. Preþ neg. Tel. 252013 ÎNCHIRIERE
închiriere teren mobilatã, zona
0753-229758, (81797) SPAÞIU
0252-323713 intravilan, pretabil Crihala. Preþ 130
euro+ cheltuieli. Tel. VÂND TEREN COMERCIAL
(81975) pentru activitãþi
0770-758382 850 MP, ULTRACENTRAL,
comerciale, parcare.
@ Ofer spre Preþ neg. Tel. 0351- (82308) ULTRACENTRAL, ZONA
î n c h i r i e r e 402333, VAD MAGAZIN
0740-
apartament 2 940646 (82146) COMERCIAL, DECEBAL,
camere, mobilat, DESCHIDERE ULTRA-
CERERI FINISAT,
complet utilat, str. @ Ofer spre PESTE 30 ML,
Orly. Preþ 180 euro închiriere casã 3 @ Familie RACORDAT SUPRAFAÞÃ
neg +cheltuieli. E- c a m e r e , cãutãm gazdã la LA 320 MP. PREÞ
mail . ratusk_lali semimobilatã, str. casã chiar ºi la UTILITÃÞI. 10 EURO /MP.
@yahoo.com. Tel. Traian. Preþ neg. Tel. periferie exclus TEL. 0744- TEL. 0761-
0788-489424 0742-241473 Schela. Tel. 0742- 549433 369417
(81983) (82158) 582623 (81819) (81883) (81327)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 13
@ O F E R @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
OFER SPRE OFER SPRE S P R E închiriere la casã închiriere spaþiu închiriere spaþiu închiriere spaþiu închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE 100 mp, pentru comercial în comercial, 30 mp, comercial 35 mp
SPAÞIU
comercial 22 mp,
HALÃ MARE S P A Þ I U birouri, b-dul T. suprafaþã de 185 mp zonã comercialã pretabil pentru
COMERCIAL DE situat în Dr. Tr. zona Dunãrea,
COMERCIAL 110 Vladimirescu, 42B, bunã, str. Orly, birouri, cabinete, etc,
600 MP, LA DEPOZITARE Severin, Bd. Tudor str. Smârdan colþ cu amenajat, grup
MP, PRETABIL ºi teren 750 mp, b- vizavi de liceul Eco-
FABRICA DE 1000 MP P E N T R U Vladimirescu colþ cu Romulus Lepri. Tel. sanitar, G+F,
dul Timiºoarei, nomic. Tel. 0740-
PÂINE, LA SITUATÃ ÎN BIROURI, FOST Independenþei, blocul 0744-881405, 0788- termoficare. Tel.
ACR. Tel. 0744- de pe colþ neterminat, 848657 (81824)
TURC, VIZAVI SPATELE S E D I U 975883 (82068) 0742-151285, 0788-
627143, 0252- intrare parter, actual
DE LICEULUI ASIGURÃRI, UL- @ Ofer spre 256174. (82270)
328328 (81844) Rombiz. Tel. 0723- @ Ofer spre
GENERALÃ HALÎNGA TRAMODERN. închiriere spaþiu
NR. 14, 547815, 0751- închiriere spaþiu @ Ofer spre
(FOSTUL TEL. 0720-545644 @ Ofer spre 023054 (82014) c o m e r c i a l ,
RELAÞII ÎN comercial 50 mp, în închiriere spaþiu
SUINPROD), (81889) închiriere spaþiu apartament 3
INCINTA zonã centralã, ideal comercial suprafaþã
UTILITÃÞI: comercial, 22 mp, @ O f e r camere, parter,
MAGAZINULUI. pentru depozit. Tel.
DRUM DE @ O F E R zona ultracentralã, ultracentral spre 30 mp, zona Gen.
PREÞ 10 termen lung unei 0731-321185
ACCES, S P R E amenajat, grup închiriere 2 spaþii 11, cu multiple
EURO/MP. societãþi, pretabil, (81884)
RAMPÃ, ÎNCHIRIERE sanitar, gresie, comerciale 1500 lei/ dotãri. Preþ 250
TEL. 0723- lunã ºi 700 lei/lunã. cabinet, birouri,
CURENT H A L Ã faianþã ºi încãlzire @ Ofer spre euro. Tel. 0740-
311611 E-mail narcis.bordea firmã. Preþ 500 euro.
TRIFAZIC, PRODUCÞIE 750 (termoficare). Tel. închiriere spaþiu 240308. (82289)
(81331) APÃ, CHIRIE @s-man.net. Tel. Tel. 0742-025932 comercial, zona
M P + 0743-138516
MICÃ. TEL. 0723-328309 (81813) Autogarã, în @ Ofer spre
OFER SPRE APARTAMENT+ (81852) (82028)
0746-183973 B I R O U R I + suprafaþã de 100 mp, închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE @ Ofer spre
(81790) TEREN 4500 MP @ Ofer spre
@ Ofer spre compartimentat în 5 c o m e r c i a l ,
SPAÞIU închiriere la casã
( F O S T A închiriere spaþiu
închiriere spaþiu camere, 2 intrãri, apartament 3
COMERCIAL @ O F E R 100 mp, pentru
comercial 50 mp, în
comercial, 35 mp WC, 380 V, apã camere, parter,
UNTRACENTRAL S P R E FABRICÃ DE birouri, b-dul T.
parter ºi 30 mp etaj,
zonã centralã, ideal reþea, 2 terase în
(ZONA PIAÞA ÎNCHIRIERE BÃRCI) ÎN Vladimirescu, 42B, termen lung unei
str. Cicero nr. 45. Preþ
pentru depozit. Tel. suprafaþã de 120 mp,
MIRCEA), S P A Þ I U HINOVA. TEL
0731-321185 300 euro. E-mail
ºi teren 750 mp, b- pretabil orice societãþi, pretabil,
SUPRAFAÞA COMERCIAL 102 0720-545644
(81884) mindrutileana dul Timiºoarei, a c t i v i t a t e cabinet, birouri,
290 MP. PREÞ MP, 2 GRUPURI (81885) @yahoo.com. Tel. ACR. Tel. 0744- comercialã. Tel. firmã. Preþ 500 euro.
9 EURO/MP. S A N I TA R E , 627143, 0252-
@ Ofer spre 0729-804837 0 7 2 3 - 3 4 4 0 1 0 Tel. 0742-025932
TEL. 0762- G R E S I E , @ Ofer spre 328328 (81844)
închiriere spaþiu (82047) (82134) (81824)
138413 (81334) FAIANÞÃ, ZONÃ închiriere spaþiu
ÎN DEZVOLTARE, comercial, 30 mp, depozitare sau
OFER SPRE BD T. producþie 350 mp la
zonã comercialã
ÎNCHIRIERE VLADIMIRESCU. fostul abator,
bunã, str. Orly,
177 MP, TEL. 0745-252013 Timiºoarei 220 B,
(81795)
vizavi de liceul Eco-
SPAÞIU birouri, grupuri
COMERCIAL nomic. Tel. 0740-
sanitare, vestiar,
@ O F E R 848657 (81824)
ULTRACENTRAL duº, rampã de
S P R E
PE STR. @ Ofer spre d e s c ã r c a r e
ÎNCHIRIERE
TRAIAN, acoperitã. Preþ 400
S P A Þ I I închiriere spaþiu
ÎNTRE PRODUCÞIE 100 - euro/lunã. Tel.
c o m e r c i a l ,
PREFECTURÃ 100 MP ÎN HALÃ 0722-965143
apartament 3
ªI BANCA INDUSTRIALÃ (74967)
TRANSILVANIA camere, parter,
HALÂNGA ÎN
( FOST termen lung unei
S P A T E L E @ Ofer spre
CILDRO LICEULUI, APÃ, societãþi, pretabil, închiriere spaþiu
MOBILA ). CANAL, RACORD cabinet, birouri, comercial, str.
TEL. 0746- 980 V. TEL. 0726- firmã. Preþ 500 euro. Traian vizavi de
183973 678211, 0722- Tel. 0742-025932 Facultatea Ghe.
(81789) 500896 (81803) (81813) Anghel, 150 mp sau
parþial. preþ 300 euro
neg. Tel. 0788-
121298 (81895)

@ Ofer spre
închiriere / vând
halã, suprafaþa de
240 mp, amenajatã
la standarde
occidentale,
pretabilã pentru
activitãþi de
producþie sau
depozitare în com.
ªimian, Calea
Hinovei. Preþ neg.
Tel. 0788-793723
(81326)

a n u n þ u r i A d e v ã r u l º i Z i u a - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
14 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ Vând Iveco @ Vând Dacia
nou 3,54 to. Preþ neg. Berlinã, culoare gri
Tel. 0352-407296, metalizat, jante
0352-401513, 0744- aluminiu originale,
606313. (82193) geamuri ionizate
omologate, proprietar,
km reali, alarmã, stare
impecabilã, meritã
CITROEN vãzutã, ITP 2010. Preþ
2600 euro neg. Tel.
@ Vând Citroen 0742-013174. (81848)
C5, full option, an 2001,
@ Vând Audi @ Vând BMW motor 1997 cmc, @ Vând Dacia
A6, motor 1,9 TDi, an 320 D, negru, diesel, î n m a t r i c u l a t , 1310, an 1999, GPL
2002, dublu 1951 cmc, 136 CP, mai ireproºabil. Preþ 10000 omologat, acte la zi.
ALFA ROMEO
climatronic, ITP 2010, 2001, 156000 km reali, euro neg. E-mail Preþ 1600 euro. Tel.
@ Vând Alfa CP 116, servototal, 4 geamuri electrice, 6 camelia2002ro2000 0744-760019. (81855)
Romeo, an 1991, ABS, închidere airbag-uri, ABS, SRS. @yahoo.com. Tel.
@ Vând Dacia
benzinã, înmatriculatã, centralizatã, geamuri + E-mail pysoiash_23 0721-421556 (81961)
1310, culoare viºiniu
carte de identitate, ITP, oglinzi electrice, SRS, 4 @yahoo.com. Tel. 0723- @ Vând Dacia,
metalizat, an 1998,
stare bunã. Preþ 1000 airbaguri, carte service, 071313 (81967) an 1997, bord CN, VÂND DACIA
GPL, alarmã, aspect in-
euro. Tel. 0722-696878 taxe la zi, ESP, volan GPL, asigurare, ITP
@ Vând BMW terior + exterior plãcut, DACIA LOGAN LOGAN 1.5 DCI,
(80761) reglabil, xenon, jante DACIA 1300 2009, taxe la zi ºi
320 i, 150 PS, an 1996, stare bunã de AN 2006, 122000
AL. Preþ 11800 euro culoare alb nova. Preþ
trapã electricã, geamuri VÂND DACIA KM. PRET 3000
@ Vând Alfa neg. Tel. 0726-057457 @ Vând Dacia funcþionare. Preþ 4500
+ oglinzi + faruri 3000 lei neg. Tel. LOGAN 1,5 DCI, EURO. TEL.
Romeo 145, an 1995, (82143) 1300, motor nou, lei neg. Tel. 0252-
electrice, închidere 0746-192395, 0742- 85 CP, AN 2008,
înmatriculat RO, full tapiþerie nouã, ITP 333771. (81872) 0751-091091
centralizatã, tapiþerie 544686. (82160) 15000 KM, AC,
electric, ABS, 146000 2010, stare perfectã. GEAMURI + (82243)
piele, jante aliaj, Preþ 1800 lei. Tel. 0352- @ Vând Dacia
km. Preþ 3000 euro. E- @ Vând Dacia OGLINZI
anvelope noi, ITP, km 800211, 0748-501235. 1310, an 1988, ITP ºi @ V Â N D
mail mariusf BMW 1310, an 1987, stare ELECTRICE,
132000 reali, carte ser- (82002) asigurare expirate, DACIA LOGAN 1,4
@clicknet.ro. Tel. bunã de funcþionare, ABS, 4 AIRBAG-
vice. Preþ 3650 euro neg. eventual pentru
0721-054116 (81945) @ V Â N D URI, SERVO TO- BENZINÃ, AN DEC.
Tel. 0728-651028. acte la zi. Preþ neg. Tel.
BMW 520 D, AN 2001, (82249) dezmembrare. Preþ 850 TAL, CULOARE 2005, 44250 KM,
lei. E-mail mh99bmw 0743-358899 (82250) GRI COMETE, 3
COMPUTER BORD, C U L O A R E
ABS, ASR, PDC, ASC, @ Vând BMW DACIA 1310 @yahoo.com. Tel. ANI GARANÞIE, A L B A S T R U
@ Vând Dacia
ARO GEAMURI + 318, an 1992, vopsea 0740-206616 (81940) UNIC
1310, an 1994 cu METALIZAT,
O G L I N Z I originalã, ABS, @ V Â N D PROPRIETAR.
diferite piese de PREÞ 8800 EURO FOARTE BINE
@ Vând Aro ELECTRICE, JANTE închidere centralizatã, DACIA 1310, AN @ Vând Dacia
1991, TOATE Berlinã, an 2001, schimb. Preþ 600 euro NEG. TEL. 0788- ÎNTREÞINUTÃ.
Autoutilitarã camionetã, ALIAJ, SENZORI trapã, acte la zi,
TAXELE LA ZI, ITP culoare gri omologat, neg. Tel. 0743-063419. 139371 TEL. 0722-318861
an 1997, stare bunã de PARCARE FAÞÃ- traducere în limba
funcþionare. Preþ neg. VALABIL, STARE jante aluminiu originale, (82265) (82269) (82262)
SPATE, DUBLU românã, servo direcþie,
Tel. 0724-087943. C L I M AT R O N I C , 215000 km reali, DE FUNCÞIONARE, km reali, geamuri
(82140) N E G R U distribuþie nouã, oglinzi CULOARE CREM . ionizate, alarmã,
@ Vând 2 Aro
METALIZAT, RE- electrice. Preþ neg. Tel. PREÞ 2500 LEI NEG.
TEL. 0722-546824
proiectoare, ITP 2010, LICITAÞIE
C E N T 0744-318538, 0724- stare impecabilã, meritã
243, motor Braºov, acte
ÎNMATRICULATÃ. 067600 (82251) (80764)
vãzutã. Preþ 2600 euro ANAF – DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR
la zi, ITP, asigurare. Preþ
TEL. 0740-689578 @ Vând BMW @ Vând Dacia neg. Tel. 0742-013174.
neg sau variante. Tel. PUBLICE MEHEDINÞI – ADMINISTRAÞIA
(80759) 524 TD, an 1994, 1310 L, an 1997, ITP (81988)
0751-178914 (82241) FINANÞELOR PUBLICE ORªOVA, în temeiul art. 162
închidere centralizatã, 09.2009, benzinã+ GPL
@ Vând BMW din Codul de procedurã fiscalã, republicat, face cunoscut
geamuri + oglinzi + omologat, cauciucuri + @ Vând Dacia
seria 3, an 1995, motor turelã electrice, recent cã în data de 04.11.2008, ora 10,00, la sediul sãu din
baterie noi, CV 5 trepte, 1310, an 15.12.1999,
1,8 cmc TDS, AC, adusã. Preþ 1400 euro
AUDI bord CN. Preþ neg. Tel. acte la zi, GPL Orºova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 16B, judeþul Mehedinþi,
geamuri + oglinzi neg. Tel. 0726-115512.
electrice, servo total,
0766-636206, 0770- omologat. Preþ 45 mil vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri mobile
@ Vând Audi închidere centralizatã, (82282) 657795 (80769) neg. Tel. 0751-241438. proprietatea: I. SC ALMIS DECOR SRL, CUI 17207559
A4, an 1996, motor 1,6, radio CD, 2 airbag-uri, (82082) (Dosar executare 3090/2006) – al treilea termen: 1.
@ Vând urgent
geamuri + oglinzi ABS, alarmã, jante aliaj
Dacia 1310 L, an 1999, @ Vând Dacia Autoturism Fiat Doblo Panorama cu nr. înmatriculare MH-
electrice, închidere 17", cauciucuri noi.
CAMIOANE, GPL, 74000 km, taxe la 1310 TLX, an 1992, 19-ALM, an fabricaþie 2001 – preþ pornire licitaþie 10.990
centralizatã, servo total, Preþ 2600 euro. Tel. zi. Preþ 40 mil. Tel. culoare viºiniu, stare
ABS, climatronic, taxa 0721-281866, 0740- AUTOUTILITARE, lei. II. SC COM ROLA SRL, CUI 6259579 (Dosar
MICROBUZE 0728-067440. (81833)
480 euro. Preþ 4300 000743. (81718) bunã, ITP 12.2008, acte executare 581/2007), al treilea termen: 1. Autospecializata
euro. Tel. 0745-757483. @ V â n d @ Vând Dacia în regulã, zona Kiseleff Furgon Ford Otosan cu nr. de înmatriculare MH-05-LAL,
(81723) @ Vând BMW camionetã Furgon Iveco Break, an 1995, stare Transilvania. Preþ 700 an fabricaþie 1996 – preþ pornire licitaþie 21.635 lei. III.
316 i, an 1993, GPL, Dayzi, an 1997, ABS, generalã foarte bunã. euro neg. Tel. 0766-
@ Vând Audi geamuri + oglinzi full electric, taxe la zi,
SC BUGRA SAMED SRL, CUI 18561987 (Dosar
Preþ 4000 lei neg. Tel. 518595. (82096)
A4, an 2000, 1,9 TDI, electrice, ABS, servo revizie totalã, 4,5 to 0723-647241. (81837) executare 4077/2007) – al doilea termen: 1. Microbuz Ford
full electric, total, jante aliaj, volan autorizat, se conduce cu @ Vând Dacia Transit (pentru transport mãrfuri) cu nr. înmatriculare
climatronic, jante pilele, vopsea originalã. ,,C”. Preþ neg/ var auto. @ Vând Dacia 1310, an 1999, GPL provizoriu MH – 06596, an fabricaþie 2005 – preþ pornire
Tel. 0748-286248, Break, an 1998, stare omologat, taxe la zi.
aluminiu, unic Preþ 3000 euro neg. Tel. licitaþie 24.375 lei. Preþurile nu includ TVA. Taxa de
0723-787715. (81835) bunã funcþionare, acte la Preþ 1600 euro neg. Tel.
proprietar în Ro. Preþ 0745-961318, 0770- participare la licitaþie este de 10% din preþul de pornire al
zi, al 2-lea proprietar.
7500 euro neg. Tel. 572893. (81721) @ Vând camion 0744-760019. (82126)
Mercedes 1632 maxim,
Preþ 5300 lei neg. Tel. licitaþiei.
0740-214685. (81840) 0744-586106. (81845) @
@ Vând BMW autorizat, 16 to, Vând Dacia Condiþiile pentru participarea la licitaþie sunt cele
@ Vând Audi 318, climatronic, navigaþie totalã, cabinã @ Vând Dacia 1310 Break, an 1988, stabilite în art. 162 din Codul de procedurã fiscalã,
A4 TDI, an 2000, geamuri + oglinzi dublã, cauciucuri noi, 1310 L, an 1997, motor stare de funcþionare republicat. Invitãm pe toþi cei care pretind vreun drept
climatronic, full elec- electrice, închidere taxe la zi, perne aer 1400, 5 trepte, toate foarte bunã, aspect asupra bunurilor sã înºtiinþeze organul de executare din
spate, stare perfectã, as-
tric, magazie CD, jante centralizatã, servo total, pect impecabil. Preþ actele la zi, ITP 2009. plãcut, meritã vãzutã.
cadrul AFP Orºova înainte de data stabilitã pentru vânzare.
aliaj, proprietar în RO. ABS, an 1996. Preþ 7000 euro neg/ var auto. Preþ 3500. Tel. 0744- Preþ neg. Tel. 0765-
Preþ 7500 euro. Tel. 3600 euro. Tel. 0745- Tel. 0748-286248, 116007, 0770-635749. 714665, 0770-866579.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul AFP
0740-214685. (81853) 757483. (81725) 0723-787715. (82018) (81846) (82129) Orºova, tel. 0252-362826, 0252-361500.

a n u n þ u r i a u t o c u r e p e t i þ i e - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 15
@ V â n d
Daewoo Cielo, perfectã
stare de funcþionare, an
1996, benzinã+ GPL,
gri metal. Preþ 3200
euro neg. Tel. 0723-
736807 (81966)

@ V â n d
Daewoo Cielo, an 2005,
VT 06.2009, GPL
opþional, culoare aurie.
Preþ neg. Tel. 0731-
251681. (82084)

@ V â n d
Daewoo Cielo, an 1998,
AC, MP3, GPL
omologat, 4 geamuri
electrice, servo total,
proiectoare ceaþã, faruri @ V â n d @ V â n d @ Vând Fiat
reglabile electric, Daewoo Cielo, an 1998, Daewoo Cielo, an 1999.
Doblo 2007, cu preluare
alarmã, închidere AC, CD-JVC, GPL Preþ 3000 euro neg. Tel.
centralizatã, proprietar, omologat, 4 geamuri 0770-701043, 0747- leasing, 16500 km,
105000 km. Preþ 3800 electrice, servo total, 114140. (82292) garanþie, 4 mc, stare
euro neg. Tel. 0748- proiectoare ceaþã, nouã. Preþ 3700 euro. E-
@ V Â N D @ Vând Dacia @ V â n d 473079, 0728-092144. alarmã, închidere @ V â n d
DACIA LOGAN 1,5 Supernova an 2007, mail draghici_mariusc
Daewoo Cielo Executiv, (82092) centralizatã, faruri Daewoo Matiz, an
DCI, STANDARD, culoare metalizatã, mo- 1999, închidere @yahoo.com. Tel.
DACIA 1410 an 2003, km reali reglabile, proiectoare,
AN 2007, 45000 KM, tor Renault, închidere 70000, full options, @ V â n d 105000 km. Preþ 3800 centralizatã, AC, CD - 0763-627365 (81907)
STARE PERFECTÃ @ Vând Dacia centralizatã, CD Player, Daewoo Espero, an euro neg. Tel. 0748- player, geamuri
perfectã stare,
DE FUNCÞIONARE, 1410, an 07.2004 þinutã în garaj, 1997, 1795 cmc, VT 473079, 0728-092144. electrice, taxe la zi. Preþ @ Vând Fiat
REVIZII LA ZI. cauciucuri noi, ITP proprietar. Preþ 5000 2009, AC, închidere
benzinã + GPL (82145) 2900 euro. Tel. 0720- Ducato, motor 2,8 JTD,
PREÞ 6000 EURO 2010, stare impecabilã. euro neg. Tel. 0740- centralizatã, ABS,
omologat, ITP 03.2009, 529190 (82310) an 2001, climã, VT
NEG. TEL. 0748- Preþ neg. Tel. 0788- 848657. (81866) geamuri + oglinzi @ V â n d
stare impecabilã. Preþ
213095 (82272) 060141 (82275) electrice, alarmã, GPL 2010, CP 130, servo to-
105 mil neg. Tel. 0728- Daewoo Matiz, 800
@ V â n d omologat, taxe la zi. tal, ABS, airbag, taxe la
269801. (82083) cmc, an 2004, 62000
@ Predau leas- Daewoo Cielo, an 1999, Preþ 3200 euro neg. Tel. zi, alarmã, CD Player,
km, AC, 51 CP, servo FIAT
ing Dacia Logan, an dotat cu AC, geamuri 0729-899614. (82133) total, închidere cauciucuri noi,
09.2007. Preþ 2500 electrice, oglinzi
DACIA PAPUC centralizatã, geamuri @ Vând Fiat impecabilã, înmatriculat
euro. Tel. 0748-316550. @ V â n d
DACIA SOLENZA electrice, închidere electrice, carte service, Croma 2,5 TDI, an RO. Preþ 8500 euro. Tel.
(82162) VÂND DACIA Daewoo Espero, an
centralizatã ºi alarmã. 1996. Preþ 2500 euro. taxe la zi, MP 3 Player, 1992, taxe la zi, full
VÂND DACIA PAPUC 1304, 2 proiectoare, eleron. Preþ 0720-529190 (82213)
@ Vând Dacia Preþ 3700 euro neg/var Tel. 0770-701043, electric, ABS,
Logan, an 2006, motor SOLENZA, AN LOCURI, AN Cielo+ diferenþã. Tel. 0747-114140. (82293) 3700 euro. Tel 0730- climatronic, spoilere,
1,4 MPI, proprietar, 2005, 1997, CULOARE 0745-147892 (81913) 556040, 0788-263137 tobe sport, revizie
închidere centralizatã, IMPECABILÃ, ALBASTRU, @ V â n d (82181)
totalã, consumabile noi.
airbag-uri, oglinzi + ÎNCHIDERE LADÃ DE @ V â n d Daewoo Cielo, 1.5, an FORD
@ V â n d Preþ neg/ var. Tel. 0748-
faruri electrice, vopsea CENTRALIZATÃ, ALUMINIU, GPL Daewoo Matiz 2004, 1999.09, 99000km, AC,
LINIE AUDIO + Daewoo Tico SX, an 286248. (81834) @ Vând Ford
originalã, ITP 2010, OMOLOGAT, GPL omologat, Mp3 ITP 2010, servo total, Mondeo urgent, 1800
MP3. PREÞ 3700 1998, perfectã stare,
50000 km, maºinã de ACTE LA ZI, Player, stare bunã. Preþ închidere centralizatã, AC, carte service, @ Vând Fiat cmc, an 1994, ABS,
garaj. Preþ 4200 euro EURO NEG. TEL. STARE FOARTE geamuri electrice, taxe
2900 euro neg. E-mail proprietar, nerulat taxi, Seyer, 7+1 locuri, 903 airbag-uri, faruri +
neg/ var auto. Tel. 0744- 0723-177324 la zi, CD cass
BUNÃ DE t i t t u s _ s t e e l Kenwood. Preþ 14500 122000 km. Preþ 2100 cp, înmatriculat, pentru oglinzi, numere roºii.
318538, 0724-067600 (82248)
FUNCÞIONARE. @yahoo.com. Tel. lei neg. Tel. 0742- euro neg/ var. Tel. 0722- piese. Preþ neg. Tel. Preþ 1500 euro neg. Tel.
(82257) PREÞ 5500 LEI 0762-690038 (81951) 765405 (82141) 318266. (82278) 0740-518724. (82089) 0752-084353. (81873)
NEG. TEL. 0755-
385128
DACIA SUPER-
(80762)
DACIA NOVA NOVA

@ Vând Dacia @ Vând urgent


@ Vând Dacia
Supernova, an 2002, Dacia Papuc, an 1999,
Nova GT, an 1998,
benzinã + GPL culoare gri metalizat, stare foarte bunã. Preþ
omologat, ITP 2009, motor+ cutie Renault, neg. Tel. 0765-195803,
proprietar, linie audio 40000 km, stare 0352-808691 (81893)
Panasonic. Preþ 45 mil. perfectã, unic
Tel. 0729-884600, proprietar. Preþ 2500 @ Vând Dacia
0745-809068. (81870) euro. Tel. 0743-109399 Papuc 4 locuri
(80772) Furgonat, an 1998, GPL
@ Vând Dacia
Nova, an 1998, stare @ Vând Dacia omologat. Preþ 1500
foarte bunã de Supernova, an 2002, km euro neg. Tel. 0749-
funcþionare. Preþ 1000 parcurºi 28000, culoare 762085 (82237)
euro. E-mail albastru indigo, stare
mihaigiorgian perfectã. Preþ neg. E-
@yahoo.com. Tel. mail ifometescu
0746-212633 (81925) @yahoo.com. Tel. DAEWOO
0751-094341 (81939)
@ Vând Dacia VÂND DAEWOO
Nova T, an 1998, 66000 @ Vând Dacia CIELO EXECU-
km, închidere Supernova Confort, an TIVE, AN 2005,
centralizatã, alarmã, MP 2003, 60000 km, foarte AC, GEAMURI
3, aspect plãcut, stare bine întreþinutã, MP3,
ELECTRICE,
bunã de funcþionare, carkit Nokia, verificare
CULOARE GRI.
ITP 12.2009. Preþ 5500 tehnicã 2010. Preþ neg.
Tel. 0724-301475, TEL. 0745-252013
lei. Tel. 0743-993373.
0723-559079. (82186) (81794)
(82027)
16 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

@ Vând Ford @ Vând Ford Fi- @ Vând Ford @ V â n d @ Vând trac- @ Vând Opel @ Vând Opel
Mondeo, an 1994, esta, motor 110 cmc Mondeo Ghia, motor combinã Joon Deer Vectra 1995, 1,7 die- Vectra B 16, an 1997
tor U650, stare bunã
1800 cmc, 116 CP, benzinã, consum 4,2 - 2,0 TDCI, an 2003, masa 3 m în stare de OPEL sel, euro 2, AC,
AC. Preþ 2050 euro.
5%, culoare albastru, de funcþionare. Preþ Klima, ABS, servo
180000 km, funcþionare. Preþ geamuri + oglinzi
Tel. 0744-130612 hidramatã, an 1991, rog climatronic, VT 2010, avantajos. Tel. 0742- neg. Tel. 0728- @ V Â N D total, dublu airbag,
(81919) seriozitate. Preþ 1850 OPEL ASTRA
electrice, proiectoare
CP 131, servo total, 863690. (80525) 273884. (82157) ceaþã, cotierã faþã geamuri electrice,
euro. Tel. 0720-355353. CARAVAN 1,7 DTI,
@ Vând Ford (82061) ABS, închidere MP3 Player,
@ Vând tractor AN 2000, ECHIPARE spate, volan piele,
Escort, an 2000 TD, centralizatã, geamuri ºi @ V â n d
U 650, perfectã stare ELEGANCE, AC, î n c h i d e r e î n c h i d e r e
senzori parcare,
@ Vând Ford oglinzi electrice cu
alarmã, ABS, SRS, de funcþionare. Preþ semãnãtoare porumb ABS, COMENZI centralizatã, radio centralizatã, oglinzi
Escort, 1,6, 16V, an dezaburire, SRS,
VOLAN, JANTE casetofon, 2 airbag-
î n c h i d e r e 1995, 184000 km, servo airbag, taxe la zi, neg. Tel. 0770- 6 rânduri SPC 6 în electrice, carte ser-
centralizatã, geamuri ALUMINIU, RADIO
total, ABS, închidere alarmã, ESP, scaun 775963, 0352-416218. stare bunã de uri, ABS, alarmã,
+ scaun ºofer CASS. + MAGAZIE vice, recent adusã.
centralizatã, geamuri ºi reglabil electric, (82020) jante aliaj. Preþ 3500
electrice. Preþ 3000
oglinzi electrice, airbag, funcþionare. Preþ CD. PREÞ 5600 Preþ neg. Tel. 0755-
dezaburire faþã - spate EURO NEG. TEL. euro. Tel. 0721-
euro neg. Tel. 0724-
trapã, impecabilã, recent @ Vând tractor 5000 lei. Tel. 0252- 401025, 0771-
199527 (81897) electric, jante aliaj, 0723-383959, 0788- 281866, 0740-
adusã. Preþ 2000 euro U 650, stare bunã de 358831. (82230)
neg. Tel. 0720-529190,
înmatriculat RO. Preþ 074811 (80773) 000743. (81711) 328478. (81843)
funcþionare,
@ Vând Ford 0726-343783 (82161) 7800 euro neg. Tel.
Fiesta 1997, 1248 semãnãtoare porumb.
0720-529190 (82220)
cmc, 75 CP, AC, im- Preþ neg. Tel. 0728-
@ Vând Ford
port Germania. Preþ Mondeo II, an 1997, 273884, 0723-599117.
1850 euro. E-mail diesel, ABS, AC, ESP, (82113)
draghici_mariusc alarmã, închidere MAZDA
@yahoo.com. Tel. centralizatã, @ V â n d
0763-627365 telecomandã, scaun @ Vând Mazda Combinã Class cu mo-
(81908) electric, jante magneziu, 626 diesel, motor 1998 tor Perkinson sau
cauciucuri noi, cmc, geamuri ºi trapã schimb cu autoturism.
@ Vând Ford
distribuþie nouã, e l e c t r i c ã , Preþ neg. Tel. 0751-
Mondeo, an 1994,
înmatriculatã, taxe la zi. neînmatriculatã în þarã, 463201. (82118)
1800 cmc, 116 CP,
Preþ neg. Tel. 0741- culoare roºie. Preþ 600
AC. Preþ 2050 euro.
430505 (82295) euro. Tel. 0752-042345. @ Vând tractor
Tel. 0744-130612
(82080) U 650 + plug. Preþ neg.
(81962) @ Vând Ford Tel. 0724-701107.
@ Vând Ford Escort Combi, 1,8 TD, (82125)
Mondeo 1,8 TDI, an an 1996, 187000 km,
1995, înmatriculat, climã, servo total, ABS, MAªINI @ Vând 2
ARS, SRS, închidere închidere centralizatã, AGRICOLE tractoare, unul 445 în
centralizatã ºi alarmã, geamuri ºi oglinzi stare bunã cu plug,
2 airbag-uri, geamuri electrice, airbag, @ V Â N D
înscris, unul japonez
+ oglinzi electrice, impecabilã, recent TRACTOR U 650 +
stare impecabilã. Preþ adusã RO. Preþ 2100 PLUG CU 2 cu dublu tracþiune.
3000 euro neg. Tel. euro neg. Tel. 0720- BRAZDE. PREÞ Preþ 130 mil ºi 80 mil
0 7 4 3 - 0 1 4 8 9 7 . 529190, 0726-343783 13000 LEI NEG. TEL. neg. Tel. 0723-
(81974) (82165) 0745-644509 (82238) 991328. (82155)

a n u n þ u r i a u t o c u f o t o g r a f i e - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 17
@ Vând Opel
Vectra, an 1996, 16 i,
geamuri electrice,
climã, închidere
centralizatã, jante
aliaj, servo total,
ABS, 4 airbag-uri,
taxa 480 euro. Preþ
3700 euro fix . Tel.
0745-757483.
(81727)
@ Vând Opel
Astra H, an 2006, Euro
4, înmatriculatã,
1.7CDTi, 101CP,
variante auto mai
ieftine. E-mail panes @ Vând Opel @ Vând Opel
@acasa.ro. Tel. 0743- Vectra diesel, 173000 Corsa 1993, 1195
116705 (81918)
km, an 1995, cmc, Euro 2, nr. roºii,
@ Vând Opel climatronic, full elec- programare RAR 12-
Corsa, an 2002, 1,0 cmc tric, ABS, MP3, 11-2008. Preþ 1250
benzinã, 100000 km, 4
uºi, euro 4, airbag-uri, comenzi pe volan, euro. E-mail
climã, radio - CD, închidere centralizatã, draghici_mariusc
culoare argintiu recent adusã. Preþ neg/ @yahoo.com. Tel.
metalizat, VT 2010. Preþ
var. Tel. 0745-311713. 0 7 6 3 - 6 2 7 3 6 5
4500 euro neg. Tel.
0252-362655. (81850) (81874) (81909)
18 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ Vând Opel @ Vând Opel
Ascona în stare de Astra H 1,7 CDTI, 101
cp, an 2005, climatronic,
funcþionare, an 1986,
navigaþie, comenzi
toate taxele la zi, ITP volan, geamuri electrice,
2010, diesel 1600 cmc, 8 airbag-uri, culoare gri
consum mic. Preþ neg. metalizat, înmatriculat,
Tel. 0740-026036. pilot automat. Preþ
(81856) 10000 euro. Tel. 0745-
730216, 0788-591265.
@ Vând Opel (82005)
Combi 1,7 D, an 1993, @ Vând Opel
înmatriculat RO, acte la Astra G 2,0 DTL, 16 V,
zi, stare de funcþionare an 2001, 4 airbag-uri,
bunã. Preþ 1150 euro. E- AC, geamuri electrice,
mail ctln4you recent înscrisã. Preþ
@yahoo.ro. Tel. 0742- 6500 euro neg/ var. Tel.
0770-691373. (82104)
334559 (81911)
@ Vând Opel
@ Vând Opel Astra Caravan, an 1993,
Vectra B, an 1996, motor 1,6 benzinã,
închidere, alarmã, injecþie, turelã, culoare
oglinzi ºi geamuri albastrã, nr. valabile,
electrice, ionizate, euro 2 cu taxa de
înmatriculare 208 euro.
înmatriculatã RO,
Preþ 1450 euro neg/ var.
proprietar, accept Tel. 0788-403991, 0788-
variante. Preþ 4300 euro 403992. (82137)
neg. E-mail
j u l y _ 4 _ n o d y @ Vând Opel
@yahoo.com. Tel. Astra Caravan, 1,7 die-
sel, an 1994, 169000 km,
0744-769037 (81914)
servo total, ABS,
închidere centralizatã,
@ Vând Opel
casetofon, trapã. Preþ
Omega, stare bunã de 2000 euro neg. Tel.
funcþionare. Preþ 2700 0720-529190, 0726-
euro. Tel. 0770-836113 343783 (82153)
(81937)
@ Vând Opel
@ Vând Opel Astra G 2,0 DTL 16V, an
Astra H an 2006, 2001, AC, geamuri
electrice, 4 airbaguri, re-
1.7CDTi, Euro 4,
cent înscrisã, acte la zi.
înmatriculatã. E-mail Preþ 6100 euro. Tel.
panes @acasa.ro. Tel. 0770-691373. (82164)
0743-116705 (81950)
@ Vând Opel
@ Vând Opel Astra Caravan 1,4, an
Astra, an 2000, Ecotec 1996, ABS, airbag-uri,
benzinã 1.6 Caravan, geamuri electrice
fumurii, închidere
foarte puþin rulat în þarã, centralizatã, culoare gri
meritã vãzut. Preþ 4600 metalizatã, stare
euro. E-mail nar_cla perfectã. Preþ 2600 neg.
@yahoo.com. Tel. Tel. 0252-317355, 0729-
0723-736807 (81964) 814150. (82167)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 19
@ Vând Renault
Laguna II, 1,9 TDI, an
RENAULT LA- 05.2003, 110000 km.
GUNA II, AN Preþ 7800 euro neg. Tel. RULOTE, VOLVO
2001, EURO 3, 0723-187736 (81900) REMORCI
CUTIE @ Vând Volvo
MANUALÃ 6+1, @ Vând Renault @ V â n d V40, full options, stare
GEAMURI Laguna 2, 2005, 1.9 remorcã de Padeº, 500 i m p e c a b i l ã ,
ELECTRICE Dci, înmatriculatã. Preþ kg, înscrisã în circulaþie. înmatriculatã Italia, cu
FAÞÃ ªI SPATE, neg. E-mail nint41 Preþ 1300 lei neg. Tel. toate actele la zi, se
OGLINZI @yahoo.com. Tel. 0746-556161. (82148) poate înmatricula în
REGLABILE 0722-692644 (81905) RO. Preþ 5300 euro neg.
ELECTRIC, Tel. 0744-993112.
SCAUNE @ Vând Renault (82049)
REGLABILE, Laguna 2, an 2005 SEAT
VOLAN 1.9Dci, înmatriculat.
REGLABIL, Preþ neg. E-mail nint41 @ Vând Seat
Toledo 1.6i, Euro 4, an
SENZORI @yahoo.com. Tel. VW
2003, recent adusã. E-
TEMPERATURÃ 0722-692644 (81920) mail panes @acasa.ro.
EXTERIOARÃ, Tel. 0743-116705 VÂND VW
SERVO - TOTAL, @ Vând Renault (81915) POLO 1,4 TDI 80
8 AIRBAGURI, Laguna 2, 1.9 DCi,120 CP, AN 2006, ABS,
CLIMATRONIC, CP, 2003. Preþ @ Vând Seat 6 AIRBAG-URI,
COMPUTER avantajos. Tel. 0788- Toledo 1.6i, 2003, Euro AC, GEAMURI
427716 (81936) 4, recent adus. E-mail
BORD, panes @acasa.ro. Tel. ELECTRICE
PROIECTOARE, 0743-116705 (81946) FAÞÃ, OGLINZI
@ Vând Renault
ÎNCHIDERE ELECTRICE ªI
Megan II, an 2004 @ Vând Seat
CENTRALIZATÃ, ÎNCÃLZITE,
impecabil, ITP 2010, Cordoba 1,4 i, an 1996,
RADIO CD CU HELIOMATE, 2
singur proprietar, geamuri electrice, servo
COMENZI LA
consum 4,5%. Preþ neg. direcþie, linie audio CHEI BRICEAG,
VOLAN, ABS,
Tel. 0744-705986. cass, închidere CULOARE
ESP, REVIZII LA centralizatã, airbag-uri,
(81990) recent adusã din NEGRU, FOLIE
REPREZENTANÞA
Germania. Preþ neg. Tel. GEAMURI
RENAULT. PREÞ @ Vând Renault 0728-322549 (82139)
6500 EURO NEG. AUTORIZATÃ
Super 5, 1600 diesel, 5
TEL. 0742- RAR, CD-MP3
L/ 100 km, an 1986, fãrã @ Vând Seat
072012, 0746- AKAY, 59000 KM,
ruginã, acte la zi. Preþ Toledo, euro 2, an 1995,
5000 KM
241995 750 euro neg. Tel. 0728- unic proprietar, recent
(81801) adusã, 1,8 climã, RULAÞI RO.
189690. (82008) geamuri electrice faþã - PREÞ 8900
VÂND spate, închidere,
@ Vând Renault proiectoare, computer EURO NEG. TEL.
RENAULT SYM- Scenic 1,9 DCI, an 0770-776538,
bord, servo total, ABS,
BOL NOU, FULL 2003, full options, 2 airbag-uri. Preþ neg/ 0741-486980
OPTIONS, MO- înscrisã, ITP 2010. Preþ var. Tel. 0745-454802 (80774)
TOR 1,4 MPI, 75 neg. Tel. 0740-218751. (82253)
CP, AN 2008, 297 (82009) @ Vând VW
@ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel @ V â n d KM. PREÞ 8.600 Passat, motor 1,9, an
Corsa, 1,0 cmc, an 1999, Astra, 2+1 uºi, 1,6 Ascona în stare de Peugeot 206, an 2006, NEG. TEL. 0751- @ Vând Renault
140000 km, VT 2010, 2 1999, 240000 km,
benzinã, euro 4, an funcþionare, an 1986, 48000 km, AC, fãrã 299779, 0744- Espace, an 1994, full
airbag-uri, benzinã, euro SKODA climatronic, VT 2009,
2001, ABS, servo, toate taxele la zi, ITP airbag, înmatriculatã. 519301 options, climã, ABS,
3, consum 4,5%, 4 uºi. (81806) 1250 CP, servo total,
comenzi volan, geamuri 2010, diesel 1600 cmc, Preþ 5300 euro neg. Tel. turbo diesel, adus re- @ Vând Skoda
Preþ 2300 euro. Tel. ABS, închidere
electrice, închidere consum mic. Preþ neg. 0767-673618, 0352- cent, stare impecabilã. Felicia, motor 1,9 die-
0788-263137, 0730- @ V â n d centralizatã, geamuri ºi
556040 (82177) centralizatã. telefon, ra- Tel. 0740-026036. 416218. (82204) Preþ neg. Tel. 0728- sel, consum 5%, an
Renault Megane, mo- oglinzi electrice, SRS,
dio CD cu magazie 4 (81856) 067978. (82170) 08.1997, combi, recent
@ Vând Opel CD, jante Al, str. @ V â n d tor 1,5 D, an oct. 2005, adusã. Preþ 2500 euro airbag, carte service,
Astra H 1,7 CDTI, euro Horaþiu, nr. 4. Preþ 4800 Peugeot, motor 1,6 i, an 72000 km, AC, VT @ Vând Renault neg. Tel. 0749-044641. taxe la zi, alarmã, ESP,
4, an 2005, 100000 km, euro neg. Tel. 0252- 1996, servo total, ABS, 2009, 82 CP, servo to- Clio Symbol, an 2006, (82115) numere Franþa, puþin
culoare argintiu 314617, 0740-257781 închidere centralizatã, tal, ABS, închidere 24000 km, AC, VT lovitã faþã stânga. Preþ
PEUGEOT
metalizat, stare foarte (82223) geamuri ºi oglinzi centralizatã, geamuri ºi 2010, CP 90, servo to- 2200 euro neg. Tel.
bunã. Preþ neg. Tel. @ V â n d electrice, casetofon, re- oglinzi electrice, 6 tal, închidere 0745-415930 (78494)
0743-138307. (82178) @ Vând Opel Peugeot 307 SW, 2000 cent adusã, stare airbag-uri, carte ser- centralizatã, geamuri ºi
vice, taxe la zi, volan MERCEDES
Astra, an 1995, motor impecabilã. Preþ 1800 oglinzi electrice, airbag, @ Vând VW
@ Vând Opel cmc HDI, 136 cp, reglabil, oglinzi
euro neg. Tel. 0720- carte service, taxe la zi, @
Vectra A, înmatriculat, 1,6 i, trapã + oglinzi + înmatriculatã 2006, încãlzite. Preþ 9200 V â n d Golf 4, 1,9 TDI,
529190, 0726-343783 CD Player cu 6 boxe, Mercedes 124, an 1993,
taxe la zi, instalaþie faruri electrice, servo 37000 km la bord, full euro neg. Tel. 0721- înmatriculat RO recent,
(82209) scaune ºi volan motor 2,5, 5+1 trepte,
GPL, alarmã, radio CD, total, recent adusã. Preþ 342848 (78829) an 2002, climatronic, 4
options. Preþ 14500 reglabile. Preþ 7800 trapã electricã, mahon,
stare bunã de 2000 euro. Tel. 0728- geamuri electrice +
funcþionare. Preþ 2500 651028 (82246) euro neg. Tel. 0723- @ V â n d euro neg. Tel. 0747- piele, 2 airbag-uri, SRS, oglinzi electrice, CD
euro. Tel. 0732-340289, 311964. (81854) Renault Laguna II, an 057367 (82174) neînmatriculatã. Preþ Player, airbag-uri, ABS,
0770-996659. (82201) @ Vând Opel RENAULT 2003, 1,9 DCI, 110 cp, euro neg/ var. Tel. 0762-
@ Vând Renault 827580. (81730) ESP, jante Al 16,
Astra, an 1994, motor @ V â n d 6 + 1 viteze, AC, ABS,
@ Vând Opel 1,6 i, consum 4,5%, VÂND RENAULT 19, motor 1,8 benzinã, culoare originalã,
Peugeot 206, 1,4 HDI, ESP, 8 airbag-uri, com-
Vectra 4X4, 4 uºi, mo- servo total, ABS, an 1993, consum 6%, @ V â n d proprietar. Preþ 7500
an 11.2004, culoare gri CLIO, AN 2007, puter bord, pornire
tor 2.0 i, an 1993, servo geamuri + oglinzi card, geamuri electrice geamuri electrice faþã, Mercedes 190 D, motor euro neg. Tel. 0745-
metalizat, 87000 km, 15000 KM, FULL
total, închidere trapã electricã, 2000 D, înmatriculat, 807235 (80760)
electrice, centralizare, AC, geamuri faþã OPTIONS, faþã, oglinzi electrice,
centralizatã, oglinzi închidere centralizatã, stare tehnicã foarte
faruri reglabile
electrice, Cd Player, trapã, RAR efectuat, electrice, RAR AFLAT ÎN
stare foarte bunã de bunã, @ Vând VW
electrice, radio CD, cârlig de
trapã, cauciucuri noi, re- acte la zi, recent adusã, 10.2010, unic GARANÞIE. Bora benzinã, an 2002,
comenzi volan. Preþ funcþionare, culoare remorcare, piese de
cent adusã. Preþ 1750 taxa mediu 210 euro. PREÞ NEG. TEL.
proprietar. Preþ 7000 7700 euro. Tel. 0724- viºiniu. Preþ 1950 euro rezervã. Preþ 2000 euro. 48000 km, motor 1,6.
euro neg. Tel. 0720- Preþ 2150 euro neg. Tel. 0743-640529
529190, 0726-343783 0751-911249, 0747- euro neg. Tel. 0765- 267696, 0770-835162. neg. Tel. 0742-872387 Tel. 0765-508078. Preþ neg. Tel. 0744-
(82203) 396698 (82254) 429261. (82034) (82245) (80595) (82242) (82150) 690588 (80767)
20 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ Vând VW Golf @ Vând trapã
3, 2 uºi, moto 1,4 i, an electricã Renault ºi trapã
1993, servo total, electricã VW Golf 3
închidere centralizatã, (defectã) + 4 anvelope cu
jante aliaj, proiectoare, jante 13 þoli. E-mail
draghici_mariusc
trapã, recent adusã. Preþ @yahoo.com. Tel. 0763-
1900 euro neg. Tel. 0720- 627365 (81906)
529190, 0726-343783
(82184) @ Vând motor
Dacia 1300 cu accesorii ºi
@ Vând VW Golf diverse piese ca: planetare,
3, 4 uºi, motor 1,8 i, an parbriz, capac portbagaj,
1993, servo total, uºi, etc. Preþ neg. Tel. 0352-
închidere centralizatã, 808893. (82173)
casetofon, dezaburire,
SRS, faruri reglabile. Preþ @ V â n d
electromotor 20 kw, 3000
2100 euro neg. Tel. 0720-
rot/ min, 380 V, cablu
529190, 0726-343783 alimentare din AL 100 ml
(82190) ºi întrerupãtor Ditu 380 V
nou. Preþ neg. Tel. 0352-
@ Vând VW 404507, 0729-851509.
Passat, motor 1,8 i, an (82182)
1996, servo total, ABS,
închidere centralizatã, @ Vând piese
geamuri ºi oglinzi orice tip de maºinã strãinã,
electrice, airbag, trapã, din dezmembrare. Preþ
casetofon, recent adusã. avantajos. Tel. 0744-
Preþ 2350 euro neg. Tel. 850758, 0726-115512
(82234)
0720-529190, 0726-
343783 (82198) @ Vând orice
piesã Opel Kadett, Vectra,
@ Vând VW Golf Astra, Omega, Calibra,
3 TDI, an 1995, volan Ford, Renault, Citroen,
reglabil, euro 2, 2 uºi. Preþ Peugeot, Daewoo: aripi,
neg. Tel. 0720-012566 capote, faruri, scaune, anii
(82255) (1980 - 2008). Tel. 0723-
667872, 0745-584999
@ Vând VW (82264)
Bora, an 2001, culoare
negru, motor 1,9 TDI, 115 @ Vând piese auto
din dezmembrare Dacia
cp, 4 geamuri electrice, 1300 ºi 1310. Preþ
oglinzi electrice, turelã avantajos. Tel. 0730-
electricã, jante aliaj, sistem 115666. (82188)
audio JVC, închidere
centralizatã. Preþ neg. Tel.
0732-134726. (82276)

@ Vând VW Golf
3, an 1997, 2 airbag-uri,
închidere centralizatã, re-
cent adusã. Preþ 2700 euro
neg. Tel. 0726-115512.
@ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW (82284)
Golf 3 benzinã, an 1993, Golf 3, 1996, electric, Passat, an 1994, nr. Caravele diesel, vopsea
4 uºi, închidere servo, trapã, 2 uºi, 1781 originalã, stare @ Vând VW Golf
Franþa, euro 2, acte la 4 Variant, an 2004, motor
centralizatã, servo cmc, 90 CP, Euro 2, im- impecabilã de VÂNZÃRI
direcþie, geamuri zi. Preþ 2700 neg. Tel. 1,9 TDI, 101 cp, culoare
port Germania. Preþ funcþionare, nr. Bul- argintiu, înmatriculat RO,
electrice, euro 2. Preþ 0730-823702. (82036) VÂND SCUTERE
1650 euro. E-mail garia. Preþ neg. Tel. climatronic, 10 airbag-uri, APRILIA,
neg. Tel. 0720-012566 0728-067978. (82101) , 4 geamuri + oglinzi YAMAHA,
draghici_mariusc @ Vând VW
(82256) electrice, ABS, ESP, cârlig PEUGEOT,
@yahoo.com. Tel. Bora 1,9 TDI, an 2001, remorcare. Preþ neg/ var.
@ Vând VW PIAGGIO, ETC CU
@ Cedez con- 0763-627365 (81910) 150000 km, carte ser- Polo, motor 1,4 i, an Tel. 0742-206520. PIESE DE
tract leasing VW Polo, (82309) REZERVÃ. PREÞ
vice, berlinã, ABS, ESP, 2001, AC, ITP 2010, 75
an 2008, climatronic, @ Vând VW NEG. TEL. 0744-
ASR, climatronic, CP, servototal, ABS, 494772
ABS, închidere Jetta 1.6i, Euro 4, an (80766)
centralizatã, geamuri ºi 2006, recent adusã. E- mahon, crom, full elec- închidere centralizatã,
oglinzi electrice, volan mail panes @acasa.ro. tric, pilot automat, geamuri + oglinzi CUMPÃRÃRI @ V â n d
reglabil, 4 airbag-uri, Tel. 0743-116705 volan piele reglabil, electrice, SRS, 4 motocicletã Suzuki, 600
motor 1,2 benzinã. Tel. (81916) jante aliaj, 8 airbag-uri, airbaguri, carte service, @ Cumpãr orice cmc. Preþ 2000 euro neg.
tip de maºinã strãinã, Tel. 0765-195803, 0352-
0740-242464 (80775) CD-player, cotierã, 6+1 ESP, recent adusã, avariate, înmatriculate ºi
@ Vând VW 808691 (81894)
trepte. Preþ 8000 euro. scaune reglabile pe neînmatriculate. Preþ
@ Vând VW Passat 2002, 1.9 TDi, înãlþime, jante AL. Preþ avantajos. Tel. 0744- @ V â n d
Passat 1,9 TDI, 116 cp, 131 CP, 150000 km, gri Tel. 0749-049871.
850758, 0726-115512 motocicletã Royal 200
(82043) 5000 euro neg. Tel. (82231)
an 2000, climatronic, închis, climatronic, cmc, Chopper, 3000 km,
0726-057457 (82142) garaj, 5 viteze, indicator
ABS, ESP, calculator computer bord, tapiþerie
@ Vând VW @ Cumpãr orice treaptã vitezã,
bord, 4 airbag-uri, plus, Mp3, parbriz maºinã, benzinar sau die-
Golf 4 TDI 1,9 culoare @ Vând VW funcþioneazã perfect. Preþ
geamuri + oglinzi + crãpat, mici sel, defecte sau avariate, ne/
Golf 3, 1,9 TD, an 1994, 5800 ron. E-mail onyay96
faruri electrice, zgârieturi(reparate). gri metalizat, înmatriculate, dupã anul @yahoo.com. Tel. 0745-
închidere centralizatã. înmatriculat, an 2005, servo total, închidere 1990 pentru piese. Tel.
Preþ 9150 euro neg. E- 162172 (81901)
Preþ euro neg/ var. Tel. centralizatã, trapã, re- 0723-667872 (82259)
mail ebiandrei carte service, adus în
0762-827580. (81732) cent adusã. Preþ 2450 @ V â n d
@yahoo.com. Tel. luna mai 2008. Preþ motoscuter Italjet, capaci-
euro neg. Tel. 0720-
@ Vând VW 0721-902255 (81927) 9400 euro neg. Tel. tate cilindricã 125 cmc,
529190, 0726-343783 stare perfectã, înscris în
Bora Variant, motor 1,9, 0743-116718. (82055)
(82147) circulaþie, VT 2010,
101 cp, an 2002, @ Vând VW
asigurare, unic proprietar,
climatronic, VT 2010, Golf 3, urgent. Preþ @ Vând VW carte identitate. Preþ neg.
@ Vând VW
srvo total ABS, ESP, 6 2000 euro neg. E-mail Passat 1,9 TDI, an Golf Combi, motor 1,8 Tel. 0729-936361.
airbag-uri, computer luumi06 @yahoo.com. 1995, 2 airbag-uri, AC, (82108)
i, an 1996, 187000 km,
bord, CD, cardkit Tel. 0723-996721 R/ CD Blaupunkt, stare @ Vând bicicletã
climã, servo total, ABS,
Nokia, închidere (81941) foarte bunã de din Italia, suspensie faþã-
închidere centralizatã, VÂNZÃRI
centralizatã, jante MG, fu n c þ i ona r e , spate, frânã disc. Preþ 350
anvelope noi, jante @ Vând VW oglinzi electrice, airbag, lei. Tel. 0721-210461
înmatriculat RO, ITP CD Player, recent @ Vând piese (82163)
rezerva + anvelope pe Jetta 2006, 1.6i, Euro 4. auto din dezmembrare
16", revizii la zi. Preþ E-mail panes 03.2010. Preþ 4500 euro adusã. Preþ 2600 euro Dacia 1300 ºi 1310. Preþ @ Vând scuter
8500 euro neg. Tel. @acasa.ro. Tel. 0743- neg. Tel. 0745-122390. neg. Tel. 0720-529190, avantajos. Tel. 0730- Piaggio. Preþ neg. Tel.
0741-010941. (81864) 116705 (81948) (82086) 0726-343783 (82152) 115666. (82188) 0751-178914. (82244)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 21

DE INTERES GENERAL
LICITAÞIE
Debitorul Soc. Cooperativa Meºteºugãreascã Cerna Orºova cu sediul
în Orºova, str. Decebal, nr. 9, judeþul Mehedinþi, înregistratã la Oficiul Registrului
Comerþului Mehedinþi sub nr. C25/3/2006, având cod de identificare fiscalã nr.
1614688 aflatã în procedurã de faliment în dosar nr. 4993/101/2007 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinþi, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de
insolvenþã Popescu Emil, cu sediul profesional ales în localitatea Hinova, str.
Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare:

-Scaun frizerie – 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 115,00 lei /buc;


-Dulap metalic 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 19,00 lei;
-Apometru 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 20,00 lei;
-Contor electric 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 26,00 lei;
-Boiler 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 15,00 lei;
-Cascã coafor 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 115,00 lei;
-Mantinele 5 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 0,75 lei /buc;
-Maºinã tuns 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 11,00 lei /buc;
-Butelie gaz 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 19,00 lei;
-Casã marcat 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 188,00 lei;
-Telefon mobil Sagem 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 19,00 lei;
-Telefon mobil Sagem 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 11,00 lei;
-Telefon mobil Sagem 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 11,00 lei;
-Telefon mobil Motorola 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 19,00 lei;
-Telefon mobil Alcatel 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 15,00 lei;
-Jaluzele verticale + garniºe 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 115,00
lei;
-Imprimantã HP deskjet 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 26,00 lei;
-Calculator PC 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 57,00 lei;
-Monitor 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 42,00 lei;
-Casã bani 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 188,00 lei;
-Maºinã de surfilat 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 263,00 lei /buc;
-Perforator 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 1,00 lei;
-Maºinã de cusut liniarã Super 3 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de
150,00 lei/ buc;
-Maºinã de cusut liniarã 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 150,00 lei/
buc;
-Maºinã de cusut zig-zag Minerva 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de
600,00 lei;
-Maºinã de cusut liniarã Paff 2 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei de 490,00
lei/ buc;
-Maºinã de surfilat Yamaho 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 1500,00
lei;
-Maºinã de cusut coloanã Necchi 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de
1875,00 lei;
-Maºinã de cusut cheiþã 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 1650,00 lei;
-Autoutilitarã Dacia 1304 TX 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 1500,00
lei;
-Autoturism Dacia 1310 TX Break 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de
750,00 lei;
-Chioºc metalic 1 bucatã cu preþ de pornire a licitaþiei de 300,00 lei.

Licitaþia va avea loc în localitatea Drobeta Turnu Severin str. Tudor


Vladimirescu, nr. 74, judeþul Mehedinþi la data de 24.10.2008, orele 13,00.
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la B.C.R.
Sucursala Drobeta Turnu Severin, pânã la data începerii licitaþiei, a unei cauþiuni
de 10% din preþul de pornire a licitaþiei.
Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul profesional
al lichidatorului din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi.
22 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
@ Vând MP4 @ V â n d
cu ecran color, nou @ Vând utilaje
camerã video
cu folie la cutie, digitalã, JVC, Mini frigorifice, motoare,
memorie 1Gb, slot DVD, slot card, vitrine congelatoare
de card, microfon, originalã Japonia, verticale faþã spate,
cascã, acumulator Mp3/Mpeg4, carte etc. Preþ neg. Tel.
încorporat, tehnicã, 2 0744-606313, 0352-
încãrcãtor, cãºti, 407296, 0352-
acumulatori,
cablu date, CD de @ V â n d 401513. (82196)
acumulator la priza,
instalare. Preþ neg. vitrinã pentru cald
toate accesoriile.
Tel. 0731-781095 de patiserie, str. Orly @ V â n d
(81935) Preþ 100 euro. Tel. nr. 48. Preþ 400 euro. vitrinã marfã ºi 2
SONY- Cumpãrãri 0723-530463 Tel. 0752-223721 frigidere. Preþ neg.
ERICSSON @ V â n d (82199) Tel. 0720-188999
@ Cumpãr (82171)
sistem satelit, antenã (82255)
@ Vând Sony telefoane mobile, Vând Tv
noi, second hand, parabolicã, jocuri @ @ V â n d
Ericsson K770i, 3.2
chiar ºi defecte . Preþ pentru console X- portabil pentru vitrinã marfã ºi 2 @ V â n d
NOKIA Mpx, slim, stand by
Box. Preþ neg. Tel. maºinã. Preþ neg. frigidere. Preþ neg. frigider. Preþ neg.
6 zile, card 512, neg. Tel. 0723-
@ V â n d 856454 (82095) 0252-333771 Tel. 0252-317660. Tel. 0720-188999 Tel. 0252-317660.
complet, cutie, (82287) (82175) (82285)
Nokia N95, 8 Gb, (82121)
variante. Preþ 550
nou cu folie. Preþ lei. E-mail bcostyy
neg. Tel. 0731- @yahoo.com. Tel.
781095 (81930) 0765-472759
(81954)
@ V â n d /
schimb Nokia 6300,
codat pe Spania, ALTE MODELE @ Vând Play-
Station 2 slim, card+ 6
nou în cutie. E-mail jocuri ºi joystick
@ V â n d
pysoiash_23 originale, variante.
telefon Zapp Z530i, Preþ 320 lei. E-mail
@yahoo.com. Tel. în garanþie. Preþ 100 bcostyy @yahoo.com.
0723-071313 RON. Tel. 0788- Tel. 0765-472759
(81942) 023782 (81902) (81958)

@ V â n d @ V â n d
laptop Acer Aspire memorii, hard-disc,
7220 17'’, Amd placã de bazã cu sau
Sempron 3600+, fãrã procesor, cu
video NVidia probã. Preþ neg. Tel.
7000M 256 Mb, 1 0252-317660
Gb DDR2, 120
@ V â n d (82286)
Laptop Acer, Intel Hdd, DVD-RW. E-
VÂNZÃRI 1.83 Ghz, 512 mail pysoiash_23
RAM, 80 Hdd, 128 @yahoo.com. Tel.
@ V â n d video, variante. Preþ
0723-071313 CUMPÃRÃRI
laptop Acer Aspire 350 euro. E-mail
b c o s t y y (81944)
9410, 17'’, Intel @ Cumpãr
@yahoo.com. Tel. componente calcu-
Pentium Dual Core 0765-472759 @ V â n d
lator, plãci video,
1.7GHz, 1 Gb (81955) Laptop MSI, 13.3"
HDD, memorii, etc.
DDR2, 120 Hdd, ultraportabil, Core Tel. 0252-333413,
@ V â n d
video 256 Mb. E- imprimantã HP, 2 Duo, 1 Gb DDR2, 0723-663086
mail pysoiash_23 nouã, în garanþie. în þiplã la cutie, (81878)
Preþ 300 lei neg. variante. Preþ 600
@yahoo.com. Tel. Tel. 0724-199527
euro. E-mail
0723-071313 (81896)
b c o s t y y
(81943) @ V â n d @yahoo.com. Tel. REPARAÞII -
Laptop P4 Fujitsu DIVERSE
@ V â n d 0765-472759
Siemens, nou în
Pentium III 500 garanþie cu cutie ºi (81957) Rezolv orice
MHz, 128 RAM, toate CD-urile de problemã în
8,4 Gb HDD, moni- instalare +CD cu @ V â n d d o m e n i u l
Windows Vista, 2 laptop Dell, camerã calculatoarelor la
tor, jocuri, muzicã. Gb RAM, 160 Gb 2 mega pixeli, d o m i c i l i u l
Preþ 3,9 mil. lei. Tel. HDD, procesor bluetooth, garanþie clientului. Tel.
0252-333413, Intel 2 CoreDuo
DVD/CD-RW. Preþ 3 ani, stare perfectã. 0252-333413,
0723-663086 neg. Tel. 0731- Preþ neg. Tel. 0724- 0723-663086
(81879) 781095 (81929) 199527. (82218) (81880)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 23
Vând centralã pe Vând þiglã Leu. Preþ
combustibil solid. neg. Tel. 0748-
Preþ 1000 lei. Tel. 227384, 0748-
0723-224386 227635 (82107)
(82100)
Vând þiglã Jimbolia,
Vând cazan aramã, Cap de Leu. Preþ neg.
capacitate 60 l, rãcitor Tel. 0731-901835
ºi cumpãnã. Preþ 1000 (82131)
DRESAJ CANIN. Vând cavou nou, 2 lei neg. Tel. 0740- Vând electromotor 20 Vând mobilã bucãtãrie
PREÞ NEG. TEL. locuri, lângã capelã, 936904 (82197) kw, 3000 rot/ min, nouã cu blat, TV color,
0746-128716 la poarta cimitirului 380 V, cablu aragaz, comodã,
ACCESORII-
(82266) vechi Sf. Gheorghe. Vând plapumã de alimentare din AL mobilã de sufragerie, VESTIMENTAÞIE- ALTE DOMENII
COSMETICE
Preþ neg. Tel. 0727- mãtase. Preþ neg. Tel. 100 ml ºi întrerupãtor colþar extensibil. Preþ ÎNCÃLÞÃMINTE
341169 (82179) 0352-802993. VÂND BUTOIAªI
Vând genþi de damã Ditu 380 V nou. Preþ neg. Tel. 0743-051689 TRANDAFIRI,
din piele, diverse (82227) neg. Tel. 0352- (82154) Vând palton damã DIVERSE
Vând loc de veci în
modele, culori ºi COLECÞII, 404507, 0729- astrahan, nou. Preþ CULORI. PREÞ
Cimitirul Vechi Vând calorifer 13 Vând urgent rafturi cu NEG. TEL. 0741-
mãrimi. Preþ 30 ron / ANTICHITÃÞI 851509. (82183) neg. Tel. 0252-
Ortodox. Tel. 0745- elemenþi din fontã. spoturi pentru 209148
buc în funcþie de 330371. (81756)
200979 (82111) magazin. Preþ neg. Tel. (82274)
cantitate. Tel. 0740- Colecþionar, cumpãr Preþ neg. Tel. 0720-
137005. (82085) obiecte de artã, mic 178543. (82263) 0788-506494 (82156) VÂND CASÃ DE
Vând hainã Alain
mobilier, picturi, BANI,
MAªINI ªI Vând pãtuþ copii din Delon negru, nou,
Vând ceas Tiso obiecte decorative, GREUTATE 1,5
UTILAJE Pal nou, str. Orly nr. bãrbãtesc. Preþ neg. TONE,
bãrbãtesc, înseriat, argintãrie, statuete, GOSPODÃREªTI 48, Dr. Tr. Severin. DIMENSIUNI
stare perfectã. Preþ sticlãrie, ceasuri, etc. Tel. 0252-330371.
INSTRUMENTE VÂND MOARÃ Preþ 300 lei. Tel. 0752- ÎNÃLÞIME 1,5 M,
200 euro neg. Tel. E - m a i l VÂND VASE (81757) LÃÞIME 0,70 M.
PENTRU MUZICALE GRÂU 2 223721 (82169)
0 7 2 4 - 1 9 9 5 2 7 . anonimus_wow PREÞ NEG. TEL.
BUCÃTÃRIE VALÞURI, RE-
(82215) @yahoo.com. Tel. VÂND Vând masã de blat, Vând adidas Umbro 0743-235399
DIN CORM- CENT (81793)
0721-663675 CHITARÃ picioare inox + 4 originali,1 buc, piele
NICHEL, 16 ACHIZIÞIONATÃ
(81904) BASS IBANEZ scaune, stare bunã. integral, culoare alb, Vând centralã termicã în
PIESE ÎN IMPORT. PREÞ
ERGODYNE Preþ 220 lei. Tel. 0352- noi, nr 42-42.5, stare de funcþionare, ca-
AMBALAJ NEG. TEL.
ANIMALE DE Vând maºinã de cusut (EDG 605), 5 802993. (82225) pacitate 35 KW, consum
ORIGINAL, 0745-305861, variante cu tel mobile. redus de lemne, meritã
COMPANIE Singer . Preþ neg. Tel. CORZI + TOC 0743-318970.
GARANÞIE 20 Vând mobilã de Preþ 120 lei. E-mail vãzutã. Preþ neg. Tel.
0720-178543. COMPACT DE (78489) 0722-341871 (80778)
ANI. PREÞ sufragerie Flandria, b c o s t y y
VÂND CÃÞEI (82260) BASS PEAVEY
NEG. TEL. ºifonier, 4 uºi cu
CIOBÃNESC GER- VÂND MACARA @yahoo.com. Tel. Vând casã de bani
0724-721133 TNT 150 W, CU supraînãlþare, 2 metalicã. Preþ 350 euro
MAN DIN DIFUZOR DW. PIVOTANTA 2 dormeze cu saltele, 2 0765-472759
(82271) neg. Tel. 0755-542988
P Ã R I N Þ I PREÞ NEG. TONE. PREÞ NEG. mese, dulap bucãtãrie, (81953) (82207)
EXCELENÞI, CU FUNERARE Vând centralã cu TEL. 0766- TEL. 0726-745592 alte piese de mobilier.
gazeificare, tip Vigas 498112, 0720- (81786) Preþ neg. Tel. 0252-
PEDIGREE,
Vând loc de veci în 40 kw. E-mail 313358, 0726-
PAªAPOARTE ªI Cimitirul Ortodox. 020858 Vând plug cu 2
piciorus_valentin (79567) 029744. (82294)
MICROCIP. PREÞ Preþ 5000 lei. Tel. @yahoo.com. Tel. brazde sau schimb cu
NEG. TEL. 0746- 0 7 2 3 - 3 6 4 4 0 4 0 7 2 2 - 5 1 0 8 8 6 Vând orgã Roland plug cu 3 brazde (pe
128716 (82267) (77925) (81922) þeavã), stare perfectã
VA-7, stare
de funcþionare, meritã
impecabilã. Preþ 1000 PRODUSE
vãzut. Preþ neg. Tel.
euro. Tel. 0727- AGRICOLE @ Cetãþean
LICITAÞIE 885091 (82093)
0252-350179, 0749-
877691 (82208)
german 58/178 cautã
partenerã plãcutã,
Vând þuicã foarte @ INTELECTUALA,
Vând urgent staþie bunã de cireaºã, A G R E A B I L A , subþiricã, maxim 40 ani,
În vederea înnoirii parcului cu echipamente tehnice SC peste 1,60 m, pentru
amplificare cu 2 boxe prunã, corcoduºã, în PROFUND MORALÃ,
Hidroconstrucþia SA Bucureºti, Sucursala Porþile de Fier CAUT PARTENER DE prietenie/ eventual
de 500 W ºi stendere, cantitãþi mari la
scoate la licitaþie urmãtoarele: Nr. crt. 1 – Denumire: VIAÞÃ CU STUDII cãsãtorie. Mã descurc în
bunã pentru petreceri MOBILIER preþuri acceptabile. E-
Transformator putere 20/6,3 kv – 1000 kva; Nr. inv. 2162486; SUPERIOARE, limba românã. Tel
în aer liber. Preþ neg. mail tatucu_jana SÃNÃTOS, FÃRÃ
preþ minim de vânzare – fãrã TVA: 5500; ST. Tehn. - APR. CAS; Vând canapea + 2 0252-338667 (81882)
Tel. 0742-278892 fotolii. Preþ 200 lei. @yahoo.com. Tel. VICII ªI OMENOS CU
2. Motocompresor MC10, 2164275 – 2100, APR. CAS.; 3. Placã 0763-862537 VÂRSTA ÎNTRE 56-61
(82206) @ Doresc sã
vibrantã, 2203262 – 1000, APR. CAS.; 4. Placã vibrantã, Tel. 0352-807985. (81938) ANI. TEL. 0770-729710 cunosc domniºoarã/
2203263 – 1000, APR. CAS.; 5. Locom. Dies. LDH70, 4010011 (81763) (82281) doamnã pentru
– 85000, APR. CAS.; 6. Locom. Dies. LDH70, 4010061 – 85000, Vând 60 de capre. prietenie, eventual
APR. CAS.; 7. Autoturism Dacia 1310, 4020512 – 3000, APR. Vând mobilã de Preþ neg. Tel. 0252- @ Tânãr senzual,
cãsãtorie. Cod. Cosmin
bucãtãrie din lemn brunet, 25 ani, 1,75 nu
CAS.; 8. Autoturism Dacia 1310, 4020513 – 3300, APR. CAS.; MATERIALE DE 388058, 0788- beau, nu fumez, sunt (81912)
masiv, stare bunã, 381706 (82103)
9. Autodep. LEA R 10215, 4020527 – 5900, APR. CAS.; 10. CONSTRUCÞII, dornic de o relaþie serioasã
formatã din bufet @ D o a m n ã
Autocamion R 10215, 4020717 – 5400 APR. CAS.; 11. INSTALAÞII cu o doamnã sau
mare, 2 corpuri Vând þuicã de prunã. domniºoarã între 20 - 24 pensionarã doresc
Autocamion R 10215, 4020721 – 4200 APR. CAS.; 12. suspendate, masã, cunoºtinþã cu domn
Vând tâmplãrie brad, Preþ 8 lei/l. Tel. 0732- ani, pentru prietenie
Autoutilitarã TV 12, 4020805 – 4100, APR. CAS.; 13. Pompa scaune ºi colþar pensionar. Cod Flora
dublã, ferestre ºi o uºã 138237 (82135) cãsãtorie. Cod Petre. Tel.
de beton, 2000176 – 2000, APR. CAS. tapiþat. Preþ 800 lei 0752-024911, 0748- (82192)
Licitaþia va avea loc la sediul sucursalei din str. Mareºal cu geam ºi feronerie, 127828. (81752)
fix. Tel. 0252-317412
Averescu, nr. 18 Direcþia Mecanizare în data de 17.10.2008, ora doi ani vechime. Preþ 45 ani, 174 cm, divorþat,
(82106)
200 lei. Tel. 0252- @ D o m n fãrã obligaþii, fost
10. Documente necesare solicitanþilor: - cerere de cumpãrare prezentabil 61 ani, 1,75/
332323, 0747- Vând mobilã TONETE- sportiv de performanþã,
(Direcþia Mecanizare Sucursala – formular tipizat); - 50 lei – 70, modest, curat, ordonat, doresc sã cunosc
taxa de înscriere la licitaþie (pentru fiecare mijloc de transport 047846. (81758) bucãtãrie, banchetã, CHIOªCURI sincer, situaþie materialã doamnã vârstã
solicitat); - 10% din preþul de începere a licitaþiei – garanþie de cu douã scaune bunã, locuinþã, maºinã,
Vând 35 plute în tapiþate, masã, corpuri Vând chioºc din apropiatã, sã îi placã
doresc cunoºtinþã doamnã
participare (se restitue celor care nu au câºtigat); - valoarea sportul, cãlãtoriile, sã
comuna Ilovãþ, sat suspendate, dulap de aluminiu cu geamuri 40 - 50 suplã cu aceleaºi
integralã a mijlocului de transport auto se achitã în cel mult 15 calitãþi, pentru prietenie, fie sincerã,
Ilovãþ. Preþ neg. Tel. pantofi, uºã interior. termopan. Preþ neg. sentimentalã,
zile de la câºtigarea licitaþiei. Informaþii suplimentare Serviciul petrecerea timpului liber,
0 7 4 8 - 3 5 7 7 6 9 Preþ neg. Tel. 0728- Tel. 0749-166499 nu va regreta. tel. 0770- romanticã. Tel. 0733-
Mecanizare, tel. 0252-314623.
(82097) 138870 (82144) (82081) 658954. (81762) 648299 (82277)
24 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

OFERTE CERERI

Angajez 2 @ Caut loc de


facturiste în muncã pe bazã de
domeniul de calculator. E-mail
activitate li7ere @yahoo.com.
vânzãri accesorii Tel. 0765-644921
pentru (81923)
tâmplãrie PVC,
aluminiu ºi @ ª o f e r
producþie geam permis categ. B, CE.
termopan. Se caut loc de muncã.
cer cunoºtinþe Rog ºi ofer
operare PC ºi seriozitate. E-mail
experienþã i u l i a n b 2 9
minim 1 an. Tel. @yahoo.com. Tel.
0722-824075 0767-817710
(81764) (81959)

@ Provident @ Doamnã 55
Financial România ani, doresc sã mã
cautã reprezentanþi angajez vânzãtoare
pentru acordarea de la un magazin sec-
împrumuturi în ond - hand, chioºc
Drobeta Turnu alimentar sau pâine.
Severin. Cerinþe: Tel. 0732-187497
studii medii, abilitãþi (82117)
de comunicare,
disponibilitate de a @ Tânãrã 30
lucra ca persoanã ani, economistã,
fizicã autorizatã. doresc sã þin
Câºtiguri atractive, contabilitate
program flexibil, primarã, solicit
pregãtire gratuitã! angajare chiar ºi
Sunã la (0252)9877, vânzãtoare. Rog
tarif normal (80204) seriozitate. Tel.
0732-294945
@ Societate
(82149)
comercialã angajeazã
muncitori calificaþi ºi @ Tânãrã 21
necalificaþi. Tel. ani, solicit angajare
0 7 2 1 - 2 8 3 9 4 7 ca operator calcula-
(80321) tor, cursul de
c a l i f i c a r e
@ Angajez ur-
profesionalã. Ofer ºi
gent ºofer taxi cu
experienþã ºi atestat.
rog seriozitate. Tel
Salariu atractiv. Ofer 0 7 5 2 - 1 3 1 3 9 4
ºi rog seriozitate (82185)
maximã. Relaþii la @ Caut loc de
telefon 0728-159059. muncã vânzãtoare
(80441) magazin alimentar,
@ S o c i e t a t e experienþã 12 ani în
comercialã angajeazã domeniu. Rog ºi
Operator PC. Relaþii ofer seriozitate. Tel.
le telefon 0723- 0 7 7 0 - 7 2 9 0 9 2
654103. (81751) (82189)
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 27
28 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

TIMP LIBER
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 29

FEMINA
30 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4
apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIP ANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT (CU MAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________ Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
________________________________________________________________________________________ Pentru anunþuri mai mari de 25 de cuvinte preþul se dubleazã.
Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelor de la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNT VALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

Chioºcuri unde se pot depune TALON VALABIL ÎN PERIOADA 17.10.2008 - 31.10.2008


taloanele pentru anunþuri O SINGURÃ
2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
17. Str. Criºan - Liceul Decebal 25 DE C U V I N T E
DROBETA TR.-SEVERIN 18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
01. Piaþa MEVA
02. B-dul Cerna (lângã PECO)
19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. A.
03. Str. Smârdan colþ cu Str. Saligny, Chioºc ASIDOR Numele ________________________ Prenumele ____________________________________________________
Calomfirescu 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
Decembrie 1918 Adresa _______________________________________________________________________________________
04. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim )
05. Autogarã
22. str. Horia colþ cu Piaþa Mircea Telefon ______________ Localitatea _________________________________ Semnãtura __________________
06. Complex “Central” (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
07. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
STREHAIA
Taloanele pentru anunþuri gratuite se ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.550
Nr.550
08. Chioºc RODIPET, str. Cicero
depun la chioºcul RODIPET din centrul
09. Chioºc RODIPET Stomatologie TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): ________________________________________________________________
oraºului
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean
ORªOVA _______________________________________________________________________________________________
Taloanele se depun la chioºcul _______________________________________________________________________________________________
12. Chioºc RODIPET, Dunãrea
Asidor, lângã Piaþa 1800.
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de
ALTE LOCALITÃÞI
_______________________________________________________________________________________________
CEC) Ta l o a n e l e p e n t r u a n u n þ u r i Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: ___________________________________________
14. Chioºc Piaþa Centralã gratuite se trimit prin poºtã pe Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica____________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi adresa redacþiei.
16.Chioºc T. Vladimirescu cu Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Independenþei
Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008 31
32 Piaþa severineanã 17.10-20.10.2008

www.piataseverineana.ro