MITUL LUI FAUST ÎN LITERATURĂ

În literatura exista numeroase mituri importante, dar unul dintre ele, mitul lui Faust, doctorul ce a făcut pact cu diavolul, a reprezentat o influentă semnificativă pentru literatură şi în general arta secolului 19. Wagner şi Marlowe s-au folosit de mitul lui Faust pentru a-şi crea operele, dar Goethe a fost cel care prin piesa lui de teatru a lăsat în istorie o adevărata imagine a lui Faust. Acest mit a fost abordat în nu mai puţin de 2000 de opere, de către aproximativ 1400 autori, dar în acest eseu, eu voi analiza doar „Faust” de Goethe. Lucrarea de faţă propune un scurt periplu analitic şi sintetic în vastul teritoriu al miturilor. Şi nu e vorba de un mit oarecare, ci de una dintre cele mai cunoscute, răspândite şi interpretate naraţiuni ale culturii europene, începând cu epoca Renaşterii şi până în vremurile modernităţii, chiar până în zilele noastre. Faust a încetat demult să mai fie un simplu personaj legendar cu o existenţă ce stă sub semnul misteriosului, la graniţa dintre adevăr şi ficţiune; el nu mai e nici măcar eroul impresionant creat de Marlowe sau Goethe; în fond, Faust şi faustismul înglobează o vastă şi mereu actuală problematică a omului şi a naturii sale duale. Poemul dramatic Faust de Goethe este una din operele cele, mai reprezentative ale epocii care a pregătit prăbuşirea feudalităţii şi absolutismului, a trăit marea revoluţie din Franţa şi a văzut, limpezindu-se din încercările acelui timp, zorile unei lumi în care se lămureşte un alt sens al existenţei omeneşti, adică a epocii întinse peste ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea şi peste cele dinţii ale secolului următor, întocmai ca Orestia lui Eschil, ca Divina Comedie & lui Dante sau ca dramele lui Shakespeare, opere deopotrivă ale unei mari răscruci, când crugul lumii se întoarce şi înţelesuri noi se încheagă, Faust al lui Goethe concentrează în sine experienţele cruciale şi concluziile unei perioade din istoria lumii. Această semnificaţie a poemului său, Goethe a obţinut-o aducând în scenă oameni vii şi întâmplări mişcătoare sau zguduitoare, apoi o întreagă lume de alegorii şi simboluri, capabile să încline fruntea cea mai gânditoare.

Multele reflecţii trezite de poemul numit de Goethe „o tragedie"se desprind dintr-o expunere dramatică în care meditaţia se amestecă cu dialogul realist. aşadar de la ce ar putea denota sau conota noţiunea de “mit”. dar să şi adauge lămurirea acelor semnificaţii devenite mai clare omului de azi. Autorul german foloseşte o mulţime de alegorii şi motive. lirismul cu umorul. Paginile de faţă. Poemul lui Goethe înlănţuie şi târăşte pe cititorii lui. Înainte de a pătrunde efectiv în universal polisemantic al mitului faustic. dorinţa de ceartă şi spiritul negativ al omului. îşi propun să grupeze din nou rezultatele mai de seamă ale cercetării mai vechi. o limbă la fel de bogată. reuşind să-şi salveze sufletul. Marea complexitate a acestui poem şi rolul pe care-l poate juca în viaţa intelectuală a oricui cer o călăuză. dorind să se facă utile cititorilor. o figuraţie mai numeroasă. atâtea imagini şi atâtea idei. cu scopul de a aduce în prim-plan semnificaţiile tuturor întâmplărilor. deoarece Goethe a transpus prin diavol răutatea. de tonuri. Faust porneşte într-o călătorie plină de aventuri şi obstacole. Asemenea lui Ulise. Faust şi-a dat seama de acest lucru. iar în căutarea să. se cuvine să stabilim un cadru general. însă doar în operă lui Goethe şi a lui Lessing. căci în schimb diavolul primeşte ceea ce pentru noi nu semnifică mult. cei doi eroi având multe de învăţat de pe urma călătoriilor. un drum iniţiatic. e bine să pornim tocmai de la acest aspect formal: al naraţiunii faustice văzute ca mit. . îl robeşte cât timp îl parcurge şi produce neîncetata dorinţă de a-l relua şi de a-l gândi din nou. este nevoit să treacă anumite probe. El are o dorinţa înnăscută de a afla cât mai mult despre lumea materială şi cea spirituală. Pentru a ajunge la împlinire sau cunoaştere absolută. Pe parcursul operei pare că Mefistofel este mai uman decât Faust. alcătuieşte pentru fiecare din aceştia o experienţă esenţială a vieţii. frumosul clasic cu fantasticul şi cu grotescul medieval. până când realizam ca sufletul ne ajuta să supravieţuim în o lume rece. el fiind toată lumea. mai multă artă şi mai multă ştiinţă. De asemenea. având toate calităţile dar şi defectele ei. iar interpretările şi nenumăratele abordări care l-au însoţit au tins spre o înţelegere de tip mitologic a problemei. pactul faustian pare a fi calea cea mai uşoară. Sau cel puţin nu are importanţă. dar de obicei oamenii îşi dau seama de acest lucru când este prea târziu. sufletul. ritmuri atât de variate. nimeni fiind ca el. un fundament al demersului nostru. Puţine sunt operele literaturii care să fi introdus în ţesătura lor un tezaur mai mare de motive. aceeaşi curiozitate. Dacă Faust a devenit un arhetip al condiţiei umane. dar amândoi au aceeaşi sete de cunoaştere. Faust reprezintă omenirea. care uneori coincid cu limitele umane.

antropologi. “iudeo-creştinismul consideră de domeniul <<minciunii>> şi al <<iluziei>> tot ce nu era justificat sau validat de unul din cele două Testamente”. Funcţia lui e de a revela modele şi de a oferi astfel o semnificaţie atât lumii. timpul fabulos al <<începuturilor>>”. el însuşi instituie un model cultural perpetuat până în zilele noastre la unele grupări etnice. El remarcă golirea de semnificaţie. Dacă i s-au retractat înţelesuri ori i s-au adăugat altele noi. La rândul său. filozofi. prin intermediul lui. născându-se în unghiul de incidenţă între planul cosmic şi planul uman (.. În fond. cât şi existenţei omeneşti”. sociologi.. lingvişti. el “e întotdeauna povestea unei <<faceri>>. un etalon axiologic în toate domeniile în care omul a gândit şi acţionat. fie temporal în natura ambiantă sau în universul vizibil sau nevăzut”. Romulus Vulcănescu îşi reprezenta mitul ca pe “un răspuns episodic sau complexat la o întrebare incitantă”. monolitică. el este o istorie “absolut adevărată (pentru că ea se referă la nişte realităţi) şi sacră (pentru că ea este opera fiinţelor supranaturale)”. “mitul se referă întotdeauna la o creaţie”. mythos a sfârşit prin a indica “tot ce nu poate exista cu adevărat”. mitul este o paradigmă. iar James George Frazer considera mitul ca fiind interior evoluţiei spirituale omeneşti în trei mari etape: . Eliade oferă o bază suficient de solidă pentru a demara. istorici ai culturii sau ai religiilor au încercat să-i fixeze cadrele şi să-i delimiteze locul pe care l-a ocupat de-a lungul întregii istorii a umanităţii. Opus atât lui logos cât şi. lui historia.). “Mitul” este termenul proteic care a avut capacitatea organică de a se adapta mereu diferitelor cicluri evolutive ale culturii. supranaturale) şi dezvăluie sacralitatea (sau numai caracterul supranatural) operelor lor”. în sine. În Aspecte ale mitului. dar şi faptul că sfera sa de cuprindere şi înţelegere se lasă greu de încadrat într-o simplă definiţie schematică. aceasta nu a afectat prea mult structura sa viguroasă. Miturile revelează aşadar activitatea lor creatoare (a personajelor mitologice. pornind de la lucrarea lui.Se cunoaşte foarte bine natura prolifică a termenului. mai mult. de substanţă metafizică a mythos-ului o dată cu vechii greci. nici de moralitate. În viziunea lui Eliade. Există aproximativ 500 de formulări asupra naturii şi problematicii mitului. Eliade stabileşte mitului şi o funcţie precisă: aceea “de a înfăţişa modelele exemplare ale tuturor riturilor şi ale tuturor activităţilor omeneşti semnificative”. mai târziu. o garanţie de bunătate. “mitul povesteşte o istorie sacră: el relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial. Victor Kernbach vede în mit “o naraţiune tradiţională complexă. relevarea accepţiunilor ce vizează mitul. Pe de altă parte. omul “construieşte imaginar explicarea concretă a fenomenelor şi evenimentelor enigmatice cu caracter fie spaţial. În plus. Istoricul religiilor concluzionează: “Mitul nu este.

Teogonice ori cosmogonice. de natură. semnificativă şi exemplară pentru întreaga specie umană. Simbolice. re-creat.. originară. percepute ca fiind adevărate. o realitate vie. textelor literare care l-au introdus în circuitul mitologic şi care i-au sporit din plin valoarea şi semnificaţiile latente. miturile nu şi-au pierdut. se datorează nu omului primitiv şi nici manifestărilor primordiale. mai mult sau mai puţin. prin vocea lui Roland Barthes. metafizice şi compacte. asemenea corpului uman. La fel stau lucrurile şi în cazul lui Faust: potenţat. filonul faustic a penetrat veacurile prin chiar dimensiunea să reprezentativă.. Dimensiunile sale şi amprenta de neşters pe care a lăsat-o în cultura europeană. totemuri. acest fapt ar explica asemănările excepţionale între mituri şi motive mitice din cele mai variate culturi. resuscitat. După Jung. descinzând de la izvoarele etimologice originare. ştiinţă. cu toate acestea. Faust însumează valoare arhetipală. el rămâne totuşi un mit. În majoritatea dintre ele se vorbeşte de omul arhaic şi de concepţiile lui sacralizate. ci şi profund umană. Abordarea semiotică modernă. cosmos. în timp. Acesta. Există totuşi o diferenţă semnificativă: mitul despre care noi vom vorbi nu deţine elementele evidenţiate mai sus. Exploatând din plin metoda psihanalitică. natura lui nu e nici pe departe una sacră şi. un mit de o mare anvergură. În ciuda patinei literare evidente. Philippe Sellier face tocmai această distincţie între miturile etno-religioase şi cele literare. religie. Bronislaw Malinowski considera că “într-o comunitate arhaică. mesaj. impactul marcant asupra conştiinţei umane. El face parte dintr-o altă categorie. limbaj. dă o definiţie fragmentară.magie. Multe perspective şi numeroşi afluenţi vin să-şi aducă aportul la decelarea sensurilor profunde ale mitului. Istoria lui e mai mult verosimilă decât veridică. sunt anonime şi colective.). ele pierd funcţia fondatoare şi veridică. mitul nu este o simplă istorie povestită. Dacă primele au un caracter fondator. mitul faustic nu-şi va pierde nici un moment statutul de model exemplar pentru toate generaţiile care vor mai sta sub semnul implicaţiilor sale profunde. nu doar literară. despre care se crede că s-a petrecut în timpuri străvechi şi că influenţează în continuare lumea şi soarta oamenilor”. reprezentări supranaturale şi reificări ale fantasticului. Claude Lévi-Strauss asemăna mitologia cu un cod cu ajutorul căruia “gândirea sălbatică îşi construieşte diferite modele de lumi”. Aşadar. ci literaturii. . legate de creatorii lor. ci o realitate trăită (. se presupunea a avea mai mult sau mai puţin aceeaşi structură pentru toţi oamenii. Carl Gustav Jung sugera că miturile ar fi expresia subconştientului colectiv al umanităţii. generică şi vădit umanistă. celelalte sunt. adică în forma să vie. mitul semiotic modern se identifică mai bine cu termeni precum: vorbire. discurs. aluzivă şi lipsită de centralitate a mitului.

a aspiraţiei umane orientate spre universalitate. ca voinţă de a se afirma în individualitatea să în raport cu haosul lumii. Faust aduce pe scena literară o nouă dramă a cunoaşterii. carnavalul de la curtea regelui. care este tolerant. de universalitate. Deşi opera nu are mesaje creştine. omul fiind trimis pe drumul cel bun. nici spiritual. dar tot ce este născut din aceasta este şi pe un timp scurt. Astfel sufletul faustic poate fi definit ca fiind în o continuă căutare. exemplu fiind fiul lor. ci doar o nuntă a imaginaţiei. Eforion. în ultimă instantă. La fel ca personajul său. dar asta este datoria să şi spre deosebire de alte opere în care mitul apare. a căutărilor de sensuri ultime care să confere finalitate şi scop perindării omului pe acest pământ. conferindu-i valenţele unui eveniment cosmic. deoarece acolo nu a existat iubire adevărată. prin rotirea să înaintea soarelui. Faust evoluând pe parcursul operei. Homunculus sau Wagner. spre găsirea. Diavolul fiind o parte din acest univers. străduindu-se fără oprire de a ajunge mai sus. ci mai ales un poem al deveniri cosmice. distilate pe parcursul a peste şaizeci de ani de viaţă. Goethe se afirmă. îngerii îl primesc deoarece un om ce se străduie fără oprire este demn de a fi primit în ceruri. creaturile din noaptea valpurgica. în tonul epocii. şi setea de viaţă. întocmai ca un raţionalist dornic să pătrundă adevăratul sens al vieţii. s-a străduit mereu să fie mai bun. În viziunea lui Goethe la baza concepţiei . În drumul său spre rai. spre divinitate. a mijloacelor sau a telurilor mântuirii. Acesta reprezintă calitatea cea mai de preţ a eroului. dând formă şi instituind prin forţa-i creatoare. un element esenţial. Mefistofel nu se poate atinge de sufletul luiFaust. La originea lui „Faust” ca elemente structurante ale concepţiei artistice. care sunt elemente esenţiale în viaţa lui Faust dar în acelaşi timp au o urmă de comic în acel univers.Tema principală în Faust o reprezintă viaţa omului şi dorinţa sa de cunoaştere respectiv de putere. Opera este în acelaşi timp şi tragică dar şi comică. Elementele comicului sunt îndeosebi cele ale fantasticului: Mefistofel. a omului. care nu s-a oprit niciodată din lucrul său. Este sugerată perpetua alternantă a luminii cu întunericul care devine un atribut exclusiv al pământului care. Pariul cu Mefistofel nu este pierdut deoarece până la urmă Faust nu a fost satisfăcut nici emoţional. nici intelectual. Operă reprezentativă a iluminismului german. cauzează aceste schimbări. Prologul în cer trasează coordonatele cadrului în care se va desfăşura conflictul sufletesc. se observa viziunea lui Goethe faţă de Dumnezeu. Faust nu rămâne peste veacuri doar creaţia capitală a unei vieţi artistice. sunt titanismul. neputând fi deviat. Deasemenea căsătoria din partea a doua cu Elena nu l-a putut elibera pe Faust în pact. Răul este mereu înfrânt. în care totul este perfect. În operă întâlnim motivul mântuirii prin străduinţa. Tragedia faustică se prefigurează aici sub forma unei alegorii a unui fenomen divin.

pe măsura conturării substanţei poemului numit tragedie. Conflictul faustic se construieşte pornind de la insatisfacţie şi vină. de a-şi transforma impulsurile în expresie senzorială. . nereuşind să capteze în formulele sale marile taine ale fiinţării. când Faust. suportă o concretizare din ce în ce mai mare. întâlneşte frumosul limitat sub chipul unei fiinţe omeneşti. Acest conflict sintetizează esenţa năzuinţei faustiene şi. şi impulsul de a-şi pune imediat în acţiune simţămintele şi instinctele. în mişcarea lui spre universul nelimitat. ştiinţa este părăsită ca orgoliu van al umanităţii. depăşită prin suferinţă de Faust.sale artistice ar sta conflictul între impulsul său către adoraţie. spre veneraţie în genere. Vina tragică apare însă ca urmare a conflictului dintre dragoste şi titanism. Speranţa şi dorinţa care-şi caută împlinirea în fiinţa iubită sunt prea nelimitate ca să fie satisfăcute de aceasta. iar mai apoi ca fiind atât de departe de fapta adevărată. Războiul dintre setea de universalitate şi dorinţa de individualitate poate lua forma conflictului între voinţa de a trăi clipa ireversibilă şi aceea de a fi propulsat în veşnicie. Ştiinţa este părăsită. ca să-şi afle odihna în ea. dintre lume şi făptură. prea vaste. dintre veşnicie şi clipă. într-o formă de exprimare pe cât posibil păgân senzorială.