Sunteți pe pagina 1din 15

1

Acte normative in domeniul asigurarilor: Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigur rile i reasigur rile n Romnia , Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigur rile i reasigur rile n Romnia, lege nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigur rilor, lege nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiar i falimentul societ ilor de asigurare, lege nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind societ ile de asigurare i supravegherea asigur rilor, lege nr. 432 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor m suri privind vehiculele rutiere nmatriculate. Asigurare - opera iunea prin care un asigur tor constituie, pe principiul mutualit ii, un fond de asigurare, prin contribu ia unui num r de asigura i, expu i la producerea anumitor riscuri, i i indemnizeaz pe cei care sufer un prejudiciu pe seama fondului alc tuit din primele ncasate, precum i pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activit ii desf urate; Asiguratorul este societatea comerciala obligate a plati anumite sume de bani ( indemnizatie de asigurare) la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare sau de lege. Asiguratul este persoana fizica sau juridical care intra in raporturi juridice cu asiguratorul fie in virtutea legii, fie prin incheierea unui contract de asigurare. In aceste raporturi de asigurare mai poate interveni o terta persoana, beneficiarul asigurarii, careia asiguratorul urmeaza sa-I plateasca indemnizatia de asigurare la realizarea evenimentului prevazut in contract.

Riscul asigurat este un eveniment viitor, posibil, dar incert la care sunt expuse bunurile ori patrimonial sau viata si sanatatea unei personae. Asigurarea se face tocmai impotriva acestor pericole. Nu exista risc daca evenimentul s-a produs inainte de existenta contractului de asigurare. Prin obiectul asigurarii se intelege ceea ce s-a asigurat si anume anumite bunuri, valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului Prin interesul asigurarii se intelege dauna efectiva, evaluabila in bani, pe care asiguratul o poate suferi in caz de pieire sau degradare a bunului asigurat. Interes la asigurare pot avea: proprietarul, uzufructuarul, creditorul cu garantii reale, depozitarul, persoanele din familia proprietarului. Suma asigurata este suma maxima in limita careia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare la ivirea cazului asigurat. In cazul asigurarilor de bunuri suma asigurata nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a bunului la data asigurarii. In cazul asigurarii de raspundere civila, suma asigurata se stabileste prin conventie, iar in cazul asigurarii prin efectul legii prin acte normative. In cazul asigurarii de persoane suma asigurata nu este limitata. Prima de asigurare este suma de bani pe care o plateste asiguratul asiguratorului pentru asumarea riscului. Acesta este numita si prima bruta si se compune din prima neta, destinata formarii fondului necesat platii indemnizatiilor de asigurare si prima adios destinata acoperirii cheltuielilor si profitului asiguratorului. Indemnizatia de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului la survenirea cazului asigurat. Dauna de asigurare se numeste prejudicial suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.

Clasificarea asigur rilor


 Dupa forma de realizare se disting dou grupe de asigur ri: asigur ri prin efectul legii (obligatorii) i asigur ri facultative (contractuale). Asigur rile prin efectul legii se caracterizeaz prin faptul c rela iile de asigurare dintre asigura i i asigur tor sunt reglementate prin acte normative cu caracter obligatoriu.

Asigur rile facultative (contractuale) se caracterizeaz prin faptul c rela iile dintre asigura i i asigur tori se stabilesc prin liberul consim mnt al p r ilor, n baza unui contract de asigurare.  Dup obiectul asigur rii se disting trei grupe sau ramuri de asigurare i anume: asigur ri de persoane, asigur ri de bunuri i asigur ri de r spundere civil .

Asigurarea de bunuri n asigurarea de bunuri, asigur torul se oblig ca la producerea riscului asigurat s pl teasc asiguratului, beneficiarului desemnat al asigur rii sau altor persoane n drept o desp gubire. Desp gubirile ce se pl tesc de asigur tor se stabilesc n func ie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Asigurarea de persoane Aceasta categorie se refera la asigurarile de viata, asigurarile de accidente si boala, si la asigurarile de sanatate. Asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca o indemnizatie de asigurare. Indemniza ia de asigurare se pl te te asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. n cazul decesului asiguratului, dac nu s-a desemnat un beneficiar, indemniza ia de asigurare se pl te te mo tenitorilor legali ai asiguratului. Asigurarea de r spundere civil n asigurarea de r spundere civil , asigur torul se oblig s pl teasc o desp gubire pentru prejudiciul de care asiguratul r spunde n baza legii fa de ter ele persoane p gubite i pentru cheltuielile f cute de asigurat n procesul civil. Prin contractul de asigurare se poate cuprinde n asigurare i r spunderea civil a altor persoane dect a celei care a ncheiat contractul. Drepturile persoanelor p gubite se vor exercita mpotriva celor r spunz tori de producerea pagubei. Desp gubirea se stabile te pe baza conven iei dintre asigurat, persoana p gubit i asigur tor, potrivit contractului de asigurare ori prin hot rre judec toreasc . Asigur ri de credite i garan ii, asigur ri de pierderi financiare i alte asigur ri

Asigur rile de credite i garan ii au ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate general , de credit de export (cu excep ia celor reglementate prin legi speciale), de vnzare cu plata pre ului n rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum i de garan ii directe sau indirecte.  Dup natura rela iilor dintre p r i implicate n asigurare putem distinge: asigurarea direct , coasigurarea, reasigurarea i bancasigurarea. Asigurarea direct este o asigurare propriu-zis , implicnd nemijlocit n mecanismul asigur rii asiguratul i asigur torul, ntre care intervine, dup caz, contractul sau poli a de asigurare. Este asigurare tradi ional i are o larg sfer de cuprindere, viznd toate ramurile. Coasigurarea este opera iunea prin care doi sau mai mul i asigur tori subscriu acela i risc, fiecare asumndu- i o cot -parte din acesta. Fiecare coasigur tor r spunde fa de asigurat numai n limita sumei pentru care s-a angajat prin contract. Reasigurarea este opera iunea de asigurare a unui asigur tor de c tre alt asigur tor, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigur tor. Prin reasigurare: a) asigur torul, n calitate de reasigur tor, prime te prime de reasigurare, n schimbul c rora contribuie, potrivit obliga iilor preluate, la suportarea indemniza iilor pe care reasiguratul le pl te te la producerea riscului care a f cut obiectul reasigur rii; b) asigur torul, n calitate de reasigurat, cedeaz prime de reasigurare, n schimbul c rora reasigur torul contribuie, potrivit obliga iilor preluate, la suportarea indemniza iilor pe care reasiguratul le pl te te la producerea riscului care a f cut obiectul reasigur rii; c) prin opera iunea de retrocesiune reasigur torul poate ceda, la rndul s u, o parte din riscul acceptat. Bancasigurarea constituie sistemul de parteneriat dintre b nci i societ ile de asigurare, n vederea promov rii reciproce a serviciilor specifice pe care le ofer clien ilor i, desigur, n ideea sporirii aderen ei la pia a presta iilor bancare i de asigur ri. Contractul de asigurare

Prin contractul de asigurare, contractantul asigur rii sau asiguratul se oblig s pl teasc o prim asigur torului, iar acesta se oblig ca, la producerea riscului asigurat, s pl teasc asiguratului, beneficiarului asigur rii sau ter ului p gubit desp gubirea ori suma asigurat , rezultat din contractul de asigurare ncheiat n condi iile prezentei legi, n limitele i la termenele convenite. Contractul de asigurare se incheie sub forma scrisa. Contractul de asigurare va cuprinde: a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul p r ilor contractante; b) obiectul asigur rii: bunuri, persoane, r spundere civil , credite i garan ii, asigur ri de pierderi financiare, alte asigur ri; c) riscurile ce se asigur ; d) momentul nceperii i cel al ncet rii r spunderii asigur torului; e) primele de asigurare; f) sumele asigurate. ncheierea contractului de asigurare se probeaz cu poli a de asigurare sau cu certificatul de asigurare emis i semnat de asigur tor ori cu nota de acoperire emis i semnat de brokerul de asigurare. Asiguratul este obligat s pl teasc primele de asigurare la termenele stabilite n condi iile de asigurare. Plata primelor de asigurare se face integral sau n rate pl tibile la termenele scadente prev zute n contract. Asigur torul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaz pn la sfr itul anului de asigurare. n cazul producerii riscului asigurat, asigur torul va pl ti indemniza ia de asigurare n condi iile prev zute de contractul de asigurare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este autoritatea administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica, al carei scop principal este apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare in Romania. Aceasta adopta avize, norme, decizii si circulare, sub semnatura presedintelui, dupa deliberare in sedinte. Normele sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are urmatoarele atributii:
y

elaboreaz i/sau avizeaz proiectele de acte normative care privesc domeniul asigur rilor sau care au implica ii asupra acestui domeniu, inclusiv reglement rile contabile specifice domeniului asigur rilor, dup

consultarea cu asocia iile profesionale ale operatorilor din asigur ri, iar n ceea ce prive te reglement rile contabile, i dup avizul/informarea, dup caz, potrivit legii, a Ministerului Finan elor Publice; de asemenea, avizeaz obligatoriu toate actele administrative individuale care au leg tur cu activitatea de asigurare; autorizeaz asigur torii, reasigur torii i brokerii de asigurare i/sau de reasigurare s desf oare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere n asigur ri i/sau n reasigur ri, dup caz, i aprob orice modificare a documentelor sau condi iilor pe baza c rora s-a acordat aceast autorizare; aprob , n vederea acord rii avizului prealabil pentru nregistrarea ca asigur tor sau reasigur tor, ac ionarii, direc i i/sau indirec i, n baza prevederilor normelor emise n aplicarea legii; autorizeaz practicarea asigur rilor obligatorii stabilite prin lege i ncaseaz ca venituri proprii o contribu ie procentual din valoarea primelor brute ncasate, aferente asigur rilor respective, n vederea exercit rii supravegherii i controlului activit ii de asigur ri obligatorii; aprob i, dup caz, retrage aprobarea, n condi iile legisla iei n vigoare i ale normelor emise n aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigur torilor, reasigur torilor, brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare i avizeaz i, dup caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protec ie a victimelor str zii; aprob divizarea sau fuzionarea unui asigur tor/reasigur tor/broker de asigurare i/sau de reasigurare autorizat n Romnia, n condi iile prezentei legi i ale normelor emise n aplicarea acesteia. Aprobarea se d , de la data depunerii documenta iei complete, n termen de 90 de zile pentru asigur tori/reasigur tori i n termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare i/sau de reasigurare; aprob transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societ ilor de asigurare din Romnia, aflate pe teritoriul altor state membre, c tre un alt asigur tor romn sau c tre un alt asigur tor ori o sucursal stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, dup consultarea autorit ii competente a statului membru al sucursalei, precum i pentru sucursalele din Romnia ale asigur torilor cu sediul social n afara Uniunii Europene, n condi iile prezentei legi i ale normelor emise n aplicarea acesteia; aprob , la cererea asigur torilor, reasigur torilor i brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, dup caz, ncetarea activit ii, dup verificarea situa iei financiare a acestora; supravegheaz situa ia financiar a asigur torilor/reasigur torilor/brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare, precum i activitatea altor intermediari n asigur ri i/sau n reasigur ri, persoane fizice sau juridice, conform prevederilor prezentei legi i ale normelor emise n aplicarea acesteia, inclusiv a sucursalelor

acestora stabilite pe teritoriul altor state membre, n conformitate cu dreptul de stabilire, dup consultarea autorit ii competente a statului membru al sucursalei; n vederea aplic rii principiilor de supraveghere pruden ial i preventiv , exercit un control permanent asupra activit ii asigur torilor, reasigur torilor i a brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare prin analiza i evaluarea, prin direc iile de specialitate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor, a informa iilor cuprinse n rapoartele, inform rile i documentele transmise acesteia n conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise n aplicarea acesteia, precum i n conformitate cu avizele i deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor; n vederea protej rii intereselor asigura ilor i a poten ialilor asigura i, efectueaz controale periodice sau inopinate la sediile asigur torilor, reasigur torilor i ale intermediarilor n asigur ri i/sau n reasigur ri, persoane juridice, face investiga ii detaliate privind condi iile de desf urare a activit ii de c tre ace tia, ntre altele prin colectarea de informa ii i solicitarea de documente privind activitatea lor; n vederea asigur rii unei preg tiri profesionale unitare a persoanelor care lucreaz n domeniul asigur rilor, aprob , n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale normelor emise n aplicarea acesteia i prin hot rri adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor, programa cursurilor i tematica examenelor de absolvire pentru entit ile care organizeaz astfel de cursuri de calificare, preg tire i perfec ionare profesional , postliceal sau postuniversitar , inclusiv pentru profesia de actuar, cu excep ia institu iilor de nv mnt superior acreditate de Ministerul Educa iei i Cercet rii, precum i cerin ele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri; asigur o supraveghere suplimentar , potrivit modalit ilor prev zute n norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor, a urm toarelor entit i: 1. orice societate de asigurare care este o societate participativ n cel pu in o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat ter ; 2. orice societate de asigurare a c rei societate-mam este, dup caz, un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat ter ; 3. orice societate de asigurare a c rei societate-mam este un holding mixt de asigurare; solicit prezentarea de informa ii i documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, managementul acestei activit i i conducerea executiv a acesteia, att de la asigur tori, reasigur tori, intermediari n asigur ri i/sau n reasigur ri, ct i de la

y y

y y

oricare alt persoan , fizic sau juridic , care are leg tur direct ori indirect cu activitatea acestora, inclusiv informa ii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare i al rezervelor tehnice; ia m surile necesare pentru ca activitatea de asigurare s fie gestionat cu respectarea normelor pruden iale specifice; aplic m surile prev zute de lege privind redresarea financiar , reorganizarea sau, dup caz, falimentul asigur torilor i reasigur torilor, precum i a/al sucursalelor i filialelor acestora; ndepline te calitatea de administrator al Fondului de garantare; aplic m surile de sanc ionare prev zute de lege, inclusiv n leg tur cu exercitarea unei influen e directe sau indirecte, care este incompatibil cu principiile de conducere pruden ial a activit ii asigur torilor, stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor; prime te i r spunde la toate sesiz rile i reclama iile privind activitatea asigur torilor, reasigur torilor i intermediarilor n asigur ri i/sau n reasigur ri; particip , n calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigur rilor de pe lng Comisia European , la asocia iile interna ionale ale autorit ilor de supraveghere n asigur ri i reprezint Romnia la conferin e i ntlniri interna ionale; informeaz autorit ile competente din statele membre pe teritoriul c rora sunt sucursale ale asigur torilor, reasigur torilor, brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare ori a agen ilor de asigurare romni sau unde se presteaz de c tre ace tia servicii, despre orice m suri sanc ionatorii luate mpotriva acestora, inclusiv despre retragerea autoriza iei de func ionare; deschide i men ine Registrul asigur torilor, reasigur torilor i intermediarilor n asigur ri i/sau n reasigur ri.

Strategia Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor se circumscrie celor dou scopuri majore pe care le are: ap rarea drepturilor asigura ilor i promovarea stabilit ii finaciare a sectorului asigur rilor. Asigur rile reprezint o parte important a economiei mondiale din ultimele decenii. ntr-o lume aflat n continu mi care i transformare, riscurile se nmul esc, iar precau ia este obligatorie. Asigurarea ca metod de diminuare a consecin elor negative neprev zute ale riscurilor nu mai este un lux, ci o necesitate a vie ii economico-sociale contemporane.

Dreptul comercial

-Dreptul insolventei si falimentul -Dreptul asigurarilor -Dreptul concurential -Dreptul de autor si dreptul asupra marcilor -Dreptul de creanta si recuperarea debitelor -Dreptul patentelor(Proprietate industriala) -Piata de capital.

DREPTUL INSOLVENTEI SI FALIMENTUL


Drept comercial

 Ce este insolventa? Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz prin insuficien a fondurilor b ne ti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolven a este prezumat ca fiind v dit atunci cnd debitorul, dup 30 de zile de la scaden , nu a pl tit datoria sa fa de unul sau mai mul i creditori. Insolven a este iminent atunci cnd se dovede te c debitorul nu va putea pl ti

10

la scaden datoriile exigibile angajate, cu fondurile b ne ti disponibile la data scaden ei.

 Ce este falimentul? Falimentul este o procedura de incetare a existentei unei societati comerciale care se aplica comerciantilor care nu mai pot face fata datoriilor lor comerciale, numiti si debitori, cheltuielile aferente procedurii urmand a fi suportate de catre debitor.

 Procedura insolventei Procedura insolventei este reglementata prin Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006. Prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat Procedura se aplica societatilor comerciale, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor agricole, grupurilor de interes economic si oricarei alte persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati economice, comercianti care sunt in categoria debitorilor aflati in stare de insolventa sau se insolventa iminenta. Exista si comercianti, ce fac parte din categoriile de mai sus, exceptati de la aceasta procedura si anume cei care indeplinesc una din urmatoarele conditii: - comercianti nu detin nici un bun in patrimoniul lor; - actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; - administratorul nu poate fi gasit; - sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; - debitori care nu au prezentat urmatoarele documente:

11

a) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate; b) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta; c) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie si d) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale. Toate cheltuielile aferente acestei proceduri vor fi suportate din averea debitorului.

 Cine participa la procedura insolventei? 1. Instantele judecatoresti 2. Judecatorul sindic 3. Administratorul judiciar 4. Lichidatorul

 Instantele judecatoresti Toate procedurile prevazute de aceasta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 8, cand instanta de recurs pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic este curtea de apel, sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul, astfel cum figureaza acesta in registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor, si sunt exercitate de un judecator-sindic.

Judecatorul-sindic

12

In indeplinirea indatoririlor sale, judecatorul-sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Judecatorul sindic are ca principale atributii: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata; b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii; c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor, stabilirea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii provizorii a administratorului judiciar, judecatorul-sindic va tine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile in acest sens depuse de creditori si, dupa caz, de debitor, daca cererea introductiva ii apartine; d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului; f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea; g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143-147; h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori; k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment; l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar

13

sau ale lichidatorului; m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor; n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, in mod exceptional, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, prin organele acestora. Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Administratorul judiciar Administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare. Principalele atributii ale administratorului judiciar sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intrun termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, in conditiile art. 138, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; c) intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor; d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a) si in conditiile si termenele prevazute la art. 94; e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

14

f) conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitorului, in acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului; g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica; h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor; l) incasarea creantelor; urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand angaja avocati; m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar, prin incheiere, orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. (1), cu exceptia celor prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia.

Lichidatorul Lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata. Lichidatorul este desemnat de catre judecatorul-sindic. Principalele atributii ale lichidatorului sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura simplificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. 138, si supunerea acelui raport

15

judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administratorul judiciar; b) conducerea activitatii debitorului; c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor; e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; f) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor; g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii, incasarea creantelor; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand angaja avocati; h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului; i) vanzarea bunurilor din averea debitorului, in conformitate cu prevederile prezentei legi; j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic; k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta; l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic.

S-ar putea să vă placă și