Sunteți pe pagina 1din 60

C-50/08 Comisia Europeana c.

Frantei

HOT RREA CUR II (Marea Camer ) 24 mai 2011(*)

Nendeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru Articolul 43 CE Libertatea de stabilire Notari Condi ie de cet enie Articolul 45 CE Participarea la exercitarea autorit ii publice n cauza C-50/08, avnd ca obiect o ac iune n constatarea nendeplinirii obliga iilor formulat n temeiul articolului 226 CE, introdus la 12 februarie 2008, Comisia European , reprezentat de domnii J.-P. Keppenne de agen i, cu domiciliul ales n Luxemburg, i H. Stvlbk, n calitate reclamant , sus inut de: Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, reprezentat de doamna E. Jenkinson i de domnul S. Ossowski, n calitate de agen i, intervenient, mpotriva Republicii Franceze, reprezentat de doamna E. Belliard, precum Bergues i B. Messmer, n calitate de agen i, i de domnii G. de prt , sus inut de: Republica Bulgaria, reprezentat de domnul T. Ivanov calitate de agen i, i de doamna E. Petranova, n

Republica Ceh , reprezentat de domnul M. Smolek, n calitate de agent, Republica Letonia, reprezentat de doamnele L. Ostrovska, K. Dr vi a calitate de agen i, Republica Lituania, reprezentat Matulionyt , n calitate de agen i, de domnul D. Kriau i nas i J. Barbale, n

i de doamna E.

Republica Ungar , reprezentat de doamnele R. Somssich domnul M. Fehr, n calitate de agen i, Romnia, reprezentat de doamnele C. Osman, A. Gheorghiu domnul A. Popescu, n calitate de agen i, Republica Slovac , reprezentat calitate de agen i, de domnul J. orba

i K. Veres, precum i A. Stoia, precum

i de i de

i de doamna B. Ricziov, n interveniente,

CURTEA (Marea Camer ), compus din domnul V. Skouris, pre edinte, domnii A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (raportor) i J.-J. Kasel, pre edin i de camer , doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhsz, G. Arestis, M. Ile i , doamna C. Toader i domnul M. Safjan, judec tori, avocat general: domnul P. Cruz Villaln, grefier: domnul M.-A. Gaudissart, avnd n vedere procedura scris ef de unitate, i n urma edin ei din 27 aprilie 2010, edin a din 14 septembrie 2010,

dup ascultarea concluziilor avocatului general n pronun prezenta Hot rre 1

Prin cererea introductiv , Comisia Comunit ilor Europene solicit Cur ii s constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Francez nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolelor 43 CE i 45 CE. Cadrul juridic Organizarea general a profesiei de notar n Fran a

n ordinea juridic francez , notarii i exercit func ia n cadrul unei profesii liberale. Statutul acestei profesii este reglementat prin Ordonan a nr. 45-2590 din 2 noiembrie 1945 privind statutul notariatului (ordonnance n 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) (JORF din 3 noiembrie 1945, p. 7160), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2004-130 din 11 februarie 2004 (JORF din 12 februarie 2004, p. 2887). Potrivit articolului 1 din aceast ordonan , notarii sunt titulari ai unei func ii publice ns rcina i s primeasc toate actele i contractele c rora p r ile trebuie sau doresc s le confere caracterul de autenticitate ata at actelor autorit ii publice i s le dea dat

cert , s le conserve n depozit copii legalizate ale acestora. 4

i s elibereze copii nvestite cu formul executorie

n temeiul articolului 1bis din ordonan a men ionat , notarul i poate exercita profesia fie cu titlu individual, fie n cadrul unei societ i civile profesionale sau al unei societ i de exercitare a unei profesii liberale, fie n calitate de salariat al unei persoane fizice sau juridice titulare a unei func ii notariale. Potrivit articolului 6-1 primul paragraf din aceea i ordonan , r spunderea civil profesional a notarilor este garantat printr-un contract de asigurare subscris de Consiliul superior al notariatului. Competen a teritorial a notarilor, num rul lor i localizarea birourilor acestora sunt stabilite n conformitate cu dispozi iile Decretului 71-942 din 26 noiembrie 1971 privind nfiin area, transferul i desfiin area birourilor notariale, competen a de ntocmire a actelor i re edin a notarilor, p strarea i transmiterea minutelor i a registrelor profesionale ale notarilor (dcret n 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux crations, transferts et suppressions doffice de notaire, la comptence dinstrumentation et la rsidence des notaires, la garde et la transmission des minutes et registres professionnels des notaires) (JORF din 3 decembrie 1971, p. 11796), astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 2005-311 din 25 martie 2005 (JORF din 3 aprilie 2005, p. 6062). n temeiul articolului 1 din Decretul nr. 78-262 din 8 martie 1978 de stabilire a tarifului onorariilor notarilor (dcret n 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires) (JORF din 10 martie 1978, p. 995), astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 2006-558 din 16 mai 2006 (JORF din 18 mai 2006, p. 7327), sumele datorate acestora din urm pentru presta iile efectuate sunt determinate n conformitate cu dispozi iile acestui decret. Articolul 4 din decretul men ionat prevede c , pentru serviciile prestate n exercitarea unor activit i neprev zute n titlul II din acela i decret i compatibile cu func ia notarial , notarii sunt remunera i cu onorarii stabilite de comun acord cu p r ile sau, n cazul lipsei acordului, de c tre instan a competent s evalueze taxarea. Articolul 4 din regulamentul na ional al notarilor adoptat de Consiliul superior al notariatului n temeiul articolului 26 din Decretul nr. 71-942 i aprobat prin Ordin al Ministrului Justi iei din 24 decembrie 1979 (JORF din 3 ianuarie 1980, N. C., p. 45) prevede c orice persoan juridic sau fizic de drept privat sau de drept public este liber s i aleag notarul. Aceea i dispozi ie precizeaz c clientela unui notar este constituit din persoane care, n mod voluntar, i solicit sfaturile, opiniile i serviciile sau i ncredin eaz ntocmirea conven iilor lor. n ceea ce prive te condi iile de acces la func ia de notar, articolul 3 din Decretul nr. 73-609 din 5 iulie 1973 privind formarea profesional n cadrul notariatului i condi iile de acces la func ia de notar (dcret n 73-609 du 5 juillet 1973, relatif la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions daccs aux fonctions de notaire) (JORF din 7 iulie 1973, p. 7341), astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 2006-1299 din 24 octombrie 2006 referitor la notarii salaria i (dcret n 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatif aux notaires salaris) (JORF din 25 octombrie 2006, p. 15781), prevede c nimeni nu poate fi notar dac nu este, printre altele, cet ean francez.

Activit 10

ile notariale n Fran a

n ceea ce prive te diferitele activit i ale notarului n ordinea juridic francez , este cert c principala misiune a acestuia const n ntocmirea actelor autentice. Interven ia notarului poate fi astfel obligatorie sau facultativ , n func ie de actul care trebuie ncheiat n form autentic . Prin aceast interven ie, notarul constat ndeplinirea tuturor cerin elor impuse de lege pentru realizarea actului, precum i capacitatea de folosin i de exerci iu a p r ilor interesate. Actul autentic este definit la articolul 1317 din Codul civil (code civil), care figureaz n capitolul VI intitulat Despre proba iunea obliga iilor i a pl ii din titlul III al c r ii a III-a a acestui cod. Potrivit acestui articol, actul autentic este acela care s-a f cut cu solemnit ile cerute de lege, de un titular al unei func ii publice care are dreptul de a func iona n locul unde actul s-a f cut. n temeiul articolului 19 din Legea din 25 ventse anul XI privind organizarea notariatului (loi du 25 ventse an XI contenant organisation du notariat), actele notariale vor face dovada deplin n instan i vor fi executorii pe tot cuprinsul Republicii. La articolul 1319 din Codul civil se precizeaz c [a]ctul autentic face dovada deplin a conven iei pe care o cuprinde ntre p r ile contractante i mo tenitorii sau avnzii-cauz ai acestora. Articolul 1322 din acela i cod prevede c [a]ctul sub semn tur privat , recunoscut de persoana fa de care este invocat sau considerat recunoscut din punct de vedere legal, are, ntre persoanele care l-au subscris i mo tenitorii sau avnzii-cauz ai acestora, aceea i for probant ca actul autentic. n conformitate cu articolul 1 din Ordonan a nr. 45-2592 din 2 noiembrie 1945 privind statutul executorilor judec tore ti (ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) (JORF din 3 noiembrie 1945, p. 7163), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 73-546 din 25 iunie 1973 privind disciplina i statutul notarilor i a anumitor titulari ai unei func ii legate de administrarea justi iei (loi n 73-546, du 25 juin 1973, relative la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministriels) (JORF din 26 iunie 1973, p. 6731), numai executorii judec tore ti sunt competen i, n special, s pun n executare deciziile judec tore ti, precum i actele sau titlurile nvestite cu formul executorie. Articolul 18 din Legea nr. 91-650 din 9 iulie 1991 privind reforma procedurilor civile de executare (loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant rforme des procdures civiles dexcution) (JORF din 14 iulie 1991, p. 9228) prevede c numai executorii judec tore ti ns rcina i cu executarea pot proceda la executarea silit i la sechestrele asigur torii. n temeiul articolului L. 213-6 din Codul de organizare judiciar (code de lorganisation judiciaire), instan a de executare are competen a exclusiv de a solu iona dificult ile privind titlurile executorii i contesta iile ap rute n cursul execut rii silite, chiar dac acestea se refer la fondul dreptului, cu excep ia situa iei n care sunt excluse din competen a instan elor din ordinea judiciar . n acelea i condi ii, instan a de executare autorizeaz m suri asigur torii i este competent s solu ioneze contesta ii privind punerea lor n aplicare.

11

12

13

14

15

16

Procedura precontencioas 17 Comisia a fost sesizat cu o plngere privind condi ia de cet enie pentru accesul la profesia de notar n Fran a. Dup ce a efectuat examinarea acestei plngeri, Comisia, prin scrisoarea din 8 noiembrie 2000, a pus n ntrziere Republica Francez , solicitndu-i s i prezinte n termen de dou luni observa iile cu privire la conformitatea cu articolul 45 primul paragraf CE a respectivei condi ii de cet enie. Prin scrisoarea din 13 martie 2001, Republica Francez a r spuns la aceast scrisoare de punere n ntrziere. La 12 iulie 2002, Comisia a adresat o scrisoare de punere n ntrziere complementar acestui stat membru, imputndu-i nendeplinirea obliga iilor care i revin n temeiul articolului 43 CE i al articolului 45 primul paragraf CE. Statul membru men ionat a r spuns la aceast scrisoare de punere n ntrziere complementar prin scrisoarea din 11 octombrie 2002. ntruct a considerat neconving toare argumentele invocate de Republica Francez , Comisia a adresat la 18 octombrie 2006 un aviz motivat acestui stat membru n care a conchis c acesta nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE i al articolului 45 primul paragraf CE. Aceast institu ie a invitat respectivul stat membru s ia m surile necesare pentru a se conforma avizului motivat n termen de dou luni de la primirea acestuia. Prin scrisoarea din 12 decembrie 2006, Republica Francez a prezentat motivele pentru care considera c pozi ia sus inut de Comisie nu era ntemeiat . n aceste condi ii, Comisia a decis s introduc prezenta ac iune. Cu privire la ac iune Cu privire la admisibilitatea interven iei Regatului Unit 24 Republica Francez consider c memoriul n interven ie al Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord este inadmisibil, ntruct nu con ine, cu nc lcarea dispozi iilor articolului 40 al patrulea paragraf din Statutul Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i ale articolului 93 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul de procedur al acesteia din urm , concluzii n sensul sus inerii concluziilor Comisiei. n subsidiar, Republica Francez invoc inadmisibilitatea par ial a interven iei men ionate pentru motivul c concluziile Regatului Unit le dep esc pe cele prezentate de Comisie, ntruct acest stat membru conchide, pe de o parte, n sensul aplicabilit ii n cazul profesiei de notar a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO L 255, p. 22, Edi ie special , 05/vol. 8, p. 3) i, pe de alt parte, n sensul c activit ile notariale care nu intr n domeniul de aplicare al articolului 45 primul paragraf CE sunt separabile de profesia de notar.

18 19

20 21

22 23

25

Trebuie amintit n aceast privin c , potrivit articolului 40 al patrulea paragraf din Statutul Cur ii, concluziile cererii de interven ie pot avea ca obiect numai sus inerea concluziilor uneia dintre p r i. De asemenea, articolul 93 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul de procedur prevede, n special, c memoriul n interven ie con ine concluziile intervenientului privind sus inerea sau respingerea, n tot sau n parte, a concluziilor uneia dintre p r i, precum i motivele i argumentele invocate de intervenient. Concluzia la care ajunge Regatul Unit n memoriul n interven ie este formulat dup cum urmeaz :

26

27

[P]rofesia de notar intr n domeniul de aplicare al Directivei [2005/36]. Anumite activit i exercitate de notari nu pot fi excluse din domeniul de aplicare al [acestei] directive dect dac Curtea de Justi ie conchide c aceste activit i sunt acoperite de excep ia men ionat n considerentul (41) al [respectivei] directive, n temeiul articolului 39 alineatul (4) CE i/sau al articolului 45 CE. 28 Este necesar s se sublinieze c , n ac iunea sa, Comisia nu solicit Cur ii s constate c Republica Francez nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul Directivei 2005/36. Prin urmare, n m sura n care Regatul Unit conchide n sensul aplicabilit ii acestei directive n cazul profesiei de notar, interven ia sa este inadmisibil . n rest, chiar dac , literalmente, obiectul interven iei respectivului stat membru astfel descris pare diferit de cel pe care l poate urm ri n mod valabil un memoriu n interven ie, din lectura general a memoriului n interven ie n cauz i din contextul n care acesta din urm se nscrie rezult c argumentele pe care Regatul Unit le-a prezentat tind s demonstreze, asemenea considera iilor expuse de Comisie n cererea sa, c profesia de notar nu presupune exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. n ceea ce prive te, n special, obiec ia omis de Republica Francez mpotriva argumentului, prezentat de Regatul Unit, potrivit c ruia aplicarea articolului 45 primul paragraf CE nu poate fi extins la ansamblul activit ilor notarilor, n opozi ie cu ceea ce ar fi apreciat Comisia n cererea sa, trebuie subliniat c nu poate fi imputat respectivului stat membru c a ad ugat noi concluzii celor prezentate de Comisie. Astfel, argumentul men ionat nu reprezint dect o trimitere la punctul 47 din Hot rrea din 21 iunie 1974, Reyners (2/74, Rec., p. 631), Regatul Unit nelund pozi ie n ceea ce prive te aplicabilitatea acestei jurispruden e activit ilor concrete exercitate de notari n Fran a. Trebuie, a adar, s se considere c memoriul n interven ie al Regatului Unit nu este inadmisibil dect n m sura n care conchide n sensul aplicabilit ii Directivei 2005/36 n cazul profesiei de notar. Cu privire la fond Argumentele p r ilor 32 Cu titlu introductiv, Comisia subliniaz c accesul la profesia de notar nu este supus niciunei condi ii de cet enie n anumite state membre i c aceast condi ie a fost

29

30

31

eliminat de alte state membre precum Regatul Spaniei, Republica Italian Portughez . 33

i Republica

n primul rnd, aceast institu ie aminte te c articolul 43 CE reprezint una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii care urm re te s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te, chiar i numai cu titlu secundar, ntr-un alt stat membru n vederea exercit rii n acesta din urm a unei activit i independente i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie. Institu ia men ionat , precum i Regatul Unit sus in c articolul 45 primul paragraf CE trebuie s fac obiectul unei interpret ri autonome i uniforme (Hot rrea din 15 martie 1988, Comisia/Grecia, 147/86, Rec., p. 1637, punctul 8). n plus, n m sura n care prevede o excep ie de la libertatea de stabilire pentru activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice, acest articol trebuie interpretat restrictiv (Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 43). Excep ia prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie, a adar, restrns la activit ile care, prin ele nsele, sunt asociate n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice (Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 44 i 45). Potrivit Comisiei, no iunea de autoritate public implic exercitarea unei puteri decizionale exorbitante fa de dreptul comun care se manifest prin capacitatea de a ac iona independent de voin a altor subiecte sau chiar mpotriva acestei voin e. n special, conform jurispruden ei Cur ii, autoritatea public s-ar manifesta prin exercitarea unor puteri de constrngere (Hot rrea din 29 octombrie 1998, Comisia/Spania, C-114/97, Rec., p. I-6717, punctul 37). n opinia Comisiei i a Regatului Unit, activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice trebuie diferen iate de cele exercitate n interesul general. Astfel, mai multor profesii li se acord competen e speciale n interesul general, f r a fi ns asociate exercit rii autorit ii publice. Din domeniul de aplicare al articolului 45 primul paragraf CE ar fi de asemenea excluse activit ile care reprezint o asisten sau o colaborare la func ionarea autorit ii publice (a se vedea n acest sens Hot rrea din 13 iulie 1993, Thijssen, C-42/92, Rec., p. I-4047, punctul 22). n plus, Comisia i Regatul Unit amintesc c , n principiu, articolul 45 primul paragraf CE are n vedere activit i determinate i nu o ntreag profesie, cu excep ia cazului n care activit ile vizate nu ar fi separabile de ansamblul celor exercitate de profesia respectiv . n al doilea rnd, Comisia efectueaz o analiz a diferitelor activit n ordinea juridic francez . i exercitate de notar

34

35

36

37

38

39 40

Primo, n ceea ce prive te autentificarea actelor i a conven iilor, Comisia sus ine c notarul se limiteaz s ateste voin a p r ilor, dup ce le-a consiliat, i s confere efecte juridice acestei voin e. n exercitarea acestei activit i, notarul nu ar avea nicio putere decizional fa de p r i. Astfel, autentificarea nu ar fi dect confirmarea unui acord prealabil ntre acestea din urm . Faptul c anumite acte trebuie autentificate n mod obligatoriu ar fi lipsit de relevan , ntruct numeroase proceduri ar avea un caracter obligatoriu f r a fi ns manifestarea exercit rii autorit ii publice.

41

Faptul c notarul i asum r spunderea atunci cnd ntocme te acte notariale l-ar apropia de majoritatea profesioni tilor independen i precum avoca ii, arhitec ii sau medicii, a c ror r spundere ar fi de asemenea angajat n cadrul activit ilor pe care le exercit . n ceea ce prive te for a executorie a actelor autentice, Comisia consider c aplicarea formulei executorii preced punerea n executare propriu-zis f r a face parte din aceasta. A adar, aceast for executorie nu ar conferi nicio putere de constrngere notarilor. Pe de alt parte, orice posibil contesta ie nu ar fi solu ionat de notar, ci de instan . Secundo, rolul notarului n materie de colectare a impozitelor nu ar constitui o participare la exercitarea autorit ii publice, de vreme ce persoanele private ajung deseori n situa ia de a exercita acest tip de r spundere n domeniul fiscal. Astfel, ntreprinderile private ar ac iona n numele ter ilor atunci cnd re in impozitul profesional al angaja ilor lor. Situa ia ar fi aceea i n cazul institu iilor de credit care re in impozitul pe valori mobiliare n numele clien ilor beneficiari ai veniturilor din valori mobiliare. Tertio, statutul specific al notarului n dreptul francez nu ar fi n mod direct relevant n scopul aprecierii naturii activit ilor n cauz . n al treilea rnd, asemenea Regatului Unit, Comisia consider c normele de drept al Uniunii care con in referiri la activitatea notarial nu aduc atingere aplic rii articolului 43 CE i a articolului 45 primul paragraf CE acestei activit i. Astfel, att articolul 1 alineatul (5) litera (d) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societ ii informa ionale, n special ale comer ului electronic, pe pia a intern (directiva privind comer ul electronic) (JO L 178, p. 1, Edi ie special , 13/vol. 29, p. 257), ct i considerentul (41) al Directivei 2005/36 nu exclud din domeniul lor de aplicare activit ile notariale dect n m sura n care acestea presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Prin urmare, ar fi vorba despre o simpl rezerv care nu ar avea niciun efect n ceea ce prive te interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. n ceea ce prive te articolul 2 punctul 2 litera (l) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pie ei interne (JO L 376, p. 36, Edi ie special , 13/vol. 58, p. 50), care exclude activit ile notariale din domeniul de aplicare al acestei directive, Comisia subliniaz c faptul c legiuitorul a ales s exclud o anumit activitate din domeniul de aplicare al directivei men ionate nu nseamn c articolul 45 primul paragraf CE este aplicabil acestei activit i. n ceea ce prive te Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen a judiciar , recunoa terea i executarea hot rrilor n materie civil i comercial (JO 2001, L 12, p. 1, Edi ie special , 19/vol. 3, p. 74), Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Edi ie special , 19/vol. 6, p. 183), precum i Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru crean ele necontestate (JO L 143, p. 15, Edi ie special , 19/vol. 7, p. 3), Comisia apreciaz c aceste regulamente se limiteaz s prevad obliga ia

42

43

44 45

46

47

statelor membre de a recunoa te i de a conferi for sunt executorii ntr-un alt stat membru. 48

executorie actelor primite

i care

n plus, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societ ii europene (SE) (JO L 294, p. 1, Edi ie special , 06/vol. 4, p. 113), precum i Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societ ilor comerciale pe ac iuni (JO L 310, p. 1, Edi ie special , 17/vol. 2, p. 107) nu ar fi relevante n vederea solu ion rii prezentului litigiu, acestea limitndu-se s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de stat atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu ia Parlamentului European din 23 martie 2006 privind profesiile juridice i interesul general referitor la func ionarea sistemelor juridice (JO C 292E, p. 105, denumit n continuare Rezolu ia din 2006), aceasta ar fi un act pur politic cu un con inut ambiguu, ntruct Parlamentul European, pe de o parte, la punctul 17 din aceast rezolu ie, ar fi afirmat c articolul 45 CE trebuie s se aplice profesiei de notar, n timp ce, pe de alt parte, la punctul 2 din aceasta, ar fi confirmat pozi ia formulat n Rezolu ia din 18 ianuarie 1994 privind situa ia i organizarea notariatului n cele dou sprezece state membre ale Comunit ii (JO C 44, p. 36, denumit n continuare Rezolu ia din 1994), n care i exprima dorin a elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar prev zut n reglementarea mai multor state membre. Comisia i Regatul Unit adaug c n cauza care a determinat pronun area Hot rrii din 30 septembrie 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola (C-405/01, Rec., p. I-10391), la care fac trimitere mai multe state membre n observa iile lor scrise, era vorba despre exercitarea de c tre c pitanii i secunzii de nave comerciale a unui ansamblu extins de atribu ii de men inere a securit ii, de puteri coercitive, precum i de competen e n materie notarial i de stare civil . A adar, Curtea nu ar fi avut ocazia s analizeze n detaliu diferitele activit i exercitate de notari n raport cu articolul 45 primul paragraf CE. Prin urmare, aceast hot rre nu ar fi suficient pentru a se conchide n sensul aplic rii acestei dispozi ii notarilor. Pe de alt parte, contrar a ceea ce sus ine Republica Francez , jurispruden a Cur ii ar diferen ia notarii de autorit ile publice, recunoscnd c un act autentic poate fi ntocmit de o autoritate public sau de orice alt autoritate abilitat (Hot rrea din 17 iunie 1999, Unibank, C-260/97, Rec., p. I-3715, punctele 15 i 21). Republica Francez , sus inut de Republica Bulgaria, de Republica Ceh , de Republica Letonia, de Republica Lituania, de Republica Ungar , de Romnia i de Republica Slovac , sus ine, n primul rnd, c Comisia ncalc jurispruden a Cur ii. Astfel, aceast jurispruden nu ar limita aplicarea articolului 45 primul paragraf CE numai la activit ile care implic o putere de constrngere, ntruct o asemenea putere nu reprezint dect una dintre componentele exercit rii autorit ii publice. n aceast privin , Curtea ar fi recunoscut, n Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, c func ia notarial constituie o participare la exercitarea unor prerogative de putere public .

49

50

51

52

53

54

n al doilea rnd, participarea notarilor la exercitarea autorit ii publice ar fi demonstrat de atribu iile care le-au fost ncredin ate n materia colect rii impozitelor. Aceste atribu ii nu s-ar limita numai la de inerea de venituri publice, ci ar include i stabilirea bazei impozitului pe venit n materie de plusvaloare imobiliar , precum i perceperea taxelor de nscriere i a impozitului pe venit n materie de mo tenire, notarii asumndu- i r spunderea pl ii acestor taxe de nscriere. Prin exercitarea acestor atribu ii, notarii ar pl ti impozitul n numele ter ilor, i anume clien ii lor. n al treilea rnd, Republica Francez subliniaz , precum Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Romnia i Republica Slovac , faptul c activit ile exercitate de notari presupun ntocmirea de acte autentice care au for probant i for executorie, ceea ce ar constitui o manifestare concret a autorit ii publice. Pentru anumite acte, precum liberalit ile cu stabilirea cotelor-p r i, conven iile matrimoniale, constituirile de ipoteci, vnz rile de imobile n construc ie i contractele de arend cesionabile, interven ia notarului ar fi o condi ie a validit ii acestora. n exercitarea activit ii sale, notarul ar avea sarcina s explice p r ilor con inutul actului lor, s se asigure de liberul consim mnt al acestora i s adreseze ntreb ri utile n scopul de a ob ine elementele indispensabile respect rii prevederilor legale. Notarul ar fi de asemenea obligat s efectueze, dup caz, orice verificare de natur s asigure validitatea juridic a actului. Pe de alt parte, notarul ar trebui s refuze s primeasc orice act contrar ordinii publice sau ilegal. n plus, actul notarial ar avea for a probant cea mai nalt n ierarhia mijloacelor de prob n dreptul francez. For a probant men ionat s-ar referi la data actului, la semn turile care sunt aplicate pe acesta i la faptele n leg tur cu care notarul afirm c au fost ndeplinite de el nsu i sau c au fost ncheiate n prezen a sa. Autenticitatea acestor elemente nu ar putea fi contestat dect pe calea nscrierii n fals, prev zut la articolele 303-316 din Codul de procedur civil . Pe de alt parte, din Hot rrea Unibank, citat anterior, ar rezulta c interven ia unei autorit i publice sau a oric rei alte autorit i abilitate de stat este necesar pentru a conferi unui anumit act calitatea de act autentic. De asemenea, actele notariale ar avea for executorie f r a fi necesar ob inerea n prealabil a unei hot rri judec tore ti. Astfel, chiar dac se presupune c jurispruden a Cur ii limiteaz aplicarea articolului 45 primul paragraf CE numai la activit ile care presupun o putere de constrngere, profesia de notar ar intra sub inciden a acestei dispozi ii n considerarea faptului c actul notarial are for executorie. n al patrulea rnd, Republica Francez sus ine c statutul notarului n ordinea juridic francez atest participarea direct a notarului la exercitarea autorit ii publice. Astfel, notarii ar fi numi i de ministrul justi iei i ar fi supu i controlului procurorilor. n plus, ace tia ar depune jur mnt i ar face obiectul unui regim de incompatibilit i strict. n al cincilea rnd, statul membru men ionat arat c legiuitorul Uniunii a confirmat c notarii particip la exercitarea autorit ii publice. n aceast privin , acesta se refer la actele Uniunii men ionate la punctul 46 din prezenta hot rre, care fie ar exclude activit ile notarilor din domeniul lor de aplicare respectiv datorit particip rii acestora la exercitarea autorit ii publice, fie ar recunoa te c actele autentice sunt ntocmite de o

55

56

57

58

59

60

61

autoritate public sau de orice alt autoritate abilitat n acest sens de stat. Pe de alt parte, din actele men ionate la punctele 47 i 48 din prezenta hot rre ar rezulta c actele notariale sunt asimilate deciziilor judec tore ti. 62 n plus, Parlamentul European ar fi afirmat, n Rezolu iile sale din 1994 profesia de notar este asociat exercit rii autorit ii publice. Aprecierea Cur ii 63 Considera ii introductive i din 2006, c

Comisia imput Republicii Franceze c mpiedic stabilirea, n vederea exercit rii profesiei de notar, a resortisan ilor altor state membre pe teritoriul s u, rezervnd accesul la aceast profesie, cu nc lcarea articolului 43 CE, propriilor resortisan i. Prezenta ac iune prive te, a adar, numai condi ia de cet enie impus de reglementarea francez n cauz pentru accesul la profesia men ionat n raport cu articolul 43 CE. Prin urmare, trebuie precizat c ac iunea men ionat nu prive te nici statutul i organizarea notariatului n ordinea juridic francez , nici condi iile de acces altele dect aceea aferent cet eniei la profesia de notar n acest stat membru. n rest, astfel cum a indicat Comisia n edin , trebuie subliniat c ac iunea sa nu prive te nici aplicarea dispozi iilor Tratatului CE referitoare la libera prestare a serviciilor. De asemenea, ac iunea men ionat nu prive te nici prevederile Tratatului privind libera circula ie a lucr torilor. Cu privire la pretinsa nendeplinire a obliga iilor

64

65

66

67

Trebuie amintit de la bun nceput c articolul 43 CE constituie una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 43). No iunea de stabilire n sensul acestei dispozi ii este o no iune foarte larg care implic posibilitatea unui resortisant al Uniunii de a participa, n mod stabil i continuu, la via a economic a unui stat membru diferit de statul membru de origine al acestuia i de a ob ine profit din aceast participare, favoriznd astfel ntrep trunderea economic i social n interiorul Uniunii Europene n domeniul activit ilor independente (a se vedea n special Hot rrea din 22 decembrie 2008, Comisia/Austria, C-161/07, Rep., p. I-10671, punctul 24). Libertatea de stabilire recunoscut resortisan ilor unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru include n special accesul la activit i independente i la exercitarea acestora n condi iile definite pentru resortisan ii proprii de legisla ia statului membru de stabilire (a se vedea n special Hot rrea din 28 ianuarie 1986, Comisia/Fran a, 270/83, Rec., p. 273, punctul 13, i, n acest sens, Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 27). Cu alte cuvinte, articolul 43 CE interzice fiec rui stat membru s prevad n propria legisla ie, pentru persoanele care exercit libertatea de stabilire n statul

68

69

respectiv, condi ii de exercitare a activit ilor acestora diferite de cele definite pentru resortisan ii proprii (Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 28). 70 Articolul 43 CE urm re te astfel s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te ntr-un alt stat membru pentru a exercita n acesta din urm o activitate independent i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie care rezult din legisla iile na ionale n calitate de restric ie privind libertatea de stabilire (Hot rrea Comisia/Fran a, citat anterior, punctul 14). Or, n spe , legisla ia na ional n litigiu rezerv resortisan ilor francezi, consacrnd astfel o diferen cet eniei, n principiu interzis de articolul 43 CE. accesul la profesia de notar de tratament n considerarea

71

72

Republica Francez sus ine totu i c activit ile notariale nu sunt incluse n domeniul de aplicare al articolului 43 CE, ntruct acestea sunt asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. A adar, mai nti, trebuie analizat ntinderea no iunii de exercitare a autorit ii publice n n elesul acestei din urm dispozi ii i, ulterior, trebuie s se verifice dac activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic francez sunt incluse n aceast no iune. n ceea ce prive te no iunea exercitarea autorit ii publice, n sensul articolului 45 primul paragraf CE, trebuie subliniat c , potrivit unei jurispruden e constante, la aprecierea acesteia trebuie s se in seama de caracterul propriu dreptului Uniunii al limitelor impuse de aceast dispozi ie excep iilor acceptate de la principiul libert ii de stabilire pentru a se evita posibilitatea ca efectul util al Tratatului n materie de libertate de stabilire s fie nl turat prin dispozi ii adoptate unilateral de statele membre (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Reyners, punctul 50, Comisia/Grecia, punctul 8, i Hot rrea din 22 octombrie 2009, Comisia/Portugalia, C-438/08, Rep., p. I-10219, punctul 35). Tot potrivit unei jurispruden e constante, articolul 45 primul paragraf CE este o derogare de la regula fundamental a libert ii de stabilire. Ca atare, aceast derogare trebuie s primeasc o interpretare care limiteaz sfera acesteia la ceea ce este strict necesar pentru ocrotirea intereselor pe care statele membre le pot proteja n temeiul acestei prevederi (Hot rrile citate anterior Comisia/Grecia, punctul 7, i Comisia/Spania, punctul 34, Hot rrea din 30 martie 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec., p. I-2941, punctul 45, Hot rrile din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, C-393/05, Rep., p. I-10195, punctul 35, i Comisia/Germania, C-404/05, Rep., p. I-10239, punctele 37 i 46, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 34). n plus, Curtea a subliniat n repetate rnduri c derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie restrns numai la activit ile care reprezint n sine o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice (Hot rrile citate anterior Reyners, punctul 45, Thijssen, punctul 8, Comisia/Spania, punctul 35, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 46, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36). n aceast privin , Curtea a avut ocazia s considere c sunt excluse din sfera derog rii prev zute la articolul 45 primul paragraf CE anumite activit i auxiliare sau preg titoare n raport cu exercitarea autorit ii publice (a se vedea n acest sens

73

74

75

76

Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 22, Comisia/Spania, punctul 38, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 47, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36) sau anumite activit i a c ror exercitare, de i presupune un contact, chiar constant i organic, cu autorit ile administrative sau judiciare sau o participare, chiar obligatorie, la func ionarea acestora, nu aduce atingere puterilor de apreciere i de decizie ale respectivelor autorit i (a se vedea n acest sens Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 51 i 53) sau anumite activit i care nu presupun exercitarea unor puteri decizionale (a se vedea n acest sens Hot rrea Thijssen, citat anterior, punctele 21 i 22, Hot rrile din 29 noiembrie 2007, citate anterior, Comisia/Austria, punctele 36 i 42, Comisia/Germania, punctele 38 i 44, precum i Comisia/Portugalia, punctele 36 i 41), a unor puteri de constrngere (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Comisia/Spania, citat anterior, punctul 37) sau a unor puteri de coerci ie (a se vedea n acest sens Hot rrea din 30 septembrie 2003, Anker i al ii, C-47/02, Rec., p. I-10447, punctul 61, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 44). 77 n lumina considera iilor de mai sus, trebuie s se verifice dac activit notarilor n ordinea juridic francez presupun o participare direct exercitarea autorit ii publice. ile ncredin ate i specific la

78

n acest scop, trebuie s se ia n considerare natura activit ilor exercitate de membrii profesiei n cauz (a se vedea n acest sens Hot rrea Thijssen, citat anterior, punctul 9). Republica Francez i Comisia sunt de acord n privin a faptului c activitatea principal a notarilor n ordinea juridic francez const n ntocmirea cu solemnit ile necesare a actelor autentice. n acest sens, notarul ar trebui s verifice, n special, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea actului. n plus, actul autentic ar avea for probant i for executorie. n aceast privin , trebuie subliniat, n primul rnd, c , n temeiul legisla iei franceze, fac obiectul autentific rii actele sau conven iile la care p r ile au consim it n mod liber. Astfel, acestea decid ele nsele, n limitele stabilite de lege, con inutul drepturilor i al obliga iilor i aleg n mod liber clauzele c rora vor s se supun atunci cnd prezint la notar spre autentificare un act sau o conven ie. Astfel, interven ia acestuia din urm presupune existen a prealabil a unui consim mnt sau a unui acord de voin al p r ilor. n plus, notarul nu poate modifica n mod unilateral conven ia care i se prezint spre autentificare f r a lua n prealabil consim mntul p r ilor. Activitatea de autentificare ncredin at notarilor nu presupune, a adar, ca atare o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Faptul c anumite acte sau anumite conven ii trebuie, sub sanc iunea nulit ii, s fac n mod obligatoriu obiectul unei autentific ri nu este de natur s pun sub semnul ntreb rii aceast concluzie. Astfel, validitatea diverselor acte este frecvent supus , n ordinile juridice na ionale i potrivit modalit ilor prev zute, unor cerin e de form sau unor proceduri obligatorii de validare. n consecin , aceast mprejurare nu poate fi suficient pentru a sprijini teza sus inut de Republica Francez .

79

80

81 82

83

84

Nici obliga ia notarilor de a verifica, nainte de a efectua autentificarea unui act sau a unei conven ii, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea acestui act sau a acestei conven ii i, n caz contrar, de a refuza efectuarea acestei autentific ri nu poate s pun sub semnul ntreb rii concluzia de mai sus. Desigur, astfel cum subliniaz Republica Francez , notarul realizeaz aceast verificare urm rind un obiectiv de interes general, i anume asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari. Cu toate acestea, doar urm rirea acestui obiectiv nu poate justifica rezervarea prerogativelor necesare n acest scop numai notarilor resortisan i ai statului membru n cauz . Faptul de a ac iona urm rind un obiectiv de interes general nu este suficient n sine pentru ca o anumit activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice. Astfel, este cert c activit ile exercitate n cadrul diverselor profesiuni reglementate implic adesea, n ordinile juridice na ionale, obliga ia persoanelor care le exercit de a urm ri un asemenea obiectiv, f r ns ca aceste activit i s in de exercitarea acestei autorit i. Cu toate acestea, faptul c activit ile notariale urm resc obiective de interes general care vizeaz n special asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari reprezint un motiv imperativ de interes general care permite s se justifice posibile restric ii n ceea ce prive te articolul 43 CE rezultate din caracteristicile proprii ale activit ii notariale precum ncadrarea la care sunt supu i notarii n cadrul procedurilor de recrutare aplicate, limitarea num rului acestora i a competen elor lor teritoriale sau regimul de remunerare, de independen , de incompatibilit i i de inamovibilitate, n m sura n care aceste restric ii permit atingerea obiectivelor men ionate i sunt necesare n acest scop. Este de asemenea adev rat c notarul trebuie s refuze autentificarea unui act sau a unei conven ii care nu ndepline te condi iile cerute de lege, aceasta independent de voin a p r ilor. Totu i, n urma unui asemenea refuz, p r ile r mn libere fie s remedieze nelegalitatea constatat , fie s modifice clauzele actului sau ale conven iei n cauz , fie s renun e la acest act sau la aceast conven ie. n plus, consultan a i asisten a juridic asigurate de notar la autentificarea actului sau a conven iei men ionate nu pot fi considerate asociate exercit rii autorit ii publice, chiar i atunci cnd exist o obliga ie legal pentru notar de a acorda o asemenea consultan sau asisten (a se vedea n acest sens Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 52). n ceea ce prive te for a probant i for a executorie pe care le are actul notarial, nu se poate contesta c acestea confer actelor respective efecte juridice importante. Totu i, faptul c o anumit activitate presupune ntocmirea de acte care au asemenea efecte nu poate fi suficient pentru ca aceast activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Astfel, n ceea ce prive te n special for a probant pe care o are un act notarial, trebuie precizat c aceasta ine de regimul probelor consacrat prin lege n ordinea juridic n cauz . Astfel, articolul 1319 din Codul civil, care stabile te for a probant a actului autentic, face parte din capitolul VI al codului men ionat intitulat Despre proba iunea

85

86

87

88

89

90

91

obliga iilor i a pl ii. A adar, for a probant conferit de lege unui anumit act nu are efecte directe asupra problemei dac activitatea care presupune ntocmirea acestui act reprezint , n sine, o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice, astfel cum o impune jurispruden a (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 8, i Comisia/Spania, punctul 35). 92 n plus, conform articolului 1322 din Codul civil, [a]ctul sub semn tur privat , recunoscut de persoana fa de care este invocat sau considerat recunoscut din punct de vedere legal, are, ntre persoanele care l-au subscris i ntre mo tenitorii i avnzii-cauz ai acestora, aceea i for probant ca actul autentic. n ceea ce prive te for a executorie a actului autentic, trebuie ar tat, astfel cum sus ine Republica Francez , c aceasta permite punerea n executare a obliga iei pe care acest act o con ine f r interven ia prealabil a instan ei. For a executorie a actului autentic nu exprim totu i concretizarea n beneficiul notarului a unor puteri care presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Astfel, de i aplicarea de c tre notar a formulei executorii pe actul autentic i confer acestuia for executorie, aceasta se ntemeiaz pe voin a p r ilor de a ncheia un act sau o conven ie, dup verificarea de c tre notar a conformit ii lor cu legea, i de a le conferi for a executorie men ionat . Prin urmare, ntocmirea de acte autentice care au efecte juridice precum acelea descrise la punctele 90-94 din prezenta hot rre nu presupune o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. n al doilea rnd, n ceea ce prive te atribu iile de colectare a impozitelor pe care le are notarul, acestea nu pot fi considerate ca atare ca reprezentnd o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. n aceast privin , trebuie precizat c respectiva colectare este realizat de notar n numele debitorului, c este urmat de o depunere a sumelor corespunz toare la serviciul competent al statului, i c , astfel, aceasta nu este fundamental diferit de aceea aferent taxei pe valoarea ad ugat . n al treilea rnd, n ceea ce prive te actele, precum liberalit ile cu stabilirea cotelor-p r i, conven iile matrimoniale, constituirile de ipoteci, vnz rile de imobile n construc ie i contractele de arend cesionabile, care trebuie ncheiate, sub sanc iunea nulit ii, prin act notarial, se face trimitere la considera iile men ionate la punctele 80-95 din prezenta hot rre. n al patrulea rnd, n ceea ce prive te statutul specific al notarilor n ordinea juridic francez , este suficient s se aminteasc , astfel cum rezult din cuprinsul punctelor 75 i 78 din prezenta hot rre, c aspectul dac aceste activit i sunt incluse n derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie verificat n raport cu natura activit ilor n cauz n sine, iar nu n raport cu acest statut ca atare. Dou preciz ri se impun totu i n aceast privin . Primo, este cert c , cu excep ia cazurilor n care desemnarea unui notar este prev zut pe cale judec toreasc , fiecare parte este liber s aleag un notar, n conformitate cu articolul 4 din regulamentul na ional al notarilor men ionat la punctul 8 din prezenta hot rre. De i este adev rat c o parte a onorariile notarilor este fixat prin lege, calitatea serviciilor poate varia totu i de

93

94

95

96

97

98

99

la un notar la altul, n func ie, printre altele, de aptitudinile profesionale ale persoanelor n cauz . Rezult c , n limitele competen elor lor teritoriale respective, notarii i exercit profesia, astfel cum a ar tat avocatul general la punctul 18 din concluzii, n condi ii de concuren , ceea ce nu este caracteristic exercit rii autorit ii publice. 100 Secundo, trebuie subliniat, astfel cum sus ine Comisia f r a fi contrazis cu privire la acest aspect de Republica Francez , c notarii r spund direct i personal, fa de clien ii lor, pentru prejudiciile rezultate din orice gre eal s vr it n exercitarea activit ii lor. n rest, nici argumentul pe care Republica Francez l ntemeiaz pe anumite acte ale Uniunii nu este conving tor. n ceea ce prive te actele men ionate la punctul 46 din prezenta hot rre, trebuie s se precizeze c faptul c legiuitorul a ales s exclud activit ile notariale din domeniul de aplicare al unui anumit act nu nseamn c acestea sunt n mod necesar incluse n derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE. n ceea ce prive te, n special, Directiva 2005/36, din chiar modul de redactare a considerentului (41) al acestei directive, potrivit c ruia el nu aduce atingere aplic rii [] articolului 45 [CE] n special n ceea ce prive te notarii, rezult tocmai c legiuitorul Uniunii nu a luat pozi ie n ceea ce prive te aplicabilitatea articolului 45 primul paragraf CE n cazul profesiei de notar. Nici argumenta ia ntemeiat pe actele Uniunii men ionate la punctele 47 i 48 din prezenta hot rre nu este relevant . n ceea ce prive te regulamentele men ionate la punctul 47 din aceast hot rre, ele se refer la recunoa terea i la executarea de acte autentice primite i executorii ntr-un stat membru i, n consecin , nu afecteaz interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. Aceea i concluzie se impune n raport cu actele Uniunii men ionate la punctul 48 din hot rrea men ionat , n m sura n care acestea se limiteaz , dup cum sus ine n mod ntemeiat Comisia, s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de statele membre atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu iile din 1994 i din 2006 men ionate la punctul 49 din prezenta hot rre, trebuie subliniat c acestea sunt lipsite de efecte juridice, ntruct rezolu iile nu reprezint , prin natura lor, acte obligatorii. n rest, de i ele arat c profesia de notar intr n domeniul de aplicare al articolului 45 CE, Parlamentul European i-a exprimat n mod explicit dorin a, n prima dintre aceste rezolu ii, a adopt rii unor m suri n vederea elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar, aceast pozi ie fiind din nou confirmat implicit n Rezolu ia din 2006. n ceea ce prive te argumentul pe care Republica Francez l ntemeiaz pe Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, trebuie precizat c respectiva cauz care a determinat pronun area acestei hot rri privea interpretarea articolului 39 alineatul (4) CE, iar nu a articolului 45 primul paragraf CE. n plus, din cuprinsul punctului 42 din hot rrea men ionat rezult c , atunci cnd a apreciat c func iile ncredin ate c pitanilor i secunzilor de nave reprezint o participare la exercitarea unor prerogative de putere public , Curtea avea n vedere ansamblul func iilor exercitate de ace tia. A adar, Curtea nu a analizat unica atribu ie n materie notarial ncredin at c pitanilor i secunzilor de nave, i anume primirea, p strarea i

101

102

103

104

predarea de testamente, separat de celelalte competen e ale acestora, precum n special puterile de coerci ie sau de sanc iune cu care sunt nvesti i. 105 n ceea ce prive te Hot rrea Unibank, citat anterior, la care se refer i Republica Francez , trebuie s se constate c respectiva cauz care a determinat pronun area acestei hot rri nu se referea nicidecum la interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. n plus, Curtea a hot rt la punctul 15 din hot rrea men ionat c , pentru ca un act s fie calificat act autentic n sensul articolului 50 din Conven ia din 27 septembrie 1968 privind competen a judiciar i executarea hot rrilor judec tore ti n materie civil i comercial (JO 1972, L 299, p. 32, Edi ie special , 19/vol. 10, p. 3), este necesar interven ia fie a unei autorit i publice, fie a oric rei alte autorit i abilitate de statul de origine. n aceste condi ii, este necesar s se conchid c activit ile notariale, astfel cum sunt acestea definite n stadiul actual al ordinii juridice franceze, nu sunt asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Prin urmare, trebuie s se constate c respectiva condi ie de cet enie impus de reglementarea francez pentru accesul la profesia de notar reprezint o discriminare pe motiv de cet enie interzis de articolul 43 CE. Avnd n vedere toate cele de mai sus, trebuie s se considere c ac iunea Comisiei este ntemeiat . Prin urmare, trebuie s se constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Francez nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE. Cu privire la cheltuielile de judecat 110 n temeiul articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedur , partea care cade n preten ii este obligat , la cerere, la plata cheltuielilor de judecat . ntruct Comisia a solicitat obligarea Republicii Franceze la plata cheltuielilor de judecat , iar Republica Francez a c zut n preten ii, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecat . Potrivit articolului 69 alineatul (4) primul paragraf din acest regulament, statele membre care au intervenit n litigiu suport propriile cheltuieli de judecat . Prin urmare, Republica Bulgaria, Republica Ceh , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Romnia, Republica Slovac i Regatul Unit suport propriile cheltuieli de judecat . Pentru aceste motive, Curtea (Marea Camer ) declar 1) i hot r te:

106

107

108 109

111

Prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Francez nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE. Oblig Republica Francez la plata cheltuielilor de judecat .

2)

3)

Republica Bulgaria, Republica Ceh , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Romnia, Republica Slovac i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord suport propriile cheltuieli de judecat .

Semn turi

C-53/08 Comisia Europeana c. Austriei


HOT RREA CUR II (Marea Camer ) 24 mai 2011(*)

Nendeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru Articolul 43 CE Libertatea de stabilire Notari Condi ie de cet enie Articolul 45 CE Participarea la exercitarea autorit ii publice Directivele 89/48/CEE i 2005/36/CE n cauza C-53/08, avnd ca obiect o ac iune n constatarea nendeplinirii obliga iilor formulat n temeiul articolului 226 CE, introdus la 12 februarie 2008, Comisia European , reprezentat de domnii G. Braun agen i, cu domiciliul ales n Luxemburg, i H. Stvlbk, n calitate de reclamant , sus inut de: Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, reprezentat de doamna S. Behzadi-Spencer, n calitate de agent, intervenient, mpotriva Republicii Austria, reprezentat de domnii E. Riedl, M. Aufner agen i, i G. Holley, n calitate de prt , sus inut de: Republica Ceh , reprezentat de domnul M. Smolek, n calitate de agent, Republica Federal Germania, reprezentat Kemper, n calitate de agen i, de domnul M. Lumma i de doamna J.

Republica Francez , reprezentat de domnii G. de Bergues de agen i,

i B. Messmer, n calitate

Republica Letonia, reprezentat de doamnele L. Ostrovska, K. Dr vi a calitate de agen i, Republica Lituania, reprezentat Matulionyt , n calitate de agen i, de domnul D. Kriau i nas

i J. Barbale, n

i de doamna E. i de i de

Republica Ungar , reprezentat de doamnele R. Somssich domnul M. Fehr, n calitate de agen i, Republica Polon , reprezentat de domnii M. Dowgielewicz doamna D. Lutosta ska, n calitate de agen i, Republica Slovenia, reprezentat de doamnele V. Klemenc calitate de agen i,

i K. Veres, precum i C. Herma, precum

i . Cilen ek Bon ina, n

Republica Slovac , reprezentat de domnul J. orba, n calitate de agent, interveniente, CURTEA (Marea Camer ), compus din domnul V. Skouris, pre edinte, domnii A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (raportor) i J.-J. Kasel, pre edin i de camer , doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhsz, G. Arestis, M. Ile i , doamna C. Toader i domnul M. Safjan, judec tori, avocat general: domnul P. Cruz Villaln, grefier: domnul M.-A. Gaudissart, avnd n vedere procedura scris ef de unitate, i n urma edin ei din 27 aprilie 2010, edin a din 14 septembrie 2010,

dup ascultarea concluziilor avocatului general n pronun prezenta Hot rre 1

Prin cererea introductiv , Comisia Comunit ilor Europene solicit Cur ii s constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar i prin netranspunerea, n ceea ce prive te aceast profesie, a Directivei 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior acordate pentru formarea profesional cu durata minim de trei ani (JO 1989, L 19, p. 16, Edi ie special , 05/vol. 2, p. 76), astfel cum a fost modificat prin Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, Edi ie special , 05/vol. 6, p. 60, denumit n continuare Directiva 89/48), i/sau a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO L 255, p. 22, Edi ie special , 05/vol. 8, p. 3), Republica Austria nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul acestor directive, precum i al articolelor 43 CE i 45 CE.

Cadrul juridic Dreptul Uniunii 2 Al doisprezecelea considerent al Directivei 89/48 prevedea c sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior nu aduce atingere dispozi iilor articolului [45 CE]. Articolul 2 din Directiva 89/48 avea urm torul cuprins: Prezenta directiv se aplic oric rui resortisant al unui stat membru care dore te s - i exercite, cu statut de independent sau de salariat, o profesie reglementat n statul membru gazd . Prezenta directiv nu se aplic n cazul profesiilor care fac obiectul unei directive speciale care stabile te o recunoa tere reciproc a diplomelor ntre statele membre. 4 5 6 7 Profesia de notar nu a f cut obiectul niciunei reglement ri de tipul celei vizate la respectivul articol 2 al doilea paragraf. Directiva 89/48 prevedea un termen de transpunere care expira, conform articolului 12 din aceasta, la 4 ianuarie 1991. Directiva 2005/36 a abrogat, n temeiul articolului 62 din aceasta, Directiva 89/48 cu efect de la 20 octombrie 2007. Considerentul (9) al Directivei 2005/36 are urm torul cuprins: Men innd, pentru libertatea de stabilire, principiile i garan iile care stau la baza diferitelor sisteme de recunoa tere n vigoare, este necesar s se mbun t easc normele acestora n temeiul experien ei dobndite. De asemenea, directivele pertinente au fost modificate n mai multe etape i se impune reorganizarea i ra ionalizarea dispozi iilor lor prin uniformizarea principiilor aplicabile. Prin urmare, este necesar nlocuirea [Directivei 89/48]. 8 Considerentul (14) al acestei directive prevede: Mecanismul de recunoa tere stabilit prin [Directiva 89/48] r mne neschimbat. [...] 9 Potrivit considerentului (41) al Directivei 2005/36, aceasta nu aduce atingere aplic rii articolului 39 alineatul (4) [CE] i a articolului 45 [CE], n special n ceea ce prive te notarii. Reglementarea na ional Organizarea general a profesiei de notar 10 n ordinea juridic austriac , notarii i exercit activitatea n cadrul unei profesii liberale. Organizarea profesiei de notar este reglementat de Codul notariatului (Notariatsordnung)

din 25 iulie 1871 (RGBl. 75/1871), n versiunea care rezult (denumit n continuare NO). 11

din BGBl. I, 164/2005

Conform articolului 1 alineatul (1) din NO, notarii sunt desemna i de stat i nvesti i cu ncrederea public n vederea ntocmirii i a eliber rii [] de acte autentice privind declara ii, acte juridice i fapte care sunt de natur s dea na tere unor drepturi [ i] n vederea conserv rii actelor care le sunt ncredin ate de p r i. n temeiul articolului 8 din NO, notarii i exercit Republicii Austria. competen a pe ntregul teritoriu al

12 13 14

Num rul notarilor, repartizarea i re edin a acestora sunt stabilite prin decret al ministrului justi iei, astfel cum rezult din articolul 9 din NO. Onorariile notarilor sunt fixate n conformitate cu dispozi iile Legii federale privind tarifele notarilor [Bundesgesetz ber den Notariatstarif (Notariatstarifgesetz)] din 8 noiembrie 1973 (BGBl. 576/1973), cu modific rile ulterioare, i ale Legii federale privind tarifele notarilor n calitate de mandatari ai instan ei [Bundesgesetz ber die Gebhren der Notare als Beauftragte des Gerichtes (Gerichtskommissionstarifgesetz)] din 3 martie 1971 (BGBl. 108/1971), cu modific rile ulterioare. n temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din NO, func ia de notar nu poate fi asumat dect de un resortisant austriac. Activit ile notariale austriac pot fi grupate n trei

15

16 17

Activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic categorii.

n primul rnd, conform articolului 1 alineatul (1) din NO, notarul este competent s efectueze autentificarea actelor sau a conven iilor. Interven ia notarului poate fi obligatorie sau facultativ , n func ie de actul a c rui autentificare se solicit . Prin aceast interven ie, notarul constat ndeplinirea tuturor cerin elor impuse de lege pentru realizarea actului, precum i capacitatea de folosin i de exerci iu a p r ilor interesate. Actul notarial are o for probant n conformitate cu articolul 292 alineatul (1) din Codul de procedur civil [Gesetz ber das gerichtliche Verfahren in brgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung)] din 1 august 1895 (RGBl. 113/1895), cu modific rile ulterioare (denumit n continuare ZPO), care figureaz n capitolul III intitulat Mijloace de prob scrise al primei sec iuni a p r ii a doua a acestui cod. Aceast dispozi ie prevede c actele autentice, i anume n special cele ntocmite de o persoan nvestit cu ncrederea public n domeniul s u de competen i n forma impus , constituie dovada deplin a ceea ce este atestat de aceast persoan . Proba inexactit ii att a evenimentelor sau a faptelor atestate, ct i a autentific rii este admisibil n temeiul alineatului (2) al dispozi iei men ionate. Articolul 272 din ZPO consacr principiul liberei aprecieri a probelor de c tre instan .

18

19

20

Potrivit articolului 3 din NO, un act notarial are for executorie dac sunt ntrunite anumite condi ii, precum, n special, supunerea debitorului la executarea silit f r s fie necesar o procedur prealabil . n temeiul articolului 1 din Codul privind execut rile [Gesetz ber das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung)] din 27 mai 1896 (RGBl. 79/1896), cu modific rile ulterioare, n sensul i pentru nevoile acestui cod, actele notariale men ionate la articolul 3 din NO sunt titluri executorii. Din dispozi iile Codului privind execut rile, cu modific rile ulterioare, rezult c notarul nu are atribu ii n cadrul execut rii silite. n al doilea rnd, conform articolului 5 din NO, notarul este competent pentru redactarea actelor sub semn tur privat , precum i pentru reprezentarea p r ilor n cadrul anumitor proceduri enumerate limitativ la aceast dispozi ie. n al treilea rnd, n calitate de Gerichtskommissr, notarul exercit , n cadrul anumitor proceduri necontencioase, activit ile enumerate la articolul 1 alineatul (1) din Legea federal privind delega ii judiciari [Bundesgesetz ber die Ttigkeit der Notare als Beauftragte des Gerichtes im Verfahren auer Streitsachen (Gerichtskommissrsgesetz)] din 11 noiembrie 1970 (BGBl. 343/1970), n versiunea sa care rezult din BGBl. I, 112/2003 (denumit n continuare GKG). Aceste activit i includ anumite atribu ii n materie de drept succesoral n scopul solu ion rii procedurilor succesorale, precum n special constatarea decesului, ntocmirea inventarului mo tenirii, identificarea mo tenitorilor i primirea declara iilor acestora cu privire la primirea mo tenirii, ocrotirea acesteia din urm , precum i adoptarea unor m suri de conservare necesare n acest scop. Legea federal privind procedurile jurisdic ionale necontencioase [Bundesgesetz ber das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten auer Streitsachen (Auerstreitgesetz) (BGBl. I, 111/2003)], cu modific rile ulterioare (denumit n continuare AuStrG), prevede norme detaliate n aceast privin . Astfel, din articolul 144 alineatul (3) din aceast lege rezult c notarul trebuie s depun imediat dosarul la instan , la cererea acesteia sau dac este necesar o decizie judiciar . n plus, din articolele 160 i 161 din AuStrG rezult c , n cazul unor declara ii contradictorii prin care se urm re te primirea mo tenirii i n situa ia n care nu a fost ob inut niciun acord n aceast privin , notarul trebuie s nainteze cauza instan ei, care, dup examinarea preten iilor p r ilor i a mijloacelor de prob propuse, stabile te drepturile mo tenitorilor. n temeiul articolului 166 alineatul (2) din AuStrG, contesta iile referitoare la apartenen a unui bun la patrimoniul care formeaz mo tenirea sunt solu ionate de instan . Conform articolelor 177 ordonan mo tenitorilor. i 178 din AuStrG, instan a atribuie mo tenirea prin

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

n afara domeniului dreptului succesoral, alte atribu ii ncredin ate notarilor n temeiul GKG includ n special evaluarea i punerea n vnzare de bunuri mobile i imobile, ntocmirea de inventare, precum i solu ionarea de partaje amiabile de patrimonii. n temeiul articolului 1 alineatul (2) din GKG, sunt excluse din competen a notarilor n special adoptarea de decizii judiciare, ntocmirea de procese-verbale de tranzac ie judiciar , precum i posibilitatea de a impune m suri coercitive n sensul articolului 79 din AuStrG. Potrivit articolului 7 din GKG, notarul trebuie s ndeplineasc atribu iile descrise la punctele 24-30 din prezenta hot rre n termenele stabilite de instan . n cazul nerespect rii respectivelor termene, misiunea i este retras i un alt notar este desemnat n locul s u. Astfel cum rezult din articolul 7a din GKG, notarul exercit atribu iile sus-men ionate sub supravegherea instan ei. n aceast privin , instan a poate n special s efectueze anchetele necesare, s i solicite notarului rapoarte privind activitatea sa i s i ncredin eze acestuia anumite misiuni. n plus, n temeiul alineatului (2) al acestei dispozi ii, contesta iile privind m surile luate de notar sau conduita acestuia trebuie naintate instan ei. Procedura precontencioas

31

32

33

34

Comisia a fost sesizat cu o plngere privind condi ia de cet enie pentru accesul la profesia de notar n Austria. Dup ce a efectuat o examinare a acestei plngeri, Comisia, prin scrisoarea din 8 noiembrie 2000, a pus n ntrziere Republica Austria, solicitndu-i s i prezinte n termen de dou luni observa iile cu privire, n special, pe de o parte, la conformitatea cu articolul 45 primul paragraf CE a respectivei condi ii de cet enie, precum i, pe de alt parte, la netranspunerea Directivei 89/48 n ceea ce prive te profesia de notar. Prin scrisoarea din 23 ianuarie 2001, Republica Austria a r spuns la respectiva scrisoare de punere n ntrziere. La 16 iulie 2002, Comisia a adresat o scrisoare de punere n ntrziere complementar acestui stat membru, imputndu-i c nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE, al articolului 45 primul paragraf CE, precum i al Directivei 89/48. Statul membru men ionat a r spuns la aceast scrisoare de punere n ntrziere complementar prin scrisoarea din 12 septembrie 2002. ntruct a considerat neconving toare argumentele invocate de Republica Austria, Comisia a adresat la 18 octombrie 2006 un aviz motivat acestui stat membru n care a conchis c acesta nu i ndeplinise obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE, al articolului 45 primul paragraf CE, precum i al Directivei 89/48. Aceast institu ie a invitat respectivul stat membru s ia m surile necesare pentru a se conforma avizului motivat n termen de dou luni de la primirea acestuia.

35 36

37 38

39 40

Prin scrisoarea din 19 decembrie 2006, Republica Austria a prezentat motivele pentru care considera c pozi ia sus inut de Comisie nu era ntemeiat . n aceste condi ii, Comisia a decis s introduc prezenta ac iune. Cu privire la ac iune Cu privire la primul motiv Argumentele p r ilor

41

Prin intermediul primului motiv, Comisia solicit Cur ii s constate c , prin rezervarea accesului la profesia de notar numai propriilor resortisan i, Republica Austria nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE i al articolului 45 primul paragraf CE. Cu titlu introductiv, aceast institu ie subliniaz c accesul la profesia de notar nu este supus niciunei condi ii de cet enie n anumite state membre i c aceast condi ie a fost eliminat de alte state membre precum Regatul Spaniei, Republica Italian i Republica Portughez . n primul rnd, Comisia aminte te c articolul 43 CE reprezint una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii care urm re te s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te, chiar i numai cu titlu secundar, ntr-un alt stat membru n vederea exercit rii n acesta din urm a unei activit i independente i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie. Aceast institu ie, precum i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord sus in c articolul 45 primul paragraf CE trebuie s fac obiectul unei interpret ri autonome i uniforme (Hot rrea din 15 martie 1988, Comisia/Grecia, 147/86, Rec., p. 1637, punctul 8). n plus, n m sura n care prevede o excep ie de la libertatea de stabilire pentru activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice, acest articol trebuie interpretat restrictiv (Hot rrea din 21 iunie 1974, Reyners, 2/74, Rec., p. 631, punctul 43). Excep ia prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie, a adar, restrns la activit ile care, prin ele nsele, sunt asociate n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice (Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 44 i 45). Potrivit Comisiei, no iunea de autoritate public implic exercitarea unei puteri decizionale exorbitante fa de dreptul comun care se manifest prin capacitatea de a ac iona independent de voin a altor subiecte sau chiar mpotriva acestei voin e. n special, conform jurispruden ei Cur ii, autoritatea public s-ar manifesta prin exercitarea unor puteri de constrngere (Hot rrea din 29 octombrie 1998, Comisia/Spania, C-114/97, Rec., p. I-6717, punctul 37). n opinia Comisiei i a Regatului Unit, activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice ar trebui s fie diferen iate de cele exercitate n interesul general. Astfel, mai multor profesii li se acord competen e speciale n interesul general, f r a fi ns asociate exercit rii autorit ii publice.

42

43

44

45

46

47

n plus, Comisia i Regatul Unit amintesc c , n principiu, articolul 45 primul paragraf CE are n vedere activit i determinate, iar nu o ntreag profesie, cu excep ia cazului n care activit ile vizate nu ar fi separabile de ansamblul celor exercitate de profesia respectiv . n al doilea rnd, Comisia efectueaz o analiz a diferitelor activit n ordinea juridic austriac . i exercitate de notar

48 49

Mai nti, n ceea ce prive te autentificarea actelor i a conven iilor, Comisia sus ine c notarul se limiteaz s ateste voin a p r ilor dup ce le-a consiliat i s confere efecte juridice acestei voin e. n exercitarea acestei activit i, notarul nu ar avea nicio putere decizional fa de p r i. Aceast activitate de autentificare ncredin at notarilor le-ar impune desigur acestora un nivel de exigen ridicat privind competen a i integritatea profesional f r a presupune totu i o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Faptul c aceast activitate este considerat n ordinea juridic austriac ca fiind inclus n domeniul dreptului preventiv i c aceasta este ncredin at notarilor de c tre stat n scopul reducerii sarcinii de lucru a instan elor nu ar nsemna c activitatea men ionat poate fi asimilat unei misiuni care ine de suveranitate. n plus, numeroase alte atribu ii, considerate n trecut misiuni care ar face n prezent obiectul unei privatiz ri i al unei externaliz ri. in de suveranitate,

50

51 52

n ceea ce prive te particularit ile regimului probelor aferent actelor notariale, o for probant comparabil cu aceea a acestora din urm ar fi atribuit de asemenea altor acte care nu intr n sfera exercit rii autorit ii publice precum procesele-verbale ntocmite de paznicii cmpene ti, p durarii, paznicii de vn toare i paznicii piscicoli autoriza i. n ceea ce prive te for a executorie a actelor autentice, Comisia consider c aplicarea formulei executorii preced punerea n executare propriu-zis f r a face parte din aceasta. A adar, aceast for executorie nu ar conferi nicio putere de constrngere notarilor, ace tia nefiind organe de executare silit . Pe de alt parte, orice posibil contesta ie nu ar fi solu ionat de notar, ci de instan . n al doilea rnd, n ceea ce prive te activit ile notarilor care ac ioneaz n calitate de Gerichtskommissr, Comisia apreciaz c acestea nu pot fi considerate o participare la exercitarea autorit ii publice, ntruct, n cadrul acestor activit i, notarul este lipsit de orice putere decizional sau coercitiv , cu alte cuvinte, de puterea de a impune o decizie unei p r i mpotriva voin ei acesteia. n orice caz, activit ile men ionate ar fi preg titoare i auxiliare n raport cu cele exercitate de organele judiciare. n plus, la adoptarea m surilor de conservare pentru asigurarea mo tenirii, Gerichtskommissr nu ar avea nicio marj real de apreciere. n al treilea rnd, asemenea Regatului Unit, Comisia consider c normele de drept al Uniunii care con in referiri la activitatea notarial nu aduc atingere aplic rii articolului 43 CE i a articolului 45 primul paragraf CE n cazul acestei activit i. Astfel, att articolul 1 alineatul (5) litera (d) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor

53

54

55

56

societ ii informa ionale, n special ale comer ului electronic, pe pia a intern (directiva privind comer ul electronic) (JO L 178, p. 1, Edi ie special , 13/vol. 29, p. 257), ct i considerentul (41) al Directivei 2005/36 nu ar exclude din domeniul lor de aplicare activit ile notariale dect n m sura n care acestea presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Prin urmare, ar fi vorba despre o simpl rezerv care nu ar avea niciun efect asupra interpret rii articolului 45 primul paragraf CE. n ceea ce prive te articolul 2 punctul 2 litera (l) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pie ei interne (JO L 376, p. 36, Edi ie special , 13/vol. 58, p. 50), care exclude activit ile notariale din domeniul de aplicare al acestei directive, Comisia subliniaz c faptul c legiuitorul a ales s exclud o anumit activitate din domeniul de aplicare al directivei men ionate nu nseamn c articolul 45 primul paragraf CE este aplicabil acestei activit i. 57 n ceea ce prive te Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen a judiciar , recunoa terea i executarea hot rrilor n materie civil i comercial (JO 2001, L 12, p. 1, Edi ie special , 19/vol. 3, p. 74), precum i Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru crean ele necontestate (JO L 143, p. 15, Edi ie special , 19/vol. 7, p. 3), Comisia apreciaz c aceste regulamente se limiteaz s prevad obliga ia statelor membre de a recunoa te i de a conferi for executorie actelor primite i care sunt executorii ntr-un alt stat membru. n plus, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societ ii europene (SE) (JO L 294, p. 1, Edi ie special , 06/vol. 4, p. 113), Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societ ii cooperative europene (SCE) (JO L 207, p. 1, Edi ie special , 17/vol. 1, p. 259), precum i Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societ ilor comerciale pe ac iuni (JO L 310, p. 1, Edi ie special , 17/vol. 2, p. 107) nu ar fi relevante n vederea solu ion rii prezentului litigiu, acestea limitndu-se s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de stat, atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu ia Parlamentului European din 23 martie 2006 privind profesiile juridice i interesul general referitor la func ionarea sistemelor juridice (JO C 292E, p. 105, denumit n continuare Rezolu ia din 2006), aceasta ar fi un act pur politic cu un con inut ambiguu, ntruct Parlamentul European, pe de o parte, la punctul 17 din aceast rezolu ie, ar fi afirmat c articolul 45 CE trebuie s se aplice profesiei de notar, n timp ce, pe de alt parte, la punctul 2 din aceasta, a confirmat pozi ia formulat n Rezolu ia din 18 ianuarie 1994 privind situa ia i organizarea notariatului n cele dou sprezece state membre ale Comunit ii (JO C 44, p. 36, denumit n continuare Rezolu ia din 1994), n care i exprima dorin a elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar prev zut n reglementarea mai multor state membre. Comisia i Regatul Unit adaug c n cauza care a determinat pronun area Hot rrii din 30 septembrie 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola (C-405/01, Rec., p. I-10391), la care fac trimitere mai multe state membre n observa iile lor scrise, era vorba despre exercitarea de c tre c pitanii i secunzii de nave comerciale a unui ansamblu extins de atribu ii de men inere a securit ii, de puteri coercitive, precum i

58

59

60

de competen e n materie notarial i de stare civil . A adar, Curtea nu ar fi avut ocazia s analizeze n detaliu diferitele activit i exercitate de notari, n raport cu articolul 45 primul paragraf CE. Prin urmare, aceast hot rre nu ar fi suficient pentru a se conchide n sensul aplic rii acestei dispozi ii n cazul notarilor. 61 Pe de alt parte, contrar a ceea ce pretinde Republica Austria, jurispruden a Cur ii ar diferen ia notarii de autorit ile publice, recunoscnd c un act autentic poate fi ntocmit de o autoritate public sau de orice alt autoritate abilitat de stat (Hot rrea din 17 iunie 1999, Unibank, C-260/97, Rec., p. I-3715, punctele 15 i 21). Republica Austria, sus inut de Republica Ceh , de Republica Federal Germania, de Republica Francez , de Republica Letonia, de Republica Lituania, de Republica Ungar , de Republica Polon , de Republica Slovenia i de Republica Slovac consider c activit ile notarilor sunt asociate exercit rii autorit ii publice i, prin urmare, sunt incluse n excep ia prev zut la articolul 45 primul paragraf CE. n primul rnd, Republica Austria sus ine c articolul 45 CE garanteaz dreptul statelor membre de a defini n mod suveran normele la care doresc s supun accesul pentru profesiile asociate n mod durabil sau ocazional la exercitarea autorit ii publice. Potrivit acestui stat membru, Comisia i fundamenteaz interpretarea articolului 45 CE pe o jurispruden a Cur ii care nu ar fi pertinent n spe . n schimb, n Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, Curtea ar fi hot rt c atribu iile ncredin ate c pitanilor navelor spaniole n materie notarial sunt asociate exercit rii autorit ii publice. Republica Austria, Republica Federal Germania, Republica Polon , Republica Slovenia, precum i Republica Slovac consider , n plus, c exercitarea autorit ii publice nu poate fi limitat numai la activit ile care presupun exercitarea unor puteri de coerci ie sau la activit ile exercitate de instan e. Alte activit i ar putea de asemenea s fie incluse n no iunea de exercitare a autorit ii publice atunci cnd acestea sunt caracterizate, n special, de exercitarea unor puteri speciale. n al doilea rnd, potrivit Republicii Austria, statutul special al notarilor n ordinea juridic austriac ar demonstra, n special prin prisma procedurii de numire a acestora, precum i a regimului de inamovibilitate, de incompatibilit i i de independen care le este aplicat, apartenen a notarilor la autoritatea public . Acest stat membru sus ine de asemenea c profesia de notar are un caracter unitar i c diferitele activit i exercitate de aceast profesie nu sunt separabile de aceasta. n al treilea rnd, activit ile de autentificare exercitate de notar ar avea ca obiectiv, n opinia Republicii Austria, rezolvarea sau excluderea definitiv a revendic rilor cu caracter civil i constituirea unui titlu executoriu. Actele notariale nu ar putea fi atacate dect pe cale jurisdic ional i pentru motive limitate n mod strict. n plus, actele notariale men ionate ar avea o for probant mai mare, obligatorie pentru instan e n ceea ce prive te puterea lor de apreciere. De asemenea, acestea ar avea i for executorie. Att procedura de executare, ct i procedura prealabil constituirii unui titlu executoriu s-ar afla n centrul exercit rii statale a autorit ii publice. Ar rezulta c activitatea notarilor care const n ntocmirea actelor autentice ar fi legat n mod direct i specific de exercitarea autorit ii publice.

62

63

64

65

66

67

68

n al patrulea rnd, n ceea ce prive te activit ile pe care notarul le exercit n calitate de Gerichtskommissr, Republica Austria sus ine c acesta conduce proceduri cvasijurisdic ionale n materie succesoral , n cadrul c rora poate fi pus n situa ia, independent de voin a p r ilor sau chiar mpotriva acestei voin e, s adopte anumite m suri de conservare n scopul ocrotirii mo tenirii, precum, n special, interzicerea accesului n spa ii de locuit sau comerciale, punerea acestora sub sigiliu, blocarea sau deblocarea conturilor bancare, depozitarea i restituirea de bunuri patrimoniale, precum i anumite m suri de organizare a procedurii. Acest stat membru subliniaz de asemenea c notarul, atunci cnd ac ioneaz n calitate de Gerichtskommissr, angajeaz r spunderea statului. n plus, acesta ar fi considerat func ionar n vederea aplic rii Codului penal. n al cincilea rnd, actele de drept al Uniunii men ionate la punctele 56-58 din prezenta hot rre ar specifica faptul c actele notariale au acela i rang cu deciziile judec tore ti. n plus, n Rezolu iile din 1994 i din 2006, Parlamentul European ar fi confirmat c profesia de notar particip la exercitarea autorit ii publice. De asemenea, din Hot rrea Unibank, citat anterior, ar rezulta c ntocmirea de acte autentice de c tre titularul unei func ii publice precum notarul presupune o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Aprecierea Cur ii Considera ii introductive

69

70

71

72

Prin intermediul primului motiv, Comisia imput Republicii Austria c mpiedic stabilirea, n vederea exercit rii profesiei de notar, a resortisan ilor altor state membre pe teritoriul s u, rezervnd accesul la aceast profesie, cu nc lcarea articolului 43 CE, propriilor resortisan i. Acest motiv prive te, a adar, numai condi ia de cet enie impus de reglementarea austriac n cauz pentru accesul la profesia men ionat n raport cu articolul 43 CE. Prin urmare, trebuie precizat c motivul respectiv nu prive te nici statutul i organizarea notariatului n ordinea juridic austriac , nici condi iile de acces altele dect aceea aferent cet eniei la profesia de notar n acest stat membru. n rest, astfel cum a indicat Comisia n edin , trebuie subliniat c primul motiv nu prive te nici aplicarea dispozi iilor Tratatului CE referitoare la libera prestare a serviciilor. De asemenea, motivul men ionat nu prive te nici prevederile tratatului privind libera circula ie a lucr torilor. Cu privire la fond

73 74

75

76

Trebuie amintit de la bun nceput c articolul 43 CE constituie una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 43).

77

No iunea de stabilire n sensul acestei dispozi ii este o no iune foarte larg care implic posibilitatea unui resortisant al Uniunii de a participa, n mod stabil i continuu, la via a economic a unui stat membru diferit de statul membru de origine al acestuia i de a ob ine profit din aceast participare, favoriznd astfel ntrep trunderea economic i social n interiorul Uniunii Europene n domeniul activit ilor independente (a se vedea n special Hot rrea din 22 decembrie 2008, Comisia/Austria, C-161/07, Rep., p. I-10671, punctul 24). Libertatea de stabilire recunoscut resortisan ilor unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru include n special accesul la activit i independente i la exercitarea acestora n condi iile definite pentru resortisan ii proprii de legisla ia statului membru de stabilire (a se vedea n special Hot rrea din 28 ianuarie 1986, Comisia/Fran a, 270/83, Rec., p. 273, punctul 13, i, n acest sens, Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 27). Cu alte cuvinte, articolul 43 CE interzice fiec rui stat membru s prevad n propria legisla ie, pentru persoanele care exercit libertatea de stabilire n statul respectiv, condi ii de exercitare a activit ilor acestora diferite de cele definite pentru resortisan ii proprii (Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 28). Articolul 43 CE urm re te astfel s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te ntr-un alt stat membru pentru a exercita n acesta din urm o activitate independent i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie care rezult din legisla iile na ionale n calitate de restric ie privind libertatea de stabilire (Hot rrea Comisia/Fran a, citat anterior, punctul 14). Or, n spe , legisla ia na ional n litigiu rezerv resortisan ilor austrieci, consacrnd astfel o diferen cet eniei, n principiu, interzis de articolul 43 CE. accesul la profesia de notar de tratament n considerarea

78

79

80

81

Republica Austria sus ine totu i c activit ile notariale nu sunt incluse n domeniul de aplicare al articolului 43 CE, ntruct acestea ar fi asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. A adar, mai nti, trebuie analizat ntinderea no iunii de exercitare a autorit ii publice n n elesul acestei din urm dispozi ii i, ulterior, trebuie s se verifice dac activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic austriac sunt incluse n aceast no iune. n ceea ce prive te no iunea exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE, trebuie subliniat c , potrivit unei jurispruden e constante, la aprecierea acesteia trebuie s se in seama de caracterul propriu dreptului Uniunii al limitelor impuse de aceast dispozi ie excep iilor acceptate de la principiul libert ii de stabilire pentru a se evita posibilitatea ca efectul util al Tratatului n materie de libertate de stabilire s fie nl turat prin dispozi ii adoptate unilateral de statele membre (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Reyners, punctul 50, Comisia/Grecia, punctul 8, i Hot rrea din 22 octombrie 2009, Comisia/Portugalia, C-438/08, Rep., p. I-10219, punctul 35). Tot potrivit unei jurispruden e constante, articolul 45 primul paragraf CE este o derogare de la regula fundamental a libert ii de stabilire. Ca atare, aceast derogare trebuie s primeasc o interpretare care limiteaz sfera acesteia la ceea ce este strict necesar pentru ocrotirea intereselor pe care statele membre le pot proteja n temeiul acestei prevederi (Hot rrile citate anterior Comisia/Grecia, punctul 7, Comisia/Spania, punctul

82

83

34, Hot rrea din 30 martie 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec., p. I-2941, punctul 45, Hot rrile din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, C-393/05, Rep., p. I-10195, punctul 35, i Comisia/Germania, C-404/05, Rep., p. I-10239, punctele 37 i 46, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 34). 84 n plus, Curtea a subliniat n repetate rnduri c derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie restrns numai la activit ile care reprezint n sine o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice (Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 45, Hot rrea din 13 iulie 1993, Thijssen, C-42/92, Rec., p. I-4047, punctul 8, i Hot rrile citate anterior Comisia/Spania, punctul 35, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 46, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36). n aceast privin , Curtea a avut ocazia s considere c sunt excluse din sfera derog rii prev zute la articolul 45 primul paragraf CE anumite activit i auxiliare sau preg titoare n raport cu exercitarea autorit ii publice (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 22, Comisia/Spania, punctul 38, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 47, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36) sau anumite activit i a c ror exercitare, de i presupune un contact, chiar constant i organic, cu autorit ile administrative sau judiciare sau o participare, chiar obligatorie, la func ionarea acestora, nu aduce atingere puterilor de apreciere i de decizie ale respectivelor autorit i (a se vedea n acest sens Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 51 i 53) sau anumite activit i care nu presupun exercitarea unor puteri decizionale (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctele 21 i 22, Hot rrea din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, punctele 36 i 42, Comisia/Germania, punctele 38 i 44, precum i Comisia/Portugalia, punctele 36 i 41), a unor puteri de constrngere (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Comisia/Spania, citat anterior, punctul 37) sau a unor puteri de coerci ie (a se vedea n acest sens Hot rrea din 30 septembrie 2003, Anker i al ii, C-47/02, Rec., p. I-10447, punctul 61, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 44). n lumina considera iilor de mai sus, trebuie verificat dac activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic austriac presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. n acest scop, trebuie s se ia n considerare natura activit ilor exercitate de membrii profesiei n cauz (a se vedea n acest sens Hot rrea Thijssen, citat anterior, punctul 9). n primul rnd, n vederea ntocmirii cu solemnit ile necesare a actelor autentice, notarul ar trebui s verifice, n special, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea actului. n plus, actul autentic ar avea for probant i for executorie. n aceast privin , trebuie subliniat c , n temeiul legisla iei austriece, fac obiectul autentific rii actele sau conven iile la care p r ile au consim it n mod liber. Astfel, acestea decid ele nsele, n limitele stabilite de lege, con inutul drepturilor i al obliga iilor i aleg n mod liber clauzele c rora vor s se supun atunci cnd prezint la notar spre autentificare un act sau o conven ie. Prin urmare, interven ia acestuia din

85

86

87

88

89

urm presupune existen a prealabil a unui consim al p r ilor. 90 91

mnt sau a unui acord de voin

n plus, notarul nu poate modifica n mod unilateral conven ia care i se prezint spre autentificare f r a lua n prealabil consim mntul p r ilor. Activitatea de autentificare ncredin at notarilor nu presupune, a adar, ca atare o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Faptul c anumite acte sau anumite conven ii trebuie, sub sanc iunea nulit ii, s fac n mod obligatoriu obiectul unei autentific ri nu este de natur s pun sub semnul ntreb rii aceast concluzie. Astfel, validitatea diverselor acte este frecvent supus , n ordinile juridice na ionale i potrivit modalit ilor prev zute, unor cerin e de form sau unor proceduri obligatorii de validare. Nici obliga ia notarilor de a verifica, nainte de a efectua autentificarea unui act sau a unei conven ii, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea acestui act sau a acestei conven ii i, n caz contrar, de a refuza efectuarea acestei autentific ri nu poate s pun sub semnul ntreb rii concluzia de mai sus. Desigur, astfel cum subliniaz Republica Austria, notarul realizeaz aceast verificare urm rind un obiectiv de interes general, i anume asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari. Cu toate acestea, doar urm rirea acestui obiectiv nu poate justifica rezervarea prerogativelor necesare n acest scop numai notarilor resortisan i ai statului membru n cauz . Faptul de a ac iona urm rind un obiectiv de interes general nu este suficient n sine pentru ca o anumit activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice. Astfel, este cert c activit ile exercitate n cadrul diverselor profesiuni reglementate implic adesea n ordinile juridice na ionale obliga ia persoanelor care le exercit de a urm ri un asemenea obiectiv, f r ns ca aceste activit i s in de exercitarea acestei autorit i. Cu toate acestea, faptul c activit ile notariale urm resc obiective de interes general care vizeaz n special asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari reprezint un motiv imperativ de interes general care permite s se justifice posibile restric ii n ceea ce prive te articolul 43 CE rezultate din caracteristicile proprii ale activit ii notariale precum ncadrarea la care sunt supu i notarii n cadrul procedurilor de recrutare aplicate, limitarea num rului acestora i a competen elor lor teritoriale sau regimul de remunerare, de independen , de incompatibilit i i de inamovibilitate, n m sura n care aceste restric ii permit atingerea obiectivelor men ionate i sunt necesare n acest scop. Este de asemenea adev rat c notarul trebuie s refuze autentificarea unui act sau a unei conven ii care nu ndepline te condi iile cerute de lege, aceasta independent de voin a p r ilor. Totu i, n urma unui asemenea refuz, p r ile r mn libere fie s remedieze nelegalitatea constatat , fie s modifice clauzele actului sau ale conven iei n cauz , fie s renun e la acest act sau la aceast conven ie.

92

93

94

95

96

97

98

n ceea ce prive te for a probant i for a executorie pe care le are actul notarial, nu se poate contesta c acestea confer actelor respective efecte juridice importante. Totu i, faptul c o anumit activitate presupune ntocmirea de acte care au asemenea efecte nu poate fi suficient pentru ca aceast activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Astfel, n ceea ce prive te, n special, for a probant pe care o are un act notarial, trebuie precizat c aceasta ine de regimul probelor consacrat prin lege n ordinea juridic n cauz . Astfel, articolul 292 din ZPO, care stabile te for a probant a actului autentic, face parte din capitolul III intitulat Mijloace de prob scrise al primei sec iuni a p r ii a doua a acestui cod. A adar, for a probant conferit de lege unui anumit act nu are efecte directe asupra problemei dac activitatea care presupune ntocmirea acestui act reprezint , n sine, o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice, astfel cum o impune jurispruden a (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 8, i Comisia/Spania, punctul 35). n plus, astfel cum rezult admisibil dovada inexactit autentific rii. n special din articolul 292 alineatul (2) din ZPO, este ii att a evenimentelor sau a faptelor atestate, ct i a

99

100

101

Nu se poate sus ine, a adar, c actul notarial, n considerarea for ei sale probante, oblig n mod necondi ionat instan a n exercitarea puterii sale de apreciere, de vreme ce este cert c aceasta ia decizia n func ie de convingerea sa intim innd seama de totalitatea faptelor i a probelor adunate n cursul procedurii judiciare. Pe de alt parte, principiul liberei aprecieri a probelor de c tre instan este prev zut la articolul 272 din ZPO. n ceea ce prive te for a executorie a actului autentic, trebuie ar tat, astfel cum sus ine Republica Austria, c aceasta permite punerea n executare a obliga iei pe care acest act o con ine f r interven ia prealabil a instan ei. For a executorie a actului autentic nu exprim totu i concretizarea n beneficiul notarului a unor puteri care presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Astfel, dup cum rezult din articolul 3 din NO, for a executorie a actului notarial este condi ionat , n special, de acordul debitorului de a se supune unei posibile execut ri silite a acestui act f r ini ierea unei proceduri prealabile. Rezult c actul notarial nu are for executorie f r acordul debitorului. Astfel, de i aplicarea de c tre notar a formulei executorii pe actul autentic i confer acestuia n mod efectiv for executorie, aceasta se ntemeiaz pe voin a p r ilor de a ncheia un act sau o conven ie, dup verificarea de c tre notar a conformit ii lor cu legea, i de a le conferi for a executorie men ionat . n al doilea rnd, n ceea ce prive te competen a notarului de a redacta acte sub semn tur privat , precum i de a reprezenta p r ile n cazuri bine definite, trebuie amintit c nu pot fi considerate asociate exercit rii autorit ii publice consultan a i asisten a juridic asigurate de notar, chiar i atunci cnd acestea un caracter obligatoriu sau reprezint un drept exclusiv acordat acestuia prin efectul legii (a se vedea n acest sens Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 52).

102

103

104

105

n al treilea rnd, n ceea ce prive te activit ile ncredin ate notarilor n temeiul GKG, trebuie subliniat c notarul este ns rcinat n principal cu anumite atribu ii n materie de drept succesoral, cum sunt n special constatarea decesului, ntocmirea inventarului mo tenirii, identificarea mo tenitorilor, ocrotirea mo tenirii i adoptarea unor m suri de conservare n acest scop. n aceast privin , trebuie s se constate, pe de o parte, c notarul ndepline te aceste atribu ii sub supravegherea instan ei, aceasta din urm putnd oricnd s i solicite un raport privind stadiul de ndeplinire a anumitor atribu ii sau s desf oare o anchet n acest sens, astfel cum rezult din articolul 7a alineatul (1) din GKG. n temeiul articolului 7 din aceast lege, instan a poate de asemenea s i retrag misiunea cu care notarul a fost nvestit dac acesta nu i-a ndeplinit atribu iile n termenele care i-au fost acordate. n plus, la solicitarea instan ei, notarul trebuie s depun imediat dosarul la instan , conform articolului 144 alineatul (3) din AuStrG. Pe de alt parte, notarul este obligat s nainteze instan ei, n vederea pronun rii unei decizii, orice contesta ie privind diversele aspecte ale solu ion rii procedurii succesorale, astfel cum rezult n special din articolul 7a alineatul (2) din GKG, precum i din articolele 160, 161 i 166 alineatul (2) din AuStrG. Revine de asemenea instan ei sarcina de a atribui mo tenirea mo tenitorilor, n conformitate cu articolele 177 i 178 din AuStrG i de a nchide astfel procedura. Atribu iile ncredin ate notarilor n materie de drept succesoral par a fi astfel exercitate sub supravegherea instan ei, c reia notarul trebuie s i nainteze eventualele contesta ii i care, de altfel, decide n final. Prin urmare, aceste atribu ii nu pot fi considerate asociate, ca atare, n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 21, Hot rrea din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, punctele 41 i 42, Comisia/Germania, punctele 43 i 44, precum i Comisia/Portugalia, punctele 37 i 41). Aceast concluzie nu este infirmat de faptul c notarul poate lua anumite m suri de conservare sau de organizare n cadrul ndeplinirii atribu iilor care i sunt ncredin ate n materie succesoral . Astfel, aceast competen are un caracter accesoriu n raport cu atribu ia principal a notarului, i anume solu ionarea procedurii succesorale n cauz , pentru ndeplinirea c reia aceste m suri sunt chemate s contribuie. Or, astfel cum rezult din cuprinsul punctului precedent al prezentei hot rri, aceast atribu ie nu poate fi considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice. Situa ia este aceea i i n ceea ce prive te celelalte atribu ii ncredin ate notarilor n temeiul GKG, precum n special evaluarea i punerea n vnzare de bunuri mobile i imobile, ntocmirea de inventare, precum i solu ionarea de partaje amiabile de patrimonii, aceste atribu ii fiind exercitate de asemenea sub supravegherea instan ei, dup cum rezult din articolele 7 i 7a din GKG. n al patrulea rnd, n ceea ce prive te statutul specific al notarilor n ordinea juridic austriac , trebuie amintit, astfel cum rezult din cuprinsul punctelor 84 i 87 din prezenta hot rre, c aspectul dac aceste activit i sunt incluse n derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie verificat n raport cu natura activit ilor n cauz n sine, iar nu n raport cu acest statut ca atare.

106

107

108

109

110

111

112

Dou preciz ri se impun totu i n aceast privin . Primo, este cert c , cu excep ia cazului n care notarul este desemnat prin lege, fiecare parte este liber s aleag un notar. De i este adev rat c onorariile notarilor sunt fixate prin lege, calitatea serviciilor poate varia totu i de la un notar la altul n func ie, printre altele, de aptitudinile profesionale ale persoanelor n cauz . Rezult c , n limitele competen elor lor teritoriale respective, notarii i exercit profesia, astfel cum a ar tat avocatul general la punctul 18 din concluzii, n condi ii de concuren , ceea ce nu este caracteristic exercit rii autorit ii publice. Secundo, Republica Austria nu poate s opun considera iilor de mai sus faptul c , atunci cnd ac ioneaz n calitate de Gerichtskommissr, notarul angajeaz r spunderea statului. Astfel, n afara acestei ipoteze speciale, pentru actele ntocmite n cadrul activit ii sale profesionale r spunde numai notarul. n al cincilea rnd, nici argumentul pe care Republica Austria l ntemeiaz pe anumite acte ale Uniunii nu este conving tor. n ceea ce prive te actele men ionate la punctul 56 din prezenta hot rre, trebuie s se precizeze c faptul c legiuitorul a ales s exclud activit ile notariale din domeniul de aplicare al unui anumit act nu nseamn c acestea sunt n mod necesar incluse n derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE. n ceea ce prive te, n special, Directiva 2005/36, din chiar modul de redactare a considerentului (41) al acestei directive, potrivit c ruia el nu aduce atingere aplic rii [] articolului 45 [CE] n special n ceea ce prive te notarii, rezult tocmai c legiuitorul Uniunii nu a luat pozi ie n ceea ce prive te aplicabilitatea articolului 45 primul paragraf CE n cazul profesiei de notar. n ceea ce prive te regulamentele men ionate la punctul 57 din prezenta hot rre, trebuie subliniat c acestea se refer la recunoa terea i la executarea de acte autentice primite i executorii ntr-un stat membru i, n consecin , nu afecteaz interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. Nici aceast interpretare nu este pus sub semnul ntreb rii de actele Uniunii men ionate la punctul 58 din prezenta hot rre n m sura n care acestea se limiteaz , astfel cum sus ine n mod ntemeiat Comisia, s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de statele membre, atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu iile din 1994 i din 2006 men ionate la punctul 59 din prezenta hot rre, trebuie subliniat c acestea sunt lipsite de efecte juridice, ntruct rezolu iile nu reprezint , prin natura lor, acte obligatorii. n rest, de i acestea arat c profesia de notar intr n domeniul de aplicare al articolului 45 CE, Parlamentul European i-a exprimat n mod explicit dorin a, n prima dintre aceste rezolu ii, a adopt rii unor m suri n vederea elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar, aceast pozi ie fiind din nou confirmat implicit n Rezolu ia din 2006. n al aselea rnd, n ceea ce prive te argumentul pe care Republica Austria l ntemeiaz pe Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, trebuie precizat c respectiva cauz care a stat la baza acestei hot rri privea interpretarea articolului 39 alineatul (4) CE, iar nu a articolului 45 primul paragraf CE. n plus, din cuprinsul punctului 42 din hot rrea men ionat rezult c , atunci cnd a apreciat c func iile ncredin ate c pitanilor i secunzilor de nave reprezint o participare la exercitarea unor prerogative de putere public , Curtea avea n vedere

113

114

115

116

117

ansamblul func iilor exercitate de ace tia. A adar, Curtea nu a analizat unica atribu ie n materie notarial ncredin at c pitanilor i secunzilor de nave, i anume primirea, p strarea i predarea de testamente, separat de celelalte competen e ale acestora, precum n special puterile de coerci ie sau de sanc iune cu care sunt nvesti i. 118 n ceea ce prive te Hot rrea Unibank, citat anterior, la care se refer i Republica Austria, trebuie s se constate c respectiva cauz n care s-a pronun at aceast hot rre nu se referea nicidecum la interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. n plus, Curtea a hot rt la punctul 15 din aceast hot rre c , pentru ca un act s fie calificat drept autentic n sensul articolului 50 din Conven ia din 27 septembrie 1968 privind competen a judiciar i executarea hot rrilor judec tore ti n materie civil i comercial (JO 1972, L 299, p. 32, Edi ie special , 19/vol. 10, p. 3), este necesar interven ia fie a unei autorit i publice, fie a oric rei alte autorit i abilitate de statul de origine. n aceste condi ii, este necesar s se conchid c activit ile notariale, astfel cum sunt acestea definite n stadiul actual al ordinii juridice austriece, nu sunt asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Prin urmare, trebuie s se constate c respectiva condi ie de cet enie impus de reglementarea austriac pentru accesul la profesia de notar reprezint o discriminare pe motiv de cet enie interzis de articolul 43 CE. Avnd n vedere toate considera iile de mai sus, trebuie s se constate c primul motiv este ntemeiat. Cu privire la al doilea motiv Argumentele p r ilor 122 Comisia imput Republicii Austria c , n ceea ce prive te profesia de notar, nu a transpus Directiva 89/48 pentru perioada de pn la data de 20 octombrie 2007 i Directiva 2005/36 pentru perioada de dup aceast dat . Asemenea Regatului Unit, Comisia apreciaz c profesia de notar este o profesie reglementat n sensul articolului 1 litera (c) din Directiva 89/48 i, prin urmare, intr n domeniul de aplicare al acesteia din urm . Considerentul (41) al Directivei 2005/36 nu ar avea ca efect excluderea acestei profesii din domeniul de aplicare al acestei directive, cu excep ia situa iei n care profesia men ionat intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE, fapt care este contestat n cauz de Comisie. n plus, dac legiuitorul ar fi inten ionat s exclud profesia de notar din domeniul de aplicare al directivei men ionate, ar fi f cut acest lucru n mod expres. Comisia aminte te c Directivele 89/48 i 2005/36 permit statelor membre s prevad fie un test de aptitudini, fie un stagiu de adaptare, care ar fi de natur s asigure nivelul nalt de calificare cerut notarilor. n plus, aplicarea acestor directive nu ar avea ca efect mpiedicarea recrut rii notarilor prin concurs, ci numai s ofere acces la concursul men ionat resortisan ilor altor state membre. De asemenea, o astfel de aplicare nu ar avea efecte asupra procedurii de numire a notarilor.

119

120

121

123

124

125

Republica Austria, Republica Ungar , Republica Polon , Republica Slovenia i Republica Slovac sus in c notarii sunt exclu i din domeniul de aplicare al directivelor men ionate n considerarea faptului c activitatea lor este inclus n excep ia prev zut la articolul 45 CE. Republica Slovenia consider c al doilea motiv al Comisiei ar trebui respins ca inadmisibil din oficiu de Curte n m sura n care, pe de o parte, acest motiv ar fi r mas f r obiect dup abrogarea Directivei 89/48 i, pe de alt parte, obiectul litigiului ar fi fost extins dincolo de ceea ce fusese stabilit n cursul procedurii precontencioase. Aprecierea Cur ii Cu privire la admisibilitate

126

127

Din argumentele juridice invocate de Comisie rezult c prezentul motiv vizeaz o pretins netranspunere a Directivei 89/48 i/sau a Directivei 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar. Cu toate acestea, trebuie observat c att scrisorile de punere n ntrziere, ct i avizul motivat emis de Comisie se refer la prima dintre aceste directive. Prin urmare, trebuie examinat din oficiu problema admisibilit ii celui de al doilea motiv. Astfel, potrivit jurispruden ei, Curtea poate examina dac sunt ndeplinite condi iile prev zute la articolul 226 CE pentru introducerea unei ac iuni n constatarea nendeplinirii obliga iilor (Hot rrea din 31 martie 1992, Comisia/Italia, C-362/90, Rec., p. I-2353, punctul 8, i Hot rrea din 9 septembrie 2004, Comisia/Grecia, C-417/02, Rec., p. I-7973, punctul 16). Potrivit unei jurispruden e constante, existen a unei nendepliniri a obliga iilor n cadrul unei ac iuni ntemeiate pe articolul 226 CE trebuie apreciat n raport cu legisla ia Uniunii n vigoare la momentul expir rii termenului atribuit de Comisie statului membru n cauz pentru a se conforma avizului motivat (a se vedea n special Hot rrea din 9 noiembrie 1999, Comisia/Italia, C-365/97, Rec., p. I-7773, punctul 32, Hot rrea din 5 octombrie 2006, Comisia/Belgia, C-275/04, Rec., p. I-9883, punctul 34, i Hot rrea din 19 martie 2009, Comisia/Germania, C-270/07, Rep., p. I-1983, punctul 49). n spe , termenul men ionat a expirat la 18 decembrie 2006. Or, la aceast dat , Directiva 89/48 era nc n vigoare, Directiva 2005/36 neabrognd-o pe aceasta din urm dect ncepnd cu 20 octombrie 2007. Prin urmare, n m sura n care prezentul motiv este ntemeiat pe o pretins netranspunere a Directivei 89/48, acesta nu este lipsit de obiect (a se vedea, prin analogie, Hot rrea din 11 iunie 2009, Comisia/Fran a, C-327/08, punctul 23). n ceea ce prive te admisibilitatea motivului men ionat n sensul c acesta prive te o pretins netranspunere a Directivei 2005/36, trebuie amintit c , astfel cum Curtea a hot rt deja, de i concluziile cuprinse n cererea introductiv nu pot fi extinse, n principiu, dincolo de nendeplinirea obliga iilor invocat n dispozitivul avizului motivat i n scrisoarea de punere n ntrziere, nu este mai pu in adev rat c Comisia poate solicita constatarea nendeplinirii obliga iilor care provin din versiunea ini ial a unui act al Uniunii, modificat sau abrogat ulterior, i care au fost men inute prin dispozi iile unui nou act al Uniunii. n schimb, obiectul litigiului nu poate fi extins la obliga ii care rezult din noi dispozi ii care nu au echivalent n versiunea ini ial a actului n cauz , sub

128

129

130

131

sanc iunea de a constitui o nc lcare a normelor fundamentale de procedur aplicabile n cadrul constat rii nendeplinirii obliga iilor (a se vedea n aceast privin Hot rrea din 9 noiembrie 1999, Comisia/Italia, citat anterior, punctul 36, Hot rrea din 12 iunie 2003, Comisia/Italia, C-363/00, Rec., p. I-5767, punctul 22, i Hot rrea din 10 septembrie 2009, Comisia/Grecia, C-416/07, Rep., p. I-7883, punctul 28). 132 n consecin , concluziile cuprinse n cererea introductiv a Comisiei prin care se urm re te constatarea faptului c Republica Austria nu i-a ndeplinit obliga iile rezultate din Directiva 2005/36 sunt, n principiu, admisibile, cu condi ia ca aceste obliga ii s fie analoage celor rezultate din Directiva 89/48 (a se vedea, prin analogie, Hot rrea din 10 septembrie 2009, Comisia/Grecia, citat anterior, punctul 29). Or, astfel cum rezult din considerentul (9) al Directivei 2005/36, urm rind totodat s mbun t easc , s reorganizeze i s ra ionalizeze dispozi iile existente printr-o uniformizare a principiilor aplicabile, aceast directiv men ine pentru libertatea de stabilire principiile i garan iile care stau la baza diferitelor sisteme de recunoa tere n vigoare, precum cel instituit de Directiva 89/48. De asemenea, considerentul (14) al Directivei 2005/36 prevede c recunoa tere stabilit n special prin Directiva 89/48 r mne neschimbat. mecanismul de

133

134 135

n spe , imputarea adresat de Comisie Republicii Austria nu vizeaz , n ceea ce prive te profesia de notar, netranspunerea unei anumite dispozi ii din Directiva 2005/36, ci a acestei directive n totalitatea sa. n aceste condi ii, trebuie s se constate c aceast pretins obliga ie de transpunere a Directivei 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar este analoag aceleia care rezult din Directiva 89/48 n m sura n care, pe de o parte, principiile i garan iile care stau la baza sistemului de recunoa tere instituit prin aceast din urm directiv sunt men inute n Directiva 2005/36 i, pe de alt parte, mecanismul de recunoa tere instituit prin Directiva 89/48 a r mas neschimbat dup adoptarea Directivei 2005/36. Prin urmare, prezentul motiv trebuie considerat admisibil. Cu privire la fond

136

137

138

Comisia imput Republicii Austria c nu a transpus Directivele 89/48 i 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar. Prin urmare, trebuie s se examineze dac directivele men ionate au voca ia s se aplice acestei profesii. n aceast privin nscriu. , trebuie s se in seama de contextul legislativ n care acestea se

139 140

Trebuie astfel subliniat c legiuitorul a prev zut n mod expres, n al doisprezecelea considerent al Directivei 89/48, c sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior, instituit prin aceasta, nu aduce atingere dispozi iilor [] articolului [45 CE]. Rezerva astfel emis exprim voin a legiuitorului de a l sa activit ile care intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE n afara domeniului de aplicare al acestei directive.

141

Or, la momentul adopt rii directivei men ionate, Curtea nu avusese nc ocazia s se pronun e asupra problemei dac activit ile notariale intr sau nu intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE. n cursul anilor care au urmat adopt rii aceleia i directive, Parlamentul European, n Rezolu iile sale din 1994 i din 2006 men ionate la punctele 59 i 116 din prezenta hot rre, pe de o parte, a afirmat c articolul 45 primul paragraf CE trebuia s se aplice integral profesiei de notar ca atare, n timp ce, pe de alt parte, i-a exprimat dorin a elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la aceast profesie. n plus, la momentul adopt rii Directivei 2005/36, care a nlocuit Directiva 89/48, legiuitorul Uniunii a avut grij s precizeze, n considerentul (41) al primeia dintre aceste directive, c aceasta nu aduce atingere aplic rii articolului 45 CE, n special n ceea ce prive te notarii. Astfel cum s-a precizat la punctul 114 din prezenta hot rre, enun nd aceast rezerv , legiuitorul Uniunii nu a luat pozi ie n ceea ce prive te aplicabilitatea n cazul activit ilor notariale a articolului 45 primul paragraf CE i, a adar, a Directivei 2005/36. Stau m rturie n special lucr rile preg titoare ale acestei din urm directive. Astfel, n Rezolu ia legislativ referitoare la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO 2004, C 97E, p. 230), adoptat n prim lectur la 11 februarie 2004, Parlamentul European propusese s fie men ionat n mod expres n textul Directivei 2005/36 c aceasta nu se aplic notarilor. Dac aceast propunere nu a fost re inut n Propunerea modificat de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale [COM(2004) 317 final] i nici n Pozi ia comun (CE) nr. 10/2005 din 21 decembrie 2004, adoptat de Consiliu hot rnd n conformitate cu procedura prev zut la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene n vederea adopt rii unei directive a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO 2005, C 58E, p. 1), acest lucru nu se datoreaz motivului c directiva avut n vedere trebuia s se aplice profesiei de notar, ci n special motivului c o derogare de la principiile libert ii de stabilire i liberei prest ri a serviciilor pentru activit ile care implic o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice [era] prev zut la articolul 45 [primul paragraf] CE. n aceast privin , innd seama de mprejur rile speciale care au nso it procesul legislativ, precum i de situa ia de incertitudine rezultat , astfel cum reiese din contextul legislativ sus-amintit, nu pare a fi posibil s se constate c , la expirarea termenului acordat n avizul motivat, exista o obliga ie suficient de clar pentru statele membre de a transpune Directivele 89/48 i 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar. Prin urmare, al doilea motiv trebuie respins. innd seama de toate considera iile de mai sus, trebuie s se constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Austria nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE i s se resping n rest ac iunea. Cu privire la cheltuielile de judecat

142

143

144

145

146 147

148

n temeiul articolului 69 alineatul (3) din Regulamentul de procedur , Curtea poate s repartizeze cheltuielile de judecat sau s decid ca fiecare parte s suporte propriile cheltuieli de judecat n cazul n care p r ile cad n preten ii cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere. Avnd n vedere c ac iunea formulat de Comisie este admis numai n parte, se impune s se decid ca fiecare parte s suporte propriile cheltuieli de judecat . Potrivit articolului 69 alineatul (4) primul paragraf din acela i regulament, statele membre care au intervenit n litigiu suport propriile cheltuieli de judecat . Prin urmare, Republica Ceh , Republica Federal Germania, Republica Francez , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Republica Polon , Republica Slovenia, Republica Slovac i Regatul Unit suport propriile cheltuieli de judecat . Pentru aceste motive, Curtea (Marea Camer ) declar 1) i hot r te:

149

Prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Austria nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE. Respinge n rest ac iunea. Comisia European , Republica Austria, Republica Ceh , Republica Federal Germania, Republica Francez , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Republica Polon , Republica Slovenia, Republica Slovac i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord suport propriile cheltuieli de judecat .

2) 3)

Semn turi
*

C-54/08 Comisia Europeana c. Germaniei


HOT RREA CUR II (Marea Camer ) 24 mai 2011(*)

Nendeplinirea obliga iilor de c tre un stat membru Articolul 43 CE Libertatea de stabilire Notari Condi ie de cet enie Articolul 45 CE Participarea la exercitarea autorit ii publice Directivele 89/48/CEE i 2005/36/CE n cauza C-54/08, avnd ca obiect o ac iune n constatarea nendeplinirii obliga iilor formulat n temeiul articolului 226 CE, introdus la 12 februarie 2008,

Comisia European , reprezentat de domnii H. Stvlbk agen i, cu domiciliul ales n Luxemburg,

i G. Braun, n calitate de reclamant ,

sus inut de: Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, reprezentat de doamna S. Behzadi-Spencer, n calitate de agent, intervenient, mpotriva Republicii Federale Germania, reprezentat de domnul M. Lumma, de doamna J. Kemper, precum i de domnii U. Karpenstein i J. Mller, n calitate de agen i, cu domiciliul ales n Luxemburg, prt , sus inut de: Republica Bulgaria, reprezentat de domnul T. Ivanov calitate de agen i, i de doamna E. Petranova, n

Republica Ceh , reprezentat de domnul M. Smolek, n calitate de agent, Republica Estonia, reprezentat de domnul L. Uibo, n calitate de agent, Republica Francez , reprezentat de domnii G. de Bergues de agen i, i B. Messmer, n calitate i J. Barbale, n

Republica Letonia, reprezentat de doamnele L. Ostrovska, K. Dr vi a calitate de agen i, Republica Lituania, reprezentat Matulionyt , n calitate de agen i, de domnul D. Kriau i nas

i de doamna E. i de

Republica Ungar , reprezentat de doamnele R. Somssich domnul M. Fehr, n calitate de agen i, Republica Austria, reprezentat de domnii E. Riedl, G. Holley agen i, cu domiciliul ales n Luxemburg, Republica Polon , reprezentat de domnii M. Dowgielewicz doamna D. Lutosta ska, n calitate de agen i, Republica Slovenia, reprezentat de doamnele V. Klemenc calitate de agen i, Republica Slovac , reprezentat calitate de agen i, de domnul J. orba

i K. Veres, precum

i M. Aufner, n calitate de i C. Herma, precum i de

i . Cilen ek Bon ina, n

i de doamna B. Ricziov, n

interveniente, CURTEA (Marea Camer ), compus din domnul V. Skouris, pre edinte, domnii A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (raportor) i J.-J. Kasel, pre edin i de camer , doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhsz, G. Arestis, M. Ile i , doamna C. Toader i domnul M. Safjan, judec tori, avocat general: domnul P. Cruz Villaln, grefier: domnul M.-A. Gaudissart, avnd n vedere procedura scris ef de unitate, i n urma edin ei din 27 aprilie 2010, edin a din 14 septembrie 2010,

dup ascultarea concluziilor avocatului general n pronun prezenta Hot rre 1

Prin cererea introductiv , Comisia Comunit ilor Europene solicit Cur ii s constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar i prin netranspunerea, n ceea ce prive te aceast profesie, a Directivei 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior acordate pentru formarea profesional cu durata minim de trei ani (JO 1989, L 19, p. 16, Edi ie special , 05/vol. 2, p. 76), astfel cum a fost modificat prin Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, Edi ie special , 05/vol. 6, p. 60, denumit n continuare Directiva 89/48), i/sau a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO L 255, p. 22, Edi ie special , 05/vol. 8, p. 3), Republica Federal Germania nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolelor 43 CE i 45 CE, precum i al acestor directive. Cadrul juridic Dreptul Uniunii

Al doisprezecelea considerent al Directivei 89/48 prevedea c sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior nu aduce atingere dispozi iilor articolului [45 CE]. Articolul 2 din Directiva 89/48 avea urm torul cuprins: Prezenta directiv se aplic oric rui resortisant al unui stat membru care dore te s - i exercite, cu statut de independent sau de salariat, o profesie reglementat n statul membru gazd .

Prezenta directiv nu se aplic n cazul profesiilor care fac obiectul unei directive speciale care stabile te o recunoa tere reciproc a diplomelor ntre statele membre. 4 5 6 7 Profesia de notar nu a f cut obiectul niciunei reglement ri de tipul celei vizate la respectivul articol 2 al doilea paragraf. Directiva 89/48 prevedea un termen de transpunere care expira, conform articolului 12 din aceasta, la 4 ianuarie 1991. Directiva 2005/36 a abrogat, n temeiul articolului 62 din aceasta, Directiva 89/48 cu efect de la 20 octombrie 2007. Considerentul (9) al Directivei 2005/36 are urm torul cuprins: Men innd, pentru libertatea de stabilire, principiile i garan iile care stau la baza diferitelor sisteme de recunoa tere n vigoare, este necesar s se mbun t easc normele acestora n temeiul experien ei dobndite. De asemenea, directivele pertinente au fost modificate n mai multe etape i se impune reorganizarea i ra ionalizarea dispozi iilor lor prin uniformizarea principiilor aplicabile. Prin urmare, este necesar nlocuirea Directivelor 89/48/CEE [...] 8 Considerentul (14) al acestei directive prevede: Mecanismul de recunoa tere stabilit prin [Directiva 89/48] r mne neschimbat. [...] 9 Potrivit considerentului (41) al Directivei 2005/36, aceasta nu aduce atingere aplic rii articolului 39 alineatul (4) [CE] i a articolului 45 [CE], n special n ceea ce prive te notarii. Reglementarea na ional Organizarea general a profesiei de notar 10 n ordinea juridic german , cu excep ia landului Baden-Wrttemberg, notarii i exercit activitatea n cadrul unei profesii liberale. Organizarea profesiei de notar este reglementat de Codul federal al notariatului (Bundesnotarordnung) din 24 februarie 1961 (BGBl. 1961 I, p. 97), astfel cum a fost modificat prin A asea lege de modificare a Codului federal al notariatului (Sechstes Gesetz zur nderung der Bundesnotarordnung) din 15 iulie 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1531, denumit n continuare BNotO). Conform articolului 1 din BNotO, notarii sunt numi i de landuri n calitate de titulari ai unei func ii publice independen i, cu atribu ii de autentificare a actelor juridice i alte atribu ii n domeniul administr rii justi iei cu titlu preventiv. Articolul 4 prima tez din BNotO prevede c num rul notarilor care trebuie numi i corespunde necesit ilor unei bune administr ri a justi iei. Conform articolului 10 alineatul (1) prima tez i alineatul (2) prima tez din BNotO, notarului i se atribuie un anumit loc ca sediu al activit ilor sale n care are obliga ia de a

11

12 13

avea biroul. n principiu, exercitarea activit ilor sale este restrns la o zon teritorial determinat conform articolelor 10a i 11 din BNotO. 14 15 n temeiul articolului 17 alineatul (1) prima tez activitatea sa onorariile prev zute de lege. din BNotO, notarul ncaseaz pentru

Potrivit articolului 19 alineatul (1) din BNotO, pentru actele ntocmite n cadrul activit ii sale profesionale r spunde numai notarul, r spunderea statului fiind exclus n aceast privin . n landul Baden-Wrttemberg, n conformitate cu posibilitatea prev zut la articolul 115 alineatul (1) din BNotO, func ia notarial este exercitat pe teritoriul Baden de Notare im Landesdienst (notari n serviciul landului), care sunt func ionari angaja i de land. n restul teritoriului Republicii Federale Germania i n func ie de landuri, potrivit articolului 3 din BNotO, notarul i exercit profesia n exclusivitate sau mpreun cu profesia de avocat (Anwaltsnotare). n temeiul articolului 5 din BNotO, func ia de notar nu poate fi asumat dect de un cet ean german. Activit ile notariale

16

17

18

Conform articolului 20 alineatul (1) prima tez din BNotO, notarul este competent s efectueze orice tip de autentificare, s legalizeze semn turi i copii, precum i s certifice exprimarea consim mntului. Interven ia notarului poate fi obligatorie sau facultativ , n func ie de actul a c rei autentificare i se solicit . Prin aceast interven ie, notarul constat ndeplinirea tuturor cerin elor impuse de lege pentru realizarea actului respectiv, precum i capacitatea de folosin i de exerci iu a p r ilor interesate. Potrivit articolului 17 alineatul (1) din Legea privind autentificarea documentelor (Beurkundungsgesetz) din 28 august 1969 (BGBl. 1969 I, p. 1513), astfel cum a fost modificat prin Legea din 23 iulie 2002 (BGBl. 2002 I, p. 2850), notarul trebuie s determine voin a p r ilor interesate, s clarifice faptele, s informeze p r ile cu privire la con inutul juridic al actului n discu ie i s reproduc n scris declara iile acestora n mod clar i neechivoc pentru a evita erori sau ndoieli i dezavantajarea unei p r i neexperimentate. n conformitate cu articolul 4 din aceast lege, cu modific rile ulterioare, notarul trebuie s refuze autentificarea atunci cnd aceasta intr n contradic ie cu ndatoririle func iei sale, n special n situa ia n care i se solicit s contribuie la urm rirea unui scop v dit ilicit sau necinstit. Articolul 286 din Codul de procedur civil (Zivilprozessordnung), n versiunea publicat la 5 decembrie 2005 (BGBl. 2005 I, p. 3202, rectificare n BGBl. 2006 I, p. 431, i n BGBl. 2007 I, p. 1781, denumit n continuare ZPO), consacr principiul liberei aprecieri a probelor de c tre instan . Articolul 415 alineatul (1) din ZPO, care figureaz n titlul 9, intitulat Mijloace de prob scrise, al capitolului 1 din cartea a 2-a din acest cod, prevede c nscrisurile ntocmite n forma corespunz toare de o autoritate public n cadrul competen elor sale sau de o

19

20

21

22

persoan nvestit cu ncrederea public n cadrul sferei de activit i care i este ncredin at , i anume actele autentice, constituie, atunci cnd sunt stabilite n leg tur cu o declara ie f cut n fa a autorit ii publice sau a persoanei abilitate s ntocmeasc documentul, dovada deplin i total a evenimentului autentificat de autoritatea sau de persoana n cauz . Potrivit articolului 415 alineatul (2) din ZPO, proba c acest eveniment a fost autentificat n mod incorect este, n principiu, admisibil . 23 De asemenea, articolul 418 alineatul (1) din ZPO prevede c actele autentice care au un alt con inut dect cele men ionate la articolul 415 constituie dovada deplin i total a faptelor pe care le atest dac m rturia se bazeaz pe propria percep ie a autorit ii publice sau a persoanei care se bucur de ncrederea public . Potrivit articolului 418 alineatul (2) din ZPO, proba c faptele atestate sunt incorecte este, n principiu, admisibil . n dreptul civil, articolul 125 din Codul civil (Brgerliches Gesetzbuch), n versiunea publicat la 2 ianuarie 2002 (BGBl. 2002 I, p. 42, rectificare n BGBl. 2002 I, p. 2909, i n BGBl. 2003 I, p. 738), prevede c nerespectarea formei impuse de lege pentru un act juridic determin nulitatea acestuia. n acest context, anumite opera iuni trebuie realizate, sub sanc iunea nulit ii, prin act notarial. Este vorba n special despre contracte avnd ca obiect dobndirea i transferul dreptului de proprietate asupra unui teren i transferul unui patrimoniu actual, promisiuni de dona ie, conven ii matrimoniale, pacte asupra unei succesiuni viitoare i contracte de renun are la mo tenire sau la rezerva succesoral . n Bavaria, n temeiul articolului 1 alineatul (1) prima tez din Legea de punere n aplicare a Legii privind parteneriatul nregistrat (Gesetz zur Ausfhrung des Lebenspartnerschaftsgesetzes) din 26 octombrie 2001 (Bayerisches GVBl., p. 677), astfel cum a fost modificat prin Legea din 10 decembrie 2005 (Bayerisches GVBl., p. 586, denumit n continuare AGLPartG), notarii care au sediul n acest land pot s autentifice actele care stabilesc un parteneriat nregistrat ntre persoane de acela i sex. Potrivit dispozi iilor articolului 2 din AGLPartG, notarul comunic stabilirea unui asemenea parteneriat serviciului de stare civil competent care are sarcina nscrierii acestuia n registrul de stare civil pe care l ine. n dreptul societ ilor, articolul 23 alineatul (1) prima tez , articolul 30 alineatul (1) i articolul 130 alineatul (1) prima tez din Legea privind societ ile pe ac iuni (Aktiengesetz) din 6 septembrie 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1089), astfel cum a fost modificat prin Legea din 22 septembrie 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2802), prevede c autentificarea notarial este necesar pentru actele constitutive ale unei societ i pe ac iuni, pentru numirea primului consiliu de supraveghere al unei societ i pe ac iuni nou-nfiin ate i pentru deliber rile adun rii generale a unei asemenea societ i. Articolul 2 alineatul (1) prima tez i articolul 53 alineatul (2) prima tez din Legea privind societ ile cu r spundere limitat (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrnkter Haftung, RGBl. 1898, p. 846), astfel cum a fost modificat prin Legea din 4 iulie 1980 (BGBl. 1980 I, p. 836), impun forma notarial n ceea ce prive te ncheierea i modificarea unui contract prin care se nfiin eaz o societate cu r spundere limitat . De asemenea, toate transform rile de persoane juridice sau de entit i prin fuziune, prin desprindere de active sau prin schimbare a formei juridice trebuie s fac obiectul unui document notarial, n temeiul articolului 6, al articolului 163 alineatul (3) i al articolului 193 alineatul (3) prima

24

25

26

27

tez din Legea privind transformarea societ ilor (Umwandlungsgesetz) din 28 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3210, rectificare n BGBl. 1995 I, p. 428). 28 n temeiul articolului 794 alineatul (1) punctul 5 din ZPO, executarea silit are loc, n anumite condi ii, n baza actelor autentice ntocmite de un notar german n cadrul competen elor sale n forma impus dac , n actul autentic, debitorul este supus, n ceea ce prive te dreptul n cauz , unei execut ri silite imediate. Potrivit articolului 797 alineatul (2) din ZPO, notarul care conserv elibereaz dup acesta exemplare cu for executorie. actul autentic

29 30

Calea de atac mpotriva nvestirii cu formul executorie, prev zut la articolul 797 alineatul (3) din ZPO, permite invocarea unor motive de form i de fond mpotriva nvestirii cu aceast formul . n plus, n cadrul unei proceduri de opozi ie la executarea silit , articolul 797 alineatul (4) din ZPO permite s se conteste dreptul constatat n actul autentic n cauz . Procedura precontencioas

31

Comisia a fost sesizat cu o plngere privind condi ia de cet enie pentru accesul la profesia de notar n Germania. Dup ce a efectuat o examinare a acestei plngeri, Comisia, prin scrisoarea din 8 noiembrie 2000, a pus n ntrziere Republica Federal Germania, solicitndu-i s i prezinte n termen de dou luni observa iile n special cu privire la, pe de o parte, conformitatea cu articolul 45 primul paragraf CE a respectivei condi ii de cet enie, precum i, pe de alt parte, netranspunerea Directivei 89/48 n ceea ce prive te profesia de notar. Prin scrisoarea din 20 martie 2001, Republica Federal respectiva scrisoare de punere n ntrziere. Germania a r spuns la

32 33

La 10 iulie 2002, Comisia a adresat o scrisoare de punere n ntrziere complementar acestui stat membru, imputndu-i c nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE, al articolului 45 primul paragraf CE, precum i al Directivei 89/48. Statul membru men ionat a r spuns la aceast scrisoare de punere n ntrziere complementar prin scrisoarea din 31 octombrie 2002. ntruct a considerat neconving toare argumentele invocate de Republica Federal Germania, Comisia a adresat la 18 octombrie 2006 un aviz motivat acestui stat membru n care a conchis c acesta nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE, al articolului 45 primul paragraf CE, precum i al Directivei 89/48. Aceast institu ie a invitat respectivul stat membru s ia m surile necesare pentru a se conforma avizului motivat n termen de dou luni de la primirea lui. Prin scrisoarea din 18 decembrie 2006, Republica Federal Germania a prezentat motivele pentru care considera c pozi ia sus inut de Comisie nu era ntemeiat . n aceste condi ii, Comisia a decis s introduc prezenta ac iune.

34 35

36 37

Cu privire la ac iune Cu privire la primul motiv Argumentele p r ilor 38 Prin intermediul primului motiv, Comisia solicit Cur ii s constate c , prin rezervarea accesului la profesia de notar numai propriilor resortisan i, Republica Federal Germania nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE i al articolului 45 primul paragraf CE. Cu titlu introductiv, aceast institu ie subliniaz c accesul la profesia de notar nu este supus niciunei condi ii de cet enie n anumite state membre i c aceast condi ie a fost eliminat de alte state membre precum Regatul Spaniei, Republica Italian i Republica Portughez . n primul rnd, Comisia aminte te c articolul 43 CE reprezint una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii care urm re te s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te, chiar i numai cu titlu secundar, ntr-un alt stat membru n vederea exercit rii n acesta din urm a unei activit i independente i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie. Aceast institu ie, precum i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord sus in c articolul 45 primul paragraf CE trebuie s fac obiectul unei interpret ri autonome i uniforme (Hot rrea din 15 martie 1988, Comisia/Grecia, 147/86, Rec., p. 1637, punctul 8). n plus, n m sura n care prevede o excep ie de la libertatea de stabilire pentru activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice, acest articol trebuie interpretat restrictiv (Hot rrea din 21 iunie 1974, Reyners, 2/74, Rec., p. 631, punctul 43). Excep ia prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie, a adar, restrns la activit ile care, prin ele nsele, sunt asociate n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice (Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 44 i 45). Potrivit Comisiei, no iunea de autoritate public implic exercitarea unei puteri decizionale exorbitante fa de dreptul comun care se manifest prin capacitatea de a ac iona independent de voin a altor subiecte sau chiar mpotriva acestei voin e. n special, conform jurispruden ei Cur ii, autoritatea public s-ar manifesta prin exercitarea unor puteri de constrngere (Hot rrea din 29 octombrie 1998, Comisia/Spania, C-114/97, Rec., p. I-6717, punctul 37). n opinia Comisiei i a Regatului Unit, activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice trebuie s fie diferen iate de cele exercitate n interesul general. Astfel, mai multor profesii li se acord competen e speciale n interesul general, f r a fi ns asociate exercit rii autorit ii publice. Din domeniul de aplicare al articolului 45 primul paragraf CE ar fi de asemenea excluse activit ile care reprezint o asisten sau o colaborare la func ionarea autorit ii publice (a se vedea n acest sens Hot rrea din 13 iulie 1993, Thijssen, C-42/92, Rec., p. I-4047, punctul 22).

39

40

41

42

43

44

45

n plus, Comisia i Regatul Unit amintesc c , n principiu, articolul 45 primul paragraf CE are n vedere activit i determinate, iar nu o ntreag profesie, cu excep ia cazului n care activit ile vizate nu ar fi separabile de ansamblul celor exercitate de profesia respectiv . n al doilea rnd, Comisia efectueaz o analiz a diferitelor activit n ordinea juridic german . i exercitate de notar

46 47

n ceea ce prive te autentificarea actelor i a conven iilor, Comisia sus ine c notarul se limiteaz s ateste voin a p r ilor, dup ce le-a consiliat, i s confere efecte juridice acestei voin e. n exercitarea acestei activit i, notarul nu ar avea nicio putere decizional fa de p r i. Faptul c aceast activitate este considerat n legisla ia german ca apar innd domeniului justi iei preventive nu ar pune sub semnul ntreb rii aceast analiz , avnd n vedere c notarii nu particip la exercitarea autorit ii publice, ntruct nu au puterea de a impune decizii. Astfel, autentificarea efectuat de notar nu ar fi dect confirmarea unui acord prealabil ntre p r i. Faptul c anumite acte trebuie autentificate n mod obligatoriu ar fi lipsit de relevan , ntruct numeroase proceduri ar avea un caracter obligatoriu f r a fi ns manifestarea exercit rii autorit ii publice. Acest lucru ar fi valabil i n ceea ce prive te particularit ile regimului probelor aferent actelor notariale, o for probant comparabil fiind conferit i altor acte care nu intr n sfera exercit rii autorit ii publice precum procesele-verbale ntocmite de paznicii cmpene ti, p durarii, paznicii de vn toare i paznicii piscicoli autoriza i. Nici faptul c notarul i asum r spunderea atunci cnd ntocme te acte notariale nu ar fi relevant. Astfel, aceasta ar fi situa ia n ceea ce prive te majoritatea profesioni tilor independen i precum avoca ii, arhitec ii sau medicii. n ceea ce prive te for a executorie a actelor autentice, Comisia consider c aplicarea formulei executorii preced punerea n executare propriu-zis f r a face parte din aceasta. A adar, aceast for executorie nu ar conferi nicio putere de constrngere notarilor. Pe de alt parte, orice posibil contesta ie nu ar fi solu ionat de notar, ci de instan . Nici activitatea de consilier juridic, legat n general de activitatea de autentificare exercitat de notar n cadrul ordinii juridice germane, nu ar constitui o participare la exercitarea autorit ii publice. n opinia Comisiei, spre deosebire de ofi erii de stare civil , notarii nu au n general atribu ii de stabilire i de modificare a st rii civile, ci au atribu ii de solu ionare a mp r irii bunurilor ntre parteneri. Atribu iile ncredin ate n Bavaria notarilor n materie de parteneriate nregistrate ntre persoane de acela i sex nu ar permite nicio deduc ie n ceea ce prive te aprecierea, din perspectiva dreptului Uniunii, a particip rii calificate a notarilor la exercitarea autorit ii publice.

48

49

50

51

52

53

54

n al treilea rnd, asemenea Regatului Unit, Comisia consider c normele de drept al Uniunii care con in referiri la activitatea notarial nu aduc atingere aplic rii articolului 43 CE i a articolului 45 primul paragraf CE n cazul acestei activit i. Astfel, n ceea ce prive te Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen a judiciar , recunoa terea i executarea hot rrilor n materie civil i comercial (JO 2001, L 12, p. 1, Edi ie special , 19/vol. 3, p. 74), precum i Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru crean ele necontestate (JO L 143, p. 15, Edi ie special , 19/vol. 7, p. 3), Comisia apreciaz c aceste regulamente se limiteaz s prevad obliga ia statelor membre de a recunoa te i de a conferi for executorie actelor primite i care sunt executorii ntr-un alt stat membru. n plus, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societ ii europene (SE) (JO L 294, p. 1, Edi ie special , 06/vol. 4, p. 113), Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societ ii cooperative europene (SCE) (JO L 207, p. 1, Edi ie special , 17/vol. 1, p. 259), precum i Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societ ilor comerciale pe ac iuni (JO L 310, p. 1, Edi ie special , 17/vol. 2, p. 107) nu ar fi relevante n vederea solu ion rii prezentului litigiu, acestea limitndu-se s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de statele membre atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu ia Parlamentului European din 23 martie 2006 privind profesiile juridice i interesul general referitor la func ionarea sistemelor juridice (JO C 292E, p. 105, denumit n continuare Rezolu ia din 2006), aceasta ar fi un act pur politic cu un con inut ambiguu, ntruct Parlamentul European, pe de o parte, la punctul 17 din aceast rezolu ie, ar fi afirmat c articolul 45 CE trebuie s se aplice profesiei de notar, n timp ce, pe de alt parte, la punctul 2 din aceasta, ar fi confirmat pozi ia formulat n Rezolu ia din 18 ianuarie 1994 privind situa ia i organizarea notariatului n cele dou sprezece state membre ale Comunit ii (JO C 44, p. 36, denumit n continuare Rezolu ia din 1994), n care i exprima dorin a elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar, prev zut n reglementarea mai multor state membre. Comisia i Regatul Unit adaug c n cauza care a determinat pronun area Hot rrii din 30 septembrie 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola (C-405/01, Rec., p. I-10391), la care fac trimitere mai multe state membre n observa iile lor scrise, era vorba despre exercitarea de c tre c pitanii i secunzii de nave comerciale a unui ansamblu extins de atribu ii de men inere a securit ii, de puteri coercitive, precum i de competen e n materie notarial i de stare civil . A adar, Curtea nu ar fi avut ocazia s analizeze n detaliu diferitele activit i exercitate de notari n raport cu articolul 45 primul paragraf CE. Prin urmare, aceast hot rre nu ar fi suficient pentru a se conchide n sensul aplic rii acestei dispozi ii n cazul notarilor. Pe de alt parte, contrar a ceea ce pretinde Republica Federal Germania, jurispruden a Cur ii diferen iaz notarii de autorit ile publice, recunoscnd c un act autentic poate fi ntocmit de o autoritate public sau de orice alt autoritate abilitat (Hot rrea din 17 iunie 1999, Unibank, C-260/97, Rec., p. I-3715, punctele 15 i 21).

55

56

57

58

59

60

Republica Federal Germania, sus inut de Republica Bulgaria, de Republica Ceh , de Republica Estonia, de Republica Francez , de Republica Letonia, de Republica Lituania, de Republica Ungar , de Republica Austria, de Republica Polon , de Republica Slovenia i de Republica Slovac , sus ine c notarii particip la exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Republica Federal Germania, asemenea Comisiei, consider c no iunea autoritate public n sensul articolului 45 primul paragraf CE trebuie interpretat n mod autonom i strict. Acest stat membru, precum i Republica Estonia, Republica Polon i Republica Slovac consider totu i c exercitarea unor prerogative exorbitante i a unor puteri coercitive, precum i existen a unui raport ierarhic fa de cet eni nu constituie singurele forme de exercitare a autorit ii publice. De asemenea, Republica Letonia arat c participarea la exercitarea autorit ii publice nu este limitat numai la activit ile de luare a deciziei independent de voin a p r ilor interesate. Potrivit Republicii Federale Germania, alte activit i ar putea fi de asemenea incluse n no iunea de exercitare a autorit ii publice atunci cnd sunt caracterizate de atribu ii speciale fa de cet eni, atunci cnd nu sunt numai preg titoare sau de natur tehnic , ci obligatorii n raport cu autoritatea care ia deciziile, i atunci cnd nu sunt numai sporadice. Acest stat membru consider c activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic german in de administrarea justi iei cu titlu preventiv, care ar avea o func ie complementar celei a justi iei contencioase. n cadrul activit ilor lor, notarii p streaz fa de p r i o atitudine la fel de obiectiv i de independent ca o instan ordinar sesizat cu solu ionarea unui litigiu. Toate activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic german ar fi activit i care produc efecte fa de cet eni. n plus, activit ile care sunt asociate exercit rii autorit ii publice nu ar fi sporadice, ci ar constitui partea esen ial a activit ii notarilor. Misiunea de justi ie preventiv ar fi, a adar, transferat de stat notarilor n vederea desc rc rii rolului instan elor, cu excep ia landului Baden-Wrttemberg, n care statul nsu i ar continua s o ndeplineasc . n situa ia autentific rii unui act sau a unei conven ii, notarul ar decide n mod definitiv i obligatoriu dac actul juridic supus unei condi ii de form este ncheiat n condi iile dorite de p r i. nainte de a efectua autentificarea, notarul ar verifica dac sunt ndeplinite condi iile generale i ar informa f r p rtinire p r ile despre consecin ele juridice ale actului. Acesta ar controla i legalitatea acordurilor convenite ntre p r i. n plus, actul notarial ar avea o for probant care, n opinia Republicii Federale Germania, oblig instan ele n ceea ce prive te aprecierea probelor. n ceea ce prive te constituirea de titluri executorii i nvestirea cu formul executorie, acest stat membru sus ine c , n ordinea juridic german , contractele notariale sunt titluri executorii a c ror executare silit poate fi ob inut n temeiul unei formule executorii aplicate de notar f r interven ia unei instan e. Potrivit statului membru respectiv, autentificarea unui act sau a unei conven ii ar da na tere unui titlu obligatoriu care, dac n acest act sau conven ie debitorul se supune

61

62

63

64

65

66 67

68

unei execut ri silite imediate, echivaleaz lucru judecat. 69

cu o hot rre care a dobndit autoritate de

n plus, n cadrul execut rii silite ini iate n temeiul unui act notarial i al unei formule executorii notariale, pentru autoritatea de executare ar fi obligatorii constat rile referitoare la crean con inute n actul men ionat, precum i formula executorie. Constituirea unui titlu executoriu i aplicarea formulei executorii ar presupune astfel exercitarea unor puteri speciale fa de cet eni, independent de voin a lor, p r ile putnd, cu toate acestea, s solicite ncetarea execut rii i s conteste legalitatea acord rii respectivei formule. n plus, Republica Federal Germania sus ine c n Bavaria notarii sunt competen i s ncheie parteneriate nregistrate ntre persoane de acela i sex. Pe de alt parte, actele de drept al Uniunii men ionate la punctele 55 i 56 din prezenta hot rre ar specifica faptul c actele notariale au acela i rang cu deciziile judec tore ti. Republica Federal Germania, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Polon i Republica Slovenia sus in de asemenea c , n Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, Curtea, n vederea interpret rii articolului 39 alineatul (4) CE, a calificat atribu iile notariale ale c pitanilor de nave spanioli drept o participare la exercitarea autorit ii publice. n plus, din Hot rrea Unibank, citat anterior, ar rezulta c ntocmirea de acte autentice de c tre titularul unei func ii publice precum notarul presupune o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Aprecierea Cur ii Considera ii introductive

70 71 72

73

Prin intermediul primului motiv, Comisia imput Republicii Federale Germania c mpiedic stabilirea, n vederea exercit rii profesiei de notar, a resortisan ilor altor state membre pe teritoriul s u, rezervnd accesul la aceast profesie, cu nc lcarea articolului 43 CE, propriilor resortisan i. Acest motiv prive te, a adar, numai condi ia de cet enie impus de reglementarea german n cauz pentru accesul la profesia men ionat n raport cu articolul 43 CE. Prin urmare, trebuie precizat c motivul respectiv nu prive te nici statutul i organizarea notariatului n ordinea juridic german , nici condi iile de acces altele dect aceea aferent cet eniei la profesia de notar n acest stat membru. n rest, astfel cum a indicat Comisia n edin , trebuie subliniat c primul motiv nu prive te nici aplicarea dispozi iilor Tratatului CE referitoare la libera prestare a serviciilor. De asemenea, ntruct aplicarea dispozi iilor Tratatului privind libera circula ie a lucr torilor nu face obiectul prezentului motiv, acesta nu vizeaz func ia notarial exercitat de Notare im Landesdienst n landul Baden-Wrttemberg, care sunt func ionari angaja i de land.

74 75

76 77

78

Cu privire la fond

Trebuie amintit de la bun nceput c articolul 43 CE constituie una dintre dispozi iile fundamentale ale dreptului Uniunii (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Reyners, citat anterior, punctul 43). No iunea de stabilire n sensul acestei dispozi ii este o no iune foarte larg care implic posibilitatea unui resortisant al Uniunii de a participa, n mod stabil i continuu, la via a economic a unui stat membru diferit de statul membru de origine al acestuia i de a ob ine profit din aceast participare, favoriznd astfel ntrep trunderea economic i social n interiorul Uniunii Europene n domeniul activit ilor independente (a se vedea n special Hot rrea din 22 decembrie 2008, Comisia/Austria, C-161/07, Rep., p. I-10671, punctul 24). Libertatea de stabilire recunoscut resortisan ilor unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru include n special accesul la activit i independente i la exercitarea acestora n condi iile definite pentru resortisan ii proprii de legisla ia statului membru de stabilire (a se vedea n special Hot rrea din 28 ianuarie 1986, Comisia/Fran a, 270/83, Rec., p. 273, punctul 13, i n acest sens Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 27). Cu alte cuvinte, articolul 43 CE interzice fiec rui stat membru s prevad n propria legisla ie, pentru persoanele care exercit libertatea de stabilire n statul respectiv, condi ii de exercitare a activit ilor acestora diferite de cele definite pentru resortisan ii proprii (Hot rrea Comisia/Austria, citat anterior, punctul 28). Articolul 43 CE urm re te astfel s asigure beneficiul tratamentului na ional oric rui resortisant al unui stat membru care se stabile te ntr-un alt stat membru pentru a exercita n acesta din urm o activitate independent i interzice orice discriminare pe motiv de cet enie care rezult din legisla iile na ionale n calitate de restric ie privind libertatea de stabilire (Hot rrea Comisia/Fran a, citat anterior, punctul 14). Or, n spe , legisla ia na ional n litigiu rezerv resortisan ilor germani, consacrnd astfel o diferen cet eniei, n principiu interzis de articolul 43 CE. accesul la profesia de notar de tratament n considerarea

79

80

81

82

83

Republica Federal Germania sus ine totu i c activit ile notariale nu sunt incluse n domeniul de aplicare al articolului 43 CE, ntruct acestea sunt asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. A adar, mai nti, trebuie analizat ntinderea no iunii de exercitare a autorit ii publice n n elesul acestei din urm dispozi ii i, ulterior, trebuie s se verifice dac activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic german sunt incluse n aceast no iune. n ceea ce prive te no iunea exercitarea autorit ii publice, n sensul articolului 45 primul paragraf CE, trebuie subliniat c , potrivit unei jurispruden e constante, la aprecierea acesteia trebuie s se in seama de caracterul propriu dreptului Uniunii al limitelor impuse de aceast dispozi ie excep iilor acceptate de la principiul libert ii de stabilire pentru a se evita posibilitatea ca efectul util al tratatului n materie de libertate de stabilire s fie nl turat prin dispozi ii adoptate unilateral de statele membre (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Reyners, punctul 50, i Comisia/Grecia, punctul 8, i Hot rrea din 22 octombrie 2009, Comisia/Portugalia, C-438/08, Rep., p. I-10219, punctul 35).

84

85

Tot potrivit unei jurispruden e constante, articolul 45 primul paragraf CE este o derogare de la regula fundamental a libert ii de stabilire. Ca atare, aceast derogare trebuie s primeasc o interpretare care limiteaz sfera acesteia la ceea ce este strict necesar pentru ocrotirea intereselor pe care statele membre le pot proteja n temeiul acestei prevederi (Hot rrile citate anterior Comisia/Grecia, punctul 7, i Comisia/Spania, punctul 34, Hot rrea din 30 martie 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec., p. I-2941, punctul 45, Hot rrile din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, C-393/05, Rep., p. I-10195, punctul 35, i Comisia/Germania, C-404/05, Rep., p. I-10239, punctele 37 i 46, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 34). n plus, Curtea a subliniat n repetate rnduri c derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie restrns numai la activit ile care reprezint n sine o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice (Hot rrile citate anterior Reyners, punctul 45, Thijssen, punctul 8, Comisia/Spania, punctul 35, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 46, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36). n aceast privin , Curtea a avut ocazia s considere c sunt excluse din sfera derog rii prev zute la articolul 45 primul paragraf CE anumite activit i auxiliare sau preg titoare n raport cu exercitarea autorit ii publice (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 22, Comisia/Spania, punctul 38, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punctul 47, Comisia/Germania, punctul 38, i Comisia/Portugalia, punctul 36) sau anumite activit i a c ror exercitare, de i presupune un contact, chiar constant i organic, cu autorit ile administrative sau judiciare sau o participare, chiar obligatorie, la func ionarea acestora, nu aduce atingere puterilor de apreciere i de decizie ale respectivelor autorit i (a se vedea n acest sens Hot rrea Reyners, citat anterior, punctele 51 i 53) sau anumite activit i care nu presupun exercitarea unor puteri decizionale (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctele 21 i 22, Hot rrea din 29 noiembrie 2007, Comisia/Austria, punctele 36 i 42, Comisia/Germania, punctele 38 i 44, precum i Comisia/Portugalia, punctele 36 i 41), a unor puteri de constrngere (a se vedea n acest sens, n special, Hot rrea Comisia/Spania, citat anterior, punctul 37) sau a unor puteri de coerci ie (a se vedea n acest sens Hot rrea din 30 septembrie 2003, Anker i al ii, C-47/02, Rec., p. I-10447, punctul 61, precum i Hot rrea Comisia/Portugalia, citat anterior, punctul 44). n lumina considera iilor de mai sus, trebuie verificat dac activit ile ncredin ate notarilor n ordinea juridic german presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. n acest scop, trebuie s se ia n considerare natura activit ilor exercitate de membrii profesiei n cauz (a se vedea n acest sens Hot rrea Thijssen, citat anterior, punctul 9). Republica Federal Germania i Comisia sunt de acord n privin a faptului c activitatea principal a notarilor n ordinea juridic german , care trebuie analizat n primul rnd, const n ntocmirea cu solemnit ile necesare a actelor autentice. n acest sens, notarul ar trebui s verifice, n special, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea actului. n plus, actul autentic ar avea for probant i for executorie.

86

87

88

89

90

91

n aceast privin , trebuie subliniat c , n temeiul legisla iei germane, fac obiectul autentific rii actele sau conven iile la care p r ile au consim it n mod liber. Astfel, acestea decid ele nsele, n limitele stabilite de lege, con inutul drepturilor i al obliga iilor i aleg n mod liber clauzele c rora vor s se supun atunci cnd prezint la notar spre autentificare un act sau o conven ie. Astfel, interven ia acestuia din urm presupune existen a prealabil a unui consim mnt sau a unui acord de voin al p r ilor. n plus, notarul nu poate modifica n mod unilateral conven ia care i se prezint spre autentificare f r a lua n prealabil consim mntul p r ilor. Activitatea de autentificare ncredin at notarilor nu presupune, a adar, ca atare o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Faptul c anumite acte sau anumite conven ii trebuie, sub sanc iunea nulit ii, s fac n mod obligatoriu obiectul unei autentific ri nu este de natur s pun sub semnul ntreb rii aceast concluzie. Astfel, validitatea diverselor acte este frecvent supus , n ordinile juridice na ionale i potrivit modalit ilor prev zute, unor cerin e de form sau unor proceduri obligatorii de validare. n consecin , aceast mprejurare nu poate fi suficient pentru a sprijini teza sus inut de Republica Federal Germania. Nici obliga ia notarilor de a verifica, nainte de a efectua autentificarea unui act sau a unei conven ii, c sunt ndeplinite toate condi iile impuse de lege pentru ntocmirea acestui act sau a acestei conven ii i, n caz contrar, de a refuza efectuarea acestei autentific ri nu poate s pun sub semnul ntreb rii concluzia de mai sus. Desigur, astfel cum subliniaz Republica Federal Germania, notarul realizeaz aceast verificare urm rind un obiectiv de interes general, i anume asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari. Cu toate acestea, doar urm rirea acestui obiectiv nu poate justifica rezervarea prerogativelor necesare n acest scop numai notarilor resortisan i ai statului membru n cauz . Faptul de a ac iona urm rind un obiectiv de interes general nu este suficient n sine pentru ca o anumit activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice. Astfel, este cert c activit ile exercitate n cadrul diverselor profesiuni reglementate implic adesea, n ordinile juridice na ionale, obliga ia persoanelor care le exercit de a urm ri un asemenea obiectiv, f r ns ca aceste activit i s in de exercitarea unei asemenea autorit i. Cu toate acestea, faptul c activit ile notariale urm resc obiective de interes general care vizeaz n special asigurarea legalit ii i a securit ii juridice ale actelor ncheiate ntre particulari reprezint un motiv imperativ de interes general care permite s se justifice posibile restric ii n ceea ce prive te articolul 43 CE rezultate din caracteristicile proprii ale activit ii notariale precum ncadrarea la care sunt supu i notarii n cadrul procedurilor de recrutare aplicate, limitarea num rului acestora i a competen elor lor teritoriale sau regimul de remunerare, de independen , de incompatibilit i i de inamovibilitate, n m sura n care aceste restric ii permit atingerea obiectivelor men ionate i sunt necesare n acest scop.

92 93

94

95

96

97

98

99

Este de asemenea adev rat c notarul trebuie s refuze autentificarea unui act sau a unei conven ii care nu ndepline te condi iile cerute de lege, aceasta independent de voin a p r ilor. Totu i, n urma unui asemenea refuz, p r ile r mn libere fie s remedieze nelegalitatea constatat , fie s modifice clauzele actului sau ale conven iei n cauz , fie s renun e la acest act sau la aceast conven ie. n ceea ce prive te for a probant i for a executorie pe care le are actul notarial, nu se poate contesta c acestea confer actelor respective efecte juridice importante. Totu i, faptul c o anumit activitate presupune ntocmirea de acte care au asemenea efecte nu poate fi suficient pentru ca aceast activitate s fie considerat asociat n mod direct i specific exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Astfel, n ceea ce prive te n special for a probant pe care o are un act notarial, trebuie precizat c aceasta ine de regimul probelor consacrat prin lege n ordinea juridic n cauz . Astfel, articolele 415 i 418 din ZPO, care stabilesc for a probant a actului autentic, fac parte din titlul 9 intitulat Mijloace de prob scrise al capitolului 1 din cartea a 2-a a acestui cod. A adar, for a probant conferit de lege unui anumit act nu are efecte directe asupra problemei dac activitatea care presupune ntocmirea acestui act reprezint , n sine, o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice, astfel cum impune jurispruden a (a se vedea n acest sens Hot rrile citate anterior Thijssen, punctul 8, i Comisia/Spania, punctul 35). n plus, astfel cum rezult n special din articolul 415 alineatul (2) i din articolul 418 alineatul (2) din ZPO, proba c evenimentul care a f cut obiectul autentific rii a fost autentificat n mod incorect sau c faptele atestate sunt eronate este, n principiu, admisibil . Nu se poate sus ine, a adar, c actul notarial, n considerarea for ei sale probante, oblig n mod necondi ionat instan a n exercitarea puterii sale de apreciere, de vreme ce este cert c aceasta ia decizia n func ie de convingerea sa intim innd seama de totalitatea faptelor i a probelor adunate n cursul procedurii judiciare. Pe de alt parte, principiul liberei aprecieri a probelor de c tre instan este prev zut la articolul 286 din ZPO. n ceea ce prive te for a executorie a actului autentic, trebuie ar tat, astfel cum sus ine Republica Federal Germania, c aceasta permite punerea n executare a obliga iei pe care acest act o con ine f r interven ia prealabil a instan ei. For a executorie a actului autentic nu exprim totu i concretizarea n beneficiul notarului a unor puteri care presupun o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice. Astfel, dup cum rezult din articolul 794 alineatul (1) punctul 5 din ZPO, for a executorie a actului notarial este condi ionat n special de acordul debitorului de a se supune unei posibile execut ri silite a acestui act f r ini ierea unei proceduri prealabile. Rezult c actul notarial nu are for executorie f r acordul debitorului. Astfel, de i aplicarea de c tre notar a formulei executorii pe actul autentic i confer acestuia for executorie, aceasta se ntemeiaz pe voin a p r ilor de a ncheia un act sau o conven ie, dup verificarea de c tre notar a conformit ii lor cu legea, i de a le conferi for a executorie men ionat .

100

101

102

103

104

105

106

Considera iile de mai sus se aplic mutatis mutandis actelor care, sub sanc iunea nulit ii, trebuie ncheiate prin act notarial, cum ar fi, de exemplu, contractele privind dobndirea i transferul dreptului de proprietate asupra unui teren i cele privind transferul unui patrimoniu actual, promisiunile de dona ie, conven iile matrimoniale, pactele privind o mo tenire viitoare, precum i contractele de renun are la o mo tenire sau la rezerva succesoral . De altfel, acelea i considera ii se impun n ceea ce prive te interven ia notarului n materia dreptului societ ilor, descris la punctul 27 din prezenta hot rre. Republica Federal Germania nu poate s i ntemeieze teza nici pe competen a, conferit notarilor numai n landul Bavaria, de autentificare a actelor care stabilesc un parteneriat nregistrat ntre persoane de acela i sex, de vreme ce, n plus fa de cele de mai sus, din dispozi iile articolului 2 din AGLPartG rezult c un asemenea parteneriat, pentru a- i putea produce efectele, trebuie, n plus, s fie nscris n registrul de stare civil prin grija ofi erului de stare civil , care, pe de alt parte, este ns rcinat cu inerea respectivului registru. n al doilea rnd, n ceea ce prive te statutul specific al notarilor n ordinea juridic german , trebuie amintit, astfel cum rezult din cuprinsul punctelor 86 i 89 din prezenta hot rre, c aspectul dac aceste activit i sunt incluse n derogarea prev zut la articolul 45 primul paragraf CE trebuie verificat n raport cu natura activit ilor n cauz n sine, iar nu n raport cu acest statut ca atare. Dou preciz ri se impun totu i n aceast privin . n primul rnd, este cert c , n principiu, fiecare parte este liber s aleag un notar. De i este adev rat c onorariile notarilor sunt fixate prin lege, calitatea serviciilor poate varia totu i de la un notar la altul n func ie, printre altele, de aptitudinile profesionale ale persoanelor n cauz . Rezult c , n limitele competen elor lor teritoriale respective, notarii i exercit profesia, astfel cum a ar tat avocatul general la punctul 18 din concluzii, n condi ii de concuren , ceea ce nu este caracteristic exercit rii autorit ii publice. n al doilea rnd, trebuie subliniat c , potrivit articolului 19 alineatul (1) din BNotO, pentru actele ntocmite n cadrul activit ii sale profesionale r spunde numai notarul. n al treilea rnd, nici argumentul pe care Republica Federal Germania l ntemeiaz pe anumite acte ale Uniunii nu este conving tor. Astfel, n ceea ce prive te regulamentele men ionate la punctul 55 din prezenta hot rre, trebuie subliniat c acestea se refer la recunoa terea i la executarea de acte autentice primite i executorii ntr-un stat membru i, n consecin , nu afecteaz interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. Nici aceast constatare nu este pus sub semnul ntreb rii de actele Uniunii men ionate la punctul 56 din prezenta hot rre n m sura n care acestea se limiteaz , dup cum sus ine n mod ntemeiat Comisia, s ncredin eze notarilor, precum i altor autorit i competente desemnate de statele membre atribu ia de a certifica ndeplinirea anumitor acte i formalit i prealabile transferului sediului, constituirii i fuziunii societ ilor. n ceea ce prive te Rezolu iile din 1994 i din 2006 men ionate la punctul 57 din prezenta hot rre, trebuie subliniat c acestea sunt lipsite de efecte juridice, ntruct rezolu iile nu reprezint , prin natura lor, acte obligatorii. n rest, de i ele arat c profesia de notar intr n domeniul de aplicare al articolului 45 CE, Parlamentul European i-a

107 108

109

110

111 112

113

exprimat n mod explicit dorin a, n Rezolu ia din 1994, a adopt rii unor m suri n vederea elimin rii condi iei de cet enie pentru accesul la profesia de notar, aceast pozi ie fiind din nou confirmat implicit n Rezolu ia din 2006. 114 n al patrulea rnd, n ceea ce prive te argumentul pe care Republica Federal Germania l ntemeiaz pe Hot rrea Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espaola, citat anterior, trebuie precizat c respectiva cauz , care a stat la baza acestei hot rri, privea interpretarea articolului 39 alineatul (4) CE, iar nu a articolului 45 primul paragraf CE. n plus, din cuprinsul punctului 42 din hot rrea men ionat rezult c , atunci cnd a apreciat c func iile ncredin ate c pitanilor i secunzilor de nave reprezint o participare la exercitarea unor prerogative de putere public , Curtea avea n vedere ansamblul func iilor exercitate de ace tia. A adar, Curtea nu a analizat unica atribu ie n materie notarial ncredin at c pitanilor i secunzilor de nave, i anume primirea, p strarea i predarea de testamente, separat de celelalte competen e ale acestora, precum n special puterile de coerci ie sau de sanc iune cu care sunt nvesti i. n ceea ce prive te Hot rrea Unibank, citat anterior, la care se refer i Republica Federal Germania, trebuie s se constate c respectiva cauz n care s-a pronun at aceast hot rre nu se referea nicidecum la interpretarea articolului 45 primul paragraf CE. n plus, Curtea a hot rt la punctul 15 din hot rrea men ionat c , pentru ca un act s fie calificat act autentic n sensul articolului 50 din Conven ia din 27 septembrie 1968 privind competen a judiciar i executarea hot rrilor judec tore ti n materie civil i comercial (JO 1972, L 299, p. 32, Edi ie special , 19/vol. 10, p. 3), este necesar interven ia fie a unei autorit i publice, fie a oric rei alte autorit i abilitate de statul de origine. n aceste condi ii, este necesar s se conchid c activit ile notariale, astfel cum sunt definite n stadiul actual al ordinii juridice germane, nu sunt asociate exercit rii autorit ii publice n sensul articolului 45 primul paragraf CE. Prin urmare, trebuie s se constate c respectiva condi ie de cet enie impus de reglementarea german pentru accesul la profesia de notar reprezint o discriminare pe motiv de cet enie interzis de articolul 43 CE. Avnd n vedere toate considera iile de mai sus, trebuie s se constate c primul motiv este ntemeiat. Cu privire la al doilea motiv Argumentele p r ilor 119 Comisia imput Republicii Federale Germania c , n ceea ce prive te profesia de notar, nu a transpus Directiva 89/48 pentru perioada de pn la 20 octombrie 2007 i Directiva 2005/36 ncepnd cu aceast dat . n opinia acestei institu ii, n ceea ce prive te notarii, sfera Directivei 2005/36 nu o dep e te pe cea a Directivei 89/48. Asemenea Regatului Unit, Comisia apreciaz c profesia de notar este o profesie reglementat n sensul articolului 1 litera (c) din Directiva 89/48 i, prin urmare, intr n domeniul de aplicare al acesteia. Considerentul (41) al Directivei 2005/36 nu ar avea ca

115

116

117

118

120

efect excluderea acestei profesii din domeniul de aplicare al acestei directive, cu excep ia situa iei n care profesia men ionat intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE, fapt contestat n cauz de Comisie. n plus, dac legiuitorul Uniunii ar fi inten ionat s exclud notarii din domeniul de aplicare al directivei men ionate, ar fi f cut acest lucru n mod expres. 121 Comisia aminte te c Directivele 89/48 i 2005/36 permit statelor membre s prevad fie un test de aptitudini, fie un stagiu de adaptare, care ar fi de natur s asigure nivelul nalt de calificare cerut notarilor. n plus, aplicarea acestor directive nu ar avea ca efect mpiedicarea recrut rii notarilor prin concurs, ci numai s ofere acces la concursul men ionat resortisan ilor altor state membre. De asemenea, o astfel de aplicare nu ar avea efecte asupra procedurii de numire a notarilor. Asemenea Republicii Letonia i Republicii Slovenia, Republica Federal Germania consider c al doilea motiv al Comisiei este inadmisibil n m sura n care prive te o pretins netranspunere att a Directivei 89/48, ct i a Directivei 2005/36. Astfel, pe de o parte, Comisia ar fi imputat n avizul motivat netranspunerea Directivei 89/48, n condi iile n care, la data emiterii avizului motivat men ionat, ar fi fost adoptat Directiva 2005/36, care a abrogat Directiva 89/48. Pe de alt parte, trimiterea la Directiva 2005/36, f cut de Comisie pentru prima oar n cererea sa introductiv , ar avea ca efect extinderea obiectului litigiului, precum a fost acesta stabilit n cursul procedurii precontencioase. Astfel, sfera acestei directive ar dep i-o cu mult pe aceea a Directivei 89/48. n ceea ce prive te fondul, Republica Federal Germania, Republica Bulgaria, Republica Letonia, Republica Ungar , Republica Austria, Republica Polon , Republica Slovenia i Republica Slovac sus in c aceste directive nu se aplic notarilor, ntruct activit ile exercitate de ace tia din urm sunt asociate exercit rii autorit ii publice. Aprecierea Cur ii 126 Cu privire la admisibilitate

122

123

124

125

Potrivit unei jurispruden e constante, existen a unei nendepliniri a obliga iilor n cadrul unei ac iuni ntemeiate pe articolul 226 CE trebuie apreciat n raport cu legisla ia Uniunii n vigoare la momentul expir rii termenului atribuit de Comisie statului membru n cauz pentru a se conforma avizului motivat (a se vedea n special Hot rrea din 9 noiembrie 1999, Comisia/Italia, C-365/97, Rec., p. I-7773, punctul 32, Hot rrea din 5 octombrie 2006, Comisia/Belgia, C-275/04, Rec., p. I-9883, punctul 34, i Hot rrea din 19 martie 2009, Comisia/Germania, C-270/07, Rep., p. I-1983, punctul 49). n spe , termenul men ionat a expirat la 18 decembrie 2006. Or, la aceast dat , Directiva 89/48 era nc n vigoare, Directiva 2005/36 neabrognd-o pe aceasta din urm dect ncepnd cu 20 octombrie 2007. Prin urmare, n m sura n care prezentul motiv este ntemeiat pe o pretins netranspunere a Directivei 89/48, acesta nu este lipsit de obiect (a se vedea, prin analogie, Hot rrea din 11 iunie 2009, Comisia/Fran a, C-327/08, punctul 23).

127

128

n ceea ce prive te admisibilitatea prezentului motiv, n m sura n care acesta prive te pretinsa netranspunere a Directivei 2005/36, trebuie amintit c , astfel cum Curtea a hot rt deja, de i concluziile cuprinse n cererea introductiv nu pot fi extinse, n principiu, dincolo de nendeplinirea obliga iilor invocat n dispozitivul avizului motivat i n scrisoarea de punere n ntrziere, nu este mai pu in adev rat c Comisia poate solicita constatarea nendeplinirii obliga iilor care provin din versiunea ini ial a unui act al Uniunii, modificat sau abrogat ulterior, i care au fost men inute prin dispozi iile unui nou act al Uniunii. n schimb, obiectul litigiului nu poate fi extins la obliga ii care rezult din noi dispozi ii care nu au echivalent n versiunea ini ial a actului n cauz , sub sanc iunea de a constitui o nc lcare a normelor fundamentale de procedur aplicabile n cadrul constat rii nendeplinirii obliga iilor (a se vedea n aceast privin Hot rrea Comisia/Italia, citat anterior, punctul 36, Hot rrea din 12 iunie 2003, Comisia/Italia, C-363/00, Rec., p. I-5767, punctul 22, i Hot rrea din 10 septembrie 2009, Comisia/Grecia, C-416/07, Rep., p. I-7883, punctul 28). n consecin , concluziile cuprinse n cererea introductiv a Comisiei prin care se urm re te constatarea faptului c Republica Federal Germania nu i-a ndeplinit obliga iile rezultate din Directiva 2005/36 sunt, n principiu, admisibile, cu condi ia ca obliga iile din aceast directiv s fie analoage celor rezultate din Directiva 89/48 (a se vedea, prin analogie, Hot rrea din 10 septembrie 2009, Comisia/Grecia, citat anterior, punctul 29). Or, astfel cum rezult din considerentul (9) al Directivei 2005/36, urm rind totodat s mbun t easc , s reorganizeze i s ra ionalizeze dispozi iile existente printr-o uniformizare a principiilor aplicabile, aceast directiv men ine pentru libertatea de stabilire principiile i garan iile care stau la baza diferitelor sisteme de recunoa tere n vigoare, precum cel instituit de Directiva 89/48. De asemenea, considerentul (14) al Directivei 2005/36 prevede c recunoa tere stabilit n special prin Directiva 89/48 r mne neschimbat. mecanismul de

129

130

131 132

n spe , imputarea pe care o face Comisia Republicii Federale Germania nu vizeaz , n ceea ce prive te profesia de notar, netranspunerea unei anumite dispozi ii din Directiva 2005/36, ci a acestei directive n totalitatea sa. n aceste condi ii, trebuie s se constate c pretinsa obliga ie de transpunere pentru profesia de notar a Directivei 2005/36 este analoag aceleia care rezult din Directiva 89/48 n m sura n care, pe de o parte, principiile i garan iile care stau la baza mecanismului de recunoa tere instituit prin aceast din urm directiv sunt men inute n prima directiv i, pe de alt parte, acest mecanism de recunoa tere a r mas neschimbat dup adoptarea Directivei 2005/36. Prin urmare, prezentul motiv trebuie considerat admisibil. Cu privire la fond

133

134

135

Comisia imput Republicii Federale Germania c nu a transpus Directivele 89/48 i 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar. Prin urmare, trebuie s se examineze dac directivele men ionate au voca ia s se aplice acestei profesii.

136 137

n aceast privin nscriu.

, trebuie s se

in seama de contextul legislativ n care acestea se

Trebuie astfel subliniat c legiuitorul a prev zut n mod expres, n al doisprezecelea considerent al Directivei 89/48, c sistemul general de recunoa tere a diplomelor de nv mnt superior, instituit prin aceasta, nu aduce atingere dispozi iilor [] articolului [45 CE]. Rezerva astfel emis exprim voin a legiuitorului de a l sa activit ile care intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE n afara domeniului de aplicare al acestei directive. Or, la momentul adopt rii directivei men ionate, Curtea nu avusese nc ocazia s se pronun e asupra problemei dac activit ile notariale intr sau nu intr sub inciden a articolului 45 primul paragraf CE. n cursul anilor care au Rezolu iile din 1994 i hot rre, pe de o parte, a integral profesiei de notar elimin rii condi iei de cet urmat adopt rii Directivei 89/48, Parlamentul European, n din 2006 men ionate la punctele 57 i 113 din prezenta afirmat c articolul 45 primul paragraf CE trebuia s se aplice ca atare, n timp ce, pe de alt parte, i-a exprimat dorin a enie pentru accesul la aceast profesie.

138

139

140

n plus, la momentul adopt rii Directivei 2005/36, care a nlocuit Directiva 89/48, legiuitorul Uniunii a avut grij s precizeze, n considerentul (41) al primeia dintre aceste directive, c aceasta nu aduce atingere aplic rii articolului 45 CE, n special n ceea ce prive te notarii. Or, emi nd aceast rezerv , legiuitorul Uniunii nu a luat pozi ie n ceea ce prive te aplicabilitatea n cazul activit ilor notariale a articolului 45 primul paragraf CE i, a adar, a Directivei 2005/36. Stau m rturie n special lucr rile preg titoare ale acestei din urm directive. Astfel, n Rezolu ia legislativ referitoare la propunerea de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO 2004, C 97E, p. 230), adoptat n prim lectur la 11 februarie 2004, Parlamentul European propusese s fie men ionat n mod expres n textul Directivei 2005/36 c aceasta nu se aplic notarilor. Dac aceast propunere nu a fost re inut n Propunerea modificat de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale [COM(2004) 317 final] i nici n Pozi ia comun (CE) nr. 10/2005 din 21 decembrie 2004, adoptat de Consiliu hot rnd n conformitate cu procedura prev zut la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene n vederea adopt rii unei directive a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoa terea calific rilor profesionale (JO 2005, C 58E, p. 1), acest lucru nu se datoreaz motivului c directiva avut n vedere trebuia s se aplice profesiei de notar, ci n special motivului c o derogare de la principiile libert ii de stabilire i liberei prest ri a serviciilor pentru activit ile care implic o participare direct i specific la exercitarea autorit ii publice [era] prev zut la articolul 45 [primul paragraf] CE. n aceast privin , innd seama de mprejur rile speciale care au nso it procesul legislativ, precum i de situa ia de incertitudine rezultat , astfel cum reiese din contextul legislativ sus-amintit, nu pare a fi posibil s se constate c , la expirarea termenului acordat n avizul motivat, exista o obliga ie suficient de clar pentru statele membre de a transpune Directivele 89/48 i 2005/36 n ceea ce prive te profesia de notar.

141

142

143 144

Prin urmare, al doilea motiv trebuie respins. innd seama de toate considera iile de mai sus, trebuie s se constate c , prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Federal Germania nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE i s se resping n rest ac iunea. Cu privire la cheltuielile de judecat

145

n temeiul articolului 69 alineatul (3) din Regulamentul de procedur , Curtea poate s repartizeze cheltuielile de judecat sau s decid ca fiecare parte s suporte propriile cheltuieli de judecat n cazul n care p r ile cad n preten ii cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere. Avnd n vedere c ac iunea formulat de Comisie este admis numai n parte, se impune s se decid ca fiecare parte s suporte propriile cheltuieli de judecat . Potrivit articolului 69 alineatul (4) primul paragraf din acela i regulament, statele membre care au intervenit n litigiu suport propriile cheltuieli de judecat . Prin urmare, Republica Bulgaria, Republica Ceh , Republica Estonia, Republica Francez , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Republica Austria, Republica Polon , Republica Slovenia, Republica Slovac i Regatul Unit suport propriile cheltuieli de judecat . Pentru aceste motive, Curtea (Marea Camer ) declar 1) i hot r te:

146

Prin impunerea unei condi ii de cet enie pentru accesul la profesia de notar, Republica Federal Germania nu i-a ndeplinit obliga iile care i revin n temeiul articolului 43 CE. Respinge n rest ac iunea. Comisia European , Republica Federal Germania, Republica Bulgaria, Republica Ceh , Republica Estonia, Republica Francez , Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar , Republica Austria, Republica Polon , Republica Slovenia, Republica Slovac i Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord suport propriile cheltuieli de judecat .

2) 3)

Semn turi
*