Sunteți pe pagina 1din 14
23 LUCRAREA Nr.3 APLICAPIT PRIVIND INSTALAREA PIRSELOR Ps MASINI“ UNSLTS PENTRU PRBLUCRART Si REPKAZRNTARBA CONVRN TLONALA & SLOMSNCS.02 DS BAZARE $I FiARN @) Notiunt generale Pentru obtinerea piesvlor finite, senifabricatele stot su- pose la diferite prelucriri in scopul realiziriis suprafetelor 91 imensiunilor previsute in desenole de exeoutic In vederea realizirii prelucririlor previzate, semitabrica- tele sint agosate i fixate (dnstalate) pe maginile—unelts fn po sifiile corespunzitoare fieckrei operatii de prelucrare, Peatru Anatalare se folosesc barele de agexare, de ghidere, de reason of dé fizare ale senifabrécatelor. _ -Apozarea senifabricatelor presupune positionarea (orienta~ rea) lor in raport cu sculele prelucritoare astfel incit sk se poath prelucra suprafetele previxute 91 si se realizeze dimensi- unile proscrise in dosencle de executie si tn planele de opera - it. Fixarea senifabricatelor fascamni anularea gradolor de 1i~ Dertate ale lor in aga fel imei acestem si mu se deplascze gi #& mu se defornese sub actiunea fortelor de agchiere 1 de atric gore gi sub actiunea greutitii propris. In funetio de sonfiguratia lor, de sirises letulei sau ried 1 de coringele precisied de preluerars, senifabricatele se pot inetale pe maginile-omelte pentra prelucriri tm urnktosrele modus = direct pe masa maginii-anelte ou vorificares posizied finale a sontfabricavales; = po masa maginii—unslte dupi trasgjul ofectuat pe supra~ feyele semifabricatulat; - prim internediul dispozitivelor de diferite felert; = Airect pe suprafata care se prolacroark a semifabrica- tulat. Instalarea somitabricatolor direct pe masa naginit—unelte eu verificarca pozitiel lor, so folesagte Im productia de unt- cate, nosesita un consum mare do manoperd gi nu aeiguré preoizia de prelucrare nocesira. Se folosegte 91 pentru somifabricatels mari care nu pot fi instalate fn dispositive. Pentru fixarea lor se Yolosese guruburi, prezoans, brids, clemo, reazeme ato. 1 lare: ricatalus pe rasa) coostS in posiyaonarea gi Tixarea 2 waginii-unelte in soa ts] tactt liniils 24 tresate in predlabil pe o suprafatt de referint& af se situeze Sm plenele euprafetelor co se obtin prin prelucrare, Tracajul permite eX se pozitionere mai ugor semifabricatul in raport cu soule prelucritoare pentru fiecare operatie in parte. Se folo- egte pentru semifabricate turnate, ?% dimensiunt mari cere nu pot fi inetalate in dispozitive gi care dispun de auprafete, pe care se poate executa trasajul nece: stalares pomi fabric piouned inte: iu) ai spox: , este cel mat rispindit mod de agezare gi ge folosegte in productia de sorie gi de mast asigurind pre oisie gi effotent% ridicate. In aferd de eceste trei moduri de instalere, in numeroa- je cazuri se folosegte esezares semifabricatelor pe masini pen- tz prelucrird, direct pe sprafate care ge prelucreazi. La insteleres senifabricatelor ‘pe magini-unelte pentru prelucriri se adopt enumite scheme de bazare gi fixare in funo- fie de forma somifabricatelor g1 de felul prelucrfrii . Pentru; Fedarea schemclor de barare gi fixare fntr-un limbaj comm ge fo~ loseso simboluri conventionale care ee referk 1a bazele de orien- tare gi fixare. In anexe 3-1 “se. prezinté o parte din simbolurile con- von$ionale folosite pentru caracterizarea positiontiri g1 fixk- vid aemifabricatelor pe magini-unelte pentru prelueriirt. In aceastt anext so indick denumires pozitionirii senife- bricatului, simbolisarea conventional&, elementele de dispoziti~ ve definite de simbol, numiru2 oi natura gradelor ) libertate anulate g1 tipul dazed. In continuare ge presint& o verte de exemple carecteris- tice de instalare a semifabricatelor pe magini-unelte cu semne~ le de simbolizare conventional’ corespunz&toare. >) Soopul lucnirst Tucrarea are ca scop familiarizarea studentilor ou moduri~ Jo de tnstalare a cenifabricatelor pe magini-inelte pentru prolu- cr&ri gi cu esimbolizarea conventional& folosit& pentru redarea schemelor de bazere gi fixare. ¢) Modul de luera Pentru atingerea scopului lucrérii,se vor analiza exemple- le prezentate fm lucrare gi in anexk gi pe baza lor se vor pre~ zenta schemele de instalare cu simbolizarea bastrii gi fixtrii pentru 23 semifabricate aflate fn laborator gi puse la dispozi~ ia studentilor de c&tre cadrul didactic care conduce lucraré 25 Bxemple carecteristice de instela: jemifabricatelor pe_maginivunelte pentru prelucrird L_- Instalarea senifabricatelor direct pe = unelte 2) Instalarea suuifsbricatulul direct po mace maginit— unelte cu verificarea pozitiel lui fat de scule agchietoars, Vinares se face cu guruburi introduse fn canalele ou formi de ? ale mesei (Fig.3-1 s). Fixares este statio determinati fiind anulate toate gradele de Libertate. In partes dreapté se araté simbolisares bacirii gi fixirii somifabricatului (fig.3-2 b). Pigs302 eulfabricatulut direct pe masa maginii~ unelte fird verificerea poxitiei lui fat de scula egchictoare, Vixarea ae face ou precoane incastrate fn masa maginii-unelte @1 ou 0 plack de atringore care definese poritie senifabricetu- Jui (fig.32 a), Pixarea este statio determinatd fiind anulate toaie gradele de 2ibertate ale somifabricatulut. In fig.2 b se arath schena bastrii gi fixirii semife~ bricatului penta acest car. Pig. 3-2 3) Inetalarea semifabricatului direct pe masa maginii- unelte cu verificares poritiel lui tafX de soule agohiotoare.