Sunteți pe pagina 1din 17

1.1.

7 Materiale pentru zugr veli, vopsitorii Materialele de vopsitorie sunt materialele folosite pentru protec ia construc iilor i a elementelor de construc ie,contra ac iunilor agresive chimice sau biologice ale mediului nconjur tor, n scopuri decorative, ignifuge de ntre inere si de mbun t ire a condi iilor tehnico-sanitare n nc peri etc. Materialele de vopsitorie sunt constituite din substan e solide i lichide, ntre care obligatorie una dintre substan eeste peliculogen (liant). n compozi ia materialelor pentru vopsitorii intr urm toarele materii prime: lian i, pigmen i i materialeajut toare. Lian ii pentru vopsele sunt: uleiuri vegetale sicative, r inile sintetice. Pigmen ii-sunt substan e minerale colorate pulverulente, insolubile n liant, n ap i n solven i, folosi i pentru aconferi o anumit culoare materialului de zugr vit sau vopsit. Materiale ajut toare - la prepararea materialelor de vopsitorie se folosesc solven ii, diluan i, sicativii etc. Materiale de vopsitorie -dup felul cum substan ele solide se dizolv sau nu n substan ele lichide, materialele devopsitorie pot fi: grunduri, lacuri, emailuri i vopsele. 1.2. Alc tuirea generala a construc iilor 1.2.1. Factori determinan i concep ia i alc tuirea construc iilor Factorii principali care determin concep ia, alc tuirea i modul de execu ie a construc iilor sunt, ngeneral, omul, activitatea uman i natura. Omul,indiferent de zona geografica, are nevoie de acelea i condi ii fiziologice i igienice (volume, gabarite,temperatur , umiditate, lumin , nivel sonor etc), determinate de anatomia i fiziologia sa, n vederea asigur riicelor mai bune condi ii de s n tate, activitate, odihn i recreere. Activitatea uman ,pentru care este destinat construc ia are aspecte foarte diferite. Diversitateaproceselor func ionale i tehnologice, care spore te nencetat odat cu dezvoltarea economic i cu progresultehnic i social, determina marimea si forma spatiilor construite, modul de compartimentare si distributie, legaturile pe orizontala si verticala, gradul de iluminare, actiunile (fizice, mecanice, chimice si uneori biologice)ce decurg din procesele functionale sau tehnologice, etc. In acelasi timp, realizarea constructiilor se face si dinconsiderente de ordin arhitectural si urbanistic. Natura,exercita asupra constructiilor actiuni mecanice, fizice, chimice si biologice deosebit de variate,datorita atat conditiilor de clima, cat si datelor specifice amplasamentului. Partile principale si elementare componente ale cladirilor Tinand seama de alcatuirea constructiva si rolul structurii, se evidentiaza doua parti principale alecladirilor: infrastructura si suprastructura.Infrastructura cladirii situata sub cota 0.00, cuprinde fundatiile, elementele constructive ale subsolului siplanseul peste subsol, respectiv numai fundatiile in cazul cladirilor fara subsol. Executata in buna parte subnivelul terenului natural, infrastructura vine in contact direct cu terenul asigurand incastrarea in teren sistabilitatea intregii constructii. Prin intermediul fundatiilor infrastructura transmite terenului de fundare toateincarcarile care se actioneaza asupra constructiei. In cazul constructiilor situate pe terenuri in panta, infrastructura se poate realiza sub forma de trepte. Suprastructura cladirii cuprinde toate elementele constructive (verticale si orizontale) situate deasupracotei 0.00, inclusiv acoperisul. Suprastructura se realizeaza din elemente care au rolul de a crea spatiilenecesare desfasurarii proceselor functionale sau tehnologice, spatiul construit fiind delimitat in plan orizontalin incaperi de catre pereti si pe verticala in niveluri catre plansee. Fig. 1.1 P r ile principale ale unei cl diri:

a teren orizontal (sec iune transversal ); b - teren n pant (sec iune longitudinal ). A - infrastructura; B suprastructur ; 1 - funda ii; 2 - pere i de subsol; 3 pereti ; 4 - plan eu este subsol; 5 - plansee curente ; 6 planseu de pod; 7

7 Pere ii de pe conturul cl dirii, prev zu i cu ferestre, sunt pere i exteriori (sau de nchidere). n cazul existen ei subsolurilor, primul plan eu se nume te plan eul peste subsol, iar ultimul - plan eul de pod (Fig. 1.1, a) sau plan eul teras (Fig. 1.1, b), n func ie de modul de rezolvare constructiv a acoperi ului. Plan eele intermediare se numesc plan ee curente. Numerotarea nivelurilor se face de jos n sus astfel: P + n n cazul cl dirilor f r subsol, sau n cazul cl dirilor cumansard , (vezi anexe) respectiv S + P + n n cazul cl dirilor cu subsol. Nota iile S, P i n desemnnd subsolul, parterul(primul nivel) i num rul de etaje. Mansarda este un etaj alc tuit dintr -o nc pere sau un ansamblu de nc peri locuitea ezate imediat sub acoperi . In cazul cl dirilor pe terenuri n pant cota 0,00 se poate fixa la nivelul unde se realizeaz accesul principal ncl dire sau la cel mai jos nivel cu procese func ionale specifice cl dirii respective (de exemplu camere de locuit), care seconsider parterul cl dirii. Circula ia pe vertical (ntre niveluri) se realizeaz prin intermediul sc rilor. La cl diri civile (de locuit,administrative etc.) cu peste patru etaje se prev d i lifturi, iar la cl diri industriale prevederea lifturilor este determinat de procesele tehnologice, indiferent de num rul de niveluri.

La unele cl diri etajate se prev d la parter spa ii mari care necesit n l imi mai mari dect ale nivelului curent (de exemplu holul), n multe situa ii aceste spa ii se dezvolt numai pe o anumit por iune a parterului i atunci pe portiunea ramasa se prevede un etaj partial care se numeste mezanin (notat cu M),primul etaj fiind nivelul situat untre parter si mezanin (Fig.1.2). Acoperi ul este elementul realizat la partea superioar a cl dirilor, fiind cu pod (Fig. 1.1,a) sau de tip teras (Fig.1.1 ,b i 1.2). n cazul construc iilor care nu ad postesc procese func ionale sau tehnologice (poduri, rezervoare, estacade etc),p r ile principale sunt acelea i: infrastructura (format din funda ii) i suprastructura (care este chiar construc ia propriu-zis ). 1.2.2.2. Elementele componente ale cl dirilor ntreaga cl dire, att infrastructura ct i suprastructura, este format din elemente de construc ie. O parte din elemente alc tuiesc structura de rezisten a cl dirii (numite elemente de rezisten i sau structurale); o alt parte nu contribuie la realizarea structurii de rezisten (numite elemente nestructurale), rolul lor fiind hot rtor n realizarea spa iilor corespunz toare (estetic i igienic) pentru desf urarea proceselor func ionale sau tehnologice. Deasemenea, pentru buna func ionare a cl dirilor sunt necesare Instala iile de ap , nc lzire, electrice, ventilare, climatizare etc, acestea fiind, de asemenea, elemente nestructurale. a) Elementele structurale formeaz , n ansamblu, structura de rezisten a cl dirii. Fiecare element structuralpreia nc rc rile ce-i revin, n func ie de pozi ia sa concret n structur . Prin mbin ri se asigur leg turile dintreelementele structurale i conlucrarea acestora n cadrul structurii, care sub ac iunea nc rc rilor ce revin ntregii construc iise comport ca o structur spa ial complex . 5 Produse din o el pentru beton armat. Pentru realizarea arm turilor utilizate la betonul armat se folosesc: bare din o el carbon obi nuit, tip OB 37 cu diametrul de 6.. .40 mm;srm tras neted (STNB) cu diametrul de 3...10mm; srm tras profilat pentru beton armat (STPB), cu diametrul de 3... 10 mm; o el beton cu profil PC 52 i PC60 cu dou nervuri longitudinale diametral opuse i nervuri elicoidale la distan eegale, nclinate fa de nervurile longitudinale i cu diametre de 6...40 mm utilizat ca arm tur de rezisten . Produse metalice cu tije cilindrice pentru asambl ri uruburile - sun t folosite la asambl ri demontabile. Ele pot fi: uruburi pentru metale numite uruburi metalice i uruburi pentru lemn. Niturile folosite la realizarea asambl rilor nedemontabile Cuiele -

folosite pentru construc ii pot fi: cuie pentru lemn (folosite pentru lucr ri de dulgherie); cuie pentru tabl , cuie pentru rabit (cu cioc); cuie-scoabe etc. Scoabele servesc la asambl ri ale pieselor de lemn la care mijlocul principal de mbinare (cep, prag, dorn) numpiedic deplas rile pe orice direc ie. 1.1.5 P roduse ceramice pentru construc ii Produsele ceramice pentru construc ii sunt materiale neglazurate, care se fabric din argile obi nuite sau refractarecu adaosurile necesare (nisip, ap ). n categoria produselor ceramice intr : c r mizile pentru construc ii, materiale ceramice pentru nvelitori etc. C r mizi pentru construc ii sunt produse ceramice colorate, cu structur poroas . Pentru realizarea zid riilor se utilizeaz diferite tipuri de c r mizi. C r mizile pline presate sunt produse masive, poroase, prev zute cu g uri de uscare (al c ror volum total nudep e te 15% din volumul c r mizi). C r mizile pline se fabric n dou tipuri ale c ror dimensiuni (n mm) sunt: 240X115X63; 240X115X88. C r mizile i blocurile cu goluri verticale (GV) golurile cu form cilindric sau prismatic i suntperpendiculare pe fa a de a ezare (fa a mare) a c r mizilor. C r mizile i blocurile ceramice cu goluri orizontale (GO)

Materiale ceramice pentru nvelitori Din categoria materiale lor ceramice utilizate pentru nvelitori fac parte: iglele, olanele i coamele. Aceste produsese ob in din argile fuzibile, prelucrate prin presare n tipare sau prin tragere prin filiera presei cu melc. Dup uscare se ard la 900... 1 000 C. iglele i coamele pot fi impregnate, colorate n mas sau glazurate cu glazuri transparente sau opace, incolore sau divers colorate. iglele, dup form i modul de ob inere sunt de trei categorii: igle solzi trase prin filier , igle cu jgheab trase i igle cu jgheab presate. iglele trase i iglele presate sunt igle profilate. Olanele se prezint sub form de jgheaburi tronconice. Fixarea lor se execut cu ajutorul unor clame metalice. Coamele sunt folosite pentru fixarea iglelor de -a lungul muchiilor acope ri ului, precum i pentru etan area nvelitorii la muchii.

1.1.6 Materiale pentru izola ii Materiale pentru hidroizola ii mpiedic p trunderea apei i a umezelii n elementele de construc ii, sc derearezisten elor mecanice i a rezisten ei la nghe dezghe a elementelor de construc ii, mpiedic a adar sc dereadurabilit ii construc iei. Materialele de hidroizola ii trebuie s fie compacte, impermeabile la ap , rezistente la ac iunea apei, a agen ilor atmosferici i a varia iilor de temperatur . Pr incipalele materiale utilizate pentru hidroizola ii n construc ii sunt: materiale pe baz de bitum (bitumuri,pnzele bitumate, cartoanele bitumate) materiale pe baz de sticl (mpsliturile din fibr de sticl bitumate, es turile di n fire de sticl bit umate).Materiale termoizolante mpiedic schimbul de c ldur dintre nc perile unei construc ii sau dintre interiorul iexteriorul construc iei. Materialele folosite pentru termoizola ii se grupeaz n urm toarele tipuri: mortare i betoane; materiale ceramice; materiale pe baz de diatomit; materiale pe baz de azbest; materiale pe baz de sticl , zgur i roci sfiicioase; materialedin lemn, materiale pe baz de polimeri; materiale din plut etc. Materiale pentru fonoizola ii - au rolul de a asigura u n anumit grad de confort acustic n nc peri, prinmpiedicarea transmiterii zgomotelor din exterior spre interior sau ntre nc peri. Aceste materiale sunt de natur anorganic sau organic , cu densitate aparent mic , poroase, cu pori deschi i, cu bune propriet i de absorb ie fonic ,folosite sub form de psle, pl ci, panouri realizate din vat mineral , lemn, precum i tencuieli acustice din ciment iagregate u oare poroase (fonoabsorbante). Materialele pentru izola ii anticorosive - sunt materiale de protec ie a elementelor de construc ii supuse laac iunea agresiv a agen ilor chimici. Materialele obi nuite pentru protec ia anticorosiv sunt: uleiurile minerale ivaselinele tehnice; materiale pe baz de bitum. Pentru protec ii speciale anticorosive se utilizeaz vopsele, emailuri, lacuri i grunduri anticorosive.

1.1.7 Materiale pentru zugr veli, vopsitorii Materialele de vopsitorie sunt materialele folosite pentru protec ia construc iilor i a elementelor de construc ie,contra ac iunilor agresive chimice sau biologice ale mediului nconjur tor, n scopuri decorative, ignifuge de ntre inere side mbun t ire a condi iilor tehnico sanitare n nc peri etc. Materialele de vopsitorie sunt constituite din substan e solide i lichide, ntre care obligatorie una dintre substan eeste peliculogen (liant). n compozi ia materialelor pentru vopsitorii intr urm toarele materii prime: lian i, pigmen i i materialeajut toare.

Lian ii pentru vopsele sunt: uleiuri vegetale sicative, r inile sintetice. Pigmen ii sunt substan e minerale colorate pulverulente, insolubile n liant, n ap i n solven i, folosi i pentru aconferi o anumit culoare materialului de zugr vit sau vopsit. Materiale ajut toare - la prepararea materialelor de vopsitor ie se folosesc solven ii, diluan i, sicativii etc. Materiale de vopsitorie dup felul cum substan ele solide se dizolv sau nu n substan ele lichide, materialele devopsitorie pot fi: grunduri, lacuri, emailuri i vopsele. 1.2. Alc tuirea generala a construc iilor 1.2.1. Factori determinan i concep ia i alc tuirea construc iilor Factorii principali care determin concep ia, alc tuirea i modul de execu ie a construc iilor sunt, ngeneral, omul, activitatea uman i natura. Omul, indiferent de zona geografica, are nevoie de acelea i condi ii fiziologice i igienice (volume, gabarite,temperatur , umiditate, lumin , nivel sonor etc), determinate de anatomia i fiziologia sa, n vederea asigur riicelor mai bune condi ii de s n tate, activitate, odihn i recreere. Activitatea uman , pentru care este destinat construc ia are aspecte foarte diferite. Diversitateaproceselor func ionale i tehnologice, care spore te nencetat odat cu dezvoltarea economic i cu progresultehnic i social, determina marimea si forma spatiilor construite, modul de compartimentare si distributie, legaturile pe orizontala si verticala, gradul de iluminare, actiunile (fizice, mecanice, chimice si uneori biologice)ce decurg din procesele functionale sau tehnologice, etc. In acelasi timp, realizarea constructiilor se face si dinconsiderente de ordin arhitectural si urbanistic. Natura, exercita asupra constructiilor actiuni mecanice, fizice, chimice si biologice deosebit de variate,datorita atat conditiilor de clima, cat si datelor specifice amplasamentului. Partile principale si elementare componente ale cladirilor Tinand seama de alcatuirea constructiva si rolul structurii, se evidentiaza doua parti principale alecladirilor: infrastructura si suprastructura.Infrastructura cladirii situata sub cota 0.00, cuprinde fundatiile, elementele constructive ale subsolului siplanseul peste subsol, respectiv numai fundatiile in cazul cladirilor fara subsol. Executata in buna parte subnivelul terenului natural, infrastructura vine in contact direct cu terenul asigurand incastrarea in teren sistabilitatea intregii constructii. Prin intermediul fundatiilor infrastructura transmite terenului de fundare toateincarcarile care se actioneaza asupra constructiei.In cazul constructiilor situate pe terenuri in panta, infrastructura se poate realiza sub forma de trepte. Suprastructura cladirii cuprinde toate elementele constructive (verticale si orizontale) situate deasupracotei 0.00, inclusiv acoperisul. Suprastructura se realizeaza din elemente care au rolul de a crea spatiilenecesare desfasurarii proceselor functionale sau tehnologice, spatiul construit fiind delimitat in plan orizontalin incaperi de catre pereti si pe verticala in niveluri catre plansee.

Fig. 1.1 P r ile principale ale unei cl diri: a - teren orizontal (sec iune transversal ); b teren n pant (sec iune longitudinal ). A - infrastructura; B suprastructur ; 1 funda ii; 2 pere i de subsol; 3 ere i 4 lan eu este subsol 5 lan ee curente 6 lan eu de od 7 -

7 Pere ii de pe conturul cl dirii, prev zu i cu ferestre, sunt pere i exteriori (sau de nchidere). n cazul existen eisubsolurilor, primul plan eu se nume te plan eul peste subsol, iar ultimul plan eu! de pod (Fig. 1.1, a) sau plan eul teras (Fig. 1.1, b), n func ie de modul de rezolvare constructiv a acoperi ului. Plan eele intermediare se numesc plan ee curente. Numerotarea nivelurilor se face de jos n sus astfel: P + n n cazul cl dirilor f r subsol, sau n cazul cl dirilor cumansard , (vezi anexe) respectiv S + P + n n cazul cl dirilor cu subsol. Nota iile S, P i n desemnnd subsolul, parterul(primul nivel) i num rul de etaje. Mansarda este un etaj alc tuit dintr o nc pere sau un ansamblu de nc peri locuitea ezate imediat sub acoperi . In cazul cl dirilor pe terenuri n pant cota 0,00 se poate fixa la nivelul unde se realizeaz accesul principal ncl dire sau la cel mai jos nivel cu procese func ionale specifice cl dirii respective (de exemplu camere de locuit), care seconsider parterul cl dirii. Circula ia pe vertical (ntre niveluri) se realizeaz prin intermediul sc rilor. La cl diri civile (de locuit,administrative etc.) cu peste patru etaje se prev d i lifturi, iar la cl diri industriale prevederea lifturilor este determinat de procesele tehnologice, indiferent de num rul de niveluri. La unele cl diri etajate se prev d la parter spa ii mari care necesit n l imi mai mari dect ale nivelului curent (deexemplu holul), n multe situa ii aceste spa ii se dezvolt numai pe o anumit por iune a parterului i Acoperi ul este elementul realizat la partea superioar a cl dirilor, fiind cu pod (Fig. 1.1,a) sau de tip teras (Fig. 1.1 ,b i 1.2). n cazul construc iilor care nu ad postesc procese func ionale sau tehnologice (poduri, rezervoare, estacade etc),p r ile principale sunt acelea i: infrastructura (format din funda ii) i suprastructura (care este chiar construc ia propriu zis ). 1.2.2.2. Elementele componente ale cl dirilor ntreaga cl dire, att infrastructura ct i suprastructura, este format din elemente de construc ie. O parte din elemente alc tuiesc structura de rezisten a cl dirii (numite elemente de rezisten i sau

structurale); o alt parte nu contribuie la realizarea structurii de rezisten (numite elemente nestructurale), rolul lor fiind hot rtor nrealizarea spa iilor corespunz toare (estetic i igienic) pentru desf urarea proceselor func ionale sau tehnologice. Deasemenea, pentru buna func ionare a cl dirilor sunt necesare Instala iile de ap , nc lzire, electrice, ventilare, climatizare etc, acestea fiind, de asemenea, elemente nestructurale.a) Elementele structurale formeaz , n ansamblu, structura de rezisten a cl dirii. Fiecare element structuralpreia nc rc rile ce i revin, n func ie de pozi ia sa concret n structur . Prin mbin ri se asigur leg turile dintreelementele structurale i conlucrarea acestora n cadrul structurii, care sub ac iunea nc rc rilor ce revin ntregii construc iise comport ca o structur spa ial complex . atunci pe por iunea r mas se prevede un etaj par ial care se nume te mezanin (notat cu M), primul etaj fiind nivelul situat peste parter i mezanin (Fig. 1.2).

nc rc rile verticale (sau gravita ionale) sunt preluate de elementele structurale orizontale i transmise elementelor verticale care, la rndul lor, le transmit funda ilor i acestea mai departe terenului de fundare. nc rc rile orizontale (produse de vnt, seism sau datorate instala iilor tehnologice) sunt preluate ini ial n mod preponderent de p lan ee t apoi transmise elementelor structurale verticale, urmnd ca prin intermediul funda iilor s fiedesc rcate pe terenul de fundare. Din categoria elementelor structurale fac parte funda iile, grinzile, pl cile, stlpii, diafragmele, arcele, sc rile , cablurile pentru acoperi uri sau poduri suspendate etc. Funda iile sunt elemente care preiau nc rc rile de la elementele structurale verticale i le transmit terenului de fundare. Grinzile sunt elemente orizontale (uneori u or nclinate) de form liniar (lungimea este mare n compara ie cudimensiunile sec iunii transversale), ac ionate de nc rc ri verticale, obi nuit perpendiculare pe axa median a grinzii (fig .1.3, a) Pl cile sunt elemente orizontale (uneori u or nclinate) de form plan (grosimea este mic n compara ie cucelelalte dou dimensiuni), ac ionate de nc rc ri verticale de obicei perpendiculare pe planul median al pl cii (Fig. 1.3,b) .

Stlpii sunt elemente liniare verticale (uneori nclina i) ac iona i de nc rc ri verticale centrice sau excentrice (Fig.l .3.c). Stlpii, pl cile i grinzile pot fi elemente independente ns , n mod obi nuit, acestea se mbin ntre ele iformeaz elemente structurale complexe. Astfel, stlpii i grinzile formeaz cadre ( n acest caz grinzile se numesc rigle), care pot fi etajate (Fig. 1.5, e) sau cu un singur nivel (Fig. 1.3,f). Cadrele se dispun dup ambele direc ii i mpreun cuelementele de rezisten ale plan eelor formeaz structura de rezisten a cl dirii (structur n cadre). Fig .1.3. Elemente structurale: a) grind ; b) plac ; c) stlp; d) diafragm ; e) cadru etajat; f) cadru cu un nivel 8

Diafragmele reprezint elemente plane verticale (uneori nclinate) ac ionate de nc rc ri situate n planul lor median (Fig.l.3,d). Ansamblul diafragmelor unei cl diri, solidarizate cu elementele de rezisten ale plan eelor, formeaz structu ra de rezisten a cl dirii (structur cu diafragme). Grinzile cu z brele, (numite i ferme) sunt elemente structurale alc tuite din elemente liniare (bare) prinse articulat n noduri (Fig. 1.4), caracterizate n general prin deschideri mai mari dect grin zile obi nuite, fiind utilizate lastructuri de acoperi uri. Fig.1.4. Grinzi cu z brele: a) dreptunghiular ; b, d) trapezoidal ; c) triangular Arcele sunt elemente curbe utilizate pentru anumite construc ii cu deschideri mari. (fig.

1.5) . .. 9 Cablurile sunt elemente liniare flexibile (nu preiau dect eforturi de ntindere) utilizate pentru realizarea acoperi urilor cu deschideri foarte mari (de ordinul zecilor de metri) sau a podurilor suspendate (Fig. 1.6). Fig.1.5. Arce: a) cu trei articula ii; b) cu dou articula ii; c) dublu ncastrat; d) cu tirant

10 Fig.1 .6. Structuri suspendate:

a) schema unui cablu; b) pod suspendat; c) acoperi suspendat Sc rile sunt elemente structurale cu forme diferite n func ie de forma n plan i rezolvarea constructiv , cu ocontribu ie mai pu in important n ansamblul structurii de rezistent , ns deosebit de importante pentru asigurarea circula iei i mai ales a evacu rii rapide i sigure a persoanelor n caz de per icol (de exemplu incendiu). Re elele reticulare sunt structuri formate din bare articulate n noduri care n ansamblu formeaz o structur spa ial (cupol geodezic ) sau o structur spa ial planar (Fig. 1.7). Fig. 1.7. Re ea reticular planar n unele cazuri se prev d elemente suplimentare care m resc rigiditatea elementelor structurale (elemente derigidizare) sau asigur conlucrarea i stabilitatea elementelor structurale (contravnturi, elemente de leg tur ), care au unrol secundar la preluarea nc rc rilor, ns deosebit de important la realizarea conlucr rii i stabilit ii generale a struc turii.b) Elementele nestructurale au rolul de a realiza confortul adecvat n spa iile con struite, n conformitate cu specificul proceselor func ionale sau tehnologice. In func ie de rolul func ional, elementele nestructurale pot fi: decompartimentare, nchidere, izolare, etan are i finisaj, precum i elementele de instala ii. Elementele de compartimentare (sau pere i de compartimentare) au rolul de a delimita pe orizontal spa iulconstruit n mod suplimentar fa de compartimentarea realizat prin pere ii structurali, respectiv compartimentarea n ansamblu n cazul cnd elementele structural e verticale sunt stlpi. Aceste elemente trebuie s fie ct mai u oare deoarecegreutatea lor proprie este preluat de elementele de rezisten ale plan eelor i apoi transmis elementelor structurale verticale. Elementele nestructurale de nchidere (sau p ere i cu rol exclusiv de nchidere) sunt destina i delimit riispa iului construit fa de mediul exterior. Aceste elemente trebuie s fie ct mai u oare deoarece greutatea lor proprie est e preluat de rigle sau console scurte realizate pe conturul cl diri lor. Elementele de izolare i etan are asigur protec ia cl dirii mpotriva transferului de c ldur , a transmiteriizgomotului, mpotriva umidit ii 22 (precipita ii atmosferice sau ap subteran din teren), a p trunderii aerului rece etc. Elementele de izolare i etan are se prev d n alc tuirea constructiv a anvelopei cl dirii i n rosturi (spa iilelibere care r mn la mbin ri), fiind ns necesare i pentru elemente interioare (pere i de compartimentare sau plan ee) n speci al pentru izolarea mpotriva zgomotelor (izolare fonic ) sau izolare termic fa de nc peri mai reci. Elementele de finisaj creeaz aspectul final al elementelor de construc ii (structurale i nestructurale) i a ntregiicl diri, avnd un rol foarte important la realizarea estetici interiorului i exteriorului cl dirii. Totodat , elementele definisaj asigur ntre inerea u oar i igienic a cl dirilor.

Elementele de finisaj cele mai importante sunt: tencuielile, placajele, pardoselile, zugr velile, vop sitoriile, tapetele, lambriurile, tmpl ria etc. Elementele de instala ii sunt necesare pentru exploatarea normal a cl dirilor. Sunt categorii de instala iinecesare n toate tipurile de cl diri civile (de exemplu pentru ap i nc lzire) precum i instala ii specifice folosite lacl diri mai importante (de ventilare i condi ionare a aerului). La cl diri industriale i agrozootehnice exist o marediversitate de instala ii, n func ie de natura i complexitatea proceselor tehnologice. Instala ii interioare de alimentare cu ap Bran amentul este conducta de racord dintre instala ia interioar i re eaua exterioar (conducta public sau de serviciu) sau sursele proprii ale consumatorului respectiv. Instala ii interioare de canalizare au rolul de a colecta apele uzate menajere, industriale sau meteorice (pluviale) i de a le evacua prin intermediul c minelor de racord. Re ele exterioare de canalizare constituie partea din sistemul de canalizare care cuprinde canalele i construc iile an exe avnd rolul de a colecta i transporta apele uzate i meteorice de la c minele de racord ale canaliz rii interioare acl dirilor pn la emisar.

4.Finisajele unei cladiri cuprind urmatoarele lucrari: pardoseli, tencuieli, placaje, zugraveli, vopsitorii, tapete si tamplarii, avand un rol functional, decorative si igienico-sanitar. http://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii#Elemente_.C8.99i_lucr.C4.83ri_de_finisaj http://constructii-casata.blogspot.com/2008/09/executarea-zidariilor-din-piatra.html http://www.scribd.com/doc/51438242/28284023-Curs-Constructii-PDF#page=5

S-ar putea să vă placă și