P. 1
Regulament Intern Model

Regulament Intern Model

|Views: 457|Likes:
Published by Adriana Pavalache

More info:

Published by: Adriana Pavalache on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

REGULAMENTUL INTERN SC Alpha SRL

*intocmit conform prevederilor Codului Muncii actualizat prin Legea 40/31.03.2011

TITLUL I. DispoziŃii generale Art. 1 Art.1.1. Prezentul regulament intern stabileste cadrul juridic al drepturilor si obligatiilor ce revin in procesul de munca pe de o parte SC Alpha SRL, cu sediul in municipiul Constanta, str. I.L. Caragiale, nr. 34, judetul Constanta, numita in prezentul regulament Angajatorul, iar pe de alta parte persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul SC Alpha SRL, ori in cadrul unuia din punctele de lucrul ale societatii, numiti in prezentul regulament Angajatii(salariatii). Art.1.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaŃilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităŃile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu. Art.1.3. Dispozitiile prezentului regulament care privesc igiena, sanatatea si securitatea in munca, interzicerea oricaror forme de discriminare, asigurarea demnitatii in munca, disciplina tehnica, respectarea regulilor de protectia muncii, sunt aplicabile tuturor persoanelor delegate, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat, precum si persoanlelor care executa diferite lucrari in baza unor acorduri de natura civila ori comerciala, in incinta SC Alpha SRL. Art.1.4. Personalul detasat in cadrul SC Alpha SRL va fi informat pe baza de semnatura in legatura cu dispozitiile prezentului regulament, prin grija conducatorului compartimentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea. Art.1.5. Persoanele incadrate la alte unitati care executa lucrari in incinta SC Alpha SRL si comit abateri grave sau repetate de la prevederile prezentului regulament, li se va interzice accesul in incinta unitatii. Art.1.6. Prezentul regulament intern va fi afisat la sediul societatii comerciale Alpha SRL si va fi adus la cunostinta salariatilor societatii pe baza de semnatura, prin grija Departamentului de Resurse Umane, urmand a-si produce efectele fata de salariari din momentul incunostintarii acestora. Art. 2 Art.2.1. In cadrul prezentului regulament intern sunt cuprinse reglemnetari ce au ca finalitate respectarea principiului nediscriminarii in munca, protectia unor anumite categorii de angajati, asigurarea conditiilor de igiena a muncii, de securitate in munca si reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara, modalitati de aplicare a dispozitiilor legale si contractulare.

1

Art.2.2. Dispozitiile cuprinse in legi, hotarari ale Guvernului, in Codul Muncii ori in ale acte normative, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice prevazute in Art. 1 al prezentului regulament intern. Art.2.3. In cazul intrarii in vigoare a unor acte normative ulterioare, care contin dispozitii contrare prezentului regulament intern, acesta se considera modificat de drept in sensul normelor de drept aplicabile. Art.2.4. Urmatoarele practici sunt interzise atat din partea Angajatorului, cat si din partea tuturor persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul societatii comerciale: - incalcarea demnitatii persoanei - hartuirea sexuala - discriminarea directa sau indirecta fata de salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. - obligarea salariatilor ori a celorlate categorii de personal la efectuarea unor activitati ilicite sau imorale. Art.2.5. In cadrul Angajatorului relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si a bunei-credinte. Art.2.6. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in coditiile legii si ale contractelor colective de munca. TITLUL II. Controlul asupra modului in care se respecat ordinea si discplina. Reguli privind inlaturarea oricaror forme de inalcare a discriminarii. Respectarea principiului nediscriminarii. Capitolul I. Controlul asupra modului in care se respecat ordinea si discplina Art. 3 Art.3.1. Pentru asigurarea mentinerii ordinei si disciplinei in munca si respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii stabilite prin legislatia in vigoarea si prin reglementarile prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. 40/2011, de catre interegul personal, se organizeaza: - control ierarhic operativ - cu caracter sisiematic si permanent, la nivelul tuturor compartimentelor, serviciilor si punctelor de vanzare; - control ierarhic suplimentar – prin sondaj, efectuate la dispozitia organelor de conducere ale societatii comerciale. Art. 4 Art.4.1. Sefii de departamente si servicii vor informa Departamentul de Resurse Umane, prin referat scris vizat de catre Directorul de Departament, in cazul in care, salariatii au parasit nejustificat locul de munca, s-au prezentat la lucru sub influenta alcoolului, au dormit in timpul programului, au intarziat in mod repetat la locul de munca fara a anunta in prealabil superiorul direct, au incalcat alte reguli specifice protectiei muncii in unitate, nu au respectat prevederile regulamentului intern al
2

societatii, in vederea aplicarii sanctiunilor disciplinare corespunzatoare conform prevederilor legale. Art.4.2. Departamentul de Resurse Umane va numi o comisie de cercerare disciplinara prealabila care va proceda la cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor savarsite si in functie de rezultatul cercetarii, conducerea unitatii va aplica masurile de sanctionarea prevazute de art. 264 Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. 40/2011. Art.4.3. Comisia de cercerare disciplinara prealabila va fi formata din superiorul ierarhic al salariatului, consilierul juridic al societatii comerciale si dintr-un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane. Art. 5 Art.5.1. Controalele ierarhice suplimentare efectuate la dispozitia organelor de conducere ale SC Alpha SRL, se realizeaza inopinat in toate serviciile sau departamentele, asupra modului in care se asigura ordinea si disciplina in munca si se respecta normele de protectia muncii, luandu-se masuri de sanctionare corespunzatoare in cazul constatarii de abateri disciplinare, atat fata de persoanele care au savarsit respectivele abateri discilpinare, cat si fata de conducatorii locurilor de munca in cauza care raspund pentru neluarea masurilor necesare de prevenire a abaterilor disciplinare respective. Capitolul II. Reguli privind inlaturarea oricaror forme de inalcare a discriminarii. Respectarea principiului nediscriminarii. Art. 6 Art.6.1. Angajatorul promoveaza in cadrul relatiilor de munca principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii societatii. Art.6.2. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fra nici o discriminare. Art.6.3. Este strict interzisa in cadrul societatii comerciale discriminarea directa sau indirecta, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. Art.6.4. Angajatorul nu va refuza incadrarea in munca a unei persoane care s-a prezentat la concurs/examen/interviu organizat pentru ocuparea unui post vacant, pe motiv ca aceasta persoana ar apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convigerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Art.6.5. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii unitatii. Art.6.6. Angajatorul va asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitate, etnie, religie, sex, orientare sexuala a angajatilor ori a celorlaltor persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul SC Alpha SRL. Art.6.7. Reglementarile prezentului articol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernamentale nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
3

formelor de discriminare, a Legii nr. 48/2002 si a tuturor celorlalte acte normative din domeniu aflate in vigoare. Art.6.8. In cazul in care se considera discriminati, angajatii pot sa formuleze reclamatii, sesizari sau plangeri catre angajator sau impotriva acestuia. In cazul in care reclamatia nu a fost rezolvata prin mediere la nivelul unitatii, persoana angajata are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta. TITLUL III. Drepturile şi obligaŃiile angajatorului şi ale salariaŃilor Art.7 Drepturile si obilgatiile privind relatiile de munca dintre angajator si angajati se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. Capitolul I. Drepturile şi obligaŃiile angajatorului Art. 8 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcŃionarea unităŃii; b) să stabilească atribuŃiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiŃiile legii; c) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităŃii lor; d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Art.9 Angajatorului ii revin, in principal, următoarele obligaŃii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent coditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa acorde salariaŃilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă; d) sa comunice periodic (anual) salariaŃilor situaŃia economică şi financiară a societăŃii prin intermediul bilanŃului financiar-contabil, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea societatii comerciale; e) sa se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanŃii salariaŃilor în privinŃa deciziilor susceptibile să afecteze substanŃial drepturile şi interesele acestora; f) sa plătească toate contribuŃiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reŃină şi să vireze contribuŃiile şi impozitele datorate de salariaŃi, în condiŃiile legii;
4

toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. executarea şi încetarea contractului individual de muncă. în afara obligaŃiilor ce le incumbă în virtutea acestei calităŃi. Art.14 5 . în situaŃia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului. m) sa despăgubească salariatul. în timpul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu.g) sa înfiinŃeze atât registrul general de evidenŃă a salariaŃilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate.13 Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior.11 Perioada de proba necesara verificarii aptitudinilor noilor angajati pe durata nedeternimata. Art. fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieŃii şi sănătăŃii salariaŃilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul securităŃii muncii. k) sa respecte timpul de muncă convenit şi modalităŃile concrete de organizare a acestuia. Art. o) sa asigure protectia salariatelor gravide. l) sa asigure salariaŃilor acces periodic la formarea profesională. lauze sau care alapteaza. cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor. la cerere. j) sa asigure permanent condiŃii corespunzătoare de muncă. stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător. i) sa asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal ale salariaŃilor. h) sa întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenŃei minime prevăzută în lege şi să elibereze. angajatorul va elibera o adeverinta vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta angajatorul isi are sediul. în cuantumul şi modalităŃile stabilite de către instanŃa de judecată competentă. La sfarsitul acestei perioade de stagiu. urmeaza a fi stabilita prin contractul individula de munca. cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. Art. fara a putea depasi cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile pentru functiile de conducere.10 Persoanele care asigură conducerea societăŃii. n) sa respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităŃile stabilite de prevederile legislaŃiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea.12 Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. modificarea. Art.

53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. Art.prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. pentru o durata a a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. Capitolul II. . pentru apararea si protejarea patrimoniului propriu. informare şi la consultare. cu respectarea dispozitiilor legale. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. perioadele de proba vor fi stabilite cu respectarea dispozitiilor Legii nr.demnitate în muncă.posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat.salarizarea pentru munca depusă. . . . 6 . vor fi aduse la cunostinta angajatilor prin grija Departamentului de Resurse Umane si vor deveni obligatorii de la data la care angajatul a luat la cunostinta in mod efectiv continutul dispozitiilor respective. .In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata. . in principal. urmatoarele drepturi: .18 Angajatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.repausul zilnic şi săptămânal.concediu de odihnă anual. . . Art.participare la acŃiuni colective. 40/2011.acces la formare profesională. dupa cum urmeaza: . .15 Perioada de proba constituie vechime in munca. .cel mult 30 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.cel mult 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni. .protecŃie în caz de concediere.17 Angajatorul poate sa aplice toate masurile pe care le considera necesare.participarea la determinarea şi ameliorarea condiŃiilor de muncă şi a mediului de muncă.securitate şi sănătate în muncă.egalitate de şanse şi de tratament. Art. .cel mult 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere.19 Angajatii au. Art. Drepturile şi obligaŃiile salariaŃilor Art. . .16 Dispozitiile cu caracter obligatoriu date de organele de conducere ale angajatului.negociere colectivă si individuala. .cel mult 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca intre 3 si 6 luni.

30. Art. cu condiŃia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinŃă de o lună calendaristică să nu depăşească 48 ore/săptămână (aici se va prevedea concret în RI stabilirea şi modul de regularizare a orelor de muncă). Art. Art. stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica1. turnus.2.3. Capitolul I. tură continuă.obligatia de a respecta prevderile cuprinse in regulamentul intern. program fracŃionat (dacă e cazul se va alege în concret 1 dintre modalităŃi). 1 7 . durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână. Art.SalariaŃii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. de a realiza norma de muncă sau. timp de 5 zile. Programul de lucru inegal astfel stabilit prin Regulament intern poate funcŃiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă al salariaŃilor cărora acesta le va fi aplicabil. în schimburi (tură). .obligaŃia lor de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor de serviciu.23 La locurile de muncă unde datorită specificului activităŃii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru.4.22.22.22.22. TITLUL IV. Organizarea timpului de lucru si de odihna.alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.22. cu 2 zile de repaus. in contractul colectiv de munca aplicabil. . Programul de lucru începe la ora 8.Art. Recompense si alte drepturi salariale. Art. precum si in contractul individual de munca. în cazul muncii în schimburi.21 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.datoria acestora de a respecta disciplina muncii.Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi. de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi de a respecta secretul de serviciu.Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.5.20 ObligaŃiile salariaŃilor se referă în principal la: . Timpul de muncă Art. Prin excepŃie. de a îndeplini atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului şi contractului individual de muncă.Prin excepŃie. care includ şi orele suplimentare. după caz.Durata normală a muncii pentru salariaŃii angajaŃi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe săptămână. după caz. Art. . acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.22 Art.30 şi se sfârşeşte la ora 16.1.

Sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere. 8 . va informa despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.00 este muncă de noapte.Cu acordul sau la solicitarea salariaŃilor în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească pentru aceştia programe individualizate de muncă.24.27 Angajatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti. doar în caz de forŃă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinŃelor unui accident. Art. în limita maximă de 48 ore/săptămână.23.00 – 6.2.Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită.24. al contractului individual de munca. este muncă suplimentară. dupa caz. .24. Art. la articolul 22 din prezentul Regulament intern.24. Art. Art. in cadrul contractului colectiv de munca sau. cât şi acordul acestuia la stabilirea unui program individualizat de muncă. şi va fi înregistrată în registrul general de intrare ieşire a documentelor. prin dispoziŃie scrisă. ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului. nu mai puŃin de 2 ore/zi şi nu mai mult de 7 ore/zi).1.Atât solicitarea salariatului. în cazul salariaŃilor care prestează activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parŃial este: .de 10 ore/săptămână (nu mai puŃin de 10 ore/săptămână).3. repartizate astfel: de la ora 10. se va formula în scris. munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.2. fără acordul salariatului.30 la ora 12. durata normală a timpului de lucru este de 6 ore/zi şi de 30 de ore/săptămână. care pot funcŃiona numai cu respectarea limitelor precizate mai sus.28 Stabilirea duratei timpului de muncă se va face Ńinându-se cont de următoarele interdicŃii şi limitări: a) pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani.5.4.Durata timpului de lucru. in cazul in care va utiliza munca de noapte.Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator.3. Art.În cazul imposibilităŃii compensării prin ore libere plătite în termenul prevăzut la articolul anterior. Art. Art. Cazul de forŃă majoră şi lucrările urgente vor fi menŃionate explicit în dispoziŃia scrisă. Art. Art.24 Art.1. si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.25 Munca prestată între orele 22.23.Art.30 (pentru fiecare categorie de fracŃiune de normă în parte).26 Angajatorul.23. Art.24.Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.de 2 ore/zi (concret pentru fiecare categorie de fracŃiune de normă. Art.

Condica de prezenŃă se depune pentru semnare în holul societăŃii: .prima şi a doua zi de Paşti . Art.1.În cazul unor lucrari urgente.5.29.33.29.Condica de prezenŃă se ridică din holul societăŃii: .1. menŃionându-se ora şi minutele.30 şi la o pauză de 5 min.la începerea programului de lucru cu 30 minute înainte.32. trebuie să se regăsească şi în pontaje.5.29 Art. se face de către angajator. instalatiilor sau cladirilor unitatii.1 şi 2 ianuarie .În vederea stabilirii drepturilor de salarizare.29.29.29. urmând ca verificarea exactităŃii consemnărilor acesteia să se poată face oricând de către conducerea societăŃii.Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in conditiile art.1. .Condica de prezenŃă se păstrează de către persoana prevăzută la art.1 decembrie 9 . repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea efectuarii acestor lucrari.2.00 la 12.31 Repausul săptămânal va fi acordat consecutiv în zilele de sambata si duminica. Art.la 30 minute după terminarea programului de lucru. Art.EvidenŃa timpului de muncă efectuat de salariaŃi se Ńine pe baza condicii de prezenŃă. Art. Art.30 SalariaŃii au dreptul la pauză de masă cu o durată de ½ oră. Art. Art. din prezentul regulament intern.32 Art.24. doar în condiŃiile în care îşi dau acordul expres.2. din Regulamentul intern.Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală.3. în formă scrisă. Art.5.după 15 minute de la începerea programului de lucru.33. pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor.1. timpul efectiv prestat. cu 10 minute înainte. lăuzele şi cele care alăptează pot presta muncă de noapte. Art. Art.2.Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: .la terminarea programului de lucru.1 mai . c) femeile gravide.32.32.prima si a doua zi de Rusalii . responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea societăŃii în acest scop.29. de la ora 12.b) tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară şi/sau muncă de noapte.33 Art. în baza atribuŃiilor stabilite prin fişa postului. au dreptul la diblul compensatiilor cuvenite potrivit art. Art.4. . în care nu se lucrează. a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului. la fiecare 2 ore (pauză de Ńigară). salariaŃii fiind obligaŃi să semneze condica de prezenŃă la venire şi la plecare.

acordat în condiŃiile prezentului regulament. în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele de mai sus. durata concediului de odihnă se stabileşte proporŃional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv. până la sfârşitul anului următor. acordat în anul reînceperii activităŃii. conform normativelor în vigoare. indemnizaŃiile pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.39. Capitolul II. Art. durata efectivă a concediului de odihnă anual este de 21 zile şi se acordă proporŃional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. cu excepŃia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională.39.2.3.SalariaŃii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau în concedii fără plată. Art.Angajatorul este obligat să acorde concediu.37 Concediul de odihnă se acordă salariaŃilor în conformitate cu prevederile legale.4. Art. tuturor salariaŃilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Art.2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale.39 Art.1. în forma corespunzătoare specificului fiecărei activităŃi ce se derulează în unitate. însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 ani calendaristici consecutivi. pentru persoanele aparŃinând acestora.36 Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere. Concediile Art.39. cu acordul sindicatului ori. nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an.Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată. angajatorul va asigura normarea muncii. Art.prima şi a doua zi de Crăciun . Art. declarate astfel de cultele religioase legale. părŃile vor apela la arbitrajul unui terŃ ales de comun acord. raportat la timpul de lucru efectiv. în vederea asigurării posibilităŃii salariaŃilor de a realiza venituri corespunzătoare muncii prestate..40 10 . altele decât cele creştine. salariaŃii au dreptul la un singur concediu. sau în cazul inexistenŃei acestora prin elaborarea lor. Art.39. după caz al reprezentanŃilor salariaŃilor . Art. Art.35 În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă.34 În scopul organizării eficiente a timpului de muncă.38 Pentru salariaŃii încadraŃi în muncă în timpul anului.

Pentru perioada de concediu de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Art.43. Concediul suplimentar poate fi luat de salariaŃi cumulat cu concediul de odihnă sau separat de acesta.2.3.1.43 Art. sau.1. Art..45..Datorită necesităŃii asigurării bunei funcŃionări a societăŃii efectuarea concediilor de odihnă de către salariaŃi se realizează în baza unei programări colective cu consultarea sindicatului.Indemizatia va fi platita de catre angajator cu 5 zile lucratoare inainte de plecarea angajatului in concediu. proportional cu perioada suspendarii. nevăzătorii. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Art..42 Suspendarea contractului de munca al unui angajat poate interveni de drept.Prin programările colective se stabilesc perioade de concediu de minim 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.46 Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.. Art. Art.2.Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranşe cu condiŃia ca una din tranşele de acordare să fie de cel puŃin 10 zile lucrătoare2.44 Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Art. salariatul poate solicita efectuarea acestuia în minim 60 zile anterioare executării acestuia.. Art.1..45. Art.43.2..41..În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform punctelor 1 si 2 mai susmenŃionate.43.(min.41 Art.Prin programarea individuală se stabileşte data efectuării concediului sau o perioadă de maxim 3 luni în care salariatul are dreptul de a efectua concediul. alte persoane cu handicap şi tineri în vârstă de până la 18 ani şi acesta este de . după caz. în baza atribuŃiilor stabilite prin fişa postului.Această programare se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.. Art.47 Concediul de odihnă suplimentar se acordă salariaŃilor care îşi desfăşoară activitatea în condiŃii grele. Dreptul salariaŃilor pentru concediul de odihnă suplimentar se calculează şi se acordă în mod identic cu drepturile pentru concediul de odihnă 11 2 . in conditiile legii. prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti. a reprezentanŃilor salariaŃilor sau în baza unei programări individuale ce se poate face ulterior consultării salariatului. Art.3 zile lucrătoare şi poate fi diferenŃiat în interiorul categoriilor evidenŃiate mai sus). Art.41. care va fi egala cu salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca. această operaŃiune şi asigurarea respectării acesteia se va face de către persoana desemnată de conducerea societăŃii în acest scop. Perioadele de suspendare a contractului individual de munca vor duce la diminuarea duratei concediului de odihna cuvenit.45 Art. periculoase sau vătămătoare.

părinŃilor. c) durata.2.Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime şi/sau fracŃionat în cursul unui an calendaristic.50. stabilită de comun acord. 50. în aplicarea prevederilor legale în domeniu.49 SalariaŃii pot beneficia.3. b) domeniul.50. Art.4. Art. . din prezentul regulament. Art.3.50. pe o perioadă de 80 de ore sau de 10 zile lucrătoare acordată în baza cererii formulate cu respectarea cerinŃelor prevăzute la art. .decesul bunicilor.6. socrilor 3 zile. pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniŃiativă proprie.donatori de sângebeneficiaza de o zi libera (conform legii).decesul soŃului.50. pentru susŃinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăŃământ sau pentru susŃinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior.50. d) denumirea instituŃiei.căsătoria salariatului 5 zile. Art.căsătoria unui copil 2 zile. .să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului. copilului. la cerere. Art.naşterea unui copil 5 zile.Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris de către salariat. .În scopul asigurării formării profesionale a salariaŃilor.În acest caz salariatul beneficiază de o indemnizaŃie care se acordă şi se calculează similar celei de concediu de odihnă.să precizeze: a) data de începere a stagiului de formare profesională. 50. Art.Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: . care se pot acorda cu sau fără plată.48 SalariaŃii au dreptul la un număr de zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie: .50 Art. . acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator. surorilor 2 zile. fraŃilor.Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai cu acordul sindicatului sau a reprezentanŃilor salariaŃilor şi numai dacă absenŃa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităŃii. .1. Art.5.51 12 . din prezentul Regulament intern. în virtutea obligaŃiei salariaŃilor de a menŃine gradul sporit de competitivitate a procesului de muncă. Art.Compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate se poate face doar in cazul incetarii contractului individual de munca. cu respectarea modalităŃii de întocmire a cererii prevăzute la pct. Art.50. de concedii pentru formare profesională.3.

56 Art. Numai dupa aprobarea invoirii. din programul de lucru al zilei un numar de maxim 4 ore de invoire. in baza unui „Bilet de Voie” intocmite anterior efectuarii invoirii.56.1.58 13 . Art. ca de exemplu: .Salariul minim brut pe Ńară garantat în plată este adus la cunoştinŃa salariaŃilor de către angajator prin afişare la sediul acestuia. Capitolul III. iar dovada cuantumului salariului virat şi a reŃinerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale. Art. angajatul va putea parasi incinta societatii comerciale pe perioada aprobata. .accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuŃii şi de către conducerea unităŃii. in urmatoarele situatii: .efectuarea unor analize medicale.55 Salariile se stabilesc prin negocieri individuale cu fiecare salariat.2.56. cand salariatul solicita si activitatea angajatorului permite acest lucru. efectuate cu salariaŃii sau reprezentanŃii acestora.52 Învoirile in interes personal vor fi solicitate de catre angajati directorului societatii comerciale sau sefului de deparatament.citatii in fata instantelor de judecata. în funcŃie de cuantumul salariului negociat.57 Salariul se plăteşte: lunar. neprevazute.La cererea salariatului se acorda. un salariu brut lunar cel puŃin egal cu salariul minim brut pe Ńară. aleşi în condiŃii de reprezentativitate. în ultima zi lucratoare a fiecarei luni pentru care s-a prestat activitatea. convenit la încheierea contractului individual de munca prin negocierea directa dintre angajator si angajat. în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaŃia a de lua măsurile necesare. Art.alte situatii de urgenta. politiei. fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.banii vor fi viraŃi in contul bancar comunicat de catre angajat angajatorului. . .Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat. Art. Art. tratamente medicale. procuraturii. Salarizarea Art. şi/sau colective. Art. fara plata.54 Salariul este confidenŃial. Art.53 Pentru munca prestată în condiŃiile prevăzute în contractul individual de muncă. vor fi aduse la cunostinta angajatului de catre persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuŃii.

in conditiile legii. 4) se interzice desfăşurarea oricăror activităŃi care să conducă la concurenŃă neloială. de acte ce ar putea pune în primejdie siguranŃa celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul societăŃii sau cea a propriei persoane.să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. comportarea necuviincioasă faŃă de colegi.62 Promovarea in functie se poate face doar prin Decizie scrisa a organelor de conducere ale angajatorului si va fi mentionat contractul individual de munca al angajatului prin incheierea unui act aditional. salariatul prejudiciat poate solicita instanŃei judecătoreşti competente. obligarea angajatorului inclusiv la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs. etnie. Art. religie. .61 Salariul cuprinde salariul de baza. optiune politica. Art.. . varsta. apartenenta ori activitate sindicala.64.64 Art. Art. sănătatea unor persoane şi a patrimoniului societăŃii.să respecte programul de lucru. 2) se interzice săvârşirea de către salariat. integritatea corporală. care se evidenŃiază prin: 14 . . etc. Capitolul IV.Interziceri cu caracter general: 1) se interzice salariaŃilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. sporuri. precum si alte adaosuri. culoare. . rasa. Art.60 La stabilirea si la acordarea salariului este intezisa orice discriminare pe criterii de sex. 3) se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia propagandă politică.63 SalariaŃii au următoarele obligaŃii de serviciu: .1.să respecte normele de pază şi cele privind siguranŃa incendiilor şi să acŃioneze în scopul prevenirii oricărei situaŃii care ar putea pune în primejdie viaŃa. apartenenta nationala. Organizarea muncii Art. situatie sau responsabilitate familiala. handicap.. indemnizatii.În cazul întârzierii nejustificate a plăŃii salariului/neplăŃii acestuia.59 ReŃinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de către instanŃa de judecată competentă. origine sociala. orientare sexuala.să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăŃii la parametrii de eficienŃă. Art. caracteristici genetice.să păstreze ordinea şi curăŃenia la locul de muncă. săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită.

15 . Art. ale contractului individual de muncă. . Abaterile disciplinare şi sancŃiunile aplicabile Art.64.Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către salariat. prin care acesta a încălcat normele legale.2.Ieşirea din incinta societăŃii în timpul programului al salariaŃilor este permisă numai în baza delegaŃiilor sau a biletului de voie.64.64.Biletul de voie se acordă în interes de serviciu şi în interes personal. c) desfăşurarea altor activităŃi decât cele stabilite prin fişa postului. . Art. copierea pentru alŃii sau în orice scop personal de acte.comunicarea sau divulgarea pe orice cale. a orei sosirii şi a obiectului deplasării (pentru biletul de voie în interes de serviciu). sau prin atribuŃiile stabilite prin contract individual de muncă. fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date ale societăŃii.Constituie abatere disciplinară. e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu.3.2.64.1. d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuŃiile de serviciu. în timpul orelor de program.DelegaŃia se emite pentru salariatul în cauză şi va fi vizată de conducerea societăŃii şi va fi menŃionată în condica de prezenŃă.66. cu specificarea. Art. cel puŃin următoarele fapte: a) îndeplinirea neglijentă a atribuŃiilor de serviciu. profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.5. modului de fabricaŃie a produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de produse şi servicii.4. ale contractului colectiv de muncă aplicabil. f) părăsirea unităŃii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefului ierarhic. în favoarea unui terŃ care se află în relaŃii de concurenŃă cu angajatorul. constituie abatere şi se sancŃionează indiferent de funcŃia ocupată de salariatul ce a comis abaterea. note.prestarea în interesul său propriu sau al unui terŃ. Art. în dreptul numelui persoanei.. Conflictele de munca.divulgarea pe orice cale a relaŃiilor cu beneficiarii.65 Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajator privind interesele cu caracter economic. Art. TITLUL V. a unei activităŃi care se află în concurenŃă cu cea prestată la angajator sau .66.prestarea unei activităŃi în afara sau în timpul programului de serviciu. precum şi orice alte prevederi legale în vigoare.66 Art. în cuprinsul acestuia a orei plecării. a lucrărilor . Art.Accesul persoanelor străine în incinta societăŃii se poate face pe baza legitimaŃiei de serviciu însoŃită de delegaŃia completată conform prevederilor legale. prevederile prezentului regulament intern. b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor.

sunt de competenŃa conducătorului societăŃii sau a persoanei împuternicite expres de către acesta.67 lit. prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus la aceasta.1. Art. pe întreaga perioadă a detaşării. Art. Abaterii grave constatate ca având acest caracter.Aplicarea sancŃiunilor disciplinare corespunzător abaterilor săvârşite de salariaŃii unor alŃi angajatori detaşaŃi în cadrul societăŃii comerciale Alpha SRL. îi va corespunde o sancŃiune disciplinară prevăzută la art. cu acordarea salariului corespunzător funcŃiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile. 16 . Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile. angajatorul este obligat să solicite acordul scris al angajatorului cu care salariatul detaşat are încheiat contract individual de muncă. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. consecinŃele produse. conform cu prevederile art. după caz şi a indemnizaŃiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%. comportarea necuviincioasă faŃă de colegi. Art. în urma transmiterii de urgenŃă a actelor ce dovedesc îndeplinirea procedurii disciplinare de către societatea comercială comerciala Alpha SRL la care această persoană a fost detaşată. 40/2011.69. 40/2011.3.2. 264 – (1) din Legea nr. în urma îndeplinirii procedurii legale cu o sancŃiune prevăzută la art.67 Regulament Intern. în conformitate cu atribuŃiile stabilite prin fişa postului.Pentru aplicarea sancŃiunilor prevăzute la art. pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă de 6 luni şi pentru care vor fi sancŃionaŃi. Art.67 lit. sancŃiunile disciplinare ce se aplică sunt: a) avertismentul scris. acele abateri care prin modul de săvârşire. gradul de vinovăŃie. conform cu prevederile art.68 Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancŃiune. au afectat în mod deosebit procesul de muncă. 264 – (1) din Legea nr. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului Regulament Intern şi ale celorlalte obligaŃii legale.e în prezentul Regulament Intern faŃă de persoana detaşată.SancŃiunea disciplinară prevăzută la art.67 În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise.69 Art.66. Art.c – d în prezentul Regulament intern. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr.69.69. Art. h) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate.66.g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale.67 Regulament Intern. salariaŃilor detaşaŃi ai altor angajatori. prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunŃate.3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%. nu poate fi dispusă decât de (conducerea) angajatorul acestuia. d) reducerea salariului de bază şi/sau. Art.Constituie abateri grave. b) retrogradarea din funcŃie.4.

Art.7. ora şi locul întrevederii şi va fi inmanata persoanei ce a savarsit abaterea disciplinara sau va fi expediată de îndată. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. d) comportamentul general în serviciu a salariatului. Art. împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate.2.4. Reguli referitoare la procedura disciplinară Art. regulamentul intern.71.Aplicarea sancŃiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă.La stabilirea sancŃiunii se va Ńine seama de următoarele: a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită. la cererea sa. Art.8. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinŃă despre săvârşirea abaterii disciplinare. decizia trebuie să cuprindă in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară. b) precizarea prevederilor din statutul de personal.1.Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi respectarea procedurii prealabile aplicării sancŃiunii disciplinare revine directorului unitatii sau şefului ierarhic superior al salariatului. de către un reprezentant al sindicatului al carui membru este. dispoziŃia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul. cu confirmare de primire. precum şi dreptul să fie asistat. salariatul va fi convocat în scris de catre comisia imputernicita ca catre angajator sa realizeze cercetarea.70.3 In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. care a săvârşit abaterea disciplinară.70.Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieşiri al societăŃii actele prezentate în apărare şi susŃinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative. dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.70 Art. e) eventualele sancŃiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.71.6.1. Art.Sub sanctiunea nulitatii absolute. prin poştă. b) gradul de vinovăŃie al salariatului.2. Art.70. c) consecinŃele abaterii disciplinare. Art.5.70.70. toate probele şi motivaŃiile pe care le consideră necesare. 17 .In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susŃină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea. prin care se stipulează refuzul acestuia de a da notă explicativă. nici o sancŃiune disciplinară nu se poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.În cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă.Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un referat scris ce se întocmeşte de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă. Art. se întocmeşte un proces verbal de către comisia de cercetare ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă. Art.70.TITLUL VI. care au fost incalcate de catre salariat. Art.70. data.71 Art. act ce va fi anexat referatului.70.Cu excepŃia sancŃiunii cu avertisment.

74 Salariatii raspund patrimonial.76. ori.73 Decizia poate fi contestată de către salariat.Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaŃii au următoarele obligaŃii: a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucŃiunile de protecŃie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.4. d) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaŃie de protecŃie. la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.Fiecare salariat are obligaŃia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa precum şi a celorlalŃi salariaŃi. Reguli privind protecŃia.2. Art. d) termenul în care sancŃiunea poate fi contestată. Art.76.1. verificarea echipamentelor individuale de protecŃie şi a echipamentelor individuale de lucru. Decizia se predă personal salariatului. în caz de refuz al primirii. Art. cu semnătură de primire. in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.76. 18 . Art.75 Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.76.Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieŃii şi sănătăŃii salariaŃilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaŃilor în toate aspectele legate de muncă. c) temeiul de drept în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplică.72 Decizia de sancŃionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.Angajatorul are următoarele obligaŃii: a) să asigure resurse pentru instruirea. c) să asigure dotarea. b) să acorde persoanelor cu atribuŃii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuŃiile. prin scrisoare recomandată. pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. igiena şi securitatea în muncă. Titlul VII. Art. la domiciliul sau reşedinŃa comunicată de acesta.c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea. e) instanŃa competentă la care sancŃiunea poate fi contestată. Art.76 Art. Art.3. testarea. Art. formarea şi perfecŃionarea personalului cu atribuŃii în domeniul protecŃiei muncii. întreŃinerea.

anterior începerii raporturilor de muncă şi cu respectarea tuturor prevederilor legale la momentul primirii la muncă. percum si fisa postului. i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. (a) identitatea părŃilor. g) să utilizeze echipamentul individual de protecŃie din dotare.să informeze persoana care solicită angajarea cu privire la clauzele generale pe care intenŃionează să le înscrie în contract. obligatoriu şi în conŃinutul contractului individual de muncă3. f) să oprească lucrul la apariŃia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive. d) funcŃia / ocupaŃia conform specificaŃiei Clasificării OcupaŃiilor din România sau altor acte normative.77 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaŃiilor salariaŃilor. c) să nu procedeze la deconectarea. e) să aducă la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alŃi angajaŃi. Art.2 al Codului Muncii. 1. h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaŃiile personalului sanitar. angajatorul are următoarele obligaŃii: A. ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor. substanŃele periculoase şi celelalte mijloace de producŃie. Titlul VIII. domiciliul angajatorului. e) riscurile specifice postului. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. în limba română. cu specificarea atribuŃiilor postulu. b) locul de muncă sau. 17 alin. după caz. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. în lipsa unui loc de muncă fix. Referitor la încheierea contractului individual de muncă.b) să utilizeze corect echipamentele tehnice. angajarea se face prin întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă. Art. care se vor regăsi. c) sediul sau. informare care va cuprinde cel puŃin elementele prevăzute la art. 19 3 . d) să aducă la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă orice deficienŃe tehnice sau alte situaŃii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate. d^1)criterii de evaluare aactivitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. ModalităŃi de aplicare a altor dispoziŃii legale sau contractuale specifice Capitolul I.78 Anterior încheierii contractului individual de muncă.

E. cetăŃeniei şi a domiciliului. . conducătorul f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. sau în cazul absolvenŃilor care se încadrează pentru prima dată. în cazurile prevăzute de lege. m) durata perioadei de probă.certificatul de cazier judiciar. D. l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiŃiile de muncă ale salariatului. g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară. educaŃie şi în alte domenii stabilite prin acte normative).ObligaŃia de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conŃinutul contractului individual de muncă. durata acestora. din care fac parte obligatoriu. 20 . .dovada privind situaŃia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior. alimentaŃie publică. precum şi periodicitatea plăŃii salariului la care salariatul are dreptul. să îi prezinte certificatul medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective.avizul prealabil (dacă e cazul). să solicite persoanei pe care o va angaja. . respectiv o adeverinŃă privind situaŃia debitelor sale faŃă de angajatorul la care persoana a lucrat anterior.acordul scris al părinŃilor sau al reprezentanŃilor legali. acordul autorităŃii tutelare. . să efectueze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea cu respectarea următoarelor reguli: 1.orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator (prin anunŃul de concurs) în vederea ocupării funcŃiei (meseriei) respective. în lipsa acordului ambilor.livretul militar. . să solicite persoanei pe care o va angaja. k) durata normală a muncii.dispoziŃia de repartizare în muncă. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale.1. testele medicale specifice (dacă activitatea va fi prestată în domeniile sănătate.: . j) salariul pe bază. respectiv calificarea cerută pentru funcŃia (meseria) ce urmează a o exercita. etc. .recomandarea de la locul de muncă anterior. adică nota de lichidare. . B.2. în cazul persoanei în vârstă de 15 ani. . de la unitatea de învăŃământ. i) condiŃiile de acordare a preavizului de către părŃile contractante şi durata acestuia. cuprinzînd principalele date biografice şi profesionale.curriculum vitae. în care e necesar să precizeze. dacă această persoană şi-a efectuat concediul pe anul în curs. C. .Efectuarea verificării prealabile se va face numai de către o comisie de examinare desemnată în scris.actul de identitate prin care se face dovada identităŃii.actele din care să rezulte că are studiile. ca de ex. să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeşte că îndeplineşte condiŃiile legale cerute în acest scop: . h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul.

(pentru funcŃiile de pază. dată care va coincide cu cea a primirii la muncă. pentru a fi declaraŃi admişi. 1. La medii egale. 1.2. De asemenea. În cazul în care. 1. de deservire şi de întreŃinere etc. pe baza notelor obŃinute se stabileşte ordinea reuşitei la concurs. 1.3. cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei care solicită angajarea. În cazul prezentării spre angajare a unei singure persoane. de la data întocmirii contractului individual de muncă. 1–2 persoane numite de către acesta (printre care şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea) şi un secretar . Cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor angajatorul nu poate solicita persoanei care solicită angajarea. 1. decît informaŃiile care să îi ofere posibilitatea aprecierii juste a capacităŃii de a ocupa postul respectiv şi a aptitudinilor profesionale ale persoanei.Verificarea prealabilă a aptitudinilor salariatului se poate face şi sub forma examenului sau a concursului (în funcŃie de obiectul de activitate al societăŃii) dacă se impune. 1.4. cu respectarea prevederilor din Regulamentul intern privind constituirea comisiei de examinare. candidaŃii trebuie să obŃină la fiecare probă cel puŃin nota 7.durata angajării. în raport de datele personale cuprinse în recomandări sau de cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare.angajatorului. efectuarea controlului medical. care va cuprinde sub forma unei clauze contractuale o perioadă de probă de maxim 90 zile calendaristice pentru funcŃiile de execuŃie şi de maxim 120 de zile calendaristice pentru funcŃiile de conducere. . dacă se apreciază că persoana corespunde.). şi o probă practică.6. care va avea specificul activităŃii pe care urmează să o presteze persoana după angajare a cărei durată va fi de maxim 1 zi. în urma căreia. se procedează la întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă. de asemenea.funcŃiile îndeplinite. Probele scrise şi orale sunt notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. comisia stabileşte candidatul reuşit.Verificarea prealabilă va consta. întocmirea contractului individual de muncă). Va fi declarată câştigătoare persoana care a obŃinut cea mai bună medie.5. se va proceda la angajare. În cazul persoanelor cu handicap care solicită angajarea. pot să se refere doar la: . sub orice formă.3. (verificare efectuată cu respectarea prevederilor mai susmenŃionate) se constată de către angajator că se impune o verificare mai amănunŃită a acestor aptitudini.1. Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă orală şi.2. unde este cazul.3. cu respectarea procedurilor prealabile prevăzute mai sus (informare. 21 . într-o probă practică. în principal. 1. pentru postul respectiv. angajatorul va informa persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi îl va întocmi în formă scrisă.4. informaŃiile pe care le poate solicita angajatorul (direct doar cu încunoştiinŃarea prealabilă a celui în cauză sau prin solicitarea de a prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă) de la foştii angajatori. 1. acesta va susŃine examen după regulile stabilite pentru concurs. cu menŃionarea obligatorie.1.

2. a unei perioade de probă de maxim 6 luni de la data întocmirii contractului individual de muncă. subzistă în sarcina angajatorului în situaŃia modificării oricăruia dintre următoarele elemente: durata contractului. care îşi va produce efectele de la momentul întocmirii acestuia. să realizeze informarea asupra clauzelor generale pe care intenŃionează să le scrie în contract (amintită mai sus).8. 5. sub forma unei clauze contractuale. diferită de cea stabilită iniŃial. locul muncii. angajatorul să procedeze la încheierea unui act adiŃional la contractul individual de muncă.7. În cazul absolvenŃilor instituŃiilor de învăŃământ care solicită la debutul lor în profesie angajarea. ObligaŃia de a întocmi un act adiŃional la contractul individual de muncă prevăzută mai sus. Anterior încheierii contractului individual de muncă. 3. sub forma unei clauze contractuale a unei perioade de probă cu caracter excepŃional. angajatorul este obligat la momentul înregistrării cererii de angajare. sub forma unei clauze contractuale. felul muncii. poate fi stabilită de către acelaşi angajator doar în următoarele cazuri: a) salariatul debutează într-o nouă funcŃie sau profesie. condiŃiile de muncă. pe parcursul executării aceluiaşi contract individual de muncă. timpul de muncă şi timpul de odihnă. în formă scrisă şi semnării lui de către cele 2 părŃi contractante. de 5 zile. cu menŃionarea obligatorie. el va informa persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi îl va întocmi în formă scrisă. b) salariatul urmează să presteze activitate într-un loc de muncă cu condiŃii grele.1-1.sub forma unei clauze contractuale. 1. dată ce va coincide cu cea a primirii la muncă. cu menŃionarea obligatorie. angajatorul este obligat să realizeze informarea salariatului asupra prevederilor contractuale pe care intenŃionează să le modifice urmând ca în maxim 15 zile de la data încunoştiinŃării în scris a salariatului. angajatorul va informa persoanele respective despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi va întocmi în formă scrisă contractul. salariul. în timpul executării contractului individual de muncă. a unei perioade de probă de 30 de zile calendaristice de la data întocmirii contractului care va coincide cu data începerii activităŃii (primirii la muncă). 4. 9. condiŃiile de muncă.4 din prezentul regulament intern) angajatorul nu le-a putut aprecia corespunzător. În cazul muncitorilor necalificaŃi. locul muncii. cu excepŃia situaŃiei în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege. O nouă perioadă de probă (pentru verificarea aptitudinilor profesionale). anterior modificării oricăruia din următoarele elemente (durata contractului. 1. De asemenea. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maxim 12 luni. salariul. vătămătoare sau periculoase. 22 . în cazul în care cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei ce solicită angajarea (efectuată cu respectarea prevederilor pct E 1. timpul de muncă şi timpul de odihnă). felul muncii.

în sediul/domiciliul. Să efectueze instruirea angajaŃilor săi în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă înainte de începerea activităŃii. În intervalul de timp care se scurge între îndeplinirea obligaŃiilor prealabile ale angajatorului anterior încheierii contractului individual de muncă stipulate pe larg în prezentul regulament intern şi încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă se interzice angajatorului să permită persoanei ce solicită angajarea să presteze orice fel de activităŃi pentru şi sub autoritatea acestuia. Art.79. Art. perioada pentru care îşi produce efectele clauza. în interesul propriu sau al unui terŃ.2.10. 2. terŃii în favoarea căroa se interzice prestarea activităŃii. Art.79.79 În afara clauzelor generale ce sunt obligatorii de cuprins în contractul individual de muncă (prevăzute la art. 1.ObligaŃia de plată a indemnizaŃiei datorată salariatului trebuie să fie onorată la valoarea negociată . sucursală sau punct de lucru al acestuia. Art. între părŃi pot fi negociate şi cuprinse şi alte clauze specifice.79. cu respectarea termenelor stabilite şi a celorlalte prevederi legale. pe toată perioada de neconcurenŃă. F.80 Clauza de mobilitate . sau în cazul în care durata contractului indivdiual de muncă a fost mai mică de 6 luni. valoarea ei este de cel puŃin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă. cel puŃin circumscrierea 23 . cum ar fi de exemplu: Art.Clauza de neconcurenŃă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani.3.Clauza de neconcurenŃă – care îl obligă pe salariat.prin care părŃile convin că executarea obligaŃiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă (cu obligativitatea precizării exprese a locurilor unde trebuie să se deplaseze. ca după încetarea contractului să nu presteze. precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiŃie cu angajatorul. prin mijloacele şi modalităŃile prevăzute expres în acest regulament intern.17 din Codul muncii). Perioada de probă constituie vechime în muncă. Art.1. o activitate care se află în concurenŃă cu cea prestată la angajatorul său şi îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizaŃie lunară.4.Clauza de neconcurenŃă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret pe lângă activităŃile ce sunt interzise salriatului la data încetării contractului şi cuantumul indemnizaŃiei de neconcurenŃă lunare. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaŃi.79. ea este operantă în spaŃiu doar pe o întindere geografică de 200 Km2. în contractul colectiv de muncă aplicabil în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă. Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaŃiile prevăzute în legislaŃia muncii. al celor care-şi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. la orice filială.

de fabricaŃie a produselor şi a valorii de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de produse şi/sau servicii. dosarul personal al fiecărui salariat/persoană care prestează activitate în baza unor prevederi legale speciale (de ex. modificarea. meserie şi specialitate.Clauza de confidenŃialitate .cenzorii) şi care cuprinde cel puŃin următoarele elemente. pe bază de semnătură. Art. b) vechimea în muncă. conducerea angajatorului sau persoana împuternicită expres e către acesta. ca de ex. suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă. informările şi celelalte acte referitoare la executarea. etc.3.prin care părŃile convin ca pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaŃii de care au luat cunoştinŃă în timpul executării contractului individual de muncă.Nerespectarea clauzeli de confidenŃialitate atrage nulitatea contractului individual de munca. în cuprinsul contractului de confidenŃialitate.: .83 Totodată aceştia au obligaŃia să întocmească de urgenŃă: 1.InformaŃiile furnizate salariatului.81 Art. un document care să ateste: a) activitatea desfăşurată de salariat. actele adiŃionale. după caz: a) actele necesare angajării. în contractul individual de muncă). structura de personal a societăŃii. 24 .84 La solicitarea formulată în scris şi înregistrată în registrul general de intrăriieşiri al angajatorului de către salariat/un împuternicit expres al salariatului angajatorul este obligat să elibereze de îndată. Art..81.acte.zonei de parcurs. Art. Art. va întocmi registrul general de evidenŃă a salariaŃilor în termenul şi pentru perioada prevăzută de lege.2. în conformitate cu atribuŃiile stabilite prin fişa postului. 2. Art.81. prestaŃiile suplimentare stabilindu-se la 500 lei sau la 2% din vânzări/contravaloarea serviciilor prestate. a modului de efectuare a lucrărilor.Ulterior întocmirii contractului individual de muncă.schiŃe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date al societăŃii. etc. cu precizarea expresă şi detaliată a posturilor ocupate/vacante şi evidenŃierea periodică (lunară) şi distinctă a situaŃiei acestora.81. note.82 În îndeplinirea obligaŃiei prevăzute de lege. care produce efectele în situaŃia în care contractul individual de muncă nu este perfectat. prealabil încheierii contractului individual de muncă sunt supuse regimului negociat de către cele două părŃi.4. angajatorul poate negocia o clauză de confidenŃialitate. Art.1. precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea înscrierilor din registrul mai sus menŃionat. fişe. Art. b) contractele individuale de muncă.informaŃii privind relaŃiile cu beneficiarii.81. .

cu respectarea procedurii prealabile 25 . Modificarea contractului individual de muncă Art. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. experŃi contabili şi contabili autorizaŃi. în termenul prevăzut de legislaŃia în vigoare. angajatorul şi salariatul urmăresc exercitarea drepturilor ce le revin şi a obligaŃiilor ce le incumbă.91 Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. concretizate în clauzele contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă aplicabil.85 În dosarul personal al salariatului nu vor fi introduse documente care fac referire la activităŃile sau la opiniile sale politice.90 În executarea contractului individual de muncă. indiferent de forma şi durata acestora.92 Modificarea unuia/mai multor elemente esenŃiale ale contractului individual de muncă se poate face doar prin acordul părŃilor. rezultate în urma negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale. Art. atât în privinŃa funcŃiei de bază cât şi în privinŃa funcŃiei cumulate. Capitolul II. sindicale. Capitolul III. cu respectarea prevederilor legale ce stabilesc excepŃii de la această regulă. Art. în limitele excepŃiilor stipulate expres de lege (ca de ex. în baza unor contracte individuale de muncă.89 CetăŃenii străini şi apatrizii pot fi angajaŃi prin contract individual de muncă în baza autorizatiei de muncă sau a permisului de sedere in scop de munca eliberata/eliberat potrivit legii.c) eventuale alte date cerute de salariaŃi. pentru pensionari care nu datorează contribuŃia la constituirea fondului pentru şomaj). şi precizate în cuprinsul prezentului regulament intern. Art.87 La întocmirea contractului individual de muncă salariaŃii sunt obligaŃi să declare unde exercită funcŃia pe care o consideră de bază.86 Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcŃii. Art.: pentru auditori. Art. ei datorează toate contribuŃiile la toate contractele individuale de muncă încheiate. Art. în sensul interzicerii totale sau parŃiale pentru persoanele vizate de a fi încadrate în alte funcŃii. beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Art. Executarea contractului individual de muncă. în legătură cu activitatea sa la acel angajator.88 SalariaŃii cumularzi beneficiază de toate drepturile şi sunt ŃinuŃi de îndeplinirea tuturor obligaŃiilor ce le revin salariaŃilor. religioase sau de orice altă natură.

modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiŃiile prevăzute expres de lege şi vizează: A. care poate fi modificat unilateral prin delegare sau detaşare. Art. pe o perioadă de cel mult 1 an. de regulă. va lua toate măsurile necesare ca angajatorul la care se va dispune detaşarea să îşi îndeplinească integral şi 26 . În cazul în care: a) prin detaşare se modifică şi felul muncii. angajatul detaşat este îndreptăŃit să beneficieze de ele în urma solicitării exprese. cazare şi a indemnizaŃiei se face în mod similar delegării. care trebuie jusitificate cu o serie de acte oficiale. 1. Art.1. În primele 60 de zile delegarea se dispune unilateral de către angajator. până la gradul al II-lea inclusiv.2. Prin delegare salariatul va exercita temporar lucrări sau sarcini corespunzător atribuŃiilor de serviciu (în conformitate cu prevederile fişei postului/a atribuŃiilor stabilite în contractul individual de muncă) în afara locului de muncă negociat în contractul individual de muncă. pentru motive personale temeinice.). acesta să solicite şi să obŃină în scris acordul salariatului.94 Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajator numai excepŃional. IndemnizaŃia de delegare se acordă în cuantumul negociat. în lipsa persoanei detaşate) impun prezenŃa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea. perioada detaşării poate fi prelungită cu acordul ambelor părŃi.93 ExcepŃional. acordul salariatului în cauză.expres prevăzute de lege şi reŃinută în prezentul regulament intern ( acte adiŃionale. Plata cheltuielilor de transport şi cazare se va face salariatului în momentul prezentării de către acesta a documentelor justificative. informare. angajatorul trebuie să solicite şi să obŃină în scris. de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. urmând ca pentru următoarele 60 de zile. etc.95 Plata cheltuielilor de transport. 1. Art.97 Angajatorul care detaşează. 2. iar în cazul în care unele din prevederile contractuale (contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul care a dispus detaşarea) îi sunt mai favorabile. ca de exemplu îmbolnăvirea propriei persoane (cauza nu trebuie să fie în legătură directă cu detaşarea în sine).96 Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă. Art. formulată în scris acestuia din urmă. B. a unei rude/afin. anterior procedării la detaşare. detaşarea se dispune unilateral de către angajator. Prin detaşare salariatul va executa temporar o serie de lucrări în interesul unui alt angajator prin schimbarea locului de muncă. din 6 în 6 luni. cu respectarea prevederilor legale. Art. Locul muncii. excepŃionale (în măsură să-l pună pe angajatorul la care s-a făcut detaşarea în imposibilitate de a desfăşura în condiŃii normale activitatea. etc. 1. b) motive obiective.

angajatorul care a detaşat va fi obligat să le îndeplinească el.105 Salariatul care se află în unul din cazurile: 1. la art. de suspendare de drept prevăzute de lege. la solicitarea motivată a salariatului. Art.100 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii.angajamentul acestuia că va achita integral şi la data stabilită în contractul individual de muncă al persoanei detaşate salariul. 27 . acesta poate reveni la angajatorul care l-a detaşat. prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti. salariatul putând să beneficieze de alte drepturi şi obligaŃii ale părŃilor. Suspendarea contractului individual de muncă Art. dovezi de plată a contribuŃiilor datorate bugetului de stat.99 În cazul refuzului ambilor de a-şi îndeplini aceste obligaŃii. dacă ea a fost dispusă. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept ce rezultă din calitatea de salariat. fără consimŃământul salariatului şi în cazul unor situaŃii de forŃă majoră. extras de cont bancar etc.103 Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.50 din Codul muncii -pct.). Art. moment în care încetează suspendarea. astfel va putea să solicite acestui angajator cel puŃin: . ca sancŃiuni disciplinare. -pct.la timp toate obligaŃiile faŃă de salariatul detaşat. Art. Art.104 În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului.a: concediu de maternitate. contractul individual de muncă al persoanei detaşate va putea fi suspendat din iniŃiativa angajatorului care dispune detaşarea. Capitolul IV. Art. .dovezi din care să reiese solvabilitatea angajatorului la care se va dispune detaşarea (ex.bilanŃ contabil. Art. Art. şi poate solicita în faŃa instanŃei obligarea la îndeplinirea acestora obligaŃii de către oricare dintre cei 2 angajatori.101 Pe durata detaşării.98 În cazul nerespectării acestor obligaŃii asumate de către angajatorii la care s-a dispus detaşarea. ca măsuri de protecŃie a salariatului. celelalte drepturi şi contribuŃiile pe care le datorează bugetului de stat în privinŃa acestei persoane. în afara obligaŃiei prestării muncii şi a drepturilor corelative referitoare la plata salariului.b: concediu pentru incapacitate temporară de muncă.102 Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept. comunicat angajatului în scris.

-pct.c: carantină. -pct.i: in alte cazuri prevazute de lege.1. autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.e: exercitarea unei funcŃii în cadrul unei autorităŃi executive. -pct.e: exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constitite la nivel central sau local. in conditiile legii.51 din Codul muncii -pct. autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. e . înregistrat în Registrul general de intrări ieşiri al societăŃii. fara incetarea raporturilor de munca.106 Contractul individual de muncă se suspendă de drept din momentul luării la cunoştinŃă de către angajator a declarării stării de carantină şi a survenirii cazului de forŃă majoră. -pct. structurale sau similare.este obligat să comunice actele doveditoare a situaŃiilor ce generează suspendarea.f: participarea la greva.Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a . Daca in termen de 6 luni nu si-au reinait avizele. Art.pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor.f: îndeplinirea unei funcŃii de conducere salarizate în sindicat. către angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora. -pct.107 Motivele de suspendare survenite în situaŃia participării salariatului la grevă şi în situaŃia absentării acestuia nemotivat vor fi constatate de către angajator prin proces verbal de constatare în formă scrisă. -pct.in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii. 2.pe durata detasarii. .108 Art. pe toata durata mandatului. 28 . legislative ori judecătoreşti. b . de suspendare din iniŃiativa proprie. până la împlinirea vârstei de 3 ani.pe durata cercetarii disciplinare prealabile. d . autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. contractul individual de munca inceteaza de drept. -pct. in conditiile Codului de procedura penala. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. c .h^1: de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele. în cazul copilului cu handicap. Art.in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.108.a: concediu pentru creşterea copilului bolnav în vârstă de până la 2 ani sau. -pct. pe toată durata mandatului.-pct.d: concediu pentru formare profesională. Art.c: concediu paternal -pct. tehnologice.h: in cazul in care salariatul este arestat preventiv.g: forta majora. -pct. prevăzute la art. pentru motive economice.

în maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor.pentru interese personale. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. fără încetarea raportului de muncă.109 În cazul reducerii si întreruperii temporare a activităŃii. Pentru cazul de la art. pensiei anticipate. b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morŃii sau a punerii sub interdicŃie a salariatului.108. Capitolul V.In cazurile prevazute la art. prin cerere în care să se precizeze motivul. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicŃia. tehnologice. Art. o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contactului. pensiei anticipate partiale. de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii. in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale. salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste.Art. daca se constata nevinovatia celui in cauza.concediilor fără plată pentru studii . la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate.56 29 . în special pentru motive economice. Art. Încetarea contractului individual de muncă. a si b. salariaŃii beneficiază de o indemnizaŃie plătită din fondul de salarii de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca. h) de la data retragerii de către autorităŃile sau organismele competente a avizelor.111 Salariatul care se află în unul din cazurile de încetare de drept prevăzute de Codul Muncii la art. de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. -este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situaŃiilor ce generează încetarea. ca măsură de siguranŃă sau pedeapsă complementară.2. lit. SecŃiunea I.56 dupa cum urmeaza: a) la data decesului salariatului. d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standar de pensionare. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate. i) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcŃii. g) ca urmare a condamnării cu executarea unei pedepse privative de libertate.110 Suspendarea prin acordul părŃilor poate surveni în cazul: .108. autorizaŃiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. Incetarea de drept a contractului individual de muncă Art. aceste cereri vor fi înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri. precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica.1. structurale sau similare.

117 Nulitatea trebuie constatată prin actul organului care este competent să hotărască şi încheierea contractului individual de muncă. SecŃiunea II. ale cărei efecte se produc doar pentru viitor. culaoare. Art. Art.112 Actul prin care se concretizează retragerea acordului părinŃilor sau a reprezentanŃilor legali. Art. optiune politica. Art. caracteristici genetice.a acest termen curge din momentul ridicării lui de la oficiul de stare civilă de către persoana abilitată. Concedierea. origine 30 . Art.113 Contractul individual de munca inceteaza de plin drept la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata. au obligaŃia de a comunica angajatorului acest act în maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.116 Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiŃiilor impuse de lege.121 Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Art. rasa. Art.115 Nerespectarea oricăreia din condiŃiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă.lit. orientare sexuala. varsta. enumerate în prezentul regulament intern sau / şi prevăzute în lege atrage nulitatea acestuia. sesizată de către una dintre părŃi în acest sens. a căror cerere de reintegrare în funcŃie a fost admisă prin hotărâre judecătorească definitivă de reintegrare.118 Dacă oricare din părŃi nu recunosc existenŃa cauzei de nulitate. nulitatea se pronunŃă de către instanŃa judecătorească competentă.122 Este interzisa concedierea salariatilor: a) pe criterii de sex. corespunzător modului de îndeplinire a atribuŃiilor de serviciu. Art. Art. Art.120 Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Art. de la momentul constatării acesteia.119 Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea acestuia. în cazul salariaŃilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani trebuie comunicat în maximum 24 de ore angajatorului. etnie. apartenenta nationala.114 Persoanele nelegal concediate. religie.

123 Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca.61 lit. f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau.61 lit. in cazul copilului cu handicap.125 În cazul în care angajatul se află într-una dintre situaŃiile prevăzute la art. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. b) pentru exercitatrea. in conditiile legii. c „în cazul în care. Art.61 lit.c Codul Muncii (inaptitudine) acesta este obligat să emită decizia de concediere în termen de 30 de zile de la data constatării cauzei concedierii. personal sau prin într-un împuternicit actul care atestă această stare de fapt în termen de maxim 24 de ore de la intrarea în posesie. g) h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical. pentru afectiuni intercurente. cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate.123 din prezentul Regulament intern nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare. c) pe durata in care femeia salariata este garvida. pana la implinirea varstei de 3 ani. in cazul copilului cu handicap. in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.126 În cazul în care angajatorul dispune concedierea pentru motivul prevăzut la art. fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească şi atribuŃiile corespunzătoare locului de muncă ocupat” el este obligat să comunice angajatorului. Art. în condiŃiile codului de procedură penală” şi art. savarsite de catre acel salariat. cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare. Art.b din Codul Muncii „salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 zile. se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. apartenenta ori activitate sindicala.124 Prevederile art. stabilita prin certificat medical conform legii. pana la implinirea varstei de 18 ani. 31 . Art. prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. d) pe durata concediului de maternitate. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. handicap.sociala. falimentului sau a dizolvarii angajatorului. Concedierea pentru motive care Ńin de persoana salariatului. b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei. in conditiile legii. situatie sau responsabilitate familiala. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. SecŃiunea III.

angajatorul are obligaŃia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. prevăzute la art. concedierea poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului. b) durata preavizului. conform procedurii de evaluare satabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil.128 În situaŃia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante constată prin proces verbal acest lucru şi solicită. d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaŃii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. b. şi anume: -(62-2) decizia se emite în scris şi. 74 (1) a.132 În cazul concedierii dispuse pentru motivul prevăzut la art. în condiŃiile art. decizia de concediere. -(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea. Art. în interiorul termenului de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. sub sancŃiunea nulităŃii absolute.131 În cazul în care.).b din Codul Muncii (salariatul este arestat preventiv . Art.. în vederea redistribuirii salariatului corespunzător capacităŃii de muncă constatate de medicul de medicina muncii. Art.61 lit.61 lit.62(2).d din Codul Muncii.c din CM (inaptitudine). trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanŃa judecătorească la care se contestă. în cuantum de un salariu de bază (la valoarea salariului de bază avut în luna anterioară concedierii).127 În situaŃia prevăzută de art. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. sprijinul AJOFM.133 În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. obligatoriu. Art.c din Codul Muncii (inaptitudine). angajatorul are obligaŃia emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării 32 . în care acesta are posibilitatea de a-şi manifesta expres consimŃământul în legătură cu unul din posturile disponibile. sau in lipsa acestuia prin regulamentul intern. Art.129 În situaŃia prevăzută de art.61 lit. după înregistrarea acestuia în Registrul general de intrare-ieşire a documentelor. Art. cu respectarea elementelor pe care trebuie să le conŃină..130 Salariatul are la dispoziŃie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului în legătură cu existenŃa posturilor vacante. în acelaşi timp.61 lit. salariatul va beneficia de o compensaŃie. d din Codul Muncii. în aceste 3 zile salariatul nu-şi manifestă expres consimŃământul si dupa notificarea cazului catre AJOFM. 64.preaviz care va fi notificat de urgenŃă salariatului. Art.

-(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea. cu respectarea prevederilor art. are obligaŃia emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice. 62(2) şi 74(1)-a din Codul Muncii. Art.65(1) Codul Muncii dificultăŃile economice. Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului Art. cu confirmare de primire.137 33 . salariatul va fi convocat în scris. şi anume: -(62-2) decizia se emite în scris şi. anterioare. ora şi locul întrevederii şi va fi înmânată salariatului sub semnătură/va fi expediat de îndată.cauzei concedierii. sub sancŃiunea nulităŃii absolute.135 Art. Art. a obligaŃiilor de serviciu şi pe rezultatele evaluării profesionale.Obligativitatea efectuării cercetării prealabile revine şefului ierarhic superior salariatului în cauză.135.134 În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a salariatului şi va dispune concedierea acestuia. data. Art. precum şi dreptul de a fi asistat.135. prealabilă aplicării concedierii pentru necorespundere profesională.1. prin poştă. de la data constatării necorespunderii profesionale. împrejurări ce demonstrează inaptitudinea profesională a salariatului etc.135.4. convocatorul va preciza obiectul. Art. cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenŃă salariatului după înregistrarea acestuia în Registrul general de intrări ieşiri a documentelor.În vederea desfăşurării cercetării prealabile. transformările tehnologice sau reorganizarea activităŃii trebuie să rezulte clar din actele societăŃii. desfăşurarea defectuoasă a activităŃii. trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanŃa judecătorească la care se contestă. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. întocmirea unor lucrări de slabă calitate. iar desfiinŃarea locului de muncă să fie consecinŃă directă a unei din aceste situaŃii în care se află societatea şi să se regăsească în organigrama societăŃii.135. de neîndeplinire corespunzătoare. Art.Sfera noŃiunii de necorespundere profesională vizează neîndeplinirea în mod repetat a normei de lucru. Concedierea angajatului pentru acest motiv poate fi dispusă numai după efectuarea cercetării prealabile. Art. la cererea sa.În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susŃină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaŃiile pe care le consideră necesare. sub aspect profesional. SecŃiunea IV. (mai exact aprecierea necorespunderii în muncă sub aspect profesional) şi va trebui să se întemeieze pe fapte elocvente.136 În sensul prevederilor art.2.3.

61 lit.Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.140 Persoanele concediate pentru motive ce nu Ńin de persoana salariatului beneficiază de dreptul la un preaviz de 20 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenŃă salariatului după înregistrarea acestuia în registrul general de intrări-ieşiri a documentelor. a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităŃii.141 Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu elementele prevăzute la art.c( în cazul în care. şi anume: (74-1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea. se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. (1).139 În cazul în care angajatorul aflat în una/mai multe din situaŃiile prevăzute la art. SecŃiunea V. dispune concedierea colectivă. aceasta trebuie efectuată cu respectarea procedurii prevăzute în lege. Art. Art. dispusă din unul sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 300 de salariaŃi. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice.142 Decizia produce efecte de la data comunicării ei salariatului. d) din Codul Muncii.b. Art. b) durata preavizului.65(1)4din Codul Muncii. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi mai mult de 20 de salariaŃi şi mai puŃin de 100 de salariaŃi. prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. numai în cazul concedierilor colective. 69 alin (2) lit. b) cel puŃin 10 % din salariaŃi. determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăŃilor economice.138 Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficai de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.685 din Codul Muncii.c din Codul Muncii. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 100 de salariaŃi. 4 34 . fapt ce nu permite acestuia să îşi (65-1) Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă. 65 alin.143 În situaŃia în care în perioada de preaviz acordat persoanelor concediate în temeiul art. în sensul prevederilor art. a unui număr de: a) cel puŃin 10 salariaŃi.74(1) a. c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. Art. conform art. Art. dar mai puŃin de 300 de salariaŃi. 5 Prin concediere colectivă se înŃelege concedierea. Concedierea colectivă Art. c) cel puŃin 30 de salariaŃi.

în momentul comunicării acesteia de către salariat. bărbaŃi sau femei care mai au cel puŃin 3 ani până la pensionare la cererea lor.148 Angajatorul are obligaŃia de a înregistra demisia.d ( în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat). .salariaŃii care cumulează 2 sau mai multe funcŃii şi cei care cumulează pensia cu salariul.) şi art. Art. . Refuzul angajatorului de a inregistar demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. după împlinirea unui termen de preaviz. 35 .măsura să afecteze mai întâi persoanele ce nu au copii în întreŃinere. (2) DesfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.51 alin. pe întreŃinătorii unici de familie.salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la cererea lor. luând în considerare şi următoarele criterii minimale: .măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii.67 (SalariaŃii concediaŃi pentru motive care nu Ńin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaŃii în condiŃiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil) din Codul Muncii.salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la cererea unităŃii. se concediază soŃul cu venitul cel mai mic. sediul. Art. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.145 Această ordine prioritară va stabili. lit. cu excepŃia cazului de suspendare pentru absenŃe nemotivate prevăzut la art. pe bărbaŃii văduvi sau divorŃaŃi care au în îngrijire copii.65 ((1) Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă. Art. (1). sau. după caz.147 Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a voinŃei unilaterale a salariatului prin demisie-notificarea scrisă prin care salariatul comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă.144 Prin notificarea intenŃiei de concediere colectivă înregistrată în registrul general de intrări-ieşiri al documentelor. SecŃiunea VI. se va prevedea ordinea prioritară în care se va face concedierea vizând: . art. precum si pe salariaŃii. .dacă măsura ar putea afecta 2 soŃi ce lucrează în aceeaşi unitate. Art. formulată în scris de către salariat în Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor.îndeplinească atribuŃiile corespunzătoare locului de muncă ocupat).2 din Codul muncii. dintre cele prevăzute la alin. contractul individual de munca este suspendat. Demisia Art. determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestiua.146 Controlul şi sancŃionarea concedierilor nelegale sunt realizate de către tribunalul în a cărei circumscripŃie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinŃa. .

Art.Art. pot cumula pensia cu salariul. cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. contractul fiind denunŃat unilateral de la data stipulată în cuprinsul demisiei. Art. care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplineşte condiŃiile de pensionare pentru limită de vârstă. d2) ocuparea unei funcŃii eligibile în cadrul organizaŃiilor sindicale. Art. programe. Capitolul VI. salariatul poate demisiona fără preaviz.153 Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă. durată care diferă în funcŃie de încadrarea în cazurile expres şi limitativ prevăzute la art.152 În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaŃii asumate prin contractul individual de muncă. proiecte.150 Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau. de la data menŃionată în actul ce constată denunŃarea unilaterală a contractului individual de muncă din partea salariatului.151 Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului acordat în condiŃiile legii sau la data renunŃării totale sau parŃiale de către angajator la termenul respectiv. dupa caz. pe perioada mandatului. în condiŃiile legii. Art. e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări. c) desfăşurarea unor activităŃi cu caracter sezonier. cu excepŃia situaŃiei în care acel salariat participă la grevă. b) creşterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului.155 Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu contractul individual de muncă pe durată determinată nu va depăşi: 36 . patronale sau organizaŃiilor neguvernamentale.149 Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.154 Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi încheiat pe maxim 36 luni. d1) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. d) în situaŃia în care este încheiat în temeiul unor dispoziŃii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă. respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Art. d3) angajarea pensionarilor care.81 din Codul Muncii: a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă. cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie. Contractul individual de muncă pe durată determinată Art.

în conformitate cu atribuŃiile stabilite în fişa postului. Art. la momentul vacantării acestora şi să le asigure accesul în condiŃii egale cu salariaŃii angajaŃi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. în scris cu precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale care consideră salariatul că sunt astfel încălcate.159 Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la cererile sau reclamaŃiile individuale ale salariaŃilor în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă între angajator şi angajat cu respectarea prevederilor Regulamentului intern de către angajaŃi care vor fi comunicate acestora personal sau prin poştă.160 Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări – ieşiri al societăŃii şi va fi soluŃionată de către persoana împuternicită special de către angajator. pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.156 Angajatorul este obligat să informeze printr-un anunŃ afişat la sediul său. Art. concomitente şi ulterioare încheierii lui. după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă aprecierea corectă a stării de fapt şi va purta viza conducerii societăŃii. prevăzute de lege pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres în prezentul Regulamentul Intern. Art.30 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mare de 6 luni.158 În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său. sau precizate în cuprinsul contractului individual de muncă. Art.161 Sesizarea va fi soluŃionată şi răspunsul va fi redactat în termen de maxim 30 zile. Art. . Procedura de soluŃionare a cererilor sau reclamaŃiilor individuale ale salariaŃilor Art. Titlul IX..157 În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă pe durată determinată angajatorul are aceleaşi obligaŃii anterioare. . Art. .5 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mică de 3 luni. salariaŃii angajaŃi prin contractul individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante. orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziŃiile Regulamentului Intern. corespunzător pregătirii lor profesionale.15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă între 3 luni şi 6 luni.45 zile lucrătoare în cazul salariaŃilor încadraŃi în funcŃii de conducere.162 37 .

Reguli privind protecŃia maternităŃii la locul de muncă Art. recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi/noapte. sub semnătura de primire.personal. precum şi în condiŃii de muncă insalubre sau greu de suportat. cu privire la natura. în următoarele modalităŃi: . cu specificarea datei primirii. angajatorul este obligat să evalueze anual şi să întocmească rapoarte de evaluare. completat de medic.164 Salariatele gravide şi/sau mamele. procedee şi condiŃii de muncă. documentul medical va conŃine constatarea stării fiziologice de sănătate. dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut. anexând documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia. . care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile. 1 din OUG 96/2003. lăuze sau care alăptează. lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel: a) salariata gravida va anunŃa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate. gradul şi durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea şi securitatea angajatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi pentru a stabili măsurile care trebuie luate. angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena.163 În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame. 38 . va anunŃa angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare. însoŃită de o cerere care conŃine infirmaŃii referitoare la starea de maternitate şi solicitarea de a i se aplica măsurile de protecŃie prevăzute de ordonanŃă. Art.prin poştă. acesta va fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaŃia de îndată. va solicita angajatorului în scris măsurile de protecŃie prevăzute de lege. la reluarea activităŃii după efectuarea concediului de lăuzie. Titlul X.După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări ieşiri. în situaŃia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în termen de 2 zile. cu participarea medicului de medicina muncii. a căror listă este prevăzută în anexa nr. sau după caz a 63 de zile ale concediului de lăuzie. va depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – document medical. c) salariata care alăptează. anexând un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist. sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.165 Pentru toate activităŃile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenŃi. protecŃia sănătăŃii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale. data prezumtivă a naşterii. b) salariata lăuză. Art.

167 În cazul în care angajatorul. Art. în situaŃia în care rezultatele evaluării evidenŃiază astfel de riscuri. Art. în întregime sau fracŃionat. d) să modifice locul de muncă al salariatelor care îşi desfăşoară activitatea numai în poziŃia ortostatică sau în poziŃia aşezat. fără diminuarea drepturilor salariale. de către medicul de familie sau de medicul specialist.170 Angajatorul are obligaŃia de a-şi informa salariaŃii cu privire la conŃinutul Regulamentului intern. 166.171 Regulamentul Intern se multiplică şi se repartizează astfel: câte un exemplar pentru fiecare compartiment organizat distinct în cadrul societăŃii. anterior acestui moment Regulamentul intern nu-şi poate produce efectele. 166 Angajatorului îi revin următoarele obligaŃii: a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea. c) să păstreze confidenŃialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunŃa alŃi angajaŃi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă. Art. în conformitate cu schema de personal aprobată de conducerea acesteia. la intervale regulate de timp. la recomandarea medicului de medicina muncii.168 Concediul de risc maternal se poate acorda. care va elibera un certificat medical în acest sens. când starea de graviditate nu este vizibilă. din motive justificate în mod obiectiv. în timpul programului de lucru/ să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic. constând în ore libere plătite salariatei. dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaŃia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. respectiv. Art. numai dacă solicitarea este însoŃită de documentul medical. pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile calendaristice. f) să acorde salariatelor care alăptează cel putin doua pauze de alăptare de câte o oră fiecare.172 39 . e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaŃii prenatale. în cazul în care investigaŃiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru. care se afişează la sediul angajatorului. pentru mişcare. pana la implinirea varstei de un an a copilului. astfel încât să li se asigure.Art. după caz. DispoziŃii finale Art. pauze şi amenajări pentru repaus în poziŃie şezândă sau. Titlul XI. b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăŃii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut.169 Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaŃie de risc maternal. Art. salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. nu poate să îndeplinească obligaŃia prevăzută la art. care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

2.176 Prezentul Regulament intern modificat si completat a fost aprobat prin Decizia nr. derulată în limita prevederilor legale. 4. 8. 6. este supusă procedurilor de informare stabilite în concret la articolele de mai sus. Art.173 Persoanele nou angajate la SC Alpha SRL sau persoanele detaşate la SC SC Alpha SRL de la un alt angajator. crt. în baza modificărilor prevederilor legale sau la iniŃiativa angajatorului. 7.05. 3/28.174 Orice modificare ce intervine în conŃinutul Regulamentului Intern.2011 a directorului general al SC Alpha SRL. Nume si prenume salariat Data luarii la cunostinta Semnatura 40 . Art. care pot fi solicitate oricând spre studiere de către angajaŃii societăŃii şi a căror punere la dispoziŃie nu o poate refuza. 10. vor fi informate din momentul începerii activităŃii asupra drepturilor şi obligaŃiilor ce li se aplică şi care sunt stabilite prin Regulamentul intern.2011 si va fi adus la cunostinta salariatilor. Art. 9. Art. 1.175 Regulamentul intern intra in vigoare la data de 02. 3.Angajatorul are obligaŃia de a avea în permanenŃă la dispoziŃie un număr de 3 exemplare. SC Alpha SRL prin Director general SA * Am citit si voi respecta prezentul regulament intern Nr. pe baza de semnatura.04. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->