REGULAMENTUL INTERN SC Alpha SRL

*intocmit conform prevederilor Codului Muncii actualizat prin Legea 40/31.03.2011

TITLUL I. DispoziŃii generale Art. 1 Art.1.1. Prezentul regulament intern stabileste cadrul juridic al drepturilor si obligatiilor ce revin in procesul de munca pe de o parte SC Alpha SRL, cu sediul in municipiul Constanta, str. I.L. Caragiale, nr. 34, judetul Constanta, numita in prezentul regulament Angajatorul, iar pe de alta parte persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul SC Alpha SRL, ori in cadrul unuia din punctele de lucrul ale societatii, numiti in prezentul regulament Angajatii(salariatii). Art.1.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaŃilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităŃile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu. Art.1.3. Dispozitiile prezentului regulament care privesc igiena, sanatatea si securitatea in munca, interzicerea oricaror forme de discriminare, asigurarea demnitatii in munca, disciplina tehnica, respectarea regulilor de protectia muncii, sunt aplicabile tuturor persoanelor delegate, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat, precum si persoanlelor care executa diferite lucrari in baza unor acorduri de natura civila ori comerciala, in incinta SC Alpha SRL. Art.1.4. Personalul detasat in cadrul SC Alpha SRL va fi informat pe baza de semnatura in legatura cu dispozitiile prezentului regulament, prin grija conducatorului compartimentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea. Art.1.5. Persoanele incadrate la alte unitati care executa lucrari in incinta SC Alpha SRL si comit abateri grave sau repetate de la prevederile prezentului regulament, li se va interzice accesul in incinta unitatii. Art.1.6. Prezentul regulament intern va fi afisat la sediul societatii comerciale Alpha SRL si va fi adus la cunostinta salariatilor societatii pe baza de semnatura, prin grija Departamentului de Resurse Umane, urmand a-si produce efectele fata de salariari din momentul incunostintarii acestora. Art. 2 Art.2.1. In cadrul prezentului regulament intern sunt cuprinse reglemnetari ce au ca finalitate respectarea principiului nediscriminarii in munca, protectia unor anumite categorii de angajati, asigurarea conditiilor de igiena a muncii, de securitate in munca si reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara, modalitati de aplicare a dispozitiilor legale si contractulare.

1

Art.2.2. Dispozitiile cuprinse in legi, hotarari ale Guvernului, in Codul Muncii ori in ale acte normative, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice prevazute in Art. 1 al prezentului regulament intern. Art.2.3. In cazul intrarii in vigoare a unor acte normative ulterioare, care contin dispozitii contrare prezentului regulament intern, acesta se considera modificat de drept in sensul normelor de drept aplicabile. Art.2.4. Urmatoarele practici sunt interzise atat din partea Angajatorului, cat si din partea tuturor persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul societatii comerciale: - incalcarea demnitatii persoanei - hartuirea sexuala - discriminarea directa sau indirecta fata de salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. - obligarea salariatilor ori a celorlate categorii de personal la efectuarea unor activitati ilicite sau imorale. Art.2.5. In cadrul Angajatorului relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si a bunei-credinte. Art.2.6. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in coditiile legii si ale contractelor colective de munca. TITLUL II. Controlul asupra modului in care se respecat ordinea si discplina. Reguli privind inlaturarea oricaror forme de inalcare a discriminarii. Respectarea principiului nediscriminarii. Capitolul I. Controlul asupra modului in care se respecat ordinea si discplina Art. 3 Art.3.1. Pentru asigurarea mentinerii ordinei si disciplinei in munca si respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii stabilite prin legislatia in vigoarea si prin reglementarile prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. 40/2011, de catre interegul personal, se organizeaza: - control ierarhic operativ - cu caracter sisiematic si permanent, la nivelul tuturor compartimentelor, serviciilor si punctelor de vanzare; - control ierarhic suplimentar – prin sondaj, efectuate la dispozitia organelor de conducere ale societatii comerciale. Art. 4 Art.4.1. Sefii de departamente si servicii vor informa Departamentul de Resurse Umane, prin referat scris vizat de catre Directorul de Departament, in cazul in care, salariatii au parasit nejustificat locul de munca, s-au prezentat la lucru sub influenta alcoolului, au dormit in timpul programului, au intarziat in mod repetat la locul de munca fara a anunta in prealabil superiorul direct, au incalcat alte reguli specifice protectiei muncii in unitate, nu au respectat prevederile regulamentului intern al
2

societatii, in vederea aplicarii sanctiunilor disciplinare corespunzatoare conform prevederilor legale. Art.4.2. Departamentul de Resurse Umane va numi o comisie de cercerare disciplinara prealabila care va proceda la cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor savarsite si in functie de rezultatul cercetarii, conducerea unitatii va aplica masurile de sanctionarea prevazute de art. 264 Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. 40/2011. Art.4.3. Comisia de cercerare disciplinara prealabila va fi formata din superiorul ierarhic al salariatului, consilierul juridic al societatii comerciale si dintr-un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane. Art. 5 Art.5.1. Controalele ierarhice suplimentare efectuate la dispozitia organelor de conducere ale SC Alpha SRL, se realizeaza inopinat in toate serviciile sau departamentele, asupra modului in care se asigura ordinea si disciplina in munca si se respecta normele de protectia muncii, luandu-se masuri de sanctionare corespunzatoare in cazul constatarii de abateri disciplinare, atat fata de persoanele care au savarsit respectivele abateri discilpinare, cat si fata de conducatorii locurilor de munca in cauza care raspund pentru neluarea masurilor necesare de prevenire a abaterilor disciplinare respective. Capitolul II. Reguli privind inlaturarea oricaror forme de inalcare a discriminarii. Respectarea principiului nediscriminarii. Art. 6 Art.6.1. Angajatorul promoveaza in cadrul relatiilor de munca principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii societatii. Art.6.2. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fra nici o discriminare. Art.6.3. Este strict interzisa in cadrul societatii comerciale discriminarea directa sau indirecta, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. Art.6.4. Angajatorul nu va refuza incadrarea in munca a unei persoane care s-a prezentat la concurs/examen/interviu organizat pentru ocuparea unui post vacant, pe motiv ca aceasta persoana ar apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convigerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Art.6.5. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii unitatii. Art.6.6. Angajatorul va asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitate, etnie, religie, sex, orientare sexuala a angajatilor ori a celorlaltor persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul SC Alpha SRL. Art.6.7. Reglementarile prezentului articol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernamentale nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
3

formelor de discriminare, a Legii nr. 48/2002 si a tuturor celorlalte acte normative din domeniu aflate in vigoare. Art.6.8. In cazul in care se considera discriminati, angajatii pot sa formuleze reclamatii, sesizari sau plangeri catre angajator sau impotriva acestuia. In cazul in care reclamatia nu a fost rezolvata prin mediere la nivelul unitatii, persoana angajata are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta. TITLUL III. Drepturile şi obligaŃiile angajatorului şi ale salariaŃilor Art.7 Drepturile si obilgatiile privind relatiile de munca dintre angajator si angajati se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. Capitolul I. Drepturile şi obligaŃiile angajatorului Art. 8 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcŃionarea unităŃii; b) să stabilească atribuŃiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiŃiile legii; c) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităŃii lor; d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Art.9 Angajatorului ii revin, in principal, următoarele obligaŃii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent coditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa acorde salariaŃilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă; d) sa comunice periodic (anual) salariaŃilor situaŃia economică şi financiară a societăŃii prin intermediul bilanŃului financiar-contabil, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea societatii comerciale; e) sa se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanŃii salariaŃilor în privinŃa deciziilor susceptibile să afecteze substanŃial drepturile şi interesele acestora; f) sa plătească toate contribuŃiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reŃină şi să vireze contribuŃiile şi impozitele datorate de salariaŃi, în condiŃiile legii;
4

fara a putea depasi cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile pentru functiile de conducere. h) sa întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenŃei minime prevăzută în lege şi să elibereze. lauze sau care alapteaza. j) sa asigure permanent condiŃii corespunzătoare de muncă. Art. stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător. în situaŃia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului. La sfarsitul acestei perioade de stagiu. în afara obligaŃiilor ce le incumbă în virtutea acestei calităŃi. k) sa respecte timpul de muncă convenit şi modalităŃile concrete de organizare a acestuia. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate. modificarea. Art. executarea şi încetarea contractului individual de muncă.11 Perioada de proba necesara verificarii aptitudinilor noilor angajati pe durata nedeternimata.14 5 . urmeaza a fi stabilita prin contractul individula de munca. Art. la cerere.10 Persoanele care asigură conducerea societăŃii. Art. fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieŃii şi sănătăŃii salariaŃilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul securităŃii muncii.13 Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior.g) sa înfiinŃeze atât registrul general de evidenŃă a salariaŃilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. în cuantumul şi modalităŃile stabilite de către instanŃa de judecată competentă. Art. l) sa asigure salariaŃilor acces periodic la formarea profesională. în timpul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.12 Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. o) sa asigure protectia salariatelor gravide. primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia. n) sa respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităŃile stabilite de prevederile legislaŃiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea. i) sa asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal ale salariaŃilor. m) sa despăgubească salariatul. angajatorul va elibera o adeverinta vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta angajatorul isi are sediul. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor. in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

cel mult 30 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata.cel mult 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere. Art. . . . informare şi la consultare. vor fi aduse la cunostinta angajatilor prin grija Departamentului de Resurse Umane si vor deveni obligatorii de la data la care angajatul a luat la cunostinta in mod efectiv continutul dispozitiilor respective. perioadele de proba vor fi stabilite cu respectarea dispozitiilor Legii nr. .negociere colectivă si individuala.19 Angajatii au. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. . Art. . cu respectarea dispozitiilor legale. pentru o durata a a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. .17 Angajatorul poate sa aplice toate masurile pe care le considera necesare. .securitate şi sănătate în muncă. dupa cum urmeaza: .16 Dispozitiile cu caracter obligatoriu date de organele de conducere ale angajatului.participarea la determinarea şi ameliorarea condiŃiilor de muncă şi a mediului de muncă.concediu de odihnă anual.15 Perioada de proba constituie vechime in munca.acces la formare profesională.18 Angajatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. .salarizarea pentru munca depusă.participare la acŃiuni colective.repausul zilnic şi săptămânal.cel mult 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca intre 3 si 6 luni. .demnitate în muncă. Capitolul II.protecŃie în caz de concediere. . pentru apararea si protejarea patrimoniului propriu. . in principal.prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.egalitate de şanse şi de tratament.cel mult 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni. 6 . Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. Drepturile şi obligaŃiile salariaŃilor Art. Art. .posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat. urmatoarele drepturi: . 40/2011. Art. . .

Timpul de muncă Art. care includ şi orele suplimentare. Programul de lucru inegal astfel stabilit prin Regulament intern poate funcŃiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă al salariaŃilor cărora acesta le va fi aplicabil.Art.20 ObligaŃiile salariaŃilor se referă în principal la: .obligatia de a respecta prevderile cuprinse in regulamentul intern.datoria acestora de a respecta disciplina muncii. Art.4. timp de 5 zile.Prin excepŃie.22. acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. în cazul muncii în schimburi. Capitolul I. cu condiŃia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinŃă de o lună calendaristică să nu depăşească 48 ore/săptămână (aici se va prevedea concret în RI stabilirea şi modul de regularizare a orelor de muncă).22. Recompense si alte drepturi salariale.30 şi se sfârşeşte la ora 16. Art.Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi. turnus. Art. după caz.23 La locurile de muncă unde datorită specificului activităŃii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru. precum si in contractul individual de munca.22.22. după caz. de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi de a respecta secretul de serviciu. în schimburi (tură).22. Programul de lucru începe la ora 8.30. stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica1. cu 2 zile de repaus.22 Art.21 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.3. Art.2. Organizarea timpului de lucru si de odihna.Durata normală a muncii pentru salariaŃii angajaŃi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe săptămână. Prin excepŃie.Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână.obligaŃia lor de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor de serviciu. .SalariaŃii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. de a îndeplini atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului şi contractului individual de muncă. program fracŃionat (dacă e cazul se va alege în concret 1 dintre modalităŃi). Art. . Art. TITLUL IV. in contractul colectiv de munca aplicabil. . de a realiza norma de muncă sau. 1 7 . tură continuă.1.5.

24. este muncă suplimentară.24. Art. cât şi acordul acestuia la stabilirea unui program individualizat de muncă.3. . in cadrul contractului colectiv de munca sau.de 10 ore/săptămână (nu mai puŃin de 10 ore/săptămână). munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.Art.Cu acordul sau la solicitarea salariaŃilor în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească pentru aceştia programe individualizate de muncă.24 Art.1. Art.30 (pentru fiecare categorie de fracŃiune de normă în parte).În cazul imposibilităŃii compensării prin ore libere plătite în termenul prevăzut la articolul anterior.Atât solicitarea salariatului. ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului. în limita maximă de 48 ore/săptămână.23. Art.4. şi va fi înregistrată în registrul general de intrare ieşire a documentelor. în cazul salariaŃilor care prestează activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parŃial este: . nu mai puŃin de 2 ore/zi şi nu mai mult de 7 ore/zi). 8 .Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită. doar în caz de forŃă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinŃelor unui accident. va informa despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. al contractului individual de munca.24. se va formula în scris.23.2.23.3. durata normală a timpului de lucru este de 6 ore/zi şi de 30 de ore/săptămână. Art.5.28 Stabilirea duratei timpului de muncă se va face Ńinându-se cont de următoarele interdicŃii şi limitări: a) pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani.24.1. Art. Art.24. fără acordul salariatului. Cazul de forŃă majoră şi lucrările urgente vor fi menŃionate explicit în dispoziŃia scrisă.de 2 ore/zi (concret pentru fiecare categorie de fracŃiune de normă.27 Angajatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti. Art. in cazul in care va utiliza munca de noapte.2. Art.Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia. dupa caz. Art. Art.00 este muncă de noapte. prin dispoziŃie scrisă.00 – 6. si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.26 Angajatorul.25 Munca prestată între orele 22.30 la ora 12.Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator. care pot funcŃiona numai cu respectarea limitelor precizate mai sus.Sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere. Art.Durata timpului de lucru. repartizate astfel: de la ora 10. la articolul 22 din prezentul Regulament intern.

urmând ca verificarea exactităŃii consemnărilor acesteia să se poată face oricând de către conducerea societăŃii.4.la terminarea programului de lucru. în baza atribuŃiilor stabilite prin fişa postului. trebuie să se regăsească şi în pontaje. repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea efectuarii acestor lucrari. Art. timpul efectiv prestat.33.33. pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor. în formă scrisă.În cazul unor lucrari urgente.5.prima şi a doua zi de Paşti . Art.la 30 minute după terminarea programului de lucru. Art. salariaŃii fiind obligaŃi să semneze condica de prezenŃă la venire şi la plecare.32. din prezentul regulament intern.1.prima si a doua zi de Rusalii . în care nu se lucrează.În vederea stabilirii drepturilor de salarizare. doar în condiŃiile în care îşi dau acordul expres. cu 10 minute înainte. Art.Condica de prezenŃă se depune pentru semnare în holul societăŃii: .după 15 minute de la începerea programului de lucru. lăuzele şi cele care alăptează pot presta muncă de noapte.1. responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea societăŃii în acest scop.32 Art.33 Art.1.1 decembrie 9 .la începerea programului de lucru cu 30 minute înainte.1.00 la 12. Art.29.Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: .32.29.2.24. Art.29. instalatiilor sau cladirilor unitatii. .EvidenŃa timpului de muncă efectuat de salariaŃi se Ńine pe baza condicii de prezenŃă. c) femeile gravide.Condica de prezenŃă se ridică din holul societăŃii: .30 SalariaŃii au dreptul la pauză de masă cu o durată de ½ oră.Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in conditiile art.2.2.5.3. Art. a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului.29.29.1 mai .5. . Art. se face de către angajator. au dreptul la diblul compensatiilor cuvenite potrivit art. Art.Condica de prezenŃă se păstrează de către persoana prevăzută la art. la fiecare 2 ore (pauză de Ńigară). de la ora 12.29. menŃionându-se ora şi minutele.1 şi 2 ianuarie .Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală. Art. din Regulamentul intern.29 Art.b) tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară şi/sau muncă de noapte.31 Repausul săptămânal va fi acordat consecutiv în zilele de sambata si duminica.32.30 şi la o pauză de 5 min. Art.

Concediile Art.Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. Art. Art. pentru persoanele aparŃinând acestora. declarate astfel de cultele religioase legale. angajatorul va asigura normarea muncii.38 Pentru salariaŃii încadraŃi în muncă în timpul anului.39. raportat la timpul de lucru efectiv. însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 ani calendaristici consecutivi.36 Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere. în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele de mai sus.39.3. Capitolul II. Art.40 10 . cu acordul sindicatului ori.2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale.4. durata concediului de odihnă se stabileşte proporŃional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv. până la sfârşitul anului următor.34 În scopul organizării eficiente a timpului de muncă. cu excepŃia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională.prima şi a doua zi de Crăciun . în vederea asigurării posibilităŃii salariaŃilor de a realiza venituri corespunzătoare muncii prestate. Art.39 Art. Art. sau în cazul inexistenŃei acestora prin elaborarea lor. indemnizaŃiile pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată. Art. altele decât cele creştine.37 Concediul de odihnă se acordă salariaŃilor în conformitate cu prevederile legale.39. după caz al reprezentanŃilor salariaŃilor . durata efectivă a concediului de odihnă anual este de 21 zile şi se acordă proporŃional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.SalariaŃii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau în concedii fără plată. Art. acordat în anul reînceperii activităŃii. acordat în condiŃiile prezentului regulament.. conform normativelor în vigoare. salariaŃii au dreptul la un singur concediu. Art.35 În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă. Art. părŃile vor apela la arbitrajul unui terŃ ales de comun acord.Angajatorul este obligat să acorde concediu.39.2. în forma corespunzătoare specificului fiecărei activităŃi ce se derulează în unitate.1. tuturor salariaŃilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.

în baza atribuŃiilor stabilite prin fişa postului.(min.45.Datorită necesităŃii asigurării bunei funcŃionări a societăŃii efectuarea concediilor de odihnă de către salariaŃi se realizează în baza unei programări colective cu consultarea sindicatului. Art. in conditiile legii. Art. care va fi egala cu salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca. Perioadele de suspendare a contractului individual de munca vor duce la diminuarea duratei concediului de odihna cuvenit.Prin programarea individuală se stabileşte data efectuării concediului sau o perioadă de maxim 3 luni în care salariatul are dreptul de a efectua concediul. după caz.3 zile lucrătoare şi poate fi diferenŃiat în interiorul categoriilor evidenŃiate mai sus)..45 Art. această operaŃiune şi asigurarea respectării acesteia se va face de către persoana desemnată de conducerea societăŃii în acest scop. Art.În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform punctelor 1 si 2 mai susmenŃionate.43.. Dreptul salariaŃilor pentru concediul de odihnă suplimentar se calculează şi se acordă în mod identic cu drepturile pentru concediul de odihnă 11 2 . Art.42 Suspendarea contractului de munca al unui angajat poate interveni de drept. Art..2.Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranşe cu condiŃia ca una din tranşele de acordare să fie de cel puŃin 10 zile lucrătoare2. prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti.41.43 Art.Această programare se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.Indemizatia va fi platita de catre angajator cu 5 zile lucratoare inainte de plecarea angajatului in concediu.46 Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Art.45.1.44 Sarbatorile legale in care nu se lucreaza.2.1. a reprezentanŃilor salariaŃilor sau în baza unei programări individuale ce se poate face ulterior consultării salariatului.43.Prin programările colective se stabilesc perioade de concediu de minim 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Art. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.41 Art. Art. periculoase sau vătămătoare...1. nevăzătorii. salariatul poate solicita efectuarea acestuia în minim 60 zile anterioare executării acestuia. sau..3.41.. alte persoane cu handicap şi tineri în vârstă de până la 18 ani şi acesta este de . Art.47 Concediul de odihnă suplimentar se acordă salariaŃilor care îşi desfăşoară activitatea în condiŃii grele. proportional cu perioada suspendarii.2.Pentru perioada de concediu de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu.. Art..43. Concediul suplimentar poate fi luat de salariaŃi cumulat cu concediul de odihnă sau separat de acesta. Art.

căsătoria unui copil 2 zile.3. Art.Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: . cu respectarea modalităŃii de întocmire a cererii prevăzute la pct. Art. Art. pentru susŃinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăŃământ sau pentru susŃinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior. 50. Art.căsătoria salariatului 5 zile. Art.Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris de către salariat.50. d) denumirea instituŃiei. . stabilită de comun acord. . fraŃilor.Compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate se poate face doar in cazul incetarii contractului individual de munca. în aplicarea prevederilor legale în domeniu.4.decesul bunicilor. . Art. din prezentul regulament.49 SalariaŃii pot beneficia.2. .48 SalariaŃii au dreptul la un număr de zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie: .50.50. care se pot acorda cu sau fără plată. Art. pe o perioadă de 80 de ore sau de 10 zile lucrătoare acordată în baza cererii formulate cu respectarea cerinŃelor prevăzute la art. Art.3. acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator. de concedii pentru formare profesională.5.1. pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniŃiativă proprie.În scopul asigurării formării profesionale a salariaŃilor.6.să precizeze: a) data de începere a stagiului de formare profesională.naşterea unui copil 5 zile.să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului. b) domeniul.50.Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime şi/sau fracŃionat în cursul unui an calendaristic. copilului. la cerere. . în virtutea obligaŃiei salariaŃilor de a menŃine gradul sporit de competitivitate a procesului de muncă.50 Art.În acest caz salariatul beneficiază de o indemnizaŃie care se acordă şi se calculează similar celei de concediu de odihnă. părinŃilor. surorilor 2 zile. 50. c) durata.3.donatori de sângebeneficiaza de o zi libera (conform legii).50.50. Art. . din prezentul Regulament intern.51 12 .Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai cu acordul sindicatului sau a reprezentanŃilor salariaŃilor şi numai dacă absenŃa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităŃii. socrilor 3 zile.decesul soŃului.

Art. iar dovada cuantumului salariului virat şi a reŃinerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale. Numai dupa aprobarea invoirii. Art. .56. politiei.alte situatii de urgenta.1. Salarizarea Art.54 Salariul este confidenŃial.56. ca de exemplu: . Capitolul III.53 Pentru munca prestată în condiŃiile prevăzute în contractul individual de muncă.58 13 . angajatul va putea parasi incinta societatii comerciale pe perioada aprobata.57 Salariul se plăteşte: lunar.citatii in fata instantelor de judecata.Salariul minim brut pe Ńară garantat în plată este adus la cunoştinŃa salariaŃilor de către angajator prin afişare la sediul acestuia. convenit la încheierea contractului individual de munca prin negocierea directa dintre angajator si angajat.52 Învoirile in interes personal vor fi solicitate de catre angajati directorului societatii comerciale sau sefului de deparatament. fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.55 Salariile se stabilesc prin negocieri individuale cu fiecare salariat. în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaŃia a de lua măsurile necesare. .La cererea salariatului se acorda. in urmatoarele situatii: . vor fi aduse la cunostinta angajatului de catre persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuŃii. cand salariatul solicita si activitatea angajatorului permite acest lucru. în ultima zi lucratoare a fiecarei luni pentru care s-a prestat activitatea. efectuate cu salariaŃii sau reprezentanŃii acestora. tratamente medicale. procuraturii. din programul de lucru al zilei un numar de maxim 4 ore de invoire. . Art. şi/sau colective. în funcŃie de cuantumul salariului negociat. Art. in baza unui „Bilet de Voie” intocmite anterior efectuarii invoirii. Art.efectuarea unor analize medicale. neprevazute. Art. un salariu brut lunar cel puŃin egal cu salariul minim brut pe Ńară. aleşi în condiŃii de reprezentativitate.accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuŃii şi de către conducerea unităŃii. fara plata.2.Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat.banii vor fi viraŃi in contul bancar comunicat de catre angajat angajatorului. Art.56 Art.

1. handicap. care se evidenŃiază prin: 14 .60 La stabilirea si la acordarea salariului este intezisa orice discriminare pe criterii de sex. săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită. caracteristici genetice. etc. sănătatea unor persoane şi a patrimoniului societăŃii.să păstreze ordinea şi curăŃenia la locul de muncă. apartenenta ori activitate sindicala. Capitolul IV.64 Art. .să respecte normele de pază şi cele privind siguranŃa incendiilor şi să acŃioneze în scopul prevenirii oricărei situaŃii care ar putea pune în primejdie viaŃa. Art. religie. Art.63 SalariaŃii au următoarele obligaŃii de serviciu: . in conditiile legii. Art. origine sociala. Organizarea muncii Art. salariatul prejudiciat poate solicita instanŃei judecătoreşti competente. 3) se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia propagandă politică. indemnizatii. . comportarea necuviincioasă faŃă de colegi.59 ReŃinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de către instanŃa de judecată competentă. apartenenta nationala.64. .. rasa. situatie sau responsabilitate familiala.Interziceri cu caracter general: 1) se interzice salariaŃilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. integritatea corporală.În cazul întârzierii nejustificate a plăŃii salariului/neplăŃii acestuia. sporuri.. etnie.să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. varsta. culoare. obligarea angajatorului inclusiv la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs. 4) se interzice desfăşurarea oricăror activităŃi care să conducă la concurenŃă neloială. 2) se interzice săvârşirea de către salariat. Art.62 Promovarea in functie se poate face doar prin Decizie scrisa a organelor de conducere ale angajatorului si va fi mentionat contractul individual de munca al angajatului prin incheierea unui act aditional. precum si alte adaosuri. Art.să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăŃii la parametrii de eficienŃă.61 Salariul cuprinde salariul de baza. de acte ce ar putea pune în primejdie siguranŃa celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul societăŃii sau cea a propriei persoane. . orientare sexuala.să respecte programul de lucru. optiune politica.

prevederile prezentului regulament intern. e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu.Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către salariat.comunicarea sau divulgarea pe orice cale.divulgarea pe orice cale a relaŃiilor cu beneficiarii. .Constituie abatere disciplinară. a lucrărilor . ale contractului colectiv de muncă aplicabil..66.2.2. TITLUL V.64.65 Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajator privind interesele cu caracter economic.66. c) desfăşurarea altor activităŃi decât cele stabilite prin fişa postului.64. în favoarea unui terŃ care se află în relaŃii de concurenŃă cu angajatorul. Art.64. Abaterile disciplinare şi sancŃiunile aplicabile Art. profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca. f) părăsirea unităŃii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefului ierarhic. în timpul orelor de program.1. cu specificarea. Art.3. cel puŃin următoarele fapte: a) îndeplinirea neglijentă a atribuŃiilor de serviciu. Art. în dreptul numelui persoanei. note. prin care acesta a încălcat normele legale.4. Art. constituie abatere şi se sancŃionează indiferent de funcŃia ocupată de salariatul ce a comis abaterea. . Art.Accesul persoanelor străine în incinta societăŃii se poate face pe baza legitimaŃiei de serviciu însoŃită de delegaŃia completată conform prevederilor legale.DelegaŃia se emite pentru salariatul în cauză şi va fi vizată de conducerea societăŃii şi va fi menŃionată în condica de prezenŃă. Conflictele de munca. sau prin atribuŃiile stabilite prin contract individual de muncă.prestarea unei activităŃi în afara sau în timpul programului de serviciu.prestarea în interesul său propriu sau al unui terŃ. ale contractului individual de muncă.66 Art. a unei activităŃi care se află în concurenŃă cu cea prestată la angajator sau . modului de fabricaŃie a produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de produse şi servicii. 15 . fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date ale societăŃii. precum şi orice alte prevederi legale în vigoare.5. în cuprinsul acestuia a orei plecării. copierea pentru alŃii sau în orice scop personal de acte.64. Art. d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuŃiile de serviciu.Biletul de voie se acordă în interes de serviciu şi în interes personal.Ieşirea din incinta societăŃii în timpul programului al salariaŃilor este permisă numai în baza delegaŃiilor sau a biletului de voie. b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor. a orei sosirii şi a obiectului deplasării (pentru biletul de voie în interes de serviciu).

69. în urma transmiterii de urgenŃă a actelor ce dovedesc îndeplinirea procedurii disciplinare de către societatea comercială comerciala Alpha SRL la care această persoană a fost detaşată.69. d) reducerea salariului de bază şi/sau. prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus la aceasta. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.4.68 Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancŃiune.69 Art. sancŃiunile disciplinare ce se aplică sunt: a) avertismentul scris. îi va corespunde o sancŃiune disciplinară prevăzută la art.e în prezentul Regulament Intern faŃă de persoana detaşată.1. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. 16 . prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunŃate. au afectat în mod deosebit procesul de muncă. 264 – (1) din Legea nr. pe întreaga perioadă a detaşării.66.3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%. b) retrogradarea din funcŃie. Art. Art. Art.SancŃiunea disciplinară prevăzută la art.67 Regulament Intern. angajatorul este obligat să solicite acordul scris al angajatorului cu care salariatul detaşat are încheiat contract individual de muncă. Art. nu poate fi dispusă decât de (conducerea) angajatorul acestuia. consecinŃele produse. în conformitate cu atribuŃiile stabilite prin fişa postului. 40/2011. sunt de competenŃa conducătorului societăŃii sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. conform cu prevederile art. comportarea necuviincioasă faŃă de colegi.69. cu acordarea salariului corespunzător funcŃiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile. 264 – (1) din Legea nr. gradul de vinovăŃie.67 lit. 40/2011. h) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate.67 lit. 53/2003 – Codul Muncii actualizat cu Legea nr. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile. Art. conform cu prevederile art. Art.67 Regulament Intern. pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă de 6 luni şi pentru care vor fi sancŃionaŃi. după caz şi a indemnizaŃiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%.g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale.3.2.Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului Regulament Intern şi ale celorlalte obligaŃii legale.67 În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise. acele abateri care prin modul de săvârşire. în urma îndeplinirii procedurii legale cu o sancŃiune prevăzută la art.c – d în prezentul Regulament intern. salariaŃilor detaşaŃi ai altor angajatori.66.Aplicarea sancŃiunilor disciplinare corespunzător abaterilor săvârşite de salariaŃii unor alŃi angajatori detaşaŃi în cadrul societăŃii comerciale Alpha SRL. Art.Pentru aplicarea sancŃiunilor prevăzute la art. Abaterii grave constatate ca având acest caracter.Constituie abateri grave.

care au fost incalcate de catre salariat. Art.Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi respectarea procedurii prealabile aplicării sancŃiunii disciplinare revine directorului unitatii sau şefului ierarhic superior al salariatului. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil.7. nici o sancŃiune disciplinară nu se poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.8. Art.1. de către un reprezentant al sindicatului al carui membru este. dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.70 Art. toate probele şi motivaŃiile pe care le consideră necesare. act ce va fi anexat referatului. Art. precum şi dreptul să fie asistat. data.71.3 In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile.În cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă. Art. d) comportamentul general în serviciu a salariatului.5. regulamentul intern.Aplicarea sancŃiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă. Art.La stabilirea sancŃiunii se va Ńine seama de următoarele: a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită. Art.Cu excepŃia sancŃiunii cu avertisment. Reguli referitoare la procedura disciplinară Art.1.70.Sub sanctiunea nulitatii absolute. dispoziŃia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul. b) gradul de vinovăŃie al salariatului.70.70. 17 . Art.70.71. b) precizarea prevederilor din statutul de personal.Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieşiri al societăŃii actele prezentate în apărare şi susŃinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative. prin poştă.In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susŃină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea.2. c) consecinŃele abaterii disciplinare.70.6.70.4. se întocmeşte un proces verbal de către comisia de cercetare ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă. ora şi locul întrevederii şi va fi inmanata persoanei ce a savarsit abaterea disciplinara sau va fi expediată de îndată.Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un referat scris ce se întocmeşte de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă. Art.2. e) eventualele sancŃiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.70. salariatul va fi convocat în scris de catre comisia imputernicita ca catre angajator sa realizeze cercetarea. în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinŃă despre săvârşirea abaterii disciplinare. Art. cu confirmare de primire.71 Art. prin care se stipulează refuzul acestuia de a da notă explicativă.TITLUL VI.70. care a săvârşit abaterea disciplinară. decizia trebuie să cuprindă in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară. împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate. la cererea sa.

18 .Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaŃii au următoarele obligaŃii: a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucŃiunile de protecŃie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora. in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale. Art.72 Decizia de sancŃionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. prin scrisoare recomandată. testarea. Art.Angajatorul are următoarele obligaŃii: a) să asigure resurse pentru instruirea.76.73 Decizia poate fi contestată de către salariat.2. Art. ori. Art.c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea. Art. formarea şi perfecŃionarea personalului cu atribuŃii în domeniul protecŃiei muncii. la domiciliul sau reşedinŃa comunicată de acesta. d) termenul în care sancŃiunea poate fi contestată.3. igiena şi securitatea în muncă. pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. cu semnătură de primire.76 Art.Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieŃii şi sănătăŃii salariaŃilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaŃilor în toate aspectele legate de muncă. întreŃinerea.4. Art.74 Salariatii raspund patrimonial. Art. e) instanŃa competentă la care sancŃiunea poate fi contestată.Fiecare salariat are obligaŃia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa precum şi a celorlalŃi salariaŃi.76. b) să acorde persoanelor cu atribuŃii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuŃiile. Decizia se predă personal salariatului.76. Art. c) să asigure dotarea.75 Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.1. Titlul VII. în caz de refuz al primirii. d) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaŃie de protecŃie.76. Reguli privind protecŃia. c) temeiul de drept în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplică. verificarea echipamentelor individuale de protecŃie şi a echipamentelor individuale de lucru.

77 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaŃiilor salariaŃilor. (a) identitatea părŃilor. după caz. Referitor la încheierea contractului individual de muncă. f) să oprească lucrul la apariŃia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. g) să utilizeze echipamentul individual de protecŃie din dotare. percum si fisa postului. 17 alin. 19 3 . c) să nu procedeze la deconectarea. informare care va cuprinde cel puŃin elementele prevăzute la art. 1.78 Anterior încheierii contractului individual de muncă. h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaŃiile personalului sanitar. ModalităŃi de aplicare a altor dispoziŃii legale sau contractuale specifice Capitolul I. Art. obligatoriu şi în conŃinutul contractului individual de muncă3. angajatorul are următoarele obligaŃii: A. cu specificarea atribuŃiilor postulu.să informeze persoana care solicită angajarea cu privire la clauzele generale pe care intenŃionează să le înscrie în contract. în lipsa unui loc de muncă fix. anterior începerii raporturilor de muncă şi cu respectarea tuturor prevederilor legale la momentul primirii la muncă. d) să aducă la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă orice deficienŃe tehnice sau alte situaŃii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.b) să utilizeze corect echipamentele tehnice. i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. c) sediul sau. e) riscurile specifice postului. precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive. b) locul de muncă sau.2 al Codului Muncii. domiciliul angajatorului. în limba română. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. d^1)criterii de evaluare aactivitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. care se vor regăsi. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. d) funcŃia / ocupaŃia conform specificaŃiei Clasificării OcupaŃiilor din România sau altor acte normative. angajarea se face prin întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă. schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate. Art. substanŃele periculoase şi celelalte mijloace de producŃie. Titlul VIII. ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor. e) să aducă la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alŃi angajaŃi.

1. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. testele medicale specifice (dacă activitatea va fi prestată în domeniile sănătate.actele din care să rezulte că are studiile. sau în cazul absolvenŃilor care se încadrează pentru prima dată.: . conducătorul f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. 20 .2. . . în cazurile prevăzute de lege. exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. de la unitatea de învăŃământ.Efectuarea verificării prealabile se va face numai de către o comisie de examinare desemnată în scris. .ObligaŃia de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conŃinutul contractului individual de muncă.orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator (prin anunŃul de concurs) în vederea ocupării funcŃiei (meseriei) respective. dacă această persoană şi-a efectuat concediul pe anul în curs. respectiv o adeverinŃă privind situaŃia debitelor sale faŃă de angajatorul la care persoana a lucrat anterior. să solicite persoanei pe care o va angaja. i) condiŃiile de acordare a preavizului de către părŃile contractante şi durata acestuia. durata acestora. alimentaŃie publică. precum şi periodicitatea plăŃii salariului la care salariatul are dreptul.certificatul de cazier judiciar.dovada privind situaŃia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior. g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară. să îi prezinte certificatul medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective.dispoziŃia de repartizare în muncă. . adică nota de lichidare. acordul autorităŃii tutelare. cetăŃeniei şi a domiciliului. . să efectueze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea cu respectarea următoarelor reguli: 1. D. k) durata normală a muncii. j) salariul pe bază. .livretul militar.avizul prealabil (dacă e cazul). etc. cuprinzînd principalele date biografice şi profesionale.acordul scris al părinŃilor sau al reprezentanŃilor legali. în care e necesar să precizeze. . ca de ex. m) durata perioadei de probă. .actul de identitate prin care se face dovada identităŃii. să solicite persoanei pe care o va angaja. în cazul persoanei în vârstă de 15 ani. respectiv calificarea cerută pentru funcŃia (meseria) ce urmează a o exercita. să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeşte că îndeplineşte condiŃiile legale cerute în acest scop: . . educaŃie şi în alte domenii stabilite prin acte normative). E. l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiŃiile de muncă ale salariatului. C. h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul. în lipsa acordului ambilor.curriculum vitae.recomandarea de la locul de muncă anterior. din care fac parte obligatoriu. B.

Verificarea prealabilă va consta. pentru a fi declaraŃi admişi.6. Probele scrise şi orale sunt notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. 1–2 persoane numite de către acesta (printre care şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea) şi un secretar . se va proceda la angajare. care va cuprinde sub forma unei clauze contractuale o perioadă de probă de maxim 90 zile calendaristice pentru funcŃiile de execuŃie şi de maxim 120 de zile calendaristice pentru funcŃiile de conducere.5. care va avea specificul activităŃii pe care urmează să o presteze persoana după angajare a cărei durată va fi de maxim 1 zi. în raport de datele personale cuprinse în recomandări sau de cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare. efectuarea controlului medical. cu respectarea procedurilor prealabile prevăzute mai sus (informare. şi o probă practică. în urma căreia. 1. 1.4.1. În cazul prezentării spre angajare a unei singure persoane. unde este cazul. 1. cu menŃionarea obligatorie.1. candidaŃii trebuie să obŃină la fiecare probă cel puŃin nota 7. 1. 1. cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei care solicită angajarea. dată care va coincide cu cea a primirii la muncă. Cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor angajatorul nu poate solicita persoanei care solicită angajarea. (pentru funcŃiile de pază. de asemenea.funcŃiile îndeplinite. acesta va susŃine examen după regulile stabilite pentru concurs. informaŃiile pe care le poate solicita angajatorul (direct doar cu încunoştiinŃarea prealabilă a celui în cauză sau prin solicitarea de a prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă) de la foştii angajatori. pot să se refere doar la: . într-o probă practică. . Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă orală şi. La medii egale.Verificarea prealabilă a aptitudinilor salariatului se poate face şi sub forma examenului sau a concursului (în funcŃie de obiectul de activitate al societăŃii) dacă se impune.3.4. de deservire şi de întreŃinere etc. se procedează la întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă. angajatorul va informa persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi îl va întocmi în formă scrisă. De asemenea. dacă se apreciază că persoana corespunde. 21 . pe baza notelor obŃinute se stabileşte ordinea reuşitei la concurs.2.2. În cazul în care.). 1.durata angajării. comisia stabileşte candidatul reuşit. pentru postul respectiv. întocmirea contractului individual de muncă). sub orice formă. În cazul persoanelor cu handicap care solicită angajarea. cu respectarea prevederilor din Regulamentul intern privind constituirea comisiei de examinare. Va fi declarată câştigătoare persoana care a obŃinut cea mai bună medie. de la data întocmirii contractului individual de muncă.angajatorului. în principal. 1. (verificare efectuată cu respectarea prevederilor mai susmenŃionate) se constată de către angajator că se impune o verificare mai amănunŃită a acestor aptitudini.3. decît informaŃiile care să îi ofere posibilitatea aprecierii juste a capacităŃii de a ocupa postul respectiv şi a aptitudinilor profesionale ale persoanei.3. 1.

sub forma unei clauze contractuale a unei perioade de probă cu caracter excepŃional. salariul. poate fi stabilită de către acelaşi angajator doar în următoarele cazuri: a) salariatul debutează într-o nouă funcŃie sau profesie. timpul de muncă şi timpul de odihnă). el va informa persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi îl va întocmi în formă scrisă. felul muncii. care îşi va produce efectele de la momentul întocmirii acestuia. 3. condiŃiile de muncă. condiŃiile de muncă. de 5 zile. cu excepŃia situaŃiei în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege. angajatorul va informa persoanele respective despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi va întocmi în formă scrisă contractul. timpul de muncă şi timpul de odihnă. a unei perioade de probă de maxim 6 luni de la data întocmirii contractului individual de muncă. în timpul executării contractului individual de muncă. a unei perioade de probă de 30 de zile calendaristice de la data întocmirii contractului care va coincide cu data începerii activităŃii (primirii la muncă). salariul. O nouă perioadă de probă (pentru verificarea aptitudinilor profesionale). 9. În cazul muncitorilor necalificaŃi. locul muncii. 22 . În cazul absolvenŃilor instituŃiilor de învăŃământ care solicită la debutul lor în profesie angajarea. 2. diferită de cea stabilită iniŃial. b) salariatul urmează să presteze activitate într-un loc de muncă cu condiŃii grele. sub forma unei clauze contractuale. felul muncii. în cazul în care cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei ce solicită angajarea (efectuată cu respectarea prevederilor pct E 1. ObligaŃia de a întocmi un act adiŃional la contractul individual de muncă prevăzută mai sus. 1. anterior modificării oricăruia din următoarele elemente (durata contractului. subzistă în sarcina angajatorului în situaŃia modificării oricăruia dintre următoarele elemente: durata contractului. angajatorul să procedeze la încheierea unui act adiŃional la contractul individual de muncă. sub forma unei clauze contractuale.8.1-1. angajatorul este obligat să realizeze informarea salariatului asupra prevederilor contractuale pe care intenŃionează să le modifice urmând ca în maxim 15 zile de la data încunoştiinŃării în scris a salariatului. dată ce va coincide cu cea a primirii la muncă. să realizeze informarea asupra clauzelor generale pe care intenŃionează să le scrie în contract (amintită mai sus). vătămătoare sau periculoase. în formă scrisă şi semnării lui de către cele 2 părŃi contractante. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maxim 12 luni.4 din prezentul regulament intern) angajatorul nu le-a putut aprecia corespunzător. 1. angajatorul este obligat la momentul înregistrării cererii de angajare. Anterior încheierii contractului individual de muncă. 5. pe parcursul executării aceluiaşi contract individual de muncă. locul muncii. cu menŃionarea obligatorie.sub forma unei clauze contractuale. De asemenea.7. cu menŃionarea obligatorie. 4.

precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiŃie cu angajatorul. ca după încetarea contractului să nu presteze. În intervalul de timp care se scurge între îndeplinirea obligaŃiilor prealabile ale angajatorului anterior încheierii contractului individual de muncă stipulate pe larg în prezentul regulament intern şi încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă se interzice angajatorului să permită persoanei ce solicită angajarea să presteze orice fel de activităŃi pentru şi sub autoritatea acestuia.17 din Codul muncii). Să efectueze instruirea angajaŃilor săi în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă înainte de începerea activităŃii.79. din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. 2. F. pe toată perioada de neconcurenŃă.Clauza de neconcurenŃă – care îl obligă pe salariat. terŃii în favoarea căroa se interzice prestarea activităŃii. ea este operantă în spaŃiu doar pe o întindere geografică de 200 Km2. Art. la orice filială. Art.10.79 În afara clauzelor generale ce sunt obligatorii de cuprins în contractul individual de muncă (prevăzute la art. Art. în contractul colectiv de muncă aplicabil în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă.79. prin mijloacele şi modalităŃile prevăzute expres în acest regulament intern.4.ObligaŃia de plată a indemnizaŃiei datorată salariatului trebuie să fie onorată la valoarea negociată .1. cum ar fi de exemplu: Art.3.Clauza de neconcurenŃă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret pe lângă activităŃile ce sunt interzise salriatului la data încetării contractului şi cuantumul indemnizaŃiei de neconcurenŃă lunare.prin care părŃile convin că executarea obligaŃiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă (cu obligativitatea precizării exprese a locurilor unde trebuie să se deplaseze. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaŃi. sucursală sau punct de lucru al acestuia. perioada pentru care îşi produce efectele clauza. o activitate care se află în concurenŃă cu cea prestată la angajatorul său şi îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizaŃie lunară. 1. Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaŃiile prevăzute în legislaŃia muncii. cel puŃin circumscrierea 23 . al celor care-şi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni.79.80 Clauza de mobilitate . Perioada de probă constituie vechime în muncă.79. în interesul propriu sau al unui terŃ.2. Art.Clauza de neconcurenŃă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani. valoarea ei este de cel puŃin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă. Art. cu respectarea termenelor stabilite şi a celorlalte prevederi legale. între părŃi pot fi negociate şi cuprinse şi alte clauze specifice. sau în cazul în care durata contractului indivdiual de muncă a fost mai mică de 6 luni. în sediul/domiciliul.

84 La solicitarea formulată în scris şi înregistrată în registrul general de intrăriieşiri al angajatorului de către salariat/un împuternicit expres al salariatului angajatorul este obligat să elibereze de îndată. Art. suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.2. în contractul individual de muncă). în cuprinsul contractului de confidenŃialitate. conducerea angajatorului sau persoana împuternicită expres e către acesta. actele adiŃionale.Nerespectarea clauzeli de confidenŃialitate atrage nulitatea contractului individual de munca. de fabricaŃie a produselor şi a valorii de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de produse şi/sau servicii. etc. ca de ex. pe bază de semnătură. b) contractele individuale de muncă. 2.Clauza de confidenŃialitate . un document care să ateste: a) activitatea desfăşurată de salariat.4.schiŃe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date al societăŃii.. Art.83 Totodată aceştia au obligaŃia să întocmească de urgenŃă: 1.81. . informările şi celelalte acte referitoare la executarea. note.Ulterior întocmirii contractului individual de muncă.InformaŃiile furnizate salariatului. a modului de efectuare a lucrărilor.81. care produce efectele în situaŃia în care contractul individual de muncă nu este perfectat. Art. prealabil încheierii contractului individual de muncă sunt supuse regimului negociat de către cele două părŃi. precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea înscrierilor din registrul mai sus menŃionat.82 În îndeplinirea obligaŃiei prevăzute de lege.3. angajatorul poate negocia o clauză de confidenŃialitate. Art. b) vechimea în muncă. va întocmi registrul general de evidenŃă a salariaŃilor în termenul şi pentru perioada prevăzută de lege.81. prestaŃiile suplimentare stabilindu-se la 500 lei sau la 2% din vânzări/contravaloarea serviciilor prestate. 24 .informaŃii privind relaŃiile cu beneficiarii. structura de personal a societăŃii. dosarul personal al fiecărui salariat/persoană care prestează activitate în baza unor prevederi legale speciale (de ex. etc. fişe. meserie şi specialitate. Art.81 Art.acte. în conformitate cu atribuŃiile stabilite prin fişa postului.prin care părŃile convin ca pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaŃii de care au luat cunoştinŃă în timpul executării contractului individual de muncă.1.81. modificarea. după caz: a) actele necesare angajării. Art. Art.: .cenzorii) şi care cuprinde cel puŃin următoarele elemente. cu precizarea expresă şi detaliată a posturilor ocupate/vacante şi evidenŃierea periodică (lunară) şi distinctă a situaŃiei acestora.zonei de parcurs.

90 În executarea contractului individual de muncă. Art. atât în privinŃa funcŃiei de bază cât şi în privinŃa funcŃiei cumulate. în legătură cu activitatea sa la acel angajator. sindicale. concretizate în clauzele contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă aplicabil. cu respectarea prevederilor legale ce stabilesc excepŃii de la această regulă. Art.92 Modificarea unuia/mai multor elemente esenŃiale ale contractului individual de muncă se poate face doar prin acordul părŃilor. în termenul prevăzut de legislaŃia în vigoare. religioase sau de orice altă natură. Executarea contractului individual de muncă. pentru pensionari care nu datorează contribuŃia la constituirea fondului pentru şomaj).85 În dosarul personal al salariatului nu vor fi introduse documente care fac referire la activităŃile sau la opiniile sale politice. Art. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. în limitele excepŃiilor stipulate expres de lege (ca de ex.89 CetăŃenii străini şi apatrizii pot fi angajaŃi prin contract individual de muncă în baza autorizatiei de muncă sau a permisului de sedere in scop de munca eliberata/eliberat potrivit legii. indiferent de forma şi durata acestora. Art. rezultate în urma negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale. Art. şi precizate în cuprinsul prezentului regulament intern. Art. în sensul interzicerii totale sau parŃiale pentru persoanele vizate de a fi încadrate în alte funcŃii. beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.91 Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Capitolul II.87 La întocmirea contractului individual de muncă salariaŃii sunt obligaŃi să declare unde exercită funcŃia pe care o consideră de bază. Capitolul III. experŃi contabili şi contabili autorizaŃi.88 SalariaŃii cumularzi beneficiază de toate drepturile şi sunt ŃinuŃi de îndeplinirea tuturor obligaŃiilor ce le revin salariaŃilor. cu respectarea procedurii prealabile 25 .86 Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcŃii. în baza unor contracte individuale de muncă.: pentru auditori. Modificarea contractului individual de muncă Art. angajatorul şi salariatul urmăresc exercitarea drepturilor ce le revin şi a obligaŃiilor ce le incumbă. Art.c) eventuale alte date cerute de salariaŃi. ei datorează toate contribuŃiile la toate contractele individuale de muncă încheiate.

etc. modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiŃiile prevăzute expres de lege şi vizează: A. B. care poate fi modificat unilateral prin delegare sau detaşare. pe o perioadă de cel mult 1 an. 2. b) motive obiective. 1.96 Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă. acordul salariatului în cauză. anterior procedării la detaşare. Prin delegare salariatul va exercita temporar lucrări sau sarcini corespunzător atribuŃiilor de serviciu (în conformitate cu prevederile fişei postului/a atribuŃiilor stabilite în contractul individual de muncă) în afara locului de muncă negociat în contractul individual de muncă. Art. Prin detaşare salariatul va executa temporar o serie de lucrări în interesul unui alt angajator prin schimbarea locului de muncă.). angajatul detaşat este îndreptăŃit să beneficieze de ele în urma solicitării exprese. iar în cazul în care unele din prevederile contractuale (contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul care a dispus detaşarea) îi sunt mai favorabile. cazare şi a indemnizaŃiei se face în mod similar delegării.97 Angajatorul care detaşează. până la gradul al II-lea inclusiv.94 Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajator numai excepŃional. de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. etc. Art.1. urmând ca pentru următoarele 60 de zile.93 ExcepŃional. a unei rude/afin. Art.expres prevăzute de lege şi reŃinută în prezentul regulament intern ( acte adiŃionale. Locul muncii. 1. formulată în scris acestuia din urmă. cu respectarea prevederilor legale. Art. perioada detaşării poate fi prelungită cu acordul ambelor părŃi. ca de exemplu îmbolnăvirea propriei persoane (cauza nu trebuie să fie în legătură directă cu detaşarea în sine). informare.95 Plata cheltuielilor de transport. acesta să solicite şi să obŃină în scris acordul salariatului. Art. pentru motive personale temeinice. detaşarea se dispune unilateral de către angajator. Plata cheltuielilor de transport şi cazare se va face salariatului în momentul prezentării de către acesta a documentelor justificative. 1. de regulă.2. În primele 60 de zile delegarea se dispune unilateral de către angajator. din 6 în 6 luni. IndemnizaŃia de delegare se acordă în cuantumul negociat. excepŃionale (în măsură să-l pună pe angajatorul la care s-a făcut detaşarea în imposibilitate de a desfăşura în condiŃii normale activitatea. în lipsa persoanei detaşate) impun prezenŃa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea. care trebuie jusitificate cu o serie de acte oficiale. În cazul în care: a) prin detaşare se modifică şi felul muncii. angajatorul trebuie să solicite şi să obŃină în scris. va lua toate măsurile necesare ca angajatorul la care se va dispune detaşarea să îşi îndeplinească integral şi 26 .

b: concediu pentru incapacitate temporară de muncă. de suspendare de drept prevăzute de lege. acesta poate reveni la angajatorul care l-a detaşat. moment în care încetează suspendarea.50 din Codul muncii -pct.103 Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.101 Pe durata detaşării. Art. 27 .105 Salariatul care se află în unul din cazurile: 1. dovezi de plată a contribuŃiilor datorate bugetului de stat. ca măsuri de protecŃie a salariatului. la art. Art. şi poate solicita în faŃa instanŃei obligarea la îndeplinirea acestora obligaŃii de către oricare dintre cei 2 angajatori.98 În cazul nerespectării acestor obligaŃii asumate de către angajatorii la care s-a dispus detaşarea. Art. prin acordul partilor sau prin act unilateral al uneia dintre parti. -pct.la timp toate obligaŃiile faŃă de salariatul detaşat. Art. salariatul putând să beneficieze de alte drepturi şi obligaŃii ale părŃilor. fără consimŃământul salariatului şi în cazul unor situaŃii de forŃă majoră.104 În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului. celelalte drepturi şi contribuŃiile pe care le datorează bugetului de stat în privinŃa acestei persoane. Suspendarea contractului individual de muncă Art.102 Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept. . angajatorul care a detaşat va fi obligat să le îndeplinească el. la solicitarea motivată a salariatului.99 În cazul refuzului ambilor de a-şi îndeplini aceste obligaŃii.100 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii. Art. dacă ea a fost dispusă. contractul individual de muncă al persoanei detaşate va putea fi suspendat din iniŃiativa angajatorului care dispune detaşarea. comunicat angajatului în scris. extras de cont bancar etc. Art.bilanŃ contabil. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept ce rezultă din calitatea de salariat. ca sancŃiuni disciplinare. Capitolul IV.a: concediu de maternitate.).angajamentul acestuia că va achita integral şi la data stabilită în contractul individual de muncă al persoanei detaşate salariul.dovezi din care să reiese solvabilitatea angajatorului la care se va dispune detaşarea (ex. astfel va putea să solicite acestui angajator cel puŃin: . Art. în afara obligaŃiei prestării muncii şi a drepturilor corelative referitoare la plata salariului.

-pct. -pct. -pct.-pct. de suspendare din iniŃiativa proprie.1.Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a . prevăzute la art.f: îndeplinirea unei funcŃii de conducere salarizate în sindicat. -pct.c: concediu paternal -pct. legislative ori judecătoreşti. . -pct. e . structurale sau similare.107 Motivele de suspendare survenite în situaŃia participării salariatului la grevă şi în situaŃia absentării acestuia nemotivat vor fi constatate de către angajator prin proces verbal de constatare în formă scrisă. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.pe durata detasarii. în cazul copilului cu handicap.i: in alte cazuri prevazute de lege. 28 .d: concediu pentru formare profesională. 2.in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. fara incetarea raporturilor de munca. autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.g: forta majora. in conditiile Codului de procedura penala.e: exercitarea unei funcŃii în cadrul unei autorităŃi executive.este obligat să comunice actele doveditoare a situaŃiilor ce generează suspendarea. autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.h: in cazul in care salariatul este arestat preventiv. înregistrat în Registrul general de intrări ieşiri al societăŃii.108 Art. Daca in termen de 6 luni nu si-au reinait avizele.e: exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constitite la nivel central sau local. Art.h^1: de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele.108. c . până la împlinirea vârstei de 3 ani.f: participarea la greva.c: carantină. contractul individual de munca inceteaza de drept. către angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora. d . -pct. -pct. autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii.51 din Codul muncii -pct.a: concediu pentru creşterea copilului bolnav în vârstă de până la 2 ani sau. pentru motive economice.106 Contractul individual de muncă se suspendă de drept din momentul luării la cunoştinŃă de către angajator a declarării stării de carantină şi a survenirii cazului de forŃă majoră. -pct. in conditiile legii. tehnologice. pe toată durata mandatului. pe toata durata mandatului. Art. b .pe durata cercetarii disciplinare prealabile. -pct.pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor. Art.

salariaŃii beneficiază de o indemnizaŃie plătită din fondul de salarii de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Încetarea contractului individual de muncă. g) ca urmare a condamnării cu executarea unei pedepse privative de libertate. fără încetarea raportului de muncă. a si b.56 dupa cum urmeaza: a) la data decesului salariatului.pentru interese personale. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate. lit. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. în maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor. prin cerere în care să se precizeze motivul. pensiei anticipate.In cazurile prevazute la art. Pentru cazul de la art. la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate.108. in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale. de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva. d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Capitolul V. -este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situaŃiilor ce generează încetarea. de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii. precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica. ca măsură de siguranŃă sau pedeapsă complementară. h) de la data retragerii de către autorităŃile sau organismele competente a avizelor. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicŃia. Incetarea de drept a contractului individual de muncă Art. o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contactului. Art. Art. tehnologice. daca se constata nevinovatia celui in cauza.2. autorizaŃiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morŃii sau a punerii sub interdicŃie a salariatului.110 Suspendarea prin acordul părŃilor poate surveni în cazul: .111 Salariatul care se află în unul din cazurile de încetare de drept prevăzute de Codul Muncii la art. i) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcŃii.Art.1. pensiei anticipate partiale. pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standar de pensionare. aceste cereri vor fi înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri.56 29 .concediilor fără plată pentru studii . e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca. SecŃiunea I. salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste. structurale sau similare.108. în special pentru motive economice.109 În cazul reducerii si întreruperii temporare a activităŃii. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare.

Art. au obligaŃia de a comunica angajatorului acest act în maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.lit. orientare sexuala. Art.122 Este interzisa concedierea salariatilor: a) pe criterii de sex. ale cărei efecte se produc doar pentru viitor.117 Nulitatea trebuie constatată prin actul organului care este competent să hotărască şi încheierea contractului individual de muncă.a acest termen curge din momentul ridicării lui de la oficiul de stare civilă de către persoana abilitată. Art.113 Contractul individual de munca inceteaza de plin drept la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata.116 Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiŃiilor impuse de lege. enumerate în prezentul regulament intern sau / şi prevăzute în lege atrage nulitatea acestuia. de la momentul constatării acesteia.118 Dacă oricare din părŃi nu recunosc existenŃa cauzei de nulitate. nulitatea se pronunŃă de către instanŃa judecătorească competentă. optiune politica.115 Nerespectarea oricăreia din condiŃiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă. Art. Concedierea.121 Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.112 Actul prin care se concretizează retragerea acordului părinŃilor sau a reprezentanŃilor legali. corespunzător modului de îndeplinire a atribuŃiilor de serviciu. caracteristici genetice. varsta. culaoare.120 Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Art. Art. apartenenta nationala. Art. a căror cerere de reintegrare în funcŃie a fost admisă prin hotărâre judecătorească definitivă de reintegrare. SecŃiunea II.119 Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea acestuia. Art.114 Persoanele nelegal concediate. rasa. religie. sesizată de către una dintre părŃi în acest sens. Art. în cazul salariaŃilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani trebuie comunicat în maximum 24 de ore angajatorului. Art. etnie. Art. origine 30 .

falimentului sau a dizolvarii angajatorului. în condiŃiile codului de procedură penală” şi art. d) pe durata concediului de maternitate. c) pe durata in care femeia salariata este garvida. cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare. pana la implinirea varstei de 18 ani. fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească şi atribuŃiile corespunzătoare locului de muncă ocupat” el este obligat să comunice angajatorului.123 Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca. SecŃiunea III. pana la implinirea varstei de 3 ani. Art.123 din prezentul Regulament intern nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. stabilita prin certificat medical conform legii. prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. handicap. 31 . in cazul copilului cu handicap. Concedierea pentru motive care Ńin de persoana salariatului.61 lit. f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau. personal sau prin într-un împuternicit actul care atestă această stare de fapt în termen de maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.c Codul Muncii (inaptitudine) acesta este obligat să emită decizia de concediere în termen de 30 de zile de la data constatării cauzei concedierii. se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului.125 În cazul în care angajatul se află într-una dintre situaŃiile prevăzute la art.126 În cazul în care angajatorul dispune concedierea pentru motivul prevăzut la art. in conditiile legii. b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei.b din Codul Muncii „salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 zile. Art. b) pentru exercitatrea. Art. in conditiile legii. in cazul copilului cu handicap. c „în cazul în care. in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.61 lit. situatie sau responsabilitate familiala. savarsite de catre acel salariat. cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate.sociala. pentru afectiuni intercurente. g) h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical. apartenenta ori activitate sindicala. Art.61 lit. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.124 Prevederile art. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaŃii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant.c din CM (inaptitudine). Art. sub sancŃiunea nulităŃii absolute. d din Codul Muncii.61 lit.c din Codul Muncii (inaptitudine)..61 lit. obligatoriu. angajatorul are obligaŃia emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării 32 . în care acesta are posibilitatea de a-şi manifesta expres consimŃământul în legătură cu unul din posturile disponibile. 74 (1) a. în aceste 3 zile salariatul nu-şi manifestă expres consimŃământul si dupa notificarea cazului catre AJOFM. b) durata preavizului. după înregistrarea acestuia în Registrul general de intrare-ieşire a documentelor. Art. 64.127 În situaŃia prevăzută de art. salariatul va beneficia de o compensaŃie.61 lit.133 În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. în condiŃiile art. Art. Art. prevăzute la art. sau in lipsa acestuia prin regulamentul intern. conform procedurii de evaluare satabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil.b din Codul Muncii (salariatul este arestat preventiv .62(2). trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanŃa judecătorească la care se contestă.132 În cazul concedierii dispuse pentru motivul prevăzut la art.d din Codul Muncii. angajatorul are obligaŃia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Art. Art.). b. Art.129 În situaŃia prevăzută de art. concedierea poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului.61 lit. sprijinul AJOFM. -(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea.128 În situaŃia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante constată prin proces verbal acest lucru şi solicită.130 Salariatul are la dispoziŃie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului în legătură cu existenŃa posturilor vacante.preaviz care va fi notificat de urgenŃă salariatului.131 În cazul în care. în acelaşi timp. în interiorul termenului de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. în cuantum de un salariu de bază (la valoarea salariului de bază avut în luna anterioară concedierii). în vederea redistribuirii salariatului corespunzător capacităŃii de muncă constatate de medicul de medicina muncii.. decizia de concediere. şi anume: -(62-2) decizia se emite în scris şi. cu respectarea elementelor pe care trebuie să le conŃină.

salariatul va fi convocat în scris. SecŃiunea IV.65(1) Codul Muncii dificultăŃile economice. împrejurări ce demonstrează inaptitudinea profesională a salariatului etc. Concedierea angajatului pentru acest motiv poate fi dispusă numai după efectuarea cercetării prealabile.Sfera noŃiunii de necorespundere profesională vizează neîndeplinirea în mod repetat a normei de lucru.134 În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a salariatului şi va dispune concedierea acestuia. desfăşurarea defectuoasă a activităŃii.135. Art. Art.2.4.În vederea desfăşurării cercetării prealabile.1. Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului Art. trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanŃa judecătorească la care se contestă. Art.3.135. -(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea.135 Art. de la data constatării necorespunderii profesionale. de neîndeplinire corespunzătoare. data. precum şi dreptul de a fi asistat. prealabilă aplicării concedierii pentru necorespundere profesională.137 33 . întocmirea unor lucrări de slabă calitate. are obligaŃia emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice. cu respectarea prevederilor art. Art. Art. Art. convocatorul va preciza obiectul. a obligaŃiilor de serviciu şi pe rezultatele evaluării profesionale. sub aspect profesional. la cererea sa. iar desfiinŃarea locului de muncă să fie consecinŃă directă a unei din aceste situaŃii în care se află societatea şi să se regăsească în organigrama societăŃii. cu confirmare de primire. şi anume: -(62-2) decizia se emite în scris şi. anterioare.135. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.135.cauzei concedierii.136 În sensul prevederilor art. (mai exact aprecierea necorespunderii în muncă sub aspect profesional) şi va trebui să se întemeieze pe fapte elocvente. cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenŃă salariatului după înregistrarea acestuia în Registrul general de intrări ieşiri a documentelor.Obligativitatea efectuării cercetării prealabile revine şefului ierarhic superior salariatului în cauză. 62(2) şi 74(1)-a din Codul Muncii. ora şi locul întrevederii şi va fi înmânată salariatului sub semnătură/va fi expediat de îndată.În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susŃină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaŃiile pe care le consideră necesare. sub sancŃiunea nulităŃii absolute. prin poştă. transformările tehnologice sau reorganizarea activităŃii trebuie să rezulte clar din actele societăŃii.

într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. d) din Codul Muncii. b) cel puŃin 10 % din salariaŃi. în sensul prevederilor art. dispusă din unul sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. Art. a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităŃii. 4 34 .142 Decizia produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Art.74(1) a. c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate. se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. 69 alin (2) lit.c din Codul Muncii. numai în cazul concedierilor colective. conform art. b) durata preavizului. fapt ce nu permite acestuia să îşi (65-1) Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă. SecŃiunea V.139 În cazul în care angajatorul aflat în una/mai multe din situaŃiile prevăzute la art. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 100 de salariaŃi. şi anume: (74-1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea. aceasta trebuie efectuată cu respectarea procedurii prevăzute în lege. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi mai mult de 20 de salariaŃi şi mai puŃin de 100 de salariaŃi.b. a unui număr de: a) cel puŃin 10 salariaŃi. Art. determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăŃilor economice. Concedierea colectivă Art.141 Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. dar mai puŃin de 300 de salariaŃi. (1). dispune concedierea colectivă.61 lit. prin decizie a organelor competente de expertiză medicală. c) cel puŃin 30 de salariaŃi. 65 alin.65(1)4din Codul Muncii.140 Persoanele concediate pentru motive ce nu Ńin de persoana salariatului beneficiază de dreptul la un preaviz de 20 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenŃă salariatului după înregistrarea acestuia în registrul general de intrări-ieşiri a documentelor.143 În situaŃia în care în perioada de preaviz acordat persoanelor concediate în temeiul art.Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva. Art. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 300 de salariaŃi. 5 Prin concediere colectivă se înŃelege concedierea.685 din Codul Muncii.138 Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficai de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil. Art.c( în cazul în care.

Demisia Art. se concediază soŃul cu venitul cel mai mic. .147 Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a voinŃei unilaterale a salariatului prin demisie-notificarea scrisă prin care salariatul comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă.d ( în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat). Art. lit. formulată în scris de către salariat în Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor.) şi art. 35 . dintre cele prevăzute la alin.145 Această ordine prioritară va stabili.salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la cererea unităŃii. după împlinirea unui termen de preaviz.măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii. sediul. sau. Art.148 Angajatorul are obligaŃia de a înregistra demisia. se va prevedea ordinea prioritară în care se va face concedierea vizând: . Art. Refuzul angajatorului de a inregistar demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.146 Controlul şi sancŃionarea concedierilor nelegale sunt realizate de către tribunalul în a cărei circumscripŃie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinŃa.65 ((1) Concedierea pentru motive care nu Ńin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă.2 din Codul muncii.îndeplinească atribuŃiile corespunzătoare locului de muncă ocupat). SecŃiunea VI. pe bărbaŃii văduvi sau divorŃaŃi care au în îngrijire copii. precum si pe salariaŃii. . . Art. luând în considerare şi următoarele criterii minimale: . (1). în momentul comunicării acesteia de către salariat. pe întreŃinătorii unici de familie.salariaŃii care îndeplinesc condiŃiile de pensionare la cererea lor.67 (SalariaŃii concediaŃi pentru motive care nu Ńin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaŃii în condiŃiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil) din Codul Muncii. cu excepŃia cazului de suspendare pentru absenŃe nemotivate prevăzut la art. contractul individual de munca este suspendat. bărbaŃi sau femei care mai au cel puŃin 3 ani până la pensionare la cererea lor.salariaŃii care cumulează 2 sau mai multe funcŃii şi cei care cumulează pensia cu salariul.dacă măsura ar putea afecta 2 soŃi ce lucrează în aceeaşi unitate. art. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.51 alin.măsura să afecteze mai întâi persoanele ce nu au copii în întreŃinere. (2) DesfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. .144 Prin notificarea intenŃiei de concediere colectivă înregistrată în registrul general de intrări-ieşiri al documentelor. după caz. determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestiua.

152 În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaŃii asumate prin contractul individual de muncă. e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări.150 Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau.151 Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului acordat în condiŃiile legii sau la data renunŃării totale sau parŃiale de către angajator la termenul respectiv.81 din Codul Muncii: a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă. proiecte. Art.Art. cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. d) în situaŃia în care este încheiat în temeiul unor dispoziŃii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă. pe perioada mandatului.153 Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă.154 Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi încheiat pe maxim 36 luni. d3) angajarea pensionarilor care. d1) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. d2) ocuparea unei funcŃii eligibile în cadrul organizaŃiilor sindicale. patronale sau organizaŃiilor neguvernamentale. contractul fiind denunŃat unilateral de la data stipulată în cuprinsul demisiei. care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplineşte condiŃiile de pensionare pentru limită de vârstă.149 Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Art. programe. Capitolul VI. în condiŃiile legii. Contractul individual de muncă pe durată determinată Art. cu excepŃia situaŃiei în care acel salariat participă la grevă. Art.155 Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu contractul individual de muncă pe durată determinată nu va depăşi: 36 . dupa caz. Art. de la data menŃionată în actul ce constată denunŃarea unilaterală a contractului individual de muncă din partea salariatului. cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie. respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. durată care diferă în funcŃie de încadrarea în cazurile expres şi limitativ prevăzute la art. pot cumula pensia cu salariul. Art. b) creşterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului. salariatul poate demisiona fără preaviz. c) desfăşurarea unor activităŃi cu caracter sezonier.

după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă aprecierea corectă a stării de fapt şi va purta viza conducerii societăŃii. . concomitente şi ulterioare încheierii lui. Art. în conformitate cu atribuŃiile stabilite în fişa postului. Titlul IX. salariaŃii angajaŃi prin contractul individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante.161 Sesizarea va fi soluŃionată şi răspunsul va fi redactat în termen de maxim 30 zile.156 Angajatorul este obligat să informeze printr-un anunŃ afişat la sediul său. sau precizate în cuprinsul contractului individual de muncă. Art. Art. pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.160 Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări – ieşiri al societăŃii şi va fi soluŃionată de către persoana împuternicită special de către angajator. la momentul vacantării acestora şi să le asigure accesul în condiŃii egale cu salariaŃii angajaŃi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.5 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mică de 3 luni.30 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mare de 6 luni. .. orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziŃiile Regulamentului Intern. Art. prevăzute de lege pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres în prezentul Regulamentul Intern. Art.159 Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la cererile sau reclamaŃiile individuale ale salariaŃilor în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă între angajator şi angajat cu respectarea prevederilor Regulamentului intern de către angajaŃi care vor fi comunicate acestora personal sau prin poştă.45 zile lucrătoare în cazul salariaŃilor încadraŃi în funcŃii de conducere.158 În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său. Art. Procedura de soluŃionare a cererilor sau reclamaŃiilor individuale ale salariaŃilor Art. în scris cu precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale care consideră salariatul că sunt astfel încălcate. corespunzător pregătirii lor profesionale.157 În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă pe durată determinată angajatorul are aceleaşi obligaŃii anterioare. .15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă între 3 luni şi 6 luni.162 37 .

a căror listă este prevăzută în anexa nr. acesta va fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaŃia de îndată. în următoarele modalităŃi: . data prezumtivă a naşterii. în situaŃia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în termen de 2 zile. însoŃită de o cerere care conŃine infirmaŃii referitoare la starea de maternitate şi solicitarea de a i se aplica măsurile de protecŃie prevăzute de ordonanŃă. va solicita angajatorului în scris măsurile de protecŃie prevăzute de lege. 1 din OUG 96/2003. c) salariata care alăptează. recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi/noapte.prin poştă. sau după caz a 63 de zile ale concediului de lăuzie. . b) salariata lăuză. Art. precum şi în condiŃii de muncă insalubre sau greu de suportat.163 În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame. lăuze sau care alăptează.165 Pentru toate activităŃile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenŃi. completat de medic. sub semnătura de primire. procedee şi condiŃii de muncă. cu specificarea datei primirii. Titlul X. dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut. cu privire la natura. cu participarea medicului de medicina muncii. la reluarea activităŃii după efectuarea concediului de lăuzie. anexând un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist.personal. va depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – document medical.164 Salariatele gravide şi/sau mamele. gradul şi durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea şi securitatea angajatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi pentru a stabili măsurile care trebuie luate. lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel: a) salariata gravida va anunŃa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate. protecŃia sănătăŃii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale. Reguli privind protecŃia maternităŃii la locul de muncă Art. documentul medical va conŃine constatarea stării fiziologice de sănătate. angajatorul este obligat să evalueze anual şi să întocmească rapoarte de evaluare. anexând documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia. care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile.După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări ieşiri. va anunŃa angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare. 38 . angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena. sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Art.

constând în ore libere plătite salariatei. Art. numai dacă solicitarea este însoŃită de documentul medical. pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile calendaristice. anterior acestui moment Regulamentul intern nu-şi poate produce efectele. în situaŃia în care rezultatele evaluării evidenŃiază astfel de riscuri.169 Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaŃie de risc maternal. care se afişează la sediul angajatorului. pana la implinirea varstei de un an a copilului. la intervale regulate de timp. pauze şi amenajări pentru repaus în poziŃie şezândă sau. Art. 166 Angajatorului îi revin următoarele obligaŃii: a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea.167 În cazul în care angajatorul. b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăŃii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut. salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. Art. în timpul programului de lucru/ să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic. nu poate să îndeplinească obligaŃia prevăzută la art. de către medicul de familie sau de medicul specialist. fără diminuarea drepturilor salariale. pentru mişcare. când starea de graviditate nu este vizibilă. în conformitate cu schema de personal aprobată de conducerea acesteia. în cazul în care investigaŃiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru. f) să acorde salariatelor care alăptează cel putin doua pauze de alăptare de câte o oră fiecare. din motive justificate în mod obiectiv. în întregime sau fracŃionat. 166. DispoziŃii finale Art. dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaŃia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. la recomandarea medicului de medicina muncii. Art. d) să modifice locul de muncă al salariatelor care îşi desfăşoară activitatea numai în poziŃia ortostatică sau în poziŃia aşezat. e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaŃii prenatale. după caz. care va elibera un certificat medical în acest sens.170 Angajatorul are obligaŃia de a-şi informa salariaŃii cu privire la conŃinutul Regulamentului intern.Art.168 Concediul de risc maternal se poate acorda. respectiv. care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Titlul XI. c) să păstreze confidenŃialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunŃa alŃi angajaŃi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă. Art.172 39 . astfel încât să li se asigure.171 Regulamentul Intern se multiplică şi se repartizează astfel: câte un exemplar pentru fiecare compartiment organizat distinct în cadrul societăŃii.

în baza modificărilor prevederilor legale sau la iniŃiativa angajatorului.176 Prezentul Regulament intern modificat si completat a fost aprobat prin Decizia nr. 6.174 Orice modificare ce intervine în conŃinutul Regulamentului Intern.Angajatorul are obligaŃia de a avea în permanenŃă la dispoziŃie un număr de 3 exemplare. 4. 3. 8. derulată în limita prevederilor legale.04. este supusă procedurilor de informare stabilite în concret la articolele de mai sus. crt. Art. care pot fi solicitate oricând spre studiere de către angajaŃii societăŃii şi a căror punere la dispoziŃie nu o poate refuza.2011 a directorului general al SC Alpha SRL. 7. 5. 10. SC Alpha SRL prin Director general SA * Am citit si voi respecta prezentul regulament intern Nr.173 Persoanele nou angajate la SC Alpha SRL sau persoanele detaşate la SC SC Alpha SRL de la un alt angajator. 2. Art. vor fi informate din momentul începerii activităŃii asupra drepturilor şi obligaŃiilor ce li se aplică şi care sunt stabilite prin Regulamentul intern. pe baza de semnatura. 3/28. Art. Art.05.175 Regulamentul intern intra in vigoare la data de 02. Nume si prenume salariat Data luarii la cunostinta Semnatura 40 . 1.2011 si va fi adus la cunostinta salariatilor. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful