Sunteți pe pagina 1din 64

o.rtr.I.Ior rrotrl6. vltlt!t., D.!ttr .prllhrl .cor{ir tr tECro.ro. h !rD! . rcllurrt d. c!!o.lLr. !l p.rtlr !.tgur.!.. ct prr.onll i,ahrlc d. I!!I!

I o.ap!t.!ll n.c.!.! ooDduc.lll arupurllo. 6. .tud.rtt. grlor t|rgrotl.,proprDt., r.cd.rdrr. prlrbil trbu!t!llr.e tof{t 0t corllrulor[t rucrlrtl d. !al! iUr p.rl.. clillolllor .1. rtat alorll. al naot bln pt'trtis. P.rtn tost. !c.a!.! 3. rllEc rulturt .ril6lp.t.,
c.rtbr

C.Dltold I
CBIrRAI,B fEIIIOELECTNICE

C.!t!.le.I.ctr1c! ..!! ur srosDblu d. utllBi.' lnotaL8ltl prloBr! tr .n'rAl' It !or.t.!cltt l. c.r. !. trsnslordl o .n.!at. In c.!1ra161. t.!Go.t.ctllc! Bn'rgle prtrlrl "tc 'n'!916 t.r!!el Db!tnutl Pri. sr.I.reo eorbuottbilllor' C'ohot'l' t'rro.I.ct!lc. .. lrpart La ltndul Ior lD: -..ntrlb co abur: - cu cotrd'n6atr!' ootato prtcuriut cTE' gl .616 olotl|c rursi 'n'r8{6 'ItclrlcU; - d. tornoflcorr aolat' CET' cs!' IIt!64!l attt n!81' 6l'ctricUr ci! tt t'!rlcl; - c..trsl! cu turbtoo cu 6at' (cTtl)i - c.rt!616 cu rolosr. dl"'I (CDS)' trantDottabil!r acett tretporr Degt .D.!814 .I.ctrlc!'!t' apro_ .rt. to.otii d. Dl.r6.rl c6!o c!"c cu dl6tbnlu' Dt lcea tn tI 'ritl'' El c'llrol"bcDI.r6o Drlto! c.ntr. d. con6ur llobltl' trt.!. olsEd Buoureitl, csPltdJ'I tl c'l lel r'r! c'rtru tndo'irlal .I tlrtl, Fprotluil un hPortlt ctr|utstor'! fllNl tltcl no"ar' atntf'_ c.ntrol6 il. rare Du!.r eg"at' lt rssh'a o!igt':lul' Ac"t' 1. !ftlr..o tr ac6Ult tl|P gl tstltfac'ro cu '!'rai' triicl ' dtGt tt!! c'n!!sl6 tl' t6rrollcster loc.t!.rll.F 9l s olor lldr'lrll' d.o..blnd tD pF.t.rt tr.l c'rtr'lt Princlpal6 - Buclfotl'l-Sud' rlo! Esort.0!l-Y..! l Otorls'Ell _ l ur nul! d' o'rt!41' |sl cET PiPtla' cEI D.rt pl.lforDl. lrdu.tllal!, c' cET 2t Aoguttr D..obl.r. .lc. P.lttu Prclu-a!" itlfulul dt c@!u' 'l'ctlic 'rl'h cDE tr o ctc l. Buctr.ltl-gud gt e ttttt6l r cDa ls lllsr't'

r.r' g.!!!lell-!!l-!

^ulorll

-rP[at.r.. ruEcllor! - sprorhstiy r.5 aat r . irrtatatl. d. tulbhl cr aato. D!!!ol!ar.s hp.luoar! a c.Dtrel.lo! hlillo.tcot.lc. cu po.lbllltlll d. pr6luare 6 rirfurllo!, c. E1 cono.la d. blilroc6rborl, lac c6 ln Dr.r.!t c.DirBl.l. tcrrlco il. vtrl .l rr rs! f,i. foloslt. l! Eucor.qt!, d.cl CDE tL Clc Fllst.t au folt co..t., l.r CTO Brcololtl-Srtl ..!. llfitl tr r.r.rtl. h unlt.rll erl .. v cor.lrEl . roul c.rt all d. rsr. Drt6ra h $ra l.olr..ul. r,2. g!!!Esl-e--s!-3!lj r.2.1. lstll4!_araqcl3 Inlfuclt 39! .ti!86 f'.ul, I. th.lalclrtl. q, ubur utl.r.a trebule sI fl. .rt.tDlr c!.cr.a clldurlt 6. La galolo d srd.rr florblnll le fluldul dt tucru flctndu-.t pFlD .upF8ft. ..tatlc.. Adcari,a l.Dur. .rt.t.rl. . drt rat$s.!. prl!.lp8l. h..rlal.! : o.iraql (t.n.r6!artll ds ahr), tr coto !. pr.drc. ebutul h .chirbul cll.6rrlr. .Lrtoltai,6 pftn ard.r.. corbrrllblIr{Iol lr lsorr ' urr.tlm, ln cdrc lbutul .a il.itlDdri ptocuclnd lucru haanl.. P6!tm utoer. r6pr6|!nt tt ! !ch..al.t ln!!.trlltlor.. f,oLor.!6 ..r. cml.DtloA.l.. t Dtlonh: c.lalrro !I d. rbnf (t! caloi!.!r) conilEtl d. .Dl (h cLloFlrv6!d.) (t! cqlo.l! elb..tru) E6rducll d. ..r .oilucll d. g!r. d. etc.r. (lr oul.fl:G.l.Dh corb!.tlbll (S cdodtallb.r ta 4.r., r.atu
/a plcurl)

3
;,

f;
fL

.uDr.!rc[

!a!

o.r.r ar .ugr.lrcllrltot

lurblnl .l.pll

r,urDllE cu

pllrl r.tLablll

hr Y_
.J.o!or ct .blr
a&cto! oo rDl

pr.ticllrlt.r !a

.rtaata.

,!.!.rcllrlto!

d. .rpr!t.!I

-7
-6.!!hl .nl!.r.ll

--t

g.!.rrrtor.laotrtc
POTPI

rT) \_t-l
/h. 1ty t

+-

!.p.rstor d. glcl!u!l oell


ala

-a-

Fla.I.l F.t.l. cLclutut.t.r:


(YIB)

cdtd.!.ai

-EF-

r.ailt cu t!chlil.!. f.Ptdl

-->(--: rmlll

r.ornlc: d. !.itu..r.

l)IDcurlr. lzoba!! AECD tn caron , s. prt|lcts ollduldl ql - to-tq - blta aABCDd.l ?) D.irt^n.r. lz.ntlor! DE tn.!,rrbi,Dt. S. produc. rr
E 1o_ict = Erla a,BCDBFF|A,.

tucrul

=++. -SF _!- -{

v.rtll

cl.e.tr d. r.ltn'!'

ri 'tro'f'r' "'o"tr' r.2.?. ut.rd. llrt.Lil.l cc 'bsr C.a t .t.Pll lD.td.tl. o! 'brr

crDrtrd'

t-c.ttno:l i 2lcrblbai

Pttlt 'l'i'rt'l

,-cor6.!.6!ot i l- rlt|'rt cIcIuI !.o!.tla rl lo.t.l._ ll.l ..t. .ldcl aaolb. ctpfl|. btra ilarl l.o!r' tl do l.mt$P.. ^rItE al ..t. rlartrt tr llqtd.l' !-3 tt t{.

ci !ttr. rlc!. p!ot.drlL., dtllrugrnilu-l. .uohta d. tntrar.r D. ao..o orti[_ t6tos tln.It nu tr.but. .! d.p!easll lzt (.tc.plfomr r.ar). t) Cohd.nl5r6a irob.rl Ef tn cdndlnlsror, S. cld.srl olt!. .p. lt. rI.IF. crlAuB r.ztdE6t!: lq2l . tct _ to . arta lfEdai 4) Corpro.t. t!.ahoDtl ir porPl, p.nt.u ! !.t!troduc. .Dr lt| c.rar. s. ad.u.I lucrul !.canro Itpl' 1.- t! E s.ls lrAfFr^t,
R.'!it4r6n!u1 ctcluluti

D. rersr..at c! 1a latrtltut drlttnd.rtt sDuul t.trt hrlr t! ll'ns ur.d!. ptclturtl. d. br! lov!.o psl.r.Ir

obtE_

, rlr . .=_. l qr l qr -t2 '

'

..r.;6;-

'

0-

,:r--;r-' rr -!

IO-r

c!Idu!t. ql tl q2 p.! ll F9t'6!6n1,'ie El DrID srltr. ur.r ilF6pi.unahloil 6chlteI.nl.' . c&o. trll!ln. r.pretlnt! irPratura .6dt. a .'otull6i r!.P.cl,ivo r qI . A s. T , urd. t !- t!+.ratu!s r!dl. .uporl.arli

q2'as.Trl , ud. IiI - t.iP.r6!ur. r6dl. Lnl.ri.'!I.


Dro!

'l . =L -TD

_:!!

P6nt.u ! rIFi rsndanntul' tr6bul. DbrltE trperalura r.-

dt lup{rloer! gI rlcgo!6t[ t!rp.ratu.3 r.dt. lrhrtoa!!. !a Poete ?ac.: a) prh rlfi!a prahnll rbllulut d.oar.o. c.gLe t.'4s-

rsl[reils llorblf.i b) irlr 1,6!P.retura il..upralro.itllr, ctl ral rldlcatll. r.ntnr a nu lotolt et.l rltt.nltlc la .uprahclltllorr !! Pr't'ri la cslllr r.lPecllt t65oc !. Illll,oarl t.rpietuFa I. isthu '?OoC la turbl![ (co !.ndlnlB d. ttoocr. c) luprEtncllttts tt9lt.ltl . bErulul (fla'l'2) : duPI e il..glsil.r. p.r!16Mr turbfurlr .b!t'ul .61. tlh rou coatlut 1' c6iaD 9t !.!rtrst!c!r.!t! DtD! I. o t.iP.raturl .Prothattv 'asll c!

rla.1.2

ll.r r (p!oo..ul IP).i d) p!.tnctl!l!.6 r.ar .latlrl . ap.I il. .ll..trtar6, aillcl Dr.lacll!t!. c! aJutoNl clldlrll !orl6!a1. . sburulul c.! !-e d..tln. il.ja tn turbLn{. Pontnr 6 put.a tra!.!lt. c[Idurs ap.t, .burul trebdl. .l 6lb! o t6rn.rslurl 'sl ror d.cil, . 6p61, d.cl tr.buft ertlsr dli turbln! lnslnte ita d.ltlott.r6s !ocsl!. locul .c..t. p!l!. n! au d. .rtldA.re . aburulul !. nur6!!. !f!!!i rantil. d. r.alar.r d. Frlz. n!F.8t6i! sBu f1*.. Abultrl d. I. prirl 6. tfl'lt6 tn.chltuiur. d. clldut! dnullt trltccllllldds P' t! !aF! lbur'rl 6. coniLE...llr c.alttril !lIdnrs aD{l. Pll| .ttr.8.r.a br lql laInt. d. dc.tlrd.t.a iotallr 6. pl.rd. llcfr r.6.nlo' .. !.iluo. h .chhb rls. 1.r. collurul d. oorbu.llbllr ops lEtrlrd tr oar.n ?1.J. coldl. P.dtlu | !.tlu!! pl.ral...a d. lEcru r.c6nlc pr.tocrlzlr.s r! fso! tn trlDt. tn ral ru1t6 Protnclltltor. roEtst. 1a srl.r rolorind rbur il. prelluD. dln c. li c. r1 tar.. LE r.urbl!. turl r. sJunA L6 ?-e Prlt.. coborlr6. t.rp.raturll i.alll lpf.ll06!. s. I!.Llt6azI folo..ro con_ pFh coborl!.a pt..lunll flual.' Ir.c.rt.coP.. d.n.rtoa.6l. cd!. .!..rtl tld l! l.glroa 6lr !urbtn!. coDil.D6olorrl .ltiYF.otpt.rt'.lrl. !I b1!. rlclt. lnlrlnil rr .p.ltrl !.c.r .bsrul 6. oaad.a...!l rlc!.rtadu-lt rollrul d' n gol' ur vtd p.!!tEr. ln r.rt d..11 d. orii .. cr..!!I..tf.I .rnltul ccnd.lrlcrrlrt .. .nl !!u. tr.tar. d. rltut.ll. la !.._ D.r{tor. r.696ctltl (P!..luD.a Pr) !t !.t DIrnrD. Plll D..!48.1rrll. D..l Dc'P.+P..!. P.rtr!. av.! p!..1@. rl! lil llclra.ie n.c..ar: 6..
I

El

.ICJ. - 3n .{ roduoE Loip.raL!fB dii ooEdinsgLo. print!_a r{ct!e ctt Eoi bunti, doci spl clt troi r.06 !i cu d6blr MD., dupr4fatd larc d. oahidb de cdldu.d gi cir lai cuFst.Ui - o{ 60 raducu p.4sjuneu aorutut, eltlintrdu_} coaltnur cf !..,@Ftr il. a8r - a6 o!,1asi trn 4lo4ror cq sbu! 6au ou
"r'1.

-1t

a i:rzudriui nu r,..bui. ult continl gar6, cdc! oc6rte..clDdeszE c.2e\u1" D. scooo sotu nccossr6 d.Ad1616 dp.i. 5c I,iioraiiL! oulenuiL dog+,:,r0:r lerelcE! bszrtii ! feprul ,o! prlD iidr!,,r I ndlbroj.litdr, r:rezDl /rr tx .p6 3,rA.!o rru1t, Doci sp4 va r,robuj l!.!l!it.{ c'r E,jtr1.rul D)u!utDi ptrjl aFiospe dc fi6rb6!d. Crbl,ij^tiit, oprJruile $ Ioa tnt!-o coloe! . ",pi, .f.. .a.r,/1 rn -,u." "F,: "" inr.rnrtrc! r! prrrqca de suo !1 aburul 10 bar6.
ApJi rl4 u11d,.r LBrd

'

'i';,

i:orL.r.u o

nDo.4(13

Diiri ruprdoLs dE conLdct a9a-abur h n1!D16, din rq16r th t616r,

ubrrrf r,r,rlersldd curnurf dEcEDdon( d.


Fig, 4 aiitr, l' sud 5B svacuearU sszelo tlprounI ou o csitiq,r.! .re abur" !a ir-*t61rilillc rerr, an6s1.cu.l obur-EAEs t.6c6 plirtf-rr: r.llciior I utrd. qlDiut djr! sEEsLoc d condshsBEUI rcuperltDa,r :,r lfa !?i 4nl0rr. !.s!.ci,iyEr coloans do ddsalso ..to oteraui t;r rrr trra.ro. 1i1 .6fd !B tnor.rua,lltar6 dpD doasrhL!i Ltr i i! ilAti.ilr s,di 6 i,i'!ln oLus gi a rtraararr dhi6lo! Ir.th LDjoclj. d. hidrstlDU {li2il2l, injectis aAotEdu-6 ilo oulcsl tnojnt.o ri dE allR.ntaro I'r zedclea thbungtUtll'Ii !:EcBuluI '''{rr do .udaLo,: nrrr!o 6FA g] hrdra8inlj.
I "2,l. s:trR"nt.rl" h.nrlonaL. cohduc ls o corpllar.a 6 tnstslsrl.l, L!lrF,,L!Nrl11 lf D con!.E]Ua ccudtnoeslo pnroDqndu-so cu lrn flatr-

a)i.'.) oohd.isDtul din:oliririnlDrrt ,63te freluat, d6 lorpa d. )Lrd.,'D! 4 c!!e cr3] ,zI rro ri rr jD n3cs6rd pen{au ca epo 5A po6lll ci6cto!uLul ,,junAd FtnU 1e il6A.2... Apr :'i.,,, prin prclncllritoNt (,:ol.e cdbnardo."ii riurul cc r lur.rt, tn sJeclotul 12) 9i prlD ,ri h!]t4 lro'tdlllzrLcr]ic n! J lAgi1 !.iFiuna 6 1!6dcELBl, P"P), ajutrd jir f,1ns:l tn $oLnnda itsgDzfi:rui /. lln 16rirvonii d.garofuL\ri apd ste !reluotd d. poEpd da , irantar I drr !i,,Llzena,:l )Lfi.i'ul:d 'trslln tc4rar! lDt.Efli spl ,r ca2an, d.ci .ir.rri],tr1 i]! d!)g po6t d n-iindntsro ssto circuit ,i)6 tric4 ,)ri! f i Er}t. prclrcAlel1od"4 d. lnal' lD'.Itl{ rae$ii;r ! pr-Bi,s6 g(preEcrtr's! !ilPi ti sjdiris 14 'rszsnrl I. Ih c8z d6 d.dtai!r d l)t}]-rfil!)r )aLr iinilrr l)}irtrr:r!r truor !lxftal do osrci!!t ,i9-,-'rllr !r6t. ri 6a,r-iie !xir1 balA r.ce 10. DaeDzoru1 |Iebut. e1lrltat, c\ sb!! d( l!:. ilu!: c4!rL6rlA iriih rddDctDrul ds p!6Elu.n6 lI. a:luclai lD p!f'lcalrltost l,rrt n ren.lsnr:-ea !lq'1.!rr..E:r r!ur'I j9i,-(].4,rl5-.\.q-tq. ,14!q. :-! tlP-E.r .ondonoat!*tuL 664uhdar .. .drra,aE 1^ i'rrri'l|r rlr}.i:: r llo. lrjuL)rjl!.i jE dnAdtor' La PJ!_u!l .,oLl.rrr.tqL dD 'lcrnj!rh :! ' r''r drl ii 1)1.1a ':i !f,itri6 lr4\ r:dndsn.atof

..u r!i. lE6l d. . torgl d. r.olrcul.r. !l htroluo tr clrcultul oond.n.!tEIul 9llnolpal. lF a. rlclr. p.nttrr oonil.nlator ..!o lthlll d. prDr tl. clr.ulatr. lt. 1"2... !$!94!AI!s !rlt.t.' rlrin. o c[lilor! ltrldu8u Co tot. .n tl.rlrll. hportantl car !. a.d..!! t! r.dl.I sDlsn! (cu aPe dt r!cl!.). Pentr.E drlrlo ic.[orloltltll s. poa!! loloil ac.$tl c!Ldur! rorldrall ln .copurl dc lnclllh.' l,ltraroa corblnau il. .r.!atc .I.ctrlcl tl tcrrlc! ,a ar.tt. t.r.o!ico!.. S. d.o..b8c: - t.triollcar. urblnlr ctna c[dur. !e lolo.ott p.ohu ln!l1itr.! lrotll.lorl - t.Foflcs!. lldustrl.ll, ctud o[itura ..!o foLe.ltl lr
i.hroLoglc.. D.tlgEr alldurs lrhrl. llvrail cu o l.rp.ratur6 coreBPEn_ rltcsro c.6a c. rac..ltl ortreg.r.s .butul'rt diE turDln! ci o Pt Preaaa

!r$

eo"L' lutbtnc !u d'cl P'otiucllE d"nor_ rr, i,rf,a LliJ4ri! &{utrct clbd fs c'r' clldq!lr t'rrlc' 'Ac"tt rulbin' ' fo_ a1" r. i,.:.b .st. tNrc!lE acrconaurul r, ".fc !1. atol P.r,trq trqoftcsr' tldustrI6l!i (ft8'I'?) la h) i{r'ntn. cu con'ttrsot!e tl p!1" !'816biI' prln P!t!!t lDr r'!lul -,.'L r t,,rLo din Ebdr 5' ert!^ae dlq tublo! ttgl' a ,r. dtrrtlndo plD! Is Prdrunoa condon6Atorurut' P'ntru Putct dobltul 6rtrss' lGOls! dupl Prl!! t' P!6ttd' priun p...ter co!. oullsu sbu'ul 6! latl Is !6. r..cors rn oer$tea ds dupl pri'! 6' !sc' ptlntr-m orgor d. ralo!' ' p care 11 tor d.nu.i lenill ite prlzrc' cu ctt vP ' lnchtd6 , ls. ra1 rutt sbu! la prltu' r
B aL

"uc1:&i

d*et a !a6tsIs!lt l'rttn!'

Dot

rD" fi tu.bin. cu uns 6bu

douE

prtuc roa16bil6 9l cod6q-

,lor. !ls!l! !lillcal,!: - D.Dtnr t.ltfleroo ube!! 0,5-..2" borl' PFslur.o cr..clnll 6lnd t.r!.rs!urd i.ttlului a.blsDi .ced.i - p.ltln torr6ttc6rEs lrd$.tlla1l' lrEt obiluit! Pr.slui d. r,.. t bsflr 8.'.I. b.rt Io...I5 l.!t' ' Ac.!!t.r tr d..ltl latr.!uP.!.r d..tlnd.tu sburulul' Pl.rliritu-.r lucnrl r.o.nl.' ibr P. .r.arbl.l .cororl.I r.tultl . hportsnt! .clil.ro . o.onr.dlEl tot t d. cduatlbll. nrrbln'l' strt d. conrtnrctt. lP.cl.tlr d.o!.bhd! r) turit!. cu coltrapr66tua. (fts.r.6) ' r! oEro .boftl .. tr al! b .t.c!ar6o retlalli P'oaiue8t. Prerluo.r Dt'6'arr D.s fllaLl ! r.lltll t.nollclrll. R..ultl satf.l o iurblnl cr d..tlbr.l.i. r.ilu.lr tt.ol o turblll .cu.tl' 1'ftlnl. t!!blD. rr .!. ooEd.r..to!' rlcl r'tol'
P

.r!r. riu iu prlte 16AlabrLo ql contrsprssiunc' dirc! aDut' Ponxru tsrr.tlca'es tndu6trllE ! t'irlt' slll ln lnalots t,r,l!nrJt cc.tt61le ttd iorroflcor induBtrlol! e' cEI 29 AugusttPentlu r,,t,,1NlroF 66u ln aFropieroa lo!' A6ifs1 tlnt corbinaiul d' rd,,,' ,1itr .jfrul uzttIor 2l auau6t' cET Plpla P'ntru o t'ch crl I3 r"rn. (rL{'! lhttrbiena PtEtru labflca it6 aav'1oP6' -.1,'. I i il!t!1i"6 Rolls te' clldurit 3s !ac' Phnrtat to"oflcBrea urbsolt i!drsPoltul boLlero' adlcI ,- r.lo,orLLr rp61 d4 .r's' Acsos!s eBt lnclt!itl tn vecldltst' ntot. nclrlehatotE il' clt'tur! dert ag6zete l! i[edl'ta t6rdotlc6!0 urbanl 'u - ',,,1,iD.t. tR 6blo6I lsrll' tutbln' poniru (tiA'l'A): Prlts r,'!r r' {', dLr4st6 la 1nt6'val d' citsvs lrePt' palllsl El le ,. ."r,{y'.r," rslrletl gi'ftotul r6grErli te t'drito sbu! cu pr66lun6 i d'ol l'6o_ | . I ." -,,t {.io{r'! l'- . P.l.e Pl 1_1i!'s'l

Ig,I .6

-I/tIncll.tfda 6p.l !. !!c. ln douu bo1t6!. tru.rl.t.t bou.rul tl. bsll EE aLld.nrat cu abur .ai !.c! d. Ia prlra r.rl6tl P^ at Doilonrr d. vlrf BY alhe.taL d. Ie E lrs P.. luEl .tsci clnd ..tJrc.sErl rultt cllilurl, ln prload.l. fo8rto !6cI .. fac. o lncultlr6 ruplhonLalil 6 ep.l tn oitab. d. Ep! fl.rblqto
(cAF).

-rrL. c.atril.I. d. i,.rroflcDr. lndu.trl.l! .. tntlln.tl. obt!nult .t.t.Gul cu borl col.6tor.' lncludr p.nts ltaiar.6 d. abur (rrn lrtE. (tls.l.1o). s. pr.r.d. !d.!..91 qD @rin o. r.z.r{1, le! 9.ntru 6 a.iauro contlnult6teo till!.otl,lll concurotorllor te!|icl ls c! d.r.e un6l turblD... p!rbd ln.tale tll d. riluc ra-rlct r IRR. 1.2.6. circuil,.t. .!ctnd6.6 aI.
c-qEsr-g.!

Ftg.r.a

r.2.5! bE!'Jgrs-suc!-.!cr!!s! D. oblc.l c.Dtials trc rsl rul t. c.!.ac ll rol !'rlte tulblnt. Ara.! 6oul F.rtbU.lll!tr o conducr) ' Pr.rlttnilu-t. tl ool.cto.!. 6. .b|d l. csr .. ltsooFd.all catanolo ti turbinsld de D.reIlI Ia d.saar.
tl aUtntd.o cu spI. cr6gt.rc pr.Blu-

CllcuitulxiDrlDclPal 06-abur I !. .coct6rE o 6.116 s. chcui!. 6.cun_ rta.1..Lo .lnr. n.c.6eri tunclion.I gl loh.ftlttsls th flAura l'lI' S' vor d..crI. .utar 6c.5te ctrcull.5 r. clrcqltul a6r-46!. it..rit.r. d' ls cs!e' lrd'r's corbot-

AII a !!cut cs l.AItElI. d. par3I.l .l fl. atln c. ln c. !.1 dlfioil, D. ac..a La Ia lnrpurll. rdl cu PeraDtFl .latlcall
Ol .upraiEc11rtr. 1Dt.!r.(l1a!! !. Pr.-

tlbllulul n.o.rlt! rort c$iltllt it. o.r d. 'tGrplu Dtrtt! I lg P!.ur! circa 1o r9l a"r. Ia ulra bro.ril rlluttl ga! tl' '!'tr' csro .. .rdcuearE prin col. La .ob. ll ca'aDate rtcl' drdr'lla 8a"Ior .ri. .cttrot! Pfla tttajul nstural !.oll!si d' coo P' bsla dlf6r'n_ t.l d. il.n.ltsl. lElro a.rul at_ rc.f.lto t !6t.1. d. sd.r. csrd. (f,la.l.r2):
Ap

6.h (

fr"r- fr.n.).

r.rl qllsqgl.llee'
tL.od6 tEoh! rllnd elh6D!st! d. cardul

A.lultl c! ttraJur c!.gta c'r lrlrlheu doeurEi al cq 1..P._ !atu!. raEclo! lcttrd t"/' I sazl). La ca!sn.l. rdl ..c.r. ht! o rlA.I.I2 irrcurrll. rlr actlY6' roloshitu-!. uD llral torlat r63l1lat Gu 'Juth

r.rul t.htll.toaril.r' d.o!.Dlnil: - t..t116to.re tt. ..r. ca!' i'gtlg "nrl

PllE ln locEri

.,1!
.,j

9A

$8

at

lro

t.r

kde

- t.Etll.tor!. d. ast., c.t...91!! 84s.1. dh focar tI r' !.plnr P!n! l. coo. s. .aI nur..6 gl .rhBu.loart' Obllnutt D!.!iuDoa ln locar.6t. ccte ral rjcl d'clt Dr'.Iun.'r .t.oraerlcl (foc^.. d. dop!661un.)i Pr..lu.a nu tr6bul' a! d.p!!...eI prF.iu!.8 .t.o.f.licU, clci 6r ilbutnl flaclts'"!fsr!' dar llct rr tr.bul. .! ai. Preo 6ct1!ut!, cEci ._6r a.Pl.s a.r fal!' S' tntlln..c tn.I 9t foco!6.u 6uD.oPr6.i\!n.' c..s c. n6crsit! u' P'r8rd.!snt t !6!l!tnt )c p!.siun6 (Po16!6 r6trblanI) ' ! ItnA! redl.itor6s !irEJulut, coCul or 9L lo]trl de a 'ecue aa..l. t! at.o6fr! Is tndlllt 4sr. p.ntlu ca aaz6L' sU s' disprr.!., 6yitlnd Potusre! .ac!5iv! a 4tltro6recoi ln vciDItot'3 c'Dtral.l, ln!]lh^e coEului vo c16!is tt.ci cu ctt pul6r'o c'nLraltl t!t' 5sl rors !1 cu cit 8at.I. conltn Di Durie !ub'tsn!6 Doclt' (soz' NOr' II. Clrcuilul corbustibilulul. Di!'rl dupl tlpul cdbu!!IblIulul r cllbunc, Plcur!, go!. natural.. Actusltl! cctrlral' dln Eueur.gtl lolo.6tc gsz. n6t'rrsl. gi plcurl . Prln polltica il' cono'lnlr. a aar.lcnrtural6, csr lint ra!.rl. pl"ill d' bsul 1n hdstrls chtrtclr plcura caPltl Pond6r dln c6 ln c lai isr" lsr tn antr c.ntral. cu c!!bunl' 'Itt.Fl .. vor con6irul 11 P.nlru g&!l1[ circuliol oste u'dt'rul: fucuro.6 sduc. in vsAoon. cl!!'!nl Po celts lalatU pln! la 6thri. d. A..clrcar 6 c.ntrBt.it Ettnd pulrn lluldU' Plcura t!'bur'' Dr.tlcutttd cu bbur, tegoan.l. fj lni:l PFvlzuto cu t'rptntln" Un'erl .. lotlodut ld.! .bu!u] illr.6t t! ct.!'rn!' P'ntru ac"l're!'e il'rc{rcaril .au 6ln caula tlc!.cllrtl tn.tu1!ti't' DiD tsaoe' Plcura ..6cu!8. prln ltrFiE. d6 rcco.d rnjthteburl oollcto4' iutPutt ln ruAaul rrs!.Lit gt ith aco!!6a .. aitEl thlr-on ric r"'!vor lubtrren' l.io po.p" (1. trstt.ler., Plcrte trplnt! lr r"'rto3!']6 il' "lc
DID

r..o.'oar6 Dlcora .dt. lusi! d'

PoDp'

9l trlrlsl I3

-ta.rultoaroi .o tF.bul. dln nou pr.llalllllE !1 !l1tletE. La elrUtos.61 .oo.rn. .. lolos.Eta tnj.clto ..canrc! 16 p..6lu. ,5-4. borl, p6niru. oblrD. o pulr.!i.a!6 ctt ra1 ltnUi porpar.a s. !sc. oblaui,t lE doul t!.p!.. Porp.l. da'r ur d.blt c@6tRnt i rI .a!. d.ctt c] n.c.B6r la un.ornt dat srtltoerol.r li !urDl,u6u1 d6 d.bit r. lntoarc. 16 r.r.rvo! eau lE a.piralla porp.Ior Dlln corlr ducl8 il. r.tur rfls.1.1l),R.cI.lju] d.bitulul ldj.ctll !. pot. Fla.1.1, l6c. prIllr-un v.ntil Ia ft.ca. srzltor scu Alobsl pftlLr-un vcnlrl c P. conduola d. !6!uri cu cl! V !. d..ohldl., .cailc pr66lua6 9l alrltoD!to tor trirlt6 .sl pullb
P.nl.ru t9!L!!g!g!g!. ao!poil!.i6 sto foart. .itpll. 0a!.1. vll c! pr.ltuni d. l-6 bort 16.ts!16 d6 r.6ut.re car..6t lD sdrlnlollslis IDLD.prInd.rll d. dlotrtbutt. a aozIor (IDGE). In !r,a!i. llrt obligatollu iloru lluil in PBrsl.I P.ntlu s !u lntr._
rup6

19

' Llr!!.s tr cez d. il.f.cliuri .au la Fvlttl. l,irie cuPrhd. r.otll. d. ..96r.!. v.n!11 d. rduc.!., contor. Cu pr6.1un.a r6dud ' la clfcs o,t bart Euprbitr.liuh.' gslul tiDe PrlDtFo con(luctE prlnclpalS !.6 6!1a cals6lori c.nducta 6. roriflcd .pr. fl.c8.e csz4' p.otm ll.cor. ca.n ftr*rorl.rldu-.. n.hor. tru' t!ro!t!u' coDtor r!ntl!, 6. !.psr.r. ef clapd! .I.ctrd6sn.tic ! i rc.ests d.c16n!.azl le 6tiig.t.o !l!c!tlt tt I..clld.rd slornel! 3 Pr66lonll go!.1or c6_ buattbtl. fD oonttruar. condEcta !o rntfl! P. ]lDt! il. artltosrr It spot lDro tl.c5rs.!!!tor. Inslnt. d. t.lulur d...Pat.rt.. pr.r.il. o! v.rtll il. Es!t.Ir. cu .leP.!. al...uP!a .Illl c8!ar.lo!' I!aln!. it. Do!n1r6' s. d.schld. v.ntltlU al. e.rltlrc' P.rtru. 'ltrleo 6r.ltuslul a.. pltrun! ln coDttuctl ir tbnul aialtonlrll. D. "'ten'a !!obut. v.dtllsl foca.ul 10-15 rbu!. P.nln . .llrln8 tr'ntuel'l' il. ss' r.a.n I cs!. ir loris .n.ttoc "9l'tl'' ltr'lrirrlll

III- l-qel4!413-j!_l:!6tar. . 9!q!_0l9!!r!. ca'{uI i!.but! .lh.Dtot c! lDl Dur!,crcl .Itl.I sp6! il.Duadrl d. llrurl (il. pj.at ) tn .a!.a ll tn turbln!. q.od.nrotul ..16 o.p! t.o!.tlc purl, obllnln.lu-.. dint!-!ra proc.. d. dt!tll6ra; vontuolela notane6itltl aI. cond.n.storulul Dot coaduc. tn.! 16 1n!tltr6ti1 il. spl d. rUch. lrpurli il. ac6oa Le .orlt. oa!a6te 6. prerod. o trats! a cond.nsstulul lDpu.lficat. In clrcult 6pat tns! 9l tc!p6!l d. rluidr ocUPlrl tl. abu! p. 16 cspct.le turblnel gi D IInAU Ltjsle vDtile]or, laPsrq dosr.orulut Ei ei6ctorului, gurjoteo cszanulul 6tc. Pontln corP.n!a!e. 6c.stor pieldori sot6 nec66.rU apd d6 adaosr ctt ral purl. Api r. tE din pulu.ir ilin ).6curi cDu dln !lu!l lnv.cihste. h cazrl dp.t d. riu cu eu6penolt (do eroptu oPo d. Ar8t) !!.bul. lDd.p&!al.a rsi lntil sc.6te 6udp6d.it p. csl. rocanlcl! 6. loc. coasularej-, adlc{ o!c.ntre!68 6usP.Dsltlo! rE flocosn rBll prin lniroitu..!6 dG co66ulenlt d. ersDPIu 6utfa! f6!o6' hldloxl6 il. .l,ulolu. vD.. In d6contoa.. ac.st ll.coane 5.oper6. Apol ops i!.c. tn r1ltr. !.csnlc.' constlDd ln r6clPlnle clltndrtco In car. .6t ur 6trat d. nl.i9 culrloo s c[!ul greulali c!gto d. aus ln Jo!. Xlotpil r6!in hpurttAlll.. l'uP! uD thp flltrul 5. coh6!.arI ft !. iB!6st!. n.!.c.!.a fllf,ulut . fsc. ptl! lttnsr! cu apl a!f.t! lntroalull d. Jo. tn.uE, urrE tU do sp6laro cu lpl cur8t! r!iroatll l.l. lu6 rn jo.. P.ni.u llltrul dtn flsura l.L{ .vr urdtoa_ t.I. cl.culi.: a -6PI b!u!I' b- aPI culatl b p6ntru .Plla!i c- apl curau pontru elinr.i d- lc1r.6 aPel ' tliP.tll. i o'!_svacuarsa spol d. r.lec.r6 r Ir caMI. Pntru Blr.'rs!t[. di! .rploat._ !. co!.seund urr{toarI. ran.vr.

Ptt.l.la

- 20d. Y.aill., r!.!.cllt .tr jult.:

-21
Le proo.Co.l.

- ru!ctt.rB!. .ur.r!t: .pir brurl Inrr! prln . !t r... llcp.tltl prln di rnlII.1. I gt 4 d.!cbt6!, ,.trrlt6l. ?rrrt,6tz
tnchl6.i

d. C.rln.!dltar lo!.ll . oD.l !s lnc.ri6.E

- afln6r. : ap! c'rlarl tnrrl prt! c , rDI. ttlrsl btD! s'r.! fltEd n.c.Ea!! d.sehtd6res rlnitlutui il. !.!tshc Z tt a. .racu.Ar! 16 csnsl pllD .; y.httl.I. :,5 tj. 16.10r.! ? C.sahtrs" !at1I.l. lr2,4r5 tDehl..i - 6p!le.ei apa cur.t! tbr,!! pllr b !i trpr6un! cu irDultr{_ tlls.a ovecueoz6 1o conrl prl! fi tr6nu.Iol6 2 tt 5 il..cbt... v6ntllal. r,t 14,6.? tnchl... Apa U.rp.!it! .6to lupDs! 6pot udnl ileraDlnr chitrtc p.nlru lnd.plrtsres 6lrurUar. In l'n6rslalti1e rodoln trats!.a s! rac. cu i aco6t.a 6tnt rlstEl ltntttce .c.p6rlt. ou slraturl lctlv. !l cBr. por. .cil.bE - tet dr hldroa.n | +r. ll-datlqntca; - ioot di a.rllu ! aac. tla-estlonlc. - r.dlestl C[t- ; radG .ntdrtc. {ba!tc.). llt vclul d. lrllar d.piud. d. !'a.oE!rlt al!.utrutot ! - F.ninr crtans tl. ebu! !u paBretill rtdi cEJl, osre nec.!FI o r9a chlrlc. pura, llctr:itu-.! o d.rl4!ro11zor. lotrrl e spel; " pcntru .pa d. oila.s la rt68o! d. t.noflc3r 1 te calanI6 eu pr..lone lub 4. bsrl, pr.tnillt. r.atsr6 cenrttsllt Prtb hdt6t d. c.Ilt6te !in! ml rlcl flclbdu-.. ito6!. at.akrlllsa
ap.L,

(rts.1.Ii ) ! - ftltro ric.nlo. tI i - tlltro H-cationtc.. ca!. lohld,l ls! de hltltcBn alln .irotul lor oott? cu lorll d. C. tt lia dld .hqillr diqoolats sle .Gl.ller itsbl (d6 er.rPtu iran.lo!.{ cF|'}dba&lt d. Ca lr l4 h rcld
+CrCq +@tH2 ? n-tu. AclitEI csrbontc ftlDd lnstabllr .. il.6cbrPrn. tr OOZ ll tl2o d64i sps qonlin. Co2rliB Pdilsllla! P.h!ru canM. D. lceba lnrert 6' Sr6vddo rb contlnuari un dadiEat 6. c%r ircu'd !l L brsl qb lnsnfl! E iu..nl dt e6r ctr. {a!!.n..!! O0Z tUn 4l} - rlltro Otl- ihlFrld., oar .ru t!!relt.l4s d! | rtltEt ittn sp6 tonll Bt tsdlcsltt ltaetltl' r.!r,ltt!l 6ln dlt.ottrds ili_ r6tFaro! tErurl 9r oubltan!! "16!errre lo rits bfllit t'{4 u6dt) '
R-82

t' tn r'rlt rbl lst Fr.!.nti.!ta' .. 'rl '[ rlrF6 ;iftl. Jncdrilnd mt Eutle llltrr x c4 'cllltait illn o' ln c. dsl h6r Bl 6pol tEl l|i tt fltrir. Ol Glt b.tLlltbts tporltl lroplal rl. olterntod filr.ra H li OF. t rlttgltill lloltl |. prrtt puir' . lroapttr d. flhl6af. Gu P.t, tlit' adlEl Ertttit lD lhttrl'r t 'lt.rDan!6 dG oirslurl cE rat. fl tl 0llDuD6 ub tirp nE.aI. 16 6Pult6atl prla ctdotcs l'qll!'r 6F rlrlcl' tltnd n..a!sd srtoErdtr r.c.no!6r6# +!14!!!! - flltrlo fi-cailonlco !d !.8!n'r''a,,! ou un alld put6Inlcr oror[ldrl6 oqu aurfu.ric i - fillrolo Ott cu . bst! P'r!'rntc!' Eod! cau6tIoIi ilt Ducltlrlttf,aol' - llltre no-c.tlenlc. cu lolull' il"'!' P{ntr'u . ..laur. c.nllnuttstco tuDcllollrll, tot66aun6 stalla
xotat

Lp catenli

-22_ rr.bul. !I 6lbl c.I pqrt! doul flltr. d. 6c.I.ql l.I' uDuI 1! tuoott'rn. gl unul !n rt.!v!. oblthult !. p!.v!d *l rullc llrll il! !F.tsle lr| P${l.lr D.du!ir.r.. rp.l .a ts.. oblnlli cu flltrG xs-o.tl.ltlctl trsns:lolrlratd'!. .!Futll. d. Ca !l lg clr? p..dual di9'.nprl du.6r to 6{furl d! ilr car. d3u drpqrarl $lubu.. Li Cli, 0l CEI d. l.iqoflblr urbrsl' 9l.td.rl1l il. spl .lD! !.Ldltv oial, d.!i !o lnllrr|.sc tt3l'll il. rlc! coFaotteto. L. g8l d. rcrdrflo.r. ihd$. r.rltl l r iD.t plrdatl |gri ptlD relp{rl ih At(ltl lip{rr.lflcafntr codirrll$tulul i{u ntt'.ttrtnslr! oitrtdat'it lElsl i d.Gl qe.6r !b!1tr616 .$ llatir dr tlotD.. dt rafa cdpecliatar putlttd d.ill crlisr Laos P/i' D, oLidfla! c[ p.nint. fl Pr'ei.ildi6 n6otrb NEf!tltlt!!11 soluilllot di r${.ns!.re 6d {l . dPrl qu Gf..t6i sctdr stlt ll}altt r dln.trLlr i!sl. Elt sl c6n6ict.la it rintt16lo dln .trLlr d. tr8!E l alrt s Protcj6t. anllool'brll Pt{! I c!!*rl!. tr lntltlt! cu trE twit ca oduoluc. 16 ron6 futrilrP ii*lltrb adar llculr illn afail. stl'

ii r. i ,:iur! rarl, lt.cl 1. rcat LsFt.a]st. . ir.1:.]jr r-i.i , l,- :..ji|l! Lncnt! cu turErrt. iulnul d. !tcl!. . .1,,.J .i : _. L:i, d6 bsloD Ir obleDutt hlpcrbolior c.!.
||6tu!! tlraJul r rl ua 6I6to! il. dl'trlbutl. 61 rue116 a ap6l, Ape

Is |ln sivut d S,..12 r. lrl, cl. tnt!-b ishlsb.rterigr {l!pu. !D julul aogulult fl lntFuq dtrb onhtrel 2 . !1$ leBl6s EP8 lnill tn Jghtdbtitl. slE !.r1 !!dt4ld6 6te odusB

,)lil rrre epe c$dc p! fbrfuDlo3t'.I.7, ]ririlrLti tovlid fsrJult@sl. , ap, r. .:d .pot p plloil. dc sib.otuftt 4 .'1. r uupftfBtd t{ uo !l.p dr co,P troCucd t4 ep.cidl pr'irr d{apodrsE

Dror.ntil d. la ..8.berar.s lI .Pll!r.d flltf'Ior lDntc! nu 66 aU dlfect, lr cEbElr artld duPI cli aar'alr !616 eu bsltc. lc.at. apa !. condu. ihtFun brlin il. !.ut rlhara gi sDlt ilup! sc6.! tl$r It ctnal. IYr ctrcuLlul ht.tralFhtln. Rtblr!. oand'ntbtorrlul I ca 11 s 6ltor tts trl.ltt (ctrcultur d! utl sI tulbllll ' t'D"aioruL alqct.lc tl lsrll. rotot!. ll.ctrtc., lrCEr'l'' t'atllatoar'l | '3..16 d. Drob. d. l! cet rl. .tc. n.c.rltl on tLblt rrrt d' aFE' APa it. rlclr P6aL. fl 1uat6 illn rlutl (f6ci!' In cl'cult it"chlt) rau tltnd rlclll I' rlnilul Dosr. fl r.hlculet[ tn clrcult tnchlrr "a .t tn tuJur1 d. !Ictr!.
aFB

.t

fllsd luai,E d. la r.ltuL ! n.,iExI t !1 prlE llhr!! cwAtrs . ie !)! ttocgrui condtnaBi,o!r Ae.6t6 . riJlrl pniru tlYlhSleB plsrd.rllor (tln ,. ;Li.irL, r!dlcara spi b tvt/1. - tssrore! h tur. tr.buis trlo.uttl. . ii,1ili ilurtlo eau 1..u!116 ru@Clnat|(lraetl . , ,r ,r .I , cosa .s iace.it6 prvd.rca u.l

,,1 ioporirr.

24I.t' g3!3!g}-g!l!!I 1.r.r. g!!E:CLi-!!-!!


r. trsD.tot'nl tll rbur .upralncllzl!, ln Bohhbu) otldurll pr.du8. prl.n ardora corbustibllolul 1Il focar! La un cau6n o. d..!.b!.c tlouE cilcult. prlnclpsl.r I) otrcuirul apl-abu!i 2)ciF cEltul aBr-aaza d! ard.r. (rls.r.I?), la un ca!n !od.!n, g!:SgE9!_lgE:g!g3 aupriDd. ln ordtDoa
aps

Ia caz&

,ro"n.rt lurinoaB., il6ci duprs""0*" jurul locarurul .lrt Eupus. ln sp.cial railiotloli ac.6tc rct.Ie ilin 6uprefel6 s. nu.6c !9t9!ll! Suplsfella ca.e nu .lnt elpus. flUc{lli Frt!.Bo c!1dur8 lD 6p.cie1 pltn contaclul cu saz.l. fj..rblali, adlc!
pFln convc!1.. Supraf.!.re

Ds!our!8.rlt:

.oonortrorul 5, t! ca!. sps 66 p!lDcllr. t d. t6 tlperatura il. all!snte!. pia! apro 3p6 alc i6rpelatula it6 fierb6r. (cu 1.5.. ..4o Arad. lub ac.a!il t6npo!atur!) t
.1ls!94,L 4' rt csro 6. !.Psrl abulut il. Epli - sit.lut tqpofibto.5, ln c3r Fl.a.I.1? aps coborttl illn i,sdur s. tlsnslortrU tn.craDe aub acttuea cArdu.tl ln.rul6i. epl-abur c6r s. r6tntoarc. ln part6a 6up6rlod! a tarbulului, apg

dln sruJ.6i. cail6 ld torbu! pont.tr s lebtrq ln 616t6rul vaporlrator,

iar aburul

pl-eac[

Ie

6upr8iDcu].Elto.i

circuitul as!-eez6 d. adr. cup!1nd6 lggg3gl-! ln cax6 are Ioc 6!ilc.ea cu flacu!! ylzibtl! !l cads]6lo corvctira 2. AluI h60.681 6!d6!l1 .et t!ir16 d. tootil.|atoar6 tn plbtnc4tlilorul. d. o.. ? El 6pol ajuE86 la aflzEtoAr. A. Allltoar.le ao66tec! e.ru1 .u coobusttbtlot, organlzlnd ploc.sul il. sfil.r.. In focEi ter!rstura si! o vDloare ridlcalE. P. D6!D.a c.ilb.ii cEliiurii cEt! supfal4tol. yaporlzatoar. 9i 6upratncAlzitor gazeLo o. !!csc, tts !6|tE lncu cu t.Ep6!atq{ ral rara il.ctt a aburului. Pdnr.u a ldci 1n oontinhale gar]6, 16 trebuls pus6 ln conlact cu Eup.6f! D61 r.clr .conorizoml 9i pfgIqcdlBito.ul de sr. loop.ratuls filald a garclor !u t!6hul! C ocsilU prea !ult. D.c! tsrp.stu.a la c@tactul cu guprafsls pretnc {l rl torut ul d. a.r .D lclti6a sub 6000, rsporll d. spl conllnull Xtr Asze]! d6 a.d.r! .-ar coDdn$ (fno|nul dr roud)r colodin(l supraft.l. !opectir.. P.nxru q .rlta ac.!t lucru t.rp.ratura flaq1l s aaz.lor nu rr.bul. .I sca.tit sub lzooc ts cmbugtlbuL Eszogl !t l5ooc Ia corburtibill csr. conlrn .uu{ pdcurd, cu.bm.). Dup{ orAEnlzsra calal]or aaz.1.i tl! srd.r! 6. d.o!6b.Bc t th'r .Lq t a) radn. l6a e uD ./4tw dnn d 4te dc cd'n ; " ll cu l.toEl dttuluri. tl. aar.: u! ilrur ssc.nd6nr lE "."ar" r.cxr gl un dlu dlsclnd6nt ln pu!u1 cdv6ct6r. Stn! nullr. 1 c6ruo rn l[ . sht c.].. lql tbtllntr.; t!.1 ilrururi, .r.ntual ou 4-5 drururl (rlDo.c nur8t 1a conlr.ucrll ral v.chl.
csusno cu

- EupralacElrltolul 6 coDltlul! tlir c.rp.ntiD. ln ca!6 aburuL umd fliDd 6co6 din prz.nts 3p.i 6. usuo! il 6. lriprclncll!.8t6 (tei lidlc! t.rp616tula). lran6!i6l{ d. clldrl E. poDte rsc. prir ladtslto et

c)

_27-

-t6Lr, c.nt!slcl

.6 lnltloegt !n acne.ril chcu-

lt trt.

.:
I

tt

fiB.l.I9
!o

Eia.l.?1
qpa ostc v'hlculAtE

' !r. o forr[ ! (fls.].2o). l,o llr)..tLe t6!burul ctrcuitul eonsttDddint!-o tnderler' d6 t'!i In i rr ot'r 6 proincElroeto' s vaporiz6azb gi Ebulul s6 BuFr6lncAlii'rtr (sl's., fis.I.2I). circula!i6 s' fac6 ln scssr coz 6ub actiude !1iden!!re (co!e i!ebui' s! sEku!6 o 6uprap!o5lun' ',. riorrol itrli.j.Dt!ii cazsul rooansc ds l}r5 t/t\ osto cu sirgb6trs loital! 1.1.). SuDralncElzitolul' EBt6 conotituit dint'-u nDa! Eo_ ,r. dorpsntin. leaeL. 1s csp6to 1a dottE co1'ctodro' Ls cazsn'Ie i.rnr 3l.t ln6liate Eol sulto su!tslDc!l tllosle' un6I' d' rsdioli' rrr!,1. do coLveo!io. !ntru !cg16ra teEp6t6!uril abulqlul auPra RU1,'{dlitt, tnl,re lrpLel de suplainc[1ti! s' prevdd !Acltoaro' ,1'.', !. Idco d6obici prin rojociL do apu sau slto dtod" a zon'l 1.:1-4. !S-9!9e-!!I91. E6ie aqolat tn plrto ftnal6 nslr d'l!vt net'd' il' , o"vocLlro, tioL4 con6tltult diD!t-q rs! ttrf!onls 6' dcttl' ia!' rcsdo n.rurdll ntr ral pooi! fl lolou!nl t l4A/ tc do col.ctodo'

AP
Der cu

clt 6m0t'

uBtfdl c! P66to 1Ao borl

I.1-r. !ry1-4!l!9lqlo

aor' !'t(

Dltirs sup'Btat6

ds

'24aaE.lor. !s cassnolo lici (t.!t cET 2, Auau6t) .. !elo..!c '!cl!. pr.tDcllrltoe! it. supt.ra!! 16 csro s5?l cllculu prio !.vl v.trlca)..9I s.rul prlnt!. !.'I. t! cszunele.d.!s.tlci ra!t 6. folo...c d. oblc.t Prdlnclltlto0r. rotatlr. il. teoPlu Prlncllrl'orcoso !!rul Liutgsir6r (fjt.1.22) ' Aa.!i. cdrrtl dlntr_un t4bur totor rtr6 Plln u isblr osit$latr dlo9u. .r fbAur ll. Is.l'llrul s. re_ tti| ).lrt {o " 2-, fo!/nln)' fteoind Drln D.slun s garcur'l F1!.I.22 d. softI. flrbiolt' tab}.I. sa i4cll!..o, .diot B'unulotl clldurI' lih reil!6, t&blrt. cold. liutg In drogtul 'snal']or d' e'r' c'' dindt 6ltilurb ..tulul. oblntrlt Pr.fntlltltorut raidtlv 6' sl?ell l[ sf.!a asalrlorr in rltl.ll osltnolur.
.!.!!iqt-.!.u,-crsr ir i'lrblnl sbltnrl .i d.6itndt proilucldil tdirtlisd l.(tt.trulnll od't rdl ltrpll tuibtnl duPl.rnd! (ri8 '1.2r) !

!r'r,rtrt'r,r ii !1.!, r) rr.flr ri* .'j,',, i.r tJ)tl strt d6 preotun''

- ?9 ttr luclu tccanlcr d..t'blnd doul retod':

lr.!l! -c-!,-lI.-i!cj3,vl re '! (fla't'21)' ^burut .. <r"rlnd. rtrl t ll : i!r{rl.le A, !.',lind cu vlt'rl!@rt' rlre' ED'!gls cjnr,tc! s sbusrul .. traMlorra tr.pt-st tn lucru raentc tn ool tult gtrurl dc p&I6to robili PI' P2' flrst pe ac._ oe.ri rost!. Int!6 glr'rfil. d. Folst' ndt:ld 6e atll girult d PaI6t. flr. .l
1'

1'!'. car dirijosE din nou sbutul tn .a)rdu! il6 rigcB!4 el !o!11' f$! a'1
.ace$io

lorl

dvlndl

rul rul tt ll1rrrl

r...

i,lil!., llir. r RuQlio rolt Curtidr dupl nur611 ln?onteloru_trI . Ac6r.1: r:,,: tr.n- !'.r'sttv lftlne' ddr eo rat{Ooroent eertut ac
,rJ puirtc

bl :i!!-d:,r..-I-tI9sl-i1E lq!.g!Bdg' Abtfur !' d's!tn6 lr"PlBl fn Eoi riii ,::r'r,le 6juraJo? attdrnlnd cu llrutl d6 Pslotd dup!
1!d!;. '",:Yb]jl61s a3!i oinL cu lrsP!6 d! Prosiunr ! rtndul L,,r trqPr;! !! i;t' rr: t!! ' .1, I i"1: e:Fd al'Drul se 'l'stlnds n"rsl tn aJutsj't I rrli '.. , 1!r':,-,r I j. Derilr6 c6Elant'i tn - .rit..r4r!!!ts ctrd Bbu*ul s6 d"!ll|d! eL h sJui6i' 1 poi f:r I) cu r6oclluN tsrs' ctnd ,, "'!c!irlne 'tr,r{t. "l nt'r :,' ,r , 1,iPa!tlEesrA aP!oijoBliv oAsl tnirB 6Jutsi !l ,ld, o,i ,, ; . \r. Elcd clncr no1eullr'idin c!-ds!"' pro_ ,t,L.i ] ,.,

- UG gtr Oe e*1.1. flt' i|lrrlt' 4SlCLi r, ln c6r. sbhrul sd d"tlnd' rurlnd!-lt vltst!i - rr! llr d. ItPEl.I. n{r5ll6 !gI!!g Pr rtlatc 9. D.rlfirid rbtorulu'.' Su! ac!fun66 .burulul Palal'l' t' rllce .ttlcl tD Pal't6 6n lglB aburului F18.I.25 i,!ar.fo!rI tn luctu..canlc ultl' !ot't' rar6' D' 't'rPlu Ia o ED.rgt6 c.tlotu it6 sbur 'st u!'l cEd.ro tsrtlcl obgEultl d' 1,OO tJllt' clleElund' 'n6rals ! PcDc!il..t it. ap! d. Ia tnullhe6 d l,ooooo/9'31 r"ooo r'irl' iru utlllrsre t! bun. conditlf ' ec'otol tntrSli' o' tr6bule

J 'r , -l,rif L cu "l,lunr gi cu rsacliunt !6ilusE' lttorul . rldz'Lr p6 occlqql artro"' ^iut8i'1' ja,,6L! , , r r , r ", lyljl]
r,
-Dtr,

-90.ln! llxet. p. p.!.tl d.!pl!tl!or1 n|r|itr g&.line6!9, c6r6 ls !tndul Lor ltnt fhst. lD T.!|lqri a1. calesscl (fte,I.25). la lurlrln.l. cu leacllqN .&!e, pel.t.le 6tnt firat. p. tarbq, adlcI qn ooFp il. a.tolulla cu 6u9raf6!! coottDu!, Int!. qlr'$ril. do pa].t. robil. llnt glflr.i il. p6let. fir, cu.oI d ajut3j6 (fq.r.?6).

I4t&Ig (m ] , Es p.oto ft cu tr! llnsur gl! d. PsI.t. (tr.aPtl l\ t6.u) .su eu 4oul Chull d. p.I.l. ( !!.epil cu!tl.). ErIn dc6r.Jnd.!.a sburului ln tubtn!, tolu.ul 6p.clltc crsqi4, ntld n.c.6sr. s.cllul d. t!.cord dln c! iD cE ral .sEl' d.cl .rc.c dlarolrul gi LunAi.6e Paletololr l tulbine !6!ir l! pertoa d. Joos! pr..tirn. e!c!j.uo.o nse.s6!! d.vin. fo6rt. laDsl s. r.cura. l! 6c.6! csz Ia tcpErillsa aburului P! lsi drilte iiluurl ln peFsld}r 6dtat Ia ll-S:lul!:-p-Ls. rtr.bin8 .. .x.c'r!I ta ac.6t 0e! ln rrl rult. @r||rij.r colp d. ins]tI p!siuE (ctP), co.P tl. r.di. pr_ 6i,rn. tcr(P) di ubuL seu @i mll Ld colPuri dr jaasE Ple8iun. {C't!).

-'r

I16.1.?6

Iurbln! d. I@..zco
!r6!!c!14 61 tut'blnAl (o{Drqi!!..516t d.plgssra oria}! eDornald a ldrea rolbtulul, plarddfea ttddulr plar{taroe prsslunil ln choultul tL ung.f., rtb.Bllf Enorhlo at!). D! lir VfR gbttlul tntlU ln cutie tl. 6l!!ritu!ta c. Da slcir lft! rtt rullt t6.ill. d! lcslaro vn cor. 6. d.rchid p! rln6' {bo ll lntF6 iD s.ct r1. dq gdoisi s 41. plli.l lrdpt ! tufbin{i. ,ailal p. |!!t![ o. olsqi. sefclDa' so lntroduc tn ru cltun. rdl rulL aJutaJ.. D.cI ptlra tr.sPt6 ar6 sdrllti .buntlut lNal pi o pdrt' dtn ct.ctrf.rtE!1, srsduL il. 6d.L.1d cro6_ .tnil ou .a!cl!a. r.stul trspielor au

Lll

Turbill d. 9oo..5oo x!

no!6tu] 66 sPrijlnE p. L8slt. oo! !r.but. psnsn'nt und!' Iu .i6l6eu1 it5 r.Alare ltrsnsoisio cor.htllor gl aollfirlril' o' fa' .r 'rl6t .ub Pr.siun.. D.ct turboaa!684!ul h.but' !A 'lbE un ciF .uit do lrloi Prv6!u! cr, !.4.vor' po.pl PrlnclpIe (sclionat! d' .rborGr6 turbin.l) 9! lectropooPE il. .6!6rvl' cu rUcltoar' Ol ftl_

ila

ot

Put6.

rdr1.

Flg'1.2?

tt .t

6r. Ac.a6!! prirH trsPth iD rPat! p..t.ru Dtlomlzoles !.Psrttll.l '

!.t. cgqq!!E-e19!!l-cj-l!3!s}. Coad6rs, lorut d. snprcfel! con!r'! dlntr-u! r'lpl'nt clllndrlc .du prlestlc dln tabl[ suitsl,lr illspu! orltonsl lub !u!bln!' la r.clDldot .cto un ro.e nudEr d. t.vl cu dllr'trul cltca 20 dt tllotn lo oaptt. tn doul pllcl alsl t' nu'it6 Pldci tubuls'' Int!'

-52
9I!clI6 lubu].r.
1

-tt'
lpallu Il!.! Dul! cu6!u d' 6pl. APa clrcull Prrs 1Dt6! lotll !.ellor I
Ia! sbur$ pxintr! lsvl. oblgnqi i dPA d. laaif,. Psfcur8d dG rsi rul tr orl l|ngiD@ {oadanoalofqLul adica 61nt lel !ult6 dturull d. aPA (fig.l.90). schlobats d. illtsc!16 s!t lcpu-

!18.1.29

c]s r6i obiinua[ rt. qtc.n. d. tabl! 5ge'aLe ta cat'r'lo dG apE' b) ] t!. .!n! oondcns.iosrdLd cu dou[ itlsdtl it' sP! ifts'l'?9'El "1o (fls'1''o'a) s6 toro:e'c !4 D''Cotd.ns6toa!5l. otr un drq ds spA Ie puleri eicL' tarl foort6 iorli lat c'r"r ttol tl pstru dt$ctlri

l. trndr tD cont.ct cu conlldnsltul c.3..tacu.alAr a.tt.l L.rDor.rurE contt.n!e!-ulut .t1,. aPt.Plall d. c.s d. 63tu!alt.' adlcl t. .'i r! .ub!Bcl!.s (tta.L.52). ObltDull, t.tll. cond.nsatorulul ttnt dln qlatr! fhst! Ia csP.l6 plln tlr!u1r. (.adrrna!.), In cslul u!.1 rltlrl d. at.!.c!uos!.r t. pFdue lnflltrrli! apl d. rlclr.' oar. hputlfic! cond.n!6nul. La rarll. cond.neatosr. !. Pr4rlil M.o!t pllcl tubula!, tlubl.' aPa 1nf11troil .. prol1ns. ln spoliul dlnt!. ti!.I.12
ctacu6t! 6Pre flltrI. 1onic. p.DtN lrbtar'a coniltn-

818.I.9c est6D!!66Psx't tn d!u' P t.rtlcsIE cond.nsotorul 6t' 'l' (ftg'I'31)' tdo!'I' jurul$1 slii.ntat. rt.cor lndcPdnl.nt cu 6pI d. sol !. poat. opli aFs Plin uda dtntle iuldtItl P.ntru !ur!!irs et g?cituai5 setut6r' cu doPult s lotllor d'feete" T6!iI. nu uDplu oo'Pl't condonsdtonlr'' cl lurln ulul tau Gt r$td csnslt Itbxr prln cu. o Psrt' illd abur poEts 3jun4' ?ln'

htro86!a a.lqlul dlE c(Ed.Elator s' fac' obignutt cu Lbctorre: s.!ul 6ste aEtr.n t d. uD fluld sctit - abu! 'au sp!' rrutdul Ectlv !. d6stthd. tn.iutai' regtnd ctt vlt6'A D3!! (confor! l.sti Iu! B.rnoullt Prr661uE6a ln carclq 2 'cad 'ub Pluluoss dln .ri,itul il. abur aI eonil.n6elolulul' cts co lace c a'rul 91 .buru] 6u s ilptas.t. ln lpolrul 4 P'in ctocnlr' 91 !f'cr"f]ulnrl acttv dtr6ncozd 6rul u.5lectndu-s cu !ce!!s ln c@ere d' are.t.c 2 (!t6.1.)l). In dl.fua zorul vlt.zE E!!6culut tct_ it., cr.Ectld t! lchl.b PE6tEJ.closr.Ic cu 6PU .lnt lnt,r-o.lDgurE t!sPtl El slnt !la.l. ), Y.rtlcdl. APe .st. trlDls! cu p!6.luno d6 ctrB 20 r col' d. o porp! 6p.cl ol I. tJ.ctodr.l. ou sbu! .. fac iD tlou! ssu trll irPt'.r lnlr'

rlg.l.lI

o.r... tltttpun rlcitod Dacur!. chlar d. co!it.n6s!-ul Drld_ clpal. D. .r.!pl,u In llgur6 )..14 sste utr sJ.oror rE dou! rrcp!.. P.lm t..ptl El s6plll arul dln cond.!6sto! tl-I rlu]sasl cu clrca 0,4 balt tn rrcltorur \, At.l sburuI alli a!s6tec . oond.n..s!I, 39s cU trpia 12 splr! null a!.

-tl

-t)

corplhl p66to pieBiun.a ersonte!lc! e!6tecul sjunae to rlcirolul ?lnal R2, cale retln6 ebulul, psntru e nu pierd. apE purE ln 61.o8fsr6.
82

Rp

t,5. Di6oolitls tr d.6alo cazanolorr un

c.nL!61.!

lo ..nt!ol. lsrl tr spcct8t 16 c!1. d6 i.ftoftcar, 6ala pr-tdlut!.u un lub6ol a.neiBl lh c6!e sini cedu.r.tlrll.r..t 6p! do !!cIr3, polPoI6 d. ooldon66i gt '.r e d. L.rrofl.,'r. 9l d. cabluril. P.n!ru slhentzrro eI6etlorotoaelor. In ,r. .l'.uln!t., rr.{' {ri Doanel. d. condn6rt gl d. clr culslie dtnt cu st vrtl"nr, r)orD. fltld ln 6ubso1 9l rotoN1 IE cota o,oo' ln corpul lptelledlBF 3. dl3Pun: - le cotA dd tlo.orvlrdr csero do c@6nau LerricE; - tntra cots O,OO ei colo de d66e!virr el.a!iiIo lect!ice pnt!u 6e!vicLi lnterne 01 tunerdril it cqDlurii - dc6suDr. ca&er.Ior d .oo!trd[ conducte]6 d. leg6tur! 9l
{roaEtosfolo.

rta.t.t4
dlFr 9i sala Mslnilor.

Obtgnult. clUdiroa p!lnclpalA cup!tneorp

lDt rn6-

tusl

cazen1e 60 sg6erd tn tDcEp.e de conot!uc!i ueoard, .r lD 6dll EcDldsccb1... Spatero cazlnuLul e6i6 ln ortortor.

P.tncdl.lltoarclr d. 6r rjuqslldr, y6ntllstoarel! .te aor il <t. z.6tnt disDuae tn orte.tor. 6te conBtrultl F doul .lu trei nirol.. Se-f9_-99 j.i!:lg u...r, ."tr, o.r"r"." &! tu.boAar6aatul 6!t 6s.!Bt [. "ot,. !E s! tncepu condon.dtoflrl, rdcltorul S6ner6torulul I.ct!1c .tc. Turboagr.Atul po6ts fi dt6pu6 cu srul. roaftudinel 6su tlomt!.al Plangoul d6 la cots d6 d.B.!vl!e ! 6s!6a6!ului .tt6 un plang6u !n rupt, cu aolut ra.a, plnilu c. godul rulant s[ slbl aoc! )a cole O,OO. Plotnculzitosrslo s6 egazh tatdrel' llbAl tulbln[' la o cotI lnt6r!edia!8. La cots O'OO s 6f1! Porpel. do .ll&nta!. d. cond.E63t pllnclpsl 91 it. condaDgrt d. ra bolLtr, Doop.I. d6 clrcularl.' . tusl polF.Is p.ntfu r!au6 do t.Doflcafo. uoll.rl. d. l6rroflc6! 6tnt id 6proFlroa tiUinrr aau chler sub ea, putlnd fl ills_ puo. orlronttrl .6u vor tlc61,

t,i contrslol d. tmofl.lro inilusltisld, in c@pul lnterDelrr, nlrt rqo!st. gt inotsletiil. d6 rduc.r_rdci!6. l). r.r.rcEt cts !! conttnssto. !i tn !oztYolut ti6gazorului lrr hnt. prAcilc in d!a!. d.6otulli!i6r lDirucl! ls inlrared tn !ol.'ut r,Dry.I vi!ezs ctEt6' sF sPEleE prlcolul cs p!o6lunea 66 6ca_ li trtrh.nh d6 oatur6!1.9t itcl aPo BE s vsporlzez (fenorenul rl..rvtlntre). P6n !t'u 6 6vlts ac6s! lucru' po!p61 tt coDdon6ot E1 n.r. ilr ,,li!crt!r t!buii B! fte 6C.E!t+urt ta{ jo! declt 16cIr!ltrrrtrl (tlh cdo asPlrdr s6tf6l cs coloso ds 6pB 3U 6gleaec6 t,,"rlu'r.,' Id iDtror@ in PoopE. DE Ecea d8szolut 6e sEeazU obll,'srr lo .otI JooDt. rldlcEtE (18...25 roirl). Las!8st'I' foa!t' cu o PoDpU tmlnrn,f n. ronbtn! porpa do ollt6nluo 2lriq.l.lt) tag! (poJU boost6r) I csls ' svlnd tu.a!t6 EICU' nu cro6o&6

rl

aetltl d6garolul poEte fl a6.3t ls cotA 16l cobo.ltu, uno.l chls! lD


d6prolun6 taaratA'

l-la.l.tt

-15r.?' 9!E-Er--g!-srse9}-!s.L9!
fs o.!tral.l. rI.i !I la c.I. t.oblr oo.no. tutbb.tor l a 66!an.lot, ..,o locarl' aPsrarajul d. rUlut! tl conu.l llhd co!o.ntr!! P6 Panourl local.. L c.4i!s16l. r9tl' .. pt.vld c.i!. d. co!3ndl t.!!lcll rl. obtc.l ctt. ula la douE blocurl. P.Dtru flo.r bloo !. Pro!.d. un Duplhu cu but6sn. tl dhrl d. oolsndl I cu c...t. d.8.@ell f. pant.u ardi.tlll. reDollonsl.' P. 9.r.t.1. db .D.t.t ! FrpttruLut .6!! apsr.tsJuL ilc rlturl al blocuul' P.ntru Psfe!trll Ir' portsnlt 3! grtvl{t rPafat. lDdtclteslo gl tn!!sl. lrato ar6 | l'! !ll..1 llillcsiolr.t P.at.u a r.ouc. p.Di,ru c.l |!t purtn l.gtrtillt DMATuI 6 .p6r.i,.' un o!1 ro.IrCl .Pgfat prr-tt" ctttrct unor rht.t d. .c.ratl f.l ilh iltf.rli. gunc!. d. !u!I, flhln'lr_t'
colutar6a Prla outoaE..
FAFTBA ELECTRICA A CE!{ TRAIAI'R

SI

STAT]IIOfl

?.1 .

ro.tI6 prlDciPoI. Pltn ccr trec"nerata 16c!!icE tn rr.'r',ro.L!.116 .l .tn! uuEtodofo: - P.oduc.rdat - trandDortul t - dlrtribu!is 9l - uttIl4ia .l ,la.!Lr. t;. trunoqto 6I.te! .16c!roonergBtlc ensaLnblul lnot316ltllor tn t,r,,d..ur de produc.r6, tlanspo!t 9i consu' sl 'neralel e16ctrlc" lr lr.'trt, cntraloI. locttlcs fun'lton'ast int'rconoctat' rd'.ln,l lrtn InLornoiliul rlnlilor 1'ct'!icc d' !rsnsport' sistcn'
Itr llgurs 2.I .ste PlozediatE Ech6da DonoiilsrE a unul dis_

lr..l{oLrl.

olrplu.
!ne!8iE 16ctrrcd sd Plo tluce !ni.-o c.nir6l U 1ct!1cU Is bornIt g6n..atorulul I' cu o anuEitu indiuDo (6'1o'
15

kv).AvInd tn v6d6!e trdrsPortul n6rgi!l 1a traf' '24

dt6!sntI rtDsiunoa sle ridi_ c!t! (Uo, 22o, 4oo kV) cu a jutorul tran6to Atolului ridicAtor ?. En6!8i3 6l.c!ric6

fla.2,1

r. trensnlt! P6 ItnIE d' tn31tE l!tr6lun6, Prn! I6 3L6i1a d. tranoto.@r cobortl'oor'

-19-tad al. I. c.r. Dl.sol Llnllle, (fld.!l). F!.c.!e lldr aJunge Ia punct d. dlstrlbu!!.6 c6r alllotrtsat{ t!nrefoioaroar.l. oobolt ro A (podluFl d. trans?o.DBLoa!6).
Ed

!a boln.Lo de Jo66! lnBrurle Bla BoBlqrllo! do tranlf conoc[6urd llnitle 01ot!14. ilo a]lnnLore a1s oon6uoaiorllor

(tnilustrl6li' csilor .lc). schoas llnofllsfu .lln Jl8ura 2'I cofespund. unor .lootrlcc 6idpl6 ln e6! .on6u6atoltl 6int oulcniatl d. su!! cen|!6lU pltn Intolnsdiul unet r16t. t'rd{8lo' Siltottul. 614tricc sctusl otnt iult Dai conpl6r. cu rind,!at Eulie cntrd}., card sliDonLsuz! cotsuooro.li pt'ln in !dlu). un.l .!61n bucl^t6. Acoste 6i6i.en" 61ectrlcs.. nuEosc
alstoi46lo 1octrlc. lrite!corelste Ploilntl isjor eigursn!! !n altf,snnBlea cu .rr.rsl. 1olrlcu

?.2,1. Ctollftca..a .ch.o.1or d. con.duDl Ih fsolt. d. carEo!.!ul .Ianntelor care slcliul..o .ch.r.1., trcnrLca 6! lop.!! ln urdltosr.I. cst,aAolltl - rch.D.I. .l.ctrtlo. sI. clrcult.lo! Drlnolpal|i - 6che61. .lrotllc. 81. cllcult.lor ...tndd!.. sclrdDol. .I.cl!lc. olo clrcuit6lo! prlnclpal. oonlln !cel. rlrqnnrn aI. rlt.lerslt.l .1.oirlo. car. !.rltrda6l Frnilu!.$r .no!-

1or, Gc.trooi6iisto l colllatda .n.rgl.1 .l.diltc' Ubs ?tID c6raclerlstlclle t.hElc. 31d its talallllor din 6{st6re16 6b.rgtlde .6to t6n61un.d Doolmll {i6ntisea d6 fsc nBle !b f68io nortrsl).
In tsr6 noa.tf! slht stsdddrdltaLs ulhltosrsle t'nsiunl n xtDalr int!6 Jez. : 9Ao V, 10(6) kV' 20{r5)Iv, }rO, 220 El 4oo t6nstutl. d.6 6t 55 Lv !int. adoi.6' dar 5. r.coDandr 3! fl tate Is conBtrllclla instsl6lil1or not' Ir lDoLalarllI' nai vchl

oristE t tndlunlle nooin616, ?20' 5oo vr I,5,15, 'O' Du d. scl sitElt Is conBlluclia lnststallllo! no1' 2.2. Sch6!.1 d coplxlunl aI

60 kV cs

-c&!'!lils
sch.@ 1.ctrlcE do conqtlua! st rEPttz6f,tara a16 lsg conv6n$ioDol6 s1 cl.ront6)-or lnstara!ltro! olsciric' 1

tuxllor dlDt!6 scaste

sf6nro

t..

tl.t 'I.otrlcd 0l tlen.dlt.!e .l ls 6oddr4iorll ac..t. BchoD. cuprllld tlD6Fetosr.I. r tr.nlfo'lalor^ntt6l r. l. I lnl,rcdptoarola, ..p&.Etoe!.I. r ba!.I.tal.6laaL r r.eolosr.l., tltrtl). d. pL6ccr.a tI l.altu.lh dlnlt...ttai. ll.hr6.1. .l!6trla. al. cl.cullal,or aaunaldrrt 66n11! iostr .n.1. .linnnto sI. ln.tdrll.t .I!.trlc. d|r. tru .tEt P.!cut..d. .n.rrla trxn.trlad il. la Anlrdi.ar Ia oon n.torl. Aor.ta rohat. r rlln ln6fdt6jul d. Ftlsudt proi.rll. Prlb t lrtl ila oollndlr ..sr.rt..r. rtn !t l.sulurll. lrtr. rl., 'l'r.truto rrbsr.cit o! rorr.-i.. .l,.6trlo. .1. ollaui!.lnt rr'l.rf. iohttn unoorl tl suFlt..Lannte alr ohoultrlor 6obundarot rtr rrxrul d. q .cosL! la cvlll.nll unol. ptoprt.llll ala oltchltilor lr.ldnlfrlr, llr .chD!l. .leo!.io. !1. EltoEltol.t .aountld. oltllln lr|l,r.t.{ur. 0l un616 .16!nLs .1. clid[lt.Ior pt'lnoloel.r flr'I da r.N rn!.Is..drr ot ud!.1r6a ea.slor lchar6 !u ..1! Pdllbllt' l,lh cLt puDci dc t.dor.r roh!8.1. .Iactrlo. ili odratlu[l . rrr trl..lllod ln: - .crrnr. dl.otrlc. !.'loflllroi - dch.o. .1..!flc. tllalls i - .ch.m. .I.otrlc. d. lonl,aJ. rr.h.o.l. .I.ctF1o, loDoft)sr. lcp.etlntl .I.r.dt.1. 1u lrrlrqr ll. ccr..punlltori nEEsl un.t .tngur. fst.. AI. !u rr.I. rr.'rrr.l or.rnr ri&pl. el lntultlr.' PlrEtllnd urrlftra ut.afl .

_losch4o.L. aloctrlce lrlfll.rr

!.pre,tntl

.I.D6nt1. 0i I.-

a[ru.tlo coroslunz[lobre tutulor c.lor tr6l fdtc ll ol. coDducloru Iui nsutru. l). oblc.l, e.hodcl6 t!ili1a!o 5. lnlocE6sc nutrEr 9d po.tluni d. lnrlrlelie' Ervlnd ls .coat.!oo ln .vidontu a unor t.tcursrlldIl d. d6tdliu, tn Epecldl l6 indicrar', unor n6i!6t!Il
scheD.l. .loctrlc d. oonlai cuFrind eleDonrtslr instalali. tn prfeet! concord6hl6 cu aDPle.a!6s Ior lerltorlal!. EI. 6. .x_ sct,o.l! st.ctrlc. d. lonisJ 6tn! ultllzEt. ollt cutE trifila..

-41 !rrr d. r.glnurl d. func!ion6r'le trsc'r'a d' Is un trhnl ""rn, r..l- l. rltol 6[ 6. facA Prin!- un nudr redu. d. !6ndvr sldpl'' ( nr'rlnorunt.l .conoolc Btnt 6celcs' cur sdgugfndu-3' Is ,rr,,rt!111. nur-o:lntlLe' dterEinu In Dod uhtYoc sldao!'u scho'l ,rr'.rlxri. Ac.ot condld!onLe ldpun c6.che!e s).aEI sb ducl '1. lr r,rrt',1411 ntniEo cu tsPectstr .rgu!or!61 tn Bllocn[!r" a
'

rrr, rl,lrh\tl

ls con!i,ruc!ts instsl!liLor ctt qi Is


2.2.2.

6rP1o6!6168

lo!.

calttlilil6 d. 6rplo3tsre al. .l.lelulul

flu.ntdLe tn ELre trl6urA d6 dchord dd stallttd 91 16lsrelor 61 c lric.. schoEol! el.ctslc. d. con.ttunt aI. c..!!cl.lor 9l 'ralll .loctrtce irebul. !I !etlfDc! urllltoorel. condllil: - sigu.str![ tn funetlonE!. s lnstaratl.!;

ol.ctrlc llnt Inconsalunl als c!ntfslelor,

!r o uqtrrinl.i tn orPloBtsro. . . r, ls.iul 1eclric dln cn!rsl. 1 st6iil ^D' r,'.r"1!!jiL6 6rctric. itin cntrslo gi stalli n'c"lt! d'.,,i I I'1, r,l,rr.po qi doschidor.! circtrltslo!, cor6 eo 16cutE tl6 r{| rr' orL,'tr'tt. itr'Dev!6 d crploatErF, fio co u.oara E produc'rll rrr,, .t'r"irfclni, a qnor scurtcl!cuit. eau s uDo! 6uprot6nslunl

- ululnls erPloatArir i - lsiticitet6 rn tuEclioner s instorst,l.li


- leoll4sre, qi orPloutoras lnsiDl4lct ln condllii .cotn functronore a lnstolol'or !r jud.cr ln Prlv tt6 contlnuitbto! ln allD6trts!. a con8ullalo!IIor' !6, consulotorll rldtcU prct6nlll aliforirs gl ln prstenltt s cla6lflcE ln t!6i ctogorii sfsur6nls tn funclloDtl! so D[r6glo prih aPllcarca unor lusurt t.hnlc. A6tlsl' prln dliLEalou lD'lalall'l tn r'1 Dulte
Si8uronla
scl,o!6 se DoEto stlaurs co 16 qrelt!s unul 66ctor cl]al' B.ctoole rEDae rn funcltun 6[ asl8ur llmntsroo tuturo! coDe

opsrslii s6 !e6lir6rI cu siutorul eP'r6to1of 61'crt 1.. ( r',r I rruf tod6' saP6.htos!er Blgu!sn!' do6cE!cEtoBrer bobrne ,l{ ,.r' 'h' L11 (tc), csre adlsurE Ean4.16 iD fgt[urt norE616 sau r.l ,,! r",,1..|!a thPotrltu uDo! rEirurl atrormale dt fscltonBro' ds coDu@t b -!1!-l!!gl!g--!snelg!E :, ."1.1 . ^D6rure l"L.oruptoare d Put,sre de tnaltu tn61un ^l!lr.ruploru] rrt6 M sParst d coil'tslt do6tinst 3u sf'c_ gnsrstoerglo!' lrsnsforBat06!10!' '!'rf. , i'n",ttlril. 91 itsconctE.l1. dd fudcltona_ I s, , rl,,l I ror ol.ctltc. nec6416 p.ot!u r6Alnuf noilI olllalt 1 El!' "raclntror tt p. un siBtcu do bsro P ^'.6!o )r nrnrll do ocsto' stuncl ctntl sparo o atstl' ln circuit' rl qrl nr.tr t,' .ax d. scuricircuit Introrupiolul ofsctLlia'l ll6condcts,-,.r ",,,,,u,r! .,'pt(td s porltunil Avqrtsrt. s chcultului' In anu.l'o !rr!', 1, 1n c(r. ooi nocsss! intrsruPtoar'1o ! adtPtsazl pon_ rotoont[ loodlsi dupu PllDe declena!t' l"ltt..rrt d. l.otolr!ls rn co! s oonteuzll 6L' prerlntl ,,,1'rlrr t,.' tlculrrttrl!1 Cont!Ncl,lvJt,/.1rDldbt de flu1du1 uLllt'Bt rllnr{trr.. Dln oco.t Ponct d' a'd'ro dlttltg 061 oultb

EIuE!l.j.ts!eo ln func!tona!o s 6ch606l P'rnlto resllrarE

-12tlpurl tl. tDtr.ruptos!. tnlilnl!. tn ln.ts].ltll. .1.ctric..


- Intr.luDtos!6 cu ul.l ul.lul din intr.luPto! ar. uro!toa!61 rotu.l! s. d.6 fo.bs a6z. eub prs.luD6 cs!. lbpr.uoi cu ulalul sub 3La!6 tulbul.nlA rEc.c ar.ul .lootrlc ai d.ci 11 sttnai b. d 6 o.up6 statlul lntr .lo6ont(1d d. contact; tn eo.6t c6! ur.lu1 ioocE lol d6 lloleDL. Plin, ipiul d! func!iono!. 65t. urE6torulr 6ub aeliunoa toop6!!tdrii lnslte 6 ercului 6l.ct!ic (5ooo-booooc) c6.. bpar. ls ddschlit..!a contact.lor s. Produc. o vaPorers rsPidd 3 ul.!u]ul lneolirtj d. diso.llres 'aporllo!i cs !.rultbt' ln iurul arcurut 6. fo!!6irz! un tnvllg gczos, co4Puo lD gpcisl tlin hidrogsn !1 v3Dori d. uroi csrd rdc..d coloano tl..fo. oa!.le ca!! !. d.8sid 6u vlt6zR oar PAtludd dir.ct ln lona lEnalulut d. afo' i!.terdtntnd lA.ira !1 d.lonilalea inlenB! a tni6lveluiur ditpr.lv. Itolara aI.norli.Iof conductdsle gl a dispotitlvurlrl il! stlng6r. a afcultrl .I.c!ric . rsaUtssr'r cu DEt!'ieIc lzolsntc oroDlc. (por!.14n), t.u ol8dnlc. (txtollt' 169tnl sPotldlct 6ic) ln fiau6 2.3. .sto dal! v.d.r.6 unul lDtroruptor cu u1'l pulifi cu tlouE c6hre ila ltlnBlr P. flcara pol p.ntiu trulunoa de Uo tv.Csn6rI. il. !tlna.r. 1 !lo! IEoIat. fa!! dt Plutn! Prln colobrla itolaotd 2' ror[all dln llolstosr. c'lanlc, Pr"E'ut6 ou doud iubutl cu ul.l aub pt'osinD6' tr.c.6ar. dloPolliiv'lor d' trch ro 9t il6schid.r.. r.contsrul d. scllonero lte qortot t' crtttlul ls! codanaia tn dulatul 4' P.ntru lclioner s. utl1ir.aE! corando 016oon.ulatlcd oa!. Pol]Dit6 d.,tolisrea' lnt!-un volu! r.du6 . en.rAlllor lari
In flare 2.4 !. halcd prlnclPlul d'

-4t.r,r"rhl d. Iucru. co!.n.11 ol.oPD.wql,lc. in dou! vlrtantc' In vrrlenLd 6r.ncLsnlBrotr tnlr.ruPtorulul s' !'41!r6o!l ln rrlll urnrtoil - ul.tul lub p!a61un6 dln clltndful I 'stt t!l.!l5 Prtn Inr.'!.,litrl YnDi.llulul 2 ql a1 urlo! conduct' cu P6r'tI r'olelt' lr rllr'rrrrul l. ltjB Dr6tonulut allst tn clltnd'uI ,' toPln! Plrql 6m6arE r..oFi'r] 4 d' dic16n!6!" P' ahl. \.1',tr.rtrPt.lulul rnrtl ,rr',,rr d. lncht.t.! 6 tntr6.uP!orutulr u1elul 6rtrcltE P!'3txl.i tl .lrlr,lr{l ) c..6 c. fac. ca r.sortul 4 6l ss EDlin! atotrt' Diclo,t{.6d s. leulitBu!6 suplidnd prln lntelledi'r1 v'orlr,,rot 2, p!,4runoo d6 DI.t tn cilin4rul 3' In octEt ood' r'so!tt.|l I rrrr. t,lrshta 5t ts! contrctul eo dtsfHc''

In varilnta b s-6 !.PrezonLat


.ohalr,iic .ooonda
oloPnouAdticA

cu rtublu efct' ln oc.6!. cotr nu n.l .t.ts |trir! qn r. arn.t l+a p.rDtt adei6lo ul.lulul eub proslD. po 6d!el. f.!. ar. Pi6ionulul tlln ctllndrul tl. l, sncl6n_ arr' uleiul .sis sdr!6 P! o fct! d.clsnlar -2 a plstonutul ' Isr ls ps cst6ll6 ra!r. rl Int.eruPtoruL d.6ri! e6i{j dln r.ri tO ( orio.J.cto!f.) con6trult' r'tr:,2,4 Crtlot6' il '! r',r i ,\' ',n r, Ia tn!rdlrlndo!oa 'Etciropui'6ro' rnrrr.trptoor'ol4 isstulo!Itlor cu t'n!lune dr zzO w lttt .lil r qt, u r nr. Pro'.nt.!t in flaurs 2'5' (pntru llo kv) svtnd lnlE ltrn{nr. p. !16car* pol tI evlilln! Dlv'IuI d' izol!lte -rr ,I rri '.r. I rutru Inatnlsrtl .1.cttlc. au tlnstun's noDlnol! d' r,,, ru .. uLrl.n.oslL tntr.ruptoo16 orloJocl'osr' d' oc]o9! llP cq uL1,lg{r. Po flecaro pol'StlDA6r's r'culul 616culc tn nii.lrr',Llll. trods!n..I. ocaEtoa tlpur{ llt iItroruptosre u' ra]tzts-

FIa.2.t.

_ 4l rl tn tllD toEt. lcurt d. ordlnul t-2 66a1p6rload. (20 D6) llr lntr.mpsrsq cur.ntulul d. lcurt6lreu1t 6. 6f.otu6sEl ln c1r.,

-15 t'. E-qe9j!!.0!ri-!!-!9


rl.Dor6toruf edl6 ur 6Porl d. con.ctsr. car. tltusll!.atI r r'1,1.' in s.u d.ochiit.lod ctlcuttlor. Rolul .Au .6t d.cl do e lr.l" rrlI d6 o 6u!s[ o Por! a lndt.Iat16l l illD acs6tl cEuld'

L6 ec6.t. Int.eruptoelsr 6tlng!ros alcutul sLct!l...

rodllr6br! cu ajutorul unui J.t d. !.! lonsltudlnEl' ladlal 63u trsn6v!.al po coloMs .!rlulr d.blts! d6 o tn8tslsile d. c soHlo ploySrutt cu r6r.!vor d. bar cooPfbst. flutul d...r cer Es itaplasls![ ln vlteuE 4,r. indapalt.EBa parucr[!]. lnc6]rrt6 tl tonirsto {t l! lnlocuio5t! ou psrl,lcult plos.psto r[c1i.. sllner

slculul ol.ctrlc e. roDlt!ez6 lnt!-u thp fosr!.6curt (2-,1 s6o !to6d!). sor'rl conltr.luind un Dodlu cu Es.e rlalditate di.Ieclrtcl gt el8ulantl Idbotrlto iriconditlo!. D. 6oa' conotN.tlc el ull_ 11zEres tntllnr9tor61dr ctr 6tr codprhlL ou pr6Eiunoa cutrins! tntfs 1o 9I ?t a!' o-d arlhE fosr!6 lult acoptrlnil lntr8lse saou s putgltlor de rnFert ({00-60000 Iv^) a tensl|,llilor (ro-?50 li/ ) !l a au!5alllrtr ( 100-6000 l). I[triluptot. ctr bsft(I|Iorlltl d! eulf Ls scoEl ttp da tnlruPt6f ercql Iectrlo sst. !iln3 cu 6jutortrl unut J.l gazod d. hoiaf,Luolurl d. aulf (S16). Utllltc_ rea 6c6oiul s.E ..t lrDitlctl,S sttt DDtau osuillil. lels dG 1t silnlt . rlsittlta!6 dl.l.ctrlcl suPflo8r! a.rululrcli !i p6ntlu lltllllE Bs1. lontc.t tlt56cli!itu_. osl ulor declt 6tol'ul dlE Prbplltllll. Itolsnts ll d. ocAlu d. stln8oro 61 h6tafl orurlt d.6ulf e'r il6t6lridst. loallzates 60! lnLlolupioo! d. act tlp l Is t.nsluDl fo6rt. lnalt.' oal @rt d' 22o tvr cu putoll d. rup!6 fosft. tldlcat6 ' Iu s.ner6l' .. prv.d. Pontru Ylltor o dr stLlnd.!.4 fabrtcs!1!t 1 utlli!ErlI tnt!6ruP t oarel or cu sl6 tn d61!lE.ntul clor cu ul.l Puth of o.! c@Prlost ilqto!1tl avontaJ6l,o! lor t.

l..r',rns tlcbuI. eU flo ti!lbitE pni!u p6!6obalul d. e.rvt.lu ,r,d ru.).6'! lq lnotalolh. Et poat. tnlr.roF. ouol o'irsrtl d. tn 601! ceruri oultnllt dr oo6trstlta_ 'rlhrM n.grtJebit! {cur slnt I rl | ',,nrforoatos!.ror) . ' sepolltoittl .st cenotrult ' ln S.I1.ra} tllntFun 'l6i'B n. ',,tr,(nln (d. tnchld.r. 6su d!ecbid.ra). luPl Iacul d. !ontar!' 5._ I'r,,ri',''r1or pot tt: pnis tn6tol6!11 l!11110.r'6 !1 p.atfu lnttar.lt | .ri.' 'osr!. r.DbI. ttpurl s. .ttcuil rtt! lonopolet clt 9l r' rtol.r. 1,6 6.par6to6rol! tflDollr.' a.I! t!!! fat. Doi 'v6a co_ .r'trtrr .nlruntlr prlh .!ntls.dltl, unui .rbdr. dr t.Altutl. s.DsrDioai'.1... olartllol h tudclt d. tlPlll tn6tslo- !.p6!atoof 0 tft lnet8lslll l!t.r'loar'i - ..pBr!!odl plntflr ltldttlalll bzt.rlo'f.i s.Duratosr!1. Pottf,u lrlbidt'atlt lnirlorrl. rn Gcnsrbl I ac..t6s 6tnt lngtalri. ln podll' li' ,r.t,lr..ree contsclitor 6. faca lDtr_rb Pl.n P||frI'I l.nl(rdI nlo. 6upor! sl. polulul. th fi8ut. 2.5. y'.s!6 raDfttantet ul t'polstor' ronoPtld! d' lonltrt' Ptl'tl6 oadtu rlrt r,..rtrlrnt p.ntru in!.rior ll! w). '. rot69!'iht coalsclul DblI 1o ,rr rn"rA.r. flr. L In Jurul axului 2.. Intr n..ullt ), .ondtiult dln doul Dar' lotoral! cEr' sPa9l p' coa_ !.lortultlor 6, car' a!lgu!! prtttsn'r 'rt r.r. alr. .ub oollunss tt....r'!. lDchl.l.r4a tl tl.6chld.!qa s.plrotcfulul st r'a]1t6azd cu .1r,,',,,r ih.l ttJ. Iro1onu., csr{!8s!r ur'choa 4 6 oulitulul'

-r7unAhiul d. rotir.
aruL

.Btl tioltrl

it. Pi.66 oprlt@r.

d. .olalt.

]'
FiA.Z,

: rr-+

:,

"tU
) S.ps!s!osr.lo P.htru trst6I'!ii tt'rloa!' Acstes su o cobstrucllc sPscialqr Ptnilu lpqr86roa crur-

cu!lt.I. d. l.s!r. ls p!'lnt' 'u d' r'8ull utr bloc c'c'rt., frlr d. .ultt.l. p!lDclp.t. al. ..p!ra!orulul' !!!-e9!!rri-Y!-!!--c9-!!!!!rE-gl!Me!gcr'1o'' stPuru loarEl' r.' rl rfllohat6 ,.pErqt p. riec6r. !a!l (lonoPol'r') 6au "Dult'n (i!tPolor.)' 1n oItl&uI ca'r PoIlt !tPsrutoNtul r,r ,.1. !r.t ro!. .i i .oLlotrtrr. cdun! 3I !lrri l.roll tnl'!' 61 !'ccDlo' l'.!tonarau spsrtoar'tlo! Poole fi b'nusll Eau cu dl6po.lrt'. r,r.uotrtio. q1 .16chlo.' P.ntru coranda d' l3 distsnll e 'eI.,.ru",.to' c. rolo6.tc !c!roD|flI. 'I'ot!1ct sau pn'urstlc'r car6 r," ta'! r",nrsJs1 unol consotA.t fE![ go4uli, co's 0"6t' !odt'
r.1.2. ADar0t! strqctrlc! d.
Dro td0116

tel

ea sh.dtL dPu6! P6 conLact6'

In fiSure 2.6. 6st'r rp.ffi1-6i un 6'P'rELor P6nlru lnsLa_ }!!lt .xler.iobra tlo llo kV P..vutu! cu cutlt6 d' I'As!6 IE p!!tnl' AccslFF s. tnchitt P. con!Act.I! rir. Prlntr-o rortr' cu 9oo tl l's' gl la ptolnt conituctoerol. il. fetA sI' lInicl c6lctai. le '6pdaior. E 6tU un14 ttpur{ d.6sPoratoa!6 la cDro culittt 'l' 1'ae!' Is plDlDt olnt dl6Dus6 P. aobeln csplo sI' 6Psretor{Iu1'

rjiaursal.lo fullbll. llni aPlrb!s il' ptoidetlc c6!e lntt',,r. r,',.'i''1 , ln lidits puthl.ll oollnB)' d' rupsr'' plln toPlr!3 rnrr. n.u tr lal Dultof G1.d6nt. di!6nalonat' in acot! lcopt El'drD,,,r rtrrll,lt ^I 6laursE!t Eo con.c!'6![ rr cl!c'rtlu] tntala!til gctftolroulL d6u r.nri.laL. ,ll 6. toP.0i6 la tf.c.r.a curnlulul dt {. ."t'rr.^..1n6. Dup[ sttltsblda arc''Iul '1'otrld eplr'ut la e!tl"6 r{rrr'lrulul, ctrculi,ul .. tntr!up! l ttrsia}atto Pro|.Jatt Du tu-

r.rofrrso slsur6ntIor futlblt' ln in'talslLll' dt tn6lt! o tiatd .eono!1ca d6oatc' Ec'lids ltnt aParai' tloPl'l .,,,',' r,,"1 'ntlud !l poi lntocul ln 6nurlt6 'Elurl intrtFuP!oe!tt'
prot'c!16 i 66hl''n h' dtoor14 tloclrtc! !lDt spus!' d' stEo6'f'rlas g1 un', -t. rL'r',1 nlo.t.lc 't&potrt{a .up!4!nn'lunuor ., t r,t "1,li/, ttrrrrsLen6tunllor d! coduLE!1' tut'rnl t in concordan'ra '. r. r" rI r ' l. il. ' o, rdontrri o ltorslr'i u fun'!lonsl s' it'o6'b6c un!Loor's16 !lPurl ' 'r'!trtr tl 0l tr.
l) 6

{-( 4.!

e4!r9r-9-t-9--g}!.9irli!

i'16.2.6.

-lail. 6.aclrcltoEr.: cu r.rl.t.n!I rarioblll, tubulde, cu.ufhJ ragn. tlc. D.!c6!0Elorul cu r.zlst.n!! va!td!11! (Dnv) tnt!. llnl. il Dd!t4t, p. tl.c6!. ferE Id lntrsr6s td !l rtbrlll. d. tranntor&ar.. D.seE!c!torul c|, r.!tBLon!! ya.j.ab1Il fs.!ion6azE estf.L: La.p.!ltLa un.i duprEt.rulunl ca!. dpEq.gto nly6l\rl iI. proiocrl6 !l d.roErc{to.ulut , s. E4o!.6&d coloaba di61.6trlc! prln cBF6 so acutg. lq p[olnt un cu.r.nt da lhpul. durult cu!6n! d. dgclrcsrlr P.rltfir cuDonll its Ec.edtl raldar. ..!i6ten!e variablll a!. raloll lo.!1,. c[zuLe a6t!.1 tnclt ls boln 1o de6c6rcEto.ului tnsiuea ftr Do.t. atins relorl p.rloulo{rs. pontru sparstsjul pFtol.t. In ?isurs 2.?. .to il6tl lchtld qnul d.6curc5to! cu 16!i.t6n!E vcll&bIl! (DnV). D.scAlcuton I lubular. P6ntnu grot.otis lopotrlva 6'rprat..n6iuntlor p. l1nll, itect ln afara atq*lllor .ste .co. ndl. 31 66 ut1I1r.!o dre.ElcUloalG tubulgre cu @t6!1s1 aazosen. Un artl. Fls.2.?. il. it.r.dfe !torl'6;t ln figura 2.8 !1 .. copune tllntr-un .clsto! t| s.fr rooar+lhactrozrr 5,6 ronrEll ts.'

- 49 r..(l r,r!l prln d.rvoltll! Acr6lor. al6crrodrU 9 ,. con.cteaz! la llni. tar .lctrodul I la
D..cErcdtorul cu cosrn...i oonelruil dls ilol, .1cilorl ..t,rr,,!l n.lntr-un spa!iq d.6s! co! cslsurE o P!oLsc!ie buh' E6rr ux .r,!rrt olcplu d l.fttn dsr 3r. d.lqvd't&jul cU fuDctiansr8 Itrl 'r....tt! d. oblcol d.ooDoctarec tnBrrlsll.I. D.dcdrc[torul cu 6ur]Ej lsaD6tic, l,a un d.solrcltor cu Nrl.rr,'li v',r!abll.{ t63i.i.anla n.Iihlar! ltolreozu curunlul l3 5oixr Ar t,. c.!6 11 poat lntt.tup oclaiorlrl. In epgul sor Eatclnl .rr i^r1 'uprrt.Dsiunllo in14rno {*. coEuia!r.) h.bui. Iiol!ut. ..rn r.r.!dt cq iiltblnurdd curontului !E sefqcd ou nurai tlin cduzo r.rl.r.,,l.ror nllniar6 ct gl dtn csura.6!Lt.nlol lDortte a srcu_ Inl .lrrtrl'). ]\cedi dotld!6t .e resIlBe8.I ou d.!cErcAtoe! cu r-

.,r'd',tr vnrlrbll! ql suflBj Dasnotlc. r.). l. lpslelsllsilr-le-slp-g!-ss+!3 LIuttur6a lnt.Dslttiltt cursr,!uoF d. ocuFtclrcult dln in6_ do !"!. putt! !ntltnlna totodsl,l lon6iun.D Ia rslrtlllt.Iootrlo! rl'.rur rrndcrlo ln tlEl,ul fDcrlonUrli nomalc.e rodl!6lit[ eu rirr xl L'n!l!jl9I-!9-I!39i3!]!E: El. so co.r.c!.6!u ln .or1 c1t' 116 F. .1..^rd folu rArlnd ortrfl.itr hPodsnlb cllcullulul la 6eurtr"ut,rnu ror s6 face ellt la bu61. col.ctosro aI6 c'ntislrl.' .'..t.tc. !1 416.tetilLo! d. lrsnEforuar. F!6cu! lt Ia linlllr ..r. ror"..c d. l3 ac.ot. bar.. r'.,,Lr-u ob!in.reo uD!i vilorl coEsiEnt. a lnductitit'{t1!, I'hr,lr'.r. ,' tIrU !1.surl d. fl!. AL. su 6pirelt ltoIat' 'rrII!ddr! tr,,. .lr tt.orr,' bobtnl fttnd 1lolst6 IhrI d. pbltnt'lltatA Pr o
i.,
r

elt[tll. tb] atorulul

?T6

a 1 un .clatoF d. cofturtrar. rrtr. lljs 4 El .l.c l. Lr .!o.rsr. .r. Ioc rtrIPunA.r .o16loluluil ln s.r tl aPol 6!cu1 .Iec-

tltc !. sloblloto iD in!rlolul tubul A.!oa.n 7, p. car. ll contu!Dd6!1. Stlngr.B alculul .l6ctr1c, duP! cohduc.rea la plDlnl. .up!a!.ndluni1
Flt ?,t .ct. o6lAur.t{ do prtlun.s loce]!

r.l

! rDl r

l!.

-502,1.a. lDorst. D6nLru sll66nlrr.a cl!cultulul d. !U.u!l 6I prolectlg DIn .c6.6t! cataorlo fac PA.t. trsn6tollEto6!el. (!.ducloar.l.) d. coroht sl da t ndluno car. so uttllllalU ln .coPul .t d.rll tlo!.nlu).ul d. dld r! sL apsraillor dln cllcutte}. d. culont sltrrndtl! { 6qprddtro, voltE6t!! | i.t L@ t!6 . te. ).In Dc.}91 tlEP 610 sotsulU securltt''tga porsonalului svlnd bobineiul !ecad6r le8ot Ia plblnl gl lnolat olsclrlc fal! d. LoFtun6o InaItE. Di,n punct d. vd.rs con6L.uctlv cdle d@g tlpull de tr8ns_ fotletoa.e sb ssea nl, dl. ovtnd douU tnflu![rl ltolat. una fElU da c6o].1t6 - prloold 9i 6!.u|rtl6r{ - ed re nEl. cols6P$6dtor tr. iplr bobtoat. p. E Dl.! rscnstlct c@trn' coracllonor dib tsblb IfanstornEtorut d. cutn! ero un bobtnal pri46r cu nuDdr f,to it..ptr6 !t cu s.oltu66 EAr6i accst bobinal cst. Ps.cur6 d. cuf.ntul. do darclnu abEorbtt it! aonu0dtor taf bobl.sJor scmd:r a. un hr tr &a!o ti6 cDtrs Et 6!c!iun FedusE. ra bobthaiul 6.cs'o! s' _bobloo d. cu!.nt Dl. tott6trelor! coneon.ct6azE 6DPett6irr.t. gl Itar.la. sau 41. ltlo6lor" !!e foloslt P!t!u oxtind.reo tlomnlulul tl. oasurl sl voltlcoirolot I t.!t4.tflor ll contoordlori rpin dl tsnElun.s tnslt6 s rllelsl 6e ieduo. plnl la Loo v' Bobinoi lrtud;r .I rrersforlletorlllul !. corlictalC tn paral'I la !'!es' TlanoloFstos!slo d ttnsluno B. !oht'at[ p' b"']s 6talu Ior D. flsosr fstl}l portB' tn otrcutlul adnrstoltrtut ll unaoll D6 ltntitd d. insltl t.n8lunr'

Stslia.1' clricE.6!0 o colPonontI 6 llaLenulul a6t1a, for.s!! dln In.talslttr! At con.trucllU' an'r'' r.]i!.DrB c.I Pulln una tltn urtrEtoerI6 oprolll!

-51 (t'n'I- .odtflcslie psr!rctrIIo! gutorll'I'ctrotaSn'tIc' Fr., .rr.nt' tr.oi.ntr)I - oon.ct6r.n rtac!!lcl ' itoul t'u !'l cult' 8'nersl'olrt d' .n..tt. .l.a!tl6!) I - con.ctarie al.otflol ' tloul t'u sat dult' cll dt cur'nt r..tru .llrinttr.a !.c.PtooPtIo! d''n'!sl' lltctllc!' Dup! tglglllfr P. oa!' 1' lnd'plln!'o !tElll!' 'I'ctrlo' lnl a.4t.rlr!.I _ llslll ,ir oondunlt ln c5r !' !6u11!eszI lreDaott'r'a d' oh.n.rtl.l tl.ctrloa d. Pa qn 610!lll d' clloultt P' !I! 'l6tsr .rlt.. 6q .cioDll lrtt.Iuru al lr'cv'ni'l . .taltl iL trdnElbr'rid ' !D c6r'r r' rsullt'dtl !rsn!or.I.otrlc' d' 9' |ln !15!'r il' oltcut!' P' o,| 6It !h_ l.r...n.r!I.l r.r d..Iroul!.r'qr siicilt fr'crlnll "6" cu ttns{unl tuf'rttsl - ifBf!tjdn-grq!!!!&' ln $cr' t' ro''l l!'s'U Lron6dttora d' ctt_ .n.tal.t .I.6trld il! 9! ufi tldtom d' clfcult9r a1t 'Iotd .l| oon' .nl!. !u t!.otonl. itlt'rltt ll cu tsnrludt 4lf'rl!t' Slalt' d' our'Dt r.r.l. ..t. d. EtL{E!4:.t - rl6cE 'norgl! t1'ctfoadao'tlc! ir|ndftril tn tn'r8t' it' cu!'ni oonllnuu 'au 'rt6 ]!_ .ltrrtr.tlv.. !' tfrntlorDu !n 'n'!gl' t|||l|trl! _d.ct .n.ldis rl'rlou!'ni con'tlnuu .laur.dnan.ll.l il. 6ur!n! 't t6lndtlt' In luDo!1.6a trPlitar'e tn cedrul !l!tdurul 'I'olro'n'rg'il{ .. r,o.t. fBod ur!6ioarta ollltftcEr'': llnt - t!,d111 d. c'ntfeL' prrn csfe ctnlr'I6t"bc!!lc' nr4rntrt.'I. .lit6oul'16atro'n'!8'11ci ltupl D'crrI!l!ll - ttrtll il' 16t6a' p n csrt tt stsbll'sc r.irturl tntr. llntll''lslonulul'loctro'ncrt'itct tlni oon'c_ - tlstll d' conlulaLollr prtn csr' conluostoltl l.!l lr .1.r,.!ul .1'ctlo'n'r8'trol

'12' - .t.llt .u fubcttl lutrtpl., cs. ltht coDbtnelll d. doul .o'r h.t dtrrr. .r.!ltl. it. o.ntr.I.r d. !.!.. gt d.
O

-r,
rbr.l. coI.ct.sf.

Pol fl1 sloPI.r dubl.r DtrttlpI. ' d. tran6-

lrett. .r.cbt.I

o.ntst ohcuti. pltDsrr, ctrcutt. !.cDdarg, in.ralAltt .urtltsr.

ouprlndr tn prtnollsl urdtDo!.I.

.I._

Ctrcult.t. prtosre cupl.thit..{iatl. tt spsrrt.t. pFl.n oal. oh.!816 .l.otblc! !. tr.D;itt. d. lr A.n.rgtotr 1. conerato!. lperBtrl. illn clrculr,I. prtlaro pd! tr. (r. cotursit. (!Elr'rruPtcsr'r o.par'toa..) | d. !!.ur,o!. ( tran!,fotn o t oars t. d. &!6ur! D6nt'fu tonolun, tl pontn curint) .t. prot.oll. oritle aup!.r.ngtu!1lor 01 rupr.cqrrnltlo! !to..

lonofilor! p.nt!u br.1. col.ctooro e. folo_ rr..t,r.,.nlr!.a r.!r .,r,r . ltDl. D6I sroDs[ (f'8.2.9) p.nlnr a I69I ln.vld.nt! dIr;rtrr rlntllo. cs.e aduc lacordul e.n6rbtosFclolr ilrnDfo.der a' , rlntllor il.ct!ic.. '.rr. L.8EturU. ls bEr.l. col.cto6r. Illnd DUItlPl. nu a. pot .t..uls tn ac.ragl loc (F.-

S.rrlcltt. ihlsma cuprhd ttuii1dlltl. d. curBht al.|!rE.(lruDlnat, sclton|ll, I tnllalEttlL rt. ourlnr amrtDuu (otlculr,. ltt op.i-6ttr. d. pfotccti., amand{, .cMsltlar., sutnaii!ar., !.l.co_ ftnroaltt) !l ttrltdrfllte d. 16r ao+rl!.t D.Dtn actlons.sa .po!.re_ Julut d. corutaltc prtDAr!. InltetElltl6 .urlttefsrl .n.r. .tri r b.tllrttt d. ,..8.!. la plntnt, !l6coounrclltt, Ao6podllta il. ul.1 .r.. 2.4,I. Bqr.l. 60l.ctoara Ear.l. col.6tosr. aohlttlul. unul dln .l.r.nr.t. ...n!1.1. trtr-o In!t,ela!l. .Iiotrtcl La car. !. oon.cr.dr! 8.n..6to.r.1., tr.orgfolmroe.olc 1 ttnlj.r. .t.c!.tc.. 8I. ..!r.6c la! r col.c!r!.o .n.rAt.I p!6du!. d. g.ncrsto.r. ..lr obitautl p.ln tran6lol'@toa.ei - dllLrlbulra .h.!tl.l pltn ttlltl. d. pt...r.. Dln .c.s!tl crurl , b!r.I. col.otolr. !.0!.!l!t! punclul oh.l. .t lnllaldtil .hcrFlc..

tl dl.portttr. csr. a.lAuFl rrploiqi.ro. circulr.tor Frt|or. prtn .r.ctu.ree op..a!ttto! il. cohenit{, Dsonaltraii, rlrlrrlr pr.o!.ctt. tI r{(o0!tir!r..
cuprlnd aparara

rlston!a alr contsci, !! fl pras rldtcatl) e6tf.1 cU 1 cur.nllr Dsrt at inlteatr abrctnl E-E produc. o lncEltl!. inadltEiblld. Bor.l. col.ctoer. E. pot r.i]it. eu un sinsur 5l6t.c d. bu!. (tallaDt.l. r,tr, 01 n nL, flfula 2.ro) sau cu dodu !i!te!'' d' bsr6_bs!' dubl" d!tr ooolsBl d.6rn)' clntt p.ntru fl.cors fazE 6. P"vEd n,,rt 1,,r. I qL 2t

tlltl

'l'l

''

-ii-P-#i

1la,2.Io tu urr dlnaur .l6t.n d. bs" n'B6'tronste Pt! 'rn_ 'r -.- t. lir orull itllii !1 6 uhui co6t !.du!. I4 6ch1Eb rrt DB!'_ '- r-r'i,n,d 1!, tn. (1. ucurtclrcurt p6 burt 6auls fsctuarsu !'_ ',v1'liror, srtln.l.rllor Blnt scolt dln lscttunt toll sch'0d st foloso're nusi

I nu o.lr'xrrrd ll'rl. d"lrocrrLrLre'

^'odBtd

-51 Slrulenl. tn turcironsr. s. post. rBrl grtn loplttlrea (D.c!rono!.s) bilolor ln ral lult. pU!!l lnt.rcon.c!6t. prj.h !.p!stobr.9(llA.?.10 b tl dr s6u lnrr.ruptos. (frs.2l!,c). nuEAruI 6rcltller...l.. lD Dod obllnult .gal cu nu!6rul IlnllIo! d..r1Eentor. I1r AZ, Ar.!t. 86r.I. iolrc.toore dubl. !. lol06..c clnilr - ntlmlrul al. clrcult. lrgEt. 1a b!r. co!.6punlatosr. nrurulul da a!nr!e!os!., tran6fdroeloar. ,Ilhll .6t. l4orlsntj - lq lnstrloll. 6! .f.ctu.agE un nuodr tar d. ooDnv!.i - .ei. n.{oi.. d. o llaurr,hlA !io.lt! paDilu s@lt. ln8tala!11 sau condtrdDtorl, In fur.lronrF.! tFDESI! !. Iur.6r! cu un Elngqr .i.t.tr dti ba!., c.ill!It' tttnd ln !.rrrv!, ln peroan.nl! airntiolst grtr tru c I e. vr{Ile ds .taii.o dr funcllonb... In .r.dflul dot .!tr tn fur.ll!trro s16!.Nl I d. bsr.; prln sl sJ dapsrBtirj'f'1. q, 92, s! .l.b.nl.lt slni I.aEt. Ie I. I,3 6Par1\ llE unil d.faclluhl 61o!.oul .rtr aoo. dlh fuhcilu.. Dup! lofU.?.11 .allrBrra d.f.ctqlut trl! Jocul s.p0r6!osr6lor .. !.Puh. tn funcllun! tr6tsls!1e p. stB l.4ul It lla bor.' .. d.schld q. sa,95 !l 6r

-5rl.ntru tr.c.!ea d. p. un Bftit.D d. b6re p. oltul ta ca, d6 il.f!c!, !un.e..I. 6. fsc plh 1nt!nrp!i. Manovr!. d. tr.csrE p6 aist.ou] II de bors 66 pot fsc. fU!! lnt..rup6!I. Sch.$ sr. tutrlar !.por6tosr.I. SI,S2,s, lnchis. eI c.I!la]t. d.6chi... Ac.at.a a. tnchld tr oltttn.a 52, St, SI. Crnd s-a tnchl! 6.pe!6torul s2 s-o pus Bub teoElM. EfeGdtl d. ba!. 1l d. Ie a.n.lslotul 1. Dscl slst.lul .st. bE, nu s. lnrlopiE ololc- altr.I s. 9oat6 ajune! IE o d.claryare arro1E, .v.ntualul d.f.cl, fllad 11!.nt8t gI d.0I el d. oZ, apol s. tnchld. e.psratorul 59, op!afUrd cueDt, sn!stoa!1. ftlDd deja ln pqral.l. tXltlDul 6. llchld. e.pslatorul St,^cuE cur.ntul absorblt d. linl. 6. lrpat,. prlD srb.l! s16!sd6 d. bsxe. s6 poato d6schid. !.paratolol SI, Ilnia dvlnd dlu do Blidento.e p.tn SIr la aceadtu opers-

fs,

foorto nlcu ctnri. Slstehul dc bar.e I !Entn6 f!!6 t6n8tun Si e. poate tucrE 16 1. 0bs6rvati.. D.Echld.rea unui e.palst.or Bub sorcinE (Intr.ruptDd p!1n .1 astfl curontul fgrd 6lt, drm d etioDtdo) .6r. utr accld.nt din caLe nel gr6ve . Spaletorul nu.ete conclut,p.Dtru a lnt!Iupc un curoDt d6 6arcinU' cuftntul, traxio p co.-1 posts lntreru!. ur1 a6!6!6tor nu trebu!. 6A dspA.ascd 1b dln cunrul
11 66 obErvu do6! o

rnchld

si,s!r si,

ac.a.il ran.vr! 6. !.psratoar. !a .t.cutl lu]t rel r.p.tt. (clt.v. rlru!.) d.clt .F dula !.E dl.r.s alaf.crulul. .. r.8!t.t. 1! :_coEtrult6eo dout rlntturl Slaurents l|flt! d. bar. - pr.r.dar.a u|rul lulf dublu d. r.Por!toar.i-'Pdit16 lcglturllo! htr. p.!.chtl. d. t.PoreloBr.. th plutr luPlarelr .tt.!loer' tst' @l conatruli[ !bu d. !.r.n ocuPBtE l. tn.hl.ttll.

In 6stf1 d. cadurl{icul n.ddipurtnd fi intrelupt e. tnt1Ddc. datorltd inc6lrililor putelnic6, 6 dop16seaz6, cont,uro6zd izolatorul 9i ln lore Eajorttste a cszu.llor s6 lDchid. cLr scul.rJD6i. fez. vciD.. provocraa uu:. din c.lo ra1 priculoas6 defecr., .scutrcircuit tlB bar.'tr S. top6sc cl.Bol, 66 rup bs! de t.gdru!E, izol6toa.6, bo.n d6 ap8raia.

-56 Bat. c.l.cl,..9r. rul tlnlr Inslelalil}. cu lsl Dul! d. dou6 61sl.t. d. b6!. ool.ctoar. ltn! @1 rs! lnt1lnit. dln cDUzar coEft.xilUlit tor, a 6poltllo! ourl n.c.Eltrt. tl 5 costulul lor rldlcst. Sist6BqI cu ilou6 ber! col.ctos!. 9l cu ball d. i!!ns!.r 6r. lal oult. gostbllitElt 9t d.stgur.ls6tlcitate opo?atd. 2.4r2, !4slq}!P.nltrt DErlr'ia .L.8ttoltllll dclr.D.Isr cu bar col6otoor. dubh 6. lntroiluc. itrtr.nrptorul d. oupl{ trBn6v.rsal! cT (tr8.2.U). I[ir.Fuptorul d. cuPttr t!an!v.r!sl! lE_ dapl.ln6lte ca tol prLnclPal tn.ch.oI !r.c.rsa clrcult.Ior f6r'u lntraNpar. ln 6lir6nl,',r6r d. p. uh .16i4 iL ba.. 6ot.c!ost. p. cllilalt tn vr&r.a r!rl!t.t .eu tII oot it urEtl.i Ien.trat. da !.acqr.. unul clr@lt dr p. un tletao da ba!. p! c.l8a1! Fla.2,l2 in crzul - !. hehld. .l6t.eulul d. bar. ilr Etarrlr prln sca56t! !6navrl 6' !'allt'e!! controlul .!!!ll 1tol6!i.t !41.1 tn ost d. d'f'ct P"c'st 6l8td tl. bsr. prot.clla prin F.1.. d.conecLatA inlFtluPloFul CIt - 6. blochtEtA Protelt! cupr.t tr66v'roaf i - .. llchiil. ..paletonrl ef.r'nt noulut iot'n d' bar'i tn sc.aat[ !1rualt. Edb.l. 6.Ps.a!os' il' bi!' 6Xnt 1nch16'' ofrlndu6e ;stf.I o a doue al. il. curent l! Paral'll 6. 0.6ohld. 6.PAretoFrl af.r.nt t'chlttlul 6ls!'o d' ber'i .t! DosibII!,/ql tni!.ruPlorul clrcutturul nu a !06! p'_ . dBtotitl 6tl6t.n!.i c.l.! d. a doul cll d' cur'nt ln
r31.1.
S. ohi post. adopla'

altutttr.l. . bs..l.r prtD tDt.t!.iliu] cuol.Ior Loreltudlnql. (fls.2.lr). L. o lD.!oI3ll. cu bar. oot.closr..I!pI.6. port. ltr llona il.t.{ul iD dour J@rtull l.aalt lntr..l. cu o cuplu )"otrsltqdlnsll, pr.r!!u!! cu dou! 6.par6to6...C.l. dou!.161.r. Pol lucls t.pDlot fl.car. allD.ntlnd tlnlll. Iui. Astf.L B. roduor curentul c{rr..4rl d. scu!tcircuit c. !I![.nL.a!! dsf.ciulr Port$rbalos ro s. tlsnBoi L. c.ldrlsLto t.o_

-r7

lrsl

cupla Io&ltudtElU rllnd p.rcutil crbtaritsteu cur.nlulul d. edurLolr-

61n! ur{,!ioalala! lnir.ruptorul da cutll llsns?'rdallt

cuit !"e o cdttlucll. 8r.061.1 .!1.4 o !olu!i. Ia car... r.curs. trn ul_ t14t lnEtdnta. !r8.2.l] rs tnbtalalill. ou b.r. aoL.ctoar. dubi..r lnttl t. IrPE' tont6rr6 cupt.l trsnsver$I. 91 dpol ls nardl. !. pt.r.d. ll ou,Ia lonalludrDatE. D6cL cu ajutorul cupl.1or 6. Pot resllta 1.sUtur, l@sltudlnsl .eu tlan6v.Fsol., duDI cu! 6ote notol.' Nurlrql .Er. il. cuple .cupsgro lng! ouli lnttalstts 9t d' ac..a o!1 ultlllstd 6!rc .olu!l. cupl.I tn cruc. 6'u ctl! s' Dt FE.tte a copl.l tonSol.eiv.!.e1. (fi8.2.14) ln csl. 6i!tedul !.Itr.or[ toat. PoslblIliElIl. d..sn.rrl ou u rtngr sDar.t. A06!9 lnll clnd a .rarcltet o oparalie .3t. blocai P.ninr toet6 tl tosrt6.oIlclrs!. L.gEturll. s. !.allt.etd flllc foa!!. oorpltout. solqlle i. !doptI ctnil colql lnt!.r'uPtoar.Io! Fla.?.14. ..!. fo.!t. lldloAi.

d. aa.!'n'a 9t rolulla "clioDblll

lon_

-tE2'.

-19-

'

!l!r
t'ctrIc'

InEtsls!t. d. di.!ribu!I' aon!tno torolittjt'E 6pBrat'1or de conutsIl.' d. prot..c!i., il. rE6sE !l alt' 'I'rentc auxlllD'E: ca_ 1a p!10r1to !llnd 1!gEt. con!orl' un.t 6che! d6 'onxluni' sr!63c r.a 1 dlitrlbul!.8 .E.rgl.I '1'ctrlcr' S. d.os.b6c ttbuE tlplrll Prlnc19616 <to ln't''lqlli 4e diErrlbuitr6 r 1q!et:*.eqr--sl-El4.e4!s!!' lnELDlslille dr disilibuli' intiloare 6' construi6sc 1B sexl_ b.tol le t.nsluni prn!rt ttkv Aoodr'c' tn c6'ul t!rclunilor De: dlc!to, diEt!n!61. d. iEot!!i' ohrindu-s' cdldufll' co!ooFsa"atoate6r o! daunl otoaerat tt. i!'ti o3's c6 sr oarl aoELul c6nrxoii! p""tto il"tn3ici. Totuot, dou o'itlul 66t'6 palutni 6Eu ln 3itLaiil tenotund p6spocidle rr. 6l poi conotrui 'l' ilp lnterio! 0l Ia ' r 5t kv. di 1tlansfoinare disCenr.rale]e ahctrtc!' Preaur 9t 6ts!r[' da dlfelitc pun d obi6.i d! @I !ult' tndislalli d' dtsi!t6u!1e Diriro tdneiunl, 61. fllrid l6gst{ h!!o I' prlo t'fisfdiEi@re' 6xtorio!' ac.6!.s un.]. Pot ft d' tlp interlor' slt'l' d! tlp ddnstruclia jnetalaCon6id6fsnt1 Oo bszd' cst' ddt'rrlnu ln 'rploeraro' u8ullnla lMor d6 dl6titbu$tr, 6lnt !18'fanla r'allz8reo e!acturgril Dan.trtlort s!cu!it6tbspr:son8lulut i Inst ola!ltlor l. coat rdu6' Idlil s.
pot tI s5.tat' fil intr_un orlzontato luPra_ dlnsur Pl.sn orltoDthl l fl. tn osi dul !6 Planuri
PlasoatE th EupoliooPla6'seA tnlotil..una in Porta bar6 !. tn!!s1.szA lmodlBt' sub a cDnsirqati.' s.Psr'tosrl

pl.n orlrontllr dlnt tntilrate I'. s.ln8ur rlhd sru p. dou6 ltDduli. E.1uLolor spor corldoar d. acc!6 !i co!jdosP.rol.I cu.Itduril. tnt!rupLotr6lo. 91 d. sc!ionsr r. d. ctrn.v!., !lspotltlv.I. ^Ie d.prrrt6zt{1o! E. a!..i,rI p. colidou.1. d. Dun.trA. dlotribui.i. a. qi jGgirll. d. rB lnstal!!ill. lnt!!rlI. '1. .!.cutt Il. !.rlbnr Il. p!i! cabtu!I. Csblu!11. de ro!t[ 66 6.ot illD c.1ul. lh rt.rlo!' rI. dtrocl, Ii. prln csnglurl 6su tun.lu!1 pl.Bet. !n .up!ln6ul lnctslull.I d. dlotrlbutl' d. url!t-6 fDme foa.ie valilte d. @plasur.6lnotslllilor dI!trrbu!t. lDt.rio6r6 ca.e sE 6atilsc! cordlttil. I&pus. sc.6to! Inst.l
a

s!4tbutie at.6!locr. ln colPastl! cu c.Ir tht,rioslf, nacre{rtU m voluo du}t lal r.dua d. Iucflrl il. con6tnclt., c.r c. esto un avanl,6i oconodlc. El. porllL edopllroo uror dlttsn!. d! itolo!i nari (Dullnii sl8uBnrs ln funciion6!) tDloculrea u0oB!5 a .chlpshcntulul i .*rlnd.rea ulioliodE 3 in6-

ll t.

Ber.l. lol.c!oer. 5.

tala!1tIo!" Io!! d. oc6st. aasntaj. ur. lor\ e. pot dlntt 1 s'1' dor'lrntol. : 61. 6int 6xpu6 oclturit 686nlU'or abosf'rl'i, v3!iallllor.t. tErrstur!' sEd6rlrli' o.os c. hpun' o "eculit aat .o!U!l toale a lor. EI.cttrl. instslari!1o! d. dlt.tbulle rtrloar' 6' lBtaI.s!! 9t rftst! P. suportl Eotauct sau ln lpoclal d' b'ton ari6l' Be 1. cohotosr. al. in!taIDltlloF ilt dl6trlhutl' ttt'!io'r. ltot bsra !I.rtbt]. (conducto6re Eulttfil! D'ltolal')' EI' 6' litierl p. rupollrl lnsl6La!t.1 cu 6j',iorul latrlu'uor d' jtolstoaro' Dts!an!.r. dhtr6 .I.n.nt.16 lnstatollllor d' dlstrlbu!i' .t!.f,loaro D!!.uG ll dinir6 acostoa 91 PUrt116 pus' ls PErlDt gtn! trDu.. d. condtlttr d. tEolsll. el astf'l d'plnd d' t'mluna

rd

bor616 col.ctoa!6.

'l'

Colul.1. ln6tsls!tl1or il' ttltlrlbu!i'

cuPrl!6o 1n ao'l"l

rrur'dforoatosr.J.. d. for!! .. lno!316ard p. furdalj.l d. b.r.,, x,trI,,t, cor. lbslob.srE 9l tln. p.dtnr tt.ploo8!.e uoaru a r, r,,nlorm6t6rulut !

o.Dlt.l.l III CEI


BIJCUFASrI-VIf}T

Intr.roptolr.I. 6apalatoa.I.t tlemfolratodrsl. d. t n.lD. !l cu.n! !. Intal..z6 p! p6ts4.nt. Ail| b.ton ca 9f suporllt bar6Ior ool.clobre r]lrlbllr. InIIlhoo po6ta!.ntolor 6. 6tabL).sEt. s.tf.I incli D. d o p6!t. E! B! po6!A luc.. ulor 16 aPs!6t.I. flxlt. p. .1., p. d. sltU pa!i. ctrcurelra p.r&!n61or Bob oonductoor.l rI. l.adturE dinur Bpufei. 6U fIG Paolbltl f!!t p.rlcol' lnotels!tt]. at! (tlstrlbult .tt.!lba!G !r.bui. Proti6t. t!polFlvs sup.atenolurtltr Ct lovliurllor dlr.ct. tl. trutn.!' c..a c. !. lsali!es!! 9tr sJuionll !.lcnrcltosr6lorr coniluctdar.Io! il. P!ol.c!l. ti psratrlsn.t lor. P. t.rtt,6rtul lnstelallllor il. dlstrlbutl. .rtorl.s!. o. Pf.rltl dflrduri b.trnatt. Panuu tren DottBl transtortstasr.lor ila Pu!r. !8r. pr.tld clt. d. rulale, ear. 1a catd o.u!rll.lo! l 6t6!luor .I.otrlc. d. iar. put.r. llht 1D I.SltutU cu clll. l.!8t.. Prln aodul il. !PI6..r. . .Pltrt.lor ar iDltal.llllor d. al!trlbull. ertlrioo.. pot tI car.tit.rsi. cs ltlld oorPu.e illa c.lul.. 8a tl.o..b..o |rtrltoarsl. crltrla ! - c.1u1.1. llnltl.o! d..lh.n!o}. lsu Pl.csr.t - c.Iul.l. tren6tordatoar.lo! il. foflli - o.Iutl.l. lntriruPlosrolor d. cupll i - c.lulrL. trEr6fomstoBielor a. t.n.lan i - c.Iul.l. a.!clrclioar6lor. C.luc.r. t.t fl lltuat. fl. P. o .lngur! prr!' ' bErtlor col.otoa.or ll. p. aob.l. P[r!l.

t.l. C.rmttrl!.r. r.nt!6ll il. i.r!otlc6!. ulbanl d..llnctl rllr.nc.ntr.I..I.clllcl trrll cs c.ir&rr r !on.t d. v.!r s C$lit.l: c.rrl.r.l. DruDul t.b.i.l' IIllt.Fl I PaJur.. Au!.n!.erd lh p.rrl.I cu CiT Olot[vt1l ll onlrllr Roti.' cobuslibll: as!. nsturel. Ol Dlcufl' At!!.!..! le .xu.or'tet6d dr v.6t i c.rll.ruLul Druu.l lEl.t.l. loc..ull outobutul zEo ll tfol.lbutul 9l . BohlP.!.htul actual! 2 bloeull cs D-turblnl d. cll. 12t rtl G! D.rbD.irtl sbururui la cezan I52 !t.r ,aol'rcoc' d.ol lD r,o bL ' zto lr. ErI!!6 tarrn P.ntru o .!.n!uall .it/tbd'!' cu 2-, blocorl d. ctta 160 ry. rurbl||.I. pot drblta ctt' 160 Oaal/hr lrr P'nhr D!.lur!.s tlrlutoi !.!!lc .l!.t! l1 ohol c"'n' d' 'p' fltrblal6 d. 6tti IOO Casl^ | d.ot contltstla d. cllinrrl ltrlril Poa!6 eJDgr. te Zr tOo + t r 1oo ! 8Co Ooar/h. ,.2. !Lqs94$!.r!--!!:g! In rlsurs ,'I. .6!! .chlteiE ah9l!!'i'a DrlnclPaltlor obt.ctlt. c!r6 tor fl tntllnlt. ib .tud'n!l ' L'g'nir' flgurll '!!'r l. c.bina PoFtorulul 2. rlstla d. .on.tlud llo lv t, .utotrsn6fo!'tr6to. LLO/2?O l\ a. oaD.fs il. codAnal! .l.clrLl 5. corp .ililnltt,rattv 5. .ul. r.lnllor ?. ra!.n. y'. .bu! 0. ootul du tnllltlr IO9 ! 9, r rr !lrrl dr tntr.lln.rn

-62-

- 5t ). t. q!!{q !qr-b!lau! lrElD![.ttrLtrllll prttlot l

@
,|

@
1
6

ntr lrl tr

v,

at'|

tr E'E
I
!tg'r.I

UEN

o,^

o*l Or

_-!

c.!.nul il..bu!r d.blt 525 t/h, FArdr.Lril rburutul It2 LEt/..z, )1ooc, cu lurlotncElrlr. Inlrr!.itlar! te 5,1ooc. rropora!||r. .prl d. .tt..nisr. 24OoC. ClFoulali. netu!.Il. B.ftl!!.ntut I. .arcixl .conortcl 92,51 p. plcull ql 9t,3t p. ror.. IUL!.!!! - pu!.!. rollnfll 125 Il r put.r. nethr Ir5 w' D.fdb.tttl lbu.ulul 142 Brs, 55r/5t5oc. Turblni .!. tn rr.t oofpurl cu dublu rLur b JotlI pr.6tutu. Ed er. o pfl nglqblLl dublll: !!.episI Ia l.llr.a din corpul lE tl lr.apte II r.ALatl ou dlaf..g.t r.o!ar,lv5, a$.Z.t! duDI s doua lreEpt! dI! coFpul iIP. t\r!blo. or. gqB. p!l!. F.ntru pr.incnlrl!., o.n.raionrl tl.ctrlo: 16A16 Mr lf'a w, rloli cu htdroA.n 1. ! !!. O.nrstorul .st6 lD bloo au un tr.nrfoF6sio! d. I7o M Ir,0/lIO kV 9l un r,re6foFsLor d..6rtloll Proprll d. 16 WA

lo.

lr's/6 lv,
).1. 9lres!-!cl--!9gh
Dtn csura !uptafnc11tlrtl ln!6t'.dio..,

1l' oislta d. PooP. P.niru r6!6aua 66ranc it. lPl fltblni. (tnrtlll rt. !isu...l.at!lo! IIO lV Pontru all!.n!er. d. F.t6!v! a slhintBl g6ntl.ruL, r4. cslaN d. abur g.ntnr 9o!nl6 dou[ trhur! d. rBelr' it' clt' l6ooo r'lh
16.

.tlB con.tirr!.

I
n

I
d

I
I

bartn p.ntru PurJor.s nlriourut barln d. nsuir]ltar.


aoEgoalrtd 6. u].l llslls d6 d.acdrcsro Plcure

20.

Etalta d. P.r9. it tr.nltsrart !l t!.oPta I-Plc'rr. ilou! rdlolrosro d. plcLrrtl il' ctt' .i,6!ia ito goop! P!cu!! lr'oPie II 21. 6!atla il. r!ituc.r! gs!'

blcc c.r6n-turbln6. lbu.ul rin. at. LE clEn Drln deu! condu!!. $zll'zo w. Dup! corpul II at{fu] pl.acl !Pr. .uPr.inc(I.ltorul lat.!b.itl.r .u ,1,2 ars, ,5loc prln iloul .onaluct. Ca19 rro r .. !.lnrosicr cu r4,9 6Ls, 94ooc prln itouE coniluc!. d:a t fe or. Cond.o6atortl .ot. unlc p.ntFu c.I. d4ul f,luturl al. turbln.l. cond.nsstul .te p!luat d. ir.l potPo d. cond.nsai cu ar r.rttcAlr tt.csr. d. 29t tt/ht I9o ! col.ap!. cond.DDtul .5t. Dr.lncllllt iot!-u p!.incliltltor cu 6bor l.t. lcIPErl {d. 10 v.niu.)' ll|r pr.tncllzltor cu ebur d. 1. lsblrtnlL, t!.1 Pr.lnclltlto.!. d. Jo..! Fr6slun. pr.vgtut. cu lubrlcltosr.r u! tl.saror I.6 ato

gI dou! pr6!nc!l!Itta!. d. tnalil pr66lD.' ll.csro cu il.suProtncllrttor {l ,ub!6cllor {tiSu!6 t.2). D.aalorul u. dou! oolo.n. P 22OO M, !l.cor' r'ntru ct!' 250 rtA , dl!pu!. P. u r.!.rtor d. I5o !'.

oli.

lat ar,/|,, tt lV r'o!r'

-5rt.5. c.tsul il. sbur C.t.r,uf it. t?5 t/h ' contlruclr' c'bollovocl' '3t' un calro cE ollculeli. na!u.s]! o dou! druoull d6 aazt (d16po!l!l' tnli ).5uprof6ls d. tn.Ul!l!. 'str J'Poltltat! attf'I: - .;onooirorur 6159 !l ! - tiDorirorul lrrBr6 E2 I - .uPlstDcAIsltolul Prlo6! ts84 D2i - 6uDrstncll!itoful In!'!!'didr : 52?9 trz' In rl8ura l.r. .Bt' o E'c!tun' lch'ualicU griD c6!'nr l'o.orul sr. 12 srtlloalo (15) diopus' ln Dslia frootal! ila trel ntr.l.. tooaiul .5!6 Putlnlc .c!6natt ptr'lil lstorali' 5l tun aprt. cuPrlnd.cr{n.I. vsPoltt6toorot iaF 10 piDl'6 frontsl! sllsr D.sr! irvtl. rqpofltriorului cq !!vil' BupfstDe[l tltoArlul d' radtaltr. I . aDs !ntr! in .conoiiDor{I Il ci ajuDg' sPol tn tsobuful isrirl' PlIn cu d lsoo r 9t !4, a56ts! ln Psrtag dh tall la cota tronld''' ap' t!pt. latt boboritosr. 2 alitat' 'rtrlor ln Psi!'a .lunai l. eol.ctorul lnf.rtor al ocranutul vspot{taio!' Erulrla 58 clcloa-' 3p!-dbuf f.luLif,!! !. r.lhtoarca tn tlbutt intrlnd Prln
aa.aPafeloar6' DIn tslbur sbortl r.!a' la ttrPlalnclllllorl|l Drlosrt c'r..!t. conltruit lD Pslru !r.Pt': I. SuPrslnc[l.ltorul ftDntat d' rstlti!1' (prln utr'I' d' P1'sburul cobo.rg li Drin sIt'I' urEI) I luPrain' [llltoru1

ul 5ooq n.ds-

, arnt Isll, lrfi -l I rlr l.r. .- .t' t.l 'lr tr


Hrxn.fl.r rx

iI.
azl

rs

urt ltr.nlojoc.
ituP!

r. tI

I r,

tr

I I

!.vt

toa 0t !.ttl.
Fj.g.5.2.

rrJ.ctoor.l. ltnt cu ap!, !l.ca!. bloo ar. l,' r$ctl. !t ubul ln r.r.rvA).

douE

tJ.ctoar.

d. .u.!lu.r. o dln drljrul IIi II. suPralnculLtorul conv'cttt orllorisl ? 9l tuprotncl_ tltorut contrctlt .urP.Dilat ut III. suDralDcdttltolu1 d' !'Dlrsitlst'l' lulP'ndat 9i IV. suprshcll'ltoFrl colv'ctlt lulP'adsi lo' B.gl.r.a t.oPrraturlt !! fac' FtD 1nJ'c!tt d' !p! d' all_ r t|!. dupl tt.Pt.I. II 0l III'

-55

_67S*,j^dlDc{l!!toful lnr.!o.diF .6t. ln dou6 rr.pt.r I. c@v.crtr orllonrot I5,61tusr I..ftllltul drurul.ul II, tr.irL. Ir icaroniDor i Il, .o.v.c!tv 6urD.ndo! 14. r.alardr r6rLpEr!tqrli s. !6c. prih tnJ.c!i. d. ap! rnr!. tr.Dte1. I !i 1I. P!6hcAIzrrea a.luLul . fac. tnilolt F rlncllzttoar. rotrLtv.r I tuaar!r6d dispu6. in lpst.l. carsulut in arr llbrr, iurslts l!?2 ror,/oln. Adrut c(t6 pr.inc{Lrit 16 Z4ooC ta funcllonareD po aoco qi 25ooc ta fun.lionsrD p. pEcurd. D. !.Dsr.ar c{ pr.inclrlzitorul c6t. ditr.nsion6t p.ntlu a .6ci gsz6l. ta tZOoC, t.npdrstulg r..omrnd|id p6ntru function^teh cu gaz.. Ctnd !. Iucr.qlI c! plcutd, aceastr teuprdturd 3! conduc. Is corodErss p..tncllritorululi ds 6eocr' 16 fsc!i.onara cu p6curE E. fEc. tncdlrl!.a p!6a16bilu q a.rului plnC 1a circ6 ?OoC cu s oalortf.F cu abur 1 bla dupd ac6a a.!ul thtr6 In pfotncllzltor.
CBzEntJ e!6:

- dou[ vonti]atoar d sr arlEl d. citr 81,5 !5/.1 {15 N co} ep6, laad.oEnt 8o%, put.rea notorulul 610 t{. - douu v.ntilEtos.o d! sazs axial. d. ctr6 L5, D5/. , a6ooa eot apE, rsndatrent aot r cu lotoor d. I25o t{. lf,ltir cozanu.l s fost doiat gI cu alouu !.ntllEtoar. !st{iol! d. 51,) o1/s, 15o M co}.lpU pntru r6tllElL.r.a lrll plflt dlil sero ln focs!, pntru teglorte tanpereturii olutului . u+t*".+ t ; s-a lsnunlsr ls utlusera Ec.!lrr voa',ilatiar.. 8.i.. s6 Ags.Ec le cots o,oo tn 6ala oazln.Ior. cll15llr6a t.vlro! d. tuD.4ns1n. !. foc.: .. pnrtr.u 6uprolnc[1slioar.l. susp.nalst. (!!.c.!! d. Ie dl|htr-l I :16 1lnnuf 1I)cu.sufr6toa!. cu abur, csr. prlntFur E1st.E t{ li}scop!/, o! pot sooste't6fs!d ci! thp nu 1ucr.s!Ui

-64- p.ntlu tcrll. dtn dfuoql II Prln lotl!! cu allcr' IlIc.1. csd tl. 16 cota oarli! 41 ldlnd t.all. ..utMU fs kt8ln.a. Jo!,sllc.I. B. co1.ct.a!d tn!r-o ptlnl. 9i. tln{ rldr'cat. it. s cur.n! d. sor c../et d. s tntil ator ln 6oul tr.pt 6qtset t.
rnlrlrdea cszBnulul @1{ ar. 5, D.t:'i. lbglnd of6t6 P' cazsn, g. poi v.tt.a in nlg r.! dh.F6jtt !t'i6 Aou! .u9epo aL 6lgqr6n!! cu src tt lopul6 p.otru ro.prtlnclllltor 9l si6r.Du1 YbPorIzsl,or. D. 6us 6. posLs urosli dl'ntPo.n1tra c.Diraf i ?' ttr'n' Inl!isl c!zundl. Bo fD5t nn r.t llbtr' rlinil scoP!!l! atosr flDDtul cu elcUtoarsl.. .ult.rl-ot' s-b lttrchiF 6ps&tul illnLr', cuzsq. gl lsLral cu m p.ro!. dr 'tsb1a'

-59clndu-.. prtntr. c.I dol p.!.tt .t .rroes.t r.vln! le ltJloc al .. d..tlnd. lD contlnurr. tn 7 tr.pt. prrou!.. spr! g.n.rotort sl .lci rotoxul .s!i Fonobloc. !6 ln!!er.. ln cllP.tnt doua e.ntll. cu lacnld.r. 16old!. d.null tc r.ntlt. ". lnt.!o.Dl.ar.6l.tluia p. BilngE gl d..opta tl dou! esntll. i!. rqAllfr nlrllt. !!4: $!-ds-4sE!.t9l!, o r. la.lrllBll sbulul .uD 4ol dtn .FolDr' !! t.0tr.. rtln cxP .6t. pllri p6.uilor.6leil Pt aer. !Il!.nt.a!! boll.rul d. itrli .burul l.!. plt[ pslru rmduot.0 600, cr!. .. !r|.ac apol rtn iloud oonilqcta { tzoo or mr6 l. boll.!' tr.!a!.s .p!a ibrDul d. JoFs! plcrl@t rt taca prtLbir-o cbnduclE E!.rutl
d.auprs Brupululi

\rblna ..t! tn lt6i cttFud (frg.t-4): - cDqru,! dh' lDan tI P!6.lEr (c!r).sta P64urE 5Pr6 oapl!!i! Iib.r. E[ ers o ir.aPt! a! reAlarq hai.ou gI [Ml [t.s tF i!. FoEtun. Eo r.ec!i@c ridc!!. notorut !1. r6@ti[.cr odlcl ill!corl!.r 6tnt toljst. dln_ t!-o bucatl cu 6rbor.I.. carc!. Dst6 cu P'r't! ilutlur Ecintl o Addlta !' cArcqlA tnto.loatl 1n csrd stn! fitat' dlsfragr'l'' fac. prln dou[ !.nttl. cu tnchlil.rr t'spid[, dl!Pu!' P' litnga 9r d.6apts sa!.gstu1ul .F 1. e6r. lln 'Uotnt6d!l o cutlr il' illlflbuti' p. csr. Etni ctt. itou[ v.ntlf it' r'glar" D' 16 itlcsr' t'lttI un cecto! aburul pl..ac! Prln clt6 o conttuc!! culbstl ln !p!!Iu Ie - corDd tt. D.tll. plaDtuh'
CIP

t!i' cu lnirsr' P' ls olJloo:

- .otrpul d. Joa.I trlslua. (6F) utc l$ dublu !!.ul< gl duprlnd. e x /t tr.pti o! r.Eclllin . Dopl . dd$ tr.aptl d. 9. ft.o!rc flrl' .iri p!l!a &itlatl .5.1 rllt tqrrtB bcll.l{rl d. b$1. R.gllrao grlrrl dr (!6. ou dlatf.ltI i0to!1t1. .dt6l o plsol .u tllrl uE.tail fn 16l. atAi!.!r|t lrotrl.n rl!. tl puitdd !l rotttl cu u!.nl'it ur'Ghl. cloit plLn rottr. tluFll... ]tprepudpot. ratrsrll. tn sjntlii.r abuirt toat. trac. ln oetlnsrr. tPr. Eond.n.Eiori ciril Alurll. .lnt droo.l.ta fatl dt .Jutaj.r sa lncild. !r.c.r6s oburulul, obrtltndu-l 5! ta.r Id pr-l.tU. c.fcooa & aato ou prrrir ;ublu, cmerlolt dtn tshu aldatC. lsiorul 6r. dl.curl ft.totb D. .rboi.. Ld rlllha i!..ipt5 dlan.ttul !.illu .!t. d. 2o9o D! 9t l||l|ah.a Dal.i.lor tto b. In c6rul ct d !. ln.hld vrn{rll., ol'pqrll. ctl gl cF pot ft ocollt.9r1n !t.!ttl. d. byPetB Ev.l t qt.2 (v.!t (ls't'2) ..!f.I cs-!fi-uDrarnoltiltorul lutorbldlat .E tra!6l totuol .bur D.nlru a-l !Ucl. Cood.n6Etotul .!t. utllc P.niru .!b.1. rluturt ' 4r! !'vl dla .1!l! cu dLcd,6l!,tr 2r/2t @ gl ]unatr. Itoo @' In ftsura t.t' .516 .!htt,e!! .!Plstt!'s PrlnciPAl'lo!
c

!
I

Cot.

d. d.!.!vlr..6t.

+IOr'

boA6n.rrLodI. 1 6tn!
6e
z

1o

lio cu Brul trBns\,!!6a1, rurbiDe fltn{

d. 16zorvU 9 !I cu d1..1 cr enrnl!6 r6pidd cu putor@240 kf p6nLru ajqto! h cEil.r. r sl sLnului, Erl. d. Eonllond! cA lo -r.tr.6utuI d1o ]97F 6-0 prbbu.copertgul 6Alii ougtnilor l clL.vs coloane

Cibtr0.16 .or. do lstA cu .rcltet.ic.

tl&.5.1. (r-!urbfns, o_ssnerqtolul, E*'acltEtrlc!6) i t" Tur incllultods; ,'PoDprlt iti Eond6noati f-!oDp'l' ?-g 6-Ejdtoardl. cu ap6i ?_ Poep'I do ctlcuralt' d6 a- R.tervo. cu alou{ coloan. ds ddgatsr'; 9- E cltlirlo'a d' 8!ts.eor ile ul6ii 11- PlaiforEe d' lonlaii 1?ro doontabil in etntualltetes sxtln'tfll, + -?"P'& P c..t"d"t d'la h'itar' ,le gl!u] d' Pr' tn pertoa sElll catsn.Iort Pe o p6tte a tulblnol edi' incUtritoor! ? gl 5ta!111. d' bvfaos' ld P"'alalt! r'zsrvorul 3gr'_ do u16i 10 9t 9ooP61. de ul.t d' retrv!' I! epattul dtntr'

d. cooand! tsrclc! . ADs!6tajuL .et aiupst p. btoouri (f1a.l.6) , p'.rptr!.1. d. la s bloc ftind 16 ur copUt sl 6i4ltt ql !.p{crtv h c.I6lstr,, ' !c llJIoc .st psnoul pntru corands 6ervictltor int6!ne S. P puplt!u] blocului lpust8jul e6r.s a.upsr p funcllt: c.esn, tEblno, port. Iectrlc6, AporotBJuI d. 16 pupitlu prrl!. cooandB {unclionAl-i 6utoost. s diforitl,or .IBmt.. P. pr6t1t d Ia csp6t.6 6ar dfl! ctte ur penou P d. D. !sr6 3. pot ielocoflends dlforit6l. '/snil16 (Inohls-doocnis) !6u Dotoar. (pofnlt-oprlt), luElnl pttpll.i,oar. p.lelt s! s6 conrtst. tlsc! clrcuil.u,t d. coo6nd6 ruDettoor!, dacE corerda q fo6t l.?.
gggsrB

podpol' iL cotr_ sst, ls coto 0 alat ctle , PorP6 tlt elLhdnlslo"' ildn5ot, qi pospsl. d. oondn.et tl' ls botlor 4' Boll tr6l' stnt aI so'stols' L3 cotr Bub tu.bln! spr csPuiul' tl' tn1i5 Prsslon' o tn part.a lPft f.r.!tr! 61Dt oi'ot'osr6 5 cu PoEP'l' r'6P'ct1r? D'ga!ost'I' llDt Ia Et eloctrorolos.I. DoDP'Ior 't' clrcurotto' gsla lelallor s!' tub' co'ts d. il.s.rth.t ln Ps!t66 oP!' fi'atr" d' rlcl!' 9l do 39c 6oit s.norol' 1n cir. ltni conttuct'I' tl' 6P!

F16.t,6

t.e. Xer-E-e--!!44l!
C.n.rBtoB.6le lt.blt6aaE ta t.nelun6a

lr,A kv, culentul

d.blt,.! dr lLio.r.

A.n.rator

sJungo

]s

un trnsformator 11,o/Ilo

'12 a0(e6t.

- 7' -

tn 6rt6rior IinE! prtsl sllll oatlnilor. Dtb ba!.. d.flvr t Ertule 5p! tran6lorDBioarela L', '8/6 Iv' 16 wA 9.ntru .Ilnnr.Dred !.rvlcl{lor lntslno. In cst d. nrunclioD8.o e c.ntr6}.1 sorvlcill. fn{!rlr6 .6int 6ItD.niEt. itln elEt.E Plln douu trensfor@tosr 110/6 kvr' ?5 MvA.' agotalo ioi ltngd 6!Ia nasintlo! EPr. cEp.t.. In [od .te.plionsl .rlFtu li uF sl t!.ll.o trsn6fbrDAtor Eonilu srrvletl lnt.ln it.25 xva tnF-o .lali. otoratu LtngE
CAI'-uFl.

stBllo itd 6deitu.l !Itct!i,c. !3le .rs1u61v P. Ilo kV tj.P drtrior. stolla er. t ciEpufi I - a.nrfa] bor6 I i - p. o paft. 1 dltsr lt6i.trul Il it. b.t. ill6Pus. tn u (II A' II B)i - 16 dargtnqrbat.l,. il. )tr.n6f.rhtr.lnDtdrll .1.ttlcl llnt d. llPol Gu ul.t Pulh(nP) Gu ocllohar! htitroFn.utstlo!' Pulir' ib !lr!tt' 1600 {vA' ln c6pElul 6tatl.l r6ti o nl66 clldlt. cuprlnllod caa're i:16 oooaDil6 61i.!tlsU, o.re s!fv.9io .iclu6iv p6rl!:tr 6onands c'IuI'lor d. ltni.lpBrsl.lut sensr6toDroto! os tl co$nd' s.rvlctllor lntrno d, o'{ kv ll r.itrd.o6*.1r .lhl d.6!uprs cMtrl d' c@and!

Fts.9.7

I- rlror hltlreuLlc;2-ponp. trlapts I; t pobP. ttpePla IIi 4_v.nt11 d. !!po!a!. e oonduct.t d! turi ,-Sr.vintila Plnilu s.pulsca clf_urllori 5-cezan. d. apE fL6rblnt.i E-borl.t.e dr bB.!i Bz-boll.r. d. !l!fi ?-prtnclltltoor. apU sdaoBi 8-d.gstos.. rp6 adao6' g-Po!p.
conduct.l. d. lur gl F6!u! 6ht sg.zDt. rntrl cl&trca C^F-utilor Ei 6ta!1a d. pohp., S.tutul .iunE. ln ftnal llnlE statla d. PorP. artnil cIt. o d6!tys!t. sp.6 lt.c.r. din c.l. ',5 ponp. l!.apt8 I {2). loop.I. DEr.sc nr.slun.o ap.l ls t sr', Pr.6tun. car. Pos!! fl oueo.talI d. boil.!.l. d. ]s turbln.. APs Pl.ac[ ls botl.lel6 dln ssle turbln.lor I !.vtn. l. !is!io d. Pohp.l poop.l. !r.aPr,s II ()JDA!6!c p!.!iuh.a ls I? el. (.rc.Pltonel 20 cl). PoDP.t6 Biut d, tlp c.nillfuaol, cu sspllettE dublE' !. !.oarcE c! la porP.l. tr.aPt6 II c6ros!6.6t. rlsldltat! Prln D.!vuFl' dtn cauts prsluntt DarI' Prtntr-utr Joc d. vsn. ta,t,5') aPs pot6 PI.cs dl!.c! ln r.t.a (il

In capEiul ltetlll
aur,otfoRsforrEtor l].o/2zo

d. conlrlbll! d. llo Iv t. afl! l

un

w ptrtf! r.rordul Ia !15t'!' t.9. chcullr El lo6poillfl! ooa*. t.9.1. Clrcultul aD.l oinlri l6rDoflcaro (tt8't'?)' Conduci!I. d. r.tur dln $!.sus il. t.t'rotlcs!6 lntrU ln curtis c'ntlal'l prln p!!!., il. .st. P.ntflr d llalia P!'lurta P' r''turr alnt FF"!clt eute tlouE il.oclrcEloar. hlilraullc. Ir adlc! n'uE t'd t'ftlcel" tnE}!t'! 55 p al.schlsE .u5' I! lod .tcaPifod'It Cm Bucr'lil-V"t sr. Fodp.]. d. tc!.s lnEtslat. inlr-o oll6ltt !tPE'l'r P@pdrtr

- 't1 d.6.hl!
5 9t t' tnchls.) 6sD Eps tr.c. prln cr.!-Ei p.!tt!u s-gl b!rl !n contlnuar. l.!p.rqtur& (4 tnchl!, t pl 5td.cchl!.) Ft.rd.rit! d. apu dln lFt6tr 6tnt cdp.hsets eu ap! dedr!1..t!. Ac.aris.6t. p!.lncuzi![ Ib ?, d.Aa!6tA tD dou( il.aauoar. S eg.zDt. p. scop.rltul 6t.ti.1 d. poEp. gl lrpth6ll tD conduct6 il.

ioiur Prld Fo!p.l.9. ,.9.2. Cszap.l. d. aEU rl.rblnt.. slnt p!.vl!t. 5 c6z6n. .gorst. tnt.-o clUdir. sopamtli. In cspblut clEdlrj.l .sio cM6!e d. eoMndI a C^F-urllor. Caron.l. qu fl.car. ctrpacltsiGs d. Loo Cca1,/h" El. rtEt cu u 6ln8u! druE d. Aoz. , adic! t! didpoEill. turr'" l-i-lcaro csE6a 6r. u! aoe p.opriu dln t.'blE rt.rdt dresuprd ca8andlul. Carsnal. oln! du .tr!bui.r. for!6tEr ape circullntl plin roloatiq d. t.ri prin Ff.ltur.a c!.et[ al. poop.1. d. rit.u. T.tl]d 6lnt srupsto P. doul clrcult., UE joc d. vaa plasat. loB' sub Ystrq catonulut p.felt t6 ca ci!.ultol r sE ft. percur'.. lD 6dri. !6u 1o par'6161: - ta purcurA.roa ln p6!a1.1' .rgtors do t.rPraiurd .6t. 6. ctrca {O srsd. itl. .xeoolu d. Is ?o Is UooC), d5! tl.bl!u1 .Ete dublu

ctt. cpt pi p.r.t.l. diE !,!! 1 ;. c.r djn.pat6, !t.cer. f,lror .!t. ilt6.nt.t !.p...t .u !r! d. ls un y.n!Il.!o. 9.oprtu. VEnttI6_ Loor.l. dlnt ag.rbt'r ln cotE O,OOt t.9,t. olEDodErta al. coobudltlL. cEI Bucu!.trl-v.6t iuc!!a!r cu a!8. si p!.ur!, plyoltrur.a artnd-o p!cu!s, + f,sr.le nqiur6r.. D. Ia 6islia d. r.du.r. gatul v1n. 6u p!.siDD! o,7 at plln ctt! o conducrt d 6tto I8 p.nrlu tt.c6!. b), Jto6ooilErla cu pldrll. Plcurs .at! adus6 p. 6s16a r.latl li o IEEF! il. (hrckcor. cu 125 gurl. Prlnt!-un Jahlrb Dlcurg o. roure. lntr-un b6rln .qbt..!an E9.zat tnrr. cql.a fq!r!! !1 lrsiio d. po!p.. Stallo d. p6!p. a.!. tDgropa!! p.ntfu c. plcura sU rtn! rs po6p. plln 11b..1 cu!A.r!. ID .to!1. se an[: - 1. ccpgtul 61D!pr6 cdlls fcrot[ It ponp. d. tr.nEv6!ar. D&td cDr. ltPtns b{F in d.I. doul Fr..rvoErc d. il.po.l!B!i d. ctt. lmoo rt1 gooprh lt. lrsnlrvsbr. 6int ou rott dtn!at., avlDat rot,/ 'Eo :1n 91 prsiuflr 4 .t, dup! poop. .lntllltr! 8ro.l.r!l - Ie !tJl.c, I Soep. d. FlcErl tt'..pt I, pr...alt. d. tilfi.ao pl.ttFA dln r...rroa!. l o f.ful.E!! ls !o rtt p. r.fuler. Blnt 6 prrrin.llrltoer. .ituar. sfarE i A !Ilt!. !tr.i - Is cbpttul rpu! elll r.rs! p. o pt.tfo.!! ei!6atl ls 60!! o,oo rln! pttl.u poqr d.ntrlfuSd tr.6pta 11 D.ntru alh.nt,ar.8 cAr-ulllor gl s c.ntral.l d. pomlr!. In partra dobortt! s .ia31.t d. poop. .st. gl un bslin D.ntlu col.c!s!.s 6v.ntuel.1or dcuFg.rtl. La fl.care poop! 6. afl! El un llltrir. Plcurq .st.. d.porlrltE ln douii r.!.rroa!r !uprs!.rdr. da tobll d. ctt. lnodo E . In lulul !.r.rrosr.Ior lit u[ !alu! d. fhlntr p.rtru cs tn cor q. !pai8.r. 9loura !! nu i rI6Plnd.arC.z6n.

,^^ _,^6 \ ' roor*lo- '2,oo

,roJ kalh

'

25oo

ps/h i

- le parcu.4..., ln 3.r1. cr69Loles d. t6mperdtutE .5t D6_ r! c1.c6 oo arad. (it. le ?o la 15ooc) , dar ljtibliul .st. r.ilus ls iundtet.. Focsrul4f. .c!an!t, t.{11. .crEnulut ar&d lrlpto8r. lal._ !sl. ludot. rri!. I. (p!r.l+.!b.sn[) i .ttr.]. P6rt.1. tocanllul fon.azE o cuU. r.llst6nid ls EuPrap!.61un6 lntrioaf,e. D!36Lrp!6 focerulul u!D.az! ton6 ootclttl, cu !.vt di6Pu6@ fn !14-zas" lrd.rea 1n foca" r"t" cu uqoe!6 6urrepfo.l p6lrls e! 6. !.nun!. LE v.niilAtoolel d.8az.; (liD !o.! sattl'

.u DrosIun. Ied dlr'ct Is.ofJ. !ocnrul dr6 16 artutorrro

didpLl^4

-nc! 1n cut.. D.!.upra ,.u..voe!.lor !. r.d. o !..vt d. spE (v.rd.) cu dlula d. Etropllli tn carul ctnd un lua toc, p!I! .c.artU !osr! !. .trop.qt. rqz.rvoN1 r.cln p.nrru 4{c rnclrrt atc.61r. n.z6."od] .i t6 p..y6lut cu !.rpantln. d. sbu! pd)tru ! Ircdl.l pucura !p.. b fl ouflci.nt d. rlulit!. Plln psrtca d.6ue d. Doa!. lntloduc. ln rsz..vo! abur, p.ntru ca tn !a. tt. lnc.nillu !! r. lnlbu! foculi dged.Ddnl6l lntroduc. dpuEE propsrrtu lntr-o .ial1. eezdt[ 1n apropl.r"s rur'rrvosrqlo!. PUcura p.nt.u alio.ntalea csrs.lor d. t25 t/h.61. trlDlll le o Etelis d. poop. trEptD a II-s {9.2a!! ln opat61. caranllor. ID oc.6st! s!a!16 s. B116 osd porp. o.nirlru8. c8.e r[r6c prlglun.B plcrrltt la 55 6t, 1.9.4. gg!CA.!f,!-3!_-p9$!xg . In opropi.!.8 car-urllo. 3. .fI! o !1cd clldir! ln car. s! bJlU tr61 caiano d. Ebur tlp Cll-16 puttiid pro&!c.6bur d. It at, t'OoC. lcrst.bur.6t. n.c.6sr ln c3!u1 porhlril il. Ia r!c6 a c.nt!61.i p.ntru: - sllrdo larea au ,bu. a d.EsroDrIo! d. rB blocurllo .n*racllc.r dda!.c. c6zsn61. d. lnsltu Pr6rlun6 nu pot l\ncllonF cu spA n6d.gBratd gl r.c., nicl oucar p6ntlu tlEp !ourti - slh6nbra cu abur a solpAil6ri.1 d. pucuru in t.d.ra fluli:lif lelfll DAcurii t - lncukllea prp.l. B c.nbal.I. cazon6l. CR-I6 conttluit. d. uzim vulcs 6lnt !n coDttruc_ !1. colpsctAr du irdrttrs ruduEE - 4 o.tri, fllnd d.tvo1t6@p. orl. !onan!E. In prt6s lof.riosrE o3t6 locarul .crea! cu Pef6tt D60_ lFanEi la ceplt eat.I. uro! ln drutul II' d. as.Eonl+ orlloDidl' I. tr!c.!ca dln tocar ln d!fi II, s. 6rLA ouProlticclrtlorul. Irl.lrdul II !6!e psrl.a convoctt{! s vsP ollta torulul . D...up!e c.zanulul ..tc orornclllllorut d6 sor. D. r.mrcot cd pornl..o c6!sulu1 .31' .u!ototl!o!,ll un olc .lLt" tru rol-otlv oordndb D.'r.rr!.1' nro"'utul
ap'l ln !nc!p.r. !. anA gl o lnstalalt' P'ntru pr'Psr6!a ,1. od.o! p.tn Pro..d!u1 !6'_6odd' elrcult ln'hl!' t.9.5' !i!rgU!tu1 htdro!9.!!ic' REcrr'E '6t'' ln o)/h' APs tncul'ltE lnttu ou dou! turnurl d. rict" d' ctt' ]6000 12 or Pr6slun'e fl{nd I'rtn conducto itln c.otrul tulnulut ts cota D! aicl ..teursttl d. poDnslt dt clrculoti' st' cond'nstionr'l'or' arro apa est6 Pul_v'rl'a_ ops lnttd ln t.v! .D'liaI' cu allulol' ' Plin bs'in'I csd po pt'\cile ver!lco16 d' tbocintdi' Din 'n. !loEturile 6ub t!an8 csro rurnorllor opo 6iuns' plin libtrA cusele ln canolo d' lro kVt ln fiLr6c nrln apA!i.u1 illntle sela lsqinilor gi 3t's!ia oaslnllorr bs'ln tD n6r aps EjunSo tn bDzinels din subsolul sdtti bloc 6lnt ctt' .or6 6lnt !n.cot. poop'1o d' clrculo!lo' La fleco' 21 o co1'spEi pomP'ro 6tD! dou6 potrpa d. cilculali. de ?5oo o'lb, aPa E' r'_ It. tip.tloldal cu trr v6ttlcal' FlIn 'oDducto Dstolic' ln!oarc. Ia tulnurl. arg6gril'cl o opd bogotE Apo d! 6aaoo lst lr'ol'E din can61u1 ln cd"e ln suap.noll. D6 sc6! 3-a frev6zut.tn curto un batin cu cs'ro6ctnd rn crnd 'r*tofriffiflt 6' tocuBzb .'..;":

"" ","

,. 9. 6. Ee-!9-rg4--eP9!-q9--$9-99' r ihit d'cl 6tolla dt t!atsr' o.ti urban!' Pi!ttdril' db opE !tnt !eitue'r pe Dodo schhb6. spol est. !c16ttt oic6' stdlis 6st bdzst! ,^816 al. ionl 9t cuP'Lnd! Lrsi p6-rti: cs'sn'Io!' cat' se facr prrt - Preg6llr6e Bpi d' ad6o6 a llnit il' ctl' derln'rslttB!oa i'otalUr cuprln'ind ttouE
c6ntFDl6

d' t"!of l-

tsd's coDd'noului hPurilical; d' rernollcelrr _ Pr.sEtlr'a spt dt adsoE P'ntru !'!'6ua 50 D5lh' fac' PrIb itdurltate I Piniru un it'blt dc cala " qPE tul_ canalul A!a'9t dcci o Apo d. sd666 !!t lusta din
tro

^\/n1

-?8bur.. A6t. d.cl n.c.!ar! o pr.trar6r. phtru ll!p.rtr.. rp.t: sp. pr6tnculrltl ta t'-,+ooC tn itoul pr.Inc!1,!1roe!. cu 6buF Atlpus. v.rt.lcal, lJungo l! dou! d.csroa"! .u.D.o.1onat. ttin b.ton it. ,or.l trfco^hr, ID ac.!t.a !. !sc. co.guler.. lulp.Dlttlor ou luttst t.!o. 1 va!, rn 0..t. .u!p.n.ttl. esroE.lat. d.c;und. lpr sjuns. lD ..!.rrorul d. opl co8gul.,!!, dupt car. poDp.l.. o tllrlr prta fllt.!. roanlc.. Itnt6 d. d.llo.raltrar. cuprld. ft]rr. b.rl.r! | tlltlr Hcstlohlc., iloF! fllt!. anlontc. 0I un lltrlu d. fint.sr. cu par LlEl! it. d.iturllar. cuprted. tllr.r. DsrfhFertonlc.. r!ata!.a conit.d.ulut cuprlad. un fltltu lt-cattoDtc tl un tlltru cu pEt rirt. sla!!. al. tratar. ..t. ti dtBpolllh !.!I.!!crto6![, rdtc! tllt!.l. ec![lc., fl]tr.Ir .ahld6ior. d. lont, it.canroar.I. gt pr.tocElrlr,o.!. ltnt ioni,st. in 6rt.rlo., :D .D.t.l. clldlrtt ca!. at.. forD! d. Ii nuEl llDls d. tr.ter. . cod.Dlrlul .sr. in lat.rlDr" ID cMt!. s. efll coAductrl., v.!tll.L, Dorp.l., grrcu! 0i SorDodlt'la d! ohtdcar.: p!.psr!r.o vorulul, i .olull.l ar. !E1fDI f!ro., . ,olulttlor d. lcl, Iacl !I N.OH p.Etflt r.q.n.rd. !a!.lor.

Capltolol lY
CEI 1

CIq

BUCUBESTI_SUD

4.1. C.rsctotllsrt r'n'lal! O.httEIr .t.ctr16E tl' tlrooficsr' urben! e1 ln6uthlst! csrll'!' 6.!tta.![ tn PrlnclPsl allD'nt&Il cu cArdur! ' nollor (BelB rlD!' Ttten) ' S' d. locutnt. dtn looa d' SE a Cspt!61't Ity!.at! !I abur Ia L5 gl 9 st' und! tndultrll' 'coElu6ttbtl 8at' nalurl' 9I pdcurE' dln lstaroa, p. ltltll 6tidg aI DoNott!'I' Is l'glr'a c'ntr61'I 6_e c!'bi' un coDpl't dt tn-

hoo!.ttl. .ln EProPl'rtd ICEIENEROT 't'trotrldit.rt cu proftl 'n'r6'tlc: En'r8o!'p6rsttlr lbr.l. d. corf6clti a16 h'crrooontoJurul' Acc.rul : csPEtlU sutobuzulqt t5' t-E tl"tcliat tn EchlDdE.nlul sctual ' cEr Bucur'gtl-sud taal atap6r xfl cu ctt' douE Flt' r'alaBtsp6 It' dou! turbint tl' 5o b11' 9I doul c'lsnt d' 420 t/hl urbaaA il' IoO I| 11 E!.po II:-douU tulbln' il' tcrDorlcqF' alt. dou! b6!tn' d' 42o t/nl t! URSIS' !3 9rlo.1! ilouE '!aP' 'chf;s!'ntur tsLd oonllrult It blocull it' !'rooflcErt utban! dt lzt ltspa III:'tou! tl' con'trultt h nscst lil'dtlo' cu blocurll' l! CE! Bucur'gtl-v'lt ' D.ot Ddt6r.s tolslu.tt' tto w' Crpooltst.a !6t{lc!r

torbtlra lt rurblD. 2t

orlt Prttl lt I,l t 'rt: zro t abur/ Prltl l. it! 2 'r''r 160 -lebw /o!ll

-ao- p!Ir. d. t.rooflcar. utbdg: - .!aP.l. I sl tI : 4,o ccsl/hi - .tEpa III : 2 t 150 ' tzo Ocql/hi - oaEsD. aPU fl.r'btnt.: l6tLOO-160O oqEl/bi
2rro a.sr/h
.

-al

In 6c..4i lnciDtE 3. stll o c'nt!61U cu turbin' cu 8sz' (C$l) lohlpstl cu 1,r.1 tnslalalil dr turblnt cu gslo d' olt"6 !'w corui!uc!I. !'i6t' coobusilbu gs' B'lEn seu oot!!lnE' 31n! tlni't' DLn csuEa .cono! !i d' ttlttroosrburi, sc'st' lto in rer.rv6, um fllnO alcscht6u, il'61 Id'6IE p'nllu scoP dlitactlc!
d. prezl,tl,! dtopottll8 p' ttr'n a PllDcIPal'_ Ior oblctiv6 cEr. vor fi tntllntis tl' otu'ltnlt cu ob6'rvalia cl cntral'l 1s lbtrored tn sala tl fedllvitdli st 'llE o docb'tU ' llnII sI'cFrc'' t o hertd a lArt1 ou c.niFsl'lq el Prlncipa]ll
Tn fleuro 1.4

,OC O

i\ L/

-rr--- \r O O/l
O

-\

L"-l-_" ]

c.l. petnr cotdn. tlP mI' a4 oo dibl! 4?o l/h d'b'!63_ ella'nttnill zA aburul I! 14o ai!, '?Ooc' l',1 ot' - o turblnu ttp {PI - 9O-rO cu pr1!! lnlilu6tflt16 Ia ', prtlu urbah6 ls 1r2 oitl 9l la 7! 2 rt6 - o tulbln! ltP vPl - to-4 cu Pflt6 lnduotllall 91 prl?E urb8aE ls Ir2 6lsi t6rroric6_ - dou! lurblot tiP vT-100 cu PfIEE dubll P.ntlu
bloc cu bara Ao.aEt! Part. a ln6talall'l toLo6'gt' !ch'a! osusn il' 42o !,/h !16 l'aat di_ ln pcrelol r sdicd fl6car' t'asl! rd! cu turbine dln folo rui' dsr Prlnlf_o ldlflcallt '61 lulblna cor'oPun' la bara d. psralttr sgs c! l_a olil'rsa unut caEsnr oslon'' Ls bera tl' 2!toa!? Doate !l suronratE tlt 16 c'Llalt'

t1a.4rt l-caoina porlsrulutr 2-corpul .dolntltrattvi r:CEI !tap.l. I ql IIt 4-cET xttndq& 21125 Uvi t-.tttnd.r. 6ia!1. it. pohp. d6 t.erooflc6rat 6,5,-cogurl clntntE 12o 6 9t ISO a rnUtlie! ?,7'-cazsnc d6 ap! fl.rbtnt(C4!)t A-lumurl d. rEctro; 9_ trot6r.a splii lo-cEnrrsld cu t{rlbln d. dqz (Crc)t U_ooop6n oatoer d6 eaz e6ren pentru CIOi l2-Co6podUris d. plcurgi I)-ra!.rvor d. Eonor.ln! p6ntflr crc i l4-.tutu d. dac.ry.,.
prnl.!u, trEnafolDatooroi 15-sr1t6r eeaanlc. gt EgBr16i t6Aoepoddrls d ur6li U-6ra!1a d. con.rluDt tlo rvt IA-td.! ?2o kVi 19-1d.o 40O kv.

poral.l 6lnt l.Aar. si tnsrdloill1. d6 r.duc.r.-rgch 140/16at st 14o,/9 6r-s cu dobltr d. cir. Zoorlh, ponrxu o11trent6lea consu4q-

il

-Bt

C6ntrql6 Llvf6a6E sbur lndust.ial Ia 16 s,ta 91 9 sla p'Di,ru fl.oEre 9r.dlub. ila livf4 tisttnd o coniluctl cot'cto8fci - bsrs ito 16 als.6!e slirsnLatE d' prlsa tls'binol nr^I

Prltol. d. i.rloflcde ulban! d' ls (I!c6!o tulbin! slIr!nl.sz! cu sbur d. 0'6_?', ats '1tt un bolllr dt bslu !i 16 turiurbhq blno VPT tO-9 boll.rut do bsutr tst' v'ltlco] ' lrr lA

(vP1-to-r) Et d. Etalls r4on6 6lai - bsr! 0.9 ato ests alirenLstii d' prl'a turbin'i n!'2 (w1-450-1) 5I d.6tstra d' 140/9 a!a' Dln bora d' 9 ata 6! sliE.ntcosi 91 o st6!1' d6 !oduc'r6 9/6 sta cu dtblt 60 t/h pntru al lnntorts d'gstosfelor d 6 6l'6'

vPl- to-a boll.rl il. boz!.51. orlront6I sub turblh6, la turbln.l. vl-loo.tn! ctl.6 douu boll.r. d. bazd, unul ollzontal tl unul r.rtlcal. r.nlru pr.lurre! vllfur1lo! d. tnc6ltire' sln! prvErut. Ltr ll!.r!. aa!6&,t 91 boi!.16 d. vtlf v.!!ic31: - ls aflrpull]. d. 5o lrlt bollF.It d. vlr! slnt dlapu66 lingl fo!6tr.. Intlier .rau ollD.ntcte dln b3!6I. d. L5l rn!p.ctIv 9 sta. lo pler.nt 6tnt sllDnth1n tot dln pli16 d. l. 2 trrsi - 1. tulbln.l! vLloo prlz6le tle tel'llo{lcdo llnt dubl6, boil.rul d. rlrf lirnd 6.llnon r-at do la prira P!udor6sle!8.9t ac.st boII.!.6le vrtlclrl, dar ag.lai IiDa! lurblnu, sl ln D. r.o6rcsi o tnovoli. aaloPtstu Ie CBr Bucu pr6!.ht gl la CET !u6;:-Y.df,. In porloed.t. di lstnU r !.!u!trI din r.t..ua d. toNollcare lntrU lntll glln oond.n6atruL turblnat' tn lDc il.6pA d. llclri sstfol intltaga odldur! mEldualU.6ls lolo.ltl plntru lncultlra, oe 9l I. turbln l. ou controDt.alun.' c.r. c. s!. un dubtu avsnlEJr - lr.dul d. ullltnBie s ![lilE{l s,.!. !drt!' lltrlhind ac ' ils!.a d. elldurtr la lodlul slblantl - s..Itbln! n.c.gltst.a da ap! d. rlclr. gt adaoEul re.pacilv. L6 tutbln.l. .tsp.l II- oon6'tructt. sovl.ttcu, oonO'n6a_ toru].st DrllEut .u un faacloul d. lsvl spcief P.niru apr d. r.!.s, pla56t ID rtJlocur con6.n6atoFul ul t D.cl !.turuI 3p'1 il. !.t.a t!.c. Prh Pot96I. tr.epl I-. csr.-t oh!6o plesl'rnte l. ? at. trev.rlraz! coo(t.nBstorul und. !. lnc6lr.gt. cu 4..'5 A.ed. , epol bolllru} d. bezE 9i.v.ntu!I boll.rul d. vtrf' dup! co.. 9o.p.l. tr.o9! II tl !Er66c Pre6lunle lB 2? Et. sPr d'o6'_ blrr d. cDT FuourFEtL-V.6t' Is BucurSll_sud poDp.l. d' !'t6a
rL

-84FoDPt/' Luli .'c.p!{6 fsc/' tsF/..+. tr.Plol I d. lq srupurlL. tnlr-o cIliilr. ..parat! ln Ep!t.I.

Fl.cs. turblnd or. gBpi. Dr.tncEllltoat.. oruPurU. aq c1!. doqu poDp. d. cond.n66t, ul|a tD fudct,l. lt 'rD6 ln !.ro!rbi cond.nsotul ir.c. pri! protnoUlzti,orul .J.c!orulurr !ecup.!otolul iburutut d. 16 ltanlEri tl pairu pr.lncUl?Itor. d. JoB6! pt63tun., dup6 car. sjunao Ie il!Asroa!.1. ?1.6 ais. D.a! roeFolo d. la t,oct6 aruprrl].. er6p.t l6fnt pu6. tn parat.Ir p. po!t6.de aPd gl 6bur. Pentru fl.ca! asrsaei lste 6!to o poDPd d. alioentArol cor. lrinlte sps ln pratac[!1tos!61 d. tnali; pfg6iun. al. srupululi totugl poopora d+f,thonta!. Pot refuls 1 intf,-o conduct! d. Darsl.l, avtnal ponlru lnt!.sga sispA alou6 poEP. d. alidontslt il. rnr.IvUi unE aAozEtE lntr. Arupurll! I9i II Si trns tnt!. gru_ purllr III gl IV. Cond.n6ul s6esda! d. la P!TP-u.i.61,. luat d. o pooPe d. trgnE uzar Conal.nsE rI E.cunitg! d. Is botl.fs .eio trlllg d. podp16 ft.p!ct1y6 tb d.astoa.. il6 1,2 ais gl dln ao.6t63r pfiu PoDp16 d. tran.lssor6, aluns6 ln d.8azoor6lB d.6 8ta, und. c.6Deet'c6 cu cond.nsbtul PrinctPsl. La.tsp.I! I l II .ictoar616 ElnL cu abur', ln olto !r.i tr.pt.. !1.6ar. agr.Aet r. cit. douE.icctoaro I suL tn furcFun 6l ceulalt irl r6s!vE. L! ,taps s rfi-adoht; cu SruPurl c.hoElovoc. d' 125 W, Bchroe t.rotcA .sr. id.ntlcE cu cd6 d. la tucuro91,l_Y.st(v'csP'IIl)' CarsnI6 6tnt tn bloc cu tulbio6l." $cl d.o6.bl!i aPar nMui' Is eh:cuitul d. t6r4oflcrs' Sl elci r6trul tl. ta ttrnoficora Doaio troc. lntll prln condsDsltoslg. Inirlrcil coniltlLobto6!'l'

p.Drru ups d. telEofrcud, epo d. r.!.D tr!c. prln inlr.aul eond.D6oto!; ur sisLo d. vb. 61Lu.t. I. coto o,oo pFleir. eu 6. rrMcg p. epb de re!., oau 9. Ap{ d. 1u!n. Aicl poor6}. d! 16l.o treapl! I 6lnt in sat! gi t!4rlrto lt tn cltrdire r.p'rii!. 4.4, caronul d. ubu! 1nM-84

nu 6u la8cicul Bpoctsr d. l.rl

dr 420 t/h cu p6rao6trit !bulului l4o 6r, 'r7ooC, traoiunca Jn l@bur r55 ati torDo16t.urq opi d.6linentlre :-rOoC, cir.u) f !ra n.i.urrtn. In plinciplu conbuoribil grr-r,dcurU, a.r crzr..lc prlnei etripe nu pot funclionB d.ctt pe "2e, Mn!1onr|r ci fD trezc.t crzanut TCM-84 -"sie consrluir Si 1n !6re no"str6l lr uzino vulce. coz6nul oio dou, cluDuri d. rpz6, adicu dispozttt6 1n l[ . l"o.r,rul cu dimensiunpa tn t)an 6x11,8 o st6 sepur.t tn douE jun,rtnli print!-un i! do trvl v..ticolo dispus6 p. Dijloc (.crab cu r4didli. bilorer!1!). Canalul convcctlv sLe tDpd!!ti lD aloud c.trlc, fiecer conducind ln final lq clt un pi!tncAlzito!.
DNrc un .bz;,n

LtunAt.dn a.zbt Ef6!i 1n sDat!I. cazon6lo!. focsrul eeis u 0c.Enore de6sd. lD p6rteo suporioor! 6 focdrului 6lDt susDendet.

d. s.diradioli., d.nuaiL. "sulir!IncElzjtodre psrdv6n. !clsn61. Ial.rDl., ..Is din 6pot. Si .crdnul cu iradie!6 bil8rerolg apsrlin BisLsmurui fiorbdtor. Ecranul d. po pe..t6l. frobisl coD6!iLui6 Bup!.Incdfzitorul d. rsdi8lj.6, locDrul urs 24 srzuloer. 69d016 p! pr.t61o fronrel 16 patru

dr niqtd perd6l6 suplllDclllzitosd

circulr,ul apA - abur. Apa intrc fn scononizolul t)ulirl conv.ctiv Ei l6pErlit !n rr.i blocu.i: infe!ior, It superior. l'i.c.r. bloc oro 56 d6rp.niin. cu !.vi p tzx),5

Ea,

-s6ln r'oburul t lsoo rlunsine 9 n't'i' ADo, .p. di;;;r aDe lEtrl ln 6lJI6cuI iatrburulul. Pot.!t d. s.p6!o!t' lncoDpl't! tooE!t r,60bu.u] lnLr-uo coopurtis.Dt Dijlociu cI 'odpo!tlotnl''1' d. 16 coDet6i ln scoste,r, datorlLE vapolitEril Pelltal', apa 6r' un conlfnui !A!jt d. osrurl I d. und. n@?lF iI6 coDp'rtiD'n!' do_ Iln.. D. al.t ndlolul 6. Puj66!!. Proc'lul d' v'porlta' er' loc in !f.l trPti ln6.riat: - tr.spt6 l!cuP.lnit. .crdul dlh bpat' t cu raillall' bllaterd d i - tr.opta IIr Planul Dijloct', eI dlnspr' fa!! sI tclan'lor I. t 4olei - tr.dpts III I planu1 din optt aI 'orsn'lor Lat'rsl'' DIn Portos d! Dijloc a tsDburqlutr aps lFc' ln tlasl'ta I da vaDbrltor.. Enul.tB t.lultotg Rt lnto6l' ln conpertl6'ni,.lr d. l! caDat.r it. unil. DPs tr.ca lh t!'apt! IIt Eru1616 ljuna. 16 il@! ciclo5n.' da unilt Bpa !ere' ln lrG8pi's III'
suprathc6lzitorul cuPridil'l - lr.qPta I - lupraincdltltorul d' raillellt r9"st P' 9'_ f.t6l. Jlon1al st focerurul 91 !'vu' d{D1a!on' - tr.eDts II - Buprt tnc Elz I t"ut d' 'iiilatttoll' coBtltutt dln.crsn.l! ParEton qi ltscldolul dln toE il't intoar-

l.i,

c.!. a aaz.l@ (tntr focar et pulur-oon!'c!I')i tlturt - lr.uDta Ill-duplatncaldlmul conv'cttY orttontal ta Dar!.s d. suo s dtuoulul rr' Cs!6c!Eris!1cI t.hnlc': cu ctt' 49 -.uPratncUltitorul d' radlilit ar! 6 panofurl ltllocur Ptnoutul' stnl L.iL O 12f,rt din cs!! 22' 51iui' I' coborttoar. 9l c.1. latrol''rtcltoar'l -.uDratnc!l!l!o!u1 d' plsfon a!' 14 PAnourl' Porcustt tDot6 tPr' (o!Ei olL6.oot tl. le rE!! 6P!.6'61' gr v"{n'1t dt 1e

Itlnd.pd d.6l1oent6r. iBtDr il. tnlrsleo In.conoElro.. Ac.6r 6trt.h il. p!.IGrare op.i 6. tDj.ct,t. .!t. nustt ,tot.r Dol.ial ( ctr.9t. Dot. JaL ) . sela ca4n.to..sra !n conlrrucJi. ugoalE, cu so.p.rieul r.r.iat p. e8!ah 91 spE(61. .aEnulqt in.rt.ric. D. r.earcar c! nu rriorl p.rl. d. !.p6ratt. tntrt 6sLa Dagiottor it s6ls c._ ren.]ori Ls cDpErul lultt ces.n.Ior, lloaI osrsnul I .st. o cs_ ..ra cu rtallll. d! r.duc6r._rEct!. 140116 iI 14019 ats. 4.t. furbln.ta dln .hp.l. I !t II IrrDlns nr.t dp vFT _io_t .6!6 consrfulrl ln dlouu corpull p.rcuia. xn ac.rrel i.n!. corpul d. tnal!! p!.!l!n. cuprlntt, o tr.apu d. r!!la!. tfp Rst.lu tt 15 tlrpt. il! pt,.sluD. csr,. tlaatlnd aburut ptD! la prtla tnduaritlu, Aburul. tlqit dtn acrsr do}l !r!6( th PArts la bsra ilf 15 ets tt r.ltut ln!!I ia corDul IP Fla p6i.ru v.ntll. d. teCar.. Corpul II oupFtnd. dou[ plrlt: - p$t.a IP csF. .r. o tr.aptI iL riC||. nE6.u 1 lo!. lr.pts d. pr..lu_n.i d.sttnd. .Durul pln! 1a pri,3 ulbEDd Fla,4., (I,2 6ta) i - Dsrr.o d. Jo.6I oonstFult! dln Patlu tfet., utttr. ou dl{E.tru ?ooo oo. R.gI.J'rl Prl'|l urbM. r. faco p.tbt!-o

cu t.tl , js,O. F.BtDrra rnrp.roturtl ,. f.c. plin tnJ!c!t. d. c6dsh6s! tntr. trrprfli d. .uprstncUlst!.. Conit.D6ar,ll r.rulr! ntb cond.n_ oorra uDil a{ntltall d. sbur Iuat dln taDburr ca ag.nt d. F!cj,!.

tt...r.

g 52,1i - !uPrltnau!trorul d. colrlcit. cuprtntrr tr.i tropte

_a? -

-BAtttafrsgo[ rotaLlvl' corPutr' in turbtna nr'2' tlP VPT-50_4 "t' 'on6!!uLtE 'lou! colpul I o tr'sp!! d' t'8lar' Cu!t'l' Dorcur!. tn Bineull oPus6' El nouu tr6pt d' pf6lunt' Pft-

-t!9- poDp.li d. cond.n.rt principsl 9l d.

con,l.nobt

il.

1o

!.I! r.Alabll' sint tn corpul II fllntt ..al6l' cu ills?!o8o'


!otativa.

lurbln.I. n!.5 lI 4 ilp Vl-loo ltnt conttutr'' ln tlsi orpqrl: un c P d' lnolta Prrrig.4'4 !'ilit preslun' un corp 6iun6 Fa.c'rr 3!ro cspuiul tlb't 't' dt ioa'! prE6lun tn dublu flux' Dlfcuro spre Een6rrto! 91 un corp rglsla l6 l'tlr'e Turbtm de Prt66 d' !6roorlc''re dub16; Prl" la f,golndu-qt prin di5lrsE&E mistivE
dtn cofpul MP, rtglaJuf
D!iEB
lnainLo ir.sptU 0i pritE Petuilor'gtst! cu 'to!u trpie p6 fIcorc flux' (fi8.4.5). Ic.Et6 tu'bln' au cond'nsttor s'Dsfat In osla Daglnllol: srupufU' dnt iti6Pr'r6. trsnsr.fssl' Plsngul qBt cu aoluiit cqt' d' dB6'!Y1r' 6ctc tle I nEttl. Llngd tuibin[ 6' vad 1a ft..e!E8!uP c'l' doua 'Jrcto6r6 cu sbur. clupuril au ltnaa copdtul IP Panoutl cu aparatdj d' s' Ddsu!6 locsl. In fats g"uPului FL8.4.5. vrac vcntiLr cu lnchid'rG raPld6 '

- ponp.ld d. ct!curali6, ca.. dint : lB 6!uput'1l. d. 50 rillt au .r orlrontal, c.ntrlfuSAl. cu sdpl!tti! dubl!' ls srup!.I1. d. loo Llt cu Er v.rl,icil, .Ircord'iLe; - boil..oIt d. t.!ooficor o i - J'oDp.l6 d6 r.t6a ( v..J#) ' Intructt la !t6pa s III-6 coLa d. dodorvlrc cel + l0 r f.tn d.8 6le tr.ptel. l qi IIt p1sn96ul d..rtlndor..3ts Dt ltdlcot d.ctt ls 6tqpsl. v.chl' filnd n.c.ear.6cArl. C.1. 46u[ Drrrt stnt sepa.st priDt!-un perot. ugo!.
D. !.Dsrcat cd .f.ctuarea s6P!l.u!!lo. ..c.66Y P.ntlu cL!dl!.o .rr-lDd.!ii qi evscusrdo op.lor 6ubt.ano ln tiopul 6crstor lucr[rl s evut o cmdlctntE nepl6cutA: 6-0 aspilat Prohobil odrtE cd apa gl Dt6tp ita Bub vechla ctudiror dln c6.6 cautu fmdalla arupulul 4 (!ip iT-too) a lnc.pui 6& s! ta6.!e n6utifbrd' flsurtnd' lo rost n.c.66re lni.cllt d. b.ton 6ub fundall.r fenom.nul filnd ln pr68.nt oprlt. /tr6. cdnrr.L. d. corsndu t6rnicbt corpul lnteraedlal cET Bucu!gtl-sud sro i!l cab.ro d. coranrl; iorricc ctt. una Ie dou! rruprrt 9t o c.mrd penlru lnslnrul d. 6.!viclu. Intluatt construir.a .-6 Jlcut tntr-irn tiilP d.3l,ul d. luDa 9l 6. furnlrori rtifcrlli, canorI. dl?ar6 lntle c1o .D contoPll. 9I

Btnttit Psntru cuDla hldroullcd

!6t proc'rrati

t arup.lo I !t 2, puPtr'/rsr! d. cooEodA slni arupat' P' fMcltunl: ln Paltea Ettneu (prlait dlnopr6 iblrare) Binl pu_ pltrl. p.ntru turbln. 9I ln dlcoPts pupltruh roDtru cezsnt' In tUloc 16t. pary'our lcntru t6loolj.!ro. AParrtliul d. oE6ur! ..t! cu ceiheD clrculer Ei il. uBli diDnstunl. In plus' llnsE t'utnuod! d. oPsrat! loc!16. blb. .!t. pahoul pe blocu!ir .int

-90tn utin{5a q1 bl.ocul 4lb dNpatlr, Jleoo. currrlndtnd bl@uI , rpoldl,o.Jul ponl'u un cazan 9l o turbhn, sI alol qpqlatajul odto
iiu cuilldD c1rlulax n1 do Darj dlnonslunl. La ijnrpurllo 5 Fl 6, lard sto eEoEEi,ilLooR ou ca de Ia llucur!.iijl-Voet, dar' llposc panourllo cu lurinl llilptlijouft d po r1dnl11 dln oo!tc. 4l)alotaJul osto GruDqt ro bloou]{r la dlJloc ooNlcl1lo lntr.no. Apalatul ost ou oadnr putrat, de .11[Dsl-

-9rt!.nrfor!6tor rldlcltor a!.rot lhgl !ldul clrdlrll. Id d.r1vstI. ..ir l.d.ti>rtic6r. bloc clr,. ub transfollolor rl. ..rvtcll lnt.rn. lni.rn. !. fac. d. 15 lvl. A1l6.ht,,r6a il. r.!.rv! i..rtlcttlo! prlb qoul tran!!or6/,tos!6 il. 25 lv Is XIO/5 tv ql ot tlandomator d. 40 lt{l Ls 226/6 xv, L.AUtrIa ht!. ttrtillc d. llo gl 22okv .. roo. .piln doul srto l,!an8fo!bo!gsr.. rn toot. otsllllr rn!r.irrpltorr.L. alrrtr ru ul,.t pt4ln I s.*lolrst. htdllpF.$letle (ln tot\E! dt r). Eats bln. !s alui!.Dlti il tc6 cos$st'elir villall tnrB. rtstii d. llD ot 2s0 kv h o. privrgtn dl,.!'ol. lhtr. !'$'. r tnlllIq.c ports]ullDF' lntr.d.ipEtall {la Et8!l! il. ?2o w ln-

unl mlatlv

nlc 1.

OMera ln6lnoculul ito srylc!u porEiil'o umtiirlNa tunoilonJ.dl do .nlranblu a dorifaloL. Io un lanou os1'o soholdn bomlci
do prlnoili-u a ontralol!

lr,ii11 osljo ln funcbLo

prln IuIlDl Be arutd cdro dlnljrs 1n!td(oaN ponpli eLt,). te aoonenrl se luitii va-

Iod!& pd.uothlLo! obudrlul, i,utft4 pmdusii do tlFcoro o!jNgst. Tot alcl o cflii oontlala totofoDtoa nl naDa ou solrroto dlfollt{:}ot clnculter a6tlal 60 poata tnteryoni mpld i, caz da

tr{o i! Ira cotd A, in oopiitul oorldoolui da la oliidlNa adhlDistlq' tlvii, s afli caddra do coNaidit olootdcii. schnr slnortlcli oolorat dlforlt ln functia d t! slunl (lIoI 22o,4oo kV) !o !1t 3d sg uxriiiE aso ii coro (l1rljN Iirti luc -$azti. I'o un Dupltm osL rlamtaJul
o

leo

d..clrcsp., o.tEri.t de pmpt db lrsneotsa. El trdbplE I ll r.- .tdpb v.cho a!. ttul r.!rvosl aubtrtEn dtrcli. tSoorti - .tcp3 nouc sri un !a&.!!dt darlan aI. }oooo t'. s.B.t. g!Isct39l--h!-El9-!3t!!&. R!.rfsE.! f.c. ttr ctrculr lncblr. C.ntrDL .r'. gapt. iurnulI d. !Uclr., dlntrr car' lll' d. clt! 6000 !t/h ql |rnul tt. loooo o//h. APr d. ait.o. .. 13 ln D!rL. iltn I6cu-I c.lnfcst lnt{& ap. .st. iulbura t cu Elc!oo!xsnt'!., !i rs.. o coaAul6!. tr1 v.r i d.cantElr'

pontrv

sorMrijoarotor 9t t trtruliitoaxolor lnolu6lv panoul do slncrcnlrrtu. Conaril.t Fl sup$vo{tMNa sslclllor lnborno 5o faco dlntr-o o@or\ do cornundii starat,i.
cornanda

oET Bucuftr)ti--Sud

aft statlj

do coDduDi eatslLoaxo pe

tolslunll tlo, 22o 'll 4oo kV. lonijru con.unutoril a!mllc!1 existn 91 o stallo do conor:lun1 rntrioa!5 Po Io kv aqezatn b caliitu} oortulul ddulnlstratlv sui) cana!n d coru.dri olootrlcii. sta!llro oxtorloinr eint djpPus pllr 1cL cLr snlu natlnllor' 1, parlo^ o!1o lolrrtl' h hloo otr ur) ,llnrDn l)i'trbovlLr(. nloc,n.

-9r1. g-EL!.9_-g!__!$_!-er!_9- . lntruclt cEr-Bucu!.stlSurt ltv!.EzU gi hbur Indd!!rlB1, pi.rd.r11. d. !pg .int rsIBti{
a.8.

Eerl! plin D.!.tunsrrs ssu lopurl!icsros conlt.neatulul. Ac.sEr ts conduc. la o st&tl. d. t.sts!. cu cspacitoia rllEilv !ar. El Fsi corplrr! d.cli cla vtrrot.E Ia Bucur.gti'vaEt. In raJorltat. .rstt. este tr dtspo!llt. lntriosi!. Nuqal cit.vs fj.Itr. rrcunic. tt coaAu1strar.l.. .lnt ttr .rtrio.. Sielie cu9rlnd.: .) Dy'.ltn.rslrzarrs apil iladtinotl rarahllor, cu erpalftrE. tar,. 5@ !'/bi uni. cuprlhd. ftlt!. HoJl I ctll 'orb tt d. flnl6.r'. cu pet dlrti b) D.<lurlrdr.6 op.i dB .daoa g.ntrtr r.l.8trl tl. ?.c''notlc!!.i ;.$cltsta il@ n'lh , nsrlFr.r 5oo !t/h' cupltnd. ro rlrt!. !.cdrric. 3!rr;to th alt.llbf 8t flltr. lr!-catlontc.. D. !.iircot a! E ratas rs*lb! d. rpl 6pbra r,s inchutql toobnql ctndt &Dl soltFls t!t.l.l p.ntrn rrrrltuFlr ripatdlii, s. feo. urPhr.. !r!il.t. I|r fun! oibi. cur.nt!' pi.rddrll. da 3p[ Er l!.bui ol fl! loditr slell c) trulsrc! cond$l6utrul raltrfbrl dlh hdustfl.: caD&citot. tun to !//h ouprlod. filtru H El unul oul d) Trstor.. ap.I ila .dsdb F.n!!u tui1lut'i1. it. t!clr..
4.9.

dr turbint{l !r' 9}6r.u! .. tolo!'6c !'dptratull d' ?5o "'85ooc (1,. tnlt6]xlil .tdhit.) ll chta! P.3in ]oOOoC ttl srt'tl" P' 0s!'I' d' et'd'65su!! ci [',fi,ica 5v:uaoEdr t'op'raturs c!llJio'

is.4.6

.. 16 dostlnd tn tqrol$l 8l spEl d' ttssosasu tn ttnu6t'rlt !@pF *trcb t/l diD luorul turb{nri loLolld ti F ntF$ crtrlrtll".e dord l, iaf t65to} atll#.erd daql'tr tttt'ttislEt di "t'$0 !'n'l!' PtfFe!ful alictrle' f*ntfar Fotnlin !st{ i'tEli4t |! rtior ntfr I' irdnttu o gc[}rrls! aurtrl-r Aeid! rolor $.|nr flt - un Eo!6v d. Erlr.nt o1l'rnotlit tr| "fi 6rr I8 "1' ot rrglsr .ltldnitcnt6 d{ !|trrr dlll t'* lirt fi l'l!'i'll dn rii;oi?6 I.d c$4.t{a raliltalt i lL - sn @qto" da 6tr$&lt 6tdnldii! dli'lliet ii l| bsttrlr
anudrul
a

4.9.r. tS,lg!!. In .sr6rliat.a .sttrlloi r. f,old!.lc ldttBlalll d. iurblna cu g6r. cu erd.;. lr|t.rn! lt bar! (Ifo). C.. rol tIrPI! INI (!Ig.4.6) cupltnd. c.EPr.soFlrl C' d6!.irB it. !Fd.r! CA ll lurblna T' CbdDroot\rt esplr! a.rul din stroEf6r! st-L rlfulsatE cu pr.6lun. lltttcfltu ln cAllra it. a.orro' lr.fihJocr..lr cu pr'Elub. coperp6t!toa!. coobustjbllull I. Pornlr. coobuttlblLul '6to aDrin! ctr o budi. cur6 stol 6. r6trq8e. Dln car'rd dt 'rd'!r r'rultn g.z. {r{trrd.r. cu o t.lrp.f.tuA cir. !! poatl rl tuPortatE

gellrlrdX . poaid fatd Foll'1fii6 6u r'r do'npfliit tdbdillldtl rr"rt' P' 6a i.Ein.trsz[ ! qonE it6 lb dfl+lluD oblttll d' curS! Prj-n rothlag.
cl,::t

tqfl '

td

!B6iq'rr.c

aI IfO .Etl

e16lu1 ErlAhton GuPrh!

lntf'

il.lrE lco:$r's

'trrtt lh tonDfi lof, l-,: - ';orrplroEl6 " :!-1 tntBltlr6 l'obDll tn cai'rr d' 'rtt'r' i ,- ,r$otlnd.r. tt'nlropA ln turblnu i flt,il{{ Itobdth ' fz'1or "Ecuat' ld a!tr63f'rr '

r!

4oui

aae

uto]'u

clcldlul

-94P.nt'u . r.duc. cot. loarr. !er. s ruc.ulut d. corpr..t. a-r ,.ratln6t u! olllu oul - d..tlnd... Iror..rD!, tntructt lqotut 1ro!!ro .!t. !!l tlr! dtolt lucrul l!.ntro?; - c6!pti!t. llrt.rrt, c&et luclul h cEpr..tr tlot.![l arr. l|l Etc drott F. *ur}.!a.

-9r-

Drlleur Lqrrg]elia }l t.r6ptr ar!6 r'l coopltoArC, @t volq_ irheEoI nl 4Bl acu4DE daott trDElsllltr !t@pl! dth ftA,4.6!

li ee.|. lnFrFl.ltil. in tr.F i. Be folo66a nuBat prhtru Pntil'l q.!1, lor nu&lrul da r llaFt{ l|rr aa ir p!.8 neta: 1s $qFi{ P!.8 neta: Il{rt.t dd! ddrpi.dtr! mrli rtsl rF.pi..r Ir turliln{ t'tls dou6 t!.eP ta. ISCI d. 56 xr d. Ir ercu!.gi,l dorpf.il. 9I ddrE t*{Ols dr d.6t1nil.!. (fj.A. l{rl, taap.r6!uf. gszilor ?AA,4BA'O cdbsallbll EEr nEtural. t ?.ntuEt rouofr@r rnsia-r311. ..1. roidrtdlr Insralstl...
tlispr[{ p. dou, lt6ti d! srborlr llnts d. Jod.g pf46lun. I sl 1lni. ili lnd.lll Ff.5lun. 11, pur.re6 6tit! t. oblin. nur .la Jos6! p;6iun. cara antr.h.dd ,.nsrltnrut al6ct.tc Ot p. rlnt.

tnir.sa. !u!6!. 6 rtifDln.t rr 6.rv!gt6 !,.nr!u I 6tltr.rEieB corpFlordlut C2i ..tj.l Ltnt. poar6 funcrto.s cu tuntr. vsrlabit!, co.b c! p.rolte ntcgorerE6 prssiuntt gt d.bttulul d. i.r la .cEd..o6 6arctntii prln ac.Bsr. ourbe d. ,a!t{!l. . rsnd._ Erntulul cu.src{nB.st. nal aFts [116 td.

da lneltd p!.dldnr, lne:

r.nt p'ra1r. .currar.a

9',1

ln6t&1sli! , c.o.ra tt. ird6!. puttnd fl

.g.rst! lstorsl, tn dr.ptul cooPra_ 6oruluL AP.f rnsd Ple!d.rr dS p!.Blun. Do! ltrl gl rAclra tubuluL d. fl.cE!6 s. faci o.l Pro6r'
L& Bucur.il_Sud' css6ra

o'

.61 oob linIE n.

s!d.!. d. tns]lE Pft r,.uh6 '6!' lr conl,rscur.nt, diEPusE v'rnlarbori d.tnaltu Pro6iun6 (fie'4'11)' A6lf'! A!upul cooPrssor_rutbtnd d!vino roarl,e Ecurt, rotorul sp!lJinin_
du-ro nuEai P. ddul 168er' 31tua-

A.rul .. Iipart 1n:1) s.r

cds.rq d. sril.! d. ioa!! prc6iun. .sl. in .Ghlcur6ntr rcote otoo' C6zElU orlzont3l la 4,9.5.

iib.il i 2) 6.r !.-

priu-si6. Tulblns 66t6 ruolrd cu a6! ln zona alu t'lp'rsturl !i9.4.11 prdt6 65ooc' d6o6obind rdctrda tatoruful 9l a roiof,ulut' ilol s) slptoluL .carfcosa aD' Pcr!' dublu' Xnlro ctl

Dupl san.ul

il. alr6d.l1..l dfulul la rlport

cu

aar.l.

d. rrd.t. ..

alrdeab.Eor

- c.r.r. il. .rd.r. ln .6hl.u.nt (r.!t rts.1,9 1. cr!. ..rul !l grn.l. d. .!d.r. clrctrll !n rc.lati ..n6i - c!!.r. 6. ird.f. tn .oEtrroB!.nt. 1. c.D. a..ul clrcull ln !.n! conlr.r Aa..lor d. srd.!. (!1a.4,10).Dllporlli. ln contllour

6' dL6frtsEs ugosr' D.re!t intrtnd a.' 6iuroj6]! slnt sullnuto p'rttl dtnlro aJuconfectlonor di! iabl[. !d p!im']' ilouE tloPt' do rlclr' ral (pol.Lo16 fiao) au un cBnel Prln cor6 !roc' aerul (ltg'4'12) (von't dja tpo!lut itln'rd P'r'!r1 cdrcso'i )' PIEcu!a P rloILrD.E.1.bitu1 tl6.6r cs'o !!c' p'tn canal' dln Paria b) 3-9-!-9.ry]' In otirocul tanglrtl ledlnal' Al"'bor'lul d(lniFioi s. lnrroduc' alr Eub prooiuns' Prln orlficil pt'stun'' tr\o.t r.r irtru rn roto!, 'urR1nd sprc Psrta d' Jo'6C

-98_ O tn dt6curl d. .Aa1! r.4rBr.r!E n.g{urlt. I. c.nt,tu ll ttrBt. p. CAs. plclo.tr lqnAt p lnEulubsra iDt!-o fl.nt! dln copirul crbo!.tui. rrn t.gihil lsi.rrrL sl dtscutui p!6_ vrrut cu diDll , ulnljb. di6ra!!6 1nr.. djdcurt. tr.rul plrrsd. 1n Epetlu1 dinLrc di6curti prin can.Iu.i dar6 tD ortftctut p.nriu preroon., 6.ru1 Dorre ajuns. ptnE 16 ar tr6it6s di6c. O @6abr!rt
fiotorut .st6 c6nsrlrurr

-99ai dlrio! illn.lao!f.rl, Frln nltt oblo.nt 6s!... 9o! rotl' Dln a ilour chb.rf, a.Ful tntrl 1n lubul d. ..Plralt. prltt!-uo @odtio! (!. rgoootr lntroras a.rului .!1. lFPl!'tl|.l in cand. ru ll!t1!6. ila 6lrEo 40 co q{ s.citun. dt.Ptunehllrl?!5lptr.i.}. ie.atot c.nr. Ir rD.t6 4[ptuEl! co tat! lin.rall P!o!sl.t! d. c tsbll cq 8lur.l..

l'ls ' l.D EetallcE b top.6lc! aerul !! ts!6 dlnrro di.cu.t. A.!q1 poa!6 6cEps n@si Drtn e.nol.tr tncltnsrd e aar_l condu. sub Dtctorul f,lcdbrdl ptldtd. Arrul 66 dtr.odA tn 61&sag p llllAE piciorut pal6te1, r:.lnd estf.l bsrs pdt.r.1 (fts.4.I!).

! 14.4.12

Difof6nta d. rcnp6istu!! Ear iorre ec!u1 dtn cesl gl s.Delr din afarE, coniluc tnob ta goltciLErt !.ndlc. nsf] tD iona o! nalulul di rAch6, din csr6 cautt tlupl olrc. zzooo or. d. functton6r6.ir spE ur fl'url tn d.optul ac.6t.oF c6nalo ta dtlcurtl. tr.pt,6lor1 rI gl III aI. c6!pu1u1 il. joe6! p!61ud.

.at6 .6rat! intr-o cl5dlr. .dparata. ID fals ctldtrtt tDt l!6nsfor,.t o6!ot. 6/Uo kv aontot. tb bloc cu gen6.aroBr1.. Tn p6rt.a qtnrpr6 rrdofoFDat06!6 p.ratI. cI6illrIl Du er. f616o!6!.i Ia part,6 d.6u. d. e6d un glr d. ret6 v..ticrile prln car6 6io BoDIrot 6.!ur dtn olnoof.r!" A.rul ptltrund. trt.-o prinl.Amn.I si prtDtr_uD r.[tru

cTO

.li,t lID..

ltr D

rut t'rrblnu -co'nprs6o! !i.!st ltr*B dl$rlh dt cd.lcl' Cor9sctotnl gilt4lttr r'L'tit .st. tl. llp lrlEl, ou pbl.h tn lotn! dt 'rttl lori fbtorul asl,! tn t6r|i& (h tti!ot'. !r ttfhlnt prlil' il6t cu ro.c!tun. nar., llt(otr p. dl.curl (r..ub6'9'a'9'tli Prl'I' rlnl md!iv.. s! ald h. otlore El Alurll. plnbu tnlrffte 'qruthl' In contlnuoio !! vor v.il.! cst.arll. llnt.l d. th'ltl prsllunil ln ,ona d. nljloo !. v!il. tl6il..upi ttllrtonrl c'd'r'l it' artltf' v'lt' co1.. s. va r.!6rco c[ p6!l6a tl. luoru ProP'tu-tlsl cuFrtntln6 prr.rsiul ort. ..Iatlt lcurtl ln rsport ou iuDulat"Fll"t' lntra!' d. liqlr. c tlulilulu!.

s. u cobort .poi.pr! ctta O,OO. Ls DiJlocul sclftl tniilnltr r.!6!rorul d. u1.1, p. care .lnt rl.ctroDotrp.t.. Jo! r. r.d. r!ltorul d. ..r, cu p.rot. atin tabl! lnturlt D.Inr!-o !cl.!

C.pltolul

CET:

ODOZAVBSTI

t.1. g!4r-E-4!-er"?-4!!-r!!!
c.Drral! .lrctflc! d. to.!ofj.c6r. cu conEuo t.!!ic pr.pond.p.nt t1 u$ rtE conlun d. 6bu! tlhnoloAtc {4...8 t,/h) . D!s!l,n!tE lncllrlrtl as!i1eF61or din v.elul capttal.t - nllltsrtr Dluir1 16bar.l, C.lra 0rlvlt6l, P.jufa, lucrlnd tn parI.l cu CEI Buiur.StlV.!t tl CET olIvlie. Corbu6ttbll : goz!1. E!,ele l plcrr!!, cu p$pond.!.n!e aa!.-

{q.t.r.r: pr Eal } itr6pt 6L lttrlul Dl6bovll., int!. lllt crtroc.rtl gi OfolU{.oti. IiJIoao d. sca.r: Trbbvli. : I9r14 | 9,26 i
lut,obu !a

Doilu-

lrt,tr'6,2i6,1@ reao, 126, 1o5 1s podul Tf,ol.ibutul r 91i


t

oro.&.til;

^--.u"*t

Put.fb 1nltrlatE: 152 Nvt d.blt dalorlc rilD 160 o..I/h. g?u!t, lotarle" Edt. prl'. 6a'llral( .l..lrlcU r ol'rg'8ul Buc F.gtl, Inittrl . foB! urln! hldro.lr.trlclr ln.!al$du... ltr 1Se9 doutl turblno ollald dr ci!. lro kt car. folor.du 6ps DllbDrllrt. rn laql 6. tnst.lszE il o raglnr du.bur d. 92 lf r tar th ISyl 11t. petru E linl cu Ftdton d. cltr l9o . rn r9l2 6. tr3hsrordl ln c.niFal! cu iurbtno cu sbur' svlnal ilo{rd torbin. d. Ioo lf, 0i prlfu c.saflo 1a ], eta, ,'ooc. ultrtor s-a tr.cut le 2b.tr .oooc, .junalnd 1a ?2 W. In :^g1g -at . foli loilarnli.tC prln ln,r.I.!.. unul .161u lndj.nt.E cn llo stc, ,O5ocr cuprlnrlnd dou! o.!6n. tlD !6arl!! d. ctt. 17o t/h tt dou! turbtn. tnaint.. tl.

oli. Ir., w.

_Io?_ llLn 1957 !-r hot6rlr tr.nrforEA!. t$ o.nrrirl d. t!!eoftc.r., !onttndu-!. o turblnl c.ho6lovrat d.2l r0r cu p.ir! Ie L2 h 1962-66 E-. aonorlutt .trp. nouU dotir! cu qn c.rm o._ ho.lovr. lo ?Lo t./h gl unu). lortrrtc d. 12o Vn \{p ro -A4) tI doul turbln. .!rl.tlc. d. ,o lll eq prir! il. rBrnodosr. ulban! itubldl paras.trll rbululol 14o air,54ooc (I. cslan). In ultlDll enl drupurllirrllhl b la ltsi taoo6 .u !06r Dat.r!. ociuel!t lln t!*ps Y.ohrt - un oilori Lrfflar d! 1?6 !/h, tto r!a,5o'oc I - do{r{ clrsnr t!. ?o Vh,2r.t.a,4OOoA i - drdul tlrbin! l4srntrqi Blorn*tloe.ll at. It,t llw, 120 .rr td09D ou cDnllrpte6tun. lq m at.l - d urtbli{ Aliodq a. et t4, go rt;, aOOoO cu coDd.nsell. tl prl![ r.5lqu1l.E dr Ir, are (d!n'r!l $ rl-8)i - un btl1lr dr ierr6flasrb 6E BO Odal,/hr elt!.ntat dlr'..t dlil baa d. ?o ptr prlo tnn 2ol]r2 srs.
Dln . iapr
trotrUl

' lot -

un rsrqn ltlit-4

ili

420

i/h, l{D a!s, 5?Ooc(.lplostst Ie


I4OstarS4O ooi

- itou! tulblh. vt-'o il. 50 Hi rto .1., 54O oc cu prtr! d. i.ih6flcsr. urbaiU duDlli - prtru colsn. d. rp6 fi.rblnb. iit. ott,. Ioo ocal/b, t.2. g!!rl!!lLe--!!--!.!I94! In fls.5.I sr prtlniu sch.@ttc dl.Portltr prlnclP.l.Io! obt.cllv. o. vor fl vutut. d. dtud.nll.

5tolc)i - un c6!.n IXSXI tl. 2lO t/h,

6t obd.r{st o! daioritd d6Eioltufll ln 'tap' P' un lnghooirir.r.D llclts! prln YtcInBt6ii' c81 oro!6v'!il ost6 loart rA {t cu o dispostli. corPlIcBtA' 5.1. sch.oo t!!trio! coDpllcsD.lvoltsr.o tn 'tsP' e condus 1r o sch'o! i'lotcE t'rdlc6 t[ uroUrln.tu_s. o I'g!!urc intr' o'le itouu i'P" Sch'oa noL. pr.t.nt3t[ tn !I8't'2'
EBl,.

tntrtor.i".'l "": ri lo tvt rt-ur*ou'l i l4-it'Po'Iiel lt-liaital8-btroufr" tu, 16'6t1lat butol l?'aodPoilUrta iI' Pbourdl "i-i" int!.btintlertl Elctroctn!!31o Bucur'q t1' .lL.

..r-r-sou+

o'"'nrliSrtr'! (q'72) llnt

oon-

_ 10,t _ t&1. lD bloc cu !u!bin.L. inainrsE. TA, !1 tA 4. IDtructt aburur l.!. din ac.c!c rulbtr. cu ctrc6 )lroc, d.ct Dol. !!c. d.clr.doi_ s1. !E v.ch .. tu.btD.,6_s p!vE!ut. dupd ft.c... lurbiou lnatrtsl Lur srrp!.rDodl!tror inr!D.dtaf 51, Aburut cu 2o ats, ,90oc .Jun8. in bara d. palol.l, Is car6 p. v!6Eu.1 .r6q !.c6rdqr. turbtn.l. gt c6!on61r v.chtl ingtelalii. rn pr.!an! au oar rbEE6 doa, douu d!r6n. (c I? ei c re) csrgbot ajuts ra Fornir!. Abui.ur d.20 ar. alln.nt..zU doer lurbinr c.hD61ovoc! TA A d. 25 !* turbtn. .ttn.I. | t.EzA cu !b'r! d.25 sta bor!1.!.1. d. bilE !i d. {rrfi itacA iurbl_ tu nu funcl.ion.uzu s! poAlfscc sltE.ntLr. dtroctd priD stalill. da re.tuc.r. fdclr{ 2o/2t, 97 zo/e sta. To! .itE bala d. 20 sta s. po._ rr rlio.nUa prin !.duc!ar 2oht? ara un boj.I6! d. 60 ocal/h, r.alira! prlD Bodtfic&rea uhut v.chi oonit.ns.tor. In caz d. n.funclto_ n6r. i c.zan.to! L3!f1.! aa,.r p.nrm pornira Ecc6rolq, bars d. 20 str poai: fl rUo.nrdr,! d. .rrpa nouu prin d6uA Btslii d. r.duo.r. DUolr. I4o / ?o .rr (un. d. 25n ln l M. d. 60 r/h). Cond.nrtul d. Ir !A a .sL! plitncEtllr h dou! p!.rncd1EltoF. EI sjunse 1. r!E!rvo!..l. \, R2. D. r.Mrccr cE rdffkr.l. i!.ibui. .! lucr.!. ch apA puri, tt. aa.!. p. vr.out 6. D.hlln..tt| fuicll. un car|n d. jo.su pf.6tu, (C r? au C 18) cor6 pioduc.d oulplucul d..bu! corG 6t c, np.nsrz. pl..itc!it. it..pE sI6 circutt[l 1ul 6dicE s6 f6c.s o pr6purar. t.rolch s ap61. Cozoneto v.chi ou_ trau lucls cu o qpU osi pu!!n purd, .pd ttidulirirA. In pr.z.nr tr.. Echj.Dbdto8r d. ionl peroir. obllD.ra ih.i ap. d.trl_ n.lstizot., d. ace ln r.z6Fvoaret. \ el R, oc posts trlDir. !1 .F. d. Ir 6ra!i. d. i!6t.o.r, n. Ect litdd n!c.Brr. vlehll. cEpn.. Ap. p.nrrr LdffhF trec. tb !srj.. pltD il6s.zo.rrlc d. t,6 qta, d. r,A at., poep.16 d. ett!!nr.t! p.{ et pr.Iocdlzlroer.I. d. ruprEfel! d.20 at.. Ac..6t.. n.c.ett!r t!.1 t..p!. d. pooD&r..Lr 11.cEr. tr.aptll 6tnt tJAro d6 por!I.1.

l
t
?

-106FIE,t,2 (l.s.ndE): h-borlor d. b.r!i Bv-bolI.r ar vrrr;C-ca'rnj D-d.AEzor (p!.!lun.o lndlcet! rn sr.it-foc.!ul calin.Io! Ldffl!.,!A-po!p. C. ollh.nLlllei PC-ponp. d. cond.ndlti PCS-poop. d. con6.n60t 6.cundi! botlrr.i !F-poop. r.roai
PT-podp tren8?aeerci

R-!.zcrvori TA-tulbib! cu .bur

Lr.tdF6 nouE car$.l. d. 2Io t/h q! 420 t,/h (Ct ql c2l d.bt!.rie F. o ber! coEun! l. car. 6lnt rsco.dite c.1. dou! !|!bID. VT-5o (TAl g{ TA 2). Fi.csr! turbtnE n"..""rp-.fl"r cEptrilo! t.nnlnbla FLtpr.ln.{ lrito.ul .i. c tolulul RE, 9at!u prrtnc6lrltoa!. d. 10.6! Dr66i'rn. (PJP), d.Edzo! d.6 at.. AF d. Ie 6nb.1. il.sszo.ri rjung. re o bcrU d. psial.t 1s carggfnt E.cordat pdtru poop. d. .Il!.ht!!., dou6 EAII 9i doud &icl. Foep.le raful.szE p! o.Iti birA d. pdr.I.I O. l. csi. t!.c! prin c.l! 2 pr.tnculrlto6!. d. lnaliE pf.slun. (PIP) 4. ffuch.l lurbh. !l oJuns. ]a o rltu ba!6 d. plrer.I o.r. .llltntoor! cr1. dou6 c.z.o.. Abutul il. Ie prt!.I.6ubl6 aI. iulb1n.Ior m6r8. 1. botl6r!1. d. bsril Eb (r!.reti orlrontdl 6ub !urbln!) et bol16!61. d. rt.f av (dlrpua. vrriic.I). coid.nr.tul A. lB bolr.r..Bt. lntlodud ln cl!6ullul ooDd.n.rtulul prtfl clpcl lntr. p!6tnc!lritoa!.. Ap. da .d.d! ddln.r.8llra ti P.n1$ .tipe nou! vln. ln r.r.rvoar.l. I.i , Rl d. clt. 40 !' .uf.r! o d.A.z.!. p!.11p@pd d. irenvet.fe.Juoa. tn b6ri it.a.DtncrE Or I,2 't'" ri o"t" ro.r.lor da 6.te. P.ntru chcullul d. lorDoflcaro' apr d.dullEet6 6uford gi .D o d.aoEsr! I. I,2 at.' c3!6 nu. flaurst.E In 6ch.trU.

-lo71o lr.lusiv vtnLil!toNr.1? !r lrotnclllzitorul d' 3or stf L DortL,,l{ cllldirD- p.nLru {-s Dolut.s! 6onicn eI fiP minlrd' c.z!nuI Nr!-8'1 .51' Bont!1 ln 6xtindE!( ! peot.u .ouB e Lol,6. (a nu.xistu per'1i d'sP|r'liLo!i lntr. s!1, coz!xEt d...dsrc!t L/l\ n.Lo.'rrdr, r,{ii.ri1orr.i 3t!lir' d6 rraLore L uricl' CbzbLvI da ?lo vdchrlor .str tru?ILL tn !ceorii dald ou cazdrelo LdfIlr' tn locuI cszrn. d. ?o oL. IlLi ioo re vs dscri principtuL fuzlnului Ldfllr
c6 fiind

Iotol aiforit

de c']trrrrelo obrUrurLc'

cilculalre ror(Jili'''l) s]r 9-9!!ll!l !dMl-!' LL CEll oro'tlvoatir c!zarul !stE nrulrilrd- !i !s!orizd!e inrlirecrA' .st! cu di.rozj!i. ln It , !vtid; cu e"Dno constr Lu- tt drulrul !ceadsDl !ocfrul cdptu!i L ind .ul)rutncdlzlLorul oo rDrliD!)o i!r dgsupra tc'3tuia dd 6ot{ sont convoctivU tn csre eo dt16 Lr!6ptD u l1-a iDsuprrtncillziLor (convectivii) gi suprotncUlziroNl
lar nredisr i

t.4. gss!.g!-.9!--e!g!
Cssanol. Ldfn6r gl caEanut al 2Io t/h po! funcllona p. eu!. gl pucurU. c.lcnul Toi[-44 post. funcllone nssi pc gar.l fol!31r.6 plcur.t conduc. Ia ob!1D6rea mo! 6.crlunl at. trec.le drtolltU c6nu_

0ll d.pu6. tn ttDp.


Intruct! c.ntllre ri,. ln 0.6, lnLr.Aul 6g..9at d. c.con

- tn d.unul doscndent oste 6conooizorul. de re dtumul de elscuere a ij.r,e1or o1.t 2 pretncUlzlto6re rotir'u 6 Iece tD se! !orBtive iiP LJungsLro ' cu obEerv6!is cb jdul unur tx orizon L',1' ste Lf,iri6d Apo dt!zstU tn ilA'!zotrret d6 1'6 !ii I'S 'to do 20 ats !i liunE de ponpelo de Dlinntur6 prin pre bcUlzliorul In econoorEo! rEcu o teoF.r6turd d. I?5"' Igooc ln 6coDooizor' apD aiunsD !n doua po.Btulo crsL plnu ls ctrca 2'ooo' dupd core In ocedt loDbD'e taobu!s v.po!izato6ro, scoas tn 6fara cszmului' de abu! 6upratn.tilzir.t !i vspo!izsee 6PGi d Iace Plin iniec!i de ci!cul!t16 snLrolncdlrlt. aburul oblinut olo tnPin6 d o polrpU d6 rbdiE!ie !i cl d6 ,,rLh ds ttibiDd cu abur prin 6uprsincelzitoru] s' reiiiourcs In iEe( onv.cll.. cjri H 2/1 dln sburul oupralncAlzjt aPll' i'r rsdirrl n!ge 13 l,ur. pn)\lru,, vrl'oIji" o roun crnLrLoLo d' scor drn pt'-

- loa l.nl. focului, r.iluclndu-..

Lo9 _

ria't'',
1-!6onohlrorult z-tdobur vopbr.llato6!.il- pohpa do clrcul.all.1 {-lurblnE il. snlrharr con!i!uc!i. E!ch.r-ty68 | Du! er. 2Lsi '-suFr.tncll!itoful d. ladleti.; 5-suprainolliltolrt d! convecll.; ?-turblna ln.lnt.96i g-Euprbtnc6l,ritorut int.r!.dtc!; 9-1nj!c11. il..p! p.ntr:u r.gla..s t.op.lsturlt;1s-6pr. b.! d.20 at6i 1Ispi! turblnr B6ch.r-llasi Ie- Ftnclliilorr. d. .or rolsliv.i lt- v.utll.to.r. d. gE!.i 1.4-oog Dlt.Uci 1t-r.nttl.ioa!. al. 3.!

D.rr.nt.jul or'.nul|rl lJdfflr tI constitul. po!nir.. illflctl! t cu durrta !or., n.c.slllnd ibof d. l. ilt! 6ur6!, ID tr.out Eurt..r. conbtllultl dln o.tm.l. d.20 ate. Acu 6. folos.tt. ebu! d. l..tspe nou! lrin s!s!I. d. r!duc.r! r4ol2o.t.. R.Criul d.bltulul !. !e.118.sr5 prtn virt.!.. tur.ll.l poop.l d. clrcurrtl. lrlal.Dl, cor.l.t! cu v'iriors cor.lpunrltoar. s il.bltulul tt. corbu6tlbllt 6o!d.r.a turell.t conduc. I. licgor.r.a d.bllulul d. rbur 6upratnc&rlt el d.cl lndh.c! t. d9o!sr.a YQorlthli ln r@bur.

I! iol. ol.D.lo! r.ohlr Is cotr tl. al.!.!elr. o. vrd...l. lorrtl., porD.l. d. otlcur.tt. gL lu!bi!.l. d. s!r.nrr., tr.l..lliltou.l. dr .0r. Io .ub.o1, tht!-o zon! lntunicetd aI-, !r ott! brbu!.]. r.pollzaioer ! 5"5. TBbin6t6 cu sbur- DtlLoqlils Jq 6[1!]..-d6 Dqu!! . Li tl6pe v.ch. Ml .tnr tn funcll. trsl tulboagr.l!te. turbor&r.aa!.1. llnl A!.zate cu exul trandv.!8I. lp.lrtaJu.l d. oABurE .3t. ag.s.i po panou!! locsle pr cs...sl. o ooh.D!.inopilc6 a.AI.g.iulu1, .parBtel. fllnd diapus. tn pozlli,il. co!spqrEtoar. il. o. scn.D!, i. r.Erfca cd cotr d. d6.!vird.6t6 Ia clrcs 2 o! d.cl cpn.londsi,osolo 6lnt a$.zLt tn 6ur601, Prin d.Eon!d!ca c]ollaLto lurboagr.Aalo, eAls . rboo d.!tul d. aorl! avind: - IA .itfeoit,1.! dinsp.6 ltrsdE turblno Skode gl lPoj c.I. doub turbln. lnatntai6. - 13 cap5lul optrs bol].lql d. 8o ocol/h. Iniri .4.6'tss sp.liu foloIt p.ntru luc!5rt d. lbJt1r.lin.!.. ruibin. do 25 av \a 2o cta 4@ocr corlstfuctl. slodu .BL' ' ! turblnl cu csdrnoslt. t prlr5 r.sr.blll La Lt2-2" ata cu .c!1_ un.-!.d.!iun!, Abulu} lnL!! Pfln ilNd vrnlll. cu Inchld.re rapidE ti opi v.ntil. d. r.alar.. 1!.rPta d. reAluo.5t. d. tlP 8.t.r!' Uorlalu ?I tr.Fto 6u rocliun.. Ls Priz! !.8IiJuI t. fsc. prln doul r'Lll.. carcis! .6!. cu p.rsLo 6ioPIu :o!.I L, lnaltU pr.siun. i f6ntU dDpll prlE!, Sub turblnE s. v6il. cond.DsFtorul djsPLro tratE_ rrrdol I aplijinit p. !6o.!t.. stnt prevEtut. douu podp. d. cirL,d6ii. d. .1t. loo d',/h' 13't D'cor sp{ 9i o Poo96 il. cond'nse! ,tr )-45 tN1/nt 6i) n.col.cpA, E6t. dc !.ea!cat cE poDpa d. clrcuLtll' ,il ro4Fu ttr cond6n3ot su dt!6naro codsU' .ntr.nsr.6 Putlnalu-s' \{., f1. prin .l6clrodotor, fi. p!),h tu!binb cu !bu.i tnt!ucit turE_ iln r'n ll or''t., pr'trJ rotrpu l. cicou]sli..Et/hr.v8tut un rr!14' t i![,.' n or( !t^!""' rr.'.nt )r' / hr]"

-Uo

tn sub6ol tn6i,6.Ia!ta .6i. foort, st!lpl!, aphrnd doar, oondu.re it. adriisl. Ol ilq syeouo.!. A.lqigta abuNtul rgto prin p6rt.s .unprs a6n6retorr cu alloulslle sF 6 c.putul IIb.!. turblnll. ltni 6u ro_
Le .teoa

EJ.otorul .sr. cu lbuD in dft! Lr!rpr.. Bott.rll d. t.looflcari gi PO&P.I. tl. !.1,.e 6lnt. rarlt. tnrr-o tDc6p.!6 5ops.rur6Dr. 6tr.da. Turbtnrlo tnetnt g. slni !.(r!blno ou cohtrop!a6tunc, it.ct

'tr!tuA.llo ,

e.ptrdll. dubl6. 1.5. CE.roIo d. consnil[ l.rElca! ODFDU1 IntfrBrdl.r Instnte do const.rui16! noll !t.p., csrsn6le Ldfn.r.rEu coB.nlato dlntt-o.aa4.d'l,on icn .t.r6tl tntl\'o.l. douU aoluno, d.ol tr ,onh foarto culd!. /t.ud sc.aE!! 6aI! e fos! ourstti tn clEiur.s ortlndqrlj., tntr0 tulbln. gl .!rm6t S. dlgpuno d.cl d. ilouA csoen
ou

nou! rile lattnllor .ir!o al. oondrrucll! !odo!DU, cq oord d. dooordre e ! tt Insto6!t1Lo ansxs lE co!! o,oo. crl6 douE Lulbln tr.p lr-5o folosasc 6bufd lro ata.r6roc. Tublnol( eu prirA ttr lgMoflelrd dubu ii g6pr6 prtz p.niru p..lDc[1!lreu PC6n.ratlt !1
lurbl.na 6bro in dout cotpurl piroursa In sohBurt 1nv!s6. AbuluL lht ! Drl,o Yfitll||]. au lnohiatr!! lspldu, dtooat rn fafo DagfnII prtn pFtru oDfldua!; E9aifi6 dub ptgn!.u ajungs Ia o.te plru r.httlr nl r$dlar6i roitoridto pllt' rrboF. ou osrs. Ih er dousa corp .atia prili !.gt ri,I. !r.r{art ! a0 dlafragru tdtai,tvi, nirbo.Ai6a.tiL. sl;t o6ardi! ou anll liasr.r.al. Lo oota do ildsrlvha 6aslt5 ql douE.J.atoaro cb sbur tn cttc trei rr.6pi..

- 6 obl!.rd nlcA pontFu c.I. dou! cs!6n6 Lltfl.!, ovrnd un pupltni It cnar8tui! d! qlrdUrU pe Danoul dln opat.i nuhdlul d. apalatc at. d66tul d.61ot - o 4sn{tl1 p6nlm stsps nouI. In ecoaot! conr! coDontrl]o 6lot 8rup6!e p. functiunl|rJr ptrpltlu pentlu c.1. doul ooran6 Bl unul plntru c.I. dou! !u!bln.. P3 p.rot61. lai,qlel .at6 cu csdron ro6!lnsa codcnsil t.rlol}a[rIl. tund,d. dlEdnluhl a6rll fllrd 6 canlrslt vech. tl 6i!6id sprocp. d. crnl,rul orsu:dl! siclllla dr cdrsrluni.l{d!rle. 6tnt ogoest. ts intolioF' lsr r!n"16 lbh6lunl uilllrlt0 Du cor.gpund iololl1or norEolllstE in
Frdea3.

cot! lnttudillsr! 61nt pf6lnollBliocril. ! po pbrroa lateral[ 4P,I? | tr8i ln fsts oorpulut ,ila idalr,E pfdlun sI trbtn.t 6rb! c.L
Ira o

dod!

!lP-ori,

Ls dotB 0,oo s. dfl!, gruFitr,d olt dou!, piEp6l d iItDEDtero: }e csp6urt din pertee cszonulul rcI stn! porpol.e lert de ctt6

t/h, tsr fnl're Ar|lp|tfl pooFels otcl da 25o l/h. L! flec6r6 arup .!tB un bder d6 bard orfuontql, ub lurbh! gl un botl! vs!tlc61 llna! gsrlorolorul Eloctric. Apa ttln iEtnr tFai.rsatE atlro! boitorut do bezC et abia dupC acota 6int provuruio porpst. do lstoa cNEh! aqeletd ln 6sl.a osglnllor llnsE bolllul vorridal. ca sl 1a
5oo

Bucurogtl -Snd condonsdtodols Lurbln{1or do 90

Mly

ou un fou'lco]

8tstlll. .L6ctflc. Dot dl6tirlbui .ncfi6 p6 tntuhll. do 5 kv, to kv !l 11o tv. Exl6t! de s6oo.nLdtslll pontru auoentor.a !$rstclr.lor lnlerno P0 lo kV (!.n6lun63 il. Ia A.nsratosrol. rhtlonst6 iift turblD6l6 VI -5o), pr 6 kV (piht tllltllntq!.e oarllor notolr '' pa 614 tsv r p6nl,!u ]tldnst tt rctlonurt d. Di.B putsr)i.taPo edchs a.6 oartlo oolosro .IlDdnl3t. P 5 tV d6 ls o Elgtl6 de ssrvlclt lntorno e scs6t! i.nslnn. IntrtDd tn ctaillr6s Y.ohor P. .ttna 9l dr.iPto colldolulul !inr. tntrhtto r.. t.!Ilr. dr droirlbutl. d. ro, f6P.cllv 5 hV' :r.r dlrLt.crI Mr itlntr. rc.6l,! ot.!tt, Putindu-6/vtdos 6l6toau] dd i,ar. ot rol ul r1i.

-ll2gbrlrq do lro kV .sto tntro olildtm oopalattl, ou tn6ltlD6a noooBj.tatiii d6 truIuiu rcrpoo!lvii. Ill lntdrlor .tq!14 a fodt eolrl!utii1 ou apu!alrurli ood.)1r,1. Do mramob oii, llhd !n orarq' toato )Jlooiirllo !o 1.ro prln oo5lur'1 subbordno. oMrE dd ooDrDdii lloctrloli, uDozq[E tot tn oludrrq voo ho lr\i p. pRtl soh6nol slnoptloo qlo sta!1llo! d. oonxlunlt arupato po t6nsluDt. oomotrz1l tDl$rupiltoaNlo! Eo tao dln oornoIe d oonundl. ooDdnullo sdpurutorllor E fao dln ta!14 ilo oo!xlLrbt ,. ridl)dottvii, sprlnlindu-8o o luelnii I'r oonuDda dobti dtn q no):ii, Tot In oonora do ooroDriii oint put)1ljl!Io Pontlu flooaft ilotrorutor, !Nvezuto, ou posLbllltalou do vortor's a 6arolbl1' a tonoluntl ils xB1.Ja*,, d lntlnnlpiitollllul o1otdo. l'o panoul oomslutzdtor do !3 iip!atn 60.aflii !!$ultrtoarblo autorD,rto ib tonsluno.
Fllnd ln llln orBq, do la Oaf aioz vEqtl' ptoao[ dlnol nsalEtrals de tolnofloan lD dIf.Flte d1ro111. La lntrarod oonduitolor do Ftur' s6 vede ql alol deolruiitonll hlitraullo pontnr llnltRra pfrEluD11 p rotu.. Lo t,urb1ntr TA-B ile 2, M,rt pomPolo dd rE!64 Elnt lnalnto d6 boll6ftr dpa tEoo tn mod nomql prln flllora bolltF-ba![_bo1l6r vtrr, dar poabo tntrd 91 dlftol, ln bolldnrl do vhf" Ira tu.bholo Tll-1 9t !A-2 do 5o Mir DoDPolo do r$t6a stDt bolIoNI d bozil q1 bolloml ile vtrf, d6ot prln bollotul do bqzd apa t*oo ou plBslur il6 po rtu!. !a f1o4.6 Arup lnt oltd douU pnpe ito Ntos, floooro 6u dsblt 1250 n]/b, !,tluDoa po Rfu5.o,IE-!sl-q!-L!--c!--e-!re!-lE--e!9r9. 5,4.1. Clm rttul dd corDollo-9.!g CAf..url

-utrin! .g.!at. lnta-o clldl!. ..psrath In tundul .llll .!r. P.nuu colmda ro.aior cr!!n.. 5,8.?, IlgjgElg-jpg!, Ftlnd tn prlnclp.I c.nt!.],[ d. t.!!ourbat6 ltali. d. trstB!. a rp.l .r capooll.it. !.I.!lv !lc!. - dlDln.rolllar.a ap.l d..d.o.3 cazenolorl - t!.tares condrn.ulut lbpslfloati - d.durlr.rsa qp.i al. sdao. p.ntru t.!Doflcs!., Stsgl..6t. eg.lbtE tn clldlEA.t,ap.l nolr ln p.rtsl
Ap! d. sdsos e.t. lue!6 dtn !.!.6ua lcAB. I|rn. .st. tnolL-

s!e!1r

rlt6 tn pr..l.btr 1. cllce 2)oc tE dou! p;.lncEr.Itoir.' .pot tr.o. grtru flllr. Ecesnlc. Dr.r!!u!. ou nl.tp cu8llot tl c6rbun. (p.ntru r.itD.r.. olorulul dln 39U. D.rln.Fdltter.a tdtala .. ftcr In dou6 llnll d. ctli 60 !t/b tr funclt. Ei un6 lD r,.ryl) dldpur. co ln tts'.Fr t '

bollenrl tndudtnd 9? Godl/b. t,a bollorul do 8o ooal/h, Porpol do I!ou slDt dupl botld'.t In oontinJoF 3IU loaLo plooD njr!0! Eau poqto f1 lDotrlzltil ln patru oazrno ilo aPiL ilorblnto do olbo IoO Go^l/h. ,/\oooto
12,5 ata'

lrg,t. I
lL.ccr. llnl. oon.tl dln f,l1lru .).rD sctd (lto). tul.!n1o

r
114

t
C.pltolul vI
clT
5.

-tt5-

flltr' put'6rnlc lc..lr (^I) l in coDtlnua 6' tsc' tlnjEs!'q !n dou! (41 l A2)' .rln. (tll l H)) 9l douA tUt" putmlc bsstc' qond.n6u1 tlPullflcsl provln! tn Prtnctp'I d' Ia boll"'l' nat n. t.rtroflc.r. ll .v.ntlLal dt ls cond'trsstoat'le lurblnl}or' put"Dlc r)n! ln feh d. Pornlrc' S' fsc' trulsra 1n ilouB flltr' (A1'A4)' .oId. (lh' ttz) Et douF ttltro putirnic bastc' d' ctl' Dltlurltelea 6' fac' ln clncl ftlt!! Ia-cstlonie' lar lnc6rcaro aps!' eo r)/n, arct ln tot.1 4oo e,ln' cea ttt ln prto*.r", lo uhpl.ra r6!lti, Iucritilu_5' cu tout' ltltr'I' bsl'!l! 16l.l. In xPloai&rcs norr016 s' tucrFAzd cu o olnaurE flind !odusU 13 din itoul flli.rt lns6rlot' caPdclt'at'd bdtirLcl 10 D'/r'. 6' 3!16 lJlnltls 6a d.trtnd!t$t6!6 gr t'!otar6 a cond"Eulul 16 coto 12 rd' Ii cola 6r tar fnl'trsl' n!catr{'-t I ittit'rrltsl6u RagsB.r'aroa s' fs't ur: rn troe/otti' - acld cloihtdrlc A'nlre filirtL' lt-cll'IoDtc' 1tn111' d' d! ?$ ra l!flttr. d' ilidlntrsll'sr' 9I t$ Ii if atori r d*atilitlstll*tt _ lodE cstr6lic! {t pnl'ru flttrt utLnlc'i Ns-cstlonlct' - 6s!. ltt bucltUrl' Iof P'nlru fllti'l' rlclr oe !oo' lD clrcuri 5.4.]. clrcultul hldrolshnlc' Pt vroEur! s' lucfa tn Itchl! .u prr'fu iu'_rurl il' crt! 5o@ r'lh' o st'll' cu 3 s car' clrcut! d.6ch16r ltnAU PoerlE ltlntl Pr'YBtulU 1u'![ dln rlul ArA'C' (t' bitrot .st6 in cur6 d' d'Efttnlsr!' Ap! 'sts c'e'n61' L6!fr'r ll csz'5.4.4' Oo6Dodlfls d' coEbustlb ' r0!r-44 *);:.li"i" Pot functron' cu P!cu!! ei a'2" c"cnul

21 AUOUjT

r. q.n!!s]llat I

luAua!.st..opl.lotE tn pslr.s d. suil-E.r r o gu_ lut Eucu!.tl. 1 folt conltrultd tn 1962 cu 6oopul d. . iliD.nrs cu .bu! lndustrl.I !,.ntflr proo.Eut t.hnoloStc lntr,6prinil.rll. d. p. plrtforrs lndustll.lg 2] Augudr plintre cEr6: Urtnr 25.uauat, Uzt_ nr d. !6vl R.put[.lc!, IltUAAi Febrlca il. pr.fsbrlc!t. CriDtlulr ILA P.tlrlulr I.S.oal.blc.r rabbtca d.6!tcIAr Filoture uooenE d. buhbac, Polt&u!rt& nodAnd, Iabllcd d. Ilhd pi.pthut6, Spiialut At Ausust. D. ad.flemo tn r.zonut d. tnclllire fu.ntrBrU .n.r8its !.rELe! n|c.d..[ psrtru tncI]Etr6a !t plap.rune gp6t csld. o.n.j.r. lnt.ipFlnd.rltor ulut6t,., plccua t unor bloclrri d. tocutnt. d.in
CEr-z,

'"1

?o6j.btlttutl d. 6c4.sr t.!dri.at.I. ?1,24 ii suioburul ?9. Abpltarq CET 29-Auaust ..to r.dsru th flaufa 6.1. 6.2. lnq t 6]0tllla an.rretid. C.ntrela s!..chlpelu cu urfl[toor.t. agreasto p.nlru produo.r! 6n6ral.1 .l!clrtcs t rcrul!6 {6bui) '- t cEsan. d. ebu! llp Clt-I2, fabrlcoll. Uz.tulch DucF.sll iu urslto.ll psredtFl norin6ll - d.bttul Dn - 50 r/h, p!iunso 6burulul la 1gt!d6 dln suprsrnclllito!, pn. 40 lrE, tirmp!rardrH Bbu,trlul f. iglr6. dln gupruincUllltor , tn - 45ooc.C&zsnuro funclto"6.xd cu e6r6.natuFa1o l p6cur6 iI d.bite@E obur p o bulu coNon. In flauls 6.2. s. g!6|gt! o achnE sinpltficarU a csranului
r'ri 12, c6zanul esLe 6chipat eu:

Doatr_luch nuosi cu aaz6' [aIuI 'tlna oI oolPoilUll' d' pBcurd '6ic '9'2ot! D'

DlDbo_

vt!.I r lingl clolnul !tud'nlt8o'

- un !rpraIncdtEiLor.t. abu!, ad.zdt orizonrsl ,1"' L.vl d. 72xtt,) nn dln 011-1 compus dln doud trotr,l

de_5I? !2
L.ut)La 1-s

-116. I = , n-., r'.r'ltu outraincEltirt PtnU la 45ooci (Eco, rn fi8'6'2') tIp prrvsporllor d. )28 !2 din tr'srl tBri, Dr rH,*rr ,rt,, r'4 6orpntln. I6ga!e dlrct 1a tsribLrl I 1o I tooc , ,llr "!rr Mtca OlT ,9r p'ntru tnc6lulros acel d' ta I0O rUcits th r!.r,'nnl,orul 56te 6PrlJtnr! D6 grin'1 din fontd' - un Pr.rncltttloi il' s{f lubult! tl' I27O 6ru] d. Id tenp6ratu!. .rnu6 tr.pi.r FAl cl PAz' oBr' pr'lnclllEEt le ztooc (1. lrtrDr. Ptnd ls 220oc {runc!1on6re cu Pdcu![) SI Fln! (funollonlr. ou sEz.) | suprDlncdlBlt! - N reaulato! il. t.mpdstur6 a nburulul d' 5 t/h; fnjcll6 d. condonBai Proptlu' cu un d'btt (erhsustld (!P - un v.ntllstor d. A6to tl' ard'r' ''ET_oo d orairs' cu uJ| d6bl! d' It5OOO E'lh I' p6nit\r Qvtrcualsa A6Ealor put;rea eototulul 't'ctrtc ftnoc, !i o il.prsstun. d. 220 Eo lt2o,

-Il?-

FI
YI

2OOwbloFrot/|[hl VCA-9-R c! !4 d'blt - un v.nttltlor Pcntru aEt d6 ord'r' !!P Dd ltzor put'r'a rotordlul d. 6IoOo J,/h I. looc 9I o Pr6lun d' tao loo rl|' 1. I5o totlDln' 1l notr oott ou ' ou cltculall' netut!$ ln forDd caranuL '5!! utln' vul_ IIP AoP-t'
/t arrltotrc codblnsto ss4-PEcur!' 'r'cutalo 'lt ct itblnu'olu 'f'ctul c&tocdrul .st! corpU! tclsnat c'o'

.p

fsdlalr'r sro'trtl lldulul plnu 1' .rupra tlalBrr6l)foPt c"p'rila llclorsr's s16 tldulul ptnB lr 5oo o!)' I?t oa (oon.tNottllt bal Yocnr au srhslnl ac'stuL cstar nu 6o utlUDrt ftlnat faptuL cl tn vrll!'a Prlrtotlrtl tPll d' sohlnb6io'! d' Iont ptntr.lr tpursres db6.l! Fa*' rau lc folo'tros !ch'D61 cu dol t'oburl aOeoa, protrot"nlff cu fricur! n'6otlv' clt d'punirllo! d' plstra prntru a prefntfrplna 't'ci'I' d' o61tlu!!' Acluel_ d; 'chhb p. p"."fff intorlorl '1 aupraf't']or i'doburt {Ptt" 8r'}'' ou illn EotIv.lc rrItdt' oo'u!1r cu tlol

! {
15

fl.:

-]14-

Curltir.r duprafolsloI' n6 6chtDb d. cEtdur! prrn conv.c!i., ,uprct.t.I! oontot In csntut.t.sc.nd.ni., 6. fac. cu.Julorul

bito-

Ior, Un culenr d. btl..sr. I6sDt.U oaar6 p.st. s.!p.nrln., rc.6t.o lntrA ln vtbrsli. f.pt, c. conduo. la sutocu!t!1r.. BtIf. o. sdunu tn buncllrul lnt!r1o!, d. und., pn6ue6r1c 6lnt conrluB. ln buncbrul ' - ? turbln. cu sbur tlp AKIT-4,.r.btt,O t/h, p!o!iur6 5, .tDf trlp.rutq! 4t5 ! ]joc, iuraua n.,ooo,otloln, pu!.res Turbln.I. sini, cu conirspr.gtun! {p t 5 Dts} !t prtru r.aldbllE (p.19 s!i) d. fsb.tc6,ie c. .R.gt!s rulnirrnit Bbur p. boial. da 6 6ts gI I? ers aon.uDalorttor gt Btnt eohtpa!. cu s6n._ fatorl ds fsbrlcalta ci .loEila p = 4 rw, u ! 6kv, f r roHri - 4 porp. d..Ij,nhtaDit ltD OLf 1oo i to, D = ?2 !,/hi p r E 476 D,c.o., P t 2oo kY, n. ?9?o rotldih, funcltondnd p bB.[ ,oo|.un! sttt ps r6plr.!t. clt gt p. rdfuta!.; d6r cu poBlbitiratl iL rthcllonelo bloc cu csrsnul tn aforu il. EpA Z, caro functton.6r6 nunoi p. bard cohunut - ] poop. d. lrdsvsrsr! tlp Corna loo A, D.9o rllhr p : E ,1 o,c.a., P . 14 tur n . p91, roi/sln cu rol,ul al! s tlsnlvara apa doetnrdllr6tl + conatrnsorul cor6 so!6ro d! la cohsrhstorl, dln lsz.rvoarl d. cond6l|66t tn c.t z dsAasorli - 2 doesrori de 1r2 sta, t ! lor- Io5oC cu rot d. tt.Aarara. rp!t do slioBn'tsr (Itdnsres or lr.;nulut ), oo isurars funcrlonurtl tn stguraDls s EpA glsS"oa rEorvF d. epu tn cs, d. avsltt d. - r sRl ,5,/1, sta, D.60 t,/h pdnrru slinohrxlee conr,tnu! . consuhdtorlror tn csr d6 svarll Ia turbln6; I stLtl ,5/6 oLo, D q 40 t/h, - ld.n- i t IjR 6/1,2 ate polltru fuml&rror sbululuI nc6.r.r Ia do8e-

I
I'18.6 ?, sch6oa c0zanulul
CR_12

-l2oI
SIt

-12IH.cup.rL.. 6-20 srn p.orru fumlEaro! aburulul ,r ,r.". Le d.a.soli i I SR Rcu!6ra!. 6*?0 /6 ar. prh csrB Is pornilou c,rxr,,.t,,, 6. prels abulut din b&ra d Epsr ls pornir gt 60 lt vr6sld ln b.r! de 6 srq 6pr conshlroli. In ft8urs 6.r. o aratE Bcbooo tmoooconicE (dtDpli(icoltl) 08T-lt Augu6t.

r[i f,!n'

rllrntarB cu spd t.hnolo8lc! s6 foc6 db u.Ddroare).e Bur-

- ICAa, nar. I5 t/h nudal tn cs! d. forl! oaJord; - 2 pul,urt d. o6.E adlnctoo PI (ln inclntD c81) fi*rr rild:ag| $t ?z( ra - r5o r it6 cEt) | Bdtnot[ forcJ . . 2?g !i nlysl dtnaDl. = 45 !, nivsl otstic = 4l r, D =

sa

- t pululi d.
P

hi

fl,Fzrl', (16 -IOo o da CET) pdhtru 6dao. !l ctDcuttul d. rlclr. 6] ".af."/ei aat*na fofej "r5 !, nlv.I d.n6!Ic !.5, nlvol etetlc rt D, D = LotS /
EloE adlnclb.

"1ni

- t pulurt d. ftdl. adtnliDs ppl, ppzr Pp1,Pp4, Pp5 [!orri. tn cobune Pint.Iln6n I! - a h d. CET) sdtnclb. fo!.J. 1?6 r, ntv.l d|aldc.57 !' nivlt oluttc = 5, o, D . ,6 r/h.

5.1.@
8.r,. !.allEsll dtn 4 ltnll d. ap! d.rln.rsLlzot! ou flllr. .nlonlcf tl ctlonlo. cu un d.blt d. -5o Vn ps r.hl.; 2 r6tgrvoor. n. .pU d.ri'.nhy'; d. la .tttt tl.csr.i 2 r.r.rvoe!! d. Bp! Drult . loo rt ri""..", tnllar.llt d. il.polttars e r.acrlvllor ii to[p. d. Flrou],.ila.

^l

iI * r,:r r

!l

t
l'!

-I226.5, ln6talalle d. DE .1. rEclr.. lpi d. rdclr., r. folo6tt. p.atrt ruclroE ulolutul d. 13 turbln!r lUcir.s A.n.rstolllo! l tuclr.o laaErelo. EPA, EPl.Fofl_ oo!! lernE, A?T.rDotIcNs r3r{. 5. co&pun. dln 1 - turi d. !6cir. tronconic. - D 6. r6ct.6 =zro p/\l - . eP.cltoles d! f!el! looc i - ht.nrtsiea ploil . 4,? !)/62h i 2 - poop. d. recir! lIP clls 2oo A, D = t6o D\/ht H = 2o Dca i F:1oktt, n: I{60 !otlmi!. In flsure 5'4. s. gr&t6 .Ircullul d. fgci.o . CEl_25 AuAuot' 6,6. Io6!6loti6 d. iliaGntlro cu xqc. nBSuld. CsT-ut s. stln.ntc6r.'1 cu 8az6 loiurrilo dln in.Iul orsufui Bucur.gtl In cs!. pr.l.Iun6a EH,.Ior .ol. varllblllt cuPllbll lnl,r. 7 l, t5 ESi/BD? r funcli. d! vfrfqrlL. ila coneu!, itor 06I al'g d' t.lp.raiurtl. sc[rut6 dln tiopul l6rnll clnd tind. 3U 6crdl 8ub 5 tlLt/cs2 cete .sts nlvll il. s{.ri.. D.toritC ac.6tul lucru .llEontuloa Es fsc' pltn in!'tltdlut uD.t ltrlit d. r.81sr. (sko) car. rnt'ln. ta P'msn'nla Pr'lluna d. Sooo @ cs ln !.!.sus cET. 6.?. dospodE:"ie d. copbuslibil (Ddcu!6) S. corDuna dinr - R.Ilpr tl. al.schcsra Plcqre dlD olltttnd cP cu 2l gurl d'

-Lzt5.4. In6teloL l. d. teruollcs!. Funcllon.az! huo.t tn p.rto.d. al. eir_r d. !.reoJlcE. (no_ t.Ebrr.-Dirtl.) !t 6. coopun. dlnl - 2 C,[f x 1oo Ocsl/h, p z Io - Zo rAf/62, r. jo-L'Oocl D : ]5oo-aooo r/h tlp pWlI, f.b.tcatt. vutcd, func!intnir p. g.z. n.tuDal. i -, poop. t8lnoficqr. l.m!, r,tp Zo D-6r D ! I45o r/h, p: to? D.c.q., P. Aoo Klt, n E rooo ro!,tutn il. !.brtc._ ti. sovt.tic,l i - 2 borl.!6 dr iorEoflcd.d, copscltct6 unttsrd ? cc.r,/h, s - 1oo o'' DspE = 600 m//h i - I boir.r tomoficsro, cqpacliots . Zo ocat/ht s . 25o D2, u.pd : .tzoo b-./h i - 2 ponpe terdoficar' vs!6 tlp ,S Zoo-2, D. 600 t/h, p . :95 n.c.e., ? = 22o klt, n = 1185 rot/Eln. Poop61. d. tarrofic6r6 rlernd!! B. fo1os.6c p.ntlu cl!eul._ tl. rp.f prh Cn!'91 nuDsi tn s.zonul d. IsrnU. Porpel. d. t.rooficare "varu't ! folos.ec p.ntlu ciroulstla .p.t prln C,1F ri ln r.rond- d. tarn! gl vFa clnd .1nt avoril in 6let.nul il. terDo.flcaf paniru pr6palsre ep.r catd. o.naj6r. 6,9. St6tl116 6l.ctrlco Stlis d. 6 kv forndtd dln 2 oo!11 llast prj.n cuplE !rs-

St.ll d. o,4 tr for'osiE dln 2 6tat1t I.EBr prln

cuplU

- 2 $t.rvoara d. PIcurI subi'arlnt dln b'ton rrFsi cu o'prlltrt. unlL|.l! E 2ooo li - 6 i.!Ir d. PoEP. PU,.cu!! ou DoDp. d' pScur! tiP slcliA-zuNt ' D. 1o l{rt/al,2 t D = 1 t/h g, 4 pni'oahitoo4 it. P[cufl P'nttu Pr'lncuttros plcqrll l. L.rp.rI Lure tl' lo5-tzooct

2 trrnBfornBtoare d. 5/o,4 kv, 610 kvA. 06n6!d!orlj. l.ctrlcl dblteszn tn c.1. doD[ sclit d. 6 kv ..rr slnL loaato prin cablu Bubtrun cuBtalla eI6 ctricE TITAN gi. d. hlot cu clot.mul on.rgettc nalioDAl.

In i.t/Jurr ().). fl. !rdLal

6ch6mo

.f."ii"U

"

CET-:), AuaEt.

v2

r{i

i.

CUPN]NS
t-ea.

Pre!61!
Cep,

I.

CENtIi LE TUI{MOEI,SCTRICE
2 4 4 6

1.1.0n6.sl1t6t1 1,2. c.nual6 cu sbur . . 1. ?.1. Noliuni e6n.ral. 1.2.2. CIcIuI lnBtalall.l cu 8bur " ' I'2.1. sch6Ea oircultului 3P[ -8bur ' ' 1.2.4. T..!oflcora It 2. t. L.EAtura caton.turbln6 1.2.6. Clrcutti. !.cundar' el' ctnl'!oI'l ! ' 1.9. c6lsnul d. &buE I .

t2
T4

24 21

L.l,I. o.n.r6l'irAlt
1.t.2. Clrculalta tD !llt.nul vsporl6ior t.r.t. suprelncEltitolul' .

26

I.r.4.

E6onootsolu]

. .'''

2',1

d"er ' t'' 1,4. Turblnacu sour. .'' I.5. Contl.nEsiul lj. an.t.Ir ' ' ' r,6. Dtaportlla ln c.ntrsl6 ' ' ' ' I.?. cBor.. d. coonal! t'tolc! ' ' CD.II - PABTSA EIIETCIRICI A CBNTnILSLoR 5I STAIIIIOR 2.1.8l6D6nt.l. Prlnctp'I' 6l' unul !I6t'! 'l'ctroln.rc.ttc ' 8tatl2.2. Soh.[.l! d. con'rlunl aI' a'nir'I'Ior 9t llor.l!o!r1c' 2.2'1. Cls6lflcar's toh'ltlot d' coD6xiLrrt ' ' 2'2'2. CondI!1i!' tDPu!' il' 'l'g'r'e sch'n'1or
I .1.5. Pr.thAgltitorul

2',1

2A

51
56

57

t9
40

?.t, Ap.lat.Jur .I.ctr!c .tln ".tt"Ot a' "rt'!ii ""' 4l 2.t.I! Apc!'it. it. cooutilj. d. rnaltU prtslun' 2.r,2. aperdt. .I.culc. it. pro!'c!i' ' " " ' 1l 49 2.r.?. Apcrot. lloilutosr' d' cu"nl " " " p.n!!u dlir'ntu!'a circull'1or 2,r.4. ^parsr. to at.ld6urEllProtecll... "'' "' 2;il. Scheos]. cilcui!-.Ior 9!loor' 3I' 6tolil1or ,o .l.ciric' ' ,2 2.4'l' Ea!L col'ciod' ,6 2.1 ' 2. cuPI.Ic d. dl6tlibu!i' sl! c'nt!!l'Io! gi 2.5. Instrl.!iil. ,s atsltllor oIctric. Crp.III . cET BUCURDSTT-VES! 6I 5'1. Csrac tdrllorsa aeno!6l6 ' 61 ,.2. Di6Pozilra P. L.!on . 6J ,.r. Crlect.!lstlclI. cbiPonentulul princiPsl ' ' ' 6) t.4 . Clroultul trnlc.. ' 65 ,.5. Csranul d. ebur . . 68 t.6. Turbo.Ar68eiul d. 1?5 MY{ ' ,,?, Can.rs d. coE.rdd trnlcu ' ' ?1 tt8. P.r!.g 616ctrlca . . ' ' ' '12 t.9. circ'rti. gI GosPod6rii ,12 ,,9.1. Circuilul !pEi Ponrru tsrooft'6t' ' ' " ,'9.2. Cstan'tc d' sPd fl'rbint' '1' ,.9.r. OooPodEria d' coobustlbll t.9 ' 4. Crt.nI. d' Pornrli 71 ,. 9.5 ' ctlcultur hidrot'hntc 7'l ,'9,6. trstor's aPl de stleoE q.p.Iv. CEr sI C$ BIJcURESTI_5I,D '19 a,1, deraclnrl!s!. 84or0ld'

P4ti'

Pr!.
11t 1?t
121 L22

L22 IA?

12,
L25