Sunteți pe pagina 1din 22

GHID PRACTIC

PRIVIND AUTORIZAREA PENTRU DESF URAREA ACTIVIT ILOR ECONOMICE DE C TRE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, NTREPRINDERILE INDIVIDUALE I NTREPRINDERILE FAMILIALE, CONFORM ORDONAN EI DE URGEN NR. 44/2008

IUNIE -2008-

AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE, NTREPRINDERILOR INDIVIDUALE I A NTREPRINDERILOR FAMILIALE

Cadrul legislativ i domeniile de activitate


Persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, i desf oar activitatea, pe baza Ordonan ei de urgen nr. 44/2008. Activit ile economice, pot fi desf urate n toate domeniile, meseriile, ocupa iile, sau profesiile pe care legea nu le interzice (excep ie fac profesiile liberale ). Poate desf ura activit i economice, pe teritoriul Romniei, n condi iile prev zute de lege, orice persoan fizic , cet ean romn, sau cet ean al unui alt stat, membru al Uniunii Europene, ori al Spa iului Economic European.

Persoanele fizice desf oar activit i economice astfel: individual si independent ca persoane fizice autorizate; ca ntreprinz tori, titulari ai unei ntreprinderi individuale; ca membrii ai unei ntreprinderi familiale.

Avantajele actului normativ:

- reglementeaz accesul la activitatea economic ; - conduce la reducerea birocra iei i combaterea corup iei, prin mic orarea num rului de persoane, ce verific i aprob autorizarea; - scurtarea termenelor de eliberare a autoriza iilor la 3-5 zile; - procedura de autorizare i nregistrare simplificat , prin mutarea n ntregime la registrul comer ului i reducerea num rului de formulare, ce trebuiesc completate.

NREGISTRAREA I AUTORIZAREA FUNC ION RII

Pentru autorizarea desf ur rii de activit i economice , trebuie ndeplinite urm toarele condi ii:

- vrsta de 18 ani, n cazul

persoanelor fizice i al reprezentantului ntreprinderii familiale; - vrsta de 16 ani, n cazul membrilor ntreprinderii familiale; - nu au s vr it fapte sanc ionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar-fiscal ; - au un sediu profesional ;

- declar pe propria r spundere, c ndeplinesc condi iile de func ionare, prev zute de legisla ia sanitar , sanitar-veterinar , a protec iei mediului i a protec iei muncii; - de in autoriza iile i avizele pentru desf urarea activit ilor economice; - solicit nregistrarea n registrul comer ului; - solicit autorizarea func ion rii.

registrul comer ului i de autorizare a func ion rii, se depune la registrul comer ului de pe lng tribunalul din jude ul n care solicitantul i stabile te sediul i va fi nso it de urm toarele documente:

Cererea de nregistrare n

 copie legalizat a c r ii de identitate, sau a pa aportului fiec rui membru; documente legalizate, care s ateste existen a sediului (act proprietate, act de nchiriere, concesiune etc. ); declara ie pe propria r spundere, c ndeplinesc condi iile de func ionare, prev zute de legisla ia sanitar , sanitarveterinar , a protec iei mediului i a protec iei muncii; copii legalizate de pe documentele care atest preg tirea profesional ;

NUMAI PENTRU NTREPRINDERILE FAMILIALE ! ! ! Se solicit acordul de constituire, precum i procura special , pentru reprezentant.
ACORDUL CUPRINDE:    numele, prenumele membrilor i reprezentantului; data ntocmirii; participarea fiec rui membru, la ntreprindere i condi iile particip rii; cotele procentuale n care vor mp r i veniturile nete ale ntreprinderii; raporturile dintre membrii ntreprinderii familiale; condi iile de retragere.

se atest cu unul din urm toarele documente:

Preg tirea profesional ,

 diploma, certificatul, sau adeverin a de absolvire a unei institu ii de nv mnt; certificatul de calificare profesional , sau de absolvire a unei forme de preg tire profesional ; certificatul de competen profesional ; cartea de me te ugar; carnetul de munc al solicitantului; declara ie eliberat de primarul localit ii, privind abilitatea persoanei, de a desf ura activitatea pentru care se solicit autorizarea; atestatul de recunoa tere i/sau de echivalare, pentru persoanele fizice care au dobndit calificarea n str in tate.

Directorul oficiului registrului comer ului, de pe lnga tribunal, va dispune nregistrarea n registrul comertului i autorizarea func ionarii. n caz de nendeplinire, se comunic acordarea unui termen de 15 zile, pentru completare,pe loc sau n scris. Certificatul de nregistrare , con innd codul unic de nregistrare, se elibereaz n termen de 3 - 5 zile lucr toare. Persoanele fizice, pot opta s efectueze formalit ile pentru autorizare, personal, sau prin intermediul birourilor de asisten i reprezentare din cadrul prim riilor.

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

f r personalitate juridic ; desf oar orice activitate economic , permis de lege, folosind n principal for a sa de munc i aptitudinile sale profesionale; poate colabora cu alte persoane fizice, sau juridice, pentru desf urarea activit ii; nu poate angaja alte persoane, cu contract individual de munc ; este asigurat n sistemul public de pensii; are dreptul, de a fi asigurat n sistemul asigur rilor sociale de s n tate i al asigur rilor pentru omaj;

r spunde, pentru obliga iile sale cu ntreg patrimoniul, iar n caz de insolven , va fi supus procedurii legale simplificate; sunt pl titoare de impozit pe venit; poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobndit i autorizarea ca ntreprinz tor persoan fizic , titular al unei ntreprinderi individuale; nu va fi considerat un angajat al unor alte persoane cu care colaboreaz .

i inceteaz activitatea i este radiat din registrul comer ului, n urm toarele cazuri:

 prin deces; prin voin a acesteia; dac se consider prejudiciat printr-o nmatriculare,sau printr-o men iune din registrul comer ului.

NTREPRINDERI INDIVIDUALE

f r personalitate juridic ; ntreprindere economic , organizat de un ntreprinz tor persoan fizic ; este reprezentat de o persoan fizic , ce organizeaz o ntreprindere economic si poate angaja alte persoane, cu contract colectiv de munc ;

poate colabora cu alte persoane fizice, sau juridice, pentru desf urarea activit ii; poate angaja alte persoane cu contract individual de munc ; este asigurat n sistemul public de pensii; are dreptul, de a fi asigurat n sistemul asigur rilor sociale de s n tate i al asigur rilor pentru omaj; r spunde pentru obliga iile sale, cu ntreg patrimoniul, iar n caz de insolven , va fi supus procedurii legale simplificate; sunt pl titoare de impozit pe venit; ntreprinz torul persoan fizic , titular al ntreprinderii individuale, este comerciant persoan fizic , de la data nregistr rii sale n registrul comer ului; membrii, pot fi salaria i ai unei alte persoane.

i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer ului, n urm toarele cazuri:

 prin deces; prin voin a acesteia; dac se consider prejudiciat printr-o nmatriculare, sau printr-o men iune din registrul comer ului.

NTREPRINDERI FAMILIALE

f r personalitate juridic ; ntreprindere economic organizat de un ntreprinz tor persoan fizic , mpreuna cu familia sa; este constituit prin acord scris, din 2 sau mai mul i membrii; membrii ntreprinderii familiale, pot fi simultan persoane fizice autorizate, sau titulari ai unei ntreprinderi individuale;

reprezentantul desemnat, va gestiona interesele ntreprinderii familiale, pe baza unei procuri; poate colabora cu alte persoane fizice, sau juridice, pentru desf urarea activit ii; nu poate angaja alte persoane cu contract individual de munc ; este asigurat n sistemul public de pensii ; are dreptul de a fi asigurat n sistemul asigur rilor sociale de s n tate i al asigur rilor pentru omaj; nu are patrimoniu propriu; prin acordul de constituire, se stabilesc cotele de participare ale membrilor, la constituirea patrimoniului de afecta iune (totalitatea bunurilor,drepturilor i obliga iilor ntreprinderii familiale); sunt pl titoare de impozit pe venit; membrii ntreprinderii familiale, sunt comercian i persoane fizice, de la data nregistr rii acesteia n registrul comer ului i r spund pentru datoriile contractate de reprezentant n exploatarea ntreprinderii;

membrii pot fi salaria i al unei alte persoane; actele de dispozi ie, asupra bunurilor afectate activita ii ntreprinderii familiale, se vor lua cu acceptul majorita ii membrilor, incluznd i acordul proprietarului bunului, care face obiectul actului; actele prin care se dobndesc bunuri pentru activitatea ntreprinderii, se ncheie de reprezentant, f r autorizarea prealabil a membrilor, dac valoarea bunului(cu privire la care se ncheie actul) nu dep e te 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate ntreprinderii, (patrimoniul de afecta iune) i a sumelor de bani, aflate la dispozi ia ntreprinderii, la data actului; bunurile dobndite, sunt coproprietatea membrilor, n cotele prev zute n acordul de constituire, sau printr-un act adi ional la acesta (dup caz).

i inceteaz activitatea i este radiat din registrul comer ului, n urm toarele cazuri:

 mai mult de jum tate dintre membrii acesteia au decedat; mai mult de jum tate dintre membrii ntreprinderii, cer ncetarea acesteia ,sau se retrag din ntreprindere; dac se consider prejudiciat printr-o nmatriculare, sau printr-o men iune, din registrul comer ului.

AVANTAJELE AUTORIZ RII

 posibilitatea administr rii unei exploata ii agricole, n condi ii legale; facilitarea ob inerii de credite bancare; posibilitatea de a beneficia de programe, cu sprijin financiar intern i comunitar: * M sura 1.2.1 - modernizarea exploata iilor agricole; * Masura 1.2.3 - cre terea valorii ad ugate a produc iei agricole i forestiere; * alte m suri FEADR ce vor fi aprobate conform PNDR. produc ia comercializat eviden iat prin emiterea de facturi, permite derularea procesului de ob inere a statutului de grup, sau organiza ie de produc tori, cu avantajele financiare ale acestor forme juridice.

ATEN IE ! ! !

 Persoanele fizice i asocia iile familiale autorizate i nregistrate n registrul comer ului, n temeiul unor acte normative anterioare, pot func iona n baza certificatului de nregistrare, emis de oficiul registrului comer ului de pe lng tribunal, un an de la data intr rii n vigoare, a prezentei ordonan e de urgen . Pn la mplinirea termenului de un an, se va opta pentru desf urarea activit ii, n una dintre formele prev zute de prezenta ordonan de urgen .

ATEN IE ! ! !

Informa ii si rela ii suplimentare privind procedura de autorizare prezentate n aceast bro ur , se pot lua:

 de pe site-ul ANCA: www. consultantaagricola.com de la sediul ANCA:Bucuresti,str. Doamnei,nr. 17-19,sector3,tel/fax: 021/312.47.29 de la sediile OJCA datele de contact se g sesc pe site-ul ANCA: www.consultantaagricola.com