Elemente de drept comercial

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare Master: Managementul organizaţiilor Marketing şi comunicare în afaceri

DREPT COMERCIAL

Lect. univ.dr. Nicolae SCUTEA

Pagina 1 din 24

Elemente de drept comercial

CUPRINS

1. Subiectele dreptului comercial. Comerciantii. 1.1. Calitatea de comerciant. Definitie. Prevederile codului comercial. Caracteristicile comerciantilor. Reglementari relevante 2. Comerciantii persoane juridice. Societatile comerciale 2.1. Cadrul legislativ 2.2. Grupurile de interes economic 2.3. Notiunea si caracterul juridic al societatilor comerciale 2.4. Capitalul social si patrimoniul societatii 2.5. Beneficii. Realizare si ditribuire 2.6. Formele societatilor comerciale. Clasificari 2.7. Etapele de constituire. Contractul de societate (actul constitutiv). Proceduri 2.8. Functionarea societatilor comerciale. Organe societare si competente. 2.9. Particularitati ale societatii pe actiuni 2.10. Particularitati in cadrul societatii cu raspundere limitata 3. Comerciantii persoane fizice. Noua reglementare 3.1. Legislatie aplicabila 3.2. Formele de organizare a activitatii economice de catre persoanele fizice 3.3. Constituirea si inmatricularea formelor de execrcitare a activitatii de catre persoanele fizice 4. Registrul comertului 4.1. Legislatie aplicabila 4.2. Organizare si functionare 4.2.1. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate de ORC 4.2.2. Inregistrarea si verificarea cererilor 4.2.3. Solutionarea cererilor 4.2.4. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor 4.2.5. Inscrierea de mentiuni 4.2.6. Cererile de radiere 4.2.7. Indreptarea erorilor materiale 4.2.8. Legitimarea procesuala activa 4.2.10. Taxe percepute de catre ORC

Pagina 2 din 24

Actele comerciale închieiate de un comerciant sunt supuse unor reguli speciale derogării de la dreptul civil: în obligaţiile coemrciale. are obligaţia să ţină registre comerciale (de contabilitate) pentru consemnarea operaţiunilor comerciale. la încetarea activităţii trebuie să ceară radierea înmatriculării din Registru. SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL. comerciantul poate fi supus procedurii lichidării şi falimentului. Legea instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate actele săvârşite de un comerciant. Calitatea de comerciant. legea comercială reglementează şi aşte categorii. este obligat să desfăşoare activităţi comerciale în condiţiile concurenţei loiale. considerate obligaţii profesionale ale acestora: înainte de începutul activităţii comerciale. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. fiind unul dintre conceptele cheiei ale dreptului comercial. legea 26/1990 privind registrul comertului republicată şi modificată Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile la zi OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. Reglementarea comerciantului: codul comercial in mod generic. judecătorul nu poate acorda termene de gratie în raporturile comerciale dovada drepturilor ce rezultă din acestea se poate face cu orice mijloc de probă admis de lege. Reglementari relevante Actorii scenei comerciale.Elemente de drept comercial 1. în cursul exercitării comerţului să ceară înscierea în acelaşi registru amenţiunii privind actele şi faptele comerciale. in vigoare. nu dă o definiţie comerciantului.1. Deşi codul comercial face referiri numai la persoane fizice comerciante şi juridice comerciante. în cazul încetării platilor pentru determinarea platii datoriei comerciale. Codul comercial roman. Prevederile codului comercial. sunt generic denumiti comercianti. precizând doar cine are calitatea de comerciant. comerciantul este obligat să ceară înmatricularea (inregistrarea) în Registrul Comercial. respectiv cei care actioneaza in relatiile comerciale. Notiunea are un profund substrat juridic. Comercianţii sunt supuşi impozitului pe profitul realizat din activitatea comercială. Articolul 7 prevede: „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ (având comerţul ca profesiune obişnuită) şi societăţile comerciale”. Caracteristici. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomerciantului: Legea instituie anumite obligaţii pentru comercianţi. Deci au calitatea de comercianţi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară o activitate comercială cu caracter profesional.. Pagina 3 din 24 . datoriile comerciale în bani produc donbânzi din ziua în care devin exigibile. 1. codebitorii sunt prezumaţi că s-au obligat solidar. COMERCIANTII.

Distinct de această reglementare generală avem şi reglementări speciale ale unor societăţi comerciale ce activeaza in domenii speciale: societăţilor bancare. Noţiunea şi caracterul juridic al societăţii comerciale: Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun. cu excepţia cazului în care actul constitutiv prevede altfel.of. Grupurile de interes economic Prin legea 161/2003. care hotărăşte cu unanimitate de voturi. s-au constituit grupurile de interes economic (GIE).2006. care reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial. societăţilor agricole. Trăsături GIE: se aseamănă cu societăţile de persoane (SNS. care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. 2. • nu poate emite acţiuni. aportul membrilor poate fi de orice fel (numerar. din 26.3. constituite pe o perioadă determinată. SNC) – au caracter „intuitupersonae” • numărul de membrii GIE nu poate fi mai mare de 50. etc.11. muncă .2. creanţe. care a modificat semnificativ legea 31/1990. • sediul GIE se poate muta şi în alt stat. • capitalul social este împărţit în părţi de interese. iar activitatea economică a membrilor săi trebuie să se reopteze la activitatea principală a acesteia şi să aibă doar caracter accesoriu faţă de aceasta. • dizolvarea GIE intervine pentru cauze comune societăţilor comerciale şi pentru cauze specifice societăţii în nume colectiv. Pagina 4 din 24 .1. COMERCIANTII PERSOANE JURIDICE. societatile de valori mobiliare. elementele contractului de societate (speciale – ele rezultă din definiţie): • fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială. • asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate – obiectul de activitate. care pot să desemneze şi cenzori. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii economice respective. • se poate constitui şi fără capital. • nu poate fi membru al altui grup de interes economic sau grup european. • în cazul existenţei unui capital. cu scopul de a împărţi foloasele ce ar deriva din aceasta. Legea a fost republicata in actuala forma in M. SOCIETATILE COMERCIALE 2.industrie). Ea a fost modificată de la intrarea in vigoare de mai multe ori. • răspunderea membrilor săi este solidară şi nelimitată. natură. societăţilor de asigurari si intermediarii in asigurari. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. obligaţiuni sau alte titluri negociabile. de regulă membrilor lui. dispunându-se radierea din registrul comerţului. in dese randuri de maniera semnificativa. • conducerea GIE se realizează de Adunarea Generală a membrilor grupului. Cadrul legislativ Legea 31/1990 reprezintă legea generală privind societăţile comerciale. societatile de leasing. • administrarea grupului revine.Elemente de drept comercial 2. • controlul gestiunii se face de către membrii grupului. 2.

Aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă s-o plătească într-un anumit termen. mărci). acestea sunt interzise şi la SRL-uri. soluţia este aplicarea principiului potrivit căruia în comerţ dobânzile curg de drept din ziua în care devin exigibile 2. bunul devine proprietatea societăţii din momentul înmatriculării în registrul comerţului. caracteristicile juridice ale contractului de societate: • plurilateral: participă două sau mai multe persoane. nu de la data chemării în judecată. în numerar. aportul în natură poate avea ca obiect şi bunuri mobile necorporale (creanţe. efectuarea aportului se numeşte vărsarea capitalului. • comutativ: întinderea obligaţiilor este cunoscută. Aportul în industrie constă în munca sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate. este permis numai asociaţilor în SCS şi asociaţilor în SCA. asociiatul este obligat şi la plata dobânzii legale din ziua în care trebuia să se facă vărsământul. în schimbul lui asociatul are dreptul să participe la împărţirea beneficiilor şi are obligaţia să suporte pierderile asumarea obligaţiei de aport se numeşte subscriere şi se naşte prin semnarea contractului de societate.4. către societăţi se poate transmite atât titlul de proprietate. Pagina 5 din 24 . aportul în industrie nu este cuprins în capitalul social. instalaţii) şi bunuri mobile corporale. Aportul în natură are ca obiect anumite bunuri imobile (clădiri. Acesta se mai numeşte şi capital nominal şi are dublă semnificaţie – contabilă şi juridică. bunul (imobilului) ce face obiectul aportului în natură trebuie evaluat în bani pentru a se putea stabili valoarea părţilor de interes (părţi sociale) sau acţiunilor în schimbul aportului. aportul asociatului la capitalul social nu este purtător de dobândă. • titlu oneros: fiecare asociat urmmăreşte un scop patrimonial. când aportul este în numerar.Elemente de drept comercial • toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor. de a aduce în societate un bun sau o valoare patrimonială. evaluarea se face de către asociaţi sau de către experţi. legea interzice creanţele ca aport în societăţile comerciale pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. Capitalul social şi patrimoniul societăţii a) Capitalul social este expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. şi în limita aportului asociatul devine debitor al societăţii. aportul în industrie trebuie evaluat şi precizat în actul constitutiv. cum se face în condiţiile dreptului civil. legea nu cere ca aporturile să fie egale sau să aibă acelaşi obiect. sunt admise la toate formele de societăţi comerciale. cât şi dreptul de folosinţă asupra bunului. obiectul aportului poate fi orice bun cu valoare economică. brevete. deoarece nu poate constitui un element al gajului (garanţiei) pentru creditorii societăţii. • consensual Elemente specifice ale contractului de socieTate: Aportul este obligaţia pe care şi-o asumă fiecare dintre asociaţi. asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite. sumele de bani sunt indispensabile începerii activităşii comerciale şi de aceea indiferent de forma juridică a societăţii comerciale. natură şi în industrie. invenţii. aporturile în numerar sunt obligatorii pentru orice societate comercială. care se constituie prin subscripţie publică.

Cand este vorba de criterii de repartizare: actul constitutiv trebuie să prevadă: partea fiecărui asociat din beneficii şi pierderi si. patrimoniul este variabil în funcţie de rezultatele activităţii economice Deşi rolul capitalul societăţii este de a constitui gajul general al creditorilor societăţii. modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor Legea interzice clauzele leonine. Ca atare el este intangibil. nu pot fi distribuite dividende asociaţilor. El se deosebeste faţă de capitalul social prin aceea ca capitalul este expresia valorică a tutror aporturilor. se diferentiaza in functie de modalitatea de asociere. trebuie să fie utile. Formele de societăţi comerciale: Legea 31/1990 reglementeaza mai multe forme ale societatilor comerciale. Dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. Capitalul este fix pe toată durata existenţei societăţii.Elemente de drept comercial Din punct de vedere contabil capitalul nu are o existenţă reală. dividentele se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social vărsat. Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să constituie societatea Capitalul vărsat reprezintă valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul acesteia b). pentru că la dizolvarea societăţii trebuie restituit asociaţilor. iar în bilanţul societăţii capitalul este evidenţiat în pasiv. adică acele clauze menite să favorizeze unii asociaţi în detrimentul altora. adică o sumă mai mare decât capitalul social. b. pe când patrimoniul cuprinde elemente concrete. In general criteriul de repartizare este – contribuţia asociaţilor la formarea capitalului social al societăţii. pentru că terţii au luat cunoştinţă de acesta prin înmatriculare şi mai ales prin publicitatea contractului de societate. trebuie să fie reale. Capitalul nu are existenţă reală. 2. mergând până la evitarea unei pierderi sau realizarea unei economii (ultima în cazul societăţilor de asigurare mutuală). Din punct de vedere juridic capitalul constituie gajul pentru creditorii societăţii. iar bunurile figurează la activ pentru că ele aparţin societăţii. veritabila garanţie a crediotrilor societăţii o reprezintă patrimoniul social. adică să se fi înregistrat un excedent. adică presupune intrarea efectivă în patrimoniul societăţii a bunurilor care constituie aporturile asociaţiilor. plecând de la câştigul material. nu poate fi folosit pentru plata dividentelor pentru angajaţi Din punct de vedere juridic capitalul social trebuie să fie real. Condiţiile de repartizare: pentru a fi repartizate beneficiile: a. Realizare si impartire Noţiunea de „beneficiu” a înregistrat o lărgire. el poate fi mărit sau micşorat în condiţii legale numai prin modificarea actului constitutiv. Patrimoniul societăţii cuprinde activul şi pasivul social. Beneficiile. este o cifră convenită de societate.5. raspunderea asociatilor sau transferul partilor sociale. Dacă potrivit bilanţului şi contului de profit şi pierdere nu există beneficii.6. dar limita urmăririi este dată de capitalul social. Contractul este nul. mai apoi. care in general. să reprezinte beneficiile rămase după înregistrarea capitalului social. In legislatia romana se distinge urmatoarele tipuri de societati: Pagina 6 din 24 . capitalul este fix. 2. în timp ce patrimoniul este o universalitate juridică de drepturi şi obligaţii.

SCA . muncă. aporturi în natură. iar răspunderea celor două categorii de asociaţi este la fel ca la SCS. societăţi de capitaluri: se constituie dintr-un număr mare (nelimitat) de asociaţi. societăţi de persoane: se constituie dintr-un număr mic de asociaţi. decesul unui asociat. Comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor.este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii.Elemente de drept comercial 1.7. ca atare. un caracter mixt. retragere. numerar etse o societate cu caracter restrictiv. fiind considerata a avea. odată depusă. se instituie la noi o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţilor comerciale. care se va încheia în formă autentică. 5. SCS – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. SA – este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni. dar cu dată certă. iar toţi asociaţii răspund în limita aportului lor. privind simplificarea unor formalităţi administrative. Pagina 7 din 24 . 4. iar acţionarii răspund în limita aportului. iar condiţiile de transmitere a părţilor sociale sunt restrictive dizolvarea se face prin : faliment. Etapele de constituire Pentru prima data in anul 2001. excludere. Etapele constituirii societăţii comerciale pot fi sintetizate astfel: Depunerea cererii tip de înregistrare la Biroul Unic (aceasta va fi însoţită de documentele care dovedesc vărsămintele efectuate şi dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate). Elementul esenţial nu mai este încrederea şi cunoaşterea reciprocă ci cota de capital investită. 2. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii. 3. conţinând codul unic de înregistrare. se admit aporturi în natură şi în numerar sunt societăţi cu caracter deschis transmiterea acţiunilor este reglementată în condiţii favorabile clauzele de dizolvare sunt irelevante 2. SRL . prin ordonanta de urgenţă 76/2001.este societatea al cărei capital este împărţit pe acţiuni. Cererea tip. dar nu este obligatoriu. incapacitate. Obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii. Unicitatea procedurală rezidă în aceea că în baza unei cereri de înregistrare se va obţine de la această instituţie – Biroul Unic – certificatul de înmatriculare comercială. pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce. 2. de a redacta actul constitutiv. fiind admis şi sub formă de înscris sub semnătură privată. intrucat ea împrumută şi de la una şi de la alta. Nota: Se admite ca SRL nu se încadrează în nici una dintre cele două categorii. SNC – este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. declanşează obligaţiile Biroului Unic: de a rezerva firma societăţii comerciale şi de a efectua în numele acesteia a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar. Clasificarea societăţilor comerciale: 1.

• clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. valoarea aportului în natură şi modul de evaluare (conv. valoarea lor nominală şi felul lor (nominative. • clauze privind durata societăţii. sau pe baza unei expertize). • clauze privind obiectul de activitate al societăţii. • clauze privind capitalul social subscris şi cel vărsat. • clauze privind persoanele fizice sau juridice care administrează societatea. de a comunica încheierea judecătorului delegat către Oficiul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi apoi de a obţine toate avizele. denumirea. • clauze privind numărul acţiunilor. în comandită pe acţiuni şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată pluripersonale (cel puţin doi asociaţi). • clauze privind participarea la beneficii şi la pierderi. ori persoana din afara societăţii desemnată pentru realizarea acestor activităţi. a garanţiei şi a dreptului de reprezentare ale administratorilor. la SRL se va menţiona numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat şi valoarea fiecăruia. • clauze privind sediile secundare. sediul. b. • clauze privind avantajele acordate fondatorilor. • clauze privind participarea la beneficii şi pierderi. denumirea. În funcţie de forma de societate actul constitutiv poate să fie: a. reprezentanţe. cu indicarea cetăţeniei. Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii pe acţiuni care se constituie prin subscripţie simultană şi societăţii în comandită simplă: • clauze privind identificarea acţionarilor. • clauze privind obiectul de activitate al societăţii cu precizarea denumirii şi activităţii principale. Actul constitutiv sau contractul de societate. contract de societate şi statul în cazul societăţii pe acţiuni. la purtător sau prefernţiale). • clauze privind forma. numai contract de societate. proprietarilor (cei care constituie societatea comercială) şi a cenzorilor că îndeplinesc cerinţele legii. • clauze privind durata societăţii. emblema. cu precizarea domeniului şi activităţii principale. agenţii. c. sucursale. de a obţine de la judecătorul delegat de a încheierea de autorizaţii de funcţionare a societăţii comerciale. autorizaţiile şi acordurile necesare funcţionării. aportul fiecărui asociat. sediul şi dacă este cazul emblema societăţii. • clauze privind asociaţii ce administrează şi reprezintă societatea. Pagina 8 din 24 . • clauze privind valoarea bunurilor aduse ca aport în natură şi modul lor de ealuare. numai statut în cazul SRL unipersonale Conţinutul actului constitutiv în cazul societăţii în nume colectiv. comandită simplă şi cu răspundere limitată: • clauze prinvind identificarea asociaţilor (persoane fizice sau juridice). • clauze privind capitalul subscris şi cel vărsat. • clauze privind forma.Elemente de drept comercial - de a redacta şi de a obţine declaraţia pe proprie răspundere a administratorilor. în cazul societăţii în nume colectiv şi comandită simplă.

Adunare Generală ordinară – se întruneşte cel puţin o dată pe an. clauze privind modul de dizolvare şi lichidare. forma autentică este cerută ca condiţie ad validitatem (pentru valabilitate). Felurile Adunării Generale: 1. legea 31/1990 reglementează Adunarea Generală numai în cazul SA. Funcţionarea societăţiilor comerciale Functionarea societatilor comerciale este reglementata la modul general de normele legii 31/1990. fie numai statut social. să modifice bilanţul. Pagina 9 din 24 .Elemente de drept comercial • • • clauze privind sediile secundare. înşelătorie.8. schimbarea formei juridice a societăţii. 2. precum şi persoanele care au un rol determinant la constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. în cazul SA şi SCA pentru validitatea deliberărilor adunării este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. luarea deciziilor are la bază principiul majorităţii. dare/luare de mită. dizolvarea anticipată a societăţii. fals. De aceea actul constitutiv dobandeste un rol esential in reglementarea raporturilor dintre asociati. Adunarea Generală extraordinară – se întruneşte ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre în probleme ce solicită modificarea actelor constitutive ale societăţii. să fixeze dividendele. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiat şi sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv. în contul societăţii şi care urmează să fie preluate de aceasta. dar cu dată certă. să aprobe. mutarea sediului. Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile prin hotărâre judecătorească şi persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă. mărturie mincinoasă. clauze privind operaţiunile încheiate de fondatorii societăţii. Pentru constituirea valabilă fondatorii trebuie să depună la Biroul Unic declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Cu toate aceastea. pentru SNC şi SCS nu se instituţionalizează Adunare Generală. uz de fals. ele au in multe cazuri in caracter supletiv fiind lasat la aprecierea asociatilor reglementarea anumitor aspecte intrasocietare. doar pentru anumite situaţii excepţionale: • atunci când printre bunurile subscise ca aport în natură la capitalul social se află un teren. fuziunea cu alte societăţi. abuz de încredere. SCA şi SRL. • forma juridică a societăţii implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei. este obligată să discute. • câns societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. Forma actului constitutiv. mărirea sau micşorarea capitalului social. Adunarea Generală: organul de deliberare şi decizie al societăţii comerciale. delapidare. Organele de conducere ale societatii comerciale: adunarea generala si administratorii societăţii. fie numai contract de societatea. precum şi pentru infracţiunile prevăzute de legea 31 din 1990 republicată şi modoficată. Semnatarii actului constitutiv. care şi el poate fi. schimbarea obiectului de activitate. să aleaga administratorii şi cenzorii. Contractul de societate se încheie de regulă sub forma înscrisului sub semnătură privată. 2. pentru deliberarea acestei adunări este necesară prezenţa acţionarilor care reprezintă ¾ din capitalul social. iar votul să reprezintă cel puţin ½ din capitalul social. se ţine la sediul societăţii. în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar.

dacă legea şi actul constitutiv nu prevăd restricţii. Pagina 10 din 24 . potrivit legii persoanele car nu pot fi fondatori. nu pot fi nici administratori. pentru SRL se admite cumulul cu aprobarea asociaţilor. preşedintele Consiliului de Administraţie sau cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români. • dacă nu a fost stabilită prin contract. s-a pus problema dacă un asociat poate cumula aceste funcţii cu calitatea de salariat al aceleiaşi societăţi comerciale în baza unui contract de muncă. pentru SA şi SCA hotărârile sunt luate la RC şi publicate în Monitorul Oficial. Administrarea societăţii: calitatea de administrator. • onorabilitatea: să aibă o moralitate • cetăţenie: poate fi desemnat un cetăţean român.Elemente de drept comercial Actele adunarii generale: hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. pentru SA şi SCA unicul administrator. aceasta trebuie să-şi desemneze reprezentant o persoană fizică. în orice formă de societate comercială administratorul poate fi asociat sau neasociat. şi SRL nu pot avea calitaea de administratori la mai multe societăţi. • suma nu poate fi mai mică decât valoarea nominală a 10 acţiuni sau decât dublul remuneraţiei lunare. De asemenea administratorii: • sunt desemnaţi la constituirea societăţiiprin actul constitutiv sau ulterior de către Adunarea Generală • administratorul persoană juridică este numit prin actul constitutiv sau ales de Adunarea Asociaţilor. durata este de 2 ani. • caliatatea de asociat al administratorului: în prezent. dăcă administrator este o persoană juridică. • se restituie la încetarea funcţiei de administrator şi nu exclude răspunderea administratorului pentru eventualele pagube aduse societăţii. în mod obişnuit o poate avea o persoană fizică. se permit cumulul restrictiv (SA şi SCA) şi considerăm că administratorii SNC. SCS. persoana juridică va desemna în mod obligatoriu un reprezentant persoană fizică. • limitarea cumulului: o persoană. Ele sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. Durata funcţiei de administrator: • pentru societăţile de persoane durata este desemnată de asociaţi. iar legea 31 pe 1990. în forma actuală prevede că o poate avea şi o persoană juridică. legea nu reglementează un asemenea cumul. această interdicţie nu se aplică când cel ales în Consiliul de Administraţie este proprietar a cel puţin ¼ din totalul acţiunilor sau este administrator al unei societăţi ce deţine pătrimea menţionată. dar nici nu-l interzice – nu este exclus. dar această calitate o poate avea şi unul străin. • pentru societăţile de capital – 4 ani. după desemnarea lui se va încheia un contract de administrare cu societatea. potrivit legii nu poate funcţiona în mai mult de 3 Consilii de Administraţie. condiţii cerute: • capacitatea: să aibă capacitate deplină de exerciţiu. la expirare pot fi realeşi Garanţia administratorului: • trebuie depusă înainte de intrarea în funcţiune. prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii.

pentru o societate de capitaluri (inclusiv SRL) controlul este destinat cenzorilor. astfel: a. Administratorii sun remuneraţi. Mandatul administratorului inceteaza prin una din urmatoarele imprejurari: • revocarea. condus de directorul societăţii. să angajeze societatea în raporturi cu terţii. angajează societatea comercială. SRL asociaţii pot desemna mai multi administratori. dacă prin contractul de societate s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună decizia se ia în unanimitate • în cazul SA şi SCA pluralitatea este organizată prin lege. Consiliul se întruneşte ori de câte ori este nevoie. pentru o societate de persoane controlul se realizează de toţi asociaţii cu excepţia celor care au calitatea de administratori. dar numai aceea a administratorilor împuterniciţi cu reprezentarea pentru care există obligaţia să depună la Registrul Comerţului semnăturile lor. • unii au putere de administrare. b. b. SCS. • deces. societăţile SA şi SCA vor avea 3 cenzori şi 3 supleanţi dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.Elemente de drept comercial Numirea administratorului trebuie publicată publică. Este un organ operativ care se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână. Răspunderea administratorilor este o răspundere contractuală care decurge din contractul de mandat. Este un organ colegial condus de către un preşedinte care poate fi director general sau director al societăţii. administrare şi dispoziţie. dar nu nelimitate. consiliul de administraţie: dacă sunt mai mulţi administratori. iar răspunderea are ca temei culpa administratorilor • cenzorii societăţii realizează controlul actelor şi activităţii administratorilor. comitetul de direcţie: consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie. • renunţarea. dar cel puţin o dată pe lună. • puterile administratorului sunt foarte largi. • pot încheia acte de conservare. • incapacitate legala. alţii de reprezentare. • pentru societăţile de capital: cei desemnaţi prin contractul de societate au putere de reprezentare. Natura juridică a raportului dintre administrator şi societatea comercială: • contract de mandat. Controlul se exercită diferit: a.SRL poate avea unul sau mai mulţi cenzori. dacă numărul asociaţilor trece de 15 numirea cenzorilor e obligatorie. Încetarea funcţiei de administraţie. Reguli privind pluralitatea administratorilor • în cazul SNC. • pentru toate formele de societate comercială: actele juridice încheiate de administratorul care are calitatea de reprezentant al societăţii. Desemnarea cenzorilor: • cenzorii sunt desemnaţi diferit: Pagina 11 din 24 . • pentru societăţile de persoane: dreptul de a reprezenta societatea aparţine tuturor administratorilor.

Asociaţii: pot fi persoane fizice sau juridice şi numărul lornu poate fi mai mic de 5. Cenzorii pot lucra împreună dar şi separat. mandatul lor este de trei ani. Răspunderea lor poate fi civilă. 2. Drepturile cenzorilor: • au dreptul să participe la adunarea administratorilor fără drept de vot. cu excepţia cenzorilor contabili. Capitalul social: contractul de societate trebuie să prevadă capitalul social subscris şi vărsat şi minim 90.000 lei.9. Particularitati ale societatii pe acţiuni Este considerata a fi cea mai complexă şi evoluată formă de societate. Aspecte esentiale ale constituirii: Contractul: prin contract de societate şi statut – înscris unic. Caracterele societăţii pe actiuni pot fi sintetizate astfel: • societatea se constituie dintr-un număr minim de asociaţi numiţi acţionari. • sunt obligaţi să verifice dacă bilanţul . • capitalul este divizat pe acţiuni (titluri negociabile şi transmisibile) • răspunderea asociaţilor este limitată (până la concurenţa capitalului subscris) Sociatetea pe actiuni se constituie in mod obişnuit (simultan) prin aporturile asociaţilor – toţi asociaţii sau prin subscripţie publică – contractul se semnează de fondatori. Restul de capital urmează a fi vărsat în termen de 12 luni de la înmatricularea societăţii. contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite. • pot obţine în fiecare lună de la administrator o situaţie despre mersul operaţiunilor comerciale. cenzorii pot fi: persoane fizice asociaţi persoane fizice neasociaţi garanţia depusă de cenzori trebuie să reprezinte a treia parte din garanţia cerută pentru administratori. • sunt obligaţi să facă inspecţii. dar şi penală – răspunde penal pentru nerespectarea obligaţiilor societăţii. existând posibilitatea de a fi realeşi. acte ce trebuie să prevadă identificarea acestora. ulterior sunt aleşi de adunarea generală ordinară.Elemente de drept comercial • • • în cazul SA şi SCA sunt stabiliţi de către actele constitutive. Aporturile: pot fi • în numerar • în natură • creanţe (pentru cea care se constituie prin subscripţie publică – nu) • să prevadă modul de evaluare Acţiunile: contractul trebuie să prevadă Pagina 12 din 24 . La constituire capitalul vărsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Obligaţiile cenzorilor: • sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii. sunt remuneraţi cu indemnizaţie fixă. Pentru SA cenzorii trebuie să fie acţionari.

nu pot depăşi ¼ din capitalul social. prin formarea capitalului social prin aporturile asociaţilor 2. 2. este un titlu reprezentativ al contribuţiei asociatului ce conferă posesorului calitatea de acţionar Caracterele acţiunii: a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni Acţiunile emise de societate – noţiuni şi caractere: 1. drepturile aferente acţiunii pot fi exercitate de persoane care posedă titlu (conform articolului 1909 Cod civil) Acţiunile preferenţiale 1. 3. valoare de emisie) – valoare reală Felurile acţiunilor: se împart în două categorii acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale Acţiunile ordinare după modul lor de transmitere sunt acţiuni nominative. la purtător Nominative: • identifică titularul acţiunii (cu elementele de identificare) • drepturile acţinii sunt exercitate numai de titularul ei • pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie) sau în formă dematerializată (prin înscriere în cont) acţiunile nominative în formă materială pot fi şi ca titluri cumulative pentru mai multe acţiuni/ un multiplu. titluri negociabile (valoare nominală. Societatea poate elibera din oficiu sau la cerere câte un certificat de acţionar. Ei pot face ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care doreşte să investească prin cumpărare de acţiuni. ele vor avea aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare. 4. fracţiuni ale capitalului social ce au o anumită valoare nominală b. administratorii. prin formarea capitalului cu contribuţia altor persoane dect cele ce iniţiază constituirea societăţii (fondatorii) formarea capitalului are loc în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive deoarece iniţiatorii nu au resurse financiare pentru a subscrie întregul capital social şi să verse minimul cerut de lege. elementele de identificare ale titularului acţiunii nu se înregistrează pe titlu ii. 5. este o fracţiune a capitalului social 2. 6. este un titlu de credit – constată drepturi şi obligaţii izvorâte din calitatea de acţionar 3. sunt indivizibile d.Elemente de drept comercial • • • • numărul valoarea nominală a acţiunilor cu specificarea – dacă sunt nominative sua la purtător valaoreanominală (de emisiune) nu poate fi mai mică de 1000 lei Modalităţi de constituire a societăţii: 1. Pagina 13 din 24 . nu pot fi titulari ai acestor acţiuni: reprezentanţii. desemnează un raport societar (dintre acţionar şi societate) 4. sunt fracţiuni egale ale capitalului social (dar care pot conferi titularilor drepturi diferite) c. cenzorii societăţii. sunt cu dividend prioritar şi ca sumă şi ca timp. La purtător: i. fără drept de vot. conferă drepturi diferite de cele ale titularilor acţiunilor ordinare. titlar al acţiunii este posesorul ei iii.

art. acest drept este suspendat pentru acţionarii care nu au efectuat vărsămintele ajunse la scadenţă. • la dividende. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor Drepturile: • de a participa la adunarea generală a acţionarilor. Administrarea societatilor comerciale pe actiuni Legea societatilor comerciale stabileste 2 sisteme de organizare a societatilor comerciale pe actiuni. 1402). membrii directoratului putand fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Vânzarea prin ofertă publică se face potrivit legii 52/1994. numarul membrilor sai fiind cuprins intre 3 si 11. şi a acţiunilor ordinare în acţiuni preferenţiale şi invers. in cazul entitatilor ale caror situatii financiare fac obiectul auditului statutar. Totodata. din care unul trebuie sa fie independent (art. In cadrul sistemului dualist administrarea societatii se realizeaza de catre directorat si consiliul de supraveghere. In ceeea ce priveste consiliul de supraveghere. La purtător: se transmite prin simpla tranzacţionare a acestora. stabilit prin actul constitutiv al societatii. Actiunilor nominative: dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite printr-o declaraţie făcută în registrul acţionarilor societăţii emitente. In acelasi timp ele ne pot fi delegate directorilor entitatii.Elemente de drept comercial 7. Convertirea lor va putea fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară. (2) din Legea societatilor comerciale precizeaza ca numarul administratorilor societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3. Sistemul unitar presupune ca administrarea societatii comerciale sa se realizeze de catre un consiliu de administratie ale carui competente. 137 alin. acesta este ales de catre adunarea generala a actionarilor. acţiunile vor fi la purtător. • dreptul la vot: se exercită acest drept proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Directoratul exercita exclusiv functia de reprezentare legala si este numit de catre consiliul de supraveghere. Pagina 14 din 24 . se poate limita numărul voturilor pentru acţionarii care posedă mai mult de o acţiune. • asupra părţii cuvenite din lichidarea societăţii. În absenţa menţionării felurilor. Membrii pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor. există şi acţiuni proprii dobândite de societate (în mod excepţional) şi care nu dau dreptul la dividende iar exerciţiul dreptului la vot este suspendat pe durata posedării lor de societate. respectiv: • sistemul unitar si • sistemul dualist. • de informare cu privire la desfăşurarea activităţii societăţii. acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative. nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. legea permite convertirea lor: a acţiunilor în acţiuni la purtător şi invers. Transmiterea acţiunilor: se transmit în mod diferit după cum sunt acţiuni nominative sau acţiuni la purtător. şi prin menţinerea făcută pe titlu. Pentru cele emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată – această transmitere se realizează în condiţiile prevăzute de legea 52/1994. sunt întotdeauna nominative. Obligaţia principala a actionarilor este de a efectua plata vărsămintelor.

incredinteaza unui administrator organizarea. dupa cum urmeaza: • o indemnizatie lunara bruta care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca. fizica sau juridica. la Oficiul Registrului Comertului de pe raza teritoriala a sediului societatii. la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. cu posibilitatea de prelungire. membrii consiliului de administratie exercitandu-si functia in baza unui contract de mandat/management/administrare. • au experienta sau domeniul de pregatire corespunzatoare. pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. cu modificarile si completarile ulterioare. asigurari sociale si pensie. O. pot dobandi calitatea de manageri. in baza unui contract de administrare. urmatoarele categorii: 1. • sa nu figureze pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora. aceasta nu poate detine calitatea de administrator la 2 entitati simultan. precum si a regiilor autonome de interes national sau local se face de catre persoane fizice sau juridice. cum ar fi: regulile de administrare a societatilor unde statul detine 50% din capital difera de regulile de administrare a societatilor cu capital privat. Aceleasi prevederi le sunt aplicabile si directorilor. romane ori straine. Art. • au obiect de activitate si experienta in domeniul managementului/administrarii. managerul este platit prin acordul partilor. prezentand dovada de la Oficiul Registrului Comertului. Potrivit normelor metodologice. atestate prin acte oficiale. • dovedesc bonitatea fianciara prin acte. Indiferent de tipul persoanei care administreaza societatea.U. Persoane fizice romane sau straine care: • au capacitatea de exercitiu deplina. 2. 31/1990. • au referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca. asa cum sunt definiti de Legea nr. Administrarea societatilor difera in functie de tipul de societate. (3) din Legea societatilor comerciale stipuleaza ca pe durata mandatului administratorii societatii nu pot incheia cu aceasta contract de munca. a societatilor comerciale. impreuna cu semnaturile managerilor. Persoane juridice romane sau straine care: • au personalitatea juridica dovedita prin acte oficiale.G. suspendat sau eliberat din functie decat in conditiile stabilite prin contractul de management. stabilita in raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite in contractul de administrare. nr. • sa fi platit in termenele legale obligatiile la bugetul statului. administratorul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Codul Muncii pentru salariatii angajati pe perioada nedeterminata. in schimbul unei plati. stabilite potrivit legii. Administrarea societatilor unde statul detine 50% din capitalul social Contractul de administrare din cadrul acestor societati este acordul prin care o persoana juridica. in calitate de proprietar. Contractul de management se incheie in forma scrisa si se depune. In ceea ce priveste drepturile salariale ale managerului societatilor in care statul detine 50% din capitalul social. • participarea la profitul unitatii. 49/1999 stabileste ca administrarea companiilor/societatilor nationale. Pagina 15 din 24 . Pe perioada contractului. republicata. Contractul de management se incheie pe o perioada de maximum 4 ani. contractul incheiat cu un nerezident este guvernat de legea romana. conducerea si gestionarea activitatii sale. in termen de 15 zile de la numirea administratorului. De asemenea. Totodata. 1371 alin. • sa nu fi avut condamnari penale definitive care determina incompatibilitatea cu postul. administratorul nu poate fi sanctionat.Elemente de drept comercial Ceea ce este foarte important de retinut este faptul ca membrii directoratului nu pot fi membri ai comitetului de supraveghere si invers.

Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros. 1536 din Codul civil. Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat. 2. el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza. Se pune totusi intrebarea: Care ar fi deosebirea dintre contractul de mandat si tipurile de contracte inrudite ale acestuia? Mandatul este un contract prin care o persoana numita mandatar se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane. Legea societatilor comerciale vorbeste despre incheierea unor contracte de mandat cu managerii. Desigur. O singură persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL. respectiv antreprenorul. in practica este intalnit sub forma unei procure sau imputerniciri. ceea ce este stabilit pentru entitatile cu capital de stat poate constitui un indrumar pentru entitatile cu capital privat. in cazul in care exista o clauza stipulata in acest sens. in sensul legii nr. nu are calitatea de reprezentant. Cel mai adesea.Elemente de drept comercial Administrarea societatilor cu capital integral privat In cazul societatilor cu capital de stat. Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentantul mandantului. actele materiale putand avea numai caracter accesoriu. Iar actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar. numărul maxim este de 50 de asociaţi. fara a fi supus vreunei forme speciale. posibil si licit. alaturi de legea societatilor comerciale nu exista si o lege speciala care guverneaza contractele de administrare. respectiv de administrare cu societatea. Caracterele societăţii: Acest tip de asociere se bazează pe încrederea asociaţilor iar capitalul este împărţit pe părţi sociale. Date fiind aceste caracteristici ale contractului de mandat. in baza unei imputerniciri. ca la orice contract. Pagina 16 din 24 . mandatul conceput in termeni generali nu este valabil decat pentru actele de administrare. Particularitati ale Societatii cu răspundere limitată Acest tip de societate a apărut mai târziu în activitatea comercială deoarece este o societate care favorizează asocierea persoanelor (şi din acest punct de vedere se aseamănă cu societatea de persoane) care răspund în limita aportului (se asemenea cu o societate de capitaluri). Referitor la intinderea contractului de mandat. aporturile pot fi în numerar şi în natură – munca şi creanţele nu pot constitui aport. majoritatea entitatilor incheie. definitorii sunt clauzele contractuale convenite intre parti. Potrivit art. numita mandant. care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise. fiind singurul tip de societate care presupune posibilitatea unui singur asociat. echivoce a procurii. capitalul minim este de 2oo RON. respectiv directorii societatilor comerciale. iar salariatul. 31/1990. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive. insa legea nu interzice remunerarea.10. mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juridice de catre mandatar. Prin urmare mandatul este un contract consensual ce ia nastepe prin simplul acord de vointa al partilor. Retinem urmatoarele particularitati: • constituire: numărul minim este de doi. contracte de management. In toate cazurile. In cazul societatilor cu capital privat. mandatul poate fi special sau general. in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect acte sau fapte materiale. ceea ce se explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului. Aparent mandatul este un contract cu titlu gratuit.

Pentru SRL legea cere o dublă majoritate deoarece societatea îmbină atât caractere ale societăţii de persoane. Fiecare parte socială dă dreptul la 1 vot. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi: în absenţa unor condiţii speciale se aplică unele reguli generale: a) cesiunea presupune un contract de cesiune. Cel mai adesea se realizează cu titlu oneros şi îmbracă forma cesiunii. Dacă s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitori. funcţionarea : adunarea asociaţilor este organul de deliberare şi decizie. Transmiterea poate fi cu titlu oneros. aceştia în calitatea lor de titulari au dreptul la contravaloarea părţilor sociale calculate conform ultimului bilanţ contabil aprobat . Asociaţii exercită dreptul la vot în Adunarea Asociaţilor proporţional cu participarea la capitalul societăţii. un SRL cu un Pagina 17 din 24 . formalităţile necesare constituirii: sunt cele cunoscute. Dacă prin urmare a transmiterii succesorale s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi. Dacă cenzorii nu sunt desemnaţi prin actul constitutiv. Transmitera părţilor sociale: Legea 31/1990 reglementează transmiterea părţilor sociale între asociaţi. şi tot atâţia supleanţi ca la SA. au o valoare nominală egală. dar şi cu titlu gratuit. d) cesiunea se înscrie în Registrul comerţului şi nu se poate realiza dacă a fost interzisă prin actul constitutiv. controlul gestiunii îl poate realiza orice asociat care nu este administrator. către persoane străine de societate şi prin succseiune. cu excepţia faptului că pentru SRL nu se impune plafonul minim de 3 cenzori. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator deţine puterea de reprezentare a societăţii. se notifică societatea şi se înregistrează în Registrul Comerţului. aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care să nu depăşească maximul legal. Cenzorii trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili. Moştenitorii asociatului decedat dobândesc părţile sociale. cenzorii societăţii: Legea 31/1990 prevede că dispoziţiile referitoare la cenzorii SA se aplică şi cenzorilor din SRL. Nu este nevoie de consimtământul asociaţilor deoarece fiind incheiată între persoane care au calitatea de asociaţi nu este lezat caracterul „intuitum personae” a societăţii. administrarea societăţii: SRL este administrată de unul sau mai mulţi administratori care pot fi asociaţi sau neasociaţi. Moştenitorii devin titulari ai părţilor sociale. numărul părţilor sociale cuvenite fiecărui asociat este proporţional cu cota sa de participare la capitalul societăţii. legea prezumă că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. cât şi a societăţilor de capitaluri. deci asociaţi în SRL. drepturi depline pe baza decesului asociatului. Actul constitutiv se referă în realitate nu la trasmiterea părţilor sociale ci la continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat. iar pentru luarea hotărârilor legea cere o dublă majoritate – majoritate în numărul asociaţilor şi în numarul părţilor sociale. c) cesiunea trebuie notificată societăţii. Este o majoritate calificată pe baza căreia se încheie contractul de cesiune. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii: aceată cesiune este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii care reprezintă cel puţin ¾ din capitalul social. Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală:nu este posibilă dacă actul constitutiv nu permite altfel. b) cesiunea trebuie să îmbrace forma autentică. Este posibil ca pe parcursul existenţei societăţii. Se cere condiţia ca unul dintre cenzori sau singurul cenzor să fie contabil autorizat.Elemente de drept comercial • • • • • părţile sociale: sunt fracţiuni de capital social.

NOUA REGLEMENTARE PRIVIND PFA.intreprinderea individuala.3. Spre deosebire de persoana fizica autorizata si intreprinderea familiala. intreprinderea economica fara personalitate juridica. prevedea doua forme de organizare.1. . in speta Legea 300/2004. intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale are dreptul sa faca acest lucru.2.Elemente de drept comercial asociat să se transforme într-un SRL cu mai mulţi asociaţi prin transmiterea părţilor sociale către alte persoane care devin astfel asociaţi.intreprinderea familiala. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. Vechea reglementare. 3. folosind in principal forta sa de munca. oranizarea si desfasurarea activitatii de catre comerciantii persoane fizice este actualmente reglementata de OUG nr. Sediul materiei: Infiintarea. formele de organzare a activitatii economice prestate de catre persoanele fizice sunt: . .persoana fizica autorizata (PFA). ordonanta ce a fost publicata in Monitorul Oficial. Constituirea si inmatricularea comerciantilor persoane fizice Pagina 18 din 24 . organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. COMERCIANTII PERSOANE FIZICE. 3. actualmente abrogata. organizata de un intreprinzator persoana fizica. Partea I nr. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. respectiv persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale. persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege. care nu pot angaja alte persoane cu contract de munca. Formele de organziare a activitatii economice de catre persoane fizice Potrivit noilor reglementari aduse prin OUG 44/2008. 328 din 25 aprilie 2008. intreprinderea economica fara personalitate juridica. INTREPRINDERILE INDIVIDUALE SI FAMILIALE 3.

calculat de la data inregistrarii cererii sau.Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si. inmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se facea. directorul va dispune inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 Pagina 19 din 24 . In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale. La cererea motivata a solicitantului. a intreprinderilor individuale si familiale. Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete. O persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic. 44/2008 nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special. sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare. dupa caz. urmand ca evidentele sa fie inscrise la administratiile financiare. se acorda un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. pe baza autorizatiei emise de primaria competenta OUG nr. devine documentul care atesta inregistrarea in Registrul Comertului. Actualmente procedura este preluata in intregime de Registrul Comertului. termenul de 15 zile poate fi prelungit. cererea va fi respinsa.Elemente de drept comercial Pana la aparitia OUG nr. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc. In plus. prin directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. Termenul de emitere a acestui document este de 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete Vechea reglementare Autorizatiile se obtineau de la primarie in aproximativ 10 zile de la depunerea cererii. autorizarea functionarii. dupa caz. titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata. daca este prezent. codul unic de inregistrare de la Registrul Comertului dupa alte 3-5 zile. de la data completarii cererii cu documentele solicitate. potrivit vechii reglementari. respectiv cel de PFA. 44/2008. 44/2008 a stabilit preluarea in intregime de catre registrul comertului a procedurii de inregistrare si de autorizare a persoanelor fizice autorizate. Cererea de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional. a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal. Noua reglementare prevede ca certificatul de inregistrare. OUG nr. 44/2008 nu se aplica profesiilor liberale si activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale. continand codul unic de inregistrare. respectiv 5 zile lucratoare.Daca socoteste indeplinite conditiile. Nota: OUG nr. precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. Inregistrarea persoanei fizice autorizate.

sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege. inainte de inceperea comertului. inainte de inceperea activitatii acestora. Potrivit legii. − organizatiile cooperatiste. nr.Of. 26/1990. finantata integral din venituri proprii. au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.1998. organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. Astfel. − companiile nationale si societatile nationale. Sunt comercianti in sensul reglementarilor privind registrul comertului: − persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert. prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni. dupa caz. a activitatii respective. precum si alte persoane fizice sau juridice. in traducere certificata in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului. cu modificarile si completarile ulterioare. publicat in M. institutie publica cu personalitate juridica. Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului.Elemente de drept comercial zile de la pronuntare sau de la comunicare. Of. comerciantii. organizata in subordinea Ministerului Justitiei. dupa caz. este o institutie specifica economiei de piata. prevazute in mod expres de lege. nr. 4. republicata in M. − regiile autonome. Pagina 20 din 24 . precum si alte operatiuni care se mentioneaza in regsitrul comertului.02. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun. 26/1990 privind regsitrul comertului.Organizare si functionare Registrul comertului. − societatile comerciale. constituit in baza Legii nr. − grupurile de interes economic cu caracter commercial. 49/04. Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare prevazute mai sus se redacteaza in limba romana. 410 din 16 mai 2005 4.2. − grupurile europene de interes economic cu caracter commercial. Legislatie aplicabila in domeniu: Organizarea si activitatea Registrului Comertului estereglementata de Legea nr. iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului. sau. 591/C din 15 aprilie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.REGISTRUL COMERTULUI 4.1. Comerciantii pot solicita si asigurarea publicitatii actelor prevazute mai sus. iar ca legislatie subsecventa prin Ordinul ministrului justitiei nr.

se prezinta. 2. (f) un exemplar al cererilor in care certificatul este inclus pe ultima pagina a acestora. la verificare. care nu afecteaza cerintele de fond ale cererii si ale actelor doveditoare. Efectuarea si controlul operatiunilor efectuate in registrul comertului Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau. in cazul solicitarii autorizarii si/sau a inregistrarii. Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor In prezent. Pagina 21 din 24 . dupa caz. la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. certificatul de inscriere mentiuni. in cazul solicitarii inregistrarii in registrul comertului a cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit. in afara de cazurile in care legea prevede altfel. ele se vor indeparta pe loc de catre deponent. In cazul in care. decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului. de un referent al Oficiului registrului comertului. referentul oficiului registrului comertului va inregistra cererea. dupa caz. 3. la sediul oficiului registrului comertului. comerciantului ori imputernicitului sau i se elibereaza. In aceasta situatie. dupa caz. (e) incheierea de inregistrare a sucursalei. rezolutia directorului oficiului registrului comertului si (c) certificatul de inscriere mentiuni. in care se va mentiona si termenul de citare. Dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului. urmatoarele documente: (a) incheierea judecatorului delegat si certificatul de inregistrare. comerciantului i se inmaneaza dovada prevazuta anterior. in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor. directorului oficiului registrului comertului. va putea solicita date sau acte in completare. se constata lipsa unor cerinte legale. in cazul solicitarii inscrierii mentiunilor privind modificarea actelor constitutive. Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei. pe propria raspundere sau. de catre referentul oficiului registrului comertului. pentru a fi solutionate. iar in cazul sucursalelor infiintate in alte judete. Daca se constata erori materiale sau omisiuni. oficiul registrului comertului inainteaza recursul instantei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului. Partea a IV-a. pentru orice alte persoane interesate. Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.Elemente de drept comercial 1. Motivele de recurs se depun la instanta cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata. In termen de 3 zile de la data depunerii. insotite de listingul filei de registru. precum si data limita de eliberare a documentelor care atesta inregistrarea. dupa caz. dupa caz. pentru a se constata daca sunt complete si intocmite conform legii. judecatorului delegat sau. Recursul se depune si se mentioneaza in regitrul comertului unde s-a facut inregistrarea. in prezenta deponentului. se elibereaza deponentului dovada depunerii cererii. insotita de certificatul de inregistrare. va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat si/sau directorului oficiului registrului comertului. numarul si data inregistrarii in registrul unic de intrare-iesire. 4. continand denumirea oficiului registrului comertului. a unei hotarari judecatoresti irevocabile. In cazul admiterii recursului. Inregistrarea si verificarea cererilor Cererile si actele care le insotesc sunt verificate. (d) certificatul de inregistrare sau. dupa caz. impreuna cu referatul de verificare. iar deponentul insista ca cererea sa fie inregistrata in forma prezentata. Daca cererea si actele doveditoare sunt complete. Solutionarea cererilor Cererea si actele doveditoare. in cadrul fiecarui oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se constituie cate un Birou unic. daca este necesar. (b) incheierea judecatorului delegat sau.

Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice. precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri. comerciant sau de imputerniciti ai acestora. Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare Inregistrarea mentiunilor se poate Pagina 22 din 24 . (f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare a comerciantului. a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social. oferte. daca este cazul. a emblemei comerciantului. precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului. cetatenia. Inscrierea de mentiuni Dupa inregistrarea comerciantului. data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal. Potrivit legii. (f) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia. daca este cazul. (e) hotararea de divort a comerciantului. sediul social. codul numeric personal. in numele titularului cererii. va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. (b) redactarea actului constitutiv si obtinerea autentificarii sau. dupa caz. tarife.Elemente de drept comercial Solicitarea inregistrarii sau. In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de inregistrare a comerciantului. dupa caz. denumirile de origine. daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala. dupa caz. de a cere inscrierea in regsitrul comertului a unor mentiuni privind actele si faptele intervenite in cursul exercitarii comertului. efectuarea. pentru cetatenii romani. cu privire la cererea de inregistrare si autorizare a comerciatilor: (a) rezervarea firmei. regia autonoma. pentru cetatenii straini. In acest scop. autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului se face de catre asociat. va furniza toate datele necesare. dupa caz. Aceste modificari trebuie aduse la cunostinta celor interesati. a dovezii intabularii. 5. (h) hotararea de condamnare a comerciantului. la cererea si pe cheltuiala titularului cererii Biroul unic are obligatia de a presta urmatoarele servicii. indicatiile de provenienta. vanzarea. care modifica elementele consemnate in resgitrul comertului. faptele si mentiunile inregistrate. Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii. codul numeric personal. numele/denumirea. precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare. care cuprinde si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice. (b) numele si prenumele. locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert. (g) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment. de comert si de serviciu. mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala. emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala. (c) semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal care va fi data in forma prevazuta de lege (d) brevetele de inventii. Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip. organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept. legea prevede obligatia comerciantului. in cursul exercitarii comertului pot interveni unele acte sau fapte privitoare la comerciant. pentru bunurile imobile sau a certificatului constatator al sarcinilor cu care este grevat bunul. In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la: (a) donatia. care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu. prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert. (i) orice modificare privitoare la actele. Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi. dupa caz. actionar. administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate. administrator. a darii de data certa acestuia. (c) redactarea si obtinerea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor. precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in existente sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert. codul unic de inregistrare si. marcile de fabrica. firma. a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege. (d) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si (e) obtinerea. comenzi. seria si numarul pasaportului.

In prezent. 9. incheiere a judecatorului delegat. pe cheltuiala partii care a introdus cererea. 7. Cererile de radiere Poate face cerere de radiere orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune operata in regsitrul comertului in cazul in care prin hotarari judecatoresti au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea. in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la aceste fapte si acte. nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar. administratorului sau cenzorului se vor inregistra din oficiu.). constatate in cuprinsul actelor emise de oficiul registrului comertului. Ligitimarea procesuala activa Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in regsitrul comertului. si de la comunicare. oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului. ulterior. daca s-au produs din culpa personalului oficiului registrului comertului. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru Pagina 23 din 24 . Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei. indreptarea erorilor. pentru partile prezente. deschiderea procedurii de reorganizare. taxele si tarifele percepute de catre oficiul registrului comertului pentru operatiunile efectuate sunt cele prevazute de H.G. In acest scop. Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului. Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor. pentru partile lipsa. nr. in prealabil. iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet. Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului in temeiul legii. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului. Taxele percepute de oficiul registrului comertului Pentru operatiunile efectuate. 8. interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale. Indreptarea erorilor materiale Daca se constata ca sunt erori materiale in cuprinsul actelor aflate in dosarul comerciantului se va intocmi o cerere de indreptare a acestora. Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. daca prin hotarare judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in resgitrul comertului. in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii. comerciantul are obligatia sa solicite. tribunalului din acel judet. in copie legalizata. la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.Elemente de drept comercial face si la cererea persoanelor interesate. la organele emitente. instituire a curatelei acestuia. Indreptarea se face fara plata vreunei taxe daca erorile materiale. hotararea de condamnare a comerciantului. act aditional modificator. instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca. In cazul in care s-au constatat erori materiale in cuprinsul altor acte decat celor emise de oficiul registrului comertului (act constitutiv. hotarare judecatoreasca definitiva etc. va cere rectificarea erorilor la oficiul registrului comertului. iar termenul de recurscurge de la pronuntare. 6. dupa care. Partea a IV-a. cu mentiunea ramanerii irevocabile.

Elemente de drept comercial operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. se va constitui un fondul de lichidare prin aplicarea unui procent de 20% la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. 1. Acest fond va fi virat in contul Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare. astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. Conform dispozitiilor Legii nr. Pagina 24 din 24 .422/ 2006. 85/2006 privind procedura insolventei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful