Sunteți pe pagina 1din 18

Partid, doctrin`, structur` ]i organiza\ii politice europene.

Elemente de sociologie politic` comparat`


Ionel Nicu Sava 1. Revolu\iile modernit`\ii, diviziunile sociale ]i partidele politice schem` de interpretare a vie\ii politice n democra\iile liberale occidentale 2. Structura de clivaje primar` ]i geneza partidelor politice europene 3. Sistemul politic european: partide transna\ionale, guvernare f`r` statalitate 4. Structura politic` parlamentar`, familii ]i partide europene, performan\e electorale 5. Schi\` prospectiv` a sistemului politic european
Aceast` lucrare ncearc` s` descrie procesul politic european prin intermediul actorilor principali: partidele. Pentru a n\elege jocul partidelor, autorii au recurs la prezentarea identit`\ii lor doctrinare, a istoriei lor politice ]i a performan\elor ob\inute n ultimii ani, dar n cadrul circumscris familiei politice din care fac parte. Am pornit de la premisa c`, dac` nu s-ar recurge la o localizare identitar` n snul unei familii (grup`ri) politice de referin\`, sarcina de a descrie tabloul partidelor politice europene ar fi mult ngreunat` sau chiar imposibil`. Familiile politice, aglutin`ri mai mult sau mai pu\in nchegate, sunt singurele cadre ce permit accesul analitic la structura procesului politic european. O introducere n sociologia partidelor ]i familiilor politice este, de aceea, necesar` pentru a n\elege politica european`, identitatea politic` ]i comportamentul actorilor (partid, doctrin`, program electoral, structur` politic`, performan\e electorale). Exist` n Europa opt familii politice (populari, sociali]ti, liberal-democra\i, stnga unit`, verzi, na\ionali, independen\` ]i

10

11

democra\ie, identitate ]i tradi\ie), ce integreaz` un num`r eterogen de grupuri ]i partide politice na\ionale. Numeric, n cele 27 de \`ri ale Uniunii Europene sunt nregistrate peste 150 de partide politice. Dintre acestea, mai pu\in de jum`tate conteaz` n jocul politic na\ional, din care pu\in peste jum`tate conteaz` n jocul politic european. Practic, 30-40 de partide decid jocurile politice la nivelul \`rilor ]i, prin alian\a sau opozi\ia lor la nivel european, formeaz` pattern-ul rela\iilor politice europene. Majoritatea partidelor relevante au o ndelungat` tradi\ie politic`, ns` n fiecare an apare o mi]care politic` sau o alian\` nou` n cel pu\in una dintre \`rile europene. n condi\iile prolifer`rii formelor politice europene este firesc s` ne ntreb`m ce anume este stabil ]i ce se schimb` ]i cum putem face deosebirea ntre aceste forme politice. Pornim de la ideea c` trebuie s` existe ceva ce diferen\iaz` n mod fundamental structurile politice. La o prim` vizionare, o sociologie a doctrinelor politice pune n eviden\` existen\a unui etos doctrinar, alc`tuit din atitudini, st`ri de spirit, sensuri ]i simboluri, valori ]i idei care determin` compozi\ia unic`, aranjamentul ideologic al elementelor unei doctrine ]i i confer` acesteia identitatea specific`. Oamenii cred n ceva ]i apar\in de ceva. n politic`, identitatea este cea care decide cine poate fi considerat de-al nostru ]i cine de-al lor. Identitatea stabile]te spa\iul de demarca\ie, adic` opozi\ia politic`, ]i spa\iul de comunicare, adic` spa\iul de negociere politic`. Totu]i, ideologiile nu sunt suficiente pentru a n\elege partidele. O structur` social-politic` de profunzime decide aranjarea grupurilor pe e]ichierul politic. De aceea, este nevoie de investigarea acestei structuri de apartenen\` pentru a n\elege mesajul doctrinelor ]i jocul politic al partidelor. A]adar, ce este un partid politic, care condi\ii socio-culturale determin` apari\ia lui, ce partide sunt relevante pe scena politic` european`, cnd ]i cum s-a constituit sistemul de partide n Europa occidental`, prin ce mecanisme procesele politice na\ionale sunt transferate la nivel european ]i cu ce urm`ri? Acesta este setul de ntreb`ri la care ncerc`m s` r`spundem n aceast` introducere.

Partidele sunt conglomerate de grupuri n mod obi]nuit diferite, dar suficient de unite prin ostilitatea lor fa\` de competitorii din partide opuse. Partidele nu se compun din indivizi, ci din grupuri. Afirma\ia apar\ine cercet`torilor Seymour Martin Lipset ]i Stein Rokkan ]i este preluat` dintr-un cunoscut studiu intitulat Cleavage Structures, Party Systems, and Voters Alignment (1967)1. Pe urmele lui Lipset ]i Rokkan, dac` partidul nseamn` grupuri aglutinate n jurul unui obiectiv politic, atunci identitatea partidului este dat` de identitatea grupurilor ]i nu exist` o identitate de partid n afara grupurilor sau peste ele, ceva n sensul unei carcase ideologice a]ezate undeva deasupra unei mase de adep\i. Ceea ce une]te grupurile ntr-un partid este o compatibilitate minim` ]i opozi\ia fa\` de competitori, altfel acestea ar p`r`si partidul. Doctrina politic` este un brand, o nf`\i]are, un ambalaj al unui produs instabil partidul aflat ntr-o permanent` c`utare a unei forme pe care s` o ocupe, fie la guvernare, fie n opozi\ie. Evident, nu ambalajul \ine produsul la un loc, ci rela\iile dintre grupurile din interior ]i spiritul de corp (etosul). La guvernare, partidele sunt monolitice; n opozi\ie, sunt instabile ]i fragile. Din aceast` ipotez` sociologic`, n\elegem ce sunt partidele ]i care este identitatea lor dac` n\elegem grupurile sociale, adic` modul lor de formare, identitatea atribuit` ]i op\iunile lor politice. Ca sociologi, nu ne intereseaz` spectacolul la vedere, aparen\ele, ci structura social` ]i cultural` de profunzime care genereaz` grupurile de interese ]i care furnizeaz` condi\iile pentru alian\e, conflicte ]i compromis. Lipset ]i Rokkan consider` c` grupurile sunt rezultatul firesc al unui proces de fragmentare a corpului social n func\ie de diviziuni (cleavages) cum ar fi religia, regiunea, limba, etnicitatea, clasa. Oamenii se asociaz` ]i se separ` dup` credin\a religioas`, limba pe care o vorbesc, \inutul n care locuiesc, clasa social` din care fac parte.
1. Seymour Martin Lipset ]i Stein Rokkan, Party Systems and Voters Alignments: Cross-National Perspectives, New York, The Free Press, 1967, p. 1-64.

12

13

Dimensiunea grupurilor este intermediat` de tehnicile sociale de comunicare. De la inventarea tiparului, a radioului, televiziunii ]i pn` la Internet, tehnologia modern` a crescut capacitatea de comunicare ]i practic a oferit structurilor de apartenen\` un spa\iu social aproape infinit. Accesul n spa\iul social este ast`zi att de facil, nct grupurile se compun ]i se recompun relativ u]or, iar orice individ poate avea apartenen\e multiple. Mai mult, dimensiunea grupurilor este teoretic nelimitat`. n spa\iul public, toate grupurile sunt relevante; n spa\iul politic, numai unele grupuri cap`t` vizibilitate ]i nsemn`tate. De aceea, ne intereseaz` acele grupuri care definesc spa\iul politic, caracterizat prin excelen\` de competi\ie ]i conflict. Autorii men\iona\i consider` c` exist` o ierarhie a diviziunilor sociale, dar nu toate conflictele ]i tensiunile generate de rela\iile sociale tind s` se cristalizeze la nivel politic ]i s` devin` att de polarizate nct s` implice grupuri ]i identit`\i diferite. Este nevoie de o delimitare a acelor diviziuni care produc rela\ii sociale de tip politic, n primul rnd, ]i rela\ii de competi\ie, n al doilea rnd. Sociologia politic` comparativ` descrie acest proces ]i, pe aceast` baz`, se pot prescrie reguli de cercetare ]i interpretare.

1. Revolu\iile modernit`\ii, diviziunile sociale ]i partidele politice schem` de interpretare a vie\ii politice n democra\iile occidentale
Lipset ]i Rokkan consider` c`, ntr-o prim` etap`, procesul politic modern este modelat de dou` revolu\ii: revolu\ia na\ional` ]i revolu\ia industrial`. Transform`rile generate de aceste revolu\ii au indus diferite diviziuni sociale care se reflect` n apari\ia unor noi partide politice ]i n afilierea diferit` a aleg`torilor. Revolu\ia politic` na\ional` a generat un conflict centru-periferie ntre noua cultur` na\ional` ]i culturile subordonate de tip etnic, lingvistic, regional sau religios plasate la periferie ]i un conflict biseric`-stat ntre statul centralizator ]i

biserica doritoare s`-]i p`streze influen\a. Revolu\ia economic` a dat na]tere diviziunii agricultur`-industrie ]i conflictului dintre elita agricol` ]i clasa burghez` n ascensiune (conflictul rural-urban), pe de o parte, ]i conflictului social (economic) dintre capitali]ti ]i clasa muncitoare, pe de alt` parte. Cele patru surse ale diviziunilor (cleavages) au generat structura de partide politice a democra\iei liberale moderne. Conflictul dintre aristocra\ie ]i burghezie a deschis istoria politic` a modernit`\ii, ns` a fost relativ repede nlocuit de diviziunea dintre capitaluri ]i munc`, de conflictul dintre capitali]ti ]i muncitori, lucru vizibil ndeosebi dup` introducerea sufragiului universal. Sistemul politic rezultat a fost unul cu dou` partide mari, un partid cu doctrin` conservatoare (landowners), cel`lalt cu doctrin` liberal` ]i, mai trziu, socialist` (burgeois). Pe aceast` structur` s-a a]ezat lumea modern`, ndeosebi cea occidental`, cu mici diferen\e de la o \ar` la alta. Un partid a ap`rat societatea tradi\ional`, cel`lalt a promovat societatea modern`. Partidele radicale (cele fasciste ]i comuniste, de exemplu) au fost episoade trec`toare, cel pu\in n Occident, pentru c` diviziunile sociale ce le-au generat au fost absorbite n cadrul structurii sociale existente (cum ar fi opozi\ia proletariat-burghezie). A]adar, dup` Lipset ]i Rokkan, diviziunile principale dintr-o societate pot fi ordonate pe un spa\iu bidimensional: o dimensiune teritorial` a diviziunilor structurale na\ionale ]i o dimensiune func\ional` (Fig. 1). Pe axa teritorial` (l-g, centru-periferie sau vertical`), la cap`tul de sud se pot identifica opozi\ii strict locale, cum ar fi acelea ale regiunilor periferice, ale minorit`\ilor lingvistice ]i ale popula\iilor amenin\ate din punct de vedere cultural fa\` de presiunile centralizatoare, standardizante, ale ma]in`riei statului na\ional. Grupurile se identific` teritorial (regional) ]i se asociaz` cu unit`\i geografic-administrative de tip provincii, regiuni, districte, localit`\i sau alte organiz`ri de acest tip. Germania Federal` este un exemplu la ndemn`, compus` din land-uri (regiuni cu guvern propriu) ]i ora]e libere cu larg` autonomie (freie stadte). La cap`tul de nord al axei, conflictele nu apar ntre

14

15

Figura 1: Axele clivajelor sociale (Lipset ]i Rokkan, 1967)

unit`\i teritoriale, ci sunt conflicte pentru controlul, organizarea ]i decizia relative la scopurile ]i op\iunile politice ale sistemului ca ntreg. Sunt conflictele dintre elite pentru ob\inerea puterii centrale ]i reflect` de obicei concep\ii diferite despre na\iune, priorit`\i interne ]i obiective externe. Fran\a a nregistrat disputele cele mai ample la nivel ideologic pentru controlul centrului politic (declan]ate nc` din timpul Revolu\iei la nivelul elitei na\ionale). Pe scara func\ional` (a-i, orizontal` sau translocal`), conflictele traverseaz` unit`\ile teritoriale ]i produc alian\e ale subiec\ilor prin similitudinea orient`rii sau a situ`rii n privin\a unei variet`\i de localiz`ri ]i au tendin\a de a submina solidaritatea mo]tenit` a comunit`\ilor teritoriale. La cap`tul vestic, sunt conflictele de interese dintre produc`tori ]i consumatori, dintre patroni ]i angaja\i, dintre creditori ]i debitori, dintre pl`titori de taxe ]i beneficiari de sprijin social etc. Aglutin`rile (grupurile) nu sunt aici de natur` teritorial`, ci societal`, bazate pe interese sociale ]i economice. Clasele sociale, grupurile pro-

fesionale, asocia\iile sindicale reprezint` de obicei aceste grupuri. Conflictele sunt rezolvate prin negociere ]i prin stabilirea unor reguli de alocare a resurselor. Cu ct avans`m c`tre cap`tul de est al axei (polul ideologic), cu att sunt mai difuze criteriile de aglutinare, mai intense identific`rile de tip noi ]i mai inflexibile respingerile c`tre grupurile de tip ei. Aici, conflictele nu mai sunt de tipul c]tig-pierdere, ci sunt conflicte ideologice asupra concep\iilor morale ]i a interpret`rilor istoriei ]i destinului uman. Afilierea nu mai este multipl`, ci reprezint` un angajament total la un singur grup, iar comunicarea este controlat` pentru a men\ine puritatea ideologic`. Pe axa func\ional`, diviziunea capitali]ti-muncitori a generat partidele socialiste ]i laburiste care au segmentat de aceast` dat` comunit`\ile culturale. A fi s`rac sau bogat este la fel de valabil pentru un flamand sau un valon din Belgia, un catolic din Bavaria sau un protestant din Hamburg. Partidele socialiste sunt astfel social orizontalizate, mult mai deschise c`tre aderen\i din toate structurile sociale, motiv pentru care intersecteaz` sau traverseaz` interesele verticalizate ale comunit`\ilor cultural-ideologice. Importante sunt tendin\ele: muncitorii voteaz` de obicei partidele socialiste, catolicii practican\i, cel mai probabil partidele cre]tin-democrate. Este diferen\a, plastic exprimat`, dintre o farfurie ]i un pahar: prima are o form` plat`, cel`lalt este nalt; n ambele poate nc`pea o cantitate egal` de substan\`. Lipset ]i Rokkan identific` patru linii critice de clivaj social. Dou` sunt un produs direct al revolu\iilor na\ionale: opozi\ia ]i, apoi, conflictul dintre cultura central` a construc\iei na\ionale ]i rezisten\a crescut` a popula\iilor subordonate din punct de vedere etnic, lingvistic sau religios la care se adaug` conflictul dintre mobilizarea invocat` de statul na\ional ]i privilegiile corporatiste ale Bisericii. Celelalte dou` conflicte sunt generate de revolu\ia industrial`: unul ntre interesele proprietarilor de p`mnt ]i antreprenorii industriali, cel`lalt conflict ntre proprietari/angajatori ]i chiria]i, muncitori ]i artizani. Dup` Lipset ]i Rokkan, O mare parte din istoria Europei de la nceputul secolului al XIX-lea ncoace poate fi descris` n termenii interac\iunii dintre aceste dou` procese ale schimb`rii rev-

16

17

olu\ionare.2 Pe aceast` structur` a diviziunilor s-au constituit grupurile politice, care au ntemeiat partidele din jocul c`rora a rezultat sistemul politic na\ional n cele mai multe \`ri europene. Figura 2 prezint` schematic cele patru linii de clivaj socialpolitic. De re\inut c` structurile diviziunilor sociale (cleavage structures) sunt cele care au generat sistemele de partide. Procesul nu este ns` automat, afirm` Lipset ]i Rokkan: intervin elemente de management organiza\ional ]i de strategie electoral`, alian\e ]i conjucturi, mobilizare, comunicare, leadership ]i

Aceste condi\ii sunt n num`r de patru: tradi\iile ]i regulile de luare a deciziilor politice (de tip autoritar sau deliberativ, regulile pentru exprimarea opozi\iei, controlul sau libertatea asocierii politice, libertatea comunic`rii, organizarea demonstra\iilor); canalele pentru exprimarea ]i mobilizarea protestului (dac` sistemul este de tip reprezentativ, cine ]i cum alege reprezentan\ii; dac` protestul este violent sau dac` exist` canale de rezolvare prin alegeri ]i/sau presiune asupra reprezentan\ilor legali), oportunit`\ile pentru alian\e, recompensele ]i costurile acestora n sistemul politic (dac` grupurile politice existente sunt nchise sau deschise spre l`rgirea bazei sociale, ct de dificil este pentru noile mi]c`ri s` ob\in` reprezentare); posibilit`\ile, implica\iile ]i limit`rile regulii majorit`\ii n sistemul politic (ce tipuri de alian\e pot genera majorit`\i ]i ce posibilit`\i au aceste majorit`\i s` afecteze structura primar` a institu\iilor ]i alocarea resurselor n sistem). Avnd n vedere aceste condi\ii, Lipset ]i Rokkan iau n considerare o secven\` de praguri (threhsholds) care genereaz` solicit`ri noi n orice sistem politic, sub forma unor mi]c`ri politice ce reprezint` reordon`ri ale clivajelor sociale. Acestea sunt: 1. pragul de legitimare (sunt opozi\iile respinse ca fiind conspira\ii sau exist` dreptul la peti\ie, la critic` ]i la opozi\ie?); 2. pragul de ncorporare (se recunoa]te dreptul de a participa la deciderea reprezentan\ilor pentru to\i simpatizan\ii mi]c`rii?); 3. pragul de reprezentare (sunt condi\iile de reprezentare accesibile pentru noile mi]c`ri? de exemplu, pragurile electorale); 4. pragul de formare a majorit`\ii (sunt permise schimb`ri majore ale sistemului politic n cazul formarii unei majorit`\i coerente?).

Fig. 2: Loca\ii ale celor patru clivaje principale n paradigma a-g-i-l (Lipset & Rokkan, 1967).

campanie. Acestea sunt ns` detaliile de care se ocup` cu mai mult` dedica\ie politologii sau speciali]tii n ]tiin\` politic`. n cazul sociologiei politice comparative, fundamental` este diviziunea social`, cea care decide care anume ]i cum un conflict socio-cultural este transformat ntr-o opozi\ie politic` ntre partide. Pentru ca acest lucru s` se ntmple, autorii cita\i consider` c` sunt implicate condi\iile necesare pentru exprimarea protestului ]i reprezentarea intereselor n societate.
2. Op.cit., p. 4.

18

19

Lipset ]i Rokkan arat` c` literatura clasic` (Tocqueville, Weber, Michels) s-a preocupat de primele dou` praguri pentru a n\elege acea institu\ie a sistemului politic modern care este partidul de mas`. Perioada se ncheie cu adoptarea sufragiului universal. Dreptul universal la vot a adus n masa electoral` lucr`torii din industrii, n primul rnd, dar ]i masele rurale. Primii au urmat diviziunea social` ]i s-au ndreptat c`tre partidele socialiste ]i laburiste, ceilal\i au urmat diviziunea cultural` ]i s-au al`turat partidelor conservatoare ]i religioase. Este vorba, din nou, de tendin\e. De re\inut aici c`, n \`rile industrializate, electoratul rural are rol ponderator la mi]c`rile socialiste ]i liberale, iar n \`rile agrare electoratul urban are rol ponderator la mi]c`rile conservatoare ]i agrariene. Olanda este un exemplu pentru primul caz, Spania pentru cel de-al doilea. ns`, exemplul cel mai concludent este Anglia, unde declinul partidului liberal, produs prin excelen\` al revolu\iei industriale, a nceput pe la 1920, la pu\in timp dup` introducerea sufragiului universal. Aceast` m`sur` a fost introdus` chiar de liberali sub presiunea condi\iilor din al treilea ]i al patrulea prag. Electoratul rural adus n sistem a ngro]at rndurile partidului conservator, proletariatul urban a scos la lumin` un partid minor la vremea respectiv`, partidul laburist, care avea s` nlocuiasc` partidul liberal. Clivajul industrial urban (dintre capitaluri ]i munc`) a trimis partidul liberal n fundalul scenei politice. De atunci ncoace, sistemul politic britanic nu s-a mai schimbat: un echilibru ntre dou` partide de mas` (conservator ]i laburist) ]i unu-dou` partide mai mici, f`r` acces la guvernare. Nu ntmpl`tor se afirm` c` partidele mici sunt partide funrnizoare de cadre pentru celelalte partide. Evolu\ii similare au avut loc ]i n celelalte \`ri europene. n jur de 1900, structura politic` european` era deja format` ]i este valabil` n linii mari ]i ast`zi. Aceast` structur` politic` cuprinde de regul` un partid conservator ]i un partid socialist, la care se adaug` cteva partide mai mici, de factur` regional` (agrariene, religioase, etnice) sau ideologic` (liberali, democra\i, reformatori, verzi). Dup` Primul R`zboi Mondial, aceast` structur` politic` se stabilizeaz` ]i este apoi repus` n func\iune

n majoritatea \`rilor europene la sfr]itul celui de-al Doilea R`zboi Mondial sau la c`derea regimurilor politice totalitare (Fran\a imediat dup` 1945, urmeaz` Germania din 1949, Portugalia din 1974, Grecia din 1976, Spania din 1974 ]i Europa de Est dup` 1990). S` re\inem c` structura politic` european` este format` dintr-un partid conservator (cu nume diferit de la o \ar` la alta, dar afiliat aproape exclusiv la Partidul Popular European), un partid socialist (social-democrat n unele \`ri, socialist n altele, afiliat sociali]tilor europeni) ]i o serie de partide mai mici (liberale, democrate, ecologiste, na\ionaliste, afiliate liberal-democra\ilor, verzilor, stngii unite). Un num`r relativ redus de independen\i orbiteaz` ntre grupuri. Acest pattern se reproduce aproape f`r` deosebire n toate \`rile europene. ncepnd din anii 1920, literatura de profil s-a preocupat de pragul trei ]i patru: consecin\ele politice ale sistemului electoral ]i ale mecanismului de luare a deciziilor pentru formarea ]i func\ionarea sistemului de partide. Este perioada n care s-a introdus votul universal n mai toate \`rile europene. Practic, sistemul electoral din Europa s-a stabilizat imediat dup` Primul R`zboi Mondial ]i, de atunci, manifest` o tendin\` de conservare. Partidelor noi, de]i sistemul le permite nfiin\area ]i intrarea n jocul politic, nu le este permis accesul facil la sistemul de luare a deciziilor. Se permite intrarea lor n sistem pentru a nu crea disiden\e politice (unele periculoase, cum a fost extrema dreapt` n anii 1930 sau extrema stng` n anii 1970), dar nici nu pot dep`]i o anumit` pondere politic`. Astfel, cele mai multe partide noi sunt partide mici, obligate la alian\e pentru a avea acces la decizie. Prin alian\`, puritatea lor ideologic` este afectat`, n alian\` sunt mai bine controlate ]i subordonate interesului de conservare a sistemului politic. Partidele mici sunt partide de re\ea, reprezint` nodurile re\elei, gurile de aerisire a sistemului politic sau balamalele de rota\ie la putere a partidelor mari, n special n perioade de crize. Exemplul liberal-democra\ilor germani, un partid mic (7-12%), aflat la guvernare timp de 41 de ani din 1949 ncoace, este, cred, edificator.

20

21

La nivel na\ional, structura sistemului politic prezint` similarit`\i evidente n cele mai multe \`ri europene. Vreme de apoape un secol nu s-a ntmplat nimic spectaculos (cu notabila excep\ie a Germaniei) n sistemul politic al \`rilor vesteuropene. De aceea, apari\ia sistemului de partide la nivelul Uniunii Europene cred c` reprezint` cea mai mare schimbare politic` din Europa n utimiii 100 de ani. S` re\inem, pentru moment, tendin\a de conservare a sistemelor politice europene na\ionale, caracterizat` de alternan\a la putere a partidelor mari precum ]i de dominarea ]i men\inerea n afara guvern`rii a celor mai multe partide mici. n Anglia, alternan\a conservatorilaburi]ti dateaz` din 1922, n Germania, din 1949, guvern`rile reprezint` alternan\e la putere ale cre]tin-democra\ilor ]i socialdemocra\ilor, n Fran\a ale gaulli]tilor ]i sociali]tilor ].a.m.d. Dac` avem n vedere diviziunile (cleavages) care au generat partidele ]i sistemele politice, vom observa c` diviziunile centru-periferie, stat-biseric` ]i agricol-industrial au generat mi]c`ri divergente ]i opozi\iile aferente n interiorul corpului politic, n timp ce diviziunea capitali]ti-muncitori a generat o mi]care de omogenizare. Astfel, mi]c`rile conservatoare au contribuit la stabilizarea sistemului politic, mi]c`rile liberale la diversificare, n timp ce mi]c`rile socialiste au reprezentat tendin\a de omogenizare. Dintre to\i, liberalii au fost cei mai prolifici n crearea de mi]c`ri politice noi, aripi ]i disiden\e. Ultimele forma\iuni de profil liberal sunt cele ecologiste. Tipologia comparativ` a lui Lipset ]i Rokkan creaz` opt tipuri de alian\e-opozi\ii, care au la baz` diviziunile sociale produse de reforma religioas`, de revolu\ia democratic` ]i de revolu\ia industrial` (vezi Fig. 2). Peste acestea nu a mai intervenit o alt` diviziune care s` presupun` apari\ia unui grup disident n sistem cu tendin\e ]i capacit`\i de transformare n partid politic. Sistemul s-a stabilizat dup` 1920, permite disiden\e sau aerisiri n perioade politice mai agitate, ndeosebi n tab`ra liberal`, ]i, de prin anii 1960 constituie structura politic` curent` din \`rile europene. ncepnd cu Daniel Bell, de pe la sfr]itul aniilor 1960, speciali]tii vorbesc de cea de a treia revolu\ie, adic` de revo-

lu\ia postindustrial`, care a generat o rearanjare a diviziunilor. Aspectele materiale (vizibile n conflictul boga\i-s`raci, de exemplu) nu ar mai fi fost relevante (au fost estompate de statul bun`st`rii), iar lumea a trecut ntr-o faz` postmaterialist`, de unde au rezultat atitudini ]i a]tept`ri noi (un mediu curat, acces la educa\ie, energie curat`, egalitate b`rba\i-femei, drepturi pentru minorit`\i, interdependen\` interna\ional`, democratizare, toleran\` moral`). Pe cele dou` axe, reprezentarea intereselor ]i-ar pierde baza material`, aleg`torii aliniindu-se, ca n mod`, la noile preferin\e ideologice. Totu]i, ecologismul nu este doar o mod`, iar verzii reprezint` un grup politic influent n Parlamentul European. n structura politic`, aceste a]tept`ri noi sunt reprezentate de unele partide liberale ]i de partidele ecologiste (de agenda verzilor, n general). Grupurile noi implicate nu sunt ns` partide de mas`, cum sunt conservatorii ]i sociali]tii, ci mai degrab` activi]ti politici de tipul Green Peace, Medicina f`r` Frontiere, grupurile antiglobalizare ]i altele asemenea. Lipset (1990) consider` c` diviziunile ]i ideologiile derivate din revolu\ia postindustrial` nu au for\a s` schimbe n mod fundamental sistemul politic modern, pentru simplul motiv c` nu au suficient` pondere n masa electoral` pentru a dep`]i clasa capitalist` ]i cu att mai pu\in clasa lucr`toare, nici numeric ]i nici intelectual. Deocamdat`, nu s-a inventat altceva care s` nlocuiasc` sistemul un om, un vot. Cel pu\in din punct de vedere politic, postindustrialismul nu este dect un adaos la lumea modern`, nu o schimbare fundamental`. Intelectualilor postmoderni nu le r`mne altceva dect activismul politic, vizibil n literatura noii stngi.3 Efectul postindustrialismului este a]adar marginal n politica na\ional`: a adus la suprafa\` partidele ecologiste, mi]c`rile pentru dreptuile omului, a resuscitat partidele etnice, dar nu le ofer` ]ansa de a deveni partide majoritare.4 Minori3. Vezi articolul dedicat liberalismului, sec\iunea referitoare la atitudinea intelectualilor francezi (Lucien Lume). 4. Seymour Martin Lipset, How Do Political Partis Aries?, n Current Contents, nr. 12, martie 1990, Universitatea Stanford, Califonia.

22

23

t`\ile au devenit mai vizibile, uneori agitate pn` la violen\`, dar nu pot nlocui majorit`\ile politice. Dac` la nivel na\ional postmodernismul genereaz` pentru moment doar agita\ie, n politica interna\ional` este mult mai vizibil, fiind asociat cu mi]c`rile globaliz`rii. Proliferarea structurilor globaliz`rii este un argument n favoarea acestei afirma\ii. Din perspectiva teoriei lui Lipset ]i Rokkan, sistemele politice tradi\ionale, cum sunt cele europene, reprezint` o evident` contrapondere la globalizare. Chestiunea este n ce m`sur` sistemul politic european va conserva situa\ia existent` sau va fi afectat de procesul globaliz`rii. Acesta este ns` alt subiect, ce nu face obiectul prezentei analize. Deducem din cele men\ionate c` structura politic` european` este, n caracteristicile sale definitorii, modern` (n sensul sistemului politic modern), bazat` pe partidele de mas` ]i pe votul majorit`\ii ]i c` principala chestiune politic` n Europa nu este postmodernismul (rolul minorit`\ilor n politic`), ci trecerea de la politica na\ional` la politica unional` (respectiv formarea unor noi majorit`\i). Dac` exist` o preocupare a politicienilor europeni, de orice orientare politic` ar fi ei, aceasta este, cred, cum s`-]i p`streze ponderea politic` ]i electoratele partidelor lor n urma trecerii de la sistemul politic na\ional la cel unional. Aici ne intereseaz` s` prospect`m analitic cum se formeaz` partidele europene, c`ror diviziuni sociale le corespund ]i cum ar putea func\iona sistemul politic paneuropean.

Rokkan. Grosso modo, structurile de diviziune primare (generic cleavage structures) combinate cu pozi\ia geopolitic` au generat statele na\ionale europene n cursul secolului na\iunilor. Partidele formate n perioada respectiv` au pus n oper` un proces de larg` anvergur` european`: formarea na\iunilor. Procesul a presupus centralizare politic` ]i administrativ` la nivel na\ional.5 Astfel, dup` Stein Rokkan (1970), odat` ce sistemul politic a fost creat, alte identit`\i ]i comportamente au fost nghe\ate n Europa Occidental`.6 Europa na\iunilor a nghe\at acele proiecte care ar fi subminat ordinea politic` a timpului. Aceast` nou` Europ`, pl`m`dit` ntre revolu\iile liberale de la 1848 ]i revolu\iile na\ionale dintre 1871-1918, a fost a]ezat`, din punct de vedere interna\ional, pe sistemul de pace al tratatelor de la Versailes. Comunitatea European` creat` n 1957 ]i Uniunea European` de ast`zi nu au schimbat fundamental aceast` structur` de stabilitate pe continent. Dup` modelul teoretic propus anterior, formarea unui sistem politic este ghidat` de structura diviziunilor sociale ce se pot exprima politic prin intermediul grupurilor. Exist` un sistem de partide la nivelul Parlamentului European, ns` aceste partide nu reprezint` dect forme incipiente de identific`ri, simboluri mp`rt`]ite ]i platforme comune. Pentru a se putea forma acele diviziuni ]i pentru a se ini\ia alian\ele necesare, dup` unii autori, este nevoie teoretic de o dezghe\are de profunzime a Europei. Nu este locul unei elabor`ri mai ample aici, ns` este comun acceptat c` ideea cre]tin` ]i idea na\ional` sunt elementele fondatoare ale Europei moderne. Prin urmare, este dificil de sta5. Aproximativ ntre 1815 ]i 1920 s-au constituit cele mai multe dintre structurile politice moderne ale Europei. La 1859 ia na]tere statul romn modern, la 1871 statul german, la 1878 statul bulgar, la 1918 statul irlandez, statele central europene, balcanice, baltice etc. 6. Vezi Philippe C. Schmitter, Just What an Eventual Euro-Party System Look Like (With apologies to Stein Rokkan and His Many Followers), Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2004 ]i Stein Rokkan, Cleavage Formation and the Structuring of the Mass Politics, n S. Rokkan (ed.), Citizen Election Parties, Oslo, Universitetsforlaget, 1970, p. 72-144.

2. Structura de clivaje primar` ]i geneza sistemului european de partide


Philippe C. Schmitter (2004) consider` c` Uniunea European` se afl` n prezent ntr-o situa\ie relativ similar` comunit`\ilor politice na\ionale pe la mijlocul secolului al XIX-lea, adic` perioada medie a form`rii structurilor politice na\ionale cuprins` aproximativ ntre 1815 ]i 1918, situa\ie descris` de

24

25

bilit ce ar nsemna dezghe\ul altor forme politice care s` nlocuiasc` aceste dou` idei cu for\` identitar` incontestabil`.7 Postindustrianismul este o presiune, dar nu este de ajuns pentru a schimba sistemele politice moderne. Pentru moment, consider` Schmitter, clivajele tradi\ionale sunt n continuare dominante n Europa ]i ele exprim` n principal: 1. diviziunile de clas` dintre capital ]i munc`; 2. competi\ia regional` dintre centru ]i periferie; 3. diviziunea sectorial` dintre agricultur`, industrie ]i servicii; 4. diviziunile religioase dintre catolici ]i protestan\i, catolici ]i ortodoc]i, cre]tini ]i musulmani. Aceste diviziuni sunt stabilite n perioada de formare a sistemelor politice ]i unele dintre ele ]i-au diminuat capacitatea de a structura cmpul politic. Alte diviziuni mai noi, cum sunt cele din categoria postindustrial`, sunt marginale. n acest caz, consider` Schmitter, diviziunile relevante, capabile s` structureze cmplul politic paneuropean, sunt derivate din cele vechi sau din combina\ia lor.8 Astfel, se poate identifica o cert` opozi\ie centru-periferie, atrofiat` n perioada na\ional`, resuscitat` cu intensit`\i diferite n perioada recent`. Peste structura cunoscut` a statelor na\ionale, Europa integrat` prezint` o arie central` (core area), compus` din re\eaua de ora]e ce se ntinde ntre Manchester ]i Londra la nord ]i Milano, Floren\a, Torino la sud (numit` ]i blue banana, avnd n vedere forma ]i culoarea pe h`r\ile birocra\ilor de la Bruxelles9), traversnd coridorul
7. Vezi capitolul dedicat doctrinei conservatoare, sec\iunea revolu\iilor na\ionale. 8. Aceast` observa\ie pune n discu\ie chestiunea noilor clivaje, numite postmoderne. Ar trebui cercetat dac` presiunea globaliz`rii genereaz` clivaje noi, capabile s` structureze diferit spatiul european, sau dac` ac\iunea lor las` loc vechilor clivaje, premoderne, de tip etnic ]i religios, parohiale, care au r`v`]it Europa p@n` n secolul al XIX-lea. 9. Pentru detalii privind regionalizarea, vezi lucrarea lui Ionel Nicu Sava, Zece ani de tranzi\ie n Europa de Est. O analiz` sociologic` comparativ`, Editura Funda\iei Culturale Romne, Bucure]ti, 2000.

Rinului ]i cuprinznd ora]ele Mnchen, Frankfurt, Starsbourg, Bruxelles, Amsterdam care se bucur` de cea mai avansat` dezvoltare industrial`; urmeaz` o serie de regiuni periferice relativ compacte, cu economii locale dominate de agricultur` (regiuni n Spania, Portugalia, n sudul Italiei, Polonia), o alt` serie de regiuni distincte din punct de vedere cultural (etnic ]i religios, cum sunt Walonia, Flandra, Lanquedoc, Sco\ia, Catalonia, |ara Bascilor ].a.), o re\ea de regiuni postimperiale, cu o cert` nostalgie pentru structuri regionale distincte (de exemplu Mitteleuropa) ]i avanposturi comeriale, sub form` de pie\e emergente, c`tre regiunile din Est (sud-estul Europei, Balcanii, regiunea baltic`). Aceast` structur` regionalizat` genereaz` clivaje evidente ntre zona central` supradezvoltat` ]i periferiile agricole mai slab dezvoltate, ntre regiunile culturale ]i centrele politice na\ionale, ntre vechile regiuni imperiale ]i noile state europene (ntre Mitteleuropa habsburgic` ]i Serbia, Croa\ia, Slovenia10), ntre pie\ele vest-europene n expansiune ]i cele emergente din Europa Central` ]i de Est, ntre marii consumatori de energie din Vest ]i \`rile de tranzit din Est, a]a cum este situa\ia dintre Germania ]i Polonia etc. Un factor mai pu\in investigat, dar care produce deja clivaje la nivel politic este localizarea geopolitic` a Europei. Partidele occidentale, n frunte cu sociali]tii, au c`p`tat o coloratur` antiamerican`: a fi proeuropean nseamn` a fi antiamerican. Partidele r`s`ritene, n frunte cu conservatorii, manifest` rezerve fa\` de Rusia ]i o apropiere pn` la subordonare fa\` de SUA. Este o explica\ie de ce social-democra\ii germani se afl` ntr-un fel de stare de r`zboi cu conservatorii polonezi n ceea ce
10. Poten\ialul de conflict identitar este aici foarte ridicat. Ideologia noii Europe Centrale ncorporeaz` n mod exclusivist reteaua de solidarit`\i urbane dintre Viena-Budapesta-Praga-Ljubliana-Zagreb, considerat` european`, civilizat`, catolic`, democrat`, spre deosebire de re\eaua balcanic` format` din Belgrad-Skopje-Sarajevo, considerat` violent`, ortodox`, neeuropean`. Partidele cu baza regionalist` din Europa Central` mp`rt`]esc o atare ideologie. ntre ele, cel mai vizibil este partidul lui Jrg Haider din Austria.

26

27

prive]te agenda agenda energetic` ]i importul de gaze naturale din Rusia. O parte dintre regiunile scoase la lumin` de avansul integr`rii au intrat n ceea ce se nume]te re\eaua de euroregiuni, schimbnd natura rela\iei transfontaliere dintre statele na\iuni. Un exemplu de astfel de regiune cu un grad ridicat de integrare este Benelux. Regionalizarea Europei este un proces care stimuleaz` schimbarea sistemului politic, iar euroregiunile sunt un indicator al tensiunilor ]i diviziunilor de tip centru-periferie. Generic, conflictul se deruleaz` ntre elita central` paneuropean` ]i structurile statului na\ional, care au preluat n acest caz rolul organiz`rilor teritoriale de la periferie. O ma]in`rie birocratic` paneuropean` avanseaz` constant de la 1957 ncoace, prelund treptat din atribu\iile statului na\ional, urm`rind schimbarea centrului de greutate politic` de la nivel local (na\ional) la nivel unional (european). Consecin\a acestei schimb`ri pe axa teritorial` a politicii europene este reprezentat`, pe de o parte, de tendin\a de nlocuire a partidelor na\ionale cu partide europene ]i, pe de alt` parte, de realocarea de competen\e structurilor regionale transna\ionale. Pe acest fundal, n\elegem mai bine avansul partidelor europene n paralel cu proliferarea mi]c`rilor regionaliste. Italia, Belgia, Olanda, Spania sunt exemple n acest sens. Apari\ia partidelor europene la un cap`t al axei este nso\it` de resuscitarea partidelor regionaliste la cel`lalt cap`t. Liga Nordului din Italia, Partidul Flamand din Belgia, Mi]carea Batasuna din Spania, partidul lui Haider din Austria sunt toate partide regionaliste, cu orientare de dreapta, dar relativ indiferente la mesajele partidului paneuropean plasat la centru-dreapta, ]i anume Partidul Popular European. Chestiunea este n ce m`sur` pot fi realocate ]i electoratele acestor partide. Electoratul reac\ioneaz` diferit la alegerile europene fa\` de alegerile na\ionale ]i va trebui cercetat unde se produce fractura. Este clar c` partidele politice care promovau n trecut centralizarea na\ional` se afl` n pierdere de form` ast`zi (cazul sociali]tilor, de exemplu, motiv pentru care criza stngii pare a fi accelerat` de procesul european). Libertatea de circula\ie a

lucr`torilor n Europa a subminat baza social` na\ional` a mi]c`rilor socialiste, f`r` a oferi altceva n schimb, cu excep\ia unui num`r n cre]tere de pensionari. Partidele federaliste, cu o puternic` re\ea regionalist`, sunt avantajate (cazul cre]tindemocra\ilor germani, cu o structur` regional` puternic`). De aceea, partidele cu structuri descentralizate ]i re\ele regionaliste par a fi favorizate n procesul de transfer al centrului politic. n sfr]it, politicile regionaliste ale Uniunii Europene sunt un combustibil destinat s` alimenteze realocarea intereselor ]i, pe aceast` cale, realinierea electoratului ce urm`re]te accesul la resursele financiare europene. O alt` diviziune vizibil` n spectrul politic european se eviden\iaz` pe scara func\ional` a lui Lipset ]i Rokkan. Este vorba despre poten\ialul de uniformizare european`, pe de o parte, ]i de segmentare cultural`, pe de alt` parte. La cap`tul estic al axei, se plaseaz` clivajele cultural-ideologice. Disputa politic` asupra educa\iei este o expresie a acestui conflict. Absorb\ia c`tre Bruxelles a func\iilor administrative are semnifica\ia prelu`rii, n trecut, de c`tre statul na\ional a acelor func\ii exercitate de structurile locale. Astfel c`, dac` educa\ia a trecut de la biseric` n responsabilitatea statului na\ional n secolul al XIX-lea, ast`zi ea este transferat` de la statul na\ional la organismele paneuropene. n secolul al XXI-lea, Procesul Bologna este, nainte de toate, o ntreprindere de uniformizare a educa\iei la nivelul ntregii Europe, iar n spatele s`u se afl` miza ideologic` pe termen lung a identit`\ii culturale a noii structuri politice, Europa unit`. Reac\ia din trecut a constat n segmentarea religioas` ]i etnic` a spa\iului educa\ional, proces reluat ast`zi. Este motivul pentru care, la cap`tul estic al axei func\ionale se aglutineaz` forma\iunile conservatoare cu baz` cultural` (ndeosebi protestant`). n Olanda, de exemplu, arat` Lipset ]i Rokkan, presiunea uniformiz`rii a generat dezvoltarea re\elelor verticale constituite din asocia\ii ]i grupuri intermediare chemate s` asigure maximum de loialitate fa\` de comunitatea (religioas`) de apartenen\` ]i s` previn` dezert`rile. Termenul olandez Verzuiling are exact aceast` semnifica\ie:

28

29

aglutinarea n jurul unui simbol vertical de tip identitar (zuilen = coloan`, stlp). Pe ace]ti piloni s-au structurat ]i grupurile politice comunitare, care ]i p`streaz` identitatea ]i n prezent. De obicei, partidele comunit`\ilor religioase sau culturale rezultate din Verzuiling sunt partide conservatoare sau agrariene (Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia). n acest spa\iu comunitar, asaltat din trecut de uniformizarea na\ional` ]i de aplatizarea european` de ast`zi s-a dezvoltat, nu ntmpl`tor, ]coala securit`\ii societale, numit` ]i securitatea identitar`.11 n sudul Europei, Biserica Catolic`, de]i oficial separat` de stat, p`streaz` n continuare o influen\` considerabil` n \`ri precum Spania ]i mai ales Italia, unde sl`biciunea institu\iilor politice este pus` pe seama prelungirii influen\ei bisericii n via\a public`. Separarea bisericii de stat a fost promulgat` formal, ns` n numeroase \`ri europene biserica ocup` n continuare un rol important. Cazul Poloniei este ilustrativ, dar se adaug` ]i \`ri ortodoxe precum Romnia sau Grecia. Spre deosebire de Biserica Catolic`, Biserica Ortodox` a fost mai degrab` un aliat n procesul de formare ]i centralizare na\ional` ]i nu un inamic al statului. Func\ia de coagulare a vie\ii sociale se p`streaz`, de]i bisericile r`s`ritene au un rol politic mult diminuat fa\` de bisericile occidentale n trecut. Via\a religioas` r`mne un puternic factor de influen\` pe cuprinsul ntregii Europe, chiar dac` intensit`\ile difer` de la o regiune la alta. Fa\` de aceast` influen\`, reac\ia antireligioas` vine de la grupurile socialiste ]i liberale, la care se adaug` cele ecologiste, care ]i-au radicalizat mesajul secular. Dovad` este disputa dintre grupurile ce sus\in men\ionarea rolului cre]tinismului n construc\ia european` ]i cele care se opun, dintre grupurile ce accept` avortul ]i cele care nu accept` etc. Dac` n trecut opozi\ia catolicism-protestantism a fost unul dintre conflictele societale puternice din Vest, pe axa func\ional` opozi\ia a fost transferat` c`tre cre]tinii europeni ]i
11. Conceptul securit`\ii societale a fost dezvoltat de }coala de la Copenhaga n anii 1980. (Ole Waever, Barry Buzan et al.). Pentru detalii, vezi Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Centrul Romn de Studii Regionale, Bucure]ti, 2005.

cei noneuropeni, unde ortodoxia ocup` o pozi\ie intermediar`, ]i c`tre islamism, care reprezint` una dintre noile minorit`\i ]i deci unul dintre noile clivaje sociale. Atitudinea ostil` a cre]tindemocra\ilor europeni fa\` de admiterea Turciei n Uniunea European` este unul dintre clivaje, la care se adaug` atitudinea de asimilare a imigran\ilor musulmani din Europa, atitudine accentuat` n ultimul deceniu (a se vedea cazul Fran\ei). Pentru a absorbi poten\ialul conflictual dintre cre]tini n Europa ]i a preg`ti o pozi\ie comun` asupra marilor teme europene, o larg` mi]care ecumenic` a fost ini\iat` de un pap` polonez ]i un patriarh ortodox: vizita papei Ioan Paul al II-lea la Bucure]ti, n 1999, la invita\ia patriarhului Teoctist este ilustrativ` n acest sens. Cutia de rezonan\` politic` a acestui ecumenism ar trebui s` fie Partidul Popular European, n care se remarc` cre]tindemocra\ii occidentali, dar de unde lipsesc, deocamdat`, cre]tinii r`s`riteni. n sfr]it, opozi\ia agricol-urban este ]i ea transferat` c`tre nivelul unional, avnd n vedere reac\ia fermierilor europeni fa\` de politica agricol` a UE. Este de a]teptat ca partidele agrariene s` se ralieze partidelor regionaliste, avnd n vedere diferen\ierea centru-periferie tot mai accentuat` din politica comunitar` european`. Subven\iile agricole ale UE perpetueaz` orientarea agricol` a acestor regiuni. n concluzie, diviziunile care structureaz` ast`zi spa\iul politic european deriv` din: procesul de centralizare politic` ]i administrativ` a Uniunii Europene; fragmentarea spa\iilor na\ionale ]i integrarea spa\iilor regionale; competi\ia pentru resurse a periferiilor economice ]i culturale; mb`trnirea popula\iei ]i migra\ia; degradarea mediului nconjur`tor; diviziunile etno-religioase; plasamentul geopolitic al Europei Unite.

30

31

Doctrinele politice europene r`spund n cea mai mare parte acestor diviziuni, evident n orizontul ideologic al fiec`reia. De exemplu, n chestiunile geopolitice, popularii mizeaz` pe parteneriatul cu Statele Unite, social-democra\ii doresc mai degrab` nt`rirea identit`\ii europene n materie de politic` extern` ]i securitate. Doctrinele regionaliste se pronun\` pentru politici ferme privind controlul migra\iei, doctrinele socialiste sunt mai concesive n ceea ce prive]te circula\ia for\ei de munc`. Doctrinele liberale sus\in federalizarea Uniunii Europene, respectiv crearea unui guvern european unic, prin delegare cvasitotal` a atributelor suveranit`\ii de statele na\ionale. Dimpotriv`, doctrinele conservatoare au o atitudine ponderat` n aceast` privin\`. Partidele cu baz` agrarian` reprezint` interesele periferiilor agricole n disputa cu centrul politic ]i administrativ pentru alocarea de resurse. Partidele na\ionaliste se pronun\` ferm mpotriva procesului de integrare suprana\ional`. n capitolele ce urmeaz` sunt prezentate detaliat programele familiilor politice europene. De remarcat totu]i aici tendin\a centripetal` din sistemul de partide european, vizibil` la nivel na\ional ]i unional. Structural, dup` atrofierea extremelor de dreapta ]i de stnga, asist`m la o multiplicare de forme politice ntr-un spectru politic din ce n ce mai ngust. ndeosebi la centrul politic european, similitudinile doctrinare sunt, cel mai adesea, evidente, motiv pentru care migra\ia c`tre centru ]i aglomerarea grupurilor politice pe un spa\iu din ce n ce mai redus cap`t`, uneori, accente conflictuale. Este, de exemplu, cazul mi]c`rilor politice democrate, ce oscileaz` ntre conservatori (populari) ]i liberali. Conservatorii se asociaz` cu partide democrate pentru a se apropia de centru, sociali]tii fac acela]i lucru din motive similare, respectiv pentru a nu aluneca prea mult la stnga. n Romnia, experien\a Partidului Democrat al pre]edintelui B`sescu este un exemplu la ndemn`. N`scut n prima jum`tate a anilor 1990 ca partid social-democrat din fosta structur` politic` socialist`, mai apropiat de social-democra\ia european` dect rivalul s`u, Partidul Social-Democrat, a guvernat al`turi de cre]tin-

democra\i (\`r`ni]ti) ntre 1996-2000, a f`cut opozi\ie mpreun` cu liberalii pn` n 2004, a c]tigat alegerile din acel an ]i a guvernat mpreun` cu Partidul Na\ional Liberal, dar a trecut n scurt` vreme la opozi\ie chiar fa\` de liberali. Comportamentul politic al democra\ilor din Romnia poate fi explicat tocmai prin migra\ia de la stnga spectrului politic c`tre centru ]i, prin aderarea la popularii europeni n 2006, c`tre dreapta unde, n mod evident, atenteaz` la pozi\ia fo]tilor alia\i, liberalii, afla\i prin tradi\ie pe locul la care aspir` acum democra\ii. Europenizarea forma\iunilor politice din noile \`ri membre ale UE va genera, foarte probabil, schimb`ri de doctrin` pentru compatibilizare ideologic` n cele mai multe \`ri nou membre UE.

3. Sistemul politic european: partide transna\ionale, guvernare f`r` statalitate


Sistemul politic european este o structur` preinstitu\ionalizat` unde fiecare dintre institu\iile comune beneficiaz` de reprezentare politic`. Statele membre sunt reprezentate n fiecare dintre institu\iile comune. Exist` totu]i dou` procese politice care reflect` caracterul interna\ional (ntre na\iuni), pe de o parte, ]i caracterul transna\ional (peste na\iuni), pe de alt` parte. Uniunea European` este o asociere de state (dimensiunea interna\ional`, reflectat` de procesul interguvernamental de la nivelul Consiliului European) care mp`rt`]esc o serie de politici (dimensiunea transna\ional`, reflectat` de activit`\ile Comisiei, Parlamentului European ]i ale Cur\ii Europene). Funda\ia UE este inter-na\ional`: tratatele fondatoare sunt ncheiate ntre state na\ionale. Fiecare stat nou admis ader` la aceste tratate ]i ]i nsu]e]te zestrea comunitar` (aquis communautaire). Tratatul de la Roma din 1957 stabile]te cadrele de cooperare economic` dintre statele membre, cu obiectiv final stabilirea unei pie\e unice. Actul Comun European din 1986 adnce]te cooperarea dintre state (deciziile se pot lua pe baze

32

33

majoritare) ]i l`rge]te sfera cooper`rii ]i la alte domenii. Tratatul de la Maastricht din 1993 a creat uniunea economic` ]i politic` ]i poate fi considerat cel mai important tratat european (banc` central` european`, moned` unic`, educa\ie, cultur`, politici de mediu comune, proces politic extins). Tratatul de la Amsterdam (1999) a nt`rit cooperarea politic`, a acordat Parlamentului European puteri legislative ]i dreptul de codecizie al`turi de Consiliul European. Tratatul de la Nisa din 2000 define]te modul de func\ionare a institu\iilor comune n perspectiva adopt`rii unei Constitu\ii. n urma respingerii Tratatului Constitu\ional prin referendumurile din Olanda ]i Fran\a, procesul a fost suspendat n anul 2005. Reluat ]i simplificat n 2007 la Lisabona, are ]anse mari s` fie ratificat n aceast` nou` form`, cu condi\ia de nu a fi supus referendumului n vreo \ar` membr`. Din evolu\ia procesului de integrare se observ` tranzi\ia de la interguvernamental la transna\ional, vizibil` prin transferul treptat al atributelor na\ionale c`tre structurile europene transna\ionale. Dac` la fundarea Comunit`\ii Europene, Consiliul European era singura instan\` de decizie, Comisia, Parlamentul European, Banca Central` ]i Curtea European` de Justi\ie au primit ]i ele competen\e decizionale n diferite domenii. Adoptarea unei variante simplificate a Tratatului Constitu\ional n 2008 sau 2009 (lucru agreat, n principiu, de Fran\a ]i Germania) duce la l`rgirea atribu\iilor institu\iilor transna\ionale comunitare (pre]edinte ales al Comisiei cu un mandat de doi ani ]i jum`tate, ministru de externe european, serviciu diplomatic comunitar, politic` extern` ]i de ap`rare comun` etc.). Deocamdat`, Consiliul European, compus din ]efii de stat ]i/sau de guvern, unde fiecare stat membru are un vot, r`mne organul decizional al Uniunii, chiar dac` a trecut de la votul n unanimitate la votul majoritar n urma Tratatului de la Maastricht. Acest lucru men\ine, pentru moment, caracterul interna\ional, adic` interguvernamental, al Uniunii Europene. Caracterul interguvernamental preponderent este balansat de caracterul transna\ional, pe care se bazeaz` cele mai multe din institu\iile europene de ast`zi. Helen Wallace (2004) consider`: Dac` Uniunea European` va ajunge sau nu arena favorit`

pentru elaborarea politicilor colective depinde de mi]c`rile pendulului politic ntre cmpul magnetic al arenelor na\ionale ]i cel al arenei transna\ionale (subl.aut.).12 Amplitudinea pendulului politic este dat` de distan\a relativ` dintre solu\ia na\ional` ]i solu\ia european`. n mi]carea sa arat` chiar oscila\ia ini\iativei n stabilirea agendei UE. Teoriile neofunc\ionaliste13 au identificat Comisia cu rol de ini\iativ` ]i de socializare a membrilor cu scopul final de recunoa]tere a faptului c` interesele individuale ale statelor pot fi mai bine servite prin politici comune. Teoriile interguvernamentaliste14 subliniaz`, dimpotriv`, rolul ]efilor de guverne care decid agenda comun` ]i stabilesc sarcinile Comisiei.15 W. Wallace consider`: Func\ionali]tii prefer` re\ele fragmentate, dezvoltnd interese comune n domenii limitate, promovnd o politic` a pa]ilor m`run\i dar siguri, n timp ce interguvernamentali]tii au credin\a c` ]efii de guverne reu]esc s` impun` ordinea ]i priorit`\ile, fiind singurii care pot stabili obiective curajoase ]i pe termen lung.16 Mai departe, Densitatea de re\ele transna\ionale ]i transguvernamentale, apari\ia n paralel a unei re\ele extinse de grupuri de interese economice ]i politice organizate la nivel UE, penetrarea mutual` a dreptului, reglementarea [comun`] ... definesc un nivel de politic` ]i guvernare care este cel mai direct descris ca fiind un sistem politic.17 Chestiunea este c` acest sis12. Helen ]i William Wallace, Procesul politic n Uniunea Europeana, Edi\ia a IV-a, Editura Arc, Chi]in`u, 2004, p. 43. 13. Func\ionalismul este o teorie sociologic` care sus\ine c` procesul de integrare este posibil prin crearea de institu\ii comune care s` integreze treptat ]i progresiv p`r\ile implicate pe baza unui preoces deliberat. A fost formulat` n anii 1920 de David Mitrany (de origine romn`) ]i a fost dezvoltat`, dup` 1945, printre al\ii de E.B. Haas. 14. Interguvernamentalismul este o teorie inspirat` de ]coal` liberal` a rela\iilor interna\ionale care sus\ine c` regimurile interna\ionale complexe sunt posibile ca urmare a dorin\ei de cooperare a statelor participante. Reprezentan\i cunoscu\i, printre al\ii Stanley Hoffman ]i Andrew Moravschik. 15. W. Wallace, op.cit. p. 537. 16. Ibidem, p. 538. 17. Ibidem.

34

35

tem politic este unul pe care istoria politic` nc` nu l-a omologat: este un sistem politic de guvernare f`r` statalitate. Nu este un sistem pur interguvernamental nici unul exclusiv func\ionalist, este doar un sistem politic colectiv, care nu de\ine o autoritate suprem` ]i unde suveranit`\ile sunt mp`r\ite ntre p`r\ile componente. Politicile economice sunt comunitare (pilonul 1), politica extern` (pilon 2) ]i justi\ia ]i afacerile interne (pilon 3) sunt interguvernamentale. n cadrul acestui sistem politic colectiv, \`rile mari ca Fran\a ]i Germania au definit substan\a guvern`rii comune, Marea Britanie a stabilit jaloanele politicii de ap`rare, iar statele mici au fiecare contribu\ia sa: Olanda a fost activ` n definirea juridic` a uniunii (tratatele de la Maastricht ]i Amsterdam), Spania a promovat politicile de coeziune, Danemarca a ini\iat politica de mediu, Grecia politica comun` n turism, Irlanda politica de pescuit. Ralf Dahrendorf a caracterizat sistemul politic european ca pe un cartel al elitelor, similar tipului de reprezentativitate medieval` (pe st`ri sau congrega\ii, apropiat de modelul elve\ian de ast`zi). Birocra\i numi\i ]i politicieni ce se schimb` la fiecare patru ani decid n chestiuni majore pentru peste trei sute de milioane de europeni. Deocamdat` nici unul dintre membri nu a fost att de nemul\umit nct s` solicite p`r`sirea Uniunii Europene. Dar numai profe\ii se pot pronun\a n care parte se va abate pendulul n urm`toarele decenii. Europa unit` ar putea deveni un suprastat, ar putea r`mne o uniune de state sau s-ar putea destr`ma, revenind la o variant` a sistemului interna\ional ce a func\ionat ntre 1648 ]i 1945. n situa\ia actual` a Uniunii Europene, procesul politic este par\ial na\ional, par\ial transna\ional ]i, cel mai adesea, colectiv. Deleg`rile de oficiali n structurile comunitare (func\ionari numi\i) ]i deleg`rile de reprezentan\i politici (ale]i) au loc la nivel na\ional, iar procesul politic se desf`]oar` la nivel transna\ional n interiorul structurilor comunitare (consiliu, comisii, cur\i, comitete, grupuri de lucru, directorate generale etc.) ]i parlamentare. Reprezentan\ii na\ionali particip` la un proces institu\ional suprana\ional.

Este adev`rat, dup` 1990 mul\i observatori au constatat o rena\ionalizare a politicii externe a unor state membre n frunte cu Germania. Agenda energetic` este abordat` de cele mai multe \`ri europene (n special \`rile mari) n mod individual. Politicile agricole produc, la rndul lor, numeroase divergen\e ntre membrii Uniunii Europene. O evident` separare ntre \`rile UE s-a produs n 2003 la declan]area r`zboiului din Irak: Fran\a ]i Germania au condamnat interven\ia american`, Marea Britanie, Spania, Italia ]i Polonia au participat cu trupe. Lipsa consensului n ceea ce prive]te Tratatul Constitu\ional a fost cel mai relevant impas comunitar. Din aceste motive, func\ia structurilor comunitare este aceea de a crea cadrul necesar negocierii intereselor membrilor, unele convergente, altele divergente. G`sirea unui numitor comun al intereselor comune este sarcina principal` a sistemului politic european. Negocierea around the clock se desf`]oar` n numeroasele comisii, comitete ]i grupuri de lucru ale Consiliului, Comisiei ]i Parlamentului European.

4. Structura politic` parlamentar`, familii ]i partide europene, performan\e electorale.


Din ceea ce nseamn` structura politic` comunitar` ne ocup`m de Parlamentul European, institu\ia comunitar` cu cea mai larg` reprezentativitate. Reprezentarea n Parlamentul European se face n baza unui mandat de cinci ani ob\inut n urma unor alegeri la nivel na\ional. Votul este acordat candida\ilor propu]i de partide politice na\ionale, filiale locale ale partidelor europene. Europartidele au c`p`tat statut juridic n baza Tratatului de la Maastricht, care stabile]te: Partidele politice de la nivel european sunt importante ca factori de integrare n interiorul Uniunii. Ele contribuie la formarea unei con]tiin\e europene ]i la exprimarea voin\ei politice a cet`\enilor Uniunii. (art. 138, pct. a) Prin aceast` prevedere, partidele primesc fonduri

36

37
Grup
Partidul Popular European Democra\ii Europeni (EPP-ED) Grupul Partidului Sociali]tilor Europeni

europene pentru finan\area activit`\ii lor. Un regulament adoptat de Comisie ]i de Consiliul European stabile]te cuantumul sumelor. La nivel european exist` urm`toarele partide: 1. Partidul Popular European (cre]tin-democra\i, conservatori); 2. Partidul Sociali]tilor Europeni (social-democra\i, sociali]ti democratici); 3. Partidul Liberal-Democrat ]i al Reformei (liberal-democra\i ]i centri]ti); 4. Alian\a Liber` European` (federali]ti ]i independen\i); 5. Partidul European al Verzilor (ecologi]ti); 6. Alian\a pentru Europa Na\iunilor (eurosceptici, na\ionali]ti); 7. Partidul Stngii Europene (comuni]ti ]i sociali]ti); 8. Partidul Democratic European (centri]ti, integra\ioni]ti); 9. Alian\a Democra\ilor Independen\i din Europa (eurosceptici, na\ionali]ti de centru-dreapta); 10. Democra\ii UE (reformi]ti ]i critici UE, de centru sau centru-stnga); 11. Mi]carea pentru Reforma European` (conservatori ]i atlantici]ti, eurosceptici, inten\ioneaz` s` formeze un grup la alegerile din 2009 pentru a nlocui grupul Democra\ilor Europeni); 12. Alian\a Nordic` a Verzilor (sociali]tii scandinavi); 13. Euronat (na\ionali]ti de extrema dreapt`); 14. Mi]carea Politic` Cre]tin` European` (social-cre]tini); 15. Platforma Transparen\ei (independen\i). Prin afliere doctrinar` ]i calcule politice, partidele europene au constituit n Parlamentul European urm`toarele grupuri:

Partide componente / Subgrupuri


Partidul Popular European (EPP) Democra\ii Europeni (ED) Partidul Sociali]tilor Europeni (PES)

Nr. locuri
277

218

Alian\a Liberalilor ]i Democra\ilor Partidul Liberal Democrat ]i al (ALDE) Reformei (ELDR) Partidul Democrat European (EDP) Uniunea pentru Europa Na\iunilor (UEN) Alian\a pentru Europa Na\iunilor (AEN) Democra\ii UE (EUD) (part) + 3 unaffiliated national parties Partidul European an Verzilor (EGP) Alian\a Liber` European` (EFA) Partidul Stngii Europene Alian\a Nordic` a Verzilor (NGLA) Alian\a Democra\ilor Independe\i din Europa (AIDE) Democra\ii UE (EUD) (part) Euronat

105

44

Verzii Europeni - Alian\a Liber` Europeana (Greens-EFA) Stnga Unit` European` - Stnga Ecologist` Nordic` (GUE-NGL) Independen\` ]i Democra\ie (IND/DEM) Identitate, Tradi\ie, Suvernanitate (ITS) Neafilia\i (NI)

42

41

23

21 14

n urma alegerilor din 2004, structura reprezent`rii na\ionale ]i pe grupuri politice n Parlamentul European este cea din Tabelul al`turat.

39

Tabelul arat` ponderea pe cele dou` dimensiuni (na\ional`, cu num`rul de locuri alocat fiec`rei \`ri membre) ]i transna\ional` (num`rul de eurodeputa\i n grupurile politice). Se observ` prezen\a a dou` partide de mas` (populari, cu 37,7% ]i sociali]ti, cu 27% din locurile Parlamentului European) ]i ponderea mai mic`, dar nu lipsit` de importan\`, a partidelor mici (liberali 9,3%, verzi 5,5%, comuni]ti 5,3%, na\ionali 3,7%). Distribu\ia numeric` ]i rolul politic al partidelor confirm` ipotezele teoretice prezentate anterior. Fiecare stat admis n Uniune se integreaz` sistemului politic existent, utiliznd mecanismele acestuia pentru a-]i promova interesele.

5. Schi\` prospectiv` asupra sistemului politic european.


Bazndu-se pe situa\ia existent`, marcat` de inten\ia de a adnci cadrul politic institu\ional al Uniunii Europene ]i lund n calcul noile clivaje sociale ce marcheaz` ast`zi structura social-cultural` a lumii vechi, P. C. Schmitter speculeaz` pe tema perspectivelor de evolu\ie a sistemului european. Observa\iile sale, la care ader` ]i autorul, privesc urm`toarele aspecte: 1. La nivel european, pattern-ul diviziunilor este mult mai divers dect n perioada de formare na\ional`, motiv pentru care sistemul politic european n formare va fi mai pu\in uniform. Chiar ]i atunci cnd politicienii reu]esc s` adopte simboluri ]i programe acceptate de to\i membrii, partidele aflate n competi\ie pe aceast` baz` comun` vor fi mult mai fragmentate ]i mai pu\in capabile s` exercite disciplina de partid n Parlament ]i n procesul de nominalizare. 2. Chiar dac` sunt mai diverse ]i mai numeroase, diviziunile sunt mult mai pu\in profunde ]i, prin urmare, mai pu\in capabile s` inspire o atrac\ie sau respingere polar`. Partidele europene vor fi mult mai centripetale n competi\ia european` dect la nivel na\ional: practic,

40

41

partidele se vor aglutina la centrul e]ichierului politic, ceea ce va crea dificult`\i de identificare. 3. Diviziunile de clas` vor continua s` furnizeze diviziunile principale n emergen\a sistemului european de partide, ns` vor fi intersectate puternic de alian\e de-a lungul liniilor sectoriale ]i centru-periferie. Prin urmare, stnga ]i dreapta vor supravie\ui ca etichete politice generale, ns` ambele orient`ri vor dori s` atrag` ct mai mult din publicul de la centru. 4. Noile clivaje pot avea o importan\` din ce n ce mai mare n structurarea cmpului politic european ]i, cu toate c` se pot alinia pe axa politic` stnga-dreapta, aceste diviziuni sunt mai degrab` expresii ale conflictelor genera\ionale, generate de mb`trnirea popula\iei (tinerii sunt mai liberali ]i de dreapta, vrstnicii sunt conservatori, dar de stnga). Este probabil ca genera\iile adulte s` rezerve ct mai multe resurse pentru sine ]i mai pu\ine pentru genera\iile viitoare, pentru imigran\i ]i minorit`\i. Imigran\ii vor putea s` nfiin\eze propriile partide, trecnd peste diviziunile de origine na\ional` sau natur` confesional`. 5. Viitorul apropiat se ndreapt` c`tre un sistem politic 2+2, n care dou` partide de mas` vor concura la nivel european, a]a cum o fac deja la nivel na\ional. Partidele antieuropene vor cre]te treptat, pe m`sur` ce birocra\ia european` ]i va atinge limitele, ns` chestiunea este dac` vor adopta tactica submin`rii din interior, prin accesul n PE, sau vor recurge la tactici antisistem. 6. Dac` antieuropenii decid s` urmeze regulile UE, este posibil ca sistemul politic s` evolueze c`tre dou` partide mari, unul pro ]i altul contra Europei unite, unde interesele statelor membre s` fie ap`rate de un partid, iar interesul unional de cel`lalt. Evident, de aici decurg forme politice conferedale, federale sau interna\ionale.18
18. Philippe C. Schmitter, Just What an Eventual Euro-Party System Look Like, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2004.

P.C. Schmitter remarc`, de asemenea, c` regularizarea alegerilor europene are tendin\a s` produc` rezultate care s` difere din ce n ce mai mult de rezultatele na\ionale ]i locale. Sistemul politic european va fi, n mod clar, diferit: mult mai fragmentat ]i mai pu\in disciplinat, mai degrab` centripetal pentru majoritatea aleg`torilor, dar centrifugal pentru minorit`\i, unele din ele mergnd c`tre extremism, dac` nu ]i vor g`si protec\ie ]i ad`post sub umbrela unional`, teoretic deschis` pentru afirmarea noilor interese ]i a]tept`ri, sprijinit` ns` pe monopolul partidelor existente.19 O radicalizare a mi]c`rilor extremiste, etnice ]i religioase, reprezentate de minorit`\ile generos numite n anii 1990 imperiale, ast`zi considerate g`l`gioase, cumulat` cu o capacitate sc`zut` a statelor de a face fa\` unor astfel de mi]c`ri violente din interior (a se vedea reac\ia periferiilor urbane din Fran\a), poate duce, n extremis, la o palestinizare a Europei. Atitudinea diferit` a grupurilor politice europene, chiar n interiorul aceleia]i familii politice, n chestiunea Kosovo este un indicator al unui astfel de proces. Revenind la chestiunea electoral`, Schmitter consider` c`, n lipsa unei reforme institu\ionale majore, alegerile europene risc` s` atrag` un e]antion nereprezentativ din electorat: o majoritate t`cut` va prefera s` nu mearg` la vot; cei care merg la votul european au motiva\ii mai degrab` particulare ]i se vor recruta de obicei din extreme (exprim` dezacordul fa\` de guvernele na\ionale, deturnnd sensul alegerilor europene, f`r` s` aib` sentimentul r`spunderii pentru ac\iunile lor). Votul francezilor din 2005 pentru Tratatul Constitu\ional are o astfel de semnifica\ie: modera\ii nu prea au trecut pe la urne, votul celor ce au intrat n cabinele de vot nu a fost att mpotriva constitu\iei europene, ct mpotriva establishment-ului politic francez. Este adev`rat, rezultatul era previzibil, iar elita politic` a preferat s` pun` o decizie, pe care nu a dorit s` ]i-o asume, pe seama electoratului. Totu]i, lipsa actual` de relevan\` a alegerilor europene, mai spune P.C. Schmitter, poate avea ca efect indirect ]i neinten\ionat punerea n discu\ie a legitimit`\ii politicienilor na\io19. Ibidem.

42

nali la fiecare cinci ani: dac` avem politicieni europeni, pentru ce ne mai trebuie politicienii na\ionali? n acest caz, politicienii na\ionali ar putea fi convin]i s` ia mult mai n serios procesul politic european. n concluzie, proliferarea formelor politice ]i tendin\a centripetal` a partidelor politice ne arat` c` Europa traverseaz` o perioad` de redefinire ]i rea]ezare a institu\iilor politice na\ionale ]i unionale. Partidele sunt cutia de rezonan\` a unor transform`ri sociale ]i economice de profunzime, ini\iate n urm` cu patru decenii, care au atins ast`zi masa critic`. Din punct de vedere politic, dec`derea ideologiilor radicale (nazismul ]i comunismul) n secolul trecut, succesul proiectului integr`rii la nceputul secolului al XXI-lea, competi\ia economic`, globalizarea, criza energiei, amenin\`rile de securitate, rela\ia cu Statele Unite ]i Rusia, secularismul ]i postna\ionalismul proiectului Europei unite, prelungirea crizei cre]tinismului occidental, resurec\ia cre]tinismului r`s`ritean ortodox, migra\ia, mb`trnirea popula\iei, degradarea mediului nconjur`tor etc. reprezint` tendin\e ]i clivaje aparent contradictorii, provocatoare de reac\ii la fel de contradictorii, ns` toate particip`, n grade ]i intensit`\i diferite, la structurarea spa\iului politic european ]i la definirea agendei politice curente a b`trnului continent. Din acest creuzet aflat n fierbere, n care ]tim ce se afl`, dar nu ]tim ce r`mne cnd se va r`ci, se va pl`m`di structura politic` ]i institu\ional` a noii Europe. Unii vorbesc de o incertitudine structural` a Europei, de o anumit` oboseal` istoric`, vizibil` la nivel politic, care este legat` n egal` m`sur` de interpretarea diferit` a trecutului ]i de incertitudinile unui viitor comun.20 Al\ii, dimpotriv`, exprim` un optimism reconfortant, plasnd Europa n avangarda transform`rilor globale.21
20. Curentul eurosceptic modern este ini\iat de Oswald Spengler n anii 1920 sub numele de Dec`derea Occidentului. Ast`zi, euroscepticii se recruteaz`, de obicei, din rndul mi]c`rilor conservatoare. 21. Vezi, de exemplu, Robert Cooper, Destr`marea na\iunilor, Editura Univers Enciclopedic, Bucure]ti, 2007. Cooper argumenteaz` c` Europa este cea mai apropiat` de modelul societ`\ii postmoderne, considerat de el modelul viitorului.