Sunteți pe pagina 1din 22

Doctrina politic` liberal`: origini, evolu\ie ]i semnifica\ie

Ionel Nicu Sava


Liberalismul este forma suprem` a generozit`\ii; [] este cea mai nobi` chemare ce s-a auzit vreodat` pe aceast` planet`. Jos Ortega y Gasset

1. Ce este liberalismul? Liberalismul ca sistem de gndire 2. Originile ]i evolu\ia liberalismului 3. Filosofia liberal`. Liberalismul negativ, pozitiv ]i republican 4. Liberalismul politic: democra\ia liberal` 5. Liberalismul social. Welfare ]i workfare 6. Liberalismul integral. Parlamentarism, democra\ie ]i pia\`, elemente de doctrin` politic` liberal` 7. Neoliberalismul ]i postliberalismul
N`scut n mediul politic ]i intelectual al celor trei revolu\ii din cursul secolelor XVII-XVIII (revolu\ia industrial` englez`, revolu\ia ideologic` francez` ]i revolu\ia politic` american`), liberalismul s-a impus ca sistem de gndire specific lumii moderne. Dac` ar trebui s` asociem cultura modern` ]i modernitatea cu ceva anume, atunci acest ceva ar trebui s` fie liberalismul. Cuvntul de ordine al noului sistem de gndire a fost eliberarea sau desc`tu]area: a individului de vechile leg`turi sociale ]i a min\ii de tradi\iile nvechite. Practic, nimic din ceea ce a reprezentat vechiul regim n Europa nu a r`mas neatins: credin\e, tradi\ii ]i institu\ii, toate au fost somate s` se prezinte n fa\a examenului sistemului de gndire liberal, declarat natural, ra\ional ]i universal.

186

187

De pe la mijlocul secolului al XVIII-lea ]i n cursul secolului al XIX-lea, prin intermediul filosofilor englezi (printre al\ii, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, Herbert Spencer, John Stuart Mill) ]i francezi (Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Rousseau, Turgot, Tocqueville) no\iunile de individ, ra\iune, progres, libertate, contract, clas`, societate s-au instalat n vocabularul politic ]i intelectual pentru o lung` perioad` de timp ]i sunt expresia etosului liberal. Spre deosebire de etosul conservator, preocupat de p`strarea tradi\iei, etosul liberal este dedicat ideilor de schimbare, progres, eficien\`, modernizare, reform` ]i revolu\ie. Ideile complementare comunitate, tradi\ie, status, ierarhie, istorie, evolu\ie erau opuse ]i obiect de referin\` critic` pentru gndirea liberal`, care a operat, cel pu\in de la Revolu\ia Francez` ncoace, cu ideea de revolu\ie n formele sale radicale ]i cu ideea de reform` n formele moderate. Dup` Secolul Luminilor, veacul al XIX-lea a devenit, n ansamblul s`u, ntre Congresul de la Viena din 1815 ]i Primul R`zboi Mondial din 1914-1918, un secolul al revolu\iilor. Dup` 1920, n contextul regimurilor totalitare, n Europa, liberalismul a fost expediat, mai mult sau mai pu\in for\at, n plan secund. O parte dintre partidele liberale au disp`rut, iar mul\i intelectuali au emigrat peste Atlantic. Reinterpretat sau mai degrab` reinventat pe la sfr]itul anilor 1970, liberalismul s-a impus din nou ca doctrin` dominant` n special dup` c`derea comunismului, de aceast` dat` sub eticheta de neoliberalism. n acest capitol, liberalismul este analizat ca sistem de gndire specific epocii moderne ]i este descris prin prisma evolu\iei sale doctrinare ]i institu\ionale pe parcursul ultimelor secole. Liberalismul este abordat ntr-un cadru sociologic din nevoia de a furniza o imagine ct mai complet` a acestui sistem de gndire, care se dovede]te a fi mai puternic dect expresia sa politic`. n final, accentul este pus totu]i pe aspectele politice ale acestei doctrine. Intereseaz` r`d`cinile liberalismului, liniile teoretice, ]colile ]i autorii care l-au ilustrat, modul de constituire a ideologiei politice liberale ]i principalele elemente doctrinare care l deosebesc de celelalte ideologii politice. Se adaug` un

capitol distinct dedicat partidelor ]i grupurilor politice liberale formate la nivel european. Se consider` c` partidele politice liberale nu au de\inut dect temporar ]i cel mai adesea cu caracter de excep\ie suprema\ia politic` n \`rile europene.1 Paradoxul const` n lipsa de vizibilitate a acestor partide pe fundalul domina\iei sistemului de gndire liberal. Se poate vorbi de o banalizare a liberalismului? De cteva secole, gndirea liberal` este dominant` n spa\iul public european, dar este, cel pu\in [n prezent, relativ minor` n spa\iul politic. Pe aceast` tem`, Ludwig von Mises (1927) remarca: Liberalismul a f`cut o serioas` gre]eal` tactic` prin neconstituirea sa n partid politic ]i prin nepromovarea scopurilor sale pe calea compromisului ]i a alian\ei n func\ie de utilitatea politic`.2 Liberalismul s-a n`scut ca o doctrin` mpotriva (opus` societ`\ii feudale ]i a clericalismului, mpotriva lipsei de libertate, mpotriva ngr`dirilor economice), n timp ce, n spa\iul politic adep\ii se c]tig` cu doctrine ce militeaz` pentru. Dup` N. Roussellier (2002), liberalii ]tiu mai bine ce nu vor dect ce ]i doresc.3 Este una dintre explica\iile acestui paradox, pe care o detaliez n materialul de fa\`. Din punctul de vedere al acestui capitol, dac` succesele politice ale liberalismului sunt disputabile, n schimb influen\a sa social` este [n afara oric`rei [ndoieli. Ludwig von Mises are dreptate pe fond, cu condi\ia s` accept`m c` liberalismul este mai mult dect politic`: este o atitudine, o stare de spirit ce orienteaz` ac\iunea social`. A]adar, nainte de a fi politic` sau orice
1. Explica\ia domina\iei gndirii liberale n Europa ]i paradoxul sl`biciunii partidelor politice liberale puternice este oferit`, printre al\ii, de Giovanni Sartori n A Theory of Democracy Revisited (1987). Pentru prezentul studiu am folosit edi\ia n limba romn` (Editura Polirom, 1999). 2. Ludwig von Mises, Liberalism in the Classical Tradition, Cobden Press, San Francisco, edi\ia a III-a, 1985, p. X. 3. Nicolas Roussellier, Ce este liberalismul politic?, n Pascal Delwit (ed.), Liberalisme ]i partide liberale n Europa, Editura Humanitas, Bucure]ti, 2003, p. 32.

188

189

altceva, liberalismul este un sistem de gndire, o cultur` a modernit`\ii f`r` de care nu poate fi imaginat` societatea de ast`zi.

1. Ce este liberalismul? Liberalismul ca sistem de gndire


Importan\a liberalismului dep`]e]te succesele sale politice mai mult sau mai pu\in certe, pe care le deplnge Von Misses. Societ`\ile au r`mas liberale, chiar dac` n fruntea lor s-au aflat partide neliberale. Cauzele acestei situa\ii sunt multiple. Printre al\ii, Giovanni Sartori (1987) consider` c` liberalismul este mai degrab` o doctrin` de facto ]i mai pu\in de jure4, ceea ce nseamn` c` liberalismul pur ]i simplu exist` f`r` a mai fi nevoie de notificarea acestui fapt. Mul\i dintre noi mp`rt`]im opinii liberale f`r` s` d`m un nume preferin\elor noastre. Liberalismul a fost puternic chiar ]i n lipsa, sau tocmai prin lipsa, partidelor politice, nclinate s`-i foloseasc` numele ]i s`-i monopolizeze mesajul. Sartori men\ioneaz` c` n timp ce un liberalism neidentificat a constituit, ntre secolul al XVII-lea ]i secolul al XX-lea, mi]carea fundamental` a civiliza\iei occidentale, liberalismul ca denumire pleno jure menit` s` reprezinte o sintez` a acestei experien\e a dobndit un statut ]i o recunoa]tere numai n urm` cu cteva decenii.5 Mai mult, Harold Laski (1936), pe care l citeaz` Sartori, considera c` liberalismul a fost un martor deasupra oric`ror suspiciuni n calitatea sa de doctrin` esen\ial` a Occidentului timp de patru secole.6 Ca doctrin` esen\ial` ]i deci ca sistem de gndire, ca viziune asupra lumii ]i a societ`\ii, liberalismul a fost asimilat n grade diverse de majoritatea mi]c`rilor politice moderne.
4. Giovanni Sartori, Teoria democra\iei reinterpretat`, Editura Polirom, 1999, p. 330. 5. Ibidem. 6. Harold Laski, The Rise of European Liberalism, Allen and Unwin, Londra 1936, apud G. Sartori, op. cit. p. 329.

Socialismul a fost catalogat ca fiind liberalism minus proprietate privat`, social-democra\ia ca liberalism plus egalitarism. Chiar ]i conservatorismul modern este considerat ca fiind liberalism plus religie. Revigorarea sa n cursul secolului al XIX-lea a fost datorat` importului de idei liberale.7 }tiin\ele, literatura ]i arta, politica ]i economia, filosofia ]i religia sunt la rndul lor influen\ate de sistemul de gndire liberal. Pozitivismul, pe suportul c`ruia s-au ntemeiat ]tiin\ele moderne, este ]i el un produs al gndirii iluministe ]i liberale, avnd n vedere c` a fost catalogat ca fiind catolicism minus religie. De aceea, expresia liberalism este n\eleas` aici ca un curent de gndire ce a inspirat ideologiile politice, filosofia, ]tiin\a, stilul de via\` ]i valorile societ`\ii moderne.8 n sens teoretic, liberalismul este abordat ast`zi ca tradi\ie politic` (constitu\ionalism), doctrin` economic` (liber schimb), filosofie politic` (libertate) ]i teorie filosofic` general` (individualism). Din punct de vedere conceptual, exist` certe deosebiri ntre liberalismul politic francez, liberalismul economic englez ]i liberalismul social german, ns` ceea ce apropie aceste trei specii ale liberalismului este, nainte de toate, credin\a nestr`mutat` n ideea libert`\ii, n\eleas` ca libertate individual`. Robert A. Nisbet (1966) consider` c`, n Europa, marca liberalismului este devo\iunea pentru individ, n special pentru drepturile sale politice, civile ]i, mai apoi ]i din ce n ce n ce mai mult, pentru drepturile sale sociale.9
7. Aparent, aici avem o contradic\ie n termeni: conservatorism modern ar nsemna modernism f`r` liberalism, ceea ce este imposibil. Modernitatea este prin excelen\` liberal` iar conservatorismul modern este un conservatorism ce a ncorporat o doz` mai mare sau mai mic` de modernism, adic` de liberalism. Pentru detalii suplimentare, vezi capitolul dedicat doctrinei conservatoare. 8. n vocabularul politic european al secolului al XIX-lea, liberalismul politic a fost asociat cu stnga spectrului politic. n Romnia sfr]itului de secol al XIX-lea, liberalii erau de obicei numiti ro]ii. Articolele lui Mihai Eminescu din ziarul Timpul sunt o m`rturie n acest sens. 9. Robert Nisbet, The Sociological Tradition, Basic Books Inc., New York, 1966, p. 10.

190

191

Pentru liberalii de la Manchester, libertatea a nsemnat eliberarea productivit`\ii economice de obstacolele juridice ]i vamale. Doctrina laissez-faire promovat` de reprezentan\ii acestei ]coli a fost o form` de libertate nengr`dit` n economie. n Fran\a, liberalismul are o expresie secular` (eliberarea de dogmele religiei) ]i politic` (egalitatea politic` a cet`\enilor), n Statele Unite liberalismul madisonian prezint` o cert` admira\ie pentru libertatea persoanei ]i o oarecare antipatie pentru capitalism (motiv pentru care doctrina liberal` este, politic, mbr`\i]at` de democra\i ]i, economic, de republicani), n timp ce n Australia liberalismul este favorabil capitalismului ]i mai pu\in libert`\ilor individuale.10 De aceea, se poate afirma c` liberalismul clasic, cu accentul s`u pe individ, pe drepturile sale politice, economice ]i sociale, este, prin excelen\`, european.11 Liberalismul filosofilor ilumini]ti francezi era secular, chiar antireligios, n timp ce liberalismul economi]tilor englezi era antietatist, se opunea interven\iei statului n economie, n general, n chestiunile comerciale, n particular. Din punct de vedere politic, primii liberali sus\ineau ideea unui principe luminat, a unui despot-n\elept. De la Machiavelli n Italia, la Carnot, n Fran\a, mai pu\in n Anglia, intelectualii imaginau politica ca fiind atributul unui principe luminat. Dac` principele nu era nzestrat cu aceast` calitate, atunci un corp de filosofi, cum l-a imaginat n epoc` chiar August Comte, putea furniza n\elepciunea necesar`. Revolu\ia francez` a schimbat aceast` percep\ie. Voin\a principelui a fost nlocuit` de voin\a popular`, ca modalitate de luare a deciziilor politice. Iar pentru acest lucru a fost nevoie de schimbarea institu\ional` oferit` de democra\ia liberal`. Formarea ]i informarea opiniei publice a devenit principala cale de influen\are a deciziilor. John Stuart Mill a pus n
10. Vezi Stanford Encyclopedia of Philoshopy, p. 1, disponibil` la http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/ 11. Liberalismul clasic este asociat, n literatura de profil, cu liberalismul laissez-faire. n acest capitol utilizez ideea de liberalism clasic sau tradi\ional pentru a identifica tr`s`turile sale europene n opozi\ie cu liberalismul american.

discu\ie acest mecanism institu\ional democratic prin intermediul teoriei tiraniei majorit`\ii. n n\elegerea lui A. H. Sturgis (1994), liberalismul este un sistem de gndire care presupune: un accent de natur` etic` asupra individului, ca de\in`tor al drepturilor, anterior existen\ei oric`rui stat, oric`rei comunit`\i sau societ`\i; sus\inerea dreptului de proprietate ]i a consecin\ei sale economice, pia\a liber`; dorin\a pentru o guvernare constitu\ional` limitat` spre a proteja drepturile individuale n fa\a altora ]i fa\` de tendin\a de expansiune a propriului guvern; aplicarea universal` (global` ]i anistoric`) a acestor principii ]i convingeri.12 Acesta este miezul tare al liberalismului, fa\` de care sau constituit de-a lungul timpului diferitele variante ]i specii istorice ale liberalismului. De re\inut capacitatea deosebit` de adaptare a sistemului de gndire liberal la contexte sociale ]i istorice diferite, f`r` a renun\a la elementele esen\iale ale doctrinei sale. Acest lucru este dovedit de neoliberalismul din zilele noastre, care este mai aproape din punct de vedere doctrinar de originile sale din secolele XVIII-XIX dect oricare alt` variant` dinaintea sa.

2. Originile istorice ]i evolu\ia liberalismului


Cuvntul liber are o etimologie roman`. n Roma republican`, un liber era o persoan` care nu se afla sub controlul altei persoane, spre deosebire de un servus, care era sub domina\ia alteia. n tradi\ia republican` roman` dezvoltat` de Cicero ]i, mai trziu, de Machiavelli, libertate nsemna a nu fi subiectul voin\ei ]i puterii arbitrare a altuia. Un individ nu este liber dac`
12. Amy H. Sturgis, The Rise, Decline and Reemergence of Classical Liberalism, The LockeSmith Institute, 1994, p. 2.

192

193

este subiectul voin\ei sau al judec`\ii poten\ial capricioase a altuia.13 Antonimul libert`\ii este subjugarea. n Evul Mediu european, cre]tinismul s-a dovedit a fi mai pu\in colectivist n compara\ie cu celelalte religii, ideea de autocultivare a persoanei fiind una dintre nv`\`turile catolice obi]nuite. n secolele XIII-XIV, scolasticii au introdus n nv`\`tura cre]tin` filosofia greac`, economia ]i politica. n cursul secolelor XVI-XVII, n Spania, }coala de la Salamanca (15261614) a sintetizat cuno]tin\ele grece]ti, islamice ]i patristice pentru a teoretiza modul de formare a pre\urilor pe pia\`. Teologii iezui\i au ar`tat c` nu se putea determina o cale obiectiv` de stabilire a pre\urilor pe pia\`, acesta fiind rezultatul jocului dintre cerere ]i ofert`, joc n urma c`ruia rezult` pre\ul corect.14 Reforma religioas` din secolul al XVI-lea a divizat nv`\`tura cre]tin` occidental`. Protestantismul a accentuat individualismul pn` la a statua c` individul nu mai are nevoie de intermediar (preotul) pentru a I se adresa lui Dumnezeu. Mai mult, protestantismul a localizat cre]tinismul sub forma individualiz`rii bisericilor na\ionale. De aici s-a inspirat mai trziu, n secolul al XIX-lea, ideea liberalismului na\ional. Prin catolicism, n cre]tinismul occidental s-a perpetuat ceea ce s-a numit teoria legii naturale. La nceputul secolului al XVII-lea, filosoful olandez Hugo Grotius a afirmat superioritatea legii naturale n fa\a scepticismului Rena]terii. Viziunea sa a generat ceea ce ast`zi numim minimalism.15 Institu\iile politice europene au apucat ns` pe un alt drum. Dac` la nceputul secolului al XVIII-lea germenii intelectuali ai liberalismului erau deja s`di\i, din punct de vedere politic Europa de Vest trecea printr-o perioad` de absolutism, de
13. Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford, Clarendom Press, 1997, p. 5. 14. Friedrich von Hayek, economist liberal austriac, consider` c` etica iezui\ilor ]i nu cea calvinist`, a]a cum sus\ine Max Weber, este cea care a generat spriritul capitalismului. 15. Teorie politic` liberal` ce presupune implicarea minim` a statului n economie ]i n societate.

centralizare politic` ]i administrativ`, care a generat reac\ii severe n mediile burgheze ]i intelectuale. Monarhiile absolutiste europene au devenit \inta predilect` a liberalismului ]i terenul de lupt` pe care s-au format mi]c`rile liberale. n Anglia r`zboiului civil (secolul al XVII-lea), grupul numit Levellers milita pentru o Constitu\ie scris`, n care s` fie definite drepturile ]i obliga\iile pe baze individuale. n acest fel, dup` redefinirea rolului bisericii n cadrul statului, generat` de protestantism, se facea pasul urm`tor c`tre constitu\ionalismul modern, prin care se limita rolul statului (]i implicit al monarhului) n afacerile civile. Pentru a sus\ine acest proiect, s-a n`scut o ntreag` filosofie a societ`\ii civile, mbr`\i]at` de reprezentan\ii burgheziei n formare, care a separat, cel pu\in teoretic, societatea civil` de societatea politic` (statul). John Locke a codificat aceste dolean\e sub forma teoriei contractului social.16 n Fran\a, iluminismul filosofilor a declan]at atacul mpotriva vechiului regim. Lanciene Rgime era sinonim cu napoierea, reac\ionarismul, oprimarea, privarea de libertate. n 1717, Montesquieu a criticat deschis Biserica Catolic` ]i a cerut libertatea con]tiin\ei ]i separarea puterilor n stat. Voltarie a f`cut apel la utilizarea ra\iunii, la toleran\` ]i la iluminarea maselor. n acest mediu intelectual, s-a n`scut ideea ra\ionalist` a drepturilor naturale ale indivizilor ]i a egalit`\ii lor sociale, idee care a introdus n istorie un alt actor al modernit`\ii, masele populare. Pentru mase, Condorcet a elaborat primul proiect al drepturilor omului, proclamat n scurt` vreme de Revolu\ia Francez` ca declara\ie universal`, cunoscut` sub numele de Declara\ia drepturilor omului ]i ale cet`\eanului (1789).17 n Anglia, Adam Smith a publicat Avu\ia na\iunilor (1776), prin care se afirma seria liberalismului economic
16. Pentru detalii privind modul de separare a societ`\ii civile de stat, vezi n capitolul dedicat doctrinei populare teoria statului la Fr. Oppenheimer. 17. Gheorghi\` Gean`, cunoscut antropolog romn, surprinde fractura care se produce cu aceasta ocazie, ]i anume separarea, ]i n Fran\a, a societ`\ii civile, format` din indivizi (omul = societatea) de societatea politic` (compus` din cet`\eni = republica). Vezi G. Gean`, Antropologia cultural`. Un profil epistemologic, Bucure]ti, Editura Criterion, 2005.

194

195

(comer\ liber, retragerea guvernului din economie, optimism asupra capacit`\ii de autoreglare al pie\ei). Au urmat David Ricardo (1817), Cobden ]i Bright, care au dat str`lucire liberalismului clasic n economie, (denumit ]i }coala de la Manchester sau liberalismul laissez-faire, cu accent pe pia\` liber` ]i comer\ liber). n America, Thomas Jefferson a scris Declara\ia de independen\` (1776), prin care a statuat dreptul la libertate al popoarelor, adic` la autodeterminare. n Germania, Wilhelm von Humboldt a descris calea autorealiz`rii persoanei (1791) n lucrarea Limitele ac\iunii statului (publicat` abia n 1851). De men\ionat c`, n timp ce Jefferson proclama necesitatea eliber`rii persoanei colective (na\iunea modern`) de sub orice oprimare, Humboldt a militat pentru eliberarea ]i afirmarea personalit`\ii individuale. Personalismul colectiv american se distinge astfel de personalismul individualist european. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, englezul John Stuart Mill a publicat celebrul eseu On Liberty (1859), n care expunea pe larg experien\a liberal` european`. Prin Mill, liberalismul a devenit o doctrin` nchegat`, matur` ]i apreciat` n Europa de Vest. Mill a fost avocatul eticii utilitariste, prin care se promova o ac\iune individual` la scara ntregii societ`\i astfel nct gradul de fericire sau de satisfac\ie a membrilor s`i s` creasc` propor\ional. Mill este ns` cunoscut pentru teoria sa asupra tiraniei majorit`\ii: dac` n trecut exista pericolul ca monarhul s` de\in` puterea discre\ionar`, iar lupta trebuia dus` pentru c]tigarea libert`\ii, n prezent, dup` ce puterea a fost preluat` de cet`\eni prin intermediul formelor democratice de guvernare, exist` pericolul ca majoritatea s` refuze libertatea indivizilor explicit prin intermediul legilor (pe care Mill le numea acte de autoritate public`) sau implicit prin intermediul moralei publice sau presiunii sociale, pe care a numit-o opinia colectiv`. n timpul lui J. S. Mill, statul liberal era imaginat ]i redus mai degrab` la statutul unui paznic de noapte (night watchdog), cu rol corec\ional n societate ]i economie. Era perioada n care liberalismul de\inea suprema\ia politic` n Marea Britanie sub mandatele primului-ministru W. E. Gladstone (patru man-

date, ntre 1867 ]i 1894; perioada este cunoscut` sub eticheta de liberalism victorian). Dup` Mill, c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea ]i nceputul secolului al XX-lea, liberalismul englez a parcurs, la rndul s`u, reforma neoliberal`. Curentul presupunea interven\ia statului n economie ]i a fost ini\iat n Anglia de J. A. Hobson ]i L. P. Hobhouse. Din anii 1930, cu monetarismul lui J. M. Keynes, la rndul s`u liberal, a fost fundat` doctrina economic` dominant` n \`rile cu economie de pia\` liber`: Keynes a definit domeniul ]i metodele prin care statul putea interveni astfel nct s` prezerve totu]i mecanismul pie\ei. Metoda lui este cunoscut` n economie drept monetarism, asociat cu controlul ratei dobnzilor ]i a masei monetare. La sfr]itul Primul R`zboi Mondial, tradi\ia liberal` american` a fost dezvoltat` de }coala de la Chicago, unde s-au afirmat George Stigler ]i Milton Friedman. Cu Friedman a fost inaugurat ciclul neoliberalismului american, definit mai degrab` ca doctrin` economic` ]i asociat ndeosebi clasei manageriale. De prin anii 1960, la Universitatea Politehnic` din Virginia s-a afirmat Public Choice School, unde James Buchanan a considerat c` politicienii ]i func\ionarii erau motiva\i de acela]i interes propriu, ca oricare persoan` privat`. De aici ideea de a n\elege politica ca oricare alt schimb (politics as exchange). n anii 1990, John Gray a reinterpretat liberalismul sub forma teoriei societ`\ii juste (fair society). n a doua parte a secolului al XIX-lea, liberalismul a p`truns n Europa Central` ]i de Est. Revolu\iile de la 1848 au generat un prim curent intelectual liberal n R`s`rit, pe care s-a construit funda\ia liberal` c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea ]i nceputul secolului al XX-lea. Acest prim curent este na\ionalliberalismul, vizibil ndeosebi n Germania. La 1871, prin lucrarea Principii ale economiei a lui Carl Menger, s-a constituie }coala austriac`, ilustrat`, printre al\ii, de Ludwig von Mises ]i Frederick A. Hayek, activi n Europa n perioada interbelic` nainte de 1940 ]i n America dup`. La 1916, cu liberalismul regionalist austriac (deci nu na\ional) al lui Fr. Naumann, s-a constituit primul proiect liberal integra\ionist al Europei unite din zilele noastre.

196

197

n Romnia, seria gnditorilor liberali a fost deschis`, n contextul revolu\iei de la 1848, de Ion Ghica, cu ideea liberalismului social: transformarea economic` a unei \`ri era posibil` numai ca urmare a unei politici liberale, ns` la fel de important` era ]i transformarea sa social`. Ciclul liberalismului clasic a fost foarte scurt la noi, fiind nlocuit de neoliberalism. Pe aceast` linie a mers A. D. Xenopol, prin ideea liberalismului de stat (1908). Xenopol scria, n zadar deci se strig` dup` libertate ntr-o \ar` curat agricol`, c`ci ea nu este cu putin\` dect acolo unde sunt oameni liberi, iar oameni liberi nu se afl` dect ntr-o \ar` n care industria joac` un rol nsemnat.18 Liberalismul de stat (numit ]i na\ional-liberalism) a fost, de altfel, instaurat n Romnia de Partidul Na\ional Liberal ]i de familia politic` a Br`tienilor, considera\i f`uritori ai Romniei moderne. }tefan Zeletin, important sociolog interbelic ]i cel mai cunoscut teoretician liberal romn, a demonstrat acest lucru n lucr`rile Burghezia romn` (1925) ]i Neoliberalismul (1927). Capitalismul romnesc este expresia form`rii ]i afirm`rii unei burghezii na\ionale pe calea unei doctrine liberale pe care au numit-o Prin noi n]ine. Dup` cum arat` Zeletin, Romnia modern` este, la rndul ei, opera liberalismului occidental, n spe\` a ideilor politice moderne, aduse din Fran\a de liberalii romni, ]i a capitalului englez ]i francez, mnat la Marea Neagr` de interesele comerciale. n sfr]it, avansul ]i domina\ia cvasitotal` a liberalismului la noi n a doua parte a secolului al XIX-lea a determinat reac\ia conservatoare. Vechiul partid conservator a ]i disp`rut dup` Primul R`zboi Mondial19, ns` ntre timp se n`scuse conservatorismul cultural modern, al c`rui exponent a fost intelectualitatea universitar` romneasc`, care a g`sit n scrierile politice ale lui Mihai Eminescu o surs` de inspira\ie. Din aceast` perspectiv`, teoria formelor f`r` fond a lui Titu Maiorescu este
18. A. D. Xenopol, Opere economice, Bucure]ti, Editura Academiei, 1967, p. 83, apud I. B`descu, Idei politice romnesti, Ed. Mica Valahie, Bucure]ti, 2004, p. 109. 19. Vezi Lauren\iu Vlad, Conservatorismul romnesc. Concepte, idei, programe, Editura Nemira, Bucure]ti, 2006.

reac\ia conservatoare la formele politice occidentale importate de liberali.20 Domina\ia intelectualit`\ii conservatoare este pus` n discu\ie de }tefan Zeletin n anii 1920. n chestiuni doctrinare, economistul Mihail Manoilescu a publicat ultimele studii liberale nainte de cel de-al Doilea R`zboi Mondial. ntmpl`tor sau nu, Manoilescu este republicat cu c\iva ani nainte de 1989. Interzis ca mi]care politic` dup` 1947, ren`scut n 1989, liberalismul romnesc ]i a]teapt` nc` doctrinarii. n ultimii ani, republicarea lui Zeletin21 ]i seria de traduceri ndeosebi din liberalismul civic francez22 nu acoper` golul doctrinar liberal. Din deficitul doctrinar s-au n`scut probabil acele confuzii reflectate de evolu\ia inconsistent` a mi]c`rii liberale din Romnia. Dac` exist` o criz` a liberalismului la noi, aceasta este o criz` de identitate. Pe scurt, originea istoric` a liberalismului se plaseaz` n secolul al XVIII-lea n Anglia, r`d`cinile sale teoretice sunt legate de filosofia iluminist` a libert`\ii ]i de economia politic` a liberului schimb, con\inutul s`u intelectual este pozitivist, progresist ]i reformator, iar mesajul politic este democratic. Societatea modern` este expresia evolu\iei ideilor liberale ]i a ac\iunii sociale, economice ]i politice inspirate de aceste idei. Evolu\ia politic` a liberalismului a dat na]tere la ceea ce ast`zi numim democra\ia liberal`, form` de organizare politic` prin care libertatea promovat` de liberalism este asociat` cu egalitatea furnizat` de democra\ie. De la apari\ia sa, n com20. Pe larg despre aceast` chestiune, vezi Ionel Nicu Sava, Introducere la }tefan Zeletin, Neoliberalismul, edi\ia a III-a, Bucure]ti, Editura Ziua, 2005. 21. Este vorba despre lucrarea principal` a lui Zeletin, Burghezia romn`, publicat` la Humanitas nc` din 1991 ]i despre textele sale doctrinare cuprinse n Neoliberalismul, Editura Ziua, 2004. 22. M` refer aici la seria de traduceri liberale, publicat`, ntre altele, de editurile Nemira ]i Humanitas, serie coordonat` de Cristian Preda, dar care este o palid` reprezentare a liberalismului. A] numi acest liberalism de factur` civic` liberalism idilic sau ideologic. Liberalismul idilic s-a limitat la legitimarea unui grup de intelectuali ]i politicieni, dar nu a reu]it s` sus\in` o adev`rat` mi]care liberal` dup` 1990.

198

199

para\ie cu oricare alt` doctrin`, liberalismul, fie c` a fost numit a]a sau nu, a dominat via\a social` modern`. Dup` cum arat` ]i Giovanni Sartori, un liberalism f`r` nume a reprezentat, ntre secolul al XVII-lea ]i secolul al XX-lea, mi]carea fundamental` a civiliza\iei occidentale.23

3. Filosofia liberal`. Liberalismul negativ, pozitiv ]i republican.


Libertatea este conceptul-cheie n filosofia liberal` ]i punctul de plecare a celorlalte elemente ale identit`\ii liberale. Pe continent, ideea de libertate a inspirat n epoca modern` trei curente ale gndirii liberale: curentul realist englez de expresie juridic`, curentul ra\ionalist francez umanist ]i curentul organic german al individualismului. Filosofia realist` englez`, filosofia ra\ionalist` francez` ]i filosofia organicist` german` au acordat, fiecare, un sens diferit, dar complementar, ideii de libertate. John Gray (1986) consider` c` libertatea, conceptul de origine al liberalismului, prime]te cte o defini\ie diferit`, concuren\ial` ]i n acela]i timp complementar` n interiorul celor trei tradi\ii. n tradi\ia britanic`, libertatea ar reprezenta autonomia, n tradi\ia francez`, autoguvernarea, n timp ce n tradi\ia german` ar reprezenta autorealizarea.24 Al`turi de aceste tradi\ii na\ionale ale liberalismului, pot fi enumerate trei orient`ri filosofice care ntemeiaz` diferit liberalismul prin accep\iunile diferite acordate ideii de libertate: negativ`, pozitiv` ]i republican`. Perspectivele diverse asupra libert`\ii provin din modul n care liberalii n\eleg s` protejeze drepturile individului n raport cu guvernarea. John Locke considera c` fiin\ele umane sunt n mod natural ntr-o stare de libertate perfect` pentru a-]i ordona
23. Sartori, op. cit. p. 330. 24. John Gray, Liberalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986, p. 13, apud Amy H. Sturgis, The Rise, Decline and Reemergence of Classical Liberalism, The LockeSmith Institute, 1994, p. 2.

ac\iunile a]a dup` cum consider` f`r` s` cear` voie sau s` depind` de voin\a oric`rui alt om.25 John Stuart Mill sus\inea c`: A aduce dovezi cade n sarcina celor care se pronun\` mpotriva libert`\ii; care solicit` o restric\ie sau interdic\ie Ipoteza a priori este n favoarea libert`\ii 26 De aici se deduce ceea ce liberalii numesc principiul liberal fundamental: libertatea este nn`scut`, este un dat natural ]i de aceea sarcina justific`rii revine celor ce o limiteaz`. Am voie s` fac tot ceea ce nu mi este interzis explicit. Orice limitare a libert`\ilor mele trebuie ntemeiat`. n consecin\`, autoritatea politic` ]i legea trebuie justificate, ntruct limiteaz` libertatea cet`\enilor. Apoi, pentru teoria politic` liberal` se pune problema justific`rii autorit`\ii politice, adic` a legitimit`\ii actului de guvernare. Enciclopedia de filosofie a Universit`\ii din Stanford, pe care am utilizat-o n construc\ia teoretic` din aceast` sec\iune, men\ioneaz` c` teoria contractului social, dezvoltat` succesiv de Thomas Hobbes (1651), John Locke (1689), Jean-Jacques Rousseau (1762) ]i Immanuel Kant (1797), a construit aceast` justificare. Autoritatea politic` este expresia contractului social, limitarea libert`\ilor de c`tre guvernare este doar par\ial` ]i temporar`, sarcina principal` a oric`rui guvern este protec\ia libert`\ii egale a tuturor cet`\enilor. Modul n care guvernarea duce la ndeplinire aceast` func\ie difer` n tradi\ia teoretic` liberal`. Pe la jum`tatea secolului al XIX-lea, T. H. Green a diferen\iat libertatea pozitiv` (libertatea ]i oportunitatea ntreprinderii ]i a ini\iativei) de libertatea negativ` (absen\a constrngerii). Isaiah Berlin a preferat o concep\ie negativ` a libert`\ii, semnificnd o libertate fa\` de (freedom from) mai degrab` dect libertatea de a (freedom to). Berlin scria: Se spune c` sunt n mod normal liber n m`sura n care nici un alt om sau grup de oameni nu intervin n activitatea mea. n acest sens, libertatea politic` este pur ]i simplu dome25. John Locke, The Second Treatise of Government, n Two Treaties of Government, Peter Laslett (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1960 (1689), apud Stanford Encyclopedia of Philoshopy. 26. John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, John Gray (ed.), New York, Oxford University Press, 1991 (1859), apud Stanford Encyclopedia of Philoshopy.

200

201

niul n care un om poate ac\iona f`r` a fi obstruc\ionat de al\ii. () Coerci\ia implic` interven\ia deliberat` a altor fiin\e umane n interiorul unui domeniu n care eu a] fi putut, n lipsa acestei interven\ii, ac\iona.27 Din aceast` perspectiv`, rolul statului n protec\ia libert`\ii nseamn` a se asigura c` nu se exercit` o coerci\ie asupra cet`\enilor ]i ntre cet`\eni, alta dect cea justificat` legal. Paul Magnette (2000) confirm` c` Dispre\ul dogmelor este att de adnc nr`d`cinat n cultura politic` liberal`, nct gnditorii s`i au ezitat s`-i ofere o doctrin` proprie.28 Concep\ia pozitiv` asupra libert`\ii, dezvoltat` de J. J. Rousseau, consider` c` un individ este liber n m`sura n care ac\ioneaz` conform voin\ei adev`rate, care ar fi, n viziunea filosofului francez, voin\a general`. O persoan` este liber` numai dac` se conduce singur` ]i este autonom`, nu este subiectul unei asupriri, ]i elaboreaz` n mod critic propriile idealuri ]i nu urmeaz` orbe]te tradi\iile ]i obiceiurile, nu ]i sacrific` interesele pe termen lung pentru pl`cerile de moment. Spre deosebire de liberalismul pozitiv ]i negativ, liberalismul republican, de tradi\ie neoroman`, nu este preocupat de autonomia ra\ional` a persoanei, iar simpla posibilitate de a interveni n mod arbitrar constituie o violare a libert`\ii republicane. Liberalismul republican este specific n mod particular Statelor Unite, de]i originea sa filosofic` este european`. Este vorba despre constitu\ionalism, care a pornit de la ideea restrngerii drepturilor suveranului (parlamentarism) ]i a ajuns la separa\ia puterilor n stat, principiu fundamental n organizarea politic` a institu\iilor moderne. Mai mult, liberalismul republican a sugerat c` monarhiile sunt, prin excelen\`, o invita\ie la autocra\ie ]i deci o amenin\are permanent` pentru libertate. Libertatea republicii americane a fost ob\inut`, n fond,
27. Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, n Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, p. 122, apud Liberalism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 1996, revizuit` 2003, p. 2. 28. Paul Magnette, Dilemele fondatoare ale liberalismului, n Pascal Dewit (ed.), Liberalisme ]i partide liberale n Europa, Editura Humanitas, 2003, p. 32.

fa\` de coroana britanic`, reprezentat` de monarh, ns` constitu\ionalismul american a mers mai departe, a remarcat Tocqueville, ]i a separat puterile n stat: nic`ieri n lume, justi\ia nu ap`r` cet`\eanul n fa\a guvernului dect n America. n Europa, Immanuel Kant a statuat c` republicile sunt forma politic` cea mai avansat` n raport cu nevoia de libertate a omului. Republicile sunt o garan\ie a democra\iei. Ideea c` aplicarea acestor principii generale la condi\iile specifice unor societ`\i locale duce ntotdeauna la fundarea unei republici liberale a dat na]tere universalismului liberal. Apoi, o lume organizat` n democra\ii liberale (republici) este o lume a p`cii (chiar o pace perpetu`, n formularea lui Kant), pentru c` democra\iile nu poart` r`zboi ntre ele. Oarecum ignorat` pn` pe la nceputul anilor 1990, ideea democra\iilor liberale iubitoare de pace a fost reluat` de Michael Doyle.29 Liberalismul republican a fost astfel extins la nivel interna\ional. n sfr]it, un autor liberal va imagina, la sfr]itul R`zboiului Rece, o lume n care principiile liberale nving definitiv, ceea ce va duce la un fel de sfr]it al istoriei.30 n America, liberalul Thomas Paine (1792) a sus\inut: Ceea ce numim republic` nu este o form` special` de guvernare. Este pe deplin caracteristic` pentru finalitatea instituirii oric`rui guvern res publica, afacerile publice sau binele public Este un termen cu origine s`n`toas` ]i n acest caz se opune n mod natural termenului monarhie, care nseamn` putere arbitrar` de\inut` de o numit` persoan` Orice guvern care nu ac\ioneaz` conform principiului republican sau, cu alte cuvinte, nu transform` res publica n unicul ]i principalul s`u obiect nu este un guvern pozitiv.31
29. Cel care a reluat, printre altii, tradi\ia gndirii kantiene, conform c`reia democra\iile liberale sunt republici comerciale pacifiste este Michael Doyle. Vezi ndeosebi M. Doyle, Ways of War and Peace, Londra, Northon Co., 1997. 30. Este vorba despre cunoscutul Francis Fukuyama ]i teoria sa privind sfr]itul istoriei. 31. T. Paine, Human Rights (1792), p. a II-a, cap. 3, p. 168-169, n Basic Writings, New York, Willey Book Co., 1942, citat din Sartori, op. cit. p. 348, n note.

202

203

La americani, liberalismul este o doctrin` implicit`, care nu are nevoie de o formulare explicit`. Din acest motiv, uniunea a fost perceput` mai nti ca republic` (n opozi\ie ]i deci ca eliberare de sub tutela monarhiei britanice) ]i mai trziu ca democra\ie. Robert Dahl a numit aceast` formul` democra\ie madisonian`, n care liberalismul este republican, iar libertatea este colectiv`, apar\ine poporului american. Nu poate exista libertatea individual` a cet`\eanului american n absen\a libert`\ii poporului american. Pe lng` diferen\ele privind conceptul de libertate, n interiorul doctrinei liberale exist` ]i diferen\e n ceea ce prive]te conceptul de proprietate. Pentru liberalii de factur` clasic`, libertatea ]i proprietatea sunt legate. Libertatea nu se poate ob\ine ]i nu se poate sus\ine dect n interiorul unui sistem economic bazat pe proprietate. Mai mult, pentru unii liberali, proprietatea este n ea ns`]i o form` a libert`\ii. nc` de la Adam Smith, libertatea ntreprinderii este ceea ce face ca oamenii s` fie diferi\i ntre ei sub raportul propriet`\ii. O economie bazat` pe libertatea ntreprinderii nu poate exista pn` cnd oamenii nu sunt liberi s` ncheie acele contracte pe care le consider` necesare, s`-]i vnd` munca, s`-]i economiseasc` veniturile, s` le investeasc` ]i s` conduc` acele afaceri n care ]i investesc banii ]i munca. Un al doilea argument referitor la proprietate afirm` c` numai ]i numai proprietatea privat` este mijlocul efectiv de protejare a libert`\ii. Dispersarea puterii, rezultat` din economia de pia\` prin intermediul propriet`\ii private, protejeaz` libertatea subiec\ilor mpotriva amestecului din partea statului. F. A. Hayek, reprezentant al }colii Austriece, considera: Nu poate exista libertate a presei dac` mijloacele de tip`rire se afl` sub controlul guvernului, nici libertate de asociere dac` cl`dirile necesare sunt astfel controlate, nici libertate de mi]care a persoanelor dac` mijloacele de transport sunt un monopol al guvernului.32
32. F. A. Hayek, New Studies in Pshilosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Londra, Routledge and Kegan Paul, 1978, p. 149, apud Stanford Encyclopedia of Philoshopy.

C`tre sfr]itul secolului al XIX-lea ]i ndeosebi n secolul al XX-lea, o dat` cu apari\ia conceptului de stat al bun`st`rii (welfare state), unii gnditori liberali au nceput s` pun` la ndoial` capacitatea pie\ei de a sus\ine un echilibru al prosperit`\ii. Dac` o economie bazat` pe proprietatea privat` tinde s` devin` instabil` sau, dup` cum a demonstrat economistul John Maynard Keynes (1973), poate s` r`mn` blocat` n echilibru cu un ]omaj ridicat, noii liberali ncep s` se gndeasc` dac` teoria liberal` tradi\ional` este un fundament pentru o societate liber` ]i stabil`. Astfel, pe m`sur` ce scade ncrederea liberalilor n for\a deosebit` a pie\ei libere, cre]te ncrederea lor n mijloacele de interven\ie ale guvernului pentru corectarea imperfec\iunilor pie\ei. Un al treilea factor care a dus la dezvoltarea unui nou liberalism a pornit de la constatarea c` proprietatea este departe de a fi gardianul oric`rui alt drept, pentru c` drepturile de proprietate au generat o inegalitate a puterii care a condus, n cele din urm`, la o libertate inegal` pentru clasa lucr`toare.33 Egalitatea juridic` a cet`\enilor p`le]te n fa\a inegalit`\ii economice a proprietarilor. Tema este dominant` n politica american` de azi, unde mi]carea pentru drepturi civile ]i libert`\i individuale, ce adun` voturi pentru stnga democrat`, prive]te cu indiferen\` sau chiar cu antipatie proprietatea privat`. ns`, ca tem` de filosofie politic`, a fost lansat` de John Stuart Mill nc` din 1871: r`mne o chestiune deschis` dac` libertatea personal` se poate afirma n afara propriet`\ii private.34 Liberalii care au renun\at la ideea de proprietate s-au apropiat de stnga politic` ]i au manifestat simpatii socialiste. Liberalii care au men\inut ideea propriet`\ii private ca element central al crezului lor s-au apropiat de conservatori. Au ap`rut astfel un liberalism conservator, care este neoliberal n economie ]i conservator n politic` ]i societate, ]i un socialism reformat, care admite rolul propriet`\ii n organizarea societ`\ii.
33. Pentru detalii suplimentare, vezi Stanford Encyclopedia of Philoshopy, disponibil` la http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/ 34. Ibidem 26.

204

205

n Europa, Marea Britanie n timpul primului-ministru conservator Margaret Thatcher n anii 1980 este un exemplu la ndemn`. Conservatorismul britanic este liberal n sens filosofic, n timp ce liberalismul este conservator n sens practic. Astfel, att conservatorismul, ct ]i liberalismul sunt ceea ce am numit anterior moderne.

4. Democra\ia liberal`. Stat ]i societate n viziunea liberal`


Elementele centrale ale liberalismului sunt a]adar individualismul, libertatea, constitu\ionalismul ]i universalismul. Fiecare dintre aceste elemente a generat sisteme referen\iale proprii. Filosofia individualismulului a ntemeiat teoria contractului social, n care egalitatea membrilor societ`\ii are natur` juridic`. Aceast` egalitate juridic` a indivizilor st` la baza sistemului politic modern, numit ]i democra\ie reprezentativ`. G. Sartori consider` c` liberalismul presupune o limitare a puterii statului asupra cet`\enilor, n timp ce democra\ia nseamn` o p`trundere a cet`\enilor n interiorul statului. Ideea de cet`\ean este astfel o idee liberal`, f`r` de care ideea de libertate ar fi lipsit` de sens. Indivizii nu mai sunt supu]i ai bisericii ]i/sau ai coroanei, ci indivizi (cet`\eni) liberi s` se asocieze. Societatea ca o asociere liber` a cet`\enilor este ideea filosofic` fundamental` a liberalismului. Asocierea politic` a cet`\enilor d` na]tere societ`\ii politice. n secolul al XIX-lea, elementele constitutive ale liberalismului sunt o gndire filosofic` nchegat` ]i o doctrin` politic` coerent`. John Stuart Mill sistematizeaz` gndirea liberal` ]i o plaseaz` n prim-planul vie\ii sociale. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, liberalismul era un curent larg r`spndit ]i din ce n ce mai apreciat. nainte de 1800, no\iunile de liberal ]i liberalism circulau cu oarecare dificultate. Cuvntul liberali, n sens de etichet` politic`, a ap`rut n Spania prin 1810-1811. A intrat n circula\ie

sub forma francez` de libraux sau sub forma spaniol` de liberales, n sens peiorativ, pentru c` se referea la rebelii spanioli din acea vreme.35 Totu]i, dup` 1820, liberalismul, ca termen politic, a c`p`tat un n\eles apreciativ. Dup` Giovanni Sartori, exist` un decalaj de trei secole ntre timpul afirm`rii acestei doctrine ]i timpul confirm`rii sale.36 n primul rnd, atunci cnd, la nceputul secolului al XIX-lea, liberalismul a atins pragul maturit`\ii sale ideologice, mentalul colectiv european era absorbit deja de ceea ce s-a numit reac\ia conservatoare fa\` de Revolu\ia Francez`, declan]at`, printre al\ii, de filosoful englez Edmund Burke. Atitudinea public` era una conservatoare, favorabil` restaura\iei. Dac` din punct de vedere politic secolul al XIX-lea a fost un secol al revolu\iilor, dup` Robert A. Nisbet, din punct de vedere intelectual, acest secol a fost mai degrab` conservator ]i reac\ionar. Romantismul cultural german, cu nostalgia sa declarat` fa\` de trecut, a nt`rit aceast` atitudine. n al doilea rnd, au ap`rut n vocabularul politic european al\i doi termeni care fac concuren\` serioas` liberalismului: democra\ie ]i socialism. Democra\ia a presupus, pn` la restaura\ie, atitudinea critic` fa\` de monarhia absolutist` ]i favorizarea formelor republicane. Cu socialismul, democra\ii ]i-au schimbat \inta. Iar politica, spune Sartori, se face n termeni simpli, polari. Apari\ia unui al treilea termen a complicat ecua\ia politic` european`. n competi\ie cu socialismul, care era, cel pu\in ca promisiune, mult mai progresist, chiar revolu\ionar, liberalismul a c`zut pe locul doi. Dup` Revolu\ia Francez`, democra\ii erau mai apropia\i de sociali]ti. Astfel, unul dintre copiii nedori\i ai liberalismului, socialismul, a ocupat locul tutorelui s`u. Liberalismul a trebuit s` a]tepte n aceast` pozi\ie pn` la epuizarea promisiunii socialiste, la sfr]itul secolului al XX-lea. Nu ntmpl`tor, relansarea liberalismului este asociat` cu pr`bu]irea comunismului. Unii autori pun rena]terea liberalismului pe seama nevoii de reforme
35. Apud G. Sartori, op. cit., p. 329-330. 36. Ibidem.

206

207

resim\ite de societatea postcomunist`. Cu alte cuvinte, liberalizarea economiei, deschiderea societ`\ilor, integrarea regional` ]i pia\a global` au asigurat combustibilul noilor mi]c`ri politice liberale.37 Al\i autori ]i aici se ncadreaz` ]i op\iunea acestui capitol pun fenomenul revenirii spectaculoase a liberalismului n leg`tur` cu diminuarea statului bun`st`rii n societ`\ile occidentale. C`derea comunismului este un fenomen contingent: zilele comunismului est-european au nceput a fi num`rate cnd socialismul s-a erodat ]i mai apoi s-a compromis n Occident. Liberalismul a revenit n R`s`rit ]i pentru c` a c`zut comunismul, dar mai ales pentru c` a fost, din nou, importat din Apus. Probabil c` nu este exagerat s` se afirme c` pr`bu]irea socialismului est-european a contribuit la relansarea liberalismului occidental, dar nu l-a generat. Totu]i, n secolul al XIX-lea, liberalismul a reu]it o combinare cu democra\ia, iar acest lucru surclaseaz`, ca importan\`, obturarea afirm`rii sale publice de socialism. Lucrul este vizibil, spune din nou Sartori, la Tocqueville, unde n Democra\ia n America (1835), democra\ia ]i liberalismul par a fi antagonice. La Tocqueville, libertatea prezint` un interes secundar, dac` nu chiar exterior, pentru democra\ie. Dup` 1848, Tocqueville nu mai pune n antitez` democra\ia ]i liberalismul, ci democra\ia ]i socialismul.38 Astfel, asistnd la lucr`rile Adun`rii Constitutive de la 1848, Tocqueville considera: Democra\ia ]i socialismul sunt legate printr-un singur cuvnt: libertatea; ns` trebuie accentuat` deosebirea: democra\ia dore]te egalitatea n libertate, iar socialismul dore]te egalitatea n s`r`cie ]i sclavie.39 Sartori interpreteaz` c`, din acel moment, Tocqueville a renun\at la sensul clasic ori preliberal al termenului de democra\ie ]i i-a
37. Detalii suplimentare pot fi g`site n lucrarea Ionel Nicu Sava, 10 ani de tranzitie n Europa de Est. O analiza comparativa, Editura Funda\iei Culturale Romne, Bucure]ti, 2000. 38. G. Sartori, op. cit., p. 331. Este un discurs al lui Alexis de Tocqueville din 12 septembrie 1848. 39. Ibidem.

acordat sensul nou, modern: democra\ia era acum democra\ie liberal`.40 Termenul de democra\ie liberal` a fost consacrat de John Stuart Mill, de unde ]i meritele acestuia recunoscute ca atare: libertatea este finalitatea, democra\ia este mijlocul. Singurul mijloc politic prin care putem ob\ine libertatea este democra\ia. Astfel s-au a]ezat bazele doctrinare a ceea ce ast`zi este cunoscut ca democra\ie liberal`, termenul cu semnifica\ia ]i circula\ia cele mai nsemnate. Dup` Kelsen, citat de Sartori, valoarea libert`\ii ]i nu cea a egalit`\ii este cea care determin` n primul rnd ideea de democra\ie.41 Liberalii care au considerat c` democra\ia nseamn` egalitate chiar cu riscul pierderii libert`\ii (temporar, au crezut ei) au ngro]at tab`ra socialist`. Cei care au n\eles c` democra\ia nseamn` libertate, chiar cu riscul apari\iei inegalit`\ii, au nt`rit tab`ra democra\ilor. Astfel, pe alocuri, liberalii au fost ]i sunt nc` asimila\i, chiar confunda\i, cnd cu sociali]tii (ca n SUA, unde sunt numi\i democra\i), cnd cu democra\ii (ca n Anglia, unde sunt numi\i liberal-democra\i). Din dorin\a de a evita sciziunea, liberalii s-au prezentat deseori ca democra\i pentru simplul motiv c`, n mintea lor, a fi democrat nseamn`, aproape automat, a pune valoare pe libertate. Teoretic, inegalitatea nu era dect o chestiune temporar`: progresul economic ]i social, promovat de liberalism, urma s` rezolve aceast` problem` a societ`\ii moderne. Pn` s` se rezolve problema, istoric vorbind, a ap`rut un al doilea paravan, dup` socialism, care a obturat vizibilitatea liberalismului. Este motivul principal pentru care ast`zi democra\ii ]i liberalii fac parte, n Europa, din aceea]i familie politic`, pozi\ionat`, cu unele excep\ii na\ionale, la centru-dreapta (c`tre centru, prin democra\i, ]i la dreapta, prin liberali). Democra\ii care nu vor s` fie asimila\i cu sociali]tii se consider`, evident, liberali. n Statele Unite, democra\ii sunt totuna cu liberalii, dar sunt a]eza\i, spre deosebire de Europa, n stnga spectrului
40. Ibidem. 41. Kelsen, General Theory of Law and State, n capitolul 9, Vom Wesen und Wert der Democratie, p. 288, apud G. Sartori, op. cit. 327 ]i 348.

208

209

politic. Giovanni Sartori nt`re]te aceast` observa\ie: Majoritatea partidelor liberale europene sunt fie partide de centru, fie partide conservatoare, ]i n niciun caz europenii nu vor numi liberal elementul stngist al partidelor lor (cum este cazul n Statele Unite).42 n interiorul doctrinei liberale, democra\ia liberal` este o form` specific` de organizare a statului pe care Churchill, de exemplu, o considera r`ul politic cel mai mic. n tradi\ia occidental` (englez` n special), a]a cum se arat` ]i n prefa\a acestei c`r\i, atributul suveranit`\ii apar\ine statului, iar sensul ini\ial al termenului este cel de domina\ie. Sociologul german Franz Oppenheimer a demonstrat c` statul este, la Thomas Hobbes, un instrument de domina\ie, o ierarhie administrativ-teritorial` destinat` controlului unei popula\ii ]i unui teritoriu. Popula\ia, compus` dintr-un num`r mai mare sau mai mic de indivizi nensemna\i, este o resurs` pe care statul, asemuit de Hobbes cu Leviathan, o utilizeaz` ]i o manipuleaz` prin ac\iunile sale. Abia n secolul al XVIII-lea, prin apari\ia conceptului de societate, n cadrul curentului de gndire liberal s-a creat alternativa societ`\ii civile la statul politic. Din acea perioad` interven\ia statului n societate a fost restrns` permanent, iar func\iile acestuia au fost definite restrictiv. }i n America, dup` Thomas Paine, societatea, sub toate formele ei, este o binecuvntare, n vreme ce guvernarea, chiar ]i n forma ei cea mai bun`, nu este dect un r`u necesar.43 Pentru a mic]ora acest r`u necesar, doctrina liberal` a dezvoltat concep\ia statului legal sau a statului de drept (rule of law state). Dac` la John Locke limitarea puterilor monarhului ]i afirmarea libert`\ilor individuale a fost miza principal` a liberalismului, dup` Revolu\ia Francez` ]i intrarea maselor pe scena istoriei, aten\ia liberalilor s-a ndreptat spre limitarea puterii mul\imii sau a tiraniei majorit`\ii n interiorul statului, dup` cum
42. Sartori, op. cit., p. 328. 43. Thomas Paine, Common Sense, Londra, Everyman's Library, 1994, p. 3, apud Paul Magnette, Dilemele fondatoare ale liberalismului, n Pascal Delwit (ed.), Liberalisme ]i partide liberale n Europa, Editura Humanitas, Bucure]ti, 2003, p. 23.

a formulat chiar John Stuart Mill. Poporul suveran se poate transforma, la rndul s`u, ntr-un tiran. Din perspectiv` liberal`, nu poate fi acceptat ca tirania regelui s` fie nlocuit` de tirania mul\imii. Paul Magnette (2003) crede c`, pentru a r`spunde acestei provoc`ri, liberalismul devine ]tiin\` politic`.44 Liberalismul a dat astfel dovad` de mult` imagina\ie politic`, dar nu a rezolvat problema. Conservatorii din epoc` au demonstrat c` ideea statului de drept nu era dect o fic\iune juridic`. Ceea ce a schimbat fundamental doctrina liberal` n a doua jum`tate a secolului al XIX-lea nu a fost att transformarea sa n ]tiin\` politic`, cum crede Magnette, ct mai ales apari\ia ]tiin\ei despre societatea civil`, sociologia. Dac` n tradi\ia gndirii liberale societatea este rezultatul jocului abstract al intereselor individuale, sociologia avertizeaz` asupra relevan\ei vie\ii colective, asupra rolului gndirii comune, asupra for\elor neeconomice, morale ]i deci ira\ionale din societate. Cu Tocqueville ]i Stuart Mill ]i mai ales cu sociologismul lui Emile Durkheim, liberalismul a trecut examenul maturit`\ii teoretice. Durkheim ]i Tocqueville sunt gnditori cu orient`ri politice liberale, dar cu opere teoretice conservatoare. Individualismul filosofic al liberalilor vechi este nlocuit cu sociologismul noilor liberali. La Durkheim de exemplu, morala religioas` medieval`, ca surs` de ordine n societate, este nlocuit` cu morala profesiilor moderne. Pentru a identifica institu\iile politice ]i sociale necesare salv`rii liberalismului n fa\a presiunii egalitariste a maselor, gnditorii vremii s-au dovedit extrem de inventivi ]i prolifici: au fost concepute constitu\ii n care executivul era controlat de camerele legislative, sistemul judiciar a c`p`tat autonomie, spa\iile politice erau fragmentate ]i federalizate pentru a se realiza un echilibru ntre guvernul central ]i cel local, masele urbane erau divizate pe criterii profesionale ]i sindicale. Au ap`rut ]i formele asociative moderne (corporatiste, ce grupau patroni ]i angaja\i) ca structuri intermediare ntre stat ]i societate.
44. Paul Magnette, op. cit., p. 25.

210

211

Un alt sociolog cu orientare politic` liberal`, Ferdinand Tnnies, a elaborat conceptul de comunitate (Gemeinschaft, de inspira\ie conservatoare) tocmai pentru a face diferen\a fa\` de conceptul polar, cel de societate (Gesellschaft, de sorginte liberal`). Al`turi de individ, mul\imea cap`t` un rol n istorie ca fiin\` colectiv`. Nu este o mas` manipulabil`, ca la sociali]ti, ci o fiin\` colectiv`, cu preferin\e, a]tept`ri, atitudini ]i sentimente colective. n acest mod, liberalismul nu se las` sedus de acest nou actor n istorie, a]a cum a f`cut socialismul, care a acordat maselor rolul principal. Tocqueville a surprins cel mai bine acest lucru. Dup` P. Magnette, n acest mod liberalii au recunoscut importan\a maselor, dar au continuat s` cread` n rolul determinant al individului.45 Prin intermediul statului legal constitu\ional, liberalismul a reu]it s` tempereze excesele egalitare ale democra\iei. Democra\ia liberal` a realizat un echilibru ntre mase ]i elite, ntre egalitate ]i libertate, a]a cum am argumentat anterior. Sensul societ`\ii este modificat de la n\elesul unei societ`\i matematice a indivizilor la n\elesul unei fiin\e sociale colective, n care raportul comunitar-societal este men\inut n echilibru. Meritul principal a revenit sociologiei, ntemeiat` ca ]tiin\` pozitiv` a societ`\ii. Fiin\a colectiv` n secolele al XIX-lea ]i al XX-lea este na\iunea. Astfel, nu ntmpl`tor, n a doua jum`tate a secolului al XIX-lea liberalismul a c`p`tat culori na\ionale. n R`s`rit, revolu\iile liberale europene ale secolului al XIX-lea au fost revolu\ii na\ionale. Dac` liberalismul ideologic a e]uat la 1848 aproape pretutindeni n Europa, n Italia, Romnia ]i n alte \`ri s-a afirmat o variant` nou` a liberalismului, na\ional-liberalismul, dup` 1866 ]i, mai ales, dup` 1878.46 n ceea ce prive]te raporturile economie-societate, clasica idee a statului de drept (rule of law) de tip liberal cap`t` o nou`
45. Ibidem. 46. Aici se plaseaz`, probabil, ]i cauza lipsei de aderen\` fa\` de liberalismul promovat ast`zi la noi, ]i anume faptul c` liberalismul activi]tilor civici nu ofer` un fundament sociologic mesajului politic: liberalii de azi ne spun ce trebuie s` fie cet`\eanul romn, dar nu ne spun ce trebuie s` se ntmple cu societatea romneasc`.

dimensiune. Pe de o parte, liberalismul economic a inspirat o teorie a statului conform c`reia, dac` ar fi l`sate la voia ntmpl`rii, interesele individuale ar produce, prin jocul lor, o armonie social` pe care nicio guvernare nu este capabil` s` o asigure. A]a cum n economie o mn` invizibil` ar regla jocul cererii ]i al ofertei, ]i n societate jocul intereselor ar produce un echilibru. n sociologie, o astfel de teorie nu mai putea fi sus\inut`. n primul rnd, s-a exprimat ndoiala c` libertatea economic` genereaz` de la sine libertate politic`. Tocqueville afirma: Preocupa\i numai de grija de a face avere, [oamenii] nu mai disting leg`tura strns` care une]te averea particular` a fiec`ruia dintre ei cu prosperitatea tuturor.47 Faptul c` un num`r de oameni se mbog`\esc nu nseamn` automat c` s-a realizat un bine colectiv. Dimpotriv`, poate fi chiar invers: de obicei, un num`r mic de oameni se mbog`\e]te, n timp ce un num`r mare de oameni s`r`ce]te. Acesta nu este liberalism, nu este democra\ie liberal`, ci oligarhie. Solu\ia a fost aceea a separ`rii liberalismului economic (numit, pe alocuri, ]i liberism) de neoliberalismul politic, lucru ce presupunea o nt`rire a func\iilor regulatoare ale statului, pentru ca acumularea economic` s` nu distorsioneze egalitatea politic`. A]adar, inegalitatea economic`, inevitabil` n capitalismul liberal, se putea r`sfrnge negativ asupra societ`\ii. Este motivul pentru care liberalii au ini\iat, spre sfr]itul secolului al XIX-lea, una dintre cele mai largi reforme sociale din Europa. n primul rnd, a fost o oportunitate politic` aceea de a nu l`sa ini\iativa n seama sociali]tilor ]i a filantropilor cre]tini (cre]tindemocra\ii, constitui\i n mi]care politic` la sfr]itul secolului al XIX-lea). n al doilea rnd, a fost o reform` politic` a liberalismului, care a acceptat, mpotriva preceptelor sale, nevoia interven\iei statului n economie sub forma reformei sociale, fiscale ]i de asigur`ri. Aceast` nou` achizi\ie n interiorul doctrinei liberale a deschis calea la ceea ce, dup` 1945, s-a numit statul
47. Alexis de Tocqueville, Despre democra\ie n America, Editura Humanitas, 1993, vol. II, p. 154, apud Magnette, op. cit., p. 29.

212

213

bun`st`rii (Welfare State). Dup` Magnette, ea s-a datorat ]i faptului c` noile ]tiin\e sociale reabilitau statul ca organizator al corpului social.48 Din acest punct de vedere, meritul reformei statului sub forma statului bun`st`rii a apar\inut, din nou, liberalilor.49 Ini\ial, sistemul de asigur`ri sociale a fost trecut n sarcina statului, iar ulterior a fost transformat ntr-un business liberal. Faptul c` o astfel de reform` a fost aplicat` cu succes ]i este asociat` cu guvern`rile socialiste ]i social-democrate nu diminueaz` cu nimic meritele liberalismului. Licen\a inven\iei statului bun`st`rii a fost nregistrat` de liberali, chiar dac` meritele electorale au fost contabilizate de al\ii.

5. Liberalismul social. Welfare ]i Workfare


Am stabilit anterior rela\ia dintre democra\ie, ntemeiat` pe ideea de egalitate, ]i liberalism, fundat pe idealul libert`\ii. Scopul democra\iei liberale este de a combina din punct de vedere politic libertatea cu egalitatea. Dup` G. Sartori, liberalismul este unic prin realiz`rile sale n urm`torul aspect: el este, f`r` ndoial`, unica inginerie istoric` ce permite realizarea scopurilor f`r` mijloace (subl. aut).50 Cu alte cuvinte, liberalismul este o teorie cu praxis. Atunci cnd una din cele dou` a prelevat, s-au n`scut formele politice pure ale liberalismului teoretic, cum a fost cazul liberalismului englez al }colii de la Manchester, sau ale socialismului, cum a fost cazul Europei de Est dup` 1945. Statul a devenit, n aceste cazuri, liberal sau socialist. S` explic`m. Pe de o parte, liberalismul laissez-faire a instaurat de jure un stat legal ]i de facto o aristocra\ie a capitalurilor, adic` domina\ia unei oligarhii economice, ]i acest
48. Ibidem, p. 31. 49. Observa\ia apar\ine lui N. Roussellier, n L'Europe de libraux, Bruxelles, Complexe, 1991, p. 182, apud Magnette, op. cit., p. 31. 50. Sartori, op. cit., p. 340.

lucru s-a ntmplat n Anglia secolului al XIX-lea. De aceea, liberalismul a fost doctrina politic` justificatoare a noii aristocra\ii occidentale, burghezia sau aristocra\ia capitalurilor. Scopul s`u a fost acumularea de capital. Ideea, valabil` ]i ast`zi, este simpl`: cine domin` sistemele de gndire, domin` spa\iul public. Liberalismul a fost dominant n prima parte a secolului al XIX-lea ]i n forma sa pur` a fost denumit ]i libertarianism n Anglia sau liberism n Italia. Acumularea capitalist` f`r` precedent realizat` n secolul al XIX-lea prin capitalismul laissez-faire s-a produs n condi\ii legale, dar cu pre\ul exploat`rii reale a unei noi clase sociale, proletariatul. De jure, cet`\enii erau egali din punct politic; de facto, se g`seau ntr-o stare de inegalitate social` acut`. n acest mod, a devenit vizibil` opozi\ia dintre munc` ]i capital ]i a]a se explic` avansul socialismului c`tre 1900. Socialismul nu ar fi ap`rut f`r` clasa muncitoare, care nu ar fi ap`rut n absen\a ac\iunii capitalurilor. De aici a venit, pe de alt` parte, r`spunsul sociali]tilor la chestiunea opozi\iei dintre munc` ]i capital, formulat n forme radicale de K. Marx. Democra\ia liberal` a fost nlocuit` mai nti n teorie ]i apoi n practic` de democra\ia popular`. Democra\ia lui V. I. Lenin era expresia de jure a principiului egalit`\ii sociale ]i domina\ia de facto a oligarhei politice sau a nomenclaturii (aristocra\ia de partid) ]i aceasta s-a ntmplat n Rusia secolului al XX-lea. Fiecare dintre acestea dou` a fost o cale diferit` a industrialismului de stat: liberalismul s-a bazat pe domina\ia capitalurilor, socialismul pe domina\ia muncii. O a treia cale a dezvolt`rii, care s` mpace opozi\ia dintre munc` ]i capitaluri, a ap`rut sub forma corporatismului ]i a fost, teoretic, realizabil` n \`rile care nu dispuneau nici de capitaluri, nici de for\` de munc`. Cel care a fundamentat aceast` doctrin` a fost, nu ntmpl`tor, un sociolog, Emil Durkheim. Germania lui Bismarck este un exemplu de \ar` care a urmat o astfel de cale. De men\ionat ]i reac\ia doctrinei conservatoare, care a lansat mi]carea cre]tindemocrat` c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea, la ini\iativa

214

215

Bisericii Catolice, ]i care a r`spuns astfel pe linie cre]tin` la trebuin\ele clasei muncitoare. Liberalismul pur este antiegalitar, democra\ia de mas` este supraegalitar`. Poten\ialul lor politic totalitar este relativ similar pentru c`, de]i aparent opuse, din punct de vedere sociologic, ambele sunt doctrine ale societ`\ii de mas`. Ambele masific` societatea ]i o transform` ntr-o mas` mediocratic`, cuantificabil` matematic. Liberalismul transform` societatea ntr-o mas` de consumatori, socialismul, ntr-o mas` de asista\i social. Pentru a le diferen\ia, ntr-o istorie a liberalismului european, Guido de Rugiero (1925) a f`cut urm`toarele considerente: Arta stimul`rii din interior a nevoii de promovare este cu totul necunoscut` democra\iei, care se mul\ume]te s` ofere drepturi ]i avantaje care, n afar` de faptul c` sunt nemeritate, sunt, din acela]i motiv, nepre\uite ]i risipite din start. [] E un fapt real c` aplicarea rigid` ]i lipsit` de inteligen\` a principiului egalit`\ii tinde s` anihileze eforturile ]i beneficiile libert`\ii, care merg, n mod necesar, n direc\ia diferen\ierii ]i inegalit`\ii, ncercnd s` r`spndeasc`, o dat` cu calit`\ile mediocre, chiar dragostea fa\` de mediocritate.51 n viziunea liberal`, socialismul era o erezie bazat` pe mediocritate (men\inerea maselor n ntuneric), n timp ce, pentru conservatori, liberalismul era o anomalie ntemeiat` de mediocra\ie (men\inerea elitelor n mediocritate). Pentru a clarifica lucrurile, chestiunea principal` rezid` din punct de vedere politic n stabilirea propor\iei optime dintre principiul egalit`\ii ]i cel al libert`\ii, propor\ie realizat` de democra\ia liberal`. Raporturile dintre munc` ]i capital au fost tran]ate diferit n cadrul doctrinelor politice. n societ`\ile occidentale, socialismul a adoptat forme moderate (n sensul accept`rii propriet`\ii), iar liberalismul a renun\at la formele sale pure (n sensul accept`rii protec\iei sociale). Social-democra\ia ]i neoliberalismul au g`sit astfel o cale de leg`tur`.
51. Guido de Rugiero, Storia del Liberalismo Europeo, 1925, p. 395, 401, apud G. Sartori, op. cit, p. 340-341.

Expresia acestei propor\ii optime a fost statul bun`st`rii sau Welfare State, institu\ionalizat la sfr]itul celui de-al Doilea R`zboi Mondial. Echilibrul a durat pn` n anii 1980, cnd declinul statului bun`st`rii a dislocat doctrinele socialiste ]i a plasat doctrinele liberale ntr-o relativ` ntietate, sub forma neoliberalismului. Partidele de la dreapta spectrului politic, conservatoare sau liberale, ]i-au reformulat doctrina social` n cadre neoliberale, renun\nd la protec\ia social` pe scar` larg`, n timp ce partidele de stnga, n lips` de altceva, au recurs la un artificiu, proclamnd necesitatea unei a treia c`i.52 ns` a treia cale fusese deja inventat`, cu un secol nainte, sub forma corporatismului, astfel nct artificiul laburist nu a fost dect o lozinc` electoral`. Realitatea este c`, odat` cu declinul socialismului, liberalismul tinde s` revin` la origini. Liberalii ]i conservatorii au sus\inut modelul Workfare. Reaganismul ]i tatcherismul pot fi invocate ca exemple. Modelul Workfare (traiul din munc`) tinde s` nlocuiasc` modelul Welfare (traiul din ajutorul social). Liberalii se ntorc la statul minimal, sociali]tii, la statul extins sau la suprastat, ns` de aceast` dat` extins nu n interior, ca n trecut, ci c`tre exterior, sub forma expansiunii regionale a pie\elor muncii promovat` de Uniunea European`. }i aici liberalismul se deosebe]te de socialism, n sensul c` neoliberalii militeaz` pentru comer\ liber la scar` global` de tip Organiza\ia Mondial` a Comer\ului, n timp ce sociali]tii prefer` protec\ionismul blocurilor comerciale de tip Uniunea European`. Aceast` tensiune este vizibil`, de exemplu, ntre socialismul european ]i neoliberalismul american, una dintre marile dispute dup` R`zboiul Rece. Totu]i, cum se stabile]te propor\ia optim` dintre principiul egalit`\ii ]i cel al libert`\ii? Sau, cu alte cuvinte, ct de socialist` ]i ct de liberal` trebuie s` fie o societate pentru a aplica ambele principii ntr-un mod dezirabil? Teoreticienii liberali ]i sociali]ti au stabilit canoane doctrinare cu preten\ii de univer52. Doctrina celei de-a treia c`i a fost elaborat` de sociologul Anthony Giddens ]i a fost transformat` ntr-un vehicul electoral de c`tre Partidul Laburist al lui Tony Blair la alegerile din 1997.

216

217

salitate. Precau\ia sociologic` ne previne, din nou, c` nu exist` dect condi\ii sociale specifice, iar succesul democra\iei liberale const` n mpletirea optim` a celor dou` principii. Ar fi, de exemplu, impropriu s` consider`m c` modelul socialist al statului bun`st`rii este de dorit pentru statele Europei de Est, fiind cunoscut c` economia nu permite acest lucru, ]i ar fi nepotrivit s` accept`m c` modelul liberaliz`rii totale sau al terapiei de ]oc liberale este singurul care garanteaz` succesul tranzi\iei est-europene.53 Ambele variante au e]uat c`tre sfr]itul anilor 1990. Social-democra\ii est-europeni nu au luat n considerare condi\ia principal` a statului bun`st`rii, un nivel minim de bun`stare economic` care s` poat` fi redistribuit`, ]i au c`zut n demagogie: societ`\ile est-europene nu pot redistribui dect s`r`cia. Liberalii est-europeni, la rndul lor, au adoptat un liberalism individualist, de tip laissez-faire ]i au neglijat astfel rolul diferitelor tipuri de comunit`\i sociale, cum ar fi cele sindicale sau profesionale, n derularea reformelor. Din aceast` cauz`, liberalismul est-european a c`p`tat, pe alocuri, la rndul s`u, un aspect demagogic. Liberalismul r`s`ritean nu produce bun`stare, ci oligarhi, adic` noua aristocra\ie a capitalurilor, motiv pentru care cap`t` aspectele unui liberalism sud-american.54 Social-democra\ia a produs, la r@ndul ei, aristocra\ii administra\iei locale numi\i [n Rom@nia baroni. Supravie\uirea politic` a politicianului est-european este asigurat` de puterea financiar` a oligarhiei care l controleaz`.

6. Liberalismul integral. Parlamentarism, democra\ie ]i pia\`, elemente de doctrin` politic` liberal`


Nicolas Roussellier (2002) sus\ine: Faptul de a nu se defini ]i a nu se l`sa definit nu reprezint` oare, ntr-o anumit` m`sur`, caracteristica liberalismului?.55 n buna tradi\ie liberal` a libert`\ii negative, conform c`reia am voie s` fac tot ceea ce nu mi este interzis, am putea extinde aceast` defini\ie asupra identit`\ii liberale afirmnd sunt tot ceea ce nu mi este interzis s` fiu. Totu]i, n planul doctrinei, faptul c` nu sunt socialist, comunist, conservator sau anarhist nu nseamn`, n mod automat, c` sunt liberal. Trebuie s` existe unele elemente doctrinare, specifice culturii politice liberale, teoretic valabile n orice context istoric ]i social, ce poart` aceast` marc` ]i reprezint` componentele brandului liberal. Purt`tori ai unei culturi politice care exclude prezen\a dogmelor, adic` a documentelor politice programatice, a manifestelor, liberalii se definesc mai degrab` prin intermediul principiilor pe care le promoveaz` ]i pe care le consider` pur orientative. Dac` programele liberale sunt doar orientative, putem totu]i vorbi de politici liberale definite pe parcursul unei ndelungate tradi\ii politice ]i care presupun parlamentarism, stat de drept, libertatea asocierii ]i a expresiei, descentralizare administrativ`, proprietate privat`, economie de pia\`, integrare economic` regional` ]i interdependen\` la nivel interna\ional. Dintre acestea, politicile de brand ale liberalismului, deci pilonii care definesc doctrina politic` liberal` oriunde ]i oricnd, sunt parlamentarismul, democra\ia ]i pia\a. N. Roussellier asociaz` liberalismul politic cu constitu\ionalismul ]i consider` c` liberalismul politic este o form` particular` de gndire institu\ional`. Dup` N. Roussellier, perioada care ncepe pe la 1820 ]i se termin` pe la 1930 este ilustrativ` pentru forma liberal` a constitu\iilor moderne [care] poart`
55. Nicolas Roussellier, Ce este liberalismul politic, n Pascal Delwit (ed.), Liberalisme ]i partide liberale n Europa, Humanitas, Bucure]ti, 2003, p. 15.

53. Detalii suplimentare privind strategiile de reform` de la nceputul anilor 1990 pot fi g`site n Ionel Nicu Sava, Zece ani de tranzi\ie n Europa de Est, Editura Funda\iei Culturale Romne, Bucure]ti, 2000. 54. Pentru o defini\ie sociologic` a procesului de formare a oligarhiei esteuropene, vezi E. Townsley, R. Eyal, I. Szelenyi, Capitalism f`r` capitali]ti. Noua elit` conduc`toare n Europa de Est, Editura Omega, Bucure]ti, 2001.

218

219

numele de regim reprezentativ sau de guvernare parlamentar`.56 A asocia liberalismul cu constitu\ionalismul nseamn` a-i recunoa]te liberalismului meritul s`u politic principal. Parlamentarismul a cunoscut o evolu\ie remarcabil` prin intermediul liberalismului, trecnd de la o simpl` valoare filosofic` sau form` superioar` de organizare a comer\ului la un principiu al unei noi tehnici a puterii, tehnic` prin care se constituia o nou` metod` de luare a deciziilor n interiorul statului. De pe la mijlocul secolului al XIX-lea, tehnica deliber`rii a devenit principala modalitate de luare a deciziilor n stat. Parlamentele europene s-au transformat, aproape f`r` excep\ie, n institu\ii ale deliber`rii politice. Legiferarea prin deliberare a devenit astfel principalul mecanism de guvernare. Cultura parlamentar` a generat, de sus n jos, func\ionarea celorlalte structuri administrative: de la consiliul de mini]tri, care adopt` hot`rri prin consens, la consiliile regionale, municipale ]i comunale. O cultur` a deliber`rii este asociat`, aproape ntotdeauna, cu o cultur` liberal`. Institu\ia social` care a luat na]tere este consiliul Ea s-a generalizat` n societatea modern` n ntreprinderi, universit`\i, sindicate, spitale, comunit`\i profesionale, asocia\ii etc. Parlamentarismul liberal traverseaz` dou` mari crize istorice. n anii 1930, parlamentarismul a fost denun\at ca regim politic al partidelor datorit` lentoarei, tergivers`rii, lipsei de ini\iativ` ]i, mai ales, n\elegerilor transpartinice. Atacurile au venit din partea partidelor totalitare ]i au avut ca urmare suspendarea parlamentarismului ca tehnic` de guvernare. Pe acest fundal, partidele liberale europene au traversat perioadele cele mai dificile din istoria lor. Germania ]i Italia sunt exemple cunoscute. Pu\ine partide liberale europene ]i-au recuperat influen\a social` dup` 1945. Din anii 1980, parlamentarismul s-a confruntat cu o nou` ofensiv`, de aceast` dat` din partea conservatorilor ]i, pentru prima dat`, din partea neoliberalilor. Dup` P. Magnette, modelul social-democrat a dus la stagnarea societ`\ilor occidentale
56. N. Roussellier, op. cit. p. 15.

(cazul Fran\ei, de pild`), peste care a intervenit asediul globaliz`rii neoliberale, situa\ie din care nu se poate ie]i dect prin ini\iative ferme, dup` modelul brevetat deja sub numele de thatcherism (conservatorism politic re]apat, bine mp`nat cu elemente liberale n economie, ce se adreseaz` direct publicului prin intermediul unui leadership pentru viitor etc).57 Programul politic al lui Nicholas Sarkozy este expresia acestui curent, deopotriv` neoconservator ]i neoliberal, n Europa Occidental`. n Italia, curentul a fost reprezentat de primul ministru Silvio Berlusconi. n Europa de Est, Traian B`sescu n Romnia ]i pre]edintele Kachynski n Polonia se fac ecoul acestui curent, care denun\` clicile politice din parlament ]i fac apel la sus\inerea poporului. Diferen\a const` n dificultatea determin`rii propor\iei ntre neoconservatorism ]i neoliberalism n comportamentul politic al liderilor est-europeni. Pericolul const` n c`derea n populism. Al doilea pilon din doctrina liberal` este reprezentat de democra\ie. Am descris anterior modul n care, pe la jum`tatea secolului al XIX-lea, liberalismul s-a redefinit atunci cnd pe scena politic` ]i-a f`cut sim\it` prezen\a un nou actor politic, masa popular`. Tocqueville ]i, mai apoi, John Stuart Mill au acordat prioritate libert`\ii n fa\a egalit`\ii. n credo-ul liberal, suprema\ia libert`\ii este dincolo de orice compromis: libertatea este mai presus de orice. Solu\ia institu\ional` a fost aceea a statului de drept, adic` a constitu\ionalismului: avansul egalit`\ii politice presupune extinderea votului c`tre mase, ns` se impune prevenirea apari\iei unui nou suveran centralizat, fie el ]i sub forma poporului suveran. P. Magnette sus\ine: Poporul este chemat de liberali la jocurile puterii, dar nconjurat de mii de precau\ii constitu\ionale, presupuse a face din el o fiin\` colectiv` ra\ional`.58 Constitu\ionalismul presupune separarea puterilor n stat, bicameralism parlamentar, alegeri indirecte, dreptul cet`\eanului de a apela la justi\ie mpotriva voin\ei colective a statului etc.
57. P. Magnette, op. cit., p. 28. 58. Ibidem, p. 27.

220

221

Tocqueville a pus n eviden\` nevoia de educare a publicului pentru a se bucura de libertate n condi\ii de responsabilitate. Sufragiul universal, introdus de liberali, a fost nso\it de extinderea educa\iei liberale n spa\iul public: universit`\ile ]i massmedia au devenit focare ale culturii liberale. Astfel, constitu\ionalismul, ca marc` a doctrinei liberale, men\ine echilibrul politic ]i previne orice tenta\ie totalitar`. Al treilea element doctrinar liberal este pia\a. De fapt, cel pu\in n ordine cronologic`, este elementul fondator al liberalismului modern, dac` avem n vedere mesajul liberalismului englez cu obsesia sa pentru pia\a liber`. Primii liberali au considerat pia\a ca fiind suficient`, gra\ie mecanismului s`u de autoreglare, pentru func\ionarea societ`\ilor. Adam Smith, de exemplu, imagina o societate f`r` stat: for\ele individuale, l`sate n voia lor, ar putea produce o armonie pe care statul este incapabil s` o creeze. Statul este, dac` nu un obstacol, atunci o frn` n calea armoniei sociale. Dup` avntul revolu\ionar de la 1848, cnd masele au amenin\at serios e]afodajul institu\ional al statului liberal, perspectiva liberal` s-a schimbat: libertatea economic` nu genereaz` n mod automat libertate politic`. Tocqueville a observat cu extrem` fine\e c` apologe\ii liberali ai achizi\iei economice, care clamau c` oameni mai boga\i nseamn` \`ri mai bogate, se n]al` (mizeria clasei proletare era un exemplu), dar ]i c` apostolii sociali]ti ai egalit`\ii, care apelau la un stat paternalist, tutelar, a c`rui func\ie principal` trebuia s` fie aceea de a garanta fiec`ruia un venit, apelau de fapt la o himer`. Capitali]tii rapaci, scria Tocqueville, ]i masele anarhice sunt un pericol egal pentru societate. Pe de o parte, a exploata f`r` limite munca proletarului, a]a cum procedau cei mai mul\i capitali]ti ai secolului al XIX-lea ]i, pe de alt` parte, a supraimpozita unii cet`\eni pentru a proteja social al\i cet`\eni, a]a cum cereau sociali]tii ]i sindicali]tii de pe la 1900, sau chiar a na\ionaliza propriet`\ile capitaliste, a]a cum cereau comuni]tii la 1917, erau pericole egale la adresa societ`\ii. Pe acest fundal, s-a dezvoltat, c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea, ceea ce numim liberalismul de stat: impunerea pe cale

politic` a m`surilor de liberalizare a economiei ]i a comer\ului, concomitent cu adoptarea primelor m`suri sociale. Liberalismul de stat a mai produs o inven\ie, de aceast` dat` n Europa Central` ]i de Est: crearea industriilor na\ionale prin interven\ia ]i protec\ia statului. Este, mai nti, cazul Germaniei n timpul Uniunii Vamale (Zollverein) ]i apoi al celorlalte state din Est, printre care ]i Romnia. Paradoxal, protec\ionismul, ca m`sur` de r`spuns a statelor slab dezvoltate la ideea comer\ului liber propus de statele dezvoltate (n special Anglia ]i Fran\a), a fost tot o politic` liberal`, impus` de burgheziile na\ionale n formare. n cazul Romniei, chestiunea a fost pe larg tratat` de }tefan Zeletin n Burghezia romn` (1925): burghezia noastr` ia fiin\` din rela\iile cu comer\ul n care ne-a atras burghezia str`in`, iar caracteristica acestei faze este tutela energic` a puterii de stat asupra vie\ii economice (ceea ce am numit aici liberalism de stat); urmeaz` faza industrial`, caracterizat` de protec\ia noilor industrii, ]i apoi faza capitalului financiar sau de expansiune extern`. n Occident, solu\ia doctrinei liberale la criza social` capitalist` a fost politica social`, inaugurat` n Germania de cancelarul Bismark. A accepta interven\ia statului pentru a corecta neajunsurile pie\ei a fost prima reform` a liberalismului n Occident, n timp ce a accepta interven\ia statului pentru a crea o industrie ]i, deci, pentru a crea pia\a capitalist` a fost cea dinti politic` liberal` n R`s`rit. Germania a inaugurat acest ciclu prin politicile economice ale lui Friedrch Liszt. La nivel european, din acea perioad` programele liberale un introdus pe agenda lor chestiunile fiscale. Cu ct se impoziteaz` mai mult, cu att se intervine mai mult. Liberalii au militat ntotdeauna pentru a limita interven\ia statului ]i de aceea politicile de sc`dere a impozitelor sunt prin excelen\` politici liberale. Dac` n Vest s-a impozitat din motive sociale, n Est impozitele au fost utilizate pentru sus\inerea noilor industrii. De aceea, n R`s`rit, primul ciclu liberal a fost foarte scurt ]i a l`sat loc neoliberalismului. Fapt este c`, din punct de vedere doctrinar, g`sirea unui echilibru ntre interven\ie ]i pia\a liber` a nlocuit principiul liberal al noninterven\iei n economie. Ches-

222

223

tiunea limit`rii interven\iei a fost reglementat` de o manier` satisf`c`toare pentru liberalii occidentali dup` 1945 prin politicile monetariste dezvoltate de economistul J. M. Keynes. Faptul c` liberalismul a disp`rut, practic, din Europa de Est dup` 1945 a constituit un serios handicap pentru liberalism n general. Consecin\ele pot fi observate la dou` niveluri: n primul rnd, doctrina liberal` clasic` a fost amendat` n Europa de Est nainte de 1930 ]i a dat na]tere unui liberalism est-european cu identitate proprie, a c`rui contribu\ie la liberalism n general nici m`car nu a fost complet analizat` (este, printre altele, cazul liberalismului romnesc); n al doilea rnd, liberalismul apusean ]i-a continuat evolu\ia dup` 1945, tratnd chestiunile curente ale societ`\ilor occidentale, ]i se bucur` ast`zi de un succes binemeritat, care ns` nu-i confer` n mod automat calitatea de solu\ie (]i) pentru problemele postcomuniste. Liberalismul est-european nu se poate afirma dect n leg`tur` cu problemele sociale ]i economice proprii. Aceasta a fost solu\ia liberalilor romni n secolul al XIX-lea, cnd au elaborat doctrina Prin noi n]ine. Tratamentul slab, cu solu\ii de import, al tranzi\iei est-europene a diminuat atrac\ia pentru liberalism (vezi cazul polonez) ntr-o perioad` n care, teoretic, ar fi trebuit s-o nt`reasc`. Europa de Est era, la nceputul anilor 1990, un debu]eu perfect pentru liberalism, dac` nu ar fi fost sufocat n fa]` de liberalismul occidental. E]ecul politicilor liberale, demagogia ]i corup\ia instaurate de aceste politici, au prelungit agonia socialist` ]i au preg`tit terenul pentru mi]c`rile conservatoare care se numesc ast`zi populare sau chiar le-a gr`bit coagularea. n Romnia, Traian B`sescu reprezint` acest curent popular n Europa de Est. A]adar, parlamentarismul, democra\ia ]i pia\a sunt elementele principale ale doctrinei liberale. Liberalismul ]i-a urm`rit principiile cu o cert` continuitate, iar, atunci cnd a realizat un compromis, nu a fost dect o aparen\`: sistemul constitu\ional, n care parlamentul joac` rolul central, este ast`zi mai puternic ca oricnd,59 democra\ia liberal` este cea mai larg r`spndit` form` de organizare politic` din lume, pia\a, cu toate

neajunsurile sale, a r`mas principala form` de organizare economic` ]i este pe cale s` devin` global`. Deliberarea, democra\ia ]i pia\a sunt institu\ii liberale a c`ror importan\` n via\a modern` este mai presus de orice ndoial`. Ele au devenit elemente doctrinare f`r` de care nu poate fi imaginat` societatea liberal` de ast`zi. Mai mult, globalizarea a r`spndit liberalismul la scar` planetar`. Doctrinar, secolul al XXI-lea pare s` fie la fel de liberal ca secolul al XIX-lea.

7. Neoliberalismul ]i postliberalismul
De la doctrina liberal` integral`, cu accentul s`u pe parlamentarism politic, democra\ie liberal` (n sens societal) ]i pia\` liber`, asist`m ast`zi la o transformare a liberalismului, cu trecerea accentului pe latura economic`. Liberalismul noului ciclu trateaz` n termeni de pia\` ntreaga societate. Aceast` transformare a fost generat`, printre altele, de c`derea ideologiilor politice tradi\ionale la sfr]itul secolului al XX-lea. Pe acest fundal, constat`m o ngustare doctrinar` a liberalismului (n sensul reapari\iei unui laissez-faire de aceast` dat` postindustrial, motiv pentru care l putem considera postliberal) concomitent cu expansiunea sa ca doctrin` cu preten\ii de universalitate (de exemplu a]a-numitul Washington Consensus ]i teoria sfr]itului istoriei a lui Fr. Fukuyama de la nceputul anilor 1990). Termenul n circula\ie nu este ns` cel de postliberalism, care ar corespunde perioadei actuale, ci cel de neoliberalism, termen deja utilizat. Neoliberalismul nu este un termen nou pentru c` o prim` utilizare a ap`rut chiar nainte de 1900 n contextul amend`rii teoriei clasice liberale, a]a cum am ar`tat anterior. Totu]i, neoliberalismul de ast`zi nseamn` capitalism de pia\` ]i comer\ liber global, cu utilizarea statului ca instrument al capitalismului planetar pentru formarea unei pie\e globale, spre deosebire de neoliberalismul secolului al XIX-lea, care a presu59. O atare afirma\ie se sus\ine ]i dac` lu`m n considerare doar refacerea institu\iilor parlamentare n Europa de Est dup` 1990.

224

225

pus utilizarea statului pentru formarea pie\elor na\ionale. Din literatura de specialitate neoliberal` desprindem un sens general, sub forma unei doctrine a capitalismului global, ]i un n\eles specific sau derivat, sub forma unei doctrine pentru pie\ele n formare. Datorit` aspectului s`u economic, neoliberalismul este asociat cu procesul globaliz`rii; el nseamn` capitalism la scar` global`, liberalism la scar` local`. Se manifest` prin expansiunea pie\ei la nivel global ]i reducerea interven\iei statului la nivel local. Ideea ar fi ca pia\a global` s` guverneze ct mai mult din activit`\ile sociale, iar guvernele locale ct mai pu\in. Mai nti, neoliberalismul stabile]te un set de reguli economice (golden rules) fa\` de care este interpretat` atitudinea pie\elor locale. Aceste reguli au primit numele de Consensul de la Washington ]i presupun n principal: 1) disciplin` fiscal` (deficit bugetar sub 2% din PIB); 2) cheltuieli publice orientate c`tre s`n`tate, educa\ie, infrastructur`; 3) reforma sistemului de impozite (fiscalitate ct mai bun`); 4) liberalizare financiar` (dobnzi determinate de pia\`); 5) rat` de schimb unificat` (pentru a determina n mod real capacitatea de export-import a unei pie\e); 6) liberalizarea comer\ului (taxe vamale sub 10%, indiferent de produse); 7) investi\ii str`ine directe ncurajate ]i protejate; 8) privatizare (toate ntreprinderile publice trebuie privatizate); 9) liberalizare (dereglementare, statul scos din economie); 10) proprietate (garantare). Pentru ca aceste reguli de aur s` func\ioneze, este nevoie de o anumit` ordine social`. Solu\ia neoliberal` este simpl`: societatea trebuie n\eleas` ca o pia\`. La ntreb`ri filosofice precum Ce c`ut`m n lumea asta? ]i Ce avem de f`cut?, r`spunsul neoliberal este: suntem n lumea asta pentru pia\` ]i pentru a intra n competi\ie. Astfel, neoliberalii consider` c` fiin\ele umane sunt pentru pia\` ]i nu invers, pia\a exist` pentru a satisface nevoile oamenilor. Fiecare fiin\` uman` este propriul s`u antreprenor, care trebuie s`-]i gestioneze propria via\` ]i, n consecin\`, este nevoit s` se comporte ca atare, ]i anume respectnd regulile pie\ei. Primii liberali nu s-au gndit c`, ntr-o zi, fiecare individ ar putea fi proprietarul a ceva ]i c` ar putea fi un

element al pie\ei, un ntreprinz`tor. Ast`zi, oricine poate fi un actor al pie\ei. Neoliberalii cred c` tot ceea ce exist` n societate poate fi exprimat n termeni de pia\`. Deducem de aici c` neoliberalismul are drept principal` caracteristic` inten\ia de a intensifica ]i a extinde pia\a, prin cre]terea num`rului, frecven\ei, repetabilit`\ii ]i formaliz`rii tranzac\iilor.60 Aceasta presupune o expansiune n timp ]i n spa\iu a pie\ei (accesul pe pia\` oriunde n lume, timp de 24 de ore pe zi, ]apte zile pe s`pt`mn`, datorit` noilor mijloace de comunicare ]i transport), trecerea accentului de la proprietate la contract (expansiunea contractului nseamn` c` orice poate fi contractat), sc`derea costurilor tranzac\iilor, cre]terea sectorului serviciilor financiare, apari\ia subpie\elor etc. Ora]ele, regiunile, statele ]i na\iunile, la rndul lor, sunt considerate n termeni de pia\`, drept companii na\ionale aflate n competi\ie pe pia\`. Un exemplu la ndemn` este documentul politic de baz` al ora]ului Dsseldorf din Germania (Die Leitbild) adoptat n 1997: Ora]ul Dsseldorf este dedicat principiului competi\iei. Succesul ora]elor este decis de competi\ie, intern` ]i extern`. [...] ntr-o Europ` care devine din ce n ce mai integrat`, acest principiu se aplic` tot mai mult rela\iilor dintre regiuni. Regiunile se afl` n competi\ie una cu cealalt` pentru localizarea investi\iilor ca preferin\` reziden\ial` pentru cet`\eni, ca activitate cultural`. Angajamentul nostru nseamn` c` vom intra activ ]i structural n aceast` competi\ie. ntr-o lume competitiv`, numai cel mai bun poate supravie\ui.61 Cel de-al doilea n\eles al neoliberalismului este cel mai r`spndit ]i se refer` la efectele economice vizibile ndeosebi n \`rile din afara ariei occidentale. Astfel, Michael Rsch consider` c` neoliberalismul este un termen potrivit, n principal, pentru America Latin` ]i este restrns la aspectele economice ale liberalismului, inspirate de experimentele definite teoretic de
60. Paul Treanor, Neoliberalism: Origins, Theory, Definition, disponibil la www.web.inter.nl.net 61. Ibidem

226

227

Milton Friedman ]i aplicate de Chicago Boys nc` din anii 1970.62 E. Martinez ]i A. Garca, cunoscu\i militan\i antiglobalizare, sus\in: Neoliberalismul este un set de politici economice care s-a extins aproximativ n ultimii 25 de ani. De]i este rar auzit n Statele Unite, efectele neoliberalismului se pot observa acolo n m`sura n care boga\ii devin ]i mai boga\i, iar s`racii, ]i mai s`raci n restul lumii, neoliberalismul a fost impus de puternice institu\ii financiare, ca Fondul Monetar Interna\ional, Banca Mondial` ]i Banca Interamerican` pentru Dezvoltare. [] Criza capitalist` din ultimii 25 de ani, cu ratele profiturilor n sc`dere, a inspirat elitele corpora\iilor s` renvie liberalismul economic. Aceasta este ceea ce l face neo sau nou.63 Neoliberalismul sud-american porne]te de la premisa c`, prin natura sa, omul este interesat numai de c]tiguri personale. De aceea, va ncerca s`-]i acorde favoruri cu att mai mult cu ct ocup` pozi\ii de responsabilitate public` sau privat`. Tendin\a de favorizare este mai mare n cazul func\iilor publice. De aici, concluzia neoliberal` c` administra\iile publice, n frunte cu guvernele, sunt n mod automat coruptibile. Pentru neoliberalii globaliz`rii, nevoia de a reduce sectorul public, de a mic]ora corup\ia se ntlne]te cu dorin\a de a crea pia\a liber`. Cu alte cuvinte, guvernele locale, nclinate spre corup\ie, se pot dovedi o frn` n dezvoltarea pie\ei. Pie\ele locale nchise sunt, la rndul lor, o piedic` n calea capitalismului global. n termeni economici, guvernele locale sunt parte a problemei, nu a solu\iei. De aici acuza\ia, aproape constant`, de corup\ie a guvernelor, ndeosebi n \`rile din afara ariei occidentale.64
62. Michael Rsch, What does neoliberalism mean?, Universitatea din Tbingen, disponibil la www.tiss.zdv.uni-tuebingen.de 63. Elisabeth Martinez, Arnoldo Garca, What is Neo-Liberalism?, disponibil pe majoritatea siteurilor antiglobalizare. 64. Deducem de aici c` actorii pie\ei globale sunt supu]i competi\iei libere ]i, deci, sunt incoruptibili, n timp ce actorii locali, n spe\` guvernele, sunt coruptibili.

Apari\ia programelor anticorup\ie, fie c` este nevoie, fie c` nu, aplicate aproape peste tot unde se extind pie\ele globaliz`rii, este una dintre re\etele neoliberalismului.65 n al treilea rnd, la nivel interna\ional, intervine una dintre tezele liberale mult invocate n ultima vreme, ]i anume aceea c` democra\iile sunt obligate moral s` intervin`, prin for\` dac` este necesar, pentru a nl`tura guvernele corupte, pentru a impune respectarea drepturilor omului, pentru a trece la reconstruc\ia na\ional` a unor \`ri etc. n sfr]it, neoliberalismul este asociat unor culturi specifice, n special culturii anglo-americane ]i limbii engleze, extins` la scar` global`.

65. Programele anticorup\ie sunt adesea ini\iate nainte de deschiderea unei pie\e, de cele mai multe ori n scopuri preventive, adic` f`r` s` existe indicii de corup\ie. Experien\a din alte pie\e este suficient` pentru a se presupune c`, mai devreme sau mai trziu, corup\ia va ap`rea. Inutil s` men\ion`m c` astfel de politici anticorup\ie induc, de fapt, corup\ie.