Sunteți pe pagina 1din 2

FI

Data : lec iei :


Nr . crt . 1. 2.

DE EVALUARE A LEC IEI1


Clasa : Disciplina : Tipul lec iei :
NOTE 4 5 6 7 8 9 10

Subiectul

INDICATORI

3.

PROIECTAREA LEC IEI Documentare metodico- tiin ific (concordan a cu programa, terminologie), formularea obiectivelor opera ionale, unitatea obiective-con inut-itemi de evaluare DESF URAREA LEC IEI Parcurgerea adecvat a etapelor lec iei, densitatea sarcinilor i ritmul de lucru, dozarea ra ional a timpului Prezentarea con inutului ( tiin ific, logic, accesibil, esen ial, exemplificat., interdisciplinar) Realizarea obiectivelor opera ionale Realizarea comunic rii didactice, dificultatea solicit rilor, succesiunea i tipologia ntreb rilor, Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativit ii, a capacit ilor intelectuale, valorificarea educativ a con inutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare Mijloace implicate n activit ile de nv are, asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: inuta, autoritatea n fa a clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea r spunsurilor gre ite); elemente de creativitate didactic (ex.: micro-decizii luate n situa ii de feed-back); atmosfera i climatul afectivmotiva ional n lec ie; rela ia profesor-elev, elev-elev. CAPACITATEA DE EVALUARE I DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; con tientizarea elevilor asupra rezultatelor evalu rii; propunerea unor m suri corective pentru lec ia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reu ite i a celor mai pu in izbutite

NOTA Profesor- mentor, ...

SEMN TURA

Nota final = media notelor corespunz toare indicatorilor 1, 2 i 3 = _________________ =


1

Se multiplic pentru fiecare lec iei sus inut . Pot fi utilizate i alte variante propuse de profesorul mentor. Fi a de evaluare a lec iei este ata at Proiectului de lec ie corespunz tor.