Sunteți pe pagina 1din 3

Organiza ia pentru Securitate i Cooperare n Europa

Scurt istoric
OSCE i are originile la nceputul anilor 1970, cnd a fost ini iat Conferin a pentru Securitate i Cooperare n Europa (CSCE), ca for multilateral de dialog i negociere ntre Est i Vest. La 1 august 1975, la Helsinki, a fost semnat, la nivel nalt, Actul Final al Conferin ei pentru securitate i cooperare n Europa. Acesta consfin e te principiile de baz (Decalogul de la Helsinki ) care guverneaz rela iile dintre statele participante i atitudinea guvernelor respective fa de cet enii lor, precum i prevederi de cooperare n diferite domenii. Documentul nu con ine obliga ii juridice, ci politice, mp r ite n trei mari categorii (cunoscute, ini ial, sub denumirea de "co uri", iar ulterior "dimensiuni"): probleme privind aspectele politico-militare ale securit ii n Europa; cooperarea n domeniul economic, tehnico- tiin ific i al mediului nconjur tor; cooperarea n domeniul umanitar i alte domenii. Pn n 1990, CSCE a func ionat sub forma unor reuniuni i conferin e consacrate schimbului de opinii pe diferite probleme, elabor rii normelor, angajamentelor, precum i evalu rii periodice a implement rii acestora. Summit-ul de la Paris din noiembrie 1990 a imprimat procesului un curs nou, institu ionalizat. Carta de la Paris pentru o Nou Europ adoptat cu acest prilej a reprezentat primul instrument multilateral care consfin e te sfr itul R zboiului Rece i nceputul unei ere noi, a edific rii unei Europe rentregite, libere i democratice. Ea pus bazele institu ionaliz rii CSCE printr-un mecanism de consult ri politice regulate i crearea unor institu ii permanente. Summit-ul de la Budapesta (1994) a decis transformarea CSCE n Organiza ie pentru Securitate i Cooperare n Europa OSCE. Documentul de la Budapesta prevedea, totodat , nceperea discu iilor n cadrul OSCE privind modelul comun i atotcuprinz tor de securitate pentru Europa secolului XXI, bazat pe principiile i angajamentele OSCE, materializat prin adoptarea la Summit-ul de la Istanbul (1999) a Cartei pentru securitate european .

Romnia i OSCE
I. Romnia i CSCE n cadrul negocierilor preg titoare organiz rii i desf Romnia a fost, mpreun cu alte ur rii Conferin ei pentru securitate i cooperare n Europa,

ri mici i mijlocii, neutre i nealiniate, promotorul ferm al orient rii democratice urnd o politic extern relativ independent , Romnia concepea

a procesului nceput la Helsinki. Desf

securitatea european ca pe un sistem de angajamente clare i precise, asumate liber de c tre state, nso ite de m suri i garan ii concrete, care s le pun la ad post de folosirea for ei, s le ofere posibilitatea de a se dezvolta liber, conform propriilor interese, i de a stabili rela ii de cooperare pe baza principiilor dreptului interna ional. Romnia a fost ini iatorul regulilor i normelor democratice ale procesului de la Helsinki, bazate pe egalitatea suveran a statelor, rota ia la conducerea reuniunilor i adoptarea deciziilor prin consens. Totodat , Romnia a pus accent pe dezvoltarea i afirmarea decalogului de principii, convenirea unor m suri de cre tere a ncrederii i securit ii, a diverselor programe de cooperare economic i asigurarea cadrului

institu ional pentru continuarea procesului de la Helsinki. n perioada anterioar pr bu irii regimului comunist, pozi ia promovat de Romnia n cadrul CSCE s-a

caracterizat printr-un interes accentuat acordat problemelor politice, militare i economice i prin exprimarea de rezerve sau respingerea ini iativelor occidentale privind dimensiunea uman a CSCE. O atitudine obstruc ionist

a vizat, ndeosebi, aspectele legate de drepturile civile i politice, libertatea de con tiin

i gndire, ca i de

crearea unor mecanisme de monitorizare a ndeplinirii angajamentelor asumate de state n domeniul dimensiunii umane.

II. Romnia dup 1989 Dup 1989, procesul CSCE a intrat ntr-o nou etap , caracterizat prin subscrierea tuturor statelor la acelea i valori - democra ia, statul de drept, respectarea drepturilor omului i economia de pia . Romnia a intrat n aceast etap prin retragerea rezervelor exprimate la Documentul Final al Reuniunii de la Viena i prin adoptarea unei atitudini deschise, de cooperare. Cu o nou politic de securitate european trebuie conceput extern , orientat spre structurile europene i euro-

atlantice, respectiv OSCE, Consiliul Europei, UE, NATO i UEO i pornind de la convingerea c noua arhitectur ca o re ea de structuri interconectate armonios, sprijinindu-se reciproc, la prima reuniune a Consiliului Ministerial al CSCE - Berlin, iunie 1991 -, Romnia a prezentat un document reflectnd aceast concep ie de securitate i rolul care-i revine CSCE. n perioada care a urmat, eforturile Romniei au vizat adaptarea OSCE la noile realit i, transformarea organiza iei ntr-un instrument util i eficient n domeniul prevenirii conflictelor i gestion rii crizelor, ca i asigur rii unei abord ri atotcuprinz toare a securit ii prin cooperare. n decursul anilor, Romnia a depus eforturi pentru folosirea poten ialului OSCE n reglementarea tensiunilor i conflictelor, manifestnd un interes deosebit pentru solu ionarea politic a crizei din partea de Est a Republicii Moldova, pe baza respect rii suveranit ii i integrit ii teritoriale a acestei str ine din regiune. TBD. ri i retragerii complete a for elor

III. Asumarea Pre edin iei n exerci iu a OSCE (2001) Prin decizia adoptat la Summit-ul de la Istanbul (noiembrie 1999), Romniei i-a fost ncredin at

responsabilitatea asigur rii Pre edin iei n exerci iu a OSCE n anul 2001.

IV. Prezen a Romniei n misiunile OSCE n teren Romnia s-a implicat activ n ac iunile OSCE n Bosnia-Her egovina, Albania, fosta R.F. Iugoslavia, Belarus, Kosovo .a. O serie de reprezentan i romni au fost sau sunt membri ai prezen elor OSCE n teren sau au participat ca observatori la alegeri. Romnia a de inut, de asemenea, pozi ia de ef de misiune OSCE n Cecenia (ambasadorul Alexandru Cornea), Tadjikistan (ambasadorul Marin Buhoar ) i Turkmenistan (ambasadorul Paraschiva B descu). n prezent, un reprezentant romn este ef al Misiunii OSCE n Muntenegru (ambasadorul Paraschiva B descu).

V. Stadiul actual al particip rii Romniei la OSCE Priorit ile actuale ale Romniei n rela ia cu OSCE sunt armonizate cu obiectivele politicii externe i de securitate a Uniunii Europene. Activitatea reprezentan ilor romni, att la Viena, ct specializate ale OSCE, vizeaz : i n cadrul diferitelor reuniuni

y y y y y

afirmarea i respectarea principiilor i normelor OSCE; adaptarea organiza iei la noile realit i, nt rirea capacit ii sale de a face fa consolidarea capacit ii opera ionale a OSCE, a eficien ei instrumentelor preventiv , gestionare a crizelor i reconstruc ie post-conflict; afirmarea conceptului atotcuprinz tor de securitate prin cooperare; definirea rolului i locului OSCE n edificarea spa iului comun de securitate, f r linii de diviziune, bazat pe recunoa terea i respectarea valorilor comune, a angajamentelor i normelor de conduit , inclusiv a dreptului fiec rui stat participant de a- i alege liber aranjamentele de securitate. Romnia continu s se implice activ n aspectele de interes de pe agenda Organiza iei i n 2010. Astfel, n cadrul Procesului informal Corfu dedicat dezbaterilor privind arhitectura european de securitate - la noilor riscuri i provoc ri; i mecanismelor sale de diploma ie

propunerea Pre edin iei kazahe n exerci iu a OSCE, n baza documentelor relevante adoptate de Consiliul Ministerial de la Atena, Romnia a fost desemnat coordonator tematic al aspectelor viznd eficien a OSCE. Totodat , n cadrul Procesului Corfu, Romnia a ini iat dou documente i a co-sponsorizat alte patru. Cele ase documente sus inute ferm de ara noastr sunt dedicate temelor gestion rii conflictelor, dimensiunii economice i de mediu i dimensiunii umane. n cadrul reuniunii ministeriale OSCE de la Alma Ata (16-17 iulie 2010), dedicat examin rii unui raport

intermediar al Procesului Corfu, Romnia a reafirmat propunerile concrete promovate de ara noastr n cadrul acestui proces. Ministerul Afacerilor Externe a marcat caracterul jubiliar al anului 2010 n context OSCE prin organizarea a dou evenimente de anvergur dedicate evolu iei acestei problematici: un eveniment aniversar, dedicat celebr rii a 35 de ani de la momentul semn rii Actului Final de la Helsinki, desf urat la 30 iunie; o reuniune consacrat cooper rii n cadrul CSCE/OSCE, care a avut loc pe 5 noiembrie. Ambele evenimente s-au bucurat de prezen a unor personalit i de marc , din domeniul diploma iei i al rela iilor interna ionale, legate prin activitatea lor de diverse momente ale evolu iei CSCE/OSCE n Europa.

y y

S-ar putea să vă placă și