„V IC T O R

H U G O
M I Z E R A B I LI I
în rom îneste de LUCIA DEMETRIUS si TUDOR MĂINESCU Sfudiu introductiv de THEODOSIA IOACHIMESCU Nota explicative de N. N. CONDEES CU Ediţia a 1l-3

STUDIU INTRODUCTIV Dacă intraţi într-o bibliotecă publică şi cereţi Mizerabilii, este foarte probabil că volumele pe care le veţi căpăta vor avea copertele glorios ostenite de cercetarea neostenită a numeroşilor cititori care leau avut în mînă. De asemenea, este probabil să întîlniţi Mizerabilii în biblioteca particulară a foarte multor oameni ai muncii. Romanul l u i Hugo a fost de la început, şi este şi astăzi, o carte foarte citită, fin bibliotecile din Moscova ea se găseşte în sute şi mii de exemplare. în ţările capitaliste, ziarele cele mai apropiate de popor, ca VHumanii i în Franţa, o publică în foileton. Cînd cineaştii o 'transpun în film, sînt siguri că sălile vor fi pline. Această operă literară este, poate, din întreaga creaţie a lui Hugo, cea prin care scriitorul a păstrat cel mai strîns contact cu masele populare. Caracterul ei de „epopee a poporului" a fost apreciat ca atare şi de marii scriitori -ai lumii. Lev Tolstoi considera Mizerabilii ca modelul romanului care merită să aibă răsunet mondial. Iar Alexei Tolstoi scrie, vorbind de autorul Mizerabililor şi de influenţa acestuia asupra anilor tinereţii sale : „...îmi umplea inima de un umanism nelămurit, dar plin de foc. Din fiecare clopotniţă mă privea Quasimodo şi îl vedeam pe Jean Valjean în fiecare drumeţ sărman." Formula aduce lapidar explicaţia esenţială a viabilităţii romanelor poipulare ale lui Victor Hugo şi, în special, a Mizerabililor: un umanism plin de

foc. Că acest umanism este „nelămurit" sau, mai curînd, că nelămuririle autorului aburesc uneori cu caracterul lor utopic şi idealist mesajul romanului, aceasta nu-i stinge văpaia, nelămuririle fiind în genere explicabile istoriceşte. Flacăra rămîne dincolo de aburi. Dincolo de norii — de altfel trandafirii — ai socialismului utopic, dincolo de unele înnegurări mistice — de altfel contradictorii şi contrazise în cursul povestirii — dincolo de unele pagini retorice sau prea sentimentale — trăsături pe care neîmplinirile epocii le generează şi le explică — rămîne lumina constantă a credinţei fierbinţi în mersul înainie al omenirii, în posibilitatea omului de a se depăşi pe sine însuşi, în forţa activă a poporului, în misiunea scriitorului „angajat", rămîne elanul intens către adevăr şi către viitor — nu mai puţin generat de epocă, de ceea ce epoca avea mai bun — căruia Victor Hugo îi dă sonoritatea de bronz a marelui său glas. Dar Mizerabilii nu sînt numai un imn de speranţă, ci şi un act de acuzare. Meditării lirice a poetului visător i se adaugă observaţia lucidă a scriitorului martor, care dezvăluie fără cruţare apăsările şi asupririle societăţii în care trăieşte. Victor Hugo a rezumat parcă această asociere explozivă scriind versurile: ...In nori se află, zici, poetul ? Ei, da. Precum un tunet. (In poemul Viaţă veselă din culegerea Ispăşirile)

Nu e rnai puţin adevărat că, după lectura romanului, cititorul al cărui orizont este astăzi limpezit şi care judecă din perspectiva clarificărilor marxiste îşi pune o serie de întrebări tulburătoare. Ce e cu Jean Valjean, acest fost ocnaş în care mocneşte revolta, ţăran sărac care a cunoscut truda şi mizeria, dar care nu înţelege mai tîrziu că averea lui, atît de rapid înjghebată, provine din exploatarea muncitorilor ,pe care îi întrebuinţează în fabrică ? Cum e posibil ca un singur gest generos să-i potolească răzvrătirea şi să facă din el un apostol aii Bunătăţii şi al Spiritului de sacrificiu, care seamănă uneori cu resemnarea ? Ce fel de republican e Marius, care se duce să moară pe baricadă nu atît pentru că e conştient de necesitatea luptei, cît pentru că se crede părăsit de Cosette ? Este sau nu Hugo pentru revoluţie ? Cum o înţelege el ? Şi ce rost au lungile digresiuni intercalate în roman, adevărate conferinţe-dezbateri, expuneri istorice sau relatări descriptive ? împrejurările în care s-a născut romanul răspund în mare măsură acestor nedumeriri. VI

Deşi l-a publicat abia în 1862, Victor Hugo l-a conceput încă din 1830, sub titlul de Les Miseres („lipsurile", „suferinţele" ; în Franţa, o dată cu dezvoltarea capitalismului, cuvintul misere trece de la sensul de „nenorocire" la cel de „sărăcie", iar mai tîrziu miserable — „nefericit", „necăjit", „sărac" — ajunge să însemne, sub dispreţul claselor posedante, „ticălos", evoluţie suferită de altfel şi la noi, din aceleaşi motive, de cuvîntul „ticălos", care a însemnat pînă spre mijlocul secolului al XlX-lea „sărman", „nevoiaş"). Intre 1845 şi 1848 a fost elaborată o primă redactare a romanului. In exil scriitorul n-a făcut decît să-l reia, să-l amplifice, să-l completeze şi, poate, să-l apropie mai mult de spiritul revoluţionar ipe care acum, în cursul luptei sale împotriva regimului reacţionar al împăratului Napoleon al IlI-lea, îl înţelegea mai bine. In linii mari, însă, romanul este un produs al perioadei 1830—1848 (aşa-numita „monarhie din iulie"), perioadă în care, sub „ocrotirea" regelui „burghez" Ludovie-Filip, se desfăşoară din plin capitalismul francez, acumulînd din ce în ce mai mult la un capăt al societăţii belşugul şi la celălalt mizeria. Se agravează situaţia clasei „celei mai numeroase şi mai sărace", cum e numit proletariatul de către socialistul utopic Saint-Simon. Durata zilei de lucru e la Lyon, în 1831, de 15—18 ore, iar ziua de lucru e plătită femeii muncitoare cu două treimi mai puţin decît bărbatului muncitor şi mai puţin încă muncitorului copil. Pauperizarea se întinde vertiginos. La Paris, dintr-un milion de locuitori, trei sute de mii sînt săraci lipiţi pămîntului. Creşte numărul crimelor. Prostituţia ia proporţii nemaivăzute (v. Engels : Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă). Starea de plîns a mulţimilor care ajutaseră burgheziei franceze să facă două revoluţii (1789, 1830), să-şi cîştige şi să-şi consolideze drepturile, îngrijorează chiar păturile burgheze, mai ales pe acelea care mai au revendicări de formulat. Cei mai înaintaţi dintre republicani se alătură muncitorimii. Situaţia găseşte ecou în literatură. Mulţi scriitori, ca George Sand, pledează în scrierile lor cauza poporului asuprit, şi eroii lor sînt, din ce în ce mai mult, oameni din popor. Alţii, ca Balzac, dezvăluie întunecimile morale ale noii clase stăpînitoare, aviditatea şi lipsa ei de VII

scrupule. Romantismul democrat devine umanitar, iar realismul devine critic, cîşiigînd teren asupra romantismului prea visător. Dar nici primul curent literar, nici celălalt nu pot exprima înţelegerea deplină a lucrurilor, nu pot reflecta în mod clar antagonismele în prezentă, deoarece ele nu s-au accentuat îndeajuns. Deşi îşi începuse lupta, proletariatul francez nu ajunsese încă la o conştiinţă reală de clasă. El se înfăţişa tot oa o „stare asuprită şi suferindă", căreia, cum spune tot Engels, nu i se putea da ajutor „dccît cel mult din afară, de sus". De aici, difuzarea şi succesul soci'ailismului utopic, de aci, paternalismul dominant în literatura democratică a vremii. In Mizerabilii (partea a IV-a) se vorbeşte făţiş de „poporul care munceşte, care suferă şi oare aşteaptă". Face multă vîlvă romanul lui Eugene Sue, Misterele Parisului, publicat în foileton între 1842 şi 1843, în care un prinţ generos condescinde să frecventeze lumea apaşilor şi a ocnaşilor evadaţi, pentru a salva o tînără prostituată şi pentru a reeduca un nevoiaş devenit bandit. Acesta din urmă e ■atît de bine „reeducat", încît abia îndrăzneşte să se aşeze pe scaun în faţa prinţului şi e nespus de fericit să moară în locul nobilului său protector. „Reeducată" este şi tînăra prostituată, care e dată pe mîna unui preot şi devine călugăriţă. Jean Valjoan va fi şi el preocupat de propria sa reeducare. Sînt cercetate nu cauzele mizeriei, ci efectele acesteia, primejdioase pentru burghezie : cerşetoria, vagabondajul, hoţia, prostituţia. Un ocnaş evadat este eroul uneia dintre cele mai celebre melodrame ale vremii : Circiuma din Adrets. Chiar Balzac, în momentul cînd se decide să cerceteze de aproape altă lume decît cea a aristocraţiei mucegăite şi a burgheziei hrăpăreţe, coboară foarte jos, în mediul prostituţiei şi al închisorilor, scriind Viaţa de strălucire şi mizerie a curtezanelor (1843—1847). îşi spune desigur, ca şi Hugo, că trebuie ,,să cobori cît mai adînc... cînd e vorba să masori adîncimea unei răni, a unei prăpăstii sau a unei societăţi". Şi pentru Balzac, aşa cum se vădeşte în Medicul de ţară, ajutorul trebuie să vie „de sus", din partea unei .personalităţi active, generoase şi pline de iniţiativă. Cei mai mari dintre scriitorii vremii văd răul, ca şi socialiştii utopici, dar nu sînt în măsură să VIII

cunoască remediile. In romanele lui George Sand aristocraţii au sarcina de a transmite cultura lor oamenilor din popor şi, la rîndul lor, aceştia se căsătoresc deseori cu fete din nobilime, ceea ce împacă aparent pe toată lumea. In pofida paternalisinului şi conciliatorismului care domină romantismul umanitar, un lucru rămîne însă pozitiv în el : întoarcerea literaturii către masele populare, pătrunderea acestora în literatură. Articolele din ziarul Le Globe ale saint-simonişti'or recomandă scriitorilor legătura strînsă cu mase'e populare: „Dacă scriitorii noştri, răsuflaţi şi sterpi, ar şti să simtă şi să înţeleagă suferinţa pe care o .pricinuiesc maselor muncitoare oamtnii privilegiaţi... ei ar găsi o mare sursă de inspiraţie în dorinţa fierbinte de a vindeca rănile muncitorilor" (Le Globe, 11/3, citat de D. Oblomievski : Romantismul francez, Moscova, 1947). Un asemenea îndemn a putut contribui ia hotărîrea Iui Hugo de a zugrăvi, pentru a remedia — credea el — suferinţele maselor populare din vremea sa. Iată cum figurile populare se afirmă din ce în ce mai mult în romanele şi în piesele scriitorilor democraţi în rolul de eroi pozitivi, în contrast cu ,,privilegiaţii". De altfel, insurecţiile muncitoreşti de ia Lyon, din 1831 şi 1834, deşi înfrînte, aveau să aducă dovada că proletariatul începe să nu mai aştepte milă şi ajutor, ci să reclame cu curaj recunoaşterea drepturilor care i se cuvin.

„Ecou sonor" al epocii sale, Victor Hugo a crescut o dată cu ea. De la monarhismul spiritualist din primii ani ai restauraţiei, care sînt şi anii primei lui tinereţi, el a trecut, mai activ decît alţi scriitori, la liberalismuil bonapartist şi apoi la republicanismul democratic colorat de socialism (utopic). Ca şi lui Marius, „în fiecare clipă, luminile noi ale adevărului îi întregeau judecata". Căci, ca şi prietenii lui Marius, „cobora direct din revoluţia franceză", ale cărei efecte nu le putuse şterge restaurarea trecătoare a Burbonilor (1815—1830). Şi, mai mult decît ei, prin antenele artei, el era receptiv la vitalitatea populară şi la transformările sociale. IX

Una din constantele lui Hugo este convingerea că scriitorii nu iau dreptul să se dezintereseze de problemele timpului lor. In Mizerabila (partea a V-a) sînt vestejiţi creatorii care se izolează şi nu participă la viaţa maselor populare. Hugo îi numeşte „egoişti măreţi S nemărginirii", „gînditori oare uită să iubească". Apostrofa e binemeritată de grupul romanticilor, care, ca Theophile Gautier, se retrăseseră în turnul de fildeş al „artei pentru artă". De foarte timpuriu, Hugo înţelesese că scriitorul nu poate rămîne departe de „interesul general şi de nevoile naţionale". Eroul primului său roman, Ordener, din Han d'Islande (1823) se manifestă, în felul lui, în cadrul unei povestiri încă „negre", ca un prieten al poporului. lin Orientalele (1829) apare tema acţiunii de eliberare naţională (Capitul grec). Poziţia antifeudală se afirmă în culegerile de versuri şi în dramele istorice de după 1830, în care eroii, îndrăzneţi, generoşi şi pasionaţi, provin de cele mai multe ori din popor şi sînt opuşi stăpînirii, reprezen tate prin regi incapabili şi destrăbălaţi sau prin miniştri necinstiţi şi neomenoşi. Acum se precizează metoda antitetică prin care s-ar zice că se reflectă la Hugo, devenit şeful şcolii romantice, antagonismele crescînde. Efortul său de descătuşare a limbii literare din convenţionalismul clasic se asociază acţiunii de renovare a conţinutului literar. Romanu/l Notre-Dame de Paris (1831) pune în mişcare, in cadrul Parisului din secolul al XV-lea, nu numai figuri, dar şi mase populare. Din istorie scriitorul păşeşte curînd în actualitate, dezbătînd probleme ca pedeapsa cu moartea (Ultima zi a unui condamnat — 1829) sau neomenia legilor burgheze faţă de victimele mizeriei (Claude Gueux — 1834, o prefigur-are a lui Jean Valjeanj. Numeroase poeme din această vreme denunţă rolul banilor şi suferinţa ide la un capăt al societăţii. Dorinţa de a aduce mărturia şi pledoaria sa în această problemă, în mod amplu şi convingător, va fi realizată de poet în romanul care va apare cu titlul de Mizerabilii şi în oare Hugo desfăşoară frămîntarea ideologică a vremii şi bogăţia lui de creaţie. Criticul francez Albert Thibaudet vede contopite în Mizerabilii mai multe feluri de romane; „romanul Parisului, romanul de

aventuri, romanul poliţist, romanul milei omeneşti, romanul eroic", Unele din acestea sînt adevărate. Dar, în mintea lui Victor Hugo, Mizerabilii trebuiau să fie în primul rînd un roman social şi un roman de idei, ,,o carte scrisă pentru toate popoarele", un răspuns ta problema majoră a timpului său, în care „mizerabilul se numeşte omul". Aşa se explică numeroasele meditaţii şi dezbateri din cuprinsul romanului, meditaţii şi dezbateri cu caracter filozofic şi social, uneori chiar social-practic, ca, de pildă, cea în oare e susţinută ideea curioasă a saintsimonistului Plerre Leroux în legătură cu utilizarea ca îngrăşământ a conţinutului canalelor. Desigur că nu în aceste pagini de căutări şi de dibuiri vom afla valoarea propriu-zisă a romanului. Ele constituie, cu excepţia unor pasaje de tulburătoare previziune şi de lirism înfocat, mai curînd partea lui caducă. Sînt totuşi interesante, pentru că exprimă elanurile şi totodată confuziile epocii şi ale autorului. Ele explică anumite dezvoltări ale subiectului şi anumite aspecte ale caracterelor din roman, efecte ale poziţiei scriitorului. Care este această poziţie? Ea e cu totul fermă faţă de trecutul feudal. Gentilomii şi preoţii din saloanele aristocratice pe care le frecventează domnul Gillenormand sînt taxaţi de „stafii" sau de „moaşte", care ,,luau vremea în zeflemea şi asta îi scutea de a o înţelege". Mănăstirea, cu rigorile şi cu întunecimile ei, e în principiu condamnată, în ciuda afirmaţiei evident greşite că viaţa monahală ar fi avut cîndva, la început, „un rol civilizator". Scriitorul consideră lege progresul societăţii : „Nu există decît un singur fel de a respinge ziua de mîine : a muri". Dar care sînt căile progresului ? Cum să se suprime acea „balanţă hidoasă, ale cărei talgere — sărăcia şi parazitismul — îşi fac un dureros echilibru", imagine prin care Hugo concretizează sistemul capitalist ? Sub influenţa democraţilor burghezi şi a socialiştilor utopici, romanticul Hugo îşi pune, în primul rînd, speranţa în morală şi în ştiinţă. Căldura inimii şi lumina cunoaşterii i se par că pot risipi orice întuneric şi orice disemtimente. Exemplul sufletelor bune, difuzarea culturii în popor — iată ce i se pare că ar putea îndrepta lucrurile, împreună cu obligaţia de a munci şi cu „universalizarea" proprietăţii. Iată de ce ipoate face „miXI

nuni" monseniorul Myriel, iată de ce Jean Valjean devine bunătatea personificată, se cultivă şi cîştigă o avere considerabilă, creînd — constată el — prosperitatea unui ţinut întreg printr-o invenţie ingenioasă, fără a bănui că munca depusă în fabrica lui este o muncă de exploataţi. Iată de ce nu apar în roman tipuri caracteristice de exploatatori capitalişti. Romanticii umanitari speră că burghezia va fi înduioşată cfrtd va avea în faţă tabloul nefericirii nevoiaşilor. E drept că Victor Hugo nu-şi face multe iluzii despre burghezie, „acest aproximativ popor". Nădejdea şi-o pune înlr-un popor mai autentic : „Cercetaţi poporul şi veţi zări adevărul!" Dar ce este poporul ? Care este partea lui cea mai sănătoasă ? Procesul de afirmare a proletariatului fiind în curs, Hugo nu poate decît presimţi rolul şi importanţa noii clase. In cercul prietenilor revoluţionari ai lui Marius, format mai ales din studenţi, nu ne e prezentat mai de aproape decît un singur muncitor cu braţele: Feuilly. Muncitorii care luptă pe baricada din strada Saint-Denis stat siluete, nu personaje. In Fantine, condiţia femeii părăsite se suprapune celei a lucrătoarei ex ploatate. Sărăcimea îi apare scriitorului nediferenţiată. E „clasa aceea nevoiaşă, care înceipe cu ultimul burghez strîmtorat şi se în tinde din mizerie în mizerie pînă Ia cele din urmă trepte ale societăţii" (Mizerabilii^ partea a IlI-a). De aceea îi întîlnim în roman şi pe savantul ruinat Mabeuf, şi pe tîlharul înrăit Thânardier. Aceasta îl face pe Hugo să accepte ambele sensuri ale cuvMuîU'i „mizerabil" i .........de la un punct anumit, orop siţii şi nemernicii se amesteca şi se contopesc într-un singur cuvînt, în cuvîntul fatal «mizerabilii»". De aci, locul important ocupat în roman de banda lui Thenardier, de închisoare, de argou. Dar Hugo ştie că „mizeria e un noroi care ia foc". El trăieşte în ani de revoluţii şi de insurecţii. Cum le va înţelege el ? Cu sentimentele contradictorii ale mioului-burghez de stingă din anii 1830—1848, uneori chiar cu oarecare limpeziri, datorite poate anilor de după 1848. Revoluţia din 1789—1794, care a desfiinţat feudalitatea, ti apare cu totul justificată. Ea „a însănătoşit veacul şi a încoXII

ronaf. poporul''. Dar mai departe ? Mai departe încep confuziile şi contradicţiile. Fără a condamna în mod absolut „răscoala", cum făceau „doctrinarii" (adepţii „căii de mijloc") din vremea sa, Hugo o consideră totuşi de nedorit, numind-o uneori „răzvrătire" şi opunînd-o „revoluţiei", a cărei formă redusă o numeşte „insurecţie". Faţă de „insurecţia"-,,revoluţie'1, „răzvrătirea"-„răscoală" are, spune el, dezavantajul de a fi manifestarea unor nemulţumiri spontane şi necugetate, fără bază socială largă şi puţind duce la compromiterea unei revoluţii (Mizerabilii, partea a IV-a). Dar aceste noţiuni nefiindu-i prea clare, Hugo le dă o aplicare discutabilă. Astfel, pentru el, radicalizarea unei revoluţii (de pildă, insurecţia din iunie 1848 a maselor muncitoreşti din Paris după revoluţia burghezo-democratică din februarie 1848) este condamnabilă, devine „răzvrătire". „Răzvrătire" este şi acţiunea reacţionară iniţiată de un monarh împotriva poporului său. „Răzvrătiri" sînt şi răscoalele ţărăneşti din Franţa evului mediu (Ies jacqueries). Aşa se explică de ce Victor Hugo n-a înţeles, mai tîrziu, nici Comuna din Paris, pe care, pentru a încerca să o admită, a considerat-o Ia început ca o mişcare comunală, neputînd concepe că poporul francez nu se declară mulţumit numai cu răsturnarea imperiului lui Napoleon al III-lea şi cu proclamarea republicii. Nu e întîmplător, aşadar, că lupta pe baricadă (5—6 iunie 1832) pe care o descrie în Mizerabilii — de altfel atît de zguduitor — nu e propriu-zis o acţiune muncitorească, cum autorul ar fi avut ocazia să vadă în timpul său (ţesătorii din Lyon s-au răsculat în 1831 şi în 1834), ci, cum spune el, o „insurecţie" condusă de republicani, în cea mai mare parte miei-burghezi. Aceşti republicani se aflau desigur pe poziţii avansate, dar pe poziţii avansate burgheze. De aceste neprecizări are de suferit figura lui Marius. Scriitorul ne sugerează că Marius ar fi lipsit de pe baricadă dacă ar fi fost aşteptat de Cosette. Perso najul reacţionează sub impulsul prejudecăţilor burgheze cînd încearcă să-l îndepărteze pe fostul ocnaş Jean Valjean de Cosette, pe care acesta a salvat-o din mîinile Thenardierilor. Despre Miarius, Herzen scria că e un reprezentant tipic al generaţiei cu care se opreşte şi începe să dea înapoi epoca revoluţionară burgheză. Şi totuşi, înainte de a se avînta pe baricadă, XIII

Marius reflectează asupra războiului civil şi-i găseşte justificarea. „Franţa sîngerează — zice el ~ dar libertatea zîmbeşte!" Şovăielile autorului îşi găsesc expresie în nuanţele de poziţie ale tinerilor din cercul lui Enjolras. Hugo e uneori, ca şi Enjolras, „îndrăgostitul de marmură al Libertăţii", revoluţionarul intransigent; e alteori, ca şi Combeferre, care „punea faţă în faţă pe Saint-Simon cu Fourier" şi avea „mai multă omenie", „frlozoful" revoluţia: deseori se întîlnesc în autadezbaterile din roman înclinări spre progresul treptat, spre acel progres pe care Hugo, considerîndu-l „cuminte", îl numeşte „om cinstit" şi care, de fapt, îl transformă pe revoluţionar în reformist; e, fără îndoială, un poet inimos, preocupat de probleme sociale, ca Jean Prouvaire, se interesează de „principiul naţionalităţilor", ca Feuilly, şi discută cu verva neobosită a Jui Grantaire, scepticul sentimental, şi a lui Courfeyrac, aristocratul venit la popor... Neclarificată este şi poziţia lui Hugo faţă de religie. Poetul îl invocă deseori pe dumnezeu (se ştie, de altfel, că în anii următori lui 1843, cînd şi-a pierdut fiica, Hugo a trecut printr-o adevărată criză mistică), dar îl identifică cu „infinitul", cu „destinul", cu „conştiinţa" şi, uneori, chiar cu necesitatea istorică (vezi descrierea bătăliei de da Waterloo, unde apare concepţia — şi ea nebulos-idealistă — despre istorie, a lui Hugo, oscilînd între fatalism şi determinism). De misticism nu s-a putut elibera niciodată micul-burghez Hugo, dar marele scriitor Hugo a ştiut să privească în faţă realităţile timpului său. Această contradicţie între o concepţie greşită (filozofică sau politică) şi realismul creaţiei se întîlneşte deseori la realiştii critici şi Ia romanticii umanitari din prima jumătate a secolului al XlX-lea. Ea e explicată, cum s-a mai spus, prin împrejurările istorice în care au trăit aceşti scriitori, împrejurări în care antagonismele sociale nu deveniseră conştiente încă. Este deci apreciabil meritul lui Hugo de a fi reflectat asupra fenomenului istoric pentru a-l înţelege măcar în parte şi de a-i fi surprins chiar unele aspecte. In digresiunile de ordin meditativ din Mizerabilii, alături de afirmaţii idealiste sau confuze, se întilnesc şi observaţii surprinzător de valabile, oa, de pildă,

cea în care scriitorul constată că burghezia de după 1830 oprea revoluţia la jumătatea drumului pentru că nu mai dorea decîi să-şi consolideze poziţiile (constatare contrazicînd, de altfel, în mod categoric teoria din altă parte a „răzvrătirii"). Hugo se apropie şi de înţelegerea deosebirii dintre războaiele drepte şi războaiele nedrepte. Iar pacea universală, deşi căile ei spre victorie nu-i apar lămurit, i se pare ţelul pe care omenirea îl va îndeplini neapărat: „Oricum ar fi ziua de astăzi, ziua de mîine e pacea" (Mizerabilii, partea a IV-a). Necunoscînd limpede relaţiile prezentului, Hugo nu idealizează totuşi trecutul, cum se străduieşte să facă uneori Balzac, ci îl respinge şi îşi pune toate nădejdile în viitor. Iar acest viitor nicăieri nu-i apare mai luminos şi mai strălucitor ca din vîrful baricadei: „...nu va mai exista ura, s-pune Enjolras, atelieruil se va înfrăţi ou şcoala, stima publică va servi de pedeapsă şi de răsplată ; muncă pentru toţi, drepturi pentru toţi, pace pentru toţi..." Şi mai departe: „AscuMă-mă, Feuilly, brav munoitor, om din popor, om al tuturor popoarelor! Slavă ţie! Tu vezi limpede vremurile care au să vină..."

„Martorul care gîndeşte" — şi care nu-şi poate întotdeauna înţelege sau depăşi epoca — este însă neîndoios un „martor" activ şi un „martor" artist. Mărturia pe care o depune el asupra societăţii franceze din vremea restauraţiei şi a societăţii din vremea monarhiei din iulie (cuvîntul „martor" revine foarte des în textul Mizerabililor, ca pentru a garanta obiectivitatea cu care au fost înregistrate faptele) constituie o creaţie de un puternic realism. In Mizerabilii sînt evocate pe ton acuzator aispecte multiple ale mizeriei populare din acea vreme, de la vagabondajul şi suferinţa copiilor pînă la degradarea femeii, de Ia viaţa ocnaşilor — victime ale legilor celor avuţi, sau oameni în afara legii înrolaţi în tagma tîlharilor — ipînă la cea a intelectualilor, a căror tinereţe se zbate în lipsuri şi a căror bătrîneţe cunoaşte desperarea mizeriei totale. Victor Hugo a cercetat şi a cunoscut de aproape aceste „răni" ale societăţii în care trăia. A cutreierat periferiile Parisului, unde a putut întîlni pe Fantine, pe Gavroche şi pe omul arestat şi condamnat la ocnă

*

«*

• Participat ^ P de

'

desfa

><-are/

A ştiut

Ja

'a ce

or I

înseamnă • i.. Jmna lllb "-ea de
pe

om

< » bari cadă •
fn

resurse sînt

princj-piu un pri

artistic

liillill i
Şi

*

vinde Pentru

al

deniei

f Un

'

i
™ P ro car

U r

e,

XVII

Curajul moral al personajelor este susţinut şi întărit de curajul lor fizic şi social Jean Valjean îşi încordează toate puterile pentru <a-I scoate de sub căruţa împotmolită pe moş Fauchelevent, deşi scena se petrece în faţa lui Javert, care l-ar putea recunoaşte după -această performantă. Gavroche luptă cîntînd pe baricadă şi se avîntă cîntînd sub împuşcături pentru a aduna gloanţele necesare apărării baricadei. Iar apărătorii baricadei se întrec în acte de curaj. Vitejia individuală întilneşte -astfel vitejia colectivă. Pe amîndouă le ilustrează oamenii din -popor, acei oameni -pe care Victor Hugo îi vedea nedesluşit din punctul de vedere al categoriilor sociale, dar pe care îi opunea cu patos claselor stăpînitoare şi în care îşi punea toate speranţele: „...Vedem mişcîndu-se în umbră ceva mare, sumbru şi necunoscut. E poporul. Poporul căruia îi aparţine viitorul, dar nu şi prezentul, poporul orfan, sărac, inteligent şi vînjos... purtînd pe spinare urmele robiei şi în inimă mugurii geniului" (prefaţă la drama Ray-Blas, 1838). Ceea ce este în Notre-Dame de Paris catedrala, creaţie a maselor populare medievale care-şi căutau -atunci în religie alinarea suferinţelor datorite asupririi feudale, este în Mizerabilii baricada, locul de întîlnire şi de acţiune al maselor populare evaluate, care au trecut de la jeluirea pasivă şi inutilă în faţa lui dumnezeu la protestul activ şi operant împotriva societăţii rău întocmite. Puterea de plasticizare a lui Hugo, dinamismul lui stilistic dau scenelor de masă din jurul baricadei o viaţă plină de mişcare şi de culoare. Aşa cum Germinai a fixat mai tîrziu primele mari greve -ale minerilor francezi din a doua jumătate a secolului al XlX-lea, Mizerabilii păstrează pentru posteritate imaginea formei de luptă populară specifice primei jumătăţi a secolului t baricada. Descrierea construirii ei — pe care scriitorul o reia ca pe un leit-motiv — ne transportă în Parisul -popular din 1832: .....în cîteva minute fuseseră smulşi douăzeci de drugi de fier din faţada cu zăbrele a cîrciumii şi zece stînjeni pătraţi de piatră -din -caldarîmul străzii; în treacăt, Gavroche şi Bahorel puseseră mâna pe căruţa unui fabricant de var numit Anceau şi o răsturnaseră. In căruţă fuseseră trei butoaie pline de var, pe care le aşezaseră sub grămezile de pietre. Enjolras ridicase chepengul de la pivniţă şi toate buto-aiele goale ale văduvei HucheXVIII

loup se rostogoliră lingă cele de var. <2u degetele lui deprinse să coloreze lamele gingaşe ale evantaielor, Feuilly grămădise lîngă buţi şi căruţe, ca să le sprijine, două grămezi grele de bolovani. Pietre găsite ca şi celelalte şi luate nu se ştie de unde. Bîrnele de proptit fuseseră smulse de la faţada unei case învecinate şi culcate pe butoaie. Gînd Bossuet şi Courfeyrac se întoarseră, jumătate din stradă se şi închisese cu un meterez mai înalt decît înălţimea omului..." Baricada din strada Saint-Denis-Chanvrerie nu e singura descrisă de Victor Hugo. Sînt evocate şi baricadele din strada Saint-Antoine şi din strada Temple, fiecare cu caracteristica ei particulară. Locul important pe care-l are în roman baricada face în mod deosebit din Mizerabilii un roman eroic.

Deşi scris „pentru toate popoarele", acest roman eroic este însă un roman eroic francez. Nu numai pentru că baricadele sînt ale Parisului, ci şi pentru că apărătorii lor întruchipează, după cuvintele Iui Victor Hugo, „acel lucru caracteristic francez care se numeşte vioiciune". Vioiciunea, veselia, gluma scapără pe baricadă ca şi puştile. Se întîînesc în replicile luptătorilor, în discuţiile studenţilor şi devin simbol în figura lui Gavroche, ştrengar parizian pe cît de neastîmpărat pe atît de generos, pe cît de curajos pe .atît de vorbăreţ, gata de glumă, dar şi de eroism, bun de gură, dar şi de vitejii. Gavroche a rămas pe drept cuvînt în literatura mondială ca una din cele mai reuşite întruchipări a trăsăturilor poporului francez. De verva lui Gavroche — care este şi cea a lui Hugo — beneficiază întreg romanul. Nu ni-l amintesc oare atîtea portrete rapide şi pline de umor, atîtea tirade ironice sau bătăioase, atîtea dialoguri însufleţite şi atîtea replici sclipitoare ? De el ne aducem aminte cînd, de pildă, facem cunoştinţă cu bătrînul savant Mabeuf, care „avea un stomac bunicel, un frate preot, părul alb, nici un dinte în gură sau împotriva cuiva, un tremur în tot trupul, accent picard, un rîs copilăresc..." sau cu slujnica lui, fată bătrînă ale cărei visuri „nu ajunseseră niciodată pînă la bărbat, nu depăşiseră pisica" ; sau cînd Combeferre îi răspunde
XIX

lapidar şi biciuitor lui Marins, care tace liric apologia lui Napoleon, terminînd cu cuvintele: „Să învingi, să stăpîneşti, să trăsneşti, sa fii în Europa un popor încununat de glorie, sa faci să răsune o fanfară de titani de-a lungul istoriei, să cucereşti lumea de .două ori, prin înfrîngere şi prin uluire, da, e .sublim I Există ceva mai mare ? A fi liber 1" ; cînd, ireverenţios şi spiritual ca şi Gavroche, Qrantaîre caracterizează monarhia burgheză a iui Ludovic-Filip ca „...o coroana domolită de o scufie de bumbac... un sceptru care se termină cu o umbrelă"; sau cînd, în legătură cu războiul reacţionar dus de guvernul lui Ludovic al XVIII-lea împotriva poporului spaniol, scriitorul notează : „...între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei". Nenumărate sînt, în Mizerabilii, asemenea „fulgerări" în care spiritul francez apare tonificat, amplificat, colorat de poziţia progresistă a lui Victor Hugo şi de imensa lui forţă de concretizare, de uriaşul lui potenţial verbal. Din seva populară provine şi stiluJ aforistic prin care situaţ i i l e sau observaţiile sînt condensate în formule cu aspect de medalie: „...Cei cărora le e foame au dreptate.--; Tirania îl urmăreşte pe tiran...; Să învingi e un lucru fără noimă, toată gloria e să convingă...; E-atît de uşor să fii bun 1 Greutatea e să fii drept...; Adevărul este hrană ca şi pîinea...; Revoluţia e accesul de mînie al adevărului...; O răscoală care izbucneşte este o idee care dă examen în faţa poporului..." etc, etc. Eliberator al limbii literare în poezie, lui Victor Hugo nu-i e greu ca, în proză, să acorde limbajului personajelor, şi al lui propriu, toate libertăţile, adică o mare varietate de stiluri, de la patosul liric pînă la jocul de cuvinte. Interesîndu-se, am văzut pentru ce motive, şi de 'lumea închisorilor, el cercetează de aproape chiar argoul, aşa cum făcuse de altfel şi Balzac. Desigur, aşa cum poporul e căutat şi acolo unde nu trebuie, se întîmplă ca epitetele, aforismele şi tiradele din Mizerabilii să sufere uneori de retorism sau de platitudine. Nu ne poate satisface, de pildă, epitetul superb şi banal de „înger", presărat prea des de-'a lungul paginilor, acordat cu generozitate nu numai Cosettei, dar şi altor personaje, şi nu tresărim de încîntare cînd aflăm că „...deznădejdea e doica mîndriei (şi) nenorocirea... un lapte hun pentru cei mărinimoşi..." Romantismul despletit nu e XX

totdeauna bine inspirat, iar uzina de imagini a lui Victor Hugo mai dă şi rebuturi. Dar acestea sînt neînsemnate fîşioare de zgură pe şarja incandescentă a prozei hugoliene. Le putem înlătura uşor, aşa după cum putem frece cu vederea inegalităţile de compoziţie a romanului, în care expunerile didactice ale scriitorului sau digresiunile, recunoscute de el ca atare, încetinesc mersul acţiunii. Ele sînt de cele mai multe ori interesante şi utile, dacă nu pentru desfăşurarea subiectului, cel puţin pentru înţelegerea epocii. Sînt, de altfel, din plin, compensate de momentele dramatice. Numeroase peripeţii, ecouri ale melodramei romantice, ca : urmărirea domnului Madeleine de către Javert, capcana din mansarda lui Thenardier, odiseea din subteranele Parisului etc. au meritat Mizerabililor, printre altele, şi caracterizarea de „roman de aventuri". Vorbind de întreaga operă a lui Hugo, Gorki spunea că scriitorul francez e mare mai ales pentru că ştie să trezească în sufletul omenesc tot ce acesta are mai bun. Romanul Mizerabilii justifică întru totul această apreciere şi trăsătura menţionată rămîne meritul lui principal în faţa posterităţii. Crescînd, dezvoltîndu-şi şi formîndu-şi proletariatul, poporul francez a putut oferi şi a oferit scriitorilor săi modele de eroi mai clarvăzători, mai conştienţi, mai consecvenţi, cum sînt, de pildă, luptătorii din Comuniştii lui Aragon sau cei din romanul lui Andre Stil, Prima ciocnire. Dar cînd căutăm ascendenţa directă a acestor romane, nu putem să nu întîkiim romanul Mizerabilii. El e mărturia patetică a unui moment de luptă populară, radiind căldura şi lumina umanismului activ.
THEODOSIA IOACHIMESCU

Atîta vreme cît va exista, din pricina legilor şi & moravurilor, un blestem social, oare creează în chip artificial, în plină civilizaţie, adevărate iaduri, agravînd cu o fatalitate omenească destinul, care e de esenţă divină; atîta vreme cît cele trei probleme ale secolului : înjosirea omului prin exploatare, decăderea femeii prin foame, atrofierea copilului prin puterea întunericului, nu vor fi rezolvate; atîta vreme cît în anumite pături constrîngerile sociale vor fi cu putinţă ; cu aJte cuvinte, şi într-un sens şi mai larg", atîta vreme cît pe pămînt vor dăinui ignoranta şi mizeria — cărji de felul celei de faţă nu vor fi zadarnice. Hauteville-House, 1 ianuarie 1862

E

A

N I

T

FANTINE

CARTEA INTIl

UN SFINT

DOMNUL MYRIEL In 1815 domnul Charles -Francois-Bienvenu Myriel era episcop la Digne. Era un bătrîn de vreo şaptezeci şi cinci de ani şi ocupa scaunul episcopal din Digne de prin 1806. Cu toate că acest amănunt nu are nici o legătură cu faptele pe care le vom istorisi, nu este poate de prisos — spre a fi cît mai exacţi — să amintim aici zvonurile şi vorbele care circulau pe socoteala sa, pe vremea cînd a sosit în eparhie. Adevărate sau nu, lucrurile ce se pun pe seama oamenilor ocupă adesea în viaţa şi mai ales în destinul lor tot atîta loc cît şi faptele pe care le săvîrşesc. Domnul Myriel era fiul unui consilier al curţii de justiţie k din Aix; viţă de magistraţi. Se povestea că tatăl ilui, desemnîndu-l ca succesor în postul său, îl însurase foarte de tînăr, la optsprezece sau douăzeci de ani, după un obicei destul de răspîndit în familiile magistraţilor. Deşi căsătorit, Ghanles Myriel făcuse, zice-se, să se vorbească multe pe socoteala sa. Era bine făcut, deşi cam mic de statură, elegant, distins, spiritual ; tinereţea lui fusese închinată în întregime vieţii mondene şi aventurilor galante. O dată cu revoluţia, evenimentele se precipitară ; familiile magistraţilor, decimate, izgonite, hăituite, se risipiră care încotro. Din primele zile ale revoluţiei, domnul Charles Myriel fugi în Italia. Nevasta lui muri acolo bol navă de piept, boală de care suferea mai demult. Copii nu aveau. Ce s-a petrecut după aceea în viaţa domnului Myriel ? Prăbuşirea vechii societăţi franceze, destrăma-

rea propriei Iui familii, întîmplările tragice de Ia '93 ' — mult mai groaznice poate pentru cei emigraţi, care le priveau de departe cu exagerarea spaimei — făcut-au oare toate acestea să se nască în mintea Iui gîndul renunţării şi al singurătăţii ? In ameţeala desfătărilor şi a legăturilor care-i umpleau viaţa să fi primit el oare pe neaşteptate una din acele lovituri misterioase şi grozave, care cîteodată doboară, izbindu-l drept în inimă, chiar şi pe omul pe care catastrofele publice nu-l pot clătina nici cînd îl lovesc în existenta şi în avutul său ? Nimeni n-ar fi putut s-o spună; se ştia numai că se întorsese din . Italia preoţit. In 1804 domnul Myriel era preot la Brignolles. Imbătrînise şi trăia în cea mai mare singurătate. Pe vremea încoronării, o chestiune măruntă a parohiei sa^e, nu se mai ştie bine ce anume, îl aduse la Paris. Printre alte persoane însemnate, cărora le ceru sprijinul pentru enoriaşii săi, era şi cardinalul Fesch. Intr-o zi, cîn3 împăratul tocmai venise să-i facă o vizită unchiului său, cucernicul preot — care aştepta în anticameră — se pomeni faţă-n faţă cu maiestatea sa. Napoleon, văzîndu-se privit cu o oarecare curiozitate de către bătrîn, se întoarse şi spuse dintr-o dată : — Cine-i omul ăsta cumsecade care se uită aşa la mine ? — Sire — zise domnul Myriel — dumneavoastră vă uitaţi da un om cumsecade, iar eu mă uit la un om mare. Fiecare dintre noi are de cîştigat. In aceeaşi seară, împăratul întrebă pe cardinal cum îl cheamă pe preot şi, pufin după aceea, domnul Myriel afla cu cea mai mare surprindere că fusese numit episcop la Digne.
l Aluzie la dictatura montaniardă din timpul revoluţiei burgheze din Franţa (1793—94), cînd fracţiunea condusă de Robespierre şi Saint-Just ia o serie de măsuri antifeudale şi chiar anticapitaliste menite a desiîvîrşi revoluţia burghezo-democratică. Lovitura de sfat din iulie 1794, înfăptuită de elementele moderate şi reacţionare din marea burghezie franceză, a pus capăt acestei culmi a revoluţiei numite de ei „teroare".

Dar ce era adevărat din cele ce se povesteau despre tinereţea domnului Myriel nimeni nu ştia. înainte de revolu(ie prea puţine familii cunoscuseră familia Myriel. Domnul Myriel a fost sortit să îndure soarta oricărui nou-venit într-un tîrguşor unde nu lipsesc guri care să flecărească şi sînt prea puţine capete care să gîndească. Trebuia s-o îndure cu toate că era episcop şi tocmai pentru că era episcop. Dar, la urma urmei, flecărelile în /care se pomenea numele său nu erau poate decît flecăreli, zvonuri, vorbe, şuşoteli, chiar mai pu{in decît atît: „palavre", cum se spune în graiul energic din miazăzi. Orişicum, după vreo nouă ani de episcopat şi de şedere Ia Digne, toate aceste trăncăneli, prilej de discuţii care preocupă la început orăşelele şi pe mahalagii, fură cu totul uitate. Nimănui nu i-ar mai fi trecut prin gînd să vorbească despre ele şi nici măcar să şi le mai amintească. La Digne domnul Myriel venise însoţit de o fată bătrînă, domnişoara Baptistine, sora lui, care era cu vreo zece ani mai tînără decît el. N-aveau în slujba lor decît o femeie de vîrsta domnişoarei Baptistine, pe nume doamna Magloire, care, după ce fusese „servitoarea domnului preot", purta acum îndoitul titlu de cameristă a domnişoarei şi de „menajeră a monseniorului". Domnişoara Baptistine era o persoană înaltă, palidă, slabă, blinda; întruchipa idealul cuprins în cuvîntul „respectabilă", deoarece se pare că o femeie trebuie să fie mamă pentru a fi venerabilă. Nu fusese niciodată frumoasă, dar viaţa ei toată, care nu fusese decît un şir de fapte bune, o învăluise în cele din urmă în ceva imaculat şi luminos; o dată cu bătrîne(ea, dobîndise ceea ce s-ar putea numi frumuseţea bunătăţii. Fusese slabă în tinerefe şi ajunsese străvezie la maturitate, iar sub transparenta aceasta se întrezărea îngerul. Era mai degrabă un suflet decît o fecioară. întreaga ei fiinţă părea alcăt ui tă di n um bră; doar at ît trup cît s ă m ai fie femeie; o farîrnă de materie, ascunzînd într-însa o

plecatl:

"

in pricina t r e b f l o \ e La sosire, dl

ării

Pre?edinteIe curţi] se. grăbiră să-i facă vizit"a dul său vizita de rigoare ! P n l ? ' - "' fă ' După instalare, o fşul astent "'"! Ş ' fJ d ^^ ? Ştepta sa ] vad la lucru " ă pe Episcop

d a fost

°p a r t e
ar

II DOMNUL MYRIEL DEVINE MONSENIORUL BIENVENU ' Palatul episcopal din Digne se afla alături de spital. Era o clădire mare şi frumoasă, ridicată din piatră, la începutul secolului trecut, de către monseniorul Henri Puget, doctor în teologie de la facultatea din Paris, abate de Sirnore, fost episcop de Digne pe la 1712. Palatul era o adevărată locuinţă senioriailă. Totul era măre(: apartamentele episcopului, saloanele, camerele, curtea de onoare, foarte mare şi cu alei în arcade după vechea modă florentină, grădinile plantate cu arbori falnici. In sala de mîncare, o lungă şi splendidă galerie care se afla la parter şi care dădea spre grădini, monseniorul Henri Puget dăduse o masă de gală la 29 iulie I 7 N monseniorilor Charles Brâlart din Genlis, arhiepiscop de Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, episcop de Grasse, Philippe de Vendome, mare duhovnic al palatului şi abate la Saint-Honore din Lerins, Francois de Ber-ton din Grillon, episcop şi baron de Vence, Cesar de Sabran din Forcalquier, episcop senior de Glandeve şi Jean Soanen, preot al congregaţiei, predicator obişnuit
1 Bir.».---->•

al regelui, episcop senior de Senez. Portretele acestor şapte cucernice personalităţi decorau sala, iar data memorabilă, 29 iulie 1714, era gravată cu litere de aur pe o placă de marmură albă. Spitalul era o clădire strîmtă şi joasă, cu un singur etaj şi cu o grădiniţă. La trei zile după sosirea sa, episcopul vizită spitalul. O dată vizita terminată, îl rugă pe director să binevoiască a veni la el. — Domnule director al spitalului — îi spuse el — cîţi bolnavi aveţi în clipa de faţă ? — Douăzeci şi şase, monseniore. — Atîţia numărasem şi eu, zise episcopul. — Paturile — reluă directorul — sînt cam înghesuite unele într-altele. — Am băgat şi eu de seamă. — Sălile nu-s decît nişte odăi, iar aerul se prime neşte greu. — Aşa mi se pare şi" mie. — Şi pe urmă, cînd e niţel soare, grădina e prea mică pentru convalescenţi. — Aşa-mi spuneam şi eu. — Iar cînd sînt molime (anul acesta am avut tifos, acum doi ani am avut friguri palustre) avem şi o sută de bolnavi deodată ; nu ştim cum s-o scoatem la capăt. ■— La asta mă giîndesc şi eu. — Ce să facem, monseniore ? zise directorul. Trebuie să ne resemnăm. Qonvorbirea avea loc în sala de mîncare de la parter. Episcopul tăcu o clipă, apoi se întoarse repede spre directorul spitalului. — Domnule — spuse el — dar cîte paturi credeţi c-ar încăpea în sala asta ? — In sala de mîncare a monseniorului ? zise speriat directorul. Episcopul cerceta sala cu privirea şi părea că face din ochi măsurători şi socoteli.

— Ar încăpea foarte bine douăzeci de paturi, zise el, ca şi cum ar fi vorbit cu sine însuşi; apoi adăugă cu glas tare : Iată, domnule director al spitalului, ce vreau să spun. E, desigur, o greşeală la mijloc. Sînteţi douăzeci şi şase de persoane în cinci sau şase odăiţe. Aici sîntem trei şi avem loc pentru şaizeci. E o greşeală, vă spun eu. Luaţi locuinţa mea, iar eu am s-o iau pe a dumneavoastră. Daţi-mi casa mea. Asta vă aparţine. A doua zi, cei douăzeci şi şase de bolnavi se instalară în palatul episcopal, iar episcopul se mută la spital. Domnul Myriel nu avea nici un fel de avere, familia sa fiind ruinată de revoluţie. Sora lui primea o rentă viageră de cinci sute de franci, care, la presbiteriu, ajungea pentru cheltuielile ei personale. Domnul Myriel primea de la stat, ca episcop, o leafă de cincisprezece mii de franci. Chiar în ziua cînd se mută în clădirea spitalului, domnul Myriel stabili felul cum trebuia să fie întrebuinţată această sumă, o dată pentru totdeauna, pncum urmează. Copiem o notă scrisă de mîna lui :
Notă pentru orinduirea cheltuielilor casei mele Pentru micul seminariu . . Congregaţia misiunii . . . Pentru lazariştii ' din Montdidier .............. Seminarul misiunilor străi ne din Paris.............. Congregaţia sfîntului duh Instituţii religioase din locurile sfinte . . . . Societăţi de caritate ma ternă ...................... Supliment pentru cea din o mie cinci sute franci o sută franci o sută franci două sute franci o sută cincizeci franci o sută franci trei sute franci

1 Misionari ai congregaţiei sfîntului Lazăr.

10

Dani

Arles * Pentru îmbunătăţi: ^tretinerii închi-s orilor
ru e,ihP;;r;; ■;;.; ■
ar

"""^

t n T t a rea

:pafru sute

****

ea şefilor
0

Pentru ajutorarea „ .",..............cmci sute franci pro-i
ai e-

r *
sus

e a

mie franci

mii franci
AJ

P" de

..........
franci

o sută

fe !

mmtul

«ne, din Mae ,i din s;ste _ Pentru învăţă . al
e CInci sute franci ^^ "* f r a n c i franci ii frand

sărace săraci Cheltuieli personale' ." " "
Total

'°r

I

Tot
a e

; i sVaceasta
cu ]u a

Reglementarea d • mal SUs săvîrşită H Ş ep/ Sc ^ p 0nse n'oruJ de Dfgne™* p entru P evla ? prin ranguj sâ J« P r'eten prin firea
tim

" acel aşi

. g 1 Magazii pub,j,j pub trau rezerv e ^*««« Păstrau rezerveeded ^*«««"Mte în timpu) gnne Pentru anii secetoşi
Mizerabilii,
Vo

J r Cînd spunea el ,.blSe"c«c. ÎJ iubea Ş1. ° ?'" s"Perio" c —-----------. eVa> ea se îndi V venera fofoPdat/ --------. >
revoI t Ut e

,

gcea „. ' ' di« 1789, Unde

se alătura. Numai servitoarea, doamna Magloire, bombăni puţin. Domnul episcop, cum am văzut, nu-şi rezervase decît o mie de franci, care, adăugaţi la pensia domnişoarei Baptistine, făceau o mie cinci sute de franci pe an. Cu aceşti o mie cinci sute de franci trăiau cele două bătrîne şi episcopul. Iar cînd vreun preot de la ţară venea la Digne, domnul episcop tot mai găsea din ce să-l ospăteze, mulţumită economiilor crunte ale doamnei Magloire şi iscusinţei administrative a domnişoarei Baptistine. Intr-o zi — se afla la Digne de vreo trei Juni — episcopul spuse : — Cu toate astea, sînt destul de strîmtorat ! — Cred şi eu ! spuse doamna Maglorie. Monseniorul nici măcar nu şi-a cerut indemnizaţia pe care i-o dato rează judeţul pentru cheltuielile de transport în oraş şi pentru vizitele pe care le face în eparhie. Aşa era obi ceiul pentru episcopii de altădată. — Aşa e! zise episcopul. Ai dreptate, doamnă Magloire. Şi făcu cererea. Puţin după aceea, consiliul general, luînd în considerare această cerere, îi aprobă o indemnizaţie anuală de trei mii de franci intitulată : „Alocaţia domnului episcop pentru cheltuieli de trăsură, de poştă şi cheltuieli pentru vizite pastorale". Faptul stîrni multă vîlvă în rîndul burgheziei locale şi, cu acest prilej, un senator al imperiului, fost membru în Consiliul celor cinci sute, partizan al lui 18 Brumar 1, înzestrat pe lînga oraşul Digne cu o senatorie măreaţă, îi scrise ministrului cultelor, domnul Bigot de Preameneu, o scrisorică răutăcioasă şi confidenţială, din care vom extrage următoarele rînduri autentice :
' Consiliul celor cinci sute constituia Camera deputaţilor sub directoriu (1795—99), regim republican instituit de marea burghezia franceză pentru lichidarea revoluţiei, dupâ răsturnarea dictaturii lui Robespierre. Lovitura de stat a luî Napoleon Bonaparte din 18 Brumar (noiembrie 1799) a pus capăt directoriului, înlocuit cu o dictatură mpi prielnică intereselor marii burghezii.

Cheltuieli de trăsură ? De ce ar fi necesare inlr-un cu oraş mal puţin de patru mii de locuitori ? Cheltuieli de poştă şi pentru vizite pastorale ? Mai întli de ce trebuie să facă vizite ? Pe urmă, cum să circule poşta într-o regiune «muntoasă ? Nu sînt drumuri. Nu se merge decît călare. Iar podul de la Durance ta Château-Arnoux abia poate să ţină căruţele cu bai. Aşa sînt toţi popii. Lacomi şi zgîrciţi. La sosire ăsta făcea pe apostolul. Acum se poartă ca şi ceilalţi. Ti trebuie trăsură şi diligentă. Arc nevoie de lux, ca episcopii de altădată. Ah, popimea asta! Domnule conte, lucrurile nu vor merge bine decît atunci cînd împăratul ne va scăpa de ei. Jos papa! (Erau complicaţii cu Roma). In ce mă priveşte, sînt numai pentru Cezar... etc, etc... In schimb, doamna Magloire se bucură foarte mult. — Bravo f îi spuse ea domnişoarei Baptistine. Monseniorul a început cu alţii, dar a trebuit în cele din urmă să se gîndească şi la el. Şi-a pus Ia punct toate b i n ef ac e ri l e . Ia t ă , î n s f î r ş i t , ş i p en t r u no i t re i m i i de franci. în aceeaşi seară, episcopul scrise şi dădu surorii sale o notă cu următorul cuprins :
Cheltuieli de trăsură şi vizite pastorale Pentru a se putea da bol navilor din spital supă de carne ................. o mie cinci sute franci Pentru societatea de cari ta te m ate rn ă di n Aix . . d «"ă suie cincizeci franci Pentru societatea de ca ritate maternă din Draguignan ........... sute cincizeci franci Pentru copiii găsi(i . . . Pentru orfani ................ cinci sute franci c'nci sute franci T o t a .l . . tf ei mii franci
3*

I
13

Acesta era bugetul domnului Myriel. Cît despre veniturile întâmplătoare ale episcopiei: strigări, dispense, botezuri, predici, binecuvîntări, căsătorii etc, episcopul le încasa de la bogaţi cu aceeaşi străş nicie cu care le împărţea la săraci. în scurtă vreme, daniile în bani sporiră. Şi cei avuţi şi cei lipsiţi băteau la uşa domnului Myriel, unii venind să ceară milostenia pe care alţii veneau s-o aducă. Nu trecuse nici un an de zile şi episcopul ajunse vistiernicul tuturor binefacerilor şi casierul tuturor nevoilor. Sume însemnate treceau prin mîna lui; dar nimic nu-l putu face să-şi schimbe cît de cît felul de viaţă şi să adauge cîtuşi de puţin strictului său necesar. Nici gînd de aşa ceva. Aşa cum se întîmpîă totdeauna, ca jos să fie încă şi mai multă mizerie decît este sus înfrăţire, totul era dat — ca să zicem aşa — mai înainte chiar de a fi fost primit; ca apa pe un pămînt uscat; oricît de mult încasa, n-avea niciodată nici un ban. Şi atunci dădea tot ce mai avea. întrucît era obiceiul ca episcopii să-şi pună numele de botez în fruntea ordonanţelor şi scrisorilor pastorale, oamenii nevoiaşi ai ţinutului aleseseră cu un fel de instinct plin de dragoste, dintre numele şi pronumele episcopului, pe cel care avea un tîlc pentru dînşii, astfel înoît nu-i mai spuneau decît monseniorul Bienvenu. Vom face ca ei şi-j vom numi şi noi Ia fel. De altminteri, îi plăcea şi lui să i se spună aşa. — îmi place numele ăsta, spunea el. Bienvenu corectează titlul de monsenior. Nu avem pretenţia că portretul pe care-l facem aci este verosimil ; ne mulţumim a spune că e asemănător. IN EPISCOP BUN, EPISCOPIE GREA Deşi transformase cheltuielile de transport în pomeni, domnul episcop nu făcea mai puţine vizite. Eparhia Digne e foarte obositoare. Are prea puţine şesuri şi prea mulţi
14

munţi; drumuri aproape nu există, cum am mai spus ; sînt treizeci şi două de parohii, patruzeci unu de vicariate şi două sute optzeci şi cinci de bisericuţe. Să Ie vizitezi pe toate, e ceva. Domnul episcop o scotea la capăt. Mergea pe jos .cînd jse ducea prin vecinătăţi; cu trăsurica Ja şes şi pe catîri ia munte. Cele două bătrîne îl întovărăşeau. Cînd drumul era prea anevoios pentru ele, se ducea singur. Intr-o zi, călărind pe un măgar, sosi la Senez, vechi oraş episcopal. Punga lui, aproape goală în clipa aceea, nu-i îngăduise alt mijloc de călătorie. Primarul oraşului îl întîmpină la poarta episcopiei şi se arătă foarte indignat văzîndu-l cum coboară de pe măgar. Cîţiva tîrgoveţi rîdeau pe de lături. — Domnule primar şi domnilor — spuse episcopul — îmi dau seama ce vă supără ; socotiţi că e mare cute zanţă ca un biet preot să călărească pe acelaşi animal de care s-a servit şi Isus Hristos. Vă rog să mă credeţi că o fac de nevoie, nu din vanitate. In vizitele sale era îngăduitor, blînd şi mai bucuros sta de vorbă decît predica. Nu aşeza nici o virtute la înălţimi de care nu te poţi apropia. Nu-şi căuta niciodată prea departe argumentele şi pildele. Locuitorilor dintr-un ţinut le da drept pildă ţinutul vecin. In cantoanele unde oamenii nu-i ajutau pe cei nevoiaşi, spunea : — Uitaţi-vă la oamenii din Briangon. Au dat voie săra cilor, văduvelor şi orfanilor să-şi cosească fîneţele cu trei zile înaintea celorlalţi. Le dreg gratuit casele cînd sînt dărăpănate. De aceea e un ţinut binecuvîntat de dum nezeu. Intr-o sută de ani n-a fost acolo nici un sin gur ucigaş. In satele lacome după cîştig şi recoltă, spunea : — Uitaţi-vă la cei din Embrun. Dacă în timpul recol tei un tată de familie îşi are feciorii în armată şi fetele la lucru în oraş, şi dacă e bolnav sau nu poate munci, preotul, în predica sa, îl dă în seama obştei; iar dumi nica, după slujbă, toţi oamenii din sat, bărbaţi, femei,

copii, se duc pe ogorul bietului om să-i culeagă recolta şi să i-o care în hambar. Familiilor învrăjbite din pricini băneşti şi de moştenire, le spunea : — Uitaţi-vă la muntenii din Devolny, ţinut atît de sălbatic încît nu se aude privighetoarea nici la cincizeci de ani o dată. Ei bine, cînd într-o familie moare tatăl, băieţii pornesc în lume să-şi caute norocul şi lasă fete lor averea, ca să se poată mărita. In plăşile unde oamenilor le place gîlceava şi unde fermierii se ruinează făcînd mereu petiţii, spunea : — Uitaţi-vă la ţăranii de treabă din valea Queyras. Sînt acolo trei mii de suflete. Doamne ! E un fel de mică republică. Nu se ştie nici de judecător, nici de portă rel. Primarul orînduieşte totul. El stabileşte dările, impune cinstit pe fiecare, judecă fără nici o plată prici nile, împarte moştenirile fără să ceară nimic, dă sentinţe fără cheltuieli de judecată şi i se dă ascultare, pentru că e un om drept printre oameni de treabă. In satele unde nu găsea învăţător, da pilda tot a celor din Queyras : — Ştiţi cum fac ei ? spunea el. De vreme ce un cătun cu douăsprezece pînă la cincisprezece căminuri nu poate plăti totdeauna un dascăl, ei au învăţători pe care-i plă teşte toată valea şi care cutreieră satele, oprindu-se opt zile într-un loc, z.ece într-altul, şi învăţînd pe oameni carte. Dascălii ăştia vin pe la iarmaroace, unde i-am întîlnit şi eu. Ii recunoşti după condeiul din pană de gîsca pe care-l poartă la şnurul pălăriei. Cei care dau numai lecţii de citit au o singură pană ; cei care predau cititul şi socotitul au două pene; iar cei care dau lecţii de citit, de socotit şi de latină au trei pene. Aceştia din urmă sînt marii învăţaţi. Dar ce ruşine e să fii neştiutor de carte ! Faceţi şi voi ca oamenii din Queyras. Vorbea aşa, cu gravitate, părinteşte; cînd nu avea pilde la îndemînă, născocea parabole, mergînd drept la ţintă, cu puţine cuvinte, dar cu belşug de imagini, convins şi convingător.
16

IV FAPTELE ASEMENI VORBELOR Vorbea cu blîndete şi cu voioşie. Căuta să fie pe înţelesul celor două bătrîne care-şi petreceau viaţa lînga el; cînd rîdea avea rîsul unui copil de şcoală. Doamnei Magloire îi plăcea să-i spună adesea „înălţimea voastră". Intr-o zi, el se ridică din fotoliu şi se duse la bibliotecă să caute o carte. Cartea era într-unui din rafturile de sus. Fiind cam mic de statură, episcopul nu putu să ajungă pînă la ea. — Doamnă Magloire — spuse el — adu-mi un scaun, înălţimea mea nu ajunge pînă la raftul acela. Una dintre rudele sale de departe, doamna contesă de Lâ, nu scăpa aproape nici un prilej de-a înşira în prezenţa lui ceea ce numea ea „speranţele" celor trei fii ai ei. Contesa avea destule rubedenii foarte bătrîne, care nu mai aveau mult de trăit şi pe care copiii ei urmau să le moştenească de drept. Cel mai tînăr dintre ei urma să primească de la o mătuşă un venit frumuşel de o sută de mii de franci; cel de-al doilea era succesorul titlului de duce al unchiului său ; cel mai mare urma să moştenească titlul de pair * al bunicului. Episcopul asculta de obicei în tăcere aceste nevinovate şi scuzabile lăudăroşenii materne. Odată, pe cînd doamna de L6 îi înşira din nou cu de-amănuntul toate moştenirile şi toate „speranţele" ei, păruse totuşi mai îngîndurat decît de obicei. Ea se opri cu oarecare neastîmpăr : — Doamne, dragă vere, dar unde ţi-s gîndurile ? — Mă gîndesc — spuse episcopul — la o cugetare ciu dată, care e, mi se pare, a sfîntuilui Augustin 2 : „Puneţi-vă speranţa în cel pe care nu-l moşteniţi". Altădată, primind înştiinţarea de deces al unui nobil
1 Titlul membrilor ereditari al Camerei înalte din vremea monarhiei censitare tn Franţa (1815—1848) ; tn perioada restauraţiei Burbonilor (1815—1830), demnitatea se acorda numai aristocraţilor credincioşi dinastiei. 2 Unul din teologii bisericii creştine primitve, episcop de Hippona (Africa de nord r»«ia»ă).

I

17

şi care agonisise o jumătate de milion fabricînd pături groase. mai făcînd încă puţină cămătărie. Subiectul predicii era milostenia. A vorbit destul de bine. Odată strîngea bani pentru săraci într-un salon din oraş.din localitate. un tînăr vicar veni la Digne şi ţinu o predică în catedrală. în care se înşirau pe o pagină întreagă. Sfătui pe bogaţi să-i ajute pe nevoiaşi. episcopul îl zări dînd de pomană şi-i spuse zîmbind surorii sale. în afară de dregătoriile răposatului. Au existat şi inşi de acest fel. de un ban. In timpul unui post. nu da înapoi nici chiar în faţa unui refuz şi găsea atunci cuvinte care dădeau 3e gîndit. Erau şase la număr ca să-şi împartă darul. bătrîn. pentru ca astfel să scape de focul iadului. exclamă : — Ce răbdătoare-i moartea ! Ce aleasă încărcătură de titluri i se cere să poarte cu vioiciune în spinare şi cîtă minte le trebuie oamenilor ca să pună astfel mormîntul în slujba deşertăciunii! Ştia la nevoie să glumească cu blîndeţe. — Uite-l pe domnul Geborand cum îşi cumpără. pe care-l zugrăvi cît putu de înfricoşător. anume domnul Geborand. episcopul îl apucă de braţ: — Domnule marchiz. o bucăţică de rai ! Cînd era vorba de-o faptă bună. Niciodată domnul Geborand nu dăduse de pomană vreunui nenorocit. trebuie sl-mi daţi şi dumneavoas tră ceva ! Marchizul se întoarse şi răspunse scurt: ~ Monseniore. am săracii mei ! 18 . Ajungînd lîngă el. şi să ajungă în raiul pe care-l descrisese în culori nespus de ispititoare şi de încîntătoare. retras din afaceri. în gluma lui ascunzînd aproape totdeauna un tîlc serios. mătăsuri. care se pricepea de minune să fie în acelaşi timp ultraregalist şi ultravoltairian. Printre cei de faţă se afla şi un negustor bogat. Intr-o zi. s-a băgat însă de seamă că în fiecare duminică dădea cîte un gologan bătrînelor cerşetoare din faţa catedralei. Se afla acolo marchizul de Ghamptercier. toate titlurile feudale şi de nobleţe ale tuturor înaintaşilor săi. stofe şi bascuri. De cînd cu predica asta. bogat şi zgîrcit.

dar îl binecuvîntez pe dumnezeu. Fiind.. Fie în vale. cară îngrăşămintea cu spinarea . pretutindeni se simţea ca la el acasă. Născut în Provenţa. rosti următoarea predică : — Prea iubiţii mei fraţi. „Puerle un bouen muutou embe un bouen froumage grase I" ca în Dauphine-ul de sus. bunii mei prieteni ! Sînt în Franţa un milion trei sute douăzeci de mii de case ţără neşti care n-au decît trei deschizături. uşa şi o fereastră şi. trei sute patruzeci şi şase de mii de colibe care n-au decît o singură deschizătură : uşa. ţăranii nu au nici măcar roabe. în bordeie. „Onte anaras passa ?" ca în Alpii de jos. fie sus la munte. în Var. Vai. Asta plăcea poporului şi a contribuit în bună măsură să cîştige inima tuturor. la copilaşii care trăiesc în locuinţele astea şi veţi înţelege de ce-s bol navi de friguri şi de alte multe boli. în sfîrşit. în catedrală. îşi fac pîinea pe şase luni o dată şi o coc la foc de balegă uscată de vacă.. ses saga ?" ca în Languedoc-ul de jos.. pătrundea în toate sufletele. un milion opt sute şaptesprezece mii cu două deschizături. Spunea : „Eh be! moussou. într-o zi. Vorbind toate limbile. un „fost păcătos". în Alpii de sus şi în cei de jos. se obişnuise repede cu toate dialectele din sud. Aşa-i în tot ţinutul de sus al Dauphine-ului. fie-vă milă ! Vedeţi cîtă suferinţă este în jurul vostru !. n-avea nimic din asprimea moralistului şi propovăduia pe faţă — fără încruntarea din sprîncene a virtuoşi- . Spunea : — Să vedem mai întîi de unde vine răul. Gîndiţi-vă la familiile nevoiaşe. la bătrînele. cum îşi spunea singur zîmbind. în Alpi. Nu învinuia niciodată în pripă şi fără să ţină seama de împrejurările respective. Iarna sparg pîinea cu toporul şi o ţin muiată în apă douăzeci şi patru de ore ca s-o poată mînca. Ştia să spună lucrurile cele mai însemnate în graiul cel mai popular. n-au luminări şi ard făclii de răşină şi bucăţi de sfoară muiată în răşină. In Isere.. De altminteri. dumnezeu le dă oamenilor aerul şi legea IM vinde ! Nu acuz legea.— Daţi-mi-i I spuse episcopul. Fraţilor. Şi asta numai din cauză că există un impozit pe uşi şi pe ferestre. se purta la fel cu cei de sus ca şi cu cei de jos.

dar o cădere în genunchi. ale celor slabi. care se afla în faza de instrucţie şi urma să fie judecată. ale nevoiaşilor şi ale neştiutorilor sînt din vina bărbaţilor. ale servitorilor. să i se împotrivească şi să nu i se supună decît atunci cînd nu mai are încotro. ea trebuie trasă la răspundere pentru bezna pe care o menţine. avea un fel deosebit. Falsificatorii de bani se mai pedepseau pa vremea aceea cn moartea. dar o greşeaiă de felul acesta se poate ierta. Femaia . cu totul lipsit de mijloace. care-i este în acelaşi timp povară şi ispită. Să fii sfînt.. învăţaţi-i cît mai multe lucruri puteţi. a celor puternici. Puteţi greşi. Un nenorocit. încolţeşte păcatul. spunea cu zîmbetul pe buze : — OI o ! s-ar părea că-i vorba de-o crimă pe care-o poate săvîrşi oricine. O tîrăşte după el şi i se supune. Acolo unde domneşte întunericul. Era îngăduitor cu femeile şi cu săracii. săvîrşim totuşi o greşeală. Păcatul e o putere de atracţie. Cît mai puţine păcate — iată datoria omului. ale copiilor. a bogaţilor şi a învăţaţilor. e un lucru rar. Nici un păcat — e visul îngerului.lor cu orice preţ — o doctrină care s-ar putea rezuma astfel : „Omul poartă pe el carnea.. Precum vedeţi. a auzit vorbindu-se într-un salon despre procesul unei crime. Tot ce-i pămîntesc e supus greşelii. Dîndu-i ascultare. Intr-o zi. ci acela care-I tine în întuneric. a stăpînilor. E dator s-o supravegheze. Spunea : — Greşelile femeilor. cu totul personal. puteţi păcătui. societatea e vinovată că învăţămîntul nu e gra tuit . Vinovat nu e cel ce păcătuieşte. falsificase nişte bani. ipocriziile speriate sînt gata să protesteze şi să se pună la adăpost. Mai spunea : — Pe cei ce nu ştiu. dar fiţi drepţi. care poate afîrşi cu o rugăciune. de a privi lucrurile. Iată. din dragoste pentru o femeie şi pentru copilul pe care-l avea cu ea. s-o înfrîneze. care duc povara societăţii omeneşti. puteţi avea slăbiciuni. E o cădere. să fii drept e o datorie. a părinţilor." Cînd vedea că lumea strigă prea tare şi se indignează prea repede.

In ajunul zilei fixate pentru executarea condamnatului. împreună cu complicea sa. La urmă. întrebă : — Unde vor fi judecaţi bărbatul şi femeia aceasta ? — La curtea cu juri. el făcuse să ţîşnească adevărul din mînie. Atunci. cu crîmpeie de scrisori iscusit ticluite. Ea tăgădui. Omul era pierdut. Episcopul ascultase totul. justiţia din răzbunare. mărturisi totul. îşi denunţă amantul. şi eu sînt bolnav. izbuti s-o convingă pe nefericita femeie că avea o rivală şi că omul o înşela. Se duse numaidecît la închisoare. dovedi totul. Adăugă apoi : — Şi unde va fi judecat domnul procuror regal ? La Digne se petrecu odată o întîmplare tragică. în tăcere. Petrecu toată ziua şi toată noaptea lîngă el. îi luă mîna şi-i vorbi. rugîndu-se iui dumnezeu pentru ierta21 .fusese arestată pe cînd încerca să pună în circulaţie cea dintîi monedă falsificată de dînsul. Era închisă. coborî în celula „saltimbancului". Era un nenorocit. duhovnicul închisorii se îmbolnăvi. întărîtată de gelozie. mărturisind adevărul. zicînd : — Asta nu mă priveşte pe mine. Ea se încăpăţînă să tăgăduiască. N-are ce căuta el acolo. Urma să fie judecat în curînd la Aix. Numai ea putea să-l dea de gol pe amantul ei şi să-l nenorocească. uitînd de masă şi de somn. nici prea învăţat nici prea ignorant. Un om fu condamnat la moarte pentru omor. Răspunsul acesta fu adus la cunoştinţa episcopului. Faptul începu să fie cunoscut şi lumea rămase încîntată de dibăcia magistratului. procurorul avu o idee. îi spuse pe nume. care spuse: — Domnul paroh are dreptate. care fusese scamator pe la bîlciuri şi jălbar. mă duc eu. Fu chemat preotul parohiei. Se pare că acesta a refuzat. N-am de ce să fac cor voada asta pentru un saltimbanc. de altminteri nici nu intră în atribuţiile mele. înscena o infidelitate a amantului şi. Era nevoie de un preot care să-l asiste pe osîndit în ultimele clipe. Atunci. Magistraţii stăruiră. dar nu existau dovezi decît împotriva ei. Procesul făcu multă vîlvă în oraş. Speculînd gelozia.

Episcopul îl îmbrăţişa. Osînditul. avea în privire ceva care făcu mulţimea să se dea la o parte. cînd veniră să-l ridice pe nenorocit. Nu era chiar atît de ingnorant ca să rămînă cu totul nepăsător. s-au găsit în oraş oameni care. Dar. se sui cu el pe eşafod. şi în clipa cînd cuţitul sta să cadă. Ii fu părinte. se trăgea înapoi îngrozit. Se urcă în căruţă cu el. Apăru în faţa mulţimii în pelerina-i liliachie şi cu crucea sa episcopală pe piept. Ii vorbi despre toate liniştindu-l şi îrnbrăţişîndu-l. era acurn transfigurat. îi spuse cele mai frumoase adevăruri. să spună : „Pozează". îi spuse surorii sale: — Am slujit ca un pontif! Şi cum lucrurile cele mai sublime sînt adesea cele mai puţin înţelese. . frate. Condamnarea lui. Poporul. care sînt cele mai simple. crede. Roagă-te. Nu ştiai ce să admiri mai mult : paloarea ori seninătatea sa. se înduioşa şi-l admira. prin aceste spărturi fatale şi nu vedea decît întuneric. îi spuse : — Pe cel ucis de mîna omului dumnezeu îl reînvie. hotarul care ne desparte de taina lucrurilor şi pe care noi îl numim viaţă. Episcopul îl făcu să zărească o lumină. Cînd coborî de pe eşafod. A doua zi.palatul său". destrămase întrucîtva. treci în viaţa veşnică ! Acolo este domnul. comentînd purtarea episcopului. numai pentru a-l binecuvînta. atît de abătut şi copleşit în ajun. Omul acesta era să moară deznădăjduit. căruia nu-i place să glumească pe seama lucrurilor sfinte. prieten : episcop. în picioare. tremurînd pe marginea acestei prăpăstii fioroase. Intorcîndu-se în locuinţa modestă pe care o numea zîmbind .rea sufletului condamnatului şi rugîndu-l pe condamnat pentru iertarea sufletului său. II întovărăşi. alături de acest păcătos legat cu frînghii.. pe alocuri. episcopul era tot acolo. la urma urmei. Moartea însemna pentru el un abis. în jurul lui. îşi simţea sufletul împăcat şi avea nădejde în dumnezeu. asta n-a fost decît flecăreală de salon. Se uita fără încetare dincolo de lumea asta. Cel izgonit de fraţii săi e primit de tatăl ceresc. care-î zguduise adînc.

înghite carne . alcăt ui tă numai di n moartea pe care a dat-o. alţii o detestă ca Beccaria 2 . străbătut de cel mai tainic fior. 1 Scriitor francez reacţionar (1754—1821).' bea sînge. se numeşte vindicta 3 . contopindu-se cu ceea ce face. duşman al revoluţiei de !a 1789. s-ar spune că schelăria asta vede. a doua zi după execuţie. dar dac-o vedem. făurit de judecător şi de dulgher. vederea ghilotinei îl zgudui şi-i trebui multă vreme ca să-şi vină în fire. că aparatul ăsta înţelege. De aceea. Eşafodul e o vedenie. Putem fi oarecum nepăsători faţă de pedeapsa cu moartea. care are nu ştiu ce iniţiativă întunecată . zguduirea e dintre cele mai puternice : trebuie să ne hotărîm şi să spunem răspicat dacă sîntem pentru sau contra. 23 . bună sau rea. 3 Pedeapsă. Cine o vede se înfioară. un strigoi care pare că trăieşte o viaţă cumplit ă. Eşafodul este complicele călăului. părea acum că-şi face mustrări. cînd îl vezi aievea. ca de Maistre ' . nu e neutră şi nu-ţi îngăduie să rămîi neutru. episcopul păru copleşit. făcut din lemn. înălţat şi drept. devorează . eşafodul apare groaznic. în visul înspăimîntăîor în care prezenţa lui cufundă sufletul. El. a răspîndit în patria sa ideile Iluminişti lor francezi. Seninătatea aproape nefirească a clipei funebre dispăruse. eşafodul nu-i o maşină . impresia fu cumplită şi adîncă . Toate problemele sociale ridică în jurul acestui satîr semnul lor de întrebare. do minaţia politică a bisericii catolice în Europa. In cartea Despre papă a propovăduit întoarcerea la evul mediu. că lemnul. într-adevăr. umbra justiţiei sociale îl urmărea. fierul şi frânghiile astea au voinţa lor. atîta vreme cît n-am văzut cu ochii noştri o ghilotină . eşafodul nu-i un aparat ţeapăn. şi multe zile după aceea.Cit despre episcop. Eşafodul este un fel de monstru. din fier şi din frînghii. Ghilotina este întruchiparea legii. Eşafodul nu-i o simplă schelărie. Unii o admiră. eşafodul are ceva halucinant. care de obicei se întorcea de la tot ceea ce săvîrşea cu o satisfacţie atît de nemărginită. 2 Jurist italian (1737—1784). Pare un fel de fiinţă. In cartea Despre crime şi pedepse a cerut desfiinţarea pedep sei cu moartea. putem să nu ne dăm părerea. că maşina asta aude.

S-a băgat de seamă totuşi că episcopul se ferea să mai treacă prin piaţa execuţiilor. Spunea : „Luaţi seama cînd vă îndreptaţi gîndul spre cei morţi. Iată unul pe care sora lui l-a auzit şi J-a memorat: „Nu credeam să fie atît de groaznic. Gu ce drept se ating oamenii de acest lucru necunoscut ?" Cu vremea. Pentru cine putut s-o privească de aproape. Veţi zări lumina vie a mortului vostru drag strălucind pe bolta cerului. sărăcia voita în trăia episcopul din Digne ar fi fost un spectacol şi încîntător. Moartea nu ne-o poate trimite decît dumnezeu. încît să nu mai ţinem seamă de legile omeneşti. Priviţi drept înainte. arătîndu-i durerea care priveşte spre stele. Ştia că aceasta este datoria lui cea mai mare şi adevăratul său rost. lîngă mama care-şi pierduse copilul. ci s-o înalţe şi s-o înnobileze prin speranţă. încerca să-i transforme durerea care priveşte spre groapă. Familiile văduvelor şi orfanilor n-aveau nevoie să-l cheme. Nu vă gîndiţi la ceea ce putrezeşte.Uneori vorbea cu el tnsuşi. Aşa cum ştia cînd să tacă. aceste impresii slăbiră şi probabil se şterseră." Cunoştea binefacerile credinţei. 24 acear fi care grav . ingăimînd cu jumătate glas monoioguri lugubre. Minunat fel de-a mîngîia ! Nu căuta să aline durerea prin uitare. E o greşeală să ne cufundăm atît de adînc în legea divină. ştia şi cînd să vorbească. arătîndu-i cu degetul pe cel ce se resemnează . Ştia să stea şi să tacă îndelung lîngă bărbatul care-şi pierduse soţia iubită. Domnul Myriel putea fi chemat oricînd la căpătîiul bolnavilor şi al muribunzilor. se ducea el singur. MONSENIORUL BIENVENU TŞI PURTA PREA MULT ANTERIELE Viaţa lăuntrică a domnului Myriel era plină de leaşi gânduri ca şi viaţa lui publică. Se străduia să povăţuiască şi să-l liniştească pe omul cuprins de deznădejde.

să încuviinţeze predici. iar timpul pe care i-l mai lăsau năpăstuiţii. numea asta „grădinărit". purtînd ciorapi liliachii şi nişte pantofi mari. Ii binecuvînta şi-l binecuvîntau. de care atîrnau trei ciucuri de aur cu franjuri dese. pe urmă oficia ser viciul religios. fie în oratoriu. Oricine avea nevoie de ceva. Dimineaţa tşi îngăduia un ceas de reculegere. de alta sfîntul scaun. catehisme diocezane. îmbrăcat cu pelerina-i liliachie. să acorde prividegii. Somnul Iui era scurt şi adînc. La prînz mînca la fel ca şi dimineaţa. Timpul pe care i-l mai lăsau aceste nenumărate îndeletniciri. bolnavilor şi celor năpăstuiţi. fie la catedrală.Ca toţi bătrtnii şi ca cei mai mulţi dintre cugetător). pe cîmp sau prin oraş. intrînd adesea prin cocioabe. „Spiritul e o grădină !" spunea el. Pe la ora două. corespondenţa administrativă . N-avea decît un cuvînt pentru amîndouă felurile de a munci. Era văzut mergînd singur. dormea puţin. Pretutindeni unde se arăta era o sărbătoare. După liturghie mînca o bucată de pîine de secară muiată în lapte muls de la vacile sale. cu pălăria lui turtită. Apoi se apuca de lucru. cînd vremea era frumoasă. Săpa pămîntul în grădină sau citea şi scria. Trebuie să controleze congregaţiile. Un episcop e un om foarte ocupat. Copiii şi bătrînii ieşeau în pragul porţilor la ivirea episcopului ca Ia ivirea soarelui. ceasloave etc. cu ochii în pămînt. funcţiile şi breviarul. sprijinindu-se în toiagul său lung. să-i împace pe preoţi şi pe pri mari . îl dăruia în primul rînd nevoiaşilor. bolnavii şi nevoiaşii. îngîndurat. să cerceteze o întreagă bibliotecă de cărţi de rugăciune. apoi corespondenţa clericală. şi mai în toate zilele pe marii vicari. vătuită şi caldă. de o parte statui. Trebuie să pri mească în fiecare zi pe secretarul episcopiei. să scrie ordonanţe. o sumedenie de treburi. S-ar fi zis că trecerea lui avea ceva cald şi luminos. de obicei un canonic. . în trei colţuri. ieşea şi se plimba pe jos. era îndrumat spre casa Iui. îi dăruia muncii.

Era o masă mai mult decît cumpătată. episcopul nu se împotrivea. care sună ast fel : Un vînt venind de la dumnezeu sufla pe faţa apelor. precizînd că acestui episcop trebuie să i se atri2 Autor ebreu traduceri fn limba greaca a Vechiului Testament (seco lul 1 Istorical unei din secolul I. 26 . cînd nu mai avea. Seara. cînd pe foi volante. Deoarece purta prea mult anteriele şi nu voia să se bage de seamă lucrul ăsta. Intr-altă dizertaţie analiză operele teologice ale lui Hugo. în sfîrşit. cînd pe marginea vreunui infolio. Altminteri. de culoare violetă. strămoş al celui ce scrie cartea de faţă. pe Flavius Josephe'. care spune : Vân turile domnului suflau. episcop de Ptolemais. care zice : Un vînt de sus se năpusti asupra păminiului. şi. se întorcea apoi din nou în camera sa şi începea iarăşi să scrie. se ospătează călugăreşte". De aceea se şi spunea în oraş : „Cînd episcopul nu se ospătează popeşte. sta de vorbă cu băieţii şi cu fetele şi zîmbea mamelor. Confruntă cu acest verset alte trei texte : versiunea arabă. al II-Iea). printre altele 0 dizertaţie asupra versetului din geneză : La început duhul lui dumnezeu plutea pe ape. Cînd mai avea un ban se ducea pe la săraci. După cină stătea de vorbă o jumătate de ceas cu domnişoara Baptistine şi cu doamna Magloire. Dacă totuşi episcopal avea vreun preot la masă. doamna Magloire se folosea de acest prilej pentru a-i servi monseniorului vreun peşte gustos din lac sau vreun vînat ales de munte. pe Ia ora opt şi jumătate. doamna Magloire stînd în picioare în spatele lor şi servindu-i. binevenit pentru o masă bună.Se oprea ici şi colo. se ducea la cei bogaţi. masa lui de toate zilele nu se alcătuia decft din legume fierte în apă şi din supă de post. nu ieşea niciodată în oraş decît cu pelerina sa vătuită. Orice preot era un bun pretext. lua cina împreună cu sora sa. Era un om cult şi întrucîtva savant. A lăsat vreo cincişase manuscrise nu lipsite de valoare. ceea ce-i cam stingherea în timpul verii. tălmăcirea chaldeică a lui Onkelos 2 .

rîndurile acestea nu au nici o legătură cu cartea pe care sînt scrise. trei camere la etaj. dintr-un parter şi un singur etaj: trei încăperi la parter. Aici e nevoie să facem o descriere exactă a locuinţei domnului episcop din Digne. Câteodată. Cornwaltis şi cu amiralii marinei americane. VI CINE-I PĂZEA CASA Casa în care locuia era alcătuită. Ioan te numeşte Lumină. tu cel care eşti! Eclesiastul te numeşte Atotputernic. librăria Pissot. librăria Poingot. Esdras — Dreptate. cădea dintr-o dată într-o meditaţie adîncă. Leviticul — Sfinţenie.. creaţiunea îţi spune Dumnezeu. în mijlocul unei lecturi. Adesea. Iată această notă : O. Exodul te numeşte Providenţă. Pe la ora nouă seara femeile se retrăgeau şi se urcau în camerele lor de la etajul întîi.bufe diferitele broşuri publicate acum o sută de ani sub pseudonimul Barieycourt. Psalmii te numesc înţelepciune şi Adevăr. oricare ar fi fost cartea pe care-o avea în mină. In spatele 27 . Versailles. iar deasupra un pod. Epistola către Eţezieni îţi spune Libertate. Avem în faţa ochilor o notă scrisă de el pe marginea unui volum intitulat : Corespondenţa lordului Germain cu generalii Clinton. Paris. din care nu mai ieşea decît pentru a scrie cîteva rînduri chiar pe marginile volumului respectiv. < . dar Solomon îţi spune Indur ar e ş i aces t a e cel mai f r umos di nt r e toat e numele tale. Regii îţi spun Domnul. cum am mai spus. cheiul Augustinilor. lăsîndu-l singur la parter pînă dimineaţa. Baruch te numeşte Nemărginire.. Macabeii te numesc Creator. omul te numeşte Tată.

alăturată casei şi care dădea spre grădină. Episcopul locuia jos. In grădină mai era şi un staul. Acolo-şi petrecea serile cînd era ger. pe care treburile sau necazurile parohiei îi aduceau la Digne. unde episcopul ţinea două vaci. fosta bucătărie a spitalului. în fund. pusese să i se facă în staulul vacilor o despărţitură închisă cu un perete de scînduri. „Gel mai frumos altar — spunea el — e sufletul unui nenorocit alinat care-i mulţumeşte lui dumnezeu. Domnul episcop ţinea acest pat pentru preoţii de la ţară. Oricare ar fi fost cantitatea de lapte pe care i-o dădeau. Prima încăpere. In oratoriu. de asemeni din pai. care veneau să se pocăiască. din pai. Femeile locuiau la etaj. Lemnele fiind foarte scumpe la Digne. Sala de mîncare mai era împodobită şi cu un bufet vechi. Cînd se întîrnpla să primească şapte sau opt persoane o . care dădea spre stradă. episcopul făcuse altarul care-i împodobea oratoriul. pătrată." In oratoriu avea două scăunele de rugăciune. „îmi dau dijma !" spunea el. Dintr-un bufet asemănător. de fiecare dată însă el luase banii şi-i împărţise la săraci. acoperit cuviincios cu şerveţele albe şi cu imitaţie de dantele. Adesea. cea de-a doua era camera de dormit. Ca şi în sufragerie. femeile cu stare. şi patru scaune de pai. în acest salon de iarnă nu se aflau alte mobile decît o masă de lemn. iar a treia oratoriul. îi servea ca sufragerie. o clădire mică. Camera lui era destul de mare şi destul de greu de încălzit pe vreme rea. el trimitea jumătate în fiecare dimineaţă bolnavilor din spital. şi femeile evlavioase din Digne strînseseră bani ele-ntre ele ca să împodobească cu un altar nou oratoriul monseniorului . Farmacia spitalului. Nu puteai ieşi din oratoriu fără să treci prin camera de culcare şi nu puteai ieşi din camera de culcare fără să treci prin sufragerie.casei — o grădiniţă de-un sfert de pogon. fusese iransformată în bucătărie şi în cămara. albă. vopsit într-un roz spălăcit. cu un pat pentru musafiri. iar în camera de culcare un fotoliu. se afla un alcov închis. Ii spunea „salonul său de iarnă".

De altminteri. cealaltă lîngă bibliotecă. dar era pe jumătate desfundat şi nu se ţinea decît pe trei picioare. în felul acesta puteau să se adune pînă la unsprezece scaune pentru vizitatori. Se întîmpla uneori să fie douăsprezece persoane. cine-şi poate vedea împlinit idealul ? Nimic mai simplu de închipuit decît camera de culcare a episcopului. trădînd încă vechile deprinderi elegante ale omului de lume. nu putea fi socotit printre mobilele de folos în asemenea împrejurări. odinioară aurit şi îmbrăcat cu mătase înflorată. întrucît scara era foarte îngustă . dar fotoliul acesta a trebuit să fie urcat la etaj prin fereastră. în spatele patului. plin cu cărţi. aşa că nu putea fi folosit decît rezemîndu-l de zid. pe generai. sau cîţiva elevi ai micului seminariu — era nevoie să se aducă din staul scaunele salonului de iarnă. după o perdea. înflorată cu ghirlande de trandafir. împodobite cu două vase cu 4* . dînd spre oratoriu. biblioteca. un dulap mare de sticlă. obiectele de toaletă. din oratoriu scăunelele de rugăciune şi din dormitor fotoliul .dată — pe prefect. Dar asta trebuia să coste cel puţin cinci sute de franci şi. din lemn imitînd marmura. două uşi : una lîngă sobă. sau propunînd o plimbare prin grădină. de obicei fără foc. sfîrşise prin a renunţa. cu polog din mătase verde. Ambiţia domnişoarei Baptistine ar fi fost sa poată cumpăra o mobilă de salon în catifea de Utrecht galbenăroşiatică. dîndu-şi seama că — în cinci ani — nu putuse să strîngă în acest scop decît patruzeci şi doi de franci şi zece centime. dînd în sufragerie. drept în faţa patului. din lemn. un pat de spital. din fier. dacă era iarnă. sau statul major al regimentului din garnizoană. Se mai afla un scaun şi în alcovul închis. şi cu canapea. atunci episcopul ieşea din încurcătură stînd în picioare lîngă sobă. prin urmare. căminul. la cămin două grătare de fier. în forma gîtului de lebădă. Domnişoara Baptistine avea şi dînsa în odaie un fotoliu mare. Un geamlîc dînd spre grădină. din lemn de mahon. dacă era vară. La fiecare vizită nouă se golea cîte o încăpere.

ghirlande şi ciubuce. In faţa patului. Venind în această cameră. Cusătura avea formă de cruce. lîngă chipurile zugrăvite. Episcopul atrăgea adesea atenţia asupra ei. abate de Grand-Champ. se afla un crucifix de metal de pe care se luase argintul. deasupra. într-o ramă de lemn despoleit. doamna Magloire descoperi sub tapetul spoit cu var nişte zugrăveli care împodobeau apartamentul domnişoarei Baptistine. cu o mulţime de hîrtii răvăşite şi cu volume groase. aurite. pe fondul neutru al pînzei. doamna Magloire a trebuit s-o cîrpească zdravăn chiar în mijloc. vicargeneral de Agde. altădată poleite cu argint. fără excepţie. donatori: două motive ca să-i inspire respect. o masă mare cu o călimară. în aceeaşi zi. după plecarea bolnavilor spitalului. înainte de a fi spital. roasă. In faţa mesei. 'adus din oratoriu. episcopul găsise aceste portrete şi le lăsase pe loc. Tot ce ştia despre amîndoi e că fuseseră numiţi de rege. fotoliul de pai. probabil. dintr-o stofă groasă de lînă. ceea ce alcătuia un fel de lux episcopal . cum se va vedea mai departe. care se învechise atît de tare. erau văruite cu alb. Dar în ultimii ani. de cele două părţi ale patului. prins cu patru buline pe dosul portretului abatelui de Grand-Ghamp. casa fusese locul de 30 . „Ce mult îmi place 1" spunea el. Cînd doamna Magloire dăduse jos tablourile ca să le şteargă de praf. Toate încăperile casei. unul la episcopie. la parter ca şi la etaj. celălalt cu administrarea veniturilor. aşezat pe un fond de catifea neagră. încît. arătau că portretele înfăţişează. întocmai ca 6 cazarmă sau un spital. Nişte inscripţii mici. Două portrete în rame ovale erau atîrnate pe perete. episcop de Saint-Claude. un scăunel de rugăciune. acolo unde de obicei se pune o oglindă. ca să nu fie nevoită să cumpere una nouă. episcopul a găsit datele acestea scrise cu cerneală spălăcită pe un petic de hîrtie îngălbenit de vreme. celălalt pe abatele Tourteau. la 17 aprilie 1785. eparhia Chartres. Erau preoţi şi. din ordinul Cîteaux. Avea la fereastră o perdea de demult. Lîngă geamlîc. unul pe abatele de Chaliot.

în fiecare zi. avea patru alei încrucişate. Trebuie să menţionăm că niciodată cheia nu era scoasă din broască. In camera episcopului. se afla un dulăpior. Cînd avea pe cineva la masă. care erau spălate în fiecare săptămînă." „Doamnă Magloire -« răspunse episcopul — te înşeli. şerpuind în jurul unei gropi pentru scurgerea apei. casa era. dumneavoastră. de la un capăt la altul. Odăile erau pardosite cu cărămizi roşii. 3J I . doamna Magloire cultiva legume .întîinire al cetăţenilor. în care doamna Maglorie încuia în fiecare seară cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare. cum strălucesc scfnteietor pe faţa de masă albă. o altă alee făcea înconjurul grădinii. doamna Magloire aprindea cele două lumînări şi punea amîndouă sfeşnicele pe masă. pe care le moştenise de la o mătuşă. ţineţi totuşi pătratul ăsta degeaba. mergînd de-a lungul zidului a l b care o mărginea. Ar fi mai nimerit să punem acolo salată decît flori. în faţa paturilor erau rogojini de pai împletit. Aleile lăsau între ele patru pătrate îngrădite cu merişor. Spunea : „Asta nu le răpeşte nimic săracilor 1" Trebuie totuşi să recunoaştem că din avutul lui de altădată îi mai rămăseseră şase tacîmuri de argint şi o lingură mare de supă. Grădina. la căpătîiul patului său. Ici şi colo erau cîţiva pomi fructiferi. oarecum stricată din pricina clădirilor destul de urîte despre care am vorbit. De altfel. O dată. In trei dintre ele. trebuie să adăugăm că de cîteva ori fusese auzit spunînd : „Mi-ar veni foarte greu să nu mai mănînc cu tacîmuri de argint". La această argintărie trebuie să adăugăm două mari sfeşnice de argint masiv. Şi pentru că-l zugrăvim aici pe episcopul din Digne aşa cum era. episcopul pusese flori. doamna Magloire îi spusese cu un fel de ironie blîndă : „Monseniore. Era singurul lux pe care şi-l îngăduia episcopul. Sfeşnicele aveau două lurnînări de ceară şi erau aşezate de obicei pe căminul episcopului. De-acolo venea zugrăveala. în al patrulea. îngrijită de cele două femei. care trageţi foloase din orice. la care doamna Magloire se uita fericită. de-o curăţenie desăvîrşită.

avusese pe vremuri broaşte şi zăvoare. nu căuta cîtuşi de puţin să hotărască între Tournefort' şi metoda naturalistă 2 .rînduri scrise pe marginea 1 Naturalist francez din secolul al XVII-lea. precum am spus. îi răpea domnului episcop aproape tot atîta timp cît şi cărţile. habar n-avea de grupe şi de specii. îşi stropea în fiecare seară de vară brazdele cu o stropitoare de tinichea vopsită în verde. Nu era atît de duşmănos cu insectele. Orice trecător. nu empiric cum se făcea mai înainte. unde punea seminţe. nu lua nici partea utricolelor împotriva cotiledoaneior. 3 Botanist francez din «ecolul al XVIII-lea.frumosul e tot atît de folositor ca şi utilul. uşa nu era închisă decît cu clanţa. alcătuit din trei sau patru brazde. Uşa de la sufragerie. ziua şi noaptea. La început femeile fuseseră foarte îngrijorate că uşa nu era niciodată încuiată. nici partea lui Jussieu 3 în contra lui Linne. tainei. lăsînd să se creadă că o împărtăşesc. Nu studia plantele. iubea florile. n-avea pretenţie că e botanist. care. plivind. dădea drept în faţa catedralei. naveţi decît să puneţi zăvoarele la camerele voastre". fără să se abată vreodată de la aceste norme de respect. Stătea bucuros acolo un ceas sau două. Nici o uşă a casei nu se încuia cu cheia. adăugă : „Poate chiar mai mult". cel puţin. Numai doamna Magloire trecea din cînd în cînd prin clipe de spaimă. cunoscut naturalist suedez (1707—1778). aşa îneît. care a stabilit clasificarea plantelor după strucura florilor. Pătratul acela. dar episcopul din Digne le-a spus: „Dacă vreţi. 32 . dar îi respecta şi mai mult pe cei neştiutori şi. 2 Studiul plantelor după clasificarea propusă de Linne (vezi nota urm. la orice oră. Cît despre episcop. cum ar fi fost un grădinar. n-avea decît să apese pe clanţă ca să intre." Iar după o clipă de tăcere. ca o uşă de închisoare. Episcopul dăduse ordin să se scoată toată fierăria. făeînd ici şi colo cîte o gaură în pămînt. care a combătut clasifica rea plantelor propusă de Linne. Avea un respect deosebit pentru savanţi. De altminteri. Sfîrşiseră împărtăşind încrederea lui sau.). ceea ce gîndea el se poate explica sau cel puţin se poate ghici din aceste trei .

Se ascunsese cîtăva vreme cu tîlharii săi. să-l întrebe într-o zi. Episcopul îl bătu cu blîndeţe şi seriozitate pe umăr şi-i spuse : Nisi Dominus custodierit domum. Intr-altă parte scrisese de asemeni: „Nu-l întrebaţi cum îl cheamă pe cel ce vă cere adăpost. care năpădise strîmtorile OUioules. resturi ale bandei lui Gaspard B£s. scrisese altădată : „Oare nu sînt şi eu medic ca şi dînşii ? Am şi eu bolnavii mei." Se întîmplă o dată ca un vrednic preot. nu mai ştiu dacă era preotul din CouJoubroux sau cel din Pompierry. la cheremul oricui ar vrea să intre. Spunea adesea : „Există o vitejie a preotului. uşa preotului trebuie să stea totdeauna deschisă". aşa cum există o vitejie a colonelului de cavalerie. Alai cu seamă acela pe care numele său îl pune în încurcătură are nevoie de azil. şi dacă. Pe urmă schimbă vorba. fiind dintre . Numai că — adăuga el — a noastră trebuie să fie liniştită. mai întîi îi am pe ai lor. zadarnic veghează păzitaril (fn ori* ginal în limba latinii). pe care eu îi numesc nenorociţi". în dis1 Dacă dumnezeu nu păzeşte casa. dacă monseniorul era cu totul încredinţat că nu face oarecum o imprudenţă lăsînd zi şi noapte uşa deschisă. pe care ei îi numesc bolnavi şi-apoi îi am pe-ai mei. nu se teme că se va întîmplă vreo nenorocire într-o casă atît de puţin păzită.unei biblii: „Iată deosebirea. fugise în munţi. Cravatte. După nimicirea bandei lui Gaspard Bes. . uşa medicului nu trebuie să fie închisă niciodată." VII CRAVATTE Aici îşi are locul o întîmplare pe care nu trebuie s-o scăpăm din vedere. unul dintre ajutoarele lui. Pe o altă carte.cele ce ne arată de minune ce fel de om era domnul episcop din Digne. pus pesemne la cale de doamna Magloire. In vanum vigilant qui custodiunt eam '. intitulată Filozofia ştiinţei medicale. în sfîrşit.

Era lucru primejdios. Am prieteni buni acolo. In toiul spaimei generale. iar de-aeolo cobora spre cătune şi sate prin rîpile Ubaye şi Ubayette. la Barcelonette. E nevoie să li se vorbească din cînd în cînd despre dum nezeu.trictuî Nişei. escortă. colorate în tot felul şi cîntă cîntece de munte din fluierase cu şase găuri. Ar însemna să se expună în zadar viaţa cîtorvamă voi jandarmi. Uneori le (inea piept cu îndârjire. — Sînt atît de hotărît încît mă lipsesc cu desăvîrşire de jandarmi şi plec peste un ceas. Păstori blajini şi cumsecade. Stătu ascuns în văgăunile de la Joug-de-l'Aigle. Ce-ar spune ei despre un episcop căruia-i e frică ? Ce-ar spune ei dacă nu m-aş duce ? — Dar tîlharii. una e a lor. Fac brîuri de lînă foarte drăguţe. pe urma trecu în Piemont şi apăru din nou pe neaşteptate în Franţa. pătrunse într-o noapte în catedrală şi jefui paraclisul. Se încumetă chiar să ajungă pînă Ia Embrun. Scăpa totdeauna. — Sînteţi hotărît să faceţi una ca asta. Era un ticălos neruşinat. monseniore ? exclamă primarul. — Singur ? — Singur. Tîlhăriile lui înfricoşaseră ţinutul. Din treizeci de capre pe care le păzesc. Jandarmii porniră pe urmele lui. unde n-am mai fost de vreo trei ani. să nu faceţi aşa ceva ! — E acolo. spuse bieţi duce fără — Tocmai de aceea episcopul. monseniore ? Dacă vă întîlniţi cu tîlharii ? 34 . — Monseniore. chiar şi cu escortă. sosi şi episcopul. dar fără nici un folos. La Ghastelar primarul îi ieşi în întîmpinare şi-l sfătui să se întoarcă din drum. Fu zărit mai întîi la Jauziers. atîtica de mare. — Plecaţi ? — Plec. Cravatte aţinea drumul în munte pînă la Arche şi mai departe. în munte — spuse episcopul — un sătuc micuţ. apoi la Tuiles. îşi făcea vizita sa obişnuită.

monseniore. Rămase acolo cincisprezece zile. gătite cu galoane de lînă. Au desigur şi ei nevoie să li se vorbească despre bunul dumnezeu. îndărătnicia lui făcu vîlvă prin partea locului şi-i înspăimîntă pe toţi. Nu i se puteau pune la dispoziţie decît un biet paraclis de ţară şi nişte patrafire vechi de damasc ros. părinte! spuse episcopul. Plecă întovărăşit numai de un copil. au să vă jefuiască. — Pentru numele lui dumnezeu. Trecu muntele călare pe un catîr. predicînd. fără să întîlnească pe nimeni şi ajunse teafăr la bunii săi prieteni. se hotărî să oficieze cu toată solemnitatea un tedeum. — Nu-i nimic. dînd sfînta împărtăşanie. ci ca să veghez asupra sufletelor altora.' O haită de lupi ! — Domnule primar — spuse episcopul — poate că domnul rn-a ales tocmai ca păstor al acestei turme. Toate podoabele acestor umile parohii la un loc n-ar fi ajuns 35 . sfaturi şi învăţăminte. care trece mormăindu-şi rugăciunile ? Hm ! De ce-ar face-o ? — O ! Doamne ! Dacă vă aţin calea ? — Am să le cer pomană pentru săracii mei. Cînd fu aproape de plecare. Să vestim totuşi la predică tedeumul nostru. S-ar putea să dau peste ei. Trebuiră să-l lase-n voia lui. — Domnule primar — spuse episcopul — asta-i tot ? Eu nu sînt aici ca să-mi păzesc viaţa. — N-au ce să-mi ia. Ai dreptate. O scoatem noi la capăt. Cine cunoaşte căile domnului ? — Monseniore. Stătu de vorbă cu preotul. Se trimise vorbă la bisericile din împrejurimi. păstorii. să-l însoţească. — Au să vă omoare.— Ştii — spuse episcopul — mă gîndesc şi la asta. nici doamnei Magloire. Dar ce era de făcut ? N-avea nici un fel de podoabă episcopală. sînt o bandă . monseniore. Nu îngădui nici surorii sale. care primi să-i slujească de călăuză. nu vă duceţi ! Vă puneţi viaţa în primejdie. — Pe-un biet preot bătrîn. — Dar.

Pe cînd se aflau în această încurcătură. Să ne mărginim a ne ruga lui dumnezeu atunci cînd ne 36 . In ladă se afla şi un bilet pe care erau scrise aceste cuvinte : „De la Qravatte. — Cînd vă spuneam c-o s-o scoatem noi la capăt ! spuse episcopul. niciodată preotul nu trebuie să ia vreo măsură de prevedere împotriva semenului său. Tot ce face aproapele său e cu voia lui dumnezeu. spuse: Surioară. o cîrjă minunată. — Monseniore — murmură preotul dînd din cap cu un ziîmbet — dumnezeu sau diavolul ! Episcopul se uită ţintă la preot şi repetă autoritar : — Dumnezeu ! Cînd se întoarse la Chastelar. primej diile mărunte. Acestea sînt numai primejdiile din afară. N-are nici o importanţă ceea ce ne ameninţă capul sau avutul. venea să-l privească. Primejdiile mari sînt înlăuntrul nostru. am avut dreptate ? Bietul preot s-a dus la bieţii săi munteni cu mîinile goale şi se întoarce cu ele pline. conţinea o mantie din postav aurit. Se adresă surorii sale : — Ei. curioasă. întorcîndu-se spre sora lui. Deschiseră lada . toate veşmintele pontificale furate cu o lună mai-nainte din odoarele de la Notre-Dame din Embrun. care se făcură numaidecît nevăzuţi. Apoi adăugă zîmbind: Celui care se mulţumeşte cu un stihar. pentru domnul episcop. viciile — iată ucigaşii. Seara. o mitră împodobită cu diamante. La presbiteriul din Chastelar găsi pe domnişoara Baptistine şi pe doamna Magloire care-l aşteptau. Să nu ne gîndim decît la ceea ce ne ameninţă sufletul.să înveşmînte cum se cuvine nici pe un diacon de catedrală. dumnezeu îi trimite o mantie de arhiereu. Apoi. mai spuse : Să nu ne temem niciodată de hoţi şi de uci gaşi. Plecasem numai cu credinţa mea în dumnezeu şi aduc odoarele unei catedrale. de către doi călăreţi necunoscuţi. pentru monseniorul Bienvenu". înainte de culcare. lumea. Prejudecăţile — iată hoţii. pe tot parcursul drumului. o ladă mare fu adusă şi aşezată în presbiteriu. Să ne temem de noi înşine. o cruce arhiepiscopală.

Cît despre „odoarele" catedralei din Embrun. De obicei însă. nu pentru noi. mersese drept la ţintă. drep tate. de bu nă seamă. Era spiritual şi cultivat tocmai atît cît trebuia ca să se creadă un discipol al lui 37 . care făcuse carieră cu acea destoinicie ce nu ţine seama de toate acele împrejurări ce sînt tot atîtea piedici şi pe care le numim conştiinţă. Faptul fusese pe jumătate consumat . datorie. făcînd fiilor. Să ne rugăm. rudelor şi chiar prietenilor toate serviciile mărunte de care era în stare. ba chiar de loc. fără să se abată vreodată de pe drumul avansării lui şi al intereselor sale. lucruri foarte frumoase. ştiind să ia din viaţă părţile bune. nu mai rămînea decît să dea alt rost furtului. De altfel. nu facem nici o afirmaţie în această privinţă. Restul i se părea fără nici o importanţă. De altminteri. răsfăţat de succese.închipuim că o primejdie e gata să se abată asupra noastră. îndrumîndu-l către săraci. ne-ar fi fo ar t e gr eu s ă dă m vr eo l ăm u ri re . Era un fost procuror. ci pentru ca fra tele nostru să nu cadă în păcat din cauza noastră. îşi petrecea viaţa făcînd totdeauna aceleaşi lucruri la aceleaşi ore. De altfel. La el orice lună a anului semăna cu oricare ceas din zi. VIII FILOZOFIE LA UN PAHAR CU VIN Senatorul despre care s-a vorbit mai sus era un om priceput. care se referă poate la întîmplarea asta şi care e concepută astfel : „Rămîne de văzut dacă lucrurile trebuie să fie înapoiate la catedrală sau la spital". Le povestim pe acelea pe care le cunoaştem. Er au . jurămînt. ele au şi fost furate. întîmplările deosebite erau destul de rare în viaja sa. Numai că prin hîrtiile episcopului s-a găsit o notă destul de nelămurită. nu prea rău. să se folosească de prilejuri şi de chilipiruri. foarte ispititoare şi foarte bune de furat în folosul săracilor. ginerilor.

încurajat: — Să fim oameni de treabă. contele X (senatorul de care vorbim) şi domnul Myrie! trebuiră să ia masa la prefect. — Ca şi dumneavoastră. Sîntem doi auguri. Senatorul urmă. aşa filozofăm.). îl întrerupse episcopul. Am şi eu filozo fia mea. domnule senator.e. La sfîrşitul mesei. să stăm puţin de vorbă. care-l ascuita. cu autoritate binevoitoare.n. care crede totuşi în dum nezeu şi e mai bigot decît Voltaire. Ţin să vă fac o mărturisire. răspunse episcopul. oarecum bine dispus. spuse: — Nu zău.e. 5 Filozof materialist englez (1588—1679). Rîdea cu mare poftă de lucrurile mari şi eterne şi de „năzbîtiiie bietului episcop". 38 . 2 Autor dramatic şi romancier francez de pe vremea revoluţiei burgheze şi a primului imperiu. ale cărui scrieri sînt pline de vervă populară.). Pyrrhon 4. Hobbess şi domnul Naigeon 6 nu sînt nişte caraghioşi. — Chiar şi niţel pişicheri ! spuse episcopul. nefiind poate decît un produs al lui PigaultLebrun 2 . E foarte greu pentru un senator şi pentru un episcop să se uite unul la altul fără a-şi face cu ochiul. « Filozof materialist francez. Senatorul continuă : — Nu-l pot suferi pe Diderot. în tomuri poleite. dar păstrîndu-şi ţinuta demnă. chiar în faţa domnului Myrie]. Dormiţi într-un pat de purpură. domnule conte. — După părerea mea — spuse senatorul —■ marchi zul d'Argens 8. — Şi cu drept cuvînt.Epicur'. domnule episcop. s Filozof materialist francez din secolul al XVIII-lea.n. un vor bitor umflat şi un revoluţionar. 4 Filozof sceptic din Grecia antică (secolul al rV-lea î. Am în biblioteca mea pe toţi filozofii. secretar a! lui Diderot şi colaborator la Enciclopedie. Gum ne aşternem. Voitaire şi-a bătut 1 Filozof materialist din Grecia antică (341—270 f. Cu prilejul nu ştiu cărei ceremonii semioficiale. Rîdea uneori. e un ideolog.

Renunţare ? De ce. care propovăduieşte la tot pasul renunţarea şi sacrificiul. nu există nici bine. să scor1 Fizician englez din secolul al XVIII-lea. Ce vis frumos! După moartea mea. materia anorganică în anumite conditiuni (prin fermentaţie) poate genera organisme vii — nişte corpi în formă de ţipari. undeva. ipoteza Iehova mă oboseşte. Să nu ne depărtăm de natură. ■ ') . există numai huzur. căci tipării lui Needham dovedesc că dumnezeu nu există. O picătură de oţet într-o lingură de aluat (ine Ioc de ţiat lux 2 . noi. prinde-mă dacă poţi! Ia un pumn de cenuşă cu o mină nevăzută. Ne aflăm pe culme. cei iniţiaţi şi care cunoaştem şi dedesubtul lucrurilor. mă rog ? Sacrificiu ? Cu ce scop ? N-am văzut nici un lup jertfindu-se pentru fericirea altui lup. trebuie să iau seama Ia tot ceea ce fac. cu ce e îngăduit şi cu ce nu-i îngăduit. aiurea. cu ce e drept şi cu ce e nedrept. I . Atunci ce rost mai are tatăl din cer ? Domnule episcop. sînt silit să-mi bat capul pe tema binelui şi a răului.joc de Needham' şi n-a avut dreptate. Omul e tiparul. Nu-i bună decît să producă oameni slabi care sună a gol. Să privim lucrurile în faţă. Trebuie să ştim să pătrundem adevărul. n-o cred nici în ruptul capului. jos. De ce ? Pentru că va trebui să răspund de faptele mele. Inchipuiţi-vă picătura mai mare şi lingura de asemeni şi aveţi lumea. După o teorie neşiiintifică a lui. Jos cu acest mare Tot care mă sîcîie 1 Trăiască Nimicul care mă lasă-n pace! Intre dumneavoastră şi mine — ca să spun tot ce am pe inimă şi ca să mă spovedesc pastorului meu aşa cum se cuvine — vă mărturisesc că bunul simţ este de partea mea. A 1 mi se vorbeşte de sacrificiu şi de renunţare. sus. nici rău. dacă eşti dus de na s d e al ţ i i ? S ă t ră i m b i n e! Vi aţ a e t ot ul I C ă omul ar avea altă viaţă.) Aluzie la legenda biblică a creaţiei divine. Cînd ? După moarte. 2 Să se facă lumină ! (In original în limba latină. Ce folos că eşti sus. La naiba I să mergem în adîncul lor. Povaţă de avar dată calicilor. Să spunem adevărul. se cuvine să avem o filozofie superioară. Să ie cercetăm în toate amănuntele. N-aş putea spune că mă prăpădesc după mîntuitorui] vostru.

Mă numesc domnul conte Neant. Acesta e locui de unde nu mai e nimic. tipul monarhului desfrînat. Trebuie să mănînci ori să fii mîncat. ziua noastră de mîine e noaptea. Am ales. fie că ai fost Vincent 2 3 Scriitor latin din secolele II—III. Nu-s aşa de prost. Ce sînt eu ? Un pumn de ţărînă închegat într-un trup. Unde mă va duce desfătarea ? In neant. nemurirea omului e o vorbă goală. Ha. apologet a! creştinismului. Nu. ha 1 Ce lucruri sarbede toate para-disurile astea ! Dumnezeu e un mare moft. Ce noroc pe Adarn f Eşti om şi vei fi înger. potrivit ei.e. Inter pocula2. ascultă-mă pe mine. Asta-i înţelepciunea mea. Fie că ai fost Sardanapal 3 . Atunci încercăm bucurii dintre cele mai rare. Sfîrşitul. pe noi ăştia ne aşteaptă Panteonul. E mai bine să fii dinte decît iarbă. Moartea e moartă. Dar voi fi suferit. Să te laşi amăgit de infinit. 40 . Lichidare totală. Existam înainte de a mă naşte ? Nu. ha.ttJonim pămîntul şi să-I descoperim. Şi pe urmă îl vor vedea pe dumnezeu. Să sufăr ori să petrec.). senator. Spuneţi. totul cade în groapa cea mare. O ! încântătoare făgăduinţă ! Vă încredefi în ea. nu-i oare Tertulian ' cel care spune că fericiţii întru domnul vor pluti de la un astru la altul ? Bun ! Vor fi lăcustele stelelor.n. Gogoriţe pentru copii. vezi bine. vă rog. Rege al Asiriei (secolul al IX-lea î. Dar voi fi avut parte de bucurii. Eu mănînc. Ce rost am pe pămînt ? Am de ales. Născociri de doici. La un pahar de vin (în original în limba latină). vei avea aripi albastre. Să dai pămîntul în schimbul paradisului înseamnă să dai vrabia din mînă pentru cioara de pe gard. Eu sînt un om dintr-o bucată. Şi pe urmă. Unde mă va duce suferinţa ? In neant. nu-mi amintesc. dar o pot şopti între prieteni. Dincolo de mormînt nu mai e decît neantul şi iar neantul. Am să mai exist după moarte ? Nu. cum o da dumnezeu. Iehova pentru cei în toată firea. Finis. groparul e gata. N-am să spun asta în Monitor. Domnule episcop. Eu sînt neant. îmi vine să rîd la gîndul că s-ar putea găsi cineva să mă contrazică. Atunci te simţi tare şi eşti fericit.

Minunat lucru şi cu ade vărat uimitor materialismul acesta. . mai presus de toate ! Folosiţi-vă de eul vostru atîta vreme cît vă aparţine! Nu. nici ars de viu ca Jeanne d'Arc 4 . 2 Om politic din Roma antică. cu paradis. Fără-ndoială că le trebuie ceva şi celor de jos. marii seniori. — Bine zis. dînd gust şi mai bun • Călugăr din secolul al XVII-Iea. ucis pentru credinţa Iui. cum a făcut Caton 2 . căzută în mîinile duşmanilor. gătită cu toate sosurile. la-ndemîna numai a celor bogaţi. săracilor. 3 După legendă.' exclamă el. cu suflet. Totuşi nu pot să nu vă felicit. nici bătut cu pietre ca Ştefan 3 . Le întind pe pîinea lor uscată. puterea dobîndită pe drept sau pe nedrept. demnităţi. s-a refugiat Ia Utica. eu am filozofia mea şi filozofii mei. Ei le înghit toate astea. Bunul dumnezeu e bun pentru popor. lîngă Cartagina.de Paul' e aceeaşi nimicnicie. renumit prin simplitatea moravurilor sale. trăi-ţivă viaţa. dar îl păstrez pentru mine pe domnul Naigeon. a fost arsă pe rug la Rouen. aleasă. cu himere. cu stele. sinecuri. Deci. care a organizat şi însufleţit lupta maselor populare împotriva cotropitorilor englezi în ultima parte a războiului de o sută de ani . domnule episcop. rafinată. Ce bine-i aşa! N-o spun asta pentru dumneavoastră. Iată adevăruJ. zău. delicioasele capitulări de conştiinţă. o filozofie proprie. cum vedeţi. modeştilor. N-am nimic împotrivă. Episcopul bătu din palme. desculţilor. şi că vor intra în pămînt cu digestia făcută. Cei care au izbutit să-şi însuşească acest materialism admirabil au satisfăcea de a se simţi fără nici o răspundere şi de aşi închipui că pot înghiţi totul. E şi asta ceva. unde s-a sinucis. nu mai poţi fi păcălit. aveţi. cu nemurire. 4 Eroină a poporului francez (1412—1431). cel dinţii discipol al lui Isus. apărător al republicii împotriva lui Iuliu Cezar. Dumneavoastră. Sînt îndopafi cu legende. Nu-l are orişicine! O! cînd îl ai. domnule senator. nu te mai laşi exilat prosteşte. precum spuneţi. După Infrtngerea de la Thapsus. fără nici o grijă : slujbe. compromisurile bănoase. trădările rentabile. numai pentru dumneavoastră. Nu mă las îmbrobodit cu nerozii. Cine n-are nimic îl are pe dumnezeu.

spoită cu var. Digne. de pe vremea cind aici fusese spital. şi de care ne folosim ca să întindem rufele la uscat. In sfîrşit.tuturor desfătărilor vieţii. de obiceiurile şi de grindurile episcopului. Dar să vedeţi camera mea. Salonul meu. care. Dedesubt era ceva. fără să fie prea bune. nu trece o zi fără să vorbim de dumneavoastră. doamna Magloire a făcut unele descoperiri. Doamna Magloire a descoperit sub vreo zece rînduri de tapete nişte zugrăveli. Era acoperit cu o pînză.. Jnchipuiţi-vă că. are o înălţime de cincisprezece picioare şi o lăţime de optsprezece. acum. Dar dumneavoastră sînteţi stăpîni mărinimos! şi nu socotiţi că e rău ca filozofia poporului să fie credinţa în dumnezeu. IX UN FRATE DESCRIS DE SORA SA Pentru a da o idee asupra vieţii din casa domnului episcop din Digne şi asupra felului în care cele două suflete cuvioase îşi legau faptele. prietena ei din copilărie. aşa cum tocana e curcanul cu ciuperci al săracului. ornamente de lemn de pe vremea bunicii. n-avem decît să transcriem aici o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna vicontesă de Boischevron. Scrisoarea a fost găsită de noi. pot fi păstrate. Filozofia asta e smulsă din adîncuri şi dezgropată de cercetători încercaţi. gfndurile şi chiar instinctele lor de femei lesne sperioase. fără ca ei să fie măcar nevoit să deschidă gura spre a le exprima. 16 decembrie 18. tapetate cu hîrtie veche.. spălînd şi ştergînd tavanul şi pereţii. dar avem şi un motiv în plus. tavanul aurit după moda veche şi cu grinzi ca la dumneavoastră. unde nu există nici o mobilă. ar face cinste chiar unui castel ca al dumneavoastră. Una îl înfăţişează pe Tele-42 . Dragă doamnă. £ în obiceiul nostru. cele două odăi ale noastre. Doamna Magloire a dat jos tot tapetul.

Ce să vă mai spun ? Bărbaţi romani şi femei romane (aici e un cuvînt neciteţ) şi aşa mai departe. A găsit. cînd s-a întors. Iese pe ploaie. două console de lemn de modă veche. Fratele meu e atît de bun ! Dă tot ce are săracilor şi bolnavilor. Inchipuiţi-vă că uşa casei nu se încuie niciodată.. Sînt foarte fericită. A lipsit cincisprezece zile. Intră oricine pofteşte. nici mie. acolo unde matroanele romane se duceau numai într-o singură noapte. N-a vrut să ne ia cu dînsul. o să Instruiască totul din nou şi camera mea va fi un adevărat muzeu. noi avem căldură şi lumină. spune că aşa trebuie să fie <un episcop. Se expune tuturor primejdiilor şi nu vrea nici măcar să arătăm că ne dăm seama de ele.Mizerabilii. Iarna aici e foarte aspră şi trebuie să facem ceva pentru cei nevoiaşi. Anul trecut s-a dus singur prin nişte locuri bîntuite de hoţi. nu i se întîmptase nimic.. de-a dreptul la fratele meu. Şi iarăşi el. îl credeam mort şi el era teafăr. de întîlniri primejdioase. Trebuie să ştii să-l înţelegi. De bine. Fratele meu lîşi are obiceiurile lui. de rău. voi. Asta-i vitejia lui. în care se arată că Minerva. Cin sfîrşit. Astea-s marile noastre mulţumiri. Ni s-au cerut doisprezece franci pentru a le polei din nou. nu mai ştiu cum le spune. fiul lui Ulisc de Fenelon (1699). pleacă ta drum in toiul iernii. Doamna Magloire a curăţit totul. Spunea: „Iată cum m-au 1 Episod din romanul mitologic Aventurile lui Telemac. 5 . nici doamnei Magloire. l-a însoţit pe Telemac în peregrinările sale sub chipul bătrînului Mentor. de asemeni. In grădinile. Sîntem foarte strîmtoraţi.mac făcut cavaler de Minerva '. Nu ne ângăduie să fim îngrijorate pentru el. spune el. iar la vară o să dreagă unele stricăciuni mărunte. Nu se teme de "întuneric. Cînd vorbeşte despre asta. nici măcar noaptea. dar banii ăştia mai bine-i dăm săracilor. zeifa înţelepciunii în mitologia antică. Nu se teme de nimic. I . de drumurile deocheate. umblă prin apă. într-un colţ al podului. de altfel sînt tare urîte şi mi-ar plăcea mai degrabă o masă rotundă de mahon.

Fratele meu nu mai are nevoie să-mi spună nici un cuvînt. intru în odaia mea. pe care hoţii i le dăruiseră. Ultimul a fost GuyEtienne-Alexandre. Diavolul poate să treacă pe aici. L-am întrebat pe fratele meu în privinţa lămuririlor pe care mi le cereţi despre familia de Faux. De data asta. nu m-am putut opri să tiu-l dojenesc puţin. Eu o iau cu mine pe doamna Magloire. dar bunul dumnezeu este acela care sălăşluieşte aici. II înţeleg fără să vorbească şi ne lăsăm în grija domnului. ne e frică amîndurora şi adormim împreună. Fiica lui. Ne rugăm amîndouă. Ii fac semn doamnei Magloire să nu cumva să-i iasă din voie. de-o foarte veche familie normandă din regiunea Caen. Marie-Louise. nu ne-am sinchisi. care erau gentilomi. în sfîrşit. Acuma însă s-a obişnuit.. Dacă diavolul ar intra în casă. 44 . Ştiţi cum le ştie el pe toate. la întoarcere. Acum cinci sute de ani au existat un Raoul de Faux. Sînt liniştită pentru că ştiu că dacă i s-ar întîmpla vreo nenorocire. Acuma. M-aş înfăţişa înaintea domnului o dată cu fratele şi cu episcopul meu. ca nu cumva să mai audă şi altcineva. La urma urmei.jefuit". Doamnei Magloire i-a fost mult mai greu decît mie să se deprindă cu ceea ce numea ea imprudenţele lui. asta ar însemna şi sfîrşitul meu. îşi pune viaţa în primejdie ori de cîte ori vrea. şi ce de amintiri are. colonel şi nu ştiu mai ce în cavaleria uşoară din Bretania. Asta mi-e de ajuns. în adevăr. avînd însă grijă să-i vorbesc numai cînd trăsura făcea zgomot. de ce ne-ar fi teamă în casa asta ? Există totdeauna cineva lîngă noi care e mai tare. un Jean de Faux şi un Thomas de Faux. m-am deprins. pair al Franţei. e grozav. Şi a deschis o ladă plină cu toate odoarele catedralei din Embrun. s-a măritat cu Adrien-Charles de Gramont. E vorba. mă rog pentru el şi adorm. dintre care unul era senior de Rochefort. La început îmi ziceam : nu există primejdie care să-l oprească. Aşa se cuvine să ne purtăm cu oamenii superiori. deoarece îi ieşisem în întltnpinare la vreo două leghe împreună cu alţi prieteni. că a rămas un regalist devotat ca întotdeauna.

Mi-am amintit de ea prin dumneavoastră. P. fără să pară că-şi dă seama. îndrăzneţe. dacă pentru a-i fi pe plac trebuiau să dispară. Toate cele bune. înainte. rugaţi pe preacuvioasa dumneavoastră rudă. CU priveşte pe scumpa dumneavoastră Sylvanie. episcopul de Digne săvîrşea uneori fapte mari. fără să fie nevoie să le-o spună. Atunci nu mai erau decît două umbre în casă. Se scrie Fata. domnul cardinal. mititelul! Frăţiorul lui Urăşte o mătură veche prin casă ca pe-o trăsură şi strigă: „Hii!. Nepoţelul dumneavoastră e încîntător. Dragă doamnă. dar îl lăsau în pace. cu darul deosebit al femeii care-l înţelege pe bărbat ' mai bine decît se poate înţelege el însuşi. I . E tot ce doresc.. N-o duc prea râu cu sănătatea şi totuşi slăbesc mereu. niciodată însă în timpul sau după săvîrşirea faptei. doamna Magloire încerca o mustrare . a făcut foarte bine că nu şi-a răpit din timpul atit de scurt pe care şi-l petrece Ungă dumneavoastră pentru a-mi scrie.S. Mă simt fericită. îl slujeau cu cea mai mare supunere şi." Precum se vede din această scrisoare. atît de desăvîrşită era simplicitatea sa. Fauq şi Faocq. Nu-l stinghereau niciodată. să ne pomenească în rugăciunile sale. cele două femei ştiau să se supună felului de viaţă al episcopului. împreună cu cei tineri. Ştiţi că împlineşte în curind cinci ani ? Ieri a văzut un cal cu genunchere şi a întrebat: „Ce are la genunchi ?" E atît de drăguţ. Cumnata dumneavoastră se află tot aici. Uneori. Cu înfăţişarea sa blîndă şi nevinovată. simţeau în chip nelămurit că se purta ca un adevărat episcop. Baptistine. Nu mai am hîrtie şi sînt nevoită să închei.colonel în regimentul de gardă şi locotenent general al armatei. uimitoare. nici măcar 5 U „ un semn> într "° ac t'1Jne începută. dispăreau. Cu bine. In anumite clipe. care nu se desmin{ea niciodată. E sănătoasă. vă ascultă sfaturile şi se gîndeşte cu drag la mine.. cînd poate nici el însuşi nuşi dădea seama. Femeile tremurau.

trăia un om în singurătate. dacă ţinem seama de cumplita lui singurătate. De altminteri. dar aproape. ? Da. dacă nu gîndul. era un fost convenţional '. Doamna Magloire nu spunea asta. Lîngă Digne. cu o admirabilă delicateţe de instinct. în sfîrşit ! etc. că anumite stăruinţe pot stînjeni. Fusese groaznic. Baptistine spunea. dar o ştia.îşi dădeau seama. Era ca şi regicid. nu fusese trecut pe lista cefor exilaţi şi a putut să rămînă în Franţa. chiar cînd îl socoteau în primejdie. Nu votase pentru moartea regelui. Flecăreli de gîşte pe socoteala unui vultur. înţelegeau. fie . dar măcar exilul pe viaţă ! O pildă. omul ăsta n-a fost dat pe mîna justiţiei ? Nu i s-ar fi tăiat capul. Intre oamenii simpli din Digne se vorbea despre convenţionalul G. că sfîrşitul fratelui ei va fi şi sfîrşitul ei. ca toţi cei de teapa lui. trebuie să fim miloşi. mai era şi ateu. De altfel. la ţară. Se numea G. dacă vreţi. EPISCOPUL IN FAŢA UNEI LUMINI NECUNOSCUTE La puţină vreme după data scrisorii citate în paginile de mai înainte. cu un fel de groază : „Un convenţional ! Vă daţi seama ce-i asta ?" Era pe vremea cînd lumea se tutuia şi-şi zicea : „Cetăţene!" Omul acesta era un fel de monstru. etc. cum s-a văzut mai sus. De aceea. el săvîrşi — de-ar fi să dăm crezare spuselor oraşului — o faptă mult mai primejdioasă decît plimbarea prin munţii împînziţi de bandiţi. 46 . Era oare un vultur acest G. Omul acesta. II încredinţau lui dumnezeu. Cum se face că. ' Membru al Conversiuni) Mationale din timpul revoluţiei franceze. s-o spunem fără înconjur. De vreme ce nu votase pentru moartea regelui. după întoarcerea principilor legitimi. cel puţin firea lui şi nu-l mai sîcîiau cu grija lor.

intră într-o grădiniţă părăginită. Era un fel de cocioabă foarte joasă. o văgăună. episcopul se gîndea şi din cînd în cînd privea în zare spre locul în care un pîlc de arbori arăta unde e vîlceaua bătrînului convenţional şi-şi spunea : „Acolo se află un suflet stingher". Dar şi ce oaie ! Bunul episcop era nedumerit. cum am mai spus. Oăci. poteca ce ducea într-acolo fusese năpădită de iarbă. cu oarecare emoţie. nici chiar trecători. Se spunea că avea acolo un fel de ogor. Soarele apunea. Dar trebuie să mărtu risim că gîndul acesta. o vizuină. sărăcăcioasă. în nu ştiu ce adîncitură pierdută într-o vîlcea sălbatică. îşi puse mantia. din pricina anteriului prea uzat. sări un pîrleaz. cînd episcopul ajunse la locul blestemat. venise să caute un doctor. De cînd se adăpostea în vîlceaua aceea. apoi se întorcea.Locuia Ia trei sferturi de ceas de oraş. se răspîndi zvonul în oraş că un fel de ciobănaş. Se vorbea despre locul acela ca despre casa călăului. dar şi din cauza vîntului care începea să sufle pe înserate şi'porni. după nişte mără-cinişuri înalte. în sfîrşit. ciudat şi imposibil. fără să-şi dea prea bine seama. în bîiiogul său. o oaie rîioasă îl poate oare speria pe păstor ? Nu. zări văgăuna. Totuşi. că începuse să paralizeze şi că nu mai apucă ziua de mîine. că bătrînul nelegiuit trăgea să moară. Uneori o pornea într-acolo. Totuşi. de fapt. aproape respingător. că se află lîngă vizuină. cu viţă de vie pe faţadă. „Slavă domnului !" spuneau unii. Intr-o zi. atingînd aproape zarea. sentimentul acela care este un fel de hotar al urii şi pe care-l exprimă atît de bine cuvîntul „dezgust". care-l slujea pe convenţionalul G. după o clipă de chibzuială. 47 . firesc la prima vedere. i se părea. înainta cîţiva paşi cu destulă îndrăzneală şi deodată. trecu prin-trun gard de mărăcini. micuţă şi curată. departe de orice drum. îşi dădu seama. departe de orice aşezare omenească. Sări un şanţ. în fundul paraginii. Iar în sinea iui adăuga : „Trebuie să mă duc să-l văd". Nici vecini. Episcopul îşi luă toiagul. el împărtăşea părerea generală şi convenţionalul îi inspira.

domnule. bătrînul întoarse capul şi pe faţa lui se întipări toată uimirea pe care o mai poţi încerca după ce-ai trăit o viaţă întreagă. acuma-l simt cum urcă pînă la brîu. Puteţi să-mi vorbiţi. Dum neavoastră vă spune poporul monseniorul Bienvenu ? — Mie. La zgomotul pasului său. nu-i aşa ? Am cerut să fiu adus aici afară. — Bienvenu Myriel ? Am mai auzit numele ăsta. Cine sînteţi dumneavoastră. Pe urmă. astăzi frigul mi-a ajuns la genunchi . Nu păreţi de loc bolnav. Convenţionalul îi întinse episcopului mîna. nu mă oboseşte de loc. domnule ? Episcopul răspunse : — Mă numesc Bienvenu Myriel. într-un scaun vechi cu roţi — care e jilţul ţăranului — şedea un om cu părul alb. ştiu cînd se apropie ceasul din urmă. care zîmbea la soare. E bine ca în asemenea clipe să nu fii singur. îmi sînteţi episcop ? — întrucîtva. Bătrînul spuse din nou. Tăcu o clipă. bătrînul glăsui: — Mulţumesc — zise — nu mai am nevoie de nimic. dar episcopul nu i-o dădu. Ieri mi-erau reci numai picioarele. cînd va ajunge la inimă. Şi zîmbetul lui se întoarse dinspre soare la copil. Episcopul se mărgini să spună : — Mă bucur să văd că m-au amăgit. — Domnule — răspunse bătrînul — sînt pe cale să mă vindec.In faţa uşii. Episcopul înainta. — De cînd sînt aici — zise el — pentru întîia dată vine cineva la mine. Tocmai îi întindea bătrînului o strachină cu lapte. Ce frumos e soarele. Pe cînd episcopul se uita la el. Aţi făcut bine venind să vedeţi un om care trage să moară. — Poftiţi. ca să arunc o ultimă privire asupra lucrurilor. . voi sfîrşi. Lîngă bătrîn stătea în picioare un băieţaş — ciobănaşul. apoi spuse : Voi muri peste trei ceasuri. adăugă : Sînt niţel doctor. schiţînd un zîmbet: — In cazul acesta.

pe 4!) . era oarecum jignit că nu i se spune „monsenior" şi era cît pe ce să spună şi el „cetăţene". Somnul lui poate fi bun vecin cu somnul meu. O să se înnopteze. convenţionalul acesta. după el. care. Ştiu însă că nu mai am decît trei ceasuri. Voi muri sub cerul înstelat. Eşti obosit. însă.Gu toţii avem manii. cu glas răsunător. La rîndul său. du-te de te culcă ! Ai stat de veghe astă noapte. destul de obişnuită la medici şi la preoţi. I se părea că nu simte prezenţa lui dumnezeu în felul acesta de a muri. Nu-i nimic. pentru întîia dată. episcopul se simţi pornit să fie aspru. în viaţa lui. episcopul. G. dacă s-ar fi aflat în faţa oricărui alt om. era vecină cu jignirea. Episcopul nu era atît de mişcat cum s-ar fi putut crede. ce importanţă are ? Să sfîrşeşti nu-i mare lucru. La drept vorbind — pentru că micile contradicţii ale sufletelor mari se cer deopotrivă scoase la iveală — el. din care se putea desprinde toată umilinţa celui ce se află în pragul morţii. fusese pe vremuri atotputernic. i se părea oarecum un om pus în afara legii. Liniştit. La urma urmei. i-ar fi fost poate luată în nume de rău de conştiinţa sa. Avea o poftă de familiaritate ursuză. Convenţionalul îl privea totuşi cu o cordialitate sfioasă. deşi de obicei se ferea să se lase mînat de curiozitate. nefiind izvorîtă din simpatie. dar cu care el nu era deprins. Revoluţia a avut mulţi oameni dintr-ăştia. scos chiar şi din legea milei. Nu-i nevoie neapărat să fie ziuă. reprezentantul poporului. aş fi vrut s-o duc pînă-n zori. ca şi cum ar fi vorbit singur : — Pe cînd el o să doarmă. Băiatul intră în colibă. La urma urmei. nu se putea împiedica de a-l privi pe convenţional cu o atenţie care. era unul dintre acei octogenari puternici care stîrnesc uimirea fiziologului. Bătrînul se întoarse spre ciobănaş : Tu. omul acesta. cu capul sus. Un convenţional. poate. care cu alt prilej rîdea cu atîta poftă cînd i se spunea „înălţimea-sa". Bătrînul îl urmări cu privirea şi adăuga. eu am să mor.

Conştiinţa e cantitatea de ştiinţă înnăscută pe care o avem în noi. crezînd c-a greşit uşa. Azrael. semăna în această grea clipă cu regele acela din povestea orientală. faţă-n faţă cu un glas aspru. oarecum nedumerit. Adică sflrşitul prostituţiei pentru femeie. care e stăpînirea dobîndită prin fals. N-aţi votat totuşi pentru moartea regelui. spuse el pe un ton de dojana. Lîngă el era o piatră. jumătate carne. — Vă felicit. . domnule. Picioarele îi erau moarte şi reci. — Şi de conştiinţă. Nu mă cred îndreptăţit să ucid un om. Pe acolo îl încleştau umbrele. iar capul trăia cu toată puterea vieţii şi părea învăluit în lumină. în mişcarea vînjoasă a umerilor. Deşi atît de aproape de moarte. — Ce vreţi să spuneţi ? zise episcopul. Convenţionalul păru că nu bagă de seamă subînţelesul amar al cuvîntului „totuşi". Convenţionalul urmă : — Cît despre Ludovic al XVI-lea. Ghiceai în acest bătrîn pe omul de ispravă. foarte nou pentru el. dar mă simt dator să stîrpesc răul. Era un glas neînduplecat. pe cînd ştiinţa e autoritatea cucerită prin adevăr. s-ar fi întors din drum. Răspunse. Tiranul ăsta a năs cocit regalitatea. G. Ii vorbi fără înconjur. Zîmbetul îi pierise cu totul de pe faţă : — Nu vă grăbiţi să mă felicitaţi. sfîrşitul sclaviei pentru bărbat. Am votat sfîrşitul tiranului. — Vreau să spun că există un tiran al omului: igno ranţa. Omul nu trebuie să fie guvernat decît de ştiinţă. Am votat pieirea acestui tiran. — E acelaşi lucru. am spus nu. Episcopul se aşeză. ceva care alunga moartea. G. Am votat pieirea tiranului.măsura epocii. părea că moare pentru că voia să moară. îşi păstrase înfăţişarea unui om sănătos. felul acesta de a vorbi. jumătate marmură. în vorba lui răspicată. adăugă episcopul. Avea în căutătura lui limpede. Monseniorul Bienvenu asculta. Numai picioarele îi erau ţepene. îngerul mahomedan al morţii. Era o ago nie de bună voie.

Episcopul simţi. dar nu mă încred într-o dărîmare pornită din mînie. A scos la iveală toate problemele sociale. după întoarcerea fatală a trecutului care se numeşte 1814.' n-am ştiut să mergem pînă la capăt. Nu-i de ajuns să înnăbuşim abuzurile. s-a schimbat într-un belşug de fericire. pentru lumină. spuse episcopul. — Aţi dărîmat. — Dreptul nu e străin de mînie. Faceţi proce sul trăsnetului. Năruirea greşelilor şi a prejudecăţilor aduce lumină. Orice s-ar spune. feri cire apusă. A dărîma poate fi de folos. dar nu l-am putut desfiinţa cu totul în gîndurile oamenilor. a luminat. domnule episcop. iar astăzi. strigă : — Aha . Vai. Votînd pentru republică. iar lumea cea veche. preotul vorbeşte în numele milei. Imperfectă. A îmblînzit spiritele . După cincisprezece veacuri s-a spulberat. Noi am doborît lumea cea veche. am votat pentru toate astea. trebuie să schimbăm moravurile. recunosc. — Fericire îndoielnică. a liniştit. revănsîndu-se asupra omenirii. Moara nu mai este. dar vîntul tot mai suflă. Mi-am dat sprijinul la prăbuşirea prejudecăţilor şi a greşelilor. A fost bună. Răspunse : — Judecătorul vorbeşte în numele justiţiei. — Aţi putea spune fericire tulburată . atît cît poate striga un muribund. fără să-şi mărturisească poate.sfîrşitu! întunericului pentru copil. Revoluţia fran ceză e încoronarea omenirii. Un nor s-a îngrămădit vreme de o mie cinci sute de ani. că fusese atins. iar mînia dreptului e un element de progres. Am votat pentru fraternitate. Totuşi se stăpîni. pentru unire. care nu-i altceva decît o justi51 . Episcopul nu se putu opri de-a murmura : — Da ? '93 I Convenţionalul se îndreptă în scaun cu o solemnitate aproape lugubră şi. se poate. revoluţia franceză e cel mai mare pas înainte al omenirii.' '93! Aici e aici! Mă aşteptam la asta. am dărîmat vechiul regim în fapte. a făcut să se reverse pe pămînt valuri de civilizaţie. a potolit. dar sublimă. matcă plină de mizerii.

Regaliştii. Pentru mine. — Gartouche ? Ludovic al XV-lea ? Pentru care dintre ei protestaţi ? Urmă o clipă de tăcere. zis cel Mare. Trăsnetul nu poate greşi. privindu-l ţintă pe partizan : Ludovic al XVTI-lea ' ? Convenţionalul întinse mîna şi-l apucă pe episcop de braţ : — Ludovic al XVII-Iea ! Poftim ! După cine plîngeţi ! După un copil nevinovat ? Atunci. Biciul lui plin de fulgere ştia să spună cele mai crunte adevăruri. 3 Lăsaţi copiii. fie! Plîng şi eu împreună cu dumneavoastră. dispărut In condifiunf misterioase după executarea părinţilor săi. 62 .. Episcopului începuse să-i pară rău că venise şi totuşi ceva de neînţeles îl făcea să se simtă întrucîtva zdruncinat. fiul lui. copil nevinovat. tras pe roată în 1721. nu vă place crudul adevăr. eliberat din închisoare în cinstea paştelui evreiesc. 1 Fiul lui Ludovic al XVI-Iea. a avut — după legenda biblică — un rol activ în crucificarea lui Isus. 5 Numele a doi regi ai Iudeii. nu e mai puţin vrednic de compătimire decît nepotul lui Ludovic al XV-lea. — Domnule — spuse episcopul — nu-mi plac aceste apropieri de nume. După vlăstarul regal ? Daţi-mi voie să mă gîndesc. Nu s-ar fi sfiit să pună alături de moş tenitorul lui Barabbas 4 pe moştenitorul lui Irod 5 . fariseii preferind ca el să fie salvat de Ia moarte pentru a obţine de la Ponfiu Pilat condamnarea lui Isus. Convenţionalul adăugă : — O.. l-au socotit rege „legitim" după moartea tatălui său... martirizat în turnul Templului pentru singura crimă de-a fi fost nepotul lui Ludovic al XV-lea. Punea mîna pe bici şi curăţa templul. pentru singura crimă că a fost fratele lui Cartouche. spînzurat de subsuori în Piaţa Greve. nu făcea nici o deose bire între copii. 2 Celebru bandit parizian. Lui Isus îi plăcea. părinte. Cînd striga: Sinite parvuloss. * După legenda evanghelică. evangheliile Ji atribuie uciderea pruncilor din Betleem . Şi adăugă. Irod Antipas. criminal contemporan cu Isus. copil nevinovat. pînă ce şi-a dat sufletul. duşmani ai revoluţiei burgheze. Lui Irod.ţie mai nobilă. fratele lui Cartouche2.

prea mult a suferit poporul. Intr-un cuvînt. Mi-aţi spus că sînteţi epis copul. şi se adresă episcopului cu o privire plină de toate puterile agoniei. într-o lumină prielnică . Numele dumnea voastră. pe toţi martirii. trebuie să ne întoarcem înainte de '93. De cînd mă aflu prin părţile astea. la răspîntie. a ajuns cam nedesluşit pînă la mine şi. aşa cum facem fără să vrem atunci cînd punem întrebări sau cînd ne gîndim. Voi plînge pentru vlăstarele regale împreună cu dumneavoastră. v-ara mai spus. îşi prinse obrazul între degete. — aţi pome nit de Ludovic al XVII-lea. E tot atît de augustă în zdrenţe. Urmă iar o scurtă tăcere. ca şi pe cei de sus ? Perfect. pe toţi copiii. Nu vă cunosc. Să ne înţelegem. Oamenii îndemînatici au atîtea mij loace de-a cîştiga încrederea oamenilor simpli ! Dar. adică un prinţ al bisericii. ca să mă descoaseţi şi să-mi vorbiţi de Ludovic al XVII-lea ? Eu nu vă cunosc. Şi-n defi nitiv. Se ridică într-un cot. — Mai departe — urmă convenţionalul G. ca şi împodobită cu crini. Nevinovăţia n-are nevoie să fie princiară. vă spun. Şi dacă balanţa trebuie să încline. Ii plîngem pe toţi nevinovaţii. Dar atunci. am trăit singur în ograda asta. n-am auzit huruitul trăsurii dumnea voastră . trebuie să recunosc. de asta aţi venit aici. vă repet întrebarea : eine sînteţi ? Un episcop. desigur. domnule. Prea a suferit mult. un perso naj aurit. cu avere şi cu venituri însemnate 53 . Fu aproape ca o explozie: — Da. De astă dată o rupse convenţionalul. spuse episcopul. nevinovăţia e ea însăşi propria-i cunună. — Deopotrivă ! exclamă G. cu blazon. pe cei de jos. aţi Iăsat-o. dar asta nu înseamnă nimic.Domnule. — Aşa e ! spuse episcopul cu o voce înceată. să fie de partea poporului. iar lacrimile noastre trebuie să înceapă să curgă înainte de Ludovic al Xll-lea. cu condiţia ca şi dumnea voastră să plîngeţi cu mine vlăstarele poporului. fără să ies vreodată pe-afară. dincolo de tufiş. fără să văd pe altci neva decît pe băiatul care mă îngrijeşte. e drept. fiindcă veni vorba. — Ii plîng pe toţi. dar asta nu mă lămureşte cîtuşi de puţin asupra dumneavoastră.

masă îmbelşugată. le aveţi toate astea ca şi alţii şi. ca şi alţii. sîntefi unul dintre aceia care se hrănesc bine. dovedesc că mila nu-i o virtute. Am greşit. care e la doi paşi dincolo de copaci. în numele domnului care mergea cu picioarele goale. Episcopul spuse cu blîndeţe : — Domnule. dar asta spune prea mult. domnule. vă bucuraţi de ele . stau în palate şi merg numai pe sus. pe mine nu mă luminează asupra valorii dumneavoastră reale şi adevărate. care mănîncă vineri păsări. palate. că iertarea nu-i o datorie şi că '93 n-a fost cumplit ? Convenţionalul îşi trecu mana pe frunte ca pentru a alunga un nor. Vă aflaţi la mine. —■ înainte de a vă răspunde — zise el — vă rog să mă iertaţi. aveţi venituri. care.— episcopia din Digne are un venit fix de cincisprezece mii de franci şi zece mii de franci din venituri întîmplătoare. Sînteţi un prelat. sînteţi oaspele meu. întrucît veniturile mele de douăzeci şi cinci de mii de franci. Era rîndul convenţionalului să fie trufaş şi al episcopului să se arate umil. asupra dumneavoastră care veniţi probabil cu gîndul de a-mi aduce mînfuirea. sau nu spune nimic. cai. foarte bine. întru cît masa mea îmbelşugată şi păsările pe care le mănînc vineri. 54 . fie şi-aşa ! Dar lămureşte-mă : întrucît trăsura mea. întrucît palatul meu şi lacheii pe care-i am. care se fudulesc în trăsuri de gală cu lachei în faţă şi la spate. Bogăţiile şi desfăta1 Sînt un vierme (în original în limba latină). în total douăzeci şi cinci de mii de franci — cu bucătării şi cu serviforime în livrea . se cuvine să mă mărginesc a combate raţionamentele dumneavoastră. Dumneavoastră discutaţi ideile mele. valeţi. Trebuie să fiu politicos. Cu cine stau de vorbă ? Cine sînteţi ? Episcopul lăsă capul în jos şi răspunse : — Vermis sum !' — Vierme cu trăsura 1 mormăi convenţionalul. toate desfătările vieţii.

dar mergea drept la ţintă. 2 Episcop francez din vremea lui Ludovic al XlV-lea . privită în întregul ei. * protestanţilor. spuse episcopul. ţărani calvinist! revoltaţi In munţii Ceveni. Despre ce vorbeam ? Ce spuneaţi ? Gă '93 a fost cumplit ? — Da. i-a nimicit . dar nu-i frumos să mă folosesc de ele. a reprezentat cu intransigenţă extrema stingă iacobfnă . ziarist şi deputat în Convenjiunea Naţională . triva Mareşal sub Ludovic al XlV-lea . II găsiţi cumplit. a instituit teroarea împotriva comisarzilor. îi tăia glasul. Chiar şi spiritele superioare au idolii lor şi uneori se simt parcă rănite de lipsa de respect a logicii. 6 Guvernator civil al Languedocului . In afară de revoluţie — care. predicator şi teolog. trimis Ia Nantes cu puteri dis creţionare pentru a lua măsuri împotriva revoltei vandeene. dar ce părere aveţi despre Lamoignon-Bâville 6 ? 5. este o uriaşă afirmaţie omenească — '93. cumplit ! zise episcopul. dar toată monarhia. dar ce nume îi daţi lui Montrevel4 ? Fouquier-Tinville5 un ticălos. Continuă : — Aş vrea să mai spun încă ceva. teoretician reacţionar al „monarhiei de drept divin". continuă : — Să ne întoarcem la lămurirea pe care mi-o cereţi. G.i Unul din conducătorii revoluţiei franceze. care bătea din palme 2în faţa ghilotinei ? — religioase despre Bossuet care binecuvînta perse cuţiileCe credeţi ? Răspunsul era aspru.:. domnule ? Carrier 3 e un bandit. rile dumneavoastră sînt argumente pe care le am împotriva dumneavoastră în discuţie. asasinat în 1793 de regalista Charlotte Corday. pe contrarevoluţionari. 3 Deputat în Convenţiunea Naţională. cu siguranţa unei săgeţi. amestecată cu suflul din urmă. Convenţionalul începuse să gîfîie. Episcopul tresări . respiraţia agitată a agoniei. nu-i veni în minte nici o ripostă. vai ! e o replică. mai păstra totuşi în privire toată luciditatea. ■— Vă mulţumesc. intendant sub Ludovic al XlV-lea . . a participat la persecuţiile împo5 Acuzator public al Tribunalului revoluţionar în 1792—1794. Vă făgăduiesc că n-am s-o mai fac. Ge credeţi despre Marat'. dar se simţea jignit de felul cum fusese pdmenit numele Iui Bossuet.

o plîng pe Man'e-Antoinette. ţineţi minte lucrul acesta : revoluţia franceză a avut rosturile ei. confesor al Iul Ludovic al XlV-lea. mă rog ? Moş Duchene 3 e feroce. 2 Guvernator al Burgundiei pe vremea războaielor religioase din Franja (secolul al XVI-Iea). Gînd li se pune capăt. sub Ludovic cel Mare. dar a înaintat. A participat la luarea Bastiliei. fără să se mai uite la episcop. goală pînă la brîu. cunoscut prin cruzimile sale. punînd-o să aleagă între moartea copilului şi moartea conştiinţei. iar călăul îi spunea femeii. simt că mor. pe care l-a îndemnat la persecuţii religioase. brutalităţile progresului se numesc revoluţii. Persecutor crunt al protestanţilor. fiindcă apa şi fructele spre care îşi întindea mîinile se re trăgeau Ia apropierea lor. vedea sînul.Miallard' e groaznic. renumit pentru severitatea cu care reprima comploturile regaliste. Ce spuneţi de acest chin al lui Tantal 7 aplicat unei mame ? Dom^ nule. convenţionalul îşi încheie gîndul cu aceste cîteva cuvinte liniştite : Da. De altfel. micuţul. rege al Lydiei. prea am dreptate. Mă opresc. 1 Luptător în vremea revoluţiei burgheze din Franţa. fu sese condamnat de zei să sufere în infern de foame şi sete. şi copilul ţinut la distan(ă . organizatorul persecuţiilor crunte împotriva calviniştilor. . dar mai mic decît domnu] marchiz de Louvois 6 . a fost legată. * Iezuit. a fost unul din sfetnicii Caterinei de Medicis care au îndemnat-o la măcelul calviniştilor din noaptea Sfîntului Bartholomeu (1572). domnule. de un stîlp. arhiducesă şi regină. după care Tantal. Şi. recunoaştem că neamul omenesc a fost zgîlţîit. unul dintre revoluţionarii cei mai consecvenţi. 6 Revoluţionar din Provansa. ■ domnule. 6 Ministru de război al lui Ludovic al XlV-lea. trăgea să moară şi ţipa . Domnule. sînul i se umplea de lapte şi inima de spaimă . 3 Porecla a lui Jacques Hebert (după titlul ziarului său Le Pire Duchesne). Loviturile ei cele mai grozave au adus o mîngîiere neamului omenesc. dar ce epitet îmi veţi găsi pentru moş Letellîer * ? Jourdan-Coupe-Tete 5 e un monstru. dar o plîng şi pe biata hughenotă care. fără a şi le putea potoli. galben şi flămînd. Urmarea ei e o lume mai bună. înverşunarea ei va fi iertată de viitor. pe cînd îşi alăpta copilul. dar Salux Tavannes 2 . care era şi mamă şi doică : „Leapădă-te !". iacobin. în 1685. E de ajuns. 7 Aluzie ia o legendă mitologică.

şi se plecă asupra muribundului. venise ca preot. Se vedea că trăise într-o clipă cele cîteva ceasuri pe care le mai avea de trăit. tu. Clipa supremă sosea. Sforţarea îl sleise. Pe fafa lui se întipărise o expresie gravă şi întunecată. toate înfăriturile lăuntrice ale episcopului. Nu credeţi c-ar fi păcat să ne fi întîlnit în zadar ? Convenţionalul deschise din nou ochii. Binele nu poate avea slujitori nelegiuiţi. Bătrînu! reprezentant al poporului nu răspunse. cu ochii pierduţi în gol : — O. de la răceala cea mai mare trecu treptat la emofia cea mai adîncă . Ceea ce spusese îl apropiase de moarte. una după alta. lacrima se prelinse pe obrazul părnîntiu şi el spuse. După ce vorbi. ideal. n-ar mai fi infinit: cu alte cuvinte. eul ar fi hotarul său . Episcopul înţelese. Deci are eul său. Avu un fior. luă mîna bătrînă. se uită la ochii aceia închişi. şi de pe această ultimă poziţie de rezistentă a monseniorului Bienvenu porniră cuvintele în care se vădea din nou aproape toată asprimea de la început: — Progresul trebuie să creadă în dumnezeu. El însă există. ca şi cum ar fi văzut pe cineva. zbîrcită şi îngheţată. Ateul e un rău cîrmuitor de oameni. bătrînul ridică un deget spre cer şi spuse : — Infinitul există. Se uită la cer şi o lacrimă se ivi încetişor în umbra genelor. Acest eu al infinitului e dumnezeu. numai tu exişti 1 Episcopul simţi un fel de zguduire ce nu se poate descrie. — Ceasul acesta e ceasul domnului. Muribundul rostise aceste ultime cuvinte cu glas tare şi cu înfiorarea extazului. ochii i se închiseră. încet. E-aco!o. Mai rămăsese totuşi una. trebuia să se grăbească. n-ar mai exista. Dacă infinitul n-ar avea eul său. '57 . ca şi cura şi-ar fi vorbit Iui însuşi. aproape bîiguind.Convenţionalul nu-şf dădea seama că luase cu asalt. Cînd pieoapa fu plină. După o scurtă tăcere.

o mănăstire a urbaniştilor. persecutat. faţa convenţionalului se înseninase. pentru mulţimea neştiutoare am înfăţişarea unui blestemat şi. Erau abuzuri. studiu şi contemplare. eu luam masa cu un franc şi zece centime în strada l'Arbre Sec. Am sfîşiat pînza altarului. dar am făcut-o pentru a pansa rănile patriei. Ce vreţi de la mine ? — Binecuvîntarea ! spuse episcopul. Erau drepturi şi principii . Era la Peteghem. l-am apărat. i-am dat pieptul meu drept scut. proscris. Erau tiranii . blestemat. ponegrit. De ani de zile. îneît a fost nevoie să se proptească zidurile. le-am combătut. acolo unde regii merovingieni îşi aveau palatele de vară. am salvat-o în 1793. N-am fost bogat. A doua zi. i-am alinat pe suferinzi. Franţa era ameninţată. mor. fără să duşmănesc pe nimeni. Aveam şaizeci de ani cînd ţara m-a chemat şi mi-a cerut să mă ocup de treburile publice. Episcopul se întoarse acasă. copleşit nu se ştie de ce gînduri. e drept. cîţiva curioşi încercară să-i vorbească despre conven58 . După aceea am fost izgonit. M-am supus. Am fost unul dintre conducătorii statului. le-am nimicit. rni-alm sprijinit adversarii. Acum am optzeci şi şase de ani. Am susţinut întotdeauna mersul înainte al omenirii spre lumină şi m-am împotrivit adesea progresului necruţător. urmărit. Petrecu toată noaptea în rugăciuni. Teritoriul era cotropit. hărţuit. huiduit. I-am ajutat pe oropsiţi. primesc singurătatea urii. Cînd s-a ivit prilejul. mănăstirea Sainte-Glaire din Beaulieu . cu o încetineală care se datora poate mai degrabă mîndriei sufleteşti decît slăbirii puterilor — mi-arn petrecut viaţa în meditaţie. batjocorit. Mi-am făcut datoria după puterile mele şi am făcut tot binele pe care l-am putut face. gata să se năruiască sub povara aurului şi argintului . în Flandra. simt că oamenii se cred îndreptăţiţi să mă dispreţuiască . îşi dăduse sfîrşitul. Cînd episcopul ridică privirea. pe voi. cu părul albit. pivniţele Tezaurului erau atît de pline. Şi îngenunche. sînt sărac. le-am proclamat şi propovăduit.58 — Domnule episcop — spuse el.

Domnul Myriel făcea parte dintre cei nouăzeci şi cinci de episcopi care răspunseseră invitaţiei. care fusese convocat la Paris. domnul Myriel a fost chemat de Napoleon Ia sinodul episcopilor din Franţa şi din Italia. Fu descusut asupra . în simplitate rustică şi lipsuri. în noaptea de 5 spre 6 iulie 1809: cu prile jul acesta. trăind în mijlocul naturii. idei care schimbau temperatura adu nării. Se întoarse în grabă la Digne. Dar n-a luat parte decît la o singură şedinţă şi la trei sau patru conferinţe restrînse. Episcop al unei eparhii de munte. printre aceste eminente personaje.cum se ştie. Sinodul s-a fnut la Notre-Dame şi s-a întrunit pentru întîia dată la 15 iunie 1811 sub preşe dinţia domnului cardinal Fesch '. părea să aducă.

Totuşi. ca pra1 Un unchi al lui Napoleon I. sfînta mizerie. pentru oamenii bisericii. Ura aceasta ar trebui să cuprindă şi ura împotriva artelor. Un preot n-are rost să fie bogat. Preotul trebuie să fie cît mai aproape de săraci. ura împotriva luxului nu-î o ură întemeiată. 60 . care la folosit ca diplomat şi l-a făcui arhiepiscop de Lyon. O! eu n-aş vrea să am tot prisosul ăsta ca să-mi strige mereu în urechi : „Sînt oameni care mor de foame! Sînt oameni care îngheaţă de frig! Sînt săraci! Sînt atîţia săraci!". Ar. pe cînd se găsea la unul dintre colegii săi cei mai de vază. dacă n-ar cunoaşte prin el însuşi. într-o seară. Le aduceam aerul de afară.putea pleca urechea neîncetat. Eu nu-s decît un biet episcop de ţară. Pare că dovedeşte deprinderi nu tocmai cantabile. In treacăt fie zis. — Ii stingheream. Ia toate amărăciunile.acestei întoarceri pripite şi el răspunse : . Altă dată spuse : — Ce vrefi ? Monseniorii ăştia sînt prinţi. merse pînă acolo încît spuse : — Frumoase pendule ! Frumoase covoare! Frumoase livrele! Grozav trebuie să stingherească. Printre alte ciudăţenii. luxul e o greşeală. Le făceam impresia unei uşi deschise... la toate nenorocirile. Adevărul e că displăcuse. zi şi noapte. în afară de cheltuieli de reprezentare şi de ceremonii. cît de cît. la toate mizeriile.

ful rămas după lucru ? Ne-arn putea închipui un om lîngă jeratic căruia să nu-i fie cald ? Ne-am putea închipui un muncitor care lucrează fără-ncetare la un cuptor şi care să n-aibă nici un fir de păr ars. Nu se prea amesteca în certurile teologice ale zilei şi trecea sub tăcere chestiunile care compromit biserica şi statul. pe vremea debarcării de la Cannes 2 . în aşa fel încît să-l facă scăpat. care trăia retras la Paris. N-ar trebui să se creadă. în anumite chestiuni delicate. şi mai ales la un episcop. sîntem nevoiţi să adăugăm că a rămas nepăsător la prăbuşirea lui Napoleon. catolic partizan al subordonării bisericii din Franţa au torităţii papei chiar în chestiunile laice.. pe coasta provansală (martie 1815). 1 Ultramontan. fără îndoială. generalul se pusese în fruntea a o mie două sute de oameni şi pornise pe urmele împăratului. celălalt prefect. nici o unghie înnegrită. Corespondenţa lui rămase mai caldă faţă de celălalt frate. Păstră oarecare răceală faţă de primul. fostul prefect. galicanii sînt partizanii independentei administrative a bisericii catolice din Franţa. începînd din 1813. ar fi descoperit că era mai mult ultramontan decît galican '. 2 Cele . locul primului său exil. administrative. Iată. mai avea doi fraţi : unul general. a aderat sau a aplaudat toate manifestările ostile. 6* 61 . Debarcarea a avut loc între Cannes şi Frejus. Le scria destul de des amîndurora. ceea ce noi numim „ideile secolului". ce gîndea domnul episcop din Digne. domnişoara Baptistine. cîtăva vreme. întrucît facem un portret şi nu vrem să ascundem nimic. e sărăcia. nici o urmă de fum pe faţă ? Cea dintîi dovadă a milei la un preot. In afară de sora sa. dar dacă cineva şi-ar fi dat osteneala. pe cînd comanda în Provence. A refuzat să-l vadă la întoarcerea sa din insula Elba şi s-a ferit să ordone în eparhia sa rugăciuni publice pentru împărat în timpul celor o sută de zile. deoarece. că împărtăşea. de altfel. un om cinstit şi de ispravă.o sută de zile" au început cu sosirea lui Napoleon tn Franţa din insula Elba. în strada Cassette. nici un strop de sudoare.

în faţa mareşalilor trădători. Fără să intrăm în adîncul unor lucruri care nu au decît o legătură indirectă cu subiectul cărţii de faţă. omenesc. în orice caz. se văd strălucind cele trei lumini neprihănite : Adevărul. atunci cînd providenţa intră în joc şi loveşte. In 1812 începe să ne descurajeze. acel corp legislativ taciturn. era o datorie să întorci capul . Denunţătorul succesului e singurul judecător firesc al căderii. pe deasupra tuturor frământărilor omeneşti. furtuna lui. un om ca el nu trebuia să aibă păreri politice. ceasul lui de amărăciune. democratic. care. în faţa senatului care trecea de la o ticăloşie la alta. încurajat de şirul catastrofelor. Mila. Cel ce n-a fost acuzator îndărătnic în epoca prosperităţii trebuie să tacă în faţa prăbuşirii. Ne place lupta atîta vreme cît există primejdie. Dar ceea ce ne place faţă de cei ce se înalţă. ne place mai puţin faţă de acei ce cad. în zilele noastre. o lăsăm să-şi vadă de treabă. vom spune doar atît : ar fi fost frumos ca monseniorul Bienvenu să nu fi fost regalist şi ca privirea lui să nu se . numai luptătorii din prima clipă au dreptul să fie răzbunătorii din urmă. şi. trebuie să alcătuiască fondul oricărei minţi generoase.fi abătut nici o singură clipă de la contemplarea senină prin care. nu confundăm aşa-zisele „păreri politice" cu marea aspiraţie spre progres. Recunoscînd totuşi că dumnezeu nu-l făcuse pe monseniorul Bienvenu pentru vreo funcţie politică. Fireşte.Monseniorul Bienvenu avusese deci şi el cîndva spirit de partid. Dreptatea. Să nu fim înţeleşi greşit. In ceea ce ne priveşte. în faţa idolatriei care da înapoi scuipîndu-şi idolul. ne-a stîrnit indignarea şi ar fi fost o greşeală să aplaudăm . preocupat de problemele eternităţii. rezistenţa primejdioasă şi dreaptă faţă de atotputernicul Napoleon. am fi înţeles şi admirat protestul în numele dreptului şi al libertăţii. în 1814. în 1815. cînd marile dezastre pluteau în aer. insultînd după ce divinizase. opoziţia mîndră. rupînd cu laşitate tăcerea. cînd Franţa simţea fio62 . In 1813. cu sublimul crez patriotic. Umbra pasiunilor trecătoare se abătu şi asupra acestui suflet mare şi blînd.

pe marginea prăpastiei. Ducă. făcînd toate rezervele asupra despotului. Ii scăpau din cînd în cînd bietului om cuvinte nechibzuite. Scosese el singur cu pietate efigia imperială de pe crucea dată de Napoleon . dintre o mare naţiune şi un om mare. sincer. un om întreg. I Cele (rei flori de crin. Era un preot.. pe care legea de atunci le socotea „expresii sediţioase". o inimă ca a episcopului din Digne n-ar fi trebuit să nesocotească ceea ce era măreţ şi mişcător în îmbrăţişarea fierbinte. Episcopul îl chemă la el. Era un fost subofiţer din vechea gardă. emblemă a Burhonilor. Dar în afară de asta. inteligent.în uniformă". îşi bătea joc în gura mare de Ludovic al XVIII-lea. un înţelept. cum spunea el. în orice împrejurare. In eparhie domnul Myriel era adevăratul păstor. Făcu atîtea pozne. cu nevastă şi copii. Se pomeni zvîrlit pe drumuri. simplu şi demn. binefăcător şi binevoitor. el a fost îngăduitor şi uşor de înduplecat. De cînd profilul imperial diispăruse de pe Ordinul Legiunii de onoare.rul catastrofei apropiate. cumsecade. combatant de la Austerlitz. încît îşi pierdu postul. fără pline.se în Prusia cu barba lui de capră !" Era fericit că putea uni într-o singură imprecaţie cele două lucruri ce-i erau mai nesuferite : Prusia şi Anglia. şi în atitudinea politică pe care i-am reproşat-o şi pe care isîntem porniţi s-o judecăm cu asprime. . prietenul tuturor. nu se mai îmbrăca . ca să nu fie silit să-şi pună decoraţia. „Mai bine mor — spunea el — decît să port pe piept cele trei broaşte '". ceea ce este tot o binefacere. „Un bătrîn gutos cu ghetre englezeşti. cînd se întrezări un Waterloo deschis sub paşii lui Napoleon — dureroasa aclamaţie adresată de armată şi de popor unui osîndit al soartei navea nimic nelalocul său şi. Portarul primăriei fusese pus acolo de împărat. îl mustră cu blîndeţe şi-l numi uşier la catedrală. bonapartist convins. drept. spunea el. poate chiar mai mult decît noi înşine. rămăsese acolo o gaură pe care n-a încercat s-o astupe nici odată. a fost. Trebuie să recunoaştem că.

Aşa cum în alte domenii există oameni cu vază. Apostolatul nu dispreţuieşte canonicatul. Orice carieră are aspiranţii săi. dar care-şi iubea şi episcopul. XII SINGURĂTATEA MONSENIORULUI BIENVENU Pe lîngă un episcop se află mai întotdeauna un pîlc de preoţi mărunţi. 64 . acceptaţi de lume. Aceştia sînt episcopii cu trecere. foarte citită în prima jumătate a secolului «1 XVII-lea. cu venituri mari. nu există avere care să nu aibă curtenii ei. care fac alai celor ajunşi. isteţi. bogaţi. Orice episcop cu oarecare influenţă are pe lîngă el o echipă de heruvimi seminarişti. ştiind desigur să se roage. trăsură de unire între sacristie şi diplomaţie. Introducere în cucernicie. autorul unei cărţi de propagandă catolică. monseniorul Bienvenu se bucura în oraşul Digne. Purtarea lui chiar faţă de Napoleon a fost înţeleasă şi iertată în chip tacit de către popor. Orice metropolă are statul său major. mai mult prelaţi decît episcopi. mulţumită faptelor sale bune şi blîndeţii sale.' ca un stol de tineri ofiţeri în jurul unui general. A fi pe placul unui episcop însemnează pentru un subdiacon a fi cu piciorul în scară. dar ştiind să şi ceară.După nouă ani. filială. Sînt cei pe care fermecătorul sfînt Francisc din Sales ' îi numeşte undeva „pui de preoţi". Fericiţi cei ce le cîştigă încrederea! Bucurîndu-se de credit. care-şi adora împăratul. de o veneraţie caldă. Nu există putere care să nu aibă anturajul ei. silind fără mustrări de conştiinţă o întreagă eparhie sa facă anticameră. în biserică există ranguri mari. Trebuie să-ţi croieşti drum. ei fac să curgă în jurul lor — asupra celor prevenitori şi a celor favo1 Episcop francez (1567—1622). care fac strajă şi păstrează ordinea în palatul episcopal şi care stau de gardă în jurul zîmbetului monseniorului. Cei ce vor să-şi facă un viitor roiesc în jurul prezentului strălucitor.

primeşti mantia episcopală. Era atît de vădită imposibilitatea de a face carieră pe lîngă monseniorul Bienvenu. monsenior. e u\ care. monseniorul Bienvenu nu era socotit printre pontifi. iar între eu sanctitate nu rnai e decît deşertăciunea unui vot. cîţi preoţi tineri nu poartă scris pe frunte semnul norocului! Ambiţia e confundată foarte lesne cu vocaţia : cine ştie ? poate cu bună credinţă. Un episc ajungă arhiepiscop ştie ce are de^ cardinal. Nici un mugure al ambiţiei nu se încumeta să înflorească în umbra sa. sărac.rizaţi şi peste întreg parohiile' grase. Nici un viitor deosebit nu părea să-I aştepte pe bătrînul singuratic. ce pepinieră de aspiraţii e un seminar! Cîţi copii sfioşi de cor. înşelîndu-se singură. şi de la nenţă nu mai e decît un pas. abia ieşiţi din seminar. Gu cît e^ nului. înair siunea sateliţilor lor. Canonicii şi marii săi vicari erau nişte bătrîni cumsecade.\ eminenţă şi camerier al papei. Strălucirea lor se răsV şugul lor se fărîmiţează în' şi mănoase promoţii. oameni din popor ca şi el. te introduce în conclav. cu atît e mai grasă paf urmă. duhovniciile şi funcţiile^ nităţilor episcopale. Preotul e singurul om din zilele noastre care poate ajunge rege în toată regula . Roma e aproape. Se ştia că la Paris „n-a avut nici o trecere". tinerii hirotonisiţi de el luau recomandaţii de la arhiepiscopii din Aix sau din (S5 I . in^ editor. iar el era desăvîrşit. Orice tichie poate visa să se schimbe în tiară. zăvoriţi ca şi el în această eparhie fără ieşire spre cardinalat şi care semănau cu episcopul lor. deosebit. cu toată cucernicia. cu singura deosebire că ei erau sfîrşiţi. şi ce rege 1 Rege suprem ! De aceea. la papale. Se vedea asta din lipsa desăvîrşită a tinerilor preoţi din jurul lui. încît. Modest.

Căci. A reuşi. care fac strălucirea unui secol. In vremea "noastră. oraşul Digne. Eschyl. 2 Istoric latin (secolul I ) . graţie cărora poţi fi Moise. In afară de cinci sau şase mari excepţii. Pentru mulţime izbînda este aproape totuna cu superioritatea. iată iscusinţa. tn Istorii şi în Anuale. Dante. numai să poţi parveni. o filozofie aproape oficială a intrat slugă la el. eşti fericit. după mitologia greacă. A cîştiga la loterie. 66 . oricui îşi atinge ţinta într-un domeniu oarecare.După nouă anLu grabă într-acolo. caută să înşele istoria. care a denunţat fâră cruţare. în definitiv. Ai noroc. Poleiala e aur! Să fii primul venit. Cine triumfă e'venerat. ar putea să transmită prin molipsire o căfrăcie fără leac. iată învăţătura care se prelinge picătură cu picătură din corupţia atotstăpînitoare. sînt atribuite de către mulţime.^race să fim săltaţi. In treacăt fie zis. 3 Tfnăr frumos care. Naşte-te într-o zodie bună şi nu-ţi mai trebuie nimic. cruzimile lui Nero şi ale lui Domiţian. însuşirile alese. frate geamăn al talentului. se îndrăgostise de pro priul său chip şi îşi petrecea tot timpul contemplîndu-l în apa unui rîu — simbol al încîntării de sine. şi oamenii se feresc de virtutea asta rîioasa. Fie că un notar ajunge depu' Poet satiric latin (secolul I) de o rară virulentă . simbol al protestatarilor plini de indignare împotriva moravurilor corupte. Un sfînt care trăieşte sale. asta-i învăţătura! Prosperitatea presupune capacitate. ai totul . Singuri Juvenal ' şi Tacit 2 mai mîrîie. Omul de rînd e un bătrîn Narcis 3 care se adoră pe sine şi care aplaudă vulgaritatea. Aşa se explică izolarea monseniorului Bienvenu. Să reuşeşti. dintr-o dată şi prin aclamaţii. de Ou'egaţie fără măsură însemnează o vecinătate de Ne/tiioasă. asta nu împiedică . Trăim într-o societate întunecată. mai multă renunţare decît e de dorit. Michelangelo sau Napoleon. admiraţia contemporanilor nu e altceva decît miopie. înţepenirea articulaţiilor necesare înaintării — într-un cuvînt. Falsa lui asemănare cu meritul îi înşală pe oameni. Succesul. poartă livreaua succesului şi face slujba de anticameră. succesul e ceva destul de respin gător. lumea te crede mare.

Memoriile lui Joseph Prudhomme — tipul burghezului mărginit şi mulţumit de sine. încît ajunge ministru de finanţe — oamenii numesc asta geniu. Qe credea el despre cutare dogmă sau despre cutare mister ? Tainele sufletului omenesc nu le cunoaşte decît 1 Tiridate. că un fals Corneille a scris Tiridate >.tat. fie că un predicator ajunge episcop prin fonfăiala lui. admitem posibilitatea dezvoltării tuturor frumuseţilor virtuţii omeneşti într-o credinţă diferită de a noastră. Conştiinţa celui drept trebuie crezută pe cuvînt. că un farmacist a născocit nişte tălpi de carton pentru armata din Sambre-et-Meuse şi-şi asigură. La Victor Hugo numele lui este ade sea folosit ca simbol al epigonilor fără talent. 67 . XIII CE CREDEA Din punct de vedere al ortodoxiei. un venit de patru sute de mii de franci. De altfel. * împărat roman (41—54). s Clovn din timpul restauraţiei. fie că un negustor de mărunţişuri se însoară cu camătă şi-o face să fete şapte-opt milioane. autor dramatic francez de la sfîrşitul secolului al XVII-lea. ţinînd seama de anumite naturi. Ei confundă constelaţiile de pe bolta cerului cu stelele pe care le stîrnesc labele raţelor în nămolul mlaştinii. al lui Corneille si Racine. In faţa unui astfel de suflet nu putem simţi decît respect. că un intendent de casă mare e atît de bogat. tot aşa cum numesc frumuseţe figura lui Mousqueton 3 şi maiestate gîtul vînjos al lui Claudiu 4 . că un eunuc ajunge să stăpînească un harem. cu acest carton vîndut drept piele. celebru prin urîţenia Iui. al căror părinte e el şi-a căror mamă e ea. a devenit eroul unei tragedii a lui Catnpistron. fn stil mai ales. că un Prudhomme 2 militar cîştigă din întîmplare bătălia hotărîtoare a unei epoci. A fost într-adevăr un imi tator servil. rege al Armeniei şi aliat al romanilor (secolul al III-lea). 2 Erou al cărfii lui Henry Mornier. nu va fi nevoie să-l cercetăm pe domnul episcop din Digne. la plecarea din serviciu.

locuţiuni alese ale tristei noastre lumi. credea că e singur. deformările instinctului nu-I tulburau şi nu-l indignau. unde sufletele intră goale. de către „oamenii cu judecată ". Episcopul din Digne nu cunoştea asprimea aceasta. nelipsită totuşi multor preoţi. dar sora lui îl urma fără ca el s-o fi văzut . dar părea că meditase asupra acestor cuvinte ale ecleziastului: „Ştim noi oare unde se duce sufletul animalelor ?" Aspectele urîte. Din pricina lui.mormîntul. 2 Pentru că a iubit mult (în original tn limba latină). deodată. uneori. quia multum amavit 2 . îngrozitor. Sîntem însă încredinţaţi că niciodată dificultăţile credinţei nu erau rezolvate de el prin ipocrizie. dincolo de viata aparentă. scuza. Diamantul nu poate putrezi. părea că se străduieşte să afle. Sora lui îl auzi spunînd : 1 Cuvintele cu care începe simbolul credinţei. îl înduioşau aproape. Ce era acest surplus de iubire ? Era o bunăvoinţă senină revărsată asupra oamenilor şi care. negru. Starea aceasta de spirit îl făcea uneori să spună lucruri stranii. era socotit vulnerabil de către „oamenii serioşi". că-i cere' lui dumnezeu uşurări de pedeapsă. are într-însul o asprime de care nu-şi dă seama şi pe care o păstrează faţă de animale. Era îngăduitor cu făpturile domnului. găsind de altminteri în faptele bune toată mulţumirea de care are nevoie conştiinţa şi care-fi spune în şoaptă : „Dumnezeu e cu tine!" Ceea ce ne credem datori să notăm este că. cantitatea de haos care mai dăinuieşte în natură. Orice om. cauza. Examina fără mînie. Intr-o dimineaţă se afla în grădină. explicaţia. se opri şi privi ceva pe jos. Nu ştia ce e dispreţul. de către „persoanele grave". Ingîndurat. păros. era un păianjen mare. Nu mergea pînă la mila brahmanului. II mişcau. ajungea uneori pînă la lucruri. în afară — ca să zicem aşa — şi dincolo de credinţa sa. cum am mai spus. Credea din toată puterea sufletului său. episcopul dovedea un surplus de iubire. Părea. „Credo in Patrem!"' exclama el adesea. chiar şi cel mai bun. . în care egoismul primeşte cuvîntul de ordine de la pedantism. cu ochiul lingvistului care descifrează un pergament.

dar atît de simpatic încît uitai că e frumos. ca şi într-o stîncă. îi dădeau acea înfăţişare senină şi plăcută. ceea ce nu-l împiedica să fie un episcop rău. într-un caracter. * împărat roman din dinastia Antoninilor (sec.1 întemeietorul ordinului călugăresc catolic al franciscanilor. — Biata vietate ! Nu-i vina ei !. amănunt din care n-avem de gînd să tragem nici o concluzie. Nespusa-i bunătate nu era atît un instinct natural. cît mai cu seamă rezultatul unei convingeri nestrămutate. Nu era înalt. filtrată în inima sa de-a lungul vieţii şi asimilată treptat. fie! dar astfel de copilării sublime au avut şi sfîntul Franciisc din Assisi' şi Marc Aureliu2. părea că din toată făptura lui ţîşneşte bucurie. Grigore al XVI-lea. se ţinea drept şi zîmbea. Cînd vorbea cu acea voioşie copilărească — unul din darurile lui despre care am mai pomenit — te simţeai la largul tău lîngă el. toţi dinţii lui albi. şi-a scrîntit un picior pentru că n-a vrut să strivească o furnică. picătură cu picătură. I I ) . De ce n-am aminti aceste copilării aproape divine ale bunătăţii din suflet ? Copilării. Uneori adormea în grădină şi atunci nimeni nu era mai vrednic de respect. pe care şi-i păstrase şi pe care şi-i arăta cînd rîdea. tip de suveran literat şi filozof. A lăsat nişte Cugetări de inspiraţie stoică. se găsesc găuri pe care le fac stropii de apă care cad mereu în acelaşi Ioc.. Intr-o zi. Obrazul lui îmbujorat şi proaspăt. astfel de formaţiuni nu se pot sfărîma. Monseniorul Bienvenu avea ceea ce poporul numeşte „un cap frumos". Aşa trăia acest om drept. la optzeci de ani. avea mersul sigur şi spinarea foarte puţin adusă. Monseniorul Bienvenu fusese cîndva — dacă ar fi să dăm crezare celor ce se povestesc despre tinereţea şi chiar despre maturitatea iui — un om pasionat şi poate violent. Urmele acestea nu se pot şterge. propovăduia mila fafă de animale. dar nu părea să aibă mai mult de şaizeci. era plinuţ şi. ■ . ca să slăbească. In 1815 — parcă am mai spus-o — împlinea şaptezeci şi cinci de ani. făcea bucuros lungi plimbări pe jos .. căci.

a căror minte e atît de superioară. iubirea aproapelui. oficierea slujbelor religioase. După cum s-a văzut. Cînd îl vedeai pentru întîia dată. unchiaşul cumsecade se transfigura încetîncet. nu părea întradevăr decît un om cumsecade. un respect ce nu se poate exprima în cuvinte. de vorbe bune. Părea că e un fel de ritual al l u i . încrederea. devenea şi mai măreaţă cînd medita. încercate şi îngăduitoare. cultivarea unui petic de pămînt. liniştit. datorită părului său alb. şi dacă-l surprindeai cîf de puţin căzînd pe gînduri. numai cu el însuşi. înainte de a se culca şi el. renunţarea. da. munca. seara — cînd cele două femei plecau la culcare — să petreacă un ceas sau două în grădina. luînd nu ştiu ce înfăţişare impunătoare. milostenia. încît nu poate fi decît plină de blîndeţe. îi umpleau fiecare zi din viaţă. Ii umpleau — iată cuvîntul potrivit — căci. rugăciunea. Bunătatea lui îi dădea maiestate. cumpătarea. pe gînduri. de fapte bune. Dar dacă stăteai cîteva ceasuri în preajma lui. măreaţă. înfiorat în întuneric de măreţia văzută a constelaţiilor şi de măreţia nevăzută 70 . te copleşea treptat şi-ţi ajungea la inimă. îl auzeau la ore destul de tîrzii din noapte plimbîndu-se încet pe alei. mîngîierea celor năpăstuiţi. Stătea acolo. iar despre un bătrîn : „E un unchiaş cumsecade !" Ne amintim că impresia asta o făcuse şi asupra lui Napoleon. închinîndu-se. Uneori. Fruntea lui lată şi serioasă. simţeai atunci că ai în faţa ta una din acele făpturi puternice. comparîndu-şi seninătatea inimii cu seninătatea văzduhului. studiul.care te face să spui despre cineva : „E un om de treabă !".că vremea rece sau ploioasă îl împiedica. să se pregătească de culcare meditînd în mijlocul marelui spectacol al cerului înstelat. fără a conteni să zîmbească. Respectul. fără îndoială. fiecare zi a episcopului era toată plină de gînduri bune. ospitalitatea. încercai ceva din emoţia pe care ţi-ar da-o vederea unui înger surîzător. care-şi desface încet aripile. singur. dacă cele două bătrîne nu dormeau. Totuşi. ea nu era întreagă. fără ca bunătatea să înceteze a străluci.

Se aşeza pe o bancă de lemn. în operele lui cele mai încîntătoare. aprins ca o făclie în mijlocul nopţii înstelate. mister şi mai straniu . sus — ceea ce se poate studia şi contempla . misterios schimb al abisurilor sufletului cu abisurile nemărginirii !. prin lumină. dezvăluie energiile. sădit atît de sărăcăcios. şi la veşnicia trecută. Urmărea aceste minunate ciocniri dintre atomi. creează individualităţile în unitate. nu-i era oare de ajuns ca să-l poată slăvi pe domnul. atît de plin de dărăpănături şi de şoproane. Ce-i mai trebuia acestui bătrîn. n-ar fi putut nici el însuşi să spună ce se petrecea în sufletul său. Sfertul acela de pogon. la toate infiniturile care se desfăşurau sub ochii săi în toate direcţiile . care-şi petrecea puţinele clipe de răgaz ale vieţii. lăsîndu-se dus de extaz în centrul strălucirii universale a creaţiei. straniu mister.. şi se uita la stele printre siluetele plăpînde şi pipernicite ale pomilor săi roditori. dăruindu-şi inima la ora cînd florile nopţii îţi dăruiesc parfumul. deschizîndu-şi sufletul gândurilor care vin din necunoscut. Ele sînt viaţa şi moartea. la veşnicia viitoare. îi era drag şi-i era de ajuns. simţea ceva care-şi lua zborul dintr-însul şi ceva care cobora în el. un mănunchi de flori pe pămînt şi toate stelele de pe cer. Nu-l cerceta pe dumnezeu . care dau formă materiei. şi contemplare noaptea ? Colţul ăsta îngrădit. . ce-i lăsa atît de puţin răgaz. ceea ce nu se poate număra în infinit şi. rezemată de o boltă de viţă părăginită. Jos — ceea ce se poate semăna şi culege . privea neînţelesul. între grădinărit ziua. se lăsa orbit de el. fără să caute să-l înţeleagă.a lui dumnezeu. Se gîndea la măreţia şi la prezenţa lui dumnezeu . în clipele acelea. Aceste ciocniri se ivesc şi dispar fără încetare. face să se nască frumuseţea. rînd pe rînd.. avînd cerul drept tavan. ca şi în operele lui cele mai sublime ? Nu era într-asta totul — şi ce-ar fi putut să mai dorească ? O grădiniţă ca să se plimbe şi nemărginirea ca să viseze. şi. proporţiile în întindere.

Aceasta e religia directă. Meditaţia omenească nu are margini. se ridică şi cresc într-însele. să dea episcopului din Digne — ca să ne servim de o expresie la modă — o anumită fizionomie „panteistă" '. 72 . Vai celui ce pătrunde acolo! In adîncimile cele mai grozave ale abstracţiei şi ale speculaţiei pure geniile situate. că nu trebuie să intri. ca să spunem aşa.XIV CE GI'NDEA Un ultim cuvînt. că nutrea una din acele filozofii personale caracteristice secolului nostru. Nici un sistem. numai şi numai fapte. Speculaţiile încîlcite dau ameţeală. La gînditorii progresişti ca Giordano Bruno şi mai ales Spinoza. Pe răspunderea ei. El nu s-ar fi încumetat probabil să cerceteze prea mult anumite probleme. care încolţesc uneori în spiritele singuratice. S-ar putea chiar spune că. Rugăciunea lor începe cu îndrăzneală discuţia. Deoarece amănunte de acest fel ar putea. rezervate oarecum marilor spirite temerare. închinarea lor pune întrebări. concepţia aceasta era o luare de pozijie net anticreştină. dar ceva îţi spune. fie spre lauda sa. concepţie filozofică după care divinitatea se confundă cu universul. dar episcopul trebuie să fie sfios. ţie. printr-un fel de reacţie strălucită. lăsînd să se creadă. Apostolul poate fi cutezător. mai presus de dogme propun ideile lor Iui dumnezeu. care eşti trecător prin viaţă. încerci o spaimă sfîntă la porţile tainelor. l Panteism. gata să înlocuiască religiile — ţinem să arătăm că nimeni dintre cei care l-au cunoscut pe monseniorul Bienvenu nu s-ar fi socotit îndreptăţit să creadă aşa ceva. Omul acesta se lăsa luminat de inima lui. deschizăturile întunecoase stau căscate. nu există nici o dovadă că se avînta cu mintea în apocalipsuri. ea îşi analizează şi-şi adînceşte propria-i orbire. mai ales în momentul de faţă. plină de îngrijorare şi de răspundere pentru cel ce-i încearcă povîrnişurile. înţelepciunea sa era făcută din lumina pe care-o răspîndea ea. fie spre defăimare.

şi să insufle şi altora. n-avea nimic de mag. care spre sfîrşitul vieţii a avut crize de misticism. au alunecat în dementă. şi pe căile acestea spinoase ne apropiem de perfecţiunea ideală. cel mai bun mijloc de-a compătimi şi de-a alina. înălţimile absolutului şi care au viziunea cumplită a piscului fără sfîrşit. profet evreu. nu căuta decît să găsească pentru el însuşi. fără a căuta să dezlege enigma. 1 Filozof misiic suedez din secolul a! XVIIMea. Universul îi apărea ca un uriaş trup bolnav. Vechiul Testament ti atribuie diverse minuni. descoperea pretutindeni febra. matematician şi fizician francez din secolul al XVII-lea. Nu î ncerca s ă facă di n pat rafi rul s ău m ant i a l ui Uie 3 . Se pleca asupra celui ce geme şi asupra celui ce-şi dă duhul. nu proiecta lumina viitorului peste rostogolirea furtunoasă a evenimentelor. există pe lume oameni — dar oare sînt ei oameni ? — care văd desluşit. Orice-ar fi. se străduia să oblojească rana. adică. lumea misterioasă care ne înconjoară dă înapoi ceea ce primeşte şi probabil că cei ce contemplă sînt la rîndul lor contemplaţi. prin tre care despicarea apelor Iordanului cu mantia lui făcută vălătuc. dar niciodată nu te rogi şi nu iubeşti prea mult. în fundul zării visurilor. şi dacă rugăciunea care depăşeşte textele ar fi o erezie. atunci sfînta Tereza şi sfîntul Ieronim ar fi eretici. n-avea nimic de profet. monseniorul Bienvenu nu era un geniu. 73 . Că ridica rugăciunea pînă la năzuinti supraomeneşti. de pe care unii. 3 Nu-şi lua. Pentru acest preot bun şi ales. Sufletul acesta umil iubea . Monseniorul Bienvenu nu era cîtuşi de puţin dintre aceştia . de inspirat.ea ufuieşte natura . se prea poate. Lui Uie. de făcător de minuni. Episcopul lua drumul cel mai scurt : evanghelia. atîta tot. Temuta privelişte a creatiunii făcea să se nască în el duioşia . Fără îndoială. ca Swedenborg' şi Pascal 2 . nu încerca să facă din licărirea lucrurilor flacără. asemenea visuri grozave îşi au folosul lor moral. iscodea peste tot suferinţa şi. 2 Filozof. El s-ar fi temut de aceste culmi. chiar foarte mari. aere de profet.

altoirea de neînţeles a unor iubiri succesive pe acelaşi eu.. adîncurile metafizicii. pe necredincios spre neant: destinul. pe care Lucreţiu 2. a religiei brahmane din căruia i tot ce există alcătuia un motiv permanent de tristeţe care se cerea mîngîiată. perspectivele de nepătruns ale abstracţiunii. el lucra la descoperirea milei. nedumeriri sinistre în care se zbat arhanghelii uriaşi ai minţii omeneşti. 74 . preceptul dumneavoastră. î f. sfîntul Pavel contrast cu im fluviu uriaş ca ' Mic afluent al Dunării. recapitularea vieţilor intrate în mormînt. Sînt oameni care lucrează la descoperirea aurului . toate abisurile care. Mânu 3. fn şi Nilul.De rerum natura". „Iu'biţi-vă unii pe alţii!". conştiinţa omenească..e. senatorul despre care am mai vorbit.. sufletul trebuie să se închidă într-însa ca perla într-o scoică. Mina Iui era mizeria universală. nu dorea nimic mai mult. . prăpăstii grozave. transformarea prin moarte. Intr-o zi. laolaltă. războiul omului împotriva semenului său. Durerea de pretutindeni era pentru el prilej de veşnică bunătate.Iubiţi-vă unii pe alţii !" Socotea că asta-i totul. lăsînd deoparte marile probleme care atrag şi care înspăimântă. necesitatea. Nilul şi Ensul '. „Legea lui Mânu".2 Poet latin din secolul adept al al poe mului . binele şi răul. — Ei bine — răspunse monseniorul Bienvenu fără gust de sfadă — daca e o prostie. găsindu-şi astfel mulţumirea deplină. cel mai tare este cel mai deştept. sufletul.se atribuiematerialismului. aceasta era toată doctrina lui. esenţa. e o prostie. îi spuse episcopului : — Dar uitaţi-vă în jurul dumneavoastră : toţi se răz boiesc între ei. îl duc pe apostol spre domnul. natura. în Austria. omul acela care se credea „filozof". libertatea. gîndirea amorţită a animalelor. El se închidea deci şi trăia într-însa.n. probleme ameţitoare. substanţa. autorexpunere 3 Personaj legendar India.

fără să le cerceteze îndeaproape. fără să le frămînte. fac parcă să răsară stelele. .Dante le contemplă cu acei ochi scăpărători care. Monseniorul Bienvenu nu era decît un om care privea din afară lucrurile misterioase. fără să-şi tulbure mintea cu ele. privind ţintă infinitul. păstrînd în suflet respectul adînc al necunoscutului.

desigur. Puţinii locuitori care se aflau în acea clipă la ferestre sau în pragul caselor se uitau la acest călător cu un fel de îngrijorare. roşi. praful. groasă. în picioare. cu un genunchi peticit şi cu altul găurit.CARTEA A DOUA CĂDEREA IN PĂCAT I DUPĂ O ZI DE DRUM în primele zile ale lunii octombrie 1815. zdrenţuită. cam cu un ceas înainte de apusul soarelui. un ciomag lung. în puterea vîrstei. un drumeţ intră în oraşul Digne. Era un bărbat de statură mijlocie. cîrpită la unul din coate cu o bucată de postav verde. Să tot fi avut vreo patruzeci şi şase sau patruzeci şi opt de ani. Ori poate de pe ţărmurile mării. De unde venea ? Dinspre miazăzi. Năduşeala. avea o cravată răsucită ca o frînghie. mersul pe jos. pantaloni albaştri de doc. ghete ţintuite. o bluză veche. Căci îşi făcea intrarea în Digne pe n . cu capul tuns şi barbă mare. fără ciorapi. deoît un trecător. Nu-l cunoştea nimeni. avea părul zbîrlit. pe spate purta o raniţă înţesată. sporeau înfăţişarea respingătoare a acestui prăpădit. în mînă. jerpeliţi. cusută cu sfoară . cenuşie. Nu era. noduros . Deşi ras în cap. se vedea pieptul păros . Prin cămaşa lui de pînză neînălbită. îndesat şi voinic. Rar se întîmplă să întîlneşti un trecător cu o înfăţişare mai păcătoasă. O şapcă cu cozorocul de piele pleoştit îi ascundea în parte faţa arsă de dogoarea soarelui şi leoarcă de sudoare. închisă bine şi nouă . arşiţa. căci începuse să-i crească şi părea că n-a mai fost tuns în ultimul timp. prinsă la gît cu o mică ancoră de argint.

împăratul refuzase să locuiască în palatul prefecturii şi.acelaşi drum pe care. 7* . care ţinea la Grenoble hanul La trei delfini şi care slujise în corpul călăuzelor 2 . jandarmul se uită cu atenţie la el. Omul mersese. Intră acolo şi ieşi după un sfert de ceas. toată ziua. ca să bea apă şi de la fîntîna din piaţa tîrgului. apoi în Insula Sfînta Elena. unde a debarcat Napoleon la 1 martie 1815. Trebuie să-i fi fost tare sete. pentru că se înrudea cu un alt Labarre. Era atunci la Digne un han frumos. l-au văzut oprindu-se sub copacii din bulevardul Gassendi şi bînd apă la fîntîna din capătul promenadei. Cînd a debarcat împăratul. Se spunea că generalul Bertrand 3 . 2 Les guides (ghizi. Adevărul e că. l . îl urmări cîtva timp cu privirea. travestit în căruţaş. s-a vorbit mult prin partea locului despre hanul La trei delfini. pe urmă intră în localul primăriei. pe banca de piatră pe care se urcase la 4 martie generalul Drouot ca să citească mulţimii înspăimîntate proclamaţia din golful Juan '. care se află în partea de jos a oraşului. care se luaseră după el. neclintit în credinţa sa f a ţ ă de Napoleon . venise de multe ori acolo. intrînd în Grenoble. ctnd s-a înapoiat din insula Elba. mulţumindu-i primarului. Ajuns la colţul străzii Poichevert. în luna ianuarie. Părea foarte obosit. Omul îşi scoase şapca şi-l salută cu umilinţă pe jandarm. Nişte femei din tîrgul ce! vechi. i-a spus: „Mă duc la cineva pe care-l cunosc!" Şi s-a dus la Trei delfini. 3 General al imperiului. trecuse şi împăratul Napoleon mergînd de la Cannes spre Paris. Un jandarm şedea lîngă poartă.a u văzut oprindu-se din nou la două sute de paşi mai departe. 1 Golf pe coasta mediteraneană a F ranţei. Hanul acesta era ţinut de un oarecare Jacquin Labarre. împărţind decoraţii soldaţilor şi napoleoni cu nemiluita burghezilor. I . cu firma La crucea lui Colbas. om bine văzut în oraş. desigur. coti Ia stînga şi se îndreptă spre primărie. căci nişte copii. cu şapte luni mai-nainte.a urmat !n in=nla Elba. călăuze) erau im corp de elită în armata lui Napo leon. Fără să-i răspundă la salut.

. tot umblînd de colo pînă colo. care era în acelaşi timp şi bucătar. Omul scoase o pungă mare de piele din buzunarul bluzei şi răspunse : — Am bani. vrednicul hangiu Jacquin Labarre scoase din buzunar un creion. Omul îşi băgă punga în buzunar. Toate cuptoarele erau aprinse. apoi rups« un colţ dintr-un ziar vechi care se afla . Hangiul. Hangiul. Digne e situat în munţi. lingă uşă. Pe cînd noul-venit se încălzea. Serile de octombrie sînt friguroase acolo. Se spunea despre el în oraş : „E văr cu cel din Grenoble". asupra lui Labarre de La crucea lui Colbas. hangiul trăgea cu coada ochiului la călător. un foc mare pîlpîia vesel în sobă. — Atunci vă stăm la dispoziţie! spuse hangiul. pregătind o masă minunată unor căruţaşi care se auzeau rîzînd şi vorbind zgomotos într-o odaie alăturată. care dădea de-a dreptul spre drum. Cine a călătorit ştie că nimeni nu mănîncă mai bine decît căruţaşii. fără să-şi ia ochii de la cuptor : — Ce doreşte domnul ? — Să mănînc şi să mă culc ! spuse omul. Intre timp. trecea foarte preocupat de la vatră la tingiri. In clipa aceea întoarse capul. care era cel mai bun din regiune. spuse. îşi scoase raniţa şi o puse jos. — Nimic mai uşor! spuse hangiul.. spuse hangiul. O marmotă grasă. întors cu spatele. auzind că se deschide uşa şi că intră un nouvenit. nişte potîrnichi albe şi un cocoş sălbatic se învîrteau într-o frigare lungă în faţa focului. — îmi daţi să mănînc ? întrebă omul. rămase cu ciomagul în rnînă şi o aşeză pe un scăunel Mngă foc. la douăzeci şi cinci de leghe depărtare. Omul se îndreptă spre hanul acesta. măsură dintr-o aruncătură de ochi toată înfăţişarea călătorului şi adăugă : Gu plată !. — Numaidecît. Intră în bucătărie.Gloria aceasta a lui Labarfe de la Trei delfini se răs* frîngea. pe cuptor fierbeau doi crapi mari şi un păstrăv din lacurile învecinate.

Omul se ridică pe jumătate. vă e teamă că n-am să plătesc ? Vreţi să plă tesc înainte ? V-am spus doar că am bani.pe o mescioară. Omul răspunse liniştit : — Lăsaţi-mă în grajd. Călătorul nu văzuse nimic din toate astea. — Nu pot. Păru că citeşte cu atenţie. Hangiul o desfăcu grăbit. — Domnule — spuse el — nu vă pot găzdui. asta-i bună ! Dar eu mor de foame. Hangiul îi şopti ceva la ureche băiatului. — Atunci — spuse iar omul — o să mă aciuez într-un colţ al podului. — Nu-ţi pot da masa. care părea că-i serveşte totodată ca ajutor la bucătărie şi ca argat. O mînă de paie mi-e de ajuns. . Aducea hîrtia înapoi. — Atunci ? — Dumneata ai bani. — Nu-i vorba de asta. Umblu de azi-dimineaţă. — Cum.. apoi clătină din cap şi rămase o clipă pe gînduri. spuse omul. zise hangiul. i se părură foarte grave călătorului. Scrise vreo două rînduri pe marginea albă. Se ridică. Guvintele acestea. dar hotărît. Am făcut douăsprezece leghe. — Da. O să vor bim. — Dar eu — spuse hangiul — n-am nici o cameră. după-masă. întrebă din nou : — îmi daţi odată să mănînc ? — Numaidecît. — De ce ? — De abia au loc caii. şi-l dădu unui băiat. — Ei. lîngă fereastră. Vreau să mănînc. In sfîrşit. fără să-l lipească. care porni în goană spre primărie. îndoi peticul de hîrtie. — Nu am nimic ! spuse hangiul. spuse pe un ton măsurat. se întoarse spre călătorul care părea cufundat într-o meditaţie nu prea senină. ca unul care aşteaptă un răspuns. Plătesc. Copilul se întoarse..

— E de mîncare aici pentru douăzeci. Se întoarse repede şi. înconjurat de toţi călătorii care trăseseră la han şi de toţi t recători i de pe st radă. cînd deschise gura să răsp u n d ă . la întîmp'are. sosirea iui va fi evenimentul de seamă a! întregului oraş. Omul aruncă o privire. Vrei să-ţi spun pe nume ? Te cheamă Jean Valjean. Mergea înainte. am bănuit ceva. în curînd. h a n g i u l î l p r i vi d r e p t î n o c h i ş i a d ă u g ă t ot în şoaptă : — Ascultă. Am întrebat la primărie şi iată ce mi s-a răspuns. Dacă s-ar fi uitat înapoi. cu vîrful ghintuit al bîtei sale. — Au comandat şi-au plătit totul dinainte. 80 . vorbind cu apri ndere şi arătîndu-l cu degetul. Omul se aşeză din nou şi spuse fără a ridica vocea : — Sînt la han. sa lăsăm vorba. Hangiul se plecă atunci la urechea lui şi-i spuse pe un ton care-! făcu să tresară : — Pleacă ! Călătorul stătea încovoiat în clipa aceea şi împingea. Apucă pe strada principală. care făcuse drumul de la han la primărie şi de la pri mărie la han. nişte cărbuni aprinşi în foc. îi întinse străinului hîrtia desfăcută. îşi ridică raniţa de pe podea şi plecă. — Nimic ? Dar astea ce-s ? — Sînt comandate. Vrei să-ţi spun acum cine eşti ? Cînd te-am văzut intrînd. Nu întoarse capul de loc. mi-e foame şi rămîn. Ştii să citeşti ? Spunînd acestea. Pleacă I Omul lăsă capul în jos. — CîţJ sînt ? — Doisprezece.Omul începu să rîda şi se întoarse spre vatră şi spre cuptoare. — De cine ? — De domnii căruţaşi. ca un om umilit şi trist. Din privirile bănuitoare şi speriate ale grupului şi-ar fi dat seama că. lipindu-se de case. l-ar fi văzut pe hangiu! de La crucea lui Colbas în pragul uşii. Hangiul adăugă după o scurta tăcere: Am obiceiul să fiu politicos cu toată lumea.

Tocmai se aprindea o lumină la capătul străzii.N-a văzut nimic din toate astea. Mîncarea fierbe în ceaun. Tot ce se putea desluşi pe faţa sa. Merse astfel cîtăva vreme fără să se oprească. o cocioabă oricît de săracă. Ei ştiu prea bine că piaza rea îi urmăreşte. Deodată. Aici puteţi mînca şi puteţi dormi. care era şi un fel de han. îşi întinse la foc picioarele amorţite de oboseală. se contura pe cerul senin al asfinţitului. II cercetară cîtva timp cu privirea. pe cînd îşi scotea raniţa. Călătorul se opri o clipă şi se uită prin geam în sala scundă a cîrciumii. avea două uşi. atîrnată de un stîlp de fier. se opri din nou. sub şapca 81 . focul dintr-alta. Din ceaun se răspîndea un miros plăcut. — Cineva care ar dori să mănînce şi să doarmă. uitînd de oboseală. Flacăra făcea să sfîrîie un ceaun de fier atîrnat de cîrlig. Cîrciumarul se încălzea. pe urmă apăsă sfios pe clanţă şi împinse uşa. Cîţiva inşi stăteau acolo şi beau. Una dădea spre stradă. începuse să se întunece. cum se întîmplă totdeauna cînd eşti amărît. Hanul cel frumos era închis pentru el. luminată de-o lampă mică. ca să vadă dacă nu des coperă vreun adăpost. aşezată pe masă. Oamenii copleşiţi nu se uită înapoi. Vino să te încălzeşti. — Bun. — Gine-i acolo ? zise stăpânul. Era într-adevăr o cîrciumă. Cîrcmma. Gîrciuma din strada Chaffaut. căuta vreo circiumă oricît de modestă. Porni într-acolo. Se aşeză lîngă vatră. o creangă de pin. Călătorul intră. şi de focul mare din vatră. Lampa îl lumina dintr-o parte. trecînd la întîmplare pe străzi pe care nu le cunoştea. simţi că leşină de foame. Se uită de jur împrejur. Se strecură în curte. Călătorul nu se încumetă să intre prin uşa din stradă. prietene. Toţi cei care erau acolo la băut întoarseră capul. Cîrciumarul îi spuse : — Uite focul. cealaltă dădea într-o curticică plină de gunoi.

Cîrciumarul se înapoie la vatră. Se întoarse rnînios şi-i ameninţă cu bîta. Avea. dar pescarul i-a răspuns iuţind pasul. se dusese să-şi lase calul în grajdul Iui Labarre. Acesta veni spre el. amestecată cu înfăţişarea vrednică de milă pe care-o dă deprinderea de a suferi.. omul. mi se pare Escoublon). Copiii se risipiră ca un stol de pasări. Unul dintre oamenii care se aflau la masă era un pescar.pleoştită. 82 . Pe cînd ieşea. (am uitat cum îi spune. Se deschise o ferestruică. l-a rugat să-l ia pe şa. — Unde vreţi să mă duc ? — Intr-altă parte. puse brusc mîna pe umărul omului şi-i spuse : — Trebuie să pleci de-aici. Omul îşi luă bîta şi traista şi plecă. cîţiva copii. Fizionomia asta era ciudată : începea prin a părea umilă şi sfîrşea prin a părea severă. — Şi te gonim şi de-aici. Sună. — M-au alungat de Ia hanul celălalt. de altminteri. Străinul se întoarse şi răspunse cu blîndeţe : — A ! Ştiţi ? — Da. pescarul acesta se afla în grupul care se strîri-sese în jurul lui Jaccjuin Labarre şi le povestise chiar el celor ele La crucea lui Colbas întîlnirea neplăcută din cursul dimineţii. care. La poartă atîrna un lanţ de fier prins de un clopot. un profil hotărît. Omul căzu iarăşi pe gînduri. era o uşoară licărire de mulţumire. Trecu prin faţa închisorii. Cu o jumătate de ceas mai-nainte. care părea foarte obosit. cînd s-a întîlnit cu el. aruncară cu pietre după el. energic şi trist. care-l urmăriseră de La crucea lui Colbas şi care păreau că-l aşteaptă. înainte de a intra în circiuma din strada Chaffaut.. De la locul său făcu un semn pe furiş cîrciumarului. Aşadar. Ochiul lucea sub sprîncene ca un foc sub mărăcini. Intîmplarea făcuse ca în aceeaşi dimineaţă să-l întîlnească pe străinul acesta cu mutră suspectă mergînd spre Bras d'Asse şi. Schimbară cîteva cuvinte în şoaptă.

iar mama zîmbea. Era un bărbat înalt. copilul rîdea. Nu-l auziră. Se uită pe fereastră. mi se pare că bate cineva. se duse la uşă şi deschise.— Domnule temnicer — spuse el. Bătu a treia oară. care-i ajungea pînă la umărul stîng şi în car» purta ca într-un buzunar. Bătu foarte încet în fereastră. luă lampa. într-un colţ. — Nu. Lîngă el. o femeie foarte tînără alăpta un alt copil. şi castronul cafeniu fumegînd. La masă şedea un bărbat de vreo patruzeci de ani. jumătate ţăran. cum făcuse şi la circiumă. prins în . care înveseleau strada. Apucă pe o străduţă cu multe grădini. în care se afla un pat acoperit cu pînză înflorată. Văzu o odaie mare. un leagăn. Ce se petrecea în sufletul său ? Numai el ar fi putut spune. cana de cositor. îşi spunea probabil că familia aceasta veselă va fi primitoare şi că acolo unde vedea atîta fericire va găsi poate un pic de milă. sclipind ca argintul. Printre aceste grădini şi zăplazuri zări o căsuţă cu un singur etaj. cîteva scaune de lemn şi o puşcă cu două ţevi atîrnată pe perete. din pînză groasă. a cărei fereastră era luminată. jumătate meseriaş. O auzi pe femeie spunînd: — Bărbate. care sălta un copilaş pe genunchi. Soţul se sculă. spoită cu var. Tatăl rîdea. Bătu din nou. O lampă de aramă lumina faţa de masă albă. Străinul rămase o clipă pe gînduri în faţa acestei privelişti plăcute şi mîngîietoare. Purta un şorţ mare de piele. Uneîe nu erau îngrădite decît cu garduri vii. Ferestruica se închise. cu o faţă veselă şi luminoasă. Masa din mijlocul odăii era pusă. Fă ceva ca să fii ares tat şi ţi se va deschide. răspunse soţul. plină cu vin. scoffndu-şi respec tuos şapca — aţi vrea să-mi deschideţi şi să mă adă postiţi în noaptea asta ? Un glas răspunse : — Aci e închisoare. nu e han.

? Mai aruncă o privire asupra străinului. favoriţi mari. pri84 . Pe chipul (ăranului se ivi o umbră de bănuială ... Cînd îşi dădea capul pe spate. Aţi putea să-mi daţi. — Ai fost la circiuma din strada Chaffaut ? încurcătura străinului spori. mulţumirea aceea de a se afia la el acasă. ?" femeia se ridicase. o farfurie cu supă şi un colţ unde să mă culc în şopronul din grădină ? Aţi vrea ? Cu plată !. e nu se p Domnule — spuse călătorul — vă cer iertare.. cămaşa-i iarg deschisă şi cu gulerul răsfrînt lăsa să se vadă grumazul vînjos. Am umblat toată ziua. pe deasupra. Dar de ce nu te duci dumneata la han ? — Nu e loc. — Şi? Călătorul răspunse încurcat: — Nu ştiu. Am făcut douăsprezece leghe. între timp. o batistă roşie şi un corn pentru prafui de puşcă.. îngăimă : — Nici acolo nu m-au primit. tot felul de lucruri : un ciocan.. Nu m-a primit. care nu se poate descrie. ochii bulbucaţi. făcu trei paşi înapoi. contra plată. Primiţi dacă plătesc ? — Nu rn-aş da înapoi să adăpostesc pe cineva de treabă care plăteşte. Omul răspunse : — Vin din Puy-Aloisson. spuse ţăranul... nici zi de tîrg. îşi luase cei doi copii în braţe şi fugise repede în spatele bărbatului. îl privi pe noul-venit din creştet pînă-n tălpi şi exclamă c-un fel de înfiorare : — Nu cumva dumneata eşti acela. Avea "sprîncene groase. Ai fost la Labarre ? — Da.. partea de jos a feţei lunguiaţă şi. la cuvintele ţăranului: „Nu cumva dumneata eşti acela. — Cine eşti dumneata ? întrebă stăpînu! locuinţei. D n u l e — spuse c ă l ă t l el .cingătoare. — Ei aş ! Nu se poate! Nu-i nici zi de Mici. alb şi gol. negri. puse lampa pe masă şi luă puşca din perete.

foarte joasă. Se înnopta din ce în ce. După ce-l cercetă cîteva clipe pe străin ca pe-o năpîrcă. Pe urmă. murmurînd : — Tsomaraude ! ' Totul se petrecu în mai puţin decît se poate închipui. Apoi trînti uşa cu putere şi omul îl auzi trăgînd două zăvoare mari. Voinic şi curajos. O clipă după aceea. Barăcile astea nu sînt de obicei ocupate în timpul nopţii. Sări cu hotărîre un gard de lemn şi intră în grădină. semănînd cu barăcile pe care şi le fac cantonierii la marginea drumurilor. stăpînul casei se întoarse spre uşă : — Pleacă ! — Fie-vă milă J spuse omul. omul puse rnîna pe bîtă. ca să ţină 1 Expresis diaisctalâ din Alpii francezi. fără să poată face vreo mişcare. Capul unui dulău uriaş se contura în umbră.vindu-I pe străin cu groază. Se resemnase în ce priveşte foamea. mergînd de-a-ndărătelea. la deschizătura bordeiului. străinul zări într-una din grădinile de pe marginea străzii un fel de bordei mic. cu ochii înspăimântaţi. ascuns în buruieni. Un pahar cu apă ! — Un glonţ de puşcă ! spuse ţăranul. atît era de obosit. cu sînul dezgolit. Era cald şi dădu peste un culcuş de paie destul de bun. şi zgomotul drugului de fier care-l fixa străbătu pînă afară. . Rămase o clipă întins acolo. dar avea cel puţin un adăpost împotriva frigului. îşi făcu din traistă scut şi ieşi din cuşcă cum putu. La lumina slabă a amurgului. Ridică ochii. Crezu că era într-adevăr baraca unui cantonier. începu să desfacă una dintre curele. însemnînd iîlhar. Vîntul rece al Alpiîor începuse să sufle. Nimerise în cuşca unui cîine. fereastra fu închisă şi cu oblonul. Se apropie de bordeiul care avea în loc de uşă o deschizătură îngustă. dar nu fără să-şi lărgească rupturile zdrenţelor de pe el. Se culcă pe burtă şi se strecură înăuntru. Ii era foame şi frig. Ieşi tot aşa şi din grădină. pentru că traista din spate îl stînjenea şi-i putea sluji foarte bine drept pernă. fiind silit. Atunci se auzi un rnîrîit sălbatic.

cerul. Cînd izbuti. să recurgă la acei fel de-a mînui bastonul pe care maeştrii acestui soi de scrimă îl numesc „roza acoperită". Merse astfel cîtva timp. se prăbuşi pe o piatră. făcînd un efect deosebit de sinistru. Porţile oraşului erau închise. Nimic altceva pe dîmb şi pe eîmpie decît un arbore diform. care după seceriş seamănă cu nişte capete tunse. şi la zenit mai plutea o rămăşiţă din lumina asfinţitului. care se încovoia fremătînd la cîţiva paşi de călător. mărginită. Cu toate acestea. el luă grăbit drumul înapoi. fără adăpost. ridică ochii şi căută în jurul lui. măruntă. acoperite cu mirişti. să treacă iar dincolo de zăplaz şi se găsi din nou în stradă. norii alcătuiau sus pe cer un fel de boltă alburie. Era o privelişte tristă.dulău! !a distanţă. întrucît tocmai răsărea luna. cîmpia şi copacul aveau în ele ceva atît de trist. fără acoperiş. Digne. pînă şi din cuşca păcă toasă de cîine. dar şi din pricina norilor care coborîseră foarte jos. alungat pînă şi din patul ăsta de paie. Se întoarse. Se afla pe o eîmpie . era departe de-a fi înzestrat cu acele delicate deprinderi ale minţii şi ale sufletului care te fac sensibil la aspectele misterioase ale lucrurilor. de unde abia ajungeau pe pămînt cîteva raze. era încă se . cu capul plecat. sperînd să găsească vreun copac sau vreo claie de fîn unde să se adăpostească. Cînd se crezu departe de orice aşezare omenească. în faţa lui se ridica una din acele coline joase. după o clipă de încremenire şi visare. de-o formă firavă şi sărăcăcioasă. Totuşi. Se spune că un drumeţ care tocmai trecea pe-acolo l-ar fi auzit offînd : „Nu-s nici măcar un cîine I" Se ridică îndată şi porni iar la drum. care fusese asediat pe vremea războaielor religioase. fără culcuş. nu fără greutate. Ieşi din oraş. se contura nedesluşită şi alburie în zarea mohorîtă. iar colina. Sînt clipe cînd firea pare duşmănoasă. jalnică. Omul acesta. de bună seamă. îneît. Părnîntul era astfel mai luminat decît cerul. colina. Zarea era întunecată. nu numai de bezna nopţii. singur. părînd că se sprijină chiar pe colină şi acoperind tot cerul.

Deoarece nu cunoştea străzile. prietene ? Răspunse aspru şi mînios : — Precum vedeţi. Doamna de R. Trecînd prin faţa catedralei. Ajunse astfel la prefectură. pe bancă ? spuse ea. în colţul pieţei se afla o tipografie. Omul luă cele douăzeci de centime. — O ! — spuse doamna de R. Am fost soldat. — Aici.. . întărite cu turnuri pătrate. Coana-mare. coană-rnare. — De ce nu te duci la han ? ■— Pentru că n-am bani. se culcă pe banca de piatră de la uşa tipografiei.. aduse din insula Elba şi dictate chiar de Napoleon. ameninţă cu pumnul spre biserică. îl întrebă : — Ce faci aici. care mai tîrziu au fost date jos. vrednică într-adevăr de acest nume. astăzi am una de piatră. era doamna marchiză de R. Acolo fuseseră tipărite pentru întîia dată proclamaţiile împăratului şi ale gărzii imperiale. Era pe la opt seara. Zdrobit de oboseală şi nemaiavînd nici o nădejde. o luă iar la întîmplare. O bătrînă ieşea tocmai atunci din biserică. — Daţi-mi-le şi pe alea. — Şi? — Am fost alungat de pretutindeni. m-am culcat. Putea să te primească cineva de milă. apoi la seminar. trebuie să-ţi fie foame şi frig.în 1^15 înconjurat de ziduri vechi. adăugă : — N-o să poţi găsi adăpost Ia han cu atît de puţin. — Am bătut la toate uşile. Desigur. coană-rnare. — Nouăsprezece ani am avut o saltea de lemn . — Ai fost soldat ? — Da. Ai încercat cumva ? E cu neputinţă să-ţi petreci aşa toată noaptea. Trecu printr-o spărtură şi intră din nou în oraş.. Văzîndu-l întins pe bancă. — n-am la mine decît douăzeci de centime.

care din nefericire a rămas neterminată. Pe la orele opt el lucra încă. faţă de fecioare în Epistola către corintieni. Ele sînt în număr de patru. cînd doamna Magloire intră ca de obicei să ia argintăria din dulapul de lîngă pat. părinţi. Din toate aceste prescripţii. — Da. datoriile faţă de sine însuşi (Matei V. 12). în Epistola către efesieni. — B a t e! II PRUDENŢA DA SFATURI ÎNŢELEPCIUNII In seara aceea. el făcea cu migală un tot armonios pe care voia să-I pună la îndemîna credincioşilor. Puţin după aceea. 30). 29. scriind destul de anevo ios pe nişte pătrăţele de hîrtie. înţelegînd că masa era pusă şi că probabil sora . 25). — Ai bătut şi acolo ? — Nu. faţă de soţi. Cerceta cu grijă tot ce-au spus în această materie însemnată părinţii bisericii şi marii 'învăţaţi. copii şi servitori. Datoriile. datoriile faţă de fiinţe (Matei VI. Celelalte datorii au fost găsite de către episcop. cu o carte mare deschisă pe genunchi. datoriile faţă de aproape (Matei VII. alături de episcopie. în Sfîntul Petru. datoriile tuturora. faţă de credincioşi în Epistola către evrei. episcopul din Digne rămăsese pînă tîrziu închis în camera sa. mame şi tineri. Pregătea o mare lucrare. în Epistola către romani. după plimbarea sa obişnuită prin oraş. arătate şi prescrise în alte părţi. 20. Datoriile tuturora sînt datoriile mari. soţii. Datoriile faţă de suverani şi de supuşi. apoi datoriile fiecăruia după clasa socială din care face parte. faţă de judecători.Coana-mare atinse braţul omului şi-i arătă de cealaltă parte a pieţei o căsuţă joasă. Cartea lui era împărţită în două : mai întîi. Sfîntul Matei le arată astfel : datoriile către dumnezeu (Matei VI). — Ai bătut la toate uşile ? spuse ea.

îmbrăcată cu o rochie de mătase castanie. iar buza de sus mai groasă decît cea de jos.sa îl aştepta. Slujindu-mă de cuvinte vulgare. ea îi vorbea răspicat. ca şi domnişoara. N-a fost fru- . cu un cămin. Pe masă se afla o lampă. Tot căutîndu-şi de lucru. amîndouă trecute de şaizeci de ani : doamna Magloire. ceea ce îi dădea un aer ursuz. Masa era lîngă cămin. Se mărginea să asculte şi să-i facă pe plac. doamna Magloire părea o ţărancă. vorbea cu domnişoara Baptistine. cu o uşă care dădea spre stradă (cum am mai spus) şi o fereastră care dădea spre grădină. Doamna Magloire părea isteaţă. încreţită. colţurile gurii ei erau inegal ridicate. episcopul închise cartea. cu mîneci largi şi scurte. cu pătrate roşii şi verzi. ageră şi bună . un şorţ de bumbac. se ridică de la masă şi intră în sufragerie. prins cu două ace în colţurile de sus . Atîta vreme cît monseniorul tăcea. vioaie. de îndată ce monseniorul începea să vorbească — cum am văzut — ea îi asculta supusă. ieşind din rochia de pos tav negru. cu butoniere şi cu nasturi. cu un amestec de respect şi de libertate. purta pantofi groşi şi ciorapi galbeni ca femeile din Marsilia. puţin mai înaltă decît fratele ei. Ni le putem lesne închipui pe cele două femei. Domnişoara Baptistine nici măcar nu vorbea. Sufrageria era o încăpere lunguiaţă. legat în talie cu o panglică verde cu pieptar la fel. care au darul de a reda într-un singur euvînt ceea ce abia s-ar putea spune într-o pagină întreagă. subţirică. singurul juvaer feminin din casă. culoare la modă în 1806. mică de statură. Doamna Magloire purta o scufă albă. domnişoara Baptistine. în care ardea un foc bunicel. grasă. Rochia domnişoarei Baptistine era croită după modelul din 1806: talia sus. îşi ascundea părul cărunt sub o perucă cu cîrlionţi zisă ă l'enfant. mîneci cu volănaşe. blajină. iar domnişoara Baptistine o cucoană. fustă strîmtă. pe care o cumpărase pe-atunci de la Paris şi care mai ţinea încă.şi autoritar. la gît avea o cruciuliţă de aur. o eşarfă foarte albă. dar. plăpîndă. Doamna Magloire tocmai sfîrşise de pus masa.

Se mai spunea că paza e foarte prost asigurată. dar toată înfăţişarea ei. Era vorba despre clanţa de la uşa din faţă. Ea o repetă. să-şi încuie bine toate uşile. cuteză să spună cu sfială . doamna Magloire vorbea cu oarecare aprindere. Nu luă în seamă aluzia pe care o făcuse anume doamna Magloire. religia o făcuse înger. mila. dar episcopul venea din camera sa. speranţa — ce!e trei virtuţi care încălzesc sufletul — ridicaseră încet-încet această blîndeţe pînă la sfinţenie. avea ochi mari. se spunea că un vagabond deocheat şi-ar fi făcut apariţia. albaştri. nasul lung şi coroiat. In clipa cînd domnul episcop intră. fără să-l supere pe fratele ei. ducîndu-se să facă tîrguîeli pentru cină. avînd grijă să-şi închidă. se aşeză în faţa căminului ca să se încălzească şi se gîndea la cu totul altceva. Natura o făcuse oaie . în sarcina oamenilor de treabă să-şi facă singuri poliţia şi să-şi organizeze paza. să-şi zăvorască şi să-şi baricadeze casele şi. Se pare că. Se vorbea despre o haimana cu mutra suspectă . toată fiinţa ei — am spus-o de la început — arătau o bunătate de negrăit. însă credinţa. Stătea de vorbă cu domnişoara pe o temă care-i era familiară şi cu care episcopul se obişnuise. doamna Magloire auzise în cîteva locuri tot felul de zvonuri.moaşă nici în tinereţe . bulbucaţi. că trebuie să se afle pe undeva prin oraş şi că cei ce s-ar întoarce noaptea tîrziu acasă ar putea sa aibă întîlniri neplăcute. deci. Că rămînea. Sărmană şi sfîntă fată ! Duioasă amintire dispărută ! Domnişoara Baptistine a povestit de atunci de atîtea ori cele ce s-au petrecut la episcopie în seara aceea. mai ales. dat fiind că domnul prefect şi domnul primar nu se aveau bine şi căutau să-şi pună beţe-n roate unul altuia. domnişoara Baptistine. voind să-i facă pe plac doamnei Magloire. Doamna Magloire apăsă pe aceste ultime cuvinte. Atunci. încît multe persoane care mai sînt încă în viaţă îşi amintesc cele mai mici amănunte. ■ . unde-i fusese destul de frig. Fusese din totdeauna predestinată blîndeţii.

— Eu — întrerupse sora — n-am nici o părere. ca şi cum n-ar fi auzit protestul : — Sîntem de părere că locuinţa noastră nu-i sigură de loc . răspunse episcopul. Ce face fratele meu e bine făcut. fiindcă eu cred că nimic nu e mai grozav decît o uşă pe care primul venit o poate deschide doar apăsînd pe clanţă. care n-a vrut să-l primească. mai cu seamă că monseniorul are obiceiul să . pe care-l lumina focul. In noaptea asta o să se întîmple cu siguranţă o nenorocire în oraş. monseniore. un coate-goale. monseniore. să vină să pună la loc vechile zăvoare . continuă deci trium fătoare : — Da. punîndu-şi mîinile pe genunchi şi ridicînd spre bătrîna menajeră chipul său prietenos şi uşor înveselit. o treabă de-un minut. i se părea un semn că episcopui începea să ffe şi el îngrijorat. Toată lumea vorbeşte. că. adăugă : Ei. ai auzit ce spune doamna Magloire ? — Am cam auzit ceva. Un om vrednic de ştreang. E-aşa cum vă spun. A fost zărit trecînd pe bulevardul Gassendi şi dînd seara tîrcoale pe străzi. Se dusese să tragă la Jacquin Labarre. Doamna Magloire continuă. Această întrebare. o încuraja . dacă monseniorul încuviinţează.— Frate dragă. doamna Magloire luă din nou de la capăt toată povestea. cu o mutră îngrozitoare. Se părea că un ţigan. am să-i spun lui Paulin Musebois. şi domnişoara e de aceeaşi părere. Aşa că eu spun. fără să-şi dea seama. — Adevărat ? spuse episcopul.) Să trăieşti într-o localitate de munte şi să n-ai nici măcar felinare noaptea pe străzi ! Ieşi în stradă.. lăcătuşul. Ce este ? Ce s-a întîmplat ? Ne pîndeşte cumva vreo mare primejdie ? Atunci. că-i nevoie de zăvoare măcar în noaptea asta . un fel de cerşetor periculos se afla în momentul acela în oraş... şi cred.. monseniore. le avem . Apoi. întuneric beznă.. exagerînd întrucîtva. s-auzim. întorcîndu-şi scaunul pe jumătate. Mai cu seamă că paza e atît de prost asigurată ! (Repetiţie necesară. care doamnei Magloire îi păru o încuviinţare..

Avea traista pe umăr. —. o! doamne! nici măcar nu mai e nevoie să baţi. bîta în mînă.. Intră un om. Doamna Magloire nu avu nici măcar puterea să scoată un strigăt. III EROISMUL SUPUNERII PASIVE Uşa se deschise. se uită la omul care intrase şi fu gata să se ridice de spaimă. Am stat nouăsprezece ani la ocnă. O arătare sinistră. ca şi cum ar fi împins-o cineva cu energie şi hotărîre. fără să aştepte ca episcopul să spună ceva. Episcopul aţintea asupra omului o privire liniştită. Clnd voi să deschidă gura ca să-l întrebe desigur pe noul-venit ce doreşte. acesta îşi sprijini amîndouă mîinile pe ciomag. dar. cutezătoare. Era hidos. pînă la perete. întorcînd încet capul spre cămin. lăsînd uşa deschisă în urma sa. Se deschise brusc. zise cu glas tare : — Ascultaţi î Mă numesc Jean Valjean. obosită şi violentă în ochi. se uită la fratele ei şi atunci fafa i se linişti şi se însenină din nou. Domnişoara Baptistine se întoarse. locul unde trebuie să ajung. iar pe de altă parte. E drumeţul pe care l-am văzut adineaori rătăcind în căutarea unui culcuş. o expresie aspră. Astă-seară. . II cunoaştem pe omul acesta. îşi plimbă pe rînd privirea de la bătrîn la femei şi. Focul din cămin îl lumina. Intră.Intră ! spuse episcopul. In clipa aceea se auzi o bătaie destul de puternică în uşă.'". făcu un pas şi se opri. Sînt ocnaş. Tresări şi rămase înmărmurită.. Am fost eliberat acum patru zile şi sînt în drum spre Pontarlier. Astăzi am făcut douăsprezece leghe pe jos. Am făcut patru zile de la Toulon. în mijlocul nopţii.spună totdeauna : „Intră .

mă culcasem pe o piatră. M-am dus la închisoare . ca şi cum n-ar fi înţeles bine. Nimeni n-a vrut să mă primească. Nu-i aşa. Ce-mi pasă ? Am bani. E galben. dar rn-au alungat din pricina livretului meu galben pe care l-am arătat la primărie.rfnd am ajuns aici. A stat nouăsprezece ani la ocnă. — Stafi. pre cum vedeţi.. Din pricina lui sînt izgonit de peste tot. năs cut la. M-am dus la alt han. prin munca mea. Dumneavoastră vreţi să mă primiţi ? Aici e han ? Puteţi să-mi daţi ceva de mincare şi-un loc unde să mă culc ? Aveţi vreun grajd ? . ca să mi se trîntească o uşă în nas. E o şcoală. Sînt foarte obosit.. parc-ar fi fost om. pentru cei care vor. Colo. Am învăţat la ocnă. Am intrat în cuşca unui cîine. ocnaş eliberat. Cinci ani pentru furt prin spargere şi patruspre zece ani pentru că a.. spuse el. E un om foarte primejdios. Ce-i aici ? E un han ? Am bani. Aşa trebuia. Vin de la ocnă. Puşcăriaş. Mi-e foame. Asta e! Toată lumea m-a alun gat. Nu era nici o stea. Avutul meu. iată ce mi s-a pus în livret: Jean Valjean. Am făcut douăsprezece leghe pe jos. Scoase din buzunar o foaie de hîrtie galbenă pe care o desfăcu: Iată biletul meu de identitate. Omul făcu trei paşi şi se apropie de lampa care se afla pe masă. Mi s-a spus : „Pleacă 1" La fel ca şi dincolo.. temnicerul nu mi-a deschis. în piaţă. Clinele m-a muşcat şi rn-a alungat. O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de centime. M-am gîndit c-ar putea să plouă şi că nimeni n-ar putea să împiedice ploaia şi m-am întors în oraş. Vreţi să citiţi ? Şi eu ştiu să citesc. încercat să evadeze de patru ori. acolo. O femeie cumsecade mi-a arătat casa dumneavoastră şi mi-a spus : „Bate şi-acolo !" Am bătut. Pot să rămîn ? — Doamnă Magloire — spuse episcopul — mai pune un tacîm. M-am dus pe cîmp să mă culc sub stele. S-ar fi spus că ştia şi el cine sînt. Plătesc. în nouăsprezece ani. rn-am dus fa un han. Ascultaţi. pe care i-arn cîştigat la ocnă. asta nu vă interesează. Aţi auzit ? Sînt ocnaş.

cîine!" Eram sigur c-o să mă daţi afară. începu să bolborosească. domnule hangiu. Vreţi într-adevăr să rămîn ? Sînteţi oameni de treabă ! De altfel. cum vă numiţi ? Plătesc oricît îmi cereţi. Am mai arătat cît de supuse erau cele două femei. adevărat. pînă atunci întunecată şi aspră. prost mai sînt ! Nu văzusem tichia pe care o purtaţi! Pe cînd vorbea pusese traista şi bîta într-un colţ. apoi îşi băgă biletul de identitate la loc în buzunar şi se aşeză. n-o să-mi cereţi bani ? Sînteţi parohul. nu-i aşa ? — Sînt preot — spuse episcopul — şi locuiesc aici. Acum omul înţelese totul. n-o să fie nevoie să plătesc ? — Nu. O ! ce preot de ispravă I Atunci.». Iertaţi-mă. Vom cina numaidecît. parcă şi-ar fi ieşit din min{i : — Adevărat ? Cum ? Mă primiţi ? Nu mă daţi afară ? Mie. O să ţi se pregătească patul în timp ce vei lua masa. spuse episcopul. Ţine-ţi banii ! Gît spuneai că ai ? Parcă o sută nouă franci- . domnule preot. nu-i aşa ? Parohul bisericii celei mari ? Da. îndoială. am bani. se întipări uimire. Rămăsese încremenit. Domnişoara Baptistine îl privea cu blîndeţe.Doamnă Magloire — spuse episcopul — sa pui aşternut curat în patul din alcov. şezi şi te încălzeşte. Sînteţi hangiu. El continuă : — Sînteţi omenos. Sînteţi un om cumse cade. bucurie. Nu ştiţi să dispre ţuiţi. ■ — Preot ? spuse omul. Doamna Magloire ieşi ca să aducă la îndeplinire ceea ce i se poruncise. Episcopul se întoarse spre călător : — Domnule. unui ocnaş. îmi spuneţi domnule ? Nu mă tutuiţi ? Mi se spune peste tot: „Marş. Ce minunat lucru este un preot bun ! Atunci. O ! ce cumsecade a fost femeia care m-a îndrumat aici ! O să mănînc ! O să dorm într-un pat! Intr-un pat cu saltea şi cu cearşafuri ca toată lumea ! De nouăsprezece ani n-am mai dormit într-un pat. Plătesc oricît. De aceea v-am şi spus îndată cine sînt. Pe faţa lui.

dar era prea departe . — Nouăsprezece ani! Episcopul oftă adînc. Pe trei laturi. am văzut un episcop. pe care i-am cîştigat ajutînd la descărcarea unor căruţe la Grasse. într-o zi. Intrucît sînteţi abate. In patru zile n-arn cheltuit decît un franc şi douăzeci şi cinci de centime. — Lampa asta — spuse episcopul — nu prea lumi nează bine. am să vă spun : aveam un duhovnic şi la închisoare. Pe urmă. care la amiază. nu mă prea pricep . Omul urmă : — Am tofi banii. episcopul s-a dus să închidă uşa. pentru mine lucrurile astea sînt atît de străine ! înţelegi dumneata — noi ăştia! A făcut slujba în mijlocul închisorii. „Domnule" spus unui ocnaş e ca un pahar cu apă întins unui naufragiat de pe Meduza'. adăugă omul. Nu prea vedeam bine. Trebuie să-ţi fie frig. . avea pe cap ceva ascuţit. Ştiţi.— Şi şaptezeci şi cinci de centime. pe un altar. nu-l auzeam. de aur. Un fel de paroh mai mare peste parohi. Ne-a vorbit. Şi întorcîndu-se spre oaspe tele său : Vîntul e aspru noaptea în Alpi. în toiul zilei. care rămăsese deschisă de perete. I se spunea monsenior. — Doamnă Magloire — spuse episcopul — pune tacîmul cît mai aproape de foc. — O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de cen time. vă cer iertare. Era episcopul de la Majore din Marsilia. chipul omului se ilumina. Eram aşezaţi în rînduri. nu-i aşa ? Ori de cîte ori rostea cuvîntul „domnule". Şi cît timp ţ i . strălucea. domnule. cu glasul lui atît de blînd şi de mîngîietor. Supravieţuitorii au fast salvaţi după douăsprezece zile. Doamna Magloire înţelese şi se duse să ia de pe căminul din camera de culcare a monseniorului cele două ' Aluzie Ia un naufragiu din 1816. aproape morţi de foame şi seta. Pe cînd vorbea.a trebuit ca să aduni suma asta ? — Nouăsprezece ani. Decăderea a ahtiată după preţuire. In faţa noastră — tunurile încărcate. Iată ce însem nează un episcop.

te numeşti fratele meu. Uşa asta nu-l întreabă pe cel ce intră dacă are un nume. cîinii o duc mult mai bine. daca ieşi de-acolo cu gînd de bună tate. fii binevenit. îl atinse uşor pe mînă : — Puteai nici să nu-mi spui cine eşti. dar dumneavoastră sînteţi atît de bun. ţi-e foame şi sete. Şi nu-mi mulţumi. Dum neata suferi. biletul de identitate galben. e casa domnului. Asta e ! — Da — spuse episcopul — vii dintr-un loc al tris teţii. Cîinii. Mă primiţi în casa dumneavoastră. frigul. Episcopul îl privi şi îi spuse: — Ai suferit mult ? — Vai ! haina roşie. — Domnule paroh. Chiar bolnav. ghiuleaua la picior. totuşi. Omul se uită mirat: — Adevărat ? Ştiaţi cum mă cheamă ? — Da. înainte de a mi-l spune. care eşti în trecere. Tot ce e aici e al dumitale. 96 . nu-mi mai spune că te-am primit la mine. Asta nu e casa mea . Şi-acum. munca.sfeşnice de argint. decît pentru hla mida albă a o sută de drepţi. da. în pat. Aprindeţi luminările pentru mine. zăpuşeala. de blîndeţe şi de pace. — spuse omul — sînteţi prea bun. încît nu mai ştiu ce am : mi-a trecut. — O! domnule paroh — exclamă omul — nu mai puteam de foame cînd am intrat aici . lovitu rile de bîtă 1 Lanţuri grele pentru orice. afară de cel ce are nevoie de un azil. Nouăsprezece ani ! Am patru zeci şi şase. Dumneata. Dacă ieşi din locul acela de suferinţă cu gînd de ură şi de mînie faţă de oameni. Nu mă dispreţuiţi. ci dacă are vreo durere. aveai unul pe care-l ştiam. aşezat lîngă el. răspunse episcopul. pe care le aprinse şi ie aşeză pe masă. Nimeni nu este aici la el acasă. află că eşti mai acasă decît mine. ocnaşii. Nu v-ara ascuns. Episcopul. Carcera pentru o vorbă. purtam lanţuri. Ascultă : va fi mai multă bucurie în cer pentru chipul înlăcrimat al unui păcătos pocăit. eşti vrednic de milă . de unde vin şi că sînt un păcătos. o scîndură pentru dormit. Ce nevoie am să-ţi ştiu numele ? De altminteri. preţuieşti mai mult decît oricare dintre noi.

ieşi fără să spună o vorbă şi. ca de obicei. să se pună. — La masă ! spuse el cu vioiciune. doamna Magloire adusese la masă o supă făcută cu apă. Deodată. de formă. o bucată de carne de berbec. pîine şi sare. Această nevinovată aparenţă de lux era un fel de copilărie plină de farmec în casa asta liniştită şi cumpătată. smochine. Doamna Magloire înţelese observaţia. Iar obiceiul casei era ca. îl aşeză pe om la dreapta sa. Faţa episcopului luă deodată acea înfăţişare de voioşie caracteristică firilor ospitaliere. cît se poate de liniştită şi de naturală. puţină slănină. Episcopul rosti binecuvîntarea.între timp. atunci cînd episcopul avea pe cineva la masă. La cina obişnuită a domnului episcop adăugase. Omul începu să mănînce cu lăcomie. IV AMĂNUNTE ASUPRA STINELOR DIN PONTARLIER Şi-acum. aşezate simetric în faţa fiecăruia dintre cei trei comeseni. socotim nimerit să transcriem aici un pasaj dintr-o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna de Boischevron. Domnişoara Baptistine. care ridica sărăcia pînă la demnitate. luă loc la stînga. episcopul spuse : — Mi se pare că mai lipseşte ceva de la masă. în care se povesteşte cu o exactitate naivă convorbirea dintre ocnaş şi episcop : . brînză proaspătă şi o pîine mare de secară. toate cele şase tacîmuri de argint. untdelemn. apoi servi chiar el supa. cele trei tacîmuri cerute de episcop străluceau pe faţa de masă. doamna Magloire nu pusese decît cele trei tacîmuri strict necesare. ca să dăm o imagine a celor ce s-au petrecut la această masă. o sticlă cu vin vechi de Mauves. de la ea. într-adevăr. Aşa cum făcea ori de cîte ori avea un străin îa masă. într-o clipă.

Am găsit de lucru. Fratele meu a răspuns: — Ei slnt ţnai obosiţi decît mine. a spus fratele meu. Sînteţi sărac. spuse: — Domnule preot. — Nu. Pe vre mea revoluţiei familia mea a fost ruinată.. n-avem noi ceva rude prin părţile acelea ? l-am răspuns: — Avem. Au bani mai mulţi. spuse fratele. Mi se pare .. Poate că nici nu sînteţi paroh. dintre care patru foarte mari la Lods. — Bunul dumnezeu e mai mult decît drept. ca un hămesit.. pe puţin douăzeci de uzine de fier. Eu m-am refu giat la început în Franche-Cdmte şi am trăit cîtva timp acolo din munca braţelor mele. toate astea slnt cu mult prea bune pentru mine. . E greu să tot călătoreşti. Sînt fabrici de hîrtie. te duci la Pontarlier ? — Trebuie să mă duc acolo. fost căpitan de barieră la Pontarlier sub vechiul regim. fabrici de alamă. înfuleca lacom. Cred că nu mă înşel şi că acestea slnt de bună seamă numele pomenite de fratele meu. la Audincourt şi la Beure. ar trebui să fiţi paroh. observaţia m-a izbit tntrucltva. ziua — zăpuşeală. N-ai decît să alegi. oţelării. fabrici de ulei. de ceasornice. dar trebuie s-o spun: căruţaşii care n-au vrut să mă lase să mănînc cu ei se ospătează mai bine decî't dumneavoastră..că aşa a spus omul. între noi fie vorba. Văd eu. spuse omul. Sînteţi măcar paroh ? A ! dacă dumnezeu ar fi cu adevărat drept.. pe domnul de Lucenel. Apoi s-a oprit şi mi s-a adresat mie: — Dragă soră. Aveam tragere de inimă. printre alţii. la Châtillon. — Te duci într-un loc bun. după supă.Omul acesta nu dădea nici o atenţie nimănui. Totuşi. După o clipă a adăugat: — Domnule Jean Valjean. trebuie s-o pornesc la drum. distilerii. tăbăcării. om al lui dumnezeu. meu. Apoi a continuat: — Mîine în zori. Noaptea e frig.

căruia îi spun baci. Omul se învioră mîncînd. Şi fratele meu. din care el nu bea nicioodată. o industrie cu totul patriarhală şi incîntătoare. avîndu-l pe acest nefericit la îndemînă. bine. Insemnînd cantităţile pe un răboj lung. n-a spus. ţăranii de pe idealuri îşi cresc vacile împreună şi îşi împart între ei produsele. ori să-l lase să înţeleagă cine era fratele meu. fâcîndu-i mustrări îmbinate cu morală şi cu sfaturi. care slnt ale săracilor . să-i dea. Căci în povestea . dar fără să-l sfătuiască de-a dreptul şi categoric că în felul acesta şi-ar găsi un adăpost. aceea a preparării brînzeturilor. spunînd că e un vin scump. Era totuşi un prilej nimerit să-i ţină o mică predică şi <să se arate ca episcop în faţa ocnaşului. Ei. Ele slnt de două feluri: „fermele mari". Lucrul la stînă începe pe la sfîrşitul lui aprilie. cit a ţinut cina şi-n tot cursul serii. o dată cu hrana trupească. de trei ori pe zi. A stăruit mult asupra buneistări a unui baci. domnule Valjean. Fratele meu nu t-a întrebat nici măcar de unde e şi nici care-i povestea vieţii lui. îmbinîndu-şi spusele cu fel de fel de gingăşii pentru mine. Fratele meu îi dădea toate aceste amănunte cu voioşia firească pe care i-o cunoaşteţi. spre a-l face să ţină minte această întîlnire. nu mai aveai decit braţele. tot lndemnîndu-l pe om să mănînce. ia explicat pe larg ce sini sttnele din Pontarlier. dragă soră. ca şi cum ar fi vrut ca omul să înţeleagă.— Da — adăugă fratele meu — dar în '93 nu mai aveai rude. Omul acesta era ceea ce v-am spus. sau compătimindu-l şi îndemîndu-l să se poarte mai bine în viitor. Altcuiva i s-ar fi părut foarte nimerit. şi sttnele sau „brînzăriile în tovărăşie". care sint ale chiaburilor şi unde se găsesc patruzeci sau cincizeci de vaci. Fratele meu îi dădea să bea din vinul acela bun de Mauves. Am muncit. unde te duci dumneata. Un lucru m-a izbit. Ei iau cu simbrie un brînzar. şi hrană sufletească. iar pe la mijlocul iui iunie bacii duc vacile la munte. fratele meu. în afară de cele cîteva cuvinte despre /sus. care produc şapte-opt mii de roţi de caş pe vară. acesta primeşte laptele de la ţăranii asociaţi. nimic care să-i amintească acestui om cine era. Există la Pontartier.

nici chiar de mine. In vremea asta. a bătut cineva la uşă. omul nu prea dădea atenţie celor din jurul său. pe cînd mîncam smochinele. că e ceva cu adevărat evanghelic în această delicateţe de a se abţine de la predică. pe cînd vorbea despre muntenii din Pontarlier — ca r e „ f ac o mu nc ă pl ăc ut ă a pr oa pe d e ce r ş i ca r e — adăugă el — sin/ fericiţi. care se numea Jean Valjean. e că. că era mai bine să-i abată gîndurile într-altă parte şi să-l facă să creadă. El îşi închipuia. In orice caz. Doamna Magloire a ridicat repede faţa de masă. n-a lăsat să fie ghicite de nimeni. de ia început pînă la sfîrşit. Tot gîndindu-irnâ. apoi s-a întors către străin şi i-a spus: — De bună seamă că vrei să te odihneşti. măcar pentru o clipă. Am înţeles că trebuie să ne retragem pentru a-l lăsa pe cătă100 . Era mătuşa Gerbaud cu copilul în braţe. temtndu-se ca în cuvintele acestea să nu se fi strecurat ceva jignitor pentru străin. că omul acesta. De aceea. Spre sfîrşitul mesei. fratele meu a rostit rugăciunea de după masă. a înţelege cum se cuvine mila ? Mu găsiţi. ceea ce pot spune. Nu mai vorbea. Fratele meu a sărutat copilul pe frunte şi a împrumutat de la mine şaptezeci şi cinci de centime pe care le-a dat mătuşii Gerbaud. iar fratele meu părea că se fereşte de tot ce-ar fi putut să i-o reamintească. pentru că sint nevinovaţi" — fratele meu se opri brusc. a fost. După plecarea mătuşii Gerbaud. dacă i-au trecut prin minte lucrurile astea. morală şi aluzie şi că cel mai vădit semn de milă faţă de cineva care are un punct dureros este să fiu i-l atingi de loc ? Mi s-a părut că acesta a fost şi gîndul fratelui meu. are neîncetat în minte suferinţa sa. de bună seamă. că era un om ca oricare altul -+■ pentru el fiind asta un lucru obişnuit. cred că am Înţeles ce se petrecea în sufletul fratelui meu. la fel ca întotdeauna şi a cinat cu acest Jean Valjean cu aceleaşi purtări şi cu aceeaşi faţă pe care ar fi avut-o dacă ar fi luat masa cu domnul Gedeon Le Prevost sau cu domnul paroh. părea foarte obosit. într-adevăr.asta era cuprinsă şi vina tui. Nu însemnează asta. scumpă doamnă.

Episcopul îl conduse pe musafir în alcov. Păcat că e veche şi că-i cade părul. îna inte de plecare. fără să ne mai spunem nimic. unde era pregătit un pat alb şi curat. Omul puse sfeşnicul pe o măsuţă. Nopţile sînt foarte reci şi blana ţine cald. Omul îl urmă. te conduc în camera dumitale. am îngenuncheat şi ne-am rugat lui dumnezeu în salonul unde se întind rufele. monseniorul Bienvenu luă de pe masă unul din cele două sfeşnice de argint.. pe celălalt îl dădu oaspetelui său şi-i spuse : — Domnule. o să bei o cană cu lapte cald de la vacile noastre. In clipa cînd ei treceau prin această cameră. blană care se afla în camera mea. locuinţa era împărţită în aşa fel încît.. pentru a intra în oratoriu unde era alcovul sau pentru a ieşi de-acolo. 501 . Fratele meu a cumpărat-o pe vremea cind era în Germania. aproape de izvoarele Dunării. Era ultima treabă pe care o făcea în fiecare seară înainte de a se duce la culcare. După cum s-a putut vedea din cele de mai sus.tor să se culce şi ne-am urcat amlndouă ta noi. — Noapte bună. Doamna Magloire s-a întors numaidecît. trebuia să treci prin camera de culcare a episcopului. doamna Magloire tocmai punea argintăria în dulăpiorul de Ia căpătîiul patului. Âm trimis-o totuşi îndată după aceea pe doamna Magloire să aştearnă pe patul omului o blană de căprioară din Pădurea Neagră. apoi am intrat fiecare în odaia noastră. Mîine dimineaţă. spuse episcopul. V LINIŞTE După ce spusese „noapte bună" surorii sale. ca şi cuţitaşul cu miner de fildeş de care mă servesc la masă. la Totlingen.

Trecînd pe lîngă perdea. Cît despre străin. care nu plecă fruntea .— Mulţumesc. fără nici o legătură. Dar abia rostise cuvintele acestea paşnice şi. Apoi. Cînd alcovul era locuit. ridică cele doua degete de la mîna dreaptă şi-l binecuvîntă pe străin. iO2 . fără a întoarce capul. asta e 1 mă adăpostiţi la dumneavoastră. mişcîndu-şi buzele ca şi cum s-ar fi rugat sau şi-ar fi vorbit sieşi. o perdea mare de mătase. Puţin după aceea. după aceea. toată lumea din căsuţa dormea. ascundea altarul. Voia cumva să dea un avertisment sau să arunce o ameninţare ? Se supunea doar unei porniri instinctive şi ascunse chiar fa(ă de el însuşi ? Se întoarse repede spre bătrîn. deodată. trasă dintr-o parte şi dintr-alta a oratoriului. ţintuindu-şi gazda cu o privire sălbatică. era într-adevăr atît de obosit. încît nici nu s-a putut bucura de cearşafurile albe şi curate. avu o mişcare ciudată. cu sufletul şi cu gîndul îndreptate spre toate acele lucruri mari şi tainice. Nici astăzi nu ne putem da seama ce anume l-a putut îndemna să facă acel gest. serios. domnule abate i spuse omul. şi s-a trîntit îmbrăcat în pat. se afla în grădină. fără a se uita înapoi. episcopul îngenunche şi rosti o scurtă rugăciune. îşi încrucişa braţele pe piept şi. pe care domnul le arată noaptea ochilor ce rămîn deschişi. care le-ar fi îngheţat de spaimă pe cele două cuvioase femei dacă ar fi fost de fată. aşa cum fac ocnaşii. A suflat în lumînare cu nara. chiar lîngă dumneavoastră ! Se opri apoi şi adăugă cu un rînjet în care era ceva monstruos: V-aţi gîndit bine ? De unde ştifi că n-'am ucis ? Episcopul ridică ochii spre tavan şi răspunse: ■— Asta-l priveşte pe dumnezeu. visînd. Peste cîteva minute. adormind numaidecît. strigă cu glas răguşit: — Ei. suna miezul nopţii. se îndreptă spre camera sa. contemplînd. mergînd. Cînd episcopul s-a înapoiat din grădină în odaia sa.

sau cel puţin aşa părea. aplecat peste masă. bucata de carne. cu părul său lung. de partea cealaltă a 1 Iată-! po Jean. Jean Valjean era o fire gînditoare. el. Maică-sa murise de friguri şi de rea îngrijire. o ajută pe sora care îl crescuse. Seara se întorcea acasă trudit şi-şi sorbea supa fără să scoată un cuvînt. cel mai mic — un an. nu departe de coliba familiei Valjean. văduvă cu şapte copii. Sora lui. care-i ascundea ochii. care fusese ajutor de grădinar ca şi el. ba chiar într-un fel morocănos din partea lui Jean Valjean. părea că nu vede nimic. cu naisul aproape băgat în supă. lăsînd-o să facă ce vrea. Tată-său. era ajutor de grădinar. N-a avut vreme să fie îndrăgostit. felia de slănină. acest Jean Valjean. probabil o poreclă care venea de la „Voilă Jean" '. Intr-un cuvînt. ca pe o datorie. era destul de adormit şi de şters. la Faverolles. a murit căzînd dintr-un copac. Nu-i mai rămăsese lui Jean Valjean decît o soră. A făcut-o de la sine. îi lua adesea din strachină tot ce era mai bun. Sora asta îl crescuse pe Jean Valjean şi. tatăl. mîncînd mai departe. In copilărie nu învăţase carte. mai mare. La Faverolles. Soţul ei muri.VI JEAN VALJEAN Pe la două noaptea Jean Valjean se trezi. . Cînd ajunse flăcău. Jeana. Nu s-a ştiut niciodată să fi avut vreo „drăguţă" prin partea locului. II înlocui pe părinte şi. la rîndul său. Mama lui se numea Jeanne Matineu . Jean Valjean sau Vlajean. băieţi şi fete. Cel mai mare dintre cei şapte copii avea opt ani. răsfirat în jurul străchinii. ca să le dea vreunuia dintre copii. Jean Valjean se trăgea dintr-o familie săracă de ţărani din Brie. îşi pierduse amîndoi părinţii la o vîrstă fragedă. aşa cum sînt naturile iubitoare. atîta vreme cît i-a trăit bărbatul. Jean Valjean tocmai împlinise douăzeci şi cinci. fără să fie trist. Tinereţea lui se irosea astfel într-o muncă grea şi prost plătită. mijlocul verzei. şi-a adăpostit frăţiorul şi l-a hrănit.

într-o casă locuită". smulgîndu-şi cana de la gură. Veni o iarnă aspră. Există o prejudecată întemeiată împotriva braconierilor.uliţei. Familia rămase fără pîine. Dacă mama lor ar fi ştiut de-această potlogărie. Era Jean Valjean. să ceară o cana cu lapte. într-o duminică seara. Jean Valjean fu dat în judecată tribunalelor de pe atunci „pentru furt prin efracţie. Cu totul fără pîine. Avea o puşcă de care ştia să se folosească mai bine decît orice puşcaş din lume. era întrucîtva braconier. In vremea grădinăritului cîştiga un franc şi douăzeci pe zi. Mina înşfacă o pîine şi o trase. se pregătea să se culce. brutar în piaţa bisericii la Faverolles. mai totdeauna flămîr. Isabeau alergă după el şi-l prinse. contrabandistul — în munţi sau pe mare. se duceau uneori acolo. pe care îl beau după vreun gard sau la vreun colţ de livadă. răstit şi morocănos. Sora lui muncea şi ea. Copiii mătuşei Valjean. ca paznic de bivoli. dar braţul îi era încă însîngerat.zi. i-ar fi pedepsit aspru pe vinovaţi. săvîrşit în timpul nopţii. Muntele. Braconierul trăieşte în pădure. Ajunse la vreme ca să vadă un braţ strecurîndu-se prin spărtura făcută cu o lovitură de pumn în zăbrele şi în sticlă. ca lucrător. Acestea se petreceau în 1795. cînd auzi o lovitură puternică în vitrina cu zăbrele a dughenei. şi cu atîta zor. Jean Val jean. codrul îi fac pe oameni JOI . marea. există totuşi o prăpastie între cei dintîi şi odiosul asasin al oraşelor.ea. pe care mizeria o cuprindea şi-o încleşta cu încetul. ca din partea mamei lor. se înrudeşte de aproape cu tîlharul. locuia o fermiera numită Marie-Claude. dar ce putea face cu şapte copii mici ? O familie necăjită. Şapte copii. Braconierul. Făcea tot ce putea. Hoţul azvîrlise pîin. hoţul fugea cît îl ţineau picioarele . după aceea se tocmea la seceriş. îndeletnicire compromiţătoare. Oraşele îi fac pe oameni fioroşi pentru că-i corup. Isabeau ieşi iute . ca şi contrabandistul. Jean nu avu de lucru. In treacăt fie zis. Maubert Isabeau. încît fetiţele şi-l varsau pe şorţuleţe şi pe guleraşe. ca salahor. plătea fără ştirea mamei cana cu lapte Mariei-Glaude şi copiii scăpau de pedeapsă.

Ce minut tragic este acela cînd societatea se îndepărtează şi săvîrşeşte părăsirea definitivă a unei făpturi gînditoare ! Jean Valjean fu condamnat la cinci ani muncă silnică. Jean Valjean făcea parte din acest convoi. abia izbutind să spună din cînd în cînd : „Am fost ajutor de grădinar la Faverolles". desluşea ceva ce era mult prea mult. Ce s-o fi făcut sora lui ? Ce s-o fi ales din cei şapte copii ? Cui îi mai pasă de toate astea ? Ce se mai alege din frunzişul unui copac tînăr tăiat la rădăcină ? 105 . eîştigată de generalul-comandant al armatei din Italia. Pe cînd i se fixa cu lovituri grele de ciocan pironul lanţului la ceafă. devenise numărul 24. el plîngea. în aceeaşi zi. Tot ce fusese viaja lui de altădată se şterse. în vălmăşagul gîndurilor sale de biet om neştiutor. Jean Valjean fu găsit vinovat. ca toţi ceilalţi. îşi mai aminteşte foarte bine de nenorocitul care a fost pus în lanţuri la capătul celui de-al patrulea rînd. dezvoltă într-înşii asprimea. şi din acest gest ghiceai că săvîrşise fapta lui pentru ca să îmbrace şi să hrănească şapte copilaşi. în coltul de miazănoapte al curţii. Un fost gardian al închisorii. Părea că nu-şi dădea seama de altceva decît că situaţia lui era îngrozitoare. Apoi. ridica mîna dreaptă şi o cobora treptat de şapte ori.ul de gît. A fost dus la Toulon. Şedea pe jos. pînă şi numele . îl numeşte Buona-Parte . Civilizaţia noastră are uneori ceasuri groaznice . plîngînd mereu. anul IV. La 22 aprilie 1796 se sărbătorea la Paris victoria de la Montenotte. îl împiedicau să vorbească. unde a ajuns după un drum de douăzeci şi şapte de zile într-o căruţă. pe care mesajul directoratului către cei cinci sute din 2 floreal. cu lant. ca şi cum ar fi atins pe rînd şapte capete din ce în ce mai mici. nu mai era nici măcar Jean Valjean . Termenii codului erau categorici.sălbatici. Probabil că.601. sînt clipele cînd pronunţarea unei pedepse este asemenea unui naufragiu. La Toulon fu îmbrăcat în haina roşie de ocnaş. care astăzi are aproape nouăzeci de ani. dar de multe ori fără să distrugă latura omenească. un mare convoi a fost pus în lanţuri la Bicetre. lacrimile îl înăbuşeau.

rămase fără sprijin. Aceste sărmane fiinţe. pînă se deschidea şcoala. era acum o cicatrice. îl vedeau pe bietul copilaş şezînd pe pavaj. întunecimi fără fund. pentru că ea int ra în tipografie la ora şase. Nu mai ştiu pe ce cale ajunseseră pîna la el acele veşti. şi micuţul dormea acolo. iarna. Cînd ploua. unde pier unul după altul atîfia nefericiţi în mersul mohorît al omenirii. în tot timpul cît a stat la Toulon. pe la sfîrşitul celui de-al patrulea an de captivitate. cel mai mic. Nu mai avea cu ea decît un copil. lîngă coşuleţul lui. fără adăpost. strîngîndu-se lîngă motan ca să se încălzească. după cîţiva ani de ocna. o văzuse pe sora lui. într-un colt. Iată ce i se spusese lui Jean Valjean. ghemuit. fără călăuză. La ora şapte şcoala se deschidea şi copilul intra în clasă. cu mult înainte de a se lumina de ziuă. care avea ş apte ani . îl lua în cocioaba ei. unde era făţuitoare şi legătoreasă. unde-şi ducea băi at ul . copilul trebuia să aştepte un ceas prin curte. Copilul nu era lăsat să intre în tipografie. Trebuia să fie acolo la şase dimineaţa. mi se pare. trecînd dimineaţa. Plecaseră de prin părţile acelea. Era. în care fusese o rană. Se afla la Paris. făpturi ale lui dumnezeu.Vechea poveste. portăresei i se făcea milă de el. Lucrătorii. In ziua cînd i s-au spus toate astea. Iarna. unde nu se aflau decît un pat de scînduri. care-i cunoştea din sat. In inima lui. Se ducea în fiecare dimineaţă la o tipografie din strada Sabot numărul 3. Locuia pe o străduţă săracă lîngă SainţSulpice. Unde se aflau ceilalţi şase? Poate că nici ea nu ştia. piatra de hotar a fostului lor ogor îi uitase. a aflat ceva despre sora lui. Atîta tot. strada Brutarului. două scaune de lemn. Dar. Gineva. picînd de somn şi adesea dormind în umbră. o vîrtelniţă şi. înfundîndu-se încet-încet în negura rece în care se pierd oropsiţii soartei. iar şcoala nu se deschidea decît la şapte. Satul în care se născuseră îi uitase. ca să nu încurce lucrul. un băieţaş. afară. In clădirea tipografiei era o şcoală. Doar o singură data. lăsate la voia întîmplării — cine ştie ? — au luat-o care încotro. Jean Valjean i-a uitat şi el. a fost pentru el o lică106 . pe vine. un ceas pe întuneric.

I 107 . o fereastră deschisă pe neaşteptate spre destinul acestor fiinţe dragi . A treia zi. a încercat. adică. In al şaselea an îi veni iarăşi rîndul să evadeze. mi se pare. de calul care aleargă. nu i . de drum. Evadare şi rebeliune. prevăzut de codul special.a mai întîlnit niciodată şi nici în cuprinsul acestei dureroase poveşti nu se va mai pomeni de dînşii. Alţi trei ani pentru această nouă încercare. A lipsit de la apel. dacă îns eamnă a fi liber s ă fi i hărţ ui t la t ot pasul. Şaisprezece ani. de ceasornicul care bate. de coşul care fumegă. O scurtă paranteză. potrivit obiceiului din ocnă. pe cîm p. dar n-a reuşit să fugă. de omul care trece. Pentru a doua oară în lucrările sale asupra problemei penale şi a nimicirii omului prin dispozitiunile legii. Faptul. de potecă. dintre care doi cu lanţ dublu. Nici un semn de la dînşii n-a mai răzbit pînă la el. cu totul. autorul cărţii de faţă întîlneşte furtul 9 — Mizerabilii. fu prins. -de întunericul nopţii. încă trei ani pentru aceste patru ore. de tufiş. iar noaptea străjile l-au găsit ascuns sub schela unei corăbii în construcţie. Camarazii îl ajutară. dar fu prins după patru ore. Evada. In al zecelea an îi veni iar rîndul şi evada din nou. se aşternu din nou tăcerea . voi. la opt ani. nu i-a mai văzut. Tribunalul maritim îl condamnă pentru acest delict la o prelungire a pedepsei cu încă trei ani. să-ţi sară inima la cel mai mic zgomot. de lumina zilei. intrase acolo în 1796. fu pedepsit cu un spor de cinci ani. In sfîrşit. să-ţi fie frică de orice.a mers mai bine.rire de fulger. pe urmă. de cîinele care latră. Rătăci două zile. să întorci capul în fiecare clipă. Pe la sfîrşitul celui de al patrulea an veni rîndul lui Jean Valjean să evadeze. pe-nserate. făcu o ultimă încercare de fugă. Nici de rîndul ăsta nu i . prin al treisprezecelea an. n-a mai auzit niciodată nimic despre ei. In octombrie 1815 fu eliberat. Nu mîncase şi nu dormise de trei zile şi şase ore. Treisprezece ani. pentru că spărsese un ocfii de geam şi luase o pîine. se împotrivi paznicilor care-l prinseseră. Nouăsprezece ani. S-a dat alarma printr-o lovitură de tun . de somn. liber.

Făclia spiritului strălucea într-tasul. pentru că. Recunoştea că nu era un nevinovat pedepsit pe nedrept. în celulă. dar nu un nătărău. în primul rînd. sub soarele dogoritor al ocnei. primă schiţă a poveştii lui Jean Valjean. că poate i s-ar fi dat pîinea dacă ar fi cerut-o. O statistică engleză constată că la Londra. încît poate suferi îndelung şi mult. » furat o pîine. V. pentru că ea e cea care le pricinuieşte. că în orice caz ar fi fost mai bine să aştepte s-o capete din milă sau muncind . Sub lovituri de bîtă. a ieşit de-acolo nepăsător. 1 Muncitor condamnat la închisoare. 108 . pentru că. Societatea trebuie să privească în fa fă aceste lucruri. Claude Gueux ' a furat o pîine . Hugo a transformat faptul în nuvelă (publicatS tn 1934). Intrase deznădăjduit . Jean Valjean a furat o pîine. din nefericire sau din fericire. a ieşit întunecat. îşi mărturisi că a sărvîşit o faptă rea şi condamnabilă . Ce se petrecuse în sufletul lui ? VII IN ADINCUL DEZNĂDEJDII Vorn încerca sa vorbim deschis. făcu să sporească licărirea slabă a minţii lui. care-şi are şi ea lumina ei. moraliceşte şi fiziceşte. Aşa cum am spus. pe Ia 1830. omul e astfel făcut. iar în al doilea rînd. A început mai întîi cu el însuşi. pe patul de scînduri al ocnaşilor. pentru că se întîmpla foarte rar ca cineva să moară cu-adevărat de foame. trudit. Jean Valjean era un ignorant. s -a recules şi-a început să cugete. S-a făcut judecător. Jean Valjean intrase în ocnă plînglnd cu hohote şi cutremurat. în lanţuri. Nenorocirea.unei pîini ca punct de plecare în dezastrul unui destin. că nu e o întrebare chiar fără de răspuns : „Poţi să aştepţi cînd ţi-e foame ?" . din cinci furturi. patru au drept cauză imediată foamea. împins de foame.

că. prevederea ei lipsită de îndurare. într-un caz. se întrebă : era el oare singurul vinovat în întîmplarea care i-a fost fatală ? înainte de toate.. astfel. că era vinovat. pedeapsa nu fusese prea nedreaptă şi prea grea ? Legea nu fusese mai abuzivă în darea pedepsei decît a fost vinovatul în săvîrşirea faptei ? Nu erau prea multe greutăţi într-un talger al balanţei. O socoti vrednică de ura sa. Nu era exagerat ca societatea să trateze astfel tocmai pe membrii săi cei mai năpăstuiţi la împărţirea bunurilor şi. acolo unde se află ispăşirea ? Excesul de pedeapsă nu duce oare la stingerea delictului. el judecă societatea şi o osîndi. în sfîrşit. iar într-altul. prin urmare. că. O făcu răspunzătoare de soarta lui şi-şi spuse că poate 9* 109 . oricum. pe cei mai vrednici de ocrotire ? Punîndu-şi aceste întrebări. nu era o mare nedreptate ca un muncitor ca el să nu aibă de lucru. vina delicventului fiind înlocuită cu vina represiunii. făcînd din vinovat victimă. care dura de nouăsprezece ani ? Se întreba dacă societatea omenească era de asemenea îndreptăţită să-i silească pe membrii săi să sufere. nu sfîrşea oare prin a fi un fel de atentat al celui mai puternic asupra celui mai slab. că era o faptă nebunească din parte-i ca un amărît şi un neputincios ca el să înşface de guler întreaga societate şi să-şi închipuie că scapă de mizerie furînd. complicată cu agravări succesive pentru încercările de evadare. era o greşeală să fugă de mizerie pe poarta prin care se intră în infamie. ca trebuia deci să aibă răbdare . din datornic creditor şi punînd definitiv dreptul de partea celui ce-l violase ? Pedeapsa aceasta. Apoi. ar fi fost mai bine şi pentru bieţii copii . ca un om harnic ca el să nu aibă ce mînca ? Şiapoi.fără să moară . lipsa ei totală de prevedere. strivind pentru totdeauna pe un biet om între o lipsă şi un exces : lipsa de lucru şi excesul de pedeapsă. o dată mărturisită vina. ajungînd prin aceasta la o răsturnare de situaţii. o crimă a societăţii faţă de individ. o crimă care reîncepe în fiecare zi.

întărindu-şi mintea. îşi dădea seama că. învăţătura şi lumina pot sluji ca pîrghie răului. In ocnă se hotărî să şi-o ascută şi s-o ia cu dînsul la plecare. şi trase concluzia că osînda pe care o suferise nu era chiar o ilegalitate. Din suferinţă în suferinţă. E trist s-o spunem că. care se ocupă de învătămfnt. în nouăsprezece ani de chin şi de sclavie. A fost şi el printre aceştia. societatea omenească i .nu se va da în lături sa-i ceară într-o zi socoteală. vreo privire binevoitoare. îşi mai spunea că nu există un echilibru între paguba pe care o pricinuise el şi paguba ce i se pricinuia lui . Niciodată nu i-a văzut decît faţa aceea încruntată. Oamenii nu s-au apropiat de el decît ca să-l facă să sufere. Astfel. îşi întăreşte ura. care i-a făcut tot răul. printr-alta întunericul. Ia urma urmei. 110 . a ajuns puţin cîte puţin la convingerea că viaţa e o luptă şi că în această luptă el era cel învins. te poţi supăra pe nedrept. n-a mai întîlnit vreo vorbă bună. Orice contact cu ei a însemnat pentru el o lovitură. Jean de Dieu. cum am văzut. Niciodată. pe care ea o numeşte justiţie şi pe care o arată celor pe care-i loveşte. In anumite cazuri. din timpul copilăriei. Nu avea alta arma decît ura. Era la Toulon o şcoală pentru ocnaşi. O condamna şi pe ea. sufletul lui se înălţă şi se prăbuşi totodată. Era încă om bun cînd a intrat în ocnă. n-avea o fire rea. dar nu te revolţi decît atunci cînd de fapt ai dreptate. după ce judecase isocietatea. ţinută de nişte călugări ignorantini'. Mînia poate fi smintită şi absurdă . Jean Valjean se simţea revoltat. de cînd trăia mama şi sora lui. judeca providenţa care a făcut societatea. Şi. să scrie şi să soco tească. Printr-o parte intra lumina. Acolo a condamnat ■ Nume dat în dertdere călugărilor din ordinul St. dar era cu siguranţă o nedreptate. Merse la şcoală la patru zeci de ani şi învă{ă să citească.a făcut numai rău. Jean Valjean. unde li se predau noţiunile strict necesare numai acelor nenorociţi care voiau să înveţe.

pe care degetul lui dumnezeu l-a scris totuşi pe fruntea oricărui muritor. E greu să nu ne oprim o clipă aici ispre a medita. Fără îndoială — de ce să n-o spunem ? — observatorul fiziolog ar fi văzut acolo o mizerie fără de leac.societatea şi a simţit că începe să fie om rău . fără să şovăie : nu. pe care dumnezeu l-a făcut bun. dacă l-ar fi văzut la Toulon pe Jean Valjean. fără de prihană pe lumea asta. pe acest dezmoştenit al civilizaţiei care se uita la cer cu asprime. dar n-ar fi încercat să-i uşureze suferinţa . Starea aceasta sufletească pe care am încercat s-o analizăm era oare tot atît de limpede pentru Jean Valjean cum am căutat noi s-o redăm pentru cei ce ne citesc ? . nu există mai cu seamă în sufletul lui Jean Valjean. şi-ar fi întors privirea de la abisurile pe care le întrezărea în acest suflet. înviora. făcîndu-l să strălucească cu măreţie şi pe care răul să nu-l poată stinge niciodată de tot ? întrebări grave şi încîlcite. poate fi făcut rău de către om ? Sufletul poate fi schimbat în întregime de către destin. cu capătul lanţului băgat în buzunar ca să nu fie nevoit să-l tîraseă — pe ocnaşul acesta posac. se poate sluţi şi betegi fără leac. serios. un element divin. a condamnat providenţa şi şi-a dat seama că devine necredincios. şi întocmai ca Dante Ia poarta Infernului. pe care binele să-l poată dezvolta. devenind rău dacă destinul e rău ? Sub apăsarea unei nenorociri copleşitoare. în ceasurile lui de odihnă. o primă scînteie. Celei din urmă dintre ele. l-ar îi plîns poate pe cel ce suferea din pricina legii. care erau pentru el ceasuri de visare. aprinde. tăcut şi îngîndurat — pe acest paria pus în afara legii care se uita la oameni cu mînie. inima se poate diforma. şezînd cu mîinile încrucişate pe braţul unui scripete. înflăcăra. orice fiziolog i-ar fi răspuns probabil. ar fi şters din această existenţă cuvîntu] „speranţă". întocmai ca o spinare care se înconvoaie pe sub o boltă prea joasă ? Nu există oare în orice suflet omenesc. E oare cu putinţă ca natura omenească să se schimbe cu desăvîrşire ? Omul. fără de moarte pe lumea cealaltă.

încercările de evadare ale lui Jean Valjean. repetate şi îndărătnice. suferea în întuneric . Numai din cînd în cînd simţea că e năpădit dinlăuntru sau din afară de-o cutremurare de mînie. după atîtea nenorociri. rămînea numai instinctul. Lucra doar bestia dintr-însul. în licăririle unei lumini îngrozitoare. ar fi de ajuns ca să dovedească ciudata înrîurire pe care o are legea asupra sufletului omenesc. în care totul abrutizează. Uneori chiar într-o fiară. tot atît de zadarnice pe cît de nebuneşti. e că-l transformă puţin cîte puţin pe om. fără să se gîndeaiscă o clipă la urmări sau la experienţele făcute. de-o palidă şi scurtă fulgerare. să nu stăruie în sufletul lui destulă nedumerire. înainte şi în urmă. Jean Valjean era prea neştiutor pentru ca. Uneori nici nu-şi mai dădea prea bine seama ce simţea. arătîndu-i pretutindeni în jurul său. care-i lumina tot sufletul.Jean Valjean îşi dădea oare seama de toate elementele care alcătuiau mizeria lui morală. După trecerea fulgerului. raţiunea amuţea. Jean Valjean se afla în întuneric. abisurile hidoase şi perspectivele negre ale destinului său. Jean Valjean ar fi repetat aceste încercări. ca lupul care găseşte cuşca deschisă. ura în întuneric . Caracteristica acestor pedepse din care nu se cunoaşte' de loc ce e mila. s-ar fi putut spune că ura tot ce-i ieşea înainte. Evada furios. printr-o stupidă transfigurare. într-un animal sălbatic. dădea iar în întuneric şi nu mai ştia ce se petrece cu el. ori de cîte ori s-ar fi ivit prilejul. acum că erau în fiinţa. şi nici n-o credem. Instinctul îi spunea : fugi ! Raţiunea i-ar fi spus : rămîi pe loc! Dar în fata unei ispite atît de puternice. treaptă cu treaptă. noile 112 . bîjbîind ca un orb şi ca un visător. Trăia de obicei în acest întuneric. pfnă la aspectele jalnice care alcătuiau de atffia ani orizontul lăuntric al spiritului sau ? îşi dădea oare seama de tot ce se petrecuse şi de tot ce se framînta într-însul ? Nu ne încumetăm a o spune . sau măcar îşi dăduse seama de ele pe măsura alcătuirii lor ? Omul acesta aspru şi simplu era el oare conştient de înlănţuirea de idei prin care se ridicase şi coborîse. de-un spor de suferinţă. După ce era prins.

Ridica şi ducea uneori în spinare greutăţi enorme. căruia pe vremuri i se spunea orgoliu. Printre senzaţiile bolnăvicioase ale unei firi neisprăvite şi ale unei inteligenţe copleşite. Părea că priveşte neîncetat ceva groaznic. cînd trebuia întinsă o parîrnă sau de învîrtit la un scripete. simţea nelămurit câ-l 1 Sculptor francez (1622-l694). era nimica toată pentru Jean Valjean. pedepse ce i se dădeau n-aveau darul decît sâ'-l năucească şi mai mult. Nu rîdea. înlocuind la nevoie instrumentul numit cric. Jean Valjean. ce pare ca ecoul unui rî s demonic. Vorbea puţin. Odată.-#. acel l ugubru rîs et de ocnaş . cu coatele şi călcîiele înfipte în zgrunţurii pietrei. de unde. ^M 113 . Prizonierii aceştia. La munci grele. propti cariatida cu umărul pînă la sosirea lucrătorilor. visînd mereu să evadeze. care se afla acolo. în treacăt fie zis. una din frumoasele cariatide ale lui Puget'. Era într-adevăr absorbit de ceva. Incordîndu-şi spatele şi muşchii picioarelor. s-a desprins şi era gata să se prăbuşească. să găsească puncte de sprijin acolo unde abia se zărea o ieşitură. o dată sau de două ori pe an. Unii ocnaşi. ajung să facă o adevărată ştiinţă din contopirea forţei cu sprinteneala : ştiinţa muşchilor. pe cînd se repara balconul primăriei din Toulon. Să se urce pe un zid drept. Nu trebuie să scăpăm din vedere amănuntul că-i întrecea în putere pe toţi ceilalţi tovarăşi de ocnă. veşnici pizmuitori ai muştelor şi ai păsărilor. La el însă agerimea era şi mai mare decît puterea. şi-a luat numele strada Alontorgueil din apropierea halelor Parisului. care susţineau balconul. Numai vreo emoţie neobişnuită putea să-i smulgă. Tovarăşii săi îl porecliseră Jean-le-Qric. practică zilnic o acrobaţie misterioasă. se căţăra ca prin minune din colţul unui zid pînă la etajul al treilea. Jean Valjean preţuia cît patru. Uneori se urca aşa pînă pe acoperişul temniţei.

un grup. vedea cu o spaimă amestecată cu furie forrnîndu . lucruri. Toate aceste frămîntări. pierduţi dincolo de marginile înţelegerii. cînd departe. se revolta. In penumbra întunecoasă şi palidă în care se tîra. prejudecăţi. Suflete prăbuşite în cel mai adînc fund al nenorocului. cu povîrnişuri cumplite. Legi. în acelaşi timp mai coaptă şi mai tulburată decît înainte. atît de înfricoşătoare pentru cei de dedesubt. Şi care putea să fie natura gîndirii sale ? Dacă bobul de mei de sub piatra morii ar putea să gîndească. oameni. I se părea că aceste măreţii îndepărtate. pluteau deasupra lui şi-l striveau cu nu ştiu ce cruzime paşnică şi cu neînduplecată nepăsare. un fel de îngrămădire groaznică de lucruri.sfîrşiseră prin a-i crea un fel de stare sufletească ce nu se poate descrie. desluşea cînd aproape de el. la înălţimi unde nu putea să ajungă. în ritmul complicat şi misterios pe care dumnezeu îl imprimă civilizaţiei. Ici şi colo. atît de temută pentru cei din afară. Uneori. ori de cîte ori întorcea capul şi încerca să-şi înal(e privirea. de o parte gardianul cu bîta.apasă ceva monstruos. oameni şi fapte. unde nu se mai vede nimic. In situaţia aceasta Jean Valjean se gîndea. a căror mulţime îl înspăimînta şi care nu era altceva decît uimitoarea piramidă pe care o numim civilizaţie. legi. se oprea. o făceau mai funebră şi mai întunecoasă. într-un nimb. un amănunt puternic luminat. prejudecăţi. toate se frămîntau deasupra lui. de alta jandarmul cu sabia. ale căror contururi nu le putea lămuri. în loc să împrăştie noaptea. iar sus. fapte. Cădea pe gînduri. pe culmi. fantasmagorii pline de realităţi. suprapunîndu-se şi înăl{îndu-se pînă departe deasupra lui. realităţi pline de năluci. în mijlocul muncii sale de ocnaş. de o parte arhiepiscopul cu mitra în cap. oameni nefericiţi. Tot ce i se întîmplase i se părea absurd.se. 114 . în acest amestec colcăitor şi diform. . cei certaţi cu legea simt apăsîndu-le pe creştet întreaga povară a acestei societăţi omeneşti. împăratul încoronat şi strălucitor. s-ar gîndi fără îndoială la ceea ce se gîndea Jean Valjean. Mintea lui.

devine la un moment dat ură împotriva societăţii. încăpăţînare. rezumînd ceea ce se poate rezuma şi exprima în rezultate pozitive. Pentru a termina. se împlineau nouăsprezece ani de cînd nu mai vărsase nici o lacrimă. nici dimine(i înviorătoare de aprilie. nu fără temei biletul de identitate îl califica pe Jean Valjean drept un om foarte primejdios. ne vom mărgini să constatăm că. privire împietrită. Jean Valjean. frămîntată în conştiinţă şi pusă la cale de ideile greşite pe care le poate pricinui o asemenea nenorocire. Precum se vede. dacă nu este oprită în desfăşurarea ei de vreo întîmplare providenţială. An cu an. Era împins de revolta lui obişnuită. Natura înconjurătoare abia exista pentru el. devenise — mulţumită felului cum îl transformase puşcăria — în stare să facă două feluri de fapte rele: mai întîi. de reacţiunea chiar împotriva celor buni. necugetată. instinctivă. Inimă de piatră. îşi spunea : e un vis. nici zile frumoase de vară. oricărei vieţuitoare. şi ia forma unei dorinţi nelămurite. sufletul acesta se împietrise tot mai mult. deodată. inofensivul ajutor de grădinar din Faverolles. 115 . împotriva creaţiunii. nici cer strălucitor. Punctul de plecare. voinţă. încet. temutul ocnaş din Toulon. din tot ceea ce am arătat. Premeditările acestea treceau prin cele trei faze succesive pe care numai anumite firi încercate le pot parcurge: raţiune. Sufletul lui părea luminat doar printr-un fel de ferestruică de beci. năluca îl lovea cu bîta. dar sigur. nevinovaţi şi drepţi. apoi ură împotriva neamului omenesc. în nouăsprezece ani. gardianul i se părea o nălucă .tot ce-l înconjura i se părea cu neputinţă. de sentimentul adînc al nedreptăţilor suferite. plină de sălbăticie. o ură care. ca şi ţinta finală a gîndurilor lui era ura împotriva legilor omeneşti. serioasă. apoi o răbufnire gravă. o impulsiune buimacă. Se uita ]a gardianul care sta la cîţiva paşi de el. un fel de răzbunare pentru suferinţa îndurată. de amărăciunea sufletului. continui şi brutale de-a face rău oricui. Aproape s-ar putea spune că pentru Jean Valjean nu existau nici soare. dacă există dintre aceştia. Cînd a ieşit din închisoare.

de cîte ori se afundă. întinde braţele. Trece mai departe. Unde e corabia ? Acolo. ochiuri tulburi îl înghit pe jumătate. încearcă să se apere. nu-l aude nimeni. E chinuit de nebunia asta. Vîntul bate. talazurile din adîncuri îl sorb. înoată. bietul lui cap nu e decît un punct printre valurile uriaşe. Cu toate acestea. Totul fuge şi se năruie sub picioarele lui. descreşte. îl trag spre ele . este părtaş la uriaşa nebunie a mării. Adineauri era şi el acolo. Omul piere. Ridică ochii şi nu vede decît norii plumburii. corabia se trudeşte să-şi taie drum. se iveşte iar. Aude 116 . păleşte. întrezăreşte prăpăstii pline de noapte . toate apele în zdrenţe îi învăluie capul. nesfîrşitul se joacă cu agonia lui. se trudeşte. a căzut. Parcă toată apa asta ar fi ură. o priveşte cu deznădejde. luptă împotriva nesfîrşitului. necunoscute îl prind. strigă. A căzut în apele groaznice. zguduită de furtună. oceanul laş se încăpăţînează să-l înece. s-a isprăvit. se adapă cu amărăciune. avea partea lui de aer şi de soare. Acum ce s-a întîmplat ? A alunecat. se cufundă şi se ridică la suprafaţă. Marinarii şi călătorii nici măcar nu-l mai văd pe omul care se îneacă . spuma valurilor îl copleşeşte. Muribund. Ea se depărtează. O priveşte. corabia întunecată e silită să-şi urmeze drumul. Pînza care trece este ca o nălucă. i se înnoadă de picioare. Omul strigă cu disperare în adîncuri. el luptă. Valurile sfîşiate şi sfîrtecate de vînt îl înconjoară cu vrăjmăşie. valurile şi-l aruncă unul altuia. e una cu spuma.VIII TALAZUL ŞI UMBRA Un om în voia valurilor ! Ei şi! Corabia nu se opreşte. umbla în lung şi-n lat pe punte împreună cu ceilalţi. făcea parte din echipaj. un norod de valuri îl împroşcâ. această biată putere aproape sfîrşită. încearcă să se ţină deasupra. trăia. Abia se zăreşte în întunericul palid al orizontului. Vînturile bat. simte că el însuşi se preface în prăpaistie. El. vegetaţii înfricoşătoare.

vîrtejuri. iar celălalt un giulgiu. Se lasă noaptea. stînca . a pierit. Se simte înmormîntat între două infinituri deodată : oceanul şi cerul . e la capătul puterilor. mers nemilos al societăţii omeneşti ! Risipă de suflete şi de oameni de-a lungul drumului ! Ocean în care cade tot ce leapădă legea ! Dispariţie înfiorătoare a sprijinului! O. sînt ceasuri întregi de cînd înoată. tot aşa cum pe deasupra restriştelor omeneşti sînt îngeri. se răsuceşte. alga. bezna. cîntă. încreţirea nelămurită a apelor sălbatice. Frigul nefiresc îl înţepeneşte. In el. se lasă luat. valul. se închid şi strîng în ele hăul. trec plutind.zgomote neobişnuite pentru om. iată. O. care par să vină de dincolo de lume şi din nu ştiu ce spaţii înfricoşătoare. Mîinile i se închircesc. Nu mai sînt oameni. ceaţa. Zadarnic ! Ce-i de făcut ? Deznădăjduitul se pierde. Nici un punct de reazim. Sufletul lăsat în voia valurilor în această prăpastie poate să se preschimbe în cadavru. nimic. Vînturi. Sub el. singurătatea. Pe cer. Ajutor ! Ajutor! Cheamă într-una. simte sub el valurile monstruoase ale nevăzutului : cheamă. şi el horcăie. se lasă dus. corabia. nori. Cine are să-l învie din morţi ? 117 . Printre nori sînt păsări. Cerşeşte ajutorul furtunii. se afundă. furtuna nepăsătoare nu dă ascultare decît nesfîrşitului. se dă bătut. In zare. toate sînt surde. dar cu ce pot să-l ajute ? Zboară. moarte morală ! Marea e neîndurata noapte socială în care pedeapsa îşi azvîrle osîndiţii. Dumnezeu unde e ? Cheamă. prăbuşirea. înţepeneşte. învălmăşeala furtunoasă şi inconştientă. împrejurul lui. Roagă fierbinte întinderea. Se gîndeşte la patimile întunecate ale cadavrului în umbra fără de sfîrşit. ostenitul vrea mai bine să moară. acel ceva îndepărtat pe care ise aflau oameni. unul e o groapă. nimic. groaza şi oboseala. mistuitoare. e singur în nemaipomenita prăpastie a apusului. stele. curenţi. şi iată-l că alunecă pentru totdeauna în adîncurile jalnice. Marea e mizeria nesfîrşită.

cînd îi răsună în ureche acele cuvinte ciudate: „Eşti liber!". la Grasse. Stăpînul îl privi ţintă în ochi şi-i spuse . Crezuse într-o viaţă nouă. voinic şi dibaci . în afară de asta. Şi. E drept că uitase de odihna silită a duminicilor şi a -sărbătorilor. o seamă de amărăciuni. o rază vie din lumina adevărată a celor vii îl străpunse pe neaşteptate. suma fusese redusă prin felurite reţineri locale. Văzu însă destul de repede că e vorba de o libertate căreia i se dă un bilet de identitate galben. Stărui. Era deştept. Ceru de lucru. îşi ceru dreptul lui. care în nouăsprezece ani scădea la socoteală vreo douăzeci şi patru de franci. Pe cînd lucra. îi înmînă douăzeci şi cinci de bani. clipa fu neasemuită şi nemaiauzită . Ceva mai înainte îl întrebase pe unul dintre lucrători cît cîştiga pe zi făcînd treaba asta . pentru că era nevoit să plece mai departe a doua zi. îşi dădea osteneala. Seara. Apoi îşi reluă lucrul. care i se numărară la ieşire.IX NOI NEMULŢUMIRI Cînd Iui Jean Valjean îi sună ceasul să iasă din ocnă. Lui Jean Valjean ideea de libertate îi luase ochii. I se răspunse : „Pentru tine e destul şi atît". văzu în faţa uşii unei distilerii de flori de portocal cîţiva oameni care descărcau pachete. Se puse pe treabă. Cum era zor. se înfăţişă înaintea stăpînului distileriei şi-l rugă să-l plătească. trecu un jandarm. care-l luă la ochi şi-i ceru hîrtiile. îşi făcuse socoteala că suma ce i se cuvenea pe timpul cît stătuse în ocnă ar fi trebuit să se ridice la o sută şaptezeci şi unu de franci. „Ia vezi să nu te pomeneşti la răcoare". Stăpînul. i se dădu. 118 . Să spunem cuvîntului pe nume : furat. Fu nevoit să-i arate biletul de identitate galben. la o sută nouă franci şi cincisprezece parale. A doua zi după eliberare. Dar raza aceasta păli numaidecît. fără să scoată o vorbă. stăpînul părea mulţumit. Nu pricepuse nimic şi se socotea nedreptăţit. Oricum. i se răspunse : „Treizeci de bani de cinci".

Eliberarea nu înseamnă dezrobire. Ii treceau prin cap multe gînduri. senzaţia asta era prea nouă şi-i tulbura somnul. cînd mintea e preocupată. micşorîndu-i drepturile cuvenite.Se socoti din nou furat. gonindu-le pe toate celelalte. adormi o dată. care era prea bun. Iată care era acest gînd : văzuse cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare pe care doamna 119 . crescînd peste măsură. Jean Valjean se trezi din somn. statul. Iată ce i se întîmplase la Grasse. dar nu de osîndă. îl jefuise cu totul. pe urmă îi închise ca să adoarmă din nou. Venea rîndul semenului său. Era obişnuit să nu dăruiască prea multe ceasuri odihnei. Aveau să se împlinească în curînd douăzeci de ani de cînd nu mai dormise într-un pat şi. pierzîndu-şi formele. In creierul lui era un fel de du-te vino întunecat. care-l fura cu dramul. cu toate că nu se dezbrăcase. Societatea. dar nu poţi adormi şi a doua oară. apoi pierind dintr-o dată. Se ştie în ce fel fusese primit la Digne. Se trezi din pricina patului. Somnul vine mai uşor. OMUL CARE S-A TREZIT Aşadar. Se găsea într-unui din acele momente cînd mintea ţi-e plină de gînduri tulburi. Amintiri vechi şi cele din ajun pluteau amestecat şi se încrucişau anapoda. Dormise mai bine de patru ceasuri. Scapi de ocnă. dar se întoarce mai greu. dar unul dintre ele se întorcea necontenit. pe cînd orologiul catedralei bătea ceasul două noaptea. ca o apă nămoloasă şi frămîntată. Nu putu să mai adoarmă şi căzu pe gînduri. Deschise ochii şi se uită o clipă în întunericul din jurul lui. Osteneala îi trecuse. E ceea ce i se întîmplă lui Jean Valjean. Cînd o mulţime de senzaţii felurite ţi-au tulburat ziua.

Noaptea nu era prea întunecată. Stătea în poziţia asta şi ar fi rămas poate aşa cine ştie cît. la cîţiva paşi. Bătu ora trei. oarecum sinistră pentru cel care l-ar fi zărit astfel. ca să intre în aceea unde se afla acum. deasupra lunii pline alergau nori mari. De două ori atît cît cîştigase el în nouăsprezece ani. goniţi de vînt. Erau acolo. In mijlocul acestor frămîntări tulburi. I se păru că bătaia îi spune : „haide I" Se ridică în picioare. şi apoi se gîndea. dacă nu l-ar fi furat administraţia. La dreapta. Din pricina asta. Cele şase tacîmuri de argint nu-i dădeau pace. în umbra. fără să ştie pentru ce. intrau.. anume Brevet. Se plecă deodată. porni atunci de-a dreptul. spre fereastra pe care o întrezărea. se ridică deodată pe jumătate. apoi lăsă să-i spînzure picioarele. cum intrai din sufragerie. Erau masive. cu acea încăpăţînare mecanică a visării. în el se dădea o luptă. Pe polonic se putea lua cel puţin două sute de franci. cu paşi mărunţi. întinse braţul şi pipăi desaga pe care şi-o azvîrlise într-un colţ al alcovului în care se afla patul. le simţea ca pe o greutate . intrau din nou. Văzuse bine dulapul acela. aproape fără să-şi dea seama. Bătrîna servitoare tocmai le punea într-un dulăpior de la căpătîiul patului în clipa în care el trecea prin odaia de alături. mai şovăi o clipă şi ascultă : în caisă totul era tăcut. apoi îşi reluă poziţia de visare şi rămase clin nou nemişcat. Desenul cu pătrăţele al acestei bretele îi venea mereu în minte.. Rămase cîtva timp visînd în poziţia asta. E adevărat că ar fi cîştigat mai mult. ieşeau. pe care-l cunoscuse la ocnă şi ai cărui pantaloni nu se ţineau decît într-o singură bretea de bumbac împletit.Magloire le pusese pe masă. Argintărie veche. dacă orologiul n-ar fi bătut o dată — un sfert sau o jumătate. afară era rînd pe 120 . gîndurile pe care le-am arătat îi scormoneau fără încetare creierul. pînă-n zori. îşi scoase ghetele şi le puse uşor pe rogojina de lîngă pat. Sufletul i se zbuciumă un ceas întreg. la un ocnaş. Deschise ochii din nou. le puse jos şi se pomeni. el singur treaz în casa aceea adormită. şezînd pe marginea patului.

şi înăuntru un fel de asfinţit. pe vremea aceea. şi aveau adesea la îndemînă scule de miner.• \ rînd umbră şi lumină. Grădina era împrejmuită cu un zid alb. In fund. apoi se întoarse lîngă pat şi apucă cu hotărîre obiectul pe care-l lăsase acolo. îşi vîrî ghetele într-unui din buzunare. o găsi crăpată. Ajuns la uşă. se asemuia cu lumina vînătă. Ar fi fost greu să deosebeşti prin întuneric în ce scop i se dăduse bucăţii de fier forma aceasta. destul de scund. Luă sfeşnicul în mîna dreaptă şi. Episcopul n-o închisese. dădea în grădină şi nu era închisă. se îndreptă spre uşa odăii alăturate. îndeajuns de limpede ca să te călăuzească. scotoci înăuntru. ca un vîrf de ţăpoi. îşi puse şapca trăgîndu-şi cozorocul pe ochi. decît cu un cîrlig foarte mic. îşi căută dibuind băţul. După ce se uită. pentru a scoate piatra din dealurile înalte care înconjurau oraşul Toulon. ascuţit la unul din capete. Să fi fost o pîrghie ? Sau poate o măciucă ? La lumina zilei s-ar fi putut vedea că nu era altceva decît un sfeşnic de miner. cu ajutorul căruia se înfig în stîncă. aceea a episcopului. luă sacul pe umeri. prin faţa căreia se scurg trecătorii. înnăbuşindu-şi pasul. N-avea gratii. uşor de sărit. dincolo de el. Acest obiect semăna cu un drug scurt de fier. semn că zidul despărţea grădina de vreo stradă sau ulicioară cu pomi. Asfinţitul acesta. eclipse şi limpezimi. îşi luă desaga. deosebi vîrfurile copacilor la distanţe egale unul de altul. Se uită în grădină cu acea privire atentă care mai mult cercetează decît priveşte. după cum se ştie. O deschise. se duse şi-l propti într-un colţ al ferestrei. dar pentru că aerul rece şi viu pătrunse cu putere în odaie. strecurată prin ferestruica unei pivniţe. întrerupt din timp în timp de nori. Jean Valjean o privi cu atenţie. merse spre firidă. după moda locului. Ocnaşii erau folosiţi uneori. făcu o mişcare de om care ştie ce vrea . 121 . Sfeşnicele minerilor sînt făcute din fier masiv şi sfîrşite la capătul de jos printr-un vîrf. o închise îndată. o deschise. scoase un obiect pe care-l puse pe pat. ţinîndu-şi răsuflarea. Ajuns la fereastră.

Socotea cu neputinţă ca groaznicul ţipăt al acelei ţtţîni înfuriate să nu fi zdruncinat toată casa. cu mai multă îndrăzneală. de parcă ar fi fost trîmbiţa judecăţii de apoi. li se va veni în ajutor. De data asta o balama neunsă dădu în întuneric un ţipăt răguşit şi prelung. cele două bătrîne or să strige . Crăpătura era acum destul de mare pentru ca să poată trece. bătrînul o să se ridice. răsunător şi înfricoşat. Trebuia cu orice chip să mărească mai mult deschizătura. lărgind puţin deschizătura.■■ . tulburat şi se lăsă de pe vîrfurile picioarelor pe călcîie. mai cu hotărîre decît în primele două rînduri. ca să dea de ştire tuturor şi să-i trezească pe cei adormiţi. uşa pe care o împinsese dăduse alarma şi chemase . cu grija neliniştită a unei pisici care vrea să intre pe furiş. îşi auzea arterele bătîndu-i în tîmp'e ca două ciocane de turnătorie şi i se părea că răsuflarea îi ieşea din piept cu zgomotul vîntului care iese dintr-o peşteră. prinzînd dintr-o dată o viaţă teribilă. In ispaima mărită pînă la fantastic a primei clipe mai că-şi închipui că balamaua aceasta se însufleţise. Numai că alături de uşă era o măsuţă care făcea cu ea un unghi ce împiedica intrarea.. îşi făcu curaj şi împinse uşa pentru a treia oară. Uşa se deschise sub apăsare. Se opri înfiorat. se mişcă foarte puţin şi pe tăcute. Nici un zgomot. Jean Valjean tresări.XI CEEA CE FACE Jean Valjean ascultă. uşor. Uşa se deschidea fără zgomot. apoi o împinse din nou. în mai 122 . ca zguduitura unui cutremur de pămînt. Aşteptă o clipă. Jean Valjean văzu greutatea. O împinse cu vîrful degetului. Zgomotul acestei balamale îi pătrunse în ureche. şi că lătra ca un cîine. împinse uşa. • .

In casă nu se mişca nimic. Odaia aceasta era cufundată într-o linişte desăvârşită. un jilţ acoperit cu veşminte. Cu toate acestea. Era mai mult decît un zîmbet. împietrit ca un stei de sare. lăsa isă-i atîrne pe marginea patului mîna împodobită cu inelul preoţesc. Rămase unde era.puţin de un sfert de oră oraşul va fi trezit şi jandarmii în picioare. lumină pe neaşteptate faţa palidă a episcopului. Deosebeai ici-colo forme nelămurite şi vagi care. erau hîrtii împrăştiate pe o masă. F'ăcu un pas şi intră în odaie. Deodată se opri. norul acesta se destramă. Ciuli urechea. care făcuse atîtea binefaceri şi fapte pioase. Ajunsese acolo mai devreme decît ar fi crezut. Purta o haină de lînă de culoare închisă. nădejde şi cucernică fericire. şi care la această oră nu erau altceva decît colţuri întunecate şi pete albicioase. Era aproape de pat. Nici cînd se crezuse pierdut nu dăduse înapoi. păzindu-se să nu se izbească de mobile. un nor uriaş acoperea cerul. ca şi cum ar vrea să ne facă să cugetăm. ca şi cum ar fi făcut-o înadins. Prima primejdie trecuse. Capul îi era răsturnat pe pernă. Din pricina nopţilor reci din regiunea Alpilor de jos. Uşa se deschisese larg.era aproape o strălu10 123 . cu mînecă lungă. Natura îşi amestecă uneori în acţiunile noastre manifestări şi înfăţişări de-ale ei cu un fel de aluzie întunecată şi iscusită. ziua. In clipa în care Jean Valjean se opri în faţa patului. Nu se gîndi decît să isprăvească mai iute. dar mai rămăsese într-însul un clocot înfricoşător. străbătînd fereastra prelungă. neîndrăznind să se mişte. volume rînduite pe un scăunaş. se odihnea destins. Nimic nu se clintise. Toată faţa îi era luminată de o expresie vagă de mulţumire. Se scurseseră vreo cîteva minute. îşi luă îndrăzneala de-a se uita în odaie. O clipă se crezu pierdut. cărţi deschise. şi o rază de lună. Zgomotul balamalei nu trezise pe nimeni. Jean Valjean înainta cu grijă. Acesta dormea împăcat. se culcase aproape îmbrăcat. De aproape o jumătate de ceas. Auzea din fundul odăii răsuflarea egală şi liniştită a episcopului adormit. un pupitru de rugăciune. nu dădu înapoi.

trebuie să visezi tot ce poate fi mai crud. era în umbră cu sfeşnicul de fier în mînă . Singurul lucru care se desprindea limpede din atitudinea şi de pe faţa lui era o nehotărîre ciudată. Totul rămase însă uşor învăluit într-o penumbră suavă. Dar la ce se gîndea ? Ar fi fost cu neputinţă de ghicit. Era aproape ceva dumnezeiesc în omul acesta atît de impunător. Nimeni n-ar fi putut spune ce se petrecea într-însul. ca să spunem aşa. faţa aceea unde totul nu era decît nădejde şi încredere. solemn şi negrăit. Somnul acesta. stătea în picioare. natura adormită. Era un fel de uimire rătăcită. Dar de ce natură îi era emoţia ? Ochii nu i se puteau dezlipi de pe bătrîn. clipa. tăcerea. ceasul. Cerul acesta îi era conştiinţa. S-ar fi -spus că şovăia între două 1:24 . Nu i s-ar fi putut citi nimic lămurit nici pe chip. la somnul vrednic de respect al acestui înţelept şi acopereau cu un fel de aureolă măreaţă şi senină părul alb şi ochii închişi. peste acea limpezime interioară. Atît. dar cu putere. Fără îndoială însă că era emoţionat şi cutremurat. Pe fruntea lui se răsfrîngea o lumină nevăzută. adăugau un nu ştiu ce. acel cap de bătrîn şi acel somn de copil.cire. episcopul adormit apăru înconjurat de un nimb de glorie. Nu văzuse niciodată ceva asemănător. nemişcat. Sufletul celor drepţi contemplă în timpul somnului un cer plin de taine. Era în acelaşi timp o transparenţă luminoasă. Privea. O rază din acesf cer cădea asupra episcopului. tulburat peste măsură de acest bătrîn luminos. avea ceva sublim pe care-l simţea nelămurit. Luna de pe cer. Jean Valjean. căci cerul acesta se afla înăuntrul lui. Lumea morală nu poate avea o privelişte mai măreaţă decît o conştiinţă tulbure şi neliniştită. El. într-o asemenea însingurare şi alături de un vecin ca el. Pentru a încerca să-ţi dai seama de asta. ajunsă la marginea unei fapte rele şi contemplînd somnul unui om drept. In clipa în care raza de lună se aşternu. casa aceasta atît de liniştită. încrederea aceasta nemărginită îl înspăimînta. grădina încremenită. nici chiar el însuşi. faţă în faţă cu tot ce poate fi mai blînd.

cu părul zbîrlit pe capul lui sălbatic. deschise fereastra. îl luă. Deodată. Episcopul continua să doarmă într-o pace adîncă. sub privirea asta înfricoşătoare. băgă argintăria în desagă. monseniore ! strigă ea. — Iată-l. 10* 125 . cu o binecuvîntare pentru unul şi cu iertare pentru celălalt. sări zidul ca un tigru şi fugi. XII EPISCOPUL LUCREAZĂ A doua zi. sări peste pervaz. de-a dreptul la dulapul pe care-l întrezărea la căpătîi. crucea care părea că-şi deschide amîndurora braţele. Nu cumva ştie înălţimea voastră unde e coşul cu argintărie ? — Ba da. găsi uşa. Doamna Magîoire alergă spre dînsul foarte tulburată. l-l arătă doamnei Magîoire. braţul lui stîng se ridică încet către frunte şi scoase şapca. monseniorul Bienvenu se plimba prin grădină. cheia era acolo. fără să se gîndească la zgomot. în zori. — Slavă domnului ! Nu ştiam ce e cu el. azvîrli coşul. Părea gata să-i sfarme craniul sau să-i sărute mîna. apoi merse grăbit de-a lungul patului fără să se uite la episcop. Jean Valjean îşi puse şapca la loc pe frunte. îşi luă băţul. După cîteva clipe. străbătu grădina. spuse episcopul. ridică sfeşnicul de fier cu gîndul să forţeze încuietoarea . apoi braţul i se lăsă cu aceeaşi încetineală şi Jean Valjean se adînci din nou în contemplaţie. străbătu cu paşi mari odaia fără să ia seama şi. cu şapca în mîna stingă şi cu măciuca în cea dreaptă. — Monseniore. Episcopul tocmai ridicase coşul de pe una dintre brazdele grădinii.prăpăstii : aceea în aire te pierzi şi aceea in care te mîntui. intră înapoi în oratoriu. primul lucru pe care-l văzu fu coşul cu tacîmuri. îl deschise. deasupra căminului. O rază de lună făcea să se zărească nelămurit.

omul a plecat ! A furat argintăria ! Cînd scoase strigătul acesta.. pe care coşuleţul îl strivise căzînd peste brazda de flori. serios. Cu ce-o să mănînce monseniorul de acum încolo ? Episcopul o privi cu un aer mirat. ţineam la mine argintăria pe nedrept şi de prea multă vreme. Cine era omuF acela ? Un sărac cu siguranţă. doamna Magloire alergă. de argintărie vrei să vorbeşti ? Nu ştiu unde e. — Dumnezeule mare şi bun ! A fost furată ! A furat-o omul de aseară ! Cît ai clipi din ochi. intră în alcov şi apoi se întoarse la episcop. ochii-i căzură pe un colţ al grădinii. Doamna Magloire se strîmbă cu înţeles. Ea era a săracilor. înainte de toate. Dar e vorba de monseniorul. Acesta tocmai se apleca'se şi privea oftînd un răsad de cochlearia. pe urmă îşi ridică ochii. O şipcă fusese smulsă din gard.. — Ei bine — spuse episcopul — atunci tacîmuri de lemn. — Ei. — Fierul are un gust rău.. Se ridică la ţipătul doamnei Magloire : — Monseniore.. — Cositorul miroase. unde se vedeau urme de paşi. Se scurse încă o clipă de tăcere. Noua ne e tot una. — Uite. pe acolo a trecut. Isuse ! spuse din nou doamna Magloire. asta e ! Nu există oare tacîmuri de cositor ? Doamna Magloire ridică din umeri. 126 . şi-i spuse cu blîndeţe doamnei Magloire : — Dar. A sărit în stradela Cochefilet! Ah ! Blestematul ! Ne-a furat argintăria ! Episcopul rămase o clipă tăcut. argintăria asta era oare a noastră ? Doamna Magloire rămase înmărmurită. — Maica ta. Aşadar. E gol ! Şi argintăria ? — Ah ! răspunse episcopul. Nu e vorba de mine şi nici de domnişoara. spre camera de rugăciune. cu toată vioiciunea ei de bătrînă sprintenă. — Atunci tacîmuri de fier.— Cum ? spuse ea. după care episcopul urmă : — Doamnă Magloire.

Uşa se deschise. iată-te ! glăsui el cu voce tare. La vorba asta. ridică ochii uluit. monseniorul Bienvenu. 127 . le atrăgea atenţia — soră-si. — Monseniore. — Şi asta e ceva ! spunea doamna Magloire de una sin gură. celălalt era Jean Valjean. care stătea posomorit şi părea abătut. Intră şi se îndreptă spre episcop. Mă bucur că te văd. De ce nu le-ai luat o dată cu tacîmurile ? Jean Valjean căscă ochii şi-l privi pe bătrînul episcop cu o căutătură pe care nici o limbă omenească n-ar putea-o descrie. Un grup. spuse el. dumnezeule! Tremur numai cînd mă gîndesc. care mormăia încet — că nu e nevoie nici de lingură şi nici de furculiţă ca să fhmoaie bucata de pîine într-o ceaşcă cu lapte. şi doamnei Magloire. — Ah. spuse episcopul. Bine. Jean Valjean. care nu spunea nimic. se arătă în prag.. — Intră. cineva bătu la uşă. vesel. umblînd de colo pînă colo. In timp ce fratele şi isora se pregăteau să se ridice de la masă.. ciudat şi năvalnic. privindu-l pe Jean Valjean. care sînt tot de argint ca şi celelalte. se afla lîngă uşă. Trei oameni îl ţineau prins între ei pe un al patrulea. monseniorul Bienvenu se apropiase atît de repede cît îi îngăduiau bătrîneţile. care părea comandantul grupei. Un brigadier de jandarmi. Va să zică nu e preotul parohiei. — Monseniore — spuse brigadierul de jandarmi — aşa dar e adevărat ce ne spunea omul ? Cînd l -am întîlnit. prînzea la aceeaşi masă la care stătuse în ajun Jean Valjean. Cei trei erau jandarmi . — Monseniore ! murmură el. dar eu îţi dăruisem şi sfeşnicile. salutîndu-l milităreşte. Să primeşti pe un om ca ăsta şi să-I găzduieşti alături de tine ! Ce fericire că s-a mulţumit să fure ! Ah. şi pe care ai putea să iei foarte uşor două sute de franci. E monseniorul episcop.Gîteva minute mai tîrziu. In acest timp. Pe cînd rnînca. — Linişte ! spuse un jandarm.

. uite-ţi sfeşnicele. rămase năuc. fratele meu. nu e nevoie să treci prin grădină. nu înţelegi ? spuse un jandarm. L-am oprit să vedem ce e cu el. Aşa-mi închipui. prietene. fără o mişcare. — Da. Jandarmii se îndepărtară. Jean Valjean tremura din toate mădularele. ca şi cum ar fi vorbit din somn. aproape solemn : — Jean Valjean. Jandarmii îi dădură drumul lui Jean Valjean. reluă brigadierul. care se trase îndărăt. 128 . Nu e închisă nici ziua. decît cu clanţa. Ia-le ! Merse spre cămin. tu nu mai eşti în stăpînirea răului. nici noaptea. II putem lăsa să plece ? — Fără îndoială. — Prietene — reluă episcopul — înainte de a pleca. întorcîndu-se spre jandarmi. — întocmai.. Iţi cumpăr acum sufletul. Cele două femei se uitau la el fără să spună o vorbă.mergea ca unul care ar vrea s-o ia la sănătoasa. zise: Domnilor. Jean Valjean părea gata să leşine. fără o privire care ar fi putut să-l stingherească. — Acum — îi spuse episcopul — du-te cu dumnezeu ! Dar să nu uit : cînd te vei întoarce. poţi oricînd să intri şi să ieşi pe poarta de la stradă. ţi-l smulg din gheara gînduriior negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului. Avea argintăria asta. nu uita niciodată că mi-ai făgăduit să între buinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. Episcopul rostise cuvintele acestea pe un ton apăsat. Apucă mecanic şi cu un aer rătăcit cele două sfeşnice. Şi l-aţi adus aci ? E o greşeală. eşti liber. Jean Valjean. care nu-şi amintea să-i fi făgăduit ceva. Episcopul se apropie de el şi-i spuse încet: — Nu uita. — Şi v-a spus — îl întrerupse episcopul zîmbindu-i — că i-a fost dăruită de un popă bătrîn şi cumsecade. puteţi pleca. — E adevărat că mă lasă ? spuse el cu un glas îngăimat. Apoi. Urmă. ci a binelui. răspunse episcopul. luă cele două sfeşnice de argint şi i le aduse lui Jean Valjean. la care şi-a petrecut noaptea.

O cărare care tăia cîmpia trecea pe la vreo cîţiva paşi de tufişul lui. care îi trezea amintiri din copilărie. Jean Valjean auzi un zgomot plăcut. îl cuprindea uneori o înduioşare ciudată. cum era. printre gardurile de mărăcini. pustie. N-ar fi putut să spună dacă era mişcat sau umilit. fără să bage de seamă că se întorcea pe unde mai trecuse. cu lăuta la şold şi cu o cuşcă cu o marmotă în spinare. mergînd.i XIII MICUL GERVAIS Jean Valjean ieşi din oraş ca un om fugărit. Cufundat în gînduri. fără să mănînce şi fără să-i fie foame. le simţea mireaisma. Gu toate că timpul era înaintat. roşcată. prelungind pe pămînt umbra celei mai neînsemnate pietricele. străbătînd drumurile şi potecile la nimereală. Simţea în el un fel de furie. Rătăci astfel toată dimineaţa. împotriva căreia lupta cu toată asprimea dobîndită în ultimii douăzeci de ani. mai erau pe ici pe colo. In zare nu se vedeau decît Alpii. Vedea cu nelinişte cum se zdruncină înlăuntrul său acea linişte îngrozitoare pe care i-o dăduse nedreptatea nenorocirii lui. Amintirile acestea îi erau aproape de neîndurat. Se întreba ce avea s-o înlocuiască. ceea ce făcea ca zdrenţele lui să-i pară şi mai înfricoşătoare celui ce l-ar fi întîlnit. Gînduri nelămurite se îngrămădiseră astfel într-însul de-a lungul zilei. de-a lungul cîmpiilor. Jean Valjean se aşeză în dosul unui tufiş de pe oîmpia întinsă. Avea o mulţime de senzaţii noi. de vreo zece ani. atît de mult trecuse de cînd nu-i mai veniseră în minte. grăbit. Fiindcă soarele cobora spre asfinţit. Uneori ar fi vrut să fie la închisoare cu jandarmii şi lucrurile să nu se fi petrecut astfel : ar fi fost mai puţin tulburat. Se puse pe mers. nu ştia împotriva cui anume. era unul din129 . Starea asta îl ostenea. Nici măcar clopotniţa vreunui isat îndepărtat. care cînta din gură. cîteva flori întîrziate . îşi întoarse capul şi văzu venind pe cărare un mic savoiard. Jean Valjean putea fi la vreo trei leghe de Digne.

Cît vedeai cu ochii. care străbăteau cerul la o foarte mare înălţime. — Gervais. — Domnule — stărui copilul — dă-mi banul ! Jean Valjean îşi lăsă capul în jos şi nu răspunse. Băiatul cînta. se oprea din cînd în cînd din mers şi se juca cu nişte bănuţi pe care-i ţinea în mînă. — Banul meu ! strigă copilul. Locul era cu totul singuratic. Banul meu de argint ! Banul meu ! Jean Valjean parcă nu l-ar fi auzit. şi aruncă în sus pumnul de bani pe care pînă atunci îl prinsese cu destulă dibăcie pe dosul mîinii. Copilul începu din nou : — Banul meu. Nu se miră de fel şi merse de-a dreptul spre omul din tufiş. domnule. De data asta. pusă pe comoara lui. In acelaşi timp. — Pleacă de-aici ! spuse Jean Valjean. cu genunchii ieşiţi prin găurile pantalonilor. poate toată averea lui. moneda de patruzeci de gologani îi scăpă jos şi se rostogoli spre mărăcini. Nu se auzeau decît ţipetele scurte şi slabe ale unui stol de păsări călătoare. Copilul se opri în dreptul tufişului. ca şi cum ar fi fost arşice. domnule ! Ochii lui Jean Valjean rămaseră ţintă la pămînt. se silea să-i dea la o parte gheata mare şi ţintuită. Copilul îşi urmărise banul şi-l văzuse.tre acei copii drăgălaşi şi veseli care pribegesc. pînă la Jean Valjean. Jean Valjean puse piciorul pe ea. fără să-l vadă pe Jean Valjean. nu era nimeni nici pe cîmpie şi nici pe potecă. Copilul îl luă de gulerul hainei şi-l scutură. cu acea încre dere a copilăriei care e făcută din neştiinţă şi nevinovăţie — banul meu! — Cum te cheamă ? îl întrebă Jean Valjean. — Domnule — spuse micuţul savoiard. Copilul avea în spate soarele care-i punea fire de aur în păr şi împurpura cu o lumină însîngerată faţa sălbatică a lui Jean Valjean. 130 . Printre aceşti bănuţi era şi o monedă de patruzeci de gologani.

îşi trase mai bine şapca pe ochi. cu talpa tot pe moneda de argint. In clipa aceea zări moneda de patruzeci de gologani. fu s i l i t să se oprească la o oarecare distanţă pentru că i . domnule. Eu ! Gervais. răspunse copilul. vreţi să luaţi piciorul sau nu ? Luaţi-vă piciorul ! — Ah. De cînd fugise copilul nu se clintise din loc. vă rog ! Apoi. După cîteva clipe. Deodată tresări . Soarele apusese. care i se aţintise la vreo zecedoisprezece paşi înainte. II măsură pe copil cu un fel de uimire. şi Jean Valjean.se tăiase răsuflarea. copilul îl privi. se puse pe fugă. Stătea mai departe jos. apoi îşi întinse mîna spre băţ şi strigă cu o voce îngrozitoare : — Gine-i acolo ? — Eu. poate că avea călduri. Privirea. pe care piciorul lui o înfundase pe jumătate în pămînt şi care sclipea printre pietre. fidicîndu-se dintr-o dată în picioare. făcu un pas şi se aplecă să-şi ridice băţul de jos. Eu ! Daţimi cei patruzeci de gologani ai mei. copilul pieri. Respiraţia îi ridica pieptul la răstimpuri lungi şi neegale. simţise frigul serii. Alerga cît îl ţineau puterile fără a îndrăzni să se mai uit e înapoi s au să scoată vreun ţipăt. cu toate că era dus pe gînduri. părea că studiază cu multă atenţie forma unui ciob albastru de faianţă. Cu toate astea. căută în neştire să-şi petreacă şi să-şi încheie haina. adăugă : Şterge-o de-aici ! înfricoşat. căzut în iarbă. furios. cu toate că era de-o şchioapă. Jean Valjean ridică capul. Avea ochii tulburi. tot tu eşti ! spuse Jean Valjean şi. după cîteva clipe de mare uimire. 131 . apoi începu să tremure din creştet pînă-n tălpi şi. deveni aproape ameninţător : — Ei. vă rog ! Luaţi piciorul. In jurul lui Jean Valjean se lăsă umbra. Rămăsese în picioare. Copilul plîngea.— Vreau banul meu ! Moneda mea de patruzeci de gologani. Nu mîncase toată ziua. domnule. îl auzi plîngînd.

Noaptea se lăsa. n-ai văzut trecînd un copil ? — Nu. începu din nou să umble. venindu-şi în fire. spuse preotul. cu un glas neînchipuit de puternic şi dezolat : „Gervais ! Gervais !" Dacă l-ar fi auzit. 132 . Se apropie de el şi-i spuse : — Părinte. fără să-şi poată dezlipi privirea de pe locul pe care piciorul lui îl călcase cu o clipă mai înainte. Se dădu trei paşi îndărăt. dînd lucrurilor dimprejurul lui un fel de viată lugubră. Bătea un vînt din nord. Nu-i răspundea nimeni. fîşii mari de ceată viorie suiau în limpezimea apusului. După cîteva minute. ar fi fost un ochi deschis. în picioare şi tremurînd ca o fiară sălbatică în căutarea unui adăpost. Copacii mărunţi îşi scuturau braţele slăbănoage cu o furie de necrezut. scormonind zările. Ai fi zis că ameninţau şi urmăreau pe cineva. Dar. copilul era destul de departe.Simţi CH o zguduituri electrică. fără îndoială. nu văzu nimic. Era înconjurat de nemărginire. în partea unde pierise copilul. începu să caute cu ochii departe pe cîmpie. Scoase un oftat şi începu să meargă grăbit într-o direcţie oarecare. Nu văzu nimic. „Ce e asta ?" spuse el printre dinţi. rece ca gheata. care lucea acolo în întuneric. Strigă atunci din toate puterile : „Gervais ! Gervais 1" Tăcu şi aşteptă. Din timp în timp se oprea şi striga în singurătatea aceea. apoi se porni pe fugă. sigur că puştiului i-ar fi fost frică şi s-ar fi ferit să se arate. se uită. In jurul lui nu era nimic altceva decît o umbră în care privirea i se pierdea şi o tăcere în care glasul i se stinse. se aruncă ca un nebun asupra monedei de argint. apui ae opri. Cîmpia era pustie şi posomorită. o luă şi. cîmpia era rece şi nedesluşită. ca şi cum lucrul acela. Jean Valjean întîlni un preot călare. pironit asupră-i. După vreo sută de paşi se opri în loc.

— Gervais ar putea fi de prin satele de-aici ? Nu-mi pute(i spune ? — Dacă e aşa cum spui. — N-am văzut pe nimeni. chemînd. zdrobit. Jean Valjean scoase cu o mişcare repezită alte două monede de cinci franci. De două sau trei ori alergă peste cîmp spre ceva care i se părea a fi o făptură culcată sau lăsată pe vine. Părinte. îşi plimbă privirea în depărtare şi mai chemă pentru ultima oară : „Gervais î Gervais ! Gervais I" Strigătul i se stinse în ceaţă. dintr-o dată. Luna se ridicase. căutînd cu privirea. — Nu l-am văzut. . nu erau decît tufişuri sau stînci scunde aproape de faţa pamîntului. — Pentru săracii dumitale. Plîngea pentru prima oară de nouăsprezece ani încoace. In sfîrşit. părinte. cu degetele înfipte în păr. Preotul dădu iute pinteni calului şi fugi înfricoşat. Jean Valjean se puse pe fugă în direcţia în care o luase la început. Scoase din pungă două monede de cîte cinci franci şi i le înmînă preotului. Nu-i cunoaşte nimeni. e un copil de vreo zece ani cu o marmotă. Sînt un hoţ. cu faţa între genunchi şi strigă : „Sînt un ticălos !" In clipa aceea i se frînse inima şi se puse pe plîns.. Făcu în felul acesta un drum destul de lung. Adăugă apoi.. Aceasta-i fu ultima sforţare. e un copil străin. fără să trezească măcar un ecou. ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi împovărat pe negîndite cu greutatea cugetului isău încărcat. dar nu mai întîlni pe nimeni. spuse el. gleznele i se încovoiară sub el. cred. — Iată. pe care i le dădu preotului. rătăcit: Părinte. un savoiard. se opri într-un loc unde se încrucişau trei poteci. strigînd. Trec dintr-ăştia prin partea locului. Murmură încă o dată : „Gervais!". şi cu o lăută. dar cu un glas stins şi aproape îngăimat. Ştiţi. căzu pe un bolovan. pune să mă aresteze. pentru săracii dumitale.— Unul pe care-l cheamă Gervais.

că un drum de mijloc nu mai putea fi pentru el." Cuvintele acestea îi veneau într-una în minte. Mîndria. dacă voia să devină mai bun. face educaţia inteligenţei. cul es es e el oare în mintea lui. va ajunge cu siguranţă cel mai rău. cu toate acestea. In mijlocul tuturor acestor licăriri. In timp ce umbla aşa. am spus-o. fără să-şi dea seama. înţelegea el oare limpede ce-ar fi putut să urmeze pentru el din cele ce i :se întîmplaseră la Digne ? Auzea el oare aceste şoapte tainice care trezesc spiritul sau îl stingheresc în anumite clipe ale vieţii ? Ii spunea oare un glas la ureche că trăise tocmai ceasul solemn al destinului lui. după ce ieşise din casa episcopului. era străin de toate gândurile lui de pînă atunci. dacă voia să rămînă rău. cu ochii rătăciţi. Simţea nelămurit că iertarea preotului acela era asaltul cel mai mare şi atacul cel mai puternic care-l zguduise vreodată . Iţi cumpăr acum sufletul. Nu-şi putea da seama de ceea ce se petrecea cu el. Se ridica împotriva faptei îngereşti şi a cuvintelor atît de blînde ale bătrînului. Ţi-l smulg din gheara gîndurilor negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului. că de acum înainte. mergea ca un om beat. trebuia să devină înger. să urce acum mai sus decît episcopul sau să cadă mai jos decît ocnaşul. se împotrivea acestei îngăduinţe cereşti. ca isă spunem aşa. că. ar trebui să renunţe la ura cu care faptele oamenilor îi umpluseră sufletul de-a lungul atîtor ani şi care-i plăcea . că. şi că lupta. o luptă uriaşă şi hotărîtoare se dădea între răutatea lui şi bunătatea celuilalt. dacă nu devenea cel mai bun dintre oameni. care e în noi un fel de cetate a răului. că împietrirea lui ar fi definitivă dacă s a r împotrivi acestei îngăduinţe.Am văzut că Jean Valjean. vreo umbră din toate acestea ? Cu siguranţă. că dacă s-ar îndupleca. trebuia să devină monstru ? Trebuie să ne punem şi aici aceleaşi întrebări pe care ni l e-am mai pus cu alt pri lej. „Mi-ai făgăduit să întrebuinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. suferinţa. nu e de loc sigur 134 . că de data asta trebuia să învingă sau să fie învins. că trebuia.

Jean Valjean făcuse o faptă de care nu mai era în stare. şi eie nu izbuteau decît să-I azvîrle într-o nelinişte aproape dureroasă şi de neîndurat. Ca o cucuvaie care ar vedea dintr-o dată răsărind soarele. furîndu-i copilului banul acela. Jean Valjean se dădu înapoi cu spaimă şi scoase un strigăt de groază. după cum unii reactivi chimici 135 . îl făcea să tremure şi-l umplea de nelinişte. care. totul se schimbase într-însul. In starea aceasta de spirit îl întîinise pe micuţul Gervais şi-i furase cei patruzeci de gologani. ci animalul. un rest de pornire. era oare o ultimă răbufnire şi ca un fel de supremă sforţare a gîndurilor rele. într-adevăr. şi nici el nu se îndoi a de ast a : nu m ai era acelaşi om. nu omul. S-o spunem simplu : nu el furase. această ultimă faptă urîtă avu asupra lui un rezultat hotărîtor. ca o lumină prea tare care i-ar fi rănit ochii abia scăpaţi din beznă. Cînd inteligenţa i se trezi şi-şi dădu seama de fapta animalului. puse într-o parte întunericul şi într-alta lumina şi acţiona asupra sufletului său. nu mai putea să-şi închipuie că episcopul nu i-ar fi vorbit şi nu l-ar fi mişcat. nu ştia pe ce lume se află. în timp ce inteligenţa i se zbătea în noianul atîtor obsesii. Viaţa viitoare. De ce ? N-ar fi putut desigur să lămurească . din obicei şi din instinct. în starea în care se găsea. Dacă îi veneau aceste gînduri. La ieşirea din acel loc hîd şi negru care se cheamă ocnă. Era sigur. mai degrabă Ie întrezărea decît le vedea. Oricum ar fi. noi şi nemaiauzite. un rezultat a ceea ce se numeşte în statică „forţa inerţiei" ? Aşa era — şi poate că era mai puţin decît atît. Lucru ciudat şi cu putinţă numai în starea în care se afla . ea îi străbătu dintr-o dată haosul din minte şi îl risipi. curată şi strălucitoare întru totul. care i se oferea de acum încolo. episcopul îi rănise sufletul.că Jean Valjeân era în stare să descurce tot ceea ce arătăm noi aici. ocnaşul fusese zăpăcit şi orbit de virtute. viaţa posibilă. pe care le adusese cu el din ocnă . îşi pusese piciorul prosteşte pe banul acela.

acest chip fioros. faţă în faţă şi. după cum am arătat. în acelaşi timp. 136 . încît i se părea că nu e decît o fantomă şi că-l avea acolo. cu sacul plin de lucruri furate în spinare. pentru ai da înapoi moneda. iar Jean Valjean se micşora şi se ştergea. Conştiinţa lui îi cîntări pe rînd pe aceşti doi oameni puşi astfel în faţa ei : episcopul şi Jean Valjean. în care visarea e atît de adîncă. băgă de seamă că avea o formă omenească şi că făclia era însuşi episcopul. Pe măsură ce i se prelungea visarea. se opri disperat.acţionează asupra unui amestec tulbure. pe ocnaşul hidos. Prea marea suferinţă. căută cu deznădejde. un fel de lumină pe care o luă drept făclie. îl făcuse într-o oarecare măsură vizionar. ca să spunem aşa. II văzu aievea în faţa lui pe acest Jean Valjean. înaintea lui. Fusese nevoie de cel dintîi pentru a-l risipi pe celălalt. care umplea tot sufletul nenorocitului cu o strălucire plină de măreţie. cu faţa hotărîtă şi posomorîtă. cînd îşi dădu seama că lucrul acesta e zadarnic şi cu neputinţă. Deodată dispăru. episcopul se mărea şi strălucea în ochii lui. apoi. şi fu cît pe-aci să se întrebe cine era omul acesta de care se îngrozea. cu mintea plină de planuri blestemate. Creierul lui se găsea într-una din acele clipe violente. La un moment dat. în carne şi oase. să regăsească copilul. Se privi deci îndelung. cu haina pe umeri. cu băţul în mînă. nu mai era decît o umbră. văzu dincolo de această aiurare. într-o tainică adîncime. chiar înainte de a se analiza şi de a gîndi. Rămăsese numai episcopul. Avu astfel un fel de vedenie. precipitînd un element şi limpezind altul. ca unul care caută s-o ia la fugă. şi în acelaşi timp înfricoşător de liniştite. Nu mai vezi lucrurile dimprejur şi vezi imaginile pe care Ie ai în minte proiectate în afară. In momentul în care strigase : „Sînt un ticălos !" se văzuse aşa cum era şi era desprins de el însuşi într-o atît de mare măsură. Jean Valjean. Mai întîi. încît absoarbe realitatea. Privind cu mai multă atenţie lumina aceasta care-i apărea în conştiinţă.

Viaţa lui trecută. înţepenirea lui lăuntrică. I se părea că-l vede pe satana în lumina raiului.Jean Valjean plînse îndelung. îngenuncheat pe caldarîm. Gîte ceasuri a plîns oare aşa ? Ce-a făcut după ce-a sfîrşit de plîns ? încotro a luat-o ? Nimeni n-a putut să afle vreodată. prima lui greşeală. o lumină blîndă se apleca asupra acestei vieţi şi acestui suflet. Plîngea. şi în mintea lui se făcea ziuă din ce în ce mai tare. Plînse cu lacrimi fierbinţi. ultima faptă pe care o săvîrşise. limpezi. cele ce i se întîmplaseră cu episcopul. pe cînd trecea pe strada Episcopatului. un om în rugăciune. îndobitocirea lui exterioară. îşi privi sufletul şi-i păru înfricoşător. crimă cu atît mai laşă şi cu atît mai monstruoasă cu cît venea după iertarea episcopului — toate îi reveniră în minte. furtul celor patruzeci de gologani de la un copil". Pare totuşi sigur că un căru{aş. de o limpezime pe care n-o mai simţise niciodată pînă atunci. a văzut. îndelunga lui pătimire. o zi încîntătoare şi grozavă totodată. îşi privi viata şi-i păru îngrozitoare. Cu toate acestea. dinaintea porţii monseniorului Bienvenu. punerea lui în libertate înveselită de atîtea planuri de răzbunare. . care făcea pe vremea aceea cursa spre Grenoble şi sosea la Digne. plînse cu hohote. o zi nemaipomenită. pe la orele trei dimineaţă. în umbră. mai înfricoşat decît un copil. mai slab decît o femeie.

viitorul rege Carol al X-lea . care aşteptau întoarcerea perucilor pudrate şi a păsării regale. c un i îi sade bine unuia care a săvîrşit o faptă răsunătoare. 138 . cu urechere. predase oraşul. şi în loc de numere purtau numele departamentelor. în calitatea lui de primar de Bordeaux. erau zugrăvite în albastru-azuriu şi pictate cu flori de crin. Toate dughenile frizerilor. ' Fiul contelui d'Artois. destul de asemănătoare cu cuşmele eschimoşilor. cu nasul lui lung şi cu acel profil măreţ. cel de al douăzeci şi doilea al domniei sale'. în felul celei austriace. De aici rangul lui de pair. Napoleon era la Sfînta Elena. Armata franceză era îmbrăcată în alb. nu lfpsit de trufie. ducelui d'Angoule'me 3 .CARTEA A TREIA IN ANUL 1817 ANUL 1817 1817 e anul pe care Ludovic al XYIII-lea îl denumea cu oarecare ifos regesc. • In felul acesta reac(iunea feudală a restauraţiei arăta ci socoteşte neavenite revoluţia şi imperiul. In 1817 moda îngropa băieţaşii între patru şi şase ani sub şepci uriaşe de piele marochinată. E anul în care domnul Bruguiere Sorsum2 era celebru. Erau vremurile naive în care contele Lynch lua loc în fiecare duminică în strana bisericii Saint Germain des Preş. în 1823 a comandat expediţia din Spania pentru înăbuşirea mişcării burghezo-liberale. traducător tn versuri albe al multor drame de Shakespeare. puţin cam pripit. 2 Literat cu activitate modestă din primul pătrar al secolului XIX. regimentele se chemau Jegiuni. îmbrăcat în veşmînt de pair al Franţei. Fapta răsunătoare isăvîr-şită de Lynch era următoarea : la 12 martie 1817. cu lentă roşie. ca epitrop.

2 Doamna Saquin. 3 Unul din şefii răscoalei regaliştilor parizieni împotriva Convenţiunii thsrmidoriene. amîndoi celebraseră liturghia Federaţiei în Champs de Marş 6 . 1 139 . în Champs de Mai 8 . în luna mai. 8 Champs de Mai (adunare cîmpenească din mai). In epoca feudală se niorii îşi convocau anual. vopsiţi în albastru. 7 Emblemele primului imperiu (1804—1814). în 1817. cu urme de vulturi şi albine 7 . Două sau trei din coloane dispăruseră în flăcările acestor bivuace şi încălziseră mîinile mari ale acestor soldaţi împărăteşti. (1 Miiersblii!. răscoală zdrobită de Napoleon. Carbonneau şi Tolleron 4 . tăbărîţi în apropiere de Gros-Caillou. Erau înnegrite ici-colo de la focul care arsese bivuacul austriecilor. şi abatele Louis s . Odry ' nu exista încă. de pe care aurul se ştersese. In Franţa mai erau încă prusaci. In timpul revoluţiei burgheze şi al imperiului era rezervat marilor adunări şi serbări populare. putrezind în iarbă. voi. Champs de Mai se făcuse vestit prin faptul că fusese ţinut în luna iunie în Champs de Marş. Erau coloanele care cu doi ani în urmă susţinuseră estrada împăratului. fiindcă în secolul a! XVII Mea servea drept teren de exerciţii militare. pe potecile aceluiaşi Champs de Marş. Forioso — acrobaţi de pe vremea restauraţiei. ministru însărcinat cu finanţele. zeul războiului. Talleyrand o spusese în calitate de episcop. Legitimitatea se afirmase tăind mîna şi apoi capul unor Pleignier. vasalii spre a le face cunoscute obligaţiile pentru anul următor . se priveau rîzînd ca doi auguri. Pottier domnea . domnişoara Bigottini dansa . Principele de Talleyrand. Odry — actori comici din prima jumătate a secoiului aî XIX-!ea. se puteau vedea stîipi mari de lemn zăcînd în ploaie. îşi întorcea hainele vechi pe dos. In acel an 1817 două lucruri 1 Pottier. I s-a zis Cîmpul lui Marte. 5 Om de încredere al lui Ludovic a! XVIIMea. mare şambelan. « Parc din Paris în care se înaltă din 1889 Turnul Eiffe!. Doamna Saquin îi urma lui Forioso 2 . Louis o slujise ca diacon. la 14 iulie 1790. caracterizată prin concesii liberale. Delalot3 era un personaj.şi pentru că Anglia îi refuza postav verde. în timpul celor o sută de zile. Restauraţia l-a răsplătit cu un scaun de deputat. în Î817 Peilegrini cînta din gură. Napoleon convoacă la o adunare corpul legislativ şi notabilităţile capitalei spre a le face cunoscută noua Constituţie. 4 Conspiratori bonapartişti din primii ani ai restauraţiei.

Ourika. este cunoscut sub numele de Soliman-Paşa. şi în acelaşi timp avea două g r i j i : Napoleon şi Mathurin Bruneau7. nepublicată încă. în secolul al XV-lea. inspirat pictorului Gericault un tablou celebru : „Pluta Meduzei". a retipărit sub restauraţie operele! filozo filor materialişti francezi din secolul al XVIII-lea şi îndeosebi pe cele ale lui Voltaire . * Ruinele termelor (băilor) zise ale Iul Iulian Apostatul. care azvîrlise capul fratelui său în bazinul din Marche-aux-FIeurs. în timp ce şi-l adnota cu vîrful unghiei pe Horaţiu. Islamizat. La Ministerul Marinei se începea o cercetare asupra acelei fregate purtătoare de nenoroc. trei sau patru. pentru folosinţa abaţilor de Cluny. fiindcă a dat dovadă şi de laşitate. devine colaborator apropiat al lui Ibrahim-Paşa şi or ganizator al armatei egiptene. care avea să umple de ruşine pe Chaumareix şi de glorie pe Gericault 2 . 8 Autoare de romane exotico-sentimentale (1778—1828). Cea mai nouă emoţie a parizienilor era crima lui Dautun. Palatul Thermes 4 din strada Harpe servea de prăvălie unui dogar. 7 Aventurier care se dădea drept Ludovic al XVII-lea .erau populare: Voltaire-Touquet' şi tabachera ă la Charte. Podul Austerlitz abdicase şi se numea acum podul Jardin du Roi. a fost persecutat pentru ideile sale liberale. Nau fragiul Meduzei a. dublă enigmă care acoperea în acelaşi timp podul Austerlitz şi Grădina Botanică. care după Waterloo se angajează in structor în Egipt. condamnat la muncă silnică în 1818. comandantul vasului Meduza. La Luvru litera N era ştearsă de peste tot. construită în stil gotic. împărat roman. HO . părăsind corabia înaintea echipajului. Ludovic al XVIII-lea. în odaia ei de culcare împodobită cu X-uri de mătase albastră ca cerul. 3 Ofiţer tn armata lui Napoleon. rămăşiţe dintr-un palat imperial. era preocupat de eroii care ajung împăraţi şi de papugiii care ajung moştenitori ai tronului. Colonelul Seves * pleca în Egipt ca să ajungă acolo Soliman-Paşa. Aca1 Librar şi editor din Paris . 2 Chaumareix. Meduza. a fost degradat şi condamnat la închisoare. astronom al marinei sub Ludovic al XVI-lea. Pe platforma turnului octogona! al casei Cluny 5 se mai vedea încă mica gheretă de iscînduri care-i servise de observator lui Messier. Ducesa de Duras 6 îşi citea cîtorva prieteni. naufragiat tn 1816 din pri cina incapacităţii lui . 5 Locuinţă seniorială din Paris (Cartierul latin).

cunoscut mai înainte ca clovn şi acrobat. 4 Scriitor preromantic francez (1782—1826). 1 Patronul unui circ din Paris. maf tîrziu procuror . pentru că ducele d'Angouleme fiind mare amiral. Clair d'Albe şi Malek-Adel erau cărţi de valoare. 3 Scriitor francez (1768—1848). reprezentant al preromantismulul re acţionar. din strada Ville-l'Eveque. renumit prin cruzi mea cu care înăbuşea orice manifestare antimonarhică. Trăia tot pe-atunci un fals Chateaubriand 3 . unde şi-a petrecut o bună parte din viaţă. autoare de neînsemnate romane sentimentale. prolix şi grandilocvent. fără de care principiul monarhic ar fi fost ştirbit. care denunţa reacţiunea feudalo-catolică de pe vremea aceea. 2 Avocat. în jurul cărora se adunau ştrengarii străzilor. anume d'Arlincourt 5 . Bellart' era elocvent în mod oficial. dirija concertele cu public restrîns. Institutul îl ştergea pe Napoleon Bonaparte de pe lista academicienilor. de refugiu în trecut şi de exaltare şovină. In umbra lui era văzut cum creşte acel viitor avocat de Broe2 . care împănau afişele lui Franconi 7 . Domnul Paes 8 . 1 Procuror general la Paris pe timpul restauraţiei. Toate fetele cîntau Pustnicul din Saint-Avelle. anume Marchangy 4. ale marchizei de Sassenaye. sortit sarcasmelor lui Paul-Louis Courier. O ordonanţă regală făcea din Angouleme şcoală de marină. autorul operei Agnesa. cu obrazul pătrat şi cu un neg pe obraz. 8 Compozitor italian preţuit în Franţa. în aşteptarea unui fals Marchangy. era de la sine înţeles că oraşul Angoulâme avea de drept toate calităţile unui port maritim. de la începutul secolului al XlX-Iea.demia franceză dădea ca subiect de premiu : „Fericirea pe care o aduce învăţătura". cu pronunţate tendinţe reac ţionare. în această calitate a susţinut acuzaţiile regimului reacţionar al restauraţiei împotriva cunoscutului pamfletar PaulLouis Courier. In Consiliul de miniştri se discuta chestiunea dacă puteau fi îngăduite desenele reprezentînd acrobaţii. 8 Scriitoare franceză din timpul lui Napoleon I. un om cumsecade. doamna Gottin 6 fiind socotită cel mai mare scriitor al timpului. 11* 141 . 6 Romancier francez lipsit de talent.

Carnot 9 nu mai era cinstit. eare manifesta zgomotos.eu cuvinte de Edmond Geraud'. Ziarele mari erau mititele. 5 Actriţă la Comedia Franceză. Exilat de restauraţie ca regicid. perse cutată de Napoleon. 142 . unde a găsii un climat mai favorabil libertăţii de gîndlre. asasinat la !3 fe bruarie 1820 de către lucrătorul Louvel. Le Constitutionnel 6 era constituţional. pe cînd era în surghiun". Nu e pentru nimeni o taină că scrisoarea adresată prin poştă unui surghiunit ajungea rareori la destinaţie. a lucrat mai tîrziu pentru Napoleon. care ţinea cu Burbonii. îl căsătoriseră cu o principesă de Siciîîa. a avut un rol de seamă tn victoria de la Austerlitz. Faptul nu e nou. < Constituţionalul. Soult 10 nu cîştiga nici o luptă. T-ul acesta îi făcea pe burghezi să rîdă pe seama cunoscutului scriitor. David 7 nu mai avea talent. 10 Mareşal al lui Napoleon. Minerva îl numea pe Chateaubriand. 4 Cunoscuta scriitoare franceză cu tendinţe liberal-burgheze. 8 Autor dramatic şi fabulist francez (1766—1834). In ziare vîndute. Pe domnul duce de Berry 3 . Chateaubriant. tn versuri şi proză. Napoleon într-adevăr nu mai avea geniu. unul dintre cele mai citite ziare ale opoziţiei burgheze faţă de regimul restauraţiei. şef al şcoalei „clasice" . Arnault 8 nu mai avea spirit. Le Nain Jaune 2 se preschimba în Miroir. 3 Al doilea fiu al viitorului rege Carol al X-lea . poliţiile îşi făceau o datorie religioasă din a le opri. 7 Pictor celebru pe vremea revoluţiei şi a imperiului . o Deputat în Conversiunea Naţională şi membru tn Comitetul salvării publice. Cafeneaua „Lemblin" ţinea cu împăratul împotriva cafenelei „Valois". Descartes. Formatul lor era restrîns. ziariştii prostituaţi insultau proscrişii din 1815. se ' Scriitor francez de mîna a doua (1780—183!). Soidaţii din escorta regală o fluierau pe domnişoara Marş 6 . dar libertatea lor era mare. opinii ultraregaliste. care începuse să fie pîndit de pe acum din umbră de către Louvel. U Filozoful francez Rene Descartes (1596—1650) s-a exilat voluntar în Olanda. deputat tn Convenţiunea Naţională şi regizor al festivităţilor republicane. 2 Numele unei reviste satirice (1814—1815). drept răspuns la teroarea albă a restauraţiei. organizator al victoriilor republicane împotriva invadatorilor prusaci şi austrieci. Era un an de cînd murise doamna de Stael 4 .

In situaţii grele. ' Conspiraţie urzită în 1818 de cei mai mulţi deputaţi ultraregalişti. 5 Titlul de Monsteur se dădea în Franja fratelui mal mic al regelui. Acum Negru 7 urzea deopotrivă. care sprijineau în 1815 şi tn anii următori restauraţia Burboniîor . Canuel. La Pont Neuf se sculpta cuvîntul Redivivus pe soclul care aştepta statuia lui Henric al IV-lea. ceea ce trebuia să fie mai tîrziu „conspiraţia de pe malul apei" 6 . După cum spuneau : regicizii sau votanţii. Napoleon sau Buonaparte ' — doi oameni puteau fi despărţiţi mai mult decît de o prăpastie. nu lua niciodată cuvîntul în Cameră şi vota totdeauna cu guvernul. Toţi cei cu bun simţ erau de părere că veacul revoluţiilor fusese închis o dată pentru totdeauna de către regele Ludovic al XVIII-lea. 1 Regicizii sau votanţii • depulaţii care tn ianuarie 1793 votaseră con damnarea la moarte a lui Ludovic al XVI-lea erau numiţi „regicizi". şefii dreptei spuneau: „Trebuie să-i scriem lui Bacot 4 ". ucigaşi de rege. austrieci şi ruşi. David. s Publicist ulirEregalist din timpul restauraţiei Burboniîor. Domnul Piet 3 schiţa în linii mari. deputat ultraregalist. duşmanii sau aliaţii. supranumit „autorul nemuritor al Chartei 2 ". 7 Grupare secretă conspirativă a burgheziei liberale. apoi prefect. cu pronunţarea corsicană a numelui său de familie. Era îndreptată împotriva lui Decazes. cu unele mo dificări. printre care cei numiţi de V. . care-şi băteau joc de cel proscris. de călre reacţiunea feudală. lucrul acesta păruse hazliu foilor regaliste. * Politician din timpul restauraţiei . Buonaparte: regaliştii afectau să numească astfel pe Napoleon. A fost în vigoare. prusaci. bonapartiştii ti considerau duş mani. în strada Therese numărul 4. O'Mahony şi de Ghappedelaine schiţau. 2 Constituţie promulgată în 1815 de Ludovic al XVIII-lea cu un mini mum de concesii liberalismului burghez. primul ministru.plîngea de asta. Duşmanii sau aliaţii: ocu panţii englezi. convorbirea sa pentru întărirea monarhiei. din 1830 pînă în 184S. Hugo. socotit prea indulgent faţă de bonapartişti şi liberalii burghezi. aprobaţi întrucîtva de Monsieur 5 . descoperită şi deferită Justiţiei în cursul anului 1817. într-un ziar belgian se arătase cam supărat din pricină că nu primea scrisorile ce-i erau adresate.

autor de povestiri exotice (1780—1844) . feudal breton care servise tn timpul emigraţiei tn armata austriacă . apoi preşedinte al Consiliului de miniştri sub Ludovic al XVIII-lea. Charles Nodier 7 scria Therese Aubert. 144 . ic Palat din Paris. om politic de pe vremea restauraţiei. era cunoscut sub restauraţie ca agitator reacţionar. colaborator la Journal des Debats (1760—1828). unul dintre promotorii romantismului. 2 Ministru al poliţiei. se încăierau pentru regele Romei s . variantele cărţii lui : Monarhia după principiile Chartei. » Viitorul rege Ludovic-Filip (1830—1848). c u o t r u s ă completă de chirurg-dentist deschisă înaintea lui. 8 Fiul lui Napoleon I. secretarul său. Oraşul Paris aurea din nou pe cheltuiala sa Palatul Invalizilor !0 . • Autor dramatic şi critic literar pe vremea restauraţiei. In fiecare dimineaţă Chateaubriand. 3 Actor de tragedie In timpul imperiului şi al restauraţiei. 1 Scriitor francez. 5 Critic literar al ziarului Journal des Debais. Critica îl prefera pe Lafon 3 lui Talma 4 . îşi curăţa dinţii lui foarte frumoşi. adversar al romantismului (1777—1850). admirat de Napoleon şi deci subapreciat de presa reacţionară a restauraţiei. dragoni. nicăieri. adusa de la Sftnta Elena. Colegienii. Decazez 2. intim al contelui d'Artois. a căutat un drum de mijloc între liberali şi ultraregalişti. stăpînea. împodobiţi la guler cu o floare de crin de aur.Delaverderie se consfătuia cu Trogoff'. care n-a domnit niciodată. în picioare în faţa ferestrei iui din strada Saint-Dominique numărul 27. au fost depuse sub cupola acestui palat. Trogoff. c u o c h i i ţ i n t ă l a o gl i n d ă . în pantaloni cu elastic şi papuci. cu părul încărunţit sub basmaua d e m ă t a s e . spirit liberal într-o oarecare măsură. Liceele se chemau colegii. Guverntnd după indicaţiile regelui. Divorţul era desfiinţat. A adăpostit multă vreme pe invalizii din războaie. Poliţia palatului o înştiinţa pe alteţa-sa regală Madame că pe portretul expus pretutindeni domnul duce de Orleans 9 era mai arătos în uniformă de colonel-general de husari decît domnul duce de Berry în uniformă de colonel-general ăt>. Oamenii serioşi se întrebau ce-ar 1 Delaverderie. Hoffman ° semna Z. In 1840 rămăşiţele Iui Napoleon I. * Actor francez de mare talent. în timp ce-i dicta lui Pilorge. De Feletz 5 semna A. ceea ce era foarte grav.

trecutul său nu inspira însă încredere ultraregaliştilor. Lumea era pentru sau împotriva lui Cugnet de Montarlot 3 . pe socoteala lui se făceau versuri ca acestea : Loyson . pe al cărui fronton se mai citea desluşit Teatrul împărătesei. 5 General al imperiului. t. de la Academia Franceză. raliat regimului restauraţiei. ducele de Richelieu. * Profesor la Facultatea de drept din Paris . i se juca Cei doi Philibert la Teatrul Odeon.). semn de glorie. militant al opoziţiei burghezoliberale faţă de teroarea albă. începînd cu Ludovic al XVIII-Iea. 6 Critic cu vederi strîmte al revistei literare Le Lycie franţals şi poet mediocru (1791—1820). Actorului Picard 2 . cereau dezlănţuirea teroarei albe. Bavoux s era revoluţionar. După părerea generală. care l-a numit senator inamovibil (pair) .face în cutare sau cutare ocazie domnul de Tringuelague. Charles Loyson c era geniul veacului. foarte popular printre studenţi în timpul restauraţiei pentru convingerile sale liberale. . joc de cuvinte intraductibil (n. „Asta aduce cumpărători". spunea acest editor naiv. 3 Om politic din timpul restauraţiei. domnul Clausel de Montals se deosebea asupra mai multor puncte de domnul Clausel de Gousserguesc . invidia începea să-l muşte. 2 Actor şi autor dramatic (1769—1828). cu toate că literele fuseseră smulse de la locul lor. nemulţumiţi de primul ministru. L'olson «• boboc de gîscă . care era membru al Academiei. on seni qu'il o des paites. începea între 1 Politicieni ultraregallşti. chiar şi cîad zboară se simte că are labe7 Deoarece cardinalul Fesch refuzase să demisioneze. arhiepiscopul de Amasia. ^ Mame quand Loyson voie. Datorită unui memoriu al căpitanului Dufour. unde actorul Moliere nu putuse intra. mai tîrziu general. Librarul Pellicier publica o ediţie a lui Voltaire cu următorul titlu : Opere de Voltaire. domnul de Salaberry nu era mulţumit'. pe care-l socoteau prea moderat. Fafvier 4 era turbulent. premiat totuşi de Academia franceză fiindcă tămîia în versuri pe puternicii zilei. eparhia Lyonului era administrată de către domnul de Pins. ale cărui comedii de intrigă re flectă moravurile din timpul imperiului şi restauraţiei.

a sculptat. Parizienii priveau acest ceva nefolositor cu nepăsare. locurile goale le-a încredinţat unor nobili întorşi din emigraţie. nu mai ajungea. 148 . A desfiinţat. într-un cerc restrîns de seminarişti din fundătura Feuillantines. din 1815 fusese cedată oficial Elveţiei. şi în nu ştiu ce pod. un vis de inventator aiurit. de asemenea. Lordul Byron începea să iasă din găoace. focar de idei liberale. servind cu zel reactiunea. Exista la Academia de Ştiinţe un Fourier 3 celebru. şi pe marele pictor David . un fel de jucărie. 2 Socialist utopic francez de seamă (1760—1825). Ceva care scotea fum şi clipocea pe Sena. Saint-Sîrnon 2. precursor al lui Lamartine. 8 Geometru şi baron al imperiului. o utopie . Domnul de Vaublanc 8 . printre alţii. se ducea şi se întorcea pe sub ferestrele Tuileriiior de la podul Royal Ia podul Ludovic al XV-Iea : era un mecanism. care deveni mai tîrziu Lamennais 7. nu mare lucru de capul lui. * Poet elegiac de pe vremea imperiului. 5 Sculptor francez. dar rămăsese ocupată de francezi. multă vreme disputată între Franţa şi Elveţia . făcînd un zgomot de cîine care înoată. Sub Ludovic-Filip va deveni teoretician al socialismului utopie creştin. busturile lui Balzac şi V. într-un cuvînt — un vapor. Abatele Garon 6 vorbea cu multe laude. 6 Profesor la Seminarul catolic Sf. să fie şi el aca» ! Vale din munţii Jura. a epurat Institutul Franţei. la rîndul lui. pe care posteritatea l-a uitat. fărS nici un merit literar sau ştiinţific. anume Felicite Robert. David d'Angers 5 încerca să frămînte marmura. neluat în seamă. Tip de renegat. un Fourier obscur. 1 Abate. 8 Ministru de interne tn timpul restauraţiei. pentru un timp. ceea ce provoca dese fricţiuni diplomatice. o notiţă dintr-un poem de Millevoye 4 îl vestea Franţei în termenii aceştia : „un oarecare lord Bayron". cel care reformase Institutul printr-o lovitură de stat. despre un preot necunoscut. Sulpice din Paris (1776—1847). Hugo. îşi construia un vis sublim. l-a însoţit pe Napoleon tn Egipt. care sub restauraţie era unul din ideologii ofensivei clericale împotriva revoluţiei burgheze şi materialismului mecanicist din secolul al XVIII-lea. prin tre alteie.Elveţia şi Franţa cearta din valea Dappes '. Politehnica. de care viitorul îşi va aduce aminte. deşi fusese prefect sub Napoleon. frontonul Pantheonuluî. după ce făcuse pe alţi academicieni. de unde a exclus. devenit celebru sub Ludovic-Filip . o ordonanţă şi o adunare pripită.

demieian. cu un ochi la geneză şi cu altul la natură. văzîndu-l pe contele d'Artois intrînd la 1 Cartier care grupa pe atunci aristocraţia partizană a vechiului regim. ■ Preot din Lorena. Domnul Francois de Neufchateau 6 . liberali moderaţi dorind colaborarea cu un monarh constituţional. făcea mii de sforţări pentru ca pomme de terre să fie pronunţat parmentiere. deputat tn Constituantă şi In Convenţiunea Naţională . Dupuytren 3 şi Recamier ' se luau la ceartă în amfiteatrul Şcolii de medicină şi se ameninţau cu pumnul în legătură cu divinitatea lui Isus Hristos. dar fără să izbutească. din pricină că era cucernic. cu doi ani în urmă. locuinţă a ducelui de Berry sub restau raţie şi loc de adunare a ultraregaliştilor. Abatele Gregoire 7 .să placă reacţiunir bigote. care a aderat la revoluţia din 1739. trecuse în polemica regalistă în starea de „mîrşavul Gregoire". 6 Om politic şi scriitor francez (1750—1828) . persecutat sub restauraţie pentru convingerile sale liberale şi republicane. episcop al departamentului Loiret-Cher după organizarea bisericii constituţionale. 147 . Justiţia chemase la bară pe un om care. Sub restauraţie s-a ocupat numai de agronomie si literatură. Cuvier 5 . piatra cea nouă cu care fusese astupată. punînd fosilele în armonie cu textele bibliei şi făcîndu-i pe mastodonţi sâ-l preamărească pe Aloise. Sub cea de-a treia arcadă a podului lena se putea deosebi. 4 Medic şi profesor Ia Facultatea de medicină pe vremea restauraţiei. Sosirea trupelor sale pe cîmpul de bătălie de la Waterloo tn momentul cel mai critic a! operaţiilor a asigurat victoria împotriva lui Napoleon. 3 Chirurg celebru pe vremea restauraţiei. se silea . 9 General prusac. lăudabil cultivator al amintirii lui Parmentier. gaura de mină săpată de Bliicher 9 pentru a azvîrii podul în aer. s Moralist şi om politic francez (1763—1845). senator al imperiului. Această expresie pe care am întrebuinţat-o — „a trece în starea de" — era socotită de către domnul Royer-Collard 8 ca neologism. Pe vremea restauraţiei a fost şefu! „doctrinarilor". fost partizan al Convenţiunii şi fost senator. 2 Aripă a palatului Tuileriilor. fost episcop. ministru de interne pe vremea directoriului (1797) . Cartierul Saint-Germain' şi pavilionul Mar sau 2 îşi doreau ca prefect de poliţie pe domnul Delaveau. s Cunoscut geolog şi paleontolog francez (1769—1832). după albeaţa ei.

şi cînd spui student. nici savanţi. din averi şi demnităţi. II DUBLU CUARTET Parizienii aceştia erau : unul din Toulouse. nici buni. ar copleşi-o infinitul. cu neruşinare şi cinism.Notre-Dame. unele peste altele. cu dezmăţul ticăloşiei lor plătite. Istoria nesocoteşte toate aceste particularităţi şi nici nu s-ar putea altfel. patru mostre ale omului de pe stradă. Pentru că din fizionomia anilor se alcătuieşte chipul veacurilor. îşi trîmbiţau devotamentul monarhic. 2 Potriviţi vă hainele înainte de a ieşi. nici frunze mărunte în vegetaţie — sînt folositoare. Cuvinte subversive. Tinerii aceştia erau neînsemnaţi. dar erau studenţi. 1 Victorii ala armatelor lui Napoleon In Belgia. oameni care trecuseră la inamic în ajunul unei bătălii nu-şi ascundeau întru nimic răsplata primită pentru aceasta şi se înfruptau în plină zi. Şase luni închisoare. al treilea din Cahors şi al patrulea din Montauban. spusese cu glas tare: „Pe dracu ! duc dorul vremii cînd îl vedeam pe Bonaparte şi pe Talma intrînd la braţ la Balul Sauvage". toata lumea a văzut asemenea chipuri. a î n vă ţ a l a P a ri s î ns ea m n ă a t e na ş t e l a Paris. cu ctteva zile înainte de dezastrul da la Waterloo. lucrurile care mai rămîn din anul 1817. altul din Lirnoges. In acest an 1817 patru tineri parizieni jucară „o festă straşnică". dezertorii de la Ligny şi QuatreBras'. nici răi. Please adjust your dress before leaving2. amănuntele acestea. Totuşi. astăzi uitat. nici neştiutori. uitînd ce scrie în Anglia pe peretele dinăuntru al closetelor publice. Iată. numite pe nedrept mărunte — căci nu există nici fapte mărunte în omenire. . nici genii. spui pa ri zi an . Trădătorii se arătau în toată goliciunea lor.

numită astfel fiindcă fusese în Anglia. frumoşi. altul Fameuil din Limoges. care îşi luase drept poreclă un nume de floare. datorită acelui april încîntător care se cheamă douăzeci de ani. Tholomyes o iubea pe Fantine. Aceşti Oscari se numeau: unul Felix Tholomyes din Toulouse. Pe Oscar vreau să-l văd. eleganţa era scandinavă şi scoţiană. fiecare avea iubita lui. om politic şi prim-ministru al Angliei. abia cîştigase bătălia de la Waterloo. Dahlia. ultimul Blachevelle din Montauban. Erau patru Oscari oarecare.yi nici imbecili. căreia i se spunea Blonda. Ossian ' era la modă. pentru că. Favourite. nu-şi lăsaiseră cu totul deoparte acul şi aţa şi păstraseră pe faţă o urmă din seninătatea muncii şi' în suflet acea floare a cinstei. păstrînd încă ceva din aerul lor de lucrătoare. pentru că pe acea vreme Arthurii nu existau încă. mai nepăsătoare şi mai avîntate în vîrtejul vieţii decît Blonda Fantine. Bătrîna avea douăzeci şi trei de ani. pentru părul ei de culoarea soarelui. care supravieţuieşte într-o femeie şi după prima ei cădere. genul englezesc pur n-avea să predomine decît mai tîrziu. Sub numele Iu!. Dahlia. care era la prima ei iluzie. Wellington2. pentru că era cea mai mică dintre ele. spunea romanţa. un poet englez din secolul al XVIII-lea. parfumate şi istralucitoare. deşi tulburate de dragostele lor uşoare. şi alta „bătrîna". In romanul lor abia început se scri1 Bard scoţian legendar (secolul al III-Iea). Listolier o adora pe Dahlia. Una dintre aceste patru fete era poreclită „tinerica". 149 . altul Listolier din Cahors. 2 Comandantul suprem al armatei engleze în bătălia de la Waterloo: mai tîrziu. Blachevelle o iubea pe Favourite. nume prescurtat de la Josephine. Oscar înaintează. a publicat o culegere de poeme (1760). Zephine şi Fantine erau patru fete încîntătoare. MacPherson. Bineînţeles. Ze'phine şi mai ales Favourite n-ar fi putut spune acelaşi lucru. care s-au bucurat vreme de un secol de un succes deosebit tn Europa apuseana. Ardeţi pentru ei parfumurile Arablei. şi primul dintre Arthuri. Cele trei dintîi erau mai cu experienţă. Fameuil o idolatriza pe Zephine.

dovadă: în afară de rezervele ce trebuie făcute cu privire la aceste !50 . alta linguşeşte. stătea ceasuri întregi fără să deschidă gura. Sufletele acestea slabe le ascultă. una ceartă. Taicăsău era un profesor de matematică bătrîn. cina. şi poate spre alţii. domnule". Cît despre Zephine.şese pînă atunci mai mult do un episod. Intr-o dimineaţă. Vai ! dacă Jungfrau ar fi înfometată ! Favourite era admirată de Zephine şi Dahlia pentru că fusese în Anglia. „Sînt maică-ta. Mama aceasta morocănoasă şi bisericoasă nu vorbea niciodată cu Favourite. îl cucerise pe Fameuil prin felul dezgheţat şi mîngîietor cu care spunea : „Da. Cum să lucreze cu asemenea unghii ? Celei care vrea să rămînă cinstită nu trebuie să-i fie milă de mîinile ei. Iubirile de felul acesta sînt întotdeauna dublate de astfel de prietenii. fiecare vorbeşte pe limba ei la urechea fetelor frumoase din popor. trandafirii. mîncînd cît patru. domnişoară ?" „Nu". băuse şi mîncase. şi cobora la taifas cu portarul. fetele erau prietene. spre trândăvie. dădea meditaţii în ciuda vîrstei. Băieţii erau colegi. pusese să i se aducă o saltea pe care o avea şi se instalase. era faptul că avea unghii foarte frumoase. se îndrăgostise de acest accident. Qeea ce o împinsese pe Dahlia spre Listolier. care-i dădea bună ziua. A fi filozof şi a fi cuminte nu e totuna. Fetiţa îşi întîlnea din cînd în cînd tatăl. Oamenii le strivesc cu splendoarea a tot ce e nepătat şi inaccesibil." După aceea. unde o vorbea de rău pe fiică-sa. şi iubitul ps care-I chema Adolph în primul capitol era Alphonse în al doilea şi Gustave în al treilea. A avut de timpuriu un cămin. bătrîna deschisese bufetul. o babă cu un aer şmecher venise la ea şi-i spusese: „Nu mă cunoşti. De aici căderile lor şi pietrele care li se aruncă. Sărăcia şi cochetăria sînt două sfătuitoare rele. Rezultatul fusese Favourite. prînzea. Profesorul acesta văzuse în tinereţe cum rochia unei cameriste se agăţase de un grătar de sobă . brutal şi lăudăros . neînsurat.

iubi. unde se leagă şi se dezleagă Rege al evreilor căruia legenda biblică îi atribuie o mare înţelepciune. pentru că şi inimii îi era foame. iar Fantine. . Avea drept zestre aur şi perle. avea pe frunte pecetea necunoscutului. Străzile Cartierului latin. pentru că n-avea familie. Se născuse la Montreuil-sur-mer. îl iubi pe Tholomyes.. O chema Fantine. N-avea nume de familie. In labirintul acela a! dealurilor Pantheonului 2. Monument din Paris.mici menajuri nelegitime. dar Tholomyes? Solomon > ar răspunde că iubirea face parte din înţelepciune. dar aurul îl purta pe cap şi perlele în gură. văzură începutul acestui vis. La cincisprezece ani veni la Paris „să-şi încerce norocul". Ca să trăiască. La zece ani Fantine părăsise oraşul şi intrase în serviciu la nişte fermieri din împrejurimi. rămăşiţele unor oameni celebri ai Franţei. Ea era singura dintre cele patru pe care n-o tutuia decît un. Zephine şi Dahlia erau filozoafe. nici nume de botez. munci . Era o blondă drăguţă cu dinţi frumoşi. Se născuse pe vremea directoratului. Primise un nume tot aşa cum primea apa norilor pe frunte cînd ploua. singur bărbat. tot ca să trăiască. pentru că biserica nu mai exista pe-atunci. care furnică de studenţi şi de fetişcane. cuminte. Dragoste uşoară pentru el. A chemat-o aşa cum i-a plăcut primului trecător care a întîlnit-o mică de tot. Nimeni nu ştia mai mult. Favoarite. patimă pentru ea.La birintul dealurilor Pantheonului" însemnează furnicarul micilor străzi ale Cartierului latin. Din ce părinţi ■» Cine ar putea-o spune ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată tatăl sau mama. de la revoluţia burgheză. Fantine era ana dintre acele făpturi care înfloresc din sînul poporului. Aşa intrase în viaţă făptura asta omenească. O chema Fantine. apoi. Ivită din cele mai îndepărtate adîncimi ale umbrei sociale. Fantine era frumoasă şi rămase curată atît cîî putu. Cuminte ? ar spune cineva . De ce Fantine ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată un alt nume. o iubire credincioasă. Noi ne mulţumim să spunem că iubirea Fantinei era o primă iubire unică. construit în secolul aî XVIII-lea. mergînd cu picioarele goale pe stradă. 2 1 151 . cartier studenţesc din Paris. Adăposteşte.

ştirb şi începea să chelească. Le-am făgăduit-o solemn. la patruzeci. mai ales mie. Listolier şi Fameuil formau un fel de grup. dar în aşa fel încît să-l întîlnească mereu. E un fel de a-i ocoli pe alţii care seamănă cu a-i căuta. (Cartierul latin al Universită ţii este dominat de colina Sainte-Genevieve. In afară de asta. el era şeful. fără mîhnire. părul prin veselie. Era hodorogit. hon e un cuvînt englezesc care înseamnă fier. idila se înfiripă. Scria cînd şi cînd versuri mediocre. 152 . în apropierea Comediei Franceze. era bogat. Tholomyes îi luă pe ceilalţi deoparte. al cărui cap era Tholomyes. Aşa cum la Neapole babele strigă de sfîntul Ianuarie: Faccita gialluta. bătea în retragere cum se cuvine. Blachevelle. Spunea el însuşi. cu un aer superior. îmi vorbesc mereu despre asta. Pe scurt. avea patru mii de franci venit. Deci. despre chelia lui : „La treizeci de ani. Dar pe măsură ce i se stingea tinereţea. genunchii". De-acolo vine oare cuvîntul ironie ? Intr-o zi. fa o miracolo! (Faţă palidă.) 2 Teatru parizian. sănătatea prin ironie şi ochiul care-i plîngea rîdea într-una. i se aprindea veselia . patru mii de franci venit : ce grozavă vîlvă pe colina Sainte-Genevieve ' ! Tholomyes era un crai de treizeci de ani care se ţinea prost. ceea ce era o mare forţă în ochii celor slabi. Zephine şi Favourite se roagă să le facem o surpriză. luîndu-şi tălpăşiţa înainte de vreme. El era acela care avea spirit. făcu un gest de oracol şi le spuse : — Se va împlini în curînd un an de cînd Fantine. I se refuzase o piesă la Vaudeville 2 . nu dai drumul surpri1 Adică în mediile studenţeşti din Paris. Tinereţea lui. frumoasele noastre îmi spun într-una : „Tholomyes. craniul. îşi înlocuia dinţii prin snoave piperate. fiind ironic şi chel. Mistuia cam greu şi-i" lăcrima un ochi. dar în floare. specializat în piese uşoare. izbucnea în rîs şi lumea nu vedea nimic. Dahlia. Era zbîrcit.atîtea aventuri. fă o minune!). se îndoia de orice. Fantine fugise multă vreme de Tholomyes. Tholomyes era tipul studentului bătrîn de pe vremuri.

în locui bărcilor trec vapoare. la Fecamp de pildă. foarte la modă acum un veac. Parisul lui 1862 e un oraş a cărui suburbie era Franţa. a permis parizienilor să se ducă mai departe. Spunînd acestea. îi scrisese lui Tholomyes în numele celor patru : Cind ieşi din casă devreme ai noroc. In ajun. J53 . plajă la Marea Mînecii. 1 Saint-Cloud. Uşurinţa deplasărilor. Favourite. se spune astăzi Fecamp cum se spunea SaintCloud'. înfăţişarea a ceea ce s-ar putea numi viaţa din jurul Parisului s-a schimbat cu totul de o jumătate de veac încoace. pe unde trecea docarul. III PERECHI-PERECHI Azi ne închipuim cu greu ce era o petrecere de studenţi şi fetiţe la ţară acurn patruzeci şi cinci de ani.zei ?" In acelaşi timp. localitate situată pe Sena. Parisul nu mai are aceleaşi împrejurimi. mulţumită mijloacelor moderne de locomoţie. Mi se pare că a venit momentul. intrară înăuntru şi restul convorbirii lor se pierdu în umbră. Tholomyes coborî glasul şi şopti misterios ceva atît de vesel. Să stăm de vorbă. trece trenul. Pisălogeală de ambele părţi. a fost pînâ Ia apariţia căilor ferate unul din locurile favorite de plimbare ale locuitorilor capitalei Franţei. singura care ştia să scrie. Rezultatul acestor tainice urzeli a fost o petrecere strălucită. părinţii noştri ne scriu. încît un hohot larg şi entuziast ieşi din cele patru guri deodată. principala sa atracţie fiind parcul unui vechi castel distrus tn 1871. Cele patru perechi îndepliniră conştiincios toate nebuniile cîmpeneşti cu putinţă pe atunci. asta-i o idee ! Le ieşi înainte o cafenea îmbîcsită de fum. care a avut loc duminica următoare şi la care cei patru tineri le invitară pe cele patru fete. la vest de Paris. începea vacanţa şi era o zi caldă şi senină de vară. şi Blachevelle strigă : — Ei.

în ce hal au ajuns !" S-o spunem : un ropot de ploaie i-a lipsit acestei bande voioase. cavalerul de Labouisse. priviră cascada secată şi strigară : „Ce frumos trebuie să fie cînd e apă !". le văzu trecînd pe la ceasurile zece dimineaţa şi rosti: „E una de prisos". dînd crengile la o parte pentru a feri capul fermecător care vine în urma voastră ? N-aţi alunecat rîzînd pe vreun povîrniş ud de ploaie cu femeia pe care o iubeşti. cea de douăzeci şi trei de ani. Un bătrîn poet clasic. care strigă tinîndu-vă de mînă : „Ah. s Divinităţi din mitologia greacă (Agiae. Era beţia zorilor vieţii! Ani încîntători! Aripa libelulei tremură. mîncara peste tot plăcinte cu mere şi fură cum nu se poate mai fericiţi. „bâtrîna". se uitară prin lanterna lui Diogenc 2 . Fetele se îngînau şi ciripeau ca nişte pitulici scăpate din colivie. un om cumsecade care avea o Eleonoră. ' Aluzie la un proces criminal celebru din 1823 . pe-atunci cu renume. cu toate că Favourite spusese !a plecare cu un accent măreţ şi matern: „Melcii se plimbă pe cărare. prietena lui Blachevelle. Criminalul a fost executat în acelaşi an. lînărul medic Edffie Castaing otrăvise într-un han din Saint-Cloud pe un prieten care-i cunoştea o escrocherie. 2 Lanternă magică. strinseră buchete de flori la Puteaux. care rătăcea în ziua aceea pe sub castanii din Saint-Cloud. Favourite. oîştignrâ dulciuri la ruleta de pe podul Sevres. luară masa la Tete-Noire. gîndindu-se la cele trei graţii 3 . Era o nebunie ! Din cînd în cînd le dădeau băieţilor cîte un ghiont. 154 . copii 1" Toate patru erau nespus de frumoase. Semn de ploaie. Se duseră apoi la Saint-Cloud cu diligenta. pantofii mei nou-nouti. Ah! oricine aţi fi voi. Thp.Iată de ce se sculară la ceasurile cinci dimineaţa. cumpărară fluiere la Neuilly. pe unde Castaing ' nu trecuse încă. prolectînd figuri pe un ecran. vă aduceţi aminte ? N-aţi mers prin mărăcini. îşi îngăduiră o partidă de inele prin arborii aliniaţi din jurul bazinului celui mare.Ha şi Eufroslna) întruchipînd frumuseţea şi seducţia feminină.

podoaba lui principală erau pantalonii „picioare-de-elefant" 2 de nankin. de Ia dumnezeu o singură menire: rîsul. — Tholomyes ăsta e uimitor! spuneau ceilalţi cu o mare admiraţie. sărea peste şanţuri. Ce pantaloni! Ce energie ! Cît despre Fantine. dar simţeai că el comandă. era veselia însăşi. 3 Personaj mitologic : nimfii din Slcilla. care o urmărea cu perseverenţă şi de care ea fugea pentru că-l iubea pe pjtetorul Acis. Blachevelle părea făcut anume pentru a duce în braţe. ca mai tîrziu byronismul la bărbaţi. luau atitudini „englezeşti".alerga pe sub crengile rnari şi înverzite. cu" panglici lungi şi albe. Zephine şi Dahlia se pieptănau cu bucle. Buzele ei trandafirii gîngureau cu încîntare. ridicate în sus cu voluptate. îşi ţinea mai bucuros în mînă decît pe cap pălăriuţa de pai împletit. fiindcă îşi îngăduia orice. anume un trabuc. Era foarte vesel. rezemîndu-se una de cealaltă. Apăruseră cele dintîi keepsakes'. 2 Pantaloni strîmţi sus şi largi jos. pe care întîmplarea le făcuse să pară şi mai frumoase cînd erau una lingă alta şi care nu se despărţeau din instinct de cochetărie mai mult decît din prietenie. Tholomyes venea cel din urmă. iubită de ciclopul Polifem. sălta nebuneşte peste tufişuri şi prezida acea veselie cu o vervă de nimfă tînără. Colţurile gurii. căţelul şchiop al Favouritei. Părul ei blond şi des. Zephine şi Dahlia. îi explicau Fantinei deosebirea dintre domnii Delvincourt şi Blondeau. cu supieuri de alamă. în veselia lui era dictatură. duminica. părea făcut pentru fuga Galateei 3 pe sub sălcii. Nu mai avea nimic sfînt. prinşi într-o discuţie asupra profesorilor lor. avea în mînă un baston de două sute de franci şi. şi părul fetelor atîrna jalnic. dominînd grupul. începea melancolia la femei. fuma. Listolier şi Fameuil. ţinea în gură un lucru ciudat. Dinţii ei minunaţi primiseră. încît trebuia să şi-l prindă într-una. fără îndoială. ca ale măştilor antice 1 Album caro conţinea portrete de femei frumoase. !2 155 . gata totdeauna sa zboare şi care se desfăcea cu uşurinţă.

opere ale unei şcoli de sculptură anterioare celei ateniene. gît voinic al Junonelor eginetice 4 . încheieturile mîinilor şi gleznelor delicate. discret. încărcate cu umbră. păreau că încurajează îndrăzneala altora. Luată aici ca tip de bacantă senzuală. Cel mai naiv e uneori cel mai atotştiutor. cu o gropiţă 1 Personaj dfn mitologia greacă. delicată din profil. deseori reprezentat de arta clasică franceză în pictură şi sculptură. al cărui nume. obraji copilăroşi şi fragezi. pantofîori aurii cu tocuri înalte şi cu panglici încrucişate. pînă şi ca ornamente de faţadă (mascarons). 2 Cincisprezece august. aluzie la "iubitul ei Dionysos (Bacchus).ale Erigonei'. cu ochii de un albastru adînc. înseamnă vreme bună. cea cu ochi verzi ca marea. se coborau. peste ciorapi subţiri. şi faimosul juriu al iubirii prezidat de vicontesa de Oette. pielea albă. 3 Numele străzii principale din Marsilia. 5 Sculptor francez (1677—1746). mai puţin sfioase. cu străveziul. alături de aceste veşminte îndrăzneţe. s-au descoperit In 1811 mal multe statui de zeităţi cu forme atletice. soţia lui Jupiter fn mitologia antică. sub forma unei figuri de femeie înconjurată cu ciorchini de stru guri. ceafă puternică şi suplă. acoperind şi arătînd totodată. In Egina. albi. pe sub pălăriile acoperite cu flori. am spus-o. erau decoltate de-a binelea. A lucrat la împodobirea palatului şi parcului din Versallles. născocire marsilieză. viguroase. Sclipitoare cînd era privită din faţă. cu pleoape grele. căldură şi amiază. ceea ce vara. picioare cambrate şi mici. canezou-ul blondei Fantine. 156 . şi acel fel de bolero de muslin. ar fi acordat poate premiul cochetăriei acestui canezou care reprezenta la concurs castitatea. canezou — stîlcirea cuvîntului quinze aâut 2 — rostit ca pe Canebiere 3 . peste senzualitatea părţii de jos a obrazului. umeri modelaţi de Coustou 5 parcă. insulă din sudul' Aticii. Purta o rochie de postăvior liliachiu. Toată îmbrăcămintea ei avea ceva ţipător şi care bătea la ochi. Se întîmplă. părea o descoperire provocatoare a buneicuviinţe. clasice. lăsînd să se vadă ici-colo arborescenta azurie a vinelor. Celelalte trei. dar. indiscreţiile şi ascunzişurile lui. * Juno. parcă pentru a-i pune o stavilă. dar genele ei lungi. e graţios şi ispititor. ajuraţi.

ba chiar dimpotrivă. erau obligate să păstreze o castitate absolută. Stilul este forma idealului. uneori accentuată cu asprime. nasul. După legendă. înfăţişează o frumoasă Psyche. vizibilă prin muselin. cînd se odihnea. care confruntă în tăcere orice lucru cu desăvîrşirea. armonia antică. sculpturală şi delicată — aşa era Fantine . prin transparenţa graţiei pariziene. o neînvinsă stăpînire şi sfială. fără nici o trecere. Am văzut că Fantine era bucuria. vestalele. Cu toate că nu i-ar fi refuzat nimic lui Tholomyes. sacră. „Mirarea nevinovata" este o aluzie la un tablou de Gerard. Rămînea puţin mirată. preoţi tainici ai frumosului. a anotimpului şi a dragostei. şi sub gătelile acestea se ghicea o statuie. de dincolo de această beţie a vîrstei. Această gravitate neaşteptată. o veselie îngheţată de visare. şi în această statuie. semăna cu dispreţul unei zeiţe. ea avea acea cută imperceptibilă ' Psyche. Era frumoasă în amîndouă chipurile: şi ca stil şi ca ritm. ar fi întrezărit în această mică lucrătoare. un suflet. feciorelnică. foarte diferit de echilibrul proporţiilor din care rezultă armonia feţei. fată de o frumuseţe rară. Această fiică a umbrei avea rasă. a cărei figură exprimi înfiorarea primei îmbrăţişări. ritmul îi este mişcarea. albe şi delicate ale vestalei 2 care răscoleşte cenuşa focului sacru cu un ac de aur. In intervalul atît de caracteristic ce separă nasul de buza de sus. Acest tablou Amor şi Psychi. pictor din şcoala lui David. Mirarea asta neyinovată e nuanţa care o separă pe Psyche de Venus '. Rarii visători. păzitoare ale focului sacru din templul acelei zei(e. era mai presus decît orice feciorelnică . şi era neobişnuit de tulburător să vezi bucuria stingîndu-se atît de iute şi reculegerea înlocuind-o. Fantine avea degetele lungi. Fantine mai era şi pudoarea. Un observator care ar fi studiat-o cu atenţie. în contrast cu iubirea senzuală patronată de Venus-Afrodita. 2 Preoteasă a Vestei. Fruntea. care în mitologia greacă simboliza dragostea nevinovată. ar fi văzut desprinzîndu-se dintr-însa. un fel de demnitate serioasă şi aproape austeră o cuprindea în anumite ceasuri. Fantine era frumoasă fără s-o ştie prea bine. bărbia înfăţişau un echilibru de linii.voluptoasă în mijloc. faţa ei. 12* 157 . zeiţa focului la romani.

închisă în împotrivirea ei vagă. Răzoarele din Saint-CIoud îmbălsămau văzduhul. visătoare şi sălbatică. zglobii. îngăduitoare. găsită în săpăturile de la Icâne. care 1 împăratul german Frederic I de Hohenstaufen (secolul al XII-!ea). erau.şi încîntătoare. un roi întreg de fluturi zbura prin coada şoricelului. afară de Fantine. Cele patru perechi străluceau de veselie şi se amestecau cu soarele. ramurile se mişcau în vînt. De-aci această veşnică tragere la fit a celor ce se iubesc. cînd alta. care l-a făcut pe Barbarosa ' să se îndrăgostească de o Diană 2 . Fantine era nevinovăţia înotînd pe deasupra greşelii. 2 Adică de o statuie a. şi care era îndrăgostită." Astea sînt bucurii. dansau. alergau fragede. zeijei Disna (Artemis). IV THOLOMYfiS. cu arborii. CINTA UN CINTEC SPANIOL Ziua aceea a fost făcută din lumină de la un capăt la altul. patroană a vtnătorilor. poreclit de Italieni Barbarosa (Barbăroşie). culegînd flori de volbură. cu cîmpiile. 158 . Şi în această tovărăşie ca de rai. semn tainic al nevinovăţiei. fetele vorbeau. DE VESEL CE E. udîndu-şi ciorapii trandafirii dantelaţi prin ierburile înalte. A fost odată o zînă care a făcut livezile şi pomii anume pentru îndrăgostiţi. mii de hoinari : păsările. în nobilul parc ai regelui Franţei. fie. „Tu — îi spunea Favourite — tu faci întotdeauna pe grozava. cînd una. sărutate. prin trifoi şi ovăz. Asemenea perechi fericite sînt o chemare adîncă la viaţă şi la natură şi fac să răsară din orice mîngîiere şi lumină. prinzînd fluturi. cîntau. Iubirea e o greşeală . cu florile. întreaga fire părea că a luat vacanţă şi rîde. de toţi băieţii. albinele jefuiau iasomiile. adierea Senei înviora uşor frunzele. mort în timpul "'Cruciade: a Ul-a.

în ceea ce se numea atunci răzorul regelui. cireşile smulse de la o gură Ia alta. cel mal de seamă reprezentant al stilului rococo în pictura secolului al XVIII-Iea. Ce altă schimbare la faţă mai mare decît iubirea ! Ciracii notarului sînt nişte zei. Ai crede că n-are să se isprăvească niciodată. pictorii. 3 Romancier francez de la începutul secolului al XVII-lea. şi în aer e o limpezime de apoteoză. Patricianul şi tocilarul. * Preoţi la vechil gali. era un copăcel ciudat şi încîntător. Diderot îşi întinde braţele spre toate aceste uşoare iubiri şi d'Urfe 3 le amestecă cu druizi4. cu tulpina înaltă. o plantă abia sosită din Indii. vorbirea de rînd care pare o melodie. strigă Watteau. ■ 159 . întotdeauna îl admirau o mulţime de oameni. poeţii. Rîd. Lancret 2 . al cărui nume ne scapă în clipa asta şi care pe acea vreme atrăgea întreg Parisul la SaintCloud. De-aci popularitatea primăverii printre cugetători. Tholomyes le spusese: „Vă fac eu cinste cu măgari !" Se tocmise cu omul care-i 1 Tablou celebru al pictorului francez Watteau (1684—1721). Fetele frumoase îşi risipesc cu gingăşie făptura. petreceri cîmpeneşti cu personaje idealizate etc. mijlocul fetelor prins din zbor. pictorul celor de jos. După dejun. delicate ca nişte fire de aţă zbîrlite şi fără frunze. se caută unu! pe altul. Ţipetele scurte şi goana prin iarbă. curtenii şi tîrgovetii. care a pictat cu predilecţie scene galante. privesc extazurile acestea şi nu ştiu ce să facă cu ele. sînt toţi supuşii acestei zîne. autorul unu! roman pastoral tn cinci volume: Astrea. cele patru perechi se duseră să vadă. ducele şi pairul ca şi magistratul. sînt divine. Filozofii.reîncepe fără încetare şi va ţine atît timp cît vor fi tufişuri şi şcolari. năpădite de flori. După ce văzură arborele. cum li se spunea altădată. atît rămîn de uluiţi. ceea ce dădea copăcelului aerul unei chici despletite. ale cărui nenumărate ramuri. îşi contemplă „burghezii" care dispar în azur. erau acoperite cu mii de rozete mici şi albe. marea iubire care izbucneşte din felul în care e rostită o silabă. toate astea strălucesc ca focul. Plecarea spre Cythera '. 2 Pictor francez din secolul al XVIII-lea .

a pictat scene sentimentale din vlafa burgheziei $i portrete feminine dulcege. vizitaseră sihastrul — un manechin în peştera lui — intraseră să vadă micile mistere ale faimosului cabinet al oglinzilor. vrednică de un satir ajuns milionar sau de Turcaret' metamorfozat în Priap 2. 2 Zeul voluptăţii Ia grecii anticî.t. Pe cînd dădea în leagăn mîndrele. 5 Stnt din Badajoz / Dragostea mă cheamă j Tot sufletul meu / E în ochii mei / Cînd tu îmi arăţi / Picioruşele taie (n.). pe vremea aceea se afla în posesia furnizorului de arme Bourguin şi era întîmplător larg deschis. o nouă bucurie: trecură Sena cu vaporul. La Issy. aşa cum i-ar fi plăcut lui Greuze 4 să le vadă. pe care i-a cîntat abatele de Bernis 3 . 160 . o întîmplare: parcul. una după alta. — Nu-mi place cînd cineva' face mofturi dintr-astea ! murmură Favourite destul de acru. tuluzanul Tholomyes. Trecuseră grilajul. între doi arbori : Soy de Badajoz Amor me llatna Toda mi alma Es en mi ojos Porque ensenas A tus piernas. împinseră cu putere leagănul cel mare. ou fustele umflate de vînt. bun naţional. ceea ce i-a atras protecţia doamnei de Pompadour.închiria şi se întoarseră prin Vances şi Issy. In tinereţe a scris versuri galante. în rîsctele generale. * Pictor francez din secolul ar XVIII-lea . După ce isprăviră cu măgarii. 8 Cardinal şi om politic francez (secolul al XVIII-lea). niţel spaniol — Toulouse-ul e doar vărul Tolosei — cînta pe o melopee melancolică vechiul cîntec gallegga. inspirat de vreuna din mîndrele avîntate din răsputeri pe frînghie. agăţat de cei doi castani.5 Numai Fantine nu vru să se dea în leagăn. Porniră apoi de la Passy pe jos şi 1 Personajul principal în comedia cu acelaşi titlul a lui Alain-RenciLesage (secolul al XVIII-lea) — tip de parvenit de pe urma speculaţiilor financiare necinstite. momeală lascivă.

Camera era mare. în sfîrşit puţin osteniţi. o minunată rază de august mîngîia ferestrele. pahare şi sticle. dar „duminica nu există oboseală — spunea Favourite — duminica oboseala nu lucrează". de unde puteai privi printre ulmi cheful şi fluviul . la cealaltă se aşezară cele patru perechi. Favourite striga : — Dar surpriza ? Vreau surpriza I — Răbdare ! răspundea Tholomyes. cele patru perechi. Din cînd în cînd. farfurii. îşi dădeau drumul la vale în montagne russe. Pe la ceasurile trei. dar urîtă. Iată unde ajunsese pe la ceasurile patru şi jumătate dupăamiază petrecerea cîmpenească începută la cinci 161 . Prea puţină rînduială pe masă. ei. în mijloc două mese. alături de pasajul Delorme. cu alcov şi pat în fund (dată fiind îmbulzeala de duminică din circiumă. trebuiseră să se mulţumească cu acest adăpost) .dădură de bariera Etoile. o clădire neobişnuită. năucite de fericire. îngrozitor Cum ropotea picior după picior spune Moliere. avea două ferestre. la ceasurile cinci dimineaţa . pe una din ele nenumărate buchete de flori. care era sucursala din Champs-Elysees a faimosului restaurant Bombarda din strada Rivoli. care se ridica atunci pe înălţimile Beaujon şi a cărei linie şerpuită se zărea pe deasupra copacilor din Champs-Elysees. amestecate cu sticle de vin. dar cîtă dezordine sub ea ! Se auzea sub masă. în jurul unui maldăr de talere. cei opt fericiţi. se aciuiară la circiuma Bombarda. ulcioare de bere. amestecate cu pălării de bărbaţi şi femei. LA BOMBARDA După ce se dădură şi în montagne russe se gîndiră să cineze. după cum ne amintim. Se sculaseră.

cu trompeţii înainte. cobora bulevardul Neuilly. Caii de la Marly'. îi auzeai rîzînd. Soarele apunea. care în 1817 nu dispăruse cu totul de la cheuiori. uneori chiar împodobiţi cu floarea de crin. purtau scufii de hîrtie. plin de soare şi de mulţime. fusese izgonit da înapoierea acestuia din insula Elba şi se refugiase la Gând. era înţesată de oamenii care se plimbau mulţumiţi. la modă pe atunci. 1 A doua domnie a lui Napoleon I. această marmură care nechează. ucenici tipografi.dimineaţa. Toată lumea era bine dispusă. Ici şi colo. sortită să batjocorească cele „o sută de zile" 2 . 3 Tatăl nostru de la Gând era Ludovici al XVIII-lea. isteagul alb. abia instalat rege după prima abdicare a lui Napoleon (1814). redevenită Piaţa Ludovic al XV-lea. Mulţi dintre ei purtau floarea de crin de argint atîrnată de panglica aîbă moarată. Caretele treceau încoace şi încolo. Piaţa Concorde. între întoarcerea din insula Elba şi abdicarea după înfrîngerea de la Waterloo (martie—iunie 1815). Alţii beau. Un escadron măreţ al unui regiment de gardă. se încordau într-un nor de aur. îe trecuse şi pofta de mîncare. care. ftlfîla pe clădirea Tuiieriilor. Bulevardul Ghamps-Elysees. Daţi-ni-l înapoi! O mulţime de mahalagii îmbrăcaţi de duminică. hore de fetiţe cîntau şi jucau cîte o bătută burboneză. Lucrarea a fost aşezată mai tîrziu în Cbamps-Elysâes. Unii. era numai lumină şi prăfăraie. uşor trandafiriu în lumina apusului. Era un timp de pace neîndoielnică şi de adîncă securitate regalistă. ca burghezii. oraş în 182 . însoţită de următorul refren : Daţi-ni-l înapoi pe tatăl nostru de la Gând 3. destinată a împodobi grajdurile castelului din Marly. erau împrăştiaţi prin piaţa cea mare şi prin Piafa Marigny şi se jucau cu cercuri sau se învîrteau pe căluşei de lemn. două lucruri din care e făcută gloria. Era epoca în care un raport secret î Sculptură în marmură do Guillaume Coustou (sffrşitul secolului al XVlI-lea). printre trecătorii care se adunau în cerc şi băteau din palme.

Acesta nu e de loc pe cît se crede „o prostime cumsecade". Poporul de jos.a r putea preschimba în leu. a fost judecat şi ghilotinat în aprilie 17B4. să nu te încrezi însă într-însul. Dă-i o suliţă şi va face un 10 august 1 . Prefecţii de poliţie nu cred că o pisică s . proclamarea republicii. Nimeni nu doarme mai bine decît el. au răsturnat monarhia. Nu e primejdios. sire. Parizianul e. Poliţia naivă a restauraţiei vedea poporul Parisului mai „frumos" decît e. Cînd e vorba de patrie. El e punctul de reazim al lui Napoleon şi tot din el îşi trăgea puterea Dantorî 2 .şi special al prefectului de poliţie Angles. din provincie. dar cînd ştie că-l aşteaptă gloria. nimeni nu pare să uite mai lesne decît el. N-avem să ne temem de nimic din partea populaţiei capitalei. e zbuciumat. cu privire Ia mahalalele Parisului. cel din Paris. şi în piaţa publică din Corint era colosul de bronz al unei pisici. faţă de francez. 2 Unu! din conducătorii iacobinilor între 1789—1794 . cînd e vorba de libertate. e o prostime cumsecade. Sînt nepăsători şi tnndavi ca pisicile. adresat regelui. n-avem să ne temem de oamenii aceştia. Pe scurt. acest lucru e totuşi cu putinţă şi în asta stă miracolul poporului din Paris. smulge piatra caldarîmului. devenit eontrsrevolutionar. se isprăvea astfel: In concluzie. e admirabil în orice fel de încăierare. cîteva săptămîni mal tîrziu. sub conducerea Iaco binilor. se bucura de stima republicilor antice. atît de dispreţuită de către contele Angles. E de observat că în ultimii cincizeci de ani statura acestei populaţii a descrescut. întruchipa în ochii lor libertatea. nimeni nu e mai uşuratic şi mai leneş decît el. dă-i puşcă şi veţi avea un Austerlitz. ceea ce a permis. e leneş. ca pentru a servi de pereche Minervei fără aripi din Pireu. 163 . iar poporul din mahalalele Parisului e mai scund decît era înainte de revoluţie. ceea ce era atenianul faţă de grec. Ar trebui să-i pui clte doi cap la cap pentru a face un grenadier de-al maiestăţii-voastre. Păzeşte-te! Păru! 1 La 10 august 1792 masele pariziene răsculate. Pisica. Cei de-aci sînt nişte oameni mărunţei. nu. se înrolează.

Listolier sufla într-o trompetă de lemn. suflarea i se va preschimba în furtună.lui încolăcit de furie e epic. Favourite. faceţi-l să cînte Marseieza şi va elibera lumea. Favourite se uita cu duioşie la Blachevelle şi-i spunea : — Blachevelle. 3 Cîntec revoluţionar de la 1789. Daţi-i un cîntec pe măsura firii lui şi veji vedea ! Atîta vreme cît n-are decît refrenul Carmagnolei 3 .e. VI UN CAPITOL IN CARE TO IUBESC LA NEBUNIE ŢI SE Vorbe de clacă şi cuvinte de dragoste. Numai datorită mahalagiului parizian. Dacă-i bate ceasul. va privi cu o căutătură grozavă. scrisă pe marginea unui raport al lui Angles. după cum am spus. Cîntă: asta e bucuria lui. dacă nu te-aş mai iubi ? — Eu ? Ah 1 Să nu spui asta nici în glumă! Dacă nu 1 Strada Greneta din centrul Parisului era pe atunci strimtă şl deci uşor de barat prin baricade. să ne întoarcem la cele patru perechi ale noastre. era pe sfîrşite. cumpărată la Saint-Cloud. nu-l răstoarnă decît pe Ludovic al XVI-lea . un popor din Abruzii actuali. . să treacă pe sub un arc de furci. şi unele şi altele îţi scapă printre degete . Zephine rîdea. cum s-a şi înttmplat în 1792 şi tn 1848.n. După ce-am isprăvit această notiţă. Fantine zîmbea. în semn de umilinţa. şi din bietul lui piept şubred va porni un vînt care va mişca din loc cutele Alpilor. tn 321 î. Tholomyes bea. revoluţia unită cu armata cucereşte Europa. cuvintele de dragoste sînt nori. iar vorbele de clacă sînt fum. Fameuil şi Dahlia cîntau încet. te ador! Vorbele astea îl făcură pe Blachevelle s-o întrebe: — Ce-ai face. 2 Aluzie la un episod din istoria romană . armatele romane fnfrfnte de samnifi. au fost silite. cămaşa îi cade ca o hlamidă. mahalagiul acesta va creşte. omuleţul acesta se va ridica. simbol al sclaviei. Luaţi seama ! Din cea dintîi stradă Greneta ' întîlnită va face furci caudine 2 . Cina.

Ah. nu se mai potoleşte. uite. şi închise ochii cu mîndrie. te-aş azvîrli în apă şi aş pune să te închidă. Ce-mi pasă ! Ii spun lui Blache velle că-l ador. cînd m-a văzut făcînd aluat de clătite. E un băiat foarte bine. îmi place ăla mic. Blachevelle zîmbi cu îngîmfarea voluptoasă a unui om gîdilat în amorul lui propriu. cum spun englezii. aş chema poliţia ! Ce. Am spleen '. cum mint! Favourite tăcu o clipă şi urmă : — Vezi tu. Dahlia. E zgîrcit. ţi-aş sări în spate. mi s-a dus liniştea ! Uite-l că începe să strige. dumnezeule. Untul e atît de scump! Şi pe urmă. la piaţă nu se mai găseşte decît mazăre. e un tip foarte bine. îl cunoşti ? Se vede că e făcut să fie actor. te-aş jupui. îi spuse încet Favouritei. şi mai ştiu eu ce ? că-l auzi de jos! Cîştigă doi franci pe zi la un avocat scriindu-i procese. în mijlocul gălăgiei : — Văd 'că te prăpădeşti după Blachevelle al tău. Favourite urmă : — Da. Nu ştii ce să mănînci. E băia tul unui fost cîntăreţ de la Saint-Jacques-du-Haut-Pai3. prin poduri pline cu şobolani. sînt tristă. şi declamă. apucînd din nou furculiţa. 165 . Toată vara a plouat. Ah. e groaznic să luăm masa într-o odaie unde e un pat. mi-a spus: „Domnişoară. îmi plac actorii. Numai artiştii pot spune aşa ceva. mestecînd ceva. în extaz. Dahlia. Sînt pe cale să-mi pierd min ţile după puştiul ăsta. crezi că mi-ar fi ruşine ? Păcătosule ! Blachevelle se răsturnă pe scaun. Aoleu. asta mă dezgustă de viaţă. e foarte bine ! Se prăpădeşte atît de tare după mine. cum mint! Hm ? Vai. prin unghere întunecate. măi băiete. că într-o zi. faceţi clătite din mănuşile dumnea voastră şi le mănînc". te-aş zgîria. 1 Depresiune sufletească provocaţi de melancolie şl plictiseală. îmi spargi urechile !" Umblă prin casă. Vîntul mă scoate din fire. care locuieşte peste drum de mine. răspunse Favourite pe acelaşi ton. Cum se întoarce acasă. maică-sa îi spune: „Ah. — Nu pot să-l sufăr. Vai. cît de sus poate să urce — şi cîntă. şi asta cu greu.m-ai mai iubi. Blache velle e foarte zgîrcit.

să mîncăm cu reculegere. mon calme (calmul meu) şi Montcalm. 2 Om politic francez (1754—1838). O revoltă surdă făcu grupul să murmure. lasă-ne în pace! spuse Blachevelle. dacă se grăbeşte. — Tholomyes. să ne ospătăm încet. — Prieteni — exclamă Tholomyes pe tonul unui om care devine din nou stăpîn pe situaţie — veniţi-vă în fire 1 Nu trebuie să întîmpinaţi cu atîta uimire un calam1 Autor al unui Almanah al mtncăcloşilor. Să amestecăm măreţia cu lăcomia . domnilor! Grimond de la Reyniere' e de părerea lui Talîeyrand 2 .*>■**?>* *'£"&_ vi r ÎNŢELEPCIUNEA LUI THOLOMYES: în timp ce unii cîntau. Berea care curge nu face spumă. ■— Jos cu tiranul! spuse Fameuil. se pronunţă identic. ministru de externe tn timpul directoriului. e mistuită. — Bombarda. — Tholomes — zise Blachevelle — priveşte-mi calmul 1 — Tu eşti marchizul ! îi răspunse Tholomyes. Excesul de zel ucide gingăşia şi bucuria unei mese bune. Acest mediocru joc de cuvinte3 avu efectul unei pietre azvîrlite într-o mocirlă. să ne gîndini mai întîi. numele personajului arătat mal departe. Deviza lui era : „Fără exces de zel I" s In limba franceză. Marchizul de Montcalm era pe atunci un regalist celebru. Fără exces de zel. Tholomyes ridică glasul: — Să nu mai vorbim la întîmpiare şi nici prea repede! rosti el. nu vă grăbiţi. Bombance şi Bamboclie ! strigă Listolier. foarte apreciat Ia sfîrşitul secolului al XVIII-lea în cercurile aristocratice. Domnilor. Prea multă improvizaţie goleşte mintea în chip prostesc. adăugă Listolier. 166 . alţii vorbeau cu aprindere şi toţi deodată. Dacă vrem să fim scînteietori. vreau să spun îngheţată. consulatului şi Imperiului. Broaştele tăcură. reluă Fameuil. — Sîntem cumpătaţi. Excesul de zel pierde piersicii şi caişii. Nu se mai înţelegea nimic. — Duminica există. Să nu ne gră bim ! Vedeţi primăvara.

cuvînt grecesc care însemnează lingură de bucătărie. 2 Regină a Egiptului antic (secolul I î. după care Octavian a rămas stăpîr. Şi băgaţi de seamă că acela al Cleopatrei a precedat bătălia de la Actium 3 şi că fără el nimeni nu şiar aminti de oraşul Toryn. vă place plăcinta cu mere ? Nu mîncaţi prea mult! Chiar cînd e vorba de plăcintă. Tot ce exista mai măreţ. Legenda spune că era înţelept ţi avea darul profeţiei. E nevoie de o limită. lui Antoniu şi a Cleopatrei (31 î. a! Romei. Lăcomia pedepseşte pe cel lacom: Guta punit Gutax 6 . e nevoie de bun simţ şi de artă.n. chiar ia rebusuri. * Personaj mitologic : unul dintre argonauţi. Isus Hristos a făcut un calambur pe spinarea sfîntului Petru. mă întorc la discursul meu. Fraţilor. erou al tra gediei lui Eschyl Cel şapte contra Thcbel. Departe de mine intenţia de a insulta calamburul ! II cinstesc pe măsura meritelor lui. rege a. în veselie. a făcut jocuri de cuvinte. Satire). se pierde în azur.i din comedia populară latină. dragostea chiar. Gulax — tipuri de mîncâeioţ. Eschyl pe-a lui Polynice'. Doamnelor. Tot ce cade în felul acesta nu e numaidecît vrednic de respect şi de entuziasm. chiar în glume. s Victoria navală a lui Octavian împotriva. vă mai spun o dată. fără zăpăceală. După ce mi-am îngăduit aceasta. fără zel.bur căzut din cer. Şi ţineţi minte asta : oricare dintre patimile noastre.e.! Tbebel. Cleopatra 2 pe-a lui Octavian. că am înţelepciunea lui Amphiaraus 4 şi chelia lui Cezar. în bucurie şi în jocuri de cuvinte. Gluma cade oriunde. mai sublim şi mai încîntător în omenire. după ce a ouat o prostie. 6 Trebuie să fie o măsură în toată (Horafiti. fără exces. nimic mai mult. şi spiritul. ' Gula. Moise pe-a lui Isaac. O pată alburie care se turteşte pe stîncă nu împiedică condorul să plutească. Indigestia e pusă de bunul dumnezeu să facă morală stomacului. Calamburul este găinaţul spiritului care zboară. are un stomac pe care nu trebuie să-l umplem prea 1 Personaj legendar din mitologia greacă. Trebuie să existe o măsură chiar la mîncare.). i67 .).e. Est modus in rebus 5 . şi poate chiar dincolo de omenire.n. Ascultaţi-mă pe mine.

o placă de plumb. Asta înseamnă Prosper. Fericît cel care. apoi dictator roman (secolul I t. brîuri de ierburi.). caballeros. spuse Listolier. atunci cînd îi bate ceasul. vă vorbesc serios.). — Eu vreau mai bine o femeie. nu dormiţi. * Filozof creştin din secolele II—I II . să scăpaţi de patul nupţial şi să ţineţi piept amorului ? Nimic mai simplu. după cît se pare. să ne punem stavilă poftei. staţi de veghe. Vă sfătuiesc să fiţi cumpătaţi în dorinţele voastre. pentru că am susţinut o teză în latineşte asupra felului în care se executa tortura la Roma pe vremea cînd Munatius Demens era chestor al paricidului 2 şi fiindcă. daţi pe gît băuturi azotoase şi ceaiuri de buru ieni.n. să ne strunim imaginaţia şi să ne ducem singuri la închisoare. — Felix — spuse ea — ce cuvînt frumos 1 îmi place numele ăsta. Nu înseamnă că sînt neapărat un dobitoc. gentlemeni. am să fiu doctor. pentru că ştiu ce diferenţă e între o chestiune rezolvată şi una pendinte. foarte multă gimnastică. spetiţi-vă. înţelept e acela care ştie la un moment dat să se aresteze pe el însuşi. căraţi bolovani. prieteni 1 Vreţi să nu mai simţiţi nici o poftă.e. muncă pe brînci. In orice lucru trebuie sa scriem la timp cuvîntul finis'. ca Sylla3 sau ca Origene *. Aveţi puţină încredere în mine. Trebuie să ne stăpînim atunci cînd e nevoie. E pe latineşte. 3 Consul. pentru că mi-am isprăvit de bine de rău dreptul.mult. 2 însărcinat cu instruirea crimelor comise asupra unor rude apro piate. adăugaţi la aceasta o dietă severă — crăpaţi de foame! — băi reci. Aşa cum mă cheamă Felix Tholomyes. „Hotărtrea eroică" a lui este renunţarea la puterea dictatorială. ia o hotărîre eroică şi renunţă. Favourite îl asculta cu atenţia încordată. gustaţi fierturi de mac şi de agnuscastus. 168 . Tholomyes urmă : — Quirites. 1 Sfîrşit (lat. Iată reţeta: limonada. fricţiuni cu apă de Saturn şi cataplasme cu oxycrat. S-a retras In Palestina spre a evita persecuţiile romane împotriva creştinilor din Alexandria (Egipt).

Josephine. dacă aveţi chef. e pe spanioleşte.) 169 . — Tholomyes — strigă Blachevelle — eşti beat! — Pe naiba ! spuse Tholomyes. s-ar fi aşezat cineva pe faţa ta frumuşică. a văzut o fată frumoasă cu ciorapi albi şi bine întinşi. Zephine. aşa butoaie. In ce priveşte pe Favourite. Aroba Casti liei conţine şaisprezece litri. din invidie. Bacchus. Ascultă ! înainte de tine nu exista nici o făptură demnă de acest nume. Şarpele e dugheana de peste drum. te voi cînta pe tine I (în original tn limba latină. — Atunci fii vesel 1 reluă Blachevelle. almuda din Canare douăzeci şi cinci. burduful ţarului Petru. Şi iată dovada. Şi. Eşti făcută ca să pri1 Acum. cu feţişoara ta boţită ai fi îneîntătoare dacă n-ai fi cam strîmbă. Fata de care se îndrăgos tise era Favourite. domnişoarelor. nimfe şi muze! într-o zi. ea rătăceşte veselă. care au genunchii bătătoriţi de atîta frecat la duşumele. O. o. Doamnelor. pe cînd Blachevelle trecea rîuleţul din strada GuerinBoisseau. Ea nu poate suferi şar pele. Caracteristica iubirii e rătăcirea. Parcă.— Femeia ! reluă Tholomyes. Păziţi-vă de ea ! Vai de cel care se încrede în inima schimbătoare a femeii ! Femeia e prefăcută şi ascunsă. ai buze ionice! Era un pictor grec. cuartinul din Baleare. vă idolatrizez pe toate ! O. cântarul din Alicante. numit Euphorion. răspunse Tholomyes. Favourite. care fusese supranumit pictorul buzelor. cartam' ! Iertati-mă. din nebăgare de seamă. serîoras: aşa popor. doi sprezece . care-şi arăta pulpele. o. se ridică : Trăiască vinul ! Nune te. eu vă spun : gre şeala e îndrăgostită. Prologul acesta i-a plăcut şi Blachevelle s-a îndrăgostit. Numai grecul ăsta ar fi fost vrednic să-ţi picteze gura. Ea nu e făcută pentru asta. draga de ea ! S-a spus : greşeala e omenească. Dragostea nu e făcută ca să se închircească şi să se tîmpească asemeni slujnicelor englezoaice. treizeci. Trăiască ţarul care e mare şi să-i trăiască cizma care e şi mai mare! Doamnelor. Bacche. umplîndu-şi paharul. douăzeci şi şaise. un sfat prietenesc: mai greşiţi pe la vecini. — Bine.

să nu ne încredem în nume. dar ţineţi minte asta. dar care se refugiază în iluzii. cu ochii în văzduh. nici ce face. Fetelor nu le poţi scoate căsătoria din cap . Mărul mtncai de Eva. e o visătoare. cîntă. dar ea nici nu m-aude. Fantine. Mă cheamă Felix şi nu sînt fericit. oferit do Paris zeiţei Afrodita (Venus) ca premiu al frumuseţe! ei. bălaia fată a nălucilor. Meriţi brevetul de invenţie a femeii frumoase. fiică demnă de-a fi numită margaretă sau perlă. tinereţe. Lucrul acesta m-a înduioşat. căsnicia e un altoi. Misa Dahlia. roadeţi prea mult zahăr ! O. O. Favourite. în locul dumitale m-aş chema Roza. iese bine sau prost. Să nu primim orbeşte indicaţiile pe care ni le dau. Vorbeam de Eva. nimic nare să împiedice croitoresele şi pantofăresele să viseze bărbaţi bătuţi în diamante. înţelepţii. ruşinoasă ca o călugăriţă care s-a rătăcit printre midinete. eşti o femeie dintre cele mai luminoase! Doamnelor. Nu spun nimic despre Fantine. Dar ce tot îndrug eu aici ? îmi bat gura degeaba. un al doilea sfat: nu vă măritaţi . sau ca să-l manînci. Vorbeai adineauri de numele meu. o gînditoare. simbolizează inducerea tn păcat. frumoşii şi micuţii tăi dinţi albi se prăpădesc 1 Prima aluzie trimite la mitologicul „măr al discordiei". sînt o arătare . ceea ce !-a atras ura Herei (Junonei) şi Pallas-Athenei (Minervei). şi orice am spune noi. rătăceşte printr-o grădină unde zboară mai multe păsări decît sînt în realitate! O. Cuvintele sînt mincinoase. o senzitivă. Fantine. se roagă şi se uită la albastrul cerului. Numele ne pot înşela. O. gingăşie. e o nălucă cu înfăţişare de nimfă. Frumuseţea începe pu tine. lumină blîndă a dimineţii. pentru că în felul acesta trec de la poezie la proză. drăguţelor: mîncaţi prea mult zahăr. ocoliţi acest risc. dar oricine am fi. Bine. O. ca Eva'. şi care. să ştii un lucru : eu Tholomyes. femei. O floare trebuie să miroasă frumos şi femeia să aibă spirit. 170 . De altfel. fie. nu te mai tutuiesc. tu ai creat-o. fără să ştie prea bine nici ce vede. naveţi decît un cusur. după legenda biblică.rneşti mărul ca Venus. sex ronţăitor. ofensate de această alegere. totul în ea e frăgezime. Ar fi o greşeală să comandăm dopuri la Liege şi mănuşi Ia Pau.

In vremea asta. 4 Joc de cuvinte bazat pe dublul sens al verbului enlever (a răpi) : cel propriu şi cel figurat (a fermeca) . succesele politice şi militare ale lui Iuliu Cezar l-au atras simpatia concetăţenelor sale. — Mizerabilii. cînd de loc. pentru a le răpi femeile. Tholomyes ! spuse Blachevelle. soţiile acestora ar fi făcut parte din această răsplată. Mă întorc spre bărbaţi. — Răsuflă. ar fi pornit o expediţie împotriva sabinilor." Tholomyes se întrerupse. război pe viaţă şi pe moarte ! O femeie frumoasă e un casus belii' . Femeia e dreptul bărbatului. vouă vă lipseşte totul. Cezar le-a răpit pe cele romane 4.după zahăr. Bărbatul care nu e iubit pluteşte ca un vultur peste iubitele celorlalţi. Iată de ce diabetul atrage după sine oftica. sabinii au venit înarmaţi ca să le reia. populaţie dintre Latium şi Umbria. după care Romulus. după care a distribuit luptătorilor din armata sa fiefurile nobililor anglo-saxoni căzuţi în luptă sau alungaţi . nu mai ronţăiţi zahăr şi-o să trăiţi. întemeietor al Ro mei. îngîna o arie tînguitoare. 3 Este vorba de Wilhelm Cuceritorul. Nici o cruţare . de-aici moartea. Orice sare usucă. 2 Aluzie la o legendă 171 . eu arunc asupra tuturor acestor văduvi nenorociţi proclamaţia sublimă dată de Bonaparte armatei din Italia: „Soldaţi. devenite soţii ale romanilor. Zahărul usucă cel mai mult dintre toate sărurile. de-aici coagularea şi apoi solidificarea sîngelui. Aşadar. Cîţiva ani după aceea. cînd cu rime din belşug. Duşmanul are totul. zahărul e o sare. fără remuşcări ! Schimbaţi-le ca la cadril ! In dragoste nu există prieteni. El pompează prin vine lichidele sîngelui. Oriunde e o fată drăguţă. de-aici tuberculele în plămîni. o femeie frumoasă e un flagrant delict. aşcultaţiimă bine. care a cucerit Anglia (1066). TO 1 Motiv de război. unul din acele cîntece de atelier alcătuit din cuvinte venite la întîmplare. duşmănia e declarată pe faţă. Toate invaziile din istorie au fost provocate de fuste. Domnilor. fără nici un înţeles. ducele Normandiei. însă sabinele. ca legăromană. Wilhelm a răpit femeile saxone 3 . rezemat de Listolier şi Fameuil. Romulus a răpit sabinele 2 . Or. Blachevelle. s-au aşezat cu copiii lor între cele două armate şi au evitat ciocnirea. faceţi cuceriri! Furaţi-vă unii altora iubitele.

narea unui copac şi ca vuietul vîntului. Dar Clermont nu putu fi papă. te salut! O. mi-ar plăcea pampasurile Americii. Iată prin ce cuplet îşi rosti grupul nostru replica la discursul lui Tholomyes. Indigestie şi Digesta. Muştele bîzîie printre raze. Luxembourg! O. Georgiee ale străzii Madame şi ale aleii Observatorului! O. îl umplu şi începu din nou : — Jos cu înţelepciunea ! Uitaţi tot ce-am spus ! Să nu fim nici ruşinaţi. din greşeală. acesta îşi goli paharul. să fim veseli! Să ne întregim cursul de drept cu nebunii şl cu mîncare. Institutele şi Novelele. nici ruşinoşi. De necaz curcanul crapă Şi le dă banii-napoi. o sărută pe Favourite. Sufletul meu îşi ia zborul spre pădurile virgine şi spre savane. Fiindcă nu era popoi. Totul e frumos. şi ghiftuiala femela ! Bucurie în adâncuri! Trăiască creaţiunea ! Lumea e un diamant mare! Sînt fericit ! Păsările sînt uimitoare ! Ce sărbătoare pretutindeni ! Privighetoarea e un Elleviou 2 pe gratis.fîntu Ioan . dădace pline de farmec. Vară. Fantine! Dar. 172 . soldaţi visători ! O.a născut pasărea colibri. ' împărat al Imperiului roman de răsărit (secolul al Vl-lea). Popii nătărăi dădură Parale berechet unui curcan Să-l facă pe Glermont-Tonnerre Papă la S. Ţin un discurs bucuriei. Versurile astea nu potoliră improvizaţia lui Tholomyes . Din strănutul soarelui s . cîntece care se nasc din fumul pipelor şi se împrăştie şi pier o dată cu el. care în timp ce păziţi copii vă distraţi zămislind alţii! Dacă n-aş avea arcadele Odeonului. Justinian' să fie bărbatul. Sărută-mă. 2 Celebru ctntăret de operă din secolul trecut. Din ordinul lui au fost compilate monumentele de drept roman intitulate Digesta.

din viile de Coural das Freiras. E mai luxos. E frumos. doamnelor. Discipol al filo zofului francez Descartes (1596—1650). Am avut o discuţie cu Listolier. declară Blachevelle. 13* 173 . Ceea ce beţi aici. care se află la trei sute şapte1 Mare filozof olandez. care se vedea prin ferestrele Bombardei. La Bombarda mînerele sînt de argint. materialist şi ateu (1632—1677). bău şi începu din nou : Accept viaţa. cu aerul acesta liniştit. argintul e mai de preţ decît osul. 2 Cupletist şi vodevilist foarte aplaudat sub imperiu. Privea în clipa aceea Palatul Invalizilor. să ştiţi. observă Tholomyes. e vin de Madera. Nu s-a isprăvit totul pe pămînt. Mai sînt pe lumea asta oameni care ştiu să deschidă şi să închidă cu haz cutia cu sur prize a paradoxului. spuse Tholomyes.VIII MOARTEA UNUI CAL — La Edon se mănîncă mai bine decît la Bombarda. şi la Edon de os. Or. — Fie! — Cine îţi place ţie mai mult: Descartes sau Spinoza ' ? — Desaugiers2. — O discuţie e bună — răspunse Tholomyes — dar o ceartă e şi mai bună. neştiinfifică. — Tholomyes ! strigă deodată după o clipă Fameuil. — Discutam filozofie. Cinste zeilor nemuritori ! Oamenii mint. de vreme ce se mai poate dis cuta anapoda. — Mie îmi place mai mult Bombarda. — Uitaţi-vă la cuţite 1 reluă Blachevelle. Din silogism ies lucruri neaşteptate. dar se îndoiesc. — Mai bine să mă oglindesc în farfurie ! zise Favourite. Afirmă. dar rîd. spuse Zephine. Uitaţi-vă la sala de jos ! Are oglinzi pe pereţi. După ce rosti sen tinţa asta. — Nu şi pentru cei care au o falcă de argint. pe care l-a combătut pentru con cepţia lui dualistă. mai asiatic.

aşa cum Aspasia se îmbarca cu Pericle 8 pe flota din Samos. nume comune folosite slnibolic. Aspasia era o făptură în care se atingeau 2 Berchoux. existau bombarzi în Grecia şi în Egipt.sprezece stînjeni deasupra nivelului mării 1 Piti atente cînd beţi I Trei sute şaptesprezece stînjeni 1 Şi domnul Bombarda. soţia sa. dacă ar putea să-mi aducă o dansatoare egip teană. o. doamnelor. Care e autorul tău preferat ? — Ber. 6 Dragostea e aceeaşi la toţi (Vergiliu. Aspasia. Georglce). Nimic nu e mai inedit în creatiunea creatorului. dacă rni-ar aduce o hetairă ! căci. Choux2. prietena lui . 1 Berquin.e. Thygelfon — patroni de ospătarii tn antichitate (Egipt şi Grecia). autorul lucrării Măgarul de aur. şi cu Thygelion 3 din Cheronea. Şi Tholomyes urmă : — Cinste lui Bombarda ! Ar fi egal cu Munofis din Elephanta. Vai! mereu aceleaşi lucruri şi nimic nou. vă dă aceste trei sute şaptesprezece stînjeni pentru patru franci şi cincizeci de centimei Fameuil îl întrerupse din nou : — Tholomyes. Carabine. 3 Munofis. spune Solomon : amor omnibus idem 6 .). conducător al democra ţilor.. mai aprinsă decît focul.. student tn medicină. 4 Scriitor latin din secolul al 1l-lea. ziarist Şi poet francez (1765—1839). mai fragedă decît zorile. şi Carabine urcă împre ună cu Carabin 7 în corabia de la Saint-CIoud.n. s Nu există nimic nou sub soare (tn limba latină In original). tradusă şi în limba romfnâ. generosul restaurator. 174 . doamnelor. — Quin ' ? — Nu.. Nil sub solem novam 5 . autor de idile şi romanţe dulcege pentru tineret (1750—1791). spune Vergiliu. cine era Aspasia ? Cu toate că a trăit într-un timp în care femeile nu aveau încă suflet. Un ultim cuvînt: ştiţi. 7 Carabin. Aspasia era un suflet : un suflet de o nuan(ă roză şi purpurie. 8 Om politic atenian (secolul al V-Iea t. Ne-o spune Apuleius 4 .. părerile tale sînt lege.

poem de Fr. căruţa şi oratorul se opriră. 3 Personaj mitologic. întărit de o cruntă lovitură de bici. dezlănţuit. Intîmplarea adunase mulţimea. Legenda spună că.4 — Bietul cal! suspină Fantine. In clipa aceea. era prostituata zeiţă. bătrînă. furat de la zei. Era o iapă din Beauce. Ajuns în faţa Bombardei. care trăgea o căruţă foarte grea. Prometeu a fost pedepsit de Zeus cu înlănţuirea pe o sttncă. 2 Eroina romanului cu acelaşi titlu al abatelui PnSvost . sleit şi împovărat. Favourite. încrucişîndu-şi braţele şi dînd capul pe spate. a trăit cît gloabele trăiesc i Numai o dimineaţă.e. tipul femeii nestatornice.). — Uite-o pe Fantine care o să se apuce să plîngă de mila cailor! Cum poate fi cineva atît de dobitoacă I exclamă Dahlia. Socrate ' şi Manon Lescaut 2 . s-ar fi oprit cu greu. Din pricina izbiturii.n. Şi. dăruind oamenilor focul. îl privi cu hotărîre pe Tholomyes şi-l' spuse : — Ei. să rostească cuvîntul sacramental „boală !". Tholomyes. că gloaba căzuse fără să se mai ridice. dacă chiar în acea clipă pe chei n-ar fi căzut un cal. slabă. care înjura şi (una. bună de jupuit. nu voise să meargă mai departe. 175 . * Parodie a unei strofe din Consolarea către Dupirler. Veselii ascultători ai lui Tholomyes întoarseră capul spre tămbălăul din stradă şi Tholomyes profită de situaţie ca să-şi încheie discursul cu această strofă melancolică : Ea era din lumea în care trăsuri şi carete Au cam aceeaşi viaţă.cele două extreme ale femeii. gloabă. de Malherbe. Dar abia avusese vreme căruţaşul. animalul. Aspasia a fost zămislită pentru împrejurarea în care Iui Prometeu 3 i-ar fi trebuit o tîrfă. unde un vultur îi ciugulea zilnic măruntaiele. şi surpriza ? 1 Filozof Idealist din Grecia antică (secolul al V-lea f.

unul după celălalt. Fură luate îndată de iureşul de pe marginea apei. a venit ceasul să le uluim pe aceste doamne. fetele se aşezară două cîte două cu coatele pe marginea ferestrelor. scoţînd capul afară şi vorbindu-şi de la un geam la altul. — Eu — reluă Favourite — vreau ceva care să fie de aur. Din minut în minut. adăugă Tholomyes. aşteptaţi-ne un minut ! — Se începe cu o sărutare. cîte o trăsură greoaie. greu încăr176 . toţi patru se îndreptară spre uşă. Favourite bătu din palme: — începe să aibă haz ! spuse ea. spuse Blachevelle.— Tocmai. Vă aşteptăm ! IX SFIRŞITUL VESEL AL BUCURIEI Rămase singure. — Ce-au să ne aducă ? întrebă Zephine. le făcură semne rîzînd şi apoi dispărură în gloata prăfuită a duminicii. Era tocmai ora de plecare a poştalionului cu bagaje şi a diligentelor. Fiecare sărută foarte serios fruntea iubitei lui. pe care-l zăreau printre ramurile copacilor şi care le distra grozav. se întoarseră. — Să nu staţi mult! strigă Fantine. Doamnelor. Ii văzură pe cei patru tineri. Aproape toate mesageriile din sud şi din vest treceau pe-atunci prin Champs-EIysees. apoi. Qele mai multe diligente o luau de-a lungul cheiului şi ieşeau pe la bariera Passy. — Să nu staţi prea mult! murmură Fantine. pălăvrăgind. spuse Dahlia. cu degetul pe buze. care cotropeşte în fiecare săptămînă bulevardul ChampsElysees. — Fireşte că are să fie nostim. A sosit momentul. — Pe frunte. care ieşiră la braţ de la circiuma Bombarda. vopsită în galben şi negru. Domnilor. răspunse Tholomyes.

cu praful drept fum şi cu un fel de furie. o să mă iei în trecere de pe chei". se opreşte şi mă ia. — De ce nu ne-ai adus-o de îndată ? — Pentru că domnii — spuse chelnerul — au poruncit să nu v-o înmînăm decît peste o oră. Dar uite ce scrie pe ea : Aceasta e surpriza. se opri o clipă şi apoi porni din nou în galop. Era o scrisoare. Deodată. burduhoasă din pricina geamantanelor. ca şi cum s-ar fi trezit din somn. Credeam că diligenta nu se opreşte niciodată. Favourite ridică din umeri. preschimbînd pietrele caldarîmului în brichete. plină de capete care dispăreau la repezeală. Ce e cu faimoasa surpriză? — Intîrzie cam mult! spuse Fantine. Zgomotul acesta le distra pe fete. Se miră de cele mai simple lucruri. răspunse chelnerul. Favourite glăsui: — Ce tămbălău ! Parc-ar fi un maldăr de lanţuri care îşi iau zborul. — Ce e asta ? întrebă Favourite. Diligenta trece. că băiatul care le servise masa intră în odaie. Mă uit la ea numai din curiozitate. —■ Fantine asta e uimitoare. cu cai zgomotoşi. — Ei bine — făcu ea — şi surpriza ? — Da. una din aceste trăsuri. — Na ! spuse ea. Fantine se miră. aşa e 1 rosti Dahlia. Abia isprăvise Fantine cu oftatul. Ţinea în mînă ceva care semăna cu o scrisoare. coviltirelor şi valizelor. 177 . N-are adresă. La un moment dat. zdrobea şoseaua. se repezea în mulţime cu toate scînteile unei fierării după ea. Nu cunoşti viaţa. care se deosebeau cu greu în desişul ulmilor. — O hîrtie pe care au lăsat-o domnii aceia pentru dumneavoastră. Favourite făcu o mişcare. Să zicem că sînt un călător şi-i spun diligentei: „Eu plec înainte. — Ciudat! spuse ea. draga mea 1 Trecu aşa o bucată de vreme. Favourite smulse hîrtia din mîinile chelnerului. Asta se face în fiecare zi. mă vede.cată.

Noi ne supunem. Cele patru fete se uitară una Ia alta. datorie şi ordine. taţi şi mame. primministru în 1830. lată însă că părinţii aceştia gem. Favourite rupse cea dintîj tăcerea : • Este invocat aici prin antifrază. pentru că sîniern virtuoşi. ca toată lumea. Cinstiţi-ne! Ne sacrificăm. guarzi comunali şi consilieri de stat. iubitele noastre! Aflaţi că avem părinţi.Desfăcu repede scrisoarea. rupeţi-o şi voi pe ea. J78 . fetiţele noastre frumoase! Ne întoarcem din nou la societate. cu trei leghe pe oră. cum spune Bossuet 1 . 0 ştergem. am plecat. bărbaţii şi femeile acestea cumsecade ne numesc fii risipitori. In ceasul în care veţi citi aceste rînduri cinci cai focoşi ne vor duce spre tăticii şi mămicile noastre. cunos cut prin promptitudinea cu care sezisa pricinile cele mai încurcate şi prin repeziciunea cu care îşi întocmea pledoariile şi cîştiga procesele. taţi de familie. Asta însemnează •in codul civil. Plîngeţi-ne în grabă şi înlocuiţi-ne repede! Dacă scrisoarea asta vă rupe inima. 2 Celebru bancher din timpul imperiului şi al monarhiei censitare. Fugim în braţele lui Laffitte 2 şi pe aripile lui Caillard3. Plecăm. Patria vrea să fim. Nu prea ştiţi voi bine ce însemnează asta. Diligenta de Toulouse ne smulge din prăpastie. copilăros şi cinstit. în galop. Nu ne purtaţi pică! Semnat Blachevelle Fnmeuil Listolier Felix Tholomyis Post-scriptum: Masa e plătită. o deschise şi o citi (ştia să citească) : O. deoarece stilul său solemn nu admitea expresii familiare. ne doresc întoarcerea şi vor să taie viţei în cinstea noastră. perfecţi. 3 Aluzie la un celebru avocat francez din secolul al XVIII-lea. o. şi prăpastia sînteţi voi. Adio! V-am făcut fericite aproape doi ani. b&trînii ne vor.

— Ei bine ! giăsui ea. cum e iubit. — Foarte caraghios! spuse Zephine. — Ideea aceasta trebuie să fi fost a Iui Blachevelle. prima ei iubire . Aşa e povestea. Se cunoaşte. Peste un ceas. Oricum. urmă Favourite. Cum a plecat. Şi izbucniră în rîs. aşa cum am spus-o. se dăduse lui Tholomyes ca şi cum i-ar fi fost bărbat. — Nu — spuse Dahlia — e o idee de-a lui Tholomyes. cînd se întoarse la ea în odaie. păcăleala e buni. şi biata fată era însărcinată. — Dacă-i aşa. Era. . Fantine rîse împreună cu celelalte. moarte fui Blachevelle şi trăiască Tho lomyes 1 — Trăiască Tholomyes! strigară Dahlia şi Zephine. se puse pe plîns. Asta mă face să mă îndrăgostesc de el.

Deasupra porţii se afla o scîndură bătută în cuie de-a lungul zidului. care se rezemau pe două roţi peste măsură de mari. argintii. restul tabloului era pierdut în nori de fum şi înfăţişa probabil o bătălie. sau mai bine zis bucata de vehicul care încurca strada în faţa birtului La sergentul de la Waterloo într-o seară de primăvară. obezile. ca care se cară trunchiuri şi grinzi. Această parte dinainte era alcătuită dintr-o osie masivă de fier. aproape de Paris. vehiculul. nişte pete roşii voiau să însemne sînge. Cu toate astea. Dedesubt se putea citi această inscripţie: La sergentul de la Waterloo. Acesta de pe urmă avea epoleţi groşi de general. împodobiţi cu stele mari. Era partea dinainte a unui camion. Pe scîndura asta era pictat ceva ce semăna cu un om care duce în spinare pe un altul. dintre cele întrebuinţate în regiunile paduroase.CARTEA A PATRA A ÎNCREDINŢA ÎNSEAMNĂ UNEORI A DA DE-A BINELEA DOUĂ MAME SE INTÎLNESC în primul pătrar al acestui veac exista la Montfermeil. Birtul acesta era (inut în străduţa Boulanger de soţii Thenardier. De prea mult mers prin hîrtoape. Tot întregul ăsta era îndesat. roţile. butucii. cu un fus în care se îmbuca o oişte grea. ar fi atras prin volumul ei atenţia unui pictor care ar fi trecut pe-acolo. ai fi spus că este afetul unui tun uriaş. hîdă. în anul 1819. osia şi oiştea erau acoperite cu o pătură de nămol. greoi şi diform. un fel de birt care a dispărut azi. Nimic mai obişnuit decît o cotigă sau o căruţă la poarta unui han. spoială gălbuie. destul de asemănătoare aceleia cu care se împodo180 .

plină de curbe 1 Războinic filistean legendar. Lemnul dispărea sub noroi şi fierul sub rugină. cea de un an şi jumătate îşi arăta burtica drăgălaşă şi goală cu neruşinarea nevinovată a copiilor. 3 Personaj monstruos din Furtuna Iui Shakespeare. sub cerul liber. de altfel drăguţ şi îngrijit îmbrăcate. . ci la mastodonţii şi la mamuţii care ar fi putut fi înhămaţi cu el. dar o ocnă de ciclopi. cea mai mică în braţele celei mai mari. Sub osie atîrna. De ce oare această parte din faţă a camionului se găsea pe stradă. un lanţ gros. ca într-un leagăn. Homer l-ar fi legat cu el pe Polifem 2 . în locul acela ? Mai întîi ca să încurce strada. plămădite din fericire şi muiate în lumină. tipul uriaşului. obrajii lor fragezi rîdeau. şi care n a n nici ele alt rost decît să fie acolo. grozavă. supraomenească. 2 Personaj mitologic. iar Shakespeare pe Galiban 3. vrednic de un Goliat ' ocnaş. ca o draperie. şi părea luat de la cine ştie ce monstru. şi pe el. şedeau în seara aceea alături. ţinîndu-se de gît cu drăgălăşie. îţi amintea ocna. O basma înnodată cu pricepere le împiedica să cadă. Mijlocul acestui lanţ spînzura sub osie. Există în vechea ordine socială o seamă de instituţii pe care le găseşti în acelaşi fel în drum. ciclop. două copilite. un tufiş înflorit din apropiere îşi trimitea trecătorilor mireasma ce părea că vine de la ele. întruchipînd forţa brutalii silită să acţioneze după ordinele unei voinţe superioare.besc de obicei catedralele. O mamă văzu lanţul acela înfricoşător şi spuse: „Uite o jucărie pentru copiii mei!" Cele două copilite. Una era castanie. ai fi spus că sînt doi trandafiri printre lanţuri vechi. iar cealaltă de vreun an şi jumătate. nu la bîrneie pe care era sortit să le transporte. uriaşa jumătate de camion negru de rugină. destul de aproape de pămînt. ochii lor erau o mare bucurie. Deasupra şi împrejurul acestor capete delicate. străluceau . Feţele lor naive erau două uimiri îneîntate. Lanţul acesta te făcea să te gîndeşti. una de vreo doi ani şi jumătate. fa(ă de care este mereu revoltată. cealaltă brună. apoi ca să ruginească de-a binelea.

avea o scufiţă de pînză subţire cu dantele şi un pieptar cu panglici. tradus în limba franceză In 1797.. mama îngîna cu un glas fals o romanţă pe-atunci vestită : Trebuie. Femeia aceasta avea şi ea un copil în braţe. ghemuită pe pragul hanului. La cîţiva paşi în faţa ei se afla o femeie. îşi legăna copiii cu ajutorul unei sfori lungi. care făcea dintr-un lanţ de titani un leagăn de heruvimi. durdulii şi tari i se vedeau sub fustiţa ridicată. Iţi venea să muşti ' Eroina unei romanţe spaniole din romanul Călugărul al scriitorului englez Lewis. 182 . care părea să fie foarte greu.Frumoasei şi duioasei Imogina l. dar înduioşătoare în clipa aceea. apoi întoarse capul.şl de unghiuri sălbatice. răspunse mama.. La cîţiva paşi. soarele în amurg lua parte la această bucurie şi nimic nu era mai îneîntător decît capriciul întîrnplării. . spunea un războinic. urmărindu-i cu privirea. cu acea căutătură animalică şi cerească totodată. Era rumenă şi sănătoasă. Era o fetiţă de vreo doi-trei ani. lanţurile hîde făceau un zgomot strident. Copilul acestei femei era una dintre făpturile cele mai dumnezeieşti din cîte se pot vedea. Pe cînd le legăna pe cele două fetiţe. continuîndu-şi romanţa. care semăna cu un strigăt de mînie. La fiecare legănare. de teamă să nu li se întîmple ceva. începuse tocmai prima strofă a romanţei. Pulpele albe. nu mai auzea şi nu mai vedea ce se întîmplă în stradă. Ar fi putut să se ia la întrecere cu celelalte două pentru drăgălăşenia cu care era gătită . o femeie lipsită de drăgălăşenie... Mai căra şi un sac mărişor. Cîntînd şi privindu-şi fetele. mama. specifică maternităţii. care-i spunea lîngă ureche : — Ai doi copii frumoşi. cînd cineva se apropie de ea şi de odată auzi o voce. fetiţele se minunau. doamnă. se rotunjea ca intrarea unei peşteri.

Avea mîini pîrlite şi pistruiate. Ochii nu păreau a-i fi uscaţi de prea multă vreme. Zephine şi Dahlia. Era îmbrăcată ca o lucrătoare care tinde să fie din nou ţărancă. O batistă mare. Legătura. care părea cusut cu veselie. sfărîmată de bărbaţi. s-ar fi mirat. Era Fantine. o manta de lînă aspră de culoare închisă. Greu de recunoscut. făcut din muslin şi panglici. strimt. dar era acoperit cu totul de un comanac de călugărijă. Era Fantine. Trecuseră douăzeci de luni de la acea „păcăleală bună". Gît despre marnă. Cu toate astea. arătătorul bătătorit şi jupuit din pricina acului de cusut. fusese desfăcută de femei. nu părea. îşi păstra încă frumuseţea. Fantine le pierduse repede din vedere pe Favourite. Braţele mamelor sînt făcute din duioşie . Dormea somnul încrezător al vîrstei ei. decît că trebuie să fi fost foarte mari şi că aveau gene minunate. Prietenia lor nu mai avea nici un rost. înfăţişarea ei era sărăcăcioasă şi tristă. Era palidă . lasă ramura neagră. se topise ca o chiciură strălucitoare pe care o iei drept diamante în soare şi care. strînsă ca o basma. plin de clopoţei şi parfumat cu liliac. ca ale invalizilor. acel veşmînt diafan. Dormea. înnodat sub bărbie. nebunie şi muzică. îşi privea fetiţa adormită în braţe cu duioşia mamei care şi-a hrănit copilul. Cît despre îmbrăcămintea ei. privită cu atenţie. dar îmbrăcată astfel. Era oare frumoasă ? Poate. care semăna cu un început de ironie. urît. strîns. copiii dorm adînc în ele.din obrajii ei ca doua mere. O cută tristă. Fantine rămăsese singură. albastră. Rîsul arată dinţii frumoşi cînd îi ai. Era tînără. o rochie de pînză şi pantofi mari. Ce se petrecuse în aceste douăzeci de luni ? Se poate uşor ghici. pierind. Despre ochii ei nu se pufea spune nimic. Dacă le-ai fi spus peste cincisprezece zile că fuseseră prietene. După ce fusese părăsită. îi ascundea greoi mijlocul. îi cresta obrazul drept. începuseră lipsurile. părea foarte des. din care-i scăpa o şuviţă blondă. Părul. dar ea nu rîdea. arăta sleită şi puţin bolnavă . Tatăl copilului .

cum se ştie. Celui care le-ar fi văzut pe amîndouă trecînd i s a r fi făcut milă. o învăţaseră în copilărie să se iscălească. Poate că va găsi acolo pe cineva care s-o cunoască şi să-i dea de lucru. îşi părăsise clientela şi aceasta îi întorsese spatele. punînd toată mătasea. toate resturile de stofă. apoi a doua. firea ei era. rupturile de felul acesta sînt fără leac! — şi ea se văzu cu desăvîrşire singură. după ce-şi plăti toate datoriile. Inima i se strînse. Totuşi. dar luă o botărîre. numai sfială şi virtute. Fantine. pe deasupra. Tholomyes nu răspunsese la nici una. Inima i se întunecă. Simţi vag că era pe pragul deznădejdii şi gata să alunece pe un drum rău. dar ar trebui să-şi ascundă greşeala. Da. la Montreuil-sur-mer. îl avu şi se încorda.ei plecase — vai. Renunţase vitejeşte la găteală. întrezărea nelămurit posibilitatea unei despărţiri mai dureroase încă decît cea dintîi. Femeia asta n-avea pe lume decît copilul. ce era de făcut ? Nu mai ştia cui să se adreseze. cu gust pentru plăceri. Fantine auzi cumetrele spunînd cu ochii la fetita ci : „Parcă-i poţi lua în serios pe copiii ăştia ? Te uiţi la ei şi ridici din umeri I" Se gîndi atunci la Tholomyes. într-o dimineaţă frumoasă de primăvară. Părăsea Parisul la douăzeci şi doi de ani. îl pusese pe un scriitor public să-i scrie o epistolă lui Tholomyes. după cum se va vedea. îndemnată de legătura cu Tholomyes să dispreţuiască mica meserie pe care o cunoştea. dezobişnuită de muncă şi. rămase cu vreo optzeci de franci. singura vanitate care-i rămînea. şi copilul navea pe lume decît pe maică-sa. care ridica din umeri cînd era vorba de copilul lui şi nu lua în serios această făptură nevinovată. se îmbrăcase în veşminte de pînză. îi veni în gînd să se întoarcă în oraşul ei de baştină. Cu toate că săvîrşise o greşeală. Nici un mijloc de cîştig. Intr-o zi. ducîndu-şi copilul în spinare. Fantine îşi alăptase 184 . apoi a treia. Ii trebuia curaj. toate panglicile şi toate dantelele pe fiica-sa. sfîntă de data asta. Vîndu tot ce avea pe două sute de franci . avea curajul sălbatic al vieţii. Fantine abia ştia să citească şi nu ştia să scrie .

gras. Ţinem hanul acesta. Pe cînd trecea prin faţa hanului Thenardier. Cele două micuţe erau atît de vădit fericite ! Le privea. Această doamnă Thenardier era o femeie roşcovană. Nu vom mai avea prilejul să vorbim despre domnul Felix Tliolomyes. acest Tholomyes era un avocat de provincie. tipul femeii care place soldaţilor în toată urîţenia lui. Apoi îşi continuă cîntecul printre dinţi : Trebuie. din pricina asta plâ'mînii îi osteniseră şi tuşea puţin. I se păru că vede deasupra hanului aceluia tainicul aici al providenţei. După ce mersese. plătind cîte trei sau patru gologani de fiecare leghe. Cele două femei începură să vorbească : — Mă numesc doamna Thenardier. sub regele Ludovic-Filip. lucru ciudat. colţuroasă. Ea stătea pe prag.singură copilul. Fantine ajunsese pe la amiază la Montfermeil. pe uliţa Brutarului. ca să se odihnească. Cele două fetiţe fură pentru ea o astfel de vrajă. mătăhăloasă. nu se putu împiedica să nu-i spună cuvintele pe care le-aţi citit: „Ai doi copii frumoşi. Le privea emoţionată. Prezenţa îngerilor vesteşte raiul. îi mulţumi şi o pofti pe trecătoare să şadă pe banca de la uşă. încît în clipa cînd mama se oprise să respire între două versuri ale cîntecului. Să ne mărginim a spune că peste douăzeci de ani. spuse mama celor două fetiţe. bogat şi CM trecere. Există vrăji. cu ceea ce se chemau pe-atunci trăsurelele din împrejurimile Parisului. Făpturile cele mai crude sînt dezarmate cînd li se mîngiie puii. le admira cu atîta înduioşare. cele două fetiţe. Mama îşi ridică fruntea. Şi. cînd şi cînd. avea un aer 185 . alegător înţelept şi jurat foarte aspru. sînt cavaler Şi pornesc spre Palestina. îi luaseră ochii şi se oprise dinaintea acestei imagini a bucuriei. încîntate de leagănul lor uriaş. doamnă". dar tot acelaşi om al plăcerilor.

răsturnate peste închipuirea unor cîrciumărese. Copilul deschise ochii mari. în loc să stea în picioare. ar fi înfricoşat-o de la început pe călătoare. lăsată pe genunchi. dau astfel de rezultate. E destul ca o persoană să stea jos. că de la Villemomble venise la Montfermeil pe jos. istorisi că era lucrătoare. că părăsise Parisul chiar în dimineaţa aceea. întîlnind trăsura de la Villemomble. i-ar fi tulburat încrederea şi ar fi făcut ca tot ce avem de povestit să nu mai fie. Ce ? Nimic. Era încâ tînără. şi comoara mamei adormise. cu toate că maică-sa o ţinea bine. semn de admiraţie. Apoi copilita începu să rîdă şi. că Ia Paris n-avea de lucru şi că mergea să caute într-altă parte. ies . că fetita umblase puţin. şi peste o clipă micu{ele Thenardier se jucau cu noua-venita cu o nesfîrşitâ plăcere. Romanele învechite. se suise în ea . Le zări deodată pe celelalte două în leagănul lor. poate ca statura ei înaltă şi înfăţişarea ei de colos ambuiant. s-ar fi ţinut dreaptă. Mama Thenardier îşi dezlegă fetele şi le coborî din leagăn. îşi sărută fetiţa cu patimă şi o trezi. alunecă jos cu acea energie de neînvins a unei făpturi micuţe care vrea să alerge. bun pentru bîlciuri. că era ostenită pentru că-şi ducea copilul în braţe şi. schimbînd-o pe alocuri. făcînd găuri în pămînt. Spunînd cuvintele astea. albaştri.suferind. totul. pe meleagurile ei. era doar atît de micuţă că trebuise s-o ia în braţe. în faţa virtuţilor noastre care apun. Dacă femeia asta. avea de-abia treizeci de ani. se opri şi scoase limba. spunîndu-le : — Jucaţi-va cîteşitrele ! Copiii atît de mici se domesticesc repede. ca cei ai maică-si. pe jos. Călătoarea îşi spuse povestea. care-i venea de Ia lecturile romanţioase. că-i murise bărbatul. cu acel aer serios şi uneori sever al copilaşilor. Era o bărbafoaie sclifosită. S-ar spune că se simt îngeri şi că ne ştiu oameni. dar nu prea mult. şi privi. taină a luminoasei lor nevinovăţii. pentru ca destinul să se schimbe.

cu acel blînd şi gingaş instinct al mamelor şi al oamenilor din popor. — Copiii — spuse mama Thenardier — se împriete nesc repede. Nu mi-o îngăduie munca. Lucrul groparului devine hazliu Cînd îl face un copil. o privi ţintă şi-i spuse . — Cî{i ani are ? — Merge pe trei.. nici refuz. Noua-venită era foarte veselă. Gnon. de curate şi de mulţumite. Mama Cosettei urmă : — Vezi dumneata. care schimbă Josefa în Pepita şi Francoise în Silette. citiţi Euphrasia. Avem aici un soi de derivate care supără şi descumpăneşte toată ştiinţa etimologilor. Oamenii sînt atît de curioşi prin partea locului! Bunul dumnezeu m-a făcut să trec prin fata hanului dumitale. atît de drăguţe. se întîmplase un eveniment: un vierme gras ieşise din pămînt şi ele erau în extaz. Copila se numea Euphrasia. Am cunoscut o bunică bătrînă. cea mare. Intre timp. rn-au dat gata. — Cum o cheamă pe fetita dumitale ? — Cosette. care izbutise să facă din Theodor. Uită-te la ele I Ai jura că sînt trei surori. ai fi spus: trei capete într-o aureolă. Cu un copil nu găseşti unde să intri. Dar din Euphrasia mama făcuse Cosette. Cele două femei stăteau de vorbă înainte. — N-ai vrea să-mi (ii copilul ? Doamna Thenardier avu una din acele mişcări de uimire. fetiţa luase o surcică drept sapă şi săpa cu energie o groapă cît pentru o muscă. nu vreau să-mi duc fata acasă. — Ca a mea. Ea o luă de mînă pe doamna Thenardier. Frunţile lor încîntate se atingeau . cele trei fetite se aşezaseră într-o atitudine de adîncă nelinişte şi totodată de fericire mare. Gosette. Mi-am spus : uite 187 . care nu sînt nici acceptare. Cuvîntul acesta fu scînteia pe care o aştepta poate cealaltă mamă. bunătatea mamei e înscrisă în veselia odraslei. Gînd am văzui micuţele.

spuse doam na T he n ar d ie r. P l e c ă r i c a r e s e p u n l a c a l e c u u ş u r i n ţ ă ş i c a r e s î n t -a d e v ă ra te n e n o ro c ir i 1 J8.■ o m a m ă b u n ă! A s t a e : a r f i c a t r e i s u r o r i . şi plecă a dou a z i d i m i n e a ţ ă .. ii G lasul de bărbat urm ă : — Fetiţa are tot ce-i trebuie ? — E b ă r b a t u l m e u . Ş i p e u r i n ă . Şi ce m ai lucru şo are fru m oase 1 Să ră m îi cu gura căscată. am să m ă întorc curînd . acu m u şoară.S . p e n t r u p r i m e l e e cheltuieli. O să-m i ră m în ă c ev a . N u vrei să-m i (ii copilul ? — S ă vedem . — In to ta l cin cizeci şi şapte de fran ci. — A m să p lătesc. spunea un războinic. a m s ă m ă î n t o r c s ă . A m să cîştig bani acolo. c a să m ă în to rc la m in e a ca să . zise din no u vocea d e b ărbat. s o c o t i n d c ă o s ă s e î n t o a r c ă î n c u r î n-d . D in fie care cîte o d uzin ă . îşi înn od ă la loc bocceaua golită de lucrurile fetiţei. — Ş i c i n c i s p r e z e cf r a n c ip e d e a s u p r a . A m văzut eu că e bărbatul dum itale. spuse m am a. să-m i las fata în pielea goală ! Faţa stăpînului se ivi. — B ine. Sînt toate aici în legătura asta. p e jo s . M am a îşi petrecu noaptea ia han.. A sta ar fi nostim .ma u o d o r u l . Ş i p r i n t r e a c e s t e c itfa e m ă v a g : rg Trebuie. na — F ă ră în d o ială c ă are to t c e-i tre b u ie . — Şase ori şapte patruzeci şi doi. c o m o ara m am ei. şi cum voi avea cît de puţin. dădu banii şi îşi lăsă fetiţa. adăugă g lasu l d e b ărbat. ca o cu co an ă. — P lătesc. Tîrgul fu încheiat. şi rochiţe de m ăta se. Şi plata înainte pe şase luni. — Treb u ie să ni le dai. U n glas bărbătesc strigă deodată din fundul birtului: — Şapte franci. spu se d oam na T h en ard ier. sp use m am a. spuse el. sp use do am na T h e n a r d i e r . — A ş plăti şase franci pe lună. s p u s e d o a mT h e n a r d i e r . — ■ Sigur că am să vi le dau ! spuse m am a. A m op tzeci d e franci.

După ce plecă mama Cosettei. — Fără să bănuiesc. devin totuşi. alcătuite din oameni grosolani parveniţi şi din oameni deştepţi dar decăzuţi. chiar dacă le încălzeşte din întîmplare cine ştie ce foc întunecat. Făceau parte dintre acele firi mărunte care. Asemenea suflete aveau bărbatul şi femeia aceasta. monstruoase. îmi lipseau cincizeci de franci. folosindu-se de experienţă ca să-şi sporească urîţenia.care merg de-a-ndărăte!ea. iar bărbatul de pungaş. bărbatul îi spuse femeii: — Asta o să-mi achite poliţa de o sută zece franci care are scadenţa mîine. în loc să înainteze. Făpturile acestea aparţineau acelei clase bastarde. care-şi face loc între clasa aşa-zisă mijlocie şi clasa aşa-zisă inferioară. dar pisica se bucură şi de un şoarece slab. devenind tot mai rele şi îmbibîndu-. cu uşurinţă. spuse femeia. Amîndoi erau înclinaţi să meargă cu paşi mari spre rău. Cine erau aceşti Thenardier ? Să spunem chiar de pe acum ceva despre ei. şi care amestecă unele din cusururile celei de-a doua cu aproape toate viciile celei dintîi.se din ce în ce mai mult de întuneric.. II O PRIMA SCHIŢA A DOUA FIGURI DEOCHEATE Şoricelul pe care-l prinseseră era destul de pîăpînd. Există suflete de rac. Vom desăvîrşi desenul mai fîrziu.O vecină a familiei Thenardier o întîlni pe marna copilului care pleca şi la întoarcere Ie povesti: — Am văzut o femeie care plîngea în stradă de ţi se rupea inima. Ştii că fără ei aş fi avut aici portărelul şi o somaţie de plată ? I-ai întins o cursă bună cu copiii tăi. 14* 189 . Femeia avea în suflet ceva de bruta. dînd înapoi în viaţă. mereu spre întuneric.

Se hrănea cu ele. Thenardier. făcuse probabil campania din 1815 şi se purtase eroic după cît se pare. Acum incendia sufletul drăgăstos al portăreselor din Paris. Umbra pe care o au în privire îi denunţă. 1 Romancieră franceză din secolul al XVII-lea. Firma cîrciumii sale era o aluzie la una din aceste vitejii. Vom vedea mai tîrziu care era adevărul. pustiind pînă şi suburbia. ba chiar ceva mai tîrziu. Era epoca în care vechiul roman clasic. In Cyrus. iar „în ceea ce priveşte sexul slab". dar din ce în ce mai vulgar. grosolan şi totodată subţire. Ii simţi întunecaţi din cap pînă-n picioare. Nimeni nu poate şti ce au făcut şi ce vor face. sergent. transpunfndu-l figurile şi aventurile în antichitate. foarte citit de masele populare pentru realismul şi verva lui. un fel de atitudine gînditoare lîngă bărbatu-său. Sînt neliniştiţi de ce e în urma lor şi ameninţători pentru ce e înainte. pentru că se pricepea să facă puţin din toate. fusese soldat. E destul să-i auzi rostind un cuvînt sau să-i vezi făcînd o mişcare ca să întrezăreşti în trecutul lor taine negre şi în viitorul lor negre mistere. minus gramatica. O zugrăvise el însuşi. ar fi stingherit pe un fizionomist. lucrul acesta îi dăduse în frageda ei tinereţe. Ctelte şl alte lungi romane travestea societatea franceză din timpul lui Mazarin. spunea e l . dar prost. un destrăbălat cu oarecare ştiinţă de carte. decăzut de la domnişoara de Scudery ' la doamna de Barthelemy-Hadot şi de la doamna de Lafayette s la doamna Bournon-Malarme3. îşi îneca în ele creierul mult-pn{in cît îl avea.Thenardier. 190 . un şmecher de o oarecare pătrundere. tot pretenţios. dacă e să-l credem. Doamna Thenardier era deşteaptă tocmai cît trebuia ca să citească asemenea cărţi. 2 Romancieră franceză de talent din secolul al XVII-lea. autoare de romane de aventuri şl de dragoste. era Lodoiska. 3 Doamnele de Barthelemy-Hadot şi Bournon-Malarme — scriitoare obscure din secolul al XVIII-lea. în special. îl citea pe Pigault-Lebrun 4 . * Romancier francez din vremea revoluţiei şi a imperiului. E de ajuns să-i priveşti pe unii oameni pentru a nu te încrede în ei. după ce fusese Clelie. In privinţa sentimentalismului.

Dar nu citeşti nerozii fără să te resimţi. doamna Thenardier nu mai fu altceva decît o femeie rea şi grasă. arată gustul pentru patronimele bizare. Romanul său Alexe sau căsuţa din codru s-a bucurat de succes şi în tara noasiră la începutul secolului trecut. Cît despre cea mică. victimă a naivităţii sale. Faptul că nu o chema decît Azelma 3 şi-l datora întîmplării fericite că maică-sa citise tocmai atunci un roman de DucrayDuminil *. Gulnare e un nume germanic. istorice. victimă a iubirii conjugale. era un bădăran corect şi simplu. prin extensiune. întîlnite tn romanele vremii. şi anume revoluţia franceză. Rezultatul fu că pe fata ei cea mare o boteză Eponine. Azelma e un nume scoţian din poemele lui Ossian. 4 Romancier francez. 2 Eroina romanului realist cu acelaşi titlu de scriitorul englez Richardson (secolul al XVIIMea) . care se hrănise cu romane proaste. * Eponfne este numele unei eroine galice. 191 . Sub această discordie aparentă e un lucru mare şi adine. nu e decît o mişcare spre egalitate. Această deplasare. era cît pe-aci să-i pună bietei copile numele de Gulnare. Alfred sau Alfons. şi pe viconte — dacă mai sînt viconţi — Thomas. Toate trei numele. tip de fată sentimentală. De altfel. cînd pletele ei revărsate jalnic după moda romantică începură să-i albească şi cînd Megera ' luă locul Pamelei -. foarte apreciat tn timpul revoluţiei şi al imperiului.cum spunea în limbajul lui. fe meie rea. Nu arareori azi pe văcar îl cheamă Arthur. 1 Una dintre cele trei furii din mitologia greacă . s-o spunem în treacăt. Petru sau Iacob. Suflul nou nu poate fi împiedicat să pătrundă şi aici. dominant pe timpul revoluţiei şi al imperiului. Alături de elementul romanţios pe care l-am arătat. ca peste tot. mai e şi simptomul social. nu totul e ridicol şi superficial în epoca asta ciudată la care facem aluzie şi care ar putea fi numită anarhia numelor de botez. Mai tîrziu. Nevastă-sa era cu vreo doisprezece sau cincisprezece ani mai tînără decît el. sofia unui răsculat împotriva stăptnirii romane. care dă numele „elegant" plebeului şi numele ţărănesc aristocratului.

Maică-sa. hrănind-o ceva mai bine decît pe cîine şi ceva mai prost decît pe pisică. în aşa fel încît n-o putea suferi pe străină. i se 192 . cei doi Thenardier se obişnuiră să nu mai vadă în fetiţă decît un copil luat la ei din milă şi se purtară cu ea ca atare. mama trimise şapte franci pentru a şaptea lună şi-şi continuă destul de regulat trimiterile. cerînd veşti despre copilul ei. o îmbrăcară cu fuste şi cămăşi vechi de-ale fetelor Thenardier. Mama Thenardier îşi iubea cu patimă fetele. Pisica şi cîinele erau de altfel tovarăşii ei obişnuiţi de mas'ă. la Montreuil-sar-mer. dintr-un blid de lemn. din lună în lună. Na se isprăvise încă anul. se supuse trimiţîndu-le doisprezece franci. S î nt oam eni care nu pot iubi pe uni i fără s ă nu urască pe alţii. adică în zdrenţe. Cosette mînca cu ei sub masă. Gei doi Thenardier răspundeaa întotdeauna aidoma : Cosettei îi merge de minune. Mama. Luna următoare avură din nou nevoie de bani. Thenardier putuse împiedica un protest şi-şi onorase semnătura. nevastă-sa plecă la Paris şi depuse la Muntele de Pietate trusoul Cosettei pentru şaizeci de franci. Oricît de puţin loc ar fi ocupat Cosette. Birtului îi mergea prost. scria. pe care o convinseseră că fetiţa ei e fericită şi „se dezvoltă bine". Pentru că nu mai avea nimic de-al ei. după cum se va vedea mai tîrziu. cînd Thenardier spuse: „Că mare cinste ne face! Ce crede că facem cu cei şapte franci ai ei ?" Şi-i scrise cerîndu-i doisprezece franci.III CIOCIRLIA Nu ajunge să fii rău la suflet ca să-ţi meargă bine. E trist sa te gîndeşti că dragostea unei mame poate să aibă şi părţi urîte. îndată ce cheltuiră şi suma aceasta. care ise stabilise. sau mai bine zis. Ii dădură să mănînce resturile celorlalţi. Ia fel cu al lor. După ce se scurseră cele şase luni. Datorită celor cincizeci şi şapte de franci ai călătoarei. punea pe cineva să scrie la fiecare sfîrşit de lună.

în format mai mic." Mama plăti cei cincisprezece franci. ajunse servitoarea casei. tratată cu asprime. ajuns bandit.părea că-l ia pe-al fetelor ei şi că le împuţinează aerul pe care-l respiră. aţi spune. ar fi primit şi unele şi altele. N-am văzut oare. orfan. cum se făcu mai mare. pedepsită. procesul unui oarecare Dumolard. însă. Se scurse un an. Cosette rămase calul de bătaie al celor două fetiţe . cu siguranţă că fetele ei. însă. oricît de idolatrizate erau. le făcu serviciul de-a întoarce loviturile asupra ei. spun documentele 103 . Din an în an copilul creştea. Trebuie să-mi dea mai mult. Cît timp fu mică de tot. de necrezut! Vai. Fetele nu avură decît mîngîierile. Făptură blîndă şi slabă. îi ceru cincisprezece franci pe lună. şi mizeria lui de asemenea. de curînd. Fiindcă doamna Thenardier se purta rău cu Cosette. bătută fără încetare. La cinci ani. lucru pe care mamă-sa nu-l putea mărturisi. „Să nu mă sîcîie pe mine — striga el — că-i trîntesc ţîncul tocmai cînd crede că l-a ascuns mai bine. e-adevărat! Suferinţa socială începe Ia orice vîrstă. Eponine şi Azelma se purtară la fel. vedea alături două făpturi la fel cu ea care trăiau feri cite. Cosette nu făcea o mişcare fără să nu-i cadă pe cap o grindină de pedepse aspre şi nerneritate. ca multe de teapa ei. In sat se spunea : — Thenardierii ăştia sînt oameni cumsecade. pe care o cheltuia în fiecare zi. Copiii la vîrsta asta sînt alte exemplare ale mamei lor. apoi un altul. adică mainainte chiar de-a împlini cinci ani. Dacă n-ar fi avut-o pe Cosette. avea o porţie anumită de mîngîieri şi alta de lovituri şi sudălmi. Credeau că maică-sa uitase de Cosette. Thenardier. străina. spunînd că lighioana creşte şi „mîncă". care nu înţelegea nimic despre lumea aceasta şi despre dumnezeu. Nu sînt bogaţi. certată. care de la vîrsta de cinci ani. şi ameninţînd că n-o mai ţine. Doamna Thenardier. care aflase nu se ştie pe ce căi ascunse că ar fi vorba de un copil din flori. şi cresc un copil lăsat în părăsire la ei.

părea că vezi în ei o şi mai nesfîrşită jale. căruia-i plac imaginile. care navea nici şase ani. „muncea ca să trăiască şi fura"? O puseră pe Cosette să meargă după cumpărături. strada. care se afla tot la Montreuil-sur-mer. . Nedreptatea o făcuse arţăgoasă şi mizeria o urîţise. cu cît mama. să spele vasele şi chiar să ducă greutăţi în spinare. găurite. fiind singur pe lume. începu să plătească prost. ce tremura. să cureţe odăile. Avea o înfăţişare neliniştită. In partea locului i se spunea Ciocîrlia. o poreclise astfel pe această fiinţă ca o păsărică. atît de drăguţă şi de rumenă la venirea ei în casa aceea. Era trist s-o vezi. înaintea zorilor. se trezea în fiecare dimineaţă cea dintîi din casă şi din sat. Rămăsese în urmă cu cîteva luni. Cosette. sau pe cîmp. Cei doi Thenardier se socotiră cu atît mai îndreptăţiţi să se poarte astfel. Nu-i mai rămîneau decît ochii frumoşi. nu şi-ar mai fi recunoscut copilul. iarna. mereu pe stradă. măturînd strada dis-de-dimineaţă cu o mătură uriaşă în mînuţele ei roşii şi cu o lacrimă în ochii ei mari. care-ţi făceau milă. „O prefăcută !" spuneau soţii Thenardier.oficiale. se speria. curtea. Poporului. tremurînd în zdrenţele ei de pînză vechi. pentru că. mari cum erau. se înfiora. Numai că biata Ciocirlie nu cînta niciodată. Dacă Fantine s-ar fi întors la Montfermeil după aceşti trei ani. era acum slabă şi palidă. pe această biata copilă.

Spre sfîrşitul lui 1815. Acestea se petreceau. Montreuil-sur-mer îşi schimbase înfăţişarea. In momentul cînd Fantine se întoarse la Montreuil-sur-mer. Amănuntul acesta are importanţă şi socotim necesar să-l dezvoltăm . se stabilise în oraş şi se gîndise să înlocuiască în această fabricaţie răşina de India cu răşina indigenă şi. oraşul ei natal ajunsese într-o stare înfloritoare. se întîmplase o prefacere neaşteptată în producţia acestor „articole negre". Montreuil-sur-mer avea ca industrie specială imitarea jais-urilor englezeşti ' şi a mărgelelor negre din Germania. De vreo doi ani se înfiripase acolo una din acele industrii care sînt marile evenimente ale micilor localităţi. care. îşi continuase drumul şi ajunsese la Montreuil-sur-mer. un om. mai că am spune: să-I subliniem. după spusele celor din Montfermeil. Pe cînd Fantine scăpata treptat din mizerie în mizerie. Din timpuri foarte vechi. mai ales la bră1 O varietate de antracit.CARTEA A C1NCBA DECLINUL I POVESTEA UNUI PROGRES REALIZAT IN INDUSTRIA MARGELARIEI Ce se întîmpla cu ea ? Unde era ? Ce făcea această mamă. un necunoscut. ne aducem aminte. Fantine îşi părăsise locul de baştină de vreo zece ani. în 1819. Industria aceasta lîncezise din pricină că scumpetea materiilor prime influenţa asupra mîinii de lucru. 195 . părea să-şi fi părăsit copilul ? După ce-o lăsase pe mica Cosette celor doi Thenardier. tare şi sticlo?. folosit la fabricarea mărgelelor şi altor podoabe.

Iată tot oe se putea.spune . In felul acesta o idee avea trei rezultate.. inelele de tablă sudata cu inelele de tablă numai apropiată. care din întîmplare erau ai căpitanului de jandarmi. ceea ce însemna un profit pentru manufacturier. în al treilea rînd. înfăţişarea şi felul de-a vorbi al unui lucrător. ceea ce e bine. prea puţin. iar despre începuturile lui. părea muncit de gînduri şi era : un om bun. dobîndise şi averea lui şi pe aceea a ţinutului. autorul acestui procedeu se îmbogăţise. ceea ce e şi mai bine. şi îmbogăţise şi pe alţii din jurul său. primejduindu-şi viaţa. . Se povestea că venise în oraş cu foarte puţini bani. pe care 196 .■ MADţLJEINE Avea vreo cincizeci de ani. Se pare că în ziua în care intraise pe tăcute în orăşelul Montreuil-sur-mer. un mare incendiu izbucnise tocmai la casa comunală.despre el. ceea ce însemna un folos pentru consumator. Omul acesta se aruncase în foc şi salvase. Cu capitalul acesta modest. îl chema moş Madeleine. ridicarea preţului mîinii de lucru. către seară. îmbunătăţirea fabricaţiei. cu sacul în spinare şi cu băţul noduros în mînă. pus în slujba unei idei ingenioase. vînzarea produselor cu preţ mai redus. doi copii.. în al doilea rînd.ţări. din această pricină nimeni nu se mai gîndise să-i ceară actele. cel mult cu vreo cîteva sute de franci. ceea oe era o binefacere pentru localitate. Nu era de prin partea locului. Tot atunci i se aflase numele. în primul rînd. Datorită progreselor rapide ale acestei industrii. Această mică schimbare fusese o adevărată revoluţie. In mai puţin de trei ani. La sosirea sa la Montreuil-sur-mer n-avea decît veşmintele. într-o după-amiază de decembrie. n . Această mică schimbare redusese considerabil preţul materiei prime şi îngăduise. Nu se ştia nimic despre obîrşia lui. întreind totodată cîştigul.

Le cerea tuturor un singur lucru : bărbaţilor să fie de treabă şi fete lor să fie cinstite. pentru ca fetele şi femeile să fie cuminţi. oricît de modest. După cum am spus. Asprimea lui era cu atît mai îndreptăţită. acum totul trăia viaţa sănătoasă a muncii. comanda în fiecare an cantităţi uriaşe. dar. care foloseşte mult jais-urile negre. încît îneepînd din al doilea an putuse să-şi ridice o fabrică impunătoare. Montreuil-sur-mer se preschimbase într-un important centru de afaceri. încît să poată separa sexele. Nu era buzunar. providenţială. moş Madeleine făcea avere. cu cît Montreuilsur-mer. Montreuil-sur-mer făcea. şi nici locuinţă. Beneficiile lui moş /vladeleine erau atît de mari. în care erau două ateliere încăpătoare: unul pentru bărbaţi şi altul pentru femei. întreg ţinutul lîncezea. femeilor să fie cinstite. a cărei pricină şi temei era el. lucru destul de ciudat pentru un om simplu care se ocupă cu negoţul. S-ar fi spus că se gîndea mult la ceilalţi şi puţin la el însuşi. în ce priveşte negoţul acesta. Şomajul şi mizeria erau necunoscute. In privinţa asta era neclintit. corectitudine. Spania. oricît de săracă. Moş Madeleine cerea bărbaţilor bunăvoinţă. în care să nu se găsească vreo cîţiva gologani. Un freamăt puternic încălzea şi străbătea totul. prilejuri de corupţie erau destule. în mijlocul acestei activităţi. grija lui de căpetenie nu părea să fie asta. Era singura sa neîngăduinţa. unde să nu existe puţină bucurie. Despărţise atelierele în aşa fel. Se ştia că depusese în 1820 la Laffitte o sumă de şase sute treizeci de mii de franci. fiind o garnizoană. dar. înainte de sosirea lui moş Madeleine. şi prezenţa lui. cheltuise mai bine de un milion pentru oraş şi pentru săraci. Orice înfometat putea să i se înfăţişeze şi era sigur că găseşte de lucru şi pîine. mai-nainte de a-şi fi pus deoparte aceşti şase sute treizeci de mii de franci.o pusese pe roate atît de strălucit. De altfel. concurenţa Londrei şi Berlinului. şi tuturor. venirea lui acolo fusese o binefacere. Moş Madeleine folosea pe toată lumea. 197 .

care fusese membru al corpului legislativ al imperiului. căruia îi mirosea peste tot a concurenţă. o şandrama care se surpa. Cînd îl văzură îmbogăţind ţinutul înainte de a se îmbogăţi el însuşi. în adevăratul înţeles al cuvîntului. Deputatul. un cartier nou. unde locuia el. un azi!. Intre cei patru pereţi rîdea pe înfundate de dumnezeu. din banii lui. dat fiind că omul era religios şi chiar cucernic în oarecare măsură. Se ducea în fiecare duminică să asculte liturghia. şi într-o zi îi spuse unuia care se mira: „Primii funcţionari ai statului sînt doica şi învăţătorul". 198 .Spitalul era prost înzestrat. Lucrul acesta părea şi mai probabil. deputat In Conven(!unea Naţională. Oraşul de jos. apoi ministru al politie! sub directoriu ji imperiu. Gînd abia începuse. îşi luă un duhovnic iezuit şi se duse. Alocase celor doi învăţători. atît la liturghie cît şi la vecernii. clă dise două: una de fete şi alta de băieţi. ceea ce era foarte bine văzut pe vremea aceea. cunoscut sub numele de Fouche'. Ambiţia însemna pe vremea aceea. Din pricină că manufactura asta devenise un centru important. aceleaşi inimi bune îşi spuseră : e un ambiţios. înfiinţase acolo zece paturi. o indemnizaţie de două ori mai mare decît bietul lor salariu oficial. pe cheltuiala lui. a te lua la întrecere i Fost călugăr. deschise acolo o farmacie gratuită. lucru aproape necunoscut pe vremea aceea în Franţa. cu un mare număr de familii sărace. n-avea dfcît o singură şcoală. la rîndul lui. duce d'Otrante. inimile bune îşi spuneau : vlăjganul ăsta vrea să se îmbogăţească. întrezări într-însul un eventual candidat şi se hotărî să i-o ia înainte. Dar cînd îl văzu pe bogatul manufacturier Madeleine ducîndu-se la liturghia de la ceasurile şapte dimineaţa. începu să se neliniştească de această cucernicie. luă repede fiinţă în jurul lui. înfiinţase. care-l promovase şi-i fusese prieten. şi un fond de ajutor pentru lucrătorii bătrîni şi infirmi. avea aceleaşi idei religioase ca acel părinte-oratorian. Deputatul din localitate. Montreuil-sur-mer se împărţea în oraşul de sus şi oraşul de jos.

Hotărît lucru. şi era atît de blînd. cîştigară şi săracii. plouau invitaţiile. Din nou zarvă în oraş. „lumea bună" îi dădu bună ziua şi în oraş i se spuse: „domnul Madeleine". Din spaima aceasta. Cînd se ştiu că era bogat. la raportul juriului. lucrătorii mai ales îl adorau. care. încît trebuise pînă la urmă să fie iubit. ca să poată striga : „Ei. e un fel de aventurier 1" Cum am mai spus. Va să zică asta voia : o decoraţie! Dar moş Madeleine o refuză. se răspîndi în oraş zvonul că. într-o dimineaţă a anului 1819. regele îl numi pe inventatorul lor cavaler al Legiunii de onoare. A doua zi. să zîmbească. rămăseseră la început cu uşile închise în faţa meşteşugarului. Cîteva zile mai tîrziu. Cine ştie de 199 . încît trebuise pînă la urmă să fie onorat. Cu toate astea. şi el primea această adoraţie cu un fel de gravitate melancolică. se deschiseră larg în faţa milionarului. produsele noului procedeu născocit de Madeleine figurară la Expoziţia industriei. 18J9. nici învăţătură. ţinutul îi datora mult. numirea apăru în Monitor. Zvonul era întemeiat. mai mult ca orice. Inimile bune ieşiră din încurcătură spunînd : „La urma urmei. moş Madeleine o respinse. dar lucrătorii lui şi copiii îi ziceau mai departe „moş Madeleine" şi lucrul acesta îl făcea. moş Madeleine va fi numit de către rege primar la Montreuil-surmer. „Societatea" îl dorea.întru cele sfinte. o dată cu bunul dumnezeu. pentru că preacinstitul deputat înfiinţa şi el două paturi la spital. I se făcură mii de temeneli. Nici de data asta inimile bune nu fură stînjenite: „N-are nici bună creştere. se făcuse afît de folositor. săracii îi datorau totul. omul acesta era o taină. ce spuneam noi ?" Montreuil-sur-mer fierbea. la propunerea domnului prefect şi ţinînd seama de serviciile aduse ţinutului. bineînţeles. Măruntele saloane înţepate de la Montreuil-sur-mer. ceea ce făcea în total douăsprezece. Aceia care-l socotiseră pe noul-venit drept „un ambiţios". Pe măsură ce se ridica mai sus. Le refuză. se folosiră cu bucurie de prilejul acesta dorit de toată lumea. Tot în acest an.

adică după cinci ani de la sosirea lui la Mon-treuilsur-mer. care-i strigă cu năduf din pragul aşii: „E nevoie de un primar bun. Cînd l-au văzut refuzînd onorurile. zfrnbea ca să nu fie nevoit să vorbească. şi-au spus : e o brută. dădea din buzunar ca să nu fie silit să zîmbească. Nici n-o fi ştiind să citească. încît regele îl numi din nou primar al oraşului. stăruinţa fu atît de vie. şi-au spus : e un negustor. Avea părul cărunt. iar dorinţa regiunii atît de unanimă. toţi fruntaşii veniră să-l roage. domnul Madeleine devenise domnul primar. poporul îl imploră în plină stradă. Cînd l-au văzut ocolind lumea. Refuză încă o dată . După ce moş Madeleine devenise domnul Madeleine. Lumea băgă de seamă că ceea ce păru să-l convingă fură vorbele de mînie ale unei bătrîne din popor. încheiată pînă la gît. şi-au spus : e un aventurier." Cînd l-au văzut cîştigînd bani. chipul ars de soare al unui lucrător şi expresia gînditoare a unui filozof. III SUME DEPUSE LA LAFFITTE De altfel. Vorbea cu puţină lume. saluta în grabă şi o ştergea repede. Poate cineva să dea înapoi cînd e vorba să facă un bine ?" 'Asta fu cea de-a treia fază a ascensiunii sale. Purta de obicei o pălărie cu borul lat şi o redingotă lungă de postav gros. Femeile spuneau des200 . dar în afară de asta trăia tot în singurătate. încît pînă la urmă primi. îşi îndeplinea funcţiunile de primar. Gînd l-au văzut dînd bani în dreapta şi-n stînga. dar prefectul se împotrivi refuzului.unde vine. şi-au spus : e un ambiţios. Se ferea de orice politeţă convenţională. rămăsese tot atît de simplu ca în prima zi. In 1820. iM-are de unde şti cum sa se poarte în lume. serviciile pe care Ie adusese erau atît de însemnate. privirea serioasă.

Avea „reţete" pentru distrugerea pirului. împingea la căruţă cînd i se înnămolea o roată. 201 . Le arăta cum să stîrpească gărgăriţele. dar bine întocmită. Cînd totuşi i se întîmpla s-o facă. punînd înăuntru un cobai care să le miroase. din care citea. Nu trăgea niciodată în păsărele. cînd îmbătrîneşte. Ii învăţa să distrugă rugina griului. pentru că avea la îndemînă tot soiul de sfaturi folositoare pentru ţărani. dar siguri. a tuturor ierburilor parazite care mîncau grîul. oprea de coarne un taur care o luase razna. mai ales şi mai blînd. Pe măsură ce timpul liber îi sporea o dată cu averea. Lua masa întotdeauna singur. ceea ce-i speria pe ceilalţi. stropind podul casei şi udînd bine găurile duşumelei cu o soluţie de sare de bucătărie. Avea o bibliotecă mică. neghinei. Văzu o dată nişte oameni din partea locului plivind de zor nişte urzici. Nu împuşca niciodată un animal nevătămător. Ar fi şi ele bune la ceva. Cînd urzica e tînără. frunza ei e o legumă excelentă. ţintea fără greş. Cînd se plimba. S-ar fi putut spune că-şi trăise odinioară viaţa la ţară. De cînd era la Montreuil-sur-mer se putea vedea că din an în an limbajul său devenea mai politicos. Dădea o mînă de ajutor oricui avea nevoie. Cu toate că nu mai era tînăr. dacă aţi şti să vă folosiţi de ele. Apăra o crescătorie ds iepuri împotriva şobolanilor. lua cu el bucuros puşca. părea că profită de el pentru a se cultiva.pre dînsul: „Ce urs cumsecade I" Avea o singură plăcere : să se plimbe pe cîmp. ridica un cal. veştejite şi spuse: „Au murit. dar se slu jea rar de ea. îi plăceau cărţile. cărţile sînt prieteni reci. ţîncii zdrenţăroşi alergau bucuroşi după el şi-l înconjurau ca un roi de musculiţe. avea o putere covîrşitoare. Privi grămada de plante smulse din rădăcină. Totdeauna pleca de acasă cu buzunarele pline şi se întorcea cu ele goale. măzărichii. cu o carte deschisă în faţă. are filamente şi fibre ca ale cînepei şi inului. a busuiocului roşu. Cînd trecea printr-un sat.

băga de seamă că uşa fusese deschisă. asculta glasurile triste care cîntau pe marginea prăpastie! întunecate a morţii. „Hoţul" care-l călcase era moş Made. Bietul om începea să strige: „M-au călcat hoţii!" Intra. nici o cultură. Giţi oameni nu seamănă cu urzica !" Apoi. se băga printre prietenii în doliu. Părea că-i place sâ-şi legene gîndurile în sunetul cîntărilor funebre. Era binevoitor şi trist. urzica ar fi folositoare. ca alţii după botezuri. pentru că o lăsăm în părăsire. dă o culoare galbenă. prieteni: nu există nici iarbă rea şi nici oameni răi. Dacă v-aţi da putină osteneală. e bună pentru vitele cornute. Şi ce-i trebuie urzicii ? Un pic de pămfnt. urca pe furiş treptele. întorcîndu-se în cotlonul său din podul casei. Un biet nenorocit.2 . pline de imaginea unei alte lumi. după o clipă de tăcere. Văduvia şi nenorocirea altora îl atrăgeau datorită marei lui blîndeţi. Sămînţa de urzică amestecată în nutreţ face ca părul animalului să prindă lustru. şi primul lucru pe care-l vedea era o monedă d-e aur uitată pe o mobilă. aşa cum alţii fac pe ascuns fapte urîte. Urzica tocată e bună pentru pisări. amestecată cu sare. Pătrundea pe înserat prin case.Pînza de urzică e tot atît de bună ca şi cea de cînepă." Copiii îl iubeau şi ei. Cu ochii spre cer. rădăcina ei. zdrobită. Asta e tot. uneori cu forţa. cu un fel de năzuinţă spre tainele nesfîrşitului. Făcea pe ascuns o mulţime de fapte bune. devine dăunătoare şi atunci o stîrpim. care poate fi cosit de două ori pe an." 2 0 . Numai că sărnînţa ei se scutură pe măsură ce se coace şi e greu de cules.'eine. în lipsa lui. foarte frumoasă. umbla după înmorrnîntări. Nici o îngrijire. intra înăuntru. De cîte ori vedea că poarta unei biserici e cernită. Iată un om fericit care nu pare voios. Lumea spunea : „Iată un bogătaş care nu pare mîndru. printre familiile înveşmîntate în negru şi printre preoţii care se tînguiau în jurul unui sicriu. spuse: „Ţineţi minte asta. Nu există decît cultivatori răi. E un fin minunat. pentru că ştia să facă lucruşoare drăguţe din paie şi nuci de cocos.

Era o odaie cu mobilă de acaju.Unii susţineau că e un personaj misterios şi afirmau că nimeni nu intra vreodată în odaia lui. Se şoptea de asemeni că avea depuse la banca Laffitte sume „uriaşe". şi era mulţumit că era orb. mobilată cu clepsidre înaripate şi împodobite cu oase puse cruciş şi cu capete de mort. Să fii orb 15 . episcopul din Digne. şi răposat întru domnul la vîrsta de optzeci şi doi de ani. încît nişte cucoane tinere. la şase sute treizeci sau patruzeci de mii de franci. o văgăună. care era o peşteră de pustnic. după cum am spus-o. astfel încît domnul Madeleine putea să sosească într-o bună dimineaţă la Laffitte. I 203 . care păreau de argint „pentru că erau marcate"." El zîmbî şi le pofti în „peş teră". Să adăugăm aici un amănunt pe care ziarele îl scă pară din vedere: episcopul din Digne era. pentru că o avea pe sora lui alături. să iscălească o chitanţă şi să-şi ia cu el cele două sau trei milioane în zece minute. veniră într-o zi şi-l rugară : „Domnule primar. Observaţie plină de spirit provincial. o adevărată chilie de pustnic. Nu putură vedea nimic altceva acolo. Fură pedepsite pentru curiozitatea lor. decît. din Montreuil-sur-mer. In realitate. arată-ne odaia dumitale! Se spune că ar fi o peşteră. pe cămin. Se spuneau atît de multe. şi tapetată cu hîrtie ieftină. două sfeşnice de modă veche. IV DOMNUL MADELEINE IN DOLIU La începutul anului 1821 ziarele vesteau moartea domnului Myriel. care îi erau ţinute întotdeauna la îndemînă. orb de mai mulţi ani de zile. Totuşi lumea spuse mai departe că nimeni nu intra în odaia aceea. la moartea lui. ca toate mobilele de soiul acesta.Mizerabilii. aceste „două sau trei milioane" se reduceau. un mormînt. dichisite şi răutăcioase. „supranumit monseniorul Bienvenu". destul de urîtă de altfel. voi.

una din formele cele mai deosebit de alese ale fericirii. Să fii ajutat într-o astfel ds restrişte înseamnă să fii mîngîiat. aşa fel încît să-ţi spui: fiindcă îmi hărăzeşte tot timpul ei. O mînă te sprijină : e a ei. Cea mai mare fericire a vieţii e convingerea că eşti iubit. să ai această fiinţă plăpîndă care să te ajute. N-ai schimba această umbră pentru oricîtă lumină. o fiică. păşeşte spre o tainică înflorire. s-o auzi ducîndu-se şi venind. să-ţi arăţi în fiecare clipă puterea de atracţie . Acolo unde e siguranţă. înseamnă că mi-a dăruit tot sufletul. să vezi cugetul în locul chipului. auzi o răsu fl are foart e aproape de t i ne: e ea. Să ai tot timpul lîngă tine o soţie. în treacăt fie spus. să te ştii de neînlocuit pe lîngă cel care {i-e necesar. e pe pămîntul acesta. să te simţi cu atît mai puternic cu cît eşti mai infirm. să nu fii părăsit niciodată. aci fără încetare. o soră. sau mai bine : iubit în ciuda ta însuţi. să te rezemi pe-o trestie de neclintit. Sufletulînger e aci. această modestă floare cerească. N-ai pierdut lumina. unde nimic nu e desăvîrşit. a vorbelor şi a cîntecului. cînd pentru tine lumea e o eclipsă . ce încîntare! Inima. să simţi foşnetul unei rochii ca pe un fîlfîit de aripi. cîntînd. să-i poţi măsura în orice clipă afecţiunea după prinosul de prezenţă pe care ţi-l dăruieşte. nu există orbire. o fiinţă încîntătoare. să te preschimbi în întuneric şi. o gură îţi atinge uşor fruntea : e gura ei. Iţi lipseşte ceva ? Nu. prin întuneric. se îndepărtează numai ca 204 . de la credinţa ei în tine şi pînă la mila ei. iubit pentru tine însuţi. S ă ai t ot ul de l a ea. vorbind.şi să fii iubit. să atingi cu mîinile providenţa şi s-o poţi lua în braţe. e o femeie. ieşind şi întorcîndu-se. cînd ai dragostea ! Şi ce dragoste 1 O dragoste făcută pe de-a-ntregul din virtute. în astrul împrejurul căruia se roteşte un înger — iată o neasemuită fericire. care e acolo pentru că tu ai nevoie de ea şi pentru că ea nu se poate lipsi de tine. şi să te gîndeşti că eşti ţinta acestor paşi. Sufletul dibuie în căuta rea altui suflet şi îl găiseşte. Şi sufletul acesta. o asemenea convingere un orb o poate avea. să-ţi dai seama că cineva ţi-e credincios. dumnezeu aievea. aflat şi pus la încercare.

15* 205 . Nu vezi nimic. A doua zi. E un rai făcut din beznă. de bucurie. după ploconelile tot mai adînci ale femeilor bătrîne şi după zîmbetele celor tinere. o venerabilă doamnă a acelei mărunte lumi mari. domnul Madeleine era îmbrăcat în negru şi purta doliu la pălărie. El îi răspunse: — Port doliu pentru că în tinereţe am fost fecior în familia lui. Nimicuri care preţuiesc foarte mult în acest gol. Domnul Madeleine îşi dădu seama că înaintase în grad. Acest lucru ridică mult prestigiul domnului Madeleine şi-l făcu să capete dintr-o dată şi pe neaşteptate o oarecare consideraţie în lumea aleasă din Montreuil-sur-mer. se şopti în saloane. Eşti dezmierdat de un suflet. Vestea morţii sale apăru în ziarul local din Montreuilsur-mer. Cele mai gingaşe accente ale vocii unei femei. In oraş. „E în doliu după episcopul din Digne". presupusă rubedenie a unui episcop.să se întoarcă. îţi înlocuiesc o lume stinsă. într-o seară. străluceşti în noapte. îşi luă îndrăzneala să-l întrebe: — Domnul primar e fără îndoială vărul răposatului episcop din Digne ? — Nu. spuse el. Mii de îngrijiri mărunte. curioasă prin dreptul pe care i-l dădea bătrîneţea. monseniorul Bienvenu trecuse în celălalt. — Bine — stărui nobila văduvă — dar văd că pur taţi doliu. Iat-o I Eşti plin de seninătate. doliul acesta fu băgat în seamă şi lumea începu să pălăvrăgească. Din raiul acesta. Microscopicul foburg Saint-Germain al oraşului se gîndi să pună capăt carantinei la careul supusese pînă atunci pe domnul Madeleine. şoptite ca să te legene. Lumea bănui că se înrudea cu venerabilul episcop. ca o realitate. dispare ca un vis şi apare din noii. Simţi un fel de căldură care se apropie. Se păru că se face lumină în JuruJ originii domnului Madeleine. doamnă. de extaz . dar te simţi iubit.

Micii savoiarzi afla seră acest lucru unul de la altul şi de la o vreme veneau mai des prin partea locului. pe urmă şi acestea se risipiră cu totul. domnul primar trimitea după el. în ciuda a tot ce făcea moş Madeleine. cuvintele „domnul primar" fură rostite Ia Montreuil-sur-mer aproape cu acelaşi accent cu care erau rostite la Digne. Parcă ar fi avut tablele dreptului natural în loc de suflet. care în vreo şase-şapte ani trecu de la unii la alţii şi cuprinse întreg ţinutul. nu tace şi nu se dezminte niciodată. în 1815. Fiecare îl lua de judecător al pricinei sale. cuvintele „monseniorul episcop". curat şi integru ca orice instinct. stăpînitor. luminos în tot întunericul său. ca şi cum ar fi fost ţinut treaz şi într-o continuă nelinişte de un fel de instinct dîrz şi de neclintit.S e m ai obs ervas e că de cî t e ori t rece a pri n oraş vreun tînăr coşar savoiard. cu vremea. fără să dea greş. Pe temeiul unei legi căreia i se supun toţi cei ce se ridică fuseseră născocite pe socoteala domnului Madeleine tot felul de bîrfeli şi de calomnii. Un singur om dintre cei de acolo se feri cu totul să nu se molipsească şi. PALIDE FULGERĂRI IN ZARE încetul cu încetul. Aveau pentru el un fel de respect molipsitor. şi de la o vreme. unanim. pus să dea naştere simpatiilor şi antipatiilor care despart orbeşte fiinţele omeneşti unele de altele. cordial. care nu şovăie. 206 .se tulbură. Oamenii veneau de la zece leghe ca să ceară sfatul domnului Madeleine. Parcă ar exista în unii oameni un adevărat instinct animalic. apoi numai vorbe îndoielnice. care cutreiera ţinutul în căutare de lucru. rămînea răzvrătit. nu . Iii punea capăt neînţelegerilor. toate împotrivirile căzuseră. respectul a fost total. După aceea se auziră numai unele răutăţi. împiedica procesele şi îi împăca pe cei ce se duşmăneau. prin 1821. îl întreba cum îl cheamă şi îi dădea bani.

afectuos." Personajul acesta grav. ministru de stat. Nu văzuse începuturile lui Madeleine. să se întoarcă deodată după el şi să-l privească pînă ce dispărea. era dintre acelea care. şi moş Madeleine devenise domnul Madeleine. încrucişîndu-şi braţele. dar li psi tă de josnicie. s-ar vedea lămurit un lucru ciudat. Gînd Javert sosise la Montreuil-sur-mer. se întîmpla ca un bărbat înalt. şi anume că fiecare individ al speciei umane corespunde unei specii a creaţiunii animale. pe-atunci prefect de poliţie la Paris. Sîntem siguri că. nu mă păcăleşte el pe mine. cînd domnul Madeleine trecea pe cîte-o stradă. îndeplinea la Montreuil-sur-mer funcţiunea neplăcută. chiar întrezărite fugar. Unii ofiţeri de poliţie au o fizionomie specială. într-un fel de strîmbătură plină de înţeles. secretarul contelui Angles. dacă sufletul oamenilor s-ar putea vedea cu ochiul. cu un baston gros în mînă şi cu o pălărie trasă pe ochi. chiar mai multe deodată. care s-ar putea traduce printr-un : „Cine e omul ăsta ? Cu siguranţă că l-am mai văzut undeva. de la porc pînă la tigru. liniştit. dă de ştire tainic omului-cîine de prezenţa omului-pisică şi ornu-luivulpe de prezenţa omului-leu. la care se adaugă un aer de josnicie amestecat cu unul de autori tate. In orice caz. dînd încet din cap şi ridicîndu-şi buza de sus cu buza de jos pînă sub nas. dar folositoare. II chema Javert şi făcea parte din poliţie. Adeseori. Javert îşi datora postul pe care-l ocupa protecţiei domnului Chabouillet. de inspector.neînduplecat la sfaturile inteligentei şi la toate tăgadele raţiunii. abia întrezărit de către cugetător. înconjurat de binecuvîntarea tuturor. J avert avea o ast fel de î nfăţ iş are. toate animalele sînt în om şi fiecare dintre ele în cîte un om. averea marelui manufacturier era deja făcută. că de la stridie pînă la vultur. oricum ar fi întocmite destinele. şi care. Animalele nu sînt altceva decît imaginile virtuţilor şi 207 . şi s-ar putea recunoaşte cu uşurinţă acel adevăr. de o gravitate aproape ameninţătoare. Uneori. dau de lucru observatorului. într-o redingotă cenuşie.

ne va fi lesne să spunem ce era poliţistul Javert. care sînt realităţi şi au un scop al lor propriu. pe care le-am pomenit adineauri cu privire la Javert. Acolo izbuti. fiindcă aceasta n-ar fi servit la nimic. dacă admiteti pentru o clipă. O educaţie socială bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet. avea de ales una dintre ace. Dimpotrivă. Ţăranii din Asturia ' sînt convinşi că printre puii pe care-i fată o lupoaică e şi cîte un cîine pe care maică-sa îl ucide. maică-sa era cărturăreasă şi taică-său la ocnă. două clase de oameni: pe aceia care o atacă şi pe aceia care o păzesc . perindîndu-se pe dinaintea ochilor noştri. totdeodată simţea întrînsul un nu ştiu ce fond de străşnicie. Javert se născuse într-o închisoare.viciilor noastre. fantome vizibile ale sufletelor noastre. La patruzeci de ani era inspector. In tinereţe fusese detaşat la închisorile de condamnaţi la muncă silnică din sud. Acum. Cum însă animalele nu sînt decît umbre. sufletelor noaistre. dumnezeu le-a dat inteligentă. împreună cu noi. să ne înţelegem asupra cuvintelor „faţă omenească". de ordine şi de corectitudine. dincolo de marginile ei. Dumnezeu ni le arată ca să ne dea de gîndit. Daţi o faţă omenească unui astfel de cîine fătat de o lupoaică şi-l veţi avea pe Javert. oricare ar fi el. adică posibilitatea de a se educa. partea folositoare pe care o conţine. ca să nu-i isfîşie mai tîrziu pe ceilalţi pui. se socoti în afară de societate şi-şi luă gradul că ar putea să facă vreodată parte din ea. Observă că societatea ţinea pentru totdeauna. împletit cu o ură negrăită pentru rasa de oameni fără căpaiîi din care făcea parte. Intră în poliţie. dumnezeu nu le-a făcut educabile în adevăratul înfeles al cuvîntului. 208 .ste două clase. 1 Regiune muntoasă din nordul Spaniei. că în fiecare om există una dintre speciile animale ale creaţiunii. înainte de a merge mai departe. Cînd se făcu mare.

fălcile mari. iar în ochii lui furtul. Styx era rîul care fnconjura Infernul : cine-l trecea nu se mai putea înapoia. de a hotărî cine sînt cei sortiţi osîndei. Privirea îi era ca un sfredel. toate crimele. ceea ce i se întîmpia rar. dar şi gingiile. Buzele lui subţiri se răsfrîngeau şi dădeau la iveală nu numai dinţii. 209 ■ . Omul acesta era alcătuit din două sentimente foarte simple şi oarecum foarte bune. Acoperea cu dispreţ. 1 După mitologia greacă. Avea de altfel craniul mic. aerul poruncitor şi fioros. păr care-i ascundea fruntea şi cădea peste sprîncene. gura strînsă şi primejdioasă. umil şi mîndru ca un fanatic. Javert semăna cu un dulău. Cînd rîdea. spre care urcau. Era stoic. un visător trist. auster . în tot ce avea o funcţiune în stat. fie şi o singură dată. Credea orbeşte. de pragul legal al răului. adine. Era rece şi pătrunzătoare. Te sirnjeai prost cînd vedeai pentru prima oară aceste două păduri şi aceste două peşteri. Cînd era serios. nu erau decît forme ale răzvrătirii. doi favoriţi enormi. serios. pe obraji. Era neînduplecat şi nu îngăduia abateri de la regulă. Imaginea lui Victor Hugo se interpretează astfel : moraliştii burghezi pretindeau că cine iese clin rfndurfle societăţii printr-o greşeală oarecare nu se mai poate întoarce în rîndurile ei. era îngrozitor. magi strat ul nu greşeşt e niciodată". cu ură şi cu scîrbă tot ce trecuse. şi pe de alta : „Ăştia sînt pierduţi pentru totdeauna. dar pe care le strica aproape cu totul. iar între ochi avea o cută nelipsită. ca pe un bot de fiară. era un tigru. Nimic bun nu poate să mai iasă din ei.Fa(a omenească a lui Javert era alcătuită dintr-un nas turtit. omorul. începînd cu primul ministru şi isprăvind cu ultimul guard comunal. iar împrejurul nasului i se forma o zbîrcitură lată şi sălbatică. privirea întunecată. cînd rîdea. exagerîndu-le: respectul faţă de stăpînire şi ura faţă de răzvrătire. Pe de o parte îşi spunea : „Funcţionarul nu poate să se î nşele. ca o stea a mîniei. cu nări adînci." împărtăşea pe de-a-ntregul părerea acelor extremişti care pun pe seama legiuirilor omeneşti nu ştiu ce putere de a crea osîndiţi sau. dacă vreţi. şi care văd un Styx la poalele societăţii'.

o frunte colţuroasă şi strîmtă. o cinste sălbatică. Era datoria neîndurată. o bărbie ameninţătoare. care la acea epocă împăna cu o înaltă cosmogonie aşa-numitele ziare ultra. care conspiraseră împotriva republicii. credea în funcţia lui ca într-o religie şi era spion aşa cum altul e preot. teoretician reacţionar al monarhiei zise . care-i intrau în mîneci. a fost îndreptarul ultraregaliştilor din timpul restauraţiei. Despre papă. Şcoala mistică a lui Joseph de Maistre 3 . nicicînd o distracţie. Ar fi făcut acest lucru cu mulţumirea sufletească pe care o dă virtutea. nu i se vedea bărbia. poliţia înţeleasă aşa cum spartanii înţelegeau Sparta. pentru că se pierdeau sub sprîncene. Vai de cel care-i cădea în mînă I L-ar fi arestat pe taică-său dacă ar fi fugit din ocnă şi ar fi denun(at-o şi pe maică-sa dacă ar fi săvîrşit vreo infracţiune. 1 Om politic din Roma antică (secolul al Vl-lea î. care i se înfunda în cravată. Brutus ' întrupat în Vidocq 2 . castitate .. izolare. Pe deasupra.de drept divin" şi al orînduirii feudale răsturnate de revoluţia burgheză din Franţa. despre ale căror moravuri şi argou a scris o carte. Nu i se vedea frun tea.n. 210 .întreaga înfăţişare a lui Javert arăta omul care stă la pîndă şi care se fereşte. pe care-l purta isub redingotă. o privire prevestitoare de rău. în prima' jumătate a secolului trecut. nu i se vedeau mîinile. 2 Bandit celebru în Franţa. a devenit un şef de brigada exem plar. o pîndă nemiloasă. nu i se vedea bastonul. Neclintit în datoriile sale cetăţeneşti. n-ar fi stat la îndoială să spună că Javert era un simbol. Cartea lui. un delator tare ca marmura.Toată viata i se cuprindea în aceste două cuvinte: a veghea şi a supraveghea. mai ducea şi o viaţă de lipsuri. mîini uriaşe şi o bîtă năprasnică. ca dintr-o cursă. Oferindu-şi mai tîrziu serviciile politiei. renunţări.e. . îşi dădea seama că era folositor. Dar cum se ivea prilejul. pentru că i se ascundea sub pălărie. Introdusese linia dreaptă în tot ce este mai întortocheat pe lume. spaimă a hoţilor. vedeai ieşind deodată din umbra.). şi-a condamnat la moarte propriii săi fii. nu i se vedeau ochii. s Scriitor politic francez (1753—1821).

Aşa era omul acesta nemaipomenit. In cele din urmă. îşi îngăduia să trapă puţin tabac pe nas. îndată ce se ivea. s-ar fi rupt. cu acea curiozitate înnăscută. ca faţă de toată lumea : binevoitor şi bun. şi caracteristica instinctului e că poate fi tulburat. Din pricina aceasta nu era cu totul lipsit de cultură. Cînd era mulţumit de el însuşi. privirea aceea supărătoare. faţă de Javert. Un ochi plin de bănuială şi de presupuneri. instinctul şi voinţa. Am spus că n-avea nici un viciu. Nu-i puse lui Javert nici o întrebare. nu-l ocolea şi-i răbda. Se va înţelege uşor că Javert era spaima acelei categorii de oameni pe care statistica anuală a Ministerului de Justiţie o însemna sub rubrica : „Oameni fără căpătîi". aproape apăsătoare. şi o spunea uneori pe ocolite. cu toate că ura cărţile. Avea. pe care i se păruse că-l ţine între degete.In clipele lui de odihnă. Lucrul acesta se cunoştea după un anumit ifos în vorbă. nu poate exista într-o fiinţă omenească nimic cu adevărat fără greş. care erau foarte rare. în care intră. pus pe-un drum greşit şi înşelat. E caracteristica lui. dar lucrul acesta părea să n-aibă nici o importanţă pentru el. nu-l căuta. stătu trei zile pe gînduri. De altfel (şi înţelesul absolut al unor cuvinte trebuie corectat aci). Javert era ca un ochi mereu aţintit asupra domnului Madeleine. vorbind ca pentru el însuşi: „Cred că-l am în mînă !" După aceea. domnul Madeleine băgase de seamă. în egală măsură. fără să pară că-i dă vreo atenţie. Lui Javert îi scăpaseră cîteva cuvinte din care se putea ghici că poliţistul cercetase în taină. Numele lui Javert. o dată rostit. Era. Dacă n-ar fi aşa. în sfîrşit. o trăsătură omenească. citea. îi zăpăcea. Parcă firul. instinctul ar fi mai presus decît inteligenţa şi animalul ar şti mai mult decît omul. Faţa lui Javert. îi împietrea locului. Părea să ştie. 211 I 1 . O dată i se întîmplă să spună. fără si scoată o vorbă. că cineva culesese unele informaţii în cutare regiune asupra cutărei familii dispărute. toate urmele anterioare pe care moş Madeleine ar fi putut să le lase în alte părţi.

Iată cu ce prilej. puteau să-l răpună. alunecase sub căruţă. la o oare care depărtare. Lucrul acesta îl umpluse de gelozie şi făcuse tot ce i-a stat la-ndemînă. m erse înt r-acolo. fără familie şi fără copii. Bătrînul era prins între roţi. Fauchelevent. Intr-o bună zi. Căzuse atît de prost. . de cîte ori avusese prilejul. Clnd Madeleine sosise în localitate. fast notar şi ţăran cu ştiinţă de carte. nemaiavînd decît o căruţă cu un cal. O sforţare dezordonată.Se înţelege că Javert era oarecum tulburat de firescul şi liniştea domnului Madeleine. se făcuse căruţaş ca să poată trăi. ciudatul său fel de a fi păru totuşi să-l impresioneze pe domnul Madeleine. scăpata. făcea o negustorie care începuse însă să-i meargă prost. dar zadarnic. Auzind un strigăt şi văzînd mai mulţi oameni strînşi la un loc. trimise pe cineva să caute un scripete. care sosise la faţa locului în clipa accidentului. Un băt rî n. un ajutor stîngaci. după ce-i căzuse calul. Javert. încît toată greutatea căruţei i se lăsase pe piept. o lovitură greşită. pentru a-i pricinui vreun rău lui Madeleine. 212 . Moş Fauchelevent gemea de ţi se rupea inima. anume moş Fauchelevent. Era cu neputinţă să-l scoţi de sub căruţă altfel decît ridicînd-o în sus. VI MOŞ FAUCHELEVENT Domnul Madeleine trecea într-o dimineaţă pe o stradă nepavată din Montreuil-sur-mer. Calul îşi rupsese amîndouă picioarele şi nu se putea ridica. bătrîn cum era. Căruţa era destul de încărcată. Dăduse apoi faliment şi. ca patron. Acest Fauchelevent era unul dintre puţinii duşmani pe care domnul Madeleine îi mai avea pe vremea aceea.încercaseră să-l tragă de-acolo. Fauchelevent îl văzuse pe acest simplu lucrător îmbogăţindu-se. în vreme ce el.

Lumea se dădu în lături cu respect. cine mă scapă ? Domnul Madeleine se întoarse spre cei de faţă. spuse o voce. pămîntul era moale. Trebuie să fii un om nemaipomenit ca să ridici în spinare o căruţă ca asta... Nu vedeţi cum se înfundă căruţa ? — Ce să-i faci ? — Ascultaţi — spuse Madeleine — mai e loc destul sub căruţă ca să se bage cineva dedesubt şi s-o ridice în spinare. Douăzeci de galbeni. răspunse un ţăran. apăsînd pe fiecare cuvînt: 213 . O clipă numai. Era vădit că în mai puţin de cinci minute aveau să i se frîngă coastele. — Dar n-are să mai fie timp. unde e un pot covar. Cei de faţă lăsară ochii în jos. Ia Flachot. In ajun plouase. — Trebuie. Apoi privindu-l ţintă pe domnul Madeleine. De ! s-ar putea să te strivească. ci.. — Ajutor! striga bătrînul Fauchelevent. — E cu neputinţă să aşteptăm un sfert de ceas. Domnul Madeleine se întoarse şi-l recunoscu pe Javert. Aceeaşi tăcere.Veni şi domnul Madeleine. spuse Madeleine.puterea. — Un sfert de ceas ! strigă Madeleine. spuse Madeleine ţăranilor care-l priveau. — Nu bunăvoinţa le lipseşte. — Aveţi un scripete ? — S-au dus să caute. — Haideţi ! spuse i a r Madeleine. — Zece galbeni.. căruţa se înfunda din ce în ce mai adînc şi apăsa tot mai tare pe pieptul bătrînului căruţaş. urmă. tot o să treacă vreun sfert de ceas. Javert urmă: ^— . Unul dintre ei murmură: — Trebuie să fii al naibii de tare. Oameni buni. Nu-l văzuse venind. ■— In cită vreme îl vom avea ? — S-au dus în apropiere. şi-l scoatem pe bietul om afară. Cine are spate şi inimă ? Primeşte de la mine cinci galbeni! Nimeni din jur nu se clinti. dar n-are a face.

— Din ocna Toulonului. Javert adăugă cu un aer nepăsător. Madeleine ridică ochii şi întîlni privirea de şoim a lui Javert. Madeleine tresări. însă. du-te! Trebuie să mor şi gata ! Lasă-mă 1 Are să te strivească şi pe dumneata ! Madeleine nu răspunse nimic. Moş Fauchelevent gemea şi urla : — Mă înnăbuş 1 îmi frînge coastele! Un scripete ! Ceva I Ah ! Madeleine se uită împrejurul lui. căruţa continua să se înfunde cu încetul. mai-nainte ca mulţimea să aibă vreme să scoată un strigăt. Gei de faţă gîfîiau.Domnule Madeleine. ' Intre timp. Apoi. aţintită mereu aisupră-i. mă striveşte! strigă bătrînul. încercînd în două rînduri. Javert spuse din nou : — N-am cunoscut decît un isingur om care să poată înlocui un scripete. — Moş Madeleine. ■— Va să zică nimeni nu vrea să cîştige douăzeci de galbeni şi să-i scape viaţa acestui bătrîn ? Nici unul din cei de faţă nu se mişcă. ieşi de-acolo! îi strigară oamenii. Lumea îl văzu pe Madeleine aproape culcat pe burtă sub greutatea îngrozitoare. n-am cunoscut decît un singur om în stare să facă ceea ce le ceri dumneata acum. Deodată. Era ocnaşul acela. lumea văzu uriaşa masă clătinîndu-se : căruţa se ridică încetul cu încetul şi roţile ieşiră pe juma214 . Pînă şi bătrînul Fauchelevent îi spuse : ■—■ Domnule Madeleine. îngenunehe şi. Trecu o clipă groaznică de aşteptare şi tăcere. să-şi apropie coatele de genunchi. se uită la ţăranii neclintiţi şi zîmbi cu tristeţe. Madeleine păli. fără să spună o vorbă. dar fără să-I slăbească din ochi pe Madeleine: — Era un ocnaş. — Ah. Roţile se înfundaseră mai mult şi acum era aproape cu neputinţă ca Madeleine să mai iasă de sub căruţă. intră sub căruţă. zadarnic. — Ah ! făcu Madeleine.

Datorită recomandaţiilor date de surori şi de preot. Se auzi un glas mnăbuşit care striga : „Grăbi{i-vă ! Ajutaţi1" Era Madeleine. Incepînd din acea clipă. Cînd Javert îl văzu pentru prima oară gătit cu eşarfa care-i . care-l privea fără încetare. VJI FAUCHELEVENT AJUNGE GRĂDINAR LA PARIS Fauchelevent îşi scrîntise genunchiul în timpul accidentului. fu cuprins de tremurul acela pe care l-ar avea un dulău cînd ar mirosi că sub hainele stăpînului se ascunde un lup. A doua zi dimineaţă. dar genunchiul îi rămase ţeapăn. Căruţa fu ridicată de douăzeci de braţe. Moş Madeleine îl trimise într-una din infirmeriile pe care le organizase pentru lucrători în clădirea fabricii şi unde slujeau două surori de caritate. Căruţa era sfărîmată şi calul mort. Era foarte palid. îl ocoli cît putu. După puţin timp. cu un bilet scris de mîna lui moş Madeleine : „Iţi cumpăr căruţa şi calul". domnul Madeleine îi găsi moşului un loc de grădinar într-o mănăstire de maici din cartierul Saint-Antoine. Devotamentul unuia dăduse putere şi curaj tuturor. Madeleine se ridică. care făcuse o ultimă sforţare.dădea autoritate asupra oraşului. şi nu putea face altfel decît să dea ochii cu primarul. Cînd nevoile serviciului i-o cereau neapărat.tate din făgaşele pe Care ie săpaseră. la Paris. Se uita cu o privire liniştită la Javert. Fauchelevent se vindecă. Bătrînul Fauchelevent era salvat. cu toate că-i curgea năduşeala pe faţă. Hainele i se rupseseră şi erau pline de noroi. 215 ■ I I . domnul Madeleine fu numit primar. îi vorbea cu cel mai adînc respect. Toată lumea plîngea. Se repeziră. Bătrînul îi îmbrăţişa genunchii şi-i spuse: „Dumnezeul meu !" Pe faţa lui Madeleine se citea nu ştiu ce suferinţă fericită şi cerească. bătrînul găsi pe măsuţa de noapte o hîrtie de o mie de franci.

îşi închirie o cămăruţă şi o mobilă pe datorie. Lucrul acesta nu poate înşela niciodată. aşa că nu cîştiga cine ştie cît pe zi. 216 . Problema era rezolvată : îşi cîştiga pîinea. Să trăieşti cinstit din munca ta. un alt simptom care. ea nu era prea îndemînatică. poarta fabricii domnului Madeleine era ca un chip de prieten. Fu aproape fericită. impozitele se plătesc cu uşurinţă şi nu pricinuiesc statului cheltuieli. cînd nu e de lucru. îi ajungea şi atît. In şapte ani cheltuielile de strîngere a impozitelor se reduseseră cu trei pătrimi în plasa Montreuil-sur-mer. VIII DOAMNA VICTURNIEN CHELTUIEŞTE TREIZECI ŞI CINCI DE FRANCI PENTRU MORALA Cînd Fantine văzu că trăieşte. lasă să treacă termenele. pe lîngă semnele vizibile arătate. era în schimb tot atît de semnificativ. ce har al cerului! începu să aibă iar poftă de muncă. uită de multe lucruri şi nu se mai gîndi decît la Gosette a ei şi la viitorul care se întrezărea. ceea ce făcea ca aceasta să fie citată printre toate celelalte de către domnul de Villele. ministrul de finanţe de-atunci. Aşa stăteau lucrurile în ţinut la întoarcerea Fantinei. îşi cumpără o oglindă.o datora lui moş Madeleine avea. dar. Pentru Fantine meseria era nouă. avu o clipă de bucurie. părul şi dinţii frumoşi. cînd ţara e fericită şi bogată. Cînd populaţia suferă. în sfîrşit. Fantine ceru de lucru şi fu primită în atelierul femeilor. contribuabilul ise opune impozitului fiindcă e în mizerie. iar statul pierde bani mulţi cu cheltuielile de constrîngeri şi încasări. Din fericire.Prosperitatea pe care Montreuil-sur-iner î . cînd nu mai e negoţ. Cînd e de lucru în plin. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de ea. dacă nu era vizibil. Se poate spune că mizeria şi bogăţia publică au în cheltuielile de strîngere a impozitelor un termometru care nu dă greş. se bucură să-şi privească în ea tinereţea.

cînd are destulă în sertar ? etc. şi combustibilul lor e aproapele. vor da de băut vizitiilor şi slugilor. De ce domnul ăsta nu vine decît pe-nserate ? De ce domnul cutare nu-şi atîrnă cheia în cui. e ca vetrele care mistuie lemne cu repeziciune. misterele publicate. era silită ea le scrie printr-un scriitor public. existenţe sfărîmate. Scria adesea. vor ista ceasuri întregi pe la colţuri de stradă. Conversaţia lor. Neputînd spune că e măritată. numai şi numai din instinct. şi asta. pe frig şi pe ploaie. de-a şti şi de-a pătrunde. Fiindcă nu ştia decît să se iscălească. familii ruinate. Sînt unii oameni care pentru a afla cheia acestor taine. conversaţie de salon. enigmele aduse la lumina zilei. La început. In atelierul femeilor începu să se şoptească că Fantine „scrie scrisori" şi că-şi „dă aere". vor cumpăra o cameristă. Lucrul acesta fu băgat de seamă. dueluri. joia ? De ce o coteşte totdeauna pe străzi dosnice? De ce doamna asta coboară întotdeauna din birjă înainte de a ajunge acasă ? De ce trimite să i se cumpere hîrtie de scrisori. flecăreală de anticameră. le trebuie mult combustibil. încep catastrofe. Şi adeseori. falimente. Dintr-o curată încăpăţînate de-a vedea. care de altfel le sînt cu totul indiferente. spre marea bucurie a celor care au „descoperit totul". aşa cum am văzut. Vor urmări pe cineva zile întregi. pe sub ganguri. care nu-i privesc.■ urmînd s-o plătească din munca ei. noaptea. după ce tainele sînt cunoscute. fără să le fie altcum răsplătită curiozitatea decît tot prin curiozitate. îi plătea la timp pe cei doi Thenardier. aşa cum am mai văzut. îşi dau mai multă osteneală decît ar fi nevoie pentru zece fapte bune. Trist lucru ! Unii oameni sînt răi numai din nevoia de-a vorbi. . Din mîncărime de limbă. de plăcere. De ce ? Fără rost. etc. se ferise să vorbească. risipesc mai mult timp. era o rămăşiţă din obiceiurile ei de dezordine. despre fetiţa ei. îl vor cîştiga pe portar. Nimic nu-i face mai mult pe oameni să pîndească decît faptele altora. vor mitui comisionarii. fără nici un interes. cheltuiesc mai mulţi bani. fără folos.

se află că Fantine avea un copil. Erai foarte 1 Tagme călugăreşti catolice . Ruptura cu un trecut întunecat e totdeauna dureroasă. ci membru al clubului iacobinilor. 218 . dar mi-am uşurat sufletul. De altfel. Băgară de seamă că scria cel puţin de două ori pe lună. lucru uimitor. Avea o mica proprietate pe care o lăsa prin testament şi. B ăt rî na aceas t a fus es e şi ea t î nără odat ă. vorbi cu cei doi Thenardier şi le spuse la întoarcere: „Am cheltuit treizeci şi cinci de franci. poate şi la bărbatul pe care-I iubise. cu mult tămbălău. dar nu-l putea uita pe călugărul care o lăsase văduvă. Pe scurt. numiţi astfel fiindcă sediul lor principal era instalat la Paris Intr-o fostă mănăstire a iacobinilor. care purta bonetă roşie şi trecuse de la bernardini la iacobini'. revoluţionari intransigenţi. seaca. mereu la aceeaşi adresă. hangiu. pazniea virtuţii tuturor. Era o urzică pe care o puteai lua şi drept o rasă călugărească mototolită. nu puţine erau acelea care o invidiau pentru părul ei blond şi dinţii albi. spinoasă. Ajunseră să afle şi adresa : Domniei sale domnului Thenardier. după ce-o domesticise şi o pusese cu botul pe labe. In timpul restauraţiei se făcu atît de cucernică. II iscodiră la circiuma pe scriitorul public. încît popii îi iertară povestea cu călugărul. Avea glasul behăit şi mintea j ucăuş ă. „Sigur că era una d-alea !" Se găsi chiar o bătrînă care se duse la Montfermeil. ursuză. Doamna Victurnien avea cincizeci şi şase de ani şi-şi căptuşea masca urî{eniei cu cea a bătrînetii.Fantine fu deci luată la ochi. Am văzut copilul !" Cea care făcuse lucrul acesta era o spaimă. Era uscată. In clipele acelea se gîndea la fetiţa ei. Băgară de seamă că în atelier se trăgea cîteodată deoparte şi-şi ştergea o lacrimă. unei comunităţi religioase. în plin 1793. la Montfertneil. jocul de cuvinte constă tn sensul nou pe care îl căpătase termenul „iacobin" după revoluţia burgheză din Franfa : nu mai fnsemna călugăr dominican. aspră. aproape veninoasă. anume doamna Victurnien. un moşuleţ care nu-şi putea umple burta cu vin roşu pînă ce nu-şi golea buzunarul de taine. şi că punea timbre pe scrisoare. In tinereţea ei. se măritase cu un călugăr iscăpat din mănăstire.

aşadar. părăsi atelierul şi se întoarse în odaia ei. Viaţa e plină de astfel de încurcături. să părăsească ţinutul. din partea domnului primar. supraveghetoarea atelierului îi îr. Fantine nu era. doamna Victurnien se duse la Montfermeil şi se întoarse spunînd : „Am văzut copilul!" Toate astea luaseră timp. Nu putea să le achite cu cincizeci de franci. Aşadar. IX SUCCESUL DOAMNEI VICTURNIEN Văduva călugărului a fost. şi avea toată încrederea în acea supraveghetoare. Bolborosi cîteva cuvinte rugătoare.bine văzută de episcopatul din Arras. Era tocmai în luna în care cei doi Thenardier. nu îndrăzni. Se supuse acestei sentinţe. cinstită. împovărată de ruşine mai mult decît de disperare. Nu se mai simţi în stare să scoată o vorbă. cînd. Fantine era la fabrică de mai bine de un an. De altfel. domnul Madeleine nu ştia nimic despre toate astea. Fantine era distrusă. începuseră să pretindă cincisprezece. pătrunsă de caritatea care constă în a da. persoană respectabilă. dreaptă. după ce ceruseră doisprezece franci în loc de şase. Aşadar. Domnul primar îi dădea cincizeci de franci pentru că era bun şi o gonea pentru că era drept. Supraveghetoarea îi spuse că ar trebui să plece imediat din atelier. Unii o sfătuiră să se ducă la primar.mînă din partea domnului primar cincizeci de franci. spunîndu-i că nu mai face parte din atelier şi sfătuind-o. pe care i-o recomandase preotul. hotărâtă. decît o lucrătoare oarecare. greşeala îi era cunoscută de toată lumea. bună la ceva. Nu putea pleca din ţinut pentru că datora la chirie şi la mobile. dar lipsită de caritatea care constă 219 16 . de altfel. Domnul Madeleine avea obiceiul să nu intre aproape niciodată în atelierul femeilor. într-o dimineaţă. Pusese în fruntea acestui atelier o fată bătrînă.

cum să-ţi faci din fustă cuvertură şi din cuvertură fustă. cîştigînd astfel doisprezece gologani pe zi. dădu înapoi trei sferturi din mobile. osîndise şi o executase pe Fantine. îi spusese : „Eşti tînără şi drăguţă. judecase. N-o primi nimeni. De-atunci începu să-i plătească prost lui Thenardier. 220 . Negustorul de vechituri de la care-şi cumpărase mobilele — şi ce mai mobile ! — îi spusese : „Dacă pleci. Fantine vru să se angajeze servitoare în partea locului . Cît despre cei cincizeci de franci. merse dintr-o casă într-alta. In virtutea acestui drept. n em ai av î n d d ec î t un p at ş i d at or î n d î n că v re o s ut ă de franci.în înţelegere şi iertare. cînd se întorcea acasă. începe traiul din nimic. Oamenii cei mai buni sînt adeseori siliţi să-şi treacă autoritatea asupra altora. supraveghetoarea instruise procesul. îi dăduse dintr-o sumă pe care domnul Madeleine i-o încredinţase pentru pomeni şi ajutoare de dat lucrătoarelor şi de care nu da socoteală. cum să renunţi la păsărică ce mănîncă rnei de un ban la două zile. Ajunge să fie un talent. o învăţă arta de-a trăi în mizerie. Proprietarul. nu-şi păstră decît strictul necesar şi se văzu fără lucru. iar cea de-a doua e neagră. Nu putea părăsi oraşul. să te aresteze ca pe-o hoaţă". şi cu convingerea că face bine ceea ce face. fără mijloace de trai. care-i aprindea lumînarea seara. aşa că poţi să plăteşti". care au îmbătrînit în lipsuri şi în cinste. căruia îi datora chiria. Nu ştim tot ce pot să scoată dintr-un gologan unele fiinţe slabe. Se apucă să coasă cămăşi proaste pentru soldaţii din garnizoană. Domnul Madeleine îi încredinţase ei totul. Fata o costa zece. luînd masa la lumina ferestrei de peste drum. Fantine învăţă cum te poţi lipsi cu totul de foc iarna. Aceste feluri de a trăi sînt ca două odăi: cea dintîi e întunecoasă. Ea împărţi cei cincizeci de franci între proprietar şi negustorul de vechituri. O femeie bătrînă. cum să-ţi economiseşti lumînarea. pur. Acolo unde se sfîrşeşte traiul din puţin.

voi izbuti totuşi să cîştig o fărîmă de pîine. Ei bine! Am să rnă hrănesc şi eu cu suferinţe şi nelinişti. toţi se uitau la ea şi nimeni nu-i dădea bună ziua . şi simţea cum devine obraznică. La Paris. cu niţică pîine şi cu necazuri. cum ar fi vrut să plece la Paris ! Cu neputinţă. cucernică în înţelesul bun al cuvîntului. în deznădejdea asta. într-o zi ele vor fi în ceruri. simţea o ciudată fericire cînd se gîndea că are o fetiţă. Vorbea pe-atunci cu o vecină : — Ei ! cred că dormind numai cinci ceasuri pe zi şi cosînd tot restul timpului. cel puţin. Ah. Se gîndea s-o aducă. luă o hotărîre. nu te ştie nimeni. încetul cu încetul. După vreo două-trei luni. cu capul sus. ceea ce e o adevărată ştiinţă. o astfel de nenorocită pare goală sub batjocura şi curiozitatea tuturor. Pe istradă ghicea că oamenii se întorc după ea şi că o arată cu degetul. dispreţul acru şi rece al trecătorilor o pătrundea în carne şi în suflet ca un vînt rece. Cum ? S-o facă să împartă mizeria cu ea ? Şi-apoi. La început. ci chiar cu bogaţii. şi faptul de-a fi necunoscut e un veşmînt. mănînci mai puţin.Fantine izbuti să dobîndească acest sublim talent şi-şî recîştigă puţin curajul. Şi apoi. Viaţa asta are un mîine. cînd eşti necăjită. lăsă ruşinea deoparte şi începu iar să iasă. ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. cu un zîmbet amar. era datoare lui Thenardier. săracă şi miloasă nu numai cu săracii. pe care o chema Marguerite. ştiind carte cît îi trebuia ca să se iscălească Marguerite şi crezînd în dumnezeu. Se ducea încoace şi încolo. Faniinei îi era atît de ruşine. că nu îndrăznea să iasă din casă. In oraşele mici. aşa cum se obişnuise cu sărăcia. 16* . Fu nevoită să se obişnuiască cu dispreţul celorlalţi. Cum să se achite ? Şi drumul! Cum să şi-l plătească ? Bătrîna care-i dăduse ceea ce am putea numi lecţii de sărăcie era o femeie cuvioasă. „Nu-mi pasă!" spuse ea. Se găsesc multe virtuţi de felul acesta aici pe pămînt.

Fusta asta îi înfurie pe cei doi Thenardier. Munca prea multă o obosea pe Fantine şi tuşea uscată pe care o avea mai de mult spori. Soarele pare un sărac. observa deznădejdea „nepricopsitei ăsteia". Fericirea celor răi e neagră. nici lumina. pe care o pusese „la locul ei". Fantine cîştiga prea puţin. Creditorii o hărţuiau. negură. 222 . nici căldură. şi se felicita. Datoriile îi crescuseră. Ziua întreaga e o pivniţă. ca avea nevoie de o fustă de lînă şi că maică-sa trebuia să-i trimită cel puţin zece franci pentru asta. Ii scrise într-o zi că mica Cosette era dezbrăcată în frig. trecu vara şi iarna se întoarse. avea cîteva clipe de cochetărie fericită. nici amiază. care se revărsa ca o mătase netoarsă. auriu şi minunat. Primi scrisoarea şi o mototoli în mîini toată ziua. cînd îşi pieptăna cu un pieptene rupt frumosul ei păr. seara se îngînă cu A dimineaţa. URMĂRILE SUCCESULUI amurg. înspăimîn-tător anotimp. nu poţi să vezi limpede. Cerul e o ferestruică. îi trimiteau mereu scrisori al căror cuprins o îndurera şi a căror plată poştală o ruina. pînă la şolduri. Ii spunea uneori vecinei Marguerite: „Uite cum îmi ard mîinile!" Gu toate astea. dimineaţa. fereastra e cenuşie. Cînd zilele sînt scurte e mai puţin de lucru. — Cît mi-ai da pe el ? spuse ea.' Iarna preschimbă în piatră apa cerului şi inima omului. Soţii Thenardier. ~ Taie-l! Cumpără o fustă de flanelă şi le-o trimise soţilor Thenardier. — Frumos păr! rosti frizerul. — Zece franci. Seara se duse la frizerul din colţ şi-şi desfăcu parul. Iarna.Doamna Victurnien o vedea uneori trecfnd pe sub fereastra ei. care-i căzu. Fusese concediată pe la sfîrşitul iernii. prost plătiţi.

I se zice febră militară. un bărbat pe care nu-l iubea. O lucrătoare bătrînă. fiindcă i se tot spusese că el o goni-se. „Copilului n-are să-i mai fie frig. Cînd văzu că nu se mai putea pieptăna. cu atît îngeraşul acela blînd îi strălucea mai mult în fundul sufletului. Cu cît se scufunda mai adînc. un fel de muzicant cerşetor. Biata Ciocîrlie tremură mai departe. un puturos. ticluită astfel : Cosette e bolnavă de o boală care umblă prin poftea locului. îşi spuse Fantine. cînta şi se prefăcea că rîde. Tuşea nu-i da pace şi avea sudori reci pe şira spinării. îşi adora copilul. care o văzu o dată cîntînd şi rîzînd aşa. începu să urască totul în jurul ei. ajunse să-l urască. îşi luă un iubit. Inima Fantinei începu să fie ^scormonită de gînduri întunecate. aşa ca să înfrunte lumea. şt i i că au haz! P at ruzeci de franci ! Num ai atît! Asta face doi napoleoni! De unde vor ei să-i scot ? Ce dobitoci sînt ţăranii ăştia ! I I . nu mai putem plăti. îl venerase şi ea multă vreme pe moş Madeleine. E nevoie de doctorii scumpe: treaba asta ne sărăceşte. dar în inima ei era furioasă. primul care-i ieşi în drum. Omul era un netrebnic. fetiţa are să moară." Purta scufii rotunde care-i acopereau capul tuns şi cu care mai era încă drăgu{ă. Ca toţi ceilalţi. cu toate astea. Am îmbrăcat-o cu părul meu. De cîte ori trecea prin faţa fabricii. I-o dădură Eponinei. Şi rîdea. Dacă nu ne trimiţi patruzeci de franci pînă într-o săptămînă. la orele cînd lucrătorii stau înaintea porţii. că el era pri cina nenorocirii ei. cu silă. începu să rîdă cu hohote şi-i spuse bătrînei ei vecine : ~ Ah. cu cît totul se întuneca în jurul ei. Primi într-o zi o scrisoare de la Thenardier.Voiau bani. — Cînd voi fi bogată — spunea ea — o voi avea pe Cosette cu mine. spuse : „Uite una care o s-o sfîrşeaiscă prost". care o bătea şi care o părăsi aşa cum îl luase ea.

Părul mai creşte el. pentru oamenii cumsecade. o întrebă : — Ce ai ele eşti atît de veselă ? — Ţăranii mi-au scris o dobitocie. cei doi de sus. pe cînd trecea prin piaţă. — Lopeţile — o lămuri profesorul dentist — însem nează dinţii din faţă . — Ce spui ? Omul asta nu-i un netrebnic ? Cum de li se îngăduie unor astfel de oameni să treacă prin partea locului ? Să-mi smulgă dinţii din faţă ! Dar aş fi îngrozitoare. ce vrei ? Văzu. Era mînioasă şi povesti întîmplarea bunei ei vecine Marguerite. Era un caraghios de dentist ambulant. vino diseară la hanul Puntea de argint. îţi dau cîte un napoleon de fiecare. frumoaso! Doi napoleoni pot să-ţi prindă bine. Cineva care o întîini. sărind şi rîzînd mereu. cînd în grai schimonosit. — Ce înseamnă asta. prafuri şi leacuri. care era şi ea acolo. care oferea publicului danturi întregi.Totuşi urcă treptele pînă Ia o ferestruică din pod şi citi din nou scrisoarea. Fantine se întoarse acasă. pe platforma căreia stătea în picioare un om îmbrăcat în roşu. răspunse ea. dar dinţii 1 Ce mon224 . Asta zic şi eu ca are noroc 1 Fantine o luă la fuga şi-şi astupă urechile. unde ai să mă găseşti. Dentistul îi strigă deodată fetei aceleia frumoase care rîdea : — Tu. Fantine se vîrî prinfre ceilalţi şi începu să rîdă ca toată lumea de această cuvîntare rostită cînd în grai popular de puşcăriaş pentru derbedei. lopeţile ? întrebă Fantine. o mulţime de lurne adunată în jurul unei trăsuri de o formă neobişnuită. ca să nu mai audă glasul răguşit al omului care striga : — Mai gîndeşte-te. Apoi coborî şi ieşi pe strada. — Vai. ce grozăvie ! strigă Fantine. care le vorbea celorlalţi. fata de colo care rîzi. alergînd. — Doi napoleoni! murmură o babă ştirbă. pastă de dinţi. ştii că ai dinţi frumoşi ? Dajcă-mi vinzi lapeţile. Ţărani. Dacă-ţi dă inima brînci. îmi cer patruzeci de franci.

— Şi oît a oferit ? întrebă Marguerite. în felul acesta. o întrebă pe Marguerite. care lucra lîngă ea : — Tu ştii ce-i febra militară ? — Da. Rămase pe gfndurî şi se puse pe lucru. — Are nevoie de doctorii multe ? — Ah. A doua zi dimineaţă. — Adică patruzeci de franci. îngheţată. — Şi-i loveşte şi pe copii ? — Mai ales pe copii. nu ardeau decît o singură luminare. pentru că lucrau întotdeauna împreună şi.ş i întoarse capul ei tuns spre ea.stru ! Mai bine în-aş arunca de Ia etajul al cincilea în stradă ! Mi-a spus că va fi diseară la Puntea de argint. de doctorii grozave ! — Cum îţi vine boala asta ? — E o boală care îţi vine aşa. înmărmurită de risipa asta cumplită şi strigă : — Dumnezeule! A ars toată lumînarea! S-a întîmplat ceva ? Se uit ă apoi la F ant ine. deodată. — Şi se poate muri dintr-însa ? — Şi încă cum ! spuse Marguerite. care. pe unde sînt hanurile. Scufia îi căzuse pe genunchi. Intorcîndu-se. lumînarea arsese toată noaptea şi era pe sfîrşite. 225 . în capul oaselor. răspunse fata bătrînă. o găsi pe Fantine pe pat. să mai citească o dată scrisoarea lui Thenardier. Seara ieşi şi fu văzută îndreptîndu-se spre strada Paris. mai înainte de răsăritul soarelui. Fantine se mai duse o dată pe scară să citească scrisoarea. E o boală. Marguerite se opri în prag. palidă. — Doi napoleoni. După un sfert de ceas îşi lăsă cusătura şi se sui pe trepte. — Da — zise Fantine — patruzeci de franci. cînd Marguerite intră în odaia Fantinei. Nu se culcase de loc.

— Ah. Lumînarea îi lumina faţa. Fantine îşi azvîrli oglinda pe fereastră. vechi şi uzat. Sînt mulţumită. De altfel. cum nu se poate duce pînă în fundul destinului lui. cu bucăţi de stambă. Pe cînd vorbea îi arătă fetei bătrîne doi napoleoni care străluceau pe masă. îşi trăgea ciorapii în pantofi. Spunînd acestea. Ii rămăsese o zdreanţă pe care o numea cuve'rtură. răspunse Fantine. iar în gură avea o gaură neagră. N-are să-mi mai moară copilul de acea boală îngrozitoare. nu fusese decît p şiretenie a celor doi Thenardier. Ce ai.Din ajun îmbătrînise cu zece ani. Asta se vedea bine după creţurile pe care le făceau. şi un scaun desfundat. Avusese o răsură care se uscase. Cosette nu era bolnavă. O salivă roşcată îi mînjea colţul buzelor. sub acoperiş. neîn grijit. Fie din lipsă de timp. Un ultim semn. nu-şi mai cîrpea rufele. Dar asta e o avere. Era un zîmbet însîngerat. De unde ai galbenii ăştia ? — I-am cîştigat. — Isuse! rosti Marguerite. Ieşea cu bonete murdare. Pe măsură ce i se rupeau la călcîie. Apa îngheţa în timpul iernii şi multă vreme urmele ei rămîneau însemnate. răspunse Fantine. la niveluri diferite. Oamenii cărora le datora bani îi făceau scanda 226 . Trimise patruzeci de franci la Montfermeil. Nu mai avea pat. într-alt colţ era o oală de pămînt pentru apă. îşi pierduse ruşinea şi totodată cochetăria. care se rupeau la fiece mişcare. Omul sărac nu se poate duce pînă în fundul odăii. cu cercuri de gheaţă. decît îndoindu-şi spinarea din ce în ce mai mult. Isuse dumnezeule ! spuse Marguerite. zîmbi. De multă vreme îşi lăsase chilia ei de la al doilea cat şi se mutase într-o mansardă închisă cu un lacăt. fie din nepăsare. Dimpotrivă. Amîndoi dinţii îi fuseseră smulşi. Fantine ? — N-am nimic. uitată într-un colţ. o saltea pe jos. îşi peticea corsetul. era o chiţimie dintre acelea al căror tavan se uneşte cu duşumeaua şi te izbeşte în cap de zeci de ori pe zi. ca să facă rost de bani.

227 . fără îndoială. pe drumuri . Cam în acelaşi timp. dumnezeule ! Se simţea hărţuită şi în ea se năştea fiara sălbatică. Tuşea mult. Ochii îi străluceau din cale-afară şi isimţea o durere în umăr. Thenardier îi scrise că aşteptase. Şaptesprezece ceasuri de muncă şi nouă bani pe zi! Creditorii Fantinei erau mai nemiloşi ca niciodată. pe scară. Dar unde se puteau cîştiga cinci franci pe zi ?" — Haide ! spuse ea. de la frig. de la singurătate. de la părăsire. în frig. prin partea de sus a omoplatului stîng. Ii găsea în stradă şi apoi. hoţomanco ?" Ce voiau de ia ea. Să vindem şi ce-a mai rămas ! Nenorocita se făcu prostituată. II ura din răsputeri pe moş Madeleine. ceea ce reduse ziua lucrătoarelor libere la nouă bani. că va aj unge ce va put ea să aj ungă şi că navea decît să crape dacă poftea. din nou. fără de care micuţa Cosette. care punea femeile osîndite să lucreze sub cost. De !a cine ? De la foame. Dure1 Hristos ne-a mfntuit (în original în limba latină). preţurile scăzură dintr-o dată. „O sută de franci! se gîndi Fantine. de la mizerie.Iuri şi nu-i dădeau pace. de la sărăcie. avea să fie dată pe uşă afară. dar nu se plîngea. XI CHRISTUS NOS LIBERAVIT ' Ge înseamnă povestea asta cu Fantine ? E societatea care îşi cumpără o sclavă. îi spunea într-una : „Cînd îmi dai banii. Negustorul de vechituri. îşi petrecea nopţile plîngînd şi frămîntîndu-se. dar din pricina unui antreprenor al muncii din închisori. cu toate că era convalescentă. care-şi luase înapoi aproape toate mobilele. Cosea şaptesprezece ceasuri pe zi. cu prea multă bunăvoinţă şi că-i trebuia de îndată o sută de franci.

E resemnată şi resemnarea ei seamănă cu nepăsarea. Civiliza(ia noastră e călăuzită de sfînta lege a Iui Hristos. care risipesc un venit de o mie cinci sute de livre în provincie. E o greşeală. Viaţa şi ordinea socială i-au spus ultimul lor cuvînt. a îndurat. E singur. XII TRINDAVIA DOMNULUI BAMATABOIS Ca în toate oraşele mici. Nu se mai fereşte de nimic. nu se mai teme de nimic. I s-a întîmplat tot ce putea să i se mai întîmple. maternităţii. societatea primeşte. e dezonorată şi severă. a pierdut şi a plîns totul. aşa cum semenii lor de la Paris mănîncă două sute de mii de franci 228 . Fantine nu mai e nimic din ce a fost altădată. există şi la Montreuil-surmer o categorie de băieţi tineri. Tr-ece.ros tîrg I Un suflet pentru o bucată de pîine. Ea există mereu. nu-i pasă cine eşti. Mizeria oferă. Se zice că în civilizaţia europeană sclavia a fost desfiinţată. slăbiciunii. Şi asta nu e una dintre cele mai mici ruşini ale omului! In punctul la care am ajuns. aşa cum moartea seamănă cu somnul. Apasă asupra femeii. a suferit. al acestei dureroase drame. A simţit. dar nu apasă decît asupra femeii şi se numeşte prostituţie. te rabdă. E o greşeală să-ţi închipui că ai secat soarta şi că eşti la capătul celor ce pot să ţi se întîmple. frumuseţii. Abată-se asupra ei toţi norii şi treacă peste ea tot oceanul ! Ce-i mai pasă ! E ca un burete îmbibat. dar nu e încă pătrunsă de ea. Totuşi. ea aşa crede. Celui care pune mîna pe ea îi e frig. Vai! Ce înseamnă destinele astea năpustite unele peste altele ? Unde se duc ? De ce sînt astfel ? Cel care ştie asta vede tot întunericul. adică asupra gingăşiei. Se numeşte dumnezeu. E de marmură pentru că a ajuns noroi.

care au ceva pămînt. Toţi aceştia fac parte dintr-o mare specie neutră : neputincioşi. s-ar spune că sînt filfi zoni . dintr-un ceas cu brelocuri. ar fi fost unul dintre aceştia. dispreţuiesc femeile. paraziţi. ţăranii mei". alţii plictisiţi.pe an. se uită după călătorii care coboară din diligentă. miros a tutun. cască. care ar fi bădă rani într-un salon şi se socotesc boieri !a crîşmă şi care spun: „livezile mele. niţică prostie. părul zbîrlit. pădurile mele. din trei veste puse una peste alta şi de diferite culori. alţii visători şi cîfiva mucaliţi. bat caldarîmul. Se calicesc pentru o para. dintr-o cravată. 229 . trăiesc la cafenea. un „elegant" era alcătuit dintr-un guler mare. au un cîine care mănîncă oase sub masă şi o ţiitoare care pune mîncarea pe masă. vînează. Dacă ar fi ceva mai bogaţi. un joben cu marginile înguste. nu muncesc. un pic de duh. admiră tragedia. Pe-atunci. se îndobitocesc cu vîrsta. Puneţi şi nişte ghete-pantofi cu placheuri la tocuri.mai deschisă. împodobiţi pe cusătură cu un număr de cute. un baston cît tcate zilele şi o conversaţie înnobiMă cu calambururile ' Orăşel din Lorena luat aici ca simbol al micilor centre provinciale. exagerează moda. pe dinăuntru. cu două rînduri de nasturi de argint înghesuiţi unii într-alţii pînă pe umăr. Printre ei sînt unii plicticoşi. nu sînt buni de nimic şi nici prea dăunători nu sînt. fumează. fluieră actriţele ca să arate că sînt oameni de gust. buni de nimic. joacă biliard. Pe scurt. şi din pantaloni tot de culoare măslinie. dacă ar fi mai săraci. strîns pe talie. caută gîlceavă ofiţerilor din garnizoană ca să se arate războinici. cu coadă ca de morun. dar întotdeauna fără soţ şi variind de la una la unsprezece. dar . sînt oameni care nu fac nimic. nehotărît. cinează la han. Dacă domnul Felix Tholomyes ar fi rămas în provincie şi n-ar fi văzut niciodată Parisul. copiază Londra prin Paris şi Parisul prin Pont-âMousson'. dintr-un surtuc măsliniu. limită care nu era depăşită niciodată. beau. cea albastră şi cea roşie. s-ar spune că sînt pierdevară.

care la cursuri compensa ştiinţa sa mediocră cu glume şi anecdote. Pălăriile cu boruri înguste erau regaliste şi se chemau morillo. Femeia. ca : „Ce urîtă eşti 1 Stai acasă ! Eşti ştirbă 1" etc. Această nepăsare îl jigni pe omul acela fără de rost şi.lui Portier'. nici nu-l privea. Pe deasupra : pinteni şi mustăţi. şişj continua cu aceeaşi regularitate plimbarea. în primele zile ale lui ianuarie 1823. într-o seară în care ninsese. îmbrăcată în rochie de bal. Filfizonul acesta fuma. cîte o necuviinţă pe care o socotea spirituală şi veselă. un „conformist". îmbrăcat călduros cu unul dintre acele paltoane care întregeau în anotimpurile reci costumul la rnodă. pe cînd Bolivar 2 se lupta cu Morillo 3. 230 . Era pe cînd republicile din America de Sud se luptau cu regele Spaniei. foarte decoltată şi cu flori pe cap. pentru că purta un morillo. care se ducea şi se întorcea prin zăpadă. 2 Conducătorul luptei de eliberare lonialist spaniol (1783—1830). pentru că era la modă. luă de pe caldarîm un pumn 1 Fost revoluţionar. şi. La vreo opt sau zece luni după cele povestite în paginile de mai sus. profesor la Facultatea de drept din Paris sub im periu. Elegantul provincial purta pinteni mai lungi şi mustăţi mai sălbatice. profitînd de o clipă în care femeia se întorsese. ca pe un soldat pedepsit care se întoarce mereu să-şi primească vergile. iar liberalii purtau pălării cu boruri late. se aplecă. se luă după ea. Pe vremea aceea mustăţile însemnau burghezie şi pintenii însemnau pieton. unul dintre aceşti filfizoni fără de rost. Pe domnul acesta îl chema Bamatabois.să lupte a America de Sud de sub jugul co împotriva răsculaţilor din America de 3 General spaniol trimis Sud. etc. care se numea boitoare. nu-i răspundea. împopoţonată şi tristă. fireşte. care din cinci în cinci minute o aducea din nou în faţa batjocurilor. o dată cu o gură de fum din trabuc. ţinîndu-şi rîsul. îi arunca. se distra să sîcîie o femeie care da tîrcoale prin faţa ferestrei unei cafenele cu ofiţeri. De cîte ori femeia trecea prin faţa lui. tiptil.

care se lăsă dusă fără nici o împotrivire. groaznică. vocea ei mînioasă se stinse dintro dată. scuipate cu un glas răguşit de băutură. un orn înalt ieşi din mulţime. ofiţerii ieşiră grămadă din cafenea. urlînd. trecu printre ei şi porni întins spre comisariatul de poliţie ce se afla dincolo de piaţă. sări ca o panteră şi se azvîrli asupra bărbatului. Neagra mizerie. ciufulită. femeia dădu un răcnet.de zăpadă şi i-l vîrî în spate. Sudălmile acelea. fără dinţi şi fără păr. Era Fantine. tîrînd-o cu dînsul pe nefericita femeie. chicoteau şi aplaudau în jurul unui vîrtej făcut din două fiinţe. pălăria îi căzuse pe jos. Nici unul. între umerii goii. înfigîndu-i unghiile în obraz. vînătă de mînie. Bărbatul se zbătea. întreeîndu-se în glume de prost gust. o apucă pe femeie de rochia ei de mătase acoperită cu noroi şi-i spuse: — Urmează-mă ! Femeia ridică fruntea. ■Mulţimea de gură-cască. II recunoscuse pe Javert. trecătorii se adunară şi se formă un cerc larg de oameni care rîdeau. nici altul. ieşeau hîd dintr-o gură ştirbă. veşnic prilej de obscenitate 1 231 I . dintre care deosebeau cu greu bărbatul de femeie. Ochii îi erau sticloşi. cu cele mai groaznice cuvinte ce-ar putea ieşi din gura unui rîndaş. din vînătă se făcuse palidă şi tremura de spaimă. nu scotea o vorbă. La zgomotul ce se iscă. mergea în urma lor. XIII REZOLVAREA UNOR CHESTIUNI DE POLIŢIE MUNICIPALA Javert îi dădu la o parte pe cei de faţă. Deodată. Filfizonul profitase de întîmplare ca s-o şteargă. iar femeia îl izbea cu picioarele şi cu pumnii. făcînd mare haz. se întoarse.

care face cu ele ce vrea. Javert. fusese de faţă. Javert se aşeză. Femeile acestea sînt totdeauna lăsate de legiuirile noastre la bunul plac al poliţiei.Âjungînd ia comisariat — o încăpere scundă. Cu cît examina mai de aproape fapta acestei fete. care se înălţau în vîrful picioarelor şi-şi întindeau gîtul în faţa geamului murdar al corpului de gardă. Simţea acum că scăunelul lui de agerit de poliţie era un fotoliu prezidenţial. care da spre stradă — Javert intră împreună cu Fantine şi închise uşa după el. Trecea printr-una din acele clipe cînd îşi exercita fără control. Văzuse acolo. Continua să scrie în tăcere. le pedepseşte cum îi vine la socoteală şi dispune cum îi trăsneşte prin cap de cele două bunuri amărîte pe care ele le numesc meseria şi libertatea lor. batjocorită şi atacată de o făptură din afara rîndurilor oamenilor. Judeca şi condamna. ghemuindu-se ca un cîine speriat. pe faţa lui aspră nu se citea nici un fel de emoţie. societatea. nemişcată şi mută. Judeca. Fantine. încălzita de o sobă şi păzită de un gardian. temuta sa putere discreţionară. căutînd să vadă ce se petrece înăuntru. în stradă. căzu întrun colţ al odăii. Sergentul de serviciu puse o lumînare aprinsă pe masă. întorcîndu-se către Fantine: Te-ai învîrtit de şase luni ! 232 . îndoi hîrtia şi. pentru a duce la bun sfîrşit marea sa misiune. Nu încăpea îndoială că asistase la săvîrşirea unei crime. cu atît se simţea mai revoltat. dar cu toată grija unei conştiinţe neînduplecate. scoase din buzunar o coală de hîrtie timbrată şi începu să scrie. reprezentată printr-un proprietar-alegător. spuse : — Ia trei oameni şi du-o pe fata asta la răcoare ! Apoi. Javert sta nepăsător. cu uşa prevăzută cu o fereastră zăbrelită. Curiozitatea este un fel de lăcomie şi a vedea însemnează a devora. spre marea dezamăgire a spectatorilor. dînd-o gardianului. îndată ce intră. Cu toate astea. era serios şi adînc preocupat. îşi aduna toate gîndurile ce se găseau în mintea lui. Şi el. iscăli. O prostituată cutezase să atace un burghez. Cînd isprăvi.

spuneţi şi dumneavoastră : să ţi se vîre aşa. nişte ţărani care nu ştiu multe. Iertaţi-mă de rîndul ăsta. pe neaştep tate... Ştiţi dumneavoastră asta ? Fantine se tîrî pe lespezile ude de noroiul cizmelor. De ce-a plecat ? I-aş fi cerut iertare." Nu luam seama. nu-i vina stăpînirii.. Vă jur că nu-s vino vată. Şase luni cu şapte gologani pe zi ! Dar ce-o să se facă Cosette. v-aţi fi dat seama de asta. ce-o să se facă ea ? Puişorul meu drag!. Şi-apoi... domnule inspector. fără să se ridice.Nefericita tresări: — Şase luni ! Şase luni de închisoare ! strigă ea. împreunîndu-şi mîinile. Vedeţi şi dumneavoastră că sînt puţin bolnavă. îmi tot spunea vorbe urîte: „Eşti pocită I Eşti ştirbă !.. un bulgăre de zăpadă pe spinare. .. fata mea. mi-a vîrît zăpada. îngeraşul meu. Dumneavoastră nu ştiţi că-n închisoare nu se cîştigă mai nimic. O! doamne ! ce mare lucru era dacă-i ceream iertare ?. Şi pe urmă. Thenardierii sînt nişte hangii. dar gîndiţi-vă că am de dat o sută de franci. au s-o arunce în stradă şi pe fata mea. mi-a băgat zăpadă în spinare. mergînd în genunchi. Lor le trebuie bani.. Are cineva dreptul să ne vîre zăpadă în spinare cînd trecem pe drum liniştite.. Domnule Javert. şi dacă nu-i plătesc. Ştiţi bine că-n prima clipă nu te poţi stăpîni: eşti cam iute. Domnul acela. Doamne dumnezeule ! doar n-o pot ţine cu mine aici. îmi vedeam de drum şi nu-i spuneam nimic. fără să ne legăm de nimeni ? Asta m-a scos din sărite. îmi spuneam : e un domn care se dis trează. domnule Javert. fata mea ? Mai sînt datoare peste o sută de franci soţilor Thenardier. La un moment dat. nu e nimeni pe-aici care să fi văzut şi care să vă declare că tot ce spun este adevărat ? Poate-am greşit că m-arn supărat.. Nu mă băgaţi la închisoare! E vorba şi de-o biată copilă pe care o azvîrliţi în stradă. burghezul acela pe care nu-I cunosc. E-aşa de groaznic ce fac ! O ! Cosette a mea. îmi pare rău că i-am stricat pălăria. dragă domnule Javert. — Domnule Javert — zise ea —■ fie-vă milă ! Credeţi-mă că n-am nici o vină ! Dac-aţi fi fost de faţă de la început.

scuturată de sughiţuri.. îngăimînd cuvintele domol. nu-s o femeie rea. nu însă una de lemn. O durere mare este întocmai ca o rază dumnezeiască ce transfigurează pe cei ce suferă. De cîteva minute intrase acolo un om. aţi fi văzut că nu sînt o femeie uşuratică. fără ca cineva să fi băgat de seamă. Ar fi înduioşat şi o inimă de piatră. Aveam rufărie. îngăimînd : — Indurare ! Javert îi întoarse spatele.. Cînd eram şi eu mai mulţumită.I la voia întîmplării.. dar te face să uiţi.. Am băut şi eu din pricina necazurilor. zise: 234 . dar aşa. cu pieptul gol. îşi scoase pălăria şi. salutînd cu un fel de stîngăcie înciudată. Ai isprăvit ? Cară-te acum ! Ai şase luni. care nu voia să se ridice.. sfîrşită. el făcu un pas. — Hai! zise Javert. Şi zău.. cu ochii înecaţi în lacrimi. zdrobită cu totul. Se prăbuşi. Nu din lene şi din lăcomie am ajuns în halul ăsta. Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape ! Din cuvintele acestea rostite solemn: „Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape !" ea înţelese că sen tinţa a fost pronunţată. chiar multă rufărie. Jandarmii o apucară de braţ. Te-am ascultat destul. In momentul cînd jandarmii puseră mina pe nefericita femeie. se aşezas e cu spatele în dreptul ei şi auzise rugăminţile deznădăjduite ale Fantinei. la vîrsta ei. închisese uşa. în plină iarnă ! Trebuie să vă fie milă. frîngîndu-şi manile.. vă rog! Javert ridică ochii şi-l recunoscu pe domnul Madeleine. Fie-vă milă de mine. dacă v-aţi fi uitat la dulapurile mele. domnule Javert !. In clipa aceea Fantine se făcuse iarăşi frumoasă. ieşi din umbră şi zise: — O clipă. domnule Javert! Dac-ar fi mai mare şi-ar putea cîştiga singură existenţa. Vorbea aşa. nu poate face nimic. Din cînd în cînd se oprea şi săruta poala redingotei agentului. Nu-mi place rachiul. tuşind sec şi scurt..

întocmai ca cineva care ar fi gata să cadă.. Să mă lase să plec ? Şi să nu stau şase luni la închisoare ? Cine-a spus asta ? Nu se poate să fi rostit cineva cuvintele astea. ar fi socotit că e un sacrilegiu însuşi faptul să-l creadă cu putinţă. E cu neputinţă să le fi rostit ticălosul de primar. strigă : — A ! va să zică tu eşti domnul primar ? Apoi izbucni în rîs şi îl scuipă în obraz. îi îmbrînci pe jandarmi cu amîndouă mîinile. Cuvintele „domnule primar" făcură asupra Fantineî un efect neaşteptat.. Pe de altă parte. nu mai era în stare să se mire de nimic. nu se mai putea gîndi la nimic. pe magistrat. nu mai putu articula nici un cuvînt.. mai înainte de-a putea fi oprită.— Domnule primar. Cuvintele primarului nu avuseseră un efect mai puţin ciudat asupra Fantinei. Se ridică dintr-o dată ca o nălucă ce iese din pămînt. încît. şi. Privi totuşi în jurul ei şi începu să vorbească în şoaptă. emoţiile cele mai puternice pe care le încercase vreodată. simţi că-i vine ameţeală. aţi spus dumneavoastră 17 . lui Javert i se păru că înnebuneşte. ca şi cum ar fi vorbit singură : — In libertate !.. cu o expresie rătăcită. vo>. în cele mai grozave închipuiri ale lui. Ea îşi ridică braţul şi se agăţă de cîrligul sobei. rămase încremenit. era un lucru atît de monstruos. merse drept la Madeleine. chiar în faţa lui.. I OQK . Domnule Javert.Mizerabilii. Cînd îl mai văzu însă pe primar. una după alta şi aproape toate laolaltă. pune-o pe femeia asta în liber tate ! O clipă. O femeie de stradă să-l scuipe în obraz pe primar. ştergîndu-şi liniştit obrazul şi spunînd: „Pune-o pe femeia asta în libertate 1". în mintea lui făcea în chip nelămurit o apropiere hidoasă între ceea ce era femeia şi ce-ar putea fi acest primar. Pesemne n-am auzit eu bine. Domnul Madeleine se şterse liniştit pe obraz şi zise: — Inspectore Javert. întrezărind astfel cu spaimă ceva cît se poate de simplu în acest atentat uluitor. domnule dragă. privindu-l ţintă. Simţea în momentul acela năpădindu-l.

Nu mai ai încotro. o aveam pe micuţa mea Cosette şi am fost silită să ajung o stricată. staţi de vorbă cu proprietarul. domnule Javert. Eu.I să fiu pusă în libertate ? Ei bine. o îndreptare pe care ar trebui s-o facă domnii de Ia poliţie ar fi să-i împiedice pe antreprenorii muncilor din închisori de-a se purta rău cu oamenii săraci. credeţi-mă. hodorogul ăsta ticălos. Pe urmă. O băgă din nou în buzunar şi se adresă Fantinei: — Cît ai spus că eşti datoare ? Fantine. Aţi priceput acum că păcătosul ăsta de primar e vinovat de tot ce mi s-a întîniplat. că tocmai trebuie să-i plătesc chiria. se întoarse spre el: . e pricina tuturor necazurilor mele. că m-a dat afară din pricina unor nepricopsite care umblau cu tot felul de vorbe prin atelier. Femei ca noi nu au decît o singură rochie de mătase. pe mînerul sobei şi-a început sa iasă fum. care sînt foarte fericite. Uite. Inchipuiţi-vă. care nu se uita decît la Javert. eu n-am făcut rău dinadins. să vă spun despre ce e vorba. Să zicem că ai un venit oarecare pe zi cusînd cămăşi şi pe urmă preţurile se schimbă şi nu mai ai cu ce trăi. In vreme ce Fantine vorbea. am călcat în picioare pălăria burghezului aceluia în faţa cafenelei ofiţerilor. nu-i aşa ? Bestia asta de primar. domnule Javert. Vai de mine! Vă rog să mă iertaţi! Am pus mîna. şi cu toate astea văd peste tot femei mult mai rele decît mine. Mai înainte de orice. O să aflaţi că sînt o femeie de treabă. domnule Javert. Nu-i aşa. scoase punga şi o deschise. am să vă spun adevărul şiapoi o să mă lăsaţi să plec. Domnul Madeleine o asculta cu multă Iuare-aminte. El. că dumneavoastră aţi dat ordin să fiu pusă în libertate ? Luaţi informaţii. fără să bag de seamă. mi-a prăpădit toată rochia cu bulgărele lui de zăpadă. Vedeţi. Trebuie să te apuci de orice. el vîrî mîna în buzunarul hainei. de pildă. însă. Nu-i îngrozitor ? Să dai afară o biată fată care-şi vede cinstit de munca ei ? De-atunci nam mai avut cu ce trăi şi de-aici mi se trage toată nenorocirea. Era goală.

. încă un pas şi ar fi ajuns în stradă. îmi daţi drumul. ai venit aici ca să mă sperii. glasul ei era mîngîietor. bun. dar. puneţi mîna. nu vă fie frică ! Nu mai plîngea. am aici în piept un fel de greutate care mă arde. Pînă-n momentul acela. sînteţi silit să faceţi niţică ordine. aţi văzut cum l-am scuipat în obraz ? 01 primar nemernic.— ţi-am spus eu ţie ceva ? Apoi. nemişcat." O ! n-o să mă mai prindeţi. adresîndu-se jandar milor : Spuneţi şi voi. e foarte firesc ca lumea să se distreze cu ceva şi noi d-asta sîntem acolo ! Şi iată că veniţi dumneavoastră. adresîndu-se cu jumătate glas jandarmilor şi făcîndu-le din cap un semn prietenesc : — Băieţi. Am plecat! Puse mîna pe clanţă. Poate să mi se facă de-aici înainte orice. gîndindu-vă puţin şi fiindcă sînteţi un om . Javert rămăsese în picioare. păcătoaso!. tuşesc. apăsa pe sînul ei alb şi delicat mîna vînjoasă şi aspră a lui Javert şi se uita la el surîzătoare. lăsînd în jos poalele care se ridicaseră pînă aproape de genunchi cînd se tîrîse pe jos. La urma urmei. se întoarse din nou spre inspec tor : Vedeţi. domnule Javert. pentru că. Nu mă tem decît de bunul domn Javert 1 Şi vorbind aşa. Tresărind. cu ochii în pămînt. domnule inspector. nici n-o să mă clintesc din loc. Astăzi. Nu mă tem decît de domnul Javert. Şi asta pentru fetiţa mea. începu să-şi potrivească rochia răvăşită. e foarte simplu : unul se joacă băgînd o mînă de zăpadă în spinarea unei femei şi ofiţerii fac haz. şi-apoi. vedeţi dumneavoastră. domnul inspector a spus să-mi daţi drumul.. stînd în mijlocul acestei 237 . şi doctorul mi-a spus să mă îngrijesc. n-aş mai avea cu ce s-o hrănesc. domnule inspector. dar mie nu mi-e frică de tine. Uite-aici. stînd şase luni la închisoare. v-am mai spus că nu mă prea simt bine. îmi dau seama că sînteţi un om drept. am făcut gălăgie pentru că nu mă aşteptam de loc la bulgărele ăla de zăpadă. trebuie să fiţi drept. se îndreptă apoi spre uşă. puneţi mîna pe femeia vinovată. însă. „Dar să nu te mai prind pe-aici.

cu privirea deznădăjduită. al căror martor fusese timp de două ceasuri. întreaga societate. cumplită la omul de rînd. dar cu glas hotărît. zise Madeleine. Se vedea bine că Javert trebuie să fi fost — cum se spune — „scos din sărite" ca să-şi îngăduie să se răstească la sergent. în această situaţie extraordinară. cu trupul scuturat de un tremur uşor şi. 233 . se uită cînd la Madeleine. — Păcătoasa asta a insultat un burghez. se întrupau în el. spuse: — Domnule primar. legea. cu o expresie de autoritate supremă. agentul să se transforme în magistrat. se întoarse şi. fioroasă la fiară. asta nu se poate! — Cum ? zise Madeleine. Nu vezi că tîrîtura asta vrea să plece ? Cine v-a spus să-i daţi drumul ? — Eu. Uitase oare că se afla şi primarul de faţă ? Sfîrşise prin a-şi mărturisi sie însuşi că e cu neputinţă ca o „autoritate" să fi dat un asemenea ordin şi că. fără să mai răsufle. după ce primarul îl poftise s-o pună pe Fantine în libertate.1 HGBI scene ca o siatuie îuată de la îocui ei şi care aşteaptă să fie aşezată undeva. expresie cu atît mai înfricoşătoare cu cît puterea se găseşte mai jos. lucru nemaipomenit. poliţistul să devină judecător şi că. cu ochii în pămînt. cînd la Javert. ordinea. cu buzele vinete. îşi spunea că se cuvine să revină la hotărîrile tari. guvernul. în faţa atîtor enormităţi. Cînd îl auzi vorbind pe Madeleine. aşa cum un hoţ ar fi azvîrlit lucrul de furat. Zgomotul clanţei îl scoase din toropeală. domnul primar a spus una şi-a în ţeles alta ? Sau. în Javert ? Totuşi. fără să scoată o vorbă. inspectorul de poliţie Javert se întoarse spre domnul primar. din clipa aceea. La auzul glasului lui Javert. galben la faţă. îngheţat. înălţă capul. după cum vorbea unul sau altul. că e nevoie ca cel mic să devină mare. poate. morala. mai degrabă. — Sergent! strigă el. Fantine se înfiora şi dădu drumul clanţei. cînd domnul Madeleine rosti acel „eu".

— Asta mă priveşte pe mine! spuse domnul Madeleine. Eram acolo. Am auzit-o pe femeie şi ştiu ce fac. Şi datoria mea îmi porunceşte ca femeia asta să facă şase luni de închisoare. fiindcă aşa vrea domnul primar. mai fuseseră şi alţii de faţă . Domnul Madeleine răspunse liniştit: — Ascuîtă-mă pe mine. Pot să fac ce vreau cu ea. domnule primar. sînt fel de fel de lucruri pe lumea asta. este a justiţiei. însă. Ea s-a năpustit asupra domnului Bamatabois. Treceam prin piaţă în momentul cînd ai ridicat-o pe femeia aceasta. Iată care-i adevărul. pe bună dreptate. — Iar eu. — Să mă ierte domnul primar.— Inspectore Javert — zise domnul Madeleine cu glas împăciuitor şi liniştit — ascultă ! Eşti un om cumsecade şi nu mă sfiesc să stau de vorbă cu dumneata. vorbindu-i totuşi pe un ton cît se poate de respectuos : — Sînt cît se poate de mîhnit că trebuie să mă opun domnului primar. — Inspectore Javert — răspunse domnul Madeleine — cea dinţii justiţie e însăşi conştiinţa omului. numai la cazul burghezului. ar fi trebuit să fie arestat. 239 . aşa că Fantine rămîne arestată. In sfîrşit. Burghezul e de vină şi el e acela care. şi mă priveşte pe mine. — Atunci. alegător şi proprietarul casei aceleia frumoase cu balcon din colţul străzii. domnule primar. Orice-aţi spune. asta e de competenţa poliţiei de stradă. — N-ascult decît de datoria mea. să-i atrag atenţiunea că sînt în cadru! atribuţiunilor mele. Mă mărginesc. îmi îngădui. Javert ripostă : — Mizerabila asta l-a insultat pe domnul primar. nu mai înţeleg nimic. am cules informaţii şi am aflat totul. mărgineşte-te să asculţi. n-o să facă nici o zi! Auzind aceste cuvinte hotărîte. o casă cu trei etaje. Şi cred că ofensa este numai a mea. E pentru prima dată în viaţa mea. toată din piatră. Javert cuteză să-l privească pe primar drept în ochi. Injuria nu este a dumnealui.

domnule primar. Tremura toată. — Nici un cuvînt! — Cu toate astea.. ceea ce o înfiora din cap pînă-n picioare. era Madeleine! Şi el a scăpat-o chiar în clipa în care ea-l insultase atît de grozav. ca femeia să fie pusă în libertate. prăbuşindu-se într-însa 244 . Văzuse luîndu-se la harţă în faţa ei doi bărbaţi care ţineau în mîinile lor libertatea ei. Văzuse cum două puteri potrivnice aproape că se încăieraseră pentru ea. privea buimăcită şi. cei doi oameni îi apăruseră ca doi uriaşi. — Daţi-mi voie. 15 şi 66 din codul de procedură penală. Asculta răscolită în toată fiinţa ei. îngerul îl biruise pe diavol şi. este de competenţa mea. era faptul că îngerul. celălalt ca un înger salvator.. Ordon. celălalt o scotea Ia lumină. Fantine se dădu Ia o parte din dreptul uşii şi-I privi uluită trecînd pe Iîngă ea. simţea topindu-se. In lupta asta.. cu pieptul înainte. pe care-l socotise totdeauna cauza tuturor nenorocirilor ei. Să se fi înşelat oare ? Era prin urmare nevoită să-şi schimbe cu totul sufletul ? Nu-şi putea da seama. domnule primar.. Javert făcu o ultimă încercare : — Dar.I Domnul Madeleine îşi încrucişa atunci braţele şi spuse cu un glas aspru. era tocmai omul pe care-l ura. 11. conform articolelor 9. îl salută pe primar pînă Ia pămînt şi plecă. deci. unul vorbea ca un diavol. la fiecare vorbă rostită de domnii! Madeleine.. întocmai ca un soldat în toiul luptei. eliberatorul. sufletul ei şi soarta copilului ei. primarul. — Afară 1 zise domnul Madeieine. pe care nimeni nu-l mai auzise în oraş: — Cazul despre care vorbiţi e un caz de poliţie mu nicipală şi. întrezărită prin negura spaimei. Javert primi lovitura drept în faţă.. Unul dintre ei o arunca în întuneric. viaţa ei. — Vă atrag atenţiunea asupra dispoziţiunilor artico lului 81 al legii din 13 decembrie 1799 cu privire la de tenţiunea arbitrară. Era totuşi şi ea în prada unei tulburări ciudate.

simţi că femeia i-a luat mîna şi i-a sărutat-o.. sau ai să te poţi duce să ţi-o iei. ţi-o spun de pe acum : dacă tot ce-ai spus e adevărat — şi nu m ă î ndoiesc că est e aş a — află că în faţa lui dumnezeu n-ai încetat nici o clipă să fii virtuoasă şi sfîntă. Rămîi oriunde vrei: fie aici. Nu ştiam nici măcar c-ai plecat din atelierele mele. O.toaie groaznicele întunecimi ale urii şi născîndu-se în inima ei un simţămînt cald şi binefăcător.. fericită. încredere. căzu în genunchi în faţa domnului Madeleine şi. Cînd vei fi fericită. Şi dacă vrei. bogată. Se uita năucită la omul care-i vorbea şi nu putu scoate decît două-trei suspine: „O! O î O !. S-o aibă pe Cosette lîngă ea ! Să isprăvească odată cu viaţa netrebnică pe care-o ducea ! Să trăiască liberă. Iţi voi da tot ce-ţi trebuie. mai-nainte de a o putea opri. Nu ştiam nimic din tot ce-ai povestit. n-ai să mai munceşti. Cred şi simt că este adevărat. Ascultă-mă pe mine. cinstită. fie la Paris. fie altundeva. care nu era altceva decît bucurie. vei deveni iarăşi o femeie cinstită. De ce n-ai venit ia mine să-mi spui ? Uite: o să-ţi plătesc datoriile.. Voi avea grijă de copil şi de dumneata. După plecarea lui Javert. Apoi Fantine leşină. iubire." Picioarele i se înmuiară.. . împreună cu Cosette! Asta însemna să vadă înflorind pe neaşteptate în mijlocul mizeriei toate frumuseţile paradisului. domnul Madeleine se întoarse spre ea şi-i spuse potolit. silindu-se să vorbească serios şi să nu-l podidească lacrimile: — Am auzit ce-ai spus. sărmană femeie! Era mai mult decît putea îndura biata Fantine. o să-ţi aduc fata aici.

" 242 . îi spuse cu sfială : — Ce faci acolo ? Domnul Madeleine se afla acolo de un ceas. uitîndu-se undeva. şi se ruga. el spuse: — Mă rugam martirului de-acolo ! Şi adăugă în gînd: „Pentru martira de-aici !. Era ca adîncit în rugăciune. II privi îndelung. Avea o privire plină de milă. O dădu în seama surorilor. Aştepta ca Fantine să se trezească. domnul Madeleine fu cu totul altul în ochii Fantinei. fără a îndrăzni să-l tulbure. instalată chiar în locuinţa sa. începuse să aibă febră mare. N-o să am nimic. A doua zi . deasupra capului ei. Urmărindu-i privirea. Mi se pare că mi-e mai bine. ca şi cum abia acum o auzise. Dădu perdeaua la o parte şi îl văzu pe domnul Madeleine în picioare.. Ii luă mîna. Fanti ne s e trezi şi auzi îîngă patul ei o răsuflare. In cele din urmă.. Aiura şi vorbi tare mai toată noaptea. Răspunzîndu-i întrebării de mai-nainte. De-aci încolo. In cele din urmă adormi. îi pipăi pulsul şi zise : — Cum te mai simţi ? — Bine 1 Am dormit. care o aşezară în pat.CARTEA A ŞASEA JAVERT ÎNCEPUT DE ODIHNA Domnul Madeleine venea s-o vadă de două ori pe zi pe Fantine. pe l a ami ază. de îngrijorare. răspunse ea. Ii apărea învăluit în lumină. văzu că se uita la un crucifix ţintuit în perete.

fn socoteala asta intrau două note de plată de peste trei sute de franci. Faptul acesta îl ului pe Thenardier. fiind bolnavă. în felul ăsta oamenii pot crea îngeri. recunoscînd scrisul lui Javert. Cosette. Era adresată Domnului Ckambouitlet. Thenardier menţiona la sfîrşitul socotelii: „Am primit un avans de trei sute de franci". ■ Domnul Madeleine se grăbi să scrie familiei Thenar-dier. Fuseseră plătite pentru Eponine şi Azelma. Deoarece întîmplarea de la comisariat făcuse vîivă. precum am spus. pe care a pus-o a doua zi la oficiul poştal din Montreuil-sur-mer. In aceeaşi noapte Javert a scris o scrisoare. care nu puteau fi puse la îndoială: una a unui medic. Iadul din care te-ai smuls este prima treaptă a durnnezeirii. sărmana de tine I Dar nu te plînge. Cunoştea povestea Fantinei în toate amănuntele ei sfîşietoare. Oftă din adînc. unde era chemată de maică-sa. Fantine le datora o sută douăzeci de franci. care zăcuseră mult timp bolnave. Aşa sînt ei făcuţi. alta a unui farmacist. domnul Madefeine culesese informaţii. — Ei. Era o simplă substituire de nume.fn timpul nopţii şi al dimineţii. S-o fi amorezat vreun nătărău de mă-sa. ai dobîndit partea celor drepţi în ceruri. care se ridica la peste cinci sute de franci. Trebuia să treci prin toate astea. drăcia dracului ! îi spuse neveste-sî. dirigintele oficiului şi alte persoane care văzură scrisoarea. Ea îi zîmbi cu zîmbetul unui copil căruia îi lipsesc doi dinţi. Nu-s ei de vină. Acum ştia totul. 243 . spunîndu-le să se socotească plătiţi cu această sumă şi s-o aducă numaidecît pe Co-sette la Montreuiisur-mer. nu fusese de loc bolnavă. Ei le trimise trei sute de franci. Să nu ne scape fata din mînă ! Păsărică asta o să fie pentru noi o vacă de muls. secretarul domnului prefect de poliţie din Paris. Urmă : __ Ai suferit mult. îşi închipuiră că-şi dăduse demisia. Trimise drept răspuns o socoteală foarte bine ticluită. Aşa cred eu.

şi nevinovăţia ei o să-mi facă bine.Domnul Madeîeine expedie numaidecît alţi trei sute de franci. Voi simţi binecuvîntarea lui cînd Cosette va fi aici. Anticul dispreţ al vestalelor pentru femeile necinstite este unul din cele mai profunde instincte ale demnităţii feminine şi surorile îl încercaseră cu îndoita putere pe care o dă religia. n-aş fi voit să am fata cu mine. n-aş fi putut îndura privirea ei tristă şi mirată. pentru ea păcătuiam. ea îl întreba : — Am s-o văd oare curînd pe Cosette ? Ii răspundea: — Poate mîine dimineaţă! O aştept să sosească dintr-un moment într-altul. Şi totuşi. In cîteva zile. E un înger!. însă. între 2 4 -5 . într-o zi. Bulgărele de zăpadă vîrît direct < . iar faptul că era mamă înduioşa. surorile o primiră şi o îngrijiră pe „această stricată" cu oarecare dezgust. dar dacă fata va fi lîngă mine însemnează că dumnezeu m-a iertat! Atîta timp cît am fost în păcat. La vîrsta asta nu i-au căzut încă aripile 1 Domnul Madeîeine venea s-o vadă de două ori pe zi. Cine a văzut basoreliefurile din Reims.. Ea nu ştie nimic.piele. Dimpotrivă. Fantine le dezarmase. — O! spunea ea. şi de aceea dumnezeu mă iartă. îşi aduce aminte de dispreţul cu care fecioarele înţelepte se uită la fecioarele rătăcite. adăugînd: „Aduceţi-o cît mai grabnic pe Cosette !" — Pe toţi sfinţii! spuse Thenardier. Avea tot felul de cuvinte umile şi blînde. Ce fericită voi fi I Spuneam mai sus ca ea nu se îndrepta. Să nu ne scape fata din mînă I Fantine nu se îndrepta de loc. Mă voi uita mereu în ochii ei nevinovaţi. starea ei părea că se înrăutăţeşte de la o săptămînă la alta. surorile o auziră vorbind în timpul febrei: — Am fost o păcătoasă. Şi chipul palid al mamei se lumina. de fiecare dată.. La început. Continua să stea la infirmerie.

Scrise apoi. etc. O veţi încredinţa pe Cosette aducătorului prezentei. o să mă duc chiar eu. — A spus să-ţi aducem copilul cît mai repede şi-o să te faci sănătoasă. Veţi fi plătit pînă la ultimul ban. 245 . Aşa ? Dar ce-o fi cu Thenardierii ăştia de mi-o (in atîta pe Cosette ? O s-o am lîngă mine şi o să fiu iar fericită. Domnul Madeieine tresări. — O să trimit pe cineva după Gosette şi. Domnul Madeieine îl întrebă: — Ei. ba că mai rămăseseră nişte datorii mărunte prin partea locului şi-acum tocmai aduna facturile etc.umeri. Ba că fata era cam bolnavă şi nu putea porni în toiul iernii la drum . — O! făcu ea. — Ba da! — Atunci grăbiţi-vă să-l aduceţi. frumoasele metode ale lui Laennec'. aşa cum îi dictă Fantine. provocase încetarea subită a transpiraţiei. Am onoarea să vă salut cu toată stima. dacă va fi nevoie. Pe vremea aceea începuseră să fie aplicate. Medicul o examina pe Fantine şi dădu din cap. invocînd tot felul de motive. ce spuneţi ? — Nu cumva are un copil pe care ar vrea să-I vadă ? zise medicul. astfel încît boala care mocnea în ea de mai mulţi ani izbucni cu violenţă. Fantine îl întrebă : — Ce-a spus doctorul ? Domnul Madeieine se sili să zîmbească. zise Madeieine. pentru studierea şi tratamentul bolilor de piept. A descoperit Si răspîndit metoda auscultaţiel pentru boiils interna. următoarea scrisoare. pe care o iscăli ea : Domnule Thenardier. Tkenardier nu dădea totuşi copila din mînă. Fantine 'Medic francez vestit (1781—1826).

a r fi studiat mai demult pe acest sălbatic pus în slujba civilizaţiei. Se gîndea fără voie la hiata Fantine şi-i venea mai la îndemînă să se poarte rece. Zadarnic cioplim cum putem mai bine blocul de piatră misterios din care e făcută viaţa noastră. fără să întrerupă tăcerea. de călugăr şi de soldat. acest spion incapabil sa rostească un neadevăr. De cînd cu întîmplarea de la comisariat. Vîna neagra a destinului. unde rezolva cîteva lucrări urgente ale primăriei. Javert ÎI ocolise mai mult decît oricînd. conflictul lui cu primarul din pricina Fantinei. Domnul Madeleine rămăsese lîngă sobă. Domnul primar nu se uită la el şi-şi văzu mai departe de treabă. cu capul într-un dosar pe care-! răsfoia luînd note şi care conţinea procesele-verbale de contravenţie ale serviciului de salubritate.între timp. Cineva care ar fi cunoscut firea lui Javert şi care l . . Javert înainta cîţiva paşi şi se opri. — Să poftească ! zise ei. se petrecu un fapt foarte grav. La auzul acestui nume. amestec ciudat de roman şi de spartan. Javert intră. care continua să stea cu spatele. ascunsă în el. iar domnul Madeleine nu-l mai văzuse de loc. domnul Madeleine nu putu să-şi ascundă impresia neplăcută pe care i-o făcea. un fizionomist care i-ar fi cunoscut vechea şi tainica lui aversiune pentru domnul Madeleine. Javert îl salută respectuos pe domnul primar. cu tocul în mînă. în vederea plecării sale la Montfermeil. iese mereu la iveală. domnul Madeleine se afla la birou. II CUM POATE JEAN SA AJUNGĂ CHAMP într-o dimineaţă. cînd fu anunţat că inspectorul de poliţie Javert doreşte să-i vorbească. acest copoi candid. Nu luă de loc seama la Javert.

într-o adevărată smerenie. Nu putea avea nimic în suflet fără să nu i se oglindească şi pe faţă. s-a săvîrşit un fapt condamnabil. nu mai rămăseseră decît urmele unei tristeţi întunecate. — Cine-i slujbaşul ? — Eu ! zise Javert. ca şi cum s-ar fi recules. aspră şi sălbatică. ca de piatră. •— Dumneata ? 247 _ . Javert ? O clipă. Ca orice om iute la rnînie. sinceră. Aştepta acolo — fără să scoată un cuvînt. nici furie. era supus schimbărilor neaşteptate. cinstită. cu ochii în pămînt. limpede. dar nu lipsită de firesc : — Domnule primar.a i fi putut crede însufleţit dispăruseră. Intrînd. iar acum sta drept. fără să facă vreo mişcare. era vădit că Javert se afla în prada unei mari frămîntări lăuntrice. Toate amintirile şi toate sentimentele de care l . cu pălăria în mînă. In cele din urmă. se înclinase în faţa lui Madeleine. într-o atitudine aproape militărească.şi-ar fi spus examîrrîndu-l pe Javeri în mornentui aceia : „Ce s-o fi petrecut oare ?" Pentru cine însă cunoştea bine această conştiinţă dreaptă. Pe chipul lui de nepătruns. apoi rosti cu un fel de solemnitate tristă. hotărîre şi un fel de copleşeală stăpînită. cu înfăţişarea unui soldat în faţa superiorului sau a unui vinovat în faţa judecătorului. — Ce anume ? — Un slujbaş inferior s-a abătut în chipul cel mai grav de la respectul datorit unui magistrat. într-o adîncă resemnare — ca domnul primar să binevoiască să se întoarcă spre el. Liniştit. Am socotit că sînt obligat să vă aduc acest lucra la cunoştinţă. cu o privire în care nu se putea citi nici duşmănie. nici neîncredere Se oprise la cîţiva paşi de fotoliul primarului . ci totdeauna răbdător. serios. Javert rămase tăcut. Toată făptura lui nu exprima decît umilinţă. — Ei bine ! Ce e ? Ce s-a mai întîmplat. Niciodată înfăţişarea lui nu fusese mai ciudată şi de nerecunoscut. cu asprimea naivă şi rece a unui om care n-a fost niciodată blînd. domnul primar lăsă condeiul din mînă şi se întoarse.

Domnul Madeleine se ridică de pe scaun. eu! — Şi cine-i magistratul care s-ar fi putut plînge de el ? — Dumneavoastră.— Da. Eu însă am greşit şi deci se cuvine să-mi pri mesc pedeapsa. continuă : — Aşa am crezut eu. Domnul Madeleine. Ce tot îndrugi acolo ? Ce înseamnă asta ? Cu ce te-ai făcut vinovat faţă de mine ? Ce mi-ai făcut ? Cu ce mi-ai greşit ? Te învinovăţeşti mereu. Aveam de multă vreme anumite bănuieli. acum şase săptămîni. Asemănarea. — M-ai denunţat ? — Da ! Prefecturii poliţiei din Paris. Dar Javert îl întrerupse: — Aţi putea spune că n-am decît să-mi dau demisia. Trebuie să f i u dat afară I După o scurtă pauză adăugă: . Vrei să fii înlocuit. mă rog ? strigă domnul Madeleine. A-mi da demisia e un lucru onorabil. domnule primar. — Nu ! Dat afară ! zise Javert. — Dat afară ? Fie! Prea bine! Dar tot nu înţeleg de ce. dar pe bună dreptate ! — Şi de ce. Javert oftă adînc şi răspunse cu aceeaşi răceală şi cu aceeaşi tristeţe : Domnule primar... uimit. am venit să vă rog să binevoiţi a interveni pe lîngă autorităţile superioare să fiu destituit.. Domnul Madeleine.. informaţiile pe care le-aţi cerut de 248 . domnule primar. începu să rîdă : — Ca primar care a încălcat drepturile poliţiei ? — Nu ! Ca fost ocnaş I Primarul îngălbeni. — Veţi înţelege numaidecît. cu ochii mereu în pămînt. care nu rîdea mai des decît Javert. Domnule primar. Javert. pe nedrept. m-am înfuriat şi v-am de nunţat. Dar asta nu e de ajuns. mai deunăzi aţi fost aspru cu mine. în urma întîmplării cu femeia aceea. încercă să deschidă gura. Fiţi şi de data asta aspru. Javert urmă cu acelaşi aer sever şi mereu cu ochii în pămînt: — Domnule primar.

care de cîteva clipe luase din nou dosarul în mînă. faptul că vă tîrîţi puţin piciorul. moş Champmathieu a fost arestat pentru un furt de mere. Şi mi l-au arestat pe individ.. Ieşind din ocnă.. întrebă cu un ton de nepăsare desăvîrşită : — Şi ce ţi s-a răspuns ? — Că sînt nebun.. toamna trecută. Acum e la răcoare. puterea dumneavoastră neobişnuită. ridică fruntea şi.. Nimeni nu-l băga în seamă. fiindcă adevăratul Jean Val jean a fost prins. Era prăpădit de tot. privindu-l pe Javert drept în ochi. dibăcia cu care trageţi la ţintă. cum zici că-i spune ? — Jean Valjean. Fapt e că vă luasem drept un oarecare Jean Valjean. De mai bine de opt ani i s-a pierdut urma. exclamă cu un accent care nu se poate reda : — Al Javert urmă : — Iată cum stau lucrurile. făcînd uz de armă. Domnul Madeleine scăpă din mînă hîrtia pe care o citea. cu crăci rupte. nu se ştie cum a dispărut şi e urmărit de poliţie. se pare. Domnul Madeleine. 249 . Un ocnaş pe care l-am întîlnit acum douăzeci de ani. — Bine că recunoşti. Jean Valjean ăsta jefuise. v-am denunţat prefecturii.. dar nu interesează unde. Nu ştii niciodată din ce trăiesc oamenii ăştia. Prostii!. Nu de multă vreme. la drumul mare. şi cîte şi mai cîte. pe un episcop.la Faverolles. săvîrşit la.. am făcut-o ! împins de furie.. In regiunea Ailly-le-Haut-Clocher trăia un bătrînel căruia i se spunea moş Champmathieu. — Şi-apoi ? — Aveau dreptate. mi-am închipuit că. întîmplarea cu bătrînul Fauchelevent. Ei bine.. — Nici nu puteam altfel. — Un oarecare.. domnule primar. Mai avea încă în mînă crăcile rupte.. secătura! Pînă aici nimic mai mult decît o simplă afacere corecţională. pe cînd eram ajutor de paznic la Toulon... atacînd un copilaş. In sfîrşit. apoi a săvîrşit un alt furt. Un furt cu escaladare.

fost ocnaş. Mai înainte însă de-a fi fost în puşcărie pentru furt calificat. deţinut pentru nu ştiu ce vină şi care. nu-i aşa ? Se cer informaţii la Faverolles.. închisoarea fiind în stare proastă. dar lucrul acesta nu s-a putut dovedi. îi cauţi şi nu le mai dai de urmă. Ei bine.Jean Valjean ? Care Jean Valjean ?" face Champmathieu pe miratul. Mâ puteţi urmări. apoi la Paris. Eşti Jean Valjean ! Ai fost în ocnă la Toulon acum douăzeci de ani. fusese făcut şef de dormitor. unde pretinde că ar fi fost rotar şi o fată de-a lui ar fi fost spălătoreasă . cum era de prevăzut. Ia uită-te încoace. ieşind din închisoare. Mathieu. a ajuns în ţinutul ăsta. E deci foarte firesc să presupunem că. Jean se rosteşte aici Şan (Chan) I se spune deci acum Chan Mathieu. unde t s-a pierdut urma. iar mamă-sa se numea." Champmathieu tăgăduieşte cu încăpăţînare. ce fusese însă Jean Valjean? Grădinar. Şi încă ceva : numele de botez a! I u i Valjean era Jean. după numele de familie. „Nu face pe prostul I zice Brevet. nu mai e nimeni la Faverofles care sâ-l fi cunoscut pe Jean Valjean. Oamenii ăştia sînt ca noroiul. Familia l u i Jean Valjean a dispărut de mult Nu se mai ştie nimic despre ea. zău ! Dar eu îl cunosc pe ăsta ! E unul de-ai noştri. abia a pus piciorul acolo Champmathieu. şi Brevet strigă dintr-o dată : „Nu. judecătorul de instrucţie a găsit cu cale să dispună transferarea lui Champmathieu la închisoarea din Arras.Dar să vedeţi ce înseamnă norocul. Se fac noi cercetări. Plecă în Auvergne. Şiapoi. pur-tîndu-se bine. a luat numele mamei ca să nu fie recunoscut şi a început să-şi spună Jean Mathieu. Eram împreună. Unde ? La Faverolles. Tn cele din urmă. 250 . Omul nostru n-are de ce să se opună şi iată-l transformat în Champmathieu. După cîtăva vreme a fost văzut din nou în Auvergne. cum povestea asta începe acum treizeci de ani. Ştiţi şi dumneavoastră că între oameni de teapa asta se petrec adesea asemenea dispariţii. se răscoleşte tot trecutul şi iată ce se află : acum treizeci de ani Champmathieu a fost grădinar în mai multe locuri şi mai cu seamă la Faverolles. domnule primar. sau ca pulberea. Tn această închisoare se afla un oarecare Brevet. nene! Eşti Jean Valjean I" .

Domnul Madeleine zise cu glas scăzut: — Eşti sigur ? Javert începu să rîdă. — Şi ? întrerupse domnul Madeleine. nu-mi pot da seama cum am putut crede altceva. domnul Madeleine răspunse printr-o întrebare bruscă : — Şi ce spune omul acela ? — O. aceeaşi înfăţişare. ruperea unor crăci. cu acel rîs dureros pe care-l dă o convingere nestrămutată : — Fără cea mai mică îndoială ( O clipă rămase pe gînduri şi. aceeaşi înălţime. L-am recunoscut şi eu. furtul cîtorva mere. omul nostru. care m-a chemat şi m-a pus în faţa lui Champmathieu. domnule primar. Vă cer iertare. Escaladarea unui zid.. Are aceeaşi vîrstă. Spunînd aceste cuvinte cu un ton rugător şi grav celui ce-l umilise cu şase săptămîni rnai-nainte la comisariat şi-i spusese să iasă afară. întîi de toate adevărul! îmi pare rău. Javert răspunse neclintit şi mîhnit: — Domnule primar.. adăugă : Iar acum.. cînd le face însă un om în toată II . luînd distrat între degete praful de uscat cer neala din tăviţă. era fără să vrea simplu şi demn.. Mi s-a răspuns că nu sînt în toate minţile şi că Jean Valjean se află la Arras în manile justiţiei. dar omul ăsta e Jean Valjean şi nu altul. Tocmai atunci trimiteam eu denunţul la Prefectura din Paris. omul ăsta atît de trufaş. Javert. după ce l-am văzut pe adevăratul Jean Valjean. I-au recunoscut pe Jean Valjean.Se fac cercetări la Touion. ca şi Brevet. Urîtă afacere ! Dacă într-adevăr e Jean Valjean. Ei. săvîrşite de un copil sînt un fleac. In sfîrşit. N-au avut nici cea mai mică îndoială. amîndoi osîndiţi pe viaţă. atunci e în recidivă. domnule primar. La această rugăminte. cincizeci şi patru de ani. Vă-nchipuiţi mirarea mea. Au fost scoşi din închisoare pentru a fi confruntaţi cu aşa-zisul Champmathieu. numai doi ocnaşi îl mai recunoscură pe Jean Valjean. Cochepaille şi Chenildieu. eu care credeam că l-am prins aci pe Jean Valjean ! I-am scris domnului judecător de instrucţie. în afară de Brevet.

care se plînge că pe vreme de ploaie apa se scurge de pe streaşină vecinului la el în curte şi-f ameninţă temeliile casei. Atîta ştiu 1" Face pe miratul. toate astea mă interesează prea puţin. Du-te. Vei constata apoi contravenţiile care mi-au fost semnalate în strada Guibourg. Nu mai faci cîteva ziie de închisoare. Plec să depun şi eu ca martor. Furt cu escaladare. Trebuie să fie pedepsit. iar făcute de un ocnaş. Pe urmă. ele constituie un delict. ar tăgădui că este Jean Valjean şi aşa mai departe. Javert 1 în definitiv. ci ocnă pe viaţă. îl răsfoia liniştit. O. Se întoarse apoi către Javert : — Ajunge. Mi-ai spus c-ai să te duci pentru chestiunea aceea la Arras.. îuînd iarăşi dosarul în mînă. Individul asta neomenos era cît pe-aci s-o strivească pe ea şi pe copilul ei. ar simţi ca oala da în foc. Altul ar simţi că e încolţit. Citea şi scria. ca un om preocupat. Am fost citat. Domnul Madeleine se aşezase din nou la birou şi. Nu-i aşa c-o să fie un proces interesant ? Da. pe strada Montre-deChampigny. Iţi dau cam mult de lucru şi mi se pare că trebuie să pleci. la doamna Renee Le Bosse şi vei încheia cuvenitele procese-verbale. mai e şi întîmplarea cu băieţaşul acela. ci de curtea cu juri. Asta-i un mare prefăcut.. e un mare şmecher ticălosul ăsta ! Dar n-are a face. Ne pierdem vremea şi avem lucrări urgente. te duci la domnul Charcellay. dar pentru oricine afară de Jean Valjean. se consideră o crimă. s-ar zbate. Se face că nu înţelege şi spune mereu : „Eu sînt Champmathieu. te rog. la văduva Doris. îl recunosc şi după asta. care vinde ierburi de leac în colţul străzii Saint-Saulve şi spune-i să facă o plîngere împotriva căruţaşului Pierre Chesnelong. A fost recunoscut de patru persoane şi haimanaua asta bătrînă va înfundd puşcăria. 252 .firea. ar striga. pe rînd. Cazul a fost trimis la curtea cu juri din Arras. Există toate dovezile. numaidecît la femeia Buseaupied. face pe tîmpitul şi i se pare că-i mai bine aşa. care nu-i încă lămurită. Aici nu mai e vorba de politie. şi în strada Garaud Blanc. peste opt sau zece zile. Şi pe urma.

— Ei. Domnul Madeleine avu o tresărire abia vizibilă: — Şi cît o să dureze afacerea asta ? — Gel mult douăzeci şi patru de ore. în adîncui căreia părea că se oglindeşte o conştiinţă cam întunecată. Şi iată de ce: v-am bănuit pe nedrept. nu exagerez de loc. Asta n-ar fi mare lucru. — îţi repet — spuse Madeleine — că această ches tiune mă priveşte numai pe mine. meriţi să fii avan sat. preocupat numai de gîndurile lui. domnule primar. — Vreau să vă amintesc ceva. Este dreptul nostru să bănuim. Iţi exa gerezi vina.— Ba chiar inai-nainte. vin din nou aici. ce mai este ? întrebă domnul Madeleine. Domnul Madeleine se ridică : — Javert. — Atunci cînd ? — Mi se pare că v-ain spus. domnule primar. Spuse cu glas liniştit: — Domnule primar. Javert îl privi pe domnul Madeleine cu ochii plini de: o lumină curată. cu toate că e un 18* 253 . e o ofensă care mă priveşte numai pe mine. Şi-i făcu semn lui Javert că poats pleca. Dar Javert. nu să fii dat afară. Javert. — Ce anume ? — Că urmează să fiu destituit. Hotărîrea va fi pronunţată ce! mai tîrziu mîine seară. îndată ce-am depus ca martor. domnule primar. eşti un om de onoare şi te stimez. — Prea bine! zise domnul Madeleine. continuă : — In ce priveşte exagerarea. Javert rămase pe loc. De altminteri. — Mă iertaţi. zise el. N-am să aştept nisă darea sentinţei. că pro cesul se judecă mîine şi că sînt obligat să plec chiar ta noapte cu diligenta. domnule primar. Mai degrabă. însă dreaptă şi fără prihană. nu pot fi de părerea dum neavoastră. Socotesc că trebuie să-ţi păs trezi postul.

i-aş fi găsit nedemn de postul său şi l-aş fi dat afară. asta e grav I E foarte grav! Am insultat în persoana dumneavoastră însăşi autoritatea . şi bine făceam. în interesul autorităţii trebuie să daţi un exemplu. Bunătatea asta. Cer pur şi simplu destituirea inspectorului Javert! 354 . Aţi fi văzut dumneavoastră atunci. dar pe mine nu ? Aş fi un mizerabil ! Şi cei care spun că Javert e-un ticălos ar avea dreptate. O ! E-atît de uşor să fii bun ! Greutatea e să fii drept. Nu primesc să fiţi bun şi cu mine. Am fost de multe ori sever în viaţa mea. eu. Din cauza ei se destramă societatea. Dar eram drept.' Şi iată că am căzut şi eu în greşeală. Tot una rni-e! Domnule primar. sînt dator să mă port cu mine aşa cum m-aş purta cu oricare altul. Aşa e ? Şi încă ceva. Domnule primar. cînd îi urmăream pe ticăloşi. am să lucrez cu sapa. care vă împinge să daţi dreptate femeii de stradă împotriva burghezului. bunătatea dumneavoastră mi-a făcut destul sînge rău cînd v-aţi arătat-o faţă de alţii. Dacă vreunul dintre subalternii mei ar fi făcut ceea ce am făcut eu. dacă n-aş fi sever cu mine însumi. nenorociţi-mă. pe un magistrat. agent al autorităţii. dacă te prind cu vreo vină.. la mînie şi cu gînd de răzbunare — am denunţat ca ocnaş pe un om de onoare ca dumneavoastră. Faţă de alţii. este după mine o bunătate rău înţeleasă. pe un primar. Cu-atît mai rău f Hai. Atunci cînd îi pedepseam pe răufăcători. goniţi-mă! Aşa mi se cuvine 1 Am două rnîini zdravene. Ei ! Dac-aţi fi fost cel pe care-l bănuiam eu. De rîndul ăsta. Faptul însă că — fără nici o probă.abuz sa bănuieşt! pe cineva mai mare decît tine. celui de jos faţă de superior.. nu-mi place să fiu tratat cu bunăvoinţă. îmi spuneam adesea : dacă greşeşti şi tu vreodată. agentului de poliţie împotriva primarului. daţimă afară. tot ce-am crezut că a fost drept pînă acum ar fi nedrept. domnule primar. n-aş fi fost de loc bun cu dumneavoastră. Să mă cruţ oare pe mine mai mult decît pe ceilalţi ? Nu ! Cum adică ? Am fost bun să-i pedepsesc pe alţii. atîta-ţi trebuie . Domnule primar.

. " e ^ Z ^ !nt °arse şi. Toate acestea. tenâ- ti L tuaţia mea de > se .". u t î n d c u a " ^ ndrepta s pre mar mă voi duce mai vem înlocuitorul. abucu . rostite cu „„ * dăjduit si hotartt """'• ■"•"<!'». SPUSe: Domnule pa te ' se rviciu. ochii DO res uşă Acj de Parte ia p e c .

încît ar fi fast o mare lacună a cărţii de faţă dacă nu le-am istorisi cu de-amănuntul. care se preface cu uşurinţă în călugări capucini şi ursuline. Intrase în călugărie aşa cum ar fi intrat în orice altă meserie. din respect pentru adevăr. cititorul va întîlni unele împrejurări de necrezut. Asta nu-i atît de rar. Ordinele călugăreşti primesc cu plăcere acest aluat greoi de ia ţară. dom nul Madeleine se duse ca de obicei s-o vadă pe Fantine. o chemă pe sora Simplice. pe care totuşi le menţionăm. Era călugăriţă cum ar fi putut să fie şi bucătăreasă. în aceste amănunte. ignoranţa. pe care o întîlnim deopotrivă şi în sate şi în mănăstiri. Cele două călugărite care erau de serviciu la infirmerie. se numeau sora Perpetue şi sora Simplice. în după-amiaza zilei cînd a fost vizitat de Javert. mai-nainte de a intra la Fantine. ajunsă printre atîtea altele soră de caritate. Dar. Femeile de la ţară sînt bune pentru muncile grele ale mănăstirii. ca toate surorile de caritate din ordinul lazaristelor. Din capul locului. dar cele cîteva care au ajuns pînă în acest oraş au lăsat o amintire atît de vie. Trecerea de la starea de bouar la aceea de carmelit nu întîmpină nici o piedică.CARTEA A ŞAPTEA AFACEREA CHAMPMATHIEU SORA SIMPL1CE Nu toate întîmplăriie pe care le veţi citi au fost cunoscute la Montreuii-sur-mer. Sora Perpetue era şi ea o ţărancă. îl pregăteşte pe ţăran să poată ajunge . Transformarea asta se face fără bătaie de cap.

îndrăzneaţă. schitul lor va fi strada sau sala de spital. Idealul acesta era mereu viu în sora Simplice. Oricît de sinceri şi de curaţi am fi. Sora Perpetue era o călugăriţă zdravănă din Marines. nu fusese niciodată tînără şi părea că nu va îmbătrîni niciodată. Cuvintele erau pline de tăcere. pentru nimic în lume n-ar fi spus vreun neadevăr. simpatică. Nimeni n-ar fi putut spune ce vîrstă avea. aproape dîndu-le cu icoana în cap. vorbea ca la ea la ţară. Abatele Sicard pomeneşte de sora Simplice într-o scrisoare către surdo-mutul Massieu. nu vorbea decît atît cît era nevoie şi avea un glas atît de melodios. aflînd în această atingere aspră prezenţa neîncetată a cerului şi a lui dumnezeu. Ajunsese cunoscută în congregaţie pentru neclintita ei curăţenie sufletească. de-o albeaţă de ceară. bisericuţa din parohie le va fi locaş de rugăciune. şi cu toate astea. Era o făptură — nu îndrăznim să spunem femeie — blîndă. o odăiţă închiriată . Pe lîngă sora Perpetue. tărăgăna cuvintele. Sora Simplice era albă. „Mănăstirea le va fi casa celor bolnavi . îşi lungeşte puţin sumanul şi gata anteriul. îndulcea ceaiul după bigotismul sau făţărnicia fiecărui bolnav. pline deopotrivă de libertate şi de smerenie. purtîndu-se prost cu bolnavii. păstrăm totuşi în această curăţenie urmele unei minciuni nevinovate. chilia lor. era ca o luminare alături de-o feştilă. nici atît. ursuză cu cei ce-şi dau sufletul.călugăr. cinstită şi rumenă. bombănea. austeră. Dar 267 . serioasă şi care nu rninţise niciodată. încît ar fi fost nespus de luminos într-un confesional şi de fermecător într-un salon. maltratîndu-le agonia cu rugăciuni rostite mînios. Delicateţea ei se împăca foarte bine cu rochia de aba. încît părea că se fărîmă la cea mai mică atingere . îi mîngîia pe suferinzi cu frumoasele ei degete subţiri şi neîntinate. Era cea mai mare virtute a ei. supunerea va ţine locul zidului împrejmuitor . Ea. Să stăruim asupra unui amănunt: sora Simplice n-ar fi minţit niciodată. drept poartă zăbrelită vor avea teama de dumnezeu. Era atît de plăpîndă. era mai tare ca piatra. iar vălul lor va fi modestia". Vincent de Paul a fixat dumnezeieşte figura surorii de caritate în aceste admirabile cuvinte. de lîngă Pontoise.

Se ştie că Simplicia din Sicilia e sfînta care a preferat să i se smulgă sînii decît să declare că s-a născut la Segeste. Cel care minte nu poate m i n ţ i p e j um ăt at e. S a t a n a r e d o u ă n u m e : î l c h e a m ă S a t a n şi-I cheamă Minciună. nici o urmă de praf pe cristalul acestei conştiinţe. cînd ea se născuse la Siracuza. Fantine aştepta în fiecare zi venirea domnului Madeleine. cum aştepţi o rază de soare şi de bucurie.■ poate oare exista o minciună fără însemnătate. Domnul Madeleine o chemă deoparte pe sora Simplice şi i-o recomandă pe Fantine cu un glas ciudat. de care sora îşi aminti mai tîrziu. De-aici îi venea candoarea despre care am vorbit. sora Simplice avea două cusururi de care încetul cu încetul s-a dezbărat: îi plăceau mîncarurile alese şi-i plăcea să primească scrisori. o minciună nevinovată ? A minţi e cel mai greu păcat. el se apropie de patul Fantinei. candoarea care se oglindea în toată străluci rea pe buzele şi în ochii ei. Aşa gîndea ea şi se purta aşa cum gîndea. Nu citea decît cartea de rugăciuni cu litere mari şi în latineşte. In ziua aceea avea febră mare. ghicind pesemne virtutea latentă din ea şi se devotase aproape numai îngrijirii ei. Avea zîmbetu! nevinovat. Nu exista nici un fir de păianjen. Călugăriţei începuse să-i fie dragă Fantine. dar cartea o înţelegea. A minţi puţin nu e cu putinţă. Intrînd în ordinul sfîntului Vincent de Paul. Cum îl văzu pe Madeleine. Lăsînd-o pe călugăriţă. 258 . minciună care ar fi salvat-o. Era sfînta care se potrivea sufletului ei. primi în mod special numele de Simplice. Le spunea surorilor: — Nu simt că trăiesc decît atunci cînd îl ştiu pe dom nul primar aici. îl întrebă : — A venit Cosette ? El răspunse zîmbind: — O să vină şi ea. M i n ci un a es t e î n s u ş i ch i p ul d i a v o l ul u i . Cînd a intrat în călugărie. Nu ştia latineşte.

domnul primar se opri. şi care închiria cai şi cabriolete „la discreţie". apoi se întoarse şi merse pînă la poarta presbiteriului. Ga să ajungi la Scaufflaire. rămase lîngă ea un ceas. dregînd nişte hamuri. pe care se afla presbiteriul parohiei unde locuia domnul Madeleine. ca de obicei. se opri însă din nou şi rămase iar o clipă pe gînduri. cu un ciocan de fier. Numai că în loc de o jumătate de oră. In clipa cînd domnul Madeleine ajunse în faţa presbiteriului. Domnul Madeleine îl găsi pe meşterul Scaufflaire acasă. spre marea bucurie a Fantinei. Stărui pe lîngă toţi să nu-i lipsească nimic bolnavei. Dar explicaţia era că doctorul se plecase la urechea lui şi-i şoptise : __Nu-mi place cum îi merge 1 Pe urmă. după alte cîteva secunde. care băgă de seamă următoarele: după ce trecu de casa parohială. meşterul Scaufflaer.Domnul Madeleine stătu de vorbă cu Fantine. Preotul avea reputaţia unui om cumsecade. 259 . Puse repede mîna pe ciocan şi îl ridică. vrednic de respect şi bun sfătuitor. al cărui nume franţuzit era Scaufflaire. se duse la primărie şi cameristul ÎI văzu cum cercetează cu atenţie o hartă a drumurilor din Franţa. MEŞTERUL SCAUFFLAIRE E UN OM PĂTRUNZĂTOR De la primărie domnul Madeleine se duse la celălalt capăt al oraşului. Scrise cu creionul cîteva cifre ps o bucată de hîrtie. nu se afla pe stradă decît un singur trecător. drumul cel mai scurt dădea printr-o stradă foarte puţin frecventată. o poartă joasă. la un flamand. rămase pe gînduri. atîrnată în biroul lui. S-a observat la un moment dat că s-a întunecat la faţă. îl aşeză cu grijă la locul lui şi plecă cu o grabă pe care n-o avusese mai înainte. în loc să dea drumul ciocanului să cadă cu zgomot.

— Şi o să ţină Ia drum ? — O. Toţi îl credeau nărăvaş. 8y 2 . nu. E blînd ca un copil şi aleargă ca vîntul. la jumătatea drumului. în total nouăsprezece şi jumătate. drăcia dracului ! Şi sînt chiar douăzeci de leghe ? Domnul Madeleine scoase din buzunar bucata de hîrtie pe care notase distanţele. E un căluţ bulonez. — Spune! — In primul rînd. Dar luaţi seama cum. cam neastîmpărat. L-am cumpărat eu şi I-am pus la cabrioletă. Ii daţi nutreţ şi staţi lîngă el cît mănîncă. — Ca să facă acelaşi drum ? — Da ! — Ei.. dar azvîrlea şi trîntea pe oricine. Nu-i place să fie cal de călărie. Cele douăzeci de leghe ale dumneavoastră. fireşte. Aşa îmi închipui că s-a gîndit şi el. — Domnule primar — zise flamandul — am ceea ce vă trebuie: căluţul meu bălan. socotind că nu e bun de nimic. La început au vrut să facă din el un cal de călărie. pentru ca nu cumva rîndaşul să-i fure ovăzul: 250 . Să tragă la ham. Ei bine. Cifrele erau: 5. domnule. Să fie încălecat. Trebuie să-l fi văzut vreo dată pe drum. Ce înţelegeţi dumneavoastră printr-un cal bun ? — Un cal care să poată face douăzeci de leghe într-o zi. 6. — Vezi ? spuse el. Le face în mai puţin de opt ore. adică aproape douăzeci de leghe. da ! — înhămat la o cabrioletă ? — Fireşte ! — Şi cît se va odihni după drumul ăsta ? — La nevoie trebuie să poată porni din nou a doua zi.. Fiecare cu ambiţia lui. O arătă flamandului. da. A. da. Mergeţi la trap întins. — Drace ! zise Scaufflaire. nu dă voie să i se urce nimeni pe spinare. să-l lăsaţi să răsufle un ceas. Douăzeci de leghe ? ~ Da.— Meştere Scaufflaire — zise el — aî un cal bun ? — Domnule primar —■ zise flamandul — toţi caii mei sînt buni. ' . asta dorea şi el.

— O să am toată grija. — Am înţeles.fiindc-am băgat de seamă că. pentru un drum ca ăsta. — Domnul primar ştie să mîne ? — Se-nţelege. pe la hanuri. Şi domnul primar' va plăti şi nutreţul. ca să nu-i fie prea greu calului. Apoi. domnule primar. — In al patrulea rînd. cabrioleta este pentru domnul primar ? — Fireşte. — Bine! — E uşoară. — In al doilea rînd. dar e descoperită. Meşterul Scauf flaire adăugă : Că poate să-l apuce şi o ploaie ? Domnul Madeleine ridică ochii şi spuse : — Trăsurica şi calul să fie în faţa casei mele mîine dimineaţă la patru şi jumătate. Domnul pri mar se va mulţumi să meargă cu o cabrioletă mai uşoară. — Uite banii pe două zile înainte. — Dar domnul primar neavînd pe nimeni cu domnia-sa va fi nevoit să păzească singur ovăzul. răspunse Scaufflaire. Zilele de • odihnă mi ie plătiţi separat. adăugă cu aerul nepăsător cu care flamanzii se pricep atît de bine să-şi ascundă şiretenia : A.. domnul primar va pleca singur şi fără bagaj. o cabrioletă ar fi prea grea şi ar obosi calul. — O să-mi daţi treizeci de franci pe zi. Nici un ban mai puţin.. ovăzul este mai mult şterpelit de grăjdari decît mîncat de cai. Flamandul continuă : Că e foarte frig ? Domnul Madeleine tăcea. — Se-nţelege. Domnul Madeleine scoase trei napoleoni din pungă şl-i puse pe masă. — Atunci. — Bine. zgîriind cu unghia o pată de pe scîndura mesei. dar bine că-mi 261 . — N-are a face ! — S-a gîndit domnul primar că sîntem în plină iarnă ? Domnul Madeleine nu răspunse.

— Domnule Scaufflaire — zise el — cît crezi c-ar face una peste alta calul şi trăsurica dumitale ? — Una peste alta. — Da. domnule primar ? întrebă flaman dul. calul şi trăsurica la un loc nu făceau mai mult de trei sute de franci. Cît ? — Nu cumva domnul primar vrea să mi le cumpere ? — Nu. — Da. Flamandul rămase „prostit". — Nu prea cred. dar pentru orice eventualitate nu vreau să te păgubesc. Să-l ţineţi însă bine în frîu la vale. Ei ? Cît crezi că fac împreună calul şi trăsurica ? — Cinci sute de franci. Sînt multe coborîşuri pînă unde vă duceţi ? — Nu uita să fii mîine dimineaţă la patru şi jumă tate precis. Domnul Madeleine uitase pe cămin bileţelul pe car? . Flamandul îşi chemă nevasta şi-i povesti cele întîmplate. era domnul primar. —■ Se duce la Paris. — Poftim banii. cînd uşa se deschise din nou. Meşterul Scaufflaire se căi amarnic că nu ceruse o mie de franci. de data asta fără să se mai întoarcă. domnule primar. — Galul dumitale are picioarele din faţă bune ? întrebă domnul Madeleine. de la început nu se gîndise decît la asta. zise femeia. îmi dai banii înapoi. unde vă duceţi. In definitiv. pufnindu-l rîsul. De altfel. dar . Avea acelaşi aer tăcut şi îngîndurat. răspunse domnul Madeleine şi plecă. Unde naiba s-o fi ducînd domnul primar ? îşi da fiecare cu părerea. cum spunea el însuşi mai tîrziu.nu-şi dădea seama de ce nu îndrăznise să-l întrebe. domnule primar ? De altminteri. Domnul primar plecase de cîteva minute. domnule primar.adusei aminte ! Domnul primar nu mi-a spus unde se duce. Cînd mă întorc. Domnul Madeleine puse o hîrtie de cinci sute de franci pe masă şi plecă. spuse soţul.

Cu toate astea. casierul auzi ceva care aducea cu un dulap care se deschide şi se închide. Intre timp. se făcu iar tăcere şi mersul începu din nou. Se întoarse spre nevastă-sa: Am aflat. Flamandul puse mîna pe el şi începu să-l studieze. care era şi singura servitoare a domnului Madeleine. Gasierul locuia într-o cameră care se afla dedesubtul camerei domnului Madeleine. — Cum? — Sînt cinci leghe de aici pînă la Hesdin. adăugînd: — O fi oare bolnav domnul primar ? Mi s-a părut cam schimbat. zări pe zidul din faţă răsfrîngerea roşiatică a unei ferestre luminate. — Cinci. nu putea fi decît fereastra camerei domnului Madeleine. şase de la Hesdin la Saint-Pol şi opt şi jumătate de la SaintPol la Arras. opt şi jumătate ? Astea trebuie să fie opririle. Casierul se ridică în capul oaselor. uitîndu-se prin ochiul geamului. ca şi cum ar fi venit mai degrabă de la un foc aprins decît de l a . o lumînare. După cum venea lumina. Se culcă şi adormi. Se duce prin urmare la Arras. întrucît avea obiceiul să se culce devreme. Ascultă. Auzise prin somn un zgomot deaisupra capului. I se păru ciudat. Pe urmă fu clintită din loc o mobilă. şase.flotase cifrele. Se urcase în odaia lui şi se încuiase acolo. portăreasa fabricii. Umbrele cerce263 I . domnul Madeleine ajunsese acasă. ca şi cum cineva umbla în camera de sus. băgase de seamă că stinsese lampa la ora opt şi jumătate şi-i spuse asta casierului care tocmai venea acasă. ceea ce era cît se poate de firesc. ca şi cum poarta casei parohiale ar fi fost o ispită pe care ar fi vrut s-o ocolească. o luase pe drumul cel mai lung. Plecînd de la meşterul Scaufflaire. Pe Ia miezul nopţii se trezi dintr-o dată. Ascultă mai cu luare-aminte şi recunoscu mersul domnului Madeleine. Se auzea un pas de colo pînă colo. Umbra tremura. De obicei nu se auzea nici un zgomot în odaia domnului Madeleine înainte de a se deştepta. Nu dădu nici un fel de importanţă cuvintelor portăresei. se trezi de-a binelea şi. Puţin mai tîrziu.

caverna gîndurilor de care ţi-e ruşine. dar de data asta erau mai şterse şi mai potolite. Păirundeţi în anumite ore dincolo de chipul livid al unei făpturi omeneşti care cugetă şi priviţi ce se ascunde acolo. Fereastra era şi-acum deschisă. Am mai privit în adîncimile acestei conştiinţe. mai complicat. Iată ce se petrecea în odaia domnului Madeleine. Nu există nimic mai înspăimântător decît acest fel de cercetare. priviţi înlăuntrul acestui suflet. Pe frigul ăsta o fereastră deschisă nu era ceva normal. Peste un ceas sau două. nu se poate opri asupra nici unui alt lucru mai de temut. se trezi iar. Conştiinţa este haosul nălucirilor. Ochiul spiritului nu poate găsi nicăieri mai multă strălucire şi mai multă beznă decît în om . A scrie poemul conştiinţei omeneşti. Sub tăcerea asta de suprafaţă se dau lupte de uriaşi ca în Homer. mai misterios şi mai fără de margini. priviţi în această întunecime. ar însemna să contopim toate epopeile într-o singură epopee superioară şi definitivă. III O FURTUNA IN CAPUL UNUI OM Cititorul a ghicit desigur că domnul Madeleine nu e altcineva decît Jean Valjean. Există şi un spectacol mai mare decît spectacol mai mare decît întinsul mării cerul : sufletul omenesc. Umbrele se desenau mereu pe zid. este focarul viiselor.veîelor nu se vedeau de loc. Casierul adormi din nou. ca şi cum veneau de la o lampă sau de la o lumînare. ceea ce însemna că fereastra era deschisă. al poftelor şi al încercărilor. a venit vremea să privim din nou. este gheena sofismelor şi cîmpul de luptă al patimilor. Există un cerul. sînt încăierări de balauri şi de scor- . deasupra capului său. N-o facem fără să fim zguduiţi de emoţie. dac-ar fi vorba de-un singur om. de cel mai neînsemnat dintre oameni. Acelaşi pas rar şi apăsat mergea în iung şi-n lat.

pii. fiecare în parte erau deopotrivă de adînci şi de apăsătoare. în care infernul este reprezentat sub forma unei spirale adin ele în cercuri concentrice. vîrtejuri ca în închipuirile lui Dante 2 . nemaiavînd altă dorinţă decît să-şi ascundă numele şi să-şi purifice viaţa. Cît de întunecat e acest infinit pe care omul îl poartă în el şi pe care cu deznădejde încearcă să-l măsoare cu voinţa fiinţei lui şi cu faptele vieţii sale! Alighieri a ajuns într-o zi în faţa unei porţi sinistre. dominînd cele mai neînsemnate fapte ale sale. Ceea ce a vrut să facă episcopul din el. Izbuti să se facă nevăzut. veni la Montreuil-surmer. se furişă dintr-un . înaintea căreia a şovăit. avu ideea despre care am pomenit. De obicei. încît nu alcătuiau decît unul singur. să fugă de oameni şi să se întoarcă la dumnezeu. de-acum încolo. fericit că-şi simţea conştiinţa întristată de trecutul lui şi prima parte a vieţii lui dezminţită de cea de-a doua. vîndu argintăria episcopului. străbătu toată Franţa. Gîndurile acestea erau atît de strîns legate între ele. învălmăşeli de fantome ca în Milton'. Să intrăm totuşi. 855 . el a făcut întocmai. 2 Aluzie la Divina Comedie a marelui poet italian Dante Alighieri (1265—1321). Opera lui Milton se resimte de patosul revo luţionar al vremii şi oglindeşte concepţiile filozofice şi politice ale revo luţiei burgheze din Anglia. săvîrşi faptele amintite. Cîteo1 Poet englez (1608—1676). ajunse un om pe care nimeni nu-l putea prinde şi de care nimeni nu se putea apropia şi. ele se împăcau între ele pentru a-i da o normă de conduită în viaţă. stabilit la Montreuil-sur-rner. Nu avem decît foarte puţine lucruri de adăugat la ceea ce ştie cititorul că i s-a întîmplat lui Jean Valjean de la întîlnirea cu micul Gervais. trăia liniştit. A fost mai mult decît o transformare. păstrînd ca amintire numai sfeşnicele. Am văzut că din momentul acela el a fost alt om. a fost o adevărată transfigurare. împăcat cu el însuşi şi plin de speranţă. I! îndreptau spre modestie. făcînd din el un om cumsecade şi îngăduitor. oraş într-altul. Iată acum şi în faţa noastră o astfel de poartă în pragul căreia şovăim. Ii dădeau aceleaşi sfaturi.

Era un lucru dureros şi sfîşietor. însă. Atunci oricine îşi poate aduce aminte că omul pe care toţî cei din ţinutul Montreuil-sur-mer îl numeau domnul Madeleine nu sta de loc la îndoială să jertfească unul în pofida altuia. pe cît de nelămurit pe atît de adînc.. Dar asta trecu şi-şi spuse: „Lasă. păstrase sfeşnicele episcopului. după sfintele îndemnuri ale episcopului. să nu stea nici o clipă la îndoială şi să . în mijlocul unei pocăinţe atît de minunat începute. Trebuie totuşi să recunoaştem că pînă azi nu se ivise un astfel de prilej. şi. Astfel." îşi înnăbuşi pornirea generoasă şi dete înapoi în faţa eroismului. se interesase de toţi micii coşari din Savoia care colindau pe-acolo. îşi dădu seama de acest lucru. Pe cînd îl asculta pe Javert. ca ostaşul în clipa asaltului. De cum auzi rostindu-se" aşa. după atîţia ani de ispăşire şi de renunţare. în prada acestei ameţeli. omul acesta. socotind că întîi eşti dator faţă de ceilalţi şi apoi faţă de tine. umbra ameninţătoare a trăsnetelor şi fulgerelor. se informase asupra tuturor familiilor din Faverolles şi-l scăpase de la moarte pe bătrînul Fauchelevent. ca o tăietură în carne vie. să alerge. Iasă. să-şi jertfească liniştea proprie pentru triumful binelui şi-ai adevărului. Niciodată gîndurile care-l călăuzeau pe bietul om ale cărui necazuri le povestim nu dăduseră o luptă mai aprigă decît acum. rămase năuc şi parcă ameţit de ciudata grozăvie a sorţii sale . Simţea îngrărnădindu-se deasupra capului său. dînd la o parte orice rezervă şi orice simţ de prevedere. pus în faţa unor întîmplări atît de grozave. se gîndea să plece. Fără îndoială ca ar fi fost frumos ca. de la primele vorbe rostite de Javert în cabinetul său. numele pe care-I îngropase atît de adînc. purtînd şi doliu după el. să-i scoată pe Ghampmathieu din închisoare şi să intre el în locul lui. Am mai spus şi altădată că el ar fi vrut să urmeze pilda tuturor celor înţelepţi şi drepţi.'. cu toate insinuările lui Javert. să se denunţe. care ar fi trebuit să-i dea de gîndit. Se încovoie ca stejarul la apropierea furtunii. încercă tresărirea care prevesteşte marile zguduiri. se iveau dezbinări între ele.. dintr-o dată.dată.

meargă cu acelaşi pas mai departe. unde. dar nu s-a întîmplat aşa. stinse lumina. n-ar strica să Jie de faţă la ceea ce se va petrece. Ar fi fost frumos. Se duse. se mărgini să ia ceea ce s-ar putea numi „măsuri de prevedere". Opri deci trăsurica lui Scaufflaire. va i ! de ce ea ce s -a fe ri t n a p ut ut s c ăp a. într-o stare de nelinişte aproape de neînţeles. Puţin după aceea. 19 . şi doar atît ar fi putut spune: că primise o grea lovitură. se duse şi închise uşa cu zăvorul. îşi adună în grabă gîndurile. II stînjenea. p e cine a vrut să orbească — se uita la el: conştiinţa sa. cu tăria pe care ţi-o dă spaima. voi. Se temea parcă să nu mai intre cineva. spre prăpastia în fundul căreia se deschidea cerul. şi le spuse surorilor să aibă grijă de dînsa dacă s-ar întîmpla să lipsească. Ia patul Fantinei. această mare primejdie. Cînd se întoarse la el în odaie. Seara mîncă cu destulă poftă. amînă orice hotărîre. îşi dădu seama într-un chip nedesluşit că va trebui poate să plece la Arras. o găsi nemaipomenită. tulburarea lui era atît de mare. fiind la adăpost de orice bănuială. îşi înnăbuşi orice emoţie şi. {inînd seamă de prezenta lui Javert. afît de nemaipomenită. La început a fost mînat numai de instinctul de conservare. I se părea că putea fi văzut. Se cuvine să istorisim tot ce se petrecea în sufletul lui şi nu putem spune altceva decît ceea ce a fost. gîndindu-se că aşa trebuia să se poarte. ca de obi cei. încît. în toiul frămîntării lui. Se baricada împotriva orişicui. De cine ? D ar . simţi că se mai liniştise. Totul era încă în ceaţă.Mizerabilii. nu ştia ce să mai facă. I 267 . dar îşi redobîndi calmul ca un luptător care-şi ridică scutul de jos. din bunătate. Restul zilei şi-] petrecu ca şi mai-nainte cu sufletul bîntuit de furtună şi cu o linişte desăvîrşită pe faţă . fără să fie însă cîtuşi de puţin hotărît. Gîndindu-se la situaţia în care se afla. gîndindu-se că. încît nu-şi putea aduna o clipă gîndurile. stătu mai mult. ca să fie gata pentru orice eventualitate. ideile i se ciocneau în minte.

era cu totul stăpîn pe ea. Din furtuna care-i răvăşea voinţa şi puterea de judecată şi din care se străduia să smulgă o limpezire şi o hotărîre nu se desprindea decît o îngrijorare adîncă.. după ce stinse şi luminarea. la început îşi făcuse iluzii. Fruntea îi ardea. Nu era nici o stea pe cer. Cu toate acestea. încercă un simţămînt de siguranţă şi de singurătate. îşi sprijini capul în mîini şi începu să mediteze pe întuneric. se crezu la adăpost de orice.. Ce e de făcut ?. îşi dădea seama că atunci se va sfîrşi cu el. încercă să le stăvilească. Se întoarse şi se aşeză din nou la masă. puse coatele pe masă. în ziua cînd 268 sm . trăgînd zăvorul. Trecu un ceas. Se duse la fereastră şi o deschise. „Unde am ajuns ? Nu cumva visez ? Ce s-a întîmplat ? Să fie adevărat că m-am întîlnit cu Javert şi că mf-a vorbit aşa cum mi-a vorbit ? Cine-o mai fi şi Champmathieu ? O semăna cu mine ? Mai ştii ? Şi cînd mă gî ndes c că ieri eram at ît de li nişt it ş i n-aveam habar de nimic! Ce făceam ieri pe vremea asta ?. tot ceea ce făcuse pînă atunci nu fusese altceva decît o groapă pe care o săpa pentru a ş i ascunde într-însa numele.. Qe-o mai fi şi întîmplarea asta ?. adică dumnezeu. Recunoscu mai întîi că. Dar buimăceala lui spori şi mai mult..Conştiinţa.. Cum şe va sfîrşi ?. nu întreaga situaţie. era să audă vreodată rostindu-i-se numele . îşi căpătă din nou isîngele rece. în nopţile lui de insomnie... Nu mai izbutea să-şi adune gîndurile care-i năpădeaţi mintea ca nişte unde şi. Incet-încet. linii nedesluşite începură totuşi să se contureze în mintea lui şi putu să întrezărească limpede." Iată vîrtejul în care era cuprins. luîndu-şi capul în mîini. ci doar cîteva amănunte. Ceea ce-l înspaimînta mai mult decît orice în ceasurile lui de reculegere. i se păru că nu mai poate fi văzut de nimeni.. oricît de neaşteptată şi de grea era situaţia. Oricare ar fi fost ţelul adevărat şi creştinesc al faptelor lui.

Gîndurile i se limpezeau treptat. luneca pe un povîrniş. un necunoscut. se va spulbera în juru-i viaţa cea nouă. în întuneric. şi. un străin. că numele ăsta nu va fi totuşi o ameninţare. va ieşi deodată din noapte şi se va ridica în faţa lui. dacă în clipele acelea cineva i-ar fi spus că va sosi ceasul cînd numele îi va fi rostit în gura mare. mai mulţumit şi mai respectat decît oricînd — dacă i-ar fi spus cineva toate astea. şi că. încercînd zadarnic să se dea înapoi de pe marginea unei prăpăstii. bunul şi vrednicul burghez „domn Madeleine" va ieşi mai onorat. oricare ar fi părerea lui. că lumina nu va face decît să sporească umbrele întunericului. Se făcuse deplină lumină. se va spulbera înlăuntru-i şi sufletul cel nou. pe care soarta îl luase drept el şi-l împingea în locul lui în gol. I se părea că se trezise dintr-un somn greu şi că. înfiorat. ! N-avea altceva de făcut decît să lase lucrurile în voia lor. toate astea se întîmplaseră întocmai. îl va aştepta pînă o 269 . că orice ar face îl va aştepta oricînd. Ei bine. că acest cutremur de pămînt îi va întări temeliile. Jean Valjean.numele lui va fi descoperit. că jefuirea micului Gervais îl va aduce înapoi acolo. Desigur. din confruntarea sa cu fantoma lui Jean Valjean. în picioare. va străluci pe neaşteptate deasupra capului său. îşi dădea din ce în ce mai bine seama de situaţia lui. Se înfiora numai la gîndul că lucrul acesta ar fi cu putinţă. îşi spuse că locul lui era liber la ocnă . menită să împrăştie misterul în care se învăluia. decît să-i facă viaţa mai limpede şi mai de nepătruns. cînd această vorbă hîdă. ar fi clătinat din cap şi ar fi socotit că nu ştie ce spune. că aoest loc gol îl va aştepta mereu. cine poate şti ? o dată cu asta. iar dumnezeu îngăduise ca toate aceste năluciri să se prefacă în realităţi. trebuia să cadă cineva într-însa : el sau celălalt. întrezărea lămurit. în toiul nopţii. Pentru ca prăpastia să se închidă. toată îngrămădirea aista de lucruri imposibile erau fapt împlinit. cînd lumina orbitoare. că această întîmplare nemaipomenită nu va avea alt rezultat. că vălul sfîşiat va mări şi mai mult misterul.

Totul era atît de zguduitor şi de neaşteptat. acea zvîrcolire a conştiinţei care dă la o parte toate îndoielile inimii. De-acum încolo e mulţumit. iată-l acum zăpăcit. mă va lăsa în pace. Nu încape nici o îndoială! Am eu dreptul să stric ceea ce pune ea la cale ? Ce mai vreau acum ? De ce ma amestec ? Nu mă priveşte nimic pe mine. Nu mai era decît o singură uşă întredeschisă prin care trecutul putea pătrunde în viaţa mea. o dată aşezată. pe care nici un om n-o încearcă mai mult de două-trei ori în viaţă. pus cu totul pe alte urme. se pare că un anume Champmathieu avea nenorocul ăsta şi că. că lucrul e de neînlăturat şi fatal. visul nop270 . de ce mi-ar fi frică ? De ce-mi fac atîtea gînduri ? Am iscăpat. bucurie. Pe Javert. Şi totul s-a făcut fără amestecul meu. Oine ştie ? Poate are de gînd să plece din oraş. Şi eu n-am nici o vina 1 La urma urmei. n-avea să se mai teamă de nimic.să-l aibă acolo. zău. şi care s-ar putea numi un hohot de rîs lăuntric. cine m-ar vedea. din toate astea. Pe urrnă se gîndi: acum îi ţinea cineva locul. care nu mă lăsa în pace de atîta vreme. nu se mai ridică niciodată. ca şi lespedea de pe mormînt. eu nu-s cu nimic vinovat. Cum ? Nu-s mulţumit ? Dar ce mai vreau ? Mi-am atins scopul pe care-l urmăresc de-atîţia ani. fiind de aci înainte prezent la ocnă în persoana lui Champmathieu şi prezent în societate sub numele de domnul Madeleine. ar crede că mi s-a întîmplat o catastrofă I Dacă. Totul s-a sfîrşit. şi uşa asta a fost astupată pentru totdeauna. ce nenorocire s-a întîmplat ? Nu. cineva ar avea de suferit. cu singura condiţie de a nu-i împiedica pe oameni să pună pe fruntea lui Champmathieu pecetea infamiei. Soarta a vrut aşa. care. deznădejde. al cărui instinct de temut părea că mă descoperise. încît se produse în el acea tresărire de nedescris. tot ce este ironie. în ceea ce-l priveşte. a pus mîna pe Jean Valjean al lui. Şi-aprinse din nou lumînarea. avînd de lucru în altă parte. „Ei bine! se gîndi el. care mă descoperise în adevăr şi care mă urmărea pretutindeni ca un fioros cîîne de vînătoare mereu asmuţit asupra mea.

S-ar putea spune chiar că vorba nu constituie niciodată un mister mai măreţ decît atunci cînd pătrunde înlăuntrul 271 .. Dumnezeu răscoleşte deopotrivă sufletul omului şi apele oceanului.ţjlor mele de veghe. de ce m-am temut adineauri să intru la cinstitul paroh. să-i istorisesc totul ca unui duhovnic şi să-i cer un sfat. vom stărui asupra unor observaţii absolut necesare. Nu mă pot împotrivi voinţei sale. Aşa vrea cel de sus !. Oricît se împotrivi... Nu poţi împiedica drumul gîndurilor. la urma urmei. „Hai! exclamă el. ascultînd ceea ce n-ar fi vrut să audă. Aşa vrea dumnezeu. Nu încape îndoială că noi stăm de vorbă cu noi înşine. siguranţa mea. ca să fac mai departe binele. Se ridică de pe scaun şi începu să umble prin odaie. Dar nu se linişti de loc." . Fără îndoială că tot aşa mi-ar fi vorbit şi el. aşa cum îi spusese acum două mii de ani altui osîndit: „Mergi înainte !" î n ai nt e d e a t r ec e m ai de pa rt e ş i p en t r u a fi pe deplin înţeleşi. în sfîrşit. Nu-mi pot da seama. ţinta rugăciunilor pe care le-am îndreptat spre dumnezeu.. în care el vorbea şi tot el asculta. aplecat peste ceea ce am putea numi propriul său abis. Să punem capăt gîndurilor! Doar am luat o hotărîre!. spunînd ceea ce n-ar fi vrut să spună. ca să ajung cîndva un mare şi frumos exemplu. ca să se poată spune. Dimpotrivă. după cîteva clipe îşi începu iar întunecatul dialog. întocmai cum nu poţi opri valurile mării să se întoarcă la ţărm. vinovatul o numeşte remuşcare. Şi de ce vrea domnul aşa ? Pentru ca să duc pînă la capăt ceea ce am început. Marinarii numesc asta reflux . Nu există făptură cugetătoare care să n-o fi făcut." Astfel îşi vorbea în adîncurile conştiinţei. supunîndu-se puterii misterioase care-i şoptea : „Gîndeşte !". Nu-i nimic de făcut: să lăsăm lucrurile în voia lor. că am picurat un dram de fericire în chinurile pe care le-am îndurat. devenind din nou un om de treabă.

Se întreba deci: unde ajunsese ? Ce-i cu hotărîrea pe care o luase ? îşi mărturisi că tot ce pusese la cale în mintea lui era monstruos. a sta cu mîinile încrucişate. mai mare. afara de buzele noastre. nefericitul simţise gustul amar al unui gînd rău. trecînd din gîndire în conştiinţă şi întorcîndu-se din conştiinţă în gîndurile noastre. A lăsa isă se împlinească o greşeală a destinului şi a oamenilor fără s-o împiedici. la moartea cu cer deschis care se cheamă ocnă.. doamne. dintr-un sim- . abjectă.. laşă. II înlătură cu dezgust. Dacă. fără ca tăcerea din afară să fie ruptă. Spunem. mai adevărat ? Nu trebuia să-şi salveze fiinţa fizică. dimpotrivă. el n-o astupa ! Dimpotrivă. totul vorbeşte în noi. că „a lăsa lucrurile în voia lor fiindcă aşa vrea cel de sus" e pur şi simplu îngrozitor.I unui om. uci dea din punct de vedere moral un biet om. Trebuia să fie iarăşi bun şi cinstit. Oare nu urmărise el totdeauna lucrul acesta. Un om drept. Dar care anume ? Să-şi ascundă numele ? Să înşele poliţia ? Pentru atîta lucru făcuse el oare tot ce-a făcut ? Nu avea cumva vreun alt scop. E un fel de tumult nestăvilit. exclamăm în noi înşine. Deşi nu se pot vedea şi pipăi. îl osîndea la groaznica moarte vie. hidoasă! Pentru întîia oară în opt ani. Numai în felul ăsta trebuie înţelese cuvintele „spuse". devenind din nou. vorbim. făcîndu-te complice prin tăcerea ta." şi-şi spuse că viaţa lui avea în adevăr un scop. locul s-ub soare! Ajungea un asasin! Ucidea. „exclamă". întîlnite atît de des în capitolul de faţă. o deschidea de perete. se predă. ci sufletul. al unei fapte urîte. ar fi ultima treaptă a nevredniciei făţarnice! Ar fi o crimă josnică. ar fi prea mult. luîndu-şi iarăşi numele adevărat. numai lucrul acesta ? Nu era asta porunca episcopului ? Să astupe uşa prin care putea pătrunde trecutul ? Dar. cel mai odios hoţ! Ii răpea altuia viaţa. Continuă să se frămînte. liniştea. realităţile sufletului sînt totuşi realităţi. Se întrebă cu asprime ce-a înţeles prin cuvintele : „Mi-am atins scopul!. salvîndu-l pe omul lovit de-o atît de cumplită greşeală. vicleană. săvîrşind o ticăloşie I Devenea iarăşi un hoţ.

că de-aci înainte primarul Madeleine. prin urmare. Scoase dintr-un sertar un portofel în care se aflau cîteva bilete de bancă şi buletinul de identitate de care se slujise anul acesta ca să meargă la vot. Din cînd în cînd. Trebuia să facă lucrul ăsta ! Nu făcuse nimic. era cea mai mare jertfă. dacă nu făcea asta. însemna să-şî desăvîrşească în adevăr reînvierea şi să astupe pentru totdeauna uşa iadului din care se smulgea. Scrise o scrisoare pe care o lipi şi pe plicul căreia se putea citi. Luă condicile. însemna în realitate să se înalţe. cu toate însuşirile lui alese. cea mai dureroasă victorie. Zvîrli în foc un teanc de creanţe. îi va fi nesuferit şi că ocnaşul Jean Valjean va putea sta senin şi neprihănit în faţa lui. fără să-şi dea seama că vorbeşte de unul singur. buzele i se mişcau. bancher. Oamenii îi vedeau masca. episcopul era totuşi prezent şi-l privea drept (în ochi. Nu i a r mai rămîne decît să-şi spună : . Ce tristă soartă 1 Nu se putea purifica în faţa lui dumnezeu decît dacă devenea un nemernic în ochii oamenilor ! — Ei bine — zise el — m-am hotărît! îmi voi face datoria ! Voi salva viaţa acestui om ! Rostise cuvintele cu glas tare. dar episcopul îi vedea adevăratul chip. atît de adine preocupat.ţărnînt al datoriei. deşi murise. dar episcopul îi cunoştea sufletul. să se ducă la Arras. le verifică şi le puse în ordine. Tot ce-a ispăşit ar fi de prisos. Prăbuşindu-se în aparenţă. alteori ridica fruntea Ş'-Şi aţintea privirea asupra unui punct oarecare din 273 . pe care le avea asupra unor negustoraşi strîmtoraţi. ocnaşul Jean Valjean. n-ar fi bănuit ce se petrece într-însul. Cine l-ar fi văzut făcînd toate astea.^La ce bun ?" Simţea că episcopul era de faţă. cea mai cumplită încercare ! Trebuia totuşi s-o facă. Oamenii îi cunoşteau viaţa. că. să-l pună în libertate pe falsul Jean Valjean şi să-l denunţe pe cel adevărat! O. Trebuia. Toată viaţa lui n-ar mai avea nici un rost. strada d'Artois. Paris. dac-ar mai fi fost cineva în cameră în momentul acela: Domnului Laffitte.

îşi dădea seama că se apropie de celălalt moment hotărîtor al conştiinţei şi al ursitei sale. printre umbre şi lumini. în acest infinit despre care vorbeam adineauri. du-te! Spune-le ci ne eş ti I Denunţă-te! Vedea totodată. După criza cea mare. Mii de gînduri îi treceau prin minte. o băgă în buzunar împreună cu portofelul şi începu iarăşi să umble prin odaie. In vremea asta.cu totul deosebite. cealaltă din întunericul nopţii. îl cuprindea iar. că. Gontinua să vadă limpede datoria pe care o avea. una spunea: aproapele. pe cîtă vreme de partea cealaltă se putea afla răul. La un moment dat. După ce isprăvi scrisoarea pentru domnul Laffitte. ca şi cum s-ar fi întrupat în faţa lui în forme pipăibile. fiindcă de furat furase. febra. cele două lucruri care fuseseră pînă atunci ţelurile vieţii sale: tăinuirea numelui şi mîntuirea sufletului. puţin cîte puţin. Recunoştea că de o parte era neapărat binele. Pentru întîia oară ele i se arătau . o zeiţă şi-o namilă înspăimîntătoare. crescuseră şi ele în mintea lui. de o parte era devotamentul. una ţîşnea din lumină. cealaltă : şu mai presus de toate. 274 . I se părea că zăreşte luptîndu-se înlăuntrul lui. dar i se părea că gîndul cel bun e gata să învingă. Pe măsură ce se adîncise în gînduri. şi-şi dădea seama ce anume le deosebea. de cealaltă personalitatea. Se hărţuiau între ele şi le vedea cum se încaieră. Era cuprins de spaimă.perete. îşi spuse că poate lua lucrurile prea în pripă. iar Champmathieu o însemna pe cea de-a doua. scrisă cu litere luminoaise ce-i pîlpîiau în faţa ochilor şi se mişcau o dată cu pri vi rea lui: Hai . avînd acum straturi colosale. încercarea cea mare. potolită o clipă. Firul gîndurilor lui nu se rupsese. dar ele îl întăreau din ce în ce mai mult în hotărîrea sa. la urma urmei. ca şî cum ar fi găsit chiar acolo ceva pe care ar fi vrut să-l lămurească sau să-l cerceteze. acest Champmathieu nu era prea interesant. episcopul însemnase prima fază a noii sale vieţi.

curajul nu-l părăsea. că asta era ursita lui. poate. cînd îşi aminti că furtul banilor micului Gervais îl făcea recidivist. d Şr mintea o simţea obosită.decît dacă şi-ar călca-o. Frămîntînd atîtea idei întunecate. la lucruri indiferente. se desprinse din ce în ce mai mult de cele pămînteşti şi căută într-altă psrtc mîngîierea şi tăria sufletească. consideraţia de care se bucură. de ceea ce făcuse pentru tot ţinutul. Nu procedează toii procurorii la fel ? II cred hot. în cătuşe. Dar gîndul ăsta se risipi repede şi zîmbi cu amărăciune. bogăţia. la stîlp. cine ştie: a furat. va putea fi pedepsit cu munca silnică pe viaţă.îşi răspunse: „Dacă a furat într-adevăr cîteva mere. de viaţa cinstită pe care o ducea de şapte ani. şi ce mireasmă ar putea să aibă toate aceste lucruri neprihănite. în haine vărgate. că. 275 . s-a putut dovedi ? Numele de Jean Valjean îl copleşeşte şi se pare că nu mai e nevoie de alte dovezi. stînd în ocnă. poate se va ţine seama de curajul faptei sale. bunul său renume. Vrînd-nevrînd. asta înseamnă o lună de închisoare. trebuia să aleagă: ori lespectul lumii şi grozăvia din sufletul său.' 1 In clipa următoare se gîndi că. că nu era în stare să strice orînduielile celui de sus şi că. expus fără nici o îndurare ruşinii. că întîmplarea asta va ieşi desigur iarăşi la iveală . Şi-apoi. potrivit dispoziţiunilor precise ale legii. milostenia lui. că. legate de-o faptă odioasă ? Pe cînd. nu va fi mai puţin fericit după ce şi-o va face . popularitatea şi toate însuşirile sale alese t ar fi întinate de-o crimă. In cele din urmă îşi spuse că n-are ce face. ori puritatea lăuntrică şi ocara lumii. şi va fi iertat. în orice caz. Se gîndi că trebuie să-şi facă datoria . dacă se va denunţa. pentru că a fost ocnaş. peste toate acestea ar coborî o lumină dumnezeiască.şi că. Mai e mult pînă la ocnă. Nu-şi mai făcu nici un fel de iluzii. dacă „lasă lucrurile în voia lor" şi rămîne la Montreuil-sur-mer. respectul. începu să se gindească la altceva. veneraţia. la muncă fără de odihnă. faptele bune pe care le făcuse. /Iacă şi-ar împlini jertfa.

dar pînă acuim nu m-am gîndit decît la mine. Fantine. uitînd de mine. un oraş. Şi pe urmă ? Ce se întîmpla pe-aici ? Aici este un ţinut întreg. Se plimba mereu de la un capăt la altul al odăii. sau un ocnaş ticălos dar vrednic de stimă. „A. Ii era frig. mai întîi la biserică. lume săracă. îi dau drumul lui Champmathieu. văzuse la un negustor de fiare vechi un clopot de vînzare. pe urmă la primărie. ce s-ar putea întîmpla ? Dacă mă denunţ ? Pun mîna pe mine. la mine şi numai la mine ! Dar. copii. Eu le-am creat toate astea. să-mi apăr pielea ori să-mi mîntuiesc sufletul. femei. sînt fabrici. da — îşi spuse el — luasem hotărîrea să mă denunţ. bărbaţi. apăru ca o rază neaşteptată de lumină. oameni bătrîni. lucrători. dar mai e şi nefericita asta !" Şi aici începu o nouă criză. N-am ţinut seamă decît de situaţia mea. Făcu puţin foc în sobă. să fiu un funcţionar nemernic dar respectat. asta nu-i altceva decît egoism ! Sînt forme diferite de egoism. industrii. căzu iarăşi într-o stare de toropeală. pe care se afla scris un nume : Antoine Albin din Romainville. Dacă m-aş gîndi puţin şi la alţii ? Cea dintîi datorie creştinească este să te gîndeşti la aproapele tău. izbuti : „A. Exclamă : „O. 276 . mă bagă din nou la ocnă. In vremea asta. Trebui să facă o sforţare grea ca să-şi aducă aminte la ce se gîndise mai înainte de-a bate miezul nopţii. I se păru că totul se schimbă în jurul lui." Şi deodată îşi aduse aminte de Fantine. Nu-i trecu prin gînd să închidă fereastra. ivindu-se brusc în mintea lui. In cele din urmă. doamne dumnezeule. îmi convine să tac ori să mă denunţ. Numără cele douăsprezece lovituri ale celor două orologii şi compară sunetele clopotelor. îşi aduse aminte cu acest priiej că. dar tot egoism rămîne. Bun. mai-nainte cu cîteva zile. Ia să vedem : lăsîndu-mă pe mine la o parte. Bătu miezul nopţii. Nu mă gîndesc decît la mine.Simţea vinele zvîcnindu-i puternic în tîmple.

am înviorat. omorul. Iată ce se întîmplă dacă mă denunţ. voind să scap poate 277 . numai la mine. toate crimele! Iar biata mamă îşi creşte copilul. dar clipa asta dură puţin. am făcut să circule banul. care în mizeria ei are atîtea calităţi şi căreia. fără să vreau. Oricît aş spune eu că n-a furat. sute şi mii de familii sînt fericite. se nasc ferme acolo unde nu era nimic . Copilul ajunge ce dă dumnezeu. Dar femeia asta care-a suferit atîta. industriile ies ca din pămînt şi se iau la întrecere. i-am pricinuit toată nenorocirea ? Dar copilul pe care voiam să-l aduc şi pe care l-am făgăduit mamei sale ? Nu-i sînt oare dator nimic acestei femei pentru răul pe care i l-am făcut ? Ge se întîmplă dacă plec ? Mama moare. Dacă nu mai sînt eu. e-adevărat.. dar ce dracu ! a furat doar. Dar dacă nu mă denunţ ? Să vedem ce se poate întîmpla atunci." După ce-şi puse această întrebare se opri. am pus în valoare. O ! eram nebun. am făcut să prospere întreaga regiune. oriunde se află o vatră din care iese fum. In zece ani cîştig zece milioane. se nasc sate acolo unde nu erau decît nişte ferme. ce tot vorbeam eu să mă denunţ ? Trebuie să iau bine seama şi să nu mă grăbesc.prin mine trăiesc toate. Avu parcă o clipă de îndoială şi de înfiorare. prostituţia. am însufleţit. eu am pus acolo lemnele în foc şi cratiţa la fiert. toate viciile. Mă duc eu. la urma urmei.. toate se duc. nu mai e nici o viaţă aici. curată melodramă ! — pentru că nu m-am gindit decît la mine. îşi răspunse liniştit: „Prin urmare. a furat! Eu rămîn pe loc şi-mi văd de treburi. omul se duce la ocnă. dispar şi desfrîul. mizeria dispare şi. Iată un întreg ţinut bogat şi plin de cinste. furtul. o dată cu ea. fabricile şi uzinele se înmulţesc. îi răspîndesc în tot ţinutul şi nu păstrez nici un ban pentru mine ! Ce să fac cu ei ? Ceea ce fac nu e pentru mine ! Prosperitatea tuturor este din ce în ce mai mare. Cum ? Pentru că mi-ar fi convenit să fac pe grozavul şi pe generosul — adică. am dat credite. populaţia sporeşte. eram absurd. am adus bunăstarea pretutindeni. înaintea mea nu era nimic din toate astea .

şi care sacrifică o populaţie întreagă." Se ridică şi începu din nou să umble prin odaie. I se părea că.de la o pedeapsă prea mare. decît foarte puţin de trăit şi nu va fi mai nenorocit la ocnă decît în cocioaba iui. De data asta i se părea că este mulţumit. femei. desigur. găsise în cele din urmă un diamant. care. pentru vreo altă mîrşăvie! Frumoaise mustrări de conştiinţă. dacă săvîrşesc această faptă care nu pune în primejdie decît sufletul meu — înseamnă că ştiu ce se numeşte devotament şi ce se numeşte tărie sufletească. „Da — gîndi el — aşa e! Asta e adevărul ! Asta e soluţia 1' Trebuie să te hotărăşti în cele din urmă la ceva. Ce mai canalii sînt şi ăştia ! Şi eu să mă abat de la îndatoririle mele faţă de toate aceste sărmane făpturi! Să mă duc să mă denunţ ? Să fac prostia asta nemaipomenită ? Dar ia să admitem cazul cel mai rău. a meritat să înfunde ocna.. pe un hoţ. după ce coborîse în aceste adîncuri. pe mai ştiu eu cine. după ce bîjbîise atîta vreme în bezna cea mai deasă. un adevăr. dacă nu pentru asta. Ce-o fi să fie ! Să nu mai stăm 27S . care salvează un răufăcător şi jertfesc pe cei nevinovaţi. care salvează un derbedeu bătrîn ce nu mai are. copii.. zace acum învineţită de frig în cocina familiei Thenardier. spre binele altora. şi că-l ţinea în mînă. trebuie să piară o întreagă regiune. pe biata Cosette. mame. trebuie ca o biată femeie să moară în spital. Diamantele nu se găsesc decît în văgăunele întunecate ale pămîntului. la urma urmei. dar dreaptă. privindu-l cu ochi fascinaţi. pentru un hoţ de mere. Şi hotărîrea mea e justă. să presupun că este o faptă rea în toate acestea şi că odată şi odată mă va mustra conştiinţa dacă primesc. să moară pe drumuri ca un cîine o biată copilă ? E-ngrozitor! Şi mama nici măcar nu şi-a revăzut copilul! Şi copilul aproape nu-şi cunoaşte mama ! Toate astea pentru bătrînul acela ticălos. această mustrare care nu mă priveşte decît pe mine. care nu mă are decît pe mine în lume şi care. iar adevărurile nu se găsesc decît în adîncurile cugetării. fără nici o îndoială. pe un om de nimic fără îndoială.

nişte pantaloni vechi. Se mai găsesc chiar în odaia asta lucruri care m-ar da de gol. lucruri fără glas care-ar putea fi mărturii. o haină de pînză albastră." Se privi într-o oglinjoară de pe cămin şi spuse : „Uite.la îndoială. Le păstrase pe toate. aşa cum păstrase şi sfeşnicele de argint. aşezat între perete şi sobă. fără sâ mai arunce măcar o privire asupra lucrurilor pe care le păstrase cu sfinţenie şi cu atîtea riscuri timp de atiţia ani. Nu se aflau în ascunzătoarea aceasta decît cîteva zdrenfe. ele trebuie să dispară. Acum parcă sînt cu totul altul. înşîăcîndu-le pe toate la un loc. să nu mai dăm fnapoi! E-n interesul tuturor. Trebuie smulse. pe urmă. dintr-o singură mişcare. apucă zdrenţele. şi se opri deodată: „Haide ! nu trebuie să preget să duc pînă la capăt hotărîrea luată. un fel de dulap secret. Vai de cel care e Jean Valjean ! Nu mai sînt eu. pe cînd pe cele de la episcop le lăsa să se vadă. o deschise şi luă din ea o cheiţă. traista şi le azvîrli Pe toate în foc. Băgă cheiţa într-o broască. încă mă mai ţin cîteva fire de acest Jean Valjean. după ce-am luat o hotărîre. ca să-şi aducă întotdeauna aminte de unde plecase. treaba j u i | Nu mă priveşte! Este un nume fatal care pluteşte prin noapte şi dacă se abate asupra cuiva. ca şi cum s-ar fi temut să nu se deschidă. Sînt şi rămîn Madeleine." Mai făcu cîţiva paşi. scoase punga. Cei care-l văzuseră pe Jean Valjean trecînd prin Digne în octombrie 1815 ar fi recunoscut cu uşurinţă. Nu-l cunosc şi nici nu ştiu cine e. o traistă veche şi un ciomag gros. a cărei gaură abia se zărea printre florile întunecate ale tapetului de pe perete. aceste ţoale prăpădite. ■Numai că pe cele de la ocnă le ţinea ascunse. ghintuit la cele două capete. n u în interesul meu. 279 . cu-atît mai rău pentru el." Se căută prin buzunar. Deschise o ascunzătoare. bucată cu bucată. ciomagul. mă simt mai uşurat. Se uită pe furiş spre uşă. cu tot zăvorul care o închidea . Iar dacă o fi vreunul Jean Valjean.

Se simţi foarte bine. ci se plimba mereu. Domnul Madeleine nu se uita la foc. întrucît nu mai era nimic acolo. Traista. Desăvîrşeşte-ţi opera 1 Distruge sfeşnicele ! Ucide-ţi amintirile! Uită-l pe episcop ! ■ Uită totul ! Nenoroceşte-l pe Champmathieu 1 Dă-i înainte ! E foarte bine ! Felicită-te! S-a hotărît! S-a făcut! Un om. . Ardea totul. pe care jocul luminii le făcea să sclipească pe cămin. Scurmă jarul cu unu! dintre isfeşnice. Se duse lîngă sobă şi se încălzi puţin. arzînd împreună cu zdrenţele oribile din ea. După cîteva clipe. Ciomagul uscat pocnea şi zvîrlea scîntei pînă-n mijlocul odăii. un bătrîn care nu ştie ce au oamenii cu el. ai fi văzut foarte uşor că e o monedă de argint. împingînd o mobilă în faţa ei.închise din nou dulapul secret şi. Trebuie să le distrug şi pe acestea I" Apucă amîndouă sfeşnicele. de Ia un capăt la altul al odăii. odaia şi zidul din faţă fură cuprinse de o lumină roşie pîlpîitoare. un nevinovat pe care a căzut năpasta de pe urma numelui tău şi p e capul căruia numele tău apasă ca o crimă. făcînd din ele o vergea de nerecunoscut.A ! — zise e! — Jean Valjean în întregime a rămas aici. „Da ! Aşa ! Mergi pînă la capăt 1 striga acel glas. Deodată. „Ce bună e căldura !" zise el. Semăna cu un om care ascultă ceva îngrozitor. luînd mai muite măsuri de pază decît de obicei. Era fără îndoială moneda furată micului savoiard.. Nu mai era mult şi aveau să fie şi ele pe foc. Mai era destul foc pentru a le putea deforma numaidecît. care >poate n-a făcut nimic. scoase la iveală ceva care sclipea în cenuşă. cu acelaşi pas. I se păru atunci că aude un glas strigînd înlăuntrul lui: „Jean Valjean ! Jean Valjean !" I se făcu părul măciucă. ascunse uşa. va fi luat 280 . ochii îi căzură asupra celor două sfeşnice de argint. de astă dată fără nici un rost. Dacă te-ai fi aplecat.

din nou. Una singură nu va fi auzită de nimeni şi te va blestema în întuneric. mersul monoton şi apăsător. rămîi un om de onoare. respectat. rătăcit. pe cînd tu vei trăi aici în bucurie şi lumină. Nu trecu mult Şi nu mai ştia ce e cu el. Ei bine. Adu belşugul în oraş. ascultă. în împrejurări foarte grele. Dar cel care vorbea în el nu isprăvise. care tulbura în somn şi trezea brusc pe omul care dormea la etajul de dedesubt. va fi condamnat şi-şi va sfîrşi zilele în jale şi ticăloşie. rămîi domnul primar. Da ! Foarte bine le-ai ticluit! Mizerabile !" Sudoarea îi curgea de pe frunte. care vor striga în gura mare şi care te vor binecuvînta. Pe urmă cu un rîs de idiot. Parcă ieşise dinlăuntru! lui şi vorbea acuma de afară. I se păru că aude atît de lămurit ultimele cuvinte. la început foarte slab. Glasul continuă : „Jean Vaijean ! Vor fi în jurul tău multe voci care vor face zarvă. Puse sfeşnicele pe cămin. Foarte frumos ! Tu rămîi cinstit. Mersul îl uşura şi-l ameţea în acelaşi timp. „E cineva pe-aici ?" întrebă el cu glas tare. Rămase cu privirea rătăcită pe sfeşnice. încît se uită împrejur cu un fel de spaimă.drept Jean Vaijean. vorbi : „Că prost mai sînt! Nu poate fi nimeni !" Era totuşi cineva. Se pare că uneori. te mişti ca să ceri sfaturi de la oricine ţi-ar putea ieşi în cale. păcătosule! Toate aceste binecuvîntări se vor nărui înainte de-a se înălţa la cer şi numai blestemul va ajunge pînă la dumnezeu. trăieşte fericit. în vremea asta. cineva va îmbrăca bluza ta roşie. dar cel care era de faţă nu era dintre cei ce pot fi văzuţi de vreun ochi omenesc. ridicat din adîncurile conştiinţei. devenise din ce în ce mai puternic şi mai necruţător şi-i răsuna acuma în ureche." Glasul. îndestulează pe nevoiaşi. virtuos şi admirat şi. va lpurta numele tău de ocară şi va tîrî la ocnă lanţurile tale. 281 . începu apoi.

să-şi ia rărnas bun de la această viaţă atît de bună.primar la Montreuil-sur-mer!" Seara. n-o să mai dea de pomană copilaşilor săraci. se gîndi la tot ce trebuia să părăsească şi la ceea ce avea să reînceapă. să fie tutuit de oricine. Dumnezeule mare. de la onoare şi de la libertate. singura servitoare pe care o avea. să fie scotocit de gardian. să-şi ia rămas bun de la respectul pe care i-l arăta toată lumea. cu tichia de ocnaş pe ochi. O. N-o să mai citească din cărţile astea şi n-o să mai scrie pe mescioara asta albă de lemn. hainele vărgate. Va trebui. rupt de oboseală. ce mizerie ! Soarta poate fi 282 . Dumnezeule. în jurul lui ceata ocnaşilor. sub gîrbaciul gardianului. de strălucită. de curată. în loc de toate astea. n-o să-i mai aducă dimineaţa cafeaua. după ce fusese ceea ce a fost! Dacă măcar ar fi mai tînăr! Dar aşa. să se denunţe ? Să se predea ? Şi cuprins de-o sfîşietoare deznădejde. celula. patul de scînduri. să urce doi cîte doi. „Ce fatalitate ! Ce întîmplare. scara îngustă a galeriei. lanţurile la picioare. care a fost . Toate i se păreau acum încîntătoare. toate grozăviile astea cunoscute ! La vîrsta lui. oboseala. bătrîn. N-o să se mai plimbe pe cîmpie. prin urmare. leoarcă de sudoare. Nu va mai simţi căldura 'privirilor de recunoştinţă şi de dragoste aţintindu-se asupra lui. ca Champmathieu ăsta să fie luat drept eu ! Să cazi tocmai prin mijlocul pe care soarta părea că-! hărăzise la început ca să te sca'pe!" Se gîndi puţin la ce avea să se întîmple. n-o să mai audă păsările cîntînd în luna mai. să îndure curiozitatea vizitatorilor. să fie lovit cu bastonul de paznici. să umble cu picioarele goale în bocancii cu ţinte.Se retrăgea acum cu aceeaşi spaimă dinaintea celor două hotărîri pe care le luase rînd pe rînd. să întindă dimineaţa şi seara piciorul sub ciocanul fierarului care inspectează inelele. cărora li se va spune : „Acesta e vestitul Jean Valjean. cătuşele. Va părăsi caisa pe care şi-o zidise şi odăiţa asta. Bătrîna portăreasă. Amîndouă solu{iile i se păreau tot atît de rele.

orioe-ar fi făcut. luptînd cu oboseala. cădea iarăşi în îndoiala sfîşietoare din adîncul gîndurilor lui: să rămînă' în paradis şi să devină demon. luînd acel aspect încremenit şi automat pe care-I întîlnim la oamenii disperaţi. îndepărtase de la ea multă vreme groaznicul potir care-i apărea scăldat în umbră şi înecat în întunericul adîncurilor înstelate. Aşa se zbătea cu spaimă acest suflet greu încercat. că. fiinţa misterioasă în care se cuprind toată sfinţenia Şi toată suferinţa omenirii. Nu ajunsese mai departe decît fusese la început. Tot astfel. că pregătea o agonie: agonia fericirii lui sau agonia virtuţilor sale. 283 . intra într-un mormînt. unde tinerii îndrăgostiţi se duc să culeagă flori de li liac în luna aprilie. Numele de Romainville îi revenea mereu în minte. Aspectele nedesluşite ale tuturor raţionamentelor schiţate în mintea lui se clătinau şi se risipeau ca un fum. Ce să facă. cu o mie opt sute de ani înaintea acestui om nenorocit. Să se denunţe ? Să tacă ? Nu izbutea să vadă nimic limpede. Se strădui să-şi pună pentru ultima oară şi definitiv problema din pricina căreia căzuse istovit. Din cînd în cînd. Mergea ca un copilaş lăsat isă meargă singur. Se clătina înafară ca şi înlăuntru. pe cînd măslinii fremătau în vintul sălbatic al infinitului. fără să existe vreo scăpare. Vai ! Toate nehotărîrile îl cuprinseseră din nou. Gîndurile începură iarăşi să se amestece unele cu altele. îşi aminti că Romainville e o pădure de lîngă Paris. ori încotro ar lua-o. făcea sforţări să-şi adune gîndurile. sau să intre în iad şi să ajungă înger. împreună cu nişte versuri dintr-un cîntec pe care-l auzise altădată. una cîte una. ceva dintr-însul ar fi murit. îşi dădea seama numai că. la orice hotărîre s-ar fi oprit.oare tot atît de rea ca orice făptură omenească şi deveni tot atît de monstruoasă ca şi inima omului ? Şi. dumnezeule mare ? Ge să facă ? Furtuna din care se smulsese cu atîta trudă se dezlănţui din nou într-însul.

Călăreţul trecu fără să scoată un cuvînt. Iat-o. Ţinea în mină o vergea care se îndoia ca o coardă de viţă. Socotim de datoria noastră s-o transcriem aici întocmai. unde nu creştea nici un fir de iarbă. nici noapte. E una dintre hîrtiile scrise de mîna lui. călare pe un cal pămîntiu. din pricina ferestrei deschise. Stăm de vorbă şi ne tntîlneam cu trecătorii de pe drum. E aventura întunecată a unui suflet bolnav. iar pe ţeastă \i se vedeau vinele. Oricare ar fi fost visul. încît mai tîrziu l-a şi scris. dar î! impresiona adînc. un frate la care trebuie să mărturisesc că nu mă gîndesc niciodată şi de care aproape că nu-mi aduc aminte. L-a impresionat atît de mult. i se vedea ţeasta. fratele meu din [copilărie. Mi se părea că nu era nici zi. Vorbeam despre o vecină pe care o avusesem altădată şi care. tristă. dar era grea ca un drug de fier. Mă pUfnbam cu fratele meu. aproape fără întrerupere.9k iv FORME PE CARE LE IA SUFERINŢA IN TIMPUL SOMNULUI Se făcuse ora trei dimineaţa şi el umblase mai bine de cinci ceasuri prin odaie. Nici un arbore nu se vedea pe cimpie. Tot stînd de vorbă. „Mă aflam pe o clmpie. povestea acestei nopţi n-ar fi întreagă dacă l-am trece cu vederea. cînd se lăsă să cadă pe un scaun. ca mai toate visele. Pe plic am găsit scrise cuvintele acestea : Visul pe care l-am avut în noaptea aceea. Era un om cu pielea goală. ne-a luat cu frig. lucra cu ferestrele mereu deschise. nu avea legătură cu situaţia decît prin acel ceva funest şi zguduitor. cenuşiu la culoare. Văzurăm pe cineva trecînd pe lingă noi. Omul n-avea păr în cap. Visul ăsta. de fiind avea odaia spre stradă. O cimpie întinsă. . Adormi acolo şi avu un vis.

Casa avea o grădină. Cînd mergeau. unde nu se zărea nici un mărăcine şi nici un fir de iarbă. Feţele acestor oameni erau pămîntii. lipit de zid. Lingă cel dinţii copac. Dar la fiecare colţ de stradă. Dintr-o dată. Nu păreau că se grăbesc şi totuşi mergeau mai repede decît mine. Toate străzile erau pustii. Aveau nişte chipuri neobişnuite.cameră era goală. 1 Paranteza Ii aparţine Iui Jean Valjean (n. un om stătea în picioare. Prima . leşii din oraş şi o luai pe cîmp. nu făceau nici un zgomot. întorcîndu-mă. nu umbla prin odăi. (De ce tocmai RomainviUe ?) ' Cea 'dinţii uliţă pe care intrai era pustie. Şi oamenii ăştia se uitau la mine cînd treceam. După cîţiva paşi nu mi se mai răspunse cînd vorbeam. După uşa acestei încăperi se afla un om lipit de perete. Recunoscui pe toţi cei pe care-i întilnisem în oraş. mulţimea mă ajunse şi mă înconjură. Totul era pătnîntiu. Nu trecu mult şi. pînă şi cerul. II întrebai: «Ce grădină e asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. «S-o luăm pe drumul des fundat». Mă gîndii că trebuie să fie RomainviUe.fratele meu îmi spuse. La colţul unde se întîlneau cele două străzi. Văzui deschisă uşa unei case. Intrai într-un sat care-mi ieşi înainte. Intrai. sta in picioare cîte un om care tăcea. toate porţile erau deschise. II întrebai: «C(? locuri sînt astea ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. Nu se vedea niciodată mai mult decît unul. Rătăcii prin sat şi băgai de seamă că era un oraş. Dădui în a doua. Era un drum desfundat. nu se plimba prin grădini. Ieşti din casă şi intrai în grădină.). Băgai de seamă că fratele meu nu mai 'era cu mine. Şi grădina era pustie. 20* 285 .a. îndărătul fiecărei uşi. se afla un om în picioare. Nici ţipenie de om nu trecea pe străzi. văzui o mulţime de oameni venind după mine. II întrebai: «A cui e casa asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răs punse. Intrai în a doua.

Un vînt rece. Recunoscu vocea bătrînei portărese. — Ei şi ? Ge e cu asta ? — Trăsurică. clătina cercevelele ferestrei rămasă des chisă. nici osculă şi se duse la fereastră. e aproape cinci dimineaţa.. Zgomotul pe carel auzise venea de ia copitele calului pe cal-darîm. putu să distingă forma unei trăsuri. Se stea. 286 . îl trezi de-a binelea . Era îngheţat. un alt zgomot. domnule primar. Un zgomot sec şi tare răsună deodată pe pămînt şi-l făcu să se uite în jos." Dar tulburarea se risipi.'1 Se deşteptă. Idar băgai de seamă că nu era nimeni Ungă mine. — Ce mai e şi cu trăsura asta ? Cine-o fi venind atît de devreme ? Chiar atunci se auzi o ciocanitură în uşa odăii. Cerul era tot fără De la fereastra lui se vedeau curtea şi strada. Focul se stinsese.Cel dinţii pe care-l tnttlntsem şi-t întrebasem clnd am intrat în oraş. Ce s-a întîmplat ? — Domnule primar. zise el. — Ei. La lumina pe care o împrăştiau. Luminarea era pe sfîrşite. Era încă întuneric. Deoarece gîndurile Iui pluteau încă în negura viselor. ca orice vînt de dimineaţă. care apăreau şi dispăreau în umbră într-un chip ciudat. alb. Sînt pe pămînt acum.. Văzu două lumini roşii. gîndi: „Uite! Stelele nu sînt pe cer. Se înfiora din cap pînă-n picioare şi strigă cu glas puternic : — Cine-i acolo ? Cineva răspunse : — Eu. domnule primar. se uită şi băgă de seamă că cele două stele erau felinarele unei trăsuri. Era o trăsurică trasă de un cal mic. îmi spuse: «Unde te duci ? Oare nu ştii că eşti mort de mult ?» Deschisei gura să răspund. la fel cu cel dintîi.

Aceste carete erau un fel de cabriolete pe două roţi. Roţile erau întărite cu butuci lungi. căptuşite pe dinăuntru cu piele roşcată. — Care vizitiu ? — Vizitiul domnului Scauffiaire. Cutia era vopsită în negru. făcînd corp comun cu ea. aşezate pe nişte arcuri speciale. unul pentru curier şi unul pentru un călător. Cutia cu scrisori.— Care trăsurică ? — Cabrioleta. Dacă bătrîna l-ar fi putut vedea în momentul acela. 287 . era aşezată în spatele cabrioletei. ca şi cum un fulger i-ar fi trecut pe dinaintea ochilor. Se uită năuc la flacăra iumînării. care ţineau la distanţă celelalte trăsuri Şi care se mai văd şi azi pe drumurile din Germania. culese din jurul feştilei ceara fierbinte şi o frămîntă între degete. avînd numai două locuri. — Al domnului Scauffiaire ? Numele acesta îl făcu să tresară. — Vizitiul spune c-a venit <să-l ia pe domnul primar. lunguiaţă. ce răspuns să dau ? — Spune-i că vin numaidecît. Urmă o tăcere destul de lungă. — Care cabrioletă ? — N-a spus domnul primar să-i vină o cabrioletă uşoară ? — Nici gfnd ! zise el. iar careta era galbenă. — A. BEŢE-N ROATE ^ Serviciul poştal între Arras şi Montreuil-sur-mer se mai făcea pe vremea aceea cu nişte carete rămase de pe timpul imperiului. zise el. da ! Domnul Scauffiaire. ar fi rămas înmărmurită. Bătrîna aştepta. Se încumetă totuşi să mai spună : — Domnule primar. o ladă mare.

Mergea la întîmplare mai departe. iar cînd le zăreai de departe. deşi au mijlocul foarte subţire. care venea din partea opusă şi în care nu se afla decît o singură persoană. — Al dracului de grăbit mai e şi ăsta ! zise poştaşul. se găsea ca la început. careta poştală care venea la Montreuilsur-mer dinspre Hesdin s-a ciocnit la cotitura unei străzi. nu rezolvase nimic. Acum. după trecerea curierului de la Paris. De ce s-o fi zorit ? Habar n-avea. Nimeni n-ar putea spune ce se petrecea într-însul. fără îndoială . dar putea foarte bine să ise ducă şi-ntr-altă parte. De altminteri. Cel ce se grăbea aşa era tocmai omul pe care l-arn văzut zvîrcolindu-se în chinuri cu-adevărat vrednice de milă. Din cînd în cînd.viată în această peşteră întunecată a necunoscutului ? De altfel. mai mult ca oricînd. Nici unul din actele conştiinţei sale nu fusese definitiv. aveau ceva diform şi ghebos în ele. în momentul cînd intra în oraş. semănau cu acele insecte care mi se pare că se numesc termite şi care. careta ajungea Ia Montreuil-sur-mer ceva mai înainte de cinci dimineaţa. In noaptea aceea. De ce ise ducea la Arras ? îşi repeta ceea ce-şi mai spusese atunci cînd reţinuse . Poştaşul îi strigă omului să oprească. Se înfunda în noapte ca într-o genună. nu se oprise la nimic şi nu făcuse nimic. îşi dădea seama de asta şi tresărea. încotro ? La Arras. un om înfăşurat într-o manta. cu o trăsurică trasă de un cal alb. care nu seamănă cu nici una de astăzi. mergeau foarte repede. Roata trăsurii fusese lovită destul de serios. Unde se ducea? N-ar fi putut să spună. nu hotărîse nimic. Geva îl împingea şi-l atrăgea acolo. dar călătorul nu-l luă în seamă şi-şi văzu de drum. au partea din spate foarte dezvoltată. gonind calul înainte. Care dintre noi n-a intrat măcar o singură dată în. dar toată lumea îl va înţelege.Trăsurile acestea. Plecînd din Arras în fiecare noapte la ora unu. trecînd şi cocotîndu-se pe un drum.

La urma urmei. Chenildieu şi Cochepaille. Era chiar foarte înţelept. printr-un fel de atingere aproape fizică. Straşnică idee ! Javert era departe de realitate. i-ar fi plăcut mai mult să nu se ducă la Arras. Se ducea totuşi. Nu era. n-au să-l recunoască.trăsurica lui Scaufflaire — că. Era stăpîn pe soarta lui. Şi. Trebuia să ştie ce-o să se întîmple. dădea bice calului. cum se perindă prin faţa lui toate chipurile îngheţate ale unei dimineţi de iarnă. umbrele arborilor şi ale dealurilor îi sporeau încordarea sufletească cu nu ştiu ce adaos nehotărît Şi sinistru. fără să vadă. Toate bănuielile cădeau pe Champmathieu şi nimic nu este mai anevoie de înlăturat decît bănuiala şi presupunerile. oraşul Montreuilsur-mer rămăsese mult în urmă. In zorii zilei se afla în plină cîmpie. un ticălos oarecare. care gonea în trapul lui regulat şi sigur. nici un fel de primejdie. Trecea. Vor fi acolo Javert şi apoi Brevet. Ca şi seara. Ori de cîte ori trecea prin faţa vreuneia dintre căsuţele acelea singuratice care se află de-a lungul drumurilor se . Tot gîndindu-se aşa. din orice lucru. lasîndu-l să se ducă la ocnă în locul lui. Se agăţă de gîndul ăsta. ne facem singuri. toţi ocnaşii care-l cunoscuseră. după ce l-o vedea pe acest Champmathieu. desigur. La urma urmei. făcînd două leghe şi jumătate pe oră. zarea se lumina. dimineaţa îşi are nălucirile ei. fără să-şi dea seama. oricît de rea ar vrea ea să fie. dar avea să scape. conştiinţa lui va fi de bună seamă mai uşurată. Privea. La drept vorbind. Pe măsură ce trăsurica înainta. oricare ar fi rezultatul. De departe. prin urmare. dar. printr-un moment greu. nu era nici un neajuns să vadă cu ochii lui şi să judece singur lucrurile. fără îndoială. Nu le vedea. simţea în el ceva care da înapoi. îşi ţinea în mînă soarta. obstacole de netrecut. Nu putea să hotărască nimic fără să observe şi să cerceteze adînc lucrurile. In depărtare.

Se oprise în dreptul unui han ca să lase calul să răsufle şi să-i dea puţin ovăz.■gfndea : „Şi cu toate astea. Rasa urîtă. avînd capul şi burta mare. Lucrurile astea sînt plăcute cînd eşti vesel. rămase o clipă tăcut. aproape fără să se trezească din gîndurile lui : — De ce ? — Veniţi de departe ? întrebă iar băiatul. în schimb pieptul deschis. roţile pe caldarîm făceau un zgomot domol şi monoton. care-i dădea calului ovăz. 290 . crupa lată. dar voinică şi sănătoasă. Cînd se ciocnise cu careta poştală. — Ce tot îndrugi acolo. Nu se dăduse jos din trăsurică. — OI — Ce te miri aşa ? Rîndaşul se aplecă din nou. chişifa costelivă şi subţire şi piciorul solid. măi băiete ? — Zic că-i o mare minune c-aţi făcut cinci leghe fără să vă rostogoliţi cu cal cu tot în vreun şanţ al şoselei. dar gîtul cam scurt. după cum spusese Scauffiaire. Domnul Madeleine răspunse. — O să mergeţi mult aşa ? întrebă el. Se prea poate 1 Dar de-aici înainte vă spun eu că nu mai face nici o jumătate de leghe. era de rasă buloneză. Ia uitaţi-vă aici I Roata era într-adevăr lovită rău. Se făcuse ziuă de-a binelea cînd ajunse la Hesdin. Galul. Călătorul sări jos din trăsură. Băiatul de la grajd. cu privirea aţintită asupra roţii. care făcuse cinci leghe în două ceasuri şi n-avea nici un strop de sudoare pe el. i se rupseseră două spiţe. clopoţeii de Ia gît. i se fărîmase butucul şi piuliţa stătea să cadă. dar jalnice cînd eşti amărîi. Un animal minunat. sfnt oameni care dorm aici I" Tropotul calului. se aplecă dintr-o dată şi se uită la roata din stînga. spunînd : ~ O fi făcut roata asta cinci leghe pîn-aici. apoi se ridică. — De la vreo cinci leghe de-aici.

— Treburile mele n-aşteaptă pînă mîine._ fii bun şi cheamă-l încoace! _ __ Stă colea. domnule. — Nu se poate. Nu puteţi pleca decît mîine dimineaţă. ~ Eu zic să-ncercăm ! — E de prisos. 291 . în două ceasuri. Domnul este grăbit ? — Foarte grăbit. Am de dres două spiţe şi butu cul. . Dar dacă. — Astăzi nu se poate. domnule. domnule. N-am decît roţi de căruţă. —• Atunci. meştere Bourgailîard ! Meşterul Bourgailîard. la doi paşi. Veni să vadă ce are roata şi strîmbă din nas ca un chirurg în faţa unui picior rupt. la întîmplare. rotarul. — Atunci. — Şi cînd pot pleca mai departe ? — Mîine.__ Prietene — îi zise el băiatului — e vreun rotar pe-aici ? __ Desigur. Două roţi fac o pereche şi două roţi nu se potrivesc a Şa. domnule. — N-am nici o roată gata pentru trăsura dumneavoas tră. Hei. Trebuie să plec cel mult într-un ceas. era tocmai în pragul uşii. am pune alta ? — Adică cum ? — Eşti sau nu eşti rotar ? — Sigur că sînt. — N-ai cumva o roată de vînzare ? Aş putea pleca numaidecît. vinde-mi o pereche. — Mîine ? — Am de lucru o zi întreagă. — Iţi dau oricît îmi ceri. __ Poţi să dregi numaidecît roata asta ? — Da. domnule. Satul nostru-i mic. — Cu neputin(ă. — O roată de schimb ? — Da. ~ Domnule. nu orice roată merge la o osie. în loc s-o dregem.

.— Dar n-ai putea cumva să-mi închiriezi o cabrioletă ? Meşterul băgase de seamă de la început că trăsurica fusese luată cu chirie. Deshamă calul de la trăsurică ! Găsesc eu în sat o şa de vînzare. fireşte.. care mi-a lăsat-o în păstrare şi care n-o folo seşte niciodată. — Ei bine. — Iau doi cai de poştă. — Fiindcă. — Şi vreţi s-ajungeţi astăzi ? — Sigur ! — Cu doi cai de poştă ? — De ce nu ? — ? neaţa Nu v-ar fi totuna dacă aţi ajunge la patru dimi — Nu.. care sînt luaţi de peste tot. — Gum ? Nici măcar o căruţă ? Nu cer mare lucru. Caii sînt la cîmp. dacă luaţi cai de poştă. V-aş închiria-o cu plăcere. mi-ai vinde-o ? — N-am nici una. — Desigur ! Dar calul ăsta rabdă şeaua pe el ? 292 .. n-o s-ajungeţi la Arras mai devreme decît mîine. Veţi aştepta cel puţin trei-patru ceasuri la fiecare popas. pe urmă. — Unde mergeţi dumneavoastră ? — La Arras. Sînt multe coaste de urcat. Şi pe urmă.. Aveţi act de identitate ? — Da.. Au început arăturile. e o caleaşca la care v-ar trebui doi cai. E nevoie de cai voinici. — Atunci o să mă duc călare. ce-aş avea de pierdut ? Dar n-ar trebui să vă vadă burghezul cu ea. nu uitaţi că mergeţi la pais. Am în şopron — spuse rotarul — o caleaşca veche a unui burghez de la oraş. de la poştă şi de oriunde se găsesc. trebuie să vă spun un lucru. Schimburile se fac anevoios. — Dar de vîndut. dacă luaţi cai de poştă. Dădu din umeri: — Bine mai ţineţi trăsurile pe care le luaţi cu chirie ! Chiar dacă aş avea una. Sîntem pe urj drum lătu ralnic. tot nu v-aş închiria-o. — Cum vă spuneam: satul nostru-i mic. vedeţi. Şi.

fiindcă nu vă cunoaşte nimeni pe-aici. nu dăduse înapoi nici 293 . Intîi de toate. da. nici de închiriat.__ Adevărat. nu. — Mîine e prea tîrziu. Şi pe urmă. clătinînd din cap : — Nu. ar trebui să-l cumpăraţi._ Ar fi nevoie de un cal cum nu prea se găsesc prin _ partea locului. Amîndouă caretele fac serviciu de noapte. întrebuinţase cinstit şi cu cea i mare grijă toate mijloacele. vă spun cinstit. Ea rupsese roata trăsurii şi îl oprea din drum. Nu se dăduse bătut te această primă somaţie .. e să dreg roata şi să plecaţi mîine dimineaţă. să daţi oricît: şi cinci sute. N-o rabdă. — Atunci. In mod vădit aici era mîna providenţei. şi o mie de franci. — Pe-aici nu e nimeni care închiriază trăsuri ? — Nu. — Şi. Simţi o mare bucurie. şi cea care se duce şi cea care se întoarce. — De! — Careta poştală nu merge la Arras ? Cînd trece pe-aici ? ~ La noapte. ai nevoie de-o zi întreagă ca să dregi roata ? ■— O zi întreagă. — Atunci... ce e de făcut ? — Cel mai bun lucru. şi obada e ca vai de ea. făcuse tot ce i-a stat în ca putinţă să-şi urmeze călătoria . — Dar în sat nu se găseşte vreun cal cu chirie ? — Un cal care să meargă la Arras fără nici o oprire ? — Da. Bine că mi-ai spus !. Dar n-o să-l găsiţi nici de vînzare. Nici un ceas mai puţin. — Chiar dacă pui doi lucrători ? — Chiar dacă pun zece.. dar butucul roţii. — Nici alt rotar nu mai e ? Servitorul şi rotarul răspunseră amîndoi o dată.. ~ Dac-am lega spiţele cu o frînghie ? — Spiţele.. .

Era însoţit de-o bătrînă. — Ba se găseşte.în faţa frigului. totul s-ar fi oprit aici şi probabil că noi n-am mai fi avut de istorisit nici una din întîmplările pe care le veţi citi. După ce ascultase cîteva minute. n-a vrut el să fie aşa . după framîntarea lăuntrică de care am pomenit. Pe cînd călătorul vorbea cu rotarul. Vreau să închiriez o cabrioletă. La auzul acestor cuvinte simple. Pumnul de fier care-i strîngea inima de douăzeci de ceaisuri începuse parcă să slăbească. I se părea că dumnezeu trecuse de partea lui. un băiat pe care nn-I luase nimeni în seamă ieşise din grup şi o luase la goană. Se găsesc totdeauna trecători cărora le place să stea gură-cască. nu-şi putea face nici un fel de mustrare. îl trecură sudori reci pe şira spinării. aşa a vrut providenţa. Şi se grăbi să adauge : Dar nu se găseşte nici una prin par tea locului. Nu era vina Iui. rostite de-o bătrînă însoţită de-un copil. dacă n-ar mai fi fost nimeni acolo. I se păru că vede cum gheara din care scăpase se ivea iarăşi în umbra dinapoia lui. hotărî să se întoarcă din drum. Se gîndi că făcuse tot ce trebuia să facă şi că acum nu-i mai rămînea altceva decît să se întoarcă liniştit acasă. Răspunse: — Da. cîţiva drumeţi se opriseră în jurul lor. mătuşica. In clipa cînd călătorul. Respiră. pentru întîia dată de la vizita lui Javert. spuse bătrînă. Dacă tot ce vorbise cu rotarul s-ar fi petrecut într-o odaie a hanului. pe faţă. dar convorbirea avusese loc în mijlocul drumului. băiatul tocmai venea înapoi. dacă n-ar mai fi auzit nimeni. Dacă nu pleca mai departe. — Domnule — zise femeia — băiatul meu îmi spune că vreţi să închiriaţi o cabrioletă. gata să-l înşface din nou. Orice discuţie de pe stradă adună neapărat un grup de oameni. asta nu mai depindea de el. Respiră liber şi din adîncul pieptului. 294 . nici în faţa cheltuielilor . nici în faţa oboselii.

se amestecară în vorbă : — O haraba îngrozitoare. Cînd brişcă se urni din loc. O rablă hodorogită! Domnul ar face o mare greşeală dacă ar lua-o !. 295 . totul se va petrece aşa cum vrea el. mă rog ? întrebă rotarui. pusă de-a dreptul pe osie. dar rabla hodorogită.. Era băiatul bătrînei. ca s-o găsească la înapoiere. auzi pe cineva strigînd : „Opreşte ! Opreşte!" Opri trăsura cu o smucitură puternică. oricum ar fi fost. în care se amesteca nu ştiu ce pornire înfrigurată ?i tulburător de asemănătoare cu speranţa. puse să i se înhame calul alb la brişcă. şi ? — Nu mi-aţi dat nimic. N-o să meargă mult mai departe decît trăsura cu care aţi venit. Toate astea erau foarte adevărate. El. __ La mine. Rotarul şi servitorul nanului. se urcă şi luă din nou drumul pe care pornise în zorii zilei. lăsă trăsurica în reparaţie la rotar. Etc._. harabaua asta. cu siguranţă. Bătrîna avea în adevăr. făcea drumul ăsta de bunăvoie. Şi. răspunse bătrîna. Ieşind din Hesdin. De ce s-ar bucura că se întoarce din drum? La urma urmei. care dădea bucuros tuturor. dar plouă înăuntru. Nu-l silea nimeni. într-un şopron. — Domnule — zise el — eu v-am făcut rost de brişcă. Ii fu necaz de bucuria pe care-o avusese şi o'-găsi absurdă. găsi de astă dată că pretenţia depăşea orice măsură şi că era aproape odi°asă. Plăti cît i se ceru. un fel de brişcă de nuiele. E drept că banchetele sînt atîrnate de nişte curele de piele. etc. îşi spuse că o clipă mainainte se gîndise cu bucurie că n-o să se mai ducă acolo unde pornise. roţile sînt ruginite şi mîncate de ume zeală. Domnul Madeleine tresări.. avea două roţi şi putea să-l ducă la Arras.Unde. Gheara nemiloasă îl înşfăcase iarăşi. supăraţi ca le scapă călătorul. — Ei.

aşa cum îi făgăduise lui Scaufflaire. Şi. măi secătură ? zise el. Mi-e o foame de lup." I se aduse mîncarea. Se gîndea la fel de fel de lucruri triste şi încurcate. care nu se afla decît la cinci leghe de Arras. Făcu aproape patru ceasuri de la Hesdin la Saint-Pol. plouase. Nevasta hangiului intră în grajd: — Domnul nu vrea să mănînce ceva ? — A ! da ! curn să nu ! spuse el. Ce făcea tot timpul drumului ? La ce se gîndea ? Ga şi dimineaţa. care avea o faţă rumenă şi veselă. II întrebă : — De ce-o fi aşa de amară pîinea asta ? Căruţaşul era neamţ şi nu înţelese. Brişcă n-avea arcuri şi era foarte greoaie. „Asta e I se gîndi el. Se uita la ea cu plăcere. drumurile erau desfundate. Trebuie să plec mai departe şi sînt grăbit. la cal. apoi o puse încetişor pe masă şi nu se mai atinse de ea. la cîmpiile arate şi la priveliştile care se destrămau şi dispăreau Ia fiecare cotitură a drumului. se uita la şirurile de copaci. Peste un ceas. — Dă-i zor! spuse el. O'servitoare flamandă. avea de luptat cu o mulţime de urcuşuri. stătu lîngă iesle tot timpul cît mîncă. Pierduse multă vreme la Hesdin şi ar fi vrut s-o recîştige. la acoperişu rile de stuf. La masa vecină rnînca -un căruţaş. unde se aflau cîteva mese acoperite cu muşama. Nu-{i dau nimic. plinuţă. II conduse într-o încăpere scundă. Dar era în februarie. Se repezi la pîine. Dădu bici calului şi porni mai departe în trap săltat. Se duse iar în grajd. nu mai era cu trăisurica. muşcă o bucată.— Â ! tu eşti. Iar. Spectacolul ăsta mulţumeşte uneori sufletul şi ne scuteşte . La Saint-Pol trase la cel dintîi han care-i ieşi în cale. pleca din Saint-Pol şi se îndrepta spre Tinques. pe deasupra. Cinci leghe în patru ceasuri. îi puse la iuţeală tacîmul. Căluţul era sprinten şi trăgea cît doi. Merse după hangiţă. Mi-era foame. pe urmă. duse calul în grajd.

ne pomenim bătrîni. totul e negru în jurul nostru. un cantonier care pietruia drumul se uită la el şi-i spuse : — Tare-i ostenit calul ! într-adevăr. — Vă duceţi Ia Arras ? întrebă cantonierul. — Da. — Adevărat ? _ — Luaţi-o la istînga. Simţim un fel de zguduitură. Privim în jurul nostru. __~~ A — spuse cantonierul — dumneavoastră nu ştiţi că se repară şoseaua ? O să vedeţi că se întrerupe la un sfert de ceas de-aici. Se însera cînd copiii care ieşeau de la şcoală îl văzură pe călătorul nostru intrînd la Tinques. ~~ Dar a început să se întunece. Nu e chip să mergeţi mai departe. E drept că era o zi dintre cele mai scurte ale anului. întindem mîna să apucăm ceva din ceea ce trece. telegarul sumbru care ne tîra prin viaţă se opreşte. După o clipă de strălucire. bietul animal nu mai mergea decît la pas. Şi. n-o s-ajungeţi prea devreme. In cutele cele mai nepătrunse ale sufletului poate că făcea o apropiere între priveliştile acestea nestatornice şi existenţa omenească. şi vedem cum o umbră necunoiscută îl deshamă în beznă. Ieşind din sat. dintr-o dată. o apucaţi la dreapta. 297 . ne grăbim. întunericul şi lumina se înlănţuie. O să mă rătăcesc. — Dacă mergeţi tot aşa. zărim o poartă întunecoasă . Opri calul şi-l întrebă pe cantonier : — Cît mai e pînă la Arras ? — Aproape şapte leghe. Fiecare întîmplare este o cotitură. Toate întîmplările vieţii se desfăşoară într-o nepotolită goană în faţa noastră. Ce poate fi mai trist şi de neînţeles decît să priveşti o mulţime de lucruri pentru prima şi ultima oară ? Să călătoreşti înseamnă să te naşti şi să mori în fiecare clipă. Nu se opri de loc la Tinques. pe drumul care duce la Carency Şi treceţi rîul ! Cînd ajungeţi la Gamblin. — Cum se poate ? Pe hartă sînt numai cinci leghe Şi ceva. e drumul de la Mont-Saint'Floy spre Arras. o eclipsă.oarecum de-a mai cugeta.

negre şi peticite pluteau printre dealuri. venind dinspre mare. se întoarse din drum şi peste o jumătate de ceas trecea din nou prin acelaşi loc. e tare greu de mers noap tea pe drumul ăsta . Tăie o cracă dintr-un pom şi făcu altă cruce. nu mai ştiu cum să înham calul. Un vînt puternic. domnule. de astă dată însă în trap mare. cu un cal lăturaş. Un rîndaş. Cîmpia era neagră. Dar — adăugă cantonierul — ştiţi ceva. la trap. Tot . Ii spuse surugiului : — Mergi tot aşa. mîine în zorii zilei am putea fi la Arras. Brişcă dădea dintr-o groapă într-alta. isca în toate unghiurile zării un zgomot pătrunzător. în chip de surugiu. — Nu sînteţi de prin partea locului ? — Nu. Intrară pe un drumeag mărginaş. Vă culcaţi şi porniţi spre Arras mîine dimineaţă. dar acum porniră în galop. Ascultă sfatul cantonierului. — Trebuie să ajung astă-seară. Intorceti-vă la Tinques ! E un han bun acolo. îşi dădea totuşi seama că întîrzie. Pierduseră încă douăzeci de minute. — Ai vreo bucată de sfoară şi-un cuţit ? întrebă călă torul. şi-ţi dau un bacşiş bun. domnule ? Vreţi să vă dau un sfat ? Calul dumneavoastră e mort de obo seală. dac-aţi vrea să rămîneţi peste noapte la Tinques. — Domnule — zise surugiul — s-a rupt crucea. ca un uruit de mobile urnite din loc. destrămîndu-se ca fumul. — Mai cu seamă că sfnt numai drumuri ocolite. Drumul era îngrozitor. La un hop crucea se rupse. — Da. Duceţi-vă totuşi la han şi luaţi de-acolo încă un cal. Neguri joase. şedea lîngă el pe capră. Printre nori se vedeau lumini albicioase. Se înnoptase de-a binelea.■JBJ . — Asta-i altceva. Rîndaşul o să vă spună pe unde s-o apucaţi.

furtul merelor se va dovedi repede. Se gîndi atunci pentru întîia dată — mirîndu-se cum de nu i-a trecut mai demult prin minte — că toată truda lui putea să fie de prisos. începu să facă tot felul de . dezbaterile nu pot dura prea mult. Tuşea îngrozitor. VI SORA SIMPLICE PUSA LA ÎNCERCARE Tocmai în acest răstimp. Trecuseră rîul şi Mont-SaintFloy rămăsese în urma lor. mototolindu-şi aşternutul şi îngăimînd în şoaptă tot felul de socoteli. domnule. aiura. Avusese o noapte foarte rea. o să ajungă. Pe urmă. voi.ce se zărea stârnea groază. fără să ştie dacă ceea ce făcea putea să fie de folos. patru sau cinci martori. Nu mai avem decît trei leghe. că navea nici un rost s-o ia aşa. cînd totul se va fi sfîrşit. visase tot timpul. pe cîmpia de lîngă Digne. Cîte nu se înfioară sub adierea nesfîrşită a nopţii! Tremura de frig. întrebă : — Cît e ceasul ? — Şapte. totul se va mărgini la stabilirea identităţii. că nu ştia nici măcar ora procesului. Se auzi sunînd ceasul la o turlă în depărtare. că ar fi trebuit cel puţin să se informeze. îşi aducea vag aminte de-o altă goană în noapte. doctorul ceruse să i se dea de veste cum va veni domnul Madeleine. n-a scos aproape nici o vorbă. febra îi crescuse. razna. Toată dimineaţa a stat posacă. Nu mîncase nimic din ajun. Fantine avu o mare bucurie. Noaptea se făcea din ce în ce mai neagră. Ajungem la Arras pe la opt. la sosirea doctorului. desigur.socoteli în minte : de obicei şedinţele curţii cu juri încep la nouă dimineaţa . Dimineaţa. I 299 . iar avocaţii nu vor avea mare lucru de spus . Trecuseră opt ani de-atunci şi parcă a fost ieri. Surugiul dădu bice cailor. cu care părea că măsoară anumite Mizerabilii. Ingrijat.

De obicei. ajunsese ca o umbră. se aprindeau şi străluceau ca stelele. Dar nu intră nimeni. braţele uscate. Fantine se întoarse şi privi spre uşă. cînd Fantine îşi pierduse orice urmă de sfială. dar. nemişcată. gîtul scheletic. nasul subţiat. înfundaţi în orbite. oprindu-şi parcă răsuflarea. cît de mult ne apropie boala de bătrîneţe! La amiază doctorul veni din nou. claviculele ieşite. domnul Madeleine venea pe la ora trei s-o vadă pe bolnavă. Se pare că atunci cînd un anumit ceas se apropie. deşi pînă atunci abia putuse să se mişte. el era totdeauna punctual. cu ochii aţintiţi spre uşă. iar printre şuviţele ei blonde creşteau fire de păr alb. faţa vînătă. Făptura asta. Punctualitatea fiind şi ea o dovadă de bunătate. obrajii ofiliţi. Fantine se ridică în capul oaselor. Aş vrea să-l văd pe domnul Madeleine. avea fruntea brăzdată. In douăzeci de minute o întrebase de zece ori pe călugăriţă : — Gît e ceasul. de ruşine şi de bucurie. din cînd în cînd. iar acum părea că e propria ei stafie. soră ? — Sună ora trei. păreau aproape stinşi. pielea părnîntie. Fantine începu să se zbuciume. uşa nu se deschise. Gu cîteva lumi mai-nainte. Suferinţa fizică desăvîrşise opera suferinţei morale. Pe urmă. Ochii ei. ea răspundea neschimbat: — Bine. îşi împreună într-un fel de strînsoare convulsivă mîinile galbene şi slabe. care par că înlătură o povară. care n-avea decît douăzeci şi cinci de ani. luminile cerului îi învăluie pe cei părăsiţi de lumina pământului. O. La cea de-a treia bătaie. şi călugăriţa o auzi scoţînd din piept unul din acele suspine adînci. Pe la două şi jumătate. Stătu astfel un sfert de oră.■ distanţe. dinţii descărnaţi. Sora nu îndrăzni . întrebă daca domnul primar a dat pe la infirmerie şi clătină din cap. aţintiţi în gol. Ori de cîte ori sora S implice o întreba cum se simte. dădu cîteva sfaturi.

Nu veni nimeni. rău face că nu vine! Sora Simplice era şi ea foarte mirată de întîrzierea domnului Madeleine. Un ceas. cu glas stins: — De vreme ce mîine plec. Bătu ora cinci. Florile-s albastre. Ori de cîte ori suna orologiul. începu deodată să cînte. Iată ce cînta Fantine : Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare. 301 . Fantine căzu din nou cu capul pe pernă. cu glas stins. Călugăriţa ascultă. Cumpărînd de-acolo (lucruri mici şi rare. Trecu o jumătate de ceas. Ii ghiceai limpede gîndul. Ceva întunecat parcă se lăsa asupră-i. dar nu rostea nici un nume. Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare. Fecioara Măria. Florile-s albastre. pe urmă cădea Ia loc. rozele-nfloresc. ac şi degetar. Numai că tuşea îngrozitor. drag mi-e să iubesc. Din cînd în cînd zîmbea. Sora o auzi atunci spunînd încet. Nu spuse nimic şi începu să mototolească iarăşi aşternutul. ca o adiere.sâ-i spună nici o vorbă. Orologiul din turla bisericii sună ora trei şi un sfert. Fantine se uita-n sus la pologul patului. >a\ă. Intre acestea. nu se tînguia. Se făcuse pămîntie la faţă şi avea buzele vinete. Port cu mine pruncul ce mi l-ai cerut. nu învinuia pe nimeni. A venit la mine în haină-nflorată Şi mi-a spus : — In vălul înadins {esut. Du-te-n tîrg 'îndată şi cumpără dar Pînză albă. Fantine se ridica şi se uita spre uşă. Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare. Căuta parcă să-şi aducă aminte de ceva. maica preacurată.

Să nu rupi rochiţa cu pieptar uşor. 302 . Flarile-s albastre. Era un vechi eîntec de leagăn cu care o adormea altădată pe Cosette şi care nu-i mai venise în minte de aproape cinci ani. Florile-s albastre. maică. Florile-s albastre. ce-am eu ide făcut ? — Scutece curate pentru cel născut. drag mi-e să iubesc. eii. Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare. sora simţi totuşi o lacrimă în colţul ochilor. De mi-ar da -acuma domnul chiar o stea. Deprinsă cu suferinţa. Sora Simplice trimise o servitoare să întrebe pe portăreasa fabricii dacă s-a întors domnul primar şi dacă mai trece azi pe la infirmerie. de cînd fetiţa nu mai era lîngă ea. rozei e-n fi oresc. urmîndu-şi firul gîndurilor. aproape Dar ia seama : dacă schimbi mai multe a<pe. Fantine stătuse tot timpul nemişcată. — Nu mai e copilul! Maică. Cînta cu glais atît de trist şi pe-o melodie atît de duioasă.. rozele-nflorese. Leagăn plin de panglici pentru pruncul meu.. drag m i e să iubesc. lîngâ sobă.. — Unde ? — într-un rîu. ce fac oare ? — Fă din pânză giulgiu ca să mă-nfăşoare. — Dar cu pînza. Părea că nu-i mai pasă de ce se întîmplă în jurul ei. -Fata se întoarse peste cîteva minute. Florile-s albastre. Orologiul bătu ora şase.Âm făcut preasfînto. De mine brodată toată numai flori. — Spală pînza. Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare.. Fantine parcă nu mai auzea. Mi-e mai drag copilul dat de mîna ta. încît era în stare să înduioşeze şi pe-o călugărită.

spunînd bolnavei adevărul. şi nu se ştia pe ce drum apucase. cu spatele spre patul Fantinei. Şoptiţi între voi. scoţînd capul printre perdele. cu tot frigul care se lăsase. Servitoarea îi spuse repede. Fantine — cu vioiciunea înfrigurată a anumitor boli organice care îmbină mişcările obişnuite ale omului sănătos cu slăbiciunea îngrozitoare a ultimelor clipe — se aşezase în genunchi pe pat şi. într-o trăsurică trasă de un cal alb.. sora punînd întrebări. Unii spuneau că l-ar fi văzut luînd-o spre Arras. Fantine continuă cu glas tare şi pe un ton în acelaşi timp poruncitor şi plin de suferinţă : — N-o să poată veni. Servitoarea îngăimă : — Mi-a spus portăreasa că astăzi n-o să poată veni. Servitoarea voia s-o facă să spună o minciună. ca de obicei. fusese foarte liniştit şi-i spusese portăresei să nu-l aştepte Ia noapte... răspundeţi odată ! strigă Fantine. înainte de ora şase. Pe de altă parte. De ce ? Voi ştiţi de ce n-o să vină. ceea ce ar fi fost foarte grav pentru starea în care se afla Fantine. U spuse : 303 . la ureche. încît femeilor li se păru că e o voce bărbătească. călugăriţei: — Răspundeţi-i că are de lucru la consiliul municipal. Vreau să ştiu şi eu. Sora Simplice se îmbujora la faţă. ar fi însemnat să-i dea o lovitură cumplită. asculta. iar servitoarea făcînd tot felul de presupuneri.. cu pumnii încleştaţi în pernă. îşi dădea seama că. — ■ Hai. Roşeaţa din obrajii călugăriţei se risipi repede. alţii că l-au întîlnit în drum spre Paris. Plecase singur. Inălţînd spre Fantine ochii ei eenini şi trişti. La plecare. — Copila mea — spuse sora — linişteşte-te. Deodată începu să strige: — Vorbiţi despre domnul Madeleine ? Ce tot şoptiţi acolo ? Ge e cu el ? De ce nu mai vine ? Glasul ei era atît de răstit şi de răguşit. culcă-te Ia loc! Fără să se clintească.Servitoarea îi spunea în şoaptă sorei Simplice că domnul primar plecase dis-de-dimineaţă. fără vizitiu. Pe cînd femeile vorbeau în şoaptă. Se întoarseră speriate.

Dar nici n-are nevoie să treacă prin Paris. nu-i frumos să ţipi. Uite : mi s-a făcut şi foame.. Ochii îi scînteiau. Se culcă. — Copila mea — spuse sora — acum odihneşte-te şi nu mai vorbi! Fantine strînse în mîinile-i umede mîna sorei. nu-i aşa ? Au s-o dea pe Cosette. o ajută pe călugăriţă să-i aşeze perna şi sărută cruciuliţa de argint de la gît. Ţi-aduci aminte ce mi-a spus ieri cînd îi vorbeam despre Cosette ? „In curînd !" Vrea să-mi facă o surpriză. — A plecat I strigă ea. închipuie-ţi că s-a dus s-o aducă pe Cosette de la Montfermeil. pe care i-o dăduse sora Simplice. N-au de ce isă se opună. adineauri am fost rea . soră dragă. Montfermeil e puţin mai încoace. S-a dus s-o aducă pe Cosette ! întinse braţele spre cer şi toată faţa i se lumină. nu mă mai doare nimic. Dumneata nu-ţi poţi închipui ce înseamnă un copil. După ce sfîrşi rugăciunea.. dar sînt atît de fericită.' — Domnul primar a plecat. Ştii ? Mi-a dat să iscălesc o scrisoare ca s-o ia de la Thenardieri. mă culc la loc. spuse : — Soră. Sînt foarte fericită. iartă-mă c-am ţipat la dumneata . Fantine sări în picioare. mi-e mult mai bine. N-am mai văzut-o de aproape cinci ani. trandafirii! O să aibă mîini foarte fru moase. se ruga în şoaptă. uite. care fu îngrijorată de această transpiraţie. fac tot ce mi se cere. e-atît de drăguţă ! O să vezi! Ştii ? Are degete mici. — A plecat azi-dimineaţă la Paris. Are şapte 304 .. Şi pe urmă.... buzele îi tremurau. Cînd era numai de-un an avea nişte mînuţe atît de caraghioase. şi domnul Madeleine e un om bun.. pe stînga.. O bucurie neţărmurită îi lumină faţa brăzdată de suferinţă.. degeaba-mi faci semn să tac. am s-o văd iar pe Cosette. de vreme ce li se plăteşte tot.. ştiu şi eu asta. Soră dragă. Autorităţile n-au să le dea voie s-o mai oprească la ei dacă li s-a plătit datoria. Dumnezeu e bun cu mine. Acum trebuie să fi crescut.

Mîine o să fie aici împreună cu Cosette. vorbindu-şi în şoaptă. Eu îi spun Cosette. fii ascultătoare şi nu mai vorbi! Fantine puse capul pe pernă şi spuse încet: — Da ! culcă-te la loc şi fii cuminte. Sînt nebună de bucurie. Pe urmă. Dădu perdelele la o parte a 305 . copilul o să fie iarăşi lîngă tine. chipul ei era numai zîmbet. Neauzind nici un zgomot şi crezînd că Fantine doarme. scumpă soră întru domnul. Toată lumea de-aici are dreptate. Are dreptate sora Simplice. Intre şapte şi opt veni doctorul.. ce bine c-a plecat domnul primar! E într-adevăr atît de frig ? Şi-a luat cel puţin mantaua ? O să se întoarcă mîine. Uite. — Ei bine — spuse călugăriţa — acum eşti fericită. — Mîine! mîine! zise Fantine. care habar n-avea de distanţe. Sora trăise perdelele. soră dragă. începu să se uite de jur împrejur cu ochi mari. fără să se mai clintească din loc. Pe vremuri. nădăjduind că o să aţipească. Cine-ar fi văzut-o cu un sfert de ceas mai înainte. Montfermeil e un sat. Era acum îmbujorată la faţă şi vorbea cu multă însufleţire. A fost destul de departe pentru mine. Cît e de-aici pînă la Montfermeil ? Sora. Din cînd în cînd începea să rîdă. să-mi aduci aminte să-mi pun boneta cu dantelă. cu un aer voios şi nu mai spuse nimic. Bucuria unei mame seamănă mult cu bucuria copilului.ni E o domnişoară.. Aş putea să şi joc dacă mi s-ar cere. răspunse: — O I sînt sigură că mîine au să fie aici. nu-i aşa ? O să fie zi de sărbătoare. Dar diligentele merg repede. intră încet şi se aproPie de pat în vîrful picioarelor. Azi-dimineaţă mă uitam la praful de pe sobă şi mă gîndeam c-ara s-o revăd în curînd pe Cosette. Mîine am s-o văd pe Cosette. n-ar mai fi înţeles nimic. Doamne. fără să întoarcă măcar capul. am făcut drumul ăsta pe jos. Mîine dimineaţă. dar o cheamă Euphrasie. nu mai am nimic. ce rău e să nu-ţi poţi vedea ani de zile copilul! Ar trebui să ne gîndim că viaţa nu e veşnică ! O.

spunîndu-i că domnul Madeleine plecase pentru o zi sau două şi că. ştiu că aici e vorba de o boală orga nică. destul de înaintată. da ! aşa e! e drept! dumneavoastră nu ştiţi că m-am făcut bine. Era în adevăr mai bine. s-au văzut cazuri cînd o mare bucurie a pus capăt unei boli. eu. Se apropie din nou de patul Fantinei.. privindu-l. mai ales că putea să fie adevărat. Prescrise o infuzie de chinchina. zise doctorul. o însufleţise dintr-o dată pe-această sărmană făptură istovită.şi. Pulsul devenise normal.. văzu ochii mari. Ciosettc vine mîine. ai Fanţinei. Medicul rămase uimit. II întrebă : — Domnule... să i se dea un calmant. îi spuse sorei: — E mai bine. La plecare. am s-o aud pe ea cum doarme. am să-i spun pi'îicuţei mele bună dimineaţa. Dac-o avea norocul ca domnul primar să vie mîine cu fetiţa — cine ştie ? Unele crize sînt sur prinzătoare . venită din senin. a socotit că nu-i bine s-o neliniştească pe bolnavă. neştiind unde s-a dus. Nu se mai înnăbuşea. iar în cazul cînd febra ar reveni peste noapte. e loc destul.. Ea continuă : — Uitaţi-vă. care-i spuse : — Pentru că. Medicul aprobă. nu-i aşa ? Doctorul crezu că aiurează. Ea întinse braţul şi începu să rîdă : — A. o să-mi daţi voie s-o culc lîngă mine într-un pătuc. — Dă-mi puţin mîna. care-şi închipuie că domnul primar a plecat la Montfermeil. Răsuflarea ei uşoară şi călduţă o să-mi facă bine. care îi explică totul. — Domnule doctor — zise ea — v-a spus sora că domnul primar s-a dus s-o aducă pe mititica ? Medicul recomandă ca bolnava să stea liniştită şi să fie ferită de orice emoţii. la lumina lămpii. liniştiţi. O viaţă nouă. S-ar putea să scape. ştiţi. 300 .. dimineaţa cînd se va trezi. Medicul o luă deoparte pe sora Simplice. dar sînt atîtea taine nepă trunse !. iar noaptea. care nu prea dorm.

gîndindu-se bine. Omul pe care l-am urmărit pînă acum coborî. — Nu-i aici serviciul diligentelor ? întrebă el. Era tocmai liber locul de lîngă poştaş. mergea la întîmplare. Ii trebuiseră paisprezece ceasuri pentru un drum pe care socotea c-o să-l facă în şase ore. — Ba da. II opri pentru el şi-l plăti. Pe urmă. străzile erau întunecoase. _ Domnule — îi spuse funcţionarul — să fiţi negreşit aici pentru plecare. la ora unu noaptea fix. De data asta rupse tăcerea : — O putea calul să pornească din nou mîine dimi neaţă ? — 01 domnule. Recunoştea singur că nu era vina lui. Intră hangiţa : — Domnul doreşte să se culce ? Domnul doreşte să ia masa ? Făcu semn din cap că nu. nu-i părea rău că se întîmplase aşa. ÎŞI IA MASURI DE PLECARE Era aproape opt seara cînd brişcă pe care am lăsat-o în drum intră pe poarta cea mare a hanului poştei din Arras. Părea că se încăpăţînează să nu întrebe nimic pe trecători. care se întreceau să-l primească bine. şi. îşi arătă hîrtiile şi se interesă dacă poate să se întoarcă chiar în noaptea aceea la Montreuil-sur-mer cu poştalionul. are nevoie de cel puţin două zile de odihnă. domnule. Pe urmă ieşi şi porni prin oraş. intră în sala de biliard care se afla la parter şi se aşeză la o masă. trimise înapoi calul luat cu împrumut şi duse el singur căluţul alb la grajd. O DATA AJUNS. răspunse distrat oamenilor de la han.VII CALATORUL. Hangiţa îl duse la birou. spuse rîndaşul. Trecu pîrăul Grinchon şi se 307 . — Calul e foarte obosit. Nu cunoştea Arrasul.

Ştiţi. Vă inte resează cazul ? E vorba de vreo crimă ? Sînteţi martor ? I se răspunse : — Nu vin pentru nici un proces. omul îi mai spuse: Dacă domnul vrea să asiste la vreun proces. nu s-a terminat. domnule. acolo-i poarta. Domnul de Conzie. . unde e sentinela. a con struit acolo o sală mare. — Tot acolo îşi ţine şedinţele şi curtea cu juri ? — Da. unde se rătăci. acolo unde e acum prefectura a fost pe vremuri. domnule. cînd ajunseră în piaţa principală. Urmă indicaţia ce i se dăduse şi în cîteva minute ajunse într-o sală cu multă lume şi unde. In sala asta se ţin şedinţele curţii. palatul episcopal. Să ştiţi că dezba terile s-au prelungit şi se ţine şedinţă de noapte. E lumină. Iată. care era un om în vîrstă. se hotărî să intre în vorbă cu el. dar nu fără a privi mai întîi înaintea şi în urma lui. Urcaţi pe scara principală. Vedeţi cele patru ferestre ? Acolo e curtea cu juri. domnule. Aveţi noroc. adică spre palatul prefecturii. ca şi cum s-ar fi temut să nu audă cineva întrebarea pe care voia să i-o pună. îi arătă patru ferestre mari luminate pe faţada întunecată a unei clădiri înalte. e cam tîrziu. vreau numai să vor besc cu un avocat. — Domnule. Un om mergea pe drum cu un felinar în mînă. Totuşi. Prin urmare. — Ia te uită ! Aţi sosit la vreme. deoarece palatul de justiţie se află acum în reparaţie şi deocam dată instanţele îşi ţin şedinţele la prefectură. grupuri de avocaţi în robă vorbeau în şoaptă. care a fost episcop pe la 1782. înainte de revoluţie. După ce stătu puţin la îndoială. — A ! asta-i altceva ! zise omul. vă rog — zise el — unde e palatul de justiţie ? — Nu sînteţi de-aici 1 răspunse cel întrebat.pomeni într-un labirint de uliţi înguste. De obicei. Pe drum. şedinţele se ridică la ora şase. Veniţi cu mine ! Şi eu merg spre pala tul de justiţie. din loc în loc.

Ţi se strînge inima ori de cîte ori vezi pîlcurile astea de oameni în haine negre vorbind tainic între ei... a fost condamnată pe viaţă. Femeia Limosin. O uşă cu două canaturi. juraţii au înlăturat premeditarea. o despărţea de încăperea cea mare unde-şi ţinea şedinţele curtea cu juri. Dumneavoastră despre cine vorbeaţi ? Despre nimeni. Femeia şi-a ucis copilul. Cazul era foarte simplu.. _ — Bineînţeles. Era atît de întuneric. S-a pronunţat vreo condamnare ? — Fireşte. — A! e vorba de-o femeie! spuse el. Domnul Madeleine întrebă din nou c-un glas atît de slab încît abia se auzea : — Identitatea a fost constatată ? ~ Ce identitate ? răspunse avocatul. — S-a terminat ? Felul cum rostise aceste cuvinte îl făcu pe avocat să se întoarcă : — Iertati-mă !.altfel. cum se face că mai e lumină în sală ? 309 . Rareori se întîmplă ca bunătatea «i mila să-i preocupe. Sînteţi cumva vreo rudă ? — Nu. — Muncă silnică ? — Pe via{ă. Nu trebuia constatată nici o identitate. Nu cunosc pe nimeni de-aici. în pragul instanţelor de judecată. de vreme ce s-a terminat. Rezultatul acestor discuţii e de cele mai multe ori o condamnare ticluită mai dinainte. infanticidul a fost dovedit. Dar. era o veche anticameră a episcopiei şi servea acum ca sală a paşilor pierduţi. construind laolaltă tot felul de edificii întunecate.. închisă în momentul acesta. Sala asta mare. Toate orupurile astea îi apar celui ce trece visător pe aici ca nişte roiuri negre de spirite bîzîitoare. luminată de-o singură lampă. încît nu se sfii să se adreseze primului avocat care-i ieşi în cale : — Domnule — zise el — în ce fază e procesul ? — S-a terminat! răspunse avocatul. Nici nu se putea.

răspunse aprodul. ceea ce îi agrava situaţia. Acuzatul va fi probabil condamnat. amestecate laolaltă. preşedintele fixase pentru aceeaşi zi două procese simple şi scurte. „calul nărăvaş". recidivistul. Condica de termene fiind foarte încărcată. In cele cîteva clipe cît stătuse de vorbă cu ei. Cuvintele acestui om nepăsător îi străbătură pe rînd inima. aţi putea încerca.— Pentru celălalt proces. Noul-venit îl întrebă : — Domnule. Au plecat cîteva persoane. Numai pentru mutra asta l-aş trimite la ocna. nu se mai deschide o dată uşa asta ? — Nu se deschide. iar acum venise rîndul ocnaşului. Avocatul se îndepărtă. Se apropie de mai multe grupuri şi trase cu urechea. domnul Madeleine încercase. — Pe unde se intră ? — Pe uşa cea mare. Omul furase nişte mere. se dovedise însă că mai fusese la ocnă. cînd ca nişte ace de gheată. Interogatoriul inculpatului fusese luat şi martorii fuseseră ascultaţi. N-o să se poată . 316 . respiră adînc. cînd ca nişte limbi de foc. E lume multă. care a început de aproape două ceasuri. un ocnaş. procurorul general era foarte dibaci şi nu prea lăsa să-i scape acuzaţii. Se începuse cu infanticidul. Rămăseseră pledoariile apărării şi rechizitoriul ministerului public. Un aprod stătea în fata uşii care dădea în sala de şedinţe. aşa ca. la Toulon. Unul cu o mutră de adevărat tîlhar. deşi n-ar fi putut spune dacă ceea ce simţea era mulţumire sau durere.termina înainte de miezul nopţii. După ce înţelese că n-a sosit prea tîrziu. la redeschi derea şedinţei. Era un băiat de spirit care făcea versuri. un recidivist. Dar şedinţa a fost sus pendată. Nu-mi mai aduc aminte cum îl cheamă. — Domnule — întrebă el — se poate intra în sală ? — Nu prea cred. — Care proces ? — A 1 şi cazul ăsta e limpede. toate emoţiile cu putin{ă. dar faptul nu prea părea dovedit. O haimana. care a fost prins furînd.

Domnul Madeleine plecă îngîndurat. Pe urmă. De şapte ani de zile. îşi făcu loc prin mulţime. la lumina felinarului: D-l Madeleine. Şi spunînd acestea. şi în fiecare clipă trecea printr-o nouă încercare. uşierul adăugă: Mai sînt totuşi cîteva locuri în spatele domnului preşedinte. uşierul îi întoarse spatele. VIII INTRARE DE FAVOARE Fără să bănuiască. Cînd ajunse la capătul scării. rupse o foaie de hîrtie şi scrise repede pe ea. scoase din el un creion. se rezemă de balustradă şi-şi încrucişa braţele. străbătu sala de aşteptare şi coborî scara încet. Nu mai poate intra nimeni. primarul din Montreuil-sur-mer se bucura de un fel de celebritate. Dintr-o dată se descheie la haină. de cînd faima calităţilor lui se răspîndise în toată regiunea buloneză. Zbuciumul sufletesc care-l chinuia încă din ajun nu încetase. urcă din nou scara în grabă. — De ce? — Pentru că sala e plină. Uşa e încuiată. După o pauză. aruncă o privire asupra lui şi se supuse. __ Cum ? Nu mai e nici un loc ? — Nici unul. In afară de servi31! . De bună seamă. dar domnul preşe dinte nu dă voie acolo decît funcţionarilor publici. — Du asta domnului preşedinte! Aprodul luă biletul. se sfătuia cu el însuşi. merse drept la aprod. ea trecuse de mult marginile unui singur ţinut Ş' ajunsese pînă-n judeţele învecinate.__ Cum ? Nu se mai dă drumul la redeschiderea şedinţei ? Nu s-a suspendat şedinţa ? __ Şedinţa a început — spuse aprodul — dar nu se mai dă voie înăuntru. şovăind parcă la fiecare treaptă. primarul oraşului Montreuil-sur-mer. luă portofelul. îi dădu biletul şi-i spuse cu autoritate.

amar. cunoştea ca toată lumea acest nume atît de adînc şi de unanim preţuit. lîngă uşa sălii. Domnul Madeleine porni după aprod. Peste cîteva clipe. putu să citească : Preşedintele curţii cu juri prezintă dom" nului Madeleine omagiile sale. Totodată. scrise cîteva cuvinte pe aceeaşi hîrtie şi-o dădu aprodului. adăugînd : „Domnul acesta doreşte să asiste la şedinţă !". Mototoli biletul. ca şi cum cele cîteva cuvinte l-ar fi făcut să simtă un gust neobişnuit. Cînd aprodul. deschizînd încet uşa care dădea din sala de consiliu în sala de şedinţe.ciul nepreţuit pe care-l făcuse capitalei districtului. care prezida sesiunea aceasta a curţii cu juri din Arras. se afla într-o încăpere severă. Consilierul curţii din Douai. în gură. să ajute şi să încurajeze chiar industriile altor plăşi. în poziţia în care-l lăsase aprodul. luă un condei. spunîndu-i: — Să poftească ! Nefericitul despre care vorbim rămăsese pe loc. preşedintele făcu numaidecît un gest de respect. Ştiuse. reorganizînd industria mărgelelor de sticlă. Auzi ca prin vis pe cineva spunîndu-i: — Domnul binevoieşte să-mi facă cinstea de-a mă urma ? Era aprodul care-i întorsese spatele mai-nainte şi care acum se pleca pînă la pămînt. la nevoie. aprodul îi dădu biletul. II desfăcu şi. a susţinut cu creditele şi cu fondurile lui fabrica de dantelă din Boulogne. Peste tot numele domnului Madeleine era rostit cu respect. căptuşită cu tăblii de lemn. deoarece se afla în dreptul lămpii. cînd s-a ivit prilejul. se plecă în spatele fotoliului preşedintelui şi-i înmînă biletul pe care sta scris rîndul pe care l-aţi citit. ţesătoria mecanică din Frevent şi manufactura hidraulică de pînzeturi din Bouberssur-Canche. 312 . Astfel. Oraşele Arras şi Douai invidiau orăşelul Montreuil-sur-mer pentru norocul de a-l avea primar. toate cele o sută patruzeci şi una de comune ale plăşii Montreuil-sur-mer îi cunoşteau binefacerile.

să le legăm de realităţile chinuitoare ale vieţii. şi prin care Pache trimitea comunei lista miniştrilor şi a deputaţilor ţinuţi în arest la domiciliu. pe urmă se cercetă pe el-însuşi. şi spaima 313 . Nu mîncase nimic de peste douăzeci şi patru de ore. şi ochii lui întîlniră iar clanţa de alamă a uşii care-l despărţea de sala de şedinţă. Glipa hotărîtoare sosise.luminată de două lumînări aşezate pe o masă cu postav verde Ii mai sunau încă în urechi ultimele cuvinte ale aprodului care plecase: „Domnule. Se uită la pereţi. O citea însă fără să f i e atent şi fără să-şi dea seama. i se părea că nu mai simte nimic.. în care se afla încadrată o veche scrisoare autografă a lui Jean Nicolas Pache. la început foarte «niştită. rămase aţintită asupra minerului de alamă. Cine l-ar fi putut vedea şi urmări în momentul acela Ş!-ar fi închipuit. fără îndoială. pe urmă deveni tulbure. fost ministru şi primar al Parisului. se opri asupra ei. în spatele fotoliului domnului prezident. sînteţi în camera de consiliu. datată desigur din greşeală 9 iunie anul al II-lea. fixă. Aprodul îl lăsase singur. era frînt de oboseală din pricina zdruncinăturilor trăsurii şi totuşi nu se simţea ostenit." Cuvintele se amestecau în mintea lui cu amintirea nedesluşită a coridoarelor înguste şi a scărilor întunecoase pe care le străbătuse. Se uita cu o linişte prostească la această încăpere tăcută şi de temut. Privirea sa. Se afla tocmai în locul unde judecătorii deliberează şi condamnă. citind-o de cîteva ori. neînţelegînd ce e cu odaia asta şi ce căuta el acolo. se întoarse. Se gîndea la Fantine şi la Cosette. unde fuseseră zdrobite atîtea vieţi.. Firele cugetării se destramă în mintea noastră mai cu seamă atunci cînd avem nevoie. Se apropie de un tablou cu rama neagră. Aproape că uitase de uşă. că scrisoarea îl interesa foarte mult. unde peste puţin va răsuna şi numele lui şi prin care trecea în momentul acela destinul său. E de ajuns să apăsaţi pe clanţa de alamă a uşii şi veţi fi în sala de şedinţe. deoarece nu-şi mai lua ochii de la ea. încercă zadarnic să-şi adune gîndurile. Tot gîndindu-se. mai mult decît oricînd.

începu din nou să cugete. Dintr-o dată. făcu gestul ce nu se poate descrie şi care vrea să spună. în întuneric. ca un om copleşit. mînerul de alamă i se părea că străluceşte ca o stea înspăimîntatoare. zgomotul din sala de-alături. Broboane de sudoare îi alunecau din păr şi i se prelingeau pe tîmple. lăsă braţele în jos şi se întoarse de unde plecase. văzu în fata lui uşa prin care intrase. Intră din nou în camera de consiliu. nici un zgomot dinainte-i. Nu se mai afla în încăperea aceea. nici un zgomot în urmă-i. Respiră. Zidul era rece. porni spre ea. cugetase toată ziua. tremurind de frig şi poate şi din altă pricină. Se uita la el cum s-ar uita o oaie în ochii unui tigru. se clătina. După ce străbătu mai multe cotituri ale coridorului. Din cînd fn cînd. Rotund şi lustruit. care spunea atît de limpede: „La naiba. Mergea încet. plecă fruntea. nu auzea nimic. In cele din urmă. întrerupt de tot felul de trepte şi de ghişeuri. 314 . cine mă poate sili ?" Se întoarse repede. Era afară. se opri şi ascultă din nou. Dar nu asculta. Aceeaşi tăcere şi aceeaşi întunecime împrejurul său.se întipări înoet-încet într-însa. trase cu urechea. ca un murmur nedesluşit. într-un coridor lung. Atunci. ajunse lîngă uşă. se îndreptă înfrigurat. Cugetase toată noaptea. Privirea nu i se putea dezlipi de pe mîner. oftă adînc. o luă la fugă. cu o stăpînire amestecată cu revoltă. Primul lucru pe care-l zări fu mînerul uşii. făcea cîte un pas şi se apropia de uşă. ca şi cum îl ajunsese cineva din urmă şi-l aducea înapoi. Dacă ar fi fost atent. o deschise şi ieşi. sudoarea îi îngheţase pe frunte. nu mai auzea într-însul decît un glas strigînd: „Vai!" Trecu astfel un sfert de ceas. Era coridorul pe unde veniise. fără să-şi dea seama. Se rezemă de perete. luminat din loc în loc de nişte lămpi ce semănau cu luminile de la capul bolnavilor. singur acolo. Gîfîia. ar fi putut auzi. Se afla în sala de şedinţe. La un moment dat. parc-ar fi fost urmărit. îngust şi întortocheat. puse brusc mîna pe mîner şi uşa se deschise.

şedeau judecătorii. desigur. cu privirea sălbatică Şi neliniştită. în mijlocul mulţimii. nu în totul asemănător la chip. dar în totul asemănător ca atitudine şi înfăţişare. întuneric. în robe vechi. Se vedea parcă pe el însuşi. care se afla de-a lungul peretelui. vechi şi pătate. Nu l-a căutat. cînd plină de tăcere. L-a văzut. Intr-un capăt al sălii. duşi pe gînduri. îmbătrînit. aşa cum fusese atunci cînd intrase în Digne. Pe pereţi. tristeţe. ca şi cum ar fi ştiut dinainte unde e. Pe mese. închise automat uşa în urma lui şi rămase în picioare. Era o încăpere destul de mare. rozîndu-şi unghiile sau moţăind. jandarmi cu feţe cinstite şi aspre. deoarece se simţea deopotrivă prezenţa acelei mari realităţi omeneşti care e legea şi a acelei mari realităţi dumnezeeşti care e justiţia. cu părul zburlit. în stînga preşedintelui. Din toate astea se desprindea o impresie de severitate şi de măreţie. acolo unde se afla el. un tavan murdar. lumînări în sfeşnice de alamă. cu haina asta. Pe banca luminată de mai multe lumînări stătea un om între doi jandarmi. de partea cealaltă. cu gravitate meschină şi înfiorătoare. Nimeni din mulţime nu-l băgă în seamă. slab luminată. tăblii de lemn. mulţimea în zdrenţe. mese acoperite cu un postav mai mult gălbui decît verde.IX UN LOC UNDE SE FORMEAZĂ CONVINGERILE Făcu un pas. în cuiele înfipte în tăbliile de lemn — lămpi de cafenea. care mai mult afumă decît luminează. Privirea lui se îndreptase într-acolo în chip firesc. Toate privirile se îndreptau asupra unui singur punct: o bancă de lemn din faţa unei uşi mici. avocaţi în diferite atitudini. Omul acesta era „omul". uşi înnegrite de-atîtea mîini. uitîndu-se în jurul său. plin de ură şi ascunzînd în fundul sufle315 22 . în care toată procedura judecării unei crime se desfăşura. cînd plină de larmă. urît.

Era în prada unei halucinaţii. toţi îl numeau Jean Valjean. Judecători. Avea în el ceva aspru. Toate aceste lucruri dureroase le găsea acum din nou. nu mai era o amăgire a minţii lui. aproape aceleaşi feţe de judecători. obiect care lipsea din tribunale pe 316 . o mulţime de capete cumplit de curioase. care-i cutremura toate gîndurile şi aproape îl înnebunea. lumea s-a dat la o parte ca să-i facă loc. acelaşi ceas de noapte. Toate erau întocmai: acelaşi aparat judiciar. judecători adevăraţi. oameni adevăraţi. închise ochii şi strigă în adîncul sufletului său: „Niciodată!" Şi printr-un joc tragic al ursitei. Privea. se mişcau. un grefier. Numai deasupra capului preşedintelui se afla acum un crucifix. cu tot ceea ce realitatea avea aievea mai de neîndurat. aspectele monstruoase ale trecutului său. le mai văzuse o dată toate astea. care-l întîlnise pe domnul Madeleine la Montreuil-sur-mer. o mulţime adevărată. Pe omul acesta. erau jandarmi adevăraţi. înfricoşat. un alt „el-însuşi" era acolo. înţelegînd că persoana care intrase era domnul primar din Montreuil-surmer. înfiorîndu-se: „Doamne. pe care-l judecau acum. unde se dusese de mai multe ori în interese profesionale. de demult. jandarmi. Se îngrozi. Nu mai era o sforţare a memoriei Iui. Era limpede: vedea ivindu-se şi retrăind în jurul lui. îl salută la rîndul său. Toate astea se cătscau ca o prăpastie în faţa lui. îşi spuse. preşedintele a întors capul şi. îl salută. Procurorul general. Avea înaintea ochilor — viziune de neînchipuit! — un fel de reprezentaţie a celui mai groaznic moment din viaţa lui. existau. Cînd s-a auzit zgomotul uşii. oare-o să ajung iarăşi în halul ăsta ?" Omul părea să aibă cel puţin şaizeci de ani. jucat de propria lui fantomă. de jandarmi şi de spectatori. erau acolo. El abia observă. acum douăzeci şi şapte de ani. năuc.ân tului acel oribil tezaur de gînduri cumplite pe care le adunase vreme de nouăsprezece ani pe lespezile ocnei. în carne şi oase.

Cine era omul ăsta ? Se făcuseră cercetări. după cum se ştie. un necunoscut. foarte stupidă. un ticălos dintre cei mai primejdioşi. cum am mai spus. pe un recidivist evadat. începu să-şi dea seama de ceea ce se petrece. sau foarte isteaţă. îşi veni în fire. se aşeză. Atenţia tuturor era extrem de încordată. După ce luă loc. Omul ăsta. avocatul apărării tocmai îşi sfîrşea pledoaria. Putea acum să vadă fără să fie văzut. crimă prevăzută şi pedepsită de articolul 383 din codul penal şi pentru care ne rezervăm dreptul să-l urmărim ulterior. pe care justiţia îl caută de multă vreme şi care acum opt ani. se liniştise de ajuns ca să poată asculta. 317 . pe un găinar. La judecata lui. dumnezeu nu fusese de faţă. ieşind din ocna de la Toulon. Un scaun se afla în spatele lui. înspăimîntat la °indul că ar putea fi recunoscut. Banca martorilor nu se putea vedea din cauza mesei grefierului. se folosi de un teanc de dosare de pe biroul judecătorilor ca să-şi ascundă faţa. II căută pe Javert. un răufăcător numit Jean Valjean. cînd identitatea va fi p e deplin stabilită din punct de vedere juridic. era un vagabond care fusese găsit pe cîmp cu o creangă plină de mere. Domnul Bamatabois făcea parte dintre juraţi. Şi din toate dezbaterile se făcuse lumină deplină. De trei ceasuri mulţimea privea cum se încovoaie din ce în ce mai mult sub povara unei cumplite potriviri de situaţie. a săvîrşit — ameninţînd cu arma un furt la drumul mare asupra unui băieţaş din Sa. un fost ocnaş. ruptă dintr-un pom din împrejurimea vecină. dar nu dădu cu ochii de el. Acuzarea susţinea : „N-am pus mîna numai pe un hoţ de poame. sala era foarte slab luminată. cunoscută sub numele de livada lui Pierron. o făptură vrednică de plîns. un om. am pus mîna pe un tîlhar.v °ya. Şi pe urmă. Dezbaterile durau de trei ceasuri. Incet-încet. In clipa cînd intrase el.vremea condamnării sale. au fost ascultaţi diferiţi martori şi toţi au fost de aceeaşi părere. pe nume Petit-Gervais.

întreaga lui făptură tăgăduia. dar şi de neînţeles. sau nu înţelegea nimic ? Erau întrebările care despărţeau mulţimea în mai multe tabere şi care păreau că despart şi pe juraţi." în faţa acestei acuzaţii. pledoaria — „accentele care s-au auzit". din creştet pînă-n tălpi. ajuns clasic. Parisul e „centrul artelor şi al civilizaţiei". în faţa declaraţiilor unanime ale martorilor. regele e „monarhul". multă vreme caracteristic pentru elocinţa baroului şi pe care îl întrebuinţau odinioară toţi avocaţii. răspundea încurcat. secolul lui Ludovic al XlV-lea — . E-n recidivă. drama nu era numai întunecată.'îecolul cel mare". Părea idiot faţă de toate inteligenţele astea răspîndite în linie de bătaie în jurul lui şi cu totul străin în mijlocul societăţii care-l înşfăca. Apărătorul pledase destul de bine. la Paris ca şi la Romarantin sau la Montbrison. Condamnaţi-] pentru fapta cea nouă. Făcea gesturi şi semne care voiau să spună „nu" sau rămînea cu ochii în tavan. Gine era omul ăsta ? Ce ascundea nepăsarea lui ? Prostie sau şiretenie ? înţelegea prea bine totul. un teatru — „templul Melpo- . îl aştepta însă un viitor plin de ameninţări. monseniorul episcop — „un sfînt pontif". Se lăsa chiar să se întrevadă. Va fi judecat mai tîrziu pentru cea veche. cărora li se potriveşte prin sonoritatea-i gravă şi impunătoare.. în afară de ocnă. şi care astăzi. procurorul general — „elocintele interpret al vindictei". şi pedeapsa cu moartea. nevestei — „soţie". aparenţele de vinovăţie sporeau în fiecare clipă şi toată mulţimea asta urmărea cu mai multă nelinişte decît el însuşi sentinţa plină de nenorociri care plutea deasupra capului său. dar. nu mai e întrebuinţat decît de oratorii oficiali ai parchetului. acuzatul părea mai degrabă mirat. în acest proces se găsea adunat laolaltă tot ce poate să înspăimînte şi să dea de gîndit.Acum a săvîrşit un nou furt. dacă identitatea ar fi stabilită şi dacă afacerea PetitGervais s-ar termina mai tîrziu tot cu o condamnare. în graiul acela provincial. Vorbea cu mare greutate. în graiul acesta bărbatului i se spune „soţ".

o tăgadă interesată. Clerici. fără îndoială. Dar. Avocatul stabilise că furtul merelor nu fusese dovedit în mod concret. domnul general comandant al garnizoanei — „ilustrul luptător care. un concert —■ . erorile strecurate în ziare — „impostura care-şi distilează veninul în coloanele acestor organe" etc. la o găină. elevii seminarului — „aceşti gingaşi leviţi 2". şi a ştiut să iasă strălucit din încurcătură. în sfîrşit. din nefericire. au aflat asupra lui creanga (pe care avocatul ţinea s-o numească „ramură") .. acuzatul locuise la Faverolles. dar el susţinea că o găsise şi o ridicase de pe jos. Avocatul nu tăgăduia că. Dar ce dovedea ca hoţul era Champmathieu ? Un singur lucru: faptul că a fost ocnaş. acest fapt fusese pe deplin constatat. 319 . familia domnitoare — „augustul sînge al regilor noştri". Era vorba de un hoţ. etc.o solemnitate muzicală". dar şi Benigne Bossuet fusese silit să facă aluzie. La aceste afirmaţii şi la aceste dovezi avocatul nu putea opune decît tăgada clientului său. pe care — în calitate de apărător — stăruia să-l numească Champmathieu. Acuzatul. fără să stea pe gînduri şi hotărît. Unde era dovada contrarie ? Nici vorbă. nu o dovadă.. Clientul său. în Champmathieu pe ocnaşul Jean Valjean.. patru martori recunoşteau. aparţintnd tribului Levi. să lămurească furtul merelor — lucru nu prea uşor în stilul ăsta pompos. în mijlocul unei cuvîntări funebre. mai apoi aruncată acolo de către hoţul înspăimîntat. aşadar. Cînd l-au arestat. Avocatul începuse.menei'". acuzatul fusese ajutor de grădinar . presupunînd că el e într-adevăr puşcăriaşul Jean Valjean. slujitori ai templului la vechii evrei. dovedea asta că tot el e şi hoţul merelor ? Putea fi cel mult o prezumpţie. e drept — şi în „buna sa credinţă" apărătorul trebuia s-o recunoască — adoptase „un sistem rău de 1 Muza tragediei la grecii antici." etc. toate astea erau adevă rate . craca fusese ruptă şi furată după ce is-a sărit zidul. n-a fost văzut de nimeni sărind zidul sau rupînd craca din pom. numele de Champmathieu putea foarte bine să fi fost la origină Jean Mathieu.

Nu fără oarecare îndreptăţire. dar acuzatul refuzase cu îndărătnicie. mai bine zis. I apărare". Nenorocirea de a fi stat atîta vreme în ocnă. Fu violent şi înzorzonat. nefiind în cauză. Apărătorul încheie rugînd juriul şi curtea. Se încăpăţîna să tăgăduiască totul. iar nu osînda îngrozitoare care li se dă ocnaşilor recidivişti. procurorul general tună împotriva imoralităţii şcoalei romantice. Procurorul general luă cuvîntul în replică. cunoscută sub numele de „şcoala satanică". Se apără prost. Luă act. pe atunci la începuturile ei. dar e ăsta un motiv ca să fie condamnat ? Gît despre afacerea Petit-Gervais. Avocatul îl sfătuise în această privinţă. Un punct cîştigat pentru acuzare şi care nu mai putea fi tăgăduit... Printr-o isteaţă figură retorică. trecu direct la Jean Valjean. fără îndoială.. Apărătorul înclina să admită că inculpatul era chiar Jean Valjean. Cine era Jean Val jean ? Urmă portretul lui Jean Valjean. Omul acesta era prin urmare Jean Valjean. După aceste consideraţii. Felicită pe apărător pentru „sinceritatea" sa şi se folosi cu dibăcie de această sinceritate. să-i aplice pedeapsa poliţienească ce se cuvine celor care contravin legii domiciliului forţat. II încolţi pe acuzat prin toate concesiile făcute de avocat.. cum sînt de obicei procurorii generali. al lui Jean Valjean. nemărturisind nimic.. închîpuindu-şi fără îndoială că salvează totul. avocatul nu avea căderea s-o discute. îl îndobitociseră. modelul acestui soi de descriere se găseşte 320 . atribui influenţei acestei literaturi perverse delictul lui Champmathieu sau. O mărturisire asupra punctului acestuia din urmă ar fi fost desigur mai buna pentru el şi i-ar fi cîştigat indulgenţa judecătorilor. Era o greşeală. viaţa de mizerie după ieşirea din ocnă. şi aşa mai departe. Un monstru avortat etc. urcînd pînă la izvoarele şi la cauzele criminalităţii.. dar nu se cuvenea să se ţină seamă de lipsa lui de inteligenţă ? E. şi faptul că a fost ocnaş. în cazul cînd li s-ar părea că identitatea lui Jean Valjean nu mai poate fi pusă la îndoială.i i [ î '. şi furtul. un om greoi la minte. aşa cum o botezaseră criticii de la Quolidienne şi Or-flamme.

. procurorul general spuse. De cîteva ori spectatorii de lîngă el l-au auzit spunînd cu jumătate glas: „De 1 dacă nu l-au chemat pe domnul Baloup !. în momentele cele mai „energice" ale rechizitoriului. dar care aduce zilnic mari servicii elocinţei judiciare.tirada iui îheramene'. In afară de o sută de alte dovezi. care nu e de nici un folos tragediei. etc. entuziasmul Jurnalului Prefecturii: „Şi un om ca ăsta. ocnaşii Brevet.. Din cînd în cînd. tăgăduieşte flagrantul delict. ţinînd încă în mînă lucrul furat. După ce termină portretul acuzatului. Chenildieu şi Cochepaille. integrul inspector de poliţie Javert. a doua zi. tăgăduieşte totul.. — un om ca ăsta. într-un fel de protest trist şi mut. fiind prea puţin îndreptat prin şederea lui la ocnă. domnilor juraţi etc. el clătina încet capul de la dreapta la stînga şi de la stînga la dreapta. la cîţiva paşi de zidul pe care-l sărise. etc.. cu un fel de uimire în care se vădea şi oarecare admiraţie. etc. 321 . fără mijloace de existenţă etc. Auditoriul şi juraţii „se înfiorară". îşi tăgăduieşte pînă şi identitatea. Era de bună seamă mirat că cineva poate vorbi aşa. patru martori l-au recunoscut: Javert. îşi tăgăduieşte pînă şi numele pe care-l poartă. cu care se mulţumise încă de la începutul dezbaterilor. un vagabond. şi trei dintre foştii săi tovarăşi de ticăloşii." In timpul replicii procurorului general. asupra cărora nu mai stăruim. etc. prins pe şosea în flagrant delict de furt. acuzatul asculta cu gura căscată. Cîtă încăpăţînare ! Sînteţi aici ca să faceţi dreptate. furtul. prin viaţa care a dus-o. învăluindu-l pe acuzat ca o furtună. c u o însufleţire oratorică menită să aţîţe în cel mai înalt grad. descrie monstrul marin care l-a ucis pe tlnărul Hlppolit. atunci cînd elocinţa nu se mai poate stăpîni şi izbucneşte într-o năvală de dojeni biciuitoare. deprins. să săvîrşească fapte vinovate." m 1 Tirada lui Theramene. etc.. aşa cum dovedeşte crima săvîrşită asupra lui Petit-Gervais etc. Ce opune el acestor dovezi zdrobitoare ? Tăgada. escaladarea. din actul V al Fedrei lui Racine. un cerşetor.

pe Deocamdată. se uită la public. la avocat. începu prin a-l felicita pe „domnul procuror general" pentru „admirabila sa elocuţiune". nestăpînite. începuse parcă să înţeleagă. pironindu-şi privirea asupra procurorului general. E o meserie grea. pe urmă. ciocnindu~se de-a valma. omul părea ca nu aude. Preşedintele făcu semn acuzatului să se ridice şi-i adresă obişnuita întrebare : — Mai ai ceva de adăugat în apărarea dumitale ? In picioare. Preşedintele repetă întrebarea. care dovedea mai degrabă isteţime. dintr-o dată. la jandarmi. — Am de spus atîta — zise el — că am fost rotar la Paris. deprinderea de-a înşela justiţia. tăcu un gest ca şi cum s-ar fi trezit atunci. răspunse aşa cum putu. După felul cum ^şneau din gura lui.Procurorul general atrase atenţia juraţilor asupra acestei atitudini de om năucit. Procurorul încheie făcînd toate rezervele în ceea ce priveşte afacerea Petit-Gervais şi cerînd o condamnare exemplară. De data asta omul auzi. la juraţi. cuvintele păreau că se îmbulzesc să năvălească toate deodată. decît imbecilitate. A fost ca o adevărată erupţie. la curte. şi care punea în adevărata ei lumină „marea perversitate" a acestui individ. sim(ind ca terenul îi lunecă de sub picioare. şiretenie. destul de slab. era vorba de muncă silnică viată. îşi puse pumnul uriaş pe marginea balustradei din fa(a lui şi. la domnul Baloup. fără şir. Apărătorul se ridică. mototolind în mîini o căciulă slinoasă. vă amintiţi. In rotărie . începu să vorbească. X SISTEMUL TAGADUIELILOR Momentul închiderii dezbaterilor sosise. vădit calculată. se uită de jur împrejur.

Ţi se udă fustele. A murit. ţi se spune numai dobitoc bătrîn. Asta e 1 Spun adevărat. dar stăpînii nu-{i dau voie . pînă la brîu . Şi meseria ei era grea. Să umbli cu fier în braţe cînd e gheaţă pe jos. Se întorcea acasă la şapte seara şi se culca numaidecît. Te pătrunde pînă la piele. nu ştiu ce aveţi cu mine. Mie. s-a culcat la opt. încît trebuie să dai din mîini ca să te încălzeşti. Imbătrîneşti de tînăr în meseria asta. 323 . Scîndurile hîrdăului sînt rău încheiate şi te stropeşti cu apă peste tot. v-am mai spus: mă cunoaşte domnul Baloup. e treabă grea. pe zăpadă. moşneag tîmpit. nu se ducea la bal. Mi-aduc aminte că într-o zi. A lucrat şi la spălătorie. în curţi. la rîu. nu în ateliere închise. Era grozav de trudită. trebuie să speli acolo. sau sub soproane ia stăpîni mai de treabă. Te dă gata repede. care era spălătoreasă la rîu. Şi pe urmă. Bărbatu-său o bătea. U ă toate astea. nu mai ţi-e tare frig. Cîştiga şi ea ceva. O mai aveam şi pe fiicămea. cînd vîntul îţi şfichiuie obrajii. întrebaţi pe domnul Baloup. Acolo nu mai stai în hîrdău. de lăsata-secului. N-am prea fost fericiţi. pe ploaie. Că prost mai sînt! Parisul e o vîltoare. ştiţi. Fiindcă e închis. la cincizeci şi trei. Iarna (i-e atît de frig. La patruzeci de ani s-a isprăvit cu tine. Nu mai cîştigam decît un franc şi jumătate pe zi. liniştită. Stătea toată ziulica într-un hîrdău. îmi venea destul de greu.. Cine poate să-l cunoască acolo pe moş Chanipmathieu ? Cu toate astea. e nevoie de loc. spun că asta e pierdere de vreme. mi se plătea tot mai puţin . pentru că. dacă nu speli. împreună o scoteam la capăt. stăpînii profitau de vîrsta mea. sînt oameni care nu au rufe prea multe şi care nu pot să aştepte . la robinet şi le clăteşti îndărăt într-un fel de albie. Era o fată de treabă. şi pe deasupra şi pe dedesubt. unde apa vine prin robinete. Speli rufele în faţă. Hm ! Să întrebaţi !.trebuie sa munceşti totdeauna pe-afară. Dar sînt atîţia aburi acolo de la apa fierbinte că-ţi strică ochii. N-aveţi decît să întrebaţi. şi cînd apa e îngheţată . oamenii-s atît de răi! Cînd ai îmbătrînit. pierzi muşteriii..

că ai fost în Auvergne. Cînd isprăvi. Pe urmă se uită la căciula lui. îţi cer pentru ultima oară să ne lămureşti asupra acestor două fapte: în primul rînd. Vorbise cu glas tare. fără să înţeleagă nimic. un om atent şi binevoitor. zidul care împrejmuieşte livada lui Pierron. ascuns la început sub numele de Jean Mathieu. unde ai fost ajutor de gra- . în slujba căruia pretinde că ar fi fost acuzatul. aspru. toţi cei de faţă începură să rîdă. ca să salute pe cineva din mulţime. ai rupt craca şi ai furat merele. Dăduse faliment şi n-a mai putut fi găsit. Nu încape nici o îndo ială că nu te numeşti Champmathieu. se întoarse spre preşedinte şi spuse : — Mai întîi. în interesul dumitale. Acuzat. cu o naivitate mînioasă şi sălbatică. Preşedintele. răguşit. văzînd că publicul rîde. Se oprise la un moment dat. îi ceru să asculte ceea ce-i va spune şi adăugă : — Te afli într-o situaţie cînd trebuie să te gîndeşti bine.. ca unul care a înţeles foarte bine şi ştie ce are de răspuns. se uită în tavan şi tăcu. Intorcîndu-se apoi spre acuzat. repede. începu să vorbească. da sau nu ? Acuzatul dădu din cap în chip isteţ.Omul tăcu şi rămase în picioare. eşti dumneata ocnaşul eliberat Jean Valjean. că eşti ocnaşul Jean Valjean. ai sărit. Deschise gura. da sau nu. că te-ai născut la Faverolles. Spectacolul era sinistru. Neliniştea dumitale te acuză. care era numele mamei dumitale. Aminti „domnilor juraţi" că numitul Baloup.. — Acuzat — zise procurorul general cu glas aspru — ia seama ! Nu dai nici un răspuns la ceea ce eşti între bat. Se uită în sală şi. începu să rîdă şi el. Bănuielile cele mai grave planează asupra dumitale şi pot avea urmări grave. fusese citat în zadar. şi fiecăruia îi adăuga gestul unui tăietor care despică lemne. adică ai săvîrşit crima de furt cu escaladare ? In al doilea rînd. fost meşter rotar. Afirmaţiile pe care le zvîrlea parcă la voia întîmplării izbucneau ca nişte sughiţuri.

n-am învăţat carte. Pînă la urmă mă scoateţi din fire cu prostiile astea 1 Ce vă năpustiţi la mine ca turbaţii ? 325 . pe legea mea. Păcat că nu se ia în seamă lucrul ăsta. De altfel.. N-am furat nimic. Nişte ţărani. Ii daţi zor cu Jean Valjean şi cu Jean Mathieu ! Nu ştiu cine sînt ăştia. Faceţi ce vreţi.dinar. fără să ştiu că o să-mi aducă atîta necaz. am ridicat de pe jos ce-am găsit.p. Cînd eram mic. Şi nu nimeream. mi se spunea Piciul. Am fost m Auvergne. care-i băiat de treabă. în momentul cînd procurorul general termina. Eu habar n-am. am găsit pe jos o cracă ruptă cu cîteva mere pe ea. am fost la Faverolles. Domnii juraţi vor aprecia. Prea ar fi bine ! Cred că mama şi tata erau oameni care n-aveau rostui lor şi băteau drumurile. şi strigă : — Dumneata eşti om tare rău ! Asta voiam să spun. Nu încape nici o îndoială că ai furat prin escaladare nişte mere din livada lui Pierron. sînt un om prost. acum mi se spune Moşul. Eu unul nu mănînc în fiecare zi. De trei luni de zile sînt închis şi purtat de colo pînă colo.. nici eu nu ştiu. Eu am lucrat la domnul Balou. Acuzatul. ce să zic ? Se dau toţi la mine şi spun : „Răspunde!" Jandarmul. Mă cheamă Champmathieu. am stat cu casa acolo. Pe lîngă asta. Sînteţi deştepţi nevoie mare că-mi spuneţi unde m-am născut. Ei şi ? Ce-i cu asta ? Nu se poate să fi fost şi în Auvergne şi la Faverolles fără să fi fost la ocnă ? Vă spun că n-am furat nimic şi că sînt moş Champmathieu. Astea-s numele mele de botez. care între timp se aşezase. îmi dă cu cotul şi-mi zice încet: „Haide. pe Bulevardul Spitalului. Nu toată lumea are casă cînd vine pe lume. mergeam pe cîmp după o răpăială de ploaie de se îngălbenise tot pămîntul . răspunde 1" Eu nu ştiu să vorbesc. chiar şi bălfile se revărsaseră şi nu mai răsărea din nisip decît ici şi colo cîte un fir de iarbă pe marginea drumului. Veneam din Ailly. am ridicat craca. se ridică brusc de la locul său. N-am furat nimic. Am lucrat la domnul oaloup.

dar destul de importantă. foarte rău şi primejdios." Declaraţia aceasta atît de categorică făcu. faţă de tăgăduielile confuze. cu încuviinţarea domnului procuror gene ral şi a apărătorului acuzatului. — Aveţi dreptate. domniei-voastre şi curţii. care rămăsese în picioare. o funcţiune inferioară.. dar foarte iscusite. I-am dat autorizaţia. II recunosc perfect. L-am văzut de nenumărate ori pe vremea cînd eram ajutor de temnicer la ocna din Toulon. Javert e un om vrednic de stimă. se pare. spre a fi audiaţi pentru ultima oară în privinţa identităţii acuzatului cu ocnaşul Jean Valjean. se adresă preşedintelui : — Domnule preşedinte. socotesc de datoria mea să amintesc domnilor juraţi ceea ce a declarat el aici acum cîteva ceasuri. Cochepaille şi Chenildieu. este un fost ocnaş. în lipsa lui Javert. stăruind ca. Repet: îl cunosc perfect. N-a fost eliberat. ale acuzatului. încercase în cinci sau şase rînduri să evadeze. îl mai bănuiesc şi e a autor ai unui furt săvîrşit la înălţimea-sa defunctul epis cop din Digne. prin seriozitatea şi reputaţia sa nepătată. domnule preşedinte. care ar vrea să treacă drept idiot şi căruia îi spunem dinainte că nu va izbuti. Iată ce-a spus el : „Nu am nevoie de prezumţii morale şi de dovezi materiale care să dezmintă tăgăduielile acuzatului. a părăsit şedinţa şi chiar oraşul îndată ce-a depus ca martor. la expirarea pedepsei. Procurorul genera! termină. o impresie puternică asupra publicului şi a juraţilor. decît cu foarte multă părere de rău. numit Jean Valjean. In afară de jefuirea lui Petit-Gervais şi de furtul merelor.. cei 326 . vă cerem. In lipsa domnului Javert. chemat de îndatoririle sale în capitala unui district vecin. care cinsteşte.Procurorul general. precum şi inspectorul de poliţie Javert. zise procurorul general. Omul acesta nu se numeşte Champmathieu. — Atrag atenţiunea domnului procuror generai — spuse preşedintele — că inspectorul de poliţie Javert. să binevoiţi a dispune să fie aduşi în această incintă condamnaţii Brevet. A făcut nouăsprezece ani de muncă silnică pentru furt calificat.

E o clipă solemnă Şi mai ai vreme să revii dacă socoteşti că te-ai înşelat. însoţit de un jandarm gata să-i vină în ajutor. ridică-te I Brevet. Fostul ocnaş Brevet purta costumul vărgat al închisorilor centrale. în momentul acesta hotărîtor. aşa că nu poţi depune jurămînt. Publicul abia-şi ţinea răsuflarea şi toate inimile băteau ca şi cum n-ar fi avut decît un suflet. adună-ţi amintirile şi spune.. — Brevet — spuse preşedintele — ai suferit o pedeapsă infamantă. şi nădăjduiesc că mai există. Duhovnicii stăteau mărturie în privinţa credinţei lui în dumnezeu. Era un individ de vreo şaizeci de ani. în închisoare. introduse pe condamnatul Brevet. cînd se îndură ce! de sus. cu mîna pe conştiinţă. iar în clipa următoare uşa camerei martorilor se deschise. Brevet lăsă ochii în pămînt. apoi se întoarse spre curte : . A 327 . pe care un cuvînt al dumitale poate să-l neno rocească. Acuzat. iar pe de altă parte de justiţia care aşteaptă să fie luminată de acel cuvînt al dumitale. un simţimînt de onoare şi de dreptate. Eu l-am recunoscut cel dintîi Şi-mi menţin declaraţia. domnule prezident. cu mutra unui om de afaceri şi cu aerul unui ticălos. Dacă el există încă în dumneata. Chenildieu şi Cochepaille — sa fie ascultaţi din nou şi somaţi a spune adevărul şi numai adevărul.Işi dă toată osteneala să se facă folositor". gîndeşte-te bine înainte de a răspunde . Trăsăturile astea se întîlnesc uneori laolaltă. uită-te bine Ia acuzat. Preşedintele dădu un ordin aprodului.— Da. Omul ăsta e Jean Valjean. ajunsese un fel de gardian. La simţimîntul acesta fac eu apel acum.trei martori — Brevet. Şefii spuneau despre el: . dacă stăruieşti a recunoaşte în omul acesta pe fostul dumitale tovarăş d e ocnă Jean Valjean. ţine seama pe de o parte de omul acesta. Să nu uităm că acestea se petreceau sub restauraţie. unde alte fărădelegi îl aduseseră din nou. Aprodul. Brevet se uită la acuzat. — Cu toate acestea — continuă preşedintele — chiar în sufletul omului pe care legea l-a degradat poate să mai rămînă.

Ispăşea pedeapsa la ocna din Toulon. poate vîrsta să-l fi prostit. Chenildieu începu să rîdă. Preşedintele îi adresă aproape aceleaşi cuvinte ca şi lui Brevet. Preşedintele îl invită să se concentreze şi-l întrebă. îl recunosc cu toată siguranţa. Cochepaille nu era mai puţin sălbatic. Aprodul îl aduse pe Cochepaille. ocnaş pe viaţă. Păzise turmele acolo sus. — Ei asta-i ! Cum să nu-l recunosc ? Că doar am fost cinci ani legaţi de acelaşi lanţ! Te-ai îmbufnat. un fel de urs al Pirineilor. zbîrcit. Preşedintele încercă să-l zguduie prin cîteva cuvinte patetice şi grave. vioi. Cochepaille era ţăran din Lourdes. la ocnă era un vulpoi şi jumătate. de unde fusese adus pentru procesul acesta. Pare o brută acum . Chenildieu înălţă capul şi privi mulţimea drept în faţă. iar în privire o forţă sfredelitoare. cum îl arătau bluza roşie şi boneta verde. Tovarăşii de ocnă îl porecliseră Je-nie-dieu '.intrat la Toulon în 1796 şi a ieşit în 1815. obraznic şi înfrigurat. moşule ? — Stai jos ! spus preşedintele. Era un omuleţ de vreo cincizeci de ani. In clipa cînd îi aminti că situaţia sa îi răpea dreptul de a depune jurămînt. rămîi în picioare. şi din cioban devenise tîlhar la drumul mare. galben la faţă. 328 . ca şi pe ceilalţi. Era unul dintre nenorociţii pe care natura a vrut să-i facă fiare şi pe care societatea sfîrşeşte prin a-i face ocnaşi. pe munte. Fu introdus Chenildieu. Eu am fost eliberat în anul următor. Acuzat. condamnat şi el pe viaţă. întrebîndu-l. venit de la ocnă tot în haină roşie ca şi Chenildieu. slăbănog. care avea în ţinuta şi în toată fiinţa lui un fel de slăbiciune bolnăvicioasă.).t. ba părea chiar mai îndobitocit decît acuzatul. îi spuse preşedintele. — Stai jos. ca şi pe Brevet. dacă stă1 II neg pe dumnezeu (n. dacă-şi menţine declaraţia că-l recunoaşte pe acuzat.

procurorul general. domnul amatabois. Cochepaille ! Uitaţi-vă-ncoace! Toţi cei care auziră glasul acela simţiră că le îngheaţă sîngele în vine. după părerea acuzării. Ce ai de spus ? Acuzatul răspunse : — Am spus : „Nemaipomenit!" Un murmur de nemulţumire se răspîndi în public şi cuprinse aproape întreg juriul. atît era de jalnic şi de pătrunzător. vădit sincere şi de bună credinţă.). — Aprozi — spuse preşedintele — faceţi linişte ! închid dezbaterile. Un bărbat. ai auzit ce declară martorii. strigînd : — Brevet. fără îndoieli şi fără tulburare. Acuzatul le ascultase cu mutra aceea uluită. Nu mai încăpea nici o îndoială că omul era pierdut. După prima declaraţie. Privirile se întoarseră spre punctul de unde fusese auzit. murmur care creştea şi se prelungea şi pai mult. jandarmul de lîngă el l-a auzit mormăind printre dinţi: „Ei. care-şi avea locul printre spectatorii privilegiaţi cin spatele curţii. spuse Cochepaille. Acela pe care-l numeam noi Jean-le-Cric ' pentru puterea pe care-o avea. era principalul său mijloc de apărare. Se auzi un glas. stîrniseră în auditoriu un murmur rău prevestitor pentru acuzat. Chenildieu. iar la a treia strigă : „Nemaipomenit!" Preşedintele întrebă : — Acuzat. Afirmaţiile celor trei oameni.ruie. ori de cîte ori o nouă declaraţie se adăuga celei dina'nte. se ridicase. spuse ceva mai tare : „Bună şi asta !". __ E Jean Valjean. în declaraţia că-l recunoaşte pe omul care stătea în faţa lui. uite-l şi p-ăsta !" După cea de-a doua declaraţie. care. 329 . In clipa aceea se făcu o mişcare în imediata apropiere preşedintelui. douăzeci de inşi îl recunoscură şi strigară d «itr-o dată : — Domnul Madeleine ! 1 Jean-drug-de-fier (n. împinsese portiţa joasă care oespă rţ ea curtea de incintă şi stătea acum în picioare în mijlocul sălii. Preşedintele.t.

Mai înainte ca preşedintele şi procurorul general să fi putut rosti un cuvînt. de cînd se afla acolo. Albise de un ceas. — Nu mă recunoaşteţi ? întrebă el. Cochepaille. Toată lumea ridicase capul.XI CHAMPMATHIEU DIN CE IN CE MAI MIRAT Era el. Eu sînt Jean Valjean. arestaţi-mă ! Omul pe care-l căutaţi nu e el. mai-nainte ca jandarmii şi aprozii sa fi putut face vreun gest. In sală se simţea acea teama religioasă care cuprinde mulţimea atunci cînd se săvîrşeşte ceva măreţ. Tustrei rămăseseră uluiţi şi răspunseră printr-un semn cu capul că nu-l cunoşteau. se făcu o tăcere de mormînt. In auditoriu se simţi o ezitare. iar omul părea atît de liniştit. Lampa de pe masa grefierului îi lumina faţa. Domnul Madeleine se întoarse spre juraţi şi spre curte şi spuse cu glas potolit: ~ Domnilor juraţi. Toţi îşi ţineau respiraţia. Părul. îşi ţinea pălăria în mînă. hainele nu-i erau în dezordine. Nedumerirea dură numai cîteva clipe. Senzaţia a fost de nedescris. Era galben şi tremura puţin. omul pe care toţi îl rnai numeau în momentul acela domnul Madeleine se apropiase de martorii Qochepaille. Glasul fusese atît de sfîşjetor. redingota îi era încheiată cu grijă. Se întrebau toţi cine a strigat ? Nu puteau crede că strigătul care îi înfiorase fusese scos de omul acesta liniştit. abia încărunţit la sosirea lui în Arras. îi albise de tot. Brevet şi Chenildieu. încît. După ce trecu prima emoţie. intimidat. lumea nu înţelese nimic. sînt eu. salută milităreşte. Pe chipul preşedintelui se întipărise totuşi o umbră de simpatie şi de tristeţe. Se adresă publicului şi întrebă cu un accent care fu înţeles de toată lumea : : 330 . la început. într-adevăr. puneţi-l în libertate pe acuzat! Domnule preşedinte. făcuse un semn grăbit procurorului general şi schimbase cîteva cuvinte în şoaptă cu consilierii asesori.

Se pare că asta nu se poate. iată-le întocmai. m-am îmbogăţit. într-o zi o veţi cunoaşte. am vrut să intru iar în rîndul oamenilor de treabă. primarul oraşului Montreuil-sur-mer.nu are dreptul să facă mustrări providenţei şi să dea sfaturi societăţii. cel puţin din reputaţie. Cu toate astea. Dumnezeu din ceruri vede ce fac eu în momentul acesta — şi e de ajuns. I 331 . Ocnele îl fac pe ocnaş. Dacă se găseşte vreun medic în sală. M-am ascuns sub alt nume. Domnul Madeleine nu dădu răgaz procurorului general să sfîrşească. voi. domnule procuror general. Meditaţi asupra acestui lucru. înainte 23 — Mizerabilii. daţi drumul acestui om . Vedeţi dumneavoastră. incidentul atît de ciudat şi de neaşteptat care tulbură şedinţa nu ne inspiră nouă. Cunoaşteţi cu toţii. este adevărat. ne alăturăm domnului preşedinte.. aşa cum au fost scrise imediat după şedinţă de către unul dintre martorii acestei scene. Veţi vedea. domnilor judecători. Puteţi să mă arestaţi.__ Se află vreun medic aici ? Procurorul general luă cuvîntul: __ Domnilor juraţi. L-am jefuit pe Petit-Gervais . Iată cuvintele pe care le-a rostit. mocirla din care am încerca t să ies e un lucru tare vătămător. rugîndu-l să binevoiască să-l examineze pe domnul Madeleine şi să-l conducă la locuinţa sa. un declasat ca mine . Poate că nu-i numai el vinovat. L-am jefuit pe monseniorul episcop . Dar. am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. decît un sentiment pe care numai e nevoie să-l mărturisim. dar nu sînt nebun. pe onorabilul domn Madeleine. In sfîrşit. sînt multe lucruri care nu se pot spune. Cu drept cuvînt vi s-a spus că Jean Valjean e un om rău şi păcătos. II întrerupse cu un accent plin de blîndeţe şi de autoritate. ca şi domniilor-voastre. n-am de gînd să vă povestesc viaţa mea .. am ajuns primar. dacă vreţi. eu sînt acel biet ocnaş. aşa cum stăruie şi azi în urechile celor care le-au auzit acum aproape patruzeci de ani : — Vă mulţumesc. îmi fac datoria . Eraţi gata să săvîrşiţi o mare eroare . de aceea am venit aici. este adevărat. Eu singur văd limpede aici şi vă spun adevărul.

Aresta-ţimă! Doamne. clătinaţi din cap. El m-ar recunoaşte. Un jandarm veni cu o lampă . am devenit rău.P. Nu-mi daţi crezare. un fel de idiot. Se adresă apoi Iui Cochepaille : — Cochepaille. 332 . pe urmă adăugă : — Ţi-aduci aminte de bretelele împletite şi cu pătrăţele pe care le aveai la ocnă ? Brevet tresări mirat şi-l măsură din cap pînă-n picioare cuprins de spaimă. Cum ? Nu mă recunoaşte nimeni ? Aş fi vrut să fie Javert aici. care totuşi se mai văd şi azi ? Spune : e-adevărat ? — E-adevărat. Eram nerod. tu. şovăi o clipă. săpată în piele. E data debarcării împă ratului la Cannes: / martie 1815. ai tot umărul drept ars pînă la os. nu-l condamnaţi pe omul acesta. o dată.-cu litere albastre. în scrumul din sobă. tu ai. eram ca un butuc şi am devenit tăciune aprins. Ar fi foarte greu să redăm tristeţea blîndă şi gravă a tonului cu care vorbea. Veţi găsi acasă la mine.F. Vă spuneţi: domnul Madeleine a înnebunit. Se întoarse spre cei trei ocnaşi : — Ei bine. la încheietura braţului sting. Dar. întocmai. Mai tîrziu. cel puţin. ca să ştergi cele trei litere : T. Domnul Madeleine continuă : — Chenildieu. Suflecă-ţi mîneca ! Cochepaille îşi suflecă mîneca şi toate privirile se plecară asupra braţului gol. pentru că te-ai culcat într-o zi cu umărul peste un mangal cu jeratic. Ce dureros lucru ! Dar. mila şi bunătatea m-au salvat. dumneavoastră nu mă puteţi înţelege. iertaţi-mă. spuse Chenildieu. domnule procuror general.' data era acolo.. moneda pe care am furat-o acum şapte ani de la Petit-Gervais. care te porecliseşi singur Je-nie-dieu. ocna m-a transformat. eu vă recunosc! Brevet. aşa cum severitatea mă pierduse. Nu mai am nimic de adăugat. îţi mai aduci aminte ? Se opri.de a fi la ocnă eram un biet ţăran nu prea deştept.

toată lumea înţelese îndată şi dintr-o singură ochire povestea simplă şi mărea(ă a omului acestuia. nu-şi dădea seama ce sentiment încerca . care se preda pentru ca să nu fie osîndit altul în locul lui. Mai am de pus la punct unele lucruri. şovăirile. nu-şi dădea seama că vede strălucind o lumină copleşitoare. spuse Jean Vaijean. fapt extraordinar. fără îndoială. poate. De bună seamă. că trebuie să prezideze . preşedintele. _ Vedeji. Plec. nimeni nu puse nici o întrebare. însuşirea caracteristică a spectacolelor sublime e că pune stăpînire pe toate inimile şi că face spectatori din toţi martorii. dar şi zîmbetul deznădejdii. Era zîmbetul triumfului. nici jandarmi. nu mai erau decît priviri uimite şi inimi tulburate. —• Nu vreau să mai tulbur şedinţa. Nici un glas nu se ridică. ca printr-o revelaţie spontană. Şi. Domnul procuror general ştie cine sint. Apariţia acestui om fusese de ajuns ca să umple de lumină întîmplarea pînă aci atît de întunecată. Impresie de scurtă durată. îndoielile mărunte se risipiră în fata acestei fapte pline de strălucire. Fără să mai fie nevoie de-acum încolo de vreo altă explicaţie. Era limpede ca lumina zilei. Nu mai erau acum în sală nici judecători. ceva 23* . Porni spre ieşire. nici o autoritate nu interveni. în clipa aceea. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de rolul pe care-l avea de jucat. apărătorul uitase şi el că trebuia să apere. a fost irezistibilă.Nefericitul se întoarse spre auditoriu şi spre judecători cu un zîmbet care-i înfioară şi astăzi pe cei ce-au fost atunci de fată. deoarece nu sînt arestat. procurorul general uitase că era acolo ca să acuze. în fata lor se afla Jean Vaijean. nici un 5 a t nu se întinse ca să-l oprească. Avea în momentul acela ceva supraomenesc. toţi se simţeau orbiţi de-această lumină în sufletul lor. aşadar — zise el — că eu sînt Jean Vaijean. nici unul. nici acuzatori. Toţi se dădură în aturi. Nici unul. Amănuntele. mă va aresta cînd va găsi de cuvnnţă. ştie unde mă duc. dar care.

periîru că cei care săvîrşesc anumite fapte măreţe sînt siguri totdeauna că cineva din mulţime îi slujeşte.ce îndeamnă mulţimile să se dea înapoi cu respect din faţa unui om. Nu s-a aflat niciodată cine a deschis uşa. De-acolo se întoarse şi spuse: — Domnule procuror general. In mai puţin de-o oră verdictul juraţilor scoase de sub orice acuzare pe numitul Champmathieu. se adresă publicului: — Voi toţi cei de-aici mă găsiţi vrednic de milă. Ce bine-ar fi fost totuşi să nu se fi întîmplat nimic din toate astea ! Ieşi. iar Ghampmathieu. Pe urmă. . aşa cum fusese deschisă. rămîn la dispoziţia dum neavoastră. dar e sigur că uşa era deschisă cînd el ajunse în dreptul ei. Trecu prin mulţime cu paşi rari. socotindu-i pe toţi oamenii nebuni şi fără să fi înţeles nimic din toată nălucirea asta. pus numaidecît în libertate. nu-i aşa ? Doamne. Şi uşa se închise la loc. plecă buimăcit. cînd mă gîndesc la ce era să fac mă socotesc vrednic de invidie.

dar că acum îi era mai bine. spre ziuă adormi. — Foarte bine. domnule primar. ' Da — spuse sora — dar acum. plină însă de gînduri fericite. ce-o să-i mai spunem ? Domnul Madeleine rămase o clipă pe gînduri: Dumnezeu ne va lumina ! zise el. Ai făcut foarte bine c-ai lă sat-o să creadă aşa. deoarece credea că domnul primar s-a dus la Montfermeil să-i aducă fetiţa. îi spuse că Fantinei îi fusese foarte rău în ajun. care veghease lîngă dînsa. dar îşi dădu seama după înfăţişarea lui că nu venea de-acolo. se folosi de acest. Intrase pe nesimţite. — Dumneavoastră. domnule primar ? strigă ea. zise el. aplecată asupra mesei cu droguri şi fiole. Sora nu îndrăzni să-l întrebe pe domnul primar. Fantine avusese o noapte de febră şi de insomnie. Răspunse în şoaptă : — Cum se mai simte biata femeie ? — Acum e mai bine. nd o să vă vadă fără copil. Deodată. 335 . Ii povesti tot ce se întîmplase. întoarse capul şi scoase un strigăt uşor. uitîndu-se foarte de aproape la ele din cauza întunericului ce nu se risipise. Sora Simplice.CARTEA A OPTA URMĂRILE I IN CE OGLINDA IŞI PRIVEŞTE PARUL DOMNUL MADELEINE începea să mijească de ziuă. somn ca să se ducă să-i facă o nouă infuzie de chinchina. Vrednica soră se afla de cîteva clipe în laboratorul infirmeriei. Domnul Madeleine se afla în faţa ei. dar am fost foarte îngrijaţi.

care dădea un înţeles obscur şi ciudat vorbelor domnului primar. Sora Simplice n-avea oglindă. că domnul primar a adus-o. — Dacă nu l-ar vedea pe domnul primar pînă atunci — spuse sora cu sfială — ea n-ar şti că domnul primar s-a întors. iar cînd va sosi fetiţa. apoi spuse cu seriozitatea lui liniştită : — Nu. soră. întrevăzînd ceva neobişnuit în toate astea. N-am avea de spus nici o minciună. Domnul Madeleine păru că stă pe gînduri cîteva clipe. El întrebă : — Aş putea s-o văd ? — Domnul primar n-ar vrea să-i aducă şi copilul ? cuteză sora să întrebe. Fantine doarme. femeia îşi va închipui. Ce A{i albit de tot! — Am albit ? zise el. ca şi cum s-ar fi gîndit la altceva. dar e nevoie de cel puţin două-trei zile. Se făcuse ziuă de-a binelea. Răspunse coborînd ochii şi glasul cu respect: — Dacă este aşa. . dar domnul primar poate să intre. vreau s-o văd. ar fi uşor s-o facem să aibă răbdare. vi s-a întîmplat ? Sora ridică ochii. — Fără îndoială. fireşte. domnule! exclamă ea.. Sora sim{i fiori reci. — Vai.. Poate că ar trebui să mă grăbesc.I — Totuşi n-o putem minţi. îşi privi părul şi spuse: — Ia te uita ! Rosti cuvintele astea cu nepăsare. Domnul Madeleine luă oglinda. Lumina cădea domnului Madeleine. scotoci într-o trusă şi scoase o oglinjoară de care se servea medicul infirmeriei ca să constate dacă un bolnav a murit şi nu mai respiră. Călugăriţa păru că nu auzise cuvîntul „poate". şopti pe fafa sora.

numai că acum. Genele-i lungi. Trupul omenesc are ceva din tresărirea aceasta în clipa cînd degetele tainice ale morţii se apropie să culeagă sufletul. se apropie de pat şi dădu la o parte perdelele. cu z î m bt l p e b u z e : Dar Cosette ? 337 . Părea mai degrabă că-i gata să-şi ia zborul. părînd totodată că se fereşte şi se oferă. căruia îi făcea semn să tacă. dar nu se vedea nimic. Răsuflarea îi ieşea din piept cu hîrîitul acela tragic. părul ei era cărunt. Domnul Madeleine rămase cîtva timp nemişcat lîngă pat. ca şi cum se afla cineva în odaie. pe urmă intră în odaia Fantinei. în picioare. Se aflau tot aici. Fantine deschise ochii. în ziua cînd venise pentru întîia dată s-o vadă în acest azil. la fel ca şi atunci. creanga care o poartă se înfioară. îl zări şi-l întrebă domol. cu degetul la gură. tremurau. Văzînd-o astfel. numai obrajii îi erau îmbujoraţi. Cînd mîna se apropie să rupă floarea. li se auzea freamătul. Dormea. blonde. iar părul lui albise. caracteristic acestor boli şi care Mioară pe bietele mame cînd veghează noaptea la căpătîiul copilului lor condamnat şi adormit. întreaga ei făptură se cutremura ca de un fîlfîit de aripi gata să se întredeschidă şi s-o ridice în văzduh. . el rugîndu-se. ea dormind.Domnul Madeleine făcu unele observaţii cu privire la o uşa care nu se închidea bine şi al cărei scîrţîit putea s -o trezească pe bolnavă. decît că va muri. uitîndu-se pe rînd la bolnavă şi la crucifix. singura urmă de frumuseţe care-i mai rămăsese din inocenţa şi din tinereţea ei. Sora nu intrase o dată cu el. rămînînd totuşi închise şi plecate. după două luni. Dar această respiraţie apăsătoare nu izbutea să-i tulbure seninătatea de nedescris aşternută pe faţă şi care o transfigura în somn. n-ai fi putut crede că-i vorba de-o bolnavă în stare aproape disperată. amîndoi. Din palidă se făcuse albă ca varul. aşa cum făcuse cu două luni mai-nainte. Domnul Madeleine stătea pat.

Eraţi parcă într-un nimb. Aduceţi-mi-o ! Ce mişcătoare e această iluzie de mamă ! Cosette era şiacum pentru ea copilaşul care trebuie adus în braţe. Acum nu se poate. unde-i Gosette ? De ce n-a fost adusă aici. era însăşi întruchiparea bucuriei. tot ce poate fi mai violent şi mai duios într-o rugăminte. Din fericire. Vreau să-mi văd copilul! 338 . cu atîta siguranţă. Ea-l întrerupse mînioasă : — Dar nu mai am nimic. în acelaşi timp. Dormeam. Trebuie mai întîi să te faci bine. Doctorul ăsta e un neghiob. Vederea copilului te-ar tulbura. îşi împreună mîinile cu o expresie care conţinea. încît el nu mai putu scoate nici o vorbă.II FANTINE FERICITA Nu făcu vreun gest de surpriză şi nici vreunul de bucurie. ca s-o văd cînd mă voi trezi ? A răspuns în mod automat ceva de care nu şi-a mai putut aduce aminte mai târziu.. El ridică privirea spre crucifix. v-am spus : m-am vindecat. Această simplă întrebare: „Dar Cosette ?" o pusese cu o încredere atît de adîncă. Ah!. acoperind ca lumina lor toată faţa. înconjurat numai de chipuri îngereşti. pe patul meu. ţi-ar face rău. dar vă vedeam. — încă nu ! spuse doctorul. cu atîta lipsă de îngrijorare şi de îndoială. Mai ai puţină febră. Ea continuă : — Ştiam că sînteţi aici. Ochii Fantinei începură să strălucească. V-am urmărit toată noaptea cu ochii. — Copila mea — spuse medicul — linişteşte-te! Fe tiţa dumitale este aici. tocmai intrase medicul.. care fusese înştiinţat şi care încercă să vină în ajutorul domnului Madeleine. Vă văd de multă vreme. — Dar — zise ea — spuneţi-mi. — O ! strigă ea.

domnule primar ? O ! ce bun aţi fost că v-aţi dus după ea. nu-mi mai pot lua ochii de la ea de aseară. nu dau voie să ţi se aducă fetiţa. Nu mai am febră.— Ei. dar vă jur că nu mi-ar fi făcut rău să-mi văd fetiţa. Spuneţi-mi măcar cum arată. Azi văd ceva. Nu-i de ajuns s-o vezi. vă rog din toată inima să mă iertaţi 1 Altădată n-aş fi vorbit aşa. aş începe să-i vorbesc încetişor. Toată noaptea am văzut flori albe şi oameni care-mi zîmbeau. Avea. O văd mereu. o să ţi-o aduc chiar eu. Gînd or vedea şi ele că m-am liniştit de tot. încît uneori nici nu mai ştiu ce spun. trebuie să şi trăieşti pentru ea. Vă înţeleg: vă temeţi de emoţie. Fantine se întoarse >3pre el. fiind văzută atît de liniştită. rufărie curată pe ea ? O îngrijeau bine soţii Thenardier ? Ce-i ve 339 . n-o să mă mai recunoască! După atîta vreme m-a uitat. mititica! Copiii n-au memorie. Ştiu c-o să fiu fericită. mi s-au întîmplat atîtea nenorociri. Atîta tot! Nu-i oare firesc să vreau să-mi văd copila care mi-a fost adusă anume de la Montfermeil ? Nu sînt mînioasă. să nu se mai împotrivească nimeni la aducerea Cosettei. nu se putea opri totuşi să-i pună domnului Madeleine tot felul de întrebări. Biata mamă lăsă capul în jos : __ Domnule doctor. vă rog să mă iertaţi. ca să le fac plă cere maicilor de-aici. dar am să mă prefac că sînt bolnavă. — Aţi călătorit bine. pentru că m-am vindecat. Cită vreme i fi în starea asta. se vedea că-şi dă toată silinţa să pară calmă şi „cuminte" — cum spunea ea în acea stare de slăbiciune pe care-o dă boala şi care aduce cu copilăria — pentru ca. Cînd o să te linişteşti. Ştiţi ? dacă mi-ar fi adusă acum. A suportat bine drumul ? Vai. mîine altceva § l nu se mai gîndesc la nimic. vezi cum te tulburi ? spuse medicul. or să spună: acum trebuie să-i dăm copilul. cel puţin. Simt că nu mai am absolut nimic. Cînd vrea domnul doctor o să mi-o aducă pe Cosette. Sînt ca păsărelele. Stăpînindu-se. o să aştept cît o să vreţi. Domnul Madeleine se aşezase pe un scaun de lîngă pat.

domnule primar ? Nu-i aşa că fata mea e frumoasă ? Trebuie să vă fi fost tare frig în diligentă. îşi opri răsuflarea şi începu să asculte extaziată. Fantine nu mai spuse nimic. Doctorul. O întîmplare cum se întîlnesc adesea. Jocurile 340 . după ce-şi făcu vizita. numai să vreţi. Venise să-i spună unele lucruri pe care acum nu mai avea curajul să i le spună. ca să facă linişte în jurul ei. alerga ca să se încălzească. Sînt veselă. El îi luă mîna : — Cosette e frumoasă. Se temea să nu fi compromis cu tînguirile ei prea pătimaşe încrederea ce voia să inspire. zise el. Hanul lor e un fel de cîrciumă ordinară.dădeau să mănînce ? O! dac-aţi şti cît am suferit punîndu-mi toate întrebările astea pe cînd o duceam ca vai de mine. ati putea face asta. Rămăsese cu ei numai sora Simplice. o fetiţă. Domnul Madeleine continua s-o ţină de mînă şi se uita la ea cu mare îngrijorare.' Nu s-ar putea s-o văd măcar o secundă ? îndată după aceea ar lua-o înapoi. ca stăpîn. Le merge bine soţilor Thenardier ? Nu prea trece lume multă pe la ei. In curte se juca un copil. In adevăr. începu să vorbească despre lucruri indiferente. dar linişteşte-te. din cauza asta tuşeşti. Ah J abia aştept s-o văd ! Vi s-a părut drăguţă. nu-i aşa ? Vara se fac excursii acolo. umbla de colo pînă colo. părînd că face parte din misterioasa punere în scenă a soartei. Fantine exclamă: — O aud ! Dumnezeule! Ii aud glasul 1 întinse braţul. Acum au trecut toate. — E frumos la Montfermeil. copilul portăresei sau a' vreunei lucrătoare. se retrase. Vorbeşti prea mult şi scoţi mereu mîinile de sub pătură. rîdea şi cînta cu glas tare. Dumneavoastră. Deodată. accesele de tuşă o întrerupeau pe Fantine aproape la fiecare cuvînt. Cosette e sănătoasă şi o s-o vezi în curînd. Copilul.scurtă tăcere. după o .

. Domnul Madeleine o auzi spunînd încet: __ Ce rău e doctorul că nu-mi dă voie să-mi vâ"d fata! Are şi mutră de om rău. nu mai respira. glasul se stinse. Şi începu să rîdă.Unu. aşa cum venise. 341 . Pe fetiţa aceasta o auzise Fantine cîntînd. apoi se întunecă la faţă. Fantine ? Ea nu răspunse. lăsînd să-i iasă umărul firav din cămaşă. iar cu cea-'altă îi făcu semn să se uite în spatele lui. dragă soră. Am s-o pun să silabisească. cu capul pe pernă : Ce fericite o să fim ! In primul rînd. habar n-ai ce proastă sînt. Continuă să-şi vorbească singură. se săltase pe jumălate în pat. Deodată.oniilor se amestecă — vai! — în toate.. Ii recunosc glasul. trei. în capătul celălalt al odăii. Trebuie să cunoască alfabetul acum. Nu mai vorbea. Şi pe urmă. cu gîndurile pierdute în adîncimi fără fund. Totuşi. era acum lividă. ochii. ciorapi cu găurele... El ridică repede capul. o să primească prima împărtăşanie. — Dumnezeule! strigă el. E Cosette a mea. are şapte ani. O. păreau că fixează ceva nemaipomenit >n faţa ei. doi. Fantine devenise îmspăimîntătoare. Mi-a făgăduit-o domnul Madeleine. A. da. cu ochii în pămînt. Oopila se depărta. Domnul Madeleine dăduse drumul mîinii Fantinei. buna dispoziţie îi reveni. o să pară o femeiuşcă. uite: am început să mă gîndese de pe acum la prima împărtăşanie a fiicei mele. Domnul Madeleine se întoarse şi dădu cu ochii de Javert. o să avem o grădiniţă. patru. Fata mea se va juca în grădină. Fantine mai ascultă cîtva timp. cînd o să primească prima împărtăşanie ? începu să numere pe degete: . ea tăcu. măriţi de groază. aşa cum asculţi bătaia vîntului. faţa ei. O să alerge după fluturi.. O să poarte un voal alb.. Ce-i cu tine. îi atinse braţul cu o mînă. nu slăbi din ochi obiectul pe care Părea că-l vede. __ O! zise ea. Peste cinci ani. Eu am s-o privesc.^ radioasă o clipă mai-nainte. Ii asculta cuvintele.

luase cuvîntul pentru a depîînge actul de nebunie al onorabilului primar din Montreuil-sur-mer. adică ale adevăratului Jean Valjean. că procesul luase cu totul altă întorsătură şi că juraţii nu mai aveau în fata lor decît un nevinovat. Stăruinţa procurorului general era vădit în contradicţie cu părerea tuturor. declarînd că acest incident neobişnuit. deocamdată. revenindu-şi din prima emoţie. Discutară despre „nevoia de a pune mîna pe primarul din Montreuil-sur-mer". cu părerea publicului. a curţii. şi procurorul general. care era desigur adevăratul Jean Valjean. nu-i schimbase întru nimic convingerile.III JAVERT E MULŢUMIT Iată ce se petrecuse. la care. a juraţilor. condamnarea lui Champmathieu. Avocatul trăsese de-aici cîteva concluzii. în cîteva minute. nemaiavîndu-l pe Champmathieu. Trecuse o jumătate de oră după miezul nopţii. etc. îl luă pe Madeleine. Procurorului general îi trebuia totuşi un Jean Valjean şi. din nefericire prea banale. cînd domnul Madeleine ieşea din sala curţii cu juri din Arras. Ajunsese la han chiar în clipa cînd trebuia să pornească înapoi cu diligenta.. pe temeiul destăinuirilor domnului Madeleine. îl scoaseră din cauză pe Champmathieu. apoi să intre la infirmerie ca s-o vadă pe Fantine. rezumînd dezbaterile. Dar abia părăsise sala de şedinţe a curţii cu juri. Fraza aceasta este a domnului 342 . procurorul general se închise împreună cu preşedintele. Puţin înainte de ora şase dimineaţa sosise la Montreuil-sur-mer şi prima lui grijă a fost să pună la poştă scrisoarea către domnul Laffitte. preşedintele. pe tema erorilor judiciare etc. iar juraţii. îndată după punerea în libertate a lui Ghampmathieu. şi cerînd. se unise cu concluzia apărării. precum se ştie. îşi oprise un loc. care va fi lămurit mai tîrziu. Apărătorului nu i-a fost greu să respingă această declaraţie şi să dovedească.

Javert era un om dintr-o bucată. semnat de procurorul general. preşedintele ridică foarte puţine obiecţiuni. era pe urechea stîngă. iar nu Buonaparte. Procurorul general l-a trimis la Montreuil-sur-mer printr-un curier în goana calului. cu toate că era un om bun şi destul de inteligent. în acelaşi timp un mare şi înflăcărat regalist. 343 . în loc să-i stea pe ceafă. Ordinul de arestare a fost deci expediat. a fost recunoscut drept ocnaşul eliberat Jean Valjean. Asta dovedea o frămîntare cu totul neobişnuită. care. însărcinîndu-l cu executarea pe inspectorul de poliţie Javert. felul nici în cum se îmbrăca. După ce prima emoţie se risipi. Cine însă l-ar fi cunoscut bine şi l-ar fi privit mai atent. Se ştie că Javert se întorsese la Montreuil-sur-mer îndată ce-şi terminase depoziţia. Şi pe urmă. grav. Era rece. calm. în cîteva cuvinte îl puse pe Javert în curent cu cele ce se petrecuseră la Arras. Ordinul de arestare. Era metodic cu criminalii şi neînduplecat cu nasturii uniformei sale. în şedinţa de astăzi. Cineva care nu l-ar fi cunoscut pe Javert şi care l-ar fi văzut în clipa cînd intra în anticamera infirmeriei. Javert tocmai se scula în clipa cînd curierul îi înmînă ordinul de arestare şi mandatul de aducere. Justiţia trebuia să-şi urmeze cursul. vorbind despre debarcarea de la Cannes. fusese izbit de faptul că primarul din Montreuil-sur-mer. Catarama gulerului său de piele. primarul din Montreuil-sur-mer. cu părul lui sur perfect netezit pe tîmple. avea următorul cuprins: Inspectorul Javert va aresta pe individul Madeleine. urcase scara cu încetineala lui obişnuită. n-ar fi putut bănui nimic din ceea ce se petrecea şi i s-ar fi părut că are aerul cel mai obişnuit din lume. Curierul era şi el un poliţist foarte priceput.procuror general şi e scrisă în întregime de mîna sa pe ciorna raportului către şeful parchetului. s-ar fi înfiorat. spusese împăratul. care. neîngăduindu-şi nici u n fel de neorînduială nici în împlinirea datoriei. preşedintele. ca să n-ascundem nimic.

Javert era în al şaptelea cer. Fantine ridică ochii. care-i dispărea la spate. Era chipul unui demon care-şi regăsise pe cel dăruit lui. în rostul lor dumnezeiesc de a distruge răul. cu chipiul pe cap. In clipa aceea. la adîncimi fără fund. Printre cutele mînecii se putea vedea minerul de plumb al bastonului său enorm. Nici un alt sentiment omenesc nu izbuteşte să fie mai groaznic decît bucuria. mîna pe Jean Valjean făcu să i se citească pe faţă tot ce avea în suflet. Javert răsuci minerul. lumina şi adevărul. Deodată. îi lăsase pe soldaţi în curte şi aflase unde e camera Fantinei de la portăreasa încrezătoare. dar avînd totuşi intuiţia nedesluşită a rolului şi a izbînzii sale. Ajuns în faţa camerei Fantinei. îl văzu şi-l făcu pe domnul Madeleine să se întoarcă. fără să se mişte. Rămase în pragul uşii întredeschise. La drept vorbind. întruchipa în el justiţia. ceruse un caporal şi patru soldaţi de la postul din apropiere. obişnuită cum era să vadă oameni înarmaţi întrebînd de domnul primar. deveni înspăimîntător. Triumful lui hidos înflori în fruntea lui îngustă.Ca să-şi pună anapoda catarama gulerului trebuie să fi trecut printr-una din acele emoţii care s-ar putea numi cutremurări lăuntrice. fără să clipească. auto344 . cu mîna stîngă în redingota lui încheiată pînă la bărbie. Certitudinea că pusese. In clipa cînd privirea lui Madeleine întîlni privirea lui Javert. Mulţumirea lui Javert izbucni în atitudinea lui suverană. în sfîrşit. împinse uşa cu grija unei surori de caritate sau a unui spion şi intră. Umilinţa de a-i fi pierdut pentru cîtva timp urma şi de-a se fi înşelat o clipă asupra lui Ghampmathieu dispărea sub orgoliul de-a fi ghicit atît de bine din capul locului şi de-a fi avut atîta vreme un instinct just. Era toată desfăşurarea înfricoşătoare pe care-o poate avea o figură satisfăcută. fără să se apropie. nu intră. Stătu aşa aproape un minut fără să fie zărit. Avea în urma şi în jurul lui. Fără să-şi dea limpede seama. Venise liniştit. acesta. Adîncul Iui răscolit ieşi la suprafaţă.

Măreţia lor. zîmbea şi avea. In picioare. simţul datoriei sînt lucruri care. se înălţa în slavă . Fără să-şi dea seama. stăruie pînă şi în oroare. răzvrătirea. făcea să ţîşnească fulgerul din lege. umbra temută a faptei pe care-o îndeplinea lăsa să se vadă în pumnul său încordat scînteierea nedesluşită a spadei sociale. strălucea de bucurie. strigă înspăimîntată : 345 . dar care. Sînt virtuţi care au un viciu : greşeala. oînd se înşală. în înfăţişarea lui de arhanghel îngrozitor. lucrul judecat. în bucuria sa nemăsurată.ritatea. era de plîns. conştiinţa legală. pot deveni hidoase. ţinea sub călcîi crima. triumfător. nimicea. fericit şi mînios. nevinovăţia. dădea o mînă de ajutor absolutului. desfăşura în plin azur bestialitatea supraomenească a unui arhanghel neîndurător. pedepsirea crimei în numele societăţii. deşi hidoase. rămîn mari. Apăra ordinea. răzbuna societatea . proprie conştiinţei omeneşti. semeţ. ascunzîndu-şi faţa cu mîinile. iadul. stricăciunea. convingerea. IV AUTORITATEA REINTRA IN DREPTURI Fantine nu-l mai văzuse pe Javert din ziua cînd domnul primar o smulsese din mîinile lui. sinceritatea. Bucuria nemiloasă şi curată a unui fanatic stăpînit de cruzime păstrează nu ştiu ce strălucire cernită. Spăimîntător. ca orice ignorant care triumfă. toate măreţiile lumii. Nu putu să îndure această figură 'ngrozitoare. dar nu se îndoi o clipă că venise din nou s-o ia. pierzarea. o măreţie de netă găduit. Mintea ei bolnavă nu -şi dădu seama de nimic. în victoria lui păstra un rest de sfidare şi de luptă. vrednică de respect. Nimic mai sfîşietor şi mai groaznic decît această figură pe care se oglindea ceea ce s-ar putea numi toată partea rea a binelui. Cinstea. raţiunea. Javert n-avea nimic mîrşav într-însul. Javert. simţi că-şi dă sufletul şi.

— Domnule Macieleine. Se cutremură. 346 . De ce-ar fi putut să-i fie frică ? Javert înainta pînă în mijlocul odăii şi strigă : — Ei. nu dădu lămuriri. Nu procedă ca de obicei. Apoi i se adresă lui Javert: — Ştiu ce vrei! Javert răspunse: — Haide ! Repede ! Avu tn tonul cu care rostise aceste două cuvinte ceva sălbatic şi delirant. Javert nu spusese „Haide! Re pede !". Nici o ortografie n-ar fi în stare să redea accentul cu care fuseseră rostite. Cui i se putea adresa tutuiala asta neruşinată ? Numai ei. ci sfîrşitul. nu făcu nici un pas. Fantine deschise din nou ochii. Arestarea aceasta nu era un început. în odaie nu se aflau decît căl ugăriţ a ş i domnul primar. atît de uluitor. Pentru el Jean Valjean era un adversar misterios şi greu de apucat. scăpaţi-mă ! Jean Valjean — de-acum încolo nu-l vom mai numi decît aşa — se ridică şi-i spuse Fantinei cu glasul cel mai blînd şi mai liniştit din lume: — Linişteşte-te! N-a venit pentru dumneata. încît nici cînd aiura nu văzuse un asemenea lucru. vii sau nu vii ? Nenorocita privi în jurul ei. ci un fel de muget. In clipa aceea văzu ceva nemaipomenit.. fără să izbutească să-l doboare. ci „Hai-repe 1".. Se mărgini să spună: „Haide! Repede !" Spunînd aceste cuvinte. Domnul Madeleine mai era acolo. un luptător afurisit pe care-l strîngea în cleşte de cinci ani de zile. Nu mai era vorbă omenească. Auzind strigătul lui Javert. Era privirea pe care Fantine o simţise pătrunzînd-o pînă în măduva oaselor acum două luni. Zvîrli asupra lui Jean Valjean acea privire pe care o zvîrlea ca un laţ şi cu care obişnuia să-i tragă cu violentă pe ticăloşi spre el. nu arătă mandatul de arestare.

— Domnule primar ! strigă Fantine. —■ Copilul meu! strigă ea. Rosti: — Javert.jl văzu pe spionul Javert apucîndu-l de guler pe domnul primar. — Ce-mi pasă mie! Nici nu te ascult! Jean Valjean se întoarse către el şi-i spuse repede. — E un lucru pe care trebuie să-l auzi numai dum neata.. unde e Cosette ? Vreau copilul meu ! Domnule Madeleine! Domnule primar! 347 . îl văzu pe domnul primar plecînd fruntea I se păru că se năruie lumea.. îmi ceri trei zile ca s-o ştergi! Şi zici că vrei să te duci să-i aduci copilul „fetei" ăştia ? Ei. Javert îl luase de guler pe Jean Valjean. care-i descoperea colţii. vino cu mine. spune-mi. Cu mine oamenii vorbesc tare. un fel de rînjet înfiorător.. — Tare! Vorbeşte tare! răspunse Javert. Soră... — Glumeşti ! strigă Javert. pof tim ! Ştii că-mi placi ? Fantine tresări.. Javert îl întrerupse: — Spune-mi „domnule inspector". — Ţi-am spus să vorbeşti tare. Ia te uită ! Nu te credeam atît de prost. Vrea să se ducă să-mi aducă copilul! Va să zică nu e aici. Jean Valjean nu încercă să înlăture mîna care-l apucase de gulerul redingotei.. pe şoptite: — Ingăduie-mi trei zile! Trei zile ca să aduc copilul femeii ăştia nenorocite! Am să plătesc oricît. — Domnule — urmă Jean Valjean — aş vrea să-ţi spun un cuvînt între patru ochi. — Nu mai ai aici nici un domn primar. Dacă vrei. Jean Valjean scăzu glasul: — Vreau să te rog ceva. Javert izbucni în rîs. In adevăr..

cu gura căscată. apoi se prăbuşi în perne. — Haide. apoi îi căzu în piept. — Iat-o şi pe-asta! Tu să taci. întinse înspăimîntată braţele. de un ocnaş pe care-l cheamă Jean Valjean şi care e în mîna mea. braţele îi erau ţapene. Capul i se lovi de tăblia patului. Murise. deschise gura ca şi cum ar fi vrut să spună ceva. lucru uşor pentru putera lui. de cravată şi de cămaşă pe Jean Vadjean: Ţi-am spus că s-a isprăvit cu domnul Madeleine şi cu domnul primar. ori îţi pun cătuşele. dinţii îi clănţăniră. vechi. spre uşă. pe care se culcau surorile cînd erau de veghe noaptea.Javert bătu din picior. Jean Valjean se îndreptă spre patul acela. Jean Valjean îşi puse mîna pe mîna lui Javert. Acum e vorba de un pungaş. care şi aşa era cam şubredă. Asta e! Fantine se ridică brusc. care îl ţinea de guler. Ori vii acum. cu ochii deschişi şi stinşi. se uită la Javert. se îndreptă încet spre patul Fantinei. cam stricat. Jean Valjean. Intr-un colţ al odăii se afla un pat de fier. înşfacă drugul şi se uită la Javert. Javert dădu înapoi. secătură! Halal de {ara în care ocnaşii sînt magistraţi şi prostituatele sînt îngrijite ca nişte contese! Ei. îşi zgîrci convulsiv mîinile. se întoarse şi-i spuse lui Javert în şoaptă : 348 . se uită la călugăriţă. N-am venit s-aud palavre. îi smulse cît ai clipi din ochi stinghia de la capătîi. Se uită la Jean Valjean. se rezemă în mîini. privi în jurul ei ca un om care se îneacă. să isprăvim odată! strigă Javert furios. din fundul pieptului îi ieşi un horcăit. i-o desfăcu uşor ca pe mîna unui copil şi-i spuse: — Ai ucis-o pe femeia asta. de un ticălos. cu drugul în mînă. Cînd ajunse lîngă el. o să se isprăvească acum! Era şi timpul! Se uită ţintă la Fantine şi-l înşfăca iar de guler. S-o scurtăm ! Garda e jos.

ca o mamă care şi-ar aşeza copilul. rosti: — Acum sînt gata. In clipa aceea pe chipul Fantinei păru că pluteşte o lumină ciudată. îndreptîndu-se spre Javert. Ii veni în minte să cheme garda. cu ochii aţintiţi asupra lui Jean Vaijean. Javert tremura. 24* 349 M . mut. Jean ValJ e an îngenunche în faţa acestei mîini. Rămase pe loc. Sora Simplice. Un singur lucru e neîndoios. cu fruntea în palmă. scos din rîndul oamenilor. a văzut limpede cum un zîmbet ce nu se poate descrie a înflorit pe buzele vinete şi în ochii sticloşi ai Fantinei. singurul martor al lucrurilor petrecute acolo. sora. o ridică încet şi 0 sărută. a povestit adesea că în clipa în care Jean Vaijean i-a vorbit Fantinei Ia ureche. îl aşeză bine pe perne. îşi apucă bastonul de capătul de jos şi se rezemă de uşă. se aplecă asupra Fantinei şi-i vorbi în şoaptă. dar Jean Vaijean ar fi putut să se folosească de clipa aceasta şi să evadeze. îi vîrî părul sub bonetă.__ Nu te sfătuiesc să mă sîcîi în clipa asta. Apoi se sculă în picioare şi. Moartea e intrarea în marea lumină. îi legă la loc cordonul cămăşii. nu mai încape nici o îndoială. Jean Vaijean îşi sprijini cotul pe tăblia de la căpătîiul patului şi. După cîteva clipe de visare. care zăcea întinsă şi neclintită. Mîna Fantinei atîrna pe marginea patului. plini de uimirea morţii. acelei femei care murise ? Ce cuvinte i-a şoptit ? Nimeni nu le-a auzit. începu s-o privească pe Fantine. adîncit în gînduri. Oare moarta le auzise ? Există unele iluzii emoţionante. Rămase aşa. Chipul şi ţinuta lui întreagă exprimau o milă nesfîrşită. Jean Vaijean luă cu amîndouă mîinile capul Fantinei. apoi îi închise ochii. Ce i-a spus ? Ge-i putea spune omul acesta. vădit înstrăinat de orice lume. ea. care sînt poate realităţi sublime.

In tot oraşul numai două sau trei persoane au rămas credincioase amintirii lui. îndeosebi „saloanele" s-au dedat în toată voia acestui fel de comentarii. Printre ele se număra şi bătrîna portăreasă care-l slujise. In mai puţin de două ceasuri. 350 . O doamnă bătrînă. — Transferare ? Va fi transferat ? Unde va fi transferat ? — Va fi trimis la juraţi pentru un furt la drumul mare pe care l-a săvîrşit altădată. prea perfect. — Cine anume ? — Primarul.V UN MORMINT POTRIVIT Javert îl duse pe Jean Valjean la închisoarea oraşului. — Ei bine. rosti aceste cuvinte. Dădea parale tuturor haimanalelor pe care le întîlnea. Totdeauna m-am gîndit că nu e lucru curat cu el. are un nume groaznic de urît! Bejean. tot binele pe care l-a făcut a fost dat uitării şi n-a rămas din domnul Madeleine decît „un ocnaş". Refuza Legiunea de onoare. Ca să fim drepţi. a căror adîncime e aproape cu neputinţă de măsurat: — Nu-mi pare rău de loc. prea zaharisit. Ziua întreagă în toate părţile oraşului nu se auzeau decît convorbiri de felul acesta: — N-aţi auzit ? Era un ocnaş liberat. Ne pare rău că nu putem trece sub tăcere faptul că la auzul acestor simple cuvinte: „era un ocnaş". — Ah. l-a părăsit aproape toată lumea. abonată la Drapelul Alb. Omul ăsta era prea bun. Boujean. doamne — E arestat! — Ares tat I — E închis în temniţa oraşului pînă la transferare. Arestarea domnului Madeleine pricinui la Montreuil-surmer o vîlvă. Să se înveţe minte bonapartiştii I Aşa s-a topit la Montreuil-sur-mer arătarea care se numise domnul Madeleine. Bo-jean. — Adevărat ? — Nu-l chema Madeleine. sau mai bine zis o zguduire nemaipomenită. trebuie să spunem că lumea nu cunoştea încă întîmplarea de la Arras în toate amănuntele ei. bănuiam eu. — Da de unde! Domnul Madeleine 1 — Da.

O vei găsi. Biata bătrînă făcuse toate lucrurile astea fără să-şi dea seama. pentru că sfîrşitul frazei ar fi fost prea nerespectuos faţă cu începutul. cînd îşi povestea întîrnplarea. Pentru ea Jean Valjean era tot domnul primar. portăreasa se ridică maşinal. 351 . Am rupt o gratie de la^ fereastră. fără îndoială. domnule primar. strigă ea în sfîrşit. Bătrînă îl ascultă cu grabă. braţul. Timp de cîteva minute nu putu scoate o vorbă. luă cheia odăii lui dintr-un sertar şi sfeşnicul cu care suia întotdeauna scara. apucă sfeşnicul şi cheia şi aprinse lumînarea la opaiţul care ardea alături de ea. era încă speriată şi frămîntată de gînduri triste. mîneca redingotei.în seara aceleiaşi zile. rămase ca „trăsnită". — Dumnezeule. Du-te de o caută pe 5 °ra Simplice. Abia peste vreo două ceasuri se dezmetici şi strigă: „O 1 Doamne dumnezeule I Şi eu care i-am pus cheia la îndemînă !" In clipa aceea gemuleţul cămăruţei se deschise. care vegheau lîngă trupul Fantinei. sora Perpetue şi sora Simplice. ca şi cum l-ar fi aşteptat. cum spunea ea mai tîrziu. agăţă cheia în cuiul de unde o lua el de obicei şi puse sfeşnicul alături. Fabrica fusese închisă toată ziua şi poarta era zăvorită. Cunoştea mîna.. Apoi se aşeză iar pe scaun şi căzu pe gînduri. El îi sfîrşi vorba : — La închisoare. mi-am dat drumul pe acoperiş în jos. Portăreasa ridică ochii şi rămase împietrită. această cumsecade bătrînă stătea singură în cămăruţa ei. dar se opri. spuse el.. la căpătîiul moartei. Era domnul Madeleine. Am fost. Şi iată-mă ! Mă urc în odaia mea. In casă nu se aflau decît cele două călugăriţe. o mînă trecu prin deschizătură. Către ora la care domnul Madeleine obişnuia să se întoarcă acasă. îşi înnăbuşi ţipătul care i se suia în gîtlej. eu vă credeam.

Scoase din dulap o cămaşă veche şi o rupse în fîşii. Luă o bucată de hîrtie şi scrise ipe ea : Iată vîrfurile de fier ale bastonului meu şi moneda de patruzeci de gologani furată de la copilul Gervais. Urcă scara care ducea la odaia Iui. pe masă. Puse banul şi vîrfurile de fier pe hîrtie. puse sfeşnicul pe ultimele trepte. era sigur că bătrîna avea să-l păzească mai bine decît s-ar fi păzit el însuşi. despre care am vorbit la curtea cu juri. la închisoare trebuie însă să fi fost scotocit peste tot şi să i se fi luat cheia. — Intră ! spuse el. nici tulburat. Nu mai rămăsese acolo nici o urmă din dezordinea de alaltăieri noaptea. Ţinea în mînă o lumînare 352 . avea ochii roşii. fereastra şi oblonul. Gulesese din cenuşă şi pusese pe masă cele două capete de fier ale bastonului şi moneda de patruzeci de gologani. pe cînd înfăşură sfeşnicele episcopului. ca să fie văzute numaidecît de cel care ar intra în odaie. pe dibuite. Era palidă. pe scaun. după firimiturile de pîine găsite pe podea. cititorul şi-aminteşte că fereastra dădea în stradă. luă luminarea şi intră iar în odaie. îşi făcu rost astfel de cîteva bucăţi de pînză în care îşi împacheta sfeşnicele de argint. Nu era nici grăbit. Niciodată nu s-a ştiut cum izbutise să pătrundă în curte fără să deschidă poarta. Avea întotdeauna la el o cheie cu care deschidea o portiţă laterală. înnegrită de foc. pe care fugind o luase cu el. muşca dintr-o bucată de pîine neagră. Era sora Simplice. Era o precauţie necesară. deschise uşa fără zgomot şi se duse să închidă. Apoi se întoarse. Portăreasa curăţise odaia. cînd poliţia a făcut o percheziţie. Lucrul acesta a fost constatat mai tîrziu. pe patul în care nu mai dormise de trei zile.Jean Valjean nu-i dădu nici un sfat. Se auziră două bătăi uşoare în uşă. Pesemne că era pîinea de la închisoare. Cînd ajunse sus. Punctul acesta n-a fost lămurit. Aruncă o privire în jurul lui.

— Soră. Jean Valjean scrise cîteva rînduri pe o hîrtie pe care o întinse călugăriţei. devenise din nou femeie. în ziua aceea plină de emoţii. Sora Simplice îngenunche lîngă masă. nici seara n-a intrat nimeni aici şi că eu nu m-am mişcat de lîngă uşă ! Un bărbat îi răspunse: — Şi cu toate astea e lumină în odaie. Să plătească cheltuielile procesului meu şi înmormîntarea femeii care a murit azi. spuse el. Sora îşi aruncă ochii pe ea. Jean Valjean suflă în lumîn are şi se aşeză în colţul acela. Javert intră. vă jur pe bunul dumnezeu că nici ziua. dar nu putu scoate decît cîteva sunete nelegate între ele. acoperea colţul din dreapta. ele ne scot din fundul măruntaielor natura noastră omenească şi o silesc să iasă la iveală. cînd se iscă un zgomot grozav pe scară. C 353 . Călugăriţa. Uşa se deschise. De-abia rostise aceste cuvinte. Ea citi: II rog pe preot să vegheze asupra tot ce las aici. Jean Valjean recunoscu vocea lui Javert. deschizîndu-se.are tremura. Se auzeau mai multe voci bărbăteşti vorbind în şoaptă P* coridor şi glasul portăresei care tăgăduia. Amîndoi auziră un vuiet de paşi care suiau şi pe bătrîna portăreasă care striga cît putea mai tare şi mai ascuţit: — Domnule. PIÎngea şi tremura. Restul va fi pentru săraci. Odaia era făcută în aşa fel. oricît de desăvîrşiţi sau de împietriţi am fi. — Poţi să citeşti. Izbuti să spună doar: — Domnul primar n-ar vrea s-o mai vadă o dată pe biata femeie ? — Nu — spuse el — sînt pe urmele mele. ar putea să mă aresteze în odaia ei şi asta ar tulbura-o. te rog să-i dai asta preotului. Era o foaie neîndoită. Sora voi să vorbească. încît uşa. Aşa sînt marile lovituri ale soartei.

autoritatea eclesiastica era pentru el cea mai de frunte. nici restrîngerea. Sora ridică ochii şi răspunse: — Da. o călugăriţă o făptură care nu păcătuieşte. O. Era făcut dintr-o bucată şi nu înţelegea nici obiecţiunea. — Iartă-mă că stărui — rosti Javert — dar e datoria mea. Cînd o văzu pe soră. era veneraţia lui faţă de orice autoritate. în timpul căreia biata portă reasă crezu că-i vine rău. Era religios în chip superficial şi corect. Javert o ştia şi o respecta şi mai mult din pricina asta.Călugăriţa nu ridică ochii. II căutăm. Luminarea de pe cămin răspîndea o lumină foarte slabă. repede. — Soră — spuse el — eşti singură în odaia asta ? Trecu o clipă grozavă. una după alta. şi cu 354 . nu mai eşti demult pe lumea asta! Te-ai întîlnit în lumină cu surorile tale. Pentru el un preot era un spirit care nu se înşeală. elementul Iui. Minţea. plecă. In faţa lui era sora Simplice. ca şi cum s-ar fi jertfit pe sine. un zid cu o singură uşă. un bărbat ? Numitul Jean Valjean a evadat. Dar mai avea o datorie care îl împingea puternic înainte. care nu minţise în viaţa ei. fecioarele. aşa cum era în toate. Se ştie că substanţa fiinţei lui Javert. Nu l-ai văzut ? Sora răspunse: — Nu. fără să şovăie. salutînd-o adînc. vru mai întîi să plece. aerul care îi trebuia ca să poată trăi. Rămase şi se hotărî să pună cel puţin o în trebare. Minţise de două ori. Bineînţeles. Se ruga. Javert o văzu pe soră şi se opri uimit. N-ai văzut în seara asta pe cineva. care se deschidea numai ca să lase să iasă adevărul. sfîntă făptură. — Iertaţi-mă ! spuse Javert şi. Le vedea ca pe nişte suflete care înălţaseră un zid între ele şi lume.

Fantine fu încredinţată acestei mame. Preotul crezu că face bine. un lucrător bătrîn murise la infirmeria fabricii şi nu lăsase decît o cămaşă de lucru. un om trecea prin ceaţă. o reduse la strictul necesar. printre osemintele care se mai aflau acolo. Cum i-a fost patul. De unde luase cămaşa aceea ? Nu s-a ştiut niciodată. şi poate că în adevăr făcea bine. preotul simplifică înmormântarea Fantinei. despre cine era vorba ? Despre un ocnaş şi o femeie de stradă. La urma urmei. Poate că era aceea. printre pomi. încît nici n-a mai băgat de seamă faptul curios că pe masă fumega o lumînare abia stinsă. depărtîndu-se cu repeziciune de Montreuil-surmer. Fu aruncată în groapa comună. Fantine fu culcată în întuneric. . Fantine fu deci îngropată în acel colţ al cimitirului unde nu se plăteşte. Toţi avem o mamă : pămîntul. care e al tuturor şi al nimănui. dumnezeu ştie unde să găsească sufletele. Din pricina asta. oprind pentru săraci cea mai mare parte din suma pe care o lăsase Jean Valjean. îngerii. aşa şi mormîntul. Peste un ceas.fraţii tai. că ducea un pachet şi era îmbrăcat cu o cămaşă de lucrător. Era Jean Valjean. către Paris. Din fericire. Doi sau trei cărăuşi au depus mărturie mai tîrziu că îl întîlniseră. Deie domnul ca în rai să-ţi fie socotita minciuna asta ! Cuvîntul surorii a fost atît de hotărîtor pentru Javert. încă un cuvînt despre Fantine. cu cîteva zile înainte. E drept că. adică la groapa comună. Rămăşiţele ei pămînteşti zăcură în promiscuitate. şi în care săracilor li se pierde urma.

P A R T E A D O U A COSETTE .

CARTEA TNTll WATERLOO I CE SE POATE VEDEA VENIND DE LA NIVELLES .

Acolo. care năpădesc valea pe o parte a drumului. pietruită. întocmai ca nişte valuri uriaşe. se afla un han. pe faţada căreia se putea citi: La răscruce de vlnturi. la marginea drumului. un drumeţ. înălţînd drumul şi scoborîndu-l. După vreo mie de paşi de la cîrciumă. o scară în dreptul unui şopron vechi. iar la o cotitură de drum lăturalnic. cel ce povesteşte întîmplarea de faţă.Acum un an (în 1861). un morman de araci pentru hamei. nişte var care fumega într-o groapă Pătrată. Mergea pe jos. Echabeau. cu o trăsurieă pe patru roţi în faţa uşii. o cîrciumă. lîngă un fel de spînzurătoare putredă. pe care sta scris: Vechea barieră Nr. care şerpuia pe nişte dealuri înşirate unul după altul. Lăsase în urmă o pădure pe un dîmb. în dreapta. O fetişcană plivea într-o holdă pe deasupra 359 . Grupul de arbori răzleţi şi foarte verzi. care seamănă cu o oală întoarsă. unde se află o apă care trece pe sub bolta unui podeţ din marginea drumului. într-o frumoasă dimineaţă de mai. venea de la Nivelles şi se îndrepta spre La Hulpe. cu pereţii de nuiele. se pomeni în mijlocul unei vîkele. Spre apus se zărea clopotniţa acoperită cu ţiglă din Braine-I'Alleud. Trecuse de Lillois şi de Bois Seigneur Isaac. un plug. O luase printre două rînduri de arbori. o movilă de mărăcini uscaţi lîngă un gard viu. 4. pe o şosea lată. se împrăştie de partea cealaltă prin livezi şi se îndreaptă cu gingăşie şi fără nici o rînduială înspre Braine-I'Alleud. Cafenea particulară.

In zarea îndepărtată. II văzu pe călător şi îşi dădu seama la ce se uită. Se afla pe cîmpul de luptă de la Waterloo. gungura în neştire în vîrful unui arbore. spuse ţăranca. Avea două obloane hodorogite. Era o zi însorită. dintr-o dată. e gaura făcută de una mai mare. Pe locul dinaintea porţii erau trei grape. Asta n-a stră puns lemnul. Drumeţul o luă pe acolo. După vreo sută de paşi făcuţi pe lîngă un zid din veacul al XV-lea. avînd de o parte şi de alta două basoreliefuri. 360 . In clipa aceea. în partea de jos a porţii. Poarta era încuiată. în stilul sever al lui Ludovic al XlV-lea. din depărtare. mai sus. — Cum îi spune locului ăstuia ? întrebă drumeţul. în care se bălăceau un cîrd de raţe. în dreptul unei bălti. O faţadă fără podoabe domina această poartă : un perete perpendicular pe fafadă ajungea aproape pînă la poartă. împodobite cu un ciocan vechi şi ruginit. zări un fel de colnic şi pe colnicul ăsta ceva care. Drumeţul se ridică. destul de mare. unde văzu. care semăna cu golul unei sfere. pesemne al unei reprezentanţii dintr-altă parte. printre arbori. Şi adăugă : Şi ce vezi colo. un afiş mare. galben. lîngă piro nul ăla. se pierdea în mărăciniş o potecuţă prost pietruită. făcînd cu ea. Pe după coltul hanului. de la vreo serbare cîmpenească. printre care creşteau de-a valma toate florile de mai. Făcu cîţiva paşi şi se uită peste gard. Drumeţul se aplecă şi se uită cu băgare de seamă Ia piatra din stînga. — Hougomont. O păsărică sprintenă. — O ghiulea franţuzească a făcut asta! zise ea. o spărtură rotundă. în poartă. ajunse în faţa unei porţi de piatră boltite cu o grindă dreaptă deasupra. streşinit cu olane puse în muchie. pesemne îndrăgostită. prin crengile copacilor trecea un freamăt molcom de primăvară care părea că vine mai degrabă de prin cuiburi decît din văzduh. un unghi drept.căreia zbura. adus de vînt. părea un leu. canaturile se dădură la o parte şi ieşi o ţărancă.

din timpul lui Henric al IV-lea. un păr înflorit cu ramurile întinse peste zidul capelei — iată cum arăta curtea pe care a visat s-o cucerească Napoleon. dacă ar fi putut el pune mîna pe ea. o capelă cu o clopotniţă mică. i-ar fi dat. Nişte găini scormonesc cu ciocul în ţărână. o groapă de gunoi. care înzestrase şi al şaselea paraclis al mănăstirii din Villiers. Cele patru companii de infanterie de gardă ale lui Gooke au ţinut piept timp de şapte ceasuri unei armate îndîrjite. poate. sire de Şomerei. Lîngă poarta asta.II HOUGOMONT Hougomont a fost un loc al morţii. ţinînd locul englezilor. cu un unghi retezat. în plan geometric. totul fiind năruit în jurul ei. cîteva căruţe. Hougomont este HugornOns. Era un castel şi nu mai e decît o fermă. Lîngă boltă se deschide într-un zid o altă poartă unghiulară. Hougomont are două porţi: poarta dinspre miazăzi. cea dintîi împotrivire întîlnită la Waterloo de acest mare pădurar al Europei care se numea Napoleon: cel dintîi nod sub lovitura securii. o fîntînă veche cu lespedea ei şi cu scripetele de fier. cea dintâi piedică. cu clădirile şi cu zidul împrejmuitor. stăpînirea lumii. englezii au fost vrednici de admiraţie. Pentru un cercetător al trecutului. Drumeţul împinse poarta. Aspectul monumental se naşte adesea din ruină. E tocmai locul in care se află poarta dinspre miazăzi. "Cel dintîi lucru care-i atrase atenţia în curtea asta fu o poartă din veacul al XVI-lea. Se aude un mîrîit: un dulău îşi arată colţii. trecu pe lîngă o caleaşca veche de sub un portic şi intră în curte. şi prin care se vedeau pomii unei livezi. care închipuia o boltă. păzită de zidul acesta de pe care se poate trage de-a dreptul în ea. nişte hîrleţe şi nişte lopeţi. Aici. un mînz care zburdă. _ Privit pe hartă. Această bucată de părmînt. Castelul fusese clădit de Hugo. un curcan înfoiat. a caste361 . Hougomont se prezintă ca un fel de dreptunghi neregulat.

Unele dintre ele. stă atîrnată pe zid. Napoleon trimisese împotriva Hougomontului pe fratele său Jerorne: diviziile Guilleminot. găurile sînt ca nişte răni. şi care mărgineşte ograda înspre nord. alcătuiau un fel de întărituri. ca la toate fermele. dă spre fundul ogrăzii. In 1815 curtea asta avea mai multe clădiri decît astăzi. viaţă şi moarte. parc-a fost ieri. Impuş362 . în vreme ce brigada Soye abia putu pătrunde niţel pe la sud. S-au nimicit unii pe alţii. încăierarea pentru această intrare a fost înverşunată. aproape întreg corpul de armată al Iui Reille intră în luptă şi fu sfărâmat: ghiulelele lui Kellermann se irosiră toate în faţa acestui eroic colţ de cetate. Clădirile fermei sînt aşezate în marginea de sud a curţii. unghiuri şi colţuri de echer. şi poarta dinspre miazănoapte. scuturaţi de fiori. Poarta dinspre miazănoapte. dar fără să-l poată lua. dar n-au izbutit să se menţină. parcă se căznesc s-o ia la fugă. a fermei. copacii aplecaţi. sfărâmată de francezi. pietrele se năruiesc. Viforul bătăliei stăruie încă în această ogradă . dincolo nişte păşuni. Francezii au pătruns înăuntru.1 lului. Foy şi Bachelu se opriră aici. iar capela ca citadelă. vălmăşagul adînc al încăierării s-a întipărit aici. Sînt patru scînduri bătute în două grinzi. cu două canaturi late. O parte din poarta dinspre nord. Zidurile sînt în paragină. Acolo a fost ucis Bauduin. făcute din scînduri de ţară. e tăiată pătrat într-un zid a cărui temelie e de piatră. Pe uşorul porţii au rămas vreme îndelungată tot soiul de urme de mîini însîngerate. Este o poartă obişnuită pentru căruţe. mai bine zis spintecată. spartă de către francezi şi căreia i s-a pus altă bucată în locul tăbliei spînzurate pe zid. Lîngă capelă se înalţă prăbuşită. care între timp au fost date jos. Castelul a slujit ca un fel de foişor. spărturile ţipă. o aripă a castelului. Aici se baricadaseră englezii. Brigada Bauduin izbuti să străpungă Hougomontul pe la nord. singura urmă ce mai dăinuieşte din castelul de la Hougomont. pe care se mai văd urmele atacului. iar partea de isus din cărămidă. grozăvia ei se vede bine.

e ciudat. »»l. pe uşă. francezii aduseseră snopi de nuiele şi dăduseră foc zidurilor şi oamenilor. De prin 1815 a început să crească prin mijlocul scării. Stăpîni o clipă pe capelă. Patru pereţi văruiţi. din veacul al XV-lea . a fost un adevărat cuptor. Sînt lespezile mari. prin toate gîrliciurile. se ţin bine la locul lor. seamănă cu interiorul unei scoici sfărîmate. o ferestruică pătrată. Interiorul. o veche cercevea cu toate geamurile sparte: aşa e capela. din care nu i se mai pot vedea decît cioturile înnegrite. un crucifix mare de lemn. Flăcările s-au întins peste tot în această dărîmătură. Mai sînt acolo şi doi copaci bătrîni. din fundul pivniţelor. S-au măcelărit în capelă. scara în chip de spirală. din dosul zidurilor. în care domneşte iarăşi liniştea. In aripa surpată. un altar din lemn nelucrat. înverzeşte în aprilie. dar Hristosul de lemn n-a fost scrumit de flăcări. unul e uscat. crăpată de sus pînă jos. făcute morman în nişte urzici. uşa a ars. astupată c-un braţ de fîn. Ea are două caturi.caii din toate părţile. albastre. Nu s-a mai slujit aici de la măcel. deasupra crucifixului. Treptele astea. asediaţi pe această scară. capul pruncului Isus a fost retezat de o schijă. pe urmă izgoniţi.MiaersMm. cu trunchiul ciuruit. prin toate ochiurile ferestrelor. podelele au ars. la care nu se poate ajunge. pus pe-o temelie de piatră necioplită. două ferestre arcuite. prin toate crăpăturile dintre pietre. infanteriştii englezi stătuseră la pîndă în aceste încăperi. prin ferestrele zăbrelite. se văd încăperile dărăpănate ale unui grup de locuinţe din cărămidă . o uşă în faţa altarului. pe urmă s-a stins. Restul pare o falcă fără dinţi. celălalt. francezii i-au dat foc. pe cea dinţii se află săpat chipul unui trident. Lingă altar se află pironită o statuie din lemn a sfintei Ana. într-un colţ. jos. altarul a rămas în picioare. înghesuiţi pe treptele de sus. Vreo zece itrepte sînt încă prinse de zid. I 363 . englezii le tăiaseră pe cele de jos. din podurile hambarelor. Cu toate astea. O 85 . Focul i-a mistuit picioarele. gloanţelor le-au răspuns prin foc.

Englezii dădură peste el. Copilul Isus cu capul retezat n-a avut norocul Hristosului de lemn. Lîngă picioarele lui Hristos se poate citi acest nume: Henquinez. Pădurea din jurul mănăstirii Villiers a ascuns timp de cîteva zile şi nopţi pe toţi aceşti nefericiţi fugiţi de la casele lor. Peretele a fost văruit din nou în 1849. Mulţi au băut acolo înghiţitura lor cea din urmă. uşor de recunoscut. Guilîaume van Kyisom rămăsese la Hougomont „să păzească castelul" şi se pitulase într-o pivniţă. Moartea are felul ei de a întuneca biruinţa şi ea • face ca după glorie să urmeze ciuma. cum sînt trunchiurile bătrîne ale arborilor arşi. După bătălie toată lumea se grăbea să îngroape cada vrele. care era grădinar acolo. Marques tj Marquesa de Altnagro (Habana). La ieşirea din capelă. luptătorii îl siliră pe omul ăsta înspăirnîntat să-i servească. Ultimul om care a scos apă din această fîntînă a fost Guillaume van Kylsom. II scoaseră din ascunzătoarea sa şi. ne arată locul unde au fost acele biete tabere pline de groază. Fîntîna era adîncă: au făcui dintr-însa a° 364 . pierdute în fundul hăţişurilor. ţăran din Hougomont. Li se făcuse sete. Şi astăzi încă anumite urme. Guillaume le dădu să bea. Se găsesc şi cîteva nume franţuzeşti cu semne de exclamare: semne de rnînie. Era cadavrul sublocotenentului Legros. prin lovituri cu latul isăbiei. Te întrebi: de ce nu mai are fîntîna asta găleată şi lanţ ? Pentru că nu se mai scoate apă din ca. La 18 iunie 1815 familia lui a fugit şi s-a adăpostit în pădure. Tifosul e un adaos al izbînzii.minune. spun cei de prin partea locului. Din această fîntînă scotea el apă. se vede în stînga o fîntînă. Chiar de la uşa acestei capele a fost ridicat un cadavru care ţinea în mină o secure. Pe urmă. Naţiunile se ocărau aici unele pe altele. Dar din ce pricină nu se mai scoate apă din ea ? Pentru că e plină de schelete. In curta sînt două. Pereţii sînt plini de iscălituri. altele: Coride de Rio Maior. Fîntîna din care s-au adăpat atîţia morţi trebuia să moară şi ea.

In locul lespezii albastre e o grindă de care se sprijină cinci sau şase butuci de lemn noduroşi şi ţepeni.mînt Au fost aruncaţi acolo trei sute de morţi. In clipa cînd locotenentul hanovrez^Wilda a apăsat pe mîner ca să se adăpostească în fermă. Fierăria. Ne-au dus în pădure. Nu mai există nici găleată. pesemne o gaură de obuz. O femeie cu părui cărunt ne spune : ^ ~~ Erarn aici. O casă. Lîngă tăbliţa frumoasă a unei încuietori gotice uşa are un mîner de fier în chip de trifoi. Fîntîna nu are ca faţadă lespedea lată. pe urmă îşi ia din nou zborul. albastră. Turnulejul avea un tavan din care n-au mai rămas decît bîrnele. dar mai există jgheabul de piatră care slujea pentru scurgerea apei. jumătate din cărămidă. Pe ^°prea multă grabă. casa fermei. aşezat de-a curmezişul. Fîntîna a rămas stingheră în mijlocul ogrăzii. aproape rotundă. Bunicul familiei care locuieşte aici era fostul grădinar van Kylsorn. e încă locuită. mort de multă vreme. Cînd te apleci. nici scripete. Uşa ei dă spre curte. un soldat francez din geniu i-a retezat mîna cu o lovitură de secure. o înconjoară din trei părţi. Apa de ploaie se strînge aici şi din cînd în cînd cîte o pasăre din pădurea din apropiere coboară să bea. De jur împrejurul fîntînii. care sprijină zidul din dreapta. Cea de-a patra latură e deschisă. Aveam trei ani. jumătate din piatră. îndoite ca laturile unui paravan şi închipuind un turnuleţ pătrat. Oam Erau noapteaJ iurmătoare s-au auzit că în oaref morţi cu toţii ? Legenda A din fîntînă glasuri stinse cennd ajutor. care slujeşte ca un fel de margine tuturor fîntînilor din Belgia. Pe-acolo se scotea apa. privirea ţi se pierde într-un cilindru adînc de cărămidă. năpădit de întunecime. care par nişte oase mari. Trei ziduri. are forma unei cruci. io ră nu Se zice spune La ii"25+ mine mă 365 ii » i . între ruinele acestea. toată partea de jos a zidurilor e acoperită de urzici. Zidul din fund are un fel de spărtură. Surorii mele mai mari 11 era frică şi plîngea. nici lanţ.

Urcăm vreo cîteva trepte şi. curajoşi. cel din fund e din piatră. In grădina asta. 2 Infanterişti de elită (în armata franceză dinainte de 1870). din grădină. iar a treia o pădure. E în pantă. primiră lupta cu două companii hanovreze. î n dreapta. Eu făceam ca tunul şi ziceam: „Bum. In partea de sus a stîlpilor sînt nişte globuri care par ghiulele de piatră. un zid. parcul palatului din Versailles. astăzi. Intîi intri în grădină. Aproape toţi sînt ciuruiţi de proiectile. 366 . o mie cinci sute de oameni au fost seceraţi în mai puţin de un ceas. e plină de buruieni şi se sfîrşeşte cu o terasă monumentală de piatră. Toate aceste trei părţi au o împrejmuire comună : spre intrare. şi trăgeau de-acolo. Acolo. cum am mai spus. Un stîlp sfărîmat zace pe parapet întocmai ca un picior rupt. pe locul ăsta de cîţiva stînjeni pătraţi. dincolo de livadă. dintre care una era înarmată cu carabine. neavînd alt adăpost decît tufele de coacăze. Este alcătuită din trei părţi: am putea spune chiar din trei acte. Zidul din dreapta e din cărămidă. Cele treizeci şi opt de metereze făcute de englezi la înălţimi deosebite se vad şi azi. în stilul franţuzesc dinaintea lui Lenotre'. Voltijorii. un alt zid. ajungem în livada propriu-zisă. Hanovrezii se urcaseră pe balustradă. plantată cu coacăze. un gard vi u. Partea întîi e o grădină . Toţi puneau urechea la pămînt ca să asculte. Au mai rămas în picioare patruzeci şi trei de stîlpi. ceilalţi sînt trîntiţi în iarbă. încolţiţi şi alungaţi ca nişte urşi în vizuină. A amenajat. O grădină seniorală. între altele. dă în livadă. Zidul pare gata să reînceapă lupta. nemaiputînd să scape. partea a doua e livada. mărginită de stîlpi învoiţi. bum !" 0 poartă a ogrăzii. In dreptul celui de-a! şaispreze1 Arhitect-peisagist din secolul a! XVII-lea. răspunzînd de jos. ţinură piept un sfert de ceas pînă să fie răpuşi. clădirile castelului şi ale ferm ei . î n fund. şase contra două sute. numai dărîrnături şi bălării. pătrunseră şase voltijori 2 din I-iul regiment de infanterie şi.ţinea mama în braţe. în stî nga. Livada e înfricoşătoare.

Partea din afară a zidului. scoborîtor al unei familii franceze care s-a refugiat după revocarea edictului de Ia Nantes'. Neavînd scări. brigada Soye fu nimicită aici. asupra căruia fuseseră concentrate cele două baterii ale lui Kellermann. în afară de Paris şi alte cîtev* rll i fflar'' EdictuI a fost revocat în 1685 de Ludovic al XlV-Iea. a fost nimicit. Edict dat tn 1598 de regele Franţei Henric al IV-lea.l ea S e află două morminte engleze de piatră. prin care se corda protestanţilor libertatea cultului. Printre bălării se vede un trunchi de copac scos din rădăcină. In mai livada se înviorează ca oricare alta. Lîngă el se încovoaie un măr bătrîn. o pasc caii de plug. culcat la pămînt şi care înverzeşte. crezură că 'nu e 'vorba decît de un gard viu. Un batalion din Nassau. e ciuruită de gloanţe. livada a fost cucerită.i Frsnţs. Toată pajiştea de-aici a fost scăldată în sînge. îl trecură şi dădură peste zid. Aşa a-nceput VVaterloo. Olanda. Zidul ăsta era acoperit în afară de un gard viu. s-a prăbuşit generalul german Duplat. N-a rămas unul să nu fi fost lovit de-un glonţ sau de-un şrapnel. S-au dat lupte corp la corp pe sub copaci. iarba e înaltă. Cresc aici gălbenele şi părăluţe. Elveţia ?! Prusia. obstacol şi capcană. alcătuit din şapte sute de oameni. 1 367 ■ilîite .Sute de mii de protestanţi (calvinist!) au pa«ton. Alături. Livada e plină de scheletele arborilor morţi. un potop de şrapnele şi de gloanţe. pe care se usucă rufele. refugllndu-se în Anglia. sub un arbore înalt. Nu sînt metereze decît în zidul dinspre miazăzi. legat cu un bandaj de paie şi de humă. Cu toate acestea. pe acolo se dădea atacul principal. silindu-i pe trecători să plece capul. foarte înalt. Ia cererSsH »iStente aIe lezuitiIor. Aproape toţi merii sînţ gîrboviţi de bătrîneţe. iar piciorul ţi se înfundă în muşuroaie de eîrtiţă. cu cele treizeci de metereze vărgînd foc toate deodată. deasupra aleelor atîrnă nişte frînghii din păr de cal. bolnav. umbli prin paragină. Maiorul Blackrnann s-a rezemat de el cînd şi-a dat sufletul. francezii s-au căţărat cu unghiile. francezii ajunseră în faţa lui. cu infanteria engleză în spatele lui.

regimentul din Nassau şi regimentul din Brunswick nimicite. trei mii de oameni trecuţi prin foc şi sabie. dacă doriţi. este tipică pentru mtiîţi dintre gînditorii premarxiştl. infanteria engleză mutilată. Pentru ca Waterloo să fie sfîrşituî Austerlitzului.)« . providenţa n-a avut nevoie decît de un pic de ploaie. n-a putut începe decît la l Atragem atenţia cititorilor asupra caracterului neştiinţîfic pe care-I capătă ia Victor Hugo interpretarea faptelor istorice. daţi-rni trei franci şi vă povestesc ce-a fost la Waterloo!" UI 18 IUNIE 1815 Să ne întoarcem puţin în urrnă (e un drept al povestitorului) şi să ne oprim iarăşi asupra anului 1815. ciopîrţiţi. Foy rănit. Tendinfa aceasta. Duplat ucis. Bauduin mort. şi toate astea. Cîteva picături de apă rnai mult sau mai puţin au adus prăbuşirea lui Napoleon. ele a atribui faptelor întîmplătoare un caracter determinant In dezvoltarea vieţii sociale. un nor care s-a ivit atunci fără nici un rost în acel anotimp pe cer a fost de ajuns ca să doboare o lume. amestecate cu îndîrjire. douăzeci de batalioane franceze din cele patruzeci ale corpului lui Reille decimate. împuşcaţi — numai în dărîmătura asta din Hougomont. măcelul. şi chiar puţin mai înainte de epoca în care începe acţiunea povestită în partea întîî a lucrării de faţă. un rîu de sînge englezesc. focul.Corbii se rotesc printre crengi. carnajul. pentru ca un ţăran să-i poată spune astăzi unui trecător: „Domnule. Blackmann ucis. viitorul Europei ar fi fost desigur cu totul altul'. măcelăriţi. In fund se află o pădurs plină de viorele. de sînge german şi de sînge francez. r. Dacă n-ar fi plouat în noaptea de 17 spre 18 iunie 1813. I" general pentru aşa-numitii fatalişti In interpretarea fenomenelor istorice (n. Bătălia de la Waterloo (şi asta i-a dat Iui Blucher timpul necesar ca sa sosească). o fîntînă plină de cadavre.

Care-i partea de vină a lui Napoleon în pierderea acestei bătălii ? Poate fi oare învinovăţit cîrmaciul de naufragiu ? Nu cumva neîndoiosul declin fizic al lui Napoleon se agrava. începea şi sfîrşea bătăliile cu tunul. a lovi. Bătălia ar fi fost cîştigată şi terminată la ora două. Acţiunea a început la şase dimineaţa. unită cu geniul. Hărţuia fără încetare punctul slab cu şrapnele. spulberarea regimentelor. deci cu trei ceasuri înainte de atacul prusac. zdrobirea şi împrăştierea maselor. Socotea strategia generalului duşman drept o cetăţuie şi o bătea cu tunui. Wellington nu avea decît o sută cincizeci de guri de foc. prin vreo zdruncinare lăuntrică ? h ei douăzeci de ani de războaie sleiseră oare deopotrivă tăişul ca şi teaca. Inchipuiţi-vă un teren uscat şi artileria putînd să se mişte. pe acest încruntat atlet al încăierării războinice. De ce? Pentru că ămîrttul era moale. . Toate 'planurile sale de luptă sînt făurite numai în funcţie de proiectil. Tirul făcea parte din geniul său. totul se reducea pentru el la a lovi. spunea ' . a lovi fără încetare — şi sarcina asta i-o încredinţa ghiulelei. acest strălucit căpitan era acelaşi om care w raportul către directorat asupra Abukirului'. vreme de cincisprezece ani. în vremea aceea. A fost nevoie să se aştepte pînă se va usca puţin. A concentra toată artileria asupra unui singur pUnct — iată cheia biruinţelor saje. l-a făcut de neînvins. Localitate ^e Pe coasta mediteraneană a Egiptului. pe cînd Napoleon avea două sute patruzeci. ictorie a Iu i Napoleon asupra turcilor (1799). Metodă de temut şi care. Străpungerea careurilor. cu cît se bucura şi de superioritatea numerică.ceasurile unsprezece şi jumătate.Ufia dintre ghiulelele noastre a ucis şase oameni". La 18 iunie 1815 el se bizuia cu atît mai mult pe artilerie. sufletul ca şi trupul ? începuse oare . spargerea fronturilor. Napoleon era ofiţer de artilerie şi vedea totul sub acest un crhi \în esenţă. în faţa căreia ^ota engleză a nimicit Ia 1 august 1798 flota franceză care-l transportase apolcon Bonaparte şi armata sa expediţionară la gurile Nilului. pentru ca artileria să se poată mişca.

Se înţelege de la sine că nu avem pretenţia să facem aici istoria bătăliei de la Waterloo. după mărturia tuturor. să cucerească Bruxelles-ul. o capodoperă. ca să-şi ascundă sie însuşi propria sa slăbiciune ? începea să se clatine sub amăgirea unui îndemn spre aventură ? Ajungea. a îmbătrîni înseamnă a creşte. să facă o spărtură la duşman. pentru oameni ca Dante şi ca Michelangelo. una dintre întîmplările care au dat naştere dramei pe care o istorisim. lucru grav pentru un general. să-l frîngă în două. pe care i-am putea numi uriaşi ai acţiunii. să reducă pe Wellington şi pe Blucher la două frînturi. iar aripa prusacă spre Tongres. ţi le arăta cu un gest suveran. de la înălţimea carului său cu fulgere. va vedea. Asta urmărea Napoleon în această bătălie. scopul nostru nu este des370 . Să pornească de-a dreptul asupra centrului liniei aliate. să pună mîna pe Mont-SaintJean. să-l arunce pe german în Rin şi pe englez în mare. aşa cum au socotit mulţi istorici de seamă. deşi se leagă de această bătălie. a nu mai deosebi marginea care se năruie a prăpăstiilor ? Nu mai simţea apropierea catastrofelor ? El. era oare atît de buimăcit incit să ducă în prăpastie furtunoasele sale legiuni ? La patruzeci şi şase de ani să fi fost el cuprins de o supremă nebunie ? Acest conducător titanic al destinului nu mai era decît un mare rătăcit ? Nu sîntem de această părere. Pe urmă. o vîrstă de miopie a geniului ? Bătrîneţea nu are nici o înrîtirire asupra geniilor idealiste . geniul acesta se întuneca ? Se lăsa oare cuprins de mînie. să nu-şi mai dea seama de primejdie ? Există oare la categoria asta a oamenilor mari. care altădată cunoştea toate căile îzbînzii şi care. pentru cei ca Hanibal şi ca Bonaparte — însemnează oare a da înapoi ? Să fi pierdut Napoleon adevăratul simţ al biruinţei ? Să fi ajuns a nu mai fi în stare să-şi dea seama de primejdie. Planul său de luptă era. să împingă aripa britanică spre Hal. pozitivi.să-l stingherească pe căpitan veteranul ? Intr-un cuvînt. a nu mai presimţi cînd i se întinde o cursă.

socotind poate aparenţele drept realităţi. noi judecăm cum judecă poporul. piciorul din dreapta e drumul spre Genappe. noi nu sîntem decît un martor de la distanţă. Cît despre noi. nu avem nici experienţa militară. pe pămînt. acolo se află Reille împreună cu Jerome Bonaparte. acest acuzat misterios. un A mare. nu avem dreptul de-a înfrunta în numele ştiinţei o întreagă înlănţuire de fapte în care se găseşte fără îndoială şi un element amăgitor. de altminteri. simbolul involuntar al eroismului suprem al gărzii imperiale 37! . în gînd. la Waterloo."erea eî. după părerea noastră. Piciorul din stînga al literei A e drumul spre Niyelles. Vîrful literei A este Mont-Saint-Jean. un trecător ne aceste meleaguri. un cercetător aplecat pe-acest pămînt frămîntat cu sînge omenesc. iar dacă-i vorba de soartă. acolo e Wellington. care ar putea să justifice un sistem. punctul din dreapta de jos este Belle-Alliance. acolo se află Napoleon. IV A Cei care doresc să-şi închipuie exact bătălia de la Waterloo n-au decît să facă. Exact în mijlocul liniuţei se află punctul "nde s-a spus cuvîntul hotărîtor al bătăliei. Acolo a fost aşezat leul. Puţin mai jos de punctul unde "niuţa lui A întîlneşte şi taie piciorul din dreapta e Haie-Sainte. un lanţ de întîmplări neprevăzute îi covîrşeşte pe cei doi mari căpitani. acest naiv judecător. iar dintr-un alt punct de vedere de către o pleiadă întreagă de istorici. punctul din stînga de jos e Hougomont. care. nici priceperea în materie de strategie. iiniuţa dintre ele e drumul desfundat de la Ohain la Braine-l'Alleud. îi lăsăm pe istorici să se certe. a fost făcută — şi făcută în' chip magistral — dintr-un punct de vedere de către Napoleon însuşi.

o diferenţă de nivel. o pădure. o surpătură de pămînt.Triunghiul din vîrful literei A. pe cînd Napoleon se afla la strîmtoare. Cei doi generali cercetaseră cu luare-aminte cîmpia de la Mont-Saint-Jean. Fiecare caută să-l pună jos pe celălalt. cu ocheanul în mînă. Aripile celor două armate se întindeau spre dreapta şi spre stînga drumurilor dinspre Genappe şi Nivelles. iar Reille — ţinîndu-i piept lui Hill. negăsind nici o cocioabă în spatele căreia să se adăpostească. Se folosesc de tot ce le iese înainte. Wellington o cercetase cu prevăzătoare agerime de minte pentru eventualitatea unei mari bătălii. Toată bătălia s-a desfăşurat pentru stăpînirea lui. cuprins între cele două picioare şi liniuţă. i a r toate laolaltă urcă spre Mont-SaintJean şi se înfundă în pădure. colţul unui zid este un meterez. Cu un an mai înainte. Cît despre cîmpia propriu-zisă. o potecă aşezată de-a curmezişul. comandantul care poartă răspunderea e nevoit să cerceteze cel mai mic pîlc de arbori şi să adîncească cea mai neînsemnată cută de teren. fiecare cută domină cuta următoare. cunoscută astăzi sub numele de Gîmpia de la Waterloo. e podişul Mont-Saint-Jean. foarte accidentată. iar cea franceză era în vale. Cel ce iese din cîmpul de luptă pierde bătălia. o rîpă. se află pădurea Soignes. închipuiţi-vă o bucată întinsă de pămînt. în zorii 372 . un regiment o ia la fugă. Ar fi de prisos să-l descriem aici pe Napoleon călare. Pe locul acesta. în spatele podişului MontSaint-Jean. d'Erlon — ţinîndu-i piept lui Pieton. Armata engleză era pe înălţime. De aceea. Wellington se simţea la largul său. Mai sus de vîrful lui A. Două oştiri duşmane pe un cîmp de luptă sînt ca doi luptători care se iau la trîntă. pentru duelul din ziua de 18 iunie. pe colina de la Rossomme. pot opri pe loc călcîiul acestui uriaş care se numeşte o armată şi să-l împiedice să dea înapoi. un tufiş devine un punct de sprijin.

purtînd în colţuri litera N cu coroană şi cu vulturi. aşterne adeseori umbră acolo unde mai înainte străluceau raze. osîndită de alţii. Cu profilul său liniştit sub chipiul şcolii din Brienne. înainte de a-l descrie noi. regele Macedoniei. oraş în Mesopotamla. o asmute pe una împotriva celeilalte şi o nimiceşte.). pinteni de argint. pe un timp mai mult sau mai puţin îndelungat.e. Aluzie la dictatura de scurtă durată a lui [uliu Cezar (secolul I I. Pîngărirea Babilonului îl micşorează pe Alexandru'.e. E o nenorocire pentru om să lase pe urma lui o pată de întuneric care-i seamănă. din acelaşi om ea face două năluci deosebite. fiul împăratului roman vesnasian. ^ Aluzie !a jefuirea Babilonului. Lumina aceasta care se numeşte istorie e nemiloasă. cucerit de Alexandru. I-a văzut toată lumea. spadă de la Marengo — toată figura asta a celui din urmă Cezar e vie în mintea tuturor. 373 . încătuşarea Romei îl micşorează pe Cezar 2 . cu cizmele de călărie trase peste ciorapii de mătase. cu haina-i lungă ascunzînd epoleţii. Dar acum se face ziuă şi istoria îşi spune cuvîntul. ne calul alb eu valtrapuri de catifea purpurie. tn anul 70. în «1 2T.e imperiului persan.n. fiind lumină şi tocmai pentru că e lumină.'lei de 18 iunie 1815. în uniforma verde. Multă vreme figura aceasta a stat în plină lumină. cu cordonul roşu îndoit sub vestă. Tirania îl urmăreşte pe tiran. Nimicirea Ierusalimului ÎI micşorează pe Titus 3 . Referire la distrugerea Ierusalimului de către Titus. cu reverul alb acoperind decoraţia. una din eapitale. adîncurile întunecate ale despotului se războiesc cu strălucirea orbitoare a marelui căpitan. asta din pricină că cei mai mulţi dintre eroi răspîndesc o anumită negură de legendă care întunecă adevărul. De-aici rezultă o măsură mai dreaptă în preţuirea definitivă a popoarelor. ea are acea caracteristică dumnezeiască şi ciudată că.n. cu pantaloni de piele. aclamată de unii.

făcînd aşternut sub roţi. dar pentru englezi mai mult decît pentru francezi. A luat parte şi s-a distins tn mal toate cam paniile lui Napoleon. Lupta începu tîrziu . judecat }1 tondaranat Ia moarte. Napoleon. Plouase toată noaptea. dar a fost prins. plină de ameninţare pentru arnîndouă armatele. de către aripa stîngă franceză. iar Ney 2 împinse aripa dreaptă franceză împotriva aripii stîngi engleze. cum am mai spus. generalul englez Colville se uită la ceas şi văzu că era ora unsprezece şi treizeci şi cinci de minute. împotriva Hougomontului. de pe chingile cailor noroiul picura în stropi. uşurtnd restabilirea imperiului. dacă grîul şi secara. 2 Mareşal al Imperiului. Dar soarele nu răsări. ca pe un pistol. nici o mişcare — mai ales în văile dinspre Papelotte — n-ar fi fost cu putinţă. pămîntul fusese desfundat de atîta ploaie. pe alocuri convoaiele de căruţe se înfundaseră pînă în osie. culcate la pămînt de această gloată de căruţe în marş. Trecut d» partea Burbonllor In 1814. i-a părăsit tn anul următor cu o bună parte din trupe. avea obiceiul să ţină toată artileria în mină. 374 . n-ar fi acoperit urmele. îndoielnica. şovăitoare. Napoleon atacă în acelaşi timp centrul.V „QUID OBSCURUM"' AL BĂTĂLIILOR Cunoaştem cu toţii partea întîi a acestei lupte. poate chiar cu mai multă înverşunare decît ar fi vrut împăf&tul. După tnfrtngerea de la Waterloo 8-a refugiat în Elveţia. împingînd brigada Quiot înspre Haie-Sainte. Bătălia fu începută cu înverşunare. care se sprijinea pe Papelotte. la început tulbure. ţintindu-l cînd într-un punct. In clipa cînd se auzi cea dintîi lovitură de tun. 1 Acel eeva obscur (în original tn limba latină). Nu mai era întîlnirea de la Austerlitz. apa se strînsese ici şi colo în gropile cîmpului ca în nişte căldări. hotărîse să aştepte pînă ce bateriile înhămate vor putea să se mişte şi să galopeze în voie. pentru asta trebuia să răsară soarele şi să usuce pămîntul. cînd într-altul al bătăliei.

In. Şi planul ar fi izbutit. căciulile Cu PamP°ane. care puteau sosi dintr-un moment într-altul. se putu mărgini să trimită pentru întărire doar patru companii de gardă şi un batalion din Brunswick. un miraj ameţitor. dacă cele patru companii de gardă engleze şi vitejii belgieni din diviziile Perponcher nu şi-ar fi păstrat cu tărie poziţiile. Atacul aripei drepte franceze. îndreptat asupra punctului Papelotte. astfel încît Wellington. a-l face să se abată spre stînga — acesta era planul. şi în special brigada lui Kempt. între amiază şi ceasurile patru după-masă.Atacul dezlănţuit împotriva Hougomontului era oarecum simulat. ca să spunem aşa. există un răstimp întunecat. Haie-Sainte căzu. Infanteria engleză. recruţii aceştia au arătat că au ceva din spiritul inventiv şi din înverşunarea soldatului francez. să stăvilească trecerea prusacilor. să dea peste cap stînga engleză. A-l atrage acolo pe Wellington. astăzi aproape necunoscut. lucru ce l-a nemulţumit pe Wellington. de-acolo spre Brainel'Alleud. După ce Haie-Sainte căzu. Cu excepţia cîtorva incidente. dichisul de campanie Pe vremea aceea. In cuprinsul acestei zile. să-l împingă pe Wellington spre Hougomont. Aceşti soldaţi tineri s-au purtat eroic în faţa temutei noastre infanterii. să ia cu asalt Mont-Saint-Jean. să taie drumul spre Bruxelles. atacul acesta reuşi. ca puşcaş. lăsat întrucîtva de capul lui. propriul său general. bătălia începu să şovăie. cu toată lipsa lor de experienţă. Papelotte fu luat. au ştiut să iasă vitejeşte din încurcătură. Infanteria aceasta de ucenici a luptat cu însufleţire. soldatul se simte. erau alcătuite în mare parte din recruţi. săculeţele de la centură fluturînd cu curelele 375 . Se întuneca.negură se desluşeau azuirj uriaşe. în loc să-şi îngrămădească trupele acolo. era serios. s-au dovedit mai ales foarte buni trăgători. mijlocul bătăliei e întrucîtva nelămurit. făcînd parte din punctul înnourat al încăierării. Un amănunt ce trebuie reţinut. apoi spre Hal — nimic mai limpede.

albe.încrucişate. ciocnirea maselor înarmate aduce unele răsturnări ce nu se pot prevedea. Parcă era ceva acolo. care împinge. frontul armatelor se încreţeşte ca o apă care unduie. mai mult sau mai puţin spongioase. cutele întunecoase înaintează şi se retrag. regimentele — înaintînd sau dînd înapoi — alcătuiesc capuri sau golfuri. Eşti silit să arunci acolo mai mulţi soldaţi decît aveai de gînd. 376 . Fiecare istoric scoate oarecum ceea ce-i convine din acest vălmăşag. goneşte. batalioanele sînt un fel de dîre de fum. umflă şi risipeşte aceste 1 Pictor italian (1615—1673). soldaţii englezi avînd în locul epoleţilor nişte colaci mari. infanteria aproape neagră din Brunswick amestecată cu infanteria stacojie din Anglia. 3 Acel ceva obscur. ghetrele mari. Oricare ar fi socotelile generalilor. te uiţi bine — nu mai e nimic. 2 General francez. Ceva dintr-o furtună se amestecă totdeauna într-o bătălie. dolmanele husarilor. cele două planuri ale celor doi conducători intră unul într-altul şi se deformează unul pe altul. Linia de luptă pluteşte şi şerpuieşte ca un fir. cavaleria uşoară hanovreză cu căşti lunguieţe de piele. suflă un vînt ca de mormînt. toate aceste stînci se mişcă fără încetare unele în faţa altora. albi şi rotunzi. renumit prin coloritul intens 5I variat al pînzeîor sale. chipiurile grele împodobite cu găitane. care sug mai repede sau mai încet apa cu care sînt stropite. scoţienii cu genunchii goi şi cu pleduri cadrilate. Un anumit punct al cîmpului de luptă înghite mai mulţi luptători decît altul. Quid obscurum. valuri de sînge curg fără socoteală. luminişurile îşi schimbă locul. întocmai ca acele terenuri. cu benzi de aramă şi cu penaj roşu. creatorul unor tipuri perfecţionate de tunuri de care s-a servit Napoleon. iar nu linii strategice bune pentru Gribeauval 2 . quid divinum 3 . în locul infanteriei soseşte artileria. cizmele roşii cu zeci de cute. cînd se trece la acţiune. Cheltuieli neprevăzute. acel ceva divin (în origina! fn limba latinii). leduncile cu cartuşe. ale grenadirilor noştri — toate acestea alcătuiau tablouri vrednice de Salvator Roşa '. în locul artileriei vine cavaleria.

mulţimi sîngeroase. comentariu la Istoria universală a istoricului grec Polibiu (secolul al "■'ea î. care.e. A scris. Trebuie să adăugăm că vine întotdeauna o anumită clipă cînd bătălia se schimbă în luptă corp la corp. Ce este o încăierare ? O oscilaţie. bătălia se preciza. istoricul are dreptul netăgăduit de a spune pe scurt. 377 . Hill aripa dreaptă. ^ceruse întăriri lui Wellington. situata armatei engleze era gravă. valabil pentru toate marile ciocniri militare. slăbit. la un anumit moment. se re-strînge. care să cuprindă haosul în pensula lor. veridic la amiază. Van der Meulen. Rembrandt e mai nimerit ca stil decît Van der Meulen '. nu o zi Pentru zugrăvirea unei bătălii e nevoie de pictori viguroşi. nici un povestitor nu va fi în stare să contureze în chip desăvîrşit forma acelui nor îngrozitor care se numeşte o bătălie. ca să împrumutăm chiar expresia lui Napoleon. numai înainte!" Hill. după-amiază. minte la orele trei.n. şi oricît de conştiincios ar fi. Bătăios şi ca scos din fire. Geometria înşeală. El nu e în măsură să redea decît liniile principale ale luptei. numai uraganul este adevărat. între altele. Pieton aripa stîngă. Pieton murise. Nemişcarea unui plan geometric arată un minut. se aplică mai cu osebire luptei de la Waterloo. Brunswick. In clipa cînd englezii Ie smulseseră francezilor drapelul regiPlct r * ° flamand (1634—1690). Prinţul de Orange comanda armata din centru. Cu toate acestea. în cazul acesta. prinţul de Orange le striga olando-b'elgienilor : „Nassau. A pictat cu predilecţie scene de război.). tot înainte. „ţin mai mult de biografia regimentelor decît de istoria unei armate".. VI ORELE PATRU DUPA-AMIAZA Pe la orele patru. Adevărul acesta. Scriitor militar francez din secolul al XVIN-Iea. se fărîmiţează într-o mulţime de fapte mărunte. Asta-l îndreptăţeşte pe Polard 2 să-l contrazică pe Polibiu.

de-o formă puţin concavă — foarte înţesat şi foarte compact — avea o poziţie bine întărită. Hougomont fiind aproape cucerit. Hamilton rănit. Se pierduseră cîteva drapele. Două divizii. Era apărat de locuinţa asta puternică de piatră. nu mai rămînea decît un nod : centrul. pe care tovarăşii săi îl socoteau invulnerabil. Haie-Sainte căzuse. toţi ofiţerii — afară de cinci — muriseră sau fuseseră prinşi. care se afla la Braine-l'Alleud. Din batalionul german care-l apăra nu scăpaseră cu viată decît patruzeci şi doi de oameni. dragonii cei mari ai lui Ponsomby fuseseră sfîrtecaţi. francezii ornorîseră în tabăra engleză pe generalul Pieton cu un glon{ în cap. Hougomont rezista încă. o clădire din secolul al XVI-lea atît de solidă. Marsh murise. care pe atunci făcea parte din domeniile comunei Nivelles şi care se afla la întretăierea drumurilor. Centrul armatei engleze. fuseseră nimicite. fncît ghiulelele ricoşau într-însa fără s-o clintească. din o mie două sute de cai nu mai rămăseseră decît şase sute. Ponsomby căzuse străpuns de şapte lovituri de suliţă. Scoţienii cenuşii nu mai existau. fusese omorît aici de un mic toboşar francez. Un sergent din infanteria engleză. Gordon murise. Baring fusese scos din poziţie şi dat înapoi. Viteaza cavalerie dăduse îndărăt în faţa lăncierilor Iui Bro şi a cuirasierilor lui Travers.meritului 105 de linie. Stăpînea podişul de la Mont-Saint-Jean. dar era în flăcări. Pentru Wellington bătălia avea două puncte de sprijin: Hougomont şi Haie-Sainte. Mater ucis. De jur378 . care se afla la Marbe-Braine. a cincea şi a şasea. Şi nodul ăsta rezista mereu. iar în faţă povîrnişul. avînd în spate satul. şi pe Chasse. doi erau la pămînt. printre care unul al diviziei Alten şi unul al batalionului din Lunebourg. trimiţîndu-i acolo pe Hill. Trei mii de luptători se măcelăriseră în această şură. cel mai bun boxer al Angliei. purtat de un principe din familia Deux Pont. Wellington îl întări. Haie-Sainte luat. pe vremea aceea foarte anevoios. din trei locotenenţi-colonei. Alten — trecut prin sabie.

contingentul din Nassau. încît Haxo. prieten cu Victor Hugo. Această stratagemă. regimentelor lui Halkett. brigăzii Iui Mitchell. Artileria s-ar fi împotmolit în mlaştini. înarmat cu carabine. Artileria lor stătea la pîndă printre buruieni. croiseră ferestre prin mărăciniş. Avea prin urmare la îndemînă douăzeci şi şase de batalioane. care admite asemenea şiretlicuri. trimis de împărat pe la ceasurile nouă dimineaţa să recunoască poziţiile bateriilor duşmane. infanteriei lui Maitland. Englezilor săi. „Aripa dreaptă — cum spune Gharras' — fu răsfrîntă înapoia centrului." O 1 Scriitor militar francez (1810—1865). în afară de două baricade care închideau drumul spre Nivelles şi Genappe. al 95-lea. principalul U l H U 8 P 6 n t r Ur t e a I n t t id i p a r t s aa d 0 U Sa r o m a n u I u i " ° l 'i f ° " " H 379 . le trimise drept întărire Şi ca unităţi de sprijin infanteria din Brunswick. pe hanovrezii din Kj'elmansegge şi pe germanii din Ompteda. regimentele s-ar fi fărîmiţat îndată. pe atunci învecinată cu cîmpul de luptă şi străbătută de eleşteele Groenendael şi Boitsfort. un batalion din brigada Kempt. după părerea multor oameni competenţi — ce-i drept. aşezaseră o gură de tun între două crengi. era atît de bine pusă la cale. exilat " Şi el în 1848. scoasă de la aripa stîngă. adusă de la aripa dreaptă. după lovitura de stat a lui Ludovic-Napoleon Bonaparte. fără îndoială îngăduită în război. nu văzuse nimic şi se întoarse să-i spună lui Napoleon că nu se zărea nici o piedică.împrejurul podişului englezii tăiaseră ici şi colo gardurile vii. Wellington întări centrul cu o brigadă a lui Chasse. şi cu o brigadă a lui Wincke. la marginea podişului. Poziţia aceasta nu era ameninţată decît dinspre pădurea Soignes. tste cunoscut mal ales prin cartea sa Bătălia de la Waterloo. Pus astfel la adăpost şi bine susţinut. Era tocmai vremea cînd lanurile sînt înalte. precum şi cu divizia Clinton. crenelaseră tufişurile. se culcase în grîul mare. combătută de alţii — ar fi fost o fugă în dezordine. Retragerea. centrul armatei anglo-olandeze se afla într-o situaţie foarte bună. O armată n-ar fi putut să se retragă pe acolo fără să se destrame.

pe coama podişului. ziua se sfîrşea rău. în punctul unde se află astăzi ceea ce se numeşte Muzeul Waterloo. vandal plin de entuziasm. pe drept cuvînt vestită. Ploua cu ghiulele. Deodată. şi trupele de ocupaţie ale lui Napoleon. mai tîrziu. foarte scund. Lui Clinton îi spuse laconic: „Să ţineţi piept aici pînă la ultimul om!" De bună seamă. arătîndu-i un obuz care tocmai exploda. cu o mie patru sute de cai. care există şi azi. puse pe fugă de obuzele şi ghiulelele franceze. îi spuse: „Milord. frontul englez începu să se clatine. Ponsomby distrus. un englez. Lordul Hill. puţin mai sus de vechea moară de la Mont-Saint-Jean. ce instrucţiuni şi ce ordine ne lăsaţi dacă veţi fi ucis ?" „Să faceţi ca mine!" îi răspunse Wellington. Era cealaltă jumătate a acelei cavalerii engleze. ceilalţi dispărură. sub un ulm pe care. comandaţi de Wellington. Neliniştit. l-a retezat şi l-a luat cu el. rămîne Somerset. Wellington a fost acolo de un eroism rece. Lucrarea nu fusese isprăvită . Wellington era călare şi rămase acolo toată ziua. nu se mai văzură decît puşcaşii şi artileria .baterie puternică fusese ascunsă după nişte saci de pămînt. Wellington mai avea într-o vale dragonii de gardă ai lui Somerset. regimentele se adăpostiră 1 Localităţi din Spania în care s-au dat lupte Intre englezi. dar stăpîn pe sine. 380 . puteţi da oare înapoi ? Gîndiţi-vă Ia bătrîna Anglie I" Pe la ora patru. Wellington le striga foştilor săi camarazi de la Talavera. ar fi fost aproape o redută. n-a fost vreme să fie întărită de jur împrejur. de la Vittoria şi de la Salamanca ' : „Boys 3 (băieţi!). Aghiotantul Gordon căzuse la picioarele lui. 2 In englezeşte în text. se afla aşezată îndărătul unui zid de grădină. Bateria de care am amintit şi care. o dată lucrarea terminată. căptuşit în grabă cu un strat de saci de nisip şi cu un parapet lat de părnînt. l-a cumpărat cu două sute de franci. în aceeaşi atitudine.

Bucuriile noastre sînt plăsmuite din umbră. ' Rtde Cezar. toate clipele acelei nopţi fuseseră dominate în sufletul lui de o bucurie. cercetînd călare. In ziua de 18 iunie 1815. „început de retragere!" strigă Napoleon. Nu mai erau de aceeaşi părere. nu fusese niciodată în toane mai bune decît în ziua aceea. 381 26+ . cu toate că era bolnav şi stingherit pe cal de o durere trecătoare. va plînge Pompeius (în limba latina în original). căruia îi dăduse întîlnire într-o anumită zi pe cîmpia de la Waterloo. urmărind fulgerele. Pompeius flebit'. Pompei de data asta poate că nu plîngea. era punctual. dar nu încape îndoială că Cezar rîdea. şi satisfăcut că poate vedea şirul lung al focurilor engleze luminînd întreaga zare. de la Frischemont la Braine-l'Alleud. i se păru că destinul. Zîmbetul suprem e al lui Dumnezeu. sufletul acesta adînc. frontul englez de luptă se ferea.în valea care se încrucişează şi astăzi cu poteca din dos a fermei de la Mont-Saint-Jean. i Aruncător de fulgere. ascultînd bubuitul tunetului. dealurile din apropiere de Rossomme. împreună cu Bertrand. se făcu o mişcare îndărăt . şi fatalistul acesta a 'ost auzit atunci zvîrlind în întuneric aceste cuvinte ciudate: „Sîntem de aceeaşi părere!" Napoleon se înşela. VI! NAPOLEON BINE DISPUS împăratul. Nu dormise nici măcar un minut. încă din ajun. la ceasurile unu noaptea. Ridet Caesar. fu vesel la Waterloo. Omul care fusese posomorît la Austerlitz. cu mască de marmură. oprise calul şi rămăsese cîtva timp nemişcat. prin furtună şi ploaie. Wellington dădea înapoi. Oamenii cu cele mai mari ursite au asemenea nepotriviri. era de o strălucire orbitoare. spuneau ostaşii din legiunea Fulminatrix 2 . De dimineaţă figura lui de nepătruns zîmbea.

se auzea tunetul. la extrema stingă. în timp ce împăratul vorbea. auzise tropăitul unei coloane în marş. îşi regăsise însufleţirea de la debarcarea din ziua de 1 martie cînd îi arătă marelui-mareşal pe ţăranul înflăcărat din golful Juan.Ai văzut. zgomot nu era decît în văzduh. La trei şi jumătate dimineaţa i se risipise o iluzie : nişte ofiţeri trimişi în recunoaştere îl vestiră că duşmanul nu făcea nici o mişcare. lîngă pădurea din Hougomont. era ud şi fă" rnînd. ţăranul slujise drept călăuză unei brigăzi de cavalerie engleză. cercetaşii îi aduseră un ţăran. ostaşul nu dormise. Am să-i fac prizonieri pe cei şase mii de englezi care au sosit acum la Ostanda !" Vorbea cu aprindere. ne-au sosit întăriri !" In noaptea de 17 spre 18 iunie îşi bătea joc de Wellington : „Nenorocitul ăsta de englez are nevoie de-o lecţie I" spunea Napoleon. iată. „Cu atît mai bine ! exclamase Napoleon. împotmolite pe drumuri desfundate. oprindu-se din cînd în cînd să stea de vorbă cu sentinelele. Pe la ceasurile patru. Ploua cu găleata . spunîndu-i lui Soult: „Straşnică tablă de şah !" In urma ploilor de peste noapte. Nici un foc nu se stinsese în tabăra vrăjmaşă. pe malul care face un unghi cu drumul din Plancenoit. Pe pămînt era tăcere adîncă. care se ducea să ocupe poziţia în satul Ohain.. nu putuseră să ajungă de dimineaţă . o clipă crezuse că Wellington se retrăgea. doi dezertori belgieni îi raportară că au fugit de la unităţile lor şi că armata engleză e gata de luptă. La ora două şi jumătate. probabil brigada Vivian. decît să-i gonesc din urmă !" Dimineaţa. La cinci. Armata en gleză dormea. Sînt mai bucuros să-i dau peste cap. Bertrand.Cercetase întreaga linie a avanposturilor. Spuse: „E ariergarda engleză care e gata s-o ia din loc. Nimic nu se clintea. deseălecase în noroi. ceea ce nu l-a împiedicat pe Napoleon să-i spună 382 . exclamînd : . poruncise să i se aducă o masă de bucătărie şi un scaun ţărănesc de la ferma din Rossomme. se aşezase peste un maldăr de paie drept covor şi desfăcuse pe masă harta cîmpului de luptă. carele cu merinde.

spune Fleury de Chaboulon '. a publicat în 1817 o descriere a acestei bătălii. 383 . îi trăgea de urechi. bricul francez de război Zephir. şi cerîndu-le celor de pe Inconstant veşti despre Napoleon.vesel lui Ney: „Avem nouăzeci !a sută sorţi de izbîndă !" La ora apt i se aduse împăratului dejunul la care invitase mai mulţi generali. pe care o purtase pe insula Elba. „împăratul se ţinea numai de pozne cu noi!" spunea unul dintre ei. care spusese: „Wellington n-o să fie atît de prost să vă aş tepte pe maiestatea-voastră !" „Acesta era. luă rîzînd pîlnia şi răspunse el însuşi: „împăratul e sănătos !" Gel ce ştie să rîdă astfel însemnează că e obişnuit cu evenimentele. Voioşia asta de uriaş merită să ne oprim puţin asupra ei. ■ Preţioase Memorii asupra evenimentelor petrecute între revoluţia <"> la 1789 . în largul mării. pe urmă. iar Soult. împăratul. la 27 februarie. spune Gourgaud 2 . s-a odihnit un sfert de oră. spuse : „Balul are loc astăzi!" împăratul îl luase peste picior pe Ney. Napoleon avusese mai multe asemenea izbucniri de veselie în timpul dejunului de la Waterloo. întîlnind bricul Inconstant. du Jff }iioT şi om P°Htfc francez. A scris nişte Memorii pentru a seral la istoria viejU particulare a Iul Napoleon. restauraţiei. Grenadirilor săi el le spunea „deşcă". Ii plăcea să glumească". După dejun. îi apuca de mustăţi. In timpul misterioasei călătorii din insula Elba spre Franţa. „Făcea tot felul de glume. a fost înaintat la gradul de general în timpul celor o sută de zile 5' a luat parte la lupta de la Waterloo . care atunci mai avea încă la pălărie cocarda din alb şi roşu presărată cu albine. „Fondul caracterului său era foarte vesel". de care se foloseşte şi Victor Hugo în opera de fată. spune Benjamin Constant8.i ultimii anl a . printre . mai degrabă ciudate decît spirituale". războinic aspru cu chip de arhiepiscop. In timpul mesei i se aduse la cunoştinţă că Wellington fusese cu două seri înainte la balul dat de ducesa de Richmond la Bruxelles. felul său de a fi. de altminteri. 2 0Ii er t fn armata imperiului şi aghiotant al Iui Napoleon între 1811 — '814 . Sub restauraţie a fost unul dintre concatoni opoziţiei liberale. pe care se afla ascuns Napoleon. doi generali se aşe1 Secretar al Iul Napoleon în exilul da pe Insula Elba şi pe timpul celor o sută de zile. A scris romanul Adolphe şi a lăsat.

£ o movilă destul de înaltă. La ora nouă. atacînd Mont-Saint-Jean. După cîteva clipe de la alcătuirea frontului de lupta. ca să folosim chiar expresia împăratului. în clipa cînd armata franceză. dînd onorul în răpăit de tobe şi-n sunet de trompete. şi împăratul le dictă ordinea de bătaie. toată armata — lucru ce pare de necrezut — luase poziţie. împăratul îl bătu pe umăr pe Haxo şi-l spuse: „Iată douăzeci şi patru de fete frumoase. cu condeiul în mină. vastă. care trecu prin fata sa şi pe care o alesese ca să se întărească la Mont-Saint-Jean. al lui Reille şi-al lui Lobau — care erau sortite să înceapă acţiunea. împăratul tulburat exclamase de doua o r i : „Minunat! Minunat!" De la ora nouă pîna la zece şi jumătate. sub apăsarea acelei linişti adînci care premerge oricărei încăierări. desfăşurîndu-se pe şase linii şi alcătuind. aşezat la dreapta drumului ce duce de la Genappe spre Bruxelles şi care a fost a doua sa oprire în timpul bătăliei. cea de Ia ceasurile şapte seara. se desfăşurase. văzînd cum defilează cele^ouă baterii de cîte douăsprezece. care există şi astăzi. a spus : „Păcat 1" Apoi a încălecat. eşalonată. după cucerirea satului.zară pe maldărul de paie. încuraja cu un zîmbet o companie de geniu din corpul I. de săbii şi de baionete profilate în zare. pe cinci coloane. într-un loc unde astăzi se află un mormînt măreţ. „figura de şase V". la stînga sa. In toată seninătatea lui n-a avut decît un singur cuvînt de compătimire semeafă. A treia oprire. se îngrămădesc admirabilii scoţieni cenuşii cu caii lor superbi. detaşate în urma ordinului său din cele trei corpuri — al lui d'Erlon. unde se întretaie drumurile dinspre Nivelles şi Genappe. acoperit cu îarbă. cu o foaie de hîrtie pe genunchi. plină de bucurie. generale !" Sigur de izbîndă. în mişcare. o mare de căşti. cu artileria între brigăzi. a trecut dincolo de Rossomme şi şf-a ales ca post de observaţie un dîmb îngust. şi îndărătul 334 . văzînd că. puternică. cu diviziile pe două linii. e primejdioasă. dintre BelleAlliance şi Haie-Sainte. cu muzica în frunte.

mîncate de rugină. După doi ani. mîncată de oxidul celor patruzeci şi şase de. Ca şi la Brienne. nu mai sînt aşa cum erau Ia 18 iunie 1815. care se rupeau între degete ca nişte beţe de soc. împăratul i-a spus călăuzei sale Lacoste.căreia se îngrămădise garda într-un povîrniş al cîmpiei In jurul acestei movile ghiulelele ricoşau pe caldarîmul şoselei pînă la Napoleon. era o creastă care se pleca într-un povîrniş uşor spre drumul dinspre Nivelles şi pe care se putea merge. Scabra rubigine' ! Acum cîţiva ani a fost dezgropat un obuz de şaizeci. culminată de un 'eu. Toată lumea ştie că ondulaţiile terenului felurit înclinat. nedumerită. ghiulele fărîmate. care mai era încărcat şi al cărui focos fusese turtit pe suprafaţa bombei. legat de şaua unui husar şi care se întorcea la fiecare val de şrapnele. un ţăran duşmănos. revăzînd cîmpia de la Waterloo. dar dincolo. i . în acest din urmă popas. precum şi nişte cioturi vechi de fier. speriat. e ruşinos .s-a răpit adevărata sa înfăţişare. în partea drumului dinspre Genappe. nu ştie cum să iasă din încurcătură. Luîndu-se din acest cîmp al morţii ceea ce trebuia spre a i se ridica un monument. l-au desfigurat. căutînd să se ascundă în spatele lui: „Nătărăule. pe care a avut loc ciocnirea dintre Napoleon şi Wellington. înăJţimea acestei rîpe poate fi măsurată ?' astăzi după înălţimea movilelor celor două morminte 1 Cu rugină ca o rîie (în original fn limba latină). era aproape o rîpă. ai să mori lovit în spate !" Cel ce scrie rîndurile de faţă a găsit el însuşi pe povîrnişul fărîmicios al acestei movile. rămăşiţele unui gît de bombă. lame vechi de săbii şi proiectile strîmbe. Ca să-l glorifice. scormonind în ţărînă. aproape de pe locul pe care au stat picioarele calului său. Wellington a exclamat : „Mi s-a schimbat cîmpul de luptă !" Acolo unde se află azi piramida cea mare de pămînt. iar istoria. S-au cules. Aici. ani. îi şuierau pe deasupra capului gloanţele şi ghiulelele. 38!) .

care stăvilesc drumul de la Genappe la Bruxelles: unul. mai cu seamă iarna. Pentru Franţa cîmpul acesta e în întregime un mormînt. era în pantă foarte repede şi greu de urcat. dar te şi împotmoleai. celălalt. mormîntul german. Se întîmpîau şi accidente. negustor din Bruxelles. care trece printr-o cîmpie cu terenul accidentat. drumul trecea peste creasta platoului Mont-Saint-Jean între oele două şosele dinspre Genappe şi dinspre Nivelles. La 18 iunie 1815. ale cărei parapete foarte abrupte se năruiau pe alocuri. Drumul acesta a fost. o tranşee adîncă uneori de douăsprezece picioare. Drumul era atît de îngust cînd intra în Braine-l'Alleud. noroiul făcea şi mai anevoios urcuşul. ca şi astăzi. De-a lungul crestei platoului se afla un fel de şanţ cu neputinţă de ghicit de către cineva care s-ar fi uitat de departe. Mulţumită miilor şi miilor de căruţe de pămînt. încît tunurile engleze nu vedeau sub ele ferma din fundul văii. în dreapta. care era centrul bătăliei. Braine-l'Alleud este un sat din Belgia. în ziua bătăliei. şi este şi azi pe cea mai mare parte a lungimii sale. I s-au luat cele două maluri pentru colnicul monumentului. Povîrnişul era acolo atît de înclinat.mari. 386 ■ . Ohain este un altul. pe atunci era un drum adăpostit. aş a cum arat ă cruce a de pi at ră răm as ă în picioare lîngă cimitir şi pe care se află şi numele mortului : Domnul Bernard Debrye. mai ales partea dinspre Haie-Sainte. şi nu numai că te poticneai. podişul MontSaint-Jean e astăzi în panta lină şi lesne de urcat. intrînd şi înfundîndu-se adesea printre coline ca o brazdă. folosite pentru ridicarea colinei înalte de o sută cincizeci de picioare şi cu o circomferinţă de-o jumătate de milă. satele astea sînt unite printr-un singur drum de vreo leghe şi jumătate. ceea ca face ca. Mormînt francez nu există. Ce fel de şanţ era acesta ? S-o spunem. o tranşee. din cauza ploilor. în 1815. drumul să fie o adevărată rîpă. la stînga. mormîntul englez. ploile surpaseră şi mai mult malul. în anumite locuri. încît un trecător fusese strivit de o căruţ ă. numai că astăzi e la nivelul cîmpiei. Ascunse amîndouă în nişte cute de teren.

ur VHI IiMPARATUL PUNE O ÎNTREBARE CĂLĂUZEI LACOSTE Deci. mărginind creasta de la Mont-SaintJean. fură dintre cele mai felurite: rezistenţa Hougomontului. scoaterea din luptă a lui Foy. era de nevăzut şi din pricina asta groaznic.n şi data accidentului: Februarie 1637'. zidul de neaşteptat de care se zdrobise brigada Soye. cum arată o altă cruce de piatră. Drumul era de adînc pe podişul de la Mont-Saint-Jean. răsturnate de 1 Iată inscripţia : DOM Aici a fost strivit Intr-un ceas rău Sub o căruţă Domnul Bernard De Brye. zăpăceala fatală a Iui Guilleminot care nu avusese nici petarde. negustor La Bruxelles (necltet) Februarie 1637 . minunat. ce nu putea fi bănuit de nimeni. nici saci de pulbere. dar al cărei piedestal răsturnat poate fi văzut şi astăzi pe povîrnişul cu iarbă din stînga şoselei dintre Haie-Sainte şi ferma din Mont-Saint-Jean. uciderea lui Bauduin. înnămolirea bateriilor. într-adevăr. Intr-o zi de bătălie acest drum adăpostit. şanţ în vîrful coastei şi groapă ascunsă în pămînturi. în dimineaţa luptei de Sa Waterloo. Peripeţiile bătăliei care abia începuse. fusese strivit aici în 1783 de o surpă'tură a malului. cele cincisprezece piese fără escortă. Avea dreptate: arn văzut şi noi că planul de bătaie pe care îl alcătuise era. încît un Tran Mathieu Nicaise. cerbicia apărării Haie-Saintei. Napoleon era mulţumit. ■ 1 cărei vîrf s-a pierdut în pămîntul desţelenit.

toată cavaleria. în loc să le împartă. bateria ei de şapte piese ţintuită locului. întîrzierea lui Grouchy. amănuntele dureroase. secerată de gloanţele lui Best şi Pack în mijlocul holdelor. respingerea lui Quiot. cei o mie cinci sute de oameni ucişi în mai puţin de o oră în livada de Ia Hougomont şi cei o mie opt sute de oameni răpuşi în şi mai puţin timp în jurul Haie-Saintei — toate aceste întîrnplări furtunoasa. care supraveghea distanţa dintre Wavre şi Plancenoit. spintecată de Posomby.Uxbridge în şanţ. care se înfundau în pămîntul desfundat de ploi. rănirea acelui Hercule ieşit din şcoala politehnică. coloanele de atac dezbinate. abia de-i turburaseră privirea şi nu întunecaseră de fel chipul împărătesc al încrederii. compromiterea lui Bourgeois. bateria mărginaşă descoperită dintr-o dată pe flanc. care treceau ca nişte nori întunecaţi prin faţa lui Napoleon. aproape desfiinţată. locotenentul Vieux. declaraţiile neliniştitoare pe care le făcuse prizonierul acesta. aripa stîngă prost atacată. zădărnicia demonstraţiei lui Pire asupra localităţii Braine-l'Alleud. drapelele regimentelor 105 şi 45 luate. fără să adune cifră cu cifră. prinţul de Saxa-Weimar. divizia Marcognet prinsă între cavalerie şi infanterie. cifrele i< 388 . ţinea şi poziţia Frischemont-ului şi Smohain-ul. sub focul prelungit al baricadei engleze care tăia cotitura drumului de la Genappe spre Bruxelles. efectul slab al bombelor ce cădeau în l i n i i l e englezilor. aşa încît încărcătura se preschimba în stropi. în clipa în care spărgea cu lovituri de secure poarta Haie-Sainte. în ciuda contelui d'Erlon. aşa încît grosimi de douăzeci şi şapte de rînduri şi flancuri de cîte două sute de oameni fură date pradă obuzelor. neînţelegerea ciudată care-l făcu pe Ney să îngrămădească cele patru divizii ale primului corp. aripa dreaptă engleză prost hărţuită. înfiorătoarea spărtură pe care ghiulelele o făcură în aceste grămezi de trupe. lui Douzelot şi Durutte. neizbutind decît să provoace vulcani de noroi. cincisprezece escadroane. Napoleon era obişnuit să privească războiul în faţa. care. prinderea acestui husar negru prusac de către înaintaşii coloanei volante de trei sute de vînători.

3 Localitate din nordul Franţei. Părea că-i spune soartei: „N-ai să îndrăzneşti!" Făcut deopotrivă din lumină şi din umbră. împăratul îşi mai plimbă pentru o ultimă oară luneta pe deasupra tuturor punctelor de pe cîmpul de bătaie. lanurile de secară. pentru că se credea stăpîn şi posesor al sfîrşitului ■ ştia să aştepte. Localitate unde Napoleon a repurtat victoria asupra austriecilor în cur sul ce lei de a doua campanii din Italia de Nord (14 iunie 1800). In ochi îi străluci fulgerul victoriei. Avea sau credea că are de partea lui un fel de înţelegere. dus pe gînduri. cerceta costişele. Garda lui. Văzu deodată cum se goli podişul Mont-Saint-Jean şi cum dispărură primele rînduri ale armatei engleze. Aceasta se strîngea la un loc. părea că numără fiecare tufiş. Napoleon. 389 . Poitiers. poteca . Napoleon se simţea ocrotit la bine şi îngăduit la rău. îl privea de jos cu un fel de evlavie. Dar cel ce avea în urma lui Berezina. In clipa în care Wellington dădu înapoi. Leipzig şi Fontainebleau ar fi putut să se îndoiască de Waterloo. numai în măsura în care totalul era victoria . îşi 1 Localităţi în care englezii au dobtndit victorii militară asupra fran cezilor. Cugetînd asupra cumplitei întîmplări. superioară numericeşte. care stătea cu arma la picior. erau răzbunate Crecy. împăratul se ridică în scări pe jumătate. Omul de la Marengo2 anula înfrîngerea de la Azincourt3. 0 dată Wellington încolţit şi distrus în pădurea de la Soignes.interesau puţin. el nu se îngrijora de loc că începuturile erau şovăielnice. îşi însemna povîrnişurile. In bătălia care a avut loc la 25 octomr 'e 14!5 (războiul de o sută de ani) armata engleză a înfrînt o armată ranceză compusă din cavalerie feudală. Malplaquet şi Ramillieis'. dar se ferea. se credea în afară de orice discuţie şi trata soarta de la egal la egal. scormonea cu privirile pilcul de arbori. aceasta însemna că Anglia era pusă definitiv la pămînt de către Franţa. Se vedea cum pe bolta cerului cineva ise încruntă tainic. am putea spune o complicitate a evenimentelor asemănătoare cu invulnerabilitatea eroilor antici. Napoleon tresări.

Acesta tăgădui printr-un semn din cap. cu o baterie pe flanc. cu cealaltă la mijloc. Erau douăzeci şi şase de escadroane şi aveau în urma lor. divizia lui Lefebvre-Desnouettes. Napoleon.aţinti ochii asupra baricadelor engleze de pe cele două şosele. cei o sută şase jandarmi de elită. cea de pe şoseaua spre Genappe de deasupra Haie-Saintei. Văzu. şi cea de pe şoseaua spre Nivelles. alături de brigada asta. zdrobind-o. de la cotitura drumului ce duce spre Braine-l'AIleud. NEPREVĂZUTUL Erau trei mii cinci sute. Napoleon era unul dintre acele genii care scapără fulgere. vechea biserică Sfîntul Nicolae. unde sclipeau baionetele olandeze. Nu rămînea decît să pună capăt acestei retrageri. dimineaţa la ceasurile nouă. zugrăvită în alb. întreaga armată îi admirase. Era pesemne nesincer. pe cai năprasnici. ss desfăşuraseră pe două rînduri t 390 . Se aplecă şi şopti ceva călăuzei Lacoste. Purtau căşti fără penaj şi pieptare de fier bătut. pistoale la şa şi săbii lungi. Dădu ordin cavaleriştilor lui Milhaud să ia cu asalt podişul Mont-Saint-Jean. împăratul se trase înapoi şi-şi adună gmdurile. Wellington se retrăsese. făcute din două mari grămezi de pomi tăiaţi. Oameni uriaşi. în coloană deasă. In clipa aceea găsise unde anume să trăsnească. care era înzestrată cu două tunuri. pe cînd goarna suna şi toate muzicile intonau Să veghem la mîntuirea imperiului Veniseră. ale brigăzii Chasse. trimise o ştafetă în goana calului la Paris pentru a da de ştire că bătălia era cîştigată. Alcătuiau un front de un sfert de leghe. drept sprijin. o mie o sută optzeci de lăncii. singurele tunuri a l e artileriei engleze care vedeau cîmpul de bătaie pînă în fund. vînătorii de gardă. întoreîndu-se deodată.

De la luarea marii redute Moscova de către cavaleria grea. urcînd la trap. printr-o perdea de fum sfîrtecată. unde căzuseră pînă atunci atîţia oameni. ieşind din umbră. cu precizia unui berbece de bronz care deschide o spărtură. împărţită în coloane pe divizion. Aghiotantul Bernard le aduse ordinul împăratului. Avu loc atunci un spectacol nemaipomenit. două aripi de fier. şi care. Fiecare escadron şerpuia şi se umfla ca veriga unui polip. Se zărea icic °lo. Pentru că erau două divizii. sărituri sălbatice de crupe de cai printre tunuri şi fanfare. avea. dintr-o singură mişcare. cuirasele ca solzii unui balaur. formau două coloane : în dreapta era divizia Wathier.şoseaua Genappe şi Frischemont şi-şi luaseră poziţia lor '* în acea puternică linie a doua. sprijinindu-se la extrema stîngă pe cuirasierii lui Kellermann şi la cea dreaptă pe a i lui Milhaud. apoi. lipsea Murat ! . 391 . cu săbiile ridicate. un vălmăşag de coifuri. în răstimpul dintre tirul flintelor şi al artileriei se auzea un tropot puternic. Dispăru în fum. se ivi din nou de cealaltă parte a văii. Uriaşele escadroane fremătară. nu se mai văzuse ceva asemănător. coborî dealul Belle-Alliance. ca şi cum ar fi fost un singur om. atît de iscusit alcătuită de Napoleon. S-ar fi spus că mulţimea se preschimbase într-o dihanie cu un singur suflet. iar deasupra. * Mareşal al imperiului şi cumnat al lui Napoleon. Toată cavaleria. Cavaleria străbătu cîmpul de bătaie ca o arătare. la fel de deasă şi strînsă. printr-un nor de ghiulele ce surpa asupră-i cumplita coastă de glod a podişului Mont-Saint-Jean.. în stînga divizia Delord. netulburaţi. De departe ţi se părea că vezi doi şerpi uriaşi de oţel îndreptîndu-se spre creasta podişului. Engels l-a numi! . strigăte. cu stindardele şi trompetele în vînt. Urcau ameninţători. gravi. un tumult disciplinat şi înfiorător. Ney îşi trase sabia din teacă şi-şi luă locul în frunte. se înfundă în valea primejdioasă. putem spune. săbii. dar Ney era aci.cel mai strălucit dintre ofiţerii de cavalerie ai lai Napoleon".

Şirul al doilea îl împinse p e cel dintîi înăuntru. abrupt. Ceva asemănător acestei vedenii apărea fără îndoială în vechile epopei păgîne. douăzeci şi şase de escadroane mergeau să întîmpine douăzeci şi şase de batalioane. se trăgeau îndărăt. liniştită. străvechii centauri. între două maluri ridicate. zei şi fiare. invulnerabili. groaznici.Astfel de istorisiri par din alte vremi. şi trompete. neaşteptat. Asculta cum urcă acel puhoi de oameni. şi stindarde. şi coifuri. şi caii se ridicară în sus cu un zgomot asurzitor. cuirasierii văzură deodată că între ei şi englezi era un şanţ. zăngănitul săbiilor şi un fel de suflu uriaş şi sălbatic. pradă furiei şi goanei de a nimici careurile şi tunurile. sublimi. Era dru mul prăpăstios spre Chain. caii se ridicau în două picioare. Printr-o ciudată coincidenţă numerică. ţintind spre ce avea să vină. în umbra unei baterii mascate. la dreapta noastră. cădeau p s . nemişcată. titani cu faţă omenească şi cu piept de cal. Se făcu o tăcere ameninţătoare. şase pe al doilea. îndărătul crestei podişului. ropotul alternativ şi simetric al copitelor la trap. o rîpă. şi trei mii de capete cu mustăţi cenuşii care strigau : „Trăiască împăratul!" Toată cavaleria se ivi pe podiş şi în clipa aceea păru că începe să se cutremure pămîntul. mută. dezlănţuiţi. deodată. căscat Ia picioarele cailor. Şanţul era acolo. adîne de doi stînjeni. şi puse pe două rînduri. Dar deodată se întîmplă un lucru tragic: la stingă englezilor. unde se povestea despre oamenii-cai. Auzea cum creşte zgomotul pe care ÎI făceau trei mii de cai. Nu-i vedea pe cuirasieri şi cuirasierii nu o vedeau. cu patul puştii la umăr. şi cel de-a! treilea pe al doilea . apoi. capul coloanei de cuirasieri se opri. care asaltaseră în galop Olimpiii. aştepta infanteria engleză formată din treisprezece careuri cu cîte două batalioane de fiecare careu. apăru deasupra crestei un şir lung de braţe ridicate care-şi roteau săbiile prin aer. şapte pe primul. Clipa fu înfricoşătoare. frecătura cuiraselor. Ajunşi în vîrful crestei.

care exagerează desigur. Napoleon cercetase cu atenţie terenul. nici un mijloc de a da înapoi. dar nu putuse vedea acel drum adîncit. luaise cu un ceas înainte. Călăuza răspunsese negativ. Era oare cu putinţă ca Napoleon să cîştige bătălia ? Noi răspundem că nu. nemaifiind în abisul acela decît o masă de carne. Şanţul cel neînduplecat nu putea fi luat decît atunci cînd se umplea. drapelul batalionului de la Lunebourg. 393 . Aproape s-ar putea spune că toată nenorocirea i s-a tras lui Napoleon dintr-un semn făcut cu capul de un ţăran. Aproape o treime din brigada Dubois se prăvăli tn hăul acela. Nu se mai potrivea în legea veacului al XlX-lea ca Napoleon să fie învingător la waterloo. a pus o întrebare călăuzei Lacoste. spune că în drumul spre Chain şi-au găsit moartea două mii de cai şi o mie cinci sute de oameni. Prevenit totuşi şi nedumerit de acea bisericuţă albă care sta ca un semn la cotitura şoselei spre Nivelles. îi zdrobi pe francezi. îndesîndu-se şi năucindu-i pe călăreţi. O tradiţie locală. Cifra asta pare să cuprindă şi toate celelalte cadavre aruncate în şanţ a doua zi după bătălie.rupă alunecau cu picioarele în aer. atît de dramatic încercată. strivindu-se între ei. gîndindu-se la eventualitatea unui obstacol. Mai înainte de a trimite la atac pe cuirasierii lui Milhaud. întreaga Ioană nU ma j era decît un proiectil. şarjînd de unul singur. Se pregătea o altă serie de fapte printre care poleon n u m a i a v e a loc Reaua voinţă a întîmplărilor s s anunţase mai demult. care nu făcea nici măcar o cută pe suprafaţa podişului. Forţa dobîndită nentru a-i zdrobi pe englezi. şi cînd prăpastia se umplu cu oameni vii cei din urma lor călcară peste ei şi merseră mai departe. De ce ? Din pricina lui Wellington ? D ''n pricina lui Blu'cher ? Nu. Aşa începu înfrîngerea. Călăreţi şi cai se rostogoliră într-însul unii peste alţii. Să spunem în treacăt că acea brigadă Dubois.

adunat într-un singur cap. şi lumea suită în mintea unui singur om. în careuri. Era unul singur şi cîntărea mai mult decît lumea întreagă adunată laolaltă. cimitirele prea încărcate. mamele cu ochii în lacrimi sînt acuzatorii cei mai de temut. cu cît scad la număr. Cutezătorul general Delord salută milităreşte bateria engleză. se naisc din umbră gemete tainice pe care hăul le aude.Venise vremea ca omul acesta uriaş să cadă. s-au plîns. Poate că înseşi principiile şi elementele de care depinde ordinea gravitaţiilor în lumea morală. cu atît devin mai inimoşi. ci schimbarea la faţă a universului. Venise momentul ca dreptatea supremă şi neînduplecată să intervină. civilizaţia s-ar fi prăpădit. pe care Ney o îndreptase spre stingă w linie oblică. Waterloo n-a fost o bătălie. II stingherea pe dumnezeu. Erau dintre aceia care. Singură coloana Wathier suferise din pricina nenorocirii. ca şi cum ar fi presimţit cursa. Omul acesta atîrna prea greu în balanţa destinului şj. Cînd pămîntul suferă pentru că e prea împovărat. ar fi ţinut prea mult. Veşnicia îl trăsese pe Napoleon la răspundere şi căderea lui era hotărîtă. Nenorocirea întîmplată îi decimase. dar nu le slăbise curajul. ca şi în cea materială. coloana Delord. sosise nevătămată. Artileria volantă a englezilor intrase în galop înapoi. Sîngele care abureşte. Cuirasierii nici nu avuseseră timp să se oprească. Şaizeci de tunuri şi cele treisprezece careuri ţintiră din apropiere în cuirasieri. PODIŞUL MONT-SAINT-JEAN O dată cu rîpa ieşise la iveală şi bateria.j strica echilibrul. 394 . Dacă prisosul vitalităţii omeneşti.

Rîndul întîi. Un vîrtej sălbatic le învălui. cu cimpoiul sub braţ. Bogaţi în muniţie. Scoţienii aceştia mureau cu gîndul la Ben Scoţieni. fiind fără acoperire. ci o furtună. 27 — Mizerabilii. Careul englez fu atacat deodată pe toate laturile. Ceea ce se petrecu atunci fu înfricoşător. Baionetele se înfigeau în burţile centaurilor. cuirasierii nu mai erau o cavalerie. pe o tobă. lăsa să treacă salva unei încărcături şi se închidea Ia loc. Careul de la extrema dreaptă. rîndul al doilea îi împuşca. nu se clintiră. soldatul se preschimbă în stană de piatră şi toată fiinţa lui în granit. cu pistoalele în mînă. Careurile sfîrtecate de cavaleria înverşunată se strîngeau fără să şovăie. cu un genunchi în pămînt. Şirurile de oameni dispăreau sfărîmate. călcau rîndurile în copite. pe cînd cei din jurul lui se nimiceau unii Pe alţii. Fiecare careu în parte era un vulcan atacat de un nor. lava se lupta cu fulgerul. Guirasierii răspundeau năpustindu-se asupra ei. Ghiulelele lăsau goluri printre cuirasieri. Faţa acestei bătălii era monstruoasă. Caii lor mari se cabrau. cu o adîncă nepăsare. Atacul se dezlănţui. privirea melancolică. J 395 . fu de la primele ciocniri aproape desfiinţat. cuirasierii făceau spărturi în careuri. sub cai. primea cuirasierii în vîrful baionetei . cu sabia în dinţi. săreau peste baionete şi cădeau uriaşi în mijlocul acelor patru ziduri omeneşti. cu hăţurile în voie. atacate cu înverşunare.Cuirasierii se năpustiră asupra careurilor engleze. Infanteria asta rece rămase nepăsătoare. în care se răsfrîngeau păduri şi lacuri. Era format din regimentul 75 de highlanderi'. lăsîndu-şi în jos. cimpoierul cînta cîntece de munte. Faţa careului se deschidea. voi. Batalioanele engleze. Poate că nici nu s-au mai văzut într-altă parte răni mai monstruoase. Careurile nu mai erau batalioane. erau cratere . In mijloc. cel mai expus dintre toate. Sînt unele momente în luptă cînd sufletul se înăspreşte în om. în galop. în spatele celui de-al doilea rînd tunarii îşi •'ncărcau tunurile. o făceau să explodeze în mijlocul năvălitorilor.

Nu prea numeroşi şi împuţinaţi de nenorocirea din rîpă. de către infanterie şi cavalerie. Ney sosi în goană cu lăncierii şi cu vînătorii lui Lefebvre-Desnouettes. In afară de asta. trebuiră să facă faţă inamicului pretutindeni. Această uitare a fost marea şi fatala greşeală. un uragan de săbii-fulgere. îndărătul lor. Una din cuirasele lor. căzu mort. Cuirasierii care atacau se simţiră deodată atacaţi. un iureş ameţitor de suflete şi vitejii. Somerset. In faţa lor erau careurile. Ce le păsa ? Erau un vîrtej. dar fiecare dintre ei făcea cît zece. Somerset însemna o mie patru sute de dragoni de gardă. Cavaleria engleză le căzu în spate. ucise pe cîntăreţ.p] ! 1 Lothian'. Somerset îl avea la dreapta pe Dormberg cu cavaleria uşoară germană şi la stînga pe Trip cu carabinierii belgieni . pentru ca oamenii să fie răniţi din spate. dinainte şi din urmă. Wellington văzu lucrul acesta şi se gîndi la cavalerie. aşa cum grecii îşi aduceau aminte de Argos 1 I1i i j! l! 1 I Sabia unui cuirasier. Fuller. Cîteva batalioane de hanovreni dădură înapoi. Podişul Mont-SaintJean fu luat o dată. lovind cimpoiul în braţul care-l susţinea. Dacă în aceeaşi clipă Napoleon s-ar fi gîndit la infanterie. N-a mai fost o încăierare. J L 396 . Dintr-o mie patru sute de dragoni de gardă nu mai rămaseră într-o clipă decît opt sute. cuirasierii aveau împotriva lor mai toată armata engleză. aveau înapoia lor bateria care bubuia necontenit. Era destul. o furie. ar fi cîştigat bătălia. Vitejia lor nu se poate descrie. ci o negură. se află în colecţia numită Muzeul Waterloo. locotenent-colonelul lor. Cuirasierii lăsau cavaleria să se întoarcă la infan1 Ţinut din centrul Scoţiei slmbolizînd pentru scoţieni întreaga patrie. Cîntecul amuţi. Unor asemenea francezi nu le trebuiau decît astfel de englezi. cuirasierii atacaţi din flanc şi din front. găurită la omoplatul stîng de un proiectil. apoi luat din nou şi iar mai fu luat o dată.

pe care trei cuirasieri şi trei vînători de gardă le aduseră împăratului înaintea fermei BelleĂiliance. era al 1 Textual: splendid! (n. în cea mai mare parte. Unul dintre oamenii care i-au ridicat cadavrul mai trăieşte încă la Mont-Saint-Jean. 27* 397 . Pe trei sferturi înfrînt. ca să spunem mai bine. Wellington simţea că se clatină. Sub Ney fură omorîţi patru cai. Criza se apropia. Pînă unde au mers cuirasierii ? Nimeni n-ar putea-o spune. Fără îndoială ca. Jumătate dintre cuirasieri rămaseră pe podiş. a doua zi după luptă. a. luară sau imobilizară şaizeci de tunuri şi răpiră regimentelor englezeşti şase drapele. Avea pe atunci optsprezece ani. care luase parte la luptele de la Talavera şi Badajos. Sigur e că. Pentru că podişul era al tuturor. Spunea încet: sublim!' Cuirasierii zdrobiră şapte careuri din treisprezece. dar. nu era al nimănui. care îşi pierd tot sîngele. în toată această învălală uriaşă oamenii se gîtuiau fără ca unul să-l lase lumină p e celălalt. Călăreţul acela străpunsese liniile engleze. de n-ar fi fost slăbiţi în prima ciocnire prin dezastrul de la drumul rîpos. Care din doi va cădea cel dintîi ? Lupta de pe podiş continua. Cuirasierii nu izbutiseră. cuirasierii ar fi dat peste cap centrul şi ar fi cîştigat victoria. Armata engleză fu adînc zguduită. Careurile rezistau mereu. II cheamă Dehaze. Wellington admira cu eroism. un cuirasier împreună cu calul său fură găsiţi morţi sub şopronul unde se cîntăreau căruţele de la Mont-Saint-Jean. La Hulpe şi Bruxelles. Fură douăsprezece asalturi. Cavaleria asta nemaipomenită îl încremeni' de uimire pe Clinton. la urma urmei. Bătălia asta ciudată era un duel dintre doi răniţi înverşunaţi. Situaţia lui Wellington se înrăutăţise.sau. Lupta ţinu două ceasuri.). Genappe. chiar pe locul unde se întretaie şi se întîlnesc cele patru drumuri spre Nivelles. în înţelesul că centrul nu era zdrobit. luptînd şi rezistînd mereu.

Căzuseră mai ales foarte mulţi ofiţeri. Colbert. Ompteda ucis. care fusese destul de încercată Ia Haie-Sainte. Travers şi Blancard. Lheritier. cu cuirasierii de fier cu piepturi de oţel. Anglia stătea cel mai prost. Van Merlen ucis. iar Napoleon striga : „Infanterie 1 De unde s-o iau ? O fi vrînd s-o fabric!" Armata engleză totuşi era mai bolnavă. cutare batalion era comandat de cîte un căpitan sau locotenent . era aproape nimicită . Cel de al 2-lea regiment de garda pedestră pierduse cinci locotenenţi-colonei. care avea să-şi piardă a doua zi piciorul. Ambele părţi păreau înrădăcinate în acest pămînt al morţii. împotriva lui Wellington. Ney nu avea decît culmea şi coborîşul. primul batalion al regimentului 30 infanterie pierduse douăzeci şi patru de ofiţeri şi o sută doisprezece soldaţi. „Nu mai sînt. zdrobiseră infanteria. Dacă în bătălia asta de cuirasieri fuseseră scoşi din luptă dintre francezi Delord. care în 1811 luptaseră împreună cu ai noştri în Spania. regimentul 79 vînători de munte avea doua-398 . luptau contra lui Napoleon. Bârne rănit. întreg statul major al lui Wellington decimat şi. Dar lovitura dată englezilor părea definitivă. aliaţi cu englezii. care zugrăveşte halul în care ajunseseră cele două armate) Ney cerea lui Napoleon să-i dea infanterie. Hemoragia armatei lor era groaznică. din partea englezilor Alten era rănit. belgienii cutezători din brigada Van Kluze zăceau în secară de-a lungul şoselei spre Nivelles. era cu un genunchi zdrobit. patru căpitani şi trei stegari. Cîţiva oameni în jurul unui drapel arătau locul unde fusese regimentul. şi care în 1815. divizia Alten. răspundea Wellington. Delancey ucis. nimic nu mai rămînea din grenadierii olandezi. Wellington stapfnea satul şi cîmpia pe porţiunea cea mai ridicată. Să moară pe loc I" Aproape în aceeaşi clipă (apropiere ciudată.englezilor. Atacurile furioase ale escadroanelor mari. Dnop. în echilibrul acesta sîngeros. Kempt Ia aripa stîngă „cerea întăriri". Lordul Uxbridge.

îndepărtată. ' Comandant militar francez. La ora cinci.Blficher sau noaptea 1" Cam în acelaşi timp o linie de baionete. Cu excepţia neînsemnatei rezerve eşalonate în spatele ambulanţei din ferma de la Mont-Saint-Jean. ru su te cincizeci de soldaţi ucişi. bagajele. Toate astea le mărturiseşte Siborne. care mărgineau aripa stîngă. Panica fu atît de mare.i si pairi: de ofiţeri răniţi. fugarii se înghesuiseră de la Vert-Coucou la Groenendael pe o lungime de aproape două leghe. era supra-mit n astfel pentru energia şi tenacitatea lui. Comisarul austriac Vincent. loviţi de săbiile cavaleriei franceze. văzînd că francezii cîştigă teren şi că se apropie de pădure. şi pe Ludovic al XVIII-lea. credeau că ducele e pierdut. furgoanele pline cu răniţi se repezeau într-acolo. optsprezece ofiţeri rnorti şî . Convoaiele militare. Acum e momentul culminant al acestei drame uriaşe. După spusele martorilor care mai trăiesc încă. şi spune că armata anglo-olandeză fusese redusă la treizeci şi patru de mii. în frunte cu z j ^s nelul Hacke (care avea să fie mai tîrziu judecat şi degradat) văzînd măcelul. In timpul revoluţiei din 1789 a alcătuit In Renania o armată formată din nobili francezi emigranţi luptînd potriva Franţei revoluţionare. 390 . merge mai departe. Wellington se uită la ceas şi fu auzit murmurînd cuvintele astea îngrijorătoare : . Un regiment întreg *j ^ r i hanovrieni din Cumberland în frunte cu colo-coloj hanovrieni din Cumberland. iar Pringle. sclipi pe înălţimile dinspre Frischemont. Numeroase baterii zăceau demontate. jVe"mSton. olandezii. semănînd fuga pînă la Bruxelles. Ducele-de-fier 2 era liniştit. care se afla la Malines. înspre Bruxelles. Sub restauraţie a fost comandantul infanteriei. carele. dădeau alarma. Wellington nu mai avea cavalerie. încît îl cuprinse şi pe prinţul de Conde '. exagerînd dezastrul. comandantul trupelor britanice la Waterloo. comisarul spaniol Alava. de faţă la bătălie în statul major englez. şi de brigăzile Vivian şi Vandeleur.. tocmai la Gând. se întorsese din drum şi era în goană spre pădurea Soignes. dar buzele îi păliseră.

400 XI CĂLĂUZA REA PENTRU NAPOLEON. Blucher însă izbuti să se desprindă din urmărire. tocmai cînd te aşteptai să-l vezi pe tronul lumii. cu sarcina de a urmări pe prusacii Iui Blucher. chesoanele şi furgoa- I . CĂLĂUZA BUNA PENTRU BOLOW ' Toată lumea cunoaşte dureroasa greşeală a lui Napoleon: îl aştepta pe Grouchy 2 . 2 Unul din mareşalii lui Napoleon. In timpul acesta. de altfel. Ia Waterloo. trebuiseră să treacă rîul Dyle pe podul îngust de la Wavre.1 General prusac. îşi regrupa forţele şi apăru pe cfmpul de bătălie de la Waterloo pentru a ajuta pe englezi în momentul cel mai critic pentru ei. uliţa care ducea spre pod fusese incendiată de francezi. Napoleon aruncă vina înfrîngerii de la Waterloo asupra lui Grouchy. Soarta îşi are cotiturile ei. In declaraţiile cu lese la Sfînta Elena de secretarul său. Pe oricare alt drum în afară de acel de mai jos de Plancenoit. moartea în locul vieţii. Dar drumurile erau desfundate şi diviziile i se împotmoliseră. iar Btilow n-ar mai fi ajuns. Intîrziase. provocfnd deruta acesteia. Grouchy se (inea departe de bătălie. iar bătălia ar fi fost pierdută. era timpul ca Biilow să sosească. o spune însuşi generalul prusac Muffling. fn flancul drept al oastei lui Napoleon. Las Cazes. l-ar fi sfătuit să pornească atacul din pădure de mai sus de rrischemont. Aşadar. Dacă micul pastor. Blucher nu l-ar mai fi găsit pe Wellington în picioare. destul de mult. care a sosit primul. armata prusacă ar fi dat peste un şanţ de netrecut pentru artilerie. în loc să-l înceapă de mai jos de Plancenoit. întrezăreşti Sfînta Elena. călăuza lui Bulow (locotenentul lui Bliicher). dar sosi Blucher. Tunurile se înnămoleau pînă la osie. Dacă ar mai fi întîrzîat 0 oră. Poposise la Dion-le-Mont şi plecase de acolo o dată cu zorile. înfrîn(i cu cîteva zile în urmă la Ligny. Afară de asta. care la Waterloo a avut comanda cavaleriei de rezervă. Napoleon ar fi cîştigat bătălia de la Waterloo. chipul veacului al XlX-lea ar fi fost poate cu totul altul.

Avea o avangardă foarte slabă şi nu putea face nimic." Cu toate astea. Hiller. dar la ceasurile cinci. Toate ocheanele statului major studiaseră „norul" semnalat de împărat. Bliicher. Mareşalul îşi îndreptase luneta într-acolo şi răspunsese: „Patru sau cinci mii de oameni. dădu ordin lui Biillow să atace şi spuse această frază de pomină : „Trebuie să dăm oxigen armatei engleze". Aşa sînt întîmplările astea uriaşe. divizia de cavalerie uşoară a lui Domon. Aşa şi era : Biilow nu se clintise. diviziile Losthin. Adevărul era că norul nu se mişca din loc. „Sînt pomi". sire. ar fi putut să fie sfîrşită la orele patru. văzînd primejdia în care se găsea Wellington. pe măsura unui infinit care ne scapă. Dacă acţiunea ar fi fost începută cu două ceasuri mai devreme.I artileriei nu putuseră trece printre cele două şiruri 1 case în flăcări şi fuseseră silite să aştepte stingerea focului. Ghiar la amiază. spuseseră unii. „Sînt coloane care fac haltă". iar ghiulelele Prusace plouau pînă în rîndurile gardei de rezervă din spatele lui Napoleon. mi se pare că sînt trupe". II întreba. Fără îndoială. şi Bliicher s-ar fi aflat în faţa unei bătălii cîştigate de Napoleon. 401 . împăratul trimisese în recunoaştere. Hacke şi Rissel se desfăşurau în faţa corpului de armată al lui Lobald. spuseseră cei mai mulţi. Trebuia să aştepte grosul corpului de armată şi primise ordinul ca mai înainte de-a intra în linie să se concentreze. împăratul zărise prin ochean ceva pe linia îndepărtată a zării şi care-i atrăsese luarea-aminte. ceea ce vedeau ei rămînea nemişcat în ceaţă. cavaleria prinţului Wilhelm de Prusia ieşea din Pădurea Parisului. spre acel punct nelămurit. ce vezi înspre Chapelle-SaintLambert ?". Spusese: „Văd acolo un nor. Puţin după aceea. e Grouchy. Avangarda lui Biilow nu putuse ajunge la ChapelleSaint-Lambert nici Ia venirea prînzului.se apoi pe ducele de Dalmaţia : „Soult. Plancenoit era în flăcări.

La Austerlitz îl văzuseră răsărind. liniştite. se făcuse o uriaşă spărtură în rîndurile armatei franceze.soeotindu-se învinşi. se iviră simetrice. Marcognet era măturat de pe podişul Chain. cu placa mare pe care era vulturul. se ridică. era pe la ceasurile opt seara. un nor de proiectile ciurui drapelul tricolor. duşmanul fu pătruns de respect pentru Franţa. iar învingătorii. In vederea acestui deznodămînt. în picioare şi ţintiţi bine 1" Regimentul roşu al gărzilor engleze. iar garda intra în linie sub această rostogolire înfricoşătoare. Deodată. chiar în clipa aceea. Ea striga în vreme ce simţea că moare : „Trăiască împăratul!" Istoria nu cunoaşte nimic mai mişcător decît această agonie care izbucneşte în urale. Cînd căciulile înalte ale grenadieriîor din gardă. . Cerul fusese înnorat toată ziua. culcat îndărătul tufişelor. Donzelot şi Quiot se retrăgeau. Mallet. frontul era nimicit. francezii erau respinşi. care tremura împrejurul vulturilor noştri. Durutte scos de la Papelotte. norii de la orizont se dădură la o parte şi lăsară să treacă printre ulmii de pe drumul dinspre Nivelles acea pată roşie şi sinistră a soarelui care apune. Erau acolo Friant.XII GARDA gestul se ştie : o a treia armată dădea năvală. dar Wellington strigă: „Gărzi. Harlet. artileria engleză şi cea prusacă se ajutau una pe alta. Poret de Morvan. flancul era distrus. minunate. Garda imperială simţi din 402 . aliniate. se năpustiră cu toţii şi măcelul suprem începu. o nouă bătălie se pregătea regimentelor noastre zdruncinate o dată cu căderea nopţii. cavaleria lui Zieten era condusă de însuşi Bliicher. Roguet. ai fi crezut că vezi douăzeci de victorii intrînd pe cîmpul de luptă cu aripile întinse. Pirch I-ul apărea împreună cu Btilow. dădură înapoi. toată linia engleză relua ofensiva şi era împinsă înainte. fiecare batalion al gărzii era comandat de un general. în ceaţa încăierării. bătălia era răzleţită. Lobau era luat dintr-o parte. AiicheJ. optzeci şi şase de guri de foc bubuiau deodată.

sub el.ffl brâ cum împrejurul ei armata începea să se dea înapoi. precum şi marea zguduitură a trupelor puse pe fugă. Năduşit. Totul se încovoaie. se izbeşte. cu ochii înflăcăraţi. al cincelea cal. se rostogoleşte. dă năvală. trosneşte. Ney sare pe un cal de m prumut şi. pluteşte. Nu se găsiră nici şovăitori nici sfioşi. însîngerat. auzi acel „Scape cine poate!". la ^Jancenoit. nu muri. In trupa aceea. continua să înainteze. Ney. în mînă cu o sabie ruptă. Era răvăşit şi furios. erai sortit gloanţelor franceze I XIII PRĂPĂDUL Fuga din spatele gărzii fu lugubră. cu capul gol. se 403 . se grăbeşte. Nici un om nu fu dat lipsă de Ia sinucidere. tulburat. plin de noroi. cu fuga în urma ei. fără cravată. fără sabie. cade. cu unul dintre epoleţi tăiat pe jumătate de o lovitură de sabie a unui guard-călare. din ce în ce mai lovită de trăsnet şi cu atît mai nimicită cu cît păşea mai departe. Ii arunca întrebarea asta lui Drouet d'Erlon : „Tu nu te laşi ucis ?" Striga în mijlocul artileriei aceleia care zdrobea un pumn de oameni: „Aşadar pentru mine nimic! Ah! Aş vrea să-mi intre în burtă toate ghiulelele astea ale englezilor 1" Nenorocitule. soldaţii şi generalii erau ]a fel de viteji. cu spumă la gură. din toate părţile în acelaşi ™ip: la Hougomont. măreţ. se dăruia în fiecare clipă acelui prăpăd. Acolo îi fu ucis. nemaipomenită dezagregare. cu uniforma descheiată. spunea: „Priviţi cum moare în luptă un mareşal al Franţei!" Dar degeaba. Armata se frînse deodată. cu placa de mare-vultur strivită de un glonte. care înlocuise pe „Trăiască împăratul 1" Şi. mare prin toată măreţia morţii primite de bunăvoie. la Haie-Sainte. se sparge. la Papelotte. Strigătul de „Trădare !" fu urmat de strigătul ■Acape cine poate!" O armată care se destramă e ca un ez gheţ.

O mulţime ameţitoare umple drumurile. tunurile o iau razna. soldaţii deshamă caii de la chesoane şi pun m?na pe ei ca să fugă . Best. cu generalii. s-a sfîrşit cu camarazii. înţesate de aceşti patruzeci de mii de oameni care evadează. cu roţile în sus. saci şi puşti aruncate în lanurile cu secară. Zieten loveşte în voie Franţa cu sabia. potecile. cu ofiţerii. dă cu securea. văile. pădurile. Napoleon încearcă zadarnic să ridice ziduri cu ce-i mai rămăsese din gardă. se aruncă. cărări croite cu lovituri de spadă. prietenii se ucid între ei ca să fugă. R depăşit. Morand în faţa lui Pirch. disperare. Cea mai rea învălmăşeală e fuga. Lobau în faţa lui Biilow. Kellermann în faţa lui Vandeleur. Caii înhămaţi dau năvală. nimiceşte. o suduie. ca şi cum ar fi purtate de colo-colo între săbiile ulanilor şi împuşcăturile brigăzilor lui Kempt. Pack şi Rylandt. se calcă în picioare. Domont şi Subervig în faţa prinţului Wilhelm de Prusia. abia dacă-l mai cunosc. care a condus şarja escadroanelor împăratului. ucide. îi ameninţă. Soldaţii fug. Cavaleria prusacă. le vorbeşte.strigînd: „Trăiască mareşalul Neyl" Două regimente ale lui Durutte se duc şi se întorc înfricoşate. nu mai e decît o spaimă de negrăit. zboară. împiedică drumul şi prilejuiesc măceluri. merg peste morţi şi peste vii. Oamenii se zdrobesc. 404 . Napoleon aleargă în galop de-a lungul coloanelor de fugari. furgoanele date peste cap. Quiot se dă înapoi în faţa lui Vivian. Strigăte. zadarnic îşi prăpădeşte escadroanele de serviciu într-o ultimă sforţare. escadroanele şi batalioanele se sfarmă şi se împrăştie.aşaza de-a latul şoselei spre Bruxelles. . Lobau de-o parte.Reille de cealaltă. proaspăt sosită. cade sub picioarele dragonilor englezi. sînt luaţi de valuri. se împotriveşte fugi. îi sileşte. uriaşă spumă a bătăliei. oprind în acelaşi timp pe englezi şi pe francezi. Braţele soldaţilor sînt deznădăjduite. cîmpiile. colinele. taie. îi roagă stăruitor. pădurile. loveşte cu sabia. Toate gurile care strigaseră de dimineaţă „Trăiască împăratul" rămîn căscate. o cheamă înapoi. încearcă să (ini armata în loc. lovindu-se unele de altele. Guyot.

Retragerea disperată străbătu Genappe. ruina celei mai înalte vitejii din cîte au uimit vreodată istoria. Să pedepsim. iată de ce atîtea inimi mari şi-au predat spada. străbătu Quatre-Bras. Roguet dăduse pildă lugubră de a ameninţa cu moartea pe orice grenadier francez care i-ar aduce un prizonier prusac. 405 . Ziua aceea a fost hărăzită de o forţă care e mai presus de om. S-a însărcinat cu asta cineva căruia 1 Aşa a fost scris (tn original în limba latină). oc erat fatis '. In ziua aceea. să împotrivească. Cei care învinseseră Europa au căzut. Vai! Şi cine fugea în felul acesta ? Armata cea mare. mînioşi desigur că erau atît de puţin victorioşi. străbătu Frasnes.. generalul tinerei gărzi. îşi predă sabia unui husar al morţii. : I S P a nţia acelui mare om era necesară pentru ca să '"ceapă un mare secol. străbătu Thuin şi nu se opri decît la graniţă. Bliicher îl întrecu pe Roguet. nici ce ^ mai facă. zdrobiţi. Aşa se petrecu această La Genappe încercară să se întoarcă. Waterloo e ţîţîna veacului al XlX-lea. Asupra bătăliei de la Waterloo se proiectează umbra unei mîini uriaşe. Duchesne.•■ s-au preschimbat în căprioare. Iată de ce au fost încovoiate de spaimă atîtea capete. înghesuit în uşa unui han din Genappe. Victoria se încheie cu asasinarea învinşilor. nemaiavînd nici ce să mai spună. Ameţeala. Baricadară intrarea în oraş. să fie oare fără pricină ? Nu. la dreapta drumului. care i-o luă şi ucise cu ea pe prizonier. perspectiva neamului omenesc s-a schimbat. străbătu Charleroi. la cîteva minute înainte de a intra în Genappe. Urmărirea fu groaznică. Cruzimea asta puse vîrf dezastrului. să facă front. Lobau strînse trei sute de oameni. Se văd şi azi urmele salvei pe faţada veche de cărămizi a unei case dărăpănate. teroarea. pentru că noi sîntem istoria : bătrînul Bliicher s-a dezonorat. Bliicher porunci uciderea tuturor. Prusacii se aruncară asupra localităţii Genappe. iar Lobau fu prins. simţindu-se la umbra unei prezenţe cumplite. E ziua destinului. străbătu Goselies. dar după prima salvă prusacă o luară cu toţii la fugă.

Pentru a săvîrşi această ultimă faptă. murea pe socoteala lui. A trecut pe acolo dumnezeu. 406 . In amurg. ca nişte stînci în apa care curge. sub un potop spăimîntător de proiectile. 1 Generali din statul major al lui Napoleon la Waterloo . Wagram. pe la ceasurile nouă seara. înfricoşătoare.nu i se poate împotrivi nimeni. In valea asta a morţii. Friedland. alţii pe cîmpia de la Mont-Saint-Jean. nemişcate în scurgerea retragerii. se lăsară învelite de ea. O dată cu noaptea venea şi moartea. Bernard şi Bertrand ' apucară de o pulpană a redingotei şi opriră în loc un om buimac. pe care !-a iirmat în insula Elba şi în insula Sfînta Elena. dus pe gînduri. pe o cîmpie de lîngă Genappe. careurile astea întunecate agonizau măreţ. mureau în ele. părăsite. La căderea nopţii. izolat de celelalte şi nemaiavînd nici o legătură cu armata ciopîrtită din toate părţile. victorioase. Aici. descălecase. ultimul este cunoscut prin credinţa păstrată ţinpăraţy|ui. se întorcea singur Ia Waterloo. unii ocupaseră poziţii pe înălţimile de Ia Rossomme. Jena. rezistară pînă noaptea. Ulm. Ia picioarele povîrnişului pe care-l urcaseră cuirasierii şi năpădit acum de masele engleze. sinistru. careul mai lupta încă. după ce fusese tîrît pînă acolo de curentul retragerii. somnambul uriaş al visului său zdrobit. neclintite. cu privirea rătăcită. Era Napoleon. sub focul convergent al artileriei duşmane. Fiecare regiment. care. Panica eroilor se explica In bătălia de la Waterloo a fost mai mult decît un nor. XIV CEL DIN URMA CAREU Cîteva careuri din gardă. care încă mai încerca să meargă înainte. la poalele podişului Mont-Saint-Jean mai rămăsese unul. îşi trecuse pe sub braţ căpăstrul calului şi. Careurile aşteptară această umbră dublă şi. a fost un meteor. învinse.

pe care eroii îl întrezăresc întotdeauna în fumul din fundul luptei. le strigă: „Bravi francezi. şi tunurile engleze. cînd puştile lor lipsite de gloanţe nu mai fură decît ciomege. fugarii ascultau în întuneric a€ el tunet înfundat. le încercuiau capetele. 407 . profilurile negre ale tunurilor. tulburat. După fiecare explozie.l du-se cînd şi cînd să răsufle. un general englez. predaţi-vă !" Cambronne le răspunse : „C.comandat de un ofi{er necunoscut pe care-l chema rmbronne." a XV CAMBRONNE In dorinţa lui de a fi respectat. cititorul francez nu mgaduie să i se repete poate cel mai frumos cuvînt pe care u n francez ]-a rostit vreodată. Fu o clipă de răgaz. oprindu-se să se odihnească. oprin. ca nişte ochi de tigru în noapte. care descreştea. cînd steagul lor nu mai fu decît o zdreanţă. învingătorii fură străbătuţi de un fel de spaimă sfîntă în faţa acestor muribunzi sublimi. umbre de oameni călare. cerul alb ivit printre roţi şi afete. Putură să audă în umbra asfinţitului cum încărcau tunurile. înainta spre ei şi îi privea. De departe. Atunci. Aşadar. fitilurile aprinse. E oprit să stai mărturie pentru sublim în faţa istoriei. cînd mormanul de cadavre fu mai mare decît grupul celor în viaţă. Răspundea obuzelor prin gloanţe şi-şi res-^ tot mai mult cei patru pereţi. Uriaşul cap de mort. om trece peste această regulă pe riscul nostru. printre toţi acei giganţi există un titan : Camoronne. In jurul celor care luptau era un fel de furnicar de strigoi. făcură tăcere. iar după alţii Maitland. careul se împuţina şi răspundea. Cînd legiunea aceea nu mai fu decît un pumn de oameni... după unii Qolville. trăgătorii bateriilor engleze se apropiau de tunuri.

în zidul trădător de la Hougomont. să spui asta destinului. acest trecător de ultimă oră. Fără Bliicher ar fi fost pierdut. Să fie Bliicher ? Nu. nu e Wellington care ceda la ceasurile patru şi era disperat la cinci. sosirii lui Bliicher. ucide înseamnă cu un astfel de cuvînt tunetul care te Să dai catastrofei răspunsul acesta. deşi împuşcat.1 Rege al Spartei (490—480 I. în drumul rîpos de la Chain. Să trăsneşti să învingi. cu neputinţă de rostit.n. întîrzierii lui Grouchy. eă-l completezi pe Leonida ' cu Rabelais. pe care l-a apărat contra perşilor şi unde a murit eroic. să faci din cel din urmă cuvînt cel dintîi. 408 Sâ spui acest cuvînt şi apoi să mori. nu e Bliicher care nici nu s-a luptat. Bliicher n-ar fi putut să isprăvească. Cambronne. să faci în aşa fel încît să rămîi în picioare după ce vei fi căzut.). să rezumi o victorie printr-un cuvînt suprem. să ai de partea ta după măcel pe cei ce rîd. acest soldat necunoscut. E de o măreţie demnă Eschyl. Cine a învin-s ? Wellington ? Nu. să îneci în două silabe coaliţia europeană.■ tr-adevăr şi nu e vina acelui om că. să pui temelia asta leului care avea să fie ridicat pe acel loc. acest nimic al războiului. să pierzi terenul şi să păstrezi istoria. e nespus de mult. Ce poate fi rnaf mare! Fiindcă a-ţi dori moartea înseamnă a muri în. să arunci replica asta în ploaia nopţii. Omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo nu e Napoleon cel pus pe fugă. omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo e Cambronne. să fii ironia însăşi printre morminte. să închei cu semeţie Waterloo-ul ca pe ultima zi a carnavalului. simte că acolo e min- . a supravieţuit.e. Cuvîntul lui Gambronne face efectul unei fracturi. E un piept fracturat de dispreţ. eroul de la Terrnopile. de E o insultă adusă trăsnetului. e preaplinul agoniei care face explozie. Dacă Wellington n-ar fi început. să oferi regilor haznalele binecunoscute cezarilor. amestecînd în el strălucirea Franţei.

Asta ar fi puţin. în urma celor o sută de mii. O spune din nou.a î n care clocoteşte de mînie i se oferă viaţa. forţa şi materia care îl copleşesc găseşte o expresie pentru suflet: excrementul. Sâ spui asta. după cum Rouget de l'Isle' găseşte Marseieza datorită harului de sus care pogoară asupra-i.au zdrobit pe Napoleon şi n-a mai rămas decît Cambronne. Sub numărul. La cuvîntul lui Cambronne." O minciună. şi f i u n . însemnează să fii învingător. Se desprinde o suflare din uraganul divin şi trece prin aceşti oameni. In faţa acestei biruinţe minunate şi mediocre. Au fost o sută de mii de '"idaţi victorioşi şi. Atunci el caută un cuvînt. dar îşi dă seama de nimicnicia ei şi face mai mult decît s-o scuipe în obraz. în faţa acestei biruinţe fără biruitori se ridică acest disperat . au u b câîeîiul lor garda imperială şi armata cea mare. să găseşti aota. El va protesta. o îndură în toată măreţia ei covîrşitoare. El îl azvîrle trecutului.Foc!" Bateriile fură luminate de flăcări. adaus sfîşietor. Acel cuvînt al dispreţului titanic nu e azvîrlit de Cambronne numai Europei în numele imperiului. '"ea^tă bătaie de joc ! Cum să nu izbucnească ? aC Sînt acolo toţi regii Europei.. aşa cum ai căuta o sabie. ju-'terii stăpîni peste fulgere. tunurile lor cu fitiluri aprinse stau căscate. să faci asta. unul cîntă cîntecul suprem. Intr-o catastrofă. vocea engleză răspunse: . In acel minut fatal. un milion.. în numele revoluţiei. Parcă ar fi Danton care vorbeşte. Simte în el o spumă şi acea spumă e cuvîntul. nu mai protestează decît acest vierme de ţărînă.. . Auzi şi recunoşti în Gambronne vechiul suflet al uriaşilor.j. Cambronne găseşte cuvîntul de la Waterloo. i. sau Kleber 2 care tună. iar celălalt scoate strigătul teribil. ei tresar. generalii cei fericiţi. duhul zilelor măreţe a pătruns în omul acesta necunoscut. A luat parte la ex-de ai P°Ie °n în Egipt şi a urmat acestuia la comanda trupelor 409 . dealul se cupe Na 1 Autorul Marseiezei. GenwaI francez din timpul revoluţiei de Ia 1789.

Toţi ceilalţi istorici sînt oarecum orbiţi şi. Wellington nu înţelege nimic. băiatul care duce poşta la Nivelles. Zi cu adevărat năprasnică. bîjbîie. în orbirea lor. Acea rămăşiţă nemaipomenită era nimicită. Unii bîiguie. 3 Jomini. măsuri greşite care au fost tndreptate. iar cînd se risipi fumul. cu greu puteai desluşi ici-colo o tresărire printre cadavre. Blucher e uluit. deşi în unele privinţe s în tem de altă părere. numai Charras 3 . a prins cu ochiul său ager trăsăturile caracteristice ale acestei cumplite prăbuşiri a geniului omenesc în luptă cu divinul hazard. din toate acele guri de aramă ieşi o ultimă şj înfricoşătoare vărsătură de proiectile. Comunicatele sînt confuze. şi pentru cel care-a pierdut-o. pe pămîntul muiat de ploaie şi sînge. în grînele întunecate. se rostogoli un fum nesfîrşit. Joseph. îşi dădură sufletul la Mont-Saint-Jean. uşor albicios datorită lunii care se ridicase. mai măreţe decît cele romane. Comentariile sînt încurcate. Izbînzi mai mari asigurate pentru a doua zi. de năruire a monarhiei militare — care. la ceasurile patru dimineaţa. Jomini împarte bătălia de la Waterloo în patru momente. Mtiffling o desparte în trei peripeţii. o zi sfîrşită. înmărmurindu-i pe regi.). totul fu pierdut din pricina unei clipe de panică năprasnică.a. Cei patru pereţi ai cetăţuii celei vii zăceau la pămînt. alţii se bîlbîie. Muffling. legiunile franceze. Ea e la fel de nelămurită şi pentru cei ce-au cîştigat-o. 2 „O bătălie terminată. nu mai era nimic. XVI QUOT LIBRAS IN DUCE ?' Bătălia de Ia Waterloo este o enigmă. In felul acesta. Napoleon vedea în ea panica 2 ." (Napoleon : însemnări de la Sflnta Elena) (n. în locul pe unde trece acum.tremură. a tras după ea toate 1 Cît preţuieşte ducele ? (în origina! tn limba latină). 410 . garda murise. care au studiat şi descris bătălia de Ia Waterloo. Charras — scriitori militari din prima jumătate a secolului al X'IX-lea. Citiţi rapoartele. fluierînd şi dînd vesel bici calului.

oamenii n-au însemnat nimic. Luîndu-le lui Wellington şi lui Blucher victoria de la Waterloo. nu se înalţă şi nici nu se prăbuşesc după norocul sau nenorocul unui comandant. slavă domnului. geniul lor. care poarta semnul unei necesităţi supraomeneşti. Adesea.j e ] e __ şi de prăbuşire a forţei. E jocul de-a cine pierde cîştigă. Sporul pe care-l aduc civilizaţiei e real. Mai puţină glorie. Ce este Waterloo? O victorie? Nu. Onoarea lor. nici Franţa nu încap într-o teacă. trecătoare. Cînd încetează bătaia tobei. slavă domnului. de răsturnare a legilor războiului. şi în zorile acestea Anglia şi Germania îşi au strălucirea lor minunată. nici de augusta Germanie. Popoarele sînt mari. izvorăşte din. simple numere pe care eroii şi cuceritorii le pot pune ca nişte jucători la loteria bătăliilor. Zorile nemăsurate ale unor idei noi sînt proprii secolului nostru. să vorbim despre Waterloo privind fără părtinire din amînd °uă taberele. demnitatea. iar Anglia pe Byron mai presus de Wellington. şi fără jalnicele isprăvi ale spadei. Nici Germania. 28 411 . Aşadar. Ceea ce alcătuieşte măreţia lor în veacul al XlX-lea nu-şi are obîrşia în Waterloo. a puhoaielor de apă umflate de furtună. are cuvîntul raţiunea. o bătălie pierdută însemnează dobîndirea unui progres. ? ! domnului ce este al domnului. In problema de la Waterloo nu e vorba nici de vestita Anglie. In epoca asta. nu sînt. cînd Waterloo nu era decît un zăngănit de săbii. însemnează oare a ştirbi cu ceva Anglia şi Germania ? Nu. Numai popoarele barbare se dezvoltă pe neaşteptate după o biruinţă. mai multă libertate. Un joc de noroc. nu dintr-o întîmplare. Germania îl are pe Goethe mai presus de Blucher. Popoarele civilizate. E mîndria deşartă. Tn evenimentul acesta. mai ales în vremea noastră. deoarece cugetă. Geea ce-I deosebeşte pe fiecare dintre ele între neamurile pămîntului e ceva mai mult decît o luptă. inteligenţa. ele însele. Ele sînt măreţe. Să-i dăm întîmplării ce este al întîmplării. nici Anglia.

ce rost avea acest strălucit ignorant care. geometria. tactica echilibrării batalioanelor. despotul care merge pînă la tiranizarea cîmpului de luptă. Wellington era un Barreme ' al războiului. prevederea. războiul socotit cu ceasul în mînă. Dumnezeu. a pădurii. Nu merita să se toarne acolo un leu pentru atîta lucru. chemate şi oarecum silite să se supună. şi. care foloseşte antitezele. un nu ştiu ce care vede ca vulturul şi care loveşte ca trăsnetul. Tactica de altădată fusese nu numai uimită. darul de a ghici. Nu sînt doi duşmani. dar şi scandalizată. Wellington îl aştepta pe Blucher. tovărăşia destinului. încrederea în soartă cu ştiinţa strategică sporind-o. toate tainele unui suflet adînc. Mai tîrziu numele lui a devenit substantiv comun. Waterloo este. Amîndouă taberele aşteptau pe cineva. o metodă nezdruncinată. totul pus în chip desăvîrşit la punct. care n-a venit. măcelul organizat. de altfel. chibzuiala. un sînge rece îndărătnic. intuiţia. asigurarea retragerii. pe cînd Napoleon era un Michelangelo. o măiestrie uimitoare îmbinată cu o vioiciune semeaţă. instinctul supraomenesc. confinînd în special tabele de dobînzi. geniul a fost învins de calcul. Bonaparte. Napoleon îl aştepta pe Grouchy. n-a hărăzit niciodată un contrast mai izbitor şi o confruntare mai neobişnuită. De-o parte precizia. cea mai ciudata întîlnire din toată istoria. fantezia militară. a apei. Wellington este războiul clasic care se răzbună. 412 . Cine era corsicanul ăsta de douăzeci şi şase de ani. crufarea rezervelor. care a venit. îl întîlnise în Italia şi-l bătuse straşnic. privirea scăpărătoare. vechiul curaj clasic. Bătrîna bufniţă fugise din faţa tînărului vultur. a cîmpiei. autorul unei Cărţi a socotelilor gata făcute. Napoleon şi Wellington.Un joc cîştigat de Europa şf plătit de Franţa. i Calculator francez din secolul al XVH-lea. de rîndul ăsta. A izbîndit cel care a calculat exact. a colinei. ci două fiinţe cu totul opuse. de partea cealaltă. dar şi tulburînd-o. strategia care ştie să se folosească de teren. Ia începutul carierei sale. fără a lăsa nimic la voia întâmplării.

pe Mack peste Melas 1 ? Cine era acest începător în ale războiului care avea trufia unui astru ? Şcoala militară academică îl excomunicase.aUstrieci sau în serviciul Austriei. Mantua. cunoscut pentru ura sa fată evo u ' t'a franceză. cu o mînă de oameni împotriva unor trupe numeroase. este hotărîrea engleză. Triumful celor mediocri. La 18 iunie 1815 duşmănia asta îşi spuse ultimul cuvînt şi. Soarta îşi dete învoirea la ironia asta. Nu comandantul ei. pe Melas peste Wurmser. j e fără muniţii.vînd totu! împotriva lui şi nimic de partea sa. o duşmănie de neîmblînzit a militarismului de altădată împotriva celui nou. Ceea ce trebuie să ne minuneze în bătălia de la Waterloo este Anglia. Napoleon se întîlni din nou cu un Wurmser tînăr. Marengo. a tablei de şah împotriva geniului. dînd peste cap pe Beaulieu peste Alvinzi. sub Lodi. In adevăr. fără tunuri. Arcole. fără me. cîştigată de un comandant de mîna a doua. Waterloo e o bătălie de mîna întîi. ci oştirea. a fost o „arm at foarte slabă". In pragul prăbuşirii. se năpustea asupra Europei coalizate şi cîştfea în chip nesăbuit victorii socotite cu neputinţă ? De unde venea turbatul ăsta spăimîntător. aproape f"ră 'oaste. pe Wurmser peste Beaulieu. este cerbicia engleză. ceea ce a avut Anglia acolo cu adevărat măreţ a f° s *> fie zis fără supărare. ea însăşi. scrisese: Waterloo. Ce spune despre asta întunecatul a r3". care. a săbiei corecte împotriva spadei sclipitoare. făcea praf una după alta cele cinci armate ale împăratului Germaniei. De-aci. Montenote. Montebello. oastea care a luptat la 18 iunie 1815. pe placul mulţimilor. spune într-o scrisoare către lordul Bathurst 2 că oştirea s a. fără bocanci. '?'!ÎrU en Slez în cabinetul Castlereagh. Wellington. aproape fără să răsufle şi mînuind tot mereu aceiaşi luptători. 28* 413 . ca să-l vedem pe Wurmser e de ajuns ca părul lui Wellington să fie alb. cu o neînţeleasă lipsă de recunoştinţă. este sîngele englez . învinşi de Napoleon In de r».

1 Bătălia de Ia Inkermann (1854) din timpul războiului Crimei!. mort în timpul asediului Sevastopolului (1855). cavaleria lui Posomby şi a lui Somerset. ţinînd piept vechilor cete de la Essling şi de la Rivoli — iată în ce-i constă măreţia. deoarece ierarhia militară engleză nu îngăduie să fie citat într-un ordin de zi nici un erou sub gradul de ofiţer. tinerii recruţi care abia ştiau să mînuiască flinta.vălmăşag de oseminte îngropate sub brazdele de J a Waterloo ? Anglia a fost prea modestă faţă de Wellington. scăpase armata de la pieire. scoţienii de munte cîntînd din cimpoi sub ploaia de ghiulele. nu ca popor. Ostaşul de fier preţuieşte tot atîta cît Ducele-de-fier. garda călare. Poporul acesta. In ce ne priveşte. în'locul chipului unui om. ea tot mai păstrează iluzia feudală. Wellington nu este decît un erou ca oricare altul. Dar această puternică Anglie se va mînia din pricina celor spuse de noi aci. batalioanele lui Rylandt. se preţuieşte ca naţiune.dacă. se lasă ciomăgit. atunci Angliei i se datorează trofeul. Scoţienii cenuşii. infanteria Jui Pack şi a lui Kempt. Dacă are cineva dreptul la vreun trofeu. pe care nici un altul nu-l întrece în putere şi-n glorie. regimentele lui Maitland şi Mitchell. Ga popor. 2 Comandant al trupelor engleze în războiul Crimeii. ar înălţa în văzduh statuia unui popor. După al ei 1688 şi după 1789 al nostru. toată admiraţia noastră se îndreaptă către soldatul englez. se subordonează de bunăvoie şi-şi ia un lord drept şef. un sergent care. dar cel din urmă dintre pedestraşii şi dintre călăreţii lui a fost tot atît de dîrz ca şi el. după cît se pare. Ca muncitor. ăsta e meritul lui şi noi nu i-l precupeţim. 414 . A face pe Wellington atît de mare. însemnează a micşora Anglia. Se ştie că în bă tălia de la Inkermann '. ca ostaş. n-a putut fi pomenit de către lordul Raglan i . Wellington a fost dîrz. se lasă dispreţuit. Monumentul de la Waterloo ar fi mai nimerit . Crede în ereditate şi în ierarhie.

o jumătate de leghe. reazim nepăsător al omului. La Bautzen. A Ant' P -6 Clmpiile de Ia FiliPPe (Macedonia). cincizeci şi şase la sută francezi. In total. Octavian şi al in?'" '" aU InVins pe du 5 man i' l°r Politici. treizeci şi unu la sută aliaţi. Waterloo este aceea care are frontul cel mai mic faţă de numărul luptătorilor. Napoleon. treizeci la sută ruşi. dacă visează c a Vergiliu în faţa cîmpiilor morţii de la Filippe'. La Waterloo. dacă priveşte. Spăimîntătorul iunie trăieşte din nou . treizeci şi şapte la sută francezi. falsa colină-monument se şterge.n. paisprezece la sută ruşi şi prusaci. Wellington.e. călăuza care-l înşeală pe Napoleon. se desprinde de-acolo un fel de ceaţă plină de năluci: şi dacă vreun călător se plimbă prin aceste locuri. trei sferturi de leghe. totuşi. şaptezeci şi două de mii de luptători de fiecare parte. patruzeci şi patru la sută austrieci. Din toate bătăliile mari. călăuza care-i arată drumul cel bun lui Bulow. şaizeci de mii de morţi. La Moscova. patruzeci şi unu la sută : o sută patruzeci şi patru de mii de luptători. Brutus şi Casius. s-o spunem. treisprezece la sută francezi. Noaptea. Martor al acestei bătălii a fost poetul Horajiu. şi seamănă cu toate cîmpiile. în anul 42 t. Din înghesuiala asta s-a născut măcelul.Ploaia din timpul nopţii. Intr-un cuvînt. Cîmpia de la Waterloo se înfăţişează azi cu liniştea obişnuită a pămîntului. La Wagram. patruzeci şi patru Ia sută ruşi. dacă ascultă. Grouchy care rămîne'surd la bătaia tunului. paisprezece la sută francezi. tot acest prăpăd e rînduit de minune. paisprezece la sută austrieci.Ceea ce admirăm mai presus de toate într-o ciocnire felul celei de la Waterloo este uimitoarea iscusinţă a tntîmplării. S-a făcut o socoteală şi s-a stabilit următoarea proporţie : pierdere de oameni — la Austerlitz. treisprezece la sută francezi. 415 . apărători nu v ătilor ^PUblicane. la Waterloo a fost mai mult un măcel decît o bătălie.. vedenia prăpădului pune stăpînire pe el. zidul de la Hougomont drumul desfundat de la Chain. la Waterloo.

e stătu quo împotriva dorinţei de schimbare . umbrele acelea sînt grenadierii. Noi nu facem parte dintr-însa. lopuri furioase străbat zarea . scheletul celălalt e Wellington. aude. înnăbuşirea acestui mare popor. In scopul acesta s-au solidarizat casele de Brunswick şi de Nassau cu Romanovii. Mont-Saint-Jean. Pentru noi Waterloo nu este decît ziua uluitoare a libertăţii. Berlinul şi Viena împotriva Parisului. şi furia se înalţă pînă la nori. Dacă-i dăm bătăliei de la Waterloo tîlcul ei cel mai înalt. lucirile acelea sînt cuirasierii. Plancenoit. putem spune că este o voită biruinţă contrarevoluţionară. E Europa împotriva Franţei . speriat. e asmuţirea monarhiilor împotriva neîmblînzitei răscoale franceze. Papelotte. care se afla în erupţie de douăzeci şi şase de ani — a^ a se urmărea. 416 . visătorul. cu Habsburgii şi cu Burbonii. cu HohenzoIIernii. şi copacii se înfioară. vede fu]. apar încununate de-a valma cu vîrtejuri de vedenii care se nimicesc între ele. scînteierea baionetelor. ca un horcăit în fundul unui mormînt. Frischemont. cîmpul de bătaie prinde iar viaţă. e 14 iulie 1789 atacat pieziş prin 20 martie 1815 . vuietul nedesluşit al bătălieifantomă. toate astea nu mai sînt. toate acele înălţimi sălbatice. şi rîpele se împurpurează. văpaia ghiulelelor încrucişarea groaznică a bubuiturilor. dar se ciocnesc şi luptă încă. şiruri de infanterişti şerpuiesc pe cîmpie. Negreşit. g a . nimeni nu se aştepta ca un asemenea vultur să iasă dintr-un asemenea ou. care nu arată de loc ură faţă de Waterloo. scheletul acesta e Napoleon. XVII E OARE BINE CA A EXISTAT UN WATERLOO ? Există o şcoală liberală dintre cele mai vrednice de respect. Petersburgul.acel leu oarecare se destramă. gerul săbiilor. iar în beznă. Hougomont.

Waterloo fireasca a poartă în cîrcă dreptul divin. Pentru că revoluţia nu poate fi cu adevărat învinsă şi pentru că. regalitatea trebuia neapărat să fie îlh rală şi că din bătălia de la Waterloo a ieşit. înainte de Waterloo în Bonaparte. cu meşteşugul lui dumnezeiesc. Foy cade la Hougomont şi se ridică Ia tribună. Joachim Murat. Vorba de cu t Charles Bernadotte. numiţi-l Mîine. spre ' rea părere de rău a învingătorilor. pe omul care a trecut Alpii şi pe bătrînelul şubred şi bolnav al părintelui Elyseu. Carol al XlII-lea. care doboară vechile tronuri. Se slujeşte de bolnavul de podagră ca şi de cuceritor. iar după Waterloo în Ludovic al XVIII-lea. folosind inegalitatea ca să dovedească egalitatea. fiind providenţială şi cu neputinţă de înlăturat. deşi acesta nu era decît un ostaş. E vorba de cumnatul lui Napoleon. e rîndul gînditorilor. prin reacţiunea L*■ i •' « I■ _ H ^ A jf « tV . i | ( Jr T it L d -V T ** f~* l ^ ■ ■ 4 ^<h •-» ^"\ i-\ #-V «4 >4 *■* +■ *-» . căruia fi va urma la tron sub ""mele de Carol al XlV-lea. /"» lucrurilor. Fără să-şi piardă cumpătul. Waterloo. Bonaparte. şi şi-o împlineşte începînd de azi. de cuceritor în afară. el potriveşte. Războinicii au tăcut. care în adoles-«ntă a fost rfndaş la cai. Veacul pe care Waterloo voi să-l oprească pe loc a trecut peste toate şi şi-a urmat drumul. La Saint-Ouen. Mîine îşi desăvîrşeşte opera fără ca nimic să i se poată împotrivi . 417 . Pentru un lucrător ca el nu există unealtă rea. o ordine constituţională nedorită. Se foloseşte de Wellington ca să-l facă pe Foy orator. îşi ajunge totdeauna ţinta în chip ciudat. primit la r e a regelui Suediei. E drept că. iar dacă vreţi să vă daţi seama ce este progresul. n-a avut altă urmare decît de-a face ca activitatea revoluţionară să continue sub altă formă. ea se reîntruchipează mereu. pune un surugiu pe tronul Neapolului' şi un sergent pe tronul Suediei 2. rerne ce imperiul fusese despotic. de bolnavul de podagră înăuntru.'L * . numiţi-o Progres. stăvilind hotărît năruirea prin spadă a tronurilor europene. care acordă Constituţia şi i se supune. mareşal al imperiului. Dacă vreţi să vă daţi seama ce este revoluţia. Aşa lucrează progresul. Ludovic al XVIII-lea îşi pune semnătura pe declaraţia drepturilor omului.

şi asta nu se poate tăgădui. 418 . nu prea avea putere. Contrarevoluţia era fără să vrea liberală. printre care. ceea ce împingea cu voioşie roabele de pămînt pline cu oseminte pentru a se înălţa colina leului. Imperiul se afundă într-un întuneric asemănător cu al lumii romane în agonie. imperiul In înţelesul : a pierdut puterea. ca pe vremea barbarilor. Să nu vedem în Waterloo decît ceea ce înseamnă Waterloo. a văzut de aproape gura vulcanului. Scopul nu era nicidecum libertatea. de pe înălţimea platoului Mont-Saint-Jean. S-a întors la încropirea unei Constituţii. obosi iute şi se opri brusc. ceea ce-I încuraja pe Bliicher să-i treacă prin foc şi sabie pe cei ce fugeau în neorînduială. ton. şi bastonul de mareşal al Franţei. Numai că barbaria din 1815. se zice. s-o recunoaştem. ceea ce îi aducea toate bastoanele de mareşal ale Europei. ceea ce a făcut să se înscrie cu mare pompă pe acel piedestal data de 18 iunie 1815. Dacă gloria stă în paloşul din care s-a făurit sceptrul. XVIII O NOUA RĂBUFNIRE A DREPTULUI DIVIN S-a pus capăt dictaturii. ceea ce se năpustea asupra Franţei ca asupra unei prăzi. pe care se cuvine s-o numim pe numele ei cel mic contrarevoluţie.Biruinţa asta prevestitoare de nenorociri a fost înfrîntă de libertate. Imperiul. a simţit că lava aceea ardea picioarele şi s-a răzgîndit. şi plîns de ochi viteji. Ajunsă la Paris. La 18 iunie 1815 un Robespierre călare a fost trîntit de pe cal 1 . era contrarevoluţia. a fost plîns. ceea ce triumfa la Waterloo. Intr-un cuvînt. aşa cum printr-un fenomen asemănător Napoleon era fără să vrea revoluţionar. Contrarevoluţia care şoptea cuvîntul infam : dezmembrare. întregul sistem al Europei se prăbuşi. ceea ce zîmbea în spatele lui Welling. Se zări din nou abisul.

Comparată cu lumina zilei. 5 Semnul regalităţii. pentru că în ţărîna aceea zăceau oasele lui Ludovic 1 Denumirea dată regelui Franţei Henrlc al IV-lea (1589—1610). Localitate din Belgia în care francezii au obţinut o victorie în 1745 ™potriva englezilor. Localitate unde. Ludovic al XVIII-lea se întoarse la Paris. Europa purta cocarda albă 5 . Masa de brad din Hartwell 2 fu aşezată în faţa fotoliului cu flori de crin al lui Ludovic al XlV-lea. Mai ^u. Cimitirul Madeleine — groaznica groapă comună de la '93 — fu acoperit cu marmură şi matostat. încărcat cu victorii care nu-şi mai aveau rostul. trupele franceze au învins armatele unei coaliţii puternice conduse de împăratul german Otto al IV-lea. 2 Castel din împrejurimile Londrei. în Franţa şi pe continent se aşeză una din formele cele mai netăgăduite de mîntuire a societăţii veacului al XlX-lea. stingher printre atîtea noutăţi. Unul din şefii bandelor de monarhişti. Manifestările de bucurie de la 8 iulie făcură să se uite entuziasmul de la 20 martie. El raspîndise pe pămînt toată lumina are o poate da tirania : lumină mohorîtă. Pe cupola Tuileriilor flutură drapelul alb. e Această spulberare a nopţii avu efectul unei clipse. care în 1815 s-au dedat la presalii sălbatice împotriva bonapartiştilor şi a foştiler revoluţionari <"ntre anii 1789-l799 (teroarea albă). ruşinat poate întrucîtva de Marengo şi de Arcole.gloria însăşi. Gorsicanul ajunse potrivnicul bearnezului'. ieşi din încurcătură mulţumită statuii ducelui ■d'Angouleme. în 1214. Deviza non pluribus impar 7 apăru din nou în razele de piatră care închipuiau soarele pe faţada cazărmii de pe cheiul d'Orsay. XlV-iea8a' ^ PUtere cu al'i! mai numeroşi". Austerlitzul fiind uitat. se vorbea despre Bouvines 3 şi despre Fontenoy 4 ca despre ziua de ieri. Arcul de triumf al Caruselului. Altarul şi tronul se înfrăţiră cu măreţie. Acolo unde fusese o gardă imperială era acum o casă. origi nar din regiunea Bearn.r • mult ° apte ^ lumină întunecată. deviza regelui Ludovic al 419 . în care englezii l-au găzduit pe Ludovic al XVIII-lea înainte de a-l înscăuna rege al Franţei. Trestaillon 6 ajunse vestit.

superstiţiile şi gîndurile ascunse. amintind că ducele d'Enghien murise chiar în luna cînd fusese încoronat Napoleon. Victor Hugo extinde epi tetul la întreg anul 1815. însemna să dai dovadă de răzvrătire. dar proclama catolicismul religie de stat. 4 Articolul 14 al Chartei constituţionale din 1815 garanta libertatea de conştiinţă.II al XVI-Iea şi ale Măriei Antoaneta. 2 E vorba de fiul lui Napoleon I şi al Mariei-Luiza. un păstor i-a spus unui prusac într-o pădure: „Luaţi-o pe-aici. ceea ce anula S3' ran(ia libertăţii de gîndire. . 3 Aprilie jalnic: considerată ca aducătoare de nenorociri şi de moaite. care-l unsese împărat în preajma acestei morţi. căreia. La Schoenbrunn' rătăcea o umbră micuţă. $j toate astea au fost cu putinţă. Omul fusese în acelaşi timp înălţat şi înjosit de Napoleon. prejudecăţile. Papa Pius al Vll-lea. ficţiunile deveniră constituţionale. Gravă nesocotinţă din partea unui om mare să ia în rîs viitorul ! Cu toate astea. In şanţul de la Vincennes ieşi din pămînt o piatră funerară. se lustruiră cu liberalism. pentru că. După Waterloo cerul Europei se 1 Reşedinţa împăraţilor austrieci la Viena. sub această domnie a materiei strălucitoare. Idealul. aşa cum binecuvîntase înălţarea. Şerpii şi-au schimbat pielea. Unde e ? Ce face ? „Napoleon a murit 1" îi spunea un trecător unui invalid de la Marengo şi de la Waterloo. Minciuna se împereche cu 1789. nu pe acolo !" Acest 1815 a fost un fel de aprilie jalnic3 . începutul teroarei albe a restauraţiei. binecuvîntă liniştit prăbuşirea. „A murit ? exclamă ostaşul. şj vechiul regim a devenit ce! nou. Bine-l mai cunoşti !" închipuirea oamenilor făcea un zeu din acest om doborît la pămînt. cu articolul 14 4 în inimă. prinse numele straniu de ideologie. în după-amiaza unei zile de vară. fiindcă este luna cînd se prăpădeau tuberculoşii. şi regii şi-au reluat tronurile. popoarele — carnea de tun atît de îndrăgostită de tunar — îl căutau cu ochii. şi întunericul a luat locul luminii pe pămînt. Vechile realităţi vătămătoare şi veninoase luară înfăţişări noi. şi stăpînul Europei a fost închis într-o cuşcă. în vîrstă de patru ani. spunîndu-i regele Romei 2 . dreptul divin îşi puse masca unei Constituţii.

420 .

Congresul de la Viena alcătui drept urmare tratatele din 1815 4. Anglia îl puse pe Hudson Lowe 2 să-l păzească. Napoleon doborît părea mai înalt decît Napoleon în picioare. războiul. Ciudat lucru : lumea se îndrăgosti în acelaşi timp de viitorul care se numea Libertate şi de trecutul care se numea Napoleon. tot norul ăsta. iar Franţa pe Montchenu 3 ca să stea la pîndă. Ochii înflăcăraţi ai tinerelor generaţii se îndreptară spre el. pe urmă pacea. Belle Alliance !' spusese mai-nainte cîmpia fatală <je la Waterloo. iar Europa numi asta restauraţie. Iată ce înseamnă Waterloo. Luă fiinţă o Sfîntă Alianţă. învingătorilor începu să le fie frică. Infrîngerea îl ridicase mai sus pe cel învins. şi ceva din pacea lor se răspîndi în lume. luat în r îs de către împărat. Asta explică şi îndreptăţeşte liberalismul bonapartist. Regii umplură acest gol. guvernatorul insulei Sfînta Elena în timpul exilului lui Napoleon. Braţele lui încrucişate ajunseră neliniştea tronurilor. autor de virulente Pamflete antibonapartiste. Om politic ultraregalist din timpul restauraţiei. Regii domniră fără să se simtă la largul lor. c g # Dispariţia lui Napoleon a lăsat multă vreme un gol imens. 4 Congresul de la Viena (1814-l815) a fixat noile frontiere ale statelor ropen d ropene Infrîngerea lui Napoleon. toată această întune' Denumirea unui han şi a unei localităţi. Bătrîna Europă se folosi de ilej ca să introducă diferite reforme. cu stînca de la Sfînta Elena în zare. Purta pe frunte steaua care se cheamă Libertate. Viitorul. Spaima asta venea din cantitatea de revoluţie care clocotea într-însul. „General englez. Alexandru îl numea „insomnia mea". ^ pasă nemărginirii? Toată furtuna asta. îşi vesti intrarea. Pe cînd Napoleon se stingea la Longwood.. locul unde se afla statulfflajor al lui Napoleon în timpul bătăliei de la Waterloo. i . 421 . cei şaizeci de mii de oameni căzuţi pe cîmpia de la Waterloo putreziră în tihnă. In prezenţa şi în faţa acestei străvechi Europe refăcute se schiţară trăsăturile unei Franţe noi.

aşa se consfinţeşte de obicei biruinţa : culcîndu-te în patul celui învins. dădu mulţimea asta prăpădită pe mîna înverşunatei cavalerii prusace şi înlesni masacrul.care n-au tulburat nici măcar o singură clipă lumina ochiului nemărginit. descoperi urmele fugarilor. Haie-Sainte a fost luat cu asalt. cîmpia de la MontSaint-Jean rămase pustie. Wellington se duse în satul Waterloo ca să-şi întocmească raportul către lordul Bathurst >. Plancenoit a ars. 1 In 1815. împinseră înainte. iar Waterloo. ea se potriveşte negreşit satului Waterloo. îşi aşezară tabăra dincolo de Rossomme. Waterloo a rămas la o jumătate de leghe departe de ea. Papelotte a ars. La 18 iunie J815 era lună plină. * „Astfel Vergilig. XIX CIMPUL DE LUPTA IN TIMPUL NOPŢII Să ne întoarcem — e o nevoie a acestei cărţi — la fatalul cîrnp de luptă. Pitt. Hougomont a ars." începutul unui ver? atribuit Ful 42 2 . în faţa căruia o gîză care sare din-trun fir de iarbă pe altul înseamnă tot atît cît vulturul care zboară dintr-o clopotniţă într-alta prin turlele catedralei Notre-Dame. Devenise cunoscut lucraţi lui feroce fafă de Fran(a şi Napoleon. Lumina ajută crunta urmărire a l u i Bliicher. prin ura roii dar nu pentru voi. Fără să fi contribuit în vreun fel la bătălie. Dacă s-a putut aplica vreodată zicala sic vos non vobis 2 . are toată cinstea. Mont-Saint-Jean a fost bombardat. Englezii ocupară lagărul francezilor. care n-a luat de loc parte la luptă. Belle-Alliance a văzut îmbrăţişarea celor doi învingători. secretar de stat pentru colonii în cabinetul lui W. dezlănţuiţi în urmărire. Prusacii. După cea din urmă lovitură de tun. numele acestor localităţi abia sînt cunoscute . In unele catastrofe se întîlnesc asemenea tragice complicităţi ale nopţii.

căreia în grai cazon i se spunea . chiar cirnpul de luptă. cei rămaşi în viaţă îi jefuiesc pe cei care sînt la pămînt. printre care şi Voltaire. borfaşi. că are şi părţile Iui urîte. însă. vorbeau italieneşte şi-i urmau pe nemţi. Zorile care vin după o bătălie răsar totdeauna peste cadavre goale. armatele în marş de altădată — nu vorbim despre cele de astăzi — tîrau după e 'e toată gloata asta. jumătate slugi. La urma urmei. bolnavi prefăcuţi. Orice armată are o coadă. Una dintre cele mai uimitoare este grăbita despuiere a morţilor după biruinţă. Mar.■codaşii". îi arătăm neajunsurile. socotesc că sînt tocmai cei care au făurit gloria. mergînd uneori cu nevestele în cărucioare şi furînd ceea ce vînd mai tîrziu. cerşetori oferindu-se drept călăuze ofiţerilor. E sigur un lucru : de obicei după învingători vin hoţii. purtînd uniforme fără să lupte. secături. Eroul din timpul zilei este vampirul din timpul nopţii. Sînt aceeaşi.c izul de Fervaques a fost ucis mişeleşte şi jefuit. Cine face asta ? Cine pîngăreşte în felul ăsta izbînda ? A cui e mîna respingătoare care se strecoară în buzunarul victoriei ? Cine sînt hoţii care dau lovitura lor la adăpostul gloriei ? Unii filozofi. tot felul de păsări de noapte zămislite de acest asfinţit care se numeşte război. jumătate tîlhari. Nici o armată şi nici o naţiune nu erau răspunzătoare de aceste făpturi .kt u sîntem din cei ce privesc cu îngăduinţă războiul. şi acolo se găsesc cei pe care trebuie să-i învinovăţim. pe care nu le-am trecut sub . schilozi cumpliţi. Să-l scoatem însă din cauză pe ostaş . Oameni-lilieci. Să culegi lauri ţi să descalţi un mort — aşa ceva ni se pare cu neputinţă pentru aceeaşi mînă. spun ei. s ă recunoaştem. nu credem lucrul ăsta. mai ales pe ostaşul din zilele noastre. în noaptea care urmă după victoria 423 . a „ re . nu se face cu schimbul. vorbeau franţuzeşte şi-i urmau pe englezi. * â se iveşte prilejul. Războiul 010 frumuseţi groaznice. Intrucît ne priveşte. ai tot dreptul să despoi niţel un cadavru care este opera ta. cantinieri suspecţi.

a dat ordin să fie împuşcat oricine va fi prins asupra faptului . responsabilul acestei acţiuni atroce este Louvois. au fost atît de populari. Wellington. nici francez. atras de mirosul cadavrelor. 2 Mareşal al lui Ludovic al XlV-lea. Zicala dezgustătoare „a trăi pe spinarea duşmanului" producea lepra asta. în noaptea de 18 spre 19 iunie morţii au fost despuiaţi. Totuşi.de la Cerisoles '. Tîlharii prădau într-o parte a cîmpului de luptă. Era îmbră1 Sat din Piemont (nord-vestul Italiei). pe care numai o disciplină aspră o putea lecui. In urma oştilor se vedeau mai mulţi sau mai puţini jefuitori. 424 . un om da tîrcoale sau mai curînd se tîra înspre drumul desfundat de la Chain. dar cei care pradă sînt dîrji. După înfăţişare era unul dintre cei despre care am vorbit — nici englez. la începutul războiului Lig" de la Augsburg. în timp ce alţii erau împuşcaţi în cealaltă. * Generali francezi din timpul revoluţiei. cunoscuţi prin disciplina de fier pe care o impuneau soldaţilor. confundînd victoria cu furtul şi venit pentru jaf la Waterloo. Turenne 2 era adorat de ostaşii lui pentru că îngăduia jaful . încît a lăsat ca Palatinatul să fie trecut prin foc şi sînge 3 . mai puţin ora decît vampir. Hoche şi Marceau 4 n-aveau codaşi. nici ţăran. nici soldat. de către unul din aceşti mizerabili. ministrul de război. după cum comandantul era mai mult sau mai puţin sever. coaliţie împotriva lui Ludovic al XlV-lea. 3 Aluzie la distrugerea sistematică a tuturor aşezărilor omeneşti din această regiune a Rinului mijlociu în 1689. Turenne a fost atît de bun. o recunoaştem bucuroşi. Wellington a fost neînduplecat. Spre miezul nopţii. învingător în multe bătălii din războiul de treizeci de ani. S-au distins în campaniile duse contra răscoalelor puse la cale de nobilime şi în Renania împotriva austroprusacilor. avea puţini. în care armatele franceze au repurtat tn 1544 o victorie împotriva trupelor lui Carol Quintul. trecerea cu vederea a răului face parte din bunătate. Dj n tîlhărie se năştea tîlharul. nu se ştie totdeauna de ce unii generali. Confuzie din partea lui Victor Hugo : Turenne era mort atunci de 14 ani . Luna era înspăimîntătoare pe cîmpia aceea. dintre cei mari de altfel. Sînt faime care înşeală. Codas spaniol care vorbea* franţuzeşte şi pe care-l luase drent unul de-ai noştri din pricina vorbirii gasconului.

îl făceau să semene cu acele larve care bîntuie ruinile !n amurguri şi pe care vechile legende normande le numesc alode. formînd. pe urmă se ridica şi se îndepărta pe furiş. ar fi putut zări. In depărtare se auzeau nelămurit patrulele şi rondurile de noapte din tabăra engleză. luna rămîne albă. se legănau încet în bătaia vîntului nopţii. alta la răsărit. O privire care ar fi cercetat cu băgare de seamă întunericul. Cine era X \ g s tâ ? Noaptea ştia probabil mai multe pe socoteala 0ITlU decît ziua. la oarecare depărtare. Iarba era străbătută de fiori. Prin livezi. atîrnînd de scoarţă. mişca mărăcinişurile. aproape o respiraţie. tras de o mîrţoagă flămîndă. Din cînd în cînd se oprea. care păreau suflete ce-şi luau zborul. Aşa e cerul. N-are nici o însemnătate faptul că pămîntul e roşu. dar fără îndoială avea buzu-încăpătoare sub pelerină. era neliniştit şi A " net mergea înainte şi se uita înapoi. Noaptea era senină. un fel de femeie şezînd pe un maldăr de lăzi şi pachete. Intre acest furgon şi omul care da tîrcoale era probabil o legătură. un mic furgon de cantinier. care se gau ca un şjrag (jg rubine cu două paftale desche425 . crengile rupte de schije. mergînd încoace Şincolo. acoperit cu un coviltir de răchită gudronată. Nici un nor pe bolta cerului. Unele păsări de noapte cu picioare lungi iau asemenea forme în mlaştini. dar nedesprinse încă. ce păştea urzici printre zăbal<\ oprit şi parcă ascuns în spatele cocioabei aflate ia întretăierea drumului de la Mont-Saint-Jean spre Braine-l'Alleud cu şoseaua din Nivelles. două flăcări uriaşe. mişcările pripite şi tainice. N-avea traistă. iar în furgon.o bluză care aducea cu o -pelerină. Hougornont şi Haie-Sainte continuau să ardă. nepăsător. . atitudinea lui. n a e tî n d cîmpia în jurul lui să vadă dacă nu era observat se apleca deodată. na la apus. O adiere. Felul um se strecura. urnea de pe jos ceva mut şi nemişcat.

să ai lumina şi. să iubeşti. să alergi după' o glorie care stă orbitoare în faţa ta. Dacă este ceva groaznic. Spre mijloc. să-ţi simţi sabia fără folos. căci hoiturile făcuseră drumul una cu cîmpia şi-l umpleau pînă la margine ca o baniţă de orz rasă. deodată. să muşti cu turbare potcoave de cai. apoi iat-o: să trăieşti. 426 . în mai puţin de-un minut. Sîngele curgea pînă pe şoseaua de la Nivelles şi se prelingea într-o băltoacă mare în faţa unui pîlc de arbori ce închidea drumul. să fii în plină stăpînire a forţei virile să fii sănătos şi vesel. să-ţi simţi în piept plămîni. să cazi. cît ai clipi din ochi. să te răsuceşti. să urli. să simţi oameni sub tine şi cai peste tine. cu oasele rupte de vreo lovitură de copită în întuneric. să fii acolo dedesubt şi să-ţi spui: acum cîteva clipe eram un om viu ! Pe locul unde horcăise acest jalnic prăpăd. să speri. să ie zbaţi în zadar. Alaiurile şanţului nu se mai vedeau. Ne amintim că prăbuşirea cuirasierilor avusese loc de partea cealaltă. să te rostogoleşti. aşa era drumul ăsta în noaptea de 18 iunie 1815. să ai mamă. să nu te poţi agăţa de nimic. să te bucuri de lumina soarelui. frunze. să vorbeşti. domnea acum tăcere desăvîrşită. nevastă. crengi. o voinţă care judecă. în partea unde se netezea. copii. Matca drumului desfundat era plină cu cai şi călăreţi îngrămădiţi unii peste alţii. un rîu de sînge în partea de jos. pe şoseaua dinspre Genapp e îngrămădirea hoiturilor era pe măsura adîncimii drumului desfundat. Un vălmăşag îngrozitor. într-un loc care mai e arătat ş 1 astăzi. să te sufoci. să simţi un călcîi care-ţi scoate ochii din cap. dacă există o realitate care depăşeşte visul. să gîndeşti. să striveşti şi să fii strivit. flori. care respiră.iate la capete — cu brîul de focuri din tabăra eng] e -desfăşurat într-un imens semicerc pe colinele din ^' Am vorbit de catastrofa de pe drumul dinspre Ni se strînge inima gîndindu-ne cum au murit tnf îla viteji. Un morman de cadavre în partea de sus. să rîzi voiniceşte. o inimă care bate. să te prăbuşeşti într-o prăpastie. să vezi spice de grîu.

de sub grămada asta de oameni şi de cai. hotărîndu-se. I 497 . voi. tîra după "i întunericul drumului desfundat un om fără viaţă. cercetînd zarea. Deodată se opri. In clipa aceea tresări. Cele patru labe ale şacalului sînt potrivite pentru anumite fapte. Acesta. A! — zis e el — e mort ul . Sforţarea se iroseşte repede în groapă. scormoni grămada. Intr-un deget mîna avea ceva care lucea şi care era un ine! de aur. cîteva clipe după aceea. Pe urmă. Răscolea mormanul ăsta uriaş. Nu se ridică de tot. dădu la o parîe oî ce-l împiedica. liberă ca Pul. ~~ Ei! — zise hoţul — nu cumva mortul ăsta e viu ? J a să vedem. în genunchi.acolo pe unde trecuse divizia Delort. se ridică. 29 . cînd se ridică. inelul nu mai era pe mînă. Mai bi ne un st ri goi decît un jandarm. palma deschisă se închisese şi-i apucase pulpana pelerinei. p'cea nu ştiu ce respingătoare trecere în revistă a morţilor.Mizerabilii. i>e plecă din nou. Privea. rămase într-o atitudine prefăcută ? i speriată. ^trase trupul şi. Călca prin sînge. începu să rîdă. înşfacă mîna. lumi nată de lună. La cîţiva paşi în faţa Iui. pe drumul desfundat. Dar mîna pierdu orice putere şi-i dădu drumul. întoarse. Simţi că-l apucase cineva de spate. ea î n tr-acolo. Unui om de treabă i-ar fi fost frică. stătu o clipă ghemuit şi. în locul unde se sfîrşea mormanul morţilor. ieşea o mină deschisă. S. însă. sprijinindu-şi partea dinainte a trupului pe degetele arătătoare proptite în părnînt. cu spatele spre movila morţilor. Omul se aplecă. apucă braţul. stratul morţilor se -Iotul de noapt e pe care l -am arătat subţiaci tit orul ui se . cu capul la pîndă deasupra marginii drumului desfundat.

îl reproducem după . fusese numii primar. Se ştie că pe vremea aceea nu exista încă Gazeta tribunalelor. Madeleine. Articolele sînt destul de scurte. Vom trece repede peste amănuntele dureroase. nu s-a putut afla unde ascunsese Jean Vaijean banii ăştia. se pare că a izbutit să scoată de ia d. înainte de /arestare. la cîteva luni după întîmplările uimitoare care s-au petrecut la Monireuii-sur-mer. să recunoaştem.. osîndit în 1796 pentru furt şi că-l chema Jean Vaijean.CARTEA A DOUA VASUL ORION I NUMĂRUL 24601 DEVINE NUMĂRUL 9430 Jean Vaijean fusese prins din nou. Prin asta se îmbogăţise şi. Drept recunoştinţă pentru serviciile aduse. Ne mărginim să transcriem aici două dări de seamă publicate în ziarele vremii. îmbogăţise şi ţinutul. o veche industrie locală. II reproducem pe cel dintîi. Laffitte o sumă de peste o jumătate de milion. pe nume d. Poliţia a descoperit că d. Madeleine nu era decît un fost ocnaş. După ce a fost întemniţat din nou în ocna din Toulon. Jean Vaijean a fost întemniţat din nou. înfiripase cu cîţiva ani în urmă.. Cel de-al doilea articol. fabricarea mărgelelor de sticlă neagră. pe care o depusese la acesta şi pe oare de altfel se spune că o câştigase cinstit din comerţul lui. din Drapelul alb. Un om care nu era de prin partea locului. prin nişte procedee noi. ceva mai amănunţit. Poartă data de 25 iulie 1823: „într-un district din Pas-de-Calais s-a petrecut de curîrsd un fapt puţin obişnuit.Journal de Paris de la aceeaşi dată : 430 .

care are o forţă herculeană. a murit de spaimă în clipa cînd a fost arestat ăsta.. Criminalul n-a vrut să facă * ur s. In cele din urină. Drept urmare. Nemernicul care .a ■ *si schimbase numele şi reuşise să fie numit primar în-' u i din oraşele noastre din Nord." L viată. în clipa cînd se urca într-una din trăsurile acelea mici. In orice caz.au putut îi găsiţi.din Savoia-n fiecare ari coboară să cureţe-n hogiaouri astupate funinginea — cu mîna lor uşoară.pentru ca să reintre în posesia unei mari sume de bani. care fac cursa între Capitală şi satul Montfermei! (Seine et Oise). Se crede că e vorba de vreo şase sau şapte sute de mii de franci. izbutise să evadeze... fiind găsit vinovat. Tîlharul n-a încercat să se apere. mulţumită sîrguinţei neobosite a parchetului. a fost demascat • arestat. în împrejurări vrednice de-a atenţiaTicălosul acesta izbutise să înşele vigilenta poli. °calitatea und e şi-a petrecut Voltaire ultimii douăzeci ele ani 'lin .acum vreo opt ani. cum a spus în versuri nemuritoare patriarhul din Ferney J: . Se spune că s-a folosit de răgazul acestor ci-teva zile de libertate . numit Jean Valjean. întemeiase în oraşul acela PPO \ destul de însemnat. dar. pe care o depusese la unul dintre bancherii noştri cunoscuţi. asupra persoanei unuia din acei copii cumsecade care. Actul de acuzare susţine că i-ar fi îngropat întrun loc ştiut numai de ell şi n-. In îndurarea lui fără margini. prin glasul convingător şi iscusit a! procurorului general. că furtul fusese săTOŞit în complicitate şi că Jean Valjean făcea parte dintr-o banda de hoţi din Sud.fost ocnaş liberat. numitul Jean Valjean a fost dat în judecata curţii cu juri din departamentul Var pentru furt la drumul mare săvîrşit ou mina înarmată. Trăia cu stituată. . Jean Valjean a fost m s ' numaidecît la ocna din Toulon.. Jean a Jean a fosit condamnat la moarte. poliţia !-a prins din nou chiar la Paris. la cîteva zile după evadare. regele a binevoit să-i imbe pedeapsa în muncă silnică pe viaţă. S-a arătat. a apărut de cu-j fata curţii cu J ur ' d' n Var.

Şi. avu loc la Montreuil-sur-mer împărţeala egoistă a marilor înfăptuiri năruite. duşmănia unuia împotriva celuilalt. salariile scăzură. comenzile erau din ce în ce mai reduse. în comunitatea omenească şi pe care istoria n-a luat-o în seamă decît o singură dată. într-adevăr. îndîrjirea . fatala destrămare a stărilor înfloritoare care se savîrşeşte zilnic. La ocnă. După căderea lui. valoarea produselor scăzu. mer. posibilităţii^ de desfacere se micşorară. înfăţişară această schimbare a pedepsei o izbîndă strălucită a partidului clerical. o dată cu domnul Made leine dispăru şi prosperitatea orăşelului Montreuil-su r . De-aci încolo. se împlini tot ce prevăzuse el în noaptea lui ^ înfrigurare şi de îndoială. veni falimentul. clădirile se dărăpănară. fiecare se gîndea numai la sine. Unii părăsiră localitatea. Nu mai era un centru. toate se făceau în mic în loc să se facă în mare. s ? numea acum 9430. alţii se lăsară de meseria asta. rămas fără el oraşul rămăsese fără suflet. nechemaţii se improvizează fabricanţi. Statul însuşi băgă de seamă că fusese strivit cinev undeva.Se ştie că la Montreuil-sur-mer Jean Valjean un om evlavios. Se iscară învrăjbirile invidiei.12 . oamenii pierdură încrederea. Totul se risipi. In mai puţin de patru ani după pronunţarea s e 4. o dată cu asta. Marile ateliere ale domnului Madeleine îşi închiseră porţile. firele înnodate de domnul Madeleine se încurcară şi se rupseră . fiindcă s-a întîmplat după moartea lui Alexandru. Domnul Mrrdeleine stăpînea şi conducea totul. Locotenenţii se încoronează regi. în locul bunăvoinţei. nu mai e ra nimic pentru săraci. De altfel. lucrătorii se risipiră. atelierele nu mai aveau ce lucra. printre care şi Le tutionel. se urmărea cîştigul în loc să se urmărească calitatea. pe neştiute. numărul lui Jean Valjean fu schimbat. După căderea lui. în locul bunătăţii arătate tuturor de către întemeietor. Unele ziare. procedeele de fabricaţie începură să fie falsificate. fie zis în treacăt. dorul de luptă luase locul spiritului de organizare. concurenţă şi înverşunare pretutindeni.

cheliden . • Etatea dintre domnul Madeleine şi Jean Valjean. omul ăsta se ocupă cu săparea nei gropi.. socotim nimerit să povestim cu oarecare amănunte o întîmplare ciudată care s-a petrecut la Montfermeil cam în aceeaşi vreme. purtînd pantaloni şi bluză de pînză. . Cumetrele spun că adeseori întîlnesc pe înserate. Mai întîi. diavolul şi-a ales pădurea ca să-şi îngroape acolo comorile. Sîntem dintre cei ce respectă orice plantă rară. Sînt trei chipuri de a trage folos din această wtîlnire. al lu^reşedinte!e cabinetului francez tntre 1821 şi 182S . Vei 1 a ga atunci de seamă că omul ăsta e un ţăran oarecare. In localitatea Montfermeil dăinuieşte o credinţă foarte veche. încălţat cu saboţi. De obicei. prin care se constata. în felul ăsta poate fi lesne recunoscut.• curţii cu juri. In adevăr. Iată care e superstiţia din Montfermeil. cu atît mai ciudată şi mai preţioasă cu cît o superstiţie populară în vecinătatea Parisului e ca şi cum ar creşte aloe 2 în Siberia. din timpuri străvechi. prin locurile mai puţin umblate ale pădurii. un om negricios. şi care poate fi recunoscut deoarece în loc de tichie sau pălărie are pe cap două coarne foarte mari. în luna februarie 1827. a luat cele mai reacţionare "' d i t t Plantă tropicală. II IN CARE SE VOR CITI DOUA VERSURI CARE SUNT POATE DE LA DIAVOL înainte de-a păşi mai departe. să te apropii de el şi să-i vorbeşti. ora de încredere U1 ms Caro1 a l X-lea şi al ms ea şi al uUraregaliştilo T"' dictate de clica feudalo-clericală.Je pentru încasarea impozitelor în districtul Montreuil-tuie ' SU ta de r s _ au îndoit şi domnul de Villele ' făcea observaţia la tribună. Se crede că. cu înfăţişare de căruţaş sau de tăietor de lemne.0 uUraregaliştilor . şi care se potriveşte întrucîtva cu unele presupuneri ale procurorului general. în folosul ocnei.

434 .are oferă cel puţin oarecare foloase. care se numea Tryphon. păreau. In cazul ăsta. seara. că nu sapă nici groapă. scrise într-o latină barbară. lucrează toată noaptea. şi cînd în cele din urmă ajung la fundul gropii. pentru că treaba asta se face noaptea. să-l aştepţi pînă-şi sapă groapa. printre care şi pe acela de a pune mîna pe o comoară. Al doilea chin este să-i urmăreşti. au răscolit adesea. fără-ndoială. cînd pun mîna pe „comoară". un schelet. lumînarea e pe sfîrşite. să nu te uiţi la el şi să fugi cit te ţin picioarele. iar din mormîntul lui ies broaşte rîioase. pj n ^ o astupă la loc şi pleacă. Oamenii se trudesc din greu — gropile astea fiind de obicei foarte adinei — năduşesc. uneori o stafie împăturită ' O monedă yalorînd cîjiva franci. dar că smulge iarbă pentru vaci şi că ceea ° luaseşi drept coarne nu era altceva decît o furcă pentru bălegar. din depărtare. o piatră. pe care-i ispiteşte orice. cel de-al doilea. cazmaua s-a tocit. cămaşa le e leoarcă. mori întro lună. Te-ntord acasă şi-fi dai sufletul într-o săptămînă. peste ce dau ? Ce e comoara diavolului ? Un bănuţ. gropile săpate de omul negru şi au încercat să-l jefuiască pe diavol. Oamenii îndrăzneţi.. pe care o poartă pe umăr şi ai cărei din fi ţ. Acest Tryp-hon e îngropat la mănăstirea Saint-Georges din Bocher-ville. cîteodată un taler '. un cadavru care sîngerează. pufin vrăjitor.comoara" pe care a îngropato. omul cel negru. pe urmă. cel de-al treilea chip e să nu vorbeşti cu omul negru. după cît se spune. că-i ies din cap. lîngă IRouen. în sfîrşit. Deoarece toate aceste trei chipuri au neajunsurile lor. Vei muri pînă într-un an. fie şi pentru o lună. alergi repede la groapă o scormoneşti şi scoţi de-acolo . pe care le-a lăsat cu privire la cele povestite mai sus un călugăr normand rău văzut. Se pare că nu-i vorba de cine ştie ce — dacă ar fi să ne luăm după spusele din bătrîni şi mai cu seamă după cele două versuri enigmatice. c. scormonesc. este îndeobşte cel adoptat.eâ pare negru din pricina amurgului.

f 6 ' spectre ?' nImic <f» original în limba latină). prea umil. j G . care.. ba un corn ntru praf icie PuŞcă> Plin cu g|oante> ba un joc de cărţi. el are însuşirea de-a face ca puşca să ţi se descarce în obraz. lapides.^ .. s-a observat în aceeaşi localitate că un bătrîn cantonier. De altminteri. 435 . poţi fi sigur că pierzi şi cămaşa de pe tine. ar fi dat tîrcoale în jurul tîrguşorului Montfermeil. „îşi făcea de lucru" prin pădure. La puţină vreme după ce procurorul general socotise că ocnaşul Jean Vaijean. unsuroase şi pîrlite. simulacra. pe care-l chema Boulatruelle. argin(i. nihilique. Pietre . dacă joci cu cărţile astea. Boulatruelle era un om pe care localnicii nu-l prea vedeau cu ochi buni. «olastic ma terialist englez din secolul al XlII-lea. era supravegheat e poliţie şi. admiisţraţia îl folosea pe-o leafă de nimic în postul de cantonier pe drumul dintre Gagny şi Lagny. alteori 'n ?a ci pare că tocmai asta le vestea curioşilor indis^versurile lui Tryphon : Fodit et in fossa thesauros condit opaca . condamnînd laturii a med evală ' ' a chemat la studierea pe cale experimentală a Re 6e al Franţei (1380—1422).pămtntuI ?'-n groapa-ntunecoasă ascunde comori. cadaver.ca un petic de hîrtie într-un portofel. făcea probabil parte din vreo bandă. de care s-au slujit desigur dialii ' Tryphon nu pomeneşte de aceste două descoperiri din urmă. Cei de prin partea locului erau încredinţaţi că Boulatruelle ăsta fusese închis la ocnă. vechi. iar în ceea ce priveşte praful de puşcă din corn. era prea respectuos. întrucît Tryphon a trăit în veacul al XH-lea şi diavolul nu pare să se fi gîndit să născocească praful de puşcă înaintea lui Roger Bacon 2 şi cărţile de joc înaintea lui Carol al VHea 3. întrucît nu găsea nicăieri de lucru. în timpul evadării sale de cîteva zile. gata ^ a se _ descopere în faţa orişicui. tremurînd şi zîmbind în a a t jandarmilor. âtiinmos. Bani. i _ a re c ă şi astăzi se mai găsesc acolo.

/ . Se spunea în sat: „E lămurit că s-a arătat iar diavolul. Băt/ nele care treceau pe acolo îl luau ia început drept Belze but. II întîlneai pe înserate prin po. dacă nu peste comorile de neînchipuit din poveste. care era prieten cu toată lumea şi nu se dăduse înapoi să se împrietenească şi cu Boulatruelle. Se vedea bine că încerca sa se ascundă şi că era o taină în ceea ce făcea. a cărui taină o descoperise fără îndoială pe jumătate cantonierul. " a ei Iată ce credeau a fi observat oamenii : De cîtva timp. Oamenii începură să vorbească despre altele. Cei mai „intrigaţi" erau învăţătorul şi cîrciumarul Thenardier. bănuindu-l ca ar putea pîndi pe Ia vreun de pădure. cîteodată săpînd gropi. dar nu se simţeau de loc mai liniştite. ori diavolul o să-l păcălească pe Boulatruelle ?" Bătrînele îşi făceau de zor semnul crucii.' ' ' ' ■ ' spuneau ei. pe înserat. cotrobăitul lui Boulafrueîle prin pădure încetă. măcar peste vreun chilipir mai gras şi mai lesne de pipăit decît biletele de bancă ale diavolului. şi el îşi reluă lucrul lui de cantonier ca mai-nainte. De ia o vreme." Scepticii adăugau : „Oare Boulatruelle o să-l tragă pe sfoară pe diavol. N-avea decit o scuză • ** Ct beţiv. Boulatruelie lăsa înainte de vreme I^ Iui de împietruire şi întreţinere a drumului şi se ^ u u cu cazmaua în pădure. . prin desişurile cele mai sălbatic prefăcîndu-3e a căuta ceva. Cîţiva inşi rămăseseră totuşi curioşi. Intîlnirile astea păreau că-l supără mult pe Boulatruelle. pe urmă îl recunoşteau pe Boulatruelle. e ' nele cele mai pustii. Adevărul e că ăsta e în stare să pună mîna pe avuţiile ascunse ale lui Lucifer. zîcîndu-şi că puteau să dea acolo. Bouiatruelle l-a zărit şi-I caută.

—A fost Ia ocnă I spunea The'nar dier. ' Intr-o seară. învăţătorul afirma că altădată justiţia s-ar fi întrebat ce căuta Boulatruelle în pădure şi că el ar trebuit să vorbească. chinului apel. Nu zău ! nu se poate şti nici cine e acolo. W . Ia nevoie l-ar fi torturat. şi Bou iruelle n-ar fi putut rezista. nici cine-o să ajungă acolo. de pildă.

Cu toate astea. Dar lopata şi hîf-î fuseseră o rază de lumină pentru Boulatruelle. îl cunoştea foarte bine. o lopată şi un hîrleţ „ca să zicem aşa. spunindu-şi că celălalt era de trei ori mai puternic decît el. totuşi. se întunecase şi Boulatruelle nu l-a mai putut ajunge. I-a trecut prin gînd. prea tîrziu. ceva pătrat ca o cutie mare sau ca o lădiţă. „individul" intrase în desiş. "^Boulatruelle bău mult şi vorbi puţin. era înarmat cu o sapă şi că. In tălmăcirea lui Thenardier : „un tovarăş de ocnă". a văzut.jpunem Ia linul vinului. Thenardier • învăţătorul crezură c-au înţeles cam următoarele : ? Tntro dimineaţă. Duioasă revărsare de simţăminte a doi vechi tovarăşi care se regăsesc. In seara aceleiaşi zile însă. Boulatruelle. pe cînd se ducea în zori la lucru. Boulatruelle l-a văzut pe „individul" lui ieşind din tufiş fără lădiţă. „un individ" care nu era cîtuşi de put'11 de prin partea locului şi pe care el. Răsărise luna. Acest „individ" se îndrepta dinspre drum spre desişul pădurii. Boulatruelle rămase surprins. însă. Abia după şapte sau opt minute îi veni în gînd să-l urmărească pe „individ". recunoscîndu-l şi văzîndu-se e cunoscut. Boulatruelle !-a lăsat pe „individ" să treacă şi nu s-a gîndit să-l oprească. ascunse". că puteau să fi? lopata şi hîrleţu! moşului Six-Fours. Individul ăsta avea în mină un pachet. într-un tufiş. care căra apă şi na s-a mai gîndit la asta. Boulatruelle ar fi văzut cu mirare într-un colt al pădurii. Peste cîteva ceasuri. dar cu un nîrleţ şi C u o lopată în mînă. după "eS| te încercări de a-l iscodi. de a alătura şi de-a lega ffl| cîteva cuvinte încîlcite care i-au scăpat. Era. deoarece se afla în dosul unui copac gros. fără ca el însuşi să poată fi văzut. Boulatruelle refuzase cu încăpătînare să le spună numele lui. spuse Thenardier. A înţeles prin urmare că „indi- . nici hîrleţul. se Pezi în tufişul observat de dimineaţă şi nu mai găsi ' 'Opata. Atunci se hotărî să stea la pîndă la marginea pădurii. l-ar fi ucis. -i i la o masă dădură de băut bătrînului can-%. El îmbină cu '° n 'V uimitoare şi într-o proporţie măiastră setea unui ' ? 8Hos cU discreţia unui judecător.

căpeteniile duşmane vîndute. se lasă impresia că în această campanie s-au cîştigat mai degrabă generalii decît bătăliile. Război umilitor. trîmbiţele acestui război au un sunet hodorogit. Părea neîndoios că unii ofiţeri spanioli. ostaşii şovăielnici. au cedat cu prea mare uşurinţă. ideea de corupţie pare strîns legată de victorie. însă. printre altele. nici marea politică.cu cocardă albă. c si gării amestecaţi printre soldaţi. într-adevăr. în general. glorie pentru nici unul. un dram de onoare cîştigată. Ostaşii din războiul de la 1806. puţină vărsare de sînge. drapelul tricolor fluturat In strâinăt de o mînă de francezi viteji. El a avut trista soartă de-a nu putea aminti nici războiul în stil mare. pentru că între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei. principiile înnăbuşjt" cu lovituri de tun. în faţa cuceririi uşoare a cetăţilor şi se pomeneau că-! 440 . întocmai cum drapelul \l fluturase la Coblentz ' cu treizeci de ani în'urmă. peste care se surpase spaimîntatoare Saragosa. pe de altă parte. Franţa năruind cu armele ceea c» clădit cu spiritul. aşa a fost războiul ăsta. şi ostaşul biruitor se întorcea acasă umilit.U greş redusă la tăcere prin baionete. dezlănţuit de prinţi ce coborau din Ludovic al XlV-lea şi condu. luarea Trocaderului. de generali care-şi trăgeau obîrşia din Napoleon. ruşine pentru unii. ideea de libertate şi Dl. totul laolaltă pare suspect. şi cu toate astea explo' ziile erau cu putinţă ca într-o mină luată prin surprindere şi cotropită . a fost o frumoasă ispravă militară. încruntau din sprîncene la 1823. care primiseră sarcina de-a rezista. oraşele asediate de milioanenu mai erau primejdii militare.. istoria recunoaşte că Franţa a fost nevoită să primească această falsă biruinţă. Cîteva dintre faptele de arme de atunci au fost într-adevăr serioase.

141 . în care forţa ia naştere dintr-un noian de neputinţe. în silă. în acelaşi timp. un atentat împotriva revoluţiei franceze. General spaniol. războiul din 1823 a fost pentru ei o nenorocire. campania aceasta. Incepînd de la 1792. tot ce fac armatele fac de nevoie. Războiul din Spania ajunse. toate revoluţiile din Europa se reduc la revoluţia franceză. în afară de războaiele de eliberare. era o încercare de înjosire. Aşa e firea franţei. un argument în folosul actelor de autoritate şi al aventurilor de drept divin. Nu şi-au dat seama cît de primejdios e să înnăbuşi o idee printr-un consemn. Ei l-au socotit o izbîndă. Tn războiul a ţinta ostaşului francez. Spiritul de a atrage în cursă stă Ta temelia politicii lor. în prostia lor. pentru că.pe Palafox'.a . Este clar ca lumina zilei. încît şi-au adus sub acoperiş. Groaznică rătăcire! F anta este făcută să trezească conştiinţa popoarelor. unul din conducătorii mişcării burghejo-Hberale din Spania. ca un element de forţă. atît de mult. în timpul ocupa i"yranceze (1809). care în Franţa spiritul militar şi revolta mai cu seamă i î d î j i I ă b i l democratic. atentat împotriva vrednicului popor spaniol. E orb cine n-o vede! a spus-o şi Bonaparte. S-au lăsat amăgiţi. Restabilind de gra . O armată e o ciudată capodoperă de socoteli. Cît despre Burboni. Cuvintele „supunere pasivă" o dovedesc. iar u s-o înnăbuşe. şi mai serios. fireşte. Ca de la soare libertatea radiază din Franţa. oraş spaniol pe Ebro. în consiliile lor. A Părătorul eroic al Saragosei. Campania din 1823. fiu al democraţiei. lumina libertăţii vine din Franţa. ce u n u j jug pentru semenul său. nemăsurata slăbiciune a unei crime. îi place 3 bă sa mat s g-i aibă în faţă pe Rostopcin decît pe BailenMrun alt punct de vedere. 1830 a încolţit în 1823. era cuce. Violenţa aceasta monstruoasă o săvîrşea Franţa . Aşa se explică războiul omenirii împotriva omenirii şi în pofida omenirii. era prin urmare. uvernator al Moscovei în timpul războiului de apărare a patriei dus poporul rus împotriva năvălitorilor francezi din 1812. asupra ■ ■ sîntem datori să stăruim.

în portul Toulon.în Spania el rey neto l . fierul. împotriva stîncii. un ac. are mai multe aripi şi mai multe antene decît insectele. încrederea aceasta duce la S? buşirea tronurilor. împotriva întunericului. Prezenţa unui vas de război într-un port este un eveniment care atrage şi interesează mulţimea. dar vasul îşi a re sufletul său. lumina . şi mulţimii îi place tot ce e mare. Oceanul încearcă să-l rătăcească în spăimînfătoarea asemănare a valurilor sale. 442 . Un vas de război înseamnă una din cele mai măreţe ciocniri dintre geniul uman şi forţele naturii. Nu-i bine să ne culcăm nici la unih arborelui morţii. ca să adune vîntul din nori. Răsuflarea lui ţîşneşte printr-o sută douăzeci de ţevi de tun. împotriva sităţii. lichidul şi gazosul — şi pentru că trebuie să lupte cu toate trei. In timpul operaţiilor efectuate de armata de L comanda prinţuiui-generalisim. SU 1 Regele-sadea. ca prin nişte trîmbiţe uriaşe. Am arătat că vasul Orion aparţinea acestei escadre şi că fusese readus. arama plumbul. împotriva vîntului are frînghia şi pînza . Are unsprezece gheare de fier ca să apuce cu ele granitul din fundul mării. Franţa putea foarte bine să bilească monarhia absolută la ea acasă. Să ne întoarcem la vasul Orion. în triva apei. Vasul de război e alcătuit în acelaşi timp din ceea ce e foarte greu şi din ceea ce e foarte uşor. Au căzut în şeala primejdioasă de a socoti supunerea soldatului "J^* consimtămîntul poporului. din pricina furtunii de r. e mare. Autorul se referă la Ferdinand al VH-Iea d al cărui absolutism a fost restabilit în 1823 de către trupele interven franceze. o escadră făcea manevr în Mediterană. In nopţile întunecoase felinarele sale ţin locul stelelor. lemnul . pentru că are a face totodată cu cele trei forme ale materiei — solidul. Pentru că e vorba de ceva mare. care îl sfătuieşte şi-i arată întotdeauna nordul. şi răspunde cu semeţie tunetului. busola. nici la umbra unei armate.

Măsurîndu-l de la rădăcina lui din cală pînă la vîrful lui din nori. e sigură pe ea în uriaşa desfăşurare a talazurilor. Fără să vorbim despre aceste minuni mai noi. sub clopot. a noastră se foloseşte de macarale. aburul. a adăugat între timp miracole noi acestei minuni care se cheamă un vas de război. din porturile Brest sau Toulon. Ea e nesecată în forţă. de-o simplă corabie cu pînze.Dac-am vrea să ne facem o idee despre proporţiile j a şe care toate laolaltă alcătuiesc vasul de război. culcat la pămînt cît vedem cu ochii. iar la bază un diametru de trei picioare. cu sase etaje. e catargul cel mare. vasul mixt cu elice e o maşină uimitoare. ca să zicem aşa. n avem decît să intrăm sub una din calele acoperite. Şi pentru construirea unui asemenea vas. stîlpul cel gros de lemn. are o lungime de şaizeci de stînjeni. înmagazinează vîntul în pînzele sale. Pluteşte şi tronează. Catargul cel mare englezesc ajunge pînă la două sute şaptesprezece picioare deasupra liniei de plutire. vechea navă a lui Cristofor Columb şi a lui Ruyter ! e una din marile capodopere ale omului. Grinda a s ta uriaşă e o verigă . douăzeci lăţime şi opt adîncime. Şi ţineţi seama că nu-i vorba decît de un vas militar de acum patruzeci de ani. Marina strămoşilor noştri se folosea de odgoane . mort In bătălia navală împo-a "otei franceze în fata portului Siracuza din Sicilia (1676). O pădure plutitoare. purtată de nişte pînze care au o suprafaţă de trei mii de metri pătraţi şi de un cazan cu o putere de două mii cinci sute de cai. Vasele în construcţie se află acolo. ştiţi de cît lemn e nevoie ? De trei mii de steri. 30 . pe atunci la începuturile lui. cînd ancora care cîntărcşte cu zecile de mii se răsuce Şte în botul valului ca undiţa pescarului între fălcile triv A f ?' raI olandez din secolul al XVII-lea. ca Şi suflarea infinitului. Numai mormanul de lanţuri ale unui vas cu o sută de tunuri are patru picioare înălţime. de pildă. Vine totuşi o vreme cînd furtuna frînge verga de trei2 ®ci de metri lungime ca pe un pai. In ceasul de faţă. cînd vîntul îndoaie ca pe o trestie catargul de patru sute de picioare înălţ'nie.

cînd tunurile monstruoase scot mugete jalnic fără folos. se rostogoli in 444 . Echipajul tocmai se ocupa cu strîngerea pînzelor. In urma acestor avarii. D. Aşadar. de dimineaţă pînă seara.unei ştiuci. vasul Orion se întorsese la Toulon. mulţimea care privea fu martora unui accident. mulţimea îngrămădită pe cheiul Arsenalului scoase u n strigăt. care n-aveau altă treabă decît să se uite la Or ion. fiindcă partea dinăuntru a corăbiilor nu se făcea pe atunci din tablă. O izbitură furioasă a fluxului venit pe neaşteptate sfărîmase la babord ciocul vasului şi un sabord. Se afla în şantier şi începuseră să-l repare. cheiurile şi digurile portului Toulon erau înţesate de oameni fără căpătîi. iar platforma catargului din faţă suferise de asemeni stricăciuni. asta dă de gîndit oamenilor. în apropierea Balearelor scîndurile se slăbiseră şi se desfăcuseră şi. fusese adus pe ţărm anul trecut ca să fie curăţat de scoici. pe urmă fusese pus din nou în circulaţie. Vasul Orion era bolnav de multă vreme.-aceea. într-o dimineaţă. Cheresteaua nu suferise stricăciuni la tnbord. dar. Din călătoriile sale de mai-nainte. încît îi făcură să-şi piardă jumătate din viteză. omul căzuse cu capul în jos. ca de obicei. fără să-şj <j ea ei înşişi prea bine seama de ce. Marinarul însărcinat cu legarea pînzei de catargul ce! mare de Ia tribord îşi pierdu echilibrul. cei curioşi se îmbulzesc în porturi. în fiecare zi. Fu văzut alunecînd. Dar acest răzuit slăbise şuruburile carenei. pe care uraganul le împrăştie în gol şj »! noapte. în jurul acestor minunate maşini de război şi de navigaţie. cîteva scînduri fuseseră desfăcute pe alocuri. Ancorase lîngă Arsenal. pentru ca aerul să fie lăsat să pătrundă în scheletul vasului. nava luase apă. cînd toată puterea asta şi toată măreţia asta se năruie în faţa unei puteri şi-a unei măreţii şi mai mari Ori de cîte ori o forţă uriaşă se dezlănţuie spre a sfîrsî într-o uriaşă slăbiciune. straturi groase de scoici j se îngrămădiseră pe carenă în asemenea măsură.

era ocnaş. folosit pe bord la o corvoadă. Intre timp. din cînd în cînd. apucă In cădere r a de frînghie cu o mînă. Sînt clipe cînd un capăt de frînghie. Omul purta haine roşii. repeziciunea cu care fuse:se rupt lanţul. şi e îngrozitor să vezi o făptură vie desprinzîndu-se şi căzînd ca un fruct copt. In clipa cînd ajunse în dreptul catargului. Nimeni nu băgă de seamă. ap0. A-i sări într-ajutor însemna a înfrunta o primejdie îngrozitoare. nu i se putea zări spaima de pe faţă. Fiecare sforţare ca să se urce nu făcea decît să înteţească oscilaţiile scării. nefericitul marinar se istovea . vărgate.vergii. în mijlocul zăpăcelii şi lipsei de hotărîre a echipajului. un ocnaş. era ocnaş pe viaţă. avea bonetă verde. Omul se bălăbănea la capătul funiei ca piatra unei praştii. Marea se afla sub el la o adîncime r *jt o a re. pe urmă cu cealaltă. Deodată. pUsese mnia pe o frînghie şi-şi făcuse printre funii. pe c 'nd toţi mateloţii tremurau şi se dădeau înapoi. Nici unul dintre mateloţi — toţi pescari de coastă de curînd înrolaţi — nu cuteza să se aventureze. în clipa e ea> . vîntul îi smulse boneta şi lăsă să i se vadă capul cu totul cărunt. Braţele i se încordau într-o smucitură teribilă. un om fu zărit căţărîndu-se pe funie cu sprinteneala unei pisici sălbatice. cu mîinîle întinse în gol. so445 -■să . Zdruncinătura căderii lui dăduse scării de frînghie o violentă mişcare de legănare. nu era u n om tînăr. alergase din primul moment la ofiţerul de serviciu şi. dar din toate mădularele lui se vedea că puterile îi sînt pe sfîrşite. o prăjină. Nu striga. şi -"mase atîrnat acolo. de teamă să nu i se sleiască puterile. La răspunsul afirmativ al ofiţerului. o ramură de copac însemnează însăşi viaţa . Nu se aştepta Jecît clipa cînd va da drumul funiei şi. In adevăr. el ' anmase cu o lovitură de ciocan lanţul ţintuit la cătuşa Priorului. ceruse e ofiţerului să-şi pună în primejdie viaţa ca să-l salVe ze pe marinar. toţi întorceau capetele ca să nu-l vadă prăbuşindu-se. Abia ceva tirziu şi-au adu^ unii aminte de asta.

îl susţinu acolo o clipă.într-o clipă fu pe vergă. In sfîrşit. şi atunci cei de faţă trecură printr-o spaimă de nedescris : în locul unui singur om atîrnînd în gol. ocnaşul îl legase zdravăn cu funia de care se ţinea cu o mînă. fu văzut urcîndu-se iar pe vergă şi trăgîndu-l cu el pe marinar. ca să-i dea răgaz să-şi vină în fire. ca să se întoarcă la corvoadă. că o măsoară cu privirea. prinse acolo un capăt al funiei pe care o luase cu el. istovit. In sfîrsit ocnaşul ridică ochii spre cer şi porni mai departe. Ca să ajungă mai curînd. aceeaşi înfiorare încorda toate inimile. numai că în această împrejurare păianjenul aducea viaţă. iar de acolo pe platforma catargelor. Mii de priviri erau aţintite asupra celor doi. ocnaşul izbutise să alunece pînă ia marinar. mulţimea izbucni în aplauze. Se opri cîteva secunde şi nx. II văzu străbătînd verga în goană. omul începuse să coboare de-a dreptul. Ajungînd la margine. Toţi îşi ţineau răsuflarea. mergînd pe vergă. pierzînd orice nădejde. Era şi vremea . în curs' 1 ! cărora vîntul îl legăna pe marinarul atîrnat ca un fi de aţă. nu moarte. cu u n fel de îndîrjire impresionantă : „Să fie graţiat!" -Intre timp. şi-ar fi dat drumul în gol. încă un minut. lumea se înfiora. fie că-i venise ameţea' 2 ' 446 . Intre timp. femeile de p e chei se îmbrăţişară . apoi îl luă în braţe şi-l duse. lăsînd să atîrne capătul celălalt. pînă la butuc. Părea un păianjen care voia să prindă o muscă . părură veacuri celor ce-l urmăreau. Secundele astea. Toate privirile îl urmăreau. pe cînd cu cealaltă lucra. Mu'-' ţimea răsuflă. pe urmă începu să alunece de-a lungul funiei. fie din pricina oboselii. acum erau doi. ca şi cum s-ar fi temut să adauge cea mai uşoară adiere vîntului care-i zgîlţîia pe cei doi nefericiţi. se lăsă să alunece pe funie. cîţivs bătrîni paznici de ocnă începură să plîngă. nici un cuvînt. In clipa aceea. La un moment dat. şi toţi strigară într-un glas. unde-l încredinţa camarazilor săi. apoi alergă pe o vergă joasa. şi omul. Nici un strigăt.

Pierise în mare fără să lase vreo dîră. Cadavrul său n-a mai putut fi găsit. A doua zi. L-au căutat pînă seara tîrzfu. ca şi cum ar fi căzut într-un butoi cu ulei. pgru că şovăie şi că se clatină. ziarul din Toulon publica aceste cîteva rînduri: „17 noiembrie Î823. nu i s-a găsit nici măcar cadavrul. Omul nu mai ieşise la suprafaţă. totul fu zadarnic. Mulţimea scoase H odată un răcnet: ocnaşul căzuse în mare. patru oameni se aruncară îndată într-o barcă. Căderea era primejdioasă. s-a coborît în adine. după ce scăpase de Ia moarte un marinar. 9430 şi se numea Jean Valjean. Ieri un ocnaş care făcea corvoada pe vasul Orion a căzut în inara şi s-a înecat. teama se strecurase din nou în sufletele tuturor." . Se bănuia că alunecase sub una dintre ele. Se făcură sondaje. Omul era întemniţat sub Nr.. Fregata Algesiras era acostată lîngă Orion şi nefericitul ocnaş căzuse între cele două nave. Lumea îi încuraja . Se crede că a fost dus sub piloţii Arsenalului.

Partea satului dinspre Gagny îşi scotea apa din eleşteele minunate care se găsesc în pădure. tot felul de jocuri de culori. Era un sai oarecare în mijlocul pădurii.se putea trăi ieftin o viaţă ţărănească îmbelşugată şi uşoară. Aprovizionarea cu apă era. arl -- . Trebuia s-o cauţi departe. Prin anul 1823 nu se găseau la Montfermeil nici atîtea case albe. prin urmare. 08 găsea apă de băut decît la un izvor mititel de la jumătatea coastei. la vreun sfert de ceas de Montfermeil. împodobit în tot cursul anului cu vile proaspăt spoite. dădeai peste cîteva case ţărăneşti din secolul trecut.es. Era un loc liniştit şi încîntător. ale căror geamuri pătrate fac. unde . Din cînd în cînd. cu totul izolat. iar duminicile cu burghezi în sărbătoare. nici atîţia burghezi în toane bune. după balcoanele de fier răsucit şi după ferestrele lungi. aproape de şoseaua ce ducea spre Chel. Casele mari. care înconjoară biserica şi care dă înspre Chelles. la marginea dinspre miazăzi a podişului înalt care desparte Ourcq de Marne. un lucru a&-> *' ' de greu pentru oricare gospodărie. partea cealaltă. Dar Montfermeil nu era decît un sat. pe albul obloanelor trase.1 1 1 : CARTEA A TREk ÎNDEPLINIREA FĂGĂDUIELII FĂCUTE MOARTEI PROBLEMA APEI LA MONTFERMEIL Montfermeil e aşezat între Livry şi Chelles. Numai că apa se găsea foarte greu. Astăzi e un tîrg destul de mare. uşor de recunoscut după înfăţişarea lor. Negustorii de postav retraşi din afaceri şi amatorii de vilegiatură nu-l descoperiseră încă. din pricina înălţimii podişului.

Caracara Polyborus. întorşi în sat. unde. se afla eîrciuma Thenardierilor. prin aceeaşi îngăduinţă. ori se lipsea. foarte speriată la gîndul de-a se duce noaptea la izvor. cine n-avea apă de bău* se ducea să şi-o ia singur. După cum vă amintiţi. de îndată ce se lăsa noaptea. cînd mama încetă să-i mai plătească — în capitolele anterioare am văzut de ce — Thenardierii o ţinură mai departe pe Cosette. De aceea. Trebuie să spunem. Gîţiva «rîni veterani bonapartişti. Naturaliştii îi spun acestei păsări. din care făcea parte şi eîrciuma Thenardier. Crăciunul anului 1823 a fost deosebit de frumos la Montfermeil. mi se pare. au o cocardă tricoloră. lăţeau cîte un ban pentru fiecare găleată cu apă unui bătrîn sacagiu care cîştiga. magherniţele în piaţa bisericii. începutul iernii fusese blînd. vreo patruzeci de centime pe zi. după cum vă aduceţi poate aminte. chiar pe uliţa Boulanger. Nişte scamatori veniţi de la Paris primiseră de la domnul primar învoirea să-şi ridice barăcile pe uliţa cea mare a satului. dînd tîrguşorului o viaţă plină de zgomot şi de veselie. In calitatea asta alerga după apă atunci cînd era nevoie. nu îngheţase încă şi nici nu ninsese. se duceau sa 449 . Ţinea loc de slujnică. Asta umplea hanurile şi cîrciumile. fata avea mare grijă să nu lipsească niciodată apa din casă. că printre curiozităţile desfăşurate în piaţă era şi o menajerie. de îndată ce se închideau obloanele caselor. Pe care muzeul nostru regal nu-i are decît din 1845 şi care.craţia. n loc de ochi. face parte jn ^clasa apicizilor şi din familia răpitoarelor. Cosette le era de folos Thenardierilor în două feluri : mama îi plătea şi fata îi slujea. arătau în 1823 ţăranilor din Montfermeil unul din acei groaznici vulturi din Brazilia.. iar un grup de negustori ambulanţi îşi construiseră. pe micuţa Cosette.. cărînd apă la Montfermeil. dar bătrînul nu lucra vara decît pînă la ceasurile şapte seara şi iarna pînă la ceasurile cinci. Asta o înspăimînta pe biata făptură pe care cititorul poate n-a uitat-o. Aşa că. pentru a respecta adevărul istoric. îmbrăcate în zdrenţe şi venite nu se ştie de unde. u nde nişte paiaţe spăimîntătoare. de asemeni.

cheflii. în felul acestora : — La Nanterre şi la Suresne s-a făcut vin mult.. ale căror teme principale erau războiul Spaniei şi domnul duce d'AngoulSme. în jurul a patru sau cinci feştile. Sau cîte-un morar izbucnea : — Sîntem noi oare răspunzători de ce se găseşte în saci ? Dăm peste o mulţime de boabe cu care nu ne putem pierde vremea să le alegem şi sîntem nevoiţi să le lăsam la măcinat. neghină. — Sînt vinuri şi mai slabe decît cel de prin partea locului. — Dar strugurii nu trebuiau lăsaţi să se coacă ? — Prin partea locului strugurii nu se culeg copţi Dacă-s culeşi copţi. măzăriche. cîţiva bărbaţi — căruţaşi şi vînzători — stăteau la masă şi beau. în sala joasă a hanului Thenardier. şi anume. Thenardiera supraveghea mîncarea. Etc. fumători. puţină lumină şi mult tărnbălău. — Atunci e un vin slab. sticle. Thenardier bea cu muşteriii şi făcea politică. fără să mai punem la socoteală pietricelele care se găsesc din belşug în unele soiuri de grîu. Anul 1823 era totuşi indicat prin cele două obiecte la modă pe vremea aceea în clasa burgheză şi care se aflau pe una din mese. De unde se aşteptau la zece vedre au ieşit douăsprezece. făcută de dumnezeu anume pentru menajeria lor.privească cu evlavie animalul. Sala asta era ca toate sălile de circiumă . coada vulpii şi o mulţime de alte plante de leac. mălură. vinul se strică numaidecît în pri măvară. căni de cositor. cînepă. A mustit bine sub teasc. Strugurii trebuie culeşi cruzi. mese. mai cu seama în grîu' breton. în toiul larmei infernale se puteau auzi paranteze cu totul locale. care se făcea la un foc zdravăn. Scamatorii prezentau cocarda tricoloră ca pe o minune nemaiîntîlnită. In seara de crăciun. Nu-mi place să macin grîu breton. în afară de discuţiile politice. un caleidoscop şi o lampă de tinichea lucitoare. linte neagră. aşa cum taie450 ..

Cînd ţipetele înverşunate ale copilului ajungeau de nesuferit. iarba dumneavoastră. oamenii se mai plîng de făină. de undeva de prin casă. Thenardier spunea : ~ Iar îţi miorlăie băiatul. Se taie mai lesne. tocmindu-se pentru o muncă ce trebuia făcută fa primăvară. filtre (j oU ă ferestre. Lîngă sobă era atîrnat în cui un gîrbaci. e nouă şi cu atît mai anevoie de tăiat. şi împletea la lumina focului nişte ciorapi de lînă pentru copiii Thenardierilor. Maică-sa îl alăptase. ţipa mai departe în întuneric. Du-te şi vezi ce vrea I Uf. g ce pulbere urîtă fac toate astea la măcinat. cu atît se pleacă mai mult în faţa coasei.pe sub scaune. spunea : _ Nu e de loc rău ca iarba să fie udă. Şi 3 'toate astea.. părăsit. Un pisoi se juca . Şi aP01 ?' ciuperca-i bună. domnule! Oricum.. care şedea la masă cu un oprietar. ih i . mă plictiseşte! răspundea mama. un cosaş. N-au d ntate ■' Dacă făina e cum e. ţipătul unui copil. Şi mititelul. cu picioarele goale în saboţi. dar nu-l iubea. „fără să ştie de ce — spunea ea — din pricina frigului". Cosette sta la locul ei obişnuit. nu-i vina noastră. şi care împlinise de curînd trei ani. pătrundea prin zgomotul cîrciumii. iarba asta. Etc. Ou cît e mai fragedă. Era un băieţaş pe care The'nardiera îl avusese într-una din iernile trecute. II DOUA PORTRETE COMPLETATE prof-j Iani P n ' v 't in cartea asta pe Thenardieri decît din S S Pere'h° '* prilejul să ne învîrtim în jurul acestei ' hi ^ Şi s-o privim sub toate feţele. rezemată de tăblia mesei de bucătărie de lîngă sobă. Era în zdrenţe. Din cînd în cînd. într-o încăpere de alături se auzeau rîzînd şi gungurind două glasuri plăpînde de copii: Eponine şi Azehna.e lemne nu-i place să taie grinzi cu cuie în ele.

aducea a strecurătoare. Singurul ei ajutor era Cosette. spuneai: „E un căruţaş !" Gînd o surprindeai muştruluind-o pe Cosette. Era îmbrăcat cu o bluză. făcea si pe dracu. Fuma diiv tr-o lulea mare. uneori. care. lucrurile şi oamenii. doamna nardier împlinise patruzeci. iar sub i Poet francei din lecoltil a! xyiIHea. Nimeni n-a izbutit vreodată să-l îmbete. Avea barbă. durdulie. îi ieşea un dinte din gură. Semăna m' J cu portretele abatelui Delille'. e*re avea o HffurS dizgra l' . nimănui nu i-ar fi trecut prin gînd să spună despre ea că e femeie. Totul tremura cînd se auzea glasul ei: geamurile. spălatul. slab. era îndatoritor aproape cu toată lumea. înjura de toată frumuseţea. grasă. colţuros. osos. de-aci i se trăgea obiceiul sau de-a înşela. dar care se bucura în realitate de o sănătate de fier. se lăuda că sparge nuca cu pumnul. Cînd o auzeai cum vorbeşte. Făcea totul în casă : păturii ' odăile.Thenardier trecuse de cincizeci de ani. ceea ce pentru o fernej tot cincizeci. ' Cititorii mai ţin minte poate cîte ceva. Avea o privire de dihor şi o înfăţişare de literat. din soiul de sălbăticiuni uriaşe care îşi arată puterea prin cu bolovani atîrnaţi de păr. -scoteau pe neaşteptate la iveală de sub muma pădurii pe femeia năzurbasă. Thenardier era un om mic. Dacă n-ar fi citit cîteva romane. voinică. mîncarea. care părea bolnav. despre această Thenardieră. un şoarece în slujba unui elefant. chiar şi cu cerşetorul căruia nu se îndura să-i dea nici măcar o para chioară. cum am mai spus. spuneai : „E un jandarm !" Cînd o vedeai cum bea. Zîmbea totdeauna. firav. Era tipul ideal a! unui hamal îmbrăcat ca femeie. îna blondă. roşcovană. dicta în gospodărie. Thenardiera era parcă rezultatul altoirii unei fandosite cu o precupeaţă. Ii plăcea să bea cu căruţaşii. încă prima ei apariţie. astfel că era un echilibru de vîr<st« es ' 9 ta soţ şi soţie. făcea parte. Faţa ei lată. gălbejit. plină de pistrui. din prevedere. uriaşă sprintenă. spuneai: „E un călău !" Cînd dormea.

în epoca vijelioasă de la 18 iunie 1815. nevastă şi copii. bărbat. aventura. sc agăr '»*or în Iimba latină. iscoditori. Vitejia lui de la Waterloo i-o cunoaştem. Raynal !. care i se dăduse prin partea locului hanului său. înjghebat în America. o conştiinţă încărcată are drept urmare o viaţă destrămată . ciudat.o haină neagra. clasic şi bonapartîst. Fluxul şi refluxul. pentru bnr. al 6-lea sau al 9-lea. drumul întortocheat. Subscrisese pentru lagărul de ocrotire 4 . Parny 2. După cum se vede. De-acolo venea firma strălucitoare de pe faţadă şi numele de „Circiuma la sergentul de la Waterloo". făcînd negoţ cu unii. Un ungas filozof. Puşlamaua asta din breasla celor fără căpătîi era. „pe un general grav rănit". veche. Se spunea în sat că voise să se facă preot. mare escroc. ţ. Avea fumuri de literaturii 'wie materialism. alcătuiau elementul existenţei sale. mergînd cu tot neamul. şi rămînînd singur în f a f a unui escadron de husari ai morţii. şi. după toate semnele. la Waterloo. sfîntul Augus-. şi. ştiind Adept al filozofilor iluminişti francezi din secolul al XVIII-iea. o exagera puţin. sub restauraţie. pe urma trupelor în marş. jefuindu-i e alţii. stînd călare cu seninătate pe două graniţe. Episcop de Hippona (Africa de Nord). A de-ţat cruzimile şi abuzurile clerului catolic fn colonii tntr-o carte care >"j> bucurat de o largă răspîndire : Istoria filozofică şi politică a coloni-vnlor şi comerţului europenilor In cele două Indii.•" 3 Spunea că are un sistem. strecurîndu-se printre şrapnele. a Poet liric francez din secolul al XVIII-lea. istorisea cu oarecare IUX de amănunte că. Era liberal. Nuanţa asta există. încolo. acoperise cu trupul său şi salvase. pe cît se pare. care a trăit In secolele IV-V.apsrtlştii II- . fiind sergent în nu ştiu care regiment. in vreo trăsurică beteagă. belgian la Bruxelles. francez la Paris. Vă aduceţi aminte: r etindea că a făcut războiul. flamand din Lille în Flandra. Thenardier făcea parte din rîndul acelor cantinieri hrăpăreţi despre care am mai pomenit. Mei sîntem de părere că în Olanda nu învăţase altceva decît cum să ajungă hangiu. Avea la îndemînă nume pe care le ros-adesea în sprijinul lucrurilor mărunte pe care le susţinea : Voltaire.

pentru că simţea într-însul un cuptor plin de ură. pentru că făcea parte dintre cei ce se răzbună necontenit. hoinar. care învinovăţesc orice le iese în cale pentru tot ceea ce li se întâmplă lor. dar ochiul deprins descoperea uneori şi-acolo greşeli de ortografie. a deschis circiuma din Montfermeil. îndemînatic. slab şi gălbejit trebuie neapărat să placă Ia toată lumea. însoţit de-o înjurătură. Nu-şi dispreţuia servitoarele — ceea ce o făcuse pe nevastă-sa să nu mai ţină nici una. şi în clipele acelea. cum spunea el. nu totaliza" o sumă prea mare şi nu-l dusese prea departe pe catiti nierul ajuns cîrciurnar. Uriaşa asta era geloasă. E speţa cea mai primejdioasă. Cu toate astea. Val ae cel ce-i sta atunci în cale. pentru că îi era ciudă pe tot neamul omenesc. pentru că tot acest venin creştea m el şi-i clocotea pe buze şi în ochi. întocmea cu ifos note de plată pentru călători. In afară de toate celelalte însuşiri ale sale. culese pe vremea se rişului din brazdele însămînţate cu cadavre. era înfiorător. şi care sînt gata oricînd să arunce asupra primului venit ca pe un ţap ispăşitor. învăţătorul băgase de seamă că făcea „greşeli de acord". Dar Thenardier. Vorbea frumos. mîncăcios. fiind amestecată cu făţărnicie.să se aciueze totdeauna pe lingă armata victorioasă D războiul acesta în care. mai presus de orice viclean şi chibzuit. era un ticălos dintre cei ce ştiu să se stăpînească. I se părea că omul ăsta mic. Thenardier era atent şi pătrunzător. tăcui sau vorbăreţ. „agonisise X* ceva". alcătuită din pungi şi din ceasuri <j" inele de aur şi dîn cruci de argint. „Agoniseala" lui. Asta nu însemnează că Thenardier nu era în stare uneori să se înfurie cel puţin tot atît de tare ca şi nevastă-sa . însoţit de semnul crucii. {i-amintea de seminar. Lăsa să se creadă că e învăţat. Thenardier avea ceva hotărît în gestul său. înfrîngerile $1 nenorocirile vieţii lor. Thenardier era şiret. ţi-amintea de cazarmă şi. dar asta se înfîmpla foarte rar. după împ r {54 . toate dezamăgirile. care.

în grai parlamentar. Femeia asta era o făptură grozavă. De altminteri. Era mamă fiindcă era mamifer. Ii era de ajuns o vorbă. „în faţa străinilor" nu săvîrsea niciodată greşeala ţie care o tac adesea femeile şi care. Acestui mare talent îi lipsea un tearu Pe măsura lui. Era în purtarea asta. privirea marinarilor obişnuiţi să facă cu ochiul prin i netă.. un fel de fiinţă ciudată şi atotputernică. Stăpînul şi stăpîna era bărbatul. In Thenardier se găsea necunoscutul. Thenardier era un bărbat de stat. fără ca ea să-şi dea prea bine seama. Thenardier era pentru Thenardiera. în supunerea Thenardierei faţă de soţul ei era şi oarecare contemplaţie. namila se supunea. Uneori îl vedea ca pe o făclie aprinsă . dar în felul ei . în Elveţia sau în Piri 455 . La Montfermeil Thenardier se ruina. Oricine intra pentru întîia dată în circiumă spunea. El conducea totul printr-o acţiune magnetică nevăzută şi neîntreruptă. vă-'înd-o pe Thenardiera: „Iată pe stăpînul casei I" Se 'nsela.. Ea avea virtuţi. dragostea ei e mamă se oprea la fetele ei şi. însemnează „a lăsa coroana descoperită". ue-aci puterea absolută a acestui om asupra acestei femei. văzută din partea ei mică şi caraghioasă. n-ar fi fost niciodată de altă părere decît „domnul Thenardier" asupra vreunui amănunt — presupunere de altminteri de neîngăduit — şi nici nu şi-ar fi înfruntat faţă de alţii bărbatul în nici o privinţă. Avea ceva I.g r j şi totdeauna de-o inteligenţă deosebită. deoarece anumite urîţenii îşi au rostul lor în adîncurile frumuseţii veşnice. El n-avea decît un gînd: să se imb ogăţească. najungea pînă la băieţi. Deşi înţelegerea lor deplină nu avea drept urmare decît răul. care nu-şi iubea decît copiii ei şi nu se temea decît de bărbatul ei. alteori îl simţea ca pe o gheară. Ea muncea. Muntele ăsta de zgomot şi de carne se mişca sub degetul cel mic al acestui tiran pipernicit. ac a un zero se mai poate ruina . cîteodată doar un semn . el crea. Nu era nici măcar stăpînă. Nu izbutea de loc. un lucru universal : adoraţia materiei pentru spirit. cum se va vedea.

nici de cea de mîine. încolo braconier încercat şi ţintaş vestit. Thenardiera habar n-avea de creditorii absenţi. pe-acolo trebuie să se procopsească Se-nţelege că vorba „hangiu" e întrebuinţată aici în'tr-u înţeles mărginit şi nu se întinde asupra unei clase întreg" în anul 1823 Thenardier avea datorii de vreo mie cin î sute de franci.. purici şi zîmbet. nu-i păsa nici de ziua de ieri. tovărăşie respingătoare şi cumplită. Dar unde -a azvf li az ! soarta pe hangiu. cel mai temeinic şi în felul cel mai modern. Cosette se afla între e > strivită de amîndoi. Pe cînd bărbatul cugeta şi punea totul la cale. Teoriile sale de hangiu tîşneau uneori dintr-însuî ca nişte licăriri. jupîneasă. care era deosebit de primejdios. să-i jupoaie pe copii. Thenardier făcea parte dintre oamenii care înţelegeau cel mai bine. Avea cugetări profesionale pe care le strecura în mintea nevesti-si.. căldură. să adăpos tească cu respect familiile care vin de la drum. . datorii supărătoare. să deşerte pungile slăbuţe şi să le uşureze cum se cuvine pe cele grase. scăunaşul. să ştie de cîţi bani întunericul vatămă oglinda şi. Bărbatul ăsta şi femeia lui erau vicleşugul şi turbarea împreunate. jilţul. scăunelul. ca o vietate turtită în acelaşi timp de-o piatră de moară şi ciopîrţită de un cleşte. şi trăia din p' i n clipa de faţă. cu asprime şi în şoaptă — este să vîndă celui dintîi venit marcare bună. chiar şi muştele pe care cîinele său le mănîncă !. Avea un fel de rîs rece şi domol. scaunul. colţul căminului. pe cinci sute de mii de draci. Barbatu .nei acest goîan ar fi ajuns milionar. să-i oprească pe trecători. să pună la socoteală deschisul şi închisul ferestrei. să-i jecmănească pe bărbaţi.Datoria hangiului — îi spunea ei într-o zi. lumină. mindirul şi maldărul de paie.. care-l nelinişteau Oricît de nedreaptă şi de îndîrjită ar fi fost cu e ţ soarta. acel lucru care e o virtute la popoarele barbare şi o marfă la popoarele civilizate: ospitalitatea. salteaua de puf. să-l pună pe călător să plătească totul. cerceafuri murdare. odihnă. Aşa erau cele două făpturi. să le jumulească pe femei.

peria. încît cădea pe gînduri. freca. Supusă. cu toate că n-avea decît opt ani. un stăpîn plin de D venin. că se întunecase de tot. ic Dic .Veni totuşi o clipă cînd fata se cutremură. Avea un ochi învineţit de-un pumn pe care i-l dăduse Thenardiera. Circiuma Thenardier era parcă o pînză de păianjen în care Cosette era prinsă şi se zbătea. Coisette era îngîndurată şi tristă. alerga. Theardiera săltă capacul unei cratiţe ce clocotea pe cuptor. femeia $ gtîlcea în bătăi. Cel care ar fi cerut un pahar cu apă printre atî-| la băutori de vin ar fi trecut drept sălbatic în ochii acesOr a. Nu ducea lipsă de oameni msetaţi. aşa mici şi goale printre oameni. biata fată nu scotea nici o vorbă. i a r soţul o făcea să umble iarna cu picioarele goale. spăla. Nici un vă de milă : o stăpînă neîndurătoare. ce se petrece oare în sufletele astea uitate de dumnezeu ? III OAMENILOR LE TREBUIE VIN. Ideea de asuprire era înfăptuită de această sinistră gospodărie. Geea ce o liniştea puţin era faptul că nu se bea prea jnultă apă în casa Thenardier. dar setea lor căuta mai degrabă ulceaua decît ulciorul. ceea ce o făcea pe stăpînă să spună din cînd în cînd : . suferise atît de mult. Cosette urca. mătura. muta' lucrurile din loc şi. cobora. aşa firavă cum era.. avea atunci înfăţişarea jalnică a unei femei bătrîne. IAR CAILOR APA Sosiseră patru călători. că fusese nevoie să umple pe neaşteptate oalele şi carafele din odăile călătorilor care sosiseră atunci şi că nu mai rămăsese de loc apă în ciubăr. Cînd se trezesc în zori. făcea treburile cele mai grele. muncea din greu.E slută rău cu vînătaia aia la ochi !" Cosette se gîndea că se înnoptase.• femeia aveau fiecare feîul lor de a se purta. gîfîia. O muscă băgată slugă la păianjeni.

o găleată plină. Din cînd în cînd. zise negustorul. a băut din găleată. domnule! spuse ea. cîte-un beţivan se uita în stradă şi exclama : „E întuneric beznă". — Atîta pagubă ! adăugă Thenardiera. simţi cum i se zbate inima în piept de nelinişte. Număra minutele care treceau şi grozav ar fi vrut sa fie dimineaţă. dar. j n * robinetul. Deodată. Lasă asta ! Sa 1 dea apă calului şi gata ! 158 . am şi vorbit cu el. spuse Thenardiera. chiar eu i-am dat de băut. mai bine de un sfert de ceas. Cosette ieşi de sub masă. are un fel de a pufăi pe care i-l cunosc eu bine. uitîndu-se la paharul plin numai pe jumătate. Cosette stărui şi adăugă cu glas răguşit de emoţie Ş' care abia se auzea : — Ba a băut chiar bine! — Haide! zise negustorul furios. sau : „Ar trebui să ai ochi de pisică să poţi merge pe drum fără felinar la ora asta I" Şi Cosette tresărea. — Eu îţi spun că nu.luă un pahar şi se apropie repede de ciubăr. Fetei i se oprise răsuflarea. ştrengăriţo ! Gînd nu i se dă de băut. ^u — Uite — spuse ea — nu mai e apă ! Apoi stătu o clipă. unul dintre negustorii ambulanţi care trăsese Ja han intră şi spuse cu glas aspru : — Calul meu n-a fost adăpat! — Ba da. Află de Ia mine că n-a băut nimic. Nu era adevărat. Un fir subţire de apă curse din robinet şi un!°?" v jumătate de pahar. Fata ridicase capul şi-i urmărea toate m'^^ rile. — Ia te uită la ea ! E cît pumnul de mică şi spune o minciună cît casa de mare. mătuşă ! zise negustorul. Cosette minţea. Calul a băut. O s-ajungă şi-atîta ! Cosette îşi văzu iar de treabă. — Ba da.

_.. spuse cu jumătate de glas Cosette. uitîndu-se împrejur: _. cam aşa ei spuse Thenardiera. Eu cred că era mai bine dacă-mi vedeam de rîntaşul meu. Ţine banii! Cosette avea un buzunar mic într-o parte a şorţului. cu găleata în mînă. Cosette ieşi din ascunzătoarea în care se vîrîse. aproape sub picioarele beţivilor. du-te de adapă calul! — Nu mai e apă. ■.rosettc se băgă iar sub masă. rămase nemişcată. în ' a ţa uşii deschise. Scîrţ. Cosette ieşi. Pe urmă. p e urmă. — Hai. Thenardiera se întoarse iarăşi la cuptor şi gustă cu o lingură de lemn mîncarea din c'ratiţă.Da. Dacă dobitocul a băut. Thenardiera adăugă : — Domnişoară.Ei. — Ei. cucoană. Pe urmă. du-te odată ! strigă Thenardiera. trebuie să bea. să cumperi o pîine mare de la brutărie. du-te de adă ! Cosette lăsă capul în jos şi se duse să ia o găleată goală de lîngă sobă.. Thenardiera deschise larg uşa dinspre stradă : — Ei.Uite. Găleata asta era mai mare decît ea şi îata ar îi putut să intre în ea cît era de mare. Uşa se închise la loc. Parcă aştepta să-i vină cineva într-ajutor. dar unde-i fata aia ? S e plecă şi-o găsi pe Cosette pitită la capătul celălalt a l mesei. luă banii fără să sufle un cuvînt şi-i băgă în acest buzunar. Nu-i mare lucru. vii odată ? strigă Thenardiera. haide. piper şi nişte usturoi. Mizerabilii. începu să scotocească într-un sertar unde se aflau bani. sau curn-te-mai cheamă. domnişoară broască-rîioasă — spuse ea — cînd te întorci. bombănind mereu : — E apă destulă la izvor. 459 .

cu înţelegerea neştiutoare şi tristă a copilăriei. aşa amărîtă şi copleşită cum era. îmbrăcată într-o rochie de crep trandafiriu. Cosette măsura. era o arătare. Toată ziua minunea asta fusese expusă acolo ca să se holbeze la ea trecătorii mai mici de zece ani. cu păr adevărat şi cu ochi de smalţ.IV O PĂPUŞA INTRA IN SCENA Rîndul de dughene aşezate în bătaia vîntului pornea d la biserică şi se întindea. i se arătau ca în lumina unui vis acestei făpturi nefericite. fericirea. fără să se fi putut găsi la Montfermeil vreo mamă cu destulă dare de mînă sau destul de risipitoare ca s-o cumpere pentru copilul ei. prăpastia care o despărţea de păpuşă. bogăţia. Bucuria. pîrr la hanul Thenardier. cu spice de aur pe cap. spre „doamna" cea frumoasă. In faţă. care şedea atunci la o masă la Thenardier — făcea „un efect magic" Pe cer. Cosette — e drept. negustorul aşezase o păpuşă mare. Toată prăvălia asta i se părea un palat. cum vă aduceţi aminte. cum îi spunea ea. la loc de cinste. Gea din urmă dugheană care se găsea chiar în faţa uşii Thenardierilor era o prăvălie de jucării. Biata fetiţă rămase înmărmurită. îşi spunea că ar trebui să fie regină sau măcar prinţesă ca să poată avea . atit de adînc cufundată în mizeria ei jalnică şi rece. Eponine şi Azelma au privit-o în neştire ceasuri întregi. ceea ce — cum spunea învăţătorul din Montfermeil. nu se vedea nici o stea. strălucirea. mărgele de sticlă şi tot felul de lucruri minunate din tinichea. Deoarece burghezii urmau să se ducă în curînd la slujba de utrenie. înaltă de aproape două picioare. Nu văzuse încă păpuşa de aproape. păpuşa nu era păpuşă. sclipind de fluturaşi poleiţi. brăţări. In clipa cînd Cosette ieşi cu găleata în mînă. pe un fond de ştergare albe. nu se putu stăpîni să nu-şi arunce ochii spre această minunată păpuşă. însă. numai pe furiş — îndrăznise s-o privească şi ea. prăvăliile erau toate lumi nate cu luminări care ardeau în pîlnii de hîrtie.

Părea un zgomot care-i ţinea de urît. care i se păreau zîne Şi îngeri. Uliţele erau pustii. Pe măsură ce înainta. bolborosind 46! . ce tot făceai acolo ? Şterge-o numaidecît. Qosette o luă la fugă cu găleata. simţind cum o anume tulburare punea stăpînire pe dînsa. întunericul devenea tot mai a dînc. Glasul aspru al Thenardierei o aduse brusc la realitate: — Ce. Cît timp se mai afla pe uliţa Boulanger şi prin preajma bisericii. In extazul ei uitase totul. scutura cît putea de tare toarta găleţii. toanto. Cu cît se uita mai mult. aiergînd cît o ţineau picioarele. Se întîlni totuşi cu o femeie care întoarse capul după ea şi stătu locului. i se părea că e dumnezeu-tatăl. Negustorul. n-ai mai plecat ? Stai că-ţi arăt eu ţie! Mă rog.lucru" ca ăsta. Se uita la frumoasa rochie roz. curînd însă. Cosette. care-şi făcea de lucru în fundul barăcii. Nu se mai opri la nici un galantar. fără a se opri din mers. Bietul copil se pomeni în întuneric. urîciune ! Thenardiera se uitase în strada şi o găsise pe Cosette în extaz. la f unî'osu-i păr neted şi îşi spunea: „Ce fericită trebuie ă fie păpuşa as t a !" Nu-şi putea lua ochii de la această răvălie fantastică. Cosette trebuia să aducă apa tocmai de la izvorul din pădurea de lîngă Chelles. I se părea că vede paradisul. galantarele luminate îi arătau drumul. ultima licărire a celei din urmă barăci pieri. Atîta doar că. Pătrunse în el. Mai erau s i alte păpuşi în spatele celei mari. cu atît rămînea m a ' uluită. MITITICA SINGURA Din pricină că hanul Thenardier se afla în partea satului dinspre biserică. pînă şi treaba pe care o avea de făcut.

gest caracteristic copiilor îngroziţi şi nehotărîţi. Atunci. E Ciocîrlia !" ' : Zlse Cossette străbătu astfel labirintul de uliţe întortoche t şi pustii cu care se termină înspre Ghelles comuna Mont6 fermeil. erau oameni acolo. Ii venise greu sa treacă de ultima prăvălie. intră în pădure tot alergînd. Ici şi colo. Nu mai era în Montfermeil. Cosette se opri. înaintea ei se întindea spaţiul întunecos şi pustiu. Ajungînd dincolo de colţul celei din urmă case. puse mîna pe găleată. frica îi dădea curaj: „Ei 1 am să-i spun că nu mai era apă". îşi trecu mîna prin păr şi începu să se scarpine încetişor. toate nălucile întunericului şi ale pădurii. cu cît înainta. Se uita cu disperare în întunericul aceia în care nu mai era nimeni şi care era plin de fiare sălbatice şi poate şi de strigoi. recunoseînd-o pe Cosette : „Ia te uită i "-60 ea. Şi se dădu înapoi în faţa Thenardierei. parcă fără voie mersul i se încetinea. Fata se uită cu groază înainte şi înapoi. Totuşi. Atîta vreme cît pe o parte şi alta a drumujir au fost case şi chiar numai ziduri. în spatele ei.printre buze: „Unde s-o fi ducînd fetiţa asta ? O fj stafie ?" Apoi. în neştire. a mers cu destul curaj. cu botul ei de hienă şi cu văpaia furiei în ochi. cîte o rază sfioasă străbătea prin eră pătura vreunui oblon. era lumină şi viaţă. Ieşi din sat în fuga mare. nemaiuitîndu-se l a nimic. Se uita bine şi auzi foşnetul sălbăticiunilor prin iarbă şi văzu desluşit strigoii mişeîndu-se printre arbori. asta o liniştea. Ce să facă ? Cum să iasă din încurcătură ? încotro s-o apuce ? înaintea ei spectrul Thenardierei. Dar abia făcuse vreo sută de paşi şi se opri iarăşi şi începu din nou să se scarpine în cap. dar nu stătea pe loc Mergea înainte. De rîndul ăsta o vedea pe Thenardiera. Şi porni hotărîtă înapoi spre Montfermeil. Nu se opri din goană decît atunci cînd i se tăie răsuflarea. Lăsă găleata jos. 462 . era pe cîrnp. O luă din nou pe drumul spre izvor şi porni în goană. hîdă. zise ea. i se părea acum peste putinţă să treacă de ultima casă. nemaiascultînd nimic.

întunericul nemărginit. dar făcuse o sforţare atît de mare c a să umple găleata. închise ochii. îl făcuse adesea pe lumină. se simţi moartă de oboseală. Banii îi căzură în apă. Nu se mai gîndea la nimic. dar ea cunoştea izvorul. O urmă de instinct o conducea fără să-şi dea seama. Un pîrău îşi făcea drum cu un susur liniştit. Cosette nu zăbovi nici o clipă. Ar fi vrut să plece îndată. încreţite. apa mişcîndu-se în găleată. săpat de ape într-un pămînt argilos. Alături de dînsa. Sfîrşindu-şi treaba. de alta.Alerga şi îi venea să pttngă. Trase găleata aproape plină şi-o aşeză pe iarbă. Erau numai vreo şapte sau opt minute de la marginea pădurii pînă la izvor. Cu toate astea. îngust. aplecat peste fîntînă şi de care se sprijinea de obicei . Noaptea uriaşă stătea în faţa acestei fiinţe mici. Se trînti pe iarbă şi rămase acolo ghemuită. încît îi fu cu neputinţă să mai facă u n pas. cunoscute sub numele de guleraşele lui Henric al ÎV-lea. Lucru ciudat. temîndu-se să nu vadă cine ştie ce dihănii printre crengi şi prin tufişuri. fără să poată face altfel. Era atît de puternică încordarea prin care trecea. ajunse la izvor. dădu peste o creangă. adînc de vreo două picioare. nu mai vedea nimic. nu băgă de seamă că buzunarul şorţului i se deşertă în izvor. Cosette nu-i văzu şi nici nu-i auzi cînd au căzut. şi era pardosit cu cîţiva bolovani. se agăţă de ea şi dădu drumul găleţii în apă. De-o parte. Fu nevoită să se aşeze. făcea t cercuri care păreau şerpi de flăcări palide. nu se rătăci. Cosette ştia drumul. Era întuneric beznă. Era un hîrdău natural. Pe cînd stătea aplecată. era înconjurat de muşchi şi de acel soi de buruieni înalte. nu se uita nici la dreapta. fără să-şi dea seama de ce. încît puterile i se întreiseră. apoi îi deschise din nou. nici la stînga. pin toate părţile o învăluia freamătul de noapte al pădurii. "(pf . un atom. Tn sfîrşit. Dibui cu mîna stîngă în întuneric trunchiul unui stejar tînăr.

zburau repede. chiar şi cei mai puternici se simt neliniştiţi. negri nişte coame de fum. imensitatea de marmînt a tăcerii. tufe care freamătă a mînie. destrămări nevăzute. Era ca o rană care strălucea. în opacitatea funinginei. toate vieţuitoa- . fără o rază din luminile nedesluşite şi proaspete ale verii. Omul simte nevoia de lumină. Cine se avîntă în noapte. ierburile înalte se frămîntau ca tipării. pe întuneric. lucrurile devenite înspăimîntătoare. băltoace plumburii. Copăcei plăpînzi şi piperniciţi şuierau prin rarişti. întocmai. Masca tragică a întunericului pare 8 că se apleacă lin asupra micuţei. Ţi-e frică şi eşti dornic să priveşti îndărăt. Un vînt rece sufla dinspre cîmpie. cu o preciziune spectrală. Umbrele şi copacii sînt două desişuri care înspăimîntă. Pădurea era cernită. fugind parcă înspăimîntate din faţa cuiva care le ajungea din urmă. Fata se uita cu priviri rătăcite la steaua asta mare pe care n-o cunoştea şi ca re o umplea de spaimă. Grengi mari se întindeau fioroase. care-i dădea o roşeaţă îngrozitoare. înarmate cu gheare. în timpul eclipsei. încercînd să apuce prada. Cînd ochiul vede negru. Nimeni nu umblă noaptea prin pădure fără un fior de teamă. mînate de vînt. Adulmeci revărsarea marelui vid întunecat. Cîteva buruieni uscate. siluetele tăcute care se risipesc cînd te apropii. In clipa aceea planeta era în adevăr foarte aproape de orizont şi trecea printr-o pătură deasă de negură. Jupiter apunea în depărtări. întunericul era ameţitor. Văgăunile nopţii. O lume de himere se naşte în adîncul nelămurit. ca visele florilor adormite. In negura lugubru împurpurată astrul părea mai mare. Neînţelesul se conturează la cîţiva paşi de tine. De jur împrejur numai privelişti lugubre. Mărăcinii se răsuceau ca nişte braţe lungi. fără un foşnet de frunză.Deasupra ei ceru! era acoperit de nori uriaşi. In zare se ivesc ameninţări de groază. lugubru! aşternut peste tristeţe. încearcă o strîngere de inimă. Se vede plutind în spaţiu sau în propria ta minte ceva nedesluşit şi de neînţeles. mintea se întunecă. Sub bătaia crivăţului.

Simţea că poate n-ar' putea să se oprească de a se întoarce din nou aici a doua zi la aceeaşi oră. Cosette se simţea copleşită de această nesfîrşire întunecată a firii. pe urmă apucă din nou toarta şi-n porni iar la drum. cioturi înfricoşătoare de copaci. covîrşitoare. Din nou o copleşi frica. Nu există îndrăzneală care să nu tresară şi să n u presimtă apropierea spaimei. dar găleata era plină şi grea. pînă în dreptul caselor. pe care n-o pricepea. începu să numere cu glas tare — unu. N-o năpădise numai groaza. să fugă în goana mare prin pădure. pînă sub ferestre.iele necunoscute cu putinţă. Privirea îi alunecă spre găleata care se afla în faţa ei. Nu putem găsi cuvintele care ar putea să descrie toată ciudăţenia fiorului care-o îngheţa pînă-n măduva oaselor. Simţi că-i îngheaţă mîinile. Pădurile sînt apocalipsuri. iar fîlîîitul din aripi al unei făpturi atît de micuţe stîrneşte un zvon de agonie sub bolta lor misterioasă. dar ceva mai îngrozitor chiar decît groaza. Răsuflă un pic. Se sculă în picioare. de rîndul 465 . Privirea îi devenise sălbatică. Nu mai avea decît un singur gînd — să fugă. Atunci. Dar frica ei de Thenardieră îi era atît de mare. o luă de la capăt din nou. Asta o făcu să-şi dea seama de realitatea lucrurilor care o înconjurau. o frică naturală. dar care o umpluse de spaimă. pînă la zece — iar cînd sfîrşi. ca să se smulgă din starea ciudată în care se afla. trei. printr-un fel de instinct. mănunchiuri de buruieni înfiorate — în faţa tuturor acestora te afli fără apărare. încerci un simţămînt apăsător. Făcu astfel cîţiva paşi. îu nevoită s-o lase iarăşi jos. Abia putu să ridice găleata. Fără să-şi dea seama de ceea ce i se întîmplă. ca şi cum sufletul s-ar contopi cu umbra. patru. care i se udaseră cînd scosese apă. de-a lungul cîmpului. Apucă toarta cu amîndouă mîinile. încît n-avu curajul să fugă fără găleata cu apă. pătrunderea asta a întunecimilor e nespus de sinistră pentru un copil. Tremura toată. ramuri misterioase ce se lasă flsupră-ţi. doi. pînă la feştilele aprinse.

în pădure. plină de curaj. nu se putu stăpîni să nu strige: „O. de sus. la drum. mama ei. apucă din nou găleata şi porni iarăşi. Numai dumnezeu. dar nu avea curajul să plîngă. Era un om 466 . Se gîndea cu groază c-o să-i trebuiască mai bine de un ceas ca sajungă la Montfermeil şi că Thenardiera o s-o bată.ăsta o bucată mai lungă. Avea obiceiul să-şi închipuie întotdeauna că Thenardieră era de faţă. cu capul în jos. mai mare decît celelalte. Dar trebui să se oprească d' nou. era un copil de opt ani. departe de orice suflare omenească. Fiindcă sînt unele întîmplări care-i fac pe morţi să deschidă ochii în mormînt. Ajungînd iîngă un castan bătrîn pe care-l ştia. Totuşi. Şi. o apucase de toartă şi o săltase cu putere. Ridică ochii. făcu un ultim popas. mînerul de fier îi amorţea şi făcea să-i îngheţe şi mai tare mînuţele ude. noaptea' iarna. din cînd în cînd era nevoită să se oprească şi. care i se păru enormă. hohote de suspine o înnăbuşeau. Se silea să-şi micşoreze popasurile şi să meargă cît mai mult între ele. Cosette răsufia cu un fel de horcăit dureros. O siluetă neagră. Groaza aista se amesteca cu spaima de-a fi singură. ca o babă ■* greutatea găleţii îi întindea şi făcea să i se înţepeneasc"' braţele slăbuţe. Era prăpădită de oboseală şi încă nu ieşise din pădure. biata făptură. fără îndoială. atît de mult se temea de Thenardieră chiar de departe. mergea alături de ea în întuneric. vai. doamne dumnezeule 1" In clipa aceea simţi că găleata nu mai atîrna greu. deznădăjduită. După cîteva clipe de odihnă porni mai departe M gea cu trupul aplecat înainte. O mînă. ca să se odihnească de ajuns. Totuşi nu putea face un drum prea lung în felul ăsta şi mergea destul de încet. noaptea. vedea în clipa asta trista întîmplare. pe urmă îşi adună toate puterile. mare şi dreaptă. de cîte ori se oprea. apa rece care se vărsa din găleată îi curgea pe picioarele goale Toate astea se petreceau în mijlocul unei păduri.

care insuflă inimilor înţelegătoare acel îndoit respect pe care-l încercăm faţă de cineva foarte nevoiaş şi faţă de cineva foarte demn. uzată de tot şi mult periată. culoare ce n-avea nimic ciudat pe vremea aceea. care deveniseră cenuşii la genunchi. Fetiţa nu se înfricoşa. ciorapi negri de lînă şi pantofi groşi cu catarame de aramă.re venise în urma ei şi pe cate nu-i auzise venind. După părul lui alb de tot. o redingotă foarte roasă. După mersul lui hotărît. după faţa lui care arăta descurajare şi silă de viaţă. După felul cum era îmbrăcat. ca VI IN CARE SE DOVEDEŞTE POATE INTELIGENŢA LUI BOULATRUELLE în după-amiaza aceleiaşi zile de crăciun din 1823 un om se plimba de multă vreme pe partea cea mai puţin umblată a Bulevardului l'Hopital din Paris. S-ar fi putut spune că e un fost profesor de casă mare. după fruntea zbîrcită. mizeria cea mai mare combinată cu cea mai mare curăţenie. din postav gros gălbui. i-ai fi dat cel mult cincizeci. întors din emigraţie. Un amestec destul de neobişnuit. Există instincte în faţa tuturor întîmplărilor vieţii. Se va vedea mai departe că omul acesta închiriase în adevăr o cameră în cartierul acela singuratic. ca şi în toată făptura sa. o vestă mare cu buzunare de formă veche. pantaloni negri. Omul făcea impresia cuiva care caută o locuinţă şi părea că se opreşte mai ales la casele cele mai modeste din această margine dărăpănată a mahalalei Saint-Marceau. Omul acela. omul acesta era tipul a ceea ce s-ar putea numi cerşetorul cu purtări alese. Purta o pălărie rotundă. fără să scoată o vorbă. apucase de toarta găleţii pe care-o ducea Cosette. după buzele palide. părea să aibă peste şaizeci de ani. Gutele de pe fruntea sa erau la locul lor 467 . după vigoarea neobişnuită întipărită în toate mişcările sale. deşi domol.

aspră şi ascuţită. neput î nd s ă m eargă. alţii se aliniau. se vedea o faţă lată. Mersul era cam grăbit. care zicea : „E ora două . pe nişte perne îmbrăcate în atlaz alb. pentru că trecerea unui rege provoacă totdeauna zarvă. dar care se dovedea modestie' In adîncul privirii sale stăruia nu ştiu ce seninătate lugubră. fără să lase să se vadă. i se tăiaseră nodurile şi i se făcuse. voi a s ă al erge. uruia asurzitor. Acestui rege neputincios îi plăcea galopul. iată-l că se-. Pe vremea aceea regele Ludovic al XVIII-lea se ducea aproape zilnic la Choisy-le-Roi'. se putea vedea trăsura şi cavalcada regală trecînd în goana mare pe Bulevardul l'Hopital. cru)cea sfîntului Oră$el Ia sud-est de Paris. părea totuşi mai dornic să-i ocolească decît să-i caute. dar plin de maiestate. după moda timpului. ol ogul aces t a sar fi lăsat bucuros purtat ca fulgerul. mîna dreaptă şi-o sprijinea într-un fel de baston scos dintr-un gard viu. Bastonul fusese rotunjit cu destul meşteşug şi nu era prea urît la înfăţişare. Omul acesta. o măciulie ca de mărgean. Buzele i se strîngeau într-o cută ciudată care părea să arate asprime.ntoarce la Tuilerii". In mîna stingă avea un pachet mic. mai cu seamă iarna. pe Sena. pe la ora două. Abia aveai vreme să vezi cine-i într-însa. Şi unii alergau. De altminteri. hotărîtă şi rumenă. poleită pe de-a-ntregul cu fire mari de crin zugrăvite pe tăblii. străjuit de săbiile scoase din teacă. legat într-o basma . în dreapta. 468 .şi aveau ceva atrăgător pentru cei ce l-ar fi privit cu luareaminte. apariţia şi dispariţia lui Ludovic al XVIII-lea făcea oarecare impresie pe străzile Parisului. doi epoleţi laţi cu găietane ce fluturau pe o haină obişnuită. Pe bulevardul acesta trec puţini trecători. o privire mîndră. era un toiag şi părea un baston. cu ceară roşie. Trăsura lui greoaie. Aproape fără nici o abatere. In colţul din fund. un zîmbet de cărturar. Era una din plimbările sale preferate. o frunte tînără cu părul dat pe spate şi pudrat. Trecea liniştit şi sever. Asta ţinea loc de ceasornic şi de orologiu sărăcimii din cartier.

agentul îi pierdu urma — cum se spunea într-un raport înaintat chiar în seara aceea domnului conte Angles. era aşadar evenimentul zilei pe Bulevardul l'Hopital. care-i răspundea la fel. Se uita cu răceală la popor. iuţi pasul. ajunse . tot succesul său s-a redus la această exclamaţie a unui mahalagiu către însoţitorul său: „Grăsunul ăsta reprezintă stăpînirea 1" Trecerea asta regulată a regelui. după ce ocolise Salpetriere. salutînd rar. trecătorul cu redingotă galbenă nu era de prin partea locului şi probabil nici din Paris. Cînd omul cu redingota galbenă scăpă de sub urmărirea agentului. cu toate că era grăbit. lat. La ceasurile patru şi un sfert. Fără îndoială. ministru de stat şi prefect al poliţiei. îşi punea pălăria pe cap. se oprise să-l citească. crucea Legiunii de onoare. un pîntec respectabil şi un cordon albastru. totdeauna la aceeaşi oră. înconjurată de un escadron de gardă cu galoane de argint. pentru că nu cunoştea amănuntul acesta. Cînd a apărut pentru întîia oară în cartierul Saint-Marceau. Domnul duce d'Hâvre. trecea prin faţa Teatrului Porte-Saint-Martin. Afişul. luminat de felinarele teatrului. se ascunse repede după un colţ al zidului împrejmuitor. deoarece. şi unul dintre dînşii primi ordin să-l urmărească. îşi ţinea pălăria cu pene albe pe genunchii înfăşuraţi în jambiere englezeşti înalte. îi spuse maiestăţii-sale: „Iată un individ cu o mutră cam suspectă!" Poliţiştii care mergeau înaintea cortegiului regal îl văzuseră şi ei. în calitate de ofiţer de serviciu în ziua aceea. cum ziua era pe sfîrşite. placa de argint a sîîntului spirit. Dar individul se înfundă în străduţele singuratice ale cartierului şi. unde se reprezenta în ziua aceea Cei doi ocnaşi. cînd intra din nou în oraş. Era singur pe alee. cînd trăsura regală. îi atrăsese atenţia. ceea ce nu-l împiedică pe domnul duce d'Hâvre să-l zărească. ajunse în bulevard. în clipa următoare. era regele. adică pe înnoptate.Ludovic. şedea în trăsură în faţa regelui. Cînd ieşea din Paris. el păru surprins şi aproape înspăimîntat. La ceasurile două. întorcîndu-se totuşi de cîteva ori spre a se încredinţa că nu mai era urmărit.

fiindcă nu-l cunosc. Vizitiul se întoarse spre ceilalţi călători: — Omul ăsta nu-i de prin partea locului. — Cobor aici! spuse omul. Vizitiu! opri ca să lase puţin caii să răsufle. plăteşte pînă la Lagny şi se dă jos la Chelles . cînd trăsura porni spre Lagny. zise omul. Trecură astfel prin Gourney şi prin Neuilly-sur-Marne. în dreptul hanului căruţaşilor. Omului părea că nu-i pasă. vizitiul se uită la hainele sărăcăcioase ale călătorului. care se află în vechile clădiri ale mănăstirii regale. spuse vizitiul. Nu intrase în han.în fandătura Planchette şi intră la Talerul de cositor unde se afla atunci biroul diligentei pentru Lagny. dar călătorul nu răspundea decît în monosilabe. După cîteva minute. — Poftiţi sus! Totuşi. vizitiul încercă să intre în vorbă. Caii erau înhămaţi. iar călătorii chemaţi de către vizitiu se urcau grăbiţi pe scara înaltă de fier a trăsurii. Vizitiul se mulţumi atunci să fluiere şi să-şi înjure caii. Diligenta pleca la patru şi jumătate. pe capră. Omul întrebă : — Mai aveţi vreun loc ? — Unul singur. începea să fie frig. Peste o clipă se făcu nevăzut. înainte de-a pleca. Călătorul plăti pînă la Lagny. — Da. îşi luă pachetul şi bastonul şi sări jos din trăsură. — II iau eu. Vizitiul se înfăşură în mantaua sa. După ce trecură de barieră. — Mergeţi pînă la Lagny ? întrebă vizitiul. Pe la ceasurile şase seara ajunseră la Chelles. Plecară. lîngă mine. Pare că n-ar avea o leţcaie şi totuşi nu se uită la bani . nu-l întîlniră pe uliţa principală din Chelles. apoi la pachetul lui atît de mic şi-i ceru să plătească.

era ia rîţiva paşi de grămada de bolovani. Pe urmă bătu de cîteva ori cu piciorul locul dintre copac şi bolovani. păru că s-a rătăcit şi stătu locului. în cele din urmă. casele sînt încuiate. nu intră la han şi nu mai dăm de loc de el.. Parc-a intrat în pămînt !. ci o luă la dreapta peste cîmp şi se îndreptă cu paşi mari spre pădure. pe urmă o luase la stînga. nehotărît. auzi paşii unor trecători. înaintînd pas cu pas. Un copac înalt. paza asta era de prisos. In punctul unde se încrucişează cu vechiul drum mărginit cu pomi. ca cineva care ar fi cunoscut locurile şi care ar mai fi trecut pe acolo. care merge de la Gagny la Lagny. după cum am mai spus. De altminteri. plin de umflăturile acelea care sînt un fel de negi ai regnu lui vegetal. De-acolo începea urcuşul colinei. parc-ar fi căutat şi urmat un drum tainic. ci străbătuse repede. uliţa cea mare din Chelles. deoarece. La un moment dat. Se duse la copac şi-i pipăi scoarţa cu mîna. ca şi cum ar fi vrut să se încredinţeze că pămîntul n-a fost răscolit de curînd.. îşi încetini pasul şi începu să se uite cu băgare de seamă la toţi copacii. Omul n-o mai apucă pe drumul spre Montfermeil.£ noapte. pe întuneric. cunoscut numai de el. Se ascunse repede într-un şanţ şi stătu acolo pînă ce oamenii care treceau se îndepărtară. în faţa acestui copac. O luă iute pe drumul acela. Se ridică în vîrful picioarelor şi pipăi această bucată de tablă. 471 . vrînd parcă să recunoască şi să numere toţi negii. care era un frasin. pe drumul vicinal care duce la Montfermeil. Se apropie repede de aceşti bolovani şi-i cerceta cu luare-aminte în întunericul nopţii. ajunse într-o poiană unde se afla o movilă de bolovani albicioşi. tot dibuind încoace şi-ncolo. Cînd ajunse în pădure. se afla un castan bolnav care se cojea şi care fusese bandajat cu o bucată de tablă bătută în cuie. Omul nu intrase în pămînt. era o noapte foarte întunecoasă de decembrie. înainte de-a ajunge la biserică. ca şi cum i-ar fi trecut în revistă. Abia se vedeau cîteva stele pe cer.

răspunse fetiţa. Cosettei nu-i fu frică. spuse el printre dinţi. mai înainte ca omul să fi avut timp să continue : — Nu cred. Se apropiase şi băgase de seamă că era un copilaş care ducea o găleată mare cu apă. ÎN UMBRA Aşa cum am spus. Apoi adăugă. Cosette lăsă găleata din mînă. punînd jos o povară. continuă omul. apoi ridicînd-o din nou şi pornind mai departe. Ceilalţi au. — Şi te duci departe ? — La mai bine de un sfert de oră de aici. urmă : 472 . Avea o voce gravă şi joasă. Eu nu am. micuţo ? — Opt ani. fetiţo! Cosette îşi ridică fruntea şi răspunse: — Da. A venit atunci lîngă copil şi a apucat în tăcere toarta găleţii. n-ai mamă ? — Nu ştiu. Am să ţi-o duc eu. — Şi vii de departe ? — De Ia izvorul din pădure. domnule. LAOLALTĂ. — E într-adevăr foarte grea. — Duci ceva prea greu pentru tine. Şi după o pauză. apoi spuse deodată r — Aşadar.Apoi se uită de jur împrejur şi o porni din nou pădure. Era omul care o întîinise pe Cosette. — Lasă-mi-o. Omul începu să-i vorbească. VII COSETTE ŞI NECUNOSCUTUL. domnule. Omul rămase o clipă tăcut. Omul începu să meargă alături de ea. zărise umbra aceea mică mişcîndu-se şi gemînd. Apoi adăugă-: Cîţi ani ai. Mergînd prin hăţiş prin Montfermeii.

spuse fetiţa. Trecuseră cîteva minute. Ei bine. fetiţo ? — La Montfermei!. Gosette se ţinea de e! fără greutate. apucă găleata şi porni din nou. întrebă : — Unde locuieşti tu. Omul se opri. şi care ss îndrepta spre cer. Nu o învăţase niciodată nimeni să se îndrepte spre providenţă şi să se roage. Omul mai făcu o pauză şi începu iar: • — Cine te-a trimis la ora asta să aduci apă din pădure ? — Doamna Thenardier. am să trag acolo la noapte. Omul continuă : — Doamna Thenardier n-are servitoare ? — Nu. Chipul slab şi firav al Cosettei se desena vag în lumina stinsă şi vînătă a cerului. Omul urmă cu un glas pe care se silea să-l facă nepăsător. dacă ştiţi unde B . dar în care se simţea cu toate astea un tremur neobişnuit: — Şi ce face doamna Thenardier asta ? — E stăpîna mea. îşi ridica ochii spre el cu un fel de linişte şi încredere nespusă. silindu-se s-o privească şi să-i vadă faţa în întuneric. Omul umbla destul de repede. apoi îşi luă mîinile de pe umerii Cosettei. se aplecă şi-şi puse amîndouă mîinile pe umerii fetiţei. domnule. Ţine hanul. Nu mai simţea oboseala. Simţea cu toate astea în ea ceva care semăna cu nădejdea. — într-acolo mergem ? — Da. — Hanul ? întrebă omul.— Cred că n-arn avut niciodată. Omul parcă fu străbătut de un curent electric. — Cosette. Din timp în timp. spuse fetiţa. domnule. — Cum te cheamă ? spuse omul. lăsă găleata jos. O privi iar. cu bucuria. După o clipă. Qondu-mă 1 — Acolo mergem. — Eşti singură acolo la ea ? 473 .

— Şi care nu taie ? — Ba da. — Şi astea ce fac ? — Ah ! — spuse fetiţa — au păpuşi frumoase. în care era o lacrimă nevăzută din pricina nopţii şi răspunse blînd : — Da. — Şi tu? — Eu muncesc. Numai că n-am jucării multe. lucruri care strălucesc ca aurul. Se joacă. după un răstimp: — Uneori.. dar Cosette nu se mai gîndi la pîinea pe care trebuia s-o cumpere. taie salată şi capetele de muşte. Cosette ridică glasul : — Adică mai sînt două fetiţe. Fetele ei. — Toată ziua ? — Da. — Şi cum te joci ? — Aşa. N-am decît o săbiuţă de plumb. cum pot. — Toată ziua ? Fetiţa ridică ochii mari.— Da. Din nou se făcu tăcere. domnule. după ce-am isprăvit treaba.. uite atît de mică. Fetiţa simplifica în felul acesta numele romanţioase scumpe doamnei Thenardier. şi dacă mă lasă. Fetiţa îi arătă degetul cel mic. — Cine sînt Ponine şi Zelma ? — Sînt domnişoarele doamnei Thenardier. cum s-ar spune. Trecură prin faţa brutăriei. Ponine şi Zelma nu mă lasă să mă joc cu păpuşile lor. mă joc şi eu. Urmă. domnule. — Care fetiţe ? — Ponine şi Zelma. fel şi fel. După ce trecură de biserică. se dis trează. Omul încetase de a mai pune întrebări şi se cufundase acum într-o tăcere posomorită. domnule. Cosette îl călăuzi pe străin de-a lungul străzilor. 474 . domnule. Ajunseră în sat.

— Da. — Domnule 1 — Ce e. nu te-ai grăbit! Ai căscat gura. Omul îi dădu înapoi găleata. ducînd mîna la pălărie. — Ei şi ? — Vreţi să mă lăsaţi acum să-mi iau găleata ? — De ce ? — Păi. Cosette îi atinse mîna cu sfială. CARE POATE CA E BOGAT Cosette nu se putu opri să arunce o privire spre păpuşa cea mare. Viii NEAJUNSUL DE A GĂZDUI UN SĂRAC. doamnă. — Aha. azi e crăciunul. Călătorii boşaţi nu sînt atît de politicoşi. răspunse omul. domnule. tu eşti. pe care doamna Thenardier le inspecta dintr-o aruncătură de ochi. apoi bătu în uşă. care încă mai era expusă la prăvălia cu jucării. cu lăcomie. îăcură să i se 475 . Aceasta se deschise şi doamna Thenardier apăru cu o lumînare în mînă. Gestul ăsta. — Dumneavoastră sînteţi ? spuse ea. dacă o să vadă doamna că mi-a dus-o altcineva o să mă bată. Gînd se apropiară de han. carî)ghîoaso! — Doamnă — spuse Cosette tremurînd — uite un domn care vrea o odaie. hainele şi bagajul străinului. netrebnico 1 Slavă domnului. schimbare caracteristică hangiilor. fetiţo ? — Uite că am ajuns aproape de casă. După o clipă erau în faţa cîrciumn. şi-t căută din ochi.omul văzu tarabe înjghebate în strada şi o întrebă pe Cosette: — E zi de bîlci ? — Nu. pe noul venit. Doamna Thenardier îşi înlocui repede mutra posacă printr-o strîmbătură binevoitoare.

dar i . ceru apoi părerea bărbatului ei. după ce-şi lăsase pachetul şi băţul pe o bancă. cu o mişcare din cap. — Puneţi-mă unde vreţi — spuse omul — în pod. întărită cu încreţirea buzelor. — E adevărat. — Pentru el e doi. o strîmbătură din nas şi cu o clipire din ochi. Gosette era slabă şi gălbejită. Omul. Intre timp. răspunse doamna Thenardier la fel.a i fi dat cu greu şase. avea aproape opt ani. care. cufundaţi 476 . Urmă cu o voce seacă • — Intră. Cos'ette îşi luase locul sub masa de bucătărie şi lucrul. în grajd. care-i ceruse găleata cu apă se dusese el singur s-o ducă afară calului. se uita la copil cu o atenţie ciudată. — Doi franci! spuse încet un căruţaş doamnei Thenar dier. poate că ar fi fost frumoasă. — Doi franci. îi răspunse prin acea mişcare imperceptibilă a degetului arătător. Nu găzduiesc calici cu mai puţin. Fie i — S-a făcut. Negustorul. adăugă cu blîndeţe bărbatu-său. Am schiţat mai înainte chipul ei mic şi întunecat. dar vezi că nu mai am loc. Dacă ar fi fost fericită. — Doi franci. omul se aşezase la o maisă pe care Cosette se grăbise să pună o sticlă de vin şi un pahar. care abia îşi muiase buzele în paharul cu vin pe care şi-l turnase. Am să plătesc ca pentru o odaie. îi cercetă mai ales redingota jerpelită de tot şi pălăria cea găurită. Oameni de soiul ăsta nu fac cinste casei. care continua să bea înainte cu căruţaşii. omule! „Omul" intră. Doamna Thenardier spuse atunci cu voce tare : — Ei. Dar nu costă decît un franc. îmi pare foarte rău. Bărbatu-său. Doamna Thenardier îi mai aruncă o privire. Ochii ei mari.topească strîmbătura binevoitoare de pe faţă şi să apară din nou în locul ei mutra posacă. omule. însemnează în asemenea cazuri: „Pîrlit de-a binelea". Cosette era urîtă.

învăluită în teamă. erau aproape stinşi de atîta plîns. înfăţişarea. n-o lăsa să răsufle decît atît cît avea neapărat nevoie şi ajunsese să fie ceea ce am putea numi „firescul ei". felul său de-a fi. ca să spunem aşa. glasul. Pentru că tremura întotdeauna de frig. tăcerea. luase obiceiul să-şi strîngă genunchii unul lîngă altul. „mîncate de degeraturi". Veşrnîntul nu-i era decît o zdreanţă. ci numai să crească. N-avea pe ea decît pînză găurită. Teama pusese stăpînire pe ea. care vara ţi-ar fi făcut milă. o făcea să ocupe rît mai puţin loc cu putinţă. Toată făptura acestui copil. Scobitura claviculelor îţi făcea milă. Omul în redingota galbenă nu o slăbea din ochi pe Cosette. Cosette nu îndrăznise să meargă să se usuce la foc. arătau şi tălmăceau un singur gînd : teama. pe care o au condamnaţii şi bolnavii fără scăpare. 52* Vil . Teama asta era atît de mare. Focul care o lumina în clipa aceea îi scotea mai mult la iveală oasele şi făcea să pară şi mai cumplită slăbiciunea. Colţurile gurii aveau acea linie aplecată a neliniştei zilnice. era. care nu putea să se schimbe. teama îi strîngea coatele de şolduri. cea mai mică mişcare. unde se ascundea groaza. ci se pusese tăcută pe lucru. Căutătura acestui copil de opt ani era de obicei atît de posomorită şi uneori atît de tragică. nici un petic de lînă. Mîinile îi erau. Am spus că nu ştiuse niciodată ce înseamnă să se roage şi că niciodată nu pusese piciorul într-o biserică. iar iarna te îngrozea. Ici-colo i se vedea pielea şi peste tot se puteau observa vînătăile care însemnau locurile unde o lovise doamna Thenardier. Picioarele goale îi erau roşii şi slăbănoage. aşa cum ghicise maică-sa. golurile dintre un cuvînt şi altul. privirea. aşa udă cum era. am eu vreme?" spunea doamna Thenardier. In fundul ochilor ei era un colţ uimit. încît după ce sosise. „Ce. încît părea în unele clipe că era pe cale să se preschimbe într-o tîmpită sau într-un demon.într-un fel de umbră adîncă. îi ascundea călcîiele sub fuste.

Moneda de cincisprezece gologani nu mai era acolo. Ca de obicei. — Ei şi ? — N-a deschis. 478 . împietrise. rosti doamna Thenardier. dar n-o găsi. — Hei. Gestul acesta temut îi dădu din nou Cosettei putere să strige : — Iertare ! Doamnă ! Doamnă ! N-am să mai fac! Doamna Thenardier luă gîrbaciul din cui. ia dă-mî moneda de cincisprezece gologani. De altfel. — Nu cumva ai pierdut banii ? urlă doamna Thenardier. doamnă. întinse mîna spre un gîrbaci. Omul cu redingota galbenă se scotocise între timp prin buzunarul vestei. Cosette se ghemuia înspăimîntată în colţul de lîngă vatră. doamnă. Ce se întîmplase oare cu moneda aceea ? Biata fetiţă nu putu să scoată o vorbă. Sau ai de gînd să mi-i furi ? Spunînd aceasta. călătorii ceilalţi beau. jucau cărţi şi nu se mai uitau în jurul lor. Uitase cu totul de pîine. Cosette îşi vîrî mîna în buzunarul şorţului şi se înverzi. că uitasem! Unde e pîinea ? strigă deodată doamna Thenardier. încercînd să-şi ferească şi să-şi ascundă mîinik şi picioarele goale. care era agăţat de vatră.— Na. fără să-l vadă cineva. — Am bătut. cînd doamna Thenardier ridica glasul Cosette ieşi repede de sub masă. — Am să ştiu eu rnîine dacă e adevărat — spuse doamna Thenardier — şi dacă minţi. — Brutăria era închisă. am să-ţi arăt eu ţie! Pînă una-alta. — Trebuia să baţi la uşă. Minţi. N-auzi ? Gosette îşi întoarse buzunarul pe dos. Se folosi de vicleşugul copiilor care sînt totdeauna cu frica în sin. Doamna Thenardier ridică braţul.

.— Iertaţi-mă. părînd mai degrabă orăşence decît ţărance. curate. Pe lîngă asta. uşa se deschise şi intrară Eponine şi Azelma. Puse banul în buzunar şi se mărgini să-i arunce fetiţei o privire sălbatică. lucioase. Se ţinuse seama de iarnă. Poate că e asta. aţintiţi aisupra călătorului necunoscut. O să-mi plătească cel puţin odaia ? Tot e bine că nu s-a gîndit să fure banul de pe jos. rumene şi sănătoase. Acesta nu răspunse. dar doamna Thenardier se bucura de cîştig. Erau îmbrăcate călduros. erau ca domniţe. ridicîndu-se. ( dar cu atîta grijă părintească. căpătară o expresie pe care n-o mai avusese niciodată. Nu era aceeaşi. încît grosimea stofei nu strica întru nimic gingăşia cu care erau croite rochiile. — Da. doamnă — spuse omul — dar acum cîtevs clipe am văzut căzînd ceva din buzunarul şorţului fetiţei. o plăcere să le priveşti. Erau două fetiţe cu adevărat drăguţe. încîntătoare. Părea pierdut în gînduri. după ceva. Se aplecă. cealaltă cu coade negre. dar în care se amesteca şi un fel de încredere plină ds uimire. Iată 1 urmă el. prefăcîndu-se o clipă că se uită pe jos. In felul cum erau dichisite. — Nu vrei să mănînci ? îl întrebă doamna Thenardier pe călător. — Cine mai e şi omul ăsta ? mormăi ea printre dinţi. In acest timp. spuse ea. pentru că era o monedă de un franc. Nu era deocamdată decît o mirare naivă. una cu coade castanii. durdulii. A alunecat pe aici. — întocmai. în veselia lor. asta e. spunîndu-i: — Vezi să nu ţi se mai întîtnple şi altă dată ! Cosette se întoarse în ceea ce doamna Thenardier numea „culcuşul ei" şi ochii ei mari. Cine ştie ce sărac lipit! N-are parale nici ca să mănînce. care-i cădeau pe spate. Fetiţele astea răspîndeau lumină. vioaie amîndouă. fără a se uita de primăvară. Şi-i întinse doamnei Thenardier o monedă de argint.

minunată. iată-vă şi pe voi ! Le luă apoi pe genunchi. Doamna Thenardier. de-o parte invidia şi de alta dispreţul. Gosettei i se părea. Aveau o păpuşă pe care o învîrteau şi o suceau pe genunchi. se vedea că sînt stăpîne. Deşi păpuşa surorilor Thenardier era foarte veche. pentru că nu avusese în viaţa ei o păpuşă — „o păpuşă adevărată" — ca să folosim expresia pe care o vor pricepe toţi copiii. se întoarse spre doamna Thenardier: — Ei. rostind : — Vai. de pe acum. cu tot felul de ciripiri vesele. Fetiţele astea trei n-aveau împreună nici douăzeci şi patru de ani. care umbla încoace şi încolo prin sală. dar reprezentau. Aşa-ţi vezi tu de treabă ? Am să te fac eu să lucrezi cu cîteva nuiele pe spinare ! Străinul. văzu deodată că micuţa Cosette. Eponine şi Azelma nu se uitau la Cosette. toată societatea omeneaiscă . care e numai ai mamelor. le mîngîie părul. cu toate astea. Dar doamna Thenardier nu crezu nimerit să îngăduie ca un om cu ase|8Q . Lăsaţi-o să se joace! Dacă o astfel de dorinţă ar fi venit din partea unui călător care ar fi mîncat o bucată de friptură şi ar fi băut la masă două sticle de vin şi n-ar fi avut aerul unui sărac lipit. ponosită şi spartă pe alocuri. una după alta. fără să se ridice de pe scaun. ea ar fi fost o poruncă. doamnă ! spuse el zîmbind cu un aer aproape sfios. dar care era în realitate plin de dragoste : — Ei. Din timp în timp. Pentru ele nu era mai mult decît un cîine. De cum intrară. Cosette îşi ridica ochii de pe împletitură şi cu un aer lugubru le privea cum se jucau. — Te-am prins! strigă ea. ce înzorzonate sînt! Se aşezară amîndouă la gura vetrei. le potrivi funda şi le dădu drumul. doamna Thenardier le spuse pe un ton de ceartă. în loc să lucreze^ îşi pierde vremea uitîndu-se la fetiţele care se jucau.în zgomotul pe care-l făceau. în sfîrşit. cu acel fel drăgăstos de a le zgîlţîi.

Ciorapi pentru fetele mele care n-au. care nu se potrivea de loc cu îmbrăcămintea lui de cerşetor şi cu umerii lui de hamal. aşa că răspunse acru: — Trebuie să muncească. spuse doamna Thenar dier în felul ei scurt şi hotărît. — Cumpăr perechea asta de ciorapi — răspunse omul — şi — adăugă el. leneşa asta ' — Şi cît poate să coste perechea asta de ciorapi cînd e gata ? Doamna Thenardier îi aruncă o privire dispreţuitoare: — Cel puţin un franc jumătate. întorcîndu-se spre Cosette: — Acum ceea ce lucrezi tu acolo e al meu. şi umblă cu picioarele goale. fetiţo! Căruţaşul fu atît de mişcat de moneda de cinci franci. dacă aşa ţi se năzare. scoţînd din buzunar o monedă de cinci franci pe care o puse pe masă — o plătesc. domnule. Omul privi picioarele goale şi roşii ale Oosettei şi urmă : — Cînd o să isprăvească perechea asta de ciorapi ? — Trebuie că mai are vreo trei sau patru zile. Nu obişnuim să refuzăm nimic călătorilor. pentru că mănîncă. — Şi totuşi aşa e! strigă el privind-o cu atenţie. — Ai da-o pentru cinci franci ? întrebă omul. — Ce naiba 1 strigă hohotind de rîs un căruţaş care asculta. Joacă-te. încît îşi lăsă paharul deoparte şi dădu fuga. Doamna Thenardier binevoi să-i răspundă: — Ciorapi. — Şi ce are de făcut ? urmă străinul cu glasul acela blînd. — Da. ca să zic aşa. N-o hră nesc ca să nu facă nimic. îţi vom da perechea asta de ciorapi pentru cinci franci. O roată de car adevărată ! Şi nu e falsă ! 481 . Ginci franci ? Cred şi eu 1 Cinci piese 1 Thenardier socoti nimerit să ia şi el cuvîntul. — Ar trebui s-o plătiţi îndată. Apoi.menea pălărie să aibă o dorinţă şi ca un om cu o astfel de redingotă să vrea ceva. mă rog.

îşi muşcă buzele şi faţa ei luă o înfăţişare plină de ură.1" şi am să-ţi răs482 .Thenardier se apropie şi-şî puse liniştit moneda în buzunarul vestei. să ne jucăm cu ea. Cosette îşi lăsase ciorapul deoparte. încetul cu încetul. O să fie fetiţa mea. Tu ai să-mi spui : „Vai. surioară. Săvîrşiseră tocmai o operaţie foarte importantă : puseseră mîna pe pisică. îndrăzni să întrebe: — E adevărat. Am să viu să te văd şi tu ai să te uiţi la ea. După asta ai să-i vezi urechile. doamnă. doamnă I spuse Cosette. care era cea mai mare. Pe cînd îi mulţumea din gură doamnei Thenardier. îi spunea sorei sale. îi mulţumea din suflet călătorului. Cosette se mişca întotdeauna cît putea mai puţin. Aruncaseră păpuşa pe jos şi Eponine. Haide. dar nu ieşise din culcuşul ei. păpuşa asta e mai caraghioasă ca ailaltă. Eponine şi Azelma nu erau de loc atente la cele ce se petreceau. înfăşa pisicuţa cu tot felul de zdrenţe şi petice roşii şi albastre. Thenardier se puse pe băutură mai departe. — Mulţumesc. că pot să mă joc ? — Joacă-te ! spuse doamna Thenardier cu o voce groaz nică. se ia atunci cînd vrei s-o fixezi. — Vezi tu. Eu am să fiu cucoană. doamne. după asta ai să-i vezi coada şi ai să te miri. e caldă. la fel cu strălucirea de pe aripile fluturilor. surioară. Pe cînd se îndeletnicea cu treaba asta importantă şi grea. Doamna Thenardier n-avea nimic de spus. Nevastă-sa îi spuse la ureche : — Cine-o fi omul ăsta în galben ? — Am văzut — spuse Thenardier foarte demn — milio nari care purtau asemenea redingote. ţipă. cu toate că animalul miorlăia şi se zbătea. Luase dintr-o cutie de la spatele ei cîteva petice şi săbiuţa ei de plumb. a cărui graţie. ai să-i vezi mustăţile şi ai să te miri. Mişcă. pe acel ton drăgălaş şi gingaş al copiilor. Cosette tremura.

cei ce băuseră începuseră să cînte un cîntec deşucheat. de care rîdeau de se cutremura tavanul.pund: „Da. Dar vezi. După ce isprăvi. Tot viitorul femeii e aici. am o fetiţă care e aşa. bluze. a învăţa. Ca păsările care îşi fac cuib cu orice. spuse ea. La cuvîntul „domnule" bărbatul se întoarse. Cosette de asemenea îşi înfăşa săbiuţa. Pe cînd Eponine şi Azelrna înfăşau pisica. Doamna Thenardier se apropiase de „omul în galben". Sînt unii bogaţi aşa de poznaşi !" Se aşeză la masa lui. Tot visînd şi gîndind. doamnă. Thenardier îi îndemna şi cînta cu ei. în a îngriji. şi-o culcă pe braţ şi cîntă încetişor. a certa niţel. croind mici veşminte şi scutece. — Domnule — urmă ea luîndu-şi un aer dulceag. care era şi mai supărător de văzut decît aerul fioros — vezi dumneata. cosînd rochiţe. Păpuşa e una din nevoile cele mai mari şi totodată unul din cele mai încîntătoare instincte ale copilăriei unei femei. asta n-are nimic al ei. copilul se preschimbă în fetiţă. Aşadar. Trebuie să muncească. a înveşmînta. a dezmierda. Primul ei copil e continuarea ultimei păpuşi. ca s-o adoarmă. nu mă împo trivesc. dar asta merge o dată. pieptăraşe. pentru că ai fost dumneata mărinimos. Aşa sînt fetiţele din ziua de azi. vreau şi eu ca fetiţa să se joace. Cosette îşi făcuse o păpuşă din săbiuţă. copiii îşi fac o păpuşă din orice. a legăna. a îmbrăca din nou. — Domnule. a găti.. a dezbrăca.. „Bărbatul meu are dreptate — îşi spuse ea — poate că e domnul Laffitte. O fetiţă fără păpuşă e aproape tot atît de nenorocită şi tot atît de nesuferită ca o femeie fără copil. a îmbrăca. fata în femeie. a adormi şi a-şi închipui că un lucru oarecare e cineva. Doamna Thenardier nu-i spusese pînă atunci decît „omule". fetiţa în fată. 483 ." Azelrna o ascultă pe Eponine încîntată. Intre timp.

n-o slăbise din ochi pe doamna Thenardier. iar călătorii mîncau.— Fetiţa nu e. pentru dumnezeu. — Ce doreşte domnul ? — Pîine şi brînză. aşa. Facem şi noi ce putem pentru ea. cu o veselie sporită. în care erau amestecaţi fecioara Măria şi copilul Isus. Şi-a părăsit copilul. spuse omul. cînta încetişor : „Mama mea a murit ! Mama mea a murit! Mama mea a murit 1" In urma rugăminţilor repetate ale gazdei. apă la cap. Dădu atunci drumul săbiuţei înfăşate. pe care l-am strîns de pe drumuri. Degeaba am scris la ea acasă. Asculta vag. îşi zise doamna Thenardier. Cum vezi. Prindea ici-colo cîteva cuvinte. Cosette. „milionarul". „E cu siguranţă un pîrlit". Era un cîntec de beţie. şi îşi plimbă încet privirile de jur împrejurul încăperii. sau beau. Cosette privea focul care se răsfrîngea în privirea ei fixă. — Ah ! spuse omul şi căzu din nou pe gînduri. nu. iar sub masă fetiţa şi-l cînta pe-al ei. Cosette se opri deodată. că de şase luni nu ne răspunde nimeni. Se întoarse şi zări păpuşa fetiţelor doamnei Thenardier. care n-o mai mulţumea decît pe jumătate. cu siguranţă. omul în galtnn. In timpul acestei conversaţii. deci. primi în sfîrşit să mănînce. pe care o lăsaseră pentru pisică şi o puseseră jos la cîţiva paşi de masa de bucătărie. îmi închi pui că maică-sa a murit. din omenie. Ponine şi Zelma se jucau cu pisica. a dumitale ? întrebă omul. Comesenii erau aproape beţi cu toţii şi repetau refrenul lor neruşinat. E un copil tîmpit. Beţivii cîntau mai departe cîntecul lor. domnule! E un copil sărac. că nici noi nu sîntem bogaţi. Doamna Thenardier vorbea în şoaptă cu bărbatul ei şi numărau banii. şi pe cînd le legăna. începuse din nou să legene scutecele pe care le făcuse. — Nu era mare lucru de maică-sa. — Ah. Sub masă. sau cîn484 . are capul mare. ca şi cum ar fi fost înştiinţată de un instinct că se vorbea de ea. Doamna Thenardier venise să facă şi ea puţin haz. adăugă doamna Thenardier. Are.

485 . Faţa doamnei Thenardier luă acea înfăţişare deosebită. Bucuria asta ţinu aproape un sfert de ceas. N-o văzuse nimeni. afară de călătorul care-şi mînca pe îndelete cina lui săracă. tîrîndu-se pe brînci. Cosette. numite tocmai de aceea scorpii. merse spre maică-sa şi începu s-o tragă de fustă. care-i spuse Eponinei : — Ia te uită. întoarsă aşa fel încît păpuşa pe care o ţinea în braţe să fie în umbră. nemişcată. Fericirea de a se juca cu o păpuşă era atît de rară pentru ea. — Lasă-mă în pace! spuse mama. De data asta mîndria rănită îi biciuia şi mai mult mînia. fără să lase din mîtiă pisica. Cosette întrecuse orice măsură. N-avea nici o clipă de pierdut. Cosette nu băgă de seamă că un picior al păpuşii se vedea şi că era luminat puternic de focul din vatră. aşa că nici o privire nu era îndreptată asupra el. se alcătuieşte din amestecul cumplitului cu nimicurile vieţii.tan. Pe jos. se mai încredinţa o dată că nu o pîndea nimeni. care era plină de tainica ei fericire. Cosette se atinsese de păpuşa „domnişoarelor". care la unele femei. încît avea toată violenţa unei voluptăţi. Ce vrei cu mine ? — Mamă — spuse fetiţa — ia te uită ! Şi o arătă cu degetul pe Cosette. Strigă cu un glas răguşit de supărare : — Cosette 1 Cosette tresări ca şi cum s-ar fi cutremurat pămîntul sub ea şi se întoarse. cu toată grija pe care o avusese. Ieşi de sub masă. O împărăteasă care ar vedea pe un mujic gătit cu marele cordon albastru al împărătescului ei fecior n-ar avea o altă înfăţişare. nu vedea şi nu auzea nimic. surioară ! Cele două fetiţe se opriră uluite. După o clipă era la locul ei. Cosette îndrăznise să ia păpuşa ! Eponine se ridică şi. Dar. apoi se strecură cu repeziciune pînă la păpuşă şi o apucă. Piciorul acesta trandafiriu şi luminos ce ieşea din umbră izbi cu putere privirea Azelmei.

amestecată cu deznădejde. Ei. de cînd era acolo. şi pe care tofi {fricii din sat o priveau cu încîntare. şi ce-i cu asta ? urmă omul. care o făcu pe fetiţă să urle. — Ei bine. încă de dimineaţă. Izbucni în hohote. Cosette începu să plîngă şi mai tare. 486 .. Se vede că de mai bine de o oră. nici mersul prin pădure. Cosette luă păpuşa şi o puse pe jos cu un fe! de evlavie deosebită. nici greutatea găleţii cu apă. îi spuse: — Uite. şi le frînse de disperare. fără s-o slăbească din ochi. — Ce s-a întîmplat ? o întrebă e! pe doamna Th£nardier. O puse în picioare în faţa Cosettei. ceea ce e îngrozitor de spus pentru un copil la vîrsta ei. Călătorul se ridică în picioare. şi ce e dacă se joacă cu păpuşa asta ? — A atins-o cu mîinile ei murdare 1 urmă doamna The nardier. — Sa taci din gură I strigă doamna Thenardier. Cam plecă. arătînd cu degetul corpul delict care zăcea Ia picioarele Cosettei. n-o hotărîse să facă : plînse. o deschise şi ieşi. un picior. — Nu vezi ? îi spuse doamna Thenardier. zărise în chip nelămurit prăvălia cu jucării. îşi împreună mîinile şi. Omui se duse drept la uşă. atît de frumos luminată de lampioane şi lumînărL încît strălucea prin fereastra ctrciumii ca un far. Ţinea în mîini păpuşa cea minunată despre care am vorbit. După asta. nici ameninţarea cu gîrbaciul. căzut pe gînduri. Uşa se deschise şi omul apăru din nou. e pentru tine. nici pierderea banilor. doamna Thenardier se folosi de lipsa lui pentru a-i da pe sub masă. Cu mîinile ei scîrboase.. nici cuvintele acelea întunecate pe care le auzise de Ia doamna Thenardier.— Cosette i repetă doamna Thenardier. Gosettei. — Nespălata asta — răspunse doamna Thenardier — şi-a îngăduit să pună mîna pe păpuşa copiilor! — Atîta gălăgie pentru un fleac ! spuse omul. apoi făcu ceea ce nici una din emoţiile zilei.

ca şi cum ar fi văzut venind soarele. Ceea ce simţea în clipa aceea era cam ceea ce ar fi simţit dacă i-ar fi spus cineva deodată : „Fetiţo. Nu mai plîngea. — Ei. dar care era făcută din acea miere acră a femeilor afurisite — nu-ţi iei păpuşa ? Cosette ise încumetă să iasă din vizuina ei. aşa cum ar fi adulmecat o pungă cu bani. li văzu pe omul care venea cu păpuşa spre ea. părea că-l adulmecă pe omul acela. dar ochii începuseră să i se umple. Cosette se uită la păpuşa cea minunată cu un fel de groază. se uită la păpuşă." Faţa bărbatului ei căpătă acea cută expresivă care accentuează trăsăturile chipului omenesc ori de cîte ori instinctul cel mai tare apare în toată puterea lui animalică. eşti regina Franţei". nici altele.Cosette ridică ochii. împietrită şi mută. Ia-o ! E a ta. ca cerul la revărsatul zorilor. Nu-i de glumit! Să ne punem în patru labe în faţa lui. nu ştiu să treacă treptat de la un sentiment la altul. Doamna Thenardier. apoi se dădu înapoi încet şi se trase mai adînc sub masă. cu o voce care se voia blîndă. — Mica mea Cosette — grăi Thenardier cu o voce mîngîioasă — domnul ţ i . lîngă zid. 487 . rînd pe rînd. nu mai ţipa. Gosette — spuse doamna Thenardier. auzi cuvintele astea nemaipomenite: „E pentru tine". începea să facă iar presupuneri: „Cine o fi bătrînul ? O fi un sărac ? O fi un milionar ? Poate şi una şi alta. adică un hoţ. păpuşa şi călătorul. se uită la el. Dar asta nu ţinu decît o clipă. Faţa îi era încă plină de lacrimi.a dat o păpuşă. de razele ciudate ale bucuriei. părea că nici nu mai îndrăzneşte să răsufle. Chiar şi cei de la mese rămăseseră pironiţi locului. Firile grosolane se aseamănă cu firile naive prin aceea că nici unele. Cîrciumarul măsură din ochi. Se apropie de femeie şi-î spuse încet: — Chestia aia costă cel puţin treizeci de franci. In toată circiuma se făcuse o tăcere solemnă. Doamna Thenardier. Eponine şi Azelma stăteau nemişcate ca nişte stane de piatră.

E adevărat ? — E adevărat. doamnă ? Mei un cuvînt n-ar şti să zugrăvească înfăţişarea ei. Fu o ciudată clipă în care zdrenţele Cosettei întîlniră şi îmbrăţişară panglicile şi muselina fragedă şi trandafirie a păpuşii. în clipa aceea. care părea că e trimis din cer de providenţa Cosettei. ispita birui. pentru că îşi spunea că doamna Thenardier ar certa-o şi ar bate-o. Ceea ce era de-a!tfel adevărat într-o oarecare măsură. Acum Eponine şi Azelma se uitau cu invidie la Cosette. E a ta. Trebuia totuşi 488 . spuse ea. Deodată se întoarse şi apucă păpuşa cu putere. Sfîrşi prin a se apropia şi murmură sfioasă. — O J mă joc. şi rămase acolo. Făcu Coseitei un semn cu capul şi puse mîna „doamnei" în mînuţa ei. ? întrebă Cosette. îneît nu vorbea ca să nu plîngă. nemişcată. copila mea. răspunse fetiţa. — Am s-o botez Catherine. în— Pentru dumnezeu ! rosti doamna Thenardier. Cu toate astea. acelaşi timp deznădăjduită. păpuşa ar fi trăsnit-o. — Doamnă — urmă ea — pot s-o pun pe un scaun ? — Da. răspunse doamna Thenardier. îngrozită şi îneîntată. întorcîndu-se spre doamna Thenardier: — Am voie. în faţa ei. era tot ce doamna The'nardier ura mai mult pe lume. străinul. fără să scoată o vorbă. Le venise rîndul. într-o atitudine contemplativă. Doar ţi-a dat-o domnul. ca şi cum mîna „doamnei" ar fi ars-o. domnule E a mea. Părea să fie atît de mişcat. doamnă ? Străinul avea ochii parcă plini de lacrimi. — Joacă-te. şi începu să se uite în jos. Sîntem siliţi să adăugăm că în clipa aceea scosese limba din gură de un cot.I se părea că dacă s-ar atinge de păpuşă. Cosette o puse pe Catherine pe un scaun şi pe urmă se aşeză pe jos. necunoscutul acesta. Gosetfe! spuse străinul. Cosette îşi trase repede mîna.

în tîrlici. negustori şi căruţaşi se depărtaseră puţin şi nu mai cîntau. îi răspundea Thenardier. Din cînd în cînd. Un călător face tot ce vrea dacă plăteşte. era obişnuită cu prefăcătoria. focul se . Cosette plecă să se culce. Puţin lipseşte să-i spună măria-ta. nu te priveşte! De ce te amesteci tu.să se stăpînească. Se grăbi* să-şi trimită fetele la culcare. Toţi ceilalţi călători. Dacă moşul ăsta e filantrop. Slujba de miezul nopţii fusese rostită. Dacă îl distrează ! Pe tine te distrează s-o vezi pe aia mică muncind. Trecuse prin mai multe emoţii decît putea să rabde. nici alta nu îngăduiau răspuns. Vrea s-o vadă pe jivina aia mică jucîndu-se I Auzi. cu atît mai furioase cu cît nu îndrăznea să le rostească tare : — Dobitoc bătrîn ! Ce gînd are ? Vine să ne încurce. ducînd-o în braţe pe Catherine. ce-ţi pasă ţie ? Dacă e tîmpit. sala cea scundă era pustie. unde era bărbatu-său. Schimbă cu el cîteva cuvinte. era cu siguranţă un om mare şi de temut. cu toate că. adăugă ea cu un aer părintesc. Trecuseră cîteva ceasuri. să-i dea păpuşi 1 Să-i dea păpuşi de patruzeci de franci unei jigodii pe care aş da-o pentru doi franci. pe el îl distrează cînd o vede jucîndu-se. „ca să-şi uşureze sufletul". E dreptul lui. Omul îşi pusese coatele pe masă şi-şi luase din nou atitudinea lui visătoare. Necunoscutul acesta aşa de sărăcăcios îmbrăcat. „care s-a ostenit destul astăzi". cînd vezi că are parale ? Vorbă de stăpîn şi judecată de hangiu : nici una. spunea ea. II priveau de departe cu un fel de teamă smerită. beţivii plecaseră. care scotea bănet din buzunar cu atîta uşurinţă şi dăruia păpuşi uriaşe unor fetiţe nespălate. ca ducesei de Berry 1 A're vreun rost ? N-o fi turbat moşneagul ăsta suspect ? — De ce ? E foarte simplu. cîrciurna se închisese. tot străduindu-se să-şi imite soţul în toate celea. doamna Thenardier se ducea în celălalt capăt al sălii. ajunul crăciunului trecuse. apoi ceru omului în galben „îngăduinţa" de-a o trimite şi pe Cosette.

Dar de cînd plecase Cosette nu mai scosese nici un cuvînt. cu un pat cu perdele de stambă roşie. o cameră în care „te odihneşti" costă douăzeci de franci. străinul era mereu în acelaşi loc şi în aceeaşi atitudine. Fă ce vrei. — E chiar iatacul nostru. Ai dreptate 1 Unde {i-e grajdul ? — Domnule — glăsui Thenardier zîmbind — am să vă conduc. care era de-o rară frumuseţe. se muta de pe un cot pe altul. Numai cei doi Thenardier rămăseseră în sală. Preacinstitul hangiu citise ce! puţin de trei ori Curierul francez. cu mobilă toată în lemn de acaju. domnule. atîta tot. îşi suflă nasul. — Aşa e! spuse străinul." Bărbatu-său se aşeză la o masă într-un colţ. Luă luminarea. „Nu cumva doarme ?" se glndi Thenardier. Cînd ceasul sună două dimineaţa. şi Thenardier îl duse într-o odaie de la etajul întîi. Se scurse astfel un ceas încheiat. din politeţe şi curiozitate.stinsese. de la data zilei pînă la numele tipografului. Nu intrăm aici decît de trei sau patru ori pe an. scuipă. 490 . tuşi. aprinse o luminare şi începu să citească Curierul francez. Nevasta mea şi cu mine locuim într-altă odaie. răspunse hangiul. Thenardier se frămîntă. Din timp în timp. Omul nu dormea. „Să se odihnească" mirosea a lux şi a stimă. omul îşi luă pachetul şi bătui. Thenardier îşi scoase tichia de pe cap. suci scaunul ca să scîrţîie. „O să-şi petreacă noaptea în felul ăsta ?" mormăia doamna Thenardier. se dădu bătută şi-i spuse bărbatului ei: „Mă duc să mă culc. O cameră în care „dormi" costă un franc. In cele din urmă. Cuvintele astea au însuşirea tainică şi vrednică de laudă de a umfla a doua zi cifra de pe nota de plată. dar nimic nu-l putea trezi. Străinul nu se clintea. Omul nu se mişca. — Ce va să zică asta ? întrebă călătorul. se apropie binişor şi îndrăzni să spună: — Domnul nu se duce să se odihnească ? „Nu s e duce s ă s e cul ce" i s -ar fi părut prea mul t şi prea familiar.

acesta îşi puse băţul şi pachetul într-un colţ. împinse uşa şi ieşi din odaie. După plecarea gazdei se aşeză într-un j i l ţ şi rămase cîtăva vreme gînditor. dar nu dormea. Thenardier îi răspunse rece: — Da pripită mai eşti! Nu-şi mai spuseră nimic. StrăS3 . se întoarse şi-i spuse: — Să ştii că mîine o dau afară pe Cosetta. Hangiul se retrase în odaia lui. spuse omul răspicat. Cît priveşte călătorul. Cînd luase magherniţa asta cu chirie ca să facă din ea o circiumă. Thenardier minţea. se găsea o găteală de mireasă. Apoi se descălţă. şi după cîteva minute stinseră lumînarea. cu fire de argint şi flori de lămîiţă. Nevastă-sa se culcase.MIisigbIHI. Thenardier păru că n-aude vorbele astea aşa de puţin politicoase. — Domnule — spuse Thenardier — e găteala de mi reasă a nevesti-mi. Aprinse două Iumînări de ceară. sub sticlă. — Şi asta ? Ce e asta ? întrebă străinul. găsise odaia împodobită aşa cum era acum şi cumpărase mobilele şi florile de lămîiţă. socotind că ar arunca astfel o umbră delicată asupra nevesti-si. luă o luminare. pentru că nu voia să trateze cu o politeţe lipsită de respect pe un om pe eare-şi propunea să-l jupoaie împărăteşte a doua zi dimineaţă. Călătorul privi obiectul cu o căutătură care părea a spune: „Aşadar. stinse pe cealaltă. Cînd călătorul se întoarse. Un foc destul de bun ardea în vatră. dihania asta a fost şi ea odată fecioară !" De altfel. gazda se făcuse nevăzută. 491 . Gînd auzi pasul soţului ei. Pe cămin. neîncepute. fără a îndrăzni să spună „bună seara".— Mi-ar fi plăcut mai degrabă în grajd. care se aflau pe cămin. iar pentru casa lui ar rezulta ceea ce englezii numesc: respectabilitate. Thenardier se eclipsase în mod discret. uitîndu-se în jurul Iui ca şi cum ar fi căutat ceva.

în care pîlpîie întotdeauna un foc slab. unul mai mare şi unul mai mic. Era pusă pe jos. Cosette dormea adînc. Erau doi pantofiori de copil. care-şi pun încălţămintea la gura vetrei. dacă putem numi pat o saltea găurită. Ţinea strîns la piept păpuşa. In patul acesta dormea Cosette. Era îmbrăcată. îndărătul celor două paturi dispărea pe jumătate un leagăn de răchită. ceea ce era înăuntru atrase atenţia călătorului. care semăna cu răsuflarea unui copil. în ziua de crăciun. In vatra asta nu era foc. ca să aştepte.bătu un coridor şi ajunse în capul scării. în întuneric cine ştie ce dar strălucitor din partea zînei ocroti493 . printre tot soiul de coşniţe vechi şi de cioburi. Cînd şi cînd. Navea cerceafuri. atunci cînd e foc. Totuşi. şi-şî strîngea convulsiv păpuşa în braţe. şi care sînt atît de reci la vedere. Era gata să iasă. Acolo. întunecoasă. ca şi cum ar fi fost gata să se trezească. Lîngă culcuşul sărăcăcios al Cosettei era o uşă deschisă prin care se vedea o odaie mare. Omul se apropie şi privi cu luare-aminte. In fund se zăreau. scotea cîte un oftat adînc. foarte uşor. printre pînze de păianjen. prin care ieşeau paiele şi învelitoarea ruptă. drăgălaşi. Lîngă pat nu era decît un singur papuc de lemn. care se afla sub trepte. Iarna nu se dezbrăca. Se lăsă călăuzit de acest zgomot şi ajunse într-un fel de cotlon triunghiular. prin care se vedea salteaua. era un pat. una din acele vetre mari. Erau ale Azelmei şi Eponinei. Străinul intră înăuntru. cînd privirea îi căzu pe vatră. pe duşumea. Auzi aici un zgomot slab. nici măcar cenuşă. unde dormea băieţelul care ţipase toată seara. călătorul îşi aminti obiceiul încîntător şi străvechi ai copiilor. foarte albe. Străinul bănui că odaia asta dădea în aceea a soţilor Thenardier. două paturi la fel. printr-o uşă cu geamuri. pentru ca să-'i fie mai puţin frig. de han. Cotlonul ăsta nu era altceva decît unghiul care-l făcea scara cu podeaua. fără perdele. în praf. ai cărei ochi mari străluceau în întuneric.

trecuse pe acolo. lîngă o lumînare. cînd zări în fund. din lemnul cel mai prost. Eponîne şi Azelma avuseseră grijă să nu scape prilejul şi-şi puseseră fiecare cîte un pantof în vatră. nounouţă. în sala scundă a cîrciumii. Gălătorul se aplecă. Cosette îşi pusese şi ea papucul în vatră. IX THENARDIER LA LUCRU A doua zi dimineaţă. Thenardier dădu la iveală această capodoperă : 88* 493 .toare. Ce lucru sublim şi bli'nd