P. 1
Victor Hugo - Mizerabilii

Victor Hugo - Mizerabilii

|Views: 4,773|Likes:
Published by mirceasev

More info:

Published by: mirceasev on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

„V IC T O R

H U G O
M I Z E R A B I LI I
în rom îneste de LUCIA DEMETRIUS si TUDOR MĂINESCU Sfudiu introductiv de THEODOSIA IOACHIMESCU Nota explicative de N. N. CONDEES CU Ediţia a 1l-3

STUDIU INTRODUCTIV Dacă intraţi într-o bibliotecă publică şi cereţi Mizerabilii, este foarte probabil că volumele pe care le veţi căpăta vor avea copertele glorios ostenite de cercetarea neostenită a numeroşilor cititori care leau avut în mînă. De asemenea, este probabil să întîlniţi Mizerabilii în biblioteca particulară a foarte multor oameni ai muncii. Romanul l u i Hugo a fost de la început, şi este şi astăzi, o carte foarte citită, fin bibliotecile din Moscova ea se găseşte în sute şi mii de exemplare. în ţările capitaliste, ziarele cele mai apropiate de popor, ca VHumanii i în Franţa, o publică în foileton. Cînd cineaştii o 'transpun în film, sînt siguri că sălile vor fi pline. Această operă literară este, poate, din întreaga creaţie a lui Hugo, cea prin care scriitorul a păstrat cel mai strîns contact cu masele populare. Caracterul ei de „epopee a poporului" a fost apreciat ca atare şi de marii scriitori -ai lumii. Lev Tolstoi considera Mizerabilii ca modelul romanului care merită să aibă răsunet mondial. Iar Alexei Tolstoi scrie, vorbind de autorul Mizerabililor şi de influenţa acestuia asupra anilor tinereţii sale : „...îmi umplea inima de un umanism nelămurit, dar plin de foc. Din fiecare clopotniţă mă privea Quasimodo şi îl vedeam pe Jean Valjean în fiecare drumeţ sărman." Formula aduce lapidar explicaţia esenţială a viabilităţii romanelor poipulare ale lui Victor Hugo şi, în special, a Mizerabililor: un umanism plin de

foc. Că acest umanism este „nelămurit" sau, mai curînd, că nelămuririle autorului aburesc uneori cu caracterul lor utopic şi idealist mesajul romanului, aceasta nu-i stinge văpaia, nelămuririle fiind în genere explicabile istoriceşte. Flacăra rămîne dincolo de aburi. Dincolo de norii — de altfel trandafirii — ai socialismului utopic, dincolo de unele înnegurări mistice — de altfel contradictorii şi contrazise în cursul povestirii — dincolo de unele pagini retorice sau prea sentimentale — trăsături pe care neîmplinirile epocii le generează şi le explică — rămîne lumina constantă a credinţei fierbinţi în mersul înainie al omenirii, în posibilitatea omului de a se depăşi pe sine însuşi, în forţa activă a poporului, în misiunea scriitorului „angajat", rămîne elanul intens către adevăr şi către viitor — nu mai puţin generat de epocă, de ceea ce epoca avea mai bun — căruia Victor Hugo îi dă sonoritatea de bronz a marelui său glas. Dar Mizerabilii nu sînt numai un imn de speranţă, ci şi un act de acuzare. Meditării lirice a poetului visător i se adaugă observaţia lucidă a scriitorului martor, care dezvăluie fără cruţare apăsările şi asupririle societăţii în care trăieşte. Victor Hugo a rezumat parcă această asociere explozivă scriind versurile: ...In nori se află, zici, poetul ? Ei, da. Precum un tunet. (In poemul Viaţă veselă din culegerea Ispăşirile)

Nu e rnai puţin adevărat că, după lectura romanului, cititorul al cărui orizont este astăzi limpezit şi care judecă din perspectiva clarificărilor marxiste îşi pune o serie de întrebări tulburătoare. Ce e cu Jean Valjean, acest fost ocnaş în care mocneşte revolta, ţăran sărac care a cunoscut truda şi mizeria, dar care nu înţelege mai tîrziu că averea lui, atît de rapid înjghebată, provine din exploatarea muncitorilor ,pe care îi întrebuinţează în fabrică ? Cum e posibil ca un singur gest generos să-i potolească răzvrătirea şi să facă din el un apostol aii Bunătăţii şi al Spiritului de sacrificiu, care seamănă uneori cu resemnarea ? Ce fel de republican e Marius, care se duce să moară pe baricadă nu atît pentru că e conştient de necesitatea luptei, cît pentru că se crede părăsit de Cosette ? Este sau nu Hugo pentru revoluţie ? Cum o înţelege el ? Şi ce rost au lungile digresiuni intercalate în roman, adevărate conferinţe-dezbateri, expuneri istorice sau relatări descriptive ? împrejurările în care s-a născut romanul răspund în mare măsură acestor nedumeriri. VI

Deşi l-a publicat abia în 1862, Victor Hugo l-a conceput încă din 1830, sub titlul de Les Miseres („lipsurile", „suferinţele" ; în Franţa, o dată cu dezvoltarea capitalismului, cuvintul misere trece de la sensul de „nenorocire" la cel de „sărăcie", iar mai tîrziu miserable — „nefericit", „necăjit", „sărac" — ajunge să însemne, sub dispreţul claselor posedante, „ticălos", evoluţie suferită de altfel şi la noi, din aceleaşi motive, de cuvîntul „ticălos", care a însemnat pînă spre mijlocul secolului al XlX-lea „sărman", „nevoiaş"). Intre 1845 şi 1848 a fost elaborată o primă redactare a romanului. In exil scriitorul n-a făcut decît să-l reia, să-l amplifice, să-l completeze şi, poate, să-l apropie mai mult de spiritul revoluţionar ipe care acum, în cursul luptei sale împotriva regimului reacţionar al împăratului Napoleon al IlI-lea, îl înţelegea mai bine. In linii mari, însă, romanul este un produs al perioadei 1830—1848 (aşa-numita „monarhie din iulie"), perioadă în care, sub „ocrotirea" regelui „burghez" Ludovie-Filip, se desfăşoară din plin capitalismul francez, acumulînd din ce în ce mai mult la un capăt al societăţii belşugul şi la celălalt mizeria. Se agravează situaţia clasei „celei mai numeroase şi mai sărace", cum e numit proletariatul de către socialistul utopic Saint-Simon. Durata zilei de lucru e la Lyon, în 1831, de 15—18 ore, iar ziua de lucru e plătită femeii muncitoare cu două treimi mai puţin decît bărbatului muncitor şi mai puţin încă muncitorului copil. Pauperizarea se întinde vertiginos. La Paris, dintr-un milion de locuitori, trei sute de mii sînt săraci lipiţi pămîntului. Creşte numărul crimelor. Prostituţia ia proporţii nemaivăzute (v. Engels : Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă). Starea de plîns a mulţimilor care ajutaseră burgheziei franceze să facă două revoluţii (1789, 1830), să-şi cîştige şi să-şi consolideze drepturile, îngrijorează chiar păturile burgheze, mai ales pe acelea care mai au revendicări de formulat. Cei mai înaintaţi dintre republicani se alătură muncitorimii. Situaţia găseşte ecou în literatură. Mulţi scriitori, ca George Sand, pledează în scrierile lor cauza poporului asuprit, şi eroii lor sînt, din ce în ce mai mult, oameni din popor. Alţii, ca Balzac, dezvăluie întunecimile morale ale noii clase stăpînitoare, aviditatea şi lipsa ei de VII

scrupule. Romantismul democrat devine umanitar, iar realismul devine critic, cîşiigînd teren asupra romantismului prea visător. Dar nici primul curent literar, nici celălalt nu pot exprima înţelegerea deplină a lucrurilor, nu pot reflecta în mod clar antagonismele în prezentă, deoarece ele nu s-au accentuat îndeajuns. Deşi îşi începuse lupta, proletariatul francez nu ajunsese încă la o conştiinţă reală de clasă. El se înfăţişa tot oa o „stare asuprită şi suferindă", căreia, cum spune tot Engels, nu i se putea da ajutor „dccît cel mult din afară, de sus". De aici, difuzarea şi succesul soci'ailismului utopic, de aci, paternalismul dominant în literatura democratică a vremii. In Mizerabilii (partea a IV-a) se vorbeşte făţiş de „poporul care munceşte, care suferă şi oare aşteaptă". Face multă vîlvă romanul lui Eugene Sue, Misterele Parisului, publicat în foileton între 1842 şi 1843, în care un prinţ generos condescinde să frecventeze lumea apaşilor şi a ocnaşilor evadaţi, pentru a salva o tînără prostituată şi pentru a reeduca un nevoiaş devenit bandit. Acesta din urmă e ■atît de bine „reeducat", încît abia îndrăzneşte să se aşeze pe scaun în faţa prinţului şi e nespus de fericit să moară în locul nobilului său protector. „Reeducată" este şi tînăra prostituată, care e dată pe mîna unui preot şi devine călugăriţă. Jean Valjoan va fi şi el preocupat de propria sa reeducare. Sînt cercetate nu cauzele mizeriei, ci efectele acesteia, primejdioase pentru burghezie : cerşetoria, vagabondajul, hoţia, prostituţia. Un ocnaş evadat este eroul uneia dintre cele mai celebre melodrame ale vremii : Circiuma din Adrets. Chiar Balzac, în momentul cînd se decide să cerceteze de aproape altă lume decît cea a aristocraţiei mucegăite şi a burgheziei hrăpăreţe, coboară foarte jos, în mediul prostituţiei şi al închisorilor, scriind Viaţa de strălucire şi mizerie a curtezanelor (1843—1847). îşi spune desigur, ca şi Hugo, că trebuie ,,să cobori cît mai adînc... cînd e vorba să masori adîncimea unei răni, a unei prăpăstii sau a unei societăţi". Şi pentru Balzac, aşa cum se vădeşte în Medicul de ţară, ajutorul trebuie să vie „de sus", din partea unei .personalităţi active, generoase şi pline de iniţiativă. Cei mai mari dintre scriitorii vremii văd răul, ca şi socialiştii utopici, dar nu sînt în măsură să VIII

cunoască remediile. In romanele lui George Sand aristocraţii au sarcina de a transmite cultura lor oamenilor din popor şi, la rîndul lor, aceştia se căsătoresc deseori cu fete din nobilime, ceea ce împacă aparent pe toată lumea. In pofida paternalisinului şi conciliatorismului care domină romantismul umanitar, un lucru rămîne însă pozitiv în el : întoarcerea literaturii către masele populare, pătrunderea acestora în literatură. Articolele din ziarul Le Globe ale saint-simonişti'or recomandă scriitorilor legătura strînsă cu mase'e populare: „Dacă scriitorii noştri, răsuflaţi şi sterpi, ar şti să simtă şi să înţeleagă suferinţa pe care o .pricinuiesc maselor muncitoare oamtnii privilegiaţi... ei ar găsi o mare sursă de inspiraţie în dorinţa fierbinte de a vindeca rănile muncitorilor" (Le Globe, 11/3, citat de D. Oblomievski : Romantismul francez, Moscova, 1947). Un asemenea îndemn a putut contribui ia hotărîrea Iui Hugo de a zugrăvi, pentru a remedia — credea el — suferinţele maselor populare din vremea sa. Iată cum figurile populare se afirmă din ce în ce mai mult în romanele şi în piesele scriitorilor democraţi în rolul de eroi pozitivi, în contrast cu ,,privilegiaţii". De altfel, insurecţiile muncitoreşti de ia Lyon, din 1831 şi 1834, deşi înfrînte, aveau să aducă dovada că proletariatul începe să nu mai aştepte milă şi ajutor, ci să reclame cu curaj recunoaşterea drepturilor care i se cuvin.

„Ecou sonor" al epocii sale, Victor Hugo a crescut o dată cu ea. De la monarhismul spiritualist din primii ani ai restauraţiei, care sînt şi anii primei lui tinereţi, el a trecut, mai activ decît alţi scriitori, la liberalismuil bonapartist şi apoi la republicanismul democratic colorat de socialism (utopic). Ca şi lui Marius, „în fiecare clipă, luminile noi ale adevărului îi întregeau judecata". Căci, ca şi prietenii lui Marius, „cobora direct din revoluţia franceză", ale cărei efecte nu le putuse şterge restaurarea trecătoare a Burbonilor (1815—1830). Şi, mai mult decît ei, prin antenele artei, el era receptiv la vitalitatea populară şi la transformările sociale. IX

Una din constantele lui Hugo este convingerea că scriitorii nu iau dreptul să se dezintereseze de problemele timpului lor. In Mizerabila (partea a V-a) sînt vestejiţi creatorii care se izolează şi nu participă la viaţa maselor populare. Hugo îi numeşte „egoişti măreţi S nemărginirii", „gînditori oare uită să iubească". Apostrofa e binemeritată de grupul romanticilor, care, ca Theophile Gautier, se retrăseseră în turnul de fildeş al „artei pentru artă". De foarte timpuriu, Hugo înţelesese că scriitorul nu poate rămîne departe de „interesul general şi de nevoile naţionale". Eroul primului său roman, Ordener, din Han d'Islande (1823) se manifestă, în felul lui, în cadrul unei povestiri încă „negre", ca un prieten al poporului. lin Orientalele (1829) apare tema acţiunii de eliberare naţională (Capitul grec). Poziţia antifeudală se afirmă în culegerile de versuri şi în dramele istorice de după 1830, în care eroii, îndrăzneţi, generoşi şi pasionaţi, provin de cele mai multe ori din popor şi sînt opuşi stăpînirii, reprezen tate prin regi incapabili şi destrăbălaţi sau prin miniştri necinstiţi şi neomenoşi. Acum se precizează metoda antitetică prin care s-ar zice că se reflectă la Hugo, devenit şeful şcolii romantice, antagonismele crescînde. Efortul său de descătuşare a limbii literare din convenţionalismul clasic se asociază acţiunii de renovare a conţinutului literar. Romanu/l Notre-Dame de Paris (1831) pune în mişcare, in cadrul Parisului din secolul al XV-lea, nu numai figuri, dar şi mase populare. Din istorie scriitorul păşeşte curînd în actualitate, dezbătînd probleme ca pedeapsa cu moartea (Ultima zi a unui condamnat — 1829) sau neomenia legilor burgheze faţă de victimele mizeriei (Claude Gueux — 1834, o prefigur-are a lui Jean Valjeanj. Numeroase poeme din această vreme denunţă rolul banilor şi suferinţa ide la un capăt al societăţii. Dorinţa de a aduce mărturia şi pledoaria sa în această problemă, în mod amplu şi convingător, va fi realizată de poet în romanul care va apare cu titlul de Mizerabilii şi în oare Hugo desfăşoară frămîntarea ideologică a vremii şi bogăţia lui de creaţie. Criticul francez Albert Thibaudet vede contopite în Mizerabilii mai multe feluri de romane; „romanul Parisului, romanul de

aventuri, romanul poliţist, romanul milei omeneşti, romanul eroic", Unele din acestea sînt adevărate. Dar, în mintea lui Victor Hugo, Mizerabilii trebuiau să fie în primul rînd un roman social şi un roman de idei, ,,o carte scrisă pentru toate popoarele", un răspuns ta problema majoră a timpului său, în care „mizerabilul se numeşte omul". Aşa se explică numeroasele meditaţii şi dezbateri din cuprinsul romanului, meditaţii şi dezbateri cu caracter filozofic şi social, uneori chiar social-practic, ca, de pildă, cea în oare e susţinută ideea curioasă a saintsimonistului Plerre Leroux în legătură cu utilizarea ca îngrăşământ a conţinutului canalelor. Desigur că nu în aceste pagini de căutări şi de dibuiri vom afla valoarea propriu-zisă a romanului. Ele constituie, cu excepţia unor pasaje de tulburătoare previziune şi de lirism înfocat, mai curînd partea lui caducă. Sînt totuşi interesante, pentru că exprimă elanurile şi totodată confuziile epocii şi ale autorului. Ele explică anumite dezvoltări ale subiectului şi anumite aspecte ale caracterelor din roman, efecte ale poziţiei scriitorului. Care este această poziţie? Ea e cu totul fermă faţă de trecutul feudal. Gentilomii şi preoţii din saloanele aristocratice pe care le frecventează domnul Gillenormand sînt taxaţi de „stafii" sau de „moaşte", care ,,luau vremea în zeflemea şi asta îi scutea de a o înţelege". Mănăstirea, cu rigorile şi cu întunecimile ei, e în principiu condamnată, în ciuda afirmaţiei evident greşite că viaţa monahală ar fi avut cîndva, la început, „un rol civilizator". Scriitorul consideră lege progresul societăţii : „Nu există decît un singur fel de a respinge ziua de mîine : a muri". Dar care sînt căile progresului ? Cum să se suprime acea „balanţă hidoasă, ale cărei talgere — sărăcia şi parazitismul — îşi fac un dureros echilibru", imagine prin care Hugo concretizează sistemul capitalist ? Sub influenţa democraţilor burghezi şi a socialiştilor utopici, romanticul Hugo îşi pune, în primul rînd, speranţa în morală şi în ştiinţă. Căldura inimii şi lumina cunoaşterii i se par că pot risipi orice întuneric şi orice disemtimente. Exemplul sufletelor bune, difuzarea culturii în popor — iată ce i se pare că ar putea îndrepta lucrurile, împreună cu obligaţia de a munci şi cu „universalizarea" proprietăţii. Iată de ce ipoate face „miXI

nuni" monseniorul Myriel, iată de ce Jean Valjean devine bunătatea personificată, se cultivă şi cîştigă o avere considerabilă, creînd — constată el — prosperitatea unui ţinut întreg printr-o invenţie ingenioasă, fără a bănui că munca depusă în fabrica lui este o muncă de exploataţi. Iată de ce nu apar în roman tipuri caracteristice de exploatatori capitalişti. Romanticii umanitari speră că burghezia va fi înduioşată cfrtd va avea în faţă tabloul nefericirii nevoiaşilor. E drept că Victor Hugo nu-şi face multe iluzii despre burghezie, „acest aproximativ popor". Nădejdea şi-o pune înlr-un popor mai autentic : „Cercetaţi poporul şi veţi zări adevărul!" Dar ce este poporul ? Care este partea lui cea mai sănătoasă ? Procesul de afirmare a proletariatului fiind în curs, Hugo nu poate decît presimţi rolul şi importanţa noii clase. In cercul prietenilor revoluţionari ai lui Marius, format mai ales din studenţi, nu ne e prezentat mai de aproape decît un singur muncitor cu braţele: Feuilly. Muncitorii care luptă pe baricada din strada Saint-Denis stat siluete, nu personaje. In Fantine, condiţia femeii părăsite se suprapune celei a lucrătoarei ex ploatate. Sărăcimea îi apare scriitorului nediferenţiată. E „clasa aceea nevoiaşă, care înceipe cu ultimul burghez strîmtorat şi se în tinde din mizerie în mizerie pînă Ia cele din urmă trepte ale societăţii" (Mizerabilii^ partea a IlI-a). De aceea îi întîlnim în roman şi pe savantul ruinat Mabeuf, şi pe tîlharul înrăit Thânardier. Aceasta îl face pe Hugo să accepte ambele sensuri ale cuvMuîU'i „mizerabil" i .........de la un punct anumit, orop siţii şi nemernicii se amesteca şi se contopesc într-un singur cuvînt, în cuvîntul fatal «mizerabilii»". De aci, locul important ocupat în roman de banda lui Thenardier, de închisoare, de argou. Dar Hugo ştie că „mizeria e un noroi care ia foc". El trăieşte în ani de revoluţii şi de insurecţii. Cum le va înţelege el ? Cu sentimentele contradictorii ale mioului-burghez de stingă din anii 1830—1848, uneori chiar cu oarecare limpeziri, datorite poate anilor de după 1848. Revoluţia din 1789—1794, care a desfiinţat feudalitatea, ti apare cu totul justificată. Ea „a însănătoşit veacul şi a încoXII

ronaf. poporul''. Dar mai departe ? Mai departe încep confuziile şi contradicţiile. Fără a condamna în mod absolut „răscoala", cum făceau „doctrinarii" (adepţii „căii de mijloc") din vremea sa, Hugo o consideră totuşi de nedorit, numind-o uneori „răzvrătire" şi opunînd-o „revoluţiei", a cărei formă redusă o numeşte „insurecţie". Faţă de „insurecţia"-,,revoluţie'1, „răzvrătirea"-„răscoală" are, spune el, dezavantajul de a fi manifestarea unor nemulţumiri spontane şi necugetate, fără bază socială largă şi puţind duce la compromiterea unei revoluţii (Mizerabilii, partea a IV-a). Dar aceste noţiuni nefiindu-i prea clare, Hugo le dă o aplicare discutabilă. Astfel, pentru el, radicalizarea unei revoluţii (de pildă, insurecţia din iunie 1848 a maselor muncitoreşti din Paris după revoluţia burghezo-democratică din februarie 1848) este condamnabilă, devine „răzvrătire". „Răzvrătire" este şi acţiunea reacţionară iniţiată de un monarh împotriva poporului său. „Răzvrătiri" sînt şi răscoalele ţărăneşti din Franţa evului mediu (Ies jacqueries). Aşa se explică de ce Victor Hugo n-a înţeles, mai tîrziu, nici Comuna din Paris, pe care, pentru a încerca să o admită, a considerat-o Ia început ca o mişcare comunală, neputînd concepe că poporul francez nu se declară mulţumit numai cu răsturnarea imperiului lui Napoleon al III-lea şi cu proclamarea republicii. Nu e întîmplător, aşadar, că lupta pe baricadă (5—6 iunie 1832) pe care o descrie în Mizerabilii — de altfel atît de zguduitor — nu e propriu-zis o acţiune muncitorească, cum autorul ar fi avut ocazia să vadă în timpul său (ţesătorii din Lyon s-au răsculat în 1831 şi în 1834), ci, cum spune el, o „insurecţie" condusă de republicani, în cea mai mare parte miei-burghezi. Aceşti republicani se aflau desigur pe poziţii avansate, dar pe poziţii avansate burgheze. De aceste neprecizări are de suferit figura lui Marius. Scriitorul ne sugerează că Marius ar fi lipsit de pe baricadă dacă ar fi fost aşteptat de Cosette. Perso najul reacţionează sub impulsul prejudecăţilor burgheze cînd încearcă să-l îndepărteze pe fostul ocnaş Jean Valjean de Cosette, pe care acesta a salvat-o din mîinile Thenardierilor. Despre Miarius, Herzen scria că e un reprezentant tipic al generaţiei cu care se opreşte şi începe să dea înapoi epoca revoluţionară burgheză. Şi totuşi, înainte de a se avînta pe baricadă, XIII

Marius reflectează asupra războiului civil şi-i găseşte justificarea. „Franţa sîngerează — zice el ~ dar libertatea zîmbeşte!" Şovăielile autorului îşi găsesc expresie în nuanţele de poziţie ale tinerilor din cercul lui Enjolras. Hugo e uneori, ca şi Enjolras, „îndrăgostitul de marmură al Libertăţii", revoluţionarul intransigent; e alteori, ca şi Combeferre, care „punea faţă în faţă pe Saint-Simon cu Fourier" şi avea „mai multă omenie", „frlozoful" revoluţia: deseori se întîlnesc în autadezbaterile din roman înclinări spre progresul treptat, spre acel progres pe care Hugo, considerîndu-l „cuminte", îl numeşte „om cinstit" şi care, de fapt, îl transformă pe revoluţionar în reformist; e, fără îndoială, un poet inimos, preocupat de probleme sociale, ca Jean Prouvaire, se interesează de „principiul naţionalităţilor", ca Feuilly, şi discută cu verva neobosită a Jui Grantaire, scepticul sentimental, şi a lui Courfeyrac, aristocratul venit la popor... Neclarificată este şi poziţia lui Hugo faţă de religie. Poetul îl invocă deseori pe dumnezeu (se ştie, de altfel, că în anii următori lui 1843, cînd şi-a pierdut fiica, Hugo a trecut printr-o adevărată criză mistică), dar îl identifică cu „infinitul", cu „destinul", cu „conştiinţa" şi, uneori, chiar cu necesitatea istorică (vezi descrierea bătăliei de da Waterloo, unde apare concepţia — şi ea nebulos-idealistă — despre istorie, a lui Hugo, oscilînd între fatalism şi determinism). De misticism nu s-a putut elibera niciodată micul-burghez Hugo, dar marele scriitor Hugo a ştiut să privească în faţă realităţile timpului său. Această contradicţie între o concepţie greşită (filozofică sau politică) şi realismul creaţiei se întîlneşte deseori la realiştii critici şi Ia romanticii umanitari din prima jumătate a secolului al XlX-lea. Ea e explicată, cum s-a mai spus, prin împrejurările istorice în care au trăit aceşti scriitori, împrejurări în care antagonismele sociale nu deveniseră conştiente încă. Este deci apreciabil meritul lui Hugo de a fi reflectat asupra fenomenului istoric pentru a-l înţelege măcar în parte şi de a-i fi surprins chiar unele aspecte. In digresiunile de ordin meditativ din Mizerabilii, alături de afirmaţii idealiste sau confuze, se întilnesc şi observaţii surprinzător de valabile, oa, de pildă,

cea în care scriitorul constată că burghezia de după 1830 oprea revoluţia la jumătatea drumului pentru că nu mai dorea decîi să-şi consolideze poziţiile (constatare contrazicînd, de altfel, în mod categoric teoria din altă parte a „răzvrătirii"). Hugo se apropie şi de înţelegerea deosebirii dintre războaiele drepte şi războaiele nedrepte. Iar pacea universală, deşi căile ei spre victorie nu-i apar lămurit, i se pare ţelul pe care omenirea îl va îndeplini neapărat: „Oricum ar fi ziua de astăzi, ziua de mîine e pacea" (Mizerabilii, partea a IV-a). Necunoscînd limpede relaţiile prezentului, Hugo nu idealizează totuşi trecutul, cum se străduieşte să facă uneori Balzac, ci îl respinge şi îşi pune toate nădejdile în viitor. Iar acest viitor nicăieri nu-i apare mai luminos şi mai strălucitor ca din vîrful baricadei: „...nu va mai exista ura, s-pune Enjolras, atelieruil se va înfrăţi ou şcoala, stima publică va servi de pedeapsă şi de răsplată ; muncă pentru toţi, drepturi pentru toţi, pace pentru toţi..." Şi mai departe: „AscuMă-mă, Feuilly, brav munoitor, om din popor, om al tuturor popoarelor! Slavă ţie! Tu vezi limpede vremurile care au să vină..."

„Martorul care gîndeşte" — şi care nu-şi poate întotdeauna înţelege sau depăşi epoca — este însă neîndoios un „martor" activ şi un „martor" artist. Mărturia pe care o depune el asupra societăţii franceze din vremea restauraţiei şi a societăţii din vremea monarhiei din iulie (cuvîntul „martor" revine foarte des în textul Mizerabililor, ca pentru a garanta obiectivitatea cu care au fost înregistrate faptele) constituie o creaţie de un puternic realism. In Mizerabilii sînt evocate pe ton acuzator aispecte multiple ale mizeriei populare din acea vreme, de la vagabondajul şi suferinţa copiilor pînă la degradarea femeii, de Ia viaţa ocnaşilor — victime ale legilor celor avuţi, sau oameni în afara legii înrolaţi în tagma tîlharilor — ipînă la cea a intelectualilor, a căror tinereţe se zbate în lipsuri şi a căror bătrîneţe cunoaşte desperarea mizeriei totale. Victor Hugo a cercetat şi a cunoscut de aproape aceste „răni" ale societăţii în care trăia. A cutreierat periferiile Parisului, unde a putut întîlni pe Fantine, pe Gavroche şi pe omul arestat şi condamnat la ocnă

*

«*

• Participat ^ P de

'

desfa

><-are/

A ştiut

Ja

'a ce

or I

înseamnă • i.. Jmna lllb "-ea de
pe

om

< » bari cadă •
fn

resurse sînt

princj-piu un pri

artistic

liillill i
Şi

*

vinde Pentru

al

deniei

f Un

'

i
™ P ro car

U r

e,

XVII

Curajul moral al personajelor este susţinut şi întărit de curajul lor fizic şi social Jean Valjean îşi încordează toate puterile pentru <a-I scoate de sub căruţa împotmolită pe moş Fauchelevent, deşi scena se petrece în faţa lui Javert, care l-ar putea recunoaşte după -această performantă. Gavroche luptă cîntînd pe baricadă şi se avîntă cîntînd sub împuşcături pentru a aduna gloanţele necesare apărării baricadei. Iar apărătorii baricadei se întrec în acte de curaj. Vitejia individuală întilneşte -astfel vitejia colectivă. Pe amîndouă le ilustrează oamenii din -popor, acei oameni -pe care Victor Hugo îi vedea nedesluşit din punctul de vedere al categoriilor sociale, dar pe care îi opunea cu patos claselor stăpînitoare şi în care îşi punea toate speranţele: „...Vedem mişcîndu-se în umbră ceva mare, sumbru şi necunoscut. E poporul. Poporul căruia îi aparţine viitorul, dar nu şi prezentul, poporul orfan, sărac, inteligent şi vînjos... purtînd pe spinare urmele robiei şi în inimă mugurii geniului" (prefaţă la drama Ray-Blas, 1838). Ceea ce este în Notre-Dame de Paris catedrala, creaţie a maselor populare medievale care-şi căutau -atunci în religie alinarea suferinţelor datorite asupririi feudale, este în Mizerabilii baricada, locul de întîlnire şi de acţiune al maselor populare evaluate, care au trecut de la jeluirea pasivă şi inutilă în faţa lui dumnezeu la protestul activ şi operant împotriva societăţii rău întocmite. Puterea de plasticizare a lui Hugo, dinamismul lui stilistic dau scenelor de masă din jurul baricadei o viaţă plină de mişcare şi de culoare. Aşa cum Germinai a fixat mai tîrziu primele mari greve -ale minerilor francezi din a doua jumătate a secolului al XlX-lea, Mizerabilii păstrează pentru posteritate imaginea formei de luptă populară specifice primei jumătăţi a secolului t baricada. Descrierea construirii ei — pe care scriitorul o reia ca pe un leit-motiv — ne transportă în Parisul -popular din 1832: .....în cîteva minute fuseseră smulşi douăzeci de drugi de fier din faţada cu zăbrele a cîrciumii şi zece stînjeni pătraţi de piatră -din -caldarîmul străzii; în treacăt, Gavroche şi Bahorel puseseră mâna pe căruţa unui fabricant de var numit Anceau şi o răsturnaseră. In căruţă fuseseră trei butoaie pline de var, pe care le aşezaseră sub grămezile de pietre. Enjolras ridicase chepengul de la pivniţă şi toate buto-aiele goale ale văduvei HucheXVIII

loup se rostogoliră lingă cele de var. <2u degetele lui deprinse să coloreze lamele gingaşe ale evantaielor, Feuilly grămădise lîngă buţi şi căruţe, ca să le sprijine, două grămezi grele de bolovani. Pietre găsite ca şi celelalte şi luate nu se ştie de unde. Bîrnele de proptit fuseseră smulse de la faţada unei case învecinate şi culcate pe butoaie. Gînd Bossuet şi Courfeyrac se întoarseră, jumătate din stradă se şi închisese cu un meterez mai înalt decît înălţimea omului..." Baricada din strada Saint-Denis-Chanvrerie nu e singura descrisă de Victor Hugo. Sînt evocate şi baricadele din strada Saint-Antoine şi din strada Temple, fiecare cu caracteristica ei particulară. Locul important pe care-l are în roman baricada face în mod deosebit din Mizerabilii un roman eroic.

Deşi scris „pentru toate popoarele", acest roman eroic este însă un roman eroic francez. Nu numai pentru că baricadele sînt ale Parisului, ci şi pentru că apărătorii lor întruchipează, după cuvintele Iui Victor Hugo, „acel lucru caracteristic francez care se numeşte vioiciune". Vioiciunea, veselia, gluma scapără pe baricadă ca şi puştile. Se întîînesc în replicile luptătorilor, în discuţiile studenţilor şi devin simbol în figura lui Gavroche, ştrengar parizian pe cît de neastîmpărat pe atît de generos, pe cît de curajos pe .atît de vorbăreţ, gata de glumă, dar şi de eroism, bun de gură, dar şi de vitejii. Gavroche a rămas pe drept cuvînt în literatura mondială ca una din cele mai reuşite întruchipări a trăsăturilor poporului francez. De verva lui Gavroche — care este şi cea a lui Hugo — beneficiază întreg romanul. Nu ni-l amintesc oare atîtea portrete rapide şi pline de umor, atîtea tirade ironice sau bătăioase, atîtea dialoguri însufleţite şi atîtea replici sclipitoare ? De el ne aducem aminte cînd, de pildă, facem cunoştinţă cu bătrînul savant Mabeuf, care „avea un stomac bunicel, un frate preot, părul alb, nici un dinte în gură sau împotriva cuiva, un tremur în tot trupul, accent picard, un rîs copilăresc..." sau cu slujnica lui, fată bătrînă ale cărei visuri „nu ajunseseră niciodată pînă la bărbat, nu depăşiseră pisica" ; sau cînd Combeferre îi răspunde
XIX

lapidar şi biciuitor lui Marins, care tace liric apologia lui Napoleon, terminînd cu cuvintele: „Să învingi, să stăpîneşti, să trăsneşti, sa fii în Europa un popor încununat de glorie, sa faci să răsune o fanfară de titani de-a lungul istoriei, să cucereşti lumea de .două ori, prin înfrîngere şi prin uluire, da, e .sublim I Există ceva mai mare ? A fi liber 1" ; cînd, ireverenţios şi spiritual ca şi Gavroche, Qrantaîre caracterizează monarhia burgheză a iui Ludovic-Filip ca „...o coroana domolită de o scufie de bumbac... un sceptru care se termină cu o umbrelă"; sau cînd, în legătură cu războiul reacţionar dus de guvernul lui Ludovic al XVIII-lea împotriva poporului spaniol, scriitorul notează : „...între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei". Nenumărate sînt, în Mizerabilii, asemenea „fulgerări" în care spiritul francez apare tonificat, amplificat, colorat de poziţia progresistă a lui Victor Hugo şi de imensa lui forţă de concretizare, de uriaşul lui potenţial verbal. Din seva populară provine şi stiluJ aforistic prin care situaţ i i l e sau observaţiile sînt condensate în formule cu aspect de medalie: „...Cei cărora le e foame au dreptate.--; Tirania îl urmăreşte pe tiran...; Să învingi e un lucru fără noimă, toată gloria e să convingă...; E-atît de uşor să fii bun 1 Greutatea e să fii drept...; Adevărul este hrană ca şi pîinea...; Revoluţia e accesul de mînie al adevărului...; O răscoală care izbucneşte este o idee care dă examen în faţa poporului..." etc, etc. Eliberator al limbii literare în poezie, lui Victor Hugo nu-i e greu ca, în proză, să acorde limbajului personajelor, şi al lui propriu, toate libertăţile, adică o mare varietate de stiluri, de la patosul liric pînă la jocul de cuvinte. Interesîndu-se, am văzut pentru ce motive, şi de 'lumea închisorilor, el cercetează de aproape chiar argoul, aşa cum făcuse de altfel şi Balzac. Desigur, aşa cum poporul e căutat şi acolo unde nu trebuie, se întîmplă ca epitetele, aforismele şi tiradele din Mizerabilii să sufere uneori de retorism sau de platitudine. Nu ne poate satisface, de pildă, epitetul superb şi banal de „înger", presărat prea des de-'a lungul paginilor, acordat cu generozitate nu numai Cosettei, dar şi altor personaje, şi nu tresărim de încîntare cînd aflăm că „...deznădejdea e doica mîndriei (şi) nenorocirea... un lapte hun pentru cei mărinimoşi..." Romantismul despletit nu e XX

totdeauna bine inspirat, iar uzina de imagini a lui Victor Hugo mai dă şi rebuturi. Dar acestea sînt neînsemnate fîşioare de zgură pe şarja incandescentă a prozei hugoliene. Le putem înlătura uşor, aşa după cum putem frece cu vederea inegalităţile de compoziţie a romanului, în care expunerile didactice ale scriitorului sau digresiunile, recunoscute de el ca atare, încetinesc mersul acţiunii. Ele sînt de cele mai multe ori interesante şi utile, dacă nu pentru desfăşurarea subiectului, cel puţin pentru înţelegerea epocii. Sînt, de altfel, din plin, compensate de momentele dramatice. Numeroase peripeţii, ecouri ale melodramei romantice, ca : urmărirea domnului Madeleine de către Javert, capcana din mansarda lui Thenardier, odiseea din subteranele Parisului etc. au meritat Mizerabililor, printre altele, şi caracterizarea de „roman de aventuri". Vorbind de întreaga operă a lui Hugo, Gorki spunea că scriitorul francez e mare mai ales pentru că ştie să trezească în sufletul omenesc tot ce acesta are mai bun. Romanul Mizerabilii justifică întru totul această apreciere şi trăsătura menţionată rămîne meritul lui principal în faţa posterităţii. Crescînd, dezvoltîndu-şi şi formîndu-şi proletariatul, poporul francez a putut oferi şi a oferit scriitorilor săi modele de eroi mai clarvăzători, mai conştienţi, mai consecvenţi, cum sînt, de pildă, luptătorii din Comuniştii lui Aragon sau cei din romanul lui Andre Stil, Prima ciocnire. Dar cînd căutăm ascendenţa directă a acestor romane, nu putem să nu întîkiim romanul Mizerabilii. El e mărturia patetică a unui moment de luptă populară, radiind căldura şi lumina umanismului activ.
THEODOSIA IOACHIMESCU

Atîta vreme cît va exista, din pricina legilor şi & moravurilor, un blestem social, oare creează în chip artificial, în plină civilizaţie, adevărate iaduri, agravînd cu o fatalitate omenească destinul, care e de esenţă divină; atîta vreme cît cele trei probleme ale secolului : înjosirea omului prin exploatare, decăderea femeii prin foame, atrofierea copilului prin puterea întunericului, nu vor fi rezolvate; atîta vreme cît în anumite pături constrîngerile sociale vor fi cu putinţă ; cu aJte cuvinte, şi într-un sens şi mai larg", atîta vreme cît pe pămînt vor dăinui ignoranta şi mizeria — cărji de felul celei de faţă nu vor fi zadarnice. Hauteville-House, 1 ianuarie 1862

E

A

N I

T

FANTINE

CARTEA INTIl

UN SFINT

DOMNUL MYRIEL In 1815 domnul Charles -Francois-Bienvenu Myriel era episcop la Digne. Era un bătrîn de vreo şaptezeci şi cinci de ani şi ocupa scaunul episcopal din Digne de prin 1806. Cu toate că acest amănunt nu are nici o legătură cu faptele pe care le vom istorisi, nu este poate de prisos — spre a fi cît mai exacţi — să amintim aici zvonurile şi vorbele care circulau pe socoteala sa, pe vremea cînd a sosit în eparhie. Adevărate sau nu, lucrurile ce se pun pe seama oamenilor ocupă adesea în viaţa şi mai ales în destinul lor tot atîta loc cît şi faptele pe care le săvîrşesc. Domnul Myriel era fiul unui consilier al curţii de justiţie k din Aix; viţă de magistraţi. Se povestea că tatăl ilui, desemnîndu-l ca succesor în postul său, îl însurase foarte de tînăr, la optsprezece sau douăzeci de ani, după un obicei destul de răspîndit în familiile magistraţilor. Deşi căsătorit, Ghanles Myriel făcuse, zice-se, să se vorbească multe pe socoteala sa. Era bine făcut, deşi cam mic de statură, elegant, distins, spiritual ; tinereţea lui fusese închinată în întregime vieţii mondene şi aventurilor galante. O dată cu revoluţia, evenimentele se precipitară ; familiile magistraţilor, decimate, izgonite, hăituite, se risipiră care încotro. Din primele zile ale revoluţiei, domnul Charles Myriel fugi în Italia. Nevasta lui muri acolo bol navă de piept, boală de care suferea mai demult. Copii nu aveau. Ce s-a petrecut după aceea în viaţa domnului Myriel ? Prăbuşirea vechii societăţi franceze, destrăma-

rea propriei Iui familii, întîmplările tragice de Ia '93 ' — mult mai groaznice poate pentru cei emigraţi, care le priveau de departe cu exagerarea spaimei — făcut-au oare toate acestea să se nască în mintea Iui gîndul renunţării şi al singurătăţii ? In ameţeala desfătărilor şi a legăturilor care-i umpleau viaţa să fi primit el oare pe neaşteptate una din acele lovituri misterioase şi grozave, care cîteodată doboară, izbindu-l drept în inimă, chiar şi pe omul pe care catastrofele publice nu-l pot clătina nici cînd îl lovesc în existenta şi în avutul său ? Nimeni n-ar fi putut s-o spună; se ştia numai că se întorsese din . Italia preoţit. In 1804 domnul Myriel era preot la Brignolles. Imbătrînise şi trăia în cea mai mare singurătate. Pe vremea încoronării, o chestiune măruntă a parohiei sa^e, nu se mai ştie bine ce anume, îl aduse la Paris. Printre alte persoane însemnate, cărora le ceru sprijinul pentru enoriaşii săi, era şi cardinalul Fesch. Intr-o zi, cîn3 împăratul tocmai venise să-i facă o vizită unchiului său, cucernicul preot — care aştepta în anticameră — se pomeni faţă-n faţă cu maiestatea sa. Napoleon, văzîndu-se privit cu o oarecare curiozitate de către bătrîn, se întoarse şi spuse dintr-o dată : — Cine-i omul ăsta cumsecade care se uită aşa la mine ? — Sire — zise domnul Myriel — dumneavoastră vă uitaţi da un om cumsecade, iar eu mă uit la un om mare. Fiecare dintre noi are de cîştigat. In aceeaşi seară, împăratul întrebă pe cardinal cum îl cheamă pe preot şi, pufin după aceea, domnul Myriel afla cu cea mai mare surprindere că fusese numit episcop la Digne.
l Aluzie la dictatura montaniardă din timpul revoluţiei burgheze din Franţa (1793—94), cînd fracţiunea condusă de Robespierre şi Saint-Just ia o serie de măsuri antifeudale şi chiar anticapitaliste menite a desiîvîrşi revoluţia burghezo-democratică. Lovitura de sfat din iulie 1794, înfăptuită de elementele moderate şi reacţionare din marea burghezie franceză, a pus capăt acestei culmi a revoluţiei numite de ei „teroare".

Dar ce era adevărat din cele ce se povesteau despre tinereţea domnului Myriel nimeni nu ştia. înainte de revolu(ie prea puţine familii cunoscuseră familia Myriel. Domnul Myriel a fost sortit să îndure soarta oricărui nou-venit într-un tîrguşor unde nu lipsesc guri care să flecărească şi sînt prea puţine capete care să gîndească. Trebuia s-o îndure cu toate că era episcop şi tocmai pentru că era episcop. Dar, la urma urmei, flecărelile în /care se pomenea numele său nu erau poate decît flecăreli, zvonuri, vorbe, şuşoteli, chiar mai pu{in decît atît: „palavre", cum se spune în graiul energic din miazăzi. Orişicum, după vreo nouă ani de episcopat şi de şedere Ia Digne, toate aceste trăncăneli, prilej de discuţii care preocupă la început orăşelele şi pe mahalagii, fură cu totul uitate. Nimănui nu i-ar mai fi trecut prin gînd să vorbească despre ele şi nici măcar să şi le mai amintească. La Digne domnul Myriel venise însoţit de o fată bătrînă, domnişoara Baptistine, sora lui, care era cu vreo zece ani mai tînără decît el. N-aveau în slujba lor decît o femeie de vîrsta domnişoarei Baptistine, pe nume doamna Magloire, care, după ce fusese „servitoarea domnului preot", purta acum îndoitul titlu de cameristă a domnişoarei şi de „menajeră a monseniorului". Domnişoara Baptistine era o persoană înaltă, palidă, slabă, blinda; întruchipa idealul cuprins în cuvîntul „respectabilă", deoarece se pare că o femeie trebuie să fie mamă pentru a fi venerabilă. Nu fusese niciodată frumoasă, dar viaţa ei toată, care nu fusese decît un şir de fapte bune, o învăluise în cele din urmă în ceva imaculat şi luminos; o dată cu bătrîne(ea, dobîndise ceea ce s-ar putea numi frumuseţea bunătăţii. Fusese slabă în tinerefe şi ajunsese străvezie la maturitate, iar sub transparenta aceasta se întrezărea îngerul. Era mai degrabă un suflet decît o fecioară. întreaga ei fiinţă părea alcăt ui tă di n um bră; doar at ît trup cît s ă m ai fie femeie; o farîrnă de materie, ascunzînd într-însa o

plecatl:

"

in pricina t r e b f l o \ e La sosire, dl

ării

Pre?edinteIe curţi] se. grăbiră să-i facă vizit"a dul său vizita de rigoare ! P n l ? ' - "' fă ' După instalare, o fşul astent "'"! Ş ' fJ d ^^ ? Ştepta sa ] vad la lucru " ă pe Episcop

d a fost

°p a r t e
ar

II DOMNUL MYRIEL DEVINE MONSENIORUL BIENVENU ' Palatul episcopal din Digne se afla alături de spital. Era o clădire mare şi frumoasă, ridicată din piatră, la începutul secolului trecut, de către monseniorul Henri Puget, doctor în teologie de la facultatea din Paris, abate de Sirnore, fost episcop de Digne pe la 1712. Palatul era o adevărată locuinţă senioriailă. Totul era măre(: apartamentele episcopului, saloanele, camerele, curtea de onoare, foarte mare şi cu alei în arcade după vechea modă florentină, grădinile plantate cu arbori falnici. In sala de mîncare, o lungă şi splendidă galerie care se afla la parter şi care dădea spre grădini, monseniorul Henri Puget dăduse o masă de gală la 29 iulie I 7 N monseniorilor Charles Brâlart din Genlis, arhiepiscop de Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, episcop de Grasse, Philippe de Vendome, mare duhovnic al palatului şi abate la Saint-Honore din Lerins, Francois de Ber-ton din Grillon, episcop şi baron de Vence, Cesar de Sabran din Forcalquier, episcop senior de Glandeve şi Jean Soanen, preot al congregaţiei, predicator obişnuit
1 Bir.».---->•

al regelui, episcop senior de Senez. Portretele acestor şapte cucernice personalităţi decorau sala, iar data memorabilă, 29 iulie 1714, era gravată cu litere de aur pe o placă de marmură albă. Spitalul era o clădire strîmtă şi joasă, cu un singur etaj şi cu o grădiniţă. La trei zile după sosirea sa, episcopul vizită spitalul. O dată vizita terminată, îl rugă pe director să binevoiască a veni la el. — Domnule director al spitalului — îi spuse el — cîţi bolnavi aveţi în clipa de faţă ? — Douăzeci şi şase, monseniore. — Atîţia numărasem şi eu, zise episcopul. — Paturile — reluă directorul — sînt cam înghesuite unele într-altele. — Am băgat şi eu de seamă. — Sălile nu-s decît nişte odăi, iar aerul se prime neşte greu. — Aşa mi se pare şi" mie. — Şi pe urmă, cînd e niţel soare, grădina e prea mică pentru convalescenţi. — Aşa-mi spuneam şi eu. — Iar cînd sînt molime (anul acesta am avut tifos, acum doi ani am avut friguri palustre) avem şi o sută de bolnavi deodată ; nu ştim cum s-o scoatem la capăt. ■— La asta mă giîndesc şi eu. — Ce să facem, monseniore ? zise directorul. Trebuie să ne resemnăm. Qonvorbirea avea loc în sala de mîncare de la parter. Episcopul tăcu o clipă, apoi se întoarse repede spre directorul spitalului. — Domnule — spuse el — dar cîte paturi credeţi c-ar încăpea în sala asta ? — In sala de mîncare a monseniorului ? zise speriat directorul. Episcopul cerceta sala cu privirea şi părea că face din ochi măsurători şi socoteli.

— Ar încăpea foarte bine douăzeci de paturi, zise el, ca şi cum ar fi vorbit cu sine însuşi; apoi adăugă cu glas tare : Iată, domnule director al spitalului, ce vreau să spun. E, desigur, o greşeală la mijloc. Sînteţi douăzeci şi şase de persoane în cinci sau şase odăiţe. Aici sîntem trei şi avem loc pentru şaizeci. E o greşeală, vă spun eu. Luaţi locuinţa mea, iar eu am s-o iau pe a dumneavoastră. Daţi-mi casa mea. Asta vă aparţine. A doua zi, cei douăzeci şi şase de bolnavi se instalară în palatul episcopal, iar episcopul se mută la spital. Domnul Myriel nu avea nici un fel de avere, familia sa fiind ruinată de revoluţie. Sora lui primea o rentă viageră de cinci sute de franci, care, la presbiteriu, ajungea pentru cheltuielile ei personale. Domnul Myriel primea de la stat, ca episcop, o leafă de cincisprezece mii de franci. Chiar în ziua cînd se mută în clădirea spitalului, domnul Myriel stabili felul cum trebuia să fie întrebuinţată această sumă, o dată pentru totdeauna, pncum urmează. Copiem o notă scrisă de mîna lui :
Notă pentru orinduirea cheltuielilor casei mele Pentru micul seminariu . . Congregaţia misiunii . . . Pentru lazariştii ' din Montdidier .............. Seminarul misiunilor străi ne din Paris.............. Congregaţia sfîntului duh Instituţii religioase din locurile sfinte . . . . Societăţi de caritate ma ternă ...................... Supliment pentru cea din o mie cinci sute franci o sută franci o sută franci două sute franci o sută cincizeci franci o sută franci trei sute franci

1 Misionari ai congregaţiei sfîntului Lazăr.

10

Dani

Arles * Pentru îmbunătăţi: ^tretinerii închi-s orilor
ru e,ihP;;r;; ■;;.; ■
ar

"""^

t n T t a rea

:pafru sute

****

ea şefilor
0

Pentru ajutorarea „ .",..............cmci sute franci pro-i
ai e-

r *
sus

e a

mie franci

mii franci
AJ

P" de

..........
franci

o sută

fe !

mmtul

«ne, din Mae ,i din s;ste _ Pentru învăţă . al
e CInci sute franci ^^ "* f r a n c i franci ii frand

sărace săraci Cheltuieli personale' ." " "
Total

'°r

I

Tot
a e

; i sVaceasta
cu ]u a

Reglementarea d • mal SUs săvîrşită H Ş ep/ Sc ^ p 0nse n'oruJ de Dfgne™* p entru P evla ? prin ranguj sâ J« P r'eten prin firea
tim

" acel aşi

. g 1 Magazii pub,j,j pub trau rezerv e ^*««« Păstrau rezerveeded ^*«««"Mte în timpu) gnne Pentru anii secetoşi
Mizerabilii,
Vo

J r Cînd spunea el ,.blSe"c«c. ÎJ iubea Ş1. ° ?'" s"Perio" c —-----------. eVa> ea se îndi V venera fofoPdat/ --------. >
revoI t Ut e

,

gcea „. ' ' di« 1789, Unde

se alătura. Numai servitoarea, doamna Magloire, bombăni puţin. Domnul episcop, cum am văzut, nu-şi rezervase decît o mie de franci, care, adăugaţi la pensia domnişoarei Baptistine, făceau o mie cinci sute de franci pe an. Cu aceşti o mie cinci sute de franci trăiau cele două bătrîne şi episcopul. Iar cînd vreun preot de la ţară venea la Digne, domnul episcop tot mai găsea din ce să-l ospăteze, mulţumită economiilor crunte ale doamnei Magloire şi iscusinţei administrative a domnişoarei Baptistine. Intr-o zi — se afla la Digne de vreo trei Juni — episcopul spuse : — Cu toate astea, sînt destul de strîmtorat ! — Cred şi eu ! spuse doamna Maglorie. Monseniorul nici măcar nu şi-a cerut indemnizaţia pe care i-o dato rează judeţul pentru cheltuielile de transport în oraş şi pentru vizitele pe care le face în eparhie. Aşa era obi ceiul pentru episcopii de altădată. — Aşa e! zise episcopul. Ai dreptate, doamnă Magloire. Şi făcu cererea. Puţin după aceea, consiliul general, luînd în considerare această cerere, îi aprobă o indemnizaţie anuală de trei mii de franci intitulată : „Alocaţia domnului episcop pentru cheltuieli de trăsură, de poştă şi cheltuieli pentru vizite pastorale". Faptul stîrni multă vîlvă în rîndul burgheziei locale şi, cu acest prilej, un senator al imperiului, fost membru în Consiliul celor cinci sute, partizan al lui 18 Brumar 1, înzestrat pe lînga oraşul Digne cu o senatorie măreaţă, îi scrise ministrului cultelor, domnul Bigot de Preameneu, o scrisorică răutăcioasă şi confidenţială, din care vom extrage următoarele rînduri autentice :
' Consiliul celor cinci sute constituia Camera deputaţilor sub directoriu (1795—99), regim republican instituit de marea burghezia franceză pentru lichidarea revoluţiei, dupâ răsturnarea dictaturii lui Robespierre. Lovitura de stat a luî Napoleon Bonaparte din 18 Brumar (noiembrie 1799) a pus capăt directoriului, înlocuit cu o dictatură mpi prielnică intereselor marii burghezii.

Cheltuieli de trăsură ? De ce ar fi necesare inlr-un cu oraş mal puţin de patru mii de locuitori ? Cheltuieli de poştă şi pentru vizite pastorale ? Mai întli de ce trebuie să facă vizite ? Pe urmă, cum să circule poşta într-o regiune «muntoasă ? Nu sînt drumuri. Nu se merge decît călare. Iar podul de la Durance ta Château-Arnoux abia poate să ţină căruţele cu bai. Aşa sînt toţi popii. Lacomi şi zgîrciţi. La sosire ăsta făcea pe apostolul. Acum se poartă ca şi ceilalţi. Ti trebuie trăsură şi diligentă. Arc nevoie de lux, ca episcopii de altădată. Ah, popimea asta! Domnule conte, lucrurile nu vor merge bine decît atunci cînd împăratul ne va scăpa de ei. Jos papa! (Erau complicaţii cu Roma). In ce mă priveşte, sînt numai pentru Cezar... etc, etc... In schimb, doamna Magloire se bucură foarte mult. — Bravo f îi spuse ea domnişoarei Baptistine. Monseniorul a început cu alţii, dar a trebuit în cele din urmă să se gîndească şi la el. Şi-a pus Ia punct toate b i n ef ac e ri l e . Ia t ă , î n s f î r ş i t , ş i p en t r u no i t re i m i i de franci. în aceeaşi seară, episcopul scrise şi dădu surorii sale o notă cu următorul cuprins :
Cheltuieli de trăsură şi vizite pastorale Pentru a se putea da bol navilor din spital supă de carne ................. o mie cinci sute franci Pentru societatea de cari ta te m ate rn ă di n Aix . . d «"ă suie cincizeci franci Pentru societatea de ca ritate maternă din Draguignan ........... sute cincizeci franci Pentru copiii găsi(i . . . Pentru orfani ................ cinci sute franci c'nci sute franci T o t a .l . . tf ei mii franci
3*

I
13

Acesta era bugetul domnului Myriel. Cît despre veniturile întâmplătoare ale episcopiei: strigări, dispense, botezuri, predici, binecuvîntări, căsătorii etc, episcopul le încasa de la bogaţi cu aceeaşi străş nicie cu care le împărţea la săraci. în scurtă vreme, daniile în bani sporiră. Şi cei avuţi şi cei lipsiţi băteau la uşa domnului Myriel, unii venind să ceară milostenia pe care alţii veneau s-o aducă. Nu trecuse nici un an de zile şi episcopul ajunse vistiernicul tuturor binefacerilor şi casierul tuturor nevoilor. Sume însemnate treceau prin mîna lui; dar nimic nu-l putu face să-şi schimbe cît de cît felul de viaţă şi să adauge cîtuşi de puţin strictului său necesar. Nici gînd de aşa ceva. Aşa cum se întîmpîă totdeauna, ca jos să fie încă şi mai multă mizerie decît este sus înfrăţire, totul era dat — ca să zicem aşa — mai înainte chiar de a fi fost primit; ca apa pe un pămînt uscat; oricît de mult încasa, n-avea niciodată nici un ban. Şi atunci dădea tot ce mai avea. întrucît era obiceiul ca episcopii să-şi pună numele de botez în fruntea ordonanţelor şi scrisorilor pastorale, oamenii nevoiaşi ai ţinutului aleseseră cu un fel de instinct plin de dragoste, dintre numele şi pronumele episcopului, pe cel care avea un tîlc pentru dînşii, astfel înoît nu-i mai spuneau decît monseniorul Bienvenu. Vom face ca ei şi-j vom numi şi noi Ia fel. De altminteri, îi plăcea şi lui să i se spună aşa. — îmi place numele ăsta, spunea el. Bienvenu corectează titlul de monsenior. Nu avem pretenţia că portretul pe care-l facem aci este verosimil ; ne mulţumim a spune că e asemănător. IN EPISCOP BUN, EPISCOPIE GREA Deşi transformase cheltuielile de transport în pomeni, domnul episcop nu făcea mai puţine vizite. Eparhia Digne e foarte obositoare. Are prea puţine şesuri şi prea mulţi
14

munţi; drumuri aproape nu există, cum am mai spus ; sînt treizeci şi două de parohii, patruzeci unu de vicariate şi două sute optzeci şi cinci de bisericuţe. Să Ie vizitezi pe toate, e ceva. Domnul episcop o scotea la capăt. Mergea pe jos .cînd jse ducea prin vecinătăţi; cu trăsurica Ja şes şi pe catîri ia munte. Cele două bătrîne îl întovărăşeau. Cînd drumul era prea anevoios pentru ele, se ducea singur. Intr-o zi, călărind pe un măgar, sosi la Senez, vechi oraş episcopal. Punga lui, aproape goală în clipa aceea, nu-i îngăduise alt mijloc de călătorie. Primarul oraşului îl întîmpină la poarta episcopiei şi se arătă foarte indignat văzîndu-l cum coboară de pe măgar. Cîţiva tîrgoveţi rîdeau pe de lături. — Domnule primar şi domnilor — spuse episcopul — îmi dau seama ce vă supără ; socotiţi că e mare cute zanţă ca un biet preot să călărească pe acelaşi animal de care s-a servit şi Isus Hristos. Vă rog să mă credeţi că o fac de nevoie, nu din vanitate. In vizitele sale era îngăduitor, blînd şi mai bucuros sta de vorbă decît predica. Nu aşeza nici o virtute la înălţimi de care nu te poţi apropia. Nu-şi căuta niciodată prea departe argumentele şi pildele. Locuitorilor dintr-un ţinut le da drept pildă ţinutul vecin. In cantoanele unde oamenii nu-i ajutau pe cei nevoiaşi, spunea : — Uitaţi-vă la oamenii din Briangon. Au dat voie săra cilor, văduvelor şi orfanilor să-şi cosească fîneţele cu trei zile înaintea celorlalţi. Le dreg gratuit casele cînd sînt dărăpănate. De aceea e un ţinut binecuvîntat de dum nezeu. Intr-o sută de ani n-a fost acolo nici un sin gur ucigaş. In satele lacome după cîştig şi recoltă, spunea : — Uitaţi-vă la cei din Embrun. Dacă în timpul recol tei un tată de familie îşi are feciorii în armată şi fetele la lucru în oraş, şi dacă e bolnav sau nu poate munci, preotul, în predica sa, îl dă în seama obştei; iar dumi nica, după slujbă, toţi oamenii din sat, bărbaţi, femei,

copii, se duc pe ogorul bietului om să-i culeagă recolta şi să i-o care în hambar. Familiilor învrăjbite din pricini băneşti şi de moştenire, le spunea : — Uitaţi-vă la muntenii din Devolny, ţinut atît de sălbatic încît nu se aude privighetoarea nici la cincizeci de ani o dată. Ei bine, cînd într-o familie moare tatăl, băieţii pornesc în lume să-şi caute norocul şi lasă fete lor averea, ca să se poată mărita. In plăşile unde oamenilor le place gîlceava şi unde fermierii se ruinează făcînd mereu petiţii, spunea : — Uitaţi-vă la ţăranii de treabă din valea Queyras. Sînt acolo trei mii de suflete. Doamne ! E un fel de mică republică. Nu se ştie nici de judecător, nici de portă rel. Primarul orînduieşte totul. El stabileşte dările, impune cinstit pe fiecare, judecă fără nici o plată prici nile, împarte moştenirile fără să ceară nimic, dă sentinţe fără cheltuieli de judecată şi i se dă ascultare, pentru că e un om drept printre oameni de treabă. In satele unde nu găsea învăţător, da pilda tot a celor din Queyras : — Ştiţi cum fac ei ? spunea el. De vreme ce un cătun cu douăsprezece pînă la cincisprezece căminuri nu poate plăti totdeauna un dascăl, ei au învăţători pe care-i plă teşte toată valea şi care cutreieră satele, oprindu-se opt zile într-un loc, z.ece într-altul, şi învăţînd pe oameni carte. Dascălii ăştia vin pe la iarmaroace, unde i-am întîlnit şi eu. Ii recunoşti după condeiul din pană de gîsca pe care-l poartă la şnurul pălăriei. Cei care dau numai lecţii de citit au o singură pană ; cei care predau cititul şi socotitul au două pene; iar cei care dau lecţii de citit, de socotit şi de latină au trei pene. Aceştia din urmă sînt marii învăţaţi. Dar ce ruşine e să fii neştiutor de carte ! Faceţi şi voi ca oamenii din Queyras. Vorbea aşa, cu gravitate, părinteşte; cînd nu avea pilde la îndemînă, născocea parabole, mergînd drept la ţintă, cu puţine cuvinte, dar cu belşug de imagini, convins şi convingător.
16

IV FAPTELE ASEMENI VORBELOR Vorbea cu blîndete şi cu voioşie. Căuta să fie pe înţelesul celor două bătrîne care-şi petreceau viaţa lînga el; cînd rîdea avea rîsul unui copil de şcoală. Doamnei Magloire îi plăcea să-i spună adesea „înălţimea voastră". Intr-o zi, el se ridică din fotoliu şi se duse la bibliotecă să caute o carte. Cartea era într-unui din rafturile de sus. Fiind cam mic de statură, episcopul nu putu să ajungă pînă la ea. — Doamnă Magloire — spuse el — adu-mi un scaun, înălţimea mea nu ajunge pînă la raftul acela. Una dintre rudele sale de departe, doamna contesă de Lâ, nu scăpa aproape nici un prilej de-a înşira în prezenţa lui ceea ce numea ea „speranţele" celor trei fii ai ei. Contesa avea destule rubedenii foarte bătrîne, care nu mai aveau mult de trăit şi pe care copiii ei urmau să le moştenească de drept. Cel mai tînăr dintre ei urma să primească de la o mătuşă un venit frumuşel de o sută de mii de franci; cel de-al doilea era succesorul titlului de duce al unchiului său ; cel mai mare urma să moştenească titlul de pair * al bunicului. Episcopul asculta de obicei în tăcere aceste nevinovate şi scuzabile lăudăroşenii materne. Odată, pe cînd doamna de L6 îi înşira din nou cu de-amănuntul toate moştenirile şi toate „speranţele" ei, păruse totuşi mai îngîndurat decît de obicei. Ea se opri cu oarecare neastîmpăr : — Doamne, dragă vere, dar unde ţi-s gîndurile ? — Mă gîndesc — spuse episcopul — la o cugetare ciu dată, care e, mi se pare, a sfîntuilui Augustin 2 : „Puneţi-vă speranţa în cel pe care nu-l moşteniţi". Altădată, primind înştiinţarea de deces al unui nobil
1 Titlul membrilor ereditari al Camerei înalte din vremea monarhiei censitare tn Franţa (1815—1848) ; tn perioada restauraţiei Burbonilor (1815—1830), demnitatea se acorda numai aristocraţilor credincioşi dinastiei. 2 Unul din teologii bisericii creştine primitve, episcop de Hippona (Africa de nord r»«ia»ă).

I

17

s-a băgat însă de seamă că în fiecare duminică dădea cîte un gologan bătrînelor cerşetoare din faţa catedralei. stofe şi bascuri. Ajungînd lîngă el. în gluma lui ascunzînd aproape totdeauna un tîlc serios. toate titlurile feudale şi de nobleţe ale tuturor înaintaşilor săi. trebuie sl-mi daţi şi dumneavoas tră ceva ! Marchizul se întoarse şi răspunse scurt: ~ Monseniore. o bucăţică de rai ! Cînd era vorba de-o faptă bună. Erau şase la număr ca să-şi împartă darul.din localitate. Printre cei de faţă se afla şi un negustor bogat. anume domnul Geborand. un tînăr vicar veni la Digne şi ţinu o predică în catedrală. retras din afaceri. în care se înşirau pe o pagină întreagă. Sfătui pe bogaţi să-i ajute pe nevoiaşi. pe care-l zugrăvi cît putu de înfricoşător. episcopul îl zări dînd de pomană şi-i spuse zîmbind surorii sale. Niciodată domnul Geborand nu dăduse de pomană vreunui nenorocit. mai făcînd încă puţină cămătărie. exclamă : — Ce răbdătoare-i moartea ! Ce aleasă încărcătură de titluri i se cere să poarte cu vioiciune în spinare şi cîtă minte le trebuie oamenilor ca să pună astfel mormîntul în slujba deşertăciunii! Ştia la nevoie să glumească cu blîndeţe. Subiectul predicii era milostenia. Odată strîngea bani pentru săraci într-un salon din oraş. episcopul îl apucă de braţ: — Domnule marchiz. Se afla acolo marchizul de Ghamptercier. şi să ajungă în raiul pe care-l descrisese în culori nespus de ispititoare şi de încîntătoare. In timpul unui post. mătăsuri. şi care agonisise o jumătate de milion fabricînd pături groase. Au existat şi inşi de acest fel. am săracii mei ! 18 . care se pricepea de minune să fie în acelaşi timp ultraregalist şi ultravoltairian. bogat şi zgîrcit. De cînd cu predica asta. de un ban. — Uite-l pe domnul Geborand cum îşi cumpără. Intr-o zi. A vorbit destul de bine. bătrîn. nu da înapoi nici chiar în faţa unui refuz şi găsea atunci cuvinte care dădeau 3e gîndit. în afară de dregătoriile răposatului. pentru ca astfel să scape de focul iadului.

. ţăranii nu au nici măcar roabe. cară îngrăşămintea cu spinarea . n-avea nimic din asprimea moralistului şi propovăduia pe faţă — fără încruntarea din sprîncene a virtuoşi- . fie-vă milă ! Vedeţi cîtă suferinţă este în jurul vostru !. Gîndiţi-vă la familiile nevoiaşe.. uşa şi o fereastră şi. trei sute patruzeci şi şase de mii de colibe care n-au decît o singură deschizătură : uşa. Fie în vale. Aşa-i în tot ţinutul de sus al Dauphine-ului.. ses saga ?" ca în Languedoc-ul de jos. se purta la fel cu cei de sus ca şi cu cei de jos. la bătrînele. rosti următoarea predică : — Prea iubiţii mei fraţi. Nu învinuia niciodată în pripă şi fără să ţină seama de împrejurările respective.— Daţi-mi-i I spuse episcopul. Vorbind toate limbile. „Puerle un bouen muutou embe un bouen froumage grase I" ca în Dauphine-ul de sus. pătrundea în toate sufletele. In Isere. Ştia să spună lucrurile cele mai însemnate în graiul cel mai popular. se obişnuise repede cu toate dialectele din sud. dumnezeu le dă oamenilor aerul şi legea IM vinde ! Nu acuz legea. în Alpi. cum îşi spunea singur zîmbind. în bordeie. în catedrală. Spunea : — Să vedem mai întîi de unde vine răul. Asta plăcea poporului şi a contribuit în bună măsură să cîştige inima tuturor.. un milion opt sute şaptesprezece mii cu două deschizături. n-au luminări şi ard făclii de răşină şi bucăţi de sfoară muiată în răşină. îşi fac pîinea pe şase luni o dată şi o coc la foc de balegă uscată de vacă. într-o zi. Fiind. în Var. Născut în Provenţa. bunii mei prieteni ! Sînt în Franţa un milion trei sute douăzeci de mii de case ţără neşti care n-au decît trei deschizături. pretutindeni se simţea ca la el acasă. în sfîrşit. dar îl binecuvîntez pe dumnezeu. Vai. fie sus la munte. Şi asta numai din cauză că există un impozit pe uşi şi pe ferestre. „Onte anaras passa ?" ca în Alpii de jos. la copilaşii care trăiesc în locuinţele astea şi veţi înţelege de ce-s bol navi de friguri şi de alte multe boli. un „fost păcătos". Fraţilor. în Alpii de sus şi în cei de jos. Iarna sparg pîinea cu toporul şi o ţin muiată în apă douăzeci şi patru de ore ca s-o poată mînca. De altminteri. Spunea : „Eh be! moussou.

Intr-o zi. societatea e vinovată că învăţămîntul nu e gra tuit . e un lucru rar. puteţi păcătui. Nici un păcat — e visul îngerului. Falsificatorii de bani se mai pedepseau pa vremea aceea cn moartea. E dator s-o supravegheze. a celor puternici. cu totul lipsit de mijloace. învăţaţi-i cît mai multe lucruri puteţi. falsificase nişte bani. săvîrşim totuşi o greşeală. Vinovat nu e cel ce păcătuieşte. care-i este în acelaşi timp povară şi ispită.lor cu orice preţ — o doctrină care s-ar putea rezuma astfel : „Omul poartă pe el carnea. să i se împotrivească şi să nu i se supună decît atunci cînd nu mai are încotro. Iată. s-o înfrîneze.. care poate afîrşi cu o rugăciune. Puteţi greşi. E o cădere. dar fiţi drepţi. Era îngăduitor cu femeile şi cu săracii. Acolo unde domneşte întunericul." Cînd vedea că lumea strigă prea tare şi se indignează prea repede. a părinţilor. ale servitorilor. Un nenorocit. Tot ce-i pămîntesc e supus greşelii. de a privi lucrurile. ale nevoiaşilor şi ale neştiutorilor sînt din vina bărbaţilor. puteţi avea slăbiciuni. a auzit vorbindu-se într-un salon despre procesul unei crime. ale copiilor. dar o greşeaiă de felul acesta se poate ierta. O tîrăşte după el şi i se supune. a stăpînilor. Precum vedeţi. dar o cădere în genunchi. ipocriziile speriate sînt gata să protesteze şi să se pună la adăpost. Să fii sfînt. Femaia . spunea cu zîmbetul pe buze : — OI o ! s-ar părea că-i vorba de-o crimă pe care-o poate săvîrşi oricine. ale celor slabi. care se afla în faza de instrucţie şi urma să fie judecată. Dîndu-i ascultare. să fii drept e o datorie. încolţeşte păcatul. a bogaţilor şi a învăţaţilor. care duc povara societăţii omeneşti. cu totul personal. Cît mai puţine păcate — iată datoria omului. ea trebuie trasă la răspundere pentru bezna pe care o menţine. Mai spunea : — Pe cei ce nu ştiu. ci acela care-I tine în întuneric. din dragoste pentru o femeie şi pentru copilul pe care-l avea cu ea. Păcatul e o putere de atracţie.. Spunea : — Greşelile femeilor. avea un fel deosebit.

procurorul avu o idee. Speculînd gelozia. Omul era pierdut. coborî în celula „saltimbancului". care fusese scamator pe la bîlciuri şi jălbar. Faptul începu să fie cunoscut şi lumea rămase încîntată de dibăcia magistratului. Era un nenorocit. îi luă mîna şi-i vorbi. Ea se încăpăţînă să tăgăduiască.fusese arestată pe cînd încerca să pună în circulaţie cea dintîi monedă falsificată de dînsul. cu crîmpeie de scrisori iscusit ticluite. mărturisi totul. împreună cu complicea sa. Fu chemat preotul parohiei. nici prea învăţat nici prea ignorant. Un om fu condamnat la moarte pentru omor. duhovnicul închisorii se îmbolnăvi. In ajunul zilei fixate pentru executarea condamnatului. Atunci. zicînd : — Asta nu mă priveşte pe mine. dar nu existau dovezi decît împotriva ei. Adăugă apoi : — Şi unde va fi judecat domnul procuror regal ? La Digne se petrecu odată o întîmplare tragică. rugîndu-se iui dumnezeu pentru ierta21 . întrebă : — Unde vor fi judecaţi bărbatul şi femeia aceasta ? — La curtea cu juri. şi eu sînt bolnav. înscena o infidelitate a amantului şi. îşi denunţă amantul. Episcopul ascultase totul. Magistraţii stăruiră. Se duse numaidecît la închisoare. Era nevoie de un preot care să-l asiste pe osîndit în ultimele clipe. în tăcere. Numai ea putea să-l dea de gol pe amantul ei şi să-l nenorocească. N-are ce căuta el acolo. N-am de ce să fac cor voada asta pentru un saltimbanc. Era închisă. Procesul făcu multă vîlvă în oraş. Urma să fie judecat în curînd la Aix. Se pare că acesta a refuzat. dovedi totul. uitînd de masă şi de somn. care spuse: — Domnul paroh are dreptate. întărîtată de gelozie. La urmă. justiţia din răzbunare. Răspunsul acesta fu adus la cunoştinţa episcopului. de altminteri nici nu intră în atribuţiile mele. izbuti s-o convingă pe nefericita femeie că avea o rivală şi că omul o înşela. Petrecu toată ziua şi toată noaptea lîngă el. Atunci. mă duc eu. îi spuse pe nume. mărturisind adevărul. Ea tăgădui. el făcuse să ţîşnească adevărul din mînie.

destrămase întrucîtva. Se urcă în căruţă cu el. Cînd coborî de pe eşafod. atît de abătut şi copleşit în ajun. Apăru în faţa mulţimii în pelerina-i liliachie şi cu crucea sa episcopală pe piept. Episcopul îl făcu să zărească o lumină. Ii vorbi despre toate liniştindu-l şi îrnbrăţişîndu-l. căruia nu-i place să glumească pe seama lucrurilor sfinte. se sui cu el pe eşafod. Nu era chiar atît de ingnorant ca să rămînă cu totul nepăsător. care sînt cele mai simple. Roagă-te. îi spuse cele mai frumoase adevăruri. Omul acesta era să moară deznădăjduit. să spună : „Pozează". tremurînd pe marginea acestei prăpăstii fioroase. Intorcîndu-se în locuinţa modestă pe care o numea zîmbind . Dar. Cel izgonit de fraţii săi e primit de tatăl ceresc. . Episcopul îl îmbrăţişa. cînd veniră să-l ridice pe nenorocit. în picioare. se înduioşa şi-l admira. frate. Moartea însemna pentru el un abis. prin aceste spărturi fatale şi nu vedea decît întuneric. pe alocuri. şi în clipa cînd cuţitul sta să cadă. Condamnarea lui. comentînd purtarea episcopului. avea în privire ceva care făcu mulţimea să se dea la o parte. A doua zi. îi spuse surorii sale: — Am slujit ca un pontif! Şi cum lucrurile cele mai sublime sînt adesea cele mai puţin înţelese. Nu ştiai ce să admiri mai mult : paloarea ori seninătatea sa.palatul său". Se uita fără încetare dincolo de lumea asta. îi spuse : — Pe cel ucis de mîna omului dumnezeu îl reînvie. treci în viaţa veşnică ! Acolo este domnul.rea sufletului condamnatului şi rugîndu-l pe condamnat pentru iertarea sufletului său. episcopul era tot acolo. îşi simţea sufletul împăcat şi avea nădejde în dumnezeu. la urma urmei. era acurn transfigurat. în jurul lui.. Ii fu părinte. alături de acest păcătos legat cu frînghii. crede. asta n-a fost decît flecăreală de salon. Poporul. se trăgea înapoi îngrozit. care-î zguduise adînc. prieten : episcop. numai pentru a-l binecuvînta. II întovărăşi. hotarul care ne desparte de taina lucrurilor şi pe care noi îl numim viaţă. Osînditul. s-au găsit în oraş oameni care.

Seninătatea aproape nefirească a clipei funebre dispăruse. devorează . Ghilotina este întruchiparea legii. se numeşte vindicta 3 . făcut din lemn. că maşina asta aude. care de obicei se întorcea de la tot ceea ce săvîrşea cu o satisfacţie atît de nemărginită. într-adevăr. cînd îl vezi aievea. străbătut de cel mai tainic fior. In cartea Despre papă a propovăduit întoarcerea la evul mediu. atîta vreme cît n-am văzut cu ochii noştri o ghilotină . din fier şi din frînghii. Pare un fel de fiinţă. făurit de judecător şi de dulgher. eşafodul apare groaznic. Putem fi oarecum nepăsători faţă de pedeapsa cu moartea. s-ar spune că schelăria asta vede. alţii o detestă ca Beccaria 2 . 23 . contopindu-se cu ceea ce face. nu e neutră şi nu-ţi îngăduie să rămîi neutru. a doua zi după execuţie. Toate problemele sociale ridică în jurul acestui satîr semnul lor de întrebare. înălţat şi drept. Cine o vede se înfioară. Eşafodul nu-i o simplă schelărie. Eşafodul este complicele călăului. eşafodul nu-i o maşină . alcăt ui tă numai di n moartea pe care a dat-o. El. 3 Pedeapsă. zguduirea e dintre cele mai puternice : trebuie să ne hotărîm şi să spunem răspicat dacă sîntem pentru sau contra. înghite carne . un strigoi care pare că trăieşte o viaţă cumplit ă. do minaţia politică a bisericii catolice în Europa. că lemnul. impresia fu cumplită şi adîncă . dar dac-o vedem. 2 Jurist italian (1737—1784). şi multe zile după aceea. a răspîndit în patria sa ideile Iluminişti lor francezi. In cartea Despre crime şi pedepse a cerut desfiinţarea pedep sei cu moartea. umbra justiţiei sociale îl urmărea. ca de Maistre ' .Cit despre episcop. De aceea.' bea sînge. 1 Scriitor francez reacţionar (1754—1821). fierul şi frânghiile astea au voinţa lor. bună sau rea. în visul înspăimîntăîor în care prezenţa lui cufundă sufletul. duşman al revoluţiei de !a 1789. putem să nu ne dăm părerea. eşafodul are ceva halucinant. că aparatul ăsta înţelege. Unii o admiră. Eşafodul este un fel de monstru. vederea ghilotinei îl zgudui şi-i trebui multă vreme ca să-şi vină în fire. eşafodul nu-i un aparat ţeapăn. părea acum că-şi face mustrări. care are nu ştiu ce iniţiativă întunecată . episcopul păru copleşit. Eşafodul e o vedenie.

Iată unul pe care sora lui l-a auzit şi J-a memorat: „Nu credeam să fie atît de groaznic. Ştia că aceasta este datoria lui cea mai mare şi adevăratul său rost. ci s-o înalţe şi s-o înnobileze prin speranţă. Ştia să stea şi să tacă îndelung lîngă bărbatul care-şi pierduse soţia iubită. Pentru cine putut s-o privească de aproape. Veţi zări lumina vie a mortului vostru drag strălucind pe bolta cerului. ştia şi cînd să vorbească. Moartea nu ne-o poate trimite decît dumnezeu. Priviţi drept înainte. E o greşeală să ne cufundăm atît de adînc în legea divină. arătîndu-i cu degetul pe cel ce se resemnează . lîngă mama care-şi pierduse copilul. Aşa cum ştia cînd să tacă. Nu vă gîndiţi la ceea ce putrezeşte.Uneori vorbea cu el tnsuşi. arătîndu-i durerea care priveşte spre stele. Se străduia să povăţuiască şi să-l liniştească pe omul cuprins de deznădejde. Spunea : „Luaţi seama cînd vă îndreptaţi gîndul spre cei morţi. Domnul Myriel putea fi chemat oricînd la căpătîiul bolnavilor şi al muribunzilor. ingăimînd cu jumătate glas monoioguri lugubre. încît să nu mai ţinem seamă de legile omeneşti." Cunoştea binefacerile credinţei. aceste impresii slăbiră şi probabil se şterseră. S-a băgat de seamă totuşi că episcopul se ferea să mai treacă prin piaţa execuţiilor. 24 acear fi care grav . sărăcia voita în trăia episcopul din Digne ar fi fost un spectacol şi încîntător. încerca să-i transforme durerea care priveşte spre groapă. Gu ce drept se ating oamenii de acest lucru necunoscut ?" Cu vremea. Minunat fel de-a mîngîia ! Nu căuta să aline durerea prin uitare. MONSENIORUL BIENVENU TŞI PURTA PREA MULT ANTERIELE Viaţa lăuntrică a domnului Myriel era plină de leaşi gânduri ca şi viaţa lui publică. Familiile văduvelor şi orfanilor n-aveau nevoie să-l cheme. se ducea el singur.

corespondenţa administrativă . îmbrăcat cu pelerina-i liliachie. intrînd adesea prin cocioabe. „Spiritul e o grădină !" spunea el. pe cîmp sau prin oraş. Trebuie să controleze congregaţiile. purtînd ciorapi liliachii şi nişte pantofi mari. să încuviinţeze predici. N-avea decît un cuvînt pentru amîndouă felurile de a munci. Somnul Iui era scurt şi adînc. ieşea şi se plimba pe jos. îngîndurat. îi dăruia muncii. numea asta „grădinărit". funcţiile şi breviarul. bolnavii şi nevoiaşii. După liturghie mînca o bucată de pîine de secară muiată în lapte muls de la vacile sale. să-i împace pe preoţi şi pe pri mari . îl dăruia în primul rînd nevoiaşilor. Era văzut mergînd singur. .Ca toţi bătrtnii şi ca cei mai mulţi dintre cugetător). pe urmă oficia ser viciul religios. de obicei un canonic. vătuită şi caldă. S-ar fi zis că trecerea lui avea ceva cald şi luminos. catehisme diocezane. Trebuie să pri mească în fiecare zi pe secretarul episcopiei. Oricine avea nevoie de ceva. să scrie ordonanţe. de care atîrnau trei ciucuri de aur cu franjuri dese. să cerceteze o întreagă bibliotecă de cărţi de rugăciune. Pe la ora două. Pretutindeni unde se arăta era o sărbătoare. cînd vremea era frumoasă. sprijinindu-se în toiagul său lung. fie în oratoriu. să acorde prividegii. bolnavilor şi celor năpăstuiţi. ceasloave etc. era îndrumat spre casa Iui. fie la catedrală. şi mai în toate zilele pe marii vicari. în trei colţuri. Un episcop e un om foarte ocupat. apoi corespondenţa clericală. o sumedenie de treburi. dormea puţin. Săpa pămîntul în grădină sau citea şi scria. cu ochii în pămînt. Ii binecuvînta şi-l binecuvîntau. La prînz mînca la fel ca şi dimineaţa. Apoi se apuca de lucru. cu pălăria lui turtită. Copiii şi bătrînii ieşeau în pragul porţilor la ivirea episcopului ca Ia ivirea soarelui. Dimineaţa tşi îngăduia un ceas de reculegere. iar timpul pe care i-l mai lăsau năpăstuiţii. de o parte statui. de alta sfîntul scaun. Timpul pe care i-l mai lăsau aceste nenumărate îndeletniciri.

tălmăcirea chaldeică a lui Onkelos 2 . Orice preot era un bun pretext. episcop de Ptolemais. Dacă totuşi episcopal avea vreun preot la masă. Seara. binevenit pentru o masă bună. pe Flavius Josephe'. Era un om cult şi întrucîtva savant. care spune : Vân turile domnului suflau. pe Ia ora opt şi jumătate. doamna Magloire se folosea de acest prilej pentru a-i servi monseniorului vreun peşte gustos din lac sau vreun vînat ales de munte. cînd pe foi volante. Cînd mai avea un ban se ducea pe la săraci. Deoarece purta prea mult anteriele şi nu voia să se bage de seamă lucrul ăsta. care zice : Un vînt de sus se năpusti asupra păminiului. al II-Iea). se ducea la cei bogaţi. Confruntă cu acest verset alte trei texte : versiunea arabă. După cină stătea de vorbă o jumătate de ceas cu domnişoara Baptistine şi cu doamna Magloire. Intr-altă dizertaţie analiză operele teologice ale lui Hugo. episcopul nu se împotrivea. doamna Magloire stînd în picioare în spatele lor şi servindu-i. lua cina împreună cu sora sa. care sună ast fel : Un vînt venind de la dumnezeu sufla pe faţa apelor. cînd pe marginea vreunui infolio. masa lui de toate zilele nu se alcătuia decft din legume fierte în apă şi din supă de post. precizînd că acestui episcop trebuie să i se atri2 Autor ebreu traduceri fn limba greaca a Vechiului Testament (seco lul 1 Istorical unei din secolul I. cînd nu mai avea. strămoş al celui ce scrie cartea de faţă. nu ieşea niciodată în oraş decît cu pelerina sa vătuită.Se oprea ici şi colo. se ospătează călugăreşte". Era o masă mai mult decît cumpătată. printre altele 0 dizertaţie asupra versetului din geneză : La început duhul lui dumnezeu plutea pe ape. sta de vorbă cu băieţii şi cu fetele şi zîmbea mamelor. se întorcea apoi din nou în camera sa şi începea iarăşi să scrie. de culoare violetă. în sfîrşit. ceea ce-i cam stingherea în timpul verii. De aceea se şi spunea în oraş : „Cînd episcopul nu se ospătează popeşte. şi. Altminteri. A lăsat vreo cincişase manuscrise nu lipsite de valoare. 26 .

Adesea. librăria Poingot. tu cel care eşti! Eclesiastul te numeşte Atotputernic. Epistola către Eţezieni îţi spune Libertate. Esdras — Dreptate. < .bufe diferitele broşuri publicate acum o sută de ani sub pseudonimul Barieycourt. din care nu mai ieşea decît pentru a scrie cîteva rînduri chiar pe marginile volumului respectiv. în mijlocul unei lecturi. Paris.. omul te numeşte Tată. oricare ar fi fost cartea pe care-o avea în mină. dintr-un parter şi un singur etaj: trei încăperi la parter. Cornwaltis şi cu amiralii marinei americane. iar deasupra un pod. Versailles. Câteodată. Leviticul — Sfinţenie. rîndurile acestea nu au nici o legătură cu cartea pe care sînt scrise. Iată această notă : O. Avem în faţa ochilor o notă scrisă de el pe marginea unui volum intitulat : Corespondenţa lordului Germain cu generalii Clinton. trei camere la etaj. Regii îţi spun Domnul. cum am mai spus. lăsîndu-l singur la parter pînă dimineaţa. Baruch te numeşte Nemărginire. Ioan te numeşte Lumină. librăria Pissot. VI CINE-I PĂZEA CASA Casa în care locuia era alcătuită. cădea dintr-o dată într-o meditaţie adîncă.. Aici e nevoie să facem o descriere exactă a locuinţei domnului episcop din Digne. Exodul te numeşte Providenţă. creaţiunea îţi spune Dumnezeu. Pe la ora nouă seara femeile se retrăgeau şi se urcau în camerele lor de la etajul întîi. dar Solomon îţi spune Indur ar e ş i aces t a e cel mai f r umos di nt r e toat e numele tale. Psalmii te numesc înţelepciune şi Adevăr. cheiul Augustinilor. In spatele 27 . Macabeii te numesc Creator.

Adesea. Oricare ar fi fost cantitatea de lapte pe care i-o dădeau. care dădea spre stradă. acoperit cuviincios cu şerveţele albe şi cu imitaţie de dantele. „îmi dau dijma !" spunea el. Domnul episcop ţinea acest pat pentru preoţii de la ţară. o clădire mică. pătrată. Farmacia spitalului. „Gel mai frumos altar — spunea el — e sufletul unui nenorocit alinat care-i mulţumeşte lui dumnezeu. din pai. Prima încăpere. fosta bucătărie a spitalului. pe care treburile sau necazurile parohiei îi aduceau la Digne. se afla un alcov închis. cu un pat pentru musafiri.casei — o grădiniţă de-un sfert de pogon. fusese iransformată în bucătărie şi în cămara. unde episcopul ţinea două vaci. In oratoriu. In grădină mai era şi un staul. albă. şi femeile evlavioase din Digne strînseseră bani ele-ntre ele ca să împodobească cu un altar nou oratoriul monseniorului . iar a treia oratoriul. Ii spunea „salonul său de iarnă". Camera lui era destul de mare şi destul de greu de încălzit pe vreme rea. Lemnele fiind foarte scumpe la Digne. de fiecare dată însă el luase banii şi-i împărţise la săraci. în acest salon de iarnă nu se aflau alte mobile decît o masă de lemn. el trimitea jumătate în fiecare dimineaţă bolnavilor din spital. care veneau să se pocăiască. femeile cu stare. în fund. iar în camera de culcare un fotoliu. Cînd se întîrnpla să primească şapte sau opt persoane o . pusese să i se facă în staulul vacilor o despărţitură închisă cu un perete de scînduri. alăturată casei şi care dădea spre grădină. şi patru scaune de pai. vopsit într-un roz spălăcit. cea de-a doua era camera de dormit." In oratoriu avea două scăunele de rugăciune. Dintr-un bufet asemănător. îi servea ca sufragerie. episcopul făcuse altarul care-i împodobea oratoriul. Episcopul locuia jos. Sala de mîncare mai era împodobită şi cu un bufet vechi. Nu puteai ieşi din oratoriu fără să treci prin camera de culcare şi nu puteai ieşi din camera de culcare fără să treci prin sufragerie. Acolo-şi petrecea serile cînd era ger. Ca şi în sufragerie. Femeile locuiau la etaj. de asemeni din pai.

prin urmare. la cămin două grătare de fier. sau statul major al regimentului din garnizoană. drept în faţa patului. biblioteca. două uşi : una lîngă sobă. în felul acesta puteau să se adune pînă la unsprezece scaune pentru vizitatori. cine-şi poate vedea împlinit idealul ? Nimic mai simplu de închipuit decît camera de culcare a episcopului. din fier. Se mai afla un scaun şi în alcovul închis.dată — pe prefect. dîndu-şi seama că — în cinci ani — nu putuse să strîngă în acest scop decît patruzeci şi doi de franci şi zece centime. un pat de spital. nu putea fi socotit printre mobilele de folos în asemenea împrejurări. La fiecare vizită nouă se golea cîte o încăpere. sfîrşise prin a renunţa. Dar asta trebuia să coste cel puţin cinci sute de franci şi. obiectele de toaletă. căminul. şi cu canapea. un dulap mare de sticlă. din lemn imitînd marmura. dar era pe jumătate desfundat şi nu se ţinea decît pe trei picioare. înflorată cu ghirlande de trandafir. din oratoriu scăunelele de rugăciune şi din dormitor fotoliul . Un geamlîc dînd spre grădină. dar fotoliul acesta a trebuit să fie urcat la etaj prin fereastră. plin cu cărţi. din lemn de mahon. pe generai. dînd spre oratoriu. întrucît scara era foarte îngustă . Se întîmpla uneori să fie douăsprezece persoane. sau propunînd o plimbare prin grădină. trădînd încă vechile deprinderi elegante ale omului de lume. cu polog din mătase verde. sau cîţiva elevi ai micului seminariu — era nevoie să se aducă din staul scaunele salonului de iarnă. aşa că nu putea fi folosit decît rezemîndu-l de zid. Domnişoara Baptistine avea şi dînsa în odaie un fotoliu mare. în spatele patului. în forma gîtului de lebădă. după o perdea. cealaltă lîngă bibliotecă. din lemn. Ambiţia domnişoarei Baptistine ar fi fost sa poată cumpăra o mobilă de salon în catifea de Utrecht galbenăroşiatică. împodobite cu două vase cu 4* . De altminteri. odinioară aurit şi îmbrăcat cu mătase înflorată. dînd în sufragerie. dacă era vară. atunci episcopul ieşea din încurcătură stînd în picioare lîngă sobă. dacă era iarnă. de obicei fără foc.

acolo unde de obicei se pune o oglindă. cum se va vedea mai departe. arătau că portretele înfăţişează. Episcopul atrăgea adesea atenţia asupra ei. celălalt pe abatele Tourteau. Erau preoţi şi. se afla un crucifix de metal de pe care se luase argintul. episcopul găsise aceste portrete şi le lăsase pe loc. ceea ce alcătuia un fel de lux episcopal . episcopul a găsit datele acestea scrise cu cerneală spălăcită pe un petic de hîrtie îngălbenit de vreme. 'adus din oratoriu. fără excepţie. încît. după plecarea bolnavilor spitalului. altădată poleite cu argint. Dar în ultimii ani. doamna Magloire descoperi sub tapetul spoit cu var nişte zugrăveli care împodobeau apartamentul domnişoarei Baptistine. probabil. aşezat pe un fond de catifea neagră. doamna Magloire a trebuit s-o cîrpească zdravăn chiar în mijloc. Avea la fereastră o perdea de demult. casa fusese locul de 30 . Două portrete în rame ovale erau atîrnate pe perete. abate de Grand-Champ. la 17 aprilie 1785. pe fondul neutru al pînzei. aurite. prins cu patru buline pe dosul portretului abatelui de Grand-Ghamp. care se învechise atît de tare. roasă. lîngă chipurile zugrăvite. episcop de Saint-Claude. Nişte inscripţii mici. „Ce mult îmi place 1" spunea el. în aceeaşi zi. unul la episcopie. dintr-o stofă groasă de lînă. fotoliul de pai. din ordinul Cîteaux. un scăunel de rugăciune. Toate încăperile casei. donatori: două motive ca să-i inspire respect. la parter ca şi la etaj. înainte de a fi spital. de cele două părţi ale patului. întocmai ca 6 cazarmă sau un spital. ca să nu fie nevoită să cumpere una nouă. In faţa mesei. celălalt cu administrarea veniturilor. Cusătura avea formă de cruce. unul pe abatele de Chaliot. erau văruite cu alb. cu o mulţime de hîrtii răvăşite şi cu volume groase. Tot ce ştia despre amîndoi e că fuseseră numiţi de rege. In faţa patului. Lîngă geamlîc. vicargeneral de Agde. o masă mare cu o călimară. într-o ramă de lemn despoleit. eparhia Chartres.ghirlande şi ciubuce. Cînd doamna Magloire dăduse jos tablourile ca să le şteargă de praf. Venind în această cameră. deasupra.

îngrijită de cele două femei. care erau spălate în fiecare săptămînă. 3J I . Sfeşnicele aveau două lurnînări de ceară şi erau aşezate de obicei pe căminul episcopului. trebuie să adăugăm că de cîteva ori fusese auzit spunînd : „Mi-ar veni foarte greu să nu mai mănînc cu tacîmuri de argint". dumneavoastră. se afla un dulăpior. mergînd de-a lungul zidului a l b care o mărginea. Cînd avea pe cineva la masă. doamna Magloire cultiva legume . Trebuie să menţionăm că niciodată cheia nu era scoasă din broască. In camera episcopului. avea patru alei încrucişate. doamna Magloire aprindea cele două lumînări şi punea amîndouă sfeşnicele pe masă. pe care le moştenise de la o mătuşă. Spunea : „Asta nu le răpeşte nimic săracilor 1" Trebuie totuşi să recunoaştem că din avutul lui de altădată îi mai rămăseseră şase tacîmuri de argint şi o lingură mare de supă. oarecum stricată din pricina clădirilor destul de urîte despre care am vorbit. Ar fi mai nimerit să punem acolo salată decît flori. La această argintărie trebuie să adăugăm două mari sfeşnice de argint masiv." „Doamnă Magloire -« răspunse episcopul — te înşeli. în care doamna Maglorie încuia în fiecare seară cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare. O dată. şerpuind în jurul unei gropi pentru scurgerea apei. De altfel. Odăile erau pardosite cu cărămizi roşii. care trageţi foloase din orice. de-o curăţenie desăvîrşită. De-acolo venea zugrăveala. episcopul pusese flori.întîinire al cetăţenilor. de la un capăt la altul. o altă alee făcea înconjurul grădinii. la care doamna Magloire se uita fericită. In trei dintre ele. Aleile lăsau între ele patru pătrate îngrădite cu merişor. la căpătîiul patului său. în al patrulea. Era singurul lux pe care şi-l îngăduia episcopul. Grădina. Şi pentru că-l zugrăvim aici pe episcopul din Digne aşa cum era. casa era. Ici şi colo erau cîţiva pomi fructiferi. cum strălucesc scfnteietor pe faţa de masă albă. doamna Magloire îi spusese cu un fel de ironie blîndă : „Monseniore. ţineţi totuşi pătratul ăsta degeaba. în faţa paturilor erau rogojini de pai împletit. în fiecare zi.

iubea florile. naveţi decît să puneţi zăvoarele la camerele voastre". care a stabilit clasificarea plantelor după strucura florilor. plivind. precum am spus. Orice trecător. Uşa de la sufragerie. nu empiric cum se făcea mai înainte. fără să se abată vreodată de la aceste norme de respect. Cît despre episcop. îşi stropea în fiecare seară de vară brazdele cu o stropitoare de tinichea vopsită în verde. adăugă : „Poate chiar mai mult". 2 Studiul plantelor după clasificarea propusă de Linne (vezi nota urm. habar n-avea de grupe şi de specii. Nu studia plantele. Sfîrşiseră împărtăşind încrederea lui sau. nu lua nici partea utricolelor împotriva cotiledoaneior. dar episcopul din Digne le-a spus: „Dacă vreţi. alcătuit din trei sau patru brazde.frumosul e tot atît de folositor ca şi utilul. n-avea decît să apese pe clanţă ca să intre. făeînd ici şi colo cîte o gaură în pămînt. De altminteri. care a combătut clasifica rea plantelor propusă de Linne. 32 . cunoscut naturalist suedez (1707—1778). tainei. cum ar fi fost un grădinar." Iar după o clipă de tăcere. uşa nu era închisă decît cu clanţa. dar îi respecta şi mai mult pe cei neştiutori şi.). unde punea seminţe. Episcopul dăduse ordin să se scoată toată fierăria. Numai doamna Magloire trecea din cînd în cînd prin clipe de spaimă. dădea drept în faţa catedralei. avusese pe vremuri broaşte şi zăvoare. Avea un respect deosebit pentru savanţi. cel puţin. Stătea bucuros acolo un ceas sau două. aşa îneît. îi răpea domnului episcop aproape tot atîta timp cît şi cărţile. La început femeile fuseseră foarte îngrijorate că uşa nu era niciodată încuiată.rînduri scrise pe marginea 1 Naturalist francez din secolul al XVII-lea. care. ziua şi noaptea. Pătratul acela. la orice oră. nu căuta cîtuşi de puţin să hotărască între Tournefort' şi metoda naturalistă 2 . ceea ce gîndea el se poate explica sau cel puţin se poate ghici din aceste trei . nici partea lui Jussieu 3 în contra lui Linne. ca o uşă de închisoare. Nici o uşă a casei nu se încuia cu cheia. n-avea pretenţie că e botanist. lăsînd să se creadă că o împărtăşesc. 3 Botanist francez din «ecolul al XVIII-lea. Nu era atît de duşmănos cu insectele.

zadarnic veghează păzitaril (fn ori* ginal în limba latinii). pus pesemne la cale de doamna Magloire. în dis1 Dacă dumnezeu nu păzeşte casa." Se întîmplă o dată ca un vrednic preot. resturi ale bandei lui Gaspard B£s. Alai cu seamă acela pe care numele său îl pune în încurcătură are nevoie de azil. mai întîi îi am pe ai lor. nu mai ştiu dacă era preotul din CouJoubroux sau cel din Pompierry. După nimicirea bandei lui Gaspard Bes. nu se teme că se va întîmplă vreo nenorocire într-o casă atît de puţin păzită. scrisese altădată : „Oare nu sînt şi eu medic ca şi dînşii ? Am şi eu bolnavii mei. uşa preotului trebuie să stea totdeauna deschisă". Intr-altă parte scrisese de asemeni: „Nu-l întrebaţi cum îl cheamă pe cel ce vă cere adăpost. . intitulată Filozofia ştiinţei medicale. Cravatte. şi dacă. să-l întrebe într-o zi. fiind dintre . In vanum vigilant qui custodiunt eam '. aşa cum există o vitejie a colonelului de cavalerie.cele ce ne arată de minune ce fel de om era domnul episcop din Digne. unul dintre ajutoarele lui. Pe urmă schimbă vorba. în sfîrşit. Episcopul îl bătu cu blîndeţe şi seriozitate pe umăr şi-i spuse : Nisi Dominus custodierit domum.unei biblii: „Iată deosebirea. care năpădise strîmtorile OUioules. pe care ei îi numesc bolnavi şi-apoi îi am pe-ai mei. uşa medicului nu trebuie să fie închisă niciodată." VII CRAVATTE Aici îşi are locul o întîmplare pe care nu trebuie s-o scăpăm din vedere. fugise în munţi. la cheremul oricui ar vrea să intre. Numai că — adăuga el — a noastră trebuie să fie liniştită. pe care eu îi numesc nenorociţi". Spunea adesea : „Există o vitejie a preotului. dacă monseniorul era cu totul încredinţat că nu face oarecum o imprudenţă lăsînd zi şi noapte uşa deschisă. Se ascunsese cîtăva vreme cu tîlharii săi. Pe o altă carte.

trictuî Nişei. Fu zărit mai întîi la Jauziers. Păstori blajini şi cumsecade. să nu faceţi aşa ceva ! — E acolo. — Monseniore. spuse bieţi duce fără — Tocmai de aceea episcopul. Ar însemna să se expună în zadar viaţa cîtorvamă voi jandarmi. — Singur ? — Singur. In toiul spaimei generale. pe urma trecu în Piemont şi apăru din nou pe neaşteptate în Franţa. Tîlhăriile lui înfricoşaseră ţinutul. Cravatte aţinea drumul în munte pînă la Arche şi mai departe. la Barcelonette. unde n-am mai fost de vreo trei ani. dar fără nici un folos. — Sînteţi hotărît să faceţi una ca asta. E nevoie să li se vorbească din cînd în cînd despre dum nezeu. monseniore ? Dacă vă întîlniţi cu tîlharii ? 34 . — Sînt atît de hotărît încît mă lipsesc cu desăvîrşire de jandarmi şi plec peste un ceas. chiar şi cu escortă. Ce-ar spune ei despre un episcop căruia-i e frică ? Ce-ar spune ei dacă nu m-aş duce ? — Dar tîlharii. Din treizeci de capre pe care le păzesc. Uneori le (inea piept cu îndârjire. Era un ticălos neruşinat. sosi şi episcopul. atîtica de mare. Fac brîuri de lînă foarte drăguţe. îşi făcea vizita sa obişnuită. în munte — spuse episcopul — un sătuc micuţ. La Ghastelar primarul îi ieşi în întîmpinare şi-l sfătui să se întoarcă din drum. Se încumetă chiar să ajungă pînă Ia Embrun. Scăpa totdeauna. apoi la Tuiles. Era lucru primejdios. pătrunse într-o noapte în catedrală şi jefui paraclisul. monseniore ? exclamă primarul. Stătu ascuns în văgăunile de la Joug-de-l'Aigle. iar de-aeolo cobora spre cătune şi sate prin rîpile Ubaye şi Ubayette. colorate în tot felul şi cîntă cîntece de munte din fluierase cu şase găuri. Am prieteni buni acolo. Jandarmii porniră pe urmele lui. una e a lor. — Plecaţi ? — Plec. escortă.

fără să întîlnească pe nimeni şi ajunse teafăr la bunii săi prieteni. Nu i se puteau pune la dispoziţie decît un biet paraclis de ţară şi nişte patrafire vechi de damasc ros.' O haită de lupi ! — Domnule primar — spuse episcopul — poate că domnul rn-a ales tocmai ca păstor al acestei turme. Au desigur şi ei nevoie să li se vorbească despre bunul dumnezeu. Ai dreptate. sînt o bandă . ci ca să veghez asupra sufletelor altora. Cînd fu aproape de plecare. — Pe-un biet preot bătrîn. Stătu de vorbă cu preotul. O scoatem noi la capăt. nici doamnei Magloire. Trebuiră să-l lase-n voia lui. Trecu muntele călare pe un catîr. au să vă jefuiască. nu vă duceţi ! Vă puneţi viaţa în primejdie. S-ar putea să dau peste ei. care primi să-i slujească de călăuză. monseniore. — Domnule primar — spuse episcopul — asta-i tot ? Eu nu sînt aici ca să-mi păzesc viaţa. îndărătnicia lui făcu vîlvă prin partea locului şi-i înspăimîntă pe toţi. sfaturi şi învăţăminte. Cine cunoaşte căile domnului ? — Monseniore.— Ştii — spuse episcopul — mă gîndesc şi la asta. Se trimise vorbă la bisericile din împrejurimi. — Dar. dînd sfînta împărtăşanie. — Nu-i nimic. Toate podoabele acestor umile parohii la un loc n-ar fi ajuns 35 . predicînd. care trece mormăindu-şi rugăciunile ? Hm ! De ce-ar face-o ? — O ! Doamne ! Dacă vă aţin calea ? — Am să le cer pomană pentru săracii mei. — Pentru numele lui dumnezeu. să-l însoţească. Nu îngădui nici surorii sale. Dar ce era de făcut ? N-avea nici un fel de podoabă episcopală. părinte! spuse episcopul. — Au să vă omoare. păstorii. Să vestim totuşi la predică tedeumul nostru. Rămase acolo cincisprezece zile. Plecă întovărăşit numai de un copil. se hotărî să oficieze cu toată solemnitatea un tedeum. monseniore. — N-au ce să-mi ia. gătite cu galoane de lînă.

— Monseniore — murmură preotul dînd din cap cu un ziîmbet — dumnezeu sau diavolul ! Episcopul se uită ţintă la preot şi repetă autoritar : — Dumnezeu ! Cînd se întoarse la Chastelar. niciodată preotul nu trebuie să ia vreo măsură de prevedere împotriva semenului său. Pe cînd se aflau în această încurcătură. Deschiseră lada . care se făcură numaidecît nevăzuţi. Tot ce face aproapele său e cu voia lui dumnezeu. — Cînd vă spuneam c-o s-o scoatem noi la capăt ! spuse episcopul. conţinea o mantie din postav aurit. N-are nici o importanţă ceea ce ne ameninţă capul sau avutul. In ladă se afla şi un bilet pe care erau scrise aceste cuvinte : „De la Qravatte. Apoi adăugă zîmbind: Celui care se mulţumeşte cu un stihar. toate veşmintele pontificale furate cu o lună mai-nainte din odoarele de la Notre-Dame din Embrun. Primejdiile mari sînt înlăuntrul nostru. pe tot parcursul drumului. pentru monseniorul Bienvenu". spuse: Surioară. o ladă mare fu adusă şi aşezată în presbiteriu. mai spuse : Să nu ne temem niciodată de hoţi şi de uci gaşi. înainte de culcare. curioasă. Plecasem numai cu credinţa mea în dumnezeu şi aduc odoarele unei catedrale. venea să-l privească. întorcîndu-se spre sora lui. pentru domnul episcop. Acestea sînt numai primejdiile din afară. Să ne mărginim a ne ruga lui dumnezeu atunci cînd ne 36 . Apoi. o cruce arhiepiscopală. Prejudecăţile — iată hoţii. Să ne temem de noi înşine. Se adresă surorii sale : — Ei. viciile — iată ucigaşii. de către doi călăreţi necunoscuţi. am avut dreptate ? Bietul preot s-a dus la bieţii săi munteni cu mîinile goale şi se întoarce cu ele pline. Să nu ne gîndim decît la ceea ce ne ameninţă sufletul. dumnezeu îi trimite o mantie de arhiereu. primej diile mărunte. La presbiteriul din Chastelar găsi pe domnişoara Baptistine şi pe doamna Magloire care-l aşteptau. Seara. lumea. o cîrjă minunată.să înveşmînte cum se cuvine nici pe un diacon de catedrală. o mitră împodobită cu diamante.

jurămînt. Restul i se părea fără nici o importanţă. De altfel. întîmplările deosebite erau destul de rare în viaja sa. ne-ar fi fo ar t e gr eu s ă dă m vr eo l ăm u ri re . Cît despre „odoarele" catedralei din Embrun. ginerilor. De altfel. lucruri foarte frumoase. foarte ispititoare şi foarte bune de furat în folosul săracilor. La el orice lună a anului semăna cu oricare ceas din zi. Er au . nu mai rămînea decît să dea alt rost furtului. Le povestim pe acelea pe care le cunoaştem. mersese drept la ţintă. răsfăţat de succese.închipuim că o primejdie e gata să se abată asupra noastră. ele au şi fost furate. drep tate. care făcuse carieră cu acea destoinicie ce nu ţine seama de toate acele împrejurări ce sînt tot atîtea piedici şi pe care le numim conştiinţă. VIII FILOZOFIE LA UN PAHAR CU VIN Senatorul despre care s-a vorbit mai sus era un om priceput. rudelor şi chiar prietenilor toate serviciile mărunte de care era în stare. De obicei însă. să se folosească de prilejuri şi de chilipiruri. nu pentru noi. Era un fost procuror. fără să se abată vreodată de pe drumul avansării lui şi al intereselor sale. nu prea rău. Era spiritual şi cultivat tocmai atît cît trebuia ca să se creadă un discipol al lui 37 . datorie. îşi petrecea viaţa făcînd totdeauna aceleaşi lucruri la aceleaşi ore. Numai că prin hîrtiile episcopului s-a găsit o notă destul de nelămurită. de bu nă seamă. care se referă poate la întîmplarea asta şi care e concepută astfel : „Rămîne de văzut dacă lucrurile trebuie să fie înapoiate la catedrală sau la spital". îndrumîndu-l către săraci. De altminteri. nu facem nici o afirmaţie în această privinţă. Să ne rugăm. ba chiar de loc. Faptul fusese pe jumătate consumat . ci pentru ca fra tele nostru să nu cadă în păcat din cauza noastră. făcînd fiilor. ştiind să ia din viaţă părţile bune.

). să stăm puţin de vorbă. Am în biblioteca mea pe toţi filozofii. încurajat: — Să fim oameni de treabă. Rîdea cu mare poftă de lucrurile mari şi eterne şi de „năzbîtiiie bietului episcop". s Filozof materialist francez din secolul al XVIII-lea. — După părerea mea — spuse senatorul —■ marchi zul d'Argens 8. care crede totuşi în dum nezeu şi e mai bigot decît Voltaire. La sfîrşitul mesei. domnule senator. Dormiţi într-un pat de purpură.n. Senatorul continuă : — Nu-l pot suferi pe Diderot. Senatorul urmă. oarecum bine dispus. cu autoritate binevoitoare.). « Filozof materialist francez. chiar în faţa domnului Myrie]. Rîdea uneori. — Ca şi dumneavoastră. Gum ne aşternem. un vor bitor umflat şi un revoluţionar. 38 .e. 5 Filozof materialist englez (1588—1679). ale cărui scrieri sînt pline de vervă populară. Hobbess şi domnul Naigeon 6 nu sînt nişte caraghioşi. îl întrerupse episcopul. contele X (senatorul de care vorbim) şi domnul Myrie! trebuiră să ia masa la prefect. dar păstrîndu-şi ţinuta demnă. 2 Autor dramatic şi romancier francez de pe vremea revoluţiei burgheze şi a primului imperiu. e un ideolog. Sîntem doi auguri. aşa filozofăm. Am şi eu filozo fia mea. Cu prilejul nu ştiu cărei ceremonii semioficiale. nefiind poate decît un produs al lui PigaultLebrun 2 . Voitaire şi-a bătut 1 Filozof materialist din Grecia antică (341—270 f. E foarte greu pentru un senator şi pentru un episcop să se uite unul la altul fără a-şi face cu ochiul. 4 Filozof sceptic din Grecia antică (secolul al rV-lea î.e.n. domnule episcop. Ţin să vă fac o mărturisire. — Şi cu drept cuvînt. — Chiar şi niţel pişicheri ! spuse episcopul. spuse: — Nu zău. secretar a! lui Diderot şi colaborator la Enciclopedie. care-l ascuita. Pyrrhon 4. în tomuri poleite. domnule conte.Epicur'. răspunse episcopul.

prinde-mă dacă poţi! Ia un pumn de cenuşă cu o mină nevăzută. O picătură de oţet într-o lingură de aluat (ine Ioc de ţiat lux 2 . Să spunem adevărul. La naiba I să mergem în adîncul lor.joc de Needham' şi n-a avut dreptate. trebuie să iau seama Ia tot ceea ce fac. jos. Renunţare ? De ce. cu ce e drept şi cu ce e nedrept. Să nu ne depărtăm de natură. cu ce e îngăduit şi cu ce nu-i îngăduit. Cînd ? După moarte. sînt silit să-mi bat capul pe tema binelui şi a răului. ■ ') . A 1 mi se vorbeşte de sacrificiu şi de renunţare. se cuvine să avem o filozofie superioară. noi. Să privim lucrurile în faţă. căci tipării lui Needham dovedesc că dumnezeu nu există. nu există nici bine. există numai huzur. Ce folos că eşti sus. materia anorganică în anumite conditiuni (prin fermentaţie) poate genera organisme vii — nişte corpi în formă de ţipari. Omul e tiparul. undeva. După o teorie neşiiintifică a lui. Trebuie să ştim să pătrundem adevărul. Ce vis frumos! După moartea mea. N-aş putea spune că mă prăpădesc după mîntuitorui] vostru. sus. Povaţă de avar dată calicilor. nici rău. aiurea. Inchipuiţi-vă picătura mai mare şi lingura de asemeni şi aveţi lumea. I . mă rog ? Sacrificiu ? Cu ce scop ? N-am văzut nici un lup jertfindu-se pentru fericirea altui lup.) Aluzie la legenda biblică a creaţiei divine. dacă eşti dus de na s d e al ţ i i ? S ă t ră i m b i n e! Vi aţ a e t ot ul I C ă omul ar avea altă viaţă. să scor1 Fizician englez din secolul al XVIII-lea. ipoteza Iehova mă oboseşte. cei iniţiaţi şi care cunoaştem şi dedesubtul lucrurilor. Nu-i bună decît să producă oameni slabi care sună a gol. 2 Să se facă lumină ! (In original în limba latină. Jos cu acest mare Tot care mă sîcîie 1 Trăiască Nimicul care mă lasă-n pace! Intre dumneavoastră şi mine — ca să spun tot ce am pe inimă şi ca să mă spovedesc pastorului meu aşa cum se cuvine — vă mărturisesc că bunul simţ este de partea mea. n-o cred nici în ruptul capului. Ne aflăm pe culme. Atunci ce rost mai are tatăl din cer ? Domnule episcop. care propovăduieşte la tot pasul renunţarea şi sacrificiul. De ce ? Pentru că va trebui să răspund de faptele mele. Să ie cercetăm în toate amănuntele.

Lichidare totală. Asta-i înţelepciunea mea. Nu-s aşa de prost. Eu sînt un om dintr-o bucată. nu-i oare Tertulian ' cel care spune că fericiţii întru domnul vor pluti de la un astru la altul ? Bun ! Vor fi lăcustele stelelor. Unde mă va duce suferinţa ? In neant. Eu mănînc. Şi pe urmă îl vor vedea pe dumnezeu. vezi bine. fie că ai fost Vincent 2 3 Scriitor latin din secolele II—III. ziua noastră de mîine e noaptea. Am ales. Eu sînt neant. Atunci încercăm bucurii dintre cele mai rare. Născociri de doici. Spuneţi.n. Sfîrşitul. nu-mi amintesc. Finis. Inter pocula2. Trebuie să mănînci ori să fii mîncat. Să sufăr ori să petrec. Să te laşi amăgit de infinit. nemurirea omului e o vorbă goală. Gogoriţe pentru copii. Domnule episcop. pe noi ăştia ne aşteaptă Panteonul. 40 . Nu. Acesta e locui de unde nu mai e nimic. tipul monarhului desfrînat. groparul e gata. Şi pe urmă. Moartea e moartă. totul cade în groapa cea mare. Mă numesc domnul conte Neant. Atunci te simţi tare şi eşti fericit. Ce rost am pe pămînt ? Am de ales. Să dai pămîntul în schimbul paradisului înseamnă să dai vrabia din mînă pentru cioara de pe gard. Am să mai exist după moarte ? Nu. Iehova pentru cei în toată firea.). vei avea aripi albastre. Dar voi fi avut parte de bucurii. Ha. N-am să spun asta în Monitor. Fie că ai fost Sardanapal 3 . apologet a! creştinismului. îmi vine să rîd la gîndul că s-ar putea găsi cineva să mă contrazică. Dincolo de mormînt nu mai e decît neantul şi iar neantul. Ce noroc pe Adarn f Eşti om şi vei fi înger. O ! încântătoare făgăduinţă ! Vă încredefi în ea. potrivit ei. Unde mă va duce desfătarea ? In neant. cum o da dumnezeu.e.ttJonim pămîntul şi să-I descoperim. Existam înainte de a mă naşte ? Nu. La un pahar de vin (în original în limba latină). ha 1 Ce lucruri sarbede toate para-disurile astea ! Dumnezeu e un mare moft. senator. vă rog. ascultă-mă pe mine. ha. Dar voi fi suferit. E mai bine să fii dinte decît iarbă. Ce sînt eu ? Un pumn de ţărînă închegat într-un trup. Rege al Asiriei (secolul al IX-lea î. dar o pot şopti între prieteni.

Totuşi nu pot să nu vă felicit. E şi asta ceva. Minunat lucru şi cu ade vărat uimitor materialismul acesta. apărător al republicii împotriva lui Iuliu Cezar. săracilor. care a organizat şi însufleţit lupta maselor populare împotriva cotropitorilor englezi în ultima parte a războiului de o sută de ani . Sînt îndopafi cu legende. la-ndemîna numai a celor bogaţi. nici bătut cu pietre ca Ştefan 3 . zău. trăi-ţivă viaţa. Episcopul bătu din palme. cu suflet. trădările rentabile. renumit prin simplitatea moravurilor sale. a fost arsă pe rug la Rouen. desculţilor. 2 Om politic din Roma antică. Iată adevăruJ.' exclamă el. Cine n-are nimic îl are pe dumnezeu. aleasă. aveţi.de Paul' e aceeaşi nimicnicie. 4 Eroină a poporului francez (1412—1431). şi că vor intra în pămînt cu digestia făcută. cu nemurire. mai presus de toate ! Folosiţi-vă de eul vostru atîta vreme cît vă aparţine! Nu. gătită cu toate sosurile. cum a făcut Caton 2 . cu stele. cu himere. lîngă Cartagina. cu paradis. Nu-l are orişicine! O! cînd îl ai. 3 După legendă. domnule episcop. Bunul dumnezeu e bun pentru popor. dînd gust şi mai bun • Călugăr din secolul al XVII-Iea. Dumneavoastră. eu am filozofia mea şi filozofii mei. demnităţi. sinecuri. unde s-a sinucis. Deci. — Bine zis. rafinată. dar îl păstrez pentru mine pe domnul Naigeon. puterea dobîndită pe drept sau pe nedrept. fără nici o grijă : slujbe. Ei le înghit toate astea. După Infrtngerea de la Thapsus. delicioasele capitulări de conştiinţă. . o filozofie proprie. Nu mă las îmbrobodit cu nerozii. marii seniori. Cei care au izbutit să-şi însuşească acest materialism admirabil au satisfăcea de a se simţi fără nici o răspundere şi de aşi închipui că pot înghiţi totul. numai pentru dumneavoastră. N-am nimic împotrivă. nu mai poţi fi păcălit. precum spuneţi. nici ars de viu ca Jeanne d'Arc 4 . Ce bine-i aşa! N-o spun asta pentru dumneavoastră. domnule senator. modeştilor. Le întind pe pîinea lor uscată. căzută în mîinile duşmanilor. cel dinţii discipol al lui Isus. s-a refugiat Ia Utica. nu te mai laşi exilat prosteşte. ucis pentru credinţa Iui. compromisurile bănoase. Fără-ndoială că le trebuie ceva şi celor de jos. cum vedeţi.

Doamna Magloire a descoperit sub vreo zece rînduri de tapete nişte zugrăveli. gfndurile şi chiar instinctele lor de femei lesne sperioase. are o înălţime de cincisprezece picioare şi o lăţime de optsprezece. Dedesubt era ceva. unde nu există nici o mobilă. spălînd şi ştergînd tavanul şi pereţii. Salonul meu. In sfîrşit. tapetate cu hîrtie veche. dar avem şi un motiv în plus. Dar dumneavoastră sînteţi stăpîni mărinimos! şi nu socotiţi că e rău ca filozofia poporului să fie credinţa în dumnezeu. Era acoperit cu o pînză. ornamente de lemn de pe vremea bunicii. fără ca ei să fie măcar nevoit să deschidă gura spre a le exprima. Digne. aşa cum tocana e curcanul cu ciuperci al săracului. prietena ei din copilărie. doamna Magloire a făcut unele descoperiri. spoită cu var. de obiceiurile şi de grindurile episcopului. şi de care ne folosim ca să întindem rufele la uscat. Dragă doamnă. ar face cinste chiar unui castel ca al dumneavoastră.tuturor desfătărilor vieţii. Filozofia asta e smulsă din adîncuri şi dezgropată de cercetători încercaţi. fără să fie prea bune. 16 decembrie 18. n-avem decît să transcriem aici o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna vicontesă de Boischevron. IX UN FRATE DESCRIS DE SORA SA Pentru a da o idee asupra vieţii din casa domnului episcop din Digne şi asupra felului în care cele două suflete cuvioase îşi legau faptele. Una îl înfăţişează pe Tele-42 . Doamna Magloire a dat jos tot tapetul... care. cele două odăi ale noastre. de pe vremea cind aici fusese spital. Jnchipuiţi-vă că. nu trece o zi fără să vorbim de dumneavoastră. tavanul aurit după moda veche şi cu grinzi ca la dumneavoastră. acum. pot fi păstrate. Scrisoarea a fost găsită de noi. £ în obiceiul nostru. Dar să vedeţi camera mea.

Doamna Magloire a curăţit totul. pleacă ta drum in toiul iernii. Astea-s marile noastre mulţumiri. într-un colţ al podului. de drumurile deocheate. Ni s-au cerut doisprezece franci pentru a le polei din nou. Cînd vorbeşte despre asta. nu mai ştiu cum le spune. două console de lemn de modă veche. 5 . Nu ne ângăduie să fim îngrijorate pentru el. voi. Nu se teme de nimic. umblă prin apă. Intră oricine pofteşte. Fratele meu lîşi are obiceiurile lui.mac făcut cavaler de Minerva '. Se expune tuturor primejdiilor şi nu vrea nici măcar să arătăm că ne dăm seama de ele. N-a vrut să ne ia cu dînsul. Nu se teme de "întuneric. noi avem căldură şi lumină. Sîntem foarte strîmtoraţi. nici doamnei Magloire. Iarna aici e foarte aspră şi trebuie să facem ceva pentru cei nevoiaşi. iar la vară o să dreagă unele stricăciuni mărunte. Iese pe ploaie. Sînt foarte fericită. Asta-i vitejia lui. de-a dreptul la fratele meu. spune că aşa trebuie să fie <un episcop. Trebuie să ştii să-l înţelegi. zeifa înţelepciunii în mitologia antică. o să Instruiască totul din nou şi camera mea va fi un adevărat muzeu. nu i se întîmptase nimic. fiul lui Ulisc de Fenelon (1699). Spunea: „Iată cum m-au 1 Episod din romanul mitologic Aventurile lui Telemac. îl credeam mort şi el era teafăr. I . Şi iarăşi el.. în care se arată că Minerva. Anul trecut s-a dus singur prin nişte locuri bîntuite de hoţi. nici măcar noaptea. Inchipuiţi-vă că uşa casei nu se încuie niciodată. dar banii ăştia mai bine-i dăm săracilor. A lipsit cincisprezece zile. de rău. Cin sfîrşit. spune el. A găsit. de altfel sînt tare urîte şi mi-ar plăcea mai degrabă o masă rotundă de mahon. l-a însoţit pe Telemac în peregrinările sale sub chipul bătrînului Mentor. Fratele meu e atît de bun ! Dă tot ce are săracilor şi bolnavilor. acolo unde matroanele romane se duceau numai într-o singură noapte. De bine. de asemeni.Mizerabilii.. cînd s-a întors. Ce să vă mai spun ? Bărbaţi romani şi femei romane (aici e un cuvînt neciteţ) şi aşa mai departe. In grădinile. nici mie. de întîlniri primejdioase.

Marie-Louise. Diavolul poate să treacă pe aici. asta ar însemna şi sfîrşitul meu. colonel şi nu ştiu mai ce în cavaleria uşoară din Bretania. II înţeleg fără să vorbească şi ne lăsăm în grija domnului.. de ce ne-ar fi teamă în casa asta ? Există totdeauna cineva lîngă noi care e mai tare. nu ne-am sinchisi. Acuma. Ultimul a fost GuyEtienne-Alexandre. 44 . deoarece îi ieşisem în întltnpinare la vreo două leghe împreună cu alţi prieteni. nu m-am putut opri să tiu-l dojenesc puţin. Dacă diavolul ar intra în casă. Doamnei Magloire i-a fost mult mai greu decît mie să se deprindă cu ceea ce numea ea imprudenţele lui. care erau gentilomi. s-a măritat cu Adrien-Charles de Gramont. Acuma însă s-a obişnuit. avînd însă grijă să-i vorbesc numai cînd trăsura făcea zgomot. de-o foarte veche familie normandă din regiunea Caen. pair al Franţei. Fiica lui. Ştiţi cum le ştie el pe toate. şi ce de amintiri are. în sfîrşit. m-am deprins. Sînt liniştită pentru că ştiu că dacă i s-ar întîmpla vreo nenorocire. îşi pune viaţa în primejdie ori de cîte ori vrea. M-aş înfăţişa înaintea domnului o dată cu fratele şi cu episcopul meu. dintre care unul era senior de Rochefort. intru în odaia mea. E vorba. că a rămas un regalist devotat ca întotdeauna. Aşa se cuvine să ne purtăm cu oamenii superiori. ca nu cumva să mai audă şi altcineva. dar bunul dumnezeu este acela care sălăşluieşte aici. în adevăr. L-am întrebat pe fratele meu în privinţa lămuririlor pe care mi le cereţi despre familia de Faux. Ii fac semn doamnei Magloire să nu cumva să-i iasă din voie. ne e frică amîndurora şi adormim împreună. Şi a deschis o ladă plină cu toate odoarele catedralei din Embrun. La început îmi ziceam : nu există primejdie care să-l oprească.jefuit". Asta mi-e de ajuns. un Jean de Faux şi un Thomas de Faux. e grozav. la întoarcere. La urma urmei. Acum cinci sute de ani au existat un Raoul de Faux. De data asta. Fratele meu nu mai are nevoie să-mi spună nici un cuvînt. Ne rugăm amîndouă. pe care hoţii i le dăruiseră. Eu o iau cu mine pe doamna Magloire. mă rog pentru el şi adorm.

atît de desăvîrşită era simplicitatea sa. cu darul deosebit al femeii care-l înţelege pe bărbat ' mai bine decît se poate înţelege el însuşi. să ne pomenească în rugăciunile sale.S. I . Fauq şi Faocq. CU priveşte pe scumpa dumneavoastră Sylvanie. îl slujeau cu cea mai mare supunere şi. împreună cu cei tineri. cele două femei ştiau să se supună felului de viaţă al episcopului. Baptistine. Femeile tremurau. care nu se desmin{ea niciodată. simţeau în chip nelămurit că se purta ca un adevărat episcop. Cu bine. P. fără să fie nevoie să le-o spună. nici măcar 5 U „ un semn> într "° ac t'1Jne începută.colonel în regimentul de gardă şi locotenent general al armatei. E sănătoasă. episcopul de Digne săvîrşea uneori fapte mari. Cu înfăţişarea sa blîndă şi nevinovată. Mi-am amintit de ea prin dumneavoastră. Dragă doamnă." Precum se vede din această scrisoare. Ştiţi că împlineşte în curind cinci ani ? Ieri a văzut un cal cu genunchere şi a întrebat: „Ce are la genunchi ?" E atît de drăguţ. Toate cele bune. Uneori. Se scrie Fata. domnul cardinal. Nepoţelul dumneavoastră e încîntător. Nu mai am hîrtie şi sînt nevoită să închei. a făcut foarte bine că nu şi-a răpit din timpul atit de scurt pe care şi-l petrece Ungă dumneavoastră pentru a-mi scrie. mititelul! Frăţiorul lui Urăşte o mătură veche prin casă ca pe-o trăsură şi strigă: „Hii!. Atunci nu mai erau decît două umbre în casă. E tot ce doresc. dispăreau. Mă simt fericită. Cumnata dumneavoastră se află tot aici. In anumite clipe. doamna Magloire încerca o mustrare . dar îl lăsau în pace.. îndrăzneţe. rugaţi pe preacuvioasa dumneavoastră rudă. fără să pară că-şi dă seama. niciodată însă în timpul sau după săvîrşirea faptei. Nu-l stinghereau niciodată. dacă pentru a-i fi pe plac trebuiau să dispară. N-o duc prea râu cu sănătatea şi totuşi slăbesc mereu. vă ascultă sfaturile şi se gîndeşte cu drag la mine. cînd poate nici el însuşi nuşi dădea seama. uimitoare.. înainte.

mai era şi ateu. nu fusese trecut pe lista cefor exilaţi şi a putut să rămînă în Franţa. dar aproape. fie . 46 . Baptistine spunea. că anumite stăruinţe pot stînjeni. omul ăsta n-a fost dat pe mîna justiţiei ? Nu i s-ar fi tăiat capul. Fusese groaznic. el săvîrşi — de-ar fi să dăm crezare spuselor oraşului — o faptă mult mai primejdioasă decît plimbarea prin munţii împînziţi de bandiţi.îşi dădeau seama. De altfel. s-o spunem fără înconjur. dar măcar exilul pe viaţă ! O pildă. Era ca şi regicid. Intre oamenii simpli din Digne se vorbea despre convenţionalul G. trebuie să fim miloşi. dacă nu gîndul. De aceea. Se numea G. II încredinţau lui dumnezeu. De altminteri. Omul acesta. cel puţin firea lui şi nu-l mai sîcîiau cu grija lor. la ţară. trăia un om în singurătate. după întoarcerea principilor legitimi. Era oare un vultur acest G. ' Membru al Conversiuni) Mationale din timpul revoluţiei franceze. dacă ţinem seama de cumplita lui singurătate. De vreme ce nu votase pentru moartea regelui. era un fost convenţional '. chiar cînd îl socoteau în primejdie. cu o admirabilă delicateţe de instinct. că sfîrşitul fratelui ei va fi şi sfîrşitul ei. cum s-a văzut mai sus. Cum se face că. dacă vreţi. ca toţi cei de teapa lui. dar o ştia. Doamna Magloire nu spunea asta. ? Da. Lîngă Digne. Flecăreli de gîşte pe socoteala unui vultur. Nu votase pentru moartea regelui. etc. EPISCOPUL IN FAŢA UNEI LUMINI NECUNOSCUTE La puţină vreme după data scrisorii citate în paginile de mai înainte. în sfîrşit ! etc. înţelegeau. cu un fel de groază : „Un convenţional ! Vă daţi seama ce-i asta ?" Era pe vremea cînd lumea se tutuia şi-şi zicea : „Cetăţene!" Omul acesta era un fel de monstru.

fără să-şi dea prea bine seama. el împărtăşea părerea generală şi convenţionalul îi inspira. în sfîrşit. în bîiiogul său. dar şi din cauza vîntului care începea să sufle pe înserate şi'porni. Sări un şanţ. De cînd se adăpostea în vîlceaua aceea. după nişte mără-cinişuri înalte. Iar în sinea iui adăuga : „Trebuie să mă duc să-l văd". cum am mai spus. aproape respingător. cu oarecare emoţie. i se părea. Se vorbea despre locul acela ca despre casa călăului. Era un fel de cocioabă foarte joasă. cu viţă de vie pe faţadă. trecu prin-trun gard de mărăcini. că se află lîngă vizuină. zări văgăuna. Episcopul îşi luă toiagul. Totuşi. cînd episcopul ajunse la locul blestemat. Intr-o zi. sentimentul acela care este un fel de hotar al urii şi pe care-l exprimă atît de bine cuvîntul „dezgust". „Slavă domnului !" spuneau unii.Locuia Ia trei sferturi de ceas de oraş. în fundul paraginii. venise să caute un doctor. micuţă şi curată. că începuse să paralizeze şi că nu mai apucă ziua de mîine. după o clipă de chibzuială. intră într-o grădiniţă părăginită. îşi dădu seama. Soarele apunea. departe de orice aşezare omenească. o oaie rîioasă îl poate oare speria pe păstor ? Nu. atingînd aproape zarea. sări un pîrleaz. departe de orice drum. îşi puse mantia. Nici vecini. nici chiar trecători. sărăcăcioasă. Totuşi. de fapt. firesc la prima vedere. Oăci. în nu ştiu ce adîncitură pierdută într-o vîlcea sălbatică. o vizuină. se răspîndi zvonul în oraş că un fel de ciobănaş. episcopul se gîndea şi din cînd în cînd privea în zare spre locul în care un pîlc de arbori arăta unde e vîlceaua bătrînului convenţional şi-şi spunea : „Acolo se află un suflet stingher". Dar trebuie să mărtu risim că gîndul acesta. că bătrînul nelegiuit trăgea să moară. Dar şi ce oaie ! Bunul episcop era nedumerit. înainta cîţiva paşi cu destulă îndrăzneală şi deodată. o văgăună. poteca ce ducea într-acolo fusese năpădită de iarbă. ciudat şi imposibil. din pricina anteriului prea uzat. 47 . care-l slujea pe convenţionalul G. apoi se întorcea. Se spunea că avea acolo un fel de ogor. Uneori o pornea într-acolo.

domnule ? Episcopul răspunse : — Mă numesc Bienvenu Myriel. ca să arunc o ultimă privire asupra lucrurilor. bătrînul întoarse capul şi pe faţa lui se întipări toată uimirea pe care o mai poţi încerca după ce-ai trăit o viaţă întreagă. domnule. Tăcu o clipă. . Episcopul înainta. Episcopul se mărgini să spună : — Mă bucur să văd că m-au amăgit. care zîmbea la soare. acuma-l simt cum urcă pînă la brîu. La zgomotul pasului său. Aţi făcut bine venind să vedeţi un om care trage să moară. Cine sînteţi dumneavoastră. — Poftiţi. schiţînd un zîmbet: — In cazul acesta. Ieri mi-erau reci numai picioarele. cînd va ajunge la inimă. Şi zîmbetul lui se întoarse dinspre soare la copil. — De cînd sînt aici — zise el — pentru întîia dată vine cineva la mine. Tocmai îi întindea bătrînului o strachină cu lapte. Nu păreţi de loc bolnav.In faţa uşii. dar episcopul nu i-o dădu. voi sfîrşi. Pe urmă. — Bienvenu Myriel ? Am mai auzit numele ăsta. îmi sînteţi episcop ? — întrucîtva. Pe cînd episcopul se uita la el. bătrînul glăsui: — Mulţumesc — zise — nu mai am nevoie de nimic. Convenţionalul îi întinse episcopului mîna. Puteţi să-mi vorbiţi. ştiu cînd se apropie ceasul din urmă. Lîngă bătrîn stătea în picioare un băieţaş — ciobănaşul. nu-i aşa ? Am cerut să fiu adus aici afară. adăugă : Sînt niţel doctor. nu mă oboseşte de loc. — Domnule — răspunse bătrînul — sînt pe cale să mă vindec. Dum neavoastră vă spune poporul monseniorul Bienvenu ? — Mie. Ce frumos e soarele. Bătrînul spuse din nou. apoi spuse : Voi muri peste trei ceasuri. într-un scaun vechi cu roţi — care e jilţul ţăranului — şedea un om cu părul alb. astăzi frigul mi-a ajuns la genunchi . E bine ca în asemenea clipe să nu fii singur.

era unul dintre acei octogenari puternici care stîrnesc uimirea fiziologului. Băiatul intră în colibă. fusese pe vremuri atotputernic.Gu toţii avem manii. ce importanţă are ? Să sfîrşeşti nu-i mare lucru. I se părea că nu simte prezenţa lui dumnezeu în felul acesta de a muri. aş fi vrut s-o duc pînă-n zori. i se părea oarecum un om pus în afara legii. pentru întîia dată. i-ar fi fost poate luată în nume de rău de conştiinţa sa. Eşti obosit. era oarecum jignit că nu i se spune „monsenior" şi era cît pe ce să spună şi el „cetăţene". care cu alt prilej rîdea cu atîta poftă cînd i se spunea „înălţimea-sa". însă. Liniştit. dar cu care el nu era deprins. Bătrînul îl urmări cu privirea şi adăuga. omul acesta. Nu-i nimic. deşi de obicei se ferea să se lase mînat de curiozitate. care. Avea o poftă de familiaritate ursuză. convenţionalul acesta. La urma urmei. La drept vorbind — pentru că micile contradicţii ale sufletelor mari se cer deopotrivă scoase la iveală — el. Convenţionalul îl privea totuşi cu o cordialitate sfioasă. Bătrînul se întoarse spre ciobănaş : Tu. nu se putea împiedica de a-l privi pe convenţional cu o atenţie care. din care se putea desprinde toată umilinţa celui ce se află în pragul morţii. ca şi cum ar fi vorbit singur : — Pe cînd el o să doarmă. Episcopul nu era atît de mişcat cum s-ar fi putut crede. scos chiar şi din legea milei. La urma urmei. eu am să mor. episcopul se simţi pornit să fie aspru. era vecină cu jignirea. O să se înnopteze. Somnul lui poate fi bun vecin cu somnul meu. Nu-i nevoie neapărat să fie ziuă. după el. du-te de te culcă ! Ai stat de veghe astă noapte. Ştiu însă că nu mai am decît trei ceasuri. destul de obişnuită la medici şi la preoţi. Revoluţia a avut mulţi oameni dintr-ăştia. episcopul. poate. în viaţa lui. Voi muri sub cerul înstelat. La rîndul său. Un convenţional. dacă s-ar fi aflat în faţa oricărui alt om. reprezentantul poporului. cu glas răsunător. pe 4!) . cu capul sus. G. nefiind izvorîtă din simpatie.

— Şi de conştiinţă. Conştiinţa e cantitatea de ştiinţă înnăscută pe care o avem în noi. Monseniorul Bienvenu asculta. — E acelaşi lucru. Convenţionalul păru că nu bagă de seamă subînţelesul amar al cuvîntului „totuşi". ceva care alunga moartea. — Vă felicit. Era o ago nie de bună voie. am spus nu. Deşi atît de aproape de moarte. în vorba lui răspicată. domnule.măsura epocii. jumătate carne. dar mă simt dator să stîrpesc răul. Era un glas neînduplecat. Lîngă el era o piatră. îşi păstrase înfăţişarea unui om sănătos. G. Numai picioarele îi erau ţepene. Picioarele îi erau moarte şi reci. — Ce vreţi să spuneţi ? zise episcopul. N-aţi votat totuşi pentru moartea regelui. s-ar fi întors din drum. semăna în această grea clipă cu regele acela din povestea orientală. spuse el pe un ton de dojana. Ii vorbi fără înconjur. crezînd c-a greşit uşa. Am votat sfîrşitul tiranului. Ghiceai în acest bătrîn pe omul de ispravă. Convenţionalul urmă : — Cît despre Ludovic al XVI-lea. foarte nou pentru el. Tiranul ăsta a năs cocit regalitatea. . — Vreau să spun că există un tiran al omului: igno ranţa. Răspunse. Avea în căutătura lui limpede. Episcopul se aşeză. Azrael. felul acesta de a vorbi. Omul nu trebuie să fie guvernat decît de ştiinţă. îngerul mahomedan al morţii. părea că moare pentru că voia să moară. oarecum nedumerit. Pe acolo îl încleştau umbrele. adăugă episcopul. iar capul trăia cu toată puterea vieţii şi părea învăluit în lumină. Adică sflrşitul prostituţiei pentru femeie. în mişcarea vînjoasă a umerilor. pe cînd ştiinţa e autoritatea cucerită prin adevăr. care e stăpînirea dobîndită prin fals. Nu mă cred îndreptăţit să ucid un om. jumătate marmură. G. Zîmbetul îi pierise cu totul de pe faţă : — Nu vă grăbiţi să mă felicitaţi. Am votat pieirea tiranului. sfîrşitul sclaviei pentru bărbat. Am votat pieirea acestui tiran. faţă-n faţă cu un glas aspru.

După cincisprezece veacuri s-a spulberat. Faceţi proce sul trăsnetului. preotul vorbeşte în numele milei.' n-am ştiut să mergem pînă la capăt. că fusese atins. a luminat. s-a schimbat într-un belşug de fericire. Votînd pentru republică. iar mînia dreptului e un element de progres. Noi am doborît lumea cea veche. Mi-am dat sprijinul la prăbuşirea prejudecăţilor şi a greşelilor. Nu-i de ajuns să înnăbuşim abuzurile. după întoarcerea fatală a trecutului care se numeşte 1814. Năruirea greşelilor şi a prejudecăţilor aduce lumină. revoluţia franceză e cel mai mare pas înainte al omenirii. a liniştit. revănsîndu-se asupra omenirii. recunosc. spuse episcopul. feri cire apusă. a făcut să se reverse pe pămînt valuri de civilizaţie. Vai.sfîrşitu! întunericului pentru copil. iar astăzi. Episcopul simţi. strigă : — Aha . domnule episcop. — Dreptul nu e străin de mînie. care nu-i altceva decît o justi51 . A scos la iveală toate problemele sociale. pentru unire. — Aţi putea spune fericire tulburată . Un nor s-a îngrămădit vreme de o mie cinci sute de ani. am votat pentru toate astea.' '93! Aici e aici! Mă aşteptam la asta. iar lumea cea veche. Totuşi se stăpîni. matcă plină de mizerii. dar nu l-am putut desfiinţa cu totul în gîndurile oamenilor. atît cît poate striga un muribund. am dărîmat vechiul regim în fapte. Imperfectă. dar nu mă încred într-o dărîmare pornită din mînie. Episcopul nu se putu opri de-a murmura : — Da ? '93 I Convenţionalul se îndreptă în scaun cu o solemnitate aproape lugubră şi. a potolit. Răspunse : — Judecătorul vorbeşte în numele justiţiei. trebuie să schimbăm moravurile. Revoluţia fran ceză e încoronarea omenirii. Am votat pentru fraternitate. fără să-şi mărturisească poate. A dărîma poate fi de folos. Orice s-ar spune. A fost bună. — Aţi dărîmat. dar vîntul tot mai suflă. se poate. dar sublimă. pentru lumină. — Fericire îndoielnică. Moara nu mai este. A îmblînzit spiritele .

criminal contemporan cu Isus. zis cel Mare. * După legenda evanghelică. fariseii preferind ca el să fie salvat de Ia moarte pentru a obţine de la Ponfiu Pilat condamnarea lui Isus. spînzurat de subsuori în Piaţa Greve. a avut — după legenda biblică — un rol activ în crucificarea lui Isus. Cînd striga: Sinite parvuloss. Lui Isus îi plăcea. fratele lui Cartouche2. Irod Antipas. pentru singura crimă că a fost fratele lui Cartouche. eliberat din închisoare în cinstea paştelui evreiesc. Convenţionalul adăugă : — O. Lui Irod. privindu-l ţintă pe partizan : Ludovic al XVTI-lea ' ? Convenţionalul întinse mîna şi-l apucă pe episcop de braţ : — Ludovic al XVII-Iea ! Poftim ! După cine plîngeţi ! După un copil nevinovat ? Atunci. Nu s-ar fi sfiit să pună alături de moş tenitorul lui Barabbas 4 pe moştenitorul lui Irod 5 . — Gartouche ? Ludovic al XV-lea ? Pentru care dintre ei protestaţi ? Urmă o clipă de tăcere. Episcopului începuse să-i pară rău că venise şi totuşi ceva de neînţeles îl făcea să se simtă întrucîtva zdruncinat. l-au socotit rege „legitim" după moartea tatălui său. 3 Lăsaţi copiii. — Domnule — spuse episcopul — nu-mi plac aceste apropieri de nume. nu vă place crudul adevăr. fiul lui. părinte. tras pe roată în 1721.. fie! Plîng şi eu împreună cu dumneavoastră. Trăsnetul nu poate greşi.. Pentru mine. evangheliile Ji atribuie uciderea pruncilor din Betleem . pînă ce şi-a dat sufletul.. După vlăstarul regal ? Daţi-mi voie să mă gîndesc. 2 Celebru bandit parizian.ţie mai nobilă. Biciul lui plin de fulgere ştia să spună cele mai crunte adevăruri. Regaliştii. nu făcea nici o deose bire între copii. Şi adăugă. dispărut In condifiunf misterioase după executarea părinţilor săi. copil nevinovat. nu e mai puţin vrednic de compătimire decît nepotul lui Ludovic al XV-lea. duşmani ai revoluţiei burgheze. 1 Fiul lui Ludovic al XVI-Iea.. copil nevinovat. 5 Numele a doi regi ai Iudeii. 62 . Punea mîna pe bici şi curăţa templul. martirizat în turnul Templului pentru singura crimă de-a fi fost nepotul lui Ludovic al XV-lea.

De cînd mă aflu prin părţile astea. Urmă iar o scurtă tăcere. dincolo de tufiş. Prea a suferit mult. Se ridică într-un cot. pe toţi copiii. a ajuns cam nedesluşit pînă la mine şi. prea mult a suferit poporul. E tot atît de augustă în zdrenţe. spuse episcopul. — Aşa e ! spuse episcopul cu o voce înceată. e drept. trebuie să recunosc. Să ne înţelegem. — Mai departe — urmă convenţionalul G. pe cei de jos. Voi plînge pentru vlăstarele regale împreună cu dumneavoastră. Şi dacă balanţa trebuie să încline. îşi prinse obrazul între degete. vă repet întrebarea : eine sînteţi ? Un episcop. Ii plîngem pe toţi nevinovaţii. cu avere şi cu venituri însemnate 53 . de asta aţi venit aici. nevinovăţia e ea însăşi propria-i cunună. Intr-un cuvînt. am trăit singur în ograda asta. — Deopotrivă ! exclamă G. De astă dată o rupse convenţionalul. Oamenii îndemînatici au atîtea mij loace de-a cîştiga încrederea oamenilor simpli ! Dar. dar asta nu înseamnă nimic. cu condiţia ca şi dumnea voastră să plîngeţi cu mine vlăstarele poporului. un perso naj aurit. Mi-aţi spus că sînteţi epis copul. să fie de partea poporului. Nevinovăţia n-are nevoie să fie princiară. la răspîntie. ca şi pe cei de sus ? Perfect.Domnule. fiindcă veni vorba. Dar atunci. — Ii plîng pe toţi. fără să ies vreodată pe-afară. aşa cum facem fără să vrem atunci cînd punem întrebări sau cînd ne gîndim. Şi-n defi nitiv. ca şi împodobită cu crini. vă spun. n-am auzit huruitul trăsurii dumnea voastră . şi se adresă episcopului cu o privire plină de toate puterile agoniei. cu blazon. fără să văd pe altci neva decît pe băiatul care mă îngrijeşte. Numele dumnea voastră. adică un prinţ al bisericii. Fu aproape ca o explozie: — Da. într-o lumină prielnică . Nu vă cunosc. — aţi pome nit de Ludovic al XVII-lea. domnule. dar asta nu mă lămureşte cîtuşi de puţin asupra dumneavoastră. ca să mă descoaseţi şi să-mi vorbiţi de Ludovic al XVII-lea ? Eu nu vă cunosc. pe toţi martirii. desigur. aţi Iăsat-o. v-ara mai spus. trebuie să ne întoarcem înainte de '93. iar lacrimile noastre trebuie să înceapă să curgă înainte de Ludovic al Xll-lea.

Vă aflaţi la mine. care mănîncă vineri păsări. dovedesc că mila nu-i o virtute. asupra dumneavoastră care veniţi probabil cu gîndul de a-mi aduce mînfuirea. Dumneavoastră discutaţi ideile mele. întrucît veniturile mele de douăzeci şi cinci de mii de franci. le aveţi toate astea ca şi alţii şi. ca şi alţii. Bogăţiile şi desfăta1 Sînt un vierme (în original în limba latină). Am greşit. valeţi. vă bucuraţi de ele . masă îmbelşugată. cai. că iertarea nu-i o datorie şi că '93 n-a fost cumplit ? Convenţionalul îşi trecu mana pe frunte ca pentru a alunga un nor. domnule. care se fudulesc în trăsuri de gală cu lachei în faţă şi la spate. sînteţi oaspele meu. sau nu spune nimic. foarte bine. se cuvine să mă mărginesc a combate raţionamentele dumneavoastră. care e la doi paşi dincolo de copaci. —■ înainte de a vă răspunde — zise el — vă rog să mă iertaţi. care. întru cît masa mea îmbelşugată şi păsările pe care le mănînc vineri. toate desfătările vieţii. întrucît palatul meu şi lacheii pe care-i am. Sînteţi un prelat. aveţi venituri. stau în palate şi merg numai pe sus. Trebuie să fiu politicos. fie şi-aşa ! Dar lămureşte-mă : întrucît trăsura mea. 54 . pe mine nu mă luminează asupra valorii dumneavoastră reale şi adevărate. dar asta spune prea mult. în numele domnului care mergea cu picioarele goale. palate. în total douăzeci şi cinci de mii de franci — cu bucătării şi cu serviforime în livrea . sîntefi unul dintre aceia care se hrănesc bine. Era rîndul convenţionalului să fie trufaş şi al episcopului să se arate umil. Cu cine stau de vorbă ? Cine sînteţi ? Episcopul lăsă capul în jos şi răspunse : — Vermis sum !' — Vierme cu trăsura 1 mormăi convenţionalul.— episcopia din Digne are un venit fix de cincisprezece mii de franci şi zece mii de franci din venituri întîmplătoare. Episcopul spuse cu blîndeţe : — Domnule.

intendant sub Ludovic al XlV-lea . a participat la persecuţiile împo5 Acuzator public al Tribunalului revoluţionar în 1792—1794. i-a nimicit . a instituit teroarea împotriva comisarzilor. dar ce părere aveţi despre Lamoignon-Bâville 6 ? 5. nu-i veni în minte nici o ripostă. Convenţionalul începuse să gîfîie. mai păstra totuşi în privire toată luciditatea. dar ce nume îi daţi lui Montrevel4 ? Fouquier-Tinville5 un ticălos. 2 Episcop francez din vremea lui Ludovic al XlV-lea . domnule ? Carrier 3 e un bandit. îi tăia glasul. 3 Deputat în Convenţiunea Naţională. trimis Ia Nantes cu puteri dis creţionare pentru a lua măsuri împotriva revoltei vandeene. Vă făgăduiesc că n-am s-o mai fac. predicator şi teolog. rile dumneavoastră sînt argumente pe care le am împotriva dumneavoastră în discuţie. Despre ce vorbeam ? Ce spuneaţi ? Gă '93 a fost cumplit ? — Da. care bătea din palme 2în faţa ghilotinei ? — religioase despre Bossuet care binecuvînta perse cuţiileCe credeţi ? Răspunsul era aspru. spuse episcopul. ■— Vă mulţumesc. amestecată cu suflul din urmă.i Unul din conducătorii revoluţiei franceze. ziarist şi deputat în Convenjiunea Naţională . vai ! e o replică. cumplit ! zise episcopul. continuă : — Să ne întoarcem la lămurirea pe care mi-o cereţi. a reprezentat cu intransigenţă extrema stingă iacobfnă . Chiar şi spiritele superioare au idolii lor şi uneori se simt parcă rănite de lipsa de respect a logicii. ţărani calvinist! revoltaţi In munţii Ceveni. asasinat în 1793 de regalista Charlotte Corday. dar nu-i frumos să mă folosesc de ele. privită în întregul ei. Continuă : — Aş vrea să mai spun încă ceva. este o uriaşă afirmaţie omenească — '93. Ge credeţi despre Marat'. G. dar mergea drept la ţintă. dar toată monarhia. In afară de revoluţie — care. 6 Guvernator civil al Languedocului . . * protestanţilor. dar se simţea jignit de felul cum fusese pdmenit numele Iui Bossuet. Episcopul tresări . cu siguranţa unei săgeţi. respiraţia agitată a agoniei. II găsiţi cumplit.:. triva Mareşal sub Ludovic al XlV-lea . pe contrarevoluţionari. teoretician reacţionar al „monarhiei de drept divin".

■ domnule. care era şi mamă şi doică : „Leapădă-te !". 2 Guvernator al Burgundiei pe vremea războaielor religioase din Franja (secolul al XVI-Iea). galben şi flămînd. E de ajuns. iar călăul îi spunea femeii.Miallard' e groaznic. Loviturile ei cele mai grozave au adus o mîngîiere neamului omenesc. A participat la luarea Bastiliei. punînd-o să aleagă între moartea copilului şi moartea conştiinţei. dar o plîng şi pe biata hughenotă care. dar Salux Tavannes 2 . Gînd li se pune capăt. pe cînd îşi alăpta copilul. trăgea să moară şi ţipa . fără să se mai uite la episcop. 1 Luptător în vremea revoluţiei burgheze din Franţa. Domnule. înverşunarea ei va fi iertată de viitor. De altfel. * Iezuit. convenţionalul îşi încheie gîndul cu aceste cîteva cuvinte liniştite : Da. sînul i se umplea de lapte şi inima de spaimă . recunoaştem că neamul omenesc a fost zgîlţîit. simt că mor. o plîng pe Man'e-Antoinette. Mă opresc. dar ce epitet îmi veţi găsi pentru moş Letellîer * ? Jourdan-Coupe-Tete 5 e un monstru. Ce spuneţi de acest chin al lui Tantal 7 aplicat unei mame ? Dom^ nule. Şi. 6 Revoluţionar din Provansa. 7 Aluzie ia o legendă mitologică. vedea sînul. fu sese condamnat de zei să sufere în infern de foame şi sete. arhiducesă şi regină. fără a şi le putea potoli. organizatorul persecuţiilor crunte împotriva calviniştilor. dar a înaintat. domnule. brutalităţile progresului se numesc revoluţii. dar mai mic decît domnu] marchiz de Louvois 6 . cunoscut prin cruzimile sale. în 1685. 6 Ministru de război al lui Ludovic al XlV-lea. rege al Lydiei. Persecutor crunt al protestanţilor. a fost legată. 3 Porecla a lui Jacques Hebert (după titlul ziarului său Le Pire Duchesne). pe care l-a îndemnat la persecuţii religioase. goală pînă la brîu. mă rog ? Moş Duchene 3 e feroce. renumit pentru severitatea cu care reprima comploturile regaliste. de un stîlp. micuţul. confesor al Iul Ludovic al XlV-lea. fiindcă apa şi fructele spre care îşi întindea mîinile se re trăgeau Ia apropierea lor. unul dintre revoluţionarii cei mai consecvenţi. ţineţi minte lucrul acesta : revoluţia franceză a avut rosturile ei. prea am dreptate. după care Tantal. . şi copilul ţinut la distan(ă . iacobin. sub Ludovic cel Mare. Urmarea ei e o lume mai bună. a fost unul din sfetnicii Caterinei de Medicis care au îndemnat-o la măcelul calviniştilor din noaptea Sfîntului Bartholomeu (1572).

ca şi cum ar fi văzut pe cineva. Mai rămăsese totuşi una. El însă există. încet. Acest eu al infinitului e dumnezeu. Muribundul rostise aceste ultime cuvinte cu glas tare şi cu înfiorarea extazului. După o scurtă tăcere. venise ca preot. lacrima se prelinse pe obrazul părnîntiu şi el spuse. Sforţarea îl sleise. bătrînul ridică un deget spre cer şi spuse : — Infinitul există. numai tu exişti 1 Episcopul simţi un fel de zguduire ce nu se poate descrie. Avu un fior. Se uită la cer şi o lacrimă se ivi încetişor în umbra genelor. Bătrînu! reprezentant al poporului nu răspunse. Binele nu poate avea slujitori nelegiuiţi. cu ochii pierduţi în gol : — O. Cînd pieoapa fu plină. Ceea ce spusese îl apropiase de moarte. '57 . de la răceala cea mai mare trecu treptat la emofia cea mai adîncă . ca şi cura şi-ar fi vorbit Iui însuşi. una după alta. toate înfăriturile lăuntrice ale episcopului. n-ar mai fi infinit: cu alte cuvinte. zbîrcită şi îngheţată. Nu credeţi c-ar fi păcat să ne fi întîlnit în zadar ? Convenţionalul deschise din nou ochii. Clipa supremă sosea. Dacă infinitul n-ar avea eul său. E-aco!o. aproape bîiguind. Ateul e un rău cîrmuitor de oameni. Se vedea că trăise într-o clipă cele cîteva ceasuri pe care le mai avea de trăit. După ce vorbi. luă mîna bătrînă. eul ar fi hotarul său . tu. ideal. Deci are eul său. Episcopul înţelese. se uită la ochii aceia închişi. Pe fafa lui se întipărise o expresie gravă şi întunecată. n-ar mai exista. şi se plecă asupra muribundului. ochii i se închiseră. trebuia să se grăbească.Convenţionalul nu-şf dădea seama că luase cu asalt. — Ceasul acesta e ceasul domnului. şi de pe această ultimă poziţie de rezistentă a monseniorului Bienvenu porniră cuvintele în care se vădea din nou aproape toată asprimea de la început: — Progresul trebuie să creadă în dumnezeu.

le-am proclamat şi propovăduit. i-am alinat pe suferinzi. hărţuit. Erau abuzuri. gata să se năruiască sub povara aurului şi argintului . Episcopul se întoarse acasă. M-am supus. Am sfîşiat pînza altarului. cu o încetineală care se datora poate mai degrabă mîndriei sufleteşti decît slăbirii puterilor — mi-arn petrecut viaţa în meditaţie. pentru mulţimea neştiutoare am înfăţişarea unui blestemat şi. batjocorit. urmărit. le-am nimicit.58 — Domnule episcop — spuse el. Erau drepturi şi principii . persecutat. Mi-am făcut datoria după puterile mele şi am făcut tot binele pe care l-am putut face. Erau tiranii . Aveam şaizeci de ani cînd ţara m-a chemat şi mi-a cerut să mă ocup de treburile publice. l-am apărat. N-am fost bogat. îşi dăduse sfîrşitul. eu luam masa cu un franc şi zece centime în strada l'Arbre Sec. Cînd s-a ivit prilejul. o mănăstire a urbaniştilor. am salvat-o în 1793. ponegrit. dar am făcut-o pentru a pansa rănile patriei. După aceea am fost izgonit. Era la Peteghem. proscris. studiu şi contemplare. primesc singurătatea urii. Acum am optzeci şi şase de ani. Petrecu toată noaptea în rugăciuni. Ce vreţi de la mine ? — Binecuvîntarea ! spuse episcopul. pivniţele Tezaurului erau atît de pline. cîţiva curioşi încercară să-i vorbească despre conven58 . pe voi. rni-alm sprijinit adversarii. Şi îngenunche. Teritoriul era cotropit. mor. e drept. Am susţinut întotdeauna mersul înainte al omenirii spre lumină şi m-am împotrivit adesea progresului necruţător. i-am dat pieptul meu drept scut. blestemat. mănăstirea Sainte-Glaire din Beaulieu . De ani de zile. sînt sărac. îneît a fost nevoie să se proptească zidurile. I-am ajutat pe oropsiţi. Am fost unul dintre conducătorii statului. cu părul albit. faţa convenţionalului se înseninase. Franţa era ameninţată. Cînd episcopul ridică privirea. A doua zi. copleşit nu se ştie de ce gînduri. în Flandra. simt că oamenii se cred îndreptăţiţi să mă dispreţuiască . le-am combătut. fără să duşmănesc pe nimeni. huiduit. acolo unde regii merovingieni îşi aveau palatele de vară.

Dar n-a luat parte decît la o singură şedinţă şi la trei sau patru conferinţe restrînse. Episcop al unei eparhii de munte. domnul Myriel a fost chemat de Napoleon Ia sinodul episcopilor din Franţa şi din Italia. Fu descusut asupra . părea să aducă.cum se ştie. trăind în mijlocul naturii. în noaptea de 5 spre 6 iulie 1809: cu prile jul acesta. Domnul Myriel făcea parte dintre cei nouăzeci şi cinci de episcopi care răspunseseră invitaţiei. în simplitate rustică şi lipsuri. printre aceste eminente personaje. Sinodul s-a fnut la Notre-Dame şi s-a întrunit pentru întîia dată la 15 iunie 1811 sub preşe dinţia domnului cardinal Fesch '. Se întoarse în grabă la Digne. idei care schimbau temperatura adu nării. care fusese convocat la Paris.

la toate nenorocirile. cît de cît. Un preot n-are rost să fie bogat. Adevărul e că displăcuse. în afară de cheltuieli de reprezentare şi de ceremonii. care la folosit ca diplomat şi l-a făcui arhiepiscop de Lyon. 60 . pentru oamenii bisericii. ca pra1 Un unchi al lui Napoleon I. In treacăt fie zis. Printre alte ciudăţenii. Le aduceam aerul de afară. într-o seară. Ura aceasta ar trebui să cuprindă şi ura împotriva artelor. Totuşi. Le făceam impresia unei uşi deschise. — Ii stingheream. sfînta mizerie. Ar.acestei întoarceri pripite şi el răspunse : . dacă n-ar cunoaşte prin el însuşi.. O! eu n-aş vrea să am tot prisosul ăsta ca să-mi strige mereu în urechi : „Sînt oameni care mor de foame! Sînt oameni care îngheaţă de frig! Sînt săraci! Sînt atîţia săraci!". pe cînd se găsea la unul dintre colegii săi cei mai de vază. Preotul trebuie să fie cît mai aproape de săraci.. la toate mizeriile. merse pînă acolo încît spuse : — Frumoase pendule ! Frumoase covoare! Frumoase livrele! Grozav trebuie să stingherească. Ia toate amărăciunile. Pare că dovedeşte deprinderi nu tocmai cantabile.putea pleca urechea neîncetat. Eu nu-s decît un biet episcop de ţară. zi şi noapte. luxul e o greşeală. Altă dată spuse : — Ce vrefi ? Monseniorii ăştia sînt prinţi. ura împotriva luxului nu-î o ură întemeiată.

că împărtăşea. 1 Ultramontan. ce gîndea domnul episcop din Digne. deoarece. pe coasta provansală (martie 1815). începînd din 1813. ceea ce noi numim „ideile secolului". sîntem nevoiţi să adăugăm că a rămas nepăsător la prăbuşirea lui Napoleon. fostul prefect. a aderat sau a aplaudat toate manifestările ostile. cîtăva vreme. în strada Cassette. de altfel. generalul se pusese în fruntea a o mie două sute de oameni şi pornise pe urmele împăratului. 2 Cele . mai avea doi fraţi : unul general. catolic partizan al subordonării bisericii din Franţa au torităţii papei chiar în chestiunile laice. locul primului său exil. galicanii sînt partizanii independentei administrative a bisericii catolice din Franţa. un om cinstit şi de ispravă. pe vremea debarcării de la Cannes 2 . Păstră oarecare răceală faţă de primul. în anumite chestiuni delicate. dar dacă cineva şi-ar fi dat osteneala. A refuzat să-l vadă la întoarcerea sa din insula Elba şi s-a ferit să ordone în eparhia sa rugăciuni publice pentru împărat în timpul celor o sută de zile. fără îndoială. întrucît facem un portret şi nu vrem să ascundem nimic. In afară de sora sa.o sută de zile" au început cu sosirea lui Napoleon tn Franţa din insula Elba. şi mai ales la un episcop. nici o urmă de fum pe faţă ? Cea dintîi dovadă a milei la un preot.. N-ar trebui să se creadă. pe cînd comanda în Provence. celălalt prefect. 6* 61 . Nu se prea amesteca în certurile teologice ale zilei şi trecea sub tăcere chestiunile care compromit biserica şi statul. nici un strop de sudoare. e sărăcia. Corespondenţa lui rămase mai caldă faţă de celălalt frate. domnişoara Baptistine. nici o unghie înnegrită.ful rămas după lucru ? Ne-arn putea închipui un om lîngă jeratic căruia să nu-i fie cald ? Ne-am putea închipui un muncitor care lucrează fără-ncetare la un cuptor şi care să n-aibă nici un fir de păr ars. în aşa fel încît să-l facă scăpat. Iată. Le scria destul de des amîndurora. ar fi descoperit că era mai mult ultramontan decît galican '. Debarcarea a avut loc între Cannes şi Frejus. administrative. care trăia retras la Paris.

trebuie să alcătuiască fondul oricărei minţi generoase. ceasul lui de amărăciune. o lăsăm să-şi vadă de treabă. am fi înţeles şi admirat protestul în numele dreptului şi al libertăţii. Umbra pasiunilor trecătoare se abătu şi asupra acestui suflet mare şi blînd. Fireşte. In 1813. rupînd cu laşitate tăcerea. acel corp legislativ taciturn. în 1814. Fără să intrăm în adîncul unor lucruri care nu au decît o legătură indirectă cu subiectul cărţii de faţă. în 1815. Mila. ne-a stîrnit indignarea şi ar fi fost o greşeală să aplaudăm . pe deasupra tuturor frământărilor omeneşti. opoziţia mîndră. încurajat de şirul catastrofelor. Dar ceea ce ne place faţă de cei ce se înalţă.fi abătut nici o singură clipă de la contemplarea senină prin care. In 1812 începe să ne descurajeze. şi. vom spune doar atît : ar fi fost frumos ca monseniorul Bienvenu să nu fi fost regalist şi ca privirea lui să nu se . ne place mai puţin faţă de acei ce cad. în faţa mareşalilor trădători. insultînd după ce divinizase. cînd marile dezastre pluteau în aer. în zilele noastre. Denunţătorul succesului e singurul judecător firesc al căderii. democratic. Ne place lupta atîta vreme cît există primejdie. în faţa senatului care trecea de la o ticăloşie la alta. omenesc. furtuna lui. Cel ce n-a fost acuzator îndărătnic în epoca prosperităţii trebuie să tacă în faţa prăbuşirii. In ceea ce ne priveşte. cînd Franţa simţea fio62 . preocupat de problemele eternităţii. în faţa idolatriei care da înapoi scuipîndu-şi idolul. Recunoscînd totuşi că dumnezeu nu-l făcuse pe monseniorul Bienvenu pentru vreo funcţie politică. un om ca el nu trebuia să aibă păreri politice. nu confundăm aşa-zisele „păreri politice" cu marea aspiraţie spre progres. se văd strălucind cele trei lumini neprihănite : Adevărul. numai luptătorii din prima clipă au dreptul să fie răzbunătorii din urmă.Monseniorul Bienvenu avusese deci şi el cîndva spirit de partid. care. cu sublimul crez patriotic. Să nu fim înţeleşi greşit. în orice caz. atunci cînd providenţa intră în joc şi loveşte. rezistenţa primejdioasă şi dreaptă faţă de atotputernicul Napoleon. era o datorie să întorci capul . Dreptatea.

rul catastrofei apropiate. Ii scăpau din cînd în cînd bietului om cuvinte nechibzuite. ca să nu fie silit să-şi pună decoraţia. poate chiar mai mult decît noi înşine. cu nevastă şi copii. el a fost îngăduitor şi uşor de înduplecat. In eparhie domnul Myriel era adevăratul păstor. Era un fost subofiţer din vechea gardă. „Mai bine mor — spunea el — decît să port pe piept cele trei broaşte '". ceea ce este tot o binefacere. rămăsese acolo o gaură pe care n-a încercat s-o astupe nici odată. .se în Prusia cu barba lui de capră !" Era fericit că putea uni într-o singură imprecaţie cele două lucruri ce-i erau mai nesuferite : Prusia şi Anglia. Dar în afară de asta. „Un bătrîn gutos cu ghetre englezeşti. I Cele (rei flori de crin. Se pomeni zvîrlit pe drumuri. binefăcător şi binevoitor. Trebuie să recunoaştem că.în uniformă". simplu şi demn. cum spunea el. încît îşi pierdu postul. spunea el. în orice împrejurare. Scosese el singur cu pietate efigia imperială de pe crucea dată de Napoleon . dintre o mare naţiune şi un om mare. cumsecade. Ducă. De cînd profilul imperial diispăruse de pe Ordinul Legiunii de onoare. pe care legea de atunci le socotea „expresii sediţioase". îşi bătea joc în gura mare de Ludovic al XVIII-lea. fără pline. făcînd toate rezervele asupra despotului. inteligent. sincer. combatant de la Austerlitz. şi în atitudinea politică pe care i-am reproşat-o şi pe care isîntem porniţi s-o judecăm cu asprime. prietenul tuturor. o inimă ca a episcopului din Digne n-ar fi trebuit să nesocotească ceea ce era măreţ şi mişcător în îmbrăţişarea fierbinte. drept. pe marginea prăpastiei. cînd se întrezări un Waterloo deschis sub paşii lui Napoleon — dureroasa aclamaţie adresată de armată şi de popor unui osîndit al soartei navea nimic nelalocul său şi. nu se mai îmbrăca .. Portarul primăriei fusese pus acolo de împărat. Era un preot. un înţelept. îl mustră cu blîndeţe şi-l numi uşier la catedrală. un om întreg. emblemă a Burhonilor. Făcu atîtea pozne. a fost. Episcopul îl chemă la el. bonapartist convins.

A fi pe placul unui episcop însemnează pentru un subdiacon a fi cu piciorul în scară. cu venituri mari. nu există avere care să nu aibă curtenii ei. Apostolatul nu dispreţuieşte canonicatul. Orice carieră are aspiranţii săi. Aceştia sînt episcopii cu trecere. de o veneraţie caldă. Nu există putere care să nu aibă anturajul ei. Orice metropolă are statul său major. isteţi. ei fac să curgă în jurul lor — asupra celor prevenitori şi a celor favo1 Episcop francez (1567—1622). care fac alai celor ajunşi. silind fără mustrări de conştiinţă o întreagă eparhie sa facă anticameră. dar ştiind să şi ceară. XII SINGURĂTATEA MONSENIORULUI BIENVENU Pe lîngă un episcop se află mai întotdeauna un pîlc de preoţi mărunţi. Sînt cei pe care fermecătorul sfînt Francisc din Sales ' îi numeşte undeva „pui de preoţi". care-şi adora împăratul.' ca un stol de tineri ofiţeri în jurul unui general.După nouă ani. Fericiţi cei ce le cîştigă încrederea! Bucurîndu-se de credit. ştiind desigur să se roage. Purtarea lui chiar faţă de Napoleon a fost înţeleasă şi iertată în chip tacit de către popor. autorul unei cărţi de propagandă catolică. acceptaţi de lume. trăsură de unire între sacristie şi diplomaţie. 64 . bogaţi. filială. mai mult prelaţi decît episcopi. care fac strajă şi păstrează ordinea în palatul episcopal şi care stau de gardă în jurul zîmbetului monseniorului. Introducere în cucernicie. foarte citită în prima jumătate a secolului «1 XVII-lea. monseniorul Bienvenu se bucura în oraşul Digne. în biserică există ranguri mari. mulţumită faptelor sale bune şi blîndeţii sale. Trebuie să-ţi croieşti drum. Cei ce vor să-şi facă un viitor roiesc în jurul prezentului strălucitor. dar care-şi iubea şi episcopul. Aşa cum în alte domenii există oameni cu vază. Orice episcop cu oarecare influenţă are pe lîngă el o echipă de heruvimi seminarişti.

e u\ care. Gu cît e^ nului. Nici un viitor deosebit nu părea să-I aştepte pe bătrînul singuratic. oameni din popor ca şi el.rizaţi şi peste întreg parohiile' grase. abia ieşiţi din seminar. cu singura deosebire că ei erau sfîrşiţi. Strălucirea lor se răsV şugul lor se fărîmiţează în' şi mănoase promoţii. primeşti mantia episcopală. înair siunea sateliţilor lor. cîţi preoţi tineri nu poartă scris pe frunte semnul norocului! Ambiţia e confundată foarte lesne cu vocaţia : cine ştie ? poate cu bună credinţă. Modest. iar el era desăvîrşit. tinerii hirotonisiţi de el luau recomandaţii de la arhiepiscopii din Aix sau din (S5 I . şi de la nenţă nu mai e decît un pas. Nici un mugure al ambiţiei nu se încumeta să înflorească în umbra sa. in^ editor. monseniorul Bienvenu nu era socotit printre pontifi. iar între eu sanctitate nu rnai e decît deşertăciunea unui vot. te introduce în conclav. Un episc ajungă arhiepiscop ştie ce are de^ cardinal. sărac. cu atît e mai grasă paf urmă. Roma e aproape. ce pepinieră de aspiraţii e un seminar! Cîţi copii sfioşi de cor. zăvoriţi ca şi el în această eparhie fără ieşire spre cardinalat şi care semănau cu episcopul lor. Se vedea asta din lipsa desăvîrşită a tinerilor preoţi din jurul lui. la papale. încît. şi ce rege 1 Rege suprem ! De aceea. Canonicii şi marii săi vicari erau nişte bătrîni cumsecade. Preotul e singurul om din zilele noastre care poate ajunge rege în toată regula . înşelîndu-se singură. cu toată cucernicia. duhovniciile şi funcţiile^ nităţilor episcopale. deosebit. Era atît de vădită imposibilitatea de a face carieră pe lîngă monseniorul Bienvenu. Se ştia că la Paris „n-a avut nici o trecere". Orice tichie poate visa să se schimbe în tiară.\ eminenţă şi camerier al papei. monsenior.

In treacăt fie zis. Succesul. mai multă renunţare decît e de dorit. Eschyl. admiraţia contemporanilor nu e altceva decît miopie. lumea te crede mare. Un sfînt care trăieşte sale. numai să poţi parveni. asta nu împiedică . Să reuşeşti. caută să înşele istoria. Ai noroc. oricui îşi atinge ţinta într-un domeniu oarecare. iată învăţătura care se prelinge picătură cu picătură din corupţia atotstăpînitoare. 66 . ai totul . şi oamenii se feresc de virtutea asta rîioasa. Trăim într-o societate întunecată. se îndrăgostise de pro priul său chip şi îşi petrecea tot timpul contemplîndu-l în apa unui rîu — simbol al încîntării de sine. eşti fericit. In afară de cinci sau şase mari excepţii. care a denunţat fâră cruţare. în definitiv. sînt atribuite de către mulţime. cruzimile lui Nero şi ale lui Domiţian. poartă livreaua succesului şi face slujba de anticameră. succesul e ceva destul de respin gător. însuşirile alese. Singuri Juvenal ' şi Tacit 2 mai mîrîie.^race să fim săltaţi. Dante. care fac strălucirea unui secol. Pentru mulţime izbînda este aproape totuna cu superioritatea. oraşul Digne. dintr-o dată şi prin aclamaţii. Fie că un notar ajunge depu' Poet satiric latin (secolul I) de o rară virulentă .După nouă anLu grabă într-acolo. frate geamăn al talentului. Căci. Naşte-te într-o zodie bună şi nu-ţi mai trebuie nimic. tn Istorii şi în Anuale. Cine triumfă e'venerat. A reuşi. ar putea să transmită prin molipsire o căfrăcie fără leac. graţie cărora poţi fi Moise. de Ou'egaţie fără măsură însemnează o vecinătate de Ne/tiioasă. Poleiala e aur! Să fii primul venit. 3 Tfnăr frumos care. Michelangelo sau Napoleon. iată iscusinţa. In vremea "noastră. simbol al protestatarilor plini de indignare împotriva moravurilor corupte. Aşa se explică izolarea monseniorului Bienvenu. A cîştiga la loterie. o filozofie aproape oficială a intrat slugă la el. Omul de rînd e un bătrîn Narcis 3 care se adoră pe sine şi care aplaudă vulgaritatea. 2 Istoric latin (secolul I ) . după mitologia greacă. înţepenirea articulaţiilor necesare înaintării — într-un cuvînt. Falsa lui asemănare cu meritul îi înşală pe oameni. asta-i învăţătura! Prosperitatea presupune capacitate.

la plecarea din serviciu. admitem posibilitatea dezvoltării tuturor frumuseţilor virtuţii omeneşti într-o credinţă diferită de a noastră. al lui Corneille si Racine. că un fals Corneille a scris Tiridate >. 2 Erou al cărfii lui Henry Mornier. s Clovn din timpul restauraţiei. încît ajunge ministru de finanţe — oamenii numesc asta geniu. că un farmacist a născocit nişte tălpi de carton pentru armata din Sambre-et-Meuse şi-şi asigură. Ei confundă constelaţiile de pe bolta cerului cu stelele pe care le stîrnesc labele raţelor în nămolul mlaştinii. In faţa unui astfel de suflet nu putem simţi decît respect. ţinînd seama de anumite naturi. că un intendent de casă mare e atît de bogat. Memoriile lui Joseph Prudhomme — tipul burghezului mărginit şi mulţumit de sine.tat. un venit de patru sute de mii de franci. celebru prin urîţenia Iui. nu va fi nevoie să-l cercetăm pe domnul episcop din Digne. cu acest carton vîndut drept piele. autor dramatic francez de la sfîrşitul secolului al XVII-lea. La Victor Hugo numele lui este ade sea folosit ca simbol al epigonilor fără talent. * împărat roman (41—54). că un eunuc ajunge să stăpînească un harem. tot aşa cum numesc frumuseţe figura lui Mousqueton 3 şi maiestate gîtul vînjos al lui Claudiu 4 . că un Prudhomme 2 militar cîştigă din întîmplare bătălia hotărîtoare a unei epoci. fn stil mai ales. Conştiinţa celui drept trebuie crezută pe cuvînt. al căror părinte e el şi-a căror mamă e ea. 67 . fie că un negustor de mărunţişuri se însoară cu camătă şi-o face să fete şapte-opt milioane. A fost într-adevăr un imi tator servil. a devenit eroul unei tragedii a lui Catnpistron. De altfel. XIII CE CREDEA Din punct de vedere al ortodoxiei. Qe credea el despre cutare dogmă sau despre cutare mister ? Tainele sufletului omenesc nu le cunoaşte decît 1 Tiridate. rege al Armeniei şi aliat al romanilor (secolul al III-lea). fie că un predicator ajunge episcop prin fonfăiala lui.

cu ochiul lingvistului care descifrează un pergament. în care egoismul primeşte cuvîntul de ordine de la pedantism. cauza. Orice om. unde sufletele intră goale. negru. ajungea uneori pînă la lucruri. Episcopul din Digne nu cunoştea asprimea aceasta. quia multum amavit 2 . deodată. că-i cere' lui dumnezeu uşurări de pedeapsă. 2 Pentru că a iubit mult (în original tn limba latină). îngrozitor. Diamantul nu poate putrezi. chiar şi cel mai bun.mormîntul. „Credo in Patrem!"' exclama el adesea. Intr-o dimineaţă se afla în grădină. Ingîndurat. de către „oamenii cu judecată ". îl înduioşau aproape. era socotit vulnerabil de către „oamenii serioşi". Starea aceasta de spirit îl făcea uneori să spună lucruri stranii. Credea din toată puterea sufletului său. nelipsită totuşi multor preoţi. locuţiuni alese ale tristei noastre lumi. scuza. era un păianjen mare. Părea. Sora lui îl auzi spunînd : 1 Cuvintele cu care începe simbolul credinţei. explicaţia. cum am mai spus. părea că se străduieşte să afle. II mişcau. se opri şi privi ceva pe jos. episcopul dovedea un surplus de iubire. dar sora lui îl urma fără ca el s-o fi văzut . Examina fără mînie. Era îngăduitor cu făpturile domnului. Din pricina lui. găsind de altminteri în faptele bune toată mulţumirea de care are nevoie conştiinţa şi care-fi spune în şoaptă : „Dumnezeu e cu tine!" Ceea ce ne credem datori să notăm este că. dincolo de viata aparentă. păros. are într-însul o asprime de care nu-şi dă seama şi pe care o păstrează faţă de animale. Sîntem însă încredinţaţi că niciodată dificultăţile credinţei nu erau rezolvate de el prin ipocrizie. Nu mergea pînă la mila brahmanului. credea că e singur. dar părea că meditase asupra acestor cuvinte ale ecleziastului: „Ştim noi oare unde se duce sufletul animalelor ?" Aspectele urîte. cantitatea de haos care mai dăinuieşte în natură. uneori. de către „persoanele grave". Ce era acest surplus de iubire ? Era o bunăvoinţă senină revărsată asupra oamenilor şi care. deformările instinctului nu-I tulburau şi nu-l indignau. Nu ştia ce e dispreţul. . în afară — ca să zicem aşa — şi dincolo de credinţa sa.

Obrazul lui îmbujorat şi proaspăt. într-un caracter. picătură cu picătură. propovăduia mila fafă de animale. ca să slăbească. Uneori adormea în grădină şi atunci nimeni nu era mai vrednic de respect. Nu era înalt. făcea bucuros lungi plimbări pe jos . ca şi într-o stîncă. se găsesc găuri pe care le fac stropii de apă care cad mereu în acelaşi Ioc. Monseniorul Bienvenu avea ceea ce poporul numeşte „un cap frumos". era plinuţ şi. ceea ce nu-l împiedica să fie un episcop rău. la optzeci de ani. toţi dinţii lui albi. Nespusa-i bunătate nu era atît un instinct natural. A lăsat nişte Cugetări de inspiraţie stoică.. Monseniorul Bienvenu fusese cîndva — dacă ar fi să dăm crezare celor ce se povestesc despre tinereţea şi chiar despre maturitatea iui — un om pasionat şi poate violent. ■ . părea că din toată făptura lui ţîşneşte bucurie. tip de suveran literat şi filozof. fie! dar astfel de copilării sublime au avut şi sfîntul Franciisc din Assisi' şi Marc Aureliu2. îi dădeau acea înfăţişare senină şi plăcută.. avea mersul sigur şi spinarea foarte puţin adusă. se ţinea drept şi zîmbea. filtrată în inima sa de-a lungul vieţii şi asimilată treptat. pe care şi-i păstrase şi pe care şi-i arăta cînd rîdea. I I ) . * împărat roman din dinastia Antoninilor (sec. In 1815 — parcă am mai spus-o — împlinea şaptezeci şi cinci de ani. Intr-o zi. astfel de formaţiuni nu se pot sfărîma.1 întemeietorul ordinului călugăresc catolic al franciscanilor. căci. — Biata vietate ! Nu-i vina ei !. Urmele acestea nu se pot şterge. amănunt din care n-avem de gînd să tragem nici o concluzie. şi-a scrîntit un picior pentru că n-a vrut să strivească o furnică. cît mai cu seamă rezultatul unei convingeri nestrămutate. Aşa trăia acest om drept. De ce n-am aminti aceste copilării aproape divine ale bunătăţii din suflet ? Copilării. Grigore al XVI-lea. dar atît de simpatic încît uitai că e frumos. Cînd vorbea cu acea voioşie copilărească — unul din darurile lui despre care am mai pomenit — te simţeai la largul tău lîngă el. dar nu părea să aibă mai mult de şaizeci.

înainte de a se culca şi el. cumpătarea. ospitalitatea. rugăciunea. nu părea întradevăr decît un om cumsecade. studiul. mîngîierea celor năpăstuiţi. milostenia. fiecare zi a episcopului era toată plină de gînduri bune. seara — cînd cele două femei plecau la culcare — să petreacă un ceas sau două în grădina. a căror minte e atît de superioară. da. fără ca bunătatea să înceteze a străluci. Respectul. încercate şi îngăduitoare. măreaţă.care te face să spui despre cineva : „E un om de treabă !". Fruntea lui lată şi serioasă. comparîndu-şi seninătatea inimii cu seninătatea văzduhului. încît nu poate fi decît plină de blîndeţe. luînd nu ştiu ce înfăţişare impunătoare. un respect ce nu se poate exprima în cuvinte. te copleşea treptat şi-ţi ajungea la inimă. care-şi desface încet aripile. Dar dacă stăteai cîteva ceasuri în preajma lui. devenea şi mai măreaţă cînd medita. liniştit. să se pregătească de culcare meditînd în mijlocul marelui spectacol al cerului înstelat. renunţarea. Bunătatea lui îi dădea maiestate. încrederea. iar despre un bătrîn : „E un unchiaş cumsecade !" Ne amintim că impresia asta o făcuse şi asupra lui Napoleon. iubirea aproapelui. simţeai atunci că ai în faţa ta una din acele făpturi puternice. îi umpleau fiecare zi din viaţă. Părea că e un fel de ritual al l u i . fără îndoială.că vremea rece sau ploioasă îl împiedica. Cînd îl vedeai pentru întîia dată. cultivarea unui petic de pămînt. înfiorat în întuneric de măreţia văzută a constelaţiilor şi de măreţia nevăzută 70 . încercai ceva din emoţia pe care ţi-ar da-o vederea unui înger surîzător. închinîndu-se. După cum s-a văzut. singur. pe gînduri. oficierea slujbelor religioase. ea nu era întreagă. munca. de vorbe bune. Stătea acolo. şi dacă-l surprindeai cîf de puţin căzînd pe gînduri. datorită părului său alb. Uneori. de fapte bune. Totuşi. unchiaşul cumsecade se transfigura încetîncet. Ii umpleau — iată cuvîntul potrivit — căci. îl auzeau la ore destul de tîrzii din noapte plimbîndu-se încet pe alei. numai cu el însuşi. dacă cele două bătrîne nu dormeau. fără a conteni să zîmbească.

în clipele acelea. proporţiile în întindere. privea neînţelesul. simţea ceva care-şi lua zborul dintr-însul şi ceva care cobora în el.. şi contemplare noaptea ? Colţul ăsta îngrădit. rezemată de o boltă de viţă părăginită. nu-i era oare de ajuns ca să-l poată slăvi pe domnul.. dezvăluie energiile. un mănunchi de flori pe pămînt şi toate stelele de pe cer. avînd cerul drept tavan. şi la veşnicia trecută. Sfertul acela de pogon. rînd pe rînd. Ele sînt viaţa şi moartea. Jos — ceea ce se poate semăna şi culege . care-şi petrecea puţinele clipe de răgaz ale vieţii. ca şi în operele lui cele mai sublime ? Nu era într-asta totul — şi ce-ar fi putut să mai dorească ? O grădiniţă ca să se plimbe şi nemărginirea ca să viseze. în operele lui cele mai încîntătoare. şi se uita la stele printre siluetele plăpînde şi pipernicite ale pomilor săi roditori. între grădinărit ziua. straniu mister. Se gîndea la măreţia şi la prezenţa lui dumnezeu . la toate infiniturile care se desfăşurau sub ochii săi în toate direcţiile . care dau formă materiei. îi era drag şi-i era de ajuns. dăruindu-şi inima la ora cînd florile nopţii îţi dăruiesc parfumul. Urmărea aceste minunate ciocniri dintre atomi. face să se nască frumuseţea. sădit atît de sărăcăcios. n-ar fi putut nici el însuşi să spună ce se petrecea în sufletul său. deschizîndu-şi sufletul gândurilor care vin din necunoscut. aprins ca o făclie în mijlocul nopţii înstelate. fără să caute să-l înţeleagă. se lăsa orbit de el.a lui dumnezeu. sus — ceea ce se poate studia şi contempla . prin lumină. . lăsîndu-se dus de extaz în centrul strălucirii universale a creaţiei. creează individualităţile în unitate. Aceste ciocniri se ivesc şi dispar fără încetare. ce-i lăsa atît de puţin răgaz. atît de plin de dărăpănături şi de şoproane. Ce-i mai trebuia acestui bătrîn. Nu-l cerceta pe dumnezeu . Se aşeza pe o bancă de lemn. mister şi mai straniu . la veşnicia viitoare. ceea ce nu se poate număra în infinit şi. misterios schimb al abisurilor sufletului cu abisurile nemărginirii !. şi.

S-ar putea chiar spune că. lăsînd să se creadă. 72 . Speculaţiile încîlcite dau ameţeală. care eşti trecător prin viaţă. numai şi numai fapte. că nu trebuie să intri. se ridică şi cresc într-însele. concepţie filozofică după care divinitatea se confundă cu universul. mai ales în momentul de faţă. nu există nici o dovadă că se avînta cu mintea în apocalipsuri. dar ceva îţi spune. fie spre lauda sa. încerci o spaimă sfîntă la porţile tainelor. închinarea lor pune întrebări. Pe răspunderea ei. El nu s-ar fi încumetat probabil să cerceteze prea mult anumite probleme. printr-un fel de reacţie strălucită. mai presus de dogme propun ideile lor Iui dumnezeu. Aceasta e religia directă. rezervate oarecum marilor spirite temerare. dar episcopul trebuie să fie sfios. La gînditorii progresişti ca Giordano Bruno şi mai ales Spinoza. gata să înlocuiască religiile — ţinem să arătăm că nimeni dintre cei care l-au cunoscut pe monseniorul Bienvenu nu s-ar fi socotit îndreptăţit să creadă aşa ceva.XIV CE GI'NDEA Un ultim cuvînt. plină de îngrijorare şi de răspundere pentru cel ce-i încearcă povîrnişurile. Omul acesta se lăsa luminat de inima lui. ţie. ea îşi analizează şi-şi adînceşte propria-i orbire. Vai celui ce pătrunde acolo! In adîncimile cele mai grozave ale abstracţiei şi ale speculaţiei pure geniile situate. l Panteism. fie spre defăimare. Meditaţia omenească nu are margini. Rugăciunea lor începe cu îndrăzneală discuţia. Deoarece amănunte de acest fel ar putea. Apostolul poate fi cutezător. Nici un sistem. că nutrea una din acele filozofii personale caracteristice secolului nostru. care încolţesc uneori în spiritele singuratice. concepţia aceasta era o luare de pozijie net anticreştină. să dea episcopului din Digne — ca să ne servim de o expresie la modă — o anumită fizionomie „panteistă" '. deschizăturile întunecoase stau căscate. ca să spunem aşa. înţelepciunea sa era făcută din lumina pe care-o răspîndea ea.

prin tre care despicarea apelor Iordanului cu mantia lui făcută vălătuc. Universul îi apărea ca un uriaş trup bolnav. profet evreu. Că ridica rugăciunea pînă la năzuinti supraomeneşti. 1 Filozof misiic suedez din secolul a! XVIIMea.ea ufuieşte natura . cel mai bun mijloc de-a compătimi şi de-a alina. de făcător de minuni. care spre sfîrşitul vieţii a avut crize de misticism. Monseniorul Bienvenu nu era cîtuşi de puţin dintre aceştia . lumea misterioasă care ne înconjoară dă înapoi ceea ce primeşte şi probabil că cei ce contemplă sînt la rîndul lor contemplaţi. iscodea peste tot suferinţa şi. Vechiul Testament ti atribuie diverse minuni. Fără îndoială. şi pe căile acestea spinoase ne apropiem de perfecţiunea ideală. se străduia să oblojească rana. şi dacă rugăciunea care depăşeşte textele ar fi o erezie. înălţimile absolutului şi care au viziunea cumplită a piscului fără sfîrşit. Nu î ncerca s ă facă di n pat rafi rul s ău m ant i a l ui Uie 3 . Temuta privelişte a creatiunii făcea să se nască în el duioşia . de inspirat. şi să insufle şi altora. atîta tot. Sufletul acesta umil iubea . Pentru acest preot bun şi ales. n-avea nimic de profet. în fundul zării visurilor. nu căuta decît să găsească pentru el însuşi. asemenea visuri grozave îşi au folosul lor moral. 3 Nu-şi lua. Lui Uie. nu încerca să facă din licărirea lucrurilor flacără. au alunecat în dementă. adică. Se pleca asupra celui ce geme şi asupra celui ce-şi dă duhul. chiar foarte mari. există pe lume oameni — dar oare sînt ei oameni ? — care văd desluşit. matematician şi fizician francez din secolul al XVII-lea. fără a căuta să dezlege enigma. nu proiecta lumina viitorului peste rostogolirea furtunoasă a evenimentelor. n-avea nimic de mag. 2 Filozof. Orice-ar fi. ca Swedenborg' şi Pascal 2 . atunci sfînta Tereza şi sfîntul Ieronim ar fi eretici. aere de profet. El s-ar fi temut de aceste culmi. de pe care unii. Episcopul lua drumul cel mai scurt : evanghelia. 73 . dar niciodată nu te rogi şi nu iubeşti prea mult. monseniorul Bienvenu nu era un geniu. se prea poate. descoperea pretutindeni febra.

perspectivele de nepătruns ale abstracţiunii. probleme ameţitoare.n. el lucra la descoperirea milei. cel mai tare este cel mai deştept. e o prostie. pe necredincios spre neant: destinul. senatorul despre care am mai vorbit. recapitularea vieţilor intrate în mormînt. „Iu'biţi-vă unii pe alţii!". Sînt oameni care lucrează la descoperirea aurului . lăsînd deoparte marile probleme care atrag şi care înspăimântă. — Ei bine — răspunse monseniorul Bienvenu fără gust de sfadă — daca e o prostie. toate abisurile care. pe care Lucreţiu 2. sfîntul Pavel contrast cu im fluviu uriaş ca ' Mic afluent al Dunării. autorexpunere 3 Personaj legendar India. preceptul dumneavoastră. prăpăstii grozave. Nilul şi Ensul '. „Legea lui Mânu". războiul omului împotriva semenului său. îl duc pe apostol spre domnul. El se închidea deci şi trăia într-însa.. sufletul. în Austria. 74 . găsindu-şi astfel mulţumirea deplină. conştiinţa omenească. fn şi Nilul. nedumeriri sinistre în care se zbat arhanghelii uriaşi ai minţii omeneşti. gîndirea amorţită a animalelor. Mânu 3.De rerum natura". sufletul trebuie să se închidă într-însa ca perla într-o scoică.. a religiei brahmane din căruia i tot ce există alcătuia un motiv permanent de tristeţe care se cerea mîngîiată. altoirea de neînţeles a unor iubiri succesive pe acelaşi eu. libertatea. transformarea prin moarte. îi spuse episcopului : — Dar uitaţi-vă în jurul dumneavoastră : toţi se răz boiesc între ei. Mina Iui era mizeria universală.se atribuiematerialismului. natura. Durerea de pretutindeni era pentru el prilej de veşnică bunătate.. Intr-o zi. aceasta era toată doctrina lui. omul acela care se credea „filozof". adîncurile metafizicii. necesitatea. . nu dorea nimic mai mult.2 Poet latin din secolul adept al al poe mului . î f. esenţa. binele şi răul. substanţa. laolaltă.Iubiţi-vă unii pe alţii !" Socotea că asta-i totul.e.

Dante le contemplă cu acei ochi scăpărători care. păstrînd în suflet respectul adînc al necunoscutului. Monseniorul Bienvenu nu era decît un om care privea din afară lucrurile misterioase. privind ţintă infinitul. . fără să-şi tulbure mintea cu ele. fac parcă să răsară stelele. fără să le cerceteze îndeaproape. fără să le frămînte.

cam cu un ceas înainte de apusul soarelui. prinsă la gît cu o mică ancoră de argint. cusută cu sfoară . în puterea vîrstei. Căci îşi făcea intrarea în Digne pe n . se vedea pieptul păros . desigur. deoît un trecător. pantaloni albaştri de doc. Nu-l cunoştea nimeni. fără ciorapi. noduros . mersul pe jos. cu capul tuns şi barbă mare. Deşi ras în cap. jerpeliţi. în mînă. groasă. un ciomag lung. avea o cravată răsucită ca o frînghie. avea părul zbîrlit. pe spate purta o raniţă înţesată. zdrenţuită. îndesat şi voinic.CARTEA A DOUA CĂDEREA IN PĂCAT I DUPĂ O ZI DE DRUM în primele zile ale lunii octombrie 1815. Nu era. sporeau înfăţişarea respingătoare a acestui prăpădit. De unde venea ? Dinspre miazăzi. cu un genunchi peticit şi cu altul găurit. Puţinii locuitori care se aflau în acea clipă la ferestre sau în pragul caselor se uitau la acest călător cu un fel de îngrijorare. în picioare. Să tot fi avut vreo patruzeci şi şase sau patruzeci şi opt de ani. o bluză veche. Rar se întîmplă să întîlneşti un trecător cu o înfăţişare mai păcătoasă. cenuşie. cîrpită la unul din coate cu o bucată de postav verde. roşi. un drumeţ intră în oraşul Digne. Ori poate de pe ţărmurile mării. O şapcă cu cozorocul de piele pleoştit îi ascundea în parte faţa arsă de dogoarea soarelui şi leoarcă de sudoare. căci începuse să-i crească şi părea că n-a mai fost tuns în ultimul timp. arşiţa. praful. ghete ţintuite. Era un bărbat de statură mijlocie. Prin cămaşa lui de pînză neînălbită. închisă bine şi nouă . Năduşeala.

om bine văzut în oraş.a u văzut oprindu-se din nou la două sute de paşi mai departe. intrînd în Grenoble. desigur. i-a spus: „Mă duc la cineva pe care-l cunosc!" Şi s-a dus la Trei delfini. travestit în căruţaş. ca să bea apă şi de la fîntîna din piaţa tîrgului. Intră acolo şi ieşi după un sfert de ceas.a urmat !n in=nla Elba. Omul mersese. I . care se află în partea de jos a oraşului. Adevărul e că. în luna ianuarie. căci nişte copii. mulţumindu-i primarului. toată ziua. Ajuns la colţul străzii Poichevert. care se luaseră după el. 3 General al imperiului. jandarmul se uită cu atenţie la el. Părea foarte obosit. pe urmă intră în localul primăriei. 7* . unde a debarcat Napoleon la 1 martie 1815. l . cu şapte luni mai-nainte. l-au văzut oprindu-se sub copacii din bulevardul Gassendi şi bînd apă la fîntîna din capătul promenadei. Se spunea că generalul Bertrand 3 . s-a vorbit mult prin partea locului despre hanul La trei delfini. Omul îşi scoase şapca şi-l salută cu umilinţă pe jandarm. Era atunci la Digne un han frumos. venise de multe ori acolo. cu firma La crucea lui Colbas. Fără să-i răspundă la salut. 2 Les guides (ghizi. apoi în Insula Sfînta Elena. îl urmări cîtva timp cu privirea. Cînd a debarcat împăratul. care ţinea la Grenoble hanul La trei delfini şi care slujise în corpul călăuzelor 2 . Hanul acesta era ţinut de un oarecare Jacquin Labarre. călăuze) erau im corp de elită în armata lui Napo leon. neclintit în credinţa sa f a ţ ă de Napoleon . Trebuie să-i fi fost tare sete. 1 Golf pe coasta mediteraneană a F ranţei. pe banca de piatră pe care se urcase la 4 martie generalul Drouot ca să citească mulţimii înspăimîntate proclamaţia din golful Juan '. coti Ia stînga şi se îndreptă spre primărie.acelaşi drum pe care. trecuse şi împăratul Napoleon mergînd de la Cannes spre Paris. Nişte femei din tîrgul ce! vechi. împăratul refuzase să locuiască în palatul prefecturii şi. împărţind decoraţii soldaţilor şi napoleoni cu nemiluita burghezilor. ctnd s-a înapoiat din insula Elba. pentru că se înrudea cu un alt Labarre. Un jandarm şedea lîngă poartă.

spuse. Serile de octombrie sînt friguroase acolo. — îmi daţi să mănînc ? întrebă omul. apoi rups« un colţ dintr-un ziar vechi care se afla . care era în acelaşi timp şi bucătar. hangiul trăgea cu coada ochiului la călător. întors cu spatele. fără să-şi ia ochii de la cuptor : — Ce doreşte domnul ? — Să mănînc şi să mă culc ! spuse omul. Intră în bucătărie. un foc mare pîlpîia vesel în sobă. nişte potîrnichi albe şi un cocoş sălbatic se învîrteau într-o frigare lungă în faţa focului. îşi scoase raniţa şi o puse jos. spuse hangiul. In clipa aceea întoarse capul. O marmotă grasă.. lingă uşă. pregătind o masă minunată unor căruţaşi care se auzeau rîzînd şi vorbind zgomotos într-o odaie alăturată. la douăzeci şi cinci de leghe depărtare. Intre timp. — Atunci vă stăm la dispoziţie! spuse hangiul. rămase cu ciomagul în rnînă şi o aşeză pe un scăunel Mngă foc. asupra lui Labarre de La crucea lui Colbas. trecea foarte preocupat de la vatră la tingiri. Omul scoase o pungă mare de piele din buzunarul bluzei şi răspunse : — Am bani. Hangiul. Digne e situat în munţi. care era cel mai bun din regiune. Se spunea despre el în oraş : „E văr cu cel din Grenoble". pe cuptor fierbeau doi crapi mari şi un păstrăv din lacurile învecinate. auzind că se deschide uşa şi că intră un nouvenit.Gloria aceasta a lui Labarfe de la Trei delfini se răs* frîngea. măsură dintr-o aruncătură de ochi toată înfăţişarea călătorului şi adăugă : Gu plată !. Cine a călătorit ştie că nimeni nu mănîncă mai bine decît căruţaşii. — Nimic mai uşor! spuse hangiul. tot umblînd de colo pînă colo. vrednicul hangiu Jacquin Labarre scoase din buzunar un creion. Pe cînd noul-venit se încălzea. Omul îşi băgă punga în buzunar. care dădea de-a dreptul spre drum. Toate cuptoarele erau aprinse.. Omul se îndreptă spre hanul acesta. Hangiul. — Numaidecît.

spuse omul. Aducea hîrtia înapoi. O mînă de paie mi-e de ajuns. întrebă din nou : — îmi daţi odată să mănînc ? — Numaidecît. Hangiul îi şopti ceva la ureche băiatului.. Hangiul o desfăcu grăbit. — Atunci ? — Dumneata ai bani. asta-i bună ! Dar eu mor de foame. — Nu-ţi pot da masa. In sfîrşit. Călătorul nu văzuse nimic din toate astea. spuse pe un ton măsurat. apoi clătină din cap şi rămase o clipă pe gînduri. Omul se ridică pe jumătate. Scrise vreo două rînduri pe marginea albă.pe o mescioară. — De ce ? — De abia au loc caii. vă e teamă că n-am să plătesc ? Vreţi să plă tesc înainte ? V-am spus doar că am bani. — Domnule — spuse el — nu vă pot găzdui. ca unul care aşteaptă un răspuns. — Dar eu — spuse hangiul — n-am nici o cameră. Se ridică. — Nu am nimic ! spuse hangiul. Guvintele acestea. Copilul se întoarse. O să vor bim. i se părură foarte grave călătorului. şi-l dădu unui băiat. lîngă fereastră. . — Da. — Nu-i vorba de asta.. după-masă. care părea că-i serveşte totodată ca ajutor la bucătărie şi ca argat. Vreau să mănînc. se întoarse spre călătorul care părea cufundat într-o meditaţie nu prea senină. fără să-l lipească. Am făcut douăsprezece leghe. îndoi peticul de hîrtie. dar hotărît. care porni în goană spre primărie. Plătesc. Umblu de azi-dimineaţă. — Cum. — Atunci — spuse iar omul — o să mă aciuez într-un colţ al podului. — Nu pot. zise hangiul. — Ei. Omul răspunse liniştit : — Lăsaţi-mă în grajd. Păru că citeşte cu atenţie.

am bănuit ceva. în curînd. Omul aruncă o privire. Din privirile bănuitoare şi speriate ale grupului şi-ar fi dat seama că. — Au comandat şi-au plătit totul dinainte. ca un om umilit şi trist. 80 . lipindu-se de case. cu vîrful ghintuit al bîtei sale. nişte cărbuni aprinşi în foc. Dacă s-ar fi uitat înapoi. Am întrebat la primărie şi iată ce mi s-a răspuns. îi întinse străinului hîrtia desfăcută. Apucă pe strada principală. Vrei să-ţi spun pe nume ? Te cheamă Jean Valjean. Nu întoarse capul de loc. — Nimic ? Dar astea ce-s ? — Sînt comandate. Ştii să citeşti ? Spunînd acestea. — E de mîncare aici pentru douăzeci. mi-e foame şi rămîn. îşi ridică raniţa de pe podea şi plecă. Omul se aşeză din nou şi spuse fără a ridica vocea : — Sînt la han. Hangiul adăugă după o scurta tăcere: Am obiceiul să fiu politicos cu toată lumea. sa lăsăm vorba. Mergea înainte. Pleacă I Omul lăsă capul în jos. vorbind cu apri ndere şi arătîndu-l cu degetul. l-ar fi văzut pe hangiu! de La crucea lui Colbas în pragul uşii. Hangiul se plecă atunci la urechea lui şi-i spuse pe un ton care-! făcu să tresară : — Pleacă ! Călătorul stătea încovoiat în clipa aceea şi împingea. cînd deschise gura să răsp u n d ă . Se întoarse repede şi. h a n g i u l î l p r i vi d r e p t î n o c h i ş i a d ă u g ă t ot în şoaptă : — Ascultă. la întîmp'are. Vrei să-ţi spun acum cine eşti ? Cînd te-am văzut intrînd. care făcuse drumul de la han la primărie şi de la pri mărie la han. înconjurat de toţi călătorii care trăseseră la han şi de toţi t recători i de pe st radă. sosirea iui va fi evenimentul de seamă a! întregului oraş. — CîţJ sînt ? — Doisprezece. — De cine ? — De domnii căruţaşi.Omul începu să rîda şi se întoarse spre vatră şi spre cuptoare.

Se strecură în curte. Era într-adevăr o cîrciumă. trecînd la întîmplare pe străzi pe care nu le cunoştea.N-a văzut nimic din toate astea. Călătorul intră. Călătorul nu se încumetă să intre prin uşa din stradă. Toţi cei care erau acolo la băut întoarseră capul. Călătorul se opri o clipă şi se uită prin geam în sala scundă a cîrciumii. sub şapca 81 . avea două uşi. Hanul cel frumos era închis pentru el. Ei ştiu prea bine că piaza rea îi urmăreşte. cealaltă dădea într-o curticică plină de gunoi. Lampa îl lumina dintr-o parte. o creangă de pin. Una dădea spre stradă. — Cineva care ar dori să mănînce şi să doarmă. Cîţiva inşi stăteau acolo şi beau. II cercetară cîtva timp cu privirea. focul dintr-alta. Merse astfel cîtăva vreme fără să se oprească. se opri din nou. începuse să se întunece. Cîrciumarul se încălzea. Tocmai se aprindea o lumină la capătul străzii. Se uită de jur împrejur. cum se întîmplă totdeauna cînd eşti amărît. aşezată pe masă. Din ceaun se răspîndea un miros plăcut. Tot ce se putea desluşi pe faţa sa. Aici puteţi mînca şi puteţi dormi. Flacăra făcea să sfîrîie un ceaun de fier atîrnat de cîrlig. Cîrciumarul îi spuse : — Uite focul. pe urmă apăsă sfios pe clanţă şi împinse uşa. Cîrcmma. Mîncarea fierbe în ceaun. ca să vadă dacă nu des coperă vreun adăpost. o cocioabă oricît de săracă. simţi că leşină de foame. uitînd de oboseală. prietene. se contura pe cerul senin al asfinţitului. atîrnată de un stîlp de fier. Deodată. Vino să te încălzeşti. Se aşeză lîngă vatră. Porni într-acolo. pe cînd îşi scotea raniţa. luminată de-o lampă mică. — Bun. şi de focul mare din vatră. căuta vreo circiumă oricît de modestă. care era şi un fel de han. Gîrciuma din strada Chaffaut. Oamenii copleşiţi nu se uită înapoi. îşi întinse la foc picioarele amorţite de oboseală. — Gine-i acolo ? zise stăpânul.

se dusese să-şi lase calul în grajdul Iui Labarre.. — Şi te gonim şi de-aici. Avea. (am uitat cum îi spune. cîţiva copii. — Unde vreţi să mă duc ? — Intr-altă parte. care părea foarte obosit. Acesta veni spre el. Unul dintre oamenii care se aflau la masă era un pescar. mi se pare Escoublon). puse brusc mîna pe umărul omului şi-i spuse : — Trebuie să pleci de-aici. Aşadar. cînd s-a întîlnit cu el. care-l urmăriseră de La crucea lui Colbas şi care păreau că-l aşteaptă. aruncară cu pietre după el. Străinul se întoarse şi răspunse cu blîndeţe : — A ! Ştiţi ? — Da. Fizionomia asta era ciudată : începea prin a părea umilă şi sfîrşea prin a părea severă. amestecată cu înfăţişarea vrednică de milă pe care-o dă deprinderea de a suferi. l-a rugat să-l ia pe şa. Omul îşi luă bîta şi traista şi plecă. Cu o jumătate de ceas mai-nainte.pleoştită. era o uşoară licărire de mulţumire. un profil hotărît. Schimbară cîteva cuvinte în şoaptă. Intîmplarea făcuse ca în aceeaşi dimineaţă să-l întîlnească pe străinul acesta cu mutră suspectă mergînd spre Bras d'Asse şi. Trecu prin faţa închisorii. de altminteri.. energic şi trist. 82 . La poartă atîrna un lanţ de fier prins de un clopot. pescarul acesta se afla în grupul care se strîri-sese în jurul lui Jaccjuin Labarre şi le povestise chiar el celor ele La crucea lui Colbas întîlnirea neplăcută din cursul dimineţii. Pe cînd ieşea. care. Se deschise o ferestruică. Se întoarse rnînios şi-i ameninţă cu bîta. înainte de a intra în circiuma din strada Chaffaut. Cîrciumarul se înapoie la vatră. Copiii se risipiră ca un stol de pasări. Omul căzu iarăşi pe gînduri. omul. — M-au alungat de Ia hanul celălalt. De la locul său făcu un semn pe furiş cîrciumarului. Ochiul lucea sub sprîncene ca un foc sub mărăcini. Sună. dar pescarul i-a răspuns iuţind pasul.

jumătate ţăran. care înveseleau strada. cum făcuse şi la circiumă. Apucă pe o străduţă cu multe grădini. copilul rîdea. La masă şedea un bărbat de vreo patruzeci de ani. din pînză groasă. sclipind ca argintul. îşi spunea probabil că familia aceasta veselă va fi primitoare şi că acolo unde vedea atîta fericire va găsi poate un pic de milă. Tatăl rîdea. Bătu din nou. Văzu o odaie mare. Nu-l auziră. care-i ajungea pînă la umărul stîng şi în car» purta ca într-un buzunar. Soţul se sculă.— Domnule temnicer — spuse el. Străinul rămase o clipă pe gînduri în faţa acestei privelişti plăcute şi mîngîietoare. luă lampa. Masa din mijlocul odăii era pusă. Era un bărbat înalt. Lîngă el. Bătu foarte încet în fereastră. scoffndu-şi respec tuos şapca — aţi vrea să-mi deschideţi şi să mă adă postiţi în noaptea asta ? Un glas răspunse : — Aci e închisoare. cu o faţă veselă şi luminoasă. o femeie foarte tînără alăpta un alt copil. răspunse soţul. Fă ceva ca să fii ares tat şi ţi se va deschide. Printre aceste grădini şi zăplazuri zări o căsuţă cu un singur etaj. O auzi pe femeie spunînd: — Bărbate. mi se pare că bate cineva. cana de cositor. prins în . iar mama zîmbea. care sălta un copilaş pe genunchi. cîteva scaune de lemn şi o puşcă cu două ţevi atîrnată pe perete. Purta un şorţ mare de piele. într-un colţ. O lampă de aramă lumina faţa de masă albă. Ce se petrecea în sufletul său ? Numai el ar fi putut spune. — Nu. se duse la uşă şi deschise. nu e han. spoită cu var. plină cu vin. şi castronul cafeniu fumegînd. un leagăn. jumătate meseriaş. Ferestruica se închise. Uneîe nu erau îngrădite decît cu garduri vii. Bătu a treia oară. în care se afla un pat acoperit cu pînză înflorată. a cărei fereastră era luminată. Se uită pe fereastră.

Cînd îşi dădea capul pe spate. Primiţi dacă plătesc ? — Nu rn-aş da înapoi să adăpostesc pe cineva de treabă care plăteşte. e nu se p Domnule — spuse călătorul — vă cer iertare. spuse ţăranul. cămaşa-i iarg deschisă şi cu gulerul răsfrînt lăsa să se vadă grumazul vînjos. partea de jos a feţei lunguiaţă şi. negri. ? Mai aruncă o privire asupra străinului. o batistă roşie şi un corn pentru prafui de puşcă. între timp. Am umblat toată ziua. care nu se poate descrie. — Ei aş ! Nu se poate! Nu-i nici zi de Mici. — Ai fost la circiuma din strada Chaffaut ? încurcătura străinului spori. Ai fost la Labarre ? — Da. D n u l e — spuse c ă l ă t l el . alb şi gol.. pri84 . Aţi putea să-mi daţi. îşi luase cei doi copii în braţe şi fugise repede în spatele bărbatului.. — Şi? Călătorul răspunse încurcat: — Nu ştiu. tot felul de lucruri : un ciocan. — Cine eşti dumneata ? întrebă stăpînu! locuinţei. Nu m-a primit. pe deasupra. Am făcut douăsprezece leghe.. la cuvintele ţăranului: „Nu cumva dumneata eşti acela. o farfurie cu supă şi un colţ unde să mă culc în şopronul din grădină ? Aţi vrea ? Cu plată !. mulţumirea aceea de a se afia la el acasă. Omul răspunse : — Vin din Puy-Aloisson. contra plată. Avea "sprîncene groase. ?" femeia se ridicase. favoriţi mari.cingătoare. nici zi de tîrg. îngăimă : — Nici acolo nu m-au primit. făcu trei paşi înapoi. puse lampa pe masă şi luă puşca din perete.. Pe chipul (ăranului se ivi o umbră de bănuială ... ochii bulbucaţi. Dar de ce nu te duci dumneata la han ? — Nu e loc.. îl privi pe noul-venit din creştet pînă-n tălpi şi exclamă c-un fel de înfiorare : — Nu cumva dumneata eşti acela..

Barăcile astea nu sînt de obicei ocupate în timpul nopţii. dar nu fără să-şi lărgească rupturile zdrenţelor de pe el. Pe urmă. atît era de obosit. Era cald şi dădu peste un culcuş de paie destul de bun. ascuns în buruieni. Atunci se auzi un rnîrîit sălbatic. stăpînul casei se întoarse spre uşă : — Pleacă ! — Fie-vă milă J spuse omul. Se culcă pe burtă şi se strecură înăuntru. la deschizătura bordeiului. Crezu că era într-adevăr baraca unui cantonier. Rămase o clipă întins acolo. . fără să poată face vreo mişcare.vindu-I pe străin cu groază. cu ochii înspăimântaţi. ca să ţină 1 Expresis diaisctalâ din Alpii francezi. şi zgomotul drugului de fier care-l fixa străbătu pînă afară. cu sînul dezgolit. străinul zări într-una din grădinile de pe marginea străzii un fel de bordei mic. Se înnopta din ce în ce. începu să desfacă una dintre curele. dar avea cel puţin un adăpost împotriva frigului. La lumina slabă a amurgului. mergînd de-a-ndărătelea. Ridică ochii. După ce-l cercetă cîteva clipe pe străin ca pe-o năpîrcă. însemnînd iîlhar. Se apropie de bordeiul care avea în loc de uşă o deschizătură îngustă. pentru că traista din spate îl stînjenea şi-i putea sluji foarte bine drept pernă. Capul unui dulău uriaş se contura în umbră. Sări cu hotărîre un gard de lemn şi intră în grădină. fiind silit. Nimerise în cuşca unui cîine. foarte joasă. O clipă după aceea. îşi făcu din traistă scut şi ieşi din cuşcă cum putu. Ieşi tot aşa şi din grădină. murmurînd : — Tsomaraude ! ' Totul se petrecu în mai puţin decît se poate închipui. omul puse rnîna pe bîtă. semănînd cu barăcile pe care şi le fac cantonierii la marginea drumurilor. Un pahar cu apă ! — Un glonţ de puşcă ! spuse ţăranul. fereastra fu închisă şi cu oblonul. Voinic şi curajos. Vîntul rece al Alpiîor începuse să sufle. Se resemnase în ce priveşte foamea. Apoi trînti uşa cu putere şi omul îl auzi trăgînd două zăvoare mari. Ii era foame şi frig.

mărginită. de-o formă firavă şi sărăcăcioasă. Cînd izbuti. să recurgă la acei fel de-a mînui bastonul pe care maeştrii acestui soi de scrimă îl numesc „roza acoperită". el luă grăbit drumul înapoi. dar şi din pricina norilor care coborîseră foarte jos. Sînt clipe cînd firea pare duşmănoasă. în faţa lui se ridica una din acele coline joase. cîmpia şi copacul aveau în ele ceva atît de trist. cerul. nu numai de bezna nopţii. fără culcuş. Nimic altceva pe dîmb şi pe eîmpie decît un arbore diform. care după seceriş seamănă cu nişte capete tunse. Merse astfel cîtva timp. Se spune că un drumeţ care tocmai trecea pe-acolo l-ar fi auzit offînd : „Nu-s nici măcar un cîine I" Se ridică îndată şi porni iar la drum. pînă şi din cuşca păcă toasă de cîine. care fusese asediat pe vremea războaielor religioase. care se încovoia fremătînd la cîţiva paşi de călător. Porţile oraşului erau închise. era departe de-a fi înzestrat cu acele delicate deprinderi ale minţii şi ale sufletului care te fac sensibil la aspectele misterioase ale lucrurilor. Cu toate acestea. Totuşi. Cînd se crezu departe de orice aşezare omenească. Părnîntul era astfel mai luminat decît cerul. să treacă iar dincolo de zăplaz şi se găsi din nou în stradă. şi la zenit mai plutea o rămăşiţă din lumina asfinţitului. iar colina. Zarea era întunecată. colina. acoperite cu mirişti. întrucît tocmai răsărea luna. de bună seamă. după o clipă de încremenire şi visare. Digne. Era o privelişte tristă.dulău! !a distanţă. singur. cu capul plecat. nu fără greutate. norii alcătuiau sus pe cer un fel de boltă alburie. fără adăpost. Se afla pe o eîmpie . alungat pînă şi din patul ăsta de paie. ridică ochii şi căută în jurul lui. era încă se . măruntă. sperînd să găsească vreun copac sau vreo claie de fîn unde să se adăpostească. părînd că se sprijină chiar pe colină şi acoperind tot cerul. făcînd un efect deosebit de sinistru. fără acoperiş. Omul acesta. jalnică. se prăbuşi pe o piatră. Ieşi din oraş. Se întoarse. îneît. se contura nedesluşită şi alburie în zarea mohorîtă. de unde abia ajungeau pe pămînt cîteva raze.

— Aici. o luă iar la întîmplare. ameninţă cu pumnul spre biserică. Omul luă cele douăzeci de centime. m-am culcat. Ai încercat cumva ? E cu neputinţă să-ţi petreci aşa toată noaptea. era doamna marchiză de R. Acolo fuseseră tipărite pentru întîia dată proclamaţiile împăratului şi ale gărzii imperiale. — Ai fost soldat ? — Da. O bătrînă ieşea tocmai atunci din biserică. aduse din insula Elba şi dictate chiar de Napoleon. îl întrebă : — Ce faci aici. în colţul pieţei se afla o tipografie. . trebuie să-ţi fie foame şi frig. prietene ? Răspunse aspru şi mînios : — Precum vedeţi. Doamna de R. adăugă : — N-o să poţi găsi adăpost Ia han cu atît de puţin.. Zdrobit de oboseală şi nemaiavînd nici o nădejde. Deoarece nu cunoştea străzile. — De ce nu te duci la han ? ■— Pentru că n-am bani. Văzîndu-l întins pe bancă.. apoi la seminar. coană-rnare. întărite cu turnuri pătrate. — n-am la mine decît douăzeci de centime. coană-rnare. — Şi? — Am fost alungat de pretutindeni. Desigur. Coana-mare. — Am bătut la toate uşile. Ajunse astfel la prefectură. — Daţi-mi-le şi pe alea. Trecînd prin faţa catedralei. Am fost soldat. pe bancă ? spuse ea. care mai tîrziu au fost date jos. Putea să te primească cineva de milă.în 1^15 înconjurat de ziduri vechi. astăzi am una de piatră. Era pe la opt seara. Trecu printr-o spărtură şi intră din nou în oraş. vrednică într-adevăr de acest nume.. se culcă pe banca de piatră de la uşa tipografiei. — Nouăsprezece ani am avut o saltea de lemn . — O ! — spuse doamna de R.

29. episcopul din Digne rămăsese pînă tîrziu închis în camera sa. el făcea cu migală un tot armonios pe care voia să-I pună la îndemîna credincioşilor. — B a t e! II PRUDENŢA DA SFATURI ÎNŢELEPCIUNII In seara aceea. Datoriile. Sfîntul Matei le arată astfel : datoriile către dumnezeu (Matei VI). datoriile faţă de aproape (Matei VII. 25). Celelalte datorii au fost găsite de către episcop. Pe la orele opt el lucra încă. mame şi tineri. copii şi servitori. Pregătea o mare lucrare. în Epistola către romani. faţă de soţi. faţă de credincioşi în Epistola către evrei. în Epistola către efesieni. faţă de fecioare în Epistola către corintieni.Coana-mare atinse braţul omului şi-i arătă de cealaltă parte a pieţei o căsuţă joasă. după plimbarea sa obişnuită prin oraş. părinţi. arătate şi prescrise în alte părţi. soţii. apoi datoriile fiecăruia după clasa socială din care face parte. — Da. scriind destul de anevo ios pe nişte pătrăţele de hîrtie. cu o carte mare deschisă pe genunchi. înţelegînd că masa era pusă şi că probabil sora . alături de episcopie. — Ai bătut şi acolo ? — Nu. în Sfîntul Petru. Datoriile tuturora sînt datoriile mari. 20. 30). — Ai bătut la toate uşile ? spuse ea. Datoriile faţă de suverani şi de supuşi. Puţin după aceea. Din toate aceste prescripţii. datoriile tuturora. care din nefericire a rămas neterminată. datoriile faţă de fiinţe (Matei VI. Cerceta cu grijă tot ce-au spus în această materie însemnată părinţii bisericii şi marii 'învăţaţi. datoriile faţă de sine însuşi (Matei V. Ele sînt în număr de patru. faţă de judecători. cînd doamna Magloire intră ca de obicei să ia argintăria din dulapul de lîngă pat. 12). Cartea lui era împărţită în două : mai întîi.

cu mîneci largi şi scurte. cu butoniere şi cu nasturi. prins cu două ace în colţurile de sus .şi autoritar. Sufrageria era o încăpere lunguiaţă. ageră şi bună . culoare la modă în 1806. blajină. Masa era lîngă cămin. singurul juvaer feminin din casă. se ridică de la masă şi intră în sufragerie. puţin mai înaltă decît fratele ei. Rochia domnişoarei Baptistine era croită după modelul din 1806: talia sus. N-a fost fru- . ea îi vorbea răspicat. care au darul de a reda într-un singur euvînt ceea ce abia s-ar putea spune într-o pagină întreagă.sa îl aştepta. mică de statură. mîneci cu volănaşe. la gît avea o cruciuliţă de aur. Ni le putem lesne închipui pe cele două femei. Doamna Magloire tocmai sfîrşise de pus masa. episcopul închise cartea. cu un cămin. dar. Doamna Magloire părea isteaţă. Se mărginea să asculte şi să-i facă pe plac. Pe masă se afla o lampă. pe care o cumpărase pe-atunci de la Paris şi care mai ţinea încă. Tot căutîndu-şi de lucru. Domnişoara Baptistine nici măcar nu vorbea. îmbrăcată cu o rochie de mătase castanie. de îndată ce monseniorul începea să vorbească — cum am văzut — ea îi asculta supusă. legat în talie cu o panglică verde cu pieptar la fel. ca şi domnişoara. grasă. cu un amestec de respect şi de libertate. o eşarfă foarte albă. plăpîndă. Doamna Magloire purta o scufă albă. iar buza de sus mai groasă decît cea de jos. iar domnişoara Baptistine o cucoană. purta pantofi groşi şi ciorapi galbeni ca femeile din Marsilia. cu o uşă care dădea spre stradă (cum am mai spus) şi o fereastră care dădea spre grădină. fustă strîmtă. colţurile gurii ei erau inegal ridicate. vorbea cu domnişoara Baptistine. îşi ascundea părul cărunt sub o perucă cu cîrlionţi zisă ă l'enfant. Slujindu-mă de cuvinte vulgare. încreţită. ieşind din rochia de pos tav negru. ceea ce îi dădea un aer ursuz. subţirică. doamna Magloire părea o ţărancă. cu pătrate roşii şi verzi. Atîta vreme cît monseniorul tăcea. un şorţ de bumbac. domnişoara Baptistine. amîndouă trecute de şaizeci de ani : doamna Magloire. în care ardea un foc bunicel. vioaie.

mai ales. că trebuie să se afle pe undeva prin oraş şi că cei ce s-ar întoarce noaptea tîrziu acasă ar putea sa aibă întîlniri neplăcute. speranţa — ce!e trei virtuţi care încălzesc sufletul — ridicaseră încet-încet această blîndeţe pînă la sfinţenie. Natura o făcuse oaie . deci. Era vorba despre clanţa de la uşa din faţă. dat fiind că domnul prefect şi domnul primar nu se aveau bine şi căutau să-şi pună beţe-n roate unul altuia. Că rămînea. se aşeză în faţa căminului ca să se încălzească şi se gîndea la cu totul altceva. nasul lung şi coroiat. Se pare că.moaşă nici în tinereţe . unde-i fusese destul de frig. dar toată înfăţişarea ei. se spunea că un vagabond deocheat şi-ar fi făcut apariţia. Doamna Magloire apăsă pe aceste ultime cuvinte. albaştri. Ea o repetă. Sărmană şi sfîntă fată ! Duioasă amintire dispărută ! Domnişoara Baptistine a povestit de atunci de atîtea ori cele ce s-au petrecut la episcopie în seara aceea. bulbucaţi. avînd grijă să-şi închidă. Nu luă în seamă aluzia pe care o făcuse anume doamna Magloire. ducîndu-se să facă tîrguîeli pentru cină. Se vorbea despre o haimana cu mutra suspectă . Stătea de vorbă cu domnişoara pe o temă care-i era familiară şi cu care episcopul se obişnuise. avea ochi mari. dar episcopul venea din camera sa. voind să-i facă pe plac doamnei Magloire. ■ . Fusese din totdeauna predestinată blîndeţii. religia o făcuse înger. doamna Magloire vorbea cu oarecare aprindere. doamna Magloire auzise în cîteva locuri tot felul de zvonuri. mila. domnişoara Baptistine. să-şi încuie bine toate uşile. Atunci. să-şi zăvorască şi să-şi baricadeze casele şi. Se mai spunea că paza e foarte prost asigurată. încît multe persoane care mai sînt încă în viaţă îşi amintesc cele mai mici amănunte. In clipa cînd domnul episcop intră. cuteză să spună cu sfială . fără să-l supere pe fratele ei. toată fiinţa ei — am spus-o de la început — arătau o bunătate de negrăit. însă credinţa. în sarcina oamenilor de treabă să-şi facă singuri poliţia şi să-şi organizeze paza.

E-aşa cum vă spun. fără să-şi dea seama. mai cu seamă că monseniorul are obiceiul să .. Această întrebare. un coate-goale. am să-i spun lui Paulin Musebois. Doamna Magloire continuă. lăcătuşul.) Să trăieşti într-o localitate de munte şi să n-ai nici măcar felinare noaptea pe străzi ! Ieşi în stradă. o treabă de-un minut. monseniore. ai auzit ce spune doamna Magloire ? — Am cam auzit ceva. fiindcă eu cred că nimic nu e mai grozav decît o uşă pe care primul venit o poate deschide doar apăsînd pe clanţă. întuneric beznă. că-i nevoie de zăvoare măcar în noaptea asta . ca şi cum n-ar fi auzit protestul : — Sîntem de părere că locuinţa noastră nu-i sigură de loc . dacă monseniorul încuviinţează. şi cred. care n-a vrut să-l primească. Toată lumea vorbeşte. doamna Magloire luă din nou de la capăt toată povestea.. o încuraja . Un om vrednic de ştreang. i se părea un semn că episcopui începea să ffe şi el îngrijorat. Apoi. pe care-l lumina focul.— Frate dragă. Aşa că eu spun. Se părea că un ţigan. exagerînd întrucîtva.. monseniore. monseniore. — Adevărat ? spuse episcopul. răspunse episcopul. continuă deci trium fătoare : — Da.. adăugă : Ei. şi domnişoara e de aceeaşi părere. că. Se dusese să tragă la Jacquin Labarre. — Eu — întrerupse sora — n-am nici o părere. In noaptea asta o să se întîmple cu siguranţă o nenorocire în oraş. întorcîndu-şi scaunul pe jumătate. s-auzim.. A fost zărit trecînd pe bulevardul Gassendi şi dînd seara tîrcoale pe străzi. cu o mutră îngrozitoare.. să vină să pună la loc vechile zăvoare . Ce este ? Ce s-a întîmplat ? Ne pîndeşte cumva vreo mare primejdie ? Atunci. care doamnei Magloire îi păru o încuviinţare. punîndu-şi mîinile pe genunchi şi ridicînd spre bătrîna menajeră chipul său prietenos şi uşor înveselit. un fel de cerşetor periculos se afla în momentul acela în oraş. Ce face fratele meu e bine făcut. Mai cu seamă că paza e atît de prost asigurată ! (Repetiţie necesară. le avem .

bîta în mînă. locul unde trebuie să ajung. Clnd voi să deschidă gura ca să-l întrebe desigur pe noul-venit ce doreşte. se uită la fratele ei şi atunci fafa i se linişti şi se însenină din nou. Astăzi am făcut douăsprezece leghe pe jos. Intră. lăsînd uşa deschisă în urma sa. —. se uită la omul care intrase şi fu gata să se ridice de spaimă. Domnişoara Baptistine se întoarse. întorcînd încet capul spre cămin.'". . în mijlocul nopţii. Se deschise brusc.spună totdeauna : „Intră . Tresări şi rămase înmărmurită. iar pe de altă parte. pînă la perete. Doamna Magloire nu avu nici măcar puterea să scoată un strigăt. Am făcut patru zile de la Toulon. făcu un pas şi se opri. Astă-seară. Intră un om. Era hidos. fără să aştepte ca episcopul să spună ceva.Intră ! spuse episcopul. Episcopul aţintea asupra omului o privire liniştită.. In clipa aceea se auzi o bătaie destul de puternică în uşă. îşi plimbă pe rînd privirea de la bătrîn la femei şi. acesta îşi sprijini amîndouă mîinile pe ciomag. Am fost eliberat acum patru zile şi sînt în drum spre Pontarlier. II cunoaştem pe omul acesta.. dar. obosită şi violentă în ochi. Focul din cămin îl lumina. o! doamne! nici măcar nu mai e nevoie să baţi. O arătare sinistră. o expresie aspră. Avea traista pe umăr. E drumeţul pe care l-am văzut adineaori rătăcind în căutarea unui culcuş. Am stat nouăsprezece ani la ocnă. III EROISMUL SUPUNERII PASIVE Uşa se deschise. cutezătoare. ca şi cum ar fi împins-o cineva cu energie şi hotărîre. zise cu glas tare : — Ascultaţi î Mă numesc Jean Valjean. Sînt ocnaş.

Puşcăriaş. Clinele m-a muşcat şi rn-a alungat. iată ce mi s-a pus în livret: Jean Valjean. Mi-e foame.rfnd am ajuns aici. rn-am dus fa un han. prin munca mea. Vreţi să citiţi ? Şi eu ştiu să citesc. Am învăţat la ocnă. spuse el.. Sînt foarte obosit. năs cut la. A stat nouăsprezece ani la ocnă. Ce-i aici ? E un han ? Am bani. mă culcasem pe o piatră. asta nu vă interesează. Cinci ani pentru furt prin spargere şi patruspre zece ani pentru că a. pre cum vedeţi. Nimeni n-a vrut să mă primească. Vin de la ocnă. pentru cei care vor. Ce-mi pasă ? Am bani. temnicerul nu mi-a deschis. Am făcut douăsprezece leghe pe jos. Pot să rămîn ? — Doamnă Magloire — spuse episcopul — mai pune un tacîm. M-am dus la închisoare . parc-ar fi fost om. Scoase din buzunar o foaie de hîrtie galbenă pe care o desfăcu: Iată biletul meu de identitate... Am intrat în cuşca unui cîine. Aşa trebuia. E galben. acolo. Colo. O femeie cumsecade mi-a arătat casa dumneavoastră şi mi-a spus : „Bate şi-acolo !" Am bătut. ca şi cum n-ar fi înţeles bine. dar rn-au alungat din pricina livretului meu galben pe care l-am arătat la primărie. O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de centime. E o şcoală. M-am dus la alt han. Ascultaţi. S-ar fi spus că ştia şi el cine sînt. E un om foarte primejdios. ca să mi se trîntească o uşă în nas. Nu era nici o stea. Plătesc. în nouăsprezece ani. pe care i-arn cîştigat la ocnă. — Stafi. ocnaş eliberat.. în piaţă. Nu-i aşa. Omul făcu trei paşi şi se apropie de lampa care se afla pe masă. M-am dus pe cîmp să mă culc sub stele. Dumneavoastră vreţi să mă primiţi ? Aici e han ? Puteţi să-mi daţi ceva de mincare şi-un loc unde să mă culc ? Aveţi vreun grajd ? . M-am gîndit c-ar putea să plouă şi că nimeni n-ar putea să împiedice ploaia şi m-am întors în oraş. încercat să evadeze de patru ori. Din pricina lui sînt izgonit de peste tot. Avutul meu. Aţi auzit ? Sînt ocnaş. Mi s-a spus : „Pleacă 1" La fel ca şi dincolo. Asta e! Toată lumea m-a alun gat.

Episcopul se întoarse spre călător : — Domnule. Plătesc oricît. adevărat. cîine!" Eram sigur c-o să mă daţi afară. domnule hangiu.». nu-i aşa ? Parohul bisericii celei mari ? Da. spuse episcopul. îndoială. domnule preot. Rămăsese încremenit. Doamna Magloire ieşi ca să aducă la îndeplinire ceea ce i se poruncise. am bani. îmi spuneţi domnule ? Nu mă tutuiţi ? Mi se spune peste tot: „Marş. n-o să fie nevoie să plătesc ? — Nu.Doamnă Magloire — spuse episcopul — sa pui aşternut curat în patul din alcov. parcă şi-ar fi ieşit din min{i : — Adevărat ? Cum ? Mă primiţi ? Nu mă daţi afară ? Mie. unui ocnaş. începu să bolborosească. Vreţi într-adevăr să rămîn ? Sînteţi oameni de treabă ! De altfel. Ţine-ţi banii ! Gît spuneai că ai ? Parcă o sută nouă franci- . şezi şi te încălzeşte. n-o să-mi cereţi bani ? Sînteţi parohul. prost mai sînt ! Nu văzusem tichia pe care o purtaţi! Pe cînd vorbea pusese traista şi bîta într-un colţ. O să ţi se pregătească patul în timp ce vei lua masa. Domnişoara Baptistine îl privea cu blîndeţe. cum vă numiţi ? Plătesc oricît îmi cereţi. bucurie. Acum omul înţelese totul. Iertaţi-mă. pînă atunci întunecată şi aspră. De aceea v-am şi spus îndată cine sînt. Ce minunat lucru este un preot bun ! Atunci. apoi îşi băgă biletul de identitate la loc în buzunar şi se aşeză. ■ — Preot ? spuse omul. Nu ştiţi să dispre ţuiţi. se întipări uimire. nu-i aşa ? — Sînt preot — spuse episcopul — şi locuiesc aici. O ! ce preot de ispravă I Atunci. Vom cina numaidecît. O ! ce cumsecade a fost femeia care m-a îndrumat aici ! O să mănînc ! O să dorm într-un pat! Intr-un pat cu saltea şi cu cearşafuri ca toată lumea ! De nouăsprezece ani n-am mai dormit într-un pat. Pe faţa lui. Sînteţi un om cumse cade. El continuă : — Sînteţi omenos. Sînteţi hangiu. Am mai arătat cît de supuse erau cele două femei.

Pe cînd vorbea. chipul omului se ilumina. Omul urmă : — Am tofi banii. aproape morţi de foame şi seta. . Intrucît sînteţi abate. episcopul s-a dus să închidă uşa. — O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de cen time. cu glasul lui atît de blînd şi de mîngîietor. pe un altar. In patru zile n-arn cheltuit decît un franc şi douăzeci şi cinci de centime. vă cer iertare. Eram aşezaţi în rînduri. Trebuie să-ţi fie frig. Pe trei laturi. care rămăsese deschisă de perete. avea pe cap ceva ascuţit. Nu prea vedeam bine. care la amiază. Ştiţi. — Doamnă Magloire — spuse episcopul — pune tacîmul cît mai aproape de foc. Un fel de paroh mai mare peste parohi. dar era prea departe . In faţa noastră — tunurile încărcate. strălucea. într-o zi. în toiul zilei.— Şi şaptezeci şi cinci de centime. domnule. nu mă prea pricep . Era episcopul de la Majore din Marsilia. — Nouăsprezece ani! Episcopul oftă adînc. Şi cît timp ţ i . am să vă spun : aveam un duhovnic şi la închisoare. „Domnule" spus unui ocnaş e ca un pahar cu apă întins unui naufragiat de pe Meduza'. am văzut un episcop. de aur. I se spunea monsenior. pentru mine lucrurile astea sînt atît de străine ! înţelegi dumneata — noi ăştia! A făcut slujba în mijlocul închisorii. Decăderea a ahtiată după preţuire. Şi întorcîndu-se spre oaspe tele său : Vîntul e aspru noaptea în Alpi. Pe urmă. adăugă omul. Ne-a vorbit. Iată ce însem nează un episcop.a trebuit ca să aduni suma asta ? — Nouăsprezece ani. nu-l auzeam. nu-i aşa ? Ori de cîte ori rostea cuvîntul „domnule". Doamna Magloire înţelese şi se duse să ia de pe căminul din camera de culcare a monseniorului cele două ' Aluzie Ia un naufragiu din 1816. pe care i-am cîştigat ajutînd la descărcarea unor căruţe la Grasse. Supravieţuitorii au fast salvaţi după douăsprezece zile. — Lampa asta — spuse episcopul — nu prea lumi nează bine.

Nimeni nu este aici la el acasă. te numeşti fratele meu. aveai unul pe care-l ştiam. Şi-acum. Mă primiţi în casa dumneavoastră. Nouăsprezece ani ! Am patru zeci şi şase. Episcopul. Aprindeţi luminările pentru mine. lovitu rile de bîtă 1 Lanţuri grele pentru orice. care eşti în trecere. Dum neata suferi. Episcopul îl privi şi îi spuse: — Ai suferit mult ? — Vai ! haina roşie. decît pentru hla mida albă a o sută de drepţi. Asta nu e casa mea . Carcera pentru o vorbă. daca ieşi de-acolo cu gînd de bună tate. află că eşti mai acasă decît mine. purtam lanţuri. zăpuşeala. de blîndeţe şi de pace. Omul se uită mirat: — Adevărat ? Ştiaţi cum mă cheamă ? — Da. Cîinii. fii binevenit. pe care le aprinse şi ie aşeză pe masă. munca. ghiuleaua la picior. biletul de identitate galben. Asta e ! — Da — spuse episcopul — vii dintr-un loc al tris teţii. îl atinse uşor pe mînă : — Puteai nici să nu-mi spui cine eşti. Chiar bolnav. Ascultă : va fi mai multă bucurie în cer pentru chipul înlăcrimat al unui păcătos pocăit. încît nu mai ştiu ce am : mi-a trecut. Nu v-ara ascuns. — Domnule paroh. eşti vrednic de milă . dar dumneavoastră sînteţi atît de bun. totuşi. frigul. Dumneata. nu-mi mai spune că te-am primit la mine. — O! domnule paroh — exclamă omul — nu mai puteam de foame cînd am intrat aici . aşezat lîngă el. Şi nu-mi mulţumi. înainte de a mi-l spune. ci dacă are vreo durere. Nu mă dispreţuiţi. ţi-e foame şi sete.sfeşnice de argint. 96 . preţuieşti mai mult decît oricare dintre noi. de unde vin şi că sînt un păcătos. Ce nevoie am să-ţi ştiu numele ? De altminteri. afară de cel ce are nevoie de un azil. în pat. Tot ce e aici e al dumitale. — spuse omul — sînteţi prea bun. o scîndură pentru dormit. Uşa asta nu-l întreabă pe cel ce intră dacă are un nume. e casa domnului. da. ocnaşii. cîinii o duc mult mai bine. Dacă ieşi din locul acela de suferinţă cu gînd de ură şi de mînie faţă de oameni. răspunse episcopul.

între timp. atunci cînd episcopul avea pe cineva la masă. aşezate simetric în faţa fiecăruia dintre cei trei comeseni. apoi servi chiar el supa. Aşa cum făcea ori de cîte ori avea un străin îa masă. în care se povesteşte cu o exactitate naivă convorbirea dintre ocnaş şi episcop : . cele trei tacîmuri cerute de episcop străluceau pe faţa de masă. Iar obiceiul casei era ca. smochine. doamna Magloire nu pusese decît cele trei tacîmuri strict necesare. episcopul spuse : — Mi se pare că mai lipseşte ceva de la masă. IV AMĂNUNTE ASUPRA STINELOR DIN PONTARLIER Şi-acum. — La masă ! spuse el cu vioiciune. o bucată de carne de berbec. de formă. ca de obicei. să se pună. ca să dăm o imagine a celor ce s-au petrecut la această masă. ieşi fără să spună o vorbă şi. puţină slănină. socotim nimerit să transcriem aici un pasaj dintr-o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna de Boischevron. într-o clipă. Episcopul rosti binecuvîntarea. cît se poate de liniştită şi de naturală. Omul începu să mănînce cu lăcomie. doamna Magloire adusese la masă o supă făcută cu apă. untdelemn. care ridica sărăcia pînă la demnitate. La cina obişnuită a domnului episcop adăugase. îl aşeză pe om la dreapta sa. o sticlă cu vin vechi de Mauves. Această nevinovată aparenţă de lux era un fel de copilărie plină de farmec în casa asta liniştită şi cumpătată. brînză proaspătă şi o pîine mare de secară. toate cele şase tacîmuri de argint. pîine şi sare. într-adevăr. Doamna Magloire înţelese observaţia. Domnişoara Baptistine. luă loc la stînga. de la ea. Faţa episcopului luă deodată acea înfăţişare de voioşie caracteristică firilor ospitaliere. Deodată.

a spus fratele meu. spuse omul. trebuie s-o pornesc la drum. Sînteţi măcar paroh ? A ! dacă dumnezeu ar fi cu adevărat drept. Poate că nici nu sînteţi paroh. După o clipă a adăugat: — Domnule Jean Valjean. dar trebuie s-o spun: căruţaşii care n-au vrut să mă lase să mănînc cu ei se ospătează mai bine decî't dumneavoastră. meu. oţelării. Totuşi. te duci la Pontarlier ? — Trebuie să mă duc acolo. dintre care patru foarte mari la Lods. la Audincourt şi la Beure. pe puţin douăzeci de uzine de fier. — Nu. spuse fratele. Noaptea e frig. observaţia m-a izbit tntrucltva.. pe domnul de Lucenel. Am găsit de lucru. E greu să tot călătoreşti. Eu m-am refu giat la început în Franche-Cdmte şi am trăit cîtva timp acolo din munca braţelor mele. . după supă. Pe vre mea revoluţiei familia mea a fost ruinată.. ziua — zăpuşeală. Aveam tragere de inimă. fost căpitan de barieră la Pontarlier sub vechiul regim. toate astea slnt cu mult prea bune pentru mine. Mi se pare . Fratele meu a răspuns: — Ei slnt ţnai obosiţi decît mine. fabrici de alamă.. ca un hămesit. Apoi s-a oprit şi mi s-a adresat mie: — Dragă soră. om al lui dumnezeu. Au bani mai mulţi. tăbăcării. Văd eu. de ceasornice. înfuleca lacom. — Te duci într-un loc bun. Sînteţi sărac. între noi fie vorba.că aşa a spus omul. — Bunul dumnezeu e mai mult decît drept. distilerii. la Châtillon.Omul acesta nu dădea nici o atenţie nimănui. Apoi a continuat: — Mîine în zori. spuse: — Domnule preot. n-avem noi ceva rude prin părţile acelea ? l-am răspuns: — Avem. Sînt fabrici de hîrtie. ar trebui să fiţi paroh. printre alţii. fabrici de ulei.. N-ai decît să alegi. Cred că nu mă înşel şi că acestea slnt de bună seamă numele pomenite de fratele meu..

acesta primeşte laptele de la ţăranii asociaţi. Altcuiva i s-ar fi părut foarte nimerit. şi sttnele sau „brînzăriile în tovărăşie". din care el nu bea nicioodată. Omul acesta era ceea ce v-am spus. fâcîndu-i mustrări îmbinate cu morală şi cu sfaturi. dragă soră. sau compătimindu-l şi îndemîndu-l să se poarte mai bine în viitor. dar fără să-l sfătuiască de-a dreptul şi categoric că în felul acesta şi-ar găsi un adăpost. Am muncit. domnule Valjean. Şi fratele meu. ia explicat pe larg ce sini sttnele din Pontarlier. Ei. Un lucru m-a izbit. fratele meu. care sint ale chiaburilor şi unde se găsesc patruzeci sau cincizeci de vaci. bine. nu mai aveai decit braţele. Lucrul la stînă începe pe la sfîrşitul lui aprilie. ţăranii de pe idealuri îşi cresc vacile împreună şi îşi împart între ei produsele. aceea a preparării brînzeturilor. tot lndemnîndu-l pe om să mănînce. Căci în povestea . iar pe la mijlocul iui iunie bacii duc vacile la munte. ca şi cum ar fi vrut ca omul să înţeleagă. căruia îi spun baci. o dată cu hrana trupească. avîndu-l pe acest nefericit la îndemînă. A stăruit mult asupra buneistări a unui baci. îmbinîndu-şi spusele cu fel de fel de gingăşii pentru mine. Ele slnt de două feluri: „fermele mari". ori să-l lase să înţeleagă cine era fratele meu. de trei ori pe zi. Fratele meu îi dădea să bea din vinul acela bun de Mauves. Există la Pontartier. în afară de cele cîteva cuvinte despre /sus. o industrie cu totul patriarhală şi incîntătoare. care slnt ale săracilor . cit a ţinut cina şi-n tot cursul serii. şi hrană sufletească. Omul se învioră mîncînd. spre a-l face să ţină minte această întîlnire. Insemnînd cantităţile pe un răboj lung. n-a spus. să-i dea. nimic care să-i amintească acestui om cine era. Fratele meu îi dădea toate aceste amănunte cu voioşia firească pe care i-o cunoaşteţi. unde te duci dumneata. Era totuşi un prilej nimerit să-i ţină o mică predică şi <să se arate ca episcop în faţa ocnaşului.— Da — adăugă fratele meu — dar în '93 nu mai aveai rude. Ei iau cu simbrie un brînzar. Fratele meu nu t-a întrebat nici măcar de unde e şi nici care-i povestea vieţii lui. spunînd că e un vin scump. care produc şapte-opt mii de roţi de caş pe vară.

In orice caz. dacă i-au trecut prin minte lucrurile astea. e că. ceea ce pot spune. Spre sfîrşitul mesei. pentru că sint nevinovaţi" — fratele meu se opri brusc. că omul acesta. morală şi aluzie şi că cel mai vădit semn de milă faţă de cineva care are un punct dureros este să fiu i-l atingi de loc ? Mi s-a părut că acesta a fost şi gîndul fratelui meu. părea foarte obosit. Nu însemnează asta.asta era cuprinsă şi vina tui. Doamna Magloire a ridicat repede faţa de masă. Tot gîndindu-irnâ. El îşi închipuia. Nu mai vorbea. la fel ca întotdeauna şi a cinat cu acest Jean Valjean cu aceleaşi purtări şi cu aceeaşi faţă pe care ar fi avut-o dacă ar fi luat masa cu domnul Gedeon Le Prevost sau cu domnul paroh. că e ceva cu adevărat evanghelic în această delicateţe de a se abţine de la predică. a fost. măcar pentru o clipă. a bătut cineva la uşă. fratele meu a rostit rugăciunea de după masă. pe cînd mîncam smochinele. că era un om ca oricare altul -+■ pentru el fiind asta un lucru obişnuit. Fratele meu a sărutat copilul pe frunte şi a împrumutat de la mine şaptezeci şi cinci de centime pe care le-a dat mătuşii Gerbaud. că era mai bine să-i abată gîndurile într-altă parte şi să-l facă să creadă. temtndu-se ca în cuvintele acestea să nu se fi strecurat ceva jignitor pentru străin. Era mătuşa Gerbaud cu copilul în braţe. de bună seamă. omul nu prea dădea atenţie celor din jurul său. iar fratele meu părea că se fereşte de tot ce-ar fi putut să i-o reamintească. nici chiar de mine. Am înţeles că trebuie să ne retragem pentru a-l lăsa pe cătă100 . După plecarea mătuşii Gerbaud. n-a lăsat să fie ghicite de nimeni. care se numea Jean Valjean. de ia început pînă la sfîrşit. scumpă doamnă. are neîncetat în minte suferinţa sa. cred că am Înţeles ce se petrecea în sufletul fratelui meu. De aceea. apoi s-a întors către străin şi i-a spus: — De bună seamă că vrei să te odihneşti. într-adevăr. a înţelege cum se cuvine mila ? Mu găsiţi. pe cînd vorbea despre muntenii din Pontarlier — ca r e „ f ac o mu nc ă pl ăc ut ă a pr oa pe d e ce r ş i ca r e — adăugă el — sin/ fericiţi. In vremea asta.

pentru a intra în oratoriu unde era alcovul sau pentru a ieşi de-acolo..tor să se culce şi ne-am urcat amlndouă ta noi. doamna Magloire tocmai punea argintăria în dulăpiorul de Ia căpătîiul patului. trebuia să treci prin camera de culcare a episcopului. Omul îl urmă. apoi am intrat fiecare în odaia noastră. Episcopul îl conduse pe musafir în alcov. aproape de izvoarele Dunării. spuse episcopul. Păcat că e veche şi că-i cade părul. pe celălalt îl dădu oaspetelui său şi-i spuse : — Domnule. unde era pregătit un pat alb şi curat. Mîine dimineaţă. Omul puse sfeşnicul pe o măsuţă.. locuinţa era împărţită în aşa fel încît. monseniorul Bienvenu luă de pe masă unul din cele două sfeşnice de argint. îna inte de plecare. Fratele meu a cumpărat-o pe vremea cind era în Germania. In clipa cînd ei treceau prin această cameră. o să bei o cană cu lapte cald de la vacile noastre. V LINIŞTE După ce spusese „noapte bună" surorii sale. Doamna Magloire s-a întors numaidecît. Era ultima treabă pe care o făcea în fiecare seară înainte de a se duce la culcare. te conduc în camera dumitale. Âm trimis-o totuşi îndată după aceea pe doamna Magloire să aştearnă pe patul omului o blană de căprioară din Pădurea Neagră. ca şi cuţitaşul cu miner de fildeş de care mă servesc la masă. la Totlingen. fără să ne mai spunem nimic. 501 . — Noapte bună. am îngenuncheat şi ne-am rugat lui dumnezeu în salonul unde se întind rufele. Nopţile sînt foarte reci şi blana ţine cald. După cum s-a putut vedea din cele de mai sus. blană care se afla în camera mea.

o perdea mare de mătase. Trecînd pe lîngă perdea. încît nici nu s-a putut bucura de cearşafurile albe şi curate. avu o mişcare ciudată. Cînd alcovul era locuit. A suflat în lumînare cu nara. domnule abate i spuse omul. contemplînd. cu sufletul şi cu gîndul îndreptate spre toate acele lucruri mari şi tainice. suna miezul nopţii. chiar lîngă dumneavoastră ! Se opri apoi şi adăugă cu un rînjet în care era ceva monstruos: V-aţi gîndit bine ? De unde ştifi că n-'am ucis ? Episcopul ridică ochii spre tavan şi răspunse: ■— Asta-l priveşte pe dumnezeu. fără a întoarce capul. strigă cu glas răguşit: — Ei. episcopul îngenunche şi rosti o scurtă rugăciune. pe care domnul le arată noaptea ochilor ce rămîn deschişi. fără nici o legătură. iO2 . Dar abia rostise cuvintele acestea paşnice şi. deodată. Puţin după aceea. aşa cum fac ocnaşii. Voia cumva să dea un avertisment sau să arunce o ameninţare ? Se supunea doar unei porniri instinctive şi ascunse chiar fa(ă de el însuşi ? Se întoarse repede spre bătrîn. Cît despre străin. care le-ar fi îngheţat de spaimă pe cele două cuvioase femei dacă ar fi fost de fată. trasă dintr-o parte şi dintr-alta a oratoriului. Peste cîteva minute. era într-adevăr atît de obosit. serios. asta e 1 mă adăpostiţi la dumneavoastră. şi s-a trîntit îmbrăcat în pat. mergînd. îşi încrucişa braţele pe piept şi. ascundea altarul.— Mulţumesc. se îndreptă spre camera sa. ţintuindu-şi gazda cu o privire sălbatică. Cînd episcopul s-a înapoiat din grădină în odaia sa. fără a se uita înapoi. după aceea. Apoi. se afla în grădină. mişcîndu-şi buzele ca şi cum s-ar fi rugat sau şi-ar fi vorbit sieşi. care nu plecă fruntea . visînd. toată lumea din căsuţa dormea. Nici astăzi nu ne putem da seama ce anume l-a putut îndemna să facă acel gest. ridică cele doua degete de la mîna dreaptă şi-l binecuvîntă pe străin. adormind numaidecît.

Jeana. Tinereţea lui se irosea astfel într-o muncă grea şi prost plătită. Cel mai mare dintre cei şapte copii avea opt ani. care-i ascundea ochii. mîncînd mai departe. mijlocul verzei. Cînd ajunse flăcău. îşi pierduse amîndoi părinţii la o vîrstă fragedă. Mama lui se numea Jeanne Matineu . Seara se întorcea acasă trudit şi-şi sorbea supa fără să scoată un cuvînt. la Faverolles. II înlocui pe părinte şi. lăsînd-o să facă ce vrea. ca să le dea vreunuia dintre copii. La Faverolles. probabil o poreclă care venea de la „Voilă Jean" '. la rîndul său. el. Maică-sa murise de friguri şi de rea îngrijire. cel mai mic — un an. Soţul ei muri. Nu s-a ştiut niciodată să fi avut vreo „drăguţă" prin partea locului. A făcut-o de la sine. Jean Valjean tocmai împlinise douăzeci şi cinci.VI JEAN VALJEAN Pe la două noaptea Jean Valjean se trezi. ca pe o datorie. fără să fie trist. văduvă cu şapte copii. de partea cealaltă a 1 Iată-! po Jean. care fusese ajutor de grădinar ca şi el. Tată-său. aplecat peste masă. răsfirat în jurul străchinii. Nu-i mai rămăsese lui Jean Valjean decît o soră. a murit căzînd dintr-un copac. nu departe de coliba familiei Valjean. era destul de adormit şi de şters. Jean Valjean sau Vlajean. cu naisul aproape băgat în supă. bucata de carne. părea că nu vede nimic. Sora asta îl crescuse pe Jean Valjean şi. sau cel puţin aşa părea. o ajută pe sora care îl crescuse. felia de slănină. mai mare. băieţi şi fete. Intr-un cuvînt. aşa cum sînt naturile iubitoare. . N-a avut vreme să fie îndrăgostit. cu părul său lung. acest Jean Valjean. şi-a adăpostit frăţiorul şi l-a hrănit. îi lua adesea din strachină tot ce era mai bun. Jean Valjean se trăgea dintr-o familie săracă de ţărani din Brie. ba chiar într-un fel morocănos din partea lui Jean Valjean. In copilărie nu învăţase carte. Sora lui. atîta vreme cît i-a trăit bărbatul. Jean Valjean era o fire gînditoare. tatăl. era ajutor de grădinar.

locuia o fermiera numită Marie-Claude. ca salahor. In vremea grădinăritului cîştiga un franc şi douăzeci pe zi. şi cu atîta zor. Mina înşfacă o pîine şi o trase. dar braţul îi era încă însîngerat.uliţei. Avea o puşcă de care ştia să se folosească mai bine decît orice puşcaş din lume. ca paznic de bivoli. Şapte copii. dar ce putea face cu şapte copii mici ? O familie necăjită. se duceau uneori acolo. codrul îi fac pe oameni JOI . plătea fără ştirea mamei cana cu lapte Mariei-Glaude şi copiii scăpau de pedeapsă. Sora lui muncea şi ea. marea. Jean Val jean. Copiii mătuşei Valjean. Dacă mama lor ar fi ştiut de-această potlogărie. Acestea se petreceau în 1795. după aceea se tocmea la seceriş. Isabeau ieşi iute . se înrudeşte de aproape cu tîlharul. Maubert Isabeau. brutar în piaţa bisericii la Faverolles. Oraşele îi fac pe oameni fioroşi pentru că-i corup. pe care mizeria o cuprindea şi-o încleşta cu încetul. i-ar fi pedepsit aspru pe vinovaţi. Isabeau alergă după el şi-l prinse. într-o casă locuită". hoţul fugea cît îl ţineau picioarele . Veni o iarnă aspră. Făcea tot ce putea. ca lucrător. pe care îl beau după vreun gard sau la vreun colţ de livadă. încît fetiţele şi-l varsau pe şorţuleţe şi pe guleraşe. Cu totul fără pîine. mai totdeauna flămîr. Jean nu avu de lucru. Braconierul trăieşte în pădure. îndeletnicire compromiţătoare. există totuşi o prăpastie între cei dintîi şi odiosul asasin al oraşelor. Braconierul. răstit şi morocănos. era întrucîtva braconier. Hoţul azvîrlise pîin. se pregătea să se culce. Ajunse la vreme ca să vadă un braţ strecurîndu-se prin spărtura făcută cu o lovitură de pumn în zăbrele şi în sticlă. cînd auzi o lovitură puternică în vitrina cu zăbrele a dughenei. Muntele. contrabandistul — în munţi sau pe mare. Jean Valjean fu dat în judecată tribunalelor de pe atunci „pentru furt prin efracţie. să ceară o cana cu lapte. In treacăt fie zis. ca din partea mamei lor.ea. Era Jean Valjean. Familia rămase fără pîine. într-o duminică seara. Există o prejudecată întemeiată împotriva braconierilor.zi. ca şi contrabandistul. smulgîndu-şi cana de la gură. săvîrşit în timpul nopţii.

Pe cînd i se fixa cu lovituri grele de ciocan pironul lanţului la ceafă. ca şi cum ar fi atins pe rînd şapte capete din ce în ce mai mici. Termenii codului erau categorici. devenise numărul 24. în aceeaşi zi. îl numeşte Buona-Parte . pînă şi numele . pe care mesajul directoratului către cei cinci sute din 2 floreal. el plîngea. desluşea ceva ce era mult prea mult. Probabil că. lacrimile îl înăbuşeau. şi din acest gest ghiceai că săvîrşise fapta lui pentru ca să îmbrace şi să hrănească şapte copilaşi. Şedea pe jos. ca toţi ceilalţi. îl împiedicau să vorbească. Un fost gardian al închisorii. în vălmăşagul gîndurilor sale de biet om neştiutor. un mare convoi a fost pus în lanţuri la Bicetre. Ce minut tragic este acela cînd societatea se îndepărtează şi săvîrşeşte părăsirea definitivă a unei făpturi gînditoare ! Jean Valjean fu condamnat la cinci ani muncă silnică. nu mai era nici măcar Jean Valjean . care astăzi are aproape nouăzeci de ani.sălbatici. eîştigată de generalul-comandant al armatei din Italia. Ce s-o fi făcut sora lui ? Ce s-o fi ales din cei şapte copii ? Cui îi mai pasă de toate astea ? Ce se mai alege din frunzişul unui copac tînăr tăiat la rădăcină ? 105 . La Toulon fu îmbrăcat în haina roşie de ocnaş. îşi mai aminteşte foarte bine de nenorocitul care a fost pus în lanţuri la capătul celui de-al patrulea rînd. anul IV. ridica mîna dreaptă şi o cobora treptat de şapte ori. Tot ce fusese viaja lui de altădată se şterse. A fost dus la Toulon. plîngînd mereu. Jean Valjean făcea parte din acest convoi. abia izbutind să spună din cînd în cînd : „Am fost ajutor de grădinar la Faverolles". Jean Valjean fu găsit vinovat. dar de multe ori fără să distrugă latura omenească. La 22 aprilie 1796 se sărbătorea la Paris victoria de la Montenotte. în coltul de miazănoapte al curţii. unde a ajuns după un drum de douăzeci şi şapte de zile într-o căruţă. sînt clipele cînd pronunţarea unei pedepse este asemenea unui naufragiu. Părea că nu-şi dădea seama de altceva decît că situaţia lui era îngrozitoare. Apoi.601.ul de gît. cu lant. Civilizaţia noastră are uneori ceasuri groaznice . dezvoltă într-înşii asprimea.

îl vedeau pe bietul copilaş şezînd pe pavaj. Plecaseră de prin părţile acelea. fără adăpost. Doar o singură data. pînă se deschidea şcoala. un băieţaş. Unde se aflau ceilalţi şase? Poate că nici ea nu ştia. piatra de hotar a fostului lor ogor îi uitase. Atîta tot. afară. iarna. picînd de somn şi adesea dormind în umbră. strîngîndu-se lîngă motan ca să se încălzească. unde nu se aflau decît un pat de scînduri. după cîţiva ani de ocna. Lucrătorii. unde pier unul după altul atîfia nefericiţi în mersul mohorît al omenirii. lăsate la voia întîmplării — cine ştie ? — au luat-o care încotro. unde era făţuitoare şi legătoreasă. Se ducea în fiecare dimineaţă la o tipografie din strada Sabot numărul 3. fără călăuză. pe la sfîrşitul celui de-al patrulea an de captivitate. în care fusese o rană. Locuia pe o străduţă săracă lîngă SainţSulpice. era acum o cicatrice. Cînd ploua. cel mai mic. îl lua în cocioaba ei. a aflat ceva despre sora lui. Copilul nu era lăsat să intre în tipografie. La ora şapte şcoala se deschidea şi copilul intra în clasă. Se afla la Paris. într-un colt. mi se pare. a fost pentru el o lică106 . Nu mai avea cu ea decît un copil. două scaune de lemn. In clădirea tipografiei era o şcoală. Era. ca să nu încurce lucrul. o văzuse pe sora lui. cu mult înainte de a se lumina de ziuă. In ziua cînd i s-au spus toate astea. pentru că ea int ra în tipografie la ora şase. strada Brutarului. copilul trebuia să aştepte un ceas prin curte. făpturi ale lui dumnezeu. Iată ce i se spusese lui Jean Valjean. înfundîndu-se încet-încet în negura rece în care se pierd oropsiţii soartei. trecînd dimineaţa. unde-şi ducea băi at ul . Jean Valjean i-a uitat şi el. Gineva. care avea ş apte ani . Iarna. o vîrtelniţă şi. pe vine. ghemuit. un ceas pe întuneric. lîngă coşuleţul lui. iar şcoala nu se deschidea decît la şapte. portăresei i se făcea milă de el. Dar. întunecimi fără fund. Aceste sărmane fiinţe. rămase fără sprijin. care-i cunoştea din sat. Nu mai ştiu pe ce cale ajunseseră pîna la el acele veşti. Satul în care se născuseră îi uitase. In inima lui.Vechea poveste. în tot timpul cît a stat la Toulon. Trebuia să fie acolo la şase dimineaţa. şi micuţul dormea acolo.

liber. cu totul. pentru că spărsese un ocfii de geam şi luase o pîine. făcu o ultimă încercare de fugă. prin al treisprezecelea an. dacă îns eamnă a fi liber s ă fi i hărţ ui t la t ot pasul. de somn. o fereastră deschisă pe neaşteptate spre destinul acestor fiinţe dragi . Tribunalul maritim îl condamnă pentru acest delict la o prelungire a pedepsei cu încă trei ani. să-ţi fie frică de orice. de calul care aleargă. Pe la sfîrşitul celui de al patrulea an veni rîndul lui Jean Valjean să evadeze. a încercat. Nu mîncase şi nu dormise de trei zile şi şase ore. de coşul care fumegă. dar n-a reuşit să fugă.a mai întîlnit niciodată şi nici în cuprinsul acestei dureroase poveşti nu se va mai pomeni de dînşii. Nici un semn de la dînşii n-a mai răzbit pînă la el. Alţi trei ani pentru această nouă încercare. se împotrivi paznicilor care-l prinseseră. In sfîrşit. I 107 . de potecă. mi se pare. adică. In octombrie 1815 fu eliberat. -de întunericul nopţii. să întorci capul în fiecare clipă. pe cîm p. potrivit obiceiului din ocnă. de drum. Camarazii îl ajutară. dintre care doi cu lanţ dublu. Treisprezece ani. încă trei ani pentru aceste patru ore. iar noaptea străjile l-au găsit ascuns sub schela unei corăbii în construcţie. voi. nu i-a mai văzut. de tufiş. pe-nserate. O scurtă paranteză.rire de fulger. Evadare şi rebeliune. Nici de rîndul ăsta nu i . fu pedepsit cu un spor de cinci ani. Şaisprezece ani. Nouăsprezece ani. Evada. pe urmă. de cîinele care latră. la opt ani. In al şaselea an îi veni iarăşi rîndul să evadeze. de omul care trece. A lipsit de la apel. S-a dat alarma printr-o lovitură de tun . să-ţi sară inima la cel mai mic zgomot. intrase acolo în 1796. Pentru a doua oară în lucrările sale asupra problemei penale şi a nimicirii omului prin dispozitiunile legii. autorul cărţii de faţă întîlneşte furtul 9 — Mizerabilii. dar fu prins după patru ore. fu prins. A treia zi. de lumina zilei. se aşternu din nou tăcerea . prevăzut de codul special. Faptul. nu i . n-a mai auzit niciodată nimic despre ei. Rătăci două zile.a mers mai bine. In al zecelea an îi veni iar rîndul şi evada din nou. de ceasornicul care bate.

Jean Valjean a furat o pîine. 108 . îşi mărturisi că a sărvîşit o faptă rea şi condamnabilă . că poate i s-ar fi dat pîinea dacă ar fi cerut-o. omul e astfel făcut. a ieşit de-acolo nepăsător. dar nu un nătărău. care-şi are şi ea lumina ei.unei pîini ca punct de plecare în dezastrul unui destin. iar în al doilea rînd. Recunoştea că nu era un nevinovat pedepsit pe nedrept. Ce se petrecuse în sufletul lui ? VII IN ADINCUL DEZNĂDEJDII Vorn încerca sa vorbim deschis. din nefericire sau din fericire. din cinci furturi. în primul rînd. în lanţuri. 1 Muncitor condamnat la închisoare. Jean Valjean intrase în ocnă plînglnd cu hohote şi cutremurat. Făclia spiritului strălucea într-tasul. încît poate suferi îndelung şi mult. pentru că ea e cea care le pricinuieşte. Intrase deznădăjduit . A început mai întîi cu el însuşi. Aşa cum am spus. pentru că. s -a recules şi-a început să cugete. Nenorocirea. primă schiţă a poveştii lui Jean Valjean. pe Ia 1830. Sub lovituri de bîtă. V. făcu să sporească licărirea slabă a minţii lui. S-a făcut judecător. împins de foame. pentru că se întîmpla foarte rar ca cineva să moară cu-adevărat de foame. Jean Valjean era un ignorant. » furat o pîine. Hugo a transformat faptul în nuvelă (publicatS tn 1934). în celulă. a ieşit întunecat. Claude Gueux ' a furat o pîine . patru au drept cauză imediată foamea. că în orice caz ar fi fost mai bine să aştepte s-o capete din milă sau muncind . pe patul de scînduri al ocnaşilor. că nu e o întrebare chiar fără de răspuns : „Poţi să aştepţi cînd ţi-e foame ?" . pentru că. O statistică engleză constată că la Londra. moraliceşte şi fiziceşte. sub soarele dogoritor al ocnei. trudit. Societatea trebuie să privească în fa fă aceste lucruri.

iar într-altul. într-un caz. oricum. era o greşeală să fugă de mizerie pe poarta prin care se intră în infamie. ca un om harnic ca el să nu aibă ce mînca ? Şiapoi. din datornic creditor şi punînd definitiv dreptul de partea celui ce-l violase ? Pedeapsa aceasta. el judecă societatea şi o osîndi. complicată cu agravări succesive pentru încercările de evadare. prin urmare. care dura de nouăsprezece ani ? Se întreba dacă societatea omenească era de asemenea îndreptăţită să-i silească pe membrii săi să sufere. că. strivind pentru totdeauna pe un biet om între o lipsă şi un exces : lipsa de lucru şi excesul de pedeapsă. făcînd din vinovat victimă. O făcu răspunzătoare de soarta lui şi-şi spuse că poate 9* 109 . Apoi. pedeapsa nu fusese prea nedreaptă şi prea grea ? Legea nu fusese mai abuzivă în darea pedepsei decît a fost vinovatul în săvîrşirea faptei ? Nu erau prea multe greutăţi într-un talger al balanţei.fără să moară . ajungînd prin aceasta la o răsturnare de situaţii. o crimă care reîncepe în fiecare zi. prevederea ei lipsită de îndurare.. nu era o mare nedreptate ca un muncitor ca el să nu aibă de lucru. ar fi fost mai bine şi pentru bieţii copii . O socoti vrednică de ura sa. o crimă a societăţii faţă de individ. ca trebuia deci să aibă răbdare . se întrebă : era el oare singurul vinovat în întîmplarea care i-a fost fatală ? înainte de toate. o dată mărturisită vina. că era vinovat. Nu era exagerat ca societatea să trateze astfel tocmai pe membrii săi cei mai năpăstuiţi la împărţirea bunurilor şi. pe cei mai vrednici de ocrotire ? Punîndu-şi aceste întrebări. lipsa ei totală de prevedere. vina delicventului fiind înlocuită cu vina represiunii. că. că era o faptă nebunească din parte-i ca un amărît şi un neputincios ca el să înşface de guler întreaga societate şi să-şi închipuie că scapă de mizerie furînd. nu sfîrşea oare prin a fi un fel de atentat al celui mai puternic asupra celui mai slab. acolo unde se află ispăşirea ? Excesul de pedeapsă nu duce oare la stingerea delictului. în sfîrşit. astfel.

Şi. Era încă om bun cînd a intrat în ocnă. pe care ea o numeşte justiţie şi pe care o arată celor pe care-i loveşte. In anumite cazuri. ţinută de nişte călugări ignorantini'. îşi dădea seama că. Oamenii nu s-au apropiat de el decît ca să-l facă să sufere. Merse la şcoală la patru zeci de ani şi învă{ă să citească. O condamna şi pe ea. îşi întăreşte ura. Jean Valjean se simţea revoltat. dar era cu siguranţă o nedreptate. n-avea o fire rea. Jean de Dieu. sufletul lui se înălţă şi se prăbuşi totodată. Niciodată nu i-a văzut decît faţa aceea încruntată. Niciodată. îşi mai spunea că nu există un echilibru între paguba pe care o pricinuise el şi paguba ce i se pricinuia lui . întărindu-şi mintea. în nouăsprezece ani de chin şi de sclavie. n-a mai întîlnit vreo vorbă bună. să scrie şi să soco tească. societatea omenească i . din timpul copilăriei.a făcut numai rău. dar nu te revolţi decît atunci cînd de fapt ai dreptate. Printr-o parte intra lumina. judeca providenţa care a făcut societatea. Ia urma urmei. 110 . învăţătura şi lumina pot sluji ca pîrghie răului. Orice contact cu ei a însemnat pentru el o lovitură. Mînia poate fi smintită şi absurdă . Era la Toulon o şcoală pentru ocnaşi. de cînd trăia mama şi sora lui. In ocnă se hotărî să şi-o ascută şi s-o ia cu dînsul la plecare. Nu avea alta arma decît ura. Acolo a condamnat ■ Nume dat în dertdere călugărilor din ordinul St. care i-a făcut tot răul. A fost şi el printre aceştia. a ajuns puţin cîte puţin la convingerea că viaţa e o luptă şi că în această luptă el era cel învins. Jean Valjean. şi trase concluzia că osînda pe care o suferise nu era chiar o ilegalitate. Din suferinţă în suferinţă. care se ocupă de învătămfnt. după ce judecase isocietatea. unde li se predau noţiunile strict necesare numai acelor nenorociţi care voiau să înveţe.nu se va da în lături sa-i ceară într-o zi socoteală. E trist s-o spunem că. vreo privire binevoitoare. printr-alta întunericul. cum am văzut. Astfel. te poţi supăra pe nedrept.

pe acest dezmoştenit al civilizaţiei care se uita la cer cu asprime. pe care binele să-l poată dezvolta. l-ar îi plîns poate pe cel ce suferea din pricina legii. fără de prihană pe lumea asta. în ceasurile lui de odihnă. Celei din urmă dintre ele. Fără îndoială — de ce să n-o spunem ? — observatorul fiziolog ar fi văzut acolo o mizerie fără de leac. înflăcăra. E greu să nu ne oprim o clipă aici ispre a medita. aprinde. şi-ar fi întors privirea de la abisurile pe care le întrezărea în acest suflet. pe care degetul lui dumnezeu l-a scris totuşi pe fruntea oricărui muritor. a condamnat providenţa şi şi-a dat seama că devine necredincios. făcîndu-l să strălucească cu măreţie şi pe care răul să nu-l poată stinge niciodată de tot ? întrebări grave şi încîlcite. serios. Starea aceasta sufletească pe care am încercat s-o analizăm era oare tot atît de limpede pentru Jean Valjean cum am căutat noi s-o redăm pentru cei ce ne citesc ? .societatea şi a simţit că începe să fie om rău . nu există mai cu seamă în sufletul lui Jean Valjean. un element divin. orice fiziolog i-ar fi răspuns probabil. se poate sluţi şi betegi fără leac. şezînd cu mîinile încrucişate pe braţul unui scripete. ar fi şters din această existenţă cuvîntu] „speranţă". şi întocmai ca Dante Ia poarta Infernului. inima se poate diforma. fără să şovăie : nu. o primă scînteie. înviora. pe care dumnezeu l-a făcut bun. tăcut şi îngîndurat — pe acest paria pus în afara legii care se uita la oameni cu mînie. poate fi făcut rău de către om ? Sufletul poate fi schimbat în întregime de către destin. devenind rău dacă destinul e rău ? Sub apăsarea unei nenorociri copleşitoare. cu capătul lanţului băgat în buzunar ca să nu fie nevoit să-l tîraseă — pe ocnaşul acesta posac. E oare cu putinţă ca natura omenească să se schimbe cu desăvîrşire ? Omul. care erau pentru el ceasuri de visare. fără de moarte pe lumea cealaltă. dar n-ar fi încercat să-i uşureze suferinţa . întocmai ca o spinare care se înconvoaie pe sub o boltă prea joasă ? Nu există oare în orice suflet omenesc. dacă l-ar fi văzut la Toulon pe Jean Valjean.

ca lupul care găseşte cuşca deschisă. sau măcar îşi dăduse seama de ele pe măsura alcătuirii lor ? Omul acesta aspru şi simplu era el oare conştient de înlănţuirea de idei prin care se ridicase şi coborîse. raţiunea amuţea. încercările de evadare ale lui Jean Valjean. abisurile hidoase şi perspectivele negre ale destinului său. să nu stăruie în sufletul lui destulă nedumerire. treaptă cu treaptă. Caracteristica acestor pedepse din care nu se cunoaşte' de loc ce e mila. acum că erau în fiinţa. După trecerea fulgerului. tot atît de zadarnice pe cît de nebuneşti. de-un spor de suferinţă. e că-l transformă puţin cîte puţin pe om. în care totul abrutizează. Evada furios. Trăia de obicei în acest întuneric. pfnă la aspectele jalnice care alcătuiau de atffia ani orizontul lăuntric al spiritului sau ? îşi dădea oare seama de tot ce se petrecuse şi de tot ce se framînta într-însul ? Nu ne încumetăm a o spune . ar fi de ajuns ca să dovedească ciudata înrîurire pe care o are legea asupra sufletului omenesc. şi nici n-o credem. în licăririle unei lumini îngrozitoare. dădea iar în întuneric şi nu mai ştia ce se petrece cu el. Jean Valjean ar fi repetat aceste încercări. care-i lumina tot sufletul. de-o palidă şi scurtă fulgerare. ura în întuneric . După ce era prins. bîjbîind ca un orb şi ca un visător. fără să se gîndeaiscă o clipă la urmări sau la experienţele făcute. noile 112 . ori de cîte ori s-ar fi ivit prilejul. arătîndu-i pretutindeni în jurul său. rămînea numai instinctul. repetate şi îndărătnice. Numai din cînd în cînd simţea că e năpădit dinlăuntru sau din afară de-o cutremurare de mînie. într-un animal sălbatic. înainte şi în urmă. Jean Valjean se afla în întuneric. suferea în întuneric . s-ar fi putut spune că ura tot ce-i ieşea înainte. Uneori nici nu-şi mai dădea prea bine seama ce simţea. Lucra doar bestia dintr-însul. printr-o stupidă transfigurare.Jean Valjean îşi dădea oare seama de toate elementele care alcătuiau mizeria lui morală. după atîtea nenorociri. Uneori chiar într-o fiară. Instinctul îi spunea : fugi ! Raţiunea i-ar fi spus : rămîi pe loc! Dar în fata unei ispite atît de puternice. Jean Valjean era prea neştiutor pentru ca.

practică zilnic o acrobaţie misterioasă. cînd trebuia întinsă o parîrnă sau de învîrtit la un scripete. Tovarăşii săi îl porecliseră Jean-le-Qric. Uneori se urca aşa pînă pe acoperişul temniţei. era nimica toată pentru Jean Valjean. ce pare ca ecoul unui rî s demonic. Jean Valjean. Prizonierii aceştia. pe cînd se repara balconul primăriei din Toulon. propti cariatida cu umărul pînă la sosirea lucrătorilor. visînd mereu să evadeze. în treacăt fie zis. simţea nelămurit câ-l 1 Sculptor francez (1622-l694).-#. ajung să facă o adevărată ştiinţă din contopirea forţei cu sprinteneala : ştiinţa muşchilor. acel l ugubru rîs et de ocnaş . Nu trebuie să scăpăm din vedere amănuntul că-i întrecea în putere pe toţi ceilalţi tovarăşi de ocnă. Jean Valjean preţuia cît patru. Numai vreo emoţie neobişnuită putea să-i smulgă. La munci grele. s-a desprins şi era gata să se prăbuşească. una din frumoasele cariatide ale lui Puget'. pedepse ce i se dădeau n-aveau darul decît sâ'-l năucească şi mai mult. Părea că priveşte neîncetat ceva groaznic. se căţăra ca prin minune din colţul unui zid pînă la etajul al treilea. Incordîndu-şi spatele şi muşchii picioarelor. căruia pe vremuri i se spunea orgoliu. înlocuind la nevoie instrumentul numit cric. ^M 113 . care se afla acolo. o dată sau de două ori pe an. La el însă agerimea era şi mai mare decît puterea. Ridica şi ducea uneori în spinare greutăţi enorme. Vorbea puţin. de unde. Odată. Unii ocnaşi. care susţineau balconul. Printre senzaţiile bolnăvicioase ale unei firi neisprăvite şi ale unei inteligenţe copleşite. veşnici pizmuitori ai muştelor şi ai păsărilor. Să se urce pe un zid drept. şi-a luat numele strada Alontorgueil din apropierea halelor Parisului. să găsească puncte de sprijin acolo unde abia se zărea o ieşitură. cu coatele şi călcîiele înfipte în zgrunţurii pietrei. Nu rîdea. Era într-adevăr absorbit de ceva.

fapte. la înălţimi unde nu putea să ajungă. Şi care putea să fie natura gîndirii sale ? Dacă bobul de mei de sub piatra morii ar putea să gîndească. oameni. iar sus. s-ar gîndi fără îndoială la ceea ce se gîndea Jean Valjean. ale căror contururi nu le putea lămuri. Mintea lui.sfîrşiseră prin a-i crea un fel de stare sufletească ce nu se poate descrie. în loc să împrăştie noaptea. atît de înfricoşătoare pentru cei de dedesubt. se oprea. fantasmagorii pline de realităţi. un amănunt puternic luminat. Ici şi colo. Cădea pe gînduri. prejudecăţi. un fel de îngrămădire groaznică de lucruri. un grup. de o parte gardianul cu bîta. oameni şi fapte. 114 . cu povîrnişuri cumplite. împăratul încoronat şi strălucitor. cei certaţi cu legea simt apăsîndu-le pe creştet întreaga povară a acestei societăţi omeneşti. în mijlocul muncii sale de ocnaş. o făceau mai funebră şi mai întunecoasă. vedea cu o spaimă amestecată cu furie forrnîndu . Suflete prăbuşite în cel mai adînc fund al nenorocului. Toate aceste frămîntări. atît de temută pentru cei din afară. pierduţi dincolo de marginile înţelegerii.apasă ceva monstruos. In situaţia aceasta Jean Valjean se gîndea. Legi. I se părea că aceste măreţii îndepărtate. de alta jandarmul cu sabia. lucruri. în ritmul complicat şi misterios pe care dumnezeu îl imprimă civilizaţiei. în acelaşi timp mai coaptă şi mai tulburată decît înainte. legi. a căror mulţime îl înspăimînta şi care nu era altceva decît uimitoarea piramidă pe care o numim civilizaţie. Uneori. oameni nefericiţi. . Tot ce i se întîmplase i se părea absurd. în acest amestec colcăitor şi diform. realităţi pline de năluci. pe culmi. pluteau deasupra lui şi-l striveau cu nu ştiu ce cruzime paşnică şi cu neînduplecată nepăsare. prejudecăţi. toate se frămîntau deasupra lui. cînd departe. se revolta. într-un nimb. unde nu se mai vede nimic. desluşea cînd aproape de el. In penumbra întunecoasă şi palidă în care se tîra. de o parte arhiepiscopul cu mitra în cap. suprapunîndu-se şi înăl{îndu-se pînă departe deasupra lui.se. ori de cîte ori întorcea capul şi încerca să-şi înal(e privirea.

serioasă. gardianul i se părea o nălucă . Sufletul lui părea luminat doar printr-un fel de ferestruică de beci. Se uita ]a gardianul care sta la cîţiva paşi de el. apoi ură împotriva neamului omenesc. Pentru a termina. de amărăciunea sufletului. Natura înconjurătoare abia exista pentru el. temutul ocnaş din Toulon. devenise — mulţumită felului cum îl transformase puşcăria — în stare să facă două feluri de fapte rele: mai întîi. ne vom mărgini să constatăm că. An cu an. 115 . şi ia forma unei dorinţi nelămurite. rezumînd ceea ce se poate rezuma şi exprima în rezultate pozitive. împotriva creaţiunii. deodată. un fel de răzbunare pentru suferinţa îndurată. necugetată. de sentimentul adînc al nedreptăţilor suferite. Jean Valjean. Cînd a ieşit din închisoare. ca şi ţinta finală a gîndurilor lui era ura împotriva legilor omeneşti. nici cer strălucitor. oricărei vieţuitoare. devine la un moment dat ură împotriva societăţii. se împlineau nouăsprezece ani de cînd nu mai vărsase nici o lacrimă. instinctivă. nici zile frumoase de vară. voinţă. nevinovaţi şi drepţi. de reacţiunea chiar împotriva celor buni. Premeditările acestea treceau prin cele trei faze succesive pe care numai anumite firi încercate le pot parcurge: raţiune. nu fără temei biletul de identitate îl califica pe Jean Valjean drept un om foarte primejdios. încăpăţînare. îşi spunea : e un vis. dacă nu este oprită în desfăşurarea ei de vreo întîmplare providenţială. năluca îl lovea cu bîta. Inimă de piatră. în nouăsprezece ani. Era împins de revolta lui obişnuită. sufletul acesta se împietrise tot mai mult. o ură care. apoi o răbufnire gravă. privire împietrită. Punctul de plecare. nici dimine(i înviorătoare de aprilie. continui şi brutale de-a face rău oricui. frămîntată în conştiinţă şi pusă la cale de ideile greşite pe care le poate pricinui o asemenea nenorocire. Precum se vede. dacă există dintre aceştia. inofensivul ajutor de grădinar din Faverolles. Aproape s-ar putea spune că pentru Jean Valjean nu existau nici soare. dar sigur. încet. plină de sălbăticie. o impulsiune buimacă. din tot ceea ce am arătat.tot ce-l înconjura i se părea cu neputinţă.

talazurile din adîncuri îl sorb. necunoscute îl prind. Aude 116 . încearcă să se apere. el luptă. vegetaţii înfricoşătoare. Adineauri era şi el acolo. oceanul laş se încăpăţînează să-l înece. Abia se zăreşte în întunericul palid al orizontului. e una cu spuma. A căzut în apele groaznice. trăia. valurile şi-l aruncă unul altuia. E chinuit de nebunia asta. se adapă cu amărăciune. Acum ce s-a întîmplat ? A alunecat. corabia întunecată e silită să-şi urmeze drumul. i se înnoadă de picioare. de cîte ori se afundă. O priveşte. s-a isprăvit. luptă împotriva nesfîrşitului. Totul fuge şi se năruie sub picioarele lui. Vînturile bat. Valurile sfîşiate şi sfîrtecate de vînt îl înconjoară cu vrăjmăşie. se cufundă şi se ridică la suprafaţă. făcea parte din echipaj. păleşte. Omul strigă cu disperare în adîncuri. Marinarii şi călătorii nici măcar nu-l mai văd pe omul care se îneacă . întinde braţele. întrezăreşte prăpăstii pline de noapte . simte că el însuşi se preface în prăpaistie. se trudeşte. nu-l aude nimeni. El. Ridică ochii şi nu vede decît norii plumburii. Omul piere. o priveşte cu deznădejde. toate apele în zdrenţe îi învăluie capul. Ea se depărtează. strigă. un norod de valuri îl împroşcâ. avea partea lui de aer şi de soare. încearcă să se ţină deasupra. umbla în lung şi-n lat pe punte împreună cu ceilalţi. corabia se trudeşte să-şi taie drum. Parcă toată apa asta ar fi ură. înoată. Muribund. se iveşte iar. Trece mai departe. bietul lui cap nu e decît un punct printre valurile uriaşe. descreşte. îl trag spre ele . Cu toate acestea. Pînza care trece este ca o nălucă. nesfîrşitul se joacă cu agonia lui. această biată putere aproape sfîrşită.VIII TALAZUL ŞI UMBRA Un om în voia valurilor ! Ei şi! Corabia nu se opreşte. este părtaş la uriaşa nebunie a mării. zguduită de furtună. Vîntul bate. Unde e corabia ? Acolo. ochiuri tulburi îl înghit pe jumătate. spuma valurilor îl copleşeşte. a căzut.

Se simte înmormîntat între două infinituri deodată : oceanul şi cerul . nori. iată. dar cu ce pot să-l ajute ? Zboară. alga. învălmăşeala furtunoasă şi inconştientă. Cine are să-l învie din morţi ? 117 . se afundă. e la capătul puterilor. toate sînt surde. împrejurul lui. Roagă fierbinte întinderea. singurătatea. Cerşeşte ajutorul furtunii. groaza şi oboseala. Nu mai sînt oameni. tot aşa cum pe deasupra restriştelor omeneşti sînt îngeri. încreţirea nelămurită a apelor sălbatice. O. Vînturi. vîrtejuri. Printre nori sînt păsări. iar celălalt un giulgiu. ceaţa. se închid şi strîng în ele hăul. stînca .zgomote neobişnuite pentru om. furtuna nepăsătoare nu dă ascultare decît nesfîrşitului. acel ceva îndepărtat pe care ise aflau oameni. se lasă luat. Ajutor ! Ajutor! Cheamă într-una. nimic. mers nemilos al societăţii omeneşti ! Risipă de suflete şi de oameni de-a lungul drumului ! Ocean în care cade tot ce leapădă legea ! Dispariţie înfiorătoare a sprijinului! O. trec plutind. Mîinile i se închircesc. moarte morală ! Marea e neîndurata noapte socială în care pedeapsa îşi azvîrle osîndiţii. se răsuceşte. unul e o groapă. Nici un punct de reazim. Sub el. cîntă. In el. a pierit. valul. simte sub el valurile monstruoase ale nevăzutului : cheamă. Se lasă noaptea. Se gîndeşte la patimile întunecate ale cadavrului în umbra fără de sfîrşit. Frigul nefiresc îl înţepeneşte. prăbuşirea. Pe cer. Sufletul lăsat în voia valurilor în această prăpastie poate să se preschimbe în cadavru. sînt ceasuri întregi de cînd înoată. e singur în nemaipomenita prăpastie a apusului. înţepeneşte. curenţi. corabia. Zadarnic ! Ce-i de făcut ? Deznădăjduitul se pierde. se dă bătut. şi iată-l că alunecă pentru totdeauna în adîncurile jalnice. şi el horcăie. bezna. In zare. mistuitoare. se lasă dus. care par să vină de dincolo de lume şi din nu ştiu ce spaţii înfricoşătoare. stele. ostenitul vrea mai bine să moară. nimic. Dumnezeu unde e ? Cheamă. Marea e mizeria nesfîrşită.

Stărui. Cum era zor. Şi. îi înmînă douăzeci şi cinci de bani. văzu în faţa uşii unei distilerii de flori de portocal cîţiva oameni care descărcau pachete. I se răspunse : „Pentru tine e destul şi atît". Ceva mai înainte îl întrebase pe unul dintre lucrători cît cîştiga pe zi făcînd treaba asta . se înfăţişă înaintea stăpînului distileriei şi-l rugă să-l plătească. Să spunem cuvîntului pe nume : furat. Pe cînd lucra.IX NOI NEMULŢUMIRI Cînd Iui Jean Valjean îi sună ceasul să iasă din ocnă. „Ia vezi să nu te pomeneşti la răcoare". care-l luă la ochi şi-i ceru hîrtiile. stăpînul părea mulţumit. îşi făcuse socoteala că suma ce i se cuvenea pe timpul cît stătuse în ocnă ar fi trebuit să se ridice la o sută şaptezeci şi unu de franci. voinic şi dibaci . Dar raza aceasta păli numaidecît. la Grasse. trecu un jandarm. fără să scoată o vorbă. îşi ceru dreptul lui. Seara. i se răspunse : „Treizeci de bani de cinci". suma fusese redusă prin felurite reţineri locale. Lui Jean Valjean ideea de libertate îi luase ochii. în afară de asta. la o sută nouă franci şi cincisprezece parale. Văzu însă destul de repede că e vorba de o libertate căreia i se dă un bilet de identitate galben. Se puse pe treabă. Apoi îşi reluă lucrul. Oricum. A doua zi după eliberare. Nu pricepuse nimic şi se socotea nedreptăţit. 118 . i se dădu. E drept că uitase de odihna silită a duminicilor şi a -sărbătorilor. o seamă de amărăciuni. Crezuse într-o viaţă nouă. pentru că era nevoit să plece mai departe a doua zi. Stăpînul îl privi ţintă în ochi şi-i spuse . Era deştept. clipa fu neasemuită şi nemaiauzită . o rază vie din lumina adevărată a celor vii îl străpunse pe neaşteptate. Ceru de lucru. Fu nevoit să-i arate biletul de identitate galben. Stăpînul. care i se numărară la ieşire. care în nouăsprezece ani scădea la socoteală vreo douăzeci şi patru de franci. îşi dădea osteneala. cînd îi răsună în ureche acele cuvinte ciudate: „Eşti liber!".

Nu putu să mai adoarmă şi căzu pe gînduri. pe urmă îi închise ca să adoarmă din nou. Osteneala îi trecuse. dar se întoarce mai greu. micşorîndu-i drepturile cuvenite. Societatea. care-l fura cu dramul. pe cînd orologiul catedralei bătea ceasul două noaptea. Amintiri vechi şi cele din ajun pluteau amestecat şi se încrucişau anapoda. Iată ce i se întîmplase la Grasse. cu toate că nu se dezbrăcase. Era obişnuit să nu dăruiască prea multe ceasuri odihnei. gonindu-le pe toate celelalte. îl jefuise cu totul. Ii treceau prin cap multe gînduri. adormi o dată.Se socoti din nou furat. dar nu poţi adormi şi a doua oară. Iată care era acest gînd : văzuse cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare pe care doamna 119 . E ceea ce i se întîmplă lui Jean Valjean. senzaţia asta era prea nouă şi-i tulbura somnul. Dormise mai bine de patru ceasuri. Aveau să se împlinească în curînd douăzeci de ani de cînd nu mai dormise într-un pat şi. ca o apă nămoloasă şi frămîntată. cînd mintea e preocupată. Se ştie în ce fel fusese primit la Digne. Cînd o mulţime de senzaţii felurite ţi-au tulburat ziua. dar unul dintre ele se întorcea necontenit. OMUL CARE S-A TREZIT Aşadar. Se trezi din pricina patului. pierzîndu-şi formele. Venea rîndul semenului său. In creierul lui era un fel de du-te vino întunecat. Se găsea într-unui din acele momente cînd mintea ţi-e plină de gînduri tulburi. Somnul vine mai uşor. crescînd peste măsură. Scapi de ocnă. Deschise ochii şi se uită o clipă în întunericul din jurul lui. Jean Valjean se trezi din somn. Eliberarea nu înseamnă dezrobire. dar nu de osîndă. care era prea bun. apoi pierind dintr-o dată. statul.

Rămase cîtva timp visînd în poziţia asta. Se plecă deodată. pînă-n zori. E adevărat că ar fi cîştigat mai mult. Bătu ora trei. Bătrîna servitoare tocmai le punea într-un dulăpior de la căpătîiul patului în clipa în care el trecea prin odaia de alături. ca să intre în aceea unde se afla acum. dacă orologiul n-ar fi bătut o dată — un sfert sau o jumătate. Erau acolo. îşi scoase ghetele şi le puse uşor pe rogojina de lîngă pat. goniţi de vînt. Erau masive. întinse braţul şi pipăi desaga pe care şi-o azvîrlise într-un colţ al alcovului în care se afla patul. se ridică deodată pe jumătate. la un ocnaş. apoi lăsă să-i spînzure picioarele. Stătea în poziţia asta şi ar fi rămas poate aşa cine ştie cît. cu acea încăpăţînare mecanică a visării. Argintărie veche. şi apoi se gîndea. la cîţiva paşi. pe care-l cunoscuse la ocnă şi ai cărui pantaloni nu se ţineau decît într-o singură bretea de bumbac împletit. In mijlocul acestor frămîntări tulburi. La dreapta. le simţea ca pe o greutate . fără să ştie pentru ce. intrau. spre fereastra pe care o întrezărea. le puse jos şi se pomeni. şezînd pe marginea patului. Cele şase tacîmuri de argint nu-i dădeau pace. Pe polonic se putea lua cel puţin două sute de franci. aproape fără să-şi dea seama.Magloire le pusese pe masă. oarecum sinistră pentru cel care l-ar fi zărit astfel.. Sufletul i se zbuciumă un ceas întreg. ieşeau. I se păru că bătaia îi spune : „haide I" Se ridică în picioare. cum intrai din sufragerie. porni atunci de-a dreptul. Noaptea nu era prea întunecată. dacă nu l-ar fi furat administraţia. în el se dădea o luptă. Văzuse bine dulapul acela. el singur treaz în casa aceea adormită.. intrau din nou. cu paşi mărunţi. De două ori atît cît cîştigase el în nouăsprezece ani. Desenul cu pătrăţele al acestei bretele îi venea mereu în minte. apoi îşi reluă poziţia de visare şi rămase clin nou nemişcat. gîndurile pe care le-am arătat îi scormoneau fără încetare creierul. Din pricina asta. mai şovăi o clipă şi ascultă : în caisă totul era tăcut. în umbra. deasupra lunii pline alergau nori mari. anume Brevet. Deschise ochii din nou. afară era rînd pe 120 .

destul de scund. şi înăuntru un fel de asfinţit. o închise îndată. Sfeşnicele minerilor sînt făcute din fier masiv şi sfîrşite la capătul de jos printr-un vîrf. ca un vîrf de ţăpoi. scotoci înăuntru. Ocnaşii erau folosiţi uneori. uşor de sărit. Să fi fost o pîrghie ? Sau poate o măciucă ? La lumina zilei s-ar fi putut vedea că nu era altceva decît un sfeşnic de miner. decît cu un cîrlig foarte mic. îşi vîrî ghetele într-unui din buzunare. şi aveau adesea la îndemînă scule de miner. 121 . Acest obiect semăna cu un drug scurt de fier. pentru a scoate piatra din dealurile înalte care înconjurau oraşul Toulon. dădea în grădină şi nu era închisă. Luă sfeşnicul în mîna dreaptă şi. Ajuns la fereastră. pe vremea aceea. cu ajutorul căruia se înfig în stîncă.• \ rînd umbră şi lumină. se duse şi-l propti într-un colţ al ferestrei. ascuţit la unul din capete. deosebi vîrfurile copacilor la distanţe egale unul de altul. se asemuia cu lumina vînătă. îşi puse şapca trăgîndu-şi cozorocul pe ochi. merse spre firidă. înnăbuşindu-şi pasul. dincolo de el. Se uită în grădină cu acea privire atentă care mai mult cercetează decît priveşte. o găsi crăpată. Asfinţitul acesta. îşi luă desaga. semn că zidul despărţea grădina de vreo stradă sau ulicioară cu pomi. apoi se întoarse lîngă pat şi apucă cu hotărîre obiectul pe care-l lăsase acolo. Grădina era împrejmuită cu un zid alb. După ce se uită. aceea a episcopului. Ar fi fost greu să deosebeşti prin întuneric în ce scop i se dăduse bucăţii de fier forma aceasta. Ajuns la uşă. se îndreptă spre uşa odăii alăturate. prin faţa căreia se scurg trecătorii. făcu o mişcare de om care ştie ce vrea . O deschise. dar pentru că aerul rece şi viu pătrunse cu putere în odaie. după moda locului. scoase un obiect pe care-l puse pe pat. îşi căută dibuind băţul. Episcopul n-o închisese. eclipse şi limpezimi. îndeajuns de limpede ca să te călăuzească. după cum se ştie. întrerupt din timp în timp de nori. In fund. ţinîndu-şi răsuflarea. Jean Valjean o privi cu atenţie. o deschise. N-avea gratii. luă sacul pe umeri. strecurată prin ferestruica unei pivniţe.

O împinse cu vîrful degetului. de parcă ar fi fost trîmbiţa judecăţii de apoi. şi că lătra ca un cîine. îşi auzea arterele bătîndu-i în tîmp'e ca două ciocane de turnătorie şi i se părea că răsuflarea îi ieşea din piept cu zgomotul vîntului care iese dintr-o peşteră. Uşa se deschidea fără zgomot. Uşa se deschise sub apăsare. Trebuia cu orice chip să mărească mai mult deschizătura. ca să dea de ştire tuturor şi să-i trezească pe cei adormiţi. Jean Valjean văzu greutatea. mai cu hotărîre decît în primele două rînduri. îşi făcu curaj şi împinse uşa pentru a treia oară. ca zguduitura unui cutremur de pămînt. Zgomotul acestei balamale îi pătrunse în ureche. Socotea cu neputinţă ca groaznicul ţipăt al acelei ţtţîni înfuriate să nu fi zdruncinat toată casa. în mai 122 . • . Numai că alături de uşă era o măsuţă care făcea cu ea un unghi ce împiedica intrarea. Se opri înfiorat. se mişcă foarte puţin şi pe tăcute.XI CEEA CE FACE Jean Valjean ascultă.. cu mai multă îndrăzneală. Nici un zgomot. prinzînd dintr-o dată o viaţă teribilă.■■ . In ispaima mărită pînă la fantastic a primei clipe mai că-şi închipui că balamaua aceasta se însufleţise. cu grija neliniştită a unei pisici care vrea să intre pe furiş. cele două bătrîne or să strige . tulburat şi se lăsă de pe vîrfurile picioarelor pe călcîie. bătrînul o să se ridice. uşor. împinse uşa. răsunător şi înfricoşat. li se va veni în ajutor. De data asta o balama neunsă dădu în întuneric un ţipăt răguşit şi prelung. lărgind puţin deschizătura. uşa pe care o împinsese dăduse alarma şi chemase . apoi o împinse din nou. Jean Valjean tresări. Crăpătura era acum destul de mare pentru ca să poată trece. Aşteptă o clipă.

un jilţ acoperit cu veşminte. Era aproape de pat. Cu toate acestea. Ajunsese acolo mai devreme decît ar fi crezut. ca şi cum ar fi făcut-o înadins. Deosebeai ici-colo forme nelămurite şi vagi care. O clipă se crezu pierdut. Nici cînd se crezuse pierdut nu dăduse înapoi. Ciuli urechea. Din pricina nopţilor reci din regiunea Alpilor de jos. Toată faţa îi era luminată de o expresie vagă de mulţumire. nădejde şi cucernică fericire. Jean Valjean înainta cu grijă. erau hîrtii împrăştiate pe o masă. străbătînd fereastra prelungă. lăsa isă-i atîrne pe marginea patului mîna împodobită cu inelul preoţesc. In casă nu se mişca nimic. şi care la această oră nu erau altceva decît colţuri întunecate şi pete albicioase. Nimic nu se clintise. un nor uriaş acoperea cerul. Zgomotul balamalei nu trezise pe nimeni. Odaia aceasta era cufundată într-o linişte desăvârşită. un pupitru de rugăciune. îşi luă îndrăzneala de-a se uita în odaie. Nu se gîndi decît să isprăvească mai iute. cu mînecă lungă. ca şi cum ar vrea să ne facă să cugetăm. Acesta dormea împăcat. se odihnea destins. şi o rază de lună.puţin de un sfert de oră oraşul va fi trezit şi jandarmii în picioare. dar mai rămăsese într-însul un clocot înfricoşător. Auzea din fundul odăii răsuflarea egală şi liniştită a episcopului adormit. De aproape o jumătate de ceas. ziua. Prima primejdie trecuse. norul acesta se destramă. Deodată se opri. Purta o haină de lînă de culoare închisă. păzindu-se să nu se izbească de mobile. In clipa în care Jean Valjean se opri în faţa patului.era aproape o strălu10 123 . F'ăcu un pas şi intră în odaie. nu dădu înapoi. Natura îşi amestecă uneori în acţiunile noastre manifestări şi înfăţişări de-ale ei cu un fel de aluzie întunecată şi iscusită. care făcuse atîtea binefaceri şi fapte pioase. Era mai mult decît un zîmbet. se culcase aproape îmbrăcat. Rămase unde era. neîndrăznind să se mişte. cărţi deschise. Capul îi era răsturnat pe pernă. împietrit ca un stei de sare. volume rînduite pe un scăunaş. Uşa se deschisese larg. lumină pe neaşteptate faţa palidă a episcopului. Se scurseseră vreo cîteva minute.

Cerul acesta îi era conştiinţa. la somnul vrednic de respect al acestui înţelept şi acopereau cu un fel de aureolă măreaţă şi senină părul alb şi ochii închişi. era în umbră cu sfeşnicul de fier în mînă . încrederea aceasta nemărginită îl înspăimînta. ceasul. căci cerul acesta se afla înăuntrul lui. Nimeni n-ar fi putut spune ce se petrecea într-însul. episcopul adormit apăru înconjurat de un nimb de glorie. Lumea morală nu poate avea o privelişte mai măreaţă decît o conştiinţă tulbure şi neliniştită. avea ceva sublim pe care-l simţea nelămurit. grădina încremenită. ca să spunem aşa. Era aproape ceva dumnezeiesc în omul acesta atît de impunător. faţa aceea unde totul nu era decît nădejde şi încredere. nici chiar el însuşi. Sufletul celor drepţi contemplă în timpul somnului un cer plin de taine. solemn şi negrăit. Era în acelaşi timp o transparenţă luminoasă. peste acea limpezime interioară. dar cu putere. Singurul lucru care se desprindea limpede din atitudinea şi de pe faţa lui era o nehotărîre ciudată. Luna de pe cer. trebuie să visezi tot ce poate fi mai crud. natura adormită. Privea. Nu i s-ar fi putut citi nimic lămurit nici pe chip. Era un fel de uimire rătăcită. nemişcat. într-o asemenea însingurare şi alături de un vecin ca el. Somnul acesta.cire. Atît. El. In clipa în care raza de lună se aşternu. Fără îndoială însă că era emoţionat şi cutremurat. S-ar fi -spus că şovăia între două 1:24 . ajunsă la marginea unei fapte rele şi contemplînd somnul unui om drept. Jean Valjean. clipa. tulburat peste măsură de acest bătrîn luminos. casa aceasta atît de liniştită. Nu văzuse niciodată ceva asemănător. Pe fruntea lui se răsfrîngea o lumină nevăzută. Dar la ce se gîndea ? Ar fi fost cu neputinţă de ghicit. faţă în faţă cu tot ce poate fi mai blînd. O rază din acesf cer cădea asupra episcopului. Dar de ce natură îi era emoţia ? Ochii nu i se puteau dezlipi de pe bătrîn. Pentru a încerca să-ţi dai seama de asta. stătea în picioare. tăcerea. acel cap de bătrîn şi acel somn de copil. adăugau un nu ştiu ce. Totul rămase însă uşor învăluit într-o penumbră suavă.

prăpăstii : aceea în aire te pierzi şi aceea in care te mîntui. sub privirea asta înfricoşătoare. Doamna Magîoire alergă spre dînsul foarte tulburată. ridică sfeşnicul de fier cu gîndul să forţeze încuietoarea . crucea care părea că-şi deschide amîndurora braţele. îl luă. apoi merse grăbit de-a lungul patului fără să se uite la episcop. — Iată-l. în zori. fără să se gîndească la zgomot. — Monseniore. deasupra căminului. braţul lui stîng se ridică încet către frunte şi scoase şapca. Episcopul continua să doarmă într-o pace adîncă. monseniore ! strigă ea. XII EPISCOPUL LUCREAZĂ A doua zi. O rază de lună făcea să se zărească nelămurit. sări zidul ca un tigru şi fugi. deschise fereastra. cheia era acolo. După cîteva clipe. îşi luă băţul. de-a dreptul la dulapul pe care-l întrezărea la căpătîi. străbătu grădina. cu şapca în mîna stingă şi cu măciuca în cea dreaptă. Părea gata să-i sfarme craniul sau să-i sărute mîna. Nu cumva ştie înălţimea voastră unde e coşul cu argintărie ? — Ba da. Deodată. l-l arătă doamnei Magîoire. Jean Valjean îşi puse şapca la loc pe frunte. 10* 125 . sări peste pervaz. străbătu cu paşi mari odaia fără să ia seama şi. primul lucru pe care-l văzu fu coşul cu tacîmuri. Episcopul tocmai ridicase coşul de pe una dintre brazdele grădinii. azvîrli coşul. monseniorul Bienvenu se plimba prin grădină. apoi braţul i se lăsă cu aceeaşi încetineală şi Jean Valjean se adînci din nou în contemplaţie. spuse episcopul. — Slavă domnului ! Nu ştiam ce e cu el. cu o binecuvîntare pentru unul şi cu iertare pentru celălalt. băgă argintăria în desagă. îl deschise. găsi uşa. cu părul zbîrlit pe capul lui sălbatic. intră înapoi în oratoriu.

argintăria asta era oare a noastră ? Doamna Magloire rămase înmărmurită. omul a plecat ! A furat argintăria ! Cînd scoase strigătul acesta. unde se vedeau urme de paşi.. spre camera de rugăciune.— Cum ? spuse ea. Dar e vorba de monseniorul.. de argintărie vrei să vorbeşti ? Nu ştiu unde e. O şipcă fusese smulsă din gard. A sărit în stradela Cochefilet! Ah ! Blestematul ! Ne-a furat argintăria ! Episcopul rămase o clipă tăcut. Aşadar. Nu e vorba de mine şi nici de domnişoara. 126 . pe acolo a trecut. pe urmă îşi ridică ochii. — Atunci tacîmuri de fier. Se ridică la ţipătul doamnei Magloire : — Monseniore. — Ei. — Dumnezeule mare şi bun ! A fost furată ! A furat-o omul de aseară ! Cît ai clipi din ochi. după care episcopul urmă : — Doamnă Magloire. Doamna Magloire se strîmbă cu înţeles. înainte de toate. — Maica ta. — Fierul are un gust rău. ţineam la mine argintăria pe nedrept şi de prea multă vreme. cu toată vioiciunea ei de bătrînă sprintenă... — Ei bine — spuse episcopul — atunci tacîmuri de lemn. Isuse ! spuse din nou doamna Magloire. intră în alcov şi apoi se întoarse la episcop. Cine era omuF acela ? Un sărac cu siguranţă. serios. asta e ! Nu există oare tacîmuri de cositor ? Doamna Magloire ridică din umeri. — Cositorul miroase. Acesta tocmai se apleca'se şi privea oftînd un răsad de cochlearia. E gol ! Şi argintăria ? — Ah ! răspunse episcopul. Se scurse încă o clipă de tăcere. Cu ce-o să mănînce monseniorul de acum încolo ? Episcopul o privi cu un aer mirat. doamna Magloire alergă. Ea era a săracilor. ochii-i căzură pe un colţ al grădinii. Noua ne e tot una. — Uite. şi-i spuse cu blîndeţe doamnei Magloire : — Dar. pe care coşuleţul îl strivise căzînd peste brazda de flori.

spuse el. In acest timp.Gîteva minute mai tîrziu. care sînt tot de argint ca şi celelalte. dumnezeule! Tremur numai cînd mă gîndesc. — Linişte ! spuse un jandarm. care nu spunea nimic. Va să zică nu e preotul parohiei. cineva bătu la uşă.. Pe cînd rnînca. In timp ce fratele şi isora se pregăteau să se ridice de la masă. umblînd de colo pînă colo. De ce nu le-ai luat o dată cu tacîmurile ? Jean Valjean căscă ochii şi-l privi pe bătrînul episcop cu o căutătură pe care nici o limbă omenească n-ar putea-o descrie. — Intră. şi doamnei Magloire. monseniorul Bienvenu. Mă bucur că te văd. se arătă în prag. iată-te ! glăsui el cu voce tare. celălalt era Jean Valjean. Bine.. le atrăgea atenţia — soră-si. — Monseniore. — Monseniore ! murmură el. — Şi asta e ceva ! spunea doamna Magloire de una sin gură. Trei oameni îl ţineau prins între ei pe un al patrulea. Cei trei erau jandarmi . Uşa se deschise. dar eu îţi dăruisem şi sfeşnicile. Intră şi se îndreptă spre episcop. 127 . care părea comandantul grupei. şi pe care ai putea să iei foarte uşor două sute de franci. privindu-l pe Jean Valjean. — Ah. prînzea la aceeaşi masă la care stătuse în ajun Jean Valjean. monseniorul Bienvenu se apropiase atît de repede cît îi îngăduiau bătrîneţile. Jean Valjean. care mormăia încet — că nu e nevoie nici de lingură şi nici de furculiţă ca să fhmoaie bucata de pîine într-o ceaşcă cu lapte. spuse episcopul. La vorba asta. Un brigadier de jandarmi. Să primeşti pe un om ca ăsta şi să-I găzduieşti alături de tine ! Ce fericire că s-a mulţumit să fure ! Ah. ciudat şi năvalnic. care stătea posomorit şi părea abătut. se afla lîngă uşă. E monseniorul episcop. salutîndu-l milităreşte. — Monseniore — spuse brigadierul de jandarmi — aşa dar e adevărat ce ne spunea omul ? Cînd l -am întîlnit. Un grup. vesel. ridică ochii uluit.

nu e nevoie să treci prin grădină. la care şi-a petrecut noaptea. rămase năuc. întorcîndu-se spre jandarmi. Jandarmii îi dădură drumul lui Jean Valjean. Şi l-aţi adus aci ? E o greşeală. fără o mişcare. Iţi cumpăr acum sufletul. puteţi pleca. fără o privire care ar fi putut să-l stingherească. Apucă mecanic şi cu un aer rătăcit cele două sfeşnice. aproape solemn : — Jean Valjean. Jean Valjean tremura din toate mădularele. Nu e închisă nici ziua. — Şi v-a spus — îl întrerupse episcopul zîmbindu-i — că i-a fost dăruită de un popă bătrîn şi cumsecade. care se trase îndărăt. — Da. Cele două femei se uitau la el fără să spună o vorbă. Urmă. reluă brigadierul. — Acum — îi spuse episcopul — du-te cu dumnezeu ! Dar să nu uit : cînd te vei întoarce. Aşa-mi închipui. Jandarmii se îndepărtară. — E adevărat că mă lasă ? spuse el cu un glas îngăimat.mergea ca unul care ar vrea s-o ia la sănătoasa. — întocmai. care nu-şi amintea să-i fi făgăduit ceva. Episcopul se apropie de el şi-i spuse încet: — Nu uita. Avea argintăria asta. uite-ţi sfeşnicele.. Jean Valjean părea gata să leşine. fratele meu. tu nu mai eşti în stăpînirea răului. ci a binelui.. decît cu clanţa. — Prietene — reluă episcopul — înainte de a pleca. zise: Domnilor. 128 . Apoi. răspunse episcopul. II putem lăsa să plece ? — Fără îndoială. Jean Valjean. nu uita niciodată că mi-ai făgăduit să între buinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. Ia-le ! Merse spre cămin. eşti liber. prietene. L-am oprit să vedem ce e cu el. Episcopul rostise cuvintele acestea pe un ton apăsat. nici noaptea. ţi-l smulg din gheara gînduriior negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului. nu înţelegi ? spuse un jandarm. luă cele două sfeşnice de argint şi i le aduse lui Jean Valjean. ca şi cum ar fi vorbit din somn. poţi oricînd să intri şi să ieşi pe poarta de la stradă.

mergînd. Se puse pe mers. împotriva căreia lupta cu toată asprimea dobîndită în ultimii douăzeci de ani. O cărare care tăia cîmpia trecea pe la vreo cîţiva paşi de tufişul lui. Nici măcar clopotniţa vreunui isat îndepărtat. cu lăuta la şold şi cu o cuşcă cu o marmotă în spinare. fără să bage de seamă că se întorcea pe unde mai trecuse. Starea asta îl ostenea. Rătăci astfel toată dimineaţa. Gînduri nelămurite se îngrămădiseră astfel într-însul de-a lungul zilei. cum era. de vreo zece ani. Fiindcă soarele cobora spre asfinţit. roşcată. ceea ce făcea ca zdrenţele lui să-i pară şi mai înfricoşătoare celui ce l-ar fi întîlnit. Gu toate că timpul era înaintat. străbătînd drumurile şi potecile la nimereală. printre gardurile de mărăcini. Uneori ar fi vrut să fie la închisoare cu jandarmii şi lucrurile să nu se fi petrecut astfel : ar fi fost mai puţin tulburat. In zare nu se vedeau decît Alpii. fără să mănînce şi fără să-i fie foame. Amintirile acestea îi erau aproape de neîndurat. Vedea cu nelinişte cum se zdruncină înlăuntrul său acea linişte îngrozitoare pe care i-o dăduse nedreptatea nenorocirii lui.i XIII MICUL GERVAIS Jean Valjean ieşi din oraş ca un om fugărit. îl cuprindea uneori o înduioşare ciudată. nu ştia împotriva cui anume. Jean Valjean se aşeză în dosul unui tufiş de pe oîmpia întinsă. N-ar fi putut să spună dacă era mişcat sau umilit. era unul din129 . grăbit. mai erau pe ici pe colo. îşi întoarse capul şi văzu venind pe cărare un mic savoiard. prelungind pe pămînt umbra celei mai neînsemnate pietricele. care îi trezea amintiri din copilărie. pustie. Jean Valjean auzi un zgomot plăcut. de-a lungul cîmpiilor. cîteva flori întîrziate . Simţea în el un fel de furie. Cufundat în gînduri. Se întreba ce avea s-o înlocuiască. atît de mult trecuse de cînd nu-i mai veniseră în minte. le simţea mireaisma. Jean Valjean putea fi la vreo trei leghe de Digne. care cînta din gură. Avea o mulţime de senzaţii noi.

Jean Valjean puse piciorul pe ea. care străbăteau cerul la o foarte mare înălţime. In acelaşi timp. ca şi cum ar fi fost arşice. — Domnule — spuse micuţul savoiard. cu genunchii ieşiţi prin găurile pantalonilor. domnule. pînă la Jean Valjean. — Pleacă de-aici ! spuse Jean Valjean. De data asta. şi aruncă în sus pumnul de bani pe care pînă atunci îl prinsese cu destulă dibăcie pe dosul mîinii. domnule ! Ochii lui Jean Valjean rămaseră ţintă la pămînt. poate toată averea lui.tre acei copii drăgălaşi şi veseli care pribegesc. pusă pe comoara lui. Nu se auzeau decît ţipetele scurte şi slabe ale unui stol de păsări călătoare. Cît vedeai cu ochii. Banul meu de argint ! Banul meu ! Jean Valjean parcă nu l-ar fi auzit. Copilul se opri în dreptul tufişului. Copilul începu din nou : — Banul meu. — Gervais. Locul era cu totul singuratic. cu acea încre dere a copilăriei care e făcută din neştiinţă şi nevinovăţie — banul meu! — Cum te cheamă ? îl întrebă Jean Valjean. fără să-l vadă pe Jean Valjean. se oprea din cînd în cînd din mers şi se juca cu nişte bănuţi pe care-i ţinea în mînă. — Banul meu ! strigă copilul. nu era nimeni nici pe cîmpie şi nici pe potecă. Băiatul cînta. 130 . Nu se miră de fel şi merse de-a dreptul spre omul din tufiş. Copilul avea în spate soarele care-i punea fire de aur în păr şi împurpura cu o lumină însîngerată faţa sălbatică a lui Jean Valjean. — Domnule — stărui copilul — dă-mi banul ! Jean Valjean îşi lăsă capul în jos şi nu răspunse. se silea să-i dea la o parte gheata mare şi ţintuită. Printre aceşti bănuţi era şi o monedă de patruzeci de gologani. moneda de patruzeci de gologani îi scăpă jos şi se rostogoli spre mărăcini. Copilul îşi urmărise banul şi-l văzuse. Copilul îl luă de gulerul hainei şi-l scutură.

cu toate că era de-o şchioapă. răspunse copilul. vă rog ! Luaţi piciorul. Avea ochii tulburi. îşi trase mai bine şapca pe ochi. deveni aproape ameninţător : — Ei. apoi începu să tremure din creştet pînă-n tălpi şi. cu toate că era dus pe gînduri. II măsură pe copil cu un fel de uimire. Soarele apusese. Nu mîncase toată ziua. In clipa aceea zări moneda de patruzeci de gologani. Deodată tresări . părea că studiază cu multă atenţie forma unui ciob albastru de faianţă. Eu ! Daţimi cei patruzeci de gologani ai mei. după cîteva clipe de mare uimire. 131 . In jurul lui Jean Valjean se lăsă umbra. fu s i l i t să se oprească la o oarecare distanţă pentru că i . Respiraţia îi ridica pieptul la răstimpuri lungi şi neegale. simţise frigul serii. vreţi să luaţi piciorul sau nu ? Luaţi-vă piciorul ! — Ah. Privirea. Alerga cît îl ţineau puterile fără a îndrăzni să se mai uit e înapoi s au să scoată vreun ţipăt. se puse pe fugă. vă rog ! Apoi.se tăiase răsuflarea. adăugă : Şterge-o de-aici ! înfricoşat. Cu toate astea. căzut în iarbă. furios. Jean Valjean ridică capul. copilul îl privi. şi Jean Valjean. Eu ! Gervais. domnule. cu talpa tot pe moneda de argint. care i se aţintise la vreo zecedoisprezece paşi înainte. Stătea mai departe jos. fidicîndu-se dintr-o dată în picioare. domnule.— Vreau banul meu ! Moneda mea de patruzeci de gologani. pe care piciorul lui o înfundase pe jumătate în pămînt şi care sclipea printre pietre. făcu un pas şi se aplecă să-şi ridice băţul de jos. căută în neştire să-şi petreacă şi să-şi încheie haina. apoi îşi întinse mîna spre băţ şi strigă cu o voce îngrozitoare : — Gine-i acolo ? — Eu. Copilul plîngea. După cîteva clipe. De cînd fugise copilul nu se clintise din loc. Rămăsese în picioare. tot tu eşti ! spuse Jean Valjean şi. îl auzi plîngînd. poate că avea călduri. copilul pieri.

Noaptea se lăsa. în picioare şi tremurînd ca o fiară sălbatică în căutarea unui adăpost. Era înconjurat de nemărginire. fîşii mari de ceată viorie suiau în limpezimea apusului. o luă şi.Simţi CH o zguduituri electrică. Jean Valjean întîlni un preot călare. După vreo sută de paşi se opri în loc. Se apropie de el şi-i spuse : — Părinte. apui ae opri. 132 . sigur că puştiului i-ar fi fost frică şi s-ar fi ferit să se arate. dînd lucrurilor dimprejurul lui un fel de viată lugubră. spuse preotul. scormonind zările. Nu văzu nimic. Strigă atunci din toate puterile : „Gervais ! Gervais 1" Tăcu şi aşteptă. Nu-i răspundea nimeni. apoi se porni pe fugă. cîmpia era rece şi nedesluşită. în partea unde pierise copilul. Scoase un oftat şi începu să meargă grăbit într-o direcţie oarecare. venindu-şi în fire. rece ca gheata. Cîmpia era pustie şi posomorită. ca şi cum lucrul acela. Ai fi zis că ameninţau şi urmăreau pe cineva. începu din nou să umble. In jurul lui nu era nimic altceva decît o umbră în care privirea i se pierdea şi o tăcere în care glasul i se stinse. se aruncă ca un nebun asupra monedei de argint. Din timp în timp se oprea şi striga în singurătatea aceea. Bătea un vînt din nord. începu să caute cu ochii departe pe cîmpie. n-ai văzut trecînd un copil ? — Nu. Dar. nu văzu nimic. se uită. „Ce e asta ?" spuse el printre dinţi. copilul era destul de departe. fără îndoială. ar fi fost un ochi deschis. pironit asupră-i. care lucea acolo în întuneric. Copacii mărunţi îşi scuturau braţele slăbănoage cu o furie de necrezut. fără să-şi poată dezlipi privirea de pe locul pe care piciorul lui îl călcase cu o clipă mai înainte. Se dădu trei paşi îndărăt. După cîteva minute. cu un glas neînchipuit de puternic şi dezolat : „Gervais ! Gervais !" Dacă l-ar fi auzit.

spuse el. dar cu un glas stins şi aproape îngăimat. Preotul dădu iute pinteni calului şi fugi înfricoşat. — Nu l-am văzut. pe care i le dădu preotului. îşi plimbă privirea în depărtare şi mai chemă pentru ultima oară : „Gervais î Gervais ! Gervais I" Strigătul i se stinse în ceaţă. — Iată. ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi împovărat pe negîndite cu greutatea cugetului isău încărcat. — N-am văzut pe nimeni. un savoiard. Jean Valjean scoase cu o mişcare repezită alte două monede de cinci franci. Scoase din pungă două monede de cîte cinci franci şi i le înmînă preotului. Părinte. De două sau trei ori alergă peste cîmp spre ceva care i se părea a fi o făptură culcată sau lăsată pe vine. pentru săracii dumitale. căutînd cu privirea. Luna se ridicase.— Unul pe care-l cheamă Gervais. pune să mă aresteze. se opri într-un loc unde se încrucişau trei poteci. părinte. zdrobit. rătăcit: Părinte. Jean Valjean se puse pe fugă în direcţia în care o luase la început. e un copil de vreo zece ani cu o marmotă. nu erau decît tufişuri sau stînci scunde aproape de faţa pamîntului. . Plîngea pentru prima oară de nouăsprezece ani încoace. fără să trezească măcar un ecou. gleznele i se încovoiară sub el. In sfîrşit. Făcu în felul acesta un drum destul de lung. strigînd. dintr-o dată. Ştiţi. Murmură încă o dată : „Gervais!". chemînd. Nu-i cunoaşte nimeni. Sînt un hoţ. cred. e un copil străin. şi cu o lăută.. cu degetele înfipte în păr. dar nu mai întîlni pe nimeni. — Pentru săracii dumitale. căzu pe un bolovan. Aceasta-i fu ultima sforţare. cu faţa între genunchi şi strigă : „Sînt un ticălos !" In clipa aceea i se frînse inima şi se puse pe plîns. — Gervais ar putea fi de prin satele de-aici ? Nu-mi pute(i spune ? — Dacă e aşa cum spui. Trec dintr-ăştia prin partea locului. Adăugă apoi..

Simţea nelămurit că iertarea preotului acela era asaltul cel mai mare şi atacul cel mai puternic care-l zguduise vreodată . o luptă uriaşă şi hotărîtoare se dădea între răutatea lui şi bunătatea celuilalt. după ce ieşise din casa episcopului. face educaţia inteligenţei. înţelegea el oare limpede ce-ar fi putut să urmeze pentru el din cele ce i :se întîmplaseră la Digne ? Auzea el oare aceste şoapte tainice care trezesc spiritul sau îl stingheresc în anumite clipe ale vieţii ? Ii spunea oare un glas la ureche că trăise tocmai ceasul solemn al destinului lui. suferinţa. că împietrirea lui ar fi definitivă dacă s a r împotrivi acestei îngăduinţe. cu ochii rătăciţi. că un drum de mijloc nu mai putea fi pentru el. ca isă spunem aşa. Nu-şi putea da seama de ceea ce se petrecea cu el. şi că lupta. cu toate acestea. că. Se ridica împotriva faptei îngereşti şi a cuvintelor atît de blînde ale bătrînului. Ţi-l smulg din gheara gîndurilor negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului. mergea ca un om beat. se împotrivea acestei îngăduinţe cereşti. era străin de toate gândurile lui de pînă atunci. trebuia să devină înger. nu e de loc sigur 134 .Am văzut că Jean Valjean. „Mi-ai făgăduit să întrebuinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. că de data asta trebuia să învingă sau să fie învins. In mijlocul tuturor acestor licăriri. că de acum înainte." Cuvintele acestea îi veneau într-una în minte. că trebuia. vreo umbră din toate acestea ? Cu siguranţă. că. va ajunge cu siguranţă cel mai rău. Mîndria. că dacă s-ar îndupleca. să urce acum mai sus decît episcopul sau să cadă mai jos decît ocnaşul. In timp ce umbla aşa. Iţi cumpăr acum sufletul. dacă voia să devină mai bun. care e în noi un fel de cetate a răului. fără să-şi dea seama. dacă nu devenea cel mai bun dintre oameni. ar trebui să renunţe la ura cu care faptele oamenilor îi umpluseră sufletul de-a lungul atîtor ani şi care-i plăcea . cul es es e el oare în mintea lui. trebuia să devină monstru ? Trebuie să ne punem şi aici aceleaşi întrebări pe care ni l e-am mai pus cu alt pri lej. dacă voia să rămînă rău. am spus-o.

noi şi nemaiauzite. nu ştia pe ce lume se află. un rezultat a ceea ce se numeşte în statică „forţa inerţiei" ? Aşa era — şi poate că era mai puţin decît atît. această ultimă faptă urîtă avu asupra lui un rezultat hotărîtor. Jean Valjean făcuse o faptă de care nu mai era în stare. De ce ? N-ar fi putut desigur să lămurească . după cum unii reactivi chimici 135 .că Jean Valjeân era în stare să descurce tot ceea ce arătăm noi aici. Viaţa viitoare. şi eie nu izbuteau decît să-I azvîrle într-o nelinişte aproape dureroasă şi de neîndurat. furîndu-i copilului banul acela. în timp ce inteligenţa i se zbătea în noianul atîtor obsesii. ca o lumină prea tare care i-ar fi rănit ochii abia scăpaţi din beznă. care. Dacă îi veneau aceste gînduri. Jean Valjean se dădu înapoi cu spaimă şi scoase un strigăt de groază. Era sigur. în starea în care se găsea. Ca o cucuvaie care ar vedea dintr-o dată răsărind soarele. ocnaşul fusese zăpăcit şi orbit de virtute. curată şi strălucitoare întru totul. care i se oferea de acum încolo. era oare o ultimă răbufnire şi ca un fel de supremă sforţare a gîndurilor rele. Oricum ar fi. Cînd inteligenţa i se trezi şi-şi dădu seama de fapta animalului. într-adevăr. In starea aceasta de spirit îl întîinise pe micuţul Gervais şi-i furase cei patruzeci de gologani. La ieşirea din acel loc hîd şi negru care se cheamă ocnă. şi nici el nu se îndoi a de ast a : nu m ai era acelaşi om. episcopul îi rănise sufletul. un rest de pornire. viaţa posibilă. ea îi străbătu dintr-o dată haosul din minte şi îl risipi. pe care le adusese cu el din ocnă . totul se schimbase într-însul. puse într-o parte întunericul şi într-alta lumina şi acţiona asupra sufletului său. S-o spunem simplu : nu el furase. nu omul. îşi pusese piciorul prosteşte pe banul acela. îl făcea să tremure şi-l umplea de nelinişte. Lucru ciudat şi cu putinţă numai în starea în care se afla . nu mai putea să-şi închipuie că episcopul nu i-ar fi vorbit şi nu l-ar fi mişcat. ci animalul. din obicei şi din instinct. mai degrabă Ie întrezărea decît le vedea.

care umplea tot sufletul nenorocitului cu o strălucire plină de măreţie. 136 . în acelaşi timp. să regăsească copilul. precipitînd un element şi limpezind altul. faţă în faţă şi. încît i se părea că nu e decît o fantomă şi că-l avea acolo. un fel de lumină pe care o luă drept făclie. Rămăsese numai episcopul. cu băţul în mînă. după cum am arătat.acţionează asupra unui amestec tulbure. iar Jean Valjean se micşora şi se ştergea. cu faţa hotărîtă şi posomorîtă. Creierul lui se găsea într-una din acele clipe violente. Avu astfel un fel de vedenie. pentru ai da înapoi moneda. cu sacul plin de lucruri furate în spinare. chiar înainte de a se analiza şi de a gîndi. Prea marea suferinţă. şi fu cît pe-aci să se întrebe cine era omul acesta de care se îngrozea. nu mai era decît o umbră. ca unul care caută s-o ia la fugă. Deodată dispăru. văzu dincolo de această aiurare. înaintea lui. pe ocnaşul hidos. băgă de seamă că avea o formă omenească şi că făclia era însuşi episcopul. se opri disperat. Privind cu mai multă atenţie lumina aceasta care-i apărea în conştiinţă. ca să spunem aşa. îl făcuse într-o oarecare măsură vizionar. Pe măsură ce i se prelungea visarea. episcopul se mărea şi strălucea în ochii lui. II văzu aievea în faţa lui pe acest Jean Valjean. In momentul în care strigase : „Sînt un ticălos !" se văzuse aşa cum era şi era desprins de el însuşi într-o atît de mare măsură. cînd îşi dădu seama că lucrul acesta e zadarnic şi cu neputinţă. La un moment dat. Conştiinţa lui îi cîntări pe rînd pe aceşti doi oameni puşi astfel în faţa ei : episcopul şi Jean Valjean. cu haina pe umeri. Se privi deci îndelung. încît absoarbe realitatea. Nu mai vezi lucrurile dimprejur şi vezi imaginile pe care Ie ai în minte proiectate în afară. într-o tainică adîncime. şi în acelaşi timp înfricoşător de liniştite. în care visarea e atît de adîncă. Fusese nevoie de cel dintîi pentru a-l risipi pe celălalt. în carne şi oase. apoi. căută cu deznădejde. Jean Valjean. cu mintea plină de planuri blestemate. Mai întîi. acest chip fioros.

îngenuncheat pe caldarîm. pe la orele trei dimineaţă. prima lui greşeală. care făcea pe vremea aceea cursa spre Grenoble şi sosea la Digne. şi în mintea lui se făcea ziuă din ce în ce mai tare. Gîte ceasuri a plîns oare aşa ? Ce-a făcut după ce-a sfîrşit de plîns ? încotro a luat-o ? Nimeni n-a putut să afle vreodată. I se părea că-l vede pe satana în lumina raiului. cele ce i se întîmplaseră cu episcopul.Jean Valjean plînse îndelung. o zi încîntătoare şi grozavă totodată. Plînse cu lacrimi fierbinţi. plînse cu hohote. Plîngea. . limpezi. îşi privi viata şi-i păru îngrozitoare. îndobitocirea lui exterioară. dinaintea porţii monseniorului Bienvenu. ultima faptă pe care o săvîrşise. pe cînd trecea pe strada Episcopatului. o lumină blîndă se apleca asupra acestei vieţi şi acestui suflet. crimă cu atît mai laşă şi cu atît mai monstruoasă cu cît venea după iertarea episcopului — toate îi reveniră în minte. o zi nemaipomenită. un om în rugăciune. furtul celor patruzeci de gologani de la un copil". de o limpezime pe care n-o mai simţise niciodată pînă atunci. punerea lui în libertate înveselită de atîtea planuri de răzbunare. îndelunga lui pătimire. Cu toate acestea. mai slab decît o femeie. Viaţa lui trecută. Pare totuşi sigur că un căru{aş. în umbră. îşi privi sufletul şi-i păru înfricoşător. înţepenirea lui lăuntrică. mai înfricoşat decît un copil. a văzut.

Fapta răsunătoare isăvîr-şită de Lynch era următoarea : la 12 martie 1817. In 1817 moda îngropa băieţaşii între patru şi şase ani sub şepci uriaşe de piele marochinată. nu lfpsit de trufie. cu urechere. traducător tn versuri albe al multor drame de Shakespeare. Napoleon era la Sfînta Elena. • In felul acesta reac(iunea feudală a restauraţiei arăta ci socoteşte neavenite revoluţia şi imperiul. cu nasul lui lung şi cu acel profil măreţ. puţin cam pripit. îmbrăcat în veşmînt de pair al Franţei. care aşteptau întoarcerea perucilor pudrate şi a păsării regale. 2 Literat cu activitate modestă din primul pătrar al secolului XIX. cu lentă roşie. regimentele se chemau Jegiuni. în 1823 a comandat expediţia din Spania pentru înăbuşirea mişcării burghezo-liberale. viitorul rege Carol al X-lea . predase oraşul. c un i îi sade bine unuia care a săvîrşit o faptă răsunătoare. ducelui d'Angoule'me 3 . ' Fiul contelui d'Artois. în felul celei austriace. erau zugrăvite în albastru-azuriu şi pictate cu flori de crin. destul de asemănătoare cu cuşmele eschimoşilor.CARTEA A TREIA IN ANUL 1817 ANUL 1817 1817 e anul pe care Ludovic al XYIII-lea îl denumea cu oarecare ifos regesc. Erau vremurile naive în care contele Lynch lua loc în fiecare duminică în strana bisericii Saint Germain des Preş. cel de al douăzeci şi doilea al domniei sale'. ca epitrop. în calitatea lui de primar de Bordeaux. E anul în care domnul Bruguiere Sorsum2 era celebru. Toate dughenile frizerilor. şi în loc de numere purtau numele departamentelor. Armata franceză era îmbrăcată în alb. De aici rangul lui de pair. 138 .

1 139 . In timpul revoluţiei burgheze şi al imperiului era rezervat marilor adunări şi serbări populare. şi abatele Louis s . se puteau vedea stîipi mari de lemn zăcînd în ploaie. In Franţa mai erau încă prusaci. 7 Emblemele primului imperiu (1804—1814). în timpul celor o sută de zile. domnişoara Bigottini dansa . 2 Doamna Saquin. Champs de Mai se făcuse vestit prin faptul că fusese ţinut în luna iunie în Champs de Marş. zeul războiului. 8 Champs de Mai (adunare cîmpenească din mai). caracterizată prin concesii liberale. Erau înnegrite ici-colo de la focul care arsese bivuacul austriecilor. cu urme de vulturi şi albine 7 . Odry ' nu exista încă. Doamna Saquin îi urma lui Forioso 2 . de pe care aurul se ştersese. mare şambelan. In acel an 1817 două lucruri 1 Pottier. se priveau rîzînd ca doi auguri. Forioso — acrobaţi de pe vremea restauraţiei. Două sau trei din coloane dispăruseră în flăcările acestor bivuace şi încălziseră mîinile mari ale acestor soldaţi împărăteşti.şi pentru că Anglia îi refuza postav verde. 4 Conspiratori bonapartişti din primii ani ai restauraţiei. în luna mai. Carbonneau şi Tolleron 4 . răscoală zdrobită de Napoleon. în Champs de Mai 8 . (1 Miiersblii!. îşi întorcea hainele vechi pe dos. Napoleon convoacă la o adunare corpul legislativ şi notabilităţile capitalei spre a le face cunoscută noua Constituţie. Talleyrand o spusese în calitate de episcop. voi. « Parc din Paris în care se înaltă din 1889 Turnul Eiffe!. In epoca feudală se niorii îşi convocau anual. Restauraţia l-a răsplătit cu un scaun de deputat. amîndoi celebraseră liturghia Federaţiei în Champs de Marş 6 . în 1817. Delalot3 era un personaj. Erau coloanele care cu doi ani în urmă susţinuseră estrada împăratului. fiindcă în secolul a! XVII Mea servea drept teren de exerciţii militare. I s-a zis Cîmpul lui Marte. Odry — actori comici din prima jumătate a secoiului aî XIX-!ea. Pottier domnea . 3 Unul din şefii răscoalei regaliştilor parizieni împotriva Convenţiunii thsrmidoriene. 5 Om de încredere al lui Ludovic a! XVIIMea. tăbărîţi în apropiere de Gros-Caillou. la 14 iulie 1790. ministru însărcinat cu finanţele. Principele de Talleyrand. vopsiţi în albastru. Legitimitatea se afirmase tăind mîna şi apoi capul unor Pleignier. Louis o slujise ca diacon. în Î817 Peilegrini cînta din gură. pe potecile aceluiaşi Champs de Marş. putrezind în iarbă. vasalii spre a le face cunoscute obligaţiile pentru anul următor .

Cea mai nouă emoţie a parizienilor era crima lui Dautun. în odaia ei de culcare împodobită cu X-uri de mătase albastră ca cerul. Podul Austerlitz abdicase şi se numea acum podul Jardin du Roi. condamnat la muncă silnică în 1818. naufragiat tn 1816 din pri cina incapacităţii lui . dublă enigmă care acoperea în acelaşi timp podul Austerlitz şi Grădina Botanică. astronom al marinei sub Ludovic al XVI-lea. fiindcă a dat dovadă şi de laşitate. pentru folosinţa abaţilor de Cluny. este cunoscut sub numele de Soliman-Paşa. devine colaborator apropiat al lui Ibrahim-Paşa şi or ganizator al armatei egiptene. La Luvru litera N era ştearsă de peste tot. Colonelul Seves * pleca în Egipt ca să ajungă acolo Soliman-Paşa. Ourika. Meduza. * Ruinele termelor (băilor) zise ale Iul Iulian Apostatul. care după Waterloo se angajează in structor în Egipt. a retipărit sub restauraţie operele! filozo filor materialişti francezi din secolul al XVIII-lea şi îndeosebi pe cele ale lui Voltaire . Nau fragiul Meduzei a. era preocupat de eroii care ajung împăraţi şi de papugiii care ajung moştenitori ai tronului. Islamizat. împărat roman. trei sau patru. HO . care avea să umple de ruşine pe Chaumareix şi de glorie pe Gericault 2 . Ludovic al XVIII-lea. Ducesa de Duras 6 îşi citea cîtorva prieteni. La Ministerul Marinei se începea o cercetare asupra acelei fregate purtătoare de nenoroc. comandantul vasului Meduza. în secolul al XV-lea. 5 Locuinţă seniorială din Paris (Cartierul latin). în timp ce şi-l adnota cu vîrful unghiei pe Horaţiu. inspirat pictorului Gericault un tablou celebru : „Pluta Meduzei". 2 Chaumareix. Aca1 Librar şi editor din Paris . şi în acelaşi timp avea două g r i j i : Napoleon şi Mathurin Bruneau7. construită în stil gotic. 3 Ofiţer tn armata lui Napoleon.erau populare: Voltaire-Touquet' şi tabachera ă la Charte. a fost persecutat pentru ideile sale liberale. rămăşiţe dintr-un palat imperial. Palatul Thermes 4 din strada Harpe servea de prăvălie unui dogar. părăsind corabia înaintea echipajului. nepublicată încă. 7 Aventurier care se dădea drept Ludovic al XVII-lea . care azvîrlise capul fratelui său în bazinul din Marche-aux-FIeurs. Pe platforma turnului octogona! al casei Cluny 5 se mai vedea încă mica gheretă de iscînduri care-i servise de observator lui Messier. a fost degradat şi condamnat la închisoare. 8 Autoare de romane exotico-sentimentale (1778—1828).

fără de care principiul monarhic ar fi fost ştirbit. anume Marchangy 4. Bellart' era elocvent în mod oficial. unde şi-a petrecut o bună parte din viaţă. 8 Scriitoare franceză din timpul lui Napoleon I. renumit prin cruzi mea cu care înăbuşea orice manifestare antimonarhică. dirija concertele cu public restrîns. 1 Procuror general la Paris pe timpul restauraţiei. Clair d'Albe şi Malek-Adel erau cărţi de valoare. doamna Gottin 6 fiind socotită cel mai mare scriitor al timpului. Domnul Paes 8 . autoare de neînsemnate romane sentimentale. 4 Scriitor preromantic francez (1782—1826). Institutul îl ştergea pe Napoleon Bonaparte de pe lista academicienilor. Toate fetele cîntau Pustnicul din Saint-Avelle. de refugiu în trecut şi de exaltare şovină. 3 Scriitor francez (1768—1848). anume d'Arlincourt 5 . în jurul cărora se adunau ştrengarii străzilor. pentru că ducele d'Angouleme fiind mare amiral. cu pronunţate tendinţe reac ţionare. In umbra lui era văzut cum creşte acel viitor avocat de Broe2 . de la începutul secolului al XlX-Iea. 11* 141 . din strada Ville-l'Eveque. 1 Patronul unui circ din Paris. autorul operei Agnesa. era de la sine înţeles că oraşul Angoulâme avea de drept toate calităţile unui port maritim. cunoscut mai înainte ca clovn şi acrobat. reprezentant al preromantismulul re acţionar. O ordonanţă regală făcea din Angouleme şcoală de marină. în această calitate a susţinut acuzaţiile regimului reacţionar al restauraţiei împotriva cunoscutului pamfletar PaulLouis Courier. 6 Romancier francez lipsit de talent.demia franceză dădea ca subiect de premiu : „Fericirea pe care o aduce învăţătura". 2 Avocat. maf tîrziu procuror . în aşteptarea unui fals Marchangy. 8 Compozitor italian preţuit în Franţa. un om cumsecade. prolix şi grandilocvent. In Consiliul de miniştri se discuta chestiunea dacă puteau fi îngăduite desenele reprezentînd acrobaţii. care împănau afişele lui Franconi 7 . care denunţa reacţiunea feudalo-catolică de pe vremea aceea. ale marchizei de Sassenaye. cu obrazul pătrat şi cu un neg pe obraz. Trăia tot pe-atunci un fals Chateaubriand 3 . sortit sarcasmelor lui Paul-Louis Courier.

T-ul acesta îi făcea pe burghezi să rîdă pe seama cunoscutului scriitor. 142 . Exilat de restauraţie ca regicid. Nu e pentru nimeni o taină că scrisoarea adresată prin poştă unui surghiunit ajungea rareori la destinaţie. ziariştii prostituaţi insultau proscrişii din 1815. Pe domnul duce de Berry 3 . Cafeneaua „Lemblin" ţinea cu împăratul împotriva cafenelei „Valois". şef al şcoalei „clasice" . 10 Mareşal al lui Napoleon. asasinat la !3 fe bruarie 1820 de către lucrătorul Louvel. Descartes. a avut un rol de seamă tn victoria de la Austerlitz. 7 Pictor celebru pe vremea revoluţiei şi a imperiului . organizator al victoriilor republicane împotriva invadatorilor prusaci şi austrieci. Le Nain Jaune 2 se preschimba în Miroir. a lucrat mai tîrziu pentru Napoleon. Carnot 9 nu mai era cinstit. care începuse să fie pîndit de pe acum din umbră de către Louvel. perse cutată de Napoleon. 4 Cunoscuta scriitoare franceză cu tendinţe liberal-burgheze. < Constituţionalul. David 7 nu mai avea talent. poliţiile îşi făceau o datorie religioasă din a le opri. Soidaţii din escorta regală o fluierau pe domnişoara Marş 6 . eare manifesta zgomotos. unde a găsii un climat mai favorabil libertăţii de gîndlre. Soult 10 nu cîştiga nici o luptă. Napoleon într-adevăr nu mai avea geniu. deputat tn Convenţiunea Naţională şi regizor al festivităţilor republicane. 2 Numele unei reviste satirice (1814—1815). 5 Actriţă la Comedia Franceză. Arnault 8 nu mai avea spirit. Faptul nu e nou. care ţinea cu Burbonii. dar libertatea lor era mare. îl căsătoriseră cu o principesă de Siciîîa. Era un an de cînd murise doamna de Stael 4 . 8 Autor dramatic şi fabulist francez (1766—1834). se ' Scriitor francez de mîna a doua (1780—183!). unul dintre cele mai citite ziare ale opoziţiei burgheze faţă de regimul restauraţiei. Le Constitutionnel 6 era constituţional. 3 Al doilea fiu al viitorului rege Carol al X-lea . opinii ultraregaliste. Formatul lor era restrîns. Chateaubriant. Minerva îl numea pe Chateaubriand. tn versuri şi proză.eu cuvinte de Edmond Geraud'. pe cînd era în surghiun". Ziarele mari erau mititele. o Deputat în Conversiunea Naţională şi membru tn Comitetul salvării publice. U Filozoful francez Rene Descartes (1596—1650) s-a exilat voluntar în Olanda. drept răspuns la teroarea albă a restauraţiei. In ziare vîndute.

convorbirea sa pentru întărirea monarhiei. Canuel. Era îndreptată împotriva lui Decazes. Toţi cei cu bun simţ erau de părere că veacul revoluţiilor fusese închis o dată pentru totdeauna de către regele Ludovic al XVIII-lea. de călre reacţiunea feudală. printre care cei numiţi de V. 2 Constituţie promulgată în 1815 de Ludovic al XVIII-lea cu un mini mum de concesii liberalismului burghez. descoperită şi deferită Justiţiei în cursul anului 1817. * Politician din timpul restauraţiei . într-un ziar belgian se arătase cam supărat din pricină că nu primea scrisorile ce-i erau adresate. Buonaparte: regaliştii afectau să numească astfel pe Napoleon. O'Mahony şi de Ghappedelaine schiţau. primul ministru. lucrul acesta păruse hazliu foilor regaliste. prusaci. 5 Titlul de Monsteur se dădea în Franja fratelui mal mic al regelui. Napoleon sau Buonaparte ' — doi oameni puteau fi despărţiţi mai mult decît de o prăpastie. socotit prea indulgent faţă de bonapartişti şi liberalii burghezi. A fost în vigoare. din 1830 pînă în 184S. Hugo. ' Conspiraţie urzită în 1818 de cei mai mulţi deputaţi ultraregalişti. După cum spuneau : regicizii sau votanţii. deputat ultraregalist. 7 Grupare secretă conspirativă a burgheziei liberale. . In situaţii grele. cu unele mo dificări. La Pont Neuf se sculpta cuvîntul Redivivus pe soclul care aştepta statuia lui Henric al IV-lea.plîngea de asta. 1 Regicizii sau votanţii • depulaţii care tn ianuarie 1793 votaseră con damnarea la moarte a lui Ludovic al XVI-lea erau numiţi „regicizi". Domnul Piet 3 schiţa în linii mari. şefii dreptei spuneau: „Trebuie să-i scriem lui Bacot 4 ". cu pronunţarea corsicană a numelui său de familie. Duşmanii sau aliaţii: ocu panţii englezi. nu lua niciodată cuvîntul în Cameră şi vota totdeauna cu guvernul. s Publicist ulirEregalist din timpul restauraţiei Burboniîor. austrieci şi ruşi. aprobaţi întrucîtva de Monsieur 5 . David. în strada Therese numărul 4. duşmanii sau aliaţii. care sprijineau în 1815 şi tn anii următori restauraţia Burboniîor . care-şi băteau joc de cel proscris. ucigaşi de rege. apoi prefect. bonapartiştii ti considerau duş mani. Acum Negru 7 urzea deopotrivă. ceea ce trebuia să fie mai tîrziu „conspiraţia de pe malul apei" 6 . supranumit „autorul nemuritor al Chartei 2 ".

om politic de pe vremea restauraţiei. a căutat un drum de mijloc între liberali şi ultraregalişti. unul dintre promotorii romantismului. dragoni. feudal breton care servise tn timpul emigraţiei tn armata austriacă . spirit liberal într-o oarecare măsură. Trogoff. era cunoscut sub restauraţie ca agitator reacţionar. 144 . nicăieri. 5 Critic literar al ziarului Journal des Debais. în picioare în faţa ferestrei iui din strada Saint-Dominique numărul 27. 3 Actor de tragedie In timpul imperiului şi al restauraţiei. Liceele se chemau colegii. autor de povestiri exotice (1780—1844) . 8 Fiul lui Napoleon I. Guverntnd după indicaţiile regelui. In fiecare dimineaţă Chateaubriand. 1 Scriitor francez. în pantaloni cu elastic şi papuci. adversar al romantismului (1777—1850). stăpînea. ic Palat din Paris. Critica îl prefera pe Lafon 3 lui Talma 4 . apoi preşedinte al Consiliului de miniştri sub Ludovic al XVIII-lea. Hoffman ° semna Z. Oamenii serioşi se întrebau ce-ar 1 Delaverderie. secretarul său. A adăpostit multă vreme pe invalizii din războaie. îşi curăţa dinţii lui foarte frumoşi. au fost depuse sub cupola acestui palat. Decazez 2. * Actor francez de mare talent. ceea ce era foarte grav. colaborator la Journal des Debats (1760—1828). • Autor dramatic şi critic literar pe vremea restauraţiei. c u o c h i i ţ i n t ă l a o gl i n d ă . Colegienii. Oraşul Paris aurea din nou pe cheltuiala sa Palatul Invalizilor !0 .Delaverderie se consfătuia cu Trogoff'. adusa de la Sftnta Elena. se încăierau pentru regele Romei s . cu părul încărunţit sub basmaua d e m ă t a s e . admirat de Napoleon şi deci subapreciat de presa reacţionară a restauraţiei. In 1840 rămăşiţele Iui Napoleon I. care n-a domnit niciodată. împodobiţi la guler cu o floare de crin de aur. Poliţia palatului o înştiinţa pe alteţa-sa regală Madame că pe portretul expus pretutindeni domnul duce de Orleans 9 era mai arătos în uniformă de colonel-general de husari decît domnul duce de Berry în uniformă de colonel-general ăt>. variantele cărţii lui : Monarhia după principiile Chartei. » Viitorul rege Ludovic-Filip (1830—1848). în timp ce-i dicta lui Pilorge. Charles Nodier 7 scria Therese Aubert. intim al contelui d'Artois. c u o t r u s ă completă de chirurg-dentist deschisă înaintea lui. Divorţul era desfiinţat. De Feletz 5 semna A. 2 Ministru al poliţiei.

Charles Loyson c era geniul veacului. începînd cu Ludovic al XVIII-Iea. 6 Critic cu vederi strîmte al revistei literare Le Lycie franţals şi poet mediocru (1791—1820). on seni qu'il o des paites. ^ Mame quand Loyson voie. spunea acest editor naiv. pe socoteala lui se făceau versuri ca acestea : Loyson . care era membru al Academiei. raliat regimului restauraţiei. foarte popular printre studenţi în timpul restauraţiei pentru convingerile sale liberale.). .face în cutare sau cutare ocazie domnul de Tringuelague. Bavoux s era revoluţionar. trecutul său nu inspira însă încredere ultraregaliştilor. pe care-l socoteau prea moderat. eparhia Lyonului era administrată de către domnul de Pins. nemulţumiţi de primul ministru. Fafvier 4 era turbulent. domnul de Salaberry nu era mulţumit'. 3 Om politic din timpul restauraţiei. chiar şi cîad zboară se simte că are labe7 Deoarece cardinalul Fesch refuzase să demisioneze. Librarul Pellicier publica o ediţie a lui Voltaire cu următorul titlu : Opere de Voltaire. cu toate că literele fuseseră smulse de la locul lor. începea între 1 Politicieni ultraregallşti. L'olson «• boboc de gîscă . de la Academia Franceză. arhiepiscopul de Amasia. pe al cărui fronton se mai citea desluşit Teatrul împărătesei. ale cărui comedii de intrigă re flectă moravurile din timpul imperiului şi restauraţiei. care l-a numit senator inamovibil (pair) . premiat totuşi de Academia franceză fiindcă tămîia în versuri pe puternicii zilei. 5 General al imperiului. Lumea era pentru sau împotriva lui Cugnet de Montarlot 3 . Actorului Picard 2 . „Asta aduce cumpărători". 2 Actor şi autor dramatic (1769—1828). ducele de Richelieu. domnul Clausel de Montals se deosebea asupra mai multor puncte de domnul Clausel de Gousserguesc . unde actorul Moliere nu putuse intra. După părerea generală. semn de glorie. cereau dezlănţuirea teroarei albe. militant al opoziţiei burghezoliberale faţă de teroarea albă. * Profesor la Facultatea de drept din Paris . joc de cuvinte intraductibil (n. invidia începea să-l muşte. mai tîrziu general. t. i se juca Cei doi Philibert la Teatrul Odeon. Datorită unui memoriu al căpitanului Dufour.

pentru un timp. multă vreme disputată între Franţa şi Elveţia . Sulpice din Paris (1776—1847). 148 . * Poet elegiac de pe vremea imperiului. anume Felicite Robert. busturile lui Balzac şi V. o utopie . A desfiinţat. Domnul de Vaublanc 8 . un fel de jucărie. Sub Ludovic-Filip va deveni teoretician al socialismului utopie creştin. Parizienii priveau acest ceva nefolositor cu nepăsare. Hugo. 6 Profesor la Seminarul catolic Sf. Ceva care scotea fum şi clipocea pe Sena. la rîndul lui. pe care posteritatea l-a uitat. de unde a exclus. frontonul Pantheonuluî. Abatele Garon 6 vorbea cu multe laude. îşi construia un vis sublim. Tip de renegat. Exista la Academia de Ştiinţe un Fourier 3 celebru. într-un cuvînt — un vapor. precursor al lui Lamartine. un vis de inventator aiurit. focar de idei liberale. servind cu zel reactiunea. de asemenea. Politehnica. din 1815 fusese cedată oficial Elveţiei. făcînd un zgomot de cîine care înoată. a epurat Institutul Franţei. dar rămăsese ocupată de francezi. nu mai ajungea. locurile goale le-a încredinţat unor nobili întorşi din emigraţie. 2 Socialist utopic francez de seamă (1760—1825). şi pe marele pictor David . după ce făcuse pe alţi academicieni. deşi fusese prefect sub Napoleon. 8 Ministru de interne tn timpul restauraţiei. care deveni mai tîrziu Lamennais 7. neluat în seamă. o notiţă dintr-un poem de Millevoye 4 îl vestea Franţei în termenii aceştia : „un oarecare lord Bayron". despre un preot necunoscut. un Fourier obscur. Saint-Sîrnon 2. o ordonanţă şi o adunare pripită. de care viitorul îşi va aduce aminte.Elveţia şi Franţa cearta din valea Dappes '. şi în nu ştiu ce pod. 5 Sculptor francez. 1 Abate. într-un cerc restrîns de seminarişti din fundătura Feuillantines. David d'Angers 5 încerca să frămînte marmura. Lordul Byron începea să iasă din găoace. l-a însoţit pe Napoleon tn Egipt. a sculptat. cel care reformase Institutul printr-o lovitură de stat. să fie şi el aca» ! Vale din munţii Jura. prin tre alteie. se ducea şi se întorcea pe sub ferestrele Tuileriiior de la podul Royal Ia podul Ludovic al XV-Iea : era un mecanism. printre alţii. 8 Geometru şi baron al imperiului. ceea ce provoca dese fricţiuni diplomatice. care sub restauraţie era unul din ideologii ofensivei clericale împotriva revoluţiei burgheze şi materialismului mecanicist din secolul al XVIII-lea. fărS nici un merit literar sau ştiinţific. devenit celebru sub Ludovic-Filip . nu mare lucru de capul lui.

Sub restauraţie s-a ocupat numai de agronomie si literatură. fost episcop. după albeaţa ei.demieian. lăudabil cultivator al amintirii lui Parmentier. fost partizan al Convenţiunii şi fost senator. deputat tn Constituantă şi In Convenţiunea Naţională . senator al imperiului. 147 . 9 General prusac. 4 Medic şi profesor Ia Facultatea de medicină pe vremea restauraţiei. Cuvier 5 . cu doi ani în urmă. care a aderat la revoluţia din 1739. piatra cea nouă cu care fusese astupată. trecuse în polemica regalistă în starea de „mîrşavul Gregoire". locuinţă a ducelui de Berry sub restau raţie şi loc de adunare a ultraregaliştilor. văzîndu-l pe contele d'Artois intrînd la 1 Cartier care grupa pe atunci aristocraţia partizană a vechiului regim. s Cunoscut geolog şi paleontolog francez (1769—1832). Domnul Francois de Neufchateau 6 . Dupuytren 3 şi Recamier ' se luau la ceartă în amfiteatrul Şcolii de medicină şi se ameninţau cu pumnul în legătură cu divinitatea lui Isus Hristos. Justiţia chemase la bară pe un om care. persecutat sub restauraţie pentru convingerile sale liberale şi republicane. Abatele Gregoire 7 . episcop al departamentului Loiret-Cher după organizarea bisericii constituţionale. Cartierul Saint-Germain' şi pavilionul Mar sau 2 îşi doreau ca prefect de poliţie pe domnul Delaveau. liberali moderaţi dorind colaborarea cu un monarh constituţional. cu un ochi la geneză şi cu altul la natură. ministru de interne pe vremea directoriului (1797) . 6 Om politic şi scriitor francez (1750—1828) . gaura de mină săpată de Bliicher 9 pentru a azvîrii podul în aer. Sosirea trupelor sale pe cîmpul de bătălie de la Waterloo tn momentul cel mai critic a! operaţiilor a asigurat victoria împotriva lui Napoleon. 2 Aripă a palatului Tuileriilor. făcea mii de sforţări pentru ca pomme de terre să fie pronunţat parmentiere. punînd fosilele în armonie cu textele bibliei şi făcîndu-i pe mastodonţi sâ-l preamărească pe Aloise. Sub cea de-a treia arcadă a podului lena se putea deosebi. ■ Preot din Lorena. din pricină că era cucernic. Această expresie pe care am întrebuinţat-o — „a trece în starea de" — era socotită de către domnul Royer-Collard 8 ca neologism. se silea . Pe vremea restauraţiei a fost şefu! „doctrinarilor". s Moralist şi om politic francez (1763—1845). 3 Chirurg celebru pe vremea restauraţiei. dar fără să izbutească.să placă reacţiunir bigote.

uitînd ce scrie în Anglia pe peretele dinăuntru al closetelor publice. al treilea din Cahors şi al patrulea din Montauban. spusese cu glas tare: „Pe dracu ! duc dorul vremii cînd îl vedeam pe Bonaparte şi pe Talma intrînd la braţ la Balul Sauvage". astăzi uitat. lucrurile care mai rămîn din anul 1817. nici buni. amănuntele acestea. cu ctteva zile înainte de dezastrul da la Waterloo. ar copleşi-o infinitul. patru mostre ale omului de pe stradă. nici neştiutori. altul din Lirnoges. nici savanţi. îşi trîmbiţau devotamentul monarhic. . din averi şi demnităţi. Pentru că din fizionomia anilor se alcătuieşte chipul veacurilor. oameni care trecuseră la inamic în ajunul unei bătălii nu-şi ascundeau întru nimic răsplata primită pentru aceasta şi se înfruptau în plină zi. cu neruşinare şi cinism. unele peste altele. Please adjust your dress before leaving2. Iată. Istoria nesocoteşte toate aceste particularităţi şi nici nu s-ar putea altfel. şi cînd spui student. spui pa ri zi an . Tinerii aceştia erau neînsemnaţi. nici frunze mărunte în vegetaţie — sînt folositoare. dezertorii de la Ligny şi QuatreBras'. Totuşi. Şase luni închisoare. numite pe nedrept mărunte — căci nu există nici fapte mărunte în omenire. nici genii. Cuvinte subversive. nici răi. Trădătorii se arătau în toată goliciunea lor. a î n vă ţ a l a P a ri s î ns ea m n ă a t e na ş t e l a Paris. 2 Potriviţi vă hainele înainte de a ieşi. 1 Victorii ala armatelor lui Napoleon In Belgia.Notre-Dame. dar erau studenţi. cu dezmăţul ticăloşiei lor plătite. In acest an 1817 patru tineri parizieni jucară „o festă straşnică". toata lumea a văzut asemenea chipuri. II DUBLU CUARTET Parizienii aceştia erau : unul din Toulouse.

Sub numele Iu!. Bătrîna avea douăzeci şi trei de ani. eleganţa era scandinavă şi scoţiană. MacPherson. deşi tulburate de dragostele lor uşoare. Dahlia. numită astfel fiindcă fusese în Anglia. parfumate şi istralucitoare. Oscar înaintează. pentru că. Blachevelle o iubea pe Favourite. 2 Comandantul suprem al armatei engleze în bătălia de la Waterloo: mai tîrziu. Fameuil o idolatriza pe Zephine. Cele trei dintîi erau mai cu experienţă. şi alta „bătrîna". care supravieţuieşte într-o femeie şi după prima ei cădere. mai nepăsătoare şi mai avîntate în vîrtejul vieţii decît Blonda Fantine. Ossian ' era la modă. altul Fameuil din Limoges. Bineînţeles. a publicat o culegere de poeme (1760). păstrînd încă ceva din aerul lor de lucrătoare. ultimul Blachevelle din Montauban. nume prescurtat de la Josephine. Ardeţi pentru ei parfumurile Arablei. frumoşi. Ze'phine şi mai ales Favourite n-ar fi putut spune acelaşi lucru. datorită acelui april încîntător care se cheamă douăzeci de ani. Dahlia. care era la prima ei iluzie. abia cîştigase bătălia de la Waterloo.yi nici imbecili. fiecare avea iubita lui. Pe Oscar vreau să-l văd. pentru că era cea mai mică dintre ele. Una dintre aceste patru fete era poreclită „tinerica". pentru părul ei de culoarea soarelui. om politic şi prim-ministru al Angliei. un poet englez din secolul al XVIII-lea. In romanul lor abia început se scri1 Bard scoţian legendar (secolul al III-Iea). căreia i se spunea Blonda. Listolier o adora pe Dahlia. şi primul dintre Arthuri. nu-şi lăsaiseră cu totul deoparte acul şi aţa şi păstraseră pe faţă o urmă din seninătatea muncii şi' în suflet acea floare a cinstei. genul englezesc pur n-avea să predomine decît mai tîrziu. Erau patru Oscari oarecare. pentru că pe acea vreme Arthurii nu existau încă. Favourite. Aceşti Oscari se numeau: unul Felix Tholomyes din Toulouse. spunea romanţa. care s-au bucurat vreme de un secol de un succes deosebit tn Europa apuseana. 149 . Tholomyes o iubea pe Fantine. Zephine şi Fantine erau patru fete încîntătoare. altul Listolier din Cahors. Wellington2. care îşi luase drept poreclă un nume de floare.

Cum să lucreze cu asemenea unghii ? Celei care vrea să rămînă cinstită nu trebuie să-i fie milă de mîinile ei. Sărăcia şi cochetăria sînt două sfătuitoare rele. Cît despre Zephine. unde o vorbea de rău pe fiică-sa. alta linguşeşte.şese pînă atunci mai mult do un episod. domnişoară ?" „Nu". domnule". dovadă: în afară de rezervele ce trebuie făcute cu privire la aceste !50 . era faptul că avea unghii foarte frumoase. brutal şi lăudăros . fiecare vorbeşte pe limba ei la urechea fetelor frumoase din popor. mîncînd cît patru. A avut de timpuriu un cămin. fetele erau prietene. Băieţii erau colegi. îl cucerise pe Fameuil prin felul dezgheţat şi mîngîietor cu care spunea : „Da. şi cobora la taifas cu portarul. se îndrăgostise de acest accident. una ceartă. care-i dădea bună ziua. De aici căderile lor şi pietrele care li se aruncă. stătea ceasuri întregi fără să deschidă gura. Oamenii le strivesc cu splendoarea a tot ce e nepătat şi inaccesibil. Taicăsău era un profesor de matematică bătrîn. Rezultatul fusese Favourite. A fi filozof şi a fi cuminte nu e totuna. Qeea ce o împinsese pe Dahlia spre Listolier. bătrîna deschisese bufetul. şi iubitul ps care-I chema Adolph în primul capitol era Alphonse în al doilea şi Gustave în al treilea. Sufletele acestea slabe le ascultă. Vai ! dacă Jungfrau ar fi înfometată ! Favourite era admirată de Zephine şi Dahlia pentru că fusese în Anglia. pusese să i se aducă o saltea pe care o avea şi se instalase. Profesorul acesta văzuse în tinereţe cum rochia unei cameriste se agăţase de un grătar de sobă . Intr-o dimineaţă. spre trândăvie. neînsurat. Mama aceasta morocănoasă şi bisericoasă nu vorbea niciodată cu Favourite." După aceea. o babă cu un aer şmecher venise la ea şi-i spusese: „Nu mă cunoşti. trandafirii. Iubirile de felul acesta sînt întotdeauna dublate de astfel de prietenii. cina. „Sînt maică-ta. şi poate spre alţii. prînzea. Fetiţa îşi întîlnea din cînd în cînd tatăl. dădea meditaţii în ciuda vîrstei. băuse şi mîncase.

de la revoluţia burgheză. dar Tholomyes? Solomon > ar răspunde că iubirea face parte din înţelepciune. Dragoste uşoară pentru el. nici nume de botez. Străzile Cartierului latin. In labirintul acela a! dealurilor Pantheonului 2. Adăposteşte. Ivită din cele mai îndepărtate adîncimi ale umbrei sociale. văzură începutul acestui vis. îl iubi pe Tholomyes. cuminte. pentru că şi inimii îi era foame. Se născuse la Montreuil-sur-mer. Monument din Paris. Fantine era frumoasă şi rămase curată atît cîî putu.mici menajuri nelegitime. dar aurul îl purta pe cap şi perlele în gură. N-avea nume de familie. munci . Avea drept zestre aur şi perle. o iubire credincioasă. Favoarite. singur bărbat. Din ce părinţi ■» Cine ar putea-o spune ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată tatăl sau mama. tot ca să trăiască. La zece ani Fantine părăsise oraşul şi intrase în serviciu la nişte fermieri din împrejurimi. O chema Fantine. Era o blondă drăguţă cu dinţi frumoşi. Se născuse pe vremea directoratului. pentru că biserica nu mai exista pe-atunci. A chemat-o aşa cum i-a plăcut primului trecător care a întîlnit-o mică de tot. O chema Fantine. patimă pentru ea. Zephine şi Dahlia erau filozoafe. avea pe frunte pecetea necunoscutului.La birintul dealurilor Pantheonului" însemnează furnicarul micilor străzi ale Cartierului latin. Aşa intrase în viaţă făptura asta omenească. Ea era singura dintre cele patru pe care n-o tutuia decît un. cartier studenţesc din Paris. Noi ne mulţumim să spunem că iubirea Fantinei era o primă iubire unică. Cuminte ? ar spune cineva . iubi.. construit în secolul aî XVIII-lea. rămăşiţele unor oameni celebri ai Franţei. Nimeni nu ştia mai mult. care furnică de studenţi şi de fetişcane. Fantine era ana dintre acele făpturi care înfloresc din sînul poporului. mergînd cu picioarele goale pe stradă. La cincisprezece ani veni la Paris „să-şi încerce norocul". iar Fantine. 2 1 151 . Primise un nume tot aşa cum primea apa norilor pe frunte cînd ploua. Ca să trăiască. De ce Fantine ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată un alt nume. pentru că n-avea familie. unde se leagă şi se dezleagă Rege al evreilor căruia legenda biblică îi atribuie o mare înţelepciune. . apoi.

Scria cînd şi cînd versuri mediocre. I se refuzase o piesă la Vaudeville 2 . (Cartierul latin al Universită ţii este dominat de colina Sainte-Genevieve. specializat în piese uşoare. In afară de asta.atîtea aventuri. ceea ce era o mare forţă în ochii celor slabi. Dahlia. Le-am făgăduit-o solemn. Pe scurt. se îndoia de orice. bătea în retragere cum se cuvine. al cărui cap era Tholomyes. în apropierea Comediei Franceze. 152 . îşi înlocuia dinţii prin snoave piperate.) 2 Teatru parizian. genunchii". despre chelia lui : „La treizeci de ani. avea patru mii de franci venit. Fantine fugise multă vreme de Tholomyes. patru mii de franci venit : ce grozavă vîlvă pe colina Sainte-Genevieve ' ! Tholomyes era un crai de treizeci de ani care se ţinea prost. Zephine şi Favourite se roagă să le facem o surpriză. Spunea el însuşi. El era acela care avea spirit. nu dai drumul surpri1 Adică în mediile studenţeşti din Paris. cu un aer superior. frumoasele noastre îmi spun într-una : „Tholomyes. E un fel de a-i ocoli pe alţii care seamănă cu a-i căuta. era bogat. părul prin veselie. izbucnea în rîs şi lumea nu vedea nimic. Dar pe măsură ce i se stingea tinereţea. el era şeful. făcu un gest de oracol şi le spuse : — Se va împlini în curînd un an de cînd Fantine. mai ales mie. dar în floare. fa o miracolo! (Faţă palidă. la patruzeci. Tholomyes îi luă pe ceilalţi deoparte. ştirb şi începea să chelească. Tinereţea lui. i se aprindea veselia . sănătatea prin ironie şi ochiul care-i plîngea rîdea într-una. idila se înfiripă. Blachevelle. Aşa cum la Neapole babele strigă de sfîntul Ianuarie: Faccita gialluta. Era hodorogit. Tholomyes era tipul studentului bătrîn de pe vremuri. Mistuia cam greu şi-i" lăcrima un ochi. Era zbîrcit. Listolier şi Fameuil formau un fel de grup. De-acolo vine oare cuvîntul ironie ? Intr-o zi. dar în aşa fel încît să-l întîlnească mereu. craniul. fiind ironic şi chel. îmi vorbesc mereu despre asta. Deci. luîndu-şi tălpăşiţa înainte de vreme. fă o minune!). fără mîhnire. hon e un cuvînt englezesc care înseamnă fier.

zei ?" In acelaşi timp. plajă la Marea Mînecii. principala sa atracţie fiind parcul unui vechi castel distrus tn 1871. Parisul lui 1862 e un oraş a cărui suburbie era Franţa. Tholomyes coborî glasul şi şopti misterios ceva atît de vesel. localitate situată pe Sena. îi scrisese lui Tholomyes în numele celor patru : Cind ieşi din casă devreme ai noroc. trece trenul. a fost pînâ Ia apariţia căilor ferate unul din locurile favorite de plimbare ale locuitorilor capitalei Franţei. Mi se pare că a venit momentul. a permis parizienilor să se ducă mai departe. Rezultatul acestor tainice urzeli a fost o petrecere strălucită. care a avut loc duminica următoare şi la care cei patru tineri le invitară pe cele patru fete. încît un hohot larg şi entuziast ieşi din cele patru guri deodată. In ajun. se spune astăzi Fecamp cum se spunea SaintCloud'. mulţumită mijloacelor moderne de locomoţie. foarte la modă acum un veac. la vest de Paris. Să stăm de vorbă. J53 . Uşurinţa deplasărilor. Favourite. Parisul nu mai are aceleaşi împrejurimi. începea vacanţa şi era o zi caldă şi senină de vară. asta-i o idee ! Le ieşi înainte o cafenea îmbîcsită de fum. şi Blachevelle strigă : — Ei. intrară înăuntru şi restul convorbirii lor se pierdu în umbră. Spunînd acestea. în locui bărcilor trec vapoare. la Fecamp de pildă. înfăţişarea a ceea ce s-ar putea numi viaţa din jurul Parisului s-a schimbat cu totul de o jumătate de veac încoace. Pisălogeală de ambele părţi. Cele patru perechi îndepliniră conştiincios toate nebuniile cîmpeneşti cu putinţă pe atunci. părinţii noştri ne scriu. singura care ştia să scrie. III PERECHI-PERECHI Azi ne închipuim cu greu ce era o petrecere de studenţi şi fetiţe la ţară acurn patruzeci şi cinci de ani. 1 Saint-Cloud. pe unde trecea docarul.

dînd crengile la o parte pentru a feri capul fermecător care vine în urma voastră ? N-aţi alunecat rîzînd pe vreun povîrniş ud de ploaie cu femeia pe care o iubeşti. prietena lui Blachevelle. 2 Lanternă magică. Thp. luară masa la Tete-Noire.Iată de ce se sculară la ceasurile cinci dimineaţa. pe-atunci cu renume. în ce hal au ajuns !" S-o spunem : un ropot de ploaie i-a lipsit acestei bande voioase. vă aduceţi aminte ? N-aţi mers prin mărăcini. Un bătrîn poet clasic. pantofii mei nou-nouti.Ha şi Eufroslna) întruchipînd frumuseţea şi seducţia feminină. cea de douăzeci şi trei de ani. cu toate că Favourite spusese !a plecare cu un accent măreţ şi matern: „Melcii se plimbă pe cărare. oîştignrâ dulciuri la ruleta de pe podul Sevres. Favourite. gîndindu-se la cele trei graţii 3 . 154 . cumpărară fluiere la Neuilly. lînărul medic Edffie Castaing otrăvise într-un han din Saint-Cloud pe un prieten care-i cunoştea o escrocherie. Ah! oricine aţi fi voi. îşi îngăduiră o partidă de inele prin arborii aliniaţi din jurul bazinului celui mare. Se duseră apoi la Saint-Cloud cu diligenta. copii 1" Toate patru erau nespus de frumoase. prolectînd figuri pe un ecran. Criminalul a fost executat în acelaşi an. „bâtrîna". ' Aluzie la un proces criminal celebru din 1823 . pe unde Castaing ' nu trecuse încă. Era o nebunie ! Din cînd în cînd le dădeau băieţilor cîte un ghiont. mîncara peste tot plăcinte cu mere şi fură cum nu se poate mai fericiţi. le văzu trecînd pe la ceasurile zece dimineaţa şi rosti: „E una de prisos". Era beţia zorilor vieţii! Ani încîntători! Aripa libelulei tremură. priviră cascada secată şi strigară : „Ce frumos trebuie să fie cînd e apă !". care strigă tinîndu-vă de mînă : „Ah. care rătăcea în ziua aceea pe sub castanii din Saint-Cloud. cavalerul de Labouisse. s Divinităţi din mitologia greacă (Agiae. un om cumsecade care avea o Eleonoră. se uitară prin lanterna lui Diogenc 2 . strinseră buchete de flori la Puteaux. Fetele se îngînau şi ciripeau ca nişte pitulici scăpate din colivie. Semn de ploaie.

şi părul fetelor atîrna jalnic. ţinea în gură un lucru ciudat. Listolier şi Fameuil. fuma. Dinţii ei minunaţi primiseră. ca mai tîrziu byronismul la bărbaţi. prinşi într-o discuţie asupra profesorilor lor. duminica. fiindcă îşi îngăduia orice. — Tholomyes ăsta e uimitor! spuneau ceilalţi cu o mare admiraţie. dar simţeai că el comandă. Părul ei blond şi des. ridicate în sus cu voluptate. Ce pantaloni! Ce energie ! Cît despre Fantine. Blachevelle părea făcut anume pentru a duce în braţe. Zephine şi Dahlia. iubită de ciclopul Polifem. încît trebuia să şi-l prindă într-una. Colţurile gurii. gata totdeauna sa zboare şi care se desfăcea cu uşurinţă. dominînd grupul. rezemîndu-se una de cealaltă. sărea peste şanţuri. îşi ţinea mai bucuros în mînă decît pe cap pălăriuţa de pai împletit. !2 155 . în veselia lui era dictatură. Nu mai avea nimic sfînt. de Ia dumnezeu o singură menire: rîsul. părea făcut pentru fuga Galateei 3 pe sub sălcii.alerga pe sub crengile rnari şi înverzite. cu" panglici lungi şi albe. pe care întîmplarea le făcuse să pară şi mai frumoase cînd erau una lingă alta şi care nu se despărţeau din instinct de cochetărie mai mult decît din prietenie. ca ale măştilor antice 1 Album caro conţinea portrete de femei frumoase. anume un trabuc. luau atitudini „englezeşti". Era foarte vesel. era veselia însăşi. începea melancolia la femei. Buzele ei trandafirii gîngureau cu încîntare. 2 Pantaloni strîmţi sus şi largi jos. podoaba lui principală erau pantalonii „picioare-de-elefant" 2 de nankin. 3 Personaj mitologic : nimfii din Slcilla. îi explicau Fantinei deosebirea dintre domnii Delvincourt şi Blondeau. sălta nebuneşte peste tufişuri şi prezida acea veselie cu o vervă de nimfă tînără. Zephine şi Dahlia se pieptănau cu bucle. cu supieuri de alamă. care o urmărea cu perseverenţă şi de care ea fugea pentru că-l iubea pe pjtetorul Acis. căţelul şchiop al Favouritei. fără îndoială. avea în mînă un baston de două sute de franci şi. Apăruseră cele dintîi keepsakes'. Tholomyes venea cel din urmă.

Cel mai naiv e uneori cel mai atotştiutor. delicată din profil. pielea albă. Se întîmplă. ar fi acordat poate premiul cochetăriei acestui canezou care reprezenta la concurs castitatea. dar genele ei lungi. indiscreţiile şi ascunzişurile lui. clasice. erau decoltate de-a binelea. Celelalte trei. insulă din sudul' Aticii. alături de aceste veşminte îndrăzneţe. parcă pentru a-i pune o stavilă. 3 Numele străzii principale din Marsilia. lăsînd să se vadă ici-colo arborescenta azurie a vinelor. mai puţin sfioase. s-au descoperit In 1811 mal multe statui de zeităţi cu forme atletice. opere ale unei şcoli de sculptură anterioare celei ateniene. canezou — stîlcirea cuvîntului quinze aâut 2 — rostit ca pe Canebiere 3 . dar. aluzie la "iubitul ei Dionysos (Bacchus). ceafă puternică şi suplă. înseamnă vreme bună. sub forma unei figuri de femeie înconjurată cu ciorchini de stru guri. ceea ce vara. albi. născocire marsilieză. peste ciorapi subţiri. discret.ale Erigonei'. umeri modelaţi de Coustou 5 parcă. căldură şi amiază. cea cu ochi verzi ca marea. am spus-o. * Juno. pantofîori aurii cu tocuri înalte şi cu panglici încrucişate. gît voinic al Junonelor eginetice 4 . 156 . viguroase. obraji copilăroşi şi fragezi. cu străveziul. ajuraţi. al cărui nume. acoperind şi arătînd totodată. cu o gropiţă 1 Personaj dfn mitologia greacă. cu ochii de un albastru adînc. pînă şi ca ornamente de faţadă (mascarons). păreau că încurajează îndrăzneala altora. se coborau. canezou-ul blondei Fantine. 5 Sculptor francez (1677—1746). e graţios şi ispititor. pe sub pălăriile acoperite cu flori. încărcate cu umbră. deseori reprezentat de arta clasică franceză în pictură şi sculptură. şi acel fel de bolero de muslin. încheieturile mîinilor şi gleznelor delicate. soţia lui Jupiter fn mitologia antică. picioare cambrate şi mici. cu pleoape grele. Luată aici ca tip de bacantă senzuală. Toată îmbrăcămintea ei avea ceva ţipător şi care bătea la ochi. 2 Cincisprezece august. şi faimosul juriu al iubirii prezidat de vicontesa de Oette. A lucrat la împodobirea palatului şi parcului din Versallles. peste senzualitatea părţii de jos a obrazului. părea o descoperire provocatoare a buneicuviinţe. Sclipitoare cînd era privită din faţă. In Egina. Purta o rochie de postăvior liliachiu.

sacră. cînd se odihnea. Această gravitate neaşteptată. Cu toate că nu i-ar fi refuzat nimic lui Tholomyes. 2 Preoteasă a Vestei. şi în această statuie. semăna cu dispreţul unei zeiţe. zeiţa focului la romani. Rarii visători.voluptoasă în mijloc. care în mitologia greacă simboliza dragostea nevinovată. era mai presus decît orice feciorelnică . nasul. sculpturală şi delicată — aşa era Fantine . ba chiar dimpotrivă. ar fi văzut desprinzîndu-se dintr-însa. fată de o frumuseţe rară. o veselie îngheţată de visare. Rămînea puţin mirată. „Mirarea nevinovata" este o aluzie la un tablou de Gerard. bărbia înfăţişau un echilibru de linii. ea avea acea cută imperceptibilă ' Psyche. pictor din şcoala lui David. 12* 157 . feciorelnică. erau obligate să păstreze o castitate absolută. ritmul îi este mişcarea. înfăţişează o frumoasă Psyche. în contrast cu iubirea senzuală patronată de Venus-Afrodita. Stilul este forma idealului. şi era neobişnuit de tulburător să vezi bucuria stingîndu-se atît de iute şi reculegerea înlocuind-o. de dincolo de această beţie a vîrstei. a cărei figură exprimi înfiorarea primei îmbrăţişări. a anotimpului şi a dragostei. fără nici o trecere. foarte diferit de echilibrul proporţiilor din care rezultă armonia feţei. uneori accentuată cu asprime. prin transparenţa graţiei pariziene. un suflet. o neînvinsă stăpînire şi sfială. ar fi întrezărit în această mică lucrătoare. şi sub gătelile acestea se ghicea o statuie. armonia antică. După legendă. In intervalul atît de caracteristic ce separă nasul de buza de sus. preoţi tainici ai frumosului. Fantine avea degetele lungi. Acest tablou Amor şi Psychi. păzitoare ale focului sacru din templul acelei zei(e. Un observator care ar fi studiat-o cu atenţie. Fantine era frumoasă fără s-o ştie prea bine. Această fiică a umbrei avea rasă. vizibilă prin muselin. un fel de demnitate serioasă şi aproape austeră o cuprindea în anumite ceasuri. Mirarea asta neyinovată e nuanţa care o separă pe Psyche de Venus '. Am văzut că Fantine era bucuria. Fantine mai era şi pudoarea. Era frumoasă în amîndouă chipurile: şi ca stil şi ca ritm. Fruntea. care confruntă în tăcere orice lucru cu desăvîrşirea. albe şi delicate ale vestalei 2 care răscoleşte cenuşa focului sacru cu un ac de aur. vestalele. faţa ei.

mort în timpul "'Cruciade: a Ul-a.şi încîntătoare. adierea Senei înviora uşor frunzele. îngăduitoare. cînd una. IV THOLOMYfiS. poreclit de Italieni Barbarosa (Barbăroşie). dansau. erau. semn tainic al nevinovăţiei. fetele vorbeau. Cele patru perechi străluceau de veselie şi se amestecau cu soarele. albinele jefuiau iasomiile. cînd alta. Fantine era nevinovăţia înotînd pe deasupra greşelii. „Tu — îi spunea Favourite — tu faci întotdeauna pe grozava." Astea sînt bucurii. Răzoarele din Saint-CIoud îmbălsămau văzduhul. cu arborii. şi care era îndrăgostită. prin trifoi şi ovăz. cu cîmpiile. udîndu-şi ciorapii trandafirii dantelaţi prin ierburile înalte. care 1 împăratul german Frederic I de Hohenstaufen (secolul al XII-!ea). cîntau. CINTA UN CINTEC SPANIOL Ziua aceea a fost făcută din lumină de la un capăt la altul. patroană a vtnătorilor. cu florile. De-aci această veşnică tragere la fit a celor ce se iubesc. mii de hoinari : păsările. 2 Adică de o statuie a. culegînd flori de volbură. un roi întreg de fluturi zbura prin coada şoricelului. Asemenea perechi fericite sînt o chemare adîncă la viaţă şi la natură şi fac să răsară din orice mîngîiere şi lumină. A fost odată o zînă care a făcut livezile şi pomii anume pentru îndrăgostiţi. afară de Fantine. visătoare şi sălbatică. Iubirea e o greşeală . fie. DE VESEL CE E. Şi în această tovărăşie ca de rai. zeijei Disna (Artemis). prinzînd fluturi. 158 . alergau fragede. zglobii. găsită în săpăturile de la Icâne. în nobilul parc ai regelui Franţei. sărutate. întreaga fire părea că a luat vacanţă şi rîde. de toţi băieţii. ramurile se mişcau în vînt. închisă în împotrivirea ei vagă. care l-a făcut pe Barbarosa ' să se îndrăgostească de o Diană 2 .

Ai crede că n-are să se isprăvească niciodată. mijlocul fetelor prins din zbor. erau acoperite cu mii de rozete mici şi albe. vorbirea de rînd care pare o melodie. curtenii şi tîrgovetii. 3 Romancier francez de la începutul secolului al XVII-lea. strigă Watteau. * Preoţi la vechil gali. cele patru perechi se duseră să vadă. cel mal de seamă reprezentant al stilului rococo în pictura secolului al XVIII-Iea. Patricianul şi tocilarul. toate astea strălucesc ca focul. se caută unu! pe altul. pictorul celor de jos. sînt toţi supuşii acestei zîne. După dejun. cum li se spunea altădată. în ceea ce se numea atunci răzorul regelui. ■ 159 . De-aci popularitatea primăverii printre cugetători. Diderot îşi întinde braţele spre toate aceste uşoare iubiri şi d'Urfe 3 le amestecă cu druizi4. Filozofii. După ce văzură arborele. era un copăcel ciudat şi încîntător. cireşile smulse de la o gură Ia alta. Ţipetele scurte şi goana prin iarbă. Fetele frumoase îşi risipesc cu gingăşie făptura. care a pictat cu predilecţie scene galante. Ce altă schimbare la faţă mai mare decît iubirea ! Ciracii notarului sînt nişte zei. privesc extazurile acestea şi nu ştiu ce să facă cu ele. Plecarea spre Cythera '. pictorii. sînt divine. poeţii. 2 Pictor francez din secolul al XVIII-lea . şi în aer e o limpezime de apoteoză. al cărui nume ne scapă în clipa asta şi care pe acea vreme atrăgea întreg Parisul la SaintCloud. o plantă abia sosită din Indii. ducele şi pairul ca şi magistratul. petreceri cîmpeneşti cu personaje idealizate etc. năpădite de flori.reîncepe fără încetare şi va ţine atît timp cît vor fi tufişuri şi şcolari. marea iubire care izbucneşte din felul în care e rostită o silabă. ceea ce dădea copăcelului aerul unei chici despletite. ale cărui nenumărate ramuri. îşi contemplă „burghezii" care dispar în azur. Tholomyes le spusese: „Vă fac eu cinste cu măgari !" Se tocmise cu omul care-i 1 Tablou celebru al pictorului francez Watteau (1684—1721). autorul unu! roman pastoral tn cinci volume: Astrea. întotdeauna îl admirau o mulţime de oameni. Rîd. delicate ca nişte fire de aţă zbîrlite şi fără frunze. Lancret 2 . cu tulpina înaltă. atît rămîn de uluiţi.

închiria şi se întoarseră prin Vances şi Issy. împinseră cu putere leagănul cel mare. 160 . După ce isprăviră cu măgarii. între doi arbori : Soy de Badajoz Amor me llatna Toda mi alma Es en mi ojos Porque ensenas A tus piernas. 8 Cardinal şi om politic francez (secolul al XVIII-lea). 2 Zeul voluptăţii Ia grecii anticî. o nouă bucurie: trecură Sena cu vaporul. tuluzanul Tholomyes. La Issy. în rîsctele generale. agăţat de cei doi castani. a pictat scene sentimentale din vlafa burgheziei $i portrete feminine dulcege.). Pe cînd dădea în leagăn mîndrele. una după alta. niţel spaniol — Toulouse-ul e doar vărul Tolosei — cînta pe o melopee melancolică vechiul cîntec gallegga. inspirat de vreuna din mîndrele avîntate din răsputeri pe frînghie. o întîmplare: parcul. ceea ce i-a atras protecţia doamnei de Pompadour. vizitaseră sihastrul — un manechin în peştera lui — intraseră să vadă micile mistere ale faimosului cabinet al oglinzilor. pe care i-a cîntat abatele de Bernis 3 . 5 Stnt din Badajoz / Dragostea mă cheamă j Tot sufletul meu / E în ochii mei / Cînd tu îmi arăţi / Picioruşele taie (n. — Nu-mi place cînd cineva' face mofturi dintr-astea ! murmură Favourite destul de acru. vrednică de un satir ajuns milionar sau de Turcaret' metamorfozat în Priap 2. pe vremea aceea se afla în posesia furnizorului de arme Bourguin şi era întîmplător larg deschis. * Pictor francez din secolul ar XVIII-lea . In tinereţe a scris versuri galante. momeală lascivă. aşa cum i-ar fi plăcut lui Greuze 4 să le vadă. Porniră apoi de la Passy pe jos şi 1 Personajul principal în comedia cu acelaşi titlul a lui Alain-RenciLesage (secolul al XVIII-lea) — tip de parvenit de pe urma speculaţiilor financiare necinstite.5 Numai Fantine nu vru să se dea în leagăn.t. ou fustele umflate de vînt. Trecuseră grilajul. bun naţional.

în sfîrşit puţin osteniţi. Favourite striga : — Dar surpriza ? Vreau surpriza I — Răbdare ! răspundea Tholomyes. o clădire neobişnuită. după cum ne amintim. Pe la ceasurile trei. la cealaltă se aşezară cele patru perechi. cu alcov şi pat în fund (dată fiind îmbulzeala de duminică din circiumă. pahare şi sticle. năucite de fericire. ulcioare de bere. cele patru perechi. în jurul unui maldăr de talere. Prea puţină rînduială pe masă. amestecate cu pălării de bărbaţi şi femei. care era sucursala din Champs-Elysees a faimosului restaurant Bombarda din strada Rivoli. Camera era mare. la ceasurile cinci dimineaţa . o minunată rază de august mîngîia ferestrele. trebuiseră să se mulţumească cu acest adăpost) . dar cîtă dezordine sub ea ! Se auzea sub masă. dar urîtă. dar „duminica nu există oboseală — spunea Favourite — duminica oboseala nu lucrează". Se sculaseră. Din cînd în cînd. LA BOMBARDA După ce se dădură şi în montagne russe se gîndiră să cineze. în mijloc două mese. îşi dădeau drumul la vale în montagne russe. Iată unde ajunsese pe la ceasurile patru şi jumătate dupăamiază petrecerea cîmpenească începută la cinci 161 . ei. se aciuiară la circiuma Bombarda. pe una din ele nenumărate buchete de flori. farfurii. amestecate cu sticle de vin. cei opt fericiţi. de unde puteai privi printre ulmi cheful şi fluviul . alături de pasajul Delorme.dădură de bariera Etoile. îngrozitor Cum ropotea picior după picior spune Moliere. avea două ferestre. care se ridica atunci pe înălţimile Beaujon şi a cărei linie şerpuită se zărea pe deasupra copacilor din Champs-Elysees.

Piaţa Concorde. Mulţi dintre ei purtau floarea de crin de argint atîrnată de panglica aîbă moarată. Caii de la Marly'. ca burghezii. se încordau într-un nor de aur. îi auzeai rîzînd. purtau scufii de hîrtie. îe trecuse şi pofta de mîncare. isteagul alb. Soarele apunea. Alţii beau. Bulevardul Ghamps-Elysees. la modă pe atunci. destinată a împodobi grajdurile castelului din Marly. printre trecătorii care se adunau în cerc şi băteau din palme. abia instalat rege după prima abdicare a lui Napoleon (1814). sortită să batjocorească cele „o sută de zile" 2 .dimineaţa. această marmură care nechează. erau împrăştiaţi prin piaţa cea mare şi prin Piafa Marigny şi se jucau cu cercuri sau se învîrteau pe căluşei de lemn. care în 1817 nu dispăruse cu totul de la cheuiori. redevenită Piaţa Ludovic al XV-lea. plin de soare şi de mulţime. 3 Tatăl nostru de la Gând era Ludovici al XVIII-lea. uşor trandafiriu în lumina apusului. între întoarcerea din insula Elba şi abdicarea după înfrîngerea de la Waterloo (martie—iunie 1815). Unii. însoţită de următorul refren : Daţi-ni-l înapoi pe tatăl nostru de la Gând 3. hore de fetiţe cîntau şi jucau cîte o bătută burboneză. ftlfîla pe clădirea Tuiieriilor. era înţesată de oamenii care se plimbau mulţumiţi. Daţi-ni-l înapoi! O mulţime de mahalagii îmbrăcaţi de duminică. oraş în 182 . fusese izgonit da înapoierea acestuia din insula Elba şi se refugiase la Gând. Toată lumea era bine dispusă. uneori chiar împodobiţi cu floarea de crin. Era un timp de pace neîndoielnică şi de adîncă securitate regalistă. Lucrarea a fost aşezată mai tîrziu în Cbamps-Elysâes. era numai lumină şi prăfăraie. Era epoca în care un raport secret î Sculptură în marmură do Guillaume Coustou (sffrşitul secolului al XVlI-lea). cobora bulevardul Neuilly. ucenici tipografi. cu trompeţii înainte. Un escadron măreţ al unui regiment de gardă. două lucruri din care e făcută gloria. 1 A doua domnie a lui Napoleon I. Caretele treceau încoace şi încolo. care. Ici şi colo.

Poporul de jos. dă-i puşcă şi veţi avea un Austerlitz. adresat regelui. Sînt nepăsători şi tnndavi ca pisicile. a fost judecat şi ghilotinat în aprilie 17B4. n-avem să ne temem de oamenii aceştia. se bucura de stima republicilor antice. e admirabil în orice fel de încăierare. sire. cînd e vorba de libertate. au răsturnat monarhia. Cînd e vorba de patrie. smulge piatra caldarîmului. 2 Unu! din conducătorii iacobinilor între 1789—1794 . Nu e primejdios. se isprăvea astfel: In concluzie. cîteva săptămîni mal tîrziu. ceea ce era atenianul faţă de grec. faţă de francez.şi special al prefectului de poliţie Angles. din provincie. E de observat că în ultimii cincizeci de ani statura acestei populaţii a descrescut. ceea ce a permis. Poliţia naivă a restauraţiei vedea poporul Parisului mai „frumos" decît e. Pisica. Prefecţii de poliţie nu cred că o pisică s . întruchipa în ochii lor libertatea. Cei de-aci sînt nişte oameni mărunţei. proclamarea republicii. nu. nimeni nu e mai uşuratic şi mai leneş decît el. Ar trebui să-i pui clte doi cap la cap pentru a face un grenadier de-al maiestăţii-voastre. Dă-i o suliţă şi va face un 10 august 1 . N-avem să ne temem de nimic din partea populaţiei capitalei. Pe scurt. Parizianul e. se înrolează. sub conducerea Iaco binilor. dar cînd ştie că-l aşteaptă gloria. Păzeşte-te! Păru! 1 La 10 august 1792 masele pariziene răsculate.a r putea preschimba în leu. ca pentru a servi de pereche Minervei fără aripi din Pireu. cel din Paris. iar poporul din mahalalele Parisului e mai scund decît era înainte de revoluţie. acest lucru e totuşi cu putinţă şi în asta stă miracolul poporului din Paris. El e punctul de reazim al lui Napoleon şi tot din el îşi trăgea puterea Dantorî 2 . cu privire Ia mahalalele Parisului. atît de dispreţuită de către contele Angles. 163 . e leneş. e zbuciumat. Nimeni nu doarme mai bine decît el. şi în piaţa publică din Corint era colosul de bronz al unei pisici. Acesta nu e de loc pe cît se crede „o prostime cumsecade". devenit eontrsrevolutionar. nimeni nu pare să uite mai lesne decît el. să nu te încrezi însă într-însul. e o prostime cumsecade.

Listolier sufla într-o trompetă de lemn.n. cumpărată la Saint-Cloud. iar vorbele de clacă sînt fum. te ador! Vorbele astea îl făcură pe Blachevelle s-o întrebe: — Ce-ai face. omuleţul acesta se va ridica. Favourite. şi unele şi altele îţi scapă printre degete . 2 Aluzie la un episod din istoria romană . cămaşa îi cade ca o hlamidă. Daţi-i un cîntec pe măsura firii lui şi veji vedea ! Atîta vreme cît n-are decît refrenul Carmagnolei 3 . Fantine zîmbea. după cum am spus. faceţi-l să cînte Marseieza şi va elibera lumea. în semn de umilinţa. cuvintele de dragoste sînt nori. Favourite se uita cu duioşie la Blachevelle şi-i spunea : — Blachevelle. 3 Cîntec revoluţionar de la 1789. revoluţia unită cu armata cucereşte Europa. tn 321 î.lui încolăcit de furie e epic. După ce-am isprăvit această notiţă. armatele romane fnfrfnte de samnifi. suflarea i se va preschimba în furtună. nu-l răstoarnă decît pe Ludovic al XVI-lea . era pe sfîrşite. Numai datorită mahalagiului parizian. un popor din Abruzii actuali. VI UN CAPITOL IN CARE TO IUBESC LA NEBUNIE ŢI SE Vorbe de clacă şi cuvinte de dragoste. să treacă pe sub un arc de furci. Tholomyes bea. . Luaţi seama ! Din cea dintîi stradă Greneta ' întîlnită va face furci caudine 2 . şi din bietul lui piept şubred va porni un vînt care va mişca din loc cutele Alpilor. Zephine rîdea. Cîntă: asta e bucuria lui. Cina. să ne întoarcem la cele patru perechi ale noastre. scrisă pe marginea unui raport al lui Angles. Dacă-i bate ceasul. va privi cu o căutătură grozavă.e. dacă nu te-aş mai iubi ? — Eu ? Ah 1 Să nu spui asta nici în glumă! Dacă nu 1 Strada Greneta din centrul Parisului era pe atunci strimtă şl deci uşor de barat prin baricade. au fost silite. simbol al sclaviei. Fameuil şi Dahlia cîntau încet. mahalagiul acesta va creşte. cum s-a şi înttmplat în 1792 şi tn 1848.

Favourite urmă : — Da. mi s-a dus liniştea ! Uite-l că începe să strige. şi închise ochii cu mîndrie. faceţi clătite din mănuşile dumnea voastră şi le mănînc". crezi că mi-ar fi ruşine ? Păcătosule ! Blachevelle se răsturnă pe scaun. E un băiat foarte bine. E zgîrcit. mestecînd ceva. ţi-aş sări în spate. Vai. îmi place ăla mic. cît de sus poate să urce — şi cîntă. Am spleen '. îmi spargi urechile !" Umblă prin casă. şi mai ştiu eu ce ? că-l auzi de jos! Cîştigă doi franci pe zi la un avocat scriindu-i procese. Nu ştii ce să mănînci. dumnezeule. Dahlia. prin unghere întunecate. la piaţă nu se mai găseşte decît mazăre. nu se mai potoleşte. te-aş zgîria. cum mint! Favourite tăcu o clipă şi urmă : — Vezi tu. şi declamă. uite. Aoleu. te-aş jupui. Ah. e un tip foarte bine. mi-a spus: „Domnişoară. Dahlia. care locuieşte peste drum de mine.m-ai mai iubi. cînd m-a văzut făcînd aluat de clătite. prin poduri pline cu şobolani. Untul e atît de scump! Şi pe urmă. asta mă dezgustă de viaţă. Sînt pe cale să-mi pierd min ţile după puştiul ăsta. măi băiete. Cum se întoarce acasă. şi asta cu greu. în mijlocul gălăgiei : — Văd 'că te prăpădeşti după Blachevelle al tău. apucînd din nou furculiţa. în extaz. Blachevelle zîmbi cu îngîmfarea voluptoasă a unui om gîdilat în amorul lui propriu. Ah. Toată vara a plouat. E băia tul unui fost cîntăreţ de la Saint-Jacques-du-Haut-Pai3. Numai artiştii pot spune aşa ceva. 1 Depresiune sufletească provocaţi de melancolie şl plictiseală. 165 . Ce-mi pasă ! Ii spun lui Blache velle că-l ador. maică-sa îi spune: „Ah. — Nu pot să-l sufăr. sînt tristă. Blache velle e foarte zgîrcit. aş chema poliţia ! Ce. Vîntul mă scoate din fire. îmi plac actorii. îl cunoşti ? Se vede că e făcut să fie actor. e foarte bine ! Se prăpădeşte atît de tare după mine. e groaznic să luăm masa într-o odaie unde e un pat. răspunse Favourite pe acelaşi ton. îi spuse încet Favouritei. că într-o zi. te-aş azvîrli în apă şi aş pune să te închidă. cum spun englezii. cum mint! Hm ? Vai.

numele personajului arătat mal departe. e mistuită. reluă Fameuil. Marchizul de Montcalm era pe atunci un regalist celebru. — Bombarda. Deviza lui era : „Fără exces de zel I" s In limba franceză. se pronunţă identic. — Prieteni — exclamă Tholomyes pe tonul unui om care devine din nou stăpîn pe situaţie — veniţi-vă în fire 1 Nu trebuie să întîmpinaţi cu atîta uimire un calam1 Autor al unui Almanah al mtncăcloşilor. 2 Om politic francez (1754—1838). Berea care curge nu face spumă. 166 . Prea multă improvizaţie goleşte mintea în chip prostesc. Excesul de zel ucide gingăşia şi bucuria unei mese bune. alţii vorbeau cu aprindere şi toţi deodată. Broaştele tăcură. Să amestecăm măreţia cu lăcomia . adăugă Listolier. să ne gîndini mai întîi. nu vă grăbiţi. să ne ospătăm încet. ■— Jos cu tiranul! spuse Fameuil. Nu se mai înţelegea nimic. Să nu ne gră bim ! Vedeţi primăvara. Bombance şi Bamboclie ! strigă Listolier. să mîncăm cu reculegere. Fără exces de zel. — Tholomyes. mon calme (calmul meu) şi Montcalm.*>■**?>* *'£"&_ vi r ÎNŢELEPCIUNEA LUI THOLOMYES: în timp ce unii cîntau. domnilor! Grimond de la Reyniere' e de părerea lui Talîeyrand 2 . dacă se grăbeşte. Acest mediocru joc de cuvinte3 avu efectul unei pietre azvîrlite într-o mocirlă. Dacă vrem să fim scînteietori. foarte apreciat Ia sfîrşitul secolului al XVIII-lea în cercurile aristocratice. — Sîntem cumpătaţi. Excesul de zel pierde piersicii şi caişii. consulatului şi Imperiului. — Duminica există. Domnilor. ministru de externe tn timpul directoriului. — Tholomes — zise Blachevelle — priveşte-mi calmul 1 — Tu eşti marchizul ! îi răspunse Tholomyes. vreau să spun îngheţată. O revoltă surdă făcu grupul să murmure. lasă-ne în pace! spuse Blachevelle. Tholomyes ridică glasul: — Să nu mai vorbim la întîmpiare şi nici prea repede! rosti el.

a făcut jocuri de cuvinte.n. după ce a ouat o prostie.). e nevoie de bun simţ şi de artă. Şi ţineţi minte asta : oricare dintre patimile noastre. Ascultaţi-mă pe mine. i67 . şi poate chiar dincolo de omenire. După ce mi-am îngăduit aceasta. Gulax — tipuri de mîncâeioţ. mă întorc la discursul meu. 6 Trebuie să fie o măsură în toată (Horafiti. Fraţilor. că am înţelepciunea lui Amphiaraus 4 şi chelia lui Cezar.e. Lăcomia pedepseşte pe cel lacom: Guta punit Gutax 6 . ' Gula. Eschyl pe-a lui Polynice'.bur căzut din cer. Satire). după care Octavian a rămas stăpîr. în bucurie şi în jocuri de cuvinte. chiar ia rebusuri. în veselie. vă mai spun o dată. rege a. s Victoria navală a lui Octavian împotriva. Legenda spune că era înţelept ţi avea darul profeţiei. chiar în glume.i din comedia populară latină. Est modus in rebus 5 . Doamnelor. fără zăpăceală. dragostea chiar. vă place plăcinta cu mere ? Nu mîncaţi prea mult! Chiar cînd e vorba de plăcintă. şi spiritul. lui Antoniu şi a Cleopatrei (31 î. cuvînt grecesc care însemnează lingură de bucătărie. Moise pe-a lui Isaac.). se pierde în azur. are un stomac pe care nu trebuie să-l umplem prea 1 Personaj legendar din mitologia greacă.e. Indigestia e pusă de bunul dumnezeu să facă morală stomacului.! Tbebel. Gluma cade oriunde. * Personaj mitologic : unul dintre argonauţi. Isus Hristos a făcut un calambur pe spinarea sfîntului Petru. Calamburul este găinaţul spiritului care zboară. fără zel. Şi băgaţi de seamă că acela al Cleopatrei a precedat bătălia de la Actium 3 şi că fără el nimeni nu şiar aminti de oraşul Toryn. E nevoie de o limită. fără exces.n. Trebuie să existe o măsură chiar la mîncare. mai sublim şi mai încîntător în omenire. nimic mai mult. O pată alburie care se turteşte pe stîncă nu împiedică condorul să plutească. 2 Regină a Egiptului antic (secolul I î. a! Romei. Tot ce cade în felul acesta nu e numaidecît vrednic de respect şi de entuziasm. Departe de mine intenţia de a insulta calamburul ! II cinstesc pe măsura meritelor lui. Cleopatra 2 pe-a lui Octavian. Tot ce exista mai măreţ. erou al tra gediei lui Eschyl Cel şapte contra Thcbel.

168 . fricţiuni cu apă de Saturn şi cataplasme cu oxycrat. „Hotărtrea eroică" a lui este renunţarea la puterea dictatorială. staţi de veghe. o placă de plumb. ia o hotărîre eroică şi renunţă. spetiţi-vă. să ne punem stavilă poftei. înţelept e acela care ştie la un moment dat să se aresteze pe el însuşi. prieteni 1 Vreţi să nu mai simţiţi nici o poftă. gentlemeni. să scăpaţi de patul nupţial şi să ţineţi piept amorului ? Nimic mai simplu. caballeros. am să fiu doctor. adăugaţi la aceasta o dietă severă — crăpaţi de foame! — băi reci. daţi pe gît băuturi azotoase şi ceaiuri de buru ieni.).).mult. Vă sfătuiesc să fiţi cumpătaţi în dorinţele voastre. pentru că am susţinut o teză în latineşte asupra felului în care se executa tortura la Roma pe vremea cînd Munatius Demens era chestor al paricidului 2 şi fiindcă. căraţi bolovani. 2 însărcinat cu instruirea crimelor comise asupra unor rude apro piate. Aşa cum mă cheamă Felix Tholomyes. Trebuie să ne stăpînim atunci cînd e nevoie. ca Sylla3 sau ca Origene *. 3 Consul. vă vorbesc serios. S-a retras In Palestina spre a evita persecuţiile romane împotriva creştinilor din Alexandria (Egipt).e. foarte multă gimnastică. pentru că ştiu ce diferenţă e între o chestiune rezolvată şi una pendinte. pentru că mi-am isprăvit de bine de rău dreptul. E pe latineşte. — Felix — spuse ea — ce cuvînt frumos 1 îmi place numele ăsta. Fericît cel care. după cît se pare. * Filozof creştin din secolele II—I II . să ne strunim imaginaţia şi să ne ducem singuri la închisoare. Aveţi puţină încredere în mine. muncă pe brînci. In orice lucru trebuie sa scriem la timp cuvîntul finis'. — Eu vreau mai bine o femeie. 1 Sfîrşit (lat. atunci cînd îi bate ceasul. Tholomyes urmă : — Quirites. apoi dictator roman (secolul I t.n. Favourite îl asculta cu atenţia încordată. spuse Listolier. gustaţi fierturi de mac şi de agnuscastus. Nu înseamnă că sînt neapărat un dobitoc. Asta înseamnă Prosper. nu dormiţi. brîuri de ierburi. Iată reţeta: limonada.

Trăiască ţarul care e mare şi să-i trăiască cizma care e şi mai mare! Doamnelor. Caracteristica iubirii e rătăcirea. care-şi arăta pulpele. Dragostea nu e făcută ca să se închircească şi să se tîmpească asemeni slujnicelor englezoaice. Doamnelor. Fata de care se îndrăgos tise era Favourite. care fusese supranumit pictorul buzelor. — Bine.— Femeia ! reluă Tholomyes. draga de ea ! S-a spus : greşeala e omenească. cuartinul din Baleare. Ea nu e făcută pentru asta. Parcă. Păziţi-vă de ea ! Vai de cel care se încrede în inima schimbătoare a femeii ! Femeia e prefăcută şi ascunsă. Aroba Casti liei conţine şaisprezece litri. Zephine. — Atunci fii vesel 1 reluă Blachevelle. te voi cînta pe tine I (în original tn limba latină. Eşti făcută ca să pri1 Acum. Şi iată dovada. almuda din Canare douăzeci şi cinci. e pe spanioleşte. ea rătăceşte veselă. cartam' ! Iertati-mă. Numai grecul ăsta ar fi fost vrednic să-ţi picteze gura.) 169 . din invidie. numit Euphorion. eu vă spun : gre şeala e îndrăgostită. răspunse Tholomyes. Şarpele e dugheana de peste drum. cântarul din Alicante. treizeci. Şi. o. Prologul acesta i-a plăcut şi Blachevelle s-a îndrăgostit. domnişoarelor. In ce priveşte pe Favourite. Bacche. din nebăgare de seamă. pe cînd Blachevelle trecea rîuleţul din strada GuerinBoisseau. Bacchus. cu feţişoara ta boţită ai fi îneîntătoare dacă n-ai fi cam strîmbă. vă idolatrizez pe toate ! O. Ascultă ! înainte de tine nu exista nici o făptură demnă de acest nume. un sfat prietenesc: mai greşiţi pe la vecini. serîoras: aşa popor. doi sprezece . Favourite. s-ar fi aşezat cineva pe faţa ta frumuşică. dacă aveţi chef. Ea nu poate suferi şar pele. nimfe şi muze! într-o zi. se ridică : Trăiască vinul ! Nune te. — Tholomyes — strigă Blachevelle — eşti beat! — Pe naiba ! spuse Tholomyes. a văzut o fată frumoasă cu ciorapi albi şi bine întinşi. burduful ţarului Petru. ai buze ionice! Era un pictor grec. aşa butoaie. Josephine. o. care au genunchii bătătoriţi de atîta frecat la duşumele. O. douăzeci şi şaise. umplîndu-şi paharul.

ofensate de această alegere. Misa Dahlia. Fetelor nu le poţi scoate căsătoria din cap . iese bine sau prost. fie. o senzitivă. Vorbeai adineauri de numele meu. Frumuseţea începe pu tine. simbolizează inducerea tn păcat.rneşti mărul ca Venus. în locul dumitale m-aş chema Roza. un al doilea sfat: nu vă măritaţi . ruşinoasă ca o călugăriţă care s-a rătăcit printre midinete. sau ca să-l manînci. rătăceşte printr-o grădină unde zboară mai multe păsări decît sînt în realitate! O. Vorbeam de Eva. sex ronţăitor. cu ochii în văzduh. naveţi decît un cusur. drăguţelor: mîncaţi prea mult zahăr. O. gingăşie. căsnicia e un altoi. nimic nare să împiedice croitoresele şi pantofăresele să viseze bărbaţi bătuţi în diamante. De altfel. Bine. 170 . dar ţineţi minte asta. şi care. totul în ea e frăgezime. Dar ce tot îndrug eu aici ? îmi bat gura degeaba. ca Eva'. e o visătoare. Fantine. O. fiică demnă de-a fi numită margaretă sau perlă. nu te mai tutuiesc. Nu spun nimic despre Fantine. O floare trebuie să miroasă frumos şi femeia să aibă spirit. femei. Să nu primim orbeşte indicaţiile pe care ni le dau. bălaia fată a nălucilor. să nu ne încredem în nume. frumoşii şi micuţii tăi dinţi albi se prăpădesc 1 Prima aluzie trimite la mitologicul „măr al discordiei". nici ce face. Fantine. Favourite. sînt o arătare . şi orice am spune noi. tu ai creat-o. roadeţi prea mult zahăr ! O. se roagă şi se uită la albastrul cerului. eşti o femeie dintre cele mai luminoase! Doamnelor. cîntă. O. ocoliţi acest risc. tinereţe. oferit do Paris zeiţei Afrodita (Venus) ca premiu al frumuseţe! ei. Mă cheamă Felix şi nu sînt fericit. pentru că în felul acesta trec de la poezie la proză. să ştii un lucru : eu Tholomyes. e o nălucă cu înfăţişare de nimfă. Mărul mtncai de Eva. o gînditoare. după legenda biblică. lumină blîndă a dimineţii. dar oricine am fi. fără să ştie prea bine nici ce vede. înţelepţii. ceea ce !-a atras ura Herei (Junonei) şi Pallas-Athenei (Minervei). Meriţi brevetul de invenţie a femeii frumoase. Lucrul acesta m-a înduioşat. dar ea nici nu m-aude. dar care se refugiază în iluzii. Ar fi o greşeală să comandăm dopuri la Liege şi mănuşi Ia Pau. Numele ne pot înşela. Cuvintele sînt mincinoase.

Femeia e dreptul bărbatului. sabinii au venit înarmaţi ca să le reia. fără remuşcări ! Schimbaţi-le ca la cadril ! In dragoste nu există prieteni. cînd de loc. Romulus a răpit sabinele 2 . de-aici tuberculele în plămîni. după care a distribuit luptătorilor din armata sa fiefurile nobililor anglo-saxoni căzuţi în luptă sau alungaţi . 4 Joc de cuvinte bazat pe dublul sens al verbului enlever (a răpi) : cel propriu şi cel figurat (a fermeca) . război pe viaţă şi pe moarte ! O femeie frumoasă e un casus belii' . Cîţiva ani după aceea. 2 Aluzie la o legendă 171 . Bărbatul care nu e iubit pluteşte ca un vultur peste iubitele celorlalţi. — Răsuflă. Tholomyes ! spuse Blachevelle. rezemat de Listolier şi Fameuil.după zahăr. Or. Oriunde e o fată drăguţă. Orice sare usucă. pentru a le răpi femeile. Duşmanul are totul. TO 1 Motiv de război. de-aici coagularea şi apoi solidificarea sîngelui. Wilhelm a răpit femeile saxone 3 . s-au aşezat cu copiii lor între cele două armate şi au evitat ciocnirea. populaţie dintre Latium şi Umbria. care a cucerit Anglia (1066). Nici o cruţare . nu mai ronţăiţi zahăr şi-o să trăiţi. aşcultaţiimă bine. de-aici moartea. eu arunc asupra tuturor acestor văduvi nenorociţi proclamaţia sublimă dată de Bonaparte armatei din Italia: „Soldaţi. vouă vă lipseşte totul. Aşadar. Cezar le-a răpit pe cele romane 4. Domnilor. — Mizerabilii. ca legăromană. devenite soţii ale romanilor. duşmănia e declarată pe faţă. Zahărul usucă cel mai mult dintre toate sărurile. El pompează prin vine lichidele sîngelui. după care Romulus. Blachevelle. Toate invaziile din istorie au fost provocate de fuste. Mă întorc spre bărbaţi. cînd cu rime din belşug. soţiile acestora ar fi făcut parte din această răsplată." Tholomyes se întrerupse. zahărul e o sare. Iată de ce diabetul atrage după sine oftica. In vremea asta. întemeietor al Ro mei. unul din acele cîntece de atelier alcătuit din cuvinte venite la întîmplare. fără nici un înţeles. îngîna o arie tînguitoare. ducele Normandiei. faceţi cuceriri! Furaţi-vă unii altora iubitele. 3 Este vorba de Wilhelm Cuceritorul. ar fi pornit o expediţie împotriva sabinilor. însă sabinele. succesele politice şi militare ale lui Iuliu Cezar l-au atras simpatia concetăţenelor sale. o femeie frumoasă e un flagrant delict.

Din strănutul soarelui s . Muştele bîzîie printre raze. Dar Clermont nu putu fi papă. De necaz curcanul crapă Şi le dă banii-napoi. 172 . soldaţi visători ! O. Sărută-mă. Din ordinul lui au fost compilate monumentele de drept roman intitulate Digesta. Versurile astea nu potoliră improvizaţia lui Tholomyes . Totul e frumos. Institutele şi Novelele. Popii nătărăi dădură Parale berechet unui curcan Să-l facă pe Glermont-Tonnerre Papă la S. Luxembourg! O. Vară. cîntece care se nasc din fumul pipelor şi se împrăştie şi pier o dată cu el. Indigestie şi Digesta. să fim veseli! Să ne întregim cursul de drept cu nebunii şl cu mîncare. Fantine! Dar. dădace pline de farmec. Justinian' să fie bărbatul. Georgiee ale străzii Madame şi ale aleii Observatorului! O. te salut! O. mi-ar plăcea pampasurile Americii. Ţin un discurs bucuriei. care în timp ce păziţi copii vă distraţi zămislind alţii! Dacă n-aş avea arcadele Odeonului. 2 Celebru ctntăret de operă din secolul trecut. Sufletul meu îşi ia zborul spre pădurile virgine şi spre savane. o sărută pe Favourite.a născut pasărea colibri. şi ghiftuiala femela ! Bucurie în adâncuri! Trăiască creaţiunea ! Lumea e un diamant mare! Sînt fericit ! Păsările sînt uimitoare ! Ce sărbătoare pretutindeni ! Privighetoarea e un Elleviou 2 pe gratis. Fiindcă nu era popoi. nici ruşinoşi.narea unui copac şi ca vuietul vîntului. Iată prin ce cuplet îşi rosti grupul nostru replica la discursul lui Tholomyes.fîntu Ioan . din greşeală. ' împărat al Imperiului roman de răsărit (secolul al Vl-lea). îl umplu şi începu din nou : — Jos cu înţelepciunea ! Uitaţi tot ce-am spus ! Să nu fim nici ruşinaţi. acesta îşi goli paharul.

pe care l-a combătut pentru con cepţia lui dualistă. spuse Zephine. Din silogism ies lucruri neaşteptate. dar rîd. doamnelor. — Fie! — Cine îţi place ţie mai mult: Descartes sau Spinoza ' ? — Desaugiers2. Privea în clipa aceea Palatul Invalizilor. Am avut o discuţie cu Listolier. Uitaţi-vă la sala de jos ! Are oglinzi pe pereţi. Nu s-a isprăvit totul pe pămînt. şi la Edon de os. Cinste zeilor nemuritori ! Oamenii mint. Discipol al filo zofului francez Descartes (1596—1650). — Mie îmi place mai mult Bombarda. spuse Tholomyes. neştiinfifică. declară Blachevelle. Afirmă. Or. — Mai bine să mă oglindesc în farfurie ! zise Favourite. de vreme ce se mai poate dis cuta anapoda. e vin de Madera. bău şi începu din nou : Accept viaţa. dar se îndoiesc. observă Tholomyes. — Discutam filozofie. — Nu şi pentru cei care au o falcă de argint. argintul e mai de preţ decît osul. Ceea ce beţi aici. mai asiatic. să ştiţi. materialist şi ateu (1632—1677). După ce rosti sen tinţa asta. E frumos. Mai sînt pe lumea asta oameni care ştiu să deschidă şi să închidă cu haz cutia cu sur prize a paradoxului. 13* 173 . La Bombarda mînerele sînt de argint. 2 Cupletist şi vodevilist foarte aplaudat sub imperiu. — Uitaţi-vă la cuţite 1 reluă Blachevelle. din viile de Coural das Freiras. — O discuţie e bună — răspunse Tholomyes — dar o ceartă e şi mai bună. E mai luxos.VIII MOARTEA UNUI CAL — La Edon se mănîncă mai bine decît la Bombarda. cu aerul acesta liniştit. care se vedea prin ferestrele Bombardei. care se află la trei sute şapte1 Mare filozof olandez. — Tholomyes ! strigă deodată după o clipă Fameuil.

student tn medicină. — Quin ' ? — Nu. vă dă aceste trei sute şaptesprezece stînjeni pentru patru franci şi cincizeci de centimei Fameuil îl întrerupse din nou : — Tholomyes. 4 Scriitor latin din secolul al 1l-lea. existau bombarzi în Grecia şi în Egipt.. Vai! mereu aceleaşi lucruri şi nimic nou. mai fragedă decît zorile. şi Carabine urcă împre ună cu Carabin 7 în corabia de la Saint-CIoud. Un ultim cuvînt: ştiţi.). Georglce). aşa cum Aspasia se îmbarca cu Pericle 8 pe flota din Samos. cine era Aspasia ? Cu toate că a trăit într-un timp în care femeile nu aveau încă suflet. 7 Carabin. Aspasia era o făptură în care se atingeau 2 Berchoux.e. prietena lui . mai aprinsă decît focul. doamnelor. o. Aspasia. Nil sub solem novam 5 . Nimic nu e mai inedit în creatiunea creatorului. doamnelor. Choux2. 1 Berquin.. dacă rni-ar aduce o hetairă ! căci. dacă ar putea să-mi aducă o dansatoare egip teană. Care e autorul tău preferat ? — Ber. spune Vergiliu. Thygelfon — patroni de ospătarii tn antichitate (Egipt şi Grecia). 6 Dragostea e aceeaşi la toţi (Vergiliu. soţia sa. s Nu există nimic nou sub soare (tn limba latină In original). şi cu Thygelion 3 din Cheronea. Carabine.. autor de idile şi romanţe dulcege pentru tineret (1750—1791). nume comune folosite slnibolic.sprezece stînjeni deasupra nivelului mării 1 Piti atente cînd beţi I Trei sute şaptesprezece stînjeni 1 Şi domnul Bombarda. ziarist Şi poet francez (1765—1839). conducător al democra ţilor. 174 . generosul restaurator..n. Şi Tholomyes urmă : — Cinste lui Bombarda ! Ar fi egal cu Munofis din Elephanta. tradusă şi în limba romfnâ. Ne-o spune Apuleius 4 . Aspasia era un suflet : un suflet de o nuan(ă roză şi purpurie. 8 Om politic atenian (secolul al V-Iea t. 3 Munofis. autorul lucrării Măgarul de aur. spune Solomon : amor omnibus idem 6 . părerile tale sînt lege.

dacă chiar în acea clipă pe chei n-ar fi căzut un cal. care înjura şi (una. nu voise să meargă mai departe. a trăit cît gloabele trăiesc i Numai o dimineaţă. slabă. Dar abia avusese vreme căruţaşul. unde un vultur îi ciugulea zilnic măruntaiele. Ajuns în faţa Bombardei. Socrate ' şi Manon Lescaut 2 . bătrînă. 3 Personaj mitologic. * Parodie a unei strofe din Consolarea către Dupirler. furat de la zei. întărit de o cruntă lovitură de bici. că gloaba căzuse fără să se mai ridice. Aspasia a fost zămislită pentru împrejurarea în care Iui Prometeu 3 i-ar fi trebuit o tîrfă. s-ar fi oprit cu greu.cele două extreme ale femeii. 175 .). sleit şi împovărat. dăruind oamenilor focul. care trăgea o căruţă foarte grea.4 — Bietul cal! suspină Fantine.e.n. dezlănţuit. bună de jupuit. Tholomyes. Veselii ascultători ai lui Tholomyes întoarseră capul spre tămbălăul din stradă şi Tholomyes profită de situaţie ca să-şi încheie discursul cu această strofă melancolică : Ea era din lumea în care trăsuri şi carete Au cam aceeaşi viaţă. încrucişîndu-şi braţele şi dînd capul pe spate. Favourite. gloabă. şi surpriza ? 1 Filozof Idealist din Grecia antică (secolul al V-lea f. Din pricina izbiturii. Intîmplarea adunase mulţimea. animalul. să rostească cuvîntul sacramental „boală !". era prostituata zeiţă. de Malherbe. Legenda spună că. căruţa şi oratorul se opriră. — Uite-o pe Fantine care o să se apuce să plîngă de mila cailor! Cum poate fi cineva atît de dobitoacă I exclamă Dahlia. Şi. 2 Eroina romanului cu acelaşi titlu al abatelui PnSvost . tipul femeii nestatornice. îl privi cu hotărîre pe Tholomyes şi-l' spuse : — Ei. In clipa aceea. Era o iapă din Beauce. poem de Fr. Prometeu a fost pedepsit de Zeus cu înlănţuirea pe o sttncă.

Fură luate îndată de iureşul de pe marginea apei. vopsită în galben şi negru. care ieşiră la braţ de la circiuma Bombarda. apoi. răspunse Tholomyes. aşteptaţi-ne un minut ! — Se începe cu o sărutare. se întoarseră. a venit ceasul să le uluim pe aceste doamne. Aproape toate mesageriile din sud şi din vest treceau pe-atunci prin Champs-EIysees. — Pe frunte. cu degetul pe buze. spuse Blachevelle. Vă aşteptăm ! IX SFIRŞITUL VESEL AL BUCURIEI Rămase singure. toţi patru se îndreptară spre uşă. fetele se aşezară două cîte două cu coatele pe marginea ferestrelor. Favourite bătu din palme: — începe să aibă haz ! spuse ea. care cotropeşte în fiecare săptămînă bulevardul ChampsElysees. scoţînd capul afară şi vorbindu-şi de la un geam la altul. unul după celălalt. Fiecare sărută foarte serios fruntea iubitei lui. spuse Dahlia. — Fireşte că are să fie nostim. Ii văzură pe cei patru tineri. — Eu — reluă Favourite — vreau ceva care să fie de aur. — Să nu staţi mult! strigă Fantine. Doamnelor. pe care-l zăreau printre ramurile copacilor şi care le distra grozav. Qele mai multe diligente o luau de-a lungul cheiului şi ieşeau pe la bariera Passy. — Să nu staţi prea mult! murmură Fantine. greu încăr176 . A sosit momentul. Domnilor. Din minut în minut. adăugă Tholomyes. cîte o trăsură greoaie. — Ce-au să ne aducă ? întrebă Zephine. Era tocmai ora de plecare a poştalionului cu bagaje şi a diligentelor.— Tocmai. pălăvrăgind. le făcură semne rîzînd şi apoi dispărură în gloata prăfuită a duminicii.

răspunse chelnerul. Ţinea în mînă ceva care semăna cu o scrisoare. draga mea 1 Trecu aşa o bucată de vreme. N-are adresă. preschimbînd pietrele caldarîmului în brichete. — Ei bine — făcu ea — şi surpriza ? — Da. Era o scrisoare. Asta se face în fiecare zi. plină de capete care dispăreau la repezeală. — O hîrtie pe care au lăsat-o domnii aceia pentru dumneavoastră. — De ce nu ne-ai adus-o de îndată ? — Pentru că domnii — spuse chelnerul — au poruncit să nu v-o înmînăm decît peste o oră. Să zicem că sînt un călător şi-i spun diligentei: „Eu plec înainte. La un moment dat. se opri o clipă şi apoi porni din nou în galop. burduhoasă din pricina geamantanelor. —■ Fantine asta e uimitoare. se opreşte şi mă ia. Abia isprăvise Fantine cu oftatul. Se miră de cele mai simple lucruri. ca şi cum s-ar fi trezit din somn. care se deosebeau cu greu în desişul ulmilor. Deodată. — Na ! spuse ea. Favourite făcu o mişcare. coviltirelor şi valizelor. că băiatul care le servise masa intră în odaie. se repezea în mulţime cu toate scînteile unei fierării după ea.cată. — Ce e asta ? întrebă Favourite. aşa e 1 rosti Dahlia. Favourite ridică din umeri. cu cai zgomotoşi. Dar uite ce scrie pe ea : Aceasta e surpriza. Diligenta trece. mă vede. Mă uit la ea numai din curiozitate. zdrobea şoseaua. 177 . Zgomotul acesta le distra pe fete. Favourite smulse hîrtia din mîinile chelnerului. o să mă iei în trecere de pe chei". Nu cunoşti viaţa. — Ciudat! spuse ea. cu praful drept fum şi cu un fel de furie. Favourite glăsui: — Ce tămbălău ! Parc-ar fi un maldăr de lanţuri care îşi iau zborul. Fantine se miră. Credeam că diligenta nu se opreşte niciodată. una din aceste trăsuri. Ce e cu faimoasa surpriză? — Intîrzie cam mult! spuse Fantine.

rupeţi-o şi voi pe ea. perfecţi. Plîngeţi-ne în grabă şi înlocuiţi-ne repede! Dacă scrisoarea asta vă rupe inima. Fugim în braţele lui Laffitte 2 şi pe aripile lui Caillard3. guarzi comunali şi consilieri de stat. ca toată lumea. Plecăm. bărbaţii şi femeile acestea cumsecade ne numesc fii risipitori. Nu prea ştiţi voi bine ce însemnează asta. Nu ne purtaţi pică! Semnat Blachevelle Fnmeuil Listolier Felix Tholomyis Post-scriptum: Masa e plătită. cu trei leghe pe oră. deoarece stilul său solemn nu admitea expresii familiare. 3 Aluzie la un celebru avocat francez din secolul al XVIII-lea. ne doresc întoarcerea şi vor să taie viţei în cinstea noastră. o. copilăros şi cinstit. o deschise şi o citi (ştia să citească) : O. Patria vrea să fim. cunos cut prin promptitudinea cu care sezisa pricinile cele mai încurcate şi prin repeziciunea cu care îşi întocmea pledoariile şi cîştiga procesele. primministru în 1830. lată însă că părinţii aceştia gem. taţi şi mame. 2 Celebru bancher din timpul imperiului şi al monarhiei censitare. Asta însemnează •in codul civil. Adio! V-am făcut fericite aproape doi ani. Cinstiţi-ne! Ne sacrificăm. 0 ştergem. J78 . Noi ne supunem. In ceasul în care veţi citi aceste rînduri cinci cai focoşi ne vor duce spre tăticii şi mămicile noastre. Diligenta de Toulouse ne smulge din prăpastie. taţi de familie. datorie şi ordine. în galop. b&trînii ne vor. pentru că sîniern virtuoşi. iubitele noastre! Aflaţi că avem părinţi. fetiţele noastre frumoase! Ne întoarcem din nou la societate. şi prăpastia sînteţi voi. cum spune Bossuet 1 . am plecat. Favourite rupse cea dintîj tăcerea : • Este invocat aici prin antifrază.Desfăcu repede scrisoarea. Cele patru fete se uitară una Ia alta.

Se cunoaşte. aşa cum am spus-o. Oricum. — Ideea aceasta trebuie să fi fost a Iui Blachevelle. păcăleala e buni. Aşa e povestea. prima ei iubire . cum e iubit. se puse pe plîns. — Foarte caraghios! spuse Zephine. — Dacă-i aşa. cînd se întoarse la ea în odaie. Fantine rîse împreună cu celelalte. Asta mă face să mă îndrăgostesc de el. Era. se dăduse lui Tholomyes ca şi cum i-ar fi fost bărbat. — Nu — spuse Dahlia — e o idee de-a lui Tholomyes. urmă Favourite. . Peste un ceas. Cum a plecat. Şi izbucniră în rîs.— Ei bine ! giăsui ea. moarte fui Blachevelle şi trăiască Tho lomyes 1 — Trăiască Tholomyes! strigară Dahlia şi Zephine. şi biata fată era însărcinată.

împodobiţi cu stele mari. restul tabloului era pierdut în nori de fum şi înfăţişa probabil o bătălie. care se rezemau pe două roţi peste măsură de mari. Nimic mai obişnuit decît o cotigă sau o căruţă la poarta unui han. nişte pete roşii voiau să însemne sînge. ar fi atras prin volumul ei atenţia unui pictor care ar fi trecut pe-acolo.CARTEA A PATRA A ÎNCREDINŢA ÎNSEAMNĂ UNEORI A DA DE-A BINELEA DOUĂ MAME SE INTÎLNESC în primul pătrar al acestui veac exista la Montfermeil. Pe scîndura asta era pictat ceva ce semăna cu un om care duce în spinare pe un altul. osia şi oiştea erau acoperite cu o pătură de nămol. roţile. greoi şi diform. Cu toate astea. cu un fus în care se îmbuca o oişte grea. un fel de birt care a dispărut azi. aproape de Paris. spoială gălbuie. Birtul acesta era (inut în străduţa Boulanger de soţii Thenardier. argintii. vehiculul. sau mai bine zis bucata de vehicul care încurca strada în faţa birtului La sergentul de la Waterloo într-o seară de primăvară. ca care se cară trunchiuri şi grinzi. Era partea dinainte a unui camion. Deasupra porţii se afla o scîndură bătută în cuie de-a lungul zidului. Această parte dinainte era alcătuită dintr-o osie masivă de fier. dintre cele întrebuinţate în regiunile paduroase. Dedesubt se putea citi această inscripţie: La sergentul de la Waterloo. în anul 1819. ai fi spus că este afetul unui tun uriaş. obezile. De prea mult mers prin hîrtoape. destul de asemănătoare aceleia cu care se împodo180 . butucii. hîdă. Tot întregul ăsta era îndesat. Acesta de pe urmă avea epoleţi groşi de general.

Lemnul dispărea sub noroi şi fierul sub rugină. Mijlocul acestui lanţ spînzura sub osie. uriaşa jumătate de camion negru de rugină. apoi ca să ruginească de-a binelea. Sub osie atîrna. tipul uriaşului. ca într-un leagăn. de altfel drăguţ şi îngrijit îmbrăcate. ochii lor erau o mare bucurie. iar Shakespeare pe Galiban 3. şi care n a n nici ele alt rost decît să fie acolo. străluceau . cea de un an şi jumătate îşi arăta burtica drăgălaşă şi goală cu neruşinarea nevinovată a copiilor. iar cealaltă de vreun an şi jumătate. vrednic de un Goliat ' ocnaş. plămădite din fericire şi muiate în lumină. una de vreo doi ani şi jumătate. şedeau în seara aceea alături. nu la bîrneie pe care era sortit să le transporte. 3 Personaj monstruos din Furtuna Iui Shakespeare. Homer l-ar fi legat cu el pe Polifem 2 . şi părea luat de la cine ştie ce monstru. ciclop. ţinîndu-se de gît cu drăgălăşie. Deasupra şi împrejurul acestor capete delicate.besc de obicei catedralele. şi pe el. Lanţul acesta te făcea să te gîndeşti. în locul acela ? Mai întîi ca să încurce strada. Una era castanie. un lanţ gros. O basma înnodată cu pricepere le împiedica să cadă. dar o ocnă de ciclopi. De ce oare această parte din faţă a camionului se găsea pe stradă. 2 Personaj mitologic. obrajii lor fragezi rîdeau. un tufiş înflorit din apropiere îşi trimitea trecătorilor mireasma ce părea că vine de la ele. cea mai mică în braţele celei mai mari. două copilite. cealaltă brună. ci la mastodonţii şi la mamuţii care ar fi putut fi înhămaţi cu el. O mamă văzu lanţul acela înfricoşător şi spuse: „Uite o jucărie pentru copiii mei!" Cele două copilite. . grozavă. îţi amintea ocna. Feţele lor naive erau două uimiri îneîntate. întruchipînd forţa brutalii silită să acţioneze după ordinele unei voinţe superioare. fa(ă de care este mereu revoltată. destul de aproape de pămînt. ca o draperie. ai fi spus că sînt doi trandafiri printre lanţuri vechi. plină de curbe 1 Războinic filistean legendar. supraomenească. sub cerul liber. Există în vechea ordine socială o seamă de instituţii pe care le găseşti în acelaşi fel în drum.

cu acea căutătură animalică şi cerească totodată. soarele în amurg lua parte la această bucurie şi nimic nu era mai îneîntător decît capriciul întîrnplării. doamnă. dar înduioşătoare în clipa aceea. răspunse mama. mama îngîna cu un glas fals o romanţă pe-atunci vestită : Trebuie. îşi legăna copiii cu ajutorul unei sfori lungi. care părea să fie foarte greu. Pulpele albe. Pe cînd le legăna pe cele două fetiţe. Copilul acestei femei era una dintre făpturile cele mai dumnezeieşti din cîte se pot vedea. cînd cineva se apropie de ea şi de odată auzi o voce. urmărindu-i cu privirea. La fiecare legănare. ghemuită pe pragul hanului. avea o scufiţă de pînză subţire cu dantele şi un pieptar cu panglici.. apoi întoarse capul. . de teamă să nu li se întîmple ceva. lanţurile hîde făceau un zgomot strident. Cîntînd şi privindu-şi fetele. Era o fetiţă de vreo doi-trei ani. La cîţiva paşi în faţa ei se afla o femeie. Era rumenă şi sănătoasă. care făcea dintr-un lanţ de titani un leagăn de heruvimi. Mai căra şi un sac mărişor. fetiţele se minunau.. nu mai auzea şi nu mai vedea ce se întîmplă în stradă. începuse tocmai prima strofă a romanţei. care semăna cu un strigăt de mînie. care-i spunea lîngă ureche : — Ai doi copii frumoşi. Femeia aceasta avea şi ea un copil în braţe. durdulii şi tari i se vedeau sub fustiţa ridicată.. spunea un războinic. Ar fi putut să se ia la întrecere cu celelalte două pentru drăgălăşenia cu care era gătită . specifică maternităţii. 182 .şl de unghiuri sălbatice. o femeie lipsită de drăgălăşenie. se rotunjea ca intrarea unei peşteri. mama. La cîţiva paşi. continuîndu-şi romanţa.Frumoasei şi duioasei Imogina l. Iţi venea să muşti ' Eroina unei romanţe spaniole din romanul Călugărul al scriitorului englez Lewis.. tradus în limba franceză In 1797.

care semăna cu un început de ironie. dar îmbrăcată astfel. Zephine şi Dahlia. îi ascundea greoi mijlocul. decît că trebuie să fi fost foarte mari şi că aveau gene minunate. îşi privea fetiţa adormită în braţe cu duioşia mamei care şi-a hrănit copilul. Dormea. strînsă ca o basma. Era Fantine. Trecuseră douăzeci de luni de la acea „păcăleală bună". Era tînără. s-ar fi mirat. strimt. Fantine rămăsese singură. nebunie şi muzică. o rochie de pînză şi pantofi mari. Era îmbrăcată ca o lucrătoare care tinde să fie din nou ţărancă. Tatăl copilului . Rîsul arată dinţii frumoşi cînd îi ai. arătătorul bătătorit şi jupuit din pricina acului de cusut. părea foarte des. O batistă mare. dar ea nu rîdea. Dormea somnul încrezător al vîrstei ei. privită cu atenţie. făcut din muslin şi panglici. Ce se petrecuse în aceste douăzeci de luni ? Se poate uşor ghici. pierind. Greu de recunoscut. arăta sleită şi puţin bolnavă . Era Fantine. se topise ca o chiciură strălucitoare pe care o iei drept diamante în soare şi care. Avea mîini pîrlite şi pistruiate. lasă ramura neagră. Prietenia lor nu mai avea nici un rost. Gît despre marnă. plin de clopoţei şi parfumat cu liliac. Era oare frumoasă ? Poate. albastră. Cît despre îmbrăcămintea ei. Părul. copiii dorm adînc în ele. Cu toate astea.din obrajii ei ca doua mere. dar era acoperit cu totul de un comanac de călugărijă. înnodat sub bărbie. nu părea. îi cresta obrazul drept. După ce fusese părăsită. Era palidă . urît. Braţele mamelor sînt făcute din duioşie . Despre ochii ei nu se pufea spune nimic. Dacă le-ai fi spus peste cincisprezece zile că fuseseră prietene. înfăţişarea ei era sărăcăcioasă şi tristă. acel veşmînt diafan. Fantine le pierduse repede din vedere pe Favourite. Ochii nu păreau a-i fi uscaţi de prea multă vreme. O cută tristă. sfărîmată de bărbaţi. Legătura. începuseră lipsurile. din care-i scăpa o şuviţă blondă. fusese desfăcută de femei. o manta de lînă aspră de culoare închisă. care părea cusut cu veselie. îşi păstra încă frumuseţea. ca ale invalizilor. strîns.

avea curajul sălbatic al vieţii. o învăţaseră în copilărie să se iscălească. Ii trebuia curaj. sfîntă de data asta. Totuşi. cum se ştie.ei plecase — vai. îl avu şi se încorda. firea ei era. ducîndu-şi copilul în spinare. apoi a treia. la Montreuil-sur-mer. după cum se va vedea. Cu toate că săvîrşise o greşeală. toate panglicile şi toate dantelele pe fiica-sa. toate resturile de stofă. Fantine îşi alăptase 184 . Da. Vîndu tot ce avea pe două sute de franci . Fantine. îşi părăsise clientela şi aceasta îi întorsese spatele. care ridica din umeri cînd era vorba de copilul lui şi nu lua în serios această făptură nevinovată. dar luă o botărîre. Părăsea Parisul la douăzeci şi doi de ani. şi copilul navea pe lume decît pe maică-sa. ce era de făcut ? Nu mai ştia cui să se adreseze. Simţi vag că era pe pragul deznădejdii şi gata să alunece pe un drum rău. Poate că va găsi acolo pe cineva care s-o cunoască şi să-i dea de lucru. după ce-şi plăti toate datoriile. într-o dimineaţă frumoasă de primăvară. Celui care le-ar fi văzut pe amîndouă trecînd i s a r fi făcut milă. punînd toată mătasea. Renunţase vitejeşte la găteală. apoi a doua. dezobişnuită de muncă şi. îl pusese pe un scriitor public să-i scrie o epistolă lui Tholomyes. pe deasupra. Intr-o zi. rupturile de felul acesta sînt fără leac! — şi ea se văzu cu desăvîrşire singură. Inima i se strînse. se îmbrăcase în veşminte de pînză. Fantine abia ştia să citească şi nu ştia să scrie . numai sfială şi virtute. singura vanitate care-i rămînea. întrezărea nelămurit posibilitatea unei despărţiri mai dureroase încă decît cea dintîi. dar ar trebui să-şi ascundă greşeala. Tholomyes nu răspunsese la nici una. cu gust pentru plăceri. Fantine auzi cumetrele spunînd cu ochii la fetita ci : „Parcă-i poţi lua în serios pe copiii ăştia ? Te uiţi la ei şi ridici din umeri I" Se gîndi atunci la Tholomyes. Femeia asta n-avea pe lume decît copilul. Nici un mijloc de cîştig. îndemnată de legătura cu Tholomyes să dispreţuiască mica meserie pe care o cunoştea. îi veni în gînd să se întoarcă în oraşul ei de baştină. rămase cu vreo optzeci de franci. Inima i se întunecă.

lucru ciudat. cele două fetiţe. Şi. doamnă". cînd şi cînd. tipul femeii care place soldaţilor în toată urîţenia lui. avea un aer 185 . acest Tholomyes era un avocat de provincie. bogat şi CM trecere. din pricina asta plâ'mînii îi osteniseră şi tuşea puţin. Le privea emoţionată. sub regele Ludovic-Filip. plătind cîte trei sau patru gologani de fiecare leghe. Fantine ajunsese pe la amiază la Montfermeil. gras. Făpturile cele mai crude sînt dezarmate cînd li se mîngiie puii. mătăhăloasă. ca să se odihnească. Cele două micuţe erau atît de vădit fericite ! Le privea. Ţinem hanul acesta. Există vrăji. dar tot acelaşi om al plăcerilor. Nu vom mai avea prilejul să vorbim despre domnul Felix Tliolomyes. îi mulţumi şi o pofti pe trecătoare să şadă pe banca de la uşă. După ce mersese. colţuroasă. Prezenţa îngerilor vesteşte raiul. sînt cavaler Şi pornesc spre Palestina. nu se putu împiedica să nu-i spună cuvintele pe care le-aţi citit: „Ai doi copii frumoşi. I se păru că vede deasupra hanului aceluia tainicul aici al providenţei. îi luaseră ochii şi se oprise dinaintea acestei imagini a bucuriei. Ea stătea pe prag. Să ne mărginim a spune că peste douăzeci de ani. Apoi îşi continuă cîntecul printre dinţi : Trebuie. spuse mama celor două fetiţe. Cele două femei începură să vorbească : — Mă numesc doamna Thenardier.singură copilul. Cele două fetiţe fură pentru ea o astfel de vrajă. pe uliţa Brutarului. cu ceea ce se chemau pe-atunci trăsurelele din împrejurimile Parisului. le admira cu atîta înduioşare. Această doamnă Thenardier era o femeie roşcovană. încît în clipa cînd mama se oprise să respire între două versuri ale cîntecului. alegător înţelept şi jurat foarte aspru. Pe cînd trecea prin faţa hanului Thenardier. încîntate de leagănul lor uriaş. Mama îşi ridică fruntea.

dar nu prea mult. că-i murise bărbatul. s-ar fi ţinut dreaptă. că era ostenită pentru că-şi ducea copilul în braţe şi.suferind. şi comoara mamei adormise. se opri şi scoase limba. făcînd găuri în pămînt. ar fi înfricoşat-o de la început pe călătoare. semn de admiraţie. cu toate că maică-sa o ţinea bine. cu acel aer serios şi uneori sever al copilaşilor. Copilul deschise ochii mari. în loc să stea în picioare. Ce ? Nimic. avea de-abia treizeci de ani. Le zări deodată pe celelalte două în leagănul lor. schimbînd-o pe alocuri. că Ia Paris n-avea de lucru şi că mergea să caute într-altă parte. care-i venea de Ia lecturile romanţioase. ca cei ai maică-si. Era încâ tînără. că fetita umblase puţin. dau astfel de rezultate. Spunînd cuvintele astea. istorisi că era lucrătoare. pentru ca destinul să se schimbe. şi peste o clipă micu{ele Thenardier se jucau cu noua-venita cu o nesfîrşitâ plăcere. răsturnate peste închipuirea unor cîrciumărese. spunîndu-le : — Jucaţi-va cîteşitrele ! Copiii atît de mici se domesticesc repede. Dacă femeia asta. Călătoarea îşi spuse povestea. ies . taină a luminoasei lor nevinovăţii. se suise în ea . lăsată pe genunchi. bun pentru bîlciuri. întîlnind trăsura de la Villemomble. pe jos. Era o bărbafoaie sclifosită. că părăsise Parisul chiar în dimineaţa aceea. Apoi copilita începu să rîdă şi. era doar atît de micuţă că trebuise s-o ia în braţe. îşi sărută fetiţa cu patimă şi o trezi. şi privi. i-ar fi tulburat încrederea şi ar fi făcut ca tot ce avem de povestit să nu mai fie. în faţa virtuţilor noastre care apun. Mama Thenardier îşi dezlegă fetele şi le coborî din leagăn. alunecă jos cu acea energie de neînvins a unei făpturi micuţe care vrea să alerge. Romanele învechite. albaştri. E destul ca o persoană să stea jos. că de la Villemomble venise la Montfermeil pe jos. pe meleagurile ei. poate ca statura ei înaltă şi înfăţişarea ei de colos ambuiant. totul. S-ar spune că se simt îngeri şi că ne ştiu oameni.

Mi-am spus : uite 187 . Gînd am văzui micuţele. — Cum o cheamă pe fetita dumitale ? — Cosette. Uită-te la ele I Ai jura că sînt trei surori. rn-au dat gata. Nu mi-o îngăduie munca. care izbutise să facă din Theodor. Cuvîntul acesta fu scînteia pe care o aştepta poate cealaltă mamă. se întîmplase un eveniment: un vierme gras ieşise din pămînt şi ele erau în extaz. nici refuz. o privi ţintă şi-i spuse . Noua-venită era foarte veselă. cu acel blînd şi gingaş instinct al mamelor şi al oamenilor din popor.. — N-ai vrea să-mi (ii copilul ? Doamna Thenardier avu una din acele mişcări de uimire. bunătatea mamei e înscrisă în veselia odraslei. Ea o luă de mînă pe doamna Thenardier. Cu un copil nu găseşti unde să intri. Mama Cosettei urmă : — Vezi dumneata. Lucrul groparului devine hazliu Cînd îl face un copil. Gnon. — Copiii — spuse mama Thenardier — se împriete nesc repede. Copila se numea Euphrasia. ai fi spus: trei capete într-o aureolă. cele trei fetite se aşezaseră într-o atitudine de adîncă nelinişte şi totodată de fericire mare. Avem aici un soi de derivate care supără şi descumpăneşte toată ştiinţa etimologilor. cea mare. fetiţa luase o surcică drept sapă şi săpa cu energie o groapă cît pentru o muscă. care nu sînt nici acceptare. nu vreau să-mi duc fata acasă. — Cî{i ani are ? — Merge pe trei. Am cunoscut o bunică bătrînă. care schimbă Josefa în Pepita şi Francoise în Silette. citiţi Euphrasia. Cele două femei stăteau de vorbă înainte. Frunţile lor încîntate se atingeau . atît de drăguţe. Gosette. de curate şi de mulţumite. Dar din Euphrasia mama făcuse Cosette. Intre timp. Oamenii sînt atît de curioşi prin partea locului! Bunul dumnezeu m-a făcut să trec prin fata hanului dumitale. — Ca a mea.

A sta ar fi nostim . s o c o t i n d c ă o s ă s e î n t o a r c ă î n c u r î n-d . Ş i p r i n t r e a c e s t e c itfa e m ă v a g : rg Trebuie.■ o m a m ă b u n ă! A s t a e : a r f i c a t r e i s u r o r i . ii G lasul de bărbat urm ă : — Fetiţa are tot ce-i trebuie ? — E b ă r b a t u l m e u . a m s ă m ă î n t o r c s ă . îşi înn od ă la loc bocceaua golită de lucrurile fetiţei. — B ine. U n glas bărbătesc strigă deodată din fundul birtului: — Şapte franci. sp use m am a. acu m u şoară. şi plecă a dou a z i d i m i n e a ţ ă . spuse el. Şi ce m ai lucru şo are fru m oase 1 Să ră m îi cu gura căscată. na — F ă ră în d o ială c ă are to t c e-i tre b u ie . — A ş plăti şase franci pe lună. O să-m i ră m în ă c ev a . şi rochiţe de m ăta se. p e jo s . p e n t r u p r i m e l e e cheltuieli.ma u o d o r u l . am să m ă întorc curînd . A m văzut eu că e bărbatul dum itale. — Treb u ie să ni le dai. — In to ta l cin cizeci şi şapte de fran ci. — Ş i c i n c i s p r e z e cf r a n c ip e d e a s u p r a . — ■ Sigur că am să vi le dau ! spuse m am a. ca o cu co an ă. Sînt toate aici în legătura asta.. să-m i las fata în pielea goală ! Faţa stăpînului se ivi. c o m o ara m am ei. s p u s e d o a mT h e n a r d i e r . Şi plata înainte pe şase luni. Tîrgul fu încheiat. sp use do am na T h e n a r d i e r . spu se d oam na T h en ard ier. spuse doam na T he n ar d ie r. zise din no u vocea d e b ărbat. Ş i p e u r i n ă . A m op tzeci d e franci.S . — Şase ori şapte patruzeci şi doi. adăugă g lasu l d e b ărbat. — A m să p lătesc. spunea un războinic. N u vrei să-m i (ii copilul ? — S ă vedem . D in fie care cîte o d uzin ă . — P lătesc. A m să cîştig bani acolo. dădu banii şi îşi lăsă fetiţa. M am a îşi petrecu noaptea ia han. P l e c ă r i c a r e s e p u n l a c a l e c u u ş u r i n ţ ă ş i c a r e s î n t -a d e v ă ra te n e n o ro c ir i 1 J8. c a să m ă în to rc la m in e a ca să . şi cum voi avea cît de puţin.. spuse m am a.

Asemenea suflete aveau bărbatul şi femeia aceasta. Există suflete de rac.care merg de-a-ndărăte!ea. bărbatul îi spuse femeii: — Asta o să-mi achite poliţa de o sută zece franci care are scadenţa mîine. folosindu-se de experienţă ca să-şi sporească urîţenia. chiar dacă le încălzeşte din întîmplare cine ştie ce foc întunecat. Amîndoi erau înclinaţi să meargă cu paşi mari spre rău. Vom desăvîrşi desenul mai fîrziu.. devin totuşi. în loc să înainteze. spuse femeia. Cine erau aceşti Thenardier ? Să spunem chiar de pe acum ceva despre ei. şi care amestecă unele din cusururile celei de-a doua cu aproape toate viciile celei dintîi.O vecină a familiei Thenardier o întîlni pe marna copilului care pleca şi la întoarcere Ie povesti: — Am văzut o femeie care plîngea în stradă de ţi se rupea inima. II O PRIMA SCHIŢA A DOUA FIGURI DEOCHEATE Şoricelul pe care-l prinseseră era destul de pîăpînd. Făpturile acestea aparţineau acelei clase bastarde. mereu spre întuneric. iar bărbatul de pungaş. dar pisica se bucură şi de un şoarece slab. monstruoase. După ce plecă mama Cosettei. Ştii că fără ei aş fi avut aici portărelul şi o somaţie de plată ? I-ai întins o cursă bună cu copiii tăi.se din ce în ce mai mult de întuneric. care-şi face loc între clasa aşa-zisă mijlocie şi clasa aşa-zisă inferioară. cu uşurinţă. alcătuite din oameni grosolani parveniţi şi din oameni deştepţi dar decăzuţi. Femeia avea în suflet ceva de bruta. îmi lipseau cincizeci de franci. devenind tot mai rele şi îmbibîndu-. dînd înapoi în viaţă. 14* 189 . — Fără să bănuiesc. Făceau parte dintre acele firi mărunte care.

dacă e să-l credem. dar din ce în ce mai vulgar. un şmecher de o oarecare pătrundere. Acum incendia sufletul drăgăstos al portăreselor din Paris. transpunfndu-l figurile şi aventurile în antichitate. minus gramatica. pentru că se pricepea să facă puţin din toate. decăzut de la domnişoara de Scudery ' la doamna de Barthelemy-Hadot şi de la doamna de Lafayette s la doamna Bournon-Malarme3. E destul să-i auzi rostind un cuvînt sau să-i vezi făcînd o mişcare ca să întrezăreşti în trecutul lor taine negre şi în viitorul lor negre mistere. în special. Doamna Thenardier era deşteaptă tocmai cît trebuia ca să citească asemenea cărţi. autoare de romane de aventuri şl de dragoste. îl citea pe Pigault-Lebrun 4 . făcuse probabil campania din 1815 şi se purtase eroic după cît se pare. un fel de atitudine gînditoare lîngă bărbatu-său. ba chiar ceva mai tîrziu. după ce fusese Clelie. fusese soldat. foarte citit de masele populare pentru realismul şi verva lui. Sînt neliniştiţi de ce e în urma lor şi ameninţători pentru ce e înainte. 190 . Thenardier. In Cyrus. ar fi stingherit pe un fizionomist. Era epoca în care vechiul roman clasic. Ii simţi întunecaţi din cap pînă-n picioare.Thenardier. 3 Doamnele de Barthelemy-Hadot şi Bournon-Malarme — scriitoare obscure din secolul al XVIII-lea. pustiind pînă şi suburbia. lucrul acesta îi dăduse în frageda ei tinereţe. grosolan şi totodată subţire. Vom vedea mai tîrziu care era adevărul. Se hrănea cu ele. un destrăbălat cu oarecare ştiinţă de carte. dar prost. Nimeni nu poate şti ce au făcut şi ce vor face. tot pretenţios. 2 Romancieră franceză de talent din secolul al XVII-lea. sergent. O zugrăvise el însuşi. spunea e l . Firma cîrciumii sale era o aluzie la una din aceste vitejii. iar „în ceea ce priveşte sexul slab". 1 Romancieră franceză din secolul al XVII-lea. * Romancier francez din vremea revoluţiei şi a imperiului. E de ajuns să-i priveşti pe unii oameni pentru a nu te încrede în ei. era Lodoiska. In privinţa sentimentalismului. Ctelte şl alte lungi romane travestea societatea franceză din timpul lui Mazarin. îşi îneca în ele creierul mult-pn{in cît îl avea. Umbra pe care o au în privire îi denunţă.

2 Eroina romanului realist cu acelaşi titlu de scriitorul englez Richardson (secolul al XVIIMea) . Gulnare e un nume germanic. ca peste tot. Romanul său Alexe sau căsuţa din codru s-a bucurat de succes şi în tara noasiră la începutul secolului trecut. nu totul e ridicol şi superficial în epoca asta ciudată la care facem aluzie şi care ar putea fi numită anarhia numelor de botez. arată gustul pentru patronimele bizare. s-o spunem în treacăt. foarte apreciat tn timpul revoluţiei şi al imperiului. Alfred sau Alfons. sofia unui răsculat împotriva stăptnirii romane. Sub această discordie aparentă e un lucru mare şi adine. victimă a iubirii conjugale. care dă numele „elegant" plebeului şi numele ţărănesc aristocratului. şi pe viconte — dacă mai sînt viconţi — Thomas. dominant pe timpul revoluţiei şi al imperiului. doamna Thenardier nu mai fu altceva decît o femeie rea şi grasă. era un bădăran corect şi simplu. şi anume revoluţia franceză. victimă a naivităţii sale. tip de fată sentimentală. mai e şi simptomul social. Această deplasare. Faptul că nu o chema decît Azelma 3 şi-l datora întîmplării fericite că maică-sa citise tocmai atunci un roman de DucrayDuminil *. era cît pe-aci să-i pună bietei copile numele de Gulnare. nu e decît o mişcare spre egalitate. Toate trei numele. Rezultatul fu că pe fata ei cea mare o boteză Eponine. istorice. care se hrănise cu romane proaste. prin extensiune. fe meie rea. Azelma e un nume scoţian din poemele lui Ossian. cînd pletele ei revărsate jalnic după moda romantică începură să-i albească şi cînd Megera ' luă locul Pamelei -. Alături de elementul romanţios pe care l-am arătat. Dar nu citeşti nerozii fără să te resimţi. 1 Una dintre cele trei furii din mitologia greacă . De altfel. 191 . Petru sau Iacob. Suflul nou nu poate fi împiedicat să pătrundă şi aici. 4 Romancier francez. Cît despre cea mică.cum spunea în limbajul lui. Nu arareori azi pe văcar îl cheamă Arthur. * Eponfne este numele unei eroine galice. întîlnite tn romanele vremii. Nevastă-sa era cu vreo doisprezece sau cincisprezece ani mai tînără decît el. Mai tîrziu.

Cosette mînca cu ei sub masă. pe care o convinseseră că fetiţa ei e fericită şi „se dezvoltă bine". Datorită celor cincizeci şi şapte de franci ai călătoarei. Ii dădură să mănînce resturile celorlalţi. S î nt oam eni care nu pot iubi pe uni i fără s ă nu urască pe alţii. i se 192 . se supuse trimiţîndu-le doisprezece franci. Gei doi Thenardier răspundeaa întotdeauna aidoma : Cosettei îi merge de minune. cînd Thenardier spuse: „Că mare cinste ne face! Ce crede că facem cu cei şapte franci ai ei ?" Şi-i scrise cerîndu-i doisprezece franci. Ia fel cu al lor. cerînd veşti despre copilul ei. cei doi Thenardier se obişnuiră să nu mai vadă în fetiţă decît un copil luat la ei din milă şi se purtară cu ea ca atare. nevastă-sa plecă la Paris şi depuse la Muntele de Pietate trusoul Cosettei pentru şaizeci de franci. Na se isprăvise încă anul. Mama Thenardier îşi iubea cu patimă fetele. Luna următoare avură din nou nevoie de bani. Pentru că nu mai avea nimic de-al ei. Maică-sa. Oricît de puţin loc ar fi ocupat Cosette. Mama. scria. după cum se va vedea mai tîrziu. mama trimise şapte franci pentru a şaptea lună şi-şi continuă destul de regulat trimiterile. din lună în lună. o îmbrăcară cu fuste şi cămăşi vechi de-ale fetelor Thenardier. care ise stabilise. punea pe cineva să scrie la fiecare sfîrşit de lună. E trist sa te gîndeşti că dragostea unei mame poate să aibă şi părţi urîte. la Montreuil-sar-mer. hrănind-o ceva mai bine decît pe cîine şi ceva mai prost decît pe pisică. îndată ce cheltuiră şi suma aceasta. Birtului îi mergea prost. dintr-un blid de lemn. Thenardier putuse împiedica un protest şi-şi onorase semnătura. După ce se scurseră cele şase luni. Pisica şi cîinele erau de altfel tovarăşii ei obişnuiţi de mas'ă. în aşa fel încît n-o putea suferi pe străină. adică în zdrenţe.III CIOCIRLIA Nu ajunge să fii rău la suflet ca să-ţi meargă bine. sau mai bine zis.

„Să nu mă sîcîie pe mine — striga el — că-i trîntesc ţîncul tocmai cînd crede că l-a ascuns mai bine. vedea alături două făpturi la fel cu ea care trăiau feri cite. Doamna Thenardier. In sat se spunea : — Thenardierii ăştia sînt oameni cumsecade. pedepsită. avea o porţie anumită de mîngîieri şi alta de lovituri şi sudălmi. Nu sînt bogaţi. de necrezut! Vai. în format mai mic. bătută fără încetare. de curînd. Fiindcă doamna Thenardier se purta rău cu Cosette. îi ceru cincisprezece franci pe lună. Eponine şi Azelma se purtară la fel. Trebuie să-mi dea mai mult. lucru pe care mamă-sa nu-l putea mărturisi. Dacă n-ar fi avut-o pe Cosette. adică mainainte chiar de-a împlini cinci ani. pe care o cheltuia în fiecare zi. ca multe de teapa ei. orfan. Făptură blîndă şi slabă. tratată cu asprime. Fetele nu avură decît mîngîierile. Credeau că maică-sa uitase de Cosette.părea că-l ia pe-al fetelor ei şi că le împuţinează aerul pe care-l respiră. N-am văzut oare. ar fi primit şi unele şi altele. Cît timp fu mică de tot. cu siguranţă că fetele ei. şi mizeria lui de asemenea. La cinci ani. spun documentele 103 . le făcu serviciul de-a întoarce loviturile asupra ei. care de la vîrsta de cinci ani. şi cresc un copil lăsat în părăsire la ei." Mama plăti cei cincisprezece franci. Thenardier. aţi spune. certată. străina. spunînd că lighioana creşte şi „mîncă". ajunse servitoarea casei. Cosette rămase calul de bătaie al celor două fetiţe . care nu înţelegea nimic despre lumea aceasta şi despre dumnezeu. Copiii la vîrsta asta sînt alte exemplare ale mamei lor. Cosette nu făcea o mişcare fără să nu-i cadă pe cap o grindină de pedepse aspre şi nerneritate. e-adevărat! Suferinţa socială începe Ia orice vîrstă. apoi un altul. procesul unui oarecare Dumolard. care aflase nu se ştie pe ce căi ascunse că ar fi vorba de un copil din flori. însă. ajuns bandit. cum se făcu mai mare. şi ameninţînd că n-o mai ţine. oricît de idolatrizate erau. Din an în an copilul creştea. însă. Se scurse un an.

pe această biata copilă. care-ţi făceau milă. Rămăsese în urmă cu cîteva luni. „O prefăcută !" spuneau soţii Thenardier. Avea o înfăţişare neliniştită. care navea nici şase ani. Cei doi Thenardier se socotiră cu atît mai îndreptăţiţi să se poarte astfel. cu cît mama. sau pe cîmp. tremurînd în zdrenţele ei de pînză vechi. să spele vasele şi chiar să ducă greutăţi în spinare. Cosette. se înfiora. Era trist s-o vezi. ce tremura. care se afla tot la Montreuil-sur-mer. căruia-i plac imaginile. Nedreptatea o făcuse arţăgoasă şi mizeria o urîţise. „muncea ca să trăiască şi fura"? O puseră pe Cosette să meargă după cumpărături. curtea. era acum slabă şi palidă. pentru că. atît de drăguţă şi de rumenă la venirea ei în casa aceea. fiind singur pe lume. . găurite. să cureţe odăile. o poreclise astfel pe această fiinţă ca o păsărică. mereu pe stradă. Nu-i mai rămîneau decît ochii frumoşi. In partea locului i se spunea Ciocîrlia. începu să plătească prost. se trezea în fiecare dimineaţă cea dintîi din casă şi din sat. părea că vezi în ei o şi mai nesfîrşită jale. nu şi-ar mai fi recunoscut copilul. Numai că biata Ciocirlie nu cînta niciodată. iarna. se speria. Poporului. măturînd strada dis-de-dimineaţă cu o mătură uriaşă în mînuţele ei roşii şi cu o lacrimă în ochii ei mari. Dacă Fantine s-ar fi întors la Montfermeil după aceşti trei ani. înaintea zorilor. strada. mari cum erau.oficiale.

un om. ne aducem aminte. îşi continuase drumul şi ajunsese la Montreuil-sur-mer. Spre sfîrşitul lui 1815. Amănuntul acesta are importanţă şi socotim necesar să-l dezvoltăm . se stabilise în oraş şi se gîndise să înlocuiască în această fabricaţie răşina de India cu răşina indigenă şi. In momentul cînd Fantine se întoarse la Montreuil-sur-mer. Montreuil-sur-mer avea ca industrie specială imitarea jais-urilor englezeşti ' şi a mărgelelor negre din Germania. tare şi sticlo?. De vreo doi ani se înfiripase acolo una din acele industrii care sînt marile evenimente ale micilor localităţi. Fantine îşi părăsise locul de baştină de vreo zece ani. Industria aceasta lîncezise din pricină că scumpetea materiilor prime influenţa asupra mîinii de lucru. care. mai că am spune: să-I subliniem. după spusele celor din Montfermeil. se întîmplase o prefacere neaşteptată în producţia acestor „articole negre". Montreuil-sur-mer îşi schimbase înfăţişarea. Acestea se petreceau. Din timpuri foarte vechi. mai ales la bră1 O varietate de antracit. părea să-şi fi părăsit copilul ? După ce-o lăsase pe mica Cosette celor doi Thenardier. folosit la fabricarea mărgelelor şi altor podoabe. oraşul ei natal ajunsese într-o stare înfloritoare.CARTEA A C1NCBA DECLINUL I POVESTEA UNUI PROGRES REALIZAT IN INDUSTRIA MARGELARIEI Ce se întîmpla cu ea ? Unde era ? Ce făcea această mamă. un necunoscut. Pe cînd Fantine scăpata treptat din mizerie în mizerie. în 1819. 195 .

primejduindu-şi viaţa. Nu era de prin partea locului. în primul rînd. în al treilea rînd. ceea ce însemna un folos pentru consumator. vînzarea produselor cu preţ mai redus.. Această mică schimbare fusese o adevărată revoluţie. ridicarea preţului mîinii de lucru. în al doilea rînd. un mare incendiu izbucnise tocmai la casa comunală. Cu capitalul acesta modest.■ MADţLJEINE Avea vreo cincizeci de ani. Omul acesta se aruncase în foc şi salvase. . către seară. ceea ce e şi mai bine. cel mult cu vreo cîteva sute de franci. La sosirea sa la Montreuil-sur-mer n-avea decît veşmintele. părea muncit de gînduri şi era : un om bun. îl chema moş Madeleine. înfăţişarea şi felul de-a vorbi al unui lucrător. autorul acestui procedeu se îmbogăţise. Tot atunci i se aflase numele. care din întîmplare erau ai căpitanului de jandarmi. din această pricină nimeni nu se mai gîndise să-i ceară actele. pe care 196 . Datorită progreselor rapide ale acestei industrii. iar despre începuturile lui.despre el. n . Se pare că în ziua în care intraise pe tăcute în orăşelul Montreuil-sur-mer. pus în slujba unei idei ingenioase. prea puţin. dobîndise şi averea lui şi pe aceea a ţinutului.ţări.spune . şi îmbogăţise şi pe alţii din jurul său. ceea ce însemna un profit pentru manufacturier. In felul acesta o idee avea trei rezultate. într-o după-amiază de decembrie. In mai puţin de trei ani. cu sacul în spinare şi cu băţul noduros în mînă. Se povestea că venise în oraş cu foarte puţini bani.. inelele de tablă sudata cu inelele de tablă numai apropiată. întreind totodată cîştigul. ceea ce e bine. ceea oe era o binefacere pentru localitate. doi copii. Iată tot oe se putea. Această mică schimbare redusese considerabil preţul materiei prime şi îngăduise. îmbunătăţirea fabricaţiei. Nu se ştia nimic despre obîrşia lui.

Despărţise atelierele în aşa fel. femeilor să fie cinstite. Nu era buzunar. în care să nu se găsească vreo cîţiva gologani. S-ar fi spus că se gîndea mult la ceilalţi şi puţin la el însuşi. comanda în fiecare an cantităţi uriaşe. pentru ca fetele şi femeile să fie cuminţi. Era singura sa neîngăduinţa. prilejuri de corupţie erau destule. a cărei pricină şi temei era el. In privinţa asta era neclintit. în care erau două ateliere încăpătoare: unul pentru bărbaţi şi altul pentru femei. Un freamăt puternic încălzea şi străbătea totul. unde să nu existe puţină bucurie. dar. grija lui de căpetenie nu părea să fie asta. oricît de modest. mai-nainte de a-şi fi pus deoparte aceşti şase sute treizeci de mii de franci. oricît de săracă. Moş Madeleine cerea bărbaţilor bunăvoinţă. moş Madeleine făcea avere. încît să poată separa sexele. Asprimea lui era cu atît mai îndreptăţită. în mijlocul acestei activităţi. corectitudine. lucru destul de ciudat pentru un om simplu care se ocupă cu negoţul. Spania. Beneficiile lui moş /vladeleine erau atît de mari. încît îneepînd din al doilea an putuse să-şi ridice o fabrică impunătoare. De altfel. Se ştia că depusese în 1820 la Laffitte o sumă de şase sute treizeci de mii de franci. Moş Madeleine folosea pe toată lumea. cu cît Montreuilsur-mer. Şomajul şi mizeria erau necunoscute. dar. şi nici locuinţă. Orice înfometat putea să i se înfăţişeze şi era sigur că găseşte de lucru şi pîine. concurenţa Londrei şi Berlinului. Montreuil-sur-mer făcea. 197 . După cum am spus. înainte de sosirea lui moş Madeleine. cheltuise mai bine de un milion pentru oraş şi pentru săraci. în ce priveşte negoţul acesta. Le cerea tuturor un singur lucru : bărbaţilor să fie de treabă şi fete lor să fie cinstite. acum totul trăia viaţa sănătoasă a muncii. venirea lui acolo fusese o binefacere.o pusese pe roate atît de strălucit. Montreuil-sur-mer se preschimbase într-un important centru de afaceri. şi prezenţa lui. întreg ţinutul lîncezea. şi tuturor. providenţială. care foloseşte mult jais-urile negre. fiind o garnizoană.

cunoscut sub numele de Fouche'. îşi luă un duhovnic iezuit şi se duse. întrezări într-însul un eventual candidat şi se hotărî să i-o ia înainte. Intre cei patru pereţi rîdea pe înfundate de dumnezeu. a te lua la întrecere i Fost călugăr. Oraşul de jos. căruia îi mirosea peste tot a concurenţă. şi un fond de ajutor pentru lucrătorii bătrîni şi infirmi. Dar cînd îl văzu pe bogatul manufacturier Madeleine ducîndu-se la liturghia de la ceasurile şapte dimineaţa. din banii lui. Deputatul. înfiinţase acolo zece paturi. în adevăratul înţeles al cuvîntului. înfiinţase. la rîndul lui. un cartier nou. un azi!. şi într-o zi îi spuse unuia care se mira: „Primii funcţionari ai statului sînt doica şi învăţătorul". pe cheltuiala lui. Cînd îl văzură îmbogăţind ţinutul înainte de a se îmbogăţi el însuşi. deputat In Conven(!unea Naţională. o indemnizaţie de două ori mai mare decît bietul lor salariu oficial. o şandrama care se surpa. începu să se neliniştească de această cucernicie. luă repede fiinţă în jurul lui. care fusese membru al corpului legislativ al imperiului. dat fiind că omul era religios şi chiar cucernic în oarecare măsură. avea aceleaşi idei religioase ca acel părinte-oratorian. Se ducea în fiecare duminică să asculte liturghia. atît la liturghie cît şi la vecernii. n-avea dfcît o singură şcoală. unde locuia el. deschise acolo o farmacie gratuită. Montreuil-sur-mer se împărţea în oraşul de sus şi oraşul de jos. clă dise două: una de fete şi alta de băieţi. Ambiţia însemna pe vremea aceea. apoi ministru al politie! sub directoriu ji imperiu. Lucrul acesta părea şi mai probabil. cu un mare număr de familii sărace. Gînd abia începuse. ceea ce era foarte bine văzut pe vremea aceea. 198 . inimile bune îşi spuneau : vlăjganul ăsta vrea să se îmbogăţească. Din pricină că manufactura asta devenise un centru important. aceleaşi inimi bune îşi spuseră : e un ambiţios. Alocase celor doi învăţători. lucru aproape necunoscut pe vremea aceea în Franţa.Spitalul era prost înzestrat. duce d'Otrante. Deputatul din localitate. care-l promovase şi-i fusese prieten.

Din spaima aceasta. Cîteva zile mai tîrziu. nici învăţătură. lucrătorii mai ales îl adorau. se răspîndi în oraş zvonul că. produsele noului procedeu născocit de Madeleine figurară la Expoziţia industriei. pentru că preacinstitul deputat înfiinţa şi el două paturi la spital. regele îl numi pe inventatorul lor cavaler al Legiunii de onoare. Măruntele saloane înţepate de la Montreuil-sur-mer. Inimile bune ieşiră din încurcătură spunînd : „La urma urmei.întru cele sfinte. ceea ce făcea în total douăsprezece. Zvonul era întemeiat. să zîmbească. ca să poată striga : „Ei. săracii îi datorau totul. A doua zi. ţinutul îi datora mult. Aceia care-l socotiseră pe noul-venit drept „un ambiţios". rămăseseră la început cu uşile închise în faţa meşteşugarului. „lumea bună" îi dădu bună ziua şi în oraş i se spuse: „domnul Madeleine". plouau invitaţiile. şi el primea această adoraţie cu un fel de gravitate melancolică. numirea apăru în Monitor. dar lucrătorii lui şi copiii îi ziceau mai departe „moş Madeleine" şi lucrul acesta îl făcea. Cine ştie de 199 . încît trebuise pînă la urmă să fie onorat. Nici de data asta inimile bune nu fură stînjenite: „N-are nici bună creştere. Din nou zarvă în oraş. Cu toate astea. ce spuneam noi ?" Montreuil-sur-mer fierbea. „Societatea" îl dorea. şi era atît de blînd. Cînd se ştiu că era bogat. Tot în acest an. care. la propunerea domnului prefect şi ţinînd seama de serviciile aduse ţinutului. într-o dimineaţă a anului 1819. Va să zică asta voia : o decoraţie! Dar moş Madeleine o refuză. se făcuse afît de folositor. moş Madeleine o respinse. o dată cu bunul dumnezeu. cîştigară şi săracii. încît trebuise pînă la urmă să fie iubit. omul acesta era o taină. se deschiseră larg în faţa milionarului. Le refuză. moş Madeleine va fi numit de către rege primar la Montreuil-surmer. la raportul juriului. mai mult ca orice. se folosiră cu bucurie de prilejul acesta dorit de toată lumea. Hotărît lucru. I se făcură mii de temeneli. bineînţeles. e un fel de aventurier 1" Cum am mai spus. 18J9. Pe măsură ce se ridica mai sus.

După ce moş Madeleine devenise domnul Madeleine. şi-au spus : e o brută. zfrnbea ca să nu fie nevoit să vorbească. serviciile pe care Ie adusese erau atît de însemnate. adică după cinci ani de la sosirea lui la Mon-treuilsur-mer. încheiată pînă la gît. şi-au spus : e un ambiţios. Refuză încă o dată . dădea din buzunar ca să nu fie silit să zîmbească. rămăsese tot atît de simplu ca în prima zi. şi-au spus : e un negustor. domnul Madeleine devenise domnul primar. dar prefectul se împotrivi refuzului. toţi fruntaşii veniră să-l roage. III SUME DEPUSE LA LAFFITTE De altfel. In 1820. saluta în grabă şi o ştergea repede. chipul ars de soare al unui lucrător şi expresia gînditoare a unui filozof. Se ferea de orice politeţă convenţională. stăruinţa fu atît de vie. iar dorinţa regiunii atît de unanimă. Lumea băgă de seamă că ceea ce păru să-l convingă fură vorbele de mînie ale unei bătrîne din popor. Poate cineva să dea înapoi cînd e vorba să facă un bine ?" 'Asta fu cea de-a treia fază a ascensiunii sale. poporul îl imploră în plină stradă. care-i strigă cu năduf din pragul aşii: „E nevoie de un primar bun. Vorbea cu puţină lume.unde vine. privirea serioasă. Cînd l-au văzut refuzînd onorurile. încît regele îl numi din nou primar al oraşului. Gînd l-au văzut dînd bani în dreapta şi-n stînga." Cînd l-au văzut cîştigînd bani. Cînd l-au văzut ocolind lumea. iM-are de unde şti cum sa se poarte în lume. şi-au spus : e un aventurier. Femeile spuneau des200 . încît pînă la urmă primi. Purta de obicei o pălărie cu borul lat şi o redingotă lungă de postav gros. Avea părul cărunt. Nici n-o fi ştiind să citească. dar în afară de asta trăia tot în singurătate. îşi îndeplinea funcţiunile de primar.

Lua masa întotdeauna singur. din care citea. îi plăceau cărţile. Cînd urzica e tînără. Cînd trecea printr-un sat. veştejite şi spuse: „Au murit. Dădea o mînă de ajutor oricui avea nevoie. Cînd totuşi i se întîmpla s-o facă. cu o carte deschisă în faţă. ţintea fără greş. Apăra o crescătorie ds iepuri împotriva şobolanilor. Le arăta cum să stîrpească gărgăriţele. Văzu o dată nişte oameni din partea locului plivind de zor nişte urzici. Ar fi şi ele bune la ceva. dar siguri. Privi grămada de plante smulse din rădăcină. părea că profită de el pentru a se cultiva. mai ales şi mai blînd. Pe măsură ce timpul liber îi sporea o dată cu averea. ceea ce-i speria pe ceilalţi. are filamente şi fibre ca ale cînepei şi inului. neghinei. De cînd era la Montreuil-sur-mer se putea vedea că din an în an limbajul său devenea mai politicos. cînd îmbătrîneşte. punînd înăuntru un cobai care să le miroase. Cînd se plimba. Avea o bibliotecă mică. cărţile sînt prieteni reci. pentru că avea la îndemînă tot soiul de sfaturi folositoare pentru ţărani. frunza ei e o legumă excelentă. oprea de coarne un taur care o luase razna. ridica un cal. ţîncii zdrenţăroşi alergau bucuroşi după el şi-l înconjurau ca un roi de musculiţe. dacă aţi şti să vă folosiţi de ele. Cu toate că nu mai era tînăr. a busuiocului roşu. Avea „reţete" pentru distrugerea pirului. Totdeauna pleca de acasă cu buzunarele pline şi se întorcea cu ele goale. dar bine întocmită.pre dînsul: „Ce urs cumsecade I" Avea o singură plăcere : să se plimbe pe cîmp. Nu împuşca niciodată un animal nevătămător. măzărichii. S-ar fi putut spune că-şi trăise odinioară viaţa la ţară. dar se slu jea rar de ea. lua cu el bucuros puşca. Nu trăgea niciodată în păsărele. a tuturor ierburilor parazite care mîncau grîul. 201 . avea o putere covîrşitoare. stropind podul casei şi udînd bine găurile duşumelei cu o soluţie de sare de bucătărie. împingea la căruţă cînd i se înnămolea o roată. Ii învăţa să distrugă rugina griului.

se băga printre prietenii în doliu. Asta e tot. şi primul lucru pe care-l vedea era o monedă d-e aur uitată pe o mobilă. asculta glasurile triste care cîntau pe marginea prăpastie! întunecate a morţii. amestecată cu sare. urca pe furiş treptele. nici o cultură. uneori cu forţa. în lipsa lui. spuse: „Ţineţi minte asta. Urzica tocată e bună pentru pisări.Pînza de urzică e tot atît de bună ca şi cea de cînepă. devine dăunătoare şi atunci o stîrpim. Era binevoitor şi trist. aşa cum alţii fac pe ascuns fapte urîte. după o clipă de tăcere. Un biet nenorocit. rădăcina ei. pentru că o lăsăm în părăsire. pentru că ştia să facă lucruşoare drăguţe din paie şi nuci de cocos. Numai că sărnînţa ei se scutură pe măsură ce se coace şi e greu de cules. Lumea spunea : „Iată un bogătaş care nu pare mîndru. e bună pentru vitele cornute. ca alţii după botezuri. Sămînţa de urzică amestecată în nutreţ face ca părul animalului să prindă lustru. prieteni: nu există nici iarbă rea şi nici oameni răi. Giţi oameni nu seamănă cu urzica !" Apoi. Părea că-i place sâ-şi legene gîndurile în sunetul cîntărilor funebre." 2 0 . Pătrundea pe înserat prin case. întorcîndu-se în cotlonul său din podul casei. foarte frumoasă. E un fin minunat. intra înăuntru. Făcea pe ascuns o mulţime de fapte bune. pline de imaginea unei alte lumi. zdrobită. printre familiile înveşmîntate în negru şi printre preoţii care se tînguiau în jurul unui sicriu. umbla după înmorrnîntări.2 . dă o culoare galbenă. De cîte ori vedea că poarta unei biserici e cernită. care poate fi cosit de două ori pe an. „Hoţul" care-l călcase era moş Made. Nici o îngrijire." Copiii îl iubeau şi ei. Iată un om fericit care nu pare voios. Văduvia şi nenorocirea altora îl atrăgeau datorită marei lui blîndeţi. Cu ochii spre cer. urzica ar fi folositoare.'eine. Dacă v-aţi da putină osteneală. băga de seamă că uşa fusese deschisă. Nu există decît cultivatori răi. cu un fel de năzuinţă spre tainele nesfîrşitului. Şi ce-i trebuie urzicii ? Un pic de pămfnt. Bietul om începea să strige: „M-au călcat hoţii!" Intra.

I 203 . Nu putură vedea nimic altceva acolo. Totuşi lumea spuse mai departe că nimeni nu intra în odaia aceea. un mormînt. „supranumit monseniorul Bienvenu". arată-ne odaia dumitale! Se spune că ar fi o peşteră. mobilată cu clepsidre înaripate şi împodobite cu oase puse cruciş şi cu capete de mort. care îi erau ţinute întotdeauna la îndemînă. IV DOMNUL MADELEINE IN DOLIU La începutul anului 1821 ziarele vesteau moartea domnului Myriel." El zîmbî şi le pofti în „peş teră". episcopul din Digne. Să adăugăm aici un amănunt pe care ziarele îl scă pară din vedere: episcopul din Digne era. pe cămin. Să fii orb 15 . ca toate mobilele de soiul acesta. să iscălească o chitanţă şi să-şi ia cu el cele două sau trei milioane în zece minute. la şase sute treizeci sau patruzeci de mii de franci. aceste „două sau trei milioane" se reduceau. care era o peşteră de pustnic. după cum am spus-o. şi era mulţumit că era orb. care păreau de argint „pentru că erau marcate". Se şoptea de asemeni că avea depuse la banca Laffitte sume „uriaşe". pentru că o avea pe sora lui alături. şi răposat întru domnul la vîrsta de optzeci şi doi de ani.Unii susţineau că e un personaj misterios şi afirmau că nimeni nu intra vreodată în odaia lui. Era o odaie cu mobilă de acaju. dichisite şi răutăcioase. Observaţie plină de spirit provincial. astfel încît domnul Madeleine putea să sosească într-o bună dimineaţă la Laffitte. două sfeşnice de modă veche. o adevărată chilie de pustnic. Se spuneau atît de multe. din Montreuil-sur-mer. şi tapetată cu hîrtie ieftină. destul de urîtă de altfel. In realitate. voi. veniră într-o zi şi-l rugară : „Domnule primar. o văgăună. orb de mai mulţi ani de zile. la moartea lui. decît.Mizerabilii. încît nişte cucoane tinere. Fură pedepsite pentru curiozitatea lor.

să-ţi dai seama că cineva ţi-e credincios. Acolo unde e siguranţă. să atingi cu mîinile providenţa şi s-o poţi lua în braţe. o soră. să te simţi cu atît mai puternic cu cît eşti mai infirm. e o femeie. păşeşte spre o tainică înflorire. unde nimic nu e desăvîrşit. O mînă te sprijină : e a ei. Cea mai mare fericire a vieţii e convingerea că eşti iubit. vorbind. Să fii ajutat într-o astfel ds restrişte înseamnă să fii mîngîiat. dumnezeu aievea.şi să fii iubit. cînd pentru tine lumea e o eclipsă . nu există orbire. S ă ai t ot ul de l a ea. în treacăt fie spus. să te rezemi pe-o trestie de neclintit. o asemenea convingere un orb o poate avea. o fiică. să vezi cugetul în locul chipului. N-ai pierdut lumina. să simţi foşnetul unei rochii ca pe un fîlfîit de aripi. şi să te gîndeşti că eşti ţinta acestor paşi. se îndepărtează numai ca 204 . să-ţi arăţi în fiecare clipă puterea de atracţie . ieşind şi întorcîndu-se. ce încîntare! Inima. cîntînd. care e acolo pentru că tu ai nevoie de ea şi pentru că ea nu se poate lipsi de tine. înseamnă că mi-a dăruit tot sufletul. Sufletulînger e aci. cînd ai dragostea ! Şi ce dragoste 1 O dragoste făcută pe de-a-ntregul din virtute. sau mai bine : iubit în ciuda ta însuţi. prin întuneric. să nu fii părăsit niciodată. aşa fel încît să-ţi spui: fiindcă îmi hărăzeşte tot timpul ei. Şi sufletul acesta. iubit pentru tine însuţi. să te preschimbi în întuneric şi. Iţi lipseşte ceva ? Nu. o fiinţă încîntătoare. aci fără încetare. Sufletul dibuie în căuta rea altui suflet şi îl găiseşte. să ai această fiinţă plăpîndă care să te ajute. Să ai tot timpul lîngă tine o soţie. auzi o răsu fl are foart e aproape de t i ne: e ea. de la credinţa ei în tine şi pînă la mila ei. una din formele cele mai deosebit de alese ale fericirii. aflat şi pus la încercare. să te ştii de neînlocuit pe lîngă cel care {i-e necesar. N-ai schimba această umbră pentru oricîtă lumină. e pe pămîntul acesta. s-o auzi ducîndu-se şi venind. a vorbelor şi a cîntecului. o gură îţi atinge uşor fruntea : e gura ei. această modestă floare cerească. în astrul împrejurul căruia se roteşte un înger — iată o neasemuită fericire. să-i poţi măsura în orice clipă afecţiunea după prinosul de prezenţă pe care ţi-l dăruieşte.

A doua zi. îşi luă îndrăzneala să-l întrebe: — Domnul primar e fără îndoială vărul răposatului episcop din Digne ? — Nu. domnul Madeleine era îmbrăcat în negru şi purta doliu la pălărie. se şopti în saloane. Nu vezi nimic. şoptite ca să te legene. spuse el. El îi răspunse: — Port doliu pentru că în tinereţe am fost fecior în familia lui. ca o realitate. Cele mai gingaşe accente ale vocii unei femei. doamnă. presupusă rubedenie a unui episcop. Se păru că se face lumină în JuruJ originii domnului Madeleine. Din raiul acesta. curioasă prin dreptul pe care i-l dădea bătrîneţea. dar te simţi iubit. o venerabilă doamnă a acelei mărunte lumi mari. dispare ca un vis şi apare din noii. „E în doliu după episcopul din Digne". E un rai făcut din beznă. Simţi un fel de căldură care se apropie. Iat-o I Eşti plin de seninătate. după ploconelile tot mai adînci ale femeilor bătrîne şi după zîmbetele celor tinere. într-o seară. In oraş. Nimicuri care preţuiesc foarte mult în acest gol. de bucurie. doliul acesta fu băgat în seamă şi lumea începu să pălăvrăgească. străluceşti în noapte. Eşti dezmierdat de un suflet. — Bine — stărui nobila văduvă — dar văd că pur taţi doliu. de extaz .să se întoarcă. Vestea morţii sale apăru în ziarul local din Montreuilsur-mer. 15* 205 . monseniorul Bienvenu trecuse în celălalt. îţi înlocuiesc o lume stinsă. Microscopicul foburg Saint-Germain al oraşului se gîndi să pună capăt carantinei la careul supusese pînă atunci pe domnul Madeleine. Domnul Madeleine îşi dădu seama că înaintase în grad. Lumea bănui că se înrudea cu venerabilul episcop. Mii de îngrijiri mărunte. Acest lucru ridică mult prestigiul domnului Madeleine şi-l făcu să capete dintr-o dată şi pe neaşteptate o oarecare consideraţie în lumea aleasă din Montreuil-sur-mer.

unanim. luminos în tot întunericul său. stăpînitor. 206 . Iii punea capăt neînţelegerilor. După aceea se auziră numai unele răutăţi. fără să dea greş. nu . prin 1821. care nu şovăie. Fiecare îl lua de judecător al pricinei sale. şi de la o vreme. împiedica procesele şi îi împăca pe cei ce se duşmăneau. apoi numai vorbe îndoielnice. cuvintele „monseniorul episcop". cordial. pus să dea naştere simpatiilor şi antipatiilor care despart orbeşte fiinţele omeneşti unele de altele. Oamenii veneau de la zece leghe ca să ceară sfatul domnului Madeleine.se tulbură. cu vremea. cuvintele „domnul primar" fură rostite Ia Montreuil-sur-mer aproape cu acelaşi accent cu care erau rostite la Digne. PALIDE FULGERĂRI IN ZARE încetul cu încetul. în ciuda a tot ce făcea moş Madeleine. pe urmă şi acestea se risipiră cu totul. respectul a fost total. Pe temeiul unei legi căreia i se supun toţi cei ce se ridică fuseseră născocite pe socoteala domnului Madeleine tot felul de bîrfeli şi de calomnii. nu tace şi nu se dezminte niciodată. care cutreiera ţinutul în căutare de lucru. domnul primar trimitea după el. Aveau pentru el un fel de respect molipsitor.S e m ai obs ervas e că de cî t e ori t rece a pri n oraş vreun tînăr coşar savoiard. curat şi integru ca orice instinct. Parcă ar fi avut tablele dreptului natural în loc de suflet. toate împotrivirile căzuseră. Parcă ar exista în unii oameni un adevărat instinct animalic. îl întreba cum îl cheamă şi îi dădea bani. ca şi cum ar fi fost ţinut treaz şi într-o continuă nelinişte de un fel de instinct dîrz şi de neclintit. care în vreo şase-şapte ani trecu de la unii la alţii şi cuprinse întreg ţinutul. în 1815. Un singur om dintre cei de acolo se feri cu totul să nu se molipsească şi. Micii savoiarzi afla seră acest lucru unul de la altul şi de la o vreme veneau mai des prin partea locului. rămînea răzvrătit.

Gînd Javert sosise la Montreuil-sur-mer. chiar mai multe deodată. Nu văzuse începuturile lui Madeleine. Unii ofiţeri de poliţie au o fizionomie specială. Javert îşi datora postul pe care-l ocupa protecţiei domnului Chabouillet. afectuos. care s-ar putea traduce printr-un : „Cine e omul ăsta ? Cu siguranţă că l-am mai văzut undeva. de la porc pînă la tigru. J avert avea o ast fel de î nfăţ iş are. In orice caz. de o gravitate aproape ameninţătoare. II chema Javert şi făcea parte din poliţie. încrucişîndu-şi braţele. dar folositoare. într-un fel de strîmbătură plină de înţeles. dar li psi tă de josnicie. îndeplinea la Montreuil-sur-mer funcţiunea neplăcută. Sîntem siguri că. şi care. într-o redingotă cenuşie. era dintre acelea care. abia întrezărit de către cugetător. nu mă păcăleşte el pe mine. dau de lucru observatorului. şi anume că fiecare individ al speciei umane corespunde unei specii a creaţiunii animale. şi moş Madeleine devenise domnul Madeleine. dacă sufletul oamenilor s-ar putea vedea cu ochiul. oricum ar fi întocmite destinele. averea marelui manufacturier era deja făcută. toate animalele sînt în om şi fiecare dintre ele în cîte un om. liniştit. cînd domnul Madeleine trecea pe cîte-o stradă. la care se adaugă un aer de josnicie amestecat cu unul de autori tate. că de la stridie pînă la vultur. cu un baston gros în mînă şi cu o pălărie trasă pe ochi. înconjurat de binecuvîntarea tuturor. Adeseori. secretarul contelui Angles. Animalele nu sînt altceva decît imaginile virtuţilor şi 207 ." Personajul acesta grav. ministru de stat. şi s-ar putea recunoaşte cu uşurinţă acel adevăr. se întîmpla ca un bărbat înalt. să se întoarcă deodată după el şi să-l privească pînă ce dispărea. s-ar vedea lămurit un lucru ciudat. de inspector. dînd încet din cap şi ridicîndu-şi buza de sus cu buza de jos pînă sub nas. pe-atunci prefect de poliţie la Paris. chiar întrezărite fugar. Uneori. dă de ştire tainic omului-cîine de prezenţa omului-pisică şi ornu-luivulpe de prezenţa omului-leu.neînduplecat la sfaturile inteligentei şi la toate tăgadele raţiunii.

viciilor noastre. împreună cu noi. In tinereţe fusese detaşat la închisorile de condamnaţi la muncă silnică din sud. Dumnezeu ni le arată ca să ne dea de gîndit. avea de ales una dintre ace. dumnezeu le-a dat inteligentă. Javert se născuse într-o închisoare. de ordine şi de corectitudine. dacă admiteti pentru o clipă. care sînt realităţi şi au un scop al lor propriu. Cînd se făcu mare. La patruzeci de ani era inspector. Ţăranii din Asturia ' sînt convinşi că printre puii pe care-i fată o lupoaică e şi cîte un cîine pe care maică-sa îl ucide. să ne înţelegem asupra cuvintelor „faţă omenească". Dimpotrivă. Intră în poliţie.ste două clase. adică posibilitatea de a se educa. partea folositoare pe care o conţine. se socoti în afară de societate şi-şi luă gradul că ar putea să facă vreodată parte din ea. împletit cu o ură negrăită pentru rasa de oameni fără căpaiîi din care făcea parte. fantome vizibile ale sufletelor noastre. sufletelor noaistre. totdeodată simţea întrînsul un nu ştiu ce fond de străşnicie. oricare ar fi el. înainte de a merge mai departe. perindîndu-se pe dinaintea ochilor noştri. Observă că societatea ţinea pentru totdeauna. două clase de oameni: pe aceia care o atacă şi pe aceia care o păzesc . pe care le-am pomenit adineauri cu privire la Javert. O educaţie socială bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet. că în fiecare om există una dintre speciile animale ale creaţiunii. Acolo izbuti. Cum însă animalele nu sînt decît umbre. Daţi o faţă omenească unui astfel de cîine fătat de o lupoaică şi-l veţi avea pe Javert. maică-sa era cărturăreasă şi taică-său la ocnă. dumnezeu nu le-a făcut educabile în adevăratul înfeles al cuvîntului. 1 Regiune muntoasă din nordul Spaniei. fiindcă aceasta n-ar fi servit la nimic. 208 . dincolo de marginile ei. Acum. ca să nu-i isfîşie mai tîrziu pe ceilalţi pui. ne va fi lesne să spunem ce era poliţistul Javert.

toate crimele. dar pe care le strica aproape cu totul. Imaginea lui Victor Hugo se interpretează astfel : moraliştii burghezi pretindeau că cine iese clin rfndurfle societăţii printr-o greşeală oarecare nu se mai poate întoarce în rîndurile ei. în tot ce avea o funcţiune în stat. umil şi mîndru ca un fanatic. fie şi o singură dată. iar între ochi avea o cută nelipsită. 209 ■ ." împărtăşea pe de-a-ntregul părerea acelor extremişti care pun pe seama legiuirilor omeneşti nu ştiu ce putere de a crea osîndiţi sau. Buzele lui subţiri se răsfrîngeau şi dădeau la iveală nu numai dinţii. aerul poruncitor şi fioros. cu nări adînci. Pe de o parte îşi spunea : „Funcţionarul nu poate să se î nşele. Avea de altfel craniul mic. fălcile mari. de a hotărî cine sînt cei sortiţi osîndei. un visător trist. exagerîndu-le: respectul faţă de stăpînire şi ura faţă de răzvrătire. dacă vreţi. era îngrozitor. Era rece şi pătrunzătoare. cu ură şi cu scîrbă tot ce trecuse. de pragul legal al răului. adine. Acoperea cu dispreţ. Era stoic. şi care văd un Styx la poalele societăţii'. nu erau decît forme ale răzvrătirii. păr care-i ascundea fruntea şi cădea peste sprîncene. Javert semăna cu un dulău. începînd cu primul ministru şi isprăvind cu ultimul guard comunal. doi favoriţi enormi. omorul. Nimic bun nu poate să mai iasă din ei. ca pe un bot de fiară. privirea întunecată. iar împrejurul nasului i se forma o zbîrcitură lată şi sălbatică. Era neînduplecat şi nu îngăduia abateri de la regulă. Credea orbeşte. Omul acesta era alcătuit din două sentimente foarte simple şi oarecum foarte bune. Privirea îi era ca un sfredel. Cînd rîdea. magi strat ul nu greşeşt e niciodată". Cînd era serios. era un tigru. serios. ca o stea a mîniei. dar şi gingiile. Styx era rîul care fnconjura Infernul : cine-l trecea nu se mai putea înapoia. spre care urcau. gura strînsă şi primejdioasă. şi pe de alta : „Ăştia sînt pierduţi pentru totdeauna. auster . Te sirnjeai prost cînd vedeai pentru prima oară aceste două păduri şi aceste două peşteri. pe obraji. 1 După mitologia greacă. ceea ce i se întîmpia rar. cînd rîdea. iar în ochii lui furtul.Fa(a omenească a lui Javert era alcătuită dintr-un nas turtit.

de drept divin" şi al orînduirii feudale răsturnate de revoluţia burgheză din Franţa. îşi dădea seama că era folositor.întreaga înfăţişare a lui Javert arăta omul care stă la pîndă şi care se fereşte. care la acea epocă împăna cu o înaltă cosmogonie aşa-numitele ziare ultra. teoretician reacţionar al monarhiei zise . . pe care-l purta isub redingotă. o pîndă nemiloasă. Cartea lui. un delator tare ca marmura. Brutus ' întrupat în Vidocq 2 . 210 . credea în funcţia lui ca într-o religie şi era spion aşa cum altul e preot.). şi-a condamnat la moarte propriii săi fii. care conspiraseră împotriva republicii. a devenit un şef de brigada exem plar. în prima' jumătate a secolului trecut. Era datoria neîndurată. nu i se vedeau ochii. nu i se vedea bastonul. Despre papă. n-ar fi stat la îndoială să spună că Javert era un simbol.e. nu i se vedeau mîinile. mai ducea şi o viaţă de lipsuri. 1 Om politic din Roma antică (secolul al Vl-lea î. pentru că i se ascundea sub pălărie. despre ale căror moravuri şi argou a scris o carte. 2 Bandit celebru în Franţa. o cinste sălbatică. Neclintit în datoriile sale cetăţeneşti. castitate .n. Pe deasupra. nicicînd o distracţie. o privire prevestitoare de rău.Toată viata i se cuprindea în aceste două cuvinte: a veghea şi a supraveghea. mîini uriaşe şi o bîtă năprasnică. nu i se vedea bărbia. Ar fi făcut acest lucru cu mulţumirea sufletească pe care o dă virtutea.. Oferindu-şi mai tîrziu serviciile politiei. s Scriitor politic francez (1753—1821). pentru că se pierdeau sub sprîncene. a fost îndreptarul ultraregaliştilor din timpul restauraţiei. Introdusese linia dreaptă în tot ce este mai întortocheat pe lume. Nu i se vedea frun tea. Şcoala mistică a lui Joseph de Maistre 3 . care-i intrau în mîneci. vedeai ieşind deodată din umbra. o frunte colţuroasă şi strîmtă. poliţia înţeleasă aşa cum spartanii înţelegeau Sparta. spaimă a hoţilor. care i se înfunda în cravată. izolare. renunţări. o bărbie ameninţătoare. ca dintr-o cursă. Vai de cel care-i cădea în mînă I L-ar fi arestat pe taică-său dacă ar fi fugit din ocnă şi ar fi denun(at-o şi pe maică-sa dacă ar fi săvîrşit vreo infracţiune. Dar cum se ivea prilejul.

Dacă n-ar fi aşa. Lucrul acesta se cunoştea după un anumit ifos în vorbă. Nu-i puse lui Javert nici o întrebare. Am spus că n-avea nici un viciu. pe care i se păruse că-l ţine între degete. O dată i se întîmplă să spună. ca faţă de toată lumea : binevoitor şi bun. 211 I 1 . Lui Javert îi scăpaseră cîteva cuvinte din care se putea ghici că poliţistul cercetase în taină. Era. vorbind ca pentru el însuşi: „Cred că-l am în mînă !" După aceea. cu toate că ura cărţile. fără si scoată o vorbă. domnul Madeleine băgase de seamă. nu-l ocolea şi-i răbda. îşi îngăduia să trapă puţin tabac pe nas. s-ar fi rupt. îi zăpăcea. pus pe-un drum greşit şi înşelat. dar lucrul acesta părea să n-aibă nici o importanţă pentru el. Faţa lui Javert. în egală măsură. Javert era ca un ochi mereu aţintit asupra domnului Madeleine. că cineva culesese unele informaţii în cutare regiune asupra cutărei familii dispărute. cu acea curiozitate înnăscută. Părea să ştie. In cele din urmă. De altfel (şi înţelesul absolut al unor cuvinte trebuie corectat aci). Parcă firul. îi împietrea locului. şi caracteristica instinctului e că poate fi tulburat. în care intră. Se va înţelege uşor că Javert era spaima acelei categorii de oameni pe care statistica anuală a Ministerului de Justiţie o însemna sub rubrica : „Oameni fără căpătîi". Aşa era omul acesta nemaipomenit. şi o spunea uneori pe ocolite. nu-l căuta. aproape apăsătoare. toate urmele anterioare pe care moş Madeleine ar fi putut să le lase în alte părţi. stătu trei zile pe gînduri. fără să pară că-i dă vreo atenţie. o trăsătură omenească. Avea. instinctul ar fi mai presus decît inteligenţa şi animalul ar şti mai mult decît omul. Cînd era mulţumit de el însuşi. Un ochi plin de bănuială şi de presupuneri. faţă de Javert. privirea aceea supărătoare. îndată ce se ivea. instinctul şi voinţa. Numele lui Javert. Din pricina aceasta nu era cu totul lipsit de cultură. citea. în sfîrşit. nu poate exista într-o fiinţă omenească nimic cu adevărat fără greş. care erau foarte rare. o dată rostit. E caracteristica lui.In clipele lui de odihnă.

. Fauchelevent îl văzuse pe acest simplu lucrător îmbogăţindu-se. Dăduse apoi faliment şi. Bătrînul era prins între roţi. Javert. dar zadarnic. încît toată greutatea căruţei i se lăsase pe piept. fast notar şi ţăran cu ştiinţă de carte. după ce-i căzuse calul. trimise pe cineva să caute un scripete. ciudatul său fel de a fi păru totuşi să-l impresioneze pe domnul Madeleine. Iată cu ce prilej. de cîte ori avusese prilejul. Un băt rî n. o lovitură greşită. anume moş Fauchelevent.Se înţelege că Javert era oarecum tulburat de firescul şi liniştea domnului Madeleine. în vreme ce el. puteau să-l răpună. nemaiavînd decît o căruţă cu un cal. se făcuse căruţaş ca să poată trăi.încercaseră să-l tragă de-acolo. Calul îşi rupsese amîndouă picioarele şi nu se putea ridica. fără familie şi fără copii. pentru a-i pricinui vreun rău lui Madeleine. făcea o negustorie care începuse însă să-i meargă prost. ca patron. Intr-o bună zi. care sosise la faţa locului în clipa accidentului. Clnd Madeleine sosise în localitate. VI MOŞ FAUCHELEVENT Domnul Madeleine trecea într-o dimineaţă pe o stradă nepavată din Montreuil-sur-mer. Lucrul acesta îl umpluse de gelozie şi făcuse tot ce i-a stat la-ndemînă. la o oare care depărtare. Moş Fauchelevent gemea de ţi se rupea inima. Fauchelevent. 212 . scăpata. Căzuse atît de prost. alunecase sub căruţă. m erse înt r-acolo. Era cu neputinţă să-l scoţi de sub căruţă altfel decît ridicînd-o în sus. Acest Fauchelevent era unul dintre puţinii duşmani pe care domnul Madeleine îi mai avea pe vremea aceea. O sforţare dezordonată. un ajutor stîngaci. Auzind un strigăt şi văzînd mai mulţi oameni strînşi la un loc. Căruţa era destul de încărcată. bătrîn cum era.

dar n-are a face. O clipă numai. şi-l scoatem pe bietul om afară. tot o să treacă vreun sfert de ceas.. — Un sfert de ceas ! strigă Madeleine. — Dar n-are să mai fie timp. Douăzeci de galbeni. — E cu neputinţă să aşteptăm un sfert de ceas. Ia Flachot. Lumea se dădu în lături cu respect.. apăsînd pe fiecare cuvînt: 213 . Javert urmă: ^— . — Nu bunăvoinţa le lipseşte. unde e un pot covar. Aceeaşi tăcere.Veni şi domnul Madeleine. ■— In cită vreme îl vom avea ? — S-au dus în apropiere. cine mă scapă ? Domnul Madeleine se întoarse spre cei de faţă. — Haideţi ! spuse i a r Madeleine.. — Ajutor! striga bătrînul Fauchelevent.. Apoi privindu-l ţintă pe domnul Madeleine. urmă. răspunse un ţăran. In ajun plouase. Domnul Madeleine se întoarse şi-l recunoscu pe Javert. Era vădit că în mai puţin de cinci minute aveau să i se frîngă coastele. Cine are spate şi inimă ? Primeşte de la mine cinci galbeni! Nimeni din jur nu se clinti. Nu-l văzuse venind. ci. spuse Madeleine ţăranilor care-l priveau. Oameni buni. spuse o voce. Unul dintre ei murmură: — Trebuie să fii al naibii de tare. Nu vedeţi cum se înfundă căruţa ? — Ce să-i faci ? — Ascultaţi — spuse Madeleine — mai e loc destul sub căruţă ca să se bage cineva dedesubt şi s-o ridice în spinare. — Trebuie. — Aveţi un scripete ? — S-au dus să caute. Trebuie să fii un om nemaipomenit ca să ridici în spinare o căruţă ca asta. căruţa se înfunda din ce în ce mai adînc şi apăsa tot mai tare pe pieptul bătrînului căruţaş. pămîntul era moale. spuse Madeleine. Cei de faţă lăsară ochii în jos. De ! s-ar putea să te strivească.puterea. — Zece galbeni.

Era ocnaşul acela. aţintită mereu aisupră-i. Madeleine păli. — Ah. îngenunehe şi. lumea văzu uriaşa masă clătinîndu-se : căruţa se ridică încetul cu încetul şi roţile ieşiră pe juma214 . — Ah ! făcu Madeleine. du-te! Trebuie să mor şi gata ! Lasă-mă 1 Are să te strivească şi pe dumneata ! Madeleine nu răspunse nimic. încercînd în două rînduri. ■— Va să zică nimeni nu vrea să cîştige douăzeci de galbeni şi să-i scape viaţa acestui bătrîn ? Nici unul din cei de faţă nu se mişcă. însă. mă striveşte! strigă bătrînul. intră sub căruţă. — Moş Madeleine. Madeleine ridică ochii şi întîlni privirea de şoim a lui Javert. Roţile se înfundaseră mai mult şi acum era aproape cu neputinţă ca Madeleine să mai iasă de sub căruţă. — Din ocna Toulonului. Javert adăugă cu un aer nepăsător. fără să spună o vorbă. Pînă şi bătrînul Fauchelevent îi spuse : ■—■ Domnule Madeleine. Gei de faţă gîfîiau.Domnule Madeleine. zadarnic. ieşi de-acolo! îi strigară oamenii. se uită la ţăranii neclintiţi şi zîmbi cu tristeţe. dar fără să-I slăbească din ochi pe Madeleine: — Era un ocnaş. mai-nainte ca mulţimea să aibă vreme să scoată un strigăt. Moş Fauchelevent gemea şi urla : — Mă înnăbuş 1 îmi frînge coastele! Un scripete ! Ceva I Ah ! Madeleine se uită împrejurul lui. ' Intre timp. să-şi apropie coatele de genunchi. Madeleine tresări. Javert spuse din nou : — N-am cunoscut decît un isingur om care să poată înlocui un scripete. Trecu o clipă groaznică de aşteptare şi tăcere. căruţa continua să se înfunde cu încetul. Deodată. Apoi. Lumea îl văzu pe Madeleine aproape culcat pe burtă sub greutatea îngrozitoare. n-am cunoscut decît un singur om în stare să facă ceea ce le ceri dumneata acum.

Căruţa era sfărîmată şi calul mort. VJI FAUCHELEVENT AJUNGE GRĂDINAR LA PARIS Fauchelevent îşi scrîntise genunchiul în timpul accidentului. Fauchelevent se vindecă. fu cuprins de tremurul acela pe care l-ar avea un dulău cînd ar mirosi că sub hainele stăpînului se ascunde un lup. cu un bilet scris de mîna lui moş Madeleine : „Iţi cumpăr căruţa şi calul".tate din făgaşele pe Care ie săpaseră. Se auzi un glas mnăbuşit care striga : „Grăbi{i-vă ! Ajutaţi1" Era Madeleine. Căruţa fu ridicată de douăzeci de braţe. la Paris. Bătrînul îi îmbrăţişa genunchii şi-i spuse: „Dumnezeul meu !" Pe faţa lui Madeleine se citea nu ştiu ce suferinţă fericită şi cerească. Moş Madeleine îl trimise într-una din infirmeriile pe care le organizase pentru lucrători în clădirea fabricii şi unde slujeau două surori de caritate. Se uita cu o privire liniştită la Javert. care-l privea fără încetare. îl ocoli cît putu. îi vorbea cu cel mai adînc respect. 215 ■ I I . Se repeziră. Era foarte palid. Toată lumea plîngea. care făcuse o ultimă sforţare. Hainele i se rupseseră şi erau pline de noroi. Bătrînul Fauchelevent era salvat. După puţin timp.dădea autoritate asupra oraşului. cu toate că-i curgea năduşeala pe faţă. domnul Madeleine îi găsi moşului un loc de grădinar într-o mănăstire de maici din cartierul Saint-Antoine. Datorită recomandaţiilor date de surori şi de preot. Devotamentul unuia dăduse putere şi curaj tuturor. Cînd Javert îl văzu pentru prima oară gătit cu eşarfa care-i . Cînd nevoile serviciului i-o cereau neapărat. domnul Madeleine fu numit primar. şi nu putea face altfel decît să dea ochii cu primarul. A doua zi dimineaţă. Incepînd din acea clipă. Madeleine se ridică. dar genunchiul îi rămase ţeapăn. bătrînul găsi pe măsuţa de noapte o hîrtie de o mie de franci.

Se poate spune că mizeria şi bogăţia publică au în cheltuielile de strîngere a impozitelor un termometru care nu dă greş. Fu aproape fericită. cînd ţara e fericită şi bogată. Pentru Fantine meseria era nouă.o datora lui moş Madeleine avea. lasă să treacă termenele. ea nu era prea îndemînatică. 216 . îşi închirie o cămăruţă şi o mobilă pe datorie. pe lîngă semnele vizibile arătate. cînd nu mai e negoţ. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de ea. Problema era rezolvată : îşi cîştiga pîinea. în sfîrşit. dacă nu era vizibil.Prosperitatea pe care Montreuil-sur-iner î . Aşa stăteau lucrurile în ţinut la întoarcerea Fantinei. Să trăieşti cinstit din munca ta. Lucrul acesta nu poate înşela niciodată. era în schimb tot atît de semnificativ. cînd nu e de lucru. Fantine ceru de lucru şi fu primită în atelierul femeilor. VIII DOAMNA VICTURNIEN CHELTUIEŞTE TREIZECI ŞI CINCI DE FRANCI PENTRU MORALA Cînd Fantine văzu că trăieşte. îşi cumpără o oglindă. avu o clipă de bucurie. un alt simptom care. Cînd e de lucru în plin. ministrul de finanţe de-atunci. îi ajungea şi atît. ceea ce făcea ca aceasta să fie citată printre toate celelalte de către domnul de Villele. ce har al cerului! începu să aibă iar poftă de muncă. se bucură să-şi privească în ea tinereţea. dar. impozitele se plătesc cu uşurinţă şi nu pricinuiesc statului cheltuieli. aşa că nu cîştiga cine ştie cît pe zi. In şapte ani cheltuielile de strîngere a impozitelor se reduseseră cu trei pătrimi în plasa Montreuil-sur-mer. iar statul pierde bani mulţi cu cheltuielile de constrîngeri şi încasări. părul şi dinţii frumoşi. contribuabilul ise opune impozitului fiindcă e în mizerie. Din fericire. Cînd populaţia suferă. poarta fabricii domnului Madeleine era ca un chip de prieten. uită de multe lucruri şi nu se mai gîndi decît la Gosette a ei şi la viitorul care se întrezărea.

Dintr-o curată încăpăţînate de-a vedea. flecăreală de anticameră. Neputînd spune că e măritată. etc. aşa cum am văzut. pe sub ganguri. de-a şti şi de-a pătrunde. Trist lucru ! Unii oameni sînt răi numai din nevoia de-a vorbi. risipesc mai mult timp. era silită ea le scrie printr-un scriitor public. după ce tainele sînt cunoscute. era o rămăşiţă din obiceiurile ei de dezordine. existenţe sfărîmate. vor mitui comisionarii. Fiindcă nu ştia decît să se iscălească. spre marea bucurie a celor care au „descoperit totul". Nimic nu-i face mai mult pe oameni să pîndească decît faptele altora. fără folos.■ urmînd s-o plătească din munca ei. fără să le fie altcum răsplătită curiozitatea decît tot prin curiozitate. şi combustibilul lor e aproapele. aşa cum am mai văzut. La început. se ferise să vorbească. vor ista ceasuri întregi pe la colţuri de stradă. fără nici un interes. noaptea. îşi dau mai multă osteneală decît ar fi nevoie pentru zece fapte bune. încep catastrofe. . familii ruinate. Şi adeseori. Lucrul acesta fu băgat de seamă. îl vor cîştiga pe portar. le trebuie mult combustibil. joia ? De ce o coteşte totdeauna pe străzi dosnice? De ce doamna asta coboară întotdeauna din birjă înainte de a ajunge acasă ? De ce trimite să i se cumpere hîrtie de scrisori. Conversaţia lor. misterele publicate. conversaţie de salon. despre fetiţa ei. care de altfel le sînt cu totul indiferente. De ce ? Fără rost. enigmele aduse la lumina zilei. de plăcere. cheltuiesc mai mulţi bani. Sînt unii oameni care pentru a afla cheia acestor taine. e ca vetrele care mistuie lemne cu repeziciune. De ce domnul ăsta nu vine decît pe-nserate ? De ce domnul cutare nu-şi atîrnă cheia în cui. Din mîncărime de limbă. Scria adesea. Vor urmări pe cineva zile întregi. dueluri. vor da de băut vizitiilor şi slugilor. cînd are destulă în sertar ? etc. In atelierul femeilor începu să se şoptească că Fantine „scrie scrisori" şi că-şi „dă aere". îi plătea la timp pe cei doi Thenardier. pe frig şi pe ploaie. care nu-i privesc. numai şi numai din instinct. şi asta. vor cumpăra o cameristă. falimente.

Avea o mica proprietate pe care o lăsa prin testament şi. mereu la aceeaşi adresă. In tinereţea ei. B ăt rî na aceas t a fus es e şi ea t î nără odat ă. 218 . „Sigur că era una d-alea !" Se găsi chiar o bătrînă care se duse la Montfermeil. lucru uimitor. la Montfertneil. Pe scurt. revoluţionari intransigenţi. aproape veninoasă. după ce-o domesticise şi o pusese cu botul pe labe. dar nu-l putea uita pe călugărul care o lăsase văduvă. Era uscată. în plin 1793. pazniea virtuţii tuturor. In clipele acelea se gîndea la fetiţa ei. nu puţine erau acelea care o invidiau pentru părul ei blond şi dinţii albi. anume doamna Victurnien. se măritase cu un călugăr iscăpat din mănăstire. vorbi cu cei doi Thenardier şi le spuse la întoarcere: „Am cheltuit treizeci şi cinci de franci. şi că punea timbre pe scrisoare. care purta bonetă roşie şi trecuse de la bernardini la iacobini'. II iscodiră la circiuma pe scriitorul public.Fantine fu deci luată la ochi. încît popii îi iertară povestea cu călugărul. De altfel. numiţi astfel fiindcă sediul lor principal era instalat la Paris Intr-o fostă mănăstire a iacobinilor. aspră. jocul de cuvinte constă tn sensul nou pe care îl căpătase termenul „iacobin" după revoluţia burgheză din Franfa : nu mai fnsemna călugăr dominican. Era o urzică pe care o puteai lua şi drept o rasă călugărească mototolită. cu mult tămbălău. Ruptura cu un trecut întunecat e totdeauna dureroasă. Băgară de seamă că scria cel puţin de două ori pe lună. ursuză. seaca. un moşuleţ care nu-şi putea umple burta cu vin roşu pînă ce nu-şi golea buzunarul de taine. Am văzut copilul !" Cea care făcuse lucrul acesta era o spaimă. ci membru al clubului iacobinilor. se află că Fantine avea un copil. spinoasă. Ajunseră să afle şi adresa : Domniei sale domnului Thenardier. dar mi-am uşurat sufletul. Băgară de seamă că în atelier se trăgea cîteodată deoparte şi-şi ştergea o lacrimă. Avea glasul behăit şi mintea j ucăuş ă. poate şi la bărbatul pe care-I iubise. In timpul restauraţiei se făcu atît de cucernică. Erai foarte 1 Tagme călugăreşti catolice . Doamna Victurnien avea cincizeci şi şase de ani şi-şi căptuşea masca urî{eniei cu cea a bătrînetii. unei comunităţi religioase. hangiu.

şi avea toată încrederea în acea supraveghetoare. într-o dimineaţă. Nu putea pleca din ţinut pentru că datora la chirie şi la mobile. dar lipsită de caritatea care constă 219 16 . Fantine era distrusă. pătrunsă de caritatea care constă în a da. Aşadar. pe care i-o recomandase preotul. Domnul Madeleine avea obiceiul să nu intre aproape niciodată în atelierul femeilor. Nu putea să le achite cu cincizeci de franci. Aşadar. Domnul primar îi dădea cincizeci de franci pentru că era bun şi o gonea pentru că era drept. Fantine era la fabrică de mai bine de un an. Se supuse acestei sentinţe. Unii o sfătuiră să se ducă la primar. cinstită. să părăsească ţinutul. părăsi atelierul şi se întoarse în odaia ei. Supraveghetoarea îi spuse că ar trebui să plece imediat din atelier.mînă din partea domnului primar cincizeci de franci. împovărată de ruşine mai mult decît de disperare. IX SUCCESUL DOAMNEI VICTURNIEN Văduva călugărului a fost.bine văzută de episcopatul din Arras. după ce ceruseră doisprezece franci în loc de şase. dreaptă. supraveghetoarea atelierului îi îr. persoană respectabilă. nu îndrăzni. începuseră să pretindă cincisprezece. de altfel. Nu se mai simţi în stare să scoată o vorbă. domnul Madeleine nu ştia nimic despre toate astea. doamna Victurnien se duse la Montfermeil şi se întoarse spunînd : „Am văzut copilul!" Toate astea luaseră timp. decît o lucrătoare oarecare. Fantine nu era. hotărâtă. aşadar. Pusese în fruntea acestui atelier o fată bătrînă. din partea domnului primar. Bolborosi cîteva cuvinte rugătoare. Era tocmai în luna în care cei doi Thenardier. spunîndu-i că nu mai face parte din atelier şi sfătuind-o. Viaţa e plină de astfel de încurcături. De altfel. cînd. greşeala îi era cunoscută de toată lumea. bună la ceva.

Proprietarul. cînd se întorcea acasă. care au îmbătrînit în lipsuri şi în cinste. judecase. Ajunge să fie un talent. Aceste feluri de a trăi sînt ca două odăi: cea dintîi e întunecoasă. Fantine vru să se angajeze servitoare în partea locului . Nu putea părăsi oraşul. cum să-ţi economiseşti lumînarea. osîndise şi o executase pe Fantine. N-o primi nimeni. Domnul Madeleine îi încredinţase ei totul. cîştigînd astfel doisprezece gologani pe zi. In virtutea acestui drept. iar cea de-a doua e neagră. îi dăduse dintr-o sumă pe care domnul Madeleine i-o încredinţase pentru pomeni şi ajutoare de dat lucrătoarelor şi de care nu da socoteală. să te aresteze ca pe-o hoaţă". De-atunci începu să-i plătească prost lui Thenardier.în înţelegere şi iertare. cum să-ţi faci din fustă cuvertură şi din cuvertură fustă. Negustorul de vechituri de la care-şi cumpărase mobilele — şi ce mai mobile ! — îi spusese : „Dacă pleci. Acolo unde se sfîrşeşte traiul din puţin. cum să renunţi la păsărică ce mănîncă rnei de un ban la două zile. O femeie bătrînă. aşa că poţi să plăteşti". merse dintr-o casă într-alta. pur. începe traiul din nimic. fără mijloace de trai. Cît despre cei cincizeci de franci. Se apucă să coasă cămăşi proaste pentru soldaţii din garnizoană. Fata o costa zece. care-i aprindea lumînarea seara. n em ai av î n d d ec î t un p at ş i d at or î n d î n că v re o s ut ă de franci. supraveghetoarea instruise procesul. Fantine învăţă cum te poţi lipsi cu totul de foc iarna. Oamenii cei mai buni sînt adeseori siliţi să-şi treacă autoritatea asupra altora. Nu ştim tot ce pot să scoată dintr-un gologan unele fiinţe slabe. şi cu convingerea că face bine ceea ce face. nu-şi păstră decît strictul necesar şi se văzu fără lucru. căruia îi datora chiria. 220 . dădu înapoi trei sferturi din mobile. luînd masa la lumina ferestrei de peste drum. o învăţă arta de-a trăi în mizerie. îi spusese : „Eşti tînără şi drăguţă. Ea împărţi cei cincizeci de franci între proprietar şi negustorul de vechituri.

cu capul sus. cu un zîmbet amar. 16* . încetul cu încetul.Fantine izbuti să dobîndească acest sublim talent şi-şî recîştigă puţin curajul. Pe istradă ghicea că oamenii se întorc după ea şi că o arată cu degetul. După vreo două-trei luni. ştiind carte cît îi trebuia ca să se iscălească Marguerite şi crezînd în dumnezeu. ci chiar cu bogaţii. Viaţa asta are un mîine. voi izbuti totuşi să cîştig o fărîmă de pîine. era datoare lui Thenardier. cu niţică pîine şi cu necazuri. La început. dispreţul acru şi rece al trecătorilor o pătrundea în carne şi în suflet ca un vînt rece. Ei bine! Am să rnă hrănesc şi eu cu suferinţe şi nelinişti. mănînci mai puţin. cum ar fi vrut să plece la Paris ! Cu neputinţă. Cum ? S-o facă să împartă mizeria cu ea ? Şi-apoi. într-o zi ele vor fi în ceruri. simţea o ciudată fericire cînd se gîndea că are o fetiţă. Se găsesc multe virtuţi de felul acesta aici pe pămînt. Fu nevoită să se obişnuiască cu dispreţul celorlalţi. Se gîndea s-o aducă. în deznădejdea asta. Ah. „Nu-mi pasă!" spuse ea. Vorbea pe-atunci cu o vecină : — Ei ! cred că dormind numai cinci ceasuri pe zi şi cosînd tot restul timpului. Cum să se achite ? Şi drumul! Cum să şi-l plătească ? Bătrîna care-i dăduse ceea ce am putea numi lecţii de sărăcie era o femeie cuvioasă. săracă şi miloasă nu numai cu săracii. o astfel de nenorocită pare goală sub batjocura şi curiozitatea tuturor. lăsă ruşinea deoparte şi începu iar să iasă. nu te ştie nimeni. luă o hotărîre. Faniinei îi era atît de ruşine. ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. cel puţin. In oraşele mici. Şi apoi. La Paris. aşa cum se obişnuise cu sărăcia. şi faptul de-a fi necunoscut e un veşmînt. că nu îndrăznea să iasă din casă. pe care o chema Marguerite. şi simţea cum devine obraznică. toţi se uitau la ea şi nimeni nu-i dădea bună ziua . ceea ce e o adevărată ştiinţă. Se ducea încoace şi încolo. cînd eşti necăjită. cucernică în înţelesul bun al cuvîntului.

~ Taie-l! Cumpără o fustă de flanelă şi le-o trimise soţilor Thenardier. prost plătiţi. URMĂRILE SUCCESULUI amurg. — Cît mi-ai da pe el ? spuse ea. nici lumina. îi trimiteau mereu scrisori al căror cuprins o îndurera şi a căror plată poştală o ruina. dimineaţa.' Iarna preschimbă în piatră apa cerului şi inima omului. Cerul e o ferestruică. Fusese concediată pe la sfîrşitul iernii. Iarna. care-i căzu. seara se îngînă cu A dimineaţa. nu poţi să vezi limpede. Seara se duse la frizerul din colţ şi-şi desfăcu parul. Fantine cîştiga prea puţin. înspăimîn-tător anotimp. cînd îşi pieptăna cu un pieptene rupt frumosul ei păr. — Zece franci. Fusta asta îi înfurie pe cei doi Thenardier. Fericirea celor răi e neagră. Primi scrisoarea şi o mototoli în mîini toată ziua. Creditorii o hărţuiau. trecu vara şi iarna se întoarse. Munca prea multă o obosea pe Fantine şi tuşea uscată pe care o avea mai de mult spori. negură. 222 . nici căldură. pînă la şolduri. observa deznădejdea „nepricopsitei ăsteia". auriu şi minunat. nici amiază. Datoriile îi crescuseră. Cînd zilele sînt scurte e mai puţin de lucru. avea cîteva clipe de cochetărie fericită. — Frumos păr! rosti frizerul. Ziua întreaga e o pivniţă. Soţii Thenardier. şi se felicita. Ii scrise într-o zi că mica Cosette era dezbrăcată în frig. pe care o pusese „la locul ei". fereastra e cenuşie. Soarele pare un sărac.Doamna Victurnien o vedea uneori trecfnd pe sub fereastra ei. ca avea nevoie de o fustă de lînă şi că maică-sa trebuia să-i trimită cel puţin zece franci pentru asta. Ii spunea uneori vecinei Marguerite: „Uite cum îmi ard mîinile!" Gu toate astea. care se revărsa ca o mătase netoarsă.

Tuşea nu-i da pace şi avea sudori reci pe şira spinării. Şi rîdea. Am îmbrăcat-o cu părul meu. un puturos. ticluită astfel : Cosette e bolnavă de o boală care umblă prin poftea locului. Inima Fantinei începu să fie ^scormonită de gînduri întunecate. începu să rîdă cu hohote şi-i spuse bătrînei ei vecine : ~ Ah. dar în inima ei era furioasă. I se zice febră militară. cu toate astea. Ca toţi ceilalţi. Cînd văzu că nu se mai putea pieptăna. primul care-i ieşi în drum. Dacă nu ne trimiţi patruzeci de franci pînă într-o săptămînă. Primi într-o zi o scrisoare de la Thenardier. fetiţa are să moară. Biata Ciocîrlie tremură mai departe. cu cît totul se întuneca în jurul ei. spuse : „Uite una care o s-o sfîrşeaiscă prost"." Purta scufii rotunde care-i acopereau capul tuns şi cu care mai era încă drăgu{ă. ajunse să-l urască. îşi adora copilul. care o bătea şi care o părăsi aşa cum îl luase ea. că el era pri cina nenorocirii ei. E nevoie de doctorii scumpe: treaba asta ne sărăceşte. începu să urască totul în jurul ei. care o văzu o dată cîntînd şi rîzînd aşa. „Copilului n-are să-i mai fie frig. la orele cînd lucrătorii stau înaintea porţii. nu mai putem plăti. — Cînd voi fi bogată — spunea ea — o voi avea pe Cosette cu mine. I-o dădură Eponinei. îşi spuse Fantine. Cu cît se scufunda mai adînc. îl venerase şi ea multă vreme pe moş Madeleine. un bărbat pe care nu-l iubea. aşa ca să înfrunte lumea. cu atît îngeraşul acela blînd îi strălucea mai mult în fundul sufletului. fiindcă i se tot spusese că el o goni-se. De cîte ori trecea prin faţa fabricii. O lucrătoare bătrînă. cu silă. şt i i că au haz! P at ruzeci de franci ! Num ai atît! Asta face doi napoleoni! De unde vor ei să-i scot ? Ce dobitoci sînt ţăranii ăştia ! I I . Omul era un netrebnic. îşi luă un iubit.Voiau bani. un fel de muzicant cerşetor. cînta şi se prefăcea că rîde.

pe cînd trecea prin piaţă. dar dinţii 1 Ce mon224 . Era mînioasă şi povesti întîmplarea bunei ei vecine Marguerite. ce vrei ? Văzu. Părul mai creşte el. care oferea publicului danturi întregi. Cineva care o întîini. prafuri şi leacuri. Ţărani. — Doi napoleoni! murmură o babă ştirbă. Apoi coborî şi ieşi pe strada. unde ai să mă găseşti. Era un caraghios de dentist ambulant. — Vai. ştii că ai dinţi frumoşi ? Dajcă-mi vinzi lapeţile. care era şi ea acolo. frumoaso! Doi napoleoni pot să-ţi prindă bine. o întrebă : — Ce ai ele eşti atît de veselă ? — Ţăranii mi-au scris o dobitocie. ce grozăvie ! strigă Fantine. pe platforma căreia stătea în picioare un om îmbrăcat în roşu. — Ce înseamnă asta. Fantine se întoarse acasă. cînd în grai schimonosit. alergînd.Totuşi urcă treptele pînă Ia o ferestruică din pod şi citi din nou scrisoarea. pastă de dinţi. Asta zic şi eu ca are noroc 1 Fantine o luă la fuga şi-şi astupă urechile. răspunse ea. pentru oamenii cumsecade. sărind şi rîzînd mereu. fata de colo care rîzi. lopeţile ? întrebă Fantine. vino diseară la hanul Puntea de argint. ca să nu mai audă glasul răguşit al omului care striga : — Mai gîndeşte-te. Dentistul îi strigă deodată fetei aceleia frumoase care rîdea : — Tu. îţi dau cîte un napoleon de fiecare. îmi cer patruzeci de franci. care le vorbea celorlalţi. cei doi de sus. o mulţime de lurne adunată în jurul unei trăsuri de o formă neobişnuită. — Lopeţile — o lămuri profesorul dentist — însem nează dinţii din faţă . — Ce spui ? Omul asta nu-i un netrebnic ? Cum de li se îngăduie unor astfel de oameni să treacă prin partea locului ? Să-mi smulgă dinţii din faţă ! Dar aş fi îngrozitoare. Fantine se vîrî prinfre ceilalţi şi începu să rîdă ca toată lumea de această cuvîntare rostită cînd în grai popular de puşcăriaş pentru derbedei. Dacă-ţi dă inima brînci.

Fantine se mai duse o dată pe scară să citească scrisoarea. îngheţată. mai înainte de răsăritul soarelui. Marguerite se opri în prag.stru ! Mai bine în-aş arunca de Ia etajul al cincilea în stradă ! Mi-a spus că va fi diseară la Puntea de argint. — Doi napoleoni. Intorcîndu-se. care lucra lîngă ea : — Tu ştii ce-i febra militară ? — Da. în felul acesta. Rămase pe gfndurî şi se puse pe lucru. Nu se culcase de loc. — Şi-i loveşte şi pe copii ? — Mai ales pe copii. — Are nevoie de doctorii multe ? — Ah. — Şi se poate muri dintr-însa ? — Şi încă cum ! spuse Marguerite. nu ardeau decît o singură luminare. o găsi pe Fantine pe pat. — Adică patruzeci de franci. să mai citească o dată scrisoarea lui Thenardier. E o boală. care. în capul oaselor. pe unde sînt hanurile. înmărmurită de risipa asta cumplită şi strigă : — Dumnezeule! A ars toată lumînarea! S-a întîmplat ceva ? Se uit ă apoi la F ant ine. o întrebă pe Marguerite. După un sfert de ceas îşi lăsă cusătura şi se sui pe trepte. răspunse fata bătrînă. A doua zi dimineaţă. pentru că lucrau întotdeauna împreună şi.ş i întoarse capul ei tuns spre ea. Scufia îi căzuse pe genunchi. deodată. Seara ieşi şi fu văzută îndreptîndu-se spre strada Paris. lumînarea arsese toată noaptea şi era pe sfîrşite. de doctorii grozave ! — Cum îţi vine boala asta ? — E o boală care îţi vine aşa. 225 . — Da — zise Fantine — patruzeci de franci. cînd Marguerite intră în odaia Fantinei. — Şi oît a oferit ? întrebă Marguerite. palidă.

Ce ai. sub acoperiş. cu cercuri de gheaţă. zîmbi. Dar asta e o avere. cu bucăţi de stambă. la niveluri diferite. ca să facă rost de bani. O salivă roşcată îi mînjea colţul buzelor. N-are să-mi mai moară copilul de acea boală îngrozitoare. — Isuse! rosti Marguerite. cum nu se poate duce pînă în fundul destinului lui. nu-şi mai cîrpea rufele. Oamenii cărora le datora bani îi făceau scanda 226 . Un ultim semn. Ii rămăsese o zdreanţă pe care o numea cuve'rtură. răspunse Fantine. De multă vreme îşi lăsase chilia ei de la al doilea cat şi se mutase într-o mansardă închisă cu un lacăt. Pe cînd vorbea îi arătă fetei bătrîne doi napoleoni care străluceau pe masă. Nu mai avea pat. Cosette nu era bolnavă. Isuse dumnezeule ! spuse Marguerite. Sînt mulţumită. decît îndoindu-şi spinarea din ce în ce mai mult. iar în gură avea o gaură neagră. Era un zîmbet însîngerat. Ieşea cu bonete murdare. care se rupeau la fiece mişcare. fie din nepăsare. De unde ai galbenii ăştia ? — I-am cîştigat. neîn grijit. îşi pierduse ruşinea şi totodată cochetăria. o saltea pe jos. — Ah. Fie din lipsă de timp. Apa îngheţa în timpul iernii şi multă vreme urmele ei rămîneau însemnate.Din ajun îmbătrînise cu zece ani. îşi trăgea ciorapii în pantofi. era o chiţimie dintre acelea al căror tavan se uneşte cu duşumeaua şi te izbeşte în cap de zeci de ori pe zi. Fantine ? — N-am nimic. Fantine îşi azvîrli oglinda pe fereastră. răspunse Fantine. Omul sărac nu se poate duce pînă în fundul odăii. într-alt colţ era o oală de pămînt pentru apă. Lumînarea îi lumina faţa. Amîndoi dinţii îi fuseseră smulşi. uitată într-un colţ. Pe măsură ce i se rupeau la călcîie. Asta se vedea bine după creţurile pe care le făceau. vechi şi uzat. Avusese o răsură care se uscase. Spunînd acestea. Dimpotrivă. nu fusese decît p şiretenie a celor doi Thenardier. Trimise patruzeci de franci la Montfermeil. şi un scaun desfundat. De altfel. îşi peticea corsetul.

care-şi luase înapoi aproape toate mobilele. pe drumuri . Să vindem şi ce-a mai rămas ! Nenorocita se făcu prostituată. fără de care micuţa Cosette. Cosea şaptesprezece ceasuri pe zi. de la părăsire. XI CHRISTUS NOS LIBERAVIT ' Ge înseamnă povestea asta cu Fantine ? E societatea care îşi cumpără o sclavă. îi spunea într-una : „Cînd îmi dai banii. de la mizerie. Şaptesprezece ceasuri de muncă şi nouă bani pe zi! Creditorii Fantinei erau mai nemiloşi ca niciodată. II ura din răsputeri pe moş Madeleine. Dar unde se puteau cîştiga cinci franci pe zi ?" — Haide ! spuse ea. de la frig. Negustorul de vechituri.Iuri şi nu-i dădeau pace. Tuşea mult. hoţomanco ?" Ce voiau de ia ea. cu prea multă bunăvoinţă şi că-i trebuia de îndată o sută de franci. de la sărăcie. Cam în acelaşi timp. în frig. dar din pricina unui antreprenor al muncii din închisori. Ii găsea în stradă şi apoi. preţurile scăzură dintr-o dată. 227 . Ochii îi străluceau din cale-afară şi isimţea o durere în umăr. „O sută de franci! se gîndi Fantine. Dure1 Hristos ne-a mfntuit (în original în limba latină). cu toate că era convalescentă. avea să fie dată pe uşă afară. De !a cine ? De la foame. ceea ce reduse ziua lucrătoarelor libere la nouă bani. de la singurătate. care punea femeile osîndite să lucreze sub cost. pe scară. fără îndoială. dar nu se plîngea. prin partea de sus a omoplatului stîng. dumnezeule ! Se simţea hărţuită şi în ea se năştea fiara sălbatică. că va aj unge ce va put ea să aj ungă şi că navea decît să crape dacă poftea. din nou. îşi petrecea nopţile plîngînd şi frămîntîndu-se. Thenardier îi scrise că aşteptase.

Se numeşte dumnezeu. ea aşa crede. nu se mai teme de nimic. Se zice că în civilizaţia europeană sclavia a fost desfiinţată. Fantine nu mai e nimic din ce a fost altădată. a îndurat. XII TRINDAVIA DOMNULUI BAMATABOIS Ca în toate oraşele mici. dar nu e încă pătrunsă de ea. Celui care pune mîna pe ea îi e frig. societatea primeşte. E singur. care risipesc un venit de o mie cinci sute de livre în provincie. a pierdut şi a plîns totul. aşa cum semenii lor de la Paris mănîncă două sute de mii de franci 228 . Şi asta nu e una dintre cele mai mici ruşini ale omului! In punctul la care am ajuns. al acestei dureroase drame. a suferit. Tr-ece. Abată-se asupra ei toţi norii şi treacă peste ea tot oceanul ! Ce-i mai pasă ! E ca un burete îmbibat. te rabdă. Apasă asupra femeii. I s-a întîmplat tot ce putea să i se mai întîmple. Ea există mereu. E o greşeală. aşa cum moartea seamănă cu somnul. Viaţa şi ordinea socială i-au spus ultimul lor cuvînt.ros tîrg I Un suflet pentru o bucată de pîine. Totuşi. E resemnată şi resemnarea ei seamănă cu nepăsarea. maternităţii. e dezonorată şi severă. dar nu apasă decît asupra femeii şi se numeşte prostituţie. există şi la Montreuil-surmer o categorie de băieţi tineri. frumuseţii. nu-i pasă cine eşti. Nu se mai fereşte de nimic. adică asupra gingăşiei. E o greşeală să-ţi închipui că ai secat soarta şi că eşti la capătul celor ce pot să ţi se întîmple. A simţit. slăbiciunii. Civiliza(ia noastră e călăuzită de sfînta lege a Iui Hristos. Vai! Ce înseamnă destinele astea năpustite unele peste altele ? Unde se duc ? De ce sînt astfel ? Cel care ştie asta vede tot întunericul. Mizeria oferă. E de marmură pentru că a ajuns noroi.

cinează la han. exagerează moda. un baston cît tcate zilele şi o conversaţie înnobiMă cu calambururile ' Orăşel din Lorena luat aici ca simbol al micilor centre provinciale. cască. Pe scurt. bat caldarîmul. împodobiţi pe cusătură cu un număr de cute. paraziţi. au un cîine care mănîncă oase sub masă şi o ţiitoare care pune mîncarea pe masă. cu coadă ca de morun. ţăranii mei". admiră tragedia. pe dinăuntru. nehotărît. pădurile mele. dintr-un ceas cu brelocuri. un pic de duh. s-ar spune că sînt filfi zoni . vînează. dacă ar fi mai săraci. dar întotdeauna fără soţ şi variind de la una la unsprezece. Toţi aceştia fac parte dintr-o mare specie neutră : neputincioşi. dintr-o cravată.pe an. caută gîlceavă ofiţerilor din garnizoană ca să se arate războinici. care ar fi bădă rani într-un salon şi se socotesc boieri !a crîşmă şi care spun: „livezile mele. limită care nu era depăşită niciodată. alţii visători şi cîfiva mucaliţi. şi din pantaloni tot de culoare măslinie. se uită după călătorii care coboară din diligentă. din trei veste puse una peste alta şi de diferite culori. un „elegant" era alcătuit dintr-un guler mare. buni de nimic. dispreţuiesc femeile. fluieră actriţele ca să arate că sînt oameni de gust. care au ceva pămînt. dar . Pe-atunci. nu muncesc. 229 . s-ar spune că sînt pierdevară. cu două rînduri de nasturi de argint înghesuiţi unii într-alţii pînă pe umăr. alţii plictisiţi. copiază Londra prin Paris şi Parisul prin Pont-âMousson'. ar fi fost unul dintre aceştia.mai deschisă. beau. cea albastră şi cea roşie. trăiesc la cafenea. niţică prostie. strîns pe talie. nu sînt buni de nimic şi nici prea dăunători nu sînt. Dacă ar fi ceva mai bogaţi. părul zbîrlit. se îndobitocesc cu vîrsta. fumează. Se calicesc pentru o para. joacă biliard. un joben cu marginile înguste. miros a tutun. Dacă domnul Felix Tholomyes ar fi rămas în provincie şi n-ar fi văzut niciodată Parisul. sînt oameni care nu fac nimic. dintr-un surtuc măsliniu. Puneţi şi nişte ghete-pantofi cu placheuri la tocuri. Printre ei sînt unii plicticoşi.

fireşte. profitînd de o clipă în care femeia se întorsese. care se ducea şi se întorcea prin zăpadă. îmbrăcată în rochie de bal. nici nu-l privea. unul dintre aceşti filfizoni fără de rost. pe cînd Bolivar 2 se lupta cu Morillo 3.lui Portier'. cîte o necuviinţă pe care o socotea spirituală şi veselă. iar liberalii purtau pălării cu boruri late. Pălăriile cu boruri înguste erau regaliste şi se chemau morillo. Era pe cînd republicile din America de Sud se luptau cu regele Spaniei. Filfizonul acesta fuma. 2 Conducătorul luptei de eliberare lonialist spaniol (1783—1830). Pe domnul acesta îl chema Bamatabois. Pe vremea aceea mustăţile însemnau burghezie şi pintenii însemnau pieton. în primele zile ale lui ianuarie 1823. împopoţonată şi tristă. nu-i răspundea.să lupte a America de Sud de sub jugul co împotriva răsculaţilor din America de 3 General spaniol trimis Sud. foarte decoltată şi cu flori pe cap. Elegantul provincial purta pinteni mai lungi şi mustăţi mai sălbatice. De cîte ori femeia trecea prin faţa lui. într-o seară în care ninsese. ca : „Ce urîtă eşti 1 Stai acasă ! Eşti ştirbă 1" etc. o dată cu o gură de fum din trabuc. Această nepăsare îl jigni pe omul acela fără de rost şi. profesor la Facultatea de drept din Paris sub im periu. tiptil. luă de pe caldarîm un pumn 1 Fost revoluţionar. Femeia. îi arunca. se distra să sîcîie o femeie care da tîrcoale prin faţa ferestrei unei cafenele cu ofiţeri. şişj continua cu aceeaşi regularitate plimbarea. şi. care se numea boitoare. ca pe un soldat pedepsit care se întoarce mereu să-şi primească vergile. se luă după ea. care la cursuri compensa ştiinţa sa mediocră cu glume şi anecdote. pentru că purta un morillo. ţinîndu-şi rîsul. care din cinci în cinci minute o aducea din nou în faţa batjocurilor. un „conformist". Pe deasupra : pinteni şi mustăţi. etc. 230 . îmbrăcat călduros cu unul dintre acele paltoane care întregeau în anotimpurile reci costumul la rnodă. La vreo opt sau zece luni după cele povestite în paginile de mai sus. pentru că era la modă. se aplecă.

trecu printre ei şi porni întins spre comisariatul de poliţie ce se afla dincolo de piaţă. Neagra mizerie. nu scotea o vorbă. o apucă pe femeie de rochia ei de mătase acoperită cu noroi şi-i spuse: — Urmează-mă ! Femeia ridică fruntea. urlînd. chicoteau şi aplaudau în jurul unui vîrtej făcut din două fiinţe. fără dinţi şi fără păr. Bărbatul se zbătea. care se lăsă dusă fără nici o împotrivire. vocea ei mînioasă se stinse dintro dată. ■Mulţimea de gură-cască. pălăria îi căzuse pe jos. Deodată. din vînătă se făcuse palidă şi tremura de spaimă. făcînd mare haz. tîrînd-o cu dînsul pe nefericita femeie. iar femeia îl izbea cu picioarele şi cu pumnii. XIII REZOLVAREA UNOR CHESTIUNI DE POLIŢIE MUNICIPALA Javert îi dădu la o parte pe cei de faţă. Nici unul. groaznică. ciufulită. Era Fantine. sări ca o panteră şi se azvîrli asupra bărbatului. veşnic prilej de obscenitate 1 231 I . II recunoscuse pe Javert. scuipate cu un glas răguşit de băutură. înfigîndu-i unghiile în obraz. Sudălmile acelea. vînătă de mînie. între umerii goii. mergea în urma lor. se întoarse. ieşeau hîd dintr-o gură ştirbă. femeia dădu un răcnet. un orn înalt ieşi din mulţime. La zgomotul ce se iscă. dintre care deosebeau cu greu bărbatul de femeie. cu cele mai groaznice cuvinte ce-ar putea ieşi din gura unui rîndaş. Filfizonul profitase de întîmplare ca s-o şteargă. întreeîndu-se în glume de prost gust. ofiţerii ieşiră grămadă din cafenea.de zăpadă şi i-l vîrî în spate. Ochii îi erau sticloşi. nici altul. trecătorii se adunară şi se formă un cerc larg de oameni care rîdeau.

îşi aduna toate gîndurile ce se găseau în mintea lui. le pedepseşte cum îi vine la socoteală şi dispune cum îi trăsneşte prin cap de cele două bunuri amărîte pe care ele le numesc meseria şi libertatea lor. căutînd să vadă ce se petrece înăuntru. dar cu toată grija unei conştiinţe neînduplecate. Cu cît examina mai de aproape fapta acestei fete. Cu toate astea. Javert sta nepăsător. scoase din buzunar o coală de hîrtie timbrată şi începu să scrie. Trecea printr-una din acele clipe cînd îşi exercita fără control. reprezentată printr-un proprietar-alegător. era serios şi adînc preocupat. Femeile acestea sînt totdeauna lăsate de legiuirile noastre la bunul plac al poliţiei. Văzuse acolo. Judeca şi condamna. Javert. Şi el. Continua să scrie în tăcere. care da spre stradă — Javert intră împreună cu Fantine şi închise uşa după el. spuse : — Ia trei oameni şi du-o pe fata asta la răcoare ! Apoi. Nu încăpea îndoială că asistase la săvîrşirea unei crime. fusese de faţă. ghemuindu-se ca un cîine speriat. Sergentul de serviciu puse o lumînare aprinsă pe masă. Curiozitatea este un fel de lăcomie şi a vedea însemnează a devora. societatea. Fantine. căzu întrun colţ al odăii. Simţea acum că scăunelul lui de agerit de poliţie era un fotoliu prezidenţial.Âjungînd ia comisariat — o încăpere scundă. spre marea dezamăgire a spectatorilor. îndată ce intră. pentru a duce la bun sfîrşit marea sa misiune. temuta sa putere discreţionară. Javert se aşeză. pe faţa lui aspră nu se citea nici un fel de emoţie. Judeca. cu uşa prevăzută cu o fereastră zăbrelită. Cînd isprăvi. O prostituată cutezase să atace un burghez. batjocorită şi atacată de o făptură din afara rîndurilor oamenilor. încălzita de o sobă şi păzită de un gardian. iscăli. nemişcată şi mută. în stradă. care se înălţau în vîrful picioarelor şi-şi întindeau gîtul în faţa geamului murdar al corpului de gardă. îndoi hîrtia şi. cu atît se simţea mai revoltat. care face cu ele ce vrea. dînd-o gardianului. întorcîndu-se către Fantine: Te-ai învîrtit de şase luni ! 232 .

E-aşa de groaznic ce fac ! O ! Cosette a mea.Nefericita tresări: — Şase luni ! Şase luni de închisoare ! strigă ea. Şi-apoi. La un moment dat.. — Domnule Javert — zise ea —■ fie-vă milă ! Credeţi-mă că n-am nici o vină ! Dac-aţi fi fost de faţă de la început. îmi tot spunea vorbe urîte: „Eşti pocită I Eşti ştirbă !. dar gîndiţi-vă că am de dat o sută de franci. Vă jur că nu-s vino vată. Vedeţi şi dumneavoastră că sînt puţin bolnavă. nişte ţărani care nu ştiu multe. nu e nimeni pe-aici care să fi văzut şi care să vă declare că tot ce spun este adevărat ? Poate-am greşit că m-arn supărat. domnule Javert. Şase luni cu şapte gologani pe zi ! Dar ce-o să se facă Cosette. şi dacă nu-i plătesc. mi-a vîrît zăpada. fără să ne legăm de nimeni ? Asta m-a scos din sărite. De ce-a plecat ? I-aş fi cerut iertare. pe neaştep tate. Domnule Javert. Iertaţi-mă de rîndul ăsta. burghezul acela pe care nu-I cunosc. Doamne dumnezeule ! doar n-o pot ţine cu mine aici. fata mea ? Mai sînt datoare peste o sută de franci soţilor Thenardier. dragă domnule Javert. Dumneavoastră nu ştiţi că-n închisoare nu se cîştigă mai nimic. spuneţi şi dumneavoastră : să ţi se vîre aşa. mi-a băgat zăpadă în spinare." Nu luam seama... Ştiţi bine că-n prima clipă nu te poţi stăpîni: eşti cam iute. Thenardierii sînt nişte hangii. Şi pe urmă. un bulgăre de zăpadă pe spinare. au s-o arunce în stradă şi pe fata mea. Lor le trebuie bani. îngeraşul meu. O! doamne ! ce mare lucru era dacă-i ceream iertare ?. . împreunîndu-şi mîinile. domnule inspector. îmi pare rău că i-am stricat pălăria.... îmi vedeam de drum şi nu-i spuneam nimic. ce-o să se facă ea ? Puişorul meu drag!. mergînd în genunchi. fata mea. Ştiţi dumneavoastră asta ? Fantine se tîrî pe lespezile ude de noroiul cizmelor. fără să se ridice. Are cineva dreptul să ne vîre zăpadă în spinare cînd trecem pe drum liniştite.. îmi spuneam : e un domn care se dis trează.... v-aţi fi dat seama de asta. Domnul acela. nu-i vina stăpînirii. Nu mă băgaţi la închisoare! E vorba şi de-o biată copilă pe care o azvîrliţi în stradă.

. la vîrsta ei. îngăimînd : — Indurare ! Javert îi întoarse spatele. Nu-mi place rachiul. salutînd cu un fel de stîngăcie înciudată. Jandarmii o apucară de braţ. zise: 234 . Ai isprăvit ? Cară-te acum ! Ai şase luni... nu poate face nimic. închisese uşa.. dar te face să uiţi. Nu din lene şi din lăcomie am ajuns în halul ăsta.. îşi scoase pălăria şi. nu însă una de lemn. zdrobită cu totul. se aşezas e cu spatele în dreptul ei şi auzise rugăminţile deznădăjduite ale Fantinei. care nu voia să se ridice. Vorbea aşa. domnule Javert !. îngăimînd cuvintele domol. Cînd eram şi eu mai mulţumită. Ar fi înduioşat şi o inimă de piatră. In momentul cînd jandarmii puseră mina pe nefericita femeie. Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape ! Din cuvintele acestea rostite solemn: „Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape !" ea înţelese că sen tinţa a fost pronunţată. In clipa aceea Fantine se făcuse iarăşi frumoasă.I la voia întîmplării. Şi zău. Te-am ascultat destul. domnule Javert! Dac-ar fi mai mare şi-ar putea cîştiga singură existenţa. cu pieptul gol. tuşind sec şi scurt. fără ca cineva să fi băgat de seamă. Am băut şi eu din pricina necazurilor. chiar multă rufărie.. — Hai! zise Javert. el făcu un pas. Din cînd în cînd se oprea şi săruta poala redingotei agentului.. De cîteva minute intrase acolo un om. nu-s o femeie rea. cu ochii înecaţi în lacrimi. Aveam rufărie. Se prăbuşi. Fie-vă milă de mine. în plină iarnă ! Trebuie să vă fie milă. vă rog! Javert ridică ochii şi-l recunoscu pe domnul Madeleine. dacă v-aţi fi uitat la dulapurile mele. frîngîndu-şi manile. O durere mare este întocmai ca o rază dumnezeiască ce transfigurează pe cei ce suferă.. scuturată de sughiţuri. sfîrşită. aţi fi văzut că nu sînt o femeie uşuratică. ieşi din umbră şi zise: — O clipă. dar aşa.

ştergîndu-şi liniştit obrazul şi spunînd: „Pune-o pe femeia asta în libertate 1". Cuvintele primarului nu avuseseră un efect mai puţin ciudat asupra Fantinei.. privindu-l ţintă. una după alta şi aproape toate laolaltă. ca şi cum ar fi vorbit singură : — In libertate !. în mintea lui făcea în chip nelămurit o apropiere hidoasă între ceea ce era femeia şi ce-ar putea fi acest primar. vo>.. îi îmbrînci pe jandarmi cu amîndouă mîinile. întocmai ca cineva care ar fi gata să cadă. Simţea în momentul acela năpădindu-l. pe magistrat. nu mai era în stare să se mire de nimic. nu se mai putea gîndi la nimic. Cuvintele „domnule primar" făcură asupra Fantineî un efect neaşteptat. Cînd îl mai văzu însă pe primar. ar fi socotit că e un sacrilegiu însuşi faptul să-l creadă cu putinţă. nu mai putu articula nici un cuvînt.. Se ridică dintr-o dată ca o nălucă ce iese din pămînt. Să mă lase să plec ? Şi să nu stau şase luni la închisoare ? Cine-a spus asta ? Nu se poate să fi rostit cineva cuvintele astea.— Domnule primar. cu o expresie rătăcită. lui Javert i se păru că înnebuneşte. merse drept la Madeleine. încît. aţi spus dumneavoastră 17 . Privi totuşi în jurul ei şi începu să vorbească în şoaptă.Mizerabilii. şi. domnule dragă.. Pe de altă parte. în cele mai grozave închipuiri ale lui. pune-o pe femeia asta în liber tate ! O clipă. emoţiile cele mai puternice pe care le încercase vreodată. mai înainte de-a putea fi oprită. Pesemne n-am auzit eu bine. întrezărind astfel cu spaimă ceva cît se poate de simplu în acest atentat uluitor. rămase încremenit. simţi că-i vine ameţeală. E cu neputinţă să le fi rostit ticălosul de primar. I OQK . Domnul Madeleine se şterse liniştit pe obraz şi zise: — Inspectore Javert. Domnule Javert. O femeie de stradă să-l scuipe în obraz pe primar. era un lucru atît de monstruos.. Ea îşi ridică braţul şi se agăţă de cîrligul sobei. chiar în faţa lui. strigă : — A ! va să zică tu eşti domnul primar ? Apoi izbucni în rîs şi îl scuipă în obraz.

Domnul Madeleine o asculta cu multă Iuare-aminte. Eu. Aţi priceput acum că păcătosul ăsta de primar e vinovat de tot ce mi s-a întîniplat. In vreme ce Fantine vorbea.I să fiu pusă în libertate ? Ei bine. pe mînerul sobei şi-a început sa iasă fum. o aveam pe micuţa mea Cosette şi am fost silită să ajung o stricată. Vedeţi. care sînt foarte fericite. să vă spun despre ce e vorba. O băgă din nou în buzunar şi se adresă Fantinei: — Cît ai spus că eşti datoare ? Fantine. Inchipuiţi-vă. domnule Javert. domnule Javert. am călcat în picioare pălăria burghezului aceluia în faţa cafenelei ofiţerilor. O să aflaţi că sînt o femeie de treabă. Nu mai ai încotro. nu-i aşa ? Bestia asta de primar. Vai de mine! Vă rog să mă iertaţi! Am pus mîna. scoase punga şi o deschise. însă. Femei ca noi nu au decît o singură rochie de mătase. hodorogul ăsta ticălos. Să zicem că ai un venit oarecare pe zi cusînd cămăşi şi pe urmă preţurile se schimbă şi nu mai ai cu ce trăi. eu n-am făcut rău dinadins. şi cu toate astea văd peste tot femei mult mai rele decît mine. Trebuie să te apuci de orice. Nu-i aşa. mi-a prăpădit toată rochia cu bulgărele lui de zăpadă. e pricina tuturor necazurilor mele. Nu-i îngrozitor ? Să dai afară o biată fată care-şi vede cinstit de munca ei ? De-atunci nam mai avut cu ce trăi şi de-aici mi se trage toată nenorocirea. staţi de vorbă cu proprietarul. care nu se uita decît la Javert. am să vă spun adevărul şiapoi o să mă lăsaţi să plec. credeţi-mă. că dumneavoastră aţi dat ordin să fiu pusă în libertate ? Luaţi informaţii. de pildă. o îndreptare pe care ar trebui s-o facă domnii de Ia poliţie ar fi să-i împiedice pe antreprenorii muncilor din închisori de-a se purta rău cu oamenii săraci. domnule Javert. Era goală. fără să bag de seamă. El. Mai înainte de orice. că tocmai trebuie să-i plătesc chiria. Uite. el vîrî mîna în buzunarul hainei. că m-a dat afară din pricina unor nepricopsite care umblau cu tot felul de vorbe prin atelier. se întoarse spre el: . Pe urmă.

Pînă-n momentul acela. lăsînd în jos poalele care se ridicaseră pînă aproape de genunchi cînd se tîrîse pe jos. vedeţi dumneavoastră. am aici în piept un fel de greutate care mă arde. am făcut gălăgie pentru că nu mă aşteptam de loc la bulgărele ăla de zăpadă. se întoarse din nou spre inspec tor : Vedeţi. „Dar să nu te mai prind pe-aici. nu vă fie frică ! Nu mai plîngea.. Javert rămăsese în picioare. dar. adresîndu-se cu jumătate glas jandarmilor şi făcîndu-le din cap un semn prietenesc : — Băieţi. e foarte simplu : unul se joacă băgînd o mînă de zăpadă în spinarea unei femei şi ofiţerii fac haz. trebuie să fiţi drept. sînteţi silit să faceţi niţică ordine. domnul inspector a spus să-mi daţi drumul. însă. Uite-aici. stînd în mijlocul acestei 237 . păcătoaso!. Poate să mi se facă de-aici înainte orice. bun. se îndreptă apoi spre uşă. apăsa pe sînul ei alb şi delicat mîna vînjoasă şi aspră a lui Javert şi se uita la el surîzătoare. Tresărind. cu ochii în pămînt. Astăzi. şi doctorul mi-a spus să mă îngrijesc. pentru că. v-am mai spus că nu mă prea simt bine. puneţi mîna pe femeia vinovată. Şi asta pentru fetiţa mea. şi-apoi. dar mie nu mi-e frică de tine. e foarte firesc ca lumea să se distreze cu ceva şi noi d-asta sîntem acolo ! Şi iată că veniţi dumneavoastră. n-aş mai avea cu ce s-o hrănesc. stînd şase luni la închisoare.. îmi dau seama că sînteţi un om drept.— ţi-am spus eu ţie ceva ? Apoi. aţi văzut cum l-am scuipat în obraz ? 01 primar nemernic. ai venit aici ca să mă sperii. adresîndu-se jandar milor : Spuneţi şi voi." O ! n-o să mă mai prindeţi. încă un pas şi ar fi ajuns în stradă. tuşesc. puneţi mîna. Nu mă tem decît de bunul domn Javert 1 Şi vorbind aşa. îmi daţi drumul. La urma urmei. domnule Javert. Am plecat! Puse mîna pe clanţă. domnule inspector. nici n-o să mă clintesc din loc. Nu mă tem decît de domnul Javert. nemişcat. glasul ei era mîngîietor. domnule inspector. gîndindu-vă puţin şi fiindcă sînteţi un om . începu să-şi potrivească rochia răvăşită.

morala. La auzul glasului lui Javert. ordinea. cu trupul scuturat de un tremur uşor şi. în această situaţie extraordinară. îngheţat. cu privirea deznădăjduită. expresie cu atît mai înfricoşătoare cu cît puterea se găseşte mai jos. — Păcătoasa asta a insultat un burghez. legea. guvernul. inspectorul de poliţie Javert se întoarse spre domnul primar. după cum vorbea unul sau altul. lucru nemaipomenit. îşi spunea că se cuvine să revină la hotărîrile tari. Fantine se înfiora şi dădu drumul clanţei. cu buzele vinete. fioroasă la fiară. se întrupau în el. în Javert ? Totuşi. înălţă capul. — Sergent! strigă el. fără să mai răsufle. poliţistul să devină judecător şi că. agentul să se transforme în magistrat. galben la faţă. cu o expresie de autoritate supremă. cînd domnul Madeleine rosti acel „eu". spuse: — Domnule primar. Uitase oare că se afla şi primarul de faţă ? Sfîrşise prin a-şi mărturisi sie însuşi că e cu neputinţă ca o „autoritate" să fi dat un asemenea ordin şi că. Se vedea bine că Javert trebuie să fi fost — cum se spune — „scos din sărite" ca să-şi îngăduie să se răstească la sergent. fără să scoată o vorbă. domnul primar a spus una şi-a în ţeles alta ? Sau.1 HGBI scene ca o siatuie îuată de la îocui ei şi care aşteaptă să fie aşezată undeva. din clipa aceea. se uită cînd la Madeleine. mai degrabă. poate. Zgomotul clanţei îl scoase din toropeală. zise Madeleine. aşa cum un hoţ ar fi azvîrlit lucrul de furat. că e nevoie ca cel mic să devină mare. 233 . cumplită la omul de rînd. întreaga societate. Nu vezi că tîrîtura asta vrea să plece ? Cine v-a spus să-i daţi drumul ? — Eu. în faţa atîtor enormităţi. cînd la Javert. după ce primarul îl poftise s-o pună pe Fantine în libertate. dar cu glas hotărît. al căror martor fusese timp de două ceasuri. cu ochii în pămînt. se întoarse şi. asta nu se poate! — Cum ? zise Madeleine. Cînd îl auzi vorbind pe Madeleine.

alegător şi proprietarul casei aceleia frumoase cu balcon din colţul străzii. Pot să fac ce vreau cu ea. domnule primar. Burghezul e de vină şi el e acela care. Ea s-a năpustit asupra domnului Bamatabois. Am auzit-o pe femeie şi ştiu ce fac. mărgineşte-te să asculţi. 239 . Eram acolo. vorbindu-i totuşi pe un ton cît se poate de respectuos : — Sînt cît se poate de mîhnit că trebuie să mă opun domnului primar. — Asta mă priveşte pe mine! spuse domnul Madeleine. o casă cu trei etaje. — Iar eu. fiindcă aşa vrea domnul primar. Iată care-i adevărul. Şi datoria mea îmi porunceşte ca femeia asta să facă şase luni de închisoare. toată din piatră. Javert ripostă : — Mizerabila asta l-a insultat pe domnul primar. domnule primar. asta e de competenţa poliţiei de stradă. In sfîrşit. este a justiţiei. sînt fel de fel de lucruri pe lumea asta.— Inspectore Javert — zise domnul Madeleine cu glas împăciuitor şi liniştit — ascultă ! Eşti un om cumsecade şi nu mă sfiesc să stau de vorbă cu dumneata. — Atunci. Domnul Madeleine răspunse liniştit: — Ascuîtă-mă pe mine. Treceam prin piaţă în momentul cînd ai ridicat-o pe femeia aceasta. pe bună dreptate. Orice-aţi spune. să-i atrag atenţiunea că sînt în cadru! atribuţiunilor mele. E pentru prima dată în viaţa mea. numai la cazul burghezului. şi mă priveşte pe mine. n-o să facă nici o zi! Auzind aceste cuvinte hotărîte. ar fi trebuit să fie arestat. Injuria nu este a dumnealui. Javert cuteză să-l privească pe primar drept în ochi. — Inspectore Javert — răspunse domnul Madeleine — cea dinţii justiţie e însăşi conştiinţa omului. — N-ascult decît de datoria mea. însă. — Să mă ierte domnul primar. Mă mărginesc. mai fuseseră şi alţii de faţă . îmi îngădui. aşa că Fantine rămîne arestată. am cules informaţii şi am aflat totul. Şi cred că ofensa este numai a mea. nu mai înţeleg nimic.

privea buimăcită şi. eliberatorul. Javert primi lovitura drept în faţă. îngerul îl biruise pe diavol şi. domnule primar. era faptul că îngerul. celălalt ca un înger salvator. 15 şi 66 din codul de procedură penală. este de competenţa mea. Ordon. Era totuşi şi ea în prada unei tulburări ciudate.. simţea topindu-se... Fantine se dădu Ia o parte din dreptul uşii şi-I privi uluită trecînd pe Iîngă ea. unul vorbea ca un diavol.. celălalt o scotea Ia lumină. — Vă atrag atenţiunea asupra dispoziţiunilor artico lului 81 al legii din 13 decembrie 1799 cu privire la de tenţiunea arbitrară. conform articolelor 9. Javert făcu o ultimă încercare : — Dar. viaţa ei. cu pieptul înainte. — Daţi-mi voie. In lupta asta. sufletul ei şi soarta copilului ei. era tocmai omul pe care-l ura. ca femeia să fie pusă în libertate. prăbuşindu-se într-însa 244 .I Domnul Madeleine îşi încrucişa atunci braţele şi spuse cu un glas aspru. deci. Văzuse luîndu-se la harţă în faţa ei doi bărbaţi care ţineau în mîinile lor libertatea ei. — Afară 1 zise domnul Madeieine. îl salută pe primar pînă Ia pămînt şi plecă. 11... cei doi oameni îi apăruseră ca doi uriaşi. Să se fi înşelat oare ? Era prin urmare nevoită să-şi schimbe cu totul sufletul ? Nu-şi putea da seama. întocmai ca un soldat în toiul luptei. pe care-l socotise totdeauna cauza tuturor nenorocirilor ei. — Nici un cuvînt! — Cu toate astea. la fiecare vorbă rostită de domnii! Madeleine. întrezărită prin negura spaimei. Unul dintre ei o arunca în întuneric. Tremura toată. era Madeleine! Şi el a scăpat-o chiar în clipa în care ea-l insultase atît de grozav. Asculta răscolită în toată fiinţa ei. pe care nimeni nu-l mai auzise în oraş: — Cazul despre care vorbiţi e un caz de poliţie mu nicipală şi. domnule primar. primarul. ceea ce o înfiora din cap pînă-n picioare. Văzuse cum două puteri potrivnice aproape că se încăieraseră pentru ea.

Apoi Fantine leşină. fie altundeva. O. căzu în genunchi în faţa domnului Madeleine şi. care nu era altceva decît bucurie. Voi avea grijă de copil şi de dumneata. Ascultă-mă pe mine... fie la Paris. silindu-se să vorbească serios şi să nu-l podidească lacrimile: — Am auzit ce-ai spus. De ce n-ai venit ia mine să-mi spui ? Uite: o să-ţi plătesc datoriile. bogată. vei deveni iarăşi o femeie cinstită.toaie groaznicele întunecimi ale urii şi născîndu-se în inima ei un simţămînt cald şi binefăcător. fericită. simţi că femeia i-a luat mîna şi i-a sărutat-o. S-o aibă pe Cosette lîngă ea ! Să isprăvească odată cu viaţa netrebnică pe care-o ducea ! Să trăiască liberă. mai-nainte de a o putea opri.. domnul Madeleine se întoarse spre ea şi-i spuse potolit. Iţi voi da tot ce-ţi trebuie. Cred şi simt că este adevărat. Cînd vei fi fericită. După plecarea lui Javert. Se uita năucită la omul care-i vorbea şi nu putu scoate decît două-trei suspine: „O! O î O !. sărmană femeie! Era mai mult decît putea îndura biata Fantine. Şi dacă vrei. încredere. o să-ţi aduc fata aici.. sau ai să te poţi duce să ţi-o iei. iubire. Nu ştiam nimic din tot ce-ai povestit. împreună cu Cosette! Asta însemna să vadă înflorind pe neaşteptate în mijlocul mizeriei toate frumuseţile paradisului. . n-ai să mai munceşti. Rămîi oriunde vrei: fie aici. cinstită. Nu ştiam nici măcar c-ai plecat din atelierele mele." Picioarele i se înmuiară. ţi-o spun de pe acum : dacă tot ce-ai spus e adevărat — şi nu m ă î ndoiesc că est e aş a — află că în faţa lui dumnezeu n-ai încetat nici o clipă să fii virtuoasă şi sfîntă.

In cele din urmă adormi.. uitîndu-se undeva. Ii luă mîna. Urmărindu-i privirea. văzu că se uita la un crucifix ţintuit în perete.. domnul Madeleine fu cu totul altul în ochii Fantinei. de îngrijorare. O dădu în seama surorilor. Mi se pare că mi-e mai bine.CARTEA A ŞASEA JAVERT ÎNCEPUT DE ODIHNA Domnul Madeleine venea s-o vadă de două ori pe zi pe Fantine. De-aci încolo. N-o să am nimic. Dădu perdeaua la o parte şi îl văzu pe domnul Madeleine în picioare. şi se ruga. începuse să aibă febră mare. care o aşezară în pat. Avea o privire plină de milă. Fanti ne s e trezi şi auzi îîngă patul ei o răsuflare. Ii apărea învăluit în lumină." 242 . A doua zi . îi spuse cu sfială : — Ce faci acolo ? Domnul Madeleine se afla acolo de un ceas. Aştepta ca Fantine să se trezească. Aiura şi vorbi tare mai toată noaptea. deasupra capului ei. fără a îndrăzni să-l tulbure. Răspunzîndu-i întrebării de mai-nainte. ca şi cum abia acum o auzise. pe l a ami ază. răspunse ea. II privi îndelung. Era ca adîncit în rugăciune. instalată chiar în locuinţa sa. îi pipăi pulsul şi zise : — Cum te mai simţi ? — Bine 1 Am dormit. el spuse: — Mă rugam martirului de-acolo ! Şi adăugă în gînd: „Pentru martira de-aici !. In cele din urmă.

care zăcuseră mult timp bolnave. care se ridica la peste cinci sute de franci. în felul ăsta oamenii pot crea îngeri. Thenardier menţiona la sfîrşitul socotelii: „Am primit un avans de trei sute de franci". Trebuia să treci prin toate astea. alta a unui farmacist. Acum ştia totul. Fuseseră plătite pentru Eponine şi Azelma. fn socoteala asta intrau două note de plată de peste trei sute de franci. unde era chemată de maică-sa. nu fusese de loc bolnavă. spunîndu-le să se socotească plătiţi cu această sumă şi s-o aducă numaidecît pe Co-sette la Montreuiisur-mer. precum am spus. 243 . Trimise drept răspuns o socoteală foarte bine ticluită. Oftă din adînc. fiind bolnavă. — Ei. recunoscînd scrisul lui Javert. ai dobîndit partea celor drepţi în ceruri. Era adresată Domnului Ckambouitlet. Ei le trimise trei sute de franci. îşi închipuiră că-şi dăduse demisia. S-o fi amorezat vreun nătărău de mă-sa. Deoarece întîmplarea de la comisariat făcuse vîivă. dirigintele oficiului şi alte persoane care văzură scrisoarea. drăcia dracului ! îi spuse neveste-sî. pe care a pus-o a doua zi la oficiul poştal din Montreuil-sur-mer.fn timpul nopţii şi al dimineţii. ■ Domnul Madeleine se grăbi să scrie familiei Thenar-dier. domnul Madefeine culesese informaţii. Cosette. Cunoştea povestea Fantinei în toate amănuntele ei sfîşietoare. care nu puteau fi puse la îndoială: una a unui medic. sărmana de tine I Dar nu te plînge. Iadul din care te-ai smuls este prima treaptă a durnnezeirii. Aşa sînt ei făcuţi. Faptul acesta îl ului pe Thenardier. secretarul domnului prefect de poliţie din Paris. Să nu ne scape fata din mînă ! Păsărică asta o să fie pentru noi o vacă de muls. Aşa cred eu. Ea îi zîmbi cu zîmbetul unui copil căruia îi lipsesc doi dinţi. Urmă : __ Ai suferit mult. Fantine le datora o sută douăzeci de franci. Era o simplă substituire de nume. Nu-s ei de vină. In aceeaşi noapte Javert a scris o scrisoare.

starea ei părea că se înrăutăţeşte de la o săptămînă la alta. Avea tot felul de cuvinte umile şi blînde. In cîteva zile. Să nu ne scape fata din mînă I Fantine nu se îndrepta de loc. însă. Fantine le dezarmase. într-o zi. adăugînd: „Aduceţi-o cît mai grabnic pe Cosette !" — Pe toţi sfinţii! spuse Thenardier. surorile o primiră şi o îngrijiră pe „această stricată" cu oarecare dezgust. n-aş fi putut îndura privirea ei tristă şi mirată.. dar dacă fata va fi lîngă mine însemnează că dumnezeu m-a iertat! Atîta timp cît am fost în păcat. iar faptul că era mamă înduioşa.. Anticul dispreţ al vestalelor pentru femeile necinstite este unul din cele mai profunde instincte ale demnităţii feminine şi surorile îl încercaseră cu îndoita putere pe care o dă religia. Şi chipul palid al mamei se lumina.piele. pentru ea păcătuiam. Şi totuşi. şi nevinovăţia ei o să-mi facă bine. Dimpotrivă. n-aş fi voit să am fata cu mine. La început. Ea nu ştie nimic. E un înger!. — O! spunea ea. Bulgărele de zăpadă vîrît direct < . La vîrsta asta nu i-au căzut încă aripile 1 Domnul Madeîeine venea s-o vadă de două ori pe zi. de fiecare dată. ea îl întreba : — Am s-o văd oare curînd pe Cosette ? Ii răspundea: — Poate mîine dimineaţă! O aştept să sosească dintr-un moment într-altul. Cine a văzut basoreliefurile din Reims. Mă voi uita mereu în ochii ei nevinovaţi.Domnul Madeîeine expedie numaidecît alţi trei sute de franci. între 2 4 -5 . Continua să stea la infirmerie. Ce fericită voi fi I Spuneam mai sus ca ea nu se îndrepta. Voi simţi binecuvîntarea lui cînd Cosette va fi aici. şi de aceea dumnezeu mă iartă. îşi aduce aminte de dispreţul cu care fecioarele înţelepte se uită la fecioarele rătăcite. surorile o auziră vorbind în timpul febrei: — Am fost o păcătoasă.

— Ba da! — Atunci grăbiţi-vă să-l aduceţi. ce spuneţi ? — Nu cumva are un copil pe care ar vrea să-I vadă ? zise medicul. Tkenardier nu dădea totuşi copila din mînă. astfel încît boala care mocnea în ea de mai mulţi ani izbucni cu violenţă. Am onoarea să vă salut cu toată stima. pentru studierea şi tratamentul bolilor de piept. 245 . Veţi fi plătit pînă la ultimul ban. următoarea scrisoare. ba că mai rămăseseră nişte datorii mărunte prin partea locului şi-acum tocmai aduna facturile etc. invocînd tot felul de motive. Fantine îl întrebă : — Ce-a spus doctorul ? Domnul Madeieine se sili să zîmbească. dacă va fi nevoie. Domnul Madeieine tresări. o să mă duc chiar eu. pe care o iscăli ea : Domnule Thenardier. Fantine 'Medic francez vestit (1781—1826). Ba că fata era cam bolnavă şi nu putea porni în toiul iernii la drum . Medicul o examina pe Fantine şi dădu din cap. aşa cum îi dictă Fantine. frumoasele metode ale lui Laennec'. etc. — O să trimit pe cineva după Gosette şi. Aşa ? Dar ce-o fi cu Thenardierii ăştia de mi-o (in atîta pe Cosette ? O s-o am lîngă mine şi o să fiu iar fericită. O veţi încredinţa pe Cosette aducătorului prezentei. Pe vremea aceea începuseră să fie aplicate. — A spus să-ţi aducem copilul cît mai repede şi-o să te faci sănătoasă. A descoperit Si răspîndit metoda auscultaţiel pentru boiils interna.umeri. provocase încetarea subită a transpiraţiei. Domnul Madeieine îl întrebă: — Ei. zise Madeieine. — O! făcu ea. Scrise apoi.

cu tocul în mînă. Domnul Madeleine rămăsese lîngă sobă. cînd fu anunţat că inspectorul de poliţie Javert doreşte să-i vorbească. II CUM POATE JEAN SA AJUNGĂ CHAMP într-o dimineaţă.a r fi studiat mai demult pe acest sălbatic pus în slujba civilizaţiei. conflictul lui cu primarul din pricina Fantinei. acest copoi candid. domnul Madeleine nu putu să-şi ascundă impresia neplăcută pe care i-o făcea. Se gîndea fără voie la hiata Fantine şi-i venea mai la îndemînă să se poarte rece. de călugăr şi de soldat. La auzul acestui nume. . Domnul primar nu se uită la el şi-şi văzu mai departe de treabă.între timp. domnul Madeleine se afla la birou. Javert înainta cîţiva paşi şi se opri. iese mereu la iveală. Vîna neagra a destinului. în vederea plecării sale la Montfermeil. se petrecu un fapt foarte grav. Javert îl salută respectuos pe domnul primar. Nu luă de loc seama la Javert. Cineva care ar fi cunoscut firea lui Javert şi care l . unde rezolva cîteva lucrări urgente ale primăriei. amestec ciudat de roman şi de spartan. fără să întrerupă tăcerea. un fizionomist care i-ar fi cunoscut vechea şi tainica lui aversiune pentru domnul Madeleine. acest spion incapabil sa rostească un neadevăr. iar domnul Madeleine nu-l mai văzuse de loc. care continua să stea cu spatele. De cînd cu întîmplarea de la comisariat. cu capul într-un dosar pe care-! răsfoia luînd note şi care conţinea procesele-verbale de contravenţie ale serviciului de salubritate. ascunsă în el. Javert ÎI ocolise mai mult decît oricînd. — Să poftească ! zise ei. Zadarnic cioplim cum putem mai bine blocul de piatră misterios din care e făcută viaţa noastră. Javert intră.

nici furie. cu înfăţişarea unui soldat în faţa superiorului sau a unui vinovat în faţa judecătorului. într-o adîncă resemnare — ca domnul primar să binevoiască să se întoarcă spre el. Javert ? O clipă. cu ochii în pămînt. — Ei bine ! Ce e ? Ce s-a mai întîmplat. iar acum sta drept.a i fi putut crede însufleţit dispăruseră. limpede. nu mai rămăseseră decît urmele unei tristeţi întunecate.şi-ar fi spus examîrrîndu-l pe Javeri în mornentui aceia : „Ce s-o fi petrecut oare ?" Pentru cine însă cunoştea bine această conştiinţă dreaptă. apoi rosti cu un fel de solemnitate tristă. — Cine-i slujbaşul ? — Eu ! zise Javert. Javert rămase tăcut. Niciodată înfăţişarea lui nu fusese mai ciudată şi de nerecunoscut. era vădit că Javert se afla în prada unei mari frămîntări lăuntrice. domnul primar lăsă condeiul din mînă şi se întoarse. fără să facă vreo mişcare. cu asprimea naivă şi rece a unui om care n-a fost niciodată blînd. într-o atitudine aproape militărească. dar nu lipsită de firesc : — Domnule primar. serios. In cele din urmă. Nu putea avea nimic în suflet fără să nu i se oglindească şi pe faţă. cu pălăria în mînă. cu o privire în care nu se putea citi nici duşmănie. Toate amintirile şi toate sentimentele de care l . — Ce anume ? — Un slujbaş inferior s-a abătut în chipul cel mai grav de la respectul datorit unui magistrat. ca şi cum s-ar fi recules. sinceră. aspră şi sălbatică. •— Dumneata ? 247 _ . Am socotit că sînt obligat să vă aduc acest lucra la cunoştinţă. Liniştit. Ca orice om iute la rnînie. Toată făptura lui nu exprima decît umilinţă. s-a săvîrşit un fapt condamnabil. Aştepta acolo — fără să scoată un cuvînt. ci totdeauna răbdător. hotărîre şi un fel de copleşeală stăpînită. nici neîncredere Se oprise la cîţiva paşi de fotoliul primarului . era supus schimbărilor neaşteptate. cinstită. Intrînd. Pe chipul lui de nepătruns. ca de piatră. într-o adevărată smerenie. se înclinase în faţa lui Madeleine.

Javert urmă cu acelaşi aer sever şi mereu cu ochii în pămînt: — Domnule primar. uimit. cu ochii mereu în pămînt. Domnul Madeleine. mă rog ? strigă domnul Madeleine.— Da. Eu însă am greşit şi deci se cuvine să-mi pri mesc pedeapsa. domnule primar. acum şase săptămîni. Fiţi şi de data asta aspru. Vrei să fii înlocuit. am venit să vă rog să binevoiţi a interveni pe lîngă autorităţile superioare să fiu destituit.. informaţiile pe care le-aţi cerut de 248 .. Javert. eu! — Şi cine-i magistratul care s-ar fi putut plînge de el ? — Dumneavoastră. — Nu ! Dat afară ! zise Javert. Aveam de multă vreme anumite bănuieli. m-am înfuriat şi v-am de nunţat. Ce tot îndrugi acolo ? Ce înseamnă asta ? Cu ce te-ai făcut vinovat faţă de mine ? Ce mi-ai făcut ? Cu ce mi-ai greşit ? Te învinovăţeşti mereu. domnule primar. Domnul Madeleine se ridică de pe scaun. care nu rîdea mai des decît Javert. — M-ai denunţat ? — Da ! Prefecturii poliţiei din Paris. Dar Javert îl întrerupse: — Aţi putea spune că n-am decît să-mi dau demisia.. — Veţi înţelege numaidecît. Domnule primar. continuă : — Aşa am crezut eu. încercă să deschidă gura.. Javert oftă adînc şi răspunse cu aceeaşi răceală şi cu aceeaşi tristeţe : Domnule primar. mai deunăzi aţi fost aspru cu mine. începu să rîdă : — Ca primar care a încălcat drepturile poliţiei ? — Nu ! Ca fost ocnaş I Primarul îngălbeni. dar pe bună dreptate ! — Şi de ce. Asemănarea. Trebuie să f i u dat afară I După o scurtă pauză adăugă: . A-mi da demisia e un lucru onorabil. pe nedrept. Domnul Madeleine. în urma întîmplării cu femeia aceea. — Dat afară ? Fie! Prea bine! Dar tot nu înţeleg de ce. Dar asta nu e de ajuns.

exclamă cu un accent care nu se poate reda : — Al Javert urmă : — Iată cum stau lucrurile. Jean Valjean ăsta jefuise. Şi mi l-au arestat pe individ. domnule primar. — Nici nu puteam altfel. Ieşind din ocnă. Ei bine. privindu-l pe Javert drept în ochi.. săvîrşit la.. se pare. întrebă cu un ton de nepăsare desăvîrşită : — Şi ce ţi s-a răspuns ? — Că sînt nebun. făcînd uz de armă.la Faverolles. fiindcă adevăratul Jean Val jean a fost prins. pe un episcop. apoi a săvîrşit un alt furt. atacînd un copilaş. care de cîteva clipe luase din nou dosarul în mînă. puterea dumneavoastră neobişnuită. In sfîrşit. Prostii!.. Nimeni nu-l băga în seamă.. 249 . — Un oarecare. mi-am închipuit că. Acum e la răcoare. — Bine că recunoşti.. dar nu interesează unde. întîmplarea cu bătrînul Fauchelevent. am făcut-o ! împins de furie. Domnul Madeleine scăpă din mînă hîrtia pe care o citea... moş Champmathieu a fost arestat pentru un furt de mere... Mai avea încă în mînă crăcile rupte. cu crăci rupte.. secătura! Pînă aici nimic mai mult decît o simplă afacere corecţională. nu se ştie cum a dispărut şi e urmărit de poliţie. Era prăpădit de tot. In regiunea Ailly-le-Haut-Clocher trăia un bătrînel căruia i se spunea moş Champmathieu. ridică fruntea şi. şi cîte şi mai cîte. pe cînd eram ajutor de paznic la Toulon. De mai bine de opt ani i s-a pierdut urma. Domnul Madeleine. dibăcia cu care trageţi la ţintă. Fapt e că vă luasem drept un oarecare Jean Valjean. Nu de multă vreme.. Un ocnaş pe care l-am întîlnit acum douăzeci de ani. toamna trecută. Nu ştii niciodată din ce trăiesc oamenii ăştia. Un furt cu escaladare. — Şi-apoi ? — Aveau dreptate. cum zici că-i spune ? — Jean Valjean. v-am denunţat prefecturii. la drumul mare. faptul că vă tîrîţi puţin piciorul..

sau ca pulberea. Omul nostru n-are de ce să se opună şi iată-l transformat în Champmathieu. Unde ? La Faverolles. domnule primar. iar mamă-sa se numea. Eşti Jean Valjean ! Ai fost în ocnă la Toulon acum douăzeci de ani. ce fusese însă Jean Valjean? Grădinar. Se fac noi cercetări. se răscoleşte tot trecutul şi iată ce se află : acum treizeci de ani Champmathieu a fost grădinar în mai multe locuri şi mai cu seamă la Faverolles. fusese făcut şef de dormitor.Dar să vedeţi ce înseamnă norocul." Champmathieu tăgăduieşte cu încăpăţînare. unde t s-a pierdut urma..Jean Valjean ? Care Jean Valjean ?" face Champmathieu pe miratul. dar lucrul acesta nu s-a putut dovedi. Plecă în Auvergne. 250 . ieşind din închisoare. Ia uită-te încoace. abia a pus piciorul acolo Champmathieu. îi cauţi şi nu le mai dai de urmă. a luat numele mamei ca să nu fie recunoscut şi a început să-şi spună Jean Mathieu. Mathieu. Eram împreună. nu mai e nimeni la Faverofles care sâ-l fi cunoscut pe Jean Valjean. a ajuns în ţinutul ăsta. Jean se rosteşte aici Şan (Chan) I se spune deci acum Chan Mathieu. „Nu face pe prostul I zice Brevet. Şiapoi. E deci foarte firesc să presupunem că. nene! Eşti Jean Valjean I" . după numele de familie. cum era de prevăzut. pur-tîndu-se bine. Familia l u i Jean Valjean a dispărut de mult Nu se mai ştie nimic despre ea. închisoarea fiind în stare proastă. Mai înainte însă de-a fi fost în puşcărie pentru furt calificat. zău ! Dar eu îl cunosc pe ăsta ! E unul de-ai noştri. şi Brevet strigă dintr-o dată : „Nu. Tn această închisoare se afla un oarecare Brevet. deţinut pentru nu ştiu ce vină şi care. fost ocnaş. Ştiţi şi dumneavoastră că între oameni de teapa asta se petrec adesea asemenea dispariţii. Şi încă ceva : numele de botez a! I u i Valjean era Jean. Mâ puteţi urmări. judecătorul de instrucţie a găsit cu cale să dispună transferarea lui Champmathieu la închisoarea din Arras. Oamenii ăştia sînt ca noroiul. cum povestea asta începe acum treizeci de ani. După cîtăva vreme a fost văzut din nou în Auvergne. unde pretinde că ar fi fost rotar şi o fată de-a lui ar fi fost spălătoreasă . apoi la Paris. nu-i aşa ? Se cer informaţii la Faverolles. Ei bine. Tn cele din urmă.

— Şi ? întrerupse domnul Madeleine. atunci e în recidivă. omul nostru.. furtul cîtorva mere. adăugă : Iar acum. Ei. Vă-nchipuiţi mirarea mea. Are aceeaşi vîrstă. domnul Madeleine răspunse printr-o întrebare bruscă : — Şi ce spune omul acela ? — O. care m-a chemat şi m-a pus în faţa lui Champmathieu.. Javert. domnule primar. în afară de Brevet.. Spunînd aceste cuvinte cu un ton rugător şi grav celui ce-l umilise cu şase săptămîni rnai-nainte la comisariat şi-i spusese să iasă afară. ruperea unor crăci. Vă cer iertare. Escaladarea unui zid. ca şi Brevet. Domnul Madeleine zise cu glas scăzut: — Eşti sigur ? Javert începu să rîdă. La această rugăminte.Se fac cercetări la Touion. eu care credeam că l-am prins aci pe Jean Valjean ! I-am scris domnului judecător de instrucţie. Tocmai atunci trimiteam eu denunţul la Prefectura din Paris. domnule primar. omul ăsta atît de trufaş. amîndoi osîndiţi pe viaţă. săvîrşite de un copil sînt un fleac. cincizeci şi patru de ani. era fără să vrea simplu şi demn. după ce l-am văzut pe adevăratul Jean Valjean. aceeaşi înălţime. luînd distrat între degete praful de uscat cer neala din tăviţă. N-au avut nici cea mai mică îndoială. dar omul ăsta e Jean Valjean şi nu altul. aceeaşi înfăţişare.. Urîtă afacere ! Dacă într-adevăr e Jean Valjean. In sfîrşit. Cochepaille şi Chenildieu. întîi de toate adevărul! îmi pare rău. L-am recunoscut şi eu. Au fost scoşi din închisoare pentru a fi confruntaţi cu aşa-zisul Champmathieu. I-au recunoscut pe Jean Valjean. Javert răspunse neclintit şi mîhnit: — Domnule primar. numai doi ocnaşi îl mai recunoscură pe Jean Valjean. cînd le face însă un om în toată II . Mi s-a răspuns că nu sînt în toate minţile şi că Jean Valjean se află la Arras în manile justiţiei. nu-mi pot da seama cum am putut crede altceva. cu acel rîs dureros pe care-l dă o convingere nestrămutată : — Fără cea mai mică îndoială ( O clipă rămase pe gînduri şi.

toate astea mă interesează prea puţin. care se plînge că pe vreme de ploaie apa se scurge de pe streaşină vecinului la el în curte şi-f ameninţă temeliile casei. Vei constata apoi contravenţiile care mi-au fost semnalate în strada Guibourg. şi în strada Garaud Blanc. ar simţi ca oala da în foc. îuînd iarăşi dosarul în mînă. care nu-i încă lămurită. Javert 1 în definitiv.firea. Mi-ai spus c-ai să te duci pentru chestiunea aceea la Arras. pe strada Montre-deChampigny. Individul asta neomenos era cît pe-aci s-o strivească pe ea şi pe copilul ei. 252 . se consideră o crimă. ci ocnă pe viaţă. Se întoarse apoi către Javert : — Ajunge. Asta-i un mare prefăcut. Pe urmă. la doamna Renee Le Bosse şi vei încheia cuvenitele procese-verbale. e un mare şmecher ticălosul ăsta ! Dar n-are a face. Iţi dau cam mult de lucru şi mi se pare că trebuie să pleci. te rog. s-ar zbate. Citea şi scria. ar striga. Altul ar simţi că e încolţit. ar tăgădui că este Jean Valjean şi aşa mai departe. iar făcute de un ocnaş. la văduva Doris.. Ne pierdem vremea şi avem lucrări urgente. Du-te. Cazul a fost trimis la curtea cu juri din Arras. Furt cu escaladare. peste opt sau zece zile. ca un om preocupat. Nu mai faci cîteva ziie de închisoare. mai e şi întîmplarea cu băieţaşul acela. Nu-i aşa c-o să fie un proces interesant ? Da. ele constituie un delict. pe rînd. O. Am fost citat. te duci la domnul Charcellay. A fost recunoscut de patru persoane şi haimanaua asta bătrînă va înfundd puşcăria. Şi pe urma. ci de curtea cu juri. Există toate dovezile. Atîta ştiu 1" Face pe miratul. Aici nu mai e vorba de politie. numaidecît la femeia Buseaupied. face pe tîmpitul şi i se pare că-i mai bine aşa. Domnul Madeleine se aşezase din nou la birou şi. care vinde ierburi de leac în colţul străzii Saint-Saulve şi spune-i să facă o plîngere împotriva căruţaşului Pierre Chesnelong. Trebuie să fie pedepsit. îl răsfoia liniştit.. dar pentru oricine afară de Jean Valjean. Se face că nu înţelege şi spune mereu : „Eu sînt Champmathieu. îl recunosc şi după asta. Plec să depun şi eu ca martor.

însă dreaptă şi fără prihană. domnule primar. nu să fii dat afară. Javert. Şi-i făcu semn lui Javert că poats pleca. Asta n-ar fi mare lucru. N-am să aştept nisă darea sentinţei. Javert rămase pe loc. — Atunci cînd ? — Mi se pare că v-ain spus. preocupat numai de gîndurile lui. — Ei. nu exagerez de loc. zise el. îndată ce-am depus ca martor. De altminteri. Socotesc că trebuie să-ţi păs trezi postul. în adîncui căreia părea că se oglindeşte o conştiinţă cam întunecată. nu pot fi de părerea dum neavoastră. ce mai este ? întrebă domnul Madeleine. Mai degrabă. eşti un om de onoare şi te stimez. Este dreptul nostru să bănuim. domnule primar. Dar Javert. domnule primar. domnule primar. — Mă iertaţi. — Vreau să vă amintesc ceva. vin din nou aici. Hotărîrea va fi pronunţată ce! mai tîrziu mîine seară.— Ba chiar inai-nainte. Spuse cu glas liniştit: — Domnule primar. — Prea bine! zise domnul Madeleine. Iţi exa gerezi vina. — îţi repet — spuse Madeleine — că această ches tiune mă priveşte numai pe mine. Javert îl privi pe domnul Madeleine cu ochii plini de: o lumină curată. cu toate că e un 18* 253 . Şi iată de ce: v-am bănuit pe nedrept. e o ofensă care mă priveşte numai pe mine. — Ce anume ? — Că urmează să fiu destituit. meriţi să fii avan sat. continuă : — In ce priveşte exagerarea. Domnul Madeleine avu o tresărire abia vizibilă: — Şi cît o să dureze afacerea asta ? — Gel mult douăzeci şi patru de ore. Domnul Madeleine se ridică : — Javert. că pro cesul se judecă mîine şi că sînt obligat să plec chiar ta noapte cu diligenta.

dacă n-aş fi sever cu mine însumi. sînt dator să mă port cu mine aşa cum m-aş purta cu oricare altul.' Şi iată că am căzut şi eu în greşeală. Cu-atît mai rău f Hai. care vă împinge să daţi dreptate femeii de stradă împotriva burghezului. goniţi-mă! Aşa mi se cuvine 1 Am două rnîini zdravene. Bunătatea asta. nu-mi place să fiu tratat cu bunăvoinţă. cînd îi urmăream pe ticăloşi. n-aş fi fost de loc bun cu dumneavoastră. O ! E-atît de uşor să fii bun ! Greutatea e să fii drept. Faţă de alţii.. şi bine făceam.. celui de jos faţă de superior. Ei ! Dac-aţi fi fost cel pe care-l bănuiam eu. asta e grav I E foarte grav! Am insultat în persoana dumneavoastră însăşi autoritatea . Să mă cruţ oare pe mine mai mult decît pe ceilalţi ? Nu ! Cum adică ? Am fost bun să-i pedepsesc pe alţii. la mînie şi cu gînd de răzbunare — am denunţat ca ocnaş pe un om de onoare ca dumneavoastră. daţimă afară. dacă te prind cu vreo vină. Atunci cînd îi pedepseam pe răufăcători. domnule primar. Nu primesc să fiţi bun şi cu mine. dar pe mine nu ? Aş fi un mizerabil ! Şi cei care spun că Javert e-un ticălos ar avea dreptate. Cer pur şi simplu destituirea inspectorului Javert! 354 . Din cauza ei se destramă societatea. atîta-ţi trebuie . Aşa e ? Şi încă ceva. De rîndul ăsta. pe un magistrat. Domnule primar. i-aş fi găsit nedemn de postul său şi l-aş fi dat afară. Aţi fi văzut dumneavoastră atunci. în interesul autorităţii trebuie să daţi un exemplu. este după mine o bunătate rău înţeleasă. îmi spuneam adesea : dacă greşeşti şi tu vreodată. nenorociţi-mă. Domnule primar. Dar eram drept. agentului de poliţie împotriva primarului. Tot una rni-e! Domnule primar. bunătatea dumneavoastră mi-a făcut destul sînge rău cînd v-aţi arătat-o faţă de alţii. Am fost de multe ori sever în viaţa mea. eu. am să lucrez cu sapa. pe un primar. agent al autorităţii. Faptul însă că — fără nici o probă. Dacă vreunul dintre subalternii mei ar fi făcut ceea ce am făcut eu. tot ce-am crezut că a fost drept pînă acum ar fi nedrept.abuz sa bănuieşt! pe cineva mai mare decît tine.

". u t î n d c u a " ^ ndrepta s pre mar mă voi duce mai vem înlocuitorul. rostite cu „„ * dăjduit si hotartt """'• ■"•"<!'». SPUSe: Domnule pa te ' se rviciu. Toate acestea. ochii DO res uşă Acj de Parte ia p e c . abucu . tenâ- ti L tuaţia mea de > se . " e ^ Z ^ !nt °arse şi. .

Intrase în călugărie aşa cum ar fi intrat în orice altă meserie. pe care o întîlnim deopotrivă şi în sate şi în mănăstiri. Trecerea de la starea de bouar la aceea de carmelit nu întîmpină nici o piedică. se numeau sora Perpetue şi sora Simplice. din respect pentru adevăr. îl pregăteşte pe ţăran să poată ajunge . cititorul va întîlni unele împrejurări de necrezut. Transformarea asta se face fără bătaie de cap.CARTEA A ŞAPTEA AFACEREA CHAMPMATHIEU SORA SIMPL1CE Nu toate întîmplăriie pe care le veţi citi au fost cunoscute la Montreuii-sur-mer. Cele două călugărite care erau de serviciu la infirmerie. Era călugăriţă cum ar fi putut să fie şi bucătăreasă. o chemă pe sora Simplice. ca toate surorile de caritate din ordinul lazaristelor. Asta nu-i atît de rar. ignoranţa. Din capul locului. Sora Perpetue era şi ea o ţărancă. dom nul Madeleine se duse ca de obicei s-o vadă pe Fantine. Femeile de la ţară sînt bune pentru muncile grele ale mănăstirii. în după-amiaza zilei cînd a fost vizitat de Javert. încît ar fi fast o mare lacună a cărţii de faţă dacă nu le-am istorisi cu de-amănuntul. dar cele cîteva care au ajuns pînă în acest oraş au lăsat o amintire atît de vie. Dar. care se preface cu uşurinţă în călugări capucini şi ursuline. Ordinele călugăreşti primesc cu plăcere acest aluat greoi de ia ţară. în aceste amănunte. ajunsă printre atîtea altele soră de caritate. pe care totuşi le menţionăm. mai-nainte de a intra la Fantine.

de lîngă Pontoise. serioasă şi care nu rninţise niciodată. vorbea ca la ea la ţară. drept poartă zăbrelită vor avea teama de dumnezeu. îndrăzneaţă. aproape dîndu-le cu icoana în cap. aflînd în această atingere aspră prezenţa neîncetată a cerului şi a lui dumnezeu. maltratîndu-le agonia cu rugăciuni rostite mînios. ursuză cu cei ce-şi dau sufletul. Ea. Pe lîngă sora Perpetue. iar vălul lor va fi modestia". Idealul acesta era mereu viu în sora Simplice. „Mănăstirea le va fi casa celor bolnavi . îşi lungeşte puţin sumanul şi gata anteriul. simpatică. Abatele Sicard pomeneşte de sora Simplice într-o scrisoare către surdo-mutul Massieu. Dar 267 . chilia lor. Sora Perpetue era o călugăriţă zdravănă din Marines. Să stăruim asupra unui amănunt: sora Simplice n-ar fi minţit niciodată. Delicateţea ei se împăca foarte bine cu rochia de aba. Sora Simplice era albă. supunerea va ţine locul zidului împrejmuitor . Era o făptură — nu îndrăznim să spunem femeie — blîndă.călugăr. Nimeni n-ar fi putut spune ce vîrstă avea. tărăgăna cuvintele. pentru nimic în lume n-ar fi spus vreun neadevăr. Era cea mai mare virtute a ei. îndulcea ceaiul după bigotismul sau făţărnicia fiecărui bolnav. o odăiţă închiriată . Era atît de plăpîndă. şi cu toate astea. Ajunsese cunoscută în congregaţie pentru neclintita ei curăţenie sufletească. încît ar fi fost nespus de luminos într-un confesional şi de fermecător într-un salon. Cuvintele erau pline de tăcere. austeră. de-o albeaţă de ceară. bisericuţa din parohie le va fi locaş de rugăciune. nu fusese niciodată tînără şi părea că nu va îmbătrîni niciodată. era mai tare ca piatra. Oricît de sinceri şi de curaţi am fi. îi mîngîia pe suferinzi cu frumoasele ei degete subţiri şi neîntinate. Vincent de Paul a fixat dumnezeieşte figura surorii de caritate în aceste admirabile cuvinte. bombănea. cinstită şi rumenă. nu vorbea decît atît cît era nevoie şi avea un glas atît de melodios. nici atît. încît părea că se fărîmă la cea mai mică atingere . schitul lor va fi strada sau sala de spital. păstrăm totuşi în această curăţenie urmele unei minciuni nevinovate. pline deopotrivă de libertate şi de smerenie. era ca o luminare alături de-o feştilă. purtîndu-se prost cu bolnavii.

Cum îl văzu pe Madeleine. cînd ea se născuse la Siracuza. ghicind pesemne virtutea latentă din ea şi se devotase aproape numai îngrijirii ei. Era sfînta care se potrivea sufletului ei. Călugăriţei începuse să-i fie dragă Fantine. Lăsînd-o pe călugăriţă. dar cartea o înţelegea. Le spunea surorilor: — Nu simt că trăiesc decît atunci cînd îl ştiu pe dom nul primar aici. Domnul Madeleine o chemă deoparte pe sora Simplice şi i-o recomandă pe Fantine cu un glas ciudat. S a t a n a r e d o u ă n u m e : î l c h e a m ă S a t a n şi-I cheamă Minciună. minciună care ar fi salvat-o. nici o urmă de praf pe cristalul acestei conştiinţe. o minciună nevinovată ? A minţi e cel mai greu păcat. Nu ştia latineşte. primi în mod special numele de Simplice. Cînd a intrat în călugărie. el se apropie de patul Fantinei. Nu exista nici un fir de păianjen. Intrînd în ordinul sfîntului Vincent de Paul. 258 . candoarea care se oglindea în toată străluci rea pe buzele şi în ochii ei.■ poate oare exista o minciună fără însemnătate. A minţi puţin nu e cu putinţă. cum aştepţi o rază de soare şi de bucurie. Fantine aştepta în fiecare zi venirea domnului Madeleine. de care sora îşi aminti mai tîrziu. sora Simplice avea două cusururi de care încetul cu încetul s-a dezbărat: îi plăceau mîncarurile alese şi-i plăcea să primească scrisori. Nu citea decît cartea de rugăciuni cu litere mari şi în latineşte. Cel care minte nu poate m i n ţ i p e j um ăt at e. Avea zîmbetu! nevinovat. In ziua aceea avea febră mare. Se ştie că Simplicia din Sicilia e sfînta care a preferat să i se smulgă sînii decît să declare că s-a născut la Segeste. îl întrebă : — A venit Cosette ? El răspunse zîmbind: — O să vină şi ea. M i n ci un a es t e î n s u ş i ch i p ul d i a v o l ul u i . Aşa gîndea ea şi se purta aşa cum gîndea. De-aici îi venea candoarea despre care am vorbit.

rămase pe gînduri. pe care se afla presbiteriul parohiei unde locuia domnul Madeleine. drumul cel mai scurt dădea printr-o stradă foarte puţin frecventată. al cărui nume franţuzit era Scaufflaire. care băgă de seamă următoarele: după ce trecu de casa parohială. dregînd nişte hamuri.Domnul Madeleine stătu de vorbă cu Fantine. domnul primar se opri. 259 . apoi se întoarse şi merse pînă la poarta presbiteriului. Domnul Madeleine îl găsi pe meşterul Scaufflaire acasă. Stărui pe lîngă toţi să nu-i lipsească nimic bolnavei. spre marea bucurie a Fantinei. Preotul avea reputaţia unui om cumsecade. o poartă joasă. se opri însă din nou şi rămase iar o clipă pe gînduri. cu un ciocan de fier. meşterul Scaufflaer. Ga să ajungi la Scaufflaire. Scrise cu creionul cîteva cifre ps o bucată de hîrtie. se duse la primărie şi cameristul ÎI văzu cum cercetează cu atenţie o hartă a drumurilor din Franţa. ca de obicei. Numai că în loc de o jumătate de oră. vrednic de respect şi bun sfătuitor. MEŞTERUL SCAUFFLAIRE E UN OM PĂTRUNZĂTOR De la primărie domnul Madeleine se duse la celălalt capăt al oraşului. S-a observat la un moment dat că s-a întunecat la faţă. rămase lîngă ea un ceas. după alte cîteva secunde. îl aşeză cu grijă la locul lui şi plecă cu o grabă pe care n-o avusese mai înainte. nu se afla pe stradă decît un singur trecător. In clipa cînd domnul Madeleine ajunse în faţa presbiteriului. atîrnată în biroul lui. şi care închiria cai şi cabriolete „la discreţie". Puse repede mîna pe ciocan şi îl ridică. în loc să dea drumul ciocanului să cadă cu zgomot. la un flamand. Dar explicaţia era că doctorul se plecase la urechea lui şi-i şoptise : __Nu-mi place cum îi merge 1 Pe urmă.

da ! — înhămat la o cabrioletă ? — Fireşte ! — Şi cît se va odihni după drumul ăsta ? — La nevoie trebuie să poată porni din nou a doua zi. da. 8y 2 . pentru ca nu cumva rîndaşul să-i fure ovăzul: 250 . — Ca să facă acelaşi drum ? — Da ! — Ei. — Vezi ? spuse el. da. drăcia dracului ! Şi sînt chiar douăzeci de leghe ? Domnul Madeleine scoase din buzunar bucata de hîrtie pe care notase distanţele. Douăzeci de leghe ? ~ Da. dar azvîrlea şi trîntea pe oricine.. E un căluţ bulonez. Mergeţi la trap întins. Trebuie să-l fi văzut vreo dată pe drum. ' . Aşa îmi închipui că s-a gîndit şi el. O arătă flamandului. Le face în mai puţin de opt ore. nu. — Spune! — In primul rînd. asta dorea şi el. La început au vrut să facă din el un cal de călărie. — Şi o să ţină Ia drum ? — O. socotind că nu e bun de nimic. A. Toţi îl credeau nărăvaş. în total nouăsprezece şi jumătate.. — Domnule primar — zise flamandul — am ceea ce vă trebuie: căluţul meu bălan. E blînd ca un copil şi aleargă ca vîntul. 6. fireşte. L-am cumpărat eu şi I-am pus la cabrioletă. Ce înţelegeţi dumneavoastră printr-un cal bun ? — Un cal care să poată face douăzeci de leghe într-o zi. cam neastîmpărat. Fiecare cu ambiţia lui. Să fie încălecat. să-l lăsaţi să răsufle un ceas. Dar luaţi seama cum.— Meştere Scaufflaire — zise el — aî un cal bun ? — Domnule primar —■ zise flamandul — toţi caii mei sînt buni. Cifrele erau: 5. Cele douăzeci de leghe ale dumneavoastră. nu dă voie să i se urce nimeni pe spinare. Să tragă la ham. adică aproape douăzeci de leghe. Nu-i place să fie cal de călărie. Ei bine. domnule. — Drace ! zise Scaufflaire. la jumătatea drumului. Ii daţi nutreţ şi staţi lîngă el cît mănîncă.

ovăzul este mai mult şterpelit de grăjdari decît mîncat de cai. — Am înţeles. adăugă cu aerul nepăsător cu care flamanzii se pricep atît de bine să-şi ascundă şiretenia : A. o cabrioletă ar fi prea grea şi ar obosi calul. — Se-nţelege. — Domnul primar ştie să mîne ? — Se-nţelege. Zilele de • odihnă mi ie plătiţi separat. — Uite banii pe două zile înainte. Meşterul Scauf flaire adăugă : Că poate să-l apuce şi o ploaie ? Domnul Madeleine ridică ochii şi spuse : — Trăsurica şi calul să fie în faţa casei mele mîine dimineaţă la patru şi jumătate. — Bine! — E uşoară. — Dar domnul primar neavînd pe nimeni cu domnia-sa va fi nevoit să păzească singur ovăzul. domnul primar va pleca singur şi fără bagaj. Apoi. ca să nu-i fie prea greu calului. cabrioleta este pentru domnul primar ? — Fireşte.fiindc-am băgat de seamă că. Flamandul continuă : Că e foarte frig ? Domnul Madeleine tăcea.. — In al patrulea rînd. — Bine. răspunse Scaufflaire. Domnul Madeleine scoase trei napoleoni din pungă şl-i puse pe masă. Nici un ban mai puţin. domnule primar. zgîriind cu unghia o pată de pe scîndura mesei. — O să am toată grija. dar e descoperită. — O să-mi daţi treizeci de franci pe zi. — N-are a face ! — S-a gîndit domnul primar că sîntem în plină iarnă ? Domnul Madeleine nu răspunse. Şi domnul primar' va plăti şi nutreţul.. pe la hanuri. dar bine că-mi 261 . — In al doilea rînd. Domnul pri mar se va mulţumi să meargă cu o cabrioletă mai uşoară. pentru un drum ca ăsta. — Atunci.

spuse soţul. Domnul primar plecase de cîteva minute. pufnindu-l rîsul. era domnul primar. — Da. — Galul dumitale are picioarele din faţă bune ? întrebă domnul Madeleine. De altfel.adusei aminte ! Domnul primar nu mi-a spus unde se duce. Ei ? Cît crezi că fac împreună calul şi trăsurica ? — Cinci sute de franci. calul şi trăsurica la un loc nu făceau mai mult de trei sute de franci. domnule primar. Domnul Madeleine puse o hîrtie de cinci sute de franci pe masă şi plecă. — Domnule Scaufflaire — zise el — cît crezi c-ar face una peste alta calul şi trăsurica dumitale ? — Una peste alta. cum spunea el însuşi mai tîrziu. domnule primar ? De altminteri. Sînt multe coborîşuri pînă unde vă duceţi ? — Nu uita să fii mîine dimineaţă la patru şi jumă tate precis. Avea acelaşi aer tăcut şi îngîndurat. Flamandul rămase „prostit".nu-şi dădea seama de ce nu îndrăznise să-l întrebe. dar pentru orice eventualitate nu vreau să te păgubesc. răspunse domnul Madeleine şi plecă. Unde naiba s-o fi ducînd domnul primar ? îşi da fiecare cu părerea. In definitiv. cînd uşa se deschise din nou. Domnul Madeleine uitase pe cămin bileţelul pe car? . Să-l ţineţi însă bine în frîu la vale. Flamandul îşi chemă nevasta şi-i povesti cele întîmplate. Cînd mă întorc. unde vă duceţi. domnule primar ? întrebă flaman dul. de la început nu se gîndise decît la asta. îmi dai banii înapoi. — Da. —■ Se duce la Paris. de data asta fără să se mai întoarcă. — Nu prea cred. domnule primar. Cît ? — Nu cumva domnul primar vrea să mi le cumpere ? — Nu. — Poftim banii. Meşterul Scaufflaire se căi amarnic că nu ceruse o mie de franci. zise femeia. dar .

adăugînd: — O fi oare bolnav domnul primar ? Mi s-a părut cam schimbat. ca şi cum cineva umbla în camera de sus.flotase cifrele. şase. Ascultă mai cu luare-aminte şi recunoscu mersul domnului Madeleine. După cum venea lumina. De obicei nu se auzea nici un zgomot în odaia domnului Madeleine înainte de a se deştepta. Se auzea un pas de colo pînă colo. Se urcase în odaia lui şi se încuiase acolo. casierul auzi ceva care aducea cu un dulap care se deschide şi se închide. Puţin mai tîrziu. Cu toate astea. Intre timp. nu putea fi decît fereastra camerei domnului Madeleine. Nu dădu nici un fel de importanţă cuvintelor portăresei. Pe urmă fu clintită din loc o mobilă. Umbra tremura. I se păru ciudat. — Cum? — Sînt cinci leghe de aici pînă la Hesdin. se făcu iar tăcere şi mersul începu din nou. uitîndu-se prin ochiul geamului. Pe Ia miezul nopţii se trezi dintr-o dată. opt şi jumătate ? Astea trebuie să fie opririle. portăreasa fabricii. Se duce prin urmare la Arras. Casierul se ridică în capul oaselor. domnul Madeleine ajunsese acasă. şase de la Hesdin la Saint-Pol şi opt şi jumătate de la SaintPol la Arras. o lumînare. ca şi cum ar fi venit mai degrabă de la un foc aprins decît de l a . care era şi singura servitoare a domnului Madeleine. ca şi cum poarta casei parohiale ar fi fost o ispită pe care ar fi vrut s-o ocolească. Umbrele cerce263 I . Plecînd de la meşterul Scaufflaire. se trezi de-a binelea şi. Se culcă şi adormi. Auzise prin somn un zgomot deaisupra capului. zări pe zidul din faţă răsfrîngerea roşiatică a unei ferestre luminate. Se întoarse spre nevastă-sa: Am aflat. o luase pe drumul cel mai lung. — Cinci. întrucît avea obiceiul să se culce devreme. Ascultă. băgase de seamă că stinsese lampa la ora opt şi jumătate şi-i spuse asta casierului care tocmai venea acasă. ceea ce era cît se poate de firesc. Flamandul puse mîna pe el şi începu să-l studieze. Gasierul locuia într-o cameră care se afla dedesubtul camerei domnului Madeleine.

priviţi înlăuntrul acestui suflet. sînt încăierări de balauri şi de scor- . Sub tăcerea asta de suprafaţă se dau lupte de uriaşi ca în Homer. Casierul adormi din nou. mai complicat. al poftelor şi al încercărilor. III O FURTUNA IN CAPUL UNUI OM Cititorul a ghicit desigur că domnul Madeleine nu e altcineva decît Jean Valjean. Fereastra era şi-acum deschisă. Păirundeţi în anumite ore dincolo de chipul livid al unei făpturi omeneşti care cugetă şi priviţi ce se ascunde acolo. ceea ce însemna că fereastra era deschisă. se trezi iar. Pe frigul ăsta o fereastră deschisă nu era ceva normal. dar de data asta erau mai şterse şi mai potolite. ca şi cum veneau de la o lampă sau de la o lumînare. mai misterios şi mai fără de margini. Există un cerul. dac-ar fi vorba de-un singur om. Umbrele se desenau mereu pe zid. ar însemna să contopim toate epopeile într-o singură epopee superioară şi definitivă. N-o facem fără să fim zguduiţi de emoţie. Iată ce se petrecea în odaia domnului Madeleine. Am mai privit în adîncimile acestei conştiinţe. Există şi un spectacol mai mare decît spectacol mai mare decît întinsul mării cerul : sufletul omenesc. Ochiul spiritului nu poate găsi nicăieri mai multă strălucire şi mai multă beznă decît în om . caverna gîndurilor de care ţi-e ruşine. Conştiinţa este haosul nălucirilor. Nu există nimic mai înspăimântător decît acest fel de cercetare. Peste un ceas sau două. Acelaşi pas rar şi apăsat mergea în iung şi-n lat. este focarul viiselor.veîelor nu se vedeau de loc. priviţi în această întunecime. A scrie poemul conştiinţei omeneşti. a venit vremea să privim din nou. deasupra capului său. este gheena sofismelor şi cîmpul de luptă al patimilor. de cel mai neînsemnat dintre oameni. nu se poate opri asupra nici unui alt lucru mai de temut.

se furişă dintr-un . Cîteo1 Poet englez (1608—1676). Cît de întunecat e acest infinit pe care omul îl poartă în el şi pe care cu deznădejde încearcă să-l măsoare cu voinţa fiinţei lui şi cu faptele vieţii sale! Alighieri a ajuns într-o zi în faţa unei porţi sinistre. în care infernul este reprezentat sub forma unei spirale adin ele în cercuri concentrice. Am văzut că din momentul acela el a fost alt om. oraş într-altul. nemaiavînd altă dorinţă decît să-şi ascundă numele şi să-şi purifice viaţa. De obicei. Ii dădeau aceleaşi sfaturi. fericit că-şi simţea conştiinţa întristată de trecutul lui şi prima parte a vieţii lui dezminţită de cea de-a doua. 2 Aluzie la Divina Comedie a marelui poet italian Dante Alighieri (1265—1321). Gîndurile acestea erau atît de strîns legate între ele. I! îndreptau spre modestie. străbătu toată Franţa. Ceea ce a vrut să facă episcopul din el. stabilit la Montreuil-sur-rner. dominînd cele mai neînsemnate fapte ale sale. Nu avem decît foarte puţine lucruri de adăugat la ceea ce ştie cititorul că i s-a întîmplat lui Jean Valjean de la întîlnirea cu micul Gervais. încît nu alcătuiau decît unul singur. făcînd din el un om cumsecade şi îngăduitor. Iată acum şi în faţa noastră o astfel de poartă în pragul căreia şovăim. să fugă de oameni şi să se întoarcă la dumnezeu. Izbuti să se facă nevăzut. Să intrăm totuşi. vîndu argintăria episcopului. 855 . Opera lui Milton se resimte de patosul revo luţionar al vremii şi oglindeşte concepţiile filozofice şi politice ale revo luţiei burgheze din Anglia. el a făcut întocmai. păstrînd ca amintire numai sfeşnicele. vîrtejuri ca în închipuirile lui Dante 2 . ajunse un om pe care nimeni nu-l putea prinde şi de care nimeni nu se putea apropia şi. fiecare în parte erau deopotrivă de adînci şi de apăsătoare. veni la Montreuil-surmer. a fost o adevărată transfigurare. învălmăşeli de fantome ca în Milton'. ele se împăcau între ele pentru a-i da o normă de conduită în viaţă. de-acum încolo. împăcat cu el însuşi şi plin de speranţă. săvîrşi faptele amintite. A fost mai mult decît o transformare. trăia liniştit. avu ideea despre care am pomenit.pii. înaintea căreia a şovăit.

îşi dădu seama de acest lucru. Atunci oricine îşi poate aduce aminte că omul pe care toţî cei din ţinutul Montreuil-sur-mer îl numeau domnul Madeleine nu sta de loc la îndoială să jertfească unul în pofida altuia. care ar fi trebuit să-i dea de gîndit. Pe cînd îl asculta pe Javert. păstrase sfeşnicele episcopului. rămase năuc şi parcă ameţit de ciudata grozăvie a sorţii sale . umbra ameninţătoare a trăsnetelor şi fulgerelor. ca ostaşul în clipa asaltului. să nu stea nici o clipă la îndoială şi să . după sfintele îndemnuri ale episcopului. Trebuie totuşi să recunoaştem că pînă azi nu se ivise un astfel de prilej. să-şi jertfească liniştea proprie pentru triumful binelui şi-ai adevărului. Dar asta trecu şi-şi spuse: „Lasă.dată. se iveau dezbinări între ele. De cum auzi rostindu-se" aşa. de la primele vorbe rostite de Javert în cabinetul său. să se denunţe. în prada acestei ameţeli. încercă tresărirea care prevesteşte marile zguduiri. se gîndea să plece. pe cît de nelămurit pe atît de adînc. să alerge. purtînd şi doliu după el. Astfel. dînd la o parte orice rezervă şi orice simţ de prevedere. Am mai spus şi altădată că el ar fi vrut să urmeze pilda tuturor celor înţelepţi şi drepţi. Era un lucru dureros şi sfîşietor." îşi înnăbuşi pornirea generoasă şi dete înapoi în faţa eroismului. Se încovoie ca stejarul la apropierea furtunii. numele pe care-I îngropase atît de adînc. pus în faţa unor întîmplări atît de grozave.. Simţea îngrărnădindu-se deasupra capului său. însă. în mijlocul unei pocăinţe atît de minunat începute. dintr-o dată. se interesase de toţi micii coşari din Savoia care colindau pe-acolo.. şi. să-i scoată pe Ghampmathieu din închisoare şi să intre el în locul lui. ca o tăietură în carne vie. după atîţia ani de ispăşire şi de renunţare. omul acesta.'. cu toate insinuările lui Javert. Niciodată gîndurile care-l călăuzeau pe bietul om ale cărui necazuri le povestim nu dăduseră o luptă mai aprigă decît acum. se informase asupra tuturor familiilor din Faverolles şi-l scăpase de la moarte pe bătrînul Fauchelevent. socotind că întîi eşti dator faţă de ceilalţi şi apoi faţă de tine. Fără îndoială ca ar fi fost frumos ca. Iasă.

într-o stare de nelinişte aproape de neînţeles. gîndindu-se că. îşi adună în grabă gîndurile. o găsi nemaipomenită.Mizerabilii. {inînd seamă de prezenta lui Javert. ca de obi cei. nu ştia ce să mai facă. Gîndindu-se la situaţia în care se afla. se mărgini să ia ceea ce s-ar putea numi „măsuri de prevedere". gîndindu-se că aşa trebuia să se poarte. Se duse. îşi dădu seama într-un chip nedesluşit că va trebui poate să plece la Arras. stinse lumina. şi doar atît ar fi putut spune: că primise o grea lovitură. în toiul frămîntării lui. Restul zilei şi-] petrecu ca şi mai-nainte cu sufletul bîntuit de furtună şi cu o linişte desăvîrşită pe faţă . tulburarea lui era atît de mare. va i ! de ce ea ce s -a fe ri t n a p ut ut s c ăp a. n-ar strica să Jie de faţă la ceea ce se va petrece. Ia patul Fantinei. stătu mai mult. Ar fi fost frumos. Puţin după aceea. Se temea parcă să nu mai intre cineva. încît. Totul era încă în ceaţă. II stînjenea. La început a fost mînat numai de instinctul de conservare. afît de nemaipomenită. dar nu s-a întîmplat aşa. cu tăria pe care ţi-o dă spaima. îşi înnăbuşi orice emoţie şi. voi. unde. Opri deci trăsurica lui Scaufflaire. amînă orice hotărîre. se duse şi închise uşa cu zăvorul. fiind la adăpost de orice bănuială.meargă cu acelaşi pas mai departe. simţi că se mai liniştise. Se baricada împotriva orişicui. I 267 . I se părea că putea fi văzut. Seara mîncă cu destulă poftă. această mare primejdie. Cînd se întoarse la el în odaie. spre prăpastia în fundul căreia se deschidea cerul. 19 . fără să fie însă cîtuşi de puţin hotărît. De cine ? D ar . ideile i se ciocneau în minte. Se cuvine să istorisim tot ce se petrecea în sufletul lui şi nu putem spune altceva decît ceea ce a fost. dar îşi redobîndi calmul ca un luptător care-şi ridică scutul de jos. ca să fie gata pentru orice eventualitate. din bunătate. încît nu-şi putea aduna o clipă gîndurile. p e cine a vrut să orbească — se uita la el: conştiinţa sa. şi le spuse surorilor să aibă grijă de dînsa dacă s-ar întîmpla să lipsească.

. era să audă vreodată rostindu-i-se numele . oricît de neaşteptată şi de grea era situaţia.. încercă să le stăvilească. Nu mai izbutea să-şi adune gîndurile care-i năpădeaţi mintea ca nişte unde şi. trăgînd zăvorul.. Nu era nici o stea pe cer. Qe-o mai fi şi întîmplarea asta ?.. la început îşi făcuse iluzii. Oricare ar fi fost ţelul adevărat şi creştinesc al faptelor lui. îşi căpătă din nou isîngele rece. Din furtuna care-i răvăşea voinţa şi puterea de judecată şi din care se străduia să smulgă o limpezire şi o hotărîre nu se desprindea decît o îngrijorare adîncă. Se întoarse şi se aşeză din nou la masă... Cu toate acestea. Trecu un ceas. adică dumnezeu. Dar buimăceala lui spori şi mai mult. luîndu-şi capul în mîini. Recunoscu mai întîi că. Ce e de făcut ?. tot ceea ce făcuse pînă atunci nu fusese altceva decît o groapă pe care o săpa pentru a ş i ascunde într-însa numele. ci doar cîteva amănunte. Ceea ce-l înspaimînta mai mult decît orice în ceasurile lui de reculegere. Se duse la fereastră şi o deschise. îşi sprijini capul în mîini şi începu să mediteze pe întuneric. puse coatele pe masă. linii nedesluşite începură totuşi să se contureze în mintea lui şi putu să întrezărească limpede.Conştiinţa. în nopţile lui de insomnie. în ziua cînd 268 sm . după ce stinse şi luminarea. Incet-încet.. era cu totul stăpîn pe ea. se crezu la adăpost de orice. încercă un simţămînt de siguranţă şi de singurătate. îşi dădea seama că atunci se va sfîrşi cu el. nu întreaga situaţie." Iată vîrtejul în care era cuprins. Fruntea îi ardea. „Unde am ajuns ? Nu cumva visez ? Ce s-a întîmplat ? Să fie adevărat că m-am întîlnit cu Javert şi că mf-a vorbit aşa cum mi-a vorbit ? Cine-o mai fi şi Champmathieu ? O semăna cu mine ? Mai ştii ? Şi cînd mă gî ndes c că ieri eram at ît de li nişt it ş i n-aveam habar de nimic! Ce făceam ieri pe vremea asta ?.. Cum şe va sfîrşi ?. i se păru că nu mai poate fi văzut de nimeni.

toată îngrămădirea aista de lucruri imposibile erau fapt împlinit. I se părea că se trezise dintr-un somn greu şi că. în toiul nopţii. bunul şi vrednicul burghez „domn Madeleine" va ieşi mai onorat. un străin. că orice ar face îl va aştepta oricînd. se va spulbera în juru-i viaţa cea nouă. trebuia să cadă cineva într-însa : el sau celălalt. va străluci pe neaşteptate deasupra capului său. şi. că lumina nu va face decît să sporească umbrele întunericului. în picioare. Se înfiora numai la gîndul că lucrul acesta ar fi cu putinţă. Pentru ca prăpastia să se închidă. cînd lumina orbitoare. ar fi clătinat din cap şi ar fi socotit că nu ştie ce spune. din confruntarea sa cu fantoma lui Jean Valjean. îşi spuse că locul lui era liber la ocnă . şi că. înfiorat. întrezărea lămurit. că vălul sfîşiat va mări şi mai mult misterul. menită să împrăştie misterul în care se învăluia. că jefuirea micului Gervais îl va aduce înapoi acolo. mai mulţumit şi mai respectat decît oricînd — dacă i-ar fi spus cineva toate astea. iar dumnezeu îngăduise ca toate aceste năluciri să se prefacă în realităţi. oricare ar fi părerea lui. îl va aştepta pînă o 269 . ! N-avea altceva de făcut decît să lase lucrurile în voia lor. luneca pe un povîrniş. cine poate şti ? o dată cu asta. dacă în clipele acelea cineva i-ar fi spus că va sosi ceasul cînd numele îi va fi rostit în gura mare. că aoest loc gol îl va aştepta mereu. încercînd zadarnic să se dea înapoi de pe marginea unei prăpăstii. că această întîmplare nemaipomenită nu va avea alt rezultat. în întuneric. se va spulbera înlăuntru-i şi sufletul cel nou.numele lui va fi descoperit. pe care soarta îl luase drept el şi-l împingea în locul lui în gol. Desigur. cînd această vorbă hîdă. va ieşi deodată din noapte şi se va ridica în faţa lui. decît să-i facă viaţa mai limpede şi mai de nepătruns. Gîndurile i se limpezeau treptat. un necunoscut. Ei bine. îşi dădea din ce în ce mai bine seama de situaţia lui. Jean Valjean. toate astea se întîmplaseră întocmai. că acest cutremur de pămînt îi va întări temeliile. că numele ăsta nu va fi totuşi o ameninţare. Se făcuse deplină lumină.

care. al cărui instinct de temut părea că mă descoperise. tot ce este ironie. n-avea să se mai teamă de nimic. Soarta a vrut aşa. în ceea ce-l priveşte. visul nop270 . care nu mă lăsa în pace de atîta vreme. mă va lăsa în pace. „Ei bine! se gîndi el. Nu mai era decît o singură uşă întredeschisă prin care trecutul putea pătrunde în viaţa mea. Şi-aprinse din nou lumînarea. zău. Pe urrnă se gîndi: acum îi ţinea cineva locul. eu nu-s cu nimic vinovat. Nu încape nici o îndoială! Am eu dreptul să stric ceea ce pune ea la cale ? Ce mai vreau acum ? De ce ma amestec ? Nu mă priveşte nimic pe mine. nu se mai ridică niciodată. Cum ? Nu-s mulţumit ? Dar ce mai vreau ? Mi-am atins scopul pe care-l urmăresc de-atîţia ani. fiind de aci înainte prezent la ocnă în persoana lui Champmathieu şi prezent în societate sub numele de domnul Madeleine. avînd de lucru în altă parte. Oine ştie ? Poate are de gînd să plece din oraş. ar crede că mi s-a întîmplat o catastrofă I Dacă. şi care s-ar putea numi un hohot de rîs lăuntric. o dată aşezată. care mă descoperise în adevăr şi care mă urmărea pretutindeni ca un fioros cîîne de vînătoare mereu asmuţit asupra mea. a pus mîna pe Jean Valjean al lui. Totul era atît de zguduitor şi de neaşteptat. deznădejde. cu singura condiţie de a nu-i împiedica pe oameni să pună pe fruntea lui Champmathieu pecetea infamiei. din toate astea. ca şi lespedea de pe mormînt. acea zvîrcolire a conştiinţei care dă la o parte toate îndoielile inimii. De-acum încolo e mulţumit. bucurie. pe care nici un om n-o încearcă mai mult de două-trei ori în viaţă.să-l aibă acolo. Totul s-a sfîrşit. că lucrul e de neînlăturat şi fatal. se pare că un anume Champmathieu avea nenorocul ăsta şi că. cineva ar avea de suferit. încît se produse în el acea tresărire de nedescris. Şi eu n-am nici o vina 1 La urma urmei. şi uşa asta a fost astupată pentru totdeauna. cine m-ar vedea. pus cu totul pe alte urme. Şi totul s-a făcut fără amestecul meu. de ce mi-ar fi frică ? De ce-mi fac atîtea gînduri ? Am iscăpat. Pe Javert. ce nenorocire s-a întîmplat ? Nu. iată-l acum zăpăcit.

Nu mă pot împotrivi voinţei sale. vom stărui asupra unor observaţii absolut necesare. să-i istorisesc totul ca unui duhovnic şi să-i cer un sfat. Nu-i nimic de făcut: să lăsăm lucrurile în voia lor. de ce m-am temut adineauri să intru la cinstitul paroh. aşa cum îi spusese acum două mii de ani altui osîndit: „Mergi înainte !" î n ai nt e d e a t r ec e m ai de pa rt e ş i p en t r u a fi pe deplin înţeleşi. siguranţa mea. Dar nu se linişti de loc. vinovatul o numeşte remuşcare. Aşa vrea dumnezeu.. Dumnezeu răscoleşte deopotrivă sufletul omului şi apele oceanului. spunînd ceea ce n-ar fi vrut să spună. ca să se poată spune." Astfel îşi vorbea în adîncurile conştiinţei. după cîteva clipe îşi începu iar întunecatul dialog. Să punem capăt gîndurilor! Doar am luat o hotărîre!. Nu există făptură cugetătoare care să n-o fi făcut. Oricît se împotrivi. ascultînd ceea ce n-ar fi vrut să audă. ca să ajung cîndva un mare şi frumos exemplu. în sfîrşit. „Hai! exclamă el. Fără îndoială că tot aşa mi-ar fi vorbit şi el. aplecat peste ceea ce am putea numi propriul său abis. Dimpotrivă. la urma urmei. întocmai cum nu poţi opri valurile mării să se întoarcă la ţărm.. ca să fac mai departe binele. devenind din nou un om de treabă.ţjlor mele de veghe. că am picurat un dram de fericire în chinurile pe care le-am îndurat. Se ridică de pe scaun şi începu să umble prin odaie. ţinta rugăciunilor pe care le-am îndreptat spre dumnezeu. Marinarii numesc asta reflux . Aşa vrea cel de sus !. S-ar putea spune chiar că vorba nu constituie niciodată un mister mai măreţ decît atunci cînd pătrunde înlăuntrul 271 . Nu poţi împiedica drumul gîndurilor. în care el vorbea şi tot el asculta.. Nu-mi pot da seama. supunîndu-se puterii misterioase care-i şoptea : „Gîndeşte !"." . Şi de ce vrea domnul aşa ? Pentru ca să duc pînă la capăt ceea ce am început. Nu încape îndoială că noi stăm de vorbă cu noi înşine..

ci sufletul. Un om drept. Deşi nu se pot vedea şi pipăi." şi-şi spuse că viaţa lui avea în adevăr un scop. al unei fapte urîte. a sta cu mîinile încrucişate. Continuă să se frămînte. nefericitul simţise gustul amar al unui gînd rău. Numai în felul ăsta trebuie înţelese cuvintele „spuse". Trebuia să fie iarăşi bun şi cinstit. Se întreba deci: unde ajunsese ? Ce-i cu hotărîrea pe care o luase ? îşi mărturisi că tot ce pusese la cale în mintea lui era monstruos.. îl osîndea la groaznica moarte vie. „exclamă". realităţile sufletului sînt totuşi realităţi. doamne.. întîlnite atît de des în capitolul de faţă. Dacă. vicleană. o deschidea de perete. afara de buzele noastre. că „a lăsa lucrurile în voia lor fiindcă aşa vrea cel de sus" e pur şi simplu îngrozitor. hidoasă! Pentru întîia oară în opt ani. trecînd din gîndire în conştiinţă şi întorcîndu-se din conştiinţă în gîndurile noastre. ar fi prea mult. se predă. el n-o astupa ! Dimpotrivă. mai mare. la moartea cu cer deschis care se cheamă ocnă. Oare nu urmărise el totdeauna lucrul acesta. Spunem. săvîrşind o ticăloşie I Devenea iarăşi un hoţ. locul s-ub soare! Ajungea un asasin! Ucidea. A lăsa isă se împlinească o greşeală a destinului şi a oamenilor fără s-o împiedici. II înlătură cu dezgust. numai lucrul acesta ? Nu era asta porunca episcopului ? Să astupe uşa prin care putea pătrunde trecutul ? Dar. exclamăm în noi înşine. totul vorbeşte în noi. abjectă. luîndu-şi iarăşi numele adevărat. laşă. fără ca tăcerea din afară să fie ruptă. devenind din nou. Se întrebă cu asprime ce-a înţeles prin cuvintele : „Mi-am atins scopul!. ar fi ultima treaptă a nevredniciei făţarnice! Ar fi o crimă josnică. liniştea. Dar care anume ? Să-şi ascundă numele ? Să înşele poliţia ? Pentru atîta lucru făcuse el oare tot ce-a făcut ? Nu avea cumva vreun alt scop.I unui om. dimpotrivă. dintr-un sim- . mai adevărat ? Nu trebuia să-şi salveze fiinţa fizică. salvîndu-l pe omul lovit de-o atît de cumplită greşeală. cel mai odios hoţ! Ii răpea altuia viaţa. uci dea din punct de vedere moral un biet om. vorbim. făcîndu-te complice prin tăcerea ta. E un fel de tumult nestăvilit.

strada d'Artois. Oamenii îi vedeau masca. episcopul era totuşi prezent şi-l privea drept (în ochi. dar episcopul îi cunoştea sufletul. Ce tristă soartă 1 Nu se putea purifica în faţa lui dumnezeu decît dacă devenea un nemernic în ochii oamenilor ! — Ei bine — zise el — m-am hotărît! îmi voi face datoria ! Voi salva viaţa acestui om ! Rostise cuvintele cu glas tare. să-l pună în libertate pe falsul Jean Valjean şi să-l denunţe pe cel adevărat! O. Luă condicile. că. Toată viaţa lui n-ar mai avea nici un rost. cea mai dureroasă victorie. Nu i a r mai rămîne decît să-şi spună : . însemna în realitate să se înalţe. prin urmare. Oamenii îi cunoşteau viaţa. Cine l-ar fi văzut făcînd toate astea. Scoase dintr-un sertar un portofel în care se aflau cîteva bilete de bancă şi buletinul de identitate de care se slujise anul acesta ca să meargă la vot. buzele i se mişcau. să se ducă la Arras. n-ar fi bănuit ce se petrece într-însul. deşi murise. bancher. pe care le avea asupra unor negustoraşi strîmtoraţi. le verifică şi le puse în ordine. Trebuia. era cea mai mare jertfă. ocnaşul Jean Valjean. că de-aci înainte primarul Madeleine. alteori ridica fruntea Ş'-Şi aţintea privirea asupra unui punct oarecare din 273 . dar episcopul îi vedea adevăratul chip. Tot ce-a ispăşit ar fi de prisos.ţărnînt al datoriei. fără să-şi dea seama că vorbeşte de unul singur. atît de adine preocupat. îi va fi nesuferit şi că ocnaşul Jean Valjean va putea sta senin şi neprihănit în faţa lui. dacă nu făcea asta. Prăbuşindu-se în aparenţă. însemna să-şî desăvîrşească în adevăr reînvierea şi să astupe pentru totdeauna uşa iadului din care se smulgea.^La ce bun ?" Simţea că episcopul era de faţă. Scrise o scrisoare pe care o lipi şi pe plicul căreia se putea citi. cea mai cumplită încercare ! Trebuia totuşi s-o facă. Paris. Din cînd în cînd. dac-ar mai fi fost cineva în cameră în momentul acela: Domnului Laffitte. Trebuia să facă lucrul ăsta ! Nu făcuse nimic. cu toate însuşirile lui alese. Zvîrli în foc un teanc de creanţe.

episcopul însemnase prima fază a noii sale vieţi. Se hărţuiau între ele şi le vedea cum se încaieră. o băgă în buzunar împreună cu portofelul şi începu iarăşi să umble prin odaie. ca şi cum s-ar fi întrupat în faţa lui în forme pipăibile. După ce isprăvi scrisoarea pentru domnul Laffitte. Mii de gînduri îi treceau prin minte. şi-şi dădea seama ce anume le deosebea. scrisă cu litere luminoaise ce-i pîlpîiau în faţa ochilor şi se mişcau o dată cu pri vi rea lui: Hai . că. iar Champmathieu o însemna pe cea de-a doua. de cealaltă personalitatea. I se părea că zăreşte luptîndu-se înlăuntrul lui. cealaltă din întunericul nopţii. fiindcă de furat furase. încercarea cea mare. printre umbre şi lumini. La un moment dat. una spunea: aproapele. o zeiţă şi-o namilă înspăimîntătoare. potolită o clipă. cele două lucruri care fuseseră pînă atunci ţelurile vieţii sale: tăinuirea numelui şi mîntuirea sufletului. ca şî cum ar fi găsit chiar acolo ceva pe care ar fi vrut să-l lămurească sau să-l cerceteze. îşi dădea seama că se apropie de celălalt moment hotărîtor al conştiinţei şi al ursitei sale. îl cuprindea iar. acest Champmathieu nu era prea interesant. puţin cîte puţin. Era cuprins de spaimă. dar i se părea că gîndul cel bun e gata să învingă. După criza cea mare. în acest infinit despre care vorbeam adineauri. du-te! Spune-le ci ne eş ti I Denunţă-te! Vedea totodată. Pentru întîia oară ele i se arătau . crescuseră şi ele în mintea lui. Firul gîndurilor lui nu se rupsese. avînd acum straturi colosale.perete. la urma urmei. Recunoştea că de o parte era neapărat binele. dar ele îl întăreau din ce în ce mai mult în hotărîrea sa. febra. Pe măsură ce se adîncise în gînduri. 274 . îşi spuse că poate lua lucrurile prea în pripă. una ţîşnea din lumină.cu totul deosebite. pe cîtă vreme de partea cealaltă se putea afla răul. cealaltă : şu mai presus de toate. de o parte era devotamentul. Gontinua să vadă limpede datoria pe care o avea. In vremea asta.

că. Mai e mult pînă la ocnă. că nu era în stare să strice orînduielile celui de sus şi că. bogăţia. dacă se va denunţa. la stîlp. va putea fi pedepsit cu munca silnică pe viaţă. se desprinse din ce în ce mai mult de cele pămînteşti şi căută într-altă psrtc mîngîierea şi tăria sufletească. consideraţia de care se bucură. Şi-apoi. peste toate acestea ar coborî o lumină dumnezeiască. asta înseamnă o lună de închisoare.decît dacă şi-ar călca-o. d Şr mintea o simţea obosită. Frămîntînd atîtea idei întunecate. şi va fi iertat. curajul nu-l părăsea. poate se va ţine seama de curajul faptei sale. legate de-o faptă odioasă ? Pe cînd. că. de ceea ce făcuse pentru tot ţinutul. s-a putut dovedi ? Numele de Jean Valjean îl copleşeşte şi se pare că nu mai e nevoie de alte dovezi. dacă „lasă lucrurile în voia lor" şi rămîne la Montreuil-sur-mer. cînd îşi aminti că furtul banilor micului Gervais îl făcea recidivist. cine ştie: a furat. trebuia să aleagă: ori lespectul lumii şi grozăvia din sufletul său. începu să se gindească la altceva. 275 . în cătuşe. bunul său renume. de viaţa cinstită pe care o ducea de şapte ani. că asta era ursita lui. în orice caz. expus fără nici o îndurare ruşinii. pentru că a fost ocnaş. şi ce mireasmă ar putea să aibă toate aceste lucruri neprihănite. Nu procedează toii procurorii la fel ? II cred hot. Dar gîndul ăsta se risipi repede şi zîmbi cu amărăciune.îşi răspunse: „Dacă a furat într-adevăr cîteva mere. nu va fi mai puţin fericit după ce şi-o va face . potrivit dispoziţiunilor precise ale legii. ori puritatea lăuntrică şi ocara lumii. Vrînd-nevrînd. faptele bune pe care le făcuse.şi că. că întîmplarea asta va ieşi desigur iarăşi la iveală . poate.' 1 In clipa următoare se gîndi că. respectul. în haine vărgate. In cele din urmă îşi spuse că n-are ce face. stînd în ocnă. Se gîndi că trebuie să-şi facă datoria . /Iacă şi-ar împlini jertfa. la lucruri indiferente. veneraţia. popularitatea şi toate însuşirile sale alese t ar fi întinate de-o crimă. milostenia lui. Nu-şi mai făcu nici un fel de iluzii. la muncă fără de odihnă.

Bătu miezul nopţii. sau un ocnaş ticălos dar vrednic de stimă. Numără cele douăsprezece lovituri ale celor două orologii şi compară sunetele clopotelor. îşi aduse aminte cu acest priiej că. lucrători. Bun. lume săracă. dar tot egoism rămîne. da — îşi spuse el — luasem hotărîrea să mă denunţ." Şi deodată îşi aduse aminte de Fantine. femei. la mine şi numai la mine ! Dar. văzuse la un negustor de fiare vechi un clopot de vînzare. pe care se afla scris un nume : Antoine Albin din Romainville. Ii era frig. I se păru că totul se schimbă în jurul lui. mai-nainte cu cîteva zile. uitînd de mine. Nu-i trecu prin gînd să închidă fereastra. Fantine. Exclamă : „O. dar pînă acuim nu m-am gîndit decît la mine. Nu mă gîndesc decît la mine. doamne dumnezeule. copii. „A. 276 . sînt fabrici. izbuti : „A. bărbaţi. să fiu un funcţionar nemernic dar respectat. industrii. Dacă m-aş gîndi puţin şi la alţii ? Cea dintîi datorie creştinească este să te gîndeşti la aproapele tău. Eu le-am creat toate astea.Simţea vinele zvîcnindu-i puternic în tîmple. In vremea asta. mă bagă din nou la ocnă. pe urmă la primărie. apăru ca o rază neaşteptată de lumină. Şi pe urmă ? Ce se întîmpla pe-aici ? Aici este un ţinut întreg. mai întîi la biserică. dar mai e şi nefericita asta !" Şi aici începu o nouă criză. un oraş. căzu iarăşi într-o stare de toropeală. N-am ţinut seamă decît de situaţia mea. Ia să vedem : lăsîndu-mă pe mine la o parte. ce s-ar putea întîmpla ? Dacă mă denunţ ? Pun mîna pe mine. asta nu-i altceva decît egoism ! Sînt forme diferite de egoism. să-mi apăr pielea ori să-mi mîntuiesc sufletul. ivindu-se brusc în mintea lui. Făcu puţin foc în sobă. In cele din urmă. îmi convine să tac ori să mă denunţ. oameni bătrîni. Trebui să facă o sforţare grea ca să-şi aducă aminte la ce se gîndise mai înainte de-a bate miezul nopţii. Se plimba mereu de la un capăt la altul al odăii. îi dau drumul lui Champmathieu.

i-am pricinuit toată nenorocirea ? Dar copilul pe care voiam să-l aduc şi pe care l-am făgăduit mamei sale ? Nu-i sînt oare dator nimic acestei femei pentru răul pe care i l-am făcut ? Ge se întîmplă dacă plec ? Mama moare. care în mizeria ei are atîtea calităţi şi căreia. oriunde se află o vatră din care iese fum. sute şi mii de familii sînt fericite. îi răspîndesc în tot ţinutul şi nu păstrez nici un ban pentru mine ! Ce să fac cu ei ? Ceea ce fac nu e pentru mine ! Prosperitatea tuturor este din ce în ce mai mare. fără să vreau. curată melodramă ! — pentru că nu m-am gindit decît la mine. eu am pus acolo lemnele în foc şi cratiţa la fiert. dar ce dracu ! a furat doar. Mă duc eu. voind să scap poate 277 . la urma urmei. Iată un întreg ţinut bogat şi plin de cinste. nu mai e nici o viaţă aici. omul se duce la ocnă. dar clipa asta dură puţin. am însufleţit. furtul. îşi răspunse liniştit: „Prin urmare.. mizeria dispare şi. toate viciile. numai la mine. prostituţia. Copilul ajunge ce dă dumnezeu. a furat! Eu rămîn pe loc şi-mi văd de treburi. am făcut să circule banul. populaţia sporeşte. In zece ani cîştig zece milioane. Avu parcă o clipă de îndoială şi de înfiorare." După ce-şi puse această întrebare se opri. Dacă nu mai sînt eu.. Cum ? Pentru că mi-ar fi convenit să fac pe grozavul şi pe generosul — adică. ce tot vorbeam eu să mă denunţ ? Trebuie să iau bine seama şi să nu mă grăbesc. toate se duc. Dar femeia asta care-a suferit atîta. se nasc sate acolo unde nu erau decît nişte ferme. e-adevărat. industriile ies ca din pămînt şi se iau la întrecere. eram absurd. Iată ce se întîmplă dacă mă denunţ. Dar dacă nu mă denunţ ? Să vedem ce se poate întîmpla atunci. o dată cu ea. înaintea mea nu era nimic din toate astea . am adus bunăstarea pretutindeni. am înviorat.prin mine trăiesc toate. O ! eram nebun. fabricile şi uzinele se înmulţesc. dispar şi desfrîul. se nasc ferme acolo unde nu era nimic . am dat credite. am pus în valoare. omorul. Oricît aş spune eu că n-a furat. am făcut să prospere întreaga regiune. toate crimele! Iar biata mamă îşi creşte copilul.

dar dreaptă. Ce mai canalii sînt şi ăştia ! Şi eu să mă abat de la îndatoririle mele faţă de toate aceste sărmane făpturi! Să mă duc să mă denunţ ? Să fac prostia asta nemaipomenită ? Dar ia să admitem cazul cel mai rău. trebuie ca o biată femeie să moară în spital. spre binele altora. această mustrare care nu mă priveşte decît pe mine. pe un om de nimic fără îndoială. să moară pe drumuri ca un cîine o biată copilă ? E-ngrozitor! Şi mama nici măcar nu şi-a revăzut copilul! Şi copilul aproape nu-şi cunoaşte mama ! Toate astea pentru bătrînul acela ticălos. copii. trebuie să piară o întreagă regiune. desigur. la urma urmei. zace acum învineţită de frig în cocina familiei Thenardier.. după ce coborîse în aceste adîncuri. găsise în cele din urmă un diamant. pentru vreo altă mîrşăvie! Frumoaise mustrări de conştiinţă. dacă nu pentru asta. pe biata Cosette. Şi hotărîrea mea e justă. care nu mă are decît pe mine în lume şi care. care salvează un răufăcător şi jertfesc pe cei nevinovaţi. Diamantele nu se găsesc decît în văgăunele întunecate ale pămîntului. „Da — gîndi el — aşa e! Asta e adevărul ! Asta e soluţia 1' Trebuie să te hotărăşti în cele din urmă la ceva. să presupun că este o faptă rea în toate acestea şi că odată şi odată mă va mustra conştiinţa dacă primesc. un adevăr. pe mai ştiu eu cine. dacă săvîrşesc această faptă care nu pune în primejdie decît sufletul meu — înseamnă că ştiu ce se numeşte devotament şi ce se numeşte tărie sufletească. fără nici o îndoială. privindu-l cu ochi fascinaţi. I se părea că.. care. şi care sacrifică o populaţie întreagă.de la o pedeapsă prea mare. pentru un hoţ de mere. De data asta i se părea că este mulţumit. Ce-o fi să fie ! Să nu mai stăm 27S . după ce bîjbîise atîta vreme în bezna cea mai deasă. şi că-l ţinea în mînă. iar adevărurile nu se găsesc decît în adîncurile cugetării." Se ridică şi începu din nou să umble prin odaie. decît foarte puţin de trăit şi nu va fi mai nenorocit la ocnă decît în cocioaba iui. a meritat să înfunde ocna. femei. pe un hoţ. mame. care salvează un derbedeu bătrîn ce nu mai are.

ca să-şi aducă întotdeauna aminte de unde plecase. aşa cum păstrase şi sfeşnicele de argint. ghintuit la cele două capete. a cărei gaură abia se zărea printre florile întunecate ale tapetului de pe perete. traista şi le azvîrli Pe toate în foc. 279 .la îndoială. ciomagul. fără sâ mai arunce măcar o privire asupra lucrurilor pe care le păstrase cu sfinţenie şi cu atîtea riscuri timp de atiţia ani. Nu-l cunosc şi nici nu ştiu cine e. lucruri fără glas care-ar putea fi mărturii. un fel de dulap secret. Sînt şi rămîn Madeleine." Se căută prin buzunar. nişte pantaloni vechi." Se privi într-o oglinjoară de pe cămin şi spuse : „Uite. pe urmă. Se mai găsesc chiar în odaia asta lucruri care m-ar da de gol. pe cînd pe cele de la episcop le lăsa să se vadă. Cei care-l văzuseră pe Jean Valjean trecînd prin Digne în octombrie 1815 ar fi recunoscut cu uşurinţă. apucă zdrenţele. Iar dacă o fi vreunul Jean Valjean. şi se opri deodată: „Haide ! nu trebuie să preget să duc pînă la capăt hotărîrea luată. Băgă cheiţa într-o broască. scoase punga. cu-atît mai rău pentru el. Nu se aflau în ascunzătoarea aceasta decît cîteva zdrenfe. Vai de cel care e Jean Valjean ! Nu mai sînt eu. după ce-am luat o hotărîre. o traistă veche şi un ciomag gros. Deschise o ascunzătoare. ■Numai că pe cele de la ocnă le ţinea ascunse. încă mă mai ţin cîteva fire de acest Jean Valjean. cu tot zăvorul care o închidea . să nu mai dăm fnapoi! E-n interesul tuturor. Acum parcă sînt cu totul altul. Se uită pe furiş spre uşă. n u în interesul meu. aşezat între perete şi sobă. aceste ţoale prăpădite. mă simt mai uşurat. ca şi cum s-ar fi temut să nu se deschidă. Le păstrase pe toate. Trebuie smulse. dintr-o singură mişcare. înşîăcîndu-le pe toate la un loc. o haină de pînză albastră. treaba j u i | Nu mă priveşte! Este un nume fatal care pluteşte prin noapte şi dacă se abate asupra cuiva. o deschise şi luă din ea o cheiţă. ele trebuie să dispară." Mai făcu cîţiva paşi. bucată cu bucată.

închise din nou dulapul secret şi. un bătrîn care nu ştie ce au oamenii cu el. Se duse lîngă sobă şi se încălzi puţin. ci se plimba mereu. de astă dată fără nici un rost.. Se simţi foarte bine. . pe care jocul luminii le făcea să sclipească pe cămin. ascunse uşa. Desăvîrşeşte-ţi opera 1 Distruge sfeşnicele ! Ucide-ţi amintirile! Uită-l pe episcop ! ■ Uită totul ! Nenoroceşte-l pe Champmathieu 1 Dă-i înainte ! E foarte bine ! Felicită-te! S-a hotărît! S-a făcut! Un om. Nu mai era mult şi aveau să fie şi ele pe foc. Ciomagul uscat pocnea şi zvîrlea scîntei pînă-n mijlocul odăii. ochii îi căzură asupra celor două sfeşnice de argint. făcînd din ele o vergea de nerecunoscut. Domnul Madeleine nu se uita la foc. Dacă te-ai fi aplecat. va fi luat 280 . împingînd o mobilă în faţa ei. Traista. I se păru atunci că aude un glas strigînd înlăuntrul lui: „Jean Valjean ! Jean Valjean !" I se făcu părul măciucă. scoase la iveală ceva care sclipea în cenuşă. de Ia un capăt la altul al odăii. luînd mai muite măsuri de pază decît de obicei. Mai era destul foc pentru a le putea deforma numaidecît. Deodată. Trebuie să le distrug şi pe acestea I" Apucă amîndouă sfeşnicele. care >poate n-a făcut nimic. Era fără îndoială moneda furată micului savoiard. Semăna cu un om care ascultă ceva îngrozitor. arzînd împreună cu zdrenţele oribile din ea. un nevinovat pe care a căzut năpasta de pe urma numelui tău şi p e capul căruia numele tău apasă ca o crimă. cu acelaşi pas. ai fi văzut foarte uşor că e o monedă de argint.A ! — zise e! — Jean Valjean în întregime a rămas aici. „Ce bună e căldura !" zise el. întrucît nu mai era nimic acolo. După cîteva clipe. Scurmă jarul cu unu! dintre isfeşnice. odaia şi zidul din faţă fură cuprinse de o lumină roşie pîlpîitoare. Ardea totul. „Da ! Aşa ! Mergi pînă la capăt 1 striga acel glas.

Puse sfeşnicele pe cămin. vorbi : „Că prost mai sînt! Nu poate fi nimeni !" Era totuşi cineva. „E cineva pe-aici ?" întrebă el cu glas tare. în vremea asta. rătăcit. Dar cel care vorbea în el nu isprăvise.drept Jean Vaijean. va fi condamnat şi-şi va sfîrşi zilele în jale şi ticăloşie. care vor striga în gura mare şi care te vor binecuvînta. rămîi un om de onoare. va lpurta numele tău de ocară şi va tîrî la ocnă lanţurile tale. Nu trecu mult Şi nu mai ştia ce e cu el. mersul monoton şi apăsător. Se pare că uneori. trăieşte fericit. Rămase cu privirea rătăcită pe sfeşnice. rămîi domnul primar. care tulbura în somn şi trezea brusc pe omul care dormea la etajul de dedesubt. te mişti ca să ceri sfaturi de la oricine ţi-ar putea ieşi în cale. Foarte frumos ! Tu rămîi cinstit. ascultă. dar cel care era de faţă nu era dintre cei ce pot fi văzuţi de vreun ochi omenesc. virtuos şi admirat şi. păcătosule! Toate aceste binecuvîntări se vor nărui înainte de-a se înălţa la cer şi numai blestemul va ajunge pînă la dumnezeu. Da ! Foarte bine le-ai ticluit! Mizerabile !" Sudoarea îi curgea de pe frunte. Parcă ieşise dinlăuntru! lui şi vorbea acuma de afară. ridicat din adîncurile conştiinţei. respectat. din nou. pe cînd tu vei trăi aici în bucurie şi lumină. în împrejurări foarte grele. începu apoi. Una singură nu va fi auzită de nimeni şi te va blestema în întuneric. Adu belşugul în oraş. îndestulează pe nevoiaşi. cineva va îmbrăca bluza ta roşie." Glasul. la început foarte slab. devenise din ce în ce mai puternic şi mai necruţător şi-i răsuna acuma în ureche. Glasul continuă : „Jean Vaijean ! Vor fi în jurul tău multe voci care vor face zarvă. I se păru că aude atît de lămurit ultimele cuvinte. Pe urmă cu un rîs de idiot. Ei bine. încît se uită împrejur cu un fel de spaimă. 281 . Mersul îl uşura şi-l ameţea în acelaşi timp.

se gîndi la tot ce trebuia să părăsească şi la ceea ce avea să reînceapă. lanţurile la picioare. hainele vărgate. celula. ce mizerie ! Soarta poate fi 282 . în loc de toate astea. N-o să se mai plimbe pe cîmpie.Se retrăgea acum cu aceeaşi spaimă dinaintea celor două hotărîri pe care le luase rînd pe rînd. cătuşele. rupt de oboseală. singura servitoare pe care o avea. după ce fusese ceea ce a fost! Dacă măcar ar fi mai tînăr! Dar aşa. să întindă dimineaţa şi seara piciorul sub ciocanul fierarului care inspectează inelele. să-şi ia rărnas bun de la această viaţă atît de bună. să se denunţe ? Să se predea ? Şi cuprins de-o sfîşietoare deznădejde. scara îngustă a galeriei. Nu va mai simţi căldura 'privirilor de recunoştinţă şi de dragoste aţintindu-se asupra lui. oboseala. patul de scînduri. N-o să mai citească din cărţile astea şi n-o să mai scrie pe mescioara asta albă de lemn. de la onoare şi de la libertate. bătrîn. toate grozăviile astea cunoscute ! La vîrsta lui. Dumnezeule mare. de strălucită. Bătrîna portăreasă. ca Champmathieu ăsta să fie luat drept eu ! Să cazi tocmai prin mijlocul pe care soarta părea că-! hărăzise la început ca să te sca'pe!" Se gîndi puţin la ce avea să se întîmple. prin urmare. de curată. Toate i se păreau acum încîntătoare. să îndure curiozitatea vizitatorilor. în jurul lui ceata ocnaşilor. Va părăsi caisa pe care şi-o zidise şi odăiţa asta. n-o să-i mai aducă dimineaţa cafeaua. n-o să mai dea de pomană copilaşilor săraci. cu tichia de ocnaş pe ochi. să-şi ia rămas bun de la respectul pe care i-l arăta toată lumea. să fie lovit cu bastonul de paznici. să urce doi cîte doi. care a fost . „Ce fatalitate ! Ce întîmplare.primar la Montreuil-sur-mer!" Seara. Dumnezeule. sub gîrbaciul gardianului. cărora li se va spune : „Acesta e vestitul Jean Valjean. O. să fie tutuit de oricine. să fie scotocit de gardian. să umble cu picioarele goale în bocancii cu ţinte. leoarcă de sudoare. Va trebui. n-o să mai audă păsările cîntînd în luna mai. Amîndouă solu{iile i se păreau tot atît de rele.

Aşa se zbătea cu spaimă acest suflet greu încercat. fără să existe vreo scăpare. Din cînd în cînd. 283 . Tot astfel. Numele de Romainville îi revenea mereu în minte. orioe-ar fi făcut. că. ceva dintr-însul ar fi murit. Gîndurile începură iarăşi să se amestece unele cu altele. unde tinerii îndrăgostiţi se duc să culeagă flori de li liac în luna aprilie. făcea sforţări să-şi adune gîndurile. cădea iarăşi în îndoiala sfîşietoare din adîncul gîndurilor lui: să rămînă' în paradis şi să devină demon. ori încotro ar lua-o. fiinţa misterioasă în care se cuprind toată sfinţenia Şi toată suferinţa omenirii. îşi aminti că Romainville e o pădure de lîngă Paris. Ce să facă. luînd acel aspect încremenit şi automat pe care-I întîlnim la oamenii disperaţi. împreună cu nişte versuri dintr-un cîntec pe care-l auzise altădată. că pregătea o agonie: agonia fericirii lui sau agonia virtuţilor sale. sau să intre în iad şi să ajungă înger. dumnezeule mare ? Ge să facă ? Furtuna din care se smulsese cu atîta trudă se dezlănţui din nou într-însul. Se strădui să-şi pună pentru ultima oară şi definitiv problema din pricina căreia căzuse istovit. îndepărtase de la ea multă vreme groaznicul potir care-i apărea scăldat în umbră şi înecat în întunericul adîncurilor înstelate. luptînd cu oboseala. pe cînd măslinii fremătau în vintul sălbatic al infinitului. Se clătina înafară ca şi înlăuntru. Mergea ca un copilaş lăsat isă meargă singur. una cîte una. Vai ! Toate nehotărîrile îl cuprinseseră din nou. la orice hotărîre s-ar fi oprit. cu o mie opt sute de ani înaintea acestui om nenorocit. Aspectele nedesluşite ale tuturor raţionamentelor schiţate în mintea lui se clătinau şi se risipeau ca un fum. Nu ajunsese mai departe decît fusese la început.oare tot atît de rea ca orice făptură omenească şi deveni tot atît de monstruoasă ca şi inima omului ? Şi. îşi dădea seama numai că. Să se denunţe ? Să tacă ? Nu izbutea să vadă nimic limpede. intra într-un mormînt.

din pricina ferestrei deschise. călare pe un cal pămîntiu. Tot stînd de vorbă. dar era grea ca un drug de fier. povestea acestei nopţi n-ar fi întreagă dacă l-am trece cu vederea. Iat-o. Pe plic am găsit scrise cuvintele acestea : Visul pe care l-am avut în noaptea aceea. cînd se lăsă să cadă pe un scaun. E una dintre hîrtiile scrise de mîna lui. Socotim de datoria noastră s-o transcriem aici întocmai. O cimpie întinsă. cenuşiu la culoare. Omul n-avea păr în cap. Văzurăm pe cineva trecînd pe lingă noi. Vorbeam despre o vecină pe care o avusesem altădată şi care.9k iv FORME PE CARE LE IA SUFERINŢA IN TIMPUL SOMNULUI Se făcuse ora trei dimineaţa şi el umblase mai bine de cinci ceasuri prin odaie. E aventura întunecată a unui suflet bolnav. . unde nu creştea nici un fir de iarbă. nu avea legătură cu situaţia decît prin acel ceva funest şi zguduitor. aproape fără întrerupere. Călăreţul trecu fără să scoată un cuvînt. Era un om cu pielea goală. L-a impresionat atît de mult. dar î! impresiona adînc. fratele meu din [copilărie. de fiind avea odaia spre stradă. Nici un arbore nu se vedea pe cimpie. nici noapte. Visul ăsta. „Mă aflam pe o clmpie. Stăm de vorbă şi ne tntîlneam cu trecătorii de pe drum. Oricare ar fi fost visul. lucra cu ferestrele mereu deschise. Adormi acolo şi avu un vis. ca mai toate visele. încît mai tîrziu l-a şi scris. i se vedea ţeasta. tristă. Ţinea în mină o vergea care se îndoia ca o coardă de viţă. un frate la care trebuie să mărturisesc că nu mă gîndesc niciodată şi de care aproape că nu-mi aduc aminte. iar pe ţeastă \i se vedeau vinele. Mă pUfnbam cu fratele meu. Mi se părea că nu era nici zi. ne-a luat cu frig.

La colţul unde se întîlneau cele două străzi. întorcîndu-mă. lipit de zid. «S-o luăm pe drumul des fundat». Era un drum desfundat. (De ce tocmai RomainviUe ?) ' Cea 'dinţii uliţă pe care intrai era pustie.a. nu făceau nici un zgomot. Mă gîndii că trebuie să fie RomainviUe. Intrai. Şi grădina era pustie. Văzui deschisă uşa unei case. II întrebai: «A cui e casa asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răs punse. Dar la fiecare colţ de stradă. Nu se vedea niciodată mai mult decît unul. Băgai de seamă că fratele meu nu mai 'era cu mine. 1 Paranteza Ii aparţine Iui Jean Valjean (n. II întrebai: «Ce grădină e asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. Dintr-o dată.). Intrai într-un sat care-mi ieşi înainte. Nu trecu mult şi. văzui o mulţime de oameni venind după mine. toate porţile erau deschise. Rătăcii prin sat şi băgai de seamă că era un oraş. pînă şi cerul. Şi oamenii ăştia se uitau la mine cînd treceam. După cîţiva paşi nu mi se mai răspunse cînd vorbeam. un om stătea în picioare. Totul era pătnîntiu. Nici ţipenie de om nu trecea pe străzi. Toate străzile erau pustii. unde nu se zărea nici un mărăcine şi nici un fir de iarbă. sta in picioare cîte un om care tăcea. Ieşti din casă şi intrai în grădină. Prima . nu umbla prin odăi. După uşa acestei încăperi se afla un om lipit de perete. II întrebai: «C(? locuri sînt astea ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. îndărătul fiecărei uşi. Casa avea o grădină. Intrai în a doua. 20* 285 . Cînd mergeau.cameră era goală. leşii din oraş şi o luai pe cîmp. Lingă cel dinţii copac. Feţele acestor oameni erau pămîntii. Dădui în a doua. mulţimea mă ajunse şi mă înconjură. nu se plimba prin grădini. Nu păreau că se grăbesc şi totuşi mergeau mai repede decît mine. Recunoscui pe toţi cei pe care-i întilnisem în oraş.fratele meu îmi spuse. Aveau nişte chipuri neobişnuite. se afla un om în picioare.

domnule primar. îl trezi de-a binelea .'1 Se deşteptă. Cerul era tot fără De la fereastra lui se vedeau curtea şi strada. zise el. clătina cercevelele ferestrei rămasă des chisă. Un vînt rece. Focul se stinsese. Recunoscu vocea bătrînei portărese. — Ei şi ? Ge e cu asta ? — Trăsurică. Ce s-a întîmplat ? — Domnule primar. îmi spuse: «Unde te duci ? Oare nu ştii că eşti mort de mult ?» Deschisei gura să răspund. domnule primar. care apăreau şi dispăreau în umbră într-un chip ciudat. putu să distingă forma unei trăsuri. Zgomotul pe carel auzise venea de ia copitele calului pe cal-darîm.Cel dinţii pe care-l tnttlntsem şi-t întrebasem clnd am intrat în oraş. Un zgomot sec şi tare răsună deodată pe pămînt şi-l făcu să se uite în jos. gîndi: „Uite! Stelele nu sînt pe cer. se uită şi băgă de seamă că cele două stele erau felinarele unei trăsuri. la fel cu cel dintîi. un alt zgomot. Văzu două lumini roşii. La lumina pe care o împrăştiau. — Ei. — Ce mai e şi cu trăsura asta ? Cine-o fi venind atît de devreme ? Chiar atunci se auzi o ciocanitură în uşa odăii. Sînt pe pămînt acum. Era încă întuneric.. Era o trăsurică trasă de un cal mic. nici osculă şi se duse la fereastră. Luminarea era pe sfîrşite. Se înfiora din cap pînă-n picioare şi strigă cu glas puternic : — Cine-i acolo ? Cineva răspunse : — Eu. Era îngheţat. Se stea. e aproape cinci dimineaţa." Dar tulburarea se risipi.. ca orice vînt de dimineaţă. alb. 286 . Idar băgai de seamă că nu era nimeni Ungă mine. Deoarece gîndurile Iui pluteau încă în negura viselor.

zise el. da ! Domnul Scauffiaire. aşezate pe nişte arcuri speciale. Roţile erau întărite cu butuci lungi. Se uită năuc la flacăra iumînării.— Care trăsurică ? — Cabrioleta. lunguiaţă. culese din jurul feştilei ceara fierbinte şi o frămîntă între degete. — Care vizitiu ? — Vizitiul domnului Scauffiaire. Urmă o tăcere destul de lungă. 287 . Dacă bătrîna l-ar fi putut vedea în momentul acela. Bătrîna aştepta. ce răspuns să dau ? — Spune-i că vin numaidecît. era aşezată în spatele cabrioletei. o ladă mare. iar careta era galbenă. făcînd corp comun cu ea. — A. Aceste carete erau un fel de cabriolete pe două roţi. — Care cabrioletă ? — N-a spus domnul primar să-i vină o cabrioletă uşoară ? — Nici gfnd ! zise el. ar fi rămas înmărmurită. ca şi cum un fulger i-ar fi trecut pe dinaintea ochilor. căptuşite pe dinăuntru cu piele roşcată. care ţineau la distanţă celelalte trăsuri Şi care se mai văd şi azi pe drumurile din Germania. Cutia era vopsită în negru. Se încumetă totuşi să mai spună : — Domnule primar. avînd numai două locuri. unul pentru curier şi unul pentru un călător. BEŢE-N ROATE ^ Serviciul poştal între Arras şi Montreuil-sur-mer se mai făcea pe vremea aceea cu nişte carete rămase de pe timpul imperiului. — Al domnului Scauffiaire ? Numele acesta îl făcu să tresară. — Vizitiul spune c-a venit <să-l ia pe domnul primar. Cutia cu scrisori.

aveau ceva diform şi ghebos în ele.viată în această peşteră întunecată a necunoscutului ? De altfel. au partea din spate foarte dezvoltată. semănau cu acele insecte care mi se pare că se numesc termite şi care. nu rezolvase nimic. dar toată lumea îl va înţelege. Care dintre noi n-a intrat măcar o singură dată în. gonind calul înainte. Poştaşul îi strigă omului să oprească. nu hotărîse nimic. care venea din partea opusă şi în care nu se afla decît o singură persoană. careta poştală care venea la Montreuilsur-mer dinspre Hesdin s-a ciocnit la cotitura unei străzi. De ce ise ducea la Arras ? îşi repeta ceea ce-şi mai spusese atunci cînd reţinuse . Acum. trecînd şi cocotîndu-se pe un drum. un om înfăşurat într-o manta. Roata trăsurii fusese lovită destul de serios. fără îndoială . Cel ce se grăbea aşa era tocmai omul pe care l-arn văzut zvîrcolindu-se în chinuri cu-adevărat vrednice de milă. De ce s-o fi zorit ? Habar n-avea. iar cînd le zăreai de departe. careta ajungea Ia Montreuil-sur-mer ceva mai înainte de cinci dimineaţa. Nimeni n-ar putea spune ce se petrecea într-însul. Din cînd în cînd. deşi au mijlocul foarte subţire. Nici unul din actele conştiinţei sale nu fusese definitiv. nu se oprise la nimic şi nu făcuse nimic. Se înfunda în noapte ca într-o genună. dar călătorul nu-l luă în seamă şi-şi văzu de drum. în momentul cînd intra în oraş. care nu seamănă cu nici una de astăzi. se găsea ca la început. In noaptea aceea. după trecerea curierului de la Paris. mergeau foarte repede.Trăsurile acestea. încotro ? La Arras. De altminteri. îşi dădea seama de asta şi tresărea. Geva îl împingea şi-l atrăgea acolo. mai mult ca oricînd. — Al dracului de grăbit mai e şi ăsta ! zise poştaşul. Unde se ducea? N-ar fi putut să spună. cu o trăsurică trasă de un cal alb. Plecînd din Arras în fiecare noapte la ora unu. dar putea foarte bine să ise ducă şi-ntr-altă parte. Mergea la întîmplare mai departe.

Nu le vedea. Nu putea să hotărască nimic fără să observe şi să cerceteze adînc lucrurile. oricare ar fi rezultatul. obstacole de netrecut. oricît de rea ar vrea ea să fie. In depărtare. La drept vorbind. dar. Nu era. Se agăţă de gîndul ăsta. din orice lucru. Şi. printr-un moment greu. conştiinţa lui va fi de bună seamă mai uşurată. In zorii zilei se afla în plină cîmpie. prin urmare. oraşul Montreuilsur-mer rămăsese mult în urmă. La urma urmei. Tot gîndindu-se aşa. zarea se lumina. Se ducea totuşi. Toate bănuielile cădeau pe Champmathieu şi nimic nu este mai anevoie de înlăturat decît bănuiala şi presupunerile. Trebuia să ştie ce-o să se întîmple. Era chiar foarte înţelept. dar avea să scape. printr-un fel de atingere aproape fizică. care gonea în trapul lui regulat şi sigur. n-au să-l recunoască. un ticălos oarecare. Trecea. Privea. Ori de cîte ori trecea prin faţa vreuneia dintre căsuţele acelea singuratice care se află de-a lungul drumurilor se . Straşnică idee ! Javert era departe de realitate. nu era nici un neajuns să vadă cu ochii lui şi să judece singur lucrurile. ne facem singuri. De departe. nici un fel de primejdie. Chenildieu şi Cochepaille. cum se perindă prin faţa lui toate chipurile îngheţate ale unei dimineţi de iarnă. Ca şi seara. dădea bice calului.trăsurica lui Scaufflaire — că. dimineaţa îşi are nălucirile ei. Pe măsură ce trăsurica înainta. făcînd două leghe şi jumătate pe oră. umbrele arborilor şi ale dealurilor îi sporeau încordarea sufletească cu nu ştiu ce adaos nehotărît Şi sinistru. îşi ţinea în mînă soarta. fără să-şi dea seama. toţi ocnaşii care-l cunoscuseră. Vor fi acolo Javert şi apoi Brevet. La urma urmei. Era stăpîn pe soarta lui. după ce l-o vedea pe acest Champmathieu. i-ar fi plăcut mai mult să nu se ducă la Arras. fără să vadă. lasîndu-l să se ducă la ocnă în locul lui. simţea în el ceva care da înapoi. fără îndoială. desigur.

roţile pe caldarîm făceau un zgomot domol şi monoton. care făcuse cinci leghe în două ceasuri şi n-avea nici un strop de sudoare pe el. crupa lată. dar voinică şi sănătoasă. Băiatul de la grajd. aproape fără să se trezească din gîndurile lui : — De ce ? — Veniţi de departe ? întrebă iar băiatul. Călătorul sări jos din trăsură. Se oprise în dreptul unui han ca să lase calul să răsufle şi să-i dea puţin ovăz. chişifa costelivă şi subţire şi piciorul solid. Nu se dăduse jos din trăsurică. care-i dădea calului ovăz. clopoţeii de Ia gît. — Ce tot îndrugi acolo. — De la vreo cinci leghe de-aici.■gfndea : „Şi cu toate astea. apoi se ridică. Ia uitaţi-vă aici I Roata era într-adevăr lovită rău. după cum spusese Scauffiaire. 290 . în schimb pieptul deschis. Se prea poate 1 Dar de-aici înainte vă spun eu că nu mai face nici o jumătate de leghe. spunînd : ~ O fi făcut roata asta cinci leghe pîn-aici. Galul. avînd capul şi burta mare. Rasa urîtă. dar jalnice cînd eşti amărîi. i se rupseseră două spiţe. Lucrurile astea sînt plăcute cînd eşti vesel. Domnul Madeleine răspunse. — OI — Ce te miri aşa ? Rîndaşul se aplecă din nou. se aplecă dintr-o dată şi se uită la roata din stînga. Se făcuse ziuă de-a binelea cînd ajunse la Hesdin. sfnt oameni care dorm aici I" Tropotul calului. era de rasă buloneză. — O să mergeţi mult aşa ? întrebă el. măi băiete ? — Zic că-i o mare minune c-aţi făcut cinci leghe fără să vă rostogoliţi cu cal cu tot în vreun şanţ al şoselei. rămase o clipă tăcut. cu privirea aţintită asupra roţii. Cînd se ciocnise cu careta poştală. dar gîtul cam scurt. i se fărîmase butucul şi piuliţa stătea să cadă. Un animal minunat.

291 . ~ Domnule. — Nu se poate. domnule. domnule. Domnul este grăbit ? — Foarte grăbit. nu orice roată merge la o osie. — Şi cînd pot pleca mai departe ? — Mîine. — Treburile mele n-aşteaptă pînă mîine. la întîmplare. era tocmai în pragul uşii. Dar dacă. în loc s-o dregem. Nu puteţi pleca decît mîine dimineaţă. Am de dres două spiţe şi butu cul._ fii bun şi cheamă-l încoace! _ __ Stă colea. — Atunci. — Mîine ? — Am de lucru o zi întreagă. Hei. la doi paşi. — Cu neputin(ă. domnule. domnule. vinde-mi o pereche. ~ Eu zic să-ncercăm ! — E de prisos. __ Poţi să dregi numaidecît roata asta ? — Da.__ Prietene — îi zise el băiatului — e vreun rotar pe-aici ? __ Desigur. N-am decît roţi de căruţă. am pune alta ? — Adică cum ? — Eşti sau nu eşti rotar ? — Sigur că sînt. rotarul. — N-ai cumva o roată de vînzare ? Aş putea pleca numaidecît. meştere Bourgailîard ! Meşterul Bourgailîard. . — O roată de schimb ? — Da. Satul nostru-i mic. — Astăzi nu se poate. —• Atunci. în două ceasuri. domnule. Veni să vadă ce are roata şi strîmbă din nas ca un chirurg în faţa unui picior rupt. — N-am nici o roată gata pentru trăsura dumneavoas tră. — Iţi dau oricît îmi ceri. Două roţi fac o pereche şi două roţi nu se potrivesc a Şa. Trebuie să plec cel mult într-un ceas.

tot nu v-aş închiria-o. care sînt luaţi de peste tot.. Deshamă calul de la trăsurică ! Găsesc eu în sat o şa de vînzare. — Iau doi cai de poştă. — Gum ? Nici măcar o căruţă ? Nu cer mare lucru. vedeţi. trebuie să vă spun un lucru. — Ei bine. — Cum vă spuneam: satul nostru-i mic. Şi.. V-aş închiria-o cu plăcere. n-o s-ajungeţi la Arras mai devreme decît mîine.. e o caleaşca la care v-ar trebui doi cai. ce-aş avea de pierdut ? Dar n-ar trebui să vă vadă burghezul cu ea.. fireşte. Aveţi act de identitate ? — Da. — Unde mergeţi dumneavoastră ? — La Arras. nu uitaţi că mergeţi la pais.— Dar n-ai putea cumva să-mi închiriezi o cabrioletă ? Meşterul băgase de seamă de la început că trăsurica fusese luată cu chirie. dacă luaţi cai de poştă. — Dar de vîndut. Şi pe urmă. mi-ai vinde-o ? — N-am nici una. Dădu din umeri: — Bine mai ţineţi trăsurile pe care le luaţi cu chirie ! Chiar dacă aş avea una. Caii sînt la cîmp. — Desigur ! Dar calul ăsta rabdă şeaua pe el ? 292 . Au început arăturile. Veţi aştepta cel puţin trei-patru ceasuri la fiecare popas. — Atunci o să mă duc călare. Schimburile se fac anevoios. — Fiindcă. Sîntem pe urj drum lătu ralnic. Sînt multe coaste de urcat. care mi-a lăsat-o în păstrare şi care n-o folo seşte niciodată. E nevoie de cai voinici. — Şi vreţi s-ajungeţi astăzi ? — Sigur ! — Cu doi cai de poştă ? — De ce nu ? — ? neaţa Nu v-ar fi totuna dacă aţi ajunge la patru dimi — Nu.. de la poştă şi de oriunde se găsesc. dacă luaţi cai de poştă. pe urmă.. Am în şopron — spuse rotarul — o caleaşca veche a unui burghez de la oraş.

Nu se dăduse bătut te această primă somaţie . — Atunci. — Şi. dar butucul roţii. . Nici un ceas mai puţin. Amîndouă caretele fac serviciu de noapte. — Chiar dacă pui doi lucrători ? — Chiar dacă pun zece. Simţi o mare bucurie. — Nici alt rotar nu mai e ? Servitorul şi rotarul răspunseră amîndoi o dată.. Ea rupsese roata trăsurii şi îl oprea din drum. vă spun cinstit. — Atunci. nu. făcuse tot ce i-a stat în ca putinţă să-şi urmeze călătoria . N-o rabdă.. şi o mie de franci.._ Ar fi nevoie de un cal cum nu prea se găsesc prin _ partea locului. In mod vădit aici era mîna providenţei. ~ Dac-am lega spiţele cu o frînghie ? — Spiţele. — Mîine e prea tîrziu. nici de închiriat. Intîi de toate. să daţi oricît: şi cinci sute. ai nevoie de-o zi întreagă ca să dregi roata ? ■— O zi întreagă. nu dăduse înapoi nici 293 . fiindcă nu vă cunoaşte nimeni pe-aici. da.. — Dar în sat nu se găseşte vreun cal cu chirie ? — Un cal care să meargă la Arras fără nici o oprire ? — Da. şi obada e ca vai de ea.__ Adevărat. întrebuinţase cinstit şi cu cea i mare grijă toate mijloacele. Şi pe urmă.. Bine că mi-ai spus !. ar trebui să-l cumpăraţi. Dar n-o să-l găsiţi nici de vînzare. — De! — Careta poştală nu merge la Arras ? Cînd trece pe-aici ? ~ La noapte.. e să dreg roata şi să plecaţi mîine dimineaţă. clătinînd din cap : — Nu. şi cea care se duce şi cea care se întoarce. — Pe-aici nu e nimeni care închiriază trăsuri ? — Nu. ce e de făcut ? — Cel mai bun lucru.

dacă n-ar mai fi auzit nimeni. băiatul tocmai venea înapoi. nu-şi putea face nici un fel de mustrare. Nu era vina Iui. mătuşica. Orice discuţie de pe stradă adună neapărat un grup de oameni.în faţa frigului. In clipa cînd călătorul. Pumnul de fier care-i strîngea inima de douăzeci de ceaisuri începuse parcă să slăbească. n-a vrut el să fie aşa . spuse bătrînă. nici în faţa oboselii. pe faţă. I se păru că vede cum gheara din care scăpase se ivea iarăşi în umbra dinapoia lui. cîţiva drumeţi se opriseră în jurul lor. Dacă tot ce vorbise cu rotarul s-ar fi petrecut într-o odaie a hanului. Răspunse: — Da. — Domnule — zise femeia — băiatul meu îmi spune că vreţi să închiriaţi o cabrioletă. Era însoţit de-o bătrînă. după framîntarea lăuntrică de care am pomenit. I se părea că dumnezeu trecuse de partea lui. hotărî să se întoarcă din drum. îl trecură sudori reci pe şira spinării. Vreau să închiriez o cabrioletă. totul s-ar fi oprit aici şi probabil că noi n-am mai fi avut de istorisit nici una din întîmplările pe care le veţi citi. — Ba se găseşte. La auzul acestor cuvinte simple. Se găsesc totdeauna trecători cărora le place să stea gură-cască. un băiat pe care nn-I luase nimeni în seamă ieşise din grup şi o luase la goană. nici în faţa cheltuielilor . dar convorbirea avusese loc în mijlocul drumului. După ce ascultase cîteva minute. Pe cînd călătorul vorbea cu rotarul. 294 . rostite de-o bătrînă însoţită de-un copil. gata să-l înşface din nou. asta nu mai depindea de el. Respiră liber şi din adîncul pieptului. Şi se grăbi să adauge : Dar nu se găseşte nici una prin par tea locului. Se gîndi că făcuse tot ce trebuia să facă şi că acum nu-i mai rămînea altceva decît să se întoarcă liniştit acasă. Dacă nu pleca mai departe. pentru întîia dată de la vizita lui Javert. dacă n-ar mai fi fost nimeni acolo. Respiră. aşa a vrut providenţa.

puse să i se înhame calul alb la brişcă. Era băiatul bătrînei. Etc. dar rabla hodorogită. totul se va petrece aşa cum vrea el. 295 . harabaua asta. __ La mine. mă rog ? întrebă rotarui.Unde._. — Domnule — zise el — eu v-am făcut rost de brişcă. Bătrîna avea în adevăr. supăraţi ca le scapă călătorul. auzi pe cineva strigînd : „Opreşte ! Opreşte!" Opri trăsura cu o smucitură puternică. ca s-o găsească la înapoiere. oricum ar fi fost. şi ? — Nu mi-aţi dat nimic. se amestecară în vorbă : — O haraba îngrozitoare. N-o să meargă mult mai departe decît trăsura cu care aţi venit. Domnul Madeleine tresări. făcea drumul ăsta de bunăvoie. Cînd brişcă se urni din loc. lăsă trăsurica în reparaţie la rotar.. care dădea bucuros tuturor. găsi de astă dată că pretenţia depăşea orice măsură şi că era aproape odi°asă. se urcă şi luă din nou drumul pe care pornise în zorii zilei. De ce s-ar bucura că se întoarce din drum? La urma urmei. într-un şopron. Nu-l silea nimeni. răspunse bătrîna. Ieşind din Hesdin. etc. avea două roţi şi putea să-l ducă la Arras. Şi. E drept că banchetele sînt atîrnate de nişte curele de piele. pusă de-a dreptul pe osie. un fel de brişcă de nuiele.. El. Plăti cît i se ceru. în care se amesteca nu ştiu ce pornire înfrigurată ?i tulburător de asemănătoare cu speranţa. — Ei. dar plouă înăuntru. Rotarul şi servitorul nanului. Ii fu necaz de bucuria pe care-o avusese şi o'-găsi absurdă. O rablă hodorogită! Domnul ar face o mare greşeală dacă ar lua-o !. îşi spuse că o clipă mainainte se gîndise cu bucurie că n-o să se mai ducă acolo unde pornise. cu siguranţă. Toate astea erau foarte adevărate. Gheara nemiloasă îl înşfăcase iarăşi. roţile sînt ruginite şi mîncate de ume zeală.

pleca din Saint-Pol şi se îndrepta spre Tinques. Nu-{i dau nimic. la cal.— Â ! tu eşti. la acoperişu rile de stuf. Se duse iar în grajd. — Dă-i zor! spuse el. Spectacolul ăsta mulţumeşte uneori sufletul şi ne scuteşte . Trebuie să plec mai departe şi sînt grăbit. care avea o faţă rumenă şi veselă. Mi-e o foame de lup. „Asta e I se gîndi el. pe deasupra. plinuţă. plouase. la cîmpiile arate şi la priveliştile care se destrămau şi dispăreau Ia fiecare cotitură a drumului. Merse după hangiţă. Pierduse multă vreme la Hesdin şi ar fi vrut s-o recîştige. muşcă o bucată. Nevasta hangiului intră în grajd: — Domnul nu vrea să mănînce ceva ? — A ! da ! curn să nu ! spuse el. Ce făcea tot timpul drumului ? La ce se gîndea ? Ga şi dimineaţa. duse calul în grajd. La masa vecină rnînca -un căruţaş. Se uita la ea cu plăcere. II conduse într-o încăpere scundă. care nu se afla decît la cinci leghe de Arras. Brişcă n-avea arcuri şi era foarte greoaie. îi puse la iuţeală tacîmul. La Saint-Pol trase la cel dintîi han care-i ieşi în cale. O'servitoare flamandă. Se gîndea la fel de fel de lucruri triste şi încurcate. Dar era în februarie. Căluţul era sprinten şi trăgea cît doi. Şi. stătu lîngă iesle tot timpul cît mîncă. Dădu bici calului şi porni mai departe în trap săltat. Se repezi la pîine. pe urmă. drumurile erau desfundate. aşa cum îi făgăduise lui Scaufflaire. apoi o puse încetişor pe masă şi nu se mai atinse de ea. Mi-era foame. unde se aflau cîteva mese acoperite cu muşama." I se aduse mîncarea. Cinci leghe în patru ceasuri. Peste un ceas. II întrebă : — De ce-o fi aşa de amară pîinea asta ? Căruţaşul era neamţ şi nu înţelese. se uita la şirurile de copaci. Făcu aproape patru ceasuri de la Hesdin la Saint-Pol. Iar. nu mai era cu trăisurica. avea de luptat cu o mulţime de urcuşuri. măi secătură ? zise el.

bietul animal nu mai mergea decît la pas. zărim o poartă întunecoasă . Ce poate fi mai trist şi de neînţeles decît să priveşti o mulţime de lucruri pentru prima şi ultima oară ? Să călătoreşti înseamnă să te naşti şi să mori în fiecare clipă. o eclipsă. Privim în jurul nostru. E drept că era o zi dintre cele mai scurte ale anului. dintr-o dată.oarecum de-a mai cugeta. — Adevărat ? _ — Luaţi-o la istînga. __~~ A — spuse cantonierul — dumneavoastră nu ştiţi că se repară şoseaua ? O să vedeţi că se întrerupe la un sfert de ceas de-aici. ne pomenim bătrîni. şi vedem cum o umbră necunoiscută îl deshamă în beznă. ~~ Dar a început să se întunece. In cutele cele mai nepătrunse ale sufletului poate că făcea o apropiere între priveliştile acestea nestatornice şi existenţa omenească. totul e negru în jurul nostru. Simţim un fel de zguduitură. întunericul şi lumina se înlănţuie. După o clipă de strălucire. Fiecare întîmplare este o cotitură. Nu se opri de loc la Tinques. pe drumul care duce la Carency Şi treceţi rîul ! Cînd ajungeţi la Gamblin. ne grăbim. telegarul sumbru care ne tîra prin viaţă se opreşte. Toate întîmplările vieţii se desfăşoară într-o nepotolită goană în faţa noastră. — Da. e drumul de la Mont-Saint'Floy spre Arras. O să mă rătăcesc. — Cum se poate ? Pe hartă sînt numai cinci leghe Şi ceva. întindem mîna să apucăm ceva din ceea ce trece. n-o s-ajungeţi prea devreme. — Dacă mergeţi tot aşa. o apucaţi la dreapta. Se însera cînd copiii care ieşeau de la şcoală îl văzură pe călătorul nostru intrînd la Tinques. — Vă duceţi Ia Arras ? întrebă cantonierul. un cantonier care pietruia drumul se uită la el şi-i spuse : — Tare-i ostenit calul ! într-adevăr. 297 . Opri calul şi-l întrebă pe cantonier : — Cît mai e pînă la Arras ? — Aproape şapte leghe. Ieşind din sat. Şi. Nu e chip să mergeţi mai departe.

cu un cal lăturaş. venind dinspre mare. la trap. Rîndaşul o să vă spună pe unde s-o apucaţi. domnule. — Mai cu seamă că sfnt numai drumuri ocolite. isca în toate unghiurile zării un zgomot pătrunzător. Un rîndaş. în chip de surugiu. — Asta-i altceva. şi-ţi dau un bacşiş bun.■JBJ . — Da. Tot . — Ai vreo bucată de sfoară şi-un cuţit ? întrebă călă torul. Cîmpia era neagră. Dar — adăugă cantonierul — ştiţi ceva. de astă dată însă în trap mare. — Nu sînteţi de prin partea locului ? — Nu. îşi dădea totuşi seama că întîrzie. şedea lîngă el pe capră. ca un uruit de mobile urnite din loc. se întoarse din drum şi peste o jumătate de ceas trecea din nou prin acelaşi loc. Vă culcaţi şi porniţi spre Arras mîine dimineaţă. Ascultă sfatul cantonierului. dac-aţi vrea să rămîneţi peste noapte la Tinques. Pierduseră încă douăzeci de minute. Un vînt puternic. Se înnoptase de-a binelea. Tăie o cracă dintr-un pom şi făcu altă cruce. Printre nori se vedeau lumini albicioase. destrămîndu-se ca fumul. Intrară pe un drumeag mărginaş. La un hop crucea se rupse. Ii spuse surugiului : — Mergi tot aşa. — Trebuie să ajung astă-seară. Duceţi-vă totuşi la han şi luaţi de-acolo încă un cal. domnule ? Vreţi să vă dau un sfat ? Calul dumneavoastră e mort de obo seală. Brişcă dădea dintr-o groapă într-alta. e tare greu de mers noap tea pe drumul ăsta . nu mai ştiu cum să înham calul. negre şi peticite pluteau printre dealuri. Neguri joase. — Domnule — zise surugiul — s-a rupt crucea. mîine în zorii zilei am putea fi la Arras. dar acum porniră în galop. Intorceti-vă la Tinques ! E un han bun acolo. Drumul era îngrozitor.

Surugiul dădu bice cailor. Trecuseră opt ani de-atunci şi parcă a fost ieri. îşi aducea vag aminte de-o altă goană în noapte. începu să facă tot felul de . furtul merelor se va dovedi repede. fără să ştie dacă ceea ce făcea putea să fie de folos. domnule. Nu mîncase nimic din ajun. Dimineaţa. patru sau cinci martori. Toată dimineaţa a stat posacă. Cîte nu se înfioară sub adierea nesfîrşită a nopţii! Tremura de frig. Fantine avu o mare bucurie. o să ajungă.socoteli în minte : de obicei şedinţele curţii cu juri încep la nouă dimineaţa . întrebă : — Cît e ceasul ? — Şapte. I 299 . Pe urmă. dezbaterile nu pot dura prea mult. razna. Trecuseră rîul şi Mont-SaintFloy rămăsese în urma lor. VI SORA SIMPLICE PUSA LA ÎNCERCARE Tocmai în acest răstimp. desigur. doctorul ceruse să i se dea de veste cum va veni domnul Madeleine. febra îi crescuse. cînd totul se va fi sfîrşit. Ajungem la Arras pe la opt. Ingrijat. voi. la sosirea doctorului. Se gîndi atunci pentru întîia dată — mirîndu-se cum de nu i-a trecut mai demult prin minte — că toată truda lui putea să fie de prisos. Avusese o noapte foarte rea. că nu ştia nici măcar ora procesului. că ar fi trebuit cel puţin să se informeze. aiura. Nu mai avem decît trei leghe. cu care părea că măsoară anumite Mizerabilii. mototolindu-şi aşternutul şi îngăimînd în şoaptă tot felul de socoteli. totul se va mărgini la stabilirea identităţii. iar avocaţii nu vor avea mare lucru de spus . pe cîmpia de lîngă Digne. Se auzi sunînd ceasul la o turlă în depărtare. că navea nici un rost s-o ia aşa. n-a scos aproape nici o vorbă. visase tot timpul. Noaptea se făcea din ce în ce mai neagră. Tuşea îngrozitor.ce se zărea stârnea groază.

ea răspundea neschimbat: — Bine. înfundaţi în orbite. îşi împreună într-un fel de strînsoare convulsivă mîinile galbene şi slabe. La cea de-a treia bătaie. domnul Madeleine venea pe la ora trei s-o vadă pe bolnavă. obrajii ofiliţi. De obicei. se aprindeau şi străluceau ca stelele. iar acum părea că e propria ei stafie. Se pare că atunci cînd un anumit ceas se apropie. cînd Fantine îşi pierduse orice urmă de sfială. deşi pînă atunci abia putuse să se mişte. luminile cerului îi învăluie pe cei părăsiţi de lumina pământului. şi călugăriţa o auzi scoţînd din piept unul din acele suspine adînci. aţintiţi în gol. Gu cîteva lumi mai-nainte. care par că înlătură o povară. Fantine începu să se zbuciume. In douăzeci de minute o întrebase de zece ori pe călugăriţă : — Gît e ceasul. Punctualitatea fiind şi ea o dovadă de bunătate. Aş vrea să-l văd pe domnul Madeleine. de ruşine şi de bucurie. Suferinţa fizică desăvîrşise opera suferinţei morale. Stătu astfel un sfert de oră. Ori de cîte ori sora S implice o întreba cum se simte. dădu cîteva sfaturi. claviculele ieşite. Fantine se întoarse şi privi spre uşă. dinţii descărnaţi.■ distanţe. Dar nu intră nimeni. nasul subţiat. gîtul scheletic. faţa vînătă. cu ochii aţintiţi spre uşă. întrebă daca domnul primar a dat pe la infirmerie şi clătină din cap. uşa nu se deschise. Pe urmă. avea fruntea brăzdată. Pe la două şi jumătate. ajunsese ca o umbră. care n-avea decît douăzeci şi cinci de ani. O. braţele uscate. oprindu-şi parcă răsuflarea. cît de mult ne apropie boala de bătrîneţe! La amiază doctorul veni din nou. Ochii ei. păreau aproape stinşi. iar printre şuviţele ei blonde creşteau fire de păr alb. din cînd în cînd. Fantine se ridică în capul oaselor. nemişcată. dar. pielea părnîntie. soră ? — Sună ora trei. Sora nu îndrăzni . Făptura asta. el era totdeauna punctual.

maica preacurată. Florile-s albastre. Intre acestea.sâ-i spună nici o vorbă. începu deodată să cînte. rozele-nfloresc. Fantine se uita-n sus la pologul patului. Ori de cîte ori suna orologiul. ac şi degetar. Ceva întunecat parcă se lăsa asupră-i. Iată ce cînta Fantine : Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare. cu glas stins. Du-te-n tîrg 'îndată şi cumpără dar Pînză albă. ca o adiere. >a\ă. Din cînd în cînd zîmbea. 301 . Se făcuse pămîntie la faţă şi avea buzele vinete. Nu veni nimeni. nu învinuia pe nimeni. Călugăriţa ascultă. Fantine se ridica şi se uita spre uşă. Un ceas. Florile-s albastre. A venit la mine în haină-nflorată Şi mi-a spus : — In vălul înadins {esut. Trecu o jumătate de ceas. Sora o auzi atunci spunînd încet. Port cu mine pruncul ce mi l-ai cerut. Nu spuse nimic şi începu să mototolească iarăşi aşternutul. Numai că tuşea îngrozitor. Ii ghiceai limpede gîndul. rău face că nu vine! Sora Simplice era şi ea foarte mirată de întîrzierea domnului Madeleine. cu glas stins: — De vreme ce mîine plec. nu se tînguia. Fantine căzu din nou cu capul pe pernă. Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare. Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare. Bătu ora cinci. Fecioara Măria. dar nu rostea nici un nume. Cumpărînd de-acolo (lucruri mici şi rare. Căuta parcă să-şi aducă aminte de ceva. pe urmă cădea Ia loc. Orologiul din turla bisericii sună ora trei şi un sfert. drag mi-e să iubesc.

Florile-s albastre. — Dar cu pînza. 302 . drag m i e să iubesc. rozele-nflorese.. — Unde ? — într-un rîu. Să nu rupi rochiţa cu pieptar uşor. -Fata se întoarse peste cîteva minute. maică.. Flarile-s albastre. Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare. Orologiul bătu ora şase. Era un vechi eîntec de leagăn cu care o adormea altădată pe Cosette şi care nu-i mai venise în minte de aproape cinci ani. ce fac oare ? — Fă din pânză giulgiu ca să mă-nfăşoare.. de cînd fetiţa nu mai era lîngă ea. — Spală pînza. Florile-s albastre. încît era în stare să înduioşeze şi pe-o călugărită. lîngâ sobă. drag mi-e să iubesc.. Fantine stătuse tot timpul nemişcată. Mi-e mai drag copilul dat de mîna ta. aproape Dar ia seama : dacă schimbi mai multe a<pe. urmîndu-şi firul gîndurilor. ce-am eu ide făcut ? — Scutece curate pentru cel născut. Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare. — Nu mai e copilul! Maică. sora simţi totuşi o lacrimă în colţul ochilor.Âm făcut preasfînto. De mine brodată toată numai flori. Florile-s albastre. De mi-ar da -acuma domnul chiar o stea. eii. rozei e-n fi oresc. Cînta cu glais atît de trist şi pe-o melodie atît de duioasă. Leagăn plin de panglici pentru pruncul meu. Părea că nu-i mai pasă de ce se întîmplă în jurul ei. Fantine parcă nu mai auzea. Deprinsă cu suferinţa. Sora Simplice trimise o servitoare să întrebe pe portăreasa fabricii dacă s-a întors domnul primar şi dacă mai trece azi pe la infirmerie.

Inălţînd spre Fantine ochii ei eenini şi trişti. asculta. culcă-te Ia loc! Fără să se clintească. La plecare. spunînd bolnavei adevărul. Pe de altă parte. Pe cînd femeile vorbeau în şoaptă. înainte de ora şase. — ■ Hai. Şoptiţi între voi. Fantine continuă cu glas tare şi pe un ton în acelaşi timp poruncitor şi plin de suferinţă : — N-o să poată veni. Vreau să ştiu şi eu.. sora punînd întrebări. Servitoarea îngăimă : — Mi-a spus portăreasa că astăzi n-o să poată veni. fără vizitiu. Deodată începu să strige: — Vorbiţi despre domnul Madeleine ? Ce tot şoptiţi acolo ? Ge e cu el ? De ce nu mai vine ? Glasul ei era atît de răstit şi de răguşit. Servitoarea îi spuse repede. scoţînd capul printre perdele.Servitoarea îi spunea în şoaptă sorei Simplice că domnul primar plecase dis-de-dimineaţă. alţii că l-au întîlnit în drum spre Paris. fusese foarte liniştit şi-i spusese portăresei să nu-l aştepte Ia noapte. încît femeilor li se păru că e o voce bărbătească. la ureche. Plecase singur. cu pumnii încleştaţi în pernă.. ar fi însemnat să-i dea o lovitură cumplită. Sora Simplice se îmbujora la faţă. Roşeaţa din obrajii călugăriţei se risipi repede. — Copila mea — spuse sora — linişteşte-te... iar servitoarea făcînd tot felul de presupuneri. cu tot frigul care se lăsase. U spuse : 303 . Se întoarseră speriate. călugăriţei: — Răspundeţi-i că are de lucru la consiliul municipal. îşi dădea seama că. Unii spuneau că l-ar fi văzut luînd-o spre Arras. într-o trăsurică trasă de un cal alb. cu spatele spre patul Fantinei. răspundeţi odată ! strigă Fantine. Fantine — cu vioiciunea înfrigurată a anumitor boli organice care îmbină mişcările obişnuite ale omului sănătos cu slăbiciunea îngrozitoare a ultimelor clipe — se aşezase în genunchi pe pat şi. şi nu se ştia pe ce drum apucase. ceea ce ar fi fost foarte grav pentru starea în care se afla Fantine. Servitoarea voia s-o facă să spună o minciună. ca de obicei. De ce ? Voi ştiţi de ce n-o să vină.

şi domnul Madeleine e un om bun. Dumnezeu e bun cu mine. Ştii ? Mi-a dat să iscălesc o scrisoare ca s-o ia de la Thenardieri. nu-i frumos să ţipi. Are şapte 304 . spuse : — Soră. După ce sfîrşi rugăciunea. am s-o văd iar pe Cosette. Şi pe urmă. fac tot ce mi se cere. Montfermeil e puţin mai încoace. Dar nici n-are nevoie să treacă prin Paris. Se culcă. Soră dragă. e-atît de drăguţă ! O să vezi! Ştii ? Are degete mici. Sînt foarte fericită. mi-e mult mai bine. adineauri am fost rea . nu-i aşa ? Au s-o dea pe Cosette. de vreme ce li se plăteşte tot. trandafirii! O să aibă mîini foarte fru moase.. Fantine sări în picioare. Cînd era numai de-un an avea nişte mînuţe atît de caraghioase.' — Domnul primar a plecat.. se ruga în şoaptă.. N-au de ce isă se opună. o ajută pe călugăriţă să-i aşeze perna şi sărută cruciuliţa de argint de la gît. Autorităţile n-au să le dea voie s-o mai oprească la ei dacă li s-a plătit datoria. iartă-mă c-am ţipat la dumneata .. care fu îngrijorată de această transpiraţie. O bucurie neţărmurită îi lumină faţa brăzdată de suferinţă.. Ţi-aduci aminte ce mi-a spus ieri cînd îi vorbeam despre Cosette ? „In curînd !" Vrea să-mi facă o surpriză. Uite : mi s-a făcut şi foame.. nu mă mai doare nimic. Ochii îi scînteiau.. dar sînt atît de fericită. uite.. soră dragă. — A plecat azi-dimineaţă la Paris. — A plecat I strigă ea. pe stînga. pe care i-o dăduse sora Simplice. închipuie-ţi că s-a dus s-o aducă pe Cosette de la Montfermeil. N-am mai văzut-o de aproape cinci ani. mă culc la loc.. buzele îi tremurau. degeaba-mi faci semn să tac.. Dumneata nu-ţi poţi închipui ce înseamnă un copil. S-a dus s-o aducă pe Cosette ! întinse braţele spre cer şi toată faţa i se lumină. Acum trebuie să fi crescut. ştiu şi eu asta. — Copila mea — spuse sora — acum odihneşte-te şi nu mai vorbi! Fantine strînse în mîinile-i umede mîna sorei.

Montfermeil e un sat.. am făcut drumul ăsta pe jos. — Mîine! mîine! zise Fantine. Mîine o să fie aici împreună cu Cosette. ce rău e să nu-ţi poţi vedea ani de zile copilul! Ar trebui să ne gîndim că viaţa nu e veşnică ! O. Cît e de-aici pînă la Montfermeil ? Sora. Are dreptate sora Simplice. nădăjduind că o să aţipească. Intre şapte şi opt veni doctorul. Mîine am s-o văd pe Cosette. Pe urmă. Aş putea să şi joc dacă mi s-ar cere. răspunse: — O I sînt sigură că mîine au să fie aici. chipul ei era numai zîmbet.ni E o domnişoară. Dar diligentele merg repede. nu-i aşa ? O să fie zi de sărbătoare. nu mai am nimic. fii ascultătoare şi nu mai vorbi! Fantine puse capul pe pernă şi spuse încet: — Da ! culcă-te la loc şi fii cuminte. Toată lumea de-aici are dreptate. fără să se mai clintească din loc. Doamne. Neauzind nici un zgomot şi crezînd că Fantine doarme. care habar n-avea de distanţe. Bucuria unei mame seamănă mult cu bucuria copilului. scumpă soră întru domnul. intră încet şi se aproPie de pat în vîrful picioarelor. copilul o să fie iarăşi lîngă tine. n-ar mai fi înţeles nimic. începu să se uite de jur împrejur cu ochi mari. ce bine c-a plecat domnul primar! E într-adevăr atît de frig ? Şi-a luat cel puţin mantaua ? O să se întoarcă mîine. fără să întoarcă măcar capul. Eu îi spun Cosette. Sînt nebună de bucurie. — Ei bine — spuse călugăriţa — acum eşti fericită.. Uite. Mîine dimineaţă. Pe vremuri. A fost destul de departe pentru mine. vorbindu-şi în şoaptă. Azi-dimineaţă mă uitam la praful de pe sobă şi mă gîndeam c-ara s-o revăd în curînd pe Cosette. Dădu perdelele la o parte a 305 . să-mi aduci aminte să-mi pun boneta cu dantelă. Sora trăise perdelele. cu un aer voios şi nu mai spuse nimic. Din cînd în cînd începea să rîdă. Era acum îmbujorată la faţă şi vorbea cu multă însufleţire. soră dragă. Cine-ar fi văzut-o cu un sfert de ceas mai înainte. dar o cheamă Euphrasie.

Ciosettc vine mîine. II întrebă : — Domnule. văzu ochii mari. care îi explică totul. venită din senin. să i se dea un calmant.. eu. Răsuflarea ei uşoară şi călduţă o să-mi facă bine. — Domnule doctor — zise ea — v-a spus sora că domnul primar s-a dus s-o aducă pe mititica ? Medicul recomandă ca bolnava să stea liniştită şi să fie ferită de orice emoţii.. 300 . care-i spuse : — Pentru că.. ştiu că aici e vorba de o boală orga nică. care nu prea dorm. ştiţi. mai ales că putea să fie adevărat. spunîndu-i că domnul Madeleine plecase pentru o zi sau două şi că. Medicul aprobă. Dac-o avea norocul ca domnul primar să vie mîine cu fetiţa — cine ştie ? Unele crize sînt sur prinzătoare . liniştiţi. La plecare. iar în cazul cînd febra ar reveni peste noapte. Nu se mai înnăbuşea.. neştiind unde s-a dus. Medicul rămase uimit. Medicul o luă deoparte pe sora Simplice. destul de înaintată. a socotit că nu-i bine s-o neliniştească pe bolnavă. privindu-l. Era în adevăr mai bine. Se apropie din nou de patul Fantinei.. e loc destul.. zise doctorul.şi. o să-mi daţi voie s-o culc lîngă mine într-un pătuc. la lumina lămpii. iar noaptea. s-au văzut cazuri cînd o mare bucurie a pus capăt unei boli. — Dă-mi puţin mîna. Pulsul devenise normal. Ea continuă : — Uitaţi-vă. am s-o aud pe ea cum doarme. am să-i spun pi'îicuţei mele bună dimineaţa. dar sînt atîtea taine nepă trunse !. S-ar putea să scape. ai Fanţinei. Prescrise o infuzie de chinchina. dimineaţa cînd se va trezi. nu-i aşa ? Doctorul crezu că aiurează. o însufleţise dintr-o dată pe-această sărmană făptură istovită. O viaţă nouă. Ea întinse braţul şi începu să rîdă : — A. îi spuse sorei: — E mai bine. da ! aşa e! e drept! dumneavoastră nu ştiţi că m-am făcut bine. care-şi închipuie că domnul primar a plecat la Montfermeil.

O DATA AJUNS. străzile erau întunecoase. _ Domnule — îi spuse funcţionarul — să fiţi negreşit aici pentru plecare. — Calul e foarte obosit. şi. ÎŞI IA MASURI DE PLECARE Era aproape opt seara cînd brişcă pe care am lăsat-o în drum intră pe poarta cea mare a hanului poştei din Arras. are nevoie de cel puţin două zile de odihnă. trimise înapoi calul luat cu împrumut şi duse el singur căluţul alb la grajd. mergea la întîmplare. — Ba da. intră în sala de biliard care se afla la parter şi se aşeză la o masă. care se întreceau să-l primească bine. gîndindu-se bine. Era tocmai liber locul de lîngă poştaş. Intră hangiţa : — Domnul doreşte să se culce ? Domnul doreşte să ia masa ? Făcu semn din cap că nu.VII CALATORUL. Omul pe care l-am urmărit pînă acum coborî. Recunoştea singur că nu era vina lui. spuse rîndaşul. Hangiţa îl duse la birou. Trecu pîrăul Grinchon şi se 307 . domnule. îşi arătă hîrtiile şi se interesă dacă poate să se întoarcă chiar în noaptea aceea la Montreuil-sur-mer cu poştalionul. nu-i părea rău că se întîmplase aşa. la ora unu noaptea fix. Pe urmă ieşi şi porni prin oraş. II opri pentru el şi-l plăti. — Nu-i aici serviciul diligentelor ? întrebă el. răspunse distrat oamenilor de la han. Pe urmă. Nu cunoştea Arrasul. De data asta rupse tăcerea : — O putea calul să pornească din nou mîine dimi neaţă ? — 01 domnule. Părea că se încăpăţînează să nu întrebe nimic pe trecători. Ii trebuiseră paisprezece ceasuri pentru un drum pe care socotea c-o să-l facă în şase ore.

a con struit acolo o sală mare. vreau numai să vor besc cu un avocat. îi arătă patru ferestre mari luminate pe faţada întunecată a unei clădiri înalte. Vă inte resează cazul ? E vorba de vreo crimă ? Sînteţi martor ? I se răspunse : — Nu vin pentru nici un proces. . domnule. In sala asta se ţin şedinţele curţii. Totuşi. palatul episcopal. Iată. adică spre palatul prefecturii. acolo-i poarta. Ştiţi. — Tot acolo îşi ţine şedinţele şi curtea cu juri ? — Da. e cam tîrziu. — Ia te uită ! Aţi sosit la vreme. Aveţi noroc. ca şi cum s-ar fi temut să nu audă cineva întrebarea pe care voia să i-o pună. care a fost episcop pe la 1782. nu s-a terminat. — Domnule. grupuri de avocaţi în robă vorbeau în şoaptă. Un om mergea pe drum cu un felinar în mînă. Să ştiţi că dezba terile s-au prelungit şi se ţine şedinţă de noapte. Domnul de Conzie. cînd ajunseră în piaţa principală. vă rog — zise el — unde e palatul de justiţie ? — Nu sînteţi de-aici 1 răspunse cel întrebat. se hotărî să intre în vorbă cu el. domnule. Pe drum. înainte de revoluţie. Urmă indicaţia ce i se dăduse şi în cîteva minute ajunse într-o sală cu multă lume şi unde. unde se rătăci. din loc în loc. Urcaţi pe scara principală. acolo unde e acum prefectura a fost pe vremuri. care era un om în vîrstă. Veniţi cu mine ! Şi eu merg spre pala tul de justiţie. şedinţele se ridică la ora şase. domnule. — A ! asta-i altceva ! zise omul.pomeni într-un labirint de uliţi înguste. dar nu fără a privi mai întîi înaintea şi în urma lui. Vedeţi cele patru ferestre ? Acolo e curtea cu juri. E lumină. De obicei. deoarece palatul de justiţie se află acum în reparaţie şi deocam dată instanţele îşi ţin şedinţele la prefectură. unde e sentinela. Prin urmare. După ce stătu puţin la îndoială. omul îi mai spuse: Dacă domnul vrea să asiste la vreun proces.

încît nu se sfii să se adreseze primului avocat care-i ieşi în cale : — Domnule — zise el — în ce fază e procesul ? — S-a terminat! răspunse avocatul. a fost condamnată pe viaţă. Nu trebuia constatată nici o identitate. era o veche anticameră a episcopiei şi servea acum ca sală a paşilor pierduţi. — Muncă silnică ? — Pe via{ă. _ — Bineînţeles. construind laolaltă tot felul de edificii întunecate. O uşă cu două canaturi. Rareori se întîmplă ca bunătatea «i mila să-i preocupe. cum se face că mai e lumină în sală ? 309 . Dumneavoastră despre cine vorbeaţi ? Despre nimeni. — S-a terminat ? Felul cum rostise aceste cuvinte îl făcu pe avocat să se întoarcă : — Iertati-mă !. Femeia şi-a ucis copilul. Rezultatul acestor discuţii e de cele mai multe ori o condamnare ticluită mai dinainte. S-a pronunţat vreo condamnare ? — Fireşte. infanticidul a fost dovedit. Sala asta mare.Ţi se strînge inima ori de cîte ori vezi pîlcurile astea de oameni în haine negre vorbind tainic între ei.. o despărţea de încăperea cea mare unde-şi ţinea şedinţele curtea cu juri. Sînteţi cumva vreo rudă ? — Nu. Dar.altfel. Femeia Limosin. Toate orupurile astea îi apar celui ce trece visător pe aici ca nişte roiuri negre de spirite bîzîitoare. Nu cunosc pe nimeni de-aici. în pragul instanţelor de judecată. închisă în momentul acesta. Nici nu se putea.. — A! e vorba de-o femeie! spuse el.. juraţii au înlăturat premeditarea. Cazul era foarte simplu.. luminată de-o singură lampă. Era atît de întuneric. de vreme ce s-a terminat. Domnul Madeleine întrebă din nou c-un glas atît de slab încît abia se auzea : — Identitatea a fost constatată ? ~ Ce identitate ? răspunse avocatul.

se dovedise însă că mai fusese la ocnă. Noul-venit îl întrebă : — Domnule. Au plecat cîteva persoane. — Pe unde se intră ? — Pe uşa cea mare. un recidivist. preşedintele fixase pentru aceeaşi zi două procese simple şi scurte. Se începuse cu infanticidul. Cuvintele acestui om nepăsător îi străbătură pe rînd inima. Condica de termene fiind foarte încărcată. nu se mai deschide o dată uşa asta ? — Nu se deschide.termina înainte de miezul nopţii. Avocatul se îndepărtă. O haimana. Acuzatul va fi probabil condamnat. cînd ca nişte ace de gheată. Unul cu o mutră de adevărat tîlhar. respiră adînc. Omul furase nişte mere. toate emoţiile cu putin{ă. amestecate laolaltă. recidivistul. Rămăseseră pledoariile apărării şi rechizitoriul ministerului public. Numai pentru mutra asta l-aş trimite la ocna. la Toulon. domnul Madeleine încercase. După ce înţelese că n-a sosit prea tîrziu. care a început de aproape două ceasuri. procurorul general era foarte dibaci şi nu prea lăsa să-i scape acuzaţii. deşi n-ar fi putut spune dacă ceea ce simţea era mulţumire sau durere. E lume multă. — Domnule — întrebă el — se poate intra în sală ? — Nu prea cred. aţi putea încerca. un ocnaş. Dar şedinţa a fost sus pendată. N-o să se poată . răspunse aprodul. aşa ca. Nu-mi mai aduc aminte cum îl cheamă. Era un băiat de spirit care făcea versuri. la redeschi derea şedinţei. In cele cîteva clipe cît stătuse de vorbă cu ei. ceea ce îi agrava situaţia. cînd ca nişte limbi de foc. — Care proces ? — A 1 şi cazul ăsta e limpede. Se apropie de mai multe grupuri şi trase cu urechea. „calul nărăvaş". dar faptul nu prea părea dovedit. Interogatoriul inculpatului fusese luat şi martorii fuseseră ascultaţi. care a fost prins furînd. iar acum venise rîndul ocnaşului. Un aprod stătea în fata uşii care dădea în sala de şedinţe. 316 .— Pentru celălalt proces.

— Du asta domnului preşedinte! Aprodul luă biletul. urcă din nou scara în grabă. Şi spunînd acestea. primarul din Montreuil-sur-mer se bucura de un fel de celebritate. După o pauză. Nu mai poate intra nimeni. uşierul îi întoarse spatele. se rezemă de balustradă şi-şi încrucişa braţele. luă portofelul. şovăind parcă la fiecare treaptă. merse drept la aprod. străbătu sala de aşteptare şi coborî scara încet. dar domnul preşe dinte nu dă voie acolo decît funcţionarilor publici. VIII INTRARE DE FAVOARE Fără să bănuiască. Uşa e încuiată. De bună seamă. se sfătuia cu el însuşi. primarul oraşului Montreuil-sur-mer. îi dădu biletul şi-i spuse cu autoritate. de cînd faima calităţilor lui se răspîndise în toată regiunea buloneză. aruncă o privire asupra lui şi se supuse. la lumina felinarului: D-l Madeleine. Dintr-o dată se descheie la haină. — De ce? — Pentru că sala e plină. şi în fiecare clipă trecea printr-o nouă încercare. De şapte ani de zile.__ Cum ? Nu se mai dă drumul la redeschiderea şedinţei ? Nu s-a suspendat şedinţa ? __ Şedinţa a început — spuse aprodul — dar nu se mai dă voie înăuntru. In afară de servi31! . scoase din el un creion. Domnul Madeleine plecă îngîndurat. îşi făcu loc prin mulţime. Zbuciumul sufletesc care-l chinuia încă din ajun nu încetase. Cînd ajunse la capătul scării. rupse o foaie de hîrtie şi scrise repede pe ea. Pe urmă. uşierul adăugă: Mai sînt totuşi cîteva locuri în spatele domnului preşedinte. ea trecuse de mult marginile unui singur ţinut Ş' ajunsese pînă-n judeţele învecinate. __ Cum ? Nu mai e nici un loc ? — Nici unul.

se plecă în spatele fotoliului preşedintelui şi-i înmînă biletul pe care sta scris rîndul pe care l-aţi citit. putu să citească : Preşedintele curţii cu juri prezintă dom" nului Madeleine omagiile sale. cînd s-a ivit prilejul. în poziţia în care-l lăsase aprodul. Cînd aprodul. spunîndu-i: — Să poftească ! Nefericitul despre care vorbim rămăsese pe loc. Domnul Madeleine porni după aprod. ca şi cum cele cîteva cuvinte l-ar fi făcut să simtă un gust neobişnuit. Consilierul curţii din Douai. Astfel. deschizînd încet uşa care dădea din sala de consiliu în sala de şedinţe. luă un condei. Auzi ca prin vis pe cineva spunîndu-i: — Domnul binevoieşte să-mi facă cinstea de-a mă urma ? Era aprodul care-i întorsese spatele mai-nainte şi care acum se pleca pînă la pămînt. se afla într-o încăpere severă. lîngă uşa sălii. care prezida sesiunea aceasta a curţii cu juri din Arras. în gură. scrise cîteva cuvinte pe aceeaşi hîrtie şi-o dădu aprodului. Oraşele Arras şi Douai invidiau orăşelul Montreuil-sur-mer pentru norocul de a-l avea primar. Mototoli biletul.ciul nepreţuit pe care-l făcuse capitalei districtului. Peste tot numele domnului Madeleine era rostit cu respect. aprodul îi dădu biletul. reorganizînd industria mărgelelor de sticlă. II desfăcu şi. 312 . ţesătoria mecanică din Frevent şi manufactura hidraulică de pînzeturi din Bouberssur-Canche. cunoştea ca toată lumea acest nume atît de adînc şi de unanim preţuit. la nevoie. Totodată. toate cele o sută patruzeci şi una de comune ale plăşii Montreuil-sur-mer îi cunoşteau binefacerile. Ştiuse. căptuşită cu tăblii de lemn. Peste cîteva clipe. să ajute şi să încurajeze chiar industriile altor plăşi. a susţinut cu creditele şi cu fondurile lui fabrica de dantelă din Boulogne. amar. preşedintele făcu numaidecît un gest de respect. deoarece se afla în dreptul lămpii. adăugînd : „Domnul acesta doreşte să asiste la şedinţă !".

E de ajuns să apăsaţi pe clanţa de alamă a uşii şi veţi fi în sala de şedinţe. şi spaima 313 . i se părea că nu mai simte nimic. Se gîndea la Fantine şi la Cosette. să le legăm de realităţile chinuitoare ale vieţii. Cine l-ar fi putut vedea şi urmări în momentul acela Ş!-ar fi închipuit. Se uita cu o linişte prostească la această încăpere tăcută şi de temut. deoarece nu-şi mai lua ochii de la ea. Glipa hotărîtoare sosise.. fost ministru şi primar al Parisului. se opri asupra ei. unde peste puţin va răsuna şi numele lui şi prin care trecea în momentul acela destinul său. Firele cugetării se destramă în mintea noastră mai cu seamă atunci cînd avem nevoie. Se uită la pereţi. citind-o de cîteva ori. la început foarte «niştită. fără îndoială. că scrisoarea îl interesa foarte mult. pe urmă se cercetă pe el-însuşi. Aprodul îl lăsase singur. neînţelegînd ce e cu odaia asta şi ce căuta el acolo. era frînt de oboseală din pricina zdruncinăturilor trăsurii şi totuşi nu se simţea ostenit. Aproape că uitase de uşă. Tot gîndindu-se. rămase aţintită asupra minerului de alamă. Privirea sa. unde fuseseră zdrobite atîtea vieţi. mai mult decît oricînd. sînteţi în camera de consiliu. datată desigur din greşeală 9 iunie anul al II-lea. în spatele fotoliului domnului prezident. Se afla tocmai în locul unde judecătorii deliberează şi condamnă.. se întoarse. şi prin care Pache trimitea comunei lista miniştrilor şi a deputaţilor ţinuţi în arest la domiciliu. încercă zadarnic să-şi adune gîndurile. fixă. pe urmă deveni tulbure. Nu mîncase nimic de peste douăzeci şi patru de ore.luminată de două lumînări aşezate pe o masă cu postav verde Ii mai sunau încă în urechi ultimele cuvinte ale aprodului care plecase: „Domnule." Cuvintele se amestecau în mintea lui cu amintirea nedesluşită a coridoarelor înguste şi a scărilor întunecoase pe care le străbătuse. şi ochii lui întîlniră iar clanţa de alamă a uşii care-l despărţea de sala de şedinţă. Se apropie de un tablou cu rama neagră. O citea însă fără să f i e atent şi fără să-şi dea seama. în care se afla încadrată o veche scrisoare autografă a lui Jean Nicolas Pache.

La un moment dat. Intră din nou în camera de consiliu. Din cînd fn cînd. Dacă ar fi fost atent. oftă adînc. tremurind de frig şi poate şi din altă pricină. ar fi putut auzi. singur acolo. Gîfîia. Era coridorul pe unde veniise. o deschise şi ieşi. Primul lucru pe care-l zări fu mînerul uşii. începu din nou să cugete. în întuneric. se clătina. parc-ar fi fost urmărit. ca un om copleşit. Zidul era rece. In cele din urmă. Aceeaşi tăcere şi aceeaşi întunecime împrejurul său. Cugetase toată noaptea. ca un murmur nedesluşit. Se rezemă de perete. cugetase toată ziua. Mergea încet. care spunea atît de limpede: „La naiba. nu auzea nimic. cu o stăpînire amestecată cu revoltă. nici un zgomot în urmă-i. Rotund şi lustruit. într-un coridor lung. o luă la fugă. trase cu urechea. Se afla în sala de şedinţe. îngust şi întortocheat. se îndreptă înfrigurat. văzu în fata lui uşa prin care intrase. mînerul de alamă i se părea că străluceşte ca o stea înspăimîntatoare. Dar nu asculta. Privirea nu i se putea dezlipi de pe mîner. Broboane de sudoare îi alunecau din păr şi i se prelingeau pe tîmple. luminat din loc în loc de nişte lămpi ce semănau cu luminile de la capul bolnavilor. Se uita la el cum s-ar uita o oaie în ochii unui tigru. plecă fruntea. sudoarea îi îngheţase pe frunte. lăsă braţele în jos şi se întoarse de unde plecase. Respiră. Era afară. întrerupt de tot felul de trepte şi de ghişeuri. cine mă poate sili ?" Se întoarse repede. Nu se mai afla în încăperea aceea. 314 . După ce străbătu mai multe cotituri ale coridorului. se opri şi ascultă din nou.se întipări înoet-încet într-însa. făcu gestul ce nu se poate descrie şi care vrea să spună. fără să-şi dea seama. zgomotul din sala de-alături. făcea cîte un pas şi se apropia de uşă. Dintr-o dată. porni spre ea. puse brusc mîna pe mîner şi uşa se deschise. ajunse lîngă uşă. Atunci. ca şi cum îl ajunsese cineva din urmă şi-l aducea înapoi. nici un zgomot dinainte-i. nu mai auzea într-însul decît un glas strigînd: „Vai!" Trecu astfel un sfert de ceas.

în care toată procedura judecării unei crime se desfăşura. de partea cealaltă. în stînga preşedintelui. rozîndu-şi unghiile sau moţăind. Pe banca luminată de mai multe lumînări stătea un om între doi jandarmi. cu privirea sălbatică Şi neliniştită. duşi pe gînduri. Intr-un capăt al sălii. Era o încăpere destul de mare. mulţimea în zdrenţe. Toate privirile se îndreptau asupra unui singur punct: o bancă de lemn din faţa unei uşi mici. cu gravitate meschină şi înfiorătoare. mese acoperite cu un postav mai mult gălbui decît verde. Nimeni din mulţime nu-l băgă în seamă. acolo unde se afla el. uitîndu-se în jurul său. care se afla de-a lungul peretelui. aşa cum fusese atunci cînd intrase în Digne. închise automat uşa în urma lui şi rămase în picioare. uşi înnegrite de-atîtea mîini. nu în totul asemănător la chip. Pe pereţi. dar în totul asemănător ca atitudine şi înfăţişare. deoarece se simţea deopotrivă prezenţa acelei mari realităţi omeneşti care e legea şi a acelei mari realităţi dumnezeeşti care e justiţia. tristeţe. desigur. Se vedea parcă pe el însuşi. Privirea lui se îndreptase într-acolo în chip firesc. tăblii de lemn. şedeau judecătorii. în robe vechi. Omul acesta era „omul". avocaţi în diferite atitudini. Nu l-a căutat.IX UN LOC UNDE SE FORMEAZĂ CONVINGERILE Făcu un pas. plin de ură şi ascunzînd în fundul sufle315 22 . L-a văzut. cu haina asta. un tavan murdar. cînd plină de tăcere. în cuiele înfipte în tăbliile de lemn — lămpi de cafenea. în mijlocul mulţimii. vechi şi pătate. Pe mese. care mai mult afumă decît luminează. urît. cînd plină de larmă. slab luminată. îmbătrînit. cu părul zburlit. întuneric. Din toate astea se desprindea o impresie de severitate şi de măreţie. ca şi cum ar fi ştiut dinainte unde e. jandarmi cu feţe cinstite şi aspre. lumînări în sfeşnice de alamă.

toţi îl numeau Jean Valjean. aspectele monstruoase ale trecutului său. îl salută. Nu mai era o sforţare a memoriei Iui. lumea s-a dat la o parte ca să-i facă loc. de jandarmi şi de spectatori. înfiorîndu-se: „Doamne. de demult. înţelegînd că persoana care intrase era domnul primar din Montreuil-surmer. acelaşi ceas de noapte. acum douăzeci şi şapte de ani. năuc. închise ochii şi strigă în adîncul sufletului său: „Niciodată!" Şi printr-un joc tragic al ursitei. o mulţime de capete cumplit de curioase. jucat de propria lui fantomă. îşi spuse. obiect care lipsea din tribunale pe 316 . existau. care-i cutremura toate gîndurile şi aproape îl înnebunea. un alt „el-însuşi" era acolo. cu tot ceea ce realitatea avea aievea mai de neîndurat. erau acolo. Era limpede: vedea ivindu-se şi retrăind în jurul lui. preşedintele a întors capul şi.ân tului acel oribil tezaur de gînduri cumplite pe care le adunase vreme de nouăsprezece ani pe lespezile ocnei. înfricoşat. un grefier. care-l întîlnise pe domnul Madeleine la Montreuil-sur-mer. în carne şi oase. nu mai era o amăgire a minţii lui. oameni adevăraţi. se mişcau. pe care-l judecau acum. Era în prada unei halucinaţii. El abia observă. Avea în el ceva aspru. o mulţime adevărată. Toate astea se cătscau ca o prăpastie în faţa lui. le mai văzuse o dată toate astea. Toate erau întocmai: acelaşi aparat judiciar. Toate aceste lucruri dureroase le găsea acum din nou. Numai deasupra capului preşedintelui se afla acum un crucifix. Procurorul general. jandarmi. îl salută la rîndul său. Judecători. erau jandarmi adevăraţi. Se îngrozi. Avea înaintea ochilor — viziune de neînchipuit! — un fel de reprezentaţie a celui mai groaznic moment din viaţa lui. Pe omul acesta. judecători adevăraţi. Privea. unde se dusese de mai multe ori în interese profesionale. Cînd s-a auzit zgomotul uşii. aproape aceleaşi feţe de judecători. oare-o să ajung iarăşi în halul ăsta ?" Omul părea să aibă cel puţin şaizeci de ani.

am pus mîna pe un tîlhar. 317 . La judecata lui. cum am mai spus. pe care justiţia îl caută de multă vreme şi care acum opt ani. se aşeză. ruptă dintr-un pom din împrejurimea vecină. sau foarte isteaţă. pe un găinar. dar nu dădu cu ochii de el.v °ya. dumnezeu nu fusese de faţă. îşi veni în fire. Domnul Bamatabois făcea parte dintre juraţi. cînd identitatea va fi p e deplin stabilită din punct de vedere juridic. Dezbaterile durau de trei ceasuri.vremea condamnării sale. foarte stupidă. Şi pe urmă. se liniştise de ajuns ca să poată asculta. după cum se ştie. cunoscută sub numele de livada lui Pierron. un om. Banca martorilor nu se putea vedea din cauza mesei grefierului. un ticălos dintre cei mai primejdioşi. un fost ocnaş. o făptură vrednică de plîns. Şi din toate dezbaterile se făcuse lumină deplină. se folosi de un teanc de dosare de pe biroul judecătorilor ca să-şi ascundă faţa. un necunoscut. crimă prevăzută şi pedepsită de articolul 383 din codul penal şi pentru care ne rezervăm dreptul să-l urmărim ulterior. a săvîrşit — ameninţînd cu arma un furt la drumul mare asupra unui băieţaş din Sa. sala era foarte slab luminată. Omul ăsta. Atenţia tuturor era extrem de încordată. Acuzarea susţinea : „N-am pus mîna numai pe un hoţ de poame. au fost ascultaţi diferiţi martori şi toţi au fost de aceeaşi părere. Incet-încet. era un vagabond care fusese găsit pe cîmp cu o creangă plină de mere. II căută pe Javert. Cine era omul ăsta ? Se făcuseră cercetări. înspăimîntat la °indul că ar putea fi recunoscut. Un scaun se afla în spatele lui. De trei ceasuri mulţimea privea cum se încovoaie din ce în ce mai mult sub povara unei cumplite potriviri de situaţie. Putea acum să vadă fără să fie văzut. După ce luă loc. pe un recidivist evadat. un răufăcător numit Jean Valjean. avocatul apărării tocmai îşi sfîrşea pledoaria. pe nume Petit-Gervais. începu să-şi dea seama de ceea ce se petrece. ieşind din ocna de la Toulon. In clipa cînd intrase el.

Gine era omul ăsta ? Ce ascundea nepăsarea lui ? Prostie sau şiretenie ? înţelegea prea bine totul. în graiul acesta bărbatului i se spune „soţ". acuzatul părea mai degrabă mirat. multă vreme caracteristic pentru elocinţa baroului şi pe care îl întrebuinţau odinioară toţi avocaţii. Se lăsa chiar să se întrevadă. monseniorul episcop — „un sfînt pontif". dacă identitatea ar fi stabilită şi dacă afacerea PetitGervais s-ar termina mai tîrziu tot cu o condamnare. sau nu înţelegea nimic ? Erau întrebările care despărţeau mulţimea în mai multe tabere şi care păreau că despart şi pe juraţi. în faţa declaraţiilor unanime ale martorilor. nu mai e întrebuinţat decît de oratorii oficiali ai parchetului." în faţa acestei acuzaţii. Părea idiot faţă de toate inteligenţele astea răspîndite în linie de bătaie în jurul lui şi cu totul străin în mijlocul societăţii care-l înşfăca. nevestei — „soţie". şi care astăzi. în afară de ocnă. răspundea încurcat. îl aştepta însă un viitor plin de ameninţări.Acum a săvîrşit un nou furt. în graiul acela provincial. un teatru — „templul Melpo- .. Apărătorul pledase destul de bine. cărora li se potriveşte prin sonoritatea-i gravă şi impunătoare. Vorbea cu mare greutate. Făcea gesturi şi semne care voiau să spună „nu" sau rămînea cu ochii în tavan. ajuns clasic. Va fi judecat mai tîrziu pentru cea veche. dar şi de neînţeles. dar. din creştet pînă-n tălpi. şi pedeapsa cu moartea. secolul lui Ludovic al XlV-lea — . pledoaria — „accentele care s-au auzit".'îecolul cel mare". procurorul general — „elocintele interpret al vindictei". regele e „monarhul". aparenţele de vinovăţie sporeau în fiecare clipă şi toată mulţimea asta urmărea cu mai multă nelinişte decît el însuşi sentinţa plină de nenorociri care plutea deasupra capului său. la Paris ca şi la Romarantin sau la Montbrison. E-n recidivă. în acest proces se găsea adunat laolaltă tot ce poate să înspăimînte şi să dea de gîndit. Parisul e „centrul artelor şi al civilizaţiei". drama nu era numai întunecată. Condamnaţi-] pentru fapta cea nouă. întreaga lui făptură tăgăduia.

fără îndoială. e drept — şi în „buna sa credinţă" apărătorul trebuia s-o recunoască — adoptase „un sistem rău de 1 Muza tragediei la grecii antici." etc. un concert —■ . n-a fost văzut de nimeni sărind zidul sau rupînd craca din pom. dovedea asta că tot el e şi hoţul merelor ? Putea fi cel mult o prezumpţie. pe care — în calitate de apărător — stăruia să-l numească Champmathieu. Avocatul începuse. aparţintnd tribului Levi. o tăgadă interesată. craca fusese ruptă şi furată după ce is-a sărit zidul. şi a ştiut să iasă strălucit din încurcătură. Dar ce dovedea ca hoţul era Champmathieu ? Un singur lucru: faptul că a fost ocnaş. din nefericire. dar şi Benigne Bossuet fusese silit să facă aluzie.. Clerici. numele de Champmathieu putea foarte bine să fi fost la origină Jean Mathieu. au aflat asupra lui creanga (pe care avocatul ţinea s-o numească „ramură") . mai apoi aruncată acolo de către hoţul înspăimîntat. aşadar. slujitori ai templului la vechii evrei. în sfîrşit. etc. Acuzatul.o solemnitate muzicală". domnul general comandant al garnizoanei — „ilustrul luptător care. presupunînd că el e într-adevăr puşcăriaşul Jean Valjean. erorile strecurate în ziare — „impostura care-şi distilează veninul în coloanele acestor organe" etc. Era vorba de un hoţ. Unde era dovada contrarie ? Nici vorbă... toate astea erau adevă rate . acuzatul fusese ajutor de grădinar . Cînd l-au arestat. Clientul său. acuzatul locuise la Faverolles. 319 . Avocatul stabilise că furtul merelor nu fusese dovedit în mod concret. la o găină. nu o dovadă. elevii seminarului — „aceşti gingaşi leviţi 2". acest fapt fusese pe deplin constatat.menei'". în Champmathieu pe ocnaşul Jean Valjean. familia domnitoare — „augustul sînge al regilor noştri". patru martori recunoşteau. în mijlocul unei cuvîntări funebre. fără să stea pe gînduri şi hotărît. dar el susţinea că o găsise şi o ridicase de pe jos. Dar. La aceste afirmaţii şi la aceste dovezi avocatul nu putea opune decît tăgada clientului său. să lămurească furtul merelor — lucru nu prea uşor în stilul ăsta pompos. Avocatul nu tăgăduia că.

nemărturisind nimic. închîpuindu-şi fără îndoială că salvează totul. Un monstru avortat etc.. nefiind în cauză. Se încăpăţîna să tăgăduiască totul. modelul acestui soi de descriere se găseşte 320 . urcînd pînă la izvoarele şi la cauzele criminalităţii. Un punct cîştigat pentru acuzare şi care nu mai putea fi tăgăduit. cunoscută sub numele de „şcoala satanică". dar nu se cuvenea să se ţină seamă de lipsa lui de inteligenţă ? E. Procurorul general luă cuvîntul în replică. procurorul general tună împotriva imoralităţii şcoalei romantice. Se apără prost. avocatul nu avea căderea s-o discute.. II încolţi pe acuzat prin toate concesiile făcute de avocat. Nu fără oarecare îndreptăţire. cum sînt de obicei procurorii generali. iar nu osînda îngrozitoare care li se dă ocnaşilor recidivişti.. După aceste consideraţii. Apărătorul încheie rugînd juriul şi curtea. şi faptul că a fost ocnaş. dar acuzatul refuzase cu îndărătnicie. Omul acesta era prin urmare Jean Valjean. în cazul cînd li s-ar părea că identitatea lui Jean Valjean nu mai poate fi pusă la îndoială. Luă act. viaţa de mizerie după ieşirea din ocnă. Fu violent şi înzorzonat. Cine era Jean Val jean ? Urmă portretul lui Jean Valjean.i i [ î '. un om greoi la minte. Felicită pe apărător pentru „sinceritatea" sa şi se folosi cu dibăcie de această sinceritate. Nenorocirea de a fi stat atîta vreme în ocnă. dar e ăsta un motiv ca să fie condamnat ? Gît despre afacerea Petit-Gervais. Apărătorul înclina să admită că inculpatul era chiar Jean Valjean. să-i aplice pedeapsa poliţienească ce se cuvine celor care contravin legii domiciliului forţat. Era o greşeală. O mărturisire asupra punctului acestuia din urmă ar fi fost desigur mai buna pentru el şi i-ar fi cîştigat indulgenţa judecătorilor.. al lui Jean Valjean.. şi aşa mai departe. Printr-o isteaţă figură retorică. Avocatul îl sfătuise în această privinţă. şi furtul. mai bine zis. fără îndoială. pe atunci la începuturile ei. aşa cum o botezaseră criticii de la Quolidienne şi Or-flamme. îl îndobitociseră. I apărare". atribui influenţei acestei literaturi perverse delictul lui Champmathieu sau.. trecu direct la Jean Valjean.

etc. Era de bună seamă mirat că cineva poate vorbi aşa. cu un fel de uimire în care se vădea şi oarecare admiraţie. aşa cum dovedeşte crima săvîrşită asupra lui Petit-Gervais etc. etc. îşi tăgăduieşte pînă şi identitatea. tăgăduieşte flagrantul delict. Auditoriul şi juraţii „se înfiorară". In afară de o sută de alte dovezi. în momentele cele mai „energice" ale rechizitoriului." In timpul replicii procurorului general. De cîteva ori spectatorii de lîngă el l-au auzit spunînd cu jumătate glas: „De 1 dacă nu l-au chemat pe domnul Baloup !. integrul inspector de poliţie Javert.. prin viaţa care a dus-o. dar care aduce zilnic mari servicii elocinţei judiciare. cu care se mulţumise încă de la începutul dezbaterilor. furtul. din actul V al Fedrei lui Racine. un vagabond. prins pe şosea în flagrant delict de furt. acuzatul asculta cu gura căscată. 321 . etc. procurorul general spuse. într-un fel de protest trist şi mut.. învăluindu-l pe acuzat ca o furtună. — un om ca ăsta. Din cînd în cînd. Ce opune el acestor dovezi zdrobitoare ? Tăgada. etc. atunci cînd elocinţa nu se mai poate stăpîni şi izbucneşte într-o năvală de dojeni biciuitoare. escaladarea.tirada iui îheramene'. c u o însufleţire oratorică menită să aţîţe în cel mai înalt grad. patru martori l-au recunoscut: Javert. Chenildieu şi Cochepaille. domnilor juraţi etc. După ce termină portretul acuzatului. fiind prea puţin îndreptat prin şederea lui la ocnă.. să săvîrşească fapte vinovate. a doua zi. şi trei dintre foştii săi tovarăşi de ticăloşii. el clătina încet capul de la dreapta la stînga şi de la stînga la dreapta. tăgăduieşte totul. îşi tăgăduieşte pînă şi numele pe care-l poartă.. asupra cărora nu mai stăruim." m 1 Tirada lui Theramene. care nu e de nici un folos tragediei. descrie monstrul marin care l-a ucis pe tlnărul Hlppolit. ocnaşii Brevet. Cîtă încăpăţînare ! Sînteţi aici ca să faceţi dreptate. etc. ţinînd încă în mînă lucrul furat. un cerşetor. fără mijloace de existenţă etc.. la cîţiva paşi de zidul pe care-l sărise. entuziasmul Jurnalului Prefecturii: „Şi un om ca ăsta. deprins.

tăcu un gest ca şi cum s-ar fi trezit atunci. se uită la public. nestăpînite. pe urmă. mototolind în mîini o căciulă slinoasă. începuse parcă să înţeleagă. Apărătorul se ridică. care dovedea mai degrabă isteţime. şiretenie. şi care punea în adevărata ei lumină „marea perversitate" a acestui individ. începu să vorbească. sim(ind ca terenul îi lunecă de sub picioare. destul de slab. vădit calculată. De data asta omul auzi. la jandarmi. cuvintele păreau că se îmbulzesc să năvălească toate deodată. se uită de jur împrejur. îşi puse pumnul uriaş pe marginea balustradei din fa(a lui şi. E o meserie grea. X SISTEMUL TAGADUIELILOR Momentul închiderii dezbaterilor sosise. dintr-o dată.Procurorul general atrase atenţia juraţilor asupra acestei atitudini de om năucit. Preşedintele făcu semn acuzatului să se ridice şi-i adresă obişnuita întrebare : — Mai ai ceva de adăugat în apărarea dumitale ? In picioare. Procurorul încheie făcînd toate rezervele în ceea ce priveşte afacerea Petit-Gervais şi cerînd o condamnare exemplară. După felul cum ^şneau din gura lui. la curte. vă amintiţi. la juraţi. omul părea ca nu aude. decît imbecilitate. pe Deocamdată. fără şir. pironindu-şi privirea asupra procurorului general. — Am de spus atîta — zise el — că am fost rotar la Paris. ciocnindu~se de-a valma. era vorba de muncă silnică viată. la domnul Baloup. la avocat. In rotărie . A fost ca o adevărată erupţie. răspunse aşa cum putu. începu prin a-l felicita pe „domnul procuror general" pentru „admirabila sa elocuţiune". Preşedintele repetă întrebarea. deprinderea de-a înşela justiţia.

ţi se spune numai dobitoc bătrîn. Mie. Că prost mai sînt! Parisul e o vîltoare. mi se plătea tot mai puţin . Hm ! Să întrebaţi !. Nu mai cîştigam decît un franc şi jumătate pe zi. împreună o scoteam la capăt. Te dă gata repede. pentru că. la rîu. şi pe deasupra şi pe dedesubt. pierzi muşteriii. e treabă grea. Cine poate să-l cunoască acolo pe moş Chanipmathieu ? Cu toate astea. Acolo nu mai stai în hîrdău. pe zăpadă. şi cînd apa e îngheţată . La patruzeci de ani s-a isprăvit cu tine.. Era o fată de treabă. oamenii-s atît de răi! Cînd ai îmbătrînit. nu se ducea la bal. dar stăpînii nu-{i dau voie . de lăsata-secului. Scîndurile hîrdăului sînt rău încheiate şi te stropeşti cu apă peste tot. sînt oameni care nu au rufe prea multe şi care nu pot să aştepte . Iarna (i-e atît de frig. v-am mai spus: mă cunoaşte domnul Baloup. Era grozav de trudită. încît trebuie să dai din mîini ca să te încălzeşti. liniştită. Fiindcă e închis. A murit. Te pătrunde pînă la piele. Şi meseria ei era grea. O mai aveam şi pe fiicămea. sau sub soproane ia stăpîni mai de treabă. Dar sînt atîţia aburi acolo de la apa fierbinte că-ţi strică ochii. Ţi se udă fustele. e nevoie de loc. Şi pe urmă. pînă la brîu . Să umbli cu fier în braţe cînd e gheaţă pe jos. dacă nu speli. pe ploaie. nu ştiu ce aveţi cu mine. îmi venea destul de greu. Speli rufele în faţă. Bărbatu-său o bătea. s-a culcat la opt. moşneag tîmpit. Mi-aduc aminte că într-o zi. nu în ateliere închise. spun că asta e pierdere de vreme. Cîştiga şi ea ceva. Se întorcea acasă la şapte seara şi se culca numaidecît.. la cincizeci şi trei. în curţi. care era spălătoreasă la rîu. unde apa vine prin robinete. cînd vîntul îţi şfichiuie obrajii. Asta e 1 Spun adevărat. stăpînii profitau de vîrsta mea. nu mai ţi-e tare frig. 323 . la robinet şi le clăteşti îndărăt într-un fel de albie. N-aveţi decît să întrebaţi. trebuie să speli acolo. Stătea toată ziulica într-un hîrdău. N-am prea fost fericiţi. Imbătrîneşti de tînăr în meseria asta. întrebaţi pe domnul Baloup.trebuie sa munceşti totdeauna pe-afară. A lucrat şi la spălătorie. U ă toate astea. ştiţi.

Intorcîndu-se apoi spre acuzat. se întoarse spre preşedinte şi spuse : — Mai întîi. repede. Acuzat. Dăduse faliment şi n-a mai putut fi găsit. şi fiecăruia îi adăuga gestul unui tăietor care despică lemne.Omul tăcu şi rămase în picioare. în slujba căruia pretinde că ar fi fost acuzatul. Nu încape nici o îndo ială că nu te numeşti Champmathieu. fără să înţeleagă nimic. ascuns la început sub numele de Jean Mathieu. ca unul care a înţeles foarte bine şi ştie ce are de răspuns. Se oprise la un moment dat. Se uită în sală şi. — Acuzat — zise procurorul general cu glas aspru — ia seama ! Nu dai nici un răspuns la ceea ce eşti între bat. că ai fost în Auvergne. Spectacolul era sinistru. Aminti „domnilor juraţi" că numitul Baloup. aspru. începu să rîdă şi el. Afirmaţiile pe care le zvîrlea parcă la voia întîmplării izbucneau ca nişte sughiţuri. Preşedintele. da sau nu. da sau nu ? Acuzatul dădu din cap în chip isteţ. adică ai săvîrşit crima de furt cu escaladare ? In al doilea rînd. Pe urmă se uită la căciula lui. ca să salute pe cineva din mulţime. răguşit. fusese citat în zadar. îi ceru să asculte ceea ce-i va spune şi adăugă : — Te afli într-o situaţie cînd trebuie să te gîndeşti bine. care era numele mamei dumitale. văzînd că publicul rîde. Deschise gura.. Vorbise cu glas tare.. eşti dumneata ocnaşul eliberat Jean Valjean. un om atent şi binevoitor. ai rupt craca şi ai furat merele. îţi cer pentru ultima oară să ne lămureşti asupra acestor două fapte: în primul rînd. Bănuielile cele mai grave planează asupra dumitale şi pot avea urmări grave. Cînd isprăvi. în interesul dumitale. se uită în tavan şi tăcu. că te-ai născut la Faverolles. ai sărit. începu să vorbească. toţi cei de faţă începură să rîdă. fost meşter rotar. Neliniştea dumitale te acuză. unde ai fost ajutor de gra- . cu o naivitate mînioasă şi sălbatică. că eşti ocnaşul Jean Valjean. zidul care împrejmuieşte livada lui Pierron.

am stat cu casa acolo. De altfel. Cînd eram mic. Mă cheamă Champmathieu. Ii daţi zor cu Jean Valjean şi cu Jean Mathieu ! Nu ştiu cine sînt ăştia. Domnii juraţi vor aprecia. pe Bulevardul Spitalului. şi strigă : — Dumneata eşti om tare rău ! Asta voiam să spun.dinar. nici eu nu ştiu. am fost la Faverolles. mergeam pe cîmp după o răpăială de ploaie de se îngălbenise tot pămîntul . Nu încape nici o îndoială că ai furat prin escaladare nişte mere din livada lui Pierron. Astea-s numele mele de botez. fără să ştiu că o să-mi aducă atîta necaz.. Faceţi ce vreţi. care-i băiat de treabă. N-am furat nimic. răspunde 1" Eu nu ştiu să vorbesc. am ridicat de pe jos ce-am găsit. De trei luni de zile sînt închis şi purtat de colo pînă colo. în momentul cînd procurorul general termina. Sînteţi deştepţi nevoie mare că-mi spuneţi unde m-am născut. Veneam din Ailly. Şi nu nimeream. Prea ar fi bine ! Cred că mama şi tata erau oameni care n-aveau rostui lor şi băteau drumurile. sînt un om prost. ce să zic ? Se dau toţi la mine şi spun : „Răspunde!" Jandarmul.. Pe lîngă asta. se ridică brusc de la locul său. mi se spunea Piciul. chiar şi bălfile se revărsaseră şi nu mai răsărea din nisip decît ici şi colo cîte un fir de iarbă pe marginea drumului. Pînă la urmă mă scoateţi din fire cu prostiile astea 1 Ce vă năpustiţi la mine ca turbaţii ? 325 . Eu am lucrat la domnul Balou. Ei şi ? Ce-i cu asta ? Nu se poate să fi fost şi în Auvergne şi la Faverolles fără să fi fost la ocnă ? Vă spun că n-am furat nimic şi că sînt moş Champmathieu. pe legea mea. Eu unul nu mănînc în fiecare zi.p. Nu toată lumea are casă cînd vine pe lume. N-am furat nimic. Păcat că nu se ia în seamă lucrul ăsta. Eu habar n-am. acum mi se spune Moşul. Acuzatul. Am fost m Auvergne. care între timp se aşezase. am găsit pe jos o cracă ruptă cu cîteva mere pe ea. n-am învăţat carte. Nişte ţărani. îmi dă cu cotul şi-mi zice încet: „Haide. Am lucrat la domnul oaloup. am ridicat craca.

decît cu foarte multă părere de rău. care ar vrea să treacă drept idiot şi căruia îi spunem dinainte că nu va izbuti. se pare. vă cerem. In afară de jefuirea lui Petit-Gervais şi de furtul merelor. chemat de îndatoririle sale în capitala unui district vecin. domnule preşedinte. o impresie puternică asupra publicului şi a juraţilor. cei 326 . socotesc de datoria mea să amintesc domnilor juraţi ceea ce a declarat el aici acum cîteva ceasuri. precum şi inspectorul de poliţie Javert. — Atrag atenţiunea domnului procuror generai — spuse preşedintele — că inspectorul de poliţie Javert. stăruind ca. domniei-voastre şi curţii. dar foarte iscusite. încercase în cinci sau şase rînduri să evadeze. dar destul de importantă.. Repet: îl cunosc perfect. Javert e un om vrednic de stimă. ale acuzatului. să binevoiţi a dispune să fie aduşi în această incintă condamnaţii Brevet. Omul acesta nu se numeşte Champmathieu. se adresă preşedintelui : — Domnule preşedinte. care cinsteşte. prin seriozitatea şi reputaţia sa nepătată. cu încuviinţarea domnului procuror gene ral şi a apărătorului acuzatului. N-a fost eliberat. Iată ce-a spus el : „Nu am nevoie de prezumţii morale şi de dovezi materiale care să dezmintă tăgăduielile acuzatului. la expirarea pedepsei. A făcut nouăsprezece ani de muncă silnică pentru furt calificat. în lipsa lui Javert. L-am văzut de nenumărate ori pe vremea cînd eram ajutor de temnicer la ocna din Toulon. foarte rău şi primejdios. spre a fi audiaţi pentru ultima oară în privinţa identităţii acuzatului cu ocnaşul Jean Valjean. a părăsit şedinţa şi chiar oraşul îndată ce-a depus ca martor. îl mai bănuiesc şi e a autor ai unui furt săvîrşit la înălţimea-sa defunctul epis cop din Digne.Procurorul general. I-am dat autorizaţia. In lipsa domnului Javert. II recunosc perfect. — Aveţi dreptate." Declaraţia aceasta atît de categorică făcu. Cochepaille şi Chenildieu. este un fost ocnaş. o funcţiune inferioară. Procurorul genera! termină. zise procurorul general. care rămăsese în picioare. faţă de tăgăduielile confuze. numit Jean Valjean..

Preşedintele dădu un ordin aprodului. introduse pe condamnatul Brevet. ţine seama pe de o parte de omul acesta. ridică-te I Brevet. Şefii spuneau despre el: . A 327 . aşa că nu poţi depune jurămînt. pe care un cuvînt al dumitale poate să-l neno rocească. Fostul ocnaş Brevet purta costumul vărgat al închisorilor centrale. Chenildieu şi Cochepaille — sa fie ascultaţi din nou şi somaţi a spune adevărul şi numai adevărul. — Cu toate acestea — continuă preşedintele — chiar în sufletul omului pe care legea l-a degradat poate să mai rămînă.— Da. iar în clipa următoare uşa camerei martorilor se deschise. un simţimînt de onoare şi de dreptate. Duhovnicii stăteau mărturie în privinţa credinţei lui în dumnezeu. dacă stăruieşti a recunoaşte în omul acesta pe fostul dumitale tovarăş d e ocnă Jean Valjean. cu mîna pe conştiinţă. Acuzat. La simţimîntul acesta fac eu apel acum. Dacă el există încă în dumneata. cu mutra unui om de afaceri şi cu aerul unui ticălos. ajunsese un fel de gardian. Era un individ de vreo şaizeci de ani. domnule prezident. Aprodul. gîndeşte-te bine înainte de a răspunde .trei martori — Brevet. Brevet lăsă ochii în pămînt.Işi dă toată osteneala să se facă folositor". Trăsăturile astea se întîlnesc uneori laolaltă.. — Brevet — spuse preşedintele — ai suferit o pedeapsă infamantă. Să nu uităm că acestea se petreceau sub restauraţie. Brevet se uită la acuzat. unde alte fărădelegi îl aduseseră din nou. cînd se îndură ce! de sus. Eu l-am recunoscut cel dintîi Şi-mi menţin declaraţia. iar pe de altă parte de justiţia care aşteaptă să fie luminată de acel cuvînt al dumitale. uită-te bine Ia acuzat. şi nădăjduiesc că mai există. însoţit de un jandarm gata să-i vină în ajutor. Publicul abia-şi ţinea răsuflarea şi toate inimile băteau ca şi cum n-ar fi avut decît un suflet. în închisoare. E o clipă solemnă Şi mai ai vreme să revii dacă socoteşti că te-ai înşelat. în momentul acesta hotărîtor. apoi se întoarse spre curte : . adună-ţi amintirile şi spune. Omul ăsta e Jean Valjean.

îi spuse preşedintele. In clipa cînd îi aminti că situaţia sa îi răpea dreptul de a depune jurămînt. vioi. Acuzat. îl recunosc cu toată siguranţa. Păzise turmele acolo sus. 328 . Cochepaille nu era mai puţin sălbatic. rămîi în picioare. Cochepaille era ţăran din Lourdes. ba părea chiar mai îndobitocit decît acuzatul. Chenildieu începu să rîdă. întrebîndu-l. pe munte. obraznic şi înfrigurat. ca şi pe Brevet. ca şi pe ceilalţi. dacă stă1 II neg pe dumnezeu (n. Preşedintele îl invită să se concentreze şi-l întrebă. ocnaş pe viaţă. poate vîrsta să-l fi prostit. Fu introdus Chenildieu. de unde fusese adus pentru procesul acesta. — Stai jos. Era unul dintre nenorociţii pe care natura a vrut să-i facă fiare şi pe care societatea sfîrşeşte prin a-i face ocnaşi. cum îl arătau bluza roşie şi boneta verde. Preşedintele încercă să-l zguduie prin cîteva cuvinte patetice şi grave. galben la faţă. Eu am fost eliberat în anul următor. iar în privire o forţă sfredelitoare. — Ei asta-i ! Cum să nu-l recunosc ? Că doar am fost cinci ani legaţi de acelaşi lanţ! Te-ai îmbufnat. moşule ? — Stai jos ! spus preşedintele. venit de la ocnă tot în haină roşie ca şi Chenildieu. Aprodul îl aduse pe Cochepaille. un fel de urs al Pirineilor. Ispăşea pedeapsa la ocna din Toulon. la ocnă era un vulpoi şi jumătate. slăbănog. condamnat şi el pe viaţă.t. Pare o brută acum . şi din cioban devenise tîlhar la drumul mare.intrat la Toulon în 1796 şi a ieşit în 1815. zbîrcit. Era un omuleţ de vreo cincizeci de ani. Chenildieu înălţă capul şi privi mulţimea drept în faţă. care avea în ţinuta şi în toată fiinţa lui un fel de slăbiciune bolnăvicioasă. dacă-şi menţine declaraţia că-l recunoaşte pe acuzat. Tovarăşii de ocnă îl porecliseră Je-nie-dieu '.). Preşedintele îi adresă aproape aceleaşi cuvinte ca şi lui Brevet.

Acuzatul le ascultase cu mutra aceea uluită. după părerea acuzării. Privirile se întoarseră spre punctul de unde fusese auzit. 329 . murmur care creştea şi se prelungea şi pai mult. Cochepaille ! Uitaţi-vă-ncoace! Toţi cei care auziră glasul acela simţiră că le îngheaţă sîngele în vine. jandarmul de lîngă el l-a auzit mormăind printre dinţi: „Ei. După prima declaraţie. era principalul său mijloc de apărare. fără îndoieli şi fără tulburare. douăzeci de inşi îl recunoscură şi strigară d «itr-o dată : — Domnul Madeleine ! 1 Jean-drug-de-fier (n.t. spuse ceva mai tare : „Bună şi asta !". In clipa aceea se făcu o mişcare în imediata apropiere preşedintelui. Preşedintele. iar la a treia strigă : „Nemaipomenit!" Preşedintele întrebă : — Acuzat. ai auzit ce declară martorii. uite-l şi p-ăsta !" După cea de-a doua declaraţie. Acela pe care-l numeam noi Jean-le-Cric ' pentru puterea pe care-o avea. Chenildieu. Se auzi un glas. stîrniseră în auditoriu un murmur rău prevestitor pentru acuzat. domnul amatabois. care. strigînd : — Brevet. ori de cîte ori o nouă declaraţie se adăuga celei dina'nte. Ce ai de spus ? Acuzatul răspunse : — Am spus : „Nemaipomenit!" Un murmur de nemulţumire se răspîndi în public şi cuprinse aproape întreg juriul. care-şi avea locul printre spectatorii privilegiaţi cin spatele curţii. Afirmaţiile celor trei oameni. Un bărbat. vădit sincere şi de bună credinţă.ruie. se ridicase. procurorul general.). __ E Jean Valjean. în declaraţia că-l recunoaşte pe omul care stătea în faţa lui. — Aprozi — spuse preşedintele — faceţi linişte ! închid dezbaterile. spuse Cochepaille. împinsese portiţa joasă care oespă rţ ea curtea de incintă şi stătea acum în picioare în mijlocul sălii. Nu mai încăpea nici o îndoială că omul era pierdut. atît era de jalnic şi de pătrunzător.

Brevet şi Chenildieu. Tustrei rămăseseră uluiţi şi răspunseră printr-un semn cu capul că nu-l cunoşteau. Se adresă publicului şi întrebă cu un accent care fu înţeles de toată lumea : : 330 . Toată lumea ridicase capul. iar omul părea atît de liniştit. într-adevăr. Lampa de pe masa grefierului îi lumina faţa. Toţi îşi ţineau respiraţia. la început. Eu sînt Jean Valjean. lumea nu înţelese nimic. Era galben şi tremura puţin. Cochepaille. intimidat. Glasul fusese atît de sfîşjetor. îşi ţinea pălăria în mînă. Nedumerirea dură numai cîteva clipe. Albise de un ceas. In sală se simţea acea teama religioasă care cuprinde mulţimea atunci cînd se săvîrşeşte ceva măreţ. îi albise de tot. se făcu o tăcere de mormînt. făcuse un semn grăbit procurorului general şi schimbase cîteva cuvinte în şoaptă cu consilierii asesori. Se întrebau toţi cine a strigat ? Nu puteau crede că strigătul care îi înfiorase fusese scos de omul acesta liniştit. Mai înainte ca preşedintele şi procurorul general să fi putut rosti un cuvînt.XI CHAMPMATHIEU DIN CE IN CE MAI MIRAT Era el. După ce trecu prima emoţie. omul pe care toţi îl rnai numeau în momentul acela domnul Madeleine se apropiase de martorii Qochepaille. Domnul Madeleine se întoarse spre juraţi şi spre curte şi spuse cu glas potolit: ~ Domnilor juraţi. sînt eu. — Nu mă recunoaşteţi ? întrebă el. Senzaţia a fost de nedescris. de cînd se afla acolo. redingota îi era încheiată cu grijă. mai-nainte ca jandarmii şi aprozii sa fi putut face vreun gest. In auditoriu se simţi o ezitare. Părul. salută milităreşte. puneţi-l în libertate pe acuzat! Domnule preşedinte. Pe chipul preşedintelui se întipărise totuşi o umbră de simpatie şi de tristeţe. arestaţi-mă ! Omul pe care-l căutaţi nu e el. abia încărunţit la sosirea lui în Arras. hainele nu-i erau în dezordine. încît.

Dumnezeu din ceruri vede ce fac eu în momentul acesta — şi e de ajuns. n-am de gînd să vă povestesc viaţa mea . L-am jefuit pe Petit-Gervais . este adevărat. am ajuns primar. iată-le întocmai. rugîndu-l să binevoiască să-l examineze pe domnul Madeleine şi să-l conducă la locuinţa sa. Cunoaşteţi cu toţii. îmi fac datoria .nu are dreptul să facă mustrări providenţei şi să dea sfaturi societăţii. Iată cuvintele pe care le-a rostit. In sfîrşit. ca şi domniilor-voastre. II întrerupse cu un accent plin de blîndeţe şi de autoritate. am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. de aceea am venit aici. dar nu sînt nebun. Dacă se găseşte vreun medic în sală. aşa cum stăruie şi azi în urechile celor care le-au auzit acum aproape patruzeci de ani : — Vă mulţumesc. Ocnele îl fac pe ocnaş. Poate că nu-i numai el vinovat. I 331 . Cu toate astea. Eu singur văd limpede aici şi vă spun adevărul. Domnul Madeleine nu dădu răgaz procurorului general să sfîrşească. Se pare că asta nu se poate. m-am îmbogăţit. domnule procuror general.. Meditaţi asupra acestui lucru. am vrut să intru iar în rîndul oamenilor de treabă. incidentul atît de ciudat şi de neaşteptat care tulbură şedinţa nu ne inspiră nouă. voi. decît un sentiment pe care numai e nevoie să-l mărturisim. sînt multe lucruri care nu se pot spune. daţi drumul acestui om . dacă vreţi. un declasat ca mine . este adevărat. mocirla din care am încerca t să ies e un lucru tare vătămător.__ Se află vreun medic aici ? Procurorul general luă cuvîntul: __ Domnilor juraţi. eu sînt acel biet ocnaş. Vedeţi dumneavoastră. Dar. într-o zi o veţi cunoaşte. primarul oraşului Montreuil-sur-mer. ne alăturăm domnului preşedinte. pe onorabilul domn Madeleine. Veţi vedea. Cu drept cuvînt vi s-a spus că Jean Valjean e un om rău şi păcătos. domnilor judecători. înainte 23 — Mizerabilii. aşa cum au fost scrise imediat după şedinţă de către unul dintre martorii acestei scene. Eraţi gata să săvîrşiţi o mare eroare . M-am ascuns sub alt nume. L-am jefuit pe monseniorul episcop . cel puţin din reputaţie. Puteţi să mă arestaţi..

E data debarcării împă ratului la Cannes: / martie 1815. Ce dureros lucru ! Dar. nu-l condamnaţi pe omul acesta. eu vă recunosc! Brevet. Ar fi foarte greu să redăm tristeţea blîndă şi gravă a tonului cu care vorbea. eram ca un butuc şi am devenit tăciune aprins. 332 . Cum ? Nu mă recunoaşte nimeni ? Aş fi vrut să fie Javert aici. la încheietura braţului sting.. pe urmă adăugă : — Ţi-aduci aminte de bretelele împletite şi cu pătrăţele pe care le aveai la ocnă ? Brevet tresări mirat şi-l măsură din cap pînă-n picioare cuprins de spaimă.P. săpată în piele. clătinaţi din cap. am devenit rău. tu. îţi mai aduci aminte ? Se opri. moneda pe care am furat-o acum şapte ani de la Petit-Gervais.de a fi la ocnă eram un biet ţăran nu prea deştept. Eram nerod. Nu mai am nimic de adăugat.F. Un jandarm veni cu o lampă . tu ai. ocna m-a transformat. ca să ştergi cele trei litere : T. aşa cum severitatea mă pierduse.-cu litere albastre. şovăi o clipă. spuse Chenildieu. iertaţi-mă. Dar. cel puţin. Suflecă-ţi mîneca ! Cochepaille îşi suflecă mîneca şi toate privirile se plecară asupra braţului gol. Aresta-ţimă! Doamne. întocmai. domnule procuror general. Mai tîrziu. în scrumul din sobă. Se întoarse spre cei trei ocnaşi : — Ei bine. Se adresă apoi Iui Cochepaille : — Cochepaille. El m-ar recunoaşte. pentru că te-ai culcat într-o zi cu umărul peste un mangal cu jeratic. o dată. care te porecliseşi singur Je-nie-dieu. dumneavoastră nu mă puteţi înţelege. care totuşi se mai văd şi azi ? Spune : e-adevărat ? — E-adevărat.' data era acolo. ai tot umărul drept ars pînă la os. Nu-mi daţi crezare. Veţi găsi acasă la mine. un fel de idiot. Domnul Madeleine continuă : — Chenildieu. mila şi bunătatea m-au salvat. Vă spuneţi: domnul Madeleine a înnebunit.

ca printr-o revelaţie spontană. toţi se simţeau orbiţi de-această lumină în sufletul lor. Toţi se dădură în aturi. poate. nu mai erau decît priviri uimite şi inimi tulburate. Şi. _ Vedeji. Era zîmbetul triumfului. Fără să mai fie nevoie de-acum încolo de vreo altă explicaţie. apărătorul uitase şi el că trebuia să apere. Apariţia acestui om fusese de ajuns ca să umple de lumină întîmplarea pînă aci atît de întunecată. ceva 23* . nici o autoritate nu interveni. nici un 5 a t nu se întinse ca să-l oprească. fapt extraordinar. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de rolul pe care-l avea de jucat. Nici un glas nu se ridică. nu-şi dădea seama ce sentiment încerca . Mai am de pus la punct unele lucruri. Domnul procuror general ştie cine sint. —• Nu vreau să mai tulbur şedinţa. Avea în momentul acela ceva supraomenesc. care se preda pentru ca să nu fie osîndit altul în locul lui. Amănuntele. dar şi zîmbetul deznădejdii. dar care. nici jandarmi. ştie unde mă duc. că trebuie să prezideze . şovăirile. Nici unul. preşedintele. în clipa aceea. Plec. îndoielile mărunte se risipiră în fata acestei fapte pline de strălucire. nici acuzatori. nimeni nu puse nici o întrebare. însuşirea caracteristică a spectacolelor sublime e că pune stăpînire pe toate inimile şi că face spectatori din toţi martorii. nu-şi dădea seama că vede strălucind o lumină copleşitoare. Porni spre ieşire. deoarece nu sînt arestat. Impresie de scurtă durată. nici unul.Nefericitul se întoarse spre auditoriu şi spre judecători cu un zîmbet care-i înfioară şi astăzi pe cei ce-au fost atunci de fată. în fata lor se afla Jean Vaijean. aşadar — zise el — că eu sînt Jean Vaijean. De bună seamă. procurorul general uitase că era acolo ca să acuze. fără îndoială. toată lumea înţelese îndată şi dintr-o singură ochire povestea simplă şi mărea(ă a omului acestuia. spuse Jean Vaijean. Nu mai erau acum în sală nici judecători. Era limpede ca lumina zilei. a fost irezistibilă. mă va aresta cînd va găsi de cuvnnţă.

Şi uşa se închise la loc. aşa cum fusese deschisă. Pe urmă. Ce bine-ar fi fost totuşi să nu se fi întîmplat nimic din toate astea ! Ieşi. iar Ghampmathieu. Trecu prin mulţime cu paşi rari. se adresă publicului: — Voi toţi cei de-aici mă găsiţi vrednic de milă. nu-i aşa ? Doamne. plecă buimăcit. rămîn la dispoziţia dum neavoastră. periîru că cei care săvîrşesc anumite fapte măreţe sînt siguri totdeauna că cineva din mulţime îi slujeşte. Nu s-a aflat niciodată cine a deschis uşa. dar e sigur că uşa era deschisă cînd el ajunse în dreptul ei. socotindu-i pe toţi oamenii nebuni şi fără să fi înţeles nimic din toată nălucirea asta.ce îndeamnă mulţimile să se dea înapoi cu respect din faţa unui om. pus numaidecît în libertate. . De-acolo se întoarse şi spuse: — Domnule procuror general. In mai puţin de-o oră verdictul juraţilor scoase de sub orice acuzare pe numitul Champmathieu. cînd mă gîndesc la ce era să fac mă socotesc vrednic de invidie.

îi spuse că Fantinei îi fusese foarte rău în ajun. spre ziuă adormi. dar că acum îi era mai bine. 335 . dar îşi dădu seama după înfăţişarea lui că nu venea de-acolo. — Dumneavoastră. Intrase pe nesimţite. ce-o să-i mai spunem ? Domnul Madeleine rămase o clipă pe gînduri: Dumnezeu ne va lumina ! zise el. deoarece credea că domnul primar s-a dus la Montfermeil să-i aducă fetiţa. dar am fost foarte îngrijaţi. Fantine avusese o noapte de febră şi de insomnie. Ii povesti tot ce se întîmplase. Ai făcut foarte bine c-ai lă sat-o să creadă aşa. uitîndu-se foarte de aproape la ele din cauza întunericului ce nu se risipise. nd o să vă vadă fără copil. Deodată. Sora nu îndrăzni să-l întrebe pe domnul primar. întoarse capul şi scoase un strigăt uşor. Vrednica soră se afla de cîteva clipe în laboratorul infirmeriei. domnule primar ? strigă ea. se folosi de acest. Răspunse în şoaptă : — Cum se mai simte biata femeie ? — Acum e mai bine. domnule primar. Sora Simplice. somn ca să se ducă să-i facă o nouă infuzie de chinchina. — Foarte bine. aplecată asupra mesei cu droguri şi fiole. Domnul Madeleine se afla în faţa ei. ' Da — spuse sora — dar acum.CARTEA A OPTA URMĂRILE I IN CE OGLINDA IŞI PRIVEŞTE PARUL DOMNUL MADELEINE începea să mijească de ziuă. plină însă de gînduri fericite. care veghease lîngă dînsa. zise el.

ca şi cum s-ar fi gîndit la altceva. Fantine doarme. iar cînd va sosi fetiţa. Domnul Madeleine luă oglinda. Domnul Madeleine păru că stă pe gînduri cîteva clipe. că domnul primar a adus-o. scotoci într-o trusă şi scoase o oglinjoară de care se servea medicul infirmeriei ca să constate dacă un bolnav a murit şi nu mai respiră. Ce A{i albit de tot! — Am albit ? zise el. Călugăriţa păru că nu auzise cuvîntul „poate". care dădea un înţeles obscur şi ciudat vorbelor domnului primar. — Dacă nu l-ar vedea pe domnul primar pînă atunci — spuse sora cu sfială — ea n-ar şti că domnul primar s-a întors. şopti pe fafa sora. femeia îşi va închipui. ar fi uşor s-o facem să aibă răbdare. soră. dar e nevoie de cel puţin două-trei zile. — Vai. dar domnul primar poate să intre. Poate că ar trebui să mă grăbesc. El întrebă : — Aş putea s-o văd ? — Domnul primar n-ar vrea să-i aducă şi copilul ? cuteză sora să întrebe... Sora Simplice n-avea oglindă. Lumina cădea domnului Madeleine. Se făcuse ziuă de-a binelea. domnule! exclamă ea. Sora sim{i fiori reci. îşi privi părul şi spuse: — Ia te uita ! Rosti cuvintele astea cu nepăsare. — Fără îndoială. vi s-a întîmplat ? Sora ridică ochii. vreau s-o văd. . apoi spuse cu seriozitatea lui liniştită : — Nu. întrevăzînd ceva neobişnuit în toate astea. N-am avea de spus nici o minciună. Răspunse coborînd ochii şi glasul cu respect: — Dacă este aşa.I — Totuşi n-o putem minţi. fireşte.

iar părul lui albise. uitîndu-se pe rînd la bolnavă şi la crucifix. Părea mai degrabă că-i gata să-şi ia zborul. blonde. amîndoi.Domnul Madeleine făcu unele observaţii cu privire la o uşa care nu se închidea bine şi al cărei scîrţîit putea s -o trezească pe bolnavă. Fantine deschise ochii. părul ei era cărunt. la fel ca şi atunci. Din palidă se făcuse albă ca varul. Văzînd-o astfel. cu degetul la gură. Sora nu intrase o dată cu el. se apropie de pat şi dădu la o parte perdelele. li se auzea freamătul. rămînînd totuşi închise şi plecate. aşa cum făcuse cu două luni mai-nainte. Trupul omenesc are ceva din tresărirea aceasta în clipa cînd degetele tainice ale morţii se apropie să culeagă sufletul. în picioare. în ziua cînd venise pentru întîia dată s-o vadă în acest azil. Cînd mîna se apropie să rupă floarea. dar nu se vedea nimic. Dar această respiraţie apăsătoare nu izbutea să-i tulbure seninătatea de nedescris aşternută pe faţă şi care o transfigura în somn. Domnul Madeleine rămase cîtva timp nemişcat lîngă pat. Genele-i lungi. îl zări şi-l întrebă domol. creanga care o poartă se înfioară. numai obrajii îi erau îmbujoraţi. pe urmă intră în odaia Fantinei. ca şi cum se afla cineva în odaie. părînd totodată că se fereşte şi se oferă. n-ai fi putut crede că-i vorba de-o bolnavă în stare aproape disperată. cu z î m bt l p e b u z e : Dar Cosette ? 337 . caracteristic acestor boli şi care Mioară pe bietele mame cînd veghează noaptea la căpătîiul copilului lor condamnat şi adormit. Dormea. . decît că va muri. ea dormind. tremurau. Se aflau tot aici. căruia îi făcea semn să tacă. întreaga ei făptură se cutremura ca de un fîlfîit de aripi gata să se întredeschidă şi s-o ridice în văzduh. numai că acum. singura urmă de frumuseţe care-i mai rămăsese din inocenţa şi din tinereţea ei. el rugîndu-se. după două luni. Răsuflarea îi ieşea din piept cu hîrîitul acela tragic. Domnul Madeleine stătea pat.

. v-am spus : m-am vindecat.. pe patul meu. era însăşi întruchiparea bucuriei. Aduceţi-mi-o ! Ce mişcătoare e această iluzie de mamă ! Cosette era şiacum pentru ea copilaşul care trebuie adus în braţe. — încă nu ! spuse doctorul. acoperind ca lumina lor toată faţa. Ah!. — Copila mea — spuse medicul — linişteşte-te! Fe tiţa dumitale este aici. Ochii Fantinei începură să strălucească. încît el nu mai putu scoate nici o vorbă. ca s-o văd cînd mă voi trezi ? A răspuns în mod automat ceva de care nu şi-a mai putut aduce aminte mai târziu.II FANTINE FERICITA Nu făcu vreun gest de surpriză şi nici vreunul de bucurie. înconjurat numai de chipuri îngereşti. dar vă vedeam. cu atîta lipsă de îngrijorare şi de îndoială. Vederea copilului te-ar tulbura. cu atîta siguranţă. Dormeam. — O ! strigă ea. îşi împreună mîinile cu o expresie care conţinea. Doctorul ăsta e un neghiob. Acum nu se poate. Vreau să-mi văd copilul! 338 . care fusese înştiinţat şi care încercă să vină în ajutorul domnului Madeleine. Această simplă întrebare: „Dar Cosette ?" o pusese cu o încredere atît de adîncă. Ea-l întrerupse mînioasă : — Dar nu mai am nimic. — Dar — zise ea — spuneţi-mi. Din fericire. ţi-ar face rău. în acelaşi timp. V-am urmărit toată noaptea cu ochii. El ridică privirea spre crucifix. Eraţi parcă într-un nimb. unde-i Gosette ? De ce n-a fost adusă aici. Mai ai puţină febră. Ea continuă : — Ştiam că sînteţi aici. tocmai intrase medicul. Vă văd de multă vreme. Trebuie mai întîi să te faci bine. tot ce poate fi mai violent şi mai duios într-o rugăminte.

Nu-i de ajuns s-o vezi. Biata mamă lăsă capul în jos : __ Domnule doctor. mi s-au întîmplat atîtea nenorociri. Atîta tot! Nu-i oare firesc să vreau să-mi văd copila care mi-a fost adusă anume de la Montfermeil ? Nu sînt mînioasă. dar vă jur că nu mi-ar fi făcut rău să-mi văd fetiţa. mititica! Copiii n-au memorie. pentru că m-am vindecat. Ştiţi ? dacă mi-ar fi adusă acum. Ştiu c-o să fiu fericită. trebuie să şi trăieşti pentru ea. Avea. nu dau voie să ţi se aducă fetiţa. Sînt ca păsărelele. — Aţi călătorit bine. ca să le fac plă cere maicilor de-aici. domnule primar ? O ! ce bun aţi fost că v-aţi dus după ea. Cită vreme i fi în starea asta. vă rog să mă iertaţi. Domnul Madeleine se aşezase pe un scaun de lîngă pat. aş începe să-i vorbesc încetişor. cel puţin. Simt că nu mai am absolut nimic. Gînd or vedea şi ele că m-am liniştit de tot. Nu mai am febră. nu se putea opri totuşi să-i pună domnului Madeleine tot felul de întrebări. vezi cum te tulburi ? spuse medicul. mîine altceva § l nu se mai gîndesc la nimic. or să spună: acum trebuie să-i dăm copilul.— Ei. n-o să mă mai recunoască! După atîta vreme m-a uitat. Fantine se întoarse >3pre el. Cînd o să te linişteşti. încît uneori nici nu mai ştiu ce spun. fiind văzută atît de liniştită. Spuneţi-mi măcar cum arată. vă rog din toată inima să mă iertaţi 1 Altădată n-aş fi vorbit aşa. Azi văd ceva. Stăpînindu-se. A suportat bine drumul ? Vai. să nu se mai împotrivească nimeni la aducerea Cosettei. Cînd vrea domnul doctor o să mi-o aducă pe Cosette. O văd mereu. se vedea că-şi dă toată silinţa să pară calmă şi „cuminte" — cum spunea ea în acea stare de slăbiciune pe care-o dă boala şi care aduce cu copilăria — pentru ca. o să ţi-o aduc chiar eu. dar am să mă prefac că sînt bolnavă. Toată noaptea am văzut flori albe şi oameni care-mi zîmbeau. Vă înţeleg: vă temeţi de emoţie. nu-mi mai pot lua ochii de la ea de aseară. rufărie curată pe ea ? O îngrijeau bine soţii Thenardier ? Ce-i ve 339 . o să aştept cît o să vreţi.

domnule primar ? Nu-i aşa că fata mea e frumoasă ? Trebuie să vă fi fost tare frig în diligentă. alerga ca să se încălzească. Hanul lor e un fel de cîrciumă ordinară. nu-i aşa ? Vara se fac excursii acolo. — E frumos la Montfermeil. ca stăpîn. începu să vorbească despre lucruri indiferente. Jocurile 340 . O întîmplare cum se întîlnesc adesea. Fantine nu mai spuse nimic. Dumneavoastră. se retrase. din cauza asta tuşeşti. Fantine exclamă: — O aud ! Dumnezeule! Ii aud glasul 1 întinse braţul.scurtă tăcere. Rămăsese cu ei numai sora Simplice. In curte se juca un copil. Ah J abia aştept s-o văd ! Vi s-a părut drăguţă. El îi luă mîna : — Cosette e frumoasă. o fetiţă. Deodată. Doctorul. după o . Vorbeşti prea mult şi scoţi mereu mîinile de sub pătură. Venise să-i spună unele lucruri pe care acum nu mai avea curajul să i le spună. Copilul. dar linişteşte-te.' Nu s-ar putea s-o văd măcar o secundă ? îndată după aceea ar lua-o înapoi. Le merge bine soţilor Thenardier ? Nu prea trece lume multă pe la ei. Acum au trecut toate. ati putea face asta.dădeau să mănînce ? O! dac-aţi şti cît am suferit punîndu-mi toate întrebările astea pe cînd o duceam ca vai de mine. umbla de colo pînă colo. îşi opri răsuflarea şi începu să asculte extaziată. accesele de tuşă o întrerupeau pe Fantine aproape la fiecare cuvînt. Domnul Madeleine continua s-o ţină de mînă şi se uita la ea cu mare îngrijorare. părînd că face parte din misterioasa punere în scenă a soartei. copilul portăresei sau a' vreunei lucrătoare. numai să vreţi. rîdea şi cînta cu glas tare. după ce-şi făcu vizita. ca să facă linişte în jurul ei. Se temea să nu fi compromis cu tînguirile ei prea pătimaşe încrederea ce voia să inspire. In adevăr. zise el. Sînt veselă. Cosette e sănătoasă şi o s-o vezi în curînd.

o să pară o femeiuşcă.. Ce-i cu tine.. Şi începu să rîdă. __ O! zise ea. A. Domnul Madeleine o auzi spunînd încet: __ Ce rău e doctorul că nu-mi dă voie să-mi vâ"d fata! Are şi mutră de om rău. cu ochii în pămînt.oniilor se amestecă — vai! — în toate. o să primească prima împărtăşanie. o să avem o grădiniţă. Am s-o pun să silabisească. O să poarte un voal alb. Peste cinci ani. habar n-ai ce proastă sînt. ea tăcu. Fantine devenise îmspăimîntătoare. faţa ei. E Cosette a mea. ciorapi cu găurele. Domnul Madeleine dăduse drumul mîinii Fantinei. nu mai respira. apoi se întunecă la faţă. 341 . cu gîndurile pierdute în adîncimi fără fund. Ii recunosc glasul. — Dumnezeule! strigă el.^ radioasă o clipă mai-nainte. ochii.. Totuşi. măriţi de groază. nu slăbi din ochi obiectul pe care Părea că-l vede. Pe fetiţa aceasta o auzise Fantine cîntînd. Domnul Madeleine se întoarse şi dădu cu ochii de Javert. glasul se stinse. O să alerge după fluturi. iar cu cea-'altă îi făcu semn să se uite în spatele lui. Fantine ? Ea nu răspunse. trei. Deodată. buna dispoziţie îi reveni. O. lăsînd să-i iasă umărul firav din cămaşă. da. aşa cum venise. îi atinse braţul cu o mînă. Şi pe urmă. Continuă să-şi vorbească singură. patru. Fantine mai ascultă cîtva timp. păreau că fixează ceva nemaipomenit >n faţa ei.Unu. Trebuie să cunoască alfabetul acum.. Ii asculta cuvintele. Nu mai vorbea. era acum lividă. în capătul celălalt al odăii. aşa cum asculţi bătaia vîntului. uite: am început să mă gîndese de pe acum la prima împărtăşanie a fiicei mele. cînd o să primească prima împărtăşanie ? începu să numere pe degete: . Fata mea se va juca în grădină. doi. se săltase pe jumălate în pat. dragă soră.. Mi-a făgăduit-o domnul Madeleine. Eu am s-o privesc.. Oopila se depărta. El ridică repede capul. are şapte ani. cu capul pe pernă : Ce fericite o să fim ! In primul rînd.

Apărătorului nu i-a fost greu să respingă această declaraţie şi să dovedească. declarînd că acest incident neobişnuit.III JAVERT E MULŢUMIT Iată ce se petrecuse. Puţin înainte de ora şase dimineaţa sosise la Montreuil-sur-mer şi prima lui grijă a fost să pună la poştă scrisoarea către domnul Laffitte. îl scoaseră din cauză pe Champmathieu. care va fi lămurit mai tîrziu. îşi oprise un loc. la care. procurorul general se închise împreună cu preşedintele. Dar abia părăsise sala de şedinţe a curţii cu juri. adică ale adevăratului Jean Valjean. a curţii. preşedintele. a juraţilor. cu părerea publicului. apoi să intre la infirmerie ca s-o vadă pe Fantine. iar juraţii. îndată după punerea în libertate a lui Ghampmathieu. din nefericire prea banale. etc. care era desigur adevăratul Jean Valjean. şi procurorul general. precum se ştie. luase cuvîntul pentru a depîînge actul de nebunie al onorabilului primar din Montreuil-sur-mer. revenindu-şi din prima emoţie. Ajunsese la han chiar în clipa cînd trebuia să pornească înapoi cu diligenta. rezumînd dezbaterile. Fraza aceasta este a domnului 342 . îl luă pe Madeleine. cînd domnul Madeleine ieşea din sala curţii cu juri din Arras.. în cîteva minute. şi cerînd. Procurorului general îi trebuia totuşi un Jean Valjean şi. Avocatul trăsese de-aici cîteva concluzii. nemaiavîndu-l pe Champmathieu. pe temeiul destăinuirilor domnului Madeleine. Stăruinţa procurorului general era vădit în contradicţie cu părerea tuturor. că procesul luase cu totul altă întorsătură şi că juraţii nu mai aveau în fata lor decît un nevinovat. condamnarea lui Champmathieu. Trecuse o jumătate de oră după miezul nopţii. Discutară despre „nevoia de a pune mîna pe primarul din Montreuil-sur-mer". deocamdată. pe tema erorilor judiciare etc. se unise cu concluzia apărării. nu-i schimbase întru nimic convingerile.

După ce prima emoţie se risipi. Era metodic cu criminalii şi neînduplecat cu nasturii uniformei sale. Javert era un om dintr-o bucată. însărcinîndu-l cu executarea pe inspectorul de poliţie Javert. s-ar fi înfiorat. în acelaşi timp un mare şi înflăcărat regalist. Ordinul de arestare a fost deci expediat. Asta dovedea o frămîntare cu totul neobişnuită. calm. semnat de procurorul general. Justiţia trebuia să-şi urmeze cursul. care. neîngăduindu-şi nici u n fel de neorînduială nici în împlinirea datoriei. n-ar fi putut bănui nimic din ceea ce se petrecea şi i s-ar fi părut că are aerul cel mai obişnuit din lume. preşedintele ridică foarte puţine obiecţiuni. în şedinţa de astăzi. Cineva care nu l-ar fi cunoscut pe Javert şi care l-ar fi văzut în clipa cînd intra în anticamera infirmeriei. cu toate că era un om bun şi destul de inteligent. Ordinul de arestare. fusese izbit de faptul că primarul din Montreuil-sur-mer. iar nu Buonaparte. cu părul lui sur perfect netezit pe tîmple. vorbind despre debarcarea de la Cannes. care. Catarama gulerului său de piele. Javert tocmai se scula în clipa cînd curierul îi înmînă ordinul de arestare şi mandatul de aducere. Era rece. preşedintele. ca să n-ascundem nimic. Curierul era şi el un poliţist foarte priceput. Se ştie că Javert se întorsese la Montreuil-sur-mer îndată ce-şi terminase depoziţia. grav. avea următorul cuprins: Inspectorul Javert va aresta pe individul Madeleine. felul nici în cum se îmbrăca. Şi pe urmă. spusese împăratul. urcase scara cu încetineala lui obişnuită.procuror general şi e scrisă în întregime de mîna sa pe ciorna raportului către şeful parchetului. era pe urechea stîngă. primarul din Montreuil-sur-mer. Procurorul general l-a trimis la Montreuil-sur-mer printr-un curier în goana calului. în cîteva cuvinte îl puse pe Javert în curent cu cele ce se petrecuseră la Arras. 343 . în loc să-i stea pe ceafă. Cine însă l-ar fi cunoscut bine şi l-ar fi privit mai atent. a fost recunoscut drept ocnaşul eliberat Jean Valjean.

In clipa aceea. Rămase în pragul uşii întredeschise. îl văzu şi-l făcu pe domnul Madeleine să se întoarcă. Printre cutele mînecii se putea vedea minerul de plumb al bastonului său enorm. La drept vorbind. în rostul lor dumnezeiesc de a distruge răul. acesta. mîna pe Jean Valjean făcu să i se citească pe faţă tot ce avea în suflet. Venise liniştit. fără să se apropie. care-i dispărea la spate. la adîncimi fără fund. Javert era în al şaptelea cer. cu mîna stîngă în redingota lui încheiată pînă la bărbie. obişnuită cum era să vadă oameni înarmaţi întrebînd de domnul primar. Nici un alt sentiment omenesc nu izbuteşte să fie mai groaznic decît bucuria. cu chipiul pe cap. Ajuns în faţa camerei Fantinei. Triumful lui hidos înflori în fruntea lui îngustă. In clipa cînd privirea lui Madeleine întîlni privirea lui Javert. Era toată desfăşurarea înfricoşătoare pe care-o poate avea o figură satisfăcută. ceruse un caporal şi patru soldaţi de la postul din apropiere. în sfîrşit. Stătu aşa aproape un minut fără să fie zărit. Mulţumirea lui Javert izbucni în atitudinea lui suverană. împinse uşa cu grija unei surori de caritate sau a unui spion şi intră. nu intră. Avea în urma şi în jurul lui. lumina şi adevărul. Certitudinea că pusese. Adîncul Iui răscolit ieşi la suprafaţă. Javert răsuci minerul. Era chipul unui demon care-şi regăsise pe cel dăruit lui. fără să se mişte. dar avînd totuşi intuiţia nedesluşită a rolului şi a izbînzii sale. Fără să-şi dea limpede seama. auto344 . întruchipa în el justiţia. deveni înspăimîntător. fără să clipească.Ca să-şi pună anapoda catarama gulerului trebuie să fi trecut printr-una din acele emoţii care s-ar putea numi cutremurări lăuntrice. Umilinţa de a-i fi pierdut pentru cîtva timp urma şi de-a se fi înşelat o clipă asupra lui Ghampmathieu dispărea sub orgoliul de-a fi ghicit atît de bine din capul locului şi de-a fi avut atîta vreme un instinct just. îi lăsase pe soldaţi în curte şi aflase unde e camera Fantinei de la portăreasa încrezătoare. Deodată. Fantine ridică ochii.

nimicea. strigă înspăimîntată : 345 . sinceritatea. In picioare. umbra temută a faptei pe care-o îndeplinea lăsa să se vadă în pumnul său încordat scînteierea nedesluşită a spadei sociale. strălucea de bucurie. convingerea. Nimic mai sfîşietor şi mai groaznic decît această figură pe care se oglindea ceea ce s-ar putea numi toată partea rea a binelui. toate măreţiile lumii. făcea să ţîşnească fulgerul din lege. Măreţia lor. dădea o mînă de ajutor absolutului. pedepsirea crimei în numele societăţii. rămîn mari. raţiunea. Nu putu să îndure această figură 'ngrozitoare. dar nu se îndoi o clipă că venise din nou s-o ia. Javert n-avea nimic mîrşav într-însul. triumfător. ascunzîndu-şi faţa cu mîinile. pierzarea. fericit şi mînios. dar care. Sînt virtuţi care au un viciu : greşeala. simţul datoriei sînt lucruri care. o măreţie de netă găduit. în bucuria sa nemăsurată. IV AUTORITATEA REINTRA IN DREPTURI Fantine nu-l mai văzuse pe Javert din ziua cînd domnul primar o smulsese din mîinile lui. stăruie pînă şi în oroare. iadul. vrednică de respect. Spăimîntător. oînd se înşală. deşi hidoase. era de plîns. semeţ. ţinea sub călcîi crima. în înfăţişarea lui de arhanghel îngrozitor. nevinovăţia. în victoria lui păstra un rest de sfidare şi de luptă. Bucuria nemiloasă şi curată a unui fanatic stăpînit de cruzime păstrează nu ştiu ce strălucire cernită. Mintea ei bolnavă nu -şi dădu seama de nimic. simţi că-şi dă sufletul şi. se înălţa în slavă . zîmbea şi avea. Apăra ordinea. lucrul judecat. Cinstea. conştiinţa legală. pot deveni hidoase. răzbuna societatea . ca orice ignorant care triumfă. stricăciunea.ritatea. Fără să-şi dea seama. Javert. răzvrătirea. proprie conştiinţei omeneşti. desfăşura în plin azur bestialitatea supraomenească a unui arhanghel neîndurător.

scăpaţi-mă ! Jean Valjean — de-acum încolo nu-l vom mai numi decît aşa — se ridică şi-i spuse Fantinei cu glasul cel mai blînd şi mai liniştit din lume: — Linişteşte-te! N-a venit pentru dumneata. Domnul Madeleine mai era acolo. Cui i se putea adresa tutuiala asta neruşinată ? Numai ei. Se mărgini să spună: „Haide! Repede !" Spunînd aceste cuvinte. vii sau nu vii ? Nenorocita privi în jurul ei. nu arătă mandatul de arestare. Era privirea pe care Fantine o simţise pătrunzînd-o pînă în măduva oaselor acum două luni. nu dădu lămuriri. ci „Hai-repe 1".. 346 . un luptător afurisit pe care-l strîngea în cleşte de cinci ani de zile. ci sfîrşitul. Zvîrli asupra lui Jean Valjean acea privire pe care o zvîrlea ca un laţ şi cu care obişnuia să-i tragă cu violentă pe ticăloşi spre el. In clipa aceea văzu ceva nemaipomenit. Se cutremură. Auzind strigătul lui Javert. Nici o ortografie n-ar fi în stare să redea accentul cu care fuseseră rostite. De ce-ar fi putut să-i fie frică ? Javert înainta pînă în mijlocul odăii şi strigă : — Ei. Arestarea aceasta nu era un început.. fără să izbutească să-l doboare. nu făcu nici un pas. în odaie nu se aflau decît căl ugăriţ a ş i domnul primar. ci un fel de muget. încît nici cînd aiura nu văzuse un asemenea lucru. Nu mai era vorbă omenească. atît de uluitor. Pentru el Jean Valjean era un adversar misterios şi greu de apucat.— Domnule Macieleine. Javert nu spusese „Haide! Re pede !". Fantine deschise din nou ochii. Nu procedă ca de obicei. Apoi i se adresă lui Javert: — Ştiu ce vrei! Javert răspunse: — Haide ! Repede ! Avu tn tonul cu care rostise aceste două cuvinte ceva sălbatic şi delirant.

care-i descoperea colţii. Jean Valjean scăzu glasul: — Vreau să te rog ceva. — Tare! Vorbeşte tare! răspunse Javert. — Glumeşti ! strigă Javert. un fel de rînjet înfiorător. Jean Valjean nu încercă să înlăture mîna care-l apucase de gulerul redingotei. îl văzu pe domnul primar plecînd fruntea I se păru că se năruie lumea.. pe şoptite: — Ingăduie-mi trei zile! Trei zile ca să aduc copilul femeii ăştia nenorocite! Am să plătesc oricît. Javert îl luase de guler pe Jean Valjean. îmi ceri trei zile ca s-o ştergi! Şi zici că vrei să te duci să-i aduci copilul „fetei" ăştia ? Ei. — Domnule — urmă Jean Valjean — aş vrea să-ţi spun un cuvînt între patru ochi.. unde e Cosette ? Vreau copilul meu ! Domnule Madeleine! Domnule primar! 347 . Javert îl întrerupse: — Spune-mi „domnule inspector". Dacă vrei.. spune-mi. vino cu mine.. In adevăr. Rosti: — Javert. — Domnule primar ! strigă Fantine. —■ Copilul meu! strigă ea. Ia te uită ! Nu te credeam atît de prost. — E un lucru pe care trebuie să-l auzi numai dum neata. Soră. Vrea să se ducă să-mi aducă copilul! Va să zică nu e aici.. Javert izbucni în rîs.. pof tim ! Ştii că-mi placi ? Fantine tresări. — Ţi-am spus să vorbeşti tare. — Nu mai ai aici nici un domn primar. — Ce-mi pasă mie! Nici nu te ascult! Jean Valjean se întoarse către el şi-i spuse repede..jl văzu pe spionul Javert apucîndu-l de guler pe domnul primar.. Cu mine oamenii vorbesc tare.

se uită la călugăriţă. Acum e vorba de un pungaş. privi în jurul ei ca un om care se îneacă. vechi. spre uşă. Intr-un colţ al odăii se afla un pat de fier. întinse înspăimîntată braţele. se îndreptă încet spre patul Fantinei. N-am venit s-aud palavre. de un ticălos. din fundul pieptului îi ieşi un horcăit. se întoarse şi-i spuse lui Javert în şoaptă : 348 . ori îţi pun cătuşele. Asta e! Fantine se ridică brusc. i-o desfăcu uşor ca pe mîna unui copil şi-i spuse: — Ai ucis-o pe femeia asta. se rezemă în mîini. Cînd ajunse lîngă el. să isprăvim odată! strigă Javert furios. care îl ţinea de guler. cu gura căscată. braţele îi erau ţapene. Murise. apoi îi căzu în piept. Jean Valjean îşi puse mîna pe mîna lui Javert. — Haide. deschise gura ca şi cum ar fi vrut să spună ceva. îi smulse cît ai clipi din ochi stinghia de la capătîi.Javert bătu din picior. îşi zgîrci convulsiv mîinile. lucru uşor pentru putera lui. — Iat-o şi pe-asta! Tu să taci. apoi se prăbuşi în perne. dinţii îi clănţăniră. cu ochii deschişi şi stinşi. pe care se culcau surorile cînd erau de veghe noaptea. de cravată şi de cămaşă pe Jean Vadjean: Ţi-am spus că s-a isprăvit cu domnul Madeleine şi cu domnul primar. o să se isprăvească acum! Era şi timpul! Se uită ţintă la Fantine şi-l înşfăca iar de guler. se uită la Javert. de un ocnaş pe care-l cheamă Jean Valjean şi care e în mîna mea. cam stricat. Capul i se lovi de tăblia patului. care şi aşa era cam şubredă. secătură! Halal de {ara în care ocnaşii sînt magistraţi şi prostituatele sînt îngrijite ca nişte contese! Ei. Jean Valjean se îndreptă spre patul acela. S-o scurtăm ! Garda e jos. Ori vii acum. Javert dădu înapoi. înşfacă drugul şi se uită la Javert. Jean Valjean. cu drugul în mînă. Se uită la Jean Valjean.

ea.__ Nu te sfătuiesc să mă sîcîi în clipa asta. sora. Un singur lucru e neîndoios. vădit înstrăinat de orice lume. îndreptîndu-se spre Javert. Chipul şi ţinuta lui întreagă exprimau o milă nesfîrşită. adîncit în gînduri. plini de uimirea morţii. cu ochii aţintiţi asupra lui Jean Vaijean. Sora Simplice. dar Jean Vaijean ar fi putut să se folosească de clipa aceasta şi să evadeze. Oare moarta le auzise ? Există unele iluzii emoţionante. Jean ValJ e an îngenunche în faţa acestei mîini. se aplecă asupra Fantinei şi-i vorbi în şoaptă. Jean Vaijean luă cu amîndouă mîinile capul Fantinei. a povestit adesea că în clipa în care Jean Vaijean i-a vorbit Fantinei Ia ureche. 24* 349 M . cu fruntea în palmă. După cîteva clipe de visare. Mîna Fantinei atîrna pe marginea patului. apoi îi închise ochii. nu mai încape nici o îndoială. Rămase pe loc. Moartea e intrarea în marea lumină. rosti: — Acum sînt gata. îi legă la loc cordonul cămăşii. Ce i-a spus ? Ge-i putea spune omul acesta. îl aşeză bine pe perne. care sînt poate realităţi sublime. In clipa aceea pe chipul Fantinei păru că pluteşte o lumină ciudată. care zăcea întinsă şi neclintită. o ridică încet şi 0 sărută. singurul martor al lucrurilor petrecute acolo. îi vîrî părul sub bonetă. începu s-o privească pe Fantine. Jean Vaijean îşi sprijini cotul pe tăblia de la căpătîiul patului şi. îşi apucă bastonul de capătul de jos şi se rezemă de uşă. Javert tremura. scos din rîndul oamenilor. Apoi se sculă în picioare şi. Rămase aşa. mut. Ii veni în minte să cheme garda. a văzut limpede cum un zîmbet ce nu se poate descrie a înflorit pe buzele vinete şi în ochii sticloşi ai Fantinei. ca o mamă care şi-ar aşeza copilul. acelei femei care murise ? Ce cuvinte i-a şoptit ? Nimeni nu le-a auzit.

tot binele pe care l-a făcut a fost dat uitării şi n-a rămas din domnul Madeleine decît „un ocnaş". Printre ele se număra şi bătrîna portăreasă care-l slujise. bănuiam eu. Ziua întreagă în toate părţile oraşului nu se auzeau decît convorbiri de felul acesta: — N-aţi auzit ? Era un ocnaş liberat. — Ah. prea zaharisit. — Adevărat ? — Nu-l chema Madeleine. are un nume groaznic de urît! Bejean. rosti aceste cuvinte. In mai puţin de două ceasuri. doamne — E arestat! — Ares tat I — E închis în temniţa oraşului pînă la transferare. Totdeauna m-am gîndit că nu e lucru curat cu el.V UN MORMINT POTRIVIT Javert îl duse pe Jean Valjean la închisoarea oraşului. sau mai bine zis o zguduire nemaipomenită. a căror adîncime e aproape cu neputinţă de măsurat: — Nu-mi pare rău de loc. trebuie să spunem că lumea nu cunoştea încă întîmplarea de la Arras în toate amănuntele ei. Refuza Legiunea de onoare. Dădea parale tuturor haimanalelor pe care le întîlnea. — Da de unde! Domnul Madeleine 1 — Da. Omul ăsta era prea bun. Ne pare rău că nu putem trece sub tăcere faptul că la auzul acestor simple cuvinte: „era un ocnaş". — Transferare ? Va fi transferat ? Unde va fi transferat ? — Va fi trimis la juraţi pentru un furt la drumul mare pe care l-a săvîrşit altădată. Bo-jean. Arestarea domnului Madeleine pricinui la Montreuil-surmer o vîlvă. Boujean. — Cine anume ? — Primarul. O doamnă bătrînă. Să se înveţe minte bonapartiştii I Aşa s-a topit la Montreuil-sur-mer arătarea care se numise domnul Madeleine. l-a părăsit aproape toată lumea. prea perfect. îndeosebi „saloanele" s-au dedat în toată voia acestui fel de comentarii. abonată la Drapelul Alb. 350 . Ca să fim drepţi. In tot oraşul numai două sau trei persoane au rămas credincioase amintirii lui. — Ei bine.

Fabrica fusese închisă toată ziua şi poarta era zăvorită. El îi sfîrşi vorba : — La închisoare. 351 . Biata bătrînă făcuse toate lucrurile astea fără să-şi dea seama. braţul. fără îndoială. mîneca redingotei. Du-te de o caută pe 5 °ra Simplice. care vegheau lîngă trupul Fantinei. cum spunea ea mai tîrziu. Era domnul Madeleine. Către ora la care domnul Madeleine obişnuia să se întoarcă acasă. Timp de cîteva minute nu putu scoate o vorbă. pentru că sfîrşitul frazei ar fi fost prea nerespectuos faţă cu începutul. In casă nu se aflau decît cele două călugăriţe. mi-am dat drumul pe acoperiş în jos. portăreasa se ridică maşinal. — Dumnezeule. Portăreasa ridică ochii şi rămase împietrită. cînd îşi povestea întîrnplarea.. la căpătîiul moartei. Abia peste vreo două ceasuri se dezmetici şi strigă: „O 1 Doamne dumnezeule I Şi eu care i-am pus cheia la îndemînă !" In clipa aceea gemuleţul cămăruţei se deschise. o mînă trecu prin deschizătură. Pentru ea Jean Valjean era tot domnul primar. Am fost. sora Perpetue şi sora Simplice.. domnule primar. eu vă credeam. această cumsecade bătrînă stătea singură în cămăruţa ei. Am rupt o gratie de la^ fereastră. luă cheia odăii lui dintr-un sertar şi sfeşnicul cu care suia întotdeauna scara.în seara aceleiaşi zile. apucă sfeşnicul şi cheia şi aprinse lumînarea la opaiţul care ardea alături de ea. rămase ca „trăsnită". agăţă cheia în cuiul de unde o lua el de obicei şi puse sfeşnicul alături. spuse el. era încă speriată şi frămîntată de gînduri triste. Apoi se aşeză iar pe scaun şi căzu pe gînduri. ca şi cum l-ar fi aşteptat. O vei găsi. dar se opri. îşi înnăbuşi ţipătul care i se suia în gîtlej. Bătrînă îl ascultă cu grabă. strigă ea în sfîrşit. Cunoştea mîna. Şi iată-mă ! Mă urc în odaia mea.

fereastra şi oblonul. Era sora Simplice. pe care fugind o luase cu el. cititorul şi-aminteşte că fereastra dădea în stradă. ca să fie văzute numaidecît de cel care ar intra în odaie. nici tulburat. Luă o bucată de hîrtie şi scrise ipe ea : Iată vîrfurile de fier ale bastonului meu şi moneda de patruzeci de gologani furată de la copilul Gervais. avea ochii roşii. Cînd ajunse sus. muşca dintr-o bucată de pîine neagră. la închisoare trebuie însă să fi fost scotocit peste tot şi să i se fi luat cheia. după firimiturile de pîine găsite pe podea. — Intră ! spuse el. Urcă scara care ducea la odaia Iui. Ţinea în mînă o lumînare 352 . pe masă. Niciodată nu s-a ştiut cum izbutise să pătrundă în curte fără să deschidă poarta. pe dibuite. Nu mai rămăsese acolo nici o urmă din dezordinea de alaltăieri noaptea. pe scaun. Era o precauţie necesară. Apoi se întoarse. Nu era nici grăbit. Puse banul şi vîrfurile de fier pe hîrtie. era sigur că bătrîna avea să-l păzească mai bine decît s-ar fi păzit el însuşi. înnegrită de foc. Punctul acesta n-a fost lămurit. puse sfeşnicul pe ultimele trepte. Lucrul acesta a fost constatat mai tîrziu. îşi făcu rost astfel de cîteva bucăţi de pînză în care îşi împacheta sfeşnicele de argint. pe cînd înfăşură sfeşnicele episcopului. Se auziră două bătăi uşoare în uşă. Scoase din dulap o cămaşă veche şi o rupse în fîşii. deschise uşa fără zgomot şi se duse să închidă. Portăreasa curăţise odaia. luă luminarea şi intră iar în odaie. despre care am vorbit la curtea cu juri. Aruncă o privire în jurul lui. Era palidă. Gulesese din cenuşă şi pusese pe masă cele două capete de fier ale bastonului şi moneda de patruzeci de gologani. Avea întotdeauna la el o cheie cu care deschidea o portiţă laterală. pe patul în care nu mai dormise de trei zile. Pesemne că era pîinea de la închisoare. cînd poliţia a făcut o percheziţie.Jean Valjean nu-i dădu nici un sfat.

ele ne scot din fundul măruntaielor natura noastră omenească şi o silesc să iasă la iveală. spuse el. acoperea colţul din dreapta. te rog să-i dai asta preotului. Călugăriţa. Amîndoi auziră un vuiet de paşi care suiau şi pe bătrîna portăreasă care striga cît putea mai tare şi mai ascuţit: — Domnule. Uşa se deschise.are tremura. Izbuti să spună doar: — Domnul primar n-ar vrea s-o mai vadă o dată pe biata femeie ? — Nu — spuse el — sînt pe urmele mele. Jean Valjean recunoscu vocea lui Javert. încît uşa. Jean Valjean suflă în lumîn are şi se aşeză în colţul acela. Sora Simplice îngenunche lîngă masă. C 353 . Javert intră. Odaia era făcută în aşa fel. Să plătească cheltuielile procesului meu şi înmormîntarea femeii care a murit azi. PIÎngea şi tremura. ar putea să mă aresteze în odaia ei şi asta ar tulbura-o. în ziua aceea plină de emoţii. Era o foaie neîndoită. oricît de desăvîrşiţi sau de împietriţi am fi. De-abia rostise aceste cuvinte. Sora voi să vorbească. Restul va fi pentru săraci. nici seara n-a intrat nimeni aici şi că eu nu m-am mişcat de lîngă uşă ! Un bărbat îi răspunse: — Şi cu toate astea e lumină în odaie. Jean Valjean scrise cîteva rînduri pe o hîrtie pe care o întinse călugăriţei. deschizîndu-se. — Poţi să citeşti. Aşa sînt marile lovituri ale soartei. vă jur pe bunul dumnezeu că nici ziua. Sora îşi aruncă ochii pe ea. cînd se iscă un zgomot grozav pe scară. Se auzeau mai multe voci bărbăteşti vorbind în şoaptă P* coridor şi glasul portăresei care tăgăduia. Ea citi: II rog pe preot să vegheze asupra tot ce las aici. devenise din nou femeie. dar nu putu scoate decît cîteva sunete nelegate între ele. — Soră.

un bărbat ? Numitul Jean Valjean a evadat. care se deschidea numai ca să lase să iasă adevărul. Le vedea ca pe nişte suflete care înălţaseră un zid între ele şi lume. era veneraţia lui faţă de orice autoritate. şi cu 354 . fecioarele. Dar mai avea o datorie care îl împingea puternic înainte. Javert o ştia şi o respecta şi mai mult din pricina asta. sfîntă făptură. vru mai întîi să plece.Călugăriţa nu ridică ochii. — Soră — spuse el — eşti singură în odaia asta ? Trecu o clipă grozavă. o călugăriţă o făptură care nu păcătuieşte. fără să şovăie. elementul Iui. Pentru el un preot era un spirit care nu se înşeală. Bineînţeles. Minţea. Sora ridică ochii şi răspunse: — Da. O. în timpul căreia biata portă reasă crezu că-i vine rău. plecă. nici restrîngerea. Javert o văzu pe soră şi se opri uimit. Nu l-ai văzut ? Sora răspunse: — Nu. — Iartă-mă că stărui — rosti Javert — dar e datoria mea. nu mai eşti demult pe lumea asta! Te-ai întîlnit în lumină cu surorile tale. un zid cu o singură uşă. aşa cum era în toate. — Iertaţi-mă ! spuse Javert şi. salutînd-o adînc. una după alta. II căutăm. repede. In faţa lui era sora Simplice. Se ruga. Cînd o văzu pe soră. N-ai văzut în seara asta pe cineva. care nu minţise în viaţa ei. aerul care îi trebuia ca să poată trăi. Minţise de două ori. Se ştie că substanţa fiinţei lui Javert. Rămase şi se hotărî să pună cel puţin o în trebare. Era religios în chip superficial şi corect. Era făcut dintr-o bucată şi nu înţelegea nici obiecţiunea. ca şi cum s-ar fi jertfit pe sine. Luminarea de pe cămin răspîndea o lumină foarte slabă. autoritatea eclesiastica era pentru el cea mai de frunte.

printre osemintele care se mai aflau acolo. încă un cuvînt despre Fantine. Fu aruncată în groapa comună. Deie domnul ca în rai să-ţi fie socotita minciuna asta ! Cuvîntul surorii a fost atît de hotărîtor pentru Javert. La urma urmei. şi în care săracilor li se pierde urma. dumnezeu ştie unde să găsească sufletele. că ducea un pachet şi era îmbrăcat cu o cămaşă de lucrător. Fantine fu încredinţată acestei mame. care e al tuturor şi al nimănui. adică la groapa comună. o reduse la strictul necesar. Cum i-a fost patul. Poate că era aceea. Doi sau trei cărăuşi au depus mărturie mai tîrziu că îl întîlniseră. încît nici n-a mai băgat de seamă faptul curios că pe masă fumega o lumînare abia stinsă. printre pomi. preotul simplifică înmormântarea Fantinei. despre cine era vorba ? Despre un ocnaş şi o femeie de stradă. cu cîteva zile înainte. îngerii. Rămăşiţele ei pămînteşti zăcură în promiscuitate. către Paris. De unde luase cămaşa aceea ? Nu s-a ştiut niciodată.fraţii tai. Din pricina asta. aşa şi mormîntul. Fantine fu culcată în întuneric. Era Jean Valjean. E drept că. Preotul crezu că face bine. şi poate că în adevăr făcea bine. oprind pentru săraci cea mai mare parte din suma pe care o lăsase Jean Valjean. un om trecea prin ceaţă. Toţi avem o mamă : pămîntul. Peste un ceas. Din fericire. un lucrător bătrîn murise la infirmeria fabricii şi nu lăsase decît o cămaşă de lucru. Fantine fu deci îngropată în acel colţ al cimitirului unde nu se plăteşte. depărtîndu-se cu repeziciune de Montreuil-surmer. .

P A R T E A D O U A COSETTE .

CARTEA TNTll WATERLOO I CE SE POATE VEDEA VENIND DE LA NIVELLES .

cu pereţii de nuiele. care şerpuia pe nişte dealuri înşirate unul după altul. într-o frumoasă dimineaţă de mai. se afla un han. un morman de araci pentru hamei. care seamănă cu o oală întoarsă. Spre apus se zărea clopotniţa acoperită cu ţiglă din Braine-I'Alleud. Echabeau. o movilă de mărăcini uscaţi lîngă un gard viu. întocmai ca nişte valuri uriaşe. un plug. nişte var care fumega într-o groapă Pătrată.Acum un an (în 1861). la marginea drumului. unde se află o apă care trece pe sub bolta unui podeţ din marginea drumului. înălţînd drumul şi scoborîndu-l. Cafenea particulară. se împrăştie de partea cealaltă prin livezi şi se îndreaptă cu gingăşie şi fără nici o rînduială înspre Braine-I'Alleud. Lăsase în urmă o pădure pe un dîmb. pe care sta scris: Vechea barieră Nr. care năpădesc valea pe o parte a drumului. După vreo mie de paşi de la cîrciumă. în dreapta. se pomeni în mijlocul unei vîkele. Grupul de arbori răzleţi şi foarte verzi. Mergea pe jos. iar la o cotitură de drum lăturalnic. cu o trăsurieă pe patru roţi în faţa uşii. pe o şosea lată. cel ce povesteşte întîmplarea de faţă. Acolo. O luase printre două rînduri de arbori. pietruită. o cîrciumă. lîngă un fel de spînzurătoare putredă. un drumeţ. 4. O fetişcană plivea într-o holdă pe deasupra 359 . Trecuse de Lillois şi de Bois Seigneur Isaac. pe faţada căreia se putea citi: La răscruce de vlnturi. o scară în dreptul unui şopron vechi. venea de la Nivelles şi se îndrepta spre La Hulpe.

de la vreo serbare cîmpenească. adus de vînt. După vreo sută de paşi făcuţi pe lîngă un zid din veacul al XV-lea. din depărtare. — Hougomont. Pe după coltul hanului. — O ghiulea franţuzească a făcut asta! zise ea. pesemne al unei reprezentanţii dintr-altă parte. în care se bălăceau un cîrd de raţe. în stilul sever al lui Ludovic al XlV-lea. Poarta era încuiată. împodobite cu un ciocan vechi şi ruginit. 360 . Se afla pe cîmpul de luptă de la Waterloo. — Cum îi spune locului ăstuia ? întrebă drumeţul. printre care creşteau de-a valma toate florile de mai. se pierdea în mărăciniş o potecuţă prost pietruită. Drumeţul o luă pe acolo. Şi adăugă : Şi ce vezi colo. mai sus. un afiş mare. gungura în neştire în vîrful unui arbore. lîngă piro nul ăla. Era o zi însorită.căreia zbura. în poartă. Avea două obloane hodorogite. în dreptul unei bălti. în partea de jos a porţii. zări un fel de colnic şi pe colnicul ăsta ceva care. avînd de o parte şi de alta două basoreliefuri. un unghi drept. e gaura făcută de una mai mare. unde văzu. O păsărică sprintenă. Drumeţul se ridică. prin crengile copacilor trecea un freamăt molcom de primăvară care părea că vine mai degrabă de prin cuiburi decît din văzduh. Asta n-a stră puns lemnul. In clipa aceea. O faţadă fără podoabe domina această poartă : un perete perpendicular pe fafadă ajungea aproape pînă la poartă. In zarea îndepărtată. Drumeţul se aplecă şi se uită cu băgare de seamă Ia piatra din stînga. Pe locul dinaintea porţii erau trei grape. pesemne îndrăgostită. printre arbori. care semăna cu golul unei sfere. Făcu cîţiva paşi şi se uită peste gard. părea un leu. destul de mare. II văzu pe călător şi îşi dădu seama la ce se uită. ajunse în faţa unei porţi de piatră boltite cu o grindă dreaptă deasupra. dintr-o dată. streşinit cu olane puse în muchie. o spărtură rotundă. galben. spuse ţăranca. canaturile se dădură la o parte şi ieşi o ţărancă. făcînd cu ea.

un păr înflorit cu ramurile întinse peste zidul capelei — iată cum arăta curtea pe care a visat s-o cucerească Napoleon. Hougomont se prezintă ca un fel de dreptunghi neregulat. Se aude un mîrîit: un dulău îşi arată colţii. Lîngă poarta asta. cîteva căruţe. "Cel dintîi lucru care-i atrase atenţia în curtea asta fu o poartă din veacul al XVI-lea. o capelă cu o clopotniţă mică. E tocmai locul in care se află poarta dinspre miazăzi. a caste361 . sire de Şomerei. totul fiind năruit în jurul ei. cu clădirile şi cu zidul împrejmuitor. poate. stăpînirea lumii. păzită de zidul acesta de pe care se poate trage de-a dreptul în ea. un mînz care zburdă. care închipuia o boltă. cea dintâi piedică. Drumeţul împinse poarta. Această bucată de părmînt. care înzestrase şi al şaselea paraclis al mănăstirii din Villiers. şi prin care se vedeau pomii unei livezi. Nişte găini scormonesc cu ciocul în ţărână. Aspectul monumental se naşte adesea din ruină. Pentru un cercetător al trecutului. Hougomont este HugornOns.II HOUGOMONT Hougomont a fost un loc al morţii. cea dintîi împotrivire întîlnită la Waterloo de acest mare pădurar al Europei care se numea Napoleon: cel dintîi nod sub lovitura securii. în plan geometric. trecu pe lîngă o caleaşca veche de sub un portic şi intră în curte. i-ar fi dat. un curcan înfoiat. o fîntînă veche cu lespedea ei şi cu scripetele de fier. Castelul fusese clădit de Hugo. din timpul lui Henric al IV-lea. englezii au fost vrednici de admiraţie. Hougomont are două porţi: poarta dinspre miazăzi. cu un unghi retezat. dacă ar fi putut el pune mîna pe ea. o groapă de gunoi. Cele patru companii de infanterie de gardă ale lui Gooke au ţinut piept timp de şapte ceasuri unei armate îndîrjite. ţinînd locul englezilor. nişte hîrleţe şi nişte lopeţi. Era un castel şi nu mai e decît o fermă. Lîngă boltă se deschide într-un zid o altă poartă unghiulară. Aici. _ Privit pe hartă.

dar n-au izbutit să se menţină. cu două canaturi late. iar capela ca citadelă. Unele dintre ele. Lîngă capelă se înalţă prăbuşită. în vreme ce brigada Soye abia putu pătrunde niţel pe la sud. Foy şi Bachelu se opriră aici.1 lului. Acolo a fost ucis Bauduin. Clădirile fermei sînt aşezate în marginea de sud a curţii. încăierarea pentru această intrare a fost înverşunată. şi poarta dinspre miazănoapte. grozăvia ei se vede bine. Este o poartă obişnuită pentru căruţe. mai bine zis spintecată. O parte din poarta dinspre nord. spărturile ţipă. viaţă şi moarte. Viforul bătăliei stăruie încă în această ogradă . In 1815 curtea asta avea mai multe clădiri decît astăzi. iar partea de isus din cărămidă. Napoleon trimisese împotriva Hougomontului pe fratele său Jerorne: diviziile Guilleminot. vălmăşagul adînc al încăierării s-a întipărit aici. a fermei. ca la toate fermele. Poarta dinspre miazănoapte. Brigada Bauduin izbuti să străpungă Hougomontul pe la nord. parcă se căznesc s-o ia la fugă. singura urmă ce mai dăinuieşte din castelul de la Hougomont. pe care se mai văd urmele atacului. stă atîrnată pe zid. dă spre fundul ogrăzii. care între timp au fost date jos. alcătuiau un fel de întărituri. parc-a fost ieri. scuturaţi de fiori. şi care mărgineşte ograda înspre nord. Francezii au pătruns înăuntru. copacii aplecaţi. Castelul a slujit ca un fel de foişor. Pe uşorul porţii au rămas vreme îndelungată tot soiul de urme de mîini însîngerate. Zidurile sînt în paragină. Sînt patru scînduri bătute în două grinzi. făcute din scînduri de ţară. pietrele se năruiesc. unghiuri şi colţuri de echer. e tăiată pătrat într-un zid a cărui temelie e de piatră. o aripă a castelului. aproape întreg corpul de armată al Iui Reille intră în luptă şi fu sfărâmat: ghiulelele lui Kellermann se irosiră toate în faţa acestui eroic colţ de cetate. dar fără să-l poată lua. spartă de către francezi şi căreia i s-a pus altă bucată în locul tăbliei spînzurate pe zid. Impuş362 . găurile sînt ca nişte răni. S-au nimicit unii pe alţii. sfărâmată de francezi. dincolo nişte păşuni. Aici se baricadaseră englezii.

a fost un adevărat cuptor. Cu toate astea. gloanţelor le-au răspuns prin foc. o ferestruică pătrată. crăpată de sus pînă jos. Focul i-a mistuit picioarele. o veche cercevea cu toate geamurile sparte: aşa e capela. un crucifix mare de lemn. Interiorul. Sînt lespezile mari. două ferestre arcuite. Patru pereţi văruiţi. unul e uscat. din care nu i se mai pot vedea decît cioturile înnegrite. pe uşă. prin ferestrele zăbrelite. se ţin bine la locul lor. pus pe-o temelie de piatră necioplită. francezii i-au dat foc. pe cea dinţii se află săpat chipul unui trident. o uşă în faţa altarului. din veacul al XV-lea . din podurile hambarelor. celălalt.MiaersMm. cu trunchiul ciuruit. într-un colţ. e ciudat. se văd încăperile dărăpănate ale unui grup de locuinţe din cărămidă . scara în chip de spirală. Mai sînt acolo şi doi copaci bătrîni. francezii aduseseră snopi de nuiele şi dăduseră foc zidurilor şi oamenilor. din dosul zidurilor. înverzeşte în aprilie. podelele au ars. dar Hristosul de lemn n-a fost scrumit de flăcări. englezii le tăiaseră pe cele de jos. pe urmă izgoniţi. Flăcările s-au întins peste tot în această dărîmătură. »»l. infanteriştii englezi stătuseră la pîndă în aceste încăperi. Stăpîni o clipă pe capelă. astupată c-un braţ de fîn. la care nu se poate ajunge. capul pruncului Isus a fost retezat de o schijă. jos. făcute morman în nişte urzici. S-au măcelărit în capelă. Ea are două caturi. Treptele astea. în care domneşte iarăşi liniştea. albastre. Restul pare o falcă fără dinţi. prin toate ochiurile ferestrelor. In aripa surpată. Lingă altar se află pironită o statuie din lemn a sfintei Ana. Vreo zece itrepte sînt încă prinse de zid. deasupra crucifixului. pe urmă s-a stins. un altar din lemn nelucrat. înghesuiţi pe treptele de sus. Nu s-a mai slujit aici de la măcel. O 85 . altarul a rămas în picioare. De prin 1815 a început să crească prin mijlocul scării. prin toate crăpăturile dintre pietre. I 363 . asediaţi pe această scară. prin toate gîrliciurile. seamănă cu interiorul unei scoici sfărîmate. din fundul pivniţelor. uşa a ars.caii din toate părţile.

După bătălie toată lumea se grăbea să îngroape cada vrele. In curta sînt două. Pereţii sînt plini de iscălituri. Chiar de la uşa acestei capele a fost ridicat un cadavru care ţinea în mină o secure.minune. Li se făcuse sete. Fîntîna din care s-au adăpat atîţia morţi trebuia să moară şi ea. Moartea are felul ei de a întuneca biruinţa şi ea • face ca după glorie să urmeze ciuma. Era cadavrul sublocotenentului Legros. cum sînt trunchiurile bătrîne ale arborilor arşi. Guillaume le dădu să bea. II scoaseră din ascunzătoarea sa şi. Te întrebi: de ce nu mai are fîntîna asta găleată şi lanţ ? Pentru că nu se mai scoate apă din ca. Marques tj Marquesa de Altnagro (Habana). Din această fîntînă scotea el apă. La 18 iunie 1815 familia lui a fugit şi s-a adăpostit în pădure. Şi astăzi încă anumite urme. care era grădinar acolo. Ultimul om care a scos apă din această fîntînă a fost Guillaume van Kylsom. Pe urmă. Pădurea din jurul mănăstirii Villiers a ascuns timp de cîteva zile şi nopţi pe toţi aceşti nefericiţi fugiţi de la casele lor. Peretele a fost văruit din nou în 1849. Dar din ce pricină nu se mai scoate apă din ea ? Pentru că e plină de schelete. spun cei de prin partea locului. pierdute în fundul hăţişurilor. Tifosul e un adaos al izbînzii. La ieşirea din capelă. Mulţi au băut acolo înghiţitura lor cea din urmă. se vede în stînga o fîntînă. ne arată locul unde au fost acele biete tabere pline de groază. Copilul Isus cu capul retezat n-a avut norocul Hristosului de lemn. Se găsesc şi cîteva nume franţuzeşti cu semne de exclamare: semne de rnînie. Guilîaume van Kyisom rămăsese la Hougomont „să păzească castelul" şi se pitulase într-o pivniţă. Fîntîna era adîncă: au făcui dintr-însa a° 364 . Naţiunile se ocărau aici unele pe altele. Englezii dădură peste el. luptătorii îl siliră pe omul ăsta înspăirnîntat să-i servească. prin lovituri cu latul isăbiei. Lîngă picioarele lui Hristos se poate citi acest nume: Henquinez. altele: Coride de Rio Maior. uşor de recunoscut. ţăran din Hougomont.

Ne-au dus în pădure. care sprijină zidul din dreapta. între ruinele acestea. Nu mai există nici găleată. Fîntîna nu are ca faţadă lespedea lată. casa fermei. care par nişte oase mari. Cea de-a patra latură e deschisă. io ră nu Se zice spune La ii"25+ mine mă 365 ii » i . Fierăria. are forma unei cruci. o înconjoară din trei părţi. e încă locuită. toată partea de jos a zidurilor e acoperită de urzici. De jur împrejurul fîntînii. Bunicul familiei care locuieşte aici era fostul grădinar van Kylsorn. Surorii mele mai mari 11 era frică şi plîngea. albastră. năpădit de întunecime. Apa de ploaie se strînge aici şi din cînd în cînd cîte o pasăre din pădurea din apropiere coboară să bea. Zidul din fund are un fel de spărtură. O casă. jumătate din piatră. Lîngă tăbliţa frumoasă a unei încuietori gotice uşa are un mîner de fier în chip de trifoi. In locul lespezii albastre e o grindă de care se sprijină cinci sau şase butuci de lemn noduroşi şi ţepeni. pesemne o gaură de obuz. Turnulejul avea un tavan din care n-au mai rămas decît bîrnele. In clipa cînd locotenentul hanovrez^Wilda a apăsat pe mîner ca să se adăpostească în fermă. îndoite ca laturile unui paravan şi închipuind un turnuleţ pătrat. O femeie cu părui cărunt ne spune : ^ ~~ Erarn aici.mînt Au fost aruncaţi acolo trei sute de morţi. Aveam trei ani. jumătate din cărămidă. Uşa ei dă spre curte. Trei ziduri. Oam Erau noapteaJ iurmătoare s-au auzit că în oaref morţi cu toţii ? Legenda A din fîntînă glasuri stinse cennd ajutor. Pe ^°prea multă grabă. Cînd te apleci. privirea ţi se pierde într-un cilindru adînc de cărămidă. nici scripete. mort de multă vreme. pe urmă îşi ia din nou zborul. un soldat francez din geniu i-a retezat mîna cu o lovitură de secure. aproape rotundă. care slujeşte ca un fel de margine tuturor fîntînilor din Belgia. nici lanţ. Fîntîna a rămas stingheră în mijlocul ogrăzii. Pe-acolo se scotea apa. dar mai există jgheabul de piatră care slujea pentru scurgerea apei. aşezat de-a curmezişul.

curajoşi. ceilalţi sînt trîntiţi în iarbă. în stilul franţuzesc dinaintea lui Lenotre'. un gard vi u. e plină de buruieni şi se sfîrşeşte cu o terasă monumentală de piatră. încolţiţi şi alungaţi ca nişte urşi în vizuină. dă în livadă. clădirile castelului şi ale ferm ei . Aproape toţi sînt ciuruiţi de proiectile. 366 . Zidul din dreapta e din cărămidă. nemaiputînd să scape. iar a treia o pădure. între altele. O grădină seniorală. Cele treizeci şi opt de metereze făcute de englezi la înălţimi deosebite se vad şi azi. primiră lupta cu două companii hanovreze. o mie cinci sute de oameni au fost seceraţi în mai puţin de un ceas. mărginită de stîlpi învoiţi. parcul palatului din Versailles. Au mai rămas în picioare patruzeci şi trei de stîlpi.ţinea mama în braţe. plantată cu coacăze. 2 Infanterişti de elită (în armata franceză dinainte de 1870). Zidul pare gata să reînceapă lupta. pe locul ăsta de cîţiva stînjeni pătraţi. din grădină. în stî nga. Hanovrezii se urcaseră pe balustradă. dincolo de livadă. Un stîlp sfărîmat zace pe parapet întocmai ca un picior rupt. răspunzînd de jos. cel din fund e din piatră. Toţi puneau urechea la pămînt ca să asculte. In grădina asta. î n dreapta. E în pantă. ajungem în livada propriu-zisă. Urcăm vreo cîteva trepte şi. In partea de sus a stîlpilor sînt nişte globuri care par ghiulele de piatră. un zid. Toate aceste trei părţi au o împrejmuire comună : spre intrare. î n fund. Acolo. Intîi intri în grădină. Partea întîi e o grădină . Este alcătuită din trei părţi: am putea spune chiar din trei acte. In dreptul celui de-a! şaispreze1 Arhitect-peisagist din secolul a! XVII-lea. pătrunseră şase voltijori 2 din I-iul regiment de infanterie şi. cum am mai spus. neavînd alt adăpost decît tufele de coacăze. numai dărîrnături şi bălării. partea a doua e livada. A amenajat. şi trăgeau de-acolo. Voltijorii. bum !" 0 poartă a ogrăzii. astăzi. Livada e înfricoşătoare. Eu făceam ca tunul şi ziceam: „Bum. dintre care una era înarmată cu carabine. şase contra două sute. ţinură piept un sfert de ceas pînă să fie răpuşi. un alt zid.

alcătuit din şapte sute de oameni. Aproape toţi merii sînţ gîrboviţi de bătrîneţe. o pasc caii de plug. sub un arbore înalt. Livada e plină de scheletele arborilor morţi. cu cele treizeci de metereze vărgînd foc toate deodată. livada a fost cucerită. Un batalion din Nassau. francezii ajunseră în faţa lui. bolnav. legat cu un bandaj de paie şi de humă. scoborîtor al unei familii franceze care s-a refugiat după revocarea edictului de Ia Nantes'. refugllndu-se în Anglia. Elveţia ?! Prusia. Aşa a-nceput VVaterloo. Lîngă el se încovoaie un măr bătrîn. silindu-i pe trecători să plece capul.i Frsnţs. deasupra aleelor atîrnă nişte frînghii din păr de cal. N-a rămas unul să nu fi fost lovit de-un glonţ sau de-un şrapnel. Partea din afară a zidului. pe acolo se dădea atacul principal. Ia cererSsH »iStente aIe lezuitiIor. în afară de Paris şi alte cîtev* rll i fflar'' EdictuI a fost revocat în 1685 de Ludovic al XlV-Iea. Alături. îl trecură şi dădură peste zid.l ea S e află două morminte engleze de piatră. pe care se usucă rufele. francezii s-au căţărat cu unghiile. Nu sînt metereze decît în zidul dinspre miazăzi. obstacol şi capcană. foarte înalt. umbli prin paragină. brigada Soye fu nimicită aici. In mai livada se înviorează ca oricare alta. Toată pajiştea de-aici a fost scăldată în sînge. Zidul ăsta era acoperit în afară de un gard viu. a fost nimicit. iar piciorul ţi se înfundă în muşuroaie de eîrtiţă. crezură că 'nu e 'vorba decît de un gard viu. cu infanteria engleză în spatele lui.Sute de mii de protestanţi (calvinist!) au pa«ton. asupra căruia fuseseră concentrate cele două baterii ale lui Kellermann. Maiorul Blackrnann s-a rezemat de el cînd şi-a dat sufletul. culcat la pămînt şi care înverzeşte. Neavînd scări. prin care se corda protestanţilor libertatea cultului. Cu toate acestea. Cresc aici gălbenele şi părăluţe. Olanda. 1 367 ■ilîite . un potop de şrapnele şi de gloanţe. Printre bălării se vede un trunchi de copac scos din rădăcină. iarba e înaltă. s-a prăbuşit generalul german Duplat. Edict dat tn 1598 de regele Franţei Henric al IV-lea. e ciuruită de gloanţe. S-au dat lupte corp la corp pe sub copaci.

este tipică pentru mtiîţi dintre gînditorii premarxiştl. Tendinfa aceasta. infanteria engleză mutilată. o fîntînă plină de cadavre. pentru ca un ţăran să-i poată spune astăzi unui trecător: „Domnule. un rîu de sînge englezesc. providenţa n-a avut nevoie decît de un pic de ploaie. dacă doriţi. Blackmann ucis.Corbii se rotesc printre crengi. r. carnajul. Duplat ucis. şi chiar puţin mai înainte de epoca în care începe acţiunea povestită în partea întîî a lucrării de faţă. împuşcaţi — numai în dărîmătura asta din Hougomont. Dacă n-ar fi plouat în noaptea de 17 spre 18 iunie 1813. viitorul Europei ar fi fost desigur cu totul altul'. şi toate astea. amestecate cu îndîrjire. regimentul din Nassau şi regimentul din Brunswick nimicite. măcelăriţi. ele a atribui faptelor întîmplătoare un caracter determinant In dezvoltarea vieţii sociale. douăzeci de batalioane franceze din cele patruzeci ale corpului lui Reille decimate. focul. Bătălia de la Waterloo (şi asta i-a dat Iui Blucher timpul necesar ca sa sosească). daţi-rni trei franci şi vă povestesc ce-a fost la Waterloo!" UI 18 IUNIE 1815 Să ne întoarcem puţin în urrnă (e un drept al povestitorului) şi să ne oprim iarăşi asupra anului 1815. n-a putut începe decît la l Atragem atenţia cititorilor asupra caracterului neştiinţîfic pe care-I capătă ia Victor Hugo interpretarea faptelor istorice. I" general pentru aşa-numitii fatalişti In interpretarea fenomenelor istorice (n. Foy rănit. un nor care s-a ivit atunci fără nici un rost în acel anotimp pe cer a fost de ajuns ca să doboare o lume. In fund se află o pădurs plină de viorele. ciopîrţiţi.)« . Pentru ca Waterloo să fie sfîrşituî Austerlitzului. de sînge german şi de sînge francez. măcelul. Bauduin mort. trei mii de oameni trecuţi prin foc şi sabie. Cîteva picături de apă rnai mult sau mai puţin au adus prăbuşirea lui Napoleon.

Socotea strategia generalului duşman drept o cetăţuie şi o bătea cu tunui.Ufia dintre ghiulelele noastre a ucis şase oameni". în faţa căreia ^ota engleză a nimicit Ia 1 august 1798 flota franceză care-l transportase apolcon Bonaparte şi armata sa expediţionară la gurile Nilului. Wellington nu avea decît o sută cincizeci de guri de foc. în vremea aceea. Care-i partea de vină a lui Napoleon în pierderea acestei bătălii ? Poate fi oare învinovăţit cîrmaciul de naufragiu ? Nu cumva neîndoiosul declin fizic al lui Napoleon se agrava. Hărţuia fără încetare punctul slab cu şrapnele. prin vreo zdruncinare lăuntrică ? h ei douăzeci de ani de războaie sleiseră oare deopotrivă tăişul ca şi teaca. Acţiunea a început la şase dimineaţa. Inchipuiţi-vă un teren uscat şi artileria putînd să se mişte. A concentra toată artileria asupra unui singur pUnct — iată cheia biruinţelor saje. cu cît se bucura şi de superioritatea numerică. sufletul ca şi trupul ? începuse oare . pe acest încruntat atlet al încăierării războinice. Metodă de temut şi care. pe cînd Napoleon avea două sute patruzeci. pentru ca artileria să se poată mişca. spulberarea regimentelor. vreme de cincisprezece ani. zdrobirea şi împrăştierea maselor. spargerea fronturilor. ictorie a Iu i Napoleon asupra turcilor (1799). a lovi. . spunea ' . Localitate ^e Pe coasta mediteraneană a Egiptului. Tirul făcea parte din geniul său. A fost nevoie să se aştepte pînă se va usca puţin.ceasurile unsprezece şi jumătate. Toate 'planurile sale de luptă sînt făurite numai în funcţie de proiectil. Străpungerea careurilor. La 18 iunie 1815 el se bizuia cu atît mai mult pe artilerie. l-a făcut de neînvins. Bătălia ar fi fost cîştigată şi terminată la ora două. a lovi fără încetare — şi sarcina asta i-o încredinţa ghiulelei. De ce? Pentru că ămîrttul era moale. acest strălucit căpitan era acelaşi om care w raportul către directorat asupra Abukirului'. unită cu geniul. deci cu trei ceasuri înainte de atacul prusac. începea şi sfîrşea bătăliile cu tunul. Napoleon era ofiţer de artilerie şi vedea totul sub acest un crhi \în esenţă. totul se reducea pentru el la a lovi.

o capodoperă. Pe urmă.să-l stingherească pe căpitan veteranul ? Intr-un cuvînt. scopul nostru nu este des370 . a nu mai presimţi cînd i se întinde o cursă. o vîrstă de miopie a geniului ? Bătrîneţea nu are nici o înrîtirire asupra geniilor idealiste . va vedea. Asta urmărea Napoleon în această bătălie. pentru oameni ca Dante şi ca Michelangelo. pe care i-am putea numi uriaşi ai acţiunii. geniul acesta se întuneca ? Se lăsa oare cuprins de mînie. să pună mîna pe Mont-SaintJean. care altădată cunoştea toate căile îzbînzii şi care. lucru grav pentru un general. să cucerească Bruxelles-ul. să reducă pe Wellington şi pe Blucher la două frînturi. Planul său de luptă era. a îmbătrîni înseamnă a creşte. una dintre întîmplările care au dat naştere dramei pe care o istorisim. să-l arunce pe german în Rin şi pe englez în mare. ţi le arăta cu un gest suveran. aşa cum au socotit mulţi istorici de seamă. să facă o spărtură la duşman. după mărturia tuturor. Să pornească de-a dreptul asupra centrului liniei aliate. era oare atît de buimăcit incit să ducă în prăpastie furtunoasele sale legiuni ? La patruzeci şi şase de ani să fi fost el cuprins de o supremă nebunie ? Acest conducător titanic al destinului nu mai era decît un mare rătăcit ? Nu sîntem de această părere. să nu-şi mai dea seama de primejdie ? Există oare la categoria asta a oamenilor mari. ca să-şi ascundă sie însuşi propria sa slăbiciune ? începea să se clatine sub amăgirea unui îndemn spre aventură ? Ajungea. Se înţelege de la sine că nu avem pretenţia să facem aici istoria bătăliei de la Waterloo. să împingă aripa britanică spre Hal. pozitivi. iar aripa prusacă spre Tongres. deşi se leagă de această bătălie. de la înălţimea carului său cu fulgere. pentru cei ca Hanibal şi ca Bonaparte — însemnează oare a da înapoi ? Să fi pierdut Napoleon adevăratul simţ al biruinţei ? Să fi ajuns a nu mai fi în stare să-şi dea seama de primejdie. a nu mai deosebi marginea care se năruie a prăpăstiilor ? Nu mai simţea apropierea catastrofelor ? El. să-l frîngă în două.

Exact în mijlocul liniuţei se află punctul "nde s-a spus cuvîntul hotărîtor al bătăliei. de altminteri. simbolul involuntar al eroismului suprem al gărzii imperiale 37! . IV A Cei care doresc să-şi închipuie exact bătălia de la Waterloo n-au decît să facă. iar dacă-i vorba de soartă. socotind poate aparenţele drept realităţi. un A mare. nici priceperea în materie de strategie. noi nu sîntem decît un martor de la distanţă. iar dintr-un alt punct de vedere de către o pleiadă întreagă de istorici. după părerea noastră. îi lăsăm pe istorici să se certe. un trecător ne aceste meleaguri. în gînd. pe pămînt. Cît despre noi. nu avem nici experienţa militară. iiniuţa dintre ele e drumul desfundat de la Ohain la Braine-l'Alleud. acolo e Wellington."erea eî. care ar putea să justifice un sistem. Acolo a fost aşezat leul. un lanţ de întîmplări neprevăzute îi covîrşeşte pe cei doi mari căpitani. noi judecăm cum judecă poporul. acest naiv judecător. punctul din stînga de jos e Hougomont. care. nu avem dreptul de-a înfrunta în numele ştiinţei o întreagă înlănţuire de fapte în care se găseşte fără îndoială şi un element amăgitor. acolo se află Reille împreună cu Jerome Bonaparte. a fost făcută — şi făcută în' chip magistral — dintr-un punct de vedere de către Napoleon însuşi. acest acuzat misterios. Puţin mai jos de punctul unde "niuţa lui A întîlneşte şi taie piciorul din dreapta e Haie-Sainte. un cercetător aplecat pe-acest pămînt frămîntat cu sînge omenesc. Piciorul din stînga al literei A e drumul spre Niyelles. acolo se află Napoleon. Vîrful literei A este Mont-Saint-Jean. la Waterloo. punctul din dreapta de jos este Belle-Alliance. piciorul din dreapta e drumul spre Genappe.

Cu un an mai înainte. se află pădurea Soignes.Triunghiul din vîrful literei A. pentru duelul din ziua de 18 iunie. comandantul care poartă răspunderea e nevoit să cerceteze cel mai mic pîlc de arbori şi să adîncească cea mai neînsemnată cută de teren. colţul unui zid este un meterez. Ar fi de prisos să-l descriem aici pe Napoleon călare. d'Erlon — ţinîndu-i piept lui Pieton. în spatele podişului MontSaint-Jean. Mai sus de vîrful lui A. cunoscută astăzi sub numele de Gîmpia de la Waterloo. o diferenţă de nivel. Se folosesc de tot ce le iese înainte. o pădure. în zorii 372 . fiecare cută domină cuta următoare. Cei doi generali cercetaseră cu luare-aminte cîmpia de la Mont-Saint-Jean. Cît despre cîmpia propriu-zisă. Cel ce iese din cîmpul de luptă pierde bătălia. o surpătură de pămînt. Armata engleză era pe înălţime. Wellington o cercetase cu prevăzătoare agerime de minte pentru eventualitatea unei mari bătălii. e podişul Mont-Saint-Jean. pe cînd Napoleon se afla la strîmtoare. Pe locul acesta. pe colina de la Rossomme. un tufiş devine un punct de sprijin. i a r toate laolaltă urcă spre Mont-SaintJean şi se înfundă în pădure. închipuiţi-vă o bucată întinsă de pămînt. Aripile celor două armate se întindeau spre dreapta şi spre stînga drumurilor dinspre Genappe şi Nivelles. Wellington se simţea la largul său. Toată bătălia s-a desfăşurat pentru stăpînirea lui. o potecă aşezată de-a curmezişul. cuprins între cele două picioare şi liniuţă. De aceea. o rîpă. Două oştiri duşmane pe un cîmp de luptă sînt ca doi luptători care se iau la trîntă. negăsind nici o cocioabă în spatele căreia să se adăpostească. cu ocheanul în mînă. foarte accidentată. iar cea franceză era în vale. iar Reille — ţinîndu-i piept lui Hill. un regiment o ia la fugă. Fiecare caută să-l pună jos pe celălalt. pot opri pe loc călcîiul acestui uriaş care se numeşte o armată şi să-l împiedice să dea înapoi.

'lei de 18 iunie 1815.e. aclamată de unii. spadă de la Marengo — toată figura asta a celui din urmă Cezar e vie în mintea tuturor. înainte de a-l descrie noi. pinteni de argint. Cu profilul său liniştit sub chipiul şcolii din Brienne. Aluzie la dictatura de scurtă durată a lui [uliu Cezar (secolul I I. asta din pricină că cei mai mulţi dintre eroi răspîndesc o anumită negură de legendă care întunecă adevărul. cu reverul alb acoperind decoraţia. aşterne adeseori umbră acolo unde mai înainte străluceau raze.e. 373 . tn anul 70. fiind lumină şi tocmai pentru că e lumină. pe un timp mai mult sau mai puţin îndelungat. cu haina-i lungă ascunzînd epoleţii.). regele Macedoniei. o asmute pe una împotriva celeilalte şi o nimiceşte. încătuşarea Romei îl micşorează pe Cezar 2 . adîncurile întunecate ale despotului se războiesc cu strălucirea orbitoare a marelui căpitan. în «1 2T. cucerit de Alexandru. oraş în Mesopotamla. E o nenorocire pentru om să lase pe urma lui o pată de întuneric care-i seamănă. din acelaşi om ea face două năluci deosebite.n. în uniforma verde. ea are acea caracteristică dumnezeiască şi ciudată că. Dar acum se face ziuă şi istoria îşi spune cuvîntul. purtînd în colţuri litera N cu coroană şi cu vulturi. Pîngărirea Babilonului îl micşorează pe Alexandru'.n. Tirania îl urmăreşte pe tiran. cu cordonul roşu îndoit sub vestă. I-a văzut toată lumea. Referire la distrugerea Ierusalimului de către Titus. osîndită de alţii. una din eapitale. De-aici rezultă o măsură mai dreaptă în preţuirea definitivă a popoarelor. Lumina aceasta care se numeşte istorie e nemiloasă. cu pantaloni de piele. cu cizmele de călărie trase peste ciorapii de mătase. ^ Aluzie !a jefuirea Babilonului.e imperiului persan. Multă vreme figura aceasta a stat în plină lumină. fiul împăratului roman vesnasian. ne calul alb eu valtrapuri de catifea purpurie. Nimicirea Ierusalimului ÎI micşorează pe Titus 3 .

apa se strînsese ici şi colo în gropile cîmpului ca în nişte căldări. Plouase toată noaptea. iar Ney 2 împinse aripa dreaptă franceză împotriva aripii stîngi engleze. i-a părăsit tn anul următor cu o bună parte din trupe. care se sprijinea pe Papelotte. de către aripa stîngă franceză. 374 . Bătălia fu începută cu înverşunare. Nu mai era întîlnirea de la Austerlitz.V „QUID OBSCURUM"' AL BĂTĂLIILOR Cunoaştem cu toţii partea întîi a acestei lupte. cum am mai spus. 2 Mareşal al Imperiului. pămîntul fusese desfundat de atîta ploaie. plină de ameninţare pentru arnîndouă armatele. hotărîse să aştepte pînă ce bateriile înhămate vor putea să se mişte şi să galopeze în voie. dacă grîul şi secara. făcînd aşternut sub roţi. După tnfrtngerea de la Waterloo 8-a refugiat în Elveţia. Lupta începu tîrziu . Napoleon atacă în acelaşi timp centrul. dar pentru englezi mai mult decît pentru francezi. Dar soarele nu răsări. nici o mişcare — mai ales în văile dinspre Papelotte — n-ar fi fost cu putinţă. îndoielnica. judecat }1 tondaranat Ia moarte. A luat parte şi s-a distins tn mal toate cam paniile lui Napoleon. culcate la pămînt de această gloată de căruţe în marş. cînd într-altul al bătăliei. la început tulbure. şovăitoare. avea obiceiul să ţină toată artileria în mină. In clipa cînd se auzi cea dintîi lovitură de tun. n-ar fi acoperit urmele. Trecut d» partea Burbonllor In 1814. de pe chingile cailor noroiul picura în stropi. Napoleon. uşurtnd restabilirea imperiului. dar a fost prins. generalul englez Colville se uită la ceas şi văzu că era ora unsprezece şi treizeci şi cinci de minute. 1 Acel eeva obscur (în original tn limba latină). poate chiar cu mai multă înverşunare decît ar fi vrut împăf&tul. împingînd brigada Quiot înspre Haie-Sainte. împotriva Hougomontului. pe alocuri convoaiele de căruţe se înfundaseră pînă în osie. ca pe un pistol. ţintindu-l cînd într-un punct. pentru asta trebuia să răsară soarele şi să usuce pămîntul.

să taie drumul spre Bruxelles. Cu excepţia cîtorva incidente. bătălia începu să şovăie. să ia cu asalt Mont-Saint-Jean. între amiază şi ceasurile patru după-masă. In cuprinsul acestei zile. să dea peste cap stînga engleză. ca puşcaş. lăsat întrucîtva de capul lui.Atacul dezlănţuit împotriva Hougomontului era oarecum simulat. atacul acesta reuşi. au ştiut să iasă vitejeşte din încurcătură. în loc să-şi îngrămădească trupele acolo. astfel încît Wellington. Papelotte fu luat. Infanteria engleză. era serios. ca să spunem aşa. Şi planul ar fi izbutit. săculeţele de la centură fluturînd cu curelele 375 . A-l atrage acolo pe Wellington. erau alcătuite în mare parte din recruţi. cu toată lipsa lor de experienţă. s-au dovedit mai ales foarte buni trăgători. Un amănunt ce trebuie reţinut. lucru ce l-a nemulţumit pe Wellington. Atacul aripei drepte franceze. a-l face să se abată spre stînga — acesta era planul. astăzi aproape necunoscut.negură se desluşeau azuirj uriaşe. de-acolo spre Brainel'Alleud. îndreptat asupra punctului Papelotte. care puteau sosi dintr-un moment într-altul. Haie-Sainte căzu. făcînd parte din punctul înnourat al încăierării. se putu mărgini să trimită pentru întărire doar patru companii de gardă şi un batalion din Brunswick. mijlocul bătăliei e întrucîtva nelămurit. Se întuneca. Aceşti soldaţi tineri s-au purtat eroic în faţa temutei noastre infanterii. există un răstimp întunecat. căciulile Cu PamP°ane. dacă cele patru companii de gardă engleze şi vitejii belgieni din diviziile Perponcher nu şi-ar fi păstrat cu tărie poziţiile. să-l împingă pe Wellington spre Hougomont. După ce Haie-Sainte căzu. să stăvilească trecerea prusacilor. In. propriul său general. soldatul se simte. dichisul de campanie Pe vremea aceea. recruţii aceştia au arătat că au ceva din spiritul inventiv şi din înverşunarea soldatului francez. apoi spre Hal — nimic mai limpede. Infanteria aceasta de ucenici a luptat cu însufleţire. şi în special brigada lui Kempt. un miraj ameţitor.

ciocnirea maselor înarmate aduce unele răsturnări ce nu se pot prevedea. Quid obscurum. frontul armatelor se încreţeşte ca o apă care unduie. dolmanele husarilor. creatorul unor tipuri perfecţionate de tunuri de care s-a servit Napoleon. 2 General francez. suflă un vînt ca de mormînt. toate aceste stînci se mişcă fără încetare unele în faţa altora. întocmai ca acele terenuri. Parcă era ceva acolo. ghetrele mari. Cheltuieli neprevăzute. Linia de luptă pluteşte şi şerpuieşte ca un fir. 376 . acel ceva divin (în origina! fn limba latinii). în locul infanteriei soseşte artileria. scoţienii cu genunchii goi şi cu pleduri cadrilate. chipiurile grele împodobite cu găitane. în locul artileriei vine cavaleria. mai mult sau mai puţin spongioase. iar nu linii strategice bune pentru Gribeauval 2 . infanteria aproape neagră din Brunswick amestecată cu infanteria stacojie din Anglia. care sug mai repede sau mai încet apa cu care sînt stropite. Un anumit punct al cîmpului de luptă înghite mai mulţi luptători decît altul. luminişurile îşi schimbă locul. cele două planuri ale celor doi conducători intră unul într-altul şi se deformează unul pe altul. soldaţii englezi avînd în locul epoleţilor nişte colaci mari. goneşte. quid divinum 3 . regimentele — înaintînd sau dînd înapoi — alcătuiesc capuri sau golfuri. valuri de sînge curg fără socoteală. cu benzi de aramă şi cu penaj roşu. cutele întunecoase înaintează şi se retrag. Fiecare istoric scoate oarecum ceea ce-i convine din acest vălmăşag. cavaleria uşoară hanovreză cu căşti lunguieţe de piele. Oricare ar fi socotelile generalilor. Eşti silit să arunci acolo mai mulţi soldaţi decît aveai de gînd. albe. ale grenadirilor noştri — toate acestea alcătuiau tablouri vrednice de Salvator Roşa '. renumit prin coloritul intens 5I variat al pînzeîor sale. cizmele roşii cu zeci de cute. care împinge. Ceva dintr-o furtună se amestecă totdeauna într-o bătălie. te uiţi bine — nu mai e nimic.încrucişate. albi şi rotunzi. 3 Acel ceva obscur. umflă şi risipeşte aceste 1 Pictor italian (1615—1673). batalioanele sînt un fel de dîre de fum. cînd se trece la acţiune. leduncile cu cartuşe.

ca să împrumutăm chiar expresia lui Napoleon. In clipa cînd englezii Ie smulseseră francezilor drapelul regiPlct r * ° flamand (1634—1690). istoricul are dreptul netăgăduit de a spune pe scurt. Hill aripa dreaptă. numai înainte!" Hill. tot înainte. şi oricît de conştiincios ar fi.mulţimi sîngeroase. nu o zi Pentru zugrăvirea unei bătălii e nevoie de pictori viguroşi. slăbit. comentariu la Istoria universală a istoricului grec Polibiu (secolul al "■'ea î. după-amiază. la un anumit moment.. Trebuie să adăugăm că vine întotdeauna o anumită clipă cînd bătălia se schimbă în luptă corp la corp.). între altele. Nemişcarea unui plan geometric arată un minut. El nu e în măsură să redea decît liniile principale ale luptei. Cu toate acestea. numai uraganul este adevărat. ^ceruse întăriri lui Wellington. Adevărul acesta. prinţul de Orange le striga olando-b'elgienilor : „Nassau. Scriitor militar francez din secolul al XVIN-Iea.n. se fărîmiţează într-o mulţime de fapte mărunte. Rembrandt e mai nimerit ca stil decît Van der Meulen '. se re-strînge. situata armatei engleze era gravă. VI ORELE PATRU DUPA-AMIAZA Pe la orele patru. Brunswick.e. „ţin mai mult de biografia regimentelor decît de istoria unei armate". veridic la amiază. Pieton murise. care. A pictat cu predilecţie scene de război. minte la orele trei. Geometria înşeală. Van der Meulen. Bătăios şi ca scos din fire. în cazul acesta. Asta-l îndreptăţeşte pe Polard 2 să-l contrazică pe Polibiu. valabil pentru toate marile ciocniri militare. nici un povestitor nu va fi în stare să contureze în chip desăvîrşit forma acelui nor îngrozitor care se numeşte o bătălie. se aplică mai cu osebire luptei de la Waterloo. Prinţul de Orange comanda armata din centru. Ce este o încăierare ? O oscilaţie. Pieton aripa stîngă. bătălia se preciza. A scris. 377 . care să cuprindă haosul în pensula lor.

toţi ofiţerii — afară de cinci — muriseră sau fuseseră prinşi. doi erau la pămînt. Ponsomby căzuse străpuns de şapte lovituri de suliţă. dar era în flăcări. fncît ghiulelele ricoşau într-însa fără s-o clintească. Viteaza cavalerie dăduse îndărăt în faţa lăncierilor Iui Bro şi a cuirasierilor lui Travers. Pentru Wellington bătălia avea două puncte de sprijin: Hougomont şi Haie-Sainte. Scoţienii cenuşii nu mai existau. Era apărat de locuinţa asta puternică de piatră. Wellington îl întări. cel mai bun boxer al Angliei. de-o formă puţin concavă — foarte înţesat şi foarte compact — avea o poziţie bine întărită. Marsh murise. Stăpînea podişul de la Mont-Saint-Jean. pe vremea aceea foarte anevoios. o clădire din secolul al XVI-lea atît de solidă. pe care tovarăşii săi îl socoteau invulnerabil. Un sergent din infanteria engleză. fusese omorît aici de un mic toboşar francez. Gordon murise. dragonii cei mari ai lui Ponsomby fuseseră sfîrtecaţi. fuseseră nimicite. care se afla la Braine-l'Alleud. care pe atunci făcea parte din domeniile comunei Nivelles şi care se afla la întretăierea drumurilor. iar în faţă povîrnişul. avînd în spate satul. care se afla la Marbe-Braine. trimiţîndu-i acolo pe Hill. Alten — trecut prin sabie. Hougomont fiind aproape cucerit. Două divizii. Haie-Sainte luat. Trei mii de luptători se măcelăriseră în această şură. Se pierduseră cîteva drapele. Mater ucis. din o mie două sute de cai nu mai rămăseseră decît şase sute. nu mai rămînea decît un nod : centrul. Centrul armatei engleze. Hougomont rezista încă. Din batalionul german care-l apăra nu scăpaseră cu viată decît patruzeci şi doi de oameni. purtat de un principe din familia Deux Pont. De jur378 . şi pe Chasse. a cincea şi a şasea. Şi nodul ăsta rezista mereu. Haie-Sainte căzuse. Hamilton rănit. francezii ornorîseră în tabăra engleză pe generalul Pieton cu un glon{ în cap.meritului 105 de linie. Baring fusese scos din poziţie şi dat înapoi. printre care unul al diviziei Alten şi unul al batalionului din Lunebourg. din trei locotenenţi-colonei.

scoasă de la aripa stîngă. după lovitura de stat a lui Ludovic-Napoleon Bonaparte. Artileria lor stătea la pîndă printre buruieni. Retragerea. care admite asemenea şiretlicuri. pe hanovrezii din Kj'elmansegge şi pe germanii din Ompteda. Englezilor săi. trimis de împărat pe la ceasurile nouă dimineaţa să recunoască poziţiile bateriilor duşmane. după părerea multor oameni competenţi — ce-i drept. infanteriei lui Maitland. exilat " Şi el în 1848. nu văzuse nimic şi se întoarse să-i spună lui Napoleon că nu se zărea nici o piedică. croiseră ferestre prin mărăciniş. Această stratagemă. regimentele s-ar fi fărîmiţat îndată." O 1 Scriitor militar francez (1810—1865). tste cunoscut mal ales prin cartea sa Bătălia de la Waterloo. se culcase în grîul mare. Pus astfel la adăpost şi bine susţinut. era atît de bine pusă la cale. adusă de la aripa dreaptă. la marginea podişului. Poziţia aceasta nu era ameninţată decît dinspre pădurea Soignes. Era tocmai vremea cînd lanurile sînt înalte. încît Haxo. O armată n-ar fi putut să se retragă pe acolo fără să se destrame. Avea prin urmare la îndemînă douăzeci şi şase de batalioane. „Aripa dreaptă — cum spune Gharras' — fu răsfrîntă înapoia centrului. în afară de două baricade care închideau drumul spre Nivelles şi Genappe. aşezaseră o gură de tun între două crengi. prieten cu Victor Hugo. al 95-lea. le trimise drept întărire Şi ca unităţi de sprijin infanteria din Brunswick. combătută de alţii — ar fi fost o fugă în dezordine. contingentul din Nassau. înarmat cu carabine.împrejurul podişului englezii tăiaseră ici şi colo gardurile vii. Wellington întări centrul cu o brigadă a lui Chasse. precum şi cu divizia Clinton. fără îndoială îngăduită în război. centrul armatei anglo-olandeze se afla într-o situaţie foarte bună. şi cu o brigadă a lui Wincke. Artileria s-ar fi împotmolit în mlaştini. un batalion din brigada Kempt. pe atunci învecinată cu cîmpul de luptă şi străbătută de eleşteele Groenendael şi Boitsfort. crenelaseră tufişurile. brigăzii Iui Mitchell. principalul U l H U 8 P 6 n t r Ur t e a I n t t id i p a r t s aa d 0 U Sa r o m a n u I u i " ° l 'i f ° " " H 379 . regimentelor lui Halkett.

mai tîrziu. căptuşit în grabă cu un strat de saci de nisip şi cu un parapet lat de părnînt. o dată lucrarea terminată. arătîndu-i un obuz care tocmai exploda. puteţi da oare înapoi ? Gîndiţi-vă Ia bătrîna Anglie I" Pe la ora patru. regimentele se adăpostiră 1 Localităţi din Spania în care s-au dat lupte Intre englezi. ar fi fost aproape o redută. îi spuse: „Milord. Lui Clinton îi spuse laconic: „Să ţineţi piept aici pînă la ultimul om!" De bună seamă. Era cealaltă jumătate a acelei cavalerii engleze. l-a retezat şi l-a luat cu el. n-a fost vreme să fie întărită de jur împrejur. frontul englez începu să se clatine. Wellington era călare şi rămase acolo toată ziua. pe drept cuvînt vestită. sub un ulm pe care. un englez. Lucrarea nu fusese isprăvită . pe coama podişului. l-a cumpărat cu două sute de franci. puse pe fugă de obuzele şi ghiulelele franceze. cu o mie patru sute de cai. şi trupele de ocupaţie ale lui Napoleon. Neliniştit. rămîne Somerset. Wellington a fost acolo de un eroism rece. 2 In englezeşte în text. ziua se sfîrşea rău. în aceeaşi atitudine. 380 . se afla aşezată îndărătul unui zid de grădină.baterie puternică fusese ascunsă după nişte saci de pămînt. Bateria de care am amintit şi care. ceilalţi dispărură. puţin mai sus de vechea moară de la Mont-Saint-Jean. în punctul unde se află astăzi ceea ce se numeşte Muzeul Waterloo. dar stăpîn pe sine. de la Vittoria şi de la Salamanca ' : „Boys 3 (băieţi!). Wellington mai avea într-o vale dragonii de gardă ai lui Somerset. Ploua cu ghiulele. nu se mai văzură decît puşcaşii şi artileria . vandal plin de entuziasm. foarte scund. Wellington le striga foştilor săi camarazi de la Talavera. Aghiotantul Gordon căzuse la picioarele lui. ce instrucţiuni şi ce ordine ne lăsaţi dacă veţi fi ucis ?" „Să faceţi ca mine!" îi răspunse Wellington. care există şi azi. Lordul Hill. Deodată. Ponsomby distrus. comandaţi de Wellington.

şi satisfăcut că poate vedea şirul lung al focurilor engleze luminînd întreaga zare. i se păru că destinul. Nu mai erau de aceeaşi părere. se făcu o mişcare îndărăt . cu mască de marmură. Ridet Caesar. încă din ajun. era punctual. şi fatalistul acesta a 'ost auzit atunci zvîrlind în întuneric aceste cuvinte ciudate: „Sîntem de aceeaşi părere!" Napoleon se înşela. 381 26+ . Omul care fusese posomorît la Austerlitz. împreună cu Bertrand. Pompei de data asta poate că nu plîngea. frontul englez de luptă se ferea. i Aruncător de fulgere. De dimineaţă figura lui de nepătruns zîmbea. de la Frischemont la Braine-l'Alleud. nu fusese niciodată în toane mai bune decît în ziua aceea. cercetînd călare. Bucuriile noastre sînt plăsmuite din umbră. Wellington dădea înapoi. In ziua de 18 iunie 1815. căruia îi dăduse întîlnire într-o anumită zi pe cîmpia de la Waterloo. va plînge Pompeius (în limba latina în original). spuneau ostaşii din legiunea Fulminatrix 2 .în valea care se încrucişează şi astăzi cu poteca din dos a fermei de la Mont-Saint-Jean. Zîmbetul suprem e al lui Dumnezeu. ascultînd bubuitul tunetului. urmărind fulgerele. oprise calul şi rămăsese cîtva timp nemişcat. Nu dormise nici măcar un minut. „început de retragere!" strigă Napoleon. era de o strălucire orbitoare. toate clipele acelei nopţi fuseseră dominate în sufletul lui de o bucurie. la ceasurile unu noaptea. Pompeius flebit'. dar nu încape îndoială că Cezar rîdea. cu toate că era bolnav şi stingherit pe cal de o durere trecătoare. Oamenii cu cele mai mari ursite au asemenea nepotriviri. VI! NAPOLEON BINE DISPUS împăratul. sufletul acesta adînc. fu vesel la Waterloo. prin furtună şi ploaie. dealurile din apropiere de Rossomme. ' Rtde Cezar.

decît să-i gonesc din urmă !" Dimineaţa. doi dezertori belgieni îi raportară că au fugit de la unităţile lor şi că armata engleză e gata de luptă. se auzea tunetul. Bertrand. La ora două şi jumătate. oprindu-se din cînd în cînd să stea de vorbă cu sentinelele. se aşezase peste un maldăr de paie drept covor şi desfăcuse pe masă harta cîmpului de luptă. probabil brigada Vivian. carele cu merinde. era ud şi fă" rnînd. iată. ceea ce nu l-a împiedicat pe Napoleon să-i spună 382 . o clipă crezuse că Wellington se retrăgea. Spuse: „E ariergarda engleză care e gata s-o ia din loc. lîngă pădurea din Hougomont. ostaşul nu dormise. cercetaşii îi aduseră un ţăran. Nimic nu se clintea. La trei şi jumătate dimineaţa i se risipise o iluzie : nişte ofiţeri trimişi în recunoaştere îl vestiră că duşmanul nu făcea nici o mişcare. Ploua cu găleata . Pe la ceasurile patru. La cinci. pe malul care face un unghi cu drumul din Plancenoit. exclamînd : . Armata en gleză dormea. Pe pămînt era tăcere adîncă. la extrema stingă.Cercetase întreaga linie a avanposturilor. în timp ce împăratul vorbea. împotmolite pe drumuri desfundate. ţăranul slujise drept călăuză unei brigăzi de cavalerie engleză. îşi regăsise însufleţirea de la debarcarea din ziua de 1 martie cînd îi arătă marelui-mareşal pe ţăranul înflăcărat din golful Juan. Am să-i fac prizonieri pe cei şase mii de englezi care au sosit acum la Ostanda !" Vorbea cu aprindere. deseălecase în noroi. ne-au sosit întăriri !" In noaptea de 17 spre 18 iunie îşi bătea joc de Wellington : „Nenorocitul ăsta de englez are nevoie de-o lecţie I" spunea Napoleon. nu putuseră să ajungă de dimineaţă . care se ducea să ocupe poziţia în satul Ohain. Sînt mai bucuros să-i dau peste cap.. poruncise să i se aducă o masă de bucătărie şi un scaun ţărănesc de la ferma din Rossomme.Ai văzut. „Cu atît mai bine ! exclamase Napoleon. Nici un foc nu se stinsese în tabăra vrăjmaşă. zgomot nu era decît în văzduh. spunîndu-i lui Soult: „Straşnică tablă de şah !" In urma ploilor de peste noapte. auzise tropăitul unei coloane în marş.

După dejun. pe urmă. „Fondul caracterului său era foarte vesel". spune Gourgaud 2 . A scris nişte Memorii pentru a seral la istoria viejU particulare a Iul Napoleon. şi cerîndu-le celor de pe Inconstant veşti despre Napoleon. care spusese: „Wellington n-o să fie atît de prost să vă aş tepte pe maiestatea-voastră !" „Acesta era. războinic aspru cu chip de arhiepiscop. s-a odihnit un sfert de oră. spuse : „Balul are loc astăzi!" împăratul îl luase peste picior pe Ney. împăratul. 383 . Grenadirilor săi el le spunea „deşcă".vesel lui Ney: „Avem nouăzeci !a sută sorţi de izbîndă !" La ora apt i se aduse împăratului dejunul la care invitase mai mulţi generali. a publicat în 1817 o descriere a acestei bătălii. spune Fleury de Chaboulon '. de care se foloseşte şi Victor Hugo în opera de fată. In timpul misterioasei călătorii din insula Elba spre Franţa. Sub restauraţie a fost unul dintre concatoni opoziţiei liberale. la 27 februarie. ■ Preţioase Memorii asupra evenimentelor petrecute între revoluţia <"> la 1789 . 2 0Ii er t fn armata imperiului şi aghiotant al Iui Napoleon între 1811 — '814 . bricul francez de război Zephir. restauraţiei. felul său de a fi.i ultimii anl a . printre . pe care o purtase pe insula Elba. mai degrabă ciudate decît spirituale". „Făcea tot felul de glume. A scris romanul Adolphe şi a lăsat. care atunci mai avea încă la pălărie cocarda din alb şi roşu presărată cu albine. luă rîzînd pîlnia şi răspunse el însuşi: „împăratul e sănătos !" Gel ce ştie să rîdă astfel însemnează că e obişnuit cu evenimentele. a fost înaintat la gradul de general în timpul celor o sută de zile 5' a luat parte la lupta de la Waterloo . Napoleon avusese mai multe asemenea izbucniri de veselie în timpul dejunului de la Waterloo. iar Soult. du Jff }iioT şi om P°Htfc francez. „împăratul se ţinea numai de pozne cu noi!" spunea unul dintre ei. Voioşia asta de uriaş merită să ne oprim puţin asupra ei. Ii plăcea să glumească". întîlnind bricul Inconstant. pe care se afla ascuns Napoleon. spune Benjamin Constant8. îi apuca de mustăţi. doi generali se aşe1 Secretar al Iul Napoleon în exilul da pe Insula Elba şi pe timpul celor o sută de zile. îi trăgea de urechi. In timpul mesei i se aduse la cunoştinţă că Wellington fusese cu două seri înainte la balul dat de ducesa de Richmond la Bruxelles. de altminteri. în largul mării.

se îngrămădesc admirabilii scoţieni cenuşii cu caii lor superbi. cu o foaie de hîrtie pe genunchi. plină de bucurie. cea de Ia ceasurile şapte seara. generale !" Sigur de izbîndă. detaşate în urma ordinului său din cele trei corpuri — al lui d'Erlon. £ o movilă destul de înaltă. cu diviziile pe două linii. dintre BelleAlliance şi Haie-Sainte. ca să folosim chiar expresia împăratului. unde se întretaie drumurile dinspre Nivelles şi Genappe. După cîteva clipe de la alcătuirea frontului de lupta. care există şi astăzi. aşezat la dreapta drumului ce duce de la Genappe spre Bruxelles şi care a fost a doua sa oprire în timpul bătăliei. văzînd cum defilează cele^ouă baterii de cîte douăsprezece. acoperit cu îarbă. după cucerirea satului. în mişcare. văzînd că. „figura de şase V". şi îndărătul 334 . de săbii şi de baionete profilate în zare. al lui Reille şi-al lui Lobau — care erau sortite să înceapă acţiunea. în clipa cînd armata franceză. care trecu prin fata sa şi pe care o alesese ca să se întărească la Mont-Saint-Jean. dînd onorul în răpăit de tobe şi-n sunet de trompete. toată armata — lucru ce pare de necrezut — luase poziţie. e primejdioasă. o mare de căşti. se desfăşurase. desfăşurîndu-se pe şase linii şi alcătuind. şi împăratul le dictă ordinea de bătaie. a spus : „Păcat 1" Apoi a încălecat. cu muzica în frunte. a trecut dincolo de Rossomme şi şf-a ales ca post de observaţie un dîmb îngust. La ora nouă. vastă. cu artileria între brigăzi. A treia oprire. încuraja cu un zîmbet o companie de geniu din corpul I.zară pe maldărul de paie. atacînd Mont-Saint-Jean. împăratul îl bătu pe umăr pe Haxo şi-l spuse: „Iată douăzeci şi patru de fete frumoase. sub apăsarea acelei linişti adînci care premerge oricărei încăierări. cu condeiul în mină. puternică. împăratul tulburat exclamase de doua o r i : „Minunat! Minunat!" De la ora nouă pîna la zece şi jumătate. pe cinci coloane. la stînga sa. In toată seninătatea lui n-a avut decît un singur cuvînt de compătimire semeafă. într-un loc unde astăzi se află un mormînt măreţ. eşalonată.

împăratul i-a spus călăuzei sale Lacoste. culminată de un 'eu. speriat. mîncate de rugină. pe care a avut loc ciocnirea dintre Napoleon şi Wellington. Scabra rubigine' ! Acum cîţiva ani a fost dezgropat un obuz de şaizeci. iar istoria.căreia se îngrămădise garda într-un povîrniş al cîmpiei In jurul acestei movile ghiulelele ricoşau pe caldarîmul şoselei pînă la Napoleon. Wellington a exclamat : „Mi s-a schimbat cîmpul de luptă !" Acolo unde se află azi piramida cea mare de pămînt. i . în acest din urmă popas. precum şi nişte cioturi vechi de fier. mîncată de oxidul celor patruzeci şi şase de. dar dincolo. nedumerită. ani. care mai era încărcat şi al cărui focos fusese turtit pe suprafaţa bombei. care se rupeau între degete ca nişte beţe de soc. Toată lumea ştie că ondulaţiile terenului felurit înclinat. nu mai sînt aşa cum erau Ia 18 iunie 1815. l-au desfigurat. Luîndu-se din acest cîmp al morţii ceea ce trebuia spre a i se ridica un monument. ghiulele fărîmate. rămăşiţele unui gît de bombă. un ţăran duşmănos. aproape de pe locul pe care au stat picioarele calului său. ai să mori lovit în spate !" Cel ce scrie rîndurile de faţă a găsit el însuşi pe povîrnişul fărîmicios al acestei movile. S-au cules. în partea drumului dinspre Genappe. Ca să-l glorifice. legat de şaua unui husar şi care se întorcea la fiecare val de şrapnele. căutînd să se ascundă în spatele lui: „Nătărăule. Aici. scormonind în ţărînă. era aproape o rîpă. îi şuierau pe deasupra capului gloanţele şi ghiulelele. nu ştie cum să iasă din încurcătură. înăJţimea acestei rîpe poate fi măsurată ?' astăzi după înălţimea movilelor celor două morminte 1 Cu rugină ca o rîie (în original fn limba latină). Ca şi la Brienne. era o creastă care se pleca într-un povîrniş uşor spre drumul dinspre Nivelles şi pe care se putea merge. e ruşinos .s-a răpit adevărata sa înfăţişare. După doi ani. lame vechi de săbii şi proiectile strîmbe. 38!) . revăzînd cîmpia de la Waterloo.

Braine-l'Alleud este un sat din Belgia. mai ales partea dinspre Haie-Sainte. în anumite locuri. Mulţumită miilor şi miilor de căruţe de pămînt. Drumul era atît de îngust cînd intra în Braine-l'Alleud. în 1815. ale cărei parapete foarte abrupte se năruiau pe alocuri. 386 ■ . Drumul acesta a fost. Mormînt francez nu există. dar te şi împotmoleai. celălalt. drumul trecea peste creasta platoului Mont-Saint-Jean între oele două şosele dinspre Genappe şi dinspre Nivelles. Ce fel de şanţ era acesta ? S-o spunem. De-a lungul crestei platoului se afla un fel de şanţ cu neputinţă de ghicit de către cineva care s-ar fi uitat de departe. negustor din Bruxelles. Povîrnişul era acolo atît de înclinat.mari. satele astea sînt unite printr-un singur drum de vreo leghe şi jumătate. I s-au luat cele două maluri pentru colnicul monumentului. ca şi astăzi. intrînd şi înfundîndu-se adesea printre coline ca o brazdă. Se întîmpîau şi accidente. mormîntul german. şi nu numai că te poticneai. o tranşee. care stăvilesc drumul de la Genappe la Bruxelles: unul. La 18 iunie 1815. încît tunurile engleze nu vedeau sub ele ferma din fundul văii. ceea ca face ca. Ohain este un altul. care trece printr-o cîmpie cu terenul accidentat. ploile surpaseră şi mai mult malul. din cauza ploilor. mormîntul englez. pe atunci era un drum adăpostit. folosite pentru ridicarea colinei înalte de o sută cincizeci de picioare şi cu o circomferinţă de-o jumătate de milă. la stînga. Pentru Franţa cîmpul acesta e în întregime un mormînt. care era centrul bătăliei. aş a cum arat ă cruce a de pi at ră răm as ă în picioare lîngă cimitir şi pe care se află şi numele mortului : Domnul Bernard Debrye. podişul MontSaint-Jean e astăzi în panta lină şi lesne de urcat. Ascunse amîndouă în nişte cute de teren. în ziua bătăliei. şi este şi azi pe cea mai mare parte a lungimii sale. numai că astăzi e la nivelul cîmpiei. încît un trecător fusese strivit de o căruţ ă. noroiul făcea şi mai anevoios urcuşul. o tranşee adîncă uneori de douăsprezece picioare. în dreapta. drumul să fie o adevărată rîpă. era în pantă foarte repede şi greu de urcat. mai cu seamă iarna.

cele cincisprezece piese fără escortă. era de nevăzut şi din pricina asta groaznic. într-adevăr. Drumul era de adînc pe podişul de la Mont-Saint-Jean.n şi data accidentului: Februarie 1637'. uciderea lui Bauduin. ■ 1 cărei vîrf s-a pierdut în pămîntul desţelenit. cum arată o altă cruce de piatră. Napoleon era mulţumit. înnămolirea bateriilor. Intr-o zi de bătălie acest drum adăpostit. zăpăceala fatală a Iui Guilleminot care nu avusese nici petarde. în dimineaţa luptei de Sa Waterloo. fură dintre cele mai felurite: rezistenţa Hougomontului. scoaterea din luptă a lui Foy. minunat. Avea dreptate: arn văzut şi noi că planul de bătaie pe care îl alcătuise era. cerbicia apărării Haie-Saintei. răsturnate de 1 Iată inscripţia : DOM Aici a fost strivit Intr-un ceas rău Sub o căruţă Domnul Bernard De Brye. Peripeţiile bătăliei care abia începuse. fusese strivit aici în 1783 de o surpă'tură a malului. negustor La Bruxelles (necltet) Februarie 1637 . mărginind creasta de la Mont-SaintJean. încît un Tran Mathieu Nicaise. ce nu putea fi bănuit de nimeni. dar al cărei piedestal răsturnat poate fi văzut şi astăzi pe povîrnişul cu iarbă din stînga şoselei dintre Haie-Sainte şi ferma din Mont-Saint-Jean. şanţ în vîrful coastei şi groapă ascunsă în pămînturi. nici saci de pulbere. ur VHI IiMPARATUL PUNE O ÎNTREBARE CĂLĂUZEI LACOSTE Deci. zidul de neaşteptat de care se zdrobise brigada Soye.

care se înfundau în pămîntul desfundat de ploi. înfiorătoarea spărtură pe care ghiulelele o făcură în aceste grămezi de trupe. amănuntele dureroase. care treceau ca nişte nori întunecaţi prin faţa lui Napoleon. abia de-i turburaseră privirea şi nu întunecaseră de fel chipul împărătesc al încrederii. în clipa în care spărgea cu lovituri de secure poarta Haie-Sainte. zădărnicia demonstraţiei lui Pire asupra localităţii Braine-l'Alleud. respingerea lui Quiot. toată cavaleria. spintecată de Posomby. fără să adune cifră cu cifră. ţinea şi poziţia Frischemont-ului şi Smohain-ul. locotenentul Vieux. cei o mie cinci sute de oameni ucişi în mai puţin de o oră în livada de Ia Hougomont şi cei o mie opt sute de oameni răpuşi în şi mai puţin timp în jurul Haie-Saintei — toate aceste întîrnplări furtunoasa. bateria ei de şapte piese ţintuită locului. compromiterea lui Bourgeois. care. efectul slab al bombelor ce cădeau în l i n i i l e englezilor. întîrzierea lui Grouchy. rănirea acelui Hercule ieşit din şcoala politehnică. cincisprezece escadroane.Uxbridge în şanţ. aşa încît grosimi de douăzeci şi şapte de rînduri şi flancuri de cîte două sute de oameni fură date pradă obuzelor. drapelele regimentelor 105 şi 45 luate. în loc să le împartă. aşa încît încărcătura se preschimba în stropi. lui Douzelot şi Durutte. prinţul de Saxa-Weimar. aproape desfiinţată. aripa dreaptă engleză prost hărţuită. prinderea acestui husar negru prusac de către înaintaşii coloanei volante de trei sute de vînători. care supraveghea distanţa dintre Wavre şi Plancenoit. în ciuda contelui d'Erlon. sub focul prelungit al baricadei engleze care tăia cotitura drumului de la Genappe spre Bruxelles. aripa stîngă prost atacată. neînţelegerea ciudată care-l făcu pe Ney să îngrămădească cele patru divizii ale primului corp. bateria mărginaşă descoperită dintr-o dată pe flanc. cifrele i< 388 . declaraţiile neliniştitoare pe care le făcuse prizonierul acesta. coloanele de atac dezbinate. secerată de gloanţele lui Best şi Pack în mijlocul holdelor. neizbutind decît să provoace vulcani de noroi. divizia Marcognet prinsă între cavalerie şi infanterie. Napoleon era obişnuit să privească războiul în faţa.

superioară numericeşte. cerceta costişele. aceasta însemna că Anglia era pusă definitiv la pămînt de către Franţa. dar se ferea. am putea spune o complicitate a evenimentelor asemănătoare cu invulnerabilitatea eroilor antici. Localitate unde Napoleon a repurtat victoria asupra austriecilor în cur sul ce lei de a doua campanii din Italia de Nord (14 iunie 1800). numai în măsura în care totalul era victoria . 0 dată Wellington încolţit şi distrus în pădurea de la Soignes. lanurile de secară. se credea în afară de orice discuţie şi trata soarta de la egal la egal. Cugetînd asupra cumplitei întîmplări. împăratul se ridică în scări pe jumătate. Aceasta se strîngea la un loc. părea că numără fiecare tufiş. el nu se îngrijora de loc că începuturile erau şovăielnice. Napoleon. Napoleon tresări. 389 . care stătea cu arma la picior. Napoleon se simţea ocrotit la bine şi îngăduit la rău. Malplaquet şi Ramillieis'. dus pe gînduri. Leipzig şi Fontainebleau ar fi putut să se îndoiască de Waterloo. In ochi îi străluci fulgerul victoriei. scormonea cu privirile pilcul de arbori. Văzu deodată cum se goli podişul Mont-Saint-Jean şi cum dispărură primele rînduri ale armatei engleze. Se vedea cum pe bolta cerului cineva ise încruntă tainic. Poitiers. In clipa în care Wellington dădu înapoi. In bătălia care a avut loc la 25 octomr 'e 14!5 (războiul de o sută de ani) armata engleză a înfrînt o armată ranceză compusă din cavalerie feudală. îl privea de jos cu un fel de evlavie. Avea sau credea că are de partea lui un fel de înţelegere. erau răzbunate Crecy. Părea că-i spune soartei: „N-ai să îndrăzneşti!" Făcut deopotrivă din lumină şi din umbră. împăratul îşi mai plimbă pentru o ultimă oară luneta pe deasupra tuturor punctelor de pe cîmpul de bătaie. Omul de la Marengo2 anula înfrîngerea de la Azincourt3. îşi 1 Localităţi în care englezii au dobtndit victorii militară asupra fran cezilor. Dar cel ce avea în urma lui Berezina. Garda lui.interesau puţin. pentru că se credea stăpîn şi posesor al sfîrşitului ■ ştia să aştepte. poteca . 3 Localitate din nordul Franţei. îşi însemna povîrnişurile.

divizia lui Lefebvre-Desnouettes. Oameni uriaşi. alături de brigada asta. vechea biserică Sfîntul Nicolae. cu o baterie pe flanc. zdrobind-o. Era pesemne nesincer. Nu rămînea decît să pună capăt acestei retrageri. Purtau căşti fără penaj şi pieptare de fier bătut. Erau douăzeci şi şase de escadroane şi aveau în urma lor. zugrăvită în alb. întreaga armată îi admirase. cei o sută şase jandarmi de elită. în coloană deasă. vînătorii de gardă. întoreîndu-se deodată.aţinti ochii asupra baricadelor engleze de pe cele două şosele. In clipa aceea găsise unde anume să trăsnească. ale brigăzii Chasse. dimineaţa la ceasurile nouă. Dădu ordin cavaleriştilor lui Milhaud să ia cu asalt podişul Mont-Saint-Jean. NEPREVĂZUTUL Erau trei mii cinci sute. Alcătuiau un front de un sfert de leghe. unde sclipeau baionetele olandeze. ss desfăşuraseră pe două rînduri t 390 . de la cotitura drumului ce duce spre Braine-l'AIleud. drept sprijin. împăratul se trase înapoi şi-şi adună gmdurile. Se aplecă şi şopti ceva călăuzei Lacoste. pe cînd goarna suna şi toate muzicile intonau Să veghem la mîntuirea imperiului Veniseră. o mie o sută optzeci de lăncii. trimise o ştafetă în goana calului la Paris pentru a da de ştire că bătălia era cîştigată. şi cea de pe şoseaua spre Nivelles. cea de pe şoseaua spre Genappe de deasupra Haie-Saintei. Văzu. pistoale la şa şi săbii lungi. care era înzestrată cu două tunuri. făcute din două mari grămezi de pomi tăiaţi. pe cai năprasnici. Napoleon era unul dintre acele genii care scapără fulgere. Napoleon. Acesta tăgădui printr-un semn din cap. singurele tunuri a l e artileriei engleze care vedeau cîmpul de bătaie pînă în fund. Wellington se retrăsese. cu cealaltă la mijloc.

Dispăru în fum.şoseaua Genappe şi Frischemont şi-şi luaseră poziţia lor '* în acea puternică linie a doua. Aghiotantul Bernard le aduse ordinul împăratului. S-ar fi spus că mulţimea se preschimbase într-o dihanie cu un singur suflet. Se zărea icic °lo. săbii. atît de iscusit alcătuită de Napoleon. Cavaleria străbătu cîmpul de bătaie ca o arătare. un vălmăşag de coifuri. împărţită în coloane pe divizion. sprijinindu-se la extrema stîngă pe cuirasierii lui Kellermann şi la cea dreaptă pe a i lui Milhaud. urcînd la trap. iar deasupra. în stînga divizia Delord. ieşind din umbră. De departe ţi se părea că vezi doi şerpi uriaşi de oţel îndreptîndu-se spre creasta podişului. şi care. apoi. ca şi cum ar fi fost un singur om. Uriaşele escadroane fremătară. două aripi de fier. la fel de deasă şi strînsă. printr-un nor de ghiulele ce surpa asupră-i cumplita coastă de glod a podişului Mont-Saint-Jean. coborî dealul Belle-Alliance. Toată cavaleria. Avu loc atunci un spectacol nemaipomenit. cu stindardele şi trompetele în vînt. Ney îşi trase sabia din teacă şi-şi luă locul în frunte. lipsea Murat ! . se ivi din nou de cealaltă parte a văii. Fiecare escadron şerpuia şi se umfla ca veriga unui polip. unde căzuseră pînă atunci atîţia oameni. 391 .. cuirasele ca solzii unui balaur. cu precizia unui berbece de bronz care deschide o spărtură. Urcau ameninţători. netulburaţi. dintr-o singură mişcare. Engels l-a numi! . De la luarea marii redute Moscova de către cavaleria grea. un tumult disciplinat şi înfiorător. nu se mai văzuse ceva asemănător. în răstimpul dintre tirul flintelor şi al artileriei se auzea un tropot puternic. avea. se înfundă în valea primejdioasă. strigăte. Pentru că erau două divizii. printr-o perdea de fum sfîrtecată.cel mai strălucit dintre ofiţerii de cavalerie ai lai Napoleon". putem spune. gravi. dar Ney era aci. * Mareşal al imperiului şi cumnat al lui Napoleon. formau două coloane : în dreapta era divizia Wathier. sărituri sălbatice de crupe de cai printre tunuri şi fanfare. cu săbiile ridicate.

Şirul al doilea îl împinse p e cel dintîi înăuntru. căscat Ia picioarele cailor. şi puse pe două rînduri. străvechii centauri. douăzeci şi şase de escadroane mergeau să întîmpine douăzeci şi şase de batalioane. nemişcată. sublimi. invulnerabili. cu patul puştii la umăr. cuirasierii văzură deodată că între ei şi englezi era un şanţ. unde se povestea despre oamenii-cai.Astfel de istorisiri par din alte vremi. la dreapta noastră. titani cu faţă omenească şi cu piept de cal. Clipa fu înfricoşătoare. Printr-o ciudată coincidenţă numerică. Şanţul era acolo. capul coloanei de cuirasieri se opri. ropotul alternativ şi simetric al copitelor la trap. Ajunşi în vîrful crestei. Se făcu o tăcere ameninţătoare. liniştită. îndărătul crestei podişului. frecătura cuiraselor. ţintind spre ce avea să vină. şi cel de-a! treilea pe al doilea . pradă furiei şi goanei de a nimici careurile şi tunurile. şi trompete. dezlănţuiţi. se trăgeau îndărăt. în umbra unei baterii mascate. Era dru mul prăpăstios spre Chain. adîne de doi stînjeni. caii se ridicau în două picioare. Nu-i vedea pe cuirasieri şi cuirasierii nu o vedeau. şi coifuri. Asculta cum urcă acel puhoi de oameni. şi stindarde. apoi. aştepta infanteria engleză formată din treisprezece careuri cu cîte două batalioane de fiecare careu. deodată. care asaltaseră în galop Olimpiii. şi trei mii de capete cu mustăţi cenuşii care strigau : „Trăiască împăratul!" Toată cavaleria se ivi pe podiş şi în clipa aceea păru că începe să se cutremure pămîntul. şapte pe primul. Dar deodată se întîmplă un lucru tragic: la stingă englezilor. între două maluri ridicate. Auzea cum creşte zgomotul pe care ÎI făceau trei mii de cai. cădeau p s . o rîpă. mută. apăru deasupra crestei un şir lung de braţe ridicate care-şi roteau săbiile prin aer. şi caii se ridicară în sus cu un zgomot asurzitor. Ceva asemănător acestei vedenii apărea fără îndoială în vechile epopei păgîne. neaşteptat. abrupt. groaznici. zăngănitul săbiilor şi un fel de suflu uriaş şi sălbatic. şase pe al doilea. zei şi fiare.

strivindu-se între ei. care nu făcea nici măcar o cută pe suprafaţa podişului. nemaifiind în abisul acela decît o masă de carne. Aproape o treime din brigada Dubois se prăvăli tn hăul acela. O tradiţie locală. Aproape s-ar putea spune că toată nenorocirea i s-a tras lui Napoleon dintr-un semn făcut cu capul de un ţăran. De ce ? Din pricina lui Wellington ? D ''n pricina lui Blu'cher ? Nu. Mai înainte de a trimite la atac pe cuirasierii lui Milhaud.rupă alunecau cu picioarele în aer. gîndindu-se la eventualitatea unui obstacol. Prevenit totuşi şi nedumerit de acea bisericuţă albă care sta ca un semn la cotitura şoselei spre Nivelles. Forţa dobîndită nentru a-i zdrobi pe englezi. şi cînd prăpastia se umplu cu oameni vii cei din urma lor călcară peste ei şi merseră mai departe. Era oare cu putinţă ca Napoleon să cîştige bătălia ? Noi răspundem că nu. dar nu putuse vedea acel drum adîncit. întreaga Ioană nU ma j era decît un proiectil. îi zdrobi pe francezi. Să spunem în treacăt că acea brigadă Dubois. Şanţul cel neînduplecat nu putea fi luat decît atunci cînd se umplea. Nu se mai potrivea în legea veacului al XlX-lea ca Napoleon să fie învingător la waterloo. Călăreţi şi cai se rostogoliră într-însul unii peste alţii. care exagerează desigur. Aşa începu înfrîngerea. nici un mijloc de a da înapoi. a pus o întrebare călăuzei Lacoste. Cifra asta pare să cuprindă şi toate celelalte cadavre aruncate în şanţ a doua zi după bătălie. 393 . Călăuza răspunsese negativ. luaise cu un ceas înainte. drapelul batalionului de la Lunebourg. spune că în drumul spre Chain şi-au găsit moartea două mii de cai şi o mie cinci sute de oameni. Se pregătea o altă serie de fapte printre care poleon n u m a i a v e a loc Reaua voinţă a întîmplărilor s s anunţase mai demult. şarjînd de unul singur. atît de dramatic încercată. Napoleon cercetase cu atenţie terenul. îndesîndu-se şi năucindu-i pe călăreţi.

Cînd pămîntul suferă pentru că e prea împovărat. Şaizeci de tunuri şi cele treisprezece careuri ţintiră din apropiere în cuirasieri. Singură coloana Wathier suferise din pricina nenorocirii. Dacă prisosul vitalităţii omeneşti. s-au plîns.Venise vremea ca omul acesta uriaş să cadă. II stingherea pe dumnezeu. pe care Ney o îndreptase spre stingă w linie oblică. Sîngele care abureşte. Cuirasierii nici nu avuseseră timp să se oprească. cimitirele prea încărcate. se naisc din umbră gemete tainice pe care hăul le aude. Omul acesta atîrna prea greu în balanţa destinului şj. ci schimbarea la faţă a universului. cu cît scad la număr. Erau dintre aceia care. coloana Delord. mamele cu ochii în lacrimi sînt acuzatorii cei mai de temut. Nenorocirea întîmplată îi decimase. Era unul singur şi cîntărea mai mult decît lumea întreagă adunată laolaltă. 394 . adunat într-un singur cap.j strica echilibrul. PODIŞUL MONT-SAINT-JEAN O dată cu rîpa ieşise la iveală şi bateria. Waterloo n-a fost o bătălie. ar fi ţinut prea mult. civilizaţia s-ar fi prăpădit. Veşnicia îl trăsese pe Napoleon la răspundere şi căderea lui era hotărîtă. Artileria volantă a englezilor intrase în galop înapoi. Poate că înseşi principiile şi elementele de care depinde ordinea gravitaţiilor în lumea morală. şi lumea suită în mintea unui singur om. în careuri. cu atît devin mai inimoşi. dar nu le slăbise curajul. ca şi cum ar fi presimţit cursa. ca şi în cea materială. sosise nevătămată. Venise momentul ca dreptatea supremă şi neînduplecată să intervină. Cutezătorul general Delord salută milităreşte bateria engleză.

Faţa careului se deschidea. cu hăţurile în voie. Careurile nu mai erau batalioane. Caii lor mari se cabrau. cel mai expus dintre toate. Şirurile de oameni dispăreau sfărîmate. Ceea ce se petrecu atunci fu înfricoşător. Careul de la extrema dreaptă. Faţa acestei bătălii era monstruoasă. Era format din regimentul 75 de highlanderi'. cu sabia în dinţi. Infanteria asta rece rămase nepăsătoare. sub cai. privirea melancolică. J 395 . cuirasierii nu mai erau o cavalerie. în spatele celui de-al doilea rînd tunarii îşi •'ncărcau tunurile. nu se clintiră. fu de la primele ciocniri aproape desfiinţat. Scoţienii aceştia mureau cu gîndul la Ben Scoţieni. Guirasierii răspundeau năpustindu-se asupra ei. Careul englez fu atacat deodată pe toate laturile. pe o tobă. în galop. Fiecare careu în parte era un vulcan atacat de un nor. soldatul se preschimbă în stană de piatră şi toată fiinţa lui în granit. Sînt unele momente în luptă cînd sufletul se înăspreşte în om. Atacul se dezlănţui. pe cînd cei din jurul lui se nimiceau unii Pe alţii. ci o furtună. In mijloc. Bogaţi în muniţie. fiind fără acoperire. Poate că nici nu s-au mai văzut într-altă parte răni mai monstruoase. lăsa să treacă salva unei încărcături şi se închidea Ia loc. călcau rîndurile în copite. primea cuirasierii în vîrful baionetei . cu o adîncă nepăsare. în care se răsfrîngeau păduri şi lacuri. atacate cu înverşunare. o făceau să explodeze în mijlocul năvălitorilor. Batalioanele engleze. Un vîrtej sălbatic le învălui. lăsîndu-şi în jos. cimpoierul cînta cîntece de munte. 27 — Mizerabilii. lava se lupta cu fulgerul. cu pistoalele în mînă. Baionetele se înfigeau în burţile centaurilor. erau cratere . Ghiulelele lăsau goluri printre cuirasieri. Rîndul întîi. cu un genunchi în pămînt.Cuirasierii se năpustiră asupra careurilor engleze. cu cimpoiul sub braţ. voi. Careurile sfîrtecate de cavaleria înverşunată se strîngeau fără să şovăie. cuirasierii făceau spărturi în careuri. săreau peste baionete şi cădeau uriaşi în mijlocul acelor patru ziduri omeneşti. rîndul al doilea îi împuşca.

Podişul Mont-SaintJean fu luat o dată. N-a mai fost o încăierare. dinainte şi din urmă. de către infanterie şi cavalerie. Una din cuirasele lor. Era destul. apoi luat din nou şi iar mai fu luat o dată. căzu mort. Wellington văzu lucrul acesta şi se gîndi la cavalerie. trebuiră să facă faţă inamicului pretutindeni. Ce le păsa ? Erau un vîrtej. Nu prea numeroşi şi împuţinaţi de nenorocirea din rîpă. ci o negură. Cuirasierii lăsau cavaleria să se întoarcă la infan1 Ţinut din centrul Scoţiei slmbolizînd pentru scoţieni întreaga patrie. Cîteva batalioane de hanovreni dădură înapoi. J L 396 . lovind cimpoiul în braţul care-l susţinea. In afară de asta. aveau înapoia lor bateria care bubuia necontenit. găurită la omoplatul stîng de un proiectil. Această uitare a fost marea şi fatala greşeală. Cavaleria engleză le căzu în spate. Dacă în aceeaşi clipă Napoleon s-ar fi gîndit la infanterie. îndărătul lor. Vitejia lor nu se poate descrie. ar fi cîştigat bătălia. In faţa lor erau careurile. se află în colecţia numită Muzeul Waterloo. Unor asemenea francezi nu le trebuiau decît astfel de englezi.p] ! 1 Lothian'. Somerset. pentru ca oamenii să fie răniţi din spate. Cîntecul amuţi. o furie. cuirasierii aveau împotriva lor mai toată armata engleză. Fuller. locotenent-colonelul lor. Somerset însemna o mie patru sute de dragoni de gardă. un uragan de săbii-fulgere. cuirasierii atacaţi din flanc şi din front. aşa cum grecii îşi aduceau aminte de Argos 1 I1i i j! l! 1 I Sabia unui cuirasier. Ney sosi în goană cu lăncierii şi cu vînătorii lui Lefebvre-Desnouettes. Somerset îl avea la dreapta pe Dormberg cu cavaleria uşoară germană şi la stînga pe Trip cu carabinierii belgieni . dar fiecare dintre ei făcea cît zece. un iureş ameţitor de suflete şi vitejii. Cuirasierii care atacau se simţiră deodată atacaţi. Dintr-o mie patru sute de dragoni de gardă nu mai rămaseră într-o clipă decît opt sute. ucise pe cîntăreţ.

Armata engleză fu adînc zguduită.). de n-ar fi fost slăbiţi în prima ciocnire prin dezastrul de la drumul rîpos. care îşi pierd tot sîngele. Sigur e că. Pînă unde au mers cuirasierii ? Nimeni n-ar putea-o spune. Fură douăsprezece asalturi. Sub Ney fură omorîţi patru cai. care luase parte la luptele de la Talavera şi Badajos. Situaţia lui Wellington se înrăutăţise. în cea mai mare parte. Fără îndoială ca. Genappe. nu era al nimănui. 27* 397 . cuirasierii ar fi dat peste cap centrul şi ar fi cîştigat victoria. La Hulpe şi Bruxelles. ca să spunem mai bine. era al 1 Textual: splendid! (n. a. Wellington admira cu eroism. Călăreţul acela străpunsese liniile engleze. Spunea încet: sublim!' Cuirasierii zdrobiră şapte careuri din treisprezece. Jumătate dintre cuirasieri rămaseră pe podiş. în înţelesul că centrul nu era zdrobit. Cavaleria asta nemaipomenită îl încremeni' de uimire pe Clinton. Cuirasierii nu izbutiseră. dar. Pe trei sferturi înfrînt. Wellington simţea că se clatină. Avea pe atunci optsprezece ani. Bătălia asta ciudată era un duel dintre doi răniţi înverşunaţi. a doua zi după luptă. Criza se apropia. Unul dintre oamenii care i-au ridicat cadavrul mai trăieşte încă la Mont-Saint-Jean. luptînd şi rezistînd mereu. pe care trei cuirasieri şi trei vînători de gardă le aduseră împăratului înaintea fermei BelleĂiliance. Lupta ţinu două ceasuri. la urma urmei. un cuirasier împreună cu calul său fură găsiţi morţi sub şopronul unde se cîntăreau căruţele de la Mont-Saint-Jean. în toată această învălală uriaşă oamenii se gîtuiau fără ca unul să-l lase lumină p e celălalt. chiar pe locul unde se întretaie şi se întîlnesc cele patru drumuri spre Nivelles. Careurile rezistau mereu. luară sau imobilizară şaizeci de tunuri şi răpiră regimentelor englezeşti şase drapele.sau. Care din doi va cădea cel dintîi ? Lupta de pe podiş continua. Pentru că podişul era al tuturor. II cheamă Dehaze.

zdrobiseră infanteria. Lordul Uxbridge. nimic nu mai rămînea din grenadierii olandezi. din partea englezilor Alten era rănit. regimentul 79 vînători de munte avea doua-398 . cutare batalion era comandat de cîte un căpitan sau locotenent . Travers şi Blancard. Colbert. „Nu mai sînt. Cel de al 2-lea regiment de garda pedestră pierduse cinci locotenenţi-colonei. Bârne rănit. Ompteda ucis. Căzuseră mai ales foarte mulţi ofiţeri. care zugrăveşte halul în care ajunseseră cele două armate) Ney cerea lui Napoleon să-i dea infanterie. împotriva lui Wellington. Dacă în bătălia asta de cuirasieri fuseseră scoşi din luptă dintre francezi Delord. Hemoragia armatei lor era groaznică. Van Merlen ucis. care în 1811 luptaseră împreună cu ai noştri în Spania. Delancey ucis. Kempt Ia aripa stîngă „cerea întăriri". Ney nu avea decît culmea şi coborîşul. primul batalion al regimentului 30 infanterie pierduse douăzeci şi patru de ofiţeri şi o sută doisprezece soldaţi. cu cuirasierii de fier cu piepturi de oţel. Dnop. întreg statul major al lui Wellington decimat şi. Lheritier.englezilor. era cu un genunchi zdrobit. în echilibrul acesta sîngeros. Wellington stapfnea satul şi cîmpia pe porţiunea cea mai ridicată. luptau contra lui Napoleon. belgienii cutezători din brigada Van Kluze zăceau în secară de-a lungul şoselei spre Nivelles. Ambele părţi păreau înrădăcinate în acest pămînt al morţii. răspundea Wellington. iar Napoleon striga : „Infanterie 1 De unde s-o iau ? O fi vrînd s-o fabric!" Armata engleză totuşi era mai bolnavă. Cîţiva oameni în jurul unui drapel arătau locul unde fusese regimentul. Să moară pe loc I" Aproape în aceeaşi clipă (apropiere ciudată. care avea să-şi piardă a doua zi piciorul. Atacurile furioase ale escadroanelor mari. patru căpitani şi trei stegari. care fusese destul de încercată Ia Haie-Sainte. era aproape nimicită . Anglia stătea cel mai prost. şi care în 1815. Dar lovitura dată englezilor părea definitivă. aliaţi cu englezii. divizia Alten.

credeau că ducele e pierdut. şi pe Ludovic al XVIII-lea. iar Pringle. Sub restauraţie a fost comandantul infanteriei. ru su te cincizeci de soldaţi ucişi. care mărgineau aripa stîngă. Acum e momentul culminant al acestei drame uriaşe. de faţă la bătălie în statul major englez. exagerînd dezastrul. Toate astea le mărturiseşte Siborne. înspre Bruxelles.i si pairi: de ofiţeri răniţi. jVe"mSton. Ducele-de-fier 2 era liniştit. La ora cinci. văzînd că francezii cîştigă teren şi că se apropie de pădure. comisarul spaniol Alava. comandantul trupelor britanice la Waterloo. Un regiment întreg *j ^ r i hanovrieni din Cumberland în frunte cu colo-coloj hanovrieni din Cumberland. Numeroase baterii zăceau demontate. Cu excepţia neînsemnatei rezerve eşalonate în spatele ambulanţei din ferma de la Mont-Saint-Jean.Blficher sau noaptea 1" Cam în acelaşi timp o linie de baionete. optsprezece ofiţeri rnorti şî . şi spune că armata anglo-olandeză fusese redusă la treizeci şi patru de mii. bagajele.. dădeau alarma. tocmai la Gând. care se afla la Malines. şi de brigăzile Vivian şi Vandeleur. furgoanele pline cu răniţi se repezeau într-acolo. 390 . olandezii. loviţi de săbiile cavaleriei franceze. ' Comandant militar francez. în frunte cu z j ^s nelul Hacke (care avea să fie mai tîrziu judecat şi degradat) văzînd măcelul. In timpul revoluţiei din 1789 a alcătuit In Renania o armată formată din nobili francezi emigranţi luptînd potriva Franţei revoluţionare. Wellington se uită la ceas şi fu auzit murmurînd cuvintele astea îngrijorătoare : . încît îl cuprinse şi pe prinţul de Conde '. dar buzele îi păliseră. Convoaiele militare. carele. era supra-mit n astfel pentru energia şi tenacitatea lui. se întorsese din drum şi era în goană spre pădurea Soignes. După spusele martorilor care mai trăiesc încă. sclipi pe înălţimile dinspre Frischemont. merge mai departe. fugarii se înghesuiseră de la Vert-Coucou la Groenendael pe o lungime de aproape două leghe. semănînd fuga pînă la Bruxelles. îndepărtată. Comisarul austriac Vincent. Panica fu atît de mare. Wellington nu mai avea cavalerie.

dar sosi Blucher. Blucher însă izbuti să se desprindă din urmărire. care la Waterloo a avut comanda cavaleriei de rezervă. chipul veacului al XlX-lea ar fi fost poate cu totul altul. Aşadar. Dar drumurile erau desfundate şi diviziile i se împotmoliseră. călăuza lui Bulow (locotenentul lui Bliicher). întrezăreşti Sfînta Elena. o spune însuşi generalul prusac Muffling. înfrîn(i cu cîteva zile în urmă la Ligny. Tunurile se înnămoleau pînă la osie. îşi regrupa forţele şi apăru pe cfmpul de bătălie de la Waterloo pentru a ajuta pe englezi în momentul cel mai critic pentru ei. fn flancul drept al oastei lui Napoleon. Afară de asta. uliţa care ducea spre pod fusese incendiată de francezi. provocfnd deruta acesteia. destul de mult. tocmai cînd te aşteptai să-l vezi pe tronul lumii. In declaraţiile cu lese la Sfînta Elena de secretarul său. Grouchy se (inea departe de bătălie. 2 Unul din mareşalii lui Napoleon. în loc să-l înceapă de mai jos de Plancenoit. In timpul acesta. l-ar fi sfătuit să pornească atacul din pădure de mai sus de rrischemont. trebuiseră să treacă rîul Dyle pe podul îngust de la Wavre. Dacă ar mai fi întîrzîat 0 oră. Dacă micul pastor. Intîrziase. cu sarcina de a urmări pe prusacii Iui Blucher. Soarta îşi are cotiturile ei. moartea în locul vieţii. armata prusacă ar fi dat peste un şanţ de netrecut pentru artilerie. Poposise la Dion-le-Mont şi plecase de acolo o dată cu zorile. care a sosit primul. iar bătălia ar fi fost pierdută. 400 XI CĂLĂUZA REA PENTRU NAPOLEON. iar Btilow n-ar mai fi ajuns. Napoleon ar fi cîştigat bătălia de la Waterloo. Pe oricare alt drum în afară de acel de mai jos de Plancenoit. era timpul ca Biilow să sosească. Napoleon aruncă vina înfrîngerii de la Waterloo asupra lui Grouchy.1 General prusac. de altfel. Blucher nu l-ar mai fi găsit pe Wellington în picioare. Ia Waterloo. Las Cazes. chesoanele şi furgoa- I . CĂLĂUZA BUNA PENTRU BOLOW ' Toată lumea cunoaşte dureroasa greşeală a lui Napoleon: îl aştepta pe Grouchy 2 .

Bliicher. Avangarda lui Biilow nu putuse ajunge la ChapelleSaint-Lambert nici Ia venirea prînzului. divizia de cavalerie uşoară a lui Domon. „Sînt pomi". văzînd primejdia în care se găsea Wellington. Fără îndoială. Adevărul era că norul nu se mişca din loc. „Sînt coloane care fac haltă". Mareşalul îşi îndreptase luneta într-acolo şi răspunsese: „Patru sau cinci mii de oameni. diviziile Losthin. pe măsura unui infinit care ne scapă. ar fi putut să fie sfîrşită la orele patru. e Grouchy. II întreba. Spusese: „Văd acolo un nor. ceea ce vedeau ei rămînea nemişcat în ceaţă.se apoi pe ducele de Dalmaţia : „Soult. Avea o avangardă foarte slabă şi nu putea face nimic.I artileriei nu putuseră trece printre cele două şiruri 1 case în flăcări şi fuseseră silite să aştepte stingerea focului. Hiller. iar ghiulelele Prusace plouau pînă în rîndurile gardei de rezervă din spatele lui Napoleon. spre acel punct nelămurit. Aşa şi era : Biilow nu se clintise. şi Bliicher s-ar fi aflat în faţa unei bătălii cîştigate de Napoleon. Toate ocheanele statului major studiaseră „norul" semnalat de împărat. împăratul zărise prin ochean ceva pe linia îndepărtată a zării şi care-i atrăsese luarea-aminte. Ghiar la amiază. 401 . Puţin după aceea. sire." Cu toate astea. ce vezi înspre Chapelle-SaintLambert ?". împăratul trimisese în recunoaştere. Aşa sînt întîmplările astea uriaşe. Dacă acţiunea ar fi fost începută cu două ceasuri mai devreme. mi se pare că sînt trupe". Hacke şi Rissel se desfăşurau în faţa corpului de armată al lui Lobald. spuseseră cei mai mulţi. Trebuia să aştepte grosul corpului de armată şi primise ordinul ca mai înainte de-a intra în linie să se concentreze. dădu ordin lui Biillow să atace şi spuse această frază de pomină : „Trebuie să dăm oxigen armatei engleze". dar la ceasurile cinci. spuseseră unii. Plancenoit era în flăcări. cavaleria prinţului Wilhelm de Prusia ieşea din Pădurea Parisului.

francezii erau respinşi.XII GARDA gestul se ştie : o a treia armată dădea năvală. chiar în clipa aceea. se făcuse o uriaşă spărtură în rîndurile armatei franceze. Harlet. toată linia engleză relua ofensiva şi era împinsă înainte. Garda imperială simţi din 402 . era pe la ceasurile opt seara. frontul era nimicit. se ridică. ai fi crezut că vezi douăzeci de victorii intrînd pe cîmpul de luptă cu aripile întinse. flancul era distrus. în ceaţa încăierării. norii de la orizont se dădură la o parte şi lăsară să treacă printre ulmii de pe drumul dinspre Nivelles acea pată roşie şi sinistră a soarelui care apune. fiecare batalion al gărzii era comandat de un general. duşmanul fu pătruns de respect pentru Franţa. Lobau era luat dintr-o parte. în picioare şi ţintiţi bine 1" Regimentul roşu al gărzilor engleze. liniştite. optzeci şi şase de guri de foc bubuiau deodată. artileria engleză şi cea prusacă se ajutau una pe alta. dădură înapoi. Pirch I-ul apărea împreună cu Btilow. Erau acolo Friant. care tremura împrejurul vulturilor noştri. Poret de Morvan. Deodată. Cînd căciulile înalte ale grenadieriîor din gardă. Mallet.soeotindu-se învinşi. . o nouă bătălie se pregătea regimentelor noastre zdruncinate o dată cu căderea nopţii. cavaleria lui Zieten era condusă de însuşi Bliicher. se năpustiră cu toţii şi măcelul suprem începu. AiicheJ. un nor de proiectile ciurui drapelul tricolor. Donzelot şi Quiot se retrăgeau. cu placa mare pe care era vulturul. Ea striga în vreme ce simţea că moare : „Trăiască împăratul!" Istoria nu cunoaşte nimic mai mişcător decît această agonie care izbucneşte în urale. minunate. La Austerlitz îl văzuseră răsărind. Marcognet era măturat de pe podişul Chain. dar Wellington strigă: „Gărzi. bătălia era răzleţită. culcat îndărătul tufişelor. iar învingătorii. Cerul fusese înnorat toată ziua. se iviră simetrice. Durutte scos de la Papelotte. iar garda intra în linie sub această rostogolire înfricoşătoare. Roguet. In vederea acestui deznodămînt. aliniate.

care înlocuise pe „Trăiască împăratul 1" Şi. Era răvăşit şi furios. Ii arunca întrebarea asta lui Drouet d'Erlon : „Tu nu te laşi ucis ?" Striga în mijlocul artileriei aceleia care zdrobea un pumn de oameni: „Aşadar pentru mine nimic! Ah! Aş vrea să-mi intre în burtă toate ghiulelele astea ale englezilor 1" Nenorocitule. cu placa de mare-vultur strivită de un glonte. erai sortit gloanţelor franceze I XIII PRĂPĂDUL Fuga din spatele gărzii fu lugubră. Acolo îi fu ucis. cu unul dintre epoleţi tăiat pe jumătate de o lovitură de sabie a unui guard-călare. Armata se frînse deodată. In trupa aceea. Nu se găsiră nici şovăitori nici sfioşi. din ce în ce mai lovită de trăsnet şi cu atît mai nimicită cu cît păşea mai departe. mare prin toată măreţia morţii primite de bunăvoie. pluteşte. Ney. se 403 . la ^Jancenoit. se grăbeşte. sub el. cu capul gol. dă năvală. la Haie-Sainte. cu spumă la gură.ffl brâ cum împrejurul ei armata începea să se dea înapoi. măreţ. nu muri. cu ochii înflăcăraţi. continua să înainteze. plin de noroi. spunea: „Priviţi cum moare în luptă un mareşal al Franţei!" Dar degeaba. se sparge. în mînă cu o sabie ruptă. se rostogoleşte. trosneşte. se izbeşte. soldaţii şi generalii erau ]a fel de viteji. cade. precum şi marea zguduitură a trupelor puse pe fugă. Strigătul de „Trădare !" fu urmat de strigătul ■Acape cine poate!" O armată care se destramă e ca un ez gheţ. cu uniforma descheiată. însîngerat. tulburat. Năduşit. fără sabie. nemaipomenită dezagregare. fără cravată. al cincelea cal. Totul se încovoaie. se dăruia în fiecare clipă acelui prăpăd. Ney sare pe un cal de m prumut şi. Nici un om nu fu dat lipsă de Ia sinucidere. la Papelotte. din toate părţile în acelaşi ™ip: la Hougomont. auzi acel „Scape cine poate!". cu fuga în urma ei.

Reille de cealaltă. pădurile. nimiceşte. îi ameninţă. potecile. Cavaleria prusacă. Pack şi Rylandt. saci şi puşti aruncate în lanurile cu secară. escadroanele şi batalioanele se sfarmă şi se împrăştie. se calcă în picioare. cîmpiile. Morand în faţa lui Pirch. Cea mai rea învălmăşeală e fuga. cărări croite cu lovituri de spadă. o suduie. soldaţii deshamă caii de la chesoane şi pun m?na pe ei ca să fugă . sînt luaţi de valuri. lovindu-se unele de altele. văile. Quiot se dă înapoi în faţa lui Vivian. O mulţime ameţitoare umple drumurile. se împotriveşte fugi. dă cu securea. îi roagă stăruitor. îi sileşte. Soldaţii fug. Strigăte. zadarnic îşi prăpădeşte escadroanele de serviciu într-o ultimă sforţare. . prietenii se ucid între ei ca să fugă. furgoanele date peste cap. Toate gurile care strigaseră de dimineaţă „Trăiască împăratul" rămîn căscate. cu generalii. se aruncă. Zieten loveşte în voie Franţa cu sabia. Oamenii se zdrobesc. Caii înhămaţi dau năvală. tunurile o iau razna. Napoleon încearcă zadarnic să ridice ziduri cu ce-i mai rămăsese din gardă. înţesate de aceşti patruzeci de mii de oameni care evadează. taie. Domont şi Subervig în faţa prinţului Wilhelm de Prusia. Lobau în faţa lui Biilow. nu mai e decît o spaimă de negrăit. 404 .strigînd: „Trăiască mareşalul Neyl" Două regimente ale lui Durutte se duc şi se întorc înfricoşate. oprind în acelaşi timp pe englezi şi pe francezi. ca şi cum ar fi purtate de colo-colo între săbiile ulanilor şi împuşcăturile brigăzilor lui Kempt. disperare. ucide. care a condus şarja escadroanelor împăratului. colinele. merg peste morţi şi peste vii. cade sub picioarele dragonilor englezi. zboară. o cheamă înapoi. s-a sfîrşit cu camarazii. le vorbeşte. Guyot. cu roţile în sus. proaspăt sosită. abia dacă-l mai cunosc. împiedică drumul şi prilejuiesc măceluri. cu ofiţerii. Best.aşaza de-a latul şoselei spre Bruxelles. încearcă să (ini armata în loc. Braţele soldaţilor sînt deznădăjduite. pădurile. Napoleon aleargă în galop de-a lungul coloanelor de fugari. uriaşă spumă a bătăliei. Kellermann în faţa lui Vandeleur. Lobau de-o parte. loveşte cu sabia. R depăşit.

la dreapta drumului. ruina celei mai înalte vitejii din cîte au uimit vreodată istoria. teroarea. dar după prima salvă prusacă o luară cu toţii la fugă. iar Lobau fu prins. străbătu Charleroi. oc erat fatis '. Waterloo e ţîţîna veacului al XlX-lea. nemaiavînd nici ce să mai spună. Retragerea disperată străbătu Genappe. Iată de ce au fost încovoiate de spaimă atîtea capete. E ziua destinului. care i-o luă şi ucise cu ea pe prizonier. perspectiva neamului omenesc s-a schimbat. Bliicher îl întrecu pe Roguet. Aşa se petrecu această La Genappe încercară să se întoarcă. înghesuit în uşa unui han din Genappe. Se văd şi azi urmele salvei pe faţada veche de cărămizi a unei case dărăpănate. la cîteva minute înainte de a intra în Genappe. Lobau strînse trei sute de oameni. Cei care învinseseră Europa au căzut.. iată de ce atîtea inimi mari şi-au predat spada. îşi predă sabia unui husar al morţii. străbătu Frasnes.•■ s-au preschimbat în căprioare. Victoria se încheie cu asasinarea învinşilor. : I S P a nţia acelui mare om era necesară pentru ca să '"ceapă un mare secol. Ameţeala. simţindu-se la umbra unei prezenţe cumplite. generalul tinerei gărzi. Cruzimea asta puse vîrf dezastrului. Asupra bătăliei de la Waterloo se proiectează umbra unei mîini uriaşe. străbătu Thuin şi nu se opri decît la graniţă. Prusacii se aruncară asupra localităţii Genappe. Vai! Şi cine fugea în felul acesta ? Armata cea mare. zdrobiţi. mînioşi desigur că erau atît de puţin victorioşi. să împotrivească. să facă front. Baricadară intrarea în oraş. Duchesne. In ziua aceea. Roguet dăduse pildă lugubră de a ameninţa cu moartea pe orice grenadier francez care i-ar aduce un prizonier prusac. Ziua aceea a fost hărăzită de o forţă care e mai presus de om. străbătu Quatre-Bras. străbătu Goselies. Să pedepsim. nici ce ^ mai facă. să fie oare fără pricină ? Nu. Urmărirea fu groaznică. pentru că noi sîntem istoria : bătrînul Bliicher s-a dezonorat. 405 . S-a însărcinat cu asta cineva căruia 1 Aşa a fost scris (tn original în limba latină). Bliicher porunci uciderea tuturor.

nu i se poate împotrivi nimeni. ca nişte stînci în apa care curge. pe la ceasurile nouă seara. 1 Generali din statul major al lui Napoleon la Waterloo . rezistară pînă noaptea. Friedland. somnambul uriaş al visului său zdrobit. după ce fusese tîrît pînă acolo de curentul retragerii. dus pe gînduri. victorioase. A trecut pe acolo dumnezeu. careul mai lupta încă. In amurg. Fiecare regiment. In valea asta a morţii. O dată cu noaptea venea şi moartea. alţii pe cîmpia de la Mont-Saint-Jean. îşi trecuse pe sub braţ căpăstrul calului şi. XIV CEL DIN URMA CAREU Cîteva careuri din gardă. Wagram. cu privirea rătăcită. careurile astea întunecate agonizau măreţ. Bernard şi Bertrand ' apucară de o pulpană a redingotei şi opriră în loc un om buimac. neclintite. înfricoşătoare. ultimul este cunoscut prin credinţa păstrată ţinpăraţy|ui. a fost un meteor. izolat de celelalte şi nemaiavînd nici o legătură cu armata ciopîrtită din toate părţile. care. învinse. se întorcea singur Ia Waterloo. la poalele podişului Mont-Saint-Jean mai rămăsese unul. părăsite. nemişcate în scurgerea retragerii. descălecase. Panica eroilor se explica In bătălia de la Waterloo a fost mai mult decît un nor. unii ocupaseră poziţii pe înălţimile de Ia Rossomme. sub un potop spăimîntător de proiectile. Careurile aşteptară această umbră dublă şi. La căderea nopţii. Ulm. murea pe socoteala lui. Aici. se lăsară învelite de ea. pe o cîmpie de lîngă Genappe. sinistru. pe care !-a iirmat în insula Elba şi în insula Sfînta Elena. care încă mai încerca să meargă înainte. 406 . Pentru a săvîrşi această ultimă faptă. mureau în ele. Era Napoleon. sub focul convergent al artileriei duşmane. Ia picioarele povîrnişului pe care-l urcaseră cuirasierii şi năpădit acum de masele engleze. Jena.

Cînd legiunea aceea nu mai fu decît un pumn de oameni. Răspundea obuzelor prin gloanţe şi-şi res-^ tot mai mult cei patru pereţi. 407 ." a XV CAMBRONNE In dorinţa lui de a fi respectat. un general englez. cititorul francez nu mgaduie să i se repete poate cel mai frumos cuvînt pe care u n francez ]-a rostit vreodată. După fiecare explozie. fitilurile aprinse. învingătorii fură străbătuţi de un fel de spaimă sfîntă în faţa acestor muribunzi sublimi. Putură să audă în umbra asfinţitului cum încărcau tunurile. după unii Qolville. şi tunurile engleze. De departe. printre toţi acei giganţi există un titan : Camoronne. oprindu-se să se odihnească. om trece peste această regulă pe riscul nostru. tulburat. profilurile negre ale tunurilor. le strigă: „Bravi francezi. In jurul celor care luptau era un fel de furnicar de strigoi. cînd steagul lor nu mai fu decît o zdreanţă. înainta spre ei şi îi privea. Aşadar. Fu o clipă de răgaz. Atunci. E oprit să stai mărturie pentru sublim în faţa istoriei. cînd mormanul de cadavre fu mai mare decît grupul celor în viaţă. făcură tăcere. iar după alţii Maitland. ca nişte ochi de tigru în noapte. fugarii ascultau în întuneric a€ el tunet înfundat. le încercuiau capetele. cînd puştile lor lipsite de gloanţe nu mai fură decît ciomege. oprin. careul se împuţina şi răspundea.. cerul alb ivit printre roţi şi afete.comandat de un ofi{er necunoscut pe care-l chema rmbronne.. predaţi-vă !" Cambronne le răspunse : „C. umbre de oameni călare. trăgătorii bateriilor engleze se apropiau de tunuri. Uriaşul cap de mort. pe care eroii îl întrezăresc întotdeauna în fumul din fundul luptei. care descreştea.l du-se cînd şi cînd să răsufle.

nu e Wellington care ceda la ceasurile patru şi era disperat la cinci.1 Rege al Spartei (490—480 I. Să fie Bliicher ? Nu. Dacă Wellington n-ar fi început. Ce poate fi rnaf mare! Fiindcă a-ţi dori moartea înseamnă a muri în. nu e Bliicher care nici nu s-a luptat. să pierzi terenul şi să păstrezi istoria. E de o măreţie demnă Eschyl. Cine a învin-s ? Wellington ? Nu. să ai de partea ta după măcel pe cei ce rîd. Să trăsneşti să învingi. să închei cu semeţie Waterloo-ul ca pe ultima zi a carnavalului. simte că acolo e min- . de E o insultă adusă trăsnetului. întîrzierii lui Grouchy. acest nimic al războiului. pe care l-a apărat contra perşilor şi unde a murit eroic. să fii ironia însăşi printre morminte. ucide înseamnă cu un astfel de cuvînt tunetul care te Să dai catastrofei răspunsul acesta. în drumul rîpos de la Chain. 408 Sâ spui acest cuvînt şi apoi să mori. să faci din cel din urmă cuvînt cel dintîi. eroul de la Terrnopile. să faci în aşa fel încît să rămîi în picioare după ce vei fi căzut.e. Cuvîntul lui Gambronne face efectul unei fracturi. acest soldat necunoscut. cu neputinţă de rostit. să rezumi o victorie printr-un cuvînt suprem. Bliicher n-ar fi putut să isprăvească. omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo e Cambronne. e preaplinul agoniei care face explozie.■ tr-adevăr şi nu e vina acelui om că. în zidul trădător de la Hougomont. deşi împuşcat. eă-l completezi pe Leonida ' cu Rabelais.n. să arunci replica asta în ploaia nopţii. Fără Bliicher ar fi fost pierdut. să îneci în două silabe coaliţia europeană. Omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo nu e Napoleon cel pus pe fugă. acest trecător de ultimă oră. Cambronne. E un piept fracturat de dispreţ.). sosirii lui Bliicher. să spui asta destinului. să pui temelia asta leului care avea să fie ridicat pe acel loc. amestecînd în el strălucirea Franţei. să oferi regilor haznalele binecunoscute cezarilor. e nespus de mult. a supravieţuit.

aşa cum ai căuta o sabie. In faţa acestei biruinţe minunate şi mediocre. Intr-o catastrofă. El îl azvîrle trecutului. Parcă ar fi Danton care vorbeşte. Asta ar fi puţin. Sub numărul.. în faţa acestei biruinţe fără biruitori se ridică acest disperat . nu mai protestează decît acest vierme de ţărînă. sau Kleber 2 care tună. un milion. iar celălalt scoate strigătul teribil. ju-'terii stăpîni peste fulgere. forţa şi materia care îl copleşesc găseşte o expresie pentru suflet: excrementul. i. Simte în el o spumă şi acea spumă e cuvîntul.. Atunci el caută un cuvînt. adaus sfîşietor.Foc!" Bateriile fură luminate de flăcări. o îndură în toată măreţia ei covîrşitoare.j. ei tresar. după cum Rouget de l'Isle' găseşte Marseieza datorită harului de sus care pogoară asupra-i. tunurile lor cu fitiluri aprinse stau căscate. duhul zilelor măreţe a pătruns în omul acesta necunoscut. In acel minut fatal. Acel cuvînt al dispreţului titanic nu e azvîrlit de Cambronne numai Europei în numele imperiului. unul cîntă cîntecul suprem. generalii cei fericiţi. '"ea^tă bătaie de joc ! Cum să nu izbucnească ? aC Sînt acolo toţi regii Europei. A luat parte la ex-de ai P°Ie °n în Egipt şi a urmat acestuia la comanda trupelor 409 . dealul se cupe Na 1 Autorul Marseiezei. însemnează să fii învingător. La cuvîntul lui Cambronne. să faci asta. O spune din nou. au u b câîeîiul lor garda imperială şi armata cea mare.a î n care clocoteşte de mînie i se oferă viaţa. Sâ spui asta." O minciună. Au fost o sută de mii de '"idaţi victorioşi şi. Cambronne găseşte cuvîntul de la Waterloo. Se desprinde o suflare din uraganul divin şi trece prin aceşti oameni.. Auzi şi recunoşti în Gambronne vechiul suflet al uriaşilor. şi f i u n . în numele revoluţiei. GenwaI francez din timpul revoluţiei de Ia 1789. El va protesta. dar îşi dă seama de nimicnicia ei şi face mai mult decît s-o scuipe în obraz. .au zdrobit pe Napoleon şi n-a mai rămas decît Cambronne. să găseşti aota. vocea engleză răspunse: . în urma celor o sută de mii.

iar cînd se risipi fumul. alţii se bîlbîie. bîjbîie. Acea rămăşiţă nemaipomenită era nimicită. Wellington nu înţelege nimic. în orbirea lor. 3 Jomini. îşi dădură sufletul la Mont-Saint-Jean. Ea e la fel de nelămurită şi pentru cei ce-au cîştigat-o. XVI QUOT LIBRAS IN DUCE ?' Bătălia de Ia Waterloo este o enigmă. nu mai era nimic. numai Charras 3 . fluierînd şi dînd vesel bici calului. Mtiffling o desparte în trei peripeţii. băiatul care duce poşta la Nivelles. garda murise. măsuri greşite care au fost tndreptate. pe pămîntul muiat de ploaie şi sînge. Citiţi rapoartele. Comunicatele sînt confuze. Charras — scriitori militari din prima jumătate a secolului al X'IX-lea. Jomini împarte bătălia de la Waterloo în patru momente. totul fu pierdut din pricina unei clipe de panică năprasnică. cu greu puteai desluşi ici-colo o tresărire printre cadavre. Izbînzi mai mari asigurate pentru a doua zi.tremură. Comentariile sînt încurcate. Unii bîiguie. Cei patru pereţi ai cetăţuii celei vii zăceau la pămînt. o zi sfîrşită. a prins cu ochiul său ager trăsăturile caracteristice ale acestei cumplite prăbuşiri a geniului omenesc în luptă cu divinul hazard. Zi cu adevărat năprasnică. 410 . Muffling." (Napoleon : însemnări de la Sflnta Elena) (n. înmărmurindu-i pe regi. care au studiat şi descris bătălia de Ia Waterloo. în locul pe unde trece acum. deşi în unele privinţe s în tem de altă părere. de năruire a monarhiei militare — care. în grînele întunecate. şi pentru cel care-a pierdut-o.a. uşor albicios datorită lunii care se ridicase. mai măreţe decît cele romane. 2 „O bătălie terminată. Joseph. legiunile franceze.). In felul acesta. se rostogoli un fum nesfîrşit. a tras după ea toate 1 Cît preţuieşte ducele ? (în origina! tn limba latină). din toate acele guri de aramă ieşi o ultimă şj înfricoşătoare vărsătură de proiectile. la ceasurile patru dimineaţa. Toţi ceilalţi istorici sînt oarecum orbiţi şi. Blucher e uluit. Napoleon vedea în ea panica 2 .

Tn evenimentul acesta. nici de augusta Germanie. E jocul de-a cine pierde cîştigă. E mîndria deşartă. mai ales în vremea noastră. şi în zorile acestea Anglia şi Germania îşi au strălucirea lor minunată. Popoarele civilizate. Să-i dăm întîmplării ce este al întîmplării. Onoarea lor. nici Anglia. demnitatea. şi fără jalnicele isprăvi ale spadei. Mai puţină glorie. să vorbim despre Waterloo privind fără părtinire din amînd °uă taberele. Nici Germania. Ele sînt măreţe. de răsturnare a legilor războiului. Popoarele sînt mari. nu sînt. Ceea ce alcătuieşte măreţia lor în veacul al XlX-lea nu-şi are obîrşia în Waterloo. slavă domnului. ? ! domnului ce este al domnului. 28 411 . mai multă libertate. oamenii n-au însemnat nimic. In problema de la Waterloo nu e vorba nici de vestita Anglie. iar Anglia pe Byron mai presus de Wellington. inteligenţa. cînd Waterloo nu era decît un zăngănit de săbii. Luîndu-le lui Wellington şi lui Blucher victoria de la Waterloo. Cînd încetează bătaia tobei. Aşadar. trecătoare. Sporul pe care-l aduc civilizaţiei e real. care poarta semnul unei necesităţi supraomeneşti. Adesea. Un joc de noroc. Numai popoarele barbare se dezvoltă pe neaşteptate după o biruinţă. slavă domnului. o bătălie pierdută însemnează dobîndirea unui progres. izvorăşte din. geniul lor.j e ] e __ şi de prăbuşire a forţei. nu dintr-o întîmplare. Zorile nemăsurate ale unor idei noi sînt proprii secolului nostru. deoarece cugetă. are cuvîntul raţiunea. a puhoaielor de apă umflate de furtună. simple numere pe care eroii şi cuceritorii le pot pune ca nişte jucători la loteria bătăliilor. In epoca asta. ele însele. Ce este Waterloo? O victorie? Nu. Germania îl are pe Goethe mai presus de Blucher. nici Franţa nu încap într-o teacă. nu se înalţă şi nici nu se prăbuşesc după norocul sau nenorocul unui comandant. însemnează oare a ştirbi cu ceva Anglia şi Germania ? Nu. Geea ce-I deosebeşte pe fiecare dintre ele între neamurile pămîntului e ceva mai mult decît o luptă.

fără a lăsa nimic la voia întâmplării. Bonaparte. Wellington era un Barreme ' al războiului. un nu ştiu ce care vede ca vulturul şi care loveşte ca trăsnetul. Napoleon şi Wellington. despotul care merge pînă la tiranizarea cîmpului de luptă. a cîmpiei. de altfel. geometria. de partea cealaltă. care foloseşte antitezele. încrederea în soartă cu ştiinţa strategică sporind-o. cea mai ciudata întîlnire din toată istoria. Tactica de altădată fusese nu numai uimită. 412 . strategia care ştie să se folosească de teren. războiul socotit cu ceasul în mînă. privirea scăpărătoare. îl întîlnise în Italia şi-l bătuse straşnic.Un joc cîştigat de Europa şf plătit de Franţa. confinînd în special tabele de dobînzi. tactica echilibrării batalioanelor. Dumnezeu. ci două fiinţe cu totul opuse. asigurarea retragerii. măcelul organizat. chemate şi oarecum silite să se supună. dar şi scandalizată. tovărăşia destinului. a pădurii. dar şi tulburînd-o. i Calculator francez din secolul al XVH-lea. care a venit. fantezia militară. toate tainele unui suflet adînc. crufarea rezervelor. Wellington îl aştepta pe Blucher. prevederea. geniul a fost învins de calcul. Mai tîrziu numele lui a devenit substantiv comun. Napoleon îl aştepta pe Grouchy. Nu merita să se toarne acolo un leu pentru atîta lucru. Wellington este războiul clasic care se răzbună. darul de a ghici. Ia începutul carierei sale. Cine era corsicanul ăsta de douăzeci şi şase de ani. o metodă nezdruncinată. autorul unei Cărţi a socotelilor gata făcute. instinctul supraomenesc. şi. chibzuiala. A izbîndit cel care a calculat exact. totul pus în chip desăvîrşit la punct. De-o parte precizia. de rîndul ăsta. Waterloo este. ce rost avea acest strălucit ignorant care. Amîndouă taberele aşteptau pe cineva. a colinei. Nu sînt doi duşmani. care n-a venit. Bătrîna bufniţă fugise din faţa tînărului vultur. pe cînd Napoleon era un Michelangelo. a apei. vechiul curaj clasic. n-a hărăzit niciodată un contrast mai izbitor şi o confruntare mai neobişnuită. intuiţia. un sînge rece îndărătnic. o măiestrie uimitoare îmbinată cu o vioiciune semeaţă.

vînd totu! împotriva lui şi nimic de partea sa. ca să-l vedem pe Wurmser e de ajuns ca părul lui Wellington să fie alb. Ceea ce trebuie să ne minuneze în bătălia de la Waterloo este Anglia. ea însăşi. '?'!ÎrU en Slez în cabinetul Castlereagh.aUstrieci sau în serviciul Austriei. a săbiei corecte împotriva spadei sclipitoare. este hotărîrea engleză. pe placul mulţimilor. Triumful celor mediocri. scrisese: Waterloo. aproape f"ră 'oaste. aproape fără să răsufle şi mînuind tot mereu aceiaşi luptători. In adevăr. a tablei de şah împotriva geniului. a fost o „arm at foarte slabă". dînd peste cap pe Beaulieu peste Alvinzi. fără me. Montenote. oastea care a luptat la 18 iunie 1815. Ce spune despre asta întunecatul a r3". pe Melas peste Wurmser. ci oştirea. cîştigată de un comandant de mîna a doua. Marengo. cu o mînă de oameni împotriva unor trupe numeroase. Waterloo e o bătălie de mîna întîi. Nu comandantul ei. făcea praf una după alta cele cinci armate ale împăratului Germaniei. sub Lodi. Arcole. De-aci. Montebello. La 18 iunie 1815 duşmănia asta îşi spuse ultimul cuvînt şi. fără bocanci. cunoscut pentru ura sa fată evo u ' t'a franceză. care. 28* 413 . fără tunuri. In pragul prăbuşirii. j e fără muniţii. Soarta îşi dete învoirea la ironia asta. ceea ce a avut Anglia acolo cu adevărat măreţ a f° s *> fie zis fără supărare. Napoleon se întîlni din nou cu un Wurmser tînăr. spune într-o scrisoare către lordul Bathurst 2 că oştirea s a. Wellington. este cerbicia engleză. pe Mack peste Melas 1 ? Cine era acest începător în ale războiului care avea trufia unui astru ? Şcoala militară academică îl excomunicase. se năpustea asupra Europei coalizate şi cîştfea în chip nesăbuit victorii socotite cu neputinţă ? De unde venea turbatul ăsta spăimîntător. Mantua. cu o neînţeleasă lipsă de recunoştinţă. o duşmănie de neîmblînzit a militarismului de altădată împotriva celui nou. învinşi de Napoleon In de r». este sîngele englez . pe Wurmser peste Beaulieu.

se subordonează de bunăvoie şi-şi ia un lord drept şef. se preţuieşte ca naţiune. ar înălţa în văzduh statuia unui popor.vălmăşag de oseminte îngropate sub brazdele de J a Waterloo ? Anglia a fost prea modestă faţă de Wellington. însemnează a micşora Anglia. cavaleria lui Posomby şi a lui Somerset. 1 Bătălia de Ia Inkermann (1854) din timpul războiului Crimei!. batalioanele lui Rylandt. Monumentul de la Waterloo ar fi mai nimerit . Wellington a fost dîrz. infanteria Jui Pack şi a lui Kempt. După al ei 1688 şi după 1789 al nostru. scăpase armata de la pieire. A face pe Wellington atît de mare. toată admiraţia noastră se îndreaptă către soldatul englez. dar cel din urmă dintre pedestraşii şi dintre călăreţii lui a fost tot atît de dîrz ca şi el. în'locul chipului unui om. ca ostaş. deoarece ierarhia militară engleză nu îngăduie să fie citat într-un ordin de zi nici un erou sub gradul de ofiţer. Crede în ereditate şi în ierarhie.dacă. Ostaşul de fier preţuieşte tot atîta cît Ducele-de-fier. nu ca popor. Se ştie că în bă tălia de la Inkermann '. pe care nici un altul nu-l întrece în putere şi-n glorie. un sergent care. Scoţienii cenuşii. scoţienii de munte cîntînd din cimpoi sub ploaia de ghiulele. Poporul acesta. regimentele lui Maitland şi Mitchell. Ca muncitor. atunci Angliei i se datorează trofeul. tinerii recruţi care abia ştiau să mînuiască flinta. Dar această puternică Anglie se va mînia din pricina celor spuse de noi aci. ţinînd piept vechilor cete de la Essling şi de la Rivoli — iată în ce-i constă măreţia. 414 . Ga popor. se lasă ciomăgit. Dacă are cineva dreptul la vreun trofeu. ăsta e meritul lui şi noi nu i-l precupeţim. Wellington nu este decît un erou ca oricare altul. n-a putut fi pomenit de către lordul Raglan i . mort în timpul asediului Sevastopolului (1855). 2 Comandant al trupelor engleze în războiul Crimeii. după cît se pare. garda călare. se lasă dispreţuit. In ce ne priveşte. ea tot mai păstrează iluzia feudală.

treizeci şi şapte la sută francezi. patruzeci şi unu la sută : o sută patruzeci şi patru de mii de luptători. Din înghesuiala asta s-a născut măcelul.. călăuza care-i arată drumul cel bun lui Bulow. totuşi. reazim nepăsător al omului. la Waterloo a fost mai mult un măcel decît o bătălie. La Wagram. în anul 42 t. călăuza care-l înşeală pe Napoleon. S-a făcut o socoteală şi s-a stabilit următoarea proporţie : pierdere de oameni — la Austerlitz. Waterloo este aceea care are frontul cel mai mic faţă de numărul luptătorilor. patruzeci şi patru Ia sută ruşi. Napoleon. apărători nu v ătilor ^PUblicane. şaizeci de mii de morţi. Wellington. paisprezece la sută austrieci.Ploaia din timpul nopţii. patruzeci şi patru la sută austrieci. şaptezeci şi două de mii de luptători de fiecare parte. Noaptea. la Waterloo. paisprezece la sută francezi. Din toate bătăliile mari. La Bautzen. dacă visează c a Vergiliu în faţa cîmpiilor morţii de la Filippe'.Ceea ce admirăm mai presus de toate într-o ciocnire felul celei de la Waterloo este uimitoarea iscusinţă a tntîmplării. vedenia prăpădului pune stăpînire pe el.e. zidul de la Hougomont drumul desfundat de la Chain. Cîmpia de la Waterloo se înfăţişează azi cu liniştea obişnuită a pămîntului. Spăimîntătorul iunie trăieşte din nou . treizeci la sută ruşi. Brutus şi Casius. Intr-un cuvînt.n. dacă ascultă. trei sferturi de leghe. La Waterloo. Martor al acestei bătălii a fost poetul Horajiu. s-o spunem. In total. şi seamănă cu toate cîmpiile. La Moscova. cincizeci şi şase la sută francezi. Grouchy care rămîne'surd la bătaia tunului. A Ant' P -6 Clmpiile de Ia FiliPPe (Macedonia). 415 . treizeci şi unu la sută aliaţi. paisprezece la sută ruşi şi prusaci. dacă priveşte. Octavian şi al in?'" '" aU InVins pe du 5 man i' l°r Politici. treisprezece la sută francezi. o jumătate de leghe. falsa colină-monument se şterge. tot acest prăpăd e rînduit de minune. treisprezece la sută francezi. se desprinde de-acolo un fel de ceaţă plină de năluci: şi dacă vreun călător se plimbă prin aceste locuri.

şi rîpele se împurpurează. Frischemont. şi copacii se înfioară. toate astea nu mai sînt. e asmuţirea monarhiilor împotriva neîmblînzitei răscoale franceze. speriat. putem spune că este o voită biruinţă contrarevoluţionară. E Europa împotriva Franţei . scheletul acesta e Napoleon. care nu arată de loc ură faţă de Waterloo. Plancenoit. Noi nu facem parte dintr-însa. Papelotte. iar în beznă. scînteierea baionetelor. lopuri furioase străbat zarea . cu HohenzoIIernii. umbrele acelea sînt grenadierii. gerul săbiilor. Pentru noi Waterloo nu este decît ziua uluitoare a libertăţii. şi furia se înalţă pînă la nori. XVII E OARE BINE CA A EXISTAT UN WATERLOO ? Există o şcoală liberală dintre cele mai vrednice de respect. cu Habsburgii şi cu Burbonii. toate acele înălţimi sălbatice. care se afla în erupţie de douăzeci şi şase de ani — a^ a se urmărea. 416 . vede fu]. Mont-Saint-Jean. vuietul nedesluşit al bătălieifantomă. cîmpul de bătaie prinde iar viaţă. înnăbuşirea acestui mare popor. nimeni nu se aştepta ca un asemenea vultur să iasă dintr-un asemenea ou. Petersburgul. dar se ciocnesc şi luptă încă. văpaia ghiulelelor încrucişarea groaznică a bubuiturilor. ca un horcăit în fundul unui mormînt. visătorul. şiruri de infanterişti şerpuiesc pe cîmpie. Dacă-i dăm bătăliei de la Waterloo tîlcul ei cel mai înalt. Hougomont.acel leu oarecare se destramă. In scopul acesta s-au solidarizat casele de Brunswick şi de Nassau cu Romanovii. aude. e stătu quo împotriva dorinţei de schimbare . e 14 iulie 1789 atacat pieziş prin 20 martie 1815 . Negreşit. lucirile acelea sînt cuirasierii. Berlinul şi Viena împotriva Parisului. scheletul celălalt e Wellington. g a . apar încununate de-a valma cu vîrtejuri de vedenii care se nimicesc între ele.

rerne ce imperiul fusese despotic. regalitatea trebuia neapărat să fie îlh rală şi că din bătălia de la Waterloo a ieşit. fiind providenţială şi cu neputinţă de înlăturat. Bonaparte. n-a avut altă urmare decît de-a face ca activitatea revoluţionară să continue sub altă formă. spre ' rea părere de rău a învingătorilor. Războinicii au tăcut. Vorba de cu t Charles Bernadotte. Waterloo. Fără să-şi piardă cumpătul. Aşa lucrează progresul. Carol al XlII-lea. Pentru un lucrător ca el nu există unealtă rea. cu meşteşugul lui dumnezeiesc. E drept că. care doboară vechile tronuri.'L * . care acordă Constituţia şi i se supune. pe omul care a trecut Alpii şi pe bătrînelul şubred şi bolnav al părintelui Elyseu. înainte de Waterloo în Bonaparte. 417 . ea se reîntruchipează mereu. La Saint-Ouen. de cuceritor în afară. stăvilind hotărît năruirea prin spadă a tronurilor europene. mareşal al imperiului. îşi ajunge totdeauna ţinta în chip ciudat. Ludovic al XVIII-lea îşi pune semnătura pe declaraţia drepturilor omului. i | ( Jr T it L d -V T ** f~* l ^ ■ ■ 4 ^<h •-» ^"\ i-\ #-V «4 >4 *■* +■ *-» . Veacul pe care Waterloo voi să-l oprească pe loc a trecut peste toate şi şi-a urmat drumul. primit la r e a regelui Suediei. şi şi-o împlineşte începînd de azi. e rîndul gînditorilor. el potriveşte.Waterloo fireasca a poartă în cîrcă dreptul divin. folosind inegalitatea ca să dovedească egalitatea. care în adoles-«ntă a fost rfndaş la cai. numiţi-o Progres. Pentru că revoluţia nu poate fi cu adevărat învinsă şi pentru că. căruia fi va urma la tron sub ""mele de Carol al XlV-lea. Dacă vreţi să vă daţi seama ce este revoluţia. o ordine constituţională nedorită. pune un surugiu pe tronul Neapolului' şi un sergent pe tronul Suediei 2. Se slujeşte de bolnavul de podagră ca şi de cuceritor. de bolnavul de podagră înăuntru. /"» lucrurilor. iar dacă vreţi să vă daţi seama ce este progresul. E vorba de cumnatul lui Napoleon. deşi acesta nu era decît un ostaş. numiţi-l Mîine. prin reacţiunea L*■ i •' « I■ _ H ^ A jf « tV . Se foloseşte de Wellington ca să-l facă pe Foy orator. Mîine îşi desăvîrşeşte opera fără ca nimic să i se poată împotrivi . Foy cade la Hougomont şi se ridică Ia tribună. iar după Waterloo în Ludovic al XVIII-lea. Joachim Murat.

pe care se cuvine s-o numim pe numele ei cel mic contrarevoluţie. Scopul nu era nicidecum libertatea. Numai că barbaria din 1815. Imperiul. ceea ce se năpustea asupra Franţei ca asupra unei prăzi. nu prea avea putere. S-a întors la încropirea unei Constituţii. Ajunsă la Paris. şi bastonul de mareşal al Franţei. ceea ce împingea cu voioşie roabele de pămînt pline cu oseminte pentru a se înălţa colina leului. ceea ce zîmbea în spatele lui Welling. aşa cum printr-un fenomen asemănător Napoleon era fără să vrea revoluţionar. Intr-un cuvînt. obosi iute şi se opri brusc. ceea ce-I încuraja pe Bliicher să-i treacă prin foc şi sabie pe cei ce fugeau în neorînduială. a văzut de aproape gura vulcanului. a simţit că lava aceea ardea picioarele şi s-a răzgîndit. Dacă gloria stă în paloşul din care s-a făurit sceptrul. printre care. ceea ce a făcut să se înscrie cu mare pompă pe acel piedestal data de 18 iunie 1815. La 18 iunie 1815 un Robespierre călare a fost trîntit de pe cal 1 . întregul sistem al Europei se prăbuşi. Contrarevoluţia era fără să vrea liberală. Să nu vedem în Waterloo decît ceea ce înseamnă Waterloo. s-o recunoaştem. Se zări din nou abisul. ton. Imperiul se afundă într-un întuneric asemănător cu al lumii romane în agonie. imperiul In înţelesul : a pierdut puterea. a fost plîns. ceea ce îi aducea toate bastoanele de mareşal ale Europei. ca pe vremea barbarilor. şi asta nu se poate tăgădui. şi plîns de ochi viteji. de pe înălţimea platoului Mont-Saint-Jean. ceea ce triumfa la Waterloo. 418 . Contrarevoluţia care şoptea cuvîntul infam : dezmembrare. era contrarevoluţia.Biruinţa asta prevestitoare de nenorociri a fost înfrîntă de libertate. se zice. XVIII O NOUA RĂBUFNIRE A DREPTULUI DIVIN S-a pus capăt dictaturii.

Europa purta cocarda albă 5 . Acolo unde fusese o gardă imperială era acum o casă. origi nar din regiunea Bearn. Arcul de triumf al Caruselului. în care englezii l-au găzduit pe Ludovic al XVIII-lea înainte de a-l înscăuna rege al Franţei. ruşinat poate întrucîtva de Marengo şi de Arcole. în 1214. Mai ^u. 2 Castel din împrejurimile Londrei. 5 Semnul regalităţii. care în 1815 s-au dedat la presalii sălbatice împotriva bonapartiştilor şi a foştiler revoluţionari <"ntre anii 1789-l799 (teroarea albă). în Franţa şi pe continent se aşeză una din formele cele mai netăgăduite de mîntuire a societăţii veacului al XlX-lea. încărcat cu victorii care nu-şi mai aveau rostul. Austerlitzul fiind uitat. XlV-iea8a' ^ PUtere cu al'i! mai numeroşi". stingher printre atîtea noutăţi. Pe cupola Tuileriilor flutură drapelul alb. Ludovic al XVIII-lea se întoarse la Paris. ieşi din încurcătură mulţumită statuii ducelui ■d'Angouleme. Manifestările de bucurie de la 8 iulie făcură să se uite entuziasmul de la 20 martie. El raspîndise pe pămînt toată lumina are o poate da tirania : lumină mohorîtă. Deviza non pluribus impar 7 apăru din nou în razele de piatră care închipuiau soarele pe faţada cazărmii de pe cheiul d'Orsay. Trestaillon 6 ajunse vestit. Comparată cu lumina zilei.gloria însăşi. Localitate din Belgia în care francezii au obţinut o victorie în 1745 ™potriva englezilor. Altarul şi tronul se înfrăţiră cu măreţie. Localitate unde. trupele franceze au învins armatele unei coaliţii puternice conduse de împăratul german Otto al IV-lea. Unul din şefii bandelor de monarhişti. Cimitirul Madeleine — groaznica groapă comună de la '93 — fu acoperit cu marmură şi matostat. pentru că în ţărîna aceea zăceau oasele lui Ludovic 1 Denumirea dată regelui Franţei Henrlc al IV-lea (1589—1610). e Această spulberare a nopţii avu efectul unei clipse. Masa de brad din Hartwell 2 fu aşezată în faţa fotoliului cu flori de crin al lui Ludovic al XlV-lea.r • mult ° apte ^ lumină întunecată. Gorsicanul ajunse potrivnicul bearnezului'. deviza regelui Ludovic al 419 . se vorbea despre Bouvines 3 şi despre Fontenoy 4 ca despre ziua de ieri.

un păstor i-a spus unui prusac într-o pădure: „Luaţi-o pe-aici. spunîndu-i regele Romei 2 . superstiţiile şi gîndurile ascunse. Papa Pius al Vll-lea.II al XVI-Iea şi ale Măriei Antoaneta. începutul teroarei albe a restauraţiei. dreptul divin îşi puse masca unei Constituţii. In şanţul de la Vincennes ieşi din pămînt o piatră funerară. fiindcă este luna cînd se prăpădeau tuberculoşii. dar proclama catolicismul religie de stat. şi întunericul a luat locul luminii pe pămînt. Idealul. $j toate astea au fost cu putinţă. pentru că. prejudecăţile. Vechile realităţi vătămătoare şi veninoase luară înfăţişări noi. După Waterloo cerul Europei se 1 Reşedinţa împăraţilor austrieci la Viena. 2 E vorba de fiul lui Napoleon I şi al Mariei-Luiza. La Schoenbrunn' rătăcea o umbră micuţă. căreia. ceea ce anula S3' ran(ia libertăţii de gîndire. şj vechiul regim a devenit ce! nou. binecuvîntă liniştit prăbuşirea. în după-amiaza unei zile de vară. Omul fusese în acelaşi timp înălţat şi înjosit de Napoleon. aşa cum binecuvîntase înălţarea. Unde e ? Ce face ? „Napoleon a murit 1" îi spunea un trecător unui invalid de la Marengo şi de la Waterloo. Gravă nesocotinţă din partea unui om mare să ia în rîs viitorul ! Cu toate astea. şi stăpînul Europei a fost închis într-o cuşcă. sub această domnie a materiei strălucitoare. care-l unsese împărat în preajma acestei morţi. . popoarele — carnea de tun atît de îndrăgostită de tunar — îl căutau cu ochii. ficţiunile deveniră constituţionale. 4 Articolul 14 al Chartei constituţionale din 1815 garanta libertatea de conştiinţă. amintind că ducele d'Enghien murise chiar în luna cînd fusese încoronat Napoleon. în vîrstă de patru ani. „A murit ? exclamă ostaşul. se lustruiră cu liberalism. nu pe acolo !" Acest 1815 a fost un fel de aprilie jalnic3 . cu articolul 14 4 în inimă. Bine-l mai cunoşti !" închipuirea oamenilor făcea un zeu din acest om doborît la pămînt. 3 Aprilie jalnic: considerată ca aducătoare de nenorociri şi de moaite. Şerpii şi-au schimbat pielea. Minciuna se împereche cu 1789. prinse numele straniu de ideologie. şi regii şi-au reluat tronurile. Victor Hugo extinde epi tetul la întreg anul 1815. însemna să dai dovadă de răzvrătire.

420 .

Infrîngerea îl ridicase mai sus pe cel învins. şi ceva din pacea lor se răspîndi în lume. Pe cînd Napoleon se stingea la Longwood. îşi vesti intrarea. Regii umplură acest gol. războiul. i . toată această întune' Denumirea unui han şi a unei localităţi. autor de virulente Pamflete antibonapartiste. Bătrîna Europă se folosi de ilej ca să introducă diferite reforme.. Spaima asta venea din cantitatea de revoluţie care clocotea într-însul. cu stînca de la Sfînta Elena în zare. învingătorilor începu să le fie frică. Om politic ultraregalist din timpul restauraţiei. Anglia îl puse pe Hudson Lowe 2 să-l păzească. Alexandru îl numea „insomnia mea". 421 . Viitorul. ^ pasă nemărginirii? Toată furtuna asta. Braţele lui încrucişate ajunseră neliniştea tronurilor. tot norul ăsta. Ochii înflăcăraţi ai tinerelor generaţii se îndreptară spre el. locul unde se afla statulfflajor al lui Napoleon în timpul bătăliei de la Waterloo. Belle Alliance !' spusese mai-nainte cîmpia fatală <je la Waterloo. Congresul de la Viena alcătui drept urmare tratatele din 1815 4. „General englez. In prezenţa şi în faţa acestei străvechi Europe refăcute se schiţară trăsăturile unei Franţe noi. luat în r îs de către împărat. Luă fiinţă o Sfîntă Alianţă. Ciudat lucru : lumea se îndrăgosti în acelaşi timp de viitorul care se numea Libertate şi de trecutul care se numea Napoleon. iar Franţa pe Montchenu 3 ca să stea la pîndă. 4 Congresul de la Viena (1814-l815) a fixat noile frontiere ale statelor ropen d ropene Infrîngerea lui Napoleon. guvernatorul insulei Sfînta Elena în timpul exilului lui Napoleon. Iată ce înseamnă Waterloo. cei şaizeci de mii de oameni căzuţi pe cîmpia de la Waterloo putreziră în tihnă. Napoleon doborît părea mai înalt decît Napoleon în picioare. Regii domniră fără să se simtă la largul lor. Asta explică şi îndreptăţeşte liberalismul bonapartist. iar Europa numi asta restauraţie. pe urmă pacea. c g # Dispariţia lui Napoleon a lăsat multă vreme un gol imens. Purta pe frunte steaua care se cheamă Libertate.

Waterloo a rămas la o jumătate de leghe departe de ea. ea se potriveşte negreşit satului Waterloo. * „Astfel Vergilig. In unele catastrofe se întîlnesc asemenea tragice complicităţi ale nopţii. Englezii ocupară lagărul francezilor. 1 In 1815. Dacă s-a putut aplica vreodată zicala sic vos non vobis 2 . Belle-Alliance a văzut îmbrăţişarea celor doi învingători. iar Waterloo. Plancenoit a ars. prin ura roii dar nu pentru voi. Pitt. Wellington se duse în satul Waterloo ca să-şi întocmească raportul către lordul Bathurst >. La 18 iunie J815 era lună plină." începutul unui ver? atribuit Ful 42 2 . are toată cinstea. descoperi urmele fugarilor. Lumina ajută crunta urmărire a l u i Bliicher. care n-a luat de loc parte la luptă. secretar de stat pentru colonii în cabinetul lui W. dădu mulţimea asta prăpădită pe mîna înverşunatei cavalerii prusace şi înlesni masacrul. numele acestor localităţi abia sînt cunoscute . Devenise cunoscut lucraţi lui feroce fafă de Fran(a şi Napoleon. Papelotte a ars. Mont-Saint-Jean a fost bombardat. XIX CIMPUL DE LUPTA IN TIMPUL NOPŢII Să ne întoarcem — e o nevoie a acestei cărţi — la fatalul cîrnp de luptă. Prusacii. Hougomont a ars. în faţa căruia o gîză care sare din-trun fir de iarbă pe altul înseamnă tot atît cît vulturul care zboară dintr-o clopotniţă într-alta prin turlele catedralei Notre-Dame. împinseră înainte. aşa se consfinţeşte de obicei biruinţa : culcîndu-te în patul celui învins. Haie-Sainte a fost luat cu asalt. îşi aşezară tabăra dincolo de Rossomme. dezlănţuiţi în urmărire. Fără să fi contribuit în vreun fel la bătălie. cîmpia de la MontSaint-Jean rămase pustie.care n-au tulburat nici măcar o singură clipă lumina ochiului nemărginit. După cea din urmă lovitură de tun.

purtînd uniforme fără să lupte. La urma urmei. îi arătăm neajunsurile. a „ re . ai tot dreptul să despoi niţel un cadavru care este opera ta. armatele în marş de altădată — nu vorbim despre cele de astăzi — tîrau după e 'e toată gloata asta. cei rămaşi în viaţă îi jefuiesc pe cei care sînt la pămînt. Orice armată are o coadă. cerşetori oferindu-se drept călăuze ofiţerilor. socotesc că sînt tocmai cei care au făurit gloria. Războiul 010 frumuseţi groaznice. cantinieri suspecţi. spun ei. bolnavi prefăcuţi. vorbeau franţuzeşte şi-i urmau pe englezi. Sînt aceeaşi. Nici o armată şi nici o naţiune nu erau răspunzătoare de aceste făpturi . Cine face asta ? Cine pîngăreşte în felul ăsta izbînda ? A cui e mîna respingătoare care se strecoară în buzunarul victoriei ? Cine sînt hoţii care dau lovitura lor la adăpostul gloriei ? Unii filozofi. chiar cirnpul de luptă. pe care nu le-am trecut sub . Intrucît ne priveşte. borfaşi. vorbeau italieneşte şi-i urmau pe nemţi. nu credem lucrul ăsta. Mar. căreia în grai cazon i se spunea . Zorile care vin după o bătălie răsar totdeauna peste cadavre goale.c izul de Fervaques a fost ucis mişeleşte şi jefuit. nu se face cu schimbul. mergînd uneori cu nevestele în cărucioare şi furînd ceea ce vînd mai tîrziu. * â se iveşte prilejul. printre care şi Voltaire. mai ales pe ostaşul din zilele noastre. Să-l scoatem însă din cauză pe ostaş . în noaptea care urmă după victoria 423 . şi acolo se găsesc cei pe care trebuie să-i învinovăţim.■codaşii". tot felul de păsări de noapte zămislite de acest asfinţit care se numeşte război. schilozi cumpliţi. E sigur un lucru : de obicei după învingători vin hoţii. Una dintre cele mai uimitoare este grăbita despuiere a morţilor după biruinţă. Eroul din timpul zilei este vampirul din timpul nopţii.kt u sîntem din cei ce privesc cu îngăduinţă războiul. însă. jumătate tîlhari. secături. Oameni-lilieci. că are şi părţile Iui urîte. s ă recunoaştem. jumătate slugi. Să culegi lauri ţi să descalţi un mort — aşa ceva ni se pare cu neputinţă pentru aceeaşi mînă.

3 Aluzie la distrugerea sistematică a tuturor aşezărilor omeneşti din această regiune a Rinului mijlociu în 1689. Totuşi. Turenne 2 era adorat de ostaşii lui pentru că îngăduia jaful . Wellington. Tîlharii prădau într-o parte a cîmpului de luptă. mai puţin ora decît vampir. Luna era înspăimîntătoare pe cîmpia aceea. coaliţie împotriva lui Ludovic al XlV-lea. Turenne a fost atît de bun.de la Cerisoles '. au fost atît de populari. avea puţini. 424 . după cum comandantul era mai mult sau mai puţin sever. După înfăţişare era unul dintre cei despre care am vorbit — nici englez. un om da tîrcoale sau mai curînd se tîra înspre drumul desfundat de la Chain. învingător în multe bătălii din războiul de treizeci de ani. Spre miezul nopţii. la începutul războiului Lig" de la Augsburg. nu se ştie totdeauna de ce unii generali. nici soldat. confundînd victoria cu furtul şi venit pentru jaf la Waterloo. a dat ordin să fie împuşcat oricine va fi prins asupra faptului . o recunoaştem bucuroşi. dintre cei mari de altfel. Zicala dezgustătoare „a trăi pe spinarea duşmanului" producea lepra asta. în care armatele franceze au repurtat tn 1544 o victorie împotriva trupelor lui Carol Quintul. * Generali francezi din timpul revoluţiei. S-au distins în campaniile duse contra răscoalelor puse la cale de nobilime şi în Renania împotriva austroprusacilor. Hoche şi Marceau 4 n-aveau codaşi. nici ţăran. responsabilul acestei acţiuni atroce este Louvois. Codas spaniol care vorbea* franţuzeşte şi pe care-l luase drent unul de-ai noştri din pricina vorbirii gasconului. Era îmbră1 Sat din Piemont (nord-vestul Italiei). Dj n tîlhărie se năştea tîlharul. In urma oştilor se vedeau mai mulţi sau mai puţini jefuitori. nici francez. 2 Mareşal al lui Ludovic al XlV-lea. Confuzie din partea lui Victor Hugo : Turenne era mort atunci de 14 ani . Sînt faime care înşeală. atras de mirosul cadavrelor. încît a lăsat ca Palatinatul să fie trecut prin foc şi sînge 3 . de către unul din aceşti mizerabili. cunoscuţi prin disciplina de fier pe care o impuneau soldaţilor. dar cei care pradă sînt dîrji. în timp ce alţii erau împuşcaţi în cealaltă. trecerea cu vederea a răului face parte din bunătate. în noaptea de 18 spre 19 iunie morţii au fost despuiaţi. pe care numai o disciplină aspră o putea lecui. ministrul de război. Wellington a fost neînduplecat.

alta la răsărit. tras de o mîrţoagă flămîndă. Nici un nor pe bolta cerului. N-are nici o însemnătate faptul că pămîntul e roşu. care păreau suflete ce-şi luau zborul. dar nedesprinse încă. urnea de pe jos ceva mut şi nemişcat. atîrnînd de scoarţă. mişcările pripite şi tainice. mişca mărăcinişurile. acoperit cu un coviltir de răchită gudronată. dar fără îndoială avea buzu-încăpătoare sub pelerină. Intre acest furgon şi omul care da tîrcoale era probabil o legătură. un fel de femeie şezînd pe un maldăr de lăzi şi pachete. In depărtare se auzeau nelămurit patrulele şi rondurile de noapte din tabăra engleză. crengile rupte de schije. Noaptea era senină. O privire care ar fi cercetat cu băgare de seamă întunericul. Aşa e cerul. N-avea traistă. un mic furgon de cantinier. mergînd încoace Şincolo. două flăcări uriaşe.o bluză care aducea cu o -pelerină. formînd. Felul um se strecura. iar în furgon. Hougornont şi Haie-Sainte continuau să ardă. atitudinea lui. na la apus. se legănau încet în bătaia vîntului nopţii. la oarecare depărtare. aproape o respiraţie. O adiere. nepăsător. . pe urmă se ridica şi se îndepărta pe furiş. Iarba era străbătută de fiori. Prin livezi. Din cînd în cînd se oprea. era neliniştit şi A " net mergea înainte şi se uita înapoi. n a e tî n d cîmpia în jurul lui să vadă dacă nu era observat se apleca deodată. îl făceau să semene cu acele larve care bîntuie ruinile !n amurguri şi pe care vechile legende normande le numesc alode. Cine era X \ g s tâ ? Noaptea ştia probabil mai multe pe socoteala 0ITlU decît ziua. care se gau ca un şjrag (jg rubine cu două paftale desche425 . ce păştea urzici printre zăbal<\ oprit şi parcă ascuns în spatele cocioabei aflate ia întretăierea drumului de la Mont-Saint-Jean spre Braine-l'Alleud cu şoseaua din Nivelles. luna rămîne albă. Unele păsări de noapte cu picioare lungi iau asemenea forme în mlaştini. ar fi putut zări.

să iubeşti. Un morman de cadavre în partea de sus. să simţi oameni sub tine şi cai peste tine. cu oasele rupte de vreo lovitură de copită în întuneric. o voinţă care judecă. să nu te poţi agăţa de nimic. să vezi spice de grîu. dacă există o realitate care depăşeşte visul. să te prăbuşeşti într-o prăpastie. să speri. frunze. deodată. să ai lumina şi.iate la capete — cu brîul de focuri din tabăra eng] e -desfăşurat într-un imens semicerc pe colinele din ^' Am vorbit de catastrofa de pe drumul dinspre Ni se strînge inima gîndindu-ne cum au murit tnf îla viteji. flori. aşa era drumul ăsta în noaptea de 18 iunie 1815. nevastă. într-un loc care mai e arătat ş 1 astăzi. să te sufoci. care respiră. pe şoseaua dinspre Genapp e îngrămădirea hoiturilor era pe măsura adîncimii drumului desfundat. în mai puţin de-un minut. să te răsuceşti. Matca drumului desfundat era plină cu cai şi călăreţi îngrămădiţi unii peste alţii. crengi. domnea acum tăcere desăvîrşită. să urli. copii. să muşti cu turbare potcoave de cai. Dacă este ceva groaznic. căci hoiturile făcuseră drumul una cu cîmpia şi-l umpleau pînă la margine ca o baniţă de orz rasă. să striveşti şi să fii strivit. să ie zbaţi în zadar. Ne amintim că prăbuşirea cuirasierilor avusese loc de partea cealaltă. Un vălmăşag îngrozitor. Spre mijloc. să gîndeşti. să alergi după' o glorie care stă orbitoare în faţa ta. să te rostogoleşti. un rîu de sînge în partea de jos. să simţi un călcîi care-ţi scoate ochii din cap. să vorbeşti. să rîzi voiniceşte. să-ţi simţi sabia fără folos. să fii în plină stăpînire a forţei virile să fii sănătos şi vesel. să te bucuri de lumina soarelui. Alaiurile şanţului nu se mai vedeau. să-ţi simţi în piept plămîni. o inimă care bate. cît ai clipi din ochi. să ai mamă. Sîngele curgea pînă pe şoseaua de la Nivelles şi se prelingea într-o băltoacă mare în faţa unui pîlc de arbori ce închidea drumul. să fii acolo dedesubt şi să-ţi spui: acum cîteva clipe eram un om viu ! Pe locul unde horcăise acest jalnic prăpăd. apoi iat-o: să trăieşti. să cazi. în partea unde se netezea. 426 .

rămase într-o atitudine prefăcută ? i speriată. palma deschisă se închisese şi-i apucase pulpana pelerinei. stratul morţilor se -Iotul de noapt e pe care l -am arătat subţiaci tit orul ui se .acolo pe unde trecuse divizia Delort. Nu se ridică de tot. scormoni grămada. ~~ Ei! — zise hoţul — nu cumva mortul ăsta e viu ? J a să vedem. hotărîndu-se. cu capul la pîndă deasupra marginii drumului desfundat. I 497 . 29 . Mai bi ne un st ri goi decît un jandarm. stătu o clipă ghemuit şi. i>e plecă din nou. Acesta. In clipa aceea tresări. Simţi că-l apucase cineva de spate. înşfacă mîna. Sforţarea se iroseşte repede în groapă. Dar mîna pierdu orice putere şi-i dădu drumul. Deodată se opri. Omul se aplecă. Răscolea mormanul ăsta uriaş. lumi nată de lună. în genunchi. pe drumul desfundat. Cele patru labe ale şacalului sînt potrivite pentru anumite fapte. tîra după "i întunericul drumului desfundat un om fără viaţă.Mizerabilii. S. voi. sprijinindu-şi partea dinainte a trupului pe degetele arătătoare proptite în părnînt. Pe urmă. se ridică. La cîţiva paşi în faţa Iui. cînd se ridică. în locul unde se sfîrşea mormanul morţilor. însă. începu să rîdă. întoarse. cîteva clipe după aceea. dădu la o parîe oî ce-l împiedica. cu spatele spre movila morţilor. inelul nu mai era pe mînă. ^trase trupul şi. Unui om de treabă i-ar fi fost frică. de sub grămada asta de oameni şi de cai. A! — zis e el — e mort ul . Călca prin sînge. p'cea nu ştiu ce respingătoare trecere în revistă a morţilor. cercetînd zarea. ea î n tr-acolo. Privea. ieşea o mină deschisă. Intr-un deget mîna avea ceva care lucea şi care era un ine! de aur. liberă ca Pul. apucă braţul.

Jean Vaijean a fost întemniţat din nou.. ceva mai amănunţit. nu s-a putut afla unde ascunsese Jean Vaijean banii ăştia. Ne mărginim să transcriem aici două dări de seamă publicate în ziarele vremii. osîndit în 1796 pentru furt şi că-l chema Jean Vaijean. prin nişte procedee noi. Articolele sînt destul de scurte. înainte de /arestare.Journal de Paris de la aceeaşi dată : 430 . Poartă data de 25 iulie 1823: „într-un district din Pas-de-Calais s-a petrecut de curîrsd un fapt puţin obişnuit. Madeleine. Poliţia a descoperit că d. Un om care nu era de prin partea locului. să recunoaştem. Vom trece repede peste amănuntele dureroase. se pare că a izbutit să scoată de ia d. înfiripase cu cîţiva ani în urmă. Se ştie că pe vremea aceea nu exista încă Gazeta tribunalelor. pe nume d. Cel de-al doilea articol. o veche industrie locală. îmbogăţise şi ţinutul. II reproducem pe cel dintîi. Drept recunoştinţă pentru serviciile aduse. la cîteva luni după întîmplările uimitoare care s-au petrecut la Monireuii-sur-mer. Prin asta se îmbogăţise şi. După ce a fost întemniţat din nou în ocna din Toulon. din Drapelul alb. fabricarea mărgelelor de sticlă neagră. Laffitte o sumă de peste o jumătate de milion. pe care o depusese la acesta şi pe oare de altfel se spune că o câştigase cinstit din comerţul lui.CARTEA A DOUA VASUL ORION I NUMĂRUL 24601 DEVINE NUMĂRUL 9430 Jean Vaijean fusese prins din nou. Madeleine nu era decît un fost ocnaş. îl reproducem după . fusese numii primar..

poliţia !-a prins din nou chiar la Paris. a apărut de cu-j fata curţii cu J ur ' d' n Var. fiind găsit vinovat.. Nemernicul care . asupra persoanei unuia din acei copii cumsecade care. care are o forţă herculeană. °calitatea und e şi-a petrecut Voltaire ultimii douăzeci ele ani 'lin . cum a spus în versuri nemuritoare patriarhul din Ferney J: .acum vreo opt ani. la cîteva zile după evadare. care fac cursa între Capitală şi satul Montfermei! (Seine et Oise). numitul Jean Valjean a fost dat în judecata curţii cu juri din departamentul Var pentru furt la drumul mare săvîrşit ou mina înarmată. Se spune că s-a folosit de răgazul acestor ci-teva zile de libertate . în împrejurări vrednice de-a atenţiaTicălosul acesta izbutise să înşele vigilenta poli. In cele din urină. a fost demascat • arestat. Jean Valjean a fost m s ' numaidecît la ocna din Toulon.a ■ *si schimbase numele şi reuşise să fie numit primar în-' u i din oraşele noastre din Nord. regele a binevoit să-i imbe pedeapsa în muncă silnică pe viaţă.pentru ca să reintre în posesia unei mari sume de bani. Tîlharul n-a încercat să se apere.. Actul de acuzare susţine că i-ar fi îngropat întrun loc ştiut numai de ell şi n-. mulţumită sîrguinţei neobosite a parchetului.au putut îi găsiţi. Se crede că e vorba de vreo şase sau şapte sute de mii de franci. dar. In orice caz. Criminalul n-a vrut să facă * ur s. Jean a Jean a fosit condamnat la moarte. întemeiase în oraşul acela PPO \ destul de însemnat.din Savoia-n fiecare ari coboară să cureţe-n hogiaouri astupate funinginea — cu mîna lor uşoară. în clipa cînd se urca într-una din trăsurile acelea mici. . izbutise să evadeze.. a murit de spaimă în clipa cînd a fost arestat ăsta. Drept urmare.. S-a arătat. Trăia cu stituată. In îndurarea lui fără margini. prin glasul convingător şi iscusit a! procurorului general. pe care o depusese la unul dintre bancherii noştri cunoscuţi." L viată.fost ocnaş liberat. că furtul fusese săTOŞit în complicitate şi că Jean Valjean făcea parte dintr-o banda de hoţi din Sud. numit Jean Valjean.

dorul de luptă luase locul spiritului de organizare. salariile scăzură. De altfel. După căderea lui. numărul lui Jean Valjean fu schimbat. se urmărea cîştigul în loc să se urmărească calitatea. o dată cu domnul Made leine dispăru şi prosperitatea orăşelului Montreuil-su r . fie zis în treacăt. firele înnodate de domnul Madeleine se încurcară şi se rupseră . toate se făceau în mic în loc să se facă în mare. în locul bunătăţii arătate tuturor de către întemeietor. fatala destrămare a stărilor înfloritoare care se savîrşeşte zilnic. nechemaţii se improvizează fabricanţi. veni falimentul. înfăţişară această schimbare a pedepsei o izbîndă strălucită a partidului clerical. Statul însuşi băgă de seamă că fusese strivit cinev undeva. Unii părăsiră localitatea. comenzile erau din ce în ce mai reduse. De-aci încolo. lucrătorii se risipiră. Unele ziare. concurenţă şi înverşunare pretutindeni. fiecare se gîndea numai la sine. într-adevăr. pe neştiute. nu mai e ra nimic pentru săraci. oamenii pierdură încrederea. Se iscară învrăjbirile invidiei. fiindcă s-a întîmplat după moartea lui Alexandru. îndîrjirea . Totul se risipi. în locul bunăvoinţei. Domnul Mrrdeleine stăpînea şi conducea totul. Locotenenţii se încoronează regi. avu loc la Montreuil-sur-mer împărţeala egoistă a marilor înfăptuiri năruite. alţii se lăsară de meseria asta. La ocnă. In mai puţin de patru ani după pronunţarea s e 4. posibilităţii^ de desfacere se micşorară. atelierele nu mai aveau ce lucra. s ? numea acum 9430. printre care şi Le tutionel. Nu mai era un centru. o dată cu asta. în comunitatea omenească şi pe care istoria n-a luat-o în seamă decît o singură dată. Marile ateliere ale domnului Madeleine îşi închiseră porţile. duşmănia unuia împotriva celuilalt.Se ştie că la Montreuil-sur-mer Jean Valjean un om evlavios. Şi. După căderea lui. mer. se împlini tot ce prevăzuse el în noaptea lui ^ înfrigurare şi de îndoială. rămas fără el oraşul rămăsese fără suflet. clădirile se dărăpănară.12 . procedeele de fabricaţie începură să fie falsificate. valoarea produselor scăzu.

purtînd pantaloni şi bluză de pînză.Je pentru încasarea impozitelor în districtul Montreuil-tuie ' SU ta de r s _ au îndoit şi domnul de Villele ' făcea observaţia la tribună. Cumetrele spun că adeseori întîlnesc pe înserate. să te apropii de el şi să-i vorbeşti. cheliden . socotim nimerit să povestim cu oarecare amănunte o întîmplare ciudată care s-a petrecut la Montfermeil cam în aceeaşi vreme. Sîntem dintre cei ce respectă orice plantă rară. prin care se constata. prin locurile mai puţin umblate ale pădurii. diavolul şi-a ales pădurea ca să-şi îngroape acolo comorile. In localitatea Montfermeil dăinuieşte o credinţă foarte veche. şi care se potriveşte întrucîtva cu unele presupuneri ale procurorului general. Iată care e superstiţia din Montfermeil. ..0 uUraregaliştilor . în luna februarie 1827. cu înfăţişare de căruţaş sau de tăietor de lemne. De obicei. Mai întîi. Vei 1 a ga atunci de seamă că omul ăsta e un ţăran oarecare. un om negricios. cu atît mai ciudată şi mai preţioasă cu cît o superstiţie populară în vecinătatea Parisului e ca şi cum ar creşte aloe 2 în Siberia. şi care poate fi recunoscut deoarece în loc de tichie sau pălărie are pe cap două coarne foarte mari. Se crede că.• curţii cu juri. al lu^reşedinte!e cabinetului francez tntre 1821 şi 182S . din timpuri străvechi. încălţat cu saboţi. • Etatea dintre domnul Madeleine şi Jean Valjean. Sînt trei chipuri de a trage folos din această wtîlnire. în folosul ocnei. în felul ăsta poate fi lesne recunoscut. ora de încredere U1 ms Caro1 a l X-lea şi al ms ea şi al uUraregaliştilo T"' dictate de clica feudalo-clericală. II IN CARE SE VOR CITI DOUA VERSURI CARE SUNT POATE DE LA DIAVOL înainte de-a păşi mai departe. omul ăsta se ocupă cu săparea nei gropi. In adevăr. a luat cele mai reacţionare "' d i t t Plantă tropicală.

pentru că treaba asta se face noaptea. In cazul ăsta. cel de-al doilea. pufin vrăjitor. un schelet. mori întro lună. omul cel negru.eâ pare negru din pricina amurgului. din depărtare. să nu te uiţi la el şi să fugi cit te ţin picioarele. fără-ndoială. este îndeobşte cel adoptat. pe care o poartă pe umăr şi ai cărei din fi ţ. 434 . scrise într-o latină barbară. scormonesc. lumînarea e pe sfîrşite. în sfîrşit. seara. peste ce dau ? Ce e comoara diavolului ? Un bănuţ. gropile săpate de omul negru şi au încercat să-l jefuiască pe diavol. Oamenii se trudesc din greu — gropile astea fiind de obicei foarte adinei — năduşesc. Se pare că nu-i vorba de cine ştie ce — dacă ar fi să ne luăm după spusele din bătrîni şi mai cu seamă după cele două versuri enigmatice. un cadavru care sîngerează. cămaşa le e leoarcă. cazmaua s-a tocit. printre care şi pe acela de a pune mîna pe o comoară. Vei muri pînă într-un an. alergi repede la groapă o scormoneşti şi scoţi de-acolo . Deoarece toate aceste trei chipuri au neajunsurile lor.. pj n ^ o astupă la loc şi pleacă. care se numea Tryphon. după cît se spune. Oamenii îndrăzneţi.are oferă cel puţin oarecare foloase. pe care-i ispiteşte orice.comoara" pe care a îngropato. o piatră. că-i ies din cap. să-l aştepţi pînă-şi sapă groapa. şi cînd în cele din urmă ajung la fundul gropii. că nu sapă nici groapă. Acest Tryp-hon e îngropat la mănăstirea Saint-Georges din Bocher-ville. cîteodată un taler '. Te-ntord acasă şi-fi dai sufletul într-o săptămînă. cel de-al treilea chip e să nu vorbeşti cu omul negru. pe care le-a lăsat cu privire la cele povestite mai sus un călugăr normand rău văzut. c. pe urmă. lîngă IRouen. dar că smulge iarbă pentru vaci şi că ceea ° luaseşi drept coarne nu era altceva decît o furcă pentru bălegar. Al doilea chin este să-i urmăreşti. cînd pun mîna pe „comoară". au răscolit adesea. lucrează toată noaptea. iar din mormîntul lui ies broaşte rîioase. păreau. uneori o stafie împăturită ' O monedă yalorînd cîjiva franci. fie şi pentru o lună.

nihilique. iar în ceea ce priveşte praful de puşcă din corn. „îşi făcea de lucru" prin pădure..^ . admiisţraţia îl folosea pe-o leafă de nimic în postul de cantonier pe drumul dintre Gagny şi Lagny. Pietre . s-a observat în aceeaşi localitate că un bătrîn cantonier. tremurînd şi zîmbind în a a t jandarmilor. cadaver. La puţină vreme după ce procurorul general socotise că ocnaşul Jean Vaijean.ca un petic de hîrtie într-un portofel. De altminteri. alteori 'n ?a ci pare că tocmai asta le vestea curioşilor indis^versurile lui Tryphon : Fodit et in fossa thesauros condit opaca . simulacra. âtiinmos.pămtntuI ?'-n groapa-ntunecoasă ascunde comori. care. era supravegheat e poliţie şi. poţi fi sigur că pierzi şi cămaşa de pe tine. lapides. ba un corn ntru praf icie PuŞcă> Plin cu g|oante> ba un joc de cărţi.. vechi. pe care-l chema Boulatruelle. în timpul evadării sale de cîteva zile. ar fi dat tîrcoale în jurul tîrguşorului Montfermeil. întrucît nu găsea nicăieri de lucru. făcea probabil parte din vreo bandă. prea umil. i _ a re c ă şi astăzi se mai găsesc acolo. condamnînd laturii a med evală ' ' a chemat la studierea pe cale experimentală a Re 6e al Franţei (1380—1422). j G . gata ^ a se _ descopere în faţa orişicui. dacă joci cu cărţile astea. el are însuşirea de-a face ca puşca să ţi se descarce în obraz. «olastic ma terialist englez din secolul al XlII-lea. unsuroase şi pîrlite. 435 . argin(i. f 6 ' spectre ?' nImic <f» original în limba latină). de care s-au slujit desigur dialii ' Tryphon nu pomeneşte de aceste două descoperiri din urmă. întrucît Tryphon a trăit în veacul al XH-lea şi diavolul nu pare să se fi gîndit să născocească praful de puşcă înaintea lui Roger Bacon 2 şi cărţile de joc înaintea lui Carol al VHea 3. Boulatruelle era un om pe care localnicii nu-l prea vedeau cu ochi buni. Bani. era prea respectuos. Cei de prin partea locului erau încredinţaţi că Boulatruelle ăsta fusese închis la ocnă.

Adevărul e că ăsta e în stare să pună mîna pe avuţiile ascunse ale lui Lucifer. bănuindu-l ca ar putea pîndi pe Ia vreun de pădure. e ' nele cele mai pustii. măcar peste vreun chilipir mai gras şi mai lesne de pipăit decît biletele de bancă ale diavolului. ori diavolul o să-l păcălească pe Boulatruelle ?" Bătrînele îşi făceau de zor semnul crucii. şi el îşi reluă lucrul lui de cantonier ca mai-nainte. Cei mai „intrigaţi" erau învăţătorul şi cîrciumarul Thenardier. Băt/ nele care treceau pe acolo îl luau ia început drept Belze but. dacă nu peste comorile de neînchipuit din poveste. prin desişurile cele mai sălbatic prefăcîndu-3e a căuta ceva. Bouiatruelle l-a zărit şi-I caută. Se spunea în sat: „E lămurit că s-a arătat iar diavolul. De ia o vreme. Se vedea bine că încerca sa se ascundă şi că era o taină în ceea ce făcea." Scepticii adăugau : „Oare Boulatruelle o să-l tragă pe sfoară pe diavol. zîcîndu-şi că puteau să dea acolo. dar nu se simţeau de loc mai liniştite. N-avea decit o scuză • ** Ct beţiv.' ' ' ' ■ ' spuneau ei. " a ei Iată ce credeau a fi observat oamenii : De cîtva timp. . pe înserat./ . care era prieten cu toată lumea şi nu se dăduse înapoi să se împrietenească şi cu Boulatruelle. Cîţiva inşi rămăseseră totuşi curioşi. Oamenii începură să vorbească despre altele. II întîlneai pe înserate prin po. a cărui taină o descoperise fără îndoială pe jumătate cantonierul. cotrobăitul lui Boulafrueîle prin pădure încetă. cîteodată săpînd gropi. Boulatruelie lăsa înainte de vreme I^ Iui de împietruire şi întreţinere a drumului şi se ^ u u cu cazmaua în pădure. Intîlnirile astea păreau că-l supără mult pe Boulatruelle. pe urmă îl recunoşteau pe Boulatruelle.

şi Bou iruelle n-ar fi putut rezista. nici cine-o să ajungă acolo.—A fost Ia ocnă I spunea The'nar dier. W . Nu zău ! nu se poate şti nici cine e acolo. de pildă. Ia nevoie l-ar fi torturat. învăţătorul afirma că altădată justiţia s-ar fi întrebat ce căuta Boulatruelle în pădure şi că el ar trebuit să vorbească. ' Intr-o seară. chinului apel.

ceva pătrat ca o cutie mare sau ca o lădiţă. nici hîrleţul. totuşi. de a alătura şi de-a lega ffl| cîteva cuvinte încîlcite care i-au scăpat. că puteau să fi? lopata şi hîrleţu! moşului Six-Fours. I-a trecut prin gînd. Individul ăsta avea în mină un pachet. Acest „individ" se îndrepta dinspre drum spre desişul pădurii. îl cunoştea foarte bine. In tălmăcirea lui Thenardier : „un tovarăş de ocnă". care căra apă şi na s-a mai gîndit la asta. Era. însă. Răsărise luna. Boulatruelle refuzase cu încăpătînare să le spună numele lui. Cu toate astea. „individul" intrase în desiş. -i i la o masă dădură de băut bătrînului can-%. era înarmat cu o sapă şi că. a văzut. dar cu un nîrleţ şi C u o lopată în mînă. se Pezi în tufişul observat de dimineaţă şi nu mai găsi ' 'Opata. se întunecase şi Boulatruelle nu l-a mai putut ajunge. deoarece se afla în dosul unui copac gros. Boulatruelle !-a lăsat pe „individ" să treacă şi nu s-a gîndit să-l oprească. recunoscîndu-l şi văzîndu-se e cunoscut. spunindu-şi că celălalt era de trei ori mai puternic decît el. Boulatruelle rămase surprins. In seara aceleiaşi zile însă. Atunci se hotărî să stea la pîndă la marginea pădurii. Boulatruelle l-a văzut pe „individul" lui ieşind din tufiş fără lădiţă. pe cînd se ducea în zori la lucru. Boulatruelle ar fi văzut cu mirare într-un colt al pădurii. "^Boulatruelle bău mult şi vorbi puţin. Boulatruelle. o lopată şi un hîrleţ „ca să zicem aşa.jpunem Ia linul vinului. prea tîrziu. l-ar fi ucis. Duioasă revărsare de simţăminte a doi vechi tovarăşi care se regăsesc. El îmbină cu '° n 'V uimitoare şi într-o proporţie măiastră setea unui ' ? 8Hos cU discreţia unui judecător. Abia după şapte sau opt minute îi veni în gînd să-l urmărească pe „individ". spuse Thenardier. Dar lopata şi hîf-î fuseseră o rază de lumină pentru Boulatruelle. Peste cîteva ceasuri. „un individ" care nu era cîtuşi de put'11 de prin partea locului şi pe care el. într-un tufiş. ascunse". fără ca el însuşi să poată fi văzut. Thenardier • învăţătorul crezură c-au înţeles cam următoarele : ? Tntro dimineaţă. A înţeles prin urmare că „indi- . după "eS| te încercări de a-l iscodi.

însă. istoria recunoaşte că Franţa a fost nevoită să primească această falsă biruinţă. se lasă impresia că în această campanie s-au cîştigat mai degrabă generalii decît bătăliile.cu cocardă albă. într-adevăr. aşa a fost războiul ăsta. glorie pentru nici unul. căpeteniile duşmane vîndute. printre altele. întocmai cum drapelul \l fluturase la Coblentz ' cu treizeci de ani în'urmă. a fost o frumoasă ispravă militară. Părea neîndoios că unii ofiţeri spanioli. ideea de libertate şi Dl. în faţa cuceririi uşoare a cetăţilor şi se pomeneau că-! 440 .U greş redusă la tăcere prin baionete. oraşele asediate de milioanenu mai erau primejdii militare. Cîteva dintre faptele de arme de atunci au fost într-adevăr serioase. pentru că între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei. drapelul tricolor fluturat In strâinăt de o mînă de francezi viteji. în general. şi ostaşul biruitor se întorcea acasă umilit. care primiseră sarcina de-a rezista. Franţa năruind cu armele ceea c» clădit cu spiritul. şi cu toate astea explo' ziile erau cu putinţă ca într-o mină luată prin surprindere şi cotropită . c si gării amestecaţi printre soldaţi. Război umilitor. ideea de corupţie pare strîns legată de victorie. ostaşii şovăielnici. încruntau din sprîncene la 1823.. principiile înnăbuşjt" cu lovituri de tun. nici marea politică. un dram de onoare cîştigată. totul laolaltă pare suspect. pe de altă parte. de generali care-şi trăgeau obîrşia din Napoleon. peste care se surpase spaimîntatoare Saragosa. luarea Trocaderului. au cedat cu prea mare uşurinţă. ruşine pentru unii. puţină vărsare de sînge. trîmbiţele acestui război au un sunet hodorogit. dezlănţuit de prinţi ce coborau din Ludovic al XlV-lea şi condu. El a avut trista soartă de-a nu putea aminti nici războiul în stil mare. Ostaşii din războiul de la 1806.

Războiul din Spania ajunse. era cuce. în acelaşi timp. fiu al democraţiei. era o încercare de înjosire. Nu şi-au dat seama cît de primejdios e să înnăbuşi o idee printr-un consemn.pe Palafox'. Restabilind de gra . încît şi-au adus sub acoperiş. în afară de războaiele de eliberare. în prostia lor. care în Franţa spiritul militar şi revolta mai cu seamă i î d î j i I ă b i l democratic. tot ce fac armatele fac de nevoie. unul din conducătorii mişcării burghejo-Hberale din Spania. nemăsurata slăbiciune a unei crime. un atentat împotriva revoluţiei franceze. 141 .a . ca un element de forţă. asupra ■ ■ sîntem datori să stăruim. E orb cine n-o vede! a spus-o şi Bonaparte. oraş spaniol pe Ebro. Cuvintele „supunere pasivă" o dovedesc. atît de mult. un argument în folosul actelor de autoritate şi al aventurilor de drept divin. Cît despre Burboni. în consiliile lor. Aşa se explică războiul omenirii împotriva omenirii şi în pofida omenirii. S-au lăsat amăgiţi. în silă. A Părătorul eroic al Saragosei. atentat împotriva vrednicului popor spaniol. în timpul ocupa i"yranceze (1809). Ca de la soare libertatea radiază din Franţa. toate revoluţiile din Europa se reduc la revoluţia franceză. lumina libertăţii vine din Franţa. în care forţa ia naştere dintr-un noian de neputinţe. ce u n u j jug pentru semenul său. Ei l-au socotit o izbîndă. Groaznică rătăcire! F anta este făcută să trezească conştiinţa popoarelor. iar u s-o înnăbuşe. campania aceasta. Este clar ca lumina zilei. General spaniol. era prin urmare. şi mai serios. războiul din 1823 a fost pentru ei o nenorocire. îi place 3 bă sa mat s g-i aibă în faţă pe Rostopcin decît pe BailenMrun alt punct de vedere. uvernator al Moscovei în timpul războiului de apărare a patriei dus poporul rus împotriva năvălitorilor francezi din 1812. Campania din 1823. Aşa e firea franţei. pentru că. 1830 a încolţit în 1823. fireşte. Spiritul de a atrage în cursă stă Ta temelia politicii lor. Violenţa aceasta monstruoasă o săvîrşea Franţa . O armată e o ciudată capodoperă de socoteli. Tn războiul a ţinta ostaşului francez. Incepînd de la 1792.

Un vas de război înseamnă una din cele mai măreţe ciocniri dintre geniul uman şi forţele naturii. în triva apei. în portul Toulon. Au căzut în şeala primejdioasă de a socoti supunerea soldatului "J^* consimtămîntul poporului. lichidul şi gazosul — şi pentru că trebuie să lupte cu toate trei.în Spania el rey neto l . împotriva stîncii. ca să adune vîntul din nori. împotriva vîntului are frînghia şi pînza . Autorul se referă la Ferdinand al VH-Iea d al cărui absolutism a fost restabilit în 1823 de către trupele interven franceze. care îl sfătuieşte şi-i arată întotdeauna nordul. Nu-i bine să ne culcăm nici la unih arborelui morţii. arama plumbul. SU 1 Regele-sadea. un ac. fierul. Vasul de război e alcătuit în acelaşi timp din ceea ce e foarte greu şi din ceea ce e foarte uşor. Pentru că e vorba de ceva mare. Răsuflarea lui ţîşneşte printr-o sută douăzeci de ţevi de tun. dar vasul îşi a re sufletul său. Să ne întoarcem la vasul Orion. nici la umbra unei armate. pentru că are a face totodată cu cele trei forme ale materiei — solidul. lumina . In nopţile întunecoase felinarele sale ţin locul stelelor. Franţa putea foarte bine să bilească monarhia absolută la ea acasă. Are unsprezece gheare de fier ca să apuce cu ele granitul din fundul mării. Prezenţa unui vas de război într-un port este un eveniment care atrage şi interesează mulţimea. In timpul operaţiilor efectuate de armata de L comanda prinţuiui-generalisim. are mai multe aripi şi mai multe antene decît insectele. Am arătat că vasul Orion aparţinea acestei escadre şi că fusese readus. o escadră făcea manevr în Mediterană. împotriva întunericului. încrederea aceasta duce la S? buşirea tronurilor. Oceanul încearcă să-l rătăcească în spăimînfătoarea asemănare a valurilor sale. din pricina furtunii de r. împotriva sităţii. ca prin nişte trîmbiţe uriaşe. şi mulţimii îi place tot ce e mare. lemnul . şi răspunde cu semeţie tunetului. 442 . e mare. busola.

purtată de nişte pînze care au o suprafaţă de trei mii de metri pătraţi şi de un cazan cu o putere de două mii cinci sute de cai. In ceasul de faţă. Şi ţineţi seama că nu-i vorba decît de un vas militar de acum patruzeci de ani. n avem decît să intrăm sub una din calele acoperite. a noastră se foloseşte de macarale. Ea e nesecată în forţă. a adăugat între timp miracole noi acestei minuni care se cheamă un vas de război. iar la bază un diametru de trei picioare. mort In bătălia navală împo-a "otei franceze în fata portului Siracuza din Sicilia (1676). ca să zicem aşa. înmagazinează vîntul în pînzele sale. e sigură pe ea în uriaşa desfăşurare a talazurilor. Vine totuşi o vreme cînd furtuna frînge verga de trei2 ®ci de metri lungime ca pe un pai. Numai mormanul de lanţuri ale unui vas cu o sută de tunuri are patru picioare înălţime. aburul. din porturile Brest sau Toulon. Pluteşte şi tronează. are o lungime de şaizeci de stînjeni. stîlpul cel gros de lemn.Dac-am vrea să ne facem o idee despre proporţiile j a şe care toate laolaltă alcătuiesc vasul de război. douăzeci lăţime şi opt adîncime. vasul mixt cu elice e o maşină uimitoare. pe atunci la începuturile lui. de pildă. Şi pentru construirea unui asemenea vas. cînd ancora care cîntărcşte cu zecile de mii se răsuce Şte în botul valului ca undiţa pescarului între fălcile triv A f ?' raI olandez din secolul al XVII-lea. sub clopot. 30 . Măsurîndu-l de la rădăcina lui din cală pînă la vîrful lui din nori. cu sase etaje. cînd vîntul îndoaie ca pe o trestie catargul de patru sute de picioare înălţ'nie. Vasele în construcţie se află acolo. ca Şi suflarea infinitului. culcat la pămînt cît vedem cu ochii. de-o simplă corabie cu pînze. Grinda a s ta uriaşă e o verigă . vechea navă a lui Cristofor Columb şi a lui Ruyter ! e una din marile capodopere ale omului. O pădure plutitoare. ştiţi de cît lemn e nevoie ? De trei mii de steri. Marina strămoşilor noştri se folosea de odgoane . Fără să vorbim despre aceste minuni mai noi. e catargul cel mare. Catargul cel mare englezesc ajunge pînă la două sute şaptesprezece picioare deasupra liniei de plutire.

In urma acestor avarii. iar platforma catargului din faţă suferise de asemeni stricăciuni. Echipajul tocmai se ocupa cu strîngerea pînzelor. Vasul Orion era bolnav de multă vreme. mulţimea care privea fu martora unui accident. care n-aveau altă treabă decît să se uite la Or ion. Din călătoriile sale de mai-nainte. ca de obicei. asta dă de gîndit oamenilor. Ancorase lîngă Arsenal. straturi groase de scoici j se îngrămădiseră pe carenă în asemenea măsură.unei ştiuci. pe urmă fusese pus din nou în circulaţie. fiindcă partea dinăuntru a corăbiilor nu se făcea pe atunci din tablă. dar. Aşadar. cînd toată puterea asta şi toată măreţia asta se năruie în faţa unei puteri şi-a unei măreţii şi mai mari Ori de cîte ori o forţă uriaşă se dezlănţuie spre a sfîrsî într-o uriaşă slăbiciune. pe care uraganul le împrăştie în gol şj »! noapte. Dar acest răzuit slăbise şuruburile carenei. fusese adus pe ţărm anul trecut ca să fie curăţat de scoici. Se afla în şantier şi începuseră să-l repare. omul căzuse cu capul în jos. de dimineaţă pînă seara. în fiecare zi.-aceea. cei curioşi se îmbulzesc în porturi. cînd tunurile monstruoase scot mugete jalnic fără folos. Fu văzut alunecînd. Cheresteaua nu suferise stricăciuni la tnbord. cheiurile şi digurile portului Toulon erau înţesate de oameni fără căpătîi. pentru ca aerul să fie lăsat să pătrundă în scheletul vasului. în jurul acestor minunate maşini de război şi de navigaţie. fără să-şj <j ea ei înşişi prea bine seama de ce. se rostogoli in 444 . Marinarul însărcinat cu legarea pînzei de catargul ce! mare de Ia tribord îşi pierdu echilibrul. vasul Orion se întorsese la Toulon. nava luase apă. încît îi făcură să-şi piardă jumătate din viteză. în apropierea Balearelor scîndurile se slăbiseră şi se desfăcuseră şi. O izbitură furioasă a fluxului venit pe neaşteptate sfărîmase la babord ciocul vasului şi un sabord. într-o dimineaţă. mulţimea îngrămădită pe cheiul Arsenalului scoase u n strigăt. cîteva scînduri fuseseră desfăcute pe alocuri. D.

din cînd în cînd. Nimeni nu băgă de seamă. Omul purta haine roşii. Omul se bălăbănea la capătul funiei ca piatra unei praştii. pUsese mnia pe o frînghie şi-şi făcuse printre funii. Marea se afla sub el la o adîncime r *jt o a re. de teamă să nu i se sleiască puterile. Nici unul dintre mateloţi — toţi pescari de coastă de curînd înrolaţi — nu cuteza să se aventureze. şi e îngrozitor să vezi o făptură vie desprinzîndu-se şi căzînd ca un fruct copt. Zdruncinătura căderii lui dăduse scării de frînghie o violentă mişcare de legănare. Sînt clipe cînd un capăt de frînghie. A-i sări într-ajutor însemna a înfrunta o primejdie îngrozitoare. apucă In cădere r a de frînghie cu o mînă. dar din toate mădularele lui se vedea că puterile îi sînt pe sfîrşite. un om fu zărit căţărîndu-se pe funie cu sprinteneala unei pisici sălbatice.vergii. avea bonetă verde. o ramură de copac însemnează însăşi viaţa . In clipa cînd ajunse în dreptul catargului. în clipa e ea> . cu mîinîle întinse în gol. so445 -■să . Deodată. în mijlocul zăpăcelii şi lipsei de hotărîre a echipajului. el ' anmase cu o lovitură de ciocan lanţul ţintuit la cătuşa Priorului. un ocnaş. ap0. repeziciunea cu care fuse:se rupt lanţul. alergase din primul moment la ofiţerul de serviciu şi. Fiecare sforţare ca să se urce nu făcea decît să înteţească oscilaţiile scării. şi -"mase atîrnat acolo. nu i se putea zări spaima de pe faţă. folosit pe bord la o corvoadă. Nu striga. ceruse e ofiţerului să-şi pună în primejdie viaţa ca să-l salVe ze pe marinar. In adevăr. pe urmă cu cealaltă. era ocnaş. Intre timp. Abia ceva tirziu şi-au adu^ unii aminte de asta. vîntul îi smulse boneta şi lăsă să i se vadă capul cu totul cărunt. Braţele i se încordau într-o smucitură teribilă. pe c 'nd toţi mateloţii tremurau şi se dădeau înapoi. Nu se aştepta Jecît clipa cînd va da drumul funiei şi. La răspunsul afirmativ al ofiţerului. nefericitul marinar se istovea . nu era u n om tînăr. toţi întorceau capetele ca să nu-l vadă prăbuşindu-se. o prăjină. vărgate. era ocnaş pe viaţă.

Intre timp. iar de acolo pe platforma catargelor. Ajungînd la margine. că o măsoară cu privirea. fie că-i venise ameţea' 2 ' 446 . aceeaşi înfiorare încorda toate inimile. La un moment dat. cu u n fel de îndîrjire impresionantă : „Să fie graţiat!" -Intre timp.într-o clipă fu pe vergă. unde-l încredinţa camarazilor săi. In sfîrşit. pe urmă începu să alunece de-a lungul funiei. Nici un strigăt. lăsînd să atîrne capătul celălalt. pînă la butuc. prinse acolo un capăt al funiei pe care o luase cu el. mulţimea izbucni în aplauze. Părea un păianjen care voia să prindă o muscă . Mu'-' ţimea răsuflă. părură veacuri celor ce-l urmăreau. şi atunci cei de faţă trecură printr-o spaimă de nedescris : în locul unui singur om atîrnînd în gol. apoi alergă pe o vergă joasa. omul începuse să coboare de-a dreptul. In sfîrsit ocnaşul ridică ochii spre cer şi porni mai departe. pierzînd orice nădejde. mergînd pe vergă. şi toţi strigară într-un glas. în curs' 1 ! cărora vîntul îl legăna pe marinarul atîrnat ca un fi de aţă. apoi îl luă în braţe şi-l duse. cîţivs bătrîni paznici de ocnă începură să plîngă. nu moarte. In clipa aceea. îl susţinu acolo o clipă. Ca să ajungă mai curînd. Secundele astea. şi omul. II văzu străbătînd verga în goană. Toţi îşi ţineau răsuflarea. se lăsă să alunece pe funie. fie din pricina oboselii. femeile de p e chei se îmbrăţişară . încă un minut. ocnaşul izbutise să alunece pînă ia marinar. Se opri cîteva secunde şi nx. lumea se înfiora. ca să-i dea răgaz să-şi vină în fire. ca şi cum s-ar fi temut să adauge cea mai uşoară adiere vîntului care-i zgîlţîia pe cei doi nefericiţi. ca să se întoarcă la corvoadă. pe cînd cu cealaltă lucra. Era şi vremea . şi-ar fi dat drumul în gol. acum erau doi. istovit. ocnaşul îl legase zdravăn cu funia de care se ţinea cu o mînă. fu văzut urcîndu-se iar pe vergă şi trăgîndu-l cu el pe marinar. Toate privirile îl urmăreau. numai că în această împrejurare păianjenul aducea viaţă. Mii de priviri erau aţintite asupra celor doi. nici un cuvînt.

Lumea îi încuraja . patru oameni se aruncară îndată într-o barcă. Fregata Algesiras era acostată lîngă Orion şi nefericitul ocnaş căzuse între cele două nave. totul fu zadarnic. ziarul din Toulon publica aceste cîteva rînduri: „17 noiembrie Î823. Omul nu mai ieşise la suprafaţă. ca şi cum ar fi căzut într-un butoi cu ulei. Omul era întemniţat sub Nr. pgru că şovăie şi că se clatină. Pierise în mare fără să lase vreo dîră.. Ieri un ocnaş care făcea corvoada pe vasul Orion a căzut în inara şi s-a înecat. după ce scăpase de Ia moarte un marinar. L-au căutat pînă seara tîrzfu. Se crede că a fost dus sub piloţii Arsenalului. 9430 şi se numea Jean Valjean. Mulţimea scoase H odată un răcnet: ocnaşul căzuse în mare. nu i s-a găsit nici măcar cadavrul. Căderea era primejdioasă. A doua zi. s-a coborît în adine. Cadavrul său n-a mai putut fi găsit." . teama se strecurase din nou în sufletele tuturor. Se bănuia că alunecase sub una dintre ele. Se făcură sondaje.

prin urmare. Numai că apa se găsea foarte greu. arl -- . la marginea dinspre miazăzi a podişului înalt care desparte Ourcq de Marne. din pricina înălţimii podişului. împodobit în tot cursul anului cu vile proaspăt spoite. Era un loc liniştit şi încîntător. Aprovizionarea cu apă era. la vreun sfert de ceas de Montfermeil. după balcoanele de fier răsucit şi după ferestrele lungi. aproape de şoseaua ce ducea spre Chel. nici atîţia burghezi în toane bune. Prin anul 1823 nu se găseau la Montfermeil nici atîtea case albe. uşor de recunoscut după înfăţişarea lor. Negustorii de postav retraşi din afaceri şi amatorii de vilegiatură nu-l descoperiseră încă. dădeai peste cîteva case ţărăneşti din secolul trecut. pe albul obloanelor trase. Astăzi e un tîrg destul de mare. ale căror geamuri pătrate fac. Era un sai oarecare în mijlocul pădurii.es. 08 găsea apă de băut decît la un izvor mititel de la jumătatea coastei. tot felul de jocuri de culori. un lucru a&-> *' ' de greu pentru oricare gospodărie. Trebuia s-o cauţi departe. iar duminicile cu burghezi în sărbătoare.1 1 1 : CARTEA A TREk ÎNDEPLINIREA FĂGĂDUIELII FĂCUTE MOARTEI PROBLEMA APEI LA MONTFERMEIL Montfermeil e aşezat între Livry şi Chelles. cu totul izolat. Casele mari. Partea satului dinspre Gagny îşi scotea apa din eleşteele minunate care se găsesc în pădure. unde . care înconjoară biserica şi care dă înspre Chelles. Dar Montfermeil nu era decît un sat.se putea trăi ieftin o viaţă ţărănească îmbelşugată şi uşoară. partea cealaltă. Din cînd în cînd.

de asemeni. cărînd apă la Montfermeil. Pe care muzeul nostru regal nu-i are decît din 1845 şi care. u nde nişte paiaţe spăimîntătoare. Caracara Polyborus. se afla eîrciuma Thenardierilor. lăţeau cîte un ban pentru fiecare găleată cu apă unui bătrîn sacagiu care cîştiga. prin aceeaşi îngăduinţă. mi se pare. arătau în 1823 ţăranilor din Montfermeil unul din acei groaznici vulturi din Brazilia. cînd mama încetă să-i mai plătească — în capitolele anterioare am văzut de ce — Thenardierii o ţinură mai departe pe Cosette. Nişte scamatori veniţi de la Paris primiseră de la domnul primar învoirea să-şi ridice barăcile pe uliţa cea mare a satului. dar bătrînul nu lucra vara decît pînă la ceasurile şapte seara şi iarna pînă la ceasurile cinci. îmbrăcate în zdrenţe şi venite nu se ştie de unde. După cum vă amintiţi. ori se lipsea.. cine n-avea apă de bău* se ducea să şi-o ia singur. n loc de ochi. Ţinea loc de slujnică. Asta umplea hanurile şi cîrciumile. In calitatea asta alerga după apă atunci cînd era nevoie. întorşi în sat. dînd tîrguşorului o viaţă plină de zgomot şi de veselie. fata avea mare grijă să nu lipsească niciodată apa din casă. de îndată ce se închideau obloanele caselor. se duceau sa 449 . unde. din care făcea parte şi eîrciuma Thenardier. au o cocardă tricoloră. pe micuţa Cosette. Trebuie să spunem. după cum vă aduceţi poate aminte. De aceea. vreo patruzeci de centime pe zi. Aşa că. pentru a respecta adevărul istoric. începutul iernii fusese blînd. iar un grup de negustori ambulanţi îşi construiseră. chiar pe uliţa Boulanger. Gîţiva «rîni veterani bonapartişti. Asta o înspăimînta pe biata făptură pe care cititorul poate n-a uitat-o. că printre curiozităţile desfăşurate în piaţă era şi o menajerie.craţia. Cosette le era de folos Thenardierilor în două feluri : mama îi plătea şi fata îi slujea. de îndată ce se lăsa noaptea. face parte jn ^clasa apicizilor şi din familia răpitoarelor. Crăciunul anului 1823 a fost deosebit de frumos la Montfermeil. nu îngheţase încă şi nici nu ninsese. foarte speriată la gîndul de-a se duce noaptea la izvor.. Naturaliştii îi spun acestei păsări. magherniţele în piaţa bisericii.

Thenardier bea cu muşteriii şi făcea politică. sticle. în felul acestora : — La Nanterre şi la Suresne s-a făcut vin mult.privească cu evlavie animalul. vinul se strică numaidecît în pri măvară. mălură. Thenardiera supraveghea mîncarea. cîţiva bărbaţi — căruţaşi şi vînzători — stăteau la masă şi beau. — Dar strugurii nu trebuiau lăsaţi să se coacă ? — Prin partea locului strugurii nu se culeg copţi Dacă-s culeşi copţi. Strugurii trebuie culeşi cruzi. mai cu seama în grîu' breton. care se făcea la un foc zdravăn. măzăriche. şi anume. cînepă. linte neagră. puţină lumină şi mult tărnbălău. în sala joasă a hanului Thenardier. neghină. — Atunci e un vin slab. aşa cum taie450 . A mustit bine sub teasc. căni de cositor. Sala asta era ca toate sălile de circiumă . mese. fără să mai punem la socoteală pietricelele care se găsesc din belşug în unele soiuri de grîu. în jurul a patru sau cinci feştile. Nu-mi place să macin grîu breton. un caleidoscop şi o lampă de tinichea lucitoare. făcută de dumnezeu anume pentru menajeria lor.. ale căror teme principale erau războiul Spaniei şi domnul duce d'AngoulSme. De unde se aşteptau la zece vedre au ieşit douăsprezece. în toiul larmei infernale se puteau auzi paranteze cu totul locale. Scamatorii prezentau cocarda tricoloră ca pe o minune nemaiîntîlnită. coada vulpii şi o mulţime de alte plante de leac. Anul 1823 era totuşi indicat prin cele două obiecte la modă pe vremea aceea în clasa burgheză şi care se aflau pe una din mese. cheflii. Sau cîte-un morar izbucnea : — Sîntem noi oare răspunzători de ce se găseşte în saci ? Dăm peste o mulţime de boabe cu care nu ne putem pierde vremea să le alegem şi sîntem nevoiţi să le lăsam la măcinat. în afară de discuţiile politice. fumători. In seara de crăciun.. Etc. — Sînt vinuri şi mai slabe decît cel de prin partea locului.

ţipătul unui copil. Un pisoi se juca . e nouă şi cu atît mai anevoie de tăiat. şi împletea la lumina focului nişte ciorapi de lînă pentru copiii Thenardierilor. ih i . cu picioarele goale în saboţi. Era un băieţaş pe care The'nardiera îl avusese într-una din iernile trecute. g ce pulbere urîtă fac toate astea la măcinat. părăsit. Cosette sta la locul ei obişnuit. într-o încăpere de alături se auzeau rîzînd şi gungurind două glasuri plăpînde de copii: Eponine şi Azehna. ţipa mai departe în întuneric. pătrundea prin zgomotul cîrciumii. „fără să ştie de ce — spunea ea — din pricina frigului". Maică-sa îl alăptase. Se taie mai lesne.pe sub scaune. spunea : _ Nu e de loc rău ca iarba să fie udă. Era în zdrenţe. Etc. iarba dumneavoastră. Thenardier spunea : ~ Iar îţi miorlăie băiatul. Lîngă sobă era atîrnat în cui un gîrbaci. Cînd ţipetele înverşunate ale copilului ajungeau de nesuferit. Şi mititelul. cu atît se pleacă mai mult în faţa coasei. tocmindu-se pentru o muncă ce trebuia făcută fa primăvară. mă plictiseşte! răspundea mama. Şi 3 'toate astea.e lemne nu-i place să taie grinzi cu cuie în ele. dar nu-l iubea. II DOUA PORTRETE COMPLETATE prof-j Iani P n ' v 't in cartea asta pe Thenardieri decît din S S Pere'h° '* prilejul să ne învîrtim în jurul acestei ' hi ^ Şi s-o privim sub toate feţele. oamenii se mai plîng de făină.. Din cînd în cînd. N-au d ntate ■' Dacă făina e cum e. Ou cît e mai fragedă. un cosaş. nu-i vina noastră. iarba asta.. şi care împlinise de curînd trei ani. Du-te şi vezi ce vrea I Uf. filtre (j oU ă ferestre. Şi aP01 ?' ciuperca-i bună. domnule! Oricum. rezemată de tăblia mesei de bucătărie de lîngă sobă. de undeva de prin casă. care şedea la masă cu un oprietar.

astfel că era un echilibru de vîr<st« es ' 9 ta soţ şi soţie. Thenardiera era parcă rezultatul altoirii unei fandosite cu o precupeaţă. mîncarea. înjura de toată frumuseţea. durdulie. cum am mai spus. făcea parte. Faţa ei lată. e*re avea o HffurS dizgra l' . osos. Fuma diiv tr-o lulea mare. spuneai: „E un căruţaş !" Gînd o surprindeai muştruluind-o pe Cosette. care părea bolnav. aducea a strecurătoare. Avea barbă. ceea ce pentru o fernej tot cincizeci. lucrurile şi oamenii. Făcea totul în casă : păturii ' odăile. slab. Nimeni n-a izbutit vreodată să-l îmbete. de-aci i se trăgea obiceiul sau de-a înşela. Era îmbrăcat cu o bluză. nimănui nu i-ar fi trecut prin gînd să spună despre ea că e femeie. dicta în gospodărie. încă prima ei apariţie. Ii plăcea să bea cu căruţaşii. îna blondă. spălatul. firav.Thenardier trecuse de cincizeci de ani. Singurul ei ajutor era Cosette. roşcovană. Avea o privire de dihor şi o înfăţişare de literat. Zîmbea totdeauna. Thenardier era un om mic. colţuros. uriaşă sprintenă. grasă. Era tipul ideal a! unui hamal îmbrăcat ca femeie. care. era îndatoritor aproape cu toată lumea. uneori. doamna nardier împlinise patruzeci. se lăuda că sparge nuca cu pumnul. Cînd o auzeai cum vorbeşte. iar sub i Poet francei din lecoltil a! xyiIHea. voinică. din prevedere. ' Cititorii mai ţin minte poate cîte ceva. chiar şi cu cerşetorul căruia nu se îndura să-i dea nici măcar o para chioară. din soiul de sălbăticiuni uriaşe care îşi arată puterea prin cu bolovani atîrnaţi de păr. Totul tremura cînd se auzea glasul ei: geamurile. plină de pistrui. despre această Thenardieră. dar care se bucura în realitate de o sănătate de fier. făcea si pe dracu. gălbejit. Dacă n-ar fi citit cîteva romane. îi ieşea un dinte din gură. spuneai : „E un jandarm !" Cînd o vedeai cum bea. Semăna m' J cu portretele abatelui Delille'. spuneai: „E un călău !" Cînd dormea. un şoarece în slujba unui elefant. -scoteau pe neaşteptate la iveală de sub muma pădurii pe femeia năzurbasă.

Un ungas filozof. veche. mergînd cu tot neamul. nevastă şi copii. la Waterloo. Se spunea în sat că voise să se facă preot. Parny 2. care i se dăduse prin partea locului hanului său. Vă aduceţi aminte: r etindea că a făcut războiul. şi. belgian la Bruxelles. a Poet liric francez din secolul al XVIII-lea. sc agăr '»*or în Iimba latină. Fluxul şi refluxul. ţ. după toate semnele. De-acolo venea firma strălucitoare de pe faţadă şi numele de „Circiuma la sergentul de la Waterloo". Nuanţa asta există.apsrtlştii II- . Mei sîntem de părere că în Olanda nu învăţase altceva decît cum să ajungă hangiu. o exagera puţin. sfîntul Augus-.o haină neagra. aventura. Episcop de Hippona (Africa de Nord). Avea fumuri de literaturii 'wie materialism. o conştiinţă încărcată are drept urmare o viaţă destrămată . După cum se vede. strecurîndu-se printre şrapnele. stînd călare cu seninătate pe două graniţe. ştiind Adept al filozofilor iluminişti francezi din secolul al XVIII-iea. drumul întortocheat. şi rămînînd singur în f a f a unui escadron de husari ai morţii. flamand din Lille în Flandra. Avea la îndemînă nume pe care le ros-adesea în sprijinul lucrurilor mărunte pe care le susţinea : Voltaire. pe urma trupelor în marş. al 6-lea sau al 9-lea. pentru bnr. acoperise cu trupul său şi salvase. in vreo trăsurică beteagă. făcînd negoţ cu unii. Subscrisese pentru lagărul de ocrotire 4 . bărbat. Raynal !. ciudat. încolo. Thenardier făcea parte din rîndul acelor cantinieri hrăpăreţi despre care am mai pomenit. pe cît se pare. care a trăit In secolele IV-V. în epoca vijelioasă de la 18 iunie 1815. iscoditori. istorisea cu oarecare IUX de amănunte că. şi. A de-ţat cruzimile şi abuzurile clerului catolic fn colonii tntr-o carte care >"j> bucurat de o largă răspîndire : Istoria filozofică şi politică a coloni-vnlor şi comerţului europenilor In cele două Indii. fiind sergent în nu ştiu care regiment. francez la Paris. Puşlamaua asta din breasla celor fără căpătîi era. sub restauraţie.•" 3 Spunea că are un sistem. jefuindu-i e alţii. „pe un general grav rănit". Era liberal. alcătuiau elementul existenţei sale. mare escroc. clasic şi bonapartîst. înjghebat în America. Vitejia lui de la Waterloo i-o cunoaştem.

îndemînatic. Nu-şi dispreţuia servitoarele — ceea ce o făcuse pe nevastă-sa să nu mai ţină nici una. {i-amintea de seminar. care învinovăţesc orice le iese în cale pentru tot ceea ce li se întâmplă lor. Cu toate astea. mîncăcios. nu totaliza" o sumă prea mare şi nu-l dusese prea departe pe catiti nierul ajuns cîrciurnar. Dar Thenardier. învăţătorul băgase de seamă că făcea „greşeli de acord". fiind amestecată cu făţărnicie. Asta nu însemnează că Thenardier nu era în stare uneori să se înfurie cel puţin tot atît de tare ca şi nevastă-sa . care. alcătuită din pungi şi din ceasuri <j" inele de aur şi dîn cruci de argint. Val ae cel ce-i sta atunci în cale. pentru că simţea într-însul un cuptor plin de ură. pentru că tot acest venin creştea m el şi-i clocotea pe buze şi în ochi. I se părea că omul ăsta mic. Uriaşa asta era geloasă. întocmea cu ifos note de plată pentru călători. pentru că făcea parte dintre cei ce se răzbună necontenit. toate dezamăgirile. şi în clipele acelea. a deschis circiuma din Montfermeil. Lăsa să se creadă că e învăţat. dar asta se înfîmpla foarte rar. E speţa cea mai primejdioasă. cum spunea el. culese pe vremea se rişului din brazdele însămînţate cu cadavre. înfrîngerile $1 nenorocirile vieţii lor. dar ochiul deprins descoperea uneori şi-acolo greşeli de ortografie. In afară de toate celelalte însuşiri ale sale. era un ticălos dintre cei ce ştiu să se stăpînească. mai presus de orice viclean şi chibzuit. „agonisise X* ceva". însoţit de-o înjurătură. era înfiorător. slab şi gălbejit trebuie neapărat să placă Ia toată lumea. ţi-amintea de cazarmă şi. însoţit de semnul crucii. „Agoniseala" lui. şi care sînt gata oricînd să arunce asupra primului venit ca pe un ţap ispăşitor. Thenardier era atent şi pătrunzător. hoinar. Vorbea frumos. pentru că îi era ciudă pe tot neamul omenesc. Thenardier era şiret.să se aciueze totdeauna pe lingă armata victorioasă D războiul acesta în care. Thenardier avea ceva hotărît în gestul său. tăcui sau vorbăreţ. după împ r {54 .

deoarece anumite urîţenii îşi au rostul lor în adîncurile frumuseţii veşnice. în grai parlamentar. văzută din partea ei mică şi caraghioasă. najungea pînă la băieţi. Femeia asta era o făptură grozavă. în supunerea Thenardierei faţă de soţul ei era şi oarecare contemplaţie. Thenardier era pentru Thenardiera. cîteodată doar un semn . un lucru universal : adoraţia materiei pentru spirit. Nu era nici măcar stăpînă. Deşi înţelegerea lor deplină nu avea drept urmare decît răul. Era în purtarea asta. El n-avea decît un gînd: să se imb ogăţească. ac a un zero se mai poate ruina . Oricine intra pentru întîia dată în circiumă spunea. cum se va vedea. El conducea totul printr-o acţiune magnetică nevăzută şi neîntreruptă. fără ca ea să-şi dea prea bine seama. Era mamă fiindcă era mamifer. însemnează „a lăsa coroana descoperită". care nu-şi iubea decît copiii ei şi nu se temea decît de bărbatul ei. Acestui mare talent îi lipsea un tearu Pe măsura lui. dragostea ei e mamă se oprea la fetele ei şi. De altminteri. alteori îl simţea ca pe o gheară. „în faţa străinilor" nu săvîrsea niciodată greşeala ţie care o tac adesea femeile şi care. Ea avea virtuţi. Ii era de ajuns o vorbă. Uneori îl vedea ca pe o făclie aprinsă . Stăpînul şi stăpîna era bărbatul. privirea marinarilor obişnuiţi să facă cu ochiul prin i netă.. dar în felul ei . în Elveţia sau în Piri 455 .. In Thenardier se găsea necunoscutul. namila se supunea. ue-aci puterea absolută a acestui om asupra acestei femei. Avea ceva I. vă-'înd-o pe Thenardiera: „Iată pe stăpînul casei I" Se 'nsela. Muntele ăsta de zgomot şi de carne se mişca sub degetul cel mic al acestui tiran pipernicit. Ea muncea.g r j şi totdeauna de-o inteligenţă deosebită. Nu izbutea de loc. Thenardier era un bărbat de stat. un fel de fiinţă ciudată şi atotputernică. La Montfermeil Thenardier se ruina. el crea. n-ar fi fost niciodată de altă părere decît „domnul Thenardier" asupra vreunui amănunt — presupunere de altminteri de neîngăduit — şi nici nu şi-ar fi înfruntat faţă de alţii bărbatul în nici o privinţă.

nei acest goîan ar fi ajuns milionar. Pe cînd bărbatul cugeta şi punea totul la cale. Thenardiera habar n-avea de creditorii absenţi. cu asprime şi în şoaptă — este să vîndă celui dintîi venit marcare bună. ca o vietate turtită în acelaşi timp de-o piatră de moară şi ciopîrţită de un cleşte.Datoria hangiului — îi spunea ei într-o zi. cel mai temeinic şi în felul cel mai modern. să pună la socoteală deschisul şi închisul ferestrei. Dar unde -a azvf li az ! soarta pe hangiu. să deşerte pungile slăbuţe şi să le uşureze cum se cuvine pe cele grase. nu-i păsa nici de ziua de ieri. scăunaşul. Barbatu . odihnă. Aşa erau cele două făpturi. pe cinci sute de mii de draci.. să adăpos tească cu respect familiile care vin de la drum. jilţul. scăunelul. tovărăşie respingătoare şi cumplită. jupîneasă. Cosette se afla între e > strivită de amîndoi. salteaua de puf. care-l nelinişteau Oricît de nedreaptă şi de îndîrjită ar fi fost cu e ţ soarta. să-i jupoaie pe copii. . să-i oprească pe trecători.. să ştie de cîţi bani întunericul vatămă oglinda şi. Teoriile sale de hangiu tîşneau uneori dintr-însuî ca nişte licăriri. mindirul şi maldărul de paie. şi trăia din p' i n clipa de faţă. purici şi zîmbet. încolo braconier încercat şi ţintaş vestit. datorii supărătoare. colţul căminului. să-l pună pe călător să plătească totul. Avea cugetări profesionale pe care le strecura în mintea nevesti-si. chiar şi muştele pe care cîinele său le mănîncă !. lumină. Avea un fel de rîs rece şi domol. căldură. să-i jecmănească pe bărbaţi. Bărbatul ăsta şi femeia lui erau vicleşugul şi turbarea împreunate. Thenardier făcea parte dintre oamenii care înţelegeau cel mai bine.. nici de cea de mîine. pe-acolo trebuie să se procopsească Se-nţelege că vorba „hangiu" e întrebuinţată aici în'tr-u înţeles mărginit şi nu se întinde asupra unei clase întreg" în anul 1823 Thenardier avea datorii de vreo mie cin î sute de franci. care era deosebit de primejdios. scaunul. acel lucru care e o virtute la popoarele barbare şi o marfă la popoarele civilizate: ospitalitatea. cerceafuri murdare. să le jumulească pe femei.

că fusese nevoie să umple pe neaşteptate oalele şi carafele din odăile călătorilor care sosiseră atunci şi că nu mai rămăsese de loc apă în ciubăr. alerga. Coisette era îngîndurată şi tristă. cobora. Cînd se trezesc în zori. gîfîia. avea atunci înfăţişarea jalnică a unei femei bătrîne.• femeia aveau fiecare feîul lor de a se purta. un stăpîn plin de D venin. Ideea de asuprire era înfăptuită de această sinistră gospodărie.E slută rău cu vînătaia aia la ochi !" Cosette se gîndea că se înnoptase. femeia $ gtîlcea în bătăi. ic Dic . aşa firavă cum era. Geea ce o liniştea puţin era faptul că nu se bea prea jnultă apă în casa Thenardier. mătura. ce se petrece oare în sufletele astea uitate de dumnezeu ? III OAMENILOR LE TREBUIE VIN. IAR CAILOR APA Sosiseră patru călători.. suferise atît de mult. făcea treburile cele mai grele. biata fată nu scotea nici o vorbă. aşa mici şi goale printre oameni. ceea ce o făcea pe stăpînă să spună din cînd în cînd : . Nu ducea lipsă de oameni msetaţi. Nici un vă de milă : o stăpînă neîndurătoare.Veni totuşi o clipă cînd fata se cutremură. muta' lucrurile din loc şi. O muscă băgată slugă la păianjeni. cu toate că n-avea decît opt ani. Circiuma Thenardier era parcă o pînză de păianjen în care Cosette era prinsă şi se zbătea. peria. dar setea lor căuta mai degrabă ulceaua decît ulciorul. Cosette urca. că se întunecase de tot. Cel care ar fi cerut un pahar cu apă printre atî-| la băutori de vin ar fi trecut drept sălbatic în ochii acesOr a. Supusă. i a r soţul o făcea să umble iarna cu picioarele goale. încît cădea pe gînduri. spăla. Avea un ochi învineţit de-un pumn pe care i-l dăduse Thenardiera. Theardiera săltă capacul unei cratiţe ce clocotea pe cuptor. muncea din greu. freca.

Lasă asta ! Sa 1 dea apă calului şi gata ! 158 . uitîndu-se la paharul plin numai pe jumătate. zise negustorul. Cosette minţea. chiar eu i-am dat de băut. domnule! spuse ea. a băut din găleată. mai bine de un sfert de ceas. Un fir subţire de apă curse din robinet şi un!°?" v jumătate de pahar. ^u — Uite — spuse ea — nu mai e apă ! Apoi stătu o clipă. Deodată. o găleată plină. — Atîta pagubă ! adăugă Thenardiera. spuse Thenardiera. am şi vorbit cu el. Fetei i se oprise răsuflarea. ştrengăriţo ! Gînd nu i se dă de băut. Număra minutele care treceau şi grozav ar fi vrut sa fie dimineaţă. — Eu îţi spun că nu. simţi cum i se zbate inima în piept de nelinişte. O s-ajungă şi-atîta ! Cosette îşi văzu iar de treabă. Cosette ieşi de sub masă. cîte-un beţivan se uita în stradă şi exclama : „E întuneric beznă". — Ba da. j n * robinetul. Cosette stărui şi adăugă cu glas răguşit de emoţie Ş' care abia se auzea : — Ba a băut chiar bine! — Haide! zise negustorul furios. Află de Ia mine că n-a băut nimic. sau : „Ar trebui să ai ochi de pisică să poţi merge pe drum fără felinar la ora asta I" Şi Cosette tresărea. Fata ridicase capul şi-i urmărea toate m'^^ rile. dar. Nu era adevărat. Calul a băut. unul dintre negustorii ambulanţi care trăsese Ja han intră şi spuse cu glas aspru : — Calul meu n-a fost adăpat! — Ba da. are un fel de a pufăi pe care i-l cunosc eu bine. — Ia te uită la ea ! E cît pumnul de mică şi spune o minciună cît casa de mare. mătuşă ! zise negustorul. Din cînd în cînd.luă un pahar şi se apropie repede de ciubăr.

Nu-i mare lucru.. Cosette ieşi din ascunzătoarea în care se vîrîse. să cumperi o pîine mare de la brutărie. haide.rosettc se băgă iar sub masă. Scîrţ. ■. Parcă aştepta să-i vină cineva într-ajutor. du-te de adă ! Cosette lăsă capul în jos şi se duse să ia o găleată goală de lîngă sobă. cucoană. Dacă dobitocul a băut. Eu cred că era mai bine dacă-mi vedeam de rîntaşul meu. trebuie să bea. spuse cu jumătate de glas Cosette.. Ţine banii! Cosette avea un buzunar mic într-o parte a şorţului. — Ei. domnişoară broască-rîioasă — spuse ea — cînd te întorci. Cosette ieşi. cam aşa ei spuse Thenardiera. Pe urmă.Da.Uite. p e urmă. du-te de adapă calul! — Nu mai e apă. bombănind mereu : — E apă destulă la izvor. piper şi nişte usturoi. vii odată ? strigă Thenardiera. Thenardiera deschise larg uşa dinspre stradă : — Ei. Uşa se închise la loc. Găleata asta era mai mare decît ea şi îata ar îi putut să intre în ea cît era de mare. du-te odată ! strigă Thenardiera. 459 . aproape sub picioarele beţivilor.Ei. uitîndu-se împrejur: _. Pe urmă. rămase nemişcată. Thenardiera se întoarse iarăşi la cuptor şi gustă cu o lingură de lemn mîncarea din c'ratiţă. cu găleata în mînă. Mizerabilii. începu să scotocească într-un sertar unde se aflau bani. — Hai. Thenardiera adăugă : — Domnişoară. în ' a ţa uşii deschise. dar unde-i fata aia ? S e plecă şi-o găsi pe Cosette pitită la capătul celălalt a l mesei. _. sau curn-te-mai cheamă. luă banii fără să sufle un cuvînt şi-i băgă în acest buzunar.

ceea ce — cum spunea învăţătorul din Montfermeil. era o arătare. nu se putu stăpîni să nu-şi arunce ochii spre această minunată păpuşă. îmbrăcată într-o rochie de crep trandafiriu. Cosette măsura. mărgele de sticlă şi tot felul de lucruri minunate din tinichea. însă. cu înţelegerea neştiutoare şi tristă a copilăriei. Toată prăvălia asta i se părea un palat. i se arătau ca în lumina unui vis acestei făpturi nefericite. prăpastia care o despărţea de păpuşă. sclipind de fluturaşi poleiţi. înaltă de aproape două picioare.IV O PĂPUŞA INTRA IN SCENA Rîndul de dughene aşezate în bătaia vîntului pornea d la biserică şi se întindea. Gea din urmă dugheană care se găsea chiar în faţa uşii Thenardierilor era o prăvălie de jucării. strălucirea. cum îi spunea ea. Nu văzuse încă păpuşa de aproape. Cosette — e drept. brăţări. In clipa cînd Cosette ieşi cu găleata în mînă. In faţă. atit de adînc cufundată în mizeria ei jalnică şi rece. păpuşa nu era păpuşă. cum vă aduceţi aminte. îşi spunea că ar trebui să fie regină sau măcar prinţesă ca să poată avea . spre „doamna" cea frumoasă. fără să se fi putut găsi la Montfermeil vreo mamă cu destulă dare de mînă sau destul de risipitoare ca s-o cumpere pentru copilul ei. Bucuria. negustorul aşezase o păpuşă mare. fericirea. pîrr la hanul Thenardier. Eponine şi Azelma au privit-o în neştire ceasuri întregi. numai pe furiş — îndrăznise s-o privească şi ea. cu spice de aur pe cap. Biata fetiţă rămase înmărmurită. bogăţia. care şedea atunci la o masă la Thenardier — făcea „un efect magic" Pe cer. pe un fond de ştergare albe. aşa amărîtă şi copleşită cum era. cu păr adevărat şi cu ochi de smalţ. prăvăliile erau toate lumi nate cu luminări care ardeau în pîlnii de hîrtie. la loc de cinste. Toată ziua minunea asta fusese expusă acolo ca să se holbeze la ea trecătorii mai mici de zece ani. nu se vedea nici o stea. Deoarece burghezii urmau să se ducă în curînd la slujba de utrenie.

Părea un zgomot care-i ţinea de urît. la f unî'osu-i păr neted şi îşi spunea: „Ce fericită trebuie ă fie păpuşa as t a !" Nu-şi putea lua ochii de la această răvălie fantastică. pînă şi treaba pe care o avea de făcut. scutura cît putea de tare toarta găleţii. i se părea că e dumnezeu-tatăl. Cosette trebuia să aducă apa tocmai de la izvorul din pădurea de lîngă Chelles. bolborosind 46! . Cosette. Se uita la frumoasa rochie roz. I se părea că vede paradisul. Qosette o luă la fugă cu găleata. Negustorul. galantarele luminate îi arătau drumul. care-şi făcea de lucru în fundul barăcii. curînd însă. Nu se mai opri la nici un galantar. n-ai mai plecat ? Stai că-ţi arăt eu ţie! Mă rog. toanto. Bietul copil se pomeni în întuneric. MITITICA SINGURA Din pricină că hanul Thenardier se afla în partea satului dinspre biserică. Glasul aspru al Thenardierei o aduse brusc la realitate: — Ce. aiergînd cît o ţineau picioarele. Mai erau s i alte păpuşi în spatele celei mari. fără a se opri din mers. Pe măsură ce înainta. Se întîlni totuşi cu o femeie care întoarse capul după ea şi stătu locului.lucru" ca ăsta. care i se păreau zîne Şi îngeri. In extazul ei uitase totul. ce tot făceai acolo ? Şterge-o numaidecît. întunericul devenea tot mai a dînc. Pătrunse în el. Cît timp se mai afla pe uliţa Boulanger şi prin preajma bisericii. Atîta doar că. urîciune ! Thenardiera se uitase în strada şi o găsise pe Cosette în extaz. Cu cît se uita mai mult. ultima licărire a celei din urmă barăci pieri. simţind cum o anume tulburare punea stăpînire pe dînsa. cu atît rămînea m a ' uluită. Uliţele erau pustii.

462 . Se uita cu disperare în întunericul aceia în care nu mai era nimeni şi care era plin de fiare sălbatice şi poate şi de strigoi. recunoseînd-o pe Cosette : „Ia te uită i "-60 ea. în spatele ei. i se părea acum peste putinţă să treacă de ultima casă.printre buze: „Unde s-o fi ducînd fetiţa asta ? O fj stafie ?" Apoi. toate nălucile întunericului şi ale pădurii. asta o liniştea. în neştire. nemaiuitîndu-se l a nimic. O luă din nou pe drumul spre izvor şi porni în goană. Atîta vreme cît pe o parte şi alta a drumujir au fost case şi chiar numai ziduri. Atunci. Nu se opri din goană decît atunci cînd i se tăie răsuflarea. zise ea. Şi porni hotărîtă înapoi spre Montfermeil. înaintea ei se întindea spaţiul întunecos şi pustiu. intră în pădure tot alergînd. frica îi dădea curaj: „Ei 1 am să-i spun că nu mai era apă". Cosette se opri. Ce să facă ? Cum să iasă din încurcătură ? încotro s-o apuce ? înaintea ei spectrul Thenardierei. Totuşi. era lumină şi viaţă. Lăsă găleata jos. gest caracteristic copiilor îngroziţi şi nehotărîţi. cu botul ei de hienă şi cu văpaia furiei în ochi. hîdă. puse mîna pe găleată. Ii venise greu sa treacă de ultima prăvălie. Ieşi din sat în fuga mare. era pe cîrnp. De rîndul ăsta o vedea pe Thenardiera. cu cît înainta. E Ciocîrlia !" ' : Zlse Cossette străbătu astfel labirintul de uliţe întortoche t şi pustii cu care se termină înspre Ghelles comuna Mont6 fermeil. Ajungînd dincolo de colţul celei din urmă case. Se uita bine şi auzi foşnetul sălbăticiunilor prin iarbă şi văzu desluşit strigoii mişeîndu-se printre arbori. Dar abia făcuse vreo sută de paşi şi se opri iarăşi şi începu din nou să se scarpine în cap. cîte o rază sfioasă străbătea prin eră pătura vreunui oblon. nemaiascultînd nimic. îşi trecu mîna prin păr şi începu să se scarpine încetişor. Nu mai era în Montfermeil. Fata se uită cu groază înainte şi înapoi. erau oameni acolo. dar nu stătea pe loc Mergea înainte. Ici şi colo. Şi se dădu înapoi în faţa Thenardierei. parcă fără voie mersul i se încetinea. a mers cu destul curaj.

Un pîrău îşi făcea drum cu un susur liniştit. Lucru ciudat. De-o parte. Cosette nu-i văzu şi nici nu-i auzi cînd au căzut. Cosette ştia drumul. adînc de vreo două picioare. dar ea cunoştea izvorul. Cosette nu zăbovi nici o clipă. Sfîrşindu-şi treaba. Ar fi vrut să plece îndată. Trase găleata aproape plină şi-o aşeză pe iarbă. aplecat peste fîntînă şi de care se sprijinea de obicei . încît puterile i se întreiseră. apa mişcîndu-se în găleată. Fu nevoită să se aşeze. întunericul nemărginit. se agăţă de ea şi dădu drumul găleţii în apă. nu se rătăci. Era întuneric beznă. ajunse la izvor. se simţi moartă de oboseală. nu se uita nici la dreapta. nici la stînga. Banii îi căzură în apă. săpat de ape într-un pămînt argilos. nu mai vedea nimic. dar făcuse o sforţare atît de mare c a să umple găleata. O urmă de instinct o conducea fără să-şi dea seama. fără să poată face altfel. cunoscute sub numele de guleraşele lui Henric al ÎV-lea. Erau numai vreo şapte sau opt minute de la marginea pădurii pînă la izvor. nu băgă de seamă că buzunarul şorţului i se deşertă în izvor. îngust. pin toate părţile o învăluia freamătul de noapte al pădurii. făcea t cercuri care păreau şerpi de flăcări palide.Alerga şi îi venea să pttngă. îl făcuse adesea pe lumină. Cu toate astea. Tn sfîrşit. Noaptea uriaşă stătea în faţa acestei fiinţe mici. Alături de dînsa. şi era pardosit cu cîţiva bolovani. încît îi fu cu neputinţă să mai facă u n pas. Pe cînd stătea aplecată. de alta. apoi îi deschise din nou. încreţite. era înconjurat de muşchi şi de acel soi de buruieni înalte. Dibui cu mîna stîngă în întuneric trunchiul unui stejar tînăr. un atom. "(pf . temîndu-se să nu vadă cine ştie ce dihănii printre crengi şi prin tufişuri. Era un hîrdău natural. fără să-şi dea seama de ce. Era atît de puternică încordarea prin care trecea. Nu se mai gîndea la nimic. Se trînti pe iarbă şi rămase acolo ghemuită. închise ochii. dădu peste o creangă.

Umbrele şi copacii sînt două desişuri care înspăimîntă. încearcă o strîngere de inimă. în timpul eclipsei. întunericul era ameţitor. Cine se avîntă în noapte. mintea se întunecă. Era ca o rană care strălucea. Neînţelesul se conturează la cîţiva paşi de tine. băltoace plumburii. De jur împrejur numai privelişti lugubre. fără un foşnet de frunză. zburau repede. lugubru! aşternut peste tristeţe. fugind parcă înspăimîntate din faţa cuiva care le ajungea din urmă. Copăcei plăpînzi şi piperniciţi şuierau prin rarişti. fără o rază din luminile nedesluşite şi proaspete ale verii. Cîteva buruieni uscate. In clipa aceea planeta era în adevăr foarte aproape de orizont şi trecea printr-o pătură deasă de negură. lucrurile devenite înspăimîntătoare. care-i dădea o roşeaţă îngrozitoare. negri nişte coame de fum. Cînd ochiul vede negru. destrămări nevăzute. Jupiter apunea în depărtări. In zare se ivesc ameninţări de groază. pe întuneric. chiar şi cei mai puternici se simt neliniştiţi. Pădurea era cernită. ierburile înalte se frămîntau ca tipării. Se vede plutind în spaţiu sau în propria ta minte ceva nedesluşit şi de neînţeles. mînate de vînt. In negura lugubru împurpurată astrul părea mai mare. siluetele tăcute care se risipesc cînd te apropii. Omul simte nevoia de lumină. încercînd să apuce prada. înarmate cu gheare. O lume de himere se naşte în adîncul nelămurit. ca visele florilor adormite. Mărăcinii se răsuceau ca nişte braţe lungi. tufe care freamătă a mînie. Masca tragică a întunericului pare 8 că se apleacă lin asupra micuţei. cu o preciziune spectrală. Văgăunile nopţii. în opacitatea funinginei. Adulmeci revărsarea marelui vid întunecat. întocmai. imensitatea de marmînt a tăcerii. Grengi mari se întindeau fioroase. Fata se uita cu priviri rătăcite la steaua asta mare pe care n-o cunoştea şi ca re o umplea de spaimă. Sub bătaia crivăţului. Ţi-e frică şi eşti dornic să priveşti îndărăt. toate vieţuitoa- .Deasupra ei ceru! era acoperit de nori uriaşi. Un vînt rece sufla dinspre cîmpie. Nimeni nu umblă noaptea prin pădure fără un fior de teamă.

N-o năpădise numai groaza. pătrunderea asta a întunecimilor e nespus de sinistră pentru un copil. începu să numere cu glas tare — unu. printr-un fel de instinct. ramuri misterioase ce se lasă flsupră-ţi. ca şi cum sufletul s-ar contopi cu umbra. trei. iar fîlîîitul din aripi al unei făpturi atît de micuţe stîrneşte un zvon de agonie sub bolta lor misterioasă. Din nou o copleşi frica. Pădurile sînt apocalipsuri. Apucă toarta cu amîndouă mîinile. Simţea că poate n-ar' putea să se oprească de a se întoarce din nou aici a doua zi la aceeaşi oră. îu nevoită s-o lase iarăşi jos. încît n-avu curajul să fugă fără găleata cu apă. Dar frica ei de Thenardieră îi era atît de mare. Răsuflă un pic. pe care n-o pricepea. covîrşitoare. patru. Cosette se simţea copleşită de această nesfîrşire întunecată a firii. Nu mai avea decît un singur gînd — să fugă. cioturi înfricoşătoare de copaci. Nu există îndrăzneală care să nu tresară şi să n u presimtă apropierea spaimei. pînă la zece — iar cînd sfîrşi. Atunci. de rîndul 465 . dar ceva mai îngrozitor chiar decît groaza. pînă la feştilele aprinse. Simţi că-i îngheaţă mîinile. Privirea îi devenise sălbatică. Făcu astfel cîţiva paşi. pînă sub ferestre. dar găleata era plină şi grea. încerci un simţămînt apăsător. Nu putem găsi cuvintele care ar putea să descrie toată ciudăţenia fiorului care-o îngheţa pînă-n măduva oaselor. mănunchiuri de buruieni înfiorate — în faţa tuturor acestora te afli fără apărare. Privirea îi alunecă spre găleata care se afla în faţa ei. Abia putu să ridice găleata. Tremura toată. Asta o făcu să-şi dea seama de realitatea lucrurilor care o înconjurau. Se sculă în picioare. de-a lungul cîmpului. să fugă în goana mare prin pădure. care i se udaseră cînd scosese apă. ca să se smulgă din starea ciudată în care se afla. pe urmă apucă din nou toarta şi-n porni iar la drum. o luă de la capăt din nou. dar care o umpluse de spaimă. pînă în dreptul caselor. Fără să-şi dea seama de ceea ce i se întîmplă.iele necunoscute cu putinţă. doi. o frică naturală.

Ajungînd iîngă un castan bătrîn pe care-l ştia. vai. Totuşi nu putea face un drum prea lung în felul ăsta şi mergea destul de încet. de sus. mare şi dreaptă. biata făptură. la drum. hohote de suspine o înnăbuşeau. Ridică ochii. care i se păru enormă. mergea alături de ea în întuneric. de cîte ori se oprea.ăsta o bucată mai lungă. Fiindcă sînt unele întîmplări care-i fac pe morţi să deschidă ochii în mormînt. Avea obiceiul să-şi închipuie întotdeauna că Thenardieră era de faţă. ca să se odihnească de ajuns. plină de curaj. Numai dumnezeu. Era un om 466 . O mînă. noaptea. atît de mult se temea de Thenardieră chiar de departe. departe de orice suflare omenească. vedea în clipa asta trista întîmplare. apa rece care se vărsa din găleată îi curgea pe picioarele goale Toate astea se petreceau în mijlocul unei păduri. din cînd în cînd era nevoită să se oprească şi. ca o babă ■* greutatea găleţii îi întindea şi făcea să i se înţepeneasc"' braţele slăbuţe. O siluetă neagră. dar nu avea curajul să plîngă. în pădure. mai mare decît celelalte. pe urmă îşi adună toate puterile. cu capul în jos. După cîteva clipe de odihnă porni mai departe M gea cu trupul aplecat înainte. Şi. Groaza aista se amesteca cu spaima de-a fi singură. Se silea să-şi micşoreze popasurile şi să meargă cît mai mult între ele. deznădăjduită. Cosette răsufia cu un fel de horcăit dureros. mama ei. nu se putu stăpîni să nu strige: „O. noaptea' iarna. Se gîndea cu groază c-o să-i trebuiască mai bine de un ceas ca sajungă la Montfermeil şi că Thenardiera o s-o bată. apucă din nou găleata şi porni iarăşi. era un copil de opt ani. Era prăpădită de oboseală şi încă nu ieşise din pădure. Totuşi. o apucase de toartă şi o săltase cu putere. mînerul de fier îi amorţea şi făcea să-i îngheţe şi mai tare mînuţele ude. doamne dumnezeule 1" In clipa aceea simţi că găleata nu mai atîrna greu. Dar trebui să se oprească d' nou. făcu un ultim popas. fără îndoială.

deşi domol. Se va vedea mai departe că omul acesta închiriase în adevăr o cameră în cartierul acela singuratic. Omul făcea impresia cuiva care caută o locuinţă şi părea că se opreşte mai ales la casele cele mai modeste din această margine dărăpănată a mahalalei Saint-Marceau. după buzele palide. După felul cum era îmbrăcat. ciorapi negri de lînă şi pantofi groşi cu catarame de aramă. ca VI IN CARE SE DOVEDEŞTE POATE INTELIGENŢA LUI BOULATRUELLE în după-amiaza aceleiaşi zile de crăciun din 1823 un om se plimba de multă vreme pe partea cea mai puţin umblată a Bulevardului l'Hopital din Paris. mizeria cea mai mare combinată cu cea mai mare curăţenie. Fetiţa nu se înfricoşa. După părul lui alb de tot. din postav gros gălbui. Gutele de pe fruntea sa erau la locul lor 467 . fără să scoată o vorbă. o redingotă foarte roasă. ca şi în toată făptura sa. Există instincte în faţa tuturor întîmplărilor vieţii. o vestă mare cu buzunare de formă veche. care deveniseră cenuşii la genunchi. Un amestec destul de neobişnuit. care insuflă inimilor înţelegătoare acel îndoit respect pe care-l încercăm faţă de cineva foarte nevoiaş şi faţă de cineva foarte demn. culoare ce n-avea nimic ciudat pe vremea aceea. i-ai fi dat cel mult cincizeci. S-ar fi putut spune că e un fost profesor de casă mare. apucase de toarta găleţii pe care-o ducea Cosette.re venise în urma ei şi pe cate nu-i auzise venind. După mersul lui hotărît. întors din emigraţie. Omul acela. Purta o pălărie rotundă. după fruntea zbîrcită. după vigoarea neobişnuită întipărită în toate mişcările sale. omul acesta era tipul a ceea ce s-ar putea numi cerşetorul cu purtări alese. părea să aibă peste şaizeci de ani. uzată de tot şi mult periată. pantaloni negri. după faţa lui care arăta descurajare şi silă de viaţă.

pe nişte perne îmbrăcate în atlaz alb. doi epoleţi laţi cu găietane ce fluturau pe o haină obişnuită. i se tăiaseră nodurile şi i se făcuse. pe la ora două. Trăsura lui greoaie. voi a s ă al erge. Aproape fără nici o abatere. care zicea : „E ora două . Omul acesta. Pe bulevardul acesta trec puţini trecători. dar plin de maiestate. Bastonul fusese rotunjit cu destul meşteşug şi nu era prea urît la înfăţişare. era un toiag şi părea un baston. o privire mîndră. cu ceară roşie.şi aveau ceva atrăgător pentru cei ce l-ar fi privit cu luareaminte. străjuit de săbiile scoase din teacă. în dreapta. uruia asurzitor. Trecea liniştit şi sever. o măciulie ca de mărgean. după moda timpului. mai cu seamă iarna. Acestui rege neputincios îi plăcea galopul. ol ogul aces t a sar fi lăsat bucuros purtat ca fulgerul. fără să lase să se vadă. pe Sena. se vedea o faţă lată. 468 . Asta ţinea loc de ceasornic şi de orologiu sărăcimii din cartier. o frunte tînără cu părul dat pe spate şi pudrat. aspră şi ascuţită. alţii se aliniau. In mîna stingă avea un pachet mic. Abia aveai vreme să vezi cine-i într-însa. neput î nd s ă m eargă. părea totuşi mai dornic să-i ocolească decît să-i caute. un zîmbet de cărturar. Şi unii alergau. poleită pe de-a-ntregul cu fire mari de crin zugrăvite pe tăblii. hotărîtă şi rumenă. Buzele i se strîngeau într-o cută ciudată care părea să arate asprime. pentru că trecerea unui rege provoacă totdeauna zarvă. Era una din plimbările sale preferate. iată-l că se-. De altminteri. Mersul era cam grăbit. Pe vremea aceea regele Ludovic al XVIII-lea se ducea aproape zilnic la Choisy-le-Roi'. mîna dreaptă şi-o sprijinea într-un fel de baston scos dintr-un gard viu. apariţia şi dispariţia lui Ludovic al XVIII-lea făcea oarecare impresie pe străzile Parisului. dar care se dovedea modestie' In adîncul privirii sale stăruia nu ştiu ce seninătate lugubră. cru)cea sfîntului Oră$el Ia sud-est de Paris. legat într-o basma . In colţul din fund. se putea vedea trăsura şi cavalcada regală trecînd în goana mare pe Bulevardul l'Hopital.ntoarce la Tuilerii".

era aşadar evenimentul zilei pe Bulevardul l'Hopital. după ce ocolise Salpetriere. cum ziua era pe sfîrşite.Ludovic. Dar individul se înfundă în străduţele singuratice ale cartierului şi. Domnul duce d'Hâvre. cînd trăsura regală. Cînd a apărut pentru întîia oară în cartierul Saint-Marceau. trecea prin faţa Teatrului Porte-Saint-Martin. ceea ce nu-l împiedică pe domnul duce d'Hâvre să-l zărească. ajunse în bulevard. trecătorul cu redingotă galbenă nu era de prin partea locului şi probabil nici din Paris. Se uita cu răceală la popor. se oprise să-l citească. în calitate de ofiţer de serviciu în ziua aceea. cu toate că era grăbit. în clipa următoare. totdeauna la aceeaşi oră. şedea în trăsură în faţa regelui. pentru că nu cunoştea amănuntul acesta. se ascunse repede după un colţ al zidului împrejmuitor. îi atrăsese atenţia. iuţi pasul. un pîntec respectabil şi un cordon albastru. agentul îi pierdu urma — cum se spunea într-un raport înaintat chiar în seara aceea domnului conte Angles. îi spuse maiestăţii-sale: „Iată un individ cu o mutră cam suspectă!" Poliţiştii care mergeau înaintea cortegiului regal îl văzuseră şi ei. Cînd ieşea din Paris. care-i răspundea la fel. îşi ţinea pălăria cu pene albe pe genunchii înfăşuraţi în jambiere englezeşti înalte. Cînd omul cu redingota galbenă scăpă de sub urmărirea agentului. adică pe înnoptate. el păru surprins şi aproape înspăimîntat. îşi punea pălăria pe cap. lat. şi unul dintre dînşii primi ordin să-l urmărească. ajunse . unde se reprezenta în ziua aceea Cei doi ocnaşi. tot succesul său s-a redus la această exclamaţie a unui mahalagiu către însoţitorul său: „Grăsunul ăsta reprezintă stăpînirea 1" Trecerea asta regulată a regelui. Era singur pe alee. ministru de stat şi prefect al poliţiei. Fără îndoială. era regele. luminat de felinarele teatrului. placa de argint a sîîntului spirit. înconjurată de un escadron de gardă cu galoane de argint. La ceasurile două. crucea Legiunii de onoare. Afişul. întorcîndu-se totuşi de cîteva ori spre a se încredinţa că nu mai era urmărit. deoarece. salutînd rar. La ceasurile patru şi un sfert. cînd intra din nou în oraş.

— Mergeţi pînă la Lagny ? întrebă vizitiul. fiindcă nu-l cunosc. vizitiul se uită la hainele sărăcăcioase ale călătorului. Omului părea că nu-i pasă. înainte de-a pleca. — Poftiţi sus! Totuşi. în dreptul hanului căruţaşilor. zise omul. pe capră. Vizitiul se întoarse spre ceilalţi călători: — Omul ăsta nu-i de prin partea locului. spuse vizitiul. Caii erau înhămaţi. Plecară. Vizitiu! opri ca să lase puţin caii să răsufle. Peste o clipă se făcu nevăzut.în fandătura Planchette şi intră la Talerul de cositor unde se afla atunci biroul diligentei pentru Lagny. Omul întrebă : — Mai aveţi vreun loc ? — Unul singur. — Cobor aici! spuse omul. Vizitiul se înfăşură în mantaua sa. vizitiul încercă să intre în vorbă. Nu intrase în han. Diligenta pleca la patru şi jumătate. Pe la ceasurile şase seara ajunseră la Chelles. îşi luă pachetul şi bastonul şi sări jos din trăsură. — II iau eu. care se află în vechile clădiri ale mănăstirii regale. începea să fie frig. apoi la pachetul lui atît de mic şi-i ceru să plătească. plăteşte pînă la Lagny şi se dă jos la Chelles . După ce trecură de barieră. iar călătorii chemaţi de către vizitiu se urcau grăbiţi pe scara înaltă de fier a trăsurii. nu-l întîlniră pe uliţa principală din Chelles. Vizitiul se mulţumi atunci să fluiere şi să-şi înjure caii. Călătorul plăti pînă la Lagny. Trecură astfel prin Gourney şi prin Neuilly-sur-Marne. dar călătorul nu răspundea decît în monosilabe. Pare că n-ar avea o leţcaie şi totuşi nu se uită la bani . cînd trăsura porni spre Lagny. — Da. După cîteva minute. lîngă mine.

vrînd parcă să recunoască şi să numere toţi negii.£ noapte. plin de umflăturile acelea care sînt un fel de negi ai regnu lui vegetal. ca şi cum ar fi vrut să se încredinţeze că pămîntul n-a fost răscolit de curînd. parc-ar fi căutat şi urmat un drum tainic. Pe urmă bătu de cîteva ori cu piciorul locul dintre copac şi bolovani. Se apropie repede de aceşti bolovani şi-i cerceta cu luare-aminte în întunericul nopţii. pe urmă o luase la stînga. tot dibuind încoace şi-ncolo. îşi încetini pasul şi începu să se uite cu băgare de seamă la toţi copacii. după cum am mai spus. care era un frasin. Cînd ajunse în pădure. ci străbătuse repede. Se duse la copac şi-i pipăi scoarţa cu mîna. era ia rîţiva paşi de grămada de bolovani. Parc-a intrat în pămînt !. era o noapte foarte întunecoasă de decembrie. In punctul unde se încrucişează cu vechiul drum mărginit cu pomi. 471 . înainte de-a ajunge la biserică. Se ridică în vîrful picioarelor şi pipăi această bucată de tablă. casele sînt încuiate. La un moment dat. De altminteri. se afla un castan bolnav care se cojea şi care fusese bandajat cu o bucată de tablă bătută în cuie. ci o luă la dreapta peste cîmp şi se îndreptă cu paşi mari spre pădure. ca şi cum i-ar fi trecut în revistă. Un copac înalt. Omul n-o mai apucă pe drumul spre Montfermeil. paza asta era de prisos. ca cineva care ar fi cunoscut locurile şi care ar mai fi trecut pe acolo. Omul nu intrase în pămînt. pe întuneric. nu intră la han şi nu mai dăm de loc de el. cunoscut numai de el. deoarece.. ajunse într-o poiană unde se afla o movilă de bolovani albicioşi. Abia se vedeau cîteva stele pe cer. Se ascunse repede într-un şanţ şi stătu acolo pînă ce oamenii care treceau se îndepărtară. pe drumul vicinal care duce la Montfermeil. păru că s-a rătăcit şi stătu locului. care merge de la Gagny la Lagny.. De-acolo începea urcuşul colinei. în cele din urmă. O luă iute pe drumul acela. uliţa cea mare din Chelles. auzi paşii unor trecători. nehotărît. înaintînd pas cu pas. în faţa acestui copac.

Avea o voce gravă şi joasă. micuţo ? — Opt ani. Omul începu să-i vorbească. Cosettei nu-i fu frică. VII COSETTE ŞI NECUNOSCUTUL. — Lasă-mi-o. — Şi te duci departe ? — La mai bine de un sfert de oră de aici. Apoi adăugă. — E într-adevăr foarte grea. Omul rămase o clipă tăcut. LAOLALTĂ. — Şi vii de departe ? — De Ia izvorul din pădure. ÎN UMBRA Aşa cum am spus. Mergînd prin hăţiş prin Montfermeii. mai înainte ca omul să fi avut timp să continue : — Nu cred. domnule. apoi spuse deodată r — Aşadar. răspunse fetiţa. Ceilalţi au. Cosette lăsă găleata din mînă. apoi ridicînd-o din nou şi pornind mai departe. — Duci ceva prea greu pentru tine. domnule. continuă omul. spuse el printre dinţi. Eu nu am. urmă : 472 . Apoi adăugă-: Cîţi ani ai. Am să ţi-o duc eu. n-ai mamă ? — Nu ştiu. fetiţo! Cosette îşi ridică fruntea şi răspunse: — Da.Apoi se uită de jur împrejur şi o porni din nou pădure. zărise umbra aceea mică mişcîndu-se şi gemînd. Omul începu să meargă alături de ea. punînd jos o povară. Şi după o pauză. Era omul care o întîinise pe Cosette. A venit atunci lîngă copil şi a apucat în tăcere toarta găleţii. Se apropiase şi băgase de seamă că era un copilaş care ducea o găleată mare cu apă.

— Cred că n-arn avut niciodată. Nu mai simţea oboseala. dar în care se simţea cu toate astea un tremur neobişnuit: — Şi ce face doamna Thenardier asta ? — E stăpîna mea. Omul continuă : — Doamna Thenardier n-are servitoare ? — Nu. Ei bine. am să trag acolo la noapte. cu bucuria. — Cosette. Omul parcă fu străbătut de un curent electric. După o clipă. îşi ridica ochii spre el cu un fel de linişte şi încredere nespusă. Ţine hanul. Gosette se ţinea de e! fără greutate. Omul se opri. Chipul slab şi firav al Cosettei se desena vag în lumina stinsă şi vînătă a cerului. O privi iar. Nu o învăţase niciodată nimeni să se îndrepte spre providenţă şi să se roage. Simţea cu toate astea în ea ceva care semăna cu nădejdea. fetiţo ? — La Montfermei!. spuse fetiţa. apoi îşi luă mîinile de pe umerii Cosettei. silindu-se s-o privească şi să-i vadă faţa în întuneric. — Hanul ? întrebă omul. Omul urmă cu un glas pe care se silea să-l facă nepăsător. se aplecă şi-şi puse amîndouă mîinile pe umerii fetiţei. — Cum te cheamă ? spuse omul. Omul mai făcu o pauză şi începu iar: • — Cine te-a trimis la ora asta să aduci apă din pădure ? — Doamna Thenardier. — într-acolo mergem ? — Da. Din timp în timp. domnule. lăsă găleata jos. — Eşti singură acolo la ea ? 473 . întrebă : — Unde locuieşti tu. apucă găleata şi porni din nou. spuse fetiţa. dacă ştiţi unde B . şi care ss îndrepta spre cer. Trecuseră cîteva minute. domnule. Qondu-mă 1 — Acolo mergem. Omul umbla destul de repede.

— Şi astea ce fac ? — Ah ! — spuse fetiţa — au păpuşi frumoase. Cosette îl călăuzi pe străin de-a lungul străzilor. cum s-ar spune. Se joacă. Urmă. Ponine şi Zelma nu mă lasă să mă joc cu păpuşile lor. — Care fetiţe ? — Ponine şi Zelma. Fetiţa îi arătă degetul cel mic. — Şi cum te joci ? — Aşa. domnule. Cosette ridică glasul : — Adică mai sînt două fetiţe. domnule. — Toată ziua ? Fetiţa ridică ochii mari. Fetele ei.. dar Cosette nu se mai gîndi la pîinea pe care trebuia s-o cumpere. domnule. taie salată şi capetele de muşte. după ce-am isprăvit treaba. fel şi fel. cum pot. lucruri care strălucesc ca aurul. mă joc şi eu. Numai că n-am jucării multe. — Şi tu? — Eu muncesc. Omul încetase de a mai pune întrebări şi se cufundase acum într-o tăcere posomorită. După ce trecură de biserică. Trecură prin faţa brutăriei. Fetiţa simplifica în felul acesta numele romanţioase scumpe doamnei Thenardier. domnule. după un răstimp: — Uneori. Din nou se făcu tăcere. — Şi care nu taie ? — Ba da.— Da. — Toată ziua ? — Da. şi dacă mă lasă. Ajunseră în sat. se dis trează.. uite atît de mică. în care era o lacrimă nevăzută din pricina nopţii şi răspunse blînd : — Da. — Cine sînt Ponine şi Zelma ? — Sînt domnişoarele doamnei Thenardier. N-am decît o săbiuţă de plumb. 474 .

Gestul ăsta. netrebnico 1 Slavă domnului. Călătorii boşaţi nu sînt atît de politicoşi. Cosette îi atinse mîna cu sfială. azi e crăciunul. cu lăcomie. fetiţo ? — Uite că am ajuns aproape de casă. carî)ghîoaso! — Doamnă — spuse Cosette tremurînd — uite un domn care vrea o odaie. Omul îi dădu înapoi găleata. ducînd mîna la pălărie. apoi bătu în uşă. schimbare caracteristică hangiilor. — Da. După o clipă erau în faţa cîrciumn. — Ei şi ? — Vreţi să mă lăsaţi acum să-mi iau găleata ? — De ce ? — Păi. — Dumneavoastră sînteţi ? spuse ea.omul văzu tarabe înjghebate în strada şi o întrebă pe Cosette: — E zi de bîlci ? — Nu. Gînd se apropiară de han. Aceasta se deschise şi doamna Thenardier apăru cu o lumînare în mînă. domnule. tu eşti. îăcură să i se 475 . doamnă. Doamna Thenardier îşi înlocui repede mutra posacă printr-o strîmbătură binevoitoare. Viii NEAJUNSUL DE A GĂZDUI UN SĂRAC. hainele şi bagajul străinului. nu te-ai grăbit! Ai căscat gura. care încă mai era expusă la prăvălia cu jucării. CARE POATE CA E BOGAT Cosette nu se putu opri să arunce o privire spre păpuşa cea mare. dacă o să vadă doamna că mi-a dus-o altcineva o să mă bată. pe care doamna Thenardier le inspecta dintr-o aruncătură de ochi. — Aha. răspunse omul. pe noul venit. — Domnule 1 — Ce e. şi-t căută din ochi.

— Puneţi-mă unde vreţi — spuse omul — în pod. se uita la copil cu o atenţie ciudată. care continua să bea înainte cu căruţaşii. Doamna Thenardier spuse atunci cu voce tare : — Ei. Negustorul. cufundaţi 476 . Am schiţat mai înainte chipul ei mic şi întunecat. adăugă cu blîndeţe bărbatu-său. dar vezi că nu mai am loc. omule! „Omul" intră. îi cercetă mai ales redingota jerpelită de tot şi pălăria cea găurită. Nu găzduiesc calici cu mai puţin. avea aproape opt ani. îmi pare foarte rău. Ochii ei mari. Cos'ette îşi luase locul sub masa de bucătărie şi lucrul. Cosette era urîtă. Dar nu costă decît un franc. omul se aşezase la o maisă pe care Cosette se grăbise să pună o sticlă de vin şi un pahar. care. după ce-şi lăsase pachetul şi băţul pe o bancă.a i fi dat cu greu şase. răspunse doamna Thenardier la fel. — Doi franci. — Doi franci! spuse încet un căruţaş doamnei Thenar dier. Oameni de soiul ăsta nu fac cinste casei. Omul. Am să plătesc ca pentru o odaie. îi răspunse prin acea mişcare imperceptibilă a degetului arătător. Doamna Thenardier îi mai aruncă o privire. care-i ceruse găleata cu apă se dusese el singur s-o ducă afară calului. care abia îşi muiase buzele în paharul cu vin pe care şi-l turnase. omule. ceru apoi părerea bărbatului ei. în grajd. Dacă ar fi fost fericită. — Doi franci. însemnează în asemenea cazuri: „Pîrlit de-a binelea". — Pentru el e doi. Urmă cu o voce seacă • — Intră. Gosette era slabă şi gălbejită. o strîmbătură din nas şi cu o clipire din ochi. Fie i — S-a făcut. poate că ar fi fost frumoasă. întărită cu încreţirea buzelor. cu o mişcare din cap.topească strîmbătura binevoitoare de pe faţă şi să apară din nou în locul ei mutra posacă. — E adevărat. dar i . Bărbatu-său. Intre timp.

nici un petic de lînă. învăluită în teamă. îi ascundea călcîiele sub fuste. înfăţişarea. arătau şi tălmăceau un singur gînd : teama. Teama pusese stăpînire pe ea. Scobitura claviculelor îţi făcea milă. pe care o au condamnaţii şi bolnavii fără scăpare. Toată făptura acestui copil. golurile dintre un cuvînt şi altul. Pentru că tremura întotdeauna de frig. Căutătura acestui copil de opt ani era de obicei atît de posomorită şi uneori atît de tragică. Picioarele goale îi erau roşii şi slăbănoage. unde se ascundea groaza. am eu vreme?" spunea doamna Thenardier. Am spus că nu ştiuse niciodată ce înseamnă să se roage şi că niciodată nu pusese piciorul într-o biserică. erau aproape stinşi de atîta plîns. încît după ce sosise.într-un fel de umbră adîncă. glasul. ca să spunem aşa. tăcerea. Focul care o lumina în clipa aceea îi scotea mai mult la iveală oasele şi făcea să pară şi mai cumplită slăbiciunea. Cosette nu îndrăznise să meargă să se usuce la foc. „Ce. aşa cum ghicise maică-sa. Teama asta era atît de mare. 52* Vil . care nu putea să se schimbe. cea mai mică mişcare. Omul în redingota galbenă nu o slăbea din ochi pe Cosette. In fundul ochilor ei era un colţ uimit. Ici-colo i se vedea pielea şi peste tot se puteau observa vînătăile care însemnau locurile unde o lovise doamna Thenardier. care vara ţi-ar fi făcut milă. iar iarna te îngrozea. era. „mîncate de degeraturi". ci numai să crească. n-o lăsa să răsufle decît atît cît avea neapărat nevoie şi ajunsese să fie ceea ce am putea numi „firescul ei". ci se pusese tăcută pe lucru. privirea. încît părea în unele clipe că era pe cale să se preschimbe într-o tîmpită sau într-un demon. aşa udă cum era. Colţurile gurii aveau acea linie aplecată a neliniştei zilnice. teama îi strîngea coatele de şolduri. N-avea pe ea decît pînză găurită. luase obiceiul să-şi strîngă genunchii unul lîngă altul. Veşrnîntul nu-i era decît o zdreanţă. Mîinile îi erau. o făcea să ocupe rît mai puţin loc cu putinţă. felul său de-a fi.

am să-ţi arăt eu ţie! Pînă una-alta. Minţi. care era agăţat de vatră. Gestul acesta temut îi dădu din nou Cosettei putere să strige : — Iertare ! Doamnă ! Doamnă ! N-am să mai fac! Doamna Thenardier luă gîrbaciul din cui. cînd doamna Thenardier ridica glasul Cosette ieşi repede de sub masă. Cosette se ghemuia înspăimîntată în colţul de lîngă vatră. Cosette îşi vîrî mîna în buzunarul şorţului şi se înverzi. Uitase cu totul de pîine. jucau cărţi şi nu se mai uitau în jurul lor. fără să-l vadă cineva. împietrise. întinse mîna spre un gîrbaci. Ce se întîmplase oare cu moneda aceea ? Biata fetiţă nu putu să scoată o vorbă. — Nu cumva ai pierdut banii ? urlă doamna Thenardier. ia dă-mî moneda de cincisprezece gologani. — Brutăria era închisă. Doamna Thenardier ridică braţul. călătorii ceilalţi beau. doamnă. că uitasem! Unde e pîinea ? strigă deodată doamna Thenardier. 478 . — Ei şi ? — N-a deschis. Se folosi de vicleşugul copiilor care sînt totdeauna cu frica în sin. doamnă. dar n-o găsi.— Na. Sau ai de gînd să mi-i furi ? Spunînd aceasta. De altfel. — Am bătut. N-auzi ? Gosette îşi întoarse buzunarul pe dos. — Am să ştiu eu rnîine dacă e adevărat — spuse doamna Thenardier — şi dacă minţi. Moneda de cincisprezece gologani nu mai era acolo. încercînd să-şi ferească şi să-şi ascundă mîinik şi picioarele goale. — Hei. Omul cu redingota galbenă se scotocise între timp prin buzunarul vestei. Ca de obicei. rosti doamna Thenardier. — Trebuia să baţi la uşă.

Poate că e asta. . căpătară o expresie pe care n-o mai avusese niciodată. O să-mi plătească cel puţin odaia ? Tot e bine că nu s-a gîndit să fure banul de pe jos. In felul cum erau dichisite. In acest timp. — Cine mai e şi omul ăsta ? mormăi ea printre dinţi. erau ca domniţe. fără a se uita de primăvară. ridicîndu-se. Nu era deocamdată decît o mirare naivă. Părea pierdut în gînduri. ( dar cu atîta grijă părintească. dar în care se amesteca şi un fel de încredere plină ds uimire. asta e. pentru că era o monedă de un franc. Erau două fetiţe cu adevărat drăguţe. durdulii. o plăcere să le priveşti.— Iertaţi-mă. Erau îmbrăcate călduros. spuse ea. încît grosimea stofei nu strica întru nimic gingăşia cu care erau croite rochiile. care-i cădeau pe spate. lucioase. Fetiţele astea răspîndeau lumină. Cine ştie ce sărac lipit! N-are parale nici ca să mănînce. una cu coade castanii. A alunecat pe aici. Se aplecă. Acesta nu răspunse. curate. Nu era aceeaşi. doamnă — spuse omul — dar acum cîtevs clipe am văzut căzînd ceva din buzunarul şorţului fetiţei. după ceva. Iată 1 urmă el. încîntătoare. uşa se deschise şi intrară Eponine şi Azelma. aţintiţi aisupra călătorului necunoscut. părînd mai degrabă orăşence decît ţărance. rumene şi sănătoase. — Nu vrei să mănînci ? îl întrebă doamna Thenardier pe călător. prefăcîndu-se o clipă că se uită pe jos. — întocmai. spunîndu-i: — Vezi să nu ţi se mai întîtnple şi altă dată ! Cosette se întoarse în ceea ce doamna Thenardier numea „culcuşul ei" şi ochii ei mari. dar doamna Thenardier se bucura de cîştig. cealaltă cu coade negre. vioaie amîndouă. Şi-i întinse doamnei Thenardier o monedă de argint. Pe lîngă asta. Se ţinuse seama de iarnă. — Da. Puse banul în buzunar şi se mărgini să-i arunce fetiţei o privire sălbatică. în veselia lor.

cu acel fel drăgăstos de a le zgîlţîi. care umbla încoace şi încolo prin sală. Doamna Thenardier. toată societatea omeneaiscă . minunată. ponosită şi spartă pe alocuri. se întoarse spre doamna Thenardier: — Ei. De cum intrară. ce înzorzonate sînt! Se aşezară amîndouă la gura vetrei. care e numai ai mamelor. Pentru ele nu era mai mult decît un cîine. ea ar fi fost o poruncă. Din timp în timp. dar reprezentau. de-o parte invidia şi de alta dispreţul. doamna Thenardier le spuse pe un ton de ceartă. rostind : — Vai. cu toate astea. în loc să lucreze^ îşi pierde vremea uitîndu-se la fetiţele care se jucau. Gosettei i se părea. Cosette îşi ridica ochii de pe împletitură şi cu un aer lugubru le privea cum se jucau. Lăsaţi-o să se joace! Dacă o astfel de dorinţă ar fi venit din partea unui călător care ar fi mîncat o bucată de friptură şi ar fi băut la masă două sticle de vin şi n-ar fi avut aerul unui sărac lipit. Deşi păpuşa surorilor Thenardier era foarte veche. se vedea că sînt stăpîne. Aşa-ţi vezi tu de treabă ? Am să te fac eu să lucrezi cu cîteva nuiele pe spinare ! Străinul. văzu deodată că micuţa Cosette. Fetiţele astea trei n-aveau împreună nici douăzeci şi patru de ani. — Te-am prins! strigă ea. una după alta. iată-vă şi pe voi ! Le luă apoi pe genunchi. doamnă ! spuse el zîmbind cu un aer aproape sfios. în sfîrşit. fără să se ridice de pe scaun. cu tot felul de ciripiri vesele. Eponine şi Azelma nu se uitau la Cosette. le potrivi funda şi le dădu drumul. de pe acum. le mîngîie părul. Aveau o păpuşă pe care o învîrteau şi o suceau pe genunchi. pentru că nu avusese în viaţa ei o păpuşă — „o păpuşă adevărată" — ca să folosim expresia pe care o vor pricepe toţi copiii. dar care era în realitate plin de dragoste : — Ei. Dar doamna Thenardier nu crezu nimerit să îngăduie ca un om cu ase|8Q .în zgomotul pe care-l făceau.

Apoi. pentru că mănîncă. — Cumpăr perechea asta de ciorapi — răspunse omul — şi — adăugă el. fetiţo! Căruţaşul fu atît de mişcat de moneda de cinci franci. ca să zic aşa. Nu obişnuim să refuzăm nimic călătorilor. — Şi totuşi aşa e! strigă el privind-o cu atenţie. scoţînd din buzunar o monedă de cinci franci pe care o puse pe masă — o plătesc.menea pălărie să aibă o dorinţă şi ca un om cu o astfel de redingotă să vrea ceva. — Şi ce are de făcut ? urmă străinul cu glasul acela blînd. domnule. Ciorapi pentru fetele mele care n-au. — Ar trebui s-o plătiţi îndată. Doamna Thenardier binevoi să-i răspundă: — Ciorapi. — Ai da-o pentru cinci franci ? întrebă omul. care nu se potrivea de loc cu îmbrăcămintea lui de cerşetor şi cu umerii lui de hamal. Omul privi picioarele goale şi roşii ale Oosettei şi urmă : — Cînd o să isprăvească perechea asta de ciorapi ? — Trebuie că mai are vreo trei sau patru zile. întorcîndu-se spre Cosette: — Acum ceea ce lucrezi tu acolo e al meu. dacă aşa ţi se năzare. Ginci franci ? Cred şi eu 1 Cinci piese 1 Thenardier socoti nimerit să ia şi el cuvîntul. mă rog. încît îşi lăsă paharul deoparte şi dădu fuga. leneşa asta ' — Şi cît poate să coste perechea asta de ciorapi cînd e gata ? Doamna Thenardier îi aruncă o privire dispreţuitoare: — Cel puţin un franc jumătate. — Ce naiba 1 strigă hohotind de rîs un căruţaş care asculta. O roată de car adevărată ! Şi nu e falsă ! 481 . spuse doamna Thenar dier în felul ei scurt şi hotărît. — Da. şi umblă cu picioarele goale. Joacă-te. N-o hră nesc ca să nu facă nimic. îţi vom da perechea asta de ciorapi pentru cinci franci. aşa că răspunse acru: — Trebuie să muncească.

după asta ai să-i vezi coada şi ai să te miri. Doamna Thenardier n-avea nimic de spus. Eu am să fiu cucoană. surioară. înfăşa pisicuţa cu tot felul de zdrenţe şi petice roşii şi albastre. Eponine şi Azelma nu erau de loc atente la cele ce se petreceau. doamnă I spuse Cosette. la fel cu strălucirea de pe aripile fluturilor. îi mulţumea din suflet călătorului. Mişcă. doamne. încetul cu încetul. îndrăzni să întrebe: — E adevărat. că pot să mă joc ? — Joacă-te ! spuse doamna Thenardier cu o voce groaz nică. pe acel ton drăgălaş şi gingaş al copiilor. dar nu ieşise din culcuşul ei. îşi muşcă buzele şi faţa ei luă o înfăţişare plină de ură. a cărui graţie.Thenardier se apropie şi-şî puse liniştit moneda în buzunarul vestei. e caldă. îi spunea sorei sale. ai să-i vezi mustăţile şi ai să te miri. Luase dintr-o cutie de la spatele ei cîteva petice şi săbiuţa ei de plumb. care era cea mai mare. păpuşa asta e mai caraghioasă ca ailaltă. Pe cînd îi mulţumea din gură doamnei Thenardier. doamnă. O să fie fetiţa mea. se ia atunci cînd vrei s-o fixezi. Pe cînd se îndeletnicea cu treaba asta importantă şi grea. cu toate că animalul miorlăia şi se zbătea.1" şi am să-ţi răs482 . să ne jucăm cu ea. ţipă. — Mulţumesc. După asta ai să-i vezi urechile. Nevastă-sa îi spuse la ureche : — Cine-o fi omul ăsta în galben ? — Am văzut — spuse Thenardier foarte demn — milio nari care purtau asemenea redingote. Aruncaseră păpuşa pe jos şi Eponine. Haide. Am să viu să te văd şi tu ai să te uiţi la ea. — Vezi tu. Săvîrşiseră tocmai o operaţie foarte importantă : puseseră mîna pe pisică. Thenardier se puse pe băutură mai departe. Cosette tremura. Cosette îşi lăsase ciorapul deoparte. Cosette se mişca întotdeauna cît putea mai puţin. surioară. Tu ai să-mi spui : „Vai.

a îmbrăca. Thenardier îi îndemna şi cînta cu ei. a dezbrăca." Azelrna o ascultă pe Eponine încîntată. spuse ea. La cuvîntul „domnule" bărbatul se întoarse. Cosette îşi făcuse o păpuşă din săbiuţă. — Domnule — urmă ea luîndu-şi un aer dulceag. copilul se preschimbă în fetiţă. am o fetiţă care e aşa. în a îngriji. a îmbrăca din nou. croind mici veşminte şi scutece. Păpuşa e una din nevoile cele mai mari şi totodată unul din cele mai încîntătoare instincte ale copilăriei unei femei. După ce isprăvi. dar asta merge o dată. fetiţa în fată. — Domnule. cosînd rochiţe. cei ce băuseră începuseră să cînte un cîntec deşucheat. Primul ei copil e continuarea ultimei păpuşi. a certa niţel. asta n-are nimic al ei. doamnă. „Bărbatul meu are dreptate — îşi spuse ea — poate că e domnul Laffitte..pund: „Da. Pe cînd Eponine şi Azelrna înfăşau pisica. de care rîdeau de se cutremura tavanul. pieptăraşe.. a dezmierda. a găti. Aşa sînt fetiţele din ziua de azi. Doamna Thenardier nu-i spusese pînă atunci decît „omule". a adormi şi a-şi închipui că un lucru oarecare e cineva. O fetiţă fără păpuşă e aproape tot atît de nenorocită şi tot atît de nesuferită ca o femeie fără copil. a învăţa. Intre timp. 483 . Doamna Thenardier se apropiase de „omul în galben". ca s-o adoarmă. vreau şi eu ca fetiţa să se joace. şi-o culcă pe braţ şi cîntă încetişor. bluze. Cosette de asemenea îşi înfăşa săbiuţa. Trebuie să muncească. Tot viitorul femeii e aici. nu mă împo trivesc. fata în femeie. Dar vezi. Aşadar. Sînt unii bogaţi aşa de poznaşi !" Se aşeză la masa lui. Tot visînd şi gîndind. copiii îşi fac o păpuşă din orice. pentru că ai fost dumneata mărinimos. a legăna. care era şi mai supărător de văzut decît aerul fioros — vezi dumneata. a înveşmînta. Ca păsările care îşi fac cuib cu orice.

Cum vezi. şi pe cînd le legăna. primi în sfîrşit să mănînce. cînta încetişor : „Mama mea a murit ! Mama mea a murit! Mama mea a murit 1" In urma rugăminţilor repetate ale gazdei. pe care o lăsaseră pentru pisică şi o puseseră jos la cîţiva paşi de masa de bucătărie. Beţivii cîntau mai departe cîntecul lor. ca şi cum ar fi fost înştiinţată de un instinct că se vorbea de ea. Doamna Thenardier venise să facă şi ea puţin haz. îşi zise doamna Thenardier. — Nu era mare lucru de maică-sa. pentru dumnezeu. Asculta vag. Dădu atunci drumul săbiuţei înfăşate. adăugă doamna Thenardier. spuse omul. Prindea ici-colo cîteva cuvinte. cu o veselie sporită. sau beau. „E cu siguranţă un pîrlit". Se întoarse şi zări păpuşa fetiţelor doamnei Thenardier. Facem şi noi ce putem pentru ea. domnule! E un copil sărac. apă la cap. Are. Degeaba am scris la ea acasă. deci. începuse din nou să legene scutecele pe care le făcuse. — Ah. a dumitale ? întrebă omul. şi îşi plimbă încet privirile de jur împrejurul încăperii. din omenie. Cosette se opri deodată. nu. omul în galtnn. In timpul acestei conversaţii. iar călătorii mîncau. — Ah ! spuse omul şi căzu din nou pe gînduri. Sub masă. care n-o mai mulţumea decît pe jumătate. E un copil tîmpit. că nici noi nu sîntem bogaţi. sau cîn484 . Era un cîntec de beţie. Cosette. Ponine şi Zelma se jucau cu pisica. în care erau amestecaţi fecioara Măria şi copilul Isus. Cosette privea focul care se răsfrîngea în privirea ei fixă. cu siguranţă. că de şase luni nu ne răspunde nimeni. Doamna Thenardier vorbea în şoaptă cu bărbatul ei şi numărau banii.— Fetiţa nu e. îmi închi pui că maică-sa a murit. Comesenii erau aproape beţi cu toţii şi repetau refrenul lor neruşinat. aşa. — Ce doreşte domnul ? — Pîine şi brînză. pe care l-am strîns de pe drumuri. are capul mare. „milionarul". Şi-a părăsit copilul. iar sub masă fetiţa şi-l cînta pe-al ei. n-o slăbise din ochi pe doamna Thenardier.

Ce vrei cu mine ? — Mamă — spuse fetiţa — ia te uită ! Şi o arătă cu degetul pe Cosette. care la unele femei. Piciorul acesta trandafiriu şi luminos ce ieşea din umbră izbi cu putere privirea Azelmei. care era plină de tainica ei fericire. se alcătuieşte din amestecul cumplitului cu nimicurile vieţii. fără să lase din mîtiă pisica. cu toată grija pe care o avusese. Dar. numite tocmai de aceea scorpii. — Lasă-mă în pace! spuse mama. tîrîndu-se pe brînci. Bucuria asta ţinu aproape un sfert de ceas. Cosette îndrăznise să ia păpuşa ! Eponine se ridică şi. 485 . Cosette. nu vedea şi nu auzea nimic. N-o văzuse nimeni. surioară ! Cele două fetiţe se opriră uluite. merse spre maică-sa şi începu s-o tragă de fustă. apoi se strecură cu repeziciune pînă la păpuşă şi o apucă. Ieşi de sub masă.tan. După o clipă era la locul ei. care-i spuse Eponinei : — Ia te uită. Cosette se atinsese de păpuşa „domnişoarelor". afară de călătorul care-şi mînca pe îndelete cina lui săracă. N-avea nici o clipă de pierdut. Faţa doamnei Thenardier luă acea înfăţişare deosebită. Fericirea de a se juca cu o păpuşă era atît de rară pentru ea. nemişcată. De data asta mîndria rănită îi biciuia şi mai mult mînia. Cosette nu băgă de seamă că un picior al păpuşii se vedea şi că era luminat puternic de focul din vatră. Cosette întrecuse orice măsură. încît avea toată violenţa unei voluptăţi. aşa că nici o privire nu era îndreptată asupra el. Strigă cu un glas răguşit de supărare : — Cosette 1 Cosette tresări ca şi cum s-ar fi cutremurat pămîntul sub ea şi se întoarse. O împărăteasă care ar vedea pe un mujic gătit cu marele cordon albastru al împărătescului ei fecior n-ar avea o altă înfăţişare. întoarsă aşa fel încît păpuşa pe care o ţinea în braţe să fie în umbră. se mai încredinţa o dată că nu o pîndea nimeni. Pe jos.

ceea ce e îngrozitor de spus pentru un copil la vîrsta ei. de cînd era acolo. Cam plecă. încă de dimineaţă. zărise în chip nelămurit prăvălia cu jucării. şi ce e dacă se joacă cu păpuşa asta ? — A atins-o cu mîinile ei murdare 1 urmă doamna The nardier. Omui se duse drept la uşă. fără s-o slăbească din ochi. apoi făcu ceea ce nici una din emoţiile zilei. Cosette începu să plîngă şi mai tare. — Nu vezi ? îi spuse doamna Thenardier. Ei. nici mersul prin pădure. amestecată cu deznădejde. şi le frînse de disperare. îşi împreună mîinile şi. Ţinea în mîini păpuşa cea minunată despre care am vorbit. care o făcu pe fetiţă să urle. nici ameninţarea cu gîrbaciul. şi pe care tofi {fricii din sat o priveau cu încîntare. nici pierderea banilor. un picior. nici greutatea găleţii cu apă. căzut pe gînduri. — Ei bine. arătînd cu degetul corpul delict care zăcea Ia picioarele Cosettei. — Sa taci din gură I strigă doamna Thenardier. După asta. — Ce s-a întîmplat ? o întrebă e! pe doamna Th£nardier. n-o hotărîse să facă : plînse. Uşa se deschise şi omul apăru din nou. Gosettei. e pentru tine. Cosette luă păpuşa şi o puse pe jos cu un fe! de evlavie deosebită. nici cuvintele acelea întunecate pe care le auzise de Ia doamna Thenardier. Cu mîinile ei scîrboase. şi ce-i cu asta ? urmă omul. Se vede că de mai bine de o oră. — Nespălata asta — răspunse doamna Thenardier — şi-a îngăduit să pună mîna pe păpuşa copiilor! — Atîta gălăgie pentru un fleac ! spuse omul.. Călătorul se ridică în picioare. 486 . Izbucni în hohote. atît de frumos luminată de lampioane şi lumînărL încît strălucea prin fereastra ctrciumii ca un far. o deschise şi ieşi.. O puse în picioare în faţa Cosettei. doamna Thenardier se folosi de lipsa lui pentru a-i da pe sub masă.— Cosette i repetă doamna Thenardier. îi spuse: — Uite.

ca cerul la revărsatul zorilor." Faţa bărbatului ei căpătă acea cută expresivă care accentuează trăsăturile chipului omenesc ori de cîte ori instinctul cel mai tare apare în toată puterea lui animalică. eşti regina Franţei". începea să facă iar presupuneri: „Cine o fi bătrînul ? O fi un sărac ? O fi un milionar ? Poate şi una şi alta. auzi cuvintele astea nemaipomenite: „E pentru tine". împietrită şi mută. In toată circiuma se făcuse o tăcere solemnă. Dar asta nu ţinu decît o clipă. dar ochii începuseră să i se umple. se uită la el. 487 . — Mica mea Cosette — grăi Thenardier cu o voce mîngîioasă — domnul ţ i . Chiar şi cei de la mese rămăseseră pironiţi locului. lîngă zid. Nu-i de glumit! Să ne punem în patru labe în faţa lui. nu mai ţipa. Firile grosolane se aseamănă cu firile naive prin aceea că nici unele. păpuşa şi călătorul. dar care era făcută din acea miere acră a femeilor afurisite — nu-ţi iei păpuşa ? Cosette ise încumetă să iasă din vizuina ei. apoi se dădu înapoi încet şi se trase mai adînc sub masă. aşa cum ar fi adulmecat o pungă cu bani. nu ştiu să treacă treptat de la un sentiment la altul. ca şi cum ar fi văzut venind soarele. — Ei. părea că-l adulmecă pe omul acela. Cîrciumarul măsură din ochi. se uită la păpuşă. nici altele. cu o voce care se voia blîndă. de razele ciudate ale bucuriei. Faţa îi era încă plină de lacrimi. părea că nici nu mai îndrăzneşte să răsufle. li văzu pe omul care venea cu păpuşa spre ea. Nu mai plîngea. adică un hoţ. Eponine şi Azelma stăteau nemişcate ca nişte stane de piatră. Ia-o ! E a ta.a dat o păpuşă. Gosette — spuse doamna Thenardier.Cosette ridică ochii. Ceea ce simţea în clipa aceea era cam ceea ce ar fi simţit dacă i-ar fi spus cineva deodată : „Fetiţo. Cosette se uită la păpuşa cea minunată cu un fel de groază. Doamna Thenardier. Doamna Thenardier. Se apropie de femeie şi-î spuse încet: — Chestia aia costă cel puţin treizeci de franci. rînd pe rînd.

Sîntem siliţi să adăugăm că în clipa aceea scosese limba din gură de un cot. — Am s-o botez Catherine. Deodată se întoarse şi apucă păpuşa cu putere. Trebuia totuşi 488 . Acum Eponine şi Azelma se uitau cu invidie la Cosette. într-o atitudine contemplativă. — Doamnă — urmă ea — pot s-o pun pe un scaun ? — Da. şi începu să se uite în jos. îneît nu vorbea ca să nu plîngă. ca şi cum mîna „doamnei" ar fi ars-o. răspunse doamna Thenardier. păpuşa ar fi trăsnit-o. Doar ţi-a dat-o domnul. ispita birui. pentru că îşi spunea că doamna Thenardier ar certa-o şi ar bate-o. — Joacă-te. care părea că e trimis din cer de providenţa Cosettei. copila mea. în— Pentru dumnezeu ! rosti doamna Thenardier. Ceea ce era de-a!tfel adevărat într-o oarecare măsură. Cosette îşi trase repede mîna. fără să scoată o vorbă. E a ta. Gosetfe! spuse străinul. întorcîndu-se spre doamna Thenardier: — Am voie. răspunse fetiţa. Părea să fie atît de mişcat. E adevărat ? — E adevărat. Fu o ciudată clipă în care zdrenţele Cosettei întîlniră şi îmbrăţişară panglicile şi muselina fragedă şi trandafirie a păpuşii. şi rămase acolo. necunoscutul acesta. Făcu Coseitei un semn cu capul şi puse mîna „doamnei" în mînuţa ei. Le venise rîndul. ? întrebă Cosette. domnule E a mea. spuse ea. doamnă ? Mei un cuvînt n-ar şti să zugrăvească înfăţişarea ei. Cu toate astea. — O J mă joc. în faţa ei. Sfîrşi prin a se apropia şi murmură sfioasă.I se părea că dacă s-ar atinge de păpuşă. nemişcată. străinul. era tot ce doamna The'nardier ura mai mult pe lume. în clipa aceea. acelaşi timp deznădăjduită. doamnă ? Străinul avea ochii parcă plini de lacrimi. îngrozită şi îneîntată. Cosette o puse pe Catherine pe un scaun şi pe urmă se aşeză pe jos.

negustori şi căruţaşi se depărtaseră puţ