Sunteți pe pagina 1din 17

88 de exercit ii simple si dicile Analiz a

matematic a
October 5, 2005
Exercit iu 1. Demonstrat i c a pentru o funct ie f : A B avem
f
1
(
iI
B
i
) =
iI
f
1
(B
i
)
f
1
(
iI
B
i
) =
iI
f
1
(B
i
)
f
1
(C B
i
) = C f
1
(B
i
)
pentru orice familie de mult imi (B
i
)
iI
din B.
Exercit iu 2. (a) Fie (A
n
)
nN
un sir de mult imi. Denim
limsup
nN
A
n
=
nN

mn
A
m
liminf
nN
A
n
=
nN

mn
A
m
Ar atat i c a
limsup A
n
= {x| x apart ine unui num ar innit de mult imi A
n
}
liminf A
n
= {x| exist a n
x
astfel nc at pentru n n
x
, x A
n
}
(b) Fie (x
n
)
nN
un sir de numere reale si pentru > 0 denim
B
n
() = {x| |x x
n
| } si B() = limsup B
n
(). Caracterizat i mult imea
B =
>0
B(). Acelasi lucru pentru C() = liminfB
n
()n si C =
>0
C().
Exercit iu 3. Ar atat i c a dac a P(X) este mult imea p art ilor mult imii X
atunci (P(X), , ) este un inel comutativ.
Exercit iu 3. Ar atat i c a corpul numerelor rat ionale nu satisface axioma
marginii superioare. Indicat ie: Considerat i A = {x Q| 1 x
2
2}.
Exercit iu 4. Demonstrat i c a pentru un sir de numere reale strict pozitive
(x
n
)
nN
avem
liminf
n
x
n+1
x
n
liminf
n
(x
n
)
1/n
limsup
n
(x
n
)
1/n
limsup
n
x
n+1
x
n
Deducet i de aici corolarul teoremei lui Stolz: dac a exist a lim
n
x
n+1
xn
exist a
ind egal a cu l atunci si lim
n
x
1/n
n
exist a si e l.
Exercit iu 5. Ar atat i c a
0 < e (1 +
1
n
)
n
<
3
n
pentru n 1. Indicat ie: Ar atat i c a sirul (1 +
1
n
)
n+1
este descresc ator cu
limita e.
Exercit iu 6

. Fie s
n
= 1 +
1
2
+ +
1
n
si constanta lui Euler ( =
lims
n
lnn). Ar atat i c a
< s
p
+ s
q
s
pq
1, pentru p, q 1
Exercit iu 7

. Pentru un sir de numere strict pozitive (x


n
)
nN
avem
limsup
n
_
1 + x
n+1
x
n
_
e
Indicat ie: Cum e = lim
_
n+1
n
_
n
, relat ia dat a se scrie limsup
_
n(1+x
n+1
(n+1)xn
_
n
e.
Prin reducere la absurd se ajunge la
xn
n

x
n+1
n+1
>
1
n+1
pentru n sucient de
mare, ceea ce contrazice divergent a seriei armonice.
Exercit iu 8. Fie sirul (x
n
(a) = x
n
)
nN
denit prin x
1
= a si x
n+1
=
_
1 +
1
xn
_
n
. Studiat i numeric comportarea acestui sir pentru diverse valori
a (0, 2]. Ce observat i? Putet i demonstra matematic observat iile f acute?
2
Exercit iu 9. Folosit i unul dintre programele matematice pentru a determina
gracele funct iilor
f
n
(x) =
sin x
1
+
sin 2x
2
+ +
sin nx
n
, n = 1, 2,
pentru x [1, 1]. Ce concluzie pare plauzibil a?
Exercit iu 10. Scriet i un program care pentru un num ar real x alege din
sirul 1, 1/2, 1/3, . . . , 1/n, . . . c ate un singur termen cu semnul + sau , e
acesta a
i
la pasul i astfel ca a
1
+a
2
+ + a
N
s a e, pentru un anumit N o
aproximare cu 2 zecimale exacte pentru x.
Exercit iu 11

. Determinat i cu ajutorul calculatorului 100 de solut ii numere


ntregi x, y pentru ecuat ia x
2
2y
2
= 1. Indicat ie: Dac a (x
0
, y
0
) este o solut ie
ar atat i cum se pot obt ine altele calcul and (x
0

2y
0
)
n
.
Exercit iu 12. Sirul (x
n
)
nN
este denit prin x
0
= 0 si x
n+1
= a
xn
. Pentru
a (1, 30) studiat i comportarea acestui sir. Deducet i c a exist a trei valori ale
lui a pentru care comportarea sirului se schimb a.

Incercat i s a demonstrat i
concluziile deduse numeric. Indicat ie: Studiat i comportarea funct iei a
x
x
pentru a (0, 1/e
e
), a (1/e
e
, 1), a (1, e
1/e
).
Exercit iu 13. O banc a pla ateste o dob and a de p procente pe an, dob and a
presupus a calculat a continuu cumulat. Ar atat i c a o formul a rezonabil a pen-
tru calculul timpului (n ani) n care o sum a depus a se dubleaz a este 70/p.
Justicat i rezultatul si calculat i numeric eroarea pe care o astfel de formul a o
d a pentru p = 20, consider and c a banca calculeaz a zilnic dob anda cumulat a.
Indicat ie: Tinet i cont c a ln 2 e aproximativ 0,7.
Exercit iu 14. Calculat i limsup x
n
si liminf x
n
pentru sirurile
(a) x
n
=
nsin
n
6
+1
n+2
(b) x
n
= (1)
n
nsin

n
(c) x
n
=

n
2
+ n + 1 + (1)
n
n
(d) x
n
= sin n.
Exercit iu 15. Fie f : I I, unde I R este interval si G
f
gracul ei
n planul cartezian. Pentru x
1
= a I consider am sirul denit recurent
prin x
n+1
= f(x
n
). Justicat i urm atoarea interpretare grac a a termenilor
acestui sir: punctul de pe grac obt inut prin intersect ia paralelei dus a prin
3
punctul de abscis a x
n
de pe pe prima bisectoare, are abscisa x
n+1
. Studiat i n
acest fel sirul x
n+1
= ax
n
(1x
n
), pentru diferite valori a [0, 4] si x
1
[0, 1].
(Sirul logistic; von Neumann 1940, vezi o vast a literatur a dup a 1980).
Exercit iu 16. Ce se poate arma teoretic n ipotezele de mai sus dac a
f este continu a si (a): crescstoare, (b): descresc atore. Analizat i sirul x
n
=
sin sin sin 1, unde funct ia sin este aplicat a de n ori. Deducet i numeric c a
lim

nx
n
si demonstrat i apoi riguros rezultatul presupus. Indicat ie: Folosit i
x > sin x > x
x
3
6
.
Exercit iu 17

. Ar atat i c a sirul [n

2] cont ine o innitate de puteri ale lui 2.


(Putet i folosi calculatorul pentru a deduce numeric o ideie de demonstrat ie).
Indicat ie: Stiind c a [n

2] = 2
k
, cum g asit i n
1
> n astfel ca [n
1

2] s a e de
asemenea putere a lui 2?
Exercit iu 18. Care este probabilitatea ca o coard a dus a lant amplarenr-un
cerc de raz a 1 s a aib a o lungime mai mare ca 1?
Exercit iu 19. Stabilit i natura seriilor:

n=1

n
5
+ n + 1

n=1

n + 1

n
n

n=1
a

n=1
a
n
(a
1
+ a
2
+ + a
n
)
2
unde a
n
> 0
Exercit iu 20. Studuat i natura urm atoarelor serii (eventuak calculat i suma):

n=1
ln (1 +
1
n

n=1
arcsin
1
n

n=1
ln n
n
2

n=1
1
n
sin
1
n

n=1
n + 1
n!

n=1
n
2
+ n + 1
n!

n=3
1
(ln(lnn))
ln n

n=1
1
ln (n + 1)!
Exercit iu 21. Fie

n=1
a
n
o serie de numere reale pozitive. Ar atat i c a (Cri-
teriul Raabe-Duhamel):
4
Dac a liminf n
_
an
a
n+1
1
_
> 1 atunci seria este convergent a;
Dac a limsup n
_
an
a
n+1
1
_
< 1 seria este divergent a.
Aplicat ie: Studiat i

(2n)!!
(2n+1)!!
.
Exercit iu 22. Fie (a
n
)
nN
un sir strict cresc ator de numere naturale astfel
c a lim
n
a
n+1
a
1
a
2
an
= . Ar atat i c a seria

n=1
1
a
n
este convergent a
iar suma ei este un num ar irat ional (Paul Erd os, American Mathematical
Monthly). Indicat ie: Comparat i cu o serie geometric a. .
Exercit iu 23

. Fie (a
n
)
nN
un sir de numere pozitive descresc ator la 0
si astfel ca limna
n
> 0. Ar atat i c a dac a
n
{0, 1} este astfel ca seria

n
a
n
< atunci
lim
1
n
(
1
+
2
+ +
n
) = 0
Interpretat i rezultatul. Indicat ie: Ar atat i c a dac a, prin absurd, exist a c > 0
astfel ca
1
+
n
k
n
k
c pentru un sir (n
k
)
kN
, seria

n
a
n
nu satisface
condit ia Cauchy.
Exercit iu 24. Calculat i numeric sume part iale ale seriei

n=1
sin
_
n
100
_
ln n
Care este limita plauzibil a. Demonstrat i convergent a. Aproximat i suma c at
mai bine possibil.
Exercit iu 25. Stiind c a

n=1
1
n
2
=

2
6
, calculat i

n=1
1
(2n+1)
2
si aat i numsrul
de termeni din sumele part iale necesri pentru a calcula cu dou a zecimale
exacte.
5
Exercit iu 26. Urm atorul rat ionament, deocamdat a nu riguros, permite
evaluarea sumei unor serii armaonice generalizate: r ad acinile funct iei
sinx
x
sunt (k)
kZ
, deci
sin x
x
=
_
1
x

__
1 +
x

__
1
x
2
__
1 +
x
2
_
=
_
1
x
2

2
__
1
x
2
2
2

2
__
1
x
2
3
2

2
_

Comparat i diversi coecient i ai lui x.
Exercit iu 27. Studiat i convergent a urm atoarelor serii

n=1
sin
a
n
cos na

n=1
sin
3
n
n

n=1
sin n
2
sin n
Exercit iu 28*. Dat ind sirul pozitiv (a
n
)
nN
, prin denit ie produsul
innit

n=1
(1 +a
n
) este convergent dac a sirul produselor part iale (1 +a
1
)(1 +
a
2
) (1+a
n
) este convergent. Ar atat i c a dac a seria

n=1
a
n
este convergent a,
atunci produsul de mai sus este convergent. De aici se poate deduce c a seria

1
p
unde p parcurge toate numerele prime, este divergent a. Indicat ie: Folosit i
inegalitatea e
x
> 1 + x.
Exercit iu 29. Vericat i grac formula lui Stirling, anume consideret i sirurile
n!
(ne)
n
si
n!

2n
_
n
e
_
n
si reprezentat i grac valorile pentru n = 10, 100, 1000, 1000, 100000.
Exercit iu 30. Precizat i caracteristicile topologice ale urm atoarelor mult imi
din R. Determinat i n ecare caz intA, A, FrA pentru
(a) A = (1, 2] {3};
(b) A = {1/n| n N

} {0};
6
(c) A = C \ Q unde C este mult imea Cantor;
(d) A = {x| 1 < f(x) < 2} unde f : R R este o funct ie continu a;
(e) Acelasi enunt ca la (d) dar cu inegalit at ile ;
(f) A = Q;
Exercit iu 31. Precizat i caracteristicile topologice ale urm atoarelor mult imi
din R
2
. Determinat i n ecare caz intA, A, FrA pentru
(a) A = [0, 1] [0, 1];
(b) A = {(x, y) | x
2
+ 4y
2
4} \ {(x, y) | x
2
+ y
2
x};
(c) Q
2
\ Z
2
;
(d) A = {(x, y) | x + y = 1, x < 1};
(e) A = {(x, y) | sin(xy) < 1}.
(f) f
1
([0, 1]) unde f : R
2
R este continu a.
Exercit iu 32. Reprezentat i n plan bilele centrate n zero de raz a 1 pentru
metricile d
1
, d
2
respectiv d

din R
2
.
Exercit iu 33. Fie C[0, 1] mult imea funct iilor continue denite pe intervalul
[0, 1]. Ar atat i c a pentru f, g C[0, 1] m arimea
d(f, g) =
_
1
0
|f(x) g(x)|dx
deneste o distant a. Demonstrat i c a aceast a distant a nu induce o structur a
de spat iu complet (nu orice sir Cauchy este convergent).
Exercit iu 34. Fie f : X Y o funct ie continu a ntre spat iile metrice X
si Y . ar atat i c a pentru K X compact a rezult a f(K) compact a (,,o funct ie
continu a duce compact i n compact i).
Exercit iu 35. Scriet i un program pentru calculul distant ei Hausdor-
Pompeiu ntre orice dou a cercuri din planul cartezian (cercurile sunt date
prin coordonatele centrelor si raz a).
Exercit iu 36. Fie K X o mult ime compact a n spat iul metric X
si D
1
, D
2
, . . . , D
n
mult imi deschise astfel ca K
n

i=1
D
i
. Ar atat i c a exist a
> 0 astfel ca orice bi a de raz a cu centrul n K este complet inclus a ntr-
una dintre mult imile D
i
. Indicat ie: Ar atat i mai nt ai c a D
i
pot alese bile
7
deschise si apoi c a exist a > 0 astfel nc at raza acestora se poate micsora cu
cu p astrarea propriet at ii c a bilele acoper a K.
Exercit iu 37. Ar atat i c a pe R aplicat ia
d(x, y) =

x
1 + x

y
1 + y

, x, y R
deneste o distant a n care sirul (n)
nN
este Cauchy.
Exercit iu 38.

In R
2
se consider a metrica dat a de
d(x, y) =
_
|x
2
y
2
| dac a x
1
= y
1
|x
1
y
1
| +|x
2
| +|y
2
| dac a x
1
= y
1
oricare ar x = (x
1
, x
2
), y = (y
1
, y
2
) R
2
. Ar atat i c a R
2
cu aceast a metric a
este complet.
Exercit iu 39. Fie X = {0, 1}

mult imea sirurilor (x


n
)
nN
unde x
n

{0, 1}. Ar atat i c a formula
d(x, y) =

n=0
|x
n
y
n
|
2
n
pentru x = (x
n
)
nN
, y = (y
n
)
nN
deneste o metric a pe X. Ar atat i c a acesat a
metric a d a aceleasi siruri convergente ca metrica denit a la curs
1
d
1
(x, y) =
1
2
k
unde k = max{i| x
0
= y
0
, . . . , x
i
= y
i
}..

In plus, dac a : X X este
funct ia shift, atunci d((x), (y)) 2d(x, y) pentru orice x, y X.
Exercit iu 40. Desenat i bilele unitate pentru spat iul R
3
cu ecare dintre
normele
1
,
2
,

.
Exercit iu 41. Reprezentat i bila de centru f unde f(x) = sin x din spat iul
C[0, ]. Folosit i eventual un program pe calculator.
Exercit iu 42. Ar atat i c a pe spat iul vectorial al funct iilor integrabile pe
[a, b] m arimea
f =
_
b
a
|f(x)|dx
1
(1)
8
nu deneste o norm a.
Exercit iu 43. Ar atat i c a pe spat iul vectorial C[0, 1] m arimea denit a prin
f =
_
b
a
|f(x)|dx, pentru f C[0, 1]
deneste o norm a dar spat iul normat obt inut nu este complet.
Exercit iu 44. Studiat i continuitatea funct iilor f : R
2
R denite prin
f(x, y) =
x
2
x
2
+ y
2
pentru (x, y) = (0, 0)
si f(0, 0) = 0.
g(x, y) = xsin
1
xy
pentru xy = 0
si 0 n rest.
h(x, y) =
x y
|x y|
pentru x = y
si 0 pentru x = y.
Exercit iu 45. Fie f : V V o funct ie denit a ntr-un spat iu normat
pentru care exist a c > 0 si > 0 astfel ca
f(x) f(y) cx y

Ar atat i c a f este uniform continu a.


Exercit iu 46. Ar atat i c a funct iile f, g, : (0, ) R denite prin f(x) =
1

x
,
g(x) =
1
x
, nu sunt uniform continue.
Exercit iu 47. Studiat i convergent a simpl a (punctual a) si uniform a pentru
sirurile de funct ii:
f
n
: [0, 1] R, f
n
(x) =
nx
n
+ 1
n
g
n
: [0, 1] R, g
n
(x) =
nx
n
+ 1
n
2
x
2n
+ n + 1
h
n
: [1, 1] R, h
n
(x) =
e
nx
+ nx + 1
(n + 2)xe
nx
+ 2
u
n
: R R, u
n
(x) = f(x + n),
9
f ind o funct ie cu lim
x
f(x) = 0. Ce se poate spune n acest ultim caz
dac a, n plus, f este descresc atoare?
Exercit iu 48. Ar atat i c a pentru spat iul matricilor reale de ordin 2, M
2
(R)
m arimea
A = (a
2
+ b
2
+ c
2
+ d
2
)
1/2
unde A M
2
(R), A =
_
a b
c d
_
deneste o norm a n care spat iul e complet.
Folosit i teorema de punct x pentru a aa numeric solut ia sistemului
3x + 2y = 6
2x 3y = 12
cu trei zecimale exacte.
Exercit iu 49. S a se studieze mult imile pe care seriile urm atoare sunt punc-
tual (simplu) respectiv uniform convergente:
(a)

n=1
sin
n
x;
(b)

n=1
_
x+1
x1
_
n
;
(c)

n=1
_
n+1
n
_
n
_
1x
1+2x
_
n
;
(d)

n=1
(1)
n
x
3
1+n
4
x
4
.
Exercit iu 50. S a se demonstreze c a
lim
n

n=1
x
2
1 + n
2
x
2
=

n=1
1
n
2
Exercit iu 51. S a se demonstreze c a urm atoarele serii sunt convergente si s a
se ae suma lor folosind seriile de puteri (integrabilitatea sau derivabilitatea
acestora)
(a)

n=1
(1)
n
3n+1
;
(b)

n=1
(1)
n
+1
2n(n+1)
;
(c)

n=1
x
+2
n
(n+1)(n+2)
Exercit iu 52. Determinat i raza de convergent a 1 urm atoarelor serii com-
pelxe
10
(a)

n=1
n+1
n+2
(z 2)
2n
(b)

n=1
z
n
nn!
Exercit iu 53. Dezvoltat i n serii de puteri n jurul punctului indicat:
(a) f(x) =
x
2
+1
x
2
3x+1
x
0
= 1;
(b) f(x) = arctg x, x
0
= 0;
(c) f(x) =
1
x
2
+x+1
, x
0
= 1;
(d) f(z) =
z
z
2
+1
, z C, z
0
= 1.
Indicat ie: Pentru (a), (b), (d) folosit i dezvoltarea n fract ii simple.
Exercit iu 54. Folosind formula lui Taylor, calculat i cu 3 zecimale exacte
(a) sin 31
0
;
(b)

102;
(c) ln (e
5
+ 1)
Indicat ie: (a) sin 31
o
= sin(/6 + /180), aplicat i formula lui Taylor n
a = /6.
Exercit iu 55. Care num ar e mai mare 7

8
sau 8

7
? Indicat ie: Formula
lui Taylor de ordin 2 pentru f(x) =
ln x

x
.
Exercit iu 58

. Ar atat i c a dac a o funct ie denit a pe R m arginit a este de


dou a ori derivabil a cu derivata de ordinul al doilea m arginit a, atunci si prima
derivat a este m arginit a. Indicat ie: Formula lui Taylor cu rest de ordin doi
pe intervale de forma [a h, a + h].
Exercit iu 56. Folosit i unul dintre softurile matematice pentru a reprezenta
pe acelasi grac f(x) = ln(x + 1) si dezvoltarea Taylor a acesteia n x = 0
de ordin 3.
Exercit iu 57. C ate zecimale exacte d a seria Taylor pentru sin
2
1
0
de ordin
10? (folosit i un soft matematic). Atent ie: sin 1
0
= sin

180
!
Urm atoarele exercit ii au ca punct nal calculul sumei seriei armonice
generalizate de exponent 2. Nu e obligatorie rezolvarea problemelor n ordinea
dat a, desi e necesar a pentru calicativ maxim.
11
Exercit iu 58. Fie I
n
=

2
_
0
sin
n
xdx. Folosind teorema de transfer de
continuitate pentru integral a, ar atat i c a limI
n
= 0.
Exercit iu 59. Ar atat i prin calcul recurent c a
I
2n
=

2
(2n 1)!!
(2n)!!
, I
2n+1
=
(2n)!!
(2n + 1)!!
Exercit iu 60. Folosind exercit iul 61 si relat ia de recurent a pentru I
n
ar atat i
c a
lim
n
I
n
I
n+1
= 1
Exercit iu 61. Deducet i din 62 si 63 c a
= lim
n
((2n)!!)
2
((2n 1)!!)
2
n
Exercit iu 62. Folosind formula lui Mc. Laurin, ar atat i c a seria de puteri
pentru
1

1x
2
este
1

1 x
2
= 1 +

n=1
(2n 1)!!
(2n)!!
x
2n
Studiat i convergent a.
Exercit iu 63. Deducet i c a
arcsin x = x +

n=1
1 3 (2n 1)
2 4 2n

x
2n+1
2n + 1
Studiat i convergent a uniform a pe [1, 1].
Exercit iu 64. Ar atat i prin calcul direct c a
1
_
0
arcsin x

1 x
2
dx =

2
8
12
1
_
0
x
2n+1

1 x
2
dx =
(2n)!!
(2n + 1)!!
Pentru ultima formul a se poate folosi exercit iul 62.
Exercit iu 65. Folosit i seria de puteri pentru arcsinx pentru a ar ata c a
1
_
0
arcsin x

1 x
2
dx = 1 +
1
3
2
+
1
5
2
+
De ce este posibil a integrarea termen cu termen?
Exercit iu 66. Observat i c a

1
n
2
=

1
(2n+1)
2
+

1
(2n)
2
deduc and din
exercit iul 67 c a

n=1
1
n
2
=

2
6
Exercit iu 67. Deducet i si suma seriei

n=1
_
1
(4n 1)
2
+
1
(4n + 1)
2
_
Exercit iu 68. S a se studieze convergent a urm atoarelor integrale improprii,
eventual calcul andu-se valoarea acestora:
(a)
_

0
x
x
3
+1
dx;
(b)
_
3
1
1

x
2
+4x3
dx;
(c)
_

1
ln x
(x+1)
3
dx;
(d)
_

1
x
ln x
dx;
(e)
_
2
0
lnsin x

x
dx.
Exercit iu 69. Folosind formula lui Wallis si inegalitatea (1x
2
)
n
e
nx
2

1
(1+x
2
)
n
(demonstrat ie!), ar atat i c a
_

e
x
2
dx =

13
Exercit iu 70. Calculat i, stabilind convergent a:
I
n
=
_
1
0
x
n

1 x
2
dx
Exercit iu 71. Ar atat i c a dac a f : [a, ) R este uniform continu a si
integrabil a pe [a, ) atunci lim
x
f(x) = 0.
Exercit iu 72. Dac a
_
1
0+
f(x)/x este convergent a si f este monoton a atunci
lim
x0+
f(x) = 0.
Exercit iu 73. Studiat i convergent a integralelor
(a)
_

0
sin
p
x
x
dx p N;
(b)
_

0
e
x
ln x
x+1
dx;
(c)
_

0
ln | cos x|
x
2
dx; calculat i valoarea!
(d)
_
1
0
xsin
1
x
dx
(e)Determinat i cel mai mic num ar natural n pentru care
_
n+1
n
sin x
x

1
100
folosind calculatorul.
Exercit iu 74. Studiat i derivabilitatea integralei cu parametru
_
2
0
arctg(ytg x)
tg x
dx
si calculat i valoarea acesteia pentru a = e 1.
Exercit iu 75. Calculat i
_

0
sin 2x sin x
x
dx
Exercit iu 76. Folosind integralele euleriene calculat i
(a)
_
1
0
x
2
(1x)
(x+1)
5
dx;
(b)
_
2
0
sin
5
xcos
8
xdx;
14
(c)
_
1
0
1

1x
4
dx;
(d)
_

0
x
5
e
x
4
dx;
Exercit iu 77. Folosind derivarea integralelor cu parametrii, calculat i
_

0
e
ax
xcos xdx
Exercit iu 79. Determinat i seriile Forier si stabiliti convergent a acestora
folosin criteriul lui Dirichlet (sent elege c a funct iile respective sunt prelungite
prin periodicitate):
(a) f(x) = 1 pentru x (, 0] si f(x) = 1 pentru x (0, ];
(b) f(x) = |x|, x (, ]
(c) f(x) = 2x
Exercit iu 80. Folosind transformarea x x/ dezvoltat i n serie Forier
funct ia f : (1, 1] R, f(x) = [x]
Exercit iu 81. Folosind seria Fourier a funct iei
x
2
pe intervalul (0.2)
ar atat i c a
x
2
=

n=1
sin nx
n
, x (0, 2)
Exercit iu 82. Din dezvoltarea precedent a (substituit i x 2x) deducet i

n=1
sin(2n 1)x
2n 1
=

4
, x (0, )
Exercit iu 83. Din dezvoltarea funct iei f(x) = x
2
pe (, ] deducet i for-
mulele

2
6
=

n=1
1
n
2

2
12
=

n=1
(1)
n1
n
2
15
Exercit iu 84. Dezvoltat i n serie Fourier f(x) = cos ax pe (, ) si
deducet i

sin a
=
1
a
+ 2

n=1
(1)
n
a
2
n
2
, x [, ]
Aceasta costituie o demonstrat ie riguroas a a descompunerii innite n
fract ii simple a funct iei
1
sinx
facut a euristic la curs. (vezi demonstrat ia
formulei (x)(1 x) =

sin x
.
Exercit iu 85. Combin and seriile Fourier pentru funct iile x si x
2
deducet i
formula
3x
2
6x 2
2
12
=

n=1
cos nx
n
2
, x [0, ]
Urm atoarele considerat ii dezvolt a o metoda de a folosi funct iile complexe
pentru stabilirea unor sume de serii Fourier.
Exercit iu 86. Ar atat i c a pentru z = |z|(cos x + i sin x), x (0, 2) se
poate deni funct ia logaritm complex prin ln z = ln|z| + i(x + 2k), k =
0, 1, . . . , n 1.
Exercit iu 87. S a presupunem c a seriile
C =
a
0
2
+

n=1
a
n
cos nx
S =

n=1
a
n
sin nx
sunt convergente pe [, ] mai put inntr-un num ar nit de puncte. Not and
atunci cu z
r
= r(cos x + i sin x), 0 < r < 1 avem
a
0
2
+

n=1
a
n
r
n
e
inx
= f(re
ix
)
Seriile C si S se obt in atunci conform teoremei lui Abel din
C + iS = lim
r1
f(re
ix
)
16
Exercit iu 88. (Exemplu) S a consider am seria

n=1
z
n
n
= ln(1 z)
(A se vedea seriile de puteri pentru calculul seriei de mai sus). Not and C =

n=1
cos nx
n
si S =

n=1
sin nx
n
avem atunci C +iS = ln
1
1e
ix
confor considerat iilor
din exercit iul precedent. Ar atat i c a
1
1 e
ix
=
1
2 sin
x
2
_
cos(

2

x
2
) + i sin(

2

x
2
)
_
deci conform exercit iului 88
ln
1
1 e
ix
= ln
_
2 sin
x
2
_
+ i
x
2
deci
C = 2 ln
_
2 sin
x
2
_
, S =
x
2
pentru x (0, )
17