Sunteți pe pagina 1din 2

5.

2 Clasicismul francez A beneficiat din plin de bogate surse de inspira ie, innd att deg n d ir ea e co no mi c , de l a cea m er ca nt i l i st , t r ec n d a p oi p r i n co al aFiziocra ilor (ce a fost n ntregime francez ), ce au asigurat un puternicngr mnt teoretic, dar fiind influen at i de cele dou evenimentemajore ale sfr itului de secol al XVIII-lea i pe care le-am prezentat mai p e l ar g n i n tr o du c er ea cap it o l ul ui : R ev ol u i a i nd us tr i a l i R ev ol u i aFrancez .Clasicii francezi au ncercat, la fel cum au f cut i confra ii lor b r it a ni ci s d ea o teorie economic solid , caracterizat prin unitate,complexitate i imuabilitate .A c e s t d e z i d e r a t a f o s t p o s i b i l i datorit multiplelor c o r e s p o n d e n e , p o l e m i c i , r e a l i z a t e n t r e r e p r e z e n t a n i i d e f r u n t e a i clasicis mului britanic: Ricardo-Malthus-James Mill, dar, i acest lucru neintereseaz aici, ntre D. Ricardo i J.- B. Say. Ace ti mari gnditori aut r e c u t p e s t e f a p t u l c rile lor erau n r zboi n acea e p o c , nemanifestnd nici o pozi ie partizan i au avut ncredere c numai n pace se poate dezvolta personalitatea uman . Sunt sugestive cuvintele pecare David Ricardo i le adreseaz lui J.-B. Say n august 1815: Regret,a a cu m t r eb ui e s- o fa c t o i p r i et eni i p ci i , r el u ar ea ac es t or u lt r a gi i mi l i t a re car e a u mi n a t at t a vr e me E ur op a i c r or a s p er s li s e p un cap t pentru mul i ani.n contextul general al liberalismului economic, clasicii franceziau su s i n ut i ei un ab sent eis m sp or i t di n p ar t ea st at ul u i n act i vi t a t ea ec o no mi c , co ns i d er n d c ac ea st ac i une va co n du ce l a o v i a m ai bun , att n propria ar , ct i lume. Armonia, concordia care trebuie s existe este tulburat numai de interven iile guvernelor rilor respective nd o m e n i i l e v i e i i e c o n o m i c o s o c i a l e . P e n t r u a c e s t m o t i v , l i b e r a l i l o r francezi li s-a mai spus i ,, optimi tii .Importan a liberalismului francez s-a f cut remarcat nu numai prin tot ce a fost cuprins n teoria economic , dar i prin impactul pe carel-a exercitat asupra nv mntului universitar economic romnesc de la j u m t a t e a s e c o l u l u i a l X I X l e a , p r i m i i m a r i p r o f e s o r i d e e c o n o m i e p o l i tic , I o n G hi ca, I on S t ra t, fi i nd i nfl u en a i de c o n cep i i l e li b er al efranceze pe o linie ce i cuprindea pe J.-B. SayFrdric Bastiat-MichelCHEVALIER. Ajungnd la acest din urm gnditor, ce a tr it ntre anii 16 1806-1879, putem spune c a fost un nfocat ap r tor al liberului schimb i unul dintre cei ce au participat la redactarea crucialului acord comercialfranco-britanic semnat n anul 1860. 5.3 coala clasic britanic Marea Britanie s-a constituit n puterea economic de la grani asecolelor al XVIII-lea i al XIX-lea care a g sit cel mai adecvat r spunss u b r a p o r t u l t e o r i e i e c o n o m i c e s o l u i i l o r c e s e c u t a u f u n c i o n r i i capitalismului n perioada Revolu iei industriale: proprietatea privat v z u t c a u n f u n d a m e n t s o l i d i c a r e m p r e u n c u a x u l c e n t r a l a l meca nismului economic, libera ini iativ , au reprezentat aspectele ce aucondus la concluzia normal , adecvat momentului i anume libertate economic .Patru gnditori de mare calibru n domeniul economic, proveni i de pe meleagurile britanice, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R.Malthus, John Stuart Mill, sunt considera i n literatura de specialitate sinonimi cu coala clasicismului economic. Edificatoare este aprecierea, n a cest s ens , a alt u i ma r e t eor et i ci an a l do m e ni ul u i ec o n o mi c, J . A. Schumpeter, care n lucrarea History of Economic Analyses afirma c ep o ca cl as i c , cu mi ci ex c ep i i , ,, a fos t p er i oa d a s p e ci fi c en g l ez a istoriei tiin ei noastre . Mentorul colii clasicismului

economic (atributd e f i n i t o r i u a l n o i u n i i d e c o a l d e g n d i r e ) e s t e c o n s i d e r a t n unanimitate de c tre anali tii teoriei economice, Adam Smith , fondator a l l i b e r a l i s m u l u i e c o n o m i c , d a r i a l t i i n e i e c o n o m i c e n f o r m a e i modern , prin construc ia nucleului acestei tiin e i anume Economia politic Cealalt caracteristic a unei coli economice,unitatea ideatic ,s- a r eal i z at n caz ul co l i i cla s i ce b r i t ani c e p ri n ap lecar ea s p r e s t udi u l microeconomiei, considerarea ac iunii legilor naturale, iar prin folosireametodelor abstrac iei tiin ifice i a deduc iei pentru studiul unor categorii importante ale mecanismului economic precum valoarea, pre ul, renta,cre terea, produc ia, schimburile comerciale interna ionale, ajungndu-sela finalitatea practic , de natur utilitar a cercet rii economice.C a nu an e ce a u fos t d es p r i ns e di n a na l i za op er el or c el or p a t r u apostoli ai gndirii economice, se observ c paleta este variat : pornind d e l a optimismul lui A. Smith, trecnd prin pesimismul operelor lui D.R i c a r d o i T h . R . M a l t h u s , a j u n g n d l a reformismul l u i J . S . M i l l , 17 refor mi sm car e, dup cum vom vedea , a reprezent at o ac i une d e p r ez e nt ar e a f on d ul u i uni t i i d o ct ri n al e a cl as i ci l or , o mo dal i t a t e d e n f l o r i r e i d e d e s c h i d e r e n a c e l a i t i m p a doctrinei clasicismului economic.