LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Retribuirea muncii Articolul 83. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. care lipsesc temporar Articolul 94. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Locul de plat a salariului . Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. institu iilor i organiza iilor. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Acordarea anual a concediului. Dreptul întreprinderilor. Indexarea salariului Articolul 86. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90.Articolul 78.

167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. institu iei. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. organiza iei Articolul 125/1. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. Deservirea material . Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118. trimi i s . Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. pricinuite întreprinderii. Întroducerea.i ridice calificarea Articolul 120. Carnetele de salarizare Articolul 107. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. Compensa ii pentru uzura instrumentelor. Garan iile pentru salaria ii. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. Normele de munc Articolul 109. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123.Articolul 104. care sînt donatori Articolul 122. institu iei. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. . timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. care apar in salaria ilor Articolul 125. Articolele 108 . Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s .i satisfac serviciul militar Articolul 119. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Garan ie pentru salaria ii.

Statutele i regulamentele disciplinare 139. institu iei. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. 136. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului.organiza iei Articolul 126. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Înadoririle administra iei. 138. Stabilirea m rimii pagubei. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Anularea sanc iunii disciplinare 147. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. organiza iei Articolul 127. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. institu iei. construc iilor i utilajului . Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. 137. Intezicera re inerilor din unele sume. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. pricinuit întreprinderii. pricinuite întreprinderii. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. organiza iei Articolul 129. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143.institu iei. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. organiza iei Articolul 131. Exclus Articolul 128.

suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. obligator pentru administra ie Articolul 153. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice .231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Interzicerea muncii de noapte. care se includ în timpul de munc Articolul 161. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162.de protec ie Articolul 159. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. Retribuirea muncii lucr torilor. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. care au copii în vîrsta . Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. institu iilor. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163.Articolul 150. Articolele 168 . care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. Pauzele. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. Transportul salaria ilor. R spunderea material a întreprinderilor. Lucr rile. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164.

Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Instruirea profesional în produc ie în . Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. f r men inerea salariului. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Deservirea femeilor la întreprinderile. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. Vîrsta. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. organiza iile. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. care au absolvit institu iile de înv mînt. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Concediul suplimentar. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185.de pîn la trei ani Articolul 173. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. Concediile pentru femeile. care au copii Articolul 179. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Lucr rile. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187.

Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Exclus . Exclus Articolul 218. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Înlesnirile pentru salaria i. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Exclus Articolul 219. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Înlesnirile pentru salaria ii. Incurajarea salaria ilor.limitele timpului de munc Articolul 195. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209.

Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. Limitarea urm ririi sumelor. organiza iilor Articolul 237. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. organiza iei Articolul 236. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.Articolul 220. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. a înc perilor.pl tite pe baza hot r rii organelor. INSTITU IILOR. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238.266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. organiza iilor. organiza iei Articolul 239. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. institu iilor. Articolele 232 . organiza iilor a . institu iei. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. Exclus Articolul 241. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. Scutirea salaria ilor. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. Drepturile sindicatelor Articolul 234. institu iei. organiza iei Articolul 235. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. institu iilor. Restabilirea în lucru Articolul 224. R spunderea material a persoanei oficiale. institu iilor. ORGANIZA IILOR Articolul 232. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225.

cl dirilor. de întremare. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Exclus . Asigurarea cu pensii Articolul 252. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Exclus Articolul 265. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. înc perilor. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Exclus Articolul 262. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. Exclus Articolul 263. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Exclus Articolul 253.

precum i dreptul la protec ie de omaj.81] Articolul 3. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii. acordarea zilelor de odihn s pt mînale.88] Articolul 2.1315-XII din 02. contribuie la cre terea productivit ii muncii.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc .02. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege.2 în redac ia Legii nr. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc .03. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca. precum i a concediilor anuale pl tite. Salariatul este dator: 1) s .93] [Art. Calcularea termenelor.04. 2) s respecte disciplina muncii. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite.1 completat prin Ucazul din 08. 5) la asociere în sindicate. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri. Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. 4) la odihn .11.Articolul 266. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. dreptul de a. [Art. [Art.i alege profesia i ocupa ia. institu iei.84] [Art.04. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al . asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc .2 în redac ia Ucazului din 08. Munca for at este interzis . organiza iei.2 în redac ia Ucazului din 01. institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). zilelor de s rb toare. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc .88] [Art.691-X din 05. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire. la îmbun t irea calit ii muncii.2 în redac ia Ucazului nr.

[Art.03.93] [Art. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective.93] [Art.93] [Art.4 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.8 în redac ia Legii nr. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic. organiza iile.8 în redac ia Ucazului din 08. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in .88] [Art. tineretului. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite.03.6 în redac ia Ucazului din 08. la munca femeilor. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.11. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.03.02. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova.03.1315-XII din 02.5 în redac ia Legii nr.93] [Alin.691-X din 05.88] Articolul 4.93] i din alte acte Articolul 5.5 modificat prin Ucazul nr. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc . la protec ia muncii.88] [Alin. regulamentele.6 în redac ia Legii nr.04. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .7 exclus prin Legea nr.04.3 art.04. Întreprinderile.1315-XII din 02. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.2. [Art.1315-XII din 02. institu iile. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc .3 în redac ia Ucazului din 08.2 art. [Art.84] .1315-XII din 02. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia. [Art. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.1. ce reglementeaz rela iile de munc .8 în redac ia Ucazului din 01.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional. precum i al lipsei în statutele. de statutele i regulamentele lor. [Art.1315-XII din 02. de acordurile tarifare i contractele colective de munc .03. de arend etc.81] Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc .3 în redac ia Legii nr. în institu ii. la care particip Republica Moldova.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8. organiza ii.03. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc .

93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16. [Alin.93] [Art.82] [Art. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.14 exclus prin Legea nr. condi iile de retribuire.88] [Alin.03.1 art.93] [Alin.93] Articolul 17. institu ia.2 art.[Alin.84] [Art.03. prev zute de legisla ia muncii.13 exclus prin Legea nr.04.03.88] [Art.84] [Art.84] [Art.84] [Art.1315-XII din 02.03.04. institu ie.1315-XII din 02. iar întreprinderea.3 art.08.11 în redac ia Ucazului din 08. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).04.1315-XII din 02.9 introdus prin Ucazul din 08.11.1315-XII din 02. de asigurare material i de organizare a muncii.04.9 exclus prin Legea nr.10 în redac ia Ucazului din 27.12 exclus prin Legea nr.84] [Alin.11 exclus prin Legea nr.11.04. drepturile.11 în redac ia Ucazului din 27.10 exclus prin Legea nr. limbii. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .1315-XII din 02.03. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.1315-XII din 02.03.03. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor. st rii .84] [Art.03.13 în redac ia Ucazului din 27.8 în redac ia Ucazului din 05.15 exclus prin Legea nr.93] [Art.9 în redac ia Ucazului din 01. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.1 art.4 art.14 în redac ia Ucazului din 27.84] [Art. calificare sau la un anumit post. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.84] [Art. originii sociale.93] [Art. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .1315-XII din 02.11.04.14 modificat prin Ucazul din 01.93] [Art.93] [Art. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.8 în redac ia Ucazului din 27.04.16 introdus prin Legea nr.10 modificat prin Ucazul din 01.1315-XII din 02. rasei. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate. na ionalit ii.

Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . precum i pe temeiul altor circumstan e. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente. surori.21/1 introdus prin Ucazul din 08.93] [Art. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . convingerilor. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. so i.1315-XII din 02. institu iilor organiza iilor. institu ie. [Alin.93] Articolul 19.03. fiice. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. domiciliului. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. copii ai so ilor). precum i fra i. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat . fii.1315-XII din 02.04. [Alin. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. atitudinii fa de religie. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere.03.1315-XII din 02.2 art. fra i. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie.21/1 exclus prin Legea nr. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova. organiza ie a persoanelor. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur .3 art. prev zute de legisla e. sau de interesele salariatului. Diferen ierile.03. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris .93] Articolul 18.93] [Alin. institu ie.1315-XII din 02. Articolul 21.materiale.2 art. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii.17 în redac ia Legii nr. la care este angajat lucr torul. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. surori. excluderile.17 introdus prin Legea nr. a c ror prezentare nu este prev zut de lege . Articolul 20. p rin i. apartenen ei la asocia iile ob te ti. [Art. dar lucr torul a început de fapt s lucreze.88] Articolul 22. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei). 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate.18 introdus prin Legea nr. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile.03. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru.

88] Articolul 25. iar în unele cazuri.2 art. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii. [Alin. a c ror prezentare nu este prev zut de lege.93] [Alin. care n-au împlinit optsprezece ani. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.1 art. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica.1315-XII din 02. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor. [Grn.93] Articolul 24. dac lergisla ia nu prevede altfel. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ).07.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete.de ase luni. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz .1 art.24 în redac ia Ucazului din 08.03. [Alin.04.93] [Alin.2 art.25 în redac ia Ucazului din 03. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de .1315-XII din 02. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. organiza ie. care i se încreden eaz .03. Articolul 23. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor.1315-XII din 02.24 modificat prin Legea nr. Încercarea nu se stabile te. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale.25 modificat prin Legea nr. iar salariatul continu s lucreze.75] Articolul 26. . cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane.3 modificat prin Legea nr.03. institu ie. nu poate fi mai mare de trei luni.

care nu este stipulat prin contractul individual de munc . despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . organiza ie. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere.04. institu ie. organiza ie ori într-o alt localitate. iar salariatul nu este de acord s . institu ia. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. igienii în produc ie. institu ie. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere. Articolul 29. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . Articolul 28.88] Articolul 30. prev zute de articolele 30. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. institu ie.29 în redac ia Ucazului din 08. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. institu ie.03. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. institu ie.i continue munca în noile condi ii. Transferarea la o alt munc . organiza ia.lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute. cu excep ia cazurilor. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . dar în aceia localitate. a înlesnirilor. a cumulului de profesii.93] [Art. care sînt în vigoare la întreprinderea. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. dac legea nu prevede altfel. institu ie. organiza ia respectiv . igienii muncii.munc i contractul colectivde munc .29 modificat prin Legea nr. organiza ie. institu ia. este admis numai cu consim mîntul salariatului. Articolul 27. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. care îi este contraindicat din motive de s n tate. fie chiar împreun cu întreprinderea. [Art. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. i 31 din prezentul Cod. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii. a regimului de munc . la un alt loc de lucru. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. organiza ie.1315-XII din 02. organiza ie sau la o alt întreprindere.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii.

Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii.4 art.33 introdus prin Legea nr.7 art. cu consim mîntul lui.81] . prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .02. Articolul 31.33 în redac ia Ucazului din 08. care î i îndeplinesc normele de produc ie. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. a întreruperilor în munc .1315-XII din 02.03. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35). Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. Articolul 32.33 în redac ia Ucazului din 05. institu ie. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere. [Alin. organiza ie. institu ie. institu ia. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42).891-XIII din 21. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie).5 art. a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37). a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale.08. cu excep ia cazurilor. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar .98] 8) alte temeiuri prev zute de acord. 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar.8 art.11.83] [Alin. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere. iar salaria ii. [Pct.04.06. pentru preîntîmpinarea unor accidente.sau lichidarea unei calamit i naturale. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor.03.33 modificat prin Legea nr. organiza ia.96] [Alin.93] [Alin. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. care nu. la o alt întreprindere. Articolul 33. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea. precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent.6 art.7 modificat prin Legea nr. institu ie.4 art.1315-XII din 02.33 modificat prin Legea nr. salaria ii. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv .93] [Alin. precum i refuzul de a.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc .205-XIV din 25.88] [Alin.33 modificat prin Ucazul din 25. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . organiza ie sau trecerea la o func ie electiv .i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc . dar în aceia localitate. 5) transferarea lucr torului.

Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . indicat în partea întîia a prezentului articol. iar administra ia întreprinderiei.Articolul 34. încheiat pentru un termen nedeterminat. dac dup expirarea termenului. diviz rii.1315-XII din 02.03. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. salariatul are dreptul s înceteze lucrul. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte. lucr torul are dreptul oricînd s .80] Articolul 37. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat .34 în redac ia Legii nr. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc .83] [Art.93] [Art. contopire i divizare a întreprinderii. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu .93] Articolul 35. [Art. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii.36 modificat prin Ucazul din 06. reorganiz rii). indicat în partea întîa a prezentului articol. institu iei. institu iei. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. Dup expirarea termenului. care îl împedic s .1315-XII din 02. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal.08.03. care o anuleaz pe prima. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. [Art.36 modificat prin Legea nr. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. Articolul 36. indicat în partea întîia a prezentului articol. care s-o anuleze pe prima. institu iei. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. Pîn la expirarea termenului.03. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . Concedierea este interzis . În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia.36 în redac ia Ucazului din 25. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. indicat în partea întîia a prezentului articol.

care a îndeplinit mai înainte aceast munc . [Art. organiza iei.07. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. stabilit prin sentin a. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol).86] [Art.83] . institu iei. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . la o alt munc . Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . suplimentar.2002] [Art.02. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii. iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative.814-XV din 05. a îndatoririlor. i pe timpul determinat.93] [Art. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. încheiat pe o durat nedeterminat . 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii.08. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . cu consim mîntul lui.04.38 modificat prin Ucazul din 08. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat.03.38 completat prin Legea nr. care îl împedic s continuie munca respectiv . reducerea num rului sau a statului de personal. Concedierea pe baza temeiurilor.1315-XII din 02. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. 6) restabilirea în lucru a salariatului.38 modificat prin Ucazul din 17. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. Articolul 38.38 modificat prin Ucazul din 25. dac este imposibil de a transfera lucr torul. organiza iei. institu iei. narcotic sau toxic .2 i 6 ale prezentului articol. în conformitate cu decizia respectiv .presteze munca stipulat prin contract. inclusiv lichidarea. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional .98] [Art. f r a socoti concediile de maternitate.38 modificat prin Legea nr. reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. ar tate în punctele 1. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . Salariatul. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate.88] [Art. f r motive întemeiate. este admis . intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului.38 modificat prin Legea nr.06.106-XIV din 23.

40 în redac ia Ucazului din 08. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. lucr torii.04.03. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti.Articolul 39.40 în redac ia Legii nr. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .06. lucr torii. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37). poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical.83] Articolul 41. organiza ia respectiv .06. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare.1315-XII din 02.93] Articolul 40. institu ia.39 modificat i completat prin Legea nr.88] [Art.03. [Art.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate.2001] [Art. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior. Desfacerea contractului individual de munc . inventatorii.93] [Art.40 în redac ia Legii nr. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea. care au suferit la întreprinderea.1315-XII din 02. cu excep ia persoanelor specificate la art. care.40 modificat prin Ucazul din 25. ce in de volumul de radia ie. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .03.286-XV din 21. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990. invalizii. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli.1315-XII din 02.04. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor.86] [Art.40 completat prin Ucazul din 17.41 modificat prin Ucazul din 08. institu ia.41 completat prin Legea nr.88] Articolul 42.08. 230 din prezentul cod. dac au dou sau mai multe persoane între inute.93] [Art. [Art. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl. [Art. persoanele. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni. lucr torii.

Articolul 45. organiza ie mai mult de cinci zile. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia.891-XIII din 21. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. prev zute de legisla ie.43 modificat prin Legea nr. institu ie.42 modificat prin Legea nr.04.1315-XII din 02. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere.42 în redac ia Legii nr.42 în redac ia Ucazului din 08. durata de munc i cuantumul salariului. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje.93] [Art. consiliului. organiza ie. Conduc torul. invaliditatea. care lucreaz la întreprindere. punctul corespunz tor din lege. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile.03. organiza ia respectiv . func ia. plecarea la pensie de vîrst . ar tîndu-se aceste motive.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08.06.04. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. ce caracterizeaz munca salariatului. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. institu ia. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.1315-XII din 02. institu iei. conducerii lui). Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare.88] Articolul 43. calificarea. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. institu ie. la cererea lui.03. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . ar tîndu-se articolul.88] Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor .03. [Art. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat .93] numai în Articolul 44. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz .96] [Art.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. administra ia întreprinderii. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. [Art. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc . înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat .1315-XII din 02. ar tîndu-se specialitatea.

este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . Salaria ii sunt preaviza i personal. 5) compensarea. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. din institu ii. Condi iile juridice. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. Administra ia. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. adresîndu-se altor întreprinderi. Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . institu ii. Articolul 45/2. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. indicînd profesia. specialitatea. Administra ia prezint la timp. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. contra semn tur . economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. în conformitate cu legisla ia. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. 2) acordarea de c tre întreprinderi. Articolul 45/3. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. institu ie. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . organiza ie. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc .

2) plata ajutorului de omaj. cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. de asemenea. perfec ion rii sau recicl rii.i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. organele de autoadministrare local . Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. disponibiliza i de la întreprinderi. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . omerii. din institu ii i organiza ii. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. iar la alte întreprinderi. Modul de organizare. Articolul 45/5. ca excep ie. Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. în institu ii i organiza ii . precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . dar nu mai mult decît pe trei luni. din motive ce nu depind de ei. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. Modul. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii.în baza contractelor. institu iilor. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. precum i al adapt rii lor la procesul de munc . salariul mediu. care. nu au loc de munc corespunz tor. în comun cu oficiile for ei de munc . organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. Articolul 45/4.

particip la lucr ri publice remunerate. în institu ii i organiza ii. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. aprobat de Guvern.03. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn .93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii.a.1315-XII din 02.1315-XII din 02. Articolul 45/7. Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt. se include în vechimea total în munc . Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani .88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . 2) pentru salaria ii.12.lucr rile publice.24 ore pe s pt mîn .46 exclus prin Legea nr. persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s. Articolul 45/6. ajutor de omaj. [Art. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru.03.93] Articolul 47.90] Articolul 49. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare .93] Articolul 48.03. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art.36 ore pe s pt mîn .47 în redac ia Legii nr. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. institu iei. Afar de acasta. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . organiza iei. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48).48 modificat prin Legea nr. medici i al ii).cel mult de 36 ore pe s pt mîn . S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).181) . [Alin.04. în modul stabilit de lege. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. burs .391-XII din 05.1315-XII din 02.1 art. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr.

specificul muncii.04. Articolul 52. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. prin caracterul produc iei i condi iile de munc . S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50.organul administra iei publice locale [Art. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc .2 art.93] [Alin. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. inîndu-se seama de specificul muncii.* -------------------------* În prezent . La rug mintea femeii gravide. S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. norma s pt m nal fiind de 40 ore. organiza iile. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. [Alin. în care procesul de munc este neîntrerupt.administra ie împreun cu comitetul sindical.88] Articolul 51. institu iile. precum i la lucr rile pe schimburi. În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore.49 introdus prin Ucazul din 08. în special de întreprinderi.2 art.50 modificat prin Legea nr.50 introdus prin Ucazul din 08. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru .03. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. cît i mai tîrziu. Articolul 53.1315-XII din 02. a femeii. incomplet .04. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . în care. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut . cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile. Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. norma s pt mînal fiind de 24 ore. ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile. men iona i în articolul 48 al prezentului Cod. cu excep ia salaria ilor. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore.

Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.2 art. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar . Articolul 55. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc .1 vre-o limitare a duratei concediului anual. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. care se aprob în ordine stabilit .93] art. se admite. institu ii. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd.88] [Alin.87] Articolul 54. institu iei. institu iile. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv . urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48). organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele.4 art.90] art.56 în redac ia Ucazului din 08.1315-XII din 02. precum i în unele întreprinderi de produc ie. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc .56 modificat prin Ucazul din 05.12. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc . Articolul 58.03. sec ii.02. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ). împ r it în p r i. [Alin. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi.53 modificat prin Legea nr. organiza iile.81] Articolul 57. de regul .10.salariat vechimii [Art. institu iei. în care procesul de munc este neîntrerupt. modificat prin Legea nr. în modul prev zut de lege. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. Articolul 56. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. Articolul 59. dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice.53 în redac ia Ucazului din 27.391-XII din 05. sectoare. nu se admite. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc .04.1 [Alin.53 [Alin. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare. filiale i la unele timpuri de lucr ri. Articolul 60.

12. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . Lista acestor lucr ri.2 art.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. Pauza nu intr în timpul de munc .4 exclus prin Legea nr. canalizare. Zi de repaus pentru to i este duminica.în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. dup cum g sesc de cuviin .60 în redac ia Ucazului din 05. Salaria ii folosesc timpul de pauz . În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . legate de condi iile tehnice ale produc iei. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor.o zi de repaus. iluminare.6 exclus prin Legea nr.98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început. . înc lzire. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. dac ea nu este stabilit prin lege. organiza iei. 171. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. La lucr rile. [Pct.02. Articolul 62. prestate de fiecare lucr tor. aprovizionare cu gaz.263-XIV din 24. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . [Pct. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz . în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor. institu iei. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare.263-XIV din 24.12. care tulbur func ionarea lor dreapt . 170. [Alin. transport i telecomunica ii . 185 i 209 din prezentul Cod. dac munca nu admite întrerupere. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. enumerate în articolele 164.prezentului articol. necesare pentru ap rarea rii. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc .

institu iei. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. organiza iile. institu iei. institu iile. organiza iei. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. care n-au putut fi prev zute dinainte.62 introdus prin Legea nr. Articolul 65. institu iile. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. institu iile. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . institu iei. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. Interzicerea muncii în zilele de repaus. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente.90] Articolul 63. Articolul 67.391-XII din 05. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor. organiza iei.institu iei. în care munca. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.3 art. organiza iile. întreprinderile de deservire social . Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. organiza iei. institu iei. la rînd. teatrele. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iile. Ambele zile de repaus se acord . de regul . zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Articolul 66. muzeele i altele).12. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. organiza iei. institu iei. în institu iile. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. Unuia din p rin i (tutorelui. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. sau a unor subunit i ale lor. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . organiza iile. stabilite prin legisla ie. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile. Zilele de repaus la întreprinderile. [Alin. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. organiza iei.

9 mai . la dorin a acestuia. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn . Zilele de s rb toare La întreprinderi. .91] [Art. Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei.03. . men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73). institu ii. Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie.434-XII din 26.1 ianuarie .90] [Art.Ziua interna ional a femeii. .69 în redac ia Ucazului din 05.7-8 ianuarie . oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.27 august . dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn .02.08.69 în redc ia Legii nr. .93] [Art.Ziua Independen ei.8 Martie .03.Anul Nou . Concediile suplimentare .04. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile).69 modificat prin Legea nr. organiza iile care func ioneaz f r întrerupere).88] Articolul 69.81] în Articolul 70. [Alin. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent . . institu iile.67 în redac ia Ucazului din 05.1 art.12.Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii).1 art. Articolul 72. cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz .692-XII din 27. organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: .1315-XII din 02. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale. determinate de necesitatea deservirii popula iei.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii. lucr rile.1315-XII din 02. .prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn .Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).68 modificat prin Ucazul din 08. în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.s rb toarea "Limba noastr ". . [Art.93] Articolul 73.31 august .Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.72 în redac ia Legii nr.68 în redac ia prin Legea nr. .1 mai . [Art. Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod.înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie. Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic . Articolul 71.02. [Alin.81] Articolul 68.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).

organiza ie în alt întreprindere. 4) alte perioade de timp. 4) În alte cazuri.74 modificat i completat prin Legea nr.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. li se acord concediul anual. [Pct.02. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare.03. într : 1) timpul efectiv lucrat.5 art. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea.1315-XII din 02. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate.12. dup dorin a lor. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru. prev zute de lege. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . în timpul concediului so iei.93] Articolul 75. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . .83] Articolul 77. transfera i dintr-o întreprindere. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor.90] Articolul 76.75 introdus prin Legea nr. prev zute de lege. institu iei.76 completat prin Ucazul din 03. 2) salaria ilor. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). institu ie. care d dreptul la concediu.74 exclus prin Legea nr. 2) timpul. institu iei organiza iei. organiza ie. 3) timpul. [Art. Administra ia poate de sine st t tor. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. organiza ie. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. care d dreptul la concediu În vechimea de munc .03.93] [Art. organizatia respectiv .înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. Salaria ilor. 3) în alte cazuri. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.391-XII din 05. [Alin. So ilor care lucreaz . care lucreaz în condi ii de munc înv toare.1315-XII din 02. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. institu ia.3 art. prev zute de lege. institu ie. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. Calcularea vechimii în munc . Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. organiza iei.

un concediu de scurt durat f r men inerea salariului. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. În cazurile necesare. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. institu iei. care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. În cazurile excep ionale.02.83] [Art. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie.81 completat prin Ucazul din 25.81 în redac ia Ucazului din 05. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti.3. Acordarea anual a concediului.08. cu învoirea conduc torului întreprinderii. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. Articolul 78. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. institu iei. concediul.88] Articolul 79. la cererea salariatului i poate acorda. organiza iei. . 3) în alte cazuri. [Art. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. prin în elegere între p r i. institu iei. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului. care nu i-a folosit concediul. organiza iei. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. Articolul 81. cu cantitatea i calitatea muncii. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. cu se Articolul 80. prev zute de lege. poate fi amînat pe anul de munc urm tor.78 în redac ia Ucazului din 04. [Alin.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.4 art.08.

.04. indiferent de domeniul de aplicare a muncii. atitudinii fa de religie. [Art.1315-XII din 02. vîrstei rasei. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului. st rii materiale.03. [Art.93] Articolul 83.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei.1315-XII din 02. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat.82 în redac ia Legii nr. na ionalit i.93] Articolul 84. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului. contractele individuale de munc . [Art. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile. Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului.1315-XII din 02.03.93] [Alin.85 în redac ia Legii nr. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare.83 în redac ia Legii nr. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare).84 în redac ia Legii nr.85 introdus prin Ucazul din 08. sporurile la salariu.1315-XII din 02.93] Articolul 85.04.03. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare.institu iei. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie.88] [Art. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program .84] Articolul 86.03. [Art.2 art.85 în redac ia Ucazului din 27. convingerilor. institu iile. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. nici prin contractul individual de munc . premiile i alte recompense. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie.

În ramurile economiei na ionale. [Art. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt . Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. [Art. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente. [Art. dar în m rime nu mai mic decît 0.86 în redc ia Ucazului din 08.90 modificat prin Ucazul din 05.88 în redac ia Legii nr. organiza ie. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).03. institu ia organiza ia respectiv .04.1315-XII din 02. ob inut de întreprindere.03.84] Articolul 89. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp.88 în redac ia Ucazului din 27. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare.03. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea.[Art. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului.86 în redac ia Legii nr.93] [Art. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.88] Articolul 87.1315-XII din 02.02. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc . Cuantumul recompensei se stabile te.04.04.2 art. organiza iei.87 în redac ia Legii nr.84] Articolul 90.81] Articolul 91. organiza ie. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice.89 în redac ia Ucazului din 27. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate. în acord sau dup alte sisteme de retribuire. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei.3 art. [Alin.93] [Alin.1315-XII din 02. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.5 din salariul minim.93] Articolul 88.în contractele individuale de munc .

[Art. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere. care lipsesc temporar. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc . retribuirea muncii este mai mare.cel pu in în m rimea dubl a tarifului .03. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . în cazul remunera iei în acord.93 modificat prin Legea nr. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii. [Art. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . Plata se face. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. care lipsesc temporar Salaria ilor. prev zut în contractul individual de munc .1315-XII din 02.93] Articolul 95.02. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele.04.83] Articolul 94.93 în redac ia Ucazului din 03.93] [Art. diferen a între categorii. în afar de lucrul lor de baz . iar pentru orele urm toare .în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar.94 în redac ia Legii nr. care efectueaz aceste lucr ri.03.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp. care. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. prev zute de legisla e. institu ie. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1. [Art. se stabilesc de c tre administra ie. cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. se pl te te muncitorilor.a mecanismelor. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile. se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate.84] Articolul 93. institu iei. Articolul 92. organiza iei în conformitate cu legisla ia. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. inîndu-se seama de condi iile de munc . Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord .49 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02. care lipse te temporar. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. a aparatelor peste normele stabilite.cel pu in în m rime dubl . iar pentru orele urm toare .

precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate). institu iilor i organiza iilor. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar .04. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .93] Articolul 96/1. [Art.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.03. 87. retribuirea se face în propor iile. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului.03. lui i se poate acorda o alt zi de odihn . Dreptul întreprinderilor.95 în redac ia Legii nr. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi .98 în redac ia Ucazului din 08.93] Articolul 97. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat . [Art. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. Articolul 98. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68. care a prestat munca în zi de s rb toare.1315-XII din 02.03.88] Articolul 99. 94.în acord.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za.1315-XII din 02. ce i s-a stabilit. Salariul lunar al salariatului nu poate fi . care au avut loc nu din vina salariatului.93] Articolul 96.96/1 introdus prin Legea nr. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile. prev zute de legisla ie. La dorin a salariatului.1315-XII din 02. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. dac munc a foct prestat peste norma lunar . [Art. care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.96 în redac ia Legii nr. [Art. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa).

04.101 completat prin Ucazul din 08. dup tarifuri reduse. Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia.1315-XII din 02. [Art. ce i s-a stabilit.93] [Art. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el.99 în redac ia Ucazului din 08. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. organiza iei. Plata salariului pentru o lucrare ocazional . Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc . care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat.100 în redac ia Ucazului din 08. de regul . În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc .88] Articolul 101.88] Articolul 102. dar. în func ie de gradul unit ii produc iei. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc . Rebutul de articole. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare.03. . Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui.04. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. institu iei. nu mai rar decît de dou ori pe lun . Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . [Art.100 în redac ia Legii nr. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. salariul se pl te te în ajunul acestor zile.în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. [Art. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare.88] Articolul 100.04. în contractul individual de munc . Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului.

1315-XII din 02. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.919-XII din 11.88] Articolul 106. periodicitatea i locul de plat . pîn la destituirea din func ie.a. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic .03.81] Articolul 102/1. [Art. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu. ce se cuvin lucr torului la concediere. modul de calculare.105 în redac ia Ucazului din 08. de lips nemotivat de la lucru. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . institu ie.93] Articolul 104.102 modificat prin Ucazul din 05. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. Articolul 105.07. organiza ie.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. iar în lipsa acestora .103 în redac ia Legii nr.102/1 introdus prin Legea nr.02. de priva iune de libertate . s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea. forma retribu iei.în ziua concedierii.93] [Art. .04. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor. în orice caz. administra ia este obligat .). R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii. carnete de salarizare. Dac se contest cuantumul sumelor. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc . re inerile). ce se cuvin salariatului de la întreprindere. [Art. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor.1315-XII din 02.96] Articolul 103. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare. suma ce i se cuvine s-o primeasc . [Art. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului. institu iei. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii.03.102 în redac ia Legii nr. din vina administra iei întreprinderii. [Art.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. a c ror munc este retribuit în acord. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. organiza iei. re inerile efectuate. . Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor.

perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. precum i condi iile. de deservire. de asemenea. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. tehnologiei. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. în care trebuie s se aplice noile norme. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea .88] [Alin. Normele de munc Normele de munc . înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii. al organiz rii produc iei i al muncii. ac iunilor tehnicoorganizatorice.110 în redac ia Ucazului din 08. care asigur cre terea productivit ii muncii.88] Articolul 109. [Art.109 în redac ia Ucazului din 08. departamentale) se efectueaz de c tre organele. coli. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. de personal . norme combinate i complexe. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri.109 modificat prin Ucazul din 05.02. bilete pentru sanatorii. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc .04.81] Articolul 110.88] Articolul 111. institu ii social-culturale i medicale. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. Deservirea material . precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. de timp.04.Articolul 107. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. [Art.normele de produc ie.2 art. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor.04. case de odihn i baze de turizm. ramurale.108 în redac ia Ucazului din 08. Întroducerea. [Art. care le-au aprobat.

radia iilor. Articolul 112. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric .o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. gaz i alte surse de alimentare cu energie. care corespunde cu categoria muncii prestate. [Art. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc . . primesc. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv . Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. Articolul 114.03.88] Articolul 113. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. cu norma de timp în ore sau zile. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice.04. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. necesare pentru îndeplinirea muncii. precum i aprovizionarea la timp cu ele.1315-XII din 02. ventilarea.).Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi). înc lzirea.m. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici. munc (funci ia) anterioar . Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i .i îndeplineasc normele de produc ie. vibra iilor i altor factori. lumina necesar . lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului.tarifului pe or (pe zi). cu consim mîntul salariatului.d. iar în caz dac aceasta lipse te . Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. ma inilor-unelte i dispozitivelor. la alt . care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor.112 în redac ia Ucazului din 08. pentru ca salaria ii s .a. [Art. propunerii.93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. cu norma de produc ie pe or (pe zi). care corespunde cu categoria muncii prestate.115 exclus prin Legea nr.autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora.

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti.891-XIII din 21. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere.93] [Art.93] [Art.08. aflat în stare de ebrietate.77] Articolul 128/2. subven iilor. aparatelor de m surat. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. produselor (produc iei).03. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate. 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . institu ie. institu iei.96] [Art. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus . 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice.efi. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). Lista lucr rilor. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.128 introdus prin Legea nr. efii serviciilor contabile. stabilite de sentin a instan ei de judecat . [Art.1315-XII din 02. vînzarea (livrarea).83] Articolul 128/1. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia.1315-XII din 02. care ocup func ii sau execut lucr ri. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. institu ii. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. organiza ii.128 modificat prin Legea nr. 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. institu ie.128/1 în redac ia Ucazului din 15. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. Conduc torii de întreprinderi. vînzarea (livrarea).2 art. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit.03. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie.128 completat prin Ucazul din 28. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). acordate întreprinderii. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti. legate de p strarea. prelucrarea. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. institu iei. pricinuit întreprinderii. R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri. precum i a instrumentelor. institu iei. contabilii. i adjunc ii lor. institu iilor. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . organiza iei. semifabricatelor. inclusiv în timpul confec ion rii lor.128/1 modificat prin Legea nr. creditelor. [Alin. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . organiza iei. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. legate nemijlocit de p strarea. pelucrarea.06. pe care întreprinderea. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .09.

128/2 modificat prin Ucazul din 05.02. organiza iei M rimea pagubei.128/3 modificat prin Ucazul din 05. la cererea lui. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri.77] Articolul 129.1315-XII din 02.81] [Art. [Art.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului.09.128/3 modificat prin Legea nr. Dac administra ia.93] [Art. se stabile te dup pierderile efective. În caz de sustragere. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal.1315-XII din 02.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit.86] [Art. pricinuite întreprinderii.93] [Art. institu iei. condi iile aplic rii ei. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ).pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului.1315-XII din 02. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.129 modificat prin Ucazul din 17. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite.81] [Art. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea). lipsuri.06.128/2 modificat prin Legea nr. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . [Art. Stabilirea m rimii pagubei.128/3 în redac ia Ucazului din 15.r spunderea material colectiv (de brigad ). pe baza datelor eviden ei contabile.08. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. institu iei. în modul prev zut de legisla ie.03. organiza iei. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia. se stabile te pentru fiecare din ei. organiza iei.77] Articolul 128/3. organiza ii.03. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor.09.83] . institu iei. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. institu ii. litigiul de munc se examineaz . institu iilor. mîndu-se seama de gradul de vin . pricinuite întreprindereii. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. se stabile te dup pre urile. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei. M rimea desp gubirilor pentru paguba. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii.128/2 în redac ia Ucazului din 15.93] [Art.129 modificat prin Legea nr. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. iar de c tre conduc torii de întreprinderi.02.03. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . i de c tre loc iitorii lor . [Art.129 modificat prin Ucazul din 25. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar.

stabilit pentru restituirea avansului. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune. institu iei.83] . pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp.2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. organiza ia.2857-X din 25. Înadoririle administra iei.77] Articolul 131. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. [Alin.6 art.pentru zilele nelucrate ale concediului. în care ei lucereaz . cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul.4.institu iei. eliberat în contul salariului. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. [Art. nu poate s fie urm rit de la el. în caz de trimitere la înv tur . organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. prev zute de legisla ie. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor.08. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile. achitarea datoriei. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei. pentru restituirea sumelor.5. ar tate în punctele. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului.2 art. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . institu ia.77] Articolul 132. Re inerea pentru aceste zile nu se face. organiza iei (partea întîa a articolului 129). starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. în contul c ruia el a primit de acum concediu.129 introduse prin Ucazul din 15.130 în redac ia Ucazului din 15. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii. precum i în leg tur cu plecarea la pensie. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul. gradul de vin a lucr torului.77] Articolul 130. . sau din ziua pl ii gre it calculate. Salariul.132 modificat prin Ucazul nr. institu iei. [Art. pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii).09.09.09.[Alin. s vîr it din interes material. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis . cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . 3.131 în redac ia Ucazului din 15. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului.

s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. nu pot fi urm rite. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii.136 în redac ia Ucazului din 01. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii. institu ii.133 modificat prin Legea nr.84] Articolul 137. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. de . [Alin. care se cuvine s fie pl tit salariatului. s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii.03. Intezicera re inerilor din unele sume.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc . Limit rile.03.1315-XII din 02. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. s respecte disciplina muncii.135 modificat prin Legea nr. institu iei.11.04. prin atitudinea con tiient fa de munc .93] Articolul 136. tehnica securit ii i igienei în produc ie. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere.93] Articolul 134. pl ile compensa ie i alte pl i. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol.3 art. conform legii. s respecte disciplin tehnologic . Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios. care nu. care.Articolul 133. s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova.11. [Art. prin metode de convingere. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu. s ridice productivitatea muncii. de educa ie.1315-XII din 02.205-XIV din 25. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . iar în cazurile special prev zute de legisla ie . [Art. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate.133 modificat prin Legea nr. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . s îmbun t easc calitatea prodec iei. regulile privitoare la prote ia muncii.cincizeci procente din salariul.88] [Art.136 modificat prin Ucazul din 08. [Art. organiza iei. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor.

munca îndelungat i irepro abil . Articolul 143. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc . 3) mustrare aspr . 2) acordarea unui premiu. Articolul 142.Articolul 138.93] [Alin.93] Articolul 140. organiza iei.).4. pentru anumite categorii de salaria i. îmbun t irea condi iilor locative .03.84] Articolul 139. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. 2) mustrare. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc . care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic .1315-XII din 02. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . organiza iei la propunerea administra iei.a. 4) distingerea cu diplom de onoare.139 modificat prin Legea nr.1 art. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . medalii. .138 modificat prin Legea nr. Regulile de ordine interioar a muncii. îmbun t irea calit ii produc iei. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . 3) distingerea cu un cadou de pre . Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. decorare cu ordine. institu iei. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. statute i regulamente disciplinare. Articolul 141. ridicarea productivit ii muncii. 5) înscrierea în Cartea de onoare. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. 4) concediere (punctele 3. se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului.138 în redac ia Ucazului din 01.03.1315-XII din 02. pe Panoul de onoare. [Art.11.7 i 8 ale articolului 38). diplome de onoare. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn . [Art. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie.

86] prin Ucazul din 25.93] Articolul 145. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei.1315-XII din 02. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare.1315-XII din 02.143/1 introdus prin Legea nr. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii.[Art. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite. [Art. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare.145 în redac ia Legii nr.04. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris . se declar (se comunic ) salariatului.03. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . care a fost supus pedepsei. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor .2 art.1315-XII din 02. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar .143 în [Art.08. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. li se pot aplica sanc iuni disciplinare. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ . [Art. de comportarea anterioar a salariatului. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv.1315-XII din 02. de atitudinea lui fa de munc . se consider .143 modificat [Art. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor.93] Articolul 146.143 modificat [Alin. contra semn tur . cu indicarea motivelor de aplicare a ei.88] prin Ucazul din 17. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina.144 completat prin Legea nr. Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie. f r a socoti timpul. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie.93] Articolul 144.03. [Art.03.143 modificat prin Legea nr. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei.93] redac ia Ucazului din 08. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere.03. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it . Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu.83] Articolul 143/1.06.

03.93] stimulare Articolul 147.1315-XII din 02.147 modificat prin Legea nr.148 completat prin Ucazul din 01. utilajul. construc iile. Proiectele de ma ini. sec ie. [Art. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor.84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. amenajarea de cl diri sanitare i de trai.03. [Art. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. institu iile. care prezint o primejdie evident pentru via .11.148 modificat prin Legea nr. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc . Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie.1315-XII din 02.93] [Art.147 în redac ia Ucazului din 01.93] [Art. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare.84] Articolul 149. i s asigure condi ii sanitaro-igienice. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie.146 în redac ia Legii nr. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau . [Art. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. Articolul 150. m suri de c tre salariat nu se aplic .03. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile.con tiincios. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie.11.1315-XII din 02. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. La proiectarea. care s preîntîmpine accidentele de munc .

2 art.93] [Art. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. din îns rcinarea acestuia. care le-au fost eliberate.1315-XII din 02.151 în redac ia Legii nr. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective.81] Articolul 153.93] [Alin. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale.02. institu iei. Instruc iile cu privire la protec ia muncii.151 modificat prin Ucazul din 05.150 în redac ia Ucazului din 27. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat. obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii. Normele. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau.2 art. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254).84] Articolul 151. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.1315-XII din 02. care s asigure securitatea muncii. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254). organiza iei ia m suri. organiza iei.1. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc.03. [Alin. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii.04.). [Alin.150 modificat prin Legea nr. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Articolul 152. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. standardele. s foloseasc mijloacele de protec ie individual .03. Articolul 154.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii. igiena în produc ie. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj.2 art. institu iei.

Administra ia este obligat s asigure p strarea.11. [Alin.84] Articolul 156.desc rcare. organiza ii.93] Articolul 160. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. se elibereaz gratuit. precum i altor categorii de . dup normele stabilite. degazarea. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. institu iei.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . precum i la lucr rile. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice .11. institu ii. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile.1315-XII din 02. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual .81] protec ia Articolul 155. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. Sec iile i sectoarele de produc ie. sp latul.159 modificat prin Legea nr.3 art. dezinfectarea. se elibereaz gratuit.3 art. alimenta ia dietic . eliberate salaria ilor.93] [Alin.155 introdus prin Ucazul din 01. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . la lucr rile. Articolul 159. hamalilor. dup normele stabilite. salaria ilor li se elibereaz gratuit. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri. care se includ în timpul de munc Salaria ilor. pe baza unor norme stabilite. mijloiace de sp lare i dezinfectante. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. organiza iei. îmbr c minte special .154 modificat prin Legea nr.03. Articolul 158. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. uscarea.03.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit.de protec ie. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. [Art. Articolul 157.84] [Art.1315-XII din 02. Pauzele. dup normele stabilite. [Art. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire. ocupa i la lucr rile de înc rcare . s pun.154 introdus prin Ucazul din 01. legate de murd rire.02. dup normele stabilite. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare.154 modificat prin Ucazul din 05.

întreprinderea.160 în redac ia Ucazului din 04. Salaria ii. la o astfel de munc . î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. în anumite întreprinderi. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . alimenta iei publice i comer ului.1 art. institu ia. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. Articolul 163.160 compltat prin Legea nr. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. i pentru a preveni bolile profesionale. Articolul 161. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. care r spunde pentru v t marea s n t ii.93] [Alin. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. în leg tur cu starea s n t ii. care. primit la munca de mai înainte. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane). i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . s li se acorde o munc mai u oar . care se includ în timpul de munc .08. al construc iilor pentru distribu ia apei. [Art. organiza ia.88] Articolul 162. în leg tur cu starea s n t ii lor. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii. Dup caz. În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. precum i la munci legate de circula ia transportului.03. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . dar nu mai mult decît pentru dou luni. conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . legat de munc . trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional .anual ). în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . Retribuirea muncii lucr torilor. primesc pentru tot timpul trecerii lor. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. pentru a se stabili. un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare.1315-XII din 02.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . precum i ai altor cîteva întreprinderi. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale.

institu iilor.163 modificat prin Legea nr. institu iei. în care lucreaz salariatul. în cadrul arnj rii lor la munc . prev zute de lege. poart r spundere material pentru dauna. în conformitate cu legisla ia.1315-XII din 02. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile. precum i alte condi ii avantajoase de munc . organiza iilor. R spunderea material a întreprinderilor. care provoac accidentele. organiza iei. [Art. organiza iile.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168.1315-XII din 02. iar în cazurile. prev zute de lege. i s le stabileasc . un timp de munc încomplet.03. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. Transportul salaria ilor.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. institu iilor sau organiza iilor. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor. în conformitate cu recomand rile medicale. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. institu iile. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor.03. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului.93] Articolul 164. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . Articolul 167. institu iilor. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. Lucr rile. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii.167 modificat prin Legea nr. precum i la lucr ri subterane . [Art. care s-a îmboln vit. Articolul 166. Articolul 165. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale.

la care este interzis folosirea muncii femeilor.170 modificat prin Legea nr. [Art.87] Articolul 172.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri.10. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. sînt transferate la o alt munc . care au copii în vîrst de pîn la trei ani. din contul mijloacelor întreprinderii. în orele suplimentare i în zilele de repaus. li se mic oreaz normele de produc ie. institu iei.87] Articolul 173.12. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis .10. în conformitate cu avizul medical.391-XIII din 05. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - . de asemenea. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar . Interzicerea muncii de noapte.90] [Art.90] [Art. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar . în conformitate cu avizul medical. Articolul 170. Articolul 169. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc . men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar .12. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Lista lucr rilor grele. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani.90] [Art.171 modificat prin Legea nr.170 modificat prin Ucazul din 27. i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. cu excep ia ramurilor economiei na ionale. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. [Art. se aprob în ordinea prev zut de lege. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ).391-XIII din 05.171 modificat prin Ucazul din 27. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici.391-XIII din 05. Este interzis .87] Articolul 171. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz .10. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile. Femeile. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i.172 modificat prin Legea nr. organiza iei. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor.12. [Art. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide.172 în redac ia Ucazului din 27. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. ea trebuie s fie eliberat de lucru.

care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad .391-XIII din 05. [Art. în orice timp. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . la cererea lor. poate s primeasc concediului anual. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173.10.90] [Art. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . Concediile pentru femeile. în orice timp. f r men inerea salariului.12. precum i în vechimea în munc pe specialitate. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i.391-XIII din 05. pentru îngrijirea.82] Articolul 176. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . institu ia. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. f r men inerea salariului.02. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. de bunic . [Art.174 modificat prin Legea nr. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.indiferent de vechimea total în munc ) . Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului.175 în redac ia Ucazului din 03. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului. Concediul suplimentar.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). pîn el va împlini vîrsta de trei ani.93] Articolul 175. precum i în vechimea în munc pe specialitate. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei.03. ce d dreptul la concediile anuale urm toare.175 modificat prin Legea nr.12. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. organiza ia respectiv .1315-XII din 02. de bunei.83] Articolul 174. [Art.173 modificat prin Legea nr. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului.173 completat prin Ucazul din 27. un concediu suplimentar.87] [Art.173 în redac ia Ucazului din 03. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. femeia la cererea ei.90] [Art. la dorin a lor.02. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc . pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i.

Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani).de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i.173. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu.391-XIII din 05. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen.177 modificat prin Legea nr. . Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an.12. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc . [Art. organiza iei. nemijlocit din maternitate. institu iei.176 modificat prin Legea nr. f r men inerea salariului.176 în redac ia Ucazului din 03. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or .90] [Art.70 de zile) i.83] Articolul 177. institu iei.pîn la aisprezece ani).90] Articolul 178. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii.90] .391-XIII din 05.02. [Art. la dorin a lor. i se acord un concediu suplimentar. 175).178 modificat prin Legea nr. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175).12. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor.391-XIII din 05.12. inînd seama de dorin a mamei. organiza iei. Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. La cererea femeii. [Art. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. care a înfiat un copil nou-n scut. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc . Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord .

timpul de munc .181 introdus prin Legea nr. acordarea concediilor suplimentare.04.182 modificat prin Legea nr. cu comitetul sindical al întreprinderii. Lucr rile. poate s repartizeze. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. [Art.180/1 introdus prin Legea nr.90] Articolul 182. organiza iile. Vîrsta.3 art. se bucur de înlesnirile. [Art.640-XIII din 10. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile.12. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Deservirea femeilor la întreprinderile.1315-XII din 02. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani. dec derii din drepturile p rinte ti. [Alin. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. [Art. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. pot fi angajate la lucru persoane.Articolul 179. institu iei. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor. de comun acord. organiza iile. În cazuri excep ionale. se organizeaz cre e i gr dini e de copii.11. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Articolul 180/1. precum i camere de ingien individual a femeilor.12. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii .391-XIII din 05.93] Articolul 183. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii.181 modificat prin Legea nr. camere pentru alaptarea copiilor. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii.84] Articolul 180. iar în domeniul protec iei muncii. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general . care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani.3 art.03. prev zute de legisla ie. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material. organiza iei.179 modificat prin Ucazul din 27. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii.95] [Alin. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). concediilor i altor cîtorva condi ii de munc .391-XIII din 05. organiza iei.

care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. se aprob în modul. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. care lucreaz în acord. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la .183 modificat prin Legea nr. optsprezece ani. colilor profesionale tehnice. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. se pot aproba norme de produc ie reduse. ei urmeaz s treac în examenul medical. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c.04. cursurilor. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau.187 modificat prin Ucazul din 27. precum i la lucr ri. [Art. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. angaja i la întreprindere. Articolul 187.1315-XII din 02. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. precum i în zilele de repaus. în orice alt perioad a anului.183 modificat prin Ucazul din 29. p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. Articolul 186. legate de fabricare.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. [Art. la munc suplimentar . care lucreaz în timpul liber de înv tur .11.85] Articolul 184. organiza iei. cu consim mîntul lor. la lucr ri subterane.93] [Art. stabilit de legisla ie. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. Munca salaria ilor sub optsprezece ani.84] Articolul 188.03. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. Pentru tinerii muncitori.

Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. înfietorii. Articolul 192.391-XIII din 05. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . precum i alte organe de stat. Totodat .12.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. care au absolvit institu iile de înv mînt.189 introdus prin Legea nr. . Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului.81] Articolul 190. curatorul minorului. ar tate în punctele 1. organele de tutel i curatel . Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului. institu iei. care a absolvit coli de cultur general . [Alin. în brigad . Articolul 191. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului. care a absolvit colile de cultur general .90] [Art.189 modificat prin Ucazul din 05.391-XIII din 05. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru.90] Articolul 189. i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193.12. administra ia organizeaz înv mîntul individual.02. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. institu ii de înv mînt profesional-tehnic. institu iile.salariu. organiza ii ob te ti i persoane oficiale. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. organiza iei. [Alin. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite.2 art. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori.188 introdus prin Legea nr. concedierea pe temeiurile. organiza iile. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime.3 art.

Articolul 199. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. profesii i produc ii respective. Înlesnirile pentru salaria i. care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. ce i s-a acordat. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. sezoniere) i f r frecven . în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . Incurajarea salaria ilor. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. Articolul 196. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. Articolul 195. precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. Articolul 197. redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). cînd durata schimbului este de opt ore. de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . . li se acord de asemenea i alte înlesniri. sau 31 zile. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). Articolul 198. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual.o s pt mîn de munc . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc .Articolul 194.

care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod.colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. elevilor din clasele IX-XI . men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare.IX. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). f r a socoti timpul de deplasare la locul. unde se g se te coala. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. Administra ia are dreptul s acorde. Înlesnirile pentru salaria ii. Articolul 201.10 zile calendaristice. dac elevii î i manifest aceast dorin .199 modificat prin Legea nr. s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli.1315-XII din 02. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven . li se acord concediu f r men inerea salariului.În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz .93] Articolul 200. precum i alte . Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . Articolul 202. Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc . care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . administra ia este obligat . [Art. care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi).8 zile lucr toare.03. li se acord . concedii pl tite în leg tur cu înv tura. iar în clasa VIII .coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. dus i întors. i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. Articolul 203.VI VII.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. Articolul 204. în modul stabilit.

la cursul III i la cursurile urm toare . pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . Articolul 206. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. dar nu mai pu in de salariul minimal. ar tate mai sus.2 luni. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Elevilor. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul. care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. care înva cu succes la colile superioare serale. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile.20 zile calendaristice. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale.10 zile calendaristice. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator.40 de zile calendaristice. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . Pentru timpul concediilor. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. men inîndu-se num rul de ore libere. dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit.30 de zile calendaristice. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. la cursul III i la cursurile urm toare . Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. Articolul 207. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom .înlesniri. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II .33 zile calendaristice. în plus. Articolul 205. .20 de zile calendaristice. Studen ilor i elevilor. la cursul III i la cursurile urm toare . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate.

210 în redac ia Legii nr. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. Articolul 209.04. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil . Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt. 2) judec toriile populare.211 în redac ia Legii nr. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. dus i întors. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport.211 în redac ia Ucazului din 24. [Art.93] [Art. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc . Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .93] Articolul 211.03.1315-XII din 02.03.75] Articolul 212. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Afar de aceasta. Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc .1315-XII din 02. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile . [Art. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230). care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice.Articolul 208. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc .

Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .84] [Art.1315-XII din 02.1315-XII din 02. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin .93] [Art.04.84] [Art.214 în redac ia Legii nr.03.1315-XII din 02. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora.04. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare.03. pe de alt parte.93] Articolul 214.1315-XII din 02.213 în redac ia Legii nr. care iau na tere la întreprinderi. institu ii.75] Articolul 220. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc .93] [Alin.75] Articolul 215. pe de o parte.03. [Art.93] Articolul 216. [Art.03.04. organiza iei. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .217-219 excluse prin Legea nr. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi. salariatului i administra iei întreprinderii.04. organiza ii.213 modificat prin Legea nr.04. [Art.sale pre edintele.218 în redac ia Ucazului din 24.03. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii.216 în redac ia Legii nr. i administra ie.75] Articolul 213. organiza ii între salaria i.216 modificat prin Ucazul din 27.2 art. institu iei. loc iitorii lui i secretarul.1315-XII din 02. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei.213 modificat prin Ucazul din 24. institu ii.214 în redac ia Ucazului din 24.215 în redac ia Legii nr.03. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni.93] [Art.213 în redac ia Ucazului din 27. în termen de trei zile. cu excep ia litigiilor. [Art. [Art.93] [Art.1315-XII din 02. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.

221 în redac ia Ucazului din 25. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. organiza iei.93] [Art.221 modificat prin Legea nr. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor.84] [Art. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. Acelea i termene se aplic i atunci.220 în redac ia Legii nr. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur . organiza iei.04. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc .220 în redac ia Ucazului din 24. [Art. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie.03. [Art. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc .5 art.04. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru. institu ie. prev zute în prezentul articol. institu ie.75] Articolul 221.08.221 introdus prin Ucazul din 08. institu iei. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere.93] [Alin.03. 2) persoanele cu care administra ia. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere. organiza ie. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii. Scutirea salaria ilor.83] Articolul 222. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca.se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii. 3) administra iei. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul.220 modificat prin Ucazul din 27.1315-XII din 02. Plîngerile. pricinuite întreprinderii institu iei.04. ele pot fi restabilite.1315-XII din 02. institu iei. respectiv. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc . nu urmeaz s fie examinate.88] [Art. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor.

Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie.93] [Art. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior. obliga ia de a repara paguba. Urmeaz s fie executat imediat. [Art. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. i se pl te te.04. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. care examineaz litigiul de munc .1315-XII din 02.77] Articolul 226.225 în redac ia Ucazului din 15. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale.93] Articolul 225. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . pe baza hot rîrii instan ei de judecat . Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc .1315-XII din 02.03. cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc . dar nu mai mult decît pe un an.03. Salariatului.1315-XII din 02. de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii. institu iei. organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .munc . în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . [Art.223 modificat prin Legea nr. începînd din ziua concedierii. R spunderea material a persoanei oficiale. pricinuit întreprinderii. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc .225 modificat prin Legea nr.93] [Art.223 în redac ia Ucazului din 08. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . dar nu mai mult decît pe un an. i se pl te te. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . Articolul 223. cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal .224 modificat prin Legea nr.88] la de Articolul 224.09. sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). .03. [Art. dar nu mai mult decît pe un an.

Certificatul nu se elibereaz . comunicate de salariat.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea .04.226 în redac ia Legii nr.93] [Art. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective.93] Articolul 230. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii. este admis numai în cazurile. organiza iei. institu iei. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216). Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar .227 în redac ia Ucazului din 24. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. Limitarea urm ririi sumelor.227 în redac ia Legii nr. dar nu mai mult decît pe o lun . dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. [Art. transferarea în alt func ie. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc . confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea.pl tite pe baza hot r rii organelor.1315-XII din 02.03. [Art.93] [Art. care are putere de titlu executoriu. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat. cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod.1315-XII din 02. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii.229 modificat prin Legea nr. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru. În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen.03. [Art. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. sau pe documente false prezentate de el.75] Articolul 229.1315-XII din 02. în baza .93] Articolul 227. [Art.75] Articolul 228.03.salariu salariatului. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i.228 în redac ia Legii nr. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .03.228 modificat prin Ucazul din 24.1315-XII din 02.04.

ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .11.2 art. precum i de a întra în ele.93] [Art. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.93] [Alin. de a crea. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente.03. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc .75] Articolul 231.11. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani.1315-XII din 02. la întreprinderi.233 în redac ia Legii nr. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .84] Articolul 232.75] Articolul 230/1.231 în redac ia Legii nr. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale.231 modificat prin Ucazul din 08. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . pe de o parte.1315-XII din 02.233 în redac ia Ucazului din 01.03.1315 din 02.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE.84] . PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR.230 în redac ia Ucazului din 24.03. sindicale.230/1 în redac ia Ucazului din 24. [Art. salaria ii au dreptul.93] [Art.230/1 în redac ia Legii nr. institu ii. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti.1315 din 02. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230).1315-XII din 02.93] [Art. i colectivul de munc sau sindical.04. [Art.04. ce in de stabilirea la întreprindere.04. INSTITU IILOR.93] Articolul 233. în institu ii i organiza ii.230 în redac ia Legii nr.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat. în institu ie. [Art. dar numai mult decît pe un an. pe de alt parte. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.232 în redac ia Legii nr.03. [Art. garantate de legisla ie. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie.03. [Art.

de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal . 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii. institu iilor. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii.237 în redac ia Ucazului din 27. institu iei. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. institu iei. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc .234 în redac ia Ucazului din 01. [Art. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . institu iei.235 exclus prin Ucazul din 01.237 modificat prin Legea nr. fondului de consum.84] Articolul 237. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. [Art. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. culturii. institu iei. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. institu iilor. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate.236 în redac ia Ucazului din 01. organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii.03.84] Articolul 235. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc . institu ii.03.234 în redac ia Ucazului din 08. deservirea necesit ilor locative. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator.Articolul 234. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. organiza iilor.11. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. traiului.93] [Art.235 introdus prin Legea nr.88] [Art.1 art. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. organiza iei.04. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie.84] Articolul 236. de trai i social-culturale. institu iei. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii.11.84] sînt Articolul 238.1315 din 02. institu iei.93] [Alin. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.234 în redac ia Legii nr.1315 din 02. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului.03.1315 din 02. [Art.11. [Art. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii.93] [Art.04. organiza iei. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. institu iei. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii.

institu iei. informa ii i explica ii. precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. profilactorii i case de odihn . sectoarele.03. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. 7) s adreseze.84] Articolul 239.88] [Art. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. institu ie. institu iilor. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. [Art. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. organiza ie. organiza iei. cre elor i gr dini elor de copii.93] [Art. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. c minelor. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. organiza iei. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. 2) s cear administra iei documentele respective. institu iei. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai. Comitetul sindical al întreprinderii.238 în redac ia Legii nr. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii.238 modificat prin Ucazul din 08. precum i activitatea polilinicilor. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. institu iei. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor.1315 din 02. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii.04. s trimit salaria i la sanatorii.238 modificat prin Ucazul din 27.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. institu iei. organiza iei respective. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere.04.

84] [Art. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical.240 exclus prin Legea nr. organiza iei i membrilor famiilor lor. înc perilor. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii. destinate elurilor susar tate. destinate desf ur rii muncii cultural-educative. institu iei. institu iei. organiza iei. facerea cura eniei. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. precum i amenajarea cl dirilor. care au fost arendate de întreprindere. institu iilor. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii.1315 din 02.protec ia muncii. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii. de întremare. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii.04.93] Articolul 241.93] [Art. iluminare. înc perile. institu iei. paza. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii. institu iilor. a înc perilor.1315 din 02.243 în redac ia Ucazului din 08.03. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare.239 modificat prin Legea nr.242 modificat prin Ucazul din 27.1315 din 02.93] [Art. gr dinile i parcurile. iluminarea. de întremare. construc iile. de cultur fizic i sporive Cl dirile.1315 din 02.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. inc lzire. organiza iei. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor.03. institu iei.93] Articolul 244. Între inerea gospod reasc . Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor..03. organiza iilor. [Art.243 excluss prin Legea nr. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. institu iei.03. înc perile i construc iile. organiza ie. repara ia.244 modificat prin Legea nr. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii. [Art. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. institu ie. organiza iei.04. facerea cur eniei.1315 din 02.04. Articolul 242.1315 din 02. Cl dirile.93] . institu iile. institu iei. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul.03.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr. organiza iilor a cl dirilor.03. [Art. înc lzirea.

1315 din 02.81] [Art.93] [Art.246 modificat prin Ucazul din 05.81] Articolul 246.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii.246 modificat prin Legea nr. [Art. Nepl tirea de c tre întreprindere.248 în redac ia Ucazului din 28.03. schilodare.02.247 modificat prin Legea nr. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale.248 modificat prin Ucazul din 05.03. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .12. în caz de pierdere a între in torului. stabilite pentru unele categorii de lucr tori.81] Articolul 248. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. precum i pensii pentru vechime în munc . 2) ajutoare pentru na terea copilului. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc . [Art.02.1315 din 02. iar femeile. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.02. ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an.93] [Art. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului.03. carantin . deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . 3) pensii pentru limita de vîrst . [Art.1315 din 02. institu iile.02. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz . [Art. pentru alimenta ie curativ (dietic ).83] [Art. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . [Art. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.în sum de pîn la cî tigul întreg. în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. ajutoare de înmormîntare. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor. Articolul 247. de invaliditate.245 modificat prin Legea nr. afar de aceasta. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor.73] timpul Articolul 249.246 modificat prin Ucazul din 03. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare .Articolul 245.02.81] Articolul 250.247 modificat prin Ucazul din 05. institu ie. tratament balneosanatorial i protezare .249 modificat prin Ucazul din 05. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.

81] Articolul 251. [Art.81] [Art. institu ii. precum i de c tre întreprinderi.93] [Art. organiza ii.81] Articolul 255. care se aflau în între inerea lui. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova.02. [Art. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie.03. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente.254 în redac ia Legii nr. institu iile. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta.93] [Alin. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.93] [Art.03. în caz de invaliditate.251 în redac ia Legii nr. [Art.81] [Art.81] Articolul 250/1. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului.02.250/1 în redac ia Legii nr. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie.02.254 în redac ia Ucazului din 05.253 exclus prin Legea nr.02.93] [Art.1315 din 02.252 exclus prin Legea nr. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor.250/1 introdus prin Ucazul din 05.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.252 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02.1315 din 02.1 art. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare. organiza iile ce le sunt subordonate.03. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.1315 din 02.1315 din 02.02.250 modificat prin Ucazul din 05. 2) sindicate.03. precum i în caz de moarte a membrilor familiei. [Art.03. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind .251 în redac ia Ucazului din 05.

93] [Art.255 modificat prin Ucazul din 05.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. [Art. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii.03. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. stabilit de legisla ie.1315 din 02.). [Art. organiza ii. poart r spundere (disciplinar . 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii. în institu ii.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat.257 modificat prin Legea nr. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere.93] [Art.258 modificat prin Legea nr.03. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi.02. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi.03. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.93] Articolul 257.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde.02.255 modificat prin Ucazul din 05. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele.257 modificat prin Ucazul din 05. i a regulilor cu privire la protec ia muncii.03. institu ia. întreprinderile.93] Articolul 259. [Art. [Art. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii. Metrologie i Supraveghere Tehnic . Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.1315 din 02.08. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate. institu iei. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea. iar la unele obiecte . penal ) în modul.256 în redac ia Legii nr.1315 din 02.1315 din 02. administrativ .81] Articolul 258. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii .81] Articolul 256. aprobate în modul stabilit. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice. .de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.255 în redac ia Legii nr.1315 din 02. care muncesc în condi ii de munc nocive etc.82] [Art. [Art.259 modificat prin Legea nr.03.

dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei. organiza iei.03. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.261. institu iei.891-XIII din 21.97] [Art. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri.07. prev zute de prezentul Cod Termenele. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea .1315 din 02. precum i la cererea Cur ii de Conturi. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii.2 art.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar . care îndepline te func ii educative.03.94] [Art. meseria ii la domiciliu.264 completat prin Ucazul din 17. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod. de ministere i departamente.88] [Art.06.263 modificat prin Legea nr.93] [Art.07. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .03.în ordine de subordonare.1315 din 02.1315 din 02. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare.263 modificat prin Legea nr.organiza ia (cumularzii.86] [Art. respectînd prevederile articolului 42.262 excluse prin Legea nr. lucr torii temporari i sezonieri etc. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 .263 modificat prin Legea nr.) are un caracter specific.97] [Art.1315 din 02. incompatibile cu continuarea muncii. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat. organele administra iei publice locale. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca.04. a unei fapte amorale.06. [Pct.260 în redac ia Legii nr.93] Articolul 263.1375-XIII din 19.11. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.).1/2 introdus prin Legea nr.265 exclus prin Legea nr.93] [Art.184-XIII din 19. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.260 introdus prin Ucazul din 08. Calcularea termenelor.919-XIII din 11.93] Articolul 266. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod. contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales.264 exclus prin Legea nr. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic .03. [Alin.96] [Art.3 modificat prin Legea nr.263 modificat prin Legea nr.11.1375-XIII din 19.03. [Art.a.1315 din 02.93] [Alin.

sau prin perioada de timp. calculat în s pt mini.73 . sînt specificate prin data calendaristic exat . cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. Termenul. Termenul. înceteaz opera iile respective. care prevede începutul lui.drepturilor i îndatoririlor de munc . se consider c termenul n-a fost omis. calculat în luni. adoptat la 25. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. cade într-o lun . Ac iunea. cînd la întreprindere. cînd legea prevede altfel (articolul 221). Termenul. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. În cazurile. calculat în ani. Dac sfîr itul termenului. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. care urmeaz dup ea. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. institu ie. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. termenul se consider expirat la ora. Termenul. a termenului. calculat în ani. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade. luni.05. care nu are ziua respectiv . Dac plîngerea. care trebuie s survin în mod obligator. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. prin indicarea evenimentului. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. calculat în luni. institu ie organiza ie. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. cu excep ia cazurilor.abrogat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful