P. 1
Codul Muncii Al Republicii Moldova - Abrogat

Codul Muncii Al Republicii Moldova - Abrogat

|Views: 169|Likes:
Published by Vadim Codreanu

More info:

Published by: Vadim Codreanu on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Acordarea anual a concediului. Indexarea salariului Articolul 86. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Dreptul întreprinderilor. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Retribuirea muncii Articolul 83. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. institu iilor i organiza iilor. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Locul de plat a salariului . Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93.Articolul 78. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. care lipsesc temporar Articolul 94. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81.

trimi i s . Garan ie pentru salaria ii. Garan iile pentru salaria ii. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. Compensa ii pentru uzura instrumentelor.Articolul 104. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. pricinuite întreprinderii. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. institu iei. Deservirea material . Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. organiza iei Articolul 125/1. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Normele de munc Articolul 109. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii.i satisfac serviciul militar Articolul 119. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. . Articolele 108 . Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118.i ridice calificarea Articolul 120. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. care sînt donatori Articolul 122. care apar in salaria ilor Articolul 125. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . Carnetele de salarizare Articolul 107. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. Întroducerea. institu iei.

Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. Anularea sanc iunii disciplinare 147. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. organiza iei Articolul 129. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. institu iei. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. organiza iei Articolul 131. 137. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. Stabilirea m rimii pagubei. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. pricinuite întreprinderii. Intezicera re inerilor din unele sume. institu iei. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. 138. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. pricinuit întreprinderii.organiza iei Articolul 126. organiza iei Articolul 127. Exclus Articolul 128. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. 136. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Înadoririle administra iei. construc iilor i utilajului . R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1.institu iei. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Statutele i regulamentele disciplinare 139. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului.

de protec ie Articolul 159. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Articolele 168 . Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Retribuirea muncii lucr torilor.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163. Transportul salaria ilor. Pauzele. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. obligator pentru administra ie Articolul 153. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. institu iilor. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. Lucr rile. R spunderea material a întreprinderilor.Articolul 150. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. Interzicerea muncii de noapte. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. care se includ în timpul de munc Articolul 161. care au copii în vîrsta . Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice .

Vîrsta. organiza iile. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. Deservirea femeilor la întreprinderile. Concediul suplimentar. Concediile pentru femeile. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. Lucr rile. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. Instruirea profesional în produc ie în . Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. care au absolvit institu iile de înv mînt. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. care au copii Articolul 179. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. f r men inerea salariului. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178.de pîn la trei ani Articolul 173.

Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214.limitele timpului de munc Articolul 195. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Exclus . Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Înlesnirile pentru salaria i. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Incurajarea salaria ilor. Exclus Articolul 218. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. Exclus Articolul 219. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Înlesnirile pentru salaria ii.

Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. Limitarea urm ririi sumelor. institu iilor. organiza iilor a . Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. institu iei. Scutirea salaria ilor. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. organiza iilor. Articolele 232 . organiza iei Articolul 236. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. Exclus Articolul 241. ORGANIZA IILOR Articolul 232. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Restabilirea în lucru Articolul 224. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. institu iilor. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. organiza iei Articolul 235. organiza iilor Articolul 237.pl tite pe baza hot r rii organelor. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. organiza iei Articolul 239. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. R spunderea material a persoanei oficiale. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei.Articolul 220.266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . a înc perilor. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. institu iei. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. INSTITU IILOR. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. institu iilor.

Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. Exclus Articolul 265. Exclus Articolul 263. Exclus . Supravegherea energetic de stat Articolul 257. înc perilor. Asigurarea cu pensii Articolul 252. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244.cl dirilor. Exclus Articolul 262. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Exclus Articolul 253. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. de întremare. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246.

1 completat prin Ucazul din 08. contribuie la cre terea productivit ii muncii. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. 5) la asociere în sindicate. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc . dreptul de a. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire.1315-XII din 02. [Art.2 în redac ia Ucazului din 01.Articolul 266. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri.691-X din 05. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege.04. Munca for at este interzis . Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . institu iei. Calcularea termenelor. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. [Art.93] [Art. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. zilelor de s rb toare. organiza iei. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier).88] Articolul 2. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite.81] Articolul 3.84] [Art. precum i a concediilor anuale pl tite.02.2 în redac ia Ucazului nr.04. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii. acordarea zilelor de odihn s pt mînale. 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . 2) s respecte disciplina muncii. precum i dreptul la protec ie de omaj. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al . Salariatul este dator: 1) s . Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei.88] [Art.11.i alege profesia i ocupa ia. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca. 4) la odihn .2 în redac ia Legii nr. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc . la îmbun t irea calit ii muncii.2 în redac ia Ucazului din 08.03.

sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova.8 în redac ia Ucazului din 08. de statutele i regulamentele lor.3 în redac ia Ucazului din 08. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.03.1315-XII din 02.4 în redac ia Legii nr. la munca femeilor.2 art. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in . ce reglementeaz rela iile de munc . la care particip Republica Moldova. organiza iile. [Art.02.1315-XII din 02. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.1315-XII din 02. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.3 art.03. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective.5 modificat prin Ucazul nr. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc . institu iile.11. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate. Nulitatea condi iilor din contractele de munc . [Art.5 în redac ia Legii nr.6 în redac ia Ucazului din 08.88] [Alin.93] [Alin.6 în redac ia Legii nr.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. la protec ia muncii.8 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.691-X din 05. [Art. [Art.93] [Art.93] [Art.03.81] Articolul 6. de acordurile tarifare i contractele colective de munc . pot stabili pentru salariat înlesniri de munc .8 în redac ia Ucazului din 01. precum i al lipsei în statutele.03. Întreprinderile. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional.03.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8.03. regulamentele.04.88] Articolul 4. de arend etc.3 în redac ia Legii nr. [Art. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.1315-XII din 02.93] i din alte acte Articolul 5. organiza ii.7 exclus prin Legea nr.04.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .04.2.1. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic. tineretului.84] . în institu ii.88] [Art. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .1315-XII din 02.93] [Art.

03.04.13 în redac ia Ucazului din 27.93] Articolul 17.10 modificat prin Ucazul din 01.03.11. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate.[Alin. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.04.3 art.10 în redac ia Ucazului din 27.84] [Art. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.03.9 în redac ia Ucazului din 01.1315-XII din 02. na ionalit ii.2 art. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).1315-XII din 02.84] [Art.1315-XII din 02. iar întreprinderea.03.1315-XII din 02. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.88] [Art.04.1 art.9 exclus prin Legea nr.93] [Art. originii sociale.11 în redac ia Ucazului din 08.04.15 exclus prin Legea nr.03. institu ia.93] [Art.84] [Art.11.04.84] [Art.93] [Alin. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie.84] [Art.8 în redac ia Ucazului din 05.11 în redac ia Ucazului din 27. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .1315-XII din 02.11. limbii.08.03.93] [Art.1 art.03.14 modificat prin Ucazul din 01. rasei.93] [Art.16 introdus prin Legea nr.4 art.10 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02. de asigurare material i de organizare a muncii. calificare sau la un anumit post.84] [Art.82] [Art.1315-XII din 02.84] [Art.13 exclus prin Legea nr.88] [Alin.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.03. condi iile de retribuire.04.14 exclus prin Legea nr.11 exclus prin Legea nr. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .8 în redac ia Ucazului din 27.14 în redac ia Ucazului din 27.93] [Art.1315-XII din 02.84] [Alin.9 introdus prin Ucazul din 08.04. [Alin. institu ie. drepturile.12 exclus prin Legea nr. st rii . prev zute de legisla ia muncii.

93] [Alin. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. prev zute de legisla e. [Alin. convingerilor.03.1315-XII din 02. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare.88] Articolul 22. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . atitudinii fa de religie. [Alin. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile.03.1315-XII din 02.2 art. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru. institu ie. a c ror prezentare nu este prev zut de lege . În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei). dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia. excluderile. Diferen ierile. so i.21/1 exclus prin Legea nr. [Art. la care este angajat lucr torul. precum i pe temeiul altor circumstan e. Articolul 20.04. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere.18 introdus prin Legea nr. fii.17 în redac ia Legii nr. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova.93] Articolul 19. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat .2 art. surori. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . institu ie. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur . Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. precum i fra i.1315-XII din 02. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate.21/1 introdus prin Ucazul din 08. organiza ie a persoanelor. sau de interesele salariatului. dar lucr torul a început de fapt s lucreze. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. apartenen ei la asocia iile ob te ti. surori.3 art. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. institu iilor organiza iilor.93] [Art.03. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. fra i.03.1315-XII din 02. copii ai so ilor). Articolul 21. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris .93] Articolul 18.materiale.17 introdus prin Legea nr. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente. domiciliului. fiice. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. p rin i.

institu ie. [Alin.2 art.25 modificat prin Legea nr. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale.03. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor.04. care n-au împlinit optsprezece ani.93] [Alin. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz .93] [Alin. Articolul 23. [Alin. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.1 art. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete.75] Articolul 26. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv.3 modificat prin Legea nr. nu poate fi mai mare de trei luni. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare. a c ror prezentare nu este prev zut de lege. iar salariatul continu s lucreze. care i se încreden eaz .24 modificat prin Legea nr. organiza ie. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de . se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ). Încercarea nu se stabile te.88] Articolul 25. .24 în redac ia Ucazului din 08.1315-XII din 02.07. dac lergisla ia nu prevede altfel. [Grn. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade.03. iar în unele cazuri.03. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale.2 art.de ase luni. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane.25 în redac ia Ucazului din 03.1 art.93] Articolul 24.1315-XII din 02. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice.1315-XII din 02.

Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru.93] [Art. organiza ia.29 în redac ia Ucazului din 08. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane.lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. care îi este contraindicat din motive de s n tate.03. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii.29 modificat prin Legea nr. igienii în produc ie. [Art.i continue munca în noile condi ii. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. i 31 din prezentul Cod. institu ia. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . a regimului de munc . precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. organiza ie sau la o alt întreprindere. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . iar salariatul nu este de acord s . la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. Articolul 27. institu ie.88] Articolul 30. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. a înlesnirilor. institu ie. institu ie.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. care nu este stipulat prin contractul individual de munc . cu excep ia cazurilor. institu ie. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. dac legea nu prevede altfel. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. care sînt în vigoare la întreprinderea. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre.1315-XII din 02. Articolul 29. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . organiza ie. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. dar în aceia localitate. organiza ie. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere. igienii muncii. institu ie. organiza ie. institu ie. organiza ia respectiv . a cumulului de profesii. institu ia. Articolul 28. este admis numai cu consim mîntul salariatului. la un alt loc de lucru. organiza ie ori într-o alt localitate.04. fie chiar împreun cu întreprinderea. prev zute de articolele 30. Transferarea la o alt munc .munc i contractul colectivde munc . Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii.

institu ia. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv . organiza ie. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere. institu ie. care î i îndeplinesc normele de produc ie.4 art.33 în redac ia Ucazului din 05.205-XIV din 25.5 art. Articolul 32. care nu. [Alin.891-XIII din 21.04.08.96] [Alin.sau lichidarea unei calamit i naturale. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. salaria ii. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. cu excep ia cazurilor. a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor.93] [Alin. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie). Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv . prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .03.33 modificat prin Legea nr.33 în redac ia Ucazului din 08.33 modificat prin Ucazul din 25.06. Articolul 31. institu ie. 5) transferarea lucr torului. institu ie.88] [Alin. dar în aceia localitate.6 art. 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar.11.1315-XII din 02.83] [Alin.8 art. iar salaria ii. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent. pentru preîntîmpinarea unor accidente. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea.03. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere.81] . la o alt întreprindere. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar .4 art.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc .33 introdus prin Legea nr. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42).7 art. cu consim mîntul lui.93] [Alin. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35).02.98] 8) alte temeiuri prev zute de acord.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc . Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii. Articolul 33. precum i refuzul de a. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. organiza ia. a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale.7 modificat prin Legea nr. a întreruperilor în munc . [Pct.1315-XII din 02.33 modificat prin Legea nr. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37).

Pîn la expirarea termenului. [Art. indicat în partea întîia a prezentului articol. încheiat pentru un termen nedeterminat. indicat în partea întîa a prezentului articol. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat . a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. care îl împedic s . dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. Dup expirarea termenului.83] [Art. Concedierea este interzis . Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . dac dup expirarea termenului.34 în redac ia Legii nr. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc .1315-XII din 02. iar administra ia întreprinderiei. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. lucr torul are dreptul oricînd s . care o anuleaz pe prima. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte.93] Articolul 35. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt.36 în redac ia Ucazului din 25.03. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu . pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat.03. institu iei. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. contopire i divizare a întreprinderii. diviz rii. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. [Art. indicat în partea întîia a prezentului articol. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz .1315-XII din 02. reorganiz rii). Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale.03. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal. Articolul 36.93] [Art.36 modificat prin Ucazul din 06.80] Articolul 37. institu iei.i retrag cererea sau s depun o nou cerere.Articolul 34.08. institu iei. care s-o anuleze pe prima.36 modificat prin Legea nr. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. indicat în partea întîia a prezentului articol. salariatul are dreptul s înceteze lucrul. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii.

7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.06.814-XV din 05. dac este imposibil de a transfera lucr torul.38 modificat prin Ucazul din 08. [Art. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . 6) restabilirea în lucru a salariatului. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. i pe timpul determinat. narcotic sau toxic . care a îndeplinit mai înainte aceast munc .38 modificat prin Ucazul din 25.83] . Salariatul. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate.1315-XII din 02.106-XIV din 23.04.88] [Art. reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. cu consim mîntul lui. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat. reducerea num rului sau a statului de personal. f r a socoti concediile de maternitate. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . organiza iei. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv .2 i 6 ale prezentului articol. Articolul 38. stabilit prin sentin a. care îl împedic s continuie munca respectiv . 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli.93] [Art.2002] [Art. a îndatoririlor.98] [Art. la o alt munc . Concedierea pe baza temeiurilor.38 modificat prin Ucazul din 17. f r motive întemeiate.86] [Art. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc .08. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. este admis . precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. inclusiv lichidarea. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol).38 modificat prin Legea nr.38 modificat prin Legea nr.presteze munca stipulat prin contract. ar tate în punctele 1. în conformitate cu decizia respectiv . suplimentar. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului.38 completat prin Legea nr. institu iei.07.02. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. încheiat pe o durat nedeterminat . iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii. organiza iei. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni.03. institu iei.

care au suferit la întreprinderea. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .40 în redac ia Ucazului din 08. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl. Desfacerea contractului individual de munc . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37).39 modificat i completat prin Legea nr. institu ia.03. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl.93] Articolul 40. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz . 230 din prezentul cod.1315-XII din 02. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. [Art. cu excep ia persoanelor specificate la art.03. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.1315-XII din 02.88] Articolul 42. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1.04.06. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli.41 modificat prin Ucazul din 08. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. dac au dou sau mai multe persoane între inute. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti. persoanele.86] [Art.Articolul 39.93] [Art. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . ce in de volumul de radia ie. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.1315-XII din 02.286-XV din 21.40 în redac ia Legii nr. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni.83] Articolul 41.93] [Art. lucr torii.06.2001] [Art.03. [Art. [Art. invalizii.04. organiza ia respectiv . lucr torii. inventatorii. institu ia.08.88] [Art. lucr torii.40 modificat prin Ucazul din 25.40 în redac ia Legii nr. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor.41 completat prin Legea nr. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. care.40 completat prin Ucazul din 17.

04. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. invaliditatea.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi.1315-XII din 02. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile.43 modificat prin Legea nr. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive.06. punctul corespunz tor din lege. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat .42 în redac ia Legii nr. conducerii lui). institu iei. care lucreaz la întreprindere. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc .93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. organiza ia respectiv . institu ie. [Art. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor . [Art. calificarea. organiza ie mai mult de cinci zile.03. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. ar tîndu-se specialitatea. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere.03.42 modificat prin Legea nr. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. durata de munc i cuantumul salariului. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.96] [Art. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc .88] Articolul 43.93] [Art. administra ia întreprinderii. la cererea lui. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . ar tîndu-se articolul. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare. consiliului.1315-XII din 02. plecarea la pensie de vîrst . CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr.42 în redac ia Ucazului din 08.88] Articolul 45/1. Conduc torul. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia.1315-XII din 02. ar tîndu-se aceste motive. institu ia. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz .03. organiza ie. func ia.04. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje.891-XIII din 21. institu ie.93] numai în Articolul 44. ce caracterizeaz munca salariatului. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. prev zute de legisla ie. Articolul 45.

Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . Salaria ii sunt preaviza i personal. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. Condi iile juridice. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . indicînd profesia. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. Administra ia prezint la timp.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. institu ie. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. institu ii. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. Administra ia. Articolul 45/2. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. specialitatea. contra semn tur . în conformitate cu legisla ia. 2) acordarea de c tre întreprinderi. din institu ii. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . Articolul 45/3. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. organiza ie. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. adresîndu-se altor întreprinderi. 5) compensarea.

dar nu mai mult decît pe trei luni. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . Articolul 45/5. i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. în institu ii i organiza ii . iar la alte întreprinderi. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. omerii. nu au loc de munc corespunz tor. ca excep ie. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. Modul. organele de autoadministrare local . inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. salariul mediu.în baza contractelor. în comun cu oficiile for ei de munc . Articolul 45/4. de asemenea. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. care. cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. perfec ion rii sau recicl rii. din institu ii i organiza ii. institu iilor. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . 2) plata ajutorului de omaj. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . Salaria ilor disponibiliza i li se acord . 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. disponibiliza i de la întreprinderi. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . din motive ce nu depind de ei. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. Modul de organizare. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru.i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. precum i al adapt rii lor la procesul de munc .

medici i al ii). În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi.47 în redac ia Legii nr.93] Articolul 47.391-XII din 05.181) . 2) pentru salaria ii.12. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48).88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art. Articolul 45/6.46 exclus prin Legea nr. [Art.1315-XII din 02.90] Articolul 49. se include în vechimea total în munc . organiza iei. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. burs .03. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. [Alin.lucr rile publice.03.36 ore pe s pt mîn . ajutor de omaj.04. Afar de acasta. Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani . care lucreaz în condi ii de munc v t m toare .48 modificat prin Legea nr. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.1315-XII din 02.93] Articolul 48.cel mult de 36 ore pe s pt mîn . prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . în modul stabilit de lege. particip la lucr ri publice remunerate. în institu ii i organiza ii.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08.1 art. institu iei. Articolul 45/7. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn . Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt. aprobat de Guvern.03.24 ore pe s pt mîn .a. S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori.1315-XII din 02. persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s.

durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. La rug mintea femeii gravide.2 art. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. incomplet . norma s pt mînal fiind de 24 ore.04. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale.50 introdus prin Ucazul din 08. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor.49 introdus prin Ucazul din 08. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. prin caracterul produc iei i condi iile de munc . În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore. precum i la lucr rile pe schimburi. Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc . în special de întreprinderi.* -------------------------* În prezent . men iona i în articolul 48 al prezentului Cod.03. Articolul 53. cu excep ia salaria ilor. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus.1315-XII din 02. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus.administra ie împreun cu comitetul sindical. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. organiza iile.organul administra iei publice locale [Art.50 modificat prin Legea nr. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut .04. a femeii.2 art.93] [Alin. cît i mai tîrziu. În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore. în care. inîndu-se seama de specificul muncii.88] Articolul 51. norma s pt m nal fiind de 40 ore. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile. în care procesul de munc este neîntrerupt. institu iile. [Alin. Articolul 52. specificul muncii.

56 în redac ia Ucazului din 08. precum i în unele întreprinderi de produc ie.81] Articolul 57.1315-XII din 02. Articolul 58. în care procesul de munc este neîntrerupt.salariat vechimii [Art. institu iile. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. care se aprob în ordine stabilit .03.1 [Alin. sectoare. [Alin. Articolul 60.53 în redac ia Ucazului din 27.391-XII din 05.93] art.04. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv . organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. institu ii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48). Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ).53 [Alin. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc . institu iei. în modul prev zut de lege.90] art. institu iei.1 vre-o limitare a duratei concediului anual.53 modificat prin Legea nr. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc . Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi.02. filiale i la unele timpuri de lucr ri. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. Articolul 56. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. nu se admite.4 art. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. de regul . prev zute în legisla ie i în partea a cincea a .87] Articolul 54. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc .10. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. sec ii. modificat prin Legea nr. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Articolul 55. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc . organiza iile. împ r it în p r i.88] [Alin.56 modificat prin Ucazul din 05. Articolul 59. dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar .12. se admite.2 art.

organiza iei. 171. . dac munca nu admite întrerupere.prezentului articol. necesare pentru ap rarea rii. [Alin. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc . 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. dac ea nu este stabilit prin lege. dup cum g sesc de cuviin .în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate.o zi de repaus.12. Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz . care tulbur func ionarea lor dreapt . canalizare. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . [Pct. La lucr rile. transport i telecomunica ii . Salaria ii folosesc timpul de pauz . iluminare. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58).12.6 exclus prin Legea nr. legate de condi iile tehnice ale produc iei. Articolul 62. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile .60 în redac ia Ucazului din 05. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare. aprovizionare cu gaz. [Pct.02. Pauza nu intr în timpul de munc .4 exclus prin Legea nr.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . înc lzire. 170. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. Lista acestor lucr ri. Zi de repaus pentru to i este duminica.263-XIV din 24.263-XIV din 24. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn .98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. prestate de fiecare lucr tor. 185 i 209 din prezentul Cod. enumerate în articolele 164. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc.2 art. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile.

Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis .391-XII din 05. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. Zilele de repaus la întreprinderile. stabilite prin legisla ie.90] Articolul 63. muzeele i altele). teatrele. Articolul 64. în institu iile. organiza iile. la rînd. institu iei. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. institu iile. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. Zilele de repaus la întreprinderile. organiza iile. institu iile. care n-au putut fi prev zute dinainte. Unuia din p rin i (tutorelui. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei.62 introdus prin Legea nr. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. [Alin. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. organiza iei. institu iei. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. institu iei. organiza iei. Articolul 65. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. Interzicerea muncii în zilele de repaus.3 art. sau a unor subunit i ale lor. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor. organiza iile. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iile.institu iei. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. Articolul 66. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. Articolul 67. Ambele zile de repaus se acord . institu iile. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. institu iei. în care munca. de regul . întreprinderile de deservire social . în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile.12. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. organiza iei. organiza iei. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. institu iei.

1 mai .67 în redac ia Ucazului din 05. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn .înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie. . Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic . Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei.Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.1 art. oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii.91] [Art. men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73). cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz .7-8 ianuarie .1 ianuarie .1315-XII din 02.Ziua Independen ei. [Alin. dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn . lucr rile.Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii). institu ii.1315-XII din 02.03. Zilele de s rb toare La întreprinderi. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile).02. [Art.s rb toarea "Limba noastr ". [Art.434-XII din 26.27 august .69 în redac ia Ucazului din 05.12. determinate de necesitatea deservirii popula iei.prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.81] în Articolul 70.9 mai . Articolul 71.02. organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn . . .08. la dorin a acestuia. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor). institu iile.31 august .88] Articolul 69. . în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.72 în redac ia Legii nr.81] Articolul 68. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent . .68 în redac ia prin Legea nr.93] [Art.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).692-XII din 27. .69 modificat prin Legea nr. Articolul 72. Concediile suplimentare .Ziua interna ional a femeii.69 în redc ia Legii nr. .03. .8 Martie .90] [Art. [Alin. Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod.Anul Nou .1 art.93] Articolul 73.68 modificat prin Ucazul din 08.04.

organiza ie în alt întreprindere. organizatia respectiv .1315-XII din 02. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). So ilor care lucreaz . care d dreptul la concediu. prev zute de lege. institu iei organiza iei. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor.1315-XII din 02. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . organiza iei.391-XII din 05. 2) salaria ilor.74 exclus prin Legea nr.93] [Art. transfera i dintr-o întreprindere. organiza ie. dup dorin a lor. Administra ia poate de sine st t tor. institu ie.76 completat prin Ucazul din 03.02. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.03.12. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . într : 1) timpul efectiv lucrat.5 art. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.75 introdus prin Legea nr. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.3 art. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru. 2) timpul.03. [Pct.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el.90] Articolul 76. institu ie. li se acord concediul anual. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat. Calcularea vechimii în munc .93] Articolul 75. prev zute de lege. 4) În alte cazuri. institu iei. 3) în alte cazuri. [Art. care lucreaz în condi ii de munc înv toare. 4) alte perioade de timp. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. organiza ie. prev zute de lege. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. . La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. Salaria ilor. 3) timpul. care d dreptul la concediu În vechimea de munc .Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. institu ia. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. [Alin.74 modificat i completat prin Legea nr. în timpul concediului so iei. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare.83] Articolul 77.

08. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. [Alin. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. 3) în alte cazuri. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. Articolul 78.81 completat prin Ucazul din 25. cu se Articolul 80.83] [Art. institu iei. un concediu de scurt durat f r men inerea salariului.88] Articolul 79. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. institu iei. prev zute de lege. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.3. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . . poate fi amînat pe anul de munc urm tor. Acordarea anual a concediului. organiza iei. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. prin în elegere între p r i. Articolul 81. institu iei.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare. concediul. cu cantitatea i calitatea muncii. În cazurile excep ionale. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului. [Art.81 în redac ia Ucazului din 05. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. În cazurile necesare. organiza iei. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani.4 art.78 în redac ia Ucazului din 04. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. cu învoirea conduc torului întreprinderii. la cererea salariatului i poate acorda.08. care nu i-a folosit concediul.02. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii.

organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. convingerilor. [Art.88] [Art. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului. contractele individuale de munc . Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat.85 în redac ia Legii nr.04. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare).85 introdus prin Ucazul din 08. [Art.83 în redac ia Legii nr. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program .04. sporurile la salariu. premiile i alte recompense.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele.82 în redac ia Legii nr.institu iei. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei.84 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.85 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02. [Art.1315-XII din 02.93] Articolul 84. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile.84] Articolul 86.03. st rii materiale. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare).03. institu iile. atitudinii fa de religie. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie.2 art. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . nici prin contractul individual de munc . care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie.03. [Art.93] Articolul 83.1315-XII din 02.93] [Alin.93] Articolul 85. na ionalit i. . Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. vîrstei rasei. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile. indiferent de domeniul de aplicare a muncii. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare.

Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Alin.1315-XII din 02.[Art.89 în redac ia Ucazului din 27.86 în redac ia Legii nr.88 în redac ia Ucazului din 27.03.3 art. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare.03. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.1315-XII din 02. organiza ie. [Art. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. organiza iei.88 în redac ia Legii nr. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare.5 din salariul minim.87 în redac ia Legii nr.04. [Art. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp. institu ia organiza ia respectiv . care muncesc în condi ii egale la întreprinderea.02. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt . în acord sau dup alte sisteme de retribuire. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord .93] Articolul 88. În ramurile economiei na ionale. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere.84] Articolul 89. dar în m rime nu mai mic decît 0. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare). Cuantumul recompensei se stabile te.93] [Alin. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare.04. organiza ie.84] Articolul 90.1315-XII din 02. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc .în contractele individuale de munc . Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei.90 modificat prin Ucazul din 05.93] [Art.04.2 art.86 în redc ia Ucazului din 08.81] Articolul 91.88] Articolul 87.03. ob inut de întreprindere. [Art.

care lipsesc temporar.cel pu in în m rimea dubl a tarifului .5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp.02.93] [Art. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc .94 în redac ia Legii nr. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. a aparatelor peste normele stabilite.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv .84] Articolul 93. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. retribuirea muncii este mai mare. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile.83] Articolul 94. institu iei.cel pu in în m rime dubl . în cazul remunera iei în acord. care efectueaz aceste lucr ri. care lipse te temporar. se stabilesc de c tre administra ie. [Art. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . în afar de lucrul lor de baz .04. diferen a între categorii.49 în redac ia Ucazului din 27.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate.03. prev zute de legisla e. care lipsesc temporar Salaria ilor.a mecanismelor. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. prev zut în contractul individual de munc .93] Articolul 95. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . se pl te te muncitorilor. iar pentru orele urm toare . cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. [Art. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1.93 în redac ia Ucazului din 03.03. institu ie. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere. [Art. care.1315-XII din 02. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. Articolul 92. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite.93 modificat prin Legea nr. iar pentru orele urm toare . dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii.1315-XII din 02. se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei în conformitate cu legisla ia. Plata se face. inîndu-se seama de condi iile de munc . li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent.

[Art. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). care a prestat munca în zi de s rb toare.1315-XII din 02. retribuirea se face în propor iile. Salariul lunar al salariatului nu poate fi . Articolul 98. [Art.1315-XII din 02. [Art.95 în redac ia Legii nr. 94. prev zute de legisla ie.96 în redac ia Legii nr. dac munc a foct prestat peste norma lunar .98 în redac ia Ucazului din 08. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68. institu iilor i organiza iilor.88] Articolul 99. [Art. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.03.1315-XII din 02.03. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate).03. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi . În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. lui i se poate acorda o alt zi de odihn .93] Articolul 96/1. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.96/1 introdus prin Legea nr. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1.04. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat .5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului. La dorin a salariatului. Dreptul întreprinderilor. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .în acord. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . care au avut loc nu din vina salariatului.93] Articolul 97.93] Articolul 96.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. 87. care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . ce i s-a stabilit.

Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. [Art. în contractul individual de munc . dar. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului.88] Articolul 101. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii. Rebutul de articole. dup tarifuri reduse.04. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc . lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului.100 în redac ia Legii nr.99 în redac ia Ucazului din 08. .88] Articolul 100.în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa).88] Articolul 102. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc . nu mai rar decît de dou ori pe lun . Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. Plata salariului pentru o lucrare ocazional .03. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. [Art. În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el.101 completat prin Ucazul din 08. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. [Art.100 în redac ia Ucazului din 08.04. salariul se pl te te în ajunul acestor zile. în func ie de gradul unit ii produc iei.04. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . institu iei. ce i s-a stabilit. organiza iei. Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc . Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie.93] [Art.1315-XII din 02. de regul . precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune.

Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. pîn la destituirea din func ie. de priva iune de libertate .102 în redac ia Legii nr.03.1315-XII din 02. .88] Articolul 106. administra ia este obligat . În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu. periodicitatea i locul de plat .07. ce se cuvin salariatului de la întreprindere.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. [Art. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . forma retribu iei. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc .81] Articolul 102/1.103 în redac ia Legii nr.919-XII din 11.03. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor.102 modificat prin Ucazul din 05. carnete de salarizare. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor. organiza iei. iar în lipsa acestora .în ziua concedierii.02. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor.).96] Articolul 103. re inerile efectuate. a c ror munc este retribuit în acord.93] Articolul 104.1315-XII din 02. [Art. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei. ce se cuvin lucr torului la concediere. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului.93] [Art.105 în redac ia Ucazului din 08. institu iei. Articolul 105. a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. modul de calculare. în orice caz.04. Dac se contest cuantumul sumelor.102/1 introdus prin Legea nr. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. . precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.a. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . institu ie. organiza ie. re inerile). suma ce i se cuvine s-o primeasc . [Art. de lips nemotivat de la lucru. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. din vina administra iei întreprinderii.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. [Art. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii.

04.108 în redac ia Ucazului din 08. [Art. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc . precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare. de asemenea. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor.109 în redac ia Ucazului din 08. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. de personal . coli.02. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical.Articolul 107. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea .04.109 modificat prin Ucazul din 05. Deservirea material . Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . institu ii social-culturale i medicale. norme combinate i complexe. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. case de odihn i baze de turizm. care le-au aprobat. care asigur cre terea productivit ii muncii. Normele de munc Normele de munc . ac iunilor tehnicoorganizatorice. în care trebuie s se aplice noile norme.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii.04. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. tehnologiei.110 în redac ia Ucazului din 08. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e.88] Articolul 109. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. [Art. de timp.81] Articolul 110. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate.88] Articolul 111. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica. Întroducerea. bilete pentru sanatorii. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. [Art. departamentale) se efectueaz de c tre organele. ramurale.88] [Alin. al organiz rii produc iei i al muncii. precum i condi iile. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. de deservire.normele de produc ie. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc .2 art.

autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. munc (funci ia) anterioar . care corespunde cu categoria muncii prestate.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi). primesc.).o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. gaz i alte surse de alimentare cu energie. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric .i îndeplineasc normele de produc ie. iar în caz dac aceasta lipse te . Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. radia iilor.03. [Art.d. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. Articolul 114. înc lzirea.115 exclus prin Legea nr. Articolul 112. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv . pentru ca salaria ii s . ma inilor-unelte i dispozitivelor.tarifului pe or (pe zi).88] Articolul 113.93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. vibra iilor i altor factori. . cu norma de timp în ore sau zile. lumina necesar . necesare pentru îndeplinirea muncii.1315-XII din 02. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice.112 în redac ia Ucazului din 08. cu norma de produc ie pe or (pe zi). Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora. [Art. cu consim mîntul salariatului. propunerii. precum i aprovizionarea la timp cu ele.a. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc . Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. ventilarea. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. care corespunde cu categoria muncii prestate. la alt . Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor.04. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i .m.

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). institu iei. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti.1315-XII din 02. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus . Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. produselor (produc iei). institu ii. pricinuit întreprinderii. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . efii serviciilor contabile.1315-XII din 02. prelucrarea.09.efi. acordate întreprinderii.128 modificat prin Legea nr. organiza ii. i adjunc ii lor.03. vînzarea (livrarea). inclusiv în timpul confec ion rii lor.83] Articolul 128/1.891-XIII din 21. institu iei.128 completat prin Ucazul din 28.93] [Art.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. legate nemijlocit de p strarea. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri. pelucrarea. semifabricatelor. stabilite de sentin a instan ei de judecat . R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri. vînzarea (livrarea). care ocup func ii sau execut lucr ri. Conduc torii de întreprinderi. aflat în stare de ebrietate. aparatelor de m surat. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor.77] Articolul 128/2. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti. [Art. institu ie. Lista lucr rilor. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.128/1 modificat prin Legea nr. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . creditelor. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . institu iei. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor. pe care întreprinderea.08. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate.93] [Art.96] [Art. organiza iei. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. [Alin. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. legate de p strarea.2 art. subven iilor. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba.128/1 în redac ia Ucazului din 15. institu iilor.128 introdus prin Legea nr. 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . organiza iei. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului.06. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere. precum i a instrumentelor. institu ie. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). contabilii. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani).03.

institu ii.08. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri.93] [Art.09. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului. [Art. mîndu-se seama de gradul de vin .1315-XII din 02. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor.1315-XII din 02. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar.03.81] [Art. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. organiza ii.128/3 în redac ia Ucazului din 15. M rimea desp gubirilor pentru paguba.128/2 în redac ia Ucazului din 15.93] [Art. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ). condi iile aplic rii ei. Dac administra ia. institu iei. Stabilirea m rimii pagubei.77] Articolul 129.129 modificat prin Ucazul din 17. [Art. se stabile te pentru fiecare din ei.81] [Art. se stabile te dup pierderile efective. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei. organiza iei. i de c tre loc iitorii lor . institu iei.03.93] [Art. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei.129 modificat prin Legea nr. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob .în conformitate cu legisla aia în modul stabilit.129 modificat prin Ucazul din 25.128/2 modificat prin Ucazul din 05. iar de c tre conduc torii de întreprinderi. la cererea lui. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii.128/3 modificat prin Ucazul din 05. lipsuri.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului. organiza iei. în modul prev zut de legisla ie. institu iei. [Art.06.02.02.1315-XII din 02.83] . organiza iei M rimea pagubei.09. pe baza datelor eviden ei contabile. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. se stabile te dup pre urile.86] [Art. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea).128/3 modificat prin Legea nr. pricinuite întreprinderii.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite.r spunderea material colectiv (de brigad ). Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . litigiul de munc se examineaz .77] Articolul 128/3. institu iilor. pricinuite întreprindereii.03. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal.128/2 modificat prin Legea nr. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia. În caz de sustragere. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.

[Alin. sau din ziua pl ii gre it calculate. Înadoririle administra iei. . eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. Salariul. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . institu ia. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp. nu poate s fie urm rit de la el.83] . organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii). 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii.2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1.77] Articolul 132. stabilit pentru restituirea avansului.2857-X din 25. achitarea datoriei. organiza ia. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis .132 modificat prin Ucazul nr. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. pentru restituirea sumelor.131 în redac ia Ucazului din 15.09.4. organiza iei (partea întîa a articolului 129). cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . precum i în leg tur cu plecarea la pensie. ar tate în punctele. [Art. [Alin. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. [Art. în contul c ruia el a primit de acum concediu. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii.09. gradul de vin a lucr torului.77] Articolul 130.130 în redac ia Ucazului din 15. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune. în caz de trimitere la înv tur .pentru zilele nelucrate ale concediului.institu iei. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile.129 introduse prin Ucazul din 15. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. s vîr it din interes material. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului.77] Articolul 131. 3. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului.2 art. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului.6 art.08. institu iei.09. prev zute de legisla ie. institu iei. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor.5. eliberat în contul salariului. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . în care ei lucereaz . Re inerea pentru aceste zile nu se face. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea.

84] Articolul 137.93] Articolul 134. s respecte disciplin tehnologic . [Art.93] Articolul 136.136 în redac ia Ucazului din 01.04. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. institu ii. organiza iei.11.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc .03. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor.Articolul 133. [Art. s îmbun t easc calitatea prodec iei. institu iei.135 modificat prin Legea nr. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios. s ridice productivitatea muncii. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135.88] [Art.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. conform legii. iar în cazurile special prev zute de legisla ie . În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu.11. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente.3 art. pl ile compensa ie i alte pl i. de . s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei.133 modificat prin Legea nr. Intezicera re inerilor din unele sume. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. [Alin.cincizeci procente din salariul. care. de educa ie. regulile privitoare la prote ia muncii. care nu. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. prin metode de convingere. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi.136 modificat prin Ucazul din 08.03. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie.1315-XII din 02.205-XIV din 25. nu pot fi urm rite. [Art. Limit rile. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. care se cuvine s fie pl tit salariatului. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. tehnica securit ii i igienei în produc ie. prin atitudinea con tiient fa de munc .133 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. s respecte disciplina muncii. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc .

4. . munca îndelungat i irepro abil .1315-XII din 02. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . institu iei. îmbun t irea condi iilor locative .1 art. 2) acordarea unui premiu.84] Articolul 139. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. [Art. institu iei.93] Articolul 140. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare.Articolul 138. decorare cu ordine. 3) distingerea cu un cadou de pre .138 modificat prin Legea nr. Articolul 141. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. diplome de onoare. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc .11. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic . organiza iei. îmbun t irea calit ii produc iei.138 în redac ia Ucazului din 01. organiza iei la propunerea administra iei. statute i regulamente disciplinare.a. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . Regulile de ordine interioar a muncii. 3) mustrare aspr . [Art.03. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. ridicarea productivit ii muncii. se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului.03. medalii.1315-XII din 02. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . 4) concediere (punctele 3. pentru anumite categorii de salaria i. 2) mustrare. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc . Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. 5) înscrierea în Cartea de onoare. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor. Articolul 143. pe Panoul de onoare. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie.93] [Alin.). Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor.7 i 8 ale articolului 38). Articolul 142. 4) distingerea cu diplom de onoare.139 modificat prin Legea nr. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn .

iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei.04. de atitudinea lui fa de munc . dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei.03.93] Articolul 146. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor .143 modificat prin Legea nr. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare.86] prin Ucazul din 25. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris .[Art.88] prin Ucazul din 17.93] Articolul 145.144 completat prin Legea nr.1315-XII din 02. de comportarea anterioar a salariatului.2 art. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare.143 modificat [Alin. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor. [Art.1315-XII din 02. se consider . cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu.143 modificat [Art. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it .08.03.1315-XII din 02.03.06. Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie. f r a socoti timpul. se declar (se comunic ) salariatului.03. contra semn tur . [Art. care a fost supus pedepsei. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar .1315-XII din 02. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere. li se pot aplica sanc iuni disciplinare. Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ .83] Articolul 143/1.143/1 introdus prin Legea nr.143 în [Art. [Art.93] redac ia Ucazului din 08. cu indicarea motivelor de aplicare a ei.145 în redac ia Legii nr.93] Articolul 144.

147 în redac ia Ucazului din 01. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile. [Art.84] Articolul 149.03.1315-XII din 02. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. [Art. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc .11. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor.1315-XII din 02.11. La proiectarea.148 completat prin Ucazul din 01. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. utilajul.con tiincios. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare.84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. institu iile.03. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci. Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca.93] stimulare Articolul 147. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. care s preîntîmpine accidentele de munc .1315-XII din 02. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol. i s asigure condi ii sanitaro-igienice. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor.148 modificat prin Legea nr.03.147 modificat prin Legea nr. în loc s aplice o sanc iune disciplinar .93] [Art. sec ie. care prezint o primejdie evident pentru via . Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. construc iile. [Art. amenajarea de cl diri sanitare i de trai. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. Proiectele de ma ini. Articolul 150. m suri de c tre salariat nu se aplic . Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau .93] [Art.146 în redac ia Legii nr. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie.

Instruc iile cu privire la protec ia muncii. organiza iei. [Alin.150 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02.81] Articolul 153. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254). Articolul 152.2 art.2 art.02.04. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254).151 modificat prin Ucazul din 05.151 în redac ia Legii nr. standardele.1315-XII din 02.03. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat. organiza iei ia m suri.93] [Alin.03. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. institu iei. Regulamentul cu privire la protec ia muncii.). institu iei. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . Normele. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie.84] Articolul 151. Articolul 154. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. din îns rcinarea acestuia. care le-au fost eliberate. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii.150 modificat prin Legea nr.93] [Art. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Alin.1. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele.2 art. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau. igiena în produc ie.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor. obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia. care s asigure securitatea muncii. s foloseasc mijloacele de protec ie individual .

93] Articolul 160. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit. s pun.154 modificat prin Ucazul din 05. [Art. se elibereaz gratuit. alimenta ia dietic .desc rcare. dup normele stabilite. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. Sec iile i sectoarele de produc ie. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. Articolul 157. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. dup normele stabilite.3 art. precum i la lucr rile. hamalilor. institu ii. dup normele stabilite. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. [Art. ocupa i la lucr rile de înc rcare . Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . dup normele stabilite.1315-XII din 02. se elibereaz gratuit. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . degazarea. legate de murd rire.de protec ie.81] protec ia Articolul 155.03. îmbr c minte special . Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile.3 art. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. [Alin. sp latul. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. dezinfectarea. care se includ în timpul de munc Salaria ilor.02.03. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. uscarea. institu iei. Articolul 159.1315-XII din 02. precum i altor categorii de .93] [Alin. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Administra ia este obligat s asigure p strarea. Articolul 158. organiza ii. mijloiace de sp lare i dezinfectante. eliberate salaria ilor. la lucr rile.84] [Art. Pauzele. salaria ilor li se elibereaz gratuit.11.154 introdus prin Ucazul din 01.84] Articolul 156.11.159 modificat prin Legea nr. pe baza unor norme stabilite. organiza iei.155 introdus prin Ucazul din 01.154 modificat prin Legea nr.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi.

atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. care se includ în timpul de munc . trecu i la o munc mai u oar Salaria ii.93] [Alin. În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor.03. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. care r spunde pentru v t marea s n t ii. în anumite întreprinderi.88] Articolul 162. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. legat de munc . Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie. precum i la munci legate de circula ia transportului. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii.160 compltat prin Legea nr. în leg tur cu starea s n t ii lor. ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii.08.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. [Art. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. Dup caz.1 art. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . Retribuirea muncii lucr torilor. primesc pentru tot timpul trecerii lor. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane). întreprinderea. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . al construc iilor pentru distribu ia apei. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral.160 în redac ia Ucazului din 04. care. institu ia. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. alimenta iei publice i comer ului. Articolul 163. primit la munca de mai înainte.anual ). s li se acorde o munc mai u oar . în leg tur cu starea s n t ii. Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. organiza ia. conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. dar nu mai mult decît pentru dou luni. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. la o astfel de munc . Salaria ii. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. i pentru a preveni bolile profesionale. precum i ai altor cîteva întreprinderi.1315-XII din 02. Articolul 161. pentru a se stabili. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor.

prev zute de lege. Articolul 165. [Art. poart r spundere material pentru dauna. Articolul 166. în conformitate cu recomand rile medicale. institu iilor. Transportul salaria ilor. institu iilor. institu iei. institu iilor sau organiza iilor. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. un timp de munc încomplet.1315-XII din 02. [Art. iar în cazurile.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Lucr rile. organiza iile. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . în cadrul arnj rii lor la munc . a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. în care lucreaz salariatul. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar .03.167 modificat prin Legea nr. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului.1315-XII din 02. în conformitate cu legisla ia.93] Articolul 164. institu iile. Articolul 167. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. R spunderea material a întreprinderilor. precum i alte condi ii avantajoase de munc . organiza iei. organiza iilor. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. care s-a îmboln vit. care provoac accidentele. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. prev zute de lege. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile.03. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor.163 modificat prin Legea nr. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. precum i la lucr ri subterane . i s le stabileasc . Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor.

normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc . în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar . sînt transferate la o alt munc .10.10. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz .391-XIII din 05.391-XIII din 05. Articolul 169.90] [Art. se aprob în ordinea prev zut de lege. organiza iei.87] Articolul 173. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. [Art.87] Articolul 172. la care este interzis folosirea muncii femeilor. [Art. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis . i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. Interzicerea muncii de noapte.90] [Art. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. li se mic oreaz normele de produc ie.391-XIII din 05. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. în orele suplimentare i în zilele de repaus. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor.171 modificat prin Ucazul din 27.172 în redac ia Ucazului din 27. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor.87] Articolul 171. Articolul 170. din contul mijloacelor întreprinderii.12. ea trebuie s fie eliberat de lucru. institu iei. Femeile. de asemenea.12. în conformitate cu avizul medical.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri.10. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ). în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar .90] [Art. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i.170 modificat prin Legea nr. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte.170 modificat prin Ucazul din 27.172 modificat prin Legea nr. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - . Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide. Lista lucr rilor grele. care au copii în vîrst de pîn la trei ani.171 modificat prin Legea nr. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. în conformitate cu avizul medical.12. [Art. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici. Este interzis . cu excep ia ramurilor economiei na ionale. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile.

pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. [Art. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc .391-XIII din 05. f r men inerea salariului. Concediul suplimentar. precum i în vechimea în munc pe specialitate. femeia la cererea ei.173 modificat prin Legea nr.173 în redac ia Ucazului din 03.174 modificat prin Legea nr.87] [Art.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). institu ia.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. la dorin a lor. de bunic . Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173. poate s primeasc concediului anual. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . precum i în vechimea în munc pe specialitate. ce d dreptul la concediile anuale urm toare. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului.02. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad . de bunei. [Art. f r men inerea salariului.93] Articolul 175. pîn el va împlini vîrsta de trei ani.82] Articolul 176. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.03. la cererea lor. pentru îngrijirea. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. [Art. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani.10. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . organiza ia respectiv . La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu.90] [Art.175 în redac ia Ucazului din 03.12.90] [Art. în orice timp.1315-XII din 02.12. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. Concediile pentru femeile.indiferent de vechimea total în munc ) . În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.391-XIII din 05.173 completat prin Ucazul din 27. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului.83] Articolul 174. în orice timp. un concediu suplimentar. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.175 modificat prin Legea nr. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc .02.

de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . organiza iei.391-XIII din 05.12.83] Articolul 177. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . organiza iei. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175). inînd seama de dorin a mamei. institu iei.173. f r men inerea salariului. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. 175). dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen. La cererea femeii. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani). Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or .pîn la aisprezece ani). administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.177 modificat prin Legea nr. i se acord un concediu suplimentar.02. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.176 modificat prin Legea nr.90] . Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. . Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore.90] Articolul 178. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc . institu iei. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i. [Art. [Art. [Art. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen.12. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc . care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani.70 de zile) i. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. care a înfiat un copil nou-n scut. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . la dorin a lor.12. nemijlocit din maternitate. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii.176 în redac ia Ucazului din 03. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare.391-XIII din 05.90] [Art.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.391-XIII din 05. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii.178 modificat prin Legea nr.

95] [Alin. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor).Articolul 179. poate s repartizeze. Articolul 180/1.11. [Art.391-XIII din 05. organiza iei.179 modificat prin Ucazul din 27. organiza iile. camere pentru alaptarea copiilor.03. organiza iile.90] Articolul 182. se bucur de înlesnirile. se organizeaz cre e i gr dini e de copii.12. Deservirea femeilor la întreprinderile. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material.3 art. prev zute de legisla ie. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani. [Art. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general . Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. organiza iei.93] Articolul 183. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. acordarea concediilor suplimentare. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani.1315-XII din 02. institu iei. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. Lucr rile.181 modificat prin Legea nr. iar în domeniul protec iei muncii. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii.04. dec derii din drepturile p rinte ti.391-XIII din 05. [Art. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune.182 modificat prin Legea nr.640-XIII din 10. În cazuri excep ionale. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. cu comitetul sindical al întreprinderii.12. precum i camere de ingien individual a femeilor. [Alin. de comun acord. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani.84] Articolul 180. Vîrsta. timpul de munc . la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii . de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.180/1 introdus prin Legea nr.181 introdus prin Legea nr. pot fi angajate la lucru persoane. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei.3 art. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele.

Articolul 187.85] Articolul 184. cu consim mîntul lor.183 modificat prin Ucazul din 29. stabilit de legisla ie. la munc suplimentar .93] [Art. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. se pot aproba norme de produc ie reduse. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. [Art. Pentru tinerii muncitori.1315-XII din 02. optsprezece ani. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. colilor profesionale tehnice. precum i în zilele de repaus.187 modificat prin Ucazul din 27. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. în orice alt perioad a anului. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i.11. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. care lucreaz în acord. care lucreaz în timpul liber de înv tur . Articolul 186. organiza iei. se aprob în modul. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. Munca salaria ilor sub optsprezece ani. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei.04. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. [Art.03. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. legate de fabricare. precum i la lucr ri. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.183 modificat prin Legea nr. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele.84] Articolul 188. la lucr ri subterane. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. cursurilor. ei urmeaz s treac în examenul medical. angaja i la întreprindere.

au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. .02. care a absolvit colile de cultur general . înfietorii. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului. care au absolvit institu iile de înv mînt. organiza iei.391-XIII din 05. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori.90] [Art. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti.12. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului.188 introdus prin Legea nr. Articolul 191. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II.12. ar tate în punctele 1.189 modificat prin Ucazul din 05. în brigad .90] Articolul 189. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . organiza ii ob te ti i persoane oficiale. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. Totodat . i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. institu ii de înv mînt profesional-tehnic. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. [Alin. institu iei.189 introdus prin Legea nr. concedierea pe temeiurile. administra ia organizeaz înv mîntul individual. Articolul 192. precum i alte organe de stat. curatorul minorului. care a absolvit coli de cultur general . organele de tutel i curatel .81] Articolul 190.391-XIII din 05. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. [Alin. organiza iile. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani.3 art.2 art. institu iile. Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.salariu.

În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. sau 31 zile. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc . li se acord de asemenea i alte înlesniri. Articolul 195. redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). Articolul 196. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. profesii i produc ii respective. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . Articolul 198. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. ce i s-a acordat. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. Incurajarea salaria ilor. Articolul 199. cînd durata schimbului este de opt ore. sezoniere) i f r frecven . precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. Înlesnirile pentru salaria i.o s pt mîn de munc . care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . . Articolul 197.Articolul 194.

dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . concedii pl tite în leg tur cu înv tura.IX. Înlesnirile pentru salaria ii. Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. unde se g se te coala. Administra ia are dreptul s acorde.În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . li se acord concediu f r men inerea salariului.199 modificat prin Legea nr. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . f r a socoti timpul de deplasare la locul.93] Articolul 200. care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . Articolul 203.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc .coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice.VI VII. iar în clasa VIII . sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. precum i alte . [Art. elevilor din clasele IX-XI . Articolul 201.10 zile calendaristice. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile).colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. dus i întors. dac elevii î i manifest aceast dorin . admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate.8 zile lucr toare. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. li se acord .1315-XII din 02. Articolul 204. calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . administra ia este obligat . s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli. Articolul 202. în modul stabilit. care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi).03.

. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . în plus.2 luni. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. Articolul 207. Pentru timpul concediilor. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom . dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului.30 de zile calendaristice.înlesniri. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. men inîndu-se num rul de ore libere. Elevilor. ar tate mai sus. la cursul III i la cursurile urm toare . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor.20 de zile calendaristice.10 zile calendaristice. dar nu mai pu in de salariul minimal.33 zile calendaristice. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator. Articolul 205. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul.40 de zile calendaristice. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. Studen ilor i elevilor. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . la cursul III i la cursurile urm toare . la cursul III i la cursurile urm toare . care înva cu succes la colile superioare serale. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Articolul 206. care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul.20 zile calendaristice. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II .

04. Articolul 209. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport.211 în redac ia Legii nr.211 în redac ia Ucazului din 24. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. dus i întors. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil . pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. 2) judec toriile populare. [Art. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .75] Articolul 212. [Art.03.93] [Art.1315-XII din 02.Articolul 208.03. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc . Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230).210 în redac ia Legii nr. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi.1315-XII din 02. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile . Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc . care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt.93] Articolul 211. Afar de aceasta. darea colocviilor i examenilor o dat pe an.

institu iei. salariatului i administra iei întreprinderii. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. organiza ii între salaria i. [Art.213 modificat prin Ucazul din 24.1315-XII din 02.1315-XII din 02.03. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc . institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora. institu ii.04. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii. cu excep ia litigiilor.03.1315-XII din 02.04. [Art.03. [Art. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.93] [Art.75] Articolul 215.214 în redac ia Ucazului din 24.93] Articolul 216.03. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .2 art. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei. în termen de trei zile.03.sale pre edintele.75] Articolul 220. [Art.214 în redac ia Legii nr. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .213 în redac ia Ucazului din 27.93] [Art.1315-XII din 02.04.84] [Art. loc iitorii lui i secretarul. i administra ie. pe de alt parte.1315-XII din 02.216 modificat prin Ucazul din 27.217-219 excluse prin Legea nr.218 în redac ia Ucazului din 24.03.93] [Alin.75] Articolul 213. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.93] Articolul 214. organiza ii.1315-XII din 02.04. organiza iei. pe de o parte. institu ii.213 în redac ia Legii nr.04.213 modificat prin Legea nr. care iau na tere la întreprinderi. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin .215 în redac ia Legii nr.93] [Art.84] [Art.216 în redac ia Legii nr. [Art.

institu iei. Plîngerile.04. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere.1315-XII din 02. prev zute în prezentul articol. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . organiza ie. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie. Scutirea salaria ilor. ele pot fi restabilite.88] [Art. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru. Acelea i termene se aplic i atunci.83] Articolul 222. organiza iei.93] [Alin. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.75] Articolul 221. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc .220 în redac ia Legii nr.93] [Art. respectiv. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .04. [Art. organiza iei. institu ie. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii. institu ie.220 în redac ia Ucazului din 24. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc . [Art.221 în redac ia Ucazului din 25.220 modificat prin Ucazul din 27. Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc . nu urmeaz s fie examinate.08. pricinuite întreprinderii institu iei.84] [Art. 2) persoanele cu care administra ia.03.5 art. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare.221 introdus prin Ucazul din 08. se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii.03.1315-XII din 02. institu iei. 3) administra iei.221 modificat prin Legea nr. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului.04. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea.

Aceat obliga ie se pune în sarcina ei.223 modificat prin Legea nr.93] Articolul 225. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile.1315-XII din 02. începînd din ziua concedierii. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie.88] la de Articolul 224. care examineaz litigiul de munc . institu iei. [Art. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior.93] [Art. pricinuit întreprinderii. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc . [Art. dar nu mai mult decît pe un an. . dar nu mai mult decît pe un an.1315-XII din 02. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc . organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . R spunderea material a persoanei oficiale. i se pl te te.03.77] Articolul 226. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . [Art.224 modificat prin Legea nr.225 modificat prin Legea nr.223 în redac ia Ucazului din 08.09. i se pl te te. Articolul 223. obliga ia de a repara paguba.03. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal .03. de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii.1315-XII din 02. Urmeaz s fie executat imediat. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc .93] [Art. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat.04. dar nu mai mult decît pe un an. Salariatului.225 în redac ia Ucazului din 15. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). pe baza hot rîrii instan ei de judecat . Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil .munc .

Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216). Certificatul nu se elibereaz .229 modificat prin Legea nr.03.03. este admis numai în cazurile. organiza iei. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc .75] Articolul 228.228 în redac ia Legii nr. Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod. [Art.04.03.93] Articolul 230. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective. [Art. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false.227 în redac ia Ucazului din 24.93] Articolul 227. comunicate de salariat. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. dar nu mai mult decît pe o lun . Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare.228 modificat prin Ucazul din 24.75] Articolul 229.93] [Art. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea . institu iei. [Art.salariu salariatului. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru.1315-XII din 02. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea.pl tite pe baza hot r rii organelor. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat.04. care are putere de titlu executoriu. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii.226 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. Limitarea urm ririi sumelor. În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen. [Art.93] [Art. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i. în baza . atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii.227 în redac ia Legii nr.03.1315-XII din 02. sau pe documente false prezentate de el. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor. transferarea în alt func ie.1315-XII din 02.

Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .1315-XII din 02.2 art.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod.75] Articolul 231.1315 din 02.230/1 în redac ia Legii nr.11. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc .03.11.93] [Art. i colectivul de munc sau sindical. pe de alt parte.04.233 în redac ia Legii nr. salaria ii au dreptul.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie.231 modificat prin Ucazul din 08. în institu ii i organiza ii. [Art. dar numai mult decît pe un an. [Art. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani. în institu ie.03. [Art.04. INSTITU IILOR. institu ii. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc . Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.03.232 în redac ia Legii nr.233 în redac ia Ucazului din 01.230 în redac ia Legii nr. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.93] [Alin.84] Articolul 232. [Art.1315-XII din 02. garantate de legisla ie. pe de o parte.93] [Art. la întreprinderi. sindicale. [Art.03.93] Articolul 233.93] [Art. de a crea. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230).04. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01.75] Articolul 230/1.1315 din 02.230/1 în redac ia Ucazului din 24.1315-XII din 02.230 în redac ia Ucazului din 24. precum i de a întra în ele.03.84] . la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .231 în redac ia Legii nr. ce in de stabilirea la întreprindere. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale.

organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. traiului. institu iilor. precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc .1 art. deservirea necesit ilor locative. institu ii. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond.235 exclus prin Ucazul din 01. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. [Art.234 în redac ia Legii nr. organiza iei.11.11. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. [Art.03.11. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.237 în redac ia Ucazului din 27.04.Articolul 234. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. culturii. organiza iilor. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. institu iei.93] [Art. organiza iei. institu iei. institu iilor. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii.1315 din 02. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii. fondului de consum. institu iei. de trai i social-culturale.84] Articolul 235. [Art. institu iei. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc .84] sînt Articolul 238.1315 din 02. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.84] Articolul 236. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului.04. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii.93] [Alin.234 în redac ia Ucazului din 01. institu iei.88] [Art. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii.84] Articolul 237. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal . organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii.03. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei.234 în redac ia Ucazului din 08. institu iei.236 în redac ia Ucazului din 01. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii.93] [Art. institu iei.235 introdus prin Legea nr. [Art.03.1315 din 02.237 modificat prin Legea nr.

8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . atelierele i alte locuri de munc la întreprindere. institu iei. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai.238 modificat prin Ucazul din 27. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. 7) s adreseze.238 modificat prin Ucazul din 08.84] Articolul 239. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere. precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. institu iei.04. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii. cre elor i gr dini elor de copii.93] [Art. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii. institu iei.04. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . institu iei.88] [Art. sectoarele. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. organiza iei. informa ii i explica ii. organiza ie. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . profilactorii i case de odihn . 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. organiza iei.03. precum i activitatea polilinicilor. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. [Art. institu iei. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. institu iilor. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. 2) s cear administra iei documentele respective. c minelor. institu ie.238 în redac ia Legii nr. s trimit salaria i la sanatorii. Comitetul sindical al întreprinderii.1315 din 02. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. organiza iei respective.

institu iei. paza. repara ia. gr dinile i parcurile. inc lzire. institu iei. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. Cl dirile. [Art. înc perile. institu iei. organiza iei. înc perilor. institu ie. de întremare.84] [Art.244 modificat prin Legea nr. înc lzirea. organiza iei i membrilor famiilor lor. institu iei.1315 din 02.03. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. Articolul 242. care au fost arendate de întreprindere. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat.93] [Art. a înc perilor.93] Articolul 241.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08.protec ia muncii. înc perile i construc iile. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. precum i amenajarea cl dirilor. facerea cura eniei.1315 din 02. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. de cultur fizic i sporive Cl dirile. iluminare.04.239 modificat prin Legea nr.04. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii. institu iilor.243 excluss prin Legea nr.03.1315 din 02.1315 din 02. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. institu iile. [Art. [Art.1315 din 02.1315 din 02. Între inerea gospod reasc . organiza iei. institu iilor. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative.240 exclus prin Legea nr. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. destinate desf ur rii muncii cultural-educative.242 modificat prin Ucazul din 27. de întremare.03.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii.03. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. institu iei.93] Articolul 244. iluminarea.243 în redac ia Ucazului din 08. organiza iilor.03. organiza iei. institu iei.93] . facerea cur eniei. organiza ie.93] [Art.03. construc iile.04. organiza iilor a cl dirilor. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii.. destinate elurilor susar tate.

[Art. 2) ajutoare pentru na terea copilului. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului. ajutoare de înmormîntare. iar femeile.247 modificat prin Ucazul din 05. 3) pensii pentru limita de vîrst . [Art.03. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc .81] Articolul 246.02. institu ie. pentru alimenta ie curativ (dietic ). Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal .12.247 modificat prin Legea nr. în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. afar de aceasta. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor.245 modificat prin Legea nr.93] [Art. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor.246 modificat prin Legea nr. Articolul 247.în sum de pîn la cî tigul întreg. [Art. precum i pensii pentru vechime în munc .246 modificat prin Ucazul din 05.81] Articolul 250. tratament balneosanatorial i protezare .1315 din 02.246 modificat prin Ucazul din 03.249 modificat prin Ucazul din 05. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale.Articolul 245. ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an.03.81] [Art.83] [Art. de invaliditate. [Art.02. Nepl tirea de c tre întreprindere.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii. stabilite pentru unele categorii de lucr tori. carantin . în caz de pierdere a între in torului. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.1315 din 02. [Art.81] Articolul 248. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz . Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .73] timpul Articolul 249. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.02.03. schilodare.93] [Art.1315 din 02. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale.248 în redac ia Ucazului din 28.02. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . institu iile.248 modificat prin Ucazul din 05.02. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului.

1315 din 02. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie. institu ii. în caz de invaliditate. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova.93] [Alin.1315 din 02.251 în redac ia Ucazului din 05. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie. organiza iile ce le sunt subordonate. 2) sindicate.254 în redac ia Ucazului din 05.02. [Art. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.252 modificat prin Ucazul din 05. [Art. institu iile.1315 din 02.02.1315 din 02. [Art. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului. organiza ii. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.81] Articolul 255.93] [Art.03.03.02.250 modificat prin Ucazul din 05.81] [Art.02. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.81] Articolul 250/1.253 exclus prin Legea nr.02.93] [Art. precum i în caz de moarte a membrilor familiei.03.1 art.03. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind . precum i de c tre întreprinderi.03. care se aflau în între inerea lui.252 exclus prin Legea nr.1315 din 02. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova.251 în redac ia Legii nr.81] [Art.250/1 introdus prin Ucazul din 05. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare.81] Articolul 251. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. [Art.250/1 în redac ia Legii nr.93] [Art.254 în redac ia Legii nr.

08.255 în redac ia Legii nr.1315 din 02.03.1315 din 02. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.03.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde.03. organiza ii.256 în redac ia Legii nr.257 modificat prin Ucazul din 05.).93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. [Art.02. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi.02. [Art.93] [Art.1315 din 02.93] Articolul 257. iar la unele obiecte .1315 din 02.81] Articolul 256. Metrologie i Supraveghere Tehnic .258 modificat prin Legea nr.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat.81] Articolul 258. i a regulilor cu privire la protec ia muncii. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor.1315 din 02. [Art.03. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii. stabilit de legisla ie.255 modificat prin Ucazul din 05. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective. aprobate în modul stabilit.93] [Art. [Art. administrativ . [Art. în institu ii.255 modificat prin Ucazul din 05.03. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele. penal ) în modul. poart r spundere (disciplinar . 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. institu ia.259 modificat prin Legea nr.93] Articolul 259. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate. . Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice.82] [Art. 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii.257 modificat prin Legea nr. întreprinderile. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii . institu iei. care muncesc în condi ii de munc nocive etc.

1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului.264 completat prin Ucazul din 17.261.1315 din 02.3 modificat prin Legea nr.93] Articolul 266. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit. respectînd prevederile articolului 42. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri.04. de ministere i departamente.93] [Art. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.96] [Art. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca.03.263 modificat prin Legea nr.184-XIII din 19. incompatibile cu continuarea muncii.2 art.organiza ia (cumularzii.1375-XIII din 19.1375-XIII din 19.11.919-XIII din 11.1315 din 02. meseria ii la domiciliu.11. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei.263 modificat prin Legea nr.265 exclus prin Legea nr. Calcularea termenelor.88] [Art.97] [Art. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 .260 în redac ia Legii nr. contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales.03.263 modificat prin Legea nr. prev zute de prezentul Cod Termenele. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod. [Pct.1315 din 02.262 excluse prin Legea nr.03.86] [Art. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar . 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod.07. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile.în ordine de subordonare. organele administra iei publice locale.97] [Art. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic . care îndepline te func ii educative.1315 din 02.94] [Art.1315 din 02.891-XIII din 21.264 exclus prin Legea nr. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare. institu iei. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.93] [Art. a unei fapte amorale.06.) are un caracter specific. [Art.93] [Alin. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii. [Alin. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .03.1/2 introdus prin Legea nr.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor.260 introdus prin Ucazul din 08.). organiza iei.93] Articolul 263. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat.03.06. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor. precum i la cererea Cur ii de Conturi.263 modificat prin Legea nr. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea .07.a. lucr torii temporari i sezonieri etc.

cu excep ia cazurilor. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului.abrogat . Termenul. Termenul. care trebuie s survin în mod obligator. termenul se consider expirat la ora. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. institu ie organiza ie. calculat în ani. institu ie. care nu are ziua respectiv . a termenului. cînd legea prevede altfel (articolul 221). calculat în luni. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. care prevede începutul lui. luni. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. calculat în ani. Ac iunea. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. prin indicarea evenimentului.73 . calculat în s pt mini. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite.drepturilor i îndatoririlor de munc . cînd la întreprindere. În cazurile. se consider c termenul n-a fost omis. adoptat la 25. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. sînt specificate prin data calendaristic exat . cade într-o lun . care urmeaz dup ea. Dac plîngerea. Termenul. Dac sfîr itul termenului. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade. sau prin perioada de timp. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. calculat în luni. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova.05. înceteaz opera iile respective. Termenul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->