P. 1
Codul Muncii Al Republicii Moldova - Abrogat

Codul Muncii Al Republicii Moldova - Abrogat

|Views: 169|Likes:
Published by Vadim Codreanu

More info:

Published by: Vadim Codreanu on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. Locul de plat a salariului . Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. institu iilor i organiza iilor. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Acordarea anual a concediului. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Retribuirea muncii Articolul 83. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. care lipsesc temporar Articolul 94. Dreptul întreprinderilor. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Indexarea salariului Articolul 86. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103.Articolul 78. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Cuantumul minim al salariului Articolul 85.

Deservirea material .Articolul 104. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. Carnetele de salarizare Articolul 107. trimi i s . institu iei. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. organiza iei Articolul 125/1. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. . care apar in salaria ilor Articolul 125. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. institu iei.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Normele de munc Articolul 109.i satisfac serviciul militar Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. Garan ie pentru salaria ii. Întroducerea. pricinuite întreprinderii. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. Articolele 108 . de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. care sînt donatori Articolul 122. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111.i ridice calificarea Articolul 120. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Garan iile pentru salaria ii. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. Compensa ii pentru uzura instrumentelor.

construc iilor i utilajului . Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. pricinuit întreprinderii. institu iei. organiza iei Articolul 131. organiza iei Articolul 127. Exclus Articolul 128. 138. Statutele i regulamentele disciplinare 139. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. organiza iei Articolul 129. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Înadoririle administra iei. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. pricinuite întreprinderii. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3.organiza iei Articolul 126. Intezicera re inerilor din unele sume. 136. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135.institu iei. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Stabilirea m rimii pagubei. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. institu iei. 137. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Anularea sanc iunii disciplinare 147.

Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163.Articolul 150. Transportul salaria ilor. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. care se includ în timpul de munc Articolul 161. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. Retribuirea muncii lucr torilor. Interzicerea muncii de noapte. Articolele 168 . organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. care au copii în vîrsta .231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162.de protec ie Articolul 159. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Lucr rile. institu iilor. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. obligator pentru administra ie Articolul 153. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. Pauzele. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. R spunderea material a întreprinderilor.

Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Concediile pentru femeile. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. Lucr rile. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. care au absolvit institu iile de înv mînt. f r men inerea salariului. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Instruirea profesional în produc ie în . care au copii Articolul 179. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Concediul suplimentar. organiza iile.de pîn la trei ani Articolul 173. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Deservirea femeilor la întreprinderile. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. Vîrsta. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184.

Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. Înlesnirile pentru salaria ii. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Exclus . Înlesnirile pentru salaria i. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210.limitele timpului de munc Articolul 195. Incurajarea salaria ilor. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Exclus Articolul 219. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. Exclus Articolul 218. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214.

organiza iilor. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. organiza iilor a . Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. organiza iilor Articolul 237. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. INSTITU IILOR. Limitarea urm ririi sumelor. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. a înc perilor. ORGANIZA IILOR Articolul 232. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. Exclus Articolul 241. organiza iei Articolul 235. institu iilor. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. R spunderea material a persoanei oficiale. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. organiza iei Articolul 236. institu iilor. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. organiza iei Articolul 239. Articolele 232 . Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Restabilirea în lucru Articolul 224.Articolul 220. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227.266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. institu iei. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. institu iei. institu iilor. Scutirea salaria ilor.pl tite pe baza hot r rii organelor.

Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Exclus Articolul 263. Exclus Articolul 262. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Exclus Articolul 265. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Asigurarea cu pensii Articolul 252. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. Exclus . Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. de întremare. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245.cl dirilor. Exclus Articolul 253. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. înc perilor. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255.

Salariatul este dator: 1) s .03.11.84] [Art. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. Calcularea termenelor. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. precum i dreptul la protec ie de omaj.2 în redac ia Legii nr. precum i a concediilor anuale pl tite.1315-XII din 02. la îmbun t irea calit ii muncii.Articolul 266.04. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova. contribuie la cre terea productivit ii muncii. acordarea zilelor de odihn s pt mînale. 5) la asociere în sindicate.2 în redac ia Ucazului din 08.691-X din 05. asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc . 2) s respecte disciplina muncii. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al . 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri.2 în redac ia Ucazului din 01. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii. [Art. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. institu iei. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. Munca for at este interzis . organiza iei. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii.88] [Art. dreptul de a. [Art.2 în redac ia Ucazului nr.1 completat prin Ucazul din 08. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire. 4) la odihn . zilelor de s rb toare. Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei.i alege profesia i ocupa ia.88] Articolul 2.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc .04. 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc .93] [Art.81] Articolul 3.02.

5 modificat prin Ucazul nr. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .88] Articolul 4.04.81] Articolul 6. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia.5 în redac ia Legii nr. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in . invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8.6 în redac ia Legii nr.02. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic.1315-XII din 02. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite. în institu ii. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional.3 în redac ia Legii nr. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.88] [Alin.6 în redac ia Ucazului din 08.03.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn . Întreprinderile. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.03.2 art. [Art.1315-XII din 02.1315-XII din 02. institu iile.03. de arend etc. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc .93] [Alin.03. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc .4 în redac ia Legii nr.93] [Art.04.1315-XII din 02. la munca femeilor.93] [Art.04.7 exclus prin Legea nr.93] i din alte acte Articolul 5.03. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional. precum i al lipsei în statutele. la care particip Republica Moldova. organiza iile. organiza ii.88] [Art.93] [Art.691-X din 05. tineretului.1315-XII din 02.8 în redac ia Legii nr. de acordurile tarifare i contractele colective de munc .3 art. Nulitatea condi iilor din contractele de munc . [Art. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.84] .8 în redac ia Ucazului din 01. la protec ia muncii. [Art. ce reglementeaz rela iile de munc .2. de statutele i regulamentele lor. regulamentele. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.1.1315-XII din 02. [Art.3 în redac ia Ucazului din 08.11. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste.03.8 în redac ia Ucazului din 08. [Art.

93] [Art.14 exclus prin Legea nr.1 art.84] [Art.03.1315-XII din 02.1315-XII din 02.84] [Art. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).8 în redac ia Ucazului din 05.11.03.04.14 modificat prin Ucazul din 01.84] [Art.13 în redac ia Ucazului din 27.9 exclus prin Legea nr.11 exclus prin Legea nr.03.8 în redac ia Ucazului din 27. calificare sau la un anumit post. condi iile de retribuire.84] [Art. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor. institu ie. iar întreprinderea. institu ia.93] [Art. st rii .11 în redac ia Ucazului din 27.10 modificat prin Ucazul din 01.03.88] [Art. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.88] [Alin. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.03.04. [Alin. na ionalit ii.3 art.04.4 art.84] [Art.13 exclus prin Legea nr.93] [Art. drepturile.9 introdus prin Ucazul din 08.1 art.1315-XII din 02. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .10 în redac ia Ucazului din 27.03.9 în redac ia Ucazului din 01. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie.1315-XII din 02.84] [Alin.03.11. rasei.82] [Art.1315-XII din 02.93] [Art.2 art. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate. limbii.93] [Alin.84] [Art.16 introdus prin Legea nr. de asigurare material i de organizare a muncii.12 exclus prin Legea nr.04.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.04. prev zute de legisla ia muncii.1315-XII din 02.1315-XII din 02.93] [Art.03. originii sociale.15 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .11. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.[Alin. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.04.84] [Art.10 exclus prin Legea nr.14 în redac ia Ucazului din 27.04.08.93] Articolul 17.11 în redac ia Ucazului din 08.

2 art. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. organiza ie a persoanelor.03. p rin i. institu ie.materiale. fra i. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor.93] [Alin. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat .21/1 exclus prin Legea nr.93] [Art.03.17 în redac ia Legii nr. convingerilor. Articolul 21. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. domiciliului.17 introdus prin Legea nr. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente. Articolul 20.1315-XII din 02. surori. [Alin. la care este angajat lucr torul. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. sau de interesele salariatului. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. prev zute de legisla e. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia.03. copii ai so ilor). ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite.18 introdus prin Legea nr.1315-XII din 02. fiice. dar lucr torul a început de fapt s lucreze. fii. so i. Diferen ierile. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile.1315-XII din 02. surori.3 art.1315-XII din 02. precum i pe temeiul altor circumstan e. [Art. institu ie. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. institu iilor organiza iilor. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei). apartenen ei la asocia iile ob te ti. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat .93] Articolul 18. precum i fra i.93] Articolul 19. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur . [Alin. atitudinii fa de religie. excluderile. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova.04. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris . a c ror prezentare nu este prev zut de lege . precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate.03.21/1 introdus prin Ucazul din 08.2 art.88] Articolul 22.

93] Articolul 24.04. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale.de ase luni. institu ie.24 în redac ia Ucazului din 08.93] [Alin.03. iar în unele cazuri. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade.03. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere. nu poate fi mai mare de trei luni. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica. . cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de .25 în redac ia Ucazului din 03.93] [Alin. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor.24 modificat prin Legea nr.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete.75] Articolul 26. dac lergisla ia nu prevede altfel. [Alin.07. Articolul 23. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ).1 art. [Grn. [Alin.03. care i se încreden eaz . Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat.1315-XII din 02.1315-XII din 02. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz . Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru.2 art. iar salariatul continu s lucreze.88] Articolul 25. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare. a c ror prezentare nu este prev zut de lege. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv. care n-au împlinit optsprezece ani.2 art. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale.1315-XII din 02. Încercarea nu se stabile te. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. organiza ie.1 art.3 modificat prin Legea nr.25 modificat prin Legea nr.

i continue munca în noile condi ii. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere. prev zute de articolele 30. institu ie. la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate.93] [Art. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. care sînt în vigoare la întreprinderea. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci.1315-XII din 02. a regimului de munc .04. fie chiar împreun cu întreprinderea. cu excep ia cazurilor. institu ie. igienii în produc ie. a înlesnirilor. organiza ie sau la o alt întreprindere. dac legea nu prevede altfel. i 31 din prezentul Cod. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. Articolul 28. organiza ie.03. a cumulului de profesii. institu ie. organiza ia. la un alt loc de lucru.88] Articolul 30. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele .munc i contractul colectivde munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . organiza ie. Articolul 27. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute. institu ia. iar salariatul nu este de acord s .a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. dar în aceia localitate. institu ie. organiza ie. institu ia. este admis numai cu consim mîntul salariatului. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . organiza ia respectiv .lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. Articolul 29. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. institu ie. igienii muncii. institu ie. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz .29 modificat prin Legea nr. Transferarea la o alt munc . În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. care îi este contraindicat din motive de s n tate. care nu este stipulat prin contractul individual de munc . organiza ie ori într-o alt localitate. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii.29 în redac ia Ucazului din 08. [Art. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc .

care nu. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). 5) transferarea lucr torului. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere.5 art. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. cu consim mîntul lui.4 art. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. institu ie. precum i refuzul de a.81] . Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. [Alin.1315-XII din 02.83] [Alin.06. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv . Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii.1315-XII din 02.4 art. organiza ie. [Pct.33 modificat prin Legea nr.33 modificat prin Ucazul din 25.02. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale.7 modificat prin Legea nr. institu ie. salaria ii. cu excep ia cazurilor. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35). Articolul 33.96] [Alin.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc .6 art. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere.88] [Alin. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv . precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37).98] 8) alte temeiuri prev zute de acord. organiza ia. care î i îndeplinesc normele de produc ie.03.33 în redac ia Ucazului din 08. a întreruperilor în munc . î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar . iar salaria ii. la o alt întreprindere.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc . a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Articolul 32. dar în aceia localitate.891-XIII din 21.04. 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42). pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie).93] [Alin.33 în redac ia Ucazului din 05.7 art.03.08.8 art. institu ia. Articolul 31.sau lichidarea unei calamit i naturale.33 introdus prin Legea nr. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic.33 modificat prin Legea nr.11. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .205-XIV din 25. institu ie.93] [Alin. pentru preîntîmpinarea unor accidente.

lucr torul are dreptul oricînd s . institu iei. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii.34 în redac ia Legii nr.93] [Art.36 modificat prin Legea nr. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. [Art. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. Pîn la expirarea termenului. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala.03.80] Articolul 37. indicat în partea întîa a prezentului articol.08. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. Dup expirarea termenului. indicat în partea întîia a prezentului articol. diviz rii.36 în redac ia Ucazului din 25. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat.1315-XII din 02. institu iei. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat . Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . contopire i divizare a întreprinderii. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. salariatul are dreptul s înceteze lucrul. reorganiz rii). iar administra ia întreprinderiei. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu .Articolul 34. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. institu iei. dac dup expirarea termenului. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . indicat în partea întîia a prezentului articol.93] Articolul 35. care o anuleaz pe prima.03. încheiat pentru un termen nedeterminat. care s-o anuleze pe prima. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt.1315-XII din 02. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte. indicat în partea întîia a prezentului articol. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului.03. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc .36 modificat prin Ucazul din 06. Concedierea este interzis . Articolul 36. [Art. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. care îl împedic s .83] [Art.

38 modificat prin Ucazul din 17. i pe timpul determinat. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . narcotic sau toxic .86] [Art. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate. Articolul 38. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii.38 modificat prin Legea nr.06. încheiat pe o durat nedeterminat . 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative.presteze munca stipulat prin contract. institu iei.98] [Art. suplimentar. ar tate în punctele 1. [Art. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . inclusiv lichidarea. institu iei. este admis . 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat. care îl împedic s continuie munca respectiv . a îndatoririlor. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.88] [Art.1315-XII din 02. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv .08. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc .2002] [Art. 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . la o alt munc .38 completat prin Legea nr. cu consim mîntul lui. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. organiza iei. organiza iei. reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. reducerea num rului sau a statului de personal.03. Concedierea pe baza temeiurilor. stabilit prin sentin a. f r a socoti concediile de maternitate.38 modificat prin Ucazul din 25. care a îndeplinit mai înainte aceast munc . în conformitate cu decizia respectiv . 6) restabilirea în lucru a salariatului. f r motive întemeiate.07.814-XV din 05.38 modificat prin Ucazul din 08. Salariatul.2 i 6 ale prezentului articol.93] [Art. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii.83] .04. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol). dac este imposibil de a transfera lucr torul.106-XIV din 23. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli.38 modificat prin Legea nr.02.

41 modificat prin Ucazul din 08. Desfacerea contractului individual de munc .2001] [Art. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.93] [Art. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl.1315-XII din 02.88] [Art. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. inventatorii.40 în redac ia Legii nr. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional .93] Articolul 40.40 modificat prin Ucazul din 25. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti.04. institu ia.03. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor. dac au dou sau mai multe persoane între inute. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. [Art.88] Articolul 42.Articolul 39. lucr torii.86] [Art. persoanele. [Art.39 modificat i completat prin Legea nr.40 în redac ia Ucazului din 08. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni.1315-XII din 02.286-XV din 21.93] [Art. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37). care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm . ce in de volumul de radia ie.03. care.08. organiza ia respectiv . participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990.06. 230 din prezentul cod. cu excep ia persoanelor specificate la art. lucr torii. lucr torii. institu ia. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.03.41 completat prin Legea nr. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat.06. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .04.83] Articolul 41. care au suferit la întreprinderea. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli.40 în redac ia Legii nr.40 completat prin Ucazul din 17. invalizii.1315-XII din 02. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. [Art. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare.

Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. Conduc torul. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz . [Art. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . institu iei. ar tîndu-se aceste motive.06. organiza ia respectiv . la cererea lui.93] [Art. institu ie.43 modificat prin Legea nr. plecarea la pensie de vîrst . În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . organiza ie mai mult de cinci zile. ar tîndu-se specialitatea. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului. Articolul 45. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc . în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . ar tîndu-se articolul. institu ie. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. conducerii lui). Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. durata de munc i cuantumul salariului. prev zute de legisla ie.96] [Art.03.03.93] numai în Articolul 44. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.88] Articolul 45/1.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia.88] Articolul 43. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. institu ia.04. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. care lucreaz la întreprindere.42 în redac ia Ucazului din 08. [Art. calificarea.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare.891-XIII din 21.1315-XII din 02. func ia. consiliului.03.42 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. organiza ie. ce caracterizeaz munca salariatului. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat .42 modificat prin Legea nr. punctul corespunz tor din lege. invaliditatea.1315-XII din 02. administra ia întreprinderii. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor .04.

economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. cel mai tîrziu cu trei luni înainte.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. contra semn tur . 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. 2) acordarea de c tre întreprinderi. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. institu ie. organiza ie. este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. Articolul 45/2. Administra ia. adresîndu-se altor întreprinderi. indicînd profesia. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. specialitatea. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. 5) compensarea. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . Articolul 45/3. Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . institu ii. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . Salaria ii sunt preaviza i personal. din institu ii. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. Administra ia prezint la timp. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. Condi iile juridice. în conformitate cu legisla ia. cel mai tîrziu cu dou luni înainte.

Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. care. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . din motive ce nu depind de ei. perfec ion rii sau recicl rii. Modul. în comun cu oficiile for ei de munc . inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc .2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. Articolul 45/5. de asemenea. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. nu au loc de munc corespunz tor. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . 2) plata ajutorului de omaj. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date.i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. iar la alte întreprinderi. dar nu mai mult decît pe trei luni. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. ca excep ie. salariul mediu. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. Modul de organizare. organele de autoadministrare local .în baza contractelor. inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. din institu ii i organiza ii. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. în institu ii i organiza ii . precum i al adapt rii lor la procesul de munc . omerii. Articolul 45/4. disponibiliza i de la întreprinderi. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. institu iilor.

Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt.1315-XII din 02.12. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. institu iei.47 în redac ia Legii nr. burs . S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori.93] Articolul 48. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. particip la lucr ri publice remunerate.24 ore pe s pt mîn .03.36 ore pe s pt mîn .391-XII din 05. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. organiza iei.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).03. aprobat de Guvern.1 art. prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus. medici i al ii). respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48). 2) pentru salaria ii.lucr rile publice. Afar de acasta.04.1315-XII din 02. se include în vechimea total în munc .93] Articolul 47. Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani . se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn . în institu ii i organiza ii.03. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru.1315-XII din 02.181) .46 exclus prin Legea nr. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr.cel mult de 36 ore pe s pt mîn . Articolul 45/7.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art. persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art. [Art.a. în modul stabilit de lege. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. [Alin. Articolul 45/6.90] Articolul 49. ajutor de omaj.48 modificat prin Legea nr. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare .

Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. incomplet . cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. inîndu-se seama de specificul muncii.03. [Alin. în care procesul de munc este neîntrerupt. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). organiza iile. în special de întreprinderi. specificul muncii. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus.administra ie împreun cu comitetul sindical. în care. În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore. norma s pt mînal fiind de 24 ore. precum i la lucr rile pe schimburi. norma s pt m nal fiind de 40 ore. prin caracterul produc iei i condi iile de munc .50 introdus prin Ucazul din 08.04. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. Articolul 53. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . cu excep ia salaria ilor. Articolul 52.* -------------------------* În prezent . Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. institu iile. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a.49 introdus prin Ucazul din 08. S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . men iona i în articolul 48 al prezentului Cod.organul administra iei publice locale [Art. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut .2 art. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile.88] Articolul 51. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile.2 art.1315-XII din 02. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc .93] [Alin. a femeii. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile.04. La rug mintea femeii gravide.50 modificat prin Legea nr. În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. cît i mai tîrziu. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or .

Articolul 60. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc . inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc . Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar .56 în redac ia Ucazului din 08. institu ii.4 art. sectoare. Articolul 55. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice. în care procesul de munc este neîntrerupt. sec ii. precum i în unele întreprinderi de produc ie.03.53 modificat prin Legea nr.88] [Alin. Articolul 56. împ r it în p r i.90] art.salariat vechimii [Art. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. filiale i la unele timpuri de lucr ri. nu se admite.53 în redac ia Ucazului din 27. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.10. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv . Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.1315-XII din 02. [Alin. institu iei.53 [Alin. organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. se admite. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. care se aprob în ordine stabilit . Articolul 58.02. Articolul 59. modificat prin Legea nr. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. organiza iile. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48).81] Articolul 57. institu iei. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . de regul . Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. în modul prev zut de lege.87] Articolul 54. Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ). unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc .93] art.12.1 vre-o limitare a duratei concediului anual.04. organiza iei i numai în cazuri excep ionale.391-XII din 05. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi. institu iile. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare.56 modificat prin Ucazul din 05.1 [Alin.2 art.

81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61.prezentului articol.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. . Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . institu iei. [Alin. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc .6 exclus prin Legea nr. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare.o zi de repaus. necesare pentru ap rarea rii. înc lzire. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. transport i telecomunica ii . [Pct.263-XIV din 24. Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). dup cum g sesc de cuviin . trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc . enumerate în articolele 164. care tulbur func ionarea lor dreapt . 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început. prestate de fiecare lucr tor. iluminare. Pauza nu intr în timpul de munc .2 art. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. [Pct. legate de condi iile tehnice ale produc iei. 171.12. 170. 185 i 209 din prezentul Cod.98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. La lucr rile. organiza iei. Zi de repaus pentru to i este duminica. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz . Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor.60 în redac ia Ucazului din 05. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile .12. dac munca nu admite întrerupere. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor.4 exclus prin Legea nr.263-XIV din 24. canalizare. Lista acestor lucr ri. Articolul 62.02. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Salaria ii folosesc timpul de pauz .în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . aprovizionare cu gaz. dac ea nu este stabilit prin lege.

teatrele. Articolul 66. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente.institu iei. institu iile. Articolul 65. organiza iile. muzeele i altele). zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. Interzicerea muncii în zilele de repaus. organiza iile. organiza iei i numai în cazuri excep ionale.391-XII din 05. întreprinderile de deservire social . zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . Zilele de repaus la întreprinderile. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. Ambele zile de repaus se acord . de regul . organiza iei. organiza iile. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. institu iei. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. Articolul 67. care n-au putut fi prev zute dinainte. în institu iile. organiza iei. organiza iile. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. institu iei. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor. stabilite prin legisla ie. institu iile.62 introdus prin Legea nr. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. Zilele de repaus la întreprinderile. organiza iei. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. [Alin.90] Articolul 63. institu iile. sau a unor subunit i ale lor. organiza iei.3 art.12. Articolul 64. organiza iei. institu iei. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . institu iei. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. la rînd. Unuia din p rin i (tutorelui. în care munca.

institu iile. în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi.7-8 ianuarie .31 august . institu ii. .93] Articolul 73.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).1 art. . men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73).Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii).69 în redac ia Ucazului din 05.69 în redc ia Legii nr.1 mai .81] în Articolul 70. cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz . dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn .s rb toarea "Limba noastr ". Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile).03. Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic .9 mai .02. Concediile suplimentare .02. .8 Martie . Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn . organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). [Alin.434-XII din 26. [Alin.08. [Art.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii.03.68 modificat prin Ucazul din 08. . la dorin a acestuia.Ziua Independen ei. . lucr rile. Articolul 71. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent . Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod. [Art.04.81] Articolul 68. . . organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale.67 în redac ia Ucazului din 05. oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.1315-XII din 02.93] [Art.91] [Art.27 august .72 în redac ia Legii nr. determinate de necesitatea deservirii popula iei.Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.692-XII din 27.prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie.1 art. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn .1 ianuarie .Ziua interna ional a femeii. Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. Zilele de s rb toare La întreprinderi.88] Articolul 69.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).1315-XII din 02.Anul Nou .68 în redac ia prin Legea nr.12.90] [Art.69 modificat prin Legea nr. . Articolul 72. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.

[Art. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. organizatia respectiv . organiza ie în alt întreprindere.03. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. li se acord concediul anual.75 introdus prin Legea nr. institu iei organiza iei. prev zute de lege. 2) timpul. în timpul concediului so iei. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . prev zute de lege.12. organiza iei. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Salaria ilor. care d dreptul la concediu În vechimea de munc . 3) timpul. 4) alte perioade de timp. transfera i dintr-o întreprindere. institu ie.76 completat prin Ucazul din 03. dup dorin a lor. . organiza ie. institu ia. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate.74 exclus prin Legea nr. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare.93] [Art.90] Articolul 76. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru.03.5 art. care d dreptul la concediu. 4) În alte cazuri. So ilor care lucreaz . pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). 3) în alte cazuri. Calcularea vechimii în munc . Administra ia poate de sine st t tor.93] Articolul 75. prev zute de lege.1315-XII din 02.02. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. într : 1) timpul efectiv lucrat. organiza ie. 2) salaria ilor.83] Articolul 77.1315-XII din 02. care lucreaz în condi ii de munc înv toare.74 modificat i completat prin Legea nr. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat .391-XII din 05.3 art. institu iei. institu ie. [Alin. [Pct. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor.

cu cantitatea i calitatea muncii.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82.83] [Art. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . poate fi amînat pe anul de munc urm tor.08. prev zute de lege.81 în redac ia Ucazului din 05. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. [Art. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare.78 în redac ia Ucazului din 04. Articolul 81. organiza iei. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. cu se Articolul 80. concediul. institu iei. un concediu de scurt durat f r men inerea salariului. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie. În cazurile excep ionale. [Alin.81 completat prin Ucazul din 25. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.4 art. prin în elegere între p r i. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului. . sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. organiza iei. Articolul 78. Acordarea anual a concediului. institu iei.08. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. la cererea salariatului i poate acorda. institu iei. 3) în alte cazuri.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii.3. care nu i-a folosit concediul. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile. cu învoirea conduc torului întreprinderii. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani.02.88] Articolul 79. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. În cazurile necesare.

84] Articolul 86.85 introdus prin Ucazul din 08.82 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. st rii materiale.03.04. [Art. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program . . institu iile. vîrstei rasei.03.85 în redac ia Legii nr. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.93] Articolul 85.2 art. na ionalit i.03.1315-XII din 02.04. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei. contractele individuale de munc . [Art.88] [Art.1315-XII din 02.93] Articolul 83. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). sporurile la salariu. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului. nici prin contractul individual de munc . [Art.84 în redac ia Legii nr. Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. [Art. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie.institu iei. convingerilor. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat.85 în redac ia Ucazului din 27.93] Articolul 84. atitudinii fa de religie.1315-XII din 02. premiile i alte recompense.03.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele.93] [Alin. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime.83 în redac ia Legii nr. indiferent de domeniul de aplicare a muncii. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare).

care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare). Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului.03. [Art. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea.89 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02.88 în redac ia Legii nr.84] Articolul 90.03. ob inut de întreprindere.02. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente.93] [Art.2 art. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt . în acord sau dup alte sisteme de retribuire.86 în redc ia Ucazului din 08.04. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . iar în cazul în care aceste contracte lipsesc . dar în m rime nu mai mic decît 0.04. Cuantumul recompensei se stabile te.88] Articolul 87.87 în redac ia Legii nr.03. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice. [Art. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere.04. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei.84] Articolul 89. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare.în contractele individuale de munc . pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.81] Articolul 91. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp. organiza ie.86 în redac ia Legii nr. organiza ie.88 în redac ia Ucazului din 27.93] [Alin.1315-XII din 02.5 din salariul minim.1315-XII din 02.3 art. [Art. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare.93] Articolul 88. organiza iei.90 modificat prin Ucazul din 05. [Alin. institu ia organiza ia respectiv . Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului.[Art. În ramurile economiei na ionale.

cel pu in în m rimea dubl a tarifului .93 în redac ia Ucazului din 03. se stabilesc de c tre administra ie. în cazul remunera iei în acord. iar pentru orele urm toare . se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Art. în afar de lucrul lor de baz .83] Articolul 94. [Art. se pl te te muncitorilor. prev zut în contractul individual de munc . a aparatelor peste normele stabilite. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii.84] Articolul 93.1315-XII din 02. care efectueaz aceste lucr ri. organiza iei în conformitate cu legisla ia. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program.93] Articolul 95. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . care lipsesc temporar. institu ie.94 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. institu iei. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc . Plata se face.49 în redac ia Ucazului din 27.cel pu in în m rime dubl . Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. care lipsesc temporar Salaria ilor.03. [Art. care lipse te temporar. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere. retribuirea muncii este mai mare. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1. care.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp.93 modificat prin Legea nr. Articolul 92. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. inîndu-se seama de condi iile de munc . iar pentru orele urm toare .li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. prev zute de legisla e.93] [Art.04.a mecanismelor. diferen a între categorii.02.03.

03.1315-XII din 02.88] Articolul 99.03.1315-XII din 02. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat . Salariul lunar al salariatului nu poate fi .în acord. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi . retribuirea se face în propor iile.93] Articolul 96/1. care au avut loc nu din vina salariatului.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului. [Art. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. [Art. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . prev zute de legisla ie.03. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile.96/1 introdus prin Legea nr. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate).93] Articolul 96. [Art.93] Articolul 97. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68. care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . dac munc a foct prestat peste norma lunar . institu iilor i organiza iilor.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za.96 în redac ia Legii nr. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .95 în redac ia Legii nr.98 în redac ia Ucazului din 08. 94. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. ce i s-a stabilit. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. Articolul 98. 87.04. Dreptul întreprinderilor. care a prestat munca în zi de s rb toare. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). La dorin a salariatului. [Art.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. lui i se poate acorda o alt zi de odihn .1315-XII din 02.

04. în func ie de gradul unit ii produc iei. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat. de regul . ce i s-a stabilit. nu mai rar decît de dou ori pe lun .101 completat prin Ucazul din 08. salariul se pl te te în ajunul acestor zile. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii.04. Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . [Art. dar.100 în redac ia Ucazului din 08. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc .100 în redac ia Legii nr. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el.1315-XII din 02. organiza iei. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic .03. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia.04. Rebutul de articole.93] [Art.88] Articolul 101. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. dup tarifuri reduse. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc . Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. Plata salariului pentru o lucrare ocazional .88] Articolul 102. [Art. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. [Art.88] Articolul 100. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului. .în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc .99 în redac ia Ucazului din 08. institu iei. în contractul individual de munc . În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului.

organiza ie. re inerile efectuate.1315-XII din 02.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. modul de calculare. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. din vina administra iei întreprinderii. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.1315-XII din 02. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. .105 în redac ia Ucazului din 08. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc .102 modificat prin Ucazul din 05. iar în lipsa acestora . a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. de priva iune de libertate . 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. forma retribu iei. [Art. organiza iei. [Art.03. [Art. în orice caz. .102/1 introdus prin Legea nr. Articolul 105. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . ce se cuvin lucr torului la concediere. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului.81] Articolul 102/1.). institu iei. [Art. pîn la destituirea din func ie. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . ce se cuvin salariatului de la întreprindere.02.a. a c ror munc este retribuit în acord. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea. periodicitatea i locul de plat . institu ie.102 în redac ia Legii nr. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor.96] Articolul 103.919-XII din 11. de lips nemotivat de la lucru. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii. administra ia este obligat . R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu.93] Articolul 104. suma ce i se cuvine s-o primeasc .103 în redac ia Legii nr.07.04.93] [Art.03. carnete de salarizare.88] Articolul 106. Dac se contest cuantumul sumelor.în ziua concedierii. re inerile).

02.04. de deservire. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. norme combinate i complexe.88] [Alin. case de odihn i baze de turizm. [Art.88] Articolul 111.110 în redac ia Ucazului din 08. [Art.Articolul 107. precum i condi iile. ac iunilor tehnicoorganizatorice.88] Articolul 109. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . coli. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc . care asigur cre terea productivit ii muncii. Normele de munc Normele de munc .normele de produc ie.2 art. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. de personal . pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. institu ii social-culturale i medicale. al organiz rii produc iei i al muncii.81] Articolul 110. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . de asemenea.04. departamentale) se efectueaz de c tre organele. tehnologiei. precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare.108 în redac ia Ucazului din 08. [Art. care le-au aprobat. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical.109 modificat prin Ucazul din 05. de timp. bilete pentru sanatorii. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . ramurale. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. Deservirea material . în care trebuie s se aplice noile norme. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor.04. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica. Întroducerea.109 în redac ia Ucazului din 08.

necesare pentru îndeplinirea muncii. [Art. Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. . cu consim mîntul salariatului. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. munc (funci ia) anterioar . propunerii. la alt . Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc .04.112 în redac ia Ucazului din 08. care corespunde cu categoria muncii prestate. cu norma de timp în ore sau zile.93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116.03.a. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i . Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate.m. radia iilor. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor.).88] Articolul 113.115 exclus prin Legea nr. precum i aprovizionarea la timp cu ele.i îndeplineasc normele de produc ie.tarifului pe or (pe zi). se men in tarifele anterioare în curs de trei luni.1315-XII din 02. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. iar în caz dac aceasta lipse te . vibra iilor i altor factori. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . care corespunde cu categoria muncii prestate. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. Articolul 112. lumina necesar . 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric . [Art. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi).o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. înc lzirea. ma inilor-unelte i dispozitivelor. pentru ca salaria ii s . dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv .autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. primesc.d. ventilarea. gaz i alte surse de alimentare cu energie. cu norma de produc ie pe or (pe zi). Articolul 114.

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

Conduc torii de întreprinderi. produselor (produc iei). stabilite de sentin a instan ei de judecat . transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate.128/1 în redac ia Ucazului din 15. vînzarea (livrarea). pe care întreprinderea. pelucrarea.03. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus . institu iei. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . legate nemijlocit de p strarea.128/1 modificat prin Legea nr. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri.06.128 introdus prin Legea nr.efi.1315-XII din 02. 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. prelucrarea. institu iei. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). organiza iei.83] Articolul 128/1. R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri.93] [Art. efii serviciilor contabile. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. contabilii. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere. institu iei.09. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor. creditelor.128 completat prin Ucazul din 28. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti. organiza iei.891-XIII din 21. vînzarea (livrarea). pricinuit întreprinderii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Alin. aflat în stare de ebrietate. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ).pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. i adjunc ii lor. [Art. legate de p strarea. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise.1315-XII din 02.96] [Art. 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .03. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). care ocup func ii sau execut lucr ri. acordate întreprinderii. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor.93] [Art. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. aparatelor de m surat. institu ii.128 modificat prin Legea nr. inclusiv în timpul confec ion rii lor.77] Articolul 128/2. institu ie. semifabricatelor. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. Lista lucr rilor. institu ie. precum i a instrumentelor. subven iilor. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. institu iilor. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor.2 art.08. organiza ii. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti.

M rimea desp gubirilor pentru paguba.81] [Art. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei.1315-XII din 02. se stabile te pentru fiecare din ei. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului.128/2 modificat prin Ucazul din 05. litigiul de munc se examineaz . Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . institu iilor. institu iei.128/2 modificat prin Legea nr. în modul prev zut de legisla ie.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit. i de c tre loc iitorii lor .02. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob .93] [Art. organiza ii.93] [Art. la cererea lui.128/3 modificat prin Ucazul din 05. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit.77] Articolul 128/3.129 modificat prin Ucazul din 17.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.02.09.128/3 în redac ia Ucazului din 15. pricinuite întreprindereii. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri. iar de c tre conduc torii de întreprinderi.129 modificat prin Legea nr. mîndu-se seama de gradul de vin .09.08. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale.1315-XII din 02. condi iile aplic rii ei. [Art. [Art. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii.86] [Art. organiza iei M rimea pagubei.83] . se stabile te dup pierderile efective. pricinuit din vina cîtorva lucr tori.03. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. Dac administra ia. [Art. organiza iei.03. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului.1315-XII din 02.06.93] [Art. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei. institu iei.r spunderea material colectiv (de brigad ).128/3 modificat prin Legea nr. În caz de sustragere. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ). Stabilirea m rimii pagubei. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite. organiza iei. pe baza datelor eviden ei contabile. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea).129 modificat prin Ucazul din 25. institu iei.128/2 în redac ia Ucazului din 15. lipsuri. pricinuite întreprinderii.81] [Art. institu ii. se stabile te dup pre urile. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar.03.77] Articolul 129.

. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1.[Alin. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. pentru restituirea sumelor. [Art.77] Articolul 130.09.132 modificat prin Ucazul nr. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp. gradul de vin a lucr torului. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune. [Art. organiza iei (partea întîa a articolului 129). eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti.2 art.5. precum i în leg tur cu plecarea la pensie. în contul c ruia el a primit de acum concediu. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile.131 în redac ia Ucazului din 15.77] Articolul 132. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . nu poate s fie urm rit de la el. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. institu ia. sau din ziua pl ii gre it calculate. ar tate în punctele. stabilit pentru restituirea avansului.09. Re inerea pentru aceste zile nu se face. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii). în caz de trimitere la înv tur .09. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul.83] .2857-X din 25.130 în redac ia Ucazului din 15. achitarea datoriei. 3. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului. cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului.institu iei. institu iei. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii.6 art. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor. institu iei. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. [Alin. s vîr it din interes material. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis . în care ei lucereaz .08.pentru zilele nelucrate ale concediului.2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. organiza ia.4.77] Articolul 131. Înadoririle administra iei.129 introduse prin Ucazul din 15. Salariul. prev zute de legisla ie. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . eliberat în contul salariului. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale.

[Art. s respecte disciplina muncii.84] Articolul 137. care se cuvine s fie pl tit salariatului.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc . institu ii. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. Limit rile. s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. precum i prin recompens pentru munc con tiincias .04. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate.135 modificat prin Legea nr. de educa ie. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor.93] Articolul 134.11. prin atitudinea con tiient fa de munc . s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. care nu.205-XIV din 25. nu pot fi urm rite. de .88] [Art. regulile privitoare la prote ia muncii.03. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. iar în cazurile special prev zute de legisla ie . [Alin. organiza iei. [Art. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135.136 modificat prin Ucazul din 08. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. prin metode de convingere. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii. s respecte disciplin tehnologic . conform legii. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere.cincizeci procente din salariul. s îmbun t easc calitatea prodec iei. tehnica securit ii i igienei în produc ie. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii.133 modificat prin Legea nr. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios.11. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova.1315-XII din 02. [Art. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. s ridice productivitatea muncii. Intezicera re inerilor din unele sume.1315-XII din 02. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii.136 în redac ia Ucazului din 01.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. pl ile compensa ie i alte pl i.03. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu.133 modificat prin Legea nr.3 art. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol. care. institu iei.Articolul 133.93] Articolul 136.

2) mustrare. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. Articolul 141. se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. decorare cu ordine.138 modificat prin Legea nr. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc . care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc . medalii. organiza iei. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.93] Articolul 140.03. îmbun t irea calit ii produc iei. 4) distingerea cu diplom de onoare. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare.7 i 8 ale articolului 38). În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic . statute i regulamente disciplinare. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn . 2) acordarea unui premiu. 3) distingerea cu un cadou de pre . Regulile de ordine interioar a muncii.4.138 în redac ia Ucazului din 01. 4) concediere (punctele 3. [Art. organiza iei la propunerea administra iei. pentru anumite categorii de salaria i.a.84] Articolul 139. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. munca îndelungat i irepro abil . institu iei. Articolul 142. .11.Articolul 138.03. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor.93] [Alin. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. diplome de onoare. 5) înscrierea în Cartea de onoare.1315-XII din 02. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor.1315-XII din 02. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . pe Panoul de onoare. Articolul 143.). [Art.1 art. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . îmbun t irea condi iilor locative . ridicarea productivit ii muncii.139 modificat prin Legea nr. 3) mustrare aspr . institu iei.

[Art. Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal .88] prin Ucazul din 17.1315-XII din 02.145 în redac ia Legii nr. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris . Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere.03. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol.08.93] Articolul 146.1315-XII din 02. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ .93] Articolul 145. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor. se declar (se comunic ) salariatului.143/1 introdus prin Legea nr. [Art. de atitudinea lui fa de munc . de comportarea anterioar a salariatului.2 art. [Art.1315-XII din 02. cu indicarea motivelor de aplicare a ei. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar . La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite.03. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina.03. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie.143 modificat [Art. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare.143 în [Art. contra semn tur .04. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it . Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii.03.143 modificat [Alin.83] Articolul 143/1. care a fost supus pedepsei.93] redac ia Ucazului din 08. [Art. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu.93] Articolul 144.06. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei. se consider . prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor .86] prin Ucazul din 25. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv.144 completat prin Legea nr. f r a socoti timpul.1315-XII din 02. li se pot aplica sanc iuni disciplinare.143 modificat prin Legea nr.

utilajul. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc .84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148.con tiincios.03.148 modificat prin Legea nr. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor. sec ie. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca.84] Articolul 149.148 completat prin Ucazul din 01. [Art. [Art.93] [Art. Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . Articolul 150. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor.1315-XII din 02. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. La proiectarea. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. i s asigure condi ii sanitaro-igienice. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. [Art.93] stimulare Articolul 147. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau .1315-XII din 02. m suri de c tre salariat nu se aplic . care prezint o primejdie evident pentru via .03. construc iile.146 în redac ia Legii nr. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare.147 modificat prin Legea nr.11.1315-XII din 02. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. care s preîntîmpine accidentele de munc .03. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol. institu iile. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere.11. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii.147 în redac ia Ucazului din 01. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie. Proiectele de ma ini. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor.93] [Art. amenajarea de cl diri sanitare i de trai.

84] Articolul 151. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor. Articolul 154. organiza iei ia m suri. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. Instruc iile cu privire la protec ia muncii.81] Articolul 153.). de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie.02. standardele. [Alin.151 modificat prin Ucazul din 05. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat.93] [Art.2 art. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. organiza iei. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Articolul 152. din îns rcinarea acestuia.04. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i .03. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. care le-au fost eliberate.150 în redac ia Ucazului din 27.2 art. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254). paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii.150 modificat prin Legea nr. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. care s asigure securitatea muncii.1315-XII din 02. [Alin. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. s foloseasc mijloacele de protec ie individual . Normele. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254). obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii. igiena în produc ie. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie.1. institu iei. Regulamentul cu privire la protec ia muncii.03. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou .2 art. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia.93] [Alin.151 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele. institu iei.

sp latul. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare.desc rcare. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire.11.93] [Alin.02. Sec iile i sectoarele de produc ie.1315-XII din 02.11. degazarea. precum i altor categorii de . uscarea. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. îmbr c minte special . institu iei.93] Articolul 160. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile. salaria ilor li se elibereaz gratuit. legate de murd rire. pe baza unor norme stabilite.154 modificat prin Ucazul din 05. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. dup normele stabilite. dezinfectarea.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . organiza iei.1315-XII din 02. precum i la lucr rile.84] Articolul 156.3 art.155 introdus prin Ucazul din 01. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. institu ii. se elibereaz gratuit. la lucr rile. mijloiace de sp lare i dezinfectante. s pun.de protec ie.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. organiza ii.154 modificat prin Legea nr. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. hamalilor. Articolul 159. [Art.03. Administra ia este obligat s asigure p strarea. eliberate salaria ilor.154 introdus prin Ucazul din 01. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. ocupa i la lucr rile de înc rcare . [Alin. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. dup normele stabilite. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t .3 art.03. care se includ în timpul de munc Salaria ilor. Pauzele. [Art. alimenta ia dietic .159 modificat prin Legea nr. dup normele stabilite.81] protec ia Articolul 155. Articolul 158. se elibereaz gratuit. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. Articolul 157.84] [Art. dup normele stabilite.

institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. la o astfel de munc . întreprinderea. care r spunde pentru v t marea s n t ii. Articolul 163. Articolul 161. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. care se includ în timpul de munc . Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. Dup caz. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. al construc iilor pentru distribu ia apei.1315-XII din 02. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii.08. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. în anumite întreprinderi. precum i ai altor cîteva întreprinderi.160 în redac ia Ucazului din 04. pentru a se stabili. conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . i pentru a preveni bolile profesionale. organiza ia. în leg tur cu starea s n t ii lor. Retribuirea muncii lucr torilor.1 art. în leg tur cu starea s n t ii. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou .160 compltat prin Legea nr. care. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane). Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii.93] [Alin. un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. [Art. institu ia.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at .03. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani .88] Articolul 162. legat de munc . Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. primit la munca de mai înainte.anual ). primesc pentru tot timpul trecerii lor. s li se acorde o munc mai u oar . alimenta iei publice i comer ului. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. dar nu mai mult decît pentru dou luni. precum i la munci legate de circula ia transportului. Salaria ii. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional .

precum i la lucr ri subterane .163 modificat prin Legea nr. institu iilor sau organiza iilor. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. în conformitate cu legisla ia. care provoac accidentele. [Art.1315-XII din 02. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor.03. [Art.167 modificat prin Legea nr. un timp de munc încomplet. institu iilor. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile. Articolul 165. iar în cazurile. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. institu iile.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. R spunderea material a întreprinderilor. organiza iile. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. organiza iei. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . în conformitate cu recomand rile medicale. i s le stabileasc . prev zute de lege. precum i alte condi ii avantajoase de munc . accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. Articolul 166. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. prev zute de lege. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor. organiza iilor. Lucr rile. care s-a îmboln vit. institu iei. Articolul 167. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . Transportul salaria ilor. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. poart r spundere material pentru dauna.1315-XII din 02. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . în cadrul arnj rii lor la munc .93] Articolul 164. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor.03.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. institu iilor. în care lucreaz salariatul.

care au copii în vîrsta de pîn la trei ani.90] [Art.391-XIII din 05. în conformitate cu avizul medical.10.12. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili.172 în redac ia Ucazului din 27.90] [Art. din contul mijloacelor întreprinderii.170 modificat prin Legea nr.171 modificat prin Ucazul din 27.12. i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Articolul 169. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar . care au copii în vîrst de pîn la trei ani.391-XIII din 05. Articolul 170. în orele suplimentare i în zilele de repaus. se aprob în ordinea prev zut de lege. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - . cu excep ia ramurilor economiei na ionale. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis .87] Articolul 173. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele.12. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. sînt transferate la o alt munc . [Art. ea trebuie s fie eliberat de lucru. în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar . Interzicerea muncii de noapte. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici. în conformitate cu avizul medical. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor. la care este interzis folosirea muncii femeilor. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor.10. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile.87] Articolul 172. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc . Femeile. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide. organiza iei. institu iei. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ). li se mic oreaz normele de produc ie. Lista lucr rilor grele.172 modificat prin Legea nr.171 modificat prin Legea nr.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri. [Art.10.90] [Art. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz .391-XIII din 05.170 modificat prin Ucazul din 27. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. Este interzis . de asemenea.87] Articolul 171. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. [Art.

indiferent de vechimea total în munc ) .82] Articolul 176.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. de bunei.175 modificat prin Legea nr.02.93] Articolul 175. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). [Art.10. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani. Concediile pentru femeile.02.391-XIII din 05. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc . la cererea lor. precum i în vechimea în munc pe specialitate. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad . poate s primeasc concediului anual.173 completat prin Ucazul din 27.87] [Art. f r men inerea salariului. Concediul suplimentar. pîn el va împlini vîrsta de trei ani.90] [Art. un concediu suplimentar.90] [Art.83] Articolul 174. institu ia. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. f r men inerea salariului. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i.1315-XII din 02.173 modificat prin Legea nr.391-XIII din 05.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. precum i în vechimea în munc pe specialitate. La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.175 în redac ia Ucazului din 03. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului. de bunic .12.12. femeia la cererea ei. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. în orice timp.174 modificat prin Legea nr. ce d dreptul la concediile anuale urm toare. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. organiza ia respectiv . precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . în orice timp. [Art. la dorin a lor. [Art.173 în redac ia Ucazului din 03.03. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. pentru îngrijirea.

pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare.de înfiere a doi sau mai mu i copii odat .90] .90] [Art. [Art. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc . [Art. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente.176 modificat prin Legea nr. f r men inerea salariului.391-XIII din 05. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului. Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. . durata pauzei nu poate fi mai mic de o or .178 modificat prin Legea nr. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat.12.173. Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i.02.177 modificat prin Legea nr.176 în redac ia Ucazului din 03. Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an.391-XIII din 05. organiza iei. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. la dorin a lor. care a înfiat un copil nou-n scut. La cererea femeii. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani).pîn la aisprezece ani).12.90] Articolul 178. [Art. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen. institu iei.83] Articolul 177. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc . inînd seama de dorin a mamei.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.12. 175).70 de zile) i. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. organiza iei. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu. institu iei. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. nemijlocit din maternitate.391-XIII din 05. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175). i se acord un concediu suplimentar.

3 art. [Art. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material. în care se aplic pe scar larg munca femeilor.04.12.Articolul 179. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile. dec derii din drepturile p rinte ti. organiza iei.95] [Alin. Articolul 180/1. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. precum i camere de ingien individual a femeilor.181 introdus prin Legea nr.181 modificat prin Legea nr. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general . a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune. Vîrsta. organiza iile. se organizeaz cre e i gr dini e de copii.93] Articolul 183. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani. se bucur de înlesnirile.180/1 introdus prin Legea nr. Lucr rile. cu comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 180.391-XIII din 05. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. [Art. [Art. prev zute de legisla ie. [Alin.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. institu iei. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.391-XIII din 05. organiza iile. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii.12.182 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. camere pentru alaptarea copiilor. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire.90] Articolul 182. organiza iei.3 art. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . de comun acord. iar în domeniul protec iei muncii.179 modificat prin Ucazul din 27. Deservirea femeilor la întreprinderile. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. timpul de munc .640-XIII din 10. În cazuri excep ionale.03. poate s repartizeze. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii . pot fi angajate la lucru persoane. acordarea concediilor suplimentare.11.

Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani.11. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. angaja i la întreprindere. se aprob în modul. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Pentru tinerii muncitori. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. cursurilor. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate.85] Articolul 184.1315-XII din 02.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. cu consim mîntul lor. ei urmeaz s treac în examenul medical.183 modificat prin Ucazul din 29. se pot aproba norme de produc ie reduse. care lucreaz în timpul liber de înv tur . cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice. la munc suplimentar . [Art. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. stabilit de legisla ie.187 modificat prin Ucazul din 27. legate de fabricare.03. colilor profesionale tehnice.04. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . precum i la lucr ri. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. în orice alt perioad a anului. precum i în zilele de repaus. Articolul 186.183 modificat prin Legea nr. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea.84] Articolul 188. organiza iei. Munca salaria ilor sub optsprezece ani. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. care lucreaz în acord. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. Articolul 187. la lucr ri subterane.93] [Art. optsprezece ani. [Art.

3 art. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. ar tate în punctele 1. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite.189 introdus prin Legea nr.391-XIII din 05.189 modificat prin Ucazul din 05. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului.12. care a absolvit coli de cultur general . în brigad . organele de tutel i curatel . care a absolvit colile de cultur general . Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.2 art. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru.391-XIII din 05. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului.81] Articolul 190. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii.90] [Art. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc .12. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. precum i alte organe de stat. organiza ii ob te ti i persoane oficiale. institu ii de înv mînt profesional-tehnic. înfietorii. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. organiza iile.188 introdus prin Legea nr. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. administra ia organizeaz înv mîntul individual. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. concedierea pe temeiurile. organiza iei. Articolul 192.02. institu iile. care au absolvit institu iile de înv mînt.salariu. Articolul 191. .90] Articolul 189. institu iei. Totodat . pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori. curatorul minorului. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. [Alin. [Alin.

Articolul 197. cînd durata schimbului este de opt ore. Articolul 199. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. sau 31 zile. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste.Articolul 194. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional .o s pt mîn de munc . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. Articolul 195. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. ce i s-a acordat. Înlesnirile pentru salaria i. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . Incurajarea salaria ilor. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. sezoniere) i f r frecven . în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc . Articolul 198. . Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . profesii i produc ii respective. Articolul 196. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). li se acord de asemenea i alte înlesniri. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice.

care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi). men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .8 zile lucr toare.199 modificat prin Legea nr. Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate .În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. administra ia este obligat . care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. Articolul 203. care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc . s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli. Administra ia are dreptul s acorde. li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. li se acord . Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor.93] Articolul 200. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor.colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . în modul stabilit. iar în clasa VIII . prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . dus i întors. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . unde se g se te coala. li se acord concediu f r men inerea salariului. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven . Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. elevilor din clasele IX-XI . [Art. Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. precum i alte . Înlesnirile pentru salaria ii. Articolul 201. concedii pl tite în leg tur cu înv tura. Articolul 204.10 zile calendaristice.03. f r a socoti timpul de deplasare la locul.IX.1315-XII din 02. calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. dac elevii î i manifest aceast dorin . i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere.VI VII. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului.coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. Articolul 202. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie.

în plus. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia.40 de zile calendaristice. dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . la cursul III i la cursurile urm toare . care înva cu succes în colile medii de specialitate serale.înlesniri.10 zile calendaristice. Pentru timpul concediilor. Articolul 206. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom . Elevilor. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii.2 luni. la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. la cursul III i la cursurile urm toare . care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit.20 de zile calendaristice. men inîndu-se num rul de ore libere. dar nu mai pu in de salariul minimal. care înva cu succes la colile superioare serale. . ar tate mai sus. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni.20 zile calendaristice. Studen ilor i elevilor. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. la cursul III i la cursurile urm toare . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Articolul 205. Articolul 207.33 zile calendaristice. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul.30 de zile calendaristice. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator.

Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. Articolul 209.93] Articolul 211. Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil . care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile .04. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc . Afar de aceasta. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat.75] Articolul 212. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. [Art. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i.03. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230).Articolul 208. [Art.211 în redac ia Ucazului din 24.93] [Art. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport.1315-XII din 02. 2) judec toriile populare. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210.211 în redac ia Legii nr. dus i întors.1315-XII din 02.03. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc .210 în redac ia Legii nr. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc .

04. [Art. [Art.03.1315-XII din 02.04. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .75] Articolul 220.93] [Art.214 în redac ia Legii nr.217-219 excluse prin Legea nr. organiza ii între salaria i.03. [Art. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei.84] [Art.93] [Art. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .216 modificat prin Ucazul din 27.1315-XII din 02. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni. [Art.75] Articolul 215. institu ii.213 modificat prin Ucazul din 24.213 în redac ia Ucazului din 27. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin .215 în redac ia Legii nr. pe de o parte.04.1315-XII din 02. cu excep ia litigiilor. institu iei.93] [Alin.93] Articolul 214.03.04.03.1315-XII din 02. institu ii.1315-XII din 02.218 în redac ia Ucazului din 24.sale pre edintele. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora.03.1315-XII din 02. i administra ie. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc . salariatului i administra iei întreprinderii.04. [Art.75] Articolul 213.213 în redac ia Legii nr.93] Articolul 216. pe de alt parte.214 în redac ia Ucazului din 24.84] [Art. loc iitorii lui i secretarul. organiza ii. în termen de trei zile. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.2 art. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii. organiza iei. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii.216 în redac ia Legii nr.03.213 modificat prin Legea nr. care iau na tere la întreprinderi. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare.93] [Art.

ele pot fi restabilite. pricinuite întreprinderii institu iei. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor.221 modificat prin Legea nr. institu ie. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc .03. nu urmeaz s fie examinate. [Art. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . Plîngerile. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc .1315-XII din 02. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur . organiza iei. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc . se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. respectiv.88] [Art.221 în redac ia Ucazului din 25. [Art.04. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare.04. 2) persoanele cu care administra ia. institu iei. Scutirea salaria ilor.se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere. organiza ie. organiza iei.220 în redac ia Legii nr. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. institu ie. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .5 art. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale.03.83] Articolul 222.84] [Art.93] [Art.220 modificat prin Ucazul din 27. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere.04. institu iei. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii.220 în redac ia Ucazului din 24.75] Articolul 221.1315-XII din 02. Acelea i termene se aplic i atunci. prev zute în prezentul articol. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor.08. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru.93] [Alin.221 introdus prin Ucazul din 08. 3) administra iei.

Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru.225 modificat prin Legea nr. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc . i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc . dar nu mai mult decît pe un an. obliga ia de a repara paguba. organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . R spunderea material a persoanei oficiale. dar nu mai mult decît pe un an. începînd din ziua concedierii.03. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru.224 modificat prin Legea nr.77] Articolul 226. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior. i se pl te te. de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . .225 în redac ia Ucazului din 15. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc .1315-XII din 02. care examineaz litigiul de munc . [Art. pe baza hot rîrii instan ei de judecat .93] [Art.93] [Art. pricinuit întreprinderii. cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru.09. dar nu mai mult decît pe un an. Salariatului. Articolul 223.223 în redac ia Ucazului din 08.223 modificat prin Legea nr. Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal .03. i se pl te te. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. Urmeaz s fie executat imediat. [Art. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului.88] la de Articolul 224.munc .1315-XII din 02.04. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior.1315-XII din 02. [Art.03. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. institu iei. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie.93] Articolul 225.

i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea .03.227 în redac ia Legii nr.93] [Art. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc . executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective.04.75] Articolul 229.03.93] Articolul 227. transferarea în alt func ie.93] Articolul 230. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.229 modificat prin Legea nr. [Art. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i. cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod.228 în redac ia Legii nr. [Art.pl tite pe baza hot r rii organelor. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii.1315-XII din 02.226 în redac ia Legii nr. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii. sau pe documente false prezentate de el.1315-XII din 02. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216). În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen.93] [Art. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor.03. este admis numai în cazurile. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. comunicate de salariat. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. dar nu mai mult decît pe o lun . care are putere de titlu executoriu. [Art. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .228 modificat prin Ucazul din 24.1315-XII din 02. [Art. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. Limitarea urm ririi sumelor. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. organiza iei.75] Articolul 228.227 în redac ia Ucazului din 24.03. Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea. institu iei. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . Certificatul nu se elibereaz .salariu salariatului. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat.04. în baza .1315-XII din 02.

sindicale. precum i de a întra în ele.03. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. [Art. la întreprinderi.230 în redac ia Legii nr. dar numai mult decît pe un an. [Art.1315-XII din 02.03.04.75] Articolul 230/1. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod. de a crea. [Art. [Art.230/1 în redac ia Legii nr.84] Articolul 232. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale. pe de o parte.1315 din 02.1315-XII din 02. institu ii. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .232 în redac ia Legii nr.03. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR.93] [Art.231 în redac ia Legii nr. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti. INSTITU IILOR.2 art.93] [Alin.230 în redac ia Ucazului din 24. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.93] [Art.03.230/1 în redac ia Ucazului din 24.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat.233 în redac ia Legii nr.1315 din 02.11. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi.84] . ce in de stabilirea la întreprindere.233 în redac ia Ucazului din 01.231 modificat prin Ucazul din 08. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.11. garantate de legisla ie. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani. în institu ie. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230).93] Articolul 233.04. în institu ii i organiza ii.04.03.75] Articolul 231. pe de alt parte.93] [Art. i colectivul de munc sau sindical. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc . salaria ii au dreptul. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie. [Art.1315-XII din 02. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .

organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc .11. institu iilor. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. culturii. institu iei.234 în redac ia Ucazului din 08. [Art.93] [Art. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator.84] Articolul 237.84] Articolul 235. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a .93] [Alin. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului. organiza iei. institu iei.84] Articolul 236. [Art. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.11.93] [Art.1315 din 02.235 exclus prin Ucazul din 01.04. organiza iilor. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor.04. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative.237 modificat prin Legea nr. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.Articolul 234.03. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc .234 în redac ia Ucazului din 01. institu ii. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii. deservirea necesit ilor locative. institu iei. institu iei.11. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii.1 art.1315 din 02.1315 din 02.234 în redac ia Legii nr. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii.03. organiza iei. institu iei. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie.235 introdus prin Legea nr. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.236 în redac ia Ucazului din 01.03. traiului.237 în redac ia Ucazului din 27. institu iei.84] sînt Articolul 238. [Art. institu iei.88] [Art. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. fondului de consum. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal . organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii. de trai i social-culturale. institu iilor. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. [Art.

precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. 2) s cear administra iei documentele respective. membrii colective sindicale ale întreprinderilor.238 în redac ia Legii nr.04. institu iilor. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii.93] [Art. c minelor. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. organiza iei. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii.84] Articolul 239. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii. institu iei. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere. profilactorii i case de odihn . precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. cre elor i gr dini elor de copii. s trimit salaria i la sanatorii. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. organiza ie. institu iei. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. organiza iei respective. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. organiza iei.88] [Art. institu iei.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate.03. institu ie. 7) s adreseze.238 modificat prin Ucazul din 27. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. institu iei. sectoarele.04. precum i activitatea polilinicilor. institu iei.1315 din 02. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. [Art. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . Comitetul sindical al întreprinderii. informa ii i explica ii.238 modificat prin Ucazul din 08. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere.

destinate desf ur rii muncii cultural-educative. Articolul 242.04. Cl dirile. de întremare. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. repara ia.1315 din 02.84] [Art.244 modificat prin Legea nr.03. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii.. [Art.03.243 în redac ia Ucazului din 08. organiza iei. institu iile.93] . institu ie.1315 din 02.03. gr dinile i parcurile. de întremare. facerea cura eniei. înc perile i construc iile.93] Articolul 244.93] [Art.protec ia muncii. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii. [Art. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. iluminarea. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor.1315 din 02.239 modificat prin Legea nr.93] Articolul 241. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. Între inerea gospod reasc . organiza ie. institu iilor. a înc perilor.04. organiza iilor. înc perilor. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. destinate elurilor susar tate. institu iei. precum i amenajarea cl dirilor. înc perile. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii.243 excluss prin Legea nr. care au fost arendate de întreprindere.1315 din 02. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.93] [Art. [Art.04. paza.1315 din 02.03. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii. facerea cur eniei. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative.03.240 exclus prin Legea nr. construc iile. institu iei. institu iilor. iluminare. institu iei.242 modificat prin Ucazul din 27. organiza iilor a cl dirilor. de cultur fizic i sporive Cl dirile. institu iei.03. organiza iei. institu iei. organiza iei. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile.1315 din 02. inc lzire.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. înc lzirea. organiza iei i membrilor famiilor lor. institu iei.

Articolul 245. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc . organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. [Art.246 modificat prin Ucazul din 03.93] [Art. ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an. institu ie.81] Articolul 248. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg. iar femeile.02. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului. în caz de pierdere a între in torului.81] Articolul 246. Nepl tirea de c tre întreprindere. pentru alimenta ie curativ (dietic ).02.12.93] [Art. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . [Art. Articolul 247. afar de aceasta.02. precum i pensii pentru vechime în munc . 3) pensii pentru limita de vîrst . în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . schilodare. de invaliditate.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii.248 modificat prin Ucazul din 05.02. tratament balneosanatorial i protezare . transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz .1315 din 02. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .245 modificat prin Legea nr.73] timpul Articolul 249.249 modificat prin Ucazul din 05. [Art. carantin .02.03.248 în redac ia Ucazului din 28.247 modificat prin Ucazul din 05. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.246 modificat prin Legea nr. [Art.81] Articolul 250. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . institu iile.1315 din 02.83] [Art.03.1315 din 02.247 modificat prin Legea nr. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor. stabilite pentru unele categorii de lucr tori.03. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale. ajutoare de înmormîntare. 2) ajutoare pentru na terea copilului.în sum de pîn la cî tigul întreg.81] [Art. [Art.246 modificat prin Ucazul din 05. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.

Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.254 în redac ia Legii nr.1315 din 02. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare.253 exclus prin Legea nr. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie. institu iile.02. organiza ii.02. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. organiza iile ce le sunt subordonate.81] [Art.81] Articolul 250/1.251 în redac ia Legii nr.02. care se aflau în între inerea lui. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente. precum i în caz de moarte a membrilor familiei.81] [Art.254 în redac ia Ucazului din 05. [Art.1315 din 02.03.02.81] Articolul 251. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.250/1 în redac ia Legii nr. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e). [Art.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.02. [Art.1315 din 02.250/1 introdus prin Ucazul din 05.250 modificat prin Ucazul din 05.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului.03. institu ii.93] [Art. 2) sindicate.1 art.81] Articolul 255.93] [Art.1315 din 02.93] [Alin.03.93] [Art. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.251 în redac ia Ucazului din 05.1315 din 02. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova.252 exclus prin Legea nr. în caz de invaliditate. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind . Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta.252 modificat prin Ucazul din 05.03.03. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie. [Art. precum i de c tre întreprinderi.

82] [Art.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat. stabilit de legisla ie.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.93] Articolul 257. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii. care muncesc în condi ii de munc nocive etc. [Art.256 în redac ia Legii nr.257 modificat prin Legea nr.1315 din 02. institu ia. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea.03. [Art. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.03. în institu ii.).257 modificat prin Ucazul din 05.03.81] Articolul 258. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. [Art. administrativ .1315 din 02. Metrologie i Supraveghere Tehnic . [Art.255 modificat prin Ucazul din 05.255 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260.93] Articolul 259. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.02. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi.02.1315 din 02. institu iei.03. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele.81] Articolul 256.93] [Art.03.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde. i a regulilor cu privire la protec ia muncii. organiza ii.93] [Art.258 modificat prin Legea nr. . aprobate în modul stabilit. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii . poart r spundere (disciplinar .255 în redac ia Legii nr.259 modificat prin Legea nr. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice.08. penal ) în modul. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. întreprinderile. iar la unele obiecte . [Art.1315 din 02. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate.

Calcularea termenelor. organiza iei. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.919-XIII din 11.1315 din 02. [Art. incompatibile cu continuarea muncii.263 modificat prin Legea nr.263 modificat prin Legea nr.). iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod.06.04. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .03.264 completat prin Ucazul din 17.07.93] Articolul 266. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. [Pct.11.184-XIII din 19. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare.96] [Art. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor.1375-XIII din 19.265 exclus prin Legea nr.97] [Art.264 exclus prin Legea nr.93] Articolul 263.în ordine de subordonare.03.262 excluse prin Legea nr. meseria ii la domiciliu.93] [Alin.11. organele administra iei publice locale.03.1/2 introdus prin Legea nr. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.261.) are un caracter specific. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic . respectînd prevederile articolului 42. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar .88] [Art.1375-XIII din 19. contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales.94] [Art.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor.891-XIII din 21.organiza ia (cumularzii. a unei fapte amorale. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 . Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile.1315 din 02.260 în redac ia Legii nr.97] [Art.1315 din 02. prev zute de prezentul Cod Termenele.93] [Art. precum i la cererea Cur ii de Conturi.1315 din 02. institu iei. de ministere i departamente.86] [Art.1315 din 02.07. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.03. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei. care îndepline te func ii educative.93] [Art.2 art. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea . prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod.3 modificat prin Legea nr.263 modificat prin Legea nr. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat.03.a.263 modificat prin Legea nr.260 introdus prin Ucazul din 08.06. lucr torii temporari i sezonieri etc. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii. [Alin.

Termenul. calculat în ani. înceteaz opera iile respective. calculat în s pt mini. cînd la întreprindere. care nu are ziua respectiv . a termenului. cu excep ia cazurilor. În cazurile. termenul se consider expirat la ora. Termenul. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. Termenul. institu ie. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. calculat în ani. sau prin perioada de timp. care trebuie s survin în mod obligator. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. Dac plîngerea. care urmeaz dup ea. institu ie organiza ie. care prevede începutul lui. cînd legea prevede altfel (articolul 221). adoptat la 25. se consider c termenul n-a fost omis. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. prin indicarea evenimentului. Dac sfîr itul termenului. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare.drepturilor i îndatoririlor de munc . s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. calculat în luni.73 . __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. calculat în luni. Ac iunea. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. cade într-o lun . luni. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade.abrogat . sînt specificate prin data calendaristic exat . pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. Termenul.05.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->