LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

care lipsesc temporar Articolul 94. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Retribuirea muncii Articolul 83. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81.Articolul 78. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Acordarea anual a concediului. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Indexarea salariului Articolul 86. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. Dreptul întreprinderilor. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. institu iilor i organiza iilor. Locul de plat a salariului . Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.

Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Carnetele de salarizare Articolul 107. Deservirea material . Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. care sînt donatori Articolul 122. institu iei. Întroducerea. Compensa ii pentru uzura instrumentelor. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115.i satisfac serviciul militar Articolul 119. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . . organiza iei Articolul 125/1. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. care apar in salaria ilor Articolul 125. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Normele de munc Articolul 109. institu iei.Articolul 104. Garan ie pentru salaria ii. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112.i ridice calificarea Articolul 120. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. pricinuite întreprinderii. trimi i s . Articolele 108 . Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Garan iile pentru salaria ii. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118.

137. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. organiza iei Articolul 129. institu iei. Înadoririle administra iei. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146.organiza iei Articolul 126. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. pricinuite întreprinderii. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. Stabilirea m rimii pagubei. Exclus Articolul 128. Intezicera re inerilor din unele sume. organiza iei Articolul 127. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. Statutele i regulamentele disciplinare 139. 138. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. Anularea sanc iunii disciplinare 147. 136.institu iei. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. organiza iei Articolul 131. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. construc iilor i utilajului . Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. pricinuit întreprinderii. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. institu iei. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144.

Articolul 150. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. care se includ în timpul de munc Articolul 161. Pauzele. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. Retribuirea muncii lucr torilor. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. Lucr rile. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. institu iilor. Articolele 168 . care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168.de protec ie Articolul 159. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. obligator pentru administra ie Articolul 153. care au copii în vîrsta . Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. Transportul salaria ilor. R spunderea material a întreprinderilor. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Interzicerea muncii de noapte. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor.

Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Lucr rile. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177.de pîn la trei ani Articolul 173. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. care au copii Articolul 179. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Deservirea femeilor la întreprinderile. f r men inerea salariului. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Vîrsta. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. organiza iile. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Concediile pentru femeile. Instruirea profesional în produc ie în . Concediul suplimentar. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. care au absolvit institu iile de înv mînt. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186.

Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204.limitele timpului de munc Articolul 195. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Înlesnirile pentru salaria i. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Exclus Articolul 219. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Înlesnirile pentru salaria ii. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Exclus . Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. Exclus Articolul 218. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. Incurajarea salaria ilor. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208.

institu iei. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. Exclus Articolul 241. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. R spunderea material a persoanei oficiale. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. organiza iilor a . care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. institu iilor. Limitarea urm ririi sumelor. a înc perilor. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Restabilirea în lucru Articolul 224.Articolul 220. organiza iilor Articolul 237. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Articolele 232 . care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor.266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. organiza iei Articolul 235. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. institu iei. institu iilor. INSTITU IILOR. ORGANIZA IILOR Articolul 232. organiza iei Articolul 236. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5.pl tite pe baza hot r rii organelor. organiza iilor. Scutirea salaria ilor. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. organiza iei Articolul 239. institu iilor. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. care examineaz litigiile de munc Articolul 230.

Exclus Articolul 263. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. înc perilor. Exclus Articolul 265. Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Exclus .cl dirilor. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. de întremare. de cultur fizic i sporive Articolul 243. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Asigurarea cu pensii Articolul 252. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. Exclus Articolul 262. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Exclus Articolul 253. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1.

Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . la îmbun t irea calit ii muncii.2 în redac ia Ucazului din 01. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. 2) s respecte disciplina muncii.11. Munca for at este interzis .i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . [Art.2 în redac ia Legii nr. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al . Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.1315-XII din 02.88] Articolul 2. precum i dreptul la protec ie de omaj. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor.02. precum i a concediilor anuale pl tite.81] Articolul 3.84] [Art. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri.2 în redac ia Ucazului nr. dreptul de a.2 în redac ia Ucazului din 08. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii. Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . 4) la odihn . Salariatul este dator: 1) s .03. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege.Articolul 266. contribuie la cre terea productivit ii muncii. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). Calcularea termenelor. [Art.04. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc . 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca. institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova.i alege profesia i ocupa ia. zilelor de s rb toare. Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc . 5) la asociere în sindicate. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire.691-X din 05.88] [Art. organiza iei.1 completat prin Ucazul din 08.04. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite. institu iei. acordarea zilelor de odihn s pt mînale.93] [Art.

3 art. [Art.6 în redac ia Legii nr.88] [Alin.93] [Art.1315-XII din 02. de acordurile tarifare i contractele colective de munc .03. organiza iile. [Art. [Art.5 în redac ia Legii nr.93] [Art.03.7 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.691-X din 05. regulamentele. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova. precum i al lipsei în statutele.2 art. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.04. institu iile. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.93] [Art.02. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective. în institu ii. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc . ce reglementeaz rela iile de munc . care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite.3 în redac ia Legii nr. [Art. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional. de statutele i regulamentele lor.03.1. la protec ia muncii. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic.6 în redac ia Ucazului din 08.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8.88] [Art.3 în redac ia Ucazului din 08. de arend etc.84] .03. la munca femeilor.1315-XII din 02. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia.11.2. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional.03. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.1315-XII din 02. organiza ii. tineretului. Nulitatea condi iilor din contractele de munc . Întreprinderile.04.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .03. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate. la care particip Republica Moldova.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. [Art.93] [Alin.4 în redac ia Legii nr. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .1315-XII din 02.88] Articolul 4. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.1315-XII din 02.8 în redac ia Ucazului din 01. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc .8 în redac ia Legii nr. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in .04.5 modificat prin Ucazul nr.8 în redac ia Ucazului din 08.93] i din alte acte Articolul 5.81] Articolul 6.

03.84] [Art.03.1315-XII din 02. iar întreprinderea.11.1315-XII din 02.11 în redac ia Ucazului din 27. condi iile de retribuire.04.04. drepturile.1315-XII din 02. prev zute de legisla ia muncii.03.11 exclus prin Legea nr. originii sociale. de asigurare material i de organizare a muncii.9 în redac ia Ucazului din 01.84] [Art.93] [Art.10 modificat prin Ucazul din 01.10 în redac ia Ucazului din 27.08. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere. rasei.15 exclus prin Legea nr.84] [Art.93] [Art.03.11 în redac ia Ucazului din 08.[Alin.88] [Art. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .93] [Art.03. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor.8 în redac ia Ucazului din 05.84] [Art.4 art. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.12 exclus prin Legea nr.84] [Art.04.3 art. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie. institu ia.2 art.93] [Art.13 în redac ia Ucazului din 27. calificare sau la un anumit post. institu ie.1315-XII din 02.88] [Alin.13 exclus prin Legea nr.16 introdus prin Legea nr.84] [Art.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.1315-XII din 02.93] [Art.03.04. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).04. st rii .14 exclus prin Legea nr.04. subordonîndu-se ordinei interioare de munc . na ionalit ii.8 în redac ia Ucazului din 27.84] [Alin. [Alin.1 art.1315-XII din 02.03.1315-XII din 02. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.1 art.10 exclus prin Legea nr.14 în redac ia Ucazului din 27.84] [Art.9 introdus prin Ucazul din 08.14 modificat prin Ucazul din 01.11. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.03.82] [Art. limbii.1315-XII din 02.93] [Alin.9 exclus prin Legea nr. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate.04. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.11.93] Articolul 17.

03.17 introdus prin Legea nr.93] [Art.1315-XII din 02. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova. institu iilor organiza iilor. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. Diferen ierile. convingerilor. domiciliului. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile.93] Articolul 19. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur . prev zute de legisla e. dar lucr torul a început de fapt s lucreze. so i.93] [Alin. fra i. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . [Art. organiza ie a persoanelor.21/1 introdus prin Ucazul din 08.88] Articolul 22. fii. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. excluderile. institu ie.03.3 art.03. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. p rin i. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . [Alin. sau de interesele salariatului.04. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. a c ror prezentare nu este prev zut de lege . Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere.materiale. copii ai so ilor). Articolul 20.18 introdus prin Legea nr. precum i pe temeiul altor circumstan e. apartenen ei la asocia iile ob te ti. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei). precum i fra i. surori.2 art. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente. fiice. atitudinii fa de religie. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. Articolul 21. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru.17 în redac ia Legii nr. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat . [Alin.03. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris .1315-XII din 02. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia.1315-XII din 02.21/1 exclus prin Legea nr. la care este angajat lucr torul.1315-XII din 02. surori. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i.93] Articolul 18. institu ie.2 art.

cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. a c ror prezentare nu este prev zut de lege.75] Articolul 26. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.2 art. dac lergisla ia nu prevede altfel. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete. institu ie. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica.24 modificat prin Legea nr. nu poate fi mai mare de trei luni. [Alin. care n-au împlinit optsprezece ani. [Alin.04.93] [Alin.07. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane.1315-XII din 02. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii.88] Articolul 25.03. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz . organiza ie. iar în unele cazuri. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor.03. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de .24 în redac ia Ucazului din 08. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare.93] Articolul 24. care i se încreden eaz .2 art.03. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat.1 art. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor.1 art. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv. Articolul 23.de ase luni.3 modificat prin Legea nr. . Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru.1315-XII din 02.1315-XII din 02. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale.93] [Alin. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ). [Grn. iar salariatul continu s lucreze. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale.25 în redac ia Ucazului din 03.25 modificat prin Legea nr. Încercarea nu se stabile te.

organiza ie ori într-o alt localitate. fie chiar împreun cu întreprinderea.93] [Art. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. care nu este stipulat prin contractul individual de munc .29 modificat prin Legea nr. Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. [Art. igienii muncii. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii.1315-XII din 02.03. organiza ie sau la o alt întreprindere. organiza ie. institu ie. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . dac legea nu prevede altfel. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . institu ie. institu ie.i continue munca în noile condi ii. dar în aceia localitate. i 31 din prezentul Cod. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. a înlesnirilor. institu ie. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . iar salariatul nu este de acord s . pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii. Articolul 27. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod.04. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . institu ia.88] Articolul 30. Articolul 29. institu ie. organiza ie. prev zute de articolele 30. a regimului de munc . Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. organiza ia respectiv .munc i contractul colectivde munc . organiza ie. este admis numai cu consim mîntul salariatului. Articolul 28. a cumulului de profesii.lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. Transferarea la o alt munc . Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere. care sînt în vigoare la întreprinderea. igienii în produc ie. cu excep ia cazurilor. care îi este contraindicat din motive de s n tate. institu ia. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute.29 în redac ia Ucazului din 08. la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. la un alt loc de lucru.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. organiza ia. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. institu ie. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii.

06. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42).5 art. care nu.sau lichidarea unei calamit i naturale. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. organiza ie.33 introdus prin Legea nr. 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). cu consim mîntul lui.33 în redac ia Ucazului din 08.08. [Pct.4 art.96] [Alin. precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc . 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea.205-XIV din 25. 5) transferarea lucr torului. institu ia. dar în aceia localitate.02.81] .33 modificat prin Ucazul din 25.7 art. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie). care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv .11.83] [Alin. organiza ia.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc . iar salaria ii. a întreruperilor în munc .8 art. institu ie. institu ie. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii.1315-XII din 02.6 art. Articolul 32.88] [Alin.33 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. pentru preîntîmpinarea unor accidente. Articolul 33. precum i refuzul de a. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere.33 în redac ia Ucazului din 05.04.03. institu ie. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . salaria ii.4 art.891-XIII din 21.03. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv . a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar . cu excep ia cazurilor. la o alt întreprindere. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37).98] 8) alte temeiuri prev zute de acord. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35).7 modificat prin Legea nr.93] [Alin. Articolul 31.33 modificat prin Legea nr. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate.93] [Alin. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps . [Alin. care î i îndeplinesc normele de produc ie.

contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. Dup expirarea termenului. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii.34 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. diviz rii. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. Pîn la expirarea termenului. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. [Art. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat . reorganiz rii). Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. care îl împedic s . Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. dac dup expirarea termenului. indicat în partea întîia a prezentului articol. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. care o anuleaz pe prima. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. institu iei. institu iei.80] Articolul 37.1315-XII din 02. Concedierea este interzis .03.93] [Art. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc .93] Articolul 35. salariatul are dreptul s înceteze lucrul.03. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. contopire i divizare a întreprinderii. iar administra ia întreprinderiei. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. lucr torul are dreptul oricînd s . desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal.03.36 modificat prin Legea nr.Articolul 34. [Art.36 modificat prin Ucazul din 06.83] [Art. Articolul 36. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu . indicat în partea întîia a prezentului articol. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte.36 în redac ia Ucazului din 25. indicat în partea întîa a prezentului articol. institu iei. încheiat pentru un termen nedeterminat.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. care s-o anuleze pe prima.08. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii. indicat în partea întîia a prezentului articol. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii.

38 modificat prin Ucazul din 17. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . ar tate în punctele 1. institu iei. f r a socoti concediile de maternitate. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii.83] .106-XIV din 23.07. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului. organiza iei. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . organiza iei.03. dac este imposibil de a transfera lucr torul. iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative. narcotic sau toxic .814-XV din 05. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii. stabilit prin sentin a. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat.98] [Art. Concedierea pe baza temeiurilor.06. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . cu consim mîntul lui. care îl împedic s continuie munca respectiv . de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii.38 modificat prin Legea nr.38 modificat prin Legea nr. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. suplimentar. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. în conformitate cu decizia respectiv .38 modificat prin Ucazul din 25.04.1315-XII din 02.86] [Art. care a îndeplinit mai înainte aceast munc . dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli. la o alt munc . reducerea num rului sau a statului de personal.2002] [Art.02. [Art. institu iei. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. Articolul 38. f r motive întemeiate. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. 6) restabilirea în lucru a salariatului. a îndatoririlor.38 modificat prin Ucazul din 08.presteze munca stipulat prin contract. Salariatul. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol). 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii.2 i 6 ale prezentului articol. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . inclusiv lichidarea. este admis . încheiat pe o durat nedeterminat .88] [Art. i pe timpul determinat.08. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate.38 completat prin Legea nr.93] [Art.

invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.83] Articolul 41.03.1315-XII din 02. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm . organiza ia respectiv .41 modificat prin Ucazul din 08. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni.06.88] [Art. lucr torii. cu excep ia persoanelor specificate la art. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical.04. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior. invalizii. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor. care. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37). dac au dou sau mai multe persoane între inute. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl.03. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl.1315-XII din 02.93] [Art. care au suferit la întreprinderea. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare.1315-XII din 02.40 în redac ia Ucazului din 08. [Art. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea.Articolul 39.2001] [Art.40 în redac ia Legii nr.286-XV din 21.06. institu ia. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli. lucr torii. [Art.39 modificat i completat prin Legea nr.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990.86] [Art.93] Articolul 40.40 în redac ia Legii nr.88] Articolul 42. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. institu ia.41 completat prin Legea nr. persoanele. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti. 230 din prezentul cod. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor.03. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. inventatorii. [Art. Desfacerea contractului individual de munc .93] [Art.04. lucr torii.40 completat prin Ucazul din 17. ce in de volumul de radia ie.08. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .40 modificat prin Ucazul din 25.

1315-XII din 02. conducerii lui). plecarea la pensie de vîrst .93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08.04.42 modificat prin Legea nr. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje.03.03. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.43 modificat prin Legea nr. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare. Articolul 45. la cererea lui. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat . administra ia întreprinderii. ce caracterizeaz munca salariatului. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . consiliului. institu ie. durata de munc i cuantumul salariului. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului.03. ar tîndu-se articolul. [Art. organiza ie.88] Articolul 45/1.891-XIII din 21. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere. [Art. organiza ia respectiv .42 în redac ia Ucazului din 08.88] Articolul 43. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile. care lucreaz la întreprindere.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. organiza ie mai mult de cinci zile. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. func ia.96] [Art. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. Conduc torul.93] numai în Articolul 44. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . prev zute de legisla ie.1315-XII din 02. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii.93] [Art.04. institu ia. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . ar tîndu-se aceste motive. punctul corespunz tor din lege. ar tîndu-se specialitatea.42 în redac ia Legii nr. institu ie.06. calificarea. invaliditatea.1315-XII din 02. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor . institu iei. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz . Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc .

specialitatea. din institu ii. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . adresîndu-se altor întreprinderi.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . cel mai tîrziu cu trei luni înainte. contra semn tur . 2) acordarea de c tre întreprinderi. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. organiza ie. Articolul 45/2. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. indicînd profesia. institu ii. 5) compensarea. Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . institu ie. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. Administra ia prezint la timp. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. în conformitate cu legisla ia. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . Condi iile juridice. Articolul 45/3. Administra ia. 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. Salaria ii sunt preaviza i personal. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi.

unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. Articolul 45/4. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. dar nu mai mult decît pe trei luni. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . din institu ii i organiza ii. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. Modul. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. disponibiliza i de la întreprinderi. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru.i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. Articolul 45/5. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. ca excep ie. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. omerii. perfec ion rii sau recicl rii. salariul mediu. organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. Modul de organizare. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . în comun cu oficiile for ei de munc . din motive ce nu depind de ei. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . care. în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. de asemenea. 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. iar la alte întreprinderi. organele de autoadministrare local . nu au loc de munc corespunz tor. în institu ii i organiza ii . institu iilor. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. precum i al adapt rii lor la procesul de munc .în baza contractelor. 2) plata ajutorului de omaj.

1315-XII din 02. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii. 2) pentru salaria ii.90] Articolul 49.391-XII din 05. organiza iei.181) . medici i al ii). prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv .93] Articolul 47.47 în redac ia Legii nr. [Art.1315-XII din 02. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. ajutor de omaj. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art.12.03. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori.36 ore pe s pt mîn .cel mult de 36 ore pe s pt mîn . Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. Articolul 45/7. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru.24 ore pe s pt mîn .03. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48). în institu ii i organiza ii. [Alin. se include în vechimea total în munc .03. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn . Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani .lucr rile publice. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . institu iei.04. persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s.93] Articolul 48. Afar de acasta. particip la lucr ri publice remunerate. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare . S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08.48 modificat prin Legea nr. burs . [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. în modul stabilit de lege.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art.1 art.a.1315-XII din 02.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor). Articolul 45/6. aprobat de Guvern.46 exclus prin Legea nr.

În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. Articolul 52. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. cît i mai tîrziu. cu excep ia salaria ilor.50 modificat prin Legea nr.04. Articolul 53. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut .50 introdus prin Ucazul din 08. S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. La rug mintea femeii gravide. men iona i în articolul 48 al prezentului Cod.* -------------------------* În prezent . organiza iile.03.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). [Alin.04. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor.49 introdus prin Ucazul din 08. administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc . prin caracterul produc iei i condi iile de munc . de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. în special de întreprinderi. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus.1315-XII din 02. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . inîndu-se seama de specificul muncii. specificul muncii. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile.administra ie împreun cu comitetul sindical. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile. în care procesul de munc este neîntrerupt. institu iile.93] [Alin.2 art.2 art. precum i la lucr rile pe schimburi. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. în care. incomplet . norma s pt mînal fiind de 24 ore. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore. a femeii. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. norma s pt m nal fiind de 40 ore. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus.organul administra iei publice locale [Art. ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or .88] Articolul 51.

de regul . Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar . organiza iile.02. se admite.12. Articolul 55. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea.salariat vechimii [Art. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. Articolul 59.1315-XII din 02. institu ii. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . în modul prev zut de lege. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi. împ r it în p r i. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. Articolul 60. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi.56 modificat prin Ucazul din 05. institu iile. Articolul 58. organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48). filiale i la unele timpuri de lucr ri. care se aprob în ordine stabilit .88] [Alin. [Alin.1 vre-o limitare a duratei concediului anual. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . institu iei.81] Articolul 57. sectoare. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare. în care procesul de munc este neîntrerupt. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice.03. institu iei.87] Articolul 54. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv .391-XII din 05.56 în redac ia Ucazului din 08. precum i în unele întreprinderi de produc ie. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc .10. Articolul 56. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc .53 modificat prin Legea nr. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc .1 [Alin.4 art.53 în redac ia Ucazului din 27.04.90] art. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. modificat prin Legea nr. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi.93] art. nu se admite.53 [Alin.2 art. Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ). sec ii.

Pauza nu intr în timpul de munc . Salaria ii folosesc timpul de pauz . Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . institu iei.o zi de repaus. care tulbur func ionarea lor dreapt . este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. Articolul 62.263-XIV din 24. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii.12. [Alin. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz .98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. .6 exclus prin Legea nr. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare.4 exclus prin Legea nr.prezentului articol. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . [Pct.263-XIV din 24. Zi de repaus pentru to i este duminica.în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . iluminare. 185 i 209 din prezentul Cod. necesare pentru ap rarea rii. 170. dup cum g sesc de cuviin . Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor. 171. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . prestate de fiecare lucr tor. Lista acestor lucr ri. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . înc lzire. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. canalizare. legate de condi iile tehnice ale produc iei. dac munca nu admite întrerupere. organiza iei. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor. dac ea nu este stabilit prin lege. La lucr rile. 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început.12.2 art. aprovizionare cu gaz. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. [Pct. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc .60 în redac ia Ucazului din 05. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. enumerate în articolele 164.02. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. transport i telecomunica ii .98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele.

Ambele zile de repaus se acord . institu iei.62 introdus prin Legea nr. institu iei. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. organiza iei. în care munca.90] Articolul 63. organiza iile. institu iei. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. Unuia din p rin i (tutorelui. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. institu iei. organiza iei. Zilele de repaus la întreprinderile. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iile. organiza iile. de regul . Interzicerea muncii în zilele de repaus. la rînd. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale.3 art. institu iile. organiza iile. stabilite prin legisla ie. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. Zilele de repaus la întreprinderile. în institu iile. organiza iei.institu iei. Articolul 64. institu iile. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . Articolul 66. [Alin. Articolul 67. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. sau a unor subunit i ale lor. organiza iei.391-XII din 05. institu iile. teatrele. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. Articolul 65.12. întreprinderile de deservire social . 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. organiza iei. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. care n-au putut fi prev zute dinainte. institu iei. muzeele i altele). Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor.

în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).8 Martie .72 în redac ia Legii nr. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale.Anul Nou . Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei.91] [Art. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent . oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.1 art.7-8 ianuarie . .1 art.s rb toarea "Limba noastr ".1315-XII din 02.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).08. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile. [Art. [Alin. la dorin a acestuia.69 în redac ia Ucazului din 05. Concediile suplimentare .93] Articolul 73.12. organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn . organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . institu iile. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn .Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii).69 în redc ia Legii nr.88] Articolul 69.03.81] în Articolul 70. . institu ii.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile). . .prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.93] [Art.9 mai . dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn .02.27 august .Ziua interna ional a femeii. Articolul 72.înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie.Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.1315-XII din 02. [Alin. Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie.68 în redac ia prin Legea nr.1 mai . Zilele de s rb toare La întreprinderi. cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz . Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod.69 modificat prin Legea nr.31 august .81] Articolul 68. determinate de necesitatea deservirii popula iei.434-XII din 26.02.692-XII din 27.1 ianuarie .04. Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic .03. [Art.68 modificat prin Ucazul din 08. men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73).Ziua Independen ei. Articolul 71. . .67 în redac ia Ucazului din 05. . .90] [Art. lucr rile.

74 exclus prin Legea nr. în timpul concediului so iei. So ilor care lucreaz . 2) salaria ilor. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.03. 2) timpul. organizatia respectiv .03.5 art. 4) În alte cazuri. dup dorin a lor. [Pct. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . 3) în alte cazuri. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea.3 art. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare.93] [Art. institu ia. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.83] Articolul 77. prev zute de lege. Salaria ilor. care lucreaz în condi ii de munc înv toare. li se acord concediul anual.12. institu ie. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei. într : 1) timpul efectiv lucrat. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. prev zute de lege. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat.93] Articolul 75.90] Articolul 76.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. 4) alte perioade de timp. organiza ie în alt întreprindere. 3) timpul. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . institu iei organiza iei. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru.1315-XII din 02.75 introdus prin Legea nr.391-XII din 05. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. institu ie.74 modificat i completat prin Legea nr. organiza ie. Calcularea vechimii în munc . transfera i dintr-o întreprindere. organiza ie. prev zute de lege. care d dreptul la concediu.1315-XII din 02. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor. .76 completat prin Ucazul din 03. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. institu iei. Administra ia poate de sine st t tor. [Art. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare.02. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. [Alin. care d dreptul la concediu În vechimea de munc .

Acordarea anual a concediului. concediul.02. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile.08. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . cu învoirea conduc torului întreprinderii. [Alin. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie.81 în redac ia Ucazului din 05. institu iei. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani. prin în elegere între p r i.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. cu cantitatea i calitatea muncii. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. În cazurile necesare. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. un concediu de scurt durat f r men inerea salariului.08.83] [Art. organiza iei. care nu i-a folosit concediul. 3) în alte cazuri. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu. cu se Articolul 80. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului.81 completat prin Ucazul din 25. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. Articolul 81.78 în redac ia Ucazului din 04. .Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. prev zute de lege. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. institu iei. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). organiza iei. care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare. la cererea salariatului i poate acorda. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii.4 art. În cazurile excep ionale.88] Articolul 79. poate fi amînat pe anul de munc urm tor. institu iei. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii.3. Articolul 78. [Art.

convingerilor. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare).1315-XII din 02.88] [Art. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului.04. vîrstei rasei.93] Articolul 84. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie. premiile i alte recompense. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile.04.85 în redac ia Ucazului din 27.03. nici prin contractul individual de munc . Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului.84] Articolul 86. sporurile la salariu. contractele individuale de munc . inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului.1315-XII din 02.85 în redac ia Legii nr. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program . . [Art.93] Articolul 85.85 introdus prin Ucazul din 08. atitudinii fa de religie.2 art.83 în redac ia Legii nr. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. indiferent de domeniul de aplicare a muncii.institu iei.84 în redac ia Legii nr. institu iile. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei. [Art.93] [Alin.93] Articolul 83. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. [Art.1315-XII din 02.1315-XII din 02.82 în redac ia Legii nr. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. st rii materiale. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare. [Art. na ionalit i.03.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele.03. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc .03.

dar în m rime nu mai mic decît 0. organiza ie. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt .90 modificat prin Ucazul din 05.03.88 în redac ia Legii nr. organiza ie. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).93] [Alin.1315-XII din 02. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului. [Art.1315-XII din 02.04.93] Articolul 88.88] Articolul 87. ob inut de întreprindere.81] Articolul 91. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc . Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp.88 în redac ia Ucazului din 27. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare.04. institu ia organiza ia respectiv .1315-XII din 02. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente.2 art.86 în redac ia Legii nr. organiza iei.89 în redac ia Ucazului din 27. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare.84] Articolul 89.03.87 în redac ia Legii nr.în contractele individuale de munc . pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod. în acord sau dup alte sisteme de retribuire. Cuantumul recompensei se stabile te.93] [Art.04.03. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate.84] Articolul 90. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . [Art.[Art. [Alin.5 din salariul minim. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice. În ramurile economiei na ionale.3 art. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare.02. [Art.86 în redc ia Ucazului din 08. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere.

iar pentru orele urm toare .93] [Art.03. [Art. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . [Art.1315-XII din 02.03. inîndu-se seama de condi iile de munc . Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. se pl te te muncitorilor. se stabilesc de c tre administra ie.49 în redac ia Ucazului din 27.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp. diferen a între categorii. cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii. care lipsesc temporar. institu ie. prev zute de legisla e. care efectueaz aceste lucr ri.84] Articolul 93. institu iei. a aparatelor peste normele stabilite. prev zut în contractul individual de munc . retribuirea muncii este mai mare. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . care lipse te temporar. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program.1315-XII din 02. care lipsesc temporar Salaria ilor. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori.93 în redac ia Ucazului din 03. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.02.94 în redac ia Legii nr. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . Plata se face. Articolul 92. care. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile. [Art. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. iar pentru orele urm toare .cel pu in în m rimea dubl a tarifului . dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc .93 modificat prin Legea nr.04. se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.83] Articolul 94.a mecanismelor. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. în cazul remunera iei în acord. în afar de lucrul lor de baz .li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate.cel pu in în m rime dubl . organiza iei în conformitate cu legisla ia.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar.93] Articolul 95.

Dreptul întreprinderilor.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za.98 în redac ia Ucazului din 08. [Art. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate).în acord.96/1 introdus prin Legea nr.88] Articolul 99. retribuirea se face în propor iile.96 în redac ia Legii nr. care au avut loc nu din vina salariatului. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. [Art.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului.95 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile.1315-XII din 02. care a prestat munca în zi de s rb toare. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat . 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . [Art.93] Articolul 96. ce i s-a stabilit. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . [Art. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi .03.03. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.03. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. dac munc a foct prestat peste norma lunar . 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. 87.93] Articolul 96/1. care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. La dorin a salariatului.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. institu iilor i organiza iilor.04. lui i se poate acorda o alt zi de odihn . în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68.93] Articolul 97. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa).1315-XII din 02. Articolul 98. 94. prev zute de legisla ie. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. Salariul lunar al salariatului nu poate fi .

[Art.04. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. organiza iei. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui.101 completat prin Ucazul din 08. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. în func ie de gradul unit ii produc iei. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc . În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc . care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului.04.04.88] Articolul 100. [Art.în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). institu iei. [Art.100 în redac ia Ucazului din 08. salariul se pl te te în ajunul acestor zile.99 în redac ia Ucazului din 08. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. Plata salariului pentru o lucrare ocazional .100 în redac ia Legii nr. dar. Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. ce i s-a stabilit.88] Articolul 101. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii. în contractul individual de munc .03. nu mai rar decît de dou ori pe lun . Rebutul de articole.93] [Art. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el.88] Articolul 102.1315-XII din 02. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. dup tarifuri reduse. de regul . În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. . Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc .

pîn la destituirea din func ie. ce se cuvin lucr torului la concediere.03. administra ia este obligat . modul de calculare.919-XII din 11.96] Articolul 103.07. . ce se cuvin salariatului de la întreprindere.a.93] [Art. în orice caz.93] Articolul 104. Articolul 105. 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.102 în redac ia Legii nr. [Art. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii.). În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului. carnete de salarizare.02. periodicitatea i locul de plat . R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei.1315-XII din 02. [Art. [Art. Dac se contest cuantumul sumelor.04.1315-XII din 02. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia.105 în redac ia Ucazului din 08. re inerile). din vina administra iei întreprinderii. institu ie.103 în redac ia Legii nr.81] Articolul 102/1. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc . iar în lipsa acestora .102/1 introdus prin Legea nr. institu iei.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor.03. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor. organiza iei. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor.în ziua concedierii. [Art. a c ror munc este retribuit în acord. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. re inerile efectuate.102 modificat prin Ucazul din 05. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu.88] Articolul 106. organiza ie. de lips nemotivat de la lucru. . de priva iune de libertate . lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. forma retribu iei. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . care continu s lucreze pîn în ziua concedierii. suma ce i se cuvine s-o primeasc . precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea.

precum i condi iile.02. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . departamentale) se efectueaz de c tre organele. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. care le-au aprobat.normele de produc ie.04. institu ii social-culturale i medicale. al organiz rii produc iei i al muncii.108 în redac ia Ucazului din 08. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale.109 modificat prin Ucazul din 05.110 în redac ia Ucazului din 08. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc . Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica.2 art.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. de asemenea.88] Articolul 109. Întroducerea. tehnologiei.88] [Alin. coli. în care trebuie s se aplice noile norme. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. case de odihn i baze de turizm. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. [Art.Articolul 107. care asigur cre terea productivit ii muncii.88] Articolul 111. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc .04. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. ramurale. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. Normele de munc Normele de munc . de personal .109 în redac ia Ucazului din 08. [Art. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. norme combinate i complexe. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. ac iunilor tehnicoorganizatorice. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. bilete pentru sanatorii.04. de timp. [Art.81] Articolul 110. de deservire. Deservirea material . precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare.

. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. propunerii. cu consim mîntul salariatului. precum i aprovizionarea la timp cu ele. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv . necesare pentru îndeplinirea muncii. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric . 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii.115 exclus prin Legea nr. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor. munc (funci ia) anterioar . cu norma de timp în ore sau zile. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi). Articolul 112. lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. Articolul 114. pentru ca salaria ii s .04.93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. înc lzirea. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora. [Art. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. vibra iilor i altor factori. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. cu norma de produc ie pe or (pe zi). lumina necesar . Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat.d. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate.112 în redac ia Ucazului din 08. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc .i îndeplineasc normele de produc ie. care corespunde cu categoria muncii prestate. care corespunde cu categoria muncii prestate. iar în caz dac aceasta lipse te .). gaz i alte surse de alimentare cu energie. Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. ventilarea.autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. primesc. ma inilor-unelte i dispozitivelor. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici.m.a. [Art.o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau.1315-XII din 02. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii.tarifului pe or (pe zi). Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . radia iilor.03. la alt .88] Articolul 113. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i .

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. Lista lucr rilor. 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. inclusiv în timpul confec ion rii lor. institu iei. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani).128/1 modificat prin Legea nr. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. contabilii. pelucrarea. aflat în stare de ebrietate. aparatelor de m surat. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii).06. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. subven iilor. produselor (produc iei). institu iei. stabilite de sentin a instan ei de judecat . îmbr c mintei speciale i altor obiecte. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice.2 art. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. institu iilor. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus .09. vînzarea (livrarea). acordate întreprinderii. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti.1315-XII din 02. efii serviciilor contabile. organiza ii. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri. creditelor.128 modificat prin Legea nr. i adjunc ii lor.128 introdus prin Legea nr.891-XIII din 21.83] Articolul 128/1. institu ii. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. semifabricatelor.08. institu ie. legate de p strarea. care ocup func ii sau execut lucr ri. prelucrarea.128 completat prin Ucazul din 28. pricinuit întreprinderii. precum i a instrumentelor. [Art.96] [Art. Conduc torii de întreprinderi. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor.03. pe care întreprinderea.03. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. organiza iei. [Alin. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor.93] [Art. 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .128/1 în redac ia Ucazului din 15. legate nemijlocit de p strarea. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .1315-XII din 02.77] Articolul 128/2. organiza iei. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor.93] [Art. institu ie. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie. vînzarea (livrarea). R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . institu iei.efi. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate.

09.83] . se stabile te pentru fiecare din ei. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor. iar de c tre conduc torii de întreprinderi.128/2 modificat prin Legea nr.93] [Art.1315-XII din 02. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului.86] [Art. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei.93] [Art. institu ii.129 modificat prin Ucazul din 25. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. institu iilor.81] [Art.06. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia. În caz de sustragere.1315-XII din 02. institu iei. i de c tre loc iitorii lor . În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ). M rimea desp gubirilor pentru paguba.93] [Art.128/2 modificat prin Ucazul din 05. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar. pricinuite întreprindereii. Dac administra ia.1315-XII din 02. organiza iei M rimea pagubei.02. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii. se stabile te dup pierderile efective. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . institu iei. organiza iei. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal.128/3 modificat prin Legea nr.r spunderea material colectiv (de brigad ). organiza ii. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea). la cererea lui.02.81] [Art. condi iile aplic rii ei. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar .08.129 modificat prin Legea nr.03. mîndu-se seama de gradul de vin . institu iei.03.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului. se stabile te dup pre urile. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. [Art. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei.128/3 modificat prin Ucazul din 05.129 modificat prin Ucazul din 17.03. [Art. pe baza datelor eviden ei contabile. pricinuite întreprinderii.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.128/3 în redac ia Ucazului din 15.77] Articolul 129. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. în modul prev zut de legisla ie. lipsuri. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri.77] Articolul 128/3.09. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale.128/2 în redac ia Ucazului din 15. Stabilirea m rimii pagubei. [Art. organiza iei. litigiul de munc se examineaz .

În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului. ar tate în punctele.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1.77] Articolul 130. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis . cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp. pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii). nu poate s fie urm rit de la el. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. 3. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor.2 art.132 modificat prin Ucazul nr. organiza iei (partea întîa a articolului 129).2857-X din 25.09.83] .08. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. [Art.77] Articolul 132.6 art. Salariul. gradul de vin a lucr torului. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului. prev zute de legisla ie.5.pentru zilele nelucrate ale concediului. institu ia. institu iei. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile.[Alin. în contul c ruia el a primit de acum concediu.institu iei. pentru restituirea sumelor. organiza ia. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei.09. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. eliberat în contul salariului. [Art. .77] Articolul 131.129 introduse prin Ucazul din 15. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul.130 în redac ia Ucazului din 15. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . precum i în leg tur cu plecarea la pensie. Înadoririle administra iei. institu iei. stabilit pentru restituirea avansului. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii.09. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea.131 în redac ia Ucazului din 15. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune.4. sau din ziua pl ii gre it calculate. s vîr it din interes material. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct .2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . în care ei lucereaz . [Alin. Re inerea pentru aceste zile nu se face. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba. în caz de trimitere la înv tur . achitarea datoriei. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale.

prin metode de convingere. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. s ridice productivitatea muncii. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135. Limit rile. iar în cazurile special prev zute de legisla ie . s respecte disciplina muncii. organiza iei. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova.03. [Alin.03. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. [Art. care nu. s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere.136 modificat prin Ucazul din 08.cincizeci procente din salariul. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai.136 în redac ia Ucazului din 01. care se cuvine s fie pl tit salariatului. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii.1315-XII din 02. care. pl ile compensa ie i alte pl i. s îmbun t easc calitatea prodec iei.93] Articolul 134.11. prin atitudinea con tiient fa de munc .135 modificat prin Legea nr.04. s respecte disciplin tehnologic . În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii.84] Articolul 137. Intezicera re inerilor din unele sume.133 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25. de . s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios.1315-XII din 02.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . precum i prin recompens pentru munc con tiincias .133 modificat prin Legea nr. s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei.11. institu ii.Articolul 133.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc . tehnica securit ii i igienei în produc ie. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. de educa ie. [Art. nu pot fi urm rite. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. conform legii.3 art. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente.93] Articolul 136. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu.88] [Art. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. [Art. institu iei. regulile privitoare la prote ia muncii.

93] Articolul 140.7 i 8 ale articolului 38). medalii.03. 4) concediere (punctele 3. 2) acordarea unui premiu. 2) mustrare. [Art. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. Regulile de ordine interioar a muncii.138 în redac ia Ucazului din 01. Articolul 142.139 modificat prin Legea nr.Articolul 138. Articolul 143. pe Panoul de onoare.11. organiza iei la propunerea administra iei. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. ridicarea productivit ii muncii. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . organiza iei. [Art.138 modificat prin Legea nr. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc . locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn . Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc .). se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. munca îndelungat i irepro abil . Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic .4.93] [Alin.84] Articolul 139.1 art. pentru anumite categorii de salaria i. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. decorare cu ordine. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor. diplome de onoare. Articolul 141. 3) mustrare aspr . statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare. 5) înscrierea în Cartea de onoare.1315-XII din 02. 3) distingerea cu un cadou de pre . Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. statute i regulamente disciplinare. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc . institu iei.1315-XII din 02. îmbun t irea calit ii produc iei. 4) distingerea cu diplom de onoare. . institu iei. îmbun t irea condi iilor locative .a.03.

143 modificat [Art.144 completat prin Legea nr.03. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare.83] Articolul 143/1.1315-XII din 02.93] Articolul 144. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris . Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ . de împrejur rile în care ea a fost s vîr it .03.[Art. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar .143 modificat [Alin. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere. Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor .93] Articolul 146.08.143/1 introdus prin Legea nr. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina.1315-XII din 02. contra semn tur . [Art. care a fost supus pedepsei.04. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite. se consider .2 art. de atitudinea lui fa de munc . [Art.1315-XII din 02. cu indicarea motivelor de aplicare a ei. f r a socoti timpul. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei. [Art.93] Articolul 145. de comportarea anterioar a salariatului.86] prin Ucazul din 25. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii.88] prin Ucazul din 17.93] redac ia Ucazului din 08.06. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv.143 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. li se pot aplica sanc iuni disciplinare. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei. Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie.03.03.145 în redac ia Legii nr.143 în [Art. se declar (se comunic ) salariatului.

Articolul 150.147 modificat prin Legea nr.93] stimulare Articolul 147. i s asigure condi ii sanitaro-igienice.03. care s preîntîmpine accidentele de munc . între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc . dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol. [Art. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare. construc iile.146 în redac ia Legii nr. care prezint o primejdie evident pentru via . care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor.11.03. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie.1315-XII din 02.93] [Art. sec ie. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor.147 în redac ia Ucazului din 01.03. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca.148 modificat prin Legea nr. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci. Proiectele de ma ini. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie.11. [Art. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . La proiectarea. [Art. m suri de c tre salariat nu se aplic . institu iile.1315-XII din 02. amenajarea de cl diri sanitare i de trai.1315-XII din 02. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. utilajul.93] [Art. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii.148 completat prin Ucazul din 01.84] Articolul 149. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau . Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie.84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148.con tiincios.

care le-au fost eliberate. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia. standardele.93] [Art.150 în redac ia Ucazului din 27. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat.02. s foloseasc mijloacele de protec ie individual . care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie.151 în redac ia Legii nr.03. institu iei. obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii.93] [Alin.04.84] Articolul 151. igiena în produc ie. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. din îns rcinarea acestuia.150 modificat prin Legea nr. institu iei. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. organiza iei ia m suri.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor.03. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254). Articolul 152.1315-XII din 02. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. Normele. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. Articolul 154. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254).).151 modificat prin Ucazul din 05. [Alin. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc.2 art.2 art. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj.1. [Alin. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii.2 art. organiza iei.1315-XII din 02. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. care s asigure securitatea muncii. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie.81] Articolul 153.

se elibereaz gratuit. s pun. salaria ilor li se elibereaz gratuit.11. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii.1315-XII din 02. dup normele stabilite.de protec ie. mijloiace de sp lare i dezinfectante. ocupa i la lucr rile de înc rcare . care se includ în timpul de munc Salaria ilor.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. [Art.154 modificat prin Ucazul din 05. institu ii. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . organiza ii.3 art. Articolul 158. Sec iile i sectoarele de produc ie. organiza iei.desc rcare.154 introdus prin Ucazul din 01. Articolul 157. pe baza unor norme stabilite. uscarea.93] Articolul 160.84] Articolul 156.11. Pauzele.02. alimenta ia dietic .1315-XII din 02.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. la lucr rile.159 modificat prin Legea nr. sp latul. degazarea. dezinfectarea.84] [Art. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. precum i altor categorii de . în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. hamalilor. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile. se elibereaz gratuit. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare.93] [Alin. eliberate salaria ilor.154 modificat prin Legea nr.03. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . [Art. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. Articolul 159. institu iei.3 art. îmbr c minte special . precum i la lucr rile. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire. [Alin. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. dup normele stabilite. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. legate de murd rire.03. dup normele stabilite.155 introdus prin Ucazul din 01.81] protec ia Articolul 155. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . Administra ia este obligat s asigure p strarea. dup normele stabilite.

Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice.93] [Alin.160 în redac ia Ucazului din 04. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii.03. institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . precum i la munci legate de circula ia transportului. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. pentru a se stabili. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . care. primit la munca de mai înainte. întreprinderea. alimenta iei publice i comer ului.1 art. În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. precum i ai altor cîteva întreprinderi. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . Dup caz. care r spunde pentru v t marea s n t ii. Retribuirea muncii lucr torilor.88] Articolul 162. care se includ în timpul de munc . Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. i pentru a preveni bolile profesionale. în anumite întreprinderi. în leg tur cu starea s n t ii lor. Salaria ii. organiza ia. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou .1315-XII din 02. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului.08. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane).anual ). s li se acorde o munc mai u oar . institu ia. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. primesc pentru tot timpul trecerii lor. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. legat de munc . dar nu mai mult decît pentru dou luni. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii .160 compltat prin Legea nr. Articolul 163. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii. [Art. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie. i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. în leg tur cu starea s n t ii. al construc iilor pentru distribu ia apei. la o astfel de munc . Articolul 161.

i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . iar în cazurile. care provoac accidentele. în conformitate cu legisla ia. în cadrul arnj rii lor la munc .167 modificat prin Legea nr. institu iilor. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. organiza iile.03. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. Articolul 167. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. Articolul 166. un timp de munc încomplet.1315-XII din 02. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor. în care lucreaz salariatul. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. Transportul salaria ilor.93] Articolul 164. R spunderea material a întreprinderilor.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. poart r spundere material pentru dauna. precum i alte condi ii avantajoase de munc . Folosirea muncii invalizilor În cazurile. în conformitate cu recomand rile medicale. institu iilor sau organiza iilor. prev zute de lege. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. institu iilor. care s-a îmboln vit. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor.03.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. [Art. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. organiza iei. i s le stabileasc . Lucr rile. [Art. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . precum i la lucr ri subterane . organiza iilor. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile. prev zute de lege. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . institu iei. institu iile. Articolul 165.1315-XII din 02.163 modificat prin Legea nr.

Interzicerea muncii de noapte. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar .391-XIII din 05. din contul mijloacelor întreprinderii. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. [Art.171 modificat prin Legea nr. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis . p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz .10.172 în redac ia Ucazului din 27. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Este interzis . în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar .90] [Art. care au copii în vîrst de pîn la trei ani. în orele suplimentare i în zilele de repaus. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. la care este interzis folosirea muncii femeilor.391-XIII din 05. Articolul 169. ea trebuie s fie eliberat de lucru. cu excep ia ramurilor economiei na ionale. i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare.87] Articolul 173.170 modificat prin Legea nr. Femeile.12. Articolul 170. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . [Art. sînt transferate la o alt munc . se aprob în ordinea prev zut de lege.90] [Art. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor.171 modificat prin Ucazul din 27. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile.172 modificat prin Legea nr.87] Articolul 172. [Art. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide.12. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ).87] Articolul 171. organiza iei. în conformitate cu avizul medical. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor.12. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili. Lista lucr rilor grele. de asemenea. li se mic oreaz normele de produc ie. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - .10. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc . institu iei. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri.391-XIII din 05. în conformitate cu avizul medical. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici.170 modificat prin Ucazul din 27.10.90] [Art.

Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i.02.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. organiza ia respectiv .indiferent de vechimea total în munc ) . pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). pîn el va împlini vîrsta de trei ani. f r men inerea salariului. f r men inerea salariului.391-XIII din 05.93] Articolul 175.175 în redac ia Ucazului din 03. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. femeia la cererea ei. Concediul suplimentar. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.173 completat prin Ucazul din 27. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc .83] Articolul 174. de bunei. [Art. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. precum i în vechimea în munc pe specialitate. [Art. în orice timp. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad .173 modificat prin Legea nr. în orice timp. de bunic . La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu.90] [Art. ce d dreptul la concediile anuale urm toare. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173. la cererea lor. pentru îngrijirea.82] Articolul 176.02.90] [Art.12.03. precum i în vechimea în munc pe specialitate. la dorin a lor.1315-XII din 02. institu ia.173 în redac ia Ucazului din 03.87] [Art.175 modificat prin Legea nr. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . un concediu suplimentar. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i.10. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate. Concediile pentru femeile.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. [Art.391-XIII din 05. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani.174 modificat prin Legea nr. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului. poate s primeasc concediului anual. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani .12.

pîn la aisprezece ani). Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. 175). Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc . [Art. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. f r men inerea salariului. la dorin a lor.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.176 în redac ia Ucazului din 03. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore.12.90] Articolul 178. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani). pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175).177 modificat prin Legea nr.176 modificat prin Legea nr.02. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. [Art. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an.90] . institu iei. institu iei. nemijlocit din maternitate.391-XIII din 05. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani.173. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc .70 de zile) i.83] Articolul 177.391-XIII din 05.391-XIII din 05. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii.178 modificat prin Legea nr. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or .12. inînd seama de dorin a mamei. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu. [Art.de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . care a înfiat un copil nou-n scut. i se acord un concediu suplimentar. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. organiza iei. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. . La cererea femeii. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute.90] [Art. organiza iei.12. administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.

În cazuri excep ionale. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . cu comitetul sindical al întreprinderii.640-XIII din 10. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material. de comun acord. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. prev zute de legisla ie.3 art. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani.3 art. [Art.12. timpul de munc .391-XIII din 05.181 modificat prin Legea nr.84] Articolul 180. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii.391-XIII din 05. acordarea concediilor suplimentare. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii .1315-XII din 02. poate s repartizeze. [Alin. iar în domeniul protec iei muncii. dec derii din drepturile p rinte ti.181 introdus prin Legea nr.03. Articolul 180/1. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani.90] Articolul 182. precum i camere de ingien individual a femeilor. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. camere pentru alaptarea copiilor. organiza iile. Deservirea femeilor la întreprinderile. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). [Art. se organizeaz cre e i gr dini e de copii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.95] [Alin. organiza iei.93] Articolul 183.11. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general .04.Articolul 179. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. pot fi angajate la lucru persoane.179 modificat prin Ucazul din 27.180/1 introdus prin Legea nr. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. [Art. organiza iile. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani. Vîrsta. institu iei. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. organiza iei. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor.12. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile. Lucr rile. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. se bucur de înlesnirile. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune.182 modificat prin Legea nr.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181.

Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. Articolul 187. precum i în zilele de repaus. [Art. angaja i la întreprindere. se aprob în modul. cursurilor. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. colilor profesionale tehnice. organiza iei. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani.93] [Art. [Art. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.85] Articolul 184. la munc suplimentar .183 modificat prin Ucazul din 29. Articolul 186. legate de fabricare.03. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . la lucr ri subterane. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. cu consim mîntul lor. optsprezece ani. Munca salaria ilor sub optsprezece ani.1315-XII din 02. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. precum i la lucr ri. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. stabilit de legisla ie.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase.84] Articolul 188. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi.183 modificat prin Legea nr.04.11. care lucreaz în acord. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. care lucreaz în timpul liber de înv tur .187 modificat prin Ucazul din 27. se pot aproba norme de produc ie reduse. în orice alt perioad a anului. Pentru tinerii muncitori. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. ei urmeaz s treac în examenul medical. p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice.

391-XIII din 05. concedierea pe temeiurile. institu iile. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului. institu iei. organiza ii ob te ti i persoane oficiale.90] Articolul 189.12. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. institu ii de înv mînt profesional-tehnic. ar tate în punctele 1. organiza iile. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori. curatorul minorului.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. [Alin.189 introdus prin Legea nr.189 modificat prin Ucazul din 05. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. organele de tutel i curatel . Totodat .81] Articolul 190. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. înfietorii.3 art. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. [Alin. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru. precum i alte organe de stat. administra ia organizeaz înv mîntul individual. în brigad . . Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. care au absolvit institu iile de înv mînt. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti.90] [Art. care a absolvit colile de cultur general .02. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite.188 introdus prin Legea nr. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii.salariu. care a absolvit coli de cultur general . Articolul 191.2 art.12. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. organiza iei. Articolul 192.391-XIII din 05.

Articolul 197. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). Articolul 199. în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. Articolul 198. care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven .Articolul 194. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . ce i s-a acordat. Înlesnirile pentru salaria i. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. cînd durata schimbului este de opt ore. li se acord de asemenea i alte înlesniri. . precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. Articolul 195. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. Incurajarea salaria ilor. Articolul 196. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. sezoniere) i f r frecven . profesii i produc ii respective. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc .o s pt mîn de munc . care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. sau 31 zile.

Articolul 201. men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . f r a socoti timpul de deplasare la locul. prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. [Art.03.colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . li se acord concediu f r men inerea salariului. concedii pl tite în leg tur cu înv tura. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. administra ia este obligat . dus i întors. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .VI VII. precum i alte . care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc . în modul stabilit. dac elevii î i manifest aceast dorin . Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. Articolul 204. unde se g se te coala. Articolul 203.1315-XII din 02. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .199 modificat prin Legea nr. admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie.În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . li se acord .8 zile lucr toare. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului.10 zile calendaristice.IX. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli.93] Articolul 200.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. Administra ia are dreptul s acorde. elevilor din clasele IX-XI . Înlesnirile pentru salaria ii. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. iar în clasa VIII .coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . Articolul 202. li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi). care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven .

Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. dar nu mai pu in de salariul minimal. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. men inîndu-se num rul de ore libere. Pentru timpul concediilor. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul.33 zile calendaristice. Elevilor. Studen ilor i elevilor. care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit.2 luni. Articolul 206. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. la cursul III i la cursurile urm toare . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator.10 zile calendaristice. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom .40 de zile calendaristice.30 de zile calendaristice. Articolul 207. în plus.înlesniri. la cursul III i la cursurile urm toare . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator. la cursul III i la cursurile urm toare . . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur .20 de zile calendaristice.20 zile calendaristice. care înva cu succes la colile superioare serale. Articolul 205. dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. ar tate mai sus. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective.

03.1315-XII din 02. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc . Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc . la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. [Art. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil .210 în redac ia Legii nr.211 în redac ia Ucazului din 24. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator.93] Articolul 211. Articolul 209.03. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230). Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. dus i întors. care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport.75] Articolul 212. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt.93] [Art.04. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile . Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc .Articolul 208.1315-XII din 02. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. 2) judec toriile populare.211 în redac ia Legii nr. [Art. Afar de aceasta. Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i.

[Art. institu ii.216 în redac ia Legii nr. cu excep ia litigiilor.03. [Art. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. organiza ii între salaria i.1315-XII din 02.75] Articolul 220.sale pre edintele. [Art. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei. care iau na tere la întreprinderi.213 modificat prin Ucazul din 24.04.1315-XII din 02.03. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc .93] Articolul 216. [Art. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.93] Articolul 214. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin . Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni.75] Articolul 213.214 în redac ia Legii nr.03.04. loc iitorii lui i secretarul.214 în redac ia Ucazului din 24.215 în redac ia Legii nr. organiza ii.75] Articolul 215.93] [Alin. salariatului i administra iei întreprinderii.93] [Art.84] [Art.213 în redac ia Ucazului din 27. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .1315-XII din 02.04.03. [Art. i administra ie.216 modificat prin Ucazul din 27.93] [Art.1315-XII din 02.218 în redac ia Ucazului din 24.04.1315-XII din 02. pe de o parte. organiza iei. pe de alt parte.213 modificat prin Legea nr.217-219 excluse prin Legea nr. în termen de trei zile.2 art. institu ii.04. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .93] [Art.213 în redac ia Legii nr.84] [Art.1315-XII din 02. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu. institu iei.03.03. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora.

plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare. organiza iei.220 în redac ia Ucazului din 24. se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii.03.08. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru.04.220 în redac ia Legii nr. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.03. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . Acelea i termene se aplic i atunci. institu ie.221 introdus prin Ucazul din 08. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor.83] Articolul 222.220 modificat prin Ucazul din 27. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii. institu iei. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc .84] [Art. Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale. prev zute în prezentul articol. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie. organiza ie.04. nu urmeaz s fie examinate. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului.88] [Art. pricinuite întreprinderii institu iei. 2) persoanele cu care administra ia.75] Articolul 221. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere.04. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc . litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere. Plîngerile. respectiv.221 modificat prin Legea nr. [Art.221 în redac ia Ucazului din 25. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . institu ie.1315-XII din 02. institu iei. 3) administra iei.5 art. ele pot fi restabilite. [Art.1315-XII din 02.93] [Art. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. organiza iei. Scutirea salaria ilor. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc . Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u.93] [Alin. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea.

Urmeaz s fie executat imediat.03. i se pl te te. i se pl te te. organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .1315-XII din 02. pe baza hot rîrii instan ei de judecat . [Art. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior.225 în redac ia Ucazului din 15.88] la de Articolul 224. . dar nu mai mult decît pe un an.03. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc . poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .224 modificat prin Legea nr.93] [Art.93] [Art. pricinuit întreprinderii.223 modificat prin Legea nr. Articolul 223.munc . cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru.77] Articolul 226.1315-XII din 02. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc . dar nu mai mult decît pe un an. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior. cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. dar nu mai mult decît pe un an.04.09. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . institu iei. Salariatului. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. R spunderea material a persoanei oficiale. obliga ia de a repara paguba. [Art. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. începînd din ziua concedierii.03.223 în redac ia Ucazului din 08. care examineaz litigiul de munc . cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc .93] Articolul 225. sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). [Art. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal . de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii.1315-XII din 02. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei.225 modificat prin Legea nr. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru.

04. în baza . care are putere de titlu executoriu.228 în redac ia Legii nr. [Art.93] [Art. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii.1315-XII din 02.228 modificat prin Ucazul din 24.1315-XII din 02.03. Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru.75] Articolul 228.226 în redac ia Legii nr. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective.1315-XII din 02. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc . schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen. sau pe documente false prezentate de el.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea . precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc .salariu salariatului. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. organiza iei.03.1315-XII din 02.03. institu iei.03.227 în redac ia Ucazului din 24.227 în redac ia Legii nr. [Art. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod.75] Articolul 229.pl tite pe baza hot r rii organelor. [Art. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. [Art. este admis numai în cazurile. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216).93] Articolul 230. transferarea în alt func ie. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .04. Certificatul nu se elibereaz . cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. dar nu mai mult decît pe o lun . Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i.229 modificat prin Legea nr.93] [Art.93] Articolul 227. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor. comunicate de salariat. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii. Limitarea urm ririi sumelor.

sindicale. [Art. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc .04.03.230/1 în redac ia Legii nr.11. în institu ii i organiza ii.93] [Art. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . [Art.04.93] Articolul 233.231 în redac ia Legii nr. în institu ie. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .88] CAPITOLUL XV SINDICATELE.04. salaria ii au dreptul. precum i de a întra în ele.03. INSTITU IILOR.03. pe de o parte. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.233 în redac ia Legii nr. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod.231 modificat prin Ucazul din 08. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti. garantate de legisla ie.03.75] Articolul 230/1.1315-XII din 02.93] [Art.232 în redac ia Legii nr. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.230 în redac ia Ucazului din 24. ce in de stabilirea la întreprindere.03. [Art. de a crea. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani. la întreprinderi. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie.93] [Alin.1315-XII din 02. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente.93] [Art.230 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.75] Articolul 231. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01.1315 din 02.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat.11. pe de alt parte. [Art.230/1 în redac ia Ucazului din 24.1315 din 02. dar numai mult decît pe un an.84] .233 în redac ia Ucazului din 01. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230). Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc . i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .84] Articolul 232. institu ii.2 art. [Art. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie. i colectivul de munc sau sindical.

culturii. institu iilor. traiului. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii. [Art. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie.93] [Art.84] Articolul 237. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. organiza iei.11. organiza iilor.Articolul 234.236 în redac ia Ucazului din 01. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal . s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. institu iei. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate.1315 din 02. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii.1315 din 02. institu iilor. institu iei.03. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie.93] [Art. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii.88] [Art. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi. institu iei. institu iei.235 exclus prin Ucazul din 01. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc .237 în redac ia Ucazului din 27. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. institu iei.03. institu iei. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. institu iei.93] [Alin.237 modificat prin Legea nr.234 în redac ia Ucazului din 08. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii. deservirea necesit ilor locative. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii.1 art. [Art.84] Articolul 236. precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie.235 introdus prin Legea nr.84] sînt Articolul 238. [Art.84] Articolul 235.1315 din 02.234 în redac ia Legii nr. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei.04.04.03.234 în redac ia Ucazului din 01. [Art.11. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . institu ii. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii.11. fondului de consum. de trai i social-culturale. organiza iei.

membrii colective sindicale ale întreprinderilor. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. care deservesc pe salaria ii întreprinderii.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate. institu ie. Comitetul sindical al întreprinderii. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . s trimit salaria i la sanatorii. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case.84] Articolul 239. organiza iei. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . organiza iei.238 modificat prin Ucazul din 27. cre elor i gr dini elor de copii. informa ii i explica ii. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . 2) s cear administra iei documentele respective. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. [Art.93] [Art. institu iei. sectoarele. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. institu iei. institu iilor. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere.238 modificat prin Ucazul din 08. precum i activitatea polilinicilor. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. profilactorii i case de odihn .utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia.03. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului.04. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor. organiza iei respective.238 în redac ia Legii nr.88] [Art. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. 7) s adreseze. institu iei. c minelor.04. organiza ie. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere. institu iei.1315 din 02. institu iei. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii.

institu iei. înc perile. institu ie. facerea cura eniei. facerea cur eniei.1315 din 02. înc perilor. înc perile i construc iile. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii.03. organiza iilor.03.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. institu iei.04. iluminare. Articolul 242. iluminarea. [Art. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor.240 exclus prin Legea nr.84] [Art. de cultur fizic i sporive Cl dirile. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. precum i amenajarea cl dirilor.93] .1315 din 02.242 modificat prin Ucazul din 27.. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii. construc iile. înc lzirea. destinate elurilor susar tate.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.244 modificat prin Legea nr.protec ia muncii.239 modificat prin Legea nr. organiza iei. destinate desf ur rii muncii cultural-educative. care au fost arendate de întreprindere.04. gr dinile i parcurile. organiza ie.93] [Art. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. institu iei.03.03. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii. institu iei. Cl dirile.93] [Art.93] Articolul 241. paza. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. institu iile. institu iei.243 excluss prin Legea nr. institu iilor. de întremare. institu iei.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08. de întremare.93] Articolul 244. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile. organiza iei. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor.03. a înc perilor. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat.1315 din 02.1315 din 02. inc lzire.1315 din 02. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical.04. organiza iei. Între inerea gospod reasc . institu iilor.03. organiza iilor a cl dirilor. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii. repara ia. organiza iei i membrilor famiilor lor. [Art.1315 din 02.243 în redac ia Ucazului din 08. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. [Art.

03. stabilite pentru unele categorii de lucr tori. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. de invaliditate. afar de aceasta. tratament balneosanatorial i protezare .246 modificat prin Ucazul din 05.93] [Art.248 modificat prin Ucazul din 05.93] [Art.247 modificat prin Legea nr.Articolul 245.247 modificat prin Ucazul din 05.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii.1315 din 02. schilodare. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct . 3) pensii pentru limita de vîrst . în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. Articolul 247. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.81] Articolul 246.02. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc .81] Articolul 248. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . iar femeile.1315 din 02. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.83] [Art.249 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. institu ie.12. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn .03. ajutoare de înmormîntare.246 modificat prin Ucazul din 03. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale.în sum de pîn la cî tigul întreg. [Art.248 în redac ia Ucazului din 28.03. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor.02.02. 2) ajutoare pentru na terea copilului. carantin . transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz . [Art. Nepl tirea de c tre întreprindere. [Art. institu iile. [Art. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor. precum i pensii pentru vechime în munc . ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an. pentru alimenta ie curativ (dietic ).245 modificat prin Legea nr. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului.81] Articolul 250.02.02. [Art.81] [Art.73] timpul Articolul 249.246 modificat prin Legea nr. în caz de pierdere a între in torului.

81] Articolul 251. în caz de invaliditate. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind .1315 din 02.251 în redac ia Legii nr. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).02. [Art.93] [Art. precum i în caz de moarte a membrilor familiei.81] [Art.250/1 introdus prin Ucazul din 05. [Art.250 modificat prin Ucazul din 05.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.02.03. 2) sindicate.252 exclus prin Legea nr. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile.254 în redac ia Ucazului din 05.93] [Art. organiza ii. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare.253 exclus prin Legea nr. [Art.81] [Art.250/1 în redac ia Legii nr.252 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. institu iile. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.02.93] [Art. [Art.03.02. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie.1315 din 02.03.254 în redac ia Legii nr.81] Articolul 250/1.1315 din 02.03. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie.02.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului. organiza iile ce le sunt subordonate. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta.81] Articolul 255. institu ii.251 în redac ia Ucazului din 05. precum i de c tre întreprinderi.93] [Alin. care se aflau în între inerea lui.03.1 art. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor.1315 din 02. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.

1315 din 02. [Art. [Art. i a regulilor cu privire la protec ia muncii. institu iei.1315 din 02. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi.93] [Art. întreprinderile.1315 din 02. stabilit de legisla ie.256 în redac ia Legii nr.93] [Art. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea.1315 din 02.02.93] Articolul 257. . 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice.255 modificat prin Ucazul din 05.08.03. iar la unele obiecte .259 modificat prin Legea nr. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate. institu ia.81] Articolul 256.257 modificat prin Ucazul din 05.03. [Art. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.82] [Art.03. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii. în institu ii.255 modificat prin Ucazul din 05. [Art.1315 din 02.81] Articolul 258.93] Articolul 259. care muncesc în condi ii de munc nocive etc.02.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective. Metrologie i Supraveghere Tehnic . Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi.03. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.257 modificat prin Legea nr.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii .93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260.). organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele. aprobate în modul stabilit. penal ) în modul. poart r spundere (disciplinar . [Art. organiza ii. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii.258 modificat prin Legea nr.255 în redac ia Legii nr.03.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat. administrativ .

260 în redac ia Legii nr. [Art.86] [Art.în ordine de subordonare. de ministere i departamente. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare.263 modificat prin Legea nr.260 introdus prin Ucazul din 08. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod. respectînd prevederile articolului 42.264 exclus prin Legea nr.263 modificat prin Legea nr.1315 din 02.919-XIII din 11.2 art.11. care îndepline te func ii educative.11.3 modificat prin Legea nr.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor.06.03. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei.93] [Art.93] [Alin. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea .07. Calcularea termenelor.) are un caracter specific. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar . Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri.891-XIII din 21.88] [Art.1/2 introdus prin Legea nr.04. prev zute de prezentul Cod Termenele. a unei fapte amorale.97] [Art.93] [Art.organiza ia (cumularzii.265 exclus prin Legea nr. incompatibile cu continuarea muncii. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca.263 modificat prin Legea nr. meseria ii la domiciliu.1315 din 02.96] [Art.97] [Art. [Pct.03. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.06. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional . institu iei.1375-XIII din 19.1315 din 02.94] [Art. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile. organele administra iei publice locale. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.263 modificat prin Legea nr. organiza iei.a.261. [Alin.184-XIII din 19.1315 din 02.07.264 completat prin Ucazul din 17. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii.262 excluse prin Legea nr. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic .). contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales.1315 din 02. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat. precum i la cererea Cur ii de Conturi.03.1375-XIII din 19. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.93] Articolul 266.03.93] Articolul 263. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 . 4) cu capacitate de munc redus (invalizii.03. lucr torii temporari i sezonieri etc.

Termenul. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. calculat în s pt mini. înceteaz opera iile respective. adoptat la 25. În cazurile. care urmeaz dup ea.73 . calculat în ani. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade.drepturilor i îndatoririlor de munc . sînt specificate prin data calendaristic exat . pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. sau prin perioada de timp. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. Dac plîngerea. Termenul. calculat în luni.05. calculat în luni. care prevede începutul lui. se consider c termenul n-a fost omis. Ac iunea.abrogat . institu ie organiza ie. cînd la întreprindere. Termenul. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. a termenului. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. cade într-o lun . calculat în ani. luni. care trebuie s survin în mod obligator. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. Termenul. prin indicarea evenimentului. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. termenul se consider expirat la ora. cu excep ia cazurilor. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. Dac sfîr itul termenului. care nu are ziua respectiv . cînd legea prevede altfel (articolul 221). institu ie.