LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. care lipsesc temporar Articolul 94. institu iilor i organiza iilor.Articolul 78. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Indexarea salariului Articolul 86. Retribuirea muncii Articolul 83. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Locul de plat a salariului . Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. Dreptul întreprinderilor. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Acordarea anual a concediului. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .

Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. Garan iile pentru salaria ii.i satisfac serviciul militar Articolul 119.Articolul 104. Normele de munc Articolul 109. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Compensa ii pentru uzura instrumentelor. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Deservirea material . Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. institu iei. Articolele 108 . Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. Garan ie pentru salaria ii. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. pricinuite întreprinderii. organiza iei Articolul 125/1. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. trimi i s . . Carnetele de salarizare Articolul 107. care apar in salaria ilor Articolul 125. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. institu iei. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s .i ridice calificarea Articolul 120. Întroducerea. care sînt donatori Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123.

Statutele i regulamentele disciplinare 139. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. 138. institu iei. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. organiza iei Articolul 127. Exclus Articolul 128. Stabilirea m rimii pagubei. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. Intezicera re inerilor din unele sume. pricinuite întreprinderii.organiza iei Articolul 126. organiza iei Articolul 131. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145.institu iei. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Anularea sanc iunii disciplinare 147. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. pricinuit întreprinderii. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. construc iilor i utilajului . Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. institu iei. Înadoririle administra iei. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. 137. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. organiza iei Articolul 129. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. 136. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii.

institu iilor. Articolele 168 . Lucr rile. Interzicerea muncii de noapte. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. Transportul salaria ilor.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. Retribuirea muncii lucr torilor. R spunderea material a întreprinderilor. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. care se includ în timpul de munc Articolul 161.Articolul 150. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. care au copii în vîrsta . Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. obligator pentru administra ie Articolul 153. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Pauzele. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165.de protec ie Articolul 159. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice .

care au copii Articolul 179. Instruirea profesional în produc ie în . de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. f r men inerea salariului. Lucr rile. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Deservirea femeilor la întreprinderile. Concediul suplimentar. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. organiza iile. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192.de pîn la trei ani Articolul 173. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. Concediile pentru femeile. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Vîrsta. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. care au absolvit institu iile de înv mînt.

Înlesnirile pentru salaria i. Exclus Articolul 219. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216.limitele timpului de munc Articolul 195. Înlesnirile pentru salaria ii. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Exclus Articolul 218. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Incurajarea salaria ilor. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Exclus . Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203.

Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. INSTITU IILOR. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. a înc perilor. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. ORGANIZA IILOR Articolul 232. institu iei. organiza iei Articolul 236. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231.pl tite pe baza hot r rii organelor. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. organiza iilor Articolul 237. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. institu iilor. organiza iei Articolul 239. organiza iei Articolul 235. Exclus Articolul 241. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Scutirea salaria ilor. institu iilor. R spunderea material a persoanei oficiale. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. Limitarea urm ririi sumelor. organiza iilor. Articolele 232 .266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. institu iilor. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Restabilirea în lucru Articolul 224. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. organiza iilor a . Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.Articolul 220. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. institu iei. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor.

Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Exclus Articolul 262.cl dirilor. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Asigurarea cu pensii Articolul 252. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. de întremare. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. înc perilor. Exclus Articolul 253. Exclus . elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Exclus Articolul 263. Exclus Articolul 265. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Supravegherea energetic de stat Articolul 257.

prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.2 în redac ia Legii nr. organiza iei.04. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii.2 în redac ia Ucazului nr. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. 5) la asociere în sindicate. institu iei. Munca for at este interzis . 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova.88] Articolul 2. contribuie la cre terea productivit ii muncii. acordarea zilelor de odihn s pt mînale. Salariatul este dator: 1) s . în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. Calcularea termenelor.81] Articolul 3. la îmbun t irea calit ii muncii. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite.93] [Art.02. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al . Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . 2) s respecte disciplina muncii. [Art. asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc .04. precum i a concediilor anuale pl tite. zilelor de s rb toare.2 în redac ia Ucazului din 08. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile.i alege profesia i ocupa ia. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege.11.84] [Art. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier).Articolul 266. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc .2 în redac ia Ucazului din 01.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber.1315-XII din 02. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri.691-X din 05. 4) la odihn . [Art. dreptul de a. 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca.88] [Art.1 completat prin Ucazul din 08.03. precum i dreptul la protec ie de omaj.

institu iile. Întreprinderile. la protec ia muncii.1315-XII din 02. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .02.93] i din alte acte Articolul 5. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii. precum i al lipsei în statutele.93] [Art. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.1315-XII din 02. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite.5 în redac ia Legii nr.7 exclus prin Legea nr.81] Articolul 6.6 în redac ia Ucazului din 08.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova.5 modificat prin Ucazul nr. regulamentele.8 în redac ia Ucazului din 08. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc . [Art. la munca femeilor.1. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.04.1315-XII din 02.691-X din 05.2. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc .11. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional.88] [Alin.88] Articolul 4.03. de arend etc.4 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. ce reglementeaz rela iile de munc .93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic.3 art.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .03. organiza ii. la care particip Republica Moldova.3 în redac ia Legii nr. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective. [Art.03.93] [Art.8 în redac ia Legii nr.03.1315-XII din 02. Nulitatea condi iilor din contractele de munc .03. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.3 în redac ia Ucazului din 08.2 art. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.04. tineretului. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia. de acordurile tarifare i contractele colective de munc . în institu ii. [Art.93] [Art.6 în redac ia Legii nr.8 în redac ia Ucazului din 01. [Art.04.03.88] [Art.93] [Alin.1315-XII din 02. de statutele i regulamentele lor. [Art. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in .84] . organiza iile.

03.04.93] [Art. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.8 în redac ia Ucazului din 27.15 exclus prin Legea nr.84] [Art.84] [Art. institu ia.93] Articolul 17.03.1 art.12 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.11 în redac ia Ucazului din 27.93] [Art. calificare sau la un anumit post.1 art.14 modificat prin Ucazul din 01.88] [Alin.08.9 exclus prin Legea nr.04. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie.11 exclus prin Legea nr.11.93] [Art. rasei.14 exclus prin Legea nr.8 în redac ia Ucazului din 05.04. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc . prev zute de legisla ia muncii.4 art.9 introdus prin Ucazul din 08.03.93] [Art.93] [Art.84] [Art.1315-XII din 02.10 modificat prin Ucazul din 01.11. institu ie.03. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor.04. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.13 în redac ia Ucazului din 27.[Alin.11 în redac ia Ucazului din 08.88] [Art.9 în redac ia Ucazului din 01.84] [Art.2 art.1315-XII din 02. st rii . iar întreprinderea.16 introdus prin Legea nr.84] [Art.03.10 în redac ia Ucazului din 27. drepturile.1315-XII din 02.84] [Alin.93] [Alin.1315-XII din 02. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.1315-XII din 02.04. condi iile de retribuire.03.3 art.1315-XII din 02. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate. na ionalit ii.13 exclus prin Legea nr.04.10 exclus prin Legea nr. subordonîndu-se ordinei interioare de munc . de asigurare material i de organizare a muncii.04.11.03.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.14 în redac ia Ucazului din 27.84] [Art. originii sociale.1315-XII din 02. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ). [Alin.84] [Art. limbii.82] [Art.03. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.

18 introdus prin Legea nr.93] Articolul 18.04.1315-XII din 02. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile. sau de interesele salariatului. excluderile.1315-XII din 02.93] [Art. [Alin.93] Articolul 19. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. institu ie. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova. precum i fra i. Articolul 21. Diferen ierile. convingerilor. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . institu ie.88] Articolul 22. p rin i. copii ai so ilor). preferin ele i limit rile la angajarea la lucru. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat . apartenen ei la asocia iile ob te ti. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere.3 art. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. la care este angajat lucr torul.03.03. [Art. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor.03. surori. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia.21/1 introdus prin Ucazul din 08. fii. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. fra i. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. domiciliului. atitudinii fa de religie. precum i pe temeiul altor circumstan e.17 introdus prin Legea nr. a c ror prezentare nu este prev zut de lege .21/1 exclus prin Legea nr. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris . [Alin. prev zute de legisla e.1315-XII din 02. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei).17 în redac ia Legii nr. so i. Articolul 20. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. organiza ie a persoanelor. dar lucr torul a început de fapt s lucreze. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente.2 art.03.2 art. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur . institu iilor organiza iilor. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. surori.93] [Alin.1315-XII din 02. fiice.materiale.

de ase luni. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare.75] Articolul 26. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ).04.03. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat. organiza ie.1 art. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca.24 modificat prin Legea nr. Încercarea nu se stabile te. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.1315-XII din 02. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de . care n-au împlinit optsprezece ani. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate.2 art.1 art.3 modificat prin Legea nr.25 modificat prin Legea nr. institu ie. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale. care i se încreden eaz .25 în redac ia Ucazului din 03.07.03.1315-XII din 02.1315-XII din 02. iar în unele cazuri. iar salariatul continu s lucreze. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane.93] [Alin.88] Articolul 25.2 art.93] Articolul 24. a c ror prezentare nu este prev zut de lege. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz . Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. Articolul 23. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii. [Alin. [Alin. nu poate fi mai mare de trei luni.24 în redac ia Ucazului din 08. [Grn. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale. .93] [Alin. dac lergisla ia nu prevede altfel.03.

institu ie. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere.i continue munca în noile condi ii. care îi este contraindicat din motive de s n tate. organiza ie. organiza ia. prev zute de articolele 30. la un alt loc de lucru. a regimului de munc . cu excep ia cazurilor. institu ie. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . fie chiar împreun cu întreprinderea.29 în redac ia Ucazului din 08.munc i contractul colectivde munc . organiza ie. igienii muncii. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. care nu este stipulat prin contractul individual de munc . Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. Articolul 28. institu ia. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. care sînt în vigoare la întreprinderea. institu ie. organiza ia respectiv . Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. organiza ie sau la o alt întreprindere.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. este admis numai cu consim mîntul salariatului. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz .lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . organiza ie. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute.88] Articolul 30. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. igienii în produc ie.04. Transferarea la o alt munc . a cumulului de profesii.03. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . dar în aceia localitate. institu ie. Articolul 29. În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. a înlesnirilor. dac legea nu prevede altfel. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. organiza ie ori într-o alt localitate. la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. institu ia. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. [Art. i 31 din prezentul Cod. Articolul 27. institu ie. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii. institu ie.93] [Art. Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere.1315-XII din 02. iar salariatul nu este de acord s .29 modificat prin Legea nr.

institu ie.33 modificat prin Legea nr.sau lichidarea unei calamit i naturale. iar salaria ii. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv .08.03.11.93] [Alin. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37). Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. institu ie.205-XIV din 25. organiza ie.33 în redac ia Ucazului din 08.02.06. la o alt întreprindere. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . organiza ia.04.33 modificat prin Legea nr.6 art. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii.1315-XII din 02.7 modificat prin Legea nr. [Pct. [Alin.4 art. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42). a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. 5) transferarea lucr torului. Articolul 31. Articolul 33. a întreruperilor în munc . cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35). Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate.81] . Articolul 32.5 art.33 introdus prin Legea nr.96] [Alin.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc . precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar .891-XIII din 21.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc . cu excep ia cazurilor. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea.7 art.83] [Alin. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. institu ie.88] [Alin. a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. care nu. salaria ii. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv .93] [Alin.33 în redac ia Ucazului din 05.1315-XII din 02.8 art. care î i îndeplinesc normele de produc ie. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie). institu ia. dar în aceia localitate.98] 8) alte temeiuri prev zute de acord. precum i refuzul de a.03. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps . 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar.4 art. cu consim mîntul lui.33 modificat prin Ucazul din 25. pentru preîntîmpinarea unor accidente.

contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat . care s-o anuleze pe prima.93] Articolul 35.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. lucr torul are dreptul oricînd s . contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte. care îl împedic s .08. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. [Art. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc .36 modificat prin Ucazul din 06.34 în redac ia Legii nr. institu iei. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. încheiat pentru un termen nedeterminat. Articolul 36. Concedierea este interzis . Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt.03.1315-XII din 02. reorganiz rii).80] Articolul 37. diviz rii.03. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. institu iei. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc . organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . [Art. care o anuleaz pe prima. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor.Articolul 34.83] [Art. indicat în partea întîa a prezentului articol.36 în redac ia Ucazului din 25.1315-XII din 02. Dup expirarea termenului.93] [Art. salariatul are dreptul s înceteze lucrul. iar administra ia întreprinderiei. contopire i divizare a întreprinderii.03. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal. indicat în partea întîia a prezentului articol. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu .36 modificat prin Legea nr. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. indicat în partea întîia a prezentului articol. institu iei. dac dup expirarea termenului. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. indicat în partea întîia a prezentului articol. Pîn la expirarea termenului.

8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. încheiat pe o durat nedeterminat .98] [Art.38 modificat prin Ucazul din 08. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . care a îndeplinit mai înainte aceast munc . Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii.814-XV din 05. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli.86] [Art.08. este admis . cu consim mîntul lui. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. la o alt munc .38 modificat prin Ucazul din 17. organiza iei. iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . 6) restabilirea în lucru a salariatului.02.93] [Art. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate.83] .07. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate.38 modificat prin Legea nr. stabilit prin sentin a.106-XIV din 23. i pe timpul determinat. Articolul 38.03. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. institu iei.38 modificat prin Ucazul din 25. suplimentar. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. dac este imposibil de a transfera lucr torul. f r motive întemeiate. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. organiza iei. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat. ar tate în punctele 1. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol). [Art. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. în conformitate cu decizia respectiv .88] [Art.1315-XII din 02.2002] [Art. institu iei. Concedierea pe baza temeiurilor.38 modificat prin Legea nr. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului.38 completat prin Legea nr. narcotic sau toxic .06. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . Salariatul. 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii.2 i 6 ale prezentului articol. care îl împedic s continuie munca respectiv . inclusiv lichidarea. reducerea num rului sau a statului de personal. a îndatoririlor.04. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii.presteze munca stipulat prin contract. f r a socoti concediile de maternitate.

88] Articolul 42. [Art. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor.2001] [Art.03. lucr torii.04.40 în redac ia Legii nr.40 completat prin Ucazul din 17. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.1315-XII din 02.83] Articolul 41.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. Desfacerea contractului individual de munc . institu ia. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor. invalizii. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat.40 în redac ia Legii nr.93] Articolul 40. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl. care. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea. persoanele.93] [Art. organiza ia respectiv .06.1315-XII din 02. 230 din prezentul cod. lucr torii. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37). ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1.286-XV din 21.Articolul 39.93] [Art.88] [Art. care au suferit la întreprinderea. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. [Art. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990.41 modificat prin Ucazul din 08. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional .04. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .03. inventatorii. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl.08. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli. ce in de volumul de radia ie. dac au dou sau mai multe persoane între inute. institu ia. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare. cu excep ia persoanelor specificate la art.03.86] [Art.1315-XII din 02.39 modificat i completat prin Legea nr. [Art.06. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti. lucr torii. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .41 completat prin Legea nr.40 în redac ia Ucazului din 08.40 modificat prin Ucazul din 25.

96] [Art.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. Conduc torul. ce caracterizeaz munca salariatului.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. organiza ie mai mult de cinci zile.93] [Art. punctul corespunz tor din lege.03. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia. func ia.42 în redac ia Ucazului din 08. [Art. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. Articolul 45.891-XIII din 21. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. [Art. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului.06. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc .42 în redac ia Legii nr. care lucreaz la întreprindere. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . plecarea la pensie de vîrst . organiza ia respectiv .03. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor .42 modificat prin Legea nr. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere.04. ar tîndu-se specialitatea.88] Articolul 45/1.88] Articolul 43. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje. durata de munc i cuantumul salariului. institu iei. prev zute de legisla ie.03. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz . institu ia. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare.04.43 modificat prin Legea nr. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . calificarea.1315-XII din 02. consiliului. conducerii lui). ar tîndu-se articolul. institu ie. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat . invaliditatea. administra ia întreprinderii. la cererea lui. ar tîndu-se aceste motive. organiza ie.93] numai în Articolul 44.1315-XII din 02.1315-XII din 02. institu ie. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala.

adresîndu-se altor întreprinderi. 2) acordarea de c tre întreprinderi. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. indicînd profesia. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. 5) compensarea. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. din institu ii. contra semn tur . 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . Articolul 45/3. Salaria ii sunt preaviza i personal. Administra ia prezint la timp. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. Articolul 45/2. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. institu ie. organiza ie. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. Administra ia.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. în conformitate cu legisla ia. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. Condi iile juridice. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . specialitatea. institu ii. inclusiv a muncilor cu diferite regimuri.

din motive ce nu depind de ei. Modul de organizare.i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. Articolul 45/5. din institu ii i organiza ii. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. dar nu mai mult decît pe trei luni. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . în comun cu oficiile for ei de munc . omerii.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. organele de autoadministrare local . Articolul 45/4. disponibiliza i de la întreprinderi. precum i al adapt rii lor la procesul de munc . organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. ca excep ie. organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. 2) plata ajutorului de omaj. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . în institu ii i organiza ii . iar la alte întreprinderi. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . Modul. în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. perfec ion rii sau recicl rii. care. salariul mediu. Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. nu au loc de munc corespunz tor. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. institu iilor.în baza contractelor. i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. de asemenea.

Afar de acasta.46 exclus prin Legea nr.90] Articolul 49. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori. [Alin.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare .1315-XII din 02. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr.03.cel mult de 36 ore pe s pt mîn . [Art.36 ore pe s pt mîn . ajutor de omaj. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. burs .391-XII din 05. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn . persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s. prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre .181) . Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. medici i al ii).) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).lucr rile publice. în modul stabilit de lege.12. Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani . Articolul 45/6. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru. organiza iei. în institu ii i organiza ii.47 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. Articolul 45/7.1 art. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art.93] Articolul 48.04. se include în vechimea total în munc .93] Articolul 47.48 modificat prin Legea nr.03.03. 2) pentru salaria ii. institu iei.24 ore pe s pt mîn . particip la lucr ri publice remunerate. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art.1315-XII din 02.a. aprobat de Guvern. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48). S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus.

ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. incomplet . Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a.administra ie împreun cu comitetul sindical. cu excep ia salaria ilor.04.03. a femeii.* -------------------------* În prezent . Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru.50 modificat prin Legea nr.2 art.93] [Alin. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc . durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut . prin caracterul produc iei i condi iile de munc . sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte.organul administra iei publice locale [Art. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore.88] Articolul 51. organiza iile. în special de întreprinderi. men iona i în articolul 48 al prezentului Cod. în care procesul de munc este neîntrerupt. norma s pt m nal fiind de 40 ore. [Alin. La rug mintea femeii gravide.1315-XII din 02. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . în care. specificul muncii.2 art.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. cît i mai tîrziu. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. institu iile. inîndu-se seama de specificul muncii.04.50 introdus prin Ucazul din 08. Articolul 52. Articolul 53. cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile. norma s pt mînal fiind de 24 ore. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile. precum i la lucr rile pe schimburi.49 introdus prin Ucazul din 08. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus.

în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc . Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ). se admite.88] [Alin.93] art. în modul prev zut de lege. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc . institu iile. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare.90] art. care se aprob în ordine stabilit .12. în care procesul de munc este neîntrerupt. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc . sec ii.4 art. Articolul 58. de regul . precum i în unele întreprinderi de produc ie.10.87] Articolul 54. Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Articolul 60. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. modificat prin Legea nr. organiza iile.1 [Alin. nu se admite.1315-XII din 02. organiza iei i numai în cazuri excep ionale.391-XII din 05. institu ii. Articolul 56.1 vre-o limitare a duratei concediului anual. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. împ r it în p r i. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.2 art. Articolul 59. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv .02. Articolul 55.03.salariat vechimii [Art.56 modificat prin Ucazul din 05. institu iei. dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice.53 [Alin. organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. institu iei. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. filiale i la unele timpuri de lucr ri. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48). [Alin.04. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc .81] Articolul 57. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea.53 modificat prin Legea nr.56 în redac ia Ucazului din 08. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. sectoare.53 în redac ia Ucazului din 27. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar .

2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . canalizare.98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. prestate de fiecare lucr tor. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. [Alin. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . . înc lzire. dac ea nu este stabilit prin lege.o zi de repaus. institu iei. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor. dac munca nu admite întrerupere.în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. 185 i 209 din prezentul Cod. dup cum g sesc de cuviin .12.60 în redac ia Ucazului din 05. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an.263-XIV din 24. legate de condi iile tehnice ale produc iei. organiza iei. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. Zi de repaus pentru to i este duminica. Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. 171.2 art. care tulbur func ionarea lor dreapt . [Pct. Pauza nu intr în timpul de munc .263-XIV din 24. transport i telecomunica ii . Lista acestor lucr ri.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz .4 exclus prin Legea nr. iluminare. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Articolul 62.prezentului articol. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . 170. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare.12. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. aprovizionare cu gaz. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.6 exclus prin Legea nr. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. Salaria ii folosesc timpul de pauz . 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început. [Pct. necesare pentru ap rarea rii. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . enumerate în articolele 164. La lucr rile. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc .02.

teatrele. institu iei. Ambele zile de repaus se acord . coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. institu iei. Articolul 65.3 art. Zilele de repaus la întreprinderile. organiza iile. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale.391-XII din 05. organiza iei.institu iei. stabilite prin legisla ie. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. organiza iei. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. organiza iile. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. în institu iile. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . Zilele de repaus la întreprinderile. de regul . institu iile. sau a unor subunit i ale lor. în care munca. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. institu iei.12. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. Articolul 67. organiza iei. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. organiza iei. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. muzeele i altele). care n-au putut fi prev zute dinainte. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. Articolul 64. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor.62 introdus prin Legea nr. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. institu iile. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. organiza iile. organiza iile. Articolul 66. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. institu iei.90] Articolul 63. întreprinderile de deservire social . de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. Interzicerea muncii în zilele de repaus. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. Unuia din p rin i (tutorelui. institu iile. [Alin. la rînd. organiza iei.

91] [Art.12. lucr rile. . dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn . .1 ianuarie . Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile). [Alin. Concediile suplimentare . institu iile.s rb toarea "Limba noastr ".1 art. oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.434-XII din 26.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).7-8 ianuarie . [Art.1 art.03.692-XII din 27. .02.Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii). .1315-XII din 02. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent .Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).Anul Nou .înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie.67 în redac ia Ucazului din 05.68 modificat prin Ucazul din 08. organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). Articolul 72. în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi. [Alin. determinate de necesitatea deservirii popula iei. cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz . f r acordarea unei zile suplimentare de odihn . . Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale. Zilele de s rb toare La întreprinderi.81] Articolul 68.1 mai .Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.03.31 august . . Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod. Articolul 71.1315-XII din 02. Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei. .69 în redc ia Legii nr.9 mai . men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73).88] Articolul 69. Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. .93] Articolul 73.02.68 în redac ia prin Legea nr.27 august .08.Ziua interna ional a femeii.93] [Art.8 Martie .69 modificat prin Legea nr.90] [Art. Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic .72 în redac ia Legii nr. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn . la dorin a acestuia.81] în Articolul 70.prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.04. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.Ziua Independen ei. [Art.69 în redac ia Ucazului din 05. institu ii.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii.

391-XII din 05.83] Articolul 77. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat.1315-XII din 02. 3) în alte cazuri. institu ia.74 exclus prin Legea nr. prev zute de lege. dup dorin a lor. 4) În alte cazuri. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). organizatia respectiv .75 introdus prin Legea nr. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.3 art.74 modificat i completat prin Legea nr. organiza iei. organiza ie. . care lucreaz în condi ii de munc înv toare. So ilor care lucreaz .76 completat prin Ucazul din 03. prev zute de lege. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere.03. 4) alte perioade de timp.1315-XII din 02. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare. Calcularea vechimii în munc . institu ie.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. care d dreptul la concediu În vechimea de munc . în timpul concediului so iei. 2) timpul. 2) salaria ilor sub optsprezece ani.12. institu iei organiza iei. organiza ie în alt întreprindere.5 art.90] Articolul 76.93] [Art. li se acord concediul anual. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. transfera i dintr-o întreprindere.93] Articolul 75. într : 1) timpul efectiv lucrat. Administra ia poate de sine st t tor. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Art. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor. prev zute de lege.03. [Pct. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru. organiza ie. 2) salaria ilor. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . institu iei. [Alin. care d dreptul la concediu. Salaria ilor. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. 3) timpul.02. institu ie.

În cazurile necesare.08. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . concediul. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. În cazurile excep ionale. cu învoirea conduc torului întreprinderii. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. prev zute de lege.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. .81 în redac ia Ucazului din 05. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu. care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare. organiza iei. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . Articolul 78. [Art.78 în redac ia Ucazului din 04. cu se Articolul 80. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale.81 completat prin Ucazul din 25. institu iei. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. institu iei. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii.02. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile.4 art. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. care nu i-a folosit concediul. cu cantitatea i calitatea muncii. 3) în alte cazuri. poate fi amînat pe anul de munc urm tor. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit.88] Articolul 79. Acordarea anual a concediului. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti.3. organiza iei. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate.83] [Art. prin în elegere între p r i. [Alin. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. la cererea salariatului i poate acorda. institu iei. Articolul 81. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). un concediu de scurt durat f r men inerea salariului.08.

[Art. atitudinii fa de religie.82 în redac ia Legii nr. nici prin contractul individual de munc .03. convingerilor.93] Articolul 84.85 în redac ia Ucazului din 27. vîrstei rasei.88] [Art. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. institu iile. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului.1315-XII din 02.institu iei. . Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare).1315-XII din 02.93] Articolul 83. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat.84 în redac ia Legii nr. Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. contractele individuale de munc . La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare. sporurile la salariu. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). [Art. na ionalit i.1315-XII din 02.03.83 în redac ia Legii nr.93] Articolul 85.03. premiile i alte recompense.04. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile.2 art.03. indiferent de domeniul de aplicare a muncii.85 introdus prin Ucazul din 08.85 în redac ia Legii nr.04.93] [Alin. st rii materiale. [Art.84] Articolul 86.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele. [Art.1315-XII din 02. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program . precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.

precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice.02.03.86 în redac ia Legii nr. În ramurile economiei na ionale.90 modificat prin Ucazul din 05.03.1315-XII din 02. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului.93] [Art.04. [Art. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt . dar în m rime nu mai mic decît 0.86 în redc ia Ucazului din 08. institu ia organiza ia respectiv .93] [Alin.81] Articolul 91. în acord sau dup alte sisteme de retribuire. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate.88 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei.2 art. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp.03. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp.88] Articolul 87.3 art. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. organiza ie.89 în redac ia Ucazului din 27.93] Articolul 88. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc . Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere.04.84] Articolul 90. [Art.04.1315-XII din 02.87 în redac ia Legii nr. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).84] Articolul 89.5 din salariul minim. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.88 în redac ia Ucazului din 27. organiza ie.în contractele individuale de munc . [Art. [Alin.[Art. Cuantumul recompensei se stabile te. organiza iei. ob inut de întreprindere.

care. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. se stabilesc de c tre administra ie. Articolul 92. în cazul remunera iei în acord.49 în redac ia Ucazului din 27. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. care efectueaz aceste lucr ri.1315-XII din 02.cel pu in în m rimea dubl a tarifului . iar pentru orele urm toare .93 modificat prin Legea nr.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. institu ie. prev zut în contractul individual de munc . iar pentru orele urm toare . diferen a între categorii. care lipsesc temporar. cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . institu iei. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii.a mecanismelor.93] Articolul 95. Plata se face. care lipse te temporar.03.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . în afar de lucrul lor de baz . dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc . care lipsesc temporar Salaria ilor. se pl te te muncitorilor. [Art. a aparatelor peste normele stabilite. retribuirea muncii este mai mare. inîndu-se seama de condi iile de munc .04.83] Articolul 94.02. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.cel pu in în m rime dubl . prev zute de legisla e. [Art. se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 93. organiza iei în conformitate cu legisla ia.94 în redac ia Legii nr. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp.1315-XII din 02.93] [Art.93 în redac ia Ucazului din 03. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1.03. [Art. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele.

95 în redac ia Legii nr. Dreptul întreprinderilor.96/1 introdus prin Legea nr.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului.1315-XII din 02.03.1315-XII din 02. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.88] Articolul 99.93] Articolul 97. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. 87.03. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate). Salariul lunar al salariatului nu poate fi . în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .93] Articolul 96. Articolul 98.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.04. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. [Art. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi . institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa).în acord. care a prestat munca în zi de s rb toare. [Art.93] Articolul 96/1. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. [Art. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar .1315-XII din 02. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. retribuirea se face în propor iile.03. dac munc a foct prestat peste norma lunar . prev zute de legisla ie. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. ce i s-a stabilit.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat . dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.98 în redac ia Ucazului din 08. 94. institu iilor i organiza iilor. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate.96 în redac ia Legii nr. [Art. care au avut loc nu din vina salariatului. La dorin a salariatului. lui i se poate acorda o alt zi de odihn .

În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. nu mai rar decît de dou ori pe lun . în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. în func ie de gradul unit ii produc iei.99 în redac ia Ucazului din 08. Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc .100 în redac ia Legii nr.04. Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc . [Art. salariul se pl te te în ajunul acestor zile.88] Articolul 101.93] [Art. dup tarifuri reduse. ce i s-a stabilit. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. institu iei. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului.88] Articolul 100. . Plata salariului pentru o lucrare ocazional .03. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. organiza iei. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. de regul .1315-XII din 02.04. în contractul individual de munc .în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). Rebutul de articole. [Art.100 în redac ia Ucazului din 08. [Art. dar. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc . se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii.101 completat prin Ucazul din 08. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui.04. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat.88] Articolul 102.

Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare.105 în redac ia Ucazului din 08.102/1 introdus prin Legea nr.102 în redac ia Legii nr.a.în ziua concedierii. iar în lipsa acestora . administra ia este obligat . [Art. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii.07. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. institu ie.03. [Art. în orice caz.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. de priva iune de libertate . [Art. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru.93] [Art. de lips nemotivat de la lucru. .1315-XII din 02. forma retribu iei.88] Articolul 106.102 modificat prin Ucazul din 05.81] Articolul 102/1.93] Articolul 104. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor.919-XII din 11.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. . ce se cuvin lucr torului la concediere. periodicitatea i locul de plat . Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc . R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. institu iei. re inerile efectuate. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. din vina administra iei întreprinderii.04.1315-XII din 02. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea.02. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. re inerile). carnete de salarizare. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. suma ce i se cuvine s-o primeasc . Dac se contest cuantumul sumelor.96] Articolul 103. [Art. ce se cuvin salariatului de la întreprindere. a c ror munc este retribuit în acord. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor. 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. pîn la destituirea din func ie. Articolul 105.). modul de calculare. organiza ie. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului.103 în redac ia Legii nr. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu. organiza iei.03.

În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica. care asigur cre terea productivit ii muncii.04. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. ramurale. [Art. Normele de munc Normele de munc . Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte.04. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit.88] Articolul 111. departamentale) se efectueaz de c tre organele. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. tehnologiei. în care trebuie s se aplice noile norme. de deservire. precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare.02. de personal . coli. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale.81] Articolul 110. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc .108 în redac ia Ucazului din 08. bilete pentru sanatorii. care le-au aprobat. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . institu ii social-culturale i medicale. norme combinate i complexe. [Art. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. case de odihn i baze de turizm.109 modificat prin Ucazul din 05.88] Articolul 109.109 în redac ia Ucazului din 08. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . [Art. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite.Articolul 107. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea.04. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. de timp.normele de produc ie.110 în redac ia Ucazului din 08. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii. Deservirea material . de asemenea.2 art. ac iunilor tehnicoorganizatorice. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. precum i condi iile.88] [Alin. Întroducerea. al organiz rii produc iei i al muncii.

munc (funci ia) anterioar . vibra iilor i altor factori. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. [Art.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi).o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau.i îndeplineasc normele de produc ie.115 exclus prin Legea nr. cu norma de timp în ore sau zile. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric . lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. [Art.d. lumina necesar . Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc .93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116.). se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. cu norma de produc ie pe or (pe zi). Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. primesc.88] Articolul 113. precum i aprovizionarea la timp cu ele. propunerii. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv .112 în redac ia Ucazului din 08. gaz i alte surse de alimentare cu energie. ventilarea.03. înc lzirea. care corespunde cu categoria muncii prestate. necesare pentru îndeplinirea muncii.tarifului pe or (pe zi).04. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. care corespunde cu categoria muncii prestate. radia iilor. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. Articolul 112. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc .autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor. pentru ca salaria ii s . Articolul 114.m. cu consim mîntul salariatului.a. . 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i . în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici.1315-XII din 02. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora. ma inilor-unelte i dispozitivelor. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. la alt . iar în caz dac aceasta lipse te .

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .96] [Art. institu iei. Lista lucr rilor. institu iilor. acordate întreprinderii. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere.2 art. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate. vînzarea (livrarea). legate de p strarea. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri.03. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). [Art. aflat în stare de ebrietate. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). produselor (produc iei). conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. aparatelor de m surat.83] Articolul 128/1.891-XIII din 21. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. organiza iei. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin .08. i adjunc ii lor. inclusiv în timpul confec ion rii lor. stabilite de sentin a instan ei de judecat . precum i a instrumentelor. contabilii. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. institu iei. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie. efii serviciilor contabile.128/1 modificat prin Legea nr. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.128 introdus prin Legea nr.09. institu ie. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ).93] [Art.93] [Art.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. institu ie. institu ii. [Alin. organiza ii.06.03. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. vînzarea (livrarea).efi. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus . 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. pelucrarea.128 completat prin Ucazul din 28. creditelor. pricinuit întreprinderii. prelucrarea. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri. semifabricatelor. pe care întreprinderea. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. care ocup func ii sau execut lucr ri. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere.1315-XII din 02.128/1 în redac ia Ucazului din 15. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. subven iilor. legate nemijlocit de p strarea. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor. organiza iei. Conduc torii de întreprinderi.128 modificat prin Legea nr. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti.77] Articolul 128/2. institu iei.1315-XII din 02. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti.

03. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal. institu iilor.02. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale.r spunderea material colectiv (de brigad ). M rimea desp gubirilor pentru paguba. pricinuit din vina cîtorva lucr tori.08. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. institu iei.09. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea). [Art. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar. se stabile te dup pre urile. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.128/2 modificat prin Legea nr.81] [Art.93] [Art.129 modificat prin Ucazul din 17.1315-XII din 02.03.02. [Art.93] [Art. pricinuite întreprindereii. Stabilirea m rimii pagubei. la cererea lui.93] [Art. organiza iei. condi iile aplic rii ei.128/3 modificat prin Ucazul din 05. iar de c tre conduc torii de întreprinderi. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . pricinuite întreprinderii.83] . institu iei. se stabile te pentru fiecare din ei. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii. mîndu-se seama de gradul de vin .pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului.81] [Art. pe baza datelor eviden ei contabile. institu ii. organiza iei M rimea pagubei. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ).09.03.128/2 în redac ia Ucazului din 15. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri. litigiul de munc se examineaz . organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului.129 modificat prin Ucazul din 25. Dac administra ia.129 modificat prin Legea nr. se stabile te dup pierderile efective. organiza iei.77] Articolul 129. [Art. În caz de sustragere.86] [Art.128/3 modificat prin Legea nr.06.128/2 modificat prin Ucazul din 05.128/3 în redac ia Ucazului din 15. în modul prev zut de legisla ie.77] Articolul 128/3.1315-XII din 02.1315-XII din 02. i de c tre loc iitorii lor . institu iei. lipsuri. organiza ii.

nu poate s fie urm rit de la el. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului.77] Articolul 131. [Alin. [Art. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale.129 introduse prin Ucazul din 15.83] . se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului.2 art. institu iei. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. prev zute de legisla ie.2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. sau din ziua pl ii gre it calculate.130 în redac ia Ucazului din 15. . în care ei lucereaz . institu ia.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba. ar tate în punctele.09.[Alin.08. gradul de vin a lucr torului. institu iei. Re inerea pentru aceste zile nu se face. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . în caz de trimitere la înv tur . pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii). organiza iei (partea întîa a articolului 129). organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp.132 modificat prin Ucazul nr.77] Articolul 130.6 art.institu iei. s vîr it din interes material.09. pentru restituirea sumelor.77] Articolul 132. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii.2857-X din 25. precum i în leg tur cu plecarea la pensie. achitarea datoriei. în contul c ruia el a primit de acum concediu.pentru zilele nelucrate ale concediului. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . stabilit pentru restituirea avansului. 3. Înadoririle administra iei. [Art.09. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul.131 în redac ia Ucazului din 15. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune. organiza ia. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului.5. eliberat în contul salariului.4. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis . Salariul. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii.

cincizeci procente din salariul.84] Articolul 137. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. de educa ie.04. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. regulile privitoare la prote ia muncii.136 modificat prin Ucazul din 08.03.93] Articolul 136. Intezicera re inerilor din unele sume.88] [Art. [Art. organiza iei. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere.3 art. s ridice productivitatea muncii. prin atitudinea con tiient fa de munc . s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . de . fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . institu iei.136 în redac ia Ucazului din 01. pl ile compensa ie i alte pl i.11. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente. institu ii. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc .205-XIV din 25. prin metode de convingere. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. nu pot fi urm rite.03. s respecte disciplina muncii. care se cuvine s fie pl tit salariatului. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. care. s respecte disciplin tehnologic . s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. tehnica securit ii i igienei în produc ie. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi.1315-XII din 02. s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. s îmbun t easc calitatea prodec iei.93] Articolul 134. [Art. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu. [Alin. iar în cazurile special prev zute de legisla ie . CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135. [Art. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii. Limit rile.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor.135 modificat prin Legea nr.11.1315-XII din 02.133 modificat prin Legea nr.Articolul 133. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. care nu.133 modificat prin Legea nr. conform legii.

2) acordarea unui premiu. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . medalii. Articolul 142. îmbun t irea calit ii produc iei. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. organiza iei. [Art. diplome de onoare. [Art. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn . .93] [Alin. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc .03. 5) înscrierea în Cartea de onoare.7 i 8 ale articolului 38). munca îndelungat i irepro abil . Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. 4) distingerea cu diplom de onoare. 2) mustrare. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire.4. institu iei. decorare cu ordine. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic . inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . statute i regulamente disciplinare.1 art. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc .).03. îmbun t irea condi iilor locative .a.139 modificat prin Legea nr. 3) distingerea cu un cadou de pre . Regulile de ordine interioar a muncii. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. 4) concediere (punctele 3. se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare. ridicarea productivit ii muncii.138 modificat prin Legea nr. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri.93] Articolul 140. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar .11. pentru anumite categorii de salaria i.1315-XII din 02.Articolul 138. institu iei. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. Articolul 141.84] Articolul 139. pe Panoul de onoare. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii.1315-XII din 02. organiza iei la propunerea administra iei. 3) mustrare aspr .138 în redac ia Ucazului din 01. Articolul 143. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor.

f r a socoti timpul. de atitudinea lui fa de munc . Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor.143/1 introdus prin Legea nr.143 modificat [Alin.143 în [Art. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite. cu indicarea motivelor de aplicare a ei. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare.06.143 modificat [Art. contra semn tur . de împrejur rile în care ea a fost s vîr it . [Art. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar . se declar (se comunic ) salariatului.93] Articolul 144. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii. Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie.03.1315-XII din 02. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor . regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina.1315-XII din 02.2 art.[Art. se consider . Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare.145 în redac ia Legii nr. li se pot aplica sanc iuni disciplinare.83] Articolul 143/1.1315-XII din 02. [Art.03.93] Articolul 145.88] prin Ucazul din 17.86] prin Ucazul din 25. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris .03. care a fost supus pedepsei. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu. de comportarea anterioar a salariatului. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii.143 modificat prin Legea nr. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal.04.93] Articolul 146.144 completat prin Legea nr. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ .93] redac ia Ucazului din 08.08.03. [Art.1315-XII din 02.

Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie. [Art. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere.84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148.03.1315-XII din 02. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. care s preîntîmpine accidentele de munc . care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor.con tiincios.1315-XII din 02.148 modificat prin Legea nr. La proiectarea.148 completat prin Ucazul din 01. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii.11. sec ie. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. amenajarea de cl diri sanitare i de trai.93] stimulare Articolul 147. Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii.84] Articolul 149. Articolul 150. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice.03. care prezint o primejdie evident pentru via .03. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. utilajul. i s asigure condi ii sanitaro-igienice.147 în redac ia Ucazului din 01. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . institu iile. construc iile. m suri de c tre salariat nu se aplic . sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare.93] [Art.146 în redac ia Legii nr. [Art. Proiectele de ma ini. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol.1315-XII din 02. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc . Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile. [Art.11.147 modificat prin Legea nr.93] [Art. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau .

81] Articolul 153. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. institu iei. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254).1315-XII din 02. organiza iei ia m suri.2 art. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . organiza iei.02.1. [Alin. igiena în produc ie. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele.150 modificat prin Legea nr. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat.151 modificat prin Ucazul din 05. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii.2 art.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor. Articolul 154. obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii.04. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254). pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. s foloseasc mijloacele de protec ie individual . institu iei. standardele.03. din îns rcinarea acestuia. Normele. care s asigure securitatea muncii.1315-XII din 02. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. Articolul 152. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i .93] [Art.2 art. Regulamentul cu privire la protec ia muncii.150 în redac ia Ucazului din 27. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. [Alin.84] Articolul 151. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale.151 în redac ia Legii nr. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. Instruc iile cu privire la protec ia muncii.93] [Alin. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj.).03. care le-au fost eliberate.

uscarea.03.93] [Alin. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei.02. dezinfectarea. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . degazarea.154 introdus prin Ucazul din 01. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. dup normele stabilite.84] [Art. pe baza unor norme stabilite.154 modificat prin Legea nr. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire. alimenta ia dietic .de protec ie.84] Articolul 156. legate de murd rire. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . Administra ia este obligat s asigure p strarea. precum i altor categorii de . mijloiace de sp lare i dezinfectante.155 introdus prin Ucazul din 01. dup normele stabilite. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. se elibereaz gratuit. la lucr rile. organiza ii. eliberate salaria ilor. Sec iile i sectoarele de produc ie. hamalilor. [Art.81] protec ia Articolul 155. Articolul 157.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. îmbr c minte special . în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia.desc rcare.3 art. sp latul. dup normele stabilite.154 modificat prin Ucazul din 05.93] Articolul 160.11. s pun. [Art. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite.11.1315-XII din 02. institu iei. salaria ilor li se elibereaz gratuit. Articolul 158.1315-XII din 02. Articolul 159. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile.03. institu ii. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. se elibereaz gratuit. ocupa i la lucr rile de înc rcare .de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit. Pauzele. [Alin.159 modificat prin Legea nr. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri.3 art. precum i la lucr rile. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . care se includ în timpul de munc Salaria ilor. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . dup normele stabilite.

care se includ în timpul de munc . i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . [Art. s li se acorde o munc mai u oar .anual ).1 art.1315-XII din 02. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . Dup caz. Retribuirea muncii lucr torilor. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor.03. primit la munca de mai înainte. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . la o astfel de munc . pentru a se stabili. alimenta iei publice i comer ului. Articolul 161. un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . institu ia. î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. organiza ia.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . al construc iilor pentru distribu ia apei.08. întreprinderea. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. Salaria ii. primesc pentru tot timpul trecerii lor. în leg tur cu starea s n t ii. legat de munc .160 în redac ia Ucazului din 04. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii.93] [Alin. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. Articolul 163. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. care. dar nu mai mult decît pentru dou luni. în anumite întreprinderi. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. i pentru a preveni bolile profesionale. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie.88] Articolul 162. Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. precum i la munci legate de circula ia transportului.160 compltat prin Legea nr. precum i ai altor cîteva întreprinderi. care r spunde pentru v t marea s n t ii. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane). conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. în leg tur cu starea s n t ii lor.

institu iilor sau organiza iilor. institu iilor. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. în cadrul arnj rii lor la munc . [Art.1315-XII din 02. institu iilor. un timp de munc încomplet. institu iile. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii.93] Articolul 164. Articolul 165. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. Lucr rile.03. iar în cazurile. i s le stabileasc . poart r spundere material pentru dauna. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. Articolul 166. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor. R spunderea material a întreprinderilor. care provoac accidentele. în conformitate cu recomand rile medicale. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . în conformitate cu legisla ia.03. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile.1315-XII din 02. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. precum i la lucr ri subterane . pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. care s-a îmboln vit.167 modificat prin Legea nr. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. organiza iilor.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. prev zute de lege. Transportul salaria ilor.163 modificat prin Legea nr. organiza iile. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . în care lucreaz salariatul. institu iei. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. organiza iei. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. [Art. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. precum i alte condi ii avantajoase de munc . Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. prev zute de lege. Articolul 167.

în conformitate cu avizul medical. ea trebuie s fie eliberat de lucru. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz .391-XIII din 05.90] [Art.170 modificat prin Ucazul din 27.87] Articolul 171.10. Articolul 170. în conformitate cu avizul medical. sînt transferate la o alt munc .12. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici. din contul mijloacelor întreprinderii. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. la care este interzis folosirea muncii femeilor. Femeile. Interzicerea muncii de noapte. Lista lucr rilor grele.391-XIII din 05.172 în redac ia Ucazului din 27.90] [Art. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - . i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. Este interzis .171 modificat prin Ucazul din 27. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ).cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri. [Art. [Art. în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar .170 modificat prin Legea nr. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. de asemenea. care au copii în vîrst de pîn la trei ani. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili. cu excep ia ramurilor economiei na ionale. institu iei. Articolul 169. [Art. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide.172 modificat prin Legea nr. organiza iei. în orele suplimentare i în zilele de repaus.90] [Art. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis .87] Articolul 173. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile.391-XIII din 05.12. li se mic oreaz normele de produc ie. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc .87] Articolul 172. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar .12.10.171 modificat prin Legea nr.10. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. se aprob în ordinea prev zut de lege. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide.

173 completat prin Ucazul din 27.90] [Art. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad . [Art. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului.12.90] [Art.03. Concediile pentru femeile. ce d dreptul la concediile anuale urm toare.02. în orice timp. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. la dorin a lor. precum i în vechimea în munc pe specialitate.93] Articolul 175. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. femeia la cererea ei.82] Articolul 176. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173.indiferent de vechimea total în munc ) . indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.83] Articolul 174.02. pîn el va împlini vîrsta de trei ani. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc . precum i în vechimea în munc pe specialitate.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. de bunic . f r men inerea salariului. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului.10. la cererea lor. un concediu suplimentar. [Art.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie).87] [Art.174 modificat prin Legea nr. de bunei. f r men inerea salariului.175 modificat prin Legea nr.173 în redac ia Ucazului din 03. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . [Art. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. poate s primeasc concediului anual.12. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.1315-XII din 02. în orice timp. institu ia.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.173 modificat prin Legea nr. Concediul suplimentar. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului.391-XIII din 05. pentru îngrijirea.175 în redac ia Ucazului din 03. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . organiza ia respectiv . Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani.391-XIII din 05. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente.

[Art. institu iei.70 de zile) i. Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i. Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani). organiza iei.83] Articolul 177. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. nemijlocit din maternitate. [Art. care a înfiat un copil nou-n scut.178 modificat prin Legea nr.12. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . la dorin a lor.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii.90] .176 modificat prin Legea nr. organiza iei.173. inînd seama de dorin a mamei. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc .12. La cererea femeii.02. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare.177 modificat prin Legea nr. institu iei.12.176 în redac ia Ucazului din 03. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . . pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175).391-XIII din 05.391-XIII din 05.pîn la aisprezece ani). care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . f r men inerea salariului. 175). dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.90] [Art. i se acord un concediu suplimentar. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii.90] Articolul 178. [Art. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu.391-XIII din 05. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or . cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc .de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.

de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 180.640-XIII din 10. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor.12. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. acordarea concediilor suplimentare.95] [Alin. Articolul 180/1. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general .181 introdus prin Legea nr.181 modificat prin Legea nr.11. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . În cazuri excep ionale. [Art. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii .04. se organizeaz cre e i gr dini e de copii. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune.03. de comun acord. organiza iile.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. organiza iei. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. organiza iile. [Alin.391-XIII din 05. timpul de munc . Vîrsta.12. se bucur de înlesnirile. Deservirea femeilor la întreprinderile. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani.90] Articolul 182.182 modificat prin Legea nr. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. institu iei. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material.180/1 introdus prin Legea nr.391-XIII din 05. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii.179 modificat prin Ucazul din 27. prev zute de legisla ie. [Art. cu comitetul sindical al întreprinderii.1315-XII din 02.3 art.93] Articolul 183. Lucr rile.Articolul 179. pot fi angajate la lucru persoane. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). organiza iei. [Art. iar în domeniul protec iei muncii. poate s repartizeze.3 art. dec derii din drepturile p rinte ti. camere pentru alaptarea copiilor. precum i camere de ingien individual a femeilor.

Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. la lucr ri subterane. care lucreaz în timpul liber de înv tur . se pot aproba norme de produc ie reduse.93] [Art. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. optsprezece ani. ei urmeaz s treac în examenul medical. în orice alt perioad a anului. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice.03.1315-XII din 02. Articolul 186. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. Munca salaria ilor sub optsprezece ani. care lucreaz în acord. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. Pentru tinerii muncitori.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase.183 modificat prin Legea nr. precum i în zilele de repaus. [Art.85] Articolul 184. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. la munc suplimentar . Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. stabilit de legisla ie.187 modificat prin Ucazul din 27. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la .04. angaja i la întreprindere. se aprob în modul. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. cu consim mîntul lor. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul.11. legate de fabricare. Articolul 187.183 modificat prin Ucazul din 29. colilor profesionale tehnice. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 188. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. precum i la lucr ri. organiza iei. [Art. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani. cursurilor. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor.

Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului.188 introdus prin Legea nr. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. precum i alte organe de stat. administra ia organizeaz înv mîntul individual. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii. organiza iei. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. concedierea pe temeiurile. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori. institu iile. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. institu iei. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. curatorul minorului. care au absolvit institu iile de înv mînt. Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. care a absolvit coli de cultur general . Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . . i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile.81] Articolul 190. institu ii de înv mînt profesional-tehnic.90] Articolul 189.3 art.2 art.12. Articolul 192. organiza ii ob te ti i persoane oficiale.12.189 introdus prin Legea nr. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. [Alin. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru. care a absolvit colile de cultur general . în brigad . Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii.02. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. Totodat . înfietorii.90] [Art. organiza iile. [Alin.391-XIII din 05.189 modificat prin Ucazul din 05. Articolul 191.391-XIII din 05. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul.salariu. organele de tutel i curatel . ar tate în punctele 1.

Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. cînd durata schimbului este de opt ore. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. Articolul 197. Articolul 195. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile.Articolul 194. profesii i produc ii respective. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional .o s pt mîn de munc . în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. Articolul 196. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. sezoniere) i f r frecven . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc . Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. sau 31 zile. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. Incurajarea salaria ilor. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. . Articolul 198. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. li se acord de asemenea i alte înlesniri. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. ce i s-a acordat. Înlesnirile pentru salaria i. Articolul 199.

în modul stabilit. dac elevii î i manifest aceast dorin . prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi). administra ia este obligat . s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli. i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc .colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . [Art. Articolul 204. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor.IX. men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie.8 zile lucr toare. dus i întors. concedii pl tite în leg tur cu înv tura. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. iar în clasa VIII .10 zile calendaristice. Articolul 201.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. precum i alte .VI VII.coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. li se acord concediu f r men inerea salariului.93] Articolul 200. unde se g se te coala. li se acord . Administra ia are dreptul s acorde. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului.1315-XII din 02. f r a socoti timpul de deplasare la locul. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . Articolul 203. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. Articolul 202. Înlesnirile pentru salaria ii. elevilor din clasele IX-XI . Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie.03.199 modificat prin Legea nr. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven .

dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului.20 zile calendaristice. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . la cursul III i la cursurile urm toare . d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective.înlesniri. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . Articolul 206.10 zile calendaristice. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator. men inîndu-se num rul de ore libere. . în plus. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom . la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. Studen ilor i elevilor.33 zile calendaristice. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. Elevilor. Pentru timpul concediilor. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. care înva cu succes la colile superioare serale. Articolul 207. dar nu mai pu in de salariul minimal.2 luni. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Articolul 205.40 de zile calendaristice.20 de zile calendaristice. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. ar tate mai sus.30 de zile calendaristice. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. la cursul III i la cursurile urm toare . care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. la cursul III i la cursurile urm toare .

iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil .211 în redac ia Legii nr.03. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. 2) judec toriile populare.04.93] Articolul 211. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile . Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .1315-XII din 02. care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. [Art. Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat.03. Afar de aceasta.211 în redac ia Ucazului din 24. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc . pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Articolul 209. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc .1315-XII din 02.Articolul 208.210 în redac ia Legii nr.93] [Art. dus i întors. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor.75] Articolul 212. [Art. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230). Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt.

216 în redac ia Legii nr.213 în redac ia Ucazului din 27. în termen de trei zile. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc . [Art.03.84] [Art. organiza ii între salaria i.sale pre edintele. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. [Art.04. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni. care iau na tere la întreprinderi.93] [Art.03.1315-XII din 02. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora.1315-XII din 02. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.03.1315-XII din 02.75] Articolul 215.04.03. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare. organiza iei. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin .75] Articolul 220. cu excep ia litigiilor.1315-XII din 02. pe de alt parte.215 în redac ia Legii nr.93] [Art.03.217-219 excluse prin Legea nr. pe de o parte. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .214 în redac ia Legii nr. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.93] Articolul 216. i administra ie.04.03.93] Articolul 214.216 modificat prin Ucazul din 27.1315-XII din 02. loc iitorii lui i secretarul.84] [Art. institu iei. institu ii.214 în redac ia Ucazului din 24.93] [Art. [Art.213 modificat prin Legea nr.213 modificat prin Ucazul din 24.93] [Alin.75] Articolul 213. [Art. [Art.04. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc .218 în redac ia Ucazului din 24.04. organiza ii. salariatului i administra iei întreprinderii.213 în redac ia Legii nr. institu ii. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii.2 art.1315-XII din 02.

respectiv.03.04.220 modificat prin Ucazul din 27.84] [Art. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. organiza iei. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc . Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor. pricinuite întreprinderii institu iei. 2) persoanele cu care administra ia. [Art. Scutirea salaria ilor. institu ie.93] [Art. institu ie.04. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . Acelea i termene se aplic i atunci. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .08. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .75] Articolul 221. organiza ie.83] Articolul 222. nu urmeaz s fie examinate.221 modificat prin Legea nr. 3) administra iei. prev zute în prezentul articol. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. institu iei. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru.220 în redac ia Ucazului din 24. Plîngerile.88] [Art.221 introdus prin Ucazul din 08. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului.03. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc .220 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.221 în redac ia Ucazului din 25. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc . dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. organiza iei.04.5 art. [Art. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor. se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. ele pot fi restabilite. institu iei. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie.se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu.1315-XII din 02.93] [Alin. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii.

care examineaz litigiul de munc .03. Articolul 223. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . i se pl te te. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile.04. cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc . Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal .225 în redac ia Ucazului din 15. dar nu mai mult decît pe un an. [Art. institu iei.93] [Art.225 modificat prin Legea nr. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc .03. dar nu mai mult decît pe un an. Salariatului. . cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. începînd din ziua concedierii.223 în redac ia Ucazului din 08. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. dar nu mai mult decît pe un an. sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). i se pl te te.224 modificat prin Legea nr. pe baza hot rîrii instan ei de judecat . obliga ia de a repara paguba.88] la de Articolul 224.77] Articolul 226. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul.1315-XII din 02. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale.223 modificat prin Legea nr.03. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei. [Art. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie. pricinuit întreprinderii. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior. organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .1315-XII din 02. R spunderea material a persoanei oficiale.93] [Art.1315-XII din 02. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului.93] Articolul 225.09. Urmeaz s fie executat imediat. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior.munc . de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii. [Art. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc .

75] Articolul 228.93] [Art. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc . Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216). este admis numai în cazurile.93] [Art. [Art. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective. institu iei.229 modificat prin Legea nr. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii.1315-XII din 02. sau pe documente false prezentate de el. transferarea în alt func ie. în baza . care are putere de titlu executoriu.03.04. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor. Limitarea urm ririi sumelor.pl tite pe baza hot r rii organelor.03.226 în redac ia Legii nr.03. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea. comunicate de salariat.227 în redac ia Ucazului din 24. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod.salariu salariatului.228 modificat prin Ucazul din 24. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.75] Articolul 229.1315-XII din 02.228 în redac ia Legii nr.227 în redac ia Legii nr. [Art.1315-XII din 02.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea . În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat. Certificatul nu se elibereaz .93] Articolul 227.93] Articolul 230. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru. cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod.04. [Art. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i. organiza iei.03. dar nu mai mult decît pe o lun .1315-XII din 02. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. [Art.

03.04. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230). este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc .231 modificat prin Ucazul din 08. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie.93] [Alin.230/1 în redac ia Ucazului din 24. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie. de a crea.03. garantate de legisla ie.75] Articolul 230/1.93] [Art. [Art. institu ii.1315 din 02.233 în redac ia Legii nr. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente. în institu ie. [Art. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.03.93] Articolul 233. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .233 în redac ia Ucazului din 01.11.1315 din 02.04. la întreprinderi. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod.84] . organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale. i colectivul de munc sau sindical. pe de o parte.75] Articolul 231. pe de alt parte.1315-XII din 02. dar numai mult decît pe un an. ce in de stabilirea la întreprindere.230/1 în redac ia Legii nr.232 în redac ia Legii nr.230 în redac ia Legii nr.230 în redac ia Ucazului din 24.03. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .88] CAPITOLUL XV SINDICATELE. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .231 în redac ia Legii nr.2 art. în institu ii i organiza ii. [Art. INSTITU IILOR.1315-XII din 02. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.93] [Art. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti. precum i de a întra în ele. [Art.1315-XII din 02. [Art. sindicale. salaria ii au dreptul.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat.03.93] [Art.84] Articolul 232.11.04.

fondului de consum.234 în redac ia Ucazului din 01. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii.11. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie.84] sînt Articolul 238. institu iilor. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . institu iei. deservirea necesit ilor locative. de trai i social-culturale. institu iei. institu iilor. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc . organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond.237 în redac ia Ucazului din 27. organiza iei.1 art. culturii. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.235 exclus prin Ucazul din 01. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. organiza iilor. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.236 în redac ia Ucazului din 01.234 în redac ia Ucazului din 08.93] [Art. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal .Articolul 234.84] Articolul 236.03.03. institu iei. institu iei. institu iei. institu iei.04. institu iei.93] [Art. traiului.234 în redac ia Legii nr. institu ii.93] [Alin.03.84] Articolul 237.11.04.84] Articolul 235.88] [Art. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. [Art. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.1315 din 02. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului.1315 din 02. [Art.1315 din 02.11. organiza iei. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. [Art. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . [Art. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii.235 introdus prin Legea nr. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii.237 modificat prin Legea nr. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii.

institu iei. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . institu iilor.1315 din 02. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. c minelor. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii. 7) s adreseze. precum i activitatea polilinicilor.04. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj.93] [Art. organiza iei. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai.238 modificat prin Ucazul din 27. Comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 239. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. cre elor i gr dini elor de copii. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii.238 modificat prin Ucazul din 08. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. institu iei. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei.04. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. s trimit salaria i la sanatorii. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. profilactorii i case de odihn . precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. [Art.88] [Art. sectoarele. informa ii i explica ii. organiza iei respective. institu ie. institu iei. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. 2) s cear administra iei documentele respective. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor.03.238 în redac ia Legii nr. institu iei. institu iei. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai. organiza ie. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere.

1315 din 02. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. organiza iei.04. repara ia. institu iilor. înc perile.protec ia muncii. destinate desf ur rii muncii cultural-educative.03. construc iile.243 în redac ia Ucazului din 08. organiza iei.93] [Art. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii. Între inerea gospod reasc .93] . institu iei.1315 din 02. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. institu iei. care au fost arendate de întreprindere.240 exclus prin Legea nr. înc perilor. institu iile. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile. organiza iilor a cl dirilor. institu iilor. organiza iei. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. destinate elurilor susar tate. de întremare.03.03.242 modificat prin Ucazul din 27. institu ie. de cultur fizic i sporive Cl dirile. a înc perilor. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative.04. facerea cur eniei.03. organiza iilor.84] [Art. organiza ie. organiza iei i membrilor famiilor lor. de întremare.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.. inc lzire.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. institu iei. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. precum i amenajarea cl dirilor. paza.03.93] Articolul 241. Articolul 242.93] [Art. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. institu iei. gr dinile i parcurile.239 modificat prin Legea nr. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. iluminare. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. iluminarea.244 modificat prin Legea nr.243 excluss prin Legea nr. [Art.93] Articolul 244. institu iei.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08.1315 din 02. [Art.1315 din 02. institu iei. [Art.04. înc perile i construc iile.03. facerea cura eniei.1315 din 02. înc lzirea. Cl dirile.1315 din 02.

2) ajutoare pentru na terea copilului.Articolul 245. în caz de pierdere a între in torului. afar de aceasta. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . iar femeile. de invaliditate. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. tratament balneosanatorial i protezare . carantin . Articolul 247. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . pentru alimenta ie curativ (dietic ). institu ie.02.249 modificat prin Ucazul din 05. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.245 modificat prin Legea nr.03.03.246 modificat prin Ucazul din 03. [Art. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. 3) pensii pentru limita de vîrst .248 modificat prin Ucazul din 05.93] [Art.81] [Art. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale.81] Articolul 246.248 în redac ia Ucazului din 28.246 modificat prin Legea nr. schilodare. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . Nepl tirea de c tre întreprindere. precum i pensii pentru vechime în munc .83] [Art.81] Articolul 248. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz .93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii. [Art. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.81] Articolul 250.12.în sum de pîn la cî tigul întreg.02. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .73] timpul Articolul 249. [Art.247 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. stabilite pentru unele categorii de lucr tori. ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an. [Art. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. [Art.1315 din 02.03.93] [Art.1315 din 02. institu iile.02.246 modificat prin Ucazul din 05.02. ajutoare de înmormîntare. în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei.02. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc .247 modificat prin Legea nr. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor.

Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova. în caz de invaliditate.1315 din 02. [Art.02.251 în redac ia Ucazului din 05. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e). 2) sindicate.1 art. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.251 în redac ia Legii nr.252 exclus prin Legea nr.03.254 în redac ia Ucazului din 05.81] Articolul 250/1.02.252 modificat prin Ucazul din 05. [Art.03.02. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie.1315 din 02. precum i de c tre întreprinderi. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind .250 modificat prin Ucazul din 05.03. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie.250/1 introdus prin Ucazul din 05.81] Articolul 251. care se aflau în între inerea lui. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente.1315 din 02.1315 din 02.81] Articolul 255.03.254 în redac ia Legii nr.93] [Art. organiza iile ce le sunt subordonate.02. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova.93] [Art.93] [Art. institu ii. organiza ii.81] [Art. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie. precum i în caz de moarte a membrilor familiei.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.93] [Alin.253 exclus prin Legea nr. institu iile.02. [Art.250/1 în redac ia Legii nr.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului.03. [Art.81] [Art.1315 din 02. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare.

Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.258 modificat prin Legea nr. poart r spundere (disciplinar . institu ia. [Art. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi. aprobate în modul stabilit. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi. care muncesc în condi ii de munc nocive etc. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele. în institu ii.). penal ) în modul.03. [Art. .93] Articolul 259.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.1315 din 02. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii.1315 din 02.1315 din 02. Metrologie i Supraveghere Tehnic .255 modificat prin Ucazul din 05. [Art.03.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.255 modificat prin Ucazul din 05. 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii.93] [Art.03.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde.81] Articolul 258.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat. [Art. i a regulilor cu privire la protec ia muncii.257 modificat prin Ucazul din 05.81] Articolul 256.257 modificat prin Legea nr. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. institu iei. întreprinderile.255 în redac ia Legii nr.259 modificat prin Legea nr.93] Articolul 257.256 în redac ia Legii nr.02.82] [Art. administrativ .1315 din 02.03. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii . organiza ii.93] [Art.02.03.08. [Art.1315 din 02. stabilit de legisla ie. iar la unele obiecte .

contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales. organiza iei.a. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii.94] [Art.86] [Art.264 completat prin Ucazul din 17.03. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare. incompatibile cu continuarea muncii.93] Articolul 263.1375-XIII din 19.06.262 excluse prin Legea nr. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului. prev zute de prezentul Cod Termenele.93] Articolul 266. a unei fapte amorale.1315 din 02.3 modificat prin Legea nr.).03.07.1375-XIII din 19.264 exclus prin Legea nr.260 introdus prin Ucazul din 08. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 . 3) s vîr irea de c tre un lucr tor.04. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca.97] [Art.11. precum i la cererea Cur ii de Conturi.) are un caracter specific. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri. [Art. care îndepline te func ii educative.261.1315 din 02.1315 din 02.06.263 modificat prin Legea nr.în ordine de subordonare.265 exclus prin Legea nr. meseria ii la domiciliu. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic . institu iei. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei.1/2 introdus prin Legea nr. lucr torii temporari i sezonieri etc. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod.2 art.891-XIII din 21.1315 din 02.88] [Art.11.97] [Art. respectînd prevederile articolului 42. [Alin. Calcularea termenelor. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat.93] [Art.1315 din 02. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod.07. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar .184-XIII din 19.919-XIII din 11.organiza ia (cumularzii.93] [Alin.96] [Art.263 modificat prin Legea nr.03. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea . Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile.03.263 modificat prin Legea nr.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri. [Pct.263 modificat prin Legea nr. de ministere i departamente. organele administra iei publice locale.03.93] [Art. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .260 în redac ia Legii nr. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.

05. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare.abrogat . prin indicarea evenimentului. înceteaz opera iile respective. sau prin perioada de timp. termenul se consider expirat la ora. calculat în luni. se consider c termenul n-a fost omis. institu ie organiza ie. Termenul. institu ie. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. care urmeaz dup ea. Ac iunea. adoptat la 25. care trebuie s survin în mod obligator. calculat în ani. cînd la întreprindere. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. luni. Dac sfîr itul termenului. Termenul. cu excep ia cazurilor. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. a termenului. Dac plîngerea. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. care nu are ziua respectiv .drepturilor i îndatoririlor de munc . calculat în ani. calculat în s pt mini. cînd legea prevede altfel (articolul 221). În cazurile. calculat în luni. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. sînt specificate prin data calendaristic exat . În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade.73 . Termenul. care prevede începutul lui. Termenul. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. cade într-o lun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful