LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. care lipsesc temporar Articolul 94. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. Locul de plat a salariului . Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Retribuirea muncii Articolul 83. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Dreptul întreprinderilor. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. institu iilor i organiza iilor. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Acordarea anual a concediului. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Indexarea salariului Articolul 86. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87.Articolul 78. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100.

. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113.Articolul 104. Deservirea material . înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. care apar in salaria ilor Articolul 125. institu iei. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. Carnetele de salarizare Articolul 107.i ridice calificarea Articolul 120. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. care sînt donatori Articolul 122. Întroducerea.i satisfac serviciul militar Articolul 119. Garan ie pentru salaria ii.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. organiza iei Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Articolele 108 . Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Compensa ii pentru uzura instrumentelor. institu iei. pricinuite întreprinderii. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. trimi i s . Normele de munc Articolul 109. Garan iile pentru salaria ii.

Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. Încuraj ri pentru succese în munc 140. Exclus Articolul 128. organiza iei Articolul 131. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. institu iei. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Statutele i regulamentele disciplinare 139.institu iei. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Intezicera re inerilor din unele sume. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. organiza iei Articolul 129. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. 137. Înadoririle administra iei. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. Stabilirea m rimii pagubei. construc iilor i utilajului . cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. organiza iei Articolul 127. pricinuite întreprinderii. institu iei. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. Anularea sanc iunii disciplinare 147. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. 136. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. 138. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133.organiza iei Articolul 126. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. pricinuit întreprinderii.

Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. Retribuirea muncii lucr torilor. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. care se includ în timpul de munc Articolul 161. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4.Articolul 150.de protec ie Articolul 159. obligator pentru administra ie Articolul 153. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. Pauzele. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Lucr rile. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. R spunderea material a întreprinderilor. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. Transportul salaria ilor. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Articolele 168 . care au copii în vîrsta . institu iilor. Interzicerea muncii de noapte. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156.

Vîrsta. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. care au copii Articolul 179. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. Concediul suplimentar. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174. Instruirea profesional în produc ie în . care au absolvit institu iile de înv mînt. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. organiza iile. Concediile pentru femeile. Lucr rile. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. f r men inerea salariului. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180.de pîn la trei ani Articolul 173. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Deservirea femeilor la întreprinderile. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185.

care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Exclus Articolul 218. Incurajarea salaria ilor. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. Înlesnirile pentru salaria i. Exclus . Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Înlesnirile pentru salaria ii. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210.limitele timpului de munc Articolul 195. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Exclus Articolul 219. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196.

Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. Restabilirea în lucru Articolul 224. INSTITU IILOR. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. institu iei. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. care examineaz litigiile de munc Articolul 230.Articolul 220. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. organiza iei Articolul 239. institu iilor. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. organiza iilor. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. Articolele 232 . ORGANIZA IILOR Articolul 232.pl tite pe baza hot r rii organelor. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Scutirea salaria ilor. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc .266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. Limitarea urm ririi sumelor. Exclus Articolul 241. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. organiza iei Articolul 236. organiza iei Articolul 235. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. institu iilor. organiza iilor a . a înc perilor. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. organiza iilor Articolul 237. R spunderea material a persoanei oficiale. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. institu iilor. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. institu iei. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228.

Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Exclus . Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. de întremare. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Asigurarea cu pensii Articolul 252. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244.cl dirilor. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Exclus Articolul 265. înc perilor. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Exclus Articolul 262. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. Exclus Articolul 263. Exclus Articolul 253. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261.

în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al .691-X din 05. zilelor de s rb toare. precum i a concediilor anuale pl tite. contribuie la cre terea productivit ii muncii. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca.1 completat prin Ucazul din 08.2 în redac ia Legii nr. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. institu iei. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . [Art. [Art. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc . dreptul de a. Munca for at este interzis .04. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor.81] Articolul 3. acordarea zilelor de odihn s pt mînale. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. Calcularea termenelor.1315-XII din 02. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire.2 în redac ia Ucazului nr. 4) la odihn . institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova.2 în redac ia Ucazului din 08.i alege profesia i ocupa ia. organiza iei. Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). 6) la asistent social pentru limit de vîrdt .02.04.88] [Art. zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.03.11. asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc .Articolul 266. Salariatul este dator: 1) s . Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. 5) la asociere în sindicate. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii. precum i dreptul la protec ie de omaj. 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile.88] Articolul 2.93] [Art. la îmbun t irea calit ii muncii.2 în redac ia Ucazului din 01.84] [Art. 2) s respecte disciplina muncii.

1315-XII din 02.81] Articolul 6. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii. [Art.3 în redac ia Ucazului din 08.04. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.93] i din alte acte Articolul 5.03.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova.691-X din 05.4 în redac ia Legii nr.3 în redac ia Legii nr.88] Articolul 4. la care particip Republica Moldova. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic. institu iile.1315-XII din 02.88] [Alin. la munca femeilor. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .93] [Art.1315-XII din 02. de arend etc. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional.5 modificat prin Ucazul nr.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in . Nulitatea condi iilor din contractele de munc .93] [Art.04.2. tineretului. de statutele i regulamentele lor.2 art. [Art.88] [Art. Întreprinderile. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective.02. precum i al lipsei în statutele.6 în redac ia Legii nr.03.3 art. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc . regulamentele. de acordurile tarifare i contractele colective de munc .93] [Art. organiza iile.7 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.5 în redac ia Legii nr.03.8 în redac ia Ucazului din 01. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.11.1315-XII din 02. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn . în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.8 în redac ia Legii nr. în institu ii. organiza ii. ce reglementeaz rela iile de munc .03.03.8 în redac ia Ucazului din 08. [Art. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional.1.1315-XII din 02.93] [Alin. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.04. [Art.03. la protec ia muncii. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc .84] . [Art.6 în redac ia Ucazului din 08.

originii sociale.9 exclus prin Legea nr. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.84] [Art. na ionalit ii.93] Articolul 17.04.88] [Art. limbii. [Alin.14 modificat prin Ucazul din 01. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate.15 exclus prin Legea nr.[Alin.03.03.03.11.11 în redac ia Ucazului din 08. condi iile de retribuire. iar întreprinderea.88] [Alin.1 art. de asigurare material i de organizare a muncii.84] [Art. drepturile. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.84] [Art.11.1315-XII din 02.93] [Art. rasei.03.93] [Alin.04.14 exclus prin Legea nr. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).10 exclus prin Legea nr.93] [Art.04. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.03.84] [Art.8 în redac ia Ucazului din 27.08.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.11.3 art.03.84] [Art.9 în redac ia Ucazului din 01.1315-XII din 02.9 introdus prin Ucazul din 08.16 introdus prin Legea nr. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .10 modificat prin Ucazul din 01.1315-XII din 02.03. calificare sau la un anumit post. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor.11 în redac ia Ucazului din 27.04.13 în redac ia Ucazului din 27.04.8 în redac ia Ucazului din 05.84] [Alin.1315-XII din 02.4 art.1315-XII din 02.12 exclus prin Legea nr. st rii .1315-XII din 02.04.04.84] [Art.93] [Art.11 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.1315-XII din 02. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie.10 în redac ia Ucazului din 27.1 art.93] [Art.93] [Art.84] [Art. institu ia.2 art.82] [Art. prev zute de legisla ia muncii. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .14 în redac ia Ucazului din 27. institu ie.03.13 exclus prin Legea nr.

institu ie.1315-XII din 02. organiza ie a persoanelor. fiice.21/1 introdus prin Ucazul din 08. atitudinii fa de religie.materiale. precum i fra i.93] Articolul 18.88] Articolul 22. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente.03.21/1 exclus prin Legea nr. excluderile. a c ror prezentare nu este prev zut de lege .03. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat . Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile. [Art.03. institu iilor organiza iilor. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie.18 introdus prin Legea nr. domiciliului. so i. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova. Diferen ierile. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani.17 introdus prin Legea nr. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur .1315-XII din 02. surori. Articolul 20. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. [Alin. la care este angajat lucr torul. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat .17 în redac ia Legii nr. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei).93] Articolul 19.2 art. Articolul 21. fra i. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat .93] [Art.04. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor.1315-XII din 02. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. apartenen ei la asocia iile ob te ti. institu ie. prev zute de legisla e. convingerilor. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. surori. precum i pe temeiul altor circumstan e.93] [Alin. fii. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru.3 art. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. copii ai so ilor). p rin i.2 art. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia.03. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris . [Alin. sau de interesele salariatului.1315-XII din 02. dar lucr torul a început de fapt s lucreze.

La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale.25 modificat prin Legea nr. a c ror prezentare nu este prev zut de lege. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de . care i se încreden eaz . În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. organiza ie.1315-XII din 02. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale.1315-XII din 02. Încercarea nu se stabile te. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. .de ase luni. [Alin.1315-XII din 02. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade. [Grn. institu ie. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. iar salariatul continu s lucreze.03.93] [Alin. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane. iar în unele cazuri.93] Articolul 24.03.03. care n-au împlinit optsprezece ani. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere.25 în redac ia Ucazului din 03.2 art. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii.24 în redac ia Ucazului din 08. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz .04.2 art. [Alin.3 modificat prin Legea nr. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere. Articolul 23. dac lergisla ia nu prevede altfel. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor.07. nu poate fi mai mare de trei luni. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru.75] Articolul 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca.1 art.1 art.93] [Alin.24 modificat prin Legea nr. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare.88] Articolul 25. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ).

lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. organiza ie sau la o alt întreprindere.29 modificat prin Legea nr. organiza ie ori într-o alt localitate. Articolul 27.i continue munca în noile condi ii. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. cu excep ia cazurilor. Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. la un alt loc de lucru.1315-XII din 02. institu ie. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii.munc i contractul colectivde munc . Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . Transferarea la o alt munc . igienii muncii. a regimului de munc . institu ie. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . prev zute de articolele 30.88] Articolul 30. a cumulului de profesii. institu ie. Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere.03. i 31 din prezentul Cod. care îi este contraindicat din motive de s n tate. 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. organiza ia respectiv . a înlesnirilor. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute. institu ie. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. institu ie. institu ia. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. organiza ie. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. organiza ia.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci.93] [Art. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . care nu este stipulat prin contractul individual de munc . Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . institu ie. este admis numai cu consim mîntul salariatului. fie chiar împreun cu întreprinderea. dac legea nu prevede altfel. Articolul 29. Articolul 28.29 în redac ia Ucazului din 08. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. organiza ie. organiza ie. În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. iar salariatul nu este de acord s . calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. institu ia. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . care sînt în vigoare la întreprinderea. dar în aceia localitate. igienii în produc ie.04. [Art. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere.

88] [Alin. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere.03. la o alt întreprindere. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere.1315-XII din 02.93] [Alin. Articolul 32.03. Articolul 31. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. precum i refuzul de a. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37). a întreruperilor în munc .93] [Alin.96] [Alin. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18).83] [Alin.98] 8) alte temeiuri prev zute de acord.11. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar . [Pct. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42). 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . cu consim mîntul lui.4 art. pentru preîntîmpinarea unor accidente.06.sau lichidarea unei calamit i naturale.7 modificat prin Legea nr. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea. organiza ie.33 în redac ia Ucazului din 08.5 art. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie). care nu. institu ie. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv .81] . iar salaria ii. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor.1315-XII din 02. Articolul 33. care î i îndeplinesc normele de produc ie.33 modificat prin Ucazul din 25.02. cu excep ia cazurilor. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv . 5) transferarea lucr torului. dar în aceia localitate.33 introdus prin Legea nr. salaria ii.4 art. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .33 modificat prin Legea nr. [Alin.33 modificat prin Legea nr. a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. organiza ia.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc .i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc .08.8 art. precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent. institu ie.205-XIV din 25. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35).33 în redac ia Ucazului din 05.891-XIII din 21. institu ie. a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale.04.7 art. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii. institu ia.6 art.

care s-o anuleze pe prima. indicat în partea întîia a prezentului articol. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . indicat în partea întîia a prezentului articol. institu iei. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor.03. diviz rii. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc . indicat în partea întîia a prezentului articol. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. Pîn la expirarea termenului. institu iei. lucr torul are dreptul oricînd s .1315-XII din 02.93] [Art. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. [Art. contopire i divizare a întreprinderii. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. institu iei. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. Concedierea este interzis . urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte.36 în redac ia Ucazului din 25.34 în redac ia Legii nr. Articolul 36.93] Articolul 35.i retrag cererea sau s depun o nou cerere.80] Articolul 37. reorganiz rii).1315-XII din 02. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl.03.36 modificat prin Ucazul din 06. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. salariatul are dreptul s înceteze lucrul.Articolul 34.36 modificat prin Legea nr. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. care îl împedic s . care o anuleaz pe prima. încheiat pentru un termen nedeterminat. indicat în partea întîa a prezentului articol. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. Dup expirarea termenului. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal.03. dac dup expirarea termenului. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. iar administra ia întreprinderiei.83] [Art. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat .08. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu . [Art.

iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative. organiza iei. institu iei. f r motive întemeiate. reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului.presteze munca stipulat prin contract. la o alt munc . stabilit prin sentin a. cu consim mîntul lui. este admis .38 modificat prin Legea nr. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . Articolul 38. în conformitate cu decizia respectiv . Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. Salariatul. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate. 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . suplimentar.1315-XII din 02.04.86] [Art.38 modificat prin Ucazul din 08. [Art.08. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu.98] [Art.38 completat prin Legea nr.93] [Art.38 modificat prin Legea nr. f r a socoti concediile de maternitate.2002] [Art. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol).83] .06.07. narcotic sau toxic .814-XV din 05. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii. care a îndeplinit mai înainte aceast munc . organiza iei.38 modificat prin Ucazul din 25. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat. care îl împedic s continuie munca respectiv . precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. institu iei. ar tate în punctele 1. Concedierea pe baza temeiurilor. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. dac este imposibil de a transfera lucr torul.03.106-XIV din 23. i pe timpul determinat. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc .2 i 6 ale prezentului articol.38 modificat prin Ucazul din 17.88] [Art. reducerea num rului sau a statului de personal. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii. 6) restabilirea în lucru a salariatului. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. a îndatoririlor.02. inclusiv lichidarea. încheiat pe o durat nedeterminat .

a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37).86] [Art.40 în redac ia Legii nr. cu excep ia persoanelor specificate la art.88] Articolul 42.88] [Art.08.2001] [Art. [Art.93] [Art.06. [Art. organiza ia respectiv .1315-XII din 02. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. care. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni.03.286-XV din 21.40 modificat prin Ucazul din 25.83] Articolul 41.40 în redac ia Legii nr. ce in de volumul de radia ie.1315-XII din 02.03.1315-XII din 02.41 modificat prin Ucazul din 08. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii.06. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor. persoanele. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.40 în redac ia Ucazului din 08. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. dac au dou sau mai multe persoane între inute. lucr torii.03. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.93] Articolul 40. 230 din prezentul cod. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz . inventatorii.40 completat prin Ucazul din 17.39 modificat i completat prin Legea nr.41 completat prin Legea nr. institu ia. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl. lucr torii. [Art. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .Articolul 39.93] [Art. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. lucr torii. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare. institu ia. care au suferit la întreprinderea. Desfacerea contractului individual de munc . care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea. invalizii.04. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti.04. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli.

poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei.03.04.88] Articolul 43. consiliului. func ia. invaliditatea. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii.93] [Art.03. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare.1315-XII din 02. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. [Art. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz . institu iei. institu ie. institu ia. la cererea lui. calificarea. care lucreaz la întreprindere. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. Conduc torul. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje. ar tîndu-se articolul. organiza ie.42 modificat prin Legea nr. organiza ia respectiv . Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului.42 în redac ia Legii nr. prev zute de legisla ie. ce caracterizeaz munca salariatului.04. administra ia întreprinderii. ar tîndu-se aceste motive. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor . ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc .93] numai în Articolul 44. Articolul 45.06.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. [Art. plecarea la pensie de vîrst .43 modificat prin Legea nr.88] Articolul 45/1.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. organiza ie mai mult de cinci zile. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc .96] [Art. ar tîndu-se specialitatea. durata de munc i cuantumul salariului.1315-XII din 02. punctul corespunz tor din lege. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile.42 în redac ia Ucazului din 08.03. conducerii lui). Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat .891-XIII din 21.1315-XII din 02. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat . institu ie. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere.

Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. Salaria ii sunt preaviza i personal. 2) acordarea de c tre întreprinderi. specialitatea. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. indicînd profesia. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. 5) compensarea. este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. contra semn tur . comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. Articolul 45/2. Administra ia prezint la timp. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. institu ii. institu ie. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . Administra ia. Condi iile juridice. Articolul 45/3. 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. adresîndu-se altor întreprinderi. din institu ii. în conformitate cu legisla ia. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . organiza ie. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora.

i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. perfec ion rii sau recicl rii. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. organele de autoadministrare local . Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine.în baza contractelor. iar la alte întreprinderi. în institu ii i organiza ii . Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. precum i al adapt rii lor la procesul de munc .i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. salariul mediu. inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . Articolul 45/5. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . ca excep ie. disponibiliza i de la întreprinderi. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. 2) plata ajutorului de omaj. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. care. Articolul 45/4. Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. din motive ce nu depind de ei. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. nu au loc de munc corespunz tor. Modul. institu iilor. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . Modul de organizare. în comun cu oficiile for ei de munc .2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. din institu ii i organiza ii. omerii. dar nu mai mult decît pe trei luni. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . de asemenea. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc .

iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art.93] Articolul 47.12. [Art.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. medici i al ii). persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s.1315-XII din 02. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . organiza iei.cel mult de 36 ore pe s pt mîn . ajutor de omaj. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Articolul 45/6. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn .181) .1315-XII din 02.04. 2) pentru salaria ii. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii.46 exclus prin Legea nr. burs . prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani .36 ore pe s pt mîn . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi.1 art. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. Articolul 45/7. Afar de acasta.48 modificat prin Legea nr. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. aprobat de Guvern. se include în vechimea total în munc .90] Articolul 49.03. institu iei. S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare . Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te. în institu ii i organiza ii.03.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art.lucr rile publice.24 ore pe s pt mîn .03.391-XII din 05. în modul stabilit de lege.a. [Alin. Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt.1315-XII din 02. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori.93] Articolul 48. particip la lucr ri publice remunerate.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).47 în redac ia Legii nr. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48).

în special de întreprinderi. durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect .2 art. prin caracterul produc iei i condi iile de munc . de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale.50 modificat prin Legea nr. în care procesul de munc este neîntrerupt.2 art. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. institu iile. inîndu-se seama de specificul muncii.* -------------------------* În prezent . Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . incomplet . se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus.organul administra iei publice locale [Art. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut . în care. Articolul 53. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile.04. specificul muncii.1315-XII din 02. Articolul 52. organiza iile. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore.93] [Alin. men iona i în articolul 48 al prezentului Cod.administra ie împreun cu comitetul sindical. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului.50 introdus prin Ucazul din 08. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). a femeii. [Alin. S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc . în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. norma s pt m nal fiind de 40 ore. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50.04. La rug mintea femeii gravide. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. norma s pt mînal fiind de 24 ore.88] Articolul 51. cu excep ia salaria ilor.49 introdus prin Ucazul din 08. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore. cît i mai tîrziu. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor.03. cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. precum i la lucr rile pe schimburi.

în modul prev zut de lege.56 modificat prin Ucazul din 05.88] [Alin. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi.4 art. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare.02. organiza iei i numai în cazuri excep ionale.1 [Alin.1315-XII din 02.53 [Alin.2 art.1 vre-o limitare a duratei concediului anual. modificat prin Legea nr. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc .56 în redac ia Ucazului din 08.53 modificat prin Legea nr. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ).03. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea.87] Articolul 54.90] art. institu iei.53 în redac ia Ucazului din 27. Articolul 55. nu se admite.391-XII din 05. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc . dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice. împ r it în p r i. în care procesul de munc este neîntrerupt. Articolul 56. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical.10. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. precum i în unele întreprinderi de produc ie. [Alin.12. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.81] Articolul 57. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc . care se aprob în ordine stabilit . prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. Articolul 60. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.salariat vechimii [Art. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv . Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. sectoare. institu iei. sec ii. se admite. organiza iile. Articolul 59. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48).04. institu ii. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar . organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc .93] art. institu iile. de regul . filiale i la unele timpuri de lucr ri. Articolul 58.

4 exclus prin Legea nr. necesare pentru ap rarea rii. înc lzire. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare. iluminare. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor. dup cum g sesc de cuviin .98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an.263-XIV din 24. Lista acestor lucr ri. Articolul 62. 171. [Pct. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc .12. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc .6 exclus prin Legea nr. transport i telecomunica ii . Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. enumerate în articolele 164. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii.263-XIV din 24. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). Zi de repaus pentru to i este duminica. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz .2 art. 170. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap .12. 185 i 209 din prezentul Cod. dac munca nu admite întrerupere. organiza iei.în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. Salaria ii folosesc timpul de pauz .60 în redac ia Ucazului din 05.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început.prezentului articol. [Pct. aprovizionare cu gaz. dac ea nu este stabilit prin lege. [Alin. institu iei. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. . legate de condi iile tehnice ale produc iei.02. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . La lucr rile. Pauza nu intr în timpul de munc . prestate de fiecare lucr tor.o zi de repaus. care tulbur func ionarea lor dreapt . canalizare.

organiza iei i numai în cazuri excep ionale. organiza iei.90] Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile. Zilele de repaus la întreprinderile. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Articolul 64. institu iile. organiza iile.3 art. organiza iei. Unuia din p rin i (tutorelui. întreprinderile de deservire social . Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . organiza iei. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. organiza iile. în care munca. organiza iile. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. institu iei. stabilite prin legisla ie. Articolul 67. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. la rînd. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. institu iei. Articolul 65. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii.391-XII din 05. teatrele. institu iile. în institu iile. Articolul 66. Interzicerea muncii în zilele de repaus. organiza iei.62 introdus prin Legea nr. muzeele i altele). de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau .12. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei.institu iei. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor. institu iei. institu iei. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. [Alin. care n-au putut fi prev zute dinainte. institu iile. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. Ambele zile de repaus se acord . organiza iei. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. de regul . institu iei. organiza iile. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. sau a unor subunit i ale lor.

Ziua interna ional a femeii. .Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii. men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73).Anul Nou .înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie. [Alin. .93] [Art. [Art.1 mai .69 în redac ia Ucazului din 05. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn .Ziua Independen ei.12.prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.692-XII din 27.72 în redac ia Legii nr.08. determinate de necesitatea deservirii popula iei.04. institu iile.7-8 ianuarie .68 în redac ia prin Legea nr. Articolul 72.1315-XII din 02. Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod.81] Articolul 68.02. Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. . organiza iile care func ioneaz f r întrerupere).67 în redac ia Ucazului din 05.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).02. Concediile suplimentare . la dorin a acestuia.1 art. [Art.93] Articolul 73. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn . dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn . cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz .1315-XII din 02. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile). oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile. Zilele de s rb toare La întreprinderi. .1 art.Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii). Articolul 71. .81] în Articolul 70. [Alin. institu ii.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul). Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei.69 modificat prin Legea nr.03.31 august .Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei. . lucr rile.68 modificat prin Ucazul din 08.1 ianuarie . Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile. .91] [Art. Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic .88] Articolul 69.90] [Art.03.434-XII din 26.9 mai .27 august . în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi. .s rb toarea "Limba noastr ". organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: .8 Martie .69 în redc ia Legii nr. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent .

în timpul concediului so iei.1315-XII din 02. prev zute de lege.76 completat prin Ucazul din 03. într : 1) timpul efectiv lucrat.83] Articolul 77.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. organizatia respectiv . care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere. .5 art. 4) alte perioade de timp. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). 2) timpul.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. dup dorin a lor.3 art. institu ie.12. [Pct. 4) În alte cazuri. prev zute de lege.03. prev zute de lege. [Art. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. organiza ie în alt întreprindere. transfera i dintr-o întreprindere. cînd salariatul n-a lucrat de fapt.02. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. Administra ia poate de sine st t tor. institu iei organiza iei. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . care d dreptul la concediu În vechimea de munc . 3) timpul. organiza ie. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. institu ia. [Alin. Salaria ilor. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. 3) în alte cazuri.1315-XII din 02. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru. institu ie. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. So ilor care lucreaz . organiza iei. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat. care lucreaz în condi ii de munc înv toare.90] Articolul 76.93] Articolul 75.93] [Art. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare. organiza ie. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. care d dreptul la concediu.74 modificat i completat prin Legea nr. 2) salaria ilor. li se acord concediul anual. Calcularea vechimii în munc . institu iei. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor.03.75 introdus prin Legea nr.74 exclus prin Legea nr.391-XII din 05. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare.

08. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. prin în elegere între p r i.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. cu cantitatea i calitatea muncii. cu învoirea conduc torului întreprinderii.02. În cazurile excep ionale.88] Articolul 79. poate fi amînat pe anul de munc urm tor.4 art. organiza iei. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie.08. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile. [Alin. prev zute de lege. Acordarea anual a concediului. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. institu iei. un concediu de scurt durat f r men inerea salariului. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. cu se Articolul 80.81 completat prin Ucazul din 25. institu iei. În cazurile necesare. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. .83] [Art. concediul. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. la cererea salariatului i poate acorda. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. 3) în alte cazuri. Articolul 81. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare.3.78 în redac ia Ucazului din 04. institu iei. [Art. care nu i-a folosit concediul. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . Articolul 78. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. organiza iei. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit.81 în redac ia Ucazului din 05. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii.

85 introdus prin Ucazul din 08.1315-XII din 02. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program . .2 art.93] [Alin.institu iei.85 în redac ia Ucazului din 27.03.93] Articolul 84. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele.04. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. vîrstei rasei. institu iile. [Art. st rii materiale.1315-XII din 02.82 în redac ia Legii nr. na ionalit i.93] Articolul 85. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.04. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile.88] [Art.84] Articolul 86.03. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile. atitudinii fa de religie. sporurile la salariu. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei.1315-XII din 02. [Art. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare). premiile i alte recompense. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). [Art.93] Articolul 83.84 în redac ia Legii nr. Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. [Art.1315-XII din 02. nici prin contractul individual de munc . Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie. convingerilor.85 în redac ia Legii nr.03. indiferent de domeniul de aplicare a muncii. contractele individuale de munc .83 în redac ia Legii nr.03.

3 art. dar în m rime nu mai mic decît 0. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.2 art. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare.04. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord .în contractele individuale de munc . organiza iei. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului.1315-XII din 02. ob inut de întreprindere. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc .93] [Art.03.03. [Art. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare.88 în redac ia Ucazului din 27.84] Articolul 90. [Art.1315-XII din 02. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice.1315-XII din 02.04.04.84] Articolul 89. organiza ie. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp.88] Articolul 87. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente.86 în redc ia Ucazului din 08. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea.02.5 din salariul minim. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).[Art. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp.89 în redac ia Ucazului din 27. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei. [Art. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt .86 în redac ia Legii nr. institu ia organiza ia respectiv . Cuantumul recompensei se stabile te. [Alin.88 în redac ia Legii nr.93] [Alin.87 în redac ia Legii nr.93] Articolul 88. în acord sau dup alte sisteme de retribuire.90 modificat prin Ucazul din 05.81] Articolul 91. organiza ie.03. În ramurile economiei na ionale.

Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.93] Articolul 95. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. Plata se face. în cazul remunera iei în acord.cel pu in în m rimea dubl a tarifului .04. inîndu-se seama de condi iile de munc . cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate. se stabilesc de c tre administra ie. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. a aparatelor peste normele stabilite. diferen a între categorii. organiza iei în conformitate cu legisla ia. institu iei.94 în redac ia Legii nr. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. care efectueaz aceste lucr ri. prev zut în contractul individual de munc .03.02. care. se pl te te muncitorilor. retribuirea muncii este mai mare.49 în redac ia Ucazului din 27. iar pentru orele urm toare . se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 93.a mecanismelor.cel pu in în m rime dubl . în afar de lucrul lor de baz . prev zute de legisla e. care lipsesc temporar.1315-XII din 02. [Art. [Art. care lipsesc temporar Salaria ilor. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. [Art. Articolul 92.93 modificat prin Legea nr. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. care lipse te temporar.93 în redac ia Ucazului din 03. iar pentru orele urm toare .83] Articolul 94.1315-XII din 02. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc . organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz .5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile.93] [Art.03. institu ie.

dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.în acord. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate). care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.04. ce i s-a stabilit. institu iilor i organiza iilor. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile. retribuirea se face în propor iile.88] Articolul 99.96 în redac ia Legii nr. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat .în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.93] Articolul 96. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. [Art. 94. Salariul lunar al salariatului nu poate fi .5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi .98 în redac ia Ucazului din 08.1315-XII din 02. La dorin a salariatului. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .03. dac munc a foct prestat peste norma lunar .96/1 introdus prin Legea nr. lui i se poate acorda o alt zi de odihn .03. care au avut loc nu din vina salariatului.95 în redac ia Legii nr. [Art. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. [Art.1315-XII din 02. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68.1315-XII din 02. 87.93] Articolul 96/1. [Art. care a prestat munca în zi de s rb toare. Dreptul întreprinderilor. Articolul 98.93] Articolul 97. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za. prev zute de legisla ie.03.

Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc .88] Articolul 100. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . ce i s-a stabilit. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. [Art.03.04. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc .100 în redac ia Ucazului din 08. în func ie de gradul unit ii produc iei. dar.04. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp. [Art. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii.101 completat prin Ucazul din 08. institu iei.04. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia.93] [Art. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc .100 în redac ia Legii nr. . în contractul individual de munc .99 în redac ia Ucazului din 08. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului.în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). [Art. salariul se pl te te în ajunul acestor zile. de regul . Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . nu mai rar decît de dou ori pe lun . organiza iei. dup tarifuri reduse. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat.1315-XII din 02. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el. În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. Rebutul de articole. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. Plata salariului pentru o lucrare ocazional . Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui.88] Articolul 101. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii.88] Articolul 102.

[Art.102/1 introdus prin Legea nr. organiza iei. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. Dac se contest cuantumul sumelor. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei.03. institu ie. din vina administra iei întreprinderii. forma retribu iei. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . [Art. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii. re inerile efectuate. în orice caz. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare. de priva iune de libertate . suma ce i se cuvine s-o primeasc . periodicitatea i locul de plat . a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod.1315-XII din 02.).04.81] Articolul 102/1.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. [Art. 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului.a. pîn la destituirea din func ie. [Art. re inerile). administra ia este obligat .102 în redac ia Legii nr. iar în lipsa acestora . . modul de calculare. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii.93] [Art.105 în redac ia Ucazului din 08. a c ror munc este retribuit în acord. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.96] Articolul 103. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . institu iei. ce se cuvin salariatului de la întreprindere.103 în redac ia Legii nr.919-XII din 11. de lips nemotivat de la lucru.în ziua concedierii.03. . organiza ie.02. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc .93] Articolul 104.07. carnete de salarizare. ce se cuvin lucr torului la concediere.88] Articolul 106. Articolul 105.1315-XII din 02.102 modificat prin Ucazul din 05.

de personal .04.88] [Alin. de deservire. Deservirea material . Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. [Art. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica.Articolul 107.81] Articolul 110. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . în care trebuie s se aplice noile norme. Normele de munc Normele de munc . bilete pentru sanatorii. de timp. care asigur cre terea productivit ii muncii. institu ii social-culturale i medicale.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii. ac iunilor tehnicoorganizatorice. de asemenea.109 modificat prin Ucazul din 05. norme combinate i complexe. Întroducerea. precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . tehnologiei. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical.110 în redac ia Ucazului din 08. al organiz rii produc iei i al muncii. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. coli.normele de produc ie. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108.2 art.04. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. [Art. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi.108 în redac ia Ucazului din 08.109 în redac ia Ucazului din 08. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc .04. ramurale. care le-au aprobat.88] Articolul 109.02.88] Articolul 111. precum i condi iile. case de odihn i baze de turizm. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. departamentale) se efectueaz de c tre organele. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. [Art. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc .

04.112 în redac ia Ucazului din 08. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. vibra iilor i altor factori. care corespunde cu categoria muncii prestate.m. cu norma de produc ie pe or (pe zi). la alt . 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. primesc. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc .autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare.115 exclus prin Legea nr.a. radia iilor. munc (funci ia) anterioar . ma inilor-unelte i dispozitivelor. înc lzirea. precum i aprovizionarea la timp cu ele. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv .Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi). Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. pentru ca salaria ii s . Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor.88] Articolul 113. necesare pentru îndeplinirea muncii. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. iar în caz dac aceasta lipse te .93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor.03.1315-XII din 02.o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. Articolul 112. . [Art. gaz i alte surse de alimentare cu energie. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici.i îndeplineasc normele de produc ie. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i . propunerii. cu consim mîntul salariatului. lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. ventilarea. cu norma de timp în ore sau zile. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii.d. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora.tarifului pe or (pe zi). Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. [Art. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc . lumina necesar . Articolul 114. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric .). care corespunde cu categoria muncii prestate.

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. inclusiv în timpul confec ion rii lor. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. legate nemijlocit de p strarea.93] [Art.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate. pelucrarea.891-XIII din 21. acordate întreprinderii. [Alin.1315-XII din 02. vînzarea (livrarea). organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin . R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri.03. organiza iei. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . la îndeplinirea c rora poate fi întrodus .09.03. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. contabilii. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor.06. institu ie. prelucrarea.efi.128/1 modificat prin Legea nr. institu iei. institu iei. pe care întreprinderea.93] [Art.77] Articolul 128/2. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti.128 completat prin Ucazul din 28. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. stabilite de sentin a instan ei de judecat .96] [Art.1315-XII din 02. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). institu ie.128 modificat prin Legea nr. creditelor. 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . [Art. aflat în stare de ebrietate. institu iilor. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. pricinuit întreprinderii. precum i a instrumentelor. produselor (produc iei). i adjunc ii lor. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri.83] Articolul 128/1. subven iilor. care ocup func ii sau execut lucr ri. vînzarea (livrarea). semifabricatelor.128 introdus prin Legea nr. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere. legate de p strarea. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti. Conduc torii de întreprinderi. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. Lista lucr rilor. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. aparatelor de m surat. efii serviciilor contabile.2 art. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). organiza ii. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. organiza iei.08. institu ii. institu iei. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie.128/1 în redac ia Ucazului din 15. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit.

pricinuite întreprindereii.128/2 modificat prin Ucazul din 05. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea).93] [Art. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. Stabilirea m rimii pagubei. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. institu iei.02.1315-XII din 02.83] .1315-XII din 02. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.93] [Art. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri. se stabile te pentru fiecare din ei.128/3 în redac ia Ucazului din 15. [Art. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite. în modul prev zut de legisla ie. organiza ii. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.93] [Art. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . litigiul de munc se examineaz .128/3 modificat prin Ucazul din 05. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . organiza iei M rimea pagubei.129 modificat prin Ucazul din 25. iar de c tre conduc torii de întreprinderi.86] [Art. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ).128/3 modificat prin Legea nr.r spunderea material colectiv (de brigad ).77] Articolul 128/3. institu ii. pricinuite întreprinderii. se stabile te dup pierderile efective. lipsuri. organiza iei. la cererea lui.77] Articolul 129. condi iile aplic rii ei.02.03. institu iei.03.06. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia.08. institu iilor. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale. se stabile te dup pre urile.81] [Art.09. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar. Dac administra ia.129 modificat prin Ucazul din 17.129 modificat prin Legea nr. mîndu-se seama de gradul de vin .128/2 în redac ia Ucazului din 15. În caz de sustragere. [Art.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei.1315-XII din 02. i de c tre loc iitorii lor .09. [Art. M rimea desp gubirilor pentru paguba. organiza iei. pe baza datelor eviden ei contabile.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit.81] [Art. institu iei. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului.03.128/2 modificat prin Legea nr.

129 introduse prin Ucazul din 15.2 art.2857-X din 25. prev zute de legisla ie. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale.83] . pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp. cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . în caz de trimitere la înv tur . Înadoririle administra iei. [Art. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul. nu poate s fie urm rit de la el.77] Articolul 132. [Art.77] Articolul 130. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis . gradul de vin a lucr torului. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile.09. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct .132 modificat prin Ucazul nr. în contul c ruia el a primit de acum concediu.131 în redac ia Ucazului din 15. achitarea datoriei. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului. organiza ia. 3.09. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii.institu iei. sau din ziua pl ii gre it calculate. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. [Alin.[Alin. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. organiza iei (partea întîa a articolului 129). Re inerea pentru aceste zile nu se face. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii).2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba.77] Articolul 131. institu iei. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune.pentru zilele nelucrate ale concediului. institu ia.4. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei. . institu iei.6 art.09. s vîr it din interes material. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor. stabilit pentru restituirea avansului.130 în redac ia Ucazului din 15.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1.5. eliberat în contul salariului. precum i în leg tur cu plecarea la pensie. pentru restituirea sumelor. Salariul. în care ei lucereaz . salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii.08. ar tate în punctele.

s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere. Limit rile.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor.133 modificat prin Legea nr.136 în redac ia Ucazului din 01. pl ile compensa ie i alte pl i.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc . de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii.135 modificat prin Legea nr. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii.93] Articolul 136. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. s ridice productivitatea muncii. [Art. organiza iei.133 modificat prin Legea nr. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii.1315-XII din 02. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol. de educa ie.93] Articolul 134. tehnica securit ii i igienei în produc ie.1315-XII din 02. Intezicera re inerilor din unele sume.cincizeci procente din salariul. [Alin.136 modificat prin Ucazul din 08.11. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . institu ii. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135. s respecte disciplin tehnologic . iar în cazurile special prev zute de legisla ie .3 art. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. s respecte disciplina muncii.Articolul 133. conform legii.04. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente. [Art. nu pot fi urm rite. care se cuvine s fie pl tit salariatului.03. s îmbun t easc calitatea prodec iei. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova.03. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. regulile privitoare la prote ia muncii. prin metode de convingere.11. care nu.88] [Art.205-XIV din 25.84] Articolul 137. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. [Art. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. prin atitudinea con tiient fa de munc . s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii. care. institu iei. de .

Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii.93] Articolul 140. pentru anumite categorii de salaria i.93] [Alin. statute i regulamente disciplinare. Articolul 143. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn .a. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . [Art. pe Panoul de onoare. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor. diplome de onoare. institu iei.7 i 8 ale articolului 38). îmbun t irea calit ii produc iei. Articolul 141.1315-XII din 02. munca îndelungat i irepro abil . organiza iei la propunerea administra iei. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. îmbun t irea condi iilor locative .139 modificat prin Legea nr. ridicarea productivit ii muncii.138 modificat prin Legea nr. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare.Articolul 138. Articolul 142. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv .138 în redac ia Ucazului din 01. 2) mustrare. organiza iei. institu iei. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . medalii. 4) concediere (punctele 3. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare.11. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc . decorare cu ordine.1 art. 3) distingerea cu un cadou de pre . 5) înscrierea în Cartea de onoare. se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. 2) acordarea unui premiu. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. 4) distingerea cu diplom de onoare. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic .).03. [Art. 3) mustrare aspr . Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. Regulile de ordine interioar a muncii. .03.84] Articolul 139.1315-XII din 02. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc .4.

c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare. de comportarea anterioar a salariatului. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor . Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal. [Art. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv.04.06. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere. contra semn tur .143 modificat [Alin. [Art.88] prin Ucazul din 17.143 în [Art.1315-XII din 02. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii.93] Articolul 146.145 în redac ia Legii nr.03. se declar (se comunic ) salariatului. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it . Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar .143 modificat prin Legea nr. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor. li se pot aplica sanc iuni disciplinare. cu indicarea motivelor de aplicare a ei.93] Articolul 145.1315-XII din 02.03. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ . Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris . [Art.93] Articolul 144.86] prin Ucazul din 25. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie. de atitudinea lui fa de munc .08. care a fost supus pedepsei.143/1 introdus prin Legea nr.83] Articolul 143/1. se consider .1315-XII din 02.93] redac ia Ucazului din 08. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii. f r a socoti timpul. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite.143 modificat [Art.144 completat prin Legea nr.[Art.03.03.2 art.1315-XII din 02.

exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. sec ie. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci.11.148 modificat prin Legea nr. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca. [Art. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere.1315-XII din 02.93] stimulare Articolul 147.148 completat prin Ucazul din 01.147 modificat prin Legea nr. care prezint o primejdie evident pentru via . institu iile. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau . În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. Articolul 150. care s preîntîmpine accidentele de munc .84] Articolul 149.con tiincios. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor.03. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile.1315-XII din 02.03.93] [Art. m suri de c tre salariat nu se aplic . sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol.03. construc iile. utilajul. [Art. amenajarea de cl diri sanitare i de trai. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc .1315-XII din 02. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. Proiectele de ma ini. Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. La proiectarea. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie. [Art. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii. i s asigure condi ii sanitaro-igienice.11. în loc s aplice o sanc iune disciplinar .84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice.146 în redac ia Legii nr.147 în redac ia Ucazului din 01.93] [Art.

150 modificat prin Legea nr.2 art.1. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau. standardele. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. care le-au fost eliberate. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia.151 în redac ia Legii nr.81] Articolul 153. [Alin.03.2 art. organiza iei. institu iei. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. Normele. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii.93] [Art.1315-XII din 02. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. din îns rcinarea acestuia. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat.2 art.150 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc.84] Articolul 151.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor.). iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254). s foloseasc mijloacele de protec ie individual . dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. care s asigure securitatea muncii. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254). de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . organiza iei ia m suri. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. Regulamentul cu privire la protec ia muncii.02. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Articolul 154. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele. institu iei. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. igiena în produc ie. obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii.04.03. Articolul 152. [Alin. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii.93] [Alin.151 modificat prin Ucazul din 05.

1315-XII din 02.11.159 modificat prin Legea nr. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . care se includ în timpul de munc Salaria ilor. la lucr rile. dezinfectarea. Articolul 158. se elibereaz gratuit. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. precum i altor categorii de . se elibereaz gratuit. [Art. ocupa i la lucr rile de înc rcare . uscarea. dup normele stabilite. alimenta ia dietic .03.81] protec ia Articolul 155.154 modificat prin Legea nr. Articolul 159.155 introdus prin Ucazul din 01. Pauzele. dup normele stabilite. Sec iile i sectoarele de produc ie. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. pe baza unor norme stabilite.03.84] Articolul 156.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. salaria ilor li se elibereaz gratuit.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit.3 art. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual .11. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile. degazarea.1315-XII din 02. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii.154 modificat prin Ucazul din 05. precum i la lucr rile. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. organiza ii. s pun. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri.02.154 introdus prin Ucazul din 01. eliberate salaria ilor. legate de murd rire. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. [Art. [Alin.93] Articolul 160. Articolul 157. dup normele stabilite. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. institu ii. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . sp latul. institu iei.3 art. hamalilor. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire.84] [Art. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. dup normele stabilite. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare.desc rcare.de protec ie.93] [Alin. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. organiza iei. îmbr c minte special . Administra ia este obligat s asigure p strarea. mijloiace de sp lare i dezinfectante.

93] [Alin. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. dar nu mai mult decît pentru dou luni. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn .160 compltat prin Legea nr. i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor.88] Articolul 162. precum i la munci legate de circula ia transportului.1 art.08. organiza ia. al construc iilor pentru distribu ia apei. s li se acorde o munc mai u oar . trecu i la o munc mai u oar Salaria ii. în leg tur cu starea s n t ii. Articolul 161. legat de munc . conform hot rîrii organelor de autoadministrare local . un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . Salaria ii. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. întreprinderea. Retribuirea muncii lucr torilor. în anumite întreprinderi. care. în leg tur cu starea s n t ii lor. i pentru a preveni bolile profesionale. precum i ai altor cîteva întreprinderi. pentru a se stabili. care se includ în timpul de munc . [Art. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane).160 în redac ia Ucazului din 04. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie. ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii.1315-XII din 02. primesc pentru tot timpul trecerii lor. Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . Articolul 163. alimenta iei publice i comer ului. primit la munca de mai înainte.03. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. institu ia. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. Dup caz. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . la o astfel de munc . care r spunde pentru v t marea s n t ii. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani .anual ). î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie.

în care lucreaz salariatul.1315-XII din 02. organiza iile. în cadrul arnj rii lor la munc . Lucr rile. Articolul 165.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii.93] Articolul 164. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. precum i la lucr ri subterane . Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. institu iilor. institu iei.1315-XII din 02. iar în cazurile. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor. Transportul salaria ilor. organiza iei. prev zute de lege. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului.163 modificat prin Legea nr. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. [Art. prev zute de lege. precum i alte condi ii avantajoase de munc . în conformitate cu legisla ia. care provoac accidentele.167 modificat prin Legea nr.03. Articolul 167. i s le stabileasc . care s-a îmboln vit. institu iilor sau organiza iilor. organiza iilor. poart r spundere material pentru dauna. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. Articolul 166. R spunderea material a întreprinderilor. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . un timp de munc încomplet. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. institu iile. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . în conformitate cu recomand rile medicale.03. [Art. institu iilor. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi.

12. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. ea trebuie s fie eliberat de lucru. care au copii în vîrst de pîn la trei ani.172 în redac ia Ucazului din 27. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis . Este interzis . în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar . a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici.87] Articolul 172.171 modificat prin Ucazul din 27. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz . care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. li se mic oreaz normele de produc ie. în orele suplimentare i în zilele de repaus.10. [Art. [Art.90] [Art.391-XIII din 05.87] Articolul 171. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor. Femeile.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide.12.12.171 modificat prin Legea nr.87] Articolul 173. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili.10. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor.391-XIII din 05. Interzicerea muncii de noapte. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. [Art. în conformitate cu avizul medical. Articolul 169. Lista lucr rilor grele.172 modificat prin Legea nr. se aprob în ordinea prev zut de lege. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide.90] [Art. de asemenea. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar . în conformitate cu avizul medical. la care este interzis folosirea muncii femeilor. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ). Articolul 170.90] [Art. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc .391-XIII din 05.170 modificat prin Legea nr. institu iei. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - .10. i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare.170 modificat prin Ucazul din 27. cu excep ia ramurilor economiei na ionale. sînt transferate la o alt munc . din contul mijloacelor întreprinderii. organiza iei. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani.

sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului.93] Articolul 175. femeia la cererea ei. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului.174 modificat prin Legea nr.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . precum i în vechimea în munc pe specialitate.02. un concediu suplimentar. Concediile pentru femeile. institu ia.82] Articolul 176.indiferent de vechimea total în munc ) . pentru îngrijirea.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). poate s primeasc concediului anual. precum i în vechimea în munc pe specialitate.83] Articolul 174. La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. pîn el va împlini vîrsta de trei ani. de bunic . Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente.12. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad . ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz .10.90] [Art. la dorin a lor.173 modificat prin Legea nr. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc . [Art. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . Concediul suplimentar.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. f r men inerea salariului. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. organiza ia respectiv . în orice timp.173 în redac ia Ucazului din 03. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat.87] [Art. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i. la cererea lor.02.173 completat prin Ucazul din 27. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . [Art.03.175 în redac ia Ucazului din 03.391-XIII din 05. pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate. în orice timp. de bunei. ce d dreptul la concediile anuale urm toare. [Art. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea. f r men inerea salariului.90] [Art.1315-XII din 02.12.391-XIII din 05.175 modificat prin Legea nr.

institu iei. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. institu iei.90] [Art. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute.90] Articolul 178.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.177 modificat prin Legea nr. La cererea femeii. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.176 în redac ia Ucazului din 03.83] Articolul 177. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen.de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore. organiza iei. cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii. organiza iei.178 modificat prin Legea nr. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu.391-XIII din 05. Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. 175).391-XIII din 05. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc . Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc .173. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175). la dorin a lor. nemijlocit din maternitate. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. f r men inerea salariului.176 modificat prin Legea nr. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani). [Art. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare. inînd seama de dorin a mamei. . Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. i se acord un concediu suplimentar.12. care a înfiat un copil nou-n scut. [Art. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu.12.12. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid .pîn la aisprezece ani).391-XIII din 05.70 de zile) i. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an. [Art.02. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or . Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i.90] .

Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. institu iei. În cazuri excep ionale. Vîrsta. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani.1315-XII din 02. [Art.391-XIII din 05. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire.179 modificat prin Ucazul din 27.93] Articolul 183. Lucr rile. organiza iile. organiza iei. organiza iile. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii . Deservirea femeilor la întreprinderile. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii. pot fi angajate la lucru persoane.12.3 art.11. [Art. [Alin. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor.640-XIII din 10. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune.391-XIII din 05.Articolul 179. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.180/1 introdus prin Legea nr.3 art. Articolul 180/1.181 introdus prin Legea nr. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii.95] [Alin. se organizeaz cre e i gr dini e de copii. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general .03. timpul de munc . de comun acord. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani. prev zute de legisla ie. camere pentru alaptarea copiilor. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. cu comitetul sindical al întreprinderii.181 modificat prin Legea nr.04. poate s repartizeze.90] Articolul 182. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material. acordarea concediilor suplimentare.12. dec derii din drepturile p rinte ti. se bucur de înlesnirile. [Art. organiza iei.182 modificat prin Legea nr. iar în domeniul protec iei muncii. în care se aplic pe scar larg munca femeilor.84] Articolul 180. precum i camere de ingien individual a femeilor. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani.

Articolul 187. ei urmeaz s treac în examenul medical.183 modificat prin Ucazul din 29. optsprezece ani.1315-XII din 02. p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. care lucreaz în timpul liber de înv tur . Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. legate de fabricare. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice. la munc suplimentar .85] Articolul 184. Articolul 186. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. la lucr ri subterane. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. organiza iei. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. colilor profesionale tehnice. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. angaja i la întreprindere.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani.04. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani. se aprob în modul.11. cursurilor. se pot aproba norme de produc ie reduse.03. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. stabilit de legisla ie. cu consim mîntul lor. Munca salaria ilor sub optsprezece ani. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i.84] Articolul 188.93] [Art. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. în orice alt perioad a anului.183 modificat prin Legea nr. precum i în zilele de repaus. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. precum i la lucr ri. Pentru tinerii muncitori.187 modificat prin Ucazul din 27. [Art. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. care lucreaz în acord. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. [Art.

care au absolvit institu iile de înv mînt.12. care a absolvit coli de cultur general .90] [Art. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului.81] Articolul 190. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru. Articolul 192.391-XIII din 05.2 art. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. în brigad .90] Articolul 189. care a absolvit colile de cultur general . [Alin. concedierea pe temeiurile. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. înfietorii.189 modificat prin Ucazul din 05.189 introdus prin Legea nr. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. . precum i alte organe de stat. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. organiza iei. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului.salariu. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii. institu iei.3 art. organele de tutel i curatel . Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. [Alin.391-XIII din 05.02. i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. Articolul 191. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Totodat . Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. organiza iile. administra ia organizeaz înv mîntul individual. organiza ii ob te ti i persoane oficiale. institu iile.12. curatorul minorului. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. ar tate în punctele 1.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.188 introdus prin Legea nr. institu ii de înv mînt profesional-tehnic.

. Înlesnirile pentru salaria i. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. sau 31 zile. Articolul 195. în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc . cînd durata schimbului este de opt ore.Articolul 194. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. ce i s-a acordat. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute.o s pt mîn de munc . men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . Articolul 197. profesii i produc ii respective. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. Articolul 198. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. Articolul 196. li se acord de asemenea i alte înlesniri. sezoniere) i f r frecven . Articolul 199. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. Incurajarea salaria ilor. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual.

Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. f r a socoti timpul de deplasare la locul. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. unde se g se te coala. Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general .coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. precum i alte . Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven .93] Articolul 200. li se acord . administra ia este obligat .colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . Articolul 204.VI VII. în modul stabilit.10 zile calendaristice. dac elevii î i manifest aceast dorin . Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . dus i întors. Administra ia are dreptul s acorde. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi).ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc.IX. Articolul 202. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. concedii pl tite în leg tur cu înv tura. admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate.8 zile lucr toare. Înlesnirile pentru salaria ii. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli. care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc . men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz .199 modificat prin Legea nr. iar în clasa VIII . calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. li se acord concediu f r men inerea salariului. Articolul 201. Articolul 203. prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile).În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz .03. [Art. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere.1315-XII din 02. elevilor din clasele IX-XI .

Studen ilor i elevilor. Articolul 207. în plus. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective. dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. la cursul III i la cursurile urm toare . care înva cu succes la colile superioare serale. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . la cursul III i la cursurile urm toare . în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven .30 de zile calendaristice. În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale.40 de zile calendaristice. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator. care înva cu succes în colile medii de specialitate serale.10 zile calendaristice. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul. ar tate mai sus.2 luni.înlesniri. Articolul 206. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. dar nu mai pu in de salariul minimal. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. men inîndu-se num rul de ore libere. Elevilor.20 de zile calendaristice.33 zile calendaristice. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator.20 zile calendaristice. la cursul III i la cursurile urm toare . Pentru timpul concediilor. la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. Articolul 205. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom . .

210 în redac ia Legii nr. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230). Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil . Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. Articolul 209. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt.Articolul 208. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport. [Art. care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc . Afar de aceasta. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. 2) judec toriile populare. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile .03.211 în redac ia Ucazului din 24. [Art. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .04.1315-XII din 02.93] Articolul 211. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi.75] Articolul 212. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator.03. darea colocviilor i examenilor o dat pe an.93] [Art. dus i întors.211 în redac ia Legii nr. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc . Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc .1315-XII din 02.

salariatului i administra iei întreprinderii. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.1315-XII din 02.04. [Art.214 în redac ia Legii nr.03. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.84] [Art.03.03.213 modificat prin Ucazul din 24.217-219 excluse prin Legea nr.213 în redac ia Legii nr.75] Articolul 215.03.84] [Art.1315-XII din 02.03. loc iitorii lui i secretarul.93] [Alin.75] Articolul 213. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .1315-XII din 02.93] Articolul 214. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc . i administra ie.93] Articolul 216. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. pe de o parte. [Art.03.93] [Art.216 în redac ia Legii nr. care iau na tere la întreprinderi. organiza iei.216 modificat prin Ucazul din 27.218 în redac ia Ucazului din 24.213 modificat prin Legea nr.04.75] Articolul 220.93] [Art. institu ii. institu ii. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare. [Art. pe de alt parte. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei.04.sale pre edintele. institu iei. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni.04.2 art.1315-XII din 02.93] [Art.1315-XII din 02.215 în redac ia Legii nr. [Art.1315-XII din 02. în termen de trei zile. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin . organiza ii între salaria i. [Art. organiza ii.214 în redac ia Ucazului din 24.213 în redac ia Ucazului din 27. cu excep ia litigiilor. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii.04. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz .

1315-XII din 02. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . institu iei.221 în redac ia Ucazului din 25. institu iei. [Art. organiza iei. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare.220 în redac ia Ucazului din 24.88] [Art. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . respectiv.221 modificat prin Legea nr. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . Acelea i termene se aplic i atunci.220 în redac ia Legii nr.5 art. nu urmeaz s fie examinate. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc . se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii.04. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor. institu ie. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .1315-XII din 02. pricinuite întreprinderii institu iei.220 modificat prin Ucazul din 27.03. prev zute în prezentul articol.se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu.93] [Art.221 introdus prin Ucazul din 08. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale.75] Articolul 221. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc . 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie.83] Articolul 222. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere.04. institu ie. organiza ie. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . 3) administra iei. [Art. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului.93] [Alin.04. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru. Scutirea salaria ilor. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc . Plîngerile. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor. 2) persoanele cu care administra ia.08. ele pot fi restabilite.03.84] [Art. organiza iei. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei.

.03. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . Aceat obliga ie se pune în sarcina ei.223 modificat prin Legea nr. Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal . [Art. i se pl te te.93] Articolul 225.225 modificat prin Legea nr. obliga ia de a repara paguba. pe baza hot rîrii instan ei de judecat . de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii. Urmeaz s fie executat imediat.93] [Art.225 în redac ia Ucazului din 15.1315-XII din 02. [Art. [Art.munc . Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. dar nu mai mult decît pe un an. i se pl te te.03.1315-XII din 02. R spunderea material a persoanei oficiale.88] la de Articolul 224.223 în redac ia Ucazului din 08. începînd din ziua concedierii. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul.93] [Art. dar nu mai mult decît pe un an. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc . cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. institu iei. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior. Articolul 223. pricinuit întreprinderii. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .09.03. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii).1315-XII din 02. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc . Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc .77] Articolul 226. dar nu mai mult decît pe un an. Salariatului. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului.224 modificat prin Legea nr. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior.04. care examineaz litigiul de munc .

227 în redac ia Legii nr. în baza . Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216).1315-XII din 02.75] Articolul 229.1315-XII din 02. transferarea în alt func ie.03. În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru.03.75] Articolul 228. Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . organiza iei. Limitarea urm ririi sumelor.1315-XII din 02.03.93] Articolul 227. comunicate de salariat. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor.03.93] Articolul 230. este admis numai în cazurile.93] [Art. institu iei. [Art. dar nu mai mult decît pe o lun .salariu salariatului.04. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii.226 în redac ia Legii nr.229 modificat prin Legea nr.228 modificat prin Ucazul din 24. sau pe documente false prezentate de el. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea . [Art.04.227 în redac ia Ucazului din 24. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii. [Art.93] [Art. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective. care are putere de titlu executoriu.pl tite pe baza hot r rii organelor. Certificatul nu se elibereaz .1315-XII din 02. [Art.228 în redac ia Legii nr. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc .

de a crea. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . [Art.11.1315-XII din 02. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .03.93] [Art.230 în redac ia Ucazului din 24. [Art. sindicale.1315-XII din 02.03.233 în redac ia Ucazului din 01. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani.230/1 în redac ia Legii nr.03.04. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230). INSTITU IILOR. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare. garantate de legisla ie.2 art.03. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc .04. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale.04. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR.1315 din 02.93] [Art.1315 din 02. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . institu ii. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. [Art. pe de o parte.75] Articolul 231.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat. în institu ie. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod. salaria ii au dreptul.11.1315-XII din 02. i colectivul de munc sau sindical.230/1 în redac ia Ucazului din 24. ce in de stabilirea la întreprindere.233 în redac ia Legii nr.75] Articolul 230/1.93] [Alin. [Art.231 modificat prin Ucazul din 08. în institu ii i organiza ii. pe de alt parte. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .230 în redac ia Legii nr.232 în redac ia Legii nr. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente.84] . la întreprinderi. dar numai mult decît pe un an.84] Articolul 232. [Art.03. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti.93] Articolul 233. precum i de a întra în ele.231 în redac ia Legii nr.93] [Art.

237 modificat prin Legea nr. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie.93] [Alin. institu ii. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii. de trai i social-culturale. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.236 în redac ia Ucazului din 01. institu iei. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.235 introdus prin Legea nr.237 în redac ia Ucazului din 27.Articolul 234. traiului. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. organiza iei. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie.1315 din 02.03.235 exclus prin Ucazul din 01.04.84] Articolul 237.93] [Art. organiza iei. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. [Art. institu iei.11. institu iei. institu iei.1315 din 02. deservirea necesit ilor locative. institu iei.234 în redac ia Ucazului din 01. [Art.234 în redac ia Ucazului din 08. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii.88] [Art.03. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.1315 din 02. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii.84] sînt Articolul 238. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . institu iilor. institu iei.04. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . institu iilor.11.11.84] Articolul 236.234 în redac ia Legii nr. organiza iilor.84] Articolul 235. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii. [Art. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. institu iei. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc .03. culturii. fondului de consum. [Art.93] [Art. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal .1 art.

10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc .93] [Art.03. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii.238 modificat prin Ucazul din 08. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii.1315 din 02. informa ii i explica ii.04. precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. institu iei. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. s trimit salaria i la sanatorii. 7) s adreseze. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere.88] [Art. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor.04. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. organiza iei. c minelor.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate. Comitetul sindical al întreprinderii. cre elor i gr dini elor de copii. institu iilor. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. institu iei. precum i activitatea polilinicilor. sectoarele. institu ie. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la .238 în redac ia Legii nr. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj.238 modificat prin Ucazul din 27. organiza ie. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere. institu iei. profilactorii i case de odihn . [Art. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor.84] Articolul 239. 2) s cear administra iei documentele respective. institu iei. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. organiza iei respective. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. organiza iei.

93] [Art.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08.03. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. de cultur fizic i sporive Cl dirile. destinate elurilor susar tate.04.04. destinate desf ur rii muncii cultural-educative. institu iei.93] [Art. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii. organiza ie. institu ie. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile.239 modificat prin Legea nr. iluminare. repara ia. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative.93] Articolul 244.84] [Art. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat. construc iile. înc perilor.243 excluss prin Legea nr.protec ia muncii. iluminarea. facerea cura eniei.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.1315 din 02. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. paza. institu iilor.93] Articolul 241.240 exclus prin Legea nr. facerea cur eniei. [Art.1315 din 02.04. institu iei. organiza iilor. institu iei.244 modificat prin Legea nr. organiza iei. precum i amenajarea cl dirilor. institu iei. institu iile.03. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii.1315 din 02. a înc perilor. Cl dirile.243 în redac ia Ucazului din 08. Articolul 242.93] .03.1315 din 02. organiza iei. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. institu iilor. înc perile i construc iile. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii. organiza iei i membrilor famiilor lor. de întremare. organiza iei. [Art.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr. inc lzire.242 modificat prin Ucazul din 27. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii.. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii.1315 din 02. organiza iilor a cl dirilor. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. de întremare.03. [Art. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. Între inerea gospod reasc . institu iei. care au fost arendate de întreprindere.03. înc perile. gr dinile i parcurile. institu iei.03. înc lzirea.1315 din 02.

Articolul 247. iar femeile.248 în redac ia Ucazului din 28.02. organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale.247 modificat prin Ucazul din 05. în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei.246 modificat prin Ucazul din 03.03.03. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului.02.245 modificat prin Legea nr.02.81] Articolul 246.81] Articolul 248. tratament balneosanatorial i protezare .în sum de pîn la cî tigul întreg.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor. de invaliditate. schilodare. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . [Art. [Art. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. [Art.02. 2) ajutoare pentru na terea copilului. institu ie. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc . [Art. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal .81] [Art. ajutoare de înmormîntare.02.246 modificat prin Ucazul din 05. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .249 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. stabilite pentru unele categorii de lucr tori. precum i pensii pentru vechime în munc . ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an.83] [Art. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale. institu iile.1315 din 02.247 modificat prin Legea nr. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz . 3) pensii pentru limita de vîrst .246 modificat prin Legea nr.12.1315 din 02.03. afar de aceasta. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.81] Articolul 250. în caz de pierdere a între in torului. [Art. pentru alimenta ie curativ (dietic ).93] [Art.73] timpul Articolul 249.Articolul 245.93] [Art. Nepl tirea de c tre întreprindere. carantin .248 modificat prin Ucazul din 05.

1 art.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente.1315 din 02.03.81] Articolul 255.81] Articolul 250/1. precum i în caz de moarte a membrilor familiei. [Art. institu ii.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului.253 exclus prin Legea nr. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind . [Art. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).93] [Art. organiza ii.254 în redac ia Ucazului din 05.1315 din 02. care se aflau în între inerea lui. precum i de c tre întreprinderi. [Art.81] Articolul 251.250/1 în redac ia Legii nr. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor.251 în redac ia Legii nr.251 în redac ia Ucazului din 05. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova. organiza iile ce le sunt subordonate. 2) sindicate. institu iile. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.1315 din 02. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.02. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile.93] [Art.03.250 modificat prin Ucazul din 05. în caz de invaliditate.81] [Art.93] [Art. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.1315 din 02.02.1315 din 02.03.252 exclus prin Legea nr.252 modificat prin Ucazul din 05. [Art.250/1 introdus prin Ucazul din 05. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie.03.03.81] [Art. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova.02.02.254 în redac ia Legii nr.02.93] [Alin.

255 în redac ia Legii nr. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi.257 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02.93] [Art. [Art.93] Articolul 259.93] Articolul 257. penal ) în modul. stabilit de legisla ie.1315 din 02.258 modificat prin Legea nr.1315 din 02. care muncesc în condi ii de munc nocive etc. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea. [Art.81] Articolul 256.255 modificat prin Ucazul din 05.255 modificat prin Ucazul din 05.82] [Art. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii.02. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele.02. iar la unele obiecte . în institu ii.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.81] Articolul 258. .256 în redac ia Legii nr.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde.08.259 modificat prin Legea nr.03. [Art.03.257 modificat prin Legea nr. poart r spundere (disciplinar . [Art. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii . institu ia.03. Metrologie i Supraveghere Tehnic .03.). organiza ii.1315 din 02.1315 din 02.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat. întreprinderile. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii.03.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. [Art. i a regulilor cu privire la protec ia muncii.93] [Art. aprobate în modul stabilit. administrativ . 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii. institu iei. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.

1315 din 02. [Alin.94] [Art. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.919-XIII din 11.264 exclus prin Legea nr.260 în redac ia Legii nr. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional . contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales. a unei fapte amorale. care îndepline te func ii educative. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. Calcularea termenelor.93] [Art.2 art.07.265 exclus prin Legea nr.04.1/2 introdus prin Legea nr. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat.263 modificat prin Legea nr.260 introdus prin Ucazul din 08.).263 modificat prin Legea nr.1315 din 02.97] [Art. organele administra iei publice locale.11.a. de ministere i departamente.11. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod. respectînd prevederile articolului 42.86] [Art.06.88] [Art. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea .1375-XIII din 19.891-XIII din 21.263 modificat prin Legea nr. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile.07.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod.03. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri. organiza iei.1315 din 02. precum i la cererea Cur ii de Conturi.03.) are un caracter specific.93] Articolul 263.262 excluse prin Legea nr. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare. prev zute de prezentul Cod Termenele. incompatibile cu continuarea muncii. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului.93] Articolul 266.organiza ia (cumularzii.96] [Art.263 modificat prin Legea nr.184-XIII din 19.97] [Art.1315 din 02. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar .1375-XIII din 19. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.1315 din 02. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 .în ordine de subordonare. institu iei.264 completat prin Ucazul din 17.03. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor.93] [Alin. lucr torii temporari i sezonieri etc.93] [Art.03. [Pct.03.06. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic .261.3 modificat prin Legea nr. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri. [Art. meseria ii la domiciliu.

Termenul. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. institu ie organiza ie. sau prin perioada de timp. Dac sfîr itul termenului. prin indicarea evenimentului. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. institu ie. calculat în luni. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. calculat în luni. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. Termenul. Ac iunea. cînd la întreprindere.drepturilor i îndatoririlor de munc . expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade. care nu are ziua respectiv . adoptat la 25. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. cu excep ia cazurilor. Termenul. calculat în ani. Termenul. calculat în s pt mini. Dac plîngerea. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. calculat în ani. sînt specificate prin data calendaristic exat . termenul se consider expirat la ora. a termenului.73 . înceteaz opera iile respective. cînd legea prevede altfel (articolul 221).abrogat . care trebuie s survin în mod obligator. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului.05. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. În cazurile. luni. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. se consider c termenul n-a fost omis. care urmeaz dup ea. care prevede începutul lui. cade într-o lun .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful