LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1.Articolul 78. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. care lipsesc temporar Articolul 94. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. institu iilor i organiza iilor. Acordarea anual a concediului. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Retribuirea muncii Articolul 83. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Dreptul întreprinderilor. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. Indexarea salariului Articolul 86. Locul de plat a salariului .

Compensa ii pentru uzura instrumentelor. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. Normele de munc Articolul 109.i ridice calificarea Articolul 120. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. care sînt donatori Articolul 122. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. institu iei. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Deservirea material . organiza iei Articolul 125/1. Carnetele de salarizare Articolul 107. . Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. Întroducerea. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. Garan ie pentru salaria ii. pricinuite întreprinderii.Articolul 104.i satisfac serviciul militar Articolul 119. trimi i s . care apar in salaria ilor Articolul 125. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. Garan iile pentru salaria ii. Articolele 108 . institu iei. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3.

Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. organiza iei Articolul 129. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie.organiza iei Articolul 126. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. organiza iei Articolul 131. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. Înadoririle administra iei. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Statutele i regulamentele disciplinare 139. 136. Încuraj ri pentru succese în munc 140. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. Anularea sanc iunii disciplinare 147. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. 138. institu iei. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. construc iilor i utilajului . Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. 137.institu iei. Exclus Articolul 128. organiza iei Articolul 127. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. pricinuit întreprinderii. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. pricinuite întreprinderii. institu iei. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. Intezicera re inerilor din unele sume. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. Stabilirea m rimii pagubei.

care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Lucr rile. care se includ în timpul de munc Articolul 161. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. Articolele 168 . obligatoare pentru salaria i Articolul 155. Retribuirea muncii lucr torilor. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. institu iilor. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. Regulamentul cu privire la protec ia muncii.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. Pauzele. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. Interzicerea muncii de noapte. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Transportul salaria ilor. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152.Articolul 150. care au copii în vîrsta . trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156.de protec ie Articolul 159. R spunderea material a întreprinderilor. obligator pentru administra ie Articolul 153.

Concediile pentru femeile. care au copii Articolul 179. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. care au absolvit institu iile de înv mînt. f r men inerea salariului. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. Lucr rile. organiza iile. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Deservirea femeilor la întreprinderile. Concediul suplimentar. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. Instruirea profesional în produc ie în . CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174.de pîn la trei ani Articolul 173. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Vîrsta. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187.

Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Exclus . Incurajarea salaria ilor. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. Înlesnirile pentru salaria i. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Exclus Articolul 219. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209.limitele timpului de munc Articolul 195. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Înlesnirile pentru salaria ii. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. Exclus Articolul 218.

organiza iei Articolul 239. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. organiza iilor. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233. organiza iilor a . Limitarea urm ririi sumelor. organiza iilor Articolul 237. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. institu iilor. a înc perilor. ORGANIZA IILOR Articolul 232. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. Drepturile sindicatelor Articolul 234. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . organiza iei Articolul 235. institu iei. R spunderea material a persoanei oficiale. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Scutirea salaria ilor.Articolul 220. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. institu iei. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. Articolele 232 . Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei.266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. institu iilor. Exclus Articolul 241. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. INSTITU IILOR. Restabilirea în lucru Articolul 224. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. institu iilor.pl tite pe baza hot r rii organelor. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. organiza iei Articolul 236.

Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. de întremare. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Asigurarea cu pensii Articolul 252. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. înc perilor. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. Exclus Articolul 263. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261.cl dirilor. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Exclus Articolul 253. Exclus Articolul 265. Exclus . Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. Exclus Articolul 262. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259.

04.2 în redac ia Legii nr. la îmbun t irea calit ii muncii. Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor.11. 2) s respecte disciplina muncii.88] [Art.03.1 completat prin Ucazul din 08. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. 4) la odihn .691-X din 05. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . Salariatul este dator: 1) s .84] [Art. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii.2 în redac ia Ucazului din 01.2 în redac ia Ucazului nr. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire. 5) la asociere în sindicate.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . Munca for at este interzis . asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc .2 în redac ia Ucazului din 08. dreptul de a. [Art. 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca.02. zilelor de s rb toare. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc .88] Articolul 2. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc . zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor.i alege profesia i ocupa ia.81] Articolul 3. organiza iei. Calcularea termenelor. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. [Art. 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. contribuie la cre terea productivit ii muncii. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al .Articolul 266. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). precum i a concediilor anuale pl tite. precum i dreptul la protec ie de omaj.1315-XII din 02. acordarea zilelor de odihn s pt mînale.93] [Art. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova. institu iei.04.

institu iile. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.03.93] [Alin.84] .8 în redac ia Legii nr. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.6 în redac ia Ucazului din 08.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .88] Articolul 4. organiza iile. de acordurile tarifare i contractele colective de munc .93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8. de statutele i regulamentele lor.04.93] [Art. [Art. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective.1315-XII din 02.1315-XII din 02. Nulitatea condi iilor din contractele de munc . de arend etc. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional. ce reglementeaz rela iile de munc .02.03. [Art. organiza ii. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia.93] [Art. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii.5 în redac ia Legii nr. la protec ia muncii.6 în redac ia Legii nr. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste.03.3 art.3 în redac ia Ucazului din 08. tineretului.1315-XII din 02.03. [Art. la care particip Republica Moldova. [Art.4 în redac ia Legii nr.1. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in .93] i din alte acte Articolul 5.03. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.11.88] [Alin.2.03.7 exclus prin Legea nr.5 modificat prin Ucazul nr.81] Articolul 6.04.1315-XII din 02. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc . în institu ii. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii. precum i al lipsei în statutele.3 în redac ia Legii nr. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc . la munca femeilor.93] [Art. [Art.691-X din 05. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .8 în redac ia Ucazului din 08.1315-XII din 02.2 art.1315-XII din 02. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.04.8 în redac ia Ucazului din 01.88] [Art. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite. regulamentele. Întreprinderile.

93] [Art.03.15 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03. institu ia.88] [Art.11 în redac ia Ucazului din 27.14 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02.93] [Alin.9 exclus prin Legea nr.14 exclus prin Legea nr.11 exclus prin Legea nr.08. prev zute de legisla ia muncii.1315-XII din 02.03.93] Articolul 17. condi iile de retribuire.13 în redac ia Ucazului din 27. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .93] [Art.03.93] [Art.03. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.84] [Alin.10 modificat prin Ucazul din 01.84] [Art.3 art.84] [Art.13 exclus prin Legea nr. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.84] [Art.04.12 exclus prin Legea nr. limbii.03.1315-XII din 02.16 introdus prin Legea nr.10 exclus prin Legea nr. calificare sau la un anumit post.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.11.1315-XII din 02. originii sociale. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie.04.1315-XII din 02.84] [Art. st rii .04.1 art. rasei. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.84] [Art.10 în redac ia Ucazului din 27. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ). [Alin.04.1315-XII din 02.11 în redac ia Ucazului din 08.93] [Art.04. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc . drepturile.03.9 introdus prin Ucazul din 08.84] [Art.04.2 art.8 în redac ia Ucazului din 27.[Alin. na ionalit ii. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.8 în redac ia Ucazului din 05.11. iar întreprinderea.82] [Art.93] [Art.03. de asigurare material i de organizare a muncii.1 art.04.11. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor.1315-XII din 02.9 în redac ia Ucazului din 01. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor. institu ie.84] [Art.4 art.14 modificat prin Ucazul din 01.88] [Alin.

03.3 art.21/1 introdus prin Ucazul din 08. atitudinii fa de religie. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat . convingerilor. [Art.93] Articolul 19. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. p rin i. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei).17 introdus prin Legea nr.1315-XII din 02. apartenen ei la asocia iile ob te ti. Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere. institu ie. copii ai so ilor). precum i pe temeiul altor circumstan e.materiale. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor. precum i fra i. surori. fra i. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . la care este angajat lucr torul. ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate. Articolul 21.18 introdus prin Legea nr.1315-XII din 02. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. prev zute de legisla e. excluderile.93] [Alin. a c ror prezentare nu este prev zut de lege .1315-XII din 02.03. [Alin. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile. Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei.93] Articolul 18. domiciliului. so i. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. fiice.2 art. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia.93] [Art.04. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . [Alin. fii. sau de interesele salariatului. dar lucr torul a început de fapt s lucreze. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. Diferen ierile. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere.21/1 exclus prin Legea nr. surori. institu ie. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente.03.2 art.1315-XII din 02.17 în redac ia Legii nr. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris . organiza ie a persoanelor. institu iilor organiza iilor. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. Articolul 20.03. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur .88] Articolul 22. preferin ele i limit rile la angajarea la lucru.

cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale.3 modificat prin Legea nr.03. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv.93] [Alin.03.2 art. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ).1315-XII din 02.04. organiza ie. dac lergisla ia nu prevede altfel. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica. care n-au împlinit optsprezece ani. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate. Articolul 23. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor. care i se încreden eaz . Încercarea nu se stabile te.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete.24 modificat prin Legea nr. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii. institu ie. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane. a c ror prezentare nu este prev zut de lege.93] [Alin. [Alin.03. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare.07. 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale. iar în unele cazuri. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. nu poate fi mai mare de trei luni.25 în redac ia Ucazului din 03. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de .25 modificat prin Legea nr.24 în redac ia Ucazului din 08.2 art.1 art. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz .93] Articolul 24. .1 art. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere. iar salariatul continu s lucreze.1315-XII din 02.75] Articolul 26. [Grn.1315-XII din 02. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.88] Articolul 25. [Alin. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca.de ase luni.

03. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii.04. organiza ie sau la o alt întreprindere. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . Transferarea la o alt munc . Articolul 29. [Art.29 modificat prin Legea nr. la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru.i continue munca în noile condi ii. atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod. dac legea nu prevede altfel. igienii în produc ie. institu ie. institu ia. institu ie.29 în redac ia Ucazului din 08. institu ie. i 31 din prezentul Cod. Articolul 27. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . organiza ia.93] [Art. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute.lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii. institu ia. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . prev zute de articolele 30. Articolul 28. organiza ie ori într-o alt localitate. la un alt loc de lucru. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . institu ie. dar în aceia localitate. organiza ie. care îi este contraindicat din motive de s n tate.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . care nu este stipulat prin contractul individual de munc . 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. institu ie. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. a cumulului de profesii. a regimului de munc . Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. cu excep ia cazurilor. organiza ie. institu ie. iar salariatul nu este de acord s . igienii muncii. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc . a înlesnirilor.munc i contractul colectivde munc . organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere.1315-XII din 02. fie chiar împreun cu întreprinderea. despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. care sînt în vigoare la întreprinderea.88] Articolul 30. organiza ie. organiza ia respectiv . este admis numai cu consim mîntul salariatului.

organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere.4 art. cu consim mîntul lui. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea.1315-XII din 02.33 modificat prin Legea nr. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35).33 modificat prin Legea nr.04.205-XIV din 25. organiza ia. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor.4 art. Articolul 33.6 art. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor.96] [Alin.98] 8) alte temeiuri prev zute de acord. iar salaria ii. [Alin. 5) transferarea lucr torului.5 art. [Pct. cu excep ia cazurilor. institu ie. Articolul 32. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37). care nu.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc .83] [Alin.03. care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv . Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii.33 în redac ia Ucazului din 08. precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent.08. la o alt întreprindere.1315-XII din 02. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42).8 art. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti. salaria ii.93] [Alin. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. institu ie. precum i refuzul de a.93] [Alin. Articolul 31. În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie). 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar.11. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar .33 introdus prin Legea nr.7 art. a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc . organiza ie.81] . Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic.06. a întreruperilor în munc . sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere.02. dar în aceia localitate.sau lichidarea unei calamit i naturale. care î i îndeplinesc normele de produc ie. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv .33 modificat prin Ucazul din 25. a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale. institu ie.7 modificat prin Legea nr. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). pentru preîntîmpinarea unor accidente.33 în redac ia Ucazului din 05.03.88] [Alin.891-XIII din 21. institu ia.

institu iei. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. încheiat pentru un termen nedeterminat.1315-XII din 02. [Art.1315-XII din 02. salariatul are dreptul s înceteze lucrul. diviz rii.93] [Art.83] [Art.80] Articolul 37. indicat în partea întîa a prezentului articol.08. indicat în partea întîia a prezentului articol. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. Pîn la expirarea termenului. dac dup expirarea termenului.34 în redac ia Legii nr.36 în redac ia Ucazului din 25.03. Dup expirarea termenului. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia.Articolul 34.93] Articolul 35.03. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc . contopire i divizare a întreprinderii. institu iei.36 modificat prin Legea nr. precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. institu iei. Articolul 36. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului. care îl împedic s . organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat . care o anuleaz pe prima. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii. indicat în partea întîia a prezentului articol. indicat în partea întîia a prezentului articol. din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc . organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii. [Art. reorganiz rii). Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal. rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu .36 modificat prin Ucazul din 06.03. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte. pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. care s-o anuleze pe prima. iar administra ia întreprinderiei. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. lucr torul are dreptul oricînd s . Concedierea este interzis . Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt.

Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc .2002] [Art.1315-XII din 02.106-XIV din 23. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. la o alt munc . Concedierea pe baza temeiurilor. 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc . organiza iei.07. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . suplimentar. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol).presteze munca stipulat prin contract. 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii. Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii.38 modificat prin Ucazul din 08. institu iei. stabilit prin sentin a. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. încheiat pe o durat nedeterminat .98] [Art.86] [Art.04. Salariatul. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii.38 modificat prin Legea nr. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii.93] [Art.38 modificat prin Ucazul din 17. este admis . reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. narcotic sau toxic . care îl împedic s continuie munca respectiv .88] [Art. în conformitate cu decizia respectiv .38 completat prin Legea nr. reducerea num rului sau a statului de personal. institu iei. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc . dac este imposibil de a transfera lucr torul.06. [Art. i pe timpul determinat. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii.38 modificat prin Ucazul din 25. f r motive întemeiate.08.814-XV din 05. Articolul 38. 6) restabilirea în lucru a salariatului. 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. a îndatoririlor. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli. 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . organiza iei. f r a socoti concediile de maternitate. cu consim mîntul lui. care a îndeplinit mai înainte aceast munc . intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului.38 modificat prin Legea nr. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate.83] . ar tate în punctele 1. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.2 i 6 ale prezentului articol. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . inclusiv lichidarea.03.02. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate.

06.40 în redac ia Ucazului din 08. invalizii. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.41 completat prin Legea nr.39 modificat i completat prin Legea nr. cu excep ia persoanelor specificate la art. Desfacerea contractului individual de munc . persoanele. care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea.06.04. [Art.1315-XII din 02. lucr torii. [Art. lucr torii.40 modificat prin Ucazul din 25. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.03.03.83] Articolul 41.1315-XII din 02. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .86] [Art.88] [Art. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat.Articolul 39.93] [Art. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .2001] [Art. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod.88] Articolul 42. [Art. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni. institu ia. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl.08. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor. care au suferit la întreprinderea.40 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare.93] Articolul 40. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl. ce in de volumul de radia ie.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti. institu ia. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. care. dac au dou sau mai multe persoane între inute. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli.04.93] [Art. organiza ia respectiv . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37).41 modificat prin Ucazul din 08.03.40 completat prin Ucazul din 17.40 în redac ia Legii nr. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990. inventatorii. 230 din prezentul cod. poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. lucr torii.286-XV din 21.

punctul corespunz tor din lege.891-XIII din 21. func ia. În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . calificarea.la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. consiliului. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc . conducerii lui). la cererea lui. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia.42 în redac ia Legii nr. organiza ie mai mult de cinci zile. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala. Articolul 45.04.03. durata de munc i cuantumul salariului. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor . ar tîndu-se specialitatea. ar tîndu-se aceste motive. institu ie. plecarea la pensie de vîrst .04. organiza ia respectiv . institu ia. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea. care lucreaz la întreprindere. ce caracterizeaz munca salariatului. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare. [Art.1315-XII din 02.88] Articolul 45/1. institu ie.1315-XII din 02. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere.42 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. [Art.96] [Art.42 în redac ia Ucazului din 08.88] Articolul 43. administra ia întreprinderii. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. Conduc torul. organiza ie. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz .06. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08.03. institu iei.43 modificat prin Legea nr. invaliditatea. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc . în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat .03.93] numai în Articolul 44. prev zute de legisla ie. ar tîndu-se articolul. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.93] [Art.

Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. Administra ia. în conformitate cu legisla ia. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. Articolul 45/2. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere.Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. 3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. Articolul 45/3. contra semn tur . institu ie. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. 5) compensarea. indicînd profesia. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. din institu ii. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. specialitatea. adresîndu-se altor întreprinderi. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: . a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. Condi iile juridice. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. organiza ie. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt. Administra ia prezint la timp. Salaria ii sunt preaviza i personal. 2) acordarea de c tre întreprinderi. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. institu ii. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc .

care.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. perfec ion rii sau recicl rii. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc . alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. din motive ce nu depind de ei. Modul. dar nu mai mult decît pe trei luni. Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. institu iilor. inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. Modul de organizare. Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. Articolul 45/4.în baza contractelor. omerii. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. în comun cu oficiile for ei de munc . salariul mediu. Articolul 45/5. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. 2) plata ajutorului de omaj. organele de autoadministrare local .i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . precum i al adapt rii lor la procesul de munc . cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. din institu ii i organiza ii. disponibiliza i de la întreprinderi. de asemenea. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . în institu ii i organiza ii . nu au loc de munc corespunz tor. iar la alte întreprinderi. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. ca excep ie.

Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te.04.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art.1315-XII din 02.1 art. prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani .391-XII din 05.93] Articolul 48. medici i al ii). S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus. [Art.03.24 ore pe s pt mîn .93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. în modul stabilit de lege.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).36 ore pe s pt mîn . în institu ii i organiza ii. organiza iei. Articolul 45/7. Afar de acasta.93] Articolul 47.90] Articolul 49. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn .03.1315-XII din 02. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . ajutor de omaj.1315-XII din 02. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art.47 în redac ia Legii nr. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt. [Alin. persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s. respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48). institu iei.46 exclus prin Legea nr.181) . 2) pentru salaria ii.a.cel mult de 36 ore pe s pt mîn . burs .lucr rile publice.12. Articolul 45/6. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare . aprobat de Guvern.48 modificat prin Legea nr. particip la lucr ri publice remunerate. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii. se include în vechimea total în munc . Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile.03.

pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). în care procesul de munc este neîntrerupt.88] Articolul 51. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore. inîndu-se seama de specificul muncii. cu excep ia salaria ilor.04. organiza iile. norma s pt m nal fiind de 40 ore. norma s pt mînal fiind de 24 ore. Articolul 52. institu iile. men iona i în articolul 48 al prezentului Cod. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. cît i mai tîrziu.04. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. specificul muncii.organul administra iei publice locale [Art. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical. cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. în special de întreprinderi. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. prin caracterul produc iei i condi iile de munc . a femeii. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte.2 art. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru. Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor. În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus. S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore. Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru . Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile.03.50 introdus prin Ucazul din 08. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut . Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. [Alin. La rug mintea femeii gravide. precum i la lucr rile pe schimburi.50 modificat prin Legea nr. care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional . incomplet .* -------------------------* În prezent .administra ie împreun cu comitetul sindical. durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc .88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile.1315-XII din 02.93] [Alin.49 introdus prin Ucazul din 08. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile.2 art. ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . în care. Articolul 53.

organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele.1 [Alin. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ).12. Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Articolul 59. institu iile. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi. sec ii. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc . dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice.2 art. nu se admite. Articolul 56. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv . organiza iile. filiale i la unele timpuri de lucr ri.56 modificat prin Ucazul din 05.53 [Alin. Articolul 55. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi.02. Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar .03. Articolul 60. în care procesul de munc este neîntrerupt. institu ii.53 modificat prin Legea nr. institu iei. de regul .04. modificat prin Legea nr. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. care se aprob în ordine stabilit . de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.391-XII din 05. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii.salariat vechimii [Art. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc .88] [Alin.81] Articolul 57.53 în redac ia Ucazului din 27. urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48).90] art. se admite. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. Articolul 58. sectoare.10. [Alin. institu iei.93] art. precum i în unele întreprinderi de produc ie. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare.1 vre-o limitare a duratei concediului anual. împ r it în p r i. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc .4 art.56 în redac ia Ucazului din 08. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. în modul prev zut de lege. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a .87] Articolul 54.1315-XII din 02.

La lucr rile. unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz .98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor. 185 i 209 din prezentul Cod. 170. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. Lista acestor lucr ri. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . dac munca nu admite întrerupere. Salaria ii folosesc timpul de pauz . care tulbur func ionarea lor dreapt . precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale.4 exclus prin Legea nr. iluminare.60 în redac ia Ucazului din 05.2 art.263-XIV din 24. iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . [Pct. enumerate în articolele 164. În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . institu iei. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor.12. . organiza iei. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas .98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc . necesare pentru ap rarea rii. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii. A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. legate de condi iile tehnice ale produc iei. Zi de repaus pentru to i este duminica.în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate.prezentului articol.263-XIV din 24.02. care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare. prestate de fiecare lucr tor. 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început.12. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). Articolul 62. [Pct.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. aprovizionare cu gaz. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . 171. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. dup cum g sesc de cuviin . canalizare. înc lzire. [Alin.o zi de repaus.6 exclus prin Legea nr. dac ea nu este stabilit prin lege. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc. transport i telecomunica ii . Pauza nu intr în timpul de munc .

sau a unor subunit i ale lor. în institu iile.90] Articolul 63.62 introdus prin Legea nr. institu iei. organiza iile. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. muzeele i altele). Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. organiza iile. Articolul 64. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. organiza iei. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. întreprinderile de deservire social . precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. care n-au putut fi prev zute dinainte. Articolul 65. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . Zilele de repaus la întreprinderile. organiza iile. institu iile. Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. stabilite prin legisla ie. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale.12. organiza iei. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. organiza iei.391-XII din 05. organiza iei. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. teatrele. Ambele zile de repaus se acord . Articolul 66. de regul . func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. la rînd. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. institu iei. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau . institu iei. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor. institu iile. organiza iile. Zilele de repaus la întreprinderile. institu iei. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. Unuia din p rin i (tutorelui. organiza iei.institu iei. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. în care munca. institu iei. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. [Alin.3 art. institu iile.

[Alin.91] [Art.12. Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent .Anul Nou .Ziua interna ional a femeii.03.31 august . institu iile.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul).1315-XII din 02. .68 în redac ia prin Legea nr.69 modificat prin Legea nr.7-8 ianuarie . la dorin a acestuia. [Art.Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei.1 ianuarie . f r acordarea unei zile suplimentare de odihn .1315-XII din 02. institu ii. .03.67 în redac ia Ucazului din 05.02. . Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.02. Articolul 72. organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). [Alin.68 modificat prin Ucazul din 08. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile).s rb toarea "Limba noastr ". Concediile suplimentare . . cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz .Ziua Independen ei.9 mai . Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn . .27 august .08.81] în Articolul 70. organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic . . Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale.93] Articolul 73. Zilele de s rb toare La întreprinderi.înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie. oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii).ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).69 în redc ia Legii nr.prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc.434-XII din 26. [Art.93] [Art.81] Articolul 68.1 mai .1 art.8 Martie . Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi. dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn .72 în redac ia Legii nr. .90] [Art.04.69 în redac ia Ucazului din 05. men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73).1 art.692-XII din 27. determinate de necesitatea deservirii popula iei.88] Articolul 69.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii. . Articolul 71. lucr rile.

5 art. cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.74 modificat i completat prin Legea nr. 4) alte perioade de timp. So ilor care lucreaz . institu ia.90] Articolul 76. [Pct.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. prev zute de lege. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. 2) salaria ilor. 2) timpul. dup dorin a lor. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare. prev zute de lege.93] Articolul 75. care d dreptul la concediu.1315-XII din 02.1315-XII din 02. 3) în alte cazuri. care lucreaz în condi ii de munc înv toare.03.12. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . transfera i dintr-o întreprindere.83] Articolul 77. institu ie. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor.3 art. institu iei. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. organiza iei.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el.75 introdus prin Legea nr. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru. organizatia respectiv . cînd salariatul n-a lucrat de fapt. organiza ie. prev zute de lege.02.76 completat prin Ucazul din 03.74 exclus prin Legea nr. Salaria ilor. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. . care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere. [Alin. în timpul concediului so iei. Calcularea vechimii în munc . [Art. li se acord concediul anual. într : 1) timpul efectiv lucrat. 4) În alte cazuri. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). organiza ie. organiza ie în alt întreprindere. 3) timpul.391-XII din 05.03. Administra ia poate de sine st t tor. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. institu ie. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. institu iei organiza iei. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . care d dreptul la concediu În vechimea de munc .93] [Art.

02. prev zute de lege. care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. [Alin. [Art.88] Articolul 79. cu se Articolul 80. prin în elegere între p r i.81 completat prin Ucazul din 25. acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc . Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. organiza iei. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. 3) în alte cazuri. Acordarea anual a concediului. institu iei. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. organiza iei. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului.78 în redac ia Ucazului din 04. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare.4 art. la cererea salariatului i poate acorda. poate fi amînat pe anul de munc urm tor. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile. care nu i-a folosit concediul.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. institu iei. În cazurile necesare.3. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . un concediu de scurt durat f r men inerea salariului. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate.81 în redac ia Ucazului din 05. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani. institu iei. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. concediul. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie. în care scop se emite un ordin (dispozi ie).08. În cazurile excep ionale. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.83] [Art. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. Articolul 78. Articolul 81. . cu cantitatea i calitatea muncii.08. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. cu învoirea conduc torului întreprinderii.

Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime.1315-XII din 02. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile.03.85 introdus prin Ucazul din 08. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie.93] Articolul 85. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului.04.03. st rii materiale. .85 în redac ia Ucazului din 27.93] [Alin. premiile i alte recompense.03.2 art.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele.83 în redac ia Legii nr.88] [Art. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare). sporurile la salariu. contractele individuale de munc . institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . [Art. [Art. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program .82 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. convingerilor. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare). vîrstei rasei. atitudinii fa de religie. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.1315-XII din 02.institu iei.85 în redac ia Legii nr. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. institu iile.84 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02. [Art. Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei.04. na ionalit i. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului.93] Articolul 83. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile.84] Articolul 86.93] Articolul 84. nici prin contractul individual de munc . indiferent de domeniul de aplicare a muncii. [Art. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat.03.

[Art.04. institu ia organiza ia respectiv .04.1315-XII din 02. [Art.88 în redac ia Ucazului din 27. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).84] Articolul 89.84] Articolul 90. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.93] [Alin. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate.86 în redac ia Legii nr.03. ob inut de întreprindere.1315-XII din 02. Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice.5 din salariul minim. [Art. În ramurile economiei na ionale. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc . munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp. dar în m rime nu mai mic decît 0. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului. în acord sau dup alte sisteme de retribuire.93] [Art. [Art.03. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . organiza ie.87 în redac ia Legii nr.81] Articolul 91. [Alin. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea.03.88 în redac ia Legii nr.3 art.în contractele individuale de munc . Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. organiza iei. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.93] Articolul 88.1315-XII din 02.86 în redc ia Ucazului din 08.02. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt . Cuantumul recompensei se stabile te.90 modificat prin Ucazul din 05.04.89 în redac ia Ucazului din 27. organiza ie.88] Articolul 87.2 art.

retribuirea muncii este mai mare. iar pentru orele urm toare .03. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent.în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile. institu iei. [Art.84] Articolul 93. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord . prev zut în contractul individual de munc . îndeplinesc la una i aceea i întreprindere.cel pu in în m rimea dubl a tarifului . Plata se face. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv . se pl te te muncitorilor. iar pentru orele urm toare . Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1.a mecanismelor. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite.93 în redac ia Ucazului din 03. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. [Art. se stabilesc de c tre administra ie.02. care lipsesc temporar Salaria ilor. care lipse te temporar. prev zute de legisla e. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. Articolul 92. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc .1315-XII din 02. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.cel pu in în m rime dubl . a aparatelor peste normele stabilite. care lipsesc temporar.93] [Art.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp. institu ie.04.1315-XII din 02. cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului. care efectueaz aceste lucr ri.94 în redac ia Legii nr.83] Articolul 94. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. în afar de lucrul lor de baz .93] Articolul 95.03. care. inîndu-se seama de condi iile de munc .49 în redac ia Ucazului din 27.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte.93 modificat prin Legea nr. organiza iei în conformitate cu legisla ia. se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. [Art. diferen a între categorii. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii. în cazul remunera iei în acord.

care a prestat munca în zi de s rb toare. La dorin a salariatului.1315-XII din 02. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68. 87. care au avut loc nu din vina salariatului. [Art.96/1 introdus prin Legea nr.96 în redac ia Legii nr.04. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . prev zute de legisla ie. 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat . institu iilor i organiza iilor.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . retribuirea se face în propor iile. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate.93] Articolul 97. ce i s-a stabilit. 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi .în acord.93] Articolul 96/1. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu.98 în redac ia Ucazului din 08. [Art. Salariul lunar al salariatului nu poate fi .03. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget.88] Articolul 99. care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului.1315-XII din 02.03.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. 94. [Art.1315-XII din 02.95 în redac ia Legii nr. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate). În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). [Art. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . dac munc a foct prestat peste norma lunar . Dreptul întreprinderilor.93] Articolul 96. Articolul 98.03. lui i se poate acorda o alt zi de odihn .

Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui. . Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . dar.88] Articolul 101. în contractul individual de munc .99 în redac ia Ucazului din 08. cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia. dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp.04.100 în redac ia Ucazului din 08. în func ie de gradul unit ii produc iei. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii. Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. dup tarifuri reduse.101 completat prin Ucazul din 08. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie. institu iei. salariul se pl te te în ajunul acestor zile. Plata salariului pentru o lucrare ocazional . nu mai rar decît de dou ori pe lun . Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . Rebutul de articole. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc . În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare.88] Articolul 102.93] [Art. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare.1315-XII din 02.100 în redac ia Legii nr. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc . ce i s-a stabilit. Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el.04. [Art. Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc . Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el. de regul .în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa).88] Articolul 100. [Art. [Art.03.04. organiza iei.

07. [Art. modul de calculare.102 modificat prin Ucazul din 05. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. re inerile efectuate. Articolul 105. [Art. a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului.102 în redac ia Legii nr. 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.04.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia.88] Articolul 106. forma retribu iei. pîn la destituirea din func ie. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic . care continu s lucreze pîn în ziua concedierii. organiza ie. de lips nemotivat de la lucru.102/1 introdus prin Legea nr. Dac se contest cuantumul sumelor. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu.919-XII din 11. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea.93] Articolul 104.03.103 în redac ia Legii nr.93] [Art. . iar în lipsa acestora . care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . .1315-XII din 02.03. cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. în orice caz. de priva iune de libertate .1315-XII din 02.81] Articolul 102/1. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc .). suma ce i se cuvine s-o primeasc . lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor. [Art. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei. re inerile). a c ror munc este retribuit în acord. periodicitatea i locul de plat . carnete de salarizare. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . din vina administra iei întreprinderii. [Art. ce se cuvin salariatului de la întreprindere. ce se cuvin lucr torului la concediere. organiza iei. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor.în ziua concedierii.a.96] Articolul 103.02. administra ia este obligat . În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui.105 în redac ia Ucazului din 08. institu iei. institu ie.

norme combinate i complexe.109 în redac ia Ucazului din 08. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor.normele de produc ie. al organiz rii produc iei i al muncii. ramurale.109 modificat prin Ucazul din 05. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii.04. care le-au aprobat. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. Deservirea material .04.88] Articolul 109.88] Articolul 111. Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc . de deservire. de personal .02. Normele de munc Normele de munc . înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. case de odihn i baze de turizm. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. tehnologiei. de timp. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. departamentale) se efectueaz de c tre organele. care asigur cre terea productivit ii muncii.110 în redac ia Ucazului din 08. Întroducerea. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. institu ii social-culturale i medicale. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108.88] [Alin. precum i condi iile.2 art. de asemenea. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc .Articolul 107. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. coli.108 în redac ia Ucazului din 08. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . ac iunilor tehnicoorganizatorice. în care trebuie s se aplice noile norme.04. [Art. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit.81] Articolul 110. bilete pentru sanatorii. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. [Art. precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare. [Art.

[Art. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat.04. pentru ca salaria ii s . radia iilor. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. primesc. Articolul 112. Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. cu norma de timp în ore sau zile. iar în caz dac aceasta lipse te . necesare pentru îndeplinirea muncii.112 în redac ia Ucazului din 08. lumina necesar . lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului.d. înc lzirea. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc .tarifului pe or (pe zi). cu consim mîntul salariatului. cu norma de produc ie pe or (pe zi). munc (funci ia) anterioar .1315-XII din 02. precum i aprovizionarea la timp cu ele. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric . în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici. care corespunde cu categoria muncii prestate. propunerii.o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. [Art. ma inilor-unelte i dispozitivelor.autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. la alt . Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i . 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor.03. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . Articolul 114. gaz i alte surse de alimentare cu energie. tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv .i îndeplineasc normele de produc ie. ventilarea.m. care corespunde cu categoria muncii prestate. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. vibra iilor i altor factori.).93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii.a. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi).88] Articolul 113.115 exclus prin Legea nr. .

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

pricinuit întreprinderii. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . pelucrarea. vînzarea (livrarea). pe care întreprinderea.1315-XII din 02. Lista lucr rilor. precum i a instrumentelor. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate. institu ie. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. legate de p strarea. dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti.891-XIII din 21. stabilite de sentin a instan ei de judecat . organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin .83] Articolul 128/1. i adjunc ii lor. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. produselor (produc iei). 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .128/1 modificat prin Legea nr. aflat în stare de ebrietate.128 introdus prin Legea nr.77] Articolul 128/2. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului.03. contabilii. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). institu iei. legate nemijlocit de p strarea. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. [Alin. aparatelor de m surat. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. care ocup func ii sau execut lucr ri. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. 6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. institu ii. institu iei. organiza ii.03. Conduc torii de întreprinderi. creditelor. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti. institu ie. organiza iei. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. [Art. vînzarea (livrarea). institu iei.1315-XII din 02. semifabricatelor. acordate întreprinderii.93] [Art. efii serviciilor contabile. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere.2 art. prelucrarea.96] [Art. subven iilor.08. institu iilor.09.128/1 în redac ia Ucazului din 15.128 completat prin Ucazul din 28. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere. organiza iei. la îndeplinirea c rora poate fi întrodus .93] [Art. inclusiv în timpul confec ion rii lor. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie.128 modificat prin Legea nr. R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri.efi.06. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor.

128/2 în redac ia Ucazului din 15.08. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal. condi iile aplic rii ei. se stabile te pentru fiecare din ei. se stabile te dup pierderile efective. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului. [Art.128/3 în redac ia Ucazului din 15. mîndu-se seama de gradul de vin . se stabile te dup pre urile. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri. În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ).83] .129 modificat prin Ucazul din 25.1315-XII din 02.02.09.03. pricinuite întreprindereii.r spunderea material colectiv (de brigad ). organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului.03. organiza iei.129 modificat prin Legea nr.93] [Art. institu iei. [Art. pricinuite întreprinderii. prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii. institu iei. organiza iei. organiza ii. în modul prev zut de legisla ie. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale. i de c tre loc iitorii lor .81] [Art.77] Articolul 128/3. iar de c tre conduc torii de întreprinderi.1315-XII din 02.128/3 modificat prin Ucazul din 05.128/2 modificat prin Ucazul din 05. organiza iei M rimea pagubei. institu iilor. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar .77] Articolul 129.03.128/2 modificat prin Legea nr. litigiul de munc se examineaz .93] [Art. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea). distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei.129 modificat prin Ucazul din 17.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului. M rimea desp gubirilor pentru paguba. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . [Art.06. sc zîndu-se uzura dup normele stabilite.93] [Art.1315-XII din 02.128/3 modificat prin Legea nr. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia.02. lipsuri. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. Stabilirea m rimii pagubei.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit. institu iei. institu ii. pe baza datelor eviden ei contabile. la cererea lui.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.09.86] [Art. Dac administra ia.81] [Art. În caz de sustragere. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.

pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii).129 introduse prin Ucazul din 15. institu ia.132 modificat prin Ucazul nr. pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul. în contul c ruia el a primit de acum concediu. în care ei lucereaz . .2 art. [Alin. precum i în leg tur cu plecarea la pensie. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc .5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1. organiza iei (partea întîa a articolului 129).pentru zilele nelucrate ale concediului. organiza ia. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp.131 în redac ia Ucazului din 15. stabilit pentru restituirea avansului. 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii.institu iei.77] Articolul 132. în caz de trimitere la înv tur . [Art. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. 3.[Alin. Re inerea pentru aceste zile nu se face. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei.2857-X din 25.83] . nu poate s fie urm rit de la el. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile. dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune.77] Articolul 131. s vîr it din interes material. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. prev zute de legisla ie. gradul de vin a lucr torului. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului. cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. [Art. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului. starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba.09.5. pentru restituirea sumelor. institu iei. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . institu iei. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate. eliberat în contul salariului. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor. Salariul.6 art.77] Articolul 130. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii.4. achitarea datoriei.08. ar tate în punctele. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc .130 în redac ia Ucazului din 15.2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod. sau din ziua pl ii gre it calculate. Înadoririle administra iei.09. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti.09. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis .

conform legii. care nu. tehnica securit ii i igienei în produc ie. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc . s respecte disciplina muncii. [Art.93] Articolul 136.136 modificat prin Ucazul din 08. institu ii.11.Articolul 133. pl ile compensa ie i alte pl i. prin atitudinea con tiient fa de munc . s îmbun t easc calitatea prodec iei.98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135.135 modificat prin Legea nr. [Art.1315-XII din 02. care se cuvine s fie pl tit salariatului. Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor.3 art. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu. s ridice productivitatea muncii. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova.136 în redac ia Ucazului din 01. [Art. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. Intezicera re inerilor din unele sume. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. organiza iei. de educa ie.03.cincizeci procente din salariul. care. [Alin. nu pot fi urm rite. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai.88] [Art. regulile privitoare la prote ia muncii.1315-XII din 02. prin metode de convingere. de . fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . Limit rile. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol.133 modificat prin Legea nr.84] Articolul 137.11.133 modificat prin Legea nr.04. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii.03. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente.205-XIV din 25. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii. s respecte disciplin tehnologic . s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. iar în cazurile special prev zute de legisla ie .93] Articolul 134. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. institu iei.

a. organiza iei.03. decorare cu ordine. Articolul 142. statute i regulamente disciplinare. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri.). medalii.138 în redac ia Ucazului din 01. 2) mustrare. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . Articolul 143.139 modificat prin Legea nr. 2) acordarea unui premiu. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc . inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc . pentru anumite categorii de salaria i.1 art. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare.7 i 8 ale articolului 38). Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar . munca îndelungat i irepro abil . Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. ridicarea productivit ii muncii. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic . institu iei.84] Articolul 139.03. Articolul 141. organiza iei la propunerea administra iei. 3) mustrare aspr . 3) distingerea cu un cadou de pre .93] Articolul 140. institu iei.11. [Art. 5) înscrierea în Cartea de onoare. 4) concediere (punctele 3. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie. pe Panoul de onoare.1315-XII din 02. diplome de onoare. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor.138 modificat prin Legea nr. .1315-XII din 02. 4) distingerea cu diplom de onoare. [Art. Regulile de ordine interioar a muncii.Articolul 138. Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii. locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn . îmbun t irea condi iilor locative .4.93] [Alin. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. îmbun t irea calit ii produc iei.

04. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it .83] Articolul 143/1. [Art. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar .143/1 introdus prin Legea nr. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol. se consider .143 modificat [Art. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite.93] Articolul 144.93] redac ia Ucazului din 08. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor . Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare. [Art. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu.93] Articolul 145.143 în [Art. contra semn tur .1315-XII din 02.144 completat prin Legea nr. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare. [Art. c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare.08.03. li se pot aplica sanc iuni disciplinare.1315-XII din 02. cu indicarea motivelor de aplicare a ei. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris . În termenele fixate nu se include durata de procedur penal . de comportarea anterioar a salariatului. care a fost supus pedepsei. Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal.145 în redac ia Legii nr. f r a socoti timpul. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii.03.1315-XII din 02. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere.03.143 modificat prin Legea nr.2 art. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie. regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina. Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ .03. se declar (se comunic ) salariatului. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei.06.1315-XII din 02.88] prin Ucazul din 17.143 modificat [Alin.93] Articolul 146. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv.86] prin Ucazul din 25. de atitudinea lui fa de munc . dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei.[Art. Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii. Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor.

Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. amenajarea de cl diri sanitare i de trai.84] Articolul 149.93] [Art. [Art. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie.93] stimulare Articolul 147. care prezint o primejdie evident pentru via .148 completat prin Ucazul din 01. institu iile. La proiectarea. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile. dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol.03. i s asigure condi ii sanitaro-igienice.1315-XII din 02. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere.03.93] [Art.11. [Art. care s preîntîmpine accidentele de munc . Articolul 150.148 modificat prin Legea nr. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. sec ie. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci.84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148.147 modificat prin Legea nr.con tiincios. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor. Proiectele de ma ini. utilajul. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare. [Art. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau . s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc . Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice.1315-XII din 02. construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii.1315-XII din 02.03. m suri de c tre salariat nu se aplic .146 în redac ia Legii nr.147 în redac ia Ucazului din 01. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor.11. construc iile. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca.

Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. standardele. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia. Instruc iile cu privire la protec ia muncii.150 modificat prin Legea nr.04. paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor. Articolul 152. institu iei.1315-XII din 02. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele.93] [Art.1.151 în redac ia Legii nr. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii. s foloseasc mijloacele de protec ie individual . igiena în produc ie. organiza iei ia m suri. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. care le-au fost eliberate. Salaria ii sînt obliga i de asemenea. [Alin. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau.150 în redac ia Ucazului din 27. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. din îns rcinarea acestuia.2 art.). Regulamentul cu privire la protec ia muncii.1315-XII din 02. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie.81] Articolul 153. de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale. Normele. [Alin. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254).151 modificat prin Ucazul din 05. organiza iei. institu iei.03. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale.03. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254).02.84] Articolul 151.2 art.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor.2 art. Articolul 154.93] [Alin. care s asigure securitatea muncii.

Sec iile i sectoarele de produc ie.84] Articolul 156. mijloiace de sp lare i dezinfectante. ocupa i la lucr rile de înc rcare . hamalilor.03.1315-XII din 02. Pauzele. eliberate salaria ilor.1315-XII din 02. salaria ilor li se elibereaz gratuit. dup normele stabilite. dup normele stabilite. s pun.93] [Alin. degazarea.de protec ie. dup normele stabilite. care se includ în timpul de munc Salaria ilor. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. organiza iei. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare.154 modificat prin Ucazul din 05. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual . Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . Articolul 159. alimenta ia dietic .11. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare.desc rcare.154 introdus prin Ucazul din 01. [Art. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire.3 art.154 modificat prin Legea nr. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri.155 introdus prin Ucazul din 01. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile. institu iei. sp latul. dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. [Alin.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . legate de murd rire. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. pe baza unor norme stabilite. Articolul 157. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare.93] Articolul 160. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice .11.159 modificat prin Legea nr. la lucr rile. [Art. se elibereaz gratuit. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. se elibereaz gratuit. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii. precum i altor categorii de . organiza ii. Administra ia este obligat s asigure p strarea. îmbr c minte special . Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii.3 art.81] protec ia Articolul 155.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi. Articolul 158. uscarea. precum i la lucr rile. institu ii.84] [Art. dup normele stabilite.02. dezinfectarea. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit.03.

atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic .08. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice. primit la munca de mai înainte.160 compltat prin Legea nr.93] [Alin. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. legat de munc . [Art. Salaria ii. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii .160 în redac ia Ucazului din 04. s li se acorde o munc mai u oar . în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie.88] Articolul 162. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. alimenta iei publice i comer ului. care. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. dar nu mai mult decît pentru dou luni. în leg tur cu starea s n t ii. precum i ai altor cîteva întreprinderi. În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. institu ia. le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii. care se includ în timpul de munc . institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane).anual ). la o astfel de munc . conform hot rîrii organelor de autoadministrare local .muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . Retribuirea muncii lucr torilor.1315-XII din 02. i pentru a preveni bolile profesionale. un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. Dup caz.1 art. Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. în anumite întreprinderi. Articolul 161. Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . precum i la munci legate de circula ia transportului.03. primesc pentru tot timpul trecerii lor. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. pentru a se stabili. al construc iilor pentru distribu ia apei. trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . Articolul 163. în leg tur cu starea s n t ii lor. Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. care r spunde pentru v t marea s n t ii. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii. organiza ia. întreprinderea.

la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. în conformitate cu recomand rile medicale. Articolul 165. Articolul 166. precum i alte condi ii avantajoase de munc . Lucr rile. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. institu iilor. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului. care s-a îmboln vit.167 modificat prin Legea nr.03. prev zute de lege. i s le stabileasc . prev zute de lege. în conformitate cu legisla ia. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor.03.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. organiza iilor. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. institu iilor sau organiza iilor. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . Articolul 167. în cadrul arnj rii lor la munc . la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare. organiza iei. iar în cazurile.163 modificat prin Legea nr. R spunderea material a întreprinderilor. precum i la lucr ri subterane . accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. care provoac accidentele.1315-XII din 02. institu iilor. institu iile. poart r spundere material pentru dauna. în care lucreaz salariatul. [Art. [Art.93] Articolul 164. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. Transportul salaria ilor.1315-XII din 02. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile. organiza iile. un timp de munc încomplet. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. institu iei.

cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri. în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar . i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ). [Art.391-XIII din 05.87] Articolul 172.90] [Art. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz . Interzicerea muncii de noapte. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. [Art.12. în conformitate cu avizul medical. din contul mijloacelor întreprinderii.87] Articolul 173. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani.171 modificat prin Legea nr. de asemenea.171 modificat prin Ucazul din 27. ea trebuie s fie eliberat de lucru. se aprob în ordinea prev zut de lege. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. sînt transferate la o alt munc . institu iei. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - . [Art.10. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor.172 modificat prin Legea nr. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar . în conformitate cu avizul medical. la care este interzis folosirea muncii femeilor.87] Articolul 171. Lista lucr rilor grele.10.170 modificat prin Ucazul din 27. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor.391-XIII din 05.391-XIII din 05. Articolul 170.172 în redac ia Ucazului din 27. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile.90] [Art. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici. li se mic oreaz normele de produc ie. care au copii în vîrst de pîn la trei ani.90] [Art. organiza iei.12. Este interzis . Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis . Femeile. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide.170 modificat prin Legea nr. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar . cu excep ia ramurilor economiei na ionale. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc . în orele suplimentare i în zilele de repaus.12. Articolul 169. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani.10.

pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.02. La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc . institu ia. Concediile pentru femeile.175 în redac ia Ucazului din 03.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului.173 în redac ia Ucazului din 03.12. [Art.391-XIII din 05. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc . femeia la cererea ei. ce d dreptul la concediile anuale urm toare.93] Articolul 175. poate s primeasc concediului anual.175 modificat prin Legea nr.indiferent de vechimea total în munc ) . Concediul suplimentar. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani. f r men inerea salariului. de bunic . Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i.03. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . precum i în vechimea în munc pe specialitate.87] [Art. un concediu suplimentar. pîn el va împlini vîrsta de trei ani. [Art.90] [Art. în orice timp.173 modificat prin Legea nr. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad .12.90] [Art. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea. organiza ia respectiv . [Art.10. la dorin a lor. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz .82] Articolul 176.173 completat prin Ucazul din 27.83] Articolul 174. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. în orice timp. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. pentru îngrijirea. la cererea lor. precum i în vechimea în munc pe specialitate.02. de bunei. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i.1315-XII din 02.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate.391-XIII din 05. f r men inerea salariului.174 modificat prin Legea nr.

177 modificat prin Legea nr. f r men inerea salariului. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen.90] [Art.391-XIII din 05. a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . institu iei. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.12.70 de zile) i. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175). Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente. . Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani).178 modificat prin Legea nr.391-XIII din 05. institu iei.83] Articolul 177. [Art. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. [Art. care a înfiat un copil nou-n scut. La cererea femeii. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. [Art.de înfiere a doi sau mai mu i copii odat . cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii. i se acord un concediu suplimentar.176 modificat prin Legea nr. nemijlocit din maternitate. la dorin a lor. Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore.12. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or .90] . dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an. 175). Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute.12. organiza iei. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc .concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.90] Articolul 178.173. Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen.176 în redac ia Ucazului din 03.391-XIII din 05.02. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc . organiza iei. inînd seama de dorin a mamei. concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu.pîn la aisprezece ani).

640-XIII din 10. poate s repartizeze.90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general . timpul de munc . organiza iei. Deservirea femeilor la întreprinderile.180/1 introdus prin Legea nr. iar în domeniul protec iei muncii. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. În cazuri excep ionale. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele. [Alin. organiza iei. dec derii din drepturile p rinte ti. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia.391-XIII din 05.95] [Alin. camere pentru alaptarea copiilor. acordarea concediilor suplimentare.391-XIII din 05.93] Articolul 183. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii.1315-XII din 02.03. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile.11. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune. precum i camere de ingien individual a femeilor.3 art.181 modificat prin Legea nr.182 modificat prin Legea nr. [Art. se organizeaz cre e i gr dini e de copii. prev zute de legisla ie. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii. organiza iile. de comun acord. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani.12. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor). Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii . organiza iile. se bucur de înlesnirile. [Art. cu comitetul sindical al întreprinderii.Articolul 179. Vîrsta.3 art.179 modificat prin Ucazul din 27. pot fi angajate la lucru persoane. [Art.90] Articolul 182. Lucr rile.04. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material. institu iei.12.84] Articolul 180. Articolul 180/1. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani.181 introdus prin Legea nr.

183 modificat prin Legea nr. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general . Articolul 187. p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. Articolul 186. la munc suplimentar . Munca salaria ilor sub optsprezece ani. se aprob în modul. în orice alt perioad a anului. [Art. se pot aproba norme de produc ie reduse. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. [Art.03. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. angaja i la întreprindere. precum i în zilele de repaus.1315-XII din 02. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. cu consim mîntul lor. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte.187 modificat prin Ucazul din 27. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani.85] Articolul 184. cursurilor.93] [Art. Pentru tinerii muncitori. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani.04. legate de fabricare. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c.11.84] Articolul 188. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. optsprezece ani. precum i la lucr ri.183 modificat prin Ucazul din 29.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. stabilit de legisla ie. la lucr ri subterane. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. care lucreaz în timpul liber de înv tur . precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea. colilor profesionale tehnice. organiza iei. care lucreaz în acord. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. ei urmeaz s treac în examenul medical. Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.

CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. [Alin.12. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii.90] Articolul 189.189 modificat prin Ucazul din 05.391-XIII din 05. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. curatorul minorului. au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului.3 art. organele de tutel i curatel . i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile. ar tate în punctele 1. institu ii de înv mînt profesional-tehnic. . CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193.391-XIII din 05. institu iile. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. care a absolvit colile de cultur general .2 art. administra ia organizeaz înv mîntul individual. în brigad . Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului. institu iei. Articolul 191. precum i alte organe de stat.188 introdus prin Legea nr.salariu. Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. organiza iei. concedierea pe temeiurile. Articolul 192. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. care au absolvit institu iile de înv mînt.81] Articolul 190. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru. Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc .02. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor. înfietorii. Totodat .12.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. care a absolvit coli de cultur general . organiza iile.90] [Art. [Alin.189 introdus prin Legea nr. la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii. organiza ii ob te ti i persoane oficiale.

Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste.o s pt mîn de munc . care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. sau 31 zile. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. li se acord de asemenea i alte înlesniri. cînd durata schimbului este de opt ore. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. Incurajarea salaria ilor. iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. sezoniere) i f r frecven . în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven .Articolul 194. Articolul 198. ce i s-a acordat. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. Înlesnirile pentru salaria i. precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). Articolul 195. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. Articolul 197. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. profesii i produc ii respective. redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . Articolul 199. Articolul 196. . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc .

03. care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). li se acord concediu f r men inerea salariului.VI VII.coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven . Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor. care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc . dac elevii î i manifest aceast dorin . concedii pl tite în leg tur cu înv tura. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal.1315-XII din 02. unde se g se te coala. Administra ia are dreptul s acorde. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. administra ia este obligat . i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. li se acord . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .10 zile calendaristice. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii.IX.93] Articolul 200. în modul stabilit. iar în clasa VIII . care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi). Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor.199 modificat prin Legea nr.colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . Articolul 203. Înlesnirile pentru salaria ii. f r a socoti timpul de deplasare la locul. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor.În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . elevilor din clasele IX-XI .ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. Articolul 201. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate.8 zile lucr toare. Articolul 202. calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. dus i întors. Articolul 204. s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli. dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. precum i alte . li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare. [Art. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V.

20 de zile calendaristice. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven .20 zile calendaristice. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului. Articolul 206.10 zile calendaristice. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective.30 de zile calendaristice. la cursul III i la cursurile urm toare . care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc .40 de zile calendaristice. dar nu mai pu in de salariul minimal. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. la cursul III i la cursurile urm toare . care înva cu succes la colile superioare serale. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii.33 zile calendaristice. Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur . care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Pentru timpul concediilor. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul. care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. ar tate mai sus. Articolul 207. Articolul 205. Elevilor.înlesniri. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom .2 luni. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. Studen ilor i elevilor. în plus. men inîndu-se num rul de ore libere. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. la cursul III i la cursurile urm toare . li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator.

Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. Afar de aceasta. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc . care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230).03. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat.1315-XII din 02. Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora. dus i întors.210 în redac ia Legii nr. Articolul 209. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil .04.Articolul 208. 2) judec toriile populare. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc .03. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. [Art.211 în redac ia Ucazului din 24. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile . în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport.1315-XII din 02.93] [Art. CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210.93] Articolul 211.75] Articolul 212. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .211 în redac ia Legii nr. [Art.

[Art.03. institu ii. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii.218 în redac ia Ucazului din 24. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei. loc iitorii lui i secretarul. pe de alt parte.213 modificat prin Legea nr.93] [Alin.sale pre edintele.75] Articolul 220.84] [Art.1315-XII din 02. Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz . [Art.93] [Art. cu excep ia litigiilor. pe de o parte. organiza iei.214 în redac ia Ucazului din 24.04.03.1315-XII din 02.216 modificat prin Ucazul din 27. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare.217-219 excluse prin Legea nr. în termen de trei zile. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora.1315-XII din 02. institu ii.1315-XII din 02.04.213 modificat prin Ucazul din 24.1315-XII din 02.214 în redac ia Legii nr.84] [Art. salariatului i administra iei întreprinderii. organiza ii între salaria i. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii. institu iei. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin .213 în redac ia Ucazului din 27.216 în redac ia Legii nr.75] Articolul 215.03. i administra ie.93] [Art.75] Articolul 213.2 art. care iau na tere la întreprinderi. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.93] Articolul 214.213 în redac ia Legii nr. [Art. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc .03.04.215 în redac ia Legii nr. [Art.93] [Art.1315-XII din 02. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni.03. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc .04.04. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.93] Articolul 216.03. organiza ii. [Art.

organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere. Acelea i termene se aplic i atunci. [Art. respectiv. nu urmeaz s fie examinate. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc . privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii.08. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc .03. institu ie. [Art. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc .75] Articolul 221. ele pot fi restabilite. pricinuite întreprinderii institu iei. organiza ie. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc .93] [Art.220 modificat prin Ucazul din 27. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie.221 introdus prin Ucazul din 08. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. organiza iei. prev zute în prezentul articol.04.03.84] [Art. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.220 în redac ia Legii nr. În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor.1315-XII din 02.se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. institu ie. 3) administra iei. organiza iei. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru. se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii.93] [Alin. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul.04. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc . Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale. Plîngerile. institu iei. Scutirea salaria ilor. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .1315-XII din 02. institu iei.83] Articolul 222. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare.5 art.04.220 în redac ia Ucazului din 24.88] [Art.221 în redac ia Ucazului din 25.221 modificat prin Legea nr. 2) persoanele cu care administra ia. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului.

vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului. pe baza hot rîrii instan ei de judecat .03.225 în redac ia Ucazului din 15.224 modificat prin Legea nr. cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .1315-XII din 02. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . i se pl te te. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii. institu iei. i se pl te te. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei.223 modificat prin Legea nr. dar nu mai mult decît pe un an. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc .77] Articolul 226. R spunderea material a persoanei oficiale. [Art.1315-XII din 02. [Art. pricinuit întreprinderii. concediat nelegal i restabilit în lucru anterior.225 modificat prin Legea nr. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc . începînd din ziua concedierii. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. care examineaz litigiul de munc .03. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . Salariatului. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie.munc .223 în redac ia Ucazului din 08. Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal . organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .93] [Art. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior.03. . cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru.93] Articolul 225. Urmeaz s fie executat imediat.88] la de Articolul 224.1315-XII din 02.93] [Art. dar nu mai mult decît pe un an. sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul. Articolul 223. dar nu mai mult decît pe un an. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil .04. cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc .09. obliga ia de a repara paguba. [Art.

institu iei. [Art. [Art. este admis numai în cazurile.03.1315-XII din 02.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea .75] Articolul 229.03. care are putere de titlu executoriu.salariu salariatului. Limitarea urm ririi sumelor. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii.04.1315-XII din 02.03. Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar . În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen.1315-XII din 02. Certificatul nu se elibereaz . atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii.228 în redac ia Legii nr. transferarea în alt func ie. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare. [Art. care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc .93] [Art. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea. comunicate de salariat. dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i.227 în redac ia Legii nr. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective.1315-XII din 02. dar nu mai mult decît pe o lun .93] [Art. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere.93] Articolul 230. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216). sau pe documente false prezentate de el. cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod. [Art.229 modificat prin Legea nr.03. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat.75] Articolul 228. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru.93] Articolul 227.227 în redac ia Ucazului din 24.226 în redac ia Legii nr.pl tite pe baza hot r rii organelor. organiza iei.04.228 modificat prin Ucazul din 24. în baza . dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc . ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat.

233 în redac ia Ucazului din 01.1315 din 02.233 în redac ia Legii nr. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti.230 în redac ia Ucazului din 24.1315-XII din 02. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230).230/1 în redac ia Ucazului din 24.11. [Art. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente.11.231 modificat prin Ucazul din 08.1315 din 02. sindicale.03.03.04.04.93] [Art.03.04.03.75] Articolul 231.93] [Art. dar numai mult decît pe un an.232 în redac ia Legii nr. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod. [Art.231 în redac ia Legii nr. garantate de legisla ie.230 în redac ia Legii nr. [Art. salaria ii au dreptul. pe de o parte.84] Articolul 232. în institu ii i organiza ii.1315-XII din 02. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01. i colectivul de munc sau sindical. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.03. [Art. ce in de stabilirea la întreprindere.75] Articolul 230/1. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil . pe de alt parte.93] Articolul 233. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . precum i de a întra în ele. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie.84] . în institu ie. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .93] [Art.2 art. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi.230/1 în redac ia Legii nr. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc . Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE. INSTITU IILOR. [Art. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . la întreprinderi.1315-XII din 02. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. institu ii.93] [Alin. de a crea. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat.

93] [Art. organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.04. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi. organiza iilor.11. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii.235 introdus prin Legea nr.84] Articolul 237.1315 din 02. institu iei. institu iei.84] Articolul 236. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. institu ii. institu iei. institu iei. deservirea necesit ilor locative. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc .234 în redac ia Legii nr. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. de trai i social-culturale.1315 din 02.88] [Art. institu iei. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie.237 modificat prin Legea nr.04. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii.03.234 în redac ia Ucazului din 01. culturii. [Art. institu iilor. [Art. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii. precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie.11. fondului de consum.236 în redac ia Ucazului din 01. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii.Articolul 234.1 art.84] Articolul 235. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc .235 exclus prin Ucazul din 01. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . institu iilor.237 în redac ia Ucazului din 27.93] [Art.84] sînt Articolul 238. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. traiului. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal .11.03.93] [Alin. [Art.03. institu iei. [Art. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative. institu iei.234 în redac ia Ucazului din 08. organiza iei. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului. organiza iei.1315 din 02. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a .

precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai.04. Comitetul sindical al întreprinderii. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor. institu ie. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. c minelor. 2) s cear administra iei documentele respective. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . institu iei. organiza iei. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. 7) s adreseze. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii.1315 din 02. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. institu iei.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. profilactorii i case de odihn .88] [Art. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare. 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc .03.93] [Art. organiza iei. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. s trimit salaria i la sanatorii. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei.238 în redac ia Legii nr.238 modificat prin Ucazul din 08. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii.84] Articolul 239. cre elor i gr dini elor de copii. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere. institu iilor.04. institu iei. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii. organiza ie. [Art. precum i activitatea polilinicilor. institu iei.238 modificat prin Ucazul din 27. organiza iei respective. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. institu iei. sectoarele. informa ii i explica ii.

de întremare. organiza iei.04.240 exclus prin Legea nr. înc perilor. inc lzire. institu iei. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. organiza iilor a cl dirilor. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii.244 modificat prin Legea nr. înc perile i construc iile. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. Între inerea gospod reasc .04.1315 din 02. Articolul 242. institu iilor. gr dinile i parcurile.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.. organiza iei. înc perile. organiza ie. institu iei. de întremare. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. facerea cura eniei. institu iei. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare.84] [Art. [Art. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii.1315 din 02. institu iei.93] [Art. construc iile.242 modificat prin Ucazul din 27.243 în redac ia Ucazului din 08.93] . institu iile.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr.03.1315 din 02.93] Articolul 244. organiza iei i membrilor famiilor lor.239 modificat prin Legea nr.243 excluss prin Legea nr.protec ia muncii. [Art. [Art.04. institu iei. precum i amenajarea cl dirilor.1315 din 02.03.1315 din 02. destinate elurilor susar tate. repara ia. destinate desf ur rii muncii cultural-educative. iluminarea. facerea cur eniei. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii.1315 din 02. Cl dirile. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. institu ie.03. care au fost arendate de întreprindere. a înc perilor.03. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. organiza iei. institu iilor. iluminare. de cultur fizic i sporive Cl dirile.03.93] [Art. institu iei.93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii. înc lzirea. paza. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii.03.93] Articolul 241. organiza iilor.

[Art. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . Nepl tirea de c tre întreprindere. [Art. 2) ajutoare pentru na terea copilului. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn . în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului.81] Articolul 246. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale. iar femeile. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile. pentru alimenta ie curativ (dietic ). carantin . iar în cazurile respective i membrii familiilor lor. schilodare. stabilite pentru unele categorii de lucr tori.02.03.247 modificat prin Ucazul din 05.73] timpul Articolul 249.245 modificat prin Legea nr. 3) pensii pentru limita de vîrst .248 în redac ia Ucazului din 28.246 modificat prin Ucazul din 03.83] [Art. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct .249 modificat prin Ucazul din 05.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.81] Articolul 248.1315 din 02. ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an. precum i pensii pentru vechime în munc .81] Articolul 250. afar de aceasta. institu ie. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.02. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz .03. tratament balneosanatorial i protezare .246 modificat prin Legea nr.248 modificat prin Ucazul din 05.12. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare . organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. în caz de pierdere a între in torului. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc . Articolul 247. [Art.1315 din 02.în sum de pîn la cî tigul întreg.93] [Art. ajutoare de înmormîntare. de invaliditate. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului.81] [Art.246 modificat prin Ucazul din 05.02.02. [Art. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor.Articolul 245.93] [Art.1315 din 02. institu iile.02. [Art.247 modificat prin Legea nr.03.

Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente.81] [Art. care se aflau în între inerea lui.93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.03.93] [Art. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova.81] Articolul 251.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie. precum i de c tre întreprinderi.93] [Art. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind .250/1 în redac ia Legii nr.250/1 introdus prin Ucazul din 05.1315 din 02.252 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02. [Art. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.93] [Art.81] Articolul 250/1. 2) sindicate. [Art.81] [Art.254 în redac ia Ucazului din 05.81] Articolul 255.03.251 în redac ia Legii nr. precum i în caz de moarte a membrilor familiei.03. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare. organiza ii. [Art.251 în redac ia Ucazului din 05. [Art.02.93] [Alin.03. institu ii. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta.252 exclus prin Legea nr.03. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).1 art. organiza iile ce le sunt subordonate.253 exclus prin Legea nr.02. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor.02.1315 din 02.250 modificat prin Ucazul din 05.1315 din 02.1315 din 02. institu iile.02.254 în redac ia Legii nr. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. în caz de invaliditate. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.02. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.

93] Articolul 257. iar la unele obiecte . Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.256 în redac ia Legii nr. [Art. administrativ . stabilit de legisla ie.93] [Art.82] [Art.03.03.1315 din 02. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi. în institu ii.259 modificat prin Legea nr. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate.255 modificat prin Ucazul din 05. care muncesc în condi ii de munc nocive etc. [Art. institu iei.08. aprobate în modul stabilit.1315 din 02.02.257 modificat prin Ucazul din 05. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii .257 modificat prin Legea nr.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.).1315 din 02. [Art. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele.255 în redac ia Legii nr. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor.93] Articolul 259. institu ia. poart r spundere (disciplinar .03. Metrologie i Supraveghere Tehnic .255 modificat prin Ucazul din 05.258 modificat prin Legea nr. organiza ii. .securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde.93] [Art.1315 din 02. penal ) în modul. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice. întreprinderile.1315 din 02. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi. [Art. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea.03. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.81] Articolul 256.02. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat.03. [Art.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii. i a regulilor cu privire la protec ia muncii.81] Articolul 258.

organiza iei.1315 din 02.93] Articolul 263.263 modificat prin Legea nr. prev zute de prezentul Cod Termenele. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. a unei fapte amorale.97] [Art.94] [Art. contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 .organiza ia (cumularzii. [Pct. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii.1/2 introdus prin Legea nr.93] [Art.11.11.96] [Art.93] [Alin. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.262 excluse prin Legea nr.a. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar .1375-XIII din 19. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei. respectînd prevederile articolului 42. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod.06. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat. de ministere i departamente.97] [Art. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.03.03.264 exclus prin Legea nr. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare.în ordine de subordonare. meseria ii la domiciliu.07.3 modificat prin Legea nr. [Alin.03.184-XIII din 19. precum i la cererea Cur ii de Conturi. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod. Calcularea termenelor. lucr torii temporari i sezonieri etc. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea .1315 din 02.1315 din 02.03.06.260 în redac ia Legii nr.) are un caracter specific. care îndepline te func ii educative.07. institu iei.93] [Art.263 modificat prin Legea nr.93] Articolul 266. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca.260 introdus prin Ucazul din 08.919-XIII din 11. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .263 modificat prin Legea nr.1375-XIII din 19. organele administra iei publice locale.88] [Art.86] [Art.04. incompatibile cu continuarea muncii. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic . 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului.265 exclus prin Legea nr.1315 din 02. [Art.2 art. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor.263 modificat prin Legea nr.). Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor.03.1315 din 02.261.891-XIII din 21.264 completat prin Ucazul din 17.

se consider c termenul n-a fost omis. institu ie organiza ie. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. care trebuie s survin în mod obligator. Termenul. adoptat la 25. cînd la întreprindere. prin indicarea evenimentului. cu excep ia cazurilor. În cazurile. calculat în s pt mini. care urmeaz dup ea. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. termenul se consider expirat la ora. Dac plîngerea. a termenului. sînt specificate prin data calendaristic exat . expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. institu ie. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. înceteaz opera iile respective.drepturilor i îndatoririlor de munc . cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. calculat în luni. Termenul. cînd legea prevede altfel (articolul 221). calculat în ani. s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. care nu are ziua respectiv . Ac iunea. calculat în luni. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului.05. care prevede începutul lui.abrogat . calculat în ani. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. cade într-o lun . Dac sfîr itul termenului.73 . Termenul. poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. luni. Termenul. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. sau prin perioada de timp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful