LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul muncii al Republicii Moldova din 25.05.73 * * * C U P R I N S CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Articolul 2. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor Articolul 3. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Articolul 4. Legisla ia muncii Articolul 5. Contractele i acordurile de munc interna ionale Articolul 6. Nulitatea condi iilor din contractele de munc , care înr ut esc situa ia salaria ilor Articolul 7. Exclus CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul DE MUNC

8. Contractul colectiv de munc 9. Exclus 10. Exclus 11. Exclus 12. Exclus 13. Exclus 14. Exclus 15. Exclus CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

16. P r ile i con inutul contractului individual de munc 17. Garan iile la angajarea la lucru 18. Termenul contractului individual de munc 19. Limitarea serviciului în comun al rudelor 20. Forma contractului individual de munc 21. Încheierea contractului individual de munc 21/1. Exclus 22. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente, a c ror prezentare nu este prev zut de lege 23. Încercarea la angajarea la lucru 24. Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc 25. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc 26. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui

Articolul 27. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Articolul 28. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Articolul 29. Transferarea la o alt munc . Schimbarea condi iilor esen ale de munc Articolul 30. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie Articolul 31. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc Articolul 32. Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate Articolul 33. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Articolul 34. Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere, contopire i divizare a întreprinderii, institu iei, organiza iei Articolul 35. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 36. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Articolul 37. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Articolul 38. Desfacerea contractului individua de munc din ini iativa administra iei Articolul 39. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii Articolul 40. Consultarea organelor sindicale i solicitarea opiniei organelor colective la desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Articolul 41. Preavizul de concediere Articolul 42. Desfacerea contractului individual de munc la cererea Cur ii de Conturi Articolul 43. Înl turarea de la lucru Articolul 44. Carnetele de munc Articolul 45. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR Articolul 45/1. Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor Articolul 45/2. Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Articolul 45/3. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Articolul 45/4. omerii. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Articolul 45/5. Organizarea lucr rilor publice Articolul 45/6. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Articolul 45/7. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei

de munc

pentru anumite categorii de cet

eni

+------------------------------------+ | Partea 2. Articolele 46 - 107 | +------------------------------------+ CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC Articolul Articolul Articolul Articolul 46. 47. 48. 49. Exclus Durata normal a timpului de munc Durata redus a timpului de munc S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus Durata muncii de noapte Timpul de munc incomplect Ziua de munc nenormat Începutul i sfîr itul muncii zilnice Munca pe schimburi Întreruperile între schimburi Eviden a global a timpului de munc Împ r irea zilei de munc în p r i Limitarea muncii suplimentare CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Pauza pentru odihn i mas Articolul 62. Zilele de repaus Articolul 63. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, în care procesul de munc este neîntrerupt Articolul 64. Zilele de repaus la întreprinderile, institu iile, organiza iile, legate de deservirea popula iei Articolul 65. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc Articolul 66. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Articolul 67. Interzicerea muncii în zilele de repaus. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Articolul 68. Retribu ia muncii în zilele de odihn Articolul 69. Zilele de s rb toare Articolul 70. Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare Articolul 71. Concediile anuale Articolul 72. Durta concediului Articolul 73. Concediile suplimentare Articolul 74. Exclus Articolul 75. Modul de acordare a concediilor Articolul 76. Calcularea vechimii în munc , care d dreptul la concediu Articolul 77. Ordinea de acordare a concediilor

Articolul 50. Articolul 51. Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare Articolul 102. Cuantumul minim al salariului Articolul 85. care au avut loc nu din vina salariatului Articolul 98. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Articolul 81. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Articolul 88. Tarifele de stat de salarizare Articolul 87. Sistemele de retribuire a muncii Articolul 89. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului Articolul 100. care lipsesc temporar Articolul 94. Acordarea anual a concediului. Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie Articolul 99. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Articolul 96/1. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Articolul 97. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Articolul 90. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte Articolul 93. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Articolul 101. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Articolul 80. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Articolul 91. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Articolul 92. Termenele de modul de plat a salariului Articolul 102/1. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Articolul 96. Locul de plat a salariului . Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Articolul 84. Dreptul întreprinderilor. Concediul f r men inerea salariului CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Articolul 95. institu iilor i organiza iilor. Retribuirea muncii Articolul 83. Indexarea salariului Articolul 86.Articolul 78. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Articolul 79. R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului Articolul 103.

Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei. Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Articolul 111. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Articolul 123. Garan iile pentru salaria ii. Carnetele de salarizare Articolul 107.167 | +------------------------------------+ CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. .i satisfac serviciul militar Articolul 119. care apar in salaria ilor Articolul 125. timi i pentru examen în institu iile medicale Articolul 121. Deservirea material . Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord Articolul 112. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s . care sînt donatori Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Articolul 117. trimi i s . Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Artocolul 115. organiza iei Articolul 125/1. Articolele 108 . Întroducerea. Normele de munc Articolul 109. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Articolul 106.i ridice calificarea Articolul 120. Exclus CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116.Articolul 104. institu iei. institu iei. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti Articolul 118. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Articolul 105. Garan ie pentru salaria ii. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Articolul 110. Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Articolul 114. Compensa ii pentru uzura instrumentelor. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire Articolul 113. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum +------------------------------------+ | Partea 3. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Articolul 124. pricinuite întreprinderii.

organiza iei Articolul 131. Anularea sanc iunii disciplinare 147. organiza iei Articolul 129. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc 143. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Articolul 128/2. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie. institu iei. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor Articolul 128/1. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Articolul 149. 137. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu Articolul 134. Intezicera re inerilor din unele sume.institu iei. Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii 143/1. Îndatoririle salaria ilor Asigurarea disciplinei muncii Îndatoririle administra iei Regulile de ordine interioar a muncii. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. cînd se pune pe seama lui r spunderea material Articolul 132. Modul de aplicare a încuraj rilor 141. pricinuit întreprinderii. Statutele i regulamentele disciplinare 139. pricinuite întreprinderii. organiza iei Articolul 127. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare 144. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul 135. construc iilor i utilajului . care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc 142. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare 145. Limitarea re inerilor din salariu Articolul 133. Ordinea de reparare a pagubei Articolul 130. R spunderea material colectiv (de brigad ) Articolul 128/3. Înadoririle administra iei. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor 146. Stabilirea m rimii pagubei. Încuraj ri pentru succese în munc 140. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. institu iei. Exclus Articolul 128. 138. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148. 136.organiza iei Articolul 126.

Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual Articolul 157. Articolele 168 . R spunderea material a întreprinderilor. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante Articolul 158. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Articolul 156. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Instruc iile cu privire la protec ia muncii. Folosirea muncii invalizilor Articolul 165. care se includ în timpul de munc Articolul 161. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Articolul 172. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Articolul 170. la care este interzis folosirea muncii femeilor Articolul 169.231 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj. Trecerea la o munc mai u oar Articolul 163.Articolul 150. Lucr rile. care s-au îmboln vit la locul de munc Articolul 166.de protec ie Articolul 159. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. obligator pentru administra ie Articolul 153. Retribuirea muncii lucr torilor. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Articolul 160. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Articolul 162. trecu i la o munc mai u oar Articolul 164. Interzicerea muncii de noapte. obligatoare pentru salaria i Articolul 155. institu iilor. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Articolul 167. Pauzele. care au copii în vîrsta . Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii Articolul 154. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Transportul salaria ilor. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 152. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor +------------------------------------+ | Partea 4. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Articolul 171. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Articolul 151.

Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Articolul 192. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Articolul 183. care au înfiat copii nou-n scu i Articolul 177. de la care se admite angajarea la lucru Articolul 182. Vîrsta. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani Articolul 184. în care se aplic pe scar larg munca femeilor Articolul 180/1. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Articolul 175. Pauzele pentru alimentarea copilului Articolul 178. pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani Articolul 176. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Articolul 188. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. Instruirea profesional în produc ie în . Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. Examene medicale pentru persoanele sub optsprezece ani Articolul 185. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Articolul 189. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Articolul 186. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Articolul 194. Concediul suplimentar. Concediile pentru femeile.de pîn la trei ani Articolul 173. Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Articolul 190. Lucr rile. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Articolul 187. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. care au absolvit institu iile de înv mînt. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Articolul 180. care au copii Articolul 179. Deservirea femeilor la întreprinderile. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. organiza iile. f r men inerea salariului. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Articolul 191. Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Articolul 174.

Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Articolul 209. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 213. Modul de examinare a litigiilor de munc Articolul 212. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210. Exclus Articolul 219. Înlesnirile pentru salaria i. Incurajarea salaria ilor. Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 204. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Articolul 205. Exclus . Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 217. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 215. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 206. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Articolul 197. Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 214. care îmbin munca cu înv tura Articolul 198. Exclus Articolul 218. Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Articolul 207. Înlesnirile pentru salaria ii. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Articolul 196.limitele timpului de munc Articolul 195. Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Articolul 208. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 202. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Articolul 200. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 216. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Articolul 199. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Articolul 203. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Articolul 201. Organele care examineaz litigiile de munc Articolul 211.

266 | +------------------------------------+ CAPITOLUL XV SINDICATELE. Drepturile sindicatelor Articolul 234. institu iei. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Articolul 240. Restabilirea în lucru Articolul 224. organiza iei Articolul 235. Articolele 232 . ORGANIZA IILOR Articolul 232. organiza iei Articolul 236. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 228. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Articolul 242. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc Articolul 229. organiza iilor. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. institu iilor. organiza iei Articolul 239. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc +------------------------------------+ | Partea 5. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate Articolul 233.Articolul 220. Limitarea urm ririi sumelor. organiza iilor a . Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Articolul 225.pl tite pe baza hot r rii organelor. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Articolul 238. Scutirea salaria ilor. Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Articolul 227. institu iilor. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. institu iei. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii. R spunderea material a persoanei oficiale. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Articolul 230/1. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) Articolul 221. INSTITU IILOR. a înc perilor. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Articolul 222. care examineaz litigiile de munc Articolul 230. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de munc . institu iilor. organiza iilor Articolul 237. vinovate de concediere sau transferare nelegala Articolul 226. Satisfacerea crean elor pecuniare Articolul 231. de plata cheltuielilor de judecat Articolul 223. Exclus Articolul 241.

cl dirilor. Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Articolul 264. Exclus Articolul 265. înc perilor. Asigurarea cu pensii Articolul 252. de cultur fizic i sporive Articolul 243. Exclus CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC Capitolul XV-A Exclus CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE Articolul 244. Exclus Articolul 263. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Articolul 256. Exclus CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Articolul 251. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Articolul 249. de întremare. Exclus . Mijloacele asigur rilor sociale Articolul 246. construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. Exclus Articolul 253. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 259. Inspec ia sanitar de stat Articolul 258. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Articolul 255. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare Articolul 250/1. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Articolul 261. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Articolul 250. Supravegherea energetic de stat Articolul 257. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor Articolul 245. elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Articolul 247. Exclus Articolul 262. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Articolul 248.

organiza iei.04. la înt rirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii spre binele societ ii în prima necesitate vital a fiec rui om capabil de munc .03.i alege profesia i ocupa ia. asigurat prin stabilirea duratei maxime a timpului de munc .88] Articolul 2.88] [Art. Salariatul este dator: 1) s .93] [Art. dreptul de a dispune de capacit ile sale la munc .2 în redac ia Ucazului din 08. 5) la asociere în sindicate.i îndeplineasc în mod con tiincios obliga iile de munc . institu iiile i organiza iile de pe teritoriul Republicii Moldova.84] [Art.1315-XII din 02. 4) la odihn . 7) la ap rarea judiciar a drepturilor sale de munc . zilelor de s rb toare. acordarea zilelor de odihn s pt mînale. Drepturile i îndatoririle de munc fundamentale ale salaria ilor În conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova fiecare om are dreptul la munc pe care el o alege liber sau pe care o accept liber.04. la îmbun t irea calit ii muncii. precum i a concediilor anuale pl tite. inclusiv rela iile de munc din gospod riile r ne ti (de fermier). zilei de munc reduse pentru anumite profesii i lucr ri. 2) la recuperarea prejudiciului cauzat prin v t marea s n t ii în leg tur cu munca.02.2 în redac ia Legii nr. indiferent de tipul de proprietate i forma de gospod rire. Munca for at este interzis .11. la sporirea eficien ei produc iei sociale i la ridicarea pe acreast baz a nivelului material i cultural de via al oamenilor muncii.2 în redac ia Ucazului din 01.691-X din 05. 6) la asistent social pentru limit de vîrdt . Codul muncii al Republicii Moldova stabile te un înalt nivel al condi iilor de munc . [Art.1 completat prin Ucazul din 08.81] Articolul 3. în caz de pierdere a capacit ii de munc i în alte cazuri prev zute de lege. contribuie la cre terea productivit ii muncii.2 în redac ia Ucazului nr. [Art. ap rarea pe toate c ile a drepturilor de munc ale salaria ilor. prev zute de prezentul Cod CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. 4) s îndeplineasc normele de munc stabilite. Fiecare salriat are dreptul: 1) la condi ii de munc ce corespund cerin elor securit ii i igienei. institu iei. Rela iile de munc care iau fiin din calitatea de membru al .Articolul 266. 3) s aib o atitudine gospod reasc fa de averea îtreprinderii. Sfera de ac iune a legisla iei muncii Legisla ia muncii reglementeaz rela iile de munc ale salaria ilor angaja i la întreprinderile. 3) la recompens egal pentru munc egal f r nici o discriminare i nu mai mic decît cuantumul minim stabilit de lege. precum i dreptul la protec ie de omaj. Sarcinile Codului Muncii al Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz raporturile de munc ale tuturor salaria ilor. dreptul de a. 2) s respecte disciplina muncii. Calcularea termenelor.

81] Articolul 6. în institu ii.88] Articolul 4. Modul de elaborare i încheiere a contractului colectiv de munc se reglementeaz de Legea privind contractul colectiv de munc .11. sunt stabilite alte prevederi decît cele care se con in în legisla ia muncii a Republicii Moldova. care înr ute esc situa ia salaria ilor în compara ie cu legisla ia muncii sus numite.) i care vizeaz principiile i garan iile referitoare la regimul timpului de munc i al timpului de odihn .3 în redac ia Ucazului din 08. Legisla ia muncii Legisla ia muncii este alc tuit din prezentul Cod ale legisla iei muncii. organiza iile.84] .02.04.93] [Alin. social-economice i profesionale dintre administra ie i salaria i la întreprinderi.03.1315-XII din 02.6 în redac ia Ucazului din 08.03.1315-XII din 02.8 în redac ia Ucazului din 01.întreprinderilor i al organiza iilor corporative (cooperatiste. [Art. Nulitatea condi iilor din contractele de munc . [Art. Contractul colectiv de munc Contractul colectiv de munc este un act juridic.88] [Art.04.03.1315-XII din 02.691-X din 05. regulamentele. ce reglementeaz rela iile de munc . de arend etc.8 în redac ia Legii nr.7 exclus prin Legea nr. Întreprinderile. sociale i de trai suplimentare în compara ie cu legisla ia. pot stabili pentru salariat înlesniri de munc .03.8 în redac ia Ucazului din 08.93] [Art. la munca femeilor.5 modificat prin Ucazul nr.88] [Alin.93] [Art. acordurile tarifare ale lor i în contractele colective de munc a normelor ce reglementeaz nemijlocit rela iile de munc concrete care iau fiin din calitatea de membru al întreprinderilor i organiza iilor corporative se aplic normele respective ale legisla iei muncii.03. de statutele i regulamentele lor.93] CAPITOLUL II CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC Articolul 8. de acordurile tarifare i contractele colective de munc . tineretului. la protec ia muncii. iar în rest de legisla ia cu privire la activitatea întreprinderilor i organiza iilor respective. Legisla ia muncii (cu excep ia normelor i regulilor privind protec ia muncii) nu se extinde asupra persoanelor care desf oar activitate particular de antreprenoriat f r a folosi munca str in .6 în redac ia Legii nr. în limitele competen ei lor i pe seama mijloacelor proprii.03. Contractele i acordurile de munc interna ionale Dac prin contractul sau prin acordul interna ional. invalizilor i la cuantumul minim al retribuirii muncii se reglementeaz de legisla ia muncii.93] [Art. [Art.93] i din alte acte Articolul 5. se aplic prevederile contractului interna ional sau ale acordului interna ional.4 în redac ia Legii nr. În cazul lipsei în legisla ie a prevederilor referitoare la activitatea întreprinderilor i a organiza iilor sus-men ionate.5 în redac ia Legii nr. precum i al lipsei în statutele.1315-XII din 02.1315-XII din 02.1.04. [Art.3 art. care înr ut esc situa ia salaria ilor Condi iile din contractele de munc . organiza ii. [Art.1315-XII din 02.2 art.2.3 în redac ia Legii nr. institu iile. la care particip Republica Moldova.

8 în redac ia Ucazului din 27.9 în redac ia Ucazului din 01.84] [Art.9 exclus prin Legea nr. O varietate deos bit a contractului individual de munc o constituie acordul în care termenul de ac iune a lui.10 în redac ia Ucazului din 27.15 exclus prin Legea nr.14 în redac ia Ucazului din 27.84] [Art.11 exclus prin Legea nr.88] [Art. st rii .03.11.93] [Art. organiza ia se oblig s pl teasc lucr torului salariul i s -i asigure condi iile de munc .82] [Art.84] [Art. [Alin. institu ia. Garan iile la angajarea la lucru Refuzul neîntemiat de a angaja la lucru este interzis.14 exclus prin Legea nr. P r ile i con inutul contractului individual de munc Contractul individual de munc este în elegerea între lucr tor i întreprindere.13 în redac ia Ucazului din 27. rasei.03.8 în redac ia Ucazului din 05.4 art.11. de contractul colectiv de munc i în elegerea p r ilor.13 exclus prin Legea nr. drepturile.04.11.12 exclus prin Legea nr.11 în redac ia Ucazului din 27.[Alin.04. originii sociale.10 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.84] [Art.93] Articolul 17.04.3 art.1315-XII din 02.9 introdus prin Ucazul din 08.03.1315-XII din 02.04.84] [Art.1 art. institu ie.84] [Art.84] [Alin.03.1315-XII din 02. condi iile de retribuire.1315-XII din 02. prev zute de legisla ia muncii. Nici o limitare direct sau indirect a drepturilor sau stabilirea unor avantaje directe sau îndirecte la angajarea la lucru pe temeiul sexului.03.08.1 art. de asigurare material i de organizare a muncii.1315-XII din 02.10 modificat prin Ucazul din 01.88] [Alin.93] [Art.11 în redac ia Ucazului din 08.14 modificat prin Ucazul din 01.1315-XII din 02. organiza ie prin care lucr torul se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate. de desfacere a acordului (inclusiv desfacerea înainte de termen) i alte condi ii se stabilesc prin acordul p r ilor.93] [Alin.1315-XII din 02.03. calificare sau la un anumit post.84] [Art.93] [Art. na ionalit ii. limbii.04.03.93] [Art.16 introdus prin Legea nr.93] CAPITOLUL III CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC Articolul 16.2 art. obliga iile i r spunderea p r ilor (inclusiv r spunderea material ).93] [Art. Sfera de aplicare a acestei forme a contractului individual de munc se stabile te de legisla ie. subordonîndu-se ordinei interioare de munc .04. iar întreprinderea.03.04.

surori. Forma contractului individual de munc Contractul individual de munc poate fi încheiat în form verbal sau scris .17 în redac ia Legii nr.materiale. [Alin.1315-XII din 02. comunicîndu-se despre acasta lucr torului dare de semn tur . Limitarea serviciului în comun al rudelor Este interzis serviciul în comun la una i aceia i întreprindere. fra i. fiice. cînd ordinul (dispoozi ia) n-a fost emis. institu iilor organiza iilor. sau de interesele salariatului. [Art.1315-XII din 02. Nu se poate refuza încheierea contractului de munc cu un lucr tor. care se afl în rudenie sau afinitate apropiat între ele (p rin i. atitudinii fa de religie. organiza ie pe baza acordului intervenit între conduc torii întreprinderilor.21/1 introdus prin Ucazul din 08.3 art. a c ror prezentare nu este prev zut de lege .2 art. Contractul individual de munc de durat determinat se încheie în cazurile cînd rela iile de munc nu pot fi stabilite pe o durat nedeterminat . ce sunt determinate de cerin ele specifice genului de activitate dat sau condi ionate de grija deos bit a statului fa de persoanele care au nevoe de ap rare social i juridic sporit nu sunt considerate discriminare. Termenul contractului individual de munc Contractele individuale de munc se încheie: 1) pe o durat nedeterminat . preferin ele i limit rile la angajarea la lucru. În ordin (dispozi ie) trebuie s fie ar tat denumirea exact a muncii (func iei). Încheierea contractului individual de munc Încheierea contractului individual de munc se întocme te printr-un ordin (dispozi ie) al administra iei. ce nu in de calit ile de lucru ale salaria ilor nu se admite.03. p rin i.93] Articolul 18. Respectarea formei scrise a contractului individual de munc este obligatoare în cazurile.1315-XII din 02.88] Articolul 22.21/1 exclus prin Legea nr. inînduse cont de caracterul muncii viitoare sau de condi iile în care ea va fi executat .17 introdus prin Legea nr. Excep ii din acast regul pot fi stabilite de Guvernul RepubliciiMoldova.93] [Art. 2) pe un termen anumit nu mai mare de cinci ani. prev zute de legisla e. surori. 3) pe timpul îndeplinirii unei lucr ri determinate. excluderile. la care este angajat lucr torul.2 art.03. [Alin. organiza ie a persoanelor.04. Diferen ierile. fii. institu ie.1315-XII din 02. institu ie. dac în cadrul serviciului unul din ei este subordonat sau se afl sub controlul direct al altuia. în conformitate cu indicatorul tarifar i de calificare sau cu statele de func ii. precum i pe temeiul altor circumstan e. Articolul 20. dar lucr torul a început de fapt s lucreze.03.03. precum i în cazurile prev zute nemijlocit de legisla ie. apartenen ei la asocia iile ob te ti.93] [Alin. domiciliului. invitat la lucru în cadrul transfer rii dintr-o alt întreprindere. copii ai so ilor).18 introdus prin Legea nr. convingerilor.93] Articolul 19. Articolul 21. Contractul individual de munc se consider închieat i în cazul. so i. Interzicerea de a cere la încheierea contractului individual de munc decumente. precum i fra i.

93] Articolul 24. Încercarea la angajarea la lucru La încheierea contractului individual de munc se poate stipula prin în elegerea p r ilor încercarea în scopul de a verifica. Încercarea nu se stabile te. Obliga iile administra iei de a l muri lucr torului drepturile i îndatorirele lui La angajarea la lucru a salariatuluii ori la transferarea lui în modul stabilit la o alt munc administra ia este obligat : 1) s -l fac cunoscut pe salariat cu munca. nu poate fi mai mare de trei luni.04.3 modificat prin Legea nr.25 modificat prin Legea nr.1 art. a c ror prezentare nu este prev zut de lege.07.1315-XII din 02.03.La încheierea contractului individual de munc este interzis de a cere salaria ilor documnete. institu ie. care i se încreden eaz .03. dac lergisla ia nu prevede altfel.1315-XII din 02. dac salariatul corespunde muncii care i se încredin eaz . Termenul de încercare la înheierea contractului individual de munc Termenul de încercare. În termenul de încercare nu într perioadele de incapacitate temporar de munc i alte perioade.93] [Alin. 2) s -l fac cunoscut cu regulamentul privind ordinea interioar de . Dac rezultatul încerc rii este satisf c tor.2 art. iar în unele cazuri. iar salariatul continu s lucreze.1 art. cu condi iile de munc i s -i l mureasc drepturile i îndatoririle sale. În cazul cînd rezultatul încerc rii este nesatisf c tor. Condi ia cu privire la încercare trebuie s fie men ionat în ordinul (dispozi ia) de angajare la lucru.24 modificat prin Legea nr. [Alin. 2) tineri speciali ti dup absolvirea institutu iilor de înv mînt superior i mediu de specialitate i tineri muncitori dup absolvirea colilor profesionale-tehnice. . Încercarea nu se stabile tde asemenea în caz de angajare la lucru într-o alt localitate i de transferare la lucru într-o alt întreprindere.25 în redac ia Ucazului din 03. cînd se angajeaz la lucru: 1) persoane.de ase luni.93] [Alin. Salariatul are dreptul s se plîng împotriva acestei concedieri la judec toria norodnic raional (or eneasc ). 3) invalizi repartiza i la lucru în conformitate cu recomand rile expertizei medico-sociale. contractul individual de munc continu f r emiterea unui ordin special sau a unei dispozi ii speciale. organiza ie.1315-XII din 02. care n-au împlinit optsprezece ani.2 art. În perioada încerc rii asupra salaria ilor se extinde în întregime legisla ia muncii.03. în urma în elegerii cu comitetul sindical respectiv.24 în redac ia Ucazului din 08. se consider c el a reu it la încercare i dup aceasta contractul individual de munc poate fi desf cut numai potrivit cu dispozi iile generale. concedierea lucr torului se face de c tre administra ie f r plata preavizului de concediere.75] Articolul 26. cînd lucr torul a lipsit de la lucru din motive întemiate.88] Articolul 25. Articolul 23. [Grn. [Alin. Rezultatele încerc rii la încheierea contractului individual de munc Dac termenul de încercare a expirat.

Administra ia nu are dreptul de a-l permuta pe salariat la un lucru. Îndatorirea lucr torului de a îndeplini persoanal munca ce i s-a încredin at Salariatul trebuie s îndeplineasc personal munca ce i s-a încredin at i nu are dreptul s încredin eze îndeplinirea ei unei alte persoane. institu ie. Articolul 27. Articolul 28. organiza ie sau la o alt întreprindere. care nu este stipulat prin contractul individual de munc . precum i transferarea la munc într-o alt întreprindere. este admis numai cu consim mîntul salariatului. [Art. Transferarea temporar la o alt munc în cazul unei necesit i de produc ie În cazul unei necesit i de produc ie pentru întreptrindere.i continue munca în noile condi ii. Dac condi iile de munc anterioare esen iale nu au fost men inute. institu ia. calific rii sau func iei specificate în contractul individual de munc . dac legea nu prevede altfel. organiza ie ori într-o alt localitate. care îi este contraindicat din motive de s n tate. organiza ie. institu ie. prev zute de articolele 30. Despre schimbarea condi iilor esen iale de munc .29 modificat prin Legea nr. În leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii se admite schimbarea condi iilor de munc esen iale la continuarea lucrului în cadrul aceleea i specialit i calific ri sau func ii. Nu se consider transferare la o alt munc i nu necesit consim mîntul lucr torului permutarea lui în aceea i întreprindere. cî tigul lui mediu neputînd fi mai mic decît cel primit la munca anterioar . i 31 din prezentul Cod. iar salariatul nu este de acord s . institu ia. institu ie. urmînd ca el s fie retribuit dup munca pe care o presteaz . la o alt subdiviziune structura din aceea i localitate. Transferarea la o alt munc . atunci contractul individual de munc se anuleaz conform punctului 6 al articolului 33 din prezentul Cod.a sistemelor i cuantumurilor de retribuire a muncii. organiza ie. pazei contra incendiilor i altor reguli privind protec ia muncii. Schimbarea condi iilor esen ale de munc Transferarea la o alt munc la aceea i întreprindere. igienii muncii. organiza ie. organiza ie administra ia are dreptul de a-i transfera pe salaria i pe termen de pîn la o lun la o munc nestipulat prin contractul individual de munc la aceia i întreprinderre. la un alt loc de lucru. îns rcinarea de a lucra la un alt mecanism sau agregat în limitele specialit ii.lucr torul trebuie s fie pus la curent nu mai tîrziu decît cu dou luni înainte. igienii în produc ie. organiza ia. institu ie. a regimului de munc . dar în aceia localitate. organiza ia respectiv .29 în redac ia Ucazului din 08. cu excep ia cazurilor. institu ie.93] [Art. Acast transferare se admite pentru preîntîmpinarea . 3) s -l instructeze asupra tehnicii securit ii. a cumulului de profesii. care sînt în vigoare la întreprinderea. despre schimbarea categoriilor i a denumirii func iilor i despre altele . despre stabilirea sau suprimarea timpului de munc necomplet. fie chiar împreun cu întreprinderea. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat prin contractul individual de munc Administra ia nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci. Articolul 29.1315-XII din 02. institu ie.88] Articolul 30.04. a înlesnirilor.munc i contractul colectivde munc .03.

8 art. 4) desfacerea contractului de munc din ini iativa salariatului (articolele 36 i 37). Limitarea transfer rii la lucr ri necalificate În caz de întrerupere în munc sau de înlocuire temporar a unui lucr tor care este absent nu se admite transferarea salaria ilor califica i la lucr ri necalificate. care î i îndeplinesc normele de produc ie. 3) chemarea sau angajarea salariatului la serviciu militar. a distrugerii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc i în alte cazuri excep ionale.33 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.i îndeplinesc normele sau care sînt transfera i la o munc .33 modificat prin Legea nr.5 art.7 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02. Temeiurile încet rii contractului individual de munc Temeiurile încet rii contractului individual de munc sînt: 1) acordul p r ilor. [Alin. organiza ia. organiza ie în cursul întregii perioade a întreruperii sau la o alt întreprindere.7 art. sînt transfera i pe un termen de pîn la o lun la o alt munc la aceea întreprindere. Transferarea temporar la o alt munc în caz de întrerupere în munc În caz de întrerupere în munc salaria ii. salaria ii.81] . institu ie.98] 8) alte temeiuri prev zute de acord.93] [Alin.83] [Alin.93] [Alin. î i p streaz cî tigul mediu primit la munca anterioar .205-XIV din 25. 7) întrarea în vigoare a sentin ei instan ei judec tore ti.03.33 introdus prin Legea nr.08. Articolul 31. organiza ie sau trecerea la o func ie electiv . În caz de transferare la o munc cu o retribu ie mai mic din cauza întreruperii în munc . organiza ie. a întreruperilor în munc . care exclude posibilitatea de a continua munca respectiv . a unei avarii în produc ie sau pentru înl turarea imediat a urm rilor lor.4 art. cu consim mîntul lui. din ini iativa administra iei (articolele 38 i 263) sau la cererea Cur ii de Conturi (articolul 42).11. precum i refuzul de a. la o alt întreprindere. Articolul 32. 2) expirarea termenului (punctele "2" i "3" ale articolullui 18). iar salaria ii.i continua munca în leg tur cu schimbarea condi iilor esen ale de munc .02.891-XIII din 21.03. institu ie. inîndu-se seama de specialitatea i calificarea lor. Durata transfer rii la o alt alt munc pentru înlocuirea lucr torului care este absent nu poate fi mai mare de o lun în cursul anului calendaristic. care nu.4 art. prin care salariatul a fost condamnat (cu excep ia cazurilor de condamnare cu suspendarea pedepsei i de amînare a execut rii sentin ei) la priva iune de libertateu sau la o alt pedeaps .04. 5) transferarea lucr torului. [Pct. pentru preîntîmpinarea unor accidente. Articolul 33.33 în redac ia Ucazului din 08.33 modificat prin Ucazul din 25. pl tit pe unitate de timp î i p streaz salariul tarifar (salariul de func ie).sau lichidarea unei calamit i naturale. institu ie. 6) refuzul salariatului de a fi transferat la munc într-o alt localitate împreun cu întreprinderea. institu ia. precum i pentru înlocuirea unui salariat care este absent. cînd raporturile de munc continu de fapt i nici una din p r i n-a cerut încetarea lor (articolul 35).06.96] [Alin. cu excep ia cazurilor. dar în aceia localitate.88] [Alin.6 art.33 în redac ia Ucazului din 05.

pensionarea i în alte cazuri) administra ia desface contractul individual de munc în termenul cerut de salariat. lucr torul are dreptul oricînd s . diviz rii. încheiat pentru un termen nedeterminat.1315-XII din 02. salariatul are dreptul s înceteze lucrul.80] Articolul 37. iar administra ia întreprinderiei. care o anuleaz pe prima. urmînd s anun e în scris despre aceasta administra ia cu dou s pt mîni înainte. Concedierea este interzis . rela iile de munc cu consim mîntul salariatului continu .1315-XII din 02. [Art. [Art.03. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pe termen Contractul individual de munc încheiat pe termen (punctele 2 i 3 ale articolului 18) poate fi desf cut înainte de termen la cererea lucr torului în cazul bolii sau invalidit ii sale. reorganiz rii). contopire i divizare a întreprinderii. institu iei. care s fie confirmat de organele de supraveghere i contrl. desfacerea contractului individual de munc din in iativa administra iei în aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii num rului sau a statului de personal. organiza iei este obligat s elibereze lucr torului cartea de munc i s -i fac socoteala. contractul individual de munc urmeaz s fie desf cut la cererea salariatului.36 modificat prin Ucazul din 06.36 modificat prin Legea nr. indicat în partea întîa a prezentului articol. care îl împedic s . din ziua depunerii cererii lucr torul n-a fost de fapt concediat din serviciu i nu i-a reafirmat dorin a de a desface contractul individual de munc . precum i al reorganiz rii ei (contopirii alipirii. Continuarea ac iunii pe o durat nedeterminat a contractului individual de munc încheiat pe termen Dac la expirarea termenului contractului individual de munc nici una din p r i n-a cerut încetarea lui i raportul de munc continu de fapt. organiza iei Odat cu transferarea întreprinderii.08. institu iei. care s-o anuleze pe prima.36 în redac ia Ucazului din 25. dac dup expirarea termenului. Desfacerea din ini iativa salariatului a contractului individual de munc încheiat pentru un termen nedefinit Salariatul are dreptul s desfac contractul individual de munc .Articolul 34. Pîn la expirarea termenului. indicat în partea întîia a prezentului articol.93] [Art. În cazul schimb rii proprietarului întreprinderii.34 în redac ia Legii nr. Prin în elegere între lucr tor i administra ie contractul individual de munc poate s fie desf cut i înainte de expirarea termenului. indicat în partea întîia a prezentului articol.03.93] Articolul 35. organiza iei din subordonarea unui organ în subordinea unui alt organ ac iunea contractului individual de mumc nu înceteaz . Continuarea ac iunii contractului individual de munc în caz de transmitere.i retrag cererea sau s depun o nou cerere. În cazul cînd cererea salariatului de a fi concediat din dorin a proprie este condi ionat de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o institu ie de înv mînt. institu iei.03. În cazul înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei privind protec ia muncii. Dup expirarea termenului. Articolul 36. a fost invitat la locul lui un nou lucr tor. indicat în partea întîia a prezentului articol. În cazul acesta administra ia poate s -l concedieze pe lucr tor numai cu condi ia. dac pîn la depunerea de c tre dînsul a cererii. contractul se consider prelungit pe o durat nedeterminat .83] [Art.

inclusiv lichidarea.2 i 6 ale prezentului articol. f r a socoti concediile de maternitate. Desfacerea contractului individual de munc din ini iativa administra iei Contractul individual de munc . reducerea num rului sau a statului de personal.38 modificat prin Ucazul din 25. precum i în perioada afl rii lucr torului în concediu. în conformitate cu decizia respectiv . narcotic sau toxic .38 modificat prin Ucazul din 08. Articolul 38. care îl împedic s continuie munca respectiv .93] [Art.98] [Art. iar în temeiul deciziei comisiei consultative medicale a institu iei curative.83] . ar tate în punctele 1.02. dac mai înainte au fost aplicate salariatului sanc iuni disciplinare sau m suri de înrîurire ob teasc .03. 6) restabilirea în lucru a salariatului. afla i la tratament în institu ii curative din ar sau str in tate. f r motive întemeiate.106-XIV din 23. de competen a c ruia este aplicarea sanc iei administrative sau a m surilor de înrîurire ob teasc . 8) s vîr irea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv în propor ii mici) din avutul statului sau din cel ob tesc. dac este imposibil de a transfera lucr torul. cu consim mîntul lui. dac legisla ia n-a stabilit un termen mai mare pentru men inerea locului de munc (func iei) în cazul unei anumite boli. încheiat pe o durat nedeterminat . este admis . Concedierea pe baza temeiurilor. 4) absen a la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de munc ) f r motive întemiate. precum i contractul individual de munc înceiat pe un termen pot fi desf cute înainte de expirarea termenului ac iunii lui de c tre administra ie numai în urm toarele cazuri: 1) schimb ri în organizarea produc iei i muncii. intrat în vigoare a instan ei judec tore ti sau prin decizia organului. care i-au pierdut capacitatea de munc în leg tur cu un accident de munc sau o boal profesional . organiza iei.88] [Art. suplimentar. al înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii. 2) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei ocupate sau muncii prestate din cauza calific rii insuficiente sau a st rii s n t ii.08. i pe timpul determinat.2002] [Art. a îndatoririlor. Nu se admite concedierea lucr torului din ini iativa administra iei în perioada incapacit ii temporare de munc (cu excep ia concedierii pe baza punctului 5 al prezentului articol). la o alt munc . institu iei. 7) apari ia la lucru în stare de ebrietate alcoolic . a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc i din alte motive întemiate. li se men ine locul de munc (func ia) timp de 12 luni. organiza iei. reorganizarea sau reprofilarea întreprinderii. care a îndeplinit mai înainte aceast munc . Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul lichid rii totale a întreprinderii. stabilit prin sentin a.38 modificat prin Legea nr.814-XV din 05. Salariatul. [Art.38 completat prin Legea nr. institu iei. ce-i revin prin contractul individual de munc sau prin regulamentul de ordine interioar a muncii.86] [Art. 3) neîndeplinirea sistematic de c tre salariat.1315-XII din 02.38 modificat prin Ucazul din 17.07.38 modificat prin Legea nr. Salaria ilor bolnavi de tuberculoz evolutiv . 5) neprezentare la lucru în curs de mai mult de patru luni la rînd din cauza incapacit ii temporare de munc .04. î i p streaz locul de munc (func ia) pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii.06.presteze munca stipulat prin contract.

institu ia. Conduc torii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la locul de munc de baz nu pot fi concedia i din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.93] Articolul 40. Desfacerea contractului individual de munc .40 completat prin Ucazul din 17. [Art.40 modificat prin Ucazul din 25. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru în cazul disponibiliz rii salaria ilor în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii În cazul reducerii num rului sau a statelor de lucr tori în leg tur cu schimb rile din organizarea produc iei i a muncii dreptul preferen ial de a fi l sa i la lucru îl au salaria ii cu o mai înalt productivitate a muncii i calificare. care i-au pierdut via a sau au disp rut f r urm .41 completat prin Legea nr.03.06. inventatorii. fa de care este stabilit raportul de cauzalitate dintre survenirea invalidit ii i catastrofa de la Cernobâl.93] [Art.06. lucr torii.93] [Art.1315-XII din 02.40 în redac ia Legii nr.03.2001] [Art. suportate în urma catastrofei de la Cernobâl.03.83] Articolul 41. cu excep ia persoanelor specificate la art. Concedierea din ini iativa patronului (administra iei) a persoanei alese în organul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al organului sindical al c rui membru este persoana în cauz .08. participan ii la lichidarea consecin elor catastrofei de la Cernobâl în zona de înstr inare în anii 1986-1990.04. organiza ia respectiv . care. [Art.i ridic calificarea f r scoatere din produc ie în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. ori din cauza înc lc rii de c tre administra ie a legisla iei muncii.39 modificat i completat prin Legea nr. organiza ia respectiv un accident de munc sau au contractat o boal profesional . poate avea loc doar cu acordul preliminar al organului (organizatorului) sindical. în familia c rora nu sînt al i lucr tori cu cî tig de sine st t tor. [Art. Interzicerea desfacerii contractului individual de munc din ini iativa patronului (administra iei) f r acordul sindicatului Desfacerea din ini iativa patronului (administra iei) a contractului individual de munc cu lucr torul membru de sindicat.286-XV din 21.88] Articolul 42.Articolul 39.04. lucr torii. invalizii.86] [Art. 230 din prezentul cod.40 în redac ia Legii nr. dac au dou sau mai multe persoane între inute. persoanele care sau îmboln vit sau au suferit de o boal actinic i de alte boli. institu ia. 2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. persoanele. invalizii de r zboi i membrii familiilor militarilor i partizanilor.1315-XII din 02. salaria ilor li se pl te te un preaviz de concediere egal cu suma cî tigului mediu pe dou s pt mîni.88] [Art.41 modificat prin Ucazul din 08. care au suferit la întreprinderea. ce in de volumul de radia ie. a contractului colectiv de munc sau a contractului individual de munc (articolul 36 alineatul ase i articolul 37). care au o mare vechime neîntrerupt în munc la întreprinderea.40 în redac ia Ucazului din 08. ar tate în punctele 3 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1/1. Preavizul de concediere În caz de încetare a contractului individual de munc pe baza temeiurilor. În cazul unei egale productivit i a muncii i calific ri preferin de a fi l sa i la lucru îl au: lucr torii famili ti. lucr torii.1315-XII din 02.

ar tîndu-se specialitatea.93] [Art.891-XIII din 21. Înscrierile cu privire la motivele de concediere se fac în carnetul de munc în deplin corespundere cu formul rile legisla iei în vigoare.93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. în modul stabilit de c tre conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) în privin a c ruia a fost înaintat chestiunea în instan a de judecat .42 modificat prin Legea nr. înscrierea cu privire la desfacerea contractului individual de munc se face în carenetul de munc . Garan iile pentru realizarea dreptului la munc al cet enilor . conducerii lui). la cererea lui.42 în redac ia Legii nr. consiliului.04. institu ia. Carnetele de munc se in pentru to i salaria ii.1315-XII din 02. o adeverin cu privire la munca la întreprinderea.88] Articolul 43. institu iei. ales în post de colectivul de munc sau de reprezentan ii acestuia. Articolul 45. În carnetul de munc se înscriu datele cu privire la munc .la cererea Cur ii de Conturi La cererea Cur ii de Conturi. plecarea la pensie de vîrst . ar tîndu-se articolul.04. Înl turarea de la lucru Salariatul poate fi înl turat de la lucru (func ie) cazurile.03. Cînd contractul individual de munc este desf cut din ini iativa salariatului în leg tur cu boala.1315-XII din 02. organiza ia respectiv .96] [Art. în leg tur cu care legisla ia prevede acordarea unor anumite înlesniri i avantaje.42 în redac ia Ucazului din 08. Cererea Cur ii de Conturi privind desfacerea contractului individual de munc (acordului) poate fi atacat . Conduc torul. Sanc iunile nu se înscriu în carnetul de munc . ar tîndu-se aceste motive.88] Articolul 45/1. Eliberarea adeverin ei cu privire la munc i salariu Administra ia este obligat s elibereze salariatului. prev zute de legisla ie. administra ia întreprinderii. [Art.03. organiza ie.1315-XII din 02. precum i la încuraj rile i dinstinc iile pentru succesele în munc la întreprindere. calificarea. invaliditatea. care lucreaz la întreprindere. institu ie. [Art. func ia. ce caracterizeaz munca salariatului. însciere la institu ia de înv mînt superior sau mediu de specialitate ori la aspirantur i din alte motive. CAPITOLUL III/A ASIGURAREA UTILIZ RII FOR EI DE MUNC I GARAN IILE PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA MUNC AL CET ENILOR [Capitolul III/A în redac ia Legii nr.06. organiza iei poate s desfac contractul individual de munc (acordul) cu conduc torul (persoana cu func ii de r spundere) care a înc lcat legisla ia sau nu a asigurat respectarea ei. poate fi eliberat la cererea Cur ii de Conturi în temeiul hot rîrii colectivului respectiv (conferin ei. Carnetele de munc Carnetul de munc este documentul de baz . În caz de concediere carnetul de munc se elibereaz salariatului în ziua concedierii. punctul corespunz tor din lege. institu ie. durata de munc i cuantumul salariului. organiza ie mai mult de cinci zile.93] numai în Articolul 44.03.43 modificat prin Legea nr.

3) sprijin gratuit la alegerea locului de munc corespunz tor i la plasarea în cîmpul muncii. Articolul 45/3. acordat de c tre Serviciul de stat pentru utilizarea for ei de munc . Temeiurile i modul de disponibilizare a salaria ilor Salaria ii pot fi disponibiliza i de la întreprinderi. Condi iile juridice. Articolul 45/2. 6) posibilitate de a încheia contractele individuale de munc pe durata determinat pentru a participa la lucr ri publice pl tite. 2) acordarea de c tre întreprinderi. organiza ii personal sau prin intermediul gratuit al Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc . 4) posibilitatea de a însu i gratuiut o nou profesie (specialitate) de a se recicla în sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea for ei de munc sau pe baza recomand rii din partea acestuia în institu ii de înv mînt acordîndu-le bursa. cel mai tîrziu cu dou luni înainte. Înlesnirile i compensa iile pentru salaria ii disponibiliza i Salaria ilor disponibiliza i de la întreprinderi. inclusiv a muncilor cu diferite regimuri. La disponibilizarea salaria ilor în leg tur cu reducerea num rului lor sau a statului de personal se ine seama de dreptul preferen ial la men inerea la lucru. Odat cu preavizul de concediere în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal administra ia propune salariatului un alt lucru în aceea i întreprindere. a cheltuielilor materiale în leg tur cu trimiterea la lucru în alt localitate la propunerea oficiilor for ei de munc . institu ie. Salariatul are dreptul s -i aleag un nou loc de munc . este obligat s aduc la cuno tin a oficiilor for ei de munc datele privind posibil disponibilizare a fiec rui salariat în parte. a a cum e prev zut de articolul 39 din prezentul Cod i de contractul colectiv de munc . indicînd profesia. preg ti i în conformitate cu ofertele înaintate din timp. organiza ie. institu ii. specialitatea. organiza ii la desfacerea contractului individual de munc în leg tur cu înf ptuirea m surilor de reducere a num rului lor sau a statului de personal: 1) li se pl te te o indemniza ie de concediere în m rimea cî tigului mediu lunar: .Statul garanteaz cet enilor domicilia i permament pe teritoriul Republicii Moldova: 1) alegerea liber a ocupa iei. calificarea i cuantumul retribuirii muncii acestuia. 5) compensarea. din institu ii i organiza ii în leg tur cu reorganizarea i lichidarea acetora. comitetului sindical respectiv informa ia despre posibila disponibilizare în mas a salaria ilor. Administra ia prezint la timp. Salaria ii sunt preaviza i personal. adresîndu-se altor întreprinderi. cel mai tîrziu cu trei luni înainte. economice i organizatorice ale asigur rii utiliz rii for ei de munc i garan iile pentru realizarea dreptului de munc sunt stabilite de legisla ie. contra semn tur . din institu ii. cu realizarea m surilor de reducere a num rului sau a statului de personal. Administra ia. 7) ap rarea juridic contra concedierii nelegitime. despre apropiata disponibilizare cel mai tîrziu cu dou luni înainte. în conformitate cu legisla ia. institu ii i organiza ii a locurilor de munc corespunz toare pentru absolven ii institu iilor de înv mînt.

cuantumul i condi iile de plat a bursei i a ajutorului de omaj se stabile te de legisla ie. organiza iilor salaria ilor disponibiliza i li se men ine în perioada de angajare la lucru. Dep rtarea maxim la care se afl locul de munc corespunz tor de la locul de trai al omerilor o stabile te organul de autoadministrare local respectiv inînd de gradul de dezvoltare a re elei de transport public din localitatea dat . în institu ii i organiza ii . perfec ion rii sau recicl rii. din motive ce nu depind de ei. Articolul 45/5. Salaria ilor disponibiliza i li se acord . Se consider corespunz tor locul de munc atunci cînd acesta corespunde preg tirii profesionale. precum i cet enilor care sunt prima dat în c utare de lucru sau doresc s . în comun cu oficiile for ei de munc . Organizarea lucr rilor publice În scopul acord rii de ajutor unor anumite categorii ale popula iei la plasarea în cîmpul muncii. 2) plata ajutorului de omaj. care.2) li se men ine salariul mediu pe perioada de angajare la lucru. Statul garanteaz cet enilor care au pierdut lucrul. Modul. disponibiliza i de la întreprinderi. cu condi ia dac salariatul s-a adresat la acest organ din timp (în termen de dou s pt mîni dup concediere) i n-a fost plasat de acesta în cîmpul muncii. inîndu-se seama de plata indemniza iei de concediere. precum i al adapt rii lor la procesul de munc . 3) salariul mediu pe perioada de angajare la lucru li se men ine. dar nu mai mult decît pe dou luni de la data concedierii. institu iilor.în baza contractelor. 3) posibiitatea particip rii la lucr ri publice remunerate. salariul mediu. iar la alte întreprinderi. dar nu mai mult decît pe trei luni. Garan iile soiale i compensa iile în cazul pierderii lucrului Sunt considera i omeri cet enii ap i pentru munc de vîrst apt pentru munc . organele de autoadministrare local .i reînceap activitatea de munc dup o întrerupere îndelungat : 1) plata bursei în perioada preg tirii profesionale. ca excep ie. inîndu-se cont de indemniza ia lunar de concediere i de vechimea neîntrerupt în munc . în institu iile i organiza iile ce se afl în proprietatea lor. Articolul 45/4. de asemenea. unde î i au domiciliul ca persoane în c utare de lucru i care doresc s se încadreze în munc . Plata indemniza iei lunare de concediere i a cî tigului mediu men inut se efectueaz la locul de munc precedent. finan are i retribuire a muncii persoanelor angajate la lucr ri publice este stabilit de Regulamentul privind . i în decursul celei de-a treia lun de la data concedierii. În caz de reorganizare i de lichidare a întreprinderilor. organizeaz lucr ri publice temporare remunerate la întreprinderile. Salaria ilor sus-numi i li se men ine vechimea neîntrerupt în munc dac întreruperea în munc dup concediere n-a fost mai mare de trei luni. st rii s n t ii cet eanului i se afl în raz de ac iune a oficiului for ei de munc al unit ii administrativ-teritoriale date. alte înlesniri i compensa ii în conformitate cu legisla ia. omerii. Modul de organizare. procedîndu-se conform hot rîrii oficiului for ei de munc . nu au loc de munc corespunz tor. din institu ii i organiza ii. un venit legal i sunt înregistra i la oficiile for ei de munc .

93] [Capitolul III/A introdus prin Ucazul din 08. care lucreaz în condi ii de munc v t m toare . organiza iei. ajutor de omaj. iar pentru persoanele în vîrst de la cincisprezece pîn la aisprezece ani (elevii în vîrst de la paisprezece pîn la cincisprezece ani care lucreaz în timpul vacan ei) (art. [Capitolul III/A în redac ia Legii nr. prev zut în alineatul întîi al acestui punct pentru persoanele de vîrsta respectiv . [Art.90] Articolul 49. S pt mîna de munc de cinci zile se stabile te de c tre . medici i al ii). S pt mîna de munc de cinci zile i durata muncii zilnice Pentru salaria i se stabile te s pt mîna de munc de cinci zile cu dou zile de repaus.) pe calea cre rii de locuri de munc suplimentare i de întreprinderi i organiza ii specializate (inclusiv întreprinderi i organiza ii pentru folosirea muncii invalizilor i a pensionarilor).391-XII din 05.12. 2) pentru salaria ii. [Alin.47 în redac ia Legii nr. pe care le aprob administra ia de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.93] Articolul 47.24 ore pe s pt mîn . respectîndu-se durata stabilit a s pt mînii de munc (articolele 47 i 48). Afar de acasta.93] Articolul 48. particip la lucr ri publice remunerate.48 modificat prin Legea nr. burs .36 ore pe s pt mîn . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile durata muncii zilnice (schimbului) este determinat de regulamentul de ordine interioar a muncii sau de graficele muncii în schimburi. Durata timpului de lucru pentru elevii care lucreaz pe parcursul anului de înv mînt.46 exclus prin Legea nr. în timpul liber de înv tur nu poate s dep easc jum tate din durata maximal a timpului de lucru. Durata normal a timpului de munc Durata normal a timpului de munc al salaria ilor angaja i la toate întreprinderile. se include în vechimea total în munc .1315-XII din 02. în institu ii i organiza ii.lucr rile publice. Articolul 45/7. Calcularea vechimii totale în munc pentru perioada ederii f r lucru Timpul în decursul c ruia cet eanul prime te.1 art. Articolul 45/6.cel mult de 36 ore pe s pt mîn .03. se stabile te de legisla ie i nu poate fi mai mare de 40 de ore pe s pt mîn .1315-XII din 02.88] CAPITOLUL IV TIMPUL DE MUNC [Art. Durata redus a timpului de munc Durata redus a timpului de munc se stabile te: 1) pentru salaria i în vîrst de la aisprezece pîn la optsprezece ani . persoanele care timp îndelungat nu au de lucru s.181) .03. Garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru anumite categorii de cet eni Statul asigur garan ii suplimentare privind utilizarea for ei de munc pentru categoriile de cet eni care îndeosebi au nevoe de protec ie social i întîmpin dificult i în c utarea de lucru (invalizii.04.a. legisla ia stabile te durata redus a timpului de munc pentru unele categorii de lucr tori (înv tori. în modul stabilit de lege.1315-XII din 02. aprobat de Guvern.03. institu iei.

prin caracterul produc iei i condi iile de munc .* -------------------------* În prezent . institu iile. S pt mîna de munc de ase zile i durata muncii zilnice La întreprinderile. Articolul 52. de p rerea colectivului de munc organul administra iei publice locale. se reduce cu o or atît în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. în special de întreprinderi. Durata muncii de noapte Cînd munca se presteaz în timp de noapte. administra ia este obligat s le stabileasc ziua de munc incomplet sau s pt mîn de munc . men iona i în articolul 48 al prezentului Cod.93] [Alin. specificul muncii. 6 ore norma s pt mînal fiind de 36 ore i 4 ore.organul administra iei publice locale [Art. norma s pt m nal fiind de 40 ore. pentru care este prev zut de acum reducerea timpului de munc (punctul 2 al p r ii întîi i partea a doua din articolul 48). S pt mîna de munc de ase zile se stabile te de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical. organiza iile. cu excep ia salaria ilor.2 art. Retribuirea muncii în aceste cazuri se face propor ional cu timpul lucrat sau în func ie de produc ia ob inut .49 introdus prin Ucazul din 08.88] Articolul 51. Durata muncii de noapte este egal cu durata muncii de zi în cazurile. Timp de noapte este considerat timpul de la ora 10 seara pîn la ora 6 diminea a. durata stabilit a muncii (schimbului) se reduce cu o or . care are copil în vîrsta de pîn la paisprezece ani sau copil invalid în vîrsta de pîn la aisprezece ani (inclusiv care se afl sub tutela ei). Munca în condi iile timpului de munc incomplect nu atrage pentru .04. norma s pt mînal fiind de 24 ore.04.88] inîndu-se seama de i de comun acord cu Articolul 50. Timpul de munc incomplect Prin acordul dintre salariat i administra ie se poate stabili atît în timpul angaj rii la lucru.03. În condi iile s pt mînii de munc de ase zile durata muncii zilnice nu poate fi mai mare de 7 ore. inîndu-se seama de specificul muncii. Durata muncii în ajunul zilelor de s rb toare i zilelor de repaus În ajunul zilelor de s rb toare (articolul 69) durata muncii salaria ilor. în condi iile s pt mînii de munc de ase zile cu o zi de repaus. de p rerea colectivului de munc i de comun acord cu Sovietul local de deputa i ai poporului. În ajunul zilelor de repaus durata muncii în condi iile s pt mînii de munc de ase zile nu poate s fie mai mare de 6 ore.1315-XII din 02. [Alin. în care. în care procesul de munc este neîntrerupt. se stabile te s pt mîna de munc de ase zile cu o zi de repaus. cînd acest lucru este dictat de condi iile de produc ie. incomplet . precum i la lucr rile pe schimburi. a femeii. La rug mintea femeii gravide.50 introdus prin Ucazul din 08. întroducerea s pt mînii de munc de cinci zile nu este ra ional .2 art. Acast regul nu se extinde asupra salaria ilor.administra ie împreun cu comitetul sindical. cît i mai tîrziu.50 modificat prin Legea nr. ziua de munc incomplect sau s pt mîna de munc incomplect . cît i în condi iile s pt mînii de munc de ase zile. Articolul 53. sau o persoan care îngrije te de un membru al familiei bolnav în conformitate cu avizul medical.

90] art.87] Articolul 54. Trecerea dintr-un schimb în altul se determin prin graficele muncii pe schimburi. de regul .03. Articolul 58. Articolul 56. Ziua de munc nenormat Ziua de munc nenormat la întreprinderi.4 art.1315-XII din 02. organiza ii poate fi aplicat numai pentru salaria ii ar ta i în listele. precum i în unele întreprinderi de produc ie. institu ii. unde din cauza condi iilor de produv ie (de munc ) nu poate fi respectat durata zilnic sau s pt mînal a timpului de munc . Limitarea muncii suplimentare Munca suplimentar . care se aprob în ordine stabilit .12.02. stabilit pentru categoria de salaria i respectiv .salariat vechimii [Art. sec ii. Împ r irea zilei de munc în p r i La lucr rile unde acesta este necesar datorit caracterului deosebit al muncii ziua de munc poate fi. Munca suplimentar poate fi efectuat numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. Graficele muncii în schimburi se aduc la cuno tin a salaria ilor nu mai tîrziu decît cu o lun înainte de punerea lor în aplicare.04.2 art.53 [Alin. nu se admite. organiza iei s se întroduc eviden a global a timpului de munc . se admite. inîndu-se seama de specificul muncii i de p rerea colectivului de munc . în care procesul de munc este neîntrerupt. Munca pe schimburi În condi iile muncii pe schimburi fiecare grup de lucr tori trebuie s presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului de munc . Eviden a global a timpului de munc La întreprinderile. Lucr torii se succed pe schimburi în mod uniform. [Alin. Articolul 59.1 [Alin.1 vre-o limitare a duratei concediului anual. prev zute în legisla ie i în partea a cincea a . urmînd ca durata timpului de munc în perioada de eviden s nu dep easc num rul normal al orelor de munc (articolel 47 i 48). de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Este interzis de a repartiza pe lucr tori la munc în curs de dou schimburi la rînd. Începutul i sfîr itul muncii zilnice Ora cînd începe i se sfîr e te munca zilnic (schimbul) se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii i prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. în modul prev zut de lege. modificat prin Legea nr. organiza iei i numai în cazuri excep ionale.391-XII din 05. Articolul 60. institu iei. în calcularea în munc sau limitarea altor drepturi de munc .56 modificat prin Ucazul din 05. institu iei. Articolul 55.93] art.56 în redac ia Ucazului din 08. aprobate de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. împ r it în p r i. sectoare.81] Articolul 57. dar durata total a timpului de munc nu trebie s fie mai mare de durata stabilit a muncii zilnice.53 în redac ia Ucazului din 27. filiale i la unele timpuri de lucr ri. Întreruperile între schimburi Durata întreruperii în munc între schimburi trebuie s fie nu mai mic de durata dubl a timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pentru pauza pentru mas ). organiza iile. institu iile.10.88] [Alin.53 modificat prin Legea nr.

care tulbur func ionarea lor dreapt .98] 5) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucr torului de schimb.2 art. trebuie s se acorde salariatului posibilitatea de lua masa în timpul de munc . n-a putut fi terminat în cursul orelor normale de munc dac întreruperea lucrului început poate s duc la degradarea sau peirea avutului de stat sau ob tesc.prezentului articol.263-XIV din 24. înc lzire.98] La munc suplimentar nu pot fi admise persoanele. Pauza nu intr în timpul de munc . A doua zi de repaus în condi iile s pt mînii de munc de cinci zile. [Pct. Lista acestor lucr ri. canalizare. precum i pentru preîntîmpinarea unei calamit i cu caracter public sau a unei calamit i naturale. Ora cînd începe i se termin pauza se stabile te prin regulamentul de ordine interioar a muncii. ordinea i locul pentru mas se stabilesc de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.81] CAPITOLUL V TIMPUL DE ODIHN Articolul 61. Munca suplimentar nu trebuie s dep asc la fiecare salariat patru ore în curs de dou zile la rînd i 120 de ore pe an. necesare pentru ap rarea rii. [Alin. dac munca nu admite întrerupere. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. Pauza pentru odihn i mas Salaria ilor li se acord o pauz cu o durat de cel mult dou ore pentru odihn i mas . Se consider munc suplimentar munca prestat peste durata stabilit a timpului de munc (articolele 49-51 i 58). unde din cauza condi iilor de produc ie nu poate fi stabilit o pauz .în vederea lichid rii unor împrejur ri întîmpl toare sau nea teptate. institu iei. aprovizionare cu gaz. organiza iei.12. . Salaria ii folosesc timpul de pauz . 171. Administra ia poate s foloseasc munca suplimentar numai în urm toarele cazuri excep ionale: 1) la efectuarea lucr rilor.263-XIV din 24.60 în redac ia Ucazului din 05. prestate de fiecare lucr tor. iluminare. Administra ia este obligat s in eviden a precis a muncii suplimentare. Articolul 62.o zi de repaus. dup cum g sesc de cuviin . care din cauza re inerii neprev zute sau întîmpl toare.02. La lucr rile. Zi de repaus pentru to i este duminica. dac ea nu este stabilit prin lege. 3) în caz de necesitate de a termina lucrul început. în aceste cazuri administra ia este obligat s ia imediat m suri pentru a-l înlocui pe lucr torul de schimb cu un alt lucr tor.6 exclus prin Legea nr. este prev zut prin graficul de lucru al întreprinderii.4 exclus prin Legea nr. enumerate în articolele 164. 2) la efectuarea lucr rilor necesare de utilitate public pentru aprovizionare cu ap . În acest timp ei pot s lipeasc de la locul de munc . [Pct. transport i telecomunica ii . iar în condi iile s p mînii de munc de ase zile . 170. Zilele de repaus În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile salaria ilor li se acord dou zile de repaus pe s pt mîn . 185 i 209 din prezentul Cod.12. legate de condi iile tehnice ale produc iei.

Articolul 67. legate de deservirea popula iei La întreprinderile. organiza iei. organiza iile. de regul . institu iile. 2) pentru preîntîmpinarea unor accidente. curatorului) care educ un copil invalid i se acord dup voin a lui suplimentar o zi liber în lun cu remunerare în m rimea salariului de o zi din contul mijloacelor asigur rii sociale. a unei avarii în produc ie i pentru înl turarea imediat a urm rilor lor. la rînd. muzeele i altele). organiza iei. în institu iile. Articolul 66. organiza iile. zilele de repaus se stabilesc de c tre organele administra iei publice locale. sau a unor subunit i ale lor. Atragerea unor salaria i la munc în aceste zile se admite numai cu învoirea comitetului sindical al întreprinderii. Ambele zile de repaus se acord . stabilite prin legisla ie. institu iile. institu iei. care n-au putut fi prev zute dinainte. Zilele de repaus la întreprinderile.3 art. organiza iei. în care procesul de munc este neîntrerupt La întreprinderile. întreprinderile de deservire social .391-XII din 05. organiza iei. institu iei. 4) pentru efectuarea lucr rilor de înc rcare-desc rcare urgente i a lucr rilor legate de ele la transporturi în scopul de a preveni sau .62 introdus prin Legea nr. institu iei. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. Unuia din p rin i (tutorelui. Zilele de repaus în condi iile eviden ei globale a timpului de munc În condi iile eviden ei globale a timpului de munc zilele de repaus se acord salaria ilor în conformitate cu graficul (programul) lucr rilor.institu iei. organiza iei i numai în cazuri excep ionale. Zilele de repaus la întreprinderile. func ionarea c rora nu poate fi întrerupt în leg tur cu condi iile tehnico-industriale sau din cauza necesit ii deservirii neîntrerupte permanete a popula iei. 3) pentru efectuarea unor lucr ri de neamînat. de îndeplinirea urgent a c rora depinde desf urarea normal de mai departe a activit ii întreprinderii. [Alin. institu iei. precum i în urm toarele cazuri excep ionale: 1) pentru preîntîmpinarea unei calamnit i cu caracter public sau a unei calamnit i naturale. teatrele. institu iei. institu iile. organiza iile.12. a peirii sau degrad rii avutului de stat sau ob tesc. coordonat cu comitetul sindical al întreprinderii. nu poate fi întrerupt în ziua de repaus general în leg tur cu necesitatea deservirii popula iei (magazinele. zilele de repaus se acord în diferite zile a s pt mînii la rînd fiec riu grup de salaria i potrivit graficului muncii în schimburi. acordat de administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei. Cazurile excep ionale de atragere a unor salaria i la munc în zilele de repaus Munca în zilele de repaus este interzis . organiza iile. Durata repausului s pt mînal neîntrerupt Durata repausului s pt mînal neîntrerupt trebuie s fie nu mai mic de patruzeci i dou de ore. Articolul 64. Interzicerea muncii în zilele de repaus. în care munca. Articolul 65.90] Articolul 63.

institu iile. lucr rile. institu ii.Anul Nou .02.înl tura sta ionarea neproductiv a mijloacelor de transport i acumularea înc rc turilor în punctele de expediere i de destina ie.434-XII din 26.27 august . Atragerea salaria ilor la munc în zilele de repaus se face pe baza unui ordin în scris (dispozi ie în scris) al administra iei.1 mai .Ziua sfîntului în al c rui nume e sfin int biserica din localitatea respectiv (Hramul bisericii).81] în Articolul 70. organiza ii nu se lucreaz urm toarele zile de s rb toare: . Cazurile excep ionale de atragere la munc în zilele de s rb toare În zilel de s rb toare se admit lucr rile.Na terea lui Iisus Hristos (Cr ciunul). . [Art. . cu retribu ia în m rime de cel pu in un salariu sau se remunereaz .90] [Art. Concediile suplimentare .81] Articolul 68. .s rb toarea "Limba noastr ".Ziua Independen ei. . determinate de necesitatea deservirii popula iei.Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii. Retribuirea pentru munca prestat în ziua de odihn se calculeaz în modul prev zut de articolul 95 din prezentul Cod.68 în redac ia prin Legea nr. .31 august .04.93] Articolul 73.68 modificat prin Ucazul din 08.72 în redac ia Legii nr. f r acordarea unei zile suplimentare de odihn . Modul de calculare a duratei concediului anual pl tit se stabile te de legisla ie. Articolul 71.ziua de luni la o s pt mîn dup Pa ti (Pa tele blajinilor).91] [Art. Retribu ia muncii în zilele de odihn Munca prestat în zilele de odihn .Ziua Victoriei i a comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei. dac nu este prev zut în grafic se compenseaz oferindu-i-se salariatului în decurs de o lun o alt zi de odihn .prima i a doua zi de Pa ti conform calendarului bisericesc. [Alin.1 art. Concediile anuale Tuturor salaria ilor li se acord concedii anuale. Durta concediului Concediul anual se acord salaria ilor pe o durat de cel pu in 24 zile lucr toare (luîndu-se drept baz s pt mîna de munc de ase zile).67 în redac ia Ucazului din 05. la dorin a acestuia.93] [Art. men inînduli-se locul de munc (func ia) i cî tigul mediu (articolele 72 i 73). Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord un concediu anual cu o durat de o lun calendaristic . [Art.69 modificat prin Legea nr. .1 art.02.1 ianuarie . . .88] Articolul 69. Articolul 72.08.69 în redac ia Ucazului din 05.1315-XII din 02. [Alin.69 în redc ia Legii nr. oprirea c rora nu este posibil în leg tur cu condi iile tehnic -industriale (întreprinderile.03.9 mai .12.03.Ziua interna ional a femeii.692-XII din 27. în m rimea dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi.7-8 ianuarie . organiza iile care func ioneaz f r întrerupere). Zilele de s rb toare La întreprinderi. precum i lucr rile de repara ii i de înc rcare-desc rcare urgent .8 Martie .1315-XII din 02.

4) În alte cazuri. 4) alte perioade de timp. institu ie.83] Articolul 77. concediul le poate fi acordat înainte de expirarea a unsprezece luni de munc dup transferare.5 art.391-XII din 05.1315-XII din 02. li se acord concediul anual.93] [Art. institu ia. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. 2) timpul. 3) lucr torilor cu ziua de munc nenormat . prev zute de lege. Înainte de expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt concediul poate fi acordat la cererea lucr torului: 1) femeilor . [Alin.93] Articolul 75. 3) timpul.03. [Pct. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i salariul în întregime sau în parte (inclusiv timpul pentru lipsa for at de la lucru.90] Articolul 76. institu ie.75 introdus prin Legea nr. care d dreptul la concediu. institu iei. cînd salariatul n-a lucrat de fapt. care d dreptul la concediu În vechimea de munc . Calcularea vechimii în munc . prev zute de lege.02. transfera i dintr-o întreprindere. institu iei organiza iei. prev zute de lege.înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el. care lucreaz în unele ramuri ale economiei na ionale i au o mare vechime în munc la aceia întreprindere.74 exclus prin Legea nr.Se acord concedii anuale suplimentare: 1) salaria ilor. Administra ia poate de sine st t tor. într : 1) timpul efectiv lucrat. care lucreaz în condi ii de munc înv toare. organiza ie.12. dar i-a p strat locul de munc (func ia) i a primit ajutor în cadrul asigur rilor sociale de stat.03. organiza iei. ale c ror so ii se alt în concediul de maternitate. [Art. s stabileasc pentru salaria ii s i concedii suplimentare. 3) în alte cazuri. Modul de acordare a concediilor Concediul pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a unsprezece luni de munc neîntrerupt la întreprinderea. organizatia respectiv . So ilor care lucreaz . organiza ie în alt întreprindere.3 art.1315-XII din 02. Concediul pentru anul al doilea i anii urm tori de munc poate fi acordat în orice timp al anului de munc în conformitate cu ordinea de acordare a concediilor. pornind de la posibilit ile economice i inînd cont de modul de repartizare a cheltuielilor. în timpul concediului so iei. Salaria ilor.76 completat prin Ucazul din 03. organiza ie.74 modificat i completat prin Legea nr. dup dorin a lor. 2) salaria ilor sub optsprezece ani. pl tit în cazul cînd a fost concediat sau transferat în mod nejustificat la o alt munc i mai tîrziu a fost restabilit la lucru). . cu excep ia concediului postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. La stabilirea ordinii concediilor se ine seama de dorin a salaria ilor i de interesele asigur rii activit ii normale a întreprinderii. 2) salaria ilor. Ordinea de acordare a concediilor Ordinea de acordare a concediilor se stabile te de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.

un concediu de scurt durat f r men inerea salariului. prev zute de lege. la cererea salariatului i poate acorda. timpul cît dureaz acest concediu poate fi lucarat de c tre salariat în perioada urm toare. organiza iei. poate fi amînat pe anul de munc urm tor.02.08. cu consim mîntul lucr torului si în coordonare cu comitetul sindical al întrerpinderii. [Alin. cu se Articolul 80.Concediile se acord în cursul întregului an calendaristic. institu iei. sau concediile de maternitate nu includ în concediile anuale. care nu i-a folosit concediul. cu învoirea conduc torului întreprinderii.78 în redac ia Ucazului din 04. institu iei. organiza iei. concediul. cînd acordarea concediului salariatului în anul de munc curent poate s se r sfrîng negativ asupra desf ur rii normale a activit ii întreprinderii. 3) în alte cazuri.81] CAPITOLUL VI SALARIUL Articolul 82. În cazurile necesare. Articolul 81.3.81 completat prin Ucazul din 25. precum i neacordarea concediului salaria ilor sub optsprezece ani i lucr torilor. . institu iei. prin în elegere între p r i. în care scop se emite un ordin (dispozi ie). care au dreptul la concediul suplimentar în leg tur cu condi iile de munc v rt m toare.88] Articolul 79. Partea r mas a concediului nefolosit poate fi al turat la concediul pentru urm torul an de munc . acordate în ordinea stabilit în leg tur incapacitatea temporar de munc .08. 2) în cazul cînd salariatului i s-a încredin at îndeplinirea unor îndatoriri de stat sau ob te ti. Neincluderea concediilor de incapacitate temporar de munc sau de maternitate în concediile anuale Concediile. În asemenea caz concediul cu durata de cel pu in 6 zile de lucru pentru fiecare an de munc trebuie s fie folosit nu mai tîrziu decît în cursul unui an dup apari ia dreptului la concediu.83] [Art. Concediul anual poate fi amînat sau prelungit: 1) în cazul incapacit ii temporare de munc a salariatului. Cazurile excep ionale de amînare a concediului Concediul trebuie s fie acordat anual la termenul stabilit. Este interzis neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd. Retribuirea muncii Retribuirea muncii salariatului este în raport direct cu cererea i oferta for ei de munc pe pia a muncii. cu cantitatea i calitatea muncii. cu excep ia cazurilor de concediere a salariatului. cu rezultatele i condi iile func ion rii întreprinderii. pornindu-se de la condi iile i posibilit ile produc iei. Acordarea anual a concediului. Articolul 78.4 art. În cazurile excep ionale.81 în redac ia Ucazului din 05. [Art. organiza iei sau a conduc torului unit ii de produc ie. Concediul f r men inerea salariului Din motive familiale i din alte motive întemiate. Inadmisibilitatea înlocuirii concediului prin compensa ie în bani Nu se admite înlocuirea concediului prin compensa ie în bani.

1315-XII din 02. Cuantumul minim al salariului se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia execut rii de c tre ei a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program . Tarifele de stat de salarizare Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare salariile func iei.82 în redac ia Legii nr.2 art. institu iile.1315-XII din 02.stabilite de legisla ie În cuantumul minim al salariului nu se includ suplimentele. [Art. nici prin contractul individual de munc .93] [Alin. na ionalit i. organiza iei i în limitele mijloacelor alocate pentru aceste scopuri nu se limiteaz la cuantumuri maxime. tarifele de stat de retribuire a muncii precum i suplimentele de plat i sporurile (pl ile) reglementate de stat cu caracter de compensare.93] Articolul 84. Tarifele de stat de salarizare se modific în corespundere cu reexaminarea cuantumului minim al salariului. [Art. Tarifele de stat de salarizare în calitate de garan ie minim a retribuirii muncii salaria ilor de calificare corespunz toare se aplic în mod obligatoriu la toate întreprinderile.03.1315-XII din 02.85 în redac ia Legii nr. . atitudinii fa de religie.03.88] [Art. care determin nivelul minim de retribuire a muncii pe grupe concrete de profesii i pe categorii de calificare pentru executare de c tre salaria i a obliga iilor (normelor) de munc în orele de program stabilite de legisla ie. [Art.93] Articolul 83. Cuantumul minim al salariului Cuantumul minim al salariului stabilit de stat este obligatoriu pentru toate întreprinderile. st rii materiale.institu iei.04. Tarifele de stat de salarizare se stabilesc pe baza cuantumului minim al salariului i al coeficien ilor tarifari ai Re elei tarifare unice de salarizare. organiza iile i servesc drept baz pentru stabilirea cuantumurilor concrete ale salariilor tarifare i de func ie în limitele mijloacelor proprii (alocate) prev zute în aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare).84] Articolul 86.84 în redac ia Legii nr.83 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03. institu iile i organiza iile indiferent de tipul de proprietate i nu poate fi mic orat de c tre ace tea nici prin contractul colectiv de munc . indiferent de domeniul de aplicare a muncii. contractele individuale de munc . premiile i alte recompense.85 introdus prin Ucazul din 08. Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii Garan iile sociale de stat în domeniul retribuirii muncii includ salariul minim stabilit de stat. La stabilirea retribuirii muncii nu se admite discriminare pe temeiul sexului. Tarifele de stat de salarizare le sunt garantate salaria ilor cu condi ia execut rii de c tre ace tia a obliga iilor de munc stabilite în contractele colective de munc (acordurile tarifare). sporurile la salariu. vîrstei rasei.03. precum i în devizele de cheltuieli pentru intre inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. [Art. convingerilor. Indexarea salariului Indexarea salariului se efectuiaz în modul stabilit de legisla ie.04.85 în redac ia Ucazului din 27.93] Articolul 85. inîndu-se seama de gradul de complexitate a muncii i de nivelul calif rii salariatului.

84] Articolul 89. pot fi compensate în totalitate sau par ial prin plat echivalent în natur sau în alt mod.86 în redac ia Legii nr.04.[Art.1315-XII din 02. institu ia organiza ia respectiv .88] Articolul 87.86 în redc ia Ucazului din 08. organiza ie.03. organiza ie. precum i alte forme i condi ii de retribuire i stimulare a muncii se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între persoanele juridice sau fizice.în contractele individuale de munc .93] Articolul 88.88 în redac ia Legii nr. unde în leg tur cu caracterul de produc ie muncitorilor care lucreaz în acord . Sistemele de retribuire a muncii i cuantumurile concrete al salariilor tarifare i salariilor func iei.1315-XII din 02. în acord sau dup alte sisteme de retribuire. Regulamentul cu privire la modul de plat a recompensei se aprob de c tre administra ia de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.90 modificat prin Ucazul din 05. Sistemele de retribuire a muncii Munca salaria ilor este retribuit pe unitate de timp. [Art. organiza iei. ob inut de întreprindere. dar în m rime nu mai mic decît 0. Recompensa pe baza rezultatelor activit ii anuale Pe lîng sistemele de retribuire a muncii se poate stabili o recompens pentru salaria ii întreprinderilor i organiza iilor pe baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din contul beneficiului. Anun area salaria ilor despre introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea lor Administra ia este obligat s -i anun e pe salaria i nu mai tîrziu decît cu o lun înainte despre întroducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i despre modificarea celor existente. În ramurile economiei na ionale.04.03.89 în redac ia Ucazului din 27. Pentru stimularea muncii salaria ilor pot fi aplicate diverse sisteme de premiere i compensare.81] Articolul 91. Retribuirea muncii prestate în condi ii nefavorabile Pl ile minime de compensare pentru munc prestat în condi ii nefavorabile se stabilesc în m rimi fixe pentru salaria ii de orice calificare. Munca muncitorilor care lucreaz în acord este retribuit dup tarifurile lucr rii efectuate. [Alin. munca muncitorilor retribui i pe unitate de timp.02. care muncesc în condi ii egale la întreprinderea. Cuantumul recompensei se stabile te.84] Articolul 90. inîndu-se sama de rezulataele muncii salariatului i de durata vechimii sale neîntrerupte în munc la întreprindere.93] [Alin. Retribuirea muncii în caz de efectuare a lucr rilor de diferit califica ie Cînd se efectuieaz lucr ri de diferit calificare.04. Sporurile pentru munca prestat în condi ii nefavorabile cu acordul salariului.88 în redac ia Ucazului din 27.2 art. [Art. precum i a slujba ilor este retribuit dup munca de calificare mai înalt .03.3 art. [Art. iar în cazul în care aceste contracte lipsesc .1315-XII din 02.93] [Art.5 din salariul minim.87 în redac ia Legii nr. care sunt patroni i salaria i sau reprezentan ii acestora în func ie de posibilit ile financiare ale patronului i se fixeaz în contractele colective de munc (acordurile tarifare).

93] Articolul 95. retribuirea muncii este mai mare. inîndu-se seama de condi iile de munc . institu iei.04. se efectueaz pentru primele dou ore în m rime de cel pu in 50% din salariul tarifar al salariatului retribuit pe unitate de timp de categorie respectiv .cel pu in în m rime dubl .93 modificat prin Legea nr. în afar de lucrul lor de baz .84] Articolul 93. care lipsesc temporar. Retribuirea muncii în caz de cumul de profesii i de îndeplinire a atribu iilor unor lucr tori. Articolul 92. care lipse te temporar. [Art.02. organiza ie o munc suplimentar de o alt profesie (func ie) sau atribu iile unui lucr tor temporar absent. a aparatelor peste normele stabilite. dac muncitorul îndepline tre normele de produc ie i dac între categorii exist o diferen de cel pu in dou categorii. se stabilesc de c tre administra ie. organiza iei în conformitate cu legisla ia. Retribuirea muncii în caz de deservire a mai multor ma ini unelte În cazul cînd muncitorii care lucreaz în acord sunt trecu i la deservirea ma inilor-unelte.49 în redac ia Ucazului din 27. iar pentru orele urm toare .83] Articolul 94. prev zute de legisla e. care. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program în cazul remunera iei pe unitate de timp se efectueaz pentru primele dou pre în m rime de cel pu in 1. prev zut în contractul individual de munc . [Art. dac acest lucru este prev zut de contractul colectiv de munc . [Art.li se încredin eaz efectuarea unor lucr ri cu tarife mai mici decît categoriile ce le-au fost acordate. îndeplinesc la una i aceea i întreprindere.03.a mecanismelor.cel pu in în m rimea dubl a tarifului . se stabilesc de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. Prevederea cu privire la plata diferen ei între categorii nu se aplic în cazurile. Compensa ia pentru munca prestat în ziua de s rb toare Munca prestat în ziua de s rb toare (articolul 70) este retribuit salaria ilor: 1) care lucreaz în acord .în m rime de cel pu in 100% din acest salariu tarifar. diferen a între categorii. Retribu ia pentru munca prestat peste orele de program. iar pentru orele urm toare .93] [Art. f r a fi scuti i de lucrul lor de baz . institu ie.1315-XII din 02. Plata se face.03.5 din salariul tarifar (salariul lunar) stabilit lucr torului pe unitate de timp. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se permite. Cuantumurile sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului.1315-XII din 02. se pl te te muncitorilor. care lipsesc temporar Salaria ilor.93 în redac ia Ucazului din 03. care efectueaz aceste lucr ri. Cuantumurile concrete de m rire a retribuirii muncii în limitele. în cazul remunera iei în acord. li se pl te te un spor pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru îndeplinirea atribu iilor lucr torului. cînd prin caracterul produc iei efectuarea lucr rilor de diferite categorii într în sfera îndatoririlor permanente ale lucr torului.94 în redac ia Legii nr.

1315-XII din 02. dac munc a foct prestat peste norma lunar .95 în redac ia Legii nr. retribuirea se face în propor iile. institu iile i organiza iile sunt în drept s majoreze sporurile prev zute în articolele 68.5 din salariul tarifar (salariul lunar) pe unitate de timp stabilit salari tului. Articolul 98.93] Articolul 96/1. precum i s aplice alte suplimente de plat i sporuri cu caracter de compensare i stimulare în limitele mijloacelor proprii (alocate).în acord. prev zute pentru aceste scopuri în contractele colective de munc (acordurile tarifare) sau în divizele de cheltuieli pentru între inerea institu iilor i organiza iilor finan ate din buget. [Art. care a prestat munca în zi de s rb toare. În cazul acesta salariul lunar nu poate fi mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). 2) a c ror munc este retribuit pe baza tarifelor de salarizare pe unitate de timp sau zi . care au avut loc nu din vina salariatului În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc . 95 i 96 în m rimi ce dep esc nivelul lor minim stabilit de legisla ie. în caz de producere de rebuturi i de întrerupere în munc .04. [Art. În caz de neîndeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului retribuirea se face potrivit muncii prestate. Salariul lunar al salariatului nu poate fi . care au avut loc nu din vina salariatului.98 în redac ia Ucazului din 08. Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte Retribu ia pentru munca prestat în timp de noapte se stabile te în m rime de cel pu in 1. lui i se poate acorda o alt zi de odihn . La dorin a salariatului.03. la stabilirea suplimentelor de plata i sporurilor cu caracter de compensare i stimulare Întreprinderile.în m rime de cel pu in un salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. Dreptul întreprinderilor.88] Articolul 99.93] Articolul 97.96/1 introdus prin Legea nr. dac munca în ziua de s rb toare a fost prestat în limitele normei lunare a timpului de munc i de cel pu in în m rime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu. ce i s-a stabilit.cel pu in în m rimea dubl a salariului de unitate de timp sau za. Retribuirea muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie. 94. [Art. 3) a c ror munc este retribuit cu salariul lunar . Modul de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de produc ie În conformitate cu legisla ia în caz de neîndeplinire a noremelor de produc ie f r vina salariatului retribuirea se face pentru munca efectiv prestat .96 în redac ia Legii nr.93] Articolul 96.03.1315-XII din 02. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului În conformitate cu legisla ia în caz de producere a rebutului f r vina salariatului retribuirea muncii prestate la producerea rebutului se face dup tarifuri mic orate.1315-XII din 02. prev zute de legisla ie. institu iilor i organiza iilor. [Art.03. 87.

[Art. care dureaz mai pu in de dou s pt mîni se efectueaz imediat dup executarea acestuia. dar.99 în redac ia Ucazului din 08. se acord o plat suplimentar pîn la suma salariului mediu precedent în curs de dou luni din ziua permut rii. Pentru perioada însu irii de c tre salariat a unui nou proces de produc ie (produs) poate s se acorde un supliment de plat pîn la m rimea salariului mediu de mai înainte în modul i în condi iile de contractul colectiv de munc .101 completat prin Ucazul din 08. Timpul de sta ionare din vina salariatului nu se remunereaz . cu achitarea obligatorie a acestor servicii din contul întreprinderii.88] Articolul 101. Men inerea salariului în caz de transferare la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic i în caz de permutare În cazul cînd salariatul este transferat la o alt munc permanent cu o retribu ie mai mic . Rebutul de articole.03. [Art. dup tarifuri reduse.88] Articolul 102. în func ie de gradul unit ii produc iei.04. organiza iei.04. În cazurile cînd în urma permut rii salariatului (partea a doua a articolului 29) cî tigul se mic oreaz din cauze ce nu depind de el. Rebutul total din vina salariatului nu se retribuie. Rebutul par ial din vina salariatului se retribuie.93] [Art. În cazurile cînd ziua de plat a salariului coincide cu ziua de odihn sau de s rb toare. ce i s-a stabilit.100 în redac ia Ucazului din 08. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i în caz de insu ire a unor noi procese de produc ie (produse) Retribuirea timpului de sta ionare nu din vina salariatului. Cu acordul salariatul plata salariului poate fi efectuat prin institu ii bancare sau prin transfer po tal pe contul (adresa) indicat de el. salariul se pl te te în ajunul acestor zile. precum i rebutul f r vina lucr torului i care a foct constatat dup recep ionarea articolului de c tre organul controlului tehnic este retribuit acestui lucr tor la fel ca i articolele bune. [Art. Modul de înregistrare a sta ion rii produse nu din vina salariatului i m rimea retribuirii concrete se stabilesc în contractele colective de munc (acordurile tarifare) i în contractele individuale de munc .1315-XII din 02. Plata salariului pentru o lucrare ocazional . în contractul individual de munc . dar nu mai pu in de un salariu minim pe unitate de timp.100 în redac ia Legii nr.04. stabilit de legisla ie pentru fiecare or de sta ionare. de regul . Termenele de modul de plat a salariului Salariul se pl te te periodic în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv de munc . institu iei. se efectueaz în m rime de cel pu in dou treimi din salariul tarifar (salariul func iei) pe unitate de timp stabilit salariatului. . lucr torul î i p streaz cî tigul s u mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua transfer rii lui.88] Articolul 100. în cazul dac acesta a preîntîmpinat administra ia despre o eventual sta ionare sau despre începutul sta ion rii.în aceste cazuri mai mic de dou treimi din salariul tarifar în func ie de categoria (leafa). Salariul pentru timpul concediu se pl te te nu mai tîrziu cu 3 zile înainte de începutul concediului. care s-a produs din cauza unui defect interior din materialul prelucrat. nu mai rar decît de dou ori pe lun .

[Art. modul de calculare.1315-XII din 02. periodicitatea i locul de plat .1315-XII din 02. administra ia este obligat . cel mult în ziua urm toare dup ce lucr torul concediat a cerut s i se fac lichidarea socotelilor. institu ie. în orice caz. În carnetele de salarizare se înscriu condi iile de munc i calculare cu privire la salariu. pîn la destituirea din func ie. [Art. lichidarea socotelilor se face: 1) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.altor mo tenitori în conformitate cu legisla ia. Termenele de lichidare a socotelilor în caz de concediere Dac nu se consider cuantumul tutror sumelor. de priva iune de libertate . R spunderea pentru înc lcarea termenelor i modului de achitare a salariului În cazul neachit rii.102 modificat prin Ucazul din 05. organiza ie. Dac se contest cuantumul sumelor.07.919-XII din 11. . . iar în lipsa acestora . carnete de salarizare. precum i s asigure înscrierile respective în documentele de plat . din vina administra iei întreprinderii. ce se cuvin salariatului de la întreprindere. În fiecare caz în parte administra ia este obligat s informeze salariatul despre suma total a salariului. s pl teasc în termenul prev zut în acest articol suma necontestat de ea. care continu s lucreze pîn în ziua concedierii.04. Persoanele cu func ii de r spundere poart r spundere în conformitate cu legisla ia în vigoare. Carnetele de salarizare Dup cinci zile de la angajarea la lucru administra ia este obligat s elibereze tuturor salaria ilor. indiferent de tipul de proprietate i form organizatorico-juridic .).96] Articolul 103.În cazul decesului salariatului salariul ce i se cuvine i se pl teste so ului (so iei) copiilor sau p rin ilor lui. re inerile efectuate. Articolul 105. [Art.88] Articolul 106.105 în redac ia Ucazului din 08.81] Articolul 102/1. Administra ia este obligat s în tiin eze salariatul despre condi iile primirii salariului (m rimea salariului. a salariului ce i se cuvine salariatului în termenul i modul stabilit în articolul 102 din prezentul Cod.93] [Art. re inerile).03. forma retribu iei. suma ce i se cuvine s-o primeasc .în ziua concedierii. 2) în caz de desfacere a contractului individual de munc cu un lucr tor.a.103 în redac ia Legii nr. a c ror munc este retribuit în acord. inducîndu-se m rimea lor i cauzele re inerilor. ce se cuvin lucr torului la concediere. lucr torului i se pl te te cî tigul mediu pentru tot timpul ansen ei for ate de la lucru.102/1 introdus prin Legea nr. de lips nemotivat de la lucru. care nu lucreaz pîn în ziua concedierii (în caz de boal . institu iei.93] Articolul 104. [Art. Locul de plat a salariului Salariul se pl te te salariatului la locul lui de munc .03.02. organiza iei. R spunderea pentru re inerea eliber rii carnetului de munc Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina administra iei.102 în redac ia Legii nr.

88] Articolul 109. introducerii tehnicii i a tehnologiei noi. precum i pentru între inerea copiilor în institu iile pre colare. ramurale.81] Articolul 110. de asemenea. coli.Articolul 107. CAPITOLUL VII NORMELE DE MUNC I TARIFURILE PENTRU PLATA MUNCII ÎN ACORD Articolul 108. o anumit brigad pe calea aplic rii din proprie ini iativ a unor noi procedee de munc i a experien ei înaintate. Stabilirea tarifurilor de retribuirea muncii în acord La retribuirea muncii în acord tarifurile se stabilesc pornind de la categoriile de munc . tehnologiei. înlocuirea i revizuirea normelor de munc Întroducerea. Deservirea material . de personal . Administra ia este obligat s l mureasc lucr torilor cauzele revizuirii normelor de munc . departamentale) se efectueaz de c tre organele. bilete pentru sanatorii. Despre întroducera noilor norme de munc salaria ii trebuie s fie anun a i cel pu in cu o lun înainte. al organiz rii produc iei i al muncii. norme combinate i complexe. În condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii se pot aplica.109 în redac ia Ucazului din 08. [Art.88] Articolul 111. Ob inerea unui înalt nivel al fabric rii produc iei de c tre un anumit lucr tor. Normele de munc urmeaz s fie înlocuite în mod obligatoriu prin altele noi pe m sura atest rii i ra ionaliz rii locurilor de munc . Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip Înlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip (interramurale. pentru îmbun t irea deservirii social-culturale a salaria ilor.2 art. li se fac alte pl i i li se acord alte înlesniri. institu ii social-culturale i medicale. case de odihn i baze de turizm. de deservire.normele de produc ie. de trai i cultural a salaria ilor din contul fondurilor sociale de consum Pe lîng salariu salaria ii primesc din contul fondurilor sociale de consum ajutoare pe linia asigur rilor sociale de stat i pensii. Mijloacele din fondurile susar tate se aloc de asemenea pentru construc ia de locuin e. care asigur cre terea productivit ii muncii.02. Întroducerea. de timp. perfec ion rii cu for ele proprii a locurilor de munc nu constituie un temei pentru revizuirea normelor. ac iunilor tehnicoorganizatorice. precum i condi iile.109 modificat prin Ucazul din 05.se stabilesc pentru salaria i în concordan cu nivelul atins a tehnicii.110 în redac ia Ucazului din 08. înlocuirea i revizuirea normelor de munc se efectueaz de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical. li se asigur asisten medical gratuit i de înv mînt gratuit. Tariful pentru munca pl tit în acord se stabile te prin împ r irea . [Art.04. salariile tarifare (salariile de func ie) i normele de produc ie (normele de timp) stabilite. în care trebuie s se aplice noile norme. Normele de munc Normele de munc .04.88] [Alin.108 în redac ia Ucazului din 08. [Art. care le-au aprobat.04.

m. precum i aprovizionarea la timp cu ele. Aceste condi ii sînt: 1) starea bun a ma inilor.a. Tarifurile anterioare sînt men inute i în cazurile cînd inventatorul sau ra ionalizatorul n-a prestat mai înainte o munc . gaz i alte surse de alimentare cu energie. se men in tarifele anterioare în curs de trei luni. 4) aprovizionarea la timp a produc iei cu energie electric . Men inerea pentru salaria i-inventatori i ra ioalizatori pe un anumit termen a tarifurilor anterioare Pentru salaria i .93] CAPITOLUL VIII GARAN IILE I COMPENSA IILE Articolul 116.88] Articolul 113. Garan iile pentru salaria ii ale i în func ii elective în organele de stat Salaria ii elibera i din serviciu în leg tur cu alegerea lor în func ii elective în organele de stat. dup terminarea împuternicirilor lor în func ia electiv . înc lzirea. la alt .d. iar în caz dac aceasta lipse te .04. ventilarea.112 în redac ia Ucazului din 08. 3) calitatea corespunz toare a materialelor i instrumentelor. în urma folosirii c rora sunt puse în aplicare tarife mai mici. Articolul 114.115 exclus prin Legea nr.autori ai inven iilor sau propunerilor de ra ionalizare. . propunerii. Pentru îndeplinirea anumitor func ii i volume de lucr ri pot fi stabilite norme de deservire sau norme ale efectivului de lucr tori. [Art. 2) asigurarea la timp a documenta iei tehnice. 5) condi ii de munc f r pericol i s n toase (respectarea regulamentului i normelor cu privire la tehnica securit ii. cu norma de timp în ore sau zile.).tarifului pe or (pe zi). radia iilor. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru îndeplinirea normelor de produc ie Administra ia este obligat s asigure condi ii normale de munc . lumina necesar . pentru ca salaria ii s .o alt munc (func ie) de valoare egal la aceea i sau. Pentru ceilal i lucr tori care au acordat inventatorul sau ra ionalizatorului ajutor la aplicarea inven iei. vibra iilor i altor factori. munc (funci ia) anterioar . lichidarea urm rilor d un toare ale zgomotului. care corespunde cu categoria muncii prestate. pentru care normele i tarifurile au fost schimbate în leg tur cu aplicarea propunerii sale i a fost trecut la aceast munc dup prezentarea propunerii. care corespunde cu categoria muncii prestate. Stabilirea sarcinilor normate i a nomelor de deservire La retribuirea muncii pe unitate de timp se stabilesc pentru salaria i sarcini normate. primesc. care au ac iune negativ asupra s n t ii lucr torilor. [Art. ma inilor-unelte i dispozitivelor. Articolul 112.03. cu consim mîntul salariatului. necesare pentru îndeplinirea muncii.Tariful pentru munca în acord poate fi stabilit de asemenea prin înmul irea salariului tarifar pe or (pe zi).1315-XII din 02. cu norma de produc ie pe or (pe zi). tarifele anterioare se men in timp de ase luni la data începerii utiliz rii acestora.i îndeplineasc normele de produc ie.

întreprindere, institu ie, organiza ie. [Art.116 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 117. Garan iile pentru salaria i în timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti În timpul îndeplinirii îndatoririlor de stat sau ob te ti, dac în conformitate cu legisla ia aceste îndatoriri pot fi înf ptuite în timpul de munc , salaria ilor li se garanteaz p strarea locului de munc (func iei) i a cî tigului mediu. Cî tigul mediu se p streaz în cazurile îndeplinirii urm toarelor îndatoriri de stat sau ob te ti: 1) prezentarea prin citare la organele de cercetare penal , de anchet preliminar , la procuror i la instan a de judecat în calitate de martor, victim , expert, specialist, traduc tor, asistent; 2) participarea la lucr rile comisiei pentru stabilirea pensiilor de pe lîng organele muncii i protec iei sociale i la lucr rile consiliilor de expertiz medical a vitalit ii (C.E.M.V.) în calitate de membru al acestor comisii, repartiza i de organiza iile sindicale; 3) prezentarea prin citare la organele muncii i protec iei sociale în calitate de martori pentru a face depozi ii cu privire la vechimea în munc ; 4) participarea ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau avariei; 5) îndeplinirea altor îndatoriri de stat sau ob te ti - în cazurile prev zute de legisla ie. La sustragerea salariului de la munca de baz , în cazurile neprev zute de legisla ie, salariul se pl te te sau se compenseaz de c tre îndeplinirea, institu ia, organiza ia ale carei sarcini el le îndepline te în m rime de cel pu in un salariu mediu la locul de munc de baz . [Art.117 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] [Alin.2 art.117 în redac ia Ucazului nr.691-X din 05.02.81] Articolul 118. Garan iile i înlesnirile pentru salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar Salaria ii chema i s - i satisfac serviciul militar se bucur garan iile i înlesnirile prev zute de legisla ie. [Art.118 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93]

de

Articolul 119. Garan iile i compensa iile pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea Pentru salaria ii, trimi i s - i ridice calificarea cu scoatere din produc ie, s p streaz locul de munc (func ia) i pl ile, prev zute de lege. Articolul 120. Garan iile pentru salaria ii, timi i pentru examen în institu iile medicale În timpul afl rii la examen în institu iile medicale salaria ii, obliga i s treac acest examen (articolele 161 i 184), î i p streaz cî tigul mediu la locul de munc . Articolul 121. Garan ie pentru salaria ii, care sînt donatori Administra ia este obligat s dea voie f r nici o piedic salaria ilor în institu iile de ocrotire a s n t ii în ziua examenului medical i în ziua don rii sîngelui pentru transfuzie, men inîndu-le-se cî tigul mediu. Salaria ii care sînt donatori, primesc imediat dup fiecare zi de donare a sîngelui pentru transfuzie o zi de odihn , men inîndu-li-se cî tigul mediu. Cu consim mîntul lucr torului acast zi se adaug la

concediul anual. Articolul 122. Garan iile pentru salaria ii-inventatori i ra ionalizatori Salariatul-autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare are dreptul de a participa pe baze contractuale la lucr rile de preg tire pentru a pune în aplicare inven ia sau propunerea de ra ionalizare. În scopul particip rii la preg tirea punerii în aplicare a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare acesta poate fi eliberat complet sau par ial pe un timp de la lucrul de baz fiind retribuit în m rime nu mai mic de cî tigul mediu. La executarea lucrului de preg tire a inven iei sau a propunerii de ra ionalizare pentru a fi aplicat în afara locului permament de lucru autorului i se p streaz locul de munc (func ia), vechimea în munc neîntrerupt i vechimea în munc dup specialitate, dreptul la concediu alte drepturi i investi ii stabilite la locul permanent de lucru. Pentru timpul execut rii lucrului men ionat se încheie contract individual de munc cu plata muncii în func ie de complexitatea lucr rilor executate. [Art.122 în redac ia Legii nr.1315-XII din 02.03.93] Articolul 123. Garan iile i compensa iile în caz de deplasare i de transferare la munc într-o alt localitate Salaria ii au dreptul la plata cheltuielilor i la primirea altor compensa ii în leg tur cu deplas rile de serviciu, transferare, angajare sau trimitere la munc într-o alt localitate. Pentru lucr torii delega i se p streaz în cursul întregii durate a deplas rii locul de munc (func ia) i cî tigul mediu. Salaria ii, trimi i în deplasare de serviciu, primesc: diurn pentru timpul afl rii în delega ie, cheltuielile pentru închirierea înc perii de locuit, cheltuielile de transport pîn la locul de destina ie dus i întors. Salaria ilor, în cazul transfer rii la un alt serviciu, dac lucrul acesta e legat de mutarea într-o alt localitate, li se pl tesc: costul drumului lucr toului i al membrilor familiei; cheltuielile pentru transportul avutului; diurn pentru timpul afl rii în drum; indemniza ie unic pentru lucr torul însu i i pentru fiecare membru al familiei care se mut ; salariul pentru zilele de preg tire de drum i de instalare la domiciliul nou, dar nu mai mult decît pentru ase zile, precum i pentru timpul afl rii în drum. Salaria ilor, care se mut în leg tur cu angajarea lor (dup o în elegere prealabil ) la lucru într-o alt localitate, li se pl tesc compensa ii i li se acord garan iile, indicate în partea a patra a prezentului articol, în afar de plata indemniza iei unice, care li se poate pl ti acestor lucr tori în urma conven iei între p r i. Cuantumurile compensa iilor, modul pl tirii lor i acord rii de garan ii salaria ilor, indica i în partea a doua, a trea, a patra i a cincea ale prezentului articol, precum i garan iile i compensa iile persoanelor în caz de mutare a lor într-o alt localitate în leg tur cu trimiterea la lucru dup absolvirea institu iei de înv mînt, a aspiranturii, a ordinaturii clinice sau în cadrul angaj rii planificate ori al promo iei ob te ti se stabilesc de legisla ie. [Alin.4,5,6 art.123 în redac ia Ucazului nr.1885-X din 05.08.82] Articolul 124. Compensa ii pentru uzura instrumentelor, care apar in salaria ilor Salaria ii, care folosesc instrumentele lor pentru nevoile întreprinderii, institu iei, organiza iei, au dreptul la primirea unei compensa ii pentru uzura (amortizarea) instrumentelor lor.

Cuantumul i modul de plat a acestei compensa ii se stabile te administra ia de comun acord cu salariatul i comitetul sindical întreprinderii, institu iei, organiza iei, dac cuantumul i modul plat a compensa iei nu sînt stabilite în mod centralizat.

de al de

Articolul 125. Limitarea r spunderii materiale a salaria ilor pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei R spunderea material pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în timpul îndeplinerii îndatoririlor de munc , se pune în sarcina salariatului, dac acast pagub a fost pricinuit din vina lui. Acast r spundere, de regul , este limitat la o anumit parte a cî tigului salariatului i nu trebuie s dep easc m rimea deplin a pagubei pricinuite, cu excep ia cazurilor, prev zute de legisla ie (articolul 126). La stabilirea valorii pagubei se ia în considera ie numai paguba direct : veniturile nerealizate nu se iau în considera ie. Este interzis de a pune în sarcina salariatului r spunderea pentru paguba, care poate fi trecut în categoria riscului economic de produc ie normal. [Art.125 modificat prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.125 completat prin Ucazul din 17.06.86] Articolul 125/1. Repararea benevol de c tre salaria i a pagubei, pricinuite întreprinderii, institu iei, organiza iei Salariatul, care a pricinuit o pagub , poate s-o repare de bun voie în întregime sau în parte. Cu consim mîntul administra iei, lucr torul poate s transmit pentru repararea pagubei pricinuite bunuri de valoare egal sau s îndrepte ceea ce a fost deteriorat. [Art.125/1 în redac ia Ucazului din 15.09.77] Articolul 126. Garan iile privind r spunderea material a salaria ilor pentru paguba, pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei Pentru paguba pricinuit întreprinderii, institu iei, organiza iei în cadrul îndeplinirii îndatoririlor de munc , salaria ii, din vina c rora a fost pricinuit paguba, poart r spunderea material egal cu paguba real direct , dar nu mai mult de cî tigul lor mediu lunar. R spunderea material , care dep e te cî tigul mediu lunar, se admite numai în cazurile, prev zute de legisla ia. [Art.126 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.126 modificat prin Ucazul din 25.08.83] [Art.127 exclus prin Legea nr.1315-XII din 02.03.93] [Art.127 modificat prin Ucazul din 17.06.86] [Art.127 modificat prin Ucazul din 25.08.83] Articolul 128. Cazurile de r spundere material deplin a salaria ilor În conformitate cu legisla ia salaria ii poart r spundere material în m rimea deplin a pagubei, pricinuite din vina lor întreprinderii, institu iei, organiza iei, în urm toarele cazuri: 1) cînd între lucr tori i întreprindere, institu ie, organiza ie a fost încheiat, în conformitate cu articolul 128/1 din prezentul Cod, un contract scris, prin care lucr torul i-a asumat r spundere material deplin pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori, care i-au fost predate pentru p strare sau pentru alte eluri; 2) cînd lucr torul a primit bunurile i alte valori spre decontare

6) cînd în conformitate cu legisla ia lucr torului îi revine r spundera material deplin pentru paguba. semifabricatelor.03. transpotul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost transmise. prelucrarea. R spunderea material colectiv (de brigad ) Dac salaria ii execut în comun diferite feluri de lucr ri.08. institu iilor. acordate întreprinderii. 5) cînd paguba a fost pricinuit prin lipsuri. aparatelor de m surat. irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor. institu ie.1315-XII din 02. conduc torii de subdiviziuni ale întreprinderilor. organiza ii. cînd este imposibil de a delimita r spunderea material a fiec rui lucr tor i de a încheia cu el un contract cu privire la r spunderea material deplin . organiza iei.efi. 3) cînd paguba a fost pricinuit de ac iunile criminale ale salariatului. [Alin. precum i a instrumentelor. organiza iei în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc . aflat în stare de ebrietate. organiza iilor i adjunc ii lor poart r spundere material în m rimea deplin a prejudiciului cauzat statului din vina lor. pelucrarea. organiza ia le-a eliberat lucr torului în folosin .pe baza unei procuri unice sau pe baza altor documente unice. stabilite de sentin a instan ei de judecat . [Art.09. legate de p strarea. institu iei. inerii incorecte a eviden ei contabile i p str rii incorecte a valorilor materiale i a mijloacelor b ne ti. organiza ie cu lucr tori (care au împlinit vîrsta de 18 ani). dac prejudiciul este cauzat ca urmare a: consumului ilicit de valor materiale i mijloace b ne ti. organiza ie i to i membrii colectivului (brig zii). contabilii. care ocup func ii sau execut lucr ri.83] Articolul 128/1.128/1 în redac ia Ucazului din 15.1315-XII din 02. 4) cînd paguba este pricinuit de un lucr tor.06.03. distrugerea inten ionat sau degradarea inten ionat a materialelor.128 introdus prin Legea nr. institu iei. vînzarea (livrarea). la îndeplinirea c rora poate fi întrodus . produselor (produc iei).96] [Art.93] [Art. organiza iei. pricinuit întreprinderii. creditelor.128/1 modificat prin Legea nr.2 art. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. În conformitate cu legisla ia lista acestor func ii i lucr ri.891-XIII din 21. Lista lucr rilor. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material individual deplin se aprob în modul stabilit. transportul sau folosirea în procesul de produc ie a valorilor ce le-au fost predate.93] [Art. efii serviciilor contabile. R spunderea material colectiv (de brigad ) se instituie de c tre administra ia. institu ii. vînzarea (livrarea). inclusiv în timpul confec ion rii lor. institu iei. i adjunc ii lor.128 completat prin Ucazul din 28. subven iilor. legate nemijlocit de p strarea. pe care întreprinderea. Contractul scris cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se încheie de c tre întreprindere. precum i în alte cazuri prev zute de legisla ie. poate fi întrodus r spunderea material colectiv (de brigad ). 7) cînd paguba a fost pricinuit nu în timpul îndeplinirii îndatoririlor de munc .77] Articolul 128/2. institu ie. Conduc torii de întreprinderi. îmbr c mintei speciale i altor obiecte. Contractele scrise cu privire la r spunderea material deplin Contracte scrise cu privire la r spunderea material deplin pot fi încheiate de întreprindere.128 modificat prin Legea nr.

condi iile aplic rii ei. organiza iilor i de la loc iitorii lor se face pe baza unei ac iuni a organului superior sau pe baza cererii procurorului. la cererea lui. În caz de sustragere. institu iei.02.1315-XII din 02. iar de c tre conduc torii de întreprinderi. La întreprinderile de alimenta ie public (la unit i de produc ie i la bufete) i în comer ul de comision m rimea pagubei pricinuite prin sustragere sau lipsuri de produse i de m rfuri.128/2 modificat prin Ucazul din 05.86] [Art. lipsuri.93] [Art. Stabilirea m rimii pagubei.93] [Art.81] [Art.77] Articolul 129. distrugerea inten ionat sau deteriorarea inten ionat a valorilor materiale paguba se stabile te pornind de la pre urile din localitatea respectiv la data pricinuirii pagubei.93] [Art. pricinuit din vina cîtorva lucr tori. a f cut re inere din salariu lucr torului înc lcînd modul stabilit. pricinuite întreprindereii. de felul i limita r spunderii materiale a fiec ruia.129 modificat prin Ucazul din 17. institu iilor.pe baza unei dispozi ii a organului ierarhic superior prin re inere din salariul lucr torului.77] Articolul 128/3. institu iei. [Art. Ordinea de reparare a pagubei Repararea pagubei de c tre salaria i în propor ii ce nu dep esc salariul mediu lunar. administrativ sau penal pentru ac iunea (infrac iunea). organiza iei. se stabile te dup pre urile.81] [Art. o hot rîre cu privire la restituirea sumei re inute ilegal. organiza iei M rimea pagubei. institu iei.1315-XII din 02.1315-XII din 02.03. organul pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt referitor la plîngerea lucr torului.128/3 modificat prin Legea nr. organiza iei.128/2 în redac ia Ucazului din 15.03. Urm rirea pe cale judec toreasc a pagubei materiale de la conduc torii întreprinderilor. Repararea pagubei se face indeferent de tragerea lucr torului la r spundere disciplinar . În celelalte cazuri repararea pagubei se face prin intentarea de c tre administra ie a unei ac iuni la judec toria norodnic raional (or eneasc ). i de c tre loc iitorii lor . pe baza datelor eviden ei contabile. [Art.129 modificat prin Legea nr.03. litigiul de munc se examineaz .09.09. Dac administra ia.06. Dac lucr torul nu este de acord cu re inerea sau cu m rimea ei. pornind de la valoarea de inventar (pre ul de cost) a valorilor materiale. [Art.în conformitate cu legisla aia în modul stabilit. organiza ii. precum i contractul-tip cu privire la r spunderea material colectiv (de brigad ) se aprob . sc zîndu-se uzura dup normele stabilite.08.129 modificat prin Ucazul din 25. Dispozi ia administra iei sau a organului ierarhic superior trebuie s fie f cut nu mai tîrziu decît în termen de dou s pt mîni din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor i s fie pus în executare nu mai îninte decît dup apte zile din ziua în care i s-a comunicat despre aceasta lucr torului.128/3 modificat prin Ucazul din 05.02. se face pe baza unei dispozi ii a administra iei. se stabile te dup pierderile efective. mîndu-se seama de gradul de vin . în modul prev zut de legisla ie.128/3 în redac ia Ucazului din 15.fixate pentru vînzarea (realizare) acestor produse i m rfuri.r spunderea material colectiv (de brigad ). prin care paguba a fost pricinuit întreprinderii. pricinuite întreprinderii.128/2 modificat prin Legea nr.83] . se stabile te pentru fiecare din ei. institu ii. M rimea desp gubirilor pentru paguba.

prev zute de legisla ie. [Art.5 i 6 ale articolului 33 i în punctele 1. pentru restituirea sumelor. organiza iei i s ia m suri pentru revenirea pagubei.6 art. stabilit pentru restituirea avansului.132 modificat prin Ucazul nr.130 în redac ia Ucazului din 15. [Alin. se pot face pe baza ordinului (dispozi iei) administra iei: 1) pentru restituirea avansului. eliberat în contul salariului. Salaria iii sînt obliga i s aib o atitudine plin de grij fa de bunurile întreprinderii. sau din ziua pl ii gre it calculate.2857-X din 25. În aceste cazuri administra ia are dreptul s fac dispozi ia de re inere nu mai tîrziu decît în termen de o lun din ziua expir rii termenului. 3. Limitarea re inerilor din salariu Re inerile din salariul salaria ilor se pot face numai în cazurile. salaria ilor de a asigura integritatea bunurilor întreprinderii. achitarea datoriei. Mic orarea m rimii desp gubirilor este interzis .[Alin.5.77] Articolul 131. Dac acest termen a fost omis sau lucr torul contest temeiul sau cuantumul re inerii. Salariul. în care ei lucereaz . starea lui material i situa ia concret în care a fost pricinuit paguba. pl tit în plus lucr torului de c tre administra ie (inclusiv în cazul aplic rii gre ite a legii). precum i în leg tur cu plecarea la pensie.institu iei. 3) pentru repararea pagubei pricinuite din vina salariatului întreprinderii. organiza iei (partea întîa a articolului 129).2 i 5 ale articolului 38 din prezentul Cod.83] .2 art. nu poate s fie urm rit de la el. Înadoririle administra iei. 2) în caz de concediere a salariatului înainte de exprarea anului de munc . [Art. institu iei.77] Articolul 132. instan a de judecat ia în considera ie paguba real direct . dac lucr torul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor. eliberat pentru deplasare de serviciu sau transferare într-o alt localitate ori pentru nevoi gospod re ti. s vîr it din interes material. urm rirea datoriei se face pe cale judec toreasc . institu ia.77] Articolul 130. în caz de trimitere la înv tur . dac paguba a fost pricinuit printr-o infrac iune.129 introduse prin Ucazul din 15. institu iei. Re inerile din salariul salaria ilor pentru plata datoriilor lor c tre întreprinderea. necesare pentru munc normal i asigurarea integrit ii depline a bunurilor ce le sînt încredin ate.pentru zilele nelucrate ale concediului.4. ar tate în punctele. ci i a lipsei condi iilor pentru asigurarea integrit ii valorilor materiale. în contul c ruia el a primit de acum concediu. cuantumul desp gubirilor trebuie s fie mic orat corespunz tor. cînd se pune pe seama lui r spunderea material La stabilirea valorii pagubei ce trebuie reparat . pl tite în plus în urma unor gre eli de calcul. .131 în redac ia Ucazului din 15. Dac paguba este o urmare nu numai a comport rii culpabile a lucr torului.08. dac lucr torul este concediat pe baza temeiurilor. cu excep ia cazurilor unei gre eli de calcul. organiza iei Administra ia este obligat s creeze salaria ilor condi iile.09. Re inerea pentru aceste zile nu se face.09. organiza ia. Luarea în considera ie a situa iei concrete i a st rii materiale a lucr torului. pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp. gradul de vin a lucr torului.09.

98] Dac suma realizat prin urm rirea salariatuluiu nu este suficient pentru satisfacerea tuturor preten iilor urm ritorilor. Asigurarea disciplinei muncii Disciplina muncii se asigur la întreprinderi. de . s execute la timp i punctual dispozi iile administa iei. s aib o atitudine plin de aten ie fa de nevoile i cerin ele lucr torilor. [Alin. prin atitudinea con tiient fa de munc .cincizeci procente din salariul.i îndeplinesc în mod con tiincio i îndatoririle de munc .1315-XII din 02. s creeze condi iile pentru cre terea productivit ii muncii.136 modificat prin Ucazul din 08. Îndatoririle salaria ilor Salaria ii sînt obliga i s munceasc cinstit i con tiincios.133 modificat prin Legea nr.03. CAPITOLUL IX DISCIPLINA MUNCII Articolul 135. pl ile compensa ie i alte pl i.11. s ridice productivitatea muncii.3 art.135 modificat prin Legea nr.Articolul 133. de o riguroas exigen tov r easc fa de lucr torii. organiza iei. tehnica securit ii i igienei în produc ie. prev zute de articolele 416-421 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova. s respecte neab tut legisla ia muncii i regulamentul de protec ie a muncii. care.04. Intezicera re inerilor din unele sume.11. care nu.136 în redac ia Ucazului din 01.205-XIV din 25. s îmbun t easc calitatea prodec iei. fa de unii lucr tori necon tiincio i se aplic în caz de necesitate m suri de înrîurire disciplinar i ob teasc . iar în cazurile special prev zute de legisla ie . s respecte disciplina muncii. În caz de re inere din salariul pe baza a cîtorva acte executorii salariatului i se p streaz în orice caz cincizeci procente din salariu. prev zute de p r ile întîi i a doua ale prezentului articol. acast sum se distribuie între ei în mod i în ordinea. [Art. institu ii.93] Articolul 134. conform legii. Limit rile. [Art. s îmbun t easc condi iile lor de munc i de trai. s asigure disciplina muncii i disciplina în produc ie. nu pot fi urm rite. În colectivele de munc se creaz o atmosfera de intoleran a fa de abaterile de la disciplina muncii. de educa ie. nu se extind asupra re inerii din salariu în caz de urm rire a pensiei alimentare pentru între inerea copiilor minori. Limitarea cuantumurilor re inerilor din salariu La fiecare plat a salariului cuantumul total al tuturor re inerilor nu poate s dep easc dou zeci de procente.133 modificat prin Legea nr.93] Articolul 136. care urmreaz s fie pl tite salaria ilor Nu se admit re ineri din preavizul de concediere.88] [Art. care se cuvine s fie pl tit salariatului. precum i prin recompens pentru munc con tiincias . regulile privitoare la prote ia muncii. s respecte disciplin tehnologic . Îndatoririle administra iei Administra ia este obligat s organizeze în mod ra ional munca salaria ilor. organiza ii prin cererea condi iilor organizatorice i economice necesare pentru munca normal de înalt productivitate. s aib o atitudine gospod reasc fa de averea întreprinderii. [Art.1315-XII din 02. prin metode de convingere.84] Articolul 137.03. institu iei.

ridicarea productivit ii muncii. 3) distingerea cu un cadou de pre . 5) înscrierea în Cartea de onoare.4. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc Salaria ilor.1 art.a. 4) distingerea cu diplom de onoare. pe Panoul de onoare. 2) acordarea unui premiu. îmbun t irea condi iilor locative . locative i de trai (locuri în sanatoriu i case de odihn .03.11. care î i îndeplinesc cu succes i con tiincios îndatoririle de munc .138 în redac ia Ucazului din 01. medalii.84] Articolul 139. 4) concediere (punctele 3. institu iei. [Art. Articolul 143. Legisla ia cu privire la r spunderea disciplinar .). Sanc iuni pentru înc lcarea disciplinei muncii Pentru înc lcarea disciplinei muncii administra ia aplic urm toarele sanc iuni disciplinare: 1) observa ie.1315-XII din 02. statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni diciplinare. Acestor lucr tori li se acord de asemena avantaj i la avansarea în munc . Încuraj ri pentru succese în munc Pentru îndeplinirea pilduitoare a îndatoririlor de munc .139 modificat prin Legea nr.138 modificat prin Legea nr. decorare cu ordine. Regulamentul de ordine interioar a muncii i statutele regulamentele disciplinare pot s prevad i alte încuraj ri. 2) mustrare. 3) mustrare aspr . institu iei.93] [Alin. Regulile de ordine interioar a muncii. Articolul 141.Articolul 138. . îmbun t irea calit ii produc iei. organiza iei la propunerea administra iei. În unele ramuri ale economiei na ionale se aplic . se aduc la cuno tin a întregului colectiv i se înscriu în carnetul de munc al lucr torului. inova ie în munc i pentru alte realiz ri în munc se aplic urm toarele încuraj ri: 1) mul umire. Articolul 142.93] Articolul 140. Avantajele i înlesnirile acordate salaria ilor. Încuraj ri pentru deosebite merite de munc Pentru deosebite merite de munc salaria ii sînt recomanda i organelor ierarhic superioare pentru încurajare. Încuraj rile se anun prin ordin sau dispozi ie. li se acord în primul rînd avantaje i înlesniri în domeniul deservirii social-culturale. organiza iei. munca îndelungat i irepro abil . statute i regulamente disciplinare. [Art.03.1315-XII din 02. pentru anumite categorii de salaria i. diplome de onoare. Statutele i regulamentele disciplinare Programul de munc la întreprinderi în institu ii i organiza ii este determinat de regulile de ordine interioar de munc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc al întreprinderii. inclusiv i pentru conferirea titlurilor onorifice i a titlului de cel mai bun lucr tor în profesia respectiv . Modul de aplicare a încuraj rilor Încuraj rile se aplic de c tre administra ie împreun sau de acord cu comitetul sindical al întreprinderii.7 i 8 ale articolului 38).

de comportarea anterioar a salariatului.93] Articolul 146. prin demersul nemijlocit al conduc torului sau al colectivului de munc dac cel sanc ionat nu a comis o nou abatere i s-a manifestat ca lucr tor . regulamentelor i altor acte legislative cu privire la disciplina.93] Articolul 145.88] prin Ucazul din 17. Pentru o singur abatere poate fi aplicat numai o singur san iune disciplinar . se consider . Organul care a aplicat sanc iunea disciplinar poate s-o anuleze pîn la expirarea anului din proprie ini iativ . Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i numai prin hot rîrea organului de care au fost ale i i numai în temeiurile prev zute de legisla ie.143 în [Art.143 modificat [Alin.143 modificat prin Legea nr. Organele împuternicite s aplice sanc iuni disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de organul c ruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere.83] Articolul 143/1.03.[Art. contra semn tur . c aceata nu a fost supus san iunii disciplinare.08. Termenul pentru aplicarea sanc iunii disciplinare Sanc iunea disciplinar se aplic de c tre organele prev zute în articolul 143 (1) imediat dup constatarea abaterii. de asemenea i de organele ierarhic superioare fa de organele indicate în alineatul întîi al prezentului articol.143 modificat [Art. dar nu mai tîrziu de o lun dup ziua constat rii ei.93] Articolul 144.86] prin Ucazul din 25.144 completat prin Legea nr. Sanc iunea disciplinar poate fi atacat în modul stabilit de legisla ie.03. li se pot aplica sanc iuni disciplinare. cînd lucr torul a fost bolnav sau se afl în concediu. Anularea sanc iunii disciplinare Dac în curs de un an de la data aplic rii sanc iunii disciplinare nu se va aplica salariatului o nou san iune disciplinare. de atitudinea lui fa de munc . Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup trecerea a ase luni din ziua s vîr irii abaterii.1315-XII din 02.1315-XII din 02.143/1 introdus prin Legea nr. [Art. Salaria ilor care poart r spundere disciplinar conform statutelor. La aplicarea sanc iunii disciplinare trebuie s se in seama de gravitatea abaterii s vîr ite. f r a socoti timpul. [Art.1315-XII din 02. de împrejur rile în care ea a fost s vîr it . [Art.06. se declar (se comunic ) salariatului. iar în urma reviziei sau a controlului activit ii economice i financiare cel mai tîrziu dup doi ani de la data s vîr irii ei.03. confirmare sau numire în func ie) a salariatului respectiv. Refuzul de a o da se fixeaz într-un proces-verbal.145 în redac ia Legii nr. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare i de atacare a lor Pîn la aplicrea sanc iunii disciplinare salariatului trebuie s se cear exsplica ie scris .1315-XII din 02. În termenele fixate nu se include durata de procedur penal .2 art. Ordinul (dispozi ia) sau hot rîrea referitoare la aplicarea sanc iunii disciplinare. care a fost supus pedepsei.03. cu indicarea motivelor de aplicare a ei.04.93] redac ia Ucazului din 08.

protec ia lucr torilor de ac iunea condi iilor de munc v t m toare.147 în redac ia Ucazului din 01. procesele tehnologice trebuie s corespund regulilor. [Art. în loc s aplice o sanc iune disciplinar . dac la ele nu sînt asigurate condi ii de munc s n toase i f r pericol. [Art.84] Articolul 149. Articolul 150. sec ie. construc iilor i utilajului Cl dirile de produc ie. care s preîntîmpine accidentele de munc . s transmit chestiunea cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc . construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie i a construc iilor trebuie s fie respectate regulamentul i normele cu privire la protec ia muncii.1315-XII din 02. exploatarea ra ional a utilajului i organizarea just a proceselor tehnologice. sector ori alt unitate de produc ie nu pot fi recep ionate i date în exploatare. ma ini-unelte i alte utilaje de produ ie trebuie s corespund regulilor cu privire la tehnica securit ii i igienii în produc ie. institu iile. construc iile.148 modificat prin Legea nr. între inerea cl dirilor de produc ie i a locurilor de munc în corespundere cu normele i regulile sanitaro-igienice. care nu corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici o întreprindere.11. Administra ia nu are dreptul s cear lucr torului îndeplinirea unei munci.148 completat prin Ucazul din 01.1315-XII din 02. Administra ia este obligat s introduc mijloacele moderne ale tehnicii securit ii. La proiectarea. i s asigure condi ii sanitaro-igienice.147 modificat prin Legea nr.11. care s previn apari ia de boli profesionale în rîndurile salaria ilor.03. Transmiterea chestiunii cu privire la înc lcarea disciplinei muncii spre examinare colectivului de munc Administra ia are dreptul ca. În termenul ac iunii sanc iunii disciplinare.93] [Art. Respectarea regulilor de protec ie a muncii la construirea i exploatarea cl dirilor de produc ie.1315-XII din 02. m suri de c tre salariat nu se aplic .93] stimulare Articolul 147. care asigur condi ii de munc s n toase i f r pericol. Asigurarea unor condi ii de munc s n toase i f r pericol Îtreprinderile.con tiincios. amenajarea de cl diri sanitare i de trai. Aceste reguli includ folosirea ra ional a teritoriului i a cl dirilor de produc ie. Interzicerea d rii în exploatare a întreprinderilor.03. Darea în exploatare a unor obiective de produc ie noi sau .84] CAPITOLUL X PROTEC IA MUNCII Articolul 148.93] [Art. Proiectele de ma ini. utilajul. [Art.146 în redac ia Legii nr. organiza iile sînt obligate s asigure pentru to i salaria ii condi ii de munc s n to se si nepericuloase i poart r spundere în modul stabilit pentru dauna pricinuit s n t ii lor. care prezint o primejdie evident pentru via .03.

151 modificat prin Ucazul din 05. Instructajul salaria ilor cu privire la tehnica securit ii i igiena în produc ie. Interzicerea lans rii în produc ie în serie a modelelor de noi ma ini i de alt utilaj.150 în redac ia Ucazului din 27. [Alin. care corespund regulilor cu privire la protec ia muncii Nici un model de ma in nou . obligatoare pentru salaria i Salaria ii sînt obliga i s respecte instruc iunile cu rpivire la protec ia muncii. Regulamentul cu privire la protec ia muncii. Colectivele de munc controleaz respectarea de c tre to i . de mecanizm i de alt utilaj de produc ie nou nu poate fi lansat în produc ia în serie. precum i controlul permanent asupra respect rii de c tre lucr tori a tuturor dispozi iilor instruc iunii cu privire la protec ia muncii.2 art.02. igiena în produc ie. organiza iei ia m suri.1315-XII din 02. institu iei. s foloseasc mijloacele de protec ie individual .93] [Art. regulile i func iunile privind protec ia muncii se elaboreaz i se aprob în modul stabilit de Guvern i sunt executorii pentru to i salaria ii întreprinderilor.151 în redac ia Legii nr. s respecte regulile stabilite de comportare cu ma inele i mecanizamele. a organelor i inspectoratelor de stat care exercit supravegherea i controlul asupra respect rii regulilor de protec ie a muncii (articolul 254). care s asigure securitatea muncii. Instruc iile cu privire la protec ia muncii.reconstruite nu se admite f r autoriza ia organelor. din îns rcinarea acestuia. care stabilesc regulile de executare a lucr rilor i de comportare în cl direle de produc ie i pe antierile de construc ie. iar în cazurile necesare i cu organele respective ale inspec iei de stat (articolul 254). Salaria ii sînt obliga i de asemenea.03. Articolul 152.04.81] Articolul 153. [Alin.). paza contra incendiilor i alte reguli de protec ie a muncii. Ministerele i departamentele de comun acord cu organele sindicale respective. Controlul asupra respect rii instruc iilor cu privire la protec ia muncii În sarcina administra iei se pune înf ptuirea instructajului salaria ilor cu privere la tehnica securit ii. Aceste instruc ii se elaboreaz i se aprob de c tre administra ie împreun cu comitetul sindical al întreprinderii. Normele. care le-au fost eliberate. standardele. organiza iei.93] [Alin. obligator pentru administra ie Administra ia este obligat s asigure utilarea tehnic corespunz toare a tuturor locurilor de munc i s creeze la ele condi ii de lucru care s corespund regulilor de protec ie a muncii (normelor de tehnic a securit ii normelor i regulilor sanitare etc. Articolul 154.84] Articolul 151.2 art. pot s aprobe instrruc iuni-tip cu privire la protec ia muncii pentru muncitorii de profesiile principale.03. Regulile de protec ie a muncii (unice pentru toate ramurile economiei na ionale sau interramurale) se aprob de Guvern sau.1. de alte organe de stat de comun acord cu organele sindicale. a c ror respectare la efectuarea lucr rilor este necesar pentru asigurarea securit ii muncii administra ia.1315-XII din 02. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii.2 art. Dac regulamentul nu cuprinde dispozi ii. dac el nu corespunde regulilor cu privire la protec ia muncii.150 modificat prin Legea nr. institu iei. care exercit controlul sanitar i tehnic de stat.

dup normele stabilite. Administra ia este obligat s asigure p strarea. eliberate salaria ilor. [Alin. sp latul. precum i altor categorii de .03. se elibereaz gratuit. institu ii. [Art.84] [Art. precum i la lucr rile. organiza ii. legate de murd rire.154 introdus prin Ucazul din 01. ocupa i la lucr rile de înc rcare . Pauzele.1315-XII din 02.3 art. dezinfectarea. Colectivele de munc controleaz folosirea mijloacelor destinate protec iei muncii. care lucreaz în timpul friguros al anului la aer liber sau în cl diri închise neînc lzite. Eliberarea laptelui i a alimenta iei dietice . dup normele stabilite. Articolul 157. s pun. dup normele stabilite. Modul folosirii mijloacelor i materialeor susar tate este prev zut în contractele colective de munc sau în acordurile cu privire la protec ia muncii.lucr torii a regulilor i instruc iunilor în ce prive te muncii la întreprinderi.de protec ie La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare se elibereaz salaria ilor gratuit.155 introdus prin Ucazul din 01. salaria ilor li se elibereaz gratuit. în care se organizeaz aprovizionarea cu ap gazoas s rat se stabilesc de c tre organele institu iei sanitaro-epidemiologice de comun acord cu administra ia. mijloiace de sp lare i dezinfectante. dup normele stabilite.93] [Alin.159 modificat prin Legea nr. uscarea. înc l mitei speciale i altor mijloace de protec ie individual .desc rcare. îmbr c minte special . se elibereaz gratuit. Articolul 159. Mijloacele pentru m surile de protec ie a muncii i modul de folosire a lor Pentru înf ptuirea m surilor de protec ie a muncii se repatizeaz în ordine stabilit mijloacele i materialele necesare. la lucr rile. hamalilor. Sec iile i sectoarele de produc ie. degazarea. La lucr rile cu condi ii de munc deos bit de v t m toare se elibereaz gratuit. unde este posibil ac iunea asupra pielii a unor substan e d un toare.11.de protec ie. Asigurarea lucr torilor din sec iile de prelucrare la cald cu ap gazoas s rat Administra ia este obligat s aprovezioneze gratuit pe lucr torii sec iilor de prelucrare la cald cu ap gazoas s r t . dezactivarea i repara ia îmbr c mintei speciale. înc l minte special i alte mijloace de protec ie individual . pe baza unor norme stabilite.1315-XII din 02.02. care se efectuiaz în condi ii de temperatur deosebite sau care sînt legate de murd rire.03.154 modificat prin Ucazul din 05. care se includ în timpul de munc Salaria ilor.3 art. încheiate între administra ie i comitetul sindical al întreprinderii. Este interzis cheltuirea acestor mijloace i materiale pentru alte eluri.81] protec ia Articolul 155. Eliberarea s punului i substan elor desinfectante La lucr rile. [Art. lapte sau alte produse alimentare de aceea i valoare. Eliberarea îmbr c mintei speciale i a altor mijloace de protec ie individual La lucr rile cu condi ii de munc v t m toare. institu iei.93] Articolul 160. Articolul 158.84] Articolul 156.11.154 modificat prin Legea nr. organiza iei. alimenta ia dietic .

institu ia. care lucreaz la munci grele i la munci cu condi ii de lucru v t m toare sau primejdioase (inclusiv la munci subterane).anual ). le pl te te diferen a între cî tigul primit înainte i cî tigul la munca nou . care. Trecerea la o munc mai u oar Dac salaria ii au nevoie.muncitori în cazurile prev zute de lege li se acord pauze speciale pentru înc lzire i odihn . au fost trecu i la o munc mai u oar cu o retribu ie mai mic . precum i la munci legate de circula ia transportului.160 compltat prin Legea nr. ei î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în tot timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic sau primesc un ajutor pe linia asigur rilor sociale de stat. un ajutor pe baza certificatului de incapacitate de munc . în leg tur cu starea s n t ii lor.08. primit la munca de mai înainte. administra ia este obligat s -i treac cu consim mîntul lor. primesc pentru tot timpul trecerii lor. Lucr torii întreprinderilor industriei alimentare. la executarea c rora se efectueaz examene medicale preliminare i periodice.88] Articolul 162. trec în mod obligator examenele medicale înainte de angajarea la lucru i periodice (persoanele în vîrst de pîn la 21 de ani . Dup caz. la o astfel de munc . În scopul ocrotirii s n t ii popula iei prevenirii apari iei i r spîndirii bolilor. institu ii i organiza ii trec examenele medicale sus ar tate. dar nu mai mult decît pentru dou luni. Acest ajutor împreun cu cî tigul la noua munc nu trebuie s dep easc cî tigul electiv integral. în anumite întreprinderi. întreprinderea. pentru a se stabili. Aceast diferen se pl te te pîn la restabilirea capacit ii de munc sau pîn la stabilirea pierderii . Retribuirea muncii lucr torilor. Administra ia este obligat s amenajeze înc peri pentru înc lzirea i odihna lucr torilor. institu ii i organiza ii pot fi întroduse condi ii i indica ii suplimentare referitor la efectuarea examenilor medicale. precum i ai altor cîteva întreprinderi. Salaria ilor trecu i temporar la o munc cu o retribu ie mai mic în leg tur cu schilodirea sau cu o alt v t mare a s n t ii. Articolul 161. dac sînt în stare s efectueaze munca încredin at . trecu i temporar la o alt munc cu o retribu ie mai mic din cauza îmboln virii lor de tuberculoz sau de o boal profesional . Examenele medicale pentru salaria ii de unele categorii Salaria ii. alimenta iei publice i comer ului. în conformitate cu avizul medical în mod temporar sau f r limitarea termenului. ai institu iilor profilactice curative i ai institu iilor pentru copii. legat de munc . al construc iilor pentru distribu ia apei. [Art.1 art. Lista factorilor de produc ie nocivi i a lucr rilor.160 în redac ia Ucazului din 04. atunci pentru zilele nelucrate din aceast cauz ajutorul se pl te te pe baza temeiurilor generale. în leg tur cu starea s n t ii. Articolul 163. conform hot rîrii organelor de autoadministrare local .1315-XII din 02. î i p streaz cî tigul lor mediu de mai înainte în curs de dou s pt mîni din ziua trecerii lor iar în cazurile prev zute de legisla ie. Dac administra ia n-a acordat o alt munc în termenul ar tat în certificatul de incapacitate de munc . Salaria ii.03. care se includ în timpul de munc . i modul efectu rii lor le stabile te Ministerul S n t ii.93] [Alin. i pentru a preveni bolile profesionale. trecu i la o munc mai u oar Salaria ii. s li se acorde o munc mai u oar . care r spunde pentru v t marea s n t ii. organiza ia.

167 modificat prin Legea nr. Folosirea muncii invalizilor În cazurile. R spunderea material a întreprinderilor. institu iei. precum i alte condi ii avantajoase de munc .163 modificat prin Legea nr. organiza iile. i s le stabileasc . în conformitate cu recomand rile medicale. a c rui hot rîre cu privire la întocmirea sau con inutul actului este obligatoare pentru administra ie.03. la care este interzis folosirea muncii femeilor Este interzis folosirea muncii femeilor la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare.1315-XII din 02. Articolul 167. poart r spundere material pentru dauna. pricinuit salaria ilor prin schilodare sau alt v t mare a s n t ii. prev zute de lege. organiza iilor. Transportul salaria ilor. institu iilor. care s-au îmboln vit la locul de munc Transportul la institu iile profilactice curative a salaria ilor. Pe baza materialelor de cercetare i de eviden a a accidentelor administra ia este obligat s ia la vreme m surile necesare pentru înl turarea cauzelor. un timp de munc încomplet. precum i la lucr ri subterane . Articolul 165. în conformitate cu legisla ia. iar în cazurile. Dac administra ia refuz s întocmeasc actul de accident sau dac accidentatul nu este de acord cu felul cum au fost expuse în act împrejur rile accidentului.93] CAPITOLUL XI MUNCA FEMEILOR Articolul 168. accidentatul are dreptul s se adreseze comitetului sindical al întreprinderii. Articolul 166. institu iile.1315-XII din 02.03. organiza iilor pentru dauna pricinuit salaria ilor prin v t marea s n t ii lor Întreprinderile.93] Articolul 164. institu iilor. Lucr rile. care s-au îmbiln vit la locul de munc s face în cazurile necesare cu mijloacele de transport i din contul întreprinderilor. [Art. care s-a îmboln vit. [Art. legat de îndeplinirea îndatoririlor de munc . institu iilor sau organiza iilor. prev zute de lege. Indatoririle administra iei cu privire la cercetarea i eviden a accidentelor de munc Administra ia cu participarea reprezenta ilor comitetului sindical al întreprinderilor.constante a capacit ii de munc sau a invalidit ii. La cererea accidentatului administra ia este obligat s -i elibereze o copie certificat de pe actul de accident cel mult în termen de trei zile dup terminarea cercet rii cazului. Invalizii pot fi folosi i la munc suplimentar . în care lucreaz salariatul. i cu participarea reprezentan ilor altor organe este obligat s efectueze la timp i just cercetarea i eviden a accidentelor de munc . organiza iei. la munc în zilele de repaus i în timp de noapte numai cu consim mîntul lor i cu condi ia dac aceast munca nu este interzis prin recomand rile medicale. în cadrul arnj rii lor la munc . administra ia este obligat s angajeze la lucru invalizi. care provoac accidentele.

[Art. Interzicerea muncii de noapte. Pîn la solu ionarea chestiunii despre acordarea femeii gravide. a unui alt lucru mai u or ce exclude ac iunea factorilor de produc ie neprielnici. în cazul cînd n-au posibilitate s îndeplineasc munca anterioar .90] [Art. care nu cer o munc fizic sau lucr ri de deservire sanitar i social ). Femeile.12.391-XIII din 05.90] [Art. în care acest lucru este dictat de o deos bit necesitate i este îng duit ca o m sur temporar . institu iei. în orele suplimentare i în zilele de repaus.171 modificat prin Ucazul din 27. suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor gr vide i femeilor. Limitarea muncii suplimentare i a trimiterii în deplasare a femeilor.12.170 modificat prin Legea nr. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Nu se admite repartizarea la munc în timp de noapte. [Art. în conformitate cu avizul medical. la care este interzis folosirea muncii femeilor. sînt transferate la o alt munc . ea trebuie s fie eliberat de lucru. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar .87] Articolul 172. Este interzis . de asemenea.87] Articolul 171. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani. precum i trimiterea în deplasare a femeilor gr vide i a femeilor. cu excep ia ramurilor economiei na ionale. se aprob în ordinea prev zut de lege.cu excep ia unor lucr ri subterane (lucr ri. Lista lucr rilor grele. Transferarea la o munc mai u oar a femeilor gravide i a femeilor.12. care dep esc normele maxime stabilite pentru ele. Articolul 169. p strîndu-se salariul mediu pentru toate zilele lucr toare pe care nu le-a lucrat din aceast cauz . Concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului Femeilor li se acord concediu de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice înainte de na tere i cincizeci i ase (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii - .10. normele de deservire ori ele sînt transferate la o alt munc .170 modificat prin Ucazul din 27. în conformitate cu avizul medical.10. care au copii în vîrsta de pîn la trei ani Femeilor gravide. care au copii în vîrst de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) Femeile. [Art.171 modificat prin Legea nr. Articolul 170. i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare. care au copii în vîrst de pîn la trei ani.172 în redac ia Ucazului din 27. care au copii în vîrsta de la trei pîn la paisprezece ani (copii invalizi pîn la aisprezece ani) nu pot fi folosite la munc suplimentar sau s fiu trimise în deplasare f r consim mîntul lor. Limitarea muncii femeiolor în timp de noapte Repartizarea femeilor la munc în timp de noapte nu este admis .87] Articolul 173.391-XIII din 05.10. organiza iei.172 modificat prin Legea nr.391-XIII din 05. men inîndu-li-se cî tigul mediu de la munca anterioar pîn cînd copilul împline te vîrsta de trei ani. mutarea sau deplasarea de c tre femei a unor greut i. li se mic oreaz normele de produc ie. din contul mijloacelor întreprinderii. mai u oar i care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili.90] [Art.

pîn el va împlini vîrsta de trei ani. Acest concediu poate fi folosit în întregime sau în p r i. de bunic . [Art. la dorin a lor. precum i în vechimea în munc pe specialitate. Femeilor care lucreaz i nu au o vechime în munc de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente.02. pentru îngrijirea.indiferent de vechimea total în munc ) . pentru mamele care au copii în vîrst de pîn la trei ani În afar de concediu de maternitate i pentru îngrijirea copilului se acord femei. dac au o vechime în munc nu mai mic de un an (femeilor care nu au înplinit vîrsta de optspreceze ani . institu ia.în timpul concediului li se p streaz locul de munc (func ie). pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.391-XIII din 05. Concediile pentru femeile.aptezeci) de zile calendaristice dup na tere i. în orice timp.391-XIII din 05. Perioada concediului suplimentar f r men inerea salariului nu se include în vechimea în munc .10.83] Articolul 174.173 modificat prin Legea nr. femeia la cererea ei. Concediul suplimentar f r men inerea salriului se include în vechimea total i neîntrerupt în munc .173 în redac ia Ucazului din 03.87] [Art. sau dup terminarea concediului de îngrijire a copilului. indiferent de vechimea în munc la întreprinderea.174 modificat prin Legea nr. precum i în vechimea în munc pe specialitate.90] [Art.03. pl tindu-li-se pentru acest perioad aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat.173 completat prin Ucazul din 27. f r men inerea salariului. organiza ia respectiv .12. i de alte rude care se ocup de îngrijirea copilului.175 în redac ia Ucazului din 03. În acest caz lor li se men ine dreptul la primirea aloca iilor pe toat perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijurea copilului.175 modificat prin Legea nr. Concediul suplimentar. Ad ugarea concediului anual la concediul de maternitate i la concediul de îngrijire a copilului Înainte de concediul de maternitate sau imediat dup el.90] [Art. poate s primeasc concediului anual. Concediul par ial pl tit pentru îngrigirea copilului poate fi folosit i de tat l copilului. f r men inerea salariului. Concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit în întregime sau în p r i. ce începe din ziua înfierii i pîn la expirarea a cincizeci i ase de zile din ziua na terii (în caz . La dorin a femeii i a persoanelor ar tate în partea a treia a prezentului articol în perioada afl rii lor în concediul pentru îngrijirea copilului ele pot s lucreze în condi iile timpului de munc incomplet sau la domiciliu. la cererea lor. ce d dreptul la concediile anuale urm toare. în orice timp.82] Articolul 176. precum i persoanelor ar tate în partea a doua a articolului 173. Acest concediu se include în vechimea total i neintrerupt în munc . pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani.un concediu postnatal par ial pl tit pîn la un an i jum tate. [Art. [Art.1315-XII din 02. de bunei. un concediu suplimentar.93] Articolul 175.12. care au înfiat copii nou-n scu i Femeile care au înfiat copii nou-n scu i nemijlocit din maternitate li se acord un concediu pe o perioad .02.

391-XIII din 05.83] Articolul 177. Termenele i modul de acordare a pauzelor se stabilesc de c tre administra iei împreun cu comitetul sindical al întreprinderii.70 de zile) i.12.concediu postnatal par ial pl tit pîn ce copilul va împlini vîrsta de un an i jum tate.12. la dorin a lor. i se acord un concediu suplimentar. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de munc i se pl tesc pe baza cî tigului mediu. care au copii Este interzis de a refuza angajarea la lucru a femeilor i de a li se mic ora salariul pe motive legate de sarcin sau de existen a copiilor în vîrst de pîn la trei ani. administra ia e obligat s le comunice în scris motivul refuzului.90] Articolul 178. Refuzul încheierii contractului individual de munc poate fi apelat la instan a judec toreasc .173. institu iei. pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.12.177 modificat prin Legea nr. [Art. pl tindu-li-se pentru aceast perioada aloca ii pe linia asigur rilor sociale de stat. La cererea femeii. Nu se admite concedierea din ini iativa administra iei a femeilor gravide i a femeilor care au copii în vîrst de pîn la trei ani (a mamelor singure care au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani ori copil invalid în vîrst de pîn la aisprezece ani).391-XIII din 05. [Art. dar nu mai mult decît trei luni din timpul desfacerii contractului individual de munc pe termen. inînd seama de dorin a mamei. fiecare pauz avînd o durat de cel pu in treizeci de minute. pîn ce copilul va împlini vîrsta de trei ani (articolul 175).176 modificat prin Legea nr. durata pauzei nu poate fi mai mic de o or . 175).90] [Art.de înfiere a doi sau mai mu i copii odat .02. organiza iei. pe lîng pauz general pentru odihn i mîncare.90] . Plasarea obligatorie în cîmpul muncii a femeilor men ionate se înf ptuie te de c tre administra ie i în cazurile concedierii lor dup expirarea contractului individual de munc pe termen. Aceste pauze se acord nu mai rar decît la fiecare trei ore. Dac femeilor men ionate în prima parte li se va refuza încheierea contractului individual de munc . organiza iei. f r men inerea salariului. [Art.176 în redac ia Ucazului din 03. Dac femeia are doi sau mai mul i copii în vîrsta de pîn la trei ani. Pauzele pentru alimentarea copilului Femeilor care au copii în vîrsta de pîn la trei ani li se acord . a mamelor singure dac au copii în vîrst de pîn la paisprezece ani (copil invalid . . cu excep ia cazurilor lichid rii totale a întreprindeii. care a înfiat un copil nou-n scut. institu iei.391-XIII din 05.pîn la aisprezece ani). concediul par ial pl tit i concediul suplimentar f r men inerea salariului pot fi folosite i de tat l copilului care se ocup de îngrijirea copilului (art. Femeilor care lucreaz i au o vechime în munc mai mic de un an ajutorul se pl te te în m rime de cincizeci de procente.178 modificat prin Legea nr. În perioada angaj rii la lucru lor li se men ine cî tigul mediu. dac au o vechime total de munc nu mai mic de un an. nemijlocit din maternitate. Garan iile la angajarea la lucru i interzicerea concedierii femeilor gravide i a femeilor. Dac înfierea este înf ptuit de ambii so i. cînd se admite concedierea cu aranjarea obligatorie la munc .

Articolul 179. În cazuri excep ionale. poate s repartizeze. în caz de necesitate femeilor gravide foi de drum în sanatorii i în casele de odihn gratut sau cu pre redus precum i s le acorde ajutorul material.95] [Alin. [Art. de comun acord.3 art. organiza iei.181 modificat prin Legea nr. se organizeaz cre e i gr dini e de copii.180/1 introdus prin Legea nr.181 introdus prin Legea nr.11.391-XIII din 05. organiza iei. pot fi angajate la lucru persoane. timpul de munc . Vîrsta. stabilirea înlesnirilor de munc în regimul de munc i alte înlesniri stabilite de legea în vigoare) asupra tat lui care educ copii f r mam (în cazul deced rii mamei. Acordarea înlesnirilor altor membri ai familiei care educ copii minori A extinde înlesnirile care se acord femeii în leg tur cu maternitatea (limitarea muncii pe timp de noapte.179 modificat prin Ucazul din 27. [Art. afl rii pe un timp îndelungat la institu ie medical ori în alte cazuri cînd lipse te tutelarea matern a copiilor).1315-XII din 02. Dreptuile minorilor în rela iile de munc Minorii (persoanele.12.84] Articolul 180. institu iei. acordarea concediilor suplimentare. ai colilor profesionale tehnice i medii de specialitate pentru îndeplinirea în timpul liber de înv tur a unor lucr ri u oare care nu provoac daune s n t ii i procesului de instruire. dec derii din drepturile p rinte ti.640-XIII din 10. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani) în rela iile de munc se asimileaz în dreptul cu majorii. de la care se admite angajarea la lucru Nu se admite angajarea la lucru a persoanelor sub aisprezece ani.03. de prezentul Cod i de alte acte ale legisla iei muncii. i asupra tutorelui (curatorului) minorilor. se bucur de înlesnirile. la care este interzis persoanelor sub optsprezece ani aplicarea muncii . Articolul 180/1. [Alin. camere pentru alaptarea copiilor. de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. dac au împlinit vîrsta de paisprezece ani. concediilor i altor cîtorva condi ii de munc . Lucr rile.93] Articolul 183. care au împlinit vîrsta de cincsprezece ani. [Art. în care se aplic pe scar larg munca femeilor. cu comitetul sindical al întreprinderii.04. organiza iile. Pentru preg tirea tineretului de munc în produc ie se admite încheierea contractului individual de munc cu elevi ai colilor de cultur general .90] CAPITOLUL XII MUNCA TINERETULUI Articolul 181. Repartizarea locurilor în sanatorii i case de odihn i acordarea de ajutor material femeilor gravide Administra ia. precum i camere de ingien individual a femeilor. organiza iile. a muncii suplimentare în zilele de odihn i tremiterea în misiune. în care se aplic pe scar larg munca femeilor La întreprinderile. iar în domeniul protec iei muncii.90] Articolul 182. Deservirea femeilor la întreprinderile.3 art.12.391-XIII din 05. cu acordul p rin ilor sau al persoanelor legal subrogatorii. prev zute de legisla ie.182 modificat prin Legea nr.

183 modificat prin Legea nr. [Art. care lucreaz în timpul liber de înv tur . Aceste norme se aprob de c tre administra ie de comun acord cu comitetul sindical al întreprinderii. organiza iei. Articolul 186. cu care durata muncii lor zilnice se mic oreaz în compara ie cu durata muncii zilnice a lucr torilor adul i. în orice alt perioad a anului. la care este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani. Munca salaria ilor sub optsprezece ani. se aprob în modul. optsprezece ani. Examene medicale pentru optsprezece ani Toate persoanele sub optsprezece ani dup examenul medical preliminar i apoi. precum i la lucr ri.1315-XII din 02. Pentru tinerii muncitori. colilor profesionale tehnice.Este interzis aplicarea muncii persoanelor sub optsprezece ani la lucr ri grele i la lucr ri cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. Se interzice mutarea i deplasarea de c tre minori a greut ilor.187 modificat prin Ucazul din 27.84] Articolul 188.04. precum i în zilele de repaus. ei urmeaz s treac în examenul medical. se pot aproba norme de produc ie reduse.93] [Art. la lucr ri subterane. luînd ca baz normele de produc ie pentru muncitorii adul i propor ional cu durata redus a timpului de munc pentru persoanele. organiza ie dup absolvirea colilor de cultur general .85] Articolul 184. Interzicerea de a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munca în timp de noapte i la munc suplimentar Se interzice a-i folosi pe salaria i sub optsprezece ani la munc în timp de noapte. Lista lucr rilor grele i a lucr rilor cu condi ii de munc v t m toare sau primejdioase. se face propor ional cu timpul lucrat ori în acord.03. Concediile pentru salaria i sub optsprezece ani Salaria ilor sub optsprezece ani li se acord concedii anuale (articolul 72) în perioada de var sau. cu consim mîntul lor. care n-au împlinit vîrsta de optsprezece ani. angaja i la întreprindere. [Art. precum i dup înv mîntul nemijlocit în produc ie în cazurile i propor iile prev zute de lege i pe un termen stabilit de ea.183 modificat prin Ucazul din 29. cursurilor. care lucreaz în acord. stabilit de legisla ie. este retribuit pe baza tarifelor pentru munc în acord stabilite lucr torilor adul i i li se pl te te un spor dup salariul tarifar pentru timpul. Normele de produc ie pentru tinerii muncitori Pentru muncitorii sub optsprezece ani normele de produc ie se stabile c. cu o durat redus a muncii zilnice primesc un salariu egal cu al salaria ilor de categoriile respective cu o durat deplin a muncii zilnice.11. la munc suplimentar . p strarea b uturilor spirtoase i de comer ul cu ele. Retribuirea muncii elevilor de la colile medii de cultur general profesionale tehnice i medii de specialitate. Retribuirea muncii salaria ilor sub optsprezece ani cu o durat redus a muncii zilnice Salaria ii sub optsprezece ani. persoanele sub sînt angajate la lucru numai pîn la împlinirea vîrstei de mod obligator în fiecare an Articolul 185. Întreprinderile au dreptul s stabileasc elevilor un spor la . Articolul 187. care dep esc normele maxime stabilite pentru ei. legate de fabricare.

Acest refuz poate fi aplicat de ei la instan a judec toreasc . institu ii de înv mînt profesional-tehnic.02.2 art. organiza iei. Desfacerea contractului individual de munc cu minorul la cererea p rin ilor lui sau a altor persoane P rin ii. precum i alte organe de stat. institu iile.189 modificat prin Ucazul din 05. ar tate în punctele 1. . Locurile rezervate pentru angajarea tineretului i pentru instruirea profesional în produc ie Tuturor întreprinderilor i organiza iilor li se stabilesc locuri rezervate pentru angajarea i pentru instruirea profesional în produc ie a tineretului.12.189 introdus prin Legea nr. Organele administra iei publice locale aprob planurile de angajare la munc a tineretului. în sarcina c rora este pus supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii. se face numai în cazuri excep ionale i nu este admis f r angajarea la lucru.2 i 6 ale articolului 38 din prezentul Cod. Organizarea înstruirii profesionale în produc ie Pentru preg tirea profesional i ridicarea calific rii salaria ilor mai ales a tineretului. precum i a altor persoane sub vîrsta de optsprezece ani. administra ia organizeaz înv mîntul individual. i asigur îndeplinirea lor de c tre toate întreprinderile.90] Articolul 189. Articolul 191. Limitarea concedierii salaria ilor sub optsprezece ani Concedierea salaria ilor sub optsprezece ani din ini iativa administra iei se admite. Asigurarea tinerilor muncitori i speciali ti. curatorul minorului. care a absolvit colile de cultur general .391-XIII din 05. dac continuarea muncii lui îi amenin s n tatea sau încalc interesele lui leitime. înfietorii. cu lucru dup specialitatea i calificarea lor Tinerii muncitori care au absolvit institu iile de înv mînt profesional-tehnic i tinerii speciali ti care au absolvit institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate sînt asigura i cu lucru în conformitate cu specialitatea c p tat i calificarea lor.391-XIII din 05.90] [Art. CARE ÎMBIN CU ÎNV TURA MUNCA Articolul 193. organiza ii ob te ti i persoane oficiale. CAPITOLUL XIII ÎNLESNIRILE PENTRU SALARIA II. care a absolvit coli de cultur general . la cursuri i alte forme de instruire profesional în produc ie din contul întreprinderii. organiza iile. în brigad . au dreptul s cear desfacerea contractului individual de munc cu minorul. Articolul 192. concedierea pe temeiurile. [Alin. institu iei.12. care au absolvit institu iile de înv mînt.salariu. organele de tutel i curatel . Refuzul de angajare la lucru i de instruire profesional a persoanelor men ionate care au fost trimise în locurile rezervate nu se admite. pe lîng respectarea regulilor generale ale concedierii numai cu consim mîntul comisiei raionale (or ene ti) pentru minori.3 art.188 introdus prin Legea nr. Totodat . [Alin.81] Articolul 190.

în brigad i la cursuri se desf oar în limitele timpului de munc . Incurajarea salaria ilor. iar num rul zilelor de munc libere se schimb în dependen de durata schimbului de munc i constituie 31 5 zile. men inîndu-li-se salariul în modul stabilit. în perioada anului de înv mînt li se stabile te o s pt mîn de munc . care f r scoatere din produc ie înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice. Acordarea unui lucru în conformitate cu calificarea c p tat Dup terminarea instruirii profesionale în produc ie muncitorul prime te o calificare potrivit indicatorului tarifar i de calificare i i se acord un lucru în conformitate cu calificarea c p tat i cu categoria. Reducerea timpului de munc pentru cei care înva în colile de cultur general Pentru salaria ii. Articolul 199. cînd durata schimbului este de opt ore. Articolul 195. cînd durata schimbului este de 8 ore i 12 minute. Crearea condi iilor necesare pentru îmbinarea muncii cu înv tura Administra ia este obligat s creeze salaria ilor care trec instituirea profesional în produc ie sau înva în institu iile de înv mînt f r scoatere din produc ie. Articolul 198. prev zut de legisla ia muncii pentru lucr torii de vîrste. condi iile necesare pentru a îmbina munca cu înv tura. care îmbin munca cu înv tura La ridicarea categoriilor de calificare sau la avansarea în munc trebuie s se in seama de succesele salaria ilor la instruirea profesional în produc ie. Instruirea profesional în produc ie în limitele timpului de munc Lec iile teoretice i înv mîntul în produc ie pentru preg tirea de noi muncitori nemijlocit în produc ie prin înv mîntul individual. li se acord de asemenea i alte înlesniri. ce i s-a acordat. Înlesnirile pentru salaria i. sezoniere) i f r frecven . iar pentru cei care înva în clasele IX-XI ale colilor pentru tineretul s tesc colile medii de cultur general serale (cu schimburi. Articolul 196.Articolul 194. Articolul 197. profesii i produc ii respective. se stabile te o s pt mîn de munc redus cu o durat redus a muncii zilnice. . de gradul lor de cultur general i de preg tirea lor profesional . Elevii din clasele IX-XI sînt scuti i de munc în cursul anului de înv mînt nu mai mult decît cu 36 zile lucr toare în condi iile s pt mînii de munc de ase zile sau cu un num r corespunz tor de ore de munc . redus de dou zile de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii).o s pt mîn de munc . În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul total al orelor de munc libere se men ine. sau 31 zile. care înva în colile de cultur general i în institu iile de înv mînt profesional-tehnic Pentru salaria i. redus cu o zi de munc sau cu un num r corespunz tor de ore de munc (reducîndu-se ziua de munc în cursul s pt mînii). care f r scoaterea din produc ie înva cu succes în clasele IX-XI ale colilor tineretului muncitor colile medii de cultur general serale (cu schimburi) i f r frecven . precum i de studiile superioare sau studiile medii de specialitate f cute.

Reducerea timpului de munc pentru elevii din clasele V-VIII este reglementat de legisla ie. unde se g se te coala. dar nu mai pu in de cuantumul salariul minimal. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate serale i f r frecven . dus i întors. li se acord . Articolul 201. f r a socoti timpul de deplasare la locul. [Art. iar în institu iile de înv mînt mediu de specialitate . men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz . Concediile pentru darea examenilor de întrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor.În timpul scutirii lor de munc elevii primesc cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . care înva f r scoatere din produc ie în colile pentru tineretul muncitoresc i s tesc .IX.coli superioare tehnice) li se acord un concediu de 15 zile calendaristice.8 zile lucr toare. prin reducerea num rului total de zile (cu 8-12 zile). calculat dup salariul tarifar sau salariul de func ie. care se acord în conformitate cu articolul 199 din prezentul Cod. Articolul 203.VI VII.ale colilor tineretului muncitoresc i s tesc. în modul stabilit. s le acorde aceste concedii în perioada examenilor din coli.93] Articolul 200. men inîndu-li-se salariul la locul de munc de baz .03. dac elevii î i manifest aceast dorin . li se acord pentru perioada d rii examenilor de absolvire un concediu în clasa XI cu o durat de dou zeci de zile lucr toare.10 zile calendaristice. Celor admi i la examene de intrare în institu iile de înv mînt superior (inclusiv la întreprinderi . Articolul 202. Administra ia are dreptul s acorde. administra ia este obligat . care înva f r scoatere din produc ie în colile de cultur general . admi i la examenele de intrare în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate. Concediile în leg tur cu înv tura în colile de cultur general Salaria ilor. precum i alte . f r vre-o daun pentru activitatea în produc ie. i X ale colilor susar tate li se pot acorda pentru perioada d rii examenilor de promovare de la 4 pîn la 6 zile libere. care înva în institu iile de înv mînt superior i mediu de specialitate Salaria ilor. sînt scuti i de munc pentru preg tirea i darea examenilor în curs de 30 de zile lucr toare în cursul anului. care înva cu succes f r scoatere din produc ie în colile profesionale-tehnice serale (cu schimburi). Articolul 204.colile medii de cultur general serale (cu schimburi-sezoniere) i f r frecven . concedii pl tite în leg tur cu înv tura. Timpul concediilor anuale pentru cei care înva în colile de cultur general Celor.1315-XII din 02. Concediile în leg tur cu înv tura în colile profesionale-tehnice Salaria ii. elevilor din clasele IX-XI . li se acord concediu f r men inerea salariului. Pentru cei care înva f r scoatere din produc ie în casele V. men inîndu-li-se cincizeci de procente din salariul mediu la locul de munc de baz . dac ei î i manifest aceast dorin în plus înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului.199 modificat prin Legea nr. iar în clasa VIII . Înlesnirile pentru salaria ii.

Concediul pentru a lua cuno tin de munca dup specialitatea aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom Administra ia. Articolul 207. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr torilor de laborator. la cursul III i la cursurile urm toare .2 luni. care înva cu succes la colile superioare serale.30 de zile calendaristice. Pentru timpul concediilor. care înva cu succes la colile superioare i medii de specialitate f r frecven . Elevilor. dar nu mai pu in de salariul minimal. li se acord anual pentru perioada înv turii lucr rilor de laborator. care înva la ultimele cursuri în colile superioare i medii de specialitate. li se acord anual pentru perioada îndeplinirii lucr rilor de laborator. acordate în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven salaria ii î i p streaz salariul. Studen ilor i elevilor de la colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven li se acord pentru perioada d rii examenelor de stat un concediu de 30 de zile calendaristice. Reducerea timpului de munc pentru cel care înva în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Salaria ii. are dreptul s acorde celor ce înva la ultimele cursuri ale colilor superioare i medii de specialitate serale i f r frecven un concediu suplimentar de o lun f r men inerea salariului pentru a lua cuno tin nemijlocit în produc ie de munca dup specialitatra aleas i preg tirea de materiale pentru proiectul de diplom . În perioada concediului studen ii i elevii primesc stipendie pe baze generale. care nu poate fi mai mare de cuantumul stabilit. în condi iile s pt mînii de munc de apte zile. ar tate mai sus.înlesniri. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . care este pl tit în propor ie de cincizeci procente din salariul primit. la cursul III i la cursurile urm toare . în plus. la cursul III i la cursurile urm toare . men inîndu-se num rul de ore libere. iar elevilor de la colile medii de specialitate serale i f r frecven . Concediile în leg tur cu înv tura în colile superioare i medii de specialitate serale i f r frecven Studen ilor. Administra ia are dreptul s acorde în cursul celor 10 luni de înv tur .20 zile calendaristice. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . Studen ilor de la colile superioare serale i f r frecven li se acord pentru perioada preg tirii i sus inerii proiectului (lucr rii) de diplom un concediu cu o durat de 4 luni. care înva cu succes în colile medii de specialitate serale. d rii colocviilor i examenelor un concediu la cursurile I i II . dac studen ii i elevii î i manifest aceast dorin înc o zi-dou libere pe s pt mîn f r men inerea salariului.40 de zile calendaristice.10 zile calendaristice. pe baza recomand rii institu iilor de înv mînt respective. .20 de zile calendaristice. Studen ilor i elevilor. timp de 10 luni de înv tur înainte de începutul efectu rii proectului (lucr rii) de diplom sau de darea examenilor de stat au dreptul.33 zile calendaristice. Articolul 205. Articolul 206. În condi iile s pt mînii de munc de cinci zile num rul zilelor libere se schimba în dependen a de durata schimbului de munc . la o zi liber pentru a se preg ti de lec ii.

75] Articolul 212.03. Afar de aceasta. Plata cheltuielilor de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt Administra ia pl te te celor ce înva în colile superioare i medii de specialitate f r frecven cheltuielile de transport pîn la locul unde se afl institu ia de înv mînt. Articolul 209. Limitarea folosirii la munc suplimentar a celor care înva în colile de cultur general i profesionale-tehnice Este interzis folosirea la munc suplimentar în zilele de lec ii a salaria ilor. 2) judec toriile populare.93] [Art. darea colocviilor i examenilor o dat pe an. [Art. pentru îndeplinirea lucr rilor de laborator. dus i întors. în institu ii i organiza ii cu un num r de cel pu in 15 salaria i. iar modul de examinare a litigiilor de munc de c tre judec toriile populare se stabile te de Codul de procedura civil . Litigiile de munc cu privire la stabilirea pentru salariat a unor condi ii de munc ori schimbarea celor existente se solu ioneaz de administra ie i de comitetul sindical în limitele drepturilor acordate acestora.210 în redac ia Legii nr. [Art.Articolul 208. Componen a numeric a comisiei i termenul împuternicirilor ei se stabilesc de adunarea general (conferin a) a colectivului de munc . Sunt considerate alese în componen a comisiei persoanele care au c p tat majoritatea voturilor celor prezen i la adunarea general (conferin ) a colectivului de munc . CAPITOLUL XIV LITIGIILE DE MUNC Articolul 210.04.211 în redac ia Ucazului din 24. Litigiile de munc ale unor categorii de salaria i în unele probleme sunt examinate de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat (articolului 230).03. la fel se pl tesc cheltuielile de transport pentru preg tirea i sus inerea proiectului (lucr rii) de diplom sau darea examenilor de stat. Organizarea i modul de lucru al comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc se alege la întreprinderi. în propor ie de cincizeci de procente din costul cheltuielilor de transport. care înva f r scoaterea din produc ie la colile de cultur general i profesionale-tehnice. Modul de examinare a litigiilor de munc Modul de examinare a litigiilor de munc de c tre comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc i de c tre organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat se reglementeaz de prezentul Cod i de Legea pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc .93] Articolul 211.211 în redac ia Legii nr. Organele care examineaz litigiile de munc Litigiile de munc în problemele aplic rii actelor legislative i a altor acte normative cu privire la munc a contractului colectiv de munc sunt examinate de: 1) comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc .1315-XII din 02.1315-XII din 02. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc alege din rîndurile .

Copiile hot rîrii comisiei se înmîneaz . organiza ii între salaria i. institu ii.216 modificat prin Ucazul din 27.03. Examinarea litigiilor de munc la judec toriile populare raionale (or ene ti) La judec toriile populare raionale (or ene ti) litigiile de munc . Componen a comisiilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este organul primar obligator pentru examinarea litigiilor de munc . i administra ie.93] Articolul 214.214 în redac ia Ucazului din 24. institu iei i organiza iei pot fi create comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc în subunit ile acestora. Aceste comisii se alerg de c tre colective subdiviziunilor i activeaz în acela i mod i în acela i temei ca i comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc de la întreprinderi.04.2 art.93] [Alin. pe de o parte. Atacarea hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc poate fi atacat de salariatul interesat sau de administra ie (cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut alt mod de atac) nemijlocit la judec toria popular în termen de zece zile de la data înmîn rii lor a copiilor hot rîrii comisiei. pe de alt parte. institu iei. loc iitorii lui i secretarul. salariatului i administra iei întreprinderii.75] Articolul 213. [Art.84] [Art.sale pre edintele.1315-XII din 02. care iau na tere la întreprinderi.1315-XII din 02.03.93] Articolul 216. Conform hot rîrii adun rii generale (conferin ei) a colectivului de munc al întreprinderii.218 în redac ia Ucazului din 24.03.75] Articolul 215.1315-XII din 02. Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc este obligat s examineze litigiul de munc în termen de zece zile de la data depunerii cererii.215 în redac ia Legii nr.04.213 modificat prin Ucazul din 24. organiza iei.217-219 excluse prin Legea nr. organiza ii.93] [Art.213 modificat prin Legea nr. Comisiile pentru solu ionarea litigiilor de munc ale subdiviziunilor examineaz litigiile de munc în limitele împuternicirilor acestor subdiviziuni.93] [Art. pentru care prezentul Cod i alte acte legislative stabilesc un alt mod de examinare.1315-XII din 02.216 în redac ia Legii nr.213 în redac ia Ucazului din 27.1315-XII din 02.1315-XII din 02.214 în redac ia Legii nr.04. în termen de trei zile. Primirea cererilor i termenele de examinare a litigiilor de munc de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Cererea salariatului adresat comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc trebuie înregistrat în mod obligatoriu.75] Articolul 220. [Art. Modul de adoptare a hot rîrilor de c tre comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc Comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc adopt hot rîrea cu majoritatea voturilor memebrilor comisiei prezen i la edin . cu excep ia litigiilor. [Art.84] [Art.04. institu ii.04.213 în redac ia Legii nr.93] [Art. [Art.03.03.03. [Art.

Scutirea salaria ilor.220 modificat prin Ucazul din 27. de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i instan a judec toreasc .83] Articolul 222.220 în redac ia Legii nr. [Art. Pentru ac iunea administra iei în fa a judec ii în problemele urm ririi de la lucr tori a pagubei materiale.08.04. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) f r a se apela la comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc .se examinarea pe baza cererii: 1) uneia dintre p r ile participante la litigiu. dac acesteia nu-i convine hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . organiza iei. Acelea i termene se aplic i atunci.75] Articolul 221.221 modificat prin Legea nr. 2) p r ii interesate (sau a reprezentan ilor salaria ilor în persoana sindicatului) fie a procurorului. În cazul concedierii salariatului termenul de o lun se socoate din ziua cînd ordinul a fost adus la cuno tin a salariatului contra semn tur .88] [Art. institu ie. institu iei. institu ie. Nemijlocit la judec toriile populare raionale (or ene ti) se examineaz de asemenea. plata pentru absen a for at de la lucru ori pentru îndeplinirea unei munci cu o retribu ie mai mic cu excep ia litigiilor pentru care este prev zut un alt mod de solu ionare.5 art. se stabile te un termen de un an din ziua constat rii pagubei pricinuite de lucr tor.04.93] [Alin. dac hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc contravine ligisla iei. respectiv. litigiile cu privire la refuzul de a angaja la lucru: 1) persoanele invitate la lucru prin transfer de la alt întreprindere.93] [Art. organiza iei. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. 4) salariatului privind compensarea de c tre întreprindere.03. 2) persoanele cu care administra ia. indiferent de temeiurile încet rii contractului individual de munc . privind repararea de c tre salariat a pagubei materiale pricinuite întreprinderii. ele pot fi restabilite. în conformitate cu legisla ia este obligat s încheie contract individual de munc . se examineaz litigiile de munc pe baza cererii: 1) salariatului întreprinderii. prev zute în prezentul articol. Plîngerile.04.1315-XII din 02. organiza ie. care se adreseaz instan ei de judecat pentru solu ionarea litigiilor de . În caz de omitere din motive întemeiate a termenilor.1315-XII din 02.03. 2) salariatului privind reîntegrarea în func ie. institu iei. organiza iei în care nu sunt comisii pentru solu ionarea litigiilor de munc .84] [Art.221 introdus prin Ucazul din 08. [Art. 3) administra iei.221 în redac ia Ucazului din 25. nu urmeaz s fie examinate. organiza ie a prejudiciului cauzat prin infirmitate sau prin alt v t mare a s n t ii în leg tur cu munca.220 în redac ia Ucazului din 24. cînd instan a de judecat i se adreseaz un organ superior sau procurorul. pricinuite întreprinderii institu iei. depuse dup expirarea unui an din momentul înt ririi în vigoare a deciziei instan ei judec tore ti sau a hot rîrii organului ierarhic superior despre refuzul de restabilire în lucru. Cu privire la termenele de depunere a cererilor pentru solu ionarea litigiilor de munc Salaria ii se pot adresa comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc i nemijlocit judec toriei populare în termen de o lun de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre înc lcarea dreptului s u.

Executarea imediat a unor hot rîri în leg tur cu litigiile de munc Hot rîrea organului pentru examinarea litigiilor de munc privind reîntegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru urmeaz s fie executat imediat. obliga ia de a repara paguba.03. începînd din ziua concedierii.04.09.1315-XII din 02.03. Restabilirea în lucru În caz de concediere f r motiv legal ori de transferare nelegat un alt lucru salariatul trebue s fie restabilit în lucrul anterior c tre organul.225 modificat prin Legea nr. cî tigul mediu pe timpul lipsei de la lucru sau diferen a de salariu pentru timpul prest rii muncii cu o retribu ie mai mic . [Art. în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedur civil . [Art. Suma desp gubirilor nu poate fi mai mare decît salariul pe trei luni al persoanei oficiale. sînt scuti i de plata cheltuielilor de judecat ce urmeaz s fie f cute venit la stat (taxa de stat i cheltuielile legate de judecarea pricinii). cî tigul mediu pe timpul cît a lipsit for at de la lucru. transferat nelegal la o alt munc i restabilit în lucru anterior. i se pl te te. organiza iei în leg tur cu plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru sau pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic . cînd formularea nejustificat a cauzei concedierii în carnetul de munc l-a împiedicat pe salariat s se încadreze la un nou loc de munc . institu iei.223 modificat prin Legea nr. i în caz de lips a hot rîrii organului pentru examinarea litigiului de munc . dar nu mai mult decît pe un an. care examineaz litigiul de munc . concediat nelegal i restabilit în lucru anterior. care se adreseaz instan elor de judecat cu ac iuni ce decurg din raporturi de munc . i se pl te te. pe baza hot rîrii instan ei de judecat . poate fi pl tit lucr torului i pe baza hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc .munc . pricinuit întreprinderii.93] Articolul 225.88] la de Articolul 224. de plata cheltuielilor de judecat Salaria ii.1315-XII din 02. .1315-XII din 02. În aceea i m rime pe baza hot rîrii instan ei de judecat se face plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în cazurile. Salariatului.77] Articolul 226.224 modificat prin Legea nr. R spunderea material a persoanei oficiale.03.225 în redac ia Ucazului din 15. [Art. Plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau pentru prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic Salariatul. Cî tigul mediu pe timpul lipsei for ate de la lucru. Aceat obliga ie se pune în sarcina ei. Urmeaz s fie executat imediat. vinovate de concediere sau transferare nelegala Instan a judec toreasc pune în sarcina persoanei oficiale vinovat de concedierea sau transferarea nelegal a salariatului. cînd concedierea sau transferarea s-au f cut cu înc lcarea v dit a legii sau cînd administra ia a re inut executarea hot rîrii instan ei judec tore ti cu privire la restabilirea în lucru. pe baza hot rîrii organului pentru sou ionarea litigiilor de munc . Plata pentru timpul lipsei for ate de la lucru în caz de concediere sau transferare nelegal . Articolul 223. dar nu mai mult decît pe un an.93] [Art. precum i plata diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ia mai mic se poate face de c tre administra ie. dar nu mai mult decît pe un an.93] [Art.223 în redac ia Ucazului din 08.

[Art. dar nu mai mult decît pe o lun .75] Articolul 229.i hot rîrea instan ei judec tore ti privind acordarea . care examineaz litigiile de munc Reîncasarea de la salariat a sumelor.03.227 în redac ia Ucazului din 24. plata pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau privind prestarea unei munci cu o retribu ie mai mic i aplicarea sanc iunilor disciplinare sunt examinate de c tre organele respective ale puterii de stat i ale administra iei de stat. precum i a sumelor pl tite pe baza hot rîrii instane ei judec tore ti asupra litijiului de munc . dac ulterior litigiul de munc a fost solu ionat într-un alt mod. În cazul cînd salariatul din motive întemeiate a pierdut termenul stabilit de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc care a eliberat certificatul poate s hot rasc repunerea în termen.229 modificat prin Legea nr.salariu salariatului. organiza iei. atunci cînd hot rîrea se anuleaz în cadrul supravegherii. care are putere de titlu executoriu. [Art.1315-XII din 02. schimbarea datei i a formul rii motivelor de concediere. confirma i sau numi i în func ie de organele supreme ale pputerii de stat i ale administra iei de stat privind concedierea.03.227 în redac ia Legii nr. comunicate de salariat. în baza . Certificatul nu se elibereaz . Dac conduc torul a fost reintegrat în func ia anterioar .75] Articolul 228.04.93] Articolul 227. cînd hot rîrea anulat se întemeia pe date false. [Art. Examinarea litigiilor de munc ale conduc torilor Litigiile de munc ale conduc torilor ale i. este admis numai în cazurile. transferarea în alt func ie. executorul judec toresc procedeaz la executarea for at a hot rîrii comisiei respective.pl tite pe baza hot r rii organelor. instan a care a adoptat o astfel de hot rîre ia decizia de a i se pl ti salariul mediu sau diferen a de salariu pe tot timpul re inerii din contul întreprinderii.04. În cazul în care administra ia re ine examinarea hot rîrii instan ei de judecat cu privire la reintegrarea în lucru a salariatului concediat sau transferat nelegal la alt lucru.93] [Art. Executarea for at a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigilor de munc În cazul în care administra ia nu execut hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc în termenul stabilit (articolul 227) comisia respectiv elibereaz salariatului un certificat.03.228 modificat prin Ucazul din 24. ce i-au fost pl tite pe baza deciziei comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc . sau pe documente false prezentate de el.03. Termenul de executare a hot rîrii comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc Hot rîrea comisiei pentru solu ionarea litigiilor de munc urmeaz s fie executat de administra ie în termen de trei zile dup expirarea a zece zile prev zute pentru a fi atacat (articolul 216).93] Articolul 230.93] [Art. institu iei.228 în redac ia Legii nr. [Art.226 în redac ia Legii nr. Pe baza certificatului eliberat de comisia pentru solu ionarea litigiilor de munc i prezentat nu mai tîrziu decît în termen de o lun judec toriei populare.1315-XII din 02. Limitarea urm ririi sumelor.1315-XII din 02. dac salariul sau administra ia s-a adresat în termenul stabilit judec toriei populare cu o cerere pentru solu ionarea litigiului de munc .1315-XII din 02. cu excep ia cazurilor stabilite de articolul 226 alineatul întîi din prezentul Cod.

03. ce in de stabilirea la întreprindere. dar numai mult decît pe un an. [Art. Drepturile sindicatelor Drepturile sindicatelor i garan iile activit ii lor sunt stabilite de legisla ie.93] [Art.230 în redac ia Legii nr.03. pe de alt parte. organiza ii ori sindicate i organele de administrare respectiv . salaria ii au dreptul. cu excep ia crean elor cu privire la plata cî tigului mediu salariatului pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau a diferen ei de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu o retribu ie mai mic (articolele 224 i 230). [Art. INSTITU IILOR.04. Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc Modul de solu ionare a conflictelor colective de munc .233 în redac ia Legii nr. [Art.75] Articolul 231. [Art. încheierea i executarea cauzelor contractelor colective de munc i a altor acorduri dintre administra ie. la alegerea lor i f r autoriza ie prealabil .11.232 în redac ia Legii nr.231 în redac ia Legii nr.230 în redac ia Ucazului din 24.84] .1315 din 02. precum i de a întra în ele.1315-XII din 02. organul care examineaz are dreptul s adopte hot rîrea de a pl ti salariatului sumele ce i se cuvin pe un termen nu mai mare de trei ani.233 în redac ia Ucazului din 01.1315-XII din 02.93] [Alin. În acest caz se aplic corepunz tor articolele 224 i 225 din prezentul Cod.11.93] [Art.88] CAPITOLUL XV SINDICATELE.03. Dreptul salaria ilor de a se asocia în sindicate În scopul reprezent rii intereselor lor economice i sociale.93] [Art.hot rîrii organului suprem al puterii de stat i al administra iei de stat. i colectivul de munc sau sindical.75] Articolul 230/1. PARTICIPAREA SALARIA ILOR LA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERILOR. [Art.230/1 în redac ia Legii nr.1315 din 02. este stabilit de Legea pentru solu ionarea conflictelor colective de munc . institu ii. în institu ii i organiza ii. sindicale. i se pl te te cî tigul mediu pentru timpul absen ei for ate de la lucru sau se pl te te diferen a de salariu pentru timpul prest rii unei munci cu retribu ie mai mic .230/1 în redac ia Ucazului din 24.1315-XII din 02.04. ORGANIZA IILOR [Denumirea în redac ia Ucazului din 01.03.84] Articolul 232. precum i a conflictelor colective de munc dintre colectivele de munc a dou i mai multe întreprinderi. în institu ie. de a crea.93] Articolul 233. Satisfacerea crean elor pecuniare La examinarea litigiilor de munc privind crean ele pecuniare.04. Apartenen a sau neapartenen a la sindicate nu atrage dup sine nici un fel de îngr dire a drepturilor de munc i social-economice.03. garantate de legisla ie. la întreprinderi. pe de o parte.231 modificat prin Ucazul din 08. Statutele (regulamentele) sindicatelor se înregistreaz în modul stabilit pentru organiza iile ob te ti. organiza ie a unor noi condi ii social-economice de munc i de trai sau schimbarea condi iilor existente.2 art.

deservirea necesit ilor locative. institu ii.93] [Alin. [Art. Colectivul de munc al întreprinderii institu iei. organiza iei.237 modificat prin Legea nr.88] [Art. 3) s asculte rapoartele conduc torilor întreprinderii.93] [Art. Îndatoririle administra iei de a crea condi ii. Persoanele cu func ii de r spundere de la întreprinderi.234 în redac ia Ucazului din 08. culturii. precum i prin alte forme ce reglementeaz rela iile de munc dintre salaria i i administra ie. Dreptul lucr torilor de a participa la conducerea întreprinderii.03. institu iilor.03. 4) s contribuie la dezvoltarea activit ii de inventator i de ra ionalizator. institu iei. organiza iilor Administra ia este obligat s creeze condi ii.11.84] Articolul 236. Împuternicirile colectivului de munc sunt stabilite de legisla ie. s exercite controlul asupra întroducerii la timp a . traiului. Rela iile reciproce dintre comitetul sindical i administra ie Rela iile reciproce dintre comitetul sindcal i administra ie determinate de legisla ie. institu iei organiza iei în domeniul produc iei muncii. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderilor. de trai i social-culturale ale salaria ilor i s cear lichidarea neajunsurilor scoase la iveal .84] Articolul 235. s fac avize asupra proiectului devizului de cheltuieli al acestui fond. fondului de consum. organiza iei cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractului colectiv de munc . organiza iei.Articolul 234. organiza iei sînt obligate s examineze în termenul stabilit observa iile critice i propunerile salaria ilor i s le comunice m surile luate. prin adun rile generale (conferin ele) ale colectivelor de munc i prin organele ce funcioneaz în cadrul colectivelor de munc . [Art.1 art. institu iilor. institu iei. organiza iei are dreptul: 1) s reprezinte interesele salaria ilor întreprinderii. organiza iei Colectivul de munc al întreprinderii. organiza iei Comitetul sindical al întreprinderii.235 exclus prin Ucazul din 01.84] sînt Articolul 238. organiza iilor.11.1315 din 02.1315 din 02.234 în redac ia Ucazului din 01. institu iei. [Art.236 în redac ia Ucazului din 01. care s asigure participarea salaria ilor la conducerea întreprinderii. Drepturile comitetului sindical al întreprinderii. 2) s participe la stabilirea modului de repartizare a beneficiului. precum i în problemele deservirii necesit ilor locative.237 în redac ia Ucazului din 27.84] Articolul 237.234 în redac ia Legii nr. institu iei.1315 din 02. institu iei. a m surilor pentru organizarea i îmbun t irea condi iilr de munc . de trai i social-culturale. s înainteze propuneri privind îmbun t irea activit ii întreprinderii. [Art.11.03. organiza iei este format din to i salaria ii care prin munca lor particip la activitatea acesteia în baza contractului individual de munc . institu iei. institu iei.04. organiza iei Salaria ii au dreptul s participe la conducerea întreprinderii.93] [Art.04.235 introdus prin Legea nr.

organiza iei. la rug mintea salaria ilor i din ini iativa proprie în instan a judec toreasc cereri pentru ap rarea drepturilor de munc ale salaria ilor. organiza iilor i al organelor sindicale ierarhic superioare.1315 din 02. s trimit salaria i la sanatorii.03. precum i al i reprezentan i ai acestor organe au dreptul: 1) s viziteze i s controleze f r nici o piedic sec iile. 6) s exercite controlul ob tesc asupra îndeplinirii de c tre administra ie a legisla iei muncii. institu ie.238 modificat prin Ucazul din 27. Comitetul sindical al întreprinderii.utiliz rii for ei de munc i salariz rii care conform legisla iei. 2) s cear administra iei documentele respective. institu iei. institu iei.88] [Art.84] Articolul 239. institu iei. care încalc legisla ia muncii i regulamentul cu privire la . s efectueze controlul asupra privatiz rii fondului locativ al întreprinderii. 5) s participe la solu ionarea problemelor muncii. a regulilor i normelor de tehnic a securit ii i de igien în produc ie. urmeaz s fie solu ionate de administra ie i de comitetul sindical al întreprinderii. În caz de necesitate organele sindicale prezint propuneri cu privire la tragerea la r pundere disciplinar a lucr torilor de conducere.238 modificat prin Ucazul din 08.inven iilor i propunerilor de ra ionalizare acceptate. Împuternicirile organelor sindicale la exercitarea de c tre ele a controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i deservirii locative i sociale a salaria ilor Pentru exercitarea controlului ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii a regulamentului de protec ie a muncii.04. asupra aplic rii juste a condi iilor stabilite de retribuire a muncii. organiza iei. institu iilor.238 în redac ia Legii nr. organiza iei s controleze deservirea necesit ilor locative i de trai. s conduc (s organizeze) i s desf oare greve. organiza iei respective. 3) s verifice activitatea întreprinderilor de comer i de alimenta ie public . 10) s reprezinte interesele salaria ilor în conflictele colective de munc . [Art.93] [Art. institu iei. 9) s repartizeze de comun acord cu administra ia. s ia parte la formarea i activitatea comisiilor de consiliere i a comisiei de arbitraj. în modul stabilit spa iu locativ în casele întreprinderii. cre elor i gr dini elor de copii. sectoarele. organiza iei are de asemenea i alte drepturi prev zute de legisla ie i de contractele colective de munc . informa ii i explica ii. 7) s adreseze. membrii colective sindicale ale întreprinderilor. precum i spa iu locativ pus la dispozi ia lor în alte case. precum i s verife socotelile în leg tur cu plata salariului. asupra îndeplinirii contractelor colective de munc i asupra deservirii locative i sociale a salaria ilor. atelierele i alte locuri de munc la întreprindere. care deservesc pe salaria ii întreprinderii. s contribuie la ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale acestora. profilactorii i case de odihn . precum i activitatea polilinicilor. organiza ie. institu iei. 8) s preg teasc de comun acord cu administra ia documentele necesare pentru stabilirea pensiilor pentru salaria ii i familiilor lor s le prezinte pentru stabilirea pensiilor.04. c minelor. b ilor i altor întreprinderi comunale i de trai.

construc iilor gr dinilor i parcurilor pentru desf urarea muncii culturaleducative. institu iile. organiza iei. de cultur fizic i sportive în rîndurile salaria ilor întreprinderii.protec ia muncii. gr dinile i parcurile. înc perile. precum i taberele de întremare a copiilor se afl la balan a întreprinderii.1315 din 02. de întremare. paza pentru activitatea comitetului i pentru organizarea adun rilor i conferin elor salaria ilor. institu ie.03. se dau spre folosin gratuit comitetului sindical. organiza iei i membrilor famiilor lor. înc perile i construc iile. care au fost arendate de întreprindere. iluminarea.93] .03.03. institu iei.04. de întremare.84] [Art. institu iilor. paza. organiza iile sînt obligate s pun la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. în mod gratuit mijloacele de transport i mijloacele de telecomunica ii.04.1315 din 02. precum i amenajarea cl dirilor. destinate elurilor susar tate.88] CAPITOLUL XV-A COLECTIVUL DE MUNC [Capitolul XV-A exclus prin Legea nr.243 în redac ia Ucazului din 08. a înc perilor.1315 din 02.04. facerea cura eniei.93] Articolul 244. Articolul 242. institu iei. organiza iei. înc lzirea..93] [Capitolul XV-A introdus prin Ucazul din 08. înc perilor i construc iilor ar tate în prezentul articol i taberelor pionere ti se fac din contul întreprinderii.1315 din 02.1315 din 02.239 modificat prin Legea nr. institu iei.242 modificat prin Ucazul din 27. institu iei.03. Acordarea c tre comitetele sindicale ale întreprinderilor. organiza iilor. institu iilor. Punerea la dispozi ie comitetelor sindicale ale întreprinderilor. Între inerea gospod reasc . iluminare.244 modificat prin Legea nr.93] [Art. organiza iei i se dau gratuit spre folosin comitetului sindical al întreprinderii. [Art. facerea cur eniei. înc perilor. organiza iei în mod gratuit înc perile necesare împreun cu tot inventarul. institu iei. Aceste organiza ii sînt obligate s comunice în termen de o lun organului sindical m surile pe care le-au luat.243 excluss prin Legea nr. Cl dirile. organiza iei.240 exclus prin Legea nr. construc iile. de cultur fizic i sporive Cl dirile.03. Administra ia pune la dispozi ia comitetului sindical al întreprinderii. institu iei. inc lzire.93] [Art.88] CAPITOLUL XVI ASIGUR RILE SOCIALE [Capitolul XVI modificat prin Legea nr.1315 din 02. destinate desf ur rii muncii cultural-educative. [Art. repara ia. organiza iilor a cl dirilor.93] Articolul 241.03. organiza ie. [Art. Extinderea asigur rilor sociale asupra tuturor salaria ilor To i salaria ii sînt supu i asigur rilor sociale obligatoare. mijloacelor de transport i mijloacelor de comunicare Întreprinderile.

precum i pensii pentru vechime în munc . afar de aceasta. iar femeile.81] Articolul 246.02. tratament balneosanatorial i protezare . organiza ie a contribu iilor de asigurare nu-i lipse te pe salaria i de dreptul la asisten pe linia asigur rilor sociale. Mijloacele asigur rilor sociale sînt folosite de asemenea pentru tratamentul balneosanatorial al salaria ilor.83] [Art.93] [Art. primesc pe linia asigur rilor sociale: 1) ajutoare pentru incapacitate temporar de munc . ajutoare de înmormîntare.în sum de pîn la cî tigul întreg. schilodare.247 modificat prin Ucazul din 05.03.248 modificat prin Ucazul din 05. Nepl tirea de c tre întreprindere.1315 din 02.245 modificat prin Legea nr.246 modificat prin Legea nr. [Art. Asigurarea cu ajutoare pentru na terea copilului Ajutorul pentru na terea copilului este alc tuit din ajutor unic pentru obiecte de îngrijire a nou-n scutului i ajutor pentru alimentarea copilului. în caz de boal sau schilodire ajutoarele se pl tesc pîn la restabilirea capacit ii de munc sau stabilirea invalidit ii. Asigurarea cu ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc Ajutoare pentru pierderea temporar a capacit ii de munc se pl tesc în caz de boal . de invaliditate. iar în cazurile respective i membrii familiilor lor.1315 din 02. stabilite pentru unele categorii de lucr tori. 3) pensii pentru limita de vîrst .02.246 modificat prin Ucazul din 03. [Art.81] Articolul 250. în cazurile de îngrijire a unui membru bolnav al familiei. 2) ajutoare pentru na terea copilului.12. Mijloacele asigur rilor sociale pot fi cheltuite numai dup destina ia lor direct . [Art.247 modificat prin Legea nr.02. Contribu iile pentru asigur ri sociale le pl tesc întreprinderile.93] elurile de asisten pe linia asigur rilor sociale Salaria ii.246 modificat prin Ucazul din 05. în caz de pierdere a între in torului.248 în redac ia Ucazului din 28. Articolul 247. [Art. pentru între inerea taberilor de întremare pentru copii lor i pentru alte m suri în cadrul asigur rilor sociale. deservirea lor cu profilactorii i case de odihn .81] Articolul 248. pentru alimenta ie curativ (dietic ). ajutoare de maternitate i pentru îngrijirea copilului pîn ce el va împlini vîrsta de un an.03. organiza iile f r vre-o re inere din salariile salaria ilor. Asigurarea cu ajutoare pentru maternitate i na tere Ajutoarele pentru maternitate i na tere se pl tesc în tot concediului de maternitate în propor ia cî tigului întreg.93] [Art.Articolul 245. transferare temporar la o alt munc în leg tur cu o boal profesional sau cu îmboln virea de tuberculoz .249 modificat prin Ucazul din 05. institu iile.1315 din 02.03.81] [Art.73] timpul Articolul 249.02. carantin . Mijloacele asigur rilor sociale Asigur rile sociale ale salaria ilor se efectueaz din contul statului. institu ie.02. [Art. Asigurarea cu agutoare pentru înmormîntare .

precum i în caz de moarte a membrilor familiei.93] [Art.1315 din 02. [Art.Ajutorul de înmormîntare se da în caz de moarte a salariului. Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale Condi iile de baz ale asigur rii i cuantumul ajutoarelor pe linia asigur rilor sociale se stabilesc de legisla ie. Organele de autoadministrare local exercit controlul asupra respect rii legisla iei muncii în modul stabilit de legisla ie.03. precum i de c tre întreprinderi. institu iilor i organiza iilor i de organele lor ierarhic superioare.93] [Alin. care se aflau în între inerea lui. în caz de invaliditate.02.1 art. [Art.251 în redac ia Ucazului din 05.93] [Art. Organele de supraveghere i controlul asupra respect rii legisla iei muncii Supravegherea i controlul asupra respect rii legisla iei muncii i asupra regulamentului de protec ie a muncii sunt exercitate de: 1) Ministrul Muncii i Protec iei Sociale i de organele i inspectoratele de stat special împuternicite pentru aceasta. Asigurarea cu pensii Cet enii Republicii Moldova.252 exclus prin Legea nr. Supravegherea de stat asupra securit ii muncii în industrie Supravegherea de stat asupra respect rii de c tre ministere i departamente.03.1315 din 02.81] Articolul 255.253 exclus prin Legea nr.02.93] [Art. 2) sindicate.81] [Art.1315 din 02. Ministerele i departamentele exercit controlul departamentului asupra respect rii legisla iei muncii fa de întreprinderile. Cuantumul minim al ajutoarelor pentru incapacitatea temporar de munc se stabile te de legisla ie.251 în redac ia Legii nr.02.81] Articolul 250/1. cet enii str ini i apatrizii au dreptul la asigurare cu pensii de stat pentru limit de vîrst (de b trine e).93] CAPITOLUL XVII SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL ASUPRA RESPECT RII LEGISLA IEI MUNCII Articolul 254.02. în conformitate cu legisla ia privind sindicatele.02. persoane cu func ii de r spundere i cet eni a regulilor privind .250 modificat prin Ucazul din 05. [Art.1315 din 02.03.81] [Art. organiza ii.250/1 introdus prin Ucazul din 05.254 în redac ia Legii nr. institu ii. institu iile.250/1 în redac ia Legii nr. care în activitatea lor nu depind de administra ia întreprinderilor. Supravegherea suprem asupra îndeplinirii stricte i unitare a legisla iei muncii este exercitat de c tre Procurorul Republicii Moldova i de c tre procurorul subordona i lui în conformitate cu legisla ia.1315 din 02.03.252 modificat prin Ucazul din 05. organiza iile ce le sunt subordonate.81] Articolul 251. de pierdere a între in torului i pentru vechime în munc în condi iile i în modul stabilit de Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova. [Art.03.254 în redac ia Ucazului din 05.

1315 din 02. i a regulilor cu privire la protec ia muncii. [Art.02. Supravegherea energetic de stat Supravegherea de stat asupra înf ptuirii m surilor care asigur deservirea f r pericol a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice. Particularit ile reglement rii juridice a muncii pentru unele categorii de lucr tori Norme speciale de reglementare juridic a muncii pentru unele categorii de lucr tori (în afar de particularit ile prev zute de prezentul Cod) pot fi stabilite pentru lucr tori: 1) încadra i la întreprinderi. institu ia.82] [Art.257 modificat prin Ucazul din 05. în institu ii.1315 din 02.03. Controlul ob tesc ale sindicatelor asupra respect rii legisla iei muncii Controlul ob tesc asupra respect rii legisla iei muncii i a regulilor cu privire la protec ia muncii se exercit de c tre sindicate.81] Articolul 256. care muncesc în condi ii de munc nocive etc. stabilit de legisla ie.93] [Art. [Art. Controlul sanitar ob tesc se exercit de c tre inspectorii sanitari ob te ti la întreprinderi.). organiza ii. întreprinderile.93] Articolul 259. 2) cu condi ii specifice de munc (lucr torii de anumite profesii.03.255 în redac ia Legii nr. . poart r spundere (disciplinar . iar la unele obiecte .1315 din 02.257 modificat prin Legea nr. aprobate în modul stabilit. în institu ii i orgniza ii cu forme nestatale de proprietate. 3) a c ror leg tur de munc cu întreprinderea. [Art.255 modificat prin Ucazul din 05.03.81] Articolul 258.259 modificat prin Legea nr. [Art.258 modificat prin Legea nr.în conformitate cu Regulamentul cu privire la inspec ia sanitar de stat. R spunderea pentru înc lcarea legisla iei muncii Pesoanele cu func ii de r spundere. institu iile i organiza iile i persoanele cu func ii de r spundere se înf ptuie te de c tre organele i institu iile serviciului sanitaro-epidemiologic al Ministerului S n t ii . Metrologie i Supraveghere Tehnic .1315 din 02.securitatea muncii în industrie i îndeplinirea obliga iilor privind protec ia subsolului este exercitat de Departamentul de Stat pentru Standarde. [Art.93] CAPITOLUL XVIII DISPOZI II FINALE Articolul 260.08. de neîndeplinirea angajamentelor luate pe baza contractelor colective de munc i pe baza acordurilor cu privire la protec ia muncii sau de împiedicarea activit ii sindicatelor. Inspec ia sanitar de stat Inspec ia sanitar de stat asupra îndeplinirii m surilor sanitaro-igienice i sanitaro-antiepidemice de c tre organele de stat.03. penal ) în modul. precum i de inspectorii ob te ti i comisiile comitetului sindical al întreprinderii.02.1315 din 02. organiza iei în conformitate cu Regulamentele cu privire la ele.de c tre serviciile medicale ale ministerelor i departamentelor respective.93] [Art. administrativ .93] Articolul 257. vinovate de înc lcarea legisla iei muncii.03.256 în redac ia Legii nr.255 modificat prin Ucazul din 05. institu iei.

precum i la cererea Cur ii de Conturi. respectînd prevederile articolului 42.96] [Art.93] Articolul 263.261. confirmat sau numit în func ie de organele supreme ale puterii de stat i ale administra iei de stat.1315 din 02.265 exclus prin Legea nr. Calcularea termenelor. Desfacerea contractului individual de munc în cazul indicat la alineatul întîi punctul 1 se face în ordine de subordonare. care mînue te nemijlocit valori b ne ti sau de m rfuri.88] [Art.07.93] [Art.263 modificat prin Legea nr.a. de care prezentul Cod leag na terea sau încetarea . Temeiurile suplimentare pentru încetarea contractului individual de munc al unor categorii de salaria i în anumite condi ii Pe lîng temeiurile. indiferent de tipul de proprietate i forma organizatorico-juridic . care îndepline te func ii educative.262 excluse prin Legea nr. organele administra iei publice locale.1315 din 02. [Pct.264 exclus prin Legea nr.11.919-XIII din 11. dac aceste ac iuni sau motiv pentru pierderea încrederii fa de el din partea administra iei. în cazurile indicate la punctele 1/1 i 1/2 .06.93] [Art.1375-XIII din 19. 3) s vîr irea de c tre un lucr tor.1315 din 02.1/2 introdus prin Legea nr. 6) care muncesc în raionalele unde e decretat starea excep ional .06. 5) care îmbin munca cu înv tura i înv tura cu munca. persoanele de vîrst pensionar i prepensionar .1315 din 02.93] Articolul 266.1315 din 02.260 introdus prin Ucazul din 08.03.03. institu iei.organiza ia (cumularzii.11. lucr torii temporari i sezonieri etc.184-XIII din 19. prev zute de prezentul Cod Termenele.03.).03.07.03.) are un caracter specific. de ministere i departamente. Legisla ia poate stabili temeiuri suplimentare de încetare a contractului individual de munc pentru unele categorii de salaria i în caz de înc lcare a regulilor de angajare la lucru stabilite i în alte cazuri. 1/2) înc lcarea de c tre func ionari a prevederilor legisla iei privind combaterea corup iei i protec ionismului.în ordine de subordonare. 1/1) neachitarea de c tre persoana cu func ii de r spundere a întreprinderii.97] [Art.86] [Art.3 modificat prin Legea nr.264 completat prin Ucazul din 17. contractul individual de munc al unor categorii de salaria i poate înceta în urm toarele cazuri: 1) Înc lcarea grav o singur dat a îndatoririlor de munc de c tre conduc torul ales.97] 2) s vîr irea unor ac iuni culpabile de c tre un lucr tor.1375-XIII din 19. [Art.04. incompatibile cu continuarea muncii.263 modificat prin Legea nr. a salariilor ce li se cuvin salaria ilor în termenul i modul stabilit.97] [Art. prev zute în articolele 33 i 38 din prezentul Cod.263 modificat prin Legea nr. 4) cu capacitate de munc redus (invalizii. iar în cazurile indicate la punctele 2 i 3 se face respectînd prevederile articolului 40 din prezentul Cod.94] [Art.260 în redac ia Legii nr. organiza iei. meseria ii la domiciliu.263 modificat prin Legea nr. precum i la propunerea organelor de supraveghere i control asupra respecta iei muncii. [Alin. a unei fapte amorale.2 art.891-XIII din 21.93] [Alin.

sînt specificate prin data calendaristic exat .abrogat . Dac sfîr itul termenului. pentru s vîr irea c reia este stabilit un termen. institu ie organiza ie. expir în luna i ziua respectiv a ultimului an al termenului. calculat în luni.73 . Termenul. Termenul. atunci termenul expir în ultima zi a acestei luni. calculat în ani. care prevede începutul lui. calculat în s pt mini. calculat în ani. calculat în luni.drepturilor i îndatoririlor de munc . s pt mîni i zile se începe a dou zi dup data calendaristic sau dup survenirea evenimentului. institu ie. se consider c termenul n-a fost omis. cu excep ia cazurilor. expir în lun i ziua respectiv a ultimei luni. Dac plîngerea. cînd legea prevede altfel (articolul 221). înceteaz opera iile respective. cîmd ultima zi a termenului cade într-o zi nelucr toare ziua cînd se sfîr e te termenul se consider ziua lucr toare. care trebuie s survin în mod obligator. Termenul. În cazurile. a termenului. adoptat la 25. care urmeaz dup ea. documentele sau sumele de bani au fost predate la po t sau la telegraf pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului. În ultimul caz ac iunea poate fi s vîr it în cursul întregii perioade. __________ Legile Republicii Moldova Codul muncii al Republicii Moldova. Termenul. care nu are ziua respectiv . poate fi îndeplinit pîn la ora dou zeci i patru din ultima zi a termenului cînd îns ac iunea trebuie s fie s vîr it la întreprindere. luni.05. prin indicarea evenimentului. expir în ziua respectiv a ultimei s pt mîni a termenului. organiza ie în conformitate cu regulile stabilite. termenul se consider expirat la ora. cînd la întreprindere. cade într-o lun . sau prin perioada de timp. Ac iunea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful