P. 1
Mircea Pacurariu - Istoria Bisericii Ortodoxe Romane (Vol. 1)

Mircea Pacurariu - Istoria Bisericii Ortodoxe Romane (Vol. 1)

|Views: 4,476|Likes:
Published by bishop921

More info:

Published by: bishop921 on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

.) o

Copyright C EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ISBN 973-9130-08-9

CUVÎNT ÎNAINTE

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vede clin nou lumina tiparului manualul de Istoria Bisericii Române, In trei volume, întocmit de P rintele Profesor Mircea P curariu de la Institutul Teologic din Sibiu. In înv âmîntul nostru teologic, studiul Istoriei Bisericii ortodoxe str mo e ti ocup un loc aparte, nu numai pentru rolul s u didactic, ci i pentru c el contribuie la cultivarea sentimentelor de dragoste de neam i de Biserica ortodox na ional în sufletul viitorilor slujitori ai altarelor str bune. De-a lungul zbuciumatei sale istorii de dou mii de ani, Biserica Ortodox s-a identificat în permanen cu idealurile spirituale i na ionale ale poporului român pe care-1 p storea. înv tura cre tin ² predicat ini ial de Sfîntul Apostol Andrei în teritoriul dintre Dun re i Mare ² s-a r spîndit treptat pe p mîntul românesc de ast zi o dat cu formarea poporului român, încît se poate vorbi de dou procese paralele : incre tinarea i etnogeneza. în acest sens, regretatul arheolog Radu Vulpe sesiza faptul c «toate popoarele din jurul Daciei î i cunosc data precis cînd au devenit cre tine, cu anul i uneori chiar ziua, c ci toate au adoptat noua religie tîrziu, din calcule politice, minu ios chibzuite. Poporul nostru, îns , n-o poate preciza, deoarece n-are certificat de botez. S-a n scut cre tin, în mod spontan, natural, o dat cu formarea romanit ii sale, la a c rei des vîr ire cre tinismul popular i-a adus contribu ia cea mai ele seam . Noi sîntem romani fiindc sîntem cre tini i cre tini, fiindc sîntem romani» (voi. De la Dun re 3a Mare, Gala i, ed. //, 1979, p. 21). De Ia incre tinarea i formarea sa ea neam, poporul român a avut în Biserica sa ortodox un permanent îndrum tor nu numai în probleme spirituale, ci i în cele de ordin cultural-arlistic, social-umanitar i na ional-patriotic. Biserica a fost aceea care a îndrumat veacuri în ir activitatea cultural din rile române ti, prin coli, manuscrise i c r i tip rite. în mîn stirile i schiturile noastre, ctitorite de domnitori sau de smeri i c lug ri, a înflorit nu numai cultura, ci i arta româneasc , cu toate formele ei de manifestare : arhitectur , pictur , sculptur , broderie, muzic . în incinta unor mîn stiri au luat fiin primele a ez minte de asisten social : spitale, azile pentru b trîni i bolnavi. Prin slujitorii ei, ierarhi, preo i de mir i c lug ri, Biserica str moeasc a sprijinit poporul pe care-1 p storea în toate luptele lui pentru

eliberare na ional , pentru dreptate social i mai ales pentru realizarea unit ii sale de stat. In afar de aceasta, Biserica Ortodox Român , al turi de domnitorii rii Române ti i ai Moldovei, a sprijinit efectiv lupta popoarelor cre tine din sud-estul Europei pentru eliberarea lor de sub domina ia otoman . Iat atîtea motive care ne oblig s cunoa tem cit mai temeinic trecutul Bisericii noastre str mo e ti, cu toate opresiunile pe care le-a indurat din partea unor cîrmuitori de alt neam i lege ² mai ales în teritoriile intracarpatice, în Dobrogea, Bucovina i Basarabia ², cu toate realiz rile ei, cu toat munca statornic i devotat pe care a depus-o în slujba fiilor ei duhovnice ti. Binecuvînt m str dania autorului de a da la lumin o edi ie nou a manualului s u de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, mult îmbun t it fa de cea dintîi, precum i pe aceia care se vor osteni s culeag înv minte folositoare de suflet cre tinesc i românesc din paginile ei.
Praznicul Sfintelor Pa ti din anul 1991

f T E O C T I ST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

C U V ÎN T U L

AUTORU LUI

Epuizarea într-un timp foarte scurt a primei edi ii a manualului universitar de Istoria Bisericii Române, ca i huna primire de care s-a bucurat din partea studen ilor teologi i a altor iubitori ai trecutului românesc ne face s d m acum la tipar o nou edi ie, mult îmbun t it fa de cea din ii. Am inut mereu seama de rezultatele la care au ajuns cercet rile istorice efectuate în ultimul deceniu, dar am procedat i la unele schimb ri în structura materialului expus. N d jduim ca i aceast edi ie s fie primit cu interes de to i aceia care doresc s cunoasc trecutul atît de bogat în fapte al poporului român i al Bisericii sale str mo e ti, Str dania autorului va fi astfel pe deplin r spl tit . Adresez i pe aceast cale cele mai sincere i fie ti mulumiri Prea Fericitu lui P rinte Pa triarh TEOC TIST p en tru bun voin a de a fi acceptat tip rirea acestui manual în Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Un cuvînt de cald mul umire adresez personalului de specialitate din cadrul Institutului Biblic i de Misiune, ca i ostenitorilor din serviciul Tipografiei.
AUTORUL

ABREVIER I

² Analele Academiei Române, Memoriile Sec iunii Istorice, seria, tomul ² Arhivele Basarabiei, Chi in u ² Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice ² Transilvania, Cluj ² Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol din Ia i ² Anuarul Institutului de Istorie din Cluj ² Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca ² Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucure ti ² Buletinul Monumentelor Istorice, Bucure ti ² Biserica Ortodox Român , Bucure ti > v ² Cercet ri de Lingvistic , Bucure ti \ '? ² Glasul Bisericii, Bucure ti " '" ² Limb i Literatur , Bucure ti ² Limba Român , Bucure ti ² Mitropolia Ardealului, Sibiu -> Mitropolia Banatului, Timi oar^ ² Mitropolia Moldovei i Sucevei, Ia i ² Mitropolia Olteniei, Craiova ² Revista Bibliotecilor, Bucure ti ² Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucarest ² Revista Istoric , Bucure ti ' ' ² Revista Istoric Român , Bucure ti ;p j ² Revista Muzeelor . i Monumentelor, Bucure ti N ² Revista de Pedagogie, Bucure ti ² Revue Roumaine d'Hisloire, Bucarest '->H ² Revista Societ ii Istorice-Arheologice-Biserice ti, Chi in u ² Revista Teologic , Sibiu ² Studii i Cercet ri de Bibliologie, Bucure ti \f "= Studii i Cercet ri de Documentare i Bibliologie, Bucure ti ² Studii i Cercet ri de Istoria Artei, Bucure ti ² Studii i Cercet ri de Istorie Literar , Bucure ti ² Studii i Cercet ri de Istorie Literar i Folclor, Bucure ti ² Studii i Cercet ri de Istorie Veche, Bucure ti ² Studii i Cercet ri de Istorie Veche i Arheologie, Bucure ti ² Studii i Cercet ri Lingvistice, Bucure ti ~* Studii de Limb Literar i Filologie, Bucure ti ~ Studii i Materiale de Istorie Medie, Bucure ti ² Studii Teologice, Bucure ti

Introducere

OBIECTUL, DEFINI IA, ÎNSEMN TATEA, SCOPUL, METODA DE CERCETARE I PERIODIZAREA ISTORIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

î, de a intra în tratarea cursului de Istoria Bisericii OrtoÎnainte
doxe Române, este necesar s facem o introducere în aceast disciplin istoric -teologic . Ea este de doua feluri : inirgdjjjccre formal sau_ tehnic i introducere material . Prima se ocup cu obiectul, defini ia, însemn tatea, scopul, metoda de cercetare, împ r irea, disciplinele auxiliare, izvoarele i literatura Istoriei Bisericii Române, deci cu probleme formale, tehnice i metodologice. Introducerea material constituie primul capitol din cadrul cursului, în care este prezentat apari ia cre tinismului în lume, precum i starea politic , economic i social a Daciei în vremea p trunderii noii înv turi cre tine pe teritoriul ei, Cu alte cuvinte, introducerea formal ini iaz în obiectul, natura i metodele de lucru ale studiului, pe cînd introducerea material face preg tirea pentru în elegerea capitolelor urm toare. Obiectul. Un alt lucru ce se impune de la început este acela de a l muri îns i no iunea de istorie. Cuvîntul grecesc îotopîa însemna cercetare, informare i chiar povestire. Verbul is-zopk» însemna a c uta s tii, a ti, a cunoa te, ceea ce arat i dorin a de a ti, dar i cunoa terea îns i. Romanii au adoptat cuvîntul historia, cam cu aceea i accep iune de povestire, descriere. Din grece te i latine te, cuvîntul a p truns apoi în multe alte limbi, atît ca intîmplare cît i ca povestire.

izi cuvintm îsiorie are aoua sensuri: unul obiectiv i altul suln sens obiectiv, istoria este via a din trecut, totalitatea faptelor te sau istoria ca fapt, iar în istoria bisericeasc , via a din trecut ‡ii In sens subiectiv sau tehnic, istoria este cercetarea i ej puiin ilic a faptelor istorice, adic studiul vie ii istorice. qur singura fiin istoric este omul, ca fiin ra ional , activ , capabil de organizare, de cultur i progres social.Jj^tiin , p oate s se ocupe atît de dezvoltarea în timp a întreii a .cit i c u a u n e i p r i din ea, aflat p e un an u mit teriL numai cu dezvoltarea unui singur popor. semenea, istoria poate avea ca obiect numai o anumit institu;1, ea poate avea ca obiect i B i s e r i c a, fie Biserica întreag , ; Biserici na ionale, fie anu mite confesiuni cre tine. Deci, se rbi de o Istorie a Bisericii universale, iar in cadrul acesteia, de a Bisericii Române. ia Bisericii Ortodoxe Române cerceteaz i expune începuturile Qului pe teritoriul Patriei noastre, organizarea Bisericii Ortonâne în epoca medieval , mi c rile culturale i artistice care urat în cadrul Bisericii, via a i activitatea ierarhilor mai i.jjtarea, moral , cultural i material a preo imii în trecut i ‡ei ei la luptele poporului nostru gentru dreptate social i na ional , leg turile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Drtodoxe sau eterodoxe i cu statul, în decursul veacurilor, teîe de ajj bisericeasc ..ele, fapte urm rite pe întreg teri£iei_jK>asJxe.. Ii!aifi__ac_esie.a....alc tuiesc obiectul - Istoriei Bisene.
za celor enun at e ma i sus, put em da ur m t oarea d e f i n i ie:

r

a Bisericii Ortodoxe^Române.asie., disciplina teologic i istoacela i timp ² care cerceteaz critic i înf i eaz sistematic tin la români j dezvoltarea pe care a luat-o Biserica româcursul veacurilor, în toate locurile care alc tuiesc Patria necum i raporturile ei cu celelalte Biserici i confesiuni o alt defini ie, Istoria Bisericii Ortodoxe Române este discistudiaz i descrie via a i ac iunea Bisericii Ortodoxe în r , atît în dezvoltarea ei intern , cît i în rap orturile ei ex^e din defini ia de mai sus c aceast disciplin prin obiect din teologic, iar prin metod face parte din istorie.

Denumirea disciplinei nu este aceea i la to[i istoricii. Unii au denumit-o Istoria bisericeasc a românilor (Filaret Sciiban, Ioan Lupa ), Istoria Biserici^ român e ti i a vie ii religio ase a românilor (N. Iorga), Istoria vie ii biserice ti a românilor (S. Reli), al ii, mai simplu": Istoria Bisericii Române {Nicolae Dobrescu i manualul universitar al lui Gh. I. Moisescu, t. Lup a i Al. Fiiipa cu). Consider m mai potrivit denumirea din urm sau cea de Istoria Bisericii Ortodoxe Române. însemn tatea studiului Istoriei Bisericii Ortodoxe Române reiese din însu i rolul pe care 1-a îndeplinit Biserica. în trecutul poporului nostru. 1. Cum este i firesc, Biserica a avut ²‡ i are i în prezent ² un rpXjjeiigu'os-moral sau duhovnicesc, anume de a s di în_sufletele Äcredincio ilor credin a în. Dumnezeu... i drag.QS.tea-.Ia -da-.aprQaj2elet _îndemnîndu-i s fie întru toate urm tori ai înv turilor Mîntuitorului. Prin înv tura i prin slujitorii ei, Biserica a înt rit i a mîngîiat sufiete te pe str mo ii no tri,_jM^cjjt^din_e,i_ijjp.ni cxe [m[, .oameni~evla : "vio i, religio i, cu fric de Dumnezeu j cu dragoste.. fa de semeni. C u toate c în trecut majoritatea preo ilor no tri au fost oameni f r o p reg tire c rtur reasc d eoseb it , ei au izb utit s fac acest lucru prin pilda vie ii lor, fiind oameni cu o via moral înalt i însu fle i i de o evlavie ad_înc u Esj£j xplic bil atuncî~cle~"ce~ u fost unii" ierarhi, preo i i credincio i care au avut o credin atît de puternica încît i-au jertfit vi a_pentru__Hristos :T*"pentru Ortodoxie (ex. mar tirii din secolul IV în Dobrpgga^Sfin ii Ierarjif^i^e Ioresr T'Sa"\r T3î¥n~ covici, Cuvio ii M rturisitorijSofroiiie^ Visarion i Oprea" în Tr nsiF" vania, în secolele XVII²XVIII, Sfîntul CalinkT'de la Cernica" în seŒ "colul XîXIF al ii)" "~* " ......... "" ........ """'" ....... "~ 2. Biserica noastr a îndeplinit apoi un însemnat rol cultural, care s-a manifestat sub felurite forme : a) Cele din ii manuscrise copiate pe p mîntul rii noastre (Nicodim de la TismaTîâ7"lnlniuscrfsele din timpul lui tefan cel Mare etc.),. la încep ut în slavone te i apoi în român e te, au fost texte de slujb i de înv tur bisericeasc . Tot a a i primele c r i tip rite, în slavone te i în române te (Macarie, Dimitrie Liubavici, Filip Moldoveanul, diaconul Coresi etc-), au fost cele de slujb bisericeasc . Se în elege c i aceia care se osteneau cu copierea manuscriselor sau cu tip rirea de c r i f cea u p arte, de regul , din cler. Primele tip ografii au fost înfiin ate tot sub îndrumarea Bisericii; se poate spune c ea

K>lea.

rin tra d u c er e a i tip rire a d e c r i bi serice ti în r o mâ n e t e (d i a C or e si, m i t r o p o li ii S i m i o n t e fa n al T r a n sil v a n i ei , V a r l a a m i ;ei ai M o l d o ve i, t efa n i A nt i m I vi r ea n u l ai U n gr o vl a h i ei et c.j, IU S b a zele lim b ii litera re ro m ân e ti, în elea s d e ro m â n ii de pr e i i i i . î n c e t u l c u î n c e t u l , l i m b a c r i l o r b i s e r i c e t i a aj u n s s fi e i fru m o a s , m ai m l di o as , m ai plin d e e xp r esi vitat e, ma i a pr o :le li m b a literar d e azi. i n t i p r i t u r i l e d e c r i bi s e r i c e t i c a r e c i r cu l a u î n t o a t e i n u l o cu it e d e r o m â ni s-a aj u n s i m p li ci t i l a î n t ri re a ^ co n tiin ei d e l n a i o n a l a l a r o m â n i i d i n M u n t e n i a, M ol d o v a i T r a n si l va n i a , st lu cr u au co ntri bui t m a i 'c u sea m fr u m oa sel e pr e fe e ale ven o ast r e c r i b i se r i c e ti, ad r e s a t e t ut u r o r r o m ân i l or ( C a za n i a la a m , N o ul T esta m en t de la A l b a Iu lia .a.). Prim ele lucr ri j;u caracter laic s-au scris tot prin osten eala lîjîfo r î ai B i se ri c ii. A st fel, pri m el e c r on i ci s -a u sc ri s d e c l u g r i i pe lîn g mîn stiri i biserici (L eto pise ul d e la Putn a, C ro niisco p ilo r M a ca rie i E ftim ie, a c lu g rulu i A za rie, în M old o va, ra l u l l u i M i h a i l M o x a î n a r a R o m â n ea s c , I st o ri a b i se ri cii N icolae din cheii B ra o vului de protopopul R adu Te m pea II, i sil va n i a , C ro n i ca B a n a t u l u i d e p r o t o p o p u l N i c o l a e S t o i c a d i n a .a). P ri m el e în c er c ri de ver sificar e în ro m ân e te se dat o tro p oîitulu i D oso ft ei al M ol d o vei ( P salt irea î n v ersu ri, P o em u l gi c de sp re d o m n ii M o ld o vei, trad u cer ea un ei d ra m e î n ver suri , ceste). ° ri m e l e co li ² el e m e n t a r e, m e d ii sa u su pe r i oa r e ² a u a p r u t ita bi se ri cil or " i a rn î n stiril or n oa st r e, p r eg ti n d di e ci pe nt r u riile d o m n e ti sau c op i ti d e m a n u sc ri se. In d ez volt a r ea c u lm â n e t i au a v u t u n r o l d e o se bi t c o a l a d e p e lî n g bi s er i c a N i c o l a e d i n ch ei i B r a o vu l u i (se c o l u l X V ), c o al a d e l a m î S fi n ii T r e i Ie r ar h i d i n Ia i, î n fii n at d e V a si l e L u p u , c o al a întul S a va din B ucur e ti, de C on st antin B rîn co ve anu i atîtea sec ol ele X V III i X IX . în co nd i iile d e via a clin T r an si l va nia, d e c el e d i n M u n t e n i a i M o l d o v a, B i se r i c a a f o st a ce e a c ar e i z at c ol i el e m en t ar e ( « p o p o r a l e » ) a p r oa p e î n fi ec ar e s at , pr e pri m el e gi m n a zii (licee) ro m ân e ti. > r g an i zî nd pri m el e c oli , era fi r e sc c a i p ri m el e m a n u al e co. ie scrise t ot de oa m en ii B isericii : B u co avn a de la A lba Iu lia B u co avn a m itr op olitul ui Iac ob P u tneanu l din 1 75 5, A rit m etica

i Geografia episcopului Amfilohie al Hotinului (1795), mai tîrziu manualele colare scrise la îndemnul mitropoli ilor Veniamin Costachi al Moldovei i Andrei aguna al Transilvaniei. e) Biserica din Transilvania a contribuit la dezvoltarea presei române ti, prin Telegraful Român la Sibiu (1853), Biserica i coala la KfSxT lBJ?), Sionul Românesc la Viena (1862) .a., a sprijinit înfiin area de asocia ii culturale i artistice române ti (de pild Astra, înfiin at la st ruin ele lui Andrei aguna, în 1861). Iat dar c Biserica a îndeplinit, în trecut, un însemnat rol cultural, fiind un factor de progres în acest domeniu. 3. Biserica a adus o contribu ie însemnat i la dezvoltare£L,gite[_ române ti. Ridicarea de l ca uri de închinare a dus la înflorirea arhi tecturii, picturii, sculpturii, broderiei, argint riei etc- Unii ierarhi au avut un rol hot rîtor în aceast privin , sf tuind p e domnitori s ri dice l ca uri de închinare, al ii rînduind ei în i i pictarea unor mîn stiri, ca Teofan I i Grigorie R o ea la Vorone , sau chiar ctitorind bi serici i mîn stiri, dintre care unele sînt printre cele mai interesante sub raport arhitectonic i pictural. De pild , episcopul Macarie al Ro manului a ctitorit mîn stirea Rî ca, mitropoli ii Gheorghe Movil ² Sucevi a, Anastasie Crimca ² Dragomirna, Antim Ivireanul ²‡ mî n stirea Antim, episcop ul Calinic al Rîmnicului ² Fr sineiul etc. 4. Biserica a organizat i primele a ez minte de asisten social . Bolni ele de pe ling mîn stiri nu "erau altceva decît un fel de spitale sau azile pentru c lug rii b trîni i bolnavi, dar i pentru oamenii din popor, care îndurau acel ea i suferin e. Sînt cu noscute spitalele de la Putna, Arge , Bistri a Olteniei, Cozia (secolul XVI), spitalele de la Dragomirna, Sadova, Hurezi, spitalul din Suceava, fondat de mitro politul Anastasie Crimca (secolul XVII), cele de la C ol ea, Antim i Pantelimon din Bucure ti, Sfîntul Samuil din Foc ani, apoi spitalul i farmacia de la Precista Mare din Roman, înfiin ate de egumenii Gherasim i Vartolomeu Putneanul, ajuta i i de Veniamin C ostachi, pe atun ci episcop la R oman (toate în secolul XVIII), spitalul din T g. Neam , înfiin at de stare ul Neonil de la Neam (secolul XIX) .a. ""> 5. Biserica din Transilvania i-a adus contribu ia la îndrumarea poporului în probleme economice-agricole sau me te ug re ti, prin" publicarea de lucr ri de popularizare a cuno tin elor agricole, prin înfiin area de b nci pop ulare, coop erative, tov r ii agricole, asocia ii de meseria i, coli de meserii etc. 6. Slujitorii Bisericii au avut un rol de seam în cultivarea dragos tei de patrie sau a patriotismului în sufletele credincio ilor. Mitropoli ii

îici ai domnitorilor i, uneori, loc iitori de domni. Alteori vl r dou ri erau trimi i în fruntea unor solii diplomatice peste ;aia al R d u ilor, Eftimie II al Ungrovlahiei, Luca al Buz u1 al Rîmnicului, Varlaam al Moldovei etc). orii Bisericii (ierarhi, c lug ri sau preo i de mir) au participat ile i r scoalele cu caracter na ional i social ale poporului e pild , unii au luptat în oastea lui Mihai Viteazul, protopopul dru din Bor a Maramure ului a distrus o oaste t t rasc în stori ilor s i (1717), mul i preo i s-au al turat r scoalei con^orea, Clo ca i Cri an (1784). Iar în secolul XIX, preo imea, id de un fierbinte patriotism, a fost al turi de p opor în toate e de seam din istoria sa : Mi carea revolu ionar condus de adimirescu în 1821, Revolu iile din 1843, Unirea Principate59, R zboiul de independen din 1877, Procesul Memorandu594, R scoala ranilor din 1907 i apoi Unirea Transilvaniei lia la 1 Decembrie 1918. >erica Ortodox R omân a sus inut i alte Biserici cre tine, pe cele c zute sub donuna ie otoman . Ea i-a îndeplinit acest ip rirea de c r i în limbile greac , slav , arab , georgian i Iar mai ales prin ajutoarele materiale acordate, aproap e o ju; mileniu, bisericilor, mîn stirilor, colilor i a ez mintelor de in Balcani i Orientul Apropiat. Astfel, în ara Româneasc ja, au func ionat cîteva tipografii grece ti sprijinite de domraihii români, la C et uia-Ia i, B ucure ti, Snagov, Rîmnic, 3. Antim Ivireanui a tip rit c r i în limba arab , pentru credin Patriarhia Antiohiei, iar unul din ucenicii s i a fost trimis (Georgia, Gruzia), unde a tip rit c r i în limba georgian , la L secolul al XVIII-lea s-au tip rit alte cîteva c r i arabe la cure ti. in 1806 s-a tip rit la Rîmnic prima carte în limba bulla 1828, prima edi ie a Telrcievanghelului bulgar, la Bucure ti, înd cu a doua jum tate a secolului al XlV-lea pîn în a doua a secolului trecut, actele timpului ofer tiri pre ioase deribu ia rii Române ti i a Moldovei, precum i a Bisericii roa sus inerea celor 20 de mîn stiri mari i a multor schituri ntele Athos. Cu ajutor românesc s-au zidit aici biserici noi, chilii, la care se adaug danii în bani, manuscrise, icoane, vase liturgice, precum i a a-numitele «închin ri» de mîn sle ti c tre cele de la Athos. De acelea i ajutoare s-au bucutirea Sfînta Ecaterina din Muntele Sinai, mîn stirile de la Medm alte regiuni din Grecia, din insulele grece ti, Patriarhiile

di n L. on st an t m o p o i, A l ex an d r i a, A n ti o h i a i Ier u sal i m , u n el e a e z m inte biserice ti din B ulgaria, S erbia i U craina. A ceste ajuto are ro m âne ti au a vu t un rol p oziti v în istorie, pentru c , ocrotin d B i sericile naio nale d in ri l e a fl at e su b st p î n i ri p ol i ti c e s tr i n e , au sp r i j i ni t î n s i l u p t a a c e sto r p o p o a r e p e n t r u c u l t u r i in d ep en d en n a i o n al . D in toate acestea, se d esprind e c onstatarea c B i serica i-a ad us u n apo rt în se m n at la sp orirea patri m o ni ulu i cu ltu ral i artistic al rii, l a în f p tui r e a id eal u ril or p o p o r ulu i ro m ân d e u nitat e st at al i i n d ep en den n a ion al , d ar i la sprijinirea luptei de eliberare na i onal a popo a r el o r din B al ca ni i O rie nt ul A pr o pi at. Iat d e ce se i m pu n e ob li gaia pe nt r u fi e c ar e slu jit o r al al taru l ui d e a c u n oa t e cît m a i t e m e ini c trecu tul B isericii sal e. S cop ul. Studiul Istoriei B isericii Ortodoxe R omâ ne î n înv mîntul t e ol o gi c u r m r e t e , î n p r i m u l rî n d , pr e g ti r e a cît m a i t e m ei n i c a viit oril or slu jitori ai B i seri cii str m o e ti. C un oa t er e a tre cu t u lui B i seri cii, ai c r ei sl ujitori vor fi i stu d en ii teologi , va co n stitu i pe n tru ei u n i m b o l d p u t e r n i c d e a m u n c i cu i m a i m u l t rî vn , p e n t r u ca s fi e î a î n l i m e a î n a i nt a i l or , a l e c r o r pi l d e vr e d n i ce d e u r m at l e î n f i ea z st u diu l Ist o ri ei B i seri cii R o m â n e. C u n oa t er e a t rec ut u lui B i seri cii n o astr e va în d e m n a p e viito rii ei p r eo i sa o iu b easc d in t o at pu terea su fletului lor, s se d ru iasc cu i m ai m u lt rî vn sl ujirii apr oa pe l u i i ² î m pr e u n c u cr e d i n ci o ii pe ca r e -i vo r p st o r i ² s j e rt f e a s c t ot u l p e n t r u bi n el e i f e r i c i r e a B i s er i c i i i a r i i . M ar ele i st ori c N ic ola e I o rg a ( 1 8 7 1 ² 1 9 4 0 ) scri a : «N i m i c n u po at e fi m ai fol o sit or p en tr u c a pr e o i i n o t ri s în l tur e an u m it e i spi te, p e n tr u c a ei s c ulti ve a n u mi t e î n d el et n i ci ri p ot ri vi t e cu d e m n it at ea i c h e m a r ea l o r, n i mi c n u p oa t e fi m ai priin ci o s p e n tru a-i fa ce s î n e leag m ar ea mi siu n e cu ltu ral , social i n a ion al car e li se i m p u n e, l eg tu ra strîn s ce tre bu ie sa p strez e cu p op or u l, cultu l de art i carte cu car e sînt d atori, mîn dria la care au dre pt înd at ce vor ur m a bun el e t r a d i i i, d e c ît p ri ve l i t ea u n e i vi e i o r ga n i z a t e, ap r o a p e mi l en ar e, î n cur sul c reia mitro poli ii, episc opii, egu m en ii i a a d e ad e se ori i s m e r i i i c l u g ri o r i u m i l i i p r e o i d e m i r a u d a t p o p o r u l u i , e i si n g u r i a pr oap e, toat în v tura, au înze strat n ea m ul cu o li m b literar , cu o lit er at ur sfînt , c u o a rt în leg t u r cu gu st ul i n e v oi le l ui, au spr i jinit statul f r s se lase a fi înghi i i d e dîn sul, au c l u zit nea m ul pe d r u m u ril e p m î nt u lui f r a - i d e sfac e o ch ii d e l a c er i au ri dic at m ai sus t oate ra mu rile g osp od riei ro m ân e ti ² dî nd ist oriei n oa stre c rtu r a ri, c ali g r a fi, scu l pt o ri î n l e m n , ar g i nt a ri, o a m e n i d e st at, ost a i, mu -3

~ i s fin i » ( J N . io r g c i, n e ia ( a i a J O 1 W .1 J U . " io ^ in - 1 1
? ti,

'uiH uiH O fn, e a. u ,

1929, p. 4² 5).

toda de. cercetare. S pre a putea întoc mi în m od tiin ific un cur s T u T B i se ricii O rto do xe R o m â ne sau o alt luc rar e d e ace st ge n, esar s cun oa te m, î ntîi de to ate, care sînt cerin ele fu n d a m e n t a r e tr e b u i e s l e î n d e pl i n ea s c o r i c e l u c r ar e i st o r i c : S s e întem eieze p e izvo a re, adic orice infor m a ie tre b uie s a me nt ez e pe u n iz vo r, pe o m rturie istoric : d oc u m en t, c ro-s cr i p i e et c . F r e xi st e n a i ce r ce t a r e a a ce st or a n u se p o at e o r i e t i i n i fi c , d e a c e e a s- a i s p u s p e d r e p t c u vî n t : p a s d e nt s, pa s d 'h ist oire. > d fie cri tic , adic faptele car e n e sînt prez en tate de izvo are s ise un ei in ter pr et ri, un ei trat ri critice, spre a se ve de a ce po am it i ce treb ui e respin s. A d ese ori iz voa rele cu prin d i gre eli, u c r u se î ntî m pl m a i a l es î n c a z u l cr o n i c il or , c c i c r o n i c a r u l. ;în d i e p oc i m ai î n d e p r t at e d e el, n -a a v u t p o s i bil it at e a s se z e t e m e i n i c, a a c u m sa f cu t a su p r a ti m p u l u i sa u a e p o c ii î n r it el î n su i. A lte ori, si m p at iile sa u ant i patiile pe r son ale îl fa c i n t e f a p t e l e î n a l t c h i p d e c î t a a c u m s -a u î n t î m p l a t î n r e a l i st u l c r it i c ii e st e t o c m ai d e a î n l t u r a g r e el i l e i d e a r e st a bi li 1 istoric. : i c ; < istoric este d e d ou feluri: extern i in tern . C ea e xteril e t e a u t e n ti c it at e a sa u fal su l d o c u m e n t u l u i, p ri n c on st a t a re a ii, a l o cu l ui i ti m p u lu i în c are s-a scri s. C ritic a inter n sau d e t ar e fa ce a n a li za d o c u m e n t u l u i r es p ec t i v, pe n t r u a st a bili î n ei e xa ct i g rad ul d e î n cr ed er e p e c are îl m erit . Ist o ri cu l bi ser e b u i e s s u p u n a c e st e i c r i t i c i n u n u m a i d o c u m e n t e l e, c i i ? i st u d i i l e o b i n u i t e , c c i a d e s e o r i s cr i s u l t e ol o g i l o r e st e i n de in terese c on fesio nale. â fie jelecti y, r . adic din mul i mea faptelor con sem nate în izst ori cu l s alea g nu mai p e cele car e au i m p ortan p en tru isi on al sa u bi seri c ea sc a u n u i po p or, cel e c ar e au d u s l a r i pr o f u n d e î n i st or i e, c ar e a u r m a s î n c o n t i i n a c o n t e m p o ?i a u r m a ilor. D e ci nu oric e fa pt e petrecu te în tre cu t pr ezint D en tr u ist ori e, n u t oat e for m e az o bi ect ul ist oriei . a fie gen etic , adic ist oricul s nu se m r gin e a sc la cun oa -D telor din stu di ul d ocu me ntelor, ci pentru în ele gerea lor, el tre-le pri veasc în gen ez a i evolu ia lor, st ud iind c auzel e, ante oe l e g t u r il e i u r m r i l e l or . O r i c e fa pt i st or i c ar e a nt e c e d e n t el e

i ur m ril e l ui, fii n d c o n d i i on at, în d esf u r a re a sa, d e st ril e exi st e n te. Ist or i c ul tr e bu i e s cu n o asc t o at e a ce st ea, pe n t ru ca s p oa t e x pl i ca i pr e z en t a fa pt el e î n l o g i ca l o r , î n ad e v r a ta l or l u m i n . 5. S fie ob i ectiv , a dic n ep rtin itoa re sau im p a r ia l . Ist ori cu l trebuie s fie 1ips!F "H e~ prej ud ec i person ale, s expu n cin stit, sincer, s d or e as c s sp u n a d e v r ul , s n u fi e c o n d u s d e i nt er ese p e r so n a l e sau d e alt n atur , a pli cîn d pri n ci pi u l i st oric u l ui r o m a n T a cit u s : « si n e ir a et stu di o » ( f r u r i p rti ni r e ). O bi e cti vit a te a n u tr e bu i e s d u c în s la d e pe n d en fa d e p re rile altora, sau la tea m a d e a rec u n o a t e a d e v r u l ist ori c. 6- S fie sistem a tic , adic fa ptele s fie prezen tate într-o anu mit rînduiaf 7~ ÎH~to1fu Ti r!Îa timpul lor, în leg tur strîns între ele, ar tînd înl n u irea l or fire asc , înch e gînd u n tot un itar. D eci istoricu l co or d o neaz i pr e zi n t fa pt e l e î nt r - u n t ot, al e gî n d p e c e l e d e i n t er e s i st or i c i i nt e gr î n d u -l e î n m e r su l i st o ri ei, l a l oc u l i d u p i m p o r t a n a l or. O si m pl î n g r m d ir e d e d at e, o m a s i n f o r m d e fa pt e, î n ca r e ad e v r u l n u i e s e i l a i v e a l , i a r î m p r ej u r r i l e c a r e a u g e n e r at f a p t e l e n u r ei e s di n e xp u n er e, n u e ste i st ori e. 7. S f i e ex p u s p e î n el e su l c it it o r u l u i, î n t r - o f o r m a t r g t o a r e , cu talen T Tit er ar. U n isttori c n u se p oat e m r gin i nu ma i la eru di ie, l a critici jud ici oase de d o cu me nt e, ci trebuie s ai b d arul ex pu n erii, al c oord on rii i al u nifi c rii, daru l d e a pre zen ta trecutu l într-o for m atr g t o a r e, d e a -1 î n vi a, d e a n e pr ez en t a o e p o c i oa m e n ii ei c a pe c e v a vi u, c e va c e a f ost r ei nt e gr a t î n vi a . C u alt e c u vi nt e, i st o ri c ul tre bu ie s î mbi n e în ch i p ar mo ni o s eru di ia i obie cti vitatea cu fr u mu se ea e x p u n e rii; d e ci s sati sfac i ad e v ru l, d ar i bin el e i fr u m o sul. P eri od i za rea sau î m p r irea Istoriei B isericii O rtodo xe R om âne este o n e c e si t a t e m e t o d i c , p e n t ru st u d i u . I m e n sa m a t er i e a i st o r i e i B i ser i cii n o a st re n u p o a t e fi st pî n it i pr e z e n t a t d e od at î n t ot a lit at ea i c o m p l e x u l e i d e s u c c e si u n e i d e c u p r i n s. D e a c e e a e a s e î m p a r t e în inter e s d e stu d i u. Îm p r irea stud iu lui n o stru est e de d ou felu ri : lo gi c (sau du p c on inu t) i cr on ol o gi c (sau du p ti m p ). P ri m a co n st în î mp r irea m ul i mii d e fa pte istori ce în diferit e cate g orii, p e ti pu ri, du p car acte risticile lor co m u n e. C ealalt este î mp r irea pe perioade ist orice, car a ct e r i z a t e pr i n an u m i t e t en d i n e sa u î n su i ri. D e i i st ori a e st e î n t r -o e vo l u i e c o n ti n u , e a v ar i a z cu fi e c ar e gen er a ie de o a m e ni, sc hi m bî nd u - i treptat asp ectul. M arile în n oiri isto ri ce, id eile n oi, d e sco pe r irile, in ve n iile, re v ol u iile p olit ice i soci al e
2 ² Istoria B.O.R.

a înflorit mos-au încheiat leg turi cu alte Biserici Ortodoxe surori. Tot a a. ci una «daco-roman ». Moldova vania.Este perioada primelor forma iuni politice române ti. Adic . pictur . în cadrul epocilor stabilite prin i cronologic . socotim c întreaga istorie a Bisericii Române poate fi împ r it în urm toarele cinci perioade : o a da înjJLLa^ începe cu raspîndirea înv turii cre tine pe de formare a p op orului român (secolul II) i se sfîr e te în lui 600. pe . p e :ic. In acest timp s-a des anizarea canonic a Bisericii din ara Româneasc . m Transilvania. drul disciplinei noastre se aplic amb ele împ r iri : logic i : . sculptur . tip rituri. o îndrumeaz spre noi tenealiz ri. Biserica Ortodox a ie it biruitoare în lupta olicismul i calvinismul. c ci istoria Bisericii s-a dezvoltat 1 istoria poporului român. cu unificarea lor în cele dou state române ti indep endente. adic a p L'porului român. în împ r irea cronologic trebuie s se in seama > r irea istoriei României. Subîmp r irile din aceast perioad se1 pot ologic sau geografic (Ia sud i la nord de Dun re). s-a dezvoltat arta c (arhitectur . care permite împ r irea cronologic a istoriei sale.schimbare în desf urarea istoriei. în aceast perioad nu avem i româneasc propriu-zis . Deci cele dou criterii se folosesc împreun . corespunde. a înflorit cultura bisericeasc în limba slavon i roinuscrise. schimog ire. broderie). condi ionîndu-se reciproc. opere originale etc). Subîmp r irile se pot face cronologic i o a da a t r e i a (secolele "~ XIV²XVIII). ise cunoa terea tuturor formelor de manifestare ale Bisericii Desigur. cu «epoc medieval » (feudal ). care iutate material de domnii din ara Româneasc i Moldova. âneasc i Moldova. începînd cu aceast perioad . . Pe plan bisericesc se continu lucrarea zare i de unificare bisericeasc înch eiat cu recunoa terea a Mitropoliilor Ungrovlahiei i Moldovei de c tre Patriarhia 1 (1359 i 1401). odat cu p trunderea slavilor pe teritoriul Patriei îste perioada de organizare a primelor comunit i cre tine i r institu ii biserice ti superioare. materia se trateaz studiind p e cap itole diferite te. manifest ri spirituale etc. . în via a Bisericii se observ mi care. 0 C4 d a a d o u a S e ocup cu istoria JBisericii noastre în se[²XIV.za celor spuse mai sus.

respec tiv tefan cel Mare (1504). coresp unzînd cu epoca «voievodatului» autonom în a doua sa etap . adic din 1711 în Moldova i 1716 în ara Româneasc . pe plan bisericesc se caracterizeaz prin lupta Ortodoxiei împotriva ac iunii prozelitiste cal vine . Se pot folosi subîmp r irile: a) 1821²1859. Moldova i Transilvania. calvine i unite. întreg secolul al XVIII-lea se caracterizeaz prin ample ac iuni de ap rare a Ortodoxiei în fa a uniatismului. cînd a fost restabilit ierarhia na ional ortodox ). d) Epoca «domniilor fanariote». se fac i subîmp r irile de ordin geografic cunoscute: ara Româneasc . în condi iile unei intense ac iuni prozelitiste catolice. aceast perioad poate fi subîmp r it astfel: a) Secolele XIV²XV. o) De la Mihai Viteazul pîn la sfîr itul domniilor «p mîntene» (1711/1716). cînd au avut loc o serie de reforme biserice ti i s-a proclamat autocefalia Bisericii noastre.realizat de Mibai Viteazul în 1599²Î600. pîn în 1821. adic de la Radu cel Mare (1495²1508) i Bogdan III (1504²1517) pîn la prima unire politic a tuturor români lor. se caracteri zeaz prin lupta de ap rare a Ortodoxiei împotriva catolicismului. la revolu ia na ional -social condus de Tu dor Viadimirescu. adic de la întemeierea rii Române ti i a Moldovei pîn la sfîr itul domniilor lui Vlad C lug rul (1495). care corespunde pe plan politic cu epoca «principatului autonom al Transilvaniei». b) Din 1541 pîn în 1688/1691. epoca domniilor p mîntene i b) 1859²1918. epoca unific rii politice i biserice ti în noul stat România. corespunzînd pe plan politic cu trecerea Transilvaniei în st pânirea Habsbuxgilor (1688).. urmat cu desfiin area vechii Mitropolii a Transilvaniei (se încheie în anul 1810. de la începutul secolului al XlX-lea pîn în 1 OT^r^oTe^pun^ncTcu""epura modern din istoria Patriei. pe plan bisericesc o parte a românilor transilv neni au fost sili i s îmbr i eze unirea cu Roma. P e r i o a d a a p a t r a. 1 c) Din 1 701 pîn în 1810. . Subperioadele nu difer prea mult de cele din ara Româneasc i Moldova: a) De la mijlocul secolului al XlV-lea pîn la 1541. Cronologic. b) Secolul al XVI-lea.lîng subîmp r irile de ordin cronologic. In Transilvania. secolele XIV²XVIII se caracterizeaz prin lupta Bisericii Ortodoxe române ti de aici ² socotit «tolerat » ² pentr u a putea supravie ui.

t efan Pascu Teodor. 1TANTIN 1. Paris. GIURESCU.. Rolul istoriei în în estinismului. AURELIAN SACERDO EANU. > p. e octist. 1978. Paris. HALKIN. este epoca contemJi ser i c ii O r t o d o x e R o m â n e. TEODOR M.fi e m istoria bisericeasc . L. 7²8. 343. XXXII. 1908. Curs inut la Facultatea de Litere cl in Bucure ti. comentarii de Acad. . L'lrtloite ct ses met hades. ALEXANDRU TA. Cluj. POPESCU. an. 1927 . 1960.. 19²30 . edi ie îngrijit . 1966.â< de la 1918 pîn azi. Bucure ti. 1967. : istoriei. V. 490²530. t3. Con tiin a istoric . p. p.. Originea . JACQUES GOFF. > a d a a_ _£Jja. POMPILIU volu ia gmdirii istorice române ti. Lec ia de deschidere a cursului de Istoria Bisericii Bucure ti. Introduclion d l'histoire. 1980. (litografiat). îndrum ri metodice pentru studen ii i>T an. . I. LEON E. WlLHELNf iihrung in des Studium des Gcschichte. p. Paris. ed. 1963. Introducere în studiile istorice. 63-154). Bucu422 p. p. TEODOR M. fasc.£Lfî. XVl-j-419 p. NICOLAE DOBRESCU. Introducere. Les principes iondamentaux de l'histoire. L + 478 p. LANGLOIS. Initiation ia critiqui-e edition. N. ANTONIE ^LA Cl eri ci ortodoc i ctitori de limb i cu/tur româneasc . îndrum ri în cercet ri isterice. Paris. 1899 . 384 p. CONSTANTIN C. 20 p. VIII. HALPHEN. S e p o a t e su bî m p r i cr o n o \ ^918 _ . ELENA PUHA CRISTIAN. 1970.. Bucure ti. 1956. XVIII+ 1773 p. ' I. B I B L I O G R A F I E . notu.. . I 1RENEE MARROU. 255 p. . tiin i tehnic în istorie. ERNST Lehrbnch der historischen Methode und der Geschichtespliilosophic. î m p r eu n cu o se a m d e r ealiz ri.. Vopera delta Jdossa Romena nella creazione della linqua littcraria nazionale. în nOrieti-tiana Periodica». . Bucure ti. Introducere în studiile istorice (metodo±). p.isil v an i a. 1989.NASE hi VICTOR !afe i cunoa tere în istoric. Paris. Bucure ti. 20 p. Roma. TEODOR M POPESCU. ANDREESCU. ed VI. Dasc li de cuget i sim ire româneasc . 1909. 474 p. 575 p. Contesionalism . 259 p. IOAN LUPAS. Chvj-Napoca. an. Craiova. nr. CH. Introduction aux eiuc/es hlsloriques.. L'histoire et ses metliodcs. i tr s turile con tiin ei istorice bucure ti. JERZY TOPOLSK[. lorga. d e l a f u r i r e a S t a t u lu i n a i o n a l a r fi d e c e m b r i e 1 9 1 8 ) pî n a z i.. 181²223. Rolul Bisericii în trecuse. Traducere de Aura apu.-. Bucure ti. 1977.1 94 8. n d i iilo r vitr eg e d e vi a d e pîn în 19 1 8 . 276 p. POPESCU. Bucure ti.. 1 1 8 e p o c a l u i A n d r ei a g u n a i a u r m a i l o r l u i sa u e p o c a ii biseri ce ti ort o d o xe. X)LAE DOBRESCU.. în rev «Hrisovul». LENOPOL. 1987. Bucure ti." III. sous la direction de. în voi. sous la direction de Charles ruges. ROGER CHARTIER et JACQUES nouveWe histoire. marc at prin nu m er o ase în gr diri i m pu se B isericii st at ulu i t ot alit ar i at e u. p eri o ad a r esp ec ti v p o at e fi su b î m p r it î n : a ) epoca d e refacere a B isericii O rt od oxe R o m âne d up asu se c ol u l al X V I I I-l e a d i n pa r t ea au t or i t il o r h a b s bu r gi c e . cu a r h i p st o r i r ea p at ri a r h il o r Ju st i n i an . . 2-e edition. în «Revista de istorie bisericeasc ». 5²59. Franki61. 1981. MARIO^ RUFFINI. . zweit verbesserle Auflage. în 1929²30. ep oc a or g an iz rii B isericii O rt od o xe R o mâ ne :u pr i n su l R o m ân i ei i ri d i c ar e a ei l a r an gu l d e P at ri ar h i e i 1 8 p î n î n 1 9 8 9. .

g f. c u c a r e p o p o r u l t a ri l e n o a st r e cu el e . j £ ^ ^ s t d n s le g at d e v ia a p o p o r u l u i B isericii Ortod oxe a fost. pentru cun oa terea i l o r pe ca re l e a avUt B i cu B lS e- ^^. ^^ A pprobatae et C o mpilatae Tran sil vania (T riparti c u l . st u d ia t se p a rat d e i st oria român. S e î n e l e g e c istoricul ist ori ei B i se ricii r o m a * * sl a v .^ ^ ^ d e { & _ ^u^uiril. î n t r^ ^ rîn d Jst o rj a ro m dn ilor.^ Qrtodoxe Rom âne. dar i msludia i **-Œ Œ s**mii xo m â ne ve ch i. D e pi l ace ste disci plin e ap ar i * » a g ja D o softei. î n c ar e l i m b i l e g r e a c i la t in a i bi seri c esc tr e bu i e sa cu n d o cu m e n t el e c ar e c o n stit u i e az i a u f o st r ed a ct at e m u lt e R omâne ti. t u r i lo r d e t ot f e l u l p e c a r e l e . D i n t r e d i s toate se cer cu n o tin e ten ^ c u n o a sc m a i a le s I st ori a bisen cipli nele teol o gice. c ci vi a a d i n t r e s t u d i i l e i st o r i c e .u n c u r s d e Ist o r i a l i ^ (a rh it ectU r . i st or i a U n g a r i e i n o stru a a vut le g tu ri 1 » . înaint e ae sericesc tre buie s cu no 8 * ^ t e o l o g i e i d e i st o r i e .a u a vu i r el o r s l a v e î n v e c i n at e V « o p o a r e j O r î n v e c i n a t e . miniaturisU C . a a v U t B i ser i c a ca le a ^ D i nt r e c el e a ^ m îogia. dar noastr cu Bizan ul . Ä izvoarele stu di ului Isto H n e c e s a r c a ist ori cu l bi se ri ce sc sa ai b in afar d e ace stea. istorice. sculptu r . sin . ia r Una n o astr c ea c u n i v e rsa l . brod erie. T ot a a . cu n o a tere a n tm o m a i bu n i a f o s t u l u i i m p e r i u ^ d i n \ 'x ^ s i l v a n i a ) . m e d i e va l c u t o at e r a ^ n l« ln u se s t u d ia z num ai în cadrul unw argint rie. # ^ v e a c u d lo r ( d e pi l d .C TIIN ELE AUXILIARE ALE IS TOR IE! B ISER IC II OR TODOXE R OM ANE ~ t ~ s c oate faptele ist ori ce din izvoa re autenti ce i P entru ca sa poat * ic e p e re i f r p rtinir e. pict ur . încît istoria BiS eriLJ pop orului rom ân. d . u n i st ori c bi K apoi s le în f i eze cu d ep Q se r ie d e tU sc ip ime înru dite. este este o ra m u r a ei.f' pentru cunoa terea istoriei popoa- ri c il e d e li m b gr e a c a . A n ti m Ivir ea nu l etc.^ m ecu m en ic _. feudale care au fos sulp min tuluiro m â n es. m a ri i i er a r h i c r t u ^ ^. arta biseric ea sc a t r . -te Q ^^ ^^ ^^ om d te mei n ice cu n o ti n e «e Q^I cs m c a n u m ite cap it ol e n e ti i Isto ria d r ep t ^ B is e r ic ii ort od o xe R o m â n e . va treb ui D i nt r e c el e l a l t e i i e B d i s C 1 P ^ e m i lo r l l pte dirCe1P^ . va trebu i s cu n o a sc B iza ntin oistori ce.

ci * ( v il e le ) i c a re au cir c ul at pe t ot c u p n n V e c h il e n o a s t r e l ^ Œ u P ^u ir ilJ .c u r s d e Ist or i a art e i. fe u d a l e c a r e a u fo st î n u z î n âes ^ t .

tione sj. U nele din a ceste a p ot ajuta la cu n o a ter ea u n or st ri de M iri c e ti ( d e pi l d t o p on i m i c el e M î n sti re.a u e m i s d o c u m e n t e. î n t r e g u l e i sc h e l e t . vorbire) este disciplitu di a z d i fer it el e for m e î n c ar e s-a m su r a t i so c oti t ti m p u l. în c a re s-a u cl d it vec h i ba zil ici o ri s-a u î n fii n at sc au n e e. mi car ea. in st an el e d e ju d eîri c ea sc . e l t r e b u i e p u s î n l e g t u r c u l o c u l î n c a r e s. au petrecut . Ist o r i a B i se ri ci i O r t o d o xe R o m â n e fa c e a pe l n el e a u xi li ar e sau aj u t t oa r e p e c a r e l e f ol o se t e i st ori a l ai c . ti f r d e ac e st e a. Pentru a fh eT eg^TîrTrIalŒ t5itrr6~ un r i c . ar at c st a în t r ecut o a ez ar e m on ah al ). a p o i l a si st e m u l d u p c a r e n e o r i e n t m a s t z i . ir e a c et il o r sa u a i n u t u ri l o r ² c u n u m i ri l e l o r ve ch i ² î n l u a t n a t er e p r i m el e c o m u n i t i cr e t i n e . S e î n e l e g e n u p o at e fi st u d i at f r s i n s e a m a d e c r o n o l o g i e .area d e l ocuri. i a r e c a o b i e c t st a b i l i r e a e x a c t a d at e l o r l a c ar e s . s e n su l . pâcpoj = scriu. at ri b u iil e ju d e c t o r e ti al e cl er u l ui et c. ca r e . D e si g u r . descriu) se ocup yarea. C h ili e et c.. n p ri n a ce st ea t ot alitat e a d i sci pli n el o r c a r e stu d ia z i zv oa r el e ta r e i el ab or e a z m e t o d ol o gi a c erc e t rii ac e st o r a.anu mite fapte. stru cparti ia geo gr a fic a po pu la iei u ma ne. pent ru t e or ga n i za r ea b i se r i c ea sc di n tr e cu t. ' jrafia istoric (vj f/j = p mînt. n u se p o a t e fa c e d e cît cu aj u t o ru l g e o gr a fi ei b iseri c e ti. )logia (xpovo? = timp.a u p et r e ' it e e v e n i m e n t e i st o r i ce or i s . f o r m a i e v o l u i a n u m e l o r p r o p r i i .o g r e u .a p e t r e c u t . i ar o r a m u r a ac e st e i a est e C ar t o gr a fi a i s gâtu r cu geo grafia trebui e pu s i to po nim ia sau to po no ma st u d i a z o r i gi n e a .iapteiQ r i rr 'cu "ideutific. > cul cel m ai lesn icios care ne st la în de mîn este studiul h r:lasel or i st oric e. sate sau in utu ri le st ori a p op or u lui i a B iserici i no astre (C a rto g ra fia e st e teh nic a s a î n t o c m i h r i. . î n ca r e a u p t i m i t irtiri. în car e sîn t tre cu t e or a e. tgrafia istoric ( ejxo? = popor. tre bu ie sa lie st ud iate i de istoricu l bisericesc. pd< pct> = scriu) este disciplina iaz statistic pr o ble m e re feri toare la n u m ru l. A l t fe l s p u s. transmise "dlTt exte. în ist oria biserice asc . pr e a m u l t e d a t e ar f a c e . i ati sti ci ( n u m i t e i « c on scr i p ii » s a u « c a t a gr a fi i ») n e a j u t s a nu m r ul pr e o il or i al cr e d in ci o il or î nt tr-o an u m it pe ri oa T i i e m i gr rile un or a d intre ei d intr -o ar r o m ân ea sc în alta.Jid-ro? ==_ cuvînt.

la gre ci (de 4 ani. Hr. Hr.. 1 6 i uli e . T r e bu i e a vu t m e reu în ved ere faptul c n u m ai u n d ocu ment cu o d at precis de apari ie p o a t e fi p u s î n cir c u l a i e tii n i fi c . n u m rîn d de ci pîn l a an ul 1 î. b) E ra cre tin . A f ost fo l osit m ai înt îi în se c ol u l V II d. P ent ru stu diul n ostru ne i nterese az d ou « ere» : a) E ra biza ntin . g r ea c sa u r o m â n . t r eb u i e s se sca d 5 5 0 8 a ni di n a nii « d e l a f ac e r e ».la A da m ». soc ot ind " c acest e ve ni me nt maj or din istoria o m en irii s-a petre cu t în ** " * anul 754 sau 7 53 d e la întem eierea R o mei. H r. 55 0 3 an i d e l a f a c e r e a l u m i i .Hr. ) . P en t r u a tr a n sf o r m a d at el e er ei bi za nti n e î n a ni i er e i n oa st re.‡ er a h e gi re i ( 6 2 2 . d at a r e fu gi u l ui l u i M ah o m e d d e l a M ec c a l a M edina). P e nt r u a fac e o m u n c u til st u di u l u i i st o r i ei b iseri c e t i. de la 77 6 î. stabilit în secolul V I de c lug rul Dionisie cei M ic _ _ ( 'E xigjiu s).de u r m rit. prin ci p al ele « er e » fol osit e în cu rsul ve ac uril or. d a c d a t e l e sî n t c u pr i n s e î n t r e i i an u a r i e i 3 1 a u g u st. su b P etr u I) i la r o m â n i ( a r a R o m â n e as c i M ol d o va ) . fii n d f ol o sit pî n p ri n se c ol u l al X V I I I-l e a. E l a nu m rat a n i i d a l a n a t e r e a l u i H r i st o s. T r ecî nd p este d iferitele siste m e cr o n ol ogi ce. d a c d a t el e sî n t în t r e 1 se pt e m b r i e i 3 1 d e ce m b r i e..) . ‡ era se leu cid a ( 3 1 2 î. d e u n d e a tr ec u t l a sl a vii su d d u n r e ni. Hr. Hr. C u t oat eroarea calculului sau. ) . s pt m î ni i zil e.‡ era babilonian . î n c e p u t u l e i c o n ve n i o n a l s -a fi x a t l a 1 se pt e m bri e 5 50 9 î ..era olim piadelor. O se ri e d e « e r e » s-a u f ol o sit î n l u m e a ve ch e p g î n i m a i tî r zi u : e ra e br a i c (376 1 î. d a r c u o e r o a r e d e a p r o xi m a t i v 4 a n i . an ul urc rii p e tron a lui D iocle ian) . l a ru i ( au fo l osit -o pîn p e l a 1 7 00 . 7 5 3 sa u 7 5 4 î. d e la 2 84 d.Hr. est e n ec esa r s cu n o a t e m i p ri n ci p iile si st e m u l u i cr o n ol o g i c p r acti c at în zilel e n oa st r e. lu ni. în cî te va l u cr ri i a in tr at a p o i î n c a n c el a ri a î m p r a il o r b i za n tin i. a c e st si st e m c r o n o l o g i c s . era ro m a n sau de la înt em eie re a R o m e i (a b U r b e c on d ita. d e l a î nt e m e i e r e a st at u l ui se l e u c i d ). e r a l u i D i oc l e i an ( sa u a martiril or. d a r n u m a i d u p t r e d e r e a a d o u . . dar nu -i m ai pu in ad ev rat c i lipsa lor n u creeaz o i m a gin e c o m plet a ist ori ei. c a s p ut e m în el eg e i r ap ort a la c r on ol ogi a a ctu al el e m e n tel e c r on o l o g i c e c ar e co n stit u i e d at el e d o cu m e n t el o r ve ch i. Hr. H r .. A ce a st er a fo st î n t r e b u i n a t d e o b i c e i î n d a t a r e a d o c u m e n t el o r n o a str e scr i se î n li m bil e S l a v . s a u 5 5 0 9 a ni.S cythia M in or.. nu mit i _co_ nstaiitin op olitana sauÄjid e. pornind de la an ul 747 î.ori gin ar din . p e c î n d u n d o cu m e n t cu e m i t e nt u l i d at a d e r e d a ct a r e n ec u n o sc u t e n u f ol o s e t e l a ni m i c. d a r i p e ce l e al e fel u rit el or si st e m e d e d at a r e a n t e ri oa r e . ad ic de m sur ar e a ti m pu lui i î m p r ir e a l ui în an i. vo m i nd i ca.a i m p u s . adic din D obr ogea. în cele c e ur m ea z .

la cele mai multe . cleci înc din evul mediu. rep rezenn monumente. putem de o arheologie cre tin . în i reconstituirii trecutului. «anul de la în». clasic ² monumentele lumii aniro-babiloniene. dup care s-a generalizat ² în epoca mod er n ² i în state necre tine. mai des vîr it fa de cea din 1582. descoperirea. care a f cut . «anul de la na tere)). 6 ÂO O ? = cuvînt) es ej tiin a care se :u sesizarea. Pe lîng acestea.cut reform calendaristic în anul 46 î. Biserica catolic a f cut o reform calendaristic în 1582. în documente apare sub diferite forme : îîntuirii». 2. care se ocup cu studierea antichit monumentelor i artei vechi cre tine. «anul Domnului». în timpul rigorie XIII. ea a luat în ultimul avînt deosebit. teologia (dpxcuo? = vechi.de la moartea lui. Reforma aceasta s-a numit gredup numele papei (stilul nou). . un eori. Bisericile Ortodoxe au adoptat noul calendar iulian îndreptat a noastr 1-a adoptat din 1924). egiptene. Bisericile Ortodoxe s-au folosit îns ndarul iulian (vechi) pîn dup primul r zboi mondial. încît putem vorbi azi de mai multe ramuri ale arheologia preistoric ² studiaz urmele materiale ale celor :hi locuitori ai p mîntului. studierea i vailorifioarea istoric a elor p strate în p mî nt ² sau. în tr-o conferin inut la Constantinopol. 3. europ en e. Biserica cre tin a adoptat calendain numit a a dup numele îm paratului Iulius Caesar. Pe plan bisericesc univerpot distinge dou perioade: a) înainte de C onstantin cel Mare cînd elementele arheologiei cre tine p rovin în cea mai mare . grece ti. Dup o alt defini ie ² mai concis ² gia este tiin a care se ocup cu ur mele trecutului. Neexistînd o concoreplin între calendarul astronomic (ceresc) i cel iulian.Hr. cînd. s-a hot rît o nou «în2» a calendarului iulian. la sup rafa a lui ². medieval (feudal ) ² monumenilui mediu (azi se vorbe te i de o arheologie prefeudal ). ceea ce prive te calendarul. în sensul c a desfiin at decalajul de 10 zile existent intre cele dou calendare i s-a ajuns la o echivalen aproape i între anul «civil» i cel solar.i arheologia ca disciplin aparte a tiin ei istorice dateaz d e a prima ju m tate a secolului al XlX-lea. 4. romane ² inclusiv cele roe pe teritoriul României. Noul calendar a fost adoptat numeroase state ale lumii. a‡ monumentele epocii respective.

cu inscrip ii în limbile slavon . Mai nou. Se în elege c epigrafistul trebuie s cunoasc i limba inscrip iilor respective. îndeosebi în Dobrogea. în lucrarea sa Paleographia graeca (1708). . tencuial .cu inscrip ii în limbile greac i latin ² este legat mai mult de începuturile cre tinismului la noi (de cînd au r mas numeroase inscrip ii. Paleografia (TOXAOUO? = vechi . care studiaz scrisul numai pe materiale tari. ca piatra. Epigrafia antic (clasic ) i medieval sînt auxiliare pre ioase ale studiului Istoriei Bisericii Române. Astfel de bazilici au r mas i pe teritoriul rii noastre. spre deosebire de epigrafie. sau brodate pe ve minte i alte obiecte de cult (clopote. Paleografia este disciplina tiin ific auxiliar ci istoriei care se ocup cu studierea izvoarelor scrise vechi. ci el trebuie s cunoasc i materialul pe care s-a scris. cînd obiectul arheologiei îl constituie l ca urile de cult cre tine (bezilici). termen pus în circula ie de înv atuITfancez Bernard Montfaucon. sau ² mai concis ² este tiin a care se ocup "cETsFudierea inscrip iilor (s7ciifpa<p7j în limba greac i inscrip io în limba latin ). greac i român . descrifrarea i interpretarea inscrip iilor cTe~~pe"un material dur.)Pentru Istoria Bisericii Române intereseaz îndeosebi paleografia slavo-român (are ca obiect textele slave scrise în secolele X²XVIII pe teritoriul patriei noastre sau în alte regiuni. de cunoa terea. Cea clasic ².-pâcptw = scriu). Pe bun dreptate. precum i cum s-a scris (majuscul. tinde s se formeze o nou disciplin . are ca obiect de studiu feluritele inscrip ii din evul mediu scrise pe piatr . dar scrise de români . ceramic etc. lemnul. codicologia (codex-is). din moment ce majoritatea monumentelor care intr în sfera ei de cercetare sînt de interes bisericesc. Cum se poate data un text vechi lipsit de dat i cum se p oate deosebi un text fals de un text autentic. Se ocupa numai cu studiul a dou categorii de texte ² manuscrise i documente ² scrise pe p ergament sau hîrtie. Cea medieval . Ea arat cum se poate citi corect un text vecKr.b) dup Constantin cel Mare. cu ce s-a scris (instrumentul de scris). o parte din arheologia medieval de la noi ar putea fi numit arheologie cre tin sau bisericeasc . Epigrafia _(siti =pe. minuscul etc. c r mid . catacombele sau cimitirele care s-au descoperit în inuturile imperiului roman .. care se ocup numai de manuscrisele vechi.parie din necropolele subterane. mai cu seam funerare). 7pâ<po> = scriu) este tiin a care se ocup . descifrarea i transcrierea acestora. Paleograful nu se p oate iimita numai la citirea sau descifrarea unui text. lemn. metalul edc. potire etc). cu c utareT 7~transcrierea exact .

S te mel e ier ar hi lor a par. p al e o g r afu l r o m â n v a t re b u i s ai b cu n o t i n e su i d in li m bile respe cti ve.t e su b n u m e l e d e d o c u m e n t e . d a r i r e p r e z e n t r i d e f a c - .. D at ot ul c î n c a n c el a riil e n o a st r e s-a scri s î n m a i m ul t e l i m b i ( sl ajc lati n ). m în stirilor. C u p ri n d ea u fi e a h ra mu lui in stitu iei respe cti ve. adic studiul pece ijor sau ta mpilelor care se aplicau (grec. p e fo il e u n o r c r i ti p rit e d i n d i spo zi i a l o r. cu si m bo luri cre t ine (cr u cea . or ga r. î n o b i e c t ul d i pl o m a t i c ei i n t r n u m a i o p a rt e di n t ex t el e . o r a e l or e t c. în trucît m aj oritat ea e man ate d e re gii m ag hiari erau scrise în aceast li m b . e ocu p .r cu pal eo gra fia i diplo matica st i arh ivistic (archiiscipli n au xiliar care se ocu p cu or ganizarea arhi vel or. si giliu m = pecete). d e c i a r e u n cî m p d o ce r ce t ar e m a i alt d eo se b i r e în t r e el e est e i ac e ea c p e cî n d pa l e o gr a fi a ar e :t d e stu diu d o u ma ri c ate g orii d e t e xt e ² m an u scrisel e i d o . pîn în 18 6 3 ). la . d e e pa rhi ale sau alte in stitu ii biseric e ti . verific autenticit ate a iu n e î n e vi d e n " el e m en t el e c ar e p ot aj ut a c er c et a r e â T S r o «e . 5 cî n d p a l e o gr a fi a s e o cu p c u st u d i er e a c a r a c t er e l or e x t e rn e elor scrise pe per gam ent sau hîrtie. lat. p a l e o g ra f i a g rea c (t e xt e scr i s e î n g r e e terit oriu l p at riei n o astre) i pa leog rafia chi rilic -ro m n ea sc o m â n e ti scrise în alfab et ul ch irilic. î cu p a r t i c u l a r i t i l o r i n t e rn e. parohiil or sa u cele person ale ale u n or de m nitari ti. di pl o m a) este o d isciplin au xiliar înru dit cu ^fî ~ ^care"* an alizeaz ^con inutul actelor.In tereseaz i pece ile 3r. i a n u m e a c t e l e c u c ar a ct e r j ii eg tr. i t r a et c ) i c u i n i i al e l e i e r a r h u l u i . o in sti tu ie. iscipliin apro piat de paleografie i diplo m atic este -eha gisiica lo grafia. acp pa tarjs. ad ic iteior d e a ct e pri vit o are la o fa m ilie. ca sel or d o m nito ar e. O r a m u r a e i e st e h er a l di c a bi s eri c e a sc .e rj ri ve sc p e r o m ân i ). ca r e se o cu p cu ste mel o r statelor. ° d i sci plin au x iliar a i st oriei. p en u e xi st at ² i exist ² i ste m e folosite de î nal ii ierarhi.l e ² . fa m iliil or n o biliare. diplo matica s. u n inu t sau st ori c u l bi se ri ce sc tr eb ui e s cu n o asc atît or g an i za r ea u n ei a r -t i d e p o z it el e m a ri ar h i vi sti c e ² di n ar i d e pe st e h o t ar e ² s î i p oate culege m ateri alul n ecesar pentru lu cr rile sale. P entru Tr a n se po at e vor b de o pa leo g ra fie la tin . lo maiica (lat.

pr ecu m i stu d iile care s-au scris asu pra ace st or a. su b în g rijirea lui Ga b ri el tre m p el. h îrtia. leg tu ra. Bibliglagia² Cto i Xtov = carte . tefa n. C u aj u t or u l a ce st or a. A m î n d o u i nter ese a z i d isci plin a n oa str . E tn og rafia |i folcloru l. literare. cor e gra fice. I² III) i Dan Sim onescu (voi. c a fe n o m e n a l vi e ii so ci al -c u lt u r al e. tehn i ca d e r e pr o d u ce r e (scri s. El e au fost cercetate d e preo ii fo lcl ori ti Si mion F lorea M arian. cu ist ori a ei. G. fp< x< po) = scriu ) ² disciplin a" istorico-geo grafic ² stu diaz felul d e vi a al p o p oa r el or. u r m r in d e vol u i a l or m at e ri al i s pi ritu al ( cu lt u r i art po pu l ar . d i n p u n ctu l d e ved er e al li m bii. B u c u r e ti. F o l c l o r u l s a u f ol c l o ri st i c a ( d i n e n g l . f ol k l o r e . ‡ f ol k = p o p o r i iore = în ele pciu ne) este d isciplin a care stu diaz crea iile i tradi iil e populare. în tip riturile ve chi ² . i st o r i cu l b i se r i c esc p o at e st u dia vechi ul grai bi sericesc ² întîlnit. n ea m . al au te nti c it ii l or . o b i ceiu ri e t c) . F il ol o gia este tiin a car e se o cu p cu stu di ul t e xt el o r ve ch i i al o pe r e l or lite r are. A n dr ei a gu na et c. i a r l i n g vi sti c a se o c u p c u stu d iul li mb ii i al le gi l or ei d e d ez v olt ar e. l ai c e. IV) . D urai ti escu-B istri a i d e al ii ² clerici sau mireni. în mor mînt ri). Etn ografia ( T 6 S O V O S . în alt sen s. p r ec u m i c u e d it a r ea l or . P e u n istoric biserice sc îl int ere seaz . întru cît mu lt e d i n c r ea iil e cu lt u r al -a r ti st i ce al e p o p o r u l u i r o m â n î n t r ec u t erau le gate d e cr edin a sa ort od ox (e x. n un t . Nerva Hodo (voi. o bic ei urile la na ter e. Ele au fost pu b licate în m ar ea lu crare B i b li o g ra fi a ro m â n e a sc ve c h e ( 4 v oi. p u n er ea în circu la ie i c on ser vare a c r ii. create i r spî n d ite d e po po r. 1 9 0 3 ² 1 9 4 4 ) a l u i Ioan B ianu. F il olo gi a i lin g vi sti ca.‡ Bibliog rafia ro m ân ea sc m od ern (18 31 ² 19 18 ) este în cu rs d e pu blicare (a u a p rut trei vol u m e ). Teod or B l el. d ar po ate cule g e i d o vezi pri vit oar e la origin ea i vec hi m e a cr e t inis m ulu i ro mânesc. mu zicale . al i n flu en el or su ferite. X O O ? = cuvînt.tu r h er al dic pr o pri u -zi s . în p ri m ul rîn d. al m o d u lui î n c ar e s-au tr an s mi s.O O . studiu) se ocup cu st u d i ul sc ri su l ui i al c r ii. a o bi c eiu rilor i a pr o du c iilor artistice. vec hil e n o a st r e tip ritu ri bi se ric e ti. >v . D e ci ling vi stic a e st e o ram u r a fi l ol o gi ei. S e cu n o sc st em e l e m itr o p o li ii or P e tru M o vil . prin fo lcl o r în el e ge m t ot al itat ea t r ad i iilor. ori g i n e a i r sp î n di r e a l o r t erit o ri al . tip ar ). A nti m Ivir ea nu l. = popor.

3² 52 .O. Arhivistic . 1965. în «Anuarul Muzeului Etnografic al franII. ALEXANTEI. XX. Etnografia româneasc . 1970. G. 1961. Bogdan. Topoistoire. 182 p. 1967. ‡>. M RIA DOGARU.. 1145²1161. tiin social independent . Bucure ti. p 21²47 . 1975. 1968. jraiia chirilic româneasc . 1982. Cluj. 6. voi.. p. I²II. p. 203 p.B. în voi. 1946. su Din sigilogralia Moldovei i a rii Române ti . Sigismund Jako. p. CONîSCU. OVIDIU BlRLEA. Album sigilo-cure ti. 1966. Scrierea latin in evul mediu. 11. în B.B. în «Revista de Statistic ». an. 1964. nr 4. Nume de Jocuri. îndrum ri i istorice. XVII. 3AN PASCU. AURELIAN SACERDO EANU. Sarcilor auxiliare ale istoriei. Sigismund oqrafia latin cu reieriie la Transilvania (sec. Diplomatica latin cu reierire la Transilvania-. TEFAN TEF )crr. Introducere. 52²60. XI. IORGU 1ORonimia româneasc .. j S4CERDO EANU. 1966. XCI1I. în «ReStnograiie i Folclor». XI. 1976. 1966. tiin ele auxiliare ale istoriei. 5. Dic ionar al oec'ialc ale istoriei. nr. 1972. p.ograiia. (studiile : Damian P. 508 p. 331 p. SIGISMUND JAKO i RADU . Orient ri în paleograiia ro:Revista Arhivelor». 1962. II + 178 p. 171 p. . p. Pagini de istorie religioas reprezentate în cartogra-‡ogralie. 17²46. în «Studii». Al. 100²104. )NAT Geografia ca mijloc de cunoa tere în istoric. Istorie i etnografie. p. an. sec X/V²XVII. 1971. 933²946 . 13²25.. în «Anuarul Muzeului Etnografic al Transilva1²1973. 1.. STELIAN SCU. în G. Etnografia i arhivistic . Bogdan. 1. D. 1973. L.. 1963 346 p . EMIL VlRTOSU. Bucure ti. 528²588. IV. Timi oara. DAN CERNOVODEANU. Dic ionar onomastic românesc. nr. Elian. TEFAN 'opula ie i societate.'nr. Ce în elegem prin izvor istoric ? In mod obi nuit se . an. XII²XV) . Bucure ti. PETROVICI. E. 3²34. Cluj. Emil Vîrtosu. Eledemogralic. Sigiliile. 1956. . 13²21 . Folclor i «Revista de Etnografie i Folclor». p. AL. nr. 356 p. 3 RBAT. Damian P. Sub redac ia. Elemente de cronologie . nr. IX. 1. IAN METZULESCU. AL. 1928. an. Dislavo-român ' Francisc Pali. nr. XXV + 528 p! . XX. Toponimie i istorie. nr. Bucure ti. 7²26 . Bucure ti. 7²8. (toate indic i î mai veche). 1. Registrele parohiale lvunia. p. 9²10. 480²507. 470 p. Demografia.CU. Bra ov. Statistica i monografia în c/adrul metodei istorice. p. XI. cultur Bucure ti. Bucure ti. nr. 1964. Bucure ti. HENRI H.B I B L I O G R A F I E T IAN SACERDO EANU. an. în RRH. p. m rturii ale trecutului isto?ic. p. 1974. Sigilore'iorirc la Transilvania). an.R. 1. 1968. )LAE DR GANU. revist de XX. XX. nr. în «Observail-economic». 1959²1961. p. an. TEFAN TEFANESCU. 1945. 5²6. Bucure ti. 1972. 184 p. p. Heral. Paleogruiia român -chirilic . 223 p. AURELIAN SACERDO EANU. Istorie i demoqralie. ETEGAN. nenie privind istoria României. PESCARU.iceasc în rile române. Elemente ele paleograiie greco-rolonascu i Francisc Pali.. GRAUR. STAHL. 268 p. 3²13 . an. Din paleogrufia slavo-rom n . dimensiune a istoriei. 1967. nr. 1966.. în «Revista de Statisti-IV. Istorie. în '«Revista Arhivelor». Reprezent ri i inscrip ii religioase aliate pe steagurile din trecutul nâne ti. XIII. 1968. Etnografic i istorie. ION VL DU 1U. IZVOARELE ISTORIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ar tat în primul capitol c pentru a putea întocmi o bun lu3 istorie bisericeasc ea trebuie ² între altele ² s fie întemeîzvoare. p. revist de istorie. 4²6. MOLDO VAN. 162²968 . nr.

Vasile Pârvan. obiecte de cult etc). caracterul i forma lor. Dacia. altele sînt inedite. Dup o defini ie mai tiin ific i mai coresp unz toare. începînd cu Sfînta Scriptur i continuînd cu literatura patristic i postpatristic . Izvoare nescrise sau arheologice In cazul disciplinei noastre. pentru c ele sînt m rturii materiale i spirituale despre existen a.a.spune c este o tire sau o infor ma ie care relateaz sau aminte te un fapt istoric. de arheologii români : Grigore Tocilescu. ale speciali tilor în cunoa terea i valorificarea lor. intereseaz monumentele i alte mate riale arheologice paleocre tine (bazilici. rolul i importan a oamenilor în istorie. de regul . desco perite mai cu seam în Dobrogea (fosta Scythia Minor). Studiul lor formeaz . Istoria nu se poate cunoa te i scrie f r studiul critic al izvoarelor. * *" >‡" . Studii i Cercet ri de Istorie Veche. Sargetia ² Deva. PERIOADA INTIIA (SECOLELE II²VI) Pentru aceast perioad Istoria Bisericii Române are multe categorii de izvoare comune cu Istoria Bisericii universale. scrise' i' nescrise: Cunoa terea i folosirea izvoarelor are o importan major pentru studiul istoriei în general. Constantin Daicoviciu. Pontica ² Constan a.). O parte din izvoarele scrise (deci cele documentare propriu-zise) au fost editate pîn acum. o informa ie scris . precum i a institu iilor sau ideilor oare au contribuit la progresul material i spiritual al omenirii. "obiectul cercet rilor erudi ilor. Materiale i Cercet ri Arheologice. dup originea. Rezultatele cer cet rilor lor au ap rut în diferite publica ii de sp ecialitate sau în lu cr ri aparte (rev.a. Acta Musei Napocensis. prin jzyqr istoric se orice tel care poate servi la cunoa -e pot împ r i.. Izvoarele Istoriei Bisericii Ortodoxe Române se pot grupa în mai multe categorii : I. Arheologia Moldo vei ² Ia i. Acta Musei I'orolissensis ² Zal u . dar i în alte p r i ale rii. în elegînd prin aceasta. Dumitru Tudor . QÎîcîaTe" i particulare. Iat izvoarele principale p entru aceast perioad i împ r irea lor : A. Ion Barnea. în mai multe categorii: originâie"(nurnTte"" T"cîîrecte) i dern~âle~ sa\r indTrecte). de" regula. p strîndu-se în diferite arhive i biblioteci.

în dou serii : a) 'tina (de la Tertulian. 1 92 9. t. de seam colec ie de asemenea lucr ri este a abatelui francez Paul Migne : Patrologiae cursus completus. /oare aghiografice (actele martirilor i vie ile sfin ilor) au fost nea publicate în diferite colec ii. II. Bucure ti. apoi cu colec ia intitulat Inscripîiones Giaecae (IG) în mai lume . . nr. 65²112) i de Emilian Inscrip ii grece ti i latine din secolele IV²XIII descoperite i/a. Bruxelles. R u hb ach. 1972. pîn la pap a Inocen iu III. ed .. icat pîn acum doua. H. et socii. 1911. Cele mai cunoscute sînt: J. voarc patristice (operele Sfin ilor P rin i i scriitori biserice ti). editat 'lyte Delehaye. Cele cre tine au fost studiate ele irvan în Contribu ii epigrafice Ia istoria cre tinismului dcico-ic. Les martyrs. 1902 .B. Paris. Socii Bollandiani. VI. 1979. Synaxarîum Ecclesîae Constantinopolitanae. de Ion Barnea în studiul sau Cre tinismul în Scythia pa inscrip ii (ST. 1976. I I I.). lulte inscrip ii (mai ales funerare) cuprind nume de cre tini. Ie it la iveal tot uri arheologice sau prin descoperiri întîmpl toare. Rudolf»Knopf i Gustav Kriiger. 1823²1877). Izvoare scrise oare epigrafice (inscrip ii vechi cre tine). Anvers. Acta san ctoruin. 1949 . Ausgew hlle traci *t en. ed. materialul constituie un izvor scris foarte pre ios pentru studiul nostru. cu 221 volume (ultimele 4 sînt indice).d. II²III. mari colec ii de inscrip ii : a) Corpus In-m Graecamm (CIG) a lui Aug. 1957 . Oxford. i. I²III. m îndeosebi CIL voi. cu complet ri în Analecta Bollandiana (înin 1882) . ecl. bruxelles. Boeckh (4 voi. ed. Biblioteca Hagiographica Latina. 1954. Bucure ti. 1844²1864 i b) raeca (de la P rin ii apostolici pîn la sinodul de la Ferrara . Leolercq. IV de G. 1²2. sec. Herbert Musurillo. 1975²1977. din 1643. Francois . care cuprin ii latine descoperite în fosta provincie Dacia i în Scythia obrogea). Biblioteca Hagiographica Graeca. 1965. Pa-² 1911. p. III cu 2 tomuri (Berlin. 1873). Bruxelles. The Acts iri&tian Martyrs.‡ b) Corpus Inscriptionum Laîinarum (CIL) în 16 voi. edi ie nou la 54²1910 (64 voi. ed. T iib i ngen. 11 voi. III. Nu de mult au fost publicate Inscrip iile Dacici rovol.

P ent ru stud iul n ostru n e in terese az op erele ist o ricilor biserice ti : E u se bi u d e C e zar e ea. S o cr at e. la B u cu r e t i.Flor en a 14 38 ² 1 4 39 ). a. T e o d o r B od o g ae . N i c ol a e N e a g a. ru i. V ie ile sfin ilor. fie în li mbile originale. D u m itr u F e ci or u . A m in ti m cele 4 v ol u m e p u b l i c at e d e m i t r o p ol it ul D o s o ft e i a l M ol d o ve i . o m a si v c o l ec i e d e scr i e r i p at ri sti c e în trad u cere r o m ân ea sc su b titlul «P rin i i scriitori biserice ti». 18 57 ² 1 8 6 6 . liban ezi. fiin dc e a r ee dite az cele m ai bu ne ed i ii p atristice an terio ar e. a m eri cani. el ve i en i. în B i se ric a n oa st r a fo st in a u g ur at . text gr ec i tradu cer e latina. In 1 98 7 a a p rut. su b ti tl u l: Via a i petrecerea svintilor. D e atu nci în co ace au ap ru t nu me r oa se alte cole c ii patristi ce. L a n oi s-au pu blicat V ie i d e sf in i în c di n se c. 12 v oi. d e n e a m u r i d i feri t e : fr a n c ez i. en gle zi. a vî nd ca fon d atori pe iezu i ii Hen ri de L u b a c $ i Jea n D a n i el ou . A ce a st c ole c ie u ria . cu 1 61 voi. d e 3 8 2 vo l u m e. N iceta de R e me si an a. 1 8 9 8 . cu vi o su l D i o ni sie E xi gu ul . M en i on m. fie în t rad ucer e. b el g i en i. voi. ge r ma ni. it alieni. pu blicate la mî n stirea N e am . Ioa n R rn u r e an u .). n u a du c e lu cru ri n oi su b r a p ort e dito rial. 1 94 5.. au strieci. Ioa n C a sian . 1 98 2). în ac este A cte ma rtirice sau V ie i de sfin i g si m i u nele relat ri pr i vit o ar e l a c e i ce au pri m i t c u n u n a m u c en i ci e i în p r il e D u n r ii d e Jos. X I di n c ole c ia «P rin i i scriitori biseric e t i». retip rite la B ucur e ti ² C ld r u a ni. pr e cu m i u n el e scri so ri al e S fî nt u l ui V a sil e c el M ar e ca r e c u p ri n d re fe r iri l a via a cre tin în i nu turile du n ren e. A u a p rut p este 2 0 d e vol u m e. 1 8 3 5 ² 1 8 3 6 . între altel e. S f.a. ar men i. N i c ol a e B a r b u . î n ti m p ul p er secu iei î mp ra tului D iocle ian (trad use în ro m ân e te în A ctele m arti ri ce. i alte edi ii m ai n oi. 1 682 ² 16 86 . X V II. pre c on izat în 9 0 de volu m e (cu st ud ii introd u cti ve i c o m e ntarii). O p er ele p atristice a par în ori gin al i tradu cere fr an cez . S o zo m e n i T e o d o r et al C ir u l ui. ne int ere sea z i lu cr rile P rin ilor i scriitorilor biserice ti dac o-ro m ani (S f. B u cu re ti. în 12 vo lu me. cl e ri ci i l ai ci. în 18 07 ² 1 8 15. S i biu l. co l ec ia i n titul at So u rc es c h reti en n e s i n au gu rat d e i ez ui tul V i ctor F on to yn ot (1 88 0 ² 19 58 ). P ri m u l vo l u m a a p r u t l a P ari s. pr otestan i si or t o d o c i. i ar p r eo tul p r ofe so r Ii vi u S t an . E pi sc op ul G h era si m Ti m u s a p u blicat u n D ic ion a r ag hi og ra fic. B u cu r e ti. u n vol u m m a si v in titu lat . în d e ose bi la în c e pu tul sec olulu i IV . î n 1 9 4 2 i d e at u n ci p î n azi a u ap r u t p e st e 3 5 0 d e v ol u m e ( a zi c ol e c i a e st e c on du s d e C lau d e M on td esert). în 1 9 7 9 . L a acea st oper colab ore az catolici. Ia i. în tra d u ce re a u n o r r ep uta i te ol o gi i cla sici ti : D u mi tru S t ni loa e. î n ac ela i ti m p. Io an C o m an . din ini iati va r p osat u l ui pa t ri ar h Iu sti n M oi se scu . F aaris. o l u cr a r e d esp re Sf in ii ro m â ni. olan de zi.

Ralli i M. im Breisgau ² Bale. New York. . 1871. Govora. traducere din sîrbe te. continuat de J. Martin. Stras-irisLeipzig din 1914..‡ Ed. î² . Bucure ti. Arad. voi. II. Buda. 1852²1859 (grece te). Alberigo. Atena. cu date i asupra vechilor episcopii sud-dun rene din sec. 3 voi. de profesorii Ioan (Irineu) Mih lcescu 1904) i Ioan Karmiris (ed. J. C. Conciliorum oecumenicoru m decreta. 164 0. 2 voi. Acta Conciliorum oecumenicorum. 2 voi. dintre ortodoc i. ionâni c fragmentele din lucr rile Sfin ilor P rin i i scriitori ti. Schwartz. voi. Vene ia. Canoanele cu comentarii. Paris. 1780²1819. 1740. i L. iri'e de credin i Simb oalele Sinoadelor ecumenice au fost i. icît unele din actele Sinoadelor i canoanele lor con in referiri ituriile dun rene. acest&a intr între izvoarele studiului Istoriei Ortodo xe R omân e. iiai Mila . Pidalionul de la Neam . Lccl er cq . Sintagma dunmezeie 'intelor canoane. Petit. P. Joannou. 27 . De un r eal folos p entr u cer cet ri este i lui Le Quien.. 1930²1931.. Sibiu. La noi. Ulyricum sacrum. Pravila cea Ja Tîrgovi te. >anele formulate de Sinoadele ecumenice $i particulare au fost ² între al ii ² de G. II. 8 voi. fode Petru Maior în Istoria Bisericii românilor. Enhiridion me de Andrei aguna. 13 voi. Potli. Floren a ² Vene ia. 1759²1798. listoire des conciles d'apres Ies documents originaux. 1970. 1652. 1973). . J.. 1813. Prodi i H. Mansi. 1844. 1962. 1907²1910 (reproducere fototehnic . Atena.riâni i ap r tori ai legii str mo e ti. din Actele martirice i din hotarîrile Sinoadelor ecumenice e la via a cre tin de pe teritoriul Patriei noastre au fost edi‡aduse în române te i în culegerea intitulat Fontes Historiae manae (Izvoarele istoriei României). Coleti. cu colaborarea mai multor ctele sinoadelor au fost de asemenea publicate în mai multe Consemn m colec ia Jui J. reeditat i continuat [902 de J.. D. în 53 de volume. Texte i studii se g sesc la C. Sacrorum Conciliormn amplissima Collectio (pîn la sinodul de la Ferrara ² Florenrol. IV²VI. P. Tot el Farlati. Martyrolo/ricum. Paris-Leipzig.. Jedin. B. au ate canoane în Pravila cec mic . Oriens Christianus. 6 voi. P. Nouvelle m fran caise corrigee et augment ee par H. 1961²1962).

. Arheologia feudal este o disciplin tiin ific relativ nou . care. 1903.II. 1905²1908) i în Scrisori. S p turile arheologice. Ele ne ajut la datarea construc iilor i a obiectelor. cel mai de seam aport în aceast privin 1-a adus Nicolae Iorga. leg turile noastre culturale cu Rusia kievean i domina ia bizantin la Dun rea de Jos. Dridu i Bucov în Muntenia. Die Inschiiften aus der Bukowina. dup al doilea r zboi mondial. la noi. Astfel de s p turi s-au f cut la Dinogetia-Garv n. i inscrip ii ardelene i maramure ene (2 voi. P cuiul lui Soare în Dobrogea. pe vase de ceramic . Bucure ti.). Capidava. aduc informa ii cu privire la me teri i chiar tiri de istorie social-politic (ex. cunoa tem diferite urme ale culturii române ti din secolele IX²X i originile îndep rtate ale artei noastre medievale. Cele mai de seam contribu ii la publicarea inscrip iilor sînt urm toarele : episcopul Melchisedec tef nescu.. XII i XIII din colec ia sa Studii i documente). a publicat peste 2000 de inscrip ii medievale. spre a ne rezuma numai la cîteva din ele. au dat la iveal ² pe ling numer oase a ez ri i cet i ² urme de biserici i de cimitire cre tine.a. Tot atunci Ion Bîrlea a publicat însemn ri din hi3 ² Istoria B. pe c r mid sau tencuial .O. Noti e istorice i arheologice adunate de pe la 48 mîn stiri i biserici antice din Bucovina.‡ Eugen Kozak. în Inscrip ii din bisericile României (2 voi. Moldovene ti. 1885 . More ti. . Wien. PERIOADELE II²IV EPOCA MEDIE I MODERNA A. Inscrip iile medievale care ni s-au p strat sînt scrise pe piatr . Bucure ti. efectuate întîi la vechile centre romanobizantine din Dobrogea. pe obiecte de metal (altele sînt brodate pe diferite ve minte liturgice). B. Izvoare nescrise (arheologice) Sînt importante cu deosebire pentru perioada a doua (secolele VII ²XIV). cînd izvoarele scrise sînt mai s race. piatra de mormînt a lui Radu de la Afuma i. pe lemn. Bucure ti. în trecut. Izvoare scrise 1. cronica mural de la Bucov . Bucure ti. Vizite canonice înso ite de note istorico-arheologice.R. D bîca în Transilvania. Some eni. 1892 . Cercet rile arheologice medievale au fost publicate în diferite monografii sau periodice de specialitate. constituind voi. 1906. Datorit acestor s p turi arheologice. Izvoare epigraiice. episcopul Ghenadie En oeanu. extinse apoi asupra întregului teritoriu al rii.

vo ie v od al e sa u ale pri nci patu l ui în Tr a n sil vae l ariil e b i ser i c e ti et c ) .!.‡ B ogdan P etriceicu Hasd eu (A rhiva . V ien a. prin cip ala su rs de in for m a ie o con stii m en tede intern e. B ucure ti. 26 voi. C o nsta n tin o pol . d a r c ar e se r e f er l a i st o r i a r i i n o a st r e : c a n a pal . arh i ve l e d in A t h o s i al t e « L o c u r i S fi nt e » ² pe n t r u B i se ri ca d i n a r a R o i i M oldo va. :e din ele au fost î ns pu blicate. e xterne. 0) . N icolae B lcescu i A u g u st Tre bo niu L au rian (M a gazinu l entru Dacia. începîn d din secolul t red ut i P ri mii car e au între prin s edit area de d oc u m e nte sla vo -r o m â n e în e ti a u fo st : Iu rii V en eli n ( Iu r k o H u a). Ia i. într -o lu c r ar e pu bli ' 'eter sbu r g în 18 40 . M u ntele A th os. în arh i ve din afar a h otarelor arii (B ud ap esta. 5 voi. ie it e d i n acti vit at e a pr a ct i c a in stit u iil o r oa n el o r pa r ti c ul a r e. a nafotate i alte acte d e ale M old o-V alahiei. B u cu re ti. 1. A ce tia au fost urT h eo d or C o dre scu (U rica riul. B uc. 1862 ² 1864) . N u me r oa se inscr ip ii din bise nî n stirile n oa stre au fo st pu blic ate în B u let inu l C o m i siun ii i elo r Istorice (190 8 ² 1948) sau în alte pu blica ii de specialitate. 1 85 2 ² alexandru P apiu Ilarian (T ezau r de m o nu men te istorice pentru ' ' I² III. precu m i volu zrip iile m edievale ale R o mâniei. Ieru sali m. C rai ova etc. iar în Tr an sil van i a latin e ti sa u în alt e li m b i) se pa s c in ed ite î n A rhi vel e S t atu lui d in B u cu r e ti. ‡f /o are do cu m en ta re sa u dipl om at ice. can celari a regil or pol on i ² pe n tr u M ol d o v a. cu prin z to r d e hriso ave. 19 58. în diferi te arhi ve î i. c ci el e tiri p ri vit oa r e l a t o at e p r o b l e m e l e d e se a m a l e e p o c ii. d e c i e m i se d e ca n c e l ari il e s a u B i se r i c i . O ra ul B ucure ti. M o sco va. e t e ri t or i u l r i i n oa st r e ( d o m n e t i î n a r a sc i M old o v a. D u p d e e m i t e r e.la ra m ure ului (B ucu re ti. ca nc elari a P atri arh iei din C o n ol sau a alt or sc a u n e patri arh al e din R s rit.. can c elaria a gh iari ² pen tru T r an sil vania. S ibiu. d o c u m e n t e l e s e î m p a r t î n i n t e r n e. 1359 ² ure ti. ca r e u r m r e au sati sfa ce r e a u n o r i nt e r e se S în t c el e m a i i m po r t an t e pe ntr u i st oria e vu l ui m e diu . O parte din vech ile acte intern e (sla vo -r o m âj m ân e ti . tre bu i e m en i o nat e : R e p e rt o ri u l m o n u m e n t el o r i o bi e ct el o r in tim p ul lui tefan cel M are. B ac u . C luj. a. 19 09 ). S u b ace st nu m e se în el eg di fer it e c at e g o ri i.. M ih ail Ko g lniceanu (A rhi va ro m ân ea sc . 1845² 1847). ru disciplina n oa str .) sau în arhi vele eparh iale. 1965. a d i c e m i s e l e c a n c e l ar i i d e p. i e xt e r n e . ).

Nicolae Densu ianu. 1929²1939). I. 1931²1932. Ia i. Bucure ti. voi. Pe ling acestea. Bucure ti. La publicarea documentelor. Panaitescis (Documentele rii Române ti.Ioan Bogdan (Documente privitoare la rela iile rii Române ti cu Bra ovul i cu ara Ungureasc . o alt categorie de documente privind evul mediu este eorpus-ul de documente medievale interne publicat tot de Academie. Bucure ti. 31 (34) voi. Minai Gost chescu (Documentele moldovene ti înainte de tefan cel Mare.. 1413² 1508. greu de consultat îns din lipsa unui index analitic. între anii 1951²1960. li voi.. Bucure ti. 25 voi. Documente moldovene ti de la tefan cel'Mare.. 1933. Ioan Slavici. Tocilescu (534 documente istorice slavo-române din ara Româneasc i Moldova privitoare la leg turile cu Ardealul 1364²1603. 1913) . 15 voi. în afar de E.. 1901²1916. Moldovei i rii Române ti. Documentele moldovene ti de la Bogdan Voievod. 1906). Ion Nistor i al ii. 6 (13). Andrei O etea (1962²1974).istoric a României. neunitarii. din care au ap rut 4 volume. 1897²1902. Documentele moldovene ti de la tef ni Voievod. 1947). Bucure ti. Bucure ti. Bucure ti. Tip rit în condi ii tiinifice diferite. numit îndeob te Colec ia Hurmuza ki. între anii 1876²1942. Documente slavo-române. Ia i. Nicolae Iorga (Studii i documente cu privire la istoria românilor. care a oferit primul fond de documente. în . 1906²1933) .. 1943) . Bucure ti. 1906²1933 i Surete i izvoade. Prima dintre acestea a fost marea culegere de izvoare documentare externe. Bucure ti. intitulat Documente privitoare la istoria românilor. Ia i. G. 1369²1490. criticabil ) . C olec ia a fost conti nuat de o nou serie. c ci este o culegere de documente privind p erioada 177 4 ²1822. Hurmuzaki. 1940. I²III. 1905 i Documentele lui tefan cel Mare. Ia i. 2 voi. Acte rnoldovene ti din anii 1426²1502. Ia i. Andrei Veress (Documente privitoare la istoria Ardealului. P. pîn în prezent cele mai de seam colec ii de izvoare documentare au fost publicate sub egida Academiei Române. dar totu i una din culegerile de b az ). Bogdan(ACie moldovene ti dinainte de tefan cel Mare. numit impr op riu a a.. In sfîr it. sub titlul Documente privind istoria României.). 2 voi. 1938..‡ Damiian P. dup numele lui Eudoxiu Hurmuzaki. Gr. sub îngrijirea acad. Bucure ti-Viena. Vasile Alexandrescu-Urechia (Istoria românilor. Nicolae Iorga. 1905). P. Bucure ti. Au ap rut 45 de volume (36 -\-9 supl. au contribuit Alexandru Odobescu. Stoica Nicolaescu (Documente slavo-române cu pri-* vire la rela iile rii Române ti i Moldovei cu Ardealul în secolele XV i XVI. Ia i. 1864²1867) . Gheorgh e Ghib nescu (Ispisoace i zapise. colec ia cuprinde un pre ios material de informa ie. I. Documente interne. 1938).

Bucure ti. Bucure ti. 1951²1955). cu informa ii pre ioase asupra disciplinelor auale istoriei. Moldova i Tran. în car e suit publicate i act ele în origin al (au miai multe volume pentru ara Româneasc . Bucure ti. J. Episcopia Rîmnic (1951). Din aceast cauz . celelalte se refer la a 1841²1859). 1951²1960) i Transil6 voi. Diferite Arhive de Stat jude ene au publiun îndrum tor pentru documentele aflate în depozitele respeci. Sturdza. volume cuprinzînd indici cronologici cu rezumate ale documenrovenite de la diferite cancelarii domne ti. 1952²1955. jem aminti i cîteva colec ii de documente care se refer fie la lit perioad . i dou volume de indici.. 4 voi. na Arge (1954). 1944²1946. mînastiri i i din ara Româneasc i Moldova. Studii i documente privitoare la revolu ia românilor din sania în 1848²1849. colec ia Anul 1848 în Principatele Române. Bucure ti. 1959² documente privind istoria României.. Maramure . Ghenadie Petrescu i J. alte 20 de volume cu e documente de la peste o sut de mînastiri din ara Româneasc v cele din Bucure ti).. A.colec ia lui D. Bucure ti. (1387²1720)..Culegerea este precedat de dou « de Introducere. + 2 voi.. Do- .. Documente primi revolu ionar 1848 în ara Româneasc . Colescu-Va*tic. 4 voi. Mitropoii Române ti (1365²1890). în 1966 culei început s fie retip rit într-o serie nou .sparate. Bucure ti. De pild : Catalogul documentelor moldovene ti din Direc ia lor Centrale. Silgomir.a. Bucure ti. 3 voi. Hunedoara . Bucure ti. 1951²1957). pentru Moldova (11 voi. Lacuna principal a cule^spective este aceea c nu a publicat decît traduaerea docuraen>rrui înd publicarea originalelor. I. R scoala din 1821. C. 1913²1947 . Bucure ti. 6 voi. Material pentru istoria Olteniei sub :i. ACte mente. ara easc (11 voi. 1962 . 5 voi.. 2 voi. index. Bucure ti. fie la anumite evenimente. 1960. episcopii.. Bucure ti 1889²1909 (cu excep ia voi. Episcopia Buz u (1958). a). sub (titlul Documenta iae Historica. R scoala ranilor din 1907. în ultimii ani. R zboiul pentru indepen[ 0 voi. 1902²1910 . ' ec ia General a Arhivelor Statului a publicat. Bra ov. Cluj-Sibiu.. Scupiewtitlul Acte i documente relative la istoria rena terii României.). Bucure ti. Documente privitoare la ‡volu ionar 1848 în Moldova. deosebit de utile pentru stustru. 5 voi. 1957²1975. DimiSturdza. 1959² documente privind unirea Principatelor. Documente istoria României. (1961). Men ion m aici culeui C onstantin Giurescu.

1940. 5 voi. George Potra.. toate de Aurel Sava. voi. 1932²1936 (de V. ne intereseaz i alte colec ii de izvoare. 1937. Bucure ti. celelalte inuturi române ti: Preotul Ioan Antonovici. Blaj. vind. Tudor Mateescu. Miklosich i JosepK Miiller cu Acta Patriarchatus Constantinopolitani. 1889²1897. 1911²1926.i Sibiu. tefan Ciobanu i L. mai pot fi amintite unele colec ii sau culegeri cate:cuprind material privitor la Biserica noastr . Cluj. v fii afar de acestea. 1947²1971 (de V. Ad ug m cîteva colec ii de document e de interes regional pri-. 1869²1872. 8 voi. 1869²1872. Laurent). 1982. 1904²1915. mai ales unite. 3 voi. fasc. Documente privitoare ia tirgul i inutul Orheiului. Documente basarabene. III (1042²1206) i 'fas-c/TV (1206²1310). 2 voi. Cern u i. Bucure ti. Ioan Lupa . 2 voi. Acte i fragmente latine i rom ne ji pentru istoria Bisericii Române. Istanbul.. în primul rînd datorit faptului c acestea cuprind multe documente biseri ce ti Amintim între ele: Timotei Cipariu. Viena. Gartea de aur sau luptele politice-na ionale ale românilor de sub coroana ungar . Paris. P r ile privitoare la urm ri au fost reproduse în Fontes Historiae Daco-Romanae..1402. 6 voi. 1948²1949 . 1975. Acte sinodale ale Bisericii Române de Alba Iulia i F g ra .transilvane. I (381²715) i fasc. : ! . Boga. Cit m aici pe Fr. DeMvîr irea unit ii na ional-statale a poporului -român.( Documente-. Documente isto rice ..: Documente bucovinene. Documente privitoare la tre cutul românilor din chei.. Bucure ti. 1928²1938. 1901²1906. Privesc începuturile Mitropoliilor Ungrovlahiei i Moldovei. II (7151 ²1042). Teodor B lan. Bîrlad-Hu i. Blaj. Fasc. Constahtiri Tomescu. V. 5 voi. Ilarion Pu carin. foc ani. tefan Berechet. P c ian.. Bra ov. 1944. 6 voi.. bîri dene. Bucure ti.. Sterie Stinghe.' Pentru Transilvania.. 1961. 2 voi:. Documente privind istoria Dobrogei (1830²1877).' Chi in u. 1933²1942. Puiu. Les Ades des Patriarches. Documente pentru limb i istorie. Blaj. Au fost publicate i o parte din documentele aflate în arhivele mîn stirilor din Muntele Athos ² din care multe privitoare' la rela iile 3or cu ara Româneasc i Moldova. secolele IV²XV. 1983-^² '. Ioan Micu Moldovah. Bucure ti. 1315². IV Scriitori i acte bizantine. Bucure ti. Documente putnene. 2 vol. La noi a publicat astfel de acte . Documente privitoare la istoha ora ului Bucure ti (1594²1821). . 1918 la români.cumcnte. 2 voi. 1929²1931. Teodor V. 1860²1862 i Colec ia Les Regestes des Actes du Pqtriarcat de Consiantinoplc. Documente privitoare la tirgul i inutul L pu nel. T. Bucure ti.. Grurhel). de natur extern i publicate de cercet tori str ini. 1855 i Arhiyul pentru filologie i istorie. Sibiu.

De pe la sfî itul secolului trecut eparhiile din v. 1937. de altfel ² unei critici. prezint un interes major statistica (conscrip ia) f cut da stra ia austriac în 1761²1762 (publicat de Virgil Ciobanu în spublicat de Matei Voileanu în acela i an). odat cu faptele. de coinuni[ ic sau bisericeasc ). ceea ce impune ca ele s fie supuse ² 'lelalte categorii de izvoare. I. Documente politice. Ele tind s in mintea cititorului c rora le sînt destinate imagini asupra prei a trecutului. ntocmite din dispozi ia autorit ilor civile sau biserice ti i din tem cunoa te num rul preo ilor i diaconilor (unele dau i hum dincio ilor) la o anumit dat .auia. 1973 etc. Eparhia Rîmnicului (publicate de preotul Miescu). Bucure ti. Vechile statistici biserice ti (în Transilvania cunoscute i sub Î de conscrip ii. Ia i. 2 voi. cu indicarea n'umeotilor i credincio ilor ortodoc i i uni i precum i a bisericilor. Chi in u. Eparhia Arge ului (publicat de Ion Iona cu). publicata de Jiculae M.. iar în ara Româneasc i Moldova. zvoare narative (anale. cu indicarea num rului credincio ilor. i anuerese (de grupare politic . Autorii lor judec faptele istorice sau chiar pentru a le consemna. 1948. Ite acte din arhive str ine a publicat preotul Paul Mihail: M rtunâne ti din Bulgaria i Grecia. C. Sînt acele izvoare care au fost scrise cu scopul de a ransma ilor cuno tin a unor fapte cu caracter istoric. carea num rului familiilor i a numelui preotului (sau preo ilor) parohii. Filitti: Din le Vaticanului I. republicat de Maleanu în 1928 . Popescu). Documente i zawldovene ti de la Constantinopol. de familie sau personale. 1378²1685. Bucure ti. cronici. Documente privitoare la episcopatele catolice 'incipate. ale c rei fac obiectul metodologiei istorice. biografii. catagrafii). publicat de Eugen Gagyi in 1911. memorii. dar ei prezint . statistic a Episcopiei ortodoxe a Transilvaniei f cut în 1805. .a.qui Athos. . 1933. publicau ² în Calendarele îor anuale ² a a numitele ce. Bucure ti. 1913²1914. imitriu ² Snagov: Românii în arhivele Romei. In secolul trecut s-au întocmit mai catagrafii pentru Mitropolia Ungrovlahiei (1610.. II. note de c etc). Pentru vania.. a numelui preotului >i uneori a înv torului confesional din fiecare parohie.

Cronica moldo-polon . P.. Panaitescu Letopise ul anonim al Moldovei. de asemenea au relatat în cronicile lor i unele fapte din trecutul Bisericii pe care au slujit-o. Panaitescu. P. prin urmare era bine cunoscut anali tilor i cronicarilor români). prima scriere cu caracter laic la noi. b) Cronicile în limba român . în secolul XV. Redactate în limba slavon . considerate ca pri ma expresie a istoriografiei române ti. numit de I. cuprinde i cîteva tiri privind Biserica în timpul dom niei lui tefan cel Mare. Letopise ul rii Moldovei i O sam de cuvinte ale lui Ion Neculce (publicate de Iorgu Iordan. Via a lui Constantin Vod Brlncoveanu a lui Radu Greceanu (publicat de Aurora Ilie în 1970).Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir (ultima edi ie în 1974).. redactat la curtea lui tefan cel Mare. episcopul M car ic al Romanului i continuatorii s i.. iar de P. Letopise ul rii Moldovei de la Aron Vod încoace al lui Miron Costin' (publicat de P. Analele. în ultima edi ie de Gabriel trempel. cu dou versiuni. Cronica moldo-german . 1959). Toate au fost publicate de Ioan Bogdan (Cronice inedite atingatoare de istoria romanilor. pe lîng curtea domneasc sau mîn strri. Cro nica moldo-rus ). mai nou de Mircea Scarlat). .()t . scrise în române te : Letopise ul ârii Moldovei al lui Grigore Ureche (publicat de P. Astfel. Panaitescu (Cronicile slavo-romdne din secolele XV²XV7. aceste anale s-au alc tuit dup modelul unor anale de limb slav i mai ales bizantine (o parte din marea oper a cronicarilor bizantini fusese tradus în limbile slave.-. Cunoscu ii cronicari moldoveni din secolul al XVI-lea. în 1982). Bogdan Letopise ul de la Bistri a. 1895) i republicate de P. Bucure ti. Istoriile domnilor rii Române ti a lui Radu Popescu (publicat de Constantin Grecescu în 1963). numit i Letopise ul cantacuzinesc (publicat de Dan Simonescu i Constantin Grecescu în 1960). Panaitescu. ) < u vu a ie i B na r a t iv e p oi ii î m p r ite in m a i m u l te g r u p e : . au ap rut xelativ tîrziu în rile române. episcopul Eitimie al R d uilor i c lug rul Azarie. Letopise ul de clnd s-a început cu voia lui Dumnezeu ara Moldovei. Din ele putem culege i anumite informa ii cu caracter bisericesc. Bucure ti. cu variantele sale (Letopise ul de la Putna. ultima edi ie în 1979). tiri privind trecutul Bisericii noas tre g sim i în marile cronici din Moldova i ara Româneasc din se colul XVII... P. a) Anale i cronici in limba slavon .: ". Astfel de tiri întîlnim i în cronicile muntene: Istoria rii Române ti de cînd au desc lecat pravoslavnicii cre tini. P.

rica Sfîntul Nioolae din cheii Bra ovului (-j. Lucrarea lui face trecerea de la i istorie. Bucure ti. scris de Gavriil"Protul. fost patriarh al Constantinopolului i reorganizator al erice ti din ara Româneasc . lucru explicabil daca ne gîndim la lici Biserica inea locul unei organiza ii de stat pentru români.: totu i iâ i unele informa ii privind istoria noastr bisericeasc . . Plingerea sfintei mînâstiri a Silva ului (Prislopului). . arhul arigradului.% ' colul XVIII s-au redactat cîteva cronici cu caracter exclusiv' : i în ara Româneasc i Moldova. egumen la Putna i apoi la Solea.1742). mic româneasc transilv nean este a protopopului Vasile . scris de un gorie dup aducerea moa telor-sfîntului la Suceava. auto-' Istorii a mîn stirii Putna a unei Istorii a lui tefan cel Mare ie ile de sfin i. Tot în secoun ieronomah cu numele Efrem a scris o cronic versificat . Pentru toate cro ise la noi se poate consulta Repertoriul manuscriselor de crone (secolele XV²XVIII) privind istoria României.1659).-7 îndemnul lui Neagoe Basarab. 1963. care a scris Istoria sfintei chcilor Bra ovului (publicat în 1899 de Sterie Stinghe i e Oct.. legate mai ales 1 Nifon.. de un alt slujitor al aceleia i rotopopul Radu Tempea II (-j. întrucît se bazeaz i pe numeroase documente istoate în arhiva bisericii Sfîntul Nicolae din chei. Men ion m pe arhimahrtolomei M z reanu. Mih il i Dan Zamfirescu în 1969).onicile biserice ti.Schiau i Livia B ot). ci i una istoric . Nu este numai o oper :ica. De i sînt opere cu caracter aghiografic. prin anii 1517. Bucure ti. i de ctitoria lui Neagoe Basa1 A rge (publicat de Tit Simedrea în 1937 i Vasiie Grecu în 'ublicat de G. cu in: isupra înîn stirii i asupra ac iuni de ap rare a Ortodoxiei în nia în secolul XVIII (publicat de Dan Simonescu în Cronici hi române ti versificate. 1967). A a 1 cu Via a Sim ului loan cel Nou de la Suceava. cu tiri nare privitoare ia aceast biseric . i date privitoare la istoria Bisericii muntene. In Transilvania primele cronici române ti nun at caracter bisericesc. ai a fost continuait . întocmit m Cr ciun i Aurora Ilie . p entru anii 1392²1633. întrucît cuprinde informa ii din via a iomni munteni din primele do u decenii ale secolului XVI.In ara sc amintim Via a i traml Sfin iei Sale p rintelui nostru Ni r . mai tîrziu. A fost scris în greaca bizan>oi tradus în slavone te i române te.

.. 1967 . 197 8 ² 19 87. 2 voi. li) V e chile tip ritu ri slavon e t i. m . Pid alion ul (N eam . Gabriel tre m pel. Pra vila lui V asile L u pu (16 46 ). 3 v oi. frem pel.. ^C ontribu ii la Bibliog rafia rom â neasc veche. B laj. B u cure ti.e) V e ch ile m a nu scri se sl a v on e ti.. Pra vila d e la G ovo ra (16 40 ). 1973. de Gabriel tre m pel.. 1903 ² 19 44 .. C atalog ul ma nu scri ptelor grece ti. În tre giri i în dr e pt ri se g se sc la D an iela P oe-nariU. 18 44 ) etc. II. a a p r ut v oi. trad u cer e a u n o r pr e fe e în ro m ân e te etc. I. C r on icile.m or a l e a cl e r ulu i i c r ed i n ci o il or în epoca respecti v . rom â n e ti i gre ce ti au fo st bibliografiate : de Ioan B ian u. 19 44 . pr ecu m i pen tru clerul i cred inci o ii ei. N er va H od o i D an S irnonescu. P an aitescu. 194 3 . 1508² 1830. Pentr u perioada m od ern not m B iblio grafia rom â nea sc m od ern (183 1 ² Î9 18 ). . B ucure ti. Nicoîaiasa. ro m a n e ti i g re ce ti. IV. Fl orica M oisil i El en a S toiano viciD on at. Ni colae C o m a. B u cu r e ti. M en ion m aci : Pra vila rito ru lui Lu ca ci ( 1 5 8 1 ) . 'B ianu. voi. . a or g a ni z rii bi se ri ce ti.<-<‡. A ² C . est e v or o a d e c r il e ve c h i scr i se sau c o pi a t e î n ai nt e d e r s pî n dir e a l ar g a ti pa r ul u i l a n o i. sub egida A cad emiei R o mân e (coordo narea general Ga briel tre m pe l. M an uscrisele rom â n e ti din B iblioteca C entral de la B laj. ' ' g) V echile n oa st re p ravile (iz vo are ju ridice). de C onstantin Litzica (I) i Nestor C a mariano (II). un el e p refe e. B u cure ti. v oi. C atalo gul m a nu scriselor rom â ne ti. I.. a n i ve l u l u i d e p r e g t i r e a clerului ro mân în vrecut. 3 voi. O p ar t e d i n el e a u f o st st u d i at e î n m ai m u l t e l u cr r i : C at alo gu l m a n u sc rip tel o r ro m â ne ti di n B ib liot e ca A c a d em i ei. -P ravila cea M ate sa u în dreptarea legii d e la T îrgo vi t e (16 52). ied. d e P .. B u cure ti.t--Q 1989).-de I.. 19 59. -‡»... ‡ . P. Tîrgovi te. -M an uscrise sla ve din tim p ul lui tefan cel M a re. a a tri b u iil o r j u d e c t o r e ti a le c l er u l ui i ch i a r p en tru c un oa t er e a st rii r eli gi oa se. E mil Tu rdeanu..* . I.. S în t pu bl i cate foil e d e titlu. 1 95 9 . 19 07 ² 19 31/ voi. ma n u scrisele i tip ritu rile n e interese az în pri m u l fînd p e r i t r u st u d i er e a c u l t u r i i n o a s t r e bi s e r i c e t i . 4 voi. voi. P en tru T r an sil van ia in tereseaz colec iile d e legiuiri me d ieva le : T rip a rtitu l lui W e rb b'czi i A p p rob ata e et C o m p ila ta e C o n stituti o* ne s-. su b titlul Bibliografia ro mân ea sc veche. 19 8 6 i v oi. C o p i ti d e m a n u sc rise ro m â n e ti p jn la 1 80 0. B u cure ti... G. red. In tereseaz pen tru cun oa terea le giuirilor biserice ti din ep oca m e die i m o d ern . B u cu re ti-C raiova. în 1 98 4. red. C aracas i G. B u cure ti. : cu pr e ve d eri u m ilit oar e pe nt ru B i seric a r o m â n e a sc . D ² K . R . M an uscrisele sla v e d in B ib liot eca A c a d em iei. 1909² 194 0.

Condici de hirotonii de preo i au pu. de mitropolitul Antonie Pl m deal ). de e En ceanu. Bucure ti. însemn rile unor c lug ri ru i i ) bun parte din însemn rile care privesc rile noastre ² i Biserica ² au fost publicate de N. publicat de N. G. Gh. 1927²1949). scrise arab (publicate în trad. alta în Vasile Radu în trad. în 1924. Bezviconi.nsemnarue ae caiaiorie. mîn stiri sau sau pomelnice de ierarhi prezint numele ctitorilor i bineor l ca urilor de închinare respective. Aurelian Sacerdo eanu). Ne ajut Ia stabilirea nor ierarhi. Bucu38²1983 (au ap rut 8 volume). ijlocul secolului al XVIII-lea. stare i sau preo i de mir (unele pomelnice de mî-i biserici au fost publicate de prof. echile condici de hirotoniri de arhierei sînt de asemenea pre dai ales pentru determinarea începutului p storirii lor. Iorga. rom.. în 1886. apoi mitropolit. 4 voi. . Bucure ti. a lui 'dec al Romanului. francez . C l tori str ini despre rile române. II. înseme c l torie ale mitropolitului Neofit Cretanul al Ungrovlahiei. Au fost i îndeosebi scrisorile trimise sau primite de unii ierarhi sau s marcante din cler. i'enxru stuaim nostru intereseaz i categorie de izvoaae. : r ' ' echile pomelnice ale unor mitropolii. Iorga. a lui Andrei apreotul profesor Teodor Bodogae. Paris. Istoria românilor prin ed. Negulescu (Ungrovlahia). C l tori ru i în Moldova i a. întrucît cuprind multe tiri privitoare la fericeasc . din care putem cunoa te felurite aspecte i biserice ti de alt dat (de exemplu. de Emilia Cioran în 1900. Condica de hirotonii a Mitropoliei MoldoNicolae Iorga. episcopii. S-au pîn acum: Condica Siînt a Mitropoliei Ungrovlahiei. Men ion m însemn rile deosebit de pre ioase ale onului Pavel din Alep asupra c l toriilor patriarhului Macarie ihiei în rile române pe la mijlocul secolului al XVII-lea. ru perioadele IV i V intereseaz i alte categorii de izvoare Coresponden a este un izvor pre ios pentru cunoa terea trecuericesc mai ales în perioada modern i contemporan . 3 voi. mitropolitul Tit Simedrea (R a . a patriarhului Miron Cristea >politului Miron Romanul. coresponden a epi copuet al Rîmnicului. de preotul Paul Mihail. 1947. 1928²1929 (reeditat într-un singur a Bucure ti în 1981).

Bucure ti. fa pte d e sea m d in vi a a între gii B isericii O rt od ox e R o m ân e..s-au publicat i cî-i e v a bi bli o gr a fii a n aliti c e al e pr i n ci pa l el o r pe r i o d i c e r o m â n e ti). 1978. BIBLIOGRAFIE AURELIAN SACERDO EANU. a eparh iilor. V. THEODORESCU. Sec. voi. 1974²1979. î n sc u n ar e a. 471 p. 65²128 (capitolele : Ceva despre un corpus al izvoarelor istoriei românilor i Izvoarele istoriei românilor). Izvoare). 1969²1974. Bucure ti. p e n t r u a r e i n e n u m a i e s e n i a l u l i m a i a l e s c e e a c e est e d e m n d e c r e z a r e. p. Bucure ti. F ire t e. XVII²XL (cap. voi.. CR CIUN i A. T o at e ace ste categ orii de izvoa r e contrib uie la o m ai bu n cu n o a tere a fa pt el or i la o p r ez ent ar e cît m ai co r ect a l or. 1970. Un guide bibliographique pour Vhistoire du Moyen-Agc et des tcmps modernes de la Roumanie. 2 voi. i III. Bucure ti. XIX. Bucure ti. m ) R epo rtajele i a rticolele in presa bisericea sc (uneori i laic ) c on stit u i e u n i z v o r pr e i o s p e n t r u vi a a bi se r i ce as c d i n se c o l el e X I X i X X . 19. B. 1 9 2 3 sau a l e co n si li e r u l u i ar h i e p i sc o p e sc N i c ol a e C r i st e a di n S i b i u ). 1962.i) iviem o n u e sau în se mn ril e zilnic e al e u n or p er so n alit i bise rice ti.. Bucure ti. In t er e se a z î n d e o se bi re p o r t a j el e p r i vi t o ar e l a al e g e r e a. îndrum ri în cercet ri istorice. tom.. sec. în «Romanian Studies». 1963. 1980. II. tom 5. D e a c e ea . a a cu m a m s p u s i î n a lt l o c . S i bi u . Bucure ti. Bibliografia istoric a României. II. sau ch iar ale un or laici care au a. I. este n ec esar s cu no a te m stu diil e i lu cr r il e d e i st o ri e bi se r i c e a sc a p r u t e p î n î n pr e ze n t . vo m fac e u n sc urt istoric al ist orio gr a fiei B isericii n oastre. PAUL SIMIONESCU. 1975.60. XXXIX²LXVII (cap. Bibliografia istoric a României. Bucure ti 1974. Istoria bibliografiei româna. XL + 386 p. hi r ot on i a. I. XXXV + 512 p. 1972. 503 p. Enciclopedia istoriografiei române ti. vut leg t uri cu B iserica. a un or mî n stiri sau par ohii (a se ved ea Biblio grafia analitic a p erio dicelo r ro m ân e ti. 1985. 1. 514 p. 178²225 (deosebit de util). IV. altfel spu s. 454 p. e l e t re b u i e su p u se u n ei cr iti c i i s el e c i i. XIX. p. 1970. Istoria României. Bucure ti. I. . 532 p. Izvoare). d e asem e n e a c o n stit u i e u n iz v or u til d e i n f or m a ii t ot pe nt ru pe r i oa d a m o d e r n ( d e pil d M e m o riil e m i tr o p olit u l ui A n d r e i ag u n a. Leiden.. p. Bucure ti. I. Bucure ti. p. 1979²1984. 1944²1969.. d ate d e spr e u n ii t eo l og i i pre o i de val oar e. LITER ATUR A ISTOR IEI B IS ER IC II OR TO DO XE R OM ÂNE (BIB LIOGR AFIE GENERALA) P e lîng iz vo arele a mi ntite. d ec e su l un or i er a r hi . Bucure ti. 431 p. ILIE . Istoria României.. î n c el e ce u r m e az vo m fa c e o pr e ze n t a r e g e n e r a l a p ri n ci pa l e l or st u d ii de Ist oria B i sericii O rto d o xe R o m â ne sau . 371 p. 1945. Repertoriu! manuscrinelor de cronici interne privind istoria României. . 1972. VI.

în Moldova pot fi men io-va lucr ri de istorie bi ericeasc local . Este vorba de volumul IV ii sale Istoria. Is-rtei biserici a cheilor Bra ovului a protopopului Radu Tem-1742). lucrurile i intimpl rile românilor. iar în p artea a doua. cronica rimat inti-'ingerea sfintei min stiri a Silva ului (Prislopului) de iero-Efrem i altele mai pu in Însemnate. în . precu m i în analele i cronicile slave i ro mâne ti.este autorul cr ri de istorie bisericeasc la no?. despre «unia ia» din 31 i. sub titlul : Istoria Bisericii roatit a cestor dincoace. 1756²1821). u in timp dup el. st ruind asupra vie ii biserice ti a r transilv neni. . neascunzînd nemul umirea credincio ilor fa de . ar tat i în paginile precedente c se întîlnesc tiri de interes c în unele vie i de sfin i. care au avut oarecari leg turi cu po-stru.. a izbutit s tip ima istorie bisericeasc la noi. secolul al XVIII-lea.a a ilor «iluminismului românesc». Se remarc faptul c . Astfel. Samuil Petru Maior în f i eaz B iserica Ortodox dr ept adev rata a românilor. Chiar din titlu se vede c el se ocupa de via a bisericeasc românilor.apoi prezenta ire mitropoli ii Transilvaniei pîri la 1701. In partea întîia înf i a începuturile cre tinismuritoriul locuit de români. 3. au ci primele cronici române ti cu un pronun at caracter biseri-onica protopopului Vasile (-j. introdus ca materie de studiu de sine st t toare în colile teologice (medii sau superioare) abia de pe la începutul setostru (pîn atunci se studia în cadrul Istoriei biserice ti uniEste firesc atunci ca studiile sau lucr rile de Istoria BiseDdoxe Române s fi ap rut destul de tîrziu. Saniuil Micu (1745²schiz tor de c i noi în istoriografia româneasc . un alt reprezentant al iluminismului româTransilvania. cu tiri privitoare la aceast biseric . în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea. datorate arhimandri-tolomei M z reanu. intitulat : Isiriceasc a Episcopiei române ti din Ardeal r i (r mas în manu3 o cupa cu în cr e tinar ea str mo ilor no tri. via a biseriromânilor de pretutindeni. de via în care a tr it poporul român din Transilvania.ia Bisericii Ortodoxe Române este o disciplin relativ recent . care folosea i documente inedite.despre vl dicii români uni i din. de i erau uni i. precum i a celor dincolo de Dun re. de la biserica Sfîntul Ni-1 cheii Bra ovului. Petru Maior (c.1659).. ele lucr ri de istorie bisericeasc propriu^zise se datoreaz .

cuprinz toare de cele mai vrednice de tiut intîmpl ri a sfintei Biserici r s ritene (Bucure ti. fost secretar al Mitropoliei Ungrovlahiei. Volumul II se ocupa cu Istoria Bisericii române ti. Istoria Bisericilor ortodoxe bulgar . multe din afirma iile lor au fost infirmate de cercet rile istorice ulterioare. primul manual a fost al arhiereului Filaret Scri-ban (1811²1873) : Istoria bisericeasc a românilor pe scurt (Ia i. Sibiu. Alexandru GeanogluLesviodax. Rîmnic ² 1837 etc). Bucure ti. Din aceste motive. Muntenia i Transilvania. în ara Româneasc . în 2 volume. 1865). Totu i ei au meritul de net g duit de a fi scris primele istorii biserice ti ale tuturor românilor. Sibiu. sub titlul: Privire scurt asupra Istoriei Bisericii . Amintim i lucrarea profesorului rus Evghenie Golubinski de la Academia duhovniceasc din Moscova. Acrad ² 1822.De i au folosit numeroase documente (Maior reproduce o serie din ele în limba original ). marele ierarh Andrei aguna (1808²1873) a scris un manual intitulat Istoria Bisericii Ortodoxe r s ritene universale de la întemeierea ei pin în zilele noastre. la orîndul ei. Sibiu ² 1811. din care a ap rut o parte i în traducere româneasc . bazat mai ales pe izvoare i lucr ri ruse ti. era un rezumat al cunoscutei Istorii biserice ti a mitrop olitului Meletie al Atenei. odat cu înfiin area seminariilor teologice (Socola-Ia i ² 1803. îndeosebi a celei din Transilvania începând cu secolul XV (aceast parte a fost tradus i publicat în nem e te de Zaharia Boiu i Ioan Popescu sub titlul : Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche în Osterreich. în Moldova. 1845). 1862). care. Buz u i Arge ² 1836. pe care a completat-o cu unele informa ii privitoare la via a bisericeasc a românilor din Muntenia i Moldova. a tradus din grece te Istoria bisericeasc a lui tefan Comit . preotul Nicolae Tincu-Velia (1816²1867) publica tot pe atunci o Istorioar bisericeasc politico-na ional a românilor peste tot (Sibiu. sîrbâ i român (Moscova. s-a f cut tot mai mult sim it nevoia unor manuale didactice corespunz toare pentru colile noastre teologice. 1860. putem s -i socotim pe amîndoi ca «p rin i» ai studiilor de Istoria Bisericii Române. în prima jum tate a secolului al XlX-lea. In T r a n s i l v a n i a . 1870). Se ocupa de istoria vie ii biserice ti a românilor din toate cele «trei ri» : Moldova. st ruind asupra istoriei politice i biserice ti a românilor b n eni. 1871). A ap rut sub titlul : Istorie bisericeasc pe scurt. In Banat. iar Petru Maior are în plus meritul c a tip rit-o.

membru onorar al Acadetnane. Caracicoveamu). încît ² . în special cu calvinismul în vea-I (1890). iar mai tîrziu a scris -nîn stirii Cernica (1930). care a deschis drumul spre alte cercet ri de acest gen. i editarea lucr rii Condica sfînt a Mitropoliei Ungrovlahiei Profesorul Constantin Erbiceanu (1838²1913). ast zi nu mai pot fi folosite. fiind dep ite ^ rile f cute în cei mai bine de o sut de ani care au trecut de ia lor. care priveau numai aspecte sau persoane din istoria Bisericii noastre. Cronica Romanului i a Episcopiei (2 voi. fie a sonalit i. la monografii. membru al iei Române (1823²1892)) cu lucr rile: Cronica Hu ilor i a iei (1869). alt episcop. de la Facultatea ogie din Bucure ti i membru al Academiei Române. FiJaret II. Multe din ucr ri se bazau pe un pre ios material arhivistic inedit. fie a unei institu ii. a colaborat ² ca episcop la Rîmnic ² la alc tuirea unei Eparhiei Rîmnicului Noul-Severin (1906). slujind mult timp întul nostru teologic. A adar. el fiind unul din cei mai de seam isltorici ai Bisericii. 1874² apismul i starea actual a Bisericii din România (1883). s-a trecut la alc tuirea unor lu^ eciale de istorie bisericeasc . ne-a ii multe lucr ri privitoare la Biserica din ara Româneasc . s-a ajuns la monografia istoric . în-se impune Cre tinismul în Dacii i cre tinarea românilor (1875). Arhiereul Narcis Cre ulescu (1835² a ocupat cu trecutul unor mîn stiri moldovene (o Istorie a mîheam . precum i monografiile închinate unor vl dici : Antim ii. precum i biografiile idici contemp orani cu el. de i s-a mai mult de cultura greac în rile remâne. Este o lucrare plire eli de am nunt i cu teza eronat c am fos t cre tina i de în secolul IX. v e c h e a R o m â n i e trebuie s -1 men ion m. trad. > aceste încerc ri de sintez . Dionisie Romano etc. rezerve ² mai pot s fie folosite i azi. i aceste manuale i-au avut meritul lor. Ghenadie En ceanu de la Rîmnic (Î835²1898). a scris i Istoria Hei Moldovei i Sucevei i a catedralei mitropolitane din Ia i storia seminarului de la Socola (1885). prin episcopul Mei-:. Biserica : în lupt cu protestantismul.. 1879. Fostul mitropolit Athanasie Mironescu (1858²1931).ortodoxe (Ia i. în 9 volume. i-a r mas în manuscris). în primul rînd t f tul episcop Melchisedec tet nescu al Romanului. Preotul bîrl dean Ioan Antonovici . I.

în B anat. închinate unor institu ii i personalit i. din a doua jum tate a secolului trecut i primele decenii ale secolului nostru. Intre istoricii de aici. Se remarca faptul c aici încep s apar lucr ri cu caracter monografic. Preotul Dimitrie Dan (1856²1927). 1870) . 1900). precum i diferite monografii de mîn stiri i schituri din p r ile Bîrladului. 1908) etc. a tratat i numeroase probleme privitoare la trecutul Bisericii române ti.(1856²1931). mai tîrziu episcop la Caransebe i membru al Academiei Române. re inem pe protopopul Lugojului Gheorghe Popovici (1862²1927) cu o lucrare asupra dezbin rii din 1701 (Uniunea românilor din Transilvania cu Biserica romano-catolic sub împ ratul Leopod I. membru corespondent al Academiei Române. membru al Academiei Române. amîndoi membri ai Academiei Române. 1889²1897) i cu o temeinic monografie despre Mitropolia românilor ortodoc i din Ungaria i Transilvania (Sibiu. centrul studiilor de istorie b siericeasc a devenit Sibiul. a scris cîteva lucr ri privitoare la trecutul Bisericii din Moldova de nord. 1925²1928). de Athanasie Mironescu. 1906). Iri T r ansi 1 vani a. privind mai ales restaurarea ei din 1864. cu lucr rile Mitropolitul Sava II Brancovici (Arad. rom. între care i Cronica Episcopiei din R d u i (1912) i monografiile unor mîn stiri. arhimandritul (mai tîrziu arhiereul) Ilar ion Pu cariu (1842²1922). 4 voi-. mai tîrziu episcop la Hu isub numele de Iacob. în aceast perioad au mai ap rut i alte lucr ri de istorie. a publicat cinci volume de Documente bnl dene (1911²1926). Multe s-au publicat în revistele «Biserica Ortodox Român » din Bucure ti (din 1874).a. în cunoscutele sale prelegeri de Istorie bisericeasc universal (trad. Desigur. mai tîrziu mitropolit al Ardealului. au scris studii de istorie bisericeasc canonicii Timotei Cipariu (1805²1887) i Ioan Micu Moldovan (1833²1915). care. Primul a publi- . membru onorar' al Academiei Române. La Arad²Oradea trebuie amintit arhimandritul Va sile Mangra (1850²1918). cu cele dou volume de Documente pentru limb i istorie (Sibiu. în Bucovina a activat marele istoric Eusebiu Popovici (1838²1922). se num r Nicolae Popea (1826²1908). In Biserica unit din Transilvania. «Revista Teologic » de la Ia i (1883²1887) . autorul primei monografii despre Arhiepiscopul i mitropolitul Andrei aguna (Sibiu. unde era i sediul Mitrop oliei ortodoxe. Ierarhia i Mitropolia Bisericii Române din Transilvania i Ungaria (Sibiu. Lugoj. 1901). dar f r o valoare tiin ific deosebit . între care i multe monografii.

in primii ani ai secolului al XX-lea se remarc o reînviorare lor de istorie în general. p ei. (Aihai Viteazul i Mii Ardealului. 1904).a. cele privitoare la ve-ieratur bisericeasc (Istoria literaturii religioase a românilor 2688. 1855). cu multe reproduceri imente. i cele privitoare la leg turile noastre cu Bisericile ortodoxe . Acestui îi apar in istoricii de la Blaj Alexandru Grama (cu lucr rile /sto->ricii române ti unite cu Rom. prin care se pun bazele istoriografiei «pozitiviste». Intre ele. a început în Biserica unit o nou faz în studiile de istoriceasc . Acum t lucrarea de sintez a lui Nicolae lorga: Istoria Bisericii româa vie ii religioase a românilor (ed. Ierarhia româneasc din Ardeal i Ungaria (1904). un num r redus. 1929² are ² cu toate gre elile ei de am nunt ² poate fi folosit i azi. loan Bogdan (1864² Vicolae lorga (1871²1940). Muntele Athcs etc). Buda/"iena. raport m la cele aproximativ 24. ed. tezele eronate ale ea au fost comb tute de istoricii ortodoc i. Moldovan a editat dou volume de Acte sino-e Bisericii române de Alba lulia i F g ra (Blaj. descoperind noi asupra trecutului bogat în fapte al Bisericii noastre.).a.I. Veniamin Costachi . tenden ios.M. Filaret II. cele închinate unor vl dici de alt dat (Aneanul. Moscova. Vasile Pârvan (1882²1927) i ConGiurescu (1875²1918). MitroSava Brancovici (1906) . Geoagiului. Cercet rile acestora au dat un nou impuls i stue istorie bisericeasc . Dimitrie Onciul (1856²1923). monografiile unor mîn stiri (Hurezi. iar intre 1869²1872 a publicat Arhivul pentru filologie ic. Episcopii Petru Pavel Aron i Dionisie Nov.a1902).ematice în arhivele române ti i str ine (Bucure ti. se imr rile privitoare la via a bisericeasc a românilor transilv neni preo i din Ardeal. II. Silva u' lgradului (1902). tea se mai adaug alte aproximativ 500 de lucr ri ale sale priferite aspecte din trecutul Bisericii noastre.000 de titluri de lucr ri scrise eci o oper aproape incredibil prin propor ii. Sibiu. Carlovi . I. Teologii i istoricii Bisericii încep cerce. 1908²1909. Cum era i firesc. multe documente care inteBiserica. 1902 . Neam etc).‡ tefan cel Mare.a i Institu iile calvine ti în Biseri-îneasc din Ardeal) i mai ales Augustin Bunea (1857²1909). Kiev. în care predomina stilul polemic. 1869²1872). în care au ap rut. de asemenea.toscuta lucrare Acte i fragmente latine i române ti pentru isisericii române mai ales unite (Blaj. datorit marilor istorici Alexandru Xe-1847²1920). cu e : Vechile episcopii române ti ale Vadului. 1904).

profesorii fo stei F a cult i de Te ol o gie din C hi in u . d u p c are a c u l es un va l or o s m at eri al d o c u m en t ar in ed it . precu m i cer cet ri în arhi vele din B ucure ti. A lexa nd ria. fi e a p ar t e. p re c u m i di fe r it e a lt e l u c r ri . cu zeci de lucr ri. au r m a s n u m a i l it o gr a fi at e. r zv r ti ri i rev o l u ii ( 1 9 3 0 ). cu m u lte an exe docu m entare. l u cr a r e a B y za n c e ap res B yza nce. B u d a pe st a i V i en a.R. «E l e vii) > s i au acti vat m a i al e s înt re c ele d o u r zb oai e m o n d i ale i au ad u s m ult e el e m e nte n oi în orien tar ea i stori o gr a fiei i o l r gir e e vi d en t a p r o b l e m e l or ab or d at e. într e c ar e: P re o i m e a ro m â n ea sc în se co l ul al X V I II -l ea ii U cenicii sta re ului P aisie în mîn stirile C ernica i C ld ru a ni . u r ma ul s u la cated r i me m bru ai A cade mi ei R o m âne. S e m ai ad a u g l a acestea un valoro s stud iu. car e a ed itat V ia a S fîn tulu i N ito n a. Bulat (1887² 19 79 ) cu m a i m u lte st ud ii pri vit o ar e la B i seri ca din M un t en i a i M ol do va . pu te m spu n e c N ic oi ae D o br e scu a fost pri m u l n ostru m a re ist o ric bisericesc. care n -au fost dep ite de cercet rile ulteri oar e. A f c ut st u dii te m ei n i ce de specializare. P reo i d e mir ad orm i i în D om nul (1 94 2) i alt ele . u n m a nu al pentru se mi n ariile teol ogic e (azi dep it ). care de asem enea are foarte mu lte lu cr ri. prin lu cr rile : în tem eierea Mitrop oliilo r i a celor din ii mîn stiri din ar (1906) i Din istoria B isericii Rom ân e î n vea cul al X V -lea (19 10 ). pre otul D u m itru Fu rtun din D orohoi (1 890 ² 19 65). fi e î n re vi st e. autorul lucr rilor: N îto n II patria rhul C o nsta ntinopolului (1914). Patriarhii arigradului prin rile române ti (1914). în t r e c ar e : F e e b i seri c e ti î n r zb o a i e. At h os). pri vin d Istoria B isericii R om â ne di n O lteni a în tim pu l o cu pa iu nii au striece (19 06 ). 1971 ). P releg erile sale u ni versitare.A adu s c on tribu ii pre i oase la i storia B i sericii din ar a R o m ân ea sc i M old ova în secolele X IV ² X V. trad.din R s rit (C on st an tino pol. p o t fi a m in t i i: pr e o tul N icuî ae M. rom.O. mitro politu l T U S i m ed rea (18 86 ² 1 9 71 ). D i ntr e a c e ti a. . Ieru sali m. i care a for m at cî i va al i c er c et t o ri. D e ci. în sch i mb. D in via a m itro po litu lui V enia m in C ostach i (19 33 ) . pun înd î n l u m i n r ol u l r i l o r r o m â n e î n su s i n e r e a l o r ( e x. la un ni vel a ca d e m i c f oa r t e ri di c at pe n t r u a cel ti m p. C o nstan tin T om e scu (cu lucrarea M i tropolitul Grigorie IV al Ungro vlahiei. U n t e ol o g c a r e a sc r i s st u d ii d e o se bi t d e val o r o a se î n d o m e n i u l n o stru a fost N icoia e D o b re scu ( 18 75 ² 1 9 1 4 ). lu i Gavriil P r ot ul i P rip clelc lu i Pil otei M on ah ul. 1927) i Toma G. . a c rui m u n c a stat la b aza cerc et rilor u lteri oare.‡ pr e otul C o nstan tin B oh ule scu (18 82 ² 1 9 59 ). P op escu (18 81 ² 19 63 ). pri mu l titu lar al cat ed r ei de Istoria B isericii R o m ân e la F acultatea de Te olo gie din B ucure ti i m e m b r u co r es p on d ent al A c ad e m i ei R o m ân e. A pu blicat.: ‡ ' ‡ 4 ² Istoria B.

profesor la Institutul Teologic i (1911² 1919 ). conferin e i cornutorice. I. în zint . sub titlul: Istoria bisea românilor ardeleni. 1929) i cu M n stirile române ti din Tran(Sibiu.. pe cînd era profesor la taftea din Cluj i membru al Academiei Române. 1935). Alte dou lucr ri de sintez se ocup cu Zugrcn'ii r române ti (Cluj. Tot la Cluj ^au activat preo ii 1 Stanca (1884²1946). Sibiu. profesorul Simeon Reli (1882² a ocupat îndeosebi cu trecutul Bisericii din Moldova de nord 1 st pînirii austriece. s-a remarcat preotul Paul Mihail.. despre via a bisericeasc a românilor tranmai ales în secolul al XVIII-lea. Intre numeroasele sale luimpune monografia Mitropolitul Andrei aguna (Sibiu. au activat marii istorici transilv neni >a (1880²1967) i Silviu Dragomir (1888²1962). Horea Mure an (1907²1962) i al ii.despre unii vl dici de sea918 i-a tip rit lec iile inute la Sibiu. iar altele cu felurite probleme legate de via a sc a românilor transilv neni. Lupa a iitre 1905²1909 ² primele cursuri sistematice de Istoria Biselâne la Institutul Teologic din Sibiu. cu contribu ii privind eia iilor biserice ti româno-ruse i izvoarele medievale ale îa ionaie. de asemenea. ransilvania. titularul de Istoria Bisericii Române. ed. în 1942 a tip rit primul volum din prele-le sub titlul : Istoria vie ii biserice ti a românilor. 1920²1930). 1911). premiat de Academia Român . te primul care a cercetat Rela iile biserice ti ale românilor cu secolele XVII i XVIII. Este autorul lucr rii Istoria dezrobirii religioase « r din Ardeal în secolul XVIII (2 voi. la care se adaug ri despre aguna. în mod critic i obiectiv. u Dragomir a fost. care a alc tuit prima sintez temeinic sub titlul ‡ isericii i a vie ii religioase a românilor din Transilvania (voi. Sibiu. storic ardelean cu lucr ri deosebit de valoroase a fost tefan 887 ² 1977). tip rite între anii 1928²1946. la încep utul secolului nostru i apoi în perioada c . studiile de istorie bisericeasc au cunoscut o p erioad de La Sibiu i apoi la Cluj. II. ap oi la Universitatea din Oluj i membru al ei Române. Ia i. . Multe din studiile sale de istorie biseri. La Chi in u. precum i lupta i credincio ilor pentru ap rarea Ortodoxiei în secolul XVIII. întreg procesul de dezbinar e c a românilor transilv neni din 1698²1701.nt cuprinse în cele cinci volume de Studii. 1936). I. în dou lucr ri (1912 i 1914).osta Facultate de Teologie din Cern u i ²‡ Suceava.

Demostene Russo i Vasile Grecu (bizantinologie). loan Moga (i'storie). Petre P. Nicoiae Ghica-Bude ti (istoria artei-arhitectur ). Gebige Bal . precum i diferi i al i cercet tori din afara Bisericii. in care se întîlnesc i contribu ii privitoare la istoria. loan Bianu. Coriolan Petranu.a. Panaitescu i Emil Turdeanu (to i cu probleme de istoria vechii culturi române ti). Virgil V t ianu (istoria iartei-pictur ) i mul i al ii. Gheorghe Bratianu. Consemn m aici pe Vasile Pârvan (începuturile vie ii cre tine). cu lucr ri privitoare la via a bisericeasc a românilor din acele p r i: Episcopii Samuil Vulcan i Gherasim Ra (1935). Elie D ianu. Giurescu. Institutul de Istorie Na ional din Cluj. Românii din eîmpia Aradului de acum dou veacuri (1940) . Ion D. Cercet ri Istorice (1925²1947) la Ia i. Sextil Pu cariu. în Biserica unit . Dan Simohescu. Se creeaz Institute specializate: Institutul de studii sud-est europene (1914). tel riescu. Institutul de Istoiia românilor A. sau cele de istoria culturii datorate lui Nicoiae Com a. Bisericii sau a vechii culturi. a artei biserice ti : Revista Istoric a lui Nicoiae lorga (1915²1946) i Revista Istoric Român (1931²1947). Victor Br tulescu. Constantin C. Alexandru Lapedatu. Aurelian Sacerdo eanu. putem aminti pe consilierul eparhial Gheorghe Ciuhandu (1875²1947). tefan Manciulea i Alexandru Cziple. Cluj i Cern u i.. Tot în perioada interbelic au ap rut numeroase reviste de specialitate. Xenopol din Ia i . Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Ia i. profesori de teologie i preo i ² din care am amintit numai o parte ². Gheorghe Bogdan-Duicâ. Nicoiae Caitojan.La Arad. loan Filitti. Arhivele Basarabiei la Chi in u (1929²1939). loan Nistor. tefan Berechet (vechiul drept). . tefan Ciobanu. La Bra ov a lucrat preotul Candid Mu lea (1886²1965) cu Istoria bisericii Stîntul Nicoiae din cheii Bra ovului (2 voi. Monumentelor Istorice (1908²1945) la Bucure ti. Ilie Minea. D.. consemn m studiile de istorie i istorie bisericeasc ale lui Zenovie P cli anu. Bra ov 1943²1946) i alte lucr ri de istorie bisericeasc local . Buletinul Comisiuftii. sec ia pentru Transilvania (1926²1938) i Anuarul Institutului de Istorie Na ional (1921²1945) ambele la Cluj. M rcu Bczcr (legaturi cu Bisericile r s ritene).a. Nicoiae lorga. în perioada interbelic au adus contribu ii apreciabile la o mai bun cunoa tere a istoriei Bisericii noastre i a vechii culturi române ti o serie de profesori de la Universit ile din Bucure rti. Codrul Cosminului la Cern u i (1924²1939). Pe lîng ace ti ierarhi. Arhivele Olteniei la Craiova (1922²1943).

' ! ibiu not m pe preo ii profesori -. nan (scriitorii biserice ti din epoca str român ).m . cel e mai temeinice lucr ri le-au publicat profesorii o u I n s t i t u t e t eo l o g i c e . ep iscop ul C alinic cel. sinoadel e din pro vinciile r oma ne sud. cu vind istoria românilor bihoreni.‡ Alexandru Ciurea (Mitroîon Gh eu c i Iacob Stamati. a Institutului Teoy Sibiu). cu studii Jriginea i timpul primelor traduceri române i ale Sf. «Unia ia» din 1698²1701. biserice ti.cercet rile istoricilor cita i mai sus. apoi pe fostul arhiepiscop catolic ai Bucure tilor. 1957). . Teodor Bodogae (Ajutoarel române ti la m n MiMuntele Athos.dun r en e). i pe preotul catolic francez Vit lien cu lucr ri privitoare la raporturile biserice ti româno-bizanî 19 48. colile' din de Munte. Bia Ardeal în secolul XVIII. ' asb i.pe. !. Scrîpron Vlad (istoria Mitropoliei Transilvaniei. Sfânt. Niculae cu {istoria m n stirilor Snagov. Arge i Sf. trecutul Bisericii noastre s fie tot mai bine cunoscut. bizantinologul 'u Elian (probleme privitoare la raporturile româno-bizan irie) . Gheorghe Nou.1359 m rturisirea de credin a sp tarului Nicolae Milescu). profesor la Univerin Fribourg ² Elve ia. pot fi trecute cu veder ea cîteva contribu ii ale unor istorici are s-au ocupat cu istoria vie ii noastre. Ioan R niureanu (începuturile ore li la noi.‡ Popescu (cre tinismul în Dobrbgea în primele Veacuri). 1918. istoria unor m n stiri . ie ind la lumin rolul multiplu. cu studii privind 'catoîn Moldova pîn la sfîr itul secoLului al XlV-lea.de. . tefan Lup a (1905²1964). Sinodul de la Ia i. studii despre Andrei ao i ace tia au publicat îns o serie de lucr ri i înainte. L a B u c u r e t i a u a c t i v a t p r e o sori Gheorghe Moisescu (1906²1974). Rayetzhammer. îndeplinit ea în via a poporului român. -. reeditat la 1967). a iei Ungrovlahiei i a Episcopiilor Rîmnicului i Arge ului. Paris. cu o lucrare fundamental asupra vie ii în provinciile romane dun rene (Les origines chretiennes dans inces danubiennes de l'empire romain. tam aici i manualul uniA^ersitar de Istoria Bisericii Române îucure ti. rea preo imii la mi c rile na ionale i sociale din 1821.. Intre ei nen ionat francezul catolic Jacques Zeiller. întocmit de preo ii profesori Gheorghe Moiafan Lup a i Alexandru Filipa cu. . . cu lucr ri privitoare la via a cre tin în fosta prooman Scythia Minor. Milan esan (1910²1981). a [ui teologic din Bucure ti).

Laz r Leon Asachi in cultura romaneasc (Sibiu. al Moldovei i. Sucevei. 1988). Scarlat Porcescu.a. D. . . Aurelian Sacerdo eanu. o serie de studii în revistele centrale biserice ti i în «Mitropolia Ardealului». Epifanie Norocel al Buz ului . <<Studii Teologice» i «Ortodo xia». Ilie Georgescu. Ni'colae Mladin ‡ al Ardealului (1914²1986) s-a ocupat dei Salmuil Micu Klein-teologul {Sibiu. 1983 i 1984). Intre teologii care au publicat stu dii în revistele centrale i în «Glasul Bisericii». ca i al i preo i cu preocup ri is torice.. Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului. sau în cele cinci reviste «mitropolitane» : «Glasul Bisericii».M Ierarhii i profesorii aminti i aci. 1986). Mitropolitul Nestor Vorriicescu al Olteniei s-a ocupat de Scrierile patristice în Biserica Ortodox Român pîn în secolul XVII. «Mi' tropolia Moldovei i Sucevei». Ion Iufu (manuscrisele slave). Victor Br tuiescu (art ) i mul i al ii. de Mitropolitul Soironie Micleseu (Craiova.i i ‡ Mi ti opoli tul. Constantin Voicescu. Dan Sirnonescu. 19 1). profesorul Toma Bulat. Mitropolitul Miron Romanul (Sibiu. fie alte aspecte din trecutul eparhiei pe care o cîrmuiesc : Patriarhul Teoctist Ar pa u ca Mitropolit. 1985). Calendar de inim româneasc (Sibiu. profesorii Institutului teologic din Bucure ti. Ilie Gheorghi . 1957) i Biserica Ortodox Român una i aceea i în toate timpurile (1968). diac. Gabriel Cocora. de lucr ri de istoria culturii: Dasc li de cuget i de sim ire româneasc {Bucure ti. Virgil Molin. Mai mul i membri ai Sf. (Craiova. I. cu numero i laici au publicat sute de studii privitoare la tre cutul Bisericii i culturii române ti. preo ii Ioan R u escu. teologul Teo dor Manolache. tef nescu (art ). 1985). Nicplae Stoicescu. Sinod de asemenea au pu în lumin fie activitatea unor ierarhi. 1984). Pagini dinIr-o arhiv inedit (Bucure ti. în cele trei reviste «centrale> bi serice ti: «Biserica Ortodox Român ». «Mitropolia Ardealului^. apoi istoricii laici : Constantin C.: Episcopii Gherasim Cristea al Rîmnjcului. Giurescu. : La «Mitropolia Moldovei i Sucevei»: preo ii Paul Mihail. «Mitropolia Olteniei» i «Mitropolia Banatului». aminti i mai sus. Ioan Spiru. Ioana Cristache-Panait (art . Mitropolitul Ardealului Antonie Pl m deal a publicat o serie. vechile tip rituri). George Potra. consemn m pe urm to rii: mitropolitul Tit Simedrea. la care se adaug numeroase studii publicate iîn revistele «Mitropolia Moldovei: i Sucevei» sau «Mitropolia Olteniei). episcopul Irineu Cr ciu- . tefan Andreescu. episcopul Epifajiie Norocel. Tudor Mateescu. Ion Barnea. Ioan Ivan.

cîteva monografii închinate ii de seam .i istorie la Intorsura Carpa ilor (la Buz u. Mitropolia Oltede ani de la întemeiere. pe toat e ep ar hiile au p ublicat studii privind m on ument ele L. Suciu. Roman u (1986). itropolia Olteniei» : mitropolitul Nestor Vornicescu. Gheorghe Litiu. Documente prfistoria Mitropoliei Banatului (2 voi. re ianu. men ion m i esori din înv mîntul universitar de stat sau cercet tori la titute. cu. M n stiri din Banat. Marin Brani te. Arad (1989). tefan Gorovei i al ii. preo ii Ioan Popescu-Gilieni. Eugen Ar deanul etc. Melchisedec te-Jman Ciorogariu.a. ast list impresionant de nume i lucr ri. Gavriil Istrate.politul Nestor Vomicescu. Monumente ierice ti din eparhia Oradiei. De pild : ase volume sub titlul Arta cre tin în România rfe). profesorul american Keith Hitchins i al ii. Dimitrie Buzatu. 2 voi. Alexandru Gon a. îndeosebi cele privitoare la istoria culturii române ti. A a . Spi. Vasile Muntean. Gheorghe Naghi i ici: I. Iacob Putneanul. Radu Cre eanu. arhim. Dumitru B la a. Corneliu Taitropolia Banatului» re inem pe preo ii : Gheorghe Coto man. (1977). Constantin Turcu. L udat.). Constantin D. Dun rea de Jos (1977 i 1981). unele scrise chiar de actualii cîrmuitori ai epâr-ective (Miron Cristea. Alexanilescu-Bîrda. Nicolae Ivan). Auredo eanu. litropolia Ardealului» : mitropolitul Antonie Pl m deal 1 i Institutului teologic men iona i mai sus. Atanasie Popa (manuscrise române ti). precum i istoricii laici : Dan Simonescu. De la Dun re la Mare (Gala i). Bisericile n jude ul Bac u i Istoria Episcopiei Romanului. profesoBulat. Constantin Rudneanu. apoi istoricii laici: Nicolae Coriae Grigora . Grigore Urî escu. preotul Chirii Pisiscrise slave). de asemenea. cu lucr ri în volume sau studii publicate în reviste de . tefan Andreescu. tefan so ul Ioan Beju. Bisericile de lemn din eparhia . Monumente istorice bi-i Arhiepiscopia Clujului. D. prin i o seam de probleme de istorie bisericeasc .). Sibiu (1981). monografiile unor eparhii . Monumente istorice biserice ti din Mitropolia Moldovei Arhiepiscopia Sibiului ² Pagini de istorie. Au ap rut.

* . In chip deosebit trebuie notate lucr rile lui Nicolae Stoicescu. . Florian Duda (circula ia vechilor tip rituri). istoriografia noastr bisericeasc a fost într-un permanent progres. Nicolae Grigora . Gheorghe Cron (vechiul drept). 192 p. Petre . R zvan Theodorescu. preotul profesor Wylhelm Nyssen din Koln (vechile monumente de art bisericeasc ). Romanoslavica. Cris/a-Oradea. tefan Gorovei (Ia i). Intre revistele de specialitate care intereseaz disciplina noastr not m : Studii. 984 p. Alexandru Du u. Cristian Moisescu. publica iile periodice ale unor muzee jude ene (Apulum-Albei Iulia. istoricii de origine român Francisc Pali (mai multe studii despre Inochentie Micu). Petre P. Ziridava-Ara.A. Sorin Ulea. revista de istorie. Victor Spinei. Dan Zamfirescu (to i din Bucure ti). Repertoriul bibliografic al localit ilor i monumentelor medievale din Moldova (1974. Nicolae Stoicescu. N sturel (rela iile românoathonite etc). Keith Hitchins de la Universitatea din Illinois-S. 362 p. ca profesorii Mario Ruffini de la Universitatea din Torino (cultura veche). Ponfica-Constan a. Giurescu.). Ioana Cristache-Panait. Gabriel trempel. Xenopol» din Ia i. cercet toarea german Krista Zach. tefan Pascu. Bibliografia localit ilor i monumentelor feudale din ara Româneasc (2 voi. Revue roumaine d'histoire.). preotul Ioan Dur de la parohia ortodox român din Olanda i al ii. Gabriel epelea. De la Istoriile biserice ti ale lui Samuil Micu i Petru Maior au trecut aproape dou veacuri.d etc). punînd în lumin via a. O serie de istorici str ini au abordat probleme de istoria culturii sau a Bisericii române ti. In acest r stimp. 1970. Corma Nicolescu.U. In istoria muzicii psaltice a adus contribu ii pre ioase Sebastian Barbu Bucur. preotul Ernst Christoph Suttner de la Facultatea de Teologie romanocatolic a Universit ii din Viena. Sargetia-Deva. D. tefan tef oiescu. Cu/nidava-Bra ov. Dan Simonescu. Bibliografia localit ilor i monumentelor medievale din Banat (1973. Virgil Cândea.). 799 p. Panaitescu. Vasile Netea. Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie «A.sînt: Constantin C. Banafica-Re i a. Rcvue des etudes sud-est europeennes. Teodora Voinescu. Pompiliu Teodor (Cluj-Napoca). M ria Ana Musicescu.). deosebit de utile în cercet ri de istorie bisericeasc : Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucure ti (1961. sau istoricii de art : Vasile Dr gu . Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie din Cluj-Napoca. (o serie de studii despre Andrei aguna i altele). Marius Porumb i al ii.

p. p. . fia . 377 p. 1969.. Evolu ia gîndirii istorice romu70. Bucarest. ' ‡ n i. LUCIAN BOIA. ZUB. Preocup ri i studii de teologie istoric i patristic . P- '> . 1976. 1971. în de ani in via a Bisericii Ortodoxe Române. . AL. Istorie i istorici în România interbelic ... 1980. 1978. 471 p. activitatea p e care a desf urat-o în trecut Biserica Ortoi a. Bucure ti. 79 _ 1984. BIBLIOGRAFIE ' ::'V : Bibliografia istoric a României: I. Bucure ti. în XIX. L + 477 p. V.. 1985. POMPILIU TEODOR. Bucure ti. CIUREA &CURARIU. 1974²1979. O serie de probleme a teapt înc noi cercet ri r aproru a descoperi alte aspecte ale rolului major îndeplinit de via a poporului român timp de aproape dou milenii. 532 p. 121²157) . £voiliei române. Bucure ti. (cu o foarte bun introducere). 3²4. 1990. IstoriograHa Bisericii române i problemele ei actuale. p. De la theologie orthodoxe origines nos jours. 1974. XI -_ J969_i974. nr. kMVBEANU. Enciclopedia istoriografiei rom Xi. 1968. 1944²1969. . 1975. 284²305 da 1948²1968). VII. ALEXANDRU I. 514 p.. 355²381 ( i în voi. Bucure ti. Bucure ti. Bucure ti.

PERIOADA î N T î I A (s ecole le II ² V I) .

.

romanii an^Jnfi|n al provincia Tracia.sub numele de Illyricum se în elegeau toate inuturile st pînite de romani din Mun ii Raetiei pîn la grani ele Macedoniei. i Pannonia Inferior. au cucerit Macedonia iEpirul.Hr. anexat în curînd la Macedonia.Hr. în anul 59 î. In anul 15 d.Pannonia. cu_ eri orii din Iugoslavia i Bulgaria da-azi. transformate în 148 în provincie roman . In anul 155 a avut loc ocuparea teritoriilor de pe rmurile Adriaticei locuite de dalma i (în Iugoslavia de azi) .I ÎNCEPUTURILE VIE II CRE TINE PE TERITORIUL RII NOASTRE l entru a în elege .Hr. hotarele acestei provincii au fost extinse spre nord^. s-a creat noua provincie roman Moesia. Ungaria i nordul Iugoslaviei. Dup anul 9 d. spre est (pe malul drept al Dun rii. ara formînd un «regnum» pîn la Marcus ^Aurelius (161²180). aproximativ Austria de azi.Hr.pîn la Dun re._m4i~ bine problema r spîndirii noii în v turi cre tine pe teritoriul rii noastre. acesT*TTieTîft!rrîî~atrîo^^ provincie.(i*iflr'f'rpTJf> situat*» în vecin tatea Daciei.. romanii începuser cucerirea treptat a unor reninni &11jCL-.Hr.Hr. care cuprindea teritorii ce fac azi parte din estul Austriei. In anul 46 d.Hr..Hr. s-a constituit provincia. iar în anii 12²-10 î.Hr. în Ungaria i în nordul Iugoslaviei de azi). Sub împ ratul Traian provincia a fost împ r it în Pajmonia Superior. . desfiin îndu-se regatul clientelar al tracilor. trebuie s cunoa tem mai întîi situa ia de atunci a acestui teritoriu. In 146 i-a pierdut independen a Grecia.cîi. apoi s-a transformat în provincie. care se înltindea de la Marea Egee pîn în Mun ii Haemus . au fost subjugate popula iile locale din Noricum. Astfel în 168 î. la vest.. Se tie c în secolele II²I î. In anul 16 î. precum i a celor învecinate. în anul 32 î. în sudul Dun rii. sub numele de Hly ricum.

fost ----i Decebal (87²106 d. 36.).Mo es i a a r ma s acu m n u ma i c u t er i t or ii l e d i nt r e Mu n i i . formînd provincia Scyr. care a purtat lupte grele cu împ ra ii Domi ian (81 i Traian (98²117). în anul .ii Burebista. centrul regilor daci. Cri ana. un talentat conduc tor de o ti i diplomat. In . dacii au luptat împotriva primejdiei romane. 101² 102. BlidaRo ie. precum i Dobro-nul 297. la care au r sp uns i rin expedi ii de represalii. 80² mmit de geograful antic Strabo «spaima romanilor». Decebal a avut dou r zboaie. :olele I î.i. desprinse din statul lui Burebista^ era u acum de diferi i «regi».aJiulJi6_dJHr. regatul dac devenise o mare putere ² i în ace. amenin rii romane tot mai mari. Scorilo (tat l lui Decebal) i Durass.Statul roman ² sub Burebista (c. cu silui Decebal i cu desfiin area statului dac i crearea provin-ae Dacia. Civiliza ia dacic i-a g sit cea mai jresie în a ez rile i cet ile din Mun ii Or tiei.Hr.²I d. în care treb uie s vedem efi de uniÎ sau de mi ci stat e î ncep t o ar e.m mare pericol pentru . dul Dun rii. Ti mp de 150 de a ni d up .Hr. i mai de mult. P r i din Dacia. împ ratul Diocle ian (284²305) a desp r iL. care aveau ca scop ap rairea marii a ez ri de egetusa (Gr di tea Muncelului).Hr. Bani a). mat îns sub urma ii s i: Deceneu. Comosicujs. Cu acesta.Ä. Moldova i Cîmpia muni fost ocupate de romani. ci au continuat s fie locuite de da- . Dun re. inclusiv Dobrpgea. iar al doilea. Vasta lui care se întindea de la--J>»^i*A--mi}iO-Cie_ i Mun ii_ lovacieJ . încheiat cu ocuparea i distrugerea Sarmizegetusei. Dacia a cunoscut o mare înflorire a lateriale i spirituale. ornai multe incursiuni în sudul Dun rii. inuturi ca Maramure ul. unde se²~ puternic sistem de fortifica ii (cet ile de la Coste ti. încheiat cu victoria romanilor la Tapae (Por ile de anat) i cu înaintarea lor pîn la Sarmuzegetusa. provincie nu cuprindea Jns întreg teritoriul fostului stat al al.. marele preot i sfetnicul 1 lui Burebista. tronul regatului dac a.îrng ratul Domi ian a împ r it ovincie în Moesia Superior sau Prima (cuprindea Iugoslavia 3 i o fî ie din Bulgaria nord-ves ic de azi) i Moe iajnfe-ecunda (Bulgaria dintre Dun re i Balcani.bia (la gura Bugului) i din Carpa ii nordici pîn Jn_£alcan. intrata suB supraveghere mili----.X>acia Job rogea de azi) de Moesia Inferior.

în interiorul provinciei mai erau dispuse castre ale unor trupe auxiliare (cohorte. deci cam o zecime din totalul trupelor romane. cu titlul de «legatus Âugusti pto praetore». cînd a avut loc retragerea administra iei romane în sudul Dun rii. dar mai ales din provinciile sud-dun rene învecinate i din Orientul apropiat. subordonat direct împ ratului. pentru supravegherea ordinii interioare. adine înfipt în lumea «barbar ». din diferite p r i ale imperiului («ex toto orbe romano». colului IV). Oltenia. Colonizarea în Dacia a fost organizat de statul roman.a (Or ova). în scopul înt ririi elementului roman aici. Capitala provinciei era rtoul ora (întemeiat prin anul 108²110) Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica. JDacia. Se apreciaz c în tot timpul st pînirii romane. In afar de militari. au fost adu i în Dacia numero i coloni ti : funcionari. Dacia Porolissensis i Dacia Malvensis. adus prin 167²168 de la Troesmis (Igli a}_Ja_P^otaissa (Turda). Drobeta (Turnu Seyerm). Intre trupele de aici trebuie men ionate Legiunea XIII Gemina. fiind un bastion înaintat al imperiului. Romula^ (Re ca). In anii 271²275.000 de oameni. Ti-^ biscum (Jupa ² lîng Caransebe ). Sub împ ratul Hadrian Dacia a fost împ r it în dou provincii : Dacia Inferior i Dacia Superior. agricultori. tot sub el s-a f cut a doua reorganizare. carpii). A treia reorganizare administrativ s-a f cut sub împ ratul Marcus Aurelius (1G1²180). formîndu-se trei provincii : Dacia Apulensis.' . i Legiunea VMacedonica. numen). într-un timp relativ scurt dacii s-au romanizat. armata aflat în Dacia num ra 30²40.cii liberi (dacii mari. însu indu. Apulum (Alba Iulia). provincia era locuit de o popula ie romanizat . din a doua jum tate a se-. iar sub Diocle ian (284²305) devine provincie sub numele de Scythia Minor. noua provincie cuprindea Transilvania propriu-zis . dup numele ora elor lor principale. obiceiurile. a ezat înc din 106 la Apulum (Alba Iulia). o fî ie din Muntenia (în stînga Oltului) i BarratuXXciiprins între Mure i Tisa). Dacia era o provincie imperial . dup expresia istoricului Eutropius. desprinzînd din Dacia Superior o nou provincie : Dacia Porolissensis (de la localitatea Porolissum). Dobrogea de azi f cea parte din Moesia Inferior. Ad Jfelgdiam (Mehadia). Caracterul organizat i masiv al coloniz rii a f cut ca popula ia dac autohton s sufere o puternic influen roman . numit sub Hadrian (TT7²138) i Sarmizegetusa. Localit ile mai importante ale provinciei erau : Jjjgrn. unele credin e religioase i limba cuceritorilor. care" o adTffrfnTstra printr-un guvernator.i cultura. Sarmizegetusa. apoi. Deci. costobocii. avea nevoie pentru ap rare de numeroase trupe. ale.

Micia (Ve el). mai la sud (cu capitala Sardica). Marea mas a popula iei ite din Dacia Txaian ² care se aprecia a fi fost de aproximailion ² a r mas îns p e loc. i Dacia Me:a. împ r it curînd în acia Ripensis. ca i crizei economice care se f cea sim it în imperiu. Patavissa sau Potaissa (Turda). comune mai iple a ez ri rurale . Tibiscus . Noua înv tur a lui Iisus a fost cunoscut de timp uriu în Dacia. XV. Este interesant c toate acestea sînt vechile d P " " ‡ice. a a cum sînt înf i ate în cartea «Faptele ApostoliVIII²XXVIII).n (Zlatna). Grecum) s-a f cut de c tre Stintul Apostol Pavel i ucenicii s i^ care-1 afirm el însu i în unele epistole. huni. Sfin ii Apostoli i apoi ucenicii lor au" înTarea de propov duire a noii înv turi..). potrivit poruncii date itorul însu i înainte de în l area Sa la cer (Matei XXVIII. în Epistola ii. cu numele de Dacia. Napoca (Cluj).‡ onimia i hidronimia vin în sprijinul tezei continuit ii popîP cice). Acolo s-a creat ² între cele dou ² o nou provincie. 19). Prin anii 65²66.Hr.ia roman în sudul-Dun rii. Crisius. îndirea cre tinismului în Peninsula Balcanic (Macedonia. Doar despre bogata activitate misionara a Sfîrr‡stol Pavel. avari i slavi.Hr. pe care i le-au însu it i cuceritorii (de asemenea sînt :i numirile de rîuri: Maris. jorîrea Duhului Sfînt i întemeierea Bisericii cre tine la Ieruziua Cincizecimii. Po(Moigrad). din cea din 1 desprins mica provincie Dardania. T Jcrarea misionar a Sfin ilor Ap ostoli i a ucenicilor lor a u ri prea pu ine. îmA. anul 58. cele mai de seam erau : Alburnus Maior 4ontan ). s-âu infiltrat aici anumite 2 «sci i». Samus. tindirea cre tinismului în Dacia. Aquae (C lan). viitoarea provincie Schythia Minor (numit rit faptului c prin secolul IV î. popula ie nomad venit dinspre R s rit i stabilit î din nordul M rii Negre înc de prin secolele VIII²VII î. gepizi. Satele erau de dou feluri : pagi. datorit numeroaselor atacuri venite din p artea lor». ajungînd sub st pînirea vremellor popula ii migratoare: go i. dar mai ales în teritcp e Dun re i Mare. se cunosc tiri înz toare. De pild . Alutus. cris jn. ^271²275. Germisara (Cigm u). desf urat între neamurile p gîne. i (Celei) i altele. lîng Dun re (cu capitala Ratiaria). ar ta c «a împlinit propov duirea ^ la Iliria (Rom. a pe- .urelian (270²275) s-a v zut nevoit s retrag trupele i ad. Mai tîrziu.

epi sco pu l C r et ei ( Tit III.² 17/1 8 d. In t o a m n a anului 66. d up spu sele tradi iei.înt r e a g în Ni c o p ol i s (în E pi r. C ei m ai m ul i istorici id entific S ci ia de care vor be te E u sebiu. D e ase m e n e a.). î n Si n a x a ru l tre cu t o iarn . T o m a. a fi r m a c î n tr e p o p o a r e le e va n g h e li zat e d e el se n u m r au i sci ii. ² c. 1 2 ). B i se ri c a di n S i r m i u m a f ost î n te m ei at d e E p e n e t i A n d r o n i c . Sf întu l A p o sto l A n d rei «a ve stit ( cu vî n tul E van gh eli ei) sci ilor i t ra~cîlor»7 E piscopul Eusebiu din C ezareea Palestinei (265² 339/40). D i n E pist ol S iî ntului A p ost ol P a vel c t re C ol oseni ( III. cu m a m ar tat i m a i su s.). C a pa d o ci a i A si a.. în lu cr area sa G eo g ra fia. Ti m otei. c l u g r u l E p il a n i e ( sec.a p et r e c u t t oa t vi a a pî n c e a m u r it î n E f es . a m i n t i i d e S f î n t u l A p o st o l P a v e l î n E p i st o l a c t r e R o m a n i ( X V I. vi it oa r e a p r o vi n ci e r o m a n S c y t h i a M i n o r . episco pul E fe sul ui. su b D i o cl e i a n D o b r o ge a a d e ve n it p r o vi n ci a S c yt hi a M i n o r . 10): D u p tr ad i i e. T r a di i a c S fîntu l A po st ol A n d r ei a p r edi cat la sci i a fost r elu at m ai tî r z i u i d e al i sc r iit o ri b i ser i c e ti. 5 8 î -. clTT n pfopovacluia cuvîntul lui D u mn ezeu în T)alma ia ( II Ti m. G e ogra ful gre c S tra b o (c. 2 1 d. u n d e -1 Tit. se plân gea în T ristele i P o nticele sale c a fo st exilat la T o mi s printre «sci i». a su fer it m a r t i ri ul l a R o m a su b N er o ? A c e st ea sî n t sp u s e î n t o c m a i d e O r i g e n . l o a n A si a. 11 ) ar reie i c i «sc i ii » au pu t u t au zi cu vî n tul lui D u m n e ze u. 5 ).Hr. A n d r ei S ci i a . cel mai d e sea m i st ori c d i n ve a cu r ile p ri m ar e. d u p c e a p r ed i cat E va n gh e li a l ui H ri st o s d e la Ie ru sali m pî n î n p r il e Il i ri e i. P et r u a pr e d i c at i u d e i l o r î m p r tia i în P on t. V II I) î n V i a a S fî n t ul u i A p o st ol A n d re i. 1 70 ² c. P otri viti m ej rad iti L. H r. faptul c poetul O vi diu (43 î. «C în d S fin ii A p ostoli i u c eni ci ai M în tui t or u lui n ostr u ² scri a el ² s-a u î m pr tiat pe ste tot p mîn tul locuit. ca r e. î n c a r t e a a t r e i a a C o m e n t ar i i l o r s al e ia F acer e ». IV. a lu at (spre e van g h el i za r e) a r a p r il o r. c on se m n ate d e S fîntu l Ipoli t (c. L a ac ea st c o n cl u z i e n e du ce. N u trebu ie tjecul_ cu _ vederea ^niciÄfaptul c în acest tim p r m ul M rii N e gr. în I st o ri a sa bi se ri ce a sc scri a c Stîntul A po stol A n drei a pr op o v d uit i în D acia P on tic .. viito are a pro vincie ro m a n S c ythia M inor (D obr ogea d e azi). îl in form a pe u n alt u cenic al s u. în n or d u l G r e ci ei ). R ei ese c r eg i u n il e su d -d u n r en e î n ve c i n at e c u n oi a u fost evan gh eli zat e dire ct de S fîntu l A p o st ol P a ve l i d e u cen i cii s i. C e s m ai sp u n d e P a ve l. G al atia. c eea c e ne face s c r ed e m c ac e ste a a u sol i citat lu cr are a m i si on ar a u n u i a d i n t r e p r i m i i p r o p o v d u i t o r i ai n o i i î n v t u r i c r e t i n e . H r. D e fa pt. B itin ia.e (P ontu l E u xin ) era î m pîn zit de o serie de vech i c ol onii grece ti. în elege a pri n S ci ia tot D o br o ge a ([it xp â Ix u & î a). 23 6).Hr. di n C ezareea cu terit oriu l din tre D u n re i M are (D acia P on tic ). D e pil d . u n d e i .

calea i-ar fi fc st mult mai lesnicioas pe armul apusean al M rii Negre. Epifanie monahul scria c Sfîntul Apostol Andrei a nit în provinciile din nordul Asiei Mici.a. ptat spre sud.).. fiind r stignit p e o cruce în form de X. Cu alte r ii i ceilal i Apostoli. I . 1 r spîndirea cre tinismului în nordul Dun rii. în spe în [ ?a cum au f cut Sfîntul Pavel cartea Faptele Apostolilor. Dup un alt izvor. sau mai n Scythia Minor (Dacia Pontic ). ca i unele Le_£pe era Sfîntul Andrei ² existent i azi în hotarul comune~r ' in. în Grecia. p strat în acela i Sintul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Varna de azi) pe ucenicul s u Ampliat. decît s -i fac înconjurul tocCaucaz. Tracia i Scythia». pentru p rima oi de mitropolitul Dosoftei în Vie ile sfin ilor pe luna noiemziua pr znuirii sale. El"va fi j iscopi i în cet ile de pe rmurile Pontului Euxin. nu exclude îns posibilitatea existen ei unor:. care puteau fi situate în laior (în nordul M rii Negre.R. Dup ce a predicat în ceaici. mai tîrziu. în sudul Dobrogei ². Tradi ia c Sfîntul Andrei a predicat si în provinciile < ii Asiei Mici i în Tracia. dup cu m o parte din teritorul Patriei ucenic al Mintuitorului Ii us cuvinte. Sfîntul Apostol Andrei tot ar fi trecut prin Dobroplecînd spre sud. în nu exist m rturii literar-istorice sau arheologice isigure. rijinul evangheliz rii Daciei Pontice de c tre Sfîntul Apostol n i unele colinde i crea ii folclorice dobrogene i din sting careamin esc de trecerea sa prin aceste teritorii. pe care Biserica Ortor znuie te în fiecare an la 31 octombrie. unde a martir.S. ajungînd în ora ul Patras. pîrîia ul Sfîntul Andrei . a fost consemnat . în Tracia i Moesia. romani i geto-daci. cre tinismul românesc .Deci i fost evanghelizat chiar d e un >fîntul Apostol Andrei. din Scythia Minor. Chiar dac ge prin Sci ia din textul lui Eusebiu nordul M rii Negre (a a :i ia Mare).XIV) scria Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadoia i Bitinia) în «pustiurile scitice». eres-* apostolic . adic în sudul U. locuite de greci. Probabil este Amamintit de Sfîntul Ap ostol Pavel în Ep islola c tre R omani In schimb.S.). . 1 ca episcop la Odyssos pe Apion. istoricul bizantin Nichifor Calist (sec.onstantinopolitane se precizeaz c Sfîntul Andrei «a prediit..

. a avut loc o colonizare organizat a ei. Trebuie re inut i faptul ca ace ti coloni ti erau recruta i mai mult dintre o r eni. Printre ace ti solda i desigur au fost i unii cre tini. Legiunea V Mace5 ² Istoria B. indica pe locuitorul de la ar . De pild . îndeosebi de Sfin ii Apostoli Petru. Palestina. înv tura cre tin s-a putut r spîndi în nordul Dun rii pe mai multe c i : 1. inînd seama de_rela iile comerciale ale cet ilor grece ti. Grecia. Amintim doar c Faptele Apostolilor relateaz c primul ro man încre tinat a fost un militar. dar i din inuturi mai îndep rtate : Grecia. Tracia. Prin coloni ti. cele dou Moesii. i Legiunea V Macedonica. Axiopolis etc). Gallia etc. Dup cucerirea Daciei de c tre romani. la Apulum. Dionysopolis.R. dar i ale dacilor cu centrele economice-politice din Asia Mic . Tracia. 2. Pannonia. mai ales c unii din ei erau adu i din Asia Mic i Siria. în care cre tinismul era larg r spîndit. la Potaissa. înc de la sfîr itul secolului I. unde cre tinismul fusese propov duit chiar de c tre unii din Sfin ii Apostoli. Unele din trup ele sta ionate în Dacia erau aduse din teritorii în care înv tura cre tin era cunoscut înc din secolul I. apoi din Iliria. Egipt. care fusese de asemenea evanghelizat înc din secolul I. se poate presupune c înv tura cre tin a fost cunoscut sp oradic i în Dacia.Proveneau îndeosebi din provinciile din sudul Dun rii. Macedonia. în urma propov duirii Sfinilor Apostoli i a ucenicilor lor. Avem mai multe m rturii c în armata roman existau i cre tini. suta ul Corneliu (Fapte X). chiajr. din Dacia' Pontic (To. Dup cucerirea i transformarea Daciei în pro vincie roman . Pavel i Ioan. în Dacia au fost aduse i nu meroase unit i militare pentru ap rarea noii provincii : Legiunea XIII Gemina. se pare pu ini i din Italia. romanizate mai de mult: Dalma ia. Duxostorum. Siria. care în române te a dalt p gîn.tim J^ola i.Callatis. N-ar fi exclus ca unii coloni ti cre tini s fi venit în Dacia anume pentru a sc p a de persecu iile la care erau supu i în regiunile din care plecaser . care vorbeau limba latin . precum i numeroase trupe auxiliare. Asia Mic . necre tinat. prin aducerea de elemente romanizate.__SLÎll_J2rimele_irei_secole cre tine. F r îndoial c între ace ti coloni ti au fost i cre tini. Prin osta i din a rmata roman . Siria.mis. Histria . în lipsa dovezilor _i orice z _arheojo3ice j __se recurge la cîteva argumente de ordin logicistoric. insulele grece ti. dintr-un pagus ‡² sat). Egipt. ori se tie ca înv tura cre tin s-a T spîndit mai întîi în ora e i mult mai tîrziu în mediul rural (cuvîntul paganus.O.

d e si gu r c s t or i e pu n e a u ba z el e u n or fa m i l ii c re ti n e . nel e d e vet era ni (din car e a ve m ro m ân esc ul b trîn). e r au l sa i l a v at r . D a c e i e r au cr e ti n i. e r a a d u s d i n Iliri a. C a zu ri d e scl a vi îa i cun oa tem i din N oul T estam ent (e x. d a r î n a f a r a g r a n i e l o r p r o vi n ci e i r o m a n e . car e au î m p rt it u a în v tur i a l t o r fr a i ai l o r d e su f e r i n s a u u n o r a d i n t r e ii D a ciei ² a ut o h t o ni. P e l a m i jl oc u l se c o l ul u i II I. înt re ei er au i m u l i cr e ti n i. a ve a u stiî n s e l e g t u r i e c on o m i c e cu A si a M i ca . c u rî v n a ca r a ct e ri sti c pri m i l or i. d a r i p e u n i i r i d i n o r a el e s au sat e l e î n a p r o p i e r e a c r o r a er a u a ez a i . Il i ri a . O n isim d in E pistol a limon). in c a p t i vi a d u i d e g o i i n D a c i a. t o i a ce ti m i l it a ri. 3 rin sclavi.i a fo st ad u s . -i st e n a u n or cr e t i ni în u nit ile m ilitar e din S c yth ia M in o r e st e n at i d e fa pt ul c în cu r su l p er se cu iil or lui D i o cl e ia n i Li ciîn ce pu t ul se c ol u lui IV . 'ri n n eg u st o ri. d u p sa t i s f a . e l e g r e c e t i. m ai m ult sub for m a un or tabere î n m i j l o c u l p o p u l a i ei a u t o h t o n e . u n d e î n v t u r a cr e 3 st p r o p o v d u it d e S fi n ii A p o st o l i sau d e u c e n i ci i l or. c o n t ri i st fe l l a ro m a n i za r ea p r o vi n ci ei. i a r 27 5 i în fosta D acie Traiana. a u iii cre tini. la T r o e s rtli a ² T u r c o ai a ) î n D o br o g ea . T r a ci a . 1 4 ² 1 5 ). i ar d e ac o l o l a P ot ai ssa ( 1 6 7 ² \l n o va Il l yri c or u m . a u p ti m it pe ntr u H r i st os i m u l i ost a i D e si g u r . se st a bil e au a . p r o vi n ci e î n c r e tin at î n c di n sec oie S fî n t ul A p ost o l P a ve l i u c e ni cii s i. st a i on at î n ca st r ul d e l a B rî n c o v en e ti / Iu re ). p o p o r d e o ri gi n e ge r m a n i c . pî n l a D u n r e g o ii. pre c u m .t a gi u l u i m i l i t a r d e a p r o x i m at i v 2 5 d e a n i. a d u c î n d n u i pti vi din ac e st e r e gi u ni . N u t r e cu t c u ve d e r e a n i c i f a pt u l c s ol d a i i ro m a n i . a u c u t a t s ad u c l a H r i st o s i p e a l i s ol d a i . M a c e d on i a. care au f cut cun oscut în v tura cre tin i local le ci s -a c o n tin u at l u cr a re a d e în c r e ti n ar e po r ni t pe l a sfî r i ul u i I. N u m e d e n e g u st o ri î n c r e ti n a i se cu n o sc t ot d i n N o u l it ( Li dia i «ca sa sa». c ol o n i ti sa u vet er a ni. g o i i a u f c u t d e a i c i m a i 'u r si u n i î n s u d u l D u n r i i i c h i a r î n A si a M i c . u n d e l i se a c o r d a u n l o t d e p m î n t i se c s t o r e au . In t r e i i c a r e v i n d e a u s a u c u m p r a u m r f u r i î n p r i l e n o a s t r e. di n P al esti n a. spr e s fî r it u l se c ol u l ui I. A r t a m m ai su s c o ra el e g r ec e ti d e l a M a r ea d a r i d a ci i. F a pte X V I. S t a bil i i pe r i i n o a s t r e. în Filipi. N u este exclu s "ca între scla vii colo ni tilor în st ri i un c ion aril or d e stat s fi fost i u nii cre tini.

Sfîntul Iusti n M a rtirul i F iloso ful (j. bunicii m arelui lor mi sion ar U lfila erau gre ci. ad i c ne p er m i s . D in a ceste cu vin te n u p ute m t r a g e c o n cl u zi a c n e a m u r i l e re s p e ct i v e ² î n t o t al it at e a l o r ² c r e d e a u î n H r i s t o s. L i ps a d e m r tu rii epi gra fic e i arh eol o gic e se d at ore te fa ptu lui c n ou a în v t ur cr e ti n er a co n si d er at ² în st atu l r o m a n ² c a « r el i gi o illicita ». c a r e n -a u f o st c on ve r ti i l a n o u a î n v t u r pri n mi si o n a r i o fi c i ali. 1 4).. d eci cr e t inii n u . marele teolo g O rigen din Alexan dria (c. In e xi st e n a u n or ast fel d e m rt u rii s-a r p ut e a d at or a fi e d i str u ge rii lo r d e un el e po pul a ii m i grat o ar e.î n t re a ce ti a v o r fi f o st i cr e ti ni .i atrag pri g oa n a aut o rit ilor d e S tat. dacilor.. 185 ² -25 4) scri a c f o a rt e m u l i ( pl u ri m i ) di nt r e b rit a ni. pen tru c a s nu . au p r o p o v duit i d aco-iro ma mlor d e aici cu vîntul lui D u mn ezeu (d e pild . În v tu r a c r e tin e r a m rt uri sit d e ad e p i i z ol a i. d i n i n i i a ti va . di n cei ce tr iesc în c ru e i în cortu ri i cr escîn d vite. î n d i fe r i t e l e l o r i n c u r si u n i pe l a m i jl oc u l se c o l u l u i II I. P e l î n g a c e st e a r g u m e n t e d e o r d i n l o g i c -i st or i c. 2 4 0) scria î n lu cr a r ea sa intitu l at î m p o t ri va iudeilo r ( Lib er ad versu s Ju dae os) c H rist os «st pîn e te» i «în i nuturil e sar m a il or. D in c el e ex pu se pîn aici. fie n ed esc op eririi lor pîn în pr e z en t. car e n -a ve au p osi bilitatea s ridice a se m e n e a mo n u m e n t e. d aci. g e r m a n i. în lu crarea s a D ial og ul cu iu deu l T rito n. E a s-a r spî n dit p rin z elu l mi si o n a r al pr i m i l o r c r e t i n i ² i n c l u si v p r e o i ² c ar e a u s d i t . la car e s n u se fac ru g ciuni în nu mele lu i Hri sto s cel r sti gnit». A p ol o getul T ertulian di n C a rtag i n a ( c. reiese c î n v tu ra cre tin a putu t fi cu n oscu t în D a cia înc d in se c olel e II² III. Ace ste l u cr u ri sî nt r elat ate i în I sto ri a bi se ri ce a sc a lui F il o st o r gi u s ( 3 6 8 ² 4 2 5 ). f r s le co nsid er m îns ca d o ve zi sigure. ger m ani lor i sci ilor ». iar în D ob r o ge a de azi. S e a da u g a p oi i fa ptul ² în de ob te cu n o scu t ² c pri mii cre tini se recru tau m ai ale s din tr e oa m en ii s ra ci. s e p o t pr e ze n t a i cîte va m rt u rii ale u n oi scriit ori cr e tini di n pri m el e sec ol e asu pr a r spîn dirii cre tinis m u lui în D acia.o î n su fl e t el e se m e nil o r nu n u m a i prin pu ter e a cu vîn tulu i. A st fel. D edu ce m d e aici c unii dintre ac e tia t otu i l -a u auzit. c a r e. Ia r p o e t ul C o m m o d t an a m i nt e a d e p ri zo n i e rii ad u i d e ca r pi în D a c i a . c i d o a r c n u m e l e S u e r a c u n o s c u t u n o r a d i n ei .(J K E T I N E i p r e o i. ori ginari din C a p ad ocia). scria c «nu exist nici un nea m. din a d ou a j u m t at e a se c olu l ui I. sar m a i i sci i n -a u a u zit cu vî n t ul E v a n gh el i ei ( C o m e n t a r ul 3 9 l a E va n g h e li a d e la M atei. .i rid icau a se m e n e a m on u m e nt e. X X IV . d u p ce a u f o st a e za i î n n or d u l D u n rii.16 5). 1 6 0 ² c. C a m în acela i ti m p. ci m a i ales p rin e xe m p l ul vi e ii l o r i u n e or i c h i a r pr i n sî n ge l e v r sa t pe nt r u ea.

iar crearea de scaune episcopale preexistenta unei vie i cre tine îndelungate. ca o consecin fireasc a comunit ii limb i de civiliza ie romanic . se întîlnesc o seam de martiri le Dun rii de Jos. Iacov V. Nua se explic faptul c în jurul anilor 300.Din Faptele Apostolilor se desprinde constaltarea c deni unde se r spîndea noua înv tur se c utau i case cooare pentru adunarea credincio ilor la rug ciune. mai ales în Scythia Minor.i ine adun rile într-un templu propriu. în prima jum tate a secolului IV.i m rturiseasc nestînjeni i înv tura. Fapte. pe jniintite. Odat cu legiuadministra ia imperiului s-a retras peste Dun re i religia staituic religia «oficial » prin excelen . Paiimii preo i ni desig»r proveneau dintre coloni ti. Cu alte cuvinte. care nu aveau posi-i de a. cum afirma Vasile Pârvan (Contribu ii epigrafice. Drganiza ie bisericeasc incipient a trebuit s ia na tere odat stituirea primelor nuclee cre tine pe p mîntul Daciei. 201). frîngerea predic (cf. deci cre tinii puteau de-a. s vîr irea culcase particulare era singura form posibil . dar dacoromâni. care vor fi avut sub cîrlor duhovniceasc i credincio i dacoromâni din nordul Dun -te acestea dovedesc c înv tura cre tin avea r d cini adînc î n p mîntul ro mânesc. spre o cre tinare masiv a daco-romanilor putem vorbi numai 71__275. încet i tainic. V. I Tim. în Dacia iian». Tit I. în cursul persecu iei cle ian. la p r sirea Daciei de c tre Aurelian. S vîr irea cultu-* la concluzia c existau preo i i diaconi.n dispozi ia unei autorit i sup erioare. 18. 7²8 i 11): In condi iile grele e trecea cre tinismul la începutul istoriei sale. VI. 14). Din moment ce Sfîntul Apostol Andrei a predi- . De altfel. p. 1²6 ? -‡ XXI. A a se explic i a mai multor scaune episcopale pe malul drept al Dun rii i în ea. 5²9. Fapte II. str mo ii no tri n-au primit cre tinisicial.ainte s . mai ales dintre greci. c ci desigur acei martiri s-au recrutat Jei mai de mult boteza i. f r team de omane care considerau cre tinismul ca religie nepermis . XX. acest f ceau i unele grup ri religioase p gîne. 46. 17. cum ne sugereaz ea Faptele Apostolilor i unele epistole (cf. a a cum îl vor primi mai tîrziu popoarele slave înconjur ci l-au acceptat 'treptat. continuat sub Licinius. ci prin predic de la om mai ales p rin preo i sau cre tini veni i din sudul Dun rii. «Românismul i cre tinismul sînt n scute i crescute în chip firesc. Nu se oncep e prop ov duirea înv turii cre tine f r cult i f r slurganizare).

n atu r al.a f c u t p r i n l u p t e . Iar ar he ol o gu l R ad u V u lpe scria : «P op o r ul n o st r u s-a n sc ut cr e ti n în m o d sp on t an . t r e bu i e s a d m i t e m c el a l s at a c o l o p r e o i i d i a c o n i. în d e o se bi cult u l î m p rat u lui. . nu ved ea o c on trazicere într e ve c h e a i n o u a c re d i n . în terito riul dintre D u n re i Ma re n oua credin a fost pro po v d uit de Sfîntul A po stol A n drei. orientale i chiar a fricane. C o n c l u z i i : Pe ba za celor scrise pîn aici. jertfa c oc o ilor al bi care se d au pre otu lui la înm or m î nt a r e în ch i pu i e je rt fa ad u s pe alta r ul z ei lor). P anaitescu . p o a t e c h i a r i e p i s c o pi . un ele d in ele fiin d i m pu se d e au t orit i.i ai b pr op ri ul ei e pi sc o p. f iind ad us d e co lon i ti. era mu lt apr opi at . n eg u sto ri i scla vi. D e a c ee a. în asc un s. Int ro du c ere în isto ria cultu rii ro m âne ti.10 3). putem trag e concl u zia c î n v t u ra c re ti n a f o st c u n o sc ut în D a c i a d in p ri m el e trei secole a le e rei n oa stre. B u cu r e ti. c ci « p o po r u l de la sate. c a î n alt e p r i. gr ece ti. cu d rî m ar e a d e t e m p l e i sf rî m a r ea d e i d oli. se i m p u n e î n t r e b a r e a : c e r e ligi e p g în a fo st î nl o cu it în D a ci a d e cr e d i n a î n H ri st os ? U n ii i st o ri ci a u a r t a t c « l e g ea » l u i Z a m o l xi s. ur m e d i n c u l t u l p o p u l a r p gî n ad a p t at e l a c r e t i n i s m s .c at î n t e ri t or i u l d i n t r e D u n r e i M a r e. N oi sî nte m ro mâ ni fi in dc sîn t e m c r e ti n i i sî n t e m c r e ti ni fii n d c sî n t e m r o m â n i » .a pl e ca t î n f a a so l i ei n o i ca r e i se ad u c ea i a p it î n bi s e r i c . P . du p cu m ne arat a pr oa p e o t r ei m e di n t ot a l ul i n scri p iil o r di n D a ci a) n u a ve a u r d ci n i în c on tiin a l o cu itori lor. z eu l su pre m a l d a c o . î n î n c h ei e r e a a c e st o r c o n si d e r a i i . n u m e r oa sel e culte a du se d e col on i ti din l oc urile l or d e origi n e (di vi ni t i r o ma n e italice. ele a u p utu t s fi e foa rt e u o r î n l o c u i t e c u n o u a cr e d i n î n Ii su s H r i st o s. od at c u for m ar e a r o m a ni t i i sale. celtice. d e cr e tin ism. prin mo r al a ei.a u p st r at p î n a p r o a p e în zilele n oastre (e x. c c i î n pr i m el e vea cu ri fie car e c etate pu te a s . de tea m a legilor ro ma ne care o declara u « re ligie nepermis ». pe cale lent . P o p o r u l d e j o s a v e a c r e d i n el e l u i . î n afa r d e a c ea st a. p strînd u . m ilita ri. la a c rei d es vî r ir e cr e tin ism u l p o p ul ar i -a adu s c on tribu ia cea m ai d e sea m . fa pt car e a u ur at in tr od u c er e a n oii în v t uri cr e ti n e. în se co lul IV . 1 9 6 9.g e i l o r . c a r e er a u m a i m u l t o bi c ei u r i sau datin i l oc ale în leg tur cu calen d ar u l agri col i p st or e sc. T o i au fost u n fa ct or pu tern ic de ro m a n izare i cre tina re. a d u c î n d c u d î n su l î n fa a al t ar e l or i rit u ril e sale preistorice» (P. care a u pu tu t fi în lo cu ite fo art e u o r c u î n v tur a cre t in . G en eraliza rea cre tinism ului s-a f cut a poi.i vech ile obiceiu ri. el s. S e re m ar c d eci f a p t u l c l a n o i s c h i m b a r e a d e r e l i gi e n u s . p. E a era m rtu risit d e credin cio i sing ura tici. D e fa pt.

nr. în MA. Co ntribu i i la i st oria veche a României . JELI. azi dep it ). Histoire de l'Eglise depuis Ies origines s jours. p. Pagini din istoria veche a cre tinismului B u z u . în Franz Altheim-Geschichte der Hunnen. ed. POPESCU SPINENI. a î n d i r e a c r e t i n i s m u l u i în B a l c a n i : ADOLF VON HARNACK..R. vezi i lui E. 64²8 4 ) . PIPPIDI. C. DOBRESCU. .53__gi4. Contribu ii epigraiice la istoria il'ui dacoromân.B. Bucure ti. III.O. E. JACQUES ZEILLER. 74 p. 122² ige teza încre tin r ii înaint e de sec. I.. ed izi on e a na s ta t ica. V. I n j ur ul 'lui în Dacia. revist de istorie». Pages d'histoire. 1975. LV. M1HAIL MACREA. p. Buc ure ti. voi. an. 1974.. R e li gi un e a i.m r-himii i a continuit ii noastre pe aceste meleaguri. în «Almanahul parohiei ortodoxe . 1929. XVI + 223 p.1157²1174 ( i în voi.Studiu asupra credin ei religioase la daci înainte de a îmbr i a cre ti-=ure ti. NICOLAESCU-PLOP OR. Contribu ii Ia stu-nismului daco-roman. Cern u i.. 1 96 7 ( lucr ar e fu nd a men ta l ) . 64 p. IOAN G. Studii comparative despre religiile i iolclorul Daciei i Europei Trad. (criticabil ). ii în Dacii i cre tinarea români lor. S N D U L ES C U. Bucur e t i. an. în «Ortodoxia». nr. I²IV. Studii clasice». 3²125. Zei. ERB NESCU. ANTON D. credin e. VIII + 249 -f VII faptele pîn la întemeierea principatelor . Cre tinismul atic. II. 3²4. 202 5TIN FLICHE et VICTOR MARTIN. an. N. CONDURACHI în B. . I. . IV) . 1. 1»67. 146²165 . I. Chicago. nr. D.-Han. 1933. De ia Zalmoxis . de M ria Iv ne sc u si Ceza r Iv ne sc u. Le christianisme chez ies Thraco-Phrygiens de l'Asie Mineure et chez Os o-Daces de la Peninsule Balkanique. 1937. I. MILAN ESAN. 1944²1948. 1 9 ² 4 6 ) . XLVII. 1909²1910. r u r e l i g i a g e t o . 56 p. Roma . Bu cure t i. p. 1918. Bucure ti. p. 1 9 8 6 . 933. nr. p. Aux i christianisme daco-scythique. Baden-Baden» pe anul 1976. p. 1924). I. Religia geto-dacilor. MIRCEA ELIADE. Originea i vechimea cre tinismului la români. 1976. 350²363)-. Vechimea cre tinismului Ia români. 1²12. (criticabil . p. in und Ausbreitung des Chri stenturns in den ersten drei Jahrhunderten. M. p. (1934). an. a n . 1911. 1945²1947..|_ 1 h . A history oi Christianity in the Balkans. 1980. practici m «Anuarul Inst. Blaj. .BIBLIOGRAFIE ia T r a i a n : Istoria Români ei . 1934. p. 1980. Par is. Bucure ti. VELCU. 1948. CAROL îteva momente din începuturile Bisericii Române. 1979. 4. acum dep it ). Berlin. V lenii de Munte. : IOAN N!U. Roumanie. 5²6. în voi . 634²050. p. 'ui da cor oman. Vechimea cre tinismului în Dacia. I²IV. 1902. P. COMAN. 256 p . 497²516. 1958. / SPINKA. . Cre ti narea românilor. IV. 813²828. 11²12. p. an XXXVIII. Paris. DAl CO V ICI U. Scriitori din epoca str rom n .< VASILE PARVAN. 2 ia 1906 (ed. 1953. nr. 1937. Publie sous la direction de. I. i «Ca nd e la ». Via a în Dacia Roman . sec. Siîntul Apostol Andrei în tradi ia românilor ². în Actes du Ile Congres International ogie 1976 ² // Histoire et Archeologie. 110 + IV [ioas . 20²55. Confe-jre ti. Bucure ti. 19 36. 62²73. XXVI. 1969. Bucure ti. In jurul izvoarelor literare i'smu. 3 ( i în voi. 5. p 17 ²2 0) . LOZOVAN. p. EMILIAN VA-roblema religiei geto-dacilor în lumina noilor cercet ri istorice i arheo-«Ortodoxia». RUSSU. 44 p.d a c i 1 o r v e z i : A L. în G. Noi considera ii privind i cre tinismului la tracogeto-daci. p . îd. nr. IOAN R MUREANU. voi. în «Studii. C. 435²444 ( i IFANIE NOROCEL. 1. 61²139. 1962. Ies uetiennes dans Ies provinces danubiennes de l'empire romain. j î n d i r e a c r e t i n i s m u l u i în D a c i a : GHENADIE ENACEANU. an. Ed itura Acad emi ei. Introducerea cre tinismului Ia ro-Cursurile de var din V lenii de Munte».

pr e cu m i p o p o r u l r o m â n s. el e m e nt e l e xi c al e d i n g rai u l sl a vi l or a ez a i î n D a cia i în su d u l D u n rii. stru ctur i vo ca bu l ar. esite «tran sfor m a r ea.a u f o r m a t pe u n î n t i n s s p a i u ge o g r a fi c . î i are originea în l atina popu lar ( vorbit ) ado ptat d e str mo ii n o tri d ac o -ge i d e la c ol on i tii ro m an i cu care s-a u a m e st e cat. i a r m a i tî r zi u.m o e si c i a c on t i nu at. la c ar e s-a u ad u gat el e m e nt el e p st r ate d i n id i o m u l g et o d a c. In ce p ri ve t e li m b a r o m â n . L i m b a ro m â n . atît prin asi milarea tre ptat a ele me nt ului slav i a cel orlalte elem en te etnice ner o m a ne. singura ur m a direct a latin ei vor bite în m od n eîn tr er u p t î n p r o vi n c iil e d u n re n e a l e i m p e r i u l ui r o m a n » ( A l. toate fii nd d e ori gin e latin . « prin ori gin e. li m ba latin . a ezate în spa iul carpato-du n re an . este o li mb l ati n . A l. D ardania i M oesia. D u p aca d . pr e cu m i el e m en tele fun d a men tale ale lexiculu i (cele de întreb ui n are perm an en t ). a tî t l a . p ot ri vi t î m p r ej u r ril or i i n fl u en el o r ex t ern e. R o sett i. E a reprezint «for m a pe care a lu at -o cu vre mea.M RTURII LINGVISTICE PENTRU ORIGINEA I VECHIMEA CRE TINISMULUI LA ROxMÂNI tn og en eza p op or u lui r o m ân a î n cep ut o d at cu col o ni z ar ea D a c i ei i c u r o m a n i z ar e a el e m e n t ul u i au t oh t on d a c o . a l a tin ei vo rbi te în p r ile ori e nt ale al e i m pe r iu l ui r o m a n ». A ce st car a ct er d e li m b ro m an i c îl da u m o rf o l o gi a. Iv n escu ). n-a putut sch i m ba c aracteru l ini ial i fu n da m en t al al li m bii no astr e. i într-o m su r foarte red us alte po po ar e. într-o an u mit regiu ne. R o s etti ). D ar cee a ce au ad u gat sla vii. în ur m a n en u m rat elor schi m b ri i in flu en e pe care le-a suferit» ( G. li m b a r o m â n r ep r ezi n t fa za a ctu al a l a tin ei vo rb it e în pr o vi n ciil e d u n r e ne romanizate. si nt a xa. P ann onia. adic în D acia. cît i pri n ad m i gr are a u n or ele m e nte ro ma n i ce d in su du l D u n rii.

1 9 ² 3 46). 110 + IV . în Franz Altheim-Geschichte der Hunnen. (criticabil . 1974.O. p. Cre tinismul atic. Chicago. 1969.Studiu asupra credin ei religioase la daci înainte de a îmbr i a cre ti-:ure ti. De la Zalmoxis -Han. 20²55. R e l i gi u n e a . 62²73. 44 p. 1958. 1967 ( lucra r e fun da ment al ) . 813²828. 3²4. 1967. nr. 1933. LV. 1902. 256 p . XXVI. IV) . în «Ortodoxia». Bucure ti. Pages d'histoire. Berlin. 1157²H74 ( i jn voj pagini din istoria veche a cre tinismului B u z u . p. voi. 1976. î n d i r e a c r e t i ni s m u l u i în B a l c a n i : ADOLF VON HAR NACK. VIII + 249 + V II faptele pîn la întemeierea principatelor. Confe-îre ti. 74 p. 2 ia 1906 (ed. I. 64²84) . 61²139. ed. Roma . ru .B I B L I O G R A F I E i a T r a i an : I s t o r i a Ro m â n i e i . ii în Da cii i cr e tinar ea ro manilor. an. nr. 64 p. Noi considera ii privind i cre finismuiui la traco-geto-daci. 1918. B uc ure ti. p. v o i . an.ioas . Paris. în G. LOZOVAN. 3²125. i ( i în voi. DÂICOVICIU. Aux i christianisme daco-scYthique. credin e. 1934. nr. XLVII. A history ol Christianity in t he Balkans. Contribu ii la stu-lismului daco-roman. I. I. DOBRESCU. 1975. I²IV. Cern u i. în MA. 146²165 . RUSSU. XVI + 223 p. POPESCU SPINENI. . EMILIAN VAroblema religiei geto-dacilor în lumina noilor cercet ri istorice i arheo«Ortodoxia». ELI. p. B u c ur e t i . nr. Blaj. Studii comparative despre religiile si lolclorul Daciei i Europei frad. 1936. 5²6. 1. 1937. nr. nr. IV.' VASILE PARVAN. 56 p. MIRCEA ELIADE. 1909²1910. an. IOAN R MUREANU.R. acum dep it ) . N. 1979. p. Religia geto-dacilor. I. 1945²1947. p. r r e l i g i a g e t o . Via a în Dacia Roman . în «Almanahul parohiei ortodoxe Baden-Baden» pe anul 1976. E. 1953. Siîntul Apostol Andrei în fradifia românilor ² m r-himii i a continuit ii noastre pe aceste meleaguri. 1980.. p . p 17²20). 19 80. p. p. edizion e a nastat i ca. p. Publie sous la direction de. 4. Vechimea cre tinismului în Dacia. 1929.. Introducerea cre tinismului Ia ro-Cursurile de var din V lenii de Munte». _ |_ 1 h . an. Roumanie. V. C. Zei. 1924). 1 9 8 6 . Bu cur e t i. S Â N D U LE S C U . CAROL îteva momente din începuturile Bisericii Române. r SPINKA. VELCU. în «Studii. V lenii de Munte. 1. Originea i vechimea cre tinismului la români. COMAN. 1 12. Bucure ti. ERB NESCU. an. an XXXVIII. Bucure ti. revist de istorie». id. NICOLAESCU-PLOP OR. 122² ige t eza în cre tin rii înainte de sec. ANTON D. MILAN ESAN. C. Contribu ii la istoria veche a României. Ie christianisme chez les Thraco-PhrYgiens de l'Asie Mineure et chez l?s o-Daces de la Peninsule Balkanique. Cre tinarea românilor.B. în voi.. 1 «Candela». (1934). n und Ausbreitung d es Christentums in d en ersten drei Jahrhunderten. Les iretiennes dans les provinces danubiennes de l'empire romain. I. II. PIPPIDI. III.d a c i l o r v e z i : A L . vezi lui E. IOAN G. ( criticabil ). Buc ure ti. CONDURACHI în B. p..53_614 . an. 933. 11²12. 1944²1948. Bucure ti. Histoire de l'Eglise depuis les origines s jours. în jurul izvoarelor literare ismalui daco-roman. 350²363). Par is. sec. de M ria Iv ne sc u i Cez ar Iv ne scu. I²IV. D.. 634²650. In jurul iui în Dacia. Scriitori «<n epoca str român . p. JACQUES ZEILLER.. Contribu ii epigraiice la istoria ilui dacoromân. . r p. azi dep it ) . M. 1937. 1962. Studii clasice». 1911. 1948. E d i t ur a A c a d e mi e i . : IOAN MU. Vechimea cre tinismului la români. > î n d i r e a c r e t i n i s m u l u i în D a c i a : GHENADIE ENACEANU. 5. 202 5TIN FLICHE et VICTOR MARTIN. p. I. . M1HAIL MACREA. în Acies du Il-e Congres International ogie 1976 ² 11 Histoire et Archeologie. practici în «Anuarul Inst. 435²444 ( i 1FANIE NOROCEL. 497²516.

p r ecu m i p o p o r u l r o m â n s .II M RTURII LINGVISTICE PENTRU ORIGINEA I VECHIMEA CRE TINISMULUI LA ROMÂNI tn og en eza po po ru lu i r o m ân a î nc ep ut od at cu col o nizarea D a c iei i c u r o m a n i z ar e a el e m e n t u l u i a ut o h t o n d a c o . iar m ai t îr zi u . în ur m a n en u m rat elor sch i mb ri i in flu en e pe care le-a suferit» ( G.m o e si c i a c on t i nu at. P an nonia.a u f o r m a t p e u n î n t i n s s p a i u g e o g r a fi c. li m ba latin . at î t l a . cît i pri n ad m i gr are a u n or ele m e nte ro ma n i ce d in su du l D u n ri i. este o li mb latin . în c e pri ve t e li m b a r o m ân . R o setti. A l. singura ur m a direct a latin ei vor bite în m od n eîn t r er u pt î n p r o vi n c iil e d u n re n e al e i m p e r i u l ui r o m a n » ( A l. E a reprezint «for m a pe care a lu at-o cu vre mea. n-a pu tut sch i m ba car acteru l ini ial i fun da m en tal al li m bi i n oa stre. pr e cu m i ele m en tele fun da me nt ale ale lexicului (ce le de întrebui n are per m an en t ). D ardania i M oesia. Iv ne scu ). este «tran sfor m a r ea. pot ri vi t î m p r ej u r ril o r i i n flu en el o r ex t er n e. L i m b a ro m â n . « pri n ori gin e. R o se tti). sin ta xa. a la tin ei vo rbi te în p r il e o rie nt al e al e i m p eri u l u i r o m an ». atît prin asi milarea tre ptat a ele me nt ului slav i a cel orlalte elem en te etnice ner o m a ne. a ezate în spa iul carpato-du n re an . i înt r-o m sur foarte redu s alte p op oare. li m b a r o m â n r ep r ezi n t ta za a ct u al a la tin ei vo rb ite în pr o vi n ciil e d un r ene rom ani zate. î i are origi nea în latina pop ular ( vor bit ) ad op tat de str m o ii n o tri d ac o-ge i d e la colon i tii ro man i cu care s-au a m e st ec at. toate fii nd d e ori gin e latin . l a c ar e s-a u a d u ga t el e m e n t e l e p st r at e d i n id i o m u l g et o d a c. el e m e n t e l e xi c al e d i n gr aiul sla vil or a ez a i în D a cia i în sud ul D u n rii. D ar ceea ce au ad u gat sla vii. adic în D acia. str u ctur i vo ca bu l ar. D u p a ca d . A ce st car a cter d e li m b r o m an i c îl da u m or fo l og i a. într-o an u mit regiu ne.

Superior i Moesia Inferior. Cuvîntul biseric (în limba i'eche b searec . îenii de organizare bisericeasc i-am împrumutat mai tîrziu de Lucrul este explicabil dac ne gîndim la faptul c în toate pro-romane cuprinse sub numele de Iliyricum. al cree tine.Panaitescu. P.ît i la sudul Dun rii mijlocii sau de jos. Hasdeu. Dup istoricul bisericesc Nicolae Dobrescu 914). Este semnificativ faptul c în ea «T at l nostru» peste 90% din cuvinte sînt de origine la:ep ie f cînd gre eal . filologi i teologi ² sînt de acord c de baz ale credin ei cre tine sînt redate în limb a noastr inte de origine latin . Moldova). a cedat cre tinilor. A. iar altele au fost create pe loc. riu. Argumentul lingvistic constituie o do-plus în ce prive te p trunderea cre tinismului la noi înc din st pînirii Daciei de c tre romani i în cea imediat urm toare. înv tura cre tin a fost propov duit în limba latin . C. Densusianu. Dardania. dar au primit un sens nou. pentru s vîr irea cultului. Giurescu). ermeni din lumea roman p gîn . Cînd împ ratul Constantin cel Mare (306²337) libertate cre tinismului. inclusiv în Dacia l rean . de-a lungul Dun rii. ispit . formulat la primele dou Sinoade eculin anii 325 i 381. putem constata c unele din ele au fost din lumea roman p gîn . dup o alt formulare. care cuprindea fosta provincie Dacia cu teritoriile r afara ei (r s ritul Munteniei. în car e dr ep tatea se împ r ea te împ ratului. cercet torii ² istorici. Vom analiza pe rînd termenii principali i de origine latin . D. în teritoriul «caranic». = aaoAeuC = îmge i olxta = cas . deriv din latinescul barîndul s u format din grecescul p aadixr. prin a a numitul «edict de la Medio-din anul 313. explica ia p trunderii acestui cuvînt în limba român ar >area : romanii în elegeau prin «basilica» un edificiu în care se decata. Dacia Ripensis i Dacia Mediterrovincii romanizate care au stat Întotdeauna în strînse leDacia (B. adic Pannonia. anume pentru exprima>r no iuni de credin . . Rosetti. C. un fel de judec tori e. precum i zona sud[ învecinat . beseric ). bisearic . Al. N. P. Xenopol. O. etînd aceste cuvinte. Iorga. mîntuie te. în cadrul a a nuraimit i dun rene>' sau. ninologia cre tin de origine latin din limba noastr arat c toate numirile de baz ale credin ei i unele forme ale cultului u fost create pîn în secolul IV. Acela i lucru îl obii în Simbolul credin ei. P.

tr ecut apoi î n limba l at i n .a ext i ns d e l a comun i t at ea sau adu nar ea cr ed i n ci o i l or La l oc a u l d e cu l t ( d eci i nver s decî t î n cazul cu vî nt ul ui basi li ca) . pent ru c acol o se aduc î nchi nar e i j ert fe l ui Dumnez eu . t ot î n case par t icul ar e. i ar î n veche a f or m p opul ar f r i . s ub n u mel e d e bas i l i ca. s se î nchi ne l ui Dumnezeu î n fost el e t empl e p gî ne. Dum n ez eu ( ar o m. de und e î i au i numel e. Cu s pri j i nul aut or it i i cent r al e bi ser i ce ti . s cr i i t oru l bi s er i ces c Isi d or d e Se vi l l a ( c. di n acest cuvî nt .- . 46. d i n s ec ol u l I I I ² p a r al el cu basilica ². î nt r u cî t ei nu voi au . aces t cuvî nt a p t r uns î n Daci a î n s ecol ul IV. ^aaiXix-q ofxî a = cas î mp r teasc ). Deci . ) . el fii nd fol osit numai î n cadr ul r omani t ii ori ent al e ( bi sea-r i c î n ar o mâ n . Cu t i mpul. nu mi t e b as i l i cae . chi es a ( i t al . C u t i mp ul . l a î nceput de or i gi ne gr eceas c . ter menul basilica a fost înl ocuit tr ept at i a r mas cel de eccl esi a ( po pu l ar ec l e si a) . ) .Xrjsia). cap.. fost el e j ud e c t or i i au de ven i t l c a u r i de î nch i n ar e cr e t i n e. b s er i c î n me g l en or o m â n i ba s e r i ke î n i st r o r omân ) .a gen er al i zat . s-au constr uit î nc per i anu me î n acest scop. I n i m p e r i ul r o ma n d e A p u s s e f ol o s e a. > -. Ast fel. di n c ar e s . Acum î ns se numesc basi l i ci l ocauril e dumnezei e ti . 7²8 i 11).a ext i ns del a l ca ul d e cu l t as upr a î nt r egi i comu ni t i cr e t i ne.. di n pr ovi nci i l e r omane di n su dul Dun r ii. de or i gi n e gr ec eas c . Fapt e II. kxY. veche i n voc a i e p gî n . î mD r at ul t ut ur or » ( car t ea XLV. Du p r el at r i l e Sfî nt ul ui Luca di n F apt el e Apost ol i l or . î ncî t su b î mp r at u l C ons t ant i n cel M ar e l c a ul de cu l t cr e t i n er a cun os cut . folosit în R s r i t î nc di n secol el e II²I II. Desi gu r . Li mbi l e ger mani ce au d er i vat e di n gr ecescul xopi axov (kirche ² ger m. i gr ej a ( por t ugh. s-a f or mat i cel r o mân es c de bi s er i c . pr i mi i cr e ti ni s vî r eau r ug ci unea i fr î nger ea pî i nii î nt r-o î nc per e di n cas el epar ti cul ar e ( cf. I V. 11) . XX.a u f or m at ² î n l i mbi l e r o man i ce a p u sen e ² t er meni i egl i se ( fr anc) . i gl esi a (s pân. i cuvîntul specific cre tin ecclesia (-/. c ci kat Âsu? î nsemn eaz r ege ( î mp r at ). 560²63 6) s cr i a î n l ucr ar ea s a d es pr e «Et i mol ogi i » ur m t oar el e : «La î n ceput se n umeau basi li ci l ocui n el e r egi l or ( î mp r a i l or ). adopt at i de cr e t i ni pent r u uni cul l or Dumn ezeu. î n l at i ne t e. kyr kan ² suedez ). De r emar cat c î n Apus acest t er me n s. -!. Domne Deu s. ) . n o i u ne a s. i ar basi l i ci l e sî nt l ocui n e î mp r t e t i . C ons t r ui r ea u nor ase men e a l ca ur i d e î n chi nar e s . . De f a pt .e di f i ci i l e vec hi l or j ud ec t or i i . chur ch ² engl. car e s-au nu mi t «împ r te ti» ( aaiXixat . du p cu m a m ar t at mai s us . Du mni d z u) pr o vi n e di n D o mi n e D eus .

pentru anun area lor din luna respectiv .. De i s-ar p utea obiecta c aceasta ar fi o concep ie are socotea c Fiul este o creatur a Tat lui). termen care a înlocuit ea s pt mînal p gîn dies solis (ziua soarelui). e sfîr itul secolului IV s rb toarea Na terii Domnului a fost 3 25 decembrie. Al Rosetti. Merit s fie retul c în concep ia popular (îndeosebi în colinde) Cr ciun.)- .inic (arom. creîn lat. . Teodor Capidan. Cuvîntul Cr ciun este specific limbii noastre. i ² prin extindere ² îns i s rb '. între care : Pericle Vasile Pârvan. u tiut c pîn c tre sfîr itul secolului IV. Nicolae p. se p oate r spoporul care a creat termenul nu putea cunoa te ² i nu nici acum ² asemenea subtilit i teologice. necunoscut în c r ile de cult ² este înc nel -)up p rerea celor mai mul i cercet tori. creation. creatiun). P. i r de curînd cre tina i din Dacia i din sudul Dun rii aceast a s rb torilor li se p rea apropiat de s rb toarea calatio. zi în care se obi nuia anun area s rb torilor de p este an (Pastile i celelalte). Noel.1 apare în Evanghelia înv toare din 1642 i în Cazania lui din 1643. c rt-alosit în popor. dumireke) iin dies dominica.ea mai însemnat calatio era d esigur cea d e la 1 ianuarie. Sextil Pu cariu. în 1 st la mas cu Dumnezeu. deci ziua «cre rii» sau a «faIisns. cu Sfîntul z torul i cu alte personaje biblice sau aghiografice. istrorom.) deriv cuvîntul Cr ciun din etimonul creatio (acuz. ital. cu Maica Domnului.a. lit cu acesit termen s rb toarea cre tin a Na terii Domnului. duminic . meglenorom. cercet tori (între care Aron i Ovid Densu ianu. ologia cuvîntului Cr ciun (arom. Biserica noastr a înlocuit acest ter-ilar cu acela de s rb toarea «N scutului» (tot de origine la. Na terea Domnuiznuia odat cu Boboteaz la 6 ianuarie. provine din latinescul calatio (acuz. El sade î unde vine înc rcat cu dartiri p entru co pii. c ci >manice apusene folosesc termeni deriva i din Dies Natalis is Domini (franc. r ciun sau Mo Cr ciun este una i aceea i persoan cu Iisus Mo Cr ciun» este un p ersonaj creat p e p mînt românesc. m). La romani prin «calatio» se în elegea convocarea poporutre preo ii p gîni în fiecare zi întîi a lunii. cr tsun. adic ziua Domnului. Natale etc. Panaitescu .a. Pentru a evita o acuza ie de arianism. i meglenorom. vulg.

d e la pesah. cre tin ii dac o-r o m a ni i-au atribu it nu m ele vechii s rb tori p gîn e. C elelalt e pop oare romanice (catolice) folosesc derivate din resvr/p'. In C azania lui V arl aa m. D o m e nic a delle P al m e (ital. c a se m n al bu c u r i ei pe n t r u m ar i l e s r b t or i al e N a t e rii i B o t e zu l ui D omnului. cîn d î n fl o r ea u tran d afirii (r o a. pa ti . meglenorom. A stfel. paste. d eci d e la în c ep utu l an ulu i ( mu t at de l a 1 ma rti e la 1 ia n u ari e d e C ai u s Iu li u s C a esa r ) se s r b t or e a u cu cî n t ri . î l f o l o s e s c n u m a i l a si n g u l ar . fiin d apr o piat ca dat d e In trarea M întuitoru lui în Ieru sali m. a int rat i ac est cu vînt în ter min ologia cre tin ro m ânea sc .a r e = a p z i. p o p u l a r P â q u e s fleurie s). p e ca r e c r e t i n i s m u l n u l e . sl a vi i e t c. paste. meglenor o m. la fel ‡.T o t d e ori gi n e l ati n est e i c u vî n t u l c oli n d ( c u va ri a n t el e c ri n d . a i n e ) .. înt oc mai ca dies d o mini ca. pr o ve nit d in eti m o n u l po p ul ar col en d ae ( cu lt. . istrorom..C u vî n t u l r o m â n e sc d e r i v î n s d i n l at i n e t e ( d i es p a sc h a r u m ) .a a d o pt a t i l e . r at at a ). C u vîntul s rb to are (aro m. într-o alt for m . p re sc u r t ar e d i n c on ser v at o ri a. tr e ce r i. C al e n d ele di n ia nu ari e. i pen tru c P og orî rea D uh ului S fînt se pr zn ui a cam în acela i ti m p. d o va d c a m î n d o u l i m bi l e î l au n u m a i l a pl u r al ( g r e c i i . c orin d ). F l o ri il e ( f or m a v e c h e p o p u l ar H u rii ) p o a rt n u m el e u n ei s r b tori p gî n e d e pri m va r . A a a u a p r u t « c o l i n d e l e » c r e t i n e. adic s rb toar ea zei ei F lora sau a florilor. în c ult ul sfi n il or i al m ar tiril o r. c on si d er a i i ei ca ap r tori ai credin cio sulu i în orice fel d e su ferin e. în D id ah iile lui A n ti m Ivir e an ul i chi ar î n u n ele ed i ii vechi ale c r ilor de sluj b apare sub for m a : D u minica florilor. ital. pr zn uit în ti m pu l pri m ve rii. C ultul zeilor «con ser vatori» ² deci p zitori ² s-a m o t enit. î n aro m. C u vîntul Pa ti este d e origine ebraic (pascha. P entecote . i t al i e n i i . sîrbatoare) deri v di n di e s se r va t o ri a . u r ri i p e -. R u sa liil e î i a u n u m el e d e l a ve ch ea s r b t o a re p g î n R o sal i a. F l o ralia (î n latina v ul g ar F l ori lia). c a i f r a n c e z u l p â q u e s. fete .D e m e n ion at c în li m bile ro m anice a pu se n e pe nt ru s r b t oa r e se fol o sesc t er m en i d eri va i d i n latin esc ul iestu m (fran c. în m e gle n o r o m â n : ru sal ). In A pus sînt t e r m e n i d i f e ri i : D i m a n c h e d e s R a m e a u x ( f r a n c . tru pe ti i su flete ti. . în grec. pri m a zi a l u nii la r o m a n i ( d e ai ci i cal en d ar s au c ri n d ar ). care se pr zn uia pri m vara. paste).a p u t u t î n l t u ra .v.) etc. ital. cale n d ae ).oafq = cincize‡ci me (fra nc. zi a p o m en irii m o r il or. P ent ec oste). în ar o m â n : ar u sale. ci l e .a d at u n c a r a c t e r c r e t i n . festa). i în c r e ti n i s m . z i î n c h i n at z ei l o r c ar e a p r a u t r u p e t e i su fl e t e t e p e o m ( se r vo .

c ci de îndat ce îmbr i a cineva noua religie era numit s. morw. cuvîntul paganus (locuitor de la ar ) a devenii cu aderent al vechii religii (o lege din 368 a împ ratului VaI o nume te «religio paganorum»). istr. b otez în texte vechi: boteziune) din latinescul baptisto-are. la rîndul s u derivat din grecescul cufund în ap (în arom. credin . Cuvîntul acesta e chi. îrmeni cu în eles exclusiv cre tin. în secolul IV. în timp ce la ara se religia pagin . a comînda (commando-are = a întru pomenirea cuiva. pîngîn) vine din latinescul paganus. De aceea. a r posa (din ire) i altele..‡ fede în ital.) i p rerea unor cercet tori. cum se numea Mîntuitorul în lgar .. de la forma Chrestus. om de r itor într-un pagus (sat). are de religie. Dup p r sirea Daciei.. din latin e te fi mtrat din limba greac . p tezd . derivat din terra).mo ii no tri înc din timpul vie ii celor doi scriitori. în graiul or.. în li mba i mt rat desigur î nc de la p ri mel e conv ertiri. ie origine latin p gîn sînt i unele cuvinte privitoare la cullor : cimitir (din coemeterium). în latina vulgar monimenminte (ossamenta). Cu acela i în eles a itrequt limbi romanice (la noi paganus. a fost cu terranus ² ran ². ntul lege (arom. cînd cre tinismul a iqie oficial . men nu i-a mai p strat în elesul s u obi nuit (juridic). grecesc a trecut curînd în limba latin . comind sau comindare.‡ megl. cuvîntul pop este tot de origine >pa era slujitorul templului p gîn. botez).. în graiul vechi bisericesc. care t ia i fierbea intestiificiilor). poman . în care se sim ea neu cuvî nt p otrivit p en tr u exp ri mar ea acest ei t aine. legem). Cre tin (arom. ca i înt sinonime cu cel de so . ca i în cel popular de azi. sub Aur elian. . în sensul s u profan. în primele trei secole mai mult în ora e. Men io-iptul c pîn azi. leadze) deriv din lex (acuz.înt (din monumen-tum . în unele p r i ale rii. s-ar fi p strat v ini ial)- . bates .dup 317) mustrau pe' cei ne tiutori pentru c foloseau cu-hrestianus i Crest. în mersul s u biruitor cre tinismul ..ntul p gîn (arom. terlic). priveghere (din pervigilare). Crestus. ceea ce înseamn c acest cuvînt era folo. Scriitorii biserice ti Tertulian (o 160²240) i Lactan iu . i megl. cuvîntul cre tin. ui a boteza (resp ectiv subst. eriv din forma latin vulgar chrestianus.Limbile apusene folosesc derivate din fides (foi în franc. b rbat...

Boboteaz . derivat din filius). a tr i. deci o no iune teologic fundamental a doctrinei cre tine. mîntuire. Fecioar (Maica Domnului. epiphanie .Men io n m i faptul c unii ter meni d e credin au fost f uri i pe loc. fetiola = fat . celelalte limbi romanice au derivate din Pater). din facies-ei). forma ie popular str romîn . din pellis = piele).‡ tot a a fin. poporan (din popularis-e. Fiu (al lui Dumnezeu. din acela i credo-ere). a ajuna (arom. preut). Tat (pentru Dumnezeu. credentia). din ap ² boteaz . luat la rîndul s u din grecescul jxap uC-poc. altar fmegl. a împ rt i. brînz i lapte).. dar i v rgur din vulg. credin (din credoere.. vulg. pi. din locus sau vulg. în trecut se folosea în Transilvania i verbul a poporî. cuvintele a mîntui. filianus = fiu spiritual. \ .. vulg. ar veni din latinescul manes (sufletel e mor ilor i tueor-tueri = a p stra (în arom. termen folosit pîn prin secolul XVII. istr. p strat pîn aproape de zilele noastre în regiunile de munte (în franc. care avea în elesul de martor . vulg. din fioeri. Tot de origine latin sînt i cuvintele urm toare (cu derivatele lor): ajun. încetarea mînc rii de ca . suflet (din suflo-are = a sufla. vulg. în sensul de «univers»). ci legi (intervalul dintre posturi ² din caseum ligare. Treime (tres. cu ajutorul poporului de limb latin . p resimi (postul Pa tilor. form popular din verbul vivo-vivere. în latina bisericeasc ² apoi la noi ² a primit în elesul de m rturisilor al dreptei credin e. tria). A a avem cuvintele înviere (din in i substantivul viere. în în elesul de a p stori). în l are (in-altare. din guadragessima = patruzeci). din adjuno-are). împ rt anie (in i partio-ire). cu sensul de enoria . termen arhaic . din filius . istr. fiin (a lui Dumnezeu. în ital. trecut în latina vulgar sub forma prebiter (arom. fa (în în elesul de «persoan -) dumnezeiasc .. din latinescul martyr-is. eiuaxoTco?) care în textele vechi apare sub forma piscup. vulg. preft. l ca (de închinare. locelius). adormire (addormio-ire). din vulg. fientia).. impexium = împ r ie). a se împeli a (pentru a se întrupa. sufflitus). epifania. în sensul de revenire la via ). minduire).. credeu (pentru simbolul de credin niceo-constantinopolitan. din latinescul familiar tata . Iertare (libero-are i liberto-are = a elibera un sclav). virgula . împ r ia lui Dumnezeu (imperator = împ rat. martur (pentru martir. f c torul lumii (din facio-ere i lumen-inis = lumin . «martor» al înv turii cre tine). Dup opinia unor teologi. pe care românii o exprim cu ajutorul mijloacelor proprii furnizate de limba lor. inaltiare). r scump rare (r s i comparo-are). C uvîntul preot vine din presbiter luat din grecescul 6 7:p£a(3uTepo?. celelalte limbi romanice folosesc derivate din virgo). episcop din episcopus (gr. adzun. derivate din grecescul sirtcpavsta = ar tare). la fel.

altarem). din crux. din angelus. sînt de origine latin i o serie de cuvinte care priurite împ r iri ale anului bisericesc. dzur . paI. a i (arom. iunie ² cire ar sau cire el. In secolul IV aceste denumiri p gîne erau altît l cinate în masele cre tine. februarie sau f urar. a se ruga (rogo-are). nun. asemen ea. acuz. ancurun. s nt din sanctus. decembrie ² undrea sau indrea. . cu diminutivele nuna i n na ('arom. din limba sînt la origine latine ti. octomb rie ² brum rel. din comrnunico-are).. a toca (tocco-are). gen. Sîntam rie. Sîmedru.megl. Actualele numiri ale lunilor.. i megl. p cat (arom. Zilele s pt mînii au fost adop tate de cre cal endar ul roma n p gî n car e l e denu mea dup anu mi i zei: iics) -= ziua lunii. septemb rie ² r p ciune. tser.).gustar. cuminic. iulie ² cuptor... Veneris (a Venerei). Sînziene . i megl. . ingenuculaie. din nuptiae sau nuntiae). aprilie ² prier (în aro'rir). samt . (arom. nobrumar. timpl (templum). istr. sipt mîna . rug tsuni. zur.a. crutse. acuz. Saturn (a lui SaSolis (a soarelui). nun. Jovis). Sîntilie. minune (mirio. Sîn înpe/tru. din caelum).‡ megl. martie ² mart sau m r i or. i megl. mi-nclin. istr. din corono-are). p rinte (din parens. din inclino-are). din acuz. ncurun . nunt (pi. arom. e (din credo-ere). din* ). 1. anzinuclu... De pild cuvîntul sâptâmin. F pecat. angil). Sîntoader.. cruce (arom. i megl. a închina (arom. Sînnicoar . din peccatum).. Martis (a lui Marte).. acuz. i megl. nunti.. i oicat ... s pt mîn ) deriv din septimana ² subînes = ziua a aptea. ci din latin escul vulgar ‡ In ce prive te numele lunilor. ndzinucled-z. prin sabbaitum i dominica (dies).iin altare. încît unii Sfin i P rin i i scriitori ?ti s-au ridicat împotriva lor. istr.. luat din grecescul 6 OC SX OC. din juro-are).... cer (arora.. p op orul a folosit numiri mai >t de origine latin : ianuarie ² gerar sau c rindar. Rezultatul a fost c abia denuminelor dou zile (care erau în leg tur mai strîns cu Biserica)t fi schimbate. o Ingenunchia (arom.. p strat îa e populare ale s rb torilor : Sîntion. acuz. sînt sfînt. rug ciune (megl. mi). din vulg.‡ megl. sîmtu . rug . dar trecute prin filier bizantino-slav te în parte dup mod ul apusean mai nou... i). rogationem]. Mercurii (a lui Mercur).‡ megl-. Andreilu).. lui Jupiter. din genuculum = genunchi). a cumineca (arom. adic luna Sfîntuei (arom.. Sîngeorgiu. mai ² florar. Românescul nu vin e îns din ebraicul sabbatum. arom.

crea tor m un cii (f c torul lu mi i). bi blie. i n t r at e î n li m b a n oa st r fi e di r e ct. ep i sc op. in ca rn atio (întru pare). D i m p ot ri v . pre scu ra. N e gî n d i m î n d e o se bi l a c u vint el e: în g er. în D acia pr o pri u -zis . t o t u i au p r el u at > seri e d e cu vi n t e g r ec e t i.a u m e n i n u t î n l i m b a n o a st r pî n a z i . care acti vau i în n o rd u l D un rii. D e a lt fel. c l u g r . assu mp tio (în l are). p e a t u n ci cr e ti n i s m u l e r a ac e l a i p e t o t cu pr i n su l i m p er i u l u i ro m a n. lucru de stul de u o r d e î n f p t u it. evan g helie. A ce a st a în se a m n c st r b u n ii n o t ri n u a u fos t eva n gh e liza i d e mi si on ar i « o fi c i a li » ' v e n i i d i n A p u s ² a a c u m a u su s i n u t u n ii i st or i c i ² . ecclesia ( bi seric ). d i n m o m e n t c e v o r b e a m a c e e a i li m b l ati n . cu m s -a î ntî m pl at. D e i b o gat în ce pri ve t e n o i un ile d e ba z ale cred i n ei. i c o a n a e t c . virgo (fe cio ar ) etc. form a i în cadrul «ro m an it ii du n re ne » sau în sp a iul car p at o -ba lcanic (sau d a co. ter mi n o l o g i a c r e ti n d e or i g i n e l at i n e st e m a i s r ac î n pr i vi n a o r g a n i z rii B isericii i cult ul ei. e si c ) d e c t r e p o p u l a i a d e l i m b l a t i n d e ai c i . C r e tin ar e a st r m o il or n o tri s-a f c u t d e l a o m l a o m. D e i m a j ori tate a ac est or epi sco p i i i sl u j i t o r i i l o r f ol o se a u l i m b a l a t i n î n c u l t . a p o st ol. d e alt fe l. so c o ti m c an u m i i t e r m e n i l atin i au f o st î nl o cu i i d e î n s i iera rhi a biseric e asc în m o m e n t ul cîn d vec h e a sl av a d e ve nit li m b ofi ci al d e cult . fi e p r i n i n t er m e d i ul li m bi i sl a ve ve c h i.T r e bu ie re ma r c at fa ptu l c to i ter me ni i d e ori gin e latin pri vi n d c r e d i n a sî n t c o m p l e t d i f e ri i d e c e i f o l o s i i î n B i se r i c a a p u s e a n . diacon . c u m vo m ar t a î n alt l o c. w u i . f u r i n d u . ora tio (ru g ciu ne).m o. re m i ssi o (i e rt ar e ) . fid es (cr ed in ). în î n t r ea ga B i seri c cr e ti n . ci ter m enii m en iona i mai sus. mîn stire. a a cu m era u e pi s c o pi i l e d i n T o m i s i d e pe m a l u l d r e p t a l D u n ri i ( d i n Iu g o sl a vi a i B ulgaria de azi) i pri n ia a n u mi ii «horepiisco pi». prin mijlocirea u nor or gan iza ii bise rice ti aflate în spa iul n u mit al «r o m an it ii d un rene». A n u mi i ter m en i c r e t ini d e o ri gi n e g re c ea sc au in tr at în li m b a no astr în c din sec olele II² V I. c = ci ace tia ne-ar fi i m pu s t er m e nii l or d e c red in . pre ot. D ar ace asta nu tre bu ie s du c n eap rat Ja c on clu zia c n -ar fi e xistat o ad ministra ie bisericeasc rudi m en tar . pa te r (tat .a bia mai tîrziu se va aju ng e la de ose birile cun oscute între B iseri c il e d e A p u s i d e R s r it. D e a ce ea n o i n u a v e m ter m e n i c a : D eu s ( D u m n ezeu ). reg n u m D ei (î m p r i a l ui D u m n e ze u ) . U n ele cu vi n te cu în el es rel igi os sîn t d e o ri gi n e gr e c e a sc . red e mp tio (r sc u m p rare). p rin te).. litu rgh ie. resm re cti o(î n vi e r e) . ca r e s .s e p e l o c t e r m e n ii p o tri vi i p en t r u e x p r i m a rea n o ilor n o iu ni d e cre din .

în orice caz în mare parte. c ci nuri aceast popula ie putea s . Ele ne arat apoi c yporul român era complet încre tinat la venirea slavilor i chiar a mtribuit la cre tinarea acestora. red m un text cu termeni biserice ti exclusiv igine latin : «Str bunii no tri au îmbr i at legea cea nou a lui Hristos cuprins în Sfînta Scriptur din secolul IV. Ei credeau c este un Dumnezeu atotlic. 'u in împ r ia cerurilor i în învierea mor ilor.i manifeste sentimentele religioase in cuvintele latine în irate mai sus. ci s-au format în întreg spa iul balcano-duirean.. entru exemplificare. Cre tinismul dabo-roman. care este un Tat drept i bun pentru -to i. Cuvintele de origne latin din terminologia noastr bisericeasc atâ c încre tinarea geto-dacilor s-a f cut concomitent cu romanirea lor. Domostru lisus Hristos. in grupul de provincii cunoscute sub numele de Illyricum omanitatea dun rean ). Pe cei p c to i. care ascultau de la ei cuv întul lui Dumî . privind no iunile îundamentale de redint i viat religioas . a popula iei da-jromane pîn în secolul IV. c avem un nemur it or i c est e o jud ecat dr eap t . Ei se rugau lui Dumnezeu. meglcjrom n i istoromân men ionate mai sus.C o n c l u z i i : Din cele expuse. c Fiul S u. iar o p arte înc din secolele II i III. îmtun cu limba poporului care îmbr i ase noua credin au fost iacii principali care au contribuit la men inerea unit ii acestuia. Prin botez se îniau al i semeni ai lor. \ j | '1 . ajunau miercurea i vinerea. adic numai în fosta rovincie Dacia Traian . dac nu generala. in jlocul popula iilor migratoare care s-au ab tut pe teritoriul Daciei. la ca r e cei b uni vor cl ti i. este cel mai bun argument pentru o cre nare. rezult c terminologia cre tin e origine latin din limba noastr . Dovad slnt cuvintele din aromân . Trebuie remarcat i faptul c aceste ivinte nu s-au n scut într-un mediu izolat. f ceau ce este bine i se fer ea u de ce era r u. a venit în lume i ne-a r scump rat prin ea Sa pe cruce i a înviat a treia zi din mor mî n-t. Ele constituie un argument hot rîtor în sprijinul continuiUi popula iei romanizat eîn Dacia i dup anii 271²275. din momentul în care s-au a ezat provinciile imperiului roman de r s rit (bizantin).

C ar e d e l a T a t l pu r c e d e (î n t ex t el e ve c h i: vi n e sau e st e). f ce a u p r i ve gh er i i c o mî n d u r i p e n tr u su fl e t el e l o r n e m u rit o ar e. S r b t o r il e p e ca r e l e i n e au e r a u ac est e a : D u m i n i ca. sfîn t . a a i pe p m î nt. S întionu l. *‡ ² isloria B. a t e p t î n v i e r e a m o r i l o r i vi a a ve a c u l u i ce va s fi e . i în t r u D u h u l S fî n t. c u alta r. f c t o r ul c eru l ui i al p mî n t ul u i. vi e î m p r i a T a. zile în car e put eau s m nîn ce de fru ptt. so b o rni c e a sc i ap ost ol ea sc B i seri c . în care er au a ezate o se m intele fra il or. C a re di n T a t l S -a n sc u t m a i în a i nt e de to i vecii. D o m n u l d e vi a f c t or u l. S în gi or zu l. A vea u ci mitire cu m o -J m i nte. D u p p r i m el e d o u si n oa d e a t o at l u m ea ( 3 2 5 i 3 8 1 ) r ost e au i ac e ast în v tu r d e cr ed i n sa u c r ed eu i : « C r ed î n tr -un ui D u m n ez e u T at l. ce l p u i n o d at p e an . C a r e pe n t r u n oi o a m en ii i p en tr u a n oa st r m i nt u i re S -a po go rît (în te xt ele ve c hi : ve nit ) di n cer u ri i S -a "înt ru pa t (în te xt ele ve c hi: î m pi e li at ) d e l a D u h u l S fî n t i d i n F e c i o ar a M ri a (î n te xt e l e ve c h i : fat ) i S -a f cu t o m . . în l area. i în tr u u n a. fac -se voi a T a. n sc u t. pr e cu m i n oi ie rt m gr e i il or n o t ri (în t ex t el e ve c h i: d at o riile i datornicii. îi m rtu risea i îi d ez l e g a d e p c a t e.C r ed in ci o ii a vea u bi seri ci. î n p r e si m i j îi în de mn a s asculte de în v tu rile B isericii. c ar e le er a ca u n p rin t e. al t ut u r or ce l or v z u t e i n e v zu t e. a C r u i î m p r i e n u v a a ve a sf h it. Fl oriile. S în t m ria i altel e. în fa a c r or a se î n ch i n a u. din d ebitor) i nu ne du ce pe noi în ispit ci ne m întu i e t e d e cel r u ». P r e ot ul l or. tî m pl i c ru ci. R u saliile. i s. i S -a î n l a t la c er u ri i sa d e d e -a d r e a p t a T a t l ui i ia r i va s vi e c u m r i r e s j u d e c e vi ii i m o r ii. îi bote za. ‡ m rt uri se sc u n b ot e z s p r e i e r t a r e a p c a t e l o r . C e l a c e î m p re u n c u T a t l i c u F i u l e st e î n c h i n a t i m r i t . C a r e a g r i t p r i n p r o o ro c i . Ia r ru g ci un ea l or cea m a i cu n os cut er a aceasta : « T at l n ostru . î i î n v a. a p o i î i cu mi n e c a . i ar n u f c u t. i î n t r u u n ul D o m n Ii su s H r i st o s. iar t oa ca îi ch e m a l a r u g ci u n e în d u m i ni ci i s r b t ori.a r sti g n it p e n t ru n o i î n zil e l e l ui P on i u P ilat i a p tim it i s-a î n gro pat i a în vi at a trei a zi du p S cri p tu ri. îi cu n u n a hi cî legi. P astile sau În vi ere a D o m n ulu i.O. p rec u m în c er.R. D u m n ezeu ade v r at din Du m n ezeu a d e v r at. su r orilor i p rin ilo H r p o sa i. at o t iito r ul. sfin ea sc -se n u m el e T u. F i u l l ui D u m n ez eu u n ul n scu t. . A m i n » ( c u vi n t el e c u li t e r e c u r si ve n u sj n t d e ori gin e latin ). pîin e a n oa st r c ea d e t o at e zil ele (în te xt ele vec h i : « ce a s k o a s » = d i n s at i u m ) d . Lu mi n din lu min .-iit 4 ztib. C el d e o fii n c u T a t l pri n C a r e t o a t e s-a u f c u t. C ar ele e ti în ceru ri. C r ci u nu l.n e -o n o u a st z i i n e i a r t n o u p c a t el e | n o a str e.

Biblioteca Filologica Universidad de la Laguna.m. 1963. i ed. 1984. ADAMESCU. 1968. Bucure t i.. 1²4. Histoire de la langue roumaine rigines. de CIHAC. dorice. 11 1264²1276 . TH. nr. 2 voi. Rcligion. 1964. Cuvîntul românesc Ci ciun in antroponimie. X. DENSUSIANU. p. 1940. în «Revue de linguistique roXXVII. VIII.) sub red. XXXI + 510 p.S. PETRE . Di ctionnaire d'etymologi e iane. IONESCU.. XXIII. nr. c . T. lui Sextil Pu cariu. Incer-ipra semaseologiei române. A. c r r i g e n e r a l e : OV1D DENSU 1ANU. I. c r r i s p e c i a l e : G. G. 3²12. Paris. XI (XV). 607²611 i an.R. în limba român : Istoria limbii rodi ie îngrijit de J. Bucure ti. p. Bucure ti. .L Elements latins compares avec Ies autres langues romanes. 6²7. tom. NICULAE M. CANDREA i GH. nat). AL. an. p. 1984 . 207²224. 3 ²4. XCVII. Bucui l l . Qlaube und Aber. p. i. nr. P. an. magyars. an. Franlcfurt. an. DicEtimologico Rumano. în MO.S. în Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg. XXV. IV NESCU. Byck. p. 1955²1957. XVI + 766 p. Limba i provinciile dun rene ale imperiului roman. SEX-CARIU Etymologisches Worterbuch der rum nischen Sprache I.. ( I ) + 829 p. 1926. Dic ionarul dialectului aromân general i etimolojre ti. p. I. ( II) . 182 p. Bucure ti. LXIII. 1943. I²II ( î n 5 voi. LVI. De la pri. Iorgu Iordan. DUMITRU ST NILOAE. Bucure ti 1961. Contribu ii epigralice la istoria cre tinismului daco-roman. 1975. Le christianisme roumain I'epoque asions barbares. 217²266. p.). 1985. 1938 nr. POPESCU. I. Heideîberg 1905. în MO. 1945.B I B L I O G R A F I E i o n a r e e t i m o l o g i c e : A. . SEXTIL PU CARIU. CAPIDAN. ION POPINCEANU. în GB. p. XXIV. Bucure ti. Dic ionarul etimoloimbii române. Argumentul filologic. LAZ R INEANU. 802²822. 343²359. I. topo-olclor i etimologie. ed. 7²8. 85²144). ed. Candrea. 1925. Terminologia cre tin la români. Floriile i savMlia. IV. XVI + 223 p. 1978. 1902. Element e latine. Istoria limbii române. I. 1963. A ² Putea. 1913²1944 i u . 1962 ( i în voi. 1931 (partea I: Dic ionarul limbii române din de ast zi de I. în BOR. imbii române. G.R. ALEJANDRO CIORANESCU. 119²164. IOAN U. FILatina dun rean . Bucure t. 82²83 nat).O. 4²6. ed. româneasc ». Ba-i BOR. D. nr. LXI. PASCU. H. PÂRVAN. A. 1973. iua . . din 1965 continu Dic ionarul explicativ al limbii roucure ti. 1472 p. 264 p. p. CANDREA i O. Bucure ti. an. ecclesia. . La teinisches. a II-a r Buc. IONESCU. B LA A. 32 p. Dic ionarul limbii contemporane. 1²2. C. ALEXANDRU PHILIPPIDE. Buc. Alexandru Graur Coteanu. turcs. Niirnberg. Introducere în istoria limbii române. 1882. Privire general . p. Bucure ti. CHI U. 28²64. în B. omân I. nr. ! II. CONST. Originea u. 1958. . PAPAHAGI. 563²590. 4 voi. voi. 1923²1927. 1971. Bucure ti. nr. ACADEMIA R. în general. POPA-LISSEANU. Ia i. 363²377. ia cre tinismului la români. Privire asupra cuvintelor cu sens religios din fondul principal lexical at om ne. Romanica.. Despre oriîn elesul cuvî ntul ui Cr ciun în limba român . [n der rum nischen Sprache. XL + 889 p. Bucure ti. an. 1887. G. U. în MO. A. Ele-aves. Istoria limbii de la origine pîn în secolul al XVH-lea. p. Bucure ti. Etude de stratigraphie linguistique. 452²459. XIV + 457 p. XI. Vechimea i spiritualitatea termenilor români în solidaritate cu ale limbii române. Dic ionatul enciclopedic ilustrat.R. 226 p. Dictionnaire etymologique macedo-roumain. Buc. 1980. p.înBO~R. 1907²1914.i 1910. N STUREL. Limba latin . originea cuvîntului «Cr ciun» în limba roman . 97²140. I. Ia i. (îndeosebi p. AEBISCHER. filologice i arheologice. an. în ia lui Traian». 312 p. ACADEMIA ROMÂN i ACADEMIA R. 1956. Cuvintele cre tine în limba român . MIHAESCU. NICULAE M. ROSETTI. 1870²1879. nr. 1986) . 4 fasc. greco-modernes et albanais. 1883. VI²XI (cu mai multe p r i).' lapriveghetoare. sub red. în voi.. 1960. Dic ionarul limbii room. DICULESCU. 2 voi.

în ori ce caz. apoi de august. spîndirea noii înv turi cre tine a întîmpinat de la început unele piedici i greut i. Septimiu Sever (193²211). care au primit cununa muceniciei. relatate în cartea Faptele Apostolilor. întrucît în cursul acesteia cunoa tem un num r însemnat de cre tini din inuturile dun rene. In afar de prigonirile pe care le-au îndurat din partea iudeilor i a paginilor. Hadrian (117²138). Maximin Tracul (235²238). Ele nu au fost conti nui. adic a lui Diocle ian. i-a asociat la domnie pe un vechi tovar de arme. Diocle ian a fost un mare reorganizator al imperiului roman zguduit de atîtea crize. Aurelian (270²275) i Diocle ian (284²305). Domi ian (81²96). Valerian (253²260). de i unii împ ra i sau guvernatori au avut fa de cre tini o atitudine indiferent sau chiar binevoitoare. dar.III MARTIRI CRE TINI IN INUTURILE DUN RENE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI IV ^. Antonin Piui (138²161). Traian (98²117). Persecu iile sînt numite de obicei dup împ ra ii care le-au dezl n uit sau au dat edicte speciale de urm rire i pedepsire a cre tinilor. mai sîngeroase i de lung durat din partea autorit ii romane de stat i care au pus Biserica îns i în grea cump n . Marcu Aureliu (161²180). au d ur at mai mult d e jum tate din perioada cuprins între anii 64 i 313. Pentru o mai u oar conducere a imperiului. Ne intereseaz numai ultima persecu ie. întîi cu titlul de cezar. Deciu (249²251). încredin îndu-i-se în acela i timp conducerea . Iat principalii împ ra i persecutori : Nero (54²68). In tot timpul celor dou veacuri i jum tate de persecu ii. Prigoanele sîngeroase au început sub împ ratul Nero (54²68) i au durat pîn la începutul secolului IV. cre tinii au avut de înfruntat persecu ii mult mai grele. cre tinismul a fost socotit ca religie nep ermis (religio illicita). Maximian.

Fieî rat i-a luat ca ajutor cîte un cezar : Diocle ian pe Galeriu. care prevedea uciderea tuturor cre tinilor -² preo i i care nu voiau s sacrifice zeilor. în prim vara anului 304 s-a dat cel de al edict. care pot fi considerate drept primele . S e cunosc cîteva acte martirice e teritoriul rii noastre. o lista ‡ din secolul VIII. prevedea d lâca urilor de cuît. Imperiul era ns unitar i legile se d deau în numele ambilor augu ti.tului. c mama acestuia era o p gîn convins . în acela i timp. clin 24 februarie 303. fap t :are s-a ajuns 1-a persecutarea lor. scris prin 370²380. Martirologiul numit mian. fiul lui Constan iu Chior.au suferit moarte rnartiric pentru Hristos i Evanghelie . care st la baza calendarului ortodox de azi. Tot atunci. împ ratul Diocle ian a dat patru npotriva cre tinilor. o compila ie din secolul VII. mai tîrziu Ravenna) i a Galliei (capitala La rîndul lor.i cîte un cezar. mai importante fiind : Bre-au Martirologiul siriac. fiecare alegîndu. Numele unora din ei le cudin «actele martirice» ale timpului. lezl n uirea persecu iei sale. care st la baza Martiroloatolic de azi i Sinaxarul Bisericii constantinopoiitane. cinstirea zeilor iirea cultului cuvenit lor fiind considerate ca «obliga ii civice». în patru prefecturi: a OrienLpitala Nicomidia). originar din nordul La îndemnurile lui Galeriu. care-extind ea aceast pedeaps la to i credincio ii sacrificau. Primul. în Orient ajunge poi august. Diocle ian a fost instigat mai muit riu. mul i au r mas necunoscu i. prefecturile erau împ r ite în 12 (apoi 14) dio)6 (mai tîrziu peste 100) de provincii. tinii refuza u s se închine zeilor i s le aduc jertfe. Licinius (307²324). Din jqe cezar. în timp ce Diocle ian i-a p strat Orientul. In 305 cei doi augu ti s-au retras de jcerea imp eriului. interzicerea adun rilor i arderea c r ilor î acela i an s-a dat al doilea edict care prevedea uciderea preooi al treilea.i str mo i ai no tri daco-romani. apoi august peste Occident. Acum a devenit provincie >gea de azi. Se tie c în statul roman sra strîns legat de via a politic i social . urmîndu-le Galeriu (305²311) în Orient i iu (305²306) în Occident. imian pe Constan iu Chior. el însu i persecutînd sau înl turînd pe cre tini din armat . C onstantin cel Mare 337). sub numele Scythia Minor. a Italiei (ca[ediolanum i Roma. a Illiricului (capitala Sirmium). Diocle ian a f cut împ r ire teritorial a imperiului. impui persecu iei lui Diocle ian i Galeriu ² ca i a urma ului î i u ². în sfîr it.

Zeiller. peste care s-au a ezat i unii dacoromâni din nordul Dun rii. mul i solda i din armata roman . la 26 octombrie 413. Printre martiri se num rau mul i slujitori ai altarului ² episcopi. rani. S-a dovedit c Sfîntul Dimitrie pe care îl pr znuim la 26 octombrie este diaconul din Sirmium i c faptele relatate în Minei despre el ar fi le gendare (J. fie In alte împrejur ri.?. car e cupri n dea pr ovinciil e a mi ntite.xiS-Mjir9XJi£.<-. La 9 aprilie a fost ucis cu suli a diaconul s u Dimitrie.. dar i în cele sudice : Dacia Mediterranea. Ei au fost îneca i în rîul Sava. preo i. Emilian din Durostorum . Moesia Inferior i Scythia Minor.. Respingînd îndemnurile la apostasie ale familiei. rudelor.«crea ii literare» la noi (Epictet i Astion din Halmyris. negustori. în ziua de 26 martie 304. P robu . zi în care se face i pomenirea lor. apoi credincio i de diferite vîrste i profesiuni. Acest Montanus este primul preot daco-roman cunoscut cu numele în istorie. dup numele.a. Lup a .s u.). prefectuljLeon iu al Illiricijliai_jjzidiiâ»-«nstea acestui sfînt dou biserici una în Tesalonic. iar alta în Sirmium. func ionari. în cadrul a a numitei «romanit i orientale» sa u «carp ato-bal ca ni ce». In aceste provincii tr ia o popula ie traco-iliric puternic romanizat înc înainte de transformarea unei p r i din Dacia în provincie roman . Pr znuirea la 26 octombrie se expli c prin fapftul c în acea zi i-au fost a ezate moa tele în biserica din Tesalonic. fie cu ocazia retragerii lui Aureiian. . pe atunci în provincia Pannonia Inferior) au p timit moarte martiric preotul Montanus i so ia sa Maxima. Ei au p timit mai ales în cet ile de pe malul drept al Dun rii în provinciile Pannonia Inferior. Dacia Ripen-sis.U. ‡ va trebui s pomenim aici pe to i aceia care au p timit în acest întins spa iu geografic. prietenilor i ale guvernatorului Probus. . în ziua de 6 aprilie 304. cite i ². Datorit faptului c poporul român s-a format atît în nordul cît i în sudul Dun rii. i s-a t iat capul i apoi a fost aruncat în rîul Sava. originari îns din ora ul Singidunum. t. . Astfel. diaconi. Moesia Superior. Tot în Sirmium.). de venind unul din sfin ii cei mai cunoscu i din aghiografia ortodox . -jy‡.. Dardania i Dalma ia. Dasius din Durostorum sau Axiopolis .slaviiJ^â. Pentru c moa tele celui din urm erau f c toare de mi nuni. b rba i sau femei. din ordinul g uv ernatorul ui Pann oni ei. în care i-a a ezat moa tele. ora c ruia. Via a acestui Dimitrie a suferit o complet transformare. în Sirmium (azi Mitrovi a în Iugoslavia. a suferit moarte martiric i tîn rul episcop Irineu.: y!::.a.

Se pare c to i au i anul 298. iar la . Cei martiri ² mai ales osta i ² au fost în cetatea Durostorum ra).1 parte din Legiunea XI Claudia sta ionat pe atunci în Duros.ta. In Darda nia au p timit fra ii pietrari Fior i Lavru oesia Inferior este cunoscut Lupus la Nov ae (azi Svi tov). Au fo_ t chinui i i apoi arunca i în Dun re într-o irmarie (probabil în anul 307). în anul 458 moa tele i-au fost a ezate în biserica cu hraAnastasia din Constantinopol. 28 îîLjfei credincio i rani: Quintilianus. în Bulgaria). f c toare de minuni.25 decembrie fecioara Anastasia. au fost închi i de vii în sicrie de plumb i n Dun re. Claudius.Baail/a. men iona i intr-un act martiric asem îl Sfîntului Pollion. a rlzatt la 28 apri li_e304 lectorul Pojljon^din ordinul lui Pro)menit mai sus. Ace tia au fost: lectorul Hermogen. Proba. In Dacia Medise pomenesc moa te ale' martirilor. între ei se aflau numero i solda i care refuzau s aduc zeilor i s participe la cultul împ ratului. preolus. boteza i de episcopul Chirii al Antiohiei care în aceste p r i . uci i într-o zi de eteranul luliu. Castorius. osta ul Hesichius.1 Ozovia. mlae. Maximus cite ul i . convertise. în cinstea a cu acela i nume a lui Constantin cer Mare a zidit o bisema . ATarnîQn i Nicandru cu al i 47 de osta i. la zi Ni ).ea i zi cu sfîntul Dimitrie au p timit. mai multe )i la 20 iulie în acela i an credinciosul Secundus. localitate 'ling Durostorum. Gaius i Hermes din Bononia (azi Vidin. la nord-vest de Sirmium (azi Vinkovce în Iugoslavia). ovincia Dacia Ripensis se cunosc martirii Agheu. Probabil tot atunci au p timit aici i al i cî iva L p r ile Sirmiumului. la. în Sirmium. la 15 iunie. la 29 au. apoi cinci pietrari din carierele de piatr . pe atunci în Moesia Sumurit pentru Hristos diaconul Ermil i temnicerul Stratonic. îs i Simplicius).cagora de ling Sirmium (Simpronianus. diaconul Silvanus. Tot în Sirmium au p timit un :u numele Sineros. decapita i |je. diaconul Doriatus i fratele s u'Vei ul Singidunum (Belgradul de azi). au fost decapita i. sub împ ratul Licinius. la 27 mai. Pomenim pe fra ii Pasicrat i Valention.

i permit orice pl ceri. J î aruncat în mare" penTrvT~c nu voia s ~tie~îfl*olat--irr"îtr«iata rep gînizat de î mp ratul Licinus. Numele martirilor cunoscu i din Tomis e îns mult mai mar e ² peste 60 ² dup cum arat Sinaxarul Bisericii constantinop olitane.i îndeplineasc rolul. într-o zi de 7 martie (în jurul anului 300). Mai tîrziu au p timit Macrobiu. Numero i al i martiri din Durostorum i împrejurimi au r mas anonimi. între care TTTeTTrlucian. Numele lor este amintit i într-o inscrip ie pe o plac funerar . Chirii. pe care osta ii romani o pr znuiau în fiecare an. avînd cinci zile de pr znuire. cunoa tem o serie de martiri fie în Tomis (Constan a de azi). C zînd sor ul pe Dasius. Era obiceiul s se aleag un osta care era îmbr cat în ve minte împ r te ti i timp de 30 de zile putea s . ar fi murit aici ca martir. decapita i. dup unele acte martirice. fie în alte localit i. surghiuni i aici i ar i de vîi.^>M fost decapita i în r-o_ zi d'e3ianuarfe (alte Martirologii dau ziua de 2 ianuarie). iar în 579 la Ancona (Italia). Pentru a cela i motiv ar fi fost ucis tot atu>aci i episcopul Tit ( jtus) al Tomisului. Odat cu ei au fost uci i i numero i localnici. înseamn c înv tura cre tin era cunoscut i în mediul rural. iar în ziua propriu-zis a s rb torii era înjunghiat pe altarul zeului Cronos. descoperit în vara anului 1947. Actul s u martiric îi pune p timirea în leg tur cu s rb toarea zeului Cronos. au p îtimit moarte martiric .__ Gordian ar fi fost episcop i ar fi p timit la 15 septembrie). Tasius se pare c este una i aceea i p ersoan cu osta ul martir Dasius. Sfîntul Chirii era foarte venerat în aceasta regiune. Martirologiul ieronimian arat îns c Tit a fost numai p rinte ² trup esc sau sufletesc ² al celor trei fra i pomeni i mai sus. m rturisind c este cre tin i c prefer s p timeasc pentru Hristos. mort mai pe urm . plîngînd pe mormintele fra ilor s i de suferin . cu petreceri de tot felul. originari din Asia Mic . probabil din garnizoana local (în unele acte martirice se spune c ar fi p timit la Durostorum). numit a saturnalelor. Zotic. unde se p streaz i azi . sub împ ratul Licinius (dup Martirologîtrf reTonimiaH. lîng Cernavod ). Chindeas (Chindeus) i Tasius.~TS"T3 s^pTeTîîbrie. probabil prin anul 303.Dada Jprimii doi au nume romane. Vatcrian. In Scythia Minor. Moa tele martirului au fost duse la Durostorum. al treilea pare s fie dac). episcopul Efrem al Tomisului. prin anii 320²323. acesta a refuzat s . In Axiopolis (azi Hinog. i Gordian. adic în Dobrogea de azi. Astfel. prin anii" 320²323r iar fratele ior*Mnrcif . Fra ii Argpij_^_pnLcisL. deci el n-ar fi p timit.

în timpul lui Diocle ian sau Litrei sînt men iona i de Martirologiul ieronimian ca patimitori cetate. se g inscrip ii grece ti. Al ii îi consider «misionari» în p r ile . Au . ei fiind catein p reot cu numel e B onosus i ap oi b oteza i de ep iscop ul s din Tomis. cu o inscrip ie caaumele i ora ul de origine.a ora ului. Ast.i-tîn rulj u converii ^Asfiori. au p timit într-o zi de . pleca i în c utarea lui. apoi au fost arunca i în temni l i n urm li s-au t iat capetele. Speciali tii zâ a fost construit la sfîr itul secolului IV sau la începutul /. Trupurile celor doi martiri au ate de cre tinul halmyrian Vigilan iu ² convertit în timpul Dr ² i al ii. s-au cre tinat. P rin ii lui Astion. sub o cruce asem n toare. auzind de cele întîmpiate. Tulcea).8 iulifi-4P r i n anii 298² ii E£ti. Iniyiis (azi Dunav ). iar Filippos este întîlnit în Mar-iiriac la aceea i dat . Attalos i Filippos sînt cunoscute în lumea elenis-îl de Kamasis este întîlnit ² în forme asem n toare ² în Unii cercet tori presupun c au p timit în cetatea învecina-oviodunum (Isaccea de azi). /it ca mormînt colectiv. pe bra ul Sfîntul Gheorghe al Dun rii. dar de mai mari. ad postind osemintele a patru mar:ea superioar a pere ilor. La Axiopolis avea trei zile deopraznuire. "AfraXo . Zoticos.l . sînt scrise numele celor patru martiri: Zoticos.tele din stînga. într-un sarcofag de marmur . Valoarea acestei bazilici const în cripta sa (martyrion).Gl£. <DtXiTCoî). imero i cre tini au primit cununa muceniciei în Noviodunum înde un Martirologiu siriac pomene te de sfin ii Flaviqn (25 rile arheologice efectuate în anul 1971 au dus îa descopebazilici cu trei nave i o absid semicircular în localitatea ud. într-o zi de 4 iunie. în dreapta i în stînga l zii. Kaaâotî. imasis i Filippos ([lapTupe? Zu^txos. lîng bra ul Sfîntul Gheorghe al Dun rii. sub monograma lui Hristos este scris : jAap^'Jpeî pe peretele din dreapta. spre Im. e de v rsare. 3 altar. 4 i 8 octombrie. iar la Durostorum r rie. convertiri printre localnici. Erau originari din " i fugiser aici ca s nu fie urm ri i pentru credin a lor. nu departe de vechiul Noviodunum. au ajuns în unde. 5 august. în interiorul criptei s-a descop erit o lad mortuar . cu semne incizate i vopsite în ro u.

Buz ului. d dat un edict de toleran . Bisericii i se recuno teau oficial calitatea de institu ie religioas organizat . înainte de anii 298²305. cre tinismul devine. Se pare c ace tia sînt cei mai vechi martiri dobrogeni. In a doua jum tate a secolului IV. poate din timpul persecu iei lui Decius (249²251). împ ratul Constantin cel Mare. Numai admi înd existen a unei vie i cre tine aici. s-a ridicat bazilica paleocre tin de care este vorba. datorit i fr mînt rilor interne prin care trecea imperiul roman. Persecu iile împotriva cre tinilor au încetat dup 305. la 30 aprilie. In prim vara anului 311. c ci aici s-au p strat singurele moa te de martiri. împ ratul Maximin Daia a c utat s reînceap persecu iile. la începutul anului 313. situat în apropiere). Ei anulau toate hot rîrile luate pîn atunci împotriva cre tinilor i declarau liber trecerea la cre tinism. destinat ad postirii moa telor a doi martiri necunoscu i. ne putem explica num rul mare al celor ce au suferit moarte martiric pentru Hristos i Evanghelia Sa. la libertatea credin ei i a cultului. Bazilica de la Niculi el prezint o mare importan pentru istoria Bisericii noastre. s-au mai g sit aici dou vase de ofrand . pe locul în care au fost înhuma i cei patru i peste mormîntul cu cei doi martiri necunoscu i. iar trupurile lor ar fi fost duse dincolo de Dun re i înmormântate la Niculi el. Probabil acest monument ² sau mîn stirea ce se va fi ridicat aici ² a dat satului i numele de M n stiri te. precum i o plac de gresie cu o inscrip ie în limba greac : «Aici i acolo sîngele de martiri». urmînd ca toate bunurile luate de la biserici s le fie restituite. descoperite pîn acum pe teritoriul rii noastre (azi sînt depuse în biserica mîn stirii Coco . deci i al cre tinilor. Aceast simpl în irare de nume de martiri. In curînd îns . în în elegere cu Licinius. în scopul cinstirii lor în fiecare an. Sub nivelul criptei martirice. grav bolnav în Sardica (Sofia de azi). din religie nepermis i persecutat . Edictul constata z d rnicia persecu iilor împotriva cre tinilor. unde ar fi suferit martiriul în timpul persecu iei lui Athanasie. Murind în curînd.. prin care se proclama dreptul tuturor. Galeriu. de drept i de . Pe lîng resturi de oase. s-au descoperit resturi dintr-un mormînt martiric mai vechi.. Astfel. cu condi ia s se roage lui Dumnezeu pentru el i s nu tulbure ordinea public . este cea mai p uternic prob despre existen a cre tinismului aici înc înainte de secolul IV. de acord cu Constantin cel Mare i cu Licinius. c rora li se acorda libertate de cult. a dat cunoscutul edict zis «de la Mediolanum» (azi Milano). care au p timit pe teritoriile de for mare a pop orului i limb ii noastre. întîlnit în cîteva izvoare medievale.

ALLARD. datorit împ ratului Iulian Ap ostatul. 19 12 ( extra it d es An ale ct a a. 161²192. Sai nts d e Tl ua ce et de Mes/ e. nr. p. Acesta a distrus cu ciocanul idolii dintr-un templu p gîn tunci la Durostorum. H. curioscînd o stare de se creeaz scaune episcopale. Astfel. ceea ce tuie o dovad ' în plus c ei f ceau parte din po pula ia dacoi autohton . 361²363 a pentru c abjurase cre tinismul). fiul preiectului Durostorului i. Recueil de pieces authentiques sur "s depuis Ies originea du christianisme jusqu'au XX-e siecle-. o n c l u z i i : S e desprinde de aici constatarea c la începutul lui IV înv tura cre tin era puternic înr d cinat pe teritoe formare a limbii i poporului român i c exista o organiisericeasc temeinic . p. CAROL AUNER.qio licita». El a dezl n uit o prigoan i cre tinilor. Licinius a început s persecute din nou pe cre tini. ca conflictelor care au izbucnit între el i Constantin cel Mare. :a Catolic ». diaconi etc. Capitolin. Martirii dobrogeni. Sfîntul Emilian a fost ultimul martir în provinciile romane dun rene. 258²274). HIPPOLYTE E. înv tura cre tin s-a repeziciune în întreg imperiul roman. 1912. La persecution de Diocletien et le triomphe de l'Eglise. tini au p timit moarte martiric la Tomis. cum am ar tat mai im încercare de reînviere a p gînismului a ap rut abia peste te de veac. 277²291. 1912. II. 1918. Sfin ii din . V zînd c pentru fapta sa este chinuit un i denun at singur. A fost b tut i apoi ars pe rug. an. Ies origines chreticnnes dans Ies provinces danubiennes e romain. 2 voi. se convoac sinoade ecumeniH ale. ba chiar religie favorizat . 2. IV + 667 p. 1908. Ausgew hlte M ityieraklen Tubingen. deci poporul român s-a n scut cre tin. BIBLIOGRAFIE: . la 18 iulie 362 a fost chinuit i ars pe rug în im osta ul Emilian (Aemilianus). XXXI. 53²128) . din ordinul arului Traciei. în acela i se constat c existau leg turi între cet ile dobrogene i Asia ceea ce duce la presupunerea c prin aceste leg turi s-a tavo' splndirea înv turii cre tine aici chiar i în secolele anteObserv m apoi c unii maitiri poart nume latine. t. Les martyrs. Par is. is. I. CAROL AUNER. se zidesc biserici etc. cu episcopi. 3OLF KNOPP²GUSTAV KROGER. Procesul ii poporului român i a limbii sale a mers paralel cu procesul tin rii lui. (îndeosebi p. LECLERCQ. t. . în cursul c reia au p timit i credincio i din inun rene. Par is. se întocmesc lucr ri teologice. QUES ZE1IXER. Br u xell es. preo i. Prin -324.

17²26. . T. Martiriul sim ului Dasius. IOAN R MUREANU. PGPALISSEANU. 85²95. nr. în RESEE. nr.. Viata Sfîntului Monlonus presvilerul din Singidunum. Stîntul mucenic Emilian din Durostor ² Studiu critic i traducerea actului s u martiric. 22 p. p. 1. p. 6² 10). an. 1972. nr. 90. IOAN R MUREANU. 41²42 i 43²44 . i^ u ^ ^ . Jn «Dacia».. nr. 1977 (ed. p.. an. Gala i. p. XXIV. LII.cmassis. 1979). an. 5²8 . BARNEA. 1946. epigratice i arheol ogice. . XCI V. XXVII. 1954. p. NETZHAMMER. 699²709. 464²471 . I a n. Omagiu I. an. an. Nicodim Patriarhul României. în SCIV. SIMION RELI. p.R. 218²228. p. în ST.Tracici i din Moesia. în Analecta Bollandiana. Noi dovezi arheologice referitoare la vechi mea martirilor de la Niculitel. martyrs Singidunum (Belgrade). Martiri i sfin i pe p mîntul Dabrogei de azi. II. p. 1938. Gala i. Reproduceri din actele martirice se g sesc i în voi. M a r t i r i i de la N i c u l i t e l : VI C T OR H . ENE BRANI TE. nr. Stîntul Irineu ² episcop de Sirmiam. în lumina m rturiilor istori ce. 417²420 (r spuns la un articol care contest existen a cre tinismului i a martirilor cre tini în Dobrogea înainte de Constantin cel Mare. Spiritualitate p. 1934. BAUMAN.R.. p. David Popescu. marlyr sous Julien. Una tlintre pri mele scrieri ale literaturii române str vechi: «P ti mirea sf in ilor Epictet i Astion» (de la cump na secolelor III²IV). în Almanahul parohiei^ ortodoxe române din Viena pe anul 1976. BARNEA. BARNEA.. Bucure ti. 3²4. Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istorici României). p. p. 74 (trad. în voi. 547²564. descoperi i în anul 1071. Martirii cre tini de la Niculitel . Die cristlichen M rtyren am Ister. în voi. în «Buletinul Monumentelor Istorice». Bucure ti. MarUri cre tini la . 3²4.O. t. HIPPOLYTE DELEHAYE. nr. R. XCII.O. în «Revista Catolic ». G. revue d'archeologie et d'hi stoire ancienne. P. B a zi li ca c u I. FRANCOIS HALKIN. 1973. nr.' iurisitori i martiri cinsti i de st r mo ii no tri pe p mî ntul românesc d intre Dun re i Mare. 1971. P. 133²207. 1. p. 1913. Martiri cre tini in rile daco-romane. S. P.. 19 76 . în «Bulletin de la Sec-tion Historique de l'Academie Roumaine».. 1972. RAYMUND NETZHAMMER. 4 p. A se vedea i volumul Siin i români i ap r tori ai legii str mo e ti. t.. V. H.. de Tulcea). 704²727. Sibiu. jud. p. nr. p. De la Dun re la Mare. an. Ka. Dun re în timpul persecu iilor : Martiriul Siîntului Dasius. Sale Dr. XCI. Bucure ti. 34²62. Nouveaux temoignages ckretiens sur les limes nord-scythique : la basilique martyrium de basse epoque romaine decouverte Niculitel (dep. Tulcea. în B. 1928. 75²117). 975²1011 . 3²5. an. . . 5²20). 5 ²6 . BAU MAN. VI. 5 80 ²5 86. Stîntul Dumitru mare martir din românismul dun rean. 1970. 1913. 1²2. 1973. Les martyrs Epictetc et Astion. actului de Prof. PO-PESCU. p. Tulcea). 1940. p 219 ²228 . Antipa. Hommagc d Gr. Preo i de mir adormi i în Domnul. «martyricon» din epoca romanit ii tîrzii. 633²641 . IOAN PULPEA (R -MUREANU). II. 20². în «Dacia». XII. în B. LUP A. Sfin ii m r. nr. 111² 126. nr . Martyrion-ul de la Niculitel.R.. 7²8.R. Quatre martyres de Noviodunum (Scythie Mineure) în «Analecta Bollandia na». în «Telegraful Român». 1²5 . 189²202 + 16 fi g. 1²2. 1967. p. în voi. revue d'archeologie et d'hisîorie ancienne. 204²212. Despre data p timirii lui Zotikos. BARNEA. 125²140 F TEODOR M. XVI. R MUREANU. 1975. 2. XLI. p. p. nr. Les martyres de Du-rostorum. în B. 1972. POPES-CU. 89. al lui R.. I. p. 5²45. XIV. S. 1974. p. p. 1²2.R. în B. Sibiu. an. Constanta. Arhiepiscopia Tomisului i Dun rii de Jos în trecut i ast zi. P. nr. I. CONSTANTINESCU. în voi. B AUM A N. 1942. 4. 1983. 4²6. Stin i i martiri la Tomis²Constan a. I. p. în ST.. 1973. nouvelle serie. 24. 1944. Prinos I. 1981.O. IOAN I. p..O. ENE BRANI TE. 1987. 278 ²283.R. în MO.O. nr. 27²25. 3²4. 78²84 . descoperit la Niculitel (jud. 145²148 (reprodus i în voi. Considera ii preliminare asupra bazilicii cre tine din satul Niculitel. 1946. nr. 1973. p. 1. Bucure ti. Bucure ti. la p. Bucure ti. 91. Un martyrium descoperit la Niculitel. A propos des origines du christiunisme en Scythie Mineure. în Ana-lecta Bollandiana.O. în B. LXII. VICTOR H. Buz u. Bucarest. p. p. an. încercare de monograiie asupra cet ii Drîstorul. 1989. nr. --. I. D/ n nou de sp r e ma rt i ri i d e ) ' i istorie la întorsura Carpa ilor. V. p. 224²230 . în B. FRANCOIS HALKIN. Saint Emilien de Duros-torum. Trois textes grecs inedits sur les saints Hermyle et Stratonice. 1972. XCFV. an II. 1973. an. în «Pon tica». VICTOR H.t. N S TUREL. 79²-95 . 123²126 . V. NICULAE M. ENE BRANI TE. Epiktet und Astion. PETRE DI ACONU. O inscrip ie cre tin de la Axiopolis. mitropolitul Ardealului. la Niculitel. Diokletianische M rtyrer am Donaudelte Zug 1936. Nicolae B lan. p. NESTOR VORNICESCU. XLI. Attalos i Philippos. BAUMAN. -. 1968. în voi. extras din voi. . în SCIV. XCI. p. DIACONU.

IV
M RTURII ARHEOLOGICE DESPRE RÂSPÎNDIREA CRE TINISMULUI [N NORDUL DUN RII ÎN SECOLELE III²IV

doua jum tate a secolului III, ca urmare a crizei economice riul roman, provincia Dacia a început s fie p r sit de oaafaceri, de negustori, de st pînii de sclavi i de mine de aur, ii 271²275 a avut loc retragerea oficial a armatei i admiîn sudul Dun rii, unde s-a creat noua provincie, Dacia Aure)acia nord-dun rean s-au a ezat vremelnic, pîn c tre sfîr iilui VI, cîteva popula ii migratoare : go i, huni, gepizi, avari, sfîr itul secolului VI pîn în secolul X, s-au a ezat slavii. Au str ini care, din interese politice, au emis i sus inut p rerea provincie Dacia a fost complet evacuat de locuitori în 271 ² oporul român s-ar fi format undeva în sudul Dun rii, de unde jrat (sau «remigrat») în teritoriul de azi al României, cîndva )lele IX²XIII. Teoria a fost sus inut de F. J. Sulzer, J. K. Eder, ngel, dar mai ales de geograful austriac Robert Roesler, în lumianische Studien. Untersuchungen zur lteren Geschichte Ru(Leipzig, 1871), -care va deveni «cartea de c p tîi» a adversa:inuit ii, numi i, de-acum înainte, «roeslerieni>>. Teza respecroeslerian » ² a fost sus inut i de al i cercet tori, lipsi i :ivitate, pîn în zilele noastre, dar cei mai mul i se contrazic n privin a locului de formare a limbii i a poporului român, iles a momentului istoric în care ar fi avut loc pretinsa «remi! teritoriile nord-dun rene. east teorie a originii noastre «balcanice» au r spuns numea i români i str ini, sus in tori ai «teoriei originii carpato-» sau ai «continuit ii», care, pe baza unor m rturii istorice, c e i lingvistice indubitabile, au respins categoric teza «roes-

lerian ». Ei au dovedit c popula ia autohton daco-roman a continuat s tr iasc în fosta provincie i dup anii 271²275 i c poporul român s-a format atît în nordul, cît i în sudul Dun rii mijlocii i de jos clin popula ia daco-roman i alte popula ii i semin ii romanizate în acest teritoriu pe care nu 1-a p r sit niciodat în decursul istoriei. Vom prezenta, pe rînd, cîteva din argumentele teoriei continuit i i , în p rimul rînd trebuie avut în veder e faptul c pop ula ia s rac de agricultori, p stori, me te ugari, mineri etc, nu avea nici un interes s plece în sudul Dun rii, ci prefera s tr iasc între «barbari^, nesupus regimului fiscal excesiv din imperiu. Iar în cazul celor ce m rturiseau înc de atunci credin a cre tin , ace tia aveau tot interesul s r mîn pe loc, pentru a- i manifesta nestingheri i sentimentele religioase i nicidecum s treac între grani ele imperiului unde cre tinismul era considerat «religio illicita» (pîn în 313). In 271²275, la retragerea aurelian , provincia Dacia era puternic romanizat , lucru realizat prin mul imea coloni tilor adu i «ex toto orbe romano», a eza i aici dup un plan oficial i sistematic, prin mulimea solda ilor i a veteranilor, pentru care limba latin era singura limb de în eleger e (s e cunosc p este 1 500 inscrip ii în limba latin i abia 35 în limba greac ). ^---^lecucerTfeaTrrroT-~terrtanT"în nordul Dun rii, realizat de Constantin cel Mare, r mase în st pînirea imp eriului, cu un ele întreruperi, pîn la Justinian, a contribuit de asemenea la înt rirea latinit ii (romanit ii) în aceste teritorii ale fostei provincii.^ în aceast privin , e concludent i terminologia cre tin de origine latin din limba noastr . Pe de alt parte, nu trebuie trecut cu vederea nici faptul c p opoarele în migra ie aveau tot interesul s atrag pop ula ia autohton de agricultori i p stori, care le asigura mijloacele de trai iar în unele împrejur ri le înt rea i for a militar . Se cunosc numeroase cazuri de emigr ri de popula ie din sudul Dun rii în nord, la barbari, unde tr iau mai liberi i nesupu i la atîtea obliga ii ca într-un stat organizat, fapt consemnat i de unii istorici ai timpului (Paul Orosiu, Salvian din Gallia i al ii). împ ratul Constantin cel Mare (306²337) a fost nevoit chiar s dea un edict, în timpul r zboaielor sale cu go ii, prin care hot ra c aceia care le vor da ajutor. vor fi ar i de vii. S-a întîmplat îns i un fenomen contrar, adic str mut ri de popuîa ie din nordul Dun rii în sud (de pild , Diocle ian, nimicind pe carpii din Moldova, i-a colonizat în Moesia). Observ m deci un permanent

d e p o p u l a i e î nt r e n o r d u l i su d u l D u n r ii, c c i D u n r e a n -a it n i c i cî n d u n h ot a r î n ca d r u l r o m a n i t ii d a c o - m o e si c e. fire sc de ci ca între po pu la iile mi g rat o are i ce a au t oh ton s n a t e re i u n el e r el a ii d e or d i n c ult u r al-c i vili z a t or. T r e bu i e d e ea s ad mite m c u nele resturi din po pula iile mi gratoar e s-au definitiv în D acia, fiind asi milate cu ti m pul d e au tohtoni, s fî r i t, tr e bu i e r e m a r ca t i f a p t u l c n i ci u n i z vo r ² l it e rar, a r -c s a u d e al t n at u r ² n u a m i n t e t e d e v r e o i m i g r a r e sa u r e -: a r o m â n il o r d i n P e n i n su l a B a l ca ni c î n n or d u l D u n r ii, î n seX ² X I I I. R e z u l t d e ai c i c s p a i u l d e f o r m a r e a p o p o r u l u i r o tre bu ie c ut at n u m a i în interi orul P en in su lei B al canic e, a a cu m ade p ii te oriei r oe slerien e, ci atit în su du l, cît i în n ordu l a j ut o r u l i st or i c il o r vi n e i l i n g vi sti c a, p r i n c er c et a r ea n u m e l o r ri (t o p o ni m i a) i d e n u ri ( h i d r o n i m i a ) di n ar a n oa str . D e i n u e rîuri d e m ri m e mi jl ocie po art nu me sla ve, cele m ai m a ri au a ci c e , f ol o si t e î n e p oc a r o m a n i, î n c o n ti n u ar e , pî n az i : D o - D un r ea, Ti sia ² Ti sa, A lutu s ² O lt, M aris ² M u r e , S a m u s e , C risiu s -² C ri , Tibi scu s ² Ti mi , Piretu s ² Prut. jtu l c n u s-a u p st rat n u me d e o ra e i l oc ali t i a ntic e în li m -â : i n u t r e b u i e s n e d u c l a c o n cl u zi a c n - a r m a i fi r m a s o ie daco rom an sau rom anizat în D aci a, pentru c acestea ² atragerea aurelian ² i-au pierd ut treptat rol ul p olitic, econ o-social cultu ral p e car.e l-a u înd eplin it î n ti m pu l st pîn irii r o m a - J I U S , or a ele era u p ri mel e l o vi te d e c tre p op u la iile mi g r at o ar e, î d r ol u l or a el o r s- a r u r a l i z a t i p o p u l a i a l o r, d e v e n i n d a g r i cr esc t ori d e vite i p st o ri, iar în lo cul a ez rilor m ari din tr ea p r ut c t u n e i sa t e, u n eo r i c u o d u r at d est u l d e scu irt . C er a rh e ol o gi c e au d o ve dit c l a S a r m i ze ge t u sa, A pu lu m , P or o li s-în alte ora e din ti m pu l st pîn irii ro m an e exist ur m e al e u nei o p u l a r e, c u c a s e d e o a m e n i s r a ci , r i d i c a t e î n t r e r u i n e l e m o -, e l o r d e a l t d at . î n c e p r i v e t e d a c o - r o m a n i i d i n a e z r i l e s - i au conti nu at s - i du c vi a a în a cele a i for m e i obic eiu ri ca în ain t e. In d i ferit e p r i al e rii au fo st sco ase l a i ve al a e z ri c u i n ve n t a r ag r i co l i m e t e u g r e sc , f r a r m e , f r o bi e ct e d e u v a s e c a r e p st r e a z f o r m a i o r n a m e n t a i a c e r a m i c i i d a ci c e . a nu pu teau s ap ar in decît po pu la iei au t oh t on e ro m an iz ate d e ir e a con tinu at s vie uiasc î mp reun cu noile po pu la ii mi cpra L i p sa d e t i r i l i t e ra r e p r i vi t o ar e l a a c e a st p o p u l a i e r u r al r i fo sta pr o vi n cie, în se colele V I² X , se ex pli c pr in faptu l c atît

ist or i cii b i za n ti ni cît i cei m ed i e va li se o cu pa u în lu c r ril e l o r n u m a i de întî m pl rile r z boin ice i de regul de p tu rile d o mi n an te ale po pu la iei, i nu mai în m sura în care interesau i mp eriul bizan tin sau rile a pu se n e , ce ea c e n u e r a c az u l c u r e g i u n il e n o a st r e î n p er i o ad a r es pecti v . A d e p i i t e ori ei r oe sl eri e n e n -a u pu t ut e x pl i ca pr i n c e m i r a c o l u n p o p o r n o u f o r m at ² r o m â n ii ² , ve n i n d d i n su d u l D u n r i i, s- a a e z a t ² în no rd ul ei ² e xa ct în in utu l lo cu it cu seco le în u r m d e st r m o ii l o r, d a ci i r o m a n i. D a c ar fi r e m i g r at, r m î n e i n e x p li ca bi l fa pt ul c re gii U n g ari ei ² st pîn i ac u m în T r an sil va ni a ² n -a u lu at n ici o m sur î m p otri va l o r, c ci o a se m e n e a « re m i gr a r e» ma si v ar fi pr od u s tulbu r ri î n vi a a politic , social , econ o mic i chiar biseri ceasc existent at un ci (în schi m b, a ve m tiri d espre a eza rea colon i tilor sa i în T ran sil vania). D e ase me n ea, este cu ne putin d e e xplicat cu m a ce ti «p st o ri », a bi a « r eîn t or i » d in i nu turile l ocui te d e str m o ii l or, s fi rid icat în tr-un ti m p r el ati v scu rt atîtea bi seric i m on u m en t ale, un el e î m p o d o b it e c u p i ct u ri, ca r e d i n ui esc p î n az i. In sfî r it, est e c u n epu tin c a e i sa fi t r e c u t d e î n d a t d e l a o c u p a i a l or d e « p st o r i » l a c ea de «a gri cul t ori », c ci în po di u l T r an sil van i ei, ca i în cî mp i a d in stî n g a T i sei, p st or it u l era a pr o a p e n e cu n o sc u t. în su i fa ptul c î n l ucr rile ad e p il or «te oriei roe slerien e» e xist nu m er o ase co ntr a ziceri cu pri vir e la lo cu l for m rii po p o r ulu i r o m ân i m ai ales cu pri vire la data «remi gr rii» loi con stituie o m rturie a n ete mei n ici ei a ce st ei a. Iat , d a r, atîtea fa pt e care co n fir m c te o ri a lu i R ob e rt R oe sl er i a ad e p il or lu i ma i n oi e ste o t e z n e tiin ific , a vî nd l a ba z d o a r c o n si d er e n t e d e o r d i n p ol iti c i re v en d i c r i t eri t o r i al e .
D esc o per ir i arheo log ice paleocr e tine în T r a n-

s i l v a n i a . T e o r i a u n e i t ot a l e e v a cu r i a p o p u l a i e i r o m a n i c e d i n D acia i-a do ve dit ab sur d itatea i car acter ul n e t iin i fic nu nu mai prin -tro serie d e argu m ente d e ord in logic i i st oric care plede az p en tru c on tin uit ate, ci mai ales prin recen tel e desc op eriri arh eol ogice. A ceste a do ved esc existen a un ei vie i în co ntin ua re, în for m e in du bita bil ro m ano -pro vinciale, în zeci de localit i din Tran silva nia, în tre care m u lt e c u n o scu t e ca a e z r i d i n ti m p u l st p î ni rii r o m a n e. U r m e arh eolo gice din secolul IV s-au descop erit la S ar mize getu sa, ci mitire ale po pu la iei daco-r o m ane s-au desc operit la A pu lu m, P or olissu m , o b i e cte r o m an e d i n a cel a i se c ol s-a u g si t la P ot ai ssa i î n alt e p r i. C ircul a i a mo n etar pe t erit oriu l pro vinciei, du p retragerea lui A u r e li a n , c on sti t ui e o n ou d o v a d a c o n ti n u it ii p o pu l a i ei l oc al e.

aceast privin sînt deosebit de semnificative i obiectele patine din secolul IV, unele din secolul V, descoperite în diferite Hi, mai ales în fostele ora e romane. Ele dovedesv atît vechi‡e tinismului la noi, cit i continuitatea popula iei daco-romane b latin . în felul acesta ele contrib uie la infirmarea tezei lui Roesler i a adep ilor s i mai noi care neag continuitatea daapoi (dup 271²275) cea daco-roman în Dacia, cele mai reprezentative obiecte paleocre tine descoperite în vania, apar in toare secolului IV : bli a votiv (donarium) de la Biertan. în anul 1 775 au fost dese lîng satul Biertan, la sud-est de Media (azi în jude ul Sibiu), arium cre tin i un disc, ambele din bronz. Dup descoperire, doa ajuns mai întîi în colec ia Brukenthal din Avrig, apoi a intrat ;eul Brukenthal din Sibiu (azi, la Muzeul de Istorie al României cure ti). De i acest. donarium a fost semnalat înc de la mijscolului trecut de numero i cercet tori, el a fost pus în valoare, ndu-se importan a lui pentru începuturile cre tinismului în Da-a în anul 1941, de c tre profesorul Kurt Horedt de la Universi-in Cluj. nariul este format dintr-o t bli dreptunghiular de 32,5 cm i 12,6²13,2 cm., cu o inscrip ie latin , din litere ajurate (adic în gr osimea bronzului t bli ei), a ezate p e trei rînd uri : EGO / VIVS VOT / UM POSUI (eu Zenovius am pus ofrand , f g ddnie). le dou laturi scurte au cîte un adaos triunghiular prev zut cu ficii. Pe laturile lungi era fixat , la mijloc, cîte o toart circulasuperioar (care acum nu mai exist ) probabil c era atîrnata lolicandru sau de un candelabru, fapt ce sugereaz existen a unui e cult, deci a unei bazilici. De cea inferioar era ag at a doua donariului, i anume un disc, tot din bronz, avînd înscris în el ama lui Hristos (X - f P), tot cu liter e aju rat e. Deci i acest a prev zut cu dou toarte circulare, avînd diamotrul de 23,7 cm '"‡rte era de 19,5 cm). "ma literelor, stilizarea textului i monograma au determinat pe "cet torii s dateze acest donarium în secolul IV i s -1 consii mod unanim, drept obiect cre tin. De asemenea, to i se pronunru apartenen a sa la o comunitate cre tin de daco-romani, c ci -ar fi existat o asemen ea co munitate, inscrip ia latin nu ar nici un rost, neavînd cine s o citeasc . Probabil a fost lucrat local, mai ales t bli a. (t:

Toate piesele, adic t bli a cu inscrip ia, discul cu monograma i eventualul policandru de care atîrna t bli a, duc la presupunerea ca exista un l ca cre tin de cult, în care a fost atîrnat darul respectiv. Iar un asemenea l ca atest un nivel de via mai ridicat, avînd construc ii publice i cunoscîndu-se scrisul. în concluzie, inscrip ia de la Biertan este de o mare însemn tate istorico-bisericeasc , pentru c atest vechimea cre tinismului daco-roman, atest persisten a popula iei daco-romane, care vorbea latine te, dup retragerea legiunilor i a administra iei în sudul Dun rii i, în sfîr it, atest nivelul de via al înainta ilor no tri în secolul IV. Alte obiecte paleocre tine. In apropiere de ruinele fostului castru roman de la Porolissum (azi Moigrad ² jud. S laj) s-a descoperit un vas cu inscrip ie i simboluri cre tine, împreun cu alte fragmente ceramice- - ijMese de~frer- i bronz, apar inând secolului IV. Probabil era un disc;*^e^a c rui parte~lnterioar ' central se poate dîsttwgercî r rrion©- -‡ grama criptografic a lui Hristos, înscris într-un patrulater de form trapezoidal . Spre una din bazele trapezului se afl incizate simbolurile cre tine : un pom i o pas re. Al turi apar alte cîteva semne i pîini. Pe exteriorul laturilor trapezului se g se te inscrip ia: Ego... vius sau ulus... vot... p..., adic Ego (Zeno)vius sau (Pa)ulus vot(um) p(osui). Fragmentul ceramic de la Moigrad, care este un produs local, are un caracter sigur cre tin. El dovede te atît vechimea cre tinismului în Porolissum, cît i continuitatea popula iei daco-romane în aceste teritorii dup anii 271²275. Prin 1830²1840, în ruinele Potaissei rorj,iajfte4-Tlirda)J s-a^ descoperit o gem (intaglîo dîirrrnlx,care se p stra, în bogata colec ie arheologic a Iui Iosif Kemeny, istoric i arheolog din secolul trecut, în qornuna Luncani (Grinde'nî)", lîng Turda. Piesa a disp rut, probabil în cursul revolu iei din 18487~â"* a c o cunoa tem numai dintr-o descriere contemporan (J. F. Neigebaur), pe baza c reia s-au întocmit alte studii. Gem este de onix, de form rotund ² oval , cu dimensiunile de circa 1,1²1,3 cm. i are sculptat pe ea scena «Bunului P stor». Pe un mic postament, este înf i at un b rbat în picioare, redat din fa , îmbr cat în tunic . Pe umeri poart un midi, c ruia îi ine picioarele dinainte cu mîna sting , iar dreapta i-o reazim pe old. La picioarele sale st un alt miel, cu privirea în sus, spre b rbat. In marginea sting a gemei, pe un mic piedestal, se înal un copac cu dou ramuri, înclinate deasupra b rbatului. Pe o ramur se afl o pas re. în partea dreapt a gemei, se vede o corabie, din care cade un om în ap , în fa a unui
7 ² Istoria B.O.R.

marin gata s -1 înghit . In jurul cor biei se disting literele gre9TS. Simbolismul acestor scene este u or de explicat. Omul cu te «Bunul P stor» (Mîntuitorul), motiv întîlnit i pe alte monuTe tine (picturi din catacombe, sarcofage, geme etc), pas rea umbelul, simbolul Duhului Sfînt, omul care cade din corabie i 1 marin simbolizeaz pe Iona înghi it de chit. în sfîr it, cripcre tin , format din cuvintele 1X012, întîlnit pe numeroase paleocre tine, trebuie citit : 'I (TJOOU?) X (pioxo?) 0 (eoo) T (io?) adic «Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mîntuitorul», iar cuy&uC înseamn pe te, acesta fiind unul din simbolurile cre tine iele secole. aa dateaz tot din secolul IV, dup unii arheologi chiar din seEste un exemplar destul de rar, avînd grupate la un loc atîtea ar i cu o minunat execu ie tehnic . Provine probabil din R :re tin grecesc. în Transilvania s-a descoperit, într-un loc necunoscut, o alt strat în colec ia de antichit i a Muzeului na ional ungar din ta. De dimensiuni reduse (1X0,8 cm.), gem înf i eaz tot 3unului Pastor,». Pe un mic postament st un b rbat, îmbr cat , pe cap cu un fel de c ciul , purtînd un miel p e u meri, pe ne de picioarele dinainte cu mîna dreapt , iar mîna sting pare i la spate ori a ezat pe old. Jos, în dreapta i în stînga lui, se ! un miel, în picioare, cu capetele în afar . Deasupra capetelor >i miei, se afl cîte un pe te a ezat vertical, unul cu cap ul în ii cu capul în jos. In stînga p storului (deci în dreapta privitolecînd de pe acela i mic postament, se înal un copac cu mai imuri, înclinate dup marginea gemei. Deci avem o gem com>sebit de cea de la Turda. Dateaz din secolul III. mul 1927 s-a descop erit la Cluj-Nap oca o piatr funerar ro-ire poart inscrip ia: «D(is) M(anibus) Cl(audius) Valentinus mnis XX, Valeria Valentina filio piissim(o)»,-iar dedesubt, în im, formula : «s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)». Aceast piatr fune-jîn a fost din nou folosit ca sicriu, de un cre tin pe la înce-colului IV, cînd fa a cu inscrip ia a fost a ezat în jos, formînd tiei sarcofagului. Cu prilejul acestei reîntrebuin ri, s-a s pat crucii în litera O din ultimul rînd (cuvîntul filio) i s-au t iat stîngaci în cer c (la sit tibi terra levis), dou litere : A i E, e ca semne pentru simbolurile A i 8. Azi se p streaz în Mueologic din Cluj-Napoca. J4 , .

în lapidariul aceluia i Muzeu se p streaz partea superioar a unui monument funerar de pe la mijlocul secolului III, provenit, probabil, de la Ampelum (Zlatna). Pe cele dou laturi mici se afl cîte un delfin. Pe unul din delfini a fost s pat ulterior, prin secolul IV, semnul crucii, probabil cu prilejul unei noi întrebuin ri a monumentului ca piatr de mormînt pentru un cre tin. Tn_Trjr|silvariia -an de conerit i eîteva opai e paleocre tine, pe care se afl imprimat semnul crucii. T5eŒpilda : dou opai e di lut la Apulum (unul în Muzeul Unirii din Alba Iulia, altul în Muzeul Brukenthal din Sibiu), uryspai de kroaz.desc&&&uLljLj^iâzi în Muzeul de Istorie al României), dou opai e de lut (aflate azi în Muzeul rii Co urilor din Oradea), un opai de* Bronz la^Por^ij^jujiufazi în Muzeul din Zal u), un ^alt.da_lUt».ae-pare. un.^rodus-«i-a»ui ceremist daeo-roman, provenit din Sarmizegejusa, azi în Muzeul din_Deva ,a. Toate sînt socotite de arheologi ca apar mîndsecolelor-fV="V. Probabil provin din regiunile Orientului apropiat sau din Africa de nord. în cadrul s p turilor efectuate la Sînmicl u A'b,a, în ias ²9#r-fcAKdjscoperit un tipar de turnat cruci,.din lul^r^dati din.secolele .Y-TT YI-, ""*" Popula ia r mas în fosta capital Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ad postit în vechile edificii publice, a distrus statuile i reliefurile p gîne, a refolosit la lucr ri de construc ii vechi altare, dar a l sat i cîteva vestigii paleocre tine: un fund de vas ceramic cu un chrismon (monograma XP) incizat i altul pe care se zgîriase o cruce simpl . Se adaug la acestea i unele obiecte de uz casnic (amfore, str chini) cu simboluri cre tine aplicate înainte de ardere, din secolele II²VI. Cîteva obiecte paleocre tine s-au descoperit în Banat. Astfel, în 1841, cu prilejul construirii bisericii ortodoxe din B ile Herculane, s-a descoperit un inel oval de aur cu gem , pe care sînt grava i un p un i un delfin, simboluri specific cre tine. Gem se p streaz într-un muzeu din Viena, unde a intrat îndat dup descoperire. Tot în Banat s-au g sit: un inel de bronz cu cruce, în rîul Caras ; un opai de bronz în form de pe te la Lipoya, folosit probabil în vreun l câ ""de""cuTt;"trn^mel debronz cu cruce în Saco uTurcesc, lîng Timioara (azi în MuzeuT~atrrTîmi oaraj7 un capac deŒîu cu cruce la Tibiscuni (Jupa, lîng Caransebe ). Cîteva obiecte au fost descoperite în Banatul iugoslav de ast zi, care f cea parte din fosta provincie roman Dacia: o cruce de metal alb, f r ornamenta ie, cu un orificiu pentru suspensie, la Vîr e ; dou cruci mici, identice, la Dubov .

Oltenia, s-au descoperit cîteva piese paleocre tine la Romula (azi jud. Olt), ora înfloritor în p r ile de sud ale Daciei. Aici s-au ou opji e_i3£CQ£atewXlu._Cluci, o crucj,u]i a de brp,nfi..,£LTOÄbucat __ rrrncî irriprirriat cu pe ti ij ciJi£iuliteiJ^oJ,jierfaici provin cîteva .irTSeTolele Ilf²Tv**":"*una pe care sint grava i doi delfini, alta cu ;ti a eza i simetric de o parte i de alta a unei cruci, o alta cu mi sus inînd o cruce .a. R cari ² jud. Dolj (fostul castru de la Saldae), s-a d&sooT>a^ft delabru fragmentar cli n bronz aToncT baza decorat cu pe ti iftfe, probabil într-un l ca de cult (secolele V²VI) ,- la Burnbeg^"* n ojjaij; decorat cu o cruce ; la Drobeta-Turnu Severin, un opM _ cruciform _(secoleleV²VI). Numeroase obiecte paleocre tin i descoperit îa|Sucidava](azi Celei-Corabia), de care ne vom ocult loc. mele biserici paleocre tine în nordul Dun rii. în 1963, în cadrul ilor a r heol ogi ce efe ct uat e în p r et ori ul castr ul ui r o ma n d e l a f ²jud. Olt, con^triul-injimpul lui Septimiu Sever (193²211), pe la mijlocul secolului III, s-aîT~de'scOpe'fit*ufrriel'e unui l ca t cr e tin di n a do ua ju m tat e a s ecolul ui al IV-lea, ridi cat uinele fostelor cl diri romane. A îndeplinit aceast func ie pîn jcid^ ecjoXuiuijirrri tor. Are o lungime de 16 m i o l ime de 7 m, r foJosindu-se absida unei capele p gîne (sacelum)7Tncît lungi:aj aj2i&eiiciLajaageâ-la 2Ljn. A fost construit rudimentar, din c r mid i igle, legate cu lut cleios. în biseric s-au descoon ogra m^ Jg^r vat pe o plac , precu m i u n mor mînt, prounui martir. cadrul cercet rilor arheologice efectuate în anii 1977²1979 în Pozolissum- azi Moigrad-S laj) s-a constatat c un templu p ast ref cut i refolosit ca l ca de_cul _£r^tjii_^n_£erioada post. Noua construc ie avea planul unei bazilici paleocre tine, cu în absida fostului templu p gîn. Bisericile de la Sl veni i Moi)nstituie noi m rturii asupra continuit ii popula iei daco-roacre tinate din Dacia, fiind cele mai vechi l ca uri de cult cre noscute în nordul Dun rii. scrierea acestor materiale paleocre tine, majoritatea datînd din IV, precum i r spîndirea lor pe teritoriul fostei provincii Dacia iduie s facem eîteva constat ri. Prima este aceea c avem rei ine obiecte cu simboluri cre tine sau monumente romane din - II²HI «încre tinate» în secolul IV, toate fiind g site întîmIn afar de bisericile paleocre tine de la Sl veni i Moigrad, din

______________________________________________________________________ secolul IV , pîn acu m sin gu rel e m on u m ente d e acest gen cu n oscu t în inu tu rile d ac o -r o m a n e din n or du l D u n rii, n u cu n oa te m nici u n m on u m e n t p al e o c r e ti n d e m ar i pr o p or ii. E x pli ca i a a c e st u i fa p t t re bu i e c u tat nu mai în con di iile cu totul particulare, d e ordin p olitic i so -c i al e co n o m i c, c ar e s -a u cr e at ai ci, la pe ri feri a l u m ii r o m a n o- bi za n ti n e în sec olel e IV i V . O alt c o n st a t ar e e st e c m a j or i t a t e a o bi e ct e l o r d es c r i se m a i s u s n u sî nt p r od u se l o c al e, ci sî nt o ri gi n ar e di n It al i a, d in A fri c a d e n or d , ' di n P a n n o n i a, d i n Ill yr i c u m , d e u n d e a u aj u n s în t eri t oriil e ca r pa ti c e pen tru a satisface n evoile religio ase ale u nor c o mu nit i d ac o -r o m a ne cre tin e. O rigin ea l or con sti tuie o m rtu rie d e o rdin arh eol ogic, c în v tu ra cre ti n a p t ru ns în D acia din su d ul D un rii, d ar i o m rturie a su pr a l eg t u ril o r p e c ar e l e a v e a u str m o i i n o t ri c u a c e st e r e gi u n i. D e fa pt, du p p r sire a D aciei, fosta pr o vin cie e ra orientat , su b rap ort eco n o mi c i cu ltu ral, spr e Ill yricu m, P a nn on ia i nor du l Italiei. A ce ste pri m e co n stat ri nu e xclu d, fire te, pu tin a e xi sten ei u n or cr e ti ni iz o l a i i î n s e c o l e l e a n t e r i o a r e , l u cr u p e c a r e l - a m s u b l i n i at i c u a l t prilej. In c e p ri ve t e p o ses o rii a c est o r m at erial e pa l eo cr e ti n e ² in în d sea m a d e r spî n di r e a l o r t eri t ori al , d e ca r act e r ul l o r, ca i d e r ealit ile p o p u l a r e i s oc i al -e c o n o m i c e d i n f o st a p r o vi n c i e ² c er c et t o ri i sus in, pe bu n dreptate, c4 ele nu pu teau s apar in d ecît p opula iei daco-ro m ane r m ase aici dup 27 1 ² 27 5. In n ici u n u l d i n c o m pl e xe l e a r h e ol o gi ce ap ar i n t oa r e go il or n u e xist obiecte cu car act er cre tin. La po pu la iile mi grat oar e d e pe terito riul fo st ei pr o vi n cii D a cia (în sp e la go i i la g ep i zi ), n o u a î n v t u r va p t r u n d e c e va m ai t îr ziu . V i a a cr e t i n î n C î m pi a M u n t en i ei i î n M ol d o v a. N -a m a mi n tit pîn acu m d a c a existat o via cre tin în teritoriile dacic e r m a se în a far a st pî n i rii r o m a n e, a d i c î n M u n t e n i a i M ol d o v a d e m ai tî r z i u . A m ar tat m ai su s c ro m an i zare a s-a p r od u s i în ac este t erit orii, d a t o rit c ar a ct er u l ui p r or o m a n i c al li m b ii g et o -d a cil or, c a i c o n t ac t u l ui lor direct cu cei care \ r ehicu lau li m ba i spiritualitatea latin în spa iu l n ord -du n r ean. C erc et rile arhe ol o gi ce au d ove d it c exista i o via c r e ti n ² î n f o r m e p o pu l a re ² c hi a r i î n t erit o riil e ca r e n -a u fo st in clu se î n anul 10 6 în pr o vin cia « D acia Traian » . U r m e ro m an e i cre tin e s-au desc operit î n ulti m ii ani la B ar b o j L(io st c o m u n su bu r ban , ast zi co m p on e nt a mu ni ci piul ui G al a i), la ci rca un k m d e v r sar e a i r et u l u i î n D u n r e. A i ci a u fo st st a i o n a t e d o u d e t a a m e n t e d i n L e -

e I Italica i V Macedojojca, precum i dou ^ unit i [ Mattiacorum i, temporar, Classis Flavia.Mpesica (unitate de na-e fluvial ). In aceste unit i au existat desigur i solda i cre tini au f cut cunoscut nou înv tur i în rîndul popula iei din ierea castrelor romane. Acela i lucru l-au putut face i unii ne-i cre tini veni i aici în afaceri comerciale. La încre tinarea loilor din zona respectiv vor fi contribuit i unii misionari din viiprovincie Scythia Minor, în care cre tinismul era cunoscut înc colul I. ate sigure asupra cre tinismului în p r ile de sud ale Moldovei îr tot descoperirile arheologice. Chiar în B rbo i (identificat ii cu vechea Piroboridava) s-au descoperit cîteva obiecte paleoie: dou cruci de sidef, de dimensiuni mici, o amfor cu literele ristos) i altele, toate apar in toare secolului III. In a ezarea dae la Cînde iL-Vrancea (la sud de Foc ani) s-au descoperit o crui o cup getic cu cruce, datate din secolele I²II. din sidef, din secolele II²III s-au descoperit la Mitoc-Boto ani. n a unor vase de lut avînd semnul crucii, din secolele IV²V, ca i ia i orientarea unor morminte specifice cre tinilor, toate descola T cuta (între Vaslui i Ia i), constituie m rturii gr itoare deîspîndirea cre tinismului în aceast parte a rii, rmele paleocre tine din Moldova apar in mai ales secolelor V² De pild , s-au descoperit numeroase vase de lut avînd incizat 1 crucii, la Horga Epureni-Vaslui, Murgeni-Vaslui, Dode ti-Vasic u, Boto ana-Suceava, ipot-Suceava .a. S-au descoperit chiar re sau matri e din os pentru confec ionarea unor obiecte cre tispecial cruciuli e, la Davide/ii-Neam , Traicm-Bac u, Coste ti-la i, ma-Suceava.. O matri lucrat din os de elefant, descoperit la tila i are incizate imaginile a trei personaje, probabil preo i. morminte cre tine apar in aceleia i perioade, adic secolelor V D ne ti-Vaslui, S bâoani-Neam , Secuieni-Neam .a. serie de tipare pentru cruciuli e s-<au descoperit în Cîmpia munStr ule ti (azi în Bucure ti), Du/ceanca-Teleorman, OlteniTele-, Budureasca-Ploie ti, Cînde ii-Buz u i în alte p r i. Tiparele tive presupun o produc ie în serie, ceea ce arat c i în terito-ud i est-carpatice tr ia o numeroas popula ie cre tin . Toate descoperiri arunc o lumin puternic atît asupra cre tin rii pei romanizate din aceste p r i, cît i asupra conttinuit ii ei. In re, men ionam i faptul c , dup o statistic efectuat în 1984

de arheologul clujean Mircea Rusu, num rul a ez rilor în care s-au descoperit obiecte paleocre tine la noi, din secolele III²VII, se ridic la 117, din care 31 în Moldova i Muntenia. C o n c l u z i i : Materialele paleocre tine descrise mai sus constituie o m rturie puternic în sprijinul tezei continuit ii popula iei romanice în Dacia carpatic dup retragerea lui Aurelian. în acela i timp, ele sînt o m rturie c înv tura cre tin avea, în secolul IV, r d cini adînc înfipte în p mîntul pe care tr im. To i istoricii i arheologii admit c dup Constantin cel Mare ² mai precis dup 313 ² se poate vorbi de o generalizare a cre tinismului în lumea daco-romanâ din nordul i sudul Dun rii.
B IB L I O GR A F I E Pentru problema continuit ii se pot consulta : Unitate i continuitate în istoria poporului român, sub redac ia prof. univ. D. BERCIU, Bucure ti, 1963, 461 p. ; VLA-DIMIR ILIESCU, P r sirea Daciei In lumina izvoarelor istorice, în SCIV, 22, nr. 3, 1971, p. 425²442; A. ARMBRUSTER, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucure ti, 1972 (ed. francez , 1975); LIGI A BlRZU, Continuitatea crea iei materiale i spirituale a poporului român pe teritoriul iostei Dacii, Bucure ti, 1979, 138 p.; DUMITRU PROTASE, Autohtonii în Dacia, voi. I. Dacia roman , Bucure ti, 1980, 311 p.; NICOLAB STOICESCU, Continuitatea românilor. Privire istoriograiic . Istoricul problemei. Dovezile continuit ii, Bucure ti, 1980, 247 p.; NICOLAE STOICESCU i ION HURDUBE IU, Continuitatea daco-romanilor în istoriografia român i str in , Bucure ti, 1984, 231 p.; ANTONIE PL M DEALA, Romanitate, continuitate, unitate, Sibiu, 1988, 303 p.; G. I. BR TIANU, O enigm i un miracol istoric: poporul român, Edi ie îngrijit de Stelian Brezeanu, Bucure ti, 1988, 212 p. A se vedea i: C. DAICOVICIU, E. PETROVICI i GH. TEFAN, La formation du peuple roumain et de sa langue, Bucarest, 1963, I. NESTOR, Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du peuple roumain, în RRH, 3, 1964, p. 383² 423; D. BERCIU, Probleme privind tormarea poporului român în lumina cercet rii arheologice actuale, în Revista de Istorie, t. 28, 1975, p. 1154²1169. Descoperiri arheologice paleocre tine. Lucr ri generale. D. PROTASE, Problema continuit ii în Dacia în lumina arheologiei i numismaticii, Bucure ti, 1966, p. 141² 158 (toate obiectele); EMILIAN POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IV²XIII descoperite în România, Bucure ti, 1976, p. 293²396; I. BARNEA, Les monuments paleochretiens de Roumanie, Roma, 1977; I. BARNEA, Arta cre tin în România. 1. Secolele III²VI Album... Studiu introductiv i prezentarea plan elor de... Bucure ti, 1979, 278 p. (cu 118 pi. in text). Descoperiri în Transilvania. A. NANU, Monumentul cre tin de la Potaissa. Contribu ie la istoria cre tinismului daco-roman, Odorhei, 1926, 25 p.; KURT HOREDT, Bine lateinische Inschriit des 4 Jahrhunderts aus Siebenbiirgen, Sibiu, 1941, 8 p. + 1 pi. (extras din «Anuarul Institutului de Studii Clasice», IV, 1941²42, p. 10²16; (donariul de la Biertan) ; C. DAICOVICIU, O senza ional descoperire arheologic , în rev. «Transilvania», Sibiu, an. LXXII, nr. 8, 1941, p. 576²579 (donariul de la Biertan ² studiu reprodus i în voi. Dacia, Cluj, 1970, p. 522²525); I. BARNEA, Contribu ii la studiul cre tinismului în Dacia, în RIR, voi. XIII, fasc. 3, 1943, p. 31²42 (sarcofagul de la Napoca, donariul de la Biertan, inelul de la Mehadia); BUCUR MITREA, Une lampe chretienne decouverte en Transylvanie, în «Dacia», IX²X, 1941²1944, Bucure ti, 1945, p. 507²511 (oapitul de la Apulum, azi în Muzeul Bruckenthal); BUCUR MITREA, O gem cre tin din Turda, în RIR. voi. XVI, fasc. I, 1946, p. 51²

4ACREA, A propos de quelques decouvertes chretiennes en Dacie, în *Da--XII, 1945²47, Bucure ti, 1948, p. 281²302 ; I. I. RUSSU, Materiale arheo-[leocre tinc din Transilvania. Contribu ii la istoria cre tinismului daco-roman, a X, nr. 5²6, 1958, p. 311²340 (toate obiectele); CLO CA L. .BÂLU , O aleocre tin din Dacia, în «Apulum»,VI, 1967, p. 619²624; C. C. GIURESCU, atea inscrip iei cre tine in limba latin de la Biertan (jude ul Sibiu), în M.O. nr 5 _ 6 r 1970, p. 473²478 ; ION BARNEA, Monumenti paleocristiani della aiana, în voi. Corse di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 45 _ eg ; MARIUS MOGA, Vestigii paleocre tine în Banat, în voi. In memoistantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 259²266 ; NICOLAE VLASSA, Dou piese dine din Transilvania, în AMN, 13, 1976, p. 215²230; NICOLAE GUDEA. inscrip ie i simboluri cre tine de la Moigiad. Contribu ii Ia istoria cre ti-în Dacia dup retragerea aurelian , în Acta Musei Porolissensis, voi. III, l79_ p 515² 523 ; MIHAI B RBULESCU, Vechi urme cre tine, în voi. Monu-orîce i de art religioas din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului i Clujului, oca, 1982, p. 55² 74 ; NICOLAE DANILA, Considera ii asupra noilor materia-ogice paleocre tine din Transilvania, în BOR, an. C, nr. 7²8, 1982, p. 731² *CEA RUSU, Paleocre tinismul nord-dun rean i etnogeneza românilor, în uj-Napoca, XXVI, 1983²1984, p. 35²84 ( i extras); NICOLAE D NILA, ileocre tine din Dacia, în BOR, an. CIV, nr. 3²4, 1986, p. 72²85 ; NICOLAE i IOAN GHIURCO, Din istoria cre tinismului la români. M rturii arheolo-dea, 1988, 274 p. + 13 h. + 39 plan e. :operiri în Oltenia. DUMITRU TUDOR, Antichit i cre tine în Romula, în > Olteniei», an XII, nr. 66²67, 1933, p. 211²220; D. TUDOR, Oltenia roma-[, Bucure ti, 1958, 532 p. ; OCTAVIAN TOROPU, Romanitatea i'irzie i str -'m Dacia Traian sud-carpatic , Craiova, 1976, 267 p.; D. TUDOR, Biserica tin de la Sl veni-Olt din secolul al IV-lea, în MO, an XiXXI, nr. 1²3, 1979, D5 ; D. TUDOR, Biserica paleocre tin de la Sl veni-Olt, în SCIVA, tom. 30, 9, p. -153²458; I. IONESCU, Biserica de la Sl veni-Olt, în BOR, an XCVIII, 1080, p. 822²83/!;' NICOLAE DÂNILA, Via a cre tin în Oltenia in secolele î lumina documentelor romano-bizantine, în M.O., an XXXVI, nr. 5²6, 1984, 41. operin în Moldova. DAN GH. TEODOR, Elemente i influen e bizantine în in secolele V²XI, în SCIV, 21, nr. 1, 1970, p. 97²128 ; GHENU A COMAN, arheologice privind cre tinismul în Moldova secolelor VI²XII, în Danubius, i. V, 1971, p. 75²99 ; DAN GH. TEODOR, Cele mai vechi urme cre tine din în MMS, an. L, nr. 7²8, 1974, p. 561²573 ; DAN GH. TEODOR, Teritoriul ic în veacurile V²XI, Ia i, 1978, 223 p.; I. MITREA, Dovezi ale prezen ei mlui în secolul al V 1-lea în Moldova, în MMS, an. LV, nr. 3²6, 1979, p. tea de sud a Moldovei, în Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1979, 1, p. GHENU A COMAN, Noi cercet ri arheologico cu privire la secolele V² tea de sud a Moldovei, in Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1979, 1, p. DAN GH. TEODOR, Romanitatea carpato-dun rean i Bizan ul în veacurile '-. Ia i, 1981 ; ADRIAN GABOR, M rturii arheologice privind vechimea cre în sudul Moldovei, în MMS, en. LXII, nr. 1²2, 1986, p. 83²91 ; NICOLAE Materiale arheologi ce paleocre tine din Moldova, în MMS, an. LXIII, nr. ‡ 63²81 ; V. CHIRICA, Cre tinismul Ia est de Carpa i în lumina m rturiilor -e, în MMS, an. LXV, 1989, nr. 1, p. 69²75. operiri în Muntenia. MARGARETA CONSTANTINIU, Elemente romano-bi! cultura material a popula iei autohtone din partea central a Munteniei e VI² vii e r i : în SCIV_ XVJI( 1965j p 665²678 ; NICOLAE D NILA, Tipare cruci din secolele IV²VI descoperite pe teritoriul României, în BOR, an -8, 1983, p. 557²561 ; ILIE CATRINOIU, Rolul Bizan ului în via a religioas ~nia ln secolele IV²VI în lumina izvoarelor literare i arheologice, în BOR, 7 ~8, 1983, p. 589²599.

V
CRE TINISMUL DACO-ROMAN IN NORDUL DUN RII ÎN SECOLUL IV. M RTURII LITERARE-ISTORICE

/Ym ar tat în paginile precedente c de pe la mijlocul secolului III, ca urmare a crizei economice prin care trecea imperiul roman, Dacia a început s fie p r sit de oamenii de afaceri, iar în anii 271²275, sub împ ratul Aurelian a avut loc p r sirea oficial a fostei provincii, prin retragerea administra iei i a legiunilor în sudul Dun rii. în Dacia s-au a ezat apoi pe rînd, i vremelnic ² al turi de popu-, la ia autohton daco-roman ², o serie de popula ii migratoare : go i r huni, gepizi, avari, slavi, iar mai tîrziu pecenegi i cumani. ? Migra ia go ilor. Cei dintîi care i-au f cut apari ia au fost go ii,!? popor de neam germanic, originar din Peninsula Scandinavic i din p r ile de nord ale Europei Centrale. Probabil pe la începutul erei cre -, tine au început s doboare treptat spre sud, în mai multe valuri. O par- t te din ei se g seau, înc de la sfîr itul secolului II, în nordul M rii Ne gre, în silvostepa dintre Nipru i Don. Un alt grup, cunoscut sub nu mele de gepizi, a coborîit mai tîrziu. începînd cu prima jum tate a se-,. colului III se cunosc i ciocniri între go i i armatele romane din Daci4 i Moesia. Atacurile lor împotriva imperiului le-au f cut de regul îm preun cu triburile de carpi din Dacia r mas în afara provinciei roma ne, în anul 251 împ ratul Trebonianus Gallus ² în urma unei înfrîngeri a o tilor romane la Abrittus, ² a încheiat chiar o pace cu go ii, cedînd coali iei goto-oarpice unele teritorii din Dacia, cu condi ia s nu mai, atace posesiunile romane. f Pe teritoriul rii noastre, go ii (cu cele dou mari ramuri ale lor : s r s ritean , a ostrogo ilor sau a greutungilor, i apusean , a vizigo ilor i sau a tervingilor) s-au putut a eza numai c tre sfîr itul secolului III, iar

undeva în regiunile r s xtra-cairpatice. au Hin rea. unde au întemeiat un regat. pentru treiscenii. împ ratul Valens a întreprins dou expedi ii împotriva go iîordul Dun rii. Toate aceste erau destinate ap r rii popula iei romanizate r mase în nordul care din punct de vedere economic. cultural i militar era conca parte integrant a popula iei din imperiu. existen a podului de piatr peste Dun re erea oselei c tre Transilvania. în anii 69. s ocupe Italia (493). Vizigo ii au ajuns pîn în sudul Gali în Spania. De aceea. în cursul icesta i-a pierdut via a (378). predominarea economiei romane 5da ei în toat Dacia. oseaua roman îgul Oltului spre Transilvania a fost ref cut . île Athanaric. fapt care a determinat o emigrare masiv a lor 1 Dun rii. care era un val roicat acum. Constantin II. Dup a ezarea acia. a ajuns din nou sub st pînire roman . Cercet rile arheologice au dovedit c ea gotic asupra fostei provincii Dacia a fost mai mult nomifiind prezen i mai ales sub forma unor tabere în mijlocul iei autohtone. De pild . la gura Oltului. între care : men inerea cet ilor le de pe malul stîng al Dun rii. ei n-au avut nici o influen asupra nilor romaniza i din Dacia. Faptul c popula ia din Dacia . desr sfirate. La au contribuit mai mul i factori. au avut noi lupte cu imperiul roman. In apropiere de [ s-a ridicat cetatea numit Constantiniana Daphne. pîn la «brazda lui Novac». acestea avînd în frunte un renumit conduc tor. iar ostrogo ii au izbutit. go ii au fost înfrîn i de huni. Mai ttîrziu. ui Aurelian le-a cedat Dacia pentru a putea salva provinciile ite Moesia i Illyricum. iar limba daco-romanilor n-a fost i de a go ilor.de aii avut noi lupte cu împ ratul Valens. un. mul 376. Pu inii go i r ma i în p r ile noastre au disp rut in masa popula iei autohtone. ajungînd sub regele lor teodoric la o itate deosebit . A început de îndat i construirea de înt rituri pe malul Dun rii. ipia muntean . iu. atacînd i învingînd pe go i. procesul de romanizare s-a men inut i înt rit. în anul 332 >mane conduse de fiul lui Constantin cel Mare. N-au mai r mas de la ei decît unele vestigii le atît în Transilvania cît i în cîmpia muntean . Cu cî iva ani înainte se construise un pod de piatr an re. la Sucidava (azi Celei).numai în secolul IV. O parte din ei au r mas definitiv ii au plecat înspre apus. întîi ca federa i sau clien i ai imperiului. >ofida faptului c se a ezaser aici unele triburi germanice.

ar fi fost trimis la un sinod semiarian inut în Antiohia. Probabil unul din p rin ii lui era got. Probabil el era episcopul cre tinilor din « ara Gothiei».‡ probabil de însu i Teofil. cu excep ia unor ora e. poate. care ineau de prefectura Illyricului. . pe la mijlocul secolului III. fost al Nicomidiei. dar nu în Antiohia. Istoricul Filostorgiu scria c Ulfila a fost hirotonit episcop pentru «to i cre tinii din ara getic ». . erau. a înv at i limba latin . în anul 336. care se vorbea în aceste p r i. pentru c Moesia Supe rior. teritorii de limb latin . cum se numea pe atunci Dacia nord dun rean ocupat de go i. cea de cite sau lector . ci la Conatantinopol. Ajungînd la Dun re.vorbea limba latin . i-a îng duit s p streze leg turi neîntrerupte cu popula ia de aceea i limb din sudul Dun rii. p rere care ni se pare mai apropiat de adev r. care era un ortodox. Teofil ar fi fost înv torul i predecesorul lui Ulîila (Ulfilas). Prevalitania. num rul cre tinilor s-a înmul it. Pe lîng limbile greac i got pe care le cuno tea din familie. dup ce go ii au fost înfrîn i de Constantin cel Mare i se încheie un tratat de pace prin care ei devin alia i (foederati) ai împ ratului. Dardania. li s-a impus ² între alte condi ii ²‡ i libertate pentru cre tini. unde ar fi fost hirotonit episcop de c tre semiarianul Eusebiu al Constantinopolului. Go ii au cunoscut cre tinismul înc pe cînd locuiau în nordul M rii Negre. deportat în « ara go ilor». Se tie c în 332. La Sinodul I ecumenic de la Niceea (325). în nordul Dun rii i s-a bucurat de o educa ie îngrijit . Acesta era descendentul unei familii grece ti din Capadocia. Ajungînd pe teritoriul rii noastre de azi. S-a n scut în primul deceniu al secolului IV. hirotonia lui s-ar fi f cut de acela i Eusebiu. care ineau de prefectura Orientului (dieceza Tracia). a luat parte i episcopul Teofil «al Go iei» (Gothiei). e posibil s fi contribuit la încre tinarea unora din ei i unii credincio i daco-romani. Ulfila. In genere se afirm c în anul 341. Dup o ipotez mai nou . de unii solda i de neam got care slujeau în armata roman . c ci înv tura cre tin era r spîndit acum printre ei de numero ii captivi pe care îi aduceau cu prilejul expedi iilor lor în Asia Mic i în Peninsula Balcanic i. Dacia Ripensis i Mediterranea. Dup spusele istoricului bisericesc Socrate. Moesia Inferior i Scythia Minor. Cre tinarea go ilor. unde s-a asimilat acestora. Nu tim cînd i de cine a fost hirotesit în treapta cea mai de jos în ierarhia bisericeasc . avînd desigur în vedere faptul c în nordul Dun rii locuiau odinioar ge ii. acum daco-romani.

el a creat un alfabet propriu. fapt consemnat de ocrate i Sozomen. a trecut la c ci go ii voiau s intre în leg turi cu imp eriul de R s rit. mai ales c mul i dintre go i erau acest scop. C u acest prilej. iceean i numai mai tîrziu. cînd a acceptat m rturisirea de credin a acestui sinod. de c tre împ ratul Teodosie (379²395). Ulfila a început s pro.istoricii Socrate i Sozomen. itatea sa misionar a fost îns tulburat în curînd de o prigoauit împotriva go ilor cre tini de conduc torul lor Aorich. cum se nume te traduare la baz textul grec. în Acesta 1-a obligat s treac în Moesia. Bucurîndu-se de ocrotirea împ ra ilor i II (337²361) i Valens (364²378). la st ruin ele lui Ulfila. trimi înd misionari la cei din neamul s u. Ulfila a fost la început ortodox. o activiitate misionar de 40 de ani. fiind totodat i un cîrmuitor politic de acolo. s-ar fi a eL UI Nicopolis ad Istrum. din secolele V² 0 particip Ia un sinod în Constantinopol. Reîn( _ dup unii în p r ile Buz ului ². i a început i Bibliei în limba gotic . circulînd în numeroase copii-manu[ mai vestit e Codex Argenteus Upsaliensis. pe cele grece ti. Traducerea lui Ulfila a fost apoi mult timp e neamurile germanice. mii 370²372 a izbucnit. unde emat la un sinod.t i episcopul capitalei erau arieni. au tre>esia. «Biblia gothica».r e go ii cre tini nord-dun reni. . din interese politice. în nordul Dun rii se pare c i-a continuat activiîpiscop numit Goddas. drept de azil din paratului Valens.ca cu însufle ire pe Hriistos. a creat cuvinte noi. care profit de situa ie pentru a le impune orerian . Cînd a fost cazul. Dup p rerea unor cercet tori. ob inînd. în nordul Dun rii. Ulfila i jurul s u o adev rat coal teologic . o alt . condu i de Fritigern. pentru cei de un neam cu el. iar unde n-a g sit cuvinte potrivite. l sînd netraduse c r ile Reucît acestea ar fi constituit un îndemn pentru go i de a reveni irile lor r zboinice. dup al ii la Durostorum. Ulfila i-a dat ob tescul 1 anul 383 la Constantinopol (dup al ii în 381 sau 382). o nou persecu ie i p ornit de r eg el e got Ath anari c. Acolo a terminat de tradus Biblia în ic . gotic. împreun cu un mare ona ionali cre tini. mei atît împ ratul cî. care erau arieni. unde i-a r rea evanghelizatoare. ma de spiritul limbii gote.

a insuflat unora din ei rigorismul s u moral. din cele înf i ate pîn aici. Din Izvoarele . ajuns episcop în Durostorum dup moartea lui.uci i atunci). este amintit într-o coresponden a Sfîntului Vasile cel Mare de prin anii 373²374. La rîndul s u. via a i sfîr itul lui Ulfila). c înv tura cre tin La go i s-a l spîndit i pe teritoriul de azi al patriei noastre i c tot aici s-a creat primul lor alfabet i s-a început lucrarea de traducere a Sfintei Scripturi în limba gotic . Probabil au p r sit secta sau au fost alunga i de aici in timpul persecu iei regelui got Athanaric.Unul din ucenicii s i. Dup moartea acestora. care aminte te de unii martiri go i i per i . Probabil i-a sfîr it via a printre go i. cu unele date biografice. R zboiul s-a încheiat cu victoria lui Valens. Rezult . greac . care a determinat emigrarea lui Ulfila în sudul Dun rii (persecu ia e atestat i de o catehez "a Sf. Trecînd i în nordul Dun rii. a fost continuat de ucenicii s i. timpului avem i alte tiri în leg tur cu via a cre tin la go ii a eza i în ara noastr . a hirotonit i el al i episcopi. Chirii al Ierusalimului. între altele. în jurul anilor 347²348. înainte de marea persecu ie a lui Athanaric din anul 372. A fost hirotonit episcop de c tre un altul care aderase la înv tura sa. cu titlul Epistula de Ude. între go i. i Silvanus. originar din Capadocia. originar tot din Mesopotamia. unul cu numele Eutihie. un localnic. care trecuse în nordul Dun rii de dou ori. Auxentius. Sub împ ratul Constan iu II (337²361) a fost exilat în Scythia Minor un c lug r eretic. condamnat de un sinod pentru propov duirea unui rigorism exagerat. întrerupt în 348. Am ar tat mai sus c Aorich dezl n uise o persecu ie împotriva cre tinilor. 315²403). Audius. suprimîndu-le i subsidiile pe care le Persecu iile go ilor împotriva cre tinilor din Dacia. Aceast persecu ie s-a dezl n uit în urma r zboaielor pe care le-a purtat cu împ ratul Valens. în lucrarea sa Panarion sau împotriva tuturor ereziilor. Toate aceste tiri le avem de la scriitorul bisericesc Sfîntul Epifanie de Salamina (c. i c «a l sat mai multe tratate i comentarii în aceste trei limbi». în scrisoare se spunea c Ulfila predica în inuturile dun rene în trei limbi. între care cunoa tem pe Uranius. originar din Mesopotamia. nu mai tim nimic despre audienii din nordul Dun rii. latin i got . vita el obitu Uliilae (Scrisoare despre credin a. între ace tia. a scris un fel de panegiric despre dasc lul s u. Activitatea misionar a lui Ulfila în nordul Dun rii. care a încetat s mai considere pe go i vasali credincio i. fapt care a dus i la înfiin area unor mîn stiri.

în secolul XV le sale au fost mutate în biserica Sfîntul Nicolae din Vene ia. p strat numai pentru zilele de 23 octombrie²30 srie. anonimi. la Cizic. care. Probabil era descendent al unei familii tivi greci cre tini adu i de go i din Cilicia ori din alte p r i ale 4ici. ca i martirii din calendarul got. într-o zi eptembrie. ba i. reîntor i în Gothia. a desf urat o intens activitate ir i catehetic la daco-romanii din sudul Dun rii. :itatea lui la noi se datore te nu numai faptului c a p storit pe ii rii noastre. Drept r zbunare. e afla o colonie de go i cre tini. ntr-o zi de 15 septembrie. ars de viu. 7 femei i un altul.iu din imperiu. c tre de e însu i actul s u martiric. undeva la v rsarea Arge ului în Dun re. iar GaVellas. Din aceas-ire a moa telor într-o biseric ortodox . un c lug r Arpila. între ei se num rau preo ii i Batwin sau Bathusios cu doi fii i dou fiice. dar i din faptul c este t în Mineiele noastre. Ei ar fi îndurat martiriul la porunca sf local cu numele Vingurich. s * -. Athanaric a o persecu ie sîngeroas împotriva cre tinilor din regatul s u. i anume de o re a Bisericii din Gothia c tre Biserica din Capadocia. i anume despre Sfîntul Sava. a a cum ar reie i relatarea lui Sozomen. O noti din sinaxare arat c r m i ele : martiri au fost strînse de o cre tin cu numele Gaatha. îaxarele pomenesc i de al i martiri ai persecu iei lui Athanaric. so ia Dnduc tor got. rtiriul Sfîntului Sava. cunoscu i cu nuin afar de al ii. imele unor martiri din acest timp sînt consemnate într-un fragle calendar got. care le-au transportat. în anii urm tori.. pe malul asiatic al M rii de Marmara. fost Sfîntul Nichita. în total 26 de martiri. cu ajure tinului Vellas. . ci i pentru c purta acela i nume cu episcopul anei. ea sa este relatat de un izvor contemporan. i fiica ei Dulcilla. cu prilejul mut rii moa telor sale în Capadocia. pe b nuia c sînt în leg tur cu imperiul. Numai a a se poate explica faptul c moa tele i-au fost du--ilicia i a ezate într-o biseric din ora ul Mopsuestia. deducem c era ortodox. precum i din alte acte martirice.‡ al ii ² spre a-1 deosebi numit «Gotul». scris 3² 374. în preajma Sinodului IV ecumenic din 451. tiri mult mai bogate avem îns despre un tir din persecu ia lui Athanaric. prin anii 370²372. Uneori a i ifundat cu acesta i numit «Romanul» . Se crede c au fost ar i de vii îmseric . Dulcilla a r mas acolo. Persecu ia este descris storicul bisericesc Sozomen. au fost uci i cu pietre.

dup cum ne spune actul s u martiric. fiul unui «regi or» (faoi'kiaxoz) got. astfel c a fost nevoit s se reîntoarc în sat. care a ofensat pe Atharid însu i. al c rui nume nu-1 tim. fie în Moesia.Din cuprinsul scrisorii. s-a îndreptat îns spre un alt ora (ek âtepav iroXiv). Cînd cîrmuitorii go i au început prigoana împotriva cre tinilor. în «România» fPwpavta). care l-au alungat din sat. a cincea zi dup Pa ti. Preotul Sansala i Sava au fost prin i. Sansala (Sansalas). In fa a r spunsului lui Sava. Sfîntul Sava. îndemna i pe ceilal i cre tini s refuze o astfel de propunere. care tr ia în feciorie. Rhotes-theos. au hot rît s fie înecat în rîul Buz u (Mouaatoî). credincios ortodox. silindu-i s m nînce din cele jertfite idolilor. adic într-una din provinciile imperiului roman de r s rit. i s-a ar tat un b rbat foarte înalt i str lucitor la vedere. Pe drum. cu o ceat de prigonitori. Uciga ii i-au scos trupul neînsufle it din ap pe malul rîului i l-au p r sit. pe ascuns. A pr znuit Pastile împreun cu el i cu ceilal i credincio i. la p stori ii s i. Apropiindu-se s rb toarea Pa tilor din anul 372. care i-a poruncit s se întoarc la preotul Sansala. arhiepiscopul Ce- . supu i la chinuri i sili i s aduc jertf idolilor. pentru a pr znui Pastile împreun . Sava a respins încercarea cons tenilor s i p gîni de a-1 sc pa. Din aceast pricin . Aici 1-a g sit pe preotul Sansala. revenit între timp. în timp ce dreptul Sava da laud lui Dumnezeu c 1-a învrednicit s p timeasc pentru El. neîng duindu-i s se reîntoarc decît dup trecerea unui timp. iar pe preotul Sansala l-au l sat prad chinurilor îndurate pîn atunci. fiind în vîrst de 38 de ani. I-au prins un butuc de lemn dup gît. aruncîndu-1 în adîncul apei. S vîr irea sa din via s-a petrecut la 12 aprilie 372. O z pad abundent a troienit îns drumul. Dar în a treia noapte dup Sfintele Pa ti. între p duri. a sosit în sat Atharid. peste Dun re. reiese c Sava era grec de neam. post i rug ciune. Acest lucru a sup rat pe p gîni. La acestea. cîntînd psalmi în biseric . persecu ia lui Athanaric împotriva cre tinilor a pornit cu i mai mult cruzime. într-un sat din Muntenia de azi. In acela i timp. . La scurt timp dup p timirea lui s-a r spîndit vestea despre acest nou martir. substituite de ei celor jertfite idolilor. Sava i-a r spuns c «Sansala a p r sit ara» i a pornit mai departe. Probabil el a fost cel care a purtat grija înmormînt rii trupului martirului Sava. unii dintre ei ² preo i i credincio i ²au fost nevoi i s se refugieze «din Gothia»-. între cei care au plecat era i preotul satului respectiv. lucru pe care l-au refuzat. ajungînd pîn la Sfîntuil Vasile cel Mare. fie în Scythia Minor. la preotul Guttica (Guththicas). oferindu-i spre mîncare c rnuri nejertfite.

n. în a c rei metropol .av£av) care ar fi Scythia Minor. este actul martiric al Sfîntului Sava. iar de aici.il). Kmq oniyiiu iiiiaat uou . atmi'c ni. j timise Sfîntul Sava. deci cu Vetranion. Sfîntul Vasile a mul umit prin dou :i.) care este învecinat vostru» (Scythia Minor. au fost trimise în Capadocia.n. 330²379). data dup primirea darului. episcopul tomitan a al turat :risoare personal c tre Sfîntul Vasile cel Mare. Rug mintea i-a fost îndeplinit trimi îndu-i-se chiar moa tele ui Sava.n. scrisoare se ar ta ca moa tele au fost duse mai întîi «în Roma[elî "c/jv 'Pco[j. Iunius Soranus. A a se face c prin 3 _ 374. . atestat în gur în scaun în anul 369. deci era îndrept it s se ocupe de întocactuilui martiric al unui sfînt din eparhia sa. n. era Vetranion sau Bretanio. ruL s -i trimit moa te de sfin i (scrisoarea 155 din colec ia Migne. care. socotite de unii ca adresate nu episcopului de Tomis.n. In acest caz. Probabil ele : la Tomis. Lucrul acesta nu este de mirare e gîndim la numero ii capadocieni adu i în inuturile dun rene. strau leg turile cu p mîntul lor de ba tin .). redaclimba greac . Era i firesc. tot un capadocian i probabil rud cu el. î i avea re edin a i guvernatorul Iunius Soranus. lup toate probabilit ile. ci lui u al Tesalonicului. se constat cu c adev ratul lor destinatar era episcopul tomitan. Iar în cea de-a doua scrisoare. înso ite de acea lung «Scrisoare a Bisericii lui Dumnei Gothia c tre Biserica lui Dumnezeu din Capadocia i c tre toaricile (comunit ile) locale ale Sfintei Biserici universale». Mai mult. n. «cu voia sfatului clerului (prezbiteriul)» ^ iato? TOO icpeoPutepîoo). )il scrisoarea s-a întocmit pe baza relat rilor lui Sansala. care se poate s fi avut sub rea sa duhovniceasc i pe credincio ii din inuturile Buz ului. termen rezervat clerului i în3i episcopilor. iii cercet tori au emis opinia c i scrisoarea Bisericii din Gothia itocmit tot de episcopul Vetranion.din Capadocia (c. Astfel. deci o dori plus c el era i autorul actului martiric. el fiind : ocular al p timirii Sfîntului Sava. pentru ius Soranus nu putea trata problema trimiterii moa telor Sfîn5ava în Capadocia decît cu ierarhul locului. de fapt. Cercetînd îns cuprinsul lor. Sfîntul Vasile scria : cinstit p mîntul patriei tale (Capadocia. rea lor s-a f cut prin osîrdia episcopului de atunci al Tomisului. Sfîntul Vasile a adresat o scrisoare guvernatorului Scici.) cu ua martir care a t de curînd pe p mîntul barbar (Gothia. în ambele scriîstinatarul este numit «theosevis».

H U M A J N 1 JN R mîne de l murit i problema c rui neam apar inea Sfîntul Sava supranumit Gotul. precum i Sfîntul Vetranion. deci un descendent al captivilor gr eci ad u i d e go i în Da cia. Rezult de aici c era posibil convie uirea «barbarilor» . Mai mult chiar. în stîr it. ne fac s credem c Sfîntul Sava este originar tot de aici. dup cum îl arat i numele. fiind aici biserici. O alt constatare este aceea c cre tinii din nordul Dun rii. cînt re i (Sfîntul Sava «cînta psalmi» în biseric ) i credincio i care pr znuiau anumite s rb tori (învierea Domnului). C o n c l u z i i : Din toate cele relatate pîn aici. învrednicindu-se astfel de cununa muceniciei. ceea ce pare pu in probabil.L UI J U A U U . apoi cî iva sfin i din fragmentul de Calendar got. amîndoi capadocieni.o. preo i. cu popula ia daco-roman . în primul rînd. care aveau de asemenea nume latine. î n ce p rive t e p e p reot ul Guttica. încît din rîndul credincio ilor de aici unii i. Atît numele capadocian. cum este cazul iiicei conduc torului got botezat cu numele latin Dulcilla. ineau rînduielile ortodoxe potrivit celor hot rîtc de Si nodul I ecumenic de la Niceea. desigur nu se depunea nici o st ruin pentru'adu cerea moa telor sale în Capadocia. încît chiar i ranii pagini priveau cu simpatie pe cre tini. au depus atîta st ruin pentru mutarea moa telor sale în Capadocia. se ob serv o influen daco-roman în cre tinismul go ilor. era got. aceea c în nordul JDun iii pulsa o via cre tin intens . putem afirma c înv tura cre tin ² ortodox ² era atît de puternic în teritoriile de azi ale patriei noastre în secolul IV. . acesta.R. s-a emis ip oteza c ar fi de o origine daco-roman . înv tura cre tin era atît de r spîndit i la sate. considerat got. cît i faptul c Sfîntul Vasile cel Mare.u jertfit via a pentru Hristos. 8 ² Istoria B. pe care cons tenii lui au vrut s -1 scape de pedeap s ). se pot des prinde mai multe constat ri. p strînd leg turi neîntrerupte cu popula ia de limb latin din sudul Dun rii (România). . originar poate tot din acele p r i. . constatarea cea mai pre ioas pentru noi este aceea c popula ia daco-roman a conti nuat s existe i sub go i. Despre Sansala. de i au tr it între go i ² din care mul i erau arieni ² . guvernatorul Iunius Soranus. pe care c utau s -i apere de prigonitori (cazul Sfîntului Sava. ' Ca o concluzie general . Dac Sfîntul Sava i cei doi preo i ar fi fost arieni.

în române te). an. TEZXE. VASILE GH. XVI + 223 p. p. 1914. 7²8. p. 1918. THOMP» Vizigots in the Time ol Ullita. Tiibingen. Contribu ii epigraii ce la istoria cre tinismului m. p. ER-Uliila. XXXI. p. 1979. 149²158) . 485²490. irgenteus Upsaliensis». (mai ales p. 763²769 ( i extras : Bucure ti.. IV. (p. 357 extras: Cluj. Citind martiriul Sava Gotul. AcreJe martirice. p. p. nr. în II. 5 _ 30 . 3²1. 710²715 i 720²727. p. "Wulfila. e Siîntului Vasile cel Mare cu Scyt hia Minor (Dobrogea)". 1986. în B. Bucure ti. IV + 667 p. in Zeitschrift fur Kirchengeschichte. an. p. 1989. c. în M.T. în M. XC. Contribu ie la vechimea cre tinismului în Dacia. voi. XXII. p. 1983. I. + reproduceri. 1888. s episcop arian de Durostor. SIBIESCU. LVI. nr.. 817²822. p. J. 273²301. III. Helt 2²3.. Bruxelles. t.. an. 1883.). nr. KARL KURT KLEIN. nr. în B. 1970. an. 1979. în «Geschichtswirklichkeit und GlaubensbeFestschrift fur Bischof D. p. 1924²1925. III i IV.. în «Analecta Bollandiana». XXIV.. 1972. Sansala. XV. în revista «Tomis» an. 1984.. 1911. în «Analecta Bollandiana». 5²6. nr. în B. Oxford. p 216²238) . 9²10. p. Biblia lui Wullila. p. ION ^i Stîntul mare mucenic Nichita ( i «P timirea* sa). 1939. Bucure ti. ?7 (a se vedea i p.. C. h. 20 p. .R. . Tr aducer i române ti i comentarii: G. 1969. 1898²1899.P E R I O A D A I N T II A (S E C O L E L E II -V I) BIBLIOGRAFIE i l a i î n c r e t i n a r e a g o i l o r . C. 58 p. în «Ortodoxia». p. în B. 3²i. Pomenirea Stîntului martir tul. IAN POPESCU. Via a i doctrina sa sau starea cre tinismului în Dacia Traian i ' în sec. I. J. în B. Ies Iu christianisme chez les Goths. Buz u. Bucure ti. H.O. r t i r i i c r e t i n i d i n G o i a. Dr. SIBIESCU. J. ZOTTU. 370² -517. Studii patristice.. 1. Cre tinismul în p r il e Buz ului pîn în secolul al n voi. . PETRE JREL. p. 121²152. în M. ER BIC EA NU. Timi oara. an.. 1972.. Stîntul Sava «Gotuh. în «Anuarul Inst. Din istoria re[ gepizilor.S. 1600 de ani de la moartea Siîntului Sava Gotul. Patrologia greac . 1930. IOAN R MUREANU. 335²388. p. Epistola Bisericii Gotiei. 556²568.O. 32. 134²139. Vom Bischo! von Gotien tnbischoi. în B. Go i i î n Da c i a i [re tinarea lor în sec. 1053²1070 . 1972. Aspecte din vechea cre tin . 1925. 1970. Stîntul Sava martir got.R.O. Cele trei scrisori ale Sf întului Vasile au fost publicate în original de J. 1912. P. Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei Roii.B. 1972. E. 936²938. A. KURT SCH FERDIECK. Bând. 3²4. 245²255). IOAN IONESCU. în S.ESEE. p. Histoire et arcMolo. Stuttgart. Studiu introductiv. GHERASIM TIMUS. nr. La 1600 de ani cenicia sa. p. 0²1891. V. IOAN DINU. nr. KROGER. 90. note i comentarii de. 1966. Mi carea au-n Dacia Pontic i nord-dun rean (sec.O. 1938. p. traducere. voi. primul preot cresroman atestat documentar. 1978. VII 1.. an.O. 175²185. nr. 685²710. anul XII. p. EPIFANIE NORO-0 de ani de la moart ea martiric a Siîntul ui Sava Got ul. col.R.R. JOSEPH MANSION. .O. Les ades de Saint Sabas Ie Goth. p.O. de Istorie Na ional ». anul XXI. Spiritualitate i i storie la întorsura Carpa ilor. Migne. {E. 231²258 din acela i volum).R. 146²150 (cu cele dou scrisori. 7²9. !. în «Dictionnaire d'histoire jgraphie ecclesiast ique». ZEILLER. IORGU STOIAN. mitropolitul Banatului. Paris. p.. 11 din colec ia P rin i i scriitori biserice ti). NICOLAE (CORNEANU). 198.2' P311^²328-(voi. XXXI. 407²542). 329²355 1 latin i traducerea româneasc a vie ii lui Ulfila) j VASILE GHEORGHIU.. 1967. Pagini din istoria veche a cre tinismu-mâni. CONSTANiICULESCU. XLI. Saints de Thrace et de Mesie. 1970. Friederich Miiller». VASILE PÂRVAN. R. 550²558 ( i în voi. Buz u. KNOPF i G. 1938. în G. t. 146²158 ( i în voi.O. 1929.M. ZEILLER. VASILE GH. în MB. XCVI. an. (BHG²1607). 1898 ² cu traduceri din ac-irilor) . Gofen'uliila als Bischoi und Missionar. 169²180 . IONESCU. Auxence. Ausgewâhlte m rtyreiakten. Paris. Ies origines chretiennes dans les provinces clanubienirnpire romain. 20²24. 180²193. IV²V).R. IOAN RÂ-*U. EMIÎ.

situate între cele dou Moesii. Desigur ace tia au f cut aici hirotonii de episcopi. preo i i diaconi care le-au continuat activitatea misionar . Marea mas a locuitorilor din nordul Dun rii ² agricultori i p stori ² a r mas pe loc. La începutul secolului IV întîlnim un ir întreg de episcopii în provinciile Illyricului. capitala D up . Dup cum s-a putut constata. în 271²275. a administra iei i a p turilor înst rite în sudul Dun rii. în provincia Pannonia Inferior (Secunda) existau scaune episcopale în ora ele : Mursa (azi Osiek). împ r it în curînd în dou : Dacia Ripensis i Dacia Mediterranea. Num rul: lor a crescut dup anul 313.VI / CRE TINISMUL DACO-ROMAN ÎN SUDUL DUN RII ÎN SECOLUL IV. Astfel. Se cunoa te o neîncetat emigrare a popula iei din imperiu la barbari (adic în nordul Dun rii). Am ar tat i în alt parte c poporul i limba român s-au format în cadrul a a numitei «romanit i dun rene» sau «orientale» a imperiului. cînd s-a promulgat edictul de la Medioîanum. s-a creat acolo o nou provincie. mai cu seam pe malul drept al Dun rii. lucru pe care îl afirm i scriitorii Paul Orosius i Salvian din Gallia. convie uind. în care intrau provinciile din spa iul carpatodanubiano-balcanic. Cre tinismul în sudul Dun rii. înv tura cre tin a p truns în Peninsula Balcanic prin lucrarea misionar a Sfîntului Apostol Pavel i a ucenicilor s i. cu felurite neamuri migratoare care sau ab tut pe teritoriul fostei provincii. Leg turile dintre popula ia romanizat din nordul i din sudul Dun rii au fost permanente. SINOADELE ÎMPOTRIVA ARIENILOR retragerea legiunilor romane. A a se face c în provinciile Illyricului a existat o via cre tin mult mai bogat decît în nordul Dun rii. Sirmium (Mitrovi a). în continuare. Dacia Aurelian .

Sexanta (SexaPrista (Russe). de care ne vom atf-uri capitol special. în imediata vecin tate a fostei provincii Dacia Traian . Novae. mai [semnate. Unii au suferit moarte de martiri. în Moesia Inferior : Novae (Svi tov). îfar de aceste episcopii din provinciile romane sud-dun rene.ile . Oescus. existau episcopii. Poate s ii an scaun episcopal i în Bononia (Vidinul de azi).Din felurite m rturii contemporane se tie c unii >copii acestor inuturi erau oameni înv a i. în Iugoslavia). probabil la Cibankov ce sau Vinkova ) i Bassianae (Petrova . dintre care aproximativ 15 erau a ezate pe malul l Dun rii. . Castra Martis. Sexanta Prista. este sigur c noua înv tur a lui Iisus Hristos a p truns din >uri rii în nordul ei i prin mijlocirea scaunelor episcopale pe am men ionat. ia. Durostorum (Silistra). la sud de No va e). Ratiaria (Arcer). în mediul rural. Viminai. ‡ nunit ile i episcopiile din Pannonia Inferior. lîngi Marea Neagr i Odessos sau Odyssos (\ r arna). în Dacia Medii: Naisus (Ni ).mai îndep rtate de ora e. toate în Bulgaria de azi. a Ripensis : Aquae (Negotin. Abritzgrad). Viminacium (Kostola ). azi amîndou în Iugoslavia. Ratiaria.Dacii sud-dun rene i Dardania erau latine. în Moesia i Scythia Minor nu mele ierarhilor i inscrip iile sînt fie în fie în latin . în Scythia Minor exista o episcopie la Tomis (Cpiaîa care s-au d ugat ulterior alte 14 episcopii. polemi ti. i Serdica sau Sardica (azi Sofia). Mar<bianop*olis. i altele. Dalma ia i Praevalitania. Remesiana (Bela Pelanca). Nicopolis. azi toate în Iugoslavia. p e Dun re). a. în Dardania : Scupi Î ).quae. amîndou în Iugole azi. Pannonia r (Prima). în celelalte provincii ale Iliyricului: Sa via. dup cum doveele inscrip ii funerare. ca Irineu din Sirmium.Hoa e aria de azi. . Ma rcia nop olis ). Tomis etc. Appiaria (Riahovo). pîndirea cre tinismului în afara ora elor mari ² mai ales dup de la Milah :² a dus 4a instituirea unor slujitori speciali care s i în comunit . Ulpiana (Lipljan). Martis i Oescus (Gigen). Abrittus.P E RI O A D A I NT II A (S E C O L E L E n² V I) iei. precum i numele ierarhilor. In Superior : Singidunum (Belgrad). Durostorum. Horlargi (Ciupria) i Margum (Dobrovi a). scriitori ti de limb latin . încît num rul tuturor episdun r en e se ridica la peste 40. N ico polis (Nikiup. Moesia Superior. cîteodat ap r tori ai inuturilor pe care le iu. sau în imediata sa apropiere : Singidunum. înd seama de caracterul misionar al cre tinismului din primele . fost i re edin imperial în secolul IV.

E x i st en a l o r se i m p u n e d a c n e gî n di m i l a fa p tul c p r i n a n u m i t e c an oa n e ( ca n . t ot u i. c an 1 0 a l S in . s s vîr e a sc tai ne i i eru r gii. 2 al Si n. can. cer ceta u biseri cile e xi st ent e i p e p r e o i. ca re a vea u hir ot on i e d e ar hi er eu. E i hi rot on e au pr e o i. IV ec. inferiori h ore pisco pilor. A u ap ru t în se colul IV i s-a u .i e xer cite atribu iil e treptei lor di n îm pu ternicirea episco pil or din su dul D un rii sau a celui din T o mis. la po pu la ia dac o-r o de a col o p rin ac e ti hor epi sco pi i epi sco pi mi si o n ari. U nii p eriod eu i au pu tu t a cti v a i î n t erit o r iil e di n n or d ul D u n r i i c a t rim i i ai e pi sc o pil o r di n su d ul ei. nu mi i i «e x rh i ». pre dica i slu jba l or era u s vî r i t e î n li m b a l at i n vu l g a r . din S ar dî c a. s i n st al e ze p re o i î n p ar o h ii . s h ir ot o n e asc ei î n i i pr eo i i d i ac o n i ( ac e st e a d i n u r m n u m a i cu a p r o b a r ea e p i sc o p u l u i). D e aceea. etc). la. pîn prin se c ol e l e X I ² X I I. c a n. D e i n u a ve m m rt uri i istori c e-litera re de spr e luc rar ea h ore pi sc opi l or i n n o r d u l D u n r i i. s vîr e au diferite sl uj b e. ca n.l ucr rile S i n o ad el or ecu m e ni ce i l ocal e . C ateheza. in stal au pr e o i. A n tioh ia. 13 al S i n. iar l atin e t e « vi sitat or e s». 8 al S in . 2 al S in . A n c ira . aici. deci erau un fel d e arhierei vicari în a ccep iu n ea de azi. N e o ce zar e ee. hor e pisc opii au fost în dre pt s . can . E i st t ea u î n ce t a t ea d e sca u n a e pi sc o p u l u i ep ar h i ot. di n L a od ice e a). A vea u i d reptul s partici pe. 1 3 al S in.Ace tia erau cunoscu i sub nu mele de horepiscopi (x«> pe7naxo7rot). adic episcopi «d e sat» sau «de ar » (r t j^dopa -a? = sat). c a n . d a r se d e pl a sa u în eparh ie cînd dispu n ea ac esta. c an . II e c. sau « period e v i » (ire pt oS ein iq? = î ngrijitor al su fletelor). I e c . o r. se int er zice a hir ot on ia d e e pi sc op i pe n tru sat e i or a e m i ci . tr e b u i e s ad m it e m c u n ii d i n e i a u acti vat i aici.r o m a n i i d e a i ci . A n tio h ia d in 3 3 2 . în D a cia C arpatica. 13 al S in. S înt în tîln i i în ce pî n d cu sec ol ul III (d u p un ii cer cet t ori ch iar d in se colu l II). în d e plin i n d în s r ci n ril e p e c ar e le -a m p o m en it m ai su s p en tru h or epi sco pi. a fo st u u - . U n ti m p au acti vat în B iserica ve ch e i a a n u m i ii episco pi « period eu i». avîn d hirotoni e de e pi sc op i. ca tri mi i ai episc opilor de la scau nele amin tite mai sus. diaco ni sau h ir ote sea u g rad e in feri o are. E i era u tri m i i sau d ele ga i d e e pi sc o pi i lor s c er cete ze pre oii e pa r hi ei. d u p r etr a ge r ea au r eli a n î n fl o rit o ar el e o r a e d i n f ost a pr o vincie D acia Traian s-au ruralizat. cu n o s c u t d e d a c o . m en in ut pîn prin sec ol ele V III ² IX . s fa c hirotesii î n tre ptele in feri oare (cite i. cu vot delib erati v. 6 al S i n . 5 7 al S i n. pr e g t ea u cate h u me ni i p en tru bo te z sau pr e dic au ac el or a c ar e nu cu no teau în c^ î n v tu ra cre tin . e xorci ti). ip od iac oni. M ai m u l t e c an o a n e a l e u n o r si n o a d e se o c u p d e e i (can . m an P tru nd er ea cre tinism ul ui în n ord ul D u n rii.

în «Via a împ ratului Constantin».. probabil se numea Aloicu²A m t mai sus c printre participan i s-a num rat i episcopul «Teof/I thiei». C el de o cu Tat l. bil la lucr rile Sinodului a luat parte i un "Sptscop 3e T6mîs7 c ci :ul Eusebiu de Cezareea. prin Care toate s-au f cut. în timp ul î mp ratului Valens. în urma victoriei lor asupra romanilor la AdriaAtacurile hunilor din anii 442 i 447 au înl turat din nou st pîoman de pe ambele maluri ale Dun rii.. nodul I ecumenic. . fiind creat din alt substan in decît Tat l i c este schi mbabil.de faptul c sub Constantin cel Mare. Acest teritoriu a fost pînirea ro ma nilor pîn în 378. i urma con da mn rii sale d e c tre Sinod. imperiul roman de f sâtbutit s cuprind o larg fî ie de teritoriu în cîmpia oltean i> m (hotarul nordic fiind cunoscut sub numele de «brazda lui Noîmp ratul a construit chiar un pod peste Dun re între Sucidava. Aici a izbutit s atrag la erezia i tineri episcopi. Intre participan i s-au nu m rat i cî iva ep iscop^din p r ile sne : Dominius sau. care c Fiul este o creatur a Tat lui. care a ilit st pînirea romano-bizantin în nordul Dun rii. pentru a. Celeiul de azi) i Oescus (Gigen.irea Fiului («Fiul lui Dumnezeu. a fost exilat în p r ile Illyricului. în toam na anului 3 25. »a erau V lens din Mursa i Ursacîus din Singidunum. i acest Sinod au participat 318 Sfin i P rin i. lega pro-e din sud cu teritoriile din nordul Dun rii. Care din Tat l îscut mai înaint e de t o i vecii. cel mai de sea m :or al Ortodoxiei dovedindu-se Sfîntul Atanasie cel Mare al Aleiei. î n a nul 325 . Ea s-a ref cut ² par ial tiu scurt timp ² abia sub împ ratul Justinian (527 ²565). Tulbur ri pricinuite de arieni în sudul Dun rii. Pentru cercetarea acestei turi. car e a cond a m nat er ezia lui Ari e i a lat primele apte articole din Simbolul credin ei. Protogenes din Sardica.»). iar nu f cut. unul n scut.. au cucerit go ii. scria ici schitanul nu lipsea din ceata» . împ ratul Constantin cel Mare a convocat primul Sinod ecula Niceea. n s cut.. care l mureau jzp. e multor episcopi din sudul Dun rii este cun oscut din timpul elor pricinuite de erezia preotului Arie din Alexandria. în Bulgaria). care au devenit apoi mari ap r tori ai arianismutdeplinind un rol însemnat în controversele ariene din secolul IV. din Scupi (numele este semnificativ) i Pistus din Marcianopolis.Domm^djrjL^ijrjniuin.

participînd în majoritate. în care semiarienii. botezat numai cu cîteva zile înainte de moarte de semiarianul Eusebiu al Nico midiei. în 335 s-a inut un sinod la Tyr. Tulbur rile nu s-au potolit nici dup moartea lui Arie (336) i a lui Constantin cel Mare (22 mai 337.. cu aprobarea celor doi augu ti.) : iat. pentru ca s poat mai u or am gi pe ne tiutori. ultimul ora al imperiului occidental. care au dus la convocarea unor sinoade locale. s-a hot rît ca episcopii celor dou jum t i ale imperiului s se întruneasc la Sardica (Serdica. în Duminica Rusaliilor). numi i i «semiarieni» sau «eusebieni». inclusiv situa ia Sfîntului Atanasie^al AlejîjndlieL»la. cu participan i în majoritate ortodoc i. în frunte cu episcopul Eusebiu al Nicomidiei.o?). a luat na tere o nou grupare eretic . De pild . i ia Antiohia (341). a arienilor modera i. t In 338 s-au inut alte sinoade. Datorit faptuku^c^jnultejrobleme nu erau rezolvate i c în 341sejmuser d"ou ~sînoade. convocat de papa~TuTTu. unde a întîlnit pe un alt fiu al fostului împ T.. Sinodul de la Sardica. Hot rîrea a fost aprobat i de împ ratul Constantin cel Mare. i anume c «Fiul este asem n tor cu Tat l în substan sau fiin » (ofjioiour.Dup condamnarea lui Arie la Sinodul I ecumenic. în drum spre Alexandria. la Viminacium. unul al orientaliTofTaT^ TuTal occjd^j^lUQTr-^pâ-luliii^iai^^ ximinus din Treveri au socotit c a sosit timpul s se reexamineze toate problemele~"ramase în suspensie. au condamnat pe Sfîntul Atanasie cu depunerea din scaun.. augustul Galliei. Constan ^al^ jDcj dentului i Constan iu (Constantius) al Orientului.-. Au urmat alte fr mînt ri. In felul acesta. Sfîntul Atanasie s-a oprit în p r ile. început de împ ratul Constantin). apropiat ca form de primul.^uiina unui schimb" ele cores"poncfen . Sofia de azi). noastre. a îng duit Sfîntului Atanasie i altor episcopi ortodoc i exila i s se întoarc la scau nele lor.». au pus în circula ie un termen nou. prietenii s i. aproape de Tracia. la Constantinopol (semiariaiiji^ la Roma (340²341). care a exilat pe Sfîntul Atanasie la Treveri (azi Trier. Unul din fiii s i. dup numele c peteniei lor. la Alexandria (ortodox). voind s înl ture termenul ortodox «de o fiin cu Tat l» (ojiooocnoî). Constan iuT~âugustui Orientului. în Germania). . numU_j^^JÎF îror'Ja^rT l înnoirii» (atunci s-a sfin it noua catedral .. în Dacia Mediterranea. . . > .:. de unde începea st pînirea lui Constan iu. Constantin II.

mutîndu-se la Philippc-:i Plovdiv). Din Dacia Ripensis au venit episcopii Vitalis din Aquae_ (sau Sai yus) din C astra Martis i Valens din Oes cus. s nu fie admi i la lucr ri.»esia Superior. grupa i în jurul b trînului Osius din Cordoba. apoi au p r sit ora ul. >dox). capitala Illyricului occidental i reimperial în secolul IV. Aproape jum tate dintre ei erau din provinciile ui. care probabil a fost al Raiup al ii s-ar fi numit Pauflin). amînluc tori ai Sinodului.‡ a cercetat situa ia episcopilor depu i din ie semiarieni.dirju-CQldQbau_Din Qâii. cei care a participat i la lucra-sIului I ecumenic. Gallia. din Pannonia Inferior ipat Eutherius din Sirmium. i Gaudehtius (jGjaudenjiu) jdn Naisus.iis... Episcopii i apuseni n-au voit.s-a ocupat de abuzurile i violen ele s vîr ite arieni (eusebieni) împotriva multor episcopi. Din M.iar Arnanthjs^din Viminacium a rezentat de preotul Maximus (Sfîntul Atanasie cel Mare în Episc tre" arieni aminte te pe episcopul Cyriac. In aceast situa ie ² cu toat încercarea icare a episcopului Osius din Cordoba ² episcopii r s riteni edin e aparte. Marcel al i Asclepios din Gaza. în ciuda reorientalilor. în c de la Sinodul din T yr. Din Dacia Mediterranea au luat iscopii Protogenes din Sardica. car e. în timpul exilului s u în Illyricum : Valens de Mursa i ^d eS i ngid un uin.. în Tracia. au credmfâTrETWÎtssr i luptau împotriva Siîntului Atanasie. conduc torul Bisericii (romane la Sinodul inie. unde i-au inut sinodul lor. episcopii illyrieni i occidentali au continuat lucr odul a împlinit o întreit misiune : s-a ocupat de dreapta creacat de semiarieni . i anume Atanasie al Alexandriei.adul s-a întrunit în toamna anului 343 i au participat aproxi70 de episcopi.jdiQ Viminacium. c ci r s ri-pus drept condi ie prealabil a particip rii lor ca episcopii de-ei mai înainte. di n 3 35 . Spania i Africa. este necesar s se cunoasc numele episcopilor aarticipan i la lucr rile Sinodului.auparticipat episosimus din_J^oj ejuin_JvIaigi*-. Al ii erau din provinciile Orientului. împreun cu Osius. La bun început s-au ivit neîn elegeri între sinodali. Cealalt jum tate (aproximativ 80) erau din provinciile Ocui : Italia. îjiar icipat episcopii Paregorius din Scupi ^i Macedonius din Printre ef"se~numTfluŒ r c?î doi tineri episcopi atra i de Arie i sa. Sfîntul 3 aminte te i de episcopul Silvestru. preo i sau ere- . Astfel. majoritatea semiatru cunoa terea situa iei cre tinismului în provinciile dun rene sriului roman.

6 confirma vechea tradi ie ca la alegerile de episcopi s ia parte i poporul. ' la alegerea episcopilor. 11 i 12"^!Tganrw îH-. 14 i 15 cereau ca episcopii s locuiasc în eparhiile lor. în vestul lilyriculm. c învinuirile care se aduceau Sfîntului Atanasie. în a doua jum tate a secolului IV. prop ov duind dreapta credin i înt rind pe credincio i în rezisten a lor . neputînd s lipseasc ² în caz de nevoie ² mai mult de trei duminici. 7. pîn la moarte (-j. In aceste împrejur ri.. 8 i 9 dezaprobau c l toriile i interven iile episcopiior la curtea imperial .. referitoare Œ»-> r. rile de episcopi de la un scaun ia altui dac ele aveau ca scop interese personale. falsurile lor. vinov ia arienilor i a semiarienilor. LaMll Vilul luuiu>iior. prin actele lor de violen . incendierea unor biserici. CJJAS din Singjdjjr^urn.i reocupe scaunul din Alexandria. De pild . Deci. Can. introducerea de episcopi arieni în locul celor depu i. Odat cu aceia au mai fost excomunica i i al i episcopi semiarieni. de asemenea. întemni rile slujitorilor Bisericii. pe semiarieni. Sinodul a constatat. fa de ereticii arieni. J. pentru c au respins erezia lui Arie i a lui Eusebiu din Nicomidia i au refuzat s intre în comuniune cu adep ii acestora. Semiarienii i arienii au continuat s agite spiritele. 8-a dovedit. hot rîrile. Se cerea de asemenea ca nici un episcop s nu hirotoneasc pe clericii altui episcop. hot rînd s fie excomunica i cei care le ocupau în acel mo ment scaunele. încît a fost nevoie s se întruneasc noi sinoade. nici n Sfintui Atanasie n-a putut s .dincio i trimi i în exil ² unde sufereau fel de fel de lipsuri ² sau închi i. Can. lui Marcel din Ancyra i lui Asclepios din Gaza erau neîntemeiate. f r consim mîntul aceluia. Sinodului n-au putut fi aplicate decît în provinciile Illyricului i ale > Occidentului. la irepturile i datoriile lor. Vasile cel Mare.u figflg. rezult c Sinodul de la Sardica a fost unul din cele mai importante din seria sinoadelor co nvo cate pentru aplanarea tulbur rilor provocate de arieni i de semiarieni. la episcopul Gauden iu. cu acest prilej. c ci în R s rit împ ratul Constan iu a continuat s sprijine. inclusiv cei doi arieni din p r ile locului : Valens de Mursa i IJ J. afara de cazul cînd erau ei în i i chema i. Din p cate. Grigorie de Nazianz i Grigorie de Nissa) a început s dispar . 13. Pastile anului 344 le-a s rb torit la Naîsus. Sinodul de la Sardica n-a putut aduce . Can. iar Pastile anului 345 la Aquileea. pîn cînd erezia arian (comb tut i de marii Sfin i P rin i : Atanasie al Alexandriei. El a r mas mai mult de un an în provinciile romane sud-dun ren e. canoanele 1 .361). Din toate acestea. P rin ii de la Sardica au stabilit un num r de 23 de canoane. 1. 2 .

.tuiui. acest S in od D deosebit im p ortan .atia.a n sc u t î n c h i p n at u r a l d i n vi aria. i a p r ut n oi er e zi i. C on st at m a p o i c e p i sc o p ii d e a i ci ² i m pl i c i t i c r e _ m rt u ri sea u O rt o d o xi a n i ce e an . t ulbur ri în B iseri ca sud -du n r ean . . P ave l din S a m o sat a. F oti n i-a p strat totu i scaii* jrit p o pu l arit ii i a pr e ci erii d e car e se bu cu r a în fa a p st o ar e s -a u o pu s la exil ar ea sa. în frunte cu u n episco p ² . c on d a mn at la u n si n o d d in A n ti o m u l 2 6 8 . în Gal. tinute^^ioM ^^ î i c on d a m nat de atîtea sin oad e. se p oate con stata e xi sten a u nei or gan iz ri te meiisericii cre tine în pr o vinciile r o m an e su d -du n r ene. m et r o po l a Il l yri c ulu i. car e d esf u ra u o in ten s acti vit ate m isio nar a -pa st osst e e pi sc o p i i d e si g u r a v e au u n n u m r su fi c i en t d e sl uj it or i ² i pre o i. i Inl o ^fe. precu m i un nu m r m are n c i o i. pentru istoria vie ii cre r ovi n ciil e su d -du n r en e i c hiar d in n or d ul D u n r ii. datorit a" vir -3 superioare. i1îT t"Tar*S ardica. a de ven it pe n tr u li.e xil. centrul > c al lu mii cre ti £eT "M u îndu . ". C u toate acestea. totodat . asc pac ea. F o t i n î n v a c Ii su s s . le Fotin (Photinqs}^jJjce mcai episcopului M arcel al Anc yrei. A stfel./ i tu ra gre it a lui M arcel i F otin a fost cond a m nat d e patru l o c a l e . c are. cu exager ri.rrfiinius de C izic.: iri m u l rîn d. î n 3 51 s-a on d a m n a t pe n tr u a ci n c ea b ar p e F oti n .j}n arian radical.'t i e pi sc o pi a u d e ve n it i ni i a t o rii i c on d u c t or ii u n or si n oa d e tau s dea o for m u l d e credi n pen tru întreaga Bi seric i s . T u l bu r rile cau zate de i se miarien i au c on tinu at i du p S in odu l d e la S ard ica. doctrina rului s u M arcel. ar ^î_S^2P E T~ T 5nîît *cr aI " M pefîuluf "roman i. care dep ea prin p rerile .lini tea în B iseri c . în tîlnit întreJP arin ii _ d e ~ Mlî2^~oc^at--da-A m ereziarh oYîgmar din Âncyra. A st fel. îisus H ri stos n -a fost d ecît un o m. a meritat sa fie nu mit Fiul lui Du mnez &u. N u ad mitea L o go su l di vin a avut o existen per son al în ai nte de a se în H ri st os. d eci n ega existen a elem entului divin în El. augustul_Ori§jQ . irna anului 350 ² 351 C onstan iu. u m. o aje. . A cest itotin reproducea. îm p ratul "a""fpst s o se m ~ d * e e pi s 'co pi arie ni i se m iarien i. S prijin i i de î m pa . cu nu me dsc op ate. i-a stasdin a în S ir mi u m . tri mi s î n . în care p st orise E uth eri us. care se î nru dea cu ac ee a a u nu i m are ereziarh Iu l III.i re edin a îcî.

(.a întrV 1 ^"" sinod la An cyra. ca formul oficial de credin în tot imperiul roman. ^y^iP f. a urmat la tron nepotul s u Iulian zis Ajustatul. care comb tea arianismul radical.sau «crezuL. Ultimele sinoade împotriva arienilor. în 35?-ari£Bii extremi ti sau radicali au inut iâl jreilea sinod la Sirmium.ilP^ '<::. au fost figurile cele mai reprezentative ale arianismului în secolul IV. cu participarea unor episcopi orientali illyrieni i occidentali.?a formul de credin omian («Fiul este asem n tor cu Tat l dup Scriituri»). care s mul umeasc toate grup rile cre tine. s-a dat Ortodoxiei posibilitatea de a ob ine*T'îctorîâ" definitiv asupra arianismului. sub conducerea aceluia i Vasile al Ancyrei. Dup moartea lui Constan iu II (361). acceptat în 360 de un sinod din Constantinopol. adoptînd o formul de credin semiariand sau omiusian .X)ccidejli4 al Iul la Seleucia. Credin a pe care trebuia s-o m rturiseasc atunci orice cre tin era aceea a lui Germinius.. al împ ratului Constan iu în treb urile Bisericii.. mai cuprinz toare. Deci. liaaile. care exprima principiile arianismulului radical anomian(âvojuoî ² neasem n tor). care abjurase credin a cre tin .Ä. nu jjggarte cîe "htrorua"Sîriei J. care putea fi interpretat i în sens ortodox.^'dar_ d maij-al^ sub Teodosie celMare (379²395). Valens i Ursacius. datorit amestecului direct. Membrii sinodului au alc tuit un simbol de credin .cax£L. Victoria arianismului asupra Ortodoxiei n-a putut dura. Sinodul a-redactat cra-d^raa-formul de ' la Sirmium».. Celejioua sinoade au aprobat «a patra fo mula de la Si»îik«R>» . Orient. în prezen a împ ratului ConteTr TuTprezidat de episcopul Germinius. pentru. adoptîndu-se «a treia formul de la Sirmium».(361²363).sale chiar i pe Arie. Dar la scurt timp dup încheierea sinodului. cunoscut sub numele de «prima formul de la Sirmium».daiaL>>.<-. Au fost convocate dou noi sinoade. secondat "cîe ctîfrosctrtM²ep-is*^copi^rieni Valens i Ursacius. In vara aceluia i an s-a inut al patrulea sinod la Sirmium. al turi de Arie i Eusebiu de Nicomidia. uneori brutal. cunoscu ii intrigan i GexminiiiS. condus de episcopul locului.Äa_condam_nat arianismul radical. reprezentînd totu i mai mult doctrina semiarienilor. . în R s rit.V&te«««« i»JtJtrsaci. s-a ajuns la aceast situa ie care a produs multe suferin e Bisericii r s ritene. apoi Iovian (363²3j64) i Valens (364-^378]^ alt ap r tor al arianismului în R s rit".. antitrinitarismul lui Pavel de Samosata i erezia lui Fotin.22 mai 3 9}Äxai£. care. Sub împ ra ii Valentinian I (364^²375)^ Qra ian (367²383) i ValentinianJIJ375²3921 în Apu . unul^la Ariminium {Rimini) îriJ^ajia^4aej]..ixu. .u ^au convins pe împ rat s caute o nou formul teologic .

lladiu din Ratiaria i preotul Attalus din N(iricu. De la ei l-au îmbr i at i celelalte neamuri germa-ite cu ei. care dumr. din anul 366 se p streaz u iijsub forma unui proces verbal) între episcopul Germinius dincio f laici ap r tori ai Ortodoxiei niceene. i ortodoc i din Illyricum i din nordul Italiei.e participan i s-au impus tot Sfîntul Ambrozie i Anemius m.^ 1^ alegerea i hirotonia Ga lopat i marele p rinte "Bisericesc Sfintul Ambrozie al Milamius a început lupta pentru nimicirea ultimelor r m i e ale ui în provinciile Illyricului.ua nou sinod la Sirmium (al cincilea). îl. a împ iatului Gra ian. ei i-au p strat scaunele pîn la ip 371). Illyria. i a Sfîntului Ambrozie al Milanului. în iulie JJS. i de unele sinoade inute i Spania.întoarcerea lui Germinius la Ortodoxie.2g3_â_început reconstituirea ierarhieijDxtodoxe în provinciile ale imperiului roman. dup moartea lui Germinius. pretutindeni pe unde au trecut. care primiser credin a cre tin sub form i ales sub împ ra ii Constan iu i Valens. arianismul i-a încetat oficial existen a în aceste provincii.J. Gallia Din imperiul roman de R s rit n-a participat nimeni. sub conducerea îs din Sirmium.m. TJrsacius i al i cî iva episcopi condamna i de un sinod jm^JttJ2fia»:^^i PâJ^JRâJ®a «a. la care au participat un mare num r . convol ratul Gra ian la Aquileea. De pild . Cu toate acestea. . ora situat la frontiera Italiei i la care au participat 35 de episcopi din Italia. precum i Valerian al Aguileii. care a prezidat lucr rile. A .m Siagidto^. : Lbaterea ereziei macedonienilor sau pnevmaitomahilor. ..»H-sLttRUt. scaunul episcopal de la Sirst ocupat de nrtnrinvn^ Aiifim. La scurt timp. c ^ îatematiza i acum episcopii arieni gcundianus~4. mt numai la go i. convocat de împ ratul Teodbsies care s-a inut la Constantinopol în prim vara i vara acelutr. Au r mas arieni ens".ezeirea Sfîntului Duh i deofiin imea Sa cu Tat l i cu eplcmbrie 381. cei din dieceza Tracia i idin Illyricul r s ritean) r la Sinodul II ecumenic. datorit activit ii i Ulfila. i. Sinodul itît nimicirea ultimelor r m i e ariene în provinciile illirice. din Dacia Carpatic " .. s-au deschis lucr rile unui nou sinod. întrucât mentali. Acesta nul sinod inut în provinciile romane ale Illyricului împotri>r.

Nu avem tiri despre p trunderea arianismului la credincio ii daco-romani din nordul Dun rii. format pe Siricius al Romei de cele constatate. în cele din urm . la 378.t. fiind înlocuit. spfe~~Cer*c"etarer episcapilor din Illyricum7Tîî9eos~eBî celor din Macedo. în ciuda sentin ei de depunere pronun at de episcopii din lUyricum. reprezint biruin a definitiv a Ortodoxiei asupra arianismului în provinciile romane ale Illyricului. printre'St^e^^-«*»-a-4uLlio. se poate desprinde constatarea c arianismul î i cî tigase prea pu ini aderen i în sudul Dun rii. Trebuie re inut c ereziarhul Fotin era un oriental.nosiis. Deci istoria fr mîntârilor din aceast perioad nu este altceva decît istoria vie ii biserice ti a unora dintre str mo ii no tri dacoromani. deci i ei. i nu un localnic.î 11 Italia. Printre al ii. ' " ' nu era altcgya^ decît o continuare__a ereziei luMgotirv-ftegînd. ca i p stori ii lor. la 381. SinoaUTaTricreTtîn aT câîîz'a. Deci. preoitul pmiJ.: jp Nfi']'fiiil . O ultim tulburare doctrinar în inuturile sud-dun rene a pricinuit a ajiupjiriumele ej>is&ojaiilui Bqnos (sau Bot. care au dus-o cu ei pîn în Apusul Europei. C o n c l u z i i : Am îjcut aceast incursiune în istoria arianismului în provinciile dun rene învecinate cu Dacia Carpatic .: ' nu era altcg ya decît o continuarea erezii g r gf . din cele expuse. Gallia. . De altfel.i Moesia Inferior pîn în Italia. l sînd-cr otrta seama_ episcopilor din Illyricum^gorîb*sus a continuat s r mîn un itimp în scaun. au apar inut popula iei romanizate din aceste p r i. dar el a refuzat s pronun e o sentin . Spania i Africa de Nord. cu ortodoxulMafcian. se poate conchide c marea mas a clerului i credincio ilor daco-romani sud-dun reni au p strat nealterat Ortodoxia niceean . între care se num rau i mul i dacoromani. nia. Deci hot rîrile Sinoadelor ortodoxe din Sirmium. spre Ir-a cunoa te fr mînt rile pe care le-a produs erezia în rîndul clerului \. priirtEfe-j^ eje^ j^J^IllLGâ^l^SiPiiâ-J^i^ii--Iioianjoiui‡ în anul 391 un sinod general convocat la ^ELUp. Bonosus a fost comb tut i de un scriitor contemporan dintr-o regiune învecinat . i credincio ilor din a a-numita «romanitate dun rean ».Pnir ' Arpq ja _ au jn .. i din Aquileea. din Bannonia Fr^^ia ini a fost îmb r i at i de go i. a luat în cercetare. doar în rîndul unor episcopi ² care s-aa dovedit de atîtea ori nestatornici ² îndeosebi în jurul ora ului Sirmium. sub pre edin ia episcopului Anisius din Te aJ.i. Mai re inem i faptul c majoritatea episcopilor cunoscu i de aici poart nume latine.

caeterique. Roma. Paris. Ies origincs dans Ies provinces danuhiennes de l'empire wmain. 1962. 1964.O. La aceast ac iune au uit. MAT--JKA. an. partea I²II.. 201 )t BIBLIOGRAFIE \EL1S LE QUIEN. 266²316.. 541²544). 224 p. care puteau trimite u or episcopi misionari. CARL JOSEPH sloi/e des conciles. XVI. 408²450 : LES-*NARD.T. VIII + 1479 col. (reproducere : Graz. Popescu. nr. an. (îndeosebi p. 1933. 1963. IOAN I. îndeosebi p. 911. voi.. t. E PÂRVAN. 41-1²419 (vezi i recenzia-traducere a lui Niculae M. Condamnarea lui Fotin d e Si rmium. 3²4. 5²6. 2. Importanta lui pentru istoria p trunderii cre tinismului la geto-daco-ro-r. 1958). D. E1LLER.. c ci dup cuvîntul lui Vasile Pârvan «Dun fost niciodat un du man hain. în mod «organizat».R. Sofia. Chicago. care s despart pe fra i. Sinodul de la Sir-'8 i Acvileea din 381. L'expansion du christianisme dans la peninsule des Balkans du I-cr de. nr.. în B.. XIV. 129²176 i 205²350). 1983. Tomus pri. diaconi.. 202 p. I. la locuitorii care vorbeau limb latin . Sinoa-Sirmium dintre anii 348 i 358. Leclercq. nr. copi. 1967.. IV -fi :ione anastatica. IOAN I. ci un prieten bun care i-a unit» (Contribu ii epigrafice. + ilustr^ .P ER I O A D A 1 N T 1 1 A (S E C O L E L E II ² V I) stîr it. 1907 (revlew York. în «Revue interna ionale des etudes balkaniques» I. Oriens Christianus. pe teritoriul de azi al rii noastre. trebuie subliniat c leg turile neîntrerupte dintre inu-addun rene i cele din nord (economice. The Council of Serdica 343 A. Sinodul de la Sardica 3. preo i. 1918. 1239 p. Belgrad. XVI. Contribu ii epigraiice la istoria cre tinismului daco-roman. Nouvelle traduction rrigee et augmentee par' H. p. praesules totius Orientis. numeroasele episcopii a ezate pe r*pt al Dun rii. 7²8. p. in quatuor patriarchalus digestus. patriarchae. 9²10. JACQUES ZEILLER. 8²73). p. IOAN I. RAMUREANU. A history oi ChristianitY in the Balkans. în . Cre tinismul în pro-tane dun rene ale Iliricului la siîr iiul secolului IV. d'apres Ies documents originaux. nr. p. schimburi ‡ila ie etc. quo cclesiae. RAMUREANU. în S. Paris.) au u urat r spindirea i generalizarea înv turii . culturale. !5. ipodiaconi. 1973). 222 p. 146²182. p. 1740. RAMUREANU. + I p.

culminînd cu edictul din februarie 391^ care decre ta cre tinismul ca singura religie admis în imperiul roman.: v. ci i marii das c li ai cre tin t ii. interzice rea sacrificiilor etc). La aceasta au contribuit nu numai diferitele sinoade. pe încetul. c împ ratul Teodosie cel Mare a des vîr it opera început de Constantin cel Mare. Erezia pnevmatomah . p e deplin consolidat în imp eriul roman. în acela i timp. Sinodul II ecumenic. Cu toat pozi ia cre tinismului. el a continuat sa fie agitat din cauza numeroaselor erezii i dispute teologice ap rute în . cu o pozi ie special fa de toate celelalte confesiuni i crezuri re ligioase. cre tinismul devenind religie de stat. Gngorie_de_Naziaiizj5iGrig"J2fL JS-NlS5fi fa R gjrm|^r fi~Qj^Pj£^YiJJlj|5_5ij^ m^rO71 p din Milan în Apus. care au luat atitudine împotriva arianismului. împ ratul a ordonat s Marcian (450²457) a fost primul care a primit coroana imperial din mîna patriarhului de Constantinopol. Se poate spune. prin edictul emis în Tesalonic la 28 februarie 3807 care interzicea aceast erezie i recomanda supu ilor s i s respecte credin a niceean . M surile sale au fost continuate de fiii s i Arcadius în R s rit (395²408) i Honoriusi î n Apus (395²423). Sfin ii Vasile cel Mare. VII CRE TINISMUL DACOROMÂN LA SFÎR ITUL SECOLULUI IV I IN SECOLUL V IN umeroasele diviziuni i dispute din sînul ereziei ariene i-au preg tit. împ ra ii Teodosie din R s rit i Gra ian în Apus (375²383) au dat o serie de edicte împotriva p gînismului (închiderea flmplelor. Astfel. s-a continuat lupta împotriva p gînismului. pe drept cuvînt. care au continuat opera Sfîntului At^nasie*^c^"K reTTTeXTffl >at greiî lovitur a dat-o arianismului împ ratul Teodosîe"ceî Mare "(379² 395). ^ ^ i l ^ Z ) ^l fie distruse templele ce mai existau. ruina.

în d orin a de a restab ili lini tea în B iseric . îndrepiotriva pnevmatomahîlor. jeea. inclusiv a p nevmatomahilor.£i. Mai multe sinoade. idul a d at i ap te can oa ne. c Sfînta Fecioar M ria nu ascatoare de Dumnezeu» (&soi6xo<.).ior J jentru c ceilal i erau i tocmai atunci la ia nestorian . prin carturisea i dumnezeirea Duhului Sfînt. ap robînd . în multele disp\ite în problema hristologica i problema întrup rii Logosului. i Nestorie cu adep ii lt parte. semiarianul Macedonie (urmat.I.). în 427 ajunge pe scaunul'de :op din Constantinopol un c lug r -antiohian cu numele Nestosus inea. a a cum se ridicase Sfîntul Atanasie îmarianismului.unieriic:_de(în unele izvoare numit Terentius) al Tomisului îr i MoesiaInfe/. Astfel. împ ratul > cel Mare a convocat un nou Sinod ecumenic la Constantinonul 381. Sinodul.A I N l il iV Ianismului. Din moment ce Arie îny jji . :foristfel «Simbolul de credin niceo-constantinopolitan».. ci numai «N sc toare' de ^pwrcoxoxo.e_-c Fiul. dintre car e al tr eilea pr ecisa ca ii de Constantinopol urmeaz în rang imediat celui de la Roma. i au alc tuit :i articole pe care le-au ad ugat Ia simbolul de ia Niceea. inuturile dun rene nu au participa-y^ iSinod_ulJ. n-au putut opri întinderea r t cirii. nunevniatomahilor (to itvsujjia -GCTO? == duh) sau a macedonienilor. s-a convocat cel de al treilea =umenic p entru a restabili pacea în Biseric . Au început lungi polemici între Sfîntul Chirii i itorii dreptei înv turi. era firesc ca unii s considere Duhul Sfînt ca o creatur Lucrurile s-au întîmplat întocmai. dup moartea sa. Împotriva noii erezii s-a ridicat cu hot rîre Sfîntul piscopul Alexandriei. pe de o parte. LIonsiantinopolul era «Roma cea nou ». împreun cu al i adep i. iprin a împ ratului Teodosie II. e te_o creaat lui. In primele decenii ale se/ cunoa tem al i episcopi sud-dunareni angaja i în disputele teoie timpului. Sinodul lll&cum&fiTc. întrunit a condamnat înv turile lui Nestorie. Cei_ 5C[ de episcopi prezen i au aruncat anatema îmtuturor ereticilor. Grigorie de Nazianz i ale altora. ca i numeroase scrieri ilor Vasile cel Mare. nele celui mai de seam reprezentant al ei. c ci în curînd a ap rut o ‡zie a celor care nu recuno teau dumnezeirea Duhului Sfînt. de iu al Nicomidiei). episcopul caterisit al tinopolului.

. Din p r ile dun rene a participat numai episcopul Saturnin din Klardanor^oJia^jirma ul lui Dorotei. nu i omenesc.O. Erezia ^pnofjzit . cea divin a Fiului lui Dumnezeu. care a semnat. din solidaritate* ^ V ^ ^ Policarp deTIa SexarfRT" episcopilor dun reni participan i s-au ar tat favorabili lui Nestorie. episcopul Timotei alTpmisului. Sesizat de aceast nou înv tur . M a n a t -îm p a iin r -n al i participan i o «Contesta ie» împotriva m surilor luate fa de Nes torie ² n-a fost depus de sinocT (probabil a revenit asupra semn turii). i /O C O J ? fl] D n ro st o n jj ji ra r p -. ^yun^^^rittus. A ) f . ² singur i <puoi? =fire). de i marea mas a credincio ilor a r mas str in de aceste fr mînt ri. s-a întrunit un nou sinod la C onstanti3 ² Istoria B. Nestorie a fost înl turat din demnitatea arhiereasc i excomunicat (f 451. tinop olului a convocat un sinod local.3 . cele 12 â"hatematisme i condamnarea lui Nestorie. o nou tulburare s-a ivit în sînul Bisericii.6vo<. înv înd c Mîntuito-rul avînd o singur persoan a avut numai o singur fire. depus de sinod i e x ila t. monofizitismului. în anul 448. Eutihie. Doi al i episcopi din p x ile dun rene s-au opus de asemenea condam n rii lui Nestorie : Petronius de Novae. a fost absorbit cu totul de prima. Leg tura dintre ambele firi e o leg tur fireasc . în exil). a c zut într-o erezie tocmai opus . ^uTuT*(rfîorTTnaînte*1 cte 449) scria lucr ri de combatere a. trupul Domnului a fost numai unul dumnezeiesc. Dorotei din Mar£iano£oli A _adept al lui Nestorie.R. pentru c cea o meneasc . episcop ul Flavian al Cc njaiâîk-. i Ajargiajm^. Prin urmare. La cererea împ ratului Teodosie H y favorabil lui Eutihie. La Sinodul de la Efes au participat. Un b trîn arhimandrit din Constantinopol. Erezia aceasta a fost numit monofizitism sau monofizism (de la cuvintele i. nu numai una moral . La scurt timp dup Sinodul al treilea ecumenic. dar o singur per soan . care a luptat împotriva lui Nestorie. ca al(170-leayparticipant.cele «12 anatematisme» întocmite de Sfîntul Chirii i stabilind c în Iisus Hristos sînt dou firi : una divin i una uman . din nefericire" pierdute. Do rotei a fost înlocuit cu for a prin ^ ^ l î f f î S & H i al Appiariei i Balcanius al Nicopolei au demisionat. Sfînta Fecioar M ria a fost numit «N sc toare de Dumnezeu» (dsoToxoî). care 1-a condamnat pe Eutihie. luat la întrupare. cea dumnezeiasc . din p r ile noastre. liiodul IV ecumenic. Au participat de~^s*9menea°* ^ I ^ ^ din ordinul împ ratului. ipostatic . In acela i timp.

a m u r i t e va zi l e . P r e ed i n i a i s -a î n cr e d i n at l u i D i o sc o r al A l e x a n -re. i c on vo c a t î n t oa m n a an u l u i 4 5 1 c el d e al p at r u l ea S i n od ec u . a fa r d e ‡ele d ou firi ale M î ntu itoru lui sîn t un ite în mo d n ea me ste cal im bat. pe litoralul asiatic). E l s-a n scu t din Tat l m ai înainte d e to i vecii. ac e st si n od a i n t r at e su b n u m e l e d e « si n o d u l t î l h r e s c » . La st ruin ele lui D iosc or i ale lui E utihi e. neî m p r it i n ed esp r it». recu n o scu t d r ept ort o d o x . D i n p r i ci n a a b u z u r i l o r s vî r i t e . D o ctrina i sc a f o st d efi n it a p ri n u r m t oa r ea m r t u ri sir e d e c r e di n : c r a i m rtu risi m c u t o ii pe u n uj i ac el a i F iu . V zînd u-se cor Y dani hie s-a adre sat lu T T e^r T Tr ^ ep T sco^u T Tt oiîîei. ci fr n eatin s pîn atu n ci a S i n o d e cu m en i c. ar e a d e D u m n e ze u . C ar e est e D u m n e ze u a de v r at i om ad e v r at. pe nt r u l u n a a u l a E fe s. S a u r^ [arcian pj3 2isi iS ecun dia nu s al N ovaelor. protestîn d l a î m p o t ri v a d e p u n er i i l u i E u t i h i e i c e r î n d s fi e c o n v o c a t u n d ecu menic. m ati ca ad Fl avian u m . . i c ' d u p u r c a r e a p e t r o n a î m p r a t u l u i M ar c i a n ( 4 5 0 ² 4 5 7 ) .a C alced on (în fa a C on stantin op olului. î m p D d o si e II a co n v o c at u n n ou si n o d e cu m en i c. i lui D iosc or al riei. di n pr i c i n a m a lt r a t r il o r su fer i t e. C u t ot n u m r u l m a r e. în j^u fi*. L a a c est si n od au pa r ti ci p a t. P ri m ul a în fierat pe E u tihie. la particip at între 52 0 ² 63 0 d e epi sco pi . din p r ile d u n re n e lirn pe ni m eni. C a eu. d ar s-a aj u n s l a o n o u ia r e a e r ezi a r h u l ui. pr o ba bil.i 4 4 9 . din cau za hu nilor care d evastau atu nci sgi uni. care ex pu ne a în v tura d espr e cele dou irsoan a M întuitorului. Sin gu r episco pu l Al exan dru al T onu sului a sem nat h o Sinodului. A c e st a . prin mijloace silnice. fiind întru s m en ea T at lu i. C a o m . r e a b i lit a r ea l u i E u ti h i e i d e pu n e r e a l ui ri di n s ca u n . î n a c el a i ti m p. D i n p r i l e d u n r e n e a tt nu mai Dio genianus din R emesiana. Sinodul a tiz at p e E uti hi e. iu rare a i c o n fu zia cre ate în B ise ncti 'd e ac est sin od au fost p o. s-a n sc u t d i n S fî nta F e ci o ar M ria. a d e pu s pe Di o sc o r d in sca u n i a se m n a t do g m a tic a lu i L e on I. dar ulterior. ep i sc o pii : ^^ g M r ^^ J ^ ^m (u r m a u l lu i Io a n ). D i osc or a g sit c în v tura lui era ort od ox . fii n d î nt r u t o a t e a se m e n ea n o u . ca «eretic p eri cu los». p e D o m n ul isu s H ri st os. dup încIîeîeTSa" U -ti'zbaleiUor. p en t r u r e vi zu i r ea p r o ce su l u i. a ob in ut de la participan i con darn v t urii d e sp r e c e l e d ou n at u ri ( di o fi zi sm ) î n pe r so an a M î n i. d i n i n ut u ril e Î.

. C u a ce st e a. A l e xa n d ri a. prin can.S in od ul a d at 2 8 d e c an oa n e. d e va st at d e h u n i î n 451. se n u m r au i u nii epi sco pi d in in utu rile du n ren e. ^^ Q ^ ^^ rdj ^ D i od ^. . ca i «ce a ve ch e». î nt r u cît p r e c i z a p o z i i a i e r ar h i c a P at ri a r h i ei d e C o n st a n ti nop ol fa d e cea r xm an i d e restul patriarhiilor. m a i al e s î n P a l e sti n a i E g i pt. 36 al Sin od ul ui trulan ) . a ^a ^ ^p oi al e su fra g a nil o r lu s e t e . P e r t ru s d m N o v ae . A n ti o hi a i Ie r u sal i m ( d efi n iti vat în ca n. S e re m ar c u nitat e a p er fe ct a a ce st or r sp u n su ri ² c on for m de altfel cu opini a m arii m aj orit i a episco patu lui d in R s rit ² i a n u m e : me n in er ea h ot rîrilor S in o d u lui d e la C alc ed on i înl tu ra rea l ui T i mot ei E lu r di n scau nu l A le xa nd riei. s-a acord at C on sta ntin op ol u iui ju risdic ie peste P ont. T u l b u r r il e pr i ci n u it e d e m o n o fi z i s m a u c on ti n u at i d u p S i n o d u l d e l a C a l c e d o n . S in od u l IV e cu m e n i c a st ab ilit or d in e a i er a rhi c on or i fi c a cel o r cinci patriarhate (pentarhie) pe criteriul importan ei lor politice . A sia. Lujaesc i r spiuisurîle¼> ms7*O T»îior*^^ . c a r e ej ^ ^ J W l l M * di n O d y sso s. într-un fel sa u altul. C on st an iin o p ol. M o n o lil u s di n D ur o st or u m. pr o ba bil d ez or g an iz at e at u n c i d e b a r b a r i . scri so ar e a î m p rat u l ui a fo st tri m i s 1îspT^ i l ui Z o i m u al r r « a xd t f^ fai f S -aii m nttn ntmmri n<\ tin a . ad ic cele no rd -d u n r en e ocu pate atu nc i d e hu ni. care au lu at part e. cu exc e p i a c el or d i n M oe si a u pe r i ^ ^r Ja ^i ^ R i rj en si s. în tr e c ei c ar e au fo st c on su lta i. C an on ul stabilea cd sca u n u l d i n C on s fan ti n o p o l t r eb u i e so c o tit al d oi l ea ² d u p ce l di n R o m a ² . î ntru cît «R o m a cea n o u » e ste ca pital a i m periu lui. la disp utele teo logice di n secolele IV ² V . l a care s-au ad u g at n u m er oa sele pr oteste ridic ate în u r m a alegerii fi z i t u l u i T m i o i e i E l u r J E l u r o s ) c a £ g t r i a r h a l tu ror ierarh ilor d iniin p er 'î u/ 'c er Y n ffi e p rer e a a su p ra h ot rîril or de la C al ce d o n i a su p r a al eg erii d e l a A l e xa n d ri a. R o ma. p o a t e c a m u ri t î n a i n t e d e a d a r s p u n s u l ) . se î n c h ei e tiril e d e s pr e e pi sc o pii d e l a T o m i s i d i n sud ul D u n rii. 2 8 al aceluia i S inod. c el m ai i m p o rt a n t pe n tr u n o i fiin d ul ti m u l. A st fel. M a rce l lu s di n N i c op ol i s. Tr acia i « inu turil e bar b ar e ». M a it i a li s di n A p p i a ri a i chiul âpaTaToTârnîrTîeW^ T o mi su lui. bu c urîn du -se de ac eea i cinste i de acelea i pri vilegii. i a c el o r d i n P a n n o n i a .. T o a t e a c e st ea .

în contimen iona i popoarele care-1 pot numi pe Niceta «p rinte». ine p r se te pornirile fiindu-i tu înv tor. Azi. i cei ce poart d ciulijfje. unde î i desmisiunea evanghelizatoare.‡ al i tori au o atitudine rezervat ).). scri>e tine te nume te p rinte întreaga regiune^ a Borei. Aceste poeme scrise cu prilejul celor dou vizite pe care Niceta i le-a f cut i. dac n-ar fi fost ilustrat tul Niceta. pe care unii îl socotesc o deformare a celui de Nicetas. Profesorul Dionisie Pippidi a reacestei problemei formulînd ipoteza ² pe care o accept m Niceta a p redicat numai în sudul Dun rii «în imediata r . cînd va fi avut prilejul s -i relateze anumite i din activitatea sa misionar . a ajuns la concluzia c a predicat pe ambele maDun rii. Varvan.Ni plei 1 Jjn_r alia. OrajuL^^emesianar se afla pe maie CongifijQjinjaraoJLJj^^ ^T^"W grg ^^^5 v rava). Alearg Iajjjâis-M&\u i. R ezulta de aici ca de «romanizare» numeroasele triburi «barbare» de aici (besi.amîndou felurile Ä Lcej. Radu Vulpe. la predicile cu. . ce cultiva pamjnjailpâajfttenor. pe care episcopul Paulin le-a pus uri de o sensibilitate deosebit . la scaunul s u. cresc turrfie Bogate de vite pe malurile m noase». Ioan G. C. fiind «apostolul dacoromânilor» (dup el au afirmat la ‡?‡ lorga.« ^ ^ ^ baza acestor indica ii. Coman etc. Dintre episcopii din sudul Dun rii au impus în via a bisericeasc la sfîr itul secolului IV i înceelui urm tor trebuie men ionat în chip deosebit Sfînlul ÄNiceta n lesiana. î primul poem se desprinde c Niceta urma s plece din Nola dep rtata Dacie (la «dacii arctici»). Într-o scrisoare se face amintire de un episcop cu numele Nichas. Oarecari tiri asupra ii activit ii sale misionare avem din dou poeme (XVII i ale Sfîntului Paulin. C. Giurescu. «într-un inut necunoscut al lumii ² fîntul Paulin ² barbarii înva prin tine s cînte pe Hristos cu roma na i sa tr iasc puri în p ace senina». ar fi r mas pierdut în istorie.ntul Niceta de Remesiana. sci i . s-au purtat lungi discu ii i s-au formulat ipoteze în leg tur cu «aria misionar » a Sfîntului Niceta.a. în Dacia Mediterranea. Ä ^ Ä ^ ^ ^ . de pild . p e vatra vechiujlui ora roman. se ftjfisîîbesc B ela Pelanka (în apropierea grani ei iugoslavo-bulVu se cunoa te nimic despre începuturile acestui scaun episcodesigur. în anii 398 i 402. Nu se tie cînd i-a început p storia. episcopjalÄ. ² .

Pe lîng predica vorbit . trebuie s -1 socotim daco-roman.i întind jurisdic ia asupra altor Biserici afar de dieceza lor. din Antiohia . din Cartagina). una din cele mai vechi tîlcuiri ale ^^^E^^SMSSJJMÎ^M^MJ-espre diferitele rumiri ale Domnului nosWuIisusHristos). irul lucr'S'rîlor smseTde Sfîntul Niceta este completat de dou y cuvînt ri cu caracter privegherea robilor lui Dumnezeu). Nu trebuie trecut cu vederea canonul 2 al Sinodului II ecumenic care prevedea c : «episcopii s nu. în orice caz. Tot lui îi apar in lucr rile dogmatice: De zatione Udei (Despre ra iunea credin ei). din Antiohia. în poemul XVII. 48 al Sin. De aceea scria Sfîntul Paulin c «alearg la el ge ii i amîndou felurile de daci : cei ce cultiv p mîntul în interior (probabil din Dacia Mediterranea) i cei ce poart c ciuli de oaie i cresc turrrîeMSoga!e^e^vm*rpe*^Su7iTe m noase» (Dacia Ripensis). probabil i De jertfa mielului pascal) etc. i nu prin unul mai îndep rtat. în ce prive te originea sa. activitatea Sfîntului Niceta s-a desf urat într-o regiune populat cu daco-romani în jurul Remesianei. «ora ul p rintesc» sau «casa p rinteasc » a lui Niceta. can. în lucr rile lor. din moment ce între Remesiana i Dun re erau scaunele episcopale cunoscut e : Aquae^ Ratiaria. CjistniJ^r^j^^ Era firesc ca"evangEeTîzarea inuturilor nord-dun rene s se fac prin aceste scaune episcopale. nume te Remesiana drept «patria»^ «ora ul». c ci numai pentru ace tia putea s predice i s scrie în latine te. In adev r. alte canoane opresc pe episcopi s exercite puterea sfin itoare pe teritorii str ine : can. Este posibil ca activitatea lui s se fi desf urat i în TSacî Kiperisis. De psalmopractic-liturgic : De . din Sardica. can.» (dispozi ii asem n toare înt i în can. Sfîntul Niceta a l sat i unele lucr ri scrise.. i Samuil Micu i Petru Maior). DeJJLaU^^g«iS&L^^ Duh^DeÄ £ simbolul credin ei. pentru c Remesiana nu era departe de hotarul dintre cele dou Dacii. 22 al Sin. 35 apostolic.C R E T IN IS M UL D A C O -R O M A N IN S E CO L UL V ]33 apropiere a scaunului s u episcopal» (acest punct de vedere l-au susinut. îndeosebi catehetice. de vreme ce Sfîntul Pauîin. este greu de presupus c Sfîntul Niceta ar fi trecut pîn în nordul Duii iii. 11 al Sin. Faptul c folose te limba latin în scris i în predic ² de i în inutul respectiv se folosea i limba greaca ² este un argument în plus care pledeaz pentru originea sa daco-roman . can. 13 al Sin.. Cea mai de seam lucare se intituleaz Libelli înstructionifi (f^rtir^jfitje înv tur ] sau Catehismul ² în ase c r i ² pentru cei ce se preg teau s primeasc taina Sfîntului Botez.

est e u r n el e l u i N i ch it a R o m an u l. N u - I . se c u n oa t e n i mi c d esp r e sfîr itul s u. A :ut în rî nd ul sfin il or. în M in eiu l ort o d o x. C e l e d ou i î n It a l i a i pr i e t e n i a c u S fî n t u l P a u l i n d e N ol a .P E RI O A D A I N T IIA (S E C O L E L E I I-V I » io (D e spre fol osul cînt rii de psal mi) i i mn ul T e D eu m lau da "Tin e. iin d u n r o l d e sea m î n vi a a bi se r i ce asc d e at u n ci. h o t rî r i l o r pr i m el o r d o u S i n o a d e e cu m e n i c e. i ar l a 3 ap r ili e. In pri m a cu vîntare² cu 9 cav o r b e t e d e s pr e p r i ve gh er e a î n ti m p u l n o p ii. d e st ul d e lu n g . iar T e D e u m lau ste un cu n o sc ut i mn de pr ea m rir e a lu i D u m n e zeu ( nu treb ui e a t cu sl u j b a n u m i t T e D e u m . T e l ud m). U lti ma d at er a a m i nt it 41 4. a p r î n d . în ori c e c a z. lu cr rile sale teol ogice. a a c u m au în c e r cat dn te un ii i st orici.e credin cio i d aco-r om ani. ceea oe ar at c el n -a fo st i on a r » t ri m i s d e R o m a î n p r ile n oa st r e. f r s se tie cînd. N i ch it a M rt u ri siu ti m în s c ar e d in ei est e e pi sc o p u l R e m e si an e i. la mijl ocul sec olul u i al V -l e a. u n episcop cu nu m el e L a uaut o rul a d o u o m ilii. l a Î5 se pt e m b ri e. D u mn ezeule. M ai n o u s-a e m i s i pot eza c p rin a ni i 4 0 1 ² îstorit la N o vae. a lui s-a p str at mu lt ti m p în co lin d ele n o ast re c a sfîn t p zit or toat pr o po v d u irea oral i scris a S fî ntului N ic et a se d es: o i i st a t a r e a c e l a l u p t at pe n t r u p st r a r ea c r ed i n e i or t o d o x e . în a d o u a d e > su l cîn t rii de i m n e bi serice ti i d e psal mi. care par s fi fost ad resate u nor i d. D espr e i m el e ( m ai al e s cele d in M o e si a In fe r i or) ni ci nu m ai exi st eri oare. un a D e po e nilent ia ( D esp r e po c i n ). iar despr e alt ele se î ntîl nesc tiri n oi a bia peste o ju m ve a c i c h i ar m a i m u lt. întj^u na_ din scrisorile lui In ocen iu I. M artiro logiile ro m a ne ui esc în 7 ia nu ari e.o d e i x i l e g r e it e i d e su p e r st i ii l e p g î n e c ar e ci r c u l a u î n vr e m e a : e a c e st e a î l î n f i e a z c a p e u n m a r e t e o l o g a l vr e m i i sa l e. ren iu d e N o va e. li psit de d ate ist ori ce. episc opul R o m ei. d a r i ac e l e a sî nt fo art e n esi g u r e. eZeem o syng (D pspre milostenie). ca i sfin en ia vi e ii lui fa c d i n N i ceta al R e m e si an ei u n a cli n fi gu ri le r e pr e z en t at i ve al e cr e ti i d aco-r o m an. e pi sc opi ile su d -d u n r e n e au i n n ou î ntr-o faz . a c t i vi t a t e a > n ar . în M oesia Inferior. c e se s v î r e t e l a a n u m i t e s o i)de re inu t fa ptu l c tiutu l N ioeta fol o se te î n scrisul s u m ai jere ale S fin il or P rin i r s riteni.

" *In secolul IV. Moesia Superior. Illyricul r s ritean (cu diecezele Macedonia i Dacia ² în ultima intrau provinciile Dacia Ripensis. durjj moartea lui Teodosie cel Mare. i era încadrat în Imperiul roman de R s rit (cu pu in înainte de 386. Imperiul roman era cîrmuit de multe ori de rîte doi împ ra i. unul în Occident^gltul în Orient.. Dacia Mediterranea fu- . Dacia Interior. Jurisdic ia bisericeasc asupra provinciilor romane sud-dun rene. A treia p refectur era Italia (capitala îaR oma. cînd la Sirmium. ridicat num rul " ^ 1 a * ^ i f i "330Hfosta cofome"gre^ea1raa *^zantion a fost inaugurat oficial ca noua C^pîfaî '^îr^perruT^'Torri nrsub numele de Constantinopol.meroasele incursiuni ale popula iilor migratoare au distrus înfloritoarele scaune episcopale de alt dat . ulterior Mediolanum sau Ravenna). puterea imperial a fost împarUti între errTîoirii al s i : Arcadiu devine împ rat^jiLcelor dpud. cu capitala.de cfjecijparohii Reformele administrative ale lui Diocle ian au fost continuate de Constantin I cel MarefSOg^^SST^care în anul~33QŒa.prefectun diri 'Kasarit (Orient jlllyrfcum^aijcapitala la. la Sar 'enn<errt *f>etiî..-ac*>s4 «u-a -mai-cât^siiEto itul unit ii teritoriale a Imperiului roman. cu capitala cînd la Tesalonic. JJar in anul 303. Dardania. cu diecezele : Egipt. Sp_ania i Britânnia. cu 12 dieceze (dioceze) în frunte cu un vicar (numit uneori i exarh ² eSap xoî) i cu 101 provincii (numite de greci eparhii ² ewzp^îa). cu diecezele: Gallia. Pannonia i Dalma ia) a fost înglobat acum în prefectura IlaTte7 JUr L e^eT'tTv^a î! *Trîip^mirc)man do Apus. Dacia (capitala la Sardica) i Macedonia (capitala ia Tesalonic). în anul 297. A doua prefectur era IUyricul (capitala tie Ia Sir^j^m^jf^e^iaJ 'esalonic). social i bisericeasc . Dacia i Macedonia formau împreun Illyricul orientai. GQftj antinopolj idi Hou > > m âTcelor din Apus. Fiecare provincie era . fiecare cîrmuit de cîte un praeses sau proconsul. Ultima prefectur era Gallia (capitala la Treveri. cu diecezele Italia (partea de nord a Italiei). Roma i Africa. în Germania). Prima pre fectur era a Orientului (capitala la Nicomidia). azi Trier. Pont i Tracia. Asia. Trebuie sa preciz m c IUyricul apusean (cu provinciile Noricum. sub împ ratul Diocle ian (284²305) întinsul imp eriu roman a fost împ r it în patru prefecturi conduse de cîte un prefect. cu diecezele: IUyricul occidental (capitala la Sirmium).-. Siria. dezorganizînd întreaga via politic . Praevalitania) constituia prefectura propriu-zis a Illyricului.

sub numele de Constantinopol. dup roclamînd. Dalma ia a r mas legat de Italia pînâ itul secolului VII. In acest fel. scaunul episcopal din Sirmium a ajuns la o str lucire î. râmînmd numai «mitropolit» al provinciei Europa. care s-a numit midup numele re edin ei. începînd cu anul 381. iar cei din restul oradevin sufragani. metropolis). IV. în oastre. în sec. l a început s se r spîndeasc p rerea c în i i mitropoli ii 3 fie subordona i unui exarh. iar organizarea bisericeasc depindea i ea ist împ r ire administrativ-teritorial a avut repercusiuni i rganizarii eclesiastice pentru c Bisericile locale s-au orieniat izarea lor dup cea politic . i. mitropoli ii din Tomis i Marcianopolis au sopt «exarh» al lor pe «mitropolitul» din Heracleea. re edin a imperiasediuil prefecturii Illyricului. episcopii provinciilor îs în jurul episcopului din capitala diecezei. întrucît aici a fost mult timp. Episcopul din Maris devine mitropolitul Moesiei Inferior. trebuia s i se fac un loc >pului de aici. desigur printre cei mai de seam cîrmuitori ai cre tine. Moesia Inferior i Scythia Minor descaunul din Constantinopol recunoscut oficial ca Patriarhie nodul IV ecumenic (Teotim I al Tomisului a participat la sinea- . Provincia Moesia . Cu timpul.U N IH A i. De aceea. care. S J Z A ^ K r it în dou : Dacia Interior i Dardania). prin concentrarea mai multor episcopii învecinate. devenit «mitropolit» al Daciei. care intra în prefectura Orientului. episcopul din Heracleea era deposedat de rangul s u de al Traciei. A a au luat na tere difeopolii.i Scythia Minor (constituit ca provincie sub Diocle ian) erau în dieceza Tracia. prin canonul 2. prin canonul 3 al Sinodului II ecumenic dat episcopului din Constantinopol primatul de onoare. deci periul roman de R s rit. Dar ajungînd Bizan ul (situat în aceast diecez ) capital .i are scaunul în capitala administrative. capitala dieacia. jurisdic ia episcopului din capitala >ceze asupra Bisericilor cuprinse în aceast circumscrip ie adtiv .lui de R s rit i puse ² împreun cu Daciile sud-dun rene ² uirea unui praefectus praetorio Illyrici. Aceea i situa ie va fi avut i episn Sardica. |n £e anii 424²437J?annoniile i Nopar in toare pîn atunci Imperiufui roman* de Apus. episcopul Tomisului a ajuns i el it. au'îost . cu re edin a la Sirioi la Scupi i Tesalonic.

care pîn la 379 (respectiv 395) au apar inut Imperiului de Apus. din cele dou Dacii i din Dardania.dele din Constantinopol din 400 i 403. întrebîndu-1 dac este cazul s se supun hot rîrii. Ele au fost determinate de dorin a episcopilor Romei de a se amesteca în treburile Bisericilor din Illyricum. A primit un r spuns afirmativ.. de i episcopul de Sardica. s-a trecut la organizarea bisericeasc dup modelul celor din jur. au nesocotit la început sistemul mitropolitan.. cît i din faptul c la Sinodul ecumenic de la Efes (431).t>*" ~ftffl dPTf Tirt"'iTr1T'fwri''TT î ' "W""*^t lucru rezult dintr-o scrisoare a papei Celestin. Bonosus s-a adresat episcopului Ambrozie al Milanului (nu lui Si-ricius al Romei). într-o scrisoare c tre Anisiu al Tesalonicului. ca i trecerea unor provincii de la un imperiu la altul au produs tulbur ri i în via a bisericeasc . nici s nu produc tulbur ri în Biserici. Concep ia despre «monarhia papal » a fost dezvoltat de Damasu^T HAfWR'n ^ Jricius ]384²399^ i mai ales de Inocen iu 11 j^401²-417). . convocat în anul 391 pentru înl turarea unei schisme ivite în Antiohia i pentru cercetarea ereziei episcopului Bonosus din Naisus. iar cea de a doua. Odat alipite la imperiul de R s rit.dS. la cel din 403 îl întîlnim ² tot ca ap r tor al Sfîntului Ioan ² pe episcopul Lupichian sau Lupicinius al Appiariei). 2 al Sin. to i amestecîhdu-se în problemele interne ale r Seîcmîosc încerc rile lui Damasus de a face din exarhul Asholiu al^TesqloriiQ ^ujji JTJ^C-31-*1^--8^1!-f-^ episcopii din Illyricum nu erau supu i episcopului Romei în secolul IV ne-o dovede te faptul c sinodul general bisericesc din Capua (în Italia. sub pre edin ia celui din Alexandria.RafriMiai «S tru. Hir^" ^. pare c se bucura de mai mult prestigiu decît ceilal i episcopi din Dacia Interioar . astfel c ² f r s tim cînd i cum ² episcopii Mr\ gi'"gid]im]J3L. însu i Siricius. a încredin at prima cauz . de pild . De altfel. sinodului episcopilor egipteni. Episcopiile din Moesia Superior. care prevedea ca «episcopii s nu. Dar nenum ratele schimb ri în administra ia civil . Iulian al Sardicei semna : «Iulianus episcopus Sardicensis metropoli-tanus». adresat mitropoli ilor din Illy-ricul r s ritean. II ecumenic. Condamnat cu depunerea din treapt . episcopilor Illyricului. lîng Nola). sub conducerea lui Anisiu al Tesalonicului.». recuno tea c singurul for competent pentru judecarea lui Bonosus este sinodul episcopilor illirleul. în ciuda can. din anul 424.C11.i mai întind jurisdic ia asupra altor Biserici în afar de dieceza lor. luînd ap rarea Sfîntului Ioan Gur de Aur... spre judecare.

«U ro^ oriatului. t. toate Bisericile din prefecicului. prin care ?rea recunoa terea lui Perigen ca mitropolit la Corint. erigen i-a ocupat scaunul. implicit.rp. Prilejul pentru aceast imixtiune s-a irotonia lui Perigen ca episcop de Paleopatre. p oruncim s se respecte )bicei i canoanele biserice ti de mai înainte. Bonificiu I al Romei _£418² 422) a încercat. care le-au inut n. cu data de 14 iulie 421. din anul revedea din nou supunerea Illyricului scaunuluTifiîî'tonstana cum era stabilit înc din 421. rîr. Cu toate a ar tat favorabil. care f cea parte din imp eriul de R s rit. De acum înainte. Nefiind primit de credincio i. încît dac s-ar ivi aeva ce îndoial . Se în elege o atît i cit i episcopii «sufragani» Mitropoliei de Corint au protesjen a încercat atunci s ob in recunoa terea unor ierarhi de stigiu. Deci. cum erau cei din Roma i Tesalonic.2 vreo trei decenii. -es. erau supuse Protestele lui Celestin al Romei (422²432) c tre ori. s se afirme ca iar f r rezultatr²""~***""*Œ "*"~" ' "*""-²»«²«^ rtan a hot rîrii de mai sus a crescut i mai mult. prin scaunului din Constantinopol. Pnn^Co^^g^Jeodosian. cu tirea prea cucernicului domn.i supun Illyricul. q i . mitropolitul Corintului voit s -1 in ling el ca arhiereu ajut tor. ci i împotriva autonomiei jxarhului din Tesalonic. amestecîndu-se îi~alegerea mitrodin dieceza Macedoniei. deci. aceea trebuie s se rezerve sinodului bisericesc i juinte. A urmat un schimb iri între Bonifaciu al Romei i Ruf al Tesalonicului. îndeosebi %e^gsiM&i^iââ9²46AUJ& încercat s "1 aJule sie. au protestat restul episcopilor din provincia npreun cu Atic al Constantinopolului. orice problem condin provinciile Illyricului urma s fie rezolvat sinodal. se hot ra: «încetînd orice inova ie. sa. urma ul lui Ruf la^Tesalonic (434²453). eful prea sfintei legi tantinopol. prin anii 424²437. erau aunului din Constantinopol. care se bucur de prerogativa Romei vechi».ea era îndreptat nu numai împotriva amestecului episcopu-i în treburile biserice ti din Illyric. Acesta a izbutit s obecret din partea împ ratului Teodosie II. dup de fosincii occidentale ale Illyricului (Pannoniile i Noricum) au fost în Imperiul de R s rit. de_c. dar la moartea sa. f r s fie ales. i în toate provinciile Illyricului.

.. Biserica daco-roman a trecut prin mari h m'int ri. rezult c în secolul V. arat c în provinciile dun rene a pulsat o intens via cre tin i în acest secol. dînd u-i-se jurisdic ie p este s îri elegein provinciile dun rene. Acest Sinod a recunoscut oficial demnîtateB*tre*"patrfaThŒîrrBisefit: '..Cu toate acestea. ceea ce a r mas f r urmare. ca de vicarul s u.~¼îttiî0rral‡‡ ‡17 stabilea c «dac vreo cetate s-a înnoit prin puterea împ r teasc sau se va înnoi în viitor. pricinuite de unele popula ii migratoare. dar autenticitatea lor a fost pus la îndoial de însu. pe baza c rora un episcop Teodosie încerca ia Roma. Sixt III al Romei (432²440) se adresa. dup ce Proclu al Constantinopolului a trimis o scrisoare teologic episcopilor din Illyricul occidental. a a cum a fost formulat in Simbolul niceoconstantinopolitan. care tocmai în perioada resp ectiv c zuser sub huni. 372²373 i 381²382). cerîndu-le s asculte de exarhul din Tesalonic. în 531. p. în ciuda faptului c o parte din titularii f scaunelor episcopale de aici s-au ar tat favorabili nestorianismului. acelea i prerogative ca i R omei celei vechi. Iar prin canonul 28 al aceluia i Sinod. dar mai ales de ereziile vremii: nestorianismul i monoîizismuî. destituit de Epifanie al Constantinopolului. Teodosie prezenta copii de acte care prevedeau dreptul de amestec al Romei în treburile biserice ti ale Illyricului r s ritean. atît lui Proclu cît i episcopilor ililirieni. Les origines chretiennes. atunci împ r irea parohiilor biserice ti ( i a eparhiilor) s urmeze (alc tuirilor) organiz rii civile i de stat». Însu i istoricul bisericesc romano-catolic Jacques Zeiller recuno tea ca de-acum înainte Illyricul a fost pierdut pentru Roma (Cf. rea ezarea ca episcop la Larissa (în Thesalia) a lui tefan. care s-au men inut în parte i acum. i papa Bonifaciu II (530²532).. în 437. Alte schimb ri în organizarea bisericeasc s-au produs cu prilejiLL Sinodului IV de la Calcedon. la care s-au angajat i ierarhii de aici. âmintindu-le de «drepturile» sale în aceste regiuni. se acordau scaunului din Constantinopol. Concluzii: Din faptele prezentate aci. Roma cea nou . Vechile scaune episcopale. ca i disputele teologice ale timpului. marea mas a credincio ilor a inut i m rturisit i pe mai departe înv tura ortodox . din 451. Teoria despre jurisdic ia pap al în Illyric i despre un «vicariat» al papei la Tesalonic î i are originea în unele copii de acte aflate în manuscrisul 5751 de la Vatican.

XXVIII. Paris.Deum ? Saint Nicel a de Remesi ana. Par is.. 1943. Ies origines chretien-s provinces danubiennes de l'empiie tomain. Jean Gribomont. herausgegeben von ALOYS GRiL-. Roma. 58²69 i nr. 1931 . p. TEFAN C. d'apres Ies documents originaux. 1969. 1960. 7500 ani de la Sinodul al IV-lea ecumenic din Calcedon multe studii în rev. an. an. Bucure ti. an. ap rut la Blaj în \. COMAN. e Iui Laur enti u d e Nov ae.d u n r e n e : JACQUES ZEILLER. IOAN G.. 93²174. Un ancien evegue peut -etre auteur d u Te. 1933. «Ortodoxia» an. nr. S. 200² 232 . voi. Dr. 1986. Leclercq. ALEXE. repro-w York 1973. OAN G. p. 2²3. an. Bucure ti. Stud iu intr odu ct iv d e Pr. Religia în R. 5²6.BIBLIOGRAFIE S i n o a d e l e I I I i IV e c u m e n i c e : CARL JOSEPH HEFE-> des conciles. Geschichte und Gegenwart. Barnea în B. 4. p. 344²376) . în B. 3²4.. LXVI. D..O. *Aria a Sim ului Niceta de Remesiana. Wiirzburg. 6t ru d i ct ia bis er icea sc în I l l y r i c u m : TEFAN LUP A. 1951. III nr. nr. 356²369 ( i i I. PIPP1DI. 1938. 1908. 1979. 141 p..O. în M.T. 3²4. nr. Sinodul III ecumenic din Bucure ti. Paris. 397²410 (r srarea tenden ioas cu acela i titlu a lui Nicolae Lupu. COMAN. : în M. Nouvelle traduction fran-jee et augmentee par H. COMAN. Scriitori Un epcca str român . Dr. nr.N ESAN. partea I²II.. 1951²1954. 1967. 5. Stîntul Niceta na si ecumenicitatea patristic în secolele IV i V. p. XXXVIII. II. 9. 350 . 409²411). II. an. 1400 p. nr. Bucure ti. Prof. Dumitra i Prof.O. 23²55. 1942. p. M. V. Operele literare ale Siîntului Niceta de Remesiana. IOAN G. nr. nr. 1967 (îndeosebi p.. MATTHEW SPINKA. 3 voi.A. M i c e t a de R e m e s i a n a : JACQUES ZEILLER. 453²587) .. p. 341²355 i nr. 1918. IOAN MIH LCESCU. Ediatica.T. 497²516 (capitolele privitoare la Niceta de Re-originile cre tinismului daco-roman).R. în 1957. 1948. p. 7²8. Traducere d e Prof. în Comptes-VAcademie des Inscriptions et Belles Lettres. IV + 667 p.d HEINRICH BACHT. 202 p.R. 173²492. XXI.. p. Das Chalkedon. p. . p. 7²8. p. Contribu ii la istoria veche o :d. Iliricul între Roma i Bizan . 7²9. A hisistianitY in thc Balkans. Da vid Popescu i Prof. 1969. c o p i i l e s u d . p. Chicago.

Hr..VIII EPISCOPIA TOMISULUI ² cunoscut pîn acum pe teritoriul patriei noastre ² este Episcopia Tonusului ² Constan a de azi ² a c rei existen poate fi urm rit documentar în secolele IV²VI. Tomisul a fost o «factorie» (e Arcoptov). A fost întemeiat prin secolele VII sau VI î.. cet i grece ti de pe rmul apusean al Pontului Euxin au acceptat protectoratul roman. tiri despre ora ul Tomis.Hr. Cu timpul.(284²305).Hr. Prin anul 60 î. In timpul lm_Diodeiian_. fiind anex<a¥a*'l« provincia Moesia.Hr. de coloni ti greci veni i din Milet. înfloritor centru cultural i economic donian.). C mai veche institu ie bisericeasc -‡ea . întrea£ )-de azi a fost cucerit de romani. Dobrogea a fost dezlipit de aceasta i transformat în provincle^parte. o modest a ezare comercial . Tomisul i celelalte. teritoriul dintre Dun re i Mare a intrat sub dependen a roman . r mînînd în aceast situa ie pîn la moartea regelui get (44 î. Tomisul a fost nevoit s primeasc « ca t civitas foederata»7^nn^smc^?p*6Trar'în""'plwincia Macedonia. Tomisul. sub numele de Scythia Minor... ca i celelalte cet i grece ti din Dobrogea. In anul 8 î. In aceste împrejur ri. «Cetatea pontic » Tomis este una din cele mai vechi a ez ri de pe rmul vestic al Pontului Euxin.Hr. importan a sa economic i politica a m^epiîf^acreasc^rb^tîndu. dependent de marile colonii grece ti din apropiere : Histria la nord i Callatis la sud. trebuind sa accepte domina ia lor. In primele veacuri ale existen ei sale. a ajuns în conflict cu ge ii lui Eurebista.i moned proprie i încheind leg turi cu b tina ii din împrejurimi. Dup anul 28 î. a fost exilat în Tomis marek tr it aici pîn la moarte (17 d^HrJ^ln anul 46_dLHfT.Hr. Intre anii 72'71²61 î.

Cea mai mare dezvoltare a cu> pe la mijlocul secolului II d. Callatis. la care se adaug i jsembria (devenind Hexapolis). menrechile institu ii tradi ionale grece ti i dreptul de a bate >prie. Tomisul i-a p strat autonomia. cu întreg teritoriul dintre Dun re i Mare. în Tomis era re edin a penic a cîrmuitorului acestei confedera ii. îndeosebi sub îmstinian (527²565).Hr. în primii ani ai secolului VII ora ul a t pînirea avarilor. Dionysopolis i Odessos.u t acest lucru i la Tomis.[ a cunoscut o ^S iX^iâi?. unii militari (legiunea V Macedonica sa din Palestina. de. metropola regiunii. Tomisul a cunoscut o nou înflorire c aceluia i secol. rea unor locuitori au contribuit coloni tii romani i negusto. devenind capitala noii provincii Scythia rma reorganiz rii administrative s vîr ite de împ ratul Djiot i renumele s u au atras îns numeroase popula ii migra i mai ales huni. între inea rela ii economice-culturale cu toate marile urnii grece ti din acel timp. ntreg teritoriul dintre Dun re i Mare a intrat în st pînirea . C tre mniei lui a c zut sub turci. care i-au dat numele Kiistendje. Ren scut în secolul VI. o uniune de cinci cet i (Pentapolis): nis. ui imperiului roman. în perioada sa de maxim înflorire eco>misul a cunoscut i noua înv tur adus în lume de Mînus Hristos. Din moment ce în cet ile grece ti de pe litoralul Pontului Euxin a predicat însu i Sfîntul Apostol Andrei.ascendent de natur economic . în cea a conduc torilor loam român. rev enit sub st pînire român easc . pustiindu-se cu timpul. azi Igli a. Prin secolele X² 1 vechii cet i s-a înfiripat o modest a ezare de pescari. La sfîr itul secolului XIV a ajuns în st pînirea cel B trîn. ^comurîîîâte pontic ».[ i care s-au stabilit aici. iar de la sfîr itul secolului XII. de cînd a început s se tru ca azi s devin cel mai însemnat port maritim i ² în P ² unul din cele mai însemnate centre economice i culnoastre. De asemenea. la sfîr itul secolului . încît ora ul a devepolitic i administrativ al inutului înconjur tor. Dec zut în a ate a secolului III. cre tin în Tomis. intitulîndu-se ² pîn la colului urm tor ² «metrop ol a «Pontului». la Troesmis.

Nu cunoa tem îns data i împrejur rile în care a luat fiin . C. unii istorici îl consid er ca primul episcop cunoscut al Tomisuîui. De pild .exclus ca însu i Sf. Ajungînd la Halmyris i aflînd de moartea lor martiric . Baza i pe actul martiric p omenit mai sus.^-efrrix^a îir'presT Trll'TeT^^ ar fi fost impus lui Marcellinus umi] «jjn fiii trupe ti sau suflete ti ai episcopului i care a fost apoi aruncat în mare (fra ii acestuia. Episcopia Tomisului. Din aceast pricin . într-o zi de 2 sau 3 ianuarie. la ridicarea de numeroase l ca uri de cult (bazilici). la înt rirea organiza iei biserice ti i la înflorirea culturii teologice. înainte de aceast dat sînt aminti i unii episcopila Tomis. ca trimis de episcop ul Fcinon . iar prin 167/168 a fost. Dup alte sinaxare. Dup Evangelicus. probabil în anul 320. s reclame p entru aceast provincie înfiin area unei episcopii la Tomis. în timpul lui Licinius. fiindc refuzase prestarea serviciului militar. al lerusalimului (300²314) s propov duiasc în Sci ia. Edictul de la Mediolan din 313 a dus la sporirea sim itoare a num rului cre tinilor. Are gravat pe Mîntuitorul r stignit pecruce. au murit martiri tot ajunc. Apostol Andrei s fi hirotonit un episcop pentru Tomis. Argeu i Narcis.^ ÄAr rezulta totu i c . în actul p timirii sfin ilor mucenici Epictet i Astion la Halmyris.fiind catehiza i de preotul Bonosus i boteza i de episcopul locului. Este atestat documentar abia în anul 369. se relateaz c p rin ii celui din urm au pornit de undeva din R s rit în c utarea fiului lor plecat de acas îfnpreurl cu preotul Epictet. una din cele mai vechi m rturii arheologice cre tine din ara noastr .T^um rul ridicat de martiri care au p timit în Scythia Minor sub Diocie ian i apoi sub Licinius dovede te vitalitatea i vechimea cre tinismului în raiduril e popula iei de aici. 3 (Titus). ajuns în British Museum din Londra ² pe care speciali tii o consider din secolul IV (al ii din secolul II). Dup «Martirologiul ieronimian» îns . unde a p timit moarte demartir. ar fi p storit Ja Tomis un episcop cu numele Efrem. s-au încre tinat i ei. ar fi v p timit ca martir. Evangelicus. a fost chinuit i apoi aruncat în mare. incompatibil cu slujba sa arhiereasc . Era firesc ca num rul tot mai mare de cre tini din Scythia Minor i mai ales starea înfloritoare la care a ajuns capitala ei.I. avîndpe fiecare parte a sa cîte ase^aptTSTOTî T^f^oTeasupra cuvîntu] tyftu». N-ar fi . m^ âi JUuEfiiiASSâL^&d^iSPt3 unor cre tini izo-laff fn I5aGrogeae te confirmat i de o gem ² descoperit în a doua jum tate a secolului trecut la Constan a.îiTtrrnt1^T^eR)ecu iei lui Diocie ian. pomenit în sinaxarul zilei de 7 martie. dar în izvoare mai pu in sigure.

in (cartea III. Episcopul n-a primit. Prezen a lui este mat .X/f.. Istoricul bisericesc m (secolul V) relata în Istoria sa bisericeasc cum împ ratul. De prezen a episcopului din îns s ne îndoim. printr-o curostit în fa a împ ratului i a credincio ilor prezen i. de E^ ^bjai^âLCezareei (-j.la Tomis un episcop -rmMH&ele . cap. a ap tura celor 318 Sfin i P rin i de la Niceea." s-a îndreptat spre Conapol. destul de neclar îns . întîlnit în scaun în anul 369. îl prezint pe ion ca «b rbat destoinic i renumit prin virtutea vierii sale. a intrat în biserica în ujea episcopul Vetranion. p strat fragmentar. du-1 m rturisesc i sci ii în i i». adic dintre parti-i la sinod.. imul episcop de Tomis a c rui existen nu poate fi pus la îna fost Vetranion sau Bretanio. retr gîndu-se cu to i credincio ii într-o alt biseric . i-a îng duit s se întoarc la scaunul s u. temîndu-se de o r scoal «a sci ilor». Presuc episcopul de Tomis va fi fost al turi de ap r torii dreptei e. poate chiar din Tomis. încu ei pace la NqyiQdj^rium (Isaccea). episcopul Ä£^92²^^^^scria c era «plin de credin . nemul umi i de înlap storului lor. Dup o list a participan ilor. Dup*9*^n^eierea p ciT. Imp considerat gestul episcopului ca o sfidare la adresa sa i de i poruncit s fie exilat. c ci tot tul. apoi a p r sit pe t. în relatarea faptelor de mai sus. în drumul s u. iar istoricul Teodoret. ar fi vorba de episcopul de la Tomis (Marcus Tomensis). i la Tomis. îmcercînd s -1 determine s intre în une cu arienii. ela i Sozomen.. împotriva r t cirii lui Arie. pare s indice ² > rerea unor cercet tori ² numele acestui Tit («Aici odihne te I ecumenic de la Niceea din 325 a participat piscop din p r ile Sci iei. Dar exilul s u n-a durat mult. în iirm c «nici schitanul nu lipsea din ceat ». pentru c to i urma ii s i în s-au ar tait ap r tori hot rî i ai Ortodoxiei. oprindu-se. g . ci.340) în a sa Despre via a împ mtuiu-t<&enstanî. cu [ unui conflict avut cu împ ratul roman Valens (364²378). a înfruntat stricarea Or Sl *aracfeTegfîe1 s vîr ite de Valens împotriva sfin ilor» (= ereilor). dimpotriv . O inscrip ie pe o piatr fudescoperit la Tomis. în vara sau la începutul ⻫JtBJJllui ^369. Acesase o lung campanie împotriva go ilor pe care i-a învins. c ci Eusebiu era marilar al evenimentelor i participant la lucr rile sinodului. 7). ra un aprig sus in tor al arianismului.

j.T bli a votiv de la Biertan . ~ Istoria BOR. . cu inscrip ia Ego Zenovius votum posui. A fost în Muzeul Brukenthal din Sibiu. Jos. azi în Muzeul Na ional de (^Istorie a României din Bucure ti. un disc cu monogramul lui Hristos în interior. Sibiu (sec. format din literele grece ti Hr(istos). IV).

c u i n sc ri p i a g re c e a sc : A i ci o d i h n e t e H e ra c li de . A z i d i sp r ut . c u m a i m ul te sc e n e: P st or ul c e l b u n c u u n m i e l p e u m r.Gem d e l a P ot a i ssa ² T u rd a ( m ri t ). si m b o l u l D u h u l u i S fî n t . cite al sfintei B ise rici uni ve rsale. H. Io n a a ru n ca t î n m a re i li te re le g re c e ti IX 0 T E = p e t e . de sc o pe rit în T ra nsilva nia. V ² V I) . c u se m n u l c ru c ii.OM . u n c o p a c c u o p a s re . xlHPAKA lArNCO HCftHAC O p a i d e l ut. In sc ri p i e fu n e ra r cre t in di n T o m i s ( se c .

cu inscrip ia: Pacem meam do vobis. în limba latin : Ex antiquis renovatum est per Paternum reverentiss(imum) episc(opum) nostrum. ref cut înainte de anul 518. precum i cu o inscrip ie în jur. Amen. iar de jur împrejur busturile celor 12 apostoli. IV). Opai de p mînt descoperit la Tomis (sec.a r mm Discul de argint aurit al episcopului Paternus al Tomisului. literele grece ti A i Q. avînd în centru chipul lui Hristos. . cu monogramul lui Hristos.

IV -V I). ij In sc ri p i ile de sc o p e rite î n Ij c a c u m a r t y r i o n d e l a o li ei (se c . c a re se m ne az n u m e le celo r u m a rti ri: Z otik o s. ^ si s i Fil i p po s. A tta lo s.In sc rip ie fu ne ra r cre tin din T o mi s (se c . . IV -V ).

Vedere general exterioar a construc iilor care protejeaz bisericu ele din masivul calcaros de la Basarabi (Murfatlar) - j. Constan a.

Intrarea în altarul bisericu ei B1 de la Basarabi cu diferite cruci s pate în masivul de cret .

Bazilica cu atrium lateral din Callatis (sec. IV-VI). Reconstituire.

Opai de bronz cu toarta în form de cruce, descoperit în comuna Luciu - j. Ialomi a (sec. V-VI). Azi în Muzeul National de Istorie a României.

Bazilica cu transept din Tropaeum Traiani (sec. IV-VI). Reconstituire.

Inscrip ia descoperit în bazilica de la Sucidava (Celei), cu numele preotului Lukonokos fiul lui Lykatios (sec. V²VI).

' f ;!î, . i . K

tf ir

Inscrip ii incizate pe pere ii bisericu elor de la Basarabi.

J. U U IIQ U U C 1

X 40

Incidentul relatat mai sus arunc o lumin puternic asupra cre tinismului din Tornis, c ci scoate în eviden vechimea sa i via a religioas intens de aici, dragostea i respectul credincio ilor fa de episcopul lor ² ceea ce presupune c el avea o oarecare vechime în scaun ², buna organizare bisericeasc a provinciei (cu scaun episcopal) i existen a a cel pu in dou bazilici în ora (una în care slujea episcopul i alta în care s-a retras împreun cu credincio ii s i). Cei mai mul i cercet tori sus in c autorul Scrisorii Bi eriâi din Gothia c tre^ eadin Capadocia, care înso ea moa tele Sfîntului Sava, "T Vasile cel Mare, dup primirea moa telor, a mul umit pentru ele, prin dou scrisori. Dac autorul scrisorii de mai sus este episcopul Vetranion, atunci desigur luj i-au fost adresate i scrisorile de mul umire din partea Sfîntului Vasile cel Mare. Nu tim cît a p storit în scaunul de la Tomis. Pentru sfin enia vie ii sale, dar mai ales pentru dîrzenia cu care a ap rat credin a ortodox , episcopul Vetranion a fost trecut în rîndul sfin ilor, pomenirea lui f cîndu-se în fiecare an, la 25 ianuarie. Al i episcopi de Tomis. în anul 381, între participan ii la lucr rile Sinodului II ecumenic din Constantinopol, care a condamnat înv tura gre it a lui Macedonie, se num ra i episcopul Gherontie al Tomisului. (Sozomen i o list sinodal siriac îl numesc Terejitius). S-ar p rea c acesta a fost urma ul imediat al Sfîntului Vetranion. La 30 iulie 381, împ ratul Teodosie cel Mare îl îndatora s vegheze la p strarea Ortodoxiei în ora ele din Scythia Minor. în anul 392 era amintit, ca episcop de Tomis, ^jgofinW, desigur ales în scaun ceva mai înainte. In acel an, FericituTTeronim (-j- 420) scria despre el, în lucrarea sa «De viris illustribus», c «a scos scurte tratate sub forma unor dialoguri, în stilul vechii retorici ,‡ aud c scrie i alte lucruri». Scurte fragmente din opera sa literar se p streaz în lucrarea Sfîntului Ioan Damaschin ( 749), Sfintele Paralele din care reiese c a scris omilii la unele texte evanghelice. Istoricul Sozoman scria despre el c era «scit» de neam (cum arat i scriitorul Nichifor Calist din sec. XIV, în Istoria sa bisericeasc ) i c «traiul îi era modest», (Ist. bis., VII, 26), iar Socrate spune c era «cunoscut de to i pentru evlavia i corectitudinea vie ii» (Ist bis., VI, 8). Dac accept m afirma ia lui Sozomen c era «scit», înseamn c Teotim I a fost un localnic, un daoo-roman. P storia sa a fost tulburat de atacurile hunilor, care au ajuns pîm în apropierea Tomisului. Teotim, ca un bun p rinte sufletesc al credincio ilor tomitani, le-a fost de mare ajultor în momentele grele prin
10 ² Istoria B.O.B.

eau, tiind s îmblînzeasc pe huni oferindu-le felurite daruri >, fapt pentru care ace tia îl socoteau un «zeu al romanilor». 1 Teotim a încercat s fac i misionarism printre huni, fiind aceast lucrare de marele p rinte bisericesc, Sfîntul Ioan Gur arhiepiscopul Constantinopolului, care, poate la cererea sa, 399, a trimis misionari la «nomazii de la Istru», prin care puîn elegem pe huni. apt, episcopul Teotim a fost un prieten devotat al acestui mare isericesc. Nu se cunosc împrejur rile în care s-a închegat prieAstfel, în anul 400, episcopul Teotim a luat parte la un sinod de însu i prietenul s u, în Constantinopol, în care s-au jude;rile episcopului Antonin al Efesului. In anul 403 era din nou intinopol luînd ap rarea SlîntuluiToan Gur de Aur, împotriva pe care i-o aducea episcopul Epifanie al Salaminei ² la înatriarhului Teofil al Alexandriei ² c are simpatii origeniste, n acela i timp i pe marele teolog Origen din Alexandria (c. . Aceste lucruri sînt relatate de istoricii biserice ti Socrate an. e tie cît a mai p storit Teotim I în scaunul episcopal de la inînd seama de cur ia vie ii sale, de lucrarea sa misionar între huni, dar mai ales de rîvna sa pentru ap rarea dreptei Biserica 1-a trecut în rîndul sfin ilor, pomenirea lui i cîndu-se - 2Q_.aprilie. Teotim, întîlnim în scaunul vl dicesc de la Tomis pe episnotei, f r s tim dac i-a fost urma ul imediat. Numele s u lit în leg tur cu lucr rile celui de al treilea Sinod ecumenic >, din anul 431, la care a fost condamnat erezia lui Nestorie. îat cele «12 anatematisme» ale Sfîntului Chirii al Alexandriei, i sentin a de condamnare a ereziarhuluî ² care a fost întoc-t i semnat chiar din prima edin a sinodului ², fiind 170-lea semnatar. Nu tim cînd i-a încheiat p storia, re c urma ul s u imediat, întîlnit înainte de 448, a fost epis-n, care a participat activ la disputele teologice ale timpului, latin contemporan Marius Mercator, care a tr it i la Constan-:ria despre Ioan c era «unul din cei mai buni teologi ai tim-unul din «cei mai aprigi adversari ai nestorianismului i euti-ui» (monofizismul), men inîndu-se mereu pe linia înv turii se atribuie i unele traduceri din scriitorii biserice ti greci latin , ca Teodor de Mpp uestia i Teodorei din Cir. . '.:,
.H..
t " " i i u i i

In 449 întîlnim în scaunul tomitan pe episcopul Alexandru. P storia lui a început în timpul marilor framînt ri i dispute prilejuite de monofizism, înv tura gre it a arhimandritului Eutihie. Fiind condamnat de un sinod întrunit la Constantinopol în anul 448, Eutihie a f cut apel la împ ratul Teodosie II, care a cernit revizuirea hot rîrilor acelui sinod, în urma acestei dispozi ii, în 449 s-a întrunit un nou sinod, tot la Constantinopol, care a men inut hot rîrile celui dintîi. Printre participan ii la sinodul din 449, se num ra i episcopul Alexandru al Tonusului, fiind al aptelea semnatar («Alexander, reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae»). In acela i an, s-a întrunit la Efes, a a numitul «sinod tîlh resc», care a reabilitat pe Eutihie. La acesta, episcopul Alexandru n-a luat parte. în toamna anului 451, împ ratul Marcian (450²457) a rînduit s se convoace al patrulea Sinod ecumenic, la Calcedon, la care momofizismul a fost condamnat definitiv. Se crede c episcopul Alexandru n-a participat la lucr rile sinodului, poate din cauza hunilor care f ceau atunci numeroase incursiuni pe teritoriul eparhiei sale. în orice caz, ulterior, dup încheierea dezbaterilor, a semnat hot rîrile sinodului ; care a condamnat pe Eutihie i înv | £uj:a sa i a depus pepatriarhul D^co?~aT"ÂTexa^"" driei, sus in tor iiLfiâu. P storia lui Alexandru n-a fost lung , pentru c în anul 458 Episcopia Tomisului avea un nou titular, pe TeotimJl. Acesta apare tot în leg tur cu fr mînt rile pricinuite de monofizîsm.TIefiind potolite acestea nici dup Sinodul IV de la Calcedon, ba mai mult, fiind ales un patriarh monofizit la Alexandria, Timotei Elur, împ ratul Leon I (457² 474) a adresat în anul 458 o scrisoare tuturor ierarhilor din imperiul bizantin, cerîndu-le s - i dea în scris p rerea asupra hot rîrilor luate la Calcedon i asupra alegerii de la Alexandria. între cei consulta i se afla i episcopul Teotim al Tomisului. în r spunsul s u, episcopul tomitan scria c prime te f r rezerve hot rîrile Sinodului de la Calcedon, iar în privin a lui Timotei Elur socotea c trebuie s fie îndep rtat din Biseric . R spunsul s u constituie o nou dovad c episcopii din Tomis nu s-au ab tut niciodat de la adev rata credin ortodox . Episcopul Pateinus. Abia în deceniul al doilea al secolului VI, întîlnim un nou episcop, cu numele Paternus. Numele lui apare în inscripia unui disc de argint aurit, ref cut înainte de anul 518. Probabil a apar inut catedralei episcopale din Tomis, de unde, prin secolul VII, a fost luat ² poate de avari ² i îngropat la Malaia Perescepina, lîng Poltava în Ucraina (descoperit în 1912, azi în Muzeul Ermitaj).

numele lui Paternus se leag mai ales de anumite dispute hrisale vremii. între altele, izvoarele istorice pomenesc de ac iunumi ilor «c lug ri sci i», care cereau ca Biserica s accepte lor teologic (numit theopasit ) : «unul din Sfînta Treime a în. trun», «sva iffi âfta? tptâSo? rceitovaevat oapîtî»~«unusde ffffifflle passus est carne», socotind-o conform cu adev rurile n -Tale BlsSrîcTTlînîversâîe. Ac iunea lor se va fi desf urat îni ia, de unde erau originari. Probabil episcopul lor canonic, Pai avut rezerve fa de formula m rturisit de ei i poate chiar at m suri împotriva lor. De aceea în anul 519 ei s-au dus la tinopol i s-au adresat în scris împ ratului Justin IJj51 ~52?), x-l pe Paternus i pe al i episcopi «din provincia lor» ca «nu Ie ;esc punctul de vedere în ceea ce prive te credin a». Pe Paau mai învinuit i de nestorianism în fa a generalului intui armatei, care le-a devenit protector. în aceast situa ie, 5 a plecat la Constantinopol, spre a se dezvinov i în fa a ilui, lucru pe care 1-a i f cut. ig rii sci i au început polemica pe tema formulei lor, cu delepei, în frunte cu diacc^ul Djygsjjjuji^^^LQi), sosi i de curînd în imperiului bizantisP^eniru TSpfaapLaneze" schisma acachian . anului 519, patru din c lug rii 'scT î'tloan Maxen iu, Leon iu, Mauriciu) au plecat la Roma, pentru a prezenta papei Hog-miznuKTTorTPapa a amînat mai bine de un an r spunsul, apoi i-a între timp i-au cî tigat simpatia lui Justinian, viitorul împ :um i a unor clerici din Africa, exila i în Italia, care au conformula lor drept ortodox . icest timp, episcopuj^atejnus^a r mas la Constantinopol, c ci a palftîcîp"âTla"âregerea noului patriarh ecumenic Epifanie. Ast20rŒ3e*leîa'fBi crafe~^TirTuaT"parîe Ta alegerea' noTnuTpatriarh au papei Hormizdas gÄscrisoare« prin care-1 informau, despre alecuta. Al " aptelea era semnat «Paternus, misericordia E)ei^epiSi rovinciae Scythiae metropolitanus»^"T3-in acest titlu, ar reie i c i alte scaune episcopale*"pe~terîtoriul provinciei, deci sufragane ui, mitropolit fiind Paternus, cum vom ar ta mai departe. scopul Valentiniancr~Ve la mijlocul secolului VI, o nou proeologic fr mînta Biserica cre tin . Este vorba de disputa în 1 cu «Cele trei capitole», pe care monofizi ii cereau s fie con5 . ca pre al împ c rii lor cu Biserica oficial . Acestea erau : a i opera lui Teodor de Mopsuestia (‡{‡ 428), scrierile episcoBodoret al Cirului {- - 458) împotriva Sfîntului Chirii al Alexan-

driei i a Sinodului III ecumenic i scrisoarea episcopului Ibas din Edessa (t 457) împotriva Sfîntului Ciril, motivînd c acestea ar contribui la men inerea dezbin rii dintre ortodoc i i monofizi i In ciuda împotrivirii ortodoc ilor, împ ratul Justinian a condamnat, printr-un edict, la 544, «Cele trei capitole», m sur care a fost apoi aprobat de mul i ierarhi ai timpului. Papa Vigilius a fost chemat de împ rat la Constantinopol i, printr-un «iudicatum», în~ST§, a condamnat i el «Cele trei capitole»'. M sura lui a nemul umit îns pe mul i, mai ales pe clericii s i. Intre ace tia erau i diaconii Rusticus (care îi era nepot) i Sebastianus, care, în anul 549, au scris i episcopului Valentinian din Tomis, informîndu-1 de cele ce a f cut papa. Episcopul a scris de îndat papei la Constantinopol, cerîndu-i deslu iri asupra celor petrecute (scrisoarea nu ni s-a p strat). La 18 martie 550 papa Vigilius a r spuns episcopului Valentinian («tiilectissimo tratri Valentiniano episcopo de Tomis provinciae Scythiae»), scriindu-i c a aflat de la reprezentan ii Bisericii din Tomis la Constantinopol despre neadev rurile ce s-au r spîndit pe seama sa în Sci ia. îi relata, în continuare, ce a s vîr it în leg tur cu «Cefe trei capitole» i-1 invita s vin la Constantinopo] spre a se convinge personal c n-a scris nimic împotriva celor patru Sinoade ecumenice i c nu s-a ab tut cu nimic de la dreapta credin . Se pare c Valentinian n-a dat urmare invita iei ce i-a f cut papa, fiind probabil l murit de îns i scrisoarea sa. Pentru ra iuni pe care nu le cunoa tem, el n-a participat nici la lucr rile celui de al cincilea Sinod ecumenic, întrunit la Constantinopol în 5 mai 553. Totu i, numele sau a fost pomenit de dou ori în timpul lucr rilor. Cu aceasta se sfîr esc tirile pe care le avem despre episcopul Valentinian, dar i despre Episcopia Tomisului. De i informa iile istorice despre ea înceteaz cu anul 553, totu i ea î i va fi continuat existen a un timp, în pofida numeroaselor incursiuni ale avarilor, care, în^SS?, au distrus principalele a ez ri din Scythia Minor i Moesia' Inferior. Alte episcopii în Scythia Minor. Din scrisoarea adresat de c lug rii sci i împ ratului Justin, amintit mai sus, precum i dintr-o scrisoare a solilor papali la Constantinopol c tre papa, din anul 519, rezult c în secolul VI existau i alte episcopii pe teritoriul Scythiei Minor. Existen a lor este confirmat i de unele descoperiri arheologice. Astfel, la Callatis (azi Mangalia), s-a descoperit un fragment dintr-o cruce cu o inscrip ie latin cu urm torul text: «Hic facta est oratio epis-i^». (Aici s-au f cut r ug ciunTln~ numeIe*Tpt5ropitor' tefan... restul lipse te). La Histria s-a descoperit un mare edificiu,

^ryjji_£|jab.abil, ca, locuin pentru un La Tropaeurn Traiani -a descoperit o bazilic de m&WUtt , a c§£ej .e g s® t©ainlJiaptisteriu,.ceea ce duce la presupunerea i un epiS£Q.p. La acestea se adaug o informa ie dintr-o List r mitropoliilor, arhiepiscopiilor i episcopiilor din cuprinsuT" ei ecjflmjeni«^JA«Â»c«^u4a^»«eeoMtH*¥îr;^e i a fost redactat u. Este cunoscut sub denumirea de: Notitia Episcopatuum i blicat în 1891 de bizantinologul Cari de Boor iar mai nou de Jean Darrouzes (Paris, 1981). în Scythia Minor erau trecute ;caune episcopale i anume : Axiopolis (Hinog ² Cernavod , stan a), Capidava (între Axiopolis i Troesmis, jud. Constan a), (Hîr ova, jud. Constan a), Callatis (Mangalia), Constgntlqna_Ä la nord de Histria, la capul Dolojman), Histria (Istria, jud. a), Tropaeum Trqjjmi (Adamclisi, jud. Constan a), Troesmis îd. Tulcea), Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea), Aegyssus (Tulsovia (Mahmudia, jud. Tulcea), HalmyTis (Dunav ul de jos, jud. Zaldapa (azi se pare Abtaat Kalessi), DionYSopolis (azi Balcic, ia). Se crede c toate acestea au fost înfiin ate la începutul secodeci în timpul împ ratului Anastasie I (491²518), i au d inuit c derea limesului dun reali in anul/bu2T^nniin aiea lor este eg tur cu o lege a împ ratului Zenon (474²491) din jurul a(nu>rin care se acorda tuturor ora elor cu gradul de polis, dreptul :a un episcop propriu i un anumit teritoriu, untea acestora se afla ierarhul de la Tomis ca «episcopus me-nus», adic mitropolit. Probabil Paternus a fost primul minul 602 trupele bizantine de ia Dun re se r scoal împotriva lui Mauriciu i se îndreapt înspre Constantinopol, punînd pe centurionul Focas. Frontiera dun rean , sl bit din cauza trupelor, se pr bu e te sub avari, slavi i bulgari, care se respa iul balcano-dunarean. Slavii se a aza masiv în sudul Dude, sub hegemonia bulgarilor, veni i de curînd i ei aici, înte3rimul stat slavo-bulgar (679). Dup 971, pîn pe la sfîr itul al Xll-lea, Dobrogea ajunge din nou sub st pînire bizantin , distrugerea ora ului Tomis i a celorlalte a ez ri urbane de Lvazie avaro-slav din anul 602, nu mai avem tiri despre ora bisericeasc de pe teritoriul fostei provincii Scythia Minor. c unele scaune episcopale au supravie uit, îndeosebi cele ui regiunii. Anumite liste sau cataloage ale scaunelor episcosecolul IX, în irînd «arhiepiscopiile autocefale», a az pe locul

rq,re se zice si Varna». iar pe locul aliîoilea «eparhia Sci iei ²-Tornjsii1iii>?l^Prohahii eparhia noastr i-a p strat în continuare numele sub care era cunoscut în istorie, dar î i va fi mutat sediul în alt loc. In sprijinul acestei ipoteze vin recentele descoperiri arheologice, pe care le vom prezenta într-un alt capitol. In privin a limbii în care s-a vestit aici cuvîntul Evangheliei, desigur c în cet ile de pe rmul M rii Negre s-a folosit mai mult limba greac , iar în restul provinciei, mai mult limba latin , c ci aici tr ia o popula ie de mult romanizat (episcopul Ioan f cea tîlcuiri din grece te în latine te, iar despre Teotim I s-a scris c era «scit», deci dacoromân). Jurisdic ia Episcopiei Tomisului desigur s-a întins nu numai asupra Sci iei Mici, adic a upr^nnbrQry^ -jp g»^ Œ i peste teritorii de dinc&To de Dun re, nrh'rn în niirjnVMfvHnyn' V în nt gnritiii Munteniei, dup cumjiezjilt din actul martiric al Sfîntului Sava. Teologi din Scythia Minor. O latur mai pu in cunoscut din istoria vie ii biserice ti din fosta provincie roman o constituie activitatea literar -teologic desf urat de ierarhii tomitani, cît i de unii c lug ri din aceea i provincie. S-a putut constata c episcopul Teotim I a scris «scurte tratate în forma unor dialoguri, în stilul vechii retorici», Ioan a scris în latine te lucr ri împotriva nestorienilor i monofizi ilor, ap rînd Ortodoxia, iar de la Teotim II i Valentinian s-au p strat scrisori privitoare la disputele teologice ale timpului. . Pe lîng ace ti episcopi, din Scythia Minor s-au ridicat i al i teologi, care au adus un aport substan ial la îmbog irea tezaurului teologic patristic. Intre ei se remarc Ioan Casian, Dionisie Exiguul sau cel Mic, precum i «c lug rii sci i», care au adus o contribu ie de seam la îmbog irea patrimoniului patristic. Ioan Casian este prezentat de cel mai vechi biograf al s u, GJaâa adie din Marsilia, ca fiind «de neam scit» (natione scytha). S p turile rheologice efectuate de Vasile Pârvan în 1912 au dus la descoperirea a dou inscrip ii în p rînrop $erernetu,lui (azi în satul Casian, jud. Constan a), care vorbeau de «Casieni», locuri care sînt socotite azi, de cei mai mul i înv a i, drept patria lui Ioan Casian. N scut aici, pe la 360, a primit o educa ie aleas , probabil într-unui din centrele de pe rmul apusean al Pontului Euxin. Se pare c a intrat de tîn r într-o mîn stire din regiune. Dornic s cunoasc Locurile Sfinte, în juxul anului^jg^a plecat cu sora sa i cu un prieten, Qhgyyjjugjj» în Palestina, unde au stat vreo cinci ani la o mîn stire în apropiere de Betleem. Au petrecut apoi

întîi «eparhia,

t

ani în marile a ez ri ascetice din Egipt, cunoscînd pe marii hovnice ti de acolo. C tre anul 400 au venit la ConstantinoCasian a fost hirotonit diacon de c tre Sfîntul Ioan Gur de nînd în preajma acestuia pîn la al doilea exil al s u (404). apoi la Roma, ca s apere cauza Sfîntului Ioan Gur de Aur, 1 papei Inocen iu I rug mintea clerului i credincio ilor din aopol de a veni în ajutorul arhip storului lor, trimis a doua sil. Mîhnit de tragedia marelui s u dasc l, Ioan Casian a r Dma, unde a fost hirotonit preot. De acolo c tre anul 415, a Massilia (azi Marsilia), unde a întemeiat dou mîn stiri, una ri' 'Rrftâ de c lug ri e, c rora le-a dat primele reguli mona-Apus, organizîndu-le dup modelul celor r s ritene. A murit 1 435, fiind venerat ca sfînt, înc de la început, în Marsilia. )rtodox îl pr znuie te la 29 februarie. solog, Sf. Ioan Casian a comb tut, nestorianismul, precum i i Fericitului Augustin despre suprema ia harului i predespera sa teologic este format din trei lucr ri: De institu ia um et de octo principalium vitiorum remediis (Despre a ez nîn stire ti de ob te (chinoviale) xj tfpspro ?Œ^!»]? rJH^J l p cate capitale), în 12 c r i (primele patru sînt regulile monariu-zise, iar ultimele înva pe monah cum s lupte împotriva ate principale); Conlationes Sanctorwn Patrum (r :r>r w<?rhiri rn în 24 de c r i, capodopera sa, în care trateaz despre menirea ii i lupta sa pentru des vîr ire, sub forfaia unor convorbiri i] i Sf. Gherman le-au avut cu cei mai vesti i monahi din e incarnatione Domini (Despre în m^area^ommdui), în 7 are de combatere a nestorianismului. Sfîntul Ioan Casian este unul din reprezentan ii de seam ai patristice de la începutul secolului V. El a f cut leg tura LUS i R s rit, prin principiile vie ii monahale ² fiind un adeinte ai monahismului apusean ², dar i prin hristologia sa. >dus în Apus un gen literar nou, patericul, în care principiile ile vie ii monahale sînt înf i ate prin convorbiri sau discurte de p rin ii cu o înalt via duhovniceasc . isie cel Mic sau Exiguul este prezentat de biograful i prieCassiodor (prim-ministru sub Theodoric, regele ostrogo ilor), <de neam scit, dar de maniere întru totul romane, foarte priambele limbi, cunosc tor perfect al Sfintei Scripturi i al DogDionisie însu i, în prefa a uneia din traducerile sale din Sfîri> l al Alexandriei în latine te, prezenta Sci ia drept patria sa.

Intr-o alt prefa , la o traducere din acela i Sfînt P rinte, î i ar ta recuno tin a fa de un episcop cu numele de Petru, pentru binefacerile i str daniile pe care le-a depus ca s -1 îndrume în copil ria sa. Presupunem c este vorba de un episcop din Tomis, care îi va fi urmat în scaun lui Teotim II. N scut în jurul anuluj-|470. Dionisie a inferat de tîn r într-o m n stire din Scythia Minor, apoi a ajuns în Orient i la Constantinopol. Probabil în anul 496 a fost chemat la Roma, tr ind o vreme în mîn stirea Sfînta Anastasia. A fost hirotonit preot. La Roma a lucrat în cancelaria papal , a tradus din grece te, a predicat, a instruit pe al ii. Spre sfîr itul vie ii (f c. 545) se pare c s-a retras în mîn stirea Vivarium, din Calabria, întem fafa^de prietenul i admiratorul s u Cassiodor, retras i el acolo. Dionisie Exiguul a f cut mai multe traduceri din grece te în latine te. Se cunosc prefe ele sale la zece traduceri din lucr ri teologice, aghiografice i canonice. Dintre lucr rile teologice pot fi men ionate : Despre crearea MOMiui^ a Sfîntului Grigorie de Nissa (tradus la rug mintea unui preot cu numele Eugipiu), dou Scrisori ale Sfîntului Chirii al Alexandriei-c tre: epîscCfpul Succesus ^inDîtîCSzâr^^Ts^^îfeL £pfeta2a,^smQdqJf.C^ noscut sub numele de Epistola XVII), inclusiv cele f2~anatematisme, Jogaosul câtre_armeni ^ÄpaJj aAttlui-Ba&clu al Constantinorxjlului. A tradus apoi cîteva lucr ri aghiografice : U£i£!-p-,Lat^-^fipteilJf](lhiaÄ»fff/q-risiiea afl rii capului Siintului Ioan Botez torul i Viata Tot el a tradus din grece te în latine te Canoanele zise «apostolice» ale primelor patru Sinoade ecumenice i ale unor Sinoade locale în dou edi ii sau versiuni (Codex canonum ecclesiasticorum), la sfatul unui «prea iubit frate Lauren iu». A întocmit i o «colec ie de decretale» a opt papi, «colec ia dionisian », la cererea unui Iulian, se pare superiorul mîn stirii Sfînta Anastasia. Ambele colec ii candnice s-au bucurat de o larg circula ie în Biserica apusean . I se atribuie i o culegere de texte patristice (florilegiu) din lucr rile marilor P rin i biserice ti de pîn la el (Sfin ii Atanasie al Alexandriei, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nissa, Vasile cel Mare, Ciprian din Cartagina, Ilarie din Pictavium, Ambrozie al Milanului i Fericitul Augustin), mai ales texte referitoare la disputele hristologice i trinitare. Dionisie Exiguul a avut, în acela i timp, bogate cuno tin e de astronomie, calendaristic i calcul pascal. Mai multe lucr ri de acest gen îi sînt incluse în Liber de Paschate, sau Cartea despre Pa ti (Pascalia

g i r e gu lile înd re pt rii ei, P reciz ri pe nt ru sta bil irea d atei E le m e ntele calculu lui calend aristic i pascal .a.). hi p d e ose bi t tr e bu i e su b li ni at fa p t ul c D i o n i si e a fi xa t c r o n o -> i cre tin e, în ce pî n d pen tru pri m a o ar nu m r ar ea an ilor «d e la 5 a D o m n u lui n ostru Iisu s Hristo s, pentru ca s ne fie m ai cu îcepu tul n d ej dii, iar pricin a mînt uirii o m en e ti (adi c P ati mil e r u l u i n o st r u ) s l u m i n e z e c u m ai m u l t st r l u c ir e ». F i x î n d - o jiul 75 4 (d up u nii la 7 53 ), în loc de 74 9 «ab U r be cond ita», a e r oa r e d e p at r u sa u ci n ci a ni. N o u a « e r », n u m it « a î n tr u p la Hri st o s», sa u «di o ni sia n », a fost a d o ptat î nc d in vr e m e a H a, î n s e c o l el e I² V I I I î n F r an a, i ar c u ti m p u l î n t o at e r il e ilt c d ac o -r o m a n u l D i o n i si e E xi g u u l a f o st u n m a r e t e o l o g, it m a i al e s d e pr o bl e m e l e d o g m a t i c e c a r e fr m î n t a u at u n c i c an o n i st , t r a d u c t o r , d a r , î n a ce l a i t i m p , u n o m d e c u l t u r c u al e se c un o ti n e d e cal e n d ari sti c i a st r o n o m ie, c r ui a i se S « si st e m u l cr o n ol o g i c cr e tin », fo l osit a zi în toa t lu m e a. î c h e i er e a ac e st o r c o n si d e r a i i, m e n i on m f a p t u l c î n c î t e va recente se în cearc id entificarea lui cu acel «D ionisie P seud o:tul », c r uia i se atri bu ie cu n oscutele lucr ri mi stice : D esp re di vin e, D esp re teolo gi a mi st ic , D e sp re ierarh ia cerea sc i e ra rhia bi se ric ea sc , la care se ada u g u n n um r de ze ce e « c l u g r i i s ci i » a m i n t i i î n c o n t r o ve r s el e t e ol o g i c e d e l a l sec o l ulu i V I, m ai po t fi r e in u t e n u m e l e l ui L e j a j^Ji ^j ai di L et u l V italian (u nii îl identific cu m arele teolog Le on iu din B i-£ 5 ² 54 3), Io an M ax en iU cu opt c rticele ² Lib ellL ² în care cu felurite pr o ble m e hfist olo gice i antrop ologice, un dialog r £iSlQ U Q ^o s^m dou c r i, i un Libellu s fid ei (C rticica credin -u di a co n ul i al ii. D e spr e c el d in ur m se spu n e c ar fi trad u s îr e di n P ri n ii g r eci în l atin e t e i ar fi r ed act at u n f l oril egi u, mi în ajutoru l teolo giei acestor m o n ahi. In orice caz, m onah ii e ze nta u un cu re nt te ol o gi c c are 1 a atr as ate n i a la vr e me a sa. îr it, tr e bu i e e vi d e n i at i fa pt u l c l u c r ril e a ce st o r i er a r hi i i n S c yt h i a M i n or sî n t c on si d er a t e a zi c a p ri m e l e m an i fe st r i ii c ultu r ale d e ni vel c on ti n en t al al e d a co-r o m a n ilo r, str m o ii r. « A n i f ost p u i î n ci r c ul a i e eu r o p ea n pr i n o p er e scr i se î n t i n a d e o a m e n i c a N i c e t a d e R e m e si a n a, I o a n C a si a ri , Io a n i e T o r ni s, Ioa n M ax en iu , Di on i si e c el M i c i di ve r i c lu g ri : e l p u in tre i cu n u m e le d e Io a n ), a a c u m , în a c e la i ti m p,

1

Paulin de Nola. (voi. poporul italian prin episcopi ca Ambrozie i scriitori ca Rufin. p. ei au ferit i pe credincio ii lor de înv turile eretice. Studiu introductiv. luptînd pentru p strarea unit ii Bisericii cre tine i a dreptei credin e. 3. XII. altchristlichc omi. în acela i timp. ca Sfîntul Vasile cel Mare. Salzburg. 1970. Actele martirice. ‡-‡ >»l . în rev. p. 1982. Baia Mare.& . într-o perioad de mari dispute hristologice. note i'. V îf c w u : : .'. La Scythie Mineure iut-elle tepresent& \ . Au avut leg turi cu figurile reprezentative ale Bisericii din vremea aceea. în acela i timp.( B I B L I O G R A F . Siîntul Ioan Gur de Aur i mai tîrziu cu papa Vigilius al Romei. putem afirma c Episcopia Tomisului . tr i e vi . Notitiae Episcopatum Ecclesiae Cons antinopolitanae.. Ca o concluzie general . rom. Bucure ti.‡ ² £ . 573²599. an XXXIII. fiind în permanen pe linia adev ratei înv turi ortodoxe. cea mai veche institu ie bisericeasc superioar pe teritoriul patriei noastre. Ioan Casian. Nachtr ge zu den Notitiae Episcopatuum. Texte critique.) HAC. . ca Teotim Filozoful i Ioan. Sulpiciu Sever etc. i f . . Coman. în «Rediconti della Pontificia Academia Romana di Arche-oiogia». apreciate elogios de contemporanii lor. 1931. Paris. Pt ". PÂRVAN. 1904.. încît doi din ei au fost trecu i în rîndul sfin ilor. Isidor de Sevilla etc».. ' d E r s "'\ '. (Ioan G.. Ea este întîlnitâ în istorie în secolele IV²VI. 11 din colec ia. E p i s c o p i a T o m i s u l u i : RAYMUND NETZHAMMER. Ioan R mureanu. 117²135. III.. reiese c Episcopia Tomisului. ‡ « i s it . care au dus i la convocarea primelor cinci sinoade ecumenice. p. 372 p. Prof.: T ' . Cre tin tatea în vechea Torni. Das.t sv) > ‡ "‡"» : - I z v o a r e : Fontes Historiae Daco-Romane (Izvoarele Istoriei României). Ein Kirchengeschichte Studie. Ieronim. l sînd opere scrise.. iar poporul spaniol prin Pruden iu. ca Sf.. traducere. în Zeitschritt iur Kirchengeschichte. in MQ t ' J . a îndeplinit un rol însemnat In trecutul Bisericii cre tine. Nuove considerazioni sul vesco-vato della Scizia Minore. V.reprezint un moment de seam atît în istoria Bisericii noastre. 1891.). XII + 768 p. 1924. V. . cu aceea i limb . CARL DE BOOR. Martin i Grigorie de Tours. . introduction et notes. 49 p. Pe lîng ei.viitorul popor francez intra în aceea i circula ie european . trebuie remarcat i faptul c unii din ierarhii de --‡ la Tomis au fost c rturari de seam . nr. Dionisie ' Exiguul i «c lug rii sci i». la care ierarhii tomitani au adus o contribu ie însemnat . 519²534 i XIV. LAURENT. v i i v i uA'tîi '. ) . Bucure ti. P rin i i scriitori biserice ti). C o n c l u z i i : Din cele prezentate. prin Ilarie de Poitiers. comentarii de Pr. 1903 (trad. n v -: . t -l S » l Ua q '. iyo8 a s. j vr .>'. JEAN DARROUZES. 1981. cit i în istoria întregii Biserici cre tine. au activat i al i teologi de prestigiu. 2. 361). . Ortodoxia. '..

IOAN G. :u bogat bibliografie). ji d i n S c y t h i a M i n o r : JEAN CASSIEN. «Sci ii». .. 1945. XIII. voi. 54 i 64 din colec ia Sourtes chretiennes). p. 337²361. XXII-e annee. în «Ortodoxia» an. XXIX. A. 7²8. Craiova. în voi. EMILIAN POPESCU. Vie et doclle. an.titutions cenobitiques. nr. 590²605 ( i extras). Paris. 3²4. traduction et no-Claude Guy. Introduc-itin. p. p. 148 j EMILIAN POPESCU. irice ti din epoca str român . 437 AN POPESCU.R. 3. Tesalohic. în Klironomia. Paris. 588²596: M. 61²85). 1945. 7. în G. David Popescu. în Byzantidka. nr. nr 3²4. 1949.T. p. p. COMAN. Opere/e literare ale Siîntului Ioan Casiari. 5²6. în Ortodoxia. III. BOL ACOV-GHIMPU. COMAN. E. an.B. no. 1. nr. 376 p. începuturile îndep rtate ale autocefaliei >doxe Române: Tomisul. 31²97). 63²83. în M. 71²94. 1959 247 p. 1947. 1985. 27²84 ( i în voi. 1969. 1965. p.T. p. 1961 i IOAN G. Jean Cassien et Denys le Petft et leurs relations de mediterranien. Organizarea eclesiastic a provinciei Scythia Minor în n. p. Organi-i din Scythia Minor în secolul al Vl-lea. arhiepiscopul de Tomis la sinodul din Chalcedon ? în «Revista Isto-CXI.. i9( nr g²io. nr. XXXII. IOAN G. HS-GALL!1AR<D. an. Pichery. De la Dun re la Mare. col. A. Centenarul îisericii Ortodoxe Române. 1984. -12.. Spiritualitatea patristic în Scythia doxia credin ei.PERIOADA INT1IA (SECOLELE II²VI) Chalcidoine? în «Etudes byzantines». Scriitori teologi în Scythia Minor. Bucure ti. 1986.N CASIAN. p. 1970. S. i extras). nr. 3²25 ( i versiunea francez : Le e l'oecumenisme chretien du /V-e au V/-e siecles en Scythie Mineure în «Confacts» revue francaise de l'Orthodoxie. EMILIAN ie City of Tomis as an autocephalous Archbishopic of Scythia Minor emarks on the Chronology of Epiphanius Notitia. t. 531 p. 1981. 115²123 (trad. an XXXVII. p. p. O. 7²8. Teologi i teologie în Scythia Minor in -VJ.. Contribu ia scriitorilor patristici din ir-Dobrogea la patrimoniul ecumenismului cre tin în secolele al FV-lea în «Ortodoxia» an. 1. (volumele 42. IOAN G. nr. p. p. Paris. 3600 de ani de la fe documentar despre existen a Episcopiei Tomisului. 3MAN.B.i an XXXVIII. XXIX. t. în voi. 189²203. CAPPUYNS. BOL ACOV-GHIMPU. XX. 109 din colec ia Sources chre. HENRI IRINEE MARROU. Despre întruparea Domnului. B. XXVII. IOAN G. p. Contributions la storique de la Peninsule Balkanique aux V-e²VHI-e siecles de notre [» N. Aniversarea a 16 secole Ap rea episcopului Terentie-Gherontie de Tomis la Sinodul II ecumenic Constantinopol. 1980. 1979. 1977. 2. JEAN . nr. în S. JEAN CLAUDE GUY. nr. 153²172. 1. COMAN. an. (voi. Episcopul din Tomis a participat ecumenic de la Niceea (325). COMAN. Primele scrieri patristice în literatura noas-XVI. în M. 1937.19²27). 1968.O. Jean Cassien. 1974. XXXIII. 3. în BOR. 1978. XIII. în G. nr. II. ancez «Les Scyttes». Prof. nr. 1955²1958. 403²415 j A. p. p. 966²1026. traduction et notes par Dom. Jean Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique. Scrjeri patristice în Biserica Ortodox Român pin in secolul v a> 1983. Bucure ti. 1987. an. Paris. an XCVI. în Dictionnaire de spiritualite.. an XXXIII. Roma. P. rtodoxiei române ti în cre tinismul daco-roman. Texte latin revu. COMAN. 327²353. NESIICESCU. 31. în «Orientalia iriodica». arhiepiscopie autocetal . an. NICULAE ERBÂNESCU. Ioan Casian i Dionisie cel Mic i ' cu lumea mediteranean . 44²83 i nr. în S. 552²569.. 1975. Ioan traducere de Prof. 1975. XXV. _977 ‡ A. . XI. p. IOAN G.. Conlerences. 784²796. 6. p. introduction. Jean Cassien. COMAN. OMAN.. în B. La patrie de Jean Cassien. Introducere de Pr. . 7²10.

p. 1936.O.v. Sibiu. lÄ p. an. an. 1986. 1986. an.R. nr. traducere de Prof. 199²244. Ieromonahul Dionisie Smeritul. p. XXXVII.O. studiu introductiv de Pr. în «Revue du Moyeu Age latin». DUMITRU ST NILOAE. 521²539. an XXXIX. în B.GHEORGHE DRAGULIN. p. an. p. Încercare de întregire bio-bibliograiic . an XXXVII. p.T. Dumitru St niloae i traducere de Pr. 7²8. David Popescu. 9²10. r M M- . 680²707 i nr. 24²6a VASILE SIBIESCU. p. nr. Un tiu de mare faim al Arhiepiscopiei Tomiaului in veacul al Vl-lea la Roma. nr.O. în S. . 5²26. 3. «Ex/guus» sau «cel mic». I.O. Studiu introductiv i bibliografie de Pr. 245²254.. traducere de Prof. 391²440. 1988. 3²4. p. Dr. XXXIX. Cercet ri asupra operei lui Dionisie Exiguul i Îndeosebi asupra celei necunoscute pln acum.O. în M. 92²111. 1947.T. 76²125. DR GULIN. în M. Scrieri ale «c lug rilor sci i daco-romani» din secolul al Vl-lea (519²520). (extras din «Revista Teologic ». Episcopul Valentinian de Tomis. Contribu ia «c lug rilor sci i» la precizarea hristologiei la începutul secolului VI. în S. nr. Nicolae Petrescu i Prof. p. nr. GHEORGHE DR GULIN i AUG. C lug rii sci i. HENRI-IRBNEE MARROU.. Studiu introductiv i bibliografie de Pr. în M.O. Jean Cassien Marseille. nr. GHEORGHE DRAGULIN. nr. XXVI. 1²3. 200²212. IOAN PULPEA (R MUREANU). XXXVIII. 5²6. p. 182²205). 1987. 24 p. Prof. în M. nr. XL.. Si biu. p. Cuviosul Dionisie Smeritul sau Exiguul: Doua Epistole despre problemele datei Pa telui i «Elementele calcului calendaristic i pascal». David Popescu. nr.. în M. David Popescu. LXV. 5²6. 2. Dr. nr.. an. Prof. p. 1985. 3²4. 783²792. 5. p. nr. Preiefele cuviosului Dionisie Smeritul sau Exiguul la unele traduceri în limba latin . Gheorghe Dr gulin. 1936. 'te nu'. an XXXVII. 1985. 1945. 1985. 11²12. âi. Gheorghe Dr gulin.. Coresponden a lui cu papa Vigilius în chestiunea «Celor trei capitole*. nh "33 . 27²70..

. Mai mult de jum tate sînt piatr local sau pe marmur adus din Grecia. itate provin de la Tomis. mea noastr de c tre cercet tori de la Institutul de Arheologie e ti i Muzeul arheologic din Constan a. ConsiaxL aXJDinogetia (Garv n. Vasile Pârvan (1882²1927). în rasului Gala i) i din alte p r i. Teodorescu. mai ales pe monumentele funerare. Vestigiile arheolo)cre tine din Dobrogea pot fi împ r ite în trei grupe : inscrip:e. obiecte de cult i bazilici. os. Campaniile de s i Dobrogea au fost conduse de cunoscu ii arheologi Grigorie (1850²1909). scoase la iveal înc de la sfîrlului trecut în diferite p r i ale Dobrogei. în cursul singeroaselor prigoauîte de împ ra ii Dîocle îan i apoi de LicImu liar mai tîrziu Apostatul.. Via a cre tin din SjCjthia.^iBOi de alt dat o :onstitui din actele martirice ale celor ce au p timit aici pens în primii ^tt ai secolului IV. icrip ii.. sticl sau alte ma- . Se cunosc. bronz.*. metropola provinciei.IX MONUMENTE DE ART BISERICEASC ÎN SCYTHIA MINOR (DOBROGEA) ÎN SECOLELE IV²VI prezentat în alte pagini cîteva tiri despre via a cre tin din /incie Scythia Minor i mai ales cele despre Episcopia exisecolele IV²VI da Tomis. Ea poate'li reconstituita "îns *' Tcfm"numeroasele ^ologice cu caracter cre tin. Axiopo|w(HlnogIlîng Cername um ^Pantelimon. . M. iar restul de -fIstria). Callatis (Mangalia). iar restul pe e metal (argint. str vechea cetate de pe malul vesitului Euxin.jud. plumb. aproximativ 100 de ine tine din secolele IV²VI. dut ars. pîn în prezent. D.

Tomis). avînd str mo i nobili. o inscrip ie a ezat pe zidurile ref cute ale ora ului Tomis avea cuprinsul: «Doamne Dumnezeule ajuit cet ii ref cute. de monograma lui Hristos = chrisma sau chrismon ² (IX sau XP sau A 2 ). «Pacea mea dau vou » (latine te). în ele se cere mila lui Dumnezeu pentru cei mor i. dou hunice etc. Pe preo ii lui îi voi îmbr ca cu mîntuire» (grece te. se elogiaz martirii. Fi i s n to i. Aici zace.. De HÎlJiL pa im ftlnr. altele cuprind texte mai scurte: «M ria na te pe Hristos». porumbelul. Dumnezeule. cite (anagnost) al sfintei i sobornice tii Biserici» (grece te. de neam sirian i ca preg tire jurist i so ia acestuia Melitis. se exprim n dejdea în înviere i bucuria pentru fericirea vie ii ve nice. Chindeas i Tasius (Dasios). Inscrip iile sînt înso ite de semnul crucii. so ia me'a. O inscrip ie votiv descoperit la Axiopolis (Hinog-Cernavod ) în 1947 pomenea trei mantiri care au p timit aici. «Ai mil Doamne». ^p calcar. în n dejdea învierii i a fericirii vie ii ve nice» (grece te. care a fost fiica preotului Patricius» (latine te. «Doamne ajut » etc. cunoscu i i din textele Martiriologiilor : Chirii. de 51 ani. «Lumin -via ». Callatis). acum am ajuns printre cei drep i. «Aici odihne te Heraclide. fiul lui Casian. Iat cîteva din aceste inscrip ii: «Domnul este luminarea mea i Mîntuitorul meu.Peste un sfert din ele sînt în limba latin . descoperit Ia Constan a (sec. tot peatîtea latine ti. se fac rug ciuni pentru odihna celor adormi i sau se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru cetatea ref cut . Pot fi amintite apoi o seam de alte pietre cu inscrip ii cre tine.. Amin» (grece te). cîteva biblice. Cre tinii men iona i în inscrip ii apar in tuturor straturilor sociale : slujitori ai Bisericii. Tomis). precum i de unele reprezent ri simbolice caracteristice artei paleocre tine : pe tele. cu noi este Dumnezeu». frunza de palmier i altele. Textul inscrip iilor ² aproape toate funerare ² este popular i ortodox. «Harul lui Dumnezeu. trec torilor. avînd textul: «crucea mor ii i a învierii». ofi eri. vi a de vie. Tomis). «Simplicius. fiica lui Aedesius. mai mult de o treime sînt grece ti. La Tropaeum Traiani s-a descoperit singura inscrip ie greco-latin din epigrafia cre tin . negustori. cu drep ii» (grece te. probabil . unul este gotic. Din numele întîlnite. Odihne te-o. «Emanuel. solda i etc. p unul. IV²V). magistra i. restul în limba greac vorbit mai ales de popula ia din centrele urbane de pe rmul M rii Negre. func ionari. dup ce au tr it mul i ani i au cunoscut o b trîne e cinstit . de cine m voi teme?» (grece te. Tomis i Histria). afla o inscrip ie greceasc închinat «fericitului Timotei». Tomis) .‡ «Pe cei s raci ai lui îi voi s tura de pîine. se. «Pentru Theodule.

cu frunze. aflat acum în British Museum din Londra. în secolul II. p s ri. Pe dosul talerului sînt im-î patru sigilii de control. în m rime supraomeneasc . de unde deducem c a fost ceva mai înainte de 518. prea cinstittll riostru episcop. f r anse de izbînd . vase etc. X^fT^Tocupind toat adîndiscului.eg se te inscrip ia: «ex antiquis renovatum est per Paternum. Âmeh» [== a fost reînnoit /echi prin Paternus.22 kg. unul din ele purtînd chipul i numele tului bizantin Ao tasie I (491²518). în adîncitura discului. în care se afl cîte o cruce. Deasupra sa e cunoscutul cuvînt IX0TE = ni iaiele cuvintelor 'I7]ooua Xpioxoî @sou lîo? Sco-c^p = Iisus Hrisil lui Dumnezeu Mîntuitorul.deÄcjidad. _iar__o inscrip ie tme-fCavarna. Pe ea este Mîntuitorul gol. i. alt obiect de valoare este discul ref cut de episcopul Paternus isului. ss(imum) episc(opum) nbstrum. de i unii au t s-o dateze. în cenifl monograma lui Hristos (chrisma. cum cred unii) i îngropat într-o lad care cu-î vreo 400 de obiecte de aur. între acestea. Obiecte paleocre tine. iconom. pe primul loc trebuie mengema (cornalin ) descoperit in a doua jum tate a secolului la Constan a. Friza este încadrat ghirlande cu foi de laur. chiar V. Toate inscrip iile dateaz între sfîr itul ui III i secolul VI inclusiv. i patru Dane circulare. dateaz din secolul IV. de dimensiuni vînd diametrul de 61 cm i greutatea de 6. plac deji*to r-daracHaex& -4a. înainte de anul 518. figuri de animale. ^dirric'lîe^HHfli^ exisreunei erezii în Scythia Minor. î Callatis men iona numele episcopului tefan. avînd de fiecare :îte ase apostoli. PtdîTsecoîud VII. admînîs fator «al bisericij^^îri ul Toan din una un ipodiag n^jpt ^^ . V I). . de jur împr. _Amjja). toate în relief.botezat sub fc^^. încadrat de literele A i 2. Este din argint aurit. Pe margini se friz lîmpodobit cu o coard de vi de vie ondulat . discul a fost dus de sau de bulgari. Dup L unor speciali ti. a p^^ §x _fî^sec. 'în"Buîgâria) consemna pe «Stephanus diacmius». între care i patru vase liturgice.

a fost des coperit în 1 906 laCo j^jgsig^ dateaz din sec. probabil. avînd. dar i spre a certifica p ercep erea taxelor vamale). iar c tre marginea interioar a chenarului. Aceste ulcioare constituie o dovad asupra leg turilor dintre capitala provinciei Scythia Minor i Egipt în secolele V²VI. Vreo 5 0 de astfel de plumburi s-au descoperit în satul I n&°mmm ^ OS t S a c id a va ). trei p ezint interes p entru noi.nral are ca reprezentare un animal. o inscrip ie Iatin 7"l?p3rern_mejarn<i^^ chenarul discului se afl busturile celor 12 apostoli. avînd p e o parte mon ogra ma lui Hristos. din lut ars. este chipul lui Hristos binecuvîntînd cu amb ele mîini. deasupra capului lui Hristos i care abia se distinge. Acestea provin dftTrnafeTe centru de pelerinaj de"" î KarirT Abu Mina. O asemenea reprezentar e iconografic este cea mai veche p e teritoriul rii noas. desigur Sfînta Fecioar M ria. iar pe cealalt . descoperite la Con aj^ â. cînd au atins culmea înfloririi atît via a cre tin din Tomis. deasupra c ruia se afla monograma cre tin (X -f P) .S.‡ al doilea este prev zut cu o cruce. Unele din ele aveau imprimate monograma lui Hristos sau alte simboluri cre tine. în picioare.tre i se pare unic pe un astfel de obiect. De o parte i d e alta sînt dou oficii pentru turnat ulei. Pri- P . Se. Toate trei dateaz din a doua jum tat e a secolulur IV. o . probabil un miel.în col ul de^|^v^s^^ i ^^!f^ej a M B pe malul T^^ acestea. unde a fost de^st^rpenTdeni te ciobani în 1912. cît i produc ia ulcioarelor din renu mitul loc de p elerinaj de la Karm Abu Mina. în centru. pline cu ap t m duitoare luat din izvorul existent sub biserica în care se afla mormîntul. Ucrainean ). La Constan a s-au descoperit cîteva plumburi comerciale (acestea serveau la sigilarea baloturilor spre a garanta autenticitatea provenien ei m rfurilor. al treilea mai p streaz jum tate din formula "" '^^^iî^iLl^' Doamne ajut ). Unul din el e. la MalaiaPer^cepJin>a-Jîng Poltava (R. pot consemna apoi trei ulcioare cu chipul Sfintului Mina. unde era' mormîntul sfîntului i unde erau purtate de pelerini. desp r i i în dou grupe de o siluet feminin . IV²V (azi în Muzeul de Istorie din Bucure ti).S. Opai e cre tine s-au descoperit în diferite p r i ale Dobrogei. Probabil la iZon&iai4&* s-a descoperit un opai de bronz în form > de pe te. la 25 km vest' de "Alexandria Egiptului.în greutate de 50 kg. la capetele bra elor ei cîte un pe te . Pe disc. Ast zi se p streaz în Muzeul Ermitaj din Petersburg.

O. cu o cruce masiv în partea su.\ 11 ² Istoria B.cruce cu bra e egale. La Luciu ² jud. . Ialomi a. în apropiere de Dunar^T i s-a g sit un splendiao nrtt~dii^ bronz.R.

se a pr e c i az c a c e a st a e ra c at e d r a l a e p i sc o F ro p a eu m T raia ni (azi Ad a m clisi). su b C on st an i u. Din pgefia od i ». cetate î nte m ei at de T raia n. d e s c o p e r i t p î n î n pr e z e n t î n num ² spa iu deschis.iiia. n ao s cu t r ei n a rt h ex ( pr o n a os) ‡ su b al t ar se afl a o m ar e cri p t cr u ci f o r m . L a Tro pa eum fraiani s-a """"" îr*o^cad eîni (thu ribulu m ) din lutjars. înconjurat adesea de coloane. lax. fiin d cea e d i n D o b r o ge a. iar la. de Istqrie_. a d ou a. aur i argint din secolele V -^-V T. t ( ' | .galerie deschisa. der c date az din sec ol ele V ² V I.. ‡ . ele er a b azili ca d e m a ir mu r . V o m c er c et a p e .el e ma i r e pr e ze n t ati ve . In vec h il e " ce n t re g r ec e ti i r o m an e di n M i n or . r o m i s.£ru ci_ cu_ sidef (secolul III). pe u n a ie._.o l a i v ea l î n 1 9 0 6 a u c o n st at a t p a t r u fa z e d e ' .in toer e-sec olujuj_ V I (a mb el e se p streaz în . la I}q hosj_(*j-\ \ în ora ul Gala i). La Sacidav (izvoa rele) s-au descd 1 . (a m b ele în M u ze u l de Ist o ri e al R o m ân i ei ). C on st a n a ) s . la intrarea unei ba-‡ -c lri. a tr ei a su b Ju stin i an ^ cîn d a fo st r ef cu t ca bi seri c epi sco -n st r u i n d u -s e al t u ri d e e a u n ba pti st e ri u. i a r a ci n ce a .. sus inul& de o colonad .ie : pri m a . ----------------------------------------------------------------------------------------------. . s-a u d esc o p eri t pî n î n p r e ci ba zilici di n se col el e V ² V I. î n a i n t e d e i n v a z i a a v a r i l o r (l u cr r i l e n i c i n -a u f o s t t e r . o b az i l i c d e ci m i t i r . di ntr e c ar e patr u pe str a da pri n a u î n i me d i at a e i a pr o p i e r e . izili c i pa l e oc r e ti n e. j le c ar e au s c o s . * ijU a -bfon z apar. > : J 4 : 4t ‡._ . « . \ . Y n "B un parte se " ' i în M uzeul arheja. a fost d esc op erit în 1 98 9 . .5 0 m. '" ² -~.L u n g i m e a ba zi li cii ( f r atri u m ) er a d e 2 5 . l a S îî f T t uî l i V I.. în ti m pu l î m p ratul ui Ju stinian (52 7 ² £6. i a pa t r a. care se întinde de-a lungul ' în jurul unei gr dini sau pie e. = . Alta.logic dia»C on staata. _ d e C o n st a ntin c el M ar e i Li ci n iu. de sigu r. p e l a 3 5 0 . pe st e 3 5 d e b a zi li c i p al e o c r e ti n e .....a u e f ec t u at s p t u ri ar h e o l o g i ce . totu i s-a u rit pî n a cu m ase ba zi li ci." : epotire i alte obiecte liturgice. în c a re s.B u. dou a. 5). ' .C U Ig§ti). l a î n c ep u t u l se -V .a u d e sc o p e r i t fe l u r i t e . U n a di n tr e el e e st e ce a d e sco pe r it pe l o cu l vec h ii g r i a or a u l ui. o am fora cu m a cre tin i alte o bie cte (se c olele III² IV ). î de bronz. nu mit a a d u p m at eri alul între -la recon stit uirea ei. .. s-a u d es c on a cu m. L a Izvo a rel e (fost 1 ) i I st ri a ( a m b el e î n j u d . A c ea st a e st e b a zi l i c el e n i st i c c u a t i i u m * . d e i c e r c et r i l e a r h e o l o g i c e sî n t d e st u l d e a n e vo i o a se fa ptu lui c or a u l nou este su p rap u s peste cel vec hi. situ at lîng m ar e. d u p l o calit il e în ca r e a u fost g sit e. în l oc uin d. c o m p u s d i n alt a r.

N ao su l a ve a d o u r î n d u ri d e c o l oa n e ca r e p t r u n d ea u î n t r a n se pt . în c ea d e a tr eia în c pe re se a fl a u n b azin ( pi sc i n a ) .8 0 m X 13. naosul. D in n arth ex se intr a ² prin t rei d esch ideri ² în na os. sau în for m d e T. de di men siu ni m ai m a ri. s-a u d e sco pe rit t e m el iile u n ei c on st r u c ii. A c e st a cu prind ea ab sida i o parte di n n ao s.7 5 m u n ul de alt ul. pr ezin t m a ri ase m n ri cu o bazilic di n F ili pi.si£iÄ]Viir.iru faptul c e si ngura bazilic cu transe îr~ 4ui^D o bro geia. L a 3 m su d d e atriu m se a fla cl dire a d re ptu n g hiu lar a b a pitiste riu lui. a e z at p er p en d i c u l a r p e l a t u r a e st ic . P e l atu r a d e n or d a n ao su lu i er a o c on str uc ie ane x .D ob r ogea. cu tr ei în c p eri. în M a ce d o n i a. 7 0 X 6. în mijlo cu l lui se în l a altarul pro-priu-zis (prestolul). care înd e plin ea fu nc ia d e ba ptisteriu. P e l at u r a d e v e s t . D eci pl an ul b azilicii era : narth exu l. dar i cea mai renu mit dintre l ca urile de cult deJxa^ Tr opaeu m. A c est tip d e atriu m e st e o c ar a cteri stic a ba zilicil or din sec ol ele i V ² V T fifa r cle_pe rmul apusean al A. în partea d e r s rit a na vei centrale se p strea z baz a balu st rad ei (can celli). A d o u a b a z ilic în se m n at d e aici e ra c ea n n m i a ( n a v t ra n s v e r sa l d r e pt u n g h i u l a r . E ste. Trei înc peri s -a u ad u g a t m a i tîr z i u î n p ar t e a d e r s r i t a ba zili c ii. ridic at în se co l u l V I. vest i sud. l a d istan a d e 0. Din atriu m se intra în n arthe x (crea ie gre ce asc din se colele V ² V I) i car a c t e r i st i c a bi se r i ci l o r p a l e o cr e t i n e d i n G r e c i a i C o n st a n t i n o p ol ) prin dou u i laterale (core sp un z toar e porticelor de n ord i d e sud ale a t r i u m u l u i ). ba ptislteriul. î n c a r e s e s vî r e a b o t e z u l . c ar e au d at n a t er e la m u l te p el eri n aj e aici. fr î n gî n d u . î n t r e at r i u m i zi du l d e i n cin t al c et ii.j | ii ^ifl^^orr^tarT tiriopnl. car e se par a na osul d e pr e sb yt eriu m. ce a di n m ijloc a vî n d lu n gi m e a d e 8 m . în tre n ao s i a b si d a altar u lui). i mpoitani Ä i p_en. In t r a r e a p r i n c i pa l î n b a z i li c se g se a pe l a t u ra î n g u st d e su d a na rth ex ulu i. n u mit a a p en tr u c a f ost c on st r uit d e a su pr a u n ei ci ste r n e r o m a n e. pe laturile d e n ord . în mijlocu l atriu m ulu i se afla o fî ntîn (ph iale). dar i prin di m e n siu ni. A fo st c on st r uit l a sfîr i t ul sec ol u l ui m ai de g rab în c or^ U ii yi ² O alt ba zilic la Tr o paeu m Tr aiani est e «b azilica cist ern ». p e lat uri l e l u n g i a vî n d cîte d ou zid uri paral ele. od a t c u ba pti steriul. tran septul cu crip ta i absid a. R ui n el e ei în c hi d u n sp a iu d r e pt u n g hi ul ar ( 1 9. i ar c ele l ate rale de cîte 4 m. u nd e e xi sta un mi c po rt al ( pr o p yl o n). î m p r it în t rei na ve. ce a m ai ma r e (33.se d e d o u ori î n u n gh i dr e pt . pr o ba bi l l o c uin a e pi sc o p u l u i. ad po stit sub un baldachin (cib oiriu m).7 0 m). fa p t . d ar m ai ales pen tru cripta cu m olf W T sîînte di n t r an se pt. P rin arhitect ura ei. 8 0 m ) . A triu m-ul este înc onju rat d e trei p ortice.

‡ .. cu o* anex neoBî rTtii'fcTterhiTgâT^rei înc peri anexe de sud i dou în afara col ului de nord-est.u for?}_ narthex. în care se depun azi sfintele moa cei erau boltite i cîteodat îmbr cate în p l ci de marmur . corespunzînd navei din mijI >servat c nava din mijloc este cu mult mai larg decît cele friptele de mici dimensiuni ale bazilicilor dobrogene (Trostria) arat c ele nu acoperau trupul întreg al vreunui sfînt r. simpl . socotite de anumi i cercet itori ca prototip al destine. loua jum tate a secolului IV. C aracterul de l ca de cult cre tin al acestei s li lulare cu absid îl constituie anumite pl ci de marmur desN ! CI . S-a constatat. avea trei nave i < tripartit. trei nave"^e^aTaTe^prîn'**croua rînduri de coloane i o y ndcircular ..în- f . sub Anastasie I. stria. ia de est a cet ii s-au descoperit ruinele a dou mari conirticulaore. construit cel mai devreme în Constantin cel Mare. terminat cu o absid semicircular în interior i cu cinci îxterior. f r narthex. numit «forensis» sau «simpl ». care fac parte din a a numitele meM^&a&^Micul^uimf. Astfel de cripte constituie o form i poate chiar o rmediar între criptele obi nuite ² de mari dimensiuni ² i >bitur de sub sfînta mas . M jjola^ rjn^j. odat cu Marcandni). s p turile arheologice au scos la lumin ruinele a apte x| jat e din secolele V²VI. AJfe^sj^&^âgLi. în afara incintei. se remarc bazilica cu^rj£fd^ji_§g£Ql£ie< ^^^VI. icea bazilic .q privatg palate romane. Deas up ra lor s e ta mas . TB'azilica s-a ridicat pe la începutul secolului VI. era una de cimitir (basilica alis). O asenstruc ie este unic pe teritoriul rii noastre. Ea îndeplinea func ia de capel particular .. alta în a doua jum tate a secobazilic . Una din acestea cuprindea i o sal drept' i. la r s rit (cu cript ). JQ ( ^gwT Tm i i II. cu sculpturi în form D de arcade continui pe marginea feare. de asemeeasupra cisternei romane s-au în l at succesiv dou bazilici. martiri (probabil s-au num rat i 47 de solda i care au p timit la 8 iunie 298. i secolele V²VI. ea fiind o ~ " srzie a înc perii cunoscute sub numele de hnsilic. dintre oare ase în cetate i una de v| î «extramuran ». ci nu mai o parte din moa tele acestuia. ' " || acestea. adev rate palate ale clasei aristocratice histriene.re unii au numit-o «bazilica dubl ».

In col ul SV al atriumul. cît i numeroasele ruine de bazilici descoperite. probabil la în ceputul secolului VI. Naosul comunica spre est printr-o singur intrare cu aceea i curte interioar . sus inute la cele patru col uri de pila tri în form de L.|nceputul celui urm tor. terminat . naosul avea dou intr ri care d deau într-o curte lateral .70²0. cea dinspre vest ca prothesis (proscomidier). i nu longitudinal. A fost construit la sfîr itul secolului IV aU-la. probabil era separat de sal printr-o simpl balustrad de lemn. dat fiind importan a ora ului. transformat acum într-un somptuos atrium. ce serveau ca jertfelnic (sfînta mas ). în sensul lungimii. în trei . Se remarc trei elemente care o difer de restul bazilicilor : orientarea altarului spre sud. Fiecare comunica astfel cu cîte una din navele laterale (probabil înc perea lateral care comunica cu diaconiconul îndeplinea func ia de baptisteriu). situat la sud. m rginit de portice acoperite. la punctul numit «Bisericu a». In adev r. . cea dinspre est ca diaconicon. Altarul. construite din piatr alternînd cu pu in c r mid i legate cu mortar. lipsa absidei i plasarea lateral a atriumului.80 m. avem toate motivele s credem c Histria a fost i re edin a unui episcop (de fapt apare i în lista celor 14 scaune episcopale din Scythia Minor). într-o a doua etap . Ini ial era alc tuit dintr-o sal dreptunghiular neregulat . N-ar fi exclus ca aceast mare cl dire (cu 10 înc peri). ci chiar cu prezen a unor sirieni în aceast colonie greceasc din Scythia Minor. din care se scotea apa necesar pentru Liturghie. botez etc.ui se afla un pu . ia r s rit printr-o absid . La Callatis (Mangalia) s-a descoperit o bnxiljfg paleocre tin de tip sirian (sau cu atrium ^ajaral). Era pavat cu c r mid . s-a descoperit o bazilic de form dreptunghiular (16 X 9/70 m).tîlnite în vechile centre cre tine r s ritene. Zidurile sînt groase de 0. azi Garv n. în trei înc peri: cea din mijloc servea ca altar. Interiorul era împ r it. Ia Dinogetia. Prezen a acestei bazilici de tip sirian la Callatis trebuie pus în leg tur nu numai cu o influen oriental . s fi servit ca locuin unui episcop. prin ziduri. în continuarea naosului sau a narthexului. Prin latura lung de est. ci pentru întreaga Peninsul Balcanic . Caracteristicile siriene ale bazilicii constau în lipsa absidei i împ r irea altarului în trei înc peri. în care se g sea i capela descris mai sus. de mari dimensiuni. latura de sud a s lii dreptunghiulare a fost împ r it . ceea ce constituie o raritate nu numai pentru teritoriul Dobrogei. împ r it în trei nave longitudinale de dou rînduri de coloane. sub împ ratul Anastasie I (491²518).

s a u « n a ve », s e p a r a t e î n t r e e l e p r i n c o l o a n e ( n a v a c e n t r a l 1 7 0 m , ia r cel e lat er al e d e 1,8 0 m fi e ca r e). A b si d a e st e se m i i corespun de ca l rgi m e n avei din mijloc. P rinitre d rî m tuiteri or u l ei s-a u g sit cît e va r e st u ri d e t e n c u i al , p u rtîn d u r-tu r cu ro u, alba stru înch is i castaniu. S -au desco perit de nu m er oase obiecte m ru nte, sigur cre tin e, din secolele IV ² ta ril e a r h e ol o gi c e au d u s l a c on cl u zi a c b az ili c a a f o st c on in se colele IV ² V i ref cu t în ti m p ul î m p r atului A n as > ro e ( a zi P i atra F r ec ei, ju d. Tu lc ea, pe bra u l M acin al D u fost dez gr o pate fu nd a iile un ei bazilici pale ocr e tine, ce pare ti m pu l l ui C on st an ti n c el M ar e i c e a m ai ve c h e di n E u r o p a i. La A xiop olis ( Hin o g, lî n g C ern a vo d ) s-au desco perii^ ou in tre care cea din int eriorul cet ii _se p are c era episc opale st eri u , i ar î n alt a, î n e xt e ri or, a u f ost î n m o r m î n t a i r n art m i ,, ind eas i Ta si us. ~ ~ "² ² ² ² ² ²~~-² '"'""'* ² -*_ trei bazilici "p ale oc r e t in e s-a u d esc op erit la T ro esm i s (azi c oaia) i la C a p ul D olo jm an (pro ba bil fo st a C on st n tian a, d uj -ga r ou m ), d o u a i a N o vi o d u n u m ( azi Isa c ce a) , cî te u n a z i P a nt e li m o n ) , I b i d a s au L i b i d a ( a zi S l a v a R u s ), S a > ), Qarsium (Hîr bva). 'UnlCl'e aCtsfcea, trebuie s ne re in sa d e l a Ib T d a , d e l a sfîr it u l sec ol ul u i V I, si n g u r a ba zili c > g e a c u t r ei a b si d e l a r s r it. C ea d e l a Iz vo ar e l e d at ea z t o t îcolele V ² V I. E ste un a din cele m ai m ari bazi lici din D ob r o3 X 1 1 , 3 5 m) , fii n d f or m at d i n n art e x , n a o s i a b si d se m i 71 s-a d esc o p erit la N ic uli el (ju d. T ul ce a) o b azilic d e l a lecolu lui IV sau în ce pu *ftri> < ellJi^ ur m tor, su b altarul c reia o c ri pt c u m o a t el e a p atr u m a r ti ri cr e ti ni. O in sc ri p i e î n a c , a fl at t ot ac ol o, ar at c ele ap ar ineau m artiril or : Z o alos, K a ma sis i F ilipp os, care au p ti mit, se pa re, în ti m pu l secu ii a lui Diocle ian (304 ² 305 ). i i e r e m a r c a t f a p t u l c a p r o a p e l a t o a t e a c e s t e b a z i l i ci s - a u t i felurite pi ese scu l ptu ral e ( b az e, fu su ri i c a pitelu ri de co ici de b alu strad ), toate decorate cu cru ci, ro m b u ri i alte mo m en tale. In alte p r i, s-au d esc op erit resturi d e cru ci (d e pil atis pe care s-au pu tut citi cu vintele : in m o rte resu rrecti o).

4. B iseri cu ele ru pestre de la B asarabi (fost M urfatlar). In 19 57 s-a d e sco pe rit u n i m p ort a nt c en tr u m o n a sti c, fo r m at di n a se bi se ri cu e ru p est re, u nic e d e ac est gen , avînd ca an ex e cîte va înc peri i galerii fu n erare, s pate într-o carier 1 calcar oa s d e la B asara bi, la 20 k m de C on sta n a. P r o feso rul Io n B ar n ea, care a c on du s cer cet rile arh e ol o gic e d e ai c i , a s o c o t i t c ar d a t a d e l a sfî r i t u l s e c o l u l u i a l X -l e a i î n c ep utu l celu i d e-al Xl -le a. D e atu n ci în co ac e î n s , t ot m ai m ul i c er c et t or i l e c on si d e r m u lt m a i ve c h i i a n u m e d e l a s fî r it u l sec o l u l u i al IV -l e a i în c ep u tu l c el ui d e-al V -l e a. ' ^C 1^L^3-Ji^--S ^-i»M aM fl. p^rt£ J ,j jx£.j3Jm C T, t;i llun|]e. tie....fLX -3, 50 nija L Dlanul u nei bazilicj, r^igaftft»^ s« » f f«^W a «^Q i»j m prestol în for m de bloc dre ptu n ghiu lar, na os i n artex (pr o na os). A ltarul era se- " pa r a t d e n a os p r i nt r - o ba l u str a d ( ca n c e lii), î n al ta d e 1 , 0 2 m i g r o a s d e 0 , 3 3 m, i ar n a o s u l, d e p r o n a o s p r i n t r - o alt b al u st r a d . L a est d e î n c p e r e a E 3 se a fl bi se ri cu a E 5 , co m u n i cî n d a mî n d o u prin tr ei de sc h id eri. A r e pl an ul în for m d e p atrul ater n ere g ul at ( fi e ca r e l at u r d e c. 3 n i ) i î n l i m e a m e d i e d e 2, 2 0 m . A lt ar u l est e flancat de d ou ni e m ai mi ci care în de pli neau fun c i a d e proth esis i di ac o n i c o n. E r a d es p r it d e n a o s p r i nt r -o ba l u st r a d ( ca n c e lii ). B i se ri cu el e B 1 , B 2, B 3 , B 4 sî nt s pat e în p a rte a 1 d e e st a a ce luia i m asi v d e cret d e la B a sarab i, a vîn d toate u n plan si m plu dreptu n gh i u l a r, cu o a b si d l a e st sau su d -e st. B i se r i cu a B 1 a r e d i m e n si u n il e d e c. 6 X 2 m , î n l i m e a 2 m i t re i î n c p e r i : alt a r, n a o s i p r o n a o s. A i ci s - a a fl a t o i n s c r i p i e , î n l i t er e c h i r i l i ce m a r i : A t ( T ) S W ‡= anu l 65 00 = 99 2. B ise ricu a B 2 are di m e n siun ile d e 4 X 2,20 m, a vî n d î n m i jl o c p r e st ol u l. B i se ri c u a B 3 ( a fl a t su b B 2 ) e st e u n pa r a c l i s f u n e r a r , c a r e c o m u n i c s p r e v e s t c u c î t e v a m o r m i n t e ci o p l i t e în acela i m asi v d e cret . S e co m pu n e dintr-o a bsid (altar), nao s i pro n a o s. E ste sin gu ra d in cele ase bisericu e al c rui pre st ol n u este lipit de p eretele a bsid ei, date fiind di m e n siu nile ei mai m ari, car e perm i te au înc o nju rar ea pr e st ol u lui. B i se ri c u a B 4 se a fl su b B 3 , a vî n d d i m e n si u n il e cel e m a i m ar i ( 7 X 3, 5 0 m ). E st e c e a m ai i m p o r t a nt di n tr e e le, d at or it r e p r ez e n t rilor i in scri p iilor d e p e stîl pii i per e i i ei in teri ori. P ron a o su l ² în c per e dre ptu n g hiu lar în gu st ² e st e se pa rat de na os prin d oi stî lpi p t r a i, t i a i î n m a si vu l d e c r et i al i d oi, zi d i i d i n «c r m i zi » d e c r e t , l î n g p e r e i i d e e s t i v e st a i b i s e r i c u e i . P r i n t r e a c e t i st î l p i se tr ec e î n n ao s, în c pe r ea ce a m a i l ar ga, cu u n stîl p m ai m a r e î n m ij l o c, c t r e alt ar, i al i d oi, m a i mi ci, dispu i d e -o pa rt e i d e alt a. A lt aR SFL

-u o treapt mai sus i comunic cu naosul prin trei intr ri, i partea superioar (este singura care are trei intr ri în altar, avînd numai cîte una în mijloc). ela i masiv cu bisericu ele i în strîns leg tur cu ele (mai 3 i B 4) se afl mai multe morminte. Pe pere ii acestor biset incizate zeci de cruci, chipuri de sfin i, unii în od jdii, figuri (balauri, cai, cerbi, iepuri, cîini, p s ri, porumbei, în ari), re i, cor bii, unele cu catarge i lope i, figuri geometrice etc. descoperit peste 60 de inscrip ii (grafite) cu caractere runice, e adaug dou cu slove glagolitice, aproape 20 de inscrip ii toate cu texte în slava veche, dou în limba greac . C ele în v au un cuprins religios-comemorativ. De exemplu : «(Eu) mian ?) preotul merg pe drum (c l toresc), pun lumin ri pen sie mele... omule, în aceast biseric . Iar Dumnezeu s v mii sfin ii p rin i. Amin. Dimian (luna) mai». Numele Aian pare iui turanic cre tinat, iar Dimian pare s fie un nume de c luinscrip ie slav are urm torul cuprins, în traducere : «A venit aici, în acest loc... luna octombrie, 4. A venit la noi... ara ia ianuarie». O alt inscrip ie are cuprinsul : «în numele Tat ; Fiului i al Sfîntului Duh, s-a închinat nedestoinicul rob Si' na data în biseric , în luna august, în 31». Probabil e vorba de îdnl local care s-a închinat aici, iar vreun c lug r sau preot nat faptul. Alta : «Jupan... Gheorghe... pe tine acolo... ara se e... T ngan împreun cu tine... amîndoi s-au s vîr it». Cele crip ii grece ti au cuprinsul : «Doamne ajut pe rob ul t u «Luna martie indictionul 10» (anul 982). peste 60 de grafite socotite runice ² înc nedescifrate ² au :tul de studiu al multor cercet tori, dar nu s-a ajuns la con-mim acceptate. Petre Diaconu i Petre . N sturel au emis ipo-iscrip iile de aici ar apar ine r m i elor tîrzii ale go ilor cre -lecolul IV, fiind s crise c u caract ere r uni ce. Vi ct or B r t ul es cu ‡ x i au caracterul alfabetului latin vulgar folosit prin secolele IO nr. 5²6, 1970, p. 594). Damian P. Bogdan le considera pe spt rune turcice de tip protobulgar, iar pe altele protoglagoli-rotochirilice. Preotul Alexandru St nciulescu sus ine c este mai multe etape de scriere, c ci sînt inscrip ii în limbile a-veche geimanic , veche germanic propriu-zis i protobulsle din caracterele specifice scrierii de aici le consider ca o ‡n a scrierii geto-dace. Unele din figurile zoomorfe incizate 1 bisericu elor de aici s-ar putea datora tot autohtonilor geto;
L

'

daci; de pild , cerb ul i arp ele ocup au un loc de seama în folclorul i mitologia daco-ge ilor. In orice caz, descifr rile propuse p entru multe texte, ca i comentariile f cute pe marginea lor sau a unora dinreprezent rile zoomorfe i antropomorfe incizate p e pere ii bisericu elor rupestre de aici nu sînt definitive, ci se prezint doar ca ipoteze. S-au formulat mai multe opinii cu privire la înse i monumentele rupestre de la Basarabi. S-a emis i ipoteza ² pe care ne-o însu im ² c este vorba de o a ezare mîn stireasc , o «lavr a p e terilor», cu m vom cunoa te mai tîrziu. Primii vie uitori ² sihastri sau pustnici ² s-au a ezat în aceste locuri retrase, unde i-au s pat bisericu e i chilii, în care s tr iasc i s se roage, i cavouri, în care s fie îngropa i. Presupunem c cea mai mare parte dintre vie uitori erau daco-romani. Cazuri similare întîlnim în toat istoria monahismului : stilpnicii din primele veacuri, pustnicii retra i în pe teri sau în p ustiurile Egiptului i ale rii Sfinte, mai tîrziu marea lavr a pe terilor de la Kiev, apoi chiar i unele a ez minte rupestre de la noi, ca biserica rupestr Corbii de Piatr -Arge , schitul «Negru Vod » din comuna Cet eni, în apropiere de Cîmpulung, pe tera zis a lui Nicodim de la Tismana, cunoscuta chilie a lui Daniil Sihastrul de la Putna, bisericile din gura pe terilor de la mîn stirea Bistri a în Oltenia, pe terile din zona Buz ului i din alte p r i. Complexul monastic de la Basarabi a avut o existen aproape permanent , o vie uire continu pîn la sfîr itul secolului X sau începutul celui urm tor, transmi îndu-se elementele de cultur de la o genera ie la alta. C o n c l u z i i : Cercet rile arheologice ² mai ales cele efectuate în ultimele trei decenii ²‡ au ad us o con tribu ie însemnat la cunoa terea vie ii cre tine în iosta provincie roman i apoi romano-bizantin Scythia Minor. Mul imea bazilicilor (mai ales la Tomis, Histria i Tropaeum Traiani, ca i bisericu ele de la Basarabi), arat c aici pulsa o intens via religioas cre tin . Ele ne arat , în acela i timp, starea înfloritoare la care a ajuns arta bisericeasc în aceast perioad i influen ele pe care le-a exercitat asupra ei arta cre tin oriental . Desigur s p turile urm toare vor aduce lumini noi asupra vie ii cre tine din acest col de ar româneasc .

B I B L I O G R A F I E

r i a S c i t i e i M'i c i : R. VULPE, Histoiîe ancienne de la Dobroudja, în broudja, Bucarest, 1938, p. 35²454 + XLV pi. + 2h; RADU VULPE i ION Din istoria Dobrogei II. Romanii la Dun rea de Jos, Bucure ti, 1968, 591 p. p. 456² 556). l i c i l e p a l e o c r e t i n e : R. NETZHAMMER, Die christlichen AlterDobrudscha, Bukarest, 1918, VII + 223 p. ; EM. CONDURACHI, Monument! leU'lllirico, in «Ephemeris Dacoromâna», IX, 1940, p. 1²118; PAUL NICOs basiliques byzantines de Dolojman, în «Bulletin de la section historique ;mie Roumaine», XXV, 1, 1944, p. 95²10! ; I. BARNEA, Nouvelles consisur Ies basiliques chretiennes de Dobroudja, în «Dacia», XI²XII, 1945² 1948, p. 221²241 ; I. BARNEA, Roman-Byzantine Basilicae discovered in bctween 1948²2958, în «Dacia», nouvelle serie, II, 1958, p. 331²349; I. Monumente de art cre tin descoperite pe teritoriul României, în S.T., an, X, ² 6, p. 287²310; an. XII, 1960, nr. 3²4, p. 201²231 i an. XVII, 1965, nr. 3 _ 181 ; DINU TEODORESCU, L'ediiice romano-byzantin de Callatis, în «DaVII, 1963, p. 257²300; A. PETRE, Quelques donnees archeologiques conceritinuite de la population et de Ia culture romano-byzantine dans Ia Scythie a Vl-e et VH-e sieclcs de notre ere, în «Dacia», n.s., VII, 1963, p. 317²353 ; ,ESCU, Monumente romano-bizantine din sectorul de vest al cet ii Tomis, 1966, 86 p. ; I. BARNEA, Elements d'art grec des basiliques paleochretienScythie Mineure, în Deltion tis crislianichis Archeologichis Eteri s, IV, 1964 i, 1966, p. 333²343; EM. CONDURACHI, Histria, ed. III, Bucure ti, 1968, 35 [. ; ION BARNEA, Dinogetia, ed. II, Bucure ti, 1969, 60 p. + 48 ii.; ION Monumenti paleocristiani della Scizia Minore, în XVIII Corso di cultura ivennate e bizantina, Ravenna, 1971, p. 23²48 ; VICTOR H. BAUMAN, Bazi-:rtyricon* din epoca romanit ii tîrzii, descoperit la Niculitel (iud. Tulcea), ml Monumentelor Istorice», anul XLI, 1972, nr. 2, p. 17²26 ; ION BARNEA, on de Niculitel în Bulletin d'archeologie sud-est europeenne, Bucarest, 1975, 46; TON BARNEA, Les monuments paleochretienes de Roumanie, Roma, 1977, p. 125²178) ; V. H. BAUMAN, Citeva preciz ri rezultate din cercetarea elor paleocre tine din comuna Niculitel (jud. Tulcea), în Acta Musei Napo-V, Î977, p. 245²267 ; EP1FANIE NOROCEL, Bazilicile din Dobrogea, în G.B., ii, nr. 3²5, p. 345²372 ( i în voi. Pagini din istoria veche a cre tinismului 1986, p. 92²142); ADRIAN R DULESCU, Bazilici i monumente cre tine în etnogenezei române ti din sec. III²VII în Dobrogea, în voi. Monumente is-zvoare cre tine, Gala i, 1987, p. 7²77. Pentru arhitectura bazilicilor a se TRE VINTILESCU, Elemente de istoria artei cre tine, în BOR, an. LXXXIV, ²2, p. 152²188 i nr. 3²4, p. 331²355. - r i p i i: ION BARNEA, Cre tinismul în Scythia Minor dup inscrip ii, în r l, 1954, nr. 1²2, p. 65²112; I. BARNEA, O inscrip ie cre tin de la Axioi.T., an. VI, 1954, nr. 3²4, p. 219²228; I. BARNEA, Quelques considerations >criptions chretiennes de la Scythie Mineure, în Dacia, n.a., I, 1957, p. 265² IAN POPESCU, Inscrip iile grece ti i latine din secolele IV²XIII descopemânia, Bucure ti, 1976, 438 p. + 1 h. + ilustr. (îndeosebi p. 35²292) ; I. Inscrip ii paleocre tine inedite în Tomis, în Pontica, 7, 1977, p. 377²385. vedea i voi. Arta cre tin în România : Secolele III²VI. Studiu introductiv îrea plan elor de I. BARNEA, Bucure ti, 1979, 278 p. e c t e p a l e o c r e t i n e : ION BARNEA, Discul episcopului Paternus, în ». Bucure ti, II, 1944, p. 185²197; ION BARNEA, Opai e cre tine din Scythia RIR, voi. XIV, fasc. 2, 1944, p. 168²176; GHEORGHE TEFAN, Anciens vesfiens Q Dinogetia-Bisericu a, în Dacia, XI²XII, 1945²1947, p. 303²307; PE-ONU, Urme vechi cre tine descoperite în sud-vestul Dobrogei, în BOR, an 363, nr. 5²6, p. 546²557 ; V. CULICA, Croix romano-byzantines decouver->QJ'a, în Dacia, n.s. IX, 1965, p. 419²425; C. ICONOMU, Opaife greco-romane, 1967, 166 p. + 224 fig. ; TIT SIMEDREA, Cel mai vechi document arheologic

cre tin g sit pe teritoriul rii noastre, în G.B., an XXVII, 1968, nr. 5²6, p. 719²720 (gem de la Tomis) ; V. CULICA, Obiecte de caracter cre tin din epoca romano-bizantin g site la Pirjoaia-Dobrogea, în Pontica, II, 1969, p. 355²371 ; V. CULICA, Antic h i t i l e
c r e t i n e d e l a I z v o a r e l e ( j . C o n s t a n t a ) i n B O R , a n . X C I V , 1 9 7 6 , n r . 7 ²3 , p. 377² 382 B i s e r i c u e l e de la B a s a r a b i : ION BARNEA, Monumente de art cre tin descoperite pe teritoriul României, în S.T., an. XII, 1960, nr. 3²4, p. 211²219 i an. XVII, 1965, nr. 3²4, p. 160²172; I. BARNEA, Lcs monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, in Cahiers Archeologiques, Paris, XIII, 1962, p. 187²208 ; I. BARNEA, Reprezentarea labirint ului pe monumentele rupestre de la Basarabi, în SCIV, XIV, 1963, nr. 1, p. 189²195; P. DIACONU i P. . N STUREL, Citeva observa ii In leg tur cu complexul arheologic de la Mur-.tlar (Basarabi), în M.O., an. XX, 1968, nr. 11²12, p. 937²946; I. BARNEA i TEFAN TEFANESCU, Din istoria Dobrogei, III, Bizantini, români i bulgari la Dun rea de Jos, Bucure ti, 1971, 440 p.; ION BARNEA, Monumenti bizantini in România ira ii VII ad ii VIII secolo, in XVIII Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1971, nr. 71²93. D. P. BOGDAN, Gralitele de la Basarabi, în «Analele Universit ii Bucure ti. Ser ia tiin e Sociale-Istorice», IX, 1960, p. 31²41 ; G. MIHÂILÂ, Inscrip ii slave vechi de la Muriatlar (Basarabi), în «St udii i Cercet ri Lingvistice», Bucure ti, I, 1964, p. 39²58 i în voi. Contribu ii la istoria cultura si literaturii române vechi, Bucure ti, 1972, p. 78²103; ALEXANDRU N. STÂNCIULESCU, Contribu ii Ia desciirarea i nscrip iilor de la Muriatiar, în B. O.R., an. XCV, 1977, nr. 9²12, p. 1024 ²1034 I
:

r!\

fO fl

X
‡ESTINISMUL DACO-ROMAN ÎN SECOLUL VI. 'ARHIEPISCOPIA JUSTINIANA PRIMA

milit rile pricinuite de marile erezii din secolul V, nestoriamonofizismul, au continuat i în secolul VI, mai ales în prima ate, angajînd în discu ii i cî iva episcopi din provinciile romatine dun rene. jticul. Schisma acachian . In anul 482, împ ratul- Zeno n al ii (474²491) i patriarhul s u Acachie sau ^ ^ a a numituPHenoticon (svumzov), un «edict detftâfesr scTTTnat 3 ceilal i trei patriarhi r s riteni i de al i episcopi, prin care au ortodoxe hot rîrile primelor trei Sinoade ecumenice, eviîns problemele dezb tute la Calcedon, tocmai ca s împace oc i cu monofizi ii i sa aduc pacea în Biseric . Publicarea it îns un efect contrar celui a teptat, c ci s-au produs i mai nînt ri. în anul 484, papa Felix III (483²^492) a convocat un Roma, care a înl turat din scaun i a excomunicat pe patriariie (ortodox) al Constantmopolului i Petru Mongu (monofizit) ndriei. La rîndul s u, Acachie a ters numele papei din diptiiarhale. In felul acesta, s-a produs o schism între Roma i inopol, numit acachian , dup numel e p atriarhului, care a de ani, din 484 pîn în 519, deci i sub împ ratul Anastasi e 5). în cursul acestei schisme, scaunul roman a încercat în mai îduri s se amestece în treburile Bisericii din Illyricum. Din aerioad , cunoa tem i numele cîtorva episcop i de aici, unii nd împotriva Henoticonului. ica religioas din imperiul bizantin s-a schimbat brusc sub arat Justin (518²527), care va asocia apoi la tron i pe nepoustinian, viitorul împ rat (527²565). Chiar în anul urc rii sale

p e t r o n , s- a î nt r u ni t u n si n od î m p ot r i v a m o n o fi z i s m u l u i l a C on st a n ti n o p o l , l a ca r e au pa r t i c i pa t i d o i e p i s c o pi d i n M o e si a In fe r i or : J o a n - Ig 5 1 9 s-a pu s-tr a p t ' t sc hi s-- m ei ac ac h ien eT prin S 1 6li?n area T " 'â e c tre p atriarh ul ecu m en i c Io an , a u n ei se nti n e d e e n a t e m a ti z ar e î m p ot ri va f o st ul u i p at ri ar h A c a ch i e i pri n t er ge rea n u m el ui s u din di ptic e. P ro ble m a th e op asit . în an ul 5 19 apar alt e discu ii teol ogice pro vo c at e d e a a -n u m i ii «c l u g r i sci i », o ri gi n ari d i n S c yt hi a M i n o r , c ar e a u ce r u t s fi e r ec u n o s c u t o fi ci al f or m u l a l or t e ol o gi c : « u n u l d i n S fî n t a T r e i m e a p ti mi t î n t r u p » ( n u mi t a t h e o p a si t ), î n sc o p u l a pr o pi erii m on ofi zi ilor m o d e r a i d e ort o d o c i. E a a triu mfat în ur m a u n u i e d i c t d a t d e î m p r at u l Ju st i n i a n , l a 1 5 m a rt i e 5 3 3 . A rhie pi sc o pi a d e Ju stinian a P ri m a. In 'P 'W i o ad 'a * de relati v pac e reli gi o a s in au gu rat d e î mp r atu l Ju stin i an , a a vu t lo c u n fa pt d e sea m în leg tur di rect cu vi a a cr e tin din pre fectu ra Ill yriculu i. E ste vor ba de reor gan izar ea bisericea sc a acestei prefe cturi, f cut din ini iati va sau , m ai c ore ct sp u s, di n a m bi ia î m p ratu lui, care voi a s ridice la o fai m d eo sebit satul s u natal, ^ y^jsjjj y H k P e lo cu l c ruia a rid icat un ora , n u mit Justiniana P ri ma. P rin N o vela X I din 1 4 a prilie 53 5, î m p r atul di spu n e a s se în fiin ez e o A rh ie pisc opi e au t ocern u â in acest n o u o r a , u n d e e r a d e a cu m i re e d i n a p r e f e c t u r ii Il l yr i c u l u i . P î n atun ci, re e d in a pr e fecturi i fu sese l a T esal on i c, m u tat ai ci d e l a S ir - m i u m , d i n c a u z a n v l i ri i h u n i l or . î n u r m a a c e st e i m u t r i, e pi s c o p u l d i n T e sa l o n i c a d o b î n d i t a n u m i t e p r e r o g a t i ve a s u p r a c el o r l al i e pi s c o p i di n Ill yri cu m, d e v en i n d ar h i ep i sc o p ( « n u p ri n st pî n i r ea pr o pri e, c i l a u m b ra co n d u c erii p o liti c e, s- a î n vr e d n i cit d e an u m i t e p r i vil e g ii », se ar ta în N o vel a X I). P e st e z ec e a ni, Ju sti n i an a r elu at di sp o zi iile c u p ri vir e l a A rh i e pi s c o pi a J u sti n i a n a P r i m a , î n p ar t e a î n t îi d i n N o v e l a C X X X I , d a t l a J8 m a rti e 5 4 5, re d a ct at în s fo art e pe sc urt . L o ca liza rea Justinia nei Pri m a. O pri m pr oblem car e trebu ie l m u r i t î n l e g t u r cu n o u a A rh i e pi s c o pi e est e ac e ea a l o cu l u i î n c a r e a fo st situat , c ci pî n în p r eze nt n -a fo st sol u ion at în ch i p sat i sf c t or., d in c au z a li p sei d e i n for m a ii e xa cte în i zv oa r el e e po cii re spe c ti ve. Ist or i c u l c o n t e m p o r a n P r oc o p i u s di n C e z ar e e a sc r i a c s a t ul i n c ar e s - a n s c u t Ju st i n i a n s e n u m e a a yr i si o n ( T au r e si u m l i c e r a situ at în a pr opi ere de j ed eriana fY °^ fil 'Jfl 'ia i u ll( ie s -a n sc ut u nc hi ul s u Ju stin , î n p r o vi n ci a D a r d a ni a. P e ntr u a p er p etu a a m i ntir e a l oc ul u i s u n a t a l, Ju sti n i an a ri d i c at , i n a p r o pi e r e d e T a u r e si u m, u n or a n o u ,

a dat numele de Justiniana Prima (UptbiTj 'Iouoxiviâvv]). Unii ri au socotit c s-a ridicat pe locul localit ilor Tauresium sau a, al ii au identificat-o cu ora ul Scugj lfc > j£&lfll^ a l T^rhnirhis Hmrpnit mai tîrziu A*n"rîda sau Ohrida, în provins HSfova. " " ²* "Œ" ' " " """ "* iologii iugoslavi au ajuns la concluzia c Justiniana Prima (imfostul Tauresium) se g sea pe locul actualului Tj^i'nn^Grad. circa 4 0 k m s ud- vest de Naîsus (azi Ni , în I ugoslavia; d e 1 din Antiohia scria c Bederiana era în apropiere de Naisus). este, dup p rerea noastr , ip oteza cea mai accep tabil . în sta, Justiniana Prima apare situat mult mai aproape de Dun re :redea înainte. ;dic ia Arhiepiscopiei Justiniana Prima se desprinde din însu i ovelei XI. Ea se întindea peste mitropoliile i episcopiile din efe provincii ale prefecturii Illyricului : Dacia J ledilj^ anea, pensis, Moesia Superior (Prima), Dardania,' Prevalitania, MacecurrdâfSaîutaris) TTTparte'din Pannonia Inferior (Secunda), în afla" cejateâ Baciana (Bassiana ?). Provinciile Moesia Inferior a Minor, neamiriîite în Novel , r mîneau pe mai dep arte sub a patriarhului de C onstantinop ol. la data înfiin rii Justinianei Prima, cele aproximativ 25 de mitropolii i episcopii), intrate în componen a ei, se g seau sub a arhiepiscopului din Tesalonic. De acum înainte, acesta urma jurisdic ie numai asupra***pi1Svinciilor din dieceza Macedonia l jipire, Thesalia, Ahaia, Creta), care erau de limb greac , uie remarcalfa^!uT*ca*Toat^*^rovinciile care intrau în compo-)ii Arhiepiscopii aveau o popula ie roman sau romanizat latin i dun rean a Ill yricului oriental», cum o nume te J. excep ie f cînd Prevalitania, care era «adriatic ». sdic ia Arhiepiscopiei Justiniana Prima se"*irfflrîcreâŒlns i asuregiuni i cet i construite sau renovate de Justinian în norarii, c ci în Novela XI se sp unea c hotarele imperiului s-au în nordul Dun rii, amintind aici cet ile Recidiva i. Litteraîa a) : «Crescînd cu ajutorul lui Dumnezeu împ r ia noastr ² in Novela XI ², a a îneît locuitorii de pe amîndou rmurile cerceteaz acum ora ele noastre, i atît Viminacium, cît i i Litterata, care sînt dincolo de Dun re, se afl iar i sub s noastr , am socotit necesar ca îns i prea str lucita prefec- era în Pannonia s o mut m de acolo în prea fericita noastr De fapt i Procopius de Cezareea ² în lucrarea De Aedificiis

² spune_£ _^ u_s mian__a ridicat «o mul ime de cet i» înj lu cr u co n fi r m a t i d e u n ele cer c et ri ar h e ol o gi c e efe ct u at e azi. P ut er e a politic a imperiuTu TfO Tnana-bizanti«~~ ^ jo s ² s-a e xt i n s p e st e D u n r e, î n B a n a t i O l t en i a i o d a t c u ea s- a e x t i n s i ju ri sdi c i a b i se ri c ea sc a A r hi e pi sc o p i ei Ju sti ni a n a P ri m a . în ce pri ve te nu m el e R ecid i va, V a si le P âr van a sus i nu t c este o for m co ru pt a nu mel u i A rcid a va (a zi V r dia, lîn g O ra vi a), opi ni e care ni se par e accepta bil , d at fiind fa ptu l c se g sesc în aceea i z on ge o g r a fi c ( V i mi n a ci u m ² L itte r at a). P r of. D. T u d or, î n sch i m b, ved e în a c ea st d en u m i r e o f o r m c o r u p t a n u m e l u i c et ii S u ci d a va ( az i C elei ² C ora bia), ceea ce este pu in pr o ba bil. Litterata ( Led erata) er a sit u at d e V . P â r va n p e m al ul stî n g al D u n rii, în fa a c et ii V i m i n a ci u m ( p r ob a b il P al a n c a N o u d e ast zi , în Iu g osl a vi a ). A l t e p re v e d e ri a l e N o ve l e i . D i n t e xt u l N o ve l e i a X l -a , r ei se i î n c e c on st j u r i sd i c i a ca n o n i c a ar h i e p i sc o p u l u i d e Ju sti ni a n a P ri m a . D in ea se de sprin d e c ac esta nu er a «n u m ai m i tr o polit, ci i ar h iepisc o p », a vî n d «st pîn i r e p ut er ni c i su p r e m , ar h i eri e d e s vî r it , m r e i e cît se p o a t e d e m a re » î n B i ser i cil e a m i n ti t e. E l h i r ot o n e a m i tr o poli i i episc o pi pen tru scau n ele va can te, îi in v est ea cu de m nitatea core spu n z t oar e i le f c ea in stal are a, du p rînd uia la can on ic , f r vr eu n a me ste c din pa rtea arhie pi sc op ul ui din T esal oni c. Treb ui a s se în grijeasc a poi d e bun a rînd uiala a vie ii i ad mi n istra iei biserice ti din m itr op oliile i episco pi ile pu se su b juiisd ic ia sa. O ric e a bater e d e l a di sc i pl i n a i rî n d u i al a bi ser i c e a s c s vî r it î n c u p r i n su l A r h i e p i sc o pi e i u r m a s fie ju d ec at n u m a i d e el sa u d e c leric i d e le ga i d e e l. S e f c ea a p oi a m i n tir e d e fa ptu l c E pi sc o pi a d in A q u a e, .... în D acja

'a, fn^-^îrî^tOLjJ!i^^

M e seni vri ei (î n T r a ci a), fa pt c a r e a fs vo ri z atîn ^u ^ yiir e ae r et icil Q r b o ² B ntîfieni în cetatea respecti vX ^ T * *îrT "îrriprejun mi. P entru înl tu rarea a ce s T u T r u T n o u l âr T îi ei ^ ^ de ale gere a, hi ro t on ir e a i î n sc u n ar e a u n ui n ou ep i sc o p d e A q u a e, ca r e s r ea d u c ] a d r e a p t a c r e d i n p e c e i c z u i î n er e z i a b o n o s i an . In c az u l va ca n t rii sca u n u l u i ar h i e p i sco p e sc, n ou l tit ul a r ur m a sa fi e al e s, h ir ot o n it (d a c n u e r a), in ve stit i în sc u n at d u p rî n d u i al a obi n u it , prin sin o du l tu tu ror m itr o poli ilor i epi sc o pil or d in A rhi e pi sc o pi e, f r vr eu n a m est e c di n p art e a e pi sc o p ul u i d in T esa l on i c ( d i s p o z i i e r e p e t at i î n N o v el a C X X X I) . A c ea st u l ti m p r e ve d e r e era d esi g ur o ig n or ar e a pr eten iil or papil or d e a con sid era scaun ul d e T e sal oni c d rept un vicariat al lor. î m p ratu l voia d eci s asigure i m a i tr a i n i c i n d e p en d e n a bi se r i c e a sc a n oi i A r h i e p i sc o p i i. N o v e l a s e î n -

u prevederea c în cazul c derii arhiepiscopului de Justiniana iii erezie sau schism , el urma s fie judecat i condamnat de iul de Constantinop ol. Deci, se punea o nou piedic în calea iilor papale în Illyricum. t pentru evitarea amestecului Romei în Illyricum, dar i pentru ga prestigiului Arhiepiscopiei sale, împ ratul a cerut nanei A 0.1=. ^35²536) s -i acorde titlul de loc iitoare a Patriarhiei romane, ca vicariat, ci ca «înlocuire», în cazuri de apel ri la judec i i îorific (XOTCOV eus/iov). Papa îns i-a dat un r spuns evaziv, ceea îde te c nu era dispus s 1 acorde titlul cerut. Justinian n-a obsea ce dorea nici cu prilejul unei c l torii a papei Agapet la itinopol. Recunoa terea acestei demnit i a f cut-o abia Virjiiins ²555), ales pap cu concursul împ r tesei Teodora. Novela r"dîn**1.8 martie 545, este expresia legal a acestei recunoa teri. da titularului scaunului de Justiniana Prima drepturi depline în le puse sub jurisdic ia lui, precum i titlul de loc iitor (locum ² IOTTOV eitsx.iov) al scaunului Romei. ;buie sub li niat c disp ozi iile cel or dou a n ovel e nu au ad us cii Patriarhiei din Constantinopol. Autocefalia Arhiepiscopiei L'niana Prima, precum i marea ei putere jurisdic ional , nu au n vigoare nici legea din 421, nici canoanele sinoadelor ecumeiVi. 3 al Sin. II i can, 23 al Sin. IV), ci reduceau numai dreptuirhului din Tesalonic. Noua Arhiepiscopie, de i autocefal , p sî i leg turile dogmatice, canonice i de cult cu Patriarhia de atinopol. toate prevederile clare ale celor dou novele, din care rezult autocefalie a noii Arhiepiscopii, totu i unii istorici catolici sus-a fost decît un vicariat al papei (J. Zeiller .a.). In acest caz, denovelele resp ective ar fi prev zut ca alegerea, hirotonia, in-1 i însc unarea noului arhiepiscop s fie f cute de papa i nu dul episcopilor s i sufragani. alarii Arhiepiscopiei. Primul arhiepiscop de Justiniana Prima a (Catellianus). Dintre urma ii s i cunoa tem ve.Benenatus. In discu iile asupra celor «trei capitole», condamnate y or umenic. în acesle noi framint ri, apare i numele 5efi,P;4.iUj,L§,§nenatus din.Jtas i-niana Prîrna, garQ'J^gnnase "edîcTQt. l«âlg>J^Qn.dainnare__a .^Celo^lrej^Cdi,^!!^!^^^,^;!^!!! 544." ctul's u l umit pe episcopii illyrieni, care, dup un izvor contemporan, trunit în sinod, în anul Sj^^hj tjmjid jie^u^ a a r mas f r urm ri, iar împ ratul Justinian,_&Ä£xilat în Eg|njL--

CRE TINISMUL DACO-ROMAN IN SECOLUL VI

177

pe_du manul s u Frontinus. în 553, Benenatus era înc în scaun^ fiind 'reprezentat la Siliojiul.JVdk. c tre mitropolitul Focas din Stobi. Trei dinîre"~epTscopii s i sufragani au refuzat s participe la sinod, cu toate c erau în capital , motivînd c nu pot participa f r întîist t torul lor : Paul din TTIniana (devenit Justiniana Secunda), care a semnat i Constitutum-ul, Proiectus din Naisus i Sabinianus din Zappara (Ulpiana i Zappara erau în Dardania). Atitudinea lor echivoca nu o putem explica. Cu pu in înainte, episcopul Vasilisc din Sardica rupsese leg tura cu papa Vigilius, dup ce acesta a condamnat «cele trei capitole», fapt pentru care se pare c împ ratul 1-a trimis în exil. Abia la sfîr itul secolului VI cunoa tem cîteva scrisori adresate de Sfîntul Grk^ rijj^j^Nlaje^ (590²-604), unui arhiepiscop de Justiniana Prima, cu numele Ioyjk Dintr-una din ele, din octombrie 592, desprindem c Ioan fusese invitat de împ rat s examineze apelul episcopului Adrian al Tebei, condamnat de_mjjxc^_ politul s u Ioan din Larissa, fiind depus i de Ioan al Justinianei Prima. Papa" li cef"ea "S'3'^Trehtte" EH'w octombrie i noiembrie 594, avem alte dou scrisori ale Sfîntului Grigorie, una c tre episcopii din Illyricum i alta c tre arhiepiscopul Ioan, în care se vorbea de alegerea sa ca arhiepiscop. Unii istorici ( t. Lup a) au socotit c e vorba de un nou arhiepiscop cu numele Ioan, ales în 594, al ii (J. Zeiller) au socotit c e o gre eal în datarea scrisorilor (591 în loc de 594), deci ar fi un singur Ioan, ales în 591. în anul 601, papa Grigorie protesta, prin apocrisiarul s u laf Constantinopol, diaconul Antonie, împotriva inten iei împ ratului de a-1 înlocui din scaun pe arhiepiscopul Ioan, pe motiv c era bolnav. într-adev r n-a fost depus, c ci în anul urm tor papa îi trimitea o nou scrisoare. Din aceea i perioad întîlnim un mitropolit din Dacia Mediterranea, pe Felix din ^r^im P^pr " nŒ-*, prin ffl-1, yrîfl^H firi r^'^-*"**-*c drnptiirijr^jrriirpnrnrriilni rir JiTîtioiarifL file;.'j3e~îniix iune ale papei Grigorie în Illyric au Dup anul 602, as .pierd urmele Arhiepiscopiei de Justinjana-PMma i ale mitropoliilor i episcopiilp.r,.^u^^ e_,(gju.^a orj.'t -.p t*Bnttgfu în Peninsula Balcanic a slavilor i avarilor, urma i de bulgari în 679²680^
12 ² Istoria B.O.R.

l r împ ratul Leon III Isaurul o desfiin eaz oficial, ia Fragane~"au fo^^«CTtt«---suB~'îtî!ff^ic îa.T?PlSttI1arKîei de Cont. rile Arhiepiscopiei de Justiniana Prima cu teritoriile din n rii. Din însu i textul No velei a Xl-a rezult c anu mite e malul stîng al Dun rii, între care Recidiva i Litterata, au nou în st pînirea imperiului bizantin, lucru confirmat i de rocopiufi din Cezareea. Aceste izvoare literare sînt întregit e â de descoperiri arheologice, care arat c Justinian a ref -: parte din fortifica iile de pe linia Dun rii i din interiorul pentru a respinge cu succes atacurile «barbare». Probabil ie a recuceri fosta provincie Dacia Traian s-au ref cut, sub cap etele de pod mai vechi de pe malul stîng al Dun rii i nstruite altele noi : Litterata, situat în fa a cet ii Viminaabil Dierna ‡² Or ova, Drobeta. ² Turnu Severin, Sucidava furris ² probabil Turnu M gurele, Constantiniana Daphne )escop eriri bizantine izolate, din secolul VI, ² în unele ca-: cu monede de la Justin, Justinian i al i împ ra i ², s-au umai pe malul Dun rii (Drobeta sau Sucidava), ci i în inte-. noastre (tipare pentru cercei i cruciuli e, descoperite pe ora ului Bucure ti, obiecte m runte descoperite în Transil'oldova de nord). Toate acestea dovedesc c pop ula ia daco-i a ez rile rurale resp ective a tr it în continu leg tur cu in dreapta Dun rii. Era firesc atunci ca i jurisdic ia Arhie-le Justiniana Prima sa se întind i asupra teritoriilor din n rii, cel pu in asupra celor st pînite efectiv de i mp eriul ib Justinian. N-ar fi exclus ca în localit ile Recidiva i Len ionate în Nov ela XI, s - i fi avut sediul cîte un horepis-> de arhiepiscop ul din Justiniana Prima. paleocre tine îa Sucidava. Dovada cea mai concludent a aturi biserice ti ne-o ofer cetatea Sucidava, azi Celei, pe iglobat în ora ul Corabia. Sucidava ² însemnat centru comilitar ² a r mas în st pînirea roman chiar i dup p r ei de c tre Aurelian. Sub C onstantin cel Mare a devenit o baz militar , de unde au pornit expedi ii victorioase împola iilor din Dacia, recucerind zona de cîmpie a Olteniei i-la de azi. In anul 447 Sucidava a fost distrus de hunii con-

du i d e A ttila. In p ri m ii ani d e d o m n i e ai lui Ju sti nian, a avu t l oc re facerea cet ii, dar prin 5 99 ² 60 0 s-a petrecu t ulti ma ei distru gere, di n pa rt e a a var il o r. în apro pierea zid ului cet ii ro m ane, s-au sco s la i veal , î n cursul s p t uril o r ar h e o l og i ce co n d u se d e p r o fe so r ul D u m i tr u T u d o r, în a nii 19 46 ² 1 9 4 7 , restu rile u n ei bazilici d in seco lele V ² V I. E ra o cl d ir e lu n g d e 2 0,9 0 m i lat d e 1 0,2 0 n i, c o m pu s d intr-o m ar e sal p atru l at er l a i n t r ar e ( 1 0 , 2 0 X 1 7 m ) , o n a v i o a b si d se m i ci r c u l a r ( a l tar) spre r s rit. In în c per ea d e la intrare s-au id en tificat u r mele un ui p o st a m e n t p a t r u l a t e r d i n zi d ri e, d ea s u pr a c r u i a s e î n l a u n a m v o n de le mn . M ai tîrziu, pe aripa su d ic a biseri cii, s-au ad u g at d ou c m ru e din zid ri e (2 X3,5 5 m fi ecare) care se p ot id entifica cu u n diac on i c o n, î n ca r e se p str a u ve m i n t el e p r e o e t i i d i fer it e o b i ect e d e c ult. S -a u d e sc o pe r it ap oi tr e i m o r mi n t e în i nt e ri or i alt e t r ei în e x t er i or , p re c u m i d i fer it e o b i e c t e c r e ti n e : o pa i e c u t o ar t cr u ci f o r m , cru ciu li e d e b r on z, in cl u si v u n ti p ar d e tu rn at c ru ciu li e, zeci d e resturi d e a m for e pu rtînd si m boluri i in scrip ii cre tin e : « M aica D o m nu lui», « M ria na te pe Hristo s», «F iu l lui D u m n eze u », «M ila D o m n u lu i », « D u m n e z eu pr e a st r l u cit », « L u m i n a l ui D u m n ez e u », A -2 et c. în a pr o pi e r e a al t a r ul u i, s- a f c u t o alt d e sc o p e r i re pr e i o a s i anu me un fra g m e nt de am fo r di n lut g l bu i, pe car e era o in scrip ie g r e c e a sc : « M r i a a n s cu t p e H r i st o s F i u l l u i D u m n e z e u », p r e c u m i nu m el e pr e ot ulu i L u ko no ch o s fiu l lu i L yka tio s. S e pr e su p un e c a m f or a er a d e sti n at fi e p en t r u p st ra r e a vi n u l u i cu l ti c, fi e pe n t r u a p a sfin it . Dup n u m el e pre o ilor de nea m got, a min ti i în frag m e ntul de ca lend ar g ot i în actul martiric al tiutul ui S a va, acesta este un alt pre ot c u n o scu t î n n or d ul D u n rii. F apt ul c in sc ri p ii le sî nt în li m ba g r ea c a r a t c a m f o r e l e r e sp e c t i ve a u p u t u t fi a d u s e d i n t r -u n m e d i u g r e c esc, po at e c hiar din ca pit ala i m pe riul ui, sa u c a u ser vit u n o r m ili tari c ar e v o r b ea u li m b a g r ea c . P r e ze n a u n u i pr e ot d e n ea m g r ec d o v e d e t e c el a pu t ut ve n i t ot di n C on st an ti n o p o l, po at e pe n t r u m ili t arii di n c et at e a S u cid a va , c ar e v or fi v or bi t gr e ce t e. B azilic a din S u ci d a va a f o st d esti n at î n pri m u l rî n d n e vo il or s pirit u al e al e ga r n i z oa n e i l o c al e, d a r a a vu t i u n î n se m n at r ol î n î nt rir ea cre ti ni s m u l u i pe t eri t o ri u l rii n oa st r e. o;

desigur ca vor limp ezi unele aspecte din istoria nului în aceast parte a rii noastre. prin leg turi neîntrerupte cu roman de R s rit. era situat chiar în fa a ei. apoi ceie nacium i Aquae. Poate un >p sau chiar episcop a stat în Sucidava. autori de lucr ri teologice. apoi alta în stil gotic.i celelalte episcopii sud-dun rene cunoscute.e i prin tri miterea de horepiscopi în aceste p r i.i îi avut sediul aici un alt hor-poate chiar un episcop. preo i. avînd un baptis-iou cripte. ² ace ti episcopi sud-dun reni i hore-trimi i de ei în nordul Dun rii. o n c l u z i i : Pe teritoriul rii noastre a existat ² pîn la J-l secolului VI ² o puternic via bisericeasc . O alt bazilic din perioada de care ne ocudstat la Morisena (azi C enad. S p turile arheologice. cre tinismul norddun rean apare ca o continuare fireasc in sud. in ei fiind oameni înv a i. Episcopia din Oescus. care au studiat-o cu prilejul s p turilor efectuate în 1868. o biseric izantin sau ro manic. unde vor fi venit numero i misiosudul Dun rii.P E R I O A D A I N T II A (S EC O L E L E II -V I) op eririle arheologice efectuate la Sucidava arat c aceast a un însemnat centru cre tin. Faptul c în nordul Dun rii ² pe de azi al t rii noastre ² njX se cunosc episcopii. trebuie . 535 Justiniana Prima. îl. în cadrul «romani . prin sfin iri de l ca-. mai tîrziu. unde exista o veche . horepiscopi. pot fi considera i cîrmuitorii :e ti ai str mo ilor no tri în secolele IV²VI. au in secolele IV²VI. au fost permanente. Timi ). mai ales c ora ul Oescus. prin hirotonii de preo i i diaconi. p e care arheologii . jud. lica din Morisena. c lug ri (c lug rii sci i) i credincio i.rene» sau «carpato-balcanice». Peste ea s-au ridicat. N-ar fi exclus s . apoi Tesalonic. cu episcopi sj. care ar trebui ectuate aici. cu l cae rug ciune i obiecte de culi. Bazilica era con-n c r mid ars roman i din piatr cioplit . pomenite i în Novela XI a împ ratului Jus. Leg turile acestora cu episcom s r u lul Dun rii. au avut un rol i în via a bisericeasc a daco-romanilor sau str românilor reni. deci cre tinarea ² ca i formarea poporului nostru de au avut loc pe ambele maluri ale Dun rii. unde locuia tot o popula ie daco-roman sau uzat . Afla i sub jurisdic ia opilor din capitala diecezei Dacia ² Sirmium.

în ce prive te portul (costumul). Paris. La site de Justiniana Prima. cum am ar tat. KONDIC et V. Clericii i credincio ii din p r ile Dun rii de jos n-au fost niciodat str ini de marile tr mînt ri prin care a trecut Biserica universal în primele veacuri. m rturisirea de credin niceo-constantinopolitan ). V. acestea disp ruser din fosta provincie (can. în «Cahiers Archeologiques». ori. Existen a i-o asigurau desigur din lucrul mîinilor. de la Sardica prevedea s nu se hirotoneasc episcopi pentru sate $i ora e mici). trimi i fie de episcopii sud-dun reni. 1911. vor fi activat aici o seam de horepiscopi. Les touilles de Tsaritchin Grad. p. în ce prive te preo ii. dar i din ofrandele credincio ilor. PARGOIRE. 49²63.) sau în alte p r i. t. GRABAR. care aveau cuno tin e sumare din înv tura cre tin (rug ciunea Tat l nostru. BOSCOVICI. Bucure ti. Paris. în schimb. 1948. R. V. La rîndul lor. Nouvelles touilles et recherches executees par l'Institut Archeologique de l'Academie Serbe des Sciences în Actes du IV-e Congres International ti'etudes bYzantines. Totu i. JACQUES ZEILLER. în «Cahiers Archeologiques». 40²48 . . pricinuite de diferitele erezii. 299²304. care au dus la convocarea de sinoade ecumenice i locale. unde se folosea limba greaca. p. credincio ii erau oameni simpli. A. 53²65. Paris.. p. XVI + 222. De i se g seau sub jurisdic ia Patriarhiei de Constantinopol.explicat prin aceea c ele func ionau în centre urbane. Tsa- . L'Eglise bizantine de 527 â 847. ace tia vor li fost în majoritate oameni f r mult înv tur . BIBLIOGRAFIE <" VASILE PÂRVAN. a a cum f cuse i marele apostol Pavel. 1951. bisericile din provinciile romane dun rene foloseau în cult limba latin . dat fiind faptul c mul i din credincio ii de aici erau de origine greac . III. 377²406) . PETCOVICI. Ies origines chretiennes dans Ies provinces danubiennes de iempire romain. D. 1948. 6 al Sin. JACQUES ZEILLER. Ies monuments de Tsaritchin Grad et Justiniana Prima. POPOVICI. 1918. III. IV + 667 p. p. Paris. unii din ei se vor îi preg tit la Constantinopol (Dionisie Exiguul. în Melanges Diehl. 1923. fie ² mai tîrziu ² de arhiepiscopii Justinianei Prima. II. cu excep ia unora din Moesia Inferior i Scythia Minor. I. Roma. 1930. Paris. La acestea i-au adus contribu ia i episcopii de la Tomis sau din oraele de pe rmul drept al Dun rii. Edizione anastatica. ei nu se deosebeau de credincio ii lor cu nimic. Contribu ii epigraiice la istoria cre tinismului daco-roman. loan Casian etc. IlI-e edÄ Paris. p. 1967 (îndeosebi p. p strate pîn azi în cuvinte de origine latin . J.

p. în S. 25 p. 5. p. XIV. 1987. 65²70. HANS-DIETER DOPMANN.ad. 1. nr. POPESCU. nr. 1968. 1987. + 1 h. ‡matik von Justiniana Prima. 1977. Site iortitie dans d'Illyr icum byzantin.T.T.O. 1979. nr. Justiniana Prima în lumina noilor în S. p. COTO MAN. Belgrade. în S. 84²92. p. I. Prima basilic cre tin descoperit In Dacia Traian . an. La signiiication historique de iarchiteceuse de Tsatitchin Grad. 441²470. p. GH. + 4 pi. 293²349. 1962. p.R. Pri ma i st pînirea bizanti n la Dun rea de Jos m secolul al Vl-lea. în B. Craiova. MUNTEANU. Bucure ti. OCTAVIAN TOROPU. an. . Ia i. Bazilica roman cu baptisteriu din Urbs Morisena. 469²485. ALEXANDRU A. + 150 fig. 1976. în Miscellanea Bulgarica. 299²420 î ais) i VLADISLAV POPOVICI. TEFAN. EMANOIL BÂBU . Romanitatea tîrzie i i în Dacia Traian sub-carpatic (secolele III²XI).. p. 815²837. Sucidava. 1948.. 3²5. AN LUP A. p. în XXVI Corso di cultura sull'arte ravennata e Ravenna. 7²8. în ta. 1974. VI. Wien. Arhiepiscopia Justiniana Jurisdic ia ei. JDOR. 264 p. 1966. i²lO. 249²311.T. .. Cre tinismul românesc a lost de la început ortodox. XXXIX. Inscrip iile grece ti i latine din secolele IV²XIII descoperite în Bucure ti 1976. 70 p. }. TUDOR.

PERIOADA A DOUA (secolele V II² X IV ) i "''ti ii- A 1 .

J'y .

avarii. reprezentînd mult timp o for militar de temut. în 447. au atacat mereu hotarele imperiului bizantin. au ajuns o mare putere sub conducerea luii Attila. în jurul anului 399 erau la Dun rea de Jos. numeroase expedi ii de prad în regiunile învecinate. au avut de suferit i scaunele episcopale suddun rene. împreun cu slavii. au fost împr tia i i apoi asimila i de autohtonii din teritoriile pe care le-au st pînit. care au preluat st pînirea asupra Pannoniei. Nici ace tia n-au st pînit efectiv fosta Dacie roman . Se cunoa te i un episcop al lor. . mai ales în< prima jum tate a secolului V. sub îm~ ^ ^ ^ " * J^ dSf l'"T HT erî-. în urma incursiunilor lor. Dup moartea lui Attila (453). toriiie r mase în afara^x&£je»i⣫4ZLparte din Patria noastr . A eza i în Cîmpia Panonic . hunii au fost distru i de gepizii germanici. din Transilvania pîn la Marea Adriatic . unde episcopul Teotim I al Tomisului încerca s fac misionarism printre ei. în a doua jum tate a secolului VI. cu numele Trasaric. înfrîn i în. Istoricul bizantin Menandru Protector relateaz c în 580 locuitorii din ora ul Singidunum au putut convinge pe un han avar s le cru e ora ul.. originari din centrul Asiei. în urma lor. s-au a ezat în regiunile Europei centrale.I BISERICA ROMÂNEASC ÎN SECOLELE VII²XI retragerea oficialit ilor romane în sudul Dun rii. jurînd dup ritul s u pagîn i apoi pe Evanghelie. de i unele tabere militare gepide sînt atestate i în Transilvania. au distrus cet ile rornano-bizantine situate pe Dun re. anul 567 de avari i longobarzi. arian. Uneori singuri. Ace tia au declan at. popula ie nomad de neam turanic. succesnj^ja^ua£^g^£opula ii migratoare. irul acestora a~"înceî5tit cugTr trT popula ie de neam germamc7ET*âufost înfrîn i în 376 de huni. alteori. aTTTreP*"* cut. între care i puternicul centru cre tin de la Sucidava.

Spre 3ire de pop ula iile migratoare nomade (go i. Prin anii 599²600. dup cum dovedesc numee a ez ri slave descoperite în urma s p turilor arheologice. S-a întîmplat ai osta din armata imperial (condus de Comentiolus. > te numele episcop ului Dulcissimus din Durostorum. descoperit la Odyssos. E xpresia a produs panic între i. care se îndrepta împotriva avarilor i slavilor. puternicul centru militar. izvoarele literare i arheolo'. prin vechimea a e- . J D x ^ J I i i f o i ^ f r s mai fie reuit vreodat . s -i icvara din spatele catîrului. i . convie uind timp de cîteva secole cu autohtonii dalani. care au crezut c este vorba de o retragere. a Episcop iei Tomisului i a celorlalte ep iscop ii de la ea de Jos se dator ea z tot acestor d ou p opoare. probabil at acolo din pricina avarilor i slavilor.e i-a prezentat-o episcopul de acolo. fiind o popula ie de agricultori ² s-au a ezat definitiv pe meile noastre. Crobizantine ale lui TheofîfttT^îfrîf5c^1*îes~ i Theofanes relatez un care a re inut aten ia multor istorici i lingvi ti. avari). gepizi. în ce prive te slavii. în 591.a strigat «în limba p rinteasc » : «torna. economic i bi3C de pe malul stîng al Dun rii. Desfiin area Arhiepiscopiei Jusj Prima. O inscrip ie funerar ba greac de la sfîr iiul secolului VI. vrînd s -i atrag atenîpra celor întîmplate. refugiindu-se la C onstantinop ol. î i p r sise re edin a. în cursul unei expedi ii avaro-slave din anii 586²587. igra ia slavilor.nt de acord în atestarea prezen ei lor în teritoriile extracarpatice ii noastre în secolul VI (istoricii bizantini Iordanes i Procopius >c de atacurile slave împotriva imperiului bizantin la Dun rea de )e pild . Abia la sfîr itul secolului VIII. Aceste cuvinte ^rsiderate de mul i cercet tori drept prima men iune documenlimbii române. una din incursiunile avarilor în sndnl Di m rii|iinîri arin] 5R7. un episcop de Sirse pare cu numele Sebastian. avarii trus definiti\r Sucidava. c ruia Sfîntul Grigorie cel Mare \sa dou scrisori. mai ales în marii invazii avaro-slave în Peninsula Balcanic în anul 602. Un alt soldat. comanTraciei). Dar p trunderea lor masiv p e teritoriul rii noasi produs numai în cursul secolului VII. înseamn c «limba p rinteasc » din p r ile Balr era o limb romanic . avarii au stru i de franci în Apus (în timpul lui Carol cel Mare) i de buli R s rit. frate» (la Theofilact : retorna). prin sup erioritatea numeric . huni. poate tot din cauza atacuivarilor. Ace tia.

F r ont ier a D u n rii fiind a st fel sl bit . în ac ela i ti m p. i ar m an d a t ul î n cr e di n at t e m p o r ar c on d u c t or u lu i m ilit ar a d e ve n i t o fu n c i e pe r m a n en t . j u p a n s a u c n e az . C u ti m p u l. c ar e a r m a s p e l o c . a f o st c u ti m p u l sl a vi za t . . a ce e a di n sp r e a pu s. ai c r o r u r m a i sî n t istro ro m â ni i de a zi) i ce alalt spr e mia z zi.a u ^ s p z ti ^ pa rt e a p o p u l a iei ro m an i zat e din su d a tr ec u t în n or d u l D u n rii. u n j u d e. ch iar d ac ac e tia au d e inu t te mp orar con du cere a vie ii politico -sociale. u n e o ri ch i a r er e dit a r . m ase m u lt m ai m ari de sla vi a u trecut în fo stele pro vincii ro m a ne di n sud ul D u n rii. de origin e sla v . sla viz e az p op ul a ia r o m a nic din fostele pro vin cii M oesia In ferior. se petrec dou fen o m en e cu totul d eosebite : d ac o-r o m ânii d esn a i o n a li z ea z i asi m i l e az p e sl a vi î n n o r d u l D u n r i i. a vîn d ² pe n tr u c a z u r i e x c e p i o n a l e ² i o c p e t e n i e m i l i t a r . D i n ve a c u r il e V II ² V I I I s e p o a t e v o r bi d e p o p o r u l r o m â n i d e li m ba r o m â n .s. prin stadiul su peri or al ci viliza iei m ateriale i m o t en i r e a r o m a n o . î n p arte. de ci el e m en tu l ro m an ic d in sp a iu l car p at o -du n rean a ie it biru itor î n no ua fa z istori c a c on vi e uirii cu sla vii. D eci. sl a vii l -a u fol o sit n u m a i pe n t r u r o m a ni ci i m ai al es pe n t r u r o m â n i. a va rii i sla vii au putut ocu pa întinse teritorii pîn în M u n ii B alcani. P rin a e zar e a sla vil or aici. cu prin zâ nd pe da co ro m â ni (di n c ar e s -a d e sp r it o pa rt e.{ d i n ca r e . t r u p el e b i z a n t i n e d e l a D u n r e a d e J o s a u proclam at î m p rat pe centu rionu l F ocas i s-au în dreptat spre C on stan tin op ol. î m p r it i n d ou gru pe m ari : u na la mi az n oa pt e. l o c î n a n u l 6 0 2 . P o pu l a i a b ti n a e r a o r g a n i z at î n o b ti s t e ti (te ritori ale ) co n d u se d e u n « sfat al b trî ni lor ». î n ve a c u l al V U I-l e a p o p or u l r o m ân era c hi a r m en i o nat în izvo are bizantin e su b n u m ele de pxâx ot . D in c on vie uirea cu sla vii au r m as în li mb a n oastr u n n u m r î nse m n at d e cu vi nte în t oate ra m urile de gîn dire i acti vitat e o m e ne a sca ( a pr o xi m ati v 1/ 6 di n l exi c ). iar sl a vii a e za i în sud ul D u n rii d isl oc i. po pu la ia r o m a nic a fost disl ocat . î n ac e l a n . pe c are l -a u c u c erit. T r eb ui e î n s r e i nu t c n u se po a t e fo r m a ni ci o pr o p oz i i e î n li m b a r o m â n n u m a i d i n c u vi nt e sl a ve . c p et e n i il e o b til or s-a u t r an sf o r m a t î n ad e v r a i st p î ni ai p m î n t u l ui. f r a f o lo si i ele m e nt e latine. D acia R ipen si s i M edi terr an e a. A a. O pri m ma re² pen etra ie a. care den u m eau prin « vj y yh ^» p op oarele d e n e a m r o m a n i c sau celti c . i ar o a lt p ar t e î n s e m n at . a u a si m i l a t i a u î n c r e t i n at p e sl a v i . cu prin zîn d pe m ac ed o ro m n i cu i su o m â m . d ar î m pru m utat de la ger m a ni.b i z a n ti n . D ardania.z rii i or ganiz rii l or. î nsea m n ca inu tu rile n o rd -d u n r e n e a u d e ven it de a cu m î n a i n t e c e n t r u l d e gr e u t a t e a l « r o m a n i t i i d u n re n e » . Äa vn .

) relateaz suferin ele îndurate atunci La ia cre tin romanizat de aici. indiferent de originea lor etnic . uniuni de ob ti. în timui Boris I (852²889). tinarea «oficial » a bulgarilor a avut loc în anul 864. însu i Krum irat printre cei care prigoneau pe cre tini (se pare din interese cre tinii avînd leg turi cu Bizan ul). dar fara rezultat. Izvoarele istorice conie (o versiune a Vie ii Slîntului Dimitrie. în regiuiei de azi. care a primit cre tinismul din interese El a primit 1 "rJo'tezuTln' urma unui r zboi cu bizantinii. pu ini la num r. romanizat în cea mai mare burile slave stabilite în mas la sud de Dun re. _a_c zut într-o lupt . ajungînd sa desemneze pe to i supu ii stagar. cnezate ». în care . care formau . atît slavii cît i protobulgaî gîni. existente de obicei pe v ile unor rîuri sau depresiuni i care reptat. ‡a ia bulgarilor. ?ezarea lor în Peninsula Balcanic . resturi de goji Ite neamuri «barbare». Dar în contact cu popula ia romanizat de aici. condus de un «han» (hagan). venind dm~*pa"f ile Volg i (de unde i numele TI)'. oare alt dat imperiului roman de r s rit. De la începutul bulgarilor aici i pîn c tre mijlocul secolului IX. în p rima jusecolului VII i protobulgarii. prin anii 679² iX-sub conducerea lui Asparuh fiul lui Kubrat.' Nî5TÎ'T'tICl BHr0ii'"dUl creat aici un stat'protobulgar. a ezate mai de mult pe aceste teritorii. prin unirea lor.a.a st pînitoare.Însu iJ mpiira#Bl-MU zbutindsJLjcuc£i£asc ardica (Sofia). Era format din trei element e 3 baz : popula ia local trac . C tre sfîr itul secolului al VH-lea a avut loc bulgarilor. la formarea unor state române ti. care i-au f cut apari ia în sudul Dun rii.na tere primele forma iuni p olitice. de i vechile scaune episin sudul Dun rii disp ruser . Dar cre tinismul era socotit un entru tîn rul stat bulgar i de aceea unii hagani de la Pliska :onduc tori bulgari au încercat s -1 prigoneasc . unii din eput s îmbr i eze credin a cre tin . care a extins hotarele statului s u i a purtat lupte "toctoi bizantinii (în 811. cu re edin a în nord-estul Bulgariei de azi. pentru ca în 813 s asenstantmopolul. recunos-i imperiul bizantin. Cronica preotului leea ² Muntenegru . La ace tia se ad uga u greci. rea noului stat bulgar a crescut considerabil sub hanul Krurn t). Denumirea de «bulgar» i-a n elesul ei ini ial. a avut loc de slavizare lenta a acestora.

Dup p rerea unor cercet tori. a fost trimis într-o misiune la ara^*r1^TitrablT~ÎH~&aTgTi«^^apoi i-a reluat activitatea de profesor. iar pe de alt parte. a]un'g"ind comandant fl] armato]». ²²²~. numit i «slava veche biseri ceasc » paleoslav (CuleQexi-djn . j11i. întors acas . grec i ebraic.g\ave din arhontia Strimonin1ni r la frontiera.66^-1169). mult mai complicat i care a existat mai de mult ca o scriere laic slav . fie pe cale pa nic . Dup cî iva ani. cei doi fra i au creat un alfabet slav i au tradus primele c r i din grece te în limba slav . s-a retras în mîn stirea în care :se afla -i fratele "s u. Prin 851²852. slavi. a f cut studii superioare la Constantinopol. prin propov duirea ucenicilor Sfin ilor Chirii i Metodie (Metodiu). a introdus cre tinismul. Fratele « w-ffi-ai mic. siavi i popula ia autohton romanizat . de al ii. Ace ti doi fra i. i anume în graiul vechi al slavilor din jurul Tesalonicului. condi ie necesar pentru formarea unui popor bulgar unitar. Psaltirea). El a înlocuit a a numitul «alfab et glagolitic». Culegeri din Apostol. 827). Metodie (n.-ace tia au ie it biruitori."timp de'Cî iva ani. care ie-a trimis. 811). Dup o scurt orientare spre Roma (JI.ân .. prin pre^Sfii gre°cT"'veni i anume în acest scop. a slujit în armata Dizantina. dar putea s fie i descenden i ai \r echii popuîa ii romanice din Peninsula B alcanic . rn BulQt aria_Pup zece ani. în 870. Boris a trecut la organizarea Bisericii bulgare. Liturghierul. dup ce a studiat în ora ul natal. în cinstea Sfîntului Constantin-Chiril. " ²²~ Misiunea fra ilor Chirii i Metodie. P^jdjiJZJPMlS. un arhiepiscop~cu* nupiele Iosif. s-a___retjras. Evanghelie. imitat dup minuscula greac (era format din semne luate din alfabetul latin.i (A ' l i n HHM) unde s-a c lug rit. Consfantui (n. care era însu i împ ratul MihailIH al Bizan ului. Îndat dup savîr irea acestui mare act.. fie cu for a. a ajuns BîBîî(5fec nân5i"serica Sfînta Sofia. alfabetul slav creat de Sfin ii Fra i s-a numit mai tîrziu «chirilic». cu cîteva litere sp ecifice p entru redarea sune- . luînd numele na ului s u. Opera de încre tinare a bulgarilor a fost des vîr it numai dup ce s-a r spîndit în cuprinsul rii cuvîntul Sfintei Scripturi i c r ile de slujb în limba slav .. c ci.iaî£a2IIxeU -lUi|J(îsffluntele Olirap rlii _jni. originari din Tesalonic. Biserica bulgar a intrat definitiv sub jurisdic ia Patriarhiei de Coristanti-nopol..___«_Ä Aici. cre tinismul a înl turat deosebirile etnice dintre protobuigari. Introducerea cre tmisjmului a avut urm ri binef c toare asupra statului "bulgar. sînt considera i de unii istorici ca fiind greci de neam. el s-a integrat în rîndul celorlalte cre tine din Europa. apoi profesor de filozofie la «Uni versitatea» din Bizan (era supranumit «filozoful»).

V U -A 1 V J ve). iar alfabetul lor.--24 luate din ~serre"rea gfeac ^ll-ad^gat 19_ S1 QXJB.. Acest alfabet a fost apoi adoptat de tea -popoarelor* slave. Boemia i Panonia.67²872). cei doi fra i au fost trimi i într-o misiune în Moravia stat al slavilor din Moravia. Reîntorcîndu-se în Moravîa. care sa dujitori ai Bisericii morave. unde st incipele Kocel. intensa lor activitate misionar a nemul umit pe episcopii i atino-germani din jur. care a aprobat traducerea slav a Sfintei î i a c r ilor de slujb i a rînduit s fie hirotoni i ca preo i i ucenicii care veniser cu ei. care se împ otri- i . pentru ctmvt*!1 LlWîa -poporului morav la cre tinismul r stii au activat ea succes în Mor^yia la Vfilfifrrad. a fost nonahism. între anii 863² e au tradus -noi p zti. Metodie i-a continuat a în Moravia i B oemia.glagolitic. p entru c dup tra-e domina atunci în apus erau socotite numai trei limbi «sfinte»: greaca i latina." ecînd la R oma. pentru specifice limbii slave. bulgar . pentru a propov in a cea adev rat acestei popula ii care îmhr ig^. la Roma. precum i de români. ‡e anul . a 1 4 februarie 869. 70-Metadie a fost hirotonit de papa ca arhiepiscop al Panoniei /iei. El st la baza alfabetelor unora. sub numele de Chirii. care apare foarte des în Sfînta Evanghelii. Primul alfabel se numea «glagolitic» din cauza cuvîntulm agola» (= el a spus). desfa urîwi i aîcXTo însufle it lucrare misio.go inrUi^rrmj nul 863. dup ceT^U sJarT^impinainte. T . traducînd noi c r i i formînd noi de i a avut de luptat cu clerul latino-german.din Sfînta Scriptur i c r i de slujb în" sche slav i au format un însemnat num r de ucenici. din alfabetul . glagolitic. care l-au folosit impui lui Alexandru Ioan Cuza. ile slave moderne : rus . auzind repetîndu-se mereu acest cuvînt. în Crimeea. au numit pe cei . au fost primi i cu mult b un voin de noul irian 1^1 1 (8.§58.. sîrb . care au informat pe papa Nicolae I c dus în cultul divin o nou limb liturgic . cu 43^jia_£Bm»e-.au Evanghelia glagoli i.§y§a °pluk începuse s se orienteze din punct de vedere ^ bisericesc spre germanii învecina i. ucrainean . Constantin a i cele ve nice. Alfabetul este mai simplu. In 867 s-au îndreptat spre Panonia. a g sit situ ^îa'schimB^ta7c c'i ac e i2 -. Constantin ² hirotonit între timp preot ² i Mefost trTrnî "f~ÎTr~ aia ch'azarilor. creat la încela rug mintea adresat împ ratului Mihail III de le Rostislav (846²869j\de a-i trimite misionari cunosc tori ai ave.

--tm recunoscut autocefalia Bisericii bulgare. creTndu^se^ici o unitate administrativ-terilorial sub numele «thema» Paristrion s u ParadunoVon "(de"Tîng Dun re). La Preslav (capitala taratului) i Ohrida au întemeiat dou coli i cîteva mîn stiri ( î n secolul X s-a ur fi i n" â T "ml n" S5t rr eo ^ ).vea la introducerea limbii slave în Biseric . de.j. acordînd întîTst t toruluT" ei (pe atunci Damian) acelea i drepturi pe care le-a avut arhiepiscopul de Justiniana Prima. între carey Climent. "Bulgaria a cunoscut sub Simeon cea mai mare. unii dintre ei. patriarhul din Constantin0p.«. care au ajuns apoi preo i i oameni de carte.. în spiritul i tradi iile Sfin ilor fra i Chirii i Metodie.\ .bulgarejjJQe^Jffi eir i' ' js ² ‡^ten"rjoTftîc. 927).C.-4ncît epoca lui a fost numit «veacul"~îie-^rar~ar"1tîreratur'ii vechi . s-a des vîr it slavizarea bulgarilor. Aici au fost primi i cu bun voin de arul Boris. ajuns episcop la Preslav.Rpn<?pan 1 -a. In anul 971. Serbia. expansiuuQ. Opera început de cei doi fra i a fost continuat de ucenicii lor. ~» partna-. î n car e au fos t p reg t i i nu mero i tineri. devenit apoi Dristra). Mji. Tot atunci s-a sfîr it autocefalia scau- . precum i în nordul Dun rii. a devenit un focar al scrierii i culturii paleosîave. Bisericile slave au trecut pe cei doi fra i în rîndul sfin ilor. A murit la 6 înefedin tHd conducerea biseficii-die-Mr nicii s i.. iar în .u 1 gar\f{Jp a-?. Bulgaria. De aici.1018 Va ii II². Aceast intens activitate cultural a ajuns la o mare în florire îndeosebi sub arul Simeon (8£P..Angheiaxie r Xoan-ixailiul^ay_ -au îndrepîat spre Bul garia. pe p mînt românesc. Alunga i din Moravia dup moartea lui Metodie.fidPIUâJlLJR1 1]] acesta. partea r s ritean a Bulgariei de azi.5i împ ratul Roman Lekapenos (919²jU4). prin secolul X. de i Patriarhia ecumenic nu le-a recunoscut acest titlu) i-au avut re eDurostorum. s-a r spîndit i în alte ari slave : R usia kievea n . ajuns_episcop la Ohrida^Constantin. Sub arul Petru (927²969). înceteaz existen a statului bulgar. iar dup 984 la Ahrida (Ohrida). Kaum. care le-a creat cele mai prielnice condi ii de activitate.^Œ" teritorial . fiul lui Simeon. Prin încre tinare i prin «ritul bizantino-slav». precum i Dobro gea noastr .qL. în 893). el a i a ezat capitala la Preslav. au__fo cucerite. cultura slav . Pentru bogata lor activitate misionar .P. Istoricul bulgar Ivan Dujcev crede îns c re edin a «patriarhului» Damian a fost la Preslav (unde era capitala statului înc din anul 893). Arhiepiscopii Bulgariei (care se intitulau i «patriarhi». în felul acesta._ împ ratul bizantin Ioan Tzimiskes.

Introducîndu-se limba în tot spa iul carpatodun rean. îitul bizantino-slav la români. Panaitescu. din centrul cultural de sslav. a pu-ilocui foarte u or vechile rituri pâgîne ale slavilor. cu ierarhi de neam grec. sp re vest i sp re nord. domina ia itina a ajuns din nou pîn la Dun re. dup cum etnogeneza poporului român a decurs paralel cu în-inarea sa. adic la sîrbi i la ru i. precum i încre tinarea b ulgarilor au avut urm ri însemi asupra vie ii biserice ti a str mo ilor no tri. ea a r mas ca limb de cult i asimilarea complet a slavilor în masa autohtonilor. care a fost pus sub dependen a Patriarhiei onstantinopol. activitatea fra ilor Chirii i Metodie i a uce>r lor. în spri-tezei sale.arhiepiscopal bulgar. i nu limba în eleas numai de autohtoni. Ar tam mai sus c sau a ezat în colonii s te ti în mijlocul autohtonilor ² De care tem numi din secolele VII²VIII români ². Dar tocmai proces de suprapunere slav ne ajut s în elegem cum a fost cu introdu cer ea limbii slave în cultul b isericilor ro mâne ti din ii Dun rii. tot a a asimilarea slavilor de c tre româ ni a mers pa-cu încre tinarea lor. Panaitescu). c ci regii catolici ai Ungariei. prin ucenicii Sfin ilor Chirii i Metodie i a cunosepoc de maxim r spîndire în secolul X. >up opinia profesorului P. n-ar fi îng duit acest lucru. P. aducînd. urm toarele argumente : iturghia bizantin în limba slav a fost adus în Bulgaria abia la ui secolului IX. chiar i dup încre tinarea lor. iar încre tinarea s-a f cut datorit faptului c înv -a lui Hristos. ca i episcopii latini din ilvania. iste adev rat c slavii stabili i la noi i-au exercitat temporar do-fia asupra autohtonilor. A ezarea unor grupuri de slavi pe >riul patriei noastre. Conduc torii slavi de la noi voiau în cult o limb vie. i care i-au asimilat. as de ei. a a cum fusese cu aproap e i veacuri în urm . Introducerea acestei liturghii n ani nu s-a putut face decît într-o ep oc în care în âra noastr I . Pîn atunci osii no tri «probabil f ceau slujba bisericeasc într-o limb lati-iropiat de cea veche» (P. în felul acesta. Nici într-un caz nu s-ar fi putut introduce dup ta dat . Ea s-a ins în Biserica româ neasc înainte de cucerirea Transilvaniei de wl feudal ungar. ca form superioar de manifestare spiritual . Asimilarea etnic a fost posibil datorit su-rit ii numerice i stadiului ridicat de civiliza ie material în care seau românii. liturghia în limba slav ut fi introdus la români începînd cu secolul X. P.

n u tr e bu i e s u it m c în se colele V II² X er a m înc o nju ra i n u m ai de sla vi (P an o nia. pre cu m i a alfa betulu i chirilic. f ce a p a rt e d i n M o r a vi a M a r e). î n n ord u l D un r ii. ac e t i u c en ici a cti va u b u c u r o s m ai m u l t î n r e g i u n i l e d e est i d e su d . S t re d o vs ki (se c. R il a et c ). afir m .a a v u t n i c i o i n fl u e n a su p r a vi e ii b i 11 ² Istoria B. G. c u a lt e cu vi n t e e r a m c a o i n su l î n m ijl o cu l u n ei m ri sl a ve. d evenit D îrstor sau D ristra i B on o nia. i D al m a ia». D acia. -.O.b i se ri c ea sc a M o r a vi ei T ^ du paimilij uiu 'T errTre'n T 'în lO T ^r oT "tîcenic T P rin ace ti u cen ici m o ravi. e x t ra s d i n o cn el e n o ast r e. Lip sa de c r i d e sluj b trad use în li m ba ro m ân (sau «pr oto » ori « st r r o m â n » . ca s nu aju n g în c on flict c u cler u l r o m an o.R. F r înd oial c la in trod u cer ea li m bii p aleo slav e sa u a sla vei ve ch i biserice ti. D ri str a. fixat în scris de S fin ii C hirii i M etod ie i d e u ceni cii lor. M . U n istoric ceh a ar tat c T r a n sil van i a d e n or d er a strîn s l eg at de M or a via M ar e prin c o m er u l d e sa r e. Ist ori c ul m o r a v J. P resla v.flTnnr e u l s -a u afl a t î n s fe r a d e i n fl u en c ul t u r a l. au c on tri buit i u ce ni cii ve ni i d in t erit oriile sud i ce în ve ci n ate (P ere iasla ve . cu u n el e e pi sc o pii chiar pe malu l drept al D un rii. e vi tî n d c e l e d e a p u s.j Q _ V i a/4 jl /u/_JV ouffî-4d ui eeaLele_ X III² X IY ^. D e al t f el. a m i n t e t e d e d oi u c e ni ci ai S fi n ilo r fr a i ca r e a u acti vat în p r il e n o ast r e : Ja n d o v î n D a ci a i M ozn o pon în A lpii V alahiei («in A lpibu s V alachicis»). D e fa pt . e r a vo r bi t î n d e o s e b i d e c l a s a c o n d u c t o a r e. O r g an i z ar e a tin er ei B i seri ci bu l g a re.ge r m an ic d e ac ol o. a d i c U n g ar i a d e a zi.a i nt r o d u s î n sl u j b o l i m b pe c ar e n u o î n e l e g ea n i m e n i . S l a vi st u l P â n d e l e O l t e a n u a d o v e d i t ² p e b a z a t o p o n i m i e i i a unor argu mente lingvistice ² rajrancilvflrija de n ord -vest i. dar infor m a i a l ui e co n t e stat d e n u m er o i i st ori ci. de ven it B od inis-V idi n) a c on tribu it i m ai mu lt la înt rirea leg turil or n o a str e bi se r i c e ti c u sl a vi i su d -d u n r en i. n . î n car e se în ce pu se ² prin S fin ii C h irii i M e tod ie ² lu c rare a d e tra d u c e re a a ce l or c r i.e r a u i l o cu i t or i sl a vi c ar e vo r b e a u i î n e l e g ea u li m b a ve c h e sl a v . în lo cu l fostelor scau n e e pisc opal e din secolel e IV ² V I ( D ur ost oru m. X V III). d e i a m bi i t e r m e n i sî n t n e c o r e s p u n z t o r i ) pr e su pu n e m c a fo st u n alt m ot i v c a r e a d et er m i n a t pe e p i sc o pi i. h or e pi sc o pi i i pre o ii n o tri s ad o pt e li m ba slav . ritu l bizan tin o-sla v a pu tut sa fi e i n tr od u s îii p r i l e d e n or d i n or d -ve st al e T r a n sil van i ei.gr. ' < . x «eeaicii din M ora via M are s-au_ r spîndit i<î n_ M pe§ ia. ca i ac i un ea de «gr e ci zar e » a B i seri cii bu l ga r e î n sec o l ul al X -l e a. N u s e p o a t e a d m i t e c s . D i stru gerea st atu lui b ul gar î n 97 1 i 1 01 8. p rin a rh i ep i sco pii g r eci d i n O h r i d a i s u fra g a n i i l or .

a i z an t i n d e li m b sl a v l a n o i. d a r m a i a l es d u p d i st ru ge r e a d e a p r i m u l u i st a t b u l g a r î n 1 0 1 8 . D ac a r o m â n ii a r fi f o l osit î n c on ti m b a l or î n c ul t. nec on fun dat cu lu m ea n a ion acatolice din ve cin t atea apu se an ». iar pri n ortod o xie. p. i ar î n t e m e i e r e a st at u l u i r o m â n o . c c i s . Prin intr. i -ar fi fo st fo a rt e* u or "sa-i atr ag l a li n ». R o m ei. fiin d intro du s m ai î n c an ce l a riil e d o m n e ti d i n ar a R o m â n e asc i M ol d o v a. un de i-au continu at activir t u r r e a s c î n l i m b a sl a v .anî. .ftduceifi. prin latinitate. au ad opilt li m b a latin . pr e d i ca r ea cu vî n t ul ui l u i D u m n e z e u i s p o ve d a n i a u.1 lu zan tino-sla v (sau bizantinjd e_lj m b slava) a fo st rpreju rarîîe~ a"e "âtun ci ² un mijloc d e_ p strare a O rtod oxiei. a î nt rit i m ai m u lt influ e n a sla v ' la n o i. ea în s i un mi rac ol i o for m d e ori gi nalitate ajutat po po rul r o m ân s se m e n in . folosea ea îns i în eulUil ei. N u treb uie tr e cu t -e a n i ci fa pt u l c a d u p 9 7 1 . L a noi. s . in fl u en .cace. P ol one zii. d at orit st pînirii bizantin e. an. 1 97 8.a p e t r e c u t i î n al t e ri pe i: în G er m an i a. r î at 'î i m d f a p t u l '. ceh ii i cr oa ii. ad ic germ an a. n r. ca i m a i în a in te. î n el e s. în rile locuite d e ro m ân i.o. d u p c u c eri re a n or m a n d . In bi se r i ci l e n o a st r e a c on t i n u a t s s e sl u j ea s c î n t e . fii n d si n g u r u l e li m b i o ri gi n e r o m an i c d e rit o rt od o x. (D u mitru St nil oae. _ cu alt e c u vj n ej ^ tin ». m ul t ti m p li m ba B i seri cii i a st at u lui a fost ia.b u l g a r al A s a n e t i l o r . i a 3. p o p or ul a c o n tin u at s vo r be asc r o m â n e t e. In fe l u l ac e st a . de i de ori gin e sla v . « A c e a st si n t ez d e 5 i ort od o xi e. j m ai tî r zi u u n g u r i) î n s fe r a l o r d e.d e l a n oi . î n > u n rii. X X X . în ti m p c e p op oru l vo r be a li m b a sa. 5 99 ). a m r m a s i p e m ai d e p ar t e su b i a bi s er i c e a s c a P at ri a r h i e i d e C on st a n t i n o p o l . li m ba ofi ci al a f o st cez . nec on fun u m ea sla v . ^ C v 'p r h e a u o l i m b r S u T r a se m r i a l o a r ^ a -po. în li m b a vo r bit d e p o p or . r e sp e cti v « bi za ntin » . a dic în ro . în A n g lia. R o lul lei în iormarea i p stra rea iiin ei poporului rom ân i a unit ii e > î n re v.din ecgieleîX -j-X I pentr u gar -^ ap o & rel or din E u r op a cen tral i su d -e s ic ( m o r ay^c e hi. resiglez a. d e i Litu rgh ia i celelalt e slujbe se f sl a v o n e t e. A c e st n u t r e b u i e s a n e s u r p r i n d .. u n i i p r e o i su d .. 4 .a a d o p t at l i m b a c tr e B iserica i clasa cn ezial r o m ân easc . O rto d o xia. .d u n r e n i ( fi e fie sla vo -bu l gari) s-au refu gi at. lo cut lu pta dintre^R orna i B iz.

t e r m e n i i bi s e r i c e t i sl a v i a u i n t r at î n li m b a n o ast r p e m s u r c e se i nt r o d u ce a «r i t u l b i za n t i n o -sl a v » l a n oi de c tre co n d u c t orii politici i bi seric e ti d e atu n ci . felu rite n u m e de sfin i : m uc enic ^ ( m u ceniku. od jdii (odejd a).- « IS E . pre £QjL-(prestoli). d in po kr o vu ).‡ au fo st fol o si i în toat a a-nu mita «perio ad a sla von ismu lui cultu ral» la noi. preacista). pred oslovie (predislovie). st ra n (str an a). stihir (siîhira). m olitvelnic ( m olit viniku ). a ispiti (ispitat i).I K U M A J N t A S U A IN S E tU L E L E V U -X I 195 * ------------------------------------------------------------: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. so b o r fs b or u ).i~ ~ trm iovât i). vece rn ie ( ve c er n i a ) .K I U . a se c i (kaiti). din pogribaniie). precu m i verbele :__ _a_ blag o slo vi (blag oslo vi i). Pro bojeni c (S chi mbarea la fa ).² a c iu n e d es vî r it spr e sfî r itul sec o l ulu i al X V II-l e a ² . au i ntr at în li m b a n o a st r fi e pr i n mi jl oc i r ea li m b ii sl a v e în p er i o ad a «sl a vo n i s- .( B u n a vestir e ). sti h o a v n â ( sti h o vi n a). A n u mi i t er m e ni d o g m a tici . a. car e au r m as pîn azi. a. stih (stihu). cî nt ri lit u r gi c e): c a za n i e ( k a z a niie). nu me le u n o r slu j be sa u rîn -duieli biserice ti : m aslu ( m aslo = u ntd elem n ). îrc o vni c ( r ko v m i îc u). car e p ri ve sc cre di n a. . fiin d m en i nu i în li m b a n o astr litu rgic pî n azi. maica. f uri i în pri m el e se col e d e î n su i p o p o r ul a fl at în c ur s de cr e t i n ar e i c ar e v o r b e a l i m b a l a t i n . a i zb vi (izba viti)r^i spo ved i (ispo ve c T T i). a c e ti ter m e n i au fost «r o m â n i z a i ». m irea n ( mir en inu ). nu m e de persoan e a par in toare clerului : du ho vnic ( H u h ovin i ki). î n î m p r e j u r ril e r el a tate m ai su s. nu m e de obi ect e i ve mi nte litu rgi ce: c d eT nfJ ( T c âd ilin i a). T o t sl a ve sî nt i n u m e l e ve c h i ( a zi po pu l ar e) al e u n o r s r b t ori: B l a g Q x z t e n i . sfîntjj>viati). P J> _ g_ribarnc_ (în mor mîntare. pra znic (prazdnicu). a m ilu. a isp i (uspasiti). a. a sfi n i ( s ve n ti ti ). d ver d(d viri). în ! m o m e n t u l în ca r e a î n ce p u t a c i u n e a d e t r ad u c er e a c r il o r d e sl u j b ' di n sla vo n e t e sau g r ec e t e î n r o m â n e t e . post (postu). pri n ritul bi z an tin o. sfe tanie (osvia teniie). pra vil (pravilo). S p r e de o se bir e d e ter m e nii cr e tin i d e ori gin e latin . D e a se m e n e a. pro hod (proh odu).----------------------. vl d ic ( vl ad i ka -st pî n ). jer i (jr tva). sla yjL (sla va ).| E l e m e n t e sl a ve î n l ex i c ul n o st r u bi seri ce sc. projau ^ej e (ter m 'e n~ ~ ve cni p en tru ac op ere mintele sfintelor vase. PZ £J22Y.Prlnni'? (propovedaniie). d a r m ai a les d in ac eia c ar e pri ve sc or g an i z ar e a b i seri c e asc . înt re a ce tia se n u m r : D uh ul Sfint (du h svi atîi) . sla v. poma n ^ (po m en u). V o vi dcnie . cea slov (ceasoslo vu l). d e o ri g i n e gr e ac -bi za ntin a. ta in (îaina). litur gici . a tî rn o si E o n o s a ti ) . star i).sl av a u i n tr at î n t erm i n o l o gi a bi se ricea sc a ro m â nil or o serie d e ele m en te slave. St reteni e (întî m pin area D om nu lui). stare (star e i.(In trarea în B iseric ). slujb (sluj ba). m olitv ( m olit va). a r sti g n i ( r ast e n g n a n t i ).~ micenicuT fV mu ceni a). Ji pi cjti p i cu ) . a u i n t r a t î n "l i m b a " n o a st r u n e l e c u v i n t e d i n li m ba sl a v lit e r ar ( c r i d e sl uj b . ( m o ti) . troi (tr oj ka) . pra pur^ (praporu). ut re n ie (ut ren ia). Maica Precista (bul. in oQ Sl U.

l a B u c o v. în t r u n it la C o n st a nti n o 58 0 ² 68 1. m a i cu sea m î n p eri o ad a î n ce or o r g a n i z ri i n o a st r e d e st at i b i s er i c e ti. pa ra clis. le lu aser din B izan .c ult u r al ». c ci :a. at e st at e d o c u m e n t a r . i c u n o s c u t u l E v a n g h e l i e r sl a v o n m a n u s c r i s d e l a R e i m s. t ra pe z . s . lî n g P l o i e ti. for m at d i n e pi sc o p i ( e p a rh i o i sau p e r i od eu i ). p e care ei. care a osînd it m o n otelism u l (în v tura c M întuitoru l 0 singu r voin ). la S ino du l din 6 91 ² 69 2 (nu mi t quinisext." rhiereu. p oti r. P e n et r a re -sl a v din a n u l 60 2 în fo st ele p r o vi n cii r o ma n o . Sin oad ele d e la 55 3 i 68 0 ² 68 1).a. la rîn du l lor. ci nu ma i m e m b rii clerulu i. î n a c e a st c a t e g o r i e n u m r a c u vi nt el e: ha r. [ jî ij p er e t el e u n u i a t e li e r d ^ e f f er a n e ^ c ar e a u f o st a t ri b u i t e î n ui a c est u i se c oi ( 9 D 2 ² 9 1 1 ). c ci î n cr e ti n a r ea pr e su pu n e p r ed i c i b o t e z. e c o n si d era ii p ri vi n d via a b i seri c ea sc a ro m â n il o r. h or e p i spr e o i. di sc. î n l oc al it at e a M ir ce a ^ V od (j u d. exa rh . m i r.b u l g a r i l o r i n i ci d e c u m iri m i t c re ti ni s m u l d e l a a ce ti a. fi e d ir ect d i n g r ec e t e. s-a 3 "e 'sc operi i fi< l f!F ¥rS en p ie sla v din an ui-94 3. egu m en . în care era t n u m e l e «j u pa n u l u i ^ J) i m i t r i e ». D e p il d . c a r e ² c u m a m in alt l oc ² sînt de ori gin e latin . S in od ul al V H-l e a e cu m en i c d e l a N ic ee a din 7 8 7. . n u m i t i t r ul a n.a u îrit in sc ri p ii ira g m en t ar0 "l H T Iî n D ¥ ^ cKirilice. sa d e t i ri si gu re d es pr e l u cr a r ea u n or e p i sc o p i sau h o r e p i sc o pi ui r o m ân es c d e a zi î n sec ol el e V II ² X n u tr e bu i e s n e d u c l a ia gre it c ei n -a r fi e xista t. m etoc. d e l a ui se c ol u l ui al X l -l e a. n u î n t îl n i m n i c i u n i e 1 in utu rile du n r en e. iero m o n ah . a r fi sc r i s p e t erit o r i u l c a r pa t o -d u n r ea n. A ce asta în sea m n c n oi era m a i c u m u l t î n a i n t e d e v e n i r e a sl a v o . "sc him ni c. at e a c e st e c u vi n t e se r e f er î n s l a c u l t i l a o r g a n i z ar e a b i s er i i n u l a n o i u n i l e f u n d a m e n t al e d e c r e d i n . chiv o t. S i n od u l V I e cu m e n i c. care a re stit u i i c o a n e l or . î if. o sî n d i n d i c o n o cl a s m u l . cu m a u v oi t sa ara t e u n ii i st o a m l u at d e l a ei n u m ai an u m i t e f o r m e p ri vi n d o r g a n i z ar e a b i s ei cultu l. p ro ld. i di n s e c ol u l a l X -l e a. D u p p r er e a u n o r c e r ce t t or i. siha st ru . a n ti m i s. cu disp ozi iu ni disciplinare. ci i o i e r a r h i e a sc . mitrop olit. p e ca r e i ea u fa ce cre din ci o ii si m pli. în s i în cre tin are a tre ptat a a e z a i p e t erit o ri ul rii n oa st r e d u c e în ch i p l o gi c l a co n c l u a i ci e xi st a u n u n u m a i cr e d i n ci o i st r r o m â n i. : e p u t u r i l e sc r i s u l u i sl a v î n r i l e n o a st r e .bi za ntin e d u a d e sfi i n at î n fl o r i t o a r e a o r g a n i z a i e b i s e r i c e a s c î n t î l n i t î n Î IV ² V I.

în B u l g a ri a d e a zi. cît d e pu in . ci n e ar fi f c ut h ir ot on i a pr eo il o r d e ai ci ? A d m i m d c a a r fi su pr a vi e ui t n u m a i sc a u n u l e pi sc o p a l d e l a T o m i s. d e a c est « pr o gr e s» în t oa t e d o m en iil e vi e ii bi se ri c e ti. a d i c u n e p i sc o p sa u c el p u i n u n h o r e p i s c o p o r i u n e p i sc o p m i si o n ar ( pe r i od e u t ).^ ii^ ^ K J l ^ r . ace ste pr o bl e m e. c a i a pa ri ia atîto r în v t uri gre ite în sîn ul B iseri cii i m pu ne au fie c r ui pr eot dat oria d e a cu n oa t e. d e n oi l e sl u j b e. a ic oa n el or.a r fi ex i st at e p i sc o p i i h o r epi sco pi . !^ ^ V i l---. t o t u i e st e g r e u d e c o n c e p u t c a u n c a n d i d a t l a h i r o t o n i e d i n terit orii r o m â n e ti m ai î n d e p r t at e s fi f c ut u n d r u m p î n ac o l o. T o at e ac est e a d u c l a p re s u p u n er e a c e pi sc o pi i a fl t or i î n t e rit o riil e d i n t r e D u n r e i M ar e sau c h i a r ep i sc o pi i r m a i î n su d u l D u n r i i d u p m i g r a i i l e a va r o . I Ti m .X I 197 A poi. D a r un a stfel d e lucru n u -1 p ute a u fa ce c r ed i n ci o ii si m pl i. B an atul.pen tru ac e asta ei a ve au n e voi e d e o pr e g tire înainte de hi r ot o ni e ( «d est oi ni c s în ve e p e al ii ». precu m i princi piile de or ganizare bi se ri c ea sc i f o r m e l e d e c ult . III. c ee a c e est e d e n e c on ce pu t. D e z v ol t a r ea t e o l o g i ei î n g e n er e . o c u pa t d e sl a v o -b u l ga r ii î n c n eî n cr e ti n a i ). a r t r e b u i s a c c e p t m c u n c a n d i d a t l a h i r o t o n i e d e p e t o t c u p r i n su l rii n oa stre ² in clu si v T ra n sil van ia. d e h ot rî rile S i n oa d e l or e cu m e ni c e. cu riscuri. Si n oa dele ec u m en ice i l ocale. n e p u n e m î nt r e ba r e a: d ac n . ci ei t r eb ui a u s ai b î n p e r m a n e n a î n fr u n t e a l o r u n c o n d u c t o r . C o m u n it ile c r e ti n e di n n o rd ul D u n rii n -a u p ut u t r m î n e str i n e d e a ce st e sc hi m b ri. în secolele IV ² V II. ca i S fin ii P rin i i scr ii t or i bi ser i c e ti au r e u it s fi xe ze î n sc ri s d o ct ri n a sa u m r t u ri si re a oficial d e credin a B isericii. Ia r da c a m a d m ite te za gr e it a un o r cer cet t o ri c pe ntru d ou sa u t rei sec ol e n -a u e xi st at epi sc o pi ni ci î n D o br o g e a ( i n i ci î n su d ul D u n rii. D ar . trebuie s a ve m în vedere faptul c . de cin stire a sfin il or. c ci o c l t o ri e atît d e l u n g i o b osit oa r e era î m pre u n at p e atu n ci cu ma ri cheltu ieli. de s r b t orile in trod u se î n cale nd ar u l cre t in. d e a e z m i n t e l e m o n ah al e ca r e a u î n ce p u t s i a fii n î n d i f e r it e p r i a l e l u m i i c r e t i n e.b u l g a r e h i r ot o n e a u cî t e u n p r e ot d e . a art ei c r e tin e. cu pri m ejdu irea vie ii. a m o a t el or etc. A c e s t e s c h i m b r i a u c e r u t i m p e r i o s c a i c o m u n i t i l e d e l a n oi sa se ad apt e ze la n oile situ a ii.o pu t e a d a d e cît u n cl eri c c u în v t ur . pe car e n u le . prin ca n o an ele l or. c a r e s d i ri j ez e a c e st p r o c e s d e m a ri t r an sf o r m r i m vi a a b i s er i c e a s c . d e b i se r i c i l e n o u c o n s t r u i t e . 2 ).s l a v o . C ri a n a i M ar a m u r e ul ² e r a n e v o i t s s e d e p l a s e z e p î n î n T e s al o n i c sa u C o n st an ti n o p o l . în zon a D ino getia ( G ar v n ) ² N ovi od un u m ( Isac c e a ) . In a c el a i ti m p. m u t at u n d e v a în n ord ul D o br o gei.

cîn d D ob r og ea a aju n s su b st pînire bu l gar .r d u v sau c l u g r di n n o r d u l D u n rii. î n cei a u ca z c a h or e pi sc o p. î n fr u n t e cu e p i sc o p i i h o r e p i sc o p i . d a c n u c a e pi sc o p . c u lo c uri în t rite. c a re p o t fi u r m rit e p î n î n se c o l el e II² I II. > g i c a i st o r i c n u p o a t e ad m i t e c a a c e st e t r ei p o p o a r e sl a ve ve :r e t i n at e u n e o ri di n d i sp oz i i a c on d u c t oril o r p o litici. m a i a l e s î n t r e a n i i 1. D e i r o m â n ii e r a u sit u a i înt r e a ce st e p o p oa r e iz vo ar e l e bi z an ti n e n u fac n i ci o a mi n ti r e d e \ r r e o « m i si u n e » p e i u l r ii l or . cî n d t erit o ri ul di n tr e D u n re i M a r e a n n ou su b st pînire bizan tin . cu o cr e din pu tern ic c e a ve a ii a di n ei î n i st ori e. t r e b u i e s i n e m se a m a i d e f a p t u l c î n a d o u a at e a se co l ul u i al IX -l e a. N u o f a c p e n t r u c n u e r a n e c e s a r .i ai b a. ca n did a ii r o m ân i la tre ap t epi sco pa l au p utu t c er e . iar r o m â nii. A ce st uia îi vo r fi d at. în cre tina i al » î n 8 6 4 . p r esu pu n e î n ch i p c at eg ori c c a vea i o or g an i z ar e î a sc . B i za n u l a în ce pu t l u cr a r ea d e în cr e tia t r ei p o p o a r e sl a ve d i n j u r u l n o st r u : a m o r a v i l or . du p 86 3. s n u fi a v u t p r o p ri i l or i p opo r c u vec hi t rad i ii cre ti n e. pr i n S fi n i i C on sta ntin (C hi rii) i M eto die. prin în fiin area t he mei P aristrion îd u n a v on . e d e al t p ar t e . c o n t i e n i d e d r e p i în dat o ririle l or. s . ai c i e xi stî n d o or g an i z ar e bi se ri c ea sc î n fr u nt e c u ier a r hi d e n e a m r o m â n.apt e î n a i n t e. cr e tina i cu ase . o d a t cu f or m a r e a l or c a n e a m . l o r ier a r hi e su p e ri o a r su b or d on at P atri a r hi ei d in C o n st a nti -j (M o r a vi a nu m ai pîn în 88 5 ). cu bi serici. cu o vi a e c on o m i c i a va n sa t . D ar. î m p u t e rn i cir ea d e a h i r ot o ni p r e o i sa u l u j i t o r i . cu ort i fi cate. a bu lgar ilor. d u p 9 7 1 . p ot ri vit ca n oa n el o r d el o r a mi n tite m a i su s. n e f a c e s c r ed e m c i e pisc o pii c are vor a cti v a d e a cu m în ain te p e pa m în t r o m â i p u t u t p r i m i h i r o t o n i a i î n a c e st e c e n t r e . cn ej i sau voie vo zi. d e a s f i n i b i s e r i c i i d e a s vî r i o r i c e a l t e m i si u n i l a 3i a î n d re pt it prin hirot on ie. A c e st lu cr u est e va l a bil pe ntru toat e te rit oriil e de ro m ân i. ca i a sî r bi l o r . l u c r ar e d e s v âr it î n d e c e n i il e u r m t o ar e d e u c e n i c i or d oi S fi n i F r a i . ior care în juru l an ulu i 90 0 a pare or ganizat în p uternice fo r m aolitice i militare. avîn d în frun te d uci. f r ca a ce a st a on l m u . mai ales la V idin ( vo î n o n i a ) i D î r st o r ( ve c h i u l D u r o st or u m ) . ?area de episc opii slave în su dul Du n rii. c t r e s fî r i t u l sec ol u l u i IX i itu l c el u i ur m t or.

lucrat d in bron z. Fu nd u Her fci -B oto ani.a m p r e z e n t a t î n a l t l o c : vas ele_jie_Jiit-eu -> se m^ri-ei*3-e»r^ ii-Vaslui ‡ . î n M o l d o v a . S erda riz .V a sl u i . vase ce r a m i c e l u cr ate c u m î n a. pr oba bil în pa rt ea d e n or d . M u rg e ni. în zo n a N i cu li el . V III ² IX ).a u d e sc o p e r i t . ^ Ji " " """"" . In lip sa u n or m rturii istorice -literar o si gu r e.S roi c g m . s .V a lui. P e a ver s est e re p r e z en t at Ii su s r sti g n i t. d i n se c ol e l e I X ² X I I. P o d e ti.a g sit l a ^C ^fffi u U l Q jg M u s^l. In T r an sil va n i a s-a u d esc o p erit m a i m ult e c r u ci d e h r o n ? la R rnt o L lîn g M ed ia ( sec ol ele IV ² V II I). v a se d e lu t lu cr at e la r oat . De o i m portan de ose bit sînt i cele d ou rruri -relicvar djn." doua cru ciuli e deplu m b d e s c o p e r i t e l a H / m c e a -i a i j l u n a. c u soa r el e în d r e ap t a i lu n a î n stî n g a. svî n d nj^ri xL^grg^tine fS toicani-Gala i.4 di id-V ra n q ^Ja vîn d in ci zate Im a gi n ea a d o i sfin i i n u m el e * S i m u l u i G h e o r g h e ) i l a D u n c i i . la Poian. amîn dou din sec olele X I² X IIT C im itire cre tine s-au desc op erit la . a\ T n a d e a su pr a ca p ul u i o c ru c e m i c . T lîng T g. br. A celeia i peri oad e îi apar ine un ca pa C de c d eln i a. d e tradi ie dacica. V aslui. descoperit Ia C pf "g-fln îifif jV. O T8 amen fatft.G al a i i A rsu ra1 O cr u c e p e c t o r a l b i z a n t i n d i n b r o n z.a. d e sco pe ri rile ar h eol o g i c e o fer o i ma gi n e d e st ul d e co n cl u d en t a su p r a c o n ti n u it ii vi e ii c re t i n e d i n p er i o a d a d e c a r e n e o cu p m . i ar sp r e c a p et el e c el o r d o u br a e or i z on ial e p e M ai c a D o m n u lu i i S fî n tul Io a n E van gh eli stu l. d i n r o c v u l c a n i c . P e c e l e a p a r i n t o a r e s e c o l e l o r V ² V I I l e .Y. P e r e ve r s se a fl t ot M aica D o m n u l ui . în ati t u d i n e d e o r an t . Secuiesc (secolele V I² IX ). t oat e în ju d.ai-A iJ\ S EC O L E L E V II ² X I 19! hi rot onia la vre un ul din cen trele e pi sc op ale c are au fo st create ai ci. 1 n H Sucea va.«*-grgtfî i alte si m boluri cre tine. c u se m n e c 'e c r u ci ( F l ciu .G al aii (sec. """ H î T p eri o ad a se c ol el o r IX ² X I a mi n ti m tr ei in ele d e b r on z. M rtu rii arh e ol o gice cre tin e. . en g ol pio an e la Lu nca-B oto a ni etc. tip arele pen tru c o n fe c i on ar ea I Traian-I OlteniP e n t r u s e c o l e l e V I I I ² I X s . Fede ti-V aslui i Birlcjl V aslu i).G a r v n (fo st el e N o vi od u n u ir J i D in ogetia). ^ ^ o d e y fi . d o a s e m e n e a c u i m a gi n e a un ui sfînt. or ^ de gr o pe rite la . de tip sirian.

71²106. Cyrillo-Methodiana. 1969). de i în cult s-a introdus veche slav . T. în IV. DUICEV. X + 182 p. 3zig. 235 p. 19G8 (extras). bulgari. N. 1963. F. BIBLIOGRAFIE r r i g e n e r a l e : FRANZIS DVORNIK. ENRICA FOLLIERI ² I. din care s-au \ apoi cele trei state medievale : Transilvania. DAMIAN P. Saints Cyril and ' Rom. G. nr. X + 443 p. 897²914). fasc. 1926 {reproducere : Academic Internationale. The Entry of the Slavs into Christendom. 1918. X. MIH IL . 11²12. XXXIII. XIII. Ia diliusion . . Tesalonic. 1970. prin sihastrii care tr iau în schituri e în poienile codrilor.P E R I O A D A A D O U A (S E C O L E L E V II. Hattiesburg-Mississippi. Dac nu se poate vorbi de manifest ri exterioare ale pori român. P. Ies leg end es d e Co nst antin et de '‡ues de Byzance. . Paris. ANGHELOV. huni. 470 p. 1923²1926. 1964. Cu toate acestea. Tradi iile cirilometodiene. p. MILAN ESAN. 1963. 1965. 59²83. îndruma i uscopi sau horepiscopi. Cambridge. Mefhode. p. Toate manifest rile materiale i spirituale pe le-am amintit aici sînt m rturii de mare valoare pentru dovecontinuit ii românilor în teritoriile pe care le locuiesc neîn>f pînn azi. DUTHILLEUL. DVORNIK. 201 p. 1196 ASTO. La vie et l'oeuvre des Ireres CyriJV et Melhode. 1961. p/l05²211. 1933. perioada respec i-e toarte pre ioas . Tournai (Belgium). An introduction in the History ol the Slavs. The Significance ol the Missions o/ Cyril rtjus. Byzance et Rome au '. social i bisericeasc a românilor în perioada de care ocupat sînt foarte sumare. Un'Acolutia inedita per i martiri di ell'anno 813. 1963. m. La date de la conversion des Bulgures. nr. prin bisericile . Via a cre tin a continuat totu i s d inuiasc . dac el n-a avut a ez ri temeinice. Sofia. în The Slavic Review. Ies Slaves. Koln-Graz. DVORNIK. D. voi. FRANZ DVORNI . ZLATARSKI. t i n a r e a b u l g a r i l o r : V. în Rcvue des etudes slaves. Traduit de l'anglais par avlevski. geivari. pecenegi. Histoire et civilisaantiquite aux debuts de l'epoque conteniporaine. 863²1963. L'Evangelisation des Staves. . -15 . BOGD AN. LUBOR NIEDERLE. VIII + 246 i VTI + 360 p. r i l i M e t o d i e : FR. avec la collaboration de Maroussia Chpolyansky. c ci acum s-au pus bazele primelor alc tulitice sub forma unor cnezate i voievodate. aceasta se datore te în primul rînd deselor ii ale unor popoare pe p mîntul rii noastre (go i. 1. p. prin credincio ii care se rugau i se riseau preo ilor lor in limba român . (reproducere : Academic Internatiesburg-Mississippi. Geschichte der Bulgaren. cumani i i. 1970. în Byzantion. cu ora e înflorii st pîniri întinse. ara Româneasc Idova. s. VIII + XXXIV pi + 2 h . iar mai tîrziu. Manuel de l'antiquite slave. în care slujeau preo i de neam român.. Praha. 1²3. Bulgarische :.X I V) i c 1 u z i i : Rezult din cele expuse c tirile privitoare la aolitic . 1964. Les Slaves. (recenzie detaliat de Iorgu Ivan. MICHAEL LACKO.te de lemn. + 360 pÄ cu introducerea lui Poter Charanis) . 1963. Zur ichte des Christentums bei den Slavon. 23. MICHEL LASCARIS et A. unguri. slavi. Paris.

1969. 30. 1981. 1966.L. III. 1947. 269²287. CHIRI CA. p. s. Craiova. XIX. p. 1986). Limbile slave meridionale. în M. 252²269 (cu bogat bibliografie asupra problemei cirilo-metodiene). în L. 2. 1921. III. 17²31. Studiu introductiv i prezentarea plan elor de. an. . Bucure ti. Omagiu. ed.1971. 1959. . în rev. n. 223 p. G. A. Vechiul stat bulgar i rile române. 1968 (extras). în Dacia n. Bucure ti. LXII. Bucure ti. an. p. M rturii arheologice privind cre tinismul în Moldova secolelor VI²XII. (An. în «Romanoslavica». Bucure ti. 169²196. Les Principautes Roumaines et Ies Slaves du Sud: Rapports Iitteraires et religieux. V²XI în SCIV. TEODOR. 1972. p. IOAN M1TREA. L'ancien etat bulgare ct Ies pays roumains. ed. I. Bucu re ti. Contribu ii arheologice i istorice la problema form rii poporului român. 1971. V.s. D e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e : DAN GH. De la cine i cînd au împrumutat românii alfabetul chirilic ?. 83²102). VI. în Memoria Antiquitatis. p.R. 1975. p. 1.S. ed. p. PANAITESCU. nr. nr. 5²18 j N. 356²359 . Unsprezece secole de la activitatea misionur a Sfin ilor Chirii i Melodie. IV. p.s. 3.hiril i Melodie. 1978... I. 283²411. BOGDAN. ( i în voi. 2. BARNEA. 1968.. 97 p. în voi. în Ortodoxia. nr. Papa Formosus în tradi ia noastr istoric . an. CANCEL. 1922. GHENU COMAN. . 3²4. p. 353²358 . împrumuturi vechi sud-slave in limba român . 2. 1971. 67²70. ed. Arhiva. 1962. t. 1964. TURDEANU. R i t u l s l a v la r o m â n i : DIMITRIE ONCIUL. 1958. în B. p. II. Cînd au împrumutat românii allabet ul chirilic ?. 1946. Donni. Ia i. CHIRIL PISTRUI. Secolele VII²X/U. Bucure ti.O. MIH IL . Aux origines de la culture slave dans la Transylvani e du nord et du Maramure . Teritoriul est-carpatic în veacurile V²XI. p. Bucure ti. 145²162. Elemente i influen e bizantine în Moldova in sec. Bucure ti. I. Noi descoperiri de provenien bizantin în spa iul est-carpatic al României. P. A l f a b e t u l s l a v la r o m â n i : I. 227 p. O cruce pectoral bizantin g sit la Cîmpulung Muscel. voi. EUGENIA ZAHARIA. La culture Bratei et la culture Dridu. Contribu ii la istoria culturii i literaturii române vechi.. IX. Omagiu lui Titu Maiorescu. Influente bizantine m cultura material i spiritual din regiunea subcarpatic a Moldovei în secolele VI²IX. p. 261²296). Gala i. 155 p. R MUREANU. XXIX. Piatra Neam . 1962. B NESCU. an XCIII. Elemente slave în limba noastr bisericeasc . Pe lîng dic ionarele citate la oap. 585²594 j ILIE B RBULESCU. 1971. an V. (îndeosebi p. 185²201). în Danubius. Ia i. Tesalonic. B NESCU. an. XXIX. ROSETTI. Introdu cere în istoria culturii române ti. PÂNDELE OLTEANU. p. p. p. tom. în SCIVA. Bucure ti. 1968. Miinchen. p. Bucure ti.. 1947. Influenta greceasc asupra limbii române pîn în secolul al XV-lea. III. Sacerdo eanu. 97²128. P. 36 p. 3²5. Elemenls byzantins dans la civilisation materielle des Vl-e²VIU-e siecles dans le sud-est de la Transylvanie. 1978. P.. p. MIH ESCU. 398 p. p. Bucure ti. Studiul lexico-semantic. ed. 67²97. Istoria limbii române de la origini pîn in secolul al XVII-lea. nr. nr.A. Rom. 15. Evolu ia culturii materiale în Moldova de sud în lumina cercet rilor arheologice cu privire la secolele V² XII. 161²195. Lui Ni colae Iorga. 1970. SZEKELY ZOLTAN. Apari ia scrierii slave i p trunderea ei la nordul Dun rii. în Dacia. II. 15. MIH IL . Sacerdo eanu. PÂNDELE OLTEANU. DAN TEODOR.es sur 1'arheologie des V-e²Xl-e siecles sur ic teritoire de la Roumanie.. R spindirea în rile române a izvoarelor narative despre via a i activitatea fra ilor Constantin-C. N. II. 259²262. Începutul scrierii cirilice in Dacia. Opere complete. nr. E. p. Bucure ti. nr. 3²4. 1960. Arta cre tin în România. p. Bucure ti. A. în voi. 238 p. 1986. 479²497. în voi. Contribu ii la studiul ele mentelor slave din cele mai vechi traduceri române ti. Bucarest. Despre allabetul chirilic i cel glagolitic. (cu 102 plan e în text). 1900. se adaug : AL. (îndeosebi p.BIS E R I C A RO M AN EAS C A IN S E CO L E L E V II² X I 201 i dans Ies pays roumains des ecrits sur la vie et l'cctivi te des ir'eres Cyrille et Methode de Thessalonique. în voi. IO AN I. 1979. 21. A se vedea i I. 1. Istoria limbii române. GIIENU COMAN. 9²77 . OCTAVIAN M RCULESCU. M.. Acad. Vezi i H. 311²322 i în Opere alese. 75²99. în MMS. 1967. G.

II BISERICA ROMÂNEASC ÎN SUDUL DUN RII ÎN SECOLELE X²XIV . partit în dou grupe mari : una înspre miaz noapte. din care s-au desp r it apoi meglenoNumai macedoromânii au fost destul de numero i. ii din sudul Dun rii. popula ia de aici a fost dislocat . aceea dinspre :aror urma i sînt istroromânii) i alta spre miaz zi.zarea slavilor i apoi a bulgarilor în sudul Dun rii a avut urmnate asupra vie ii biserice ti a popula iei romanice din noridul mar elui fluviu. ba slavilor de r s rit sub forma_ voloh.în ele cancelariilor liaiiiiatlne apare i denumirea de mavrovla?if 1 tire sigur despre vlahii din Balcani se g se te în Cronica a lui Skylitzes-Kedrenos.i con- . de la Marea Egee pîn la Dun re i deJLar-Mai ea --^ în la AdnâTîc^r^Trvtn'tul «vlah» este de origine germanic . în care se relateaz c dup moartea u i loaB-^Pz nîîskes (976j~bulgarii s-au r sculat. Acest fap t a dus la sc d er ea num rul ui i romanice de aici mai ales prin uciderile care aveau loc în cpedi iilor lor. în izvoarele latine este ' forma blacus. In cursul evului mediu întîlnim o popu-imb romanic ² numit în izvoare vlahi ² pe tot cuprinsul i Balcanice. Cu timpul.. cuprin-acoromâni (din care s-a desp r it apoi o parte. valachus sau vlachus (în maghiar olâh . ca s poat iimil rii totale de c tre greci sau bulgari. asumîndu. cuprinzînd loromâni sau aromâni. ^T"gi5TTrrmriTTTmEeau popula iile de origine romanic sau cel-i mba slavilo^a^sud acest t er men ap ar e sub for ma d e vlah.

Ac easta este pr i ma organiza ie d e stat ro mâ n e a sc a în sud ul D u n rii : V la hi a M are. Statu l l ui S a mu il avea ca nu cleu M ace d oni a. t anu me : viaru'a""M ar 'e "*ln T hesalia^V Iahia Ac arn an ia i Vl ahi d e S us în ^E fiix ^j Q ^ po D ul atie vlah e întîlnit i î n M â OTSnîâ**^oprn>zisa.'{ < A^rifif^ " ( a n iin tp c .'. Dintre ace tia. Unii c l tori (n yjjjjiiLJiefti&aiAJ^^ ca i~ T mii-GF « T rrcari ai cru ciad elor amin tesc d e ase m e nea pe vlah i în lu cr rile lor. In an ul 10 66 a avu t loc o m^ . V e r j ^ y i a h f l f d i a i j ^ ^ o ^ c j ^ f l ^ ^ j ^ r . c u a ez ri în M un ii P indului i în inutu^y^Jfl ^QiflJM l Qgre^_ pî n la Golful C orint. Al i i l o c u i a u î n P e n i n s u l a C Jalcidic . a r m a s S a m u il sin gu rul con du c t or al B u l g ariei { 97 6 ² 10 1 4 j.^. cu prelungiri pîna la Dun re (în jurul Sofiei.-1 A d o ua o ar sî nt a minti i ''" d e" * un " cr o nic ar bi z an tin an on i m. c ar e vo r b e t e d e s p r e r o mâ n i «c ar e a cu d lu m se c h e a| 0 l d â . înt re S aloni c i M un tel e Ath os. d e p e l a 1 1 5 0 .d u n r e n i e r a u î m p r i i î n tr ei m a r i gr u p u r i : su d i c.J^iar^la sud pîn.vest ale P eni nsulei B alcan ice. P r i mu l e r a c el su d i c. r o m â n i i ( v l a h i i ) su d . iar ca pi tal a " T a " O n n aa ( azi în Iu go sla vi a ). n or d i c i ap u se an .cax j L Xlâfa ilQ^ -d^ du c tor a vîn d tot ^p & ^u rj jij^ Niculi . C en tr ul s u d e greu tate se de plasa se înd eo sebi c tr e re giu ni le de su d . fiiijonu i__ < < corn itej^ Nicola. Grupul apusean era a ezat ^^JSg^^B QSP *^-^ 1 ^IB -tolP-Q H 1 -"': ' S 'af!IS !fl Œ far e a fl în C ron i ca pre ot ulu i d in Di o cl ee ai S cri it or d i n par lu i. cher van agii = c l u ze. Ar on i S a mu il. Tîrnovei etc. Gru pu l nordi c se afl a pe a mbeî? yyi'ydlliy < a. î n e vu l m e d i u .lt*"l wi liaii[. F iin d u ci i t ot atu n ci i al i d oi fra i. Alte tiri despr e r spîn di rea i vi a a vl a h i l o r d i n P e n i n su l a § a î c â fu c a a fl m l a s c ri i t or u l bi z a n t i n K e J o yj me n p s^ a p o i î n ca r t ea î n v at e i p r i n c i pe se A n a C o mn e n a ( 1 0 8 J^r _ _ 114 8].t ': ' de u n cond uc tor al l or cu nu .du cerea patru fra i : Da vi d. U nii isto rici au ajun s l a c on clu zia c n u mele bi bli ce ale c el or patr u fr a i ar t a ori gin ea lo r ro m ân ea sc bal can ic i caracterul preponderent valah al statului TIIi_"SanruâJL^ mmu ^-«Œ°Œ»*<mm.) Luudun+tQr militar p"s'r_yl finii ^ j i n HI arin. M oise. avî n d for m g_ un ei au t on o m i i l oc al e î n ca d r u l i mp er i u l ui b i za n t i n i ca r e a d i n u it vr e o p a t n r veacuri. (Grecia de nord cu Th esalia i E u beea).ilui DdlLBHPflIiiftus).mele jj> udil . intjjjj A gj .i i : i Ru melia. în gnul 109'4).. ca re a r a t c î n a n u l 9 8 0 î m p r a t u l V a si l e I I B u l g a r o ct o n u l a n u m i t p e Niculi (N UCH JT ÎX W Î/. ' cu inutul M oglenei i localit ile : . DaT r l H~ " *jru ^^ Kasto ria i ^ «vlahi <^^ X2J J}^2J » 68tf< zi .R iit" T iifl O h r i d a . în so itori i paznici ai tran spo r t uri l or ).

bizantinii au pornit împotriva lui i dup lupte* u izbutit s -1 alunga . supranumit Calo4 *97²1207). români din a Tîrnovei. Nevrîncl s p r "aceste regiuni. La 8 . vlahi negri (numi i de italieni morlachi. o însemnat putere economic i militar . ucis i el în 1197. Bulgaria de R i capitala la fxe&ifl^iJlsJugiyDobrogea) a c zut în mîna împ bizantin logn Tzimiskes. i un însemnat rol politic. cu capitala la Ohrida. Trupele e trimise de împ ratul Isac II Angelos (1185²1195) au fost îne românii i b ulgarii dmsudul Dun rii.le XII²XV) men ioneaz pe vlahii apuseni. cunoscut sub de «statul As ne tilor». cam 4 0 de documente . bizantinii au chemat în ajutor pe cneazuTSTvTalosîav de i. în urma succeselor militare rer scula ii au izb utit s întemeieze un nou stat. : :tea apusean a fostului stat b ulgar a continuat s existe înc ' 3 o jum tate de veac.Odat cu aceasta. Statul bulgar s-a ref cut abia c tre sfîr i>lului al XH-lea. Capitala era la Tîrnovo. «imperiul vlaho-bulgar» sau «al doi-t bulgar». c rora li s-au ad ugat i cumani din nordul fluviului. iperiul vlaho-bulgar». ucis în 1196.jS?!). cetate situat pe riul Iantre. Dun juns din nou hotarul de miaz noapte al imperiului bizantin.vlahi». dup ^c ruia a urmat fratele s u Petru. Pendistruge. sub amuil. Acesta a reu it s întind hotarele noului stat i s sa oficial din partea bizantinilor i a papei. intui de nord al Mun ilor Balcani. ca i pe timpul lui Justinian. i acest stat a \Qi 8> în timpul împ ratului bizantirx3^asile *»:. Multe din ele priezarea lor în preajma unor biserici i mînastiri pe seama c rora m s lucreze sau s pl teasc bir. cud o soart glorioas . r east nu mer oas p op ula i e val a h sa u r omâ n eas c di n su dul i a îndeplinit. la un moment dat. Am ar tat i cu alt p rilej ui bulgar a dec zut dup moartea arului Simeon (893²927). care a cucerit partea r s ritean a Bulgariei. reprezentînd. nume generic dat )r din p r ile Adriaticii pentru îmbr c mintea lor din lîn neantre hrisoavele jupanilor i arilor sîrbi. Cel de-al ^ndu"cai"oT'T'Toi?t--frtttele'-l<»f meâr mic Ioni . R scoala lor a izbucnit în urma impozitelor noi puse vtini asupra celor ce aveau turme de oi i cirezi de vite. în urma r scoalej_vlajW]o£j^_bjJ:l^arilor în anuî 186 sub conducerea fra ilor Peiru i Asan (Asen). dar trec toare. nul conduc tor al noului stat a fost Asan.

In scurt timp.OUin. au cucerit Constantinopolul i au întemeiat imperiul latin de r s rit (1204). Dintre urma ii lui. nevoind s recunoasc pe Ioni i statul lui. Dup moartea acestuia.âcujtJirap. Albania i Grecia. Via a bisericeasc a românilor sud-dun reni.020.Jii5 . MijjQÎXiJ^aji^l^6²l25^ljc^l^iycLiu. unde i-a sfir it zilele.l primar aljseiilLdjn uim . statul întemeiat de ei a devenit un stat bulgar. Câliman II (Ig56²1. FinJ^s lLXâiimaaJ^fiâriXL24J^lJJ6J. pe cînd asedia Salonicul J1207). Documentele istorice i toponimia atest îns existen a unei popula ii române ti în sudul Dun rii în urm cu apte veacuri. au urmat lupte între diferite partide de boieri care au f cut s creasc anarhia i au sl bit statul. reducînd-o la rangul de arhiepisco- .§t ucis i Ioni . încheiate cu prinderea i aruncarea lui în închisoare. cardinalul Leo. cronicile franceze ale lui Qgo^rovdgJyJieharql. Iugoslavia.. Acesta. ca i papa i regii.^ au fjj( jyjg|gi. ar tînd c se trage din vechii romani i numindu-1 «rex Bulgarorum et Blachorum». pleca i în cruciada a patra. In timpul domniei sale a avut loc un eveniment de mare însemn tate în istoria Bizan ului. To i contemporanii. fie osta i. Prima dateaz din anii 101. la Tlrnovo. O parte dintre ei mai tr iesc i azi în diferite regiuni din Bulgaria. a ajuns la ciocniri armate cu el.noiembrie 1204. s-a impus nepotul s u ^"AiiJMii'ii/^ liinSillSiiiJi&i^i) [ suk care slatul As ne tilor a ajuns la cea mai mare întindere teritorial . Cavalerii apuseni.aiXQ.3îâi^ i~ **^KÎ%triarhia» bulgar de la Ohrida... Henri de Valenciennes i Robert de QJ-ar/^pâg^um i unele documente ale cancela-"** nei papaleT Acestea din urm vorbesc de originea valah a lui Ioni . vorbesc de rolul conduc tor al vlahilor i de dinastia lor. care precizeaz în mai multe rînduri c erau «vlahi». Ee^^.257]. 1-a încoronat la Tîrnovo"c'a «rege "aTBulgarilor i vlahilor» (rex Bulgarorum et Blachorum). cînd împ ratul Vasile de fj^tf&&. trimisul pjapei Inocen iu III. c lug ri i negustori. cronica german a lui Ansbertus. a ezînd ca împ rat pe contele Balduin de Flandra. In feluljicesta s-a^jins^ i dinastia As ne -' î^JJGiIb b ~~~Œ" Originea româneascT"a"Ss ne tilor o dovedesc mai multe categorii de izvoare : croaiGutiwiMfciiceias Choniates Akominatos.9²1. iar mare parte din elementul românesc din Balcani a disp rut treptat în masa popula iei slavo-bulgare în mijlocul c reia tr ia. apoi fratele s u. Izvoarele istorice prezint i unele tiri privitoare la via a bisericeasc a românilor din sudul Dun rii. într-o impresionant unanimitate. fie cronicari bizantini sau apuseni..

ci i peste cele se aflau în teritoriile cucerite de la bizantini sub arii Simeon i u.-jo_ alt ÄList _a acestor episcopii (Notitia episcoi). care se idea nu numai peste eparhiile bulg re ti i sîrbe ti. care c este vorba de vlahii^erm Bulgaria. Dinjr. era «Episcopia vlahiîor(vj euiaSv ^Xd/cov). în Iugoslavia de ast zi (al ii. i jurisdic ia bisericeasc a noii Arhiepiscopii. Pbpescu. cu Vranovici. Cei mai storici identific aceast localitate cu ora ul Vranje. nsul c i-a scos de sub obl duirea duhovniceasca a episcopilor . Astfel. x 3iscopia vlahilor. împ ratul a creat pentru vlahi o situa ie privilegiat . în locul patriarhului David._ . deoarece el avea ui «s ia de la ei. adoptat i de . dat în mai 1020.orii Mihail Lascaris. prin de-a doua diplom . j[mp ratul a dat trei diplome (decrete) care se ocupau >rganizarea . a a ezat p e arhi copul Ioan. p strat în biblioteca bisericii Climent din Ohrida : «Ioan preotul prea sfintei episcopii a via. de la to i (= episcopi i mitropoli i) dajdia caia. Diploma men-i i cele 31 de episcopii care urmau sa-i fie supuse. afl m c episcop ul vlahilor se afla în loti» (6 &p6vos Bpeav6t7j? -jj-cot j3Xâx<ov). «Byzantinische Zeitschrift». precum i de Ia vlahii care sînt (r spîndi i) în toat Bulgaria». împ ratul Vasile a restabilit. între care i de la Dîrstor (vechiul Durostorum) i Bodinis (Bononia ² mai i Vidin).dar tot autocefal . I. Unii istorici români (D. do ar al un ui preot pe un manuscris din secolul XI. 1892. Dar a ezarea tuturor vlahilor din sudul Dun rii rmuirea duhovniceasc a arhiepiscop ului de Ohrida era necanoDe aceea. 256²257). în MaceNu se cun oa te nu mel e ni ci unui episcop . afl m c ultima dintre ele. p. . ca întinderea Arhiepiscopiei )hrida s fie aceea i ca pe vremea tarului Simeon.. Niculae'M. Onciul) au sus înuM: prin ace ti vlahi ie sa-i în elegem pe cei din nordul Dun r-dî. Dobrescu) au :t c e vorba i de cei din ndrf i de c' ei din sud. Theodor Capidan. de prin secolul XIII. dintr-o List din secolul XI a eparhiilor supuse îi. Din aceea i diplom reiese c jurisdic ia noului arhi-op se întindea i asupra vlahilor dîrf B ulgaria. 'rin aceasta. Ipoteza cea mai tabil este cea a înv atului ( Qfistantin Jirecek. a ezat pe i de sud. al ii (N. La cererea arhiepiscopului Ioan. f r s i se delimiteze teriie jurisdic ie (ambele liste publicate de bizantinologul Heinrich în rev. s-a sim it nevoia întemeierii unei episcopii prop rii pe lor. a 24-a.

. cu " V îii e. p e ntr u a fi me n ] în 1 31 5 în _ g n o 1 an. bin e d eli m itat . * D e ~ a c e e a T ~ sîtt r a i e pr i vil e g i at s. .--rtr . T re bu ie s re ine m c în dialectele aro m ân . i an u me c pr o p o v d u ir ea cu vî ntu lui lu i D u m n e z e u ( p r ed i ca ) i s p o v ed an i a s -a u f c u t î n l i m b a v o r bi t d e cr e d i n cio i. x eg. poat e i în sla von e te i chiar în gr e c e t e ( ma i al es î n tr e an ii 1 0 1 8 ² 1 1 8 5 ). cu oa m e nii. C r ede m c sluj eau în li m ba lor ro ma n ic . U n l u cr u est e î n s m ai p re su s de oric e î n d oial .iU n JL erin. fiin d pu i su b juri sd ic ia A r hi epi sc opiei autoc efale sîrbe cu re ed in a la mîn stirea Jice a. cît i prin faptul c ei n -a u a vu t în cursul istoriei o or gani za i e bi se r i c e a sc pr o p r i e d ecî t r a re o r i i p e n t r u p e r i oa d e sc u rt e d e t i m p . asem n t o r i ² u n e o r i i d e n t i c i ² c u c e i di n d a c o r o m â n . c res c t o r i d e vit e i c r u i.eie_ S e fan Il ^e m a ni a (s-a u în fiin at a tu nci 12 e pa rhii. cei di n re gatul sîrbe sc n-au re pre z en t at ni ci o d a t u n fa ct o r p oliti c. ci a u fo st p st o ri . cu prilejul cu ceririi ora ulu M ^nigrj te fa n D u a n d o n ea z mî n st irii T r eska va c d in P riie p bi seric a S fin tu ] iN Jic olae.ctînpuî 7cu Iz voa rel e i cu toat st pî-) ni re a i d r e pt u ril e ». D ar c e a m a i m ar e parte din t er mi n ol o gia biseric ea sc a ac estor t rei dialect e e ste d e or i gi n e sl a v sa u g r e c e asc . car e atu nci nu m ai avea u n n u m r m ar e d e c r ed i n c i o i i n i ci n u m a i er a st p î n a u n u i t e r it o ri u pr o pr i u . spre su d de B itolia^K rje care a vînd ut -o episc op u v T a h.^Ä n u iu a n J S A S C A I N S U D U L D UN R II 2(j E p i sc o pu l vl a hi l or d i spa r e a p oi p en tr u cît va ti m p . C o n si d e r m ac est e a ba t eri c a fa v or u r i d eo se bi t e pe n t r u p o pu l a i a ve c h e val ah din aceste regiun i. S pr e d eo sebir e d e vlah ii d in B u l garia pr o priu -zis . din tre c ar e d o u er au p e D u n r e. N u ti m î n c e li mb a u sl u jit p re o ii vl a h i din su du l D u n rii.___ .. S c oaterea vlah ilor de su b jurisd ic ia e pisc opil or loc ali i su p un ere a ' l or d i r e ct f a d e a rh i e p i s c o p u l d i n O h ri d a i c e l d i n Ji c e a.a u bu c u r at l a î n ce pu t i «t o i i vl ah ii » d in statul (tar atu l) sî rb e sc. me gl en or o m ân i i st roro m â n s-au p strat o serie d e ter m en i biseric e ti d e origi ne lati n . A c e a st a se e x p li c atît pr i n fa p t ul c vl a h i i b al c a n i c i a u t r it î n mi j l o c u l u n or p o p u l a ii d e l i m b sl a v s a u greac . er a o a b a t e r e d e l a r î n d u i e l i l e c a n o n i c e a l e B i se r i c i i O r t o d o x e . S e p ar e c a c e st e pi s c o p î i a v e a r e e d i n a îr P ril ep sau în Lerin. c a i cr ea r ea u n ei epi sco pii f r un t erit o riu pr o pri u . la B el g rad i B ra n ice vo ). î nfifri ati r~ î p 12 19 jie. C r e ar e a u n ei e p i sc o p ii a vl a hil o r v a fi f cu t ca u n ii di n ca n d i d a ii l a hi r o t on i e din n ordu l D un rii ² m ai ales d in teritoriile în vecin at e ² s se fi în dr e p t at sp r e vl dicii d e aici.

fii n d î n rîrn o vo. ar h i e pi sc o pu l V a si le i -a or g an i r i c a. p r o b a b i l t o t u n vl a h . r a n g c u pa t r i ar h u l d e C o n st a n ti n o p o l . iar c or K tt M t b ri f^i i ei. ca r e e at u n n o u i m pe ri u la N ice ea ( 1 2 0 4 ² 1 2 6 1 ). In fe l ul a c e s > v o a d e ven it si n gu ru l c en t ru po litic i bi seri c esc al vl ah il or i j r d i n s u d u l D u n r i i . A c ea st sit u a i e n -a d u r at m u lt ti m p. ca «pri m at ». e xisten t i a zi . î n c a r e s.b u l g a r e c u r e e d i n a l a T î r n o v o .b u l i n t r a t d i n n o u s u b a sc u l t a r e a P a t r i a r h i ei e c u m e n i c e . iar pe arhiepisc op ul V a sile. 1 ^ 3 5 . h i r ot o n i n d e pi s c o p i vl a h i i b u l g a r i î n l o c u l c e l or g r e c i. a u r m a t i c ea bi se r i ce a sc . P e n t r u a -i r i d i c a p r e st i g i u l A s a n a a d u s i t el e S fî n t u l ui Io a n d e R il a. sca u n u l a r hi e pi sc o p es c d i n O h r i d a d ec a d e p ri n î n fii n a r ea A r h i e pi sc o pii l a T îr n o v o ( O h ri d a r m î n e a bi a c u ci n ci e pa r h ii l a c a r e se a d a u g a l t e ci n ci e p a r h i i n oi ) . -B in ecu vîntarea pentru pornirea r scoalei a e ot u l V a si l e. d e v e n i n d a st f e l c î r m u i t or u l O r t o d o x e r o m â n o . c u c on d i i a c a Io n i i s u s r ec u n o a sc pe p a p a c a su ve r a n i s se su pu n B i seri cii :. î n t r-u n si n o d i n ut l a L ar n n s ât o sJft. au t oc e f ali a i d e Tîr n o vo . C u t oat e ac est e a. P a t ri a r h i a c i A r h i e p i sc o pi a di n O h r i d a n -a u r e cu n o sc u t în s i n d e p en )ii B i se ri ci. i a r Ion i . P at ri ar h u l Io a c h i r ji ^ se b u c u r a ac u m d e u n p fe l ti g i u i 1 . p e a l e S f int e i F il o ft ei a Jfînt ulu i Ilarion. ca r e > sc ut pe Io ni ca reg e. N eîn ele ge rile d intre n oii st pî nito ri ai C o n sta ntirto po A s n e ti a u d u s la î m p c a r ea c el o r din u r m c u b izan ti nii. i fi i n d a t it u d i n e a p o t r i vn i c a B i za n u l ui fa a d e n o u l st a t. . P atriarh ul e c u m en i c G h er ma n ^ fi os cu t. î n t e m ei n d u -s e n ou l st at . ca r e a i « u n s» pe P e t r u c a il g ar il o r i vl a h i l o r . c ci în a c el a i a n c a va ci ad ei a p a tr a a u cu ce rit C o n st a nti n o p o l u l. i vi a a m î n sti r ea sc . pr e ot u l V a si l e a a t l a t r e a pt a d e ar h i e p i sc o p i h i r o t o n i t d e c t r e e pi s c o p u l L V i d i n i a l i d o i e pi sc o pi g r e c i. d e c i B i ser i c a r o m â n o .a d a t i s e m n a l u l i din JL3ii5 = »-i4 &6. D e a c e e a. titl ul d e " ». a î n c e p u t t r at a ti v e c u p a p a In o c e n i u II I. S e t i e c fr a i i P e s a n a u ct i t o r i t o b i s e r i c c u h r a m u l S f î n t u l D u m i t r u î n s at u l lîn g T îrn o vo . pe at u n ci Ioa ch i m . D up întem eierea st atului l o r.L e pisco pia (P at riarhia) de Tîrn ovo. a e zî n d ca î m p r at ai n d e F l an d r a . c a r e d i n a stabilit re ed in a t ot l a N ic e ea. c a în felul c a p e t e o a u t o r i t at e m ai m a r e î n f a a v e c i n i l o r . episco pu l M e gl en iei din M a ce d onia. l a R o m a . F cî n d u -se î m p ol îti c . d a r i î n f a a r s i . c ar e a c z u t î n s î n m î i nil e l u i Ion i . Io v z u t n e vo i t s c a u t e sp r i j i n î n A p u s. rî n d u i n d pr e o i î n p ar o h ii.

în car e se d esf u r a o inten s vi a du h o vni ce asc i cu ltu ral . bu lgari i sîr bi.37 5 E fti mie _ _a_ fo st ales patriarh d e Tîrn ov o. Iva n i m a n. dec zut din pu nct de ved ere p olit ic. su b ju ri sd i c i a P at ri a r h i e i d e C o n st a n ti n o p ol . A bi a î n pri m el e d e cenii al e sec ol u lu i al X l V -le a. U cenicul sau G ri go ri e a m b l a c spu n e ca ar li îbsf vl a h " d err e an i. rid icîn d u -se p e ste t ot biserici i mî n sti ri. B u l ga ri a a f ost î m p r i t î n d o u fo r m a i u n i d i st i n c t e : u n t a r a t l a T î r n o v o. a scris ² sau trad us di n li m ba greac ² felurite lu cr ri litu rgic e. t a r at ul d e l a T î r n o v o a c zu t su b t u rci. e co n o mi c i cu ltu r al. E l a î n d r e pt at ort o grafia slav . sub Te od or S viatosla v (1 30 0 ² 13 21 ). i m pe riul d e l a Tî rn o v o i -a pi er d u t car a cter ul r o m ân esc. cu m a fost cu vi osu l Te od osie (aju ns pat riarh ) i ucenicul s u E fti mie. j u r i s dic ia lui în tin zîn d u -se p este u n terito riu m u lt m ai va st. In 1 3 9 6 a c zu t su b t u r c i i 11 ² Istoria B. d ob îndit la S fîn tul M un te i la C o n st a ntin op ol. 1 40 1 ). c ar e a f o st d u s d e t u r c i î n e x i l î n B u l g ar i a d e s u d . c o n d u s d e fi u l s u . pe teritori u l rii n oa str e. jjij. ulti m u l pat ri arh d e ai ci. co n d u s d e fr atele vitr e g al a ce st ui a. 13 81 ² c . fii ca i ui N i c o l ae A l e x an d r u B asafab). D ar d u p m o ar t e a a c e st u i a. i altul cu c apital a l a V idin . d o g m a tic e. . A c e a st c oa l e r a co n d u s d e m ar i c rt u r ari i i sc u si i m î n u i iori de c on dei. C u ac e asi a a di sp ru t i P atria rhi a d e Tî rn o vo. s-a r e f cu t tr ep t at sit u a i a in t er n i s-a u ex ti n s g r an i el e st at u l u i. copii nd u-se m anu scrise î n li m b a sl a v . Ivan S tr a ci m i r. c are ti m p d e a pr o a p e dou ve a c u r i a p u r t a t g r i j a d u h o v n i c a c r e d i n ci o i l o r v l a h i i bulgari din sudul Du n rii. La Tîrno vo ² cel mai puternic centru bisericesc din acest ti mp în regiu nile balcano -du n rene ² s-a î nfiin at i o coal teol ogic în car e în v au tin eri ro mâ n i. ru d cu d o m n u l rii R o m â n e ti ( er a n e p ot ul d e fii c al l u i B a sar a b I i s o ul A n e i. iar m ai tîrziu sub Ivan A lexand ru ( 1 3 3 1 ² 1 3 7 1 ). P atri ar hi a Tî r n o vei a lu at o d e z v ol t ar e d e ose bit . patriar h u l E fti mi e a c reat u n cu r en t c ultu r alr eli gi o s c a r e s-a r spî n dit i l a p o p oa r e l e d in j u r. c u pr eo i i c l u g ri r o m ân i i bul g ari. în locul ei a r m as o si mpl mitrop olie. A m ar tat în p artea introd u ct i v c d u p stin ge re a din a st iei A s ne til or. a g hi o gr a fi ce.o. î n ab se n a ar ul u i.a u t o ri t a t e c a r e d e p ea u c u m u l t pe al e a r h i e pi s c o p u l u i V a si l e. c ap ital a a fo st a p r at d e E fti m i e. reor gan izatoru l vie ii mîn stire ti din ar a R o m ân ea sc . pr ecu m i cu A nl i m al U n gr o vla hiei (c. D e l a pa tri a rh ul E ft i m i e se p str e a z i o c o r esp o n d en c u e gu m en ul N ic od i m. în a n u l 1 3 9 3.K. d hrî m pr ejuri m il e A drian o p olulu i. exi stîn d în c on tin uare ca stat bu l gar. N u me r oa se m an u scri se ap ar in t oa re a ce st ei co li au aju n s i în no 'fd ul D u n rii. O m cu o al ea s cu ltur . u n d e a i m u r i t ( 1 4 0 0 ) .

IV) . Bucu68 p. t. A. 277²308. p. în se<. In urma cotropirii acestor dou state. 75 p. publicate de Al.< TEODOR CAPI-ioromânii. SILVIU DRAGOMIR. lemoria lui Vasile Pârvan. Istoria românilor din Peninsula Balcanic (Albania. Bucure ti. P. MURNU. Institutions. P. An. I²IV se ocup de vlahi).1 h. 1936. 980²1250. SACERDO EANU. n i i d i n B a l c a n i : JOVAN CVIJIC. III. în «fleue». '.. societe. 1976 (cap. 398 p. N. 3 voi. în Byzantinische Forschungen.I. XVI + 360 p. (Discurs de recep ie la Academie) . 1924.I. BIBLIOGRAFIE r e: Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele istoriei României) IU. Bucure ti. 68 p. ION Originea românilor din Balcani i Vlahiilc din Tesalia i Epir. la Arge . .S. c 1 u z i i: Rezult c românii sud-dun reni au avut. Bucure ti. III. p. Cluj. XXVI. . preo i i c rturari sud-dun reni au trecut în n rii. Bucure ti. Bucure ti. 274 p. Acad. Elian i N. Studii istioioicure ti. Acad. propria lor via bisericeasc . Epir. Studiu din nismului balcanic. t. 1943²44). M. SEXTIL PU CARIU. uneori cu scaune episîn care au p storit desigur vl dici de neam român. Te(ucure ti. numerici au fost pref cute în moschei. aduse de la Tîrnoin. supu i pentru aproape o jum tate de mileniu jugului . Dndon. 1926. \ordul Peninsulei Balcanice in Evul Mediu. Bucure ti. s. p. CONSTANTIN C. c ci rela iile temporare ale lui Ioni cu papa InoII au r mas f r urm ri. O problem de istorie medieval . Studii istorice privitoare la trecutul românilor de peste tie îngrijit i studiu introductiv de Nicolae erban Tana oca. ANU... în ara Româneasc i Moldova. 1979. GIURESCU. SILVIU DRAGOM1R... L'empire valacho-bulgare. Romanitatea ucure ti. 1942. au fost mutate acum în ara Româneasc . N STUREL. intini (sec. s. Rom. 1934.[qar de la Vidin. Moa tele Sfintei Filofteia. 1925²28. unde i-au continuat c rtur reasc . Lcs Vala[ques QUX X-e²XIII-e siecles. XI²XIV). 1891. XENOPOL. Vlahii i morlacii. 303²311.crearea ' statului Asane tilor (1185). 135 p. La Peninsule Balcanique. 1919. VII. Rom. erban Tana oca. BANESCU. Despre Via~ 9 UJ' 1931 ' 18 P... P. limb . Vlahii din Calcidica. M. U. XXV . Trebuie it i faptul c ân toat perioada de care ne-am ocupat. Macedonia..1 Cluj. Bucure ti. Bucure ti. t. preo ii i c lug rii alunga i Mul i c lug ri. 47. 224 pv . Paris. 1918. istorie. 1 A s a n e t i l o r : A . Istoria românilor din Pind.(extras din Lucr rile Institutului de Geografie al Uni.upritor. D.²XI. TEODOR CAPInoromânii. + 3 h. în An. geolaine. voi. TEODOR CAPIDAN. De nte. Studiu istoric dup izvoare bizantine. III + 531 p. ÎORGE MURNU. Etnografie. via a bisericeasc a vlahilor sud-dun reni se pierde în jarilor. 1959.. 1969. Introducere la istoria culturii române ti.S. 230 p. G. 1913. Le monde ottoman des Balkans (1402²1566). 4. scauiscopale sud-dunârene au fost sub jurisdic ia Patriarhiei de itinopol.

. 3²4. 1946. R scoala i statul Asane tilor. Les Vlaques la lin du X-e siecle au debut de Xl-e et la testauration de la domination byzantine dans la Peninsule Balkanique. 129²168 jl ION I. 123²151 ( i extras. în B. 1968. Leg turile cu Ohrida i exarhatul Plaiurilor. Bucure ti. Budapest. an XVII. Bucure ti.O. 148²159 i 224²233. *Imperator Bulgariae et Vlachiae». 1980. 1989. NISTOR. Culegere de studii. 4. 1980. 1297²1312. N. în voi. în Revista de Istorie. p. Istoria vie ii biserice ti a românilor. DOBRESCU. nr. Bucure ti. 575²576. p. XI i XII în ^Convorbiri Literare». p. Coordonator Eugen St nescu. 1942. 246²258 . XII²XIX). an.) . nr. VI.. 1984. nr. CHIRIL PISTRUI. p.T.. Bucure ti.(1943). Preo i de mir adormi i în Domnul. an. întemeierea mitropoliilor i a eelor din ii m n stiri din ar . 3²4. 1944²45. 1942. p. în M. I. 7²8. NICULAE M. Rom. 3²4. Byzantinovlahica I. EPIFANIE NOROCEL. p. 146² 159.. Cil. Bucure ti. Cern u i. ST NESCU. Patriarhia bulgar de Tirnovo între anii 1235²J393. 1906.* '3 ' . 201²209. 1972.A. in jurul genezei i semnilicatiei termenului «VJacWa» din titulatura lui Ioni â Asan. an XVIII. 1971. 1981. 543²590 ( i edi ia francez : Un probleme d'histoire medievale : creotion et caractere du second empire bulgare (1185).. SIMEON RELI. Un episcopat românesc în sec. GYONI. s. IULIAN MICULESCU.. p.R. M. tom. p. XXVII. în S. 1966. 33. L'eveche vlaque de l'archeveche bulgare d'Achris aux Xl-e²XJV-e sîecles. în RESEE.93 p). p.' . III. 9²56. XII p'm la întemeierea statelor ieudale române ti.R. DOBRESCU.O. M. Rela ii rom no-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. Românii (vlahii) în spa iul carpato-balcanic pîn la întemeierea imperiului româno-bulgar. nr. Acad. 181 p. t. în «Etudes slaves et rouma/nes». GHEORGHE I. u i:. 11² 15). Din nou despre geneza i caracterul statului Asane tilor. 651²674.I. 49²80 (cap. IULIAN MICULESCU. XXIX. 34. Ioan «prevtuh Episcopiei aromânilor. an Cil. 66²78 . 1934. POPESCU. 1905. în B. 457²460 ( i în voi. As ne tii). NICOLAE ERBAN TANAOCA. p. 1948. 1943.O. 7. E. V i a t a b i s e r i c e a s c : N. în An. p. nr. 3. Imperiul \iaho-bulgar < i patrjariiia de Tîr-novo. BORISLAV PRIMOV.. an LII. în B. p. Tradi ia despre întemeierea statelor române ti. 29 p. în Revista de Istorie. p. NICOLAE ERBAN TANA OCA. p. BR T1ANU. Crearea celui de al d oilea tarat bulgar i participarea vlahilor. Bucure ti. 1²2. 1984.S. p.R. tom. nr. 128 p. Bucure ti. Vlahii în spa iul carpato-balcanic de la siîr itul sec.

care i-a scris opera prin 1150._Qignica rus de la Kiev. în imp eriul bizantin. O prim m r'onstituiQ. ba chiar i a i Germania. a Magistrului P. care îndeplinea slujba de secretar 1 regelui i. numit i a lui Nestor (sfîrolului XI sau încep utul celui urm tor). în anul 896 ungurii s-au a ezat în Cîmpia Panonic . care se îndeletnicea cu agricultura i cre terea Pe lîng o serie de m rturii cu caracter arheologic.III VIA A BISERICEASC A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA I BANAT ÎN SECOLELE IX²XIII ira ia ungurilor. au d at p es te o 3 româno-slav . ecari tiri cu privire la via a bisericeasc a românilor transilivem începînd cu secolul IX. Hungarorum Ungurilor). ungurii -începur s se lupte cu ' cu slavii care tr iau acolo».le VI²IX sînt foarte s race. iu început o serie de expedi ii în rile învecinate : în Moravid care l-au destr mat în 906). p i n d ex p e di i i i n p a rt ea d e r s ri t a T is ei. la rîul Lech (955 ). lingvistic imic. f r îndoial 7~un cleric. . Alta este Gesta. privitoare la via a bisericeasc pe teritoriul patriei noastre . în acela i timp ² a a cum se obi nuia în Ungaria. care arat c dup ce t ni te mun i înal i (Carpa ii). Magistrul f. se cunosc i dou izvoare scrise care atest prezen a roîn spa iul carpatic în momentul venirii ungurilor. notarul anonimH[7 ric^1irrîîsf~al 3ela II (U31²1141). pîn cînd au fost înfrîn i de împ ratul Otio I al ei. sub c'ondui Arpad. Din expunerile precedente am putut constata 3.. puse în leg tur cu migrarea i area ungurilor. în Cîmpia Panonic ung urii au g sit o 3 romanic . Venind din sudul Ucrainei de azi.

Al doilea voievodat era al lui Glad. în care domnea «un oarecare r omân » Gelu. Some i Por ile Mese ului). condu i de «ducele» român Gelu. ‡ Primele forma iuni politice române ti din Transilvania. capelan al cur ii rege ti.'Desigur aceste infiltr ri de triburi maghiare în Transilvania au .. & c rui fiic s-a c s torit cu fiul lui. dar a fost prins lîng rîul C pu i ucis. între Mure i Dun re. ubi Gelou quidam Blacus dominium tenebat. Bazat pe unele izvoare anterioare (confirmate îns i de unele contemporane). al ii îl socotesc un magister al aba iei benedictine din Pannonhalma. dar rezisten a lor a fost înfrînt .luliujjujilt^riiacordul lui Arpad. i al ii îl identifica cu Petru. Anoîiyrrius arat c la a ezarea ungurilor în Cîmpia Panonic . Luptele s-aii dat mâi ales în jurul cet ilor S tmar i EUharea. pe urm . cînd a tr it. i acesta a încercat s . Glad se refugiaz în cetatea Cuvin (Keve). . Asupra lui s-au purtat'discu ii de aproximativ 250 de ani (cine a fost. format din români. înclin m spre prima ipotez . locuiau acolo'slavi. ce pozi ie^social a avut.i ap ere ara. Atunci Arpad se împac cii Menumorut. concentrînd oaste numeroas pe Timi . privirile c peteniilor maghiare s-au îndreptat spre-^ ar'a Transilvaniei» (Terra Ultrasilvana). în Banat. care a fost apoi cucerit . devenit episcop de Agria (Eger).dar i în alte ri catolice ². : centrul st pînirii sale politice.. ultima fiind cucerit abia dup 13 zile. bulgari i pecenegi. unde era un" voîevocTât ²~ între Por ile Mese ului i Izvoarele Some urilor :² locuit de români i slavi. Cetatea Biharea a r mas tot în st pînirea. H. prepozit în Alba Regal . Relateaz apoi felul în care a fost atacat voievodatul din Cri ana (între Mure . bulgari i români.: lui Menumorut. La cererea lui. cu care au purtat cîtev lupte. ar cunoscut prin «bun tatea» ei.1a rîul Alma . : con dus de «ducele» bihorean Menumorut. s-a încheiat pace cu c peteniile maghiare. care este valoarea istoric . în sfîr it.e » (ad castrum suum iuxta fluvium Zoraus positum). a operei sale). Gelu a încercat s se împotriveasc ungurilor la Por ile Mese ului. a pornit cu oaste în Transilvania. apoi a c utat s se salveze «în cetatea sa de lîng rîul Son. p este «români i slavi». .. Descoperirile arheologice din satul D bica (circa 30 km nord-est de Cluj i 10 km la vest de Some ulMic) au dus la concluzia c aici era cetatea «ducelui» Gehi. Anonyrnus relateaz c un conduc tor maghiar cu numeje_. essent Bla ii et slavi q uia alia arma non haberent nisi arcum et sagittas»). în care oamenii acestuia au dat dovad de mult eroism.. Unii cer cet tori pledeaz p entru identificarea sa cu un notar al regelui Bela.habitatores terre illius. care n u aveau alte arme dec ît arcurF* î*~Scrge i («bonitatem terre Ultrasilvane.

lîn g Al ba î l gr a d.s e c a î nt i n d er e i c a pu t er e e co n o mi c o. Cu vi n ul . c u u r me d e l o cu i r e d i n s e co l e l e IX ² X ² u r me ca r e p o p u l a i e r o mâ n e a s c î n a i n t e d e p t r u n d e r e a u n g u r i l o r î n ni a ². ansil van i a pr opri u-zi s au exi st at îns i alt e for ma iuni poli ne t i .a u a vu t : u t ri buri l e magh i ar e î n aceast per i oad de p t r u nd er e a l or [ vani a. a vî n d c en t r ul î n B l g r ad -A l ba Iu l i a . d u c e l a c on cl u zi a c a e xi st at o f or ma i u n e p ol i t i c i M u r e u l u i . ci a b i a d i n u l t i mu l s f er t al s e co l u l u i X I. E r d el eu . a r a Z ar a n d u l u i . s . af ar a st pî n i r i i l or . B i har e a. a s e m n t oa r e c el o r f c u t e d e ei i î n al e Eu r opei . Iu l a. car e i. prin 100 2²100 3. un gu r ii au n umi t -o Ul t r asi l va. E xist en a un or cet i l a eli gr ad (Bl andi ana.a c e s t or a. d up s vî r i r ea c r or a se r et r geau î n Panoni a. put er ni c e ur me de aut o. din car e. pî n t î r zi u . Tr a n s i l va n i a e r a o a r î n t i n s i b og at . d eo ar e c e n .P o t r i vi t i z vo ar e l or n ar a t i ve d i n s ec o l e l e X I I ² X I V . at e st at e d o c u men t a r î n s e co. E l a f o st î n î r î nt I cel Sfînt. ar a Aml a ul u i.² X IV. E r d e el u. Ult r asi l va<C >i l va n a. Or )îca. «de dincolo de codri». car e nu s ui t a mi nt i t e d e An on ymu s. exi st au an umit e for ma i uni poli er i t or i u l Tr an si l vani ei . sl b i t e vr eme l n i c p ri n a t ac ur i l e t r i bu r i . i e s p r e o s t pî n i r e m a gh i ar d e pl i n î n Tr an si l v an i a i B a n a t i t e vo r bi ni c i a cu m. In t i n-ievod atului st pî nit de Gyl a-Gyul a er a cu mult mai vast . d ar i st r ui ser i un el e cet i . dar i polin s i v a d e o cu pa r e a Tr a n s i l va n i e i . c u c en t r u l î n B l g r a d ( a z i A l b a Iu l i a) . ca S t mar u l . i ar î n cel e Gyul a. u n el e voi e vo dat e c on du se d e «du ci » svozi ». xi s t at a po i a a n u mi t el e c e r i ». r egel e Ungari ei. cee a c e î n s ea mn a r a «d e di n col o ». i i Ge l u.a u r e f c u t d u p r e . un baz el e or gani z r i i pol i t i c e a voi e vod at u l ui . R mî n î nd pî n . în accep iune geografic . î n pr i mi i " ol u l u i X I. c od at e l e t r a n si l va n e . e gu l u i .e t er u l u n o r e x p e d i i i .i a r e d i n p r i m a j u m t a t e a s e c o l u l u i X . c on d u s pî ni t or pu t er n i c nu mi t î n cr on i c el e mai ve chi Gyl a. a d u r a t a p r o x i ma t i v d ou . car e est e f r î nd oi al un ur ma al l ui Gel u.au p st r at .i st rî ngeau i o t i . ‡ el at r i l e l ui An on ymu s s e d e s pr i n d e f apt ul c l a sfî r i t u l se -: i î n ceputul celui ur m t or. d e zvol t î n d u . ar a M a r a mu r e u l u i et c . Put er ea acest ora r ezult nu numai din faptul c au izoch ege asemen ea or gan i za i i . ar a F g r a ul ui .mâne asc : ar a B îr sei .

Pe la mijlocul secolului al Xll-lea regii unguri au adus în Transilvania coloni ti sa i ²‡ din p r ile Flandrei. de i vorbesc limba maghiar . comitatele regale (de pild . pogâny (p gîn) . Din acelea i institu ii autohtone s-a n scut i forma de organizare politic a întregii Transilvanii. Importan a ungurilor ca factor politic în Europa central a începvit s creasc dup ce au îmbr i at cre tinismul. Astfel. comitatul D bîca este amintit din anul 1164). angyal (înger din gr. luat din str românescul ap boteaz ). de obicei. grecii. Paralel cu ocuparea acestor teritorii. De la slavi au luat: kereszt (cruce. Luptînd în avangarda o tilor maghiare. Karâcson y (Cr ciun). keresztelni (a boteza). din vodocrest.vea curi. pe m sur ce au înaintat cuceririle ungare. iar la începutul secolului al XUI-lea. Colonizarea lor a continuat pîn pe la începutul secolului al începuturile încre tin rii ungurilor. vecsernye (vecernie). în sud-estul Transilvaniei. p e locurile în care tr iesc i azi. din krest). Aceast form de organizare ² voievodatul ² a r mas o institu ie specific Transilvaniei pîn la mijlocul secolului al XUI-lea. kereszteny (cre tin). în secolele XII²XIII.). de la care au împrumutat unii termeni cre tini ortodoc i. românii). Rinului de mijloc i Saxoniei ² care s dea un nou impuls agriculturii. erau a eza i. au venit în contact cu unele popoare cre tine ortodoxe (moravii. regii Ungariei sau folosit i de secui care. Dup stabilirea ungurilor în Cîmpia Panonic . voievodatul. sînt întîlni i ini ial în Bihor. Pentru ap rarea teritoriilor intrate în st pînirea lor. O puternic înrîurire ortodox au primit de la pop u-' la ia b tina româno-slav din cîmpia Tisei i de la românii din Transilvania.a. cu care între ineau rela ii diplomatice. au o origine foarte discutat : fie urma i ai avarilor. me te ugurilor i comer ului. E posibil ca unii dintre ei s fi cunoscut înv tura cre tin înc din timpul ederii lor în stepele din nordul M rii Negre ( f i e de la bizantini. vizkereszt (boboteaz . fie de la vecinii lor armeni). care nu era altceva decît dezvoltarea ² pentru întreaga ar ² a vechilor «ducate» (voievodate) din secolele IX²XI. la hotare. fie ai unor p op ula ii turce sau ai unor triburi kabare (desprinse din statul kazarilor) . la început. apoi. numele zilelor i . în jurul vechilor cet i pe care le-au g sit aici s-au organizat. apoi sîrbii. szerit (sfînt). Intre cuvintele împrumutate de la români se pot aminti : oltâr (altar). dup al i cercet tori ar fi un amestec de elemente etnice diferite. pe Mure i pe Tîrnave. iar mai tîrziu de la ru i (tocmai atunci se petrecea încre -1 tinarea acestora în ritul ortodox).

arat c u n gurii p e a u p o st u l c e l m a r e d u p o b i c e i u l B i s e r i ci i a p u s en e.iil o r . c ee a ce n e n r u d i r e a cu « s pt m î n br î n ze i » d e l a or t od o c i. a p r ili e ² l u n a S f în t u l ui G h e o r unie ² lu na S fî ntului Ioan B ot ez toru l . D e pi l d . f e b r u a r i e ² l u n a d i n a i n t ea p o st u l u i m ar t i e ² l u n a i nt r r ii î n p o st . t î n ac e a st p e r i o a d au a d o p t at i a u p st r a t pî n t î rz i u u n e l e i o b i c ei u ri al e B i se ri cii r s rit e n e. se s er b a î n i a n u a r i e . Sin o du l a mi nti t m ai g â d u it î n tîi a c s t o r i e a p r e o il or n u m a i î n m o d p r o vi z o ri u . ce a ve c h e c e a n o u ( u j h i t ) . a s e m en e a l u i In d r e a r e a. d e l a u n gu ri i or t o d o c i u r m e d i n r u g in o r sl u j b e al e B i ser i cii O r t o d o x e . ti n a re a ofi ci al a u n g u ril o r.n o i e m b r i e ² l u n a S fî n t u l ui A n d r e i. s e r ° i l a u n g u r i i d e u n m i si o n a r i s m o f i c i al . ca în B i seric a O rt od o x . In t r e a ce st e a se p ot a m i n t i : i an u a r i e ² l u n a P r e a S fi n t ei r e di n ti m p u l cîn d so b or u l M ai cii D o m n u lui ² a zi a d ou a zi d e n __ . > i faptul c u n gu rii vor b esc pî n a zi d e d o u «leg i». d e as e m e n e a. P e lîn g înrî uririle cr e tin e p ri a po pu la ia ro m â n i sl a v c u c a r e a u v e n i t î n c on t a c t. î m pr u m u t at e d e l a r o m â n i i î i o r t o d o c i . in terzicî n d u -le c s t oria cu v d u ve sau fem e i d i vo r ate. u r mî n d d e ci p r ac ti c a B i se r i ci i O rt od o x e c ar e î n g d u i e a pr e o il o r i a d i a c o n i l o r d e m i r (c e l i ba t u l p r e o il or a f o st i h i clerul catolic ma gh iar a bia în sec ol ul X II). c a r mî n t. . S e p st r ea z o t r ad u c er e î n a gh i ar di n sec ol ul X I a r u g c i u n ii ort o d o x e d e l a sfi n ir e a r e m i n i sc e n a ac e st e i a e st e i e x p r e si a m a g h i ar : « e l u n g c a î S î nt i o n » ). s priji n ul t ez ei c u n g u r ii a u fo st î n c r e ti n a i î n tîi în rit ul r s riin fl u en a i d e r o m ân i i sl a vi vi n i alte m rt urii . din ju rul anului 12 00). d e l a r o m â n i a u î m p r u m u t a t i o b i c e i u l lor. ci lu n e a. p st r at.‡ se pte m br ie ² lu na S fî nli h ai. i azi u n g u rii : pri m a s pt mî n di n po st « a u nt u l ui » ( vaj h et ). S l u j ba î n m o r m î n t r ii se f c e a l a v ec hi i u n g u r i t ot îl B i se ri cii r s r it e n e ( se p st r ea z o tr a d u ce r e m a gh i ar a rtod o xe a în mor mînt rii. M ul i pr e o i cat oli ci u n gu ri s t o r i i. ve n i t d i n B i z an . i rec s torirea. nu m e d at d e st r m o ii n o t ri lu ni i d e ce m bri e . P o pu laritat ea S f m tu lui Io an B otez t oru l i a S fî ntu lui Du m i e ch ii c r e ti n i m a g h i a ri se d at or e a z t ot i n fl u e n ei ort od o x e. . D e pil d . î n z i d e i. a ra t c l a e i a p t r u n s m a i î n t î i c r e t i n i sf or m a r s ri t ea n i a bi a m ai tî rzi u su b fo r m a a p u se a n . su b : el S fî n t sî nt a mi n tit e ce l e pa t r u p o st u ri al e B i se ri cii r s r i t en e ut e tu tu ro r ». H ot rîrile u n u i sin o d inu t la S za b ol c s în an ul ti m pu l re gelu i La dislau cel S fînt (10 7 7 ² 1 0 9 5 ).

n . E ste gre u în s d e pr ecizat un d e i-a a vut re e din a vl diceasc . M ai a pr o ap e d e a d e v r est e pr e su pu n e r ea c e pi sc o p u l gr e c Ie r ot ei a l oc uit p e u n d e va prin p r ile Tisei sau ale C î m pi ei P a n oniei. A st fel. n . c are m rt u ri se au cr e di n a în H ri st o s în c d e l a a pa ri ia l or în i st ori e. A ce ti doi cronicari ad au g infor m a ia c prin ci pele B ulcsu ² nu mit de ei B olo su d e s sau B u l osu d e s ² a p ri mit bot ezu l la C o n st antin op ol. pentru ca s reînnoia sc pa ce a pe ci n ci a ni c u i m p er i u l bi z a n ti n . î n s i afir m a i a l u i K ed r en os c o n stit u i e un ar gu me nt pentru teza no astr . na fiin du -i însu i î m p rat ul C on st antin V II. ap are i « m itr op olitul Ioa n al T urci ei» (iz vo a r ele bi zanti ne di n s ec o l el e X ² X I n u m e s c p e u n gu r i «t u rc i » . N u tre bu ie trecu t cu ved e rea fa ptul c U n garia se afla pe linia d e întîlnire a ci viliza i ei ro man o ge r m an e c u ce a gr e c o . N u du p mu lt ti m p a ven it l a C on sta ntin op ol prin cipele G yla s sau G hi u la. A fir m a iile u n or a c a f ost l a A l b a Iu li a n u p o t fi l u at e î n c on si d er ar e. r es p ec ti v a c r e t i ni s m u l u i ap u se an c u c el . ca r e. in cartea sa D e ad m inistra nd o / m pe7 ^'l^a{ eazT ^cT pfifr"arnir9 48 C 9 4 9 a u fost tri m i i l a C o n st a ntin o p ol d o i d e m n it a ri u n gu ri ( T er m at zus Tspjxa-cîlouC i B ultzos sau B ulcsu ² B o5Xt!>j). In t ro d u ce r e a rit u l ui a pu se a n l a u n g u ri . « T u r ci a » ). ). cer cet rile a u d o ved it c în a cel ti m p un gu rii nici n -au a vut st pî n ir e a su p ra T r an sil v an i ei . a î n t o r s p e m u l i d e l a r t c i r e a b a r b a r l a cr e t i n i s m » . ) . î m p r atul C o n sta nt in V II P o rfi r og en etu l ( 94 4 ² 95 9J. car e d e a se m e n ea s-a b otezat pri min d n u m ele de te fan i avînd ca na pe acela i î m p rat. In ianu arie 10 28 . au în ce pu t s p trun d în U n garia i mi si on ari a pu sen i. a lu at fiin o «M itrop oli e» ort od ox u n g ar d e pe n de nt de B iza n . hiroton it episco p ai T u rciei (c orect : al U n g ariei) de c tre T eo filact (patri a r h u l C o n st an ti n o p o l u l u i. u n gu rii nu p ute au a vea o ep ar h ie strict d el i mi tat din p u n ct d e ve d er e teritorial. inîn d se a m a m ai ales d e fa ptu l c la înce p ut ul cre tin rii l or. c ci în A lb a Iu lia nu existau «bar bari» n e cr e ti n i. K ed ren os ² «a lu at cu sine i pe un m o nah cu nu m ele Ierotei. i a r ar a l o r . vestit pen tru e vlavi a sa. IX²XIII) 217 I de spr e -c ar e scriu felurit e iz vo ar e c on te m p or a ne i p e care -1 ad m it i ist oricii m a gh iari . L a sc u r t ti m p d u p pri m i rea cr e tinis m ulu i r s ritea n d e c tre c on du c t ori i un gu rilo r.sl a v .VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SEC. î nt r u cît n u a u ni ci u n t e m e i d o cu m e n t a r. M u l i i st or i c i so c o t e sc c pr i n v e n i r e a l u i Ie r o t ei î n t r e u n g u r i . a j u n g î n d a c ol o ( î n U n g a ri a. n . L a plec area din C on stan tin o pol ² n e in for m ea z G h. f r s ai b o re ed in sta bil . ci r o m â n i. D e al tfel. n. între m e m brii sin od u lui patriarhal din C on stantin op ol. In f o r m a iil e î m p ra t u l ui au fost reluate i c o m pl et ate cu un ve ac i j u m tate mai tîrziu d e cr on i c a r i i bi z a n ti n i G h e o r g h e K e d r e n o s (c a r e se s p r ij i n p e c r o n o g ra f u l lui Ioan S kylitzes pent ru perioada 81 3² 10 57 ) i de Ioan Z onaras.

In tre se o b li g a s t ri mi t m i si on ar i c at oli ci s p r edi ce î n U n g a ri a s -i o c r ot e a sc . G yor etc. i du p ce ac e st a s-a c s t orit a d ou a oar c u princi pesa caui elaid a. i orie nta rea prin cip elu i G e ys a s p re i m p e riu l ro m an o -g e r m a n s i p r i n î n l o c u i r e a O r t o d o x i ei c u c at o l i ci s m u l î n t i m p u l l u i c el S fî n t . î n vî r st m a t u r . el a în fiin at în U n g aria d ou arh iepi sc opii. E ger. C er c et r il e m a i n oi a r at î n s c el : d e la n a t e r e bo t ezu l în cr e din a ort o d o x a R s ritulu i. a d o u a l a C a l o c e a . so ia lu i G e y sa. C u t o a t e a c e st e a .a p u s t e m e l i a u n u i st a t u n g a r c a t o l i c . G e y sa i to a t fa m ilia s a a u î m b r i at s m u l d e rit lat i n. toate itin. D i n s ec . A p o i. pr ecu m i din D r ob ro gea d e azi (se colele IV ² V I). c s torit cu prin cipesa cato^ ar e z G hi z ela. V âcz. ) m ( S t r i g o n i u m ) . jele tefan «cel S fînt» (997 ² 10 38 ^. A d al P r a ga i m i si o n ar ii c e h i ve n i i c u e l a u e v a n g h eli z a t ap oi î n su r a întrea ga U n g arie. cu m se în tî mp l a se n u d e m u lt cu B u l S er bi a. a se m en e a. s . u na la . A m e mi s pa rt e i po t e za c d e la în ce pu t ul se c ol u lui IV pî n c tr e sfîr it ul !i IX . care din 962 dei m p ratul « sfîntu lui i m p eri u ro m a n d e n a iun e g er m a nic ». pe t erit ori u l rii n o a st r e au a cti vat a a n u mi ii h o r ep i sm i i ai ci fie d e pat riarhii d e C o nstantin o pol. sco pii ro m âne ti din Tran sil vania în secolele IX ² X I. n u m e l e d e t e fa n ( Ist vâ n ). c ci a ce ast a ar fi î n se m n at pe n tr u ea o în d o it în frî n D litic i religioa s în acela i ti m p. D u p sfatul libe rt i A d e laid ei. IX ² _ . Iz vo ar e l e cat o li ce a fi r m c A d al b er t ar fi bo 9 8 5 i p e fi ul l u i G e y s a i al ar o l d e i. a u p u t u t a cti va ai ci e p i sc o p i « m i si o n a ri » ( p er i o d e -ii d e a c e i a i cîr m u it o r i b i se r i c e t i d i n a f a r . so ra u nu i prin ci p e po l on ez. A c i u n e a m i si on ar il o r a p u se n i s-a î nt r it m a i ) m o ar t e a ar old ei . su s i n t oa r ea O rt o d o x i ei în i.a n. A c iun ea misionarilor apuseni ut d u p a n ul 9 7 3. su s i n u t c u i e S c a u n u l p a p al . su s in t oar e a c at olicis mu ri su c c e se m i si on a r e a u î n r eg i st ra t p r i nt r e u n gu ri ep i sc o p i i P i l: P asssau i a p oi A d albert d e P rag a.) i cin ci aba ii ( mîn stiri). a c o n t i n u a t s d i n u i a s c i cr e tin is m u l d e rit r s rite an. fie de arhie pisc opii inian a P ri m a (se colu l V I). p r e c u m i o pt e pi s c o p i i 6 m. cî n d p r i n ci p el e Ge ysa a î n c h e iat o ali an c u cui s u vecin Otto I al Ger m aniei (93 6² 97 3). ceh d e origine. a fost u n m a r e sp rijin itor al ritulu i latin în U n > u p tradi i e. R o m a p a pa l n u pu t ea l sa o ar ca U n g ar i a s i n t r e i cre ti nis m u lu i r s rite an. P ecs. fie de e pisc opii sud -d u n r eni. W a j k.

t o at e d e fact ur bi z an ti n . z ecil e d e m o r mi n t e et c. A ce st ea c on stitui e o d o va d evi d ent a leg t urilo r ec on o m i c e. instit u ia h ore pi sc o patulu i s-a d o ved it nec or e sp un z t oare. în cetîn du . U r mele d e l ocuire oc u p o su pra fa i m en s . D e al t fel. în n ou a situ a i e p oli tic .i a ve a u re e din a într . în ju r ul o r a ul ui A l ba Iu lia ). c ar e au f ost sc o a se l a lu m i n pî n în p r ez en t. car e s -i hir ot one a sc . i era în tradi ia i rîn du ielile biserice ti ort od o xe c a or gan izar e a bisericea sc s ur m e ze c el ei p olitice. 5 k m d e ce t a t e. o p ar o h i e co n d u s d e u n pr e ot. p ol itic e. U n a a f ost ri di ca t m a i tî r zi u pr i n se c o l u l X III. d u p cu m d o ved esc vetr ele d e foc. O p r i m e p i s c o pi e a p u t u t e xi st a l a D b î c a . con sid er at o biseric vo i ev od al . P e lî n g a ce st ea. deci pri m a tr e bu i e s fi e c u m u lt m ai vec h e . C u alt e c u vint e. da r i bi seric e ti p e car e le -a u a vu t vo ie v ozii d e la D bî ca cu B iz an ul în c di n sec olul IX . D e acu m în ainte.a pr oc e d a t i l a p o p oa r el e sl a ve î n vec i n at e. T oat e ace stea d uc la pre su p un erea c ai ci exista u n scau n d e epi sco p o rt od ox r o m â n. C ele p este o sut de a e z ri o m e ne ti d esco perite în terit oriile intracar p atic e. cea m ai ve ch e fii nd co n stru it d in piatr .o «c etate».po ate chiar mai din ainte ² . s -i în ve e. In ch i p d e ose bit n e i nte r ese a z fr a g m e nt el e d e cer a m i c s m l u it . U n alt ep i sco p va fi a ct i va t în p r il e d e a pu s a le rii n oa str e.i în tin d cîr m ui re a i p st orir ea d u h o v nicea sc p este preo ii i credin cio ii din hotarele for m a i unii p olitice r e sp ec ti v e. a a s.i existe n a d o u sec ol e m a i tîrziu . s-a u m ai d e sc o p er it i al t e fu n d a ii d e bi se r i ci. s-a u d e sc o p e r it fu n d a ii l e a trei biserici su pra pu se. fiecare con d uc t or p olitic voia s ai b în « cetatea» sa u n «e pi sco p ep arh i ot ». L a l o c u l n u m i t « B o l d î g a » . A d m i î n d c e xi st a u n u m ai o su t d e pr e o i. m o n e d e l e i o cr u ce di n b r on z. A ici s-au d esc op erit pîn acu m fun da iile m ai m u ltor biseri ci. C ea de a d ou a este din secolul X I. . ac e ti a tr e bu ia u s ai b ei în i i an u m i i co nd u c t ori spi rituali. c u p t oa r el e. iar p e st e te m e liile ei s-a ri dic at o bi se ric n ou . cu c on d u c t o ri l o cali car e. l oc uin el e de su pr a fa . bo rd eiele. s -i cer cete ze. Gl a d i for m a i un e a d i n c e ntr u l T ra n si l va ni ei. lo cu l h or e pi sc o p il or a fo st lu at d e e pi sc o pi. existe nte în perio ad a d e car e ne oc u p m (d e i arh eol ogi a pr e f eu d a l l a n oi e st e n u m ai î n f az a d e î n c e p u t ). l a c. A fost c on struit pr o ba bil în se colul IX . 1 . u n d e se î nti n d e a f or m a i u n e a p ol it i c a l ui M en u m o r u t. M e n u m or u t. od at cu cri st alizarea pri m el or for m a iu ni p olitic e cu n o sc u t e în terit oriile intr a c ar p ati c e (G el u. d u c l a pr e su p u n e r e a c î n fi e ca r e d in el e exi st a i o c o m u n it ate cr e t in . car e s . fiin d de m ari di m e n siun i. c en t r u l st p î n i r i i l u i G elu. gr opile d e pr o vizii. în B i h o r i A r ad .

Consider m c aici. rii noastre. :oricul Karâcsonyi Jânos. unde majoritatea cercet az re edin a unui conduc tor politic. lt argument. care ne face s credem c la Biharea a stat un irtodox. afirma c Tern I cel Sfînt a cucerit teritoriile din stînga Tisei pîn la p Silvania»). în anul 1091. care separ Transilvania istoric de inuturile de . în tratativele duse cu trimi ii lui Arpad. ortodoxe. fiind bine cunoscut Mzan ului de a atrage popoarele vecine prin mijlocirea Biseale. sediul episcost mutat la Oradea. 10 km n or d de Oradea). a ezînd un episcop latin în Biharea. tot a a re edin a episcopiei latine a fost n locul în care func ionase înainte cea ortodox . i nu p entru români.[ va fi stat în cetatea Biha rea (la c. Aceasin c ep iscop ul orto do x pe car e l-am a ezat prezu mtiv la i-a mutat la Oradea. invoca în sprisuzeranitatea împ ratului bizantin ² pe atuncL Ijsoji~J&£JLJFi^2g__g]_2). ea nu se puteau limita pe atunci numai la probleme politice ornice. 3 m aceste afirma ii. unde a trebuit s fac loc. Acest fenomen se va repeta i în alte p r i. se preg tea s plece «în Reiese c voievodul bihorean avea leg turi strînse cu Bizan ul. lt episcop a putut sta la Alba Iulia. pentru ca sa rice urm a vechii organiza ii statale i biserice ti a popula iei . aflat într-o s itic în urma luptelor cu maghiarii. Tot Anonymus scrie c Menumorut. Probabil în :rugerii cet ii de c tre cumani. ci implicau i pe cele biserice ti. el fiind un «episcop misio:r u unguri. Canonicul maghiar Gânoczy Antal din :ria în 1775 c prin mutarea episcopiei latine de la Biharea ia piscopul ortodox român a trebuit s p r seasc ora ul. conduc torul politic (Menumorut. pentru a doua icopului latin. în Alba . Tot aici.. cum vom ar ta rijmul ipotezei noastre vin îns i unele informa ii maghiare. avem în vedere relatarea lui Anonymus norut. Deci. centrul comitatului a fost fixat în cetatea fostului voievodat t al lui Menumorut. la Biharea. De i ne-am p ronun at stabilirii lui Ierotei la Alba Iulia. fost episcop la Oradea. este faptul c în aceast cetate ungurii au slabilit sau «sediul» comitatului Bihor. . atestat pentru prima oar în . a fost creat i o episcopie latin . înainta ii sau urma ii s i).

pr ob a bi l p e l o cu l u n u i l c a d e î n c h i n a re p gî n . mu lt ma i vec hi. ca i la B iharea. su b b i ser i c a d i n c et at e a P r e j m e r ² j u d . r ef cu t î n se c o lul X III). A c east si tua ie a fo st sesizat în ur m a cu m ai bin e de u n ve a c i ju m t ate d e P etr u M a ior. c ar e scria c epi sc o p i a c a t o l i c m a g h i ar d i n A l b a Iu l i a n u e st e d e l a r e g e l e t e f a n I c el S fînt. C u alte d ou de pe Valea S o m e u lui s-a întî m pl at l a fel. P lan u l resp ecti v e st e o m r t uri e a l e g t u ril o r p e c ar e l e a ve a T r an sil va n i a cu l u m e a bizantin . c u c en t r u l î n A l b a Iu l i a ( at e st at p r i m a dat în 11 77). P r esu p u n e m c i mi n sti ril e lati n e di n Igr i ² T i m i . a vî n d plan ul «în cru ce gr eac ». iar m ai tîrziu o bi seric rot on d . s-a d esco perit o «rot on d » (roton da ecclesia) c u a bsid se mi circul ar . La C luj i M ese se tie d e d ou mîn stiri ro m ân e ti care a u de ven it m ai tîrzi u catolice.m a g h i ar (se c o l u l X I I. s . î n c e p î n d cu an u l 1 9 6 8 . . In s p ri j i n u l a c e st e i p r er i vi n d e sc o p e r i r il e a r h e ol o gi c e e f ec t u at e l a A l b a Iu li a. ci « sau din vr e o e pi sc o p i e d in cel e ve ch i ale r o m â n i l or sau .. pesl e organi zarea bisericeasc ortodo x s-a su p rap u s cea cat olic m a gh i ar .g . In u r m a e x p a n si u n i i r e g a t u l u i feu d a l u n g ar î n T r a n si l va n i a . D eci. a fo st a d u s ep i sco pi a c at oli c m a g hi a r .H u n e d oa ra. ca i l a D en su . D e p il d ..a c r e a t i u n c o m i t a t a l A l b e i . S u b ac t u al a ca t e d r a l r o m a n i c din secolele X II² X III. dar i ur m ele u nu i l ca d e cu lt cr e tin. In l o c u l ep i sco pi e i ort o d o xe d e ai ci. mu tat ap oi la C lu j.Iu lia sau în alt loc în apr opiere. pro ba b il în sec ol u l V I. pe l î n g c o n d u c t o r u l f or m a i u nii p ol i ti c e d e ca r e a m f c u t a mi n ti r e m a i su s. au fost rid icate tot pe l ocu l m i o r str ve ch i a e z ri m o n a h ale ort o d o xe. S atu M ar e). A cela i lu cr u se va fi î ntî m pl at i cu in stitu ia biseri c ea sc a r o m â n il or or t o d o c i. în l oc u i r e a l c a u ri l or d e cu lt i a i n stitu i il or b i se ri c e t i o r t od o x e c u a lt el e n o i. În sea m n c d u p r etr age r ea aut o rit ilor r o m an e d in A pu l u m . zid it d e aut o ht o ni. P ute m d eci con chid e c episcopiile catolice d e la Alb a Iulia i Ora d e a a u l u a t n a t ere p e l o cu l u n o r v ec h i ep i sc o p i i ro m â n e t i. în locul vechii for m a iuni p olitice ro mâne ti din centrul T r a n sil van iei. M u tarea ei la A l ba Iulia s-a petrecut în ti m pu l d o m n i ei re gelu i L ad i slau (10 77 ² 10 9 5 ). C îr a ² S ibiu . B r a o v ( se c . S îni o b ² B ih or. s-a ridi c at aici o bi seri c . fi re t e. pr o ba bil în an u l 109 2. apar in toar e sec olelor IX ² X . P este acea sta s-a rid icat a po i c at e d r a l a ep i sc o pa l cat ol i c . d e l a vr e u n e p i sc o p d i n a c e i a m i si o n a r i e n s c u t » . p o a t e fi u r m rit i î n al te p r i al e T r an si l va ni ei. c at o li c e. i-a avut re edin a u n episco p d e n ea m r o m â n . X III) s-a u d e sco pe rit te m e liile u n ei al te bi se ric i.a. înt e m ei at i ni ial l a T n ad ( azi i n ju d.

iar în partea central Maica Domnului. în cinstea înving torului lui Ohtum. la Arad i în calit i învecinate cu Ungaria (secolele XI²XII). S laj) s-a desm engolpion de tip kievean (secolele XII²XIII).ire în cinstea Sfîntului Ioan Botez torul. a ezînd în ea un eguc ldg ri greci. în apropierea v rs rii Mure ului în Tisa. cu hramul Gheorghe în localitatea Oroszlanus (Oroszlânos.t sa fie consemnat faptul c la Moigrad (jud. c ci în documentele medievale urnirea de «greci» trebuie s în elegem mai mult credin a deLUI. iar cetatea Morisena s-a numit «Cianadina» (azi Cenad. ngolpion kievean s-a g sit la Saschiz. St pînirea lui se întindea i sud-est pîn c tre rîul Caras i spre Severin. a devenit cîrmuitorul inutului st pînit m. aminOhtum sau Achtum ² un urma al lui Glad ² care. Cruci pectorale de tip bizantin au fost descoL apropiere de Sînnicolau Mare ² jud. -la i Cianadinus a dispus s se ridice o mîn stire. c ci sub Vasile II Bulgaroctonul întreaga Bulgarie îtat existen a politic (Vidinul a c zut prin 1004). zvor istoric.i avea i în cetatea Morisena (române te Mur ana. tiri mai am nun ite asupra unei vie i de rit ortodox în Banat avem în primele decenii ale secolului i. altul calitate necunoscut din Transilvania (p strat în Muzeul de in Cluj-Napoca). iar înspre nord Mun ii Apuseni. Li ). Cenadul de azi. din care se ( i numai trei bra e ale crucii i dou medalioane cu chipurile i tilor Marcu i Luca. azi Maidan. C lug rii aminti i aici sînt «ortodoc i». Ohtum era orfusese botezat în anul 1002 la Vidin. Dup victorie. dup rînduiala i ritul acestora». putea ca aceast mîn stire s fi fost sub jurisdic ia direct a tinopolului. Timi . . . a cre tin în Morisena. Nimic nu ne împiedic s afirm m c ace tia erau c lug ri anii 1028²1030 tefan cel Sfînt a atacat pe Ohtum care a fost ucis în lupt datorit tr d rii sfetnicului s u Cianadinus. Acesropat apoi pe cre tinii c zu i în lupt în mîn stirea ortodox isena. unCsanad). care poarta titlul de Vita Sandi Gcrhardî. în acest sens interpretate i cuvintele din Via a Siintului Gerard : «A primit âre de la greci i a construit în numita cetate Morisena o e». Via a Sfîntului Gerard spune despre el c «a Lcuviin area de la greci i a ridicat în numita cetate Morisena . lîng Sighi oara .

Gyoni a demonstrat c aceasta era transcrierea în greaca bizantin a formei Tibisco. în partea vestic a Banatului. împ ratul Vasile II Bulgaroc onul (976²1025) a reorganizat Arhiepiscopia de Ohrîdii prin trei diplome. Se apreciaz c sînt din secolele IX²X. du-ne Doamne la via a ve nic ». în stiluri i dimensiuni diferite : cea mai nou în stil gotic. în acest scop. regele tefan a chemat pe c lug rul vene ian Gerard i 1-a numit episcop de «Cianadina». date în anii 1019²1020. inscrip iile de pe fundul vaselor 9 i 10 au fost interpretate astfel : «dac te cure i prin ap .‡ sau : «prin ap . Una din diplome fixa lista eparhiilor supuse Arhiepiscopiei de Ohrida. a doua în stil romanic sau bizantin i a treia ² cea mai veche ² în stilul bazilicilor romane. avînd în fa i un baptisteriu. Hristos a eliberat pe oameni. trebuie pus i descoperirea a 23 vase de aur. cu prilejul demol rii bisericii din Cenad. Mai nou. cu un canal pe care se scurgea apa direct în Mure . Bizantinologul maghiar M. sau : «prin ap . . Noul episcop a adus 12 c lug ri de rit latin. într-o limb care a preocupat pe numero i cercet tori din diferite ri. au ocupat mîn stirea Sfîntul Ioan. aceste inscrip ii dovedesc c la sfîr itul secolului IX ² sau chiar mai înainte ² exista. Cea de a treia. cu ase «castre episcopale» (prin castru în evul mediu "se în elegea o cetate). Unul din aceste castre purta numele de Dibiscos. Multe din ele au inscrip ii cu caractere grece ti. în 1868. în apropierea grani ei cu ara noastr ). De pild . Probabil urmele bisericii în stil romanic sau bizantin sînt ale mîn stirii lui Ohtum. care s-au a ezat la noua mîn stire Sfîntul Gheorghe. Episcopia de Dibiscos. Subîn elege c activitatea c lug rilor ortodoc i din mîn stirea Sfîntului Ioan Botez tofurdin'Morisena a avut o influen puternic asupra vie ii biserice ti a românilor din aceste p r i. Dup ocuparea Bulgariei apusene de bizantini. pe locul UL. în anul 1799 (azi în Muzeul de Istoria Artei din Viena). pe malul drept al Dun rii). Sfîntul Gheorghe. trimi înd noul S u Duh Sfînt» . La scurt timp. anumi i cercet tori consider c unele inscrip ii ar fi scrise în graiul românilor b n eni. un puternic centru cre tin.în Iugoslavia.era trecut episcopia de Branitza (azi Braniceyo. Indiferent care e lectura corect . arheologii maghiari au descoperit urmele a trei biserici str vechi. era datat din secolul IV. vei fi eliberat de toate p catele» . identifi- . Concomitent. cu construc iile anexe.în leg tur cu mîn stirea ortodox de la Morisena. iar c lug rii ortodoc i au fost muta i în mîn stirea cea nou . în localitatea învecinat Sînnicolaul Mare. Astfel. se desf ura i ac iunea regelui tefan de creare a unei episcopii catolice. la r s rit de Belgrad.

j «Chiliile" Ci buful )>|. înseamn c la începutul secolului XI exista o episcoomâneasc în Banat. D. i-a încetat existen a.sup us direct papei ori s a eze în acele mîn stiri c lug ri laa aceast propunere. S laj. Probabil c în urma evenimentelor din 1028 50. atestat documentar 35. Creaca i Brebi. sub* nude Hodust. la Varadia.²1020 1 municipiu Tibiscum nu mai exista. acele . toate în jud. la Cib -^. cerîndu-le s viziteze. datate în secolul al a î care prezint analogii "cu bisericu ele rup estre din Capado-de la Bas rabi. In felul a au ajuns românii iobagi ai Bisericii Catolice. iul s u Emeric (1196²1204). printre români. Regele Con (1095²1116) a luat titlul de «rex Hungariae» i a introdus latina nb de convorbire în administra ia bisericeasc . . adic ortodoc i. pe care le-am relatat mai sus. R zvan idorescu). vechiul Porolissum (în iere de Zal u). primelor greci în i i». cum era cea de la Oroszlanus. în 1191. apoi în 1281. propunea crearea unei episcopii pen. formîndu-se lîng el un sat sediul unui jupanat (de aici numele de Jupa). s-a înfiin at prepozitura din Sibiu. din regatul 2 ruineaz «prin lipsa de grij a episcopilor diecezani i diri. în hotarul satului Moigrad. regele Emeric al Ungariei informa pe papa Inocen iu III ele biserici ale «c lug rilor greci». Ute tiri despre Biserica româneasc din Transilvania. De aceea. papa Inocen iu III (1198²1216) a încunoscuta sa ofensiv împotriva Ortodoxiei de pretutindeni. Punctul s u ele vedere a fost împ rt it i de al i bizantinologi îiari (între care i Morâvcsik Gyula) i români (Al. Suciu a sus inut c în anii 1019. mai existau mîn stiri ortodoxe între grani ele regafeudal maghiar. Jac.castrul respectiv cu a ezarea roman Tibiscum (azi Jupa ² Caran). în acest caz cetatea rastrul Dibiscos din 1019²1020 nu este altceva decît Timi oara de :are în toate documentele din secolul XIII apare sub denumirea de rul Timi ». a hot rît celibaerului. în Banat. rin 1204. se pare ini ial ortodox . n acest timp. alta numit Hodo$ Arad. exista mîn stirea Mese eni. amintit în 1177 într-o scrisoare a regelui Bela III. Cercet rile arheologice s la descoperirea unor chilii i bisericu e rupestre în hotarul saMoigrad. s r mîn acestora. supus direct Eszterlui. pentru c ai avem alte tiri despre ea. pentru primii sa i coloniza i în Transilvania. Tot el a rînduit c . Istoricul I. episcopului de a i abatelui din Pelis (Ungaria). Elian. dac unele mo ii ale românilor au fost mîn stirilor i bisericilor catolice.jud. sub 1 Bela 172²1196). papa scria la 16 aprilie 1204..

o r o t A ps (h a ea ia ia â cs V y i î iu Cifrele a k " r A = = = = 1 2 3 cirilice 19 P 20 30 40 50 60 () = = 1 = 10 11 12 13 14 15 16 17 Âî = K A ai" = i' = ri = = = f qs = = A \ = == 3 H Â 5 ' = 6 7 si' = 8 31 = 9 HI = fi 0 ^~ fi = = 70 80 vv = f X = = 200 k" = 300 r = 400 = 500 = 600 = 3 700 = 800 H = 900 Â 100 1000* 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 18 90 ii = = 9000 * Miile se scriu cu semnul / pus în stînga cifrei.Alfabetul Li t e re i e r A D cirilic m a ri S DZ 0) F 'Ai E 3 Z 1 I H I K A C L Al M H N ljj T a n A B V G J X T T or u X H O M 111 T p R u o p o n o 'A î î EA IA IA IU CI GI CS PS TH Y Li te re le a a 0 K K V mici î H i K (l r g d A e T t ÎK 3 AV H b i z dz i c V V 1 m UI Ui n n P p K e s f m t u ov u K> * f '1 ci X h M gi u. O D .

^i Ci '* / e % Y U Y f e w r A A t MO y £*. majuscule i minuscule i corespondentele lor în alfabetul latin.f ' f f / J+ * îl * t X A 7l f 'ri r ** y l g_ i .. . Alfabetul cirilic. Literele de mîn .

‡/V tic lui . IX²XI). j. Cruce relicvar descoperit la Dinogetia-Garv n. Azi în Muzeul Na ional de Istorie a României din Bucure ti. Tulcea (sec. Cluj (sec.Una din funda iile bisericilor descoperite la D bîca ² j. XI).

j. cu ambele a doua jum tate a sec. XIII-XIV).Piatra Neam .Cruce relicvar din bronz descoperit la Bîtca Doamnei . XII). r rehcvar descoperite la P cuiul lui Soare . . Constan a (sec.

1934²35. ci de români. S-a afirmat c este vorba de o episcopie ortodox în p r ile Bihorului. I²II. POPA-LISSEANU. Presupunem c au existat cîteva episcopii ortodoxe române ti în secolele IX²XI. nu poate fi vorba de greci. 683 p. Putea fi. pe lîng forma iunile politice existente atunci: la D bîca..O. C o n c l u z i i : Din toate acestea. precum i Via a Sfintului Gerard. în cadrul voievodatului lui Gelu. exist «o episcopie. cerîndu-i s -1 aduc sub ascultarea Bisericii romane. 1937²1938. L u c r r i g e n e r a l e : NICOLAE DRAGANU. acela i pap scria arhiepiscopului de Calocea ² sub jurisdic ia c ruia era i episcopul catolic de Oradea ² c pe mo iile fiilor cneazului Bîlea (Bela cnese). LUKINICH i COLAB. (I) + 238 p. (cu critica lucr rii tenden ioase a lui E. în Scriptores teium Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestamm (ed. Bucure ti. se poate constata c «ritul ortodox» a fost cunoscut de vechii unguri la începuturile cre tin rii lor. . voi. în voievodatul din partea de sud a Transilvaniei. 1944. existau puternice nuclee de via monahal ortodox . De i în timpul regelui tefan cel Sfint Ungaria a intrat In sfera cre tinismului de rit apusean. voi. în inuturile st pînite odinioar de Menumorut. precum i unele scrisori papale. Românii în veacurile JX²XIV pe baza toponimiei i onomasticii. care nu este supusa nici unei mitropolii».mîn stiri grece ti i s constate dac se poate duce la îndeplinire propunerea regelui maghiar. 1933. 152 p. Desigur. Ies Roumains de Transylvanie au Moyen-Age. informa iile literare ale lui Anonymus i cele din Vita Sancti Gerhardi. înainte de 1205. Documenta hisioriam Valachorum in Hungaria illustrantia 15 ² Istoria B. I. unde se g sesc zeci de biserici române ti din piatr din secolele XII²XIV. Anonymi Gesta Himgarorum i Legenda Sancti Gcihardi. Sibiu. în Transilvania exista o puternic via ortodox româneasc . Bucure ti. traduse de G. I i VII. Szentpetery). dup cum o dovedesc recentele descoperiri arheologice de la D bîca.R.. (VII). în voievodatul lui Menumorut. La 3 mai 1205. atestat documentar în anul 1020. B IB L IO GR A F IE I I z v o a r e : Cronicile lui Nestor i Anonymus. unele fiind ctitorite chiar de cneji români cu numele Bîlea. îns i în p r ile Hunedoarei. în secolul XII. E. înseamn c în Transilvania. Budapest. i alta la Dibiscos. totu i cre tinismul ortodox s-a meninut i în secolele urm toare. MOGA.. la Alba Iulia.. Izvoarele istoriei românilor. 134 p. la Biharea. cum sînt cele din Streisîngeorgiu i Cri cior. sediul episcopiei ortodoxe a Transilvaniei era în p r ile Hunedoarei sau Bihorului. în vechiul Tibiscum roman. poate chiar mai vechi. azi Timi oara.

227 p. voi. 1958. an. în Altarul Banatului.annum 1400. MORÂVCSIK. dans Bulletin de la Section Historique mie Roumaine. p. în voi. Budapest. Bucure ti. 1917. Contribu ii cu privire la isto-r ar dene în epoca ducatului lui Ahtum. GY. dans Acta Historica Academiae Scientiarum Hunga167. 1²2. Voivodatul Transilvaniei. e t i n a r e a u n g u r i l o r : R. nr. 1971. 1953. 41²66 . Elemente bizantine în via a popula iei autoh3anat i Transilvania în secolele VII²XIII. Contribu ii la istoria str -Piscopiei Aradului. 1912. 614 p. ed. L. I. 195 p. siecles. nr. Omagiu Acad. Cluj. 118 p. voi. (sub red. nr. Bucure ti. XV + 103 p. p. DAICOVICIU i "ANTINESCU. 291²311. Raven-3. 86² CEA PACURARIU. 313²341 .. 1928. p. p. 1929. TAUTU. TEFAN LUP A. p. în Orientalia Christiana Periodica. i5²279. I. Bucure ti. p. în Ziridava. în ST. XXV. 9²23. 1941). AICOVICIU). 23²57 . AUGUSTIN BUNEA. M. 354 p. KURT HOREDT. La Hongrie . dans Nouvelle Revue de Hongrie. SZEKELY. Rolul ele-imânesc în cre tinarea ungurilor. 64. V. bisericeasc în Banat: GH. în M. 134²151 . 3. aux X²XII. PASCU. 225²230 . The Byzantine Chuich in Medieval Hungary. Bucarest. Cluj-Napoca. SUCIU. Les racines byzantines du chrisongrois. LAURENT. II. 1965. 23. COTO MAN. 1957. es Turcs et Ie proedre de Turquie. 1971. 1977. CHE. XL. 14²15. 8. D. Griechische Kirche und griechisches Monchtum im Mittelalterirn. p. iperiri arheologice : T. 1946. Cluj-Napoca. voi. 1965. p. 1929. (extras din in XXXIX. 6. 2. p. Cetatea Moigrad i esului. a 2-a. M. IO AN R MUREANU.nsis. p. Biserica româneasc din Banat venirea ungurilor în Europa. nr. IX.. 1970 . 183²194. Cetatea D bica. 352²396 i an. 1979. J R MUREANU. Bizânz es magyars g (Bizan ul i ungurimea). GY. p. an. 147²158 . dans Revue d'Histoire Comparee. in XVI Corso di cultnra sull'arte ravennate e bizantina. nr. 1963. IX. 1947. GYONI. începuturile Mitropoliei Transilvaniei. 243²278 . EUGEN GLUCK.. MIRCEA RUSU. Cern u i. Breve hisloire de la Transylvanie. p. 1942. p. teian Pascu. RUSU etc. III. Contribu ii la istoria Tran-i sec. Prof. 527²533. în hrbuch. încercare de wnilor pîn la 1382. 5. XCVIII. 1976. 11²12. 3. Byzantium and Magyars. 1978. V..! G. 158²164 i nr.B. annee 34. in MB. II. dans RESEE. IV²XIII. La Hongrie entre Byzance et Rome : probleme de choix religieux. Byzance et le christianisme hon-loyenAge. 1941. 1²2. VACZY. A propos des relations ecclesiastiques entre Byzance et la Hon--e siecle: le metropolite de Turquie. (ed. p. ). p. Budapesta. 1980. Cluj. 99² IVANKA. GYULA MORÂVCSIK. 1968. an. nr. Byzantine ChriS-the Magyars in the Period of their Migration in The American Slavic and <ean Review. în Acta Histoas Academica Daco-Romana. 24²49. XXVIII. p. 29²45 . 9²10. p. Arad. in The American Slavic and East Review. an. 35 p. nr. IV. I. Din istoria Transilvaniei. . 1943. Caransebe . XXXIV. 1946. Budapesta. GYUVCSIK. 1. 467 p. VI. EUGEN AR DEANUL (GLUCK). p. Contributoria Bisericii române. începuturile cre tin rii ungurilor in credin a ortodox a i. 1974²75. Griechische Kloster im Mittelalterlichen Ungarn. 163²202. NICOLAE DANILA.. Sub semnul lui Clio. p. GYULA MOR VCSIK. Bucure ti. în BOR. 89²116 >. 595 p. an. Monografia Mitropoliei Timi oara. L'Bglise orientale dans la Hon-e siecle. bisericeasc a românilor transilv neni. MORÂVCSIK. 4²6. 1²2. 42²49. C. Cluj. Catolicismul i n Ardeal i Ungaria pîn Ia 2556. voi. 1947. OMIDES. 707² 725. p.. Sibiu. J. în Acta ioce. 1984. 215²226. f VASILE MANGRA. 1980.

'obrogea sub popula iile migratoare. de pild . Textul ² în traducere ² este acesta : «împotriva grecilor. iar în interior pe cursul i la gura marilor rîuri sau în anumite locuri retrase. Pe teritoriul provinciei dintre Dun re i Marea Neagr se observ acum un proces de adînci transform ri social-economice. în urma invaziilor. f r ca ea s fie total sau continu . Peste popula ia local . pe teritorii apar in toare pîn atunci imperiului bizantin. Imperiul a continuat s men in anumite centre înt rite îndeosebi pe rmul m rii. Cu toate acestea. au continuat s fie st pînite de bizantini). Lipsa unei organiza ii administrative i a unei armate stabile. vechile ora e s-au ruralizat (de pild Tomisul e amintit de patriarhul Nichifor al Constantinopolului ca «sat» (= xcopîov). Probabil era conduc torul unei forma iuni politice locale. s-au a ezat alte popula ii. locuitorii autohtoni au transmis popula iilor nou venite elementele superioare ale culturii romano-bizantine. Un alt document epigrafic de mare însemn tate din aceast perioad este inscrip ia slav de la Mircea Vod (jud. din anul 943. de i avea o situa ie deosebit de trecut.i întind st pînirea i asupra Dobrogei.IV VIA A BISERICEASC ÎN DOBROGEA ÎN SECOLELE VII²XIV crearea statului bul-garoslav. D. ca i în restul Peninsulei Balcanice.».. In anul 6451. în zona Cernavod -Constan a. Constan a). ap rate de natur (gurile Dun rii. în timpul lui Dimitrie jupan.. cea mai veche inscrip ie în limba slav veche cunoscut pîn în prezent (cea de la Bucov are numai cifre). între anii 681² 971. fosta provincie Scythia Minor a continuat s fie considerat ca parte integrant a imperiului. cînd exista o administra ie i o armat imperial permanent . a f cut ca noul stat bulgar s . mult r rit . Dup . la sud de Dun re.

Tro^. pe ap i pe uscat. cu re e-i Dorostolon. la Cataractele Niprului). a ul mun ilor Balcani. ai Capidava. N-ar fi exclus ca sub jurisdic ia acesteia s fi ajuns î episcopate de pe teritoriul de azi al Dobrogei. împ chemat împotriva ior pe cneazul Kievului. a fost ucis în ii pecenegii.brogea sub bizantini. Silit s se predea.xiopolis etc. la 18 kilometri . Arrubium. din interese politice. importante a ez ri medievale timpurii. recude împ ratul Roman Lecapen. n-a mai voit s p r seasc bogata regiune rii de Jos. In a doua jum tate a secolului X. Sviatoslav. ‡aturile arheologice au ar tat (ceea ce s-a scris i în Cronica litzes ² Kedrenos) c acum a început refacerea fort re elor de riul limes scitic : Noviodunum. Potrivit unui vechi obicei bizantin. Din a doua jum tate a secolului XI aceast them ub denumirea de «Paristrion» (Hapîotpiov ) sau sub cea popular dunavis (IlapaSouvaPi ) sau Paradunavon (IlapaSoovaPov) deci «duLU thema» de lîng Dun re. capitala statului bulgar. s c trupele acestuia au pr dat toat Peninsula Balcanic . dependent de Patriarhia stantinopol. în anul 971. care se întindea în partea de nord-est sulei Balcanice. pe un teritoriu ce nu poate fi delimitat precis. vechiul Durostorum). Dinogetia. pîn la grani a de alt dat a Dun rii Teritoriile cucerite au fost organizate într-o unitate administralitar numit «them ». i militar . imperiul bizantin le pl tea de mult timp un tribut anual pentru a frontierei dun rene. împ izbutit s cucereasc Preslavul Mare. Acesta. poate de la Dinogetia. în mîna c ruia erau concentrate cele doua puteri. Dristra. s-a obligat s p r seasturile Dun rii de Jos (la scurt timp dup aceasta. Patriarhia bulgar de la Durostorum. asupra c rora n îns m rturii sigure. în acela i timp.a. a fost desiar în locul ei s-a creat o mitropolie. s-a conPuternic fort rea pe insula P cuiul lui Soare. împ ralifor Focas (963²969) i-a îndreptat aten ia i asupra bulgarilor. Toate aceste lucruri sînt s în Cronica de la Kiev sau a lui Nestor (PovesV viemennîh let). împotriva cet sstolon (Dorystolon. l Bulgaria nord-estic . Noviodunum. Axiopolis. în refugiase Sviatoslav. Troesmis. Noua them era condus de un strateg. > raport bisericesc. Dorostolon . Silistra. urma victoriei lui Ioan Tzimiskes. partea de nord-est a Bulgariei t sub st pînire bizantin . Dun re ² uneori chiar la nord de aceasta [area Neagr . irmat un asediu de trei luni. Noul împ rat Ioan Tzimiskes (969²976) a fost nevoit easc o ac iune hot rît împotriva lui Sviatoslav.

s sprijine pe împ r teasa Ana de Savoia. inuturi etc). la Dun rea de Jos. primul st pînind Dristra (Silistra). Jri__134g^e«ntWc torul acestui stat. prin r scoala As ne tilor i crearea imperiului «vlaho-bulgar». s-a a ezat în p r ile Dun rii de Jos o nou popula ie migratoare. In 1064. a uzilor. înspre litoralul M rii Negre. c ci în curînd el apare ca «despot» . sub conducerea lui Dobrotici (Dobroti ) i a fratelui s u Teodor. Tot atunci izvoarele istorice men ioneaz un mic stat desprins din cel bulgar. Probabil prin 1348. a urmat o nou i îngrozitoare invazie în sudul Dun rii. creat dup ocuparea Constantinopolului de c tre crucia i.de Durostorum. Despotatul Iui Dobrotici (Dobrotit ). Balica. Dup moartea împ ratului Vasile II Bulgaroctonul (976²1025). mama lui Ioan V Paleologul. Probabil au con i* nuat s existe anumite forma iuni politice locale. în cunoscuta sa lucrare Alexiada. de care ne-am ocupat. independent de bizantini. au ajuns la concluzia c este vorba de o organizare politic i bisericeasc româneasc . B nescu i al ii. împotriva lui Ioan VI Cantacuzino. iar Sestlav ne duce cu gîndul la Seneslav de mai tîrziu). S p turile arheologice efectuate aici au scos la iveal numai o parte neînsemnat din vechea cetate. pe Dun re (spre N²E). trimi înd 1000 de osta i. Sestlav i Satzas (Satza). Iorga. acel Dobrotici a fost instalat în scaunul « rii Cavarnei». cunoscu i în izvoarele bizantine sub numele de pa inachi. C tre sfîr itul secolului XI. domnul rii Române ti. avem o informa ie istoric despre unii conduc tori locali la Dun rea de Jos. Bulgaria a izbutit s . partea de nord a Dobrogei ² inclusiv ora ul Vicina ² a ajuns în st pînirea lui Basarab I. Dobrogea a p strat acum tot timpul leg turi cu imperiul de la Niceea (1204²1261). ar ta c în 1086 cumanii (numi i de ea sauroma i) au dus tratative în p r ile Dun rii cu « efii» unui «oarecare neam scitic» : Tatos (Tatul). în zilele noastre. în Dobrogea de sud i nord-estul Bulgariei de azi.i capete dreptul la o via statal proprie în 1185²1186. pecenegii. care în prima jum tate a secolului XI au f cut mai multe incursiuni de prad i jaf în imperiu. restul fiind acoperit de apele Dun rii. Nucleul statului era vechea « ar a Cavarnei» ² inutul dintre Vama i Caliacra ² pomenit într-o diplom a lui Ioan Asan II. în prima jum tate a secolului al XlV-lea. a intervenit în luptele din Bizan . Istoricii N. (Tatul este din aceea i r d cin cu cuvîntul tat . iar ceilal i «Vicina i celelalte» (ora e. Scriitoarea bizantin Ana Comnena. N. Dup aproape dou secole de st pînire bizantin .

împreun cu Dîrstorul (Silistra). de asemenea. O expedi ie s de feudalul italian Amedeo de Savoia a dus la eliberarea împ i prizonier. îndat dup a. titlul . ob inînd victorii împotriva taratului de Tîrnovo. Acest titlu se acorda membrilor familiei imperiale sau lemnitari importan i i conduc tori de state la hotarele Bizan uÎ care acesta voia s -i cî tige de partea sa. a fost prins la Varna i arestat de Dobrotici. Inscrip ii în limba latji-re anii 681²971. intervenind în lup. precum i un tratat :e i comer cu genovezii. Se con> penurie aproape total a inscrip iilor. pentru ca ele s nu cad ia turcilor. el a ad ugat la titlul s u i pe acela de tor «al p r ilor Podunaviei». Mircea cel B trîn.Bizan ului. In dou documente latine din 1390 l se intitula «terrarum Dobrodici despotus». acesta a îndeplinit un important rol poli^conomic în a doua jum tate a secolului XIV.ntru domnie în Bizan i purtînd lupte cu coloniile genoveze de ‡ea Neagr . în secolele VII²X. El devine un mare itor. domnul rii Române ti (1386²1418). deocamdat nu se cunosc. >t atunci. categorie de documente cele mai pre ioase pentru o mai bun cunoa tere a vie ii ome-n teritoriul Dobrogei. it Dun rea i a ocupat mai multe cet i. Probabil în urma de la Rovine (1394). Acesta a încheiat o pace cu turcii. ele descoperiri arheologice aduc prea pu ine elemente. i s-a recunoscut lui Dobroitonomia politic . Intrînd în st pînirea teritoriului dinn re i Marea Neagr . în schimbul acesteia. Probabil a c zut într-o lupt împotriva r în 1388. rii Le ti. i-a urmat fiul s u Ivanco. care purta. 1386. ora ele de pe malul drept al Dun rii i Mangalia au recunosept conduc tor pe Dobrotici. De aceea. Se pare c ervenit apoi unele diferende între el i împ ratul Ioan V Paleocare la reîntoarcerea dintr-o c l torie în Italia i Ungaria. alipind-o. dou . ia a bisericeasc . Cu ajutorul popula iei locale Mircea a alungat pe iin Dobrogea. Mircea izbute te s le recucereasc prin :înd se intitula domn «de amîndou p r ile peste toat Podunac pîn la Marea cea mare i singur st pînitor al cet ii Dîrsto(în 1415 purta acela i titlu). în ce prive te via a cre tin în aceast perioad . turcii au pus st pînire i pe Dobrogea (Siliszuse înc din 1393). Dobrogea a fost pierdut îns în r mînînd sub st pînire otoman pîn în 1878.spot». în 1389. în 1366. dar. El apare în anii urm tori în leg turi politice strînse cu Vladislav-Vlaicu al rii Române ti. Amintim doar.

Tre bu i e m e n i on at c p e r u i n e l e cet ii r o m a n o . a t ri bu i t se c ol e l o r IX ² X . pr o venit din ruin ele cl d irilor r o man o-bi z an tin e. C on st an a). B isericu a ² situ at la a pro xi mati v 4 0 m n ord -vest de poarta prin ci pal a cet ii r o m a n o-bi za ntine ² ar e pla n ul apr oa p e p trat. o m i c bi seric d e zid . cu l at u ril e d e c.bi za n ti n e acum. i u n m i c fr ag m e n t d e br o d e ri e cu sut c u fi r d e a u r p e f o n d d e m t ase. ca re. d e for m n er egulat . u n ele cu resturi d e pi ctu r ). scris de la sfîr it spre în ceput. la 8 ² 9 k m su d -e st de Gala i sau 12 k m n ord d e M aci n. î n tr e i d i n br a e l e c r u c ii sî nt î n s cr i s e lit er e l e g r e c e t i M O ( = M T JV ^ P 0 e o o ) i fo r m u l a N H K O ( si c ) = vi x a. t eh n i c a . a par in înd pr o ba bi l ctitoru lu i. n u m e l e P e t re ( d e ci î n f o r m a î n c ar e se p r o nu n azi). A lte trei m o r mi n te sa u d es c o p e r it î n i n t e ri or u l b i s er i c u ei. e st e i n ci z at . sînt cele m ai vech i d in ara n oa str . în f r de acestea. T ulcea). In j ur u l cr u cii e st e in cizat alfabet ul grec e sc. a ce a st a fi i n d ce a m a i ve c h e br o d e r i e c u n o s c u t p î n a c u m p e t e r i t o r i u l r i i n o a st r e. P e parte a su peri oar a u nu i ulcior d esc o pe rit în a e za re a feu d al ti m p u rie d e p e r u in ele c et ii C ap i da v a (j u d. t ot cu lit e re g re c e ti. pe teritoriul satul ui G a rv n (ju d. A ce a st in scri p ie pre zint o m are i m p o rtan ist oric i lin gvi stic . cu o a b si d l a r s r it. e sut e c u fir d e au r i a rgi n t.vest s-a d e sc o pe r it u n m o r mî n t. apar e. în a ezarea m edie val ti mp uri e de aici. A f o st co n str ui t d in pi at r l oc al d e c arier . V II ² X IV ) 23 1 piese epi gra fic e. P l a n u l . ale c r ei t e m elii s-au desc op erit în 1 95 0. a ez at ch i ar în gr o si m e a zid ul u i.a u d e sc o pe r it d o u mi c i bu c i d e st o f . L a sfî r it ul alfa betu lui. o m a r e cr u c e cu c a p e t el e b r a el o r l i t e i c u l i n i i î n f o r m d e r a z e în tr e b r a e. în c ol u l d e n o r d . se m i ci r c u l a r î n i n t eri o r ?i cu ci n ci l at u ri l a e xt eri o r. d e o p a rt e i d e a lt a a g ît u l u i. în sec ol ele X I² X II. poitr ?^n 4r -hfflrririer i*r*HiTfP[!TTTfr~^ d e l o cu i n e l a su prafa . u n ci m i t i r î n tr e g.VIA A BI S ER I C E A S C A IN D O BR O G E A ( S EC . se în l a. în sen sul î n vîrtirii ro ii olar u lui (lip se te nu m ai litera H ). i ar î n j u ru l ei . V estigii cre tin e la Bise ricu a ² G arv n. P rob abil d e la ru inele ei s -a nu mit i p opin a pe care se afla «B isericu a ». d enu mire ce se p strea z pîn azi. R uinele cet ii rom a n o-bizantine D ino getia se afl pe o insul stîn-c oa s (po pin ) din b l ile D u n rii. în m o r m i n t el e di n ex t eri o r s. 6 X 6 m . fiin d c o n sider at cea m ai vech e d o va d sc ri s de li m b rom âneasc . Zid u rile biseri cu ei er au te n cu ite i pictat e pe d in u n tru (î n interi orul biseri cu ei s-au g sit bu c i d e tenc u ial . al tu ri d e cele de la D bîc a. în D obr o ge a s -a u d e s c o pe rit i fu n d a iil e u n o r bi se ri ci d i n p i at r i c r mid . cun oscut azi su b n u m ele de B iseri cu a.

Este ttrr exemplar care nu^ -^altJtjrer"lri~"elte-ieg^^ de . De o parte i de alta a capului se v d inijrece ti M i 9 (înlocuind prescurtarea MP i 9 T (pentru MT)X7)P Pe revers.PERIO ADA A DOUA (SEC OLE LE VII² XIV) truc ie i pictura bisericu ei de la Garv n arat c este de oriantin . reprezentat bust. cu dimensiunile de 7. r de bronz pentru cruciuli e simple. retras la Constan i. iar la capetele bra elor laterale pe Fecioara M ria i Sfîntul Ioan.). Iat mama ta». iar în jurul S u sînt aplicate mici ornamenligran. jos. existent Iul al Xl-lea în a ezarea feudal timpurie de la Bisericu a ² alt indiciu pentru existen a unui episcop aici este i un mic ie plumb. pe înduri : <j<ppa-j(U) Mtx(a7jX) it(o)iji. taatedjn secolul XI. cu mîinile ridicate în atitudine de ne (orant ). Desigur a apar inut bisericu ei n acum. din bronz.svâpxoo 'PcootaS (sigiliul lui Mihail. Arheologul Ion Barnea a dovedit c este vorba de 'litul grec Mihail al Kievului (1130²1145). i alta mai mic . sigiliul are o scurt legend . cu inscrip ii i imagini sfinte. trei preimportari deosebit . iar pe piept un mecu figura lui Hristos. cu lan din acela i ‡re ios. amnat"eTin5îrTocT*3eci Legate""filtre ele. torul Rusiei).__ .8 X 6. aici s-a descoperit o cruce relicvar de aur. are pe o fa chipul lui Hristos t. Pe fa a principal a crucii este aplicat . în relief.2 cm (greutatea împreun îl = 77 gr. la Bisericu â-Garv n s-au descoperit cîteva mici obiecte de cult. cruci de bronz. Prima const ^dejapt. :ruce dubl relicvar. purtînd pe cap «v lul sfînt».. buie men ionat i faptul c la 10²12 m vest de bisericu s-au ir i dintr-un clopot de bronz.5 cm) are fa : cu figura Mîntuitorului r stignit. Cruciuli a mic (de 4. incizat figura unui orant. Sub bra ele Mîntuitorului sînt inscrip iile grece ti: «Iat . una mai mare. A fost ridicat poate chiar în prima jum tate a secolu:i a c zut în ruin pe la mijlocul secolului XII. ui Hristos r stignit. în limba greac . Pe fa a cealalt se afl Maica Domnului ca încadrat de busturile celor patru evangheli ti. Probabil aceast cruce a apar inut unui ierarh. celmai vechi'_cl<motjailat pe teritoriul rii noastre. Pe avers se afl chipul Domnului. lite exemplare de acest tip se lucrau pe loc. Dintre multele i ntele cruciuli e din secolele X²XII descoperite aici. sus. avînd deasupra capului o inscrip i c : «Sfîntul Gheorghe».

unde a mai tr it pîn dup liZJLJPrezen a acestui sigiliu la Bisericu a-Garv n trebuie pus în leg tur cu vreo scrisoare a lui Mihail trimis unui alt ierarh ² tr itor în acest loc. Cu prilejul s p turilor efectuate în 1953²1954. Lungimea bisericu ei era de 6 m (diametrul altarului avea 1. Scrisoarea ierarhului de la Kiev ² care nu s-a p strat ² va fi avut un caracter personal. apar ine secolului al XlII-lea. Cîteva monede i fragmente ceramice descoperite în locuin ele din jur arat c bisericu a a existat în secolele XI²XII. în jurul ei s-au descoperit cîteva locuin e. pe dealul «Cet uia». Acestui tip de construc ie îi apar in i alte biserici din zona balcanic . întreaga construc ie este din c r mid p trat . Aceast bisericu este cea mai veche cl dire de plan treflat cunoscut pîn acum în ara noastr . s-au descoperit temeliile unei bisericu e. Partea central a naosului este acoperit cu o turl scund . s fi stat undeva în jurul Niculi elului. ca i în h r ile din secolele XVIII² XIX. m rime i calitate deosebite. Fa adele sînt decorate cu o succesiune de firide înalte. i sub denumriea de Mîn stire sau Mîn stiri te. i nu unul oficial.90 m). Poate a fost scris dup ce Mihail a p r sit scaunul kievean. Temelia era a ezat pe o stînc nativ . Sondajele arheologice mai noi au dus la constatarea c o alt biseric din Niculi el. poate sub jurisdic ia mitropoliei de Dorostolon. De altfel. A fost construit din fragmente de c r mizi romane. Tulcea). putem presupune c pe lîng Satzas va fi stat i un episcop (în zona Niculi el-Isaccea). din care se mai p streaz numai 1²4 rînduri de c r mid la baz . iar ora ul Isaccea de azi (situat în apropiere) s . precum i un mormînt. acest sigiliu este un indiciu în plus asupra existen ei unui scaun episcopal în a ezarea de la DinogetiaGarv n. Probabil unul din cei trei conduc tori pomeni i de Ana Comnena în Alexiada. continuator al str vechiului scaun de la Noviodunum (lîng Isaccea actual ) din secolul VI. la vreo 3 km de comuna Niculi el (jud.nopol în 1145. luate din marele val vecin. circular în interior i hexagonal în exterior. Este alc tuit din naos i altar. Pronaosul a fost ad ugat edificiului în secolele XVIII ²XIX. de forme. pe cînd se afla în Constantinopol. Satzas (Sacea). în acest caz.i fi primit numele dup el. avînd planul în form de cruce înscris (a a numitul tip simplu). Niculi elul este cunoscut în unele izvoare medievale. Siîntul Atanasie. capitala themei Paristrion. Cruci relicvar . care presupun existen a unei a ez ri mîn stire ti în acest loc retras i ap rat de pe Cet uia. Ca i crucea pectoral ² relicvar descris mai sus.

Este vorba de Arhiepiscopia (Mitropolia) Vicinei. Histria (un palat episcopal) i Tropaeum (un baptisteriu). Tulcea). la P i Soare. ezi sigure despre o eparhie în Dobrogea avem numai în seIII²XIV. Mitropolia Vicinei. sigiliul arhiepiscopului Mihail al Kievului) sau în zona Niculi el. fie în listele episcopale. cu ierarhi de prestigiu. care au întemeiat aici un important e afaceri. Callatis. Iar din anumite Liste ale episcopiilor supuse iei de Constantinopol rezult c în secolul VI. fie în portulanele fie în alte documente. în afar de Toexistat scaune episcopale la Axiopolis. unde s-au descoperit » via bisericeasc din secolele XI²XII (bisericu a. Este men ionat apoi abia de la secolului al XlII-lea. Cucerirea Constantinopolului de c tre latini (1204) a . devenind important centru comercial de la Dun rea de Jos. irut în cursul marilor invazii avaro-slave de la începutul secoVH-lea. Constan a). i privitoare la organizarea bisericeasc . t apari ia genovezilor în Peninsula Balcanic i pe litoralul M - . tam mai sus ca n-ar fi exclus existen a unui scaun episcopal f '[. Troesmis. iar Sestlav (Sestav) i Satzas st pîneau «Vicielalte» (XTJV Btxt/vav xai tâXXa). Capidava. i anumite m rturii arheologice. ar rezulta c în fosta provincie ( Minor au existat i alte scaune episcopale : Callatis (inscrip ia île episcopului tefan). Zaldapa i Dionysopolis. în sud-vestul Dobrogei i în alte p r i. s. ‡ cetate romano-bizantin de la Dinogetia. Histria. ele IV²VI via a bisericeasc din fosta provincie Scythia Minor ‡umat de Episcopia Tomisului. înflorirea acestei colonii grece ti a fost leg tur cu ocuparea Constantinopolului de c tre latini (1204). continuator al scaunului episcopal de la Noviodunum. Toate acestea . c reia s-au a ezat aici un num r însemnat de greci. particilucr rile unor Sinoade ecumenice i autori de lucr ri teologice dt gen. Ora ul a în> i datorit genovezilor. Cea he tire despre aceast a ezare o avem în Alexiada Anei Comre relata c la sfâr itul secolului al Xl-lea Tatos (Tatul) st pîtra (azi Silistra). la Capidava (jud. Salsovia. CarDnstantiana. La Enisala s-a rit i o c delni de bronz din secolele XIII²XIV. crucea il . Halmyris. Tropaeum Traiani.ira bizantin i cruciuli e din secolele XI²XIII s-au descoperit la i Isaccea (jud. Noviodunum.

S-a propus identificarea ei cu diferite localit i de azi : Macin. toate în partea de nord a Dobrogei. Somova. i-a încetat existen a. Deci. Se cunoa te un sigjliu_al patri^hului^cumejuc^ffl|. deci a ezat în apropiere de ceva. Pîn atunci. în ostrovul dun rean de la Pacuiul lui Soare. în jurul anului 1302. în acest caz.. ne însu im ipoteza acceptat de cei mai mul i istorici. a franciscanilor. tot în nordul Dobrogei. una din sarcinile importante ale arheologiei române ti este identificarea Vicinei de alt dat . mitropQli<. deci în apropierea grani ei româno-bulgare. întrucît Constantinopolul era ocupat de crucia i. Problema localiz rii Vicinei a fost mult discutat de istorici i geografi. anstitlll . Titularii acestor dou scaune au putut avea i grija duhovniceasc a credincio ilor români din teritoriile învecinate de peste Dun re. în vara anului 1285 p storea la Vicina ^eofforl care lua parte atunci la lucr'arjlg^sliioaulfrî. a existat i o arhiepiscopie (mitropolie).i piard din importan . Iii acei an a "mijlocit pe lîng împ ratul An- . In înfloritorul centru comercial care a fost Vicina. a început s . în spe de un alt ora . estuarul dun rean în fa a Isaccei. descoperit într-un loc necunoscut din Dobrogea. adic din p r ile sudice ale Moldovei i cele din r s ritul Munteniei. undeva între Isaccea i Tulcea. Vecina. vechiul Noviodunum.rii Negre. în apropierea Dun rii. Vicina ar fi un nume românesc. la circa 18 km de Silistra. f r s se ajung la o solu ionare definitiv . ² cînd a fost cojQjdaH^^-patoMkiiI-unionist Ioan Vekkos ² semnînd : «smeritul C1" fp^.. cu ierarhi greci. dependent de Patriarhia din Constantinopol (a existat îns i o mîn stire catolic . c Vicina se afla pe locul Isaccei de ast zi. atestat documentar în prima jum tate a secolului al XlV-lea). In 1292 acela i Teodor semna cunoscutul «Tomos sinodal împotriva latinilor»." pgffifljjfrfl^jnui^în biserica Vlaherne din Constantinopo].^ ^<>-B'"««w«r pazitei cet i Vicina». cînd imperiul bizantin î i mutase capitala la Niceea. sau mai degrab în ostrovul dun rean din fa a ei. iar peste aproximativ un secol. care va n înso it vreo "Scrisoare trimis de acesta mitropolitului de Vicina. era mitropolit Iuca!>j<dJa>uf r îndoial el cîrmuia eparhia mai de mult. Din a doua jum tate a secolului al XlV-lea. Mitropolia de la Vicina ar fi o continuatoare a episcopiei pe care am presupus-o la Dionogetia-Garv n. iar mai nou tocmai în zona opus .£rman II (1222²1240). De aceea. Mitropolia Vicinei a luat fiin între anii 1204²1261. pîn în prezent nu s-a ajuns la o concluzie acceptat de to i istoricii.

precum coresponden dinT305²1306. jgareJÄîiLJcnjaL_lJ359^ la e_yqievodului Nicolae Alexandru Basarab al rii Române ti. se obliga s nu mai cear «vreo ocîrmuire sau L unei alte Biserici».cel B trîn Xi225²«4328) s primeasc în imperiu un grup de " ce-1-TrfffîrfT'crin Cronica lui Gheorghe Pachymeres. preo i.îacMTrt la scâunuT'aimntit. înmai 1341 i m ^inoduluiÄpairiarhaidin Constantinopol. ecumenic i. ci numai în caz «de mare nevoie i trebuin ». Dup lui Iachint. în 1317²1318 sinodul patriaramirttrre"de"mitropolitul Vicinei. Toate acestea ² 7a care se adaug unele . nici n-a p storit mj^ tjmpi^ rin care era .bat . datorit deselor incursiuni ale t tarilor din nordul jre. f r s -i dea numele. nu mai avem alte tiri despre Mitropolia Vicinei. el se angaj ±n"îl a~patriarhului (pe atunci Isidor I) i a sinodului s u c p r si turma duhovniceasc ce i s-a încredin at" i nici fe eVicina ² stapînit atunci «de o mîn de p gîni nelegiui i» I.j»utarea»4ui. o n c l u z i i : Descoperirile arheologice efectuate în ultimele i au adus lumin într-o seam de probleme privind istoria biisc a Dobrogei. scrisoarea patriarhului c tre domnul muntean. credincio ii de r înd biserici. ima jum tate a secolului al XlV-lea însemn tatea Vicinei i scad . Dac va fi nec acest lucru. care au i ocupat-o apoi în primii ani ai secolului al XIVi37²1338jJ[ntîlnim ca titular al scaunului mitropolitan de la Macarie. cu numele Chir!7T"Probabil ui-atxtrrcîle ora ul a ajuns în st pînirea îui Basarab I. Lui mitropolit de Vicina a fost Iachint. se spunea c tea «de cîtva timp mai înainte» la curtea domnitorului. In momentul alegerii i învestiturii sale. uno cjut de patriarhul ecumeTiitrealist I ca mitroptJirt^l"TTrlgTo»e al felfc el. în februarie 1347 este î nou titular al scaunului de Vicina.apro.documentare propriu-zise ² arat c via a cre tin a contipulseze în teritoriul dintre Dun re i Mare i dup trecerea ezarea vremelnic a unor popula ii migratoare. a ez ri m n stire ti i chiar scaune epis- .intr-un act din 1303.

Cern u i. LAURENT. 4. VII. Crucea relicvar de la Capidava. în «Pontica». A se vedea i I. III. (cu toat bibliografia). Scriitori i acte bizantine (sec. Tulcea). 1. 1962. Bucure ti. 1973. 1977. Elian i Nicolae erban Tana oca. Bucure ti. 1953. Un vechi monument românesc pe teritoriul Dobrogei: biserica Silntul Atanasie din Niculi el (jud. Despre situa ia politic la Dun rea de Jos în secolul al Xll-lea. în SCIV. p. IV²XV). 99²102 . 23. Inscrip iile grece ti i latine din secolele IV-²XIII descoperite în România. Nicolae erban Tana oca i Tudor Teoteoi. R ZVAN THEODORESCU. I. Istorie. 138²160) j N. V i c i n a : N. nr. nr. p. p. Bucure ti. Bucarest. 24. nr. Din istoria Dobrogei. Arta cre tin în România. în SCIV. III. .. 193 p. Bucure ti. 67²81. TEFAN. 1935.. BR TIANU. 1973. I. p. Vicina II. Contribu ii la cunoa terea arhitecturii medievale din Dobrogea: biserica Sfintul Atanasie din Niculi el (jud. Les duches byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie. 1922. BARNEA. + 1 h + ilustr. 1976. GR MAD . L u c r r i g e n e r a l e : N. 3²4. p. Vezi i GLORIA CEACALOPOL. . identificarea ora ului. p. 1974. an. BARNEA. B NESCU. Bucure ti. în SCIV. EUGEN COM A. 37²40 . CRISTIAN MOISESCU. ION BARNEA i TEFAN TEFANESCU. Bizantini. D e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e c r e t i n e : I. p. Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinoge ia-Garv n. 1938. A ezarea feudal timpurie de la Bisericu aGarv n. 1977. Ia i.l C. 291²331. BARNEA. A. Un atestat str rom nesc la Capidava. 1978. Occident la începuturile culturii medievale române ti (secolele X²XI\r). 1. Contributions l'histoire de la domination byzantine et t tare et du commerce genois sur le littoral roumain de la Mer Noire. I. Discursuri de recep ie. Bucure ti. 1972. p. 307²319} I. 189²197. BARNEA. Rela iile dintre a ezarea de la Bisericu a-Garv n i Bizan în secolele X²XIII. Nouvelles recherches sur l'histoire et la toponimie medievale du littoral roumain de la Mer Noire în «Revue Historique de Sud-Est Europeen». 27. 1975. an. 3976. P. p. romani i bulgari la Dun rea de Jos. N. Cluj. 1981. p. Studiu introductiv i prezentarea plan elor de.BIBLIOGRAFIE I z v o a r e : Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele Istoriei României III. II. în «Materiale i cercet ri de arheologie». în rev. 133²175. 192²194. 440 p. XCVI. (cu 102 pi. 641²647. Bucure ti. Vicina. originea numelui. Bucure ti. BARNEA. Acad. Dinogetia. nr. Sigiliul unui ierarh al Ro iei în a ezarea de la Garv n. IX. 293²307. Din nou despre datarea valului i a bisericu ei treflate de la Niculi el. Izvoare cartografice. I. 409 p. I. Bucure ti. I. publicate de Al. BÂNES-CU. în text). I.. + 198 fig. an. p. XII + 586 p. Tulcea). 1²2. voi. în Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1976. Românii din. CIHODARU. în Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher. 2. O iorma ie statal la Dun rea de Jos: ara Dristrei.. p. p. PETRE DIACONU. p. G. 438 p. BARNEA. XIX.. EMILIAN POPESCU. p. an. GH. Balcani. 1982. BRÂTIANU. 255²274. 38 p. 3. RÂDULESCU. publicate de Haralambie Mih escu. tre Dun re i Marea Neagr în secolele X²XIII. 1945. LIA i ADRIAN BATRÎNA. «Codrul Cosminului*. nr. în SCIV. 1967. Recherches sur Vicina et Cetatea Alb . Cuza. Bucarest 1946. 277²237. V. 23. 184²198. 1977. XI²XIV). Bizan ul i romanitatea de Ia Dun rea de Jos. jud. Un monument medieval dobrogean necunoscut ² biserica Sfîntul Atanasie de la Niculi el (sec. Secolele VII²XIII. Rom. p. Documenie noi descoperite i intorma ii aiheologice. 1942. 1971. Constan a. PETRE DIACONU. IV.. 10. 379 p. 1970. 287²320 (versiunea român : Ce/e mai vechi tiri bizantine asupra românilor de la Dun rea de Jos. în AIIN.. M RIA COM A. XIII). B NESCU. PETRE DIACONU. nr. în BOR. în SCIV.. p. Atena. Despre datarea «circumvala iei» i a «bisericii treflate» de Ia Niculi el. A ezarea ora ului Vicina i rmul de apus al M rii Negre în lumina unui . I. Tulcea (1963² 1968). p. 435²459 5 G. III. IV. an.. Scriitori bizantini (sec. LIA i ADRIAN BATRINA. 531²552. în SCIVA. 1924. Bizan . Ia domination byzantine aux bouches du Danube sous Michel VIII Paleologue în «Revue Historique du Sud-Est Europeen». 311²315. XXII. 568 p. 1921² 1922. I. 3²4. în Analele tiin ifice ale Universit ii Al. în SCIV. Radu L z rescu. 238 p. N STUREL. 1956. LXXII. Les premiers temoignages sur Ies Roumains du Bas-Danube. 197 p. 2. + 8 pi. în voi.

în SCIV. an. XXI. . 257²260 . 112²125. i donc localiser Vicina ?. Les actes des Patriarches. Ies Regesta de 1208²1309 971. ' " ' . VIII. II. 275²295 ( cu expuner ea p rerilor i întreaga bibliografie a problemei). în BYzantinische Forschungen. 1971. 472²474. 1977.e vedea i PETRE DIACONU. XCI. Cîteva considera ii pe margi nea unor lotograme ale zonei Somova în an. an XLII 1990 nr 1 20. N STUREL. 3. în «Almanahul ortodoxe române din Viena pe anul 1968». In leg tur cu ipoteza Vici-ova. N STUREL. 101²103 (despre arhiepiscopul »ETRE . Dou manuscrise grece ti de la' Biblio-ional din Viena i însemn tatea lor pentru istoria românilor. IOAN RAMU-Mitropolia Vicinei i rolul ei în p strarea Ortodoxiei în inuturile române ti. 1976. Les iastes episcopaux de la Metropole de Vicina. în ischNeugriechische Jahrbucher. >e 7a Dun re la Mare.. rolul i însemn tatea Mitropoliei din Vicina. IV. P. nr. Le metropolite de Vicina Macarie et la la viile par les Tartares. XXVII + 634 p. 1979). Les Regesta des Actes du at byzantin. Bând XII Amster-37. 1957. în «P ontica ». 149² 169. PETRE DIACONU local izarea Vicinei . 1²4. Sofia. II. în «Revue Historique du Sud-Est Europeen» Buca-16. 19 70. 3. N STUREL. tasc. VI. p. p. KUZEV. LAURENT. CONSTANTIN C. p. Athen. p. p. în S. 3²5. 1973. TEFAN CIOBANU. .. 1977. 33²42 ( i extras). Evolu ia.i grec. 233²243. LAURENT. Tulcea. Zur Lokalisierung der Stadt în Etudes balkaniques. în ' tudii i cercet ri de arheologie.T. p. 295²305. p. Despre organizarea eclesiastic a regiunii Du ios (ultima treime a secolului X ² secoiul XII). GIURESCU nea Vicinei i importan a acestui ora pentru spa iul carpato-dun rean îrî . Tulcea. p. h i e p i s c o p i a V i c i n e i : V.i PETRE . nr. XIII. 145²171. p. V. p. M rturii istorice i monumente de art cre tin Gala i' . MIRCEA LERIAN. 225²232 . p. AL.

Pecenegii ² numi i în izvoare i bisseni sau pa inachi ² erau împ r i i în mai multe triburi (uzi. Bahlui. De la pecenegi i cumani ne-au r mas cîteva urme în toponimie i limb (B r gan. Pe la mijlocul secolului XI. Intrucît cumanii constituiau o primejdie pentru Transilvania. de la Urali pîn în Carpa i). Caracal. fiind b tu i de cumani.i construi cet i i ora e din lemn. Cavalerii teutoni în ara Bîrsei. In schimb. lui Hermann de Salza. Cumanii (polov i) veni i în locul lor au exercitat o domina ie politic asupra Moldovei i rii Române ti pîn la marea n v lire a t tarilor din 1241 fgrupe mult mai mari de cumani se g seau în stepele ruse ti. a ajuns «pustie i nelocuit » (de erta et inhabitata).s wi. dîndu-le dreptul de a. Teleorman. berindei etc). pecenegii i cumanii. au fost nevoi i s . Pe la sfîr itul secolului IX s-au a ezat în regiunile de cîmpie ale Moldovei de sud i Munteniei. Covurlui. care. erau îndatora i s apere hotarele regatului feudal maghiar împotriva cumanilor. iar unele triburi s-au r spîndit i în Transilvania. dreptul de organizare proprie din punct de vede- . din pricina numeroaselor incursiuni cumane.i p r seasc a ez rile i s treac în sudul Dun rii. Ei au exercitat asupra localnicilor o domina ie mai mult nominal . pretinzîndu-le plata unui tribut. rintre ultimele popula ii migratoare care au trecut pe p mîntul rii noastre se num r dou popoare de step . Vaslui etc). care f ceau parte din neamurile de limb turca. Caraiman.9. în 1211. d ruind acestui ordin ara Bîrsei (quandum terram Borza nomine).VIA A BISERICEASC A ROMÂNILOR DIN TERITORIILE EXTRACARPATICE ÎN SECOLELE XII I XIII n.35) s-a adresat. Burnaz. marele maestru al cavalerilor teutoni (ordin de c lug ri osta i de la Locurile Sfinte). regele Ungariei Andrei JT (]?P^²1..

d î n d u -l e st p îpe st e teri t oriil e e xtr a ca r p ati c e. e zar ea te u t on il or în a ce st e reg i u n i a avu t ur m ri în se m n at e. In c u rî n d. care de pin sca u n u l p a p al. i m p u n î n d c r e d i n c i o i l o r o d a j d i e d e d o u m r c i d e a u r .a u n P r u si a r u n d e a u u r m r i t ac e e a i p o l it i c d e c o t r o pi r e a t er i - . în li m b a sl a v = l o c u it o r i d e l a va d u r i ). In r ea lit at e.a an u l a t . D ar la scu rt ti m p. în an ul u r m t or. o p ar t e p e n t r u pa p a. la rug mintea cava teut oni. u n d e au ci n ci f ort r e e p u t er n i ce di n zi d. A cc eptîn d p r o p u n er ea. A c e t i pr e o i i c r e -i c at o l i ci au p u s b a z el e p r i m e l o r c o m u n i t i c at o l i c e î n ara îasc i M oldo va. c a va l eri i i a u v en it din ar a S fî n t i s -a u a e z at î n a ra B îr sei . « p î n la h o t ar el e b r o d n i ci l or » i a D u n r e » ( br o d n i ci. a u fo st s o 0 î n c l c a r e a î n el e g e r i i d i n t r e ei. o feu d po n C a va l er ii t e u t on i. D r e p t u r m a r e. pîn la iret. c a r e u r m a s s e î n c a s e z e d e l a t o i c r e -ii c at o li c i. R e g e l e u r m r e a p r i n a c e a st a n u n u m ai s î m e ve nt u al ele n v liri cu m an e în T r an sil va n i a. l u c r u p en t r u c a re l e . T r ot u u l u i. în u r m a i n te r ve n i ei i o n o r i u II I. c ci r ot ir ea l o r s-a u a ez at ai ci n u m er o i l oc u it or i. a cel a i p ap a su pu s i n ut u rile i ve d i r e c t s c a u n u l u i p a p a l . : î n 1 2 2 5 s -a i vit o n ou n e î n el e g e r e î n t r e r e g el e A n d r e i II i ‡ ii t e u t o n i. 1 di n Tr a n sil va ni a s-au st a bi lit în p r ile C â m p ul u n g ul ui i B u z r a l i i. î n p r il e V r a n c ei. N u m e r o i sa i . a sco s a ceste in utu ri de su b ju risdic ia oric r u i episc o p pun înd u-le su b con du cerea pr oto po pu lui din B ra o v.i a p tr u n s c u o st i l e î n i n ut u ril e l or ( 1 2 2 2 ) . l a m a r gi n ile r eg at ul u i s u . al u n g a i d e fi niti v d i n p r il e n o a str e . al t a p e n tr u c a v al e ri. r e g e l e A n d r ei II l e -a r eî n n o i t d a n i a . sc utiri d e d ri . B a c u l u i i îai la n or d . î n M o l d o va . In 1 223 pa pa H on oriu III. c u ce ri n d pa r t e a d e n or d -e st a M u n t en i ei e a de su d a M oldo vei. a u t rec ut di n c ol o d e i ( « m u n ii z pe zil o r »). ci s z d rn i c ea sizui n a pa pei d e a cr ea. n u n u m a i în ar a ci i p e ve rsant ul d e mi a z zi -r s rit al C ar pa il or. r e g el e e a c a n u c u m v a t eu t o n ii s . lu înd în st pî n ire t o ate i nu t urile i a e z rile e xtr a car pa -. s vî r it e f r ti r ea r e g el u i. r e g e l e a cu c e rit a r a B î rse i. sa ii i se c u ii t re c u i pe st e C a r pa i au d u s cu e i i u nii :at oli ci p en tr u tr e bu i n el e l or d u h o v n i c e ti. si gu r .di c i bi seric esc. s. a p o i a nu n ii. A u ridicat mai m u lte cet i îrito riile cu cerite.i în t e m e i ez e î n a ce st e r e gi u n i o st in d e pe n d en t d e U n g ari a.e rit e d e t e ut o n i. înt r e c ar e est e a m i n tit i u n « c astr u f o art e în D ar a c est e f a p t e al e l o r.

unde era centrul lor politic. încerc rile f cute în anii urm tori de papa pe lîngn regele Ungariei. în frunte cu fiul s u Burch. Episcopia cumanilor. cei r ma i în via a s-au risipit prin satele ruse ti. de a înapoia cavalerilor p mînturiie i bunurile lua Le. întîlnindu-1 pe acesta îrr2 Transilvania.___ _ VIA A BISERICEASCA IN SECOLELE XII²XIII 241 ioriilor locuite de slavi. In prim vara anului 1227. ori s-au retras în inuturile dintre Nipru i Carpa i. c lug rul Teodoric. înso it de al i trei episcopi i de Bela. b otezînd pe B ortz-Membrock. In ce prive te locul de re edin al episcopului Teodoric.' : lucr u p e care papa Grigorie IX 1-a ap robat în anul ur m tor. atît el. s boteze. arhiepiscopul Robert. Greutatea identific rii acestui 16 ² Istoria B. arhiepiscopul Robert a trimis o scrisoare la Roma. c tre noul pap Gri-' gorie IX (1227²1241). se întindea ² pîn atunci ² domina ia cumanilor. La scurt timp. un nou grup de misionari s-a îndreptat spre cumanii din p r ile Niprului. papa numea pe Robert «legat apostolic» în Cumania i «în ara vecin a brodnicilor». prin care-1 în tiin a de dorin a cumanilor de a se încre tina. s-au f cut încer c ri de convertire a lor la credin a cre tin ² în rit catolic ² din par tea unor c lug ri dominicani (ordinul dominicanilor se înfiin ase în 1215).R. izbutind s determine pe haganul Bortz-Membrock s îmbr i eze cre tinismul. 5 Printr-o scrisoare cu data de 31 iulie 1227. Ace tia fiind p gîni. cucerite de teutoni. dîndu-i împuternicire s predice. Episcopul Teodoric a cerut papei ca : pe viitor. cu mul i oameni di n neamul lui. acesta va fi fost or elul Milcov sau Milcovia. cît i urma ii lui. s zideasc biserici. numire înt rit i de papa (21 martie 1228). n-au dus la nici un rezultat. deci înainte de marea b t lie de la Kalka (1223). . a trecut Carpa ii de r s rit. Misiunea lui Robert de Esztergom în Cumania n-a durat mult. Prima încercare pentru predicarea Evangheliei la cumani ² ne reu it îns ² s-a f cut între anii 1221²1223. Ar tam mai sus c p este teritoriile de la miaz zi i r s rit de C arp a i. fiul cel mic al regelui Andrei II. la arhi-"* episcopul catolic maghiar Robert de Esztergom. s sfin easc preo i i chiar s numeasc episcopi. eu fost boteza i to i membrii soliei. cerîndu-i îng duin a s plece în misiune la cumani i «în tara vecin a brodnicilor» (în partea de sud a Moldovei de azi). cînd cumanii au fost distru i de ostile t ta rilor lui Gingis-han.o. Dup aceast b t lie. s atîrne direct de scaunul papa!. îndat dup aceasta. c ci a numit ca episcop aici pe conduc torul dominicanilor din Ungaria (prior provincial). haganul a trimis o solie. Dup primirea acestei scrisori. Incre tinarea cumanilor. na fiind însu i principele Bela.

Acad.a alia ii ² »t . R. dar pagand ei catolice în teritoriile extracarpatice. Milcoveni. viitorul rege s -i ridice o biseric episcopal . dup ce au trecut rîul ajuns «în ara episcopului cumanilor» (ad terram episcopi Co). cercet tori (D. Onciul. Feren ) conora ul Milcov ar fi identic cu cetatea Cr ciuna. ConGiurescu credea c se afla pe teritoriul actualului ora Odoe greu îns de acceptat ca sigure aceste localiz ri. patronat de e regele Ungariei. a însemnat sfîr itul st pînirii cumane în p r ile noastre. Din poemul canonicului Rogerius din Oradea (sec. dirt'> L Este vorba de o scrisoare cu data de 14 noiembrie 1234. afl m c ace tia. s b oi s vîr easc Sfintele Taine în teritoriile aflate în afara suvescaunului papal. de aceea mim s consider m c era situat undeva p e cursul mijlociu al ui. alipit de tefan cel Mare la Moldova. Marea inva-irilor. Rosetti. C. n 1241. marea invazie t tar a distrus din temelii scaunul EpisMilcovia. în 1482. De pild ^ li se da dominicanilor împuternicirea s converteasc . unde se g sesc sate cu numele Milcovul. XIII): C armen Mizerab ile (= Cîntec de jale). Ceea ce ne intereseaz pentru mal' e o tire despre via a bisericeasc a românilor ortodoc i. In 1279. din anumite acte papale. se desprinde inten ia i papal de a se continua ac iunea de r spîndire a credin ei catoîuturile apar in toare odinioar Episcopiei Milcoviei.î în faptul c nu este amintit de nici un document medieval iese. între care era men ionat i Cumania. Încerc rile pentrvi reînfiin area ei au fost relua^ >lul urm tor. oate acestea. pe lîng atîtea distrugeri de vie i omene ti i de bunuri . Filip. care ie reînfiin eze.i fi g sit moartea i episcopul Teodoric.O. Auner i I. Se pare c ini ial prin ul a îniitoarea ctitorie «cu întinse st pîniri» i peste cî iva ani a zidit :a episcopal .. adre*flr T. în car e des crie i narilor din anul 1241. ‡ aceast dat nu mai avem nici o tire despre el. :opul Teodoric a intervenit pe lîng prin ul Bela.i dea isupra posibilit ilor de existen ale Episcopiei Milcoviei. Izvoarele dominicane arat c au fost uci i 90 de Se poate ca atunci s . Istoricul maghiar Liiko Gâbor socote te c ar fi fost undejde ul Olt. ^ oa rea papei Grigorie IX. s . în p r ile ui. olae III împuternicea pe legatul s u în Ungaria.

C ci nesocotind B i ser i ca r oman . avî nd rit uri i obi cei uri difer it e. at est e xi st en a un or epi sco pi or t od oc i î n t er i t ori i l e e xt r a car pat i c e. ar at rezist en a r omânil or ort od oc i în fa a ac i unii pr ozelitist e cat oli ce. n . ci i î nt i n der ea sfer ei de f!Îc i n fl uen a st atu l ui un gar l a sud de C ar pa i . deci u n r omân (. ).a ve m î n s n i ci o d ova d c s . care s î nd rume sau s condu c r ezi st en a r espect i v . d in car e se p oat e d espr i nd e ati tudi n ea r omâni l or din acest e p r i fa de p t r u nd er ea cat ol i ci s mul u i . s pr e mar e a i n di g n a r e a cr e di n ci o i l o r i s p r e nu mai pu i n s c d er e a cr ed i n ei cr e t i n e». st r ui n a l or î n c r edi n a o r t od ox . nesocot indu-1 pe acest a ( epis co pu l cu man i l or . papa di spun ea ca epi scopul Teodori c al cu mani l or s r î nd ui asc u n e pi sc op cat ol i c d i n nea mul l or . ) . savî r esc fapt e pot ri vn i ce acestui n ume.catholi cum eis epi scopu m ill i n ati oni. «Du p cî t e a m auz i t ² s cr i a pa pa ² î n E pi sco pi a cu man i l or se a fl ni t e p op oar e c ar e se n u mes c val ahi ( w al ati ). nu pri mesc t ai n el e bi seri ce ti d e l a ve ner abi lu l n ost ru fr at e. t ot u i. epi sc opul cu mani l or ..) ca vi car al s u. N. ci d e l a oar ecar i f al i ( pseud o) e pi sc opi .vi car d i nt r e r omâni . car e i n d e r i t ul gr eci l or ( = or t odo x n . car e. d ovedea li mped e c prin ei se ur m r ea nu nu mai cat ol i ci zar ea ro mâni l or . Dat fiind aceast situ a i e. di n Per u gi a. Ia r p r i n c i pel ui î i a mi nt e a d e f g d u i n a p e c a r e a f cu t . de i se socot esc cr e tini ._VIA A BISERICEASCA IN SECOLELE XII²XIII 243 sat d e pa pa Gr i gor i e IX. iar pe de alt part e.s e u n a cu acei val ahi pri mesc zisele taine (d e l a ei ). pr i n ci pel ui d e cor oan B el a. n. p e c ar e papa î i nu me te di spr e uit or «pseudoepi scopi ». atît unguri cî t i teu t oni i al i dr ept cr ed i n ci o i . t r e c l a cr edi n a l o r . spri ji ni i d e r egii Un gari ei. ² vi i t or u l r ege B el a IV ². i wni i din r egat ul Ungari ei . Pe d e o par t e.. pentru r omâ n i . fi ul i cor egent u l lui An drei II al Ungar i ei.. din care s tr i asc pot ri vit cu demn i t at e a s a e pi s c op al . i f cî n d u . n. Aceast a est e pr i ma at est ar e d ocu me nt ar si gur asu pr a exi st en ei un or e pi s c opi ort o d o c i r omâ ni î n cu r sul e vu l ui med i u. î n s i r ezi st en a r omâni l or or t odoc i î mpot r iva cat ol i ci smu lui presupu ne exi st en a un ei organi za ii bi seri ce t i î n acest e p r i. c a r e e r a at î t d e p u t e r ni c î n cî t at r g ea i pe u ni i cr edi n ci o i cat ol i ci secu i i sa i t r ecu i pest e C ar pa i .o î n scris i prin viu gr ai c va sili pe acei r omâni s pri measc pe epi scopul c ar e ur ma s l i se d ea i s a i se ac or d e ven i t u r i c or e spun z t o ar e di n dij mele car e se strîn geau de l a oi.a r i i n u mi t un ast fel d e epi scop. ^ f .. car e e î n fr un t ea d i ece zei de acol o. Fa pt ul c mi si onar i i veni i î n E pi sco pi a C u ma ni ei er au î n maj or i t at e u nguri. l ocu i n d p r i nt r e ei . Aceast scri soar e pr ezint un dubl u in t eres. D e a l t f el .

rezult c era vorba de o ie local . c ci aceia sînt atesta i documentar numai din jum tate a secolului al XlII-lea. nu s-ar fi vorbit de ungurii i sa ii atra i la de de valahi. In alt loc se c Litovoi avea în st pînirea lui i ara Ha eg ului. N-ar fi exclus ca 1 acei «pseudoepiscopi» din anul 1234 s . 3ela IV al Ungariei (1235²1270) a încheiat o în elegere cu cadin ordinul Sfîntului Ioan. adic din imperiul vlaho-bulgar de Tîrnovo. dup cum au avut -o ei i pîn acum». înseamn c ace ti «pseudoi» erau de n ea m ro mân i purtau grija duhovn iceasc a unor io i de acela i neam cu fi. la 2 iunie 1247. adic în 1247. Cînd facem aceast afirma ie ne gîn-a faptul c peste 13 ani. Presupunem iau pe lînga efii unor forma iuni politice române ti. s o ie ca i u m. pe care o l s m acestuia. Diploma le-a dat-o regele Bela IV. numi i i ioani i sau osp italieri. De asenu credem ca papa s fi avut în vedere p e arhiepiscopii de Viei nordul Dobrogei. în zona de influen a Episcopiei cumanilor. nu poate fi vorba de episcopi l reni. consemnat la sfîrcolului trecut de cercet torul Basil lorgulescu. dar i ca s ajute regatul maghiar în exp ansiunea . i despre românii din Oltenia i Muntenia la 1247. în schimb ul acestor cavalerii primeau mai multe p osesiuni i privilegii. afar de ara voievodului Litovoi. A . în acest an. de la rîul Olt i Mun ii Tranir în acelea i condi ii ca i ara Severinului.i fi avut sediul undeva Le Buz ului. a a cum cedat în tot decursul istoriei noastre. î i aveau re edin a undeva în teriixtracarpatice. pîn la rîui Olt. în regiunile de curbur a acestora. avem prima atestare do-ira a unor cnezate i voievodate române ti la sud de Carpa i. rînduite mai sus pentru ara Litua». în acelea i condi iuni. constituie un docundamental al istoriei poporului nostru. i o ierarhie bisericeasc superioar . existent pe c ci în acest caz. Astfel. In stînga dania cuprindea «toat Cumania. întrucît atesta existen a ltor cnezate i voievodate române ti la sud de Carpa i. pe care o omâ nilor. în afar de ara lui u voievodul românilor. organizarea bisericeasc întotdeauna celei politice. : iecare. dup cum arat o veche tradi ie. precum i cnezatele lui Ioan i .PERIOADA A DODA (SECOLELK Vil ²XIV) na te în chip fires c.ritoriile cuprinse între Carpa i i Dun re. acorda cavalerilor ioani i «toat tara Severinului cu mun ii i i cu toate locurile ce in de ea. Din scrisoarea pap ei. pe L chemat pentru ap rarea hotarelor Ungariei de noi incursiuni tea t tarilor. întreb area : cine era u ace ti episcopi i i aveau re edin a ? In orice caz.

di n ven it uri l e c r or a n u p st r m n i m i c p e sea ma n oa str .. -. î n se a m n c d i p l o m a a ve a î n v e d e r e p e © « p s e u d o e pi s c o p i i » a m i n ti i l a 1 2 3 4 . în sl a v. d e a l . s-a u d e sc o - . L eg turile strîn se. l a su d . pî n î n ara H a egul ui... q u e h a be r e d i n o s cu n t u r. D e l a p r e v e d er e a r e s p e ct i v f c e a u e x c e p i e « b i seri c il e cl di t e i c e l e ce se vo r cl di î n t o at e ril e su s zi se . u nd e s-a desco perit o a eza re vo i e v o d a l d at î n d d i n se c ol u l a l X l II-l e a.se . « vî l c ») . ca i po se siu n ea ace st ei a d e c tre d o mn ii rii R o m ân e ti de m ai tîrziu du c la pr esu pun erea c voievod atu l lui S en esla u cu prind ea i u nele p r i din Tran sil van ia de miaz zi. în n or d . sa u p oa t e l a C et e n i. « fa r c a ». car e s . t r a d i i a d e sp r e «d es c l e c ar e a » l u i R a d u N eg r u din ar a F g r a ulu i. C e e a ce n e i nt e r e se az î n c hi p d e o se bi t e st e f a p t ul c di n d i p l o m a a m i n t i t se d e s p r i n d e c e x i st a i o o r g a n i z a r e b i s e r i c e a s c î n t e r i t o riil e r e sp ec ti ve. i ar a lt e l e s r m î n î n î n t r e gi m e a c e st o r a . sal vi s ta m en re ve ren tiis et iu ribu s ar h iepi sco po r u m et e pi sc op or u m. d e q u a r u m r e d d iti bu s ni c h il n o bi s re ser v a m u s... c u m vo m ar t a m ai jos. în un g. P rob ab il ierar hu l lu i S e. c u h r a m u l S f . fi e l a A r g e ( pe l o c u l bi ser i c ii d o m n e ti. E st e vo r b a d e e p i sc o pi o r t od oc i l oc a l i sau d e dr e p t uril e e pi sc o pil or c at oli ci d in r eg at u l feu d al m a gh i a r ? D . » ) . D î m b o vi a.i di u o r ga ni z a re a bi se ri ce a sc u r m a cel ei p olitic e. în gener e.L o ealizarea acestor for m a iu ni p olitice a fost m u lt d ezb tut în istoriogra fia n oa str . i ar al l ui Io an . a a cu m a ve a L i t o vo i în ar a H a e gu l ui . se ad mite c st pî nirea lui Lito voi se în tin d e a pe va l ea Ji u l ui pî n l a D u n re pr e l u n g i n d u . e st e d e n e co n c e pu t ca e vo i e vo zii S e n e slau i Lito voi s nu fi a vu t p e l îng ei u n iera rh. c on se m n ate de tr a di ie i d e i z v oa r el e d o cu m e nt ar e. p e terit ori u l f o st u l ui j u d e R o m a n a i. In t r e al t el e.. N i c o l a e.r n e sl au pu r t a ti tl u l d e « ar h i e p i sc o p » i va st a î n p r e a j m a sa . d e ci a c t u al e l e j u d e e A r g e . O lt. O n ci ul cr ed ea c este vo r ba d e epi sco pu l c at olic d e S e ve rin . i e s d i n M u n t en i a ve st i c . î ntr e r o m â n i i d e pe a m b el e ver s an t e al e m u n il or F g r a . C er c et ril e a rh e ol o gi c e a u a d u s pr o be c re e din a lui S ene slau era la A r ge . hi r ot o n easc pr e o i sau s sfin ea sc biseri ci. cn ezatul lui F arca era pr obabil în V îlcea (l up. D at o rit fap tul u i c în p r actic a e vu l u i m e . c ar e v o r fi st a t pe lî n g cn ej ii i vo i e vo zii po m e n i i ma i su s. d i pl o m a p r e v ed ea c a o p art e di n ve n i t u ril e t e ri t or i il o r ce d a t e s s e î m p ar t î n t r e r e g e i c a v al e r i . a ra l u i S e n e sl a u c u p r i n d ea r e g i u n e a d e m u n t e . d ar pe atu n ci nici < . n u e x i st a o e pi s c o pi e a c o l o. . T ele or m an i eventu al P rah ova. » ( E xc e pti s e cc l e si i s c o n st r ac ti s e t c o n st r u en d i i n o m n i bu s t e rri s su pr a d i cti s. r m î n în d d e ci n e a t i n s e ci n st ea i d r e p t u ril e a rh i ep i sco p il o r i ep i sco p i l o r pe c ar e se ti e c l e a u .

un voievo d cu n u m ele L itovoi ( poat e ce l 7 sau fiul s u). u n a d i n s e c o l u l a l X V . în se a m n c ai ci.i va fi a vu t i a vo i e vo d ul . fi e î n « T ar a H a eg ul u i ». u b n u m e l e d e « c et u i a i s c h i t u l l u i N e g r u V o d ». di n m o m e nt c e în ora ul D r ob et a ² Tu rnu S e ve rin s-au de sr ui n e l e a d o u b i se r i c i d e i a sfî r it u l se c ol u l u i a l X l II -l e a sa u t u l c el u i u r m t o r. S-a î ntreprin s îns o ex pedi ie îm p otri va lor. S treisîn ge or rei. fie la V idin. re gii ma ghiari continu au s iid er e suz era n ii cn ejil or i voi e vo zil or d e l a sud de C a r pa _ i. T o t î n h o t a r u l a c e st e i c o m u n e a u e sc o p e r i t e f u n d a i i l e a t r e i bi s e r i c i . s-au pe rit fu n d a iile un ei ctitori i m ai ve chi (s-a de sco pe rit aici i o pectoral bizan tin .l e a. î mpr eun cu fratele s u B rb at. implicit. a fo st u n ce nt r u m i lit ar i bi seri c e sc. i ar f r a t el e s u B r b a t a f o st d u s l a cu r t ea r e g e l ui m a g h i a r i n e v oi t s se r s cu m p er e « c u o . c n e az s au v o i e v o d . la C et e ni . a. a di n sec o l ul al X H I-l e a. v a l e r i i i o a n i i se p a r e c n u s. p ar e j u sti fi c a t î n fii n ar e a u n e i solii a S e ve ri nu l ui ». de ci o re e di n a vo i e v oz il o r atest a i Lentar în 1247 i. u n d e e xi s : de at un ci bi serici d e piatr r o m â n e ti. Sînt m ria O rlea . C u toat e acestea.o vr e u n c o n ) r r o m â n . u nd e . c ci iserica mîn stirii N egru V o d d e aici (din sec olul al X lV -lea).a u a e z a t n i ci o d a t î n t er i t o r i i l e u fo st d ru ite. fi e l a C î m pu i u n g. a c e ti a au co nti n u at efo rt u ril e î n ve d e r ea cî ti g ri i u n ei in en e de pline. au cucerit o par-erit oriile su d -c ar p ati ce aflate su b su ze ra nitatea m ag hi ar i au plata tributu lui. în 1 3 7 0 . în c r e i a L i t o v o i i . a ierarhil or ortod oc i atesta i în ii 1247. u n d e va fi ier ar h ul sa u. din br on z. cîn d c ea m ai m ar e pi rte a B a n atul u i d e î a aj u n s î n s t p î n i r e a d o m n i l o r r o m â n i . A ce ti vl d i ci er a u h ir o t oni i fi e l a o. P rin 1 27 7. pe nt ru ca ni ci o m rt uri e sc ri s sa u a r h e ol o g i c test prezen a aici. d e l a c ar e a pr e l u a t . iar a trei a i m ai ve c h e. pr ec u m i oa se l oc u i n e. din sec ol ele IX ² X II). la apr oxi m ati v 2 5 k m de C î m p u iu ng.a p i e r d u t v i a a . la D en su . (în 1 20 5 arc a ezat prezu mti v. ac e a e pi sc o p i e «d e p e m o iil e fiil o r c n e az ul ui B îl e a »)/ ii F a r ca se p ar e c i -a a vu t r e ed i n a l a R î m n i c . A p oi. D u p 1 2 91 . fie la Vicina. pe D î mb o s e a fl r u i n el e u n ei ce t i i al e u n e i bi se r i c u e r u p e st re . L a or.fu n d a iil e u n ei a d i n se c ol u l al X H I -l e a).' m e d oa r ei. st p î nit d e el. S e p a r e c a a f o s t c o n st r u i t d e t e u t o n i . rar h u l lui L it o voi a p utu t sta fi e u n d eva p e Jiu . în p r. a p u t u t st a i a i ci u n ). î n ac est c az . c u n o s . în h oco m un ei C et eni.

Astfel. de pild . apoi în p r ile Orheiului i Lapu nei. Din actul respectiv rezult c voievodatul lui Litovoi era o forma iune politic puternic . la rîndul lui. p utem con chide c în secolul al XlII-lea. în slavon = vad. la nord-vest de stepa BugeTTcu7ui). dispunînd de o oaste capabil s înfrunte p e cea a regatului maghiar. Forma iuni politice în Moldova i via a lor bisericeasc . care i-a urmat la conducerea voievodatului respectiv. dar i de resurse economice imp ortante. ara vecin a brodnicilor». Cronica ruseasc a lui Ipatie i documentele polone p omenesc. Ei locuiau în p r ile de nord ale Moldovei de mai tîrziu i în sudul statului slav al Haliciului. Izvoarele istorice îi arat tr ind în sate i ora e. dup cum dovede te «suma foarte mare de bani» pl tit de B rbat pentru r scump rare. bazat pe tradi ie i pe unele particularit i locale. . în Descrierea Moldovei. Cu mult timp înainte de întemeierea Moldovei. pe a a numi ii bolohoveni (boloh este un cuvînt. Dimitrie Cantemir.sum foarte mare de bani». anumite documente ale cancelariei regale maghiare i bule papale pomenesc de tnrn_hrodnicilor_tbrod. în partea de miaz zi a viitorului stat Moldova.. din anul 1285. al c rei centru se pare c era Bîrladul. care red cuvîntul hlah. rîurilor).*7S:rte~cnezate i voievo date se pare c existau în regiunea Codrului (în r s ritul Moldovei).slav r s ritean. IJJ{ .. la sud de Carpa i exista o ierarhie bisericeasc superioar . grupa i în cnezate i voievodate. prin care sînt denumi i românii în documentele latine. care se conduceau i dup dreptul românesc (jus valachicum). la început independente. dar cu timpul o parte din ele au fost încorporate în statul halician care. Era amintit . aceea a berladnicilor. F r îndoial c un astfel de conduc tor a avut la curtea sa i un ierarh ortodox.probabil un voievodat în nordul Moldovei. Cronicarul polon Dlugosz face amintire de «tara $epeni ului». în teritoriile de la r s rit de Carpa i existau felurite forma iuni politice române ti. Document ele p olon e arat c în sudul statului Haliciului existau -în secolele XIII²XIV ² sute de sate române ti (valahe). 1161 i 1174 ² o alt forma iune politic . Vrancea i Tigheciu (în stînga Prutului. arat c locuitorii din trei inuturi ale Moldovei tr iau într-un «fel de republic » : Cîmpulung. Episodul este relatat într-o diplom a regelui Ladislau IV (1272²1290). în centrul i sudul Moldovei. La începutul secoîuTtii al XlII-lea. Deci. adic locuitori în regiunea vadurilor. în bula papei Grigorie IX din 1227 : «. prin secolele "XII ^i XIII. dup cum a trebuit s aib i B rbat. Tot cronicile ruse ti amintesc ² în 1159. va fi încorporat în statul polon în 1349.

despre care actele papale preera situat în vecin tatea rii Bîrsei i a Cmnaniei" JvTnlt __ ‡far-m 1353. avînd deasupra soarele i luna. Cercet ril e arheo- duc îns i anumite m rturii despre via a bisericeasc din Molaceast perioad a evului mediu timpuriu. papa Nicolae IV trilug ri din ordinul predicatorilor în mai multe ari din R s rit. Se cunosc acum i cîteva tiri >literare despre români ² sau vlahi ² i organiza iile lor. Boto ani). care avea mul-» . Probabil unul din «pseudo-episcopii:> din 1234 va fi rezidat în aceast ar a «brodnicilor». de p ild . Suceava.. i (toate în jud. încadrat la capetel e bra elor superioare uitorul i probabil de Sfin ii Apostoli Petru i Pavel. e ti i D ne ti în jud. datînd din secolele I. In 1288. teritoriile dintre Carpa î ru au r mas sub domina ia lor. De njsionarul franciscan Giovanni da Pian del Carpine. cum este cea deimea B'iîca Doamnei. ^supunem c dup cum cnejii i voievozii atesta i la sud de în 124 7.. rului p e cruce. iar le celor patru bra e se aflau chipurile evangh eli tilor în meÎ acelea i localit i s-au descoperit numeroase cruci pecto-n a lor constitue o do va d despre existen a în acest e teri-iei numeroase popula ii române ti ortodoxe. nupentru c se purtau atîrnate pe piept i con ineau p rticele e moa te sau din lemnul sfintei cruci. Astfel au fost desaproximativ 20 de cruci-relicvar sau cruci-engolpioane. înf i a p e Mîntuitorul r stignit. n ysl ( azi î n P o l on i a) . cu reprezentarea. B iceni.fi atestat rîorumontnr ooifiropui. tot a a vor fi existat iertodoc i în « ara Bolohovenilor». curtea hanului. ezi arheol ogi ce despre via a bisericeasc . î n ta acu m i n st atul feud al pol on. «aveau în jurul lor ierarhi. "F=~--. Orhei. Chirii Rnmnnul. Boto ani. Triie ti i Cîrjoaia în jud. Soroca de la Trife ti. încadrat de Sfînta Fecioar M ria i de Sfîn. Vaslui. a «Berladnicilor» i a «Brod. a întîlnit un voievod cu numele Olaha.. nica lui Thomas Tuscus amintea un conflict din 1277 între brurobabil ruteni) i români (blaci).tol Ioan. Br ie ti.ipot. lîng Piatra Neam . în 1247. Unele din ele sînt de factur bizantin . Ib ne ti. descoperite la Piatra Cinde ti-Neam . care i în « ara vlahilor». d ec i t o c m ai î n «t a r aj b ol o h o ve ni l or » . iar pe fa a cealalt o cru ce în mijloc.ip marea invazie a t tarilor din 1241.. în drumul . ast. C be ti-Bac u. Alte cvar sînt de origine veche ruseasc .

au tiut s . Românii de la est de Carpa i i organizarea lor pin la întemeierea statului românesc al Moldovei. . la Rîmnic i la Severin. 1 (1075²12:30). ca i -v. ACADEMI A R. la Arge .rî apropierea acestuia. iar la r s rit de .. Xenopol». XII i XIII. C. Transilvania. I (1247²1500).. 1977. DENSUSIANU. B. Muzeul de îsrorie a Moldovei. R. 1977. Bucure ti. LV + 428 p. Ace ti episcopi nu puteau sta în alt parte decît a colo : ir unde era i co nduc torul politic sau în vreo mîn stire ori schit în . i Documenta Ro maniae Historica. S. Documente privitoare la istoria românilor. Ia i. VICTOR SPINEI. 1973. Vl dicii de atunci. ceea ce co nstituie o d ova d in plus desp re existen a unei Biserici organizate în aceste p r i ale rii noastre. episcopi. în «Cercet ri Istorice». voi. . cu ‡t pu tina lor tiin de ca rte.i in credincio ii strîns lega i n 'j fa de Biserica lor ortodox . Ne-am exprimat p rerea c ei puteau s . 14. în Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie «A. Bucure ti. A I N S E C O L E L E X I I ² xni 24 9 tipie i îndelungate leg turi cu lumea bizantin sau cu cnezatele ruse ti învecinate. voi. Influen ate de Bizan . Carpa i în ara brodnicilor. îns i hirotonia acestora duce la concluzia c în rile române ti existau episcopi. 8. preo i i biserici orto-c j doxe. Desigur erau purtate de preo i sau de c lug ri. în secolele XI ²XI V. C o n c l u z i i : Scrisorile papale men ionate mai sus. HURMUZAKI ² N. L u c r r i g e n e r a l e : SERGIU COLUMBEANU. in cursul secolului al XIH-lea.. veacul XI. c ci nu putem concepe ca rin candidat la preo ie s fac un drum lung i obositor peste Dun re ² la Vicina. 1. Balcani. . a berladnicilor i a bolohoveniîor. Bizan . I. Bucure ti. 1951. RÂZVAN THEODORESCU.. BI BLIO GRAFIE I z v o a r e : E. 144 p. 19~4.i aib sediul într-unui din schiturile din p r ile Buz ului. Prin satele r omân e ti ² a ezat e p rin \ r ai ad postite i mai ales la munte. da r cu evlavie a dîn c i cu dragoste H de p stori ii lor. unele descoperiri arheologice. 267²285. ara Româneasc . pentru trebuin ele suflete ti ale credincio ilor români din aceste p r i. Iniorma iile istorice despre popula ia româneasc de la est de Carpa i. 1887. dovedesc c în teritoriile extracar'" [ patice ² viitoarele state ara Româneasc i Moldova ²‡ au exis. i nJ.[. cu cîte un preot care tia s citeasc în slavone te rug ciunile din Molitvelnic i din Liturghier. voi. ^. GRIGORA . t a t . Occident la începuturile culturii medievale române ti (secolele X²XI V). p. Ia i. Bu cure t i. la ~u Cîmpulung sau la Cet eni. «pseudoepiscopii» din scrierile papale. 1²21 . 1966. Document-! privind istoria României. Bu cure t i. N. D. Cnezate i voievodate române ti. GHEOR- . Tîrnovo sau Vidin ² pentru primirea hirotoniei. poate chiar d e ierar hi. conduse de cîte un jude sau cneaz ² existau bisericu e din lemn. « D I S H M U I I A 5 I. 379 p. p.

R . B laj. 173²192.BR AT IAN U. p . 2 . O . 1 9 20 .. N . 198 1. » . X X V I I. XX X. Buc ure ti. p. 11²12. p. 1938 nr. p. LXX V III c r r i s p e c i a l e : R. A U R EL IA N SA CE R D O E A N U. R.. V G H. 1 9 7 6 . 1 ²2. în «Revista Catolic ». EORG HE I. A c a d . Obiecte de cult din secolele XII² XIII pe terito riul M ol-i iM. I st . C u m a n i i i e p i sc o p i i le l o r. Edi ie studiu introd ucti v i note de Valeriu Râ pea nu. S e c . nr. M OISES CU . H O L B A N . Org aniza rea Bise ricii Ori o m n e î n se c o l e l e a l IX -l e a ² a l X U I -l e a .. în «G. 2 8 4² 3 2 0. I. D a t e n o i c u p r i v i re l a c i rc u l a i a i e d e d e c u l t d i n s e c o l e l e X I I i X I I I .'. IX . revist de istorie. I. H O L B A N . 2 7 . a n. 118²129. VIC TO R SP IN EI.. 1 9 7 5 . în It ura c re tin » . No t e p ri v in d ist o ri a Bi se ric ii Ro m â n e in se c o l el e X III ² X V . M e m. 1²2.).i 're g i u n il o r c a rp a to -d u n re n e in p ri m a ju m t at e a se c . în «Ortod oxia». X X . « Po p i i » i B i se ri c a r o m â n i l o r d i n Po l o n i a . T. P Â C I JJngaria i ac iunea catolic în Orient. B A R N E A . i. g ' . 1980. Xl I I-l e a . Catolicismul in p în l a sf i r it u l v e ac u l u i XI V . 1 9 0 5 .B. 1 9 3 1 . . I. S e c o l e l e V I I ² X I I I .M . .97. Bucure ti. an. « D a c ia >. 1944.» . nr. :V II. 257.. 238 p. î n « S . X IX . Tradifia istoric despre întemeie rea statelor rom âne ti. Episcopia Mil covi ei. A. t . în «R. Urm rile schismei la români.. nr. ) .. « S p i ri t u a ist orie l a întorsu ra Ca rpa il or» . FE R E N . '.i Iu lu mie re de s s ou rc e s a rc h e o lo g iq u e s. an. T H . » . 2 4 7 ² 3 3 2 ( i 7 p . ' 1 9 2 3 ) .. C O N S T A N T I N I. 770²779. . î n « A r h i v a » . an. X X IV + 1 5 0 p. B uz u. Ep o c a te uto n . 1. E pi sc o p a tu l c u m a n d e la M ilc o v i a (1 2 2 7 1 1 2 2 8 ² 1 2 4 1 ) : ri l e î n ii i n t r ii . 3 . ROSETTI. S IL E G H . S.e m i l . î n « S C I V A » . în «Studii». VI. M OISESCU .». AUNER. 1968. Despre unguri i episcopiile catolice Io v a . 3 3 0 . C ONSTAN-J. 1 9 31 . S IB IE SC U . XX I.». p. î n « A n . A r t a c r e t i n i n R o m â n i a . 533 _ 5 5 1 . 3 02 ² 3 0 9. G HEOR GHE I. 2 2 7 ² n O R S P IN E I i G A B R IE L A C O R A L I U C . nr. LI. t o m . 2 38 ² 2 4 6. (e x t ra s d i n « C u l t ur a C re [ I. . Z . p. C. Ist ori a c atol ic ism ul ui în M o ld ov a. R o m. A. 1 9 6 8 . n r. Episcopi o rtodoc i din rile ro mâne în ii XUI-lea. Les rela-l a M o l d a v i e a v e c l e B y z a n c e e t l a R u s s i e a u p r e m i e r q u a r t d u H . 1 5 2 p .R. 25 ² 3 0. B l a j . C o n trib u i i Ia p r ob le ma o rigi nii i 'i vololiovenilor. (c u 10 2 pla n e î n U liii . 1975. TEO D OR . B u c u re ti. p. p.I. B O L A C O V -G H IM P U. an. î n « B. A N D R E E S C U . Buc ure ti.S. 74²93 . 1 93 ² 2 1 1. î n v oi . p. 1971. 2 ² 3. p. 1 9 4 2. p. 3 ² 4 . re zi st e n a b ti n a i l o r ro m â n i o rt o d o c i . Ia i . XIV. 339 ² 3 64. 19 8 3 . 13 6 ² 1 5 4. S t u d i u iv i p re ze nta re a pla n elo r d e. n r . în « SM IM » . a n. R e a c ji u n i o rt od o x e î n c o n t ra c a .

P E R IO A D A A T R E IA < E vu l m ed iu : s eco le le X IV ² X V III) . i-.V. .

c .

1362. principatul Atenei. cu un patrimoniu cultural-artistic propriu. cu hotare bine delimitate. devenit capital in 1365). devenit Istanbul (1453). în adev r. jind pe rînd. Albania (în mai multe etape). XV. în schimbul unui tribut sau haraciu. în st pînirea lor. imperiul bizantin însu i ² cînd Mohamed II î i mut capitala în Constantinopol. Thasos în sec. în sud-estul Europei nu mai existau decît dou state cr e tine lib ere : ara R omâneasc i Moldova. Rodos i Cipru în sec. Macedonia. Muntenegrul (1496). economice i sociale. o serie de state din vecin tatea rilor române ti : Adrianopolul (c. cînd turcii s-au instalat p entru prima oar în Europa (fort rea a Galipoli) au c zut. imperiul grec de Trapezunt (1461). cu sediul la Buda. în 1541). Serbia (1459).*. XVI).Œ«~. cu propriile lor institu ii politico-administrative. Aceast continuitate statal se explic prin aceea c rile române au tiut s foloseasc în chip judicios mijloacele politico-diplomatice ale vremii. la care se adaug o serie de cuceriri în Marea Mediteran (insulele Lesbos. ajunse apoi sub suzeranitate otoman : ara Româneasc . Bosnia (1463). Ungaria central (transformat în pa alîc. au recurs la rezisten ar- . dup 1354. Ahaia. cu existen a celor trei state române ti independente. Moldova i Transilvania. ci pentru întreg sud-estul europ ean. care au r mas în continuare cu un teritoriu distinct. Existen a acestor state române ti a fost neîntrerupt . i ÎNCEPUTURILE MITROPOLIEI UNGROVLAHIEI MUC Oecolele XIV²XVIII constituie «evul mediu românesc» sau perioada «feudal ». despotatul Moreea (1460). taratele bulgare de Tîrnovo (1393) i Vidin (1396).>j. pe de o parte recunoscînd suzeranitatea otoman . iar în anumite cazuri. mai ales în secolul al XVI-lea. fapt <ie însemn tate major nu numai în istoria poporului român. în Africa de nord i Asia. La sfîr itul secolului al XV-lea. Her egovina (1483).Œd s~Z.

a ii teritoriale i cu interdic ia ² pentru musulmani ² de a în rile române ti i de a ridica moschei. dar i a Biserici ortodoxe c zute sub domina ie otoman . Pe :estor relat ri. cgnsta ni locul forma iunilor politice anterioare exista un singur stat. s-au stabilit leg turi cu alte Biserici Orrori care au fost ajutate în permanen de domnii celor dou ie ti extracarpatice. Aceast ultim ca de altfel i faptul c rile noastre n-au fost ocupate de avut o însemn tate covîr itoare pentru buna desf urare a Bisericii ortodoxe din cele trei ri. pictur . în diploma caj alerilox. îast perioad -² mai cu seam în ara Româneasc i Molia des vîr it organizarea canonic a Bisericii Ortodoxe Ronflorit cultura bisericeasc în limba slavon i român (maip rituri.F E IU . :anonic Bisericile din ara Româneasc i Moldova se g seau sdic ia» Patriarhiei ecu menice.a. cel din 1277. s-a dezvoltat arta bisericeasc ramurile ei (arhitectur . Her egovina i Albania. . In 1324. înc necunoscute ² a trebuit e__ £ cîte un ierarh. Un ierarh va fi existat i mai tîrziu. eierea rii Române ti. mult redus ca însemn tate . Dup mi carea lui Litovoi a urmat un . broderie.U A U A A XKK 1A (S E C O L E L E X I V ² X V I II ) mobilizarea tuturor for elor populare capabile de lupt îmjtilor otomane. Turcii în i i au fost nevoi i s recudividualitatea celor dou ri române ti extracarpatice. lucr ri originale .aproape o ju m tate de v ea c în car e nu ma i avem tiri do. am ajuns la convingerea ca pe lîng fiecare ^iL i_cnejii pomeni i atunci : Ijioa vjgi ifc Joâniui J^c^. Domni i moldoveni au continuat politica «basileilor» bizantini în op era de patronare a B isericii din rile lor. sculptur . muzic florit monahismul. iar i a Transilvaniei ² cu resp ectarea autonomiei lor interne. sprijinindu-se uneori i pe alian ele încheiate state cre tine vecine. ele au ajuns s de in o adev rat «suprema ie» în rîndul Biserici ortodoxe din spa iul sud-est european i mediterai o «quasi-autocefalie» fa de Patriarhia ecumenic . la Litovoi. ^^Sen^s s i în alte forma iuni politice.). episcopi i arhiepiscopi. n Bosnia.Joanili din e_f cea amintire de anumite forma iuni politice ‡² cjiezaie late ² în teritoriuj_^^ri_ns_în re_Carpa ii meridionali i Duum i de existen a unor biserici. scutind pe credincio ii tica de «islamizare» for at dus în rile cotropite de turci.1 despre \oievozii de la sud de Carpa i.

j b . arhiepiscopul s u a devenit «patriarh al sîrbilor i grecilor»._1310²1352).. marele jupan tefan Du an a devenit rege al Serbiei.iar în locul cnejilor i voievozilor din secolul al XlII-lea existe ^ d j i în persoana lui Basarab l întemeietorul. peste doi ani fratele s u Sava era recunoscut arhiepiscop. cunoscut de Jradijiâ__popular sub nuineîe de «Negru Vod ».Ji Jost ales un singur ierarh. de fiul s u> JVico2fle_ iexo ct£U. Bulgaria i Serbia. In 1330. . Organizarea bisericeasc . iar conduc torul "Bisericii a fost ridicat* ja treapta de arhi episcop. Des vîr irea unific rii statului s-a f cut sub _Basarab / (c. în 1217. cu titlul onorific de mitropolit. Presupunem c paralel cu unificarea^ politic a vechilor forma iuni cneziale i voievodale. Dup o îndelungat i str lucîta~3omnie. Lupta este relatat . care au început ac iunea de unificare a diferitelor cnezate i voievodate din dreapta i din stînga Oltului. stînd în str»ns~e leg turi cu statele slave din sud. Este lucru stabilit ast zi c întemeierea rii Române ti s-a datorat voievozilor de_Ja_Cîmpulung i Arge . fiul lui Tihomir._va. A a s-au petrecut lucrurile i în statele slave vecine.3jf . Cînd Basarab I a r mas singurul domn al rii Române ti.. In 1204. ierarhuli de la curtea sa a devenit «mitropolit». din 1352 pîn în 1364. des vîr indu-i organizarea. Nu_cunoa tem_ nici etapele i nici modul in care -a_desf urat procesul de unificare a fostelor cnezate i voievodate. Ioni a fost recunoscut ca «rege al bulgarilor i vlahilor». prin l_up_ a pe carejî ayut-o cu regele Ungariei Carol Rober_ __de_^Arrjou (1307²1342) ² dup unii între Cîmpulung i Bran. dup al ii prin Lovi tea ². orice organiza ie de stat implica i o organiza ie bise riceasc . sub o singur st pînire româneasc . a avut loc i unificarea organiza iei biserice ti. Bj^aj^ab_J__ i-a sfîr it via a în 1352. în_ statul As ne ilor. Basarab a izbutit s înl ture pentru totdeauna preten iile de suzeranitate juncjar i s des vîr easc independen a rii Române ti. Acesta a cîrmuiX" aTa cu pricepere. adic î existen ijpe lîng fiecare cneaz sau_voievodJ . fiind îngropat în biserica zis «a Iui Negru Vod » diji^împj^j^__cJftojm_j£ Scaunul domnesc a fost ocupat. iar cînd ace la i Du an a luat titlul de «tar».jn_ a a numita_ Cronic pictat de la Viena (Cronicon pictum Vindobonense). ara pe care o cîrmuia Basarab sejjntindea de la Carpa ii Meridionali laDun re i de la Por ile de Fier pîn în teritoriile din nordul Dobrogei i în cel dinjstînga bra ului Chiliei.. în practica Bizan ului i a altor state ortodoxe. Acelea i lucruri trebuie s se fi petrecut i Ia noi.

r h i e i ca deocamdat s recunoasc transferare ~acestui Vicina «la Biserica a toat Ungrovlahia».a iui. domnul «a i chemat cu c'itva i pe Prea Sfin itul Mitropolit al Vicinei. s fie trimis acolo P i arhiereu legiuitajoat Ungrovlahia.A V 1 1 1 J i cunoa tem cu numele nici un ierarh muntean pîn în anul 1359. _ ea e at docujmen_ ^ iiJacf^fJl __cjLrj_Jn^J3_48 eramitropolit de iar peste cî iva ani (în orice caz. i a primit cu foarte mare bucurie binecuvîntarea sa». ir aceast organizare bisericeasc centralizat . scrise în limba greac . c re_ domnitorul Nicolae Alexandru. din apropierea Im.ri ' Pr. Primul era «înscrisul» s -fpa^o? sau jea sinodului Patriarhiei din Con tantinopoL princare mitropolihint ² fost de Vicina ² er_a j ecunoscu ca mitropolit L Al doilea act este scrisoarea patriarhului ecumenic -1354 i 1355² 1363). D eci ave m do u Î care dovedesc c st pînirea lui Basarab I se întindea peste amaluri ale Dun rii maritime. îachint de- . ci de !îllfL2. Iar o cronic în versuri despre expedi ia beguur din Anatolia la gurile Dun rii (în 1337 sau 1338). suprema autoritate bisericeasc în R s rit.»». A IV . Re-i rea a__ob inut-o_. dup 1352).__Jin__J359_ Existînd i mitropolit la noi înainte de aceast dat . a_fost_jmitat la [ung* sau Ar ge . In hot rîrea sinodal ta c domnitorul Nicolae Alexandru.F f c lK K J A I J A A i ti iL l A [ it L U L t b t . spunea de!hilia c s e a fla «la grani a Valahiei». srat mult timp ele istorici ca actul de întemeiere a Mitropoliei tlahiei. ceea ce ne face s cr ea r a l u i B a sar ab I s e î nt i n dea p î n a co l o. Astfel.!lLJiSli!!2?il? SG'e>>< ca Biserica din ara lui s fie sub j_rea _ c_aiipmc ^ a scaunului Patriarhiei din ConstantinopoX"~~de > primeasc un arKiereu hirotoniFde pâ!riarrr* Pcare*'sa fac din sinodul patriarhal. Astfel. treb uie privit numai ca o acceptare a unei st ri j xisll_nu de creare a unei noi institu ii. nu avea înc recunoa terea cano nic a Patriarhiei ecu men Constantinopol. în 1 321 c l torul i ful arab Abulfeda relata c Isaccea (ora situat lîng Vicina) s e a ara vlahilor». e a sinodului. urmînd ca dup . Transferarea u nui mitrop olit de la Vicina în in cele dou ora e amintite se explic prin aceea c Vicina apar-' de cîteva decenii. prin aducea la ^cuno tin J io iljjj. atunci actul din 1359. rii Române ti. «s se aleag altul i hirotonindu-se de c tre Prea Sfînta iiseric a lui Dumnezeu cea p storit de noi. «g_£em|_nu__o dat .J^icolae Alexandru Basarab. în acest scop. au rj s rat dou acte privitoare Ja^ac^a t^ recunoa terej^ajribele ii__1359. în frunte cu un olit.

avînd dreptul s fac în eparhia sa «toate cîte se cuvin unui arhiereu legiuit». «ca to i clericii din acea ar ‡ i ceilal i sfin i i c lug ri sau laici. .. Din ambele scrisori reiese c ini iativa alegerii i mut rii lui Iacbint a apar inut domnitorului i c el a st ruit mult ca noul mitrop olit sa fie Iachint. îndatora totodat pe domn s fac .. i în viitor vor r mîne sub obl duirea Patriarhiei de Constantinopol i vor primi arhiereu de acolo. N-ar fi exclus ca aceast st ruin a domnului s fi fost determinat i de faptul c Iachint va fi fost un bun cunosc tor al limbii române i al celei slave. Se rînduia. patriarhul îl în tiin a c a hol rît ² împreun cu sinodul ². o «scrisoare cu jur mînt». avînd i încuviinarea împ ratului loan V Paleologul (1341²1376 i 1379²1391). iar în scrisoarea c tre domn se amintea de «scrisorile domniei tale i din cele de la început i din cele din urm ». ci de mai multe ori». p rinte i dasc l al lor. preacinstit i iubit frate în Domnul». s n tos i mai presus de toat întîmpîarea cea nepl cut ». s -1 asculte i s i se supun ca unui adev rat p stor. prin care s . Nu se preciza îns de cît timp era Iachint pe lîng voievod.E£onii i>>c . noul mitropolit urma «s înt reasc pe cite i.. în toat eparhia i enoria lui. deci prin pre uirea de care se bucura Iachint din partea domnului. s ridice în treapt ipodiaconi i diaconi. 17 ² Istoria B.O. dat fiind c Vicina apar inea acum rii Române ti. ca privire la folosul lor sufletesc». Din hot rîrea sinodului patriarhal reiese c domnul a cerut încuviin area str mut rii lui Iachint «nu numai o dat . se legalizeaz situa ia lui iachint. Scrisoarea se încheia cu îndemnul c tre domn de a se ine ‡strîns de «dogmele cele primite de to i i mo tenite din p rin i i s n toase» i cu urarea ca Dumnezeu s -1 in «scutit de boli. s hiroton easc preo i i s ia pe mina sa toate drepturile din orice parte ar fi». ca Iachint «s fie de acum înainte. Deci prin aceste dou acte se ratifica un fap t împ linit anterior. ceea ce arat c e vorba de un timp mai îndelungat. Prin scrisoarea adresat domnitorului Nicolae Alexandru. i nu altcineva.venea «Prea Sfin it mitropolit a toat Ungrovlahia. în acela i timp. legiuit arhiereu a toat Ungrovlahia». s primeasc bucuros i s împlineasc toate cîte va spune i cu ce-i va sf tui i înv a pe ei. cu alte cuvinte. Pe temeiul acestei hot rîri i în virtutea harului hirotoniei întru arhiereu. bucuros. care va fi avut prilejul s -1 cunoasc . Aceast st ruin se p oate explica prin rela iile personale dintre ei doi.R. în numele_ s u i al urmailor. care fusese chemat «cu cîtva timp înainte» în fruntea Bisericii din ara Româneasc .

mutarea lui Iachint de la Vicina n ul Ungrovlahiei s-a f cut ² dup cum se arat în cele dou . care a recuîn acela i timp. ci i peste teritoriile cucet^fan Du an.al JLgparriie. La aceasta era îndemnat de trei motive.P E RI O A D A A T R EI A (S E C O L E L E XI V. încît.. ii. p entru :a dreptei credin e i pentru condamnarea înv turilor eretice în astfel de situa ii.X V I U) It p roblem car e se pune este i aceea a cau zelor care l -au lat pe Nicolae Alexandru s se adreseze Patriarhiei ecumenice ecunoa terea organiz rii canonice a Bisericii din ara sa. i nu or Ortodoxe învecinate din Bulgaria i Serbia.. domnul rii R omâne ti nu se putea adresa Patriarhiei lat pe atunci sub anatema. marele patriarh Teodosie al Tîrnovei (t 1356) a fost . a c rui jurisdic ie se înm numai peste vechiul regat sîrb. i Patriarhia sîrb . R spunsul este NTu s-a adresat patriarhului_de la Tînioyo. De aceea.fapt i facilitat _ocup_area lui de c re_ iu J_S_ÎILlâ2?> Apoi. nu trebuie""sa"iVecem cu vederea scaunului patriarhal de Constantinopol. s-a adresat Bisericii sîrbe. ca primul între patriar3stolice" î? RfsarTtului urmat de Alexandria^Antiohia i îefusas fîr it7°m^n* ronam"ca ora ul Constantinopol era capitala impeiSâSJ-iQ. JL -££-_jdre ej. nare numai ea i sinodul ei aveau dreptul s ap rob e mutarea . pe t rjjji ic. cu dou secole în urm ² era în v dit dec dere. Se în elege c în asemenea r ri. inea deci ca domnitorul Nicqlae^jAlegaodju. Dar împotriva proclam rii acestei noi Patriarhii.. ca patriarh sîrb. convoace d ou sinoade ia Tîrnovo (13 50 i 1355 )."ereziile din secolele anterioare._care a aruncat anatema asup ra . c ci pe la jum tatea i""aî XlV-lea. a p ro cla mat p e ar hiil loanichie I de Ipek. bulgar ²la întemeierea c ruia contribuiomânii. bogomilismul i adamitisu i acvlm "clestul ^de r sj3Îndi e. pentru a statornici pacea îdincio i. P iîIârhului-. statul. c ci i aceasta se g sea într-o situanic neclar . domnul muntean nu se putea gîndi s leg turi canonice cu Biserica bulgar i s cear binecuvîntarea ului de Tîrnovo pentru mitropolitul s u.' Pe atunci considerat înc cea mai însemnat putere în sud-estul Europei. fiindc mitropolitul de__Vicina (iepindea direct.Jarului $j^21L o 2^iiJyr b' Anatema a fost ridicat anul 1 37 5 de c tr e p atriarhul ecumeni c Filotei.. Tn al doilea rînd. In 1346 ² dup ce tefan Du an Q^jj.de Patriarhie. :at patriarhul ecumenic Calist.²Î355) s ' a it ca « ar al sîrbilor i grecilor» ² un sinod întrunit la Skoplje..e i£i_de_Con^lantinoDjol. irea patriar hilor de Tîrnov o i Ohri da.

chiar dac o f cea indirect. o consider . Re edin a. Giurescu. La rîndul s u. dimpotriv . în biserica zis a lui Negru Vod . 1377). trebuie s ne punem întrebarea : unde i-a avut re edin a Iachint ca mitropolit al Ungrovlahiei. doamna Clara. pe de o parte ca s aduc Biserica din ara Româneasc în dependen a ei direct ² i prin aceasta cre tea i prestigiul ei ².a. actul din 1359 avea i o latur politic . Dar îns i Patriarhia avea interesul s satisfac dorin a domnului muntean. Cunoscînd toate aceste lucruri. Dup ultimele cercet ri. Panaitescu . Cînd Vlaicu Vod a mutat re edin a domneasc la Arge . primul act emis la Arge fiind din 1369. în Bizan . avea ultimul cuvînt nu numai în problemele politice._ II T C EP UT U R I L E M I T RO P O LI EI UN G R O V L A HI EI 259 scrisori amintite mai sus ² cu consim mîntul «prea puternicului i sfîntului împ rat». atunci. împ ratul avea interes s ajung la o în elegere cu ara Româneasc . Dar mul_ i__istorici socotesc c dup 1330. în 1359. iar pe de alt parte. re edin a primilor domni ai rii Rornâneg i^ (Basarab I i Nicolae Alexandru) nu a fost aici. P. dorngejjgca. mai ales c în 1330 se pare c Arge ul a fost pustiit de ostile lui Carol Rob ert al Ungariei. care. era catolic ). atunci va fi luat acolo i pe mitropolitul rii. poate început chiar de Basarab întemeietorul. pe care unii istorici o socotesc ctitoria lui Nicolae Alexandru Basarab. Ei au i fost înmormînta i aici. pen'tru c domnul muntean avea nevoie de recunoa terea statului s u de c tre împ ratul Bizan ului. iar al ii. cu hramul «Adormirea Maicii Domnului» (o inscrip ie' descoperit pe peretele bisericii domne ti din Curtea de Arge spune : «în anul 6860 (1352) la Cîmpulung a murit marele Basarab voievod»). P. la Arge a slujit drept catedral mitropolitan biserica domneasc cu hramul Sfîntul Nicolae. cu hramul «Adormirea Maicii Domnului». în chip firesc.apare: la Arge abia subj/ladjjsiav (Vlaicu) Vod (1364²c. C. desigur la biserica amintit . pentru c cele dou acte patriarhice ti din mai 1359 nu precizeaz acest lucru ? O serie de jstorici au sus inut c re edin a sa a fost la Arge . ci i în cele biserice ti.). Re edin ele Mitropoliei. integrarea direct a acestei Biserici în ierarhia constantinopolitana însemna o înt rire a rezisten ei Ortodoxiei în aceste p r i în care propaganda catolic se f cea tot mai sim it (a doua so ie a lui Nico'lae Alexandru. ci la Cîmpulung (C. Dac re edin a primilor doi Basarabi a fost la Cîmpulung. Deci. Trebuie s admitem c i re edin a mitropolitului Iachint i a prezumtivilor s i înainta i a fost tot în acest ora . mai ales c tocmai în acela i an. turcii î i f ceau prima dat apari ia sub zidurile Constantinopolului.

sfin it la 15 august 1439. poate de la sfîr itul secolului al XHI-lea sau încelui urm tor. Banatul de Severin. în «p rr ti» i i a «cetatea Dîrstorului». Vlad 1436 _ 1442 i 1443²1446). situat în e. ajungeau pîn «la marea cea mare». biserica lui Vlad Dracul it. unde a fost decainastic . cea mai acceptaerpretare este aceea c prin ea trebuie s în elegem «Vlahia de ngaria». Ridicarea acestei noi biserici îtreit semnifica ie : funerar . In prima jum tate a secolului al XV-lea. fiind faptul c re edin a domneasc se mutase înc din timpul ea cel B trîn la Tîrgovi te. n-ar fi exclus ca mitropolitulj _se it Äc tre sFîr itul secolului XV^la min stirea Dealu. la Tîrgovi te. P robabil în 147 5 sau 148 4. In ce prive te numele de Ungrovlahia. în. fiul lui Mircea cel B trîn. . Abia la 17 august 1517 re edin a mitropolitan a fost muiniti y la Tîrcjovi e. în timpul lui Mircea cel B trîn hotaiif înspre r s rit. a ridicat lie o nou biseric mitropolitan . pentru a servi ca necropol dom-de i Vlad Dracul a fost îngropat la Tîrg or. ci 1 dragonului). iar a Pus. Pisania acesteia Neagoe a g sit biserica de la Arge «d rîmat i neînt rit ». sfin it la 15 august 1517. deci cuprindeau i Dobrogea. în 1482. locul vechii biserici a lui Vlad Dracul a ridicat ap oi Neagoe minunata sa ctitorie de la Arge . în 1483.P E RI O A D A A T R EI A (S E C O L E L E X IV² X VIII) de Vladislav I. spre a sublinia continuitatea sa cu a vechilor Basa:ruciat . Di n a ctel e i n t er ne. i la Bucure ti. iar popula ia asca ortodo x se înmul ea mereu. isdie ia noii Mitropolii se întindea asupra întregii ri Româachint fiind numit în scrisorile patriarhale «mitropolit a toat lahia». afl m p e mitro p oli ii ri i a l t uri d e a Gherghi a. cu hramul Adormirea Maicii i _ ia aproximativ 2 km de ora ul Curtea de Arge (pe mo ia ti) ². Mutînd mitropolia de la biserica domneasc în ridicat d e el. în 1508. în cursul u nor cutremure d e . rne te pîn azi admira ia tuturor vizitatorilor. Teritoriul rii Române ti era în cre tere.are au impresionat pe contemp orani. voi ev odul ur m r ea s -i confer e o notoritate i j . Se pare c aceasta a fost ridicat pe locul unei nai vechi. Vladislav I (Vlaicu) Vod a în Transilvania cunoscutele feude Amla ul i F g ra ul. voind s fac din ea centrul luptei cruciate împotriva mii otomane (pe turnul bisericii nu a încastrat stema rii.biserica încep ut de Radu cel Mare i t de Neagee Basarab.

Viena. se în elege c ele au intrat sub ascultarea mitropolitului Ungrovlahiei.. 18 9 9. O p e re c o m p le te. v o i. prin iul i urma ul s u Nicolae Alexandru. P a na ite sc u i D a ma sc hin M i oc. JE A N D A R -R O U ZE S . A . a urmat. 7 r H rT 275 . s e c o l e l e I V ² X V . R . iar titlul de «exarh» (gr. N i c o l a e er b a n T a n a o c a i T u d o r T eo te o i. B uc ure t i. F o n t e s h i st o ri a e d a c o . 1 9 8 1 . . 1 9 8 2 . P r ile privitoa re la a ra noa str a u fo st trad use d e C . ve a c ul X III. X II + 5 8 2 p . a avut un însemnat rol în îndrumarea i înt rirea vie ii religioase din ara Româneasc .i. B uc u re ti . sub re da c ia P. prea cinstii i exarh a toat Ungaria i al Plaiurilor». S c r i i t o r i i a c t e b i z a n t i n e . T e xt e c rit i q ue . ( i re e d ita re a : D o c u m e n t a R o m a n ia e H i st o ric a B. 396 p. a ra R om ân e a sc . N o ti ti a e Ep i sc o p a t u u m E c c l e si a e C o n sta n ti n o p ol it a n ae . L u c r r i : D IM ITR IE O N C IU L. . Jurisdic ia MitropoHei_r_ezult _j>i din titulatura pe care o acorda fi^MM^U-SEUDlftrii^ini ropoli ululJ rii Române ti în 1401 : «Prea sfinit mitropolit _al Ungrovlahiei. Acta Patriarchatus C onsta ntin op olitani 1 31 3 ² 3 402. + 6 4 pi. V i + 25 2 p. Prin «Plaiuri» s-au în eles fie numai feudele" TfânsiiVarîene st pînite de domnii munteni (D. E x t ra s d i n c a rte a « A c ta P a t ri a rc h at u s C o n st a n t i n o p ol i ta n i » d e F r.Sa c erd o e anu. p.O . p. ER B IC E A N U . 1 9 46 . 1 9 8 0 . IO R G A . M iklosic h i Jose ph M iiller. G H EO R v ir }‡ B R T IA N U . A C A D E M IA R .a n. prin str daniile marelui domn Basarab I. E di ie în g n j i t a . Nistor).. i nt ro d u c -t i o n e t n o t e s.ro m a n a e IV . 1 96 8. st ud i u i n t r o d u c t i v i n o t e d e V a l e r i u R â pe a n u . et Ie s ind e x . X V I + 5 2 1 p . în chip firesc. B uc ure t i. P a ri s. R a d u L z r e sc u . 188 8. C o n c l u z i i : Rezult c dup întemeierea statului independent ara Româneasc . B u c ur e t i . organizarea bisericeasc a rii. în B . I. H UR M U-Z A K I ² N .Op ere aies e ' Ir ed ' A . 1 9 5 3. 1 9 8 0 . B uc ure ti . pa rt e a I. JE A N D A R R O U -Z E S . 2 voi. delegat sau împuternicit al patriarhului de Constantinopol peste credincio ii ortodoc i din Ungaria i Transilvania. V oi . C l uj-N a p o c a . e d . P a ris. recunoscut olicial de Patriarhia ecumenic în 1359. 1 97 1. B u c u re t i. X II. G e n e za st at ul u i în e v ul m e d iu rom ân e sc . M ate rial pe ntru isto ria bise rice asc i na ion a l a ro m â n il o r. X L IX + 43 1 p . 56 0 ² 71 5) .i putea exercita jurisdicia direct. Socotim îns c «Plaiurile» cuprind întreag Transilvania. L X X V I II + t c D P 'V C o n sti tu i re a st a te lo r f e u da le ro m ân e ti (st u d ii ). 635 p. B. Mitropolia Ungrovlahiei. 3 2 8 p. Et ud e s p a le o -g ra phique et dipl om atiq ue. D o c u m e n te p riv in d ist ori a R o m â n ie i. p u b l i c a t e d e H a r a l a m b i e M i h a e s c u . ( i în v oi . a ra Ro m â n e a sc .Sub raport administrativ-bisericesc. X IV . unde nu. D o c u m e n te p riv it o a re l a i sto ri a ro m â n il o r. B u c u re ti. . P. Onciul). i >_ hK B A N P A P A C O ST E A . E. fie «regiunile subcarpatice din Banat i Transilvania» (I. L e re g i st re sy n o d a l d u p a t ria rc a t b y za nl in a u X / V -e sie c le . ISapxoî) acordat mitropolitului muntean avea sensul de reprezentant. 1 9 8 8 . . întrucât se afla între grani ele unui stat feudal catolic. T ra di ia ist ori c d e sp re în te m e ie re a sta te l or ro m â n e ti . I (1 2 47 ² 1 5 0 0 ). v o i. . 1 860 ² 1 862. 1 16 ² 13 3 i 192 ² 20 2. p. 196 6. X IV . O ri ginile Prin cipatelo r R o m â n e. B IB L IO G R A F IE I z v o a r e : FR A NZ M IK LO SIC H i JO SEPH M O LLER. Sa c e rd o e a n u. X V (1 2 4 7 ² 1 5 00 ).R . 1 9 1 5 . B uc u re t i. S. B uc ure t i.

. 'LAMINIU MlR U. în B. în leg tur cu problematica localiz rii primei capitale ieudal al rii Române ti. io.T. în RESEE. 496 p. II. p. p. Bucure ti. 95²115). VASILE GRECU. Bucure ti. p. 673²697 . 128 p. 556²568 .». Bucure ti. Ist.. 1²2. nr. Acad. an. an. 1978.. p. m. 22 p. în S. t. Acad. 387²411) (reprodus i în voi. IO AN IONESCU. Ci ne a iost «Negru Vod ». PA VEL CH1HAIA. ice d'Arge des voivodes roumains des XIIl-e et XlV-e siecles. ara Româneasc în secolele XIV²XV.R. Cele dou loca uri ale Mitropoliei din Arge . nr . 1970. nr. t. III. p. De la origini pîn la voiului al XVUllea. 597²6 12 . THEODORESCU. 9²12. 9²10. p. nr.O. Bucure ti 1984. («An. PA VEL CHIHAIA. întemeietor de cet i i biserici ? în voi. Occident la Începuturile culturii medie-ne ti (secolele X²XIV). Despre primul loca al Mitropoliei âne ti din Curtea de Arge .. LXXVU. 1973. .O. Bizan . XXXV. n. C.. 1970. N. MARINESCU. t.. în M. LXXXVIII. p. 379 p. s. IORGA. 6. Vezi i N. 247²269) . 55²60. II. 1906. XXI. s. 1924. («An. GIURESCU.. în B.O. Balcani. IO AN IONESCU. Localiza-i bizantine i împrejur rile în care s-a îniiin at Mitropolia rii Române ti. în M. 1913. XXXVII. GIURESCU. nr.. Studii ului mediu românesc. 1055²1071. Sect. întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei. an. Ist. 1969.R. CONSTANTINESCU. . Bizan ul i catolitrecutul nostru îndep rtat. 7 __ 8. nr. m. an. Bucure ti. Bucure ti 1974. 14. an. p. Rom. 96²167. p. 7²8.iLAE DOBRESCU.O. Condi iile de politic general în care s-au Bisericile române ti in secolele XIV²XV. Pagini de veche art româneasc . 25 p. CONC. întemeierea Mitropoliilor i a celor din ii min stiri din re ti. înfiin area or din ara Româneasc i Moldova. deduse din hrisoavele bisericii lui Neagoe Basarab. II. p. 1950..

înmormîntat la Cîmpulung al turi de tat l s u. timp de 10 ani. Mitropolitul Iachint. se sfin eau biserici i mîn stiri. se caligrafiau c r i de slujb bisericeasc i de înv tur . unii r uvoitori l-au învinuit la Paj narhje c «desconsider » Marea Biseric . ci s li se îng duie s duc _ via idiori mic . 1383). decija o autonomie a Bisericii^ pe_care o p storea. c ci prin str daniile noilor mitropoli i erau hirotoni i diaconi i preo i. cînd Vlaicu Vod da o «scrisoare ctitoriceasc » mîn stirii Cutlumu din Muntele A hos. era amintit i mitropolitul Iachint. b nuind c _ rnitropoli ul_se_ gînde te. apoi Dan I (c. probabil datorit faptului c n-a luat parte la_ edin ele sinodului patriarhal din Constantinopol. Abia în sepjembrie 1369. fiii lui Radu I. Domnul îl ruga s intervin pe lîng egumenul aceleia^ Hariton. 1383²1386) i Mircea cel B trîn (1386²1418). via a bisericeasc din ara Româneasc a cunoscut un însemnat spor duhovnicesc. 1377) i Radu I (c. 1377²c. ÎNFIIN AREA MITROPOLIEI SEVERINULUI 1 iind recunoscut Mitropolia Ungrovlahiei de c tre Patriarhia ecumenic în 1359. ca monahii români de la Cutlumu s nu mai fie supu i vie ii «chinovic_e£ i»_de acolo. a tri«us în vara anului 1370 pe Daniil Critopulos (Critopol). dicheofilaxul ² deci un _avo£at sau jurist al Patriarhiei ². ca s _ cerceteze în ce m sur erau adev rate acuzele ce se aduceau b trînului mitropolit. ia_9__rup ere 4g_P. Mitropolitul Iachint i urma ii lui s-au bucurat de sprijinul larg al domnilor rii din acea vreme : Nicolae Alexandru (1352²1364).a riarhie. Vladislav sau Vlaicu Vod (1364²c. P_atriarhul Filotei (1364²1376). Venind ? Patriarhiei s-a convins u or de netemeinicia acuza iilor . amîndoi fii ai lui Nicolae-Alexandru. în jurul anului 1370. Despre Iachint nu mai avem tiri documentare dup recunoa terea sa ca mitropolit al Ungrovlahiei.Ii c MITROPOLIA UNGROVLAHIEI DUP 1359.

In h ot rî r e a si n o d a l pe n t ru n u A n t i m . îl va iu bi i-1 va cin sti. n u m e l e d e A n t i m. d e c i o b i n e a o î n t îi e t at e fa d e Ia c h i n t. L a pl e car ea lui D an iil d in ar . M itrop olit ul A nti m C ritopulos (C ritop ol). i p entr u a scu ti pe aitr o p olit d e e ve n t u al e n epl ce ri. «cealalt jum d ca a rhi er eu p e mitr o p olitu l tran sfer at (str m ut at ) m ai din ain V i cin a ». p e E u fr a t ² l o c a lit at ea E s ki d e a zi ) . de ci pj e ja^h in t. au m en in ut p e Iac hi nt în scau n. care îi sta_ «cao s geat în ini ma» i îi «roade_ _n e:t u l ». a fl at î n ^ c ² P Atliajj xu lui Pil otei. pr i n c a r e se a n g aj a c n u v a a d u c e > r ar e c el ui ce e st e a c ol o mi t ro p o lit al U n g r o y lah i ei i s vi a p en t r u mi n e t oat M itr o p o li a». în au gu st 1 3 7 0 . fiin d «sl bit cu totul i f r n aceea i scrisoare {-'. avî n d în ve de r e «l u n u î u i i fr i c a d e a n u fi u ci s » . mitr op ol itul a g sit de c r j e ² pr i n el i pr i n vl d i ca D an iil a l V i di n u l u i. d a r i p e n t r u c e r a cu pr i n s jltoare "sl bici un e trup easc ». c ar e a u lu at o m su r în ele a pt . al c r u i l o c î l v a o c u p a d e a c u m î n a i n t e pr i n t r e si n o d u l u i p at r i a r h a l. l a P a tr i a r hi e . în ce pri ve te m oti vel e în fiin - .în r u a r h i e r eu . lAspoo Ou'f-fpo^axîai. mitro politul Iachint Jncu pa tri ar h c d o m n u l i bo i erii arii au tri m i s pe d i ch e ofil a xu l ) "p ol 7 « c a s fie sfi nji ^d r u itj^ bin ec u vînt at ca ar hiej_ e u _ _ a ) vl ah ia». E l îi sc r i a c est e gr e u b ol n a v i c l a su f e ri n e l e t r u a uga un a. s u b. sjifleteasc 4 prici nuita desÄ«pu i na pre uire» din rh ului. c n u i se va a r ta p ot ri vn p ot ri v . a u. se p r e c i z a c a f o st h i r ot o n i t L y_ al u nei_ g r J. e g a t u r cu c r e a re a n o ii M i t r o p o l i i p e n t r u o p ar t e a lî n g r o vl a pu n m ai m ult e pr ob l e m e : m oti vu l în fiin rii.io v).P E RI O A D A A T R E I A ( S E C O L E L E X I V . a l e s a j o t u n a p oi î n m o n a h i s m . d ar au h ot rît s cr e e ze u n cau n m itro po litan pe ntru D an iil C rit op ol. sit u at î n A r m e n i a . pr ec u m i titul arii ei. N ou lui 'i er ar h i s-a co n farit ran g ul de a l sc a u n u l u i m i t r o p o l i t a n d i n M e l i t e n e ( o f o s t e p a r h i e d i n bi za n ti n . D an iil a se m n e z e o d e c l a r a i e . S YIX OVOTI TO 5 Tj uoeuiî). teritoriu l de ju ris1 re edi n a. olia S e ver i nului.i d in U n gr o vla hia.X V II 1) aint. îng du in a i^ier ar ea» di n sc ri so ar e c m i t r o p o lit ul Iac h i n t d o r e a î n c hi p si n c er s de l a cond u cerea M itrop oli ei. i . d i n o ct o m b r i e 1 3 7 0 . dezvin ov i nd u^ e d e jicuzele . zziv. î i ar t a ap oi c n ^ a_ pa r t i ci pa t l a e d i n e l e si n o d u l u i ci 1-a op rit d o m n u l rii (V l adi sla v). a vî nd pe ntru a cea st a « voi a. m i t r op olit ul u i Iac h i nt a fo st pri m it cu t o at b u n v oi n a d e ai hu l F il ot ei i sin o d u l s u . ad ic al u nei ju m t i» "]<.

C un oa te m ² sporad ic ² titulari ai ei de pe la sfîr itu l s e c ol u l u i a l X l V -l e a pî n l a î n c e p u t u l s e c ol u l u i a l X V I -l e a. T o t î n a ce ast pe ri oa d d e ti m p se î n tîln esc i cî i va e pi sc op i cat oli ci d e S e ve n 'n . se pr eciz a c « po p or u l ac elei ri s-a î ntîm pl at s fi e m ult . U n alt m oti v p en tru î nfiin area un ui n o u scau n m itrop olitan în ara R o m â n e asc era i în m ul irea po pu la iei rii. pe N icolae d e B ud a. c ci în 1 3 4 7 r eg el e L u d o vi c cel M are f cea din no u mijlocire p en tru înfiin area un ei episc o pii î n vec hiu l sc aun al M ilc o viei. In 135 3 papa In ocen iu V I mi m ea ca episcop pe d o minican ul polon B er-n ar d . 1 3 7 0 ² 1 3 7 8 ) inte n ion a s în fiin e ze o e pi sc opi e c at o lic l a A r ge . o cu pat de reg atul feu d al m a gh iar. p r e c u m i d e st a r e a m a t er i a l sl a b a a c e st o r d o u sc a u n e e p i sc o p a l e. S e pa r e c n i ci el n -a p r sit cu rt ea r eg e lu i m a g h i a r. cerîn d s fie hir oto nit c lu g r u l T o m a d e N y m pt i . tre buie s a ve m în ve dere în pri mu l rînd ac iu ne a_ pr oz eliU st § ca tolic a fr an ci sca n ilor î n ar a R o m â n e asc i în p r ile V idin ulu i. C at olicii din ar a R o m ân ea sc s-a u bu cu rat d e sprijinu l d oa m n e i C lar a..rii. N u ti m î n s n i ci d e sp r e c ei d e l a A r g e ni ci d e s pr e cei d e l a S e ve r i n d a c a u e z u t v r e o d a t l a sc au n e l e l o r e pi sc o p al e s au a u r m a s î n c on ti n u a r e î n U n g a r i a. i nî n d se a m a d e n u m r u l m i c d e ca t o li ci sa i i u n gu ri a e z a i î n d i fer it e or a e d i n a r a R o m â n e as c . acjiu ne D orn it d e p_ arja_ JJr b an V . în 1 3 6 4 U r b an V n u m ea pe d o m i ni c an ul m a gh i ar A l b ert d e U s k. regii U n gariei ² în d orin a l or d e a i ex tin d e sfe r a d e in fl u e n la su d i est d e C ar p a i ² a u c u t at s < fa c ac e st l u c r u i pri n m ijl oc i r e a a c i u n ii pr o z e litist e cat o li ce. c a pe l an ul r e ga l. î n c ît n u se p o at e vo r b i d e o ac i u n e p r o z eli i st ca t ol i e pr i n tr e cr e d i n ci o ii o rt od oc i di n a r a R o m â n e a sc . b a a pr o a p e n e n u m r at . D e alt fel. ajutat d e re gel e L u d o vi c c el M ar e al U n g a riei. între an ii lj65 ² 13 69. c c i pe st e ase an i sc a u n ul M il c o vi e i er a di n n o u va c a n t. a d ou a so ie a lui N ic ol ae A lex an dr u B asar ab. N u ti m î n s d ac a fo st hi ro t on it a cel c ap el a n i d a c va fi ve nit pri n ac est e p r i. . pr ec u m i extind erea h o ta r el o r ei p r i n î n g l o b ar e a i n u t u ri l or A m l a u l ui i F g r a u l ui i a B a n at ulu i d e S e ve ri n. ca s -1 p oa t ce r c e t a d u h o v n i c e t e i s -1 î n ve e ce l e de su fl et fol o sit oar e i m întu it oar e ». D e p il d . cerîn d hirot on ia ca p elan u lu i s u V it u s d e M on t efe rr o ( 1 33 2 ). S e t ie ca în t ot cur su l se colulu i al X l V -lea. d i n o ct o m br i e 13 70 . cred e m c titularii lor au stat m ai m u lt în U n gar ia ² ‡ maj oritatea fiin d u n gu r i ² . iar în 13 71 G rig orie X I. î n în su i a ctul si n od al. n e m a i fi i n d d e aj u n s u n si n g u r a rh i e r e u l a u n a t ît d e m ar e p o p o r. P a pa G ri go rie X I (d e la A vi g n on . re gele C ar ol R ob ert d e A n jou f c ea d e m e r su ri pe lin g pa pa pen tr u reînfiin area E pi sco pi ei cat olice M H c o viei.

a t u n c i e st e l i m p e d e c s c au n u l n oi i mi t r o p o l i i n . S everinu l a fost ocu pat u i feud al m ag hi ar. T r ad i i a l o cal ar at d e a se m en e a c ac e st or a vr e m u ri r e e d i n vl di c ea sc . U n g aria i ara R o mâ ne asc ). adi c O lteni a d e a zi ._iniojÄney9i m o men tan e.P E R I O A D A A T R E I A ( S E C O L E L E X I V . pri n ac est '$ > . a d i c a l u n ei j u m t i ». p en t r u n u m i r ea lu i Iac h int la A r ge .J n g r o vl a h i e i d e c t r e S e ve r i n » . i d e parte de re ed in a d o m -ar între an ii 1 37 5 ² 13 76 i 1 38 3 ² 13 84 . E x i st î n s o sea m d e l u c r u ri a c s pu n e m l a î n d o i al p r e r e a î n d e o b t e ac c e p t at c r e e -i m i t r o p ol ii er a l a S e ve r i n. i l e d e m a i s u s a u f c u t p e m a j o r i t at e a i st o r i ci l o r sa fi x e z e n u li mit r o p o lii în j on i jjl S e ve ri n . A p o i . .a st a b i l i t l a S e ve r i n .a d i c e a s ca a l u i A n t i m u n el e a ct e p at r i a r h a l e o n u m e a u M i t r o . a fi r m î n d n u m a i c a f o st h i r ot o n it c a m i t r o p o l i t « al d i n U n g r o vl a h i a . t o t u i . p r i v e t e î n t i n d e r e a t e r it or i a l i r e e d i n a a c e st ei n o i mi t r o -e m n i ci o i n d ica i e pre ci s î n c el e trei a ct e p o m e nit e m ai su s. e l a t r e b u i t » r s e a s c a c e a st r e e d i n . orga nizîn du -1 ca «B anat al S e verinulu i». D a r m rt u riile d o c u m en t ar e d e m ai iese j)e_jar m a ul_ _ ku An tim ^ A tan asie. d j m n _ a_ j gaj:ri arh ulu i i a sin odu lu i in e pe iach int în sc au n. e f a p t u l c S e ve r i -itu at într -o po zi i e d ez a va nt aj oa s . dorin a ax elor ei i d e c er e r el â T d o m n u l ui i a r a ri i jl e _ a a v ea u n m i t r o p olit m a i b i l s r s p u n d l a m u l t i p l e l e c er i n e d u h o v n i c e t i a l e c r e -.a f o st a i ci r e e . Ia r d a c î n u n el e a ct e i n t e r n e lircea c el B trîn a p ar e ca «M itr op ol i a d e S e ve ri n ». c î n d S e ve r i n u l a f o st o c u p a t d e u n g u r i . situ at al t uri d e va t r a fo st ei n a n e D r o b et a. i a r S f î n t u l a p r si t m î n st i r e a V o d i a ( si t u a t l a c î i va k m d e S e v e r i n ) .X V II I) ii c la în fii n ar e a n oi i m itr o p ol ii a u st at i an u m it e « in t eentan e "i p e d e o pa rte. i c a m a d m i t e c i n i i al A n t i m s . i v a a n i . A c e a st l i p s d e . a c t u l si n o d a l d e n u m i r e a l u i A n t i m s e e x p r i m a î n t e r m e n i j r e ci z i e .a i m î n e l a S e ve r i n . î n p ri m u l rî n d . D ec i c r ear e a n oi i m itr o p olii a vea n u m ai u n ca r ac ter" T r an T " e a face fa . D in ace ste de nu m iri ded u ce m c no u a ^P 3 hie_ £ u p rin de a di n _ d r e ap jji J31 t ul u i. iar e pa r hi a sa er a nu m it « a U n g r o vl ah i ei d e c ni ». P r o b a bil t o t d i n p r i ci n c n . la gr an i a a patr u ri ( B ul -r bi a.a i c a u z . m itrop olit «al S e veri-5 Se^epîvou) «saiU__dinspre Severin» (tou iipou? Oîrpfpo XaxîaS TÎ)Î j s^sp l vo v). iar pejie alta. m e n i n e i în a ct u l si n o d a l d i n a u g u st 1 3 7 2 . d i n m o m e n t c e mi t r o p o l i t u l V idi n ul ui a g sit a d p o st în a ra R o m â n e a sc î n ai n te d e 1 3 7 2 i i n p r i c i n a o c u p r i i o r a u l u i s u d e c t r e u n g u r i .

î n se c o l ul al X H -l e a.nu m e trebu ie s în ele ge m « ara». l sat de patriar h i d e sin o d u l s u s p st or e a sc l a A r g e . c ci a a s-ar pu tea e xplica d e ce p o m elnicu l E pisc o pi e i d e a i c i î n c e p e cu B a s a r a b î i d e c e a p r i m i t m a i t î r zi u d e nu mirea d e «E pisc opia R î mn icului N ou lui S everin». cu t oate cl di rile t reb uit oar e : biseric . « in utul » sau «regiu ne a» S everi n. sta bilire a sedi ul u i M it r o p o li ei S e ve r i n ul ui l a R î m n i c a p a r e c a o c on ti n u ar e fir e asc a u n ei o r g a n i z a ii bi se r i c e t i m a i ve c h i. S e c a d e s a m i n ti m c î n c u r su l p st o ri rii sal e c a « mi tr o p o lit d e S e ve ri n » . P ro ba bil tot în ti mp ce era mitrop olit «de S e ver in ». lî n g b i s eri c a m i t r o p o l it an de la A r ge . pri n care era n umit ca mitro polit al U ngr o vl a h i ei H a rit o n. d u p d a ti n i rî n d u i a l . D e a c e e a. c h i l ii. M i t r op olit u l H a rit on. . de care am po me n it mai sus. C a mit r op olit d e S e ve rin. ni cid ec u m cet at ea. se afl azi pri n t r e m a n u sc ri sel e U n i ver si t ii d in B ol o gn a. p st r at e a z i î n t e z a u r u l a c e st u i sfî nt l ca . O E va n g h e li e g r ec ea sc ce i -a a pa r in ut. în a c ea st d u bl c a litate. a d ruit mîn stirii T i s m a n a o b e d e r n i a i u n e p i t r a h i l . în a u gu st j. sc ri s p e p e r g am e n t. t r a p e z . i-a d e sf u r a t ac ti vit at ea ² î n ac e a p a r t e a rii n o a st re ² e g u m e n u l N i c od i m d e l a T i s m an a. zi d u r i î n c o n j u r t o a r e ² î n fo r m a u n e i c e t i ² e t c. d e i n e-a m fi a e p tat s -i ur m e ze A nti m . ad ic întîist t t or sa u co nd u c tor al mîn stirilor d i n M u ntel e A t h o s. e gu m e n u l mî n asti rii C utlu m u din M u n t el e A t h o s. î n fr u n t e c u u n i er a r h . î n se a m n c a Ia ch i n t a m u r it î n p ri m a j u m t a t e a a n u l u i 1 3 7 2 i v a fi f o st î n gr o p a t. pe n tru ca s -l ^ r o a g e s ter mi n e mîn stirea C utl u m u . n -a m ai tr it mu lt. în car e sl ujise. la e d i n el e si n od u l u i pa t ri arh al di n C o n st a nti n o p ol. C i n e er a n o u l m i t r o p ol i t H a r i t on ? G r e c d e n e a m . atu n ci i m pli cit era a col o i u n epi sco p. N e-a m e xpri m at în a l t p a r t e p r e r e a c d a c c e n t r u l c n e z a t u l u i l u i F ar c a d i n 1 2 4 7 e r a la R î mn i c. A n ti m a partici pat. î n a i n t e d e a ajun ge în sca un ul mitr op olitan al U n g r o vl ahiei fu sese eg u m en al m î na stirii C u ltu m u i pr ot o s. D eci . a ven it în Jar a R o m â n e as c î n ti m p u l d o m n i e i l u i V l ai c u V od .372 ave m u n n ou _ji ct sin od al. B trînu l mitr op olit Iac hin t. r e or ga n i zat or i î n dr u m t o r al m on a h i s m u l ui l a n oi. prin a n ii 13 7 9 ² 1 3 80 . so c oti m m a i ac c e p t a b il i p ot e z a c r e e d i n a M it r o p o liei a fost la R î m nic.

anume pe te aejeajum tate pe carejo jinuIachînt». pe care a impus-o în ea sa. «p ost scriptum». numai dup eîntors la Athos i s-a sf tuit cu ceilal i vie uitori. t cunoscut i sub numele de «Lavra rii Române ti». In continuare. ²el însu i spune în itul s u c a venit în ara Român easc d e apte ori ². pentru c monahii români de acolo \ cu greu». Egumenul s-a învoit cu mare greutate. refugiat la noi ² din cauza temp orare a Vidinului de c tre regatul feudal maghiar i a ndei catolice de acolo ². în co ntinuare. dar i grijii pe care mîn stirii Cutlumu . ctitoria celor doi domni români. datorit aleselor sale însu iri «a fost hirotonit mitropolit penrte a Ungrovlahiei. cît va so coti d e ‡ A ezarea lui Daniil al Vidinului la noi însemna o adev rat a Mitropoliei Ungrovlahiei. cînd Vlaicu Vod da Cutlumu ului «scrisoarea ctitoride care am pomenit mai sus. In sep1369. învecinate cu Ungaria. va avea dreptul s slujeasc cele ale i în oricare din cele dou eparhii muntene. mai tîn r i de cuTLJt pentru Severin. fiind astfel preferat lui Antim Critopol. egumeni la mîn stiri i s sfin easc biserici. preo i i chiar episcopi. c i s-a dat titlul onorific de «loc iitor al scaunului Amasiei» ai n sinodul patriarhal din C onstantinop ol. mai ales c temelia mînasost p us de tat l s u. De aceea. fapt speriat pe romei» (greci). suportînd cheltuijate de ridicarea a îtor cl diri. prin serile care vorbim. Actul s u de numire.muntean a acceptat rug mintea lui Hariton. Hariton it o personalitate bine. cjjnoscut la noi. actul c mitropolitul Daniil al Vidinului. cealalt r mînînd lui Antim. Noului ales i se da pua eze cite i i s hirotoneasc diaconi. c nu vor avea nici o tulburare din partea roDrit leg turilor sale cu ara Româneasc . Nicolae Alexandru Basarab. dup moartea nt. scris de însu i Hariton pe actul s u de nuga p e aceia care vor urma dup el în scaunul mitropolitan «s . se vorbea i de rug mintea ce i-a a înlocui via a de ob te (chinoviceasc ). urmînd ca mitror especti v s -i dea cel e n ecesar e p entru tr ai. Din aceast nu m rul mo nahilor români de la C utlumu s-a înmul it. din 11 august 1372. . pentru îngrijirea duhovniceasc a o ilor români i pentru a face fa ac iunilor misionare cato:ia urate mai ales în p r ile Severinului. cu via a idioritmic . Din cauza )urt ri de grij a domnilor munteni fa de mîn stirea Cutlumu . domnul îi asigura. fap t us la numirea sa în scaunul mitropolitan în 1372.

A nti m. d e c a r e e r a a a d e m u lt l e ga t s u fl e te te. Hir otonit desigu r la C on stantin op ol. A lt e tiri d e spr e el a ve m a bi a î n 1 3 7 8. A m ar tat m ai su s î m pr eju r rile î n c ar e a a j u n s A n t i m m i t r o p o l i t p e st e o p ar t e a r i i R o m â n e ti. S e ve d e d e ci i d e a ci grij a d eo seb it pe c ar e o pu r t a a c est ei m î n sti ri. M it r o p o lit u l A n t i m a p u rt at o c or e s p o n d e n cu m a r el e pa t ri ar h E fti m ie al Tî rn o ve i ( 1 3 7 5 ² 1 3 9 3 ).fi e ctitori ai mî n stirii C utlu m u ». c on d u ce r e a tr e b u ril o r b i seri c e t i d e l a n oi a r ma s m a i m u lt în sar cin a lu i A n ti m. P rin tr e altele. a m i n t e a c a f o s t d e a pt e o r i l a V l ai c u V o d i l a s o i a sa. c ar e l. în c ar e ar t a t oat e st r d aniil e sal e pe n t ru ri di c ar e a m î n sti rii C u t l u m u . M itropolia Ungrovl ah i ei er a r e pr e ze nt at la si n o d u l patri a rh al n u m ai d e A nti m C rit o p o l. ocu pînd locul al aptelea între m e m bri i sin od ulu i patri arh al. i ar H a rit o n a stat m a i m u lt ‡ *‡ l a A t h o s. cît i în t e st a m en t. In mai m u lte rînd uri este întîl nit în actele sinodu lui cu titlul on orific d e «loc iitor al scau nu lui mit rop olit an din Nico midia» (în nord-vestul A siei M ici). Dar u n act. m en ioneaz prezen a la sin od ul c onstantin op olitan a « sm eritului mitro polit al U n grovl ahiei A n ti m ». c ci dup 1379 ² 1380. T oa t e ac e st e a n e fa c s c r e d e m c î n cu r su l p st ori rii sa l e. databil între lunile septe m b rie 1 37 9 i iu nie 1 38 0. n u m ai cu d area u nui can on .a u aj u t at c u t o a t e c el e n e ce sar e . c ar e pa r e s s e fi e xti n s di n B ul g ari a i l a n o rd ul D u n rii ? S a u e vo rb a d e în c er c ril e de exp an siune ale re gatului feud al m a ghiar î n sud ul D un rii i în ara R o m ân easc ? E ste greu de precizat. Ii a min tea ap oi i despre «n eor î n d u i eîil e vr e m i i d T ac u m i t u l bu r ril e ce n e -a u c u p ri n s pe n o i aci. mitr o p ol it al U n g r o vl ah iei. Ia sca u n ul s u d e l a A r g e .A \ . E l_ i_ -a p str at îns calitate a d e egu men la_C utJurn u§ J jar în 1376 a fost ridicat la cinstea d e «pr otos». A mai p storit pu in timp. p atriar h ul îl sf tui a s n u ac c e p t e su b ni c i u n m o t i v c s t or i il e a t r ei a i a pa t r a. n ou l mitro polit a ven it în ara R o m â n e asc . c a i p e v oi ac ol o ». c e e a c e î n s ea m n c i -a p st r at In co n ti n u a r e i a ce ast d e m n itat e. In t r e a l t el e . d o a m n a A n a. cî n d î i f c ea cel d e-al tr eil ea t e st am en t. h ot r a c a m a n t i a i « v e m i n t e l e d e sc h i m b » s fi e vî n d u t e p en t r u r sc u m p r ar e a c el o r r o bi i d e t u r ci. E vr e o a l u zi e l a er e zi a b o g o m i lil o r. N e a vî n d n i c i o a ve r e . i a r p e ce a de-a d ou a. . î n fj 13 70. m ai a l es l a C u t u l m u . p artici p a l a e di n el e si n o d u l ui pa t r i a r h a l di n C on st an ti n o p o l. se m n a i c a « pr o t o s a l M u n t e l ui A t h o s » . a dic în tîist t t o r sau c on d u c t or al t ut ur or mî n sti ri l or ath on ite. E st e i nt e r e sa n t c atît c u p ril ej u l c er c et rii a mi n tit e m a i su s. P rin 1 3 8 0.

pjimii. în edin a din 15 februarie ^lJ . moa tele fintejMViuceni e Filofteia^oril i n Tîrnovo. care nu putea fi decît Antim. este amintit în actele s i patriarhal (de pild . Via a Sfintei Fiioileia a îfMmie. moaslele sfin)r:begit din nou.8²1389.. Atanasie»). a l sat i a îmbr cat marea schim monahal . în 1. Apoi. deci era vorba de un ora ei. din Bulgaria. v 1 . C rezînd c nu va mai sc pa cu via . rugîndu-1 s primeasc în eparhia sa pe preotul moldovean lirotonit de Iosif al Moldovei. se pare. 2âIâ. _el_ a în:. îns i nenumirea sa în spectiv pledeaz pentru identificarea sa cu Antim. Fiind ocupat i acest tarat în 1396._An iin a p storit_r ijn. 2 al sinodului de la C onstantinopol. încît nu era necesar s -i fie trecut nu mel e într-o e . pe atunci nerecunoscut de Patriumenic (mitropolitul muntean îl oprise pentru aceasta de la slulor sfinte). în fruntea divanului domnesc. patriarhal. In acela i an. de i era împotriva can. Moa tele Sfintei Filofteia au fost a ezate mai întîi av o. k exarh a toat Ungaria i al Plaiurilor» ² f r s i se dea nuc ruia îi scria patriarhul ecumenic Matei I (13 97²1410).A I V² A . în iulie semna împreun cu «cel lalt al iahiei. 8 ianuarie 1392. fiind probabil lajConstantinopolj a fost i o b oal gr ea.Î i_va fi sfîr it zilele dup 1401. 1 1} It tire interesant asupra mitropolitului Antim dateaz de prin . fiind îngropat undeva în jurul d ia Ar e iÎ e 9 .ani ai secolui c el este acel «prea sfin it mitropolit al Ungroylahieij JJjea. Argumentele lui Nicolae Dobrescu pentru idenrifi:elui mitropolit cu Antim ni se par conving toare. a ezate.9. ultimul patriarh de Tîrnovo. ' P cat c din 1402²1403 înceteaz prin- . j^a_ îng duit «s îieria'ca i mai înainte».atea^puteri^oj^fizic^^i^in electuâTe. chiar i tantinopol. s ub aru l Io ni . Ierarhul nei actul patriarhal din 1401 se dovede te c sus ine cauza Paîn conflictul ce-1 avea cu Moldova. în biserica MitropoArge (azi se p streaz în p araclisul bisericii lui Neagoe B as la Arge ). apare ² al turi de «mitropolitul Severinului 3 » ² ca martor. fiiridjLn dejDlm t.c Äjrii ropolitiij. într-un hrisov Mircea Voievod pentru mîn stirea Cozia. fiind duse la Arge . ia r d up c der ea t a rat ulu i su b t ur ci iuse la Vidin. Probabjl_ tot. împreun cu Mircea. numele s u era bine cunoscut.se_si. sub numele de TimoteL îgin(Iu_-. c ci fiind lit de peste 30 de ani. în acest timp.

îndat dup Antim. Era tot grec de neam. fie. Numai a a sâr"~putea explica trecerea lui Atanasie în pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei.. Faptul c nu mai esie pomenit dup 1403. Mitropolitul Atanasie al Severinului.n ganizarea bisericeasc pe care au g sit-o aici. ei s-au ard-_ C J tat cu mult în elegere fa de p stori ii lor români. trimis în ara Româneasc de Patriarhia ecumenic . fie ca «al Ungrovlahiei dinspre Severin». îniulie 11189 este întîlnit pentru întîia oar la edin ele sinodului patriarhal.^' sie a refuzat orice supunere fa a de patriarh i de împ ratul Manuil 11 Paleologul (1391²1425). apare în actul de la Mircea cel B trîn. semnind ca «cel lalt al Ongrovlahiei.. pentru Cozia. este întîlnit pîn în anii 1402²1403. este "men ionat la sinod aproape "numai el. ca «al par u Ungrovlahiei dinspre Severin». "intre care cel mai însemnat era mitropolitul iviacane al Anryrpi ^tar !. Era consemnat ca mitropolit de Perqa _i Attalia f î n sudul Asiei Mici) în ianuarie 1387 i februarie 1389. ori a fost caterisit pentru purtarea sa. în sfîr it. des vh ind or. 1-a f cut pe bizantinologul francez Vitalien Laurent s sus in c ori s-a. va fi trimis la sinod pe Atanasie ca s reprezinte întreaga Biseric din ara Româneasc . cuprinse în colec ia Acta Patriarchatus Cunstantinopolitani. Atanasie». La 8 ianuarie 1392. . Documentar. pentru teritoriile din partea de apus a rii. Ä C o n c l u z i i : Rezult c actul recunoa terii Mitropoliei Ungro. semnînd. tropoliiior i prin vl dicii greci veni i la noi s-au înt rit i mai mult leg turile de veacuri pe care le aveam cu Patriarhia din Constanti-nopol. al turîndu-se du manilor patriarhului Matei I. dup Atanasie nu întîlnim aj i n7itropoli i"7e~Se:^rTn7~' . Antim a avut un urma cu numele Atanasie. Prin înfiin area nu. . fie ca «smeritul mitropolit al Ungrovlabiei». stins clin via . Dup 1389. ceea ce înseamn c Antim. La Mitropolia Severinului.ci palul nostru izvor documentar : actele sinodului patriarhal. în 1370 s-a ajuns la Înfiin area unei noi mitropolii.. De i titularii acestor dou scaune mitropolitane erau greci de neam. ori ² dac s-a mai b ucurat de protec ia lui Mircea ² s-a reîntors la scaunul sau în ara Româneasc .5 vlahiei din 1359 a avut urm ri favorabile asupra vie ii biserice ti din ara Româneasc . în actele sinodale. fiind acumJJ trîn i bolnav. Atitudinea sa fa de patriarhul ecumenic este un indiciu în plus c el n-a fost trecut în scaunul mitr33olitan_dej_a Arge> dup moarfea lui Antim. în f i r past vrpmp a îndeplinit unul din rele mai nefaste roluri.

1959. 730²740) . an. an. p.. '-n vb- t iu .. Hariicn. N STUREL. 1934. în B.. NICULAE M. NICULAE ERB NESCU i NICOLAE STOICESCU. N STUREL..R. NICOLAE ERB NESCU. IS Un document privitor la împ r irea Mitropoliei rii Române ti. DONAT. LAURENT. 1²2. te de ani de la întiin are. Cuviosul i cel Siin it i od jdiile mitropolitului Antim Crilopol de !a Tismana. 333²354. (extras din le Olt eniei». p. La partition de la Metropole de Hongrovlachie. în «Bulletin de la Section Historique do l'Academie Roumaine». 5²6. nr. Cluj. în 1/ Bibliotecii Romane din Freiburg. LIV. III. 292²296. Mitropolia UngrovlaB. Bucure ti. 1970.R. nr. Rom. MAZILU. serie nou . XIV. 11²12. 1936. 413²430. LXIV. 7²10. nr. Craiova. nr. 10²12. Mitropolia Severinului. LXXXVIII. VI. 1959. STOICA NICOLAESCU.O. 1935. în M. 1932. nr. 198'. nr. Bucure ti.. Re edin ele celei de-a doua ‡Iii a rii Române ti. an. 12!²142. VI (X). P sto-itropolitului primat ui Ungrovlahiei. D. 293 i extras).R.O. 1947. LXXVII. 945..O. în M O. 1932²1934. 1977/1978. t. p. nr. nr. 100 p. re lui Nicolae Iorga. 59²60) . XI. p. p. Contribu-l'histoire des relations de iEglise byzantine avec l'Eglise roumaine au debut e siecle. t. NICULAE ERB NESCU. 601²005. p. 77²78. p. p. Antirn t. 1.». SACERDO EANU. V. + 2 pi. 1931. în B. L murirea unor probleme istoricoMonogralie hagiografic . 1191 PETRE . p. («An. 217²316). Ceva despre mitropolitul Hariton al Ungrovlaliiei (1372² n BO. 67². Siînta Filolteia de la Arge . p.O. în voi.R. . PETRE . 13 p. 7²8. 1946. 165²184 ( i în extras). R. POPESCU. voi. i' 1970.. 52²61. p. \ De la Mitropolia Severinului la Mitropolia Olteniei (1370²1970). Acad. p. în «Arhivele Olteniei». 722²826 (îndeosebi p. 1932.BI BLIOG RAFI E izvoa r ele i lu cr r ile men i onat e la cap it olu l pr eced ent s e a dau g : GR. an. Bucure ti. Mircea cel 00 de ani de Iu urcarea pe tronul rii Române ti.

de patru _a trecut_din Cuhea_ voievodul Bogdan^ înso it de fiii. regii maghiari au fost nevoi i s întreprind mai multe expedi ii împotrivajor.43. acest rege a luat sub suzeranitatea sa teritoriile dintre Carpa i i iret.niL. existau aici unele forma iuni politice îocafe. întrucît t tarii treceau_ adeseori _în Transilvania i Ungaria dup prad i dup robi. Am ar tat în alt loc c înainte de «desc st^îl^11* medieval îf î propriu-zis. § i. In felul acesta.R. domnind vreo doi ani. Dac întemeierea rii^ Române ti s-a_daQrat_rejMJ n_diferitelor_forma iuni politice dintre Dun re i Carpa i. române ti. frun ea_ teritoriilor de la r s rit de Carpa i a ajuns voievodul român Drago din Maramure . care i-a stabilit re edin a la Baia. sub regele Ludovic cel Mare (1342²1382). El a. In 1352 sau 1353. Sas. Cea mai însemnat a avut loc în anul 13.v ‡ ‡ : » ir i. Bogdan a izbutit s întemeieze statul independent_Moldova. care voia s rga eze_pe_Balc. ² o «marc » de ap rare a Transilvaniei i Ungariei. constituind aici ² cu sprijinul popula iei autohtone. .silit prin lupt pe fiii lui Sas s p r seasc ara..de_uiiii_locui ori ai__Moldovei ² aj espins mai multe atacuri ale regelui Ungariei. întemeierea Moldovei s-a f cut_prin reunirea diferitelor forma iuni_£olitice preexisterUe între Carpa i i_Nistru. s Ji]LJi£_£2nduc tor local ² fie voievodul de la Cîmpulung. în. fie cel. în cîmpiile din nordul M rii Negre i în Corneea.. apoi ² jjuj at... de la / r e ^ 9 ?-. de c tre un con18 ² Istoria B. I-a urmat fiul s u. rudele i apropia ii.o. :<CtliT ÎNCEPUTURILE MITROPOLIEI MOLDOVEI î 1 ntemeierea Moldovei. tot cu o domnie scurt . Pentru a putea ap ra pe viitor Transilvania de incursiunile lor. cînd t tarii au_jfost înfrîn i i sili i s se retrag peste Nistru.

. în timp ce în Muntenia întemeietorul era un conr local. care a stat mai mult în Polonia (în 1388 a fost mutat ca > la Vilna. De asemenea. a a bisericeasc în noul stat Moldova.inu J_rela ii_de bun . extins hotarele rii_sp_re_ norcL_El_a_jn rej. re anii 1375=l_39J. pentru credincio i catolici din ara sa. Teza este inacceptabil . a a cum avea contemporanul s u Nicolae idru Basarab la Arge .ajdpmnil Petiu_Mu ai. în Moldova este vorba îsc iecgie ² întîi a lui Drago . jLJiirotoneasc preo i^ s jsfinbiserici. lîng fosta capital Baia). urmat de Ioan Sartorius (t 1394) i teirtini-Zajaczek (t 1412). i Bogdan i-a urmat în scaun fiul s u La cu Vod (c. . ci.ate~cu Polonia. amîndoi veni i iramure ².r venit de p^tje_jnunli.. El a fost determinat s fac acest lucru din interese politice. s nu fi avut nici irh._Ung __ me_pJ|a Jbiseric^ adic un vl dic sau u. lucru de care se plîngea i papa Urban V în 1372. c jj n^frunte cu un singur ierarh^a_Jncepji __ai titlul de episcop. mije_p£a e_admite ca La cu i fi acceptat înfiin area unei episcopii catolice_. fiind deci nevoit sa iele_ concesiuni celor dou sjajjg_cjttolice învecinate. iar pentru credincio ii ortodoc i. hirotonit în rm tor. . care jj _ slujeasc la Curte. îng duind. nu se poate concepe s nu . trebuie s admitem ² ca i în cazul rii Române ti ². Istoriografia noastr i acum sus inea c sub Bogdan I i La cu n-a existat o organizare sasc ortodox . eictiyi atea_£ ljig rilor i în MoIdovaTA înfiin at chiar i o episcopie catolic la iret. mai ales c so ia sa Ana i fiica sa Anastasia au fost bune <e. a îndrume via a bisericeasc din noul iependjen Jvloldova. Cu alte cuvinle. care se pare c nici n-au venit la noi. în 570.la Sire . într-cf perioad de ofensiv a catolicismului. mul episcop a fost Andrei Jastrzebiec din Cracovia. Din moment ce Bogdan 1 rit biserica fîntujLJ^ic^lae_dinJR^ u_ i (iar tradi ia îi atribuie i Bogd ne ti. djej j/îrjy^ i s u. 1365²1375). în acest scop. într-un cuvînt. mas în Polonia. în Lituania). Pojonia i a reunite în 13J0 sub aceea i conducere a regelui Ludovic cel ii Ungariei. care a stabilit scaunul >c la Suceava. apoi a lui Bogdan. rmau majoritatea covîr itoare a popula iei.

Meletie. în 1328 era din nou episcopie. sub jurisdic ia Mitropoliei de Kiev. avînd dj ep jcatedral bi grica_cu_ hramul Sfîntul NÎcoIae. s ridice pe episcopul Antonie al Haliciului la treapta de mitropolit. iar în 1352 hotarele Poloniei s-au extins pîn la hotarele Moldovei de nord. întrucît pentru secolele XVI²XVIII numele i succesiunea ierarhilor sînt absolut exacte. zidit în timpul s u i al lui Bogdan I. este necesar s facem o scurt incursiune în istoria Bisericii Ortodoxe din Haliciul învecinat (Gali ia de mai tîrziu). sînt în ira i. Savq i Ghelasie. Nicolae vine tot în sprijinul tezei c TaRad u i a fost ini ial scaunul de întîist t tor al Bisericii din Moldova. Prin 1303 ²1305 Episcopia a fost ridicat la treapta de Mitropolie. de drept. în 1370. iar în 1347 era pus sub jurisdic ia Kievului. ca episcopie. ne gîndim la faptul c în^a doua jum tate a secolului al^xV-lea i la în ceputul celui urm tor. Apoi. se acorda scaunului de acolo un titlu onori fic. dup un exemplar mai vechi (publicat de prof. Grigorie. de i cîrmuitorului i se spunea episcop. Dup cucerirea rii Haliciului de c tre poloni. a primit hramul Sfîntul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei.jmgldoveni^ excep ia lui Petru I) au fost înqrop_a i în biserica Sf. In sfîr it. cu un secol i mai bine in urm . Pentru credincio ii ortodoc i ucrainieni din Halici. în 1472). Poate dup numele primului vl dic ² Nicolae ² catedrala din R d u i. Pentru a în elege mai bine problemele legate de întemeierea Mitropoliei Moldovei. pîn la Ioanichie al R d u ilor (primul atestat documentar. fiindu-i supuse cîteva eparhii ruse ti. iar între vl dici. un «Pomelnic (al) sfintei Mitropolii R d utului i sfintei mîn tirjx copiat în 1780. al i opt vl dici. Cînd facem aceast afirma ie. ctitoria îui Bogdan I (unii istorici cred c i scaunul domnesc al luiT-togdarTirfost tot Ta "R d u i). Presupunem ² ca i Dimitrie Dan i al i istorici ² c primii ierarhi ortodoc i din t^uJMiidependent Moldava i-au avut re edin a la R d u i. în 1349 cnezatele ruse ti de Halici i Lvov au ajuns în st pînirea regelui Cazimir cel Mare al Poloniei (1333²1370). Deci. scaunul vl dicesc de la R d u i era cunoscut în documentele interne i sub numele de «Mitropolia». în 1341 iar i mitropolie. amenin înd c în cazul unui r spuns negativ va sili pe to i ere- . n-avem motive s punem la îndoial existen a primilor opt ierarhi din Pomelnicul în cauz . Iosif. supus Kievului. Ace tia erau : Njcolae. Lavren ig. faptul ca domnii. pentru a treia oar . pe care îl avusese. i poate însu i scaunul domnesc. se crease un scaun episcopal înc de la începutul secolului XII. Petru Rezu ).fi°i 4e JSll?QE2îlt. regele Cazimir a cerut patriarhului ecumenic Filotei. tefan. în ir pe domnii moldoveni începînd cu Bogdan I.

re inem c nu 3 exclus existen a unor ierarhi la R d u i. trebuia i pasul urm tor. probabil Nicolae i tefan ² trecu i lelnicul de care a fost vorba ² au fost hirotoni i de episcopul de devenit în 1371 mitrop olit. în fa a amenin rii regelui polon. în 1353 întîlnim un episcop cu e Chirii Românul în ora ul Przemysl. ierarhi care vor fi f cut fa nevoilor imediate ale vie ii bijti din noul stat. ‡trivit ultimelor cercet ri. trebuie s admi-i primii ierarhi moldoveni. asistat de unul sau doi ierarhi din il a învecinate. Dat fiind situa ia Bisericii 3xe din Polonia învecinat . reorganizarea Bisericii prin crearea litropolii ² sub egida direct a statului creat de ro mâni i peninâni ² era unul din însemnele obligatorii ale indep enden ei i intrarea oficial a statului mold ovean în rîndul statelor euro._cu canonic recunoscut de Patriarhia ecu menic . mai ales dup 1371. cu o organizar e i bisericeasc ind ep endent . împreun cu el. Mj[ rop_olia Moldovei a luat fiinj . ebuie re inut i faptul c pîn prin secolele XIII²XIV exista o oas pop ula ie româneasc în p r ile Haliciului. patriarhul xlul s u au acceptat. în mai 1371. regele polon ur m rea s rup leg turile supu ilor s i or-i din ara Haliciului cu scaun ul mitropolitan din Kiev i Mo ii. reînfiin area Mitrop oliei de _ pentru a treia oar ² cu patru eparhii sufragane din inuturile ului. s se fac alegerile i hirotoniile». nînd sea ma de noile realit i politice din cadrul statului. patriarhul i ii îi puneau în vedere s se adreseze mitropolitului Ungrovlahiei. Gu alte cuvinte. înainte de septem^6 ea este atestat documentar p entru prima oar într-un . terneierea Mitropoliei Moldovei. actul bisericesc trea dobîndeasc i o semnifica ie p olitic . recun oscut de Patriarhia ecumenic i de împ ratul biCa i în ara Româneasc . înseamPatriarhia se temea de o împotrivire a ierarhilor ru i la reînfiinvlitropoliei de Halici i mai ales la hirotonia de episcopi sufragani. u o identitate bine definit . Dar aceasta nu era decît o prim etap în prode organizare canonic -bisericeasc a statului moldovean.ii ortodoc i ucrainieni din regatul lui s treac la catolicism. în actul de numire al mitrop olitului Anto nie. olo. adic înfiin area unei Mitrop olii cu o identiroprie. indirect. sub Bogdan I i urs i. ceasta. s înl ture preten iile ducilor lituanieni i ale cnejilor mpra rii Haliciului. Conflictul cu Patriarhia ecumeilevenind la problemele biserice ti ale Moldovei.

care. reu ind s -i ridice p uter ea i prestigiul. ar urm ri o complet «autocefalie» sau «independen » fa de Patriarhie. Presupunem c Iosif este fostul episcop de R d u i.^ ineasc ierarhi locali. dar f r avizul Patriarhiei ecumenice. devenit capitala rii. Cererea pentru înfiin area noii Mi-^ & tropolii nu putea s vin decît din partea lui Petru Mu at. nic sau ilegal (cum o va socoti Patriarhia). pe un grec cu numele . Patriarhia urmîn d s impun . dar mai cu sea.. A a se face c noul patriarh ecumenic Antonie (ian. 1389²iulie 1390 i aug.». în 1390²1391). la_ cererea domnitorului rii. a trimis în Moldova. pe Iosif i Meiefie. îna. 4 rau Dar în curînd a izb ucnit un con flict între P atriarhie i statul moldovean. La o dat pe care nu o cunoa tem (1387 sau chiar mai tîrziu). Nemul umirea \ celei din urm se datora faptului c domnul Moldovei nu-i ceruse în prealabil acordul pentru hirotonia celor doi la Halici.^ vinciile eclesiastice bizantine». 1391²mai 1397.. exista teama ca Biserica de aici. în leg tur cu titularul noii Mitropolii. înlocuit cu un Macarie. fire te. în-<£ trun act patriarhal din 1355 se prevedea ca pe viitor s nu se mai nu.1 " m p entru fap tul c ace tia erau români de neam. în cei 16 ani de domnie. se pare în prima sa p storie. deci în timpul domnieijui PetruMjugat (1375²1391) i a patriar hului ecumenic Nil (1379²1388). înseamn c Petru Mu at ob inuse mai ‡ de mult acordul Patriarhiei pentru crearea ei. considerat de facto ca întîist t tor al acestei Biserici. In orice caz. din moment ce Mitropolia x Haliciului depindea canonic de Patriarhia ecumenic . în situa ia creat în Moldova. dar i ctitor al mîn stirii Neam . Se presupune c ~ace'st eveniment s-a petrecut prin anii 1381² 1386. poate i al altor biserici sau m n stiri. s-a dovedit un priceput organizator al noului stat. ca i în ara Româneasc . mitropolitul Antonie al Haliciu-lui (f 1391) a hirotonit doi ierarhi moldoveni. ci aceast cinste s fie rezervat exclusiv «pentru cierul ridicat i binecuvîntat de Dumnezeu din sl vit cetate a Constantinopolului. numai ierarhi greci. Hirotonia lor la Halici nu era necano-^. De fapt. a a cum a f cut în ara R omâneasc în toat jum tateajci a doua a secolului al XlV-lea. cînd Iosif a fost mutat la u-£eava. el fiind considerat ca «întîist t torul»^ sau^jKmitro^plitul» întregii ri. to _pentru R d u i. Am putea formula ipo.j & teza c Patriarhia va fi trimis i aici un mitropolit de neam grec. prin ierarhii ei hirotoni i la Halici i mai ales prin Iosif.I * inte de 1386. consemnat pe locul al treilea în Pomelnicul amintit mai sus. . Probabil Meletie a fost hirotonit ceva mai tîrziu.«Manual de cancelarie bizantin» intitulat "ExdeaiS vea (Expunere nou ). din mo ment ce în septembrie 1386 Mitropolia Moldovei figura printre «pro.

m schimb. dup moartea mitropolitului Antonie (1391). mai acum erau sub anatem . oale din mai 'n care rezult c patriarhul refuza. In anii urm tori solicita mereu Patriarhiei s i se unul Moldovei. >s c. în aceast situa ie. patriarhul Antonie a transferat pe mitropolimia de Mitylene (din insula Lesbos) la Mitropolia Moldovei. din moment ce Iosif fusese hirotonit la Halici izul Patriarhiei. care voia s impun pe mitropolitul grec al Betleemului. rugîndu-1 s ridice a aruncat de Ieremia i s recunoasc pe Iosif i pe Meletie "hi canonici în Moldova. care au confirmat m sura luat de i au suspendat din func ie pe cei doi ierarhi moldoveni. Dup în scaunul domnesc a lui tefan Mu at (1394²1399).e.ineu de 6 sau 7 milropoli i. el at anatema asupra întregii ri : domn. cu scrisori c tre patriarh. i un rezultat. ierarhi. recu- . conflictul Moldovei cu Patriarhia ecumenic se agrava. s-a întîmplat cu Ieremia ? Se tie c dup c derea taratului bulrîrnovo sub turci (1393). în termeni categorici. care au respins pe mitropolitul Ieremia («l-au izgonit». Patriarhia voia cu orice pre s impu[rec. în vederea sale ca mrtropolit. domnitorul a trimis o solie la Constantinopol. Eftimia. considerîndu-se mitropolitul ei canonic. în genul celei de la înde. ca s cî tige bun voin a domnului i a clerului.ritul mitropolit al Mavrovlahiei»). In Moldova domnea acum Mu at (1391²1394). bulgar a ajuns din nou sub jurisdic ia Patriarhiei ecumenice rimis la Tîrnovo. :i. >st act arbitrar al patriarhului a nemul umit i mai mult pe jni. atunci cînd a venit s . patriarhul a convo. Putem deduce c patriarhul considera scauopolitan vacant. Teodosie s-a reîntors îns la Constantinopol. Patriarhia bulgar de acolo a fost desiar ultimul patriarh. Deci. boieri. sprijinit de regele Poloniei Vladislav împotriva Patriarhiei. irma acestui e ec. i 1392²1393 (în martie 1393 semna actele Sinodului patriarhal . pentru aplanarea neîn elegerilor. în frun'rotopopul Petru. a fost ales în u episcopul Ioan de Lu k. din ambele p r i. Scrisorile domnitorului nu s-au p strat. s-au f cut ri. In prim -ului 1395. tocmai pe acest Iereigust 1394). trimis în exil. pentru a înl tura eventuale surprize.i ia în primire. Drept r spuns. cum un act patriarhal de mai tîrziu). patru acte ale patriarhului Antonie. Dup ce s-a întors la Constantinopol. ca loc iitor de mitropolit. preo i i o i. în prima jum tate a anului 1394.

un fel de «loc iitor de mitropolit». ca ni te oameni c lc tori de lege i r i. aducîndu-le la cuno tin hot rîrile pe care le-a luat. El urma s plece apoi «în p r ile Mavrovlahiei (eU ii p. Deci. a trimis pe mitropolitul de Mitylene (deci urma ul lui Ieremia la aceast Mitropolie) «în p r ile Valahiei» (eU ti (lepij TTJÎ BÂot/tas. Se în elege c scrisorile i amenin rile patriarhului au r mas f r urm ri.sp7j xîj Maopo Xaxtas). dar . pornit de data aceasta chiar din partea patriarhului ecumenic. cum i cele cuprinse în scrisorile c tre domnii de acolo». ieromonahi. dac vor alunga pe Iosif i pe Meletie. avem înc o dovad c Mitropolia Moldovei exista i c era considerat ca subordonat canonic Patriarhiei ecumenice. cu cîtva timp înainte. în aceste fr mînt ri. Prin primul act. «sco i din demnitate i afurisi i.) i restul poporului cre tin». iscîndu-se o pricin din partea unor episcopi. în în elegere cu împ ratul Bizan ului Manuil II Paleologul (1391²1425). f g duind ridicarea anatemei. dup cum m rturisea Antonie însu i ² ca «exarh patriarhal» în Moldova. n. cu excep ia hirotoniilor. Avea i o misiune politic . monahi. ho i. A treia scrisoare era adresat celor doi ierarhi afla i sub anatem . care urmau s fie f cute dup îndrumarea lui de c tre arhiereul pe care-1 va alege el (exceptînd. s-a ivit o nou încercare de aplanare a neîn elegerii. în septembrie 1395. Protopopul Petru era învestit cu toate prerogativele administrative ale unui ierarh. i anume s se intereseze de posibilitatea realiz rii unei cruciade antiotomane. adresat tuturor locuitorilor din «prea sfin ita Mitropolie a Rusovlahiei» : «preo i. spre a pune în rînduial cele ce i-a spus patriarhul «prin viu grai. în continuare. prin care patriarhul îi cerea s alunge pe cei doi ierarhi. adulteri i tîlhari» (!). cerîndu-le s plece din Biserica Moldovei. iar protopopul Petru nici nu i-a luat în primire slujba la care-1 îndatorase patriarhul împotriva voin ei sale. Le cerea apoi s se prezinte la Sinodul patriarhal din Constantinopol pentru a fi judeca i. s-a aruncat asupra lor afurisenia». în tiin îndu-1 c a numit pe protopopul Petru ca exarh «în Biserica mea care se afl în ara ta». oameni de vaz (boieri. probabil în ara Româneasc ). considerîndu-i. c rora Ie scria în termeni categorici i într-un limbaj care nu f cea cinste unui conduc tor bisericesc.noa terea celor doi ierarhi. patriarhul numea pe protopopul Petru ² împotriva voin ei sale. Acesta. Patriarhul îi poruncea mitropolitului s nu fac nimic în privin a ierarhilor. pe cei doi). A patra scrisoare era un fel de «circular ». unde. Al doilea act era o scrisoare adresat domnitorului. încredin at cu «conducerea i administrarea prea sfintei Mitropolii a Rusovlahiei». desigur.n.

ceea ce a i f cut în 1398). pe care 1-a f cut noul domnitor al MolAlexan dru cel B un. Acest Mihail misiunea de a încerca o împ care a lucrurilor în Biserica Moldotoate îndrum rile date. dup moartea lui Antonie IV (-j.J397) i urcarea pe scaunul ial din Constantinopol a lui Matei I (1397 ²1410). lucru ce rezult dintr-o scrisoare p e care i-a adresat-o paAntonie. c ci nici .re la credincio i. a i scrisoare se relata c preo ii i credincio ii au fost sco i de Ltem de c tre sinodul patriarhal. îi d dea dezlegare «s fac cum va socoti mai p zind îns i rînduiala canonic . c ci «de i acesta este sub învinuiaste îns f r har sfin itor. precum i :uparea scaunului de domn al Moldovei de c tre Alexandru cel 00²1432). adic de a p une st ie Biserica moldoveneasc . . excep ie f cînd boierii i cei dici. ac a fost hirotonit de Iosif. a. întrucît era hiroton it de Iosif al \ * ei. ova. anume Isidor. Pasul f cut spre împ care prin ‡a anatemei aruncate asupra clerului i poporului. în care vorb ea de «prea sfînta Mi! a Mavrovlahiei». pare c acesta a ridicat anatema arun cat asupra clerului i a ui. în ianuarie 1397. m sur aprobat i de sinodul patriarhal. hot rîtor. Scrisoarea j iv a fost pricinuit de plîngerea pe care o f cuse un preot din . Situa ia nu mai p utea sa dureze. împotriva mitropolitului Ungrovlahiei care-1 1 ie la s vîr irea celor sfinte.igur. Patriarhul cu sinodul s u au cercetat reotului Isidor. în ianuarie 1397. se pare c a intervenit p e lînga patriarh i mitrop olitul al Kievului. mitropolitul din Mitylene. . patriarhul a trimis ca «dichiu i în p r ile Haliciului pe mitropolitul Mihail al Betleemului. a a încît s -i fie oprite hirotoniile». Aplanarea neîn elegerilor s-a f cut cî iva ani siu. în vederea rezolv rii neîn elegerii dintre Patriarhie . cunoa terea mitropolitului Iosif. hot rînd c el poate s vîr i cele ale preo iei. a fost le un alt pas. Acest lucru rezul-o scrisoare adresat în mai 1401 de patriarhul Matei mitropoi Jngrovlahiei (în acel timp p storea Antim Critopol). se vede c nici misiun ea acestuia n-a o î mp care în sensul dorit de Patriarhie. n-a ob inut rezultatele a teptamoment ce. deoarece numai a a vor dot rire m surile pe care le va lua». care iese acolo prin anii 1393 ²13 94 (în cazul episcop ului Ioan d e 3 care regele Vladislav voia s -1 pun mitropolit la Halici î mvoin ei patriarhului. " re ti mp. în 1395. aflat sub anatem .

s -a h ot rît s fi e tri m i i în M o l d o va d o i d e l e g a i : i er o m o n a h u l G r i g o r i e ² i d e n t i fi ca t d e u n i i c e r ce t t or i c u în v at u l G r i g or i e a m b l ac . din «carte a patriarh al » (gr a m at ) î n mîn at deleg a iei m ol d o ven e i d in scri so ar e a ad r esat d e p at ri ar h lui A le xa n d r u c el B u n . c Io si f « a f o st h i r ot o n it d e a l H al i ci u l ui. S e m en i ona . au p r ez ent at u n r a p or t p atri a r h ul ui. ca re s fa c o c ercetar e î n leg tu r cu validitat ea hirotoniei mitro politului Io sif. a î ntî m p in at acu m t o at în el eg erea. ci a fost hi rot onit direct pen tru M oldo va. or i g i n a r di n T î r n o v o . D rep t acee a. ca d r e pt e pi s c o p în M ol d o vl ah i a i n u în al t p ar t e ». d e o u nit at e a t u t u r o r cr e ti nil o r î m p ot ri v a n e cr e di n ci o il or. pi er zîn d d e su b i n fl u e n a ei o ar î n pli n d e z vo l ta r e. S e cu noa te. prin iunie sau iulie Î40 1. d ar nici P atriarhi a nu mai pu tea în g du i ac east situa ie. ² i d iaco n u l M an uil A rh o n. D ele ga ia. ex pu neau pe scurt situ a ia din B iserica M old ovei. m a i m u lt c a o r i cî n d . î n c d e l a î n c e p u t. în s . cu m s-a su s inut în vech ea n oastr istori ogr afie. S c ri sorile tri mise d in M old ova n u s-au p strat. la l o cu l s u d e ori gin e i la h ir ot o nia sa. In tru cît u nii din me m brii si n o du lui « ave au m are în d oial » ca «n u c u m v a lu cr u l s fi e într -alt ch i p ». pri n ca r e p r o pu n e au ri di c a r e a i n t er d i c i ei i an a te m e i r o st it e m a i în ai n t e î m p ot r i va l ui Io si f i r ec u n o a t er e a sa c a mi - . «care luase în voire sin od al spre a h iroton i e pisc opi în episco piile R usiei M ici». R ei e se d i n a ce st e c u vi n t e c Io si f n -a fost episcop d e C etatea Alb ( 'A oicpo xaaxp ov).a u î n d e pli n it mi si u n e a î n M o l d o va c ei d oi t ri m i i pa t r i ar h al i. vi it o r m i t r o p o l it al K ie vu lui. pe cîn d a fo st hir oton i t i t ri m i s î n a r a ce l Ier e m i a. D e sf u r a r e a u lt e ri o a r a f a p t e l o r ar a t c ei s-au con vin s c tot ceee a ce relatase de lega ia m old o ve an a la C on st an tin op ol cor esp u n d ea ad e v rul u i. A a se e xplic d e ce solia tri m is de A le xan dr u cel B u n la P atriarhia ec u m en ic . Ia r pe pl a n p oliti c. S e a r a t a p o i c a fo st t ri m i s d e ei t o i l a m itrop olitul H aliciu lui.m o l d o ve n i i n u e r au li ni ti i tii n d u -s e su b an at e m i î n n eî n el e g er e cu cea mai în alt autoritate biserice asc a R s r itu lui ortod o x. pr ec u m zice au u nii. ci est e l o c a l n i c ( ‡ oit i x o s) i î n r u d ii c u fa m i li a d o m n i t o a r e a ri i ». N u se cun osc a m n u n t e c u pr i vi r e l a m o d u l î n ca r e i . a mî n d o u cu d at a d e 2 6 i uli e 1 4 0 1 . d e ase me ne a. a în m î n at pat ria rh ul ui M at ei I i si n o d u l ui s u m a i m u lte scri so ri « i a u r sp u n s i p ri n vi u g r ai » t ut u r or în tr e b rilor cu pri vi re l a Iosi f. A ce st e d ou a ct e. c u u n c u prins ase m n tor. B i z an u l a ve a n e vo i e a cu m . cu rug min tea de a recun oa te pe mi tr o politul Io si f. care p ut ea fol o si pr o pa g an d ei cat ol ice. cu p rinsul acest or a. în parte. for m at a di n « b oi e ri i i e r o m o n ah i ». Di n gr a m at a p a tri a rh al ² c ar e est e a c t ul d e r ec u n oa t er e al î n tîi st t t o r u l u i M i t r o p ol i e i ² r ez u l t c s ol ii m o l d o v e n i a u re l a t at c vl d i c a Io si f «n -a ve nit de altu nd eva.

r edit ca acest Grigorie este un moldovean. Mai nou.t al Moldovei. Decizia sa a fost contestat de Ieremia ca nic . o e de preo i i credincio i i-au ie it întru întîmpinare la locul nuoiana Vl dic i». in slavone te. iar al i doi -² partizani eremia ² s-au opus. în nului 1330. Aceasta a fost una din acuzele pe care le-au adus patriaridversarii s i. tiri despre mitropolitul Iosif. Patriarhul Matei a recunoscut îns pe Iosif ropolit al Moldovei. asta s-a încheiat dureroasa dezbinare care d inuia de atî ia ani loldova i Patriarhia ecumenic . a a îndemnau t tarii. boierii. în interpolarea sa la Letopise ul lui Grigore Ureche. ctitoria lui Petru Mu at. la Marea de moa tele Sfmtului Ioan cel Nou. Lipsa documentelor istorice nu s cunoa tem o serie de fapte petrecute în timpul p stori-P r îndoial c el a fost cel care a sfin it ctitoriile domnitorului . mitropolitul. moa . domnitorul. noul ocrotitor al rii i al Bisericii moldovene ti. re edin a primului mitropolit al Moli fost la biserica Mir u i din Suceava. ptul c în ultimele scrisori patriarhale nu se mai amintea de )ul Meletie ne duce la presupunerea c el murise între timp. Raportul lor va fi fost pus în discu ia sinodului sfîr itul anului 1401 sau începutul anului 1402. pentru c nu voise s abjure credin a cre tin . fost a ezate în biserica Mir u i. înso indu-1 apoi pîn la Suceava. Alexandru cel Bun a ici. Ioan fusese negustor grec în ora ul Trea în Asia Mic i suferise moarte de martir în Cetatea Alb . în apropierea cur ii domne ti. la îndemnul mitropolitului Iosif. a întocmit o s lucrare aghiografic despre via a i patimile Sfîntului muceLIÎ. Aceast Viat a Siîntului Ioan cel Nou. Acolo. st pînitorii de atunci ai cet ii. Un ieromonah Grigorie. lucerea moa telor Sfântului Ioan cel Nou la Suceava. f cînd mereu demersuri pentru recu:ea sa ca mitropolit canonic al Moldovei. Pe cînd alaiul i tele sale se apropia de Ia i. de la Cetatea Alb (lîng strîmtoarea Kerci. Doi membri ai [ui s-au pronun at în favoarea lui Iosif. care au izbutit s -1 înl ture pentru un timp din dar în cele din urm a fost reintegrat. Spre a coni mai mult caracterul de scaun domnesc i mitropolitan al oraluceava. Dup ultimele cercet ri acest i petrecut în anul 1415. Mitropolitul Ieremia este în acte prin 1407²1408. iar lucrarea a fost îni cî iva ani mai tîrziu. este prima oper original cunoscut în Moldova. Acest lucru îl consemneaz i C lug rul. trivit unei puternice tradi ii. idengre it pîn nu de mult tot cu Grigorie amblac.

Iosif. Actul era scris în Suceava «în fa a preasfin itului mitropolit Iosif». Desigur. c lug ri. i c vl dica Iosif a întîmpinat moa tele Sf. este amintit în sfatul domnesc din 2 iulie 1398. Poate chiar în primii ani de domnie. Astfel. egumenul Dometian primea dreptul de a. Prin acela i act. prin care Alexandru cel Bun d ruia dou sate «bisericii Sfintei Vineri care-i în tîrgul Romanului». fie la una din mîn stirile «vl diciei sale». «pentru s n tatea noastr i pentru sufletele celor de mai-nainte sfînt r posa ilor domni». putem presupune c el i-a sfîr it zilele prin anii 1415²1416. prin care d ruia mîn stirii Neam «o mîn stire la Boi tea. com.Alexandrvi cel Bun sau ale dreg torilor acestuia (Bistri a. El este pomenit i în documentele de mai tîrziu. Leucus u i i Dragomire ti. Moldovi a . se desprinde c în secolul al KlV-lea existau în Moldova slujitori ortodoc i (protopopi. Bistri a sau Neam . cum este hrisovul lui tefan al II-lea din 6 iunie 1446. «"înrudit» cu domnii rii. trebuiau s aib i ierarhi. cu l ca uri de cult. In calitatea sa de întîist t tor al Bisericii moldovene ti. La 7 ianuarie 1403. care cerea recunoa terea în scaunul de la Suceava.). era un p rnîniean. pe Moldova. preo i. Alte tiri despre el nu avem. Mitropolitul Iosif este pomenit pentru ultima dat într-un hrisov din 16 septembrie 1408. în mod firesc. desigur c lug rit i preg tit în- . ling Ia i). i anume satele Avere ti pe Suceava i H rcica (sau Hrea ca) de lîng Suceava. avînd reedin a în capitala rii. G o n c l u z i i : Din cele expuse. a fost înmormîntat fie lîng biserica Mir u i din Suceava. mitropolitul da «popii chir Dometian» mîn stirile Neam i Bistri a ² numite «ale vl diciei mele» ² «ca s fie nedesp r ite una de alta». unde s-a ie it întru întîmpinarea moa telor Sfîntului loan cel Nou (azi satul Vl diceni. Buciumi. c lug ri e).a. unde a fost chilia vl dic i Iosif i unde sînt c lug ri e».i alege singur urma ul în st re ie dintre c lug rii celor dou mîn stiri. Alexandru cel Bun f cea o nou danie Mitropoliei. La 7 ianuarie 1407. care. în schimnicie. Alexandru cel Bun d ruia Mitropoliei mo ia numit «Poiana Vl dic i». mitropolitul a devenit sfetnic domnesc. primul mitropolit cunoscut în Biserica Moldovei. deci înainte de a fi fost recunoscut de Patriarhie. Dat fiind faptul c prin anii 1416²1418 se g sea în Constantinopol un nou mitropolit al Moldovei. loan cel Nou la Suceava în 1415. Mitropolitul Iosif va fi vie uit un timp la aceast mîn stire i s-ar putea sa se fi retras c tre sfîr itul vie ii aici.

HURMUZAKI²N. Curadovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie se împotrivi hot ririlor sinodului patriarhal dezv luie o ma. 1889.. 1 i). XIV. 14. E. IORGA. XII. p. Sec . Bucure ti. voi. 1981. în Revue des Etudes Byzanfines. 379 p. Notitiae Episcopatuus Ecclesiae Constantinopolitanae. Mem. GIURESCU. 22 p. Pu cadrul general al problemei s se vad : N. Acad. 387² "ISTANTIN C. 114 p.. tropolitul Iosif. Aux origines de l'Eglise moldave. (în An. 380 p. V.P E RI O A D A A T R E I A (S E C O L E L E X I V. Viena. IORGA. Ist. B IB L I O GR A F IE '' a r c : FRANZ MIKLOSICH i JOSEPH MULLER.. XVI -f. JEAN DARROUZES.. voi.X V II I) n stire moldoveneasc . Fontes histohae daco-ro. + 64 pi. Docuitoare la istoria românilor. 396 p. Bucure ti. 1967. de :redincio i cu Patriarhia ecumenic pentru recunoa terea unui Ait din propriul lor neam a fost încununat de izbînd . s. primul întîist t tor al Bisericii Ortodoxe româ-in Moldova.!. 25 p. Tîrguri sau ora e i cet i moldovene din secoea pîn la mijlocul secolului al XVWea. 1906.. Acta Patrlarchatus CoiU \tani.. 116²133. întemeierea Mitropoliei i a celor din ii m n s1 â f ' Bucure ti. în BOR. 58²170. Sec . 153 p. Avem deci toate motivele s presupunem existen a ie/i biserice ti organizate din timpuri mai îndep rtate.. C. 1982.amente privind istoria României. vred-3 pomenire. t. Texte cri>duction et notes. Voi. R ZVAN . 1973. t. Lupta st ruitoare dus de domn. îniiin area Mitropoliilor din mneasc i Moldova. în Revue des Etudes Byzantines. MARINESCU. Occident la începuturile culturii medievale romanele X²XIV). r mîne o mare personalitate bisericeasc . partea I. + Ies index. Bucu-. Mem. Le registre synodal du Patriarcat byzantin du X/V-e de paleographiqueetdiplomatique. 1954. LAURENT. Bucure ti. + 24 fig.ESCU. ponte Jeremie et l'eveque Joseph. Cluj-Napoca. p. voi. Paris. 337²411). Geneza i evul mediu românesc.521 p. II. ERBAN PAPACOSTEA. 1969.. . /osii. 258 p. veacul XIV²XV. V. 1974. Publicate de Haralambie Miidu L z rescu. . Paris 1971. Bucure ti. Secolele IV²XV. . Rom. o experien bisericeasc pe care au dobindit-o într-un timp lelungat. 1975. XXXV. (în An.. Manttakia du XlV-e siecle. Cnezate i voievodate române ti. Balcani. PETRU REZU . Bizan . 1988. 1915. nr. t. A. 1862. CONSTANTIN ERBICEANU. Rom. Scriitori i acte bizantine. Nicolae Serbau Tana oca i Tudor Teoteoi. Condi iile de polial în care s-au întemeiat Bisericile române ti în secolele XIV²XV. ACADEMIA '. Bucure ti.. Contribu ii la istoria l d u i. 1924. SCARLAT PORCESCU. 128 p. an. Bucure ti. t. Ektesis Nea. Moldova. Material pentru riceasc i na ional a romanilor (extrase din Acta Patriarchatus Constan).. ÎROUZES. cel din ii mitropolit cunoscut al Mol. Bucure ti. p. JEAN DARROUZES. LXXI + 530 p. r r i : NICOLAE DOBRESCU. Bucure ti. Acad. XXXV. SERG1U ANU. XXVII. II.

S i î n i ul l o a n cel Nou de la Suceava. 543²566 (versiunea francez . 322²337. 1956. 183² 207) . Implica ii balcanice ale începuturilor Mitropoliei Moldovei. p. în Ac. nr. în BOR. -"''i>' -91 ii/:-. M A R I A N . t. Mitropolia Moldovei i Sucevei. 126²13S . 4. 1924. in acela i volum. RÂZ-VAN THEODORESCU. t. 1 9 8 6. XL. nr. nr. nr.. PETRE . Bucure ti. 3.‡ ':. 853²879 (versiunea francez . an. întemeierea Mitropoliei Moldovei. 9b . Un grand proces canonique Byzance au debut du XV-e siecle. 1935. în acela i volum. 1937. 1985. î n l i t e r a t u ra româ n v e c he . III. 18 1 ²2 0 3. p. I. an. XXIV. p. p. LAURENT. 1972. 1964. 30.tcs du premier Congres interna ional des etudes balkaniques ct s'Kl-est euro-p e e n n e s. p. în MMS. 9²10. 267² 286) Î TEFAN S. 206 p.dovei. I. an CIV. S of i a . CIPRIAN ZAHARIA.. 567²578. în Revue des Etudes Byzantinos. Le triepiscopat du patriarche Matthieu I-er (1397²1410). GOROVEI. 279² 354. XXXII. în MMS. 1938. p. N STUREL. în RRH. P r o z a o r a t o r i c Buc ure t i . Une pretendu oeuvre de Gregoire Tsamblak: «Le maityre du Saint Jean le Nouveau». ER-BAN PAPACOSTEA. V. "ff+-- 40- . 1986. 1 9 7 1 . p. XXIV. 109²127 . p.» '-‡ -iii 1 ') ij :. S l î n t ul I o a n c e l N o u c / e l a S u c e a v a : S 1 M I O N F L . PETRU REZU . 3²4. 1895. p . ase sute de ani de la prima meniune documentar a existen ei ei. D A N H O R I A M A Z IL U. Codrul Cosminul ui. p. în rev. Iosil I Musat. 5²166. în RRH. Românii în istoria universal . ORESTE LU IA. întîiul mare ierarh român (Bucure ti). Ia începuturile rela iilor moldo-bizant ine. 6²7. Implica ii central i est-europene. Ia i. Legenda Sîintului loan cel Nou de la Sucea va în irescurile de l a Vorone . 296 p. NICULAE ERBANESCU. 3 4 5 ²3 5 8 . p. p. t. în voi. Via a i faptele Siîntului loan cel Nou de la Suceava. 1. nr.

mas pîn azi. puse sub jurisdicjpiscopiei de Qg^ggea^una la Rji|lifigtir mutat în 1092_ la QraJa_Ta nad. el a ob inut de la principele de coroan Bela (viitorul rege un iur mîn . ca s îndemne pe rege s coni sau s nimiceasc pe «schismaticii» din regatul s u. prin care se obliga s _nimicea c pe «to i ereiîSl ii cre irii»_djn axa__sa_ i s :i aduc sub ascultarea Biserije. papa Grigorie IX (1227²1241) a trimis ca «legat apostolic». mutat m^ujrtr^JajClu^iarîn 1092. Cîr a. pentru sa ii coloniza i în Ardeal. L?D. s-au înfiin at dou episcopii latine.J. acela i pap informa pe princi-oroan Bela de existen a acelor «pseudoepiscopi schismatici». supus direct Ar)iei de Esztergom.IA* 9/ IV % VIATA BISERICEASCA A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA :OLELE XIV²XV I ÎNCEPUTUL SECOLULUI XVI IX ocuparea treptat a Transilvaniei de cQarq SiC\i\in(£^"~^^mi. înc dinjmmele decenii ale seifxî-îea.-_ jnod al__rjrela ilor catolici întrunit la Buda înflJ QIln cap. Odat cu acestea.aTe\^QisSi ch catolice de~aici i ² :u ea ² o ac iune dejmgojxmg^ ^ de papi i de regii Ungariei. Igri . geau chiar i pe unii dintre credincio ii catolici a eza i pe teîpiscopiei cumanilor. elor sale. cela i timp.nu. __ . C tre sfîr itul anului 1234. La 23 fe234.a. s-au înfiin at jLciteva mîn sice (Sîniob. De pild .Jn 1191 s-a înfiin at o «pre> la Sibiu. regi^^Unciariei. Cluj . Jeluri e_rn _suri_ de asuprire a Bisericii^Or odoxe. pe episcopul îacob Prenestin. de cele mai multe ori inj igaji de luat. intitulat «Despre preo ii schismatici» (De sacerdo i- . la Alba Iulia. ia.

a sprijinit activitatea prczelitista a celor dou ordine c lug re ti care lucrau în Transilvania : predicatorii (dominicanii) i minori ii (franciscanii). care urmau s fie du i în fa a comitelui Benedixt Hjmfy. .Ha eg. cu felurite^X^LruSi ji privitoare la lupta lor.n.bus schismaticis). Deosebit de activ în prigonirea Ortodoxiei s-a ar tat /‡fQTlin.. Dispozi iile men ionate mai sus au fost reluate de regele igis-. prin al treilea act (20 iulie 1366). începînd cu anul 136&. dar i s <.oxtennine» pe «valahi». Printr-un alt act (f r data precis ) regele condi iona dreptul de sl pînire asupra p mântului i recunoa terea calit ii de nobil de apartenen a la confesiunea catolic . confesiunea ortodox era scoas în afara legii.>. rnjij3£Ld£. ?ihi Gentili^. Reiese c prin aceste trei decrete regale.i leqat apostolic» în Ungaria i Cumania. a luat m suri împotriva locuitorilor ortodoc i din districtele C^rarisebe^.|aixemburg(1387²1437). Se preciza ca nimeni în acele inuturi nu putea de ine vreo proprietate. nici cu drep? de nobil.i. In acela i timp. Regele Ludovjc_ cel_ Mare ({f 342X^-1382) a inaugurat o politic religioas i mai dur fa de români.Mejiadia. preciza c acestora «nu_jp esie cult djirjuiejzejesj:._antioitQdas. nici cu drept de cneaz. a teptarea unor noi dispozi ii regala cu privire ia ei. Dar tot el recomanda episcopilor catolici din Ungaria s trateze cu blînde e p e cei converti i la catolicism i s nu pretind dijme pentru ca s nu-i . In sfîr it.. dac nu erau confirma i prin acte regale .^^ cio ilor nu le este îng duitj yijiijjj^^ dumnezeiesc r sau"inntre în estfel de^^ap ^lejja^fivoie^s se aplice for a împ otriva acestor preo i. regele ordona nobililor i altor proprietari de p mînt. în. J^apa Ioan_XX£jni6^1334j a adresat mai irmîie scrisori regelui CârQLESfierlI.piard . în primul deceniu al secolului al XTV-Ien.). iar românii înl tura i din via a politic a rii. cet ilor i ora elor din comitatele C uvin i Caras (se pare c un ordin asem n toar s-a dat i c tre alte comitate) s aresteze pe <>preo ii slavi sau schismatici» (ortodoc i n. decît «dac va fi cu adev rat catolic i va urma acea credin pe care o crede i o m rturise te Biserica ro- . totodat era recunoscut o singur confesiune. în schimb cei confirma i erau îndatora i s participe ia ac iunile militare ale regelui.care la 5 decembrie 1428. catolicismul. în urma st ruin elor c lug rilor franciscani. Printr-un prim act (28iuni©~13£6) refuza s mai recunoasc cnejilor români calitatea de nobili.3SrSn^r^^T0^1342) sau unor cîrmuilori politici i biserice ti din Ungaria i Transilvana.

ttjj. c ci a fost invitat de mai mul i ti catolici în eparhiile lor pentru distrugerea acestora. cnejilor i chiar ranilor de ._ ierarhia catolic începe j pretind dijme i_dg_la_roAcest abuz a constituit unul din motivele care au determinat in _anul^ 1437. ² inchizitosbutit s converteasc i cî iva «schismatici». c ci alunga:hismaticilor» din Transilvania ar fi dus la pustiirea unor regiuni L. n-au îndepliru toiul m surile de represiune preconizate de papi. In fost trimis împotriva husi ilor liin Ungaria (unii din ei se refui în Transilvania) profesorul minorit Iacob de Marchia. ir toate aceste m suri^de jisup_rire_a Bisericii__ _i a credincio ilor j d j i i s la jezultatul dorit. ^ ^J&uxo. Dar în ultimii ani ai secolului acela i rege Vladislav II a it ca i românii ortodoc i s pl teasc dijme capitlului catolic ba Iulia. de Fsprijineau a papal de convertire la catolicism a ortodoc ilor. pe care nu le pl teau ca ortodoc i. Doar unii nobili i cneji români din diferite p r i ansilvaniei au trecut la catolicism. a cutreierat Transilvania i 1. trimis din Avignon în 1328.V din 1481 a lui Matei Corvinul. datorit m surilor care s-au luat mereu nu poat de ine propriet i decît aceia care m rturiseau credin a : (chiar i în prima jum tate a secolului al XVI-lea întîlnim «» . Se vede c acest Iacob a luat m suri energice iva ortodoc ilor i a husi ilor.-. Regii în i i. Se interzicea apoi nobililor. i boteze copiii prin preo i ortodoc i. Pe lîng husi i ² pedepsi i uneori cu moartea. lîng aceste m suri care urm reau distrugerea Ortodoxiei. înstr inîndu-se apoi i de ii din care f ceau parte. episcopii i aba ii din a. Acest lucru reintr-o scrisoare a papei c tre arhiepiscopii._4e. care.Tn a doua jum tate a se-se ia m suri pentru oprirea acestor abu. g£ _seco2.Ä4isJtru 3ere.iaten ificarea a S iunii . ^us^iaSj. Œ*o^ fto. V<L . i|^în_ ^coh]i^XI^-ri?mâniijprtodoc i nu erau obliga i s pl teasc 3isericii catolicej^j^jxcej^ia^mb^ biserice ti. de un grup de c lug ri înarma i. ceea ce nu era în interesul st pînilor feudali. teau birurile iob ge ti obi nuite st pînilor lor. s-au ^uri4^^xu. în care le relata c românii conla credin a catolic se lep dau de ea pentru c îndat dup tire erau supu i la dijme. Dar. legea II din 1495 a lui Vla-II). adic români ortodesigur nobili.. care i-ar fi pierr a de munc .a^u itilpr.De asemenea se prevedea pedeapsa confisc rii mo iilor nobililor ilor care ar îndr zni s ad posteasc preo i ortodoc i în districtintite.

Dar. se stabilea robota la o zi pe s pt mîn . adic î i împart ara în trei. cînd statul ungaria f^ost transformat de turci în pa alîc. încît ele vor fi cunoscute fie sub numele s u. Biserica Ortodox i-a continuat activitatea în rîndul credincio ilor ei. iar Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otoman .o. f r drept de str mutare. Datorit acestui lucru. apoi dup 1_541. avînd biserici. __ Sub raport politic-constitu ional. la început ea cuprindea pe to i nobilii. tiri despre organizarea bisericeasc ortodox . Treptat. fie sub acela de «Tripartitum» ² codul în trei p r i. In privin a primei na iuni. de ap rare a rii împotriva turcilor. condi ii esen iale pentru a fi «nobil». iar r nimea dependent era legat de glie. In felul acesta. prin aceea c au fost ridicate la rang nobiliar numai elemente de neam maghiar i de credin catolic . organizat tot în scaune. M surile respective vor fi codificate în 1517 de juristul tefan Werboczi. în elegerea a avut de la început un sens «social». Erau riguros formulate sarcinile feudale. egumeni L A^Hh^ In secolele XIII²XV întîlnim o seam de biserici i mî19 ² Istoria B. fiind îndreptat împotriva ranilor i numai în al doilea rînd avînd rol «extern». format din nobili. nobilimea însu indu. treptat nobilimea româneasc s-a catolicizat i maghiarizat._încetînd" cu totul dup 1556. de clas .i «comitatele» (care din «regale» vor deveni «nobiliare»). «p mîntul regesc» sau «cr iesc» (Fundus Regius sau Konigsboden). re inem alte momente însemnate din istoria Transilvaniei. iar sa ii. aceste trei «na iuni» î i delimiteaz teritorii proprii în cadrul Transilvaniei. . In urma r scoalei r ne ti din 1437 s-a încheiat cunoscuta «uniune fr easc ». îri_ m suri represive. preo i. numit în mod curent «Unio trium nationum».R.r piri de mo ii de la ortodoc i. sa i i secui. practic «na iunea nobilimii» începe s fie format numai din maghiari. anul suprim rii Episcopiei Tomano-ca plice dijiJuba Iulia i a altor a ez minte _catplice din Transilvani a. Trebuie notat c «na iunile» secuilor i sa ilor au avut de la început i un sens etnic. Sub raport juridic. Ac iunea prozelitist catolic _a pierdut din intensitate dup JlSgg^anul dezastruluî~de la Monaci. cu timpul a primit i ea un în eles etnic. protopopi. Dieta din Pesta a adoptat o serie de m suri care au agravat situa ia r nimii dependente din Ungaria i Transilvania. condus de Gheorghe Doja. re inem faptul c dup r scoala r neasc din 1514. inclusiv pe români. rnîn stiri. care erau date catolicilor). secuii «p mîntul sau ara secuilor» (organizat în «scaune»).

De pild .PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV-XVIII) | j de Eiâîiâi din r_e care majoritatea d inuiesc jjîn azi. ad neîndoielnic despre_prezjm a §i_con inuita ea noasaeleaguri. i egumeni. apoi al ii. O serie de al i preo i din ara Ha egului sînt atesta i docu:e sîîr itul secolukii al XV-lea. unii din ei 1 de «nobili».-^^ . Trebuia s existe deci din cele mai vechi tinv te_biserice îi mai înalte. politic i bisericeasc cu cneji i protopopi români. un proces pentru o proprietate. 6 om i protopopul Pe ru_din_Ostrov iÄp. sine în eles c la aceste biserici slujeau preo i ortodoc i. lâni. între Dobrot din Rîu-B rbat i Barb. iar în mîn stiri vie uiau c lug ri sau c lug ri e. tot în Ha eg. teritoriu asupra c ruia ‡ i-a extins st pînirea mai tîrziu i unde s-a men inut puternic organiza ie social . adic episcopi. în secolele urm toare au putut exista ierarhi ortoalte p r i ale Transilvaniei. ca a Bîrsei. înseamn c era io. din acela i sat.ciuda atîtor yici j iidjsi.reo ii Zampa din )a!c din bensu ^pragpmirjdin Tu tea i Bale din Pe teaaa. La 2 iunie 1360. Hunedoaemnat i numele preotului Nane . mai ales în ara Ha egului. din 1456. i bisericeasc . care s fi avut grija duhovniceasc cio ilor români de aici. sîn^ aminti i 12 cneji. atestate_ documene( 0 : ^ -&IH. cel mai vechi nume de :ut în Transilvania. în secolul urm tor. r dac am admite c scaunul episcopal de la D bîca i-a înceîn a dup ce statul ungar i-a extins st pînirea asupra voievoLui Gelu. loment ce existau protopopi ortodoc i. într-o inscrip ie din le coperit în biserica din Streisîngeorgiu (jud. soare a c lug rului minorit J^l^elY_LMjJtLâlv. cu prilejul unui scaun âT~românilor_ din_jdistrictul Ha eg. Ha egului. In Maramure sînt consemil Miroslav. judeca.riojnenite în secolul XIV i începutul celui urm tor : g .. care s sfin easc l -e ^ncEinafeTsâu s hirotoneasc pe cei care urmau s slujeasc um rul mare al bisericilor i preo ilor transilv neni duce în >ede spre aceast concluzie. Existen a lor se impune mai ales în a a ^«Jâri»_diiLiliferitele p r i ale Transilvaniei. fiul lui Leel. în 1364. în . Maramure ului Sl lliciele». F g ra ului. otopopi. aîl m î i p stiau cu sfin enie credin a i obiceiurile str mo e ti predicilor unui protopop cu numele Petru din p r ile HuneL5Q6) --gra_numit ca protopop în Hunedoara preotul Petru din.

Este vorba de o inscrip ie care consemneaz numele m S5!lrului zu gravi^M4Uâ«aiit4ib. cu_hramuî^flnhjOShan!ghei Mihail.. cu încuviin area arhiepiscopului Ghelasie. cine instituia protopopii pe care îi întîlnim în atîtea acte~^nedievaîe ? De altfel. Avem îns i anumite tiri documentare despre existen a unor ierarhi ortodoc i în Transilvania. Rodna etc. în frunte cu un mitropolit. la care se adaug voievodatul.« rile» mai sus pomenite r mase mult timp în afara st pînirii regilor Ungariei (Maramure . luna iulie 2». care i-au stabilit re edin a vl diceasc în alte p r i. Iri fnîn stire ortodox în satul Peri (azi în R. S-6²KiîLe²ÎBlre^>area '‡ c*ne s* in ea atîtea biserici i cine hirotonea preo ii români.. precum i în. în voievodatul Transilvaniei. altele în Zarand. fost alunga^de Bogdan Vod nepo ii s i ². a^oi scris eu p c tosul rob al lui Dumnezeu Mihul. S tmar.. Aceast descoperire important djice_la concluzia c prezumtivii. în fruntea c ruia se aflau uneori i voievozi de neam român. din Bedeu.S. Banat. Cluj.Drago sj Drag.autohton. acolo unde le îng duiau împrejur rile politico-sociale.Balit ^ i Drag ² au ajuns" comi i ai Li L..9 f .)£&&**: rnu^e îHuT«[re~â"supravie uit ca institu ie româneasc pîn în secolul al XlV-lea. cîrmuitorul bisericesc al românilor ortodoc i transilv neni era arhiepiscopul Ghelasie. Nu tim dac GJiela ie sta la Rîme sau in. CrâsrîaT^ChToaf. Desigur el nu avea recunoa terea Patriarhiei ecumenice a a cum au ob inut-o cei din ara Româneasc i Moldova. adic zugravul de la Cri ul Alb. Bihor. Hunedoara. ctitorit de doi fra i TAgjji. Ha eg. deci i pentru existen a unor vl dici români.. Ha eg. primul ierarh ortodox român înseamn c exista i aici o organizare bisericeasc la fel cu cea din teritoriile române ti extracarpatice. Mîn stirea Sfîntul Mihail din Peri.ierarhi de la D bîca sau cel men ionat j ^ j u avut urma i. Ucrainean ). existau condi ii prielnice pentru desf urarea vie ii biserice ti ortodoxe. Alba) care aduce lumin i în aceast problem . în 1978_s^a_Jfâcut o descoperire de mare însemn tate la mîn s irea_Rîmeî (jud.S. alt par|g^ -ai putea îns ca eT* s ii f cut parte din ob tea c lug rilor acestei mîn stiri. anul 1377.VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SECOLE1. Acest Drag os es e_viUorul conduc tor A J l i ^ u p ce urma ii lui au. deci na. F g ra etc).*. F g ra . Rezult c în acel an. Arhiepiscopul Ghelasie.

[i i Drag au ref cut i vechea ctitorie a familiei lor din Peri.Peri idea_pes e mai multe inuturi dir^ nordul Transilvaniei: I^aram^i-iocea^ Bej^a^S jaJ^ . între care mai apropiat era cel din Przemysl (în 1353 iscop aici Chirii Românul). atîrnîrid deci direct_ de patriarh.Ungura i AJjmajul^bjh^an. ^rul st pînirii lui Gelu. cel mai însemnat centru bisericesc orton jur. s sfin easc biserici.. iid-o cu trei sate i alte propriet i. cei doi fra i-ctitori nputernici i s aleag un alt cîrmuitor al Bisericii de acolo. La <^^ ^gu§LlirL3§V Pa r i. în_l2051 _într-o scrisoare. prin care cereau ca mîna ixea_c i orit de ei s fie declarat iîghie patriarhal . Patriarhia ecumenic a dobîndit dreptul de patronat asuor mase de credincio i români. Excep ie Äcare deshwr^rau faftsttfi. pune întrebarea : cine erau «arhiereii locali» pe care-i aminte te ii patriarhal din anul 1391 ? La prima vedere. Dar mîn stirea din Peri era mult mai apropiat de Transilcu drumuri mai accesibile decît înspre Halici (unde trebuia s c peste Carpa i). prin care declara mîn s-avropighie. a existat un episcop ortodox. trimis de hla afn Constantinopol. în ia egmnenuluiexar_h__din.Jflfiflfr. Stavropighia patriarhal din Peri îlinit apoi un rol însemnat în via a religioas i cultural a româransilv neni. a £aj3eillnocen iu JIL_se_f cea re de o episcopie ortodox «pe mo iile fiilor cneazului Bîlea». Pe egumenul Paho-i învestit cu titlul de exarh patriarhal. plecat la Constantinopol. Ne-am exprimat i în alt loc p rerea c lajp .arhul Antonie IV ‡1390 i 1391²1397) a emis un tomos.Cjgeu. Tot patriarhul Antonie a numit pe ieromonahul Simion ² din aceji stire ² în scaunul mitropolitan vacant al Haliciului. ducînd o scrisoare semnat i de fra-i. Iat deci atîtea m rturii din care . s judece pro-biserice ti. Ugocei i S tmarului i mari proprietari de mo ii în comitate din Ungaria de est i Transilvania. ² in p r ile Hunedoarei ². în :esta.. date fiind leg turile lui Gelu cu Bizanai tîrziu. avînd unele atribu ii re-s episcopilor : s înve e pe preo i i credincio i. am fi înclina i s i c este vorba de mitropolitul de Halici sau de unul din cei patru ini ai s i.P E R I O A D A A T R E I A ( S E C O L E L E XI V .X V II I) ure ului. Este adev rat c Maramure ul era in apropierea Haliciului. Pomeni i. unde s-au descoperit ruinele unor biele prin secolele IX²XI. iar în 1377 era pomenit arhiepiscopul 'te HI inscrip ia de la Rîme . în prim vara anului 1391. iar dup moartea lui.d(î « f ceau numai hiro^âc*r*patrîârhai am 13917 Jurisdic i tflfl. cu drepexarh peste acel inut.

st pînul cet ii de aici (în 1453 e terminaser Lucr rile de reamenajare a cet ii). Ioan de Caffa. ² unde apar documentar mul i români în ser viciul factoriei geno veze. Numele egumenului. Ucrainean ) încerca s limiteze cît mai mult drepturile de exarh ale egumenului Ilarie din Peri. «arhiereii locali» din 1391 erau tot de aici. ecjumenul Ilarie a cî tigat procesul.t4. Abia în a doua jum tate a secolului al XV-lea sînt atesta i documentar al i ierarhi ortodoc i în Transilvania. fie p entru c ora ul era st pînit de genovezii catolici. privitoare la mîn stirea Sfîntul Mihail. p durile. ling Cherci.S. La 14 mai 1494. regele Vladislav a dat un hrisov egumenului Ilarie. fie din pricina primejdiei t tare sau turce ti. Putem conjChide c dac în 1494 «superiorul» egumenului din Peri era «arhiepiscopul Transilvaniei». episcopul rutean Ioan de la Muncaci (azi Mucacevo. la care episcopul Ioan nici nu s-a prezentat. ceea ce dovede te c mîn stirea gravita spre Transilvania. cu condi ia £a. corni ele Maramure ului i-a obligat s le restifuTe" î""s " pl teasc o amend în bani. Dou informa ii istorice din secolul al XV-lea. Ioan era descendentul unei familii române ti din Caffa ² azi Feodosia. care s-a plîns regelui Vladislav II al Ungariei (1490²1516). . p ri n care-i confirma privilegiile din 1391. în timpul c ruicTTofmtorii autohtoni i coloni tii din Cîmpulung (pe Tisa) r peau din p unile.VIA A ai&ERICEASCA IN TRANSILVANIA (SECOLELE XIV²XV) 293 rezult c în inuturile de la r s rit de Tisa. pentru stabilirea jurisdic iei egumenului* exarh i pentru dijmele încasate de la credincio i. cuvenita episcopului :d& Muncaci. Astfel. Simion S l janul.a. îi arat originea transilvan . sa dea cinsTea. «iar arhiepiscopului din Transilvania. N-ar fi ex clus ca el s fi p storit un timp chiar în Caffa Crimeii ca preo t sau chiar ca ierarh. La procesul judecat la Buda. celui de acum i celor viitori. locuite de români. Probabil a fost numit episcop (sau mitrop olit) al românilor transilv neni cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara. La plîngerea egumenului. în R. în Crimeea. în 1456²1458 era egumen al mîn stirii Simion S l janul. ogoarele i fîne ele min stirii Peri i ale altor mîn stiri învecinate. fnu spre Halici.«s®fe«efe-#i«^s»an jui. s -i acorde supunerea i ascultarea cuvenit . constituie pentru noi alte m rturii în sprijinul acestei teze. înaintea regelui. ca unor superiori ui s i». existau ierarhi ortodoc i înc din secolele X²XI. Primul dintre ace tia a fost Ioan : stabjli jîn ora ul Hunedoara înainte de anul 1456. In ultimul deceniu al secolului al XV-Jea. Dup p rerea unor cercet tori.. A plecat de acolo. Pîn în ianuarie 1456. iar «arhiereii locali» aminti i in actul patriarhal din 1391 p storeau în Transilvania.S.

respectiv. 1 în Transilvania. îi slujea drept l vl diceasc . r pus de cium . obligînd. avînd i alte bunuri le. ar ta c aceasta nu ea face decît dup expulzarea preo ilor ortodoc i i dac li s-ar :e românilor scutiri de d ri i de dijme. îndemna pe preo ii români s . ucenicilor Sfîntului Nicodim. ca i inchizitorul). 'episcop cu autoritate suprem în popor». oimo ului vei (ultimele dou în jud.PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV-XVIII) Ioan î i cump rase cas în Hunedoara. Probabil biserica româneasc cu hramul Sfîntul !. ridicat pe la mijlocul secolului al XV-lea. Se : Biserica ortodox a intrat de îndat în toate drepturile ei.orul Ioan Capistrano (Giovanni Capestrano). minoritul Szekely Mihâly atr gea aten ia pistrano c orice încercare de convertire a preo ilor români este ic . pentru ca s predice o cruciad împotriva turcilor. stîng e ului). Acesta a fost cheIancu de Hunedoara i de arhiepiscopul catolic maghiar în Unnc din 1453. iar în februarie a fost dus de c tre Capistrano la Peste cîteva zile îns . Prin «pseudopreo i» i oepiscopi» desigur trebuie s în elegem pe preo ii ortodoc i i dica Ioan. timp ce era într-o vizit canonic în p r ile Devei. N-ar fi exclus s fi stat i în m n stirea Prislop. care. pentru c acesta a murit în octombrie acela i an (Iancu de oara murise în august. c ci . pe to i canobili i dreg tori. i f cea vizite canonice în satele române ti din p r ile de Transilvaniei. Arad. în ce prive te convertirea credincio ilor. A trecut prin mai multe sate de pe inferior al Mure ului. ard bisericile române ti de pe mo iile lor i s alunge pe români care nu voiau s primeasc botezul catolic. fiindc pseudolor ii d sc leau într-una cu r t cirile lor. la Ian cu de Hunedoara. Dispozi iile r mas f r rezultat. a fost nepl cut impresionat de mul imea româp dure i i schismatici». situat la vreo 15 km de Huner tocmai în acest timp î i desf ura activitatea în Transilvania . precum i pe episcopii din Oradea i Alba . la rîndul iu înv tur de la prea r ul i vicleanul vl dic Ioan de Caffa.i p streze credin a x . iar ace tia. El acuza de acest insucces pe protopopul Petru. pe malul drept i. prin i însufle ite. c ci dintr-o însemnare a c lug rilor minoese c «românii se puteau converti foarte greu. fost închis. ar toat lucrarea inchizitorial desf urat de Capistrano a r mas nea. în ianuarie H fLvl dica Ioan a fost arestat din ordinul n de Capistrano i trimis la Timi oara. sub grele amenin ri.

Unii istorici sus ineau c este vorba de un mitropolit Ioanichie din Belgradul Serbiei (Nandor Alba). Mete . care ar fi avut jurisdic ia i asupra credincio ilor români din Maramure . cu re edin a probabil la Peri.VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SECOLELE XIV²XV) 295 spre sfîr itul aceluia i an. terminat cu str lucita victorie pe care a repurtat-o asupra lui Mahomed II. Acela i procedeu va fi fost folosit i în cazul arest rii lui Ioan. Teza este inacceptabil . la Belgrad. avînd jurisdic ie peste sîrbii din Ungaria. sub forma «Iowannychik metropolitanus Nandoralbensis». S-au purtat multe discu ii în vechea noastr istoriografie asupra acestui ierarh. dat la rug mintea lui Ioanichie. Al i istorici. precizîndu-se c ei erau «supu i pomenitului mitropolit». Arestarea ierarhului ortodox din dispozi ia lui Iancu de Hunedoara se pare c se datora unor împrejur ri momentane : el avea nevoie de sprijinul lui Capistrano în predicarea cruciadei împotriva turcilor. mai ales c în 1454 începuse campania antiotoman în Serbia.a. sus in c dintr-o gre eal a cancelariei s-a scris Nandor Albensis în loc de Alba Iuliensis. a a cum a fost i Ghelasie cel din anul '377. la 20 martie ilJiLPrin aceast diplom . în iulie 1456. ars odat cu casa vl dicii Ioan de c tre «crucia ii» lui Capistrano. F r îndoial c el nu a fost episcop. în aprilie 1456. dar i peste românii din . c ci n-a existat pe atunci o mitropolie româneasc la Alba Iulia. tiri despre al i vl dici. O scrisoare a lui Szekely Mihâly c tre Ioan Capistrano s m rturie c Iancu de Hunedoara luase aceste m suri împotriva con tiin ei sale. regele scutea pentru totdeauna pe preo ii ortodoc i români din Maramure de orice d ri c tre stat. apare într-o diplom dat de regele Matei Corvinul. catehizarea i rebotezarea lor în ritul apusean. t. Lup a s. Ladislau Hwniade.) socotesc c Ioanichie ar fi fost sîrb de neam. Numele s u. Numitul c lug r îi scria c numai dup lungi st ruin e din partea sa i a castelanului Lipovei. în sfîr it. urmînd pe Petru Maior.i refac biserica. ci «mitropolitul» sau «arhiepiscopul» românilor ortodoc i (în actele medievale mitropoli ii români apar sub denumirea de episcopi). In 1479 apare un nou ierarh pentru ortodoc ii din Transilvania : mitropolitul Ioanichie. refugiat din pricina expansiunii turce ti undeva în Maramure . al i istoriei ( t. lucru ce nu l-ar fi îng duit nici episcopul catolic de acolo. au putut ob ine ordinul prin care dispunea s fie aresta i preo ii hirotoni i de vl dica Ioan. fiul lui Iancu. deci mitropolitul Ioanichie i-ar fi avut re edin a în Alba Iulia. a permis credincio ilor ortodoc i din Hunedoara s .

Pe de alt parte. pe Danciu. care se o cas i alte bunuri imobile (gr din . ogoare) de la Vasile. Deci. a amenin at papa cu trecerea Ungariei la Ortodoxie. ci aici i-au stabilit sediul. pe care 1-a hirotonit i preot. prof. Feleacul reprezint o etap bine determinat :ia aceleia i institu ii. obicei întîl-i rile române ti extracarpatice (Arge ² Tîrgovi te ² BucuSuceava ² Ia i) sau în celelalte ri ortodoxe. adic a Mitropoliei Transilvaniei. iar în cele din urm 1-a c lug rit i 1-a hirotonit arhieLÎndu-i în scaun sub numele de Daniil. unde Iancu î i ridicase cetatea.PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV²XVIII) re . c ci potrivit car i rînduielilor ortodoxe. Faptul ‡a avut de la început acela i sediu nu trebuie s ne surprind . Matei Corvinul a scutit pe to i ii. sat situat la 10² e Hunedoara. f r nici o deosebire. probabil ii s u Matei Corvinul a cerut mitropolitului ortodox al Transil‡& se a eze lîng Cluj. autoritatea bisericeasc urmeaz înia celei politice. a a cum Ioan de Caffa s-a a ezat la ara. în i u. c ruia i-a înfiat fiul. deci ar fi un succesor imediat al lui Ioan cel din îg tur cu scutirea de d ri acordat preo ilor maramure eni. de asemenea. în istorio- oastr bisericeasc se fixase opinia c înainte de anul 1488 se în Feleac lîng Cluj un «episcop grec» cu numele Marcu. Teza istoricilor din urm . am ajuns la constatarea c la Feleac sediul unei «episcopii» oarecare. fîne e. -un sludiu mai dezvoltat. de dijma catolic . fie undeva în apropierea autorit ilor politice. proximativ apte decenii. i voievozii Transilvaniei nu aveau aceea i re edin ci. existent i azi. trebuie privit cu Mai degrab s-ar putea formula ipoteza c este vorba de un Î «Nandorensis». i prin legea 3 din 15 iulie 1481. de reo stabileau acolo unde î i aveau domeniile. în 1480. adic din Nandru (Nandor). Pîn nu de mult. . îns i ac iunea prozelitist catolic a sl bit mult din inropolia ortodox român la Feleac. adic st teau fie în mîn stirea lor nie. nici n-a fost «mutat » Mitropolia de la (cum credea pr. mitropoli ii ortodoc i români ai TranL Cu alte cuvinte. cum s-a crezut mult timp în afia noastr bisericeasc . ora care a ajuns sub el la o deosebit itate economic i politic . Acela i lucru l-au mitropoli ii Transilvaniei. tefan Lup a).

i celor 12 pîrgari ai ora ului. Desigur pe Daniil îl avea în vedere i hot rîrea regelui Vladislav II din 14 mai 1494. ce tr iau necununa i. cu hramul Preasfintei Maici Paraschiva. într-o însemnare pe un_ Tetraevanghel slavon cu urm torul cuprins : «Cu voia Tat lui i cu ajutorul Fiului i cu lucrarea Sfîntului Duh. rjflta unui dreg tor al lui tefan cel Mare.o.V IA A 3 IS E R I C E A S C A IN T R AN S ILVA N IA (S E C O L E L E XIV² XV) 2 97 Feleacul este atestat documentar Î%H §H^ locuitorii s i avînd mai de mult îns rcinarea de a p zi drumul cfenego dintre Cluj i Turda. Privilegiul respectiv a fost înt rit apoi în 1415 de regele Sigismund de Luxemburg. ² . regele Ludovic cel Mare al Ungariei a scos satul de sub autoritatea voievodului Transilvaniei i a dreg torilor s i. Primul ierarh cunoscut la Feleac a fost Daniil. S-a scris pe numele Feleacului. prin care egumenul Ilarie de la mîn stirea Sfîntul Mihail din Peri era supus «arhiepiscopului din Transilvania». inînd seama de serviciile de paz pe care le f ceau. Situa ia privilegiat a satului. La o dat care nu se poate stabili cu certitudine. în anul 6997 (== 1488). mitropolitul Daniil adresa o scrisoare lui Urs Petru. jar arhiepiscopul Daniil îi d ruia acest 'retraevanghel. aproape de ora ul Cluj.. dup cum arat o alt inscrip ie slavon : «Robul lui Dumnezeu Isac vistiernicul a ferecat acest Tetraevanghel pentru Mitropolia din Feleac în anul 1497 decembrie». iar în 1509 Vladislav II scuteau pe locuitorii Feleacului de orice d ri c tre stat. conscri i de preotul Nicola de la biserica Sfîntul Nicolae din chei.. prin care îi ruga s -i adune cîte trei duca i de la credincio ii «de legea noastr greceasc ». Este pomenit. cît i faptul c era situat în imediata vecin tate a Clujului.. de Matei Corvinul. Socotim c urma ul_s u_a fost Marcu. iar în 1468. în anul J49J jTetr^evangjieluljijos _ffijjffijffifaja^ jd. luna octombrie 25 zile». -.. explic a ezarea re edin ei mitropolitului ortodox al Transilvaniei la Feleac. în aceast calitate. în semn tur i în sigiliu apare titlul s u de ^mitropolit». fn acest an. s-a savîr it acest Tetraevanghel din porunca Prea Sfin itului nostru arhiepiscop chir Daniil.. care era superiorul s u ierarhic. unde i biseric a zidit. pomenit într-un act mult mai tîxziu. în zilele marelui crai Matia. dat de judele i jura ii ora ului Cluj. din 25 decembrie 1550. judele Bra ovului. Probabil Daniil i-a încheiat p storia în ultimii ani ai secolului al XV-lea sau în primii din cel urm tor. In 1478 tot Matei. ocrotind pe c l tori i pe locuitorii Clujului de ho i i r uf c tori. alipindu-1 la ora ul Cluj i punîndu-1 sub speciala sa ocrotire. Probabil jridjrea_ noii catedrale arhiepiscopale din Feleac sg_ erminase tot cam pe atunci.

trimis probabil ca mitropolit în vania de domnitorul Radu cel Mare al rii Române ti i de patriarh ecumenic Nifon II care. se va fi integrat în mediul . De aceea. sigur acel Marcu. acesta nefiind trecut în sinaxar. i se cunosc alte lucruri despre acest Marcu. Se poate formula c era un «vlah» sud-dun rean. fiul «episcopului» Prin acest act se recuno tea preotului Ioan dreptul de mo tenire bunurilor r mase de la tat l s u. în timp ce Danciu era tîn r i cleric al aceluia i episcop pe care numitul episcop Marcu. scris în acel an. preotului Ioan din Feleac. cînd o inscrip ie slavon in biserica din Feleac. S-ar putea îns ca acest ipotetic tefan s fie numele de r al unui alt ierarh de la Feleac. Lectura acelei ini iale trebuie s fie : îns cu rezerve. cî iva români din Feleac . în Feleac. ai putea folosi. In aceast lucrare s în ara Româneasc . Alte tiri nu mai avem despre el. pomenea un alt mitropoa Feleac. Dbabii a p storit pîn prin anul 1516. primit de la botez. care a fost citit IJI ( T).». Era scris de preotul Filip din Ha eg. anume tat l pomenitului -> Danciu. Nu tim nici ce i avut ca vl dic . venind la Feleac.a românesc. a procedat la lizarea Bisericii din ara Româneasc . intr-un act cu data de 26 ianuarie 1534. ca unul . consemnat în patru acte date celaria Clujului medieval sub numele Danciu. pentru c pe cel de Danciu. precizîndu-se ce bunuri îi reveneau fiului s u Ioan. Din actul respectiv afl m c ! mo teniri le-a cump rat din proprii s i bani un episcop grec cu ‡ Maieu. Se observ îns numai ini iala numelui acelui «mit». se va fi inut seama de faptul c mitropongrovlahiei avea i calitatea de «exarh al Plaiurilor i a toat a». a a cum au f cut i al i ierarhi str ini care au actiârile noastre. ceea ce înseamn c moartea acestuia se petrecuse de In actul din 25 decembrie 1550 de asemenea era men ionat >pul» Danciu.PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV ²XVIII) a unui proces ². prin 1503²1505. Probabil. s-a presupus c e vorba mitropolit cu numele tefan.au m rturie c preotul Ioan era fiul i urma ul legitim al epis-i Danciu. cumcu banii s i proprii i i le-a l sat ca s le st pîneasc în veci». c ci în slavone te nu se scria tefan. 1-a ca pe un copil de suflet i i-a dat sus-numitele mo teniri. de la Vasile preotul român. «în zilele mitroni chir t. dintr-o deosebit afec iune. ci Stepan a ip).

aflat în biserica din Feleac.VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SECOLELE XIV²XV) 299 care va fi activat mult timp ca preot de mir. trebuie s -i socotim tot ca mitropoli i. mitropolitul Ungrovlahiei (poate Antim Critopol) era numit de patriarhul ecumenic «exarh a^ oa Ungaria i al Plaiurilor». rezult c avem cinci m rturii istorice sigure c la Feleac s-a stabilit sediul Mitropoliei transilvane pentru aproape apte decenii : însemnarea de pe Tetraevanghelul din 1438 scris din dispozi ia «arhiepiscopului» Daniil. rud cu înainta ul s u Danciu. prin «Plaiuri» în elegînd Transilvania. rezult c în scaunul mitropolitan al Transilvaniei p storea atunci Petru. mitropoli ilor Transilvaniei se f cea în ara Româneasca. dar mai ales ia grija pentru p strarea tezaurului de credin ortodox . Presupunem c hirotonia. tirea oferit de actul din 15 mai 1494. cum au fost atît înainta ii cît i urma ii lor. Din punct de vedere administrativ. In orice caz. . «episcop român din Feleac». o deplin autonomie. Danciu i Petru apar în actele latine ti men ionate ca «episcopi». f r s se observe vreun amestec în treburile ei interne din partea Mitropoliei Ungrovlahiei. demnitate care apare i în sigiliul pus pe aceea i scrisoare. c s torit. a r mas în amintirea cons tenilor s i sub numele «Danciu». Varlaam. De i Marcu. Nu tim cît a p storit. inscrip ia de pe ferecatura aceluia i Tetraevanghel. care era al «Mitropoliei» din Feleac. care amintea un «mitropolit» al c rui nume este greu de descifrat. fapt pentru care a iost consemnat i în acte sub acela i nume. Ar tam mai sus c numele s u de c lug r putea fi tefan. semn tura «mitropolitului» Daniil în scrisoarea c tre bra oveni. Probabil Petru a fost hirotonit prin 1537 la Tîrgovi te. Biserica Ortodox Român din Transilvania avea rînduielile ei specifice. c ci actul dat atunci de Cancelaria Clujului nu-1 mai amintea. inscrip ia din 1516. în care Danciu era pomenit din nou. Dreptul de exarh al mitropoli ilor Ungrovlahiei asupra celor din Transilvania se reducea la hirotonia vl dicilor de aici. Nu mai avem alte tiri despre el. poate i la înzestrarea cu Sfîntul Mir i cu moa te pentru noile biserici. deoarece înc din mai 1401. care amintea pe «arhiepiscopul din Transilvania». probabil nepot de sor . cu el se încheie irul mitropoli ilor transilv neni care i-au avut re edin a în Feleac. Dintr-un act cu data de 15 martie 1538. Din cele de mai sus. F r îndoial c Petru i-a încheiat p storia înainte de 25 decembrie 1550. de mitropolitul de atunci al Ungrovlahiei.

Sibiu. S. 1920. XXVII. 352²396 i an. Rom. în «An. p. (toate dep ite). (II). C. 1929. In 79 este amintit mitropolitul Ioanichie. mîn stiri. I²II. Acad. 6 voi. Bucu->02. ed. + 596 p. NICOLAE IORGA. nr. XV + 103 p. (1075²1350). ( tefan ?) i Petru. 1870. rezult c în Tranvania exista o Mitropolie româneasc ortodox . nr. Dan. II.. Blaj. preo i i protopopi ortodoc i români arat aici a trebuit s existe i un ierarh. AUGUSTIN BUNEA. înl turat de inchizitorul papal Ioan Capistrano.R. 127 p. . BI BLI O G R A FI E.NICOLAE IORGA. .C o n c l u z i i : In secolele XIV²XV. ca i în ara m neasc i Moldova. 399) . care avea jurisdic ie i peste nanii maramure eni. primul ierarh român cunoscut cu numele în teritoriile intrapatice. Transilvania. Bucure ti. unde au p storit mitropoli ii Daniil. Ist. p. 1899²1900. Studii asupra evului mediu românesc. XL. t.. voi. o inscrip ie descoperit la mîn sea Rîme consemneaz numele arhiepiscopului Ghelasie. Marcu.XXXIX. Catolicismul i românii din fi Ungaria pîn la anul 1556. Sibiu. I. 1²2. TEFAN METE .. II. Sibiu. CXVI + 103 p. Docuromâne ti din arhivele Bistri ei. 349 p. teian cel Mare. Mihai Viteazul i Mitrordealului. Docum ente privind istoria ii. i preo i dm Ardeal.Istoria Bisericii ii religioase a românilor din Transilvania i Ungaria. an. 4²34). : v o a r e : TIMOTEI CIPARIU. 1935. Bucure ti. 1928. Din tele i inscrip iile cunoscute pîn în prezent. care s hirotoneasc pe ei preo i. TEFAN LUP A. în «Arhivul penlogie i istorie». Mem. Documente istorice biserice ti. Bucure ti. cu re edin a Hunedoara. ATANASIE MARIENESCU. Bucure t i. 34. în anul ?7. s. iar în 1494 era amintit un «arhiepiscop» ortodox Transilvaniei.-. 1 c r r i s p e c i a l e : Z. reprodus i în voi. înainte de 1456. s rînduiasc protopopi i s sfin easc biserici. Ierarhia i Mitropolia Bisericii române nsilvania i Ungaria. nr. sediul Mitropoliei odoxe a Transilvaniei s-a stabilit ² pentru aproximativ apte de-u iii ² 7a Feleac. PÂCLI ANU. 11²12. Din pu inele acte privitoare la mîn stirea Sfîntul Mihail i Peri. . Propaganda catolic între românii din ?i Ungaria înainte de 1500. 1951²1955. 1908. 1929. Izvoare pentru istoria bisericeasc ortoasc. (extras din «Cul? tin ». XXXIX. 775²780. Sate . Sect.». In ultimele dou decenii ale secolului. p. Astfel. 307 + VI p. IX. 31 p. p. 1911. . 1904. (I) C + 147 p. II. reiese c în 1391 în Transilvania existau al i ierarhi rhiereii locali»). p storea vl dica Ioan. 86²143). Num rul mare biserici. al -lea i în prima jum tate a celui de al XVI-lea. 56 p. Blaj. i c r r i g e n e r a l e : N iCOLAE IORGA. (extras din «Cani. românii transilv neni au ntinuat s aib propria lor organizare bisericeasc . ACADEMIA R. Studiu istoric. 1984. Ierarhia românilor din Ardeal i Ungaria. 1920. Cern u i. VASILE MANGRA.

p. an. în M. în R. Cîteva contribu ii la istoria m n stirii din Perii Maramure ului. nr. 2. nr. Cluj.. p.. Zm kirchlichen Organisation der Rum nen in Nordsiebenbiirgen im Lichte des patriarchalischen Privilegiums von 1391.:. In jurul ierarhiei românilor ardeleni în secolul XV. MIRCEA PÂCURARIU. 1957. VICTOR POPA. 3²4.. XXXIV. 48 p. în MO...in iji. Bucure ti. 1²2. 496²514. în Ostkirchliche Studien. Începuturile Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei. an fi. p. voi.R.VIA A BISERICEASCA IN TRANSILVANIA (SECOLELE XIV²XV) 301 GRIGORE NANDRI . 152 p. TEFAN LUP A. 1928. în R. Închinare lui Nicolae Iorga. nr. în voi. p. 268²277. Din istoria eparhiei Aradului i Hunedoarei de.B. 1982. Bucure ti. XIII. 333² 335 .B. 1985.'.'. an. LIANA TUGEARU. RADU POPA. 219²229 i an. Mîn stirea din Peri. în Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. 1980.. 85²91 . VIII. . XIV ² 1450). DAMASCHIN CORAVU SEVERINEANUL. II. 1958. an. Consideratiuni critice cu privire Ia Mitropolia Transilvaniei din SLCOI UI al XV-lea i al XVI-lea i a raporturilor ei cu Moldova. p. 7²9. p.A. 1982.. M n stirea din Peri i im. în rev. XXIV. 7²9. la mijlocul secolului al XV-lea. ZENOVIE PACLI ANU. nr.a .ii ‡ :>o JW' : 6/?!*<£> . 309²317. 1975 p. RAFIROIU. portanta sa istoric . în M. I. 4. nr. p. 3²4. EUGEN AR DEANUL (GLUCK). S al . G.h:. 1934. în M. Z. an. 1956. nr. p. J V . an. Biserica m n stirii Rîme . p.. [ulu . . XXXII. p. an. 149²172. 1958. 1931. SILVIU DRAGOMIR. 387²436. nr. 19²20. 531²534. Despre mîn stirea din Peri. Biserica Ortodoxa Român din Ardeal i Ungaria în veacul XV. 1²3. F. fasc.I. 1911. partea I. . 9²16.. 21²26.T. Oradea. «Graiul românesc». 71²86. hr> '/. 2. V. Wurzburg. III. nr. Cei mai vechi protopopi români.:. 1943. p.:. PACLI ANU.

care a zidit mînastirea Studeni a.a mîn stirii Vodi a de c tre Nicodim. sub despotul (jupan) NemanjeT(1186²1196). precum i Hilandarul la Muntele Athos.ic V ÎNCEPUTURILE MONAHISMULUI ÎN BISERICA ORTODOX ROMÂNA. s-a f cut abia în secolul XIII. via a monahal a fost . sub înrîurirea moului athonit. i regele tefan II (1196²1227) au at mînastirea Jicea. e adev rat c în rile slave sud-dun rene exista o str veche lug reasc . a tr it. Cercet rile mai noi au infirmat cu totul aceast ipotez . în . viitorul mare patriarh bulgar Teodosie :ut ucenicia la Athos. cea mai însemnat a ezare moa fost Lavra Pe terilor (Pecerska) din Kiev. în secolul X. S-a sus inut mp în istoriografia noastr bisericeasc i profan c via a il la noi ar fi început numai din a doua jum tate a secolului lea. apoi a întemeiat cîteva mîn stiri în sîrbi. în a doua jum tate a secolului XII. cu pravil îial deplin . In amîndou lave sud-dun rene precum i în Rusia. vestitul pustnic la Rila. p rintele monahismului rusesc. arhiepiscop al Serbiei. îd ca la noi a existat o via monahal cu mult înaint e de . prin mijlocirea slavilor sud-dun reni i c adev ratul ei ietor pe p mînt româ nes c ar fi fost Sfîntul Nicodim de la a. în_ Bulgaria. cinstit dup moarte ca sfînt ocrotitor al Bulgariei. via a mîn stireasc s-a introdus odat cu consolidarea . NICODIM DE LA TISMANA mele tiri despre via a mîn stireasc la români. De pild . Ir£ Rusia. iar fiii s i Sava. înfiin at în se-^ de Antonie. troducerea unei vie i c lug re ti în aceast ar .

îndat dup anul 1000. Chilia. Chilii. prin poienile ascunse al<. . In teritoriile intracarpatice. codrilor. am constatat existen a unor «c lug ri sri i» ² adic din ^provincia Scythia Minor. a ridicat o nou mîn stiro ortodox . la Oroszlanus. Tntr-un hrisov din 12 martie 1399 al domnului moldovean tefan. Monahismul românesc este mult mai vechi decît al vecinilor no tri slavi. cedat unor c lug ri latini. în frunte cu un egumen. ?Hil!âi² ficu. La acestea se adaug alte nu'niri de localit i: C lug reni (peste 15). prin pe teri..). NICODIM 303 puternic influen at de Muntele Athos. cu hramul Sfîntul Gheorghe. sînt m rturii de veche via sih streasc . pe terile de la Ialomicioara. voievodul Ohtum a^ridicat. în cetatea Morisena. Chiliile. C lug ri a. care au d inuit mult timp. de la Cib. Cianadinus. Suceyi a_§. s-au întemeiat i alte mîn stiri ortodoxe în Ungalia i Transilvania. In aceea i perioad . Valea C lug reasc . jud. Alba. cel mai însemnat centru monahal r s ritean. Dup 1028² 1030. aflate în ruin . în care au fost adu i «c lug ri greci». în care au fost adu i c lug rii din mîn stirea Sfîntul Ioan._C lug ri.a. despre care avem prima tire documentar di n anul 963.lui( Buz ului. toate dovedind vechimea monahismului românesc. C lug reasa.Banat. Dobrogea de azi ² din secolele IV²VI. altele în p r ile Orheiului. ca i cuvîntul «pustie». In 1204 de pild .. Chilieni. în afar __de aceste a ez ri monahale atestate istoric. Feluri i pustnici sau sihastri de nea m român vor fi tr it prin locuri retrase.o_rnîn stire cu hramul Sfîntul Ioan Botez torul.i UKU_... ^yS fiilMi-Mm tioara. întîlnim numele satului Poiana C lug ri ei. Bistri a-Vîlcea. Din paginile precedente. chilia jui Janiil Sihastrul de la Putna. vor fi existat i altele. Schitu i numeroase altele. papa Inocen iu III cerea episcopului catolic din Oradea s cerceteze mîn stiri le «c lug rilor greci» din regatul Ungariei. sînt o dovad în acest sens. Bisericu ele de la Bagarabijje tera zisa a Sfîntului Nicodim de la Tismana. însu i numele de «sih stria» asociat cu al unor mari a ez ri monahale din Moldova (Neam . respectînd pravila vie ii c lug re ti. biruitorul lui Ohtum. de la V r diajn. In sprijinul vechimii a ez rilor monahale române ti \rine i toponimia. bisericu ele Tupes ri^3inp r ile Sjîlaju. deci ortodoc i. tr it de pustnici de neam român. pus în leg tur cu u Jl§le_JaînM tiri din ara ÄRomâneasca. MONAHISMULUI.ii. c ci nrul e nume de sate i de locuri confirm existen a unei vie i_rnoncihale la noi din timpuri str vechi.. C lug ru. SF. s vad dac se pot reorganiza chiar prin acei c lug ri sau dac se pot reuni într-o episcopie catolic . F r îndoial c .

De acum înainte. Fiul lui Dumnezeu. Simeon 429). cunoscuta rare de rena tere spiritual i teologic . ceea ce constituie o dovad c isihasmul a fost cunoscut la noi i c a influen at intens via a monahal din rile îne ti. spiritualitatea isihast s-a r spîndit în stirile din Bulgaria. urmat de Nil Cabasila (f 1361). însu i cuvîntul românesc sih strie (ca i derivatele sale : sihastru. tîrziu. deci înainte de ridicarea marilor mîn stiri române ti. se preciza c el are dreptul «s a eze p duhovnice ti i egumeni la cinstitele l ca uri de acolo». De pild . Rusia i rile române. r spîndit în toate regiunile rii ² deriv din ^ ou^aot^pia iocuri de lini tire). au fost i români. în actul din august 137. înjho rîrea sinodal de transferare^ a lui Iachin de la na în scaunul Ungrovlahiei (desigur jel însu i un isihast) se pxeve" ca «to i clericii din acea ar i to i cei sfin i i c lug ri i laici s -1 Lite i s i se supun lui». isihasmul a fost proclamat ca doctrin oficial itriarhiei ecumenice. .Avem îns i dovezi documentare care confirm existen a unei i c lug re ti în ara Româneasc înainte de venirea Sfîntului Nicoaici. într-un sinod inut în biserica Vlaherne din stantinopol (27 mai 1351). Acest text dovede te existeîî aTîn acel a unui num r însemnat de c lug ri. Cei mai de seam reprezentan i ai acestei mi c ri au fost Sfin ii [orie Palama (f 1360). Penaceasta.o stare de concentrare i de pace l unt. i rostirea neîncetat a «rug ciunii lui Iisus» au_«a inimii» lamne Iisuse Hristoase. în a eza-sihast de la Paroria. miluie te-m pe mine itosul») ca s se ajung la . stresc) ² cu rezonan a lui de mare vechime i caracterul ]ui ilar. în apropiere de Adrianopol. De la Athos. s-a dovedit c între c lug rii care acut ucenicie pe lîng Sfîntul Grigorie Sinaitul (-j.. ast mi care m rturisea credin a c printr-o contemplare continu ig ciune se poate realiza o mai mare apropiere de Dumnezeu.1346). Se tie n "secolul al XlV-lea s-a dezvoltat. se recomanda retragerea c lug rului de lume. to i trei arhiepiscopi ai Tesalonicului. din moment ce ei formeaz din cele trei categorii de locuitori amintite : preo i. medita ia acere.2. In acest nou curent de tr ire duhovniceasc au fost atra i i unii g ri de neam român. c lug ri. în 1359. Dup unele ute pe aceast tem . Äpentru alegerea lui Hariton ca opolit al Ungrovlahiei. Serbia. mitropoli ii i episcopii apar ineau de Patriarhie s-au recrutat mai mult dintre adep ii tei înv turi. i al ii. laici. îndeosebi la Athos. isihasmul (vjouxîa ² lini te).

ctitoria lui tefan cel Mare. una din capodoperele artei medievale române ti. sub mitropolitul Iacob Putneanul i restaurat în anii din urm . Restaurat între anii 1961-1965. sfin it la 3 sepîmbrie 1470 de mitropolitul feoctist I. XVIII. cu turl pe naos. Biserica din Vorone . ridicat între iii 1466-1470. . ctitoria lui tefan cel Mare din anul 1488. Reconstruit între anii 1654-1662. cînd i sa ad ugat i un pridvor închis. |ivînd pentru prima oar în Mollova camera mormintelor (gropni a) i pridvorul închis. zugr vit în exterior în 1547.I? 11 Biserica m n stirii Putna. apoi pe la mijlocul sec. Este în plan triconc. necropola sa i a familiei. construit în plan triconc.

naos. tefan cel Mare din anii plan dreptunghiular.jud. Cruce din P tr u i. cera: etc. f r igat decora ie a fa adelor :aturi oarbe i firide. Sf. i mici. ancadramente la gotic). în plan triconc.din Borze ti . efan cel Mare din 1487. pictur interioar . Bac u.

gropni .j. f r turl . monumentul cel mai reprezentativ al epocii sale. avînd cinci înc peri: pridvor închis. în anul 1541. arcaturi oarbe sub corni . Suceava. . în exterior se observ contrafor i masivi din piatr f uit . pronaos. Biserica în l rii din m n stirea Neam . ferestre în chenare gotice. de plan longitudinal. fiul preotului Coman din Ia i. Este construit în planul specific bisericilor moldovene ti din a doua jum tate a secolului XV. naos i altar. Pictura interioar a fost executat de Drago . ctitoria lui tefan cel Mare din 1497.Biserica din Arbore . ctitoria lui Luca Arbore. pîrc lab de Suceava (1503).

ctitoria logof tului Ion T utu (1492-1493). în 1493. f r abside laterale. cu un turnclopotni scund pe latura de sud. . remarcîndu-se brîul cu discuri de ceramic sm l uit de sub corni . cu plan dreptunghiular. în dreptul intr rii în pronaos. construit din piatr i c r mid . fiind redat îngenunchiat. cu pruncul Iisus în bra e. cu fire de aur. Fecioare M ria. îmbr cat într-o mantie de brocard ro u deschis. oferind Evanghelia Sf.Nicodim. Domnitorul are plete blonde i ochi alba tri. Are o bogat decora ie exterioar . Biserica din B line ti. pentru m n stirea Humor. a ezat pe tron. împodobit cu fresce în interior de GaVriil ieromonahul i ucenicii lui.

reconstruit de Radu cel Mare la începutul secolului XVI. Biserica domneasc din Curtea de Arge . XIV). vizibil în exterior la acoperi urile bol ilor semicilindrice. apoi ref cut în 1844-1849. cu ajutorul domnitorului Radu I. cu turle pe naos i pronaos. este construit din c r mid aparent (trei rînduri). în plan triconc. început de Basarab I i terminat de fiul s u Nicolae Alexandru (mijlocul sec. ridicat de ieromonahul Nicodim. care alterneaz cu piatra brut (un rînd). Are planul în form de Äcruce greac înscris ". TTT .Biserica m n stirii Tismana. Este construit din piatr i c r mid .

ai? « * : . Este construit din piatr necioplit care alterneaz cu trei rînduri de c r mid . ancadramente la ferestre etc). în fa . . Pridvorul deschis s-a ad ugat în timpul lui Constantin Brîncoveanu (1707). pe malul Oltului. Vedere general a m n stirii Cozia. în exterior se observ o bogat decora ie în piatr (rozete. în plan triconc. paraclisul construit de egumenul Amfîlohie în 1583. Biserica m n stirii Cozia. cu o turl pe naos. ctitoria lui Mircea cel B trîn (c. 1387-1388).

f r turl . înt rit cu contrafor i. 1359-1365). Suceava.j. ^ Biserica de lemn din Volov i J. XIV) 1 ln comuna Putna .Suceava. . cu un plan bazilical. ctitoria lui Bogdan I (c.r Biserica Sf. dup tradi ie ae Drago Vod (mijlocul sec. ctitorit . Nicolae din R d u i. Pridvorul a fost ad ugat de Alexandru L pu neanu în 1559.

Ioan cel Nou de la Suceava de c tre Alexandru cel Bun nicii s i. Biserica Sf. fa adele avînd un frumos decor din ceramic sm l uit .ntîmpinarea moa telor Sf. 1595-1596). prima biseric cu plan triconc din Moldova. Fresc în biserica »~f m n stirii i a (c. :ruit din piatr brut . . Treime din iret. mitropolitul Iosif cu membrii clerului. în 1402.

Hunedoara. construit din pietre i lespezi funerare aduse din Sarmisegetusa roman (sec. de tip sal . . Deasupra naosului se ridic un turn. ctitoria cnejilor locali.j. Hunedoara. X-XIII). ridicat îm jurul anului 1400 de cneazul Dobre Românul.Biserica din Densu _ j. Biserica din Le nic . cu valoroase picturi de epoc .

sînt consemnate numele preotului Nane i al zugravului Teofil. Hunedoara.â :rip ia descoperit în biserica din Streisîngeorgiu ² j. . i anul 1313²1314. Este cea mai veche pisanie din arta medieval asc .

Ulterior sa ad ugat tinda i turnul clopotni cu un foi or de lemn. deasupra lor ridicîndu-se o turl p trat . .ca (ser Biserica din Strei .Biserica din Gurasada . construit dm piatra brut turn-rlonotnit ne fa ada vest.j.j ‡?«££££ . Altarul i naosul au o form patrulob . si» cnejilor locali. Este construit din piatr bruta. Hunedoara.ti. ctitorie cnezial din secolul XIII.

precum i anul 1376. O inscrip ie pomene te pe arhiepiscopul Ghelasie al Transilvaniei. cu o form dreptunghiular . zugravul Mihul de la Cri ul Alb.j. îghi te . Alba (sec.Biserica m n stirii Rîme .j. azi . Bihor. XIV). cu un turn-clopotni pe pronaos. construit din piatr . ctiecolele XIV-XV.

care. într-un fel sau altul. Bozioru). Cu caz.c «protosujui»^ Hari orT de-a înlocui via a de ob te cu cea idi pentru monahii români de la Cutlumu .j. pe locul bisericii cu hramul Sfîntul Nicolae ridicat modest al XlV-lea. c m n stirea respectiv exista înc din timpul lui Basar". de pilda. tot în timpul s u exista o m n stire pe locul Episcopiei ^». pi^a str . înseamn «pe str mo ul s u Basarab i pe tat l s u Mircea».^^ este. Col i). cea mai veche m n stire atestat' 20 ² Istoria B. Vladislav. Negru Biserica s pat în stînc de la Cjejâ|eni. în perioada medieval sînt atestate documentar ca scl vie uitori i diferite propriet i. pe tera lui lercet ri Au fost considerate ca existînd din secolele XII²XIII. N-ar fi exclus s fi existat aici i o m n stirna r[ a r fi din lemn. Boli^ documendup cuno tin ele noastre. din cuprinde 1433 ² descoperit în m n stirea Simonpetra de la Athos ^de a urma tirea pre ioas c a fost dat m n stirii Bolintin din dorin a. pe malul stîng al Dîmbovi ei. adic de Basarab întemeietorule Rîmnic. . dup tradi ia consemnat de cîntecul pop* probabil ctitorit de «Negru Vod ». în care se amintea i de rug mintea/r itni. siderat din secolul al XlII-lea. ca i temeliile a dou din . n descoperite în hotarul aceleia i comune. Biserica rupestr J n deJPiafrd (com. chiar ctitoria lui. poate. timp ² S p turile arheologice ² mai ales cele efectuate în ultimu' SCi au adus noi lumini asupra începuturilor monahismului româi> /juni In Mun ii Buz ului. cu hramul Schimbarea la Fa . constituind poate cel mai vechi ansamblu pictural din ara iberici mai La Curtea de Arge s-au descoperit fjunda iile unei biL secolul vechi. la 25 km de Cîmpulung. Dan ^ e j d e c i Ace tia sînt ² potrivit uzului tuturor pomelnicelor ² ctitoea i dezaceia care au contribuit. Datorit acestei descoperiri. ft-un. dar cre tine. 15 martie Un hrisov slavon inedit de la Alexandru Aldea. cu hramul T ierea Capului Sf. numit «a __ l^ste conVod ». exist o erie_ de bisericu e 1 Fund (com. i Agatonul Nou. mai noi pun începuturile unora din ele chiar în primele secole n orice deci ar fi contemporane cu cele de la Basarabi (Murfatlar).H. la întemeie/ voltarea m n stirii. Corbi-Arge ) este considerat de cercet ril^ ur iie ei fca existent înc de la începutul secolului al XlV-lea. Agaton^sif e tc.Vlaicu Am consemnat în alt parte hrisovul ctitoricesc dat d0£ r g a Vod în septembrie 1369. Radu. Ioan Botez torul'^ Vechi tura (com.O. chilia lui Dionisie Torc torul. AceastC^ \t fiind. con i pentru c pomelnicul acesteia începe cu «Io Basarab Voiev^ Mircea. nuînd cu urma ii s i Alexandru.

în 1839. în sensul c el a fost numai un priceput organizator i îtor al ei. ca apoi s apar i mîn stiri propriuganiza'te dup rînduielile cunoscute i p strate în R s ritul . trerectat . Filos. tradi ia atribuie alte cîteva tot înteului rii. tii. secretarul icoveanu. osebit a cuviosului Nicodim sfin itul. la t de Bucure ti. m n stirile Arnota (Del Chiaro. ‡rganizarea vie ii mîn stire ti din Nicodim. teza veche a istoriografiei noastre. P. In stadiul actual al cercet rilor nu se tie dac rba de un singur l ca sau de dou . 331). ai vechi izvoare despre via a sa le avem abia din secolele 'iVUl: notele de c l torie ale diaconului arab Paveî din AÎep. tirile pe care le avem asupra originii. asupra întregii vie i a lui~NicoHîm jgîn _]a__yeniyiX§ja Româneasc sînt foarte_s race i adesea contradictorii. Presupunem c ini ial a ap rut 0 via sih streasca în pe teri i locuri retrase. 1767) i Via a preacuviosului p rintelui nostru Nicodim sîin‡ocmit de ieromonahul tefan de la Tismana. Un logof t al lui Mircea cel B trîn. atît de r spîndit în R s ritul ortodox în XIV. via a mîn stireasc athonit .ng Ro iorii de Vede). Putem spune deci c «opera lui Nicodim înseamn lt sfîr itul unei evolu ii istorice a vie ii mîn stire ti în ara iasc decit începutul ei» (P. spune c a fost întemeiat de Negru Vod ). cu sinaxarul respectiv . pre locul de na tere i originea lui Nicodim nu avem m rturia izvor istoric sigur. înainte de venirea Sfîntului 1 în Tara Româneasc . la Bolintin. în genere. dup izvod bizantin-athonit. p. c luib numele Filotei. afar de aceste l ca uri. arheologice.ara Româneasc . Panaitescu. B lteni '(în mijlocul «codrului Vl siei») oare (lîng Olteni a) sînt atribuite de tradi ia local lui «Negru sm deci atîtea m rturii toponimice. copil riei. Din cele expuse. documentare radi ie. organizat incîpiiîe isihasmuîui. Deci. a a cum se 1 în veacurile primare. Dr g . nemijlocit. potrivit suflului duhovniis de isihasm. probabil pe Arge . se pare c a ref cut o m n stire \:u hramul îstire» în p durea cea mare. Introducere la istoria române ti. Din mul imea opiniilor formulate pîn ara Româneasc de c tre . se desprinde faptul c preo ii i credincio ii u cunoscut prin ei în i i. care atest existen a unei vie i mîn stire ti pe p mînt se din timpuri foarte îndep rtate. De pild . potrivit c reia 1 a fost «întemeietorul» vie ii c lug re ti în ara noastr .

nu departe de tîrgu orul Cladova. probabil la mîn stirea Hilandar. înv atul sîrb Djordje Radojici2 din Novi Sad sus ine c s-a n scut în Prilepac. în urma biruin ei lor de la Crmen (septembrie 1371). nu numai aici. dus de franciscani. De aci. arina Bulgariei. primejdia catolic a r mas. era firesc ca în împrejur rile date. unde se va bucura de o deosebit considera ie. ci i în inuturile înconjur toare. A a se explic i r mînerea mitropolitului Daniil al Vidinului în ara Româneasc . Dar adev ratul motiv al venirii sale la noi trebuie c utat în ocuparea pentru cî iva ani a Vidinului (inclusiv regiunea Craina) de c tre regele Ludovic cel Mare al Ungariei (1342²1382). din tat valah i mam sîrboaic . înrudit cu cneazul Laz r al Serbiei. celebru centru minier din Serbia medieval . s fi avut de suferit. . p rere pe care o împ rt im. A a se explic de ce a venit el în p r ile noastre i s-a dovedit atît de ata at de poporul român. prin care felicita pe doamna Clara ² cea de-a doua so ie (catolic ) a lui Nicolae Alexandru ² pentru convertirea fiicei sale. la Vodi a. la locul numit aina. a revenit în Serbia. S-a c lug rit la Athos. pe p mînt românesc. oprindu-se un timp lîng Dun re. în orice caz. sor vitreg a lui Vlaicu Vod . Împreun cu ucenicii care s-au strîns în jurul s u a ridicat acolo o bisericu cu hramul Sfînta Treime. fapt care a determinat trecerea lui în ara Româneasc . a trecut în inuturile învecinate din nordul Dun rii. Dovad este scrisoarea papei Urban V din 19 ianuarie 1370. eventual ca egumen.acum. S-a sus inut ca Nicodim ar fi venit la noi din pricina turcilor. Dac Nicodim se afla în acest timp într-o mîn stire din Craina. dar ca vasal al regelui Ungariei). teritoriile cucerite au fost organizate într-un «banat al Bulgariei». în regiunea Craina. re inem pe a lui Nicolae Iorga i Victor Br tulescu care sus ineau c acest Nicodim se tr gea dintr-o familie de aromâni din p rile Prilepului. Cu toate acestea. Deaîcî. o cetate în apropiere de Novo Brdo. în inutul Cladovei. In schimb. în elegem atunci de ce a r mas i Nicodim la noi chiar dup revenirea Vidinului în st pînirea bulgar în 1369 ( arul Stracimir a fost reinstalat aci. st pînirea ungar asupra Vidinului a încetat din 1369. în Macedonia (azi in Iugoslavia). cum reiese i din actul de numire al mitropolitului Hariton. se desf ura i o puternic ac iune de catolicizare. Tradi ia popular sîrbeasc îi atribuie i întemeierea mîn stiriîor Vratna i M n stiri a. In 1366. Dar concomitent cu organizarea sa poli-tic militar . centrul tr irii spirituale i al gîndirii ortodoxe de atunci.

ie sub orice autoritate din afar . s-a ridicat o n stire. vasele i od jdiile d ruite. nu l 13_7 . N-ar fi exclus ca 1 Nicodim s fi venit în ar i unii dintre monahii români la Athos. dac nu-1 va fi avut mai dinainte. Solia. a a s ie c lug rii cei de singuri s . lucr rile terminîndu-se fie în toamna anului 1371. Nicodim a participat la o misiune__de împ care între ia^de Constantinopol i Biserica sîrb . hrisovul respectiv s-a dat ² tîrziu ² în vara anului 1372. Dup^ ultimele cercet ri. «cu munca sa i a fra ilor» i cu cheltuielile rului. încît se conducea numai lEOilL ?iÄ fibor. In aceste împrejur ri. sub arul tefan Du an. zidit i zugr vit din a lui Nicodim. scutirile. nici altul nimeni. practic folosit i la Athost _de unde Sfîntul _a adus-o în ara Româneasc . Teofan. la Vodi a. Probabil. Prin aceste prevederi. fostul protos al Athosului. pe locul uneia mai vechi. adic o ctitorie jie_sine st t toare. Prmjacela i hrisov. uisovul dat Vodi ei la Cj37^ Vlaicu Vod în ira satele care __ h r zite pentru între inerea vie uitorilor. înseamn c zidirea mîn stirii icit venirea lui Nicodim la noi ² a avut loc cel mai tîrziu ²1371.i puie cîrmuitor». de care f cea amintire i hrisovul ctitoricesc dat ului în 1369. cum s-a procedat Î alte cazuri. care patrona ac iunea de catolicizare în teamintite. S p turile întreprinse la ruinele Vodi ei au dus la concluzia c Nicodim a ridicat îou mîn stire. ² probabil pe locul unei a ez ri sih stre ti hi ² ca un centru de rezisten ortodox la frontiera cu . care_ se proclamase ie autocefal în 1346. ahul Nicodim i doi ucenici ai lui Isaia. f r consim :elei dintîi. era forn Isaia de la Hilandar.udal maghiar. nici arhiereu. Cea mai veche men iune despre prezen a lui Nicoara Româneasc se face în hrisovul prin care Vladislav Vod a înzestrat mîn stirea Vodi a. în anii urm tori. fie 1372. trimis de cneazul Laz r al Serbiei. iar zugr virea.P ER I O A D A A TR EI A (S EC J U L Ejb E X I V ² X VI II) n s t i r e a V o d i a . se rînduia ca dup lui Nicodim «s nu aib voie nici un domn s a eze î n :ela pe cîrmuitor. în urma m si u n i _ _ i|_ Nicodim a primit rangul de arhimandrit din partea ~J:CUIIlen ic e. mîn stirea devenea o amovlgstie^. . ci precum hir Nicodim i cum va orîndui. pe t ot p mîntul românesc.

. Cert este c nu i-a mai putut continua activitatea la Vodi a. i s -1 înt resc cu toate darurile i veniturile.. a fost Radu I (c. In speran a reocup rii Severinului. Trebuie re inut i faptul c prin 1383²1384 Severinul reintra în st pînirea rii Române ti. ci s-a dat. pe un hrisov din 1424. aminte te dou evenimente : «s-a sfin it biserica la leat 6886 (1377/1378)» i «a murit p rintele nostru Nicodim la leat 6915» (² ÄîitQQlv Cum data celui de-al doilea eveniment s-a dovedit c este exact . Rezult c acela care a ridicat mîn stirea «din temelie». cînd Dan I (c. S F.. N IC O D IM 309 M î n s t i r e a Tismana. nu avem nici un motiv s ne îndoim i de exactitatea celei dintîi.^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. s cl deasc pe deplin acest hram. cuprins ² cel mai tîrziu în 1376 ² în noua unitate militar administrativ ungar . drept care ² continu el ² a binevoit domnia mea. dar n-a terminat-o din pricina scurt rii vie ii.ÎN C EP U TU R IL E ---------------------------------------------------------------------------- ---------. «Am aflat în ara domniei mele ² spunea hrisovul lui Dan I ² la locul numit Tismana. O însemnare contemporan . care era banatul de Severin. o mîn stire nu întru toate terminat . Sînt în irate apoi daniile f cute de Dan însu i. pe care sfînt r posatul binecinstitorul voievod Radu. a ridicat-o din temelie.». pe rîul cu acela i nume (jud.. respectiv mijloacele de trai. Se par e c datorit serviciilor aduse la Constantinopol. 1383). Nu se tie exact cînd s-a reîntors Nicodim de la Constantinopol în ara Româneasc . precum i confirmarea celor f cute anterior Tismanei de c tre Radu i Vodi ei de c tre Vladislav. p rintele domniei mele.. 1383²1386) îi f cea "anumite danii. Gorj).. Deci dania lui Radu apare ca un fel de «compensa ie» pentru pierderea vechilor posesiuni. Din actul men ionat al lui Dan I. reiese c la data emiterii lui ob tea condus de Nicodim st pînea dou mîn s- . tirile privitoare la zidirea Tismanei sînt i mai s race decît cele pentru perioada anterioar . Faptul c el a f cut anumite danii chiar înainte de terminarea mîn stirii presupune o anumit grab . cît i cele f cute Vodi ei de bunicul s u Vladislav. Radu nici n-a dat atunci un hrisov de înt rire a daniilor respective. f r ca s-o termine.. 1377² c. în orice caz. numai sub Dan I. Prima men iune a Tismanei într-un act de cancelarie dateaz din 3 octombrie 1385. Din aceast cauz a ini iat zidirea unei noi rnînastiri. înt rindu-i totodat dania de patru sate f cut de tat l s u.I M O N A H IS M U L UI. cum am v zut.. explicabil prin aceea c fosta ob te de la Vodi a ² alungat sau refugiat din regiunea Severinului ² pierduse vechile propriet i. f cut de vreun c lug r din mîn stire. la Tismana. la ridicarea acesteia s-ja_ bucurat ide anumite ajutoare materiale din partea cneazului Laz ral_J!erbiei.

î n st pî n i rea Ti s man ei . P r o a vo r b a n u m a i d e o e xt i n d e r e a c o m p l e xu l u i mî n s t i r e s c i d e i r ea d epl in a n oii ctit or ii cu ven i t ur i i mo i i . a d i i a m a i a t r i bu i e l u i N i c od i m i r i d i ca r e a pr i me l o r a e z r i r e t i d e l a Top ol ni a ( l a 8 km d e V odi a) . î nt r .u n al t h r i s o v ( f r d a t ) . d u p i c î r mu i t or u l u i l or . -tivitatea c rtur reasc a lui Nicodim. P r i n t r . di n 1 0 i u l i e 1 46 4. au avu t ti mp s se r s pî n deasc î n at ît ea p r i al e p mî n s mân es c i s r i d i ce. vi a d mi t e c mî n st i r i l e r es pe c t i ve sî n t c on t e m p o r an e c u S f î n t u l j >| S n i i d e ci d i n a d o u a j u m t a t e a s ec ol u l ui a l Xl V . i s al e a g p e c i n e vo r b i n e v o i .u n h r i s o v d i n 2 7 i u n i e 1 3 8 7 . în t rind i d ani il e ant eri oar e i r eami n t i nd dr ept ul il or de a. n i ci s s t r i ce o r î n d u i a l a i l u i N i c o d i m i p o r u n c a m e a ». î i f c e a : de opt sat e. s e pr e ve d e a ca vi e u i t o r i i l s t ir il e V o di a i Ti s man a « s fi e d e si n e st t t ori i. n i c i a l t u l d i n t r e c ei d e d u p mi n e . î n t r . C o u t ea-C r i vel n i c. . di n i e s e c l u cr r i l e d e z i d i r e s . c i n u ma i .l e a.PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV-XVIII) r ei n t r as e î n p o s e s i a t u t u r o r s a t el o r i v e n i t u r i l o r V od i ei ( s e d e « c l u g r i i d i n a mî n d ou mî n s t i r i l e» . A ce s t e n u me r o a s e d a n i i . i r e i n e m i un d oc u me n t di n 13 8 7 . s n u l e p u n n i me n i cî r m u i t o r . i c p r i n 1 d e o r ga n i z ar e d a t e d e e l mî n st i r i l o r V od i a i Ti s ma n a au at i vi a a d u h ovn i c ea s c d i n a l t e mî n s t i r i r omâ n e t i . t oat e î n Ol t en i a. Est e . E s t e a m i n t i t î n s î n cî t e va ac t e d e d a n i e p e n t r u Ti s m a n a. l e d o u mhi st i r i pr i meau un el e s at e di n S er bi a .a u î n c h e i at n u m ai s u b e l .i al ege si nguri cond uc t or ul. cî n d s p r i nt r e mar t o r i î nt r . ar e i N eam u l ² ar fi ct i t or i t e d e u cen i ci ai s i . at î t e a mî n st i r i . Se cunosc i cîteva ri vi t oar e l a acti vi t at ea cu ltur al -t eol ogi c a lui Ni codi m. n i c i e u M i r c ea v o i e vo d . cî n d î i f ce a d a n i e d e ci n c i s at e . Printr -un hr i sov d in . d e l a d e s pot ul i i ) s î r b t e f an La za r e vi c i .un t i mp r el at i v s cur t . l ot r ul u i i Vi i na. alt t i r e d e sp r e N i c od i m d a t ea z d i n 4 s e pt e m br i e 1 3 8 9 . E st e î n s gr eu iis c a cei cî i va «f r a i ». Pr o pr i et i l e ei a u t r ept at . de^l a Pr i sl op. c ar e «s fi e d e si n e i»).un h ri s o v d at mî n st i r i i C o zi a d e M i r ce a r î n . A c e l e a i p r e v e d e r i e xi s t i hr i so v d at at ² cu pr obabi l i t at e ² l a 11 mai 13 9 9 . In ce pr i ve t e V odi a. est e a mi nt i t pent ru ul t i ma d at î n t r -un al l u i R ad u c el Fr u mos. c u aj u t or u l c ro r a a î n t emei at V od i a i ana. d e l a Mi r c ea c el B t r î n . ma i al e s î n i f cu t c a Ti sman a s d e vi n u n a d i n cel e mai î n st r i t e mî n st i r i i .a a f i r m at d e a s e m e n e a c pr i m el e mî n â s t i r i d i n M ol d o v a ² . î n ara Ha e S .

Din analiza întreb rilor puse în scris de Nicodim. Antim Critopol al Ungrovîahiei i al ii). Prin anii 1404²1405. Mul i cercet tori consider c s-a scris la mîn stirea Prislop. R stignirea i învierea. Acesta este primul manuscris cu dat sigur scris pe teritoriul rii noastrejse p streaz în Sec ia de art feudal a Muzeului de Art al României). In p r ile laterale ale frontispiciilor se g sesc p s ri cu penaj str lucitor. La fila 316 se afl însemnarea : «Aceast sfînt Evanghelie a scris-o popa Nicodim în ara Ungureasc . în anul al aselea al prigonirii lui. iar a doua constituia un r spuns cu privire la cur ia moral a celor ce doresc s se preo easc . Nu putem ti care este sensul cuvîntului «prigonire» din acest text. lingvistic i istoric-literar. Titlul fiec rei Evanghelii e scris cu litere aurite. adic la 26 decembrie 1406. De un real interes artistic este i ierec tura Tetraevanghelului. Acesta era un teolog cunoscut i foarte apreciatÄîajtfiate. SF. patriarhul r spundea la ase întreb ri dogmatice puse de Nicodim privitoare la îngeri. Mitropolitul Tit Simedrea sus inea c prin «goan » (prigonire) trebuie s în elegem retragerea sa într-o «sih strie». în prima scrisoare. NICODIM 3H | vorba despre o corespondent . respectiv mîn stirii Tismana. Miniaturile lui Nicodim se încadreaz mai mult în arta bizantin i în cea sud-est european . Izvorul de inspira ie al decora iei acestui manuscris se afl în arta bizantin . aflat atunci în « ara ungureasc ». iar de la începutul firii socotim 6913» (1404²1405). cuviosul Nicodim a caligrafiat pe pergament un frumos Tetraevanghel în limba slav bisericeasc (de redac ie sîrb ). tarile ortodoxe. cu o vegeta ie vie de flori frumoase i fructe. La 23 noiembrie 1406. deci o goan dup «isihie». Peste o lun . Manuscrisul prezint un interes deosebit sub raport artistic. ci i un temeinic cunosc tor al Sfintei Scripturi.ÎNCEPUTURILE MONAHISMULUI. i nu în miniaturile române ti de mai tîrziu. care prezint . rezult c el n-a fost numai un bun organizator al vie ii c lug re ti. un c lug r dornic s cunoasc i sa adînceasca cele mai subtile probleme teologice. De o mare frumuse e artistic sînt frontispiciile de la începutul fiec rei Evanghelii. pe cele dou fe e.purtat deieljcu ultimul patriarh de la Tîrnovo. e__cunosc dou scrisori ale patriarhului Eftimie c tre Nicodim de la Tismana (a doua fragmentar). încît mul i ierarhi de seam i se adresau în S£ris__j^en ru a-i cere l muriri în felurite probleme dogmatice i morale (mitropoli ii Ciprian al Kievului. cuviosul Nicodim . Mircea cel B trîn a dat un nou hrisov «p rintelui i rug torului domniei mele popii Nicodim». ia Prislop sau în alt parte. cu o deosebit de izbutit reliefare a personajelor. Sfîntul Eftimie.

întîm-use minuni la mormîntul s u. CONSTANTIN C. soborul a ales ca Len pe Agafton. iova. 1883. B I B L I O GR A F I E : v o a r e: IEROM. voi. 1965. Bucure ti. în XIII. TEFAN DE LA TISMANA. în SCIV. 1906. 1974. Glos pe marginea unei însemn ri (în Tetraevanghelul lui Nicodim). r/d plastic . ara Româneasc . a fost cinstit ca sfînt. cel mai vechi ansamblu îr cunoscut ast zi. 73²88 j PA VEL CHIHAIA. 3²20. 1959. XIV i XV (1247²1500). nr. 1980. Cu timpul. B. rezult c Sfîntul Nicodim a . Întemeierea 'iei Ungrovlahiei. 469² INU V. Bucure ti. PA VEL CHIHAIA. LXXVII. + 40 pi. t. 128 p. ed. ESCU. Buz u. 1966. C o n c l u z i i : Din cele expuse.. în SCIA.. 488 p. In locul s u. m rturii ale i cre tinismului i continuit ii noastre pe aceste meleaguri. Bucure ti. în Materiale i cercet ri gice. 1²3. e s c o p e r i r i a r h e o l o g i c e : GH. AL. in SCIA. Via a mîn stireasc în ara . Glos pe marginea unui document inedit. Bucure ti. nr. 1909. 22. 1969. r< 1947. Buz u. în voi. ACADEMIA R. 507²517. p. în B.'B. 1973. 1961. itarea: Documenta Romaniae Historica. p. 1983. 23²51 .R. Voi. TIT EA. Mîn stirea Tismana. nr. p. ed. 111²130 j CHIHAIA. p.VkiU W U A JU U LJ ^ .O. CANTACUZINO. I. în GB. GIURESCU... III. pr znuirea vîr indu-se în ziua mor ii sale. în GB. L + 431 p. an. p. CONSTANTINESCU. nr. Documente privind istoria României. ara iasc în veacurile XIII. Spi e i istorie la intorsura Carpa ilor. Schituri sau sih strii rupestre buzoiene. 1975. 1²4. an. 1. XXXIII. 7²10. p. XI + 82 p. Date noi despre bisericu ele '. dup rînduielile haste de la Athos. 63²76. XXVIII. Vestigii rupestre n ii Buz ului (publicat de Arhivele Statului Buz u). Rînduielile tornicite de el la cele dou mari ctitorii ale sale din ara Româjsc au slujit drept pild pentru numeroasele mîn stiri pe care au ridicat ma tîrziu domnii rii Române ti i ai Moldovei. 22. fiind înmormîntat la Tismana. p. Panaitescu i Damaschin Mioc. I (1247² 3ub redac ia P. TIT EA. p. 1953. Întemeierea liilor i a celor dintîi mîn stiri din ar . p. voi. în BOR. nr. P. CARMEN DUMITRESCU.. Biserica rupestr Corbii de Piatr . din Mun ii Buz ului. 5²6. Iosif Bobulescu. Bucure ti. Min stirea Vodi a. 1935. 1²2. VIII.R. Cetatea i schitul lui Vod de la Cet eni-Muscel. 321²340.A V J .t un mare organizator al vie ii monahale la noi. p. 635 p. an. 673²697. i ed..S.X V --. Probleme ale giei ruinelor fostei mîn stiri Vodi a. J retat din via .. ROSETTI. tom. 1 J . antierul arheologic Cet eni. 3. TIT SIMEDREA. un lupt tor dîrz împotriva ac iunilor prozelite catolice patronate de regatul feudal ungar în regiunile balcanon rene i un bun cunosc tor al problemelor teologice. 1971. I. nr. Via a prea cuviosului p -' Nicodim siintitul. 15²24. i m e l e m î n s t i r i : Sfîntul Nicodim: NICOLAE DOBRESCU. Un complex necunoscut de sih strii din mun ii Buz ului. 88 p.

1962. N STUREL. 77²79. Ioasaf Ganea i Dumitru B la a). p. an. Bucure ti. nr. nr. 587²598. p. . Scarlat Porcescu. p. în «Revue des etudes roumaines». RADOJlClC. 1981. Silntul Nicodim. 7²8. p. p. Gheorghe Dr gulin. (Alte studii în acela i num r. XXII. Siîntul Ignatie Teoiorul i Stîntul Nicodim de la Tismana. an. an.ÎNCEPUTURILE MONAHISMULUI. Paris. în G. 9²10. II. 1971. Les premiers ecrivains religieux en Valachie: l'hegoumene Nicodeme de Tismana et le moine Philotee. deux caracteristiques ethniques du Sud-Est Europeen du XlV-e et XV-e siecles. 5²6. 1976. 345²351. în «Romanoslavica». Nicodeme de Tismana et Gregoire Camblak. an. în «Romanoslavica». L ZÂRESCU. VENIAMIN MICLE. Etudes de litterature roumaine et d'ecrits slaves et grecs des Principautes Roumaines. LXXX. XIII. p. 3²4. TURDEANU. ION RADU MIRCEA. nr. 194²207 ( i extras). 1978. în «Romanoslavica». XI. semnate de Radu Cre eanu. D'un document byzantin de 1395 et de quelques monasteres roumains. în BOR. 8. 1966. în MO. 1966. Nicodim de la Tismana i cultura româneasc . 1975. 237²284. D. 1954. an. p.B. 203²221 . P. XXVIII. Cuviosul Nicodim de la Tismana ctitor de siinte loca uri. Leiden. nr. XIII. NICODIM 313 Româneasc înainte de anul 1370. 1²2. în Travaux et memoires (Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance). p. l (pîn la 1385). 300²317. SF. nr. 634²651 . an. PATRIOTA CODAU. Sebastian Chilea.. în BOR. 11²12t p. 1985. p. p. . in MO. XCIII. Cuviosul Nicodim cel Sim it de la Tismana. E. NESTOR VORNICESCU. BÂLA A. 673²687. Cel mai vechi manuscris miniat din ara Româneasc : Tetraevanghelul popii Nicodim (1404²1405). p. XXXVII. 923²931. 114²144 ( i în voi. nr. DJORDJE SP. 1970. E. XXIII. 1965. Bulgaroalbanitoblahos* et <Serbo-albanitobulgaroblahos*. în MO. VICTOR BRATULESCU. Istorie. Despre monahismul ortodox anterior secolului al XIV-lea. 15²37).

cu voia p rintelui domniei mele >ievod. 10 vedre (burdufuri) de 3 sloi (buc i) de cear i 12 buc i de postav. a ez ri monahale din ara noastr este mîn stirea Cqzig. Din cuprinsul primului .. Prima men iune docudespre aceast mîn stire o g sim în dou hrisoave de danie ircea.». precum i un mertic mual de la curtea domneasc : 220 de g le i de grîu. necroMircea cel B trîn i a familiei sale.iii jaginile precedente am prezentat tirile pe care le avem despre mahala din ara Româneasc în cursul secolului al XlV-lea. ambele cu data de 20 mai 1388.. 10 bu i 10 burdufuri de brînz . Intre altele se f cea de «o moar la Rîmnic pe care a d ruit-o Dan Voievod i colo d ruit de jupan Budu. în continuare. Prin acela i hrisov se rînduia ca «mîn stirea Cotîstiri i biserici din ara Româneasc .». o moar în hotarul Pite tilor..zult c domnul «a ridicat din temelie o mîn stire în numele i de via încep toarei i nedesp r itei Troi e (Treimi). li înt rea i osii.. Una din cele mai în- .VI k. d ruia mîn stirii satele i Cricov. voievodal din a doua jum tate a secolului al Xiy-lea. care i-au fost d ruite de unii boieri. MÎN STIRI I BISERICI ÎN ARA ROMÂNEASC I MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XIV-LEA I ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XV-LEA .. asupra rolului îndeplinit în reorganizarea acestei vie i de intui Nicodim de la Tismana. care a fost mai înainte satul boierului mele Nan Udob . la mit C lim ne ti pe Olt. 20 de ca uri. Urmeaz s prezent m tirile le avem "asupra altor mîn stiri i biserici muntene i moldocursul aceluia i secol..

cu aceea i dat . In ce prive te vechimea mîn stirii Cozia. aji_considerat c prima biseric la Cozia a fost început de Radu I. iubitor de frumos. Radu I. Constantin__C_ Giurescu. continuat de Dan I. In adev r. B rd ani. era men ionat prin cuvintele : «la locul numit C lim ne ti. vin. Jiblea. abia dup un deceniu. f r amestecul puterii politice sau biserice ti. b l i cu pe te. 1406²1418) i Iacob (1421) . adic Cozia». observ m c documentele nu o numesc într-un singur fel. în primul document din 20 mai 138'8. brînz . iar mîn stirea pe care o vedem azi are întradev r ca prim ctitor pe Mircea Voievod care a ridicat-o «din temelie». ca . Se rînduia apoi ca dup moartea egumenului. toate scutite de d ri i munci domne ti. Mircea d ruia mîn stirii Cozia satele : C lim ne ti. Toate aceste danii au f cut din Cozia a doua mîn btire a rii (dup Tismana). miere etc). precum i unirea celor dou a ez ri monahale ² Cozia i Cotmeana ² sub o singur conducere. în ce prive te starea material . n-a putut ridica la Cozia o cl dire atît de ubred . mîn stirii mai sus scrise i de acolo s se st pîneasc ». constat m c egumenul de atunci al Coziei era Gavriil. produse alimentare (grîu. prof. pe baza cuvintelor mai sus citate din primul hrisov. formînd o . poate un ucenic al Sfîntului Nicodim. încît s fie nevoie. Giure c a jconsidera c primul l ca de la Cozia dateaz din prima jum tate a secolului al XlV-lea. Se prevedea deci aceea i rînduiala a samovlastiei. de fast i de podoab . ca i în cazul mîn stirilor Vodi a i Tismana. i-au urmat Soîionie (c. Prin cel de al doilea hrisov. Explica ia acestor dou denumiri const în aceea c mîn stirea era situat într-o regiune cu nuci. pe Olt» (ca i în cel din 8 ianuarie 1394).. pe valea Oltului. care se tie ca a fost un domn mare. Denumirea de Cozia s-a impus numai în ultimele hrisoave ale lui Mircea. s fie înlocuit cu una nou . s aib dreptul s aleag pe noul cîrmuitor al ambelor mîn stiri. In ce prive te numele acestei mîn stiri. In anii urm tori i-au fost d ruite alte sate (peste 10). între C lim ne ti i muntele Cozia. Aceste dou numiri apar i în hrisoavele de danie din anii urm tori. mori. soborul singur. Seaca i Hin te ti. cei mai mul i cercet tori. pe Olt. C.a. C. Aceast p rere a fost rectificat de acad. Din primul hrisov. de c tre fiul s u Mircea. fiind nimicite de vreme. dar. De aceea. a fost nevoie c Mircea s ridice «dîn temelie» o nou mîn stire prin 1387²1388. iar în al doilea act din 1388 : «la locul numit Nucet.rneana s fie supus . cu toate cele ce se in de ea. ar tînd c prima a ezare mîn stireasc de la Cozia era cu mult anterioar lui Radu I.

în acela i timp. constat m i existen a altor mîn stiri în timpul domvlircea cel B trîn. umentar. Distinc ia era necesar mai ales acum. prima biseric de la ia a fost ridicat de Radu I. urm rindu-se o distinc ie între ctitoria din Vîlcea i cea de )ovi a. apoi vii. cînd se d deau mîn stiri atîtea hrisoave de danie. în caz de nevoie. Dan I este primul voievod care a ajutat Nucetul din DîmIn acest caz. c ci pomelnicul ei. imbarea numelui de Nucet în Cozia se datoreaz faptului c sta. m i existen a mîn stirii Co megna_ (jud. urmat de Radu. Din moctitoria lui Mircea din Vîlcea a fost aceea care i-a schimbat înseamn c Nucetul din Dîmbovi a era o a ezare c lug nai veche. în jude ul : a. Arge ). P ltini etc). pentru a nu se face confuzii se ajunge la revendic ri din partea vreuneia din ele. înc un l ca cu numele Nucet. primul hrisov dat Coziei de Mircea cel B trîn la 20 mai 1388. avînd te sau p r i de sate. apoi pe la începutul secolului al XVII-lea. iv lii etc. mîn stirii domniei mele de la .t p dure de nuci. începe cu islav Voievod». Fr sinet. Probabil fiin a înc din timpul lui VlaVlaicu) Vod . meroasele danii pe care le-a primit. ex. Printr-un document 8 Mircea Vod înt rea «rug t orului domniei mele popii r de la Snagov» satul Ciulni a. hele tee. la nord de Bucure ti. Mîn stirea Nucet din Dîmbovi a a fost ref cut de na pîrc labul. altele au disp rut. un nucet (acest nume e o mo tenire roman grupa cuvintelor terminate în -etum. sirea nggov. Socet. putînd s slujeasc în-a i ca loc de ad post. Nucetul dîmbovi ean a ia din cele mai bogate mîn stiri din ara Româneasc . cînd a ridicat ia biseric . pe Buz u. iar a doua. vaduri de moar . de Mircea cel B trîn. care era pus b dependen a Coziei. înlocuirea numelui Nucet cu cel de Cozia este iil . Era deci foarte bine ap rat . Mircea cel B trîn i alt IIlea). pe care i-1 d ruise domniei mele. a fost zidit pe insula >cul lacului cu acela i nume. Ulmetum în Doîn evul mediu se mai întîlnesc asemenea ppice: Br det. mori. jupan Staico. alc tuit în 1781. Dup p rerea altor cercet tori. Dan. iar treia oar s-a restaurat în 1712 de clucerul Ianache V c rescu. Unele din ele exist ² cu refaceri ulterioare azi. Iar Cozia nu este altceva decît ntul în limba pecenego-cuman a termenului nucet (coz = nuc ). la sfîr itul secolului al XV-lea. lac înconjurat alt dat de întinsul Vl siei.

cu numele Dionisie. ctitorit de Mircea cel B trîn pe locul unui l ca mai vechi. N-ar fi exclus ca Mircea s fi ridicat o biseric nou . Ast zi. în 1441. s-ar putea ca mîn stirea s fi fost ridicat în primele decenii ale secolului al XV-lea. N-ar fi exclus ca i mîn stirea Dealu. Tismana. fresca ctitorilor ne înf i eaz chipul voievodului. Este atestat documentar de patru hrisoave de la Neagoe Basarab. Potrivit tradi iei. dup cum reiese dintr-un hrisov al fiului s u Dan II. în jude ul Mehedin i s-au descoperit ruinele unei vechi mîn stiri cu numele Co u tea sau Crivelnic. apare îns abia la 10 aprilie 1493 («egumenul de la Co u ta»). tot sub Mircea cel B trîn. Mîn stirea QlayQQJ c. Cum de la moartea lui Mircea nu trecuser decît 13 ani. cel pu in. La 17 noiembrie 1431. Pomelnicul ctitorilor începe cu el.ra (probabil doamna Mara). Din acela i timp data i schitul Br det (jud. numit la început Strugalea (la sud de G e ti).. din secolul al XlV-lea. Alte dou sate i-a d ruit Vlad Dracul. situat la ie irea Jiului din defileul Bumbe ti-Livezeni. s existe tot din timpul marelui voievod. cu hramul Bunavestire. Documentar.^^^ ^ I » Œ^^ ^ . avînd al turi pe so ia sa. a ridicat mîn stirea Vjj ing. c ci un hrisov dat la 20 iunie 1507 de Radu cel Mare preciza c acel domn îi d ruise dou sate : C lug renii de pe Neajlov i C lug renii din Teleorman. un ucenic al Sf. într-unui din ele se face pomenire de hotarele mîn stirii «din zilele lui Mircea voievod». el a f cut danii acestei mîn stiri. Nicodim. cu scutirea lor de toate impozitele c tre domnie. iar în biseric . cu b l i. Nu putem ti dac Mircea este ctitorul mîn stirii.^^ ^ ^ ^ .. inînd în mîna dreapt o cruce. dateaz tot din timpul lui Mircea. ceea ce ne face s credem c exista din timpul lui. Prezen a acestei mîn stiri tocmai pe Valea Jiului apare ca o completare fireasc a irului de mîn stiri de la poalele Carpa ilor : Vodi a. Cozia. prin care îi confirma dou sate. i a domniei mele». Alexandru Aldea d ruia acestei mîn stiri dou sate (Alexeni i R zvad) «pentru ve nica pomenire a sfîntului r posatului p rintelui domniei mele Mircea Voievod i apoi. din 7 octombrie 1428. iar în stînga biserica. . pentru c într-un mormînt din vechea biseric ² anterioar celei de azi ² s-au g sit monede de la Vlaicu Vod . Arge ).^" ^ ~-- ^" " ^" " . sau. d ruite de Mircea. a a cum ar reie i din cuvintele de mai sus. de lîng Tîrgovi te. fosta mîn stire e în ruine. în orice caz. s o fi m rit pe cea veche. din numele c reia nu se pot citi decît ultimele dou litere . ^_ ^_ Snagov». Cercet ri mai noi o dateaz din a doua jum tate a secolului al XlV-lea.

ridicat . pron timpul lui Seneslau. c rora le-au cerut s zideasc o biseric reprezentativ oua situa ie înfloritoare a rii Române ti i care a slujit apoi tedral mitropolitan . F r îndoial c au existat i i în ara Româneasc . precum i unele mai tîrziu. J li A 1 V . Bogdan I ar fi ridicat un schit lîng Baia. în Curtea de uinele bisericii cunoscute sub numele popular de SfriNjcoar . apoi. Dup tradi ie. ca aceea de 30. cea mai r enumit a ezar e mona hal din Mol dova est e eg Neam . A fost distrus de un cutremur prin 1628. în Drobe a. Astfel. ica Sîn Nicoar . înseamn c a fost ridicat înainte de 1352. tiri documentare întîlnim abia din a doua ! a secolului al XlV-lea.P E K I U A JJ A A T K B 1 A ( a i i V J lJ l jJ l. Conceput ca l ca de închinare i domneasc .50 X 8. în ii Alexandru Ilia . N-ar fi exclus ca ace tia s fi fost ucenici ai Nicodim de la Tismana sau c lug ri români care tr iser un . pe eia mai vechi. Cele din Drobeta-Turnu sînt de dimensiuni reduse (12. cuub numele de Bogdâne ti.A V J ll) ! mai vechi bisericijde mir. Pimen i Silvan. veni i cu ucenicii_]or_ din inuid-dun rene. în care au fost înmormînta i Basarab întemeietorul i fiul :>lae Alexandru. toate aceste trei apar in unor tipuri de l ca uri tiare cunoscute în veacurile XII i XIII.75 X 7. Lucr rile au continuat sub Nicolae iu i sub Vladislav-Vlaicu. Ctitorii au chemat la Arge o echip de din inuturile de veche art bizantin din preajma Constantili. îltimii ani ai domniei lui Basarab I. cu hramul Adormirea Maicii ii. r ii lui Basarab.50 X 7. cu hramul Sfîntul Nicolae. a lui Basarab I.50 m i 12. i structur . s-a început construirea domne ti de la Arge . în care vie uiau diferi i pustnici sau Dup tradi ie. schituri de lemn. în apropierea c ruia s-a ridicat mai în stirea Rî ca. aceast mîn stire a fq întemeiat [arii ofronie. Amintim apoi «JVegru Vod » din Cîmpulung. J L . ceva mai mare (15.uinu Seyerin se p streaz Jundou biserici cu cîteva frînturi de ziduri. iar dup apte ani a fost ref cut de me Matei Basarab. noua biseric trebuia s fie o construc ie momi i s întruneasc anumite calit i artistice i tehnice care s dorin a de afirmare a unei domnii independente. Dintre bisericile de mir din aceast 7~se cunosc doar ruinele cîtorva din ele. ridicate în locuri în mun i sau în codri. din prima jum tate a secolului al XHI-lea.).40 m. stiri i biserici din Moldova.50 m).

. împreun cu un frate al s u vor fi construit o mîn stire nou .. Alexandru cel Bun a f cut mîn stirii Neam mai multe danii: sate. s-a numit Pobrata (în slav. Urma ul s u.a. Petru I Mu at (1375²1391) a ridicat aici o biseric de lemn. cercetînd o serie de documente. înc «de la începutul rii». cînd tefan I îi d ruia dou sate. cel din urm fiind îngropat aici. felurite mertice . se f cea amintire i de «dou sate ale mîn stirii la gura Neam ului. Ruinîndu-se i . înc din prima jum tate a secolului al XV-lea. îi înt rea dreptul de proprietate peste 16 sate (22 august 1447). rînduia ca preo ii din satele mîn stirii s asculte numai de egumenul ei. de la Boi tea. pe care le-a dat sfînt r posatul domn Io Petru Voievod i dou mori i dou vii. între zidurile ei s-a desf urat. fr ie). în 1497. Biserica de lemn a lui Petru Mu at a fost înlocuit cu una de zid ridicat de Alexandru cel Bun. = înfr ire. cu hramul în l area Domnului. c ci tefan cel Mare nu a pus i pentru el o piatr de mormînt în biserica Sfîntul Nicolae din R d u i. Prin acela i hrisov. prin care mîn stirile Neam i Bistri a erau puse sub ascultarea aceluia i egumen Dometian. dac nu va fi fost i mai veche. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei (t 1693). iazuri cu pe te. pe iret. din 6 iunie 1446. Toate acestea au f cut din ea una din cele mai înst rite mîn stiri ale rii. pris ci. din piatr . azi disp rute. In adev r. Reiese c mîn stirea exista în timpul lui Petru Mu at. a a cum a f cut cu ceilal i înainta i i str mo i ai s i. domnitorul tefan I (1394²1399).. prin care închina mîn stirii Neam o alt mîn stire.». într-un hrisov de la mitropolitul Iosif al Moldovei din 7 ianuarie 1407. Este interesant un hrisov de la tefan II. pe care o vom prezenta în alt parte. i o activitate cultural-artistic . Probota. a fost ctitorit de tefan cel Mare. una pe care a dat-o Petru Voievod i alta a cump rat-o vl dicia mea. «unde a fost chilia vl dicii Iosif». Pe locul vechii mîn stiri. Se pare c el a fost înmormîntat aici. Alte numeroase danii i-au fost h r zite de tefan cel Mare. iar azi. Mai tîrziu. este men ionat pentru prima oar documentar la 2 iulie 1398. Probabil pentru ace tia.timp la Athos. Biserica acestei mîn stiri a fost restaurat de tefan cel Mare. Actualul complex mîn stiresc de la Neam mai p streaz de la acest domnitor numai turnul-clopotni .. Biserica de azi. afirma c mîn stirea Sfîntul Nicolae din Poian a fost ridicat de sihastri. mori. pe sub bolta c ruia se p trunde în incint . Daniile au continuat sub fiii s i Ilia i mai ales sub tefan. Petru II. punîndu-le sub ascultarea direct a egumenului. iar Petru Aron scutea satele mîn stirii de orice obliga ie fa de domnie. Mîn stiiea Sfîntul Nicolae din Poian .

Alexandru cel Bun atunci mai multe danii.F E K1 U A1J A Petru Rare .i alege singur urma ul în egumenie. Alexandrei Vod . terminat în 1530. d ruite de trei a 11 iulie 1428 îi închina 50 de biserici «s fie uric mîn stirif. «am dat i am miluit mîn stirea noastr nou zidit Î în Moldovi a». Un cutremur sau o alunecare de teren a avariat grav . Domnitorul ctitor i-a f cut apoi Leroase danii în anii urm tori: sate. . ita la sfîr itul secolului al XlV-lea. De pild . La 15 februarie 1410. u. tefan cel Mare a înmormîntat pe mama sa Oltea jmbrie 1465) i pe so ia sa Evdochia (-j.. a lui Petru Rare . Hrisovul men iona . Alte danii i-au f cut fiii s i Ilia i tefan. a fost ridicat de Alexandru Ctitoria acestui voievod se pare c a înlocuit una mai veche. dar f r s dea numele ctitorilor. ele tee cu pe te. iea i«2« stfre__Alo7d_ov'i^a este atestat de un document din ibrie 1402.. tâijeg. Aceea i grij au ar tat mîn stirii fiii s i Ilia i iu nepotul s u Alexandrei. a biseric . existent i azi. Deci putem sus ine c mîn stirea care exista i fost ridicat de un alt domn sau de un boier i reconstruit e 1410 de Alexandru cel Bun. Lucr rile de construc ie ale stiri s-au încheiat înainte de 7 ianuarie 1407. Bj ri a lîng Piatra Neam (numit în unele documente rea de la Piatra lui Cr ciun»). so ia sa. c ruia i se dreptul de a. a egumenului Dometian. enitul i cu sfin irea preo ilor. so ia sa Ana >oieri. la o mic distan de ruinele în stiri. Astfel. doamna Elena. f r vreun din afar . care i-au înt rit vechile danii sau altele noi. ie 1415 îi d ruia dou sate i îi înt rea altele. înt rea lui dr eptul de a judeca i pedepsi pe oa menii din satele i. la 27 iunie 1449. acela i domnitor nîn stirii mun ii Suhardul Mare i Suhardul Mic. o biseric nou . lor funerare se g sesc azi în biserica nou .14 septembrie 1467). îndemnat de mitropolitul Grigorie Ro ea. neclintit.a lui Alexandru cel Bun (s p turile arheologice au scos la rmele incintei). au fost îngropa i aici Petru Rare . situat cam la 300 m de locul celei vechi. scutiri etc. pe jumen al mîn stirii. i nici un mitropolit. cînd Alexandru a acceptat ca mîn stirea sa i cea de la Neam s fie împreu-» o singur conducere. Domnitorul ctitor i-a f cut numeroase danii. Ast zi este biseric de mir. Mîn stirea a ajuns la economic înfloritoare datorit daniilor f cute de Alexandru (în 1404). a construit. Actuala mîn stire Moldovi a este ctitoria lui re . îtefan (în gropni ) i al ii (în pridvor).

amintit în 1420. la aproximativ o sut de metri de cea veche. Este men ionat documentar la 13 aprilie 1415. alta cu hramul Sf. dup numele întemeietorului ei. este men ionat documentar la 10 februarie 1429. Bistri a era una din cele mai înzestrate mîn stiri ale Moldovei. Dup el au f cut lucr ri de restaurare tefan cel Mare (se p streaz de la el un turnclopotni cu un paraclis) i Petru Rare . Al i domni ² mai ales tefan cel Mare ² i-au înt rit daniile avute din timpul lui Alexandru cel Bun sau au f cut altele noi. Atunci a construit logof tul Toader Bubuiog biserica existent i azi. O alt mîn stire era cea a lui V rzar. care avea sub jurisdic ia sa tot numai 50 de sate. care rezuma un act patriarhal din 1395. la 13 aprilie 1415. f cea amintire de dou mici m n stiri ale lui «Ia co din Mavrovlahia». i seli tea lui Dieni ». Mîn stirea Vl nev ² dincolo de Prut ² numit mai tîrziu Chiprieni (popular C priana). poate dup numele lui Chiprian. . asem n toare cu a episcopului de R d u i. care i-a d ruit. primul egumen cunoscut.». c reia Alexandrei Vod îi f cea danii în 1453. Mîn stirea s-a bucurat de o aten ie deosebit din partea lui Alexandru cel Bun. tot dincolo de 21 ² Istoria B. moara i «sili tea de pe Nichid». pe locul bisericii Sf. mîn stirea vornicului Oan a fost distrus de un cutremur sau de o rev rsare a pîrîului Humor.1418) i al ii.O. îi închina mîn stirea Sfîntul Nicolae. în forma în care o avem ast zi.. Dumitru din Suceava.R. so ia sa Ana (-j. V rz re ti. numit mai tîrziu. In biserica mîn stirii au fost îngropa i domnitorul ctitor (-j. probabil. O noti . îi d ruia vama de la Tazl u.1432). Acest Ia co ² membru în Sfatul domnesc ²‡ ruga atunci pe patriarh «s le primeasc în calitate de ctitor». patru pris ci. Alte danii i-au f cut Ilia i tefan. La 6 februarie 1431. S-a stabilit c prima din ele era mîn stirea de c lug ri e numit mai tîrziu «a lui Ia co» sau «din arina Sucevei» (azi în Suceava). lîng ora ul Gura Humorului. A doua se g sea. în felul acesta. una cu hramul Adormirea Maicii Domnului. cu satul. Daniile au continuat i sub urma ii s i. vornicul Oan .. «unde a fost Huba». Mîn stirea Humor. «un sat la obîr ia Solon ului.. ca apoi s fie reconstruit de Alexandru L pu neanu. este unul din cele mai vechi i mliTTmportante l ca uri de închinare din Moldova.nici slugile lui. ca o ctitorie a unui mare dreg tor. Drepturile pe care le avea asupra celor 50 de state puneau mîn stirea într-o situa ie privilegiat .. Prin 1528²1530. Dumitru. cînd Alexandru Vod cel Bun d ruia aceast mîn stire ² împreun cu cinci sate ² so iei sale M lina. «s -i fie uric cu tot venitul». nici dreg torii lui s nu se amestece întru nimic. ctitoria de mai tîrziu a lui Petru Rare .

pe care voievodul o punea. unde a fost «chilia ii losif i unde sînt c lug ri e». între acestea se num r mî-a Bogotin sau Bohotin. spre r s rit. mîn stirea popii Draghie (1444). ² coni în Letopise ul lui Nicolae Costin ². într-un loc d ruit de Alexandru cel Bun în 1424 lui Toader anume pentru întemeierea ei. despre care nu avem nici o tire. Daniil Sihastrul. o indic i cîteva toponimice (Mîn sDealul Mîn stirii. Tot a a este cazul cu o mîn stire de c lu-în p r ile Tazl ului S rat (înainte de 1399). C lug ri a etc). O astfel de biseric a existat ov (Olov ). Dide ti. probabil în zona Vasluiului. m de asemenea c pe locul mîn stirii Vorone a lui tefan cel a existat alta. aici ar fi construit o de lemn Drago Vod . Aci a fost s pat o chilie. precum i ale urma ilor s i. nîn stiri ale lui Cer nat Ploscarul i numeroase altele. cunoscute sînt atestate documentar tot din jum tate a secolului al XlV-lea. exist o bisericu în stînc . era o mîn stire de c lug ri e. în p r ile Tecucilor. în 1411. potrivit tradi iei. Chilii. în care ar it. o alt mîn stire l u. azi degradat . probabil mîn stirea în care s-a c lug rit i a primul mitropolit. icumentele aceluia i domnitor. Pe lîng mîn stiri. N-ar fi exclus s fi existat bisericu de schit. losif). apoi a fost de tefan cel Mare la Putna. în care ar fi fost îngropat. mult mai veche decît ctitoria lui tefan re. o mîn stire la Boi tea. isten a altor biserici i mîn stiri. Actuala biseric nu poate fi con- . anterioare celei de a doua i a secolului al XV-lea. a doua jum tate a secolului sînt men ionate mîn stirile de la ti. vor mai fi existat e.a p r ile R d u ilor. >roape de actuala mîn stire Putna. sub trea mîn stirii Bistri a. Pomelnicele mîn stirilor Pîng ra i i ani îl arat drept prim ctitor pe Alexandru cel Bun. în Moldova de nord. în aceea i regiune. mul În l area Sfintei Cruci. irea lui Ciunca Stan (1445). la Horodnic. pomenite în documentele vremii. men-: i alte mîn stiri. mîn stirea postelnicului Ignat din Soci. azi Dum-² Tîrgu Neam . azi disp rute. mai veche. Dup tradi ia local . mîn stirea de ÎozieniRoman (1446). C lug reni. amintit într-un document din :înd era d ruit mîn stirii Neam (lîng satul Gra i.a. ctitorit de Drago Vod at de tefan cel Mare la Putna. în p r ile Neam ului .

la 16 septembrie 1408. iar sub raport constructiv a fost cea mai rodnic . Stana. In aceast biseric a fost înmormîntat doamna Anastasia. c ci lemnul n-ar fi rezistat de atunci i pîn ast zi. 1354²c. Biserica Mir u ilor a slujit drept catedral mitropolitan pîn la zidirea bisericii Sfîntul Gheorghe din Suceava. Se pare c a fost pictat în jurul anului 1415. mama lui tef ni Vod . «una din Tîrgul de Jos i alta. Exista înc din primii ani ai veacului al XV-lea. so ia lui Roman I (1391²1394) . iar actuala biseric . Cel mai vechi monument de art bisericeasc din Suceava. dar asupra datei construirii i asupra ctitorului. este biserica^Mh u i. i Ioanichie. atribuit de tradi ie voievodului Sas (c. c reia Alexandru cel Bun îi d ruia dou sate. tefan I. O alt biseric veche este Sfînta Treime din iret. atestat documentar. tirile sînt contradictorii. Roman I. care va fi voia noastr ». cînd Alexandru cel Bun a a ezat în ea moa tele Sfîntului Ioan cel Nou. considerat ctitoria lui Bogdan I. Cea mai însemnat dintre vechile l ca uri de închinare moldovene ti este. fiind cel mai vechi monument de plan treflat al arhitecturii biserice ti din Moldova. tefan cel Mare a pus lespezi funerare frumos sculptate i inscrip ii în limba slavon . Un alt vechi l ca de închinare din Moldova a fost biserica_ Sj^nta az i disp rut . de la începutul celei de a doua jum t i a secolului al XV-lea. Ultimele cercet ri o atribuie îns lui Petru Mu at. cu excep ia unui pridvor. Se p streaz integral pîn azi. De asemenea. primul episcop atestat documentar la R d u i. Bogdan ar fi ridicat aici doar o biseric de lemn. Biserica i-a p strat pîn azi forma ini ial . 1358). biserica Sfîntul Nicolae din R d u i. fiica lui La cu. Potrivit cercet rilor mai noi. la începutul secolului al XVI-lea. din piatr . c ci atunci Alexandru cel Bun d ruia doua sate zugravilor Nichita i Dobre. pentru c domnia lui a fost cea mai lung i mai lini tit în a doua jum tate a veacului al XlV-lea. Bogdan (fratele lui Alexandru cel Bun). în aceast biseric au fost înmormînta i r Bogdan I. ad ugat în 1559 de Alexandru L pu neanu.siderat îns de la Drago Vod . alt Bogdan (fiul lui Alexandru cel Bun). P rerea cea mai acceptabil este c biserica a fost zidit în timpul lui Petru Mu at (1375²1391). i urma ii s i : La cu. Pe mormintele primilor ase. f r îndoial . ctitorul bisericii. ar fi ctitoria lui Petru Mu at. angajîndu-i sa zugr veasc dou biserici. Anastasia. Petru Mu at este primul de la care s-a p strat un act emis la Suceava i despre care se tia c i-a avut re edin a în acest ora .

d r e p tu l d e a li s e c h i p u l î n pr o n a o s ( cu î nt r e a g a fa m i l i e. în a ra R o m â n e a sc i în > va pu l sa o inten s via c lug re a sc . o n c l u z i i : / n a do u a ju m ta te a sec olu lu i a l X l V-le a i m a ju m t a t e a c el u i u rm t o r. d a r m a i al e s d e A st fe l. fi e l a l i t u r gh i e. m i e r e m ar c at ap oi i fa ptu l c p ri mel e mî n stiri m a ri din a ra i sc s . N u m ru l ridica t de -i i m î n sti ri. au ri di c at o e mî n st i ri i b i ser i c i . Ia r î n t r e d at o r i i . în M old o va . s u b d i r e c t a re a S fîn tului N ic od i m d e la Tis m a n a. se ad u g a u i a l e a r e e r au tr e cu i a p o i î n tr e ctit o r i. l o c u r i d e a p r a r e î n c a z d e b o l n i e e tc ).) lu i A l e x a n d r u c el B u n. d e a fi î n m o r :n i nt eri o ru l b i se ri cii. d e m u lt e o ri . e r au m u lt e m î n sti ri ctit o r it e d e b o i eri. ca r e. u n e o r i ).l e vi e ui t o r il or e i. ti e d i n zi d . S e co n st a t d e a se m e n ea c e xi sta o pu t ern i c n a rta con st ru c iei. m a i al e s c el a co n st r uit i pr i m a c e t at e an. d o m n ii r o m â n i. p e c în d b i se ri cile slu j e a u p e n tr u tre b u i n ele i ale c red in ci o il or d intr -o sin gu r p ar o hie. c ti t o ri i a v e a u d r e p t u l s fi e p o m e n i i. s vîr i r ea d e pa r ast a se (u n eo ri se pr e ci za în h ri so a ve l e d e c e zil e u r m a u s fi e s vî r it e p o m e n iril e ). N u m a i e . m en i o n at e d o c u m en a c e a st p e ri o a d . ce e a c e n u se î n in ara R o m âneasc .i d r u i ri d 'e m î n sti ri l a cr e d i n ci o i m i r e n i. l a d a r u r il e f o n d a t or il o r . o 5 t re bu i a î n z e st r a t c u m o i i i ve n it u r i î n d e st u l t oa r e p e n t r u . h r z i n d u -l e pr i vi l e g i i i d a n i i bogate. d e a li se a m i n ti n u m e l e î n pi sa n i a b i sem î n st i ri i r e s p e ct i v e . a ra t c în ce l e d o u ri a t r it i o i n u m ero a s . ctit or ii l e d o m n e ti. C u ti m p u l. h r z e au i ei d a r u r i.a u or g an i z a t c a s a m o vl a sti i (a u t o d e s p o t i i). întîln i m . fii n d a p oi d e d o m n ii u r m t or i. c e a m a i d e se a m e r a î a în ze stra m în stire a r esp ecti v cu t oat e bu n u rile n ec e sar e us inerea ei. D an ii l e e r a u f c u t e pe n t r u v e n i ci e . t a t e a d e c t i t o r a d u c e a o se r i e d e d r e p t u r i . M î n sti ril e se d e o l e bi s e r i c i l e d e mi r p r i n a c e e a c sl u j e a u i n t er e s el e g e n e r al e i B i s er i c i i ( l c a u r i d e c u l t u r . p rec u m i me t e ri au toh to ni. d a r.² A V H i. In tim p c e o bi se p u tea zid i f r a fi d ru it cu b u n u ri m o b ile s au i m o bile .m ai s r ac e ² d e c l u g r i i cr e d i n ci o i. fi e d i n l e m n . i ar . i m i tî n d p e î m p r a i i b i z an t ini. A m pu t ea d e ci p r e su p u n e c R o m a n f ost ctit o r ul b i seri cii.

1961. 600 de ani de la zidirea bisericii domne ti. Despre mîn stirea Cîmpulung. 5²6. DIACONESCU. V. Cercet ri arheologice la Br det-Arge i problema dat rii monumentului. 284²335. L u c r r i s p e c i a l e : CONSTANTIN C. 1906. LXXIX. 61²65. an. 1983. 1967.. 1²3. Date în leg tur cu biserica vechii cur i domne ti din Cimpulung Muscel. 1944. 68²73. 1970. nr. 107²137 . IX. p. nr. 2. nr.. 128 p. Bucure ti.O. nr. nr. 876²889. 635 p. Bucure ti.R. an. nr. 1966. in GB. Paris. In M. nr. nr. Arta cre tin In România.. LXXXII. 1955. p. Bucure ti. în BOR. XXXIX. TEFAN ANDREESCU i MATEI CAZACU. IONA CU. 1966. XIII. XXXIX. în GB. p. Stud iu intr oductiv i pr ezent area plan elor d e Dr. 11²12. 3²4. 1937. PAVEL CHIHAIA. ara Româneasc . 11²12. ILIE GH. II B IB L IO G R A F IE A. II. 1. TIT SIMEDREA. 1961. an. LIA BATRlNA i ADRIAN B TRINA. p. 118²138. 1018²1032 (sus ine r ar fi existat o mîn stire la Cozia. P. 208²221 . Bucure ti. Vechimea min stirii din p durea cea mare de Ia Bolintin. PAVEL CHIHAIA. p. XV (1247²1500). 1961. EMIL LÂZÂRESCU. Bucure ti. în BMI. în MO. 1970. XXI + 352 p. nr. 1931. cu integrarea ei în circuitul valorilor universale. în BOR. Secolul al Xl V-lea. 1953. i reeditarea : Documenta Romaniae Historica. + 11 pi. XXX. 1²2. p. 1962. p. 11² 12. în MO. în SCIA. . Contribu ii la datarea bisericii lostei min stiri Cotmeana. 323²338. in RIR. 1961. în voi. un monument din veacul al XlV-lea. LXXIX. 56²59. XCVIII. 4. întemeierea Mitropoliilor i u celor din ii mîn stiri din ar . 1980. în BMI. Biserica mîn stirii Vi ina ² un monument din veacul al XlV-lea. AUREL I. p. ne putem explica str lucita înflorire artistic din epoca lui tefan cel Mare. (I). I. 1917²1923). GHEORGHE I. 1²2. Data zidirii Coziei. . p. an. alta la C lim ne ti). Documente privind istorici României. cu mai multe studii . p. DRAGHICEANU. p. 1. Vatra m n stirii Glavacioc în secolele XV²XIX. Biserica voievodului Nicolae Alexandru din Cîmpulung Muscel (a. 38²49. PAVEL CHIHAIA. Dou monumente religioase din veacul al XlV-lea: Nucetul sau Cozia din Vîlcca i Nucetul din Dîmbovi a. VII. 1923 (BCMI. nr. 470²476. O. Studii i lucr ri de icstaurare. Etape de construc ii în incinta min stirii Negru Vod din Cimpulung Muscel. 1047²1077.S. Schitul Br detul. 303²316 i nr. p. 1974. GHEORGHIU. 52²89 . 11²12. an. ara Româneasc . VIRGIL DRAGHICEANU. 1971. an. TEFAN ANDREESCU i MATEI CAZACU.. nr. ( I I ) . nr. 2 voi. 16 p. BOR. Corina Popa. Panaitescu i Damaschin Mioc. Monumenfs byzantins de Curtea de Arge . nr. în BOR. RADU GRECEANU i EUGENIA GRECEANU. 221 p. VII. Mîn stirea Vi ina. 3. Curtea Domneasc din Arge . 3²4. Monumente istorice. XVIi. TAFRALI. + 158 pi. în BOR. Sub redac ia P. B. Bucure ti. CANTACUZINO. 1969. 1352²1633). voi. p. în MO. în SCIA. an.A1V²XV 325 j cunosclnd înf ptuirile artei moldovene ti din aceast perioad . XIV. p. p. B. XXI. V. 1109²1119. I (1247²1500). nr. I z v o a r e : Academia R. 1924. NICULAE ERBANESCU. BRATULESCU. VIRGIL DRAGHICEANU. an. an. GIURESCU. 1952. an. 1033²1049. Istoria min stirii Snagov. Nucetul. [n leg tur cu biserica domneasc de la Arge . an. 192 p. XXV. Fost-au dou slinte l ca uri la Cozia?. Istoricul i restaurarea tostei mîn stiri Cotmeana. p. p. XXVI. L u c r r i g e n e r a l e : NICOLAE DOBRESCU. L + 431 p. 1964. an. p. X²XVI. veacul XIII. 43²46. 9²10. în BCMI. an. ara Româneasc . LXX.

an. Bucure ti.). LXVII. n ou III). Bucure ti. 372 p. dup m rturii noi. p. Bisemeasc din Curtea de Arge . ea Neam ... Mîn stirea Humor.M. Mîn stirea Neam . în BCMI. TEFAN BAL ² CORINA NICOLESCU. N. Primele mîn stiri i biserici moldovene ti. TOMA G. în MO. Biserici i mîn stiri vechi din Moldova.. an. nr. XLV. 324²347. 1965. + ilustr. p. Craiova. 371²545. XIX. 1971. nr. A. an. 1963. 800 p. 555²562. > v " iî ! -: . TEFAN BAL ² CORINA NICOLESCU. Bucure ti.. TEFAN BAL . 7_8. 1962. Bucu58. i v îndut e i d rui te în se colul XV. I²II. p. 314²506 i an. an. 597²612. 5²6. Ia i. GRIGORA L PRO U.. p. 165²184 (extras: V lenii de Munte. 22 p. IOAN IVAN i SCARLAT PORCESCU. MARIA-ANA MUSICESCU i GRIGORE IONESCU. 1 ²2. la i. p. PA VEL CHIHAIA. 426 p. . XXXIX. Moldova v o a r e : Documente privind istoria României. 1976. 1938. 55 p. p. 985 p. TI T SI MED REA. Mîn stirea Co u tea-Crivelnic (Mehedin i). Craiova. GRIGORA . în r i is t or ice ». 1974. 1935. 1981. i Repertoriul bibliografic al localit ilor i. + Studii despre min stirile Neam i Moldovi a. în M. 1970. 7a istoria Bisericii moldovene pln la tefan cel Mare. n r. veacul XIV. Bucure ti. 19 49. deduse din hrisoavele bisericii Iui Neagoe Basarab. Bucure ti. 5 p. -în BOR. 1969. Bibliografia localit ilor i monufeudale din România. p. 1968. ara Româneasc .12. Moldova. XX ( s. 1954. voi. LXXI + 530 p. 1947. I. XXXVIII. Cele dou l ca uri ale Mitropoliei din ie Arge . 384²1475). 11 4²1 30 . 3. c r r i: N. BÂRCÂCIL . ova. BULAT. 7²8. 127 p. . Mîn stirea Moldovi a. .S. 70 p.monumedievale din Moldova. voi. n t r u b i b l i o g r a f i a d e t a l i a t a monumentelor de art bisericeasc id i lucr rile lui NICOLAE STOICESCU. XV. Bucure ti.

pe Some . BANAT I MARAMURE ÎN SECOLELE XIII²XV : . . în B i . -' ' : ' ' " . Prima mî n stire cunoscut din izvoarel e istorice este cea de la Morisena (Cenadul de azi). r ealiz ri maj ore al e ar hi t ect urii i pict urii r omâ ne ti. : ' r -' " frrJ« Credincio ii ortodoc i români din Transilvania. ² dup 1028 ² cei ortodoc i au fost a eza i în mîn stir ea ort odox cu hr a mul Sfî nt ul Gheor ghe de la Mai dan (la gr ani a ‡ româno-iugoslav de azi). mai al es în p r il e Hunedoar ei i în Banat. x. Acest pr o ces est e strî ns l egat d e afir marea politic i militar a cnezatelor i voievodatelor române ti.'. . Banat. -ir. . "". .. Printre cele mai vechi monumente de * 5ft jbiseri ceasc în fiin i ast zi se nu m r biseri ca din Den u . . . papa Inocen iu III (1198²1216) delega pe episcopul s u de la Oradea s le cerceteze i s constate dac nu era posibil înfiin area unui episcopat dependent de Roma.ft Bisericile din Transilvania.iif j i/ îf 3 'iitsv . temeliile mai multor biserici din secolele X²XI. ' . MÎN STIRILE I BISERICILE ROMÂNE TI DIN TRANSILVANIA. Bihor i Maramure au avut biserici i mîn stiri ² lucrate din lemn.' . în secolele XIII²XV. în vara anul ui 1966 s-au descoperit la D bîca. ‡ ' - . . . . . Num rul mîn stirilor ortodoxe din Ungaria i Transilvania a sporit mereu.Toan Botez torul. ² a c ror existen poate fi urm rit cu apr oxi mativ un mil eniu î n ur m . Docu mentele vremii fac adeseori amintire de voievozii i cnejii români. io q ‡ 9' . . . cu hramul Sfîntul. . ridicat de voievodul Ahtum... re mai al es de cei car e se remar cau prin fapt e de vit eji e în camp aniil e U antiotomane care se desf urau atunci. . s-au ridicat tot mai multe biserici i mîn stiri. din nuiele împletite sau din piatr i c r mid . încît în anul 1204. în jurul anului 1002. una din re edin ele voievodului Gelu. De pild . In urma ocup rii mîn stirii de c tre c lug rii latini. X ?. .

Dr gu ).tip longitudinal. din bolovani de rîu i din c r mid . o ctitorie cnezial de la începutul secolului al XlV-lea. P&» cneazului Baiea i ale preotului Nane . de i mulat ipoteza c ar putea data.iertarea. vara anului 1975. i s-a scris mult despre aceast biseric . lespezi f uite. A fost împodobit cu picturi de c tre me terul zugrav i ajutoarele sale. în satul Sfrei. un «edificiu straniu i singular ca form i structur tonic » (V. provenite nele Sarmizegetusei învecinate (altare votive. Pe baza acestei descoperiri. statui etc). Este construit din pietre romane. dar pe locul unei biserici din lemn. scris în anii 1313²1314. s-a stabilit c bise. Este cea mai veche pisanie xeaga art medieval româneasc . se afl o alt valoroas biseric monustoric. Se presupune c ace tia din urm sînt cnejii din familia L sau Mu ana din Densu . socotit cel mai vechi ansamblu pictural cunoscut pîn întreaga ar . Biserica actual este deci cea mai veche clâ-imâneasc p strat integral. în 1408²1409 biserica a fost re-de cneazul Cîndre i so ia sa Nistora. altar pentagonal.X V I I I ) ia egului. lîng tabloul lor votiv. într-o alt form .coperit o pisanie în limba slavon . cunosc ctitorii acestui l ca de închinare i nici ai ansamblutural. pe malul drept al Streiului. :e rezult c biserica s-a ridicat «spre ajutorul i_. în aceea i inscrip ie rwemrjja jiumele ^ugravului Teofiî. în anul 1443. c sub i pictura mural din 1313. una din cele mai interesante construc ii itecturii europene. s-au f cut descoperiri de interes istoric-artis:ep ional la biserica din piatr din satul SJrei îngeorgju (azi it în ora ul C lan). >. îns . . folosit apoi . se afl un strat i mai vechi de eal . aproximativ 2 km de aceast biseric .ric . S-au descoperit i por iuni :tura mural executat atunci. Trebuie relevat. din secolul X ar fi vorba chiar de un edificiu roman ruinat. tatea cercet torilor atribuie monumentul secolelor XII²XIII. mult mai veche. fapt consemnat de o inscrip ie. cu un opotni care domin împrejurimea. pe malul 1 rîului cu acela i nume. ea continu s ridice de întrebare în ce prive te vechimea i fazele de construc ie. Intre altele .P E R IO A D A A T R E I A ( S E C O L E L E X I V .Î piatr de aici a fost construit înainte de mijlocul secolului lea. atesta i documentar din secolul lea. format dintr-o nav . construit din piatr brut . de acelea i dimensiuni. dup cum arat o alt .

Biserica a servit drept paraclis al cur ii cneziale. în apropiere de Densu i Sarmizegetusa roman . A fost împodobit cu picturi în interior i exterior. cu portale i ferestre cu coloane. A fost îngropat în aceast mîn stire ( 1580). de tip occidental. devenit Kendeffy i trecerea ei la alte confesiuni. situat la aproximativ 15 km de ora ul Ha eg. în apropiere de Ha eg. in hotarul satului Silva u de Sus. cu picturi ascunse sub var.I i din piatr f uit la muchii. se afl o biseric de dimensiuni mai mari. Tot secolului al XlV-lea îi apar in bisericile din Slnpe ru. reprezentînd pe Maica Domnului cu pruncul în bra e. ad ugat în secolul urm tor.i* . documentele din secolele XIV²XV fac amintire de cneji locali. romano-gotic. se adaug alte numeroase monumente de art bisericeasc din secolele XIII²XV. situate în ara Ha egului i Valea Streiu]ui. In interior se p streaz un valoros ansamblu de picturi murale. azi în parterul turnului-clopotni . Nuc oara i Pe teana. La acestea. O alt ctitorie a secolului al XlV-lea este biserica din Ostrov. refugiat i apoi c s torit în Transilvania. la poalele Retezatului. apoi a calvinilor. In aceea i zon a Hunedoarei i Ha egului existau mîn stirile Plosca. ² se pare ajutat de familia lui lancu de Hunedoara ² i cea de la Cerna (numit i Negoiu) . la Sînt m ria Or/ea. ctitorie a cnejilor locali. cu un turn-clopotni cu cinci nivele. odat cu maghiarizarea familei Cîndea. In imediata apropiere a ora ului Ha eg. Are ziduri înalte. aproape în toate satele men ionate. ». ctitorit în ultimul p trar al secolului al XHI-lea de cnejii din familia Cîndea. ref cut mai tîrziu din temelii de domni a Zamfira. se pare c amîndou au fost distruse în secolul al XVIII-lea. cu hramul Sfîntul Ioan Teologul. probabil de ucenici de-ai Sfîntului Nicodim de la Tismana. de multe ori participan i la luptele antiotomane conduse mai ales de lancu de Hunedoara In chip deosebit trebuie men ionat mîn stirea Prislop. Prima biseric a fost ridicat la sfîr itul secolului al XlV-lea. Amintim ruinele bisericii de la Cetatea Col ului în apropierea satului Rîu de Mori. Biserica p streaz o frumoas icoan de hram. cu un frumos turn-clopotni . din piatr brut i piatr f uit la muchii. De altfel. fiica lui Moise Vod al rii Române ti (1529²1530). Biserica a ajuns mai tîrziu în st pînirea catolicilor. care st pîneau aceste locuri înc din secolul al XHI-lea. ctitorit în secolul al XlV-lea de cnejii Cîndea.

cu o . înrobabil pe cneazul Dobre Românul. în anii din urm . patrulob . Elena. în Deva exista o biseric cu hramul Sfîntul Nicolae. l rgit cu un pronaos pe la mijlocul secolului a.j at . pe pere ii de sud. In urma acestei a ridicat biserica cu hramul Sfîntul Nicolae. în fiin pîn azi. 1342²1382). restaurat apoi în 1634 i pictat peste 20 de ani. în care va fi slujit Ioan de Cafia.i ridice o biseric de zid în ora . în l tate a secolului al XV-lea. înaintea > desigur o alt biseric .într-un tablou votiv. iar cealalt de fra ii cneji Vladislav ir de aceste biserici hunedorene. Prima a fost ridicat în jurul anului 1400. itre sfîr itul secolului al XlV-lea (avea stema regelui Ludovic al Ungariei. care-i cu privilegii i mo ii. a fost ridicat biserica din Le nic. format ini ial v i un altar. sau în umentele fac amintire i de alte biserici române ti. între care se remarc tabloul votiv. întîlnim alte bisenente istorice. i printre cele mai expresive realiz ri ale arhitecturii medie. ctitorul bisericii. mai tîrziu).0 regretabil gre eal a disp rut. noiembrie 1458. pome-:rte de atunci. r pit mai tîrziu de calvini.B îd din secolul al XlII-lea. Un interes aparte prezint biserica din Gura. ui ora ului Brad ² nu departe de ebea ² se afl alte dou le realiz ri ale artei medievale româ ne ti : bisericile din L Ribi a. ref cut în secolul urm tor Dciarovici. a fost c s torit cu Petru cel anul rii Române ti. pe Valea Mure ului.. biserica ling Hunedoara. a c rei fiic . potrivit tradi iei.a ne ti din Transilvania. azi disp pild . . cu o form ciudat . tot în secolul de cnejii satului. a fost descoperit pictura ei ortodox (acoatunci cu var) dar la scurt timp a fost demolat . P r ii de r s rit (altar i naos). ca din Ro cani este ctitorit de cnejii din familia Caba. în apropierea Devei. vest i nord ai restul. i s-a ad ugat mai tîrziu o tind scurt i un turnul anului 1400. cu un an-s picturi murale originale. care. Spre ecolului trecut. de jupînul o ia sa Visa. ctitorit . i jude ul Hunedoara. înrudi i cu Iancu de Hunedoara. zugr vi i ² al turi de ceilal i membri ai fami-. q». Tot acestui secol îi apar ine i in Bîrs u. regele Matei Corvinul acorda românilor din 1 dreptul s ..

lîng Gherla. lîng Dej. La Lup a. Biserica mîn stirii Rîme . Bisericile «din S ndule ti.. era format din altar i dintr-o nav cu turn-clopotni spre vest. în diferite sate din jude ul Alba de azi. La Guhova de Sus i Lopadea Veche. ne re ine aten ia biserica Sfîntul Nicolae din cheii Bra ovului. apar in aceluia i secol. tot din perioada de care ne ocup m (secolele XIII²XV). In secolele urm toare. înainte de 1488. Nicolae. p strînd fragmente de picturi originale. exist dou biserici din secolul al XV-lea : una cu hramul Sfîntul Gheorghe. a ezat într-un cadru natural de o rar frumuse e. din lemn. în anul 1424. care. se g sesc ruinele unor vechi biserici române ti de piatr .i avea re edin a în Feleac. C tre sfîr itul aceluia i secol. Biserica fostei mîn stiri de la Geoagiu de Sus dateaz de la sfîritul secolului al XV-lea sau începutul celui urm tor. prezint asem n ri cu bisericile hunedorene din secolele XIII²XV.. Biserica din Sîntimbiu dateaz . ctitoria cneazului Vladislav din 1421.. Recent au fost scoase la lumin foarte izbutite fresce din secolul al XlV-lea. ambele lîng Aiud. Mitropolitul Daniil. Sava i Gheorghe. care dateaz tot de prin secolele XIV²XV... i alta cu hramul Sf. în care sînt pomeni i arhiepiscopul Ghelasie i zugravul Mihul de la Cri ul Alb. p strate fragmentar. de unii cercet tori. Biserica din Zlatna a fost ctitorit de cneazul Tanislav Hrabor i so ia sa Anica. ridicat pe la sfîr itul secolului al XlV-lea sau începutul celui urm tor. In celelalte p r i ale Transilvaniei. biserica a suferit mai multe ad ugiri i modific ri. din zid. Ung Turda. precum i o inscrip ie din 1377. într-o faz ulterioar . Aici i-au avut re edin a ² în a doua jum tate a secolului al XV-lea mitropoli ii Hristofor. A doua construc ie era o biseric din piatr de pe la sfîr itul secolului al XV-lea. în jude ul Cluj. Ini ial. dup unii cercet tori. . i din Cic u. Primul l ca de închinare se presupune c era din lemn. m rit . cele mai multe s vîr ite cu ajutorul domnilor arii Române ti i ai Moldovei. cu un exonarthex cu contrafor i. i Mica. a unei foste mîn stiri. Alte biserici române ti au fost ridicate în secolele XIV²XV. asupra c reia au adus lumin recentele cercet ri arheologice (1975). a fost împodobit cu picturi murale. lîng Aiud. bisericile din B i a. sînt considerate. a zidit în Ucest sat o biseric cu hramul Cuvioasa Paraschiva. în Mun ii Apuseni. ca apar inînd secolului al JUII-lea. zidit cu sprijinul lui Vlad C lug rul al rii Române ti. apoi restaurat spre sfîr itul secolului al XVI-lea.

(jud. pe valea Some ului Mare. la 2 km de frontiera cu Iugoslavia. în 1418. ca i ruta biseric reformat din Roteni (toate în jud. din secolele XII²XV. majoritatea au fost pictate va chiar în exterior. Lancr m (jud. jud. d ruia ocina Scorei egumenului Stanciu i fratelui s u I. Deda (jud. Bra ov. Mure ). potrivit tradi iei. De pild . S laj) prin 1470. La canoanele i formele stilistice bizanecute prin filiera rii Române ti.a. Aici. Bise-: din Ciceu-Mih ie ti i Cetatea de Balt (zugr vit în 1525) au ‡idicate tot cu ajutorul unor domni moldoveni. în 1398. Izvoarele timpului pomenesc i alte biserici transilv nene colele XIV²XV: Pe ti u Mic (jud. Sîngeorz i N s ud. Rîu B rbat (jud. precum i unele elemente occidentale Strei). bisericile din Scorei (Mircea trîn. de multe ori ridicat mai tîrziu. Alba) în 1439. Hunedoara) în 1411. m Fize ului (jud. Sibiu) i altele. Dup tradi ie a fost zidit cu ajutorul lui n cel Mare. In ultimii ani ai secolului al XV-lea a fost ridicat Irala episcopal de la Vad. documentele vremii île urme arheologice atest existen a mai multor mîn stiri ro. Cut ² dba . Rediu (jud.cistent i azi ² dup cum arat însemnarea de pe Tetraevanghelul acolo din îndemnul s u. Unele p streaz destul de numeroase. Ei vor fi contribuit la formarea unei « coli» de pictur româneasc . cum a fost cea din Strei. me terii transilv neni au t i unele elemente locale (mai ales în cazul costumelor ctitou chiar al altor personaje. A a cum am ar tat. m rturie a i artistic al poporului nostru. Timi ).. din secolul al XV-lea (satul Parto este conîns în registrul dijmelor papale în 1333. ajoritatea acestor biserici române ti au un plan asem n tor : o orgitudinal . Toate sînt lensiuni reduse. dînd na tere unei picturi cu totul originale.îteva biserici din p r ile de sud ale Transilvaniei sînt socotite ii ale unor domni munteni. Hunedoara) în 1330. 'ot ortodoxe au fost la început i bisericile reformate de azi din na de Mure i Fintinele. apoi în cîteva acte . . Mure ) în 1451. cument din 14 decembrie 1450 pomenea bisericile de lemn din . Rî nov i Z rne ti ² jud. Alma u Mare (jud. S li te (jud. Me terii erau din p r ile Jocului. poate al lui tefan [are sau al urma ilor s i imedia i. iar în partea i un turn-clopotni . R inari. altele numai fragmente. în continuarea c reia se afl altarul. cu picturi din secolele XIV²XV. ricile ^ i mîn stirile din Banat. Sibiu. cu ajutorul lui tefan cel Mare.

peste care s-a ridicat cea actual din secolul XVIII) . Biswiclle_din_Arad.‡ în 1270 era amintit mîn stirea de lîng umig). ctitorie a cnejilor locali. i Dezna (sec. In apropiere se g sea mîn stirea Slngeorge. A fost transformat i m rit în mai multe rînduri. apoi ref cut de despotul Iovan Brancovici. la sfîr itul secolului al XV-lea. tot din secolul al XV-lea. dar în 1778 a fost desfiin at de Habsburgi (reînfiin at abia în 1934). Aceasta din urm ar fi fost zidit în secolul al XlII-lea de un c lug r venit din mîn stirea Hilandar. mitropolitul Timi oarei. fiind azi una din operele reprezentative ale artei române ti din Banat. azi disp rut . ars de turci în 1552. fiind ref cute apoi în secolul al XVIII-lea. Alte cîteva mîn stiri. atribuit secolelor XIII sau XIV. cînd Banatul a fost ocupat de turci. Zlati a. XIV²XV). La Ilidia. ortodoxe erau situate pe Dun re. în urma încet rii domina iei lor. era probabil o ctitorie a Ecaterinei Perianu.MINASTIRI I BISERICI IN SECOLELE XIII²XV 333 din secolul urm tor).a.. în pronaosul bisericii se p streaz fragmente de pictur din secolul al XV-lea. emliug. V r dia (distrus de turci. ' ion m i bisericile din H lmagiu (sec. Cele mai multe au fost distruse în timpul deselor incursiuni turce ti. apoi ref cut în secolul al XVIII-lea) i Mesici. datînd tot din secolele XIV²XV. In partea de sud a Banatului. dup ocuparea Banatului. poate chiar mai vechi: Voilovi a i Cubin (azi în Iugoslavia). Mîn stirea S raca (jud. Bihor i Maramure . în 1378 era ' amintit biserica din satul disp rut Valea. Bazia . în p r ile Aradului. In 1730 a fost restaurat . se g seau alte mîn stiri ridicate în acelea i secole: Sredi tea Mic (azi în Iugoslavia). mai ales în 1552. Timi ). XIV. în apropiere de Vîr e . a servit drept catedral a episcopilor care. ref cut în secolul al XVIII-lea. s-a descoperit o biseric din secolele XII²XIII i o biseric fortificat . cînd se mai puteau vedea pic turile.i aveau re edin a în acest ora . de prin 1402. A fost demolat în a doua jum tate a secolului trecut. Cusici. Biserica din Lipova este atestat documentar înc din secolul ai XlV-lea. între care se remarca i chipul protopopului Gavriil. dateaz tot din secolul al XV-lea (prima funda ie era din secolul al XH-lea . Sfîntul Ierarh Iosif. Ogradena Veche sau Mrâcunea (lîng Cazane). umig sau Morava. cunoscut i sub numele de emlac. în apropiere de Oravi a. tr ind pîn ia moarte (1656). In secolele XVI²XVII. men- . Biserica din Lugoj. în secolul al XVII-lea s-a retras aici. A fost ars de turci.

Alt e mî n stiri existau l a Birsa na i C uh ea di n ni ai veacului al XlV-lea. deci tipul obi nuit al b isericilor din sudul aniei. absid poligonal i un turn-clopotlatura de v est. cele din secolele de care ne ocup m n-au intemperiilor vremii pîn în zilele noastre. se afla mîn stirea ortodox . . C ea din ur m este o bis eri c d e u o nav dreptunghiular . de la în cep ut ul secol ul ui al XV-lea ( i i cirilice).A 1 V ² S t. II* ^ . tot pe valea Mur e ului. în secolele XIV²XV sînt atestate documentar bisericile din 64). uri mural e ort odoxe. aveau i bisericile din T rc i a. pe locul uneia mai listrus în timpul marii invazii a t tarilor din 1 241²12 42 (în i pomenit «mîn stirea de la Isou». azi în ruine. era pomenit înc din 1131. ctitoria Drago izilor. A fost ctitorit de jcali la sfîr itul secolului al XlV-lea sau începutul celui de al ajungînd apoi sediul unui protopopiat pentru parohiile din teiu ului. pe care fra ii Bale i Drag nat-o Patriarhiei din Constantinopol în 1391. La Vo ivozi s-au des coperit funda iile u nei mîh stiri ² bi i chilii ² din secolele XIII²XIV. despre care se p resup une [a pe locul celei de la Bezdin). V 1 1 1 ) î stirea Hodo ^Bodro^ pe valea inferioar a Mure ului. Nu departe ista. 1156 i 1177). Cel mai vechi strat de pictur ² care poate fi urm r prin intermediul descrierilor i al fotografiilor f cute înainte )leta distrugere ² apar ine secolului al XV-lea. Saras u a. ridicat în secolul al XVI-lea. cu forme aseire celor din bisericile hunedorene. locul de re edin al voievodulan. Biserica Alb (1373). Bihor se cunos c d e asemen ea mai multe biserici din secolele T. Maramure . Retnetea i Tileagd. Datorit faptului c majoritatea bisericilor maramure ene astruite din lemn. azi . Bezdin. iare documentare fac apoi amintire de mîn stirea fîntul Mihail . dup ultimele cercet ri. cînd a fost declatvr o pi ghi e. azi în ruine. cercet rile arheologice au dus la descoperirea ruisericilor din Giule ti. pare ie. ctitoria cnejilor de acolo (secolele XIII² din Cuhea (azi Bogdan Vod ). . din secolele XIV²XV (o mîn stire Hodo .prin secolele XVI²XVII ² în st pînirea calvinilor maghiari. Ap a de Mijloc (1428 i 1440). O alt biseric veche din fost cea din Seghi te ( edi te). di n s ecol ul al XlV-lea.

+ 30 pi. P. Studiu introduct iv. + 117 ilustr. Vechile biserici din Zarand i ctitorii lor in sec. . cu o înf i are modest . Bucure ti. Iconogralia artei bizanti ne i a artei feud ale române ti. Ribi a. D. S. 3. 469²562). XIV² XVIII). în SCIA.e si ecl e.. (extras din ACMIT pe 1929. + 100 pi. I. I. CORIOLAN PETRANU. 1938. Cluj-Napoca. partea I-a.L u c r r i de s i n t e z : Istorie. TEFANESCU. Bihor i Maramure . IX + 166 p. Zlatna). CXXVIII + 364 p. Bucarest. în ACMIT pe 1930²1931. nr. 1930 ²1932. 1970. I (sec. XIV i XV. 1.. P i c t u r a : TEFAN METE . V ASI LE DR GU . 40 p. Bucure t i. I. 1936. L'art roumain de Transylvanie. voi.. VIII + 225 p. 1985. La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis Ie s o rigines jusqu'a u Xl X. voi. XIV²XVI). 643²646. Pictura româneasc în Transilvania. Pictura mural din Transilvania (sec. (extras din voi. ". Sale Dr. Arfa cre tin în România. au dus la cunoa terea unora din cnejii ctitori ii{ (Streisîngeorgiu. + 4 8 pi.. Inscrip iile murale. 8 p. Secolul al XV-lea. 19 38. Clu j. Cluj.. Studiu introduct iv i prezentarea plan elor de Corina Popa. 1938.li . Secolul al XlV-lea. VASILE DR GU . MU LEA. p. 115 p. plan elor de Vasile Dr gu . MARIUS PORUMB. Istoria bisericii . p. VecW monumente hunedorene. 75²102.. 1²222). Par is. voi. VASILE DR GU . VIRGIL VAT IANU. Pei ntu re mural es d e Val a chi e et de Moldavie. TEFAN METE . TEFANESCU. " . ant ologie i prezentarea. Dar mai presus de toate. români ² sînt.. Istoria ariei ieuclale în rile române. 1932. CORIOLAN PETRANU.. Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. Picturi murale exterioare în Transilvania medieval . (II) . + 67 ilus r. A l t e l u c r r i : SILVIU DRAGOMIR. 1930. Din istoria artei religioase române.'. 1983. orin '. I. Bucure ti. Zugravii biser i ci l o r r o mâ ne . bisericile de piatr române ti din Transil'"' vania.Csiîr i ul secolului al XHI-lea). p. TEFANESCU. Bucure t i. p. ( e xt r a s din ACM I T p e 1 92 6 -2 8) j I.ginari din partea locului sau veni i din alte inuturi locuite de . mitropolitul Ardealului. aceste ui str vechi ctitorii române ti sînt m rturii gr itoare ale continuit ii ^‡românilor în Transilvania propriu-zisâ. care au mai putut fi descifrate. cu mult mai bogate decît cele din ^ ara Româneasc i Moldova. 1968. (extras din ACMIT pe 1929. 269 p. 12. 1963. 1981. . 139²148. Omagiu I. ² realizate de me teri români. i 4. XII + 1018 p. 1973. Sibiu. SILVIU DRAGOMIR. Ctitorii bisericii din Bîrs u. Bucure ti. 192 p. + 1 h . Bucarest. 1940. 1985. Bucure ti. 1 68 p . La Transylvanie.. Vechile biserici de piatr române ti din judelui Hunedoara. Sibiu. p. 1959. Cluj. CANDID C. XIV ² 1450). 223 ²264). . pentru acel timp.. Nicolae B lan. /^construite rudimentar. ( I ) . A r h i t e c t u r a bisericilor din Transilvania. bi Picturile lor murale originale (dup unii cercet tori chiar de la *. 1930. t. Bucure ti. Mîn stirile române ti din Transilvania i Ungaria. -f 47 ilustr.. .C o n c l u z i i : De i de propor ii reduse. Ave c 5 6 pl an ches h ors tex te et 15 g ravu res d an s l e te xte. L'art byzantin et l'art lombard en Transyl vanie. prezint o deosebit importan istoric i artistic . în voi. p. D. VIRGIL VATAIANU.. 180 p. 72 p.. Un vecW monument istoric : biserica din Ro cani. GRIGORE IONESCU.‡ . IX + 439 p. Cri cior. Istoria arhitecturii în România. precum i la cunoa terea ^primilor zugravi de neam român. 1965. Cluj. Pari s. ctitorii ale cnejilor i credincio ilor români din secolele v' XIII²XV. Bucure ti.. 97 p. BI B L I OGR AF I E . 1 9 29 . : . D. 240 p. 540 p. Banat. seria Arta plastic .

Biserica ortodox Adormirea Maicii Domnului din Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. Arta veche a Banatului. 307²310. p. > r i c i i m n s t i r i d i n B a n a t : VICTOR VLADUC EANU. OLIVER VELESCU i ADRIAN CORVATESCU. nr. 109²124. 1963. RADU POPA. 7²9.O. Bucure ti. un vechi monument de arhitectur medieval romaneasc . an. Arhitectura. Bra ov. p. 1976. p. ECATERINA CINCHEZA-BUCULEI. 555²564. MILOIA. 1966. tMM. 49² (RGHE I. în MB. 2 voi. XXIV. XX. Sesi unea a Dire c iei Monumentelor Istorice. Arad. în RMM. 1969. 285²290. p. L'ensemble de peinture murale de Iconographie et iondateurs. : r i c i i m n s t i r i d i n M a r a m u r e : D es p r e m n st ir ea hail din Peri. în RESEE. Date istorice privind trecutul unei m n stiri: i emlacul Mic.I. RADU POPA i MIRCEA Ctitoria cnezilor giule teni. 32 p. O veche ctitorie româneasc -biserica din Cic a (lud. în AMN. 1979. MARIUS PORUMB. M RIA ELENA IONESCU. 168 p. 427 + 455 p. M n stirea S raca. TEF NESCU. Timi oara. Cer cet ri i observa i i asupra bisericii d in Densu . 4²6. IOANA IE PANAIT i MARINEL DAIA. LXXXVII. Centenar muzeal X-cdea 1972. Cluj. p/cfu3. în SCIV. 1981. p. . Un nou monument românesc din piatr în :. 1 94 7 . 1980. 2. M UR E IA N U. AMN. . 174 p. GHEORGHE COTO MAN. 2. MARIUS PORUMB. M n s t i ri d i n Ba n at . 267²285. p. (extras din «Ana/eJe Banatului*. 1974. Ti mi - . nr. în M. 2. în voi. 5. în B. Biblioilit ilor i monumentelor medievale din Banat.B. Bucure ti. 1 4 4 >. XVI. nr. 1972. XXII. 1976. nr. p. Seria MIA. Un vechi monument p rut (biserica din Seghi te). TEODOR BODOGAE i 3MANDI. 1972. 1980. Vezi i NICOLAE STOICESCU. Biserica ortodox din ' Sus (jud. 1985. XIII. Cîteva rivire Ia biseiica Siîntul Nicolae Vechi din Rî nov. 86²88 . în «Acta ocensis*. ! r i c i d i n A r a d i B i h o r : MOISE POPOVICIU. TEFAN ILIE UZUM. XVII. Alba). p. Gheorghe i mî n stirea Lup a. 24 p. . XXX. M n stirea Mr cunea. 3. Timi oara.. XV. p. an. 299²309. 190 p.. EUGEN AR DEANUL. an. M RIA MOCANU. 1984. 1212²1221 . RADU POPA. p. l. MIRCEA P CURARIU. Un din vestul rii: m n stirea Bezdin. t. p. nr.. an. Biserica din Cuhea i unele probleme privind istoria Maramure ului în secolul i. Beiu . icoanele. t.R. 1932. I. 192 p. ION B. 225 p. 1943²1946. MARIUS PORUMB. 1974. D. 1973. XLI. 11²12. 1978. Istoria m n stirii Prislop. 6. 3²25. vezi bibliografia de la capitolul IV. 1934.3 din cheii Bra ovului. M n stirea Hodo -Bodrog. 1.M. centru i art b n ean . Dou ctitorii române ti din XV-lea: biserica Si. 1. Timi oara. 511²528. 215²219. p. p. M n sti ri T i mi o a ra . nr... nr. în SCIV. CANTACUZINO. i EUGEN X. în B. Valea secolele XI II²XI V (m n st irea din Voivozi). I. XIV²1450). GHEORGHE Biserica voievodal din H lmagiu. Date noi asupra bisericii i iortiiica iei de Ia Ilidia.. în voi. Biserica româneasc din S ndule ti (/ud.

Turcii au ajuns astfel nu nu mai st pînii marelui ora întem eiat cu unsp rez ece vea curi în ur m de î mp ratul C onstantin cel M a r e. Se mai adaug i faptul c din 1402 înceteaz singurul izvor documen tar extern din secolul anterior i anume : Actele Patriarhiei de Constantinop ol. dar mai ales Alexandru Aldea). secolul al XV-lea est e cel mai s r a c în iz voa r e. Dup moartea lui Mircea cel B trîn (31 ianuarie 141 8) a ur mat o perioad de declin în istoria rii R o mâne ti. nu mai g sesc rez isten a din ti mp ul lui Mircea (cu excep ia lui Vlad Dracul. In 1453 a avut loc c derea Constantinopolului sub loviturile nimicitoar e ale lui Maho med II. ci i o mar e p uter e p olitic a l u mii. F ap tul c vl di cii ri i ap ar atît d e r ar în a ct el e i nt er ne s e e xp lic p rin ac eea c do m nii i-au mutat re edin a de la Arge la Tîrgovi te (se pare c i Mircea st tea aici. nu mi i D n e ti.VIII MITROPOLIILE UNGROVLAHIEI I MOLDOVEI ÎN PRIMA JUM TATE A SECOLULUI AL XV-LEA din ara Româneasc . Aceast penurie a izvoar elor do cu mentare ² interne i exter n e ² face ca s nu cun oa tem nici m car numel e mitrop oli ilor Ungro22 ² Istoria B.O. afla i în plin exp ansiu ne. 1436²14 42 i 1443²1447). pe cînd mitropoli ii au continuat s r mîn la Arge . turcii. cu lupte necontenite p entru tron între ur ma ii lui Mircea. nu mi i Dr cule ti (dup numele liului s u.ia a bisericeasc .R. cu ur m ri atît de nefaste p entru tot sud-estul Europei. Vlad Dracul) i ur ma ii lui Dan I. V. ca i de apari ia incidental a unora din ei în cîteva act e i nt er n e. implicit. nu a v e m alt e tiri desp r e ei. în a fara de cîteva n u m e de vl di ci trecu i în pomelnice. în via a Bisericii. In astfel d e î mprejur ri. Pentru istoria Bisericii din ara R omâneasc . începînd cu Vlad epe (primul act emis la Bucure ti fiind din 1459). apoi la Bucure ti. T o at e acest e schi mb ri în istoria sud-estului european au avut urm ri însemnate i în via a rilor române ti i.

î n ac e l a i ti m p . Aj^an dru _cel_B u n a purtat s grij j e bit fa d e B i se r i c . C a i W i c l i f. el n u s-a a b t u t c u ni m i c d e l a d r ea pt a > r a a B i se r i c i i. In r e st . î n t ot c u r s u l d o m n i e i sa l e. ca r e a l u a t pe fa a p r a r e a i d e il o r lu i W i cl i f i i-a o p a r t e d i n s c r i e r i î n l i m b a c e h . C a i în trec u t. s-a în fiin a t o. n ou o p i e l a B a i a ^ p r i n a n ii 1 4 0 5 ² 1 4 1 3 ( pr i m u l ti t u l a r a f o st Io a n d e . D o m n i t o r u l î n su i a z i d i t o b i s e r i c d e p i a t r p e s e a m a e i . sa i. ^a ar tat toleran t i fa de cei ce a par in ea u altor c o n fe si un i cre A stfel. E l e e ) rt i r e a c r ed i n c i o il o r d i n p o t i r. fi x a t d e S i n o a d e l e e cu m e n i c e . a d i c t r ad u c e re a S fi n pt u r i i s vî r i r e a sl u j b e l or î n l i m b a vo r b i t . A . a p o i itr o d u c e r e a li m bi i p o p o r u l u i î n bi se r i c . C u t o a t e a c e s - . prinlr-un hriso v d at la 30 iulie 1 40 1.o pji. a c o r d a i sprij i n i c r ed i n ci o il or c at o li ci p o l o n i. ob i c ei d e m u lt p r sit d e B i se ri ca a pu se a n . u n gu r i i i d i n a r a sa . H u s s .în p ri m a j u m t at e a se c o l ul ui al X V -l e a. In p o m e l n i c el e M i ) o l i e i i a l e a l t o r a e z m i n t e b i se r i c e t i a p a r e u n m i t r o p o l i t c u i e l e T e o d o r. a a c u m a u f cu t i u n i i d i n t r e î n a i n t a i i s i. :n g v ec h e a^ je p isc o p ie c ato licU e la ire t. a p t r u n s i î n B oe m i a . c_ au n u l_ la S u ce ava. d at o g t u r i l o r c a r e e x i st a u î n t r e U n i v e r si t i l e d i n O x f o r d i P r a g a . ei v o r fi n ai m u lt în P olon ia d ecît în die ce zele lor d in M old o va. p r o f e s o r i pr e d i c at o r en gl e z Jo h n W i cl i f (f 1 3 8 2 ) . cu.a r i d i c at i va u n o r a b u zu r i al e p a p al i t i i. A st f e l. L a m a i c u n o a t e m cî t e va n u m e d e e p i s c o p i pî n p r i n 1 4 3 4 . V ia a bisericeasc în M old ov a. î n d e o s e bi î m p o t r i va i n d u l g e n nv t u r a p r o p o v d u i t d e H u s ² a se m n t o a r e î n m u l t e p r i u c e a o rtod o x ² e ra în fo n d o în ce rca re d e reînto arc ere la s m u l st r v e c h i a l a p o st ol il o r sl a vi l or . C h i r i i i M e t o d i e. p en tru cred inci o ii ar m en i_jd i n io va. a a în cît t o at lu c r ar e a l or s-a r ed u s la cî r m u ir e a ni ce asc a cre d inci o il or cat olici. pre di c a mi si o n aril or sca n i i d o m i n i c an i în M o l d o va n -a pu t ut r z b at e în su fl et el e ici o il o r r o m â ni. [ d m i r a t or ii s i se n u m r a i p r o f e so r u l i pr e ot u l c eh Jan ( Ioa n ) 3 6 9 ² 1 4 1 5 ) . c a r e a S fî n t a S cri p t u r î n li m b a en gl e z . N u m e l e u n u i n o u rh va fi c on se m n a t d o c u m en t ar abi a în a d ou a ju m t at e a se c ol u lui. _. hot ra în fiin area_ u n ei . re cu n o scî n d p e epi sco pu l l or O h a n e s. p e n t r u a fi î n e t o i cre d i n ci o ii. D e si gu r. i a r l a pî n î n a d o u a j u m t at e a se c ol u l u i a l X V -l e a. S e t i e c î n v tu ra cun oscu w e o t . t în _ _ i m p ul lui _ A l ex an d r u cel B u n a u g sit a d p o st în M ol d o va i n t re a d e p ii l u i J a n H u s ( h u si i ). su b fo r m a p î i n ii i a vi n u l u i r a q u e f o r m a ) . î n d a t d u p A n t i m i A t a n a s i e . s rac e pr e a pu in i credin ci o i.

De pild . dar patriarhul ecumenic Eftimie a refuzat s -1 recunoasc . cei doi preo i au f cut prima traducere a Sfintei Scripturi în limba maghiar . Acesta apare pentru ultima dat într-un hrisov din 16 septembrie 1408. Moartea lor a pricinuit mult tulburare în Cehia. In anul urm tor a avut aceea i soart prietenul s u Ieronirr de Praga. Prigoni i în ara lor. atît în ce prive te numele. Silvestru Syropulos. Al i husi i au c utat ad post în Transilvania. Conciliul întrunit la Konstanz (1414²1418). s-au a ezat în Tîrgu Trotu . ca i de inchizitorul papal Iacob de Marchia. Socotim c i-a încheiat p storia prin 1415. a a încît sîntem nevoi i s recurgem la cîteva izvoare grece ti. scriitor din secolul al XV-lea. Pe la jum tatea anului 1437 o mare parte din husi ii din Ungaria i Transilvania. dar fiind "persecuta i dej episcopii catolici Ioan din Oradea i Gheorghe Lepe din Alba Iulia. La Trotu . Documentele interne nu fac pomenire de nici un mitropolit între anii 1408²1455. ducînd la CUJ noscutele r zboaie purtate de cehii husi i. 1-a condamnat cu arderea pe rug. prin care Alexandru cel Bun înzestra biserica Sfînta Paraschiva din Roman ² viitoarea catedral episcopal ² cu dou sate.i caute refugiu tot în ara îng duitoare a Moldovei. In privin a urma ilor s i. Urma ul mitropolitului Iosif. condu i la început de Jac 2izka. au fost nevoi i s . ci fiecare a fost l sat s tr iasc «în legea lui». în nordul Greciei) ca" mitropolit al Moldovei. XV 33 tea. care a l sat o Istorie a Sinodului florentin din 1438²1439. destul de confuze de altfel.MITROPOLIILE UNGROVLAHIEI I MOLDOVEI ISJ SEC. despre care vom vor bi mai jos. Ceea ce ne intereseaz pe noi aci este faptul c Alexandru cel Bun a dovedit ² a a cum a f cut de altfel întregul nostru popor în decursul istoriei sale ² c n-a îng duit ura confesional sau religioas . mul i adep i ai înv turii lui Hus i-au g sit ad post pe p mîntul rii noastre. apoi în alte p r i. c ci abia în 1416 se face amintire de un nou titular al scaunului mitropolitan. condu i de preo ii lor Toma i Valentin. sentin executat la ( iulie 1415. interzicîndu-i chiar intrarea în capital . cît i anii lor de p storire. scria c un mitropolit al Moldovei ² c ruia nu i se da numele ² a venit la Constantinopol. Se pare c înc de prin 1420 au venit în Moldova cete de husi i de obîr ie slovac i maghiar . f cîndu-1 s plece la eparhia sa chiar în . exist numeroase lacune de informa ie. împ ratul Manuil II Paleologul (1391²1425) a reu it s impun sinodului patriarhal numirea mitropolitului de Poleanina (probabil localitatea Diorani. Abia dup moartea acestui patriarh (27 martie 1416).

încerc rile de îeau de multe ori din partea împ ra ilor Bizan ului. Putem ad:ie din 1428 este identic cu mitropolitul de Poleanina. socotit apusean drept al XVI-lea ecumenic. de i era mai mult un pusean» al cîrmuitorilor biserice ti i de state. încercarea de a face unirea celor dou Biserici eparate oficial prin actul de la 16 iulie 1054. între timp. format din cî iva in Constantinopol. existînd pe atunci trei papi.xandru cel Bun a acceptat pe Macarie impus de împ ratul Î poate explica prin aceea c dorea s men in rela ii de imperiul bizantin. In acest timp a avut loc un eveniment de emn tate în istoria întregii Biserici cre tine.PERIOADA A TREIA (SECOLELE XIV-XVIII) L exclus ca acest mitropolit de Poleanina din 1416 s e de Macaiie. A a se face c i la 3d a sosit o delega ie a împ ratului Manuil II Paleplogul 25) i a patriarhului Iosif II (1416²1439). între g sea i Grigorie amblac. devenit. n d jprin unire vor primi ajutorul papei i al suveranilor din wopei împotriva primejdiei otomane. condamnarea înv turilor lui John Wiclif i i. Despre mitroponu se mai tiu alte lucruri i nici cum i-a sfîr it via a. Unii istorici au crezut c acest Macarie a c motivul nerecunoa terii sale i al refuzului de a fi îstantinopol de c tre patriarhul Eftimie a fost tocma^ mâneasc . O inscrip ie greceasc de pe un epitaf amintea de~"rnitropolitul Macarie «al Moldovlahiei i al i mare». . între anii 1414²1418. Sinodul a :at la dorin a lui Sigismund de Luxemburg. avînd un întreit turarea schismei papale. Aceast însemnare a fost reprodus într-un itin tradus în române te i copiat în 1732 (semnalat în nv atul episcop Melchisedec al Romanului). Este vorba sau conciliul inut în ora ul Konstanz (în sudul Germaniei laiul lacului cu acela i nume). de la Konstanz. deci moldovenii încercau i acum s . a a cum f cuser i în cazul lui Laurent îns arat c urma ul lui Iosif a fost grec i c i numit la Suceava a fost mitropolit de Poleanina. iar pri>a terii lui de c tre patriarh trebuie c utat în amestecul n numirea sa ca mitropolit al Moldovei. rege al Ungariei ? ) i împ rat al Germaniei (1410²1437). mitropolit al Delega ia r s ritean a sosit la destina ie la 18 februarie . din 1416. la gnon i Pisa.i impun din propriul lor neam. în sfîr it. precum i din 19 ierarhi ortodoc i.

Nu se tie cit aten ie s-a acordat problemei unirii celor dou Biserici. tiri confuze despre aceast participare se g sesc într-o descriere a lucr rilor sinodului pîn ia 1417 (un fel de «buletin informativ»). Împ carea între cele dou Biserici. solii domnilor români n-au putut discuta problema unirii celor jiou Biserici.1418. Trebuie re inut faptul c aceasta a fost prima participare româneasc la o conferin interna ional . fie ² mai ales în cazul lui Mircea ² din pricina iminentului pericol otoman. Este vrednic de re inut faptul c Biserica ^Ortodox româneasc ² din Muntenia i Moldova ² nu a~ vut nici un reprezentant la sinod. cit i Alexandru cel Bun au fost reprezenta i prin cîte un boier. la un sinod inut cî iva ani mai tîrziu. f cut de canonicul Ulrich von Reichenthal (sau Richenthal) intitulat : Das Concilium so zu Constanz gehalten ist worden etc. era determinat tot de interese politice. Din Moldova au participat delega i din zece ora e : Suceava. Ia i. Dintre ora ele din Muntenia autorul citeaz : Lctngnaw (Cîmpulung?). KyJo (Chilia?). 1536. Hîrlâu. Zurm (Severin?) i alte nume care nu se pot identifica. Ergx (Arge ?). Astfel. împ ratul Ioan VIII Paleologul . trecem la o alt participare româneasc . împ rat al Germaniei i rege al Ungariei. Cu aceasta. Este vorba de Sinodul de unire inut la Ferrara i Floren a (Firenze). Atît Mircea cel B trîn.Molga(?). iar sinodul s-a închis la 22 aprilie 1418. Moderland (?).Mentz(?). se observ c ei sînt recruta i mai mult din acelea în care tr ia i j)_ popula ie catolic . In orice caz. care a avut un ecou mult mai puternic în lumea cre tin . c ci nu^ayeau nici un mandat în acest sens i desigur nici cuno tin e în materie. Mayda(?). (s-a publicat în trei edi ii. Richenthal relateaz c din ara Româneasc a participat un boier cu numele ThobermurJTjULgomir). Ceea ce intereseaz este faptul c la sinod au participat i delega i ai unor ora e din ara Româneasc i Moldova. Bfrlad. 1575). Vla-dislav II Iagello al Poloniei i marele cneaz Vitold al Lituaniei). iar din Moldova boierul Giorgius de Samusinis (Gheorghe din S mu eni) i Stanislav Rotompan. toate la Augsburg : 1483. Roman. din moment ce pe agenda sinodului au fost o serie de probleme mult mai grave care ir mîntau Biserica apusean . în 1_438²1439. fie din cauza leg turilor pe care le aveau atunci rile noastre cu regii catolici vecini (Sigismund. lie . c utînd deci ² ca i împ ra ii Bizan ului ² un ajutor de la cre tinii din Apus.Herat(?). fie german . urm rit aici. Sinodul de la Ferraia ² Floren a. in Italia. In ce prive te reprezentan ii ora elor. de origine maghiar .

2borul florentin. numit arhiepiscop «al Moldovei». cu scaunul la Suceava. Moldova avea ca mitropolit pe Damian. Patriarhia a putut foarte_u or s . Ilia i tefan. p e s caunul d e la Su ceav a. 437.iÄlna_arhul ei în Moldova. Moldova n-a mai putut s se împotri^atriarhiei. Despre mitrop olitul Damian. Ilia ^fr&mnind ara de sus».. care-1 ridicase la vrednicia ipolit al Moldovei. scris de eclesiarh al Patriarhiei Silvestru Syropulos (tip rit la Haga. f r s mai e î mp o t ri v i re. Primind jr vj a fâ "pentru participarea la sinodul de . participe :ÄQ_ astfel de solie a fost trimis i_în Moldova^ la cei doi domî atunci. ca s cear pentru sinod. Deci. tefan a ridicat. ca î n ca z u r il e l ui T eo d os i e i I er emi a . dou ale. tiri despre el n Istoria Sinodului de unire de la Ferrara-Floren a. din 10 i 11 martie 1436. iar mai pu ine în mitropolitului Dorotei din Mitilene. în traducere latin . în aceast perioad ² cum ata mai încolo ² scaunul episcopal de la Roman la treapta >polie. sub titlul «Vera Historia Unionis non verae aecos et Latinos sive concilii Florentini»). care a imp us pe scaunul mitropolitan pe omul ei dere. Se tie ca între anii 1435²1442 cei doi fii ai lui AlexanB"nr Ilia i tefan. Acesta era un ierarh ortodox. care nu este dat nu mel e (î n gen eral numel e p r op rii lip sesc î n l ucrar ea l ui DS )i mai scria c plecase din Constantinopol înspre Moldova cu ^Ejnainte (probabil la sfîr itul anului 1436 sau lei începutul m tor). N u a ve m î ns ni ci o tir e car e s at est e p r ez en a s a în i. grec de neam. i fiind aceast situa ie. pe care ara cîrmuit de fratele s u. împ ratul i patriarhul au trijriis__ £risori 1_§L£Îrmiu prilgr de state ortodoc i. îndemnîndu-i . un alt participant la sinod. pu in timp înainte de deschiderea lucr rilor Sinodului. i-au împ r it ara în dou . area l ui Silvest r u desp ri n dem c Damia n er a gr ec de nea m s al patriarhului ecumenic Iosif II. încredin îndu-i puteri foarte vederea atragerii moldovenilor i bulgarilor la unirea cu Bisenei.. i la mitropolitul Damian.448) c utînd sprijin militar i material în Apus. în fa a pritot mai amenin toare a turcilor. iar tefan peste « ara de scaunul la Roman. lise la R oma spre a îmbr i a unirea cu Biserica apusean . T o t )s relateaz c în timp Äce^la Constantinopol se f ceau precj -Iu . ne dau tiri despre un mitropolit al Moldovlahiei. pentru a avea aceea i organizare bisericeasc .

la_24jiojenibrie 1437.jSinodul a fost mutat la Floren a. 1436²1442). Reiese_c elÄa avjrLun_rp_l_de frunte în rîndul delega ilor ortodoc i i c în discu iile dogmatice care s-au purtat a ap rat Ortodoxia. S-au purtat discu ii mai ales asupra celor patru înari puncte deosebitoare între Biserica Ortodox i cea catolic (numite i «flgjcintme»). care. ai Bisericii din Georgia (mitropolitul Grigore) i ai Moldovei. Letopise ul lui Grigore Ureche i Descrierea Moldovei a lui Dim^ri_e_jCan £rnir).Floren a este amirrtît ^ l^de" unele actejui limba latin (de pild .&uUli eva iei. La începutul anuluM439. iar deschiderea oficial a sinodului s-a f cut abia în octombrie. au fost acceptate de r s riteni : 1. pe cit i-a stat v în putin . Damian este men ionat acum de trei ori. înv tura jie pj-e J?urcederea Sim ului Duh_«2i_ de la Fiul» [«filioque») . Participau reprezentan i ai celor patru Patriarhii apostolice r s ritene (Constantinopol. în cele din urm . Participarea ^elegaiilor__moWoveni la Sinodul de la . delega ia r s ritean de aproape 700 de persoane. Din aprilie-^în în octombrie 1438. Silvestru aminte te pe mitropolitul Damian de dou ori. în mandatele de pia achitate de vistieria papal delega ilor jnoldoyeni i înt. înv tura despre_ purga- . dar destul de con fuz {'Letopise uljie la Putna. ai Bisericii Ruse {mitropolitul grec Isidor al Kievului i Moscovei).‡ 3. fiind împotriva înv turii despre «filiocme». Mitropolia Ungrovlahiei {respectiv domnitorul de atunci Vlad Dracul. Plima u^jDapal . 2. respingînd înv tura despre filioque i numai silit de împ rat i de patriarh a acceptat unirea. cai i în unele C ronici româ ne ti. Arhiepiscopia sîrb de la Ipek (respectiv despotul Gheorghe Brancovici) i Arhiepiscopia bulgar de la Ohrida nu i-au trimis delega i. au avut loc la Ferrara discu ii neoficiale în vederea preg tirii terenului pentru unire. sosind acolo pe la începutul lunii martie 1438. Antiohia i Ierusalim). Semnarea actului de unire s-a f cut la 6 iulie 1439. împreun cu logof tul Ne goe (care este pomenit i în unele acte interne) i cu protopopul Con ajatin (se paTe"~loc îîioruî» «mitropolitului» de Roman). în cadrul discu iilor asupra purcederii Sfîntului Duh « i de Ja Fiul».^> i m u ij iju v j^ i ll\ & £ . a venit din nou în capitala Bizan ului. Alexandria.c AV 343 unire. mitropolitului Moldovei i_s-a_aicordat_ loj:u]_op_ _ între_ierarhii r sari eni^ el fiind i ^°£lii!:£L^-L-Scau. De aici. în urma unor discu ii îndelungate i mai ales în urma presiunilor exercitate de împ rat asupra delega ilor ortodoc i.r-oÄ scrisoare a pap ei Eugeniu IV). Cu ocazia a ez rii membrilor sinodului pe locurile care li s-au hot rît. în frun _e__cu^ împ ratul Ioan VIII Paleologul i patriarhul Iosif II. In timp ce lucr rile se ineau la Ferrara. au plecat_spre Italia.

El va fi r mas la tinopol.. relateaz c întrucît mitropolitul . Logof tul Neagoe. care ² pîn la urm ² s-au put ut r ealiza. De i istoricii de pîn acu m i Damian i-a reluat scaunul de la Suceava p storind pîn prin nsider m totu i ² potrivit celor afirmate de Dimitrie Cantec ^ ? . n-a rnai venit în Moldova. nu a znit s se întoarc în Moldova». al voievodului Moldovlahiei». întrucît n.de Alexandria.loc cur itor.i_j( c r uia nu-i da n um el e) se mn as e u ni r ea de l a Fl or en a va vrerii solului trimis cu el de Alexandru cel Bun (!). Dup cum era i firesc. Dup isc lirea actului de unire. întruni i la Ierusalim.î5^ n . rile «unirii florentine». Damian». Ea a fost înl tur at mai întîi de B iseri ca a Rus . Au isc lit 115 apuseni i 33 ortodoc i.. i Ierusalim. Dup moartea lui Ioan eologul. iar peste doi"ani de patriarhii-. Sau. iar patriarhul Grigorie a fost înl turat n în acela i an. a l sat tirea c mitropoli ii Vidinului i Tîrnovei. s yîr irea Sfintei Euharistii nedospit sau azim . Numai a a ne putem exp lica lipsa numelui s u din .‡ 4. a urmat fratele s u Constantin XI Dragasses (1448² tuiiul împ rat bizantin. în cadrul c reia s-a inut un sinod antiunio^onstantinopol. între iad i rai . e i «smeritul mitropolit al Moldovlahiei i inînd locul celui tiei. preDamian al Moldovei au revenit asupra isc liturii lor. Dimitrie r^ în Descrierea Moldovei. în 1441. V zînd c nu prime te ajusolicitate i promise pentru salvarea imperiului de pericolul împ ratul Ioan VIII Paleologul n-a mai publicat decr etul de fiindu-i teama de dezl n uirea unei nemul umiri generale ² ajutat în st ruin ele lor unioniste pe cei doi patriarhi care it lui Iosif: Mitrofan II (1440²1443) i. «uniut la Floren a n-a av ut ur m ri în R s rit. în elege c unirea de la Floren a n-a avut nici un eco u în clerului i credincio ilor moldoveni. considerîndu-se totu i «mitropolit ovlahiei».a fost in sinceritate^ ci din interese politice. Ghenadie Scholarios.. deîs riteni s-au întors în rile lor. dup depunerea Grigorie III Mammas (1443²1450). pe lîng Patriarhie. precum i «protopopul Constantin i loc iitor al litului) Moldovlahiei» (al celui de la Roman). declarase cu pu in timp înainte jblema unirii va urma pe patriarh i pe mitrop olitul s u. Aceast schimbare a f cut posibil o împotriva unirii. chiar dac s-a re-' u i-a p strat pentru mult vreme scaunul. în 1450. pririarh ecu meni c d up c der ea C onstantinop olului sub tur ci 456).

una papei . nedat at e. i er o mon ah i .a î nt î mpl at î n alt e r i or t odoxe. egu meni . Ar î n s e m n a c e l a p s t o r i t s u b a s e d o m n i t o r i . Pr i mu l e st e a ce l a c I o a c h i m e r a d i n t r e a d e p i i u ni r i i d e . scrise î n li mba l ati n . domni i mol doveni au mi t r op ol i t . ar fi p s t or i t î n M o l d o va p î n pr i n 1 4 4 9 ² 1 4 5 5 .. M ut ar e a s a ai ci s . Du p cer cet r i mai ve chi . ca i di n pomel ni cel e Mi t r opol i ei Mi t r opol i ei va fi fost î ncr edi n at Cali st. Deci .u n m an u s cr i s gr e c e s c d e l a A c ad e mi a R omân ) un C anon l a prea ci nst it a adormi re a Mai ci i Domnul ui . at un ci mai de gr ab i. u nd e s .5Sti n fiPPl(~J r J L ---Ufinia.ar mai pu t ea f or mul a î n c un a ² c ar e ni s e pa r e ma i pl a u zi bi l ² i an u me c I oa c h i m ni ci n . j c j ug xi ^j ar eo i i t ot bi necuvî nt at ul popor _. Tot d e l a el se p st reaz ( î n t r . La _15_jioiembrie 1447.document el e i nt er n e. an ul î n car e s. s .i s c a u nul pri n 14 53 s au 14 54. d ecî t s pr i me as c u n. con du cer ea i er ar hul iiiji eJ_a_ R oman.ar fi î ng d ui t s s emn ez e c a «mi t r opol i t al Mol do vl ahi ei ».a p r o d u s i a i ci o mi car e î mpot r i va uni r ii.a h ot r î t s acc e pt e u n i r ea cu R o ma. p i e r z î n d u . a fost nevoi t s se r efugi eze î n Pol oni a.a emi s i pot ez a c el a p st or i t î n s cau n u l d e l a S u c ea va pî n d up 14 53 . gr ec de neam. fi i nd al u ngat di n s cau n.ar af l a.a e x pl i c at t oc m ai p r i n a ce e a c er a Äad ept al u ni r i i d e l a Fl or en a. c i d a t or i t f r mî n t r i l o r i l u pt e l or p e n t r u d o m n i e .. al Domnul ui » r s emn at d e « mi t r o p ol i t ul M ol d o vl ah i ei I o a ch i m ». î n sud-est ul Bul gar i ei pe rmul M rii Negr e) l a Mi t r o po l i a M ol d o v e] . di n cr oni ci .. P e l î ng a c eas t i p ot e z . â ^ i . r ei ese c «Ioachi m Zo cz a vi ensi s epi s copus ex Mol da vi a». î mp r atul Ioan VIII Pal e ol o gu l a mu t a_ t pe mi t r op ol i t ul cr r ec I oa chi m de l a s caun ul de Agat opol (azi Aht opol .a f o s t pr i mi t de mol d oveni ca mi t r opol i t d e S ucea va. Ul t er i or a pl e c at el î ns u i l a R o ma. alt a col egi ul ui car di nalilor. Mol doveh_î n acest caz. cu î ns emn ar ea c es t e «f a cer e a s mer i t ul u i mi t r op ol i t al Mol do vl ahi ei Ioachi m». pe at un ci pr ef er at s l e r mî n Bi ser i ca f r uni oni st. s . c ci al t f el nu i .. Teza s e poat e s pr i j i ni pej l ou a r g u m e n t e . Pe ba z a pr i mu l ui manu s cr i s r mas d e l a I o achi m. i er ar hi .c derii sale sub turci (29 mai 1453).a p et r e cut mar el e d e zas t r u al c d er i i C on s t an t i no pol ul u i . D e l a a c e s t mi t r o p o l i t a r m a s o e n c i c l i c ² s cr i s î n l i mb a gr e ac ² adr esat « cr e i i ni l or . cî n d j s . Di n dou act e pol one. a a cum s .i ast f el ur gi a ur ma ul ui s u î n scaun. s .a pi er d ut s caun ul nu di n pri ci n a vr eun ei mi c r i ant i u ni oni st e. l u î n d p ar t e a vr eu nui a di n do mni i at r gî ndu. ~~ * Mitropolitul Ioachi m. adr esat e de ar hi epi scopul Cr acovi ei . Dac a m ac cept a ac east t ez . pr i n c ar e î nd e mn a pe t o i s pr i meas c i s aj ut e cu dr agost e cr e t i neasc pe cei fugi r f ^liL^?3?1.

en a. veacul XIII. Moldovenii erau desigur nemul umi i i de atitudinea pe avut-o la Floren a mitrop olitul Damian.. tirile despre Mitropolia Ungrovlahiei în aceast ad sînt foarte lacunare. împrejur rile critice în care se g sea Bizan ul (permanenta fare otoman . j reeditarea : Documenta Romaniae Historica. care a reu it 'tin recunoa terea ierarhiei na ionale în ara sa.i p streze credin a xa. Faptul na enciclica amintit ca «mitropolit al Moldovlahiei» nu trebuie surprind . mitropoOamian nu i-a mai reluat scaunul. în pofida z rilor de unire f cute de Sinodul de la Floren a ² 7a care au :ipai i reprezentan i ai Bisericii din Moldova. iar Ioachim nici nu a p sîfectiv în Moldova. tirile despre ui moldoveni provin mai mult din izvoarele externe. 4-31 p. I z v o a r e : Academia R. ormulat i ipoteza c dup Sinodul de la Floren a. Documente privind isto"Iq't R ^ata Româneas c . are în acte i cu titlul de «mitropolit».. C o n c l u z i i -. 15 * Q0). sub redac ia lui P. B. ocuparea scaunului patriarhal de adep i ai unirii ne) nu mai permiteau acum nici un amestec al Patriarhiei ecumevia a bisericeasc din Moldova. iar p e piatra sa funetitlul de «arhiepiscop i mitropolit». Bucure ti. nu trebuie trecut erea faptul ca moldovenii au dorit întotdeauna s aib pe scaul dice ti ierarhi din propriul lor neam. manifestîndu-se împotriva unirii f cuteacolo._ Or. incit nici n u se poate stabili irul 'iilor. . înseamn c treburile Mitrolin Suceava au fost conduse de episcopul Romanului Calist. Probabil c în urma ui moldovenilor de a-1 primi. Panaitescu i Damaschin Mioc.b rbile "fap t relatat mai tîrziu i de Dimitrie C antemir în Descrierea /ei. ² clerul i ncio ii de aici au r mas strîns ata a i de credin a ortodox . Bucure ti. Ioachim se va fi retras în Polonia i-a manifestat dorin a de a îmbr i a credin a catolic . XIV i XV (1247²1500). ara Românease .. Letopise ul I Putna consemneaz cu nemul umire c la Floren a ortodoc ii st în ela i de latini i mul i dintre Ädxnfiii au venit cu. se tie c moldovenii doreau s . BIBLIOGRAFIE a R o m â n e a s c . c ci el se considera arhip storul canonic al acestei a cum se considera cu ase decenii înainte i mitropolitul . organizarea bisericeasc a fost în continu altare. In al doilea rînd.S. deci nu mai voiau s i scaun tot un adept al unirii.R. datorit mai ales lui Alexandru cel Bun. P. In Moldova.

DANU I. Moldovenii la sinodul din Constan a. 1987. Bucure ti. 165²184 ( i extras 22 p. veacul XIV²XV. Rom. în «Studii i Cercet ri tiin ifice-Istorie». CONSTANTIN I. Documente privind istoria României. II. Buck. II. 76 p. Episcopia de iret. CONSTANTIN C. p. M. in < . A. Hrisovul Iui Alexandru cel Sun pentru Episcopia armean din Suceava (30 iulie 1401). Husitismul în România. în «Studii i articole de istorie». Bucure ti. p.R. fasc. Bu cur e ti. ACADEMIA R. m. în anul 1415. III. ed. 1915.. t.vMACUREK. Secolul al XV-lea. Din istoria Bisericii Române. 3 ²4. p. III. P trunderea husitisrnului în rile române i apari ia primelor texte religioase în limba român . IV. L u c r r i : NICOLAE DOBRESCU. 247²332 ( i extras. XXVII. I z v o a r e : MIHAI COSTÂCHESCU.> j. . unU H U V L A H IE I I M O LD O V EI IN SEC. PANAITE CU. XCIV. în «An. XX XII I. E p i s c o p i a a r m e a n : P. E p i s c o p i i l e c a t o l i c e : R. CONSTANTIN I. (II) . «An. 226²245.. MÂNU. 89²127. p. C. 1961. New York and London. 403 p. Descrierea Moldovei. Edi ie r ev zut i compl etat d e P. 1973. XIII. t. 575 de ani de la înfiin area episcopiei armene din Moldova. CIPRIAN ZAHARIA.. XIII + 562 p.3 32 p. AUNER.) . 1959. The Coun ci l of Constance. 2. . 296 p. 1934.I. Portretul i stema l ui Grigori e amblac i misiunea sa la conciliul din Constan a. XIV. 3. p. XIV -f. DANU I. an. LV + 605 p.S. p. GIURESCU. p. 1913. KARADJA. hrsg. . S. 1915. p.. ed. în «Revista Catolic ». p.C.). 1966. publicate de Ion Bogdan.T. 59²91 ( i extras. Iosif I Mu at. Chronik des Constanzer Conzils. an. Din istoria Bisericii române. P. Edited and Annotated by John Hine Mundy and Kennesly M. 1914. Documentele moldovene ti Înainte de tefan cel Mare.I.). Bucure ti. tiri noi cu privire la istoria husitisrnului în-Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun. I (1384²1448). în B. p. Rom.S. în «Bulletin de Ia section hist ori que de l'Acad emle Roumaine». Sinodul conciliarist de . Documenta Romaniae His-. P.. Cauzele refugierii husi ilor în Moldova i centrele lor în aceast ar . 2 voi. voi. The unification of the Chur ch.S. R. s. 1975. XXVI. ZAREH BARONIAN. V. Moldova. în R. Acad. 263 p. an. Rom. Delega ii din ara noastr la conciliul din Constan a (în Baden). 253²258. Bucure ti.B. 1928.. I (1384²1475). în G. M. Bucure ti. Moldova. 1958. II. în «An. p. an. XV²XVI. 1910. 141²150 + 10 pi. 1967. A se vedea i voi. GRUIA ( TEFAN POP). S i n o d u l de la K o n s t a n z : ULRICH von RICHENTAL.». III. Ta i. VII. IX. nr. (Bucure ti).. 1926. nr. 1953. Cronicile slavo-române din sec. s. voi. în «Revista Istoric ». 180 p. 1905. iv BOR. ». p.< ji J i i i J £ . von M. Tr ans lated by Lou is e Ropes Loomis. Despre unguri i episcopiile catolice din Moldova. 1910. . Bucure ti. U r m a u l m i t r o p o l i t u l u i I o s i f : NICOLAE DOBRESCU. KARADJA. Bucure ti. P. Secolul al XV-lea. . nr. an. Hildesheim 1962. 1959. LAURENT. întîiul mare ierarh român. A. ERBAN PAPACOSTEA. NICULAE ERBANESCU. Episcopia de Baia. DIMITRIE CANTEMIR. i ed. M. (I) i XXVI + 956 p. an. 27²44. 6. p. IV. P. 567²577. p. 32 p. XXXVI + 557 p. 28 4 ²29 3. Con-tribution l'histoi re des relations de l'Eglise byzantine avec l' Eglise roumaine au debut d u XV-e siecle. 328 p. M o l d o v a .R. 7²10. XXVI. lorica. Acad.iv ji.».. Ia i.I. GRIGORE URECHE. Panaite cu. t. 44²56 . s. în «Revista Catolic ». Panait e cu. 1962. Constantin M ciuc . 207²215. ROSETTI. 1943²1944. 722²826. 7²8. 197 4. t. Academiei. Woody. 1976. Hu i i i : I. XV 347. în «Revista Istoric Român ». 1931²1932. Letopise ul rii Moldovei. MÂNU. an. 1945. 13²15. voi. Mitropolifii Ungrovlahiei. LXXVII.O. 754²759. nr. Acad.. 180 p. 1418. AUNER.

Bucure t i. 1891²1892. rom. în R. 785²791. XII. P. 7²8. XXXVII. Do-t s cri pt ores. 1915 ) . XCIV. publicate de Haralambie Mih escu. : PETRE . II. . P. 1921. 32 p. 1959. în G. Erbiceanu. Res Ferrar i ae Gesta e. C. Bucure ti.B. p. în Siid-Ost For chungen. I. 1²2. rbanTana oca. N STUREL. nr. nr. XI.. A se vedea i Voi. t les clations de l'Eglise moldave avec le patriarcat de Pec et l'archve-îs au XV-e siecle. nr. 1816. Conciliorum Florentinului. an. 1922. Scriitori i acte secolele IV²XV. RADU CONSTANTINESCU. 715 p. o p o l i t u l I o a c h i m : MICHEL LASCARIS. trad. . p. 1973. AUNERr i soborul din Floren a. 9²12. p. XV). 60 p.. ed. XIII. 45 ²73 . Roma. 488 p. Scrieri inedite ale mitropoli ilor din ?c. ^. n. Les *Memoires» ecclesiarque de l'Eglise de Constantinopole Sylvestre Syropoulos sur le Florence (1438²1439). XI. în B. 3 99²423 . p r il e [a români au fost traduse de C. p. în M. XCI + 2 28 p.O. 1959. In leg tur cu absen a d elega iei rii Ro mâne ti la e la Fer rar a ² Floren a (1438²1439). an. Un rezumat al Istoriei u se g s e t e în lu crarea lu i At hanasie d e la P ros : Ar tare pe scurt a iilor d ogme ale cred in ei . Cîteva însemn ri despre sinodul de Ia Floren a. (extrait du «Bulletin de la Section de l'Academie Roumaine». 1971. 1927. p. Paris.10 pi. Bucarest. Tudor Teoteoi. 365²383. s Florentiae Gestae. 4²6. . N ea m . Moldov a i n si nodu l d e unir e di n 439. N STUREL.. 18. . LAURENT.O. nr. (extras din «Revist a IV. 4. Voi. GRUIA ( T EF AN PO P). 643²648 . XV. an. p.T.O.VE L CHIHAIA. an. an. 1²3. Radu L z rescu. nr. Quelques observa-'union de Florence et la Moklavie. p. . în B. Joachim.. 1915. Fontes Historiae Daco-Romanae IV. p. 129²159). 1953. XXV.. Roma. V.R. metropolite de r T . 1979. nr. XI. d u l de la F l o r e n a : JOSEPH GILL. N STUREL. 1959. 377²386. 57²71 i an. 1976. 1927. derii arigradului pent ru Biserica româneasc .'a (1414²1418) i participarea Bisericii Ortodoxe din Moldova i Muntenia. 1982. 5²6. 19 53. R.

P rima lui atestar e do cu men tar este din 23 martie 1482. epelu {1477²1482) înt rea propriet ile^ mîn stirii _ Snagoy.... . Ioj ifjes_ e_ r_ecut în pomeiiiicuJ_Mitropoliei.. La 1 iunie \4S2L este pomenit în aceea i calitate.... .. Prima (c....rii Snagqv. Din alte pagini s-a p utut constata c este foarte greu de stabilit m car irul ierarhilor munteni care au p storit în prima jum tate a secolului al XV-lea. Desigur a fost român de neam i proj^babil fost egumen la Cozia.......... ...ji re anul Ur ma ul s u cunoscut a fost M Sa rje. primul iar arh de tiej£i_£ojnân_cunoscu _în ara_ Roniâneasc ..... jieci.. In afar de aceste dou act e. .... la 28 octombrie 1464 apare ca martor în fruntea boierilor din sfatul domnesc <<mitr^p.IX MITROPOLIILE UNGROVLAHIEI I MOLDOVEI ÎN A DOUA JUM TATE A SECOLULUI AL XV-LEA IVlitropolia Ung rovlahiei.. La presup unerea c era român de neam ne duce i faptul c dup 1453 Patriarhia ecumenic cu greu ar mai fi putut numi ierarhi greci pe scaunul Ungrovlahiei (mai ales în timpul conflictelor lui Vlad epe cu turcii).... ..... într-un __hri ov__prin j^ireBasarab cel_jrîn r_jîaii²....... despre care de as emenea nu se tie cî nd i-a în ceput p st oria... 1481) era adresat lui tefan ^ _ _ ² .. Pentru a doua jum tate a aceluia i secol izvoarele interne consemneaz doar trei mitropoli i.. s-au p strat dou scrisori chiar d e la mitropolitul Macarie..... .. c ci în dou acte din 1451 i 1457 întîlnim acolo un egumen cu acest nume (între 1464²1467 era egumen la Cozia un altul. într-un hrisov prin care Vlad C lug rul înt rea propriet ile mîn stirii Tismana.. Presupjmem_c _a__fost a ezat m scaun de Vlad ege [1456^²J4621 sau_ de Radu cel Frumos (1462²1475).. i al unor_ mîn stiri.. chkT^sif_»j_mtr-un act prin care Radu cel Frumos înt rea vechile propriet i ale mîn j.... Astfel.... cînd apare_£a martor in fruntea-sfatului domnesc. ArjFi..^itui_LJngrovlahiei. cu numele Simeon)... A_p storit j3Îna_j...

este pomenit aici un egumen cu acest nume. are ca egumen Visarion. ad C lug rul înt rea printr-un hrisov daniile f cute mîn stirii de fra ii Craiove ti. 'opolia Moldovei. cum am ar tat.e pe so ia acestuia i pe solii munteni. la irie 1478. voievodul Transilvaniei (1479²1493). datorit . înseamn c Ilarion în_scaunul mitropolitan în toamna anului 1487 sau în prim vara 3 pomenit pentru prima oar numai în 1493. scutiri sau .482²1495) înt rea toate propriet ile Coziei ne face s credem rion era nou numit în slujba de egumen. presupunem c Macarie ales în scaunul mitropolitan dup luna noiembrie 1477. Probabil a p storit pîn în toamna anului 1487. în pisania schitului 'în Vla ca). de care. era destul de t. c ci la e 1475 era un egumen cu acest nume. fapt pentru care domnul a fost încredin eze reorganizarea vie ii biserice ti din ara Româmui om înv at i cu experien . p_e_narion. Faptul c la aceast dat Vlad C lu. cînd a lomn Basarab cel Tîn r. cum era fostul patriarh Nifon. alitul Macarie recomanda judelui i pîrgarilor sa i din Bra ov îisul s u Dragomir. Dac în prima jum tate a acestui secol tirile Mitropolia Moldovei au fost destul de lacunare i mai mult din externe. probabil pîn în ni ai secolului al XVI-lea. împuternicindu-1 s trateze cu ei orice projîfll£_ca__ i el a condus ob tea monaha] __de la Cozi a. îi i îndelungatei domnii a lui tefan cel Mare (1457²1504). în fruntea boien divan (cu titlul de «prea sfin itul mitropolit chir Ilarion»). se acord danii. întrucît la 9 iamî rîe ozia avea un alt egumen. prin care-1 ruga s i pe mai departe în pace cu Basarab cel Tîn r i s pun în . scaunul mitropolitan a fost ocupat de care pare s fi fost adus tot din egumenia Coziei. c ci prin anul 1503 Radu cel Mare 508J aducea pe fostul patriarh ecumenic >ffîoH7~pentru~"reorgâBisericii din ara sa. c ci. se ridic biserici i 1 noi sau se refac cele existente. Alte e ale mîn stirii Cozia nu se mai cunosc pîn la 17 aprilie 1488. în a doua jum tate se cunosc tiri ceva mai bogate. Via a bisericeasc de acum va ajunge e de înflorire necunoscut pîn atunci. pa moartea lui Macarie. se consolideaz organiza ia bisericeasc .y I. La 16 martie 1494. Nu se tie cît a p storit. apare ca martor. Presupunem deci c vl dica Ilarion a fost i bolnav în ultimii ani de via . Prin a doua scrisoare. e din izvoare interne. în primul rînd.

fi u l l u i Ili a . i ca ulti m m o t i v a r e m a i p u t e m a m i n t i i a c e e a c B i s e r i c a sî r b n u i -a t r i m i s d el e g a i l a S i n od u l d e u n i r e d e l a F e r r ar a -F l o r en a. C a re a u f o st m o t i ve l e p e n tr u ca r e T e o cti st a f o s t h i r ot o n it l a Ip e k. d e c i m i t r o p ol i t u l m o l d o ve a n i î n s o i t o ri i s i n u a u a v u t c u r aj u l s _ m e a r g a c ol o . b a za i pe L et o p i s e u l l u i G r i g or e U r ec h e . se înch eie le g turi c u alte B i se ri ci O rt o d o xe su r ori. C h i a r d ac h i r ot o n i a l u i ar fi a v u t l o c î n 14 52. în rî vn a l u i pe ntr u pr os p e r ar e a B i se rici i O rt o d o xe di n { ar a sa. . S ca u n u l d o m n e s c er a o c u p at at u n c i d e A l e x an d r e i. care a p st orit în ti m p ul d esp otu lui G h e org h e B r an c o vi c i ( a r h i e pi sc o pi i sî r b i di n Ip e k pu r t au titl u l d e pa t r i ar h i î n c di n 1 3 4 6. cî i pr e ve d e rî n d u i al a o r t o d o x p e n t r u h i r ot o n i a u n u i a l t arhiereu. d eci m o l d o ve n ii d o r e a u c a m i t r o p o l i t u l s l e fi e sfi n i t d e c î r m u i t o r u l u n e i B i s e r i ci c ar e n u p ute a fi acu zat d e schi m ba r e a cr edin ei. L et op i se u l de la P u tn a (cu cele d o u va riante) relateaz c în tim pul lui Alexandrei V od (1452 ² 1454) «a fost bi n e cu vî n t at pr e a sfi n it u l c h i r T e o ct i st ca m itr o p o l it d e p a t ri a rh u l N icodi m al r i i S î r b e t i . d e c i n u e x i st au p e a t u n c i î n M o l d o va a l i d o i a r h i e r e i. XV alte aju toare mi tr op oliei. A su pr a d a t ei hir o t on i ei. arte d e c or ati ve ) et c. i a r p î n at u n c i a f o st o c u p at d e u n î o ni ti . pu t e m pr e su pu n e c d a c m o l d o ve n ii a u r efu zat s . E st e v or b a d e p at ri a r h u l sî r b N i c o di m de la Ipe k (P eci). te fa n c el M ar e a fost ajut at i d e cei d oi m itr op oli i car e a u p st o ri t în sca u n ul vl dic e sc d e la S u c ea va m ai bin e d e o ju m t ate d e veac. pictu r . î n vr e m e a b i n e c r e d i n c i o s u l u i d e s p o t G heor gh e» ( varianta II). tot u i el n u pu tea m erge la C on stantin op ol. pre cu m i în in terp olata lu i A x inte U ric a riu l la L et o p i se u l l u i G r i g or e U r ec h e.1 P ri m e asc pe Io ac h i m d e A gat o p oli s ca m itr o p ol it. e pisc opiilor i ml n stirilor. A cela i lu cru îl afl m i din C ronica zis s î rb o m o ld o ve n e a sc . aflat pe atu nci su b a menin are tu rceasc . în pl u s. ti tlu rec u n osc u t în 1 3 75 i d e P atri ar h i a d i n C on st a nt in o p ol ). ia r u n or a li se a co r d aj u t oa r e m a t e riale. d e ci n e p ot u l l u i A l e x a n d r u ce l B u n .M I T R O P O L II L E U N G R O V L A H I E I I M O L DO V EI IN SE C . în fl ore te c ultu ra i arta bisericea sc (ar hitectu r . n e o pr i m l a a n u l 1 4 5 3 . i j i u l a C o n st a n ti n o p o l sa u î n a r ? E x p l i ca i a n eh i r ot o n i rii l a P a triarhia ecu me n i c este foa rt e si m pl : în 14 53 C on st an tin o p ol ul c zu se su b t u r ci.) Teoctisl 1^1453 ² 1477]i i Gh eorghe (1478² 15 08). M it ro po litu l T eo ctist I. M ai ad ug m c în anii 1 450 ² 14 54. d esi g u r si n o d u l p a t ri a r h a l ar fi f c u t o bi e c i u n i a su p r a n o u l u i a l e s. scau nul d e p a t r i a r h ec u m e n i c e r a v a c a n t. F a p tu l c a fo s t h iro t o n it în a fa r a h o t ar e lo r rii ne fac e s cred em c cel pu in un ul din scau nele episco pale ale rii (R o m an sau R d u i ) er a v a c a n t.

înseamn c meura de deplin încredere din partea marelui domn. este poîn mai multe docu mente interne.A V J U l ainte de a ajunge în scaunul mitropolitan. la 3 septemb rie 1470. De i cunosc am nunt e as up ra acestor danii (ca în cazul celor al e nei de Roman). Astfel. Pentru prima pare într-un hrisov de dani e c tr e mî n stirea Nea m . împreun cu rii. E . K L . apoi continu s . ca atare. la 12 martie 1458 i-a înt rit st pînirea peste mai propriet i ( apte sate. A iV . dreg torii i slujb a ii ?ti nu aveau nici un drept de judecat în aceste sate. în fruntea dreg torilor s i din sfatul domnesc. mai multe mori.emnatarii actului din 1456. dup înfrîngerea lui Aron la Dolje ti i Orbie. pe atunci cea mai iat a ezare c lug reasc din Moldova. hot rau s pl teasc turcilor 2. De asemenea. vii. iar ara noastr s nu se mai piard ». Grigore s scria în Letopise ul s u c în aprilie 1457. Figureaz de asemenea . uciga ul tat lui s u. Ca mitropolit.e în peste alte zece acte de cancelarie. cît i în Letopise ul lui Grigore Ureche (cu relat ri latoare). prin care Petru Aron. poate la Neam . Teoctist a fost desigur n la una clin mîn stirile rii. el va fi încurajat . la locul ce se chiam Direpta ea i i-au întrebatu i : ieste-le cu voie tuturor s le fie domnu ? Ei cu to ii au strigat glas : «în mul i ani de la Dumnezeu s domne ti». pris ci etc). Nu este exclus ca îndemnul la zidirea acestei mîn stiri e nit din partea mitropolitului. n cîteva acte domne ti. f cînd parte din divanul doml lui Petru Aron (1454²1457). i decii_cu au r dicatu domnu i l-au pom zuitu spre domnie mitropolitul istu» (relatare asem n toare i în Letopise ul de ia Putna). curînd. atît în Letopise ul de la Putna (cu >u variante). stînd în boierilor din divan.FE K1 U A JJ A A X K t lA (» J ilJ < J L . Bogdan II. trop olitul Teo ctist este întîlnit mereu în hriso avele lui tefan re. nici s ia sau s strîng d rile c tre domnie. mai ales din primii ani de domnie ai lui tefan. pe scaunul domnesc al Moldovei a urcat tefan cel Mare. tefan cel Mare f cea felurite danii Miei rii. putem presupune c locuitorii satelor respective up u i direct mitrop olitului i. « tefan Vod strîns-au boierii rii mici i alt curte m runt dimpreun cu mitropolitul Theoctist nul i c lug ri.000 de galb eni ungure ti avem noi p ace. ca apoi numele s -i fie întîlnit în aproximativ treizeci de r e. la 13 fei 1458. Pentru prima oar apare în fruntea ilor acestuia într-un hrisov din 7 iunie 1 45 5. ungarea lui Petru Aron. tropolitul Teoctist mai este pomenit cu prilejul sfin irii mîn sitna.

pr i n ca r e t e fa n ce l M a r e h ot r a c a p r e o ii d i n sat e l e m m st i r ii P u t n a s a scu lt e n u m a i d e m î n sti r e.R. Unii cer cet t ori au afir mat c er a rud cu familia d omnitoare a Mu atinilor. In d o c u m e n te le lu i te fa n c el M are . Pu t na i M ol d ovi a. ca a poi t ef an s -i rî n du i as c î n mor in TnFarea chiar. d e vr e m e c e s. de vre me ce '* s.O. E st e p o m e n i t a p oi î n t r-u n h ri s o v d i n 1 4 8 0 i î n alt e d o u di n 1 4 9 0 . m ai al es de l a N ea m . n u m e le m itr o p olitu lu i G h e o r g h e a p a r e p e n t r u p r i m a o a r î n t r . L e t o p i s e u l l u i G r i g o r e U reche n e d t i r e a c d u p m o a r t e a l u i T e o c t i st « a u st t u t a l t u l . S u b a c e st m i t r o p o l i t . M itr opoli tul Te octist a mu rit l a 18 noi embri e 1 47 8. P u tna i M old o vi a. p o a t e l a N ea m .d e l a S u c e a v a a f o st m i t r o p o l i t u l G h e o r g h e . t e f a n c e l M a r e a z i d i t s a u a r e f c u t c el e m ai m u lt e di n ct it or iil e sal e. în de ose bi la N e a m . l a 1 2 i u li e 1499. i ar P et r u Ar o n i t e f an c el M a r e l . în mî n stiril e mold o ven e ti. la înd e m n u l lu i. prin c ar e se f cea u n sch i m b d e sate în tre m în stire a P u t na i M it r o p o l i e. în li mb a slavon . D ec i m it r o p olit u l G h e or g h e a f ost a cel a c ar e a sf i n i t b i ser i c il e r e s p e cti v e . cu o inscrip ie. n e arat al easa pr e ui re de car e s-a buc ur at mi tr op olit ul Te octi st din partea mar elui d omn it or. 23 ² Istoria B. fiind în mor mîn t at î n pr i d vor u l bi ser i cii d i n m n st i r ea Pu t n a . su b e l a c o n t i n u a t lu crare a c rtu r rea sc .Ur ma u l l ui Te octi st î n scaun ul vl di ces c . A pa r e ² al t u ri d e su fr a ga n ii s i d e la R o m a n i R d u i i d e b o ierii ri i ² i n t r a t a t u l d e p a c e i al i a n î n c h e i at î n t r e t e f a n c el M a r e cu Ja n I O l br a ch t ( Io a n A l b e r t ). --YAtK "\i> e >. r e ge l e P o l on i ei .st_lucru est e posibil. Fa pt ul c a f ost î n mo r mî nt at ai ci. cî n d e pi sc o pu l T a r asi e e st e p o m e n it p en t r u ulti m a oa r în a cte). ---------' U lti m ul a ct în c ar e e st e m en i on at d at ea z d i n 1 7 n oi e m b r i e 1 5 0 2. În ainte de a aju nge mitrop olit. î n n ecr op ol a l ui t ef an i a fa mi li ei sal e.u n h r i s o v d i n 2 0 se p t e m b r i e 14 79 . va fi fost egu m en l a u n a di n m î n st i ril e ri i.i pe o a me ni i d e car t e di n mî n st i ri l e M ol d o vei .a t re c ut p e st e e pi sc o p ii d e l a R o m a n i R d u i ( d a c n u c u m va a f o st el î n su i e pi sc o p l a R o m a n d u p 1 4 7 3 . Ace. S e ved e c er a u n o m c u c arte i se b u c u r a d e m u lt p r e u ir e din pa rt ea l ui t efa n c el M ar e. M ai ti m d e s pr e m i t ro p o litu l G h e or gh e c .a u a ez a t î n fr u n t ea boi er il or di i f~ sf at ul d omn esc. D e a s e m e n e a. n QV '> Ml l B HH H H M HM H£ * . D e asu pr a mo r mî n t ul u i s u. tefan cel M are a pus o lespede de piatr sculpt at . <jh eor ghe mitrop olitul ». u n c lu g r co pi a u n m a n u scri s sl a vo n în an u l 15 03 . Petru Ar on i t efan c el M a r e) . .a bu cur at de o ci n st ir e de ose bi t di n p ar t ea a t rei d o mni c ar e se t r geau din aceea i fa milie a Mu atinil or ( Al exandrei. în ctitori a sa de la Putna.

Orhei. Cîrlig tura (în jurul Tg. 'utem deci afirma c în a doua jum tate a secolului al XV-lea. Hîrl u. Frumos). precum i Tighe[hina" 'i Chilia apar ineau Episcopiei Romanului. preo i i diaconi ² la îngroparea lui ~el Mare. în care s e ar ta c î ntîi[ 1 ei «nice Ohrideanului nu se pleac . inuturile Moldovei de sud. sub numele de David. nici arigr deanului» atriarhilor de Ohrida i Constantinopol). Ia i. Bisericile din aceste dou organizate pe principiul etnic-teritorial ² s-au afirmat cu o lent egal autocefaliei. ctitoria i a uns ca domn pe Bogdan III «cel Orb» (1504²1517). ROBLEMA «AUTOCEFALIEI» SAU «INDEPENDEN EI» BISERICILOR ROMÂNE TI DIN MUNTENIA I MOLDOVA tru a în elege mai bine întreaga evolu ie istoric a vie ii bisein cele dou ri române ti extracarpatice. L pu na. m i p storirilor îndelun gate ale rnitrop oli ilor T eoctist i rghe. înainte de moarte mitropolitul Gheorghe a îmbr cat chim monahal . înc de la începuniz rii politice a rii Române ti i a Moldovei. trecut la cele ve nice la 2 iulie 1504 . dar mai ales derea Constantinopolului în 1453. ica din Moldova a fost într-un necontenit progres. Tot el va fi slujit ² în soborului de arhierei. neîng duind nici un amestec jurisdicvreunei ierarhii biserice ti din afar . Dimitrie Cantemir în . totu i. izul Moldovei de a primi un mitropolit grec impus de Patriar-onstantinop ol nu era decît un semn v dit al dorin ei domni-i a rii de-a avea o Biseric «independent » sau «autocefal ». ilia Bisericii moldovene este limpede exprimat în «Pravila e sa u în dr ep tarea L egii» di n 165 2. datorit în ii fînd grijii deoseb ite p e car e i-a ar tat-o tefa n cel Mar e. în l J?' P es1:e inuturile din partea «de sus» a Moldovei : Suceava. Dorohoi. Hotin. A trecut la cele ve 1 aprilie 1508.istirea Zografu din Muntele Athos. trebuie s re inem «autocefalia» Bisericii Ortodoxe R omâne a fost recunoscut e Patriarhia ecumenic abia în 1885. fiul lui ^el Mare. în cetatea de Sucevei i a ezat în grop ni a do mneasc de la Putna. i ion m aci c jurisdic ia Mitropoliei Moldovei se întindea.

c al vi n e i u n ite .‡ i -a u o r g a n i z at p r o p r i u l l o r î n v m î n t t eo l o g i c. C u p ri vir e la e xer cit are a p uterii juri sd ic i on al e sau d e c on du cer e. au i ntro du s sin gure li m b a n a i o n al î n c u l t . S fî n t a F il o ft ei a. A le gere a i e r ar h i l or se f ce a î n ar . în a r h itectu r .o sc ri er e d i n 1 7 2 3 au t oc e fa li a B iseri cii m ol d o v e n e e r a e x p ri m a t pri n c u vi nt el e : «n u e st e pl e ca t ni c i un ui patriarh ». M itropolitul . B i seri cile d in ar a R o mâ n e a sc i M ol d o va au fo st cîr m uit e d e mitr o p o l i i i e p i sc o p i d i n p r o p r i u l l or n e a m ( e x c e p ii a u fo s t n u m a i î n a d o u a j u m t a t e a s e c o l u l u i a l X l V -l e a i î n s e c o l u l a l X V I I I -l e a. i ar î n tr . U lN l iK U V J jA iiit. ara bi) c zu i su b d o m i n a i e ot o m a n . au instituit s r b t o ri p e n t r u a c e ti a sa u p e n t r u s fi n ii al e c r o r m o a t e a u f o st ad u s e pe p m î n t r o m â n e sc (S fî nt u l G ri g or i e D ec a p o lit ul. B i sericile r o m â n e ti a u ca n o n i z a t si n gu r e sfi n i ( Io a n ce l N o u d e l a S u c e a v a. nici e pi sc o p. lo cal e. pi ct u r i m u z i c bi seri c ea sc . d a r i pen tru cei d e alte nea m u ri (gr eci. î n a ce l a i t i m p .lV lJ . au a p r e c i at si n g u r e va l i d it at e a t ai n el o r s v î r it e d e c at o li ci sa u d e p r ot e st a n i . f o r m a t d i n m ari dreg tori i egu m enii m n strilor mai însemn at e. c î n d au p storit i ierarh i greci. E st e se m n i fi c a t i v . t oate f r vr e o a pr o b a r e p r eala bil d in p a rtea vre u n ei alte B i seri ci. h ot r î r ea l u at d e L e o n T o m a i di v a n u l d o m n e sc î n 1 6 3 1. In pri vin a e xer cit rii puterii sacr a m e ntale (sfin itoar e). ni ci e g u m e n i . d ar n u m ai în ara R o m ân easc ). D e a ce ea i sit u a ie se bu cu r a i M itr op ol i a U n gr o vl a h i ei. A st fe l. î n pr i vi n a e x e r c i t r ii p u t e ri i î n v t o r e ti. sla vi su d -du n re ni. ‡ a u i n t r o d u s e l e m e n t e sp ec i fi c e. f r a li se i m p u n e h ot rî ri le d o g m ati ce al e vre u n e i alt e B i ser i ci .p o l e mi c e ) p en tr u cr e di n ci o ii r o m â n i. N u m a i s t r i m i t l a p a t ri a r h u l s d e a b l a g o s l o v e n i e . cî n d s-a st a t or n i c it: « s n u fi e v ol n i c p atr i a r h u l (e cu m e ni c. d e c t r e o a d u n ar e ( « s o b o r » ). au ve g h e a t l a p st r a r e a O rt od o x i ei î n T r a n sil va ni a în fa a ac iu nilo r pr o zelitiste cat olice. î n ac e st se n s. B i se ri cil e r o m â n e ti a u p st r at î n pe r m a n e n u nit at e a d o g m a ti c . A ce st lu cru r e z ult cl ar di n c er cet ar ea d r ep tu ril or u n ei B i seri ci a u t o c e f al e. H lji! .) a tri mit e aic ea în ar n ici vl d ic . lK U t . ca n o n i c i d e c u lt c u c el el alt e B i se ri ci o r t od o xe su r o ri.. a u a n g ajat d i s c u i i i c o l a b o r r i c u al t e B i s er i c i c r e t i n e (c a î n c a z u l S i n o d u l u i d e l a Ia i d i n 1 6 4 2 ).U J . N i fon al C on stantin op o lului) . ! I M U L D O V 1S I IJM SEC.n. m r t u r i si ri d e c r e di n . S fînt ul D i mitrie B asarab o v ) . C u vi o asa P arasc hi va. XV 355 «D e scri ere a M old o vei » m en i on a c mitr op ol itul rii «n u e ste su pu s vr e u n u i a di n t r e p at ri ar hi » . c i p e c i n e va a l e g e a r a i sf a t u l v l d i c s a u p i s c u p . n. d a r. el e a u al c t u it c r i d e cu p r i n s d o c t r i n a r ( c at eh i sm e . sau «n u se plea c n ici O h ridu lu i. c u m a u fost de veac». N ic od i m d e la Tis m an a. a c e l a s fi e . ni ci C o n stantin o pol ei ». sc ri e ri d o g m a ti c e.

care era u L sfin ire al turi de ierarhii români. rturile dintre Stat i Biseric .. mitrop olitii celor dou ri ² i cu atît mai pu i n ² nu f ceau parte din Sinodul p. a a . mltropoîi ii munteni i moldoveni aveau datoria s pome3 patriarhul ecumenic Ja slujbe i primeasc SfîntuLMir nstântinopol. se f cea îjLlâEiLj-iS ce ^ P u ti R a Ui trei^arhierei_ (uneori erau a hirotonie i arhierei str ini. l^ §t--5-_Mun5 _£Qlab_orare între aceste dou Jn^ u ii^ care tea u^concepe una f r alta.. alegerea era_ anun at îi ecumenice.ejrajJL_ale§ij de regul . f r ca a cest ea s fi e ap r obate d e v reo iin afar . i-au judecat singure ierarhii.dintre episcopii sufragani. Au p strat singure.^în-.. icile de la noi i-au stabilit singure legile sau rînduielile de î i d e or ga nizar e. ² lucru p e care-1 f ceau i alte Biserici auto-r care trimitea a a numitul IxSoot? ² act de recunoa tere. pî n în XlX-lea. nefiind. numita.a exist at u n act ofi cial d e r ecu noa t er e a ei. biserica din Lvov în secolele XVI²XVII.num r de 12 ierarhi pentru lui. mai tîrziu Tîrgovi te . . semnul v zut cereT"în cazul mitropoli ilor. a noului ales prin înmînarea cîrjei. dac se de o reputa ie deosebit . foarte rar dintre egumeni.. j seau aici ierarhi str ini în num r corespunz tor. dac se aflau în ar ).. Totu i. dinde trei pjersoanejj au. rela ii Bisericile Ortodoxe surori. în caz de abateri. cum vom constata în alt loc. f r intermediul vreunei alte Biocefale. se cunosc cazuri cînd Mirul a fost sfin it în ar . biseEuropa central i apusean în secolul XIX). ar un .atxiaxJaai. în tot decursul istoriei.. i-au jurisdic ia asupra credincio ilor din cuprinsul rii lor i chiar ara (exemplu. Drepturile i datoriile mitropoinem de la început c mporturiie_dm rjî_ l ^Re. 3.tran fexa Lde la jin^ caun_La_ [oldova (de la Hu i la R d u i. la Roman i_apoi_la îjîoEl£L3 înt rit de domnul rii. învestirii_ i hirotonirii în ar aÄfost. care f ggju.4iaXorisiari±iriopol.QcoJiiJtoiot^a elementul principal sau caracteristic^ al autocefaliei^ în 'FTua ie. t c B isericile român e ti s-au bu curat d e o larg indep en-i auto cefali e fa de Patriarhia ecumeni c în tot decu r sul e i n.. Episcopii.medievale_se_prezint exact ca i în imperiul bizantin. Aceast strîns interdependen din faptul c re edin a mitropoli ilor rii s-a stabilit acolo re edin a conduc torilor politici (Arge .^. în. y.. Acest alegerii.

m a i î ntîi p r i n a j ut o r a r e a m a si v i si st e m a tic a P atriarhiei ecu m en ice i a celorlalte trei P atriarhii «ap ostolice» ( A le xa n d ri a.e st u l E u r o p e i i di n O r i e n t u l A pr o p i a t. din a d o u a ju m t at e a sec o lulu i al X V I-lea cînd do min a ia oto m an se accentueaz . pe c ar e Ie . X V 357 S i B u cu r e ti î n a r a R o m â n e asc . D u p r el at ril e l u i D i mi t ri e C a nt e m i r î n l u cr a r e a « D e sc r i pti o M ol d a vi ae ». d e c t r e m i t r o p o lit u l rii. d o m n ii r o m â n i se co n sid er a u p r ot e c t orii B i se ricii. fi e m or a l. In a c e l a i ti m p . E i er a u c ei ma i d e se a m cti t o r i d e m n sti ri i b i se r i c i. acord au asisten a riecesar T ^i e r ar h il or î n t oa t e p r o b l e m e l e b i se ri c e ti. cu n u n ia. în pr ez en a m e m b rilor sin od ulu i patriah al i a în alt ulu xî er.M I T R O P O L II L E U N G R O V L A H I E I I M O LD O V EI IN S EC."96 mnii celor d ou "" ari~ erau ade v ra i «prot ectori» ai B i s er i c i i d i n ar a l or . de în su i patriarhul ecu me n ic. C u alt e cu vi n t e. d o m n ii r o m â n i er a u c o n si d e r a i ² d u p 1 4 5 3 ² c a su c c e s o r i l e gi t i m i ai ba zil ei l or d e _ _ alt d a t . c r ei a i aii " ac o rd at spriji n pe r m an en t. C a i î n B i za n . în pri m ul rîn d a M u n tel ui A th os. în m or m î n tarea m ern h rjjor fa miliei do mn it oare erau s vîr ite de mitrop olitul rii (nu m ai în ca z d e boal sau vîrst în aintata T de u nu l di n " epîsco pîP su fr a ga ni ). în sec ol ele X IV ² X V I m itr o p olitu l ri i f c e a în co r on ar e a i în sc u nare a^ d o m nu lui în cad rul Jinei slu jb e spe ciale în cated rala m itrop olitan ² ca i la înc oronar ea b azileilor bizantin i ² du p care ur m a o n ou c er e m on i e la p al atu l d o m n esc. d a r i ci vil e. se f cea o pji m slujb de încoronare l a cat ed ral a patriarhal din C onstantino pol ( Tstanb uf). S u c e a v a.J ot e z ui. M ai tîrziu . . d o m ni lor ro m â ni li se f ce a a d ou a înc or on ar e . fie m at e rial. le ac or d au fel u rite pro priet i i pri vil egii . Q w T^ci vvî fHe ". î n pr e z en a în altu lu i cle r i a m ari l or d r eg t o ri. se i nt e r esau d e pr eg t irea cleru lui de mir. a vîn d un în se m nat rol politic-social. e i au c o n ti n u a t p o l it i ca i m p e ri a l b i za n t i n f a d e t o at e B i ser i ci l e O rt o d o x e di n su d . în z e st r a u c u t o a t e c el e tre rjuiî o a re ^ ^l e ^sc u t e a u d e o se a m d e i m p ozi te. A j u n gî n d în f fa Tl a B uc ure ti sau Ia i. d e ve n i n d £î n a ce a st i p o st a z ) pr o t ect o ri d e d r e pt a i L o cu r i l or S fi n t e o r t od o x e. a i O r t o d o x i ei î n jj e n e r e . jn d a a_ d u p în sc u j nar e. iar d om nii rom âni sîri _ mi mi i_direct d e P oart . A n tioh ia i Ie r u sali m ). M it ro po litu l e r a c on si d er at ca p ri mu l sfet nic al d o m n it o ru lui . nu trorj olitul de ve ne a al doilea d e m n itar al rii (du p d o m aitor). de situa ia l ui material i m o r al . d u p ve c h i ul ce r e m o n i a l i m pe r i al b i za n ti n. el fiin d î n plu s i în dru m torul v^î T T ^t u 'r al e i du h o vn i ce ti d in ar a sa. mit ro p olitu l r ostin d pri mu l un cu vî n t d e felicitar e. a p o i Ia i î n M o l d o va ) . în acela i ti m p. a u n o r B i se rici ort o d o xe n a i on al e sau a un or c entr e m on ah al e. M itro p oli ii celor d ou ri a v e a u a c e e a i si t u a i e î n st a t p e c a r e o a ve a p a tri ar h ul în r ap ort c u ba z ileu l bi z anti n . m e n i o n a t m ai su s.

soarta ranilor prin desfiin area unor impozite c spolitul. îndemnau. adaptate la realit ile române ti. ictorul vie ij^biserices i^propriu-zise.natura sluibei sale. domnitorul avea dreptul s . ompletul de judecat . Prin_. principatul Transilvaniei. în dreapta lui..i spun cuvîntul asupra persoâ- . în acest caz. tipogrâTîîTe. mitropolitul avea în grij °Jjs U fr a ga ni (^ e c ^tr e un sob or de mari dr eg gumeni). >B ^ttaLjiaJE ea_ vi zi^ (Constantinopol. dac amestecul lui în problemele interne era socotit >s pentru stat sau pentru domn. fiind întîlnit în aceast calin a mb el e r i ² î nc d in a d o ua j u m t at e a se co l ul ui a l Fot el era trimis în fruntea unor solii ca s încheie tratate în elegere sau chiar alian e antiotomane cu rile vecine (rejariei.dup _ ajueriale sau chiar în probleme de ordin Edi ie-jpolitul. de multe ori mitropolitul era "în~mod abuziv din scaun de domnul rii i trimis la m n smetanie.iiyeni i . mitropolitul era de fa .§£C.dx.. pe care îi hirotonea i îi instala în eparhiile lor. din ora ul de re edin ).<4s£atului. Rusia.. Tot pe plan social.X V II I) de .Äce [u ureze . it din clerici de la centrul eparhial.olui_aL_XVIII-lea i Äînceputul celui de al XlX-lea^n acan a. mitropolitul judeca împreun cu s i sufragani sau chiar cu unii ierarhi str ini afla i în ar . ci î abaterile de orice fel ale locuitorilor de*pe mo iile ei sau ale Episcopiilor. uneori i episcopii sufragani. a toate gradele) sau arth i aJ. îen ionat faptul c îndat dup instalare mitropolitul i episreau statutele («catastifele») breslelor me te ug re ti din eparhiei lor (de regul . Polonia). mitropolitul deyen£a__«locjiitor >. ale unor mi rojjoli i...iJ>. De multe ori mitropolituT'sau episcopii edin a i de domnii rii i cu judecarea unor procese civil e le obi nuite.P E RI O A D A A T R E I A (S E C O L E L E X I V . judeca nu numai abafului.al. De multe ori.»dQainescH!. în cazul cînd judecata o unul însu i.jscaunului domnesc. el era nevoit urmeze ^orientarea ^domnitorului. colec ie de canoane biserice ti i legi bizanîocanon). egumeni^Xie^ greci.e^_j^jis ic i _ îndrumau agera de S£gia_l _din cadrul mîn stirilor (bolni ele). prezidat de mitropolit sau de un episcop. Judecata dup «pravil ». Jra. ia i Ierusalim) sau arabi (Antiohia). In caz contrar. dar i episcopii sufragani îndrumau întreaga activi -iral din eparhiile lor (copierea de manuscrise. fie Äslavi sud-(iuja E_en.epi.

E i s vîr eau slujbele_^e_j £U iJir. c a r e n -ar fi ad m i s aici n i ci o i mi xti u n e din part e a u nu i p atriarh ort o d o x di n a far . A m ar t at î n alt l o c c mi t r op o litu l U n g r o vl ah i ei a d e ven it. R e ed in a mitr o pol itan (sau episco pal ) | e r a sit u at al t u ri d e c at e d r al . se s vîr e a u c u u n fa st d e ose bit m ai al e s sl uj b el e u a de la C r ciu n. avea. înse a m n c el era un fe l d e intracarpatice.cite^ u n pr ot o po p.cate3 xiîiIl*~înitj.i p u t e a i m p u n e d ir ec t a ut o rit at ea. hi r ot on eau p r eo i. XV 359 nei pro pu se. la h r a m u l ^ ca t e d r al ei r e sp e c ti ve sa u c u p r il ej ul pri m i r ii u n o r în al i iej^rjh|_s r jni. M i t r o p o l i ii. fiind con sid erat o «B ise rîcl~tQÎe.cauza î m pr eju r riioj politice_ de fa vo r abile d e aici. la.. î m p re u n cu c l d i ril e c an ce l a ri ei i l o cu i n el e pe r so n a l u l ui a d m i n i st r ati v i d e sl u jir e. Fi ecare ierarh veghea.^fjt pecjtarea în v t u r i i ^ d e c r ed i n o r t o d o x . f ceaiuid zlt© can on ic e.. e pisc op al ) ori înt r-un a din_ m n stiril e_ tj . Tîrgo vi te. s b e n eiiciez e_j ie_ o p o a r t e d i n . d e i M i t ro p o li a T ra n sil va n i e i i -a p st r a t a u t o n o m i a . pe ntru fi e ca r e inu t sau ju de fu n c i on a. B ucure ti. d o m n i i r ii R o m â n e t i i ai M o l d o ve i asi st a u la sluj_bele_ din _.. în gr o pa i jn cated ral a ^ mitrop olitari (sa u .e a bisericilor ridicate în eparhia lor. a b n o r m e l o r vi e i i m o r a l e ( a ct e l e d e stare ci vil . f cea u nu miri d e pre o i j i_d iac o ni pe ntru par oh iile vac ante.. o situ a ie deose bit . a v e a u o s er i e d e d r e pt u r i : r j_ la slujbe.a. D e_ _ r e j gu l . în ai nt e d e a n u l 1 4 0 1 . . ve n i tu ri l e e pa r h i ei r e s p e ct i ve i s î n ca sez e o ser i e d e t a x e Bise rica O rtod ox jdiR T ran silvania. d e m n i t a t e o n o ri fi c s u p er i o a r c elei d e m itr op oli t. « e x a r h al P l ai u r i l or ».. totu i.O E<?Jit. t ot u i . pri m u l în tre ei fiînc T ~ vî c ar u l (pr ot o si n g h el) .. ti t u l a r u l ei e r a h i r o t o n i t ( p î n î n 1698) de c tre mitrop olitui ^^^ roylaE îeî7îa A rge . de i n u era depen d ent d e vre o alt B iseric din afar .rat >>.M I T R O P O L II L E U N G R O V L A H I E I I M O L D O V EI I N S EC. mitr op oli tul i ejjisco pi i erau ajut a i de vn per son al ad m ini str ati v. întru cît pî n î n 1 5 4 1 t e r i t o r i i l e r e s p e c t i ve a u f o s t o c u p a t e d e r e g a t u l c a t o l i c u n g a r . B o bo t ea z i P a t i. s fie . în eparhia lui. s li se zu gr vea sc ch ipu l în bisericile gr j . c a i "ITi vo r urile erau î n atri bu ia B isericii). fi e la u n a p e c ar e o ctitori se el în su i) . c a i e p i sc o p i i su f r a g a n i. s vîr ea u sluj b e în c ated r al ele l or sau în bi seri cile e pa r h i e i. C a u r m a r e a a c est ei st ri d e l u c r u ri. («P laiu ri») în c ar e e a n u . for m î n d u n a d e v r ai J c o m ple x ad ministrati v-biserice sc. L a c on du c er ea e parh i ei. .din_. rii (fie l a cea la car e a fost e gu m e n.ne dirijar respectivii. recr utat m ai ales d intre c lu g ri.

Bucure ti. ACADEMIA R.B. 6. Bucure ti. NICULAE CU. I.O.R. 635 p.S. Documente privind istoria A. 1964. îATULESCU. Bucure ti. STAN. . P e n t r u t o at e ac e st e a . 648 p.S. L + 431 p.R. GH. nr.. p. 7²8. ( I I ) . nr. 59²66. p. r r i : ara Româneasc . 57 . p. 2 voi. 336. 701²742. p. PULPEA (R MUREANU). NICULAE M. A l e g e r ea er a î n t r i t c u t ) d e p r i n c i p e l e T r a n s i l v a n i e i . în B.. Documentele lui teian cel Mare. Un mare ierarh din trecutul Bisericii noastre . fi e p ri n a u n or su b ve n ii an uale î n ban i sau a un or ajuto are o ca zion ale r e m i n t e . 1953 i reeditarea: Documenta Romaniae Historica. 1 5 4 1 . Veacul XIV²XV. an. al Moldovei. LXXVII. Bucure ti. 180 p. Bucure ti. an. 1976.R. 717²729 (mai ales pentru. P. NICULAE ERBÂNESCU.R. do mn ii m â n e t i au s p ri j i n it î n p e r m a n en B i s er i c a r o m â n e a sc d i n a n ia.. LXIII. 1² 2. ara Româneasc . N-a existat un mitropolit moldovean i anii 1491²1498.R. GDAN. AL.O. NICOLAE DOBRESCU. voi. fo r m a t o p o p i i e p ar h i ei . In felu l ac esta. 7²10.R. ia lui P. VIOREL IONI A.. LXXXII. 1953. ara : .O. Steian cel Mare i Slînt. Moldova. Q e _ji£i_£ri m ea> psa u n or con du c tori p ol itici r o mân i în Tr an silva nia. S. TEODOR LACHE. LXXII. Bi serica în ti mpul domniei lut Mare. c r i e t c ). Documente privind istoria României. nr. B. LXXII + i XLVIII + 343 p. mitropolitul Moldovei ff 1508. MOISESCU.a cr e a t ep ar h i a V a d u l u i. I. II (1449²1486). nr. A. an. 738²743.M.. 11²12. LII. BANESCU i L.O. d u p c a r e u r m a h i r ot o n i a [es în ara R o mân ea sc . în B. I (1384²1475) . se t i e î n m o d si g u r c m i tr op oli tulu i T r an si l va ni ei se f c e a d e un « so bo r ». Din istoria Bisericii >ecolul al XV-lea. 1954. 1966. » Teoctist). voi. teian cel Mare i via a religioas din vremea sa. p.P E R I O A D A A T R E I A (S E C O L E L E X I V . I. în B. aprilie 1). BO LDUR. în M. p.X V II I) e su fra gan ii l ui sau d e un ii arhi erei str ini.R. Panaitescu i Damaschin Mioc. an.. an. . I (1247²1500). în B. în B. nr. M7-Jngrovlahiei.. R. 1913.O. în B. 7. /ol. d e ci î n « e p o c a pr i n ci p at u l ui ».. i : Documenta Romaniae Historica . Gheorghe David. A. L a î n c e p u t u l al X V T -l e a s. nr. 5. voi. XIV i XV (1247²1500). 722²826 (îndeosebi 4)dova. 414²437. BIBLIOGRAFIE Y '"f ) a r e : ACADEMIA R. Veacul XIII. POPESCU. binecredincios domn i 1 dreptei credin e. Bucure ti. c u o ex i st en d e p e st e d e p e n d e n t s u b r a p o r t b i s e r i c e sc i m a t er i a l d e M i t r o p ol i a i i d e d o m n ii d e ac ol o. CIUREA. 1910. 1934. er a u c o n si d e r a i ca i « pr ot e c t or i » a i B i s er i c i i O r t o d o x e t r a n sil va n e . fi e p rin c tito rire a u n o r b i se ri ci i m n stiri. II )).O... 1959. p. î n t r u n i t l a A l b a Iu li a. Veacul XV. 1987. 1²13. s-a f c ut i m ai m ult in itat ea d e nea m i d e cred in a ro m ân il or de p e am b el e ale C arpa ilor.nr. V. an.

Constituirea i natura juridic a funda iilor î n Evul Mediu. .O. XLI. Clericii în serviciul justiiei. Dreptul vechilor no tri ierarhi la jud ecarea mirenil or. în SMIM. 21²43 .. 741²761 ( i extras). 274 p. an.. TEFAN BERECHET. 1980. Bucure ti. p. 1933. Bucure ti. 1938. 376²393.R. XXXVI. C e r e mo ni i i obi ceiuri religioase in viata social -politic din trecutul românesc. Voi.O. an LXIII. LVI. în B. nr.. în MMS. Tradi ia politic bizantin în rile române în secolele XVI-XVIH. Biserica i domnia în trecutul românesc. XV 36 1' P r o b l e m a a u t o c e f a l i e i : LIVIU STAN'. p. LIVIU STAN. 1956. SIMEON RELI. Dreptul de ctitorie în ara Româneasc : Moldova. nr. p. 1945. TEFAN BERECHET. în B. 823²884 ( i extras). GEORGESCU. 369²396. VIII.M I T R O P O L II L E U N G R O V L A H I E I I M O L D O V EI I N SEC. an. 170² 214.R. Centenarul autoceialiei Bisericii Ortodoxe Române. an. 1930. IV. GHEORGHE CRON . an. nr. p. p. în B. 77²116. LVI. an. an. în Ortodoxia. 1938. 3²4. 424²442 ( i extras). 296 p. ANDREI' P1PPIDI. în Candela. an. Rela iile dintre Biseric i Stat în România veacurilor trecute. 175²196. Pravila lui Alexandru cel Bun i vechea autocefalie a Mitropoliei Moldovei. an. Bucure ti. 1960. I V + 5 3 8 p . 11²12. Bi zan ul ?i institu iile române ti pîn la mijlocul secolului al XVIU-lea. în ST. ni. 9. O. 1960. 1958. în Candela. p. Despre autonomia bsiericeasc . 11²12. p. X. p. nr. 1987. LIVIU STAN.. p. Despre autocefalie. R a p o r t u r i l e B i s e r i c i i c u S t a t u l : S IM E O N R EL I . R. VALENTIN AL. GHEORGHE CRON . 1983. 4²6. XLIV.

Scarlat Porcescu. In asemenea condi ii. Gheorghe Moisescu. icopia Romanului. Romai care a p storit el însu i mai tîrziu.2j ^EPISCOPIILE ROMANULUI I R D U ILOR ÎN SECOLUL AL XV-LEA in paginile precedente s-au putut constata c în secolul al XVerica Ortodox din Moldova a fos jta r-o con inu _ pros^perare. Probabil el a ridicat aici i hramul Sfînta Vineri (Cuvioasa Paraschiva). [ui Roman precede întemeierea statului. Aj i ori. Alexandru cel Bun.. e iuiaJL. prima atestare documentar a ei fiind din anul 1445. tefari^se^remarc p storiile mitropoli ilor I i Gheorghe.so ia^ a. si episcop Melchisedec tef nescu socotea c Episcopia. Alexandru cel Bun. Alexandru Gon a Sider j^sj^pejbun dreptate. p rere pe care o împ rt im i noi.^se. Giurescu. Reli. în care a doamna^Anas asia. cu dou sate. u tfi> «cu moara ce este la fîntîn » i «altul peste Moldova. ca întemeietor al Episcopiei Roma. Constantin C. a fost înfiin at înaintea :andru cel Bun. La 16 septembrie 1408.. înfiin area acestei Episcopii a fost pe larg t în istoriografia noastr . ma i 9B_^^^_ii2P n "^2£În^ i^l3âi ^ .. care cuprind toat jum tatea a doua a secolu[V-lea.. dar o grij deosebit it domnitorul Roman Vod (1391²1394). precum i un vad .. era firesc s se des vîr easc i irea Bisericii moldovene. Nicolae Dobrescu. fost Bra ul» (Dragomire tii de mai tîrziu).. întrucît nu avem tiri precise în aceasta. (Nicolae Iorga. da qre e Luirea sau reconstruirea cet ii locale. In timpul celui din ii s-a creat o_nou __eparjhie._la __iar în tirnjguLJui. a înzestrat aceasta biseric . iar acesta a fost numai organizatorul ei.^1 !^ Aleîcandru cel Bun ii cel Mare.

c ar e n u tiu putut fi identifica i . Il i a p e st e j u m t at e a d e n or d ( « a r a d e s u s » ) . d eci p entru în fiin are a de n oi sca un e e pi sc o pal e. i a r p e d e a l t p a r t e . A V -J p e s t e M o l d o va . L a baza h ot rîrii de în fiin are a noii e parh ii au stat desig ur d ou c o n si d e r e n t e : p e d e o p a r t e e r a î n t i n d e r e a m a r e p e c a r e o a v e a a c u m \ a r a. D i m p ot ri v .priel n ic e pen tr u d e s vîr i rea or ganiz rii biserice ti.. i_ . A d u g m i faptul c a în _ ^ v r e m u r i l e Ä t ul b u r i c ar e au u r m a t d u p m o a rt e a l u i A l e x a n d r u c el B u n (1 4 3 2 ) i p în la o c u p are a sca u n u lui d o m n e sc d e c tre tefa n c el _ M a re ( 1 4 57 ). î n P o m e l n i cu l sl a v o n d e l a m î n sti r ea B i st ri a. în c e p u t î n a n u l 1 4 0 7 . cu atî t ea sch i m b ri d e d o m n i i l upt e pen tr u tr on . A ad ar. P r i m i i i e r a r h i l a R o m a n ( s a u p r i m u l ) n u sl u t -c u n o s c u i . c e l ^ E ^ t f a u a vu t lo c lu pte pe n tru d o m n ie în tre fiii s i jjj^ ^ S tp fa fl. în c az ul vr eu n ei vac an e e pi sc op al e. în care se pr eciza c d a nia din 14 08 era pen tru :< sfî n t a n oa st r bi seri c a M itr o p oliei d i n tîr g ul R o m a n u lui ». î n e po ca lu i A l ex an d ru c el B u n ² c ar e a cr e at i ep i sco pii p en t r u c r ed in ci o ii alt o r c u lte ² a u e xi st at co n d i ii fa v o r a b i l e p e n t r u o r g a n i z a r e a M i t r o p o l i e i c u d o u e p a r h i i s u f r a g a n e. n e v o i a de a a ve a c el pu in d oi ar h ier ei în ar . d i n j o s d e R o m a n . d u p m i tro p olit. soc oti m c în te m ei er e a a ce stei E pi sc op ii s-jijf cut d e c tr e A le xa nd r u cel B u n . ca. lijL J tt A iN O t ^ U J j U lj r t. c u sc au n u l .a r fi e x c l u s c a a c e s t d o c u m e n t d e î n z estr a r e a bi seri cii C u vi oa sa P ar a sc h i va s fi e d i n p eri o ad a î n t e m e i e r ii E p i sc o pi e i. A stfel.S-arpu tea ca ei s fi fost pri mii e pisc opi ai R o ma nu lui. nu er au î m pr ejur ri . N . în ju rul an ulu i 1 40 8. în R o m a n i i-au d at ep arh iia o parte d e in utu ri de su ptu m un te d en gios». d at de ne p ot ul s u te fa n cel M are ^Ja 4 a prili e 1 48 8. d e ci e xa c t u n sfe rt d e ve ac . A m a r t at i î n a l t l o c c d u r j m o a r t e a Iu i A l e x a n d r u .K U i V lA r > J U L U I ii £ IJ \J J H . Io an i SarnuiL. pîn c e. la sînt a m în stire c e ie st e în or a . P r o ba bil t o t a c e a st bi s e r i c e p i sc o p al o a v e a î n ve d e r e A l e x a n d r u c e l B u n cîn d an gaj a. u n a î n T î r g u l d e Jo s ( R o m a n ) i alt a ca r e v a fi vo i a n o a st r . p e d oi z u gr a vi. eyitîn d a st fel tri m i t er e a ca n d i d a il o r l a ar h i eri e î n a far a h o t ar el o r ri i. în 14 35 . pî n î n a n u l 1 4 4 5. A c e a st i p ot e z est e su g e r at d e u n h r i s o v d e în t rire a d an iei lui A l e xa n d ru cel B un . s z u g r ve asc « d ou b i se r i ci. ac e ti a_ _ s p o at hir ot on i p e n o ul al es. g r e u d e c î r m u i t d e u n si n g u r i e r a r h .\J 4 . afar d e bi sericile d e la R d u i ». în 1 4 1 5. au aj T O . N i ch ita i D o br e. Ja în el eger e a ca fiec ar e s d om n e a sc pe ste o ju m t a t e d e ar . T r a di i a soc ot e te ca înte m ei et or al E pi sc o pi ei tot p e A l ex an d r u cej_ JB un. . s e î n t î l n e s c i d oi a r h i e r e i d i n s e c o l u l al X V -l e a. în interp ola ia lui M isail C lug ru l la L eto pise ul lui G r i go r e U r e ch e se scri e: « M ai f c ut -a u -al d o il ea epi sco p.

era pomenit i «sfînta Mitropolie de Roman». în care se ar ta c în Moldova existau pe atunci hiepiscopi. atunci «unde el în ara noastr s tr iasc acolo slobod. cînd tefan ² iciderea fratelui s u ² a r mas singurul domnitor. anume c aceste titluri onorifice nu ic pe deplin clarificate. dar mai ales din faptul c Biserica Moldovei a avut prezentan i la Sinodijj^jlmFeiTara^^EIarjenta : pe grecul Damian evei i pe protopopul Constantin «loc iitor al Moldovlahiei» (de eci al Episcopiei de R oman. ap oi. într. d ruia «p rea lui mitropolit chir Calist al Romanului. Aceast 3 se va fi men inut pîn dup decembrie 1442. un t tar.. men ionat medic bavarez. Prin ii amintit.». Cu toate c it torul scaunul ui de Ro man a devenit acu m d in n ou episcop. Se cunosc i alte cazuri asem n toare : l . cu scaunul se la R oman. erau d rui i mîn stirii . în anii care a u urmat Ep iscop ia de aici era nu mit în multe iterne «Mitropolia rii de Jos» sau «Mitropolia din Tîrgul Roii»..ag gepta ^de mol do veni. li l sa lui C alist dreptul ca «dup a l u i sa u î l v a l s a b i s er i ci i . dup ce Da mia n n -a mai fost . la 31 iulie 1451. de i au sensuri diferite.un act di n 1613. Se preciza. Aceste titluri ft întîli a ct e ti mp de ap ro ap e d ou s ecol e. Am ar tat în alt loc c nu este exclus ca pi îrmuit întreaga Biseric a Moldovei. S-ar putea îns i o alt explica ie. la 30 septembrie^ 144J. dup legea româ(na voloscom zaconea). pîn în prima jum secolului nostru. c dac «îl va ierta». presupunem c fratele s u tefan ridi cat p e epis co p ul d e R oma n la ra ngul de mitr op olit. ca s i în acest fel p r estigiul « rii de Jos» p este car e d omnea. tefa n II. car e d omnea a cu m sing ur. iar nimeni s nu îndr zneasc s -i isc de robie i s nu-1 poat lua». tat l lui tefan cel Mare. pîn în secol ul al XV-l ea i chiar mai tîrziu. s-au în acela i în eles. nu s-a f cut [ie clar între hirotonie i hirotesie . s au î l v a »>. iar episcopul era numit «mitrop olit». devenit acum mitropolie. unde domnea Ilia Vod . lucru rezult dintr-un raport cu data de ^Omlie^l^y.eava. mul episcop de Roman atestat documentar este Cq/isjL pomenit hrisov dat în Roman. anume Pasca. termenii de autonomie i autocefalie. Pentru c mitrop olitu. îe ani mai tîrziu. Desigur p storia îceput mai de mult. arii no tri de la N eam . s a u î l v a da o r i cu i . poate ca «loc iitor de mi^. iar tefan peste partea de sud (« ara de jos»).Lt ril_î L avea scaunul la za. D e p ild . în continuare. printr-un hrisov dat tot în de Bogdan II.

lâS . or i c n -a d i s pu s n i m i c î n l e g t u r c u el.-li l K A 1JA U I LO R IN S EC O LU L AL X V -LE A 365 N e a m d oi t t a r i . î n se a m n c e pi sc o p u l . în fr u n tea c ro r a st t e a ep i sco pu l. p r e c u m i. S e pa r e c e st e p i a t r a d e m or m î n t a e p i sc o p u l u i -i n i t r o p o l it C a li st de la R o m a n. dat d e m arele . In a c e s t c a z.. a d i c t u n s î n c l u g r i e l a ac e a st m î n sti r e. pr e c u m i d r e g t o rii ei. ci a c e st d r e p t er a r e z e r v a t e p i s c o p u l u i sa u i protopo pului.. p r in c are -i înt r ea sa t el e L e u c u a n i i D r a g o m i r e t i._ de care n e ocu p m. ad mi n i st r a i a i j u ri sd i c i a sa. j\ m ar tat m ai^su s c vl d icii R o m an u l ui ² in cl u si v C al i st ² e r au n u m i i î n d oc u m e nt e i « m itr o p o li i ». u r m a s se fac nu m ai d e c t re episc op sau d e dreg torii lui i n u m ai acel a care va fi n e m u l u mi t cu j u d e c a t a « s ai b î n d re p t ar e î n ai n t ea n o a st r ».4.a u d a t d e l a î n c e p u t fra ii no tri tefan voievod i P et ru voie vod ». t e fan c el M a r e î n c e p e se ri a d a ni il o r s a l e pe n t r u E pi sco pi a rii de Jos. aj u n g î n d ast fe l d i n n ou î n st pîn ir ea m în a stirii. pe c i n c i an i . n e d u c e l a pr e s u p u n e r ea c est e vo r b a d e a c e l a i t t ar . pr e cu m i cu a n u mi t e v e n it u ri. P a c o i P et r i c . P ri n tr -u n alt h ri so v. P ri n a ce st ea . « .». p en t r u or i c e fa pt e. c u t oa t e d ri l e c e r e v en ea u d o m n i e i d i n pa r t e a l o c u it o ril or.. S e pr e ve d e a c ju d e c t or i i d e i n u t. Nu m ele de P a c o.-laJ-3-attau &t. pe car e le vo m întîlni i în an ii ur m t ori. O nou ti r e d e s p r e E pi s c o p i a R o m a n u l u i n e o f er u n d o c u m e n t d at d e t efa n cel M a r e l a 1 2 a p r ili e 1 4 5 8 . . O pi a t r d e m o r mî n t d e s c o pe r i t l a m î n sti r ea N e a m a r e u r m toarea in scrip ie în li m b a sla vo n : « m or mîn tu l p rintelui no stru mi tr o p olit ulu i c hir C ali st ar hi e pi sc o pu l M ol d o vl a hi ei. pu in d e o s e bi t d e P a s c a . d in 1 3 m a rti e 1 4 6 6 . ca i d r e g t or ii d e tî r g. tiri despre u n alt episcop de R om an a ve m _ abia.m i t r o p ol i t C a l i st n u m ai e r a î n vi a în 14 51 i c ori d ru ise p e acest t tar mîna stirii N e a m . înain te d e m o arte. se a co r d a E p i sco pi ei « sl o b o z e n i e » d e d r i . deci nu__a ye m m otive s S ir m m ~ J¥*"e "pîsF 6pu > r^aîist de la R o man a tre bu it sa aiu nq în sc aun ul d e la S uce ava pentru a i se d a titlul d e h i j i ] i F a p t u l c a l s a t m î n a st i r i i N e a m p e a c e l t t ar c u n u m el e P a s c a i c a f o st î n m o r m î n t a t a i c i d o v e d e t e c el e r a d e « p o st r i g ». n u p u t ea u s j u d ec e p e o a m e n i i s u p u i E pi sc o p i ei . L a 13 dece m bri e 14 65 d om n itorul înt rea «M itropoli ei de R o m a n » o d anie f cu ta d e pî rc l a bu l Isaia d e C h i lia. p r e su p u n e m c î n a i n t e d e a aj u n g e e p i s c o p l a R o m a n a f o st e g u m e n l a N e a m . p e n t r u o a m e n i i c a r e se v o r a e z a în sat ul N e g o i e ti. c iS £ L _ apare într -un d ocu m e nt. Ju d ec a r ea l or . C on stat m d e ci c E pi sco pi a d e R o m a n ² c a i M i tr op olia d e alt fel ² î i a ve a pr o pr i e t i l e i p r i vi l e gi i l e sal e.

peste². Ureche amintesc îscopul Tarasie al Romanului ca f cînd parte din soborul care "protia mitropolitului Teoctist ² a^j fjn^^ mîn stirea^Putna. episcopul moldovean.. c ci JJ_ lit pentru prima__oa£ re _epj_scoj3ul_ de__ Roman a adresat-o covej. Desigur r spunsul l murit al episcopului Vasile cap t neîn elegerilor dintre marele cneaz i mitropolit în lecu înconjurarea bisericii. t împrejur rile care au dus la alc tuirea acestei scrisori. itopise ul de hi Putna i Letopise ul lui . mitropolitul ntie. ci tot înd r t. r ma ul s u în scaun a fost episcop ul -frfa iJjSr Nu se poate îns în ce an a urcat în scaunul vl dicesc oe la Roman. Prin scride care ne ocup m. Este men ionat pentru ultima oar într-un document [ octombrie 1473. Äepiscop. al turi de mitro_golitul_ Teoctist. Din cuvintele scrisorii «din nou d m :e marei tale sfin enii». toate ss fac împotriva ui soarelui». de i se intitula «smeritul episcop gul Romanului. S-ar putea ca el s fi murit la scurt timp dup dat . zece tente interne jale Jui tefan cel Mare. ajungîndu-se chiar la discu ii înîrele cneaz i mitropolit. a înconjurat biserica mergînd iva cursului soarelui. ca f cînd .. dup cum este rînduiala ortodox . s-a hot rît s se cear i p rerea unor i mai apropia i. la embrie 1470. Probabil ierarhul moscovit avea tiri episcopul de Roman de la fiica lui tefan cel Mare. .Grigore. presupunem c între episcopul Vasile opolitul Gherontie a mai fost un schimb de scrisori.djnj3iv.n. Vasile». i i fi început p storia prin 1451. fie la toac sau orice ce se s vîr e te în sfînta biseric . Scrisoarea sa de r spuns s-a întocmit la 2 februarie 1484. ile ca «mitropolit». In cu prilejul sfin irii bisericii Uspenia din Moscova. întrur e: o cneaz al Moscovei Ivan III (1462²1505) s-a ar tat nemulcu aceast rînduiala tipiconal . îi ar ta c «în legea sc (= ortodox n. fiul marelui cneaz Ivan III.li Tarasie. Printre cei întreb a i era i episcopul Vasile al [ului. Este pomeni Äîn. itrop olia de jos a Moldovei». i în 148 3 cu Ivan cel Tîn r.garte_. In unele apare ca.) nimic nu se face în sfînta biseric dup soarelui. iar m Pomelnicul de lajBistri a ca «arhiepiscop». Elena. Aceasta nu înseamn c el i-a început p storia numai N-ar fi exclus ca Tarasie s fie urma ul imediat al lui Calist. cu întregul sobor de slujitori.arrul ÎSC. fie la sfin ire.

La 4 ap rilie 1488. In sfîr it.iÄaie anului 1500. episcopul Ioanichie al R d u ilor i de marii dreg tori ai rii.Episcop ul Yasile este a mi ntit în mai multe document e int ern e. pe Teoctist. Cu excep ia anilor 1435²1442. In felul acesta. De aceea ea este numit de unele documente interne «Episcopia» sau «Mitropolia» « rii de Jos». cump rat de el însu i. «rug torului i duhovnicului nostru chir Vasilie.tuj . Romanul avea un nou episcop. Adjud. De asemenea.din sudul^Moldovei : Roman. al turi de mitropolit. Din vechime. al turi de mitropolitul Gheorghe. pîn în secolul al XVIII-lea. A murit la scurt timp dup 31 august 1499. episcopii moldoveni se îmbr cau cu J3acqs_ji_umai_ _ î n erjarhiile lor7Ti~orL capital se îmbr cau. numai egi corjul ^de_ Roman avea_drep. Chilia. Jurisdic ia Episcopiei de Roman se întindea peste inuturile . C ov uri ui i p est e un el e de di ncol o de Pr ut.. Abia în. . iar_în capital Riil a-. cu lefon. încît episcopii sufragani au ajuns s poarte acelea i ve minte i insigne arhiere ti ca i mitropolitul. La 12 iulie 1499. Putna. Trotu . regele Poloniei. De obicei. Abia din 1739. spre pomenirea lui. chiar i la slujbele s vîr ite în capitala rii.. Bîrlad. fost egumen la Neam . Se cade s amintim c episcopii de Roman se bucurau de o mai mar e cinste în rîndul celorlal i episcop i din Moldova (d e la R d u i i mai tîrziu de la Hu i). Episcopul de Roman_avea__drepj ul s poarte i mitr ^a£ÄnuiuiuÄm eparhia ja. în tratatul încheiat de tefa n cel Ma re cu Ja n I Olbracht.teÄ1 . tefan cel Mare înt rea «Mitropoliei» de Roman satele Leucu ani i Dragomire ti.c. mitropolitul Antonie a acordat ep iscop ului Ghed eo n de la R oman dr ep tul de a purta cîrj argintat i la solemnit ile din cap ital .jcîrj _neag_r J ca_j>i ceilal ijdoi episcopi. Bac u. Tecu ci. la scaunul mitropolitan era promovat ep iscop ul d e R oma n. viitor mitropolit al Moldovei. episcopul de la Mitropolia de jos de la Tîrgul R omanului». Tighina. pe cînd ceilal i doi st teau în partea stîng . la 31 august 1499. domeniul ep iscop al de la Roman era format acum din opt sate. tefan Vod d ruia un alt sat. Vaslui. cînd este atestat documentar pentru ultima data. 1756 mitropolitul^ Iacob Putneanul a acordat episcopului Ioanichie al Romanului dreptul de a purfa sacos i mitr i în__ca^ al . tot în p r ile sudice : Tigheciu. înt rind actul cu p ece ile lor.s poar.. ea a fost «sufragan » Mitropoliei din Suceava. La s ol emnit ile b iseri ce ti st t ea î n partea dreapt a bisericii. In primele lun.Cj]__tinipuJ^ deosebirile ^acestea s-au înl turat.îrj argintat în eparhia a. iar la 15 octombrie 1488. episcop ul Vasile figureaz .. d ruia ^Episcopiei» alte cinci sate.

iar sacosul îl puteau îmbr ca numai în eparhia cînd în capital slujeau în felon. a.g£ab .. Pîn 2 vl dicii de la R d u i nu sînt întâlni i în sfatul domnesc. Alexandru cel Bun d ruia satul Co mani. mai ales dac o compar m cu a Mitropoliei i mai tîrziu.. într-un hrisov de la tefan cel Mare 30 . moldoveni a fost la R d u i. n timpul lui Alexandru cel Bun se cunosc i cîteva men iuni dotare despre Episcopia R d u ilor. ierarhii de la R d u i aveau jurisdic ie foarte] s . dispunînd ca «dup srea ei din via » acestea s r mîn «Ep iscop iei d e R d u i a ui Nicolae. cel acu m înainte. în timpul lui Alexan1 Bun. într :un pomelmai tîrziu al Episcopiei de R d u i ²Äcopiat în 178()j dup un ar mai vechi ² sînt trecu i urm torii ierarhi : Nicolae^ tefgjQ. Un . Dup mutarea scaul dicesc de la R d u i îa Suceava i ridicarea lui losif la treapta ropolit. dup moartea Anastasiei (1420). Ca i în cazul Episcopiei Romanului. WehetieL^L&wen ie^Guggjde^Sava. cu toate c tuile. i Ghelasie..auÄ dreptul s poarte cîrj argintat i îici în eparhia lor._de. cum titropolitul rii i episcopul de Roman. pentru ca sfînta Episcopie s se bucure de venitul veci». din cauza c ruia s-a unoscutul conflict cu Patriarhia ecumenic .. unii socotind ca întemeietor al ei pe Alexandru cel Bun.jii al XlV-lea. s-au multe discu ii asupra începuturilor Episcopiei de R d u i.iscogia R d u ilor. Presupunem c s i tefan au p storit în timpul lui Bogdan I i La cu. Astfel. afl m c av ea doar 5 0 de p arohii în jurul R d u ilor. lajg d uti^^jr ma . ctitoria lui Bogdan I i necropol îscTTn^ "cEo^aTumltate a^sg£ojul. îs bisericii Sfîntul Nicolae. în aceast biseric («. printr-un hrisov cu data ilie 1413. doamnei Anastasia «soacra noastr » (! ?). expunerea privitoare la începuturile Mitropoliei Moldovei.o simpl episcopie. fapt nat i de piatra funerar pus Anastasiei de tefan cel Mar e. Y. 3. losif este icat în scaunul mitropolitan de la Suceava. pipcopiei de Roman.u_maj. în adev r satul Co mani. De pild ^ nu ..\£S£ L. ne-am a vechea p rere a lui Dimitrie Dan (însu it între timp i de tezu ) c primul sediu al ierarihilor. al ii pe cel Mare. P e atunci sub conducerea lui Meletie. Astfel. respectiv Episcopiei de R d u i. Ap oi ei au avut ² i în e urm toare ² o situa ie de inferioritate fa de ep iscop ii de al c ror scaun a fost înfiin at mai tîrziu.ave. j biserica Sfîntul Nicolae.a dat Co manul acestui l ca »).

A lex and ru cei.uceava. po m enit într-un hn spv_ > da _de_. c a r e . d e al t f e l. fi e p r i n b o a l a s au b t r î n e e a t i t u l ar u l u i d e at u n c i . fii n d d e fa i G h e or g h e . P e l î n g a c e s t e a . P r e su p u n e m c în pri m a j u m t at e a se co lul ui al X V -l e a a u p st o rit la R d u i e pi sc opii L avr e ntie. S c hi m bu l s-a f cu t c u în v oi r e a e pi sc o pu l ui Io an i c hi e. n -a pu tut pa rtici pa. se m e n io n a c s-a f c u t u n sc hi m b d e sat e î n tr e m î n st ire a P utn a i E pi sc o pi a d e R d u i. luat e « d i n uri c ul E pi sc o pi ei d e R d u i i din pa rt ea ce a u a vu t e pi s c o p i i d e R d u i. cu pr e o ii lox ^d at e în c . p e n t r u î n t r e i n e r e a e p i sc o p u l u i i a sl u j i t o ri l o r d e la E pi sc o p i e... d an ia în aint a i l or i bu n i c il or n o t r i ». d e l a b u n i cu l n o st r u A l e x a n d r u vo i e v o d ». B un. i a 2 5 a p ri li e 1 4 7 2 .. D e a s e m e n e a. d rea pta ei ocin . p ri n t r .o. t efa n cel M ar e h ot r a c a j u ri sd i c i a E p i sc o p i ei s s e î n t i n d p e st e c e l e 5 0 d e s a t e « ca r e a u f o st d a t e d e b u n i c u l n o st r u d e A l e x a n d r u vo i e v o d ».u n h r i so v d o m n e sc d i n 1 5 m a rti e 1 4 9 0 . P r i n a c el a i h r i s o v. îi e r a u î nt r i t e. S a va i G hela sie.R. a p ri m it d e la A l e x an d r u c el B u n 1 1 sat e ( m o ii ) c ar e i-au fost înt rite i de tefan cel M are. e l a p ar e î n cî t e va al t e a ct e e m i s e d e c an cel ari a d o m n e asc . i c u t oa t e pr i c in il e i c u t ot ve n i t ul bisericesc». înt rea «acestei sfint e E pisco pii satul C o m an i._ T oat e e a l jyLJLLtua±e_ia_ zona C ern u i. l at d e ci at î t ea p r o b e d o c u m e n t ar e c a r e a t e st e x i st en a sc a u n u l u i e pi sc op al d e la R d u i î n ti m p ul l ui A le xa n d r u cel B u n. d e. d i n ca r e d o u î n C e r n u i. tefan cel M are h ot ra ca jurisdic ia E piscopiei s se întind _ p_ este cele 5 0 de sate.Stefaiij^elJV Iare mîn tjriL E utna.______ EPISCOPIILE ROMANULUI I R D U ILOR IN SECOLUL AL XV-LEA ______ 369 hriso v. E pisco pu l Ioa nichie. este Ioaîiichie. 2 < ² Istoria B. trecu i în po m eln ic ul d e la 17 80 . la 2 6 augu st 1 50 3. P r i n a c e l h r i s o v. m it r o p olit u l S u ce ve i. In a n i i u r m t o r i. A st fel. F a ptu l c G ri gor e U r ec h e nu a mi n te te participa r e a ep i sc o pu l ui d e R d u i l a sfi n ir e a m î n sti rii P ut n a ( a r gu m e n t i n v o c a t d e c e i c a r e s u s i n e a u c E pi s c o p i a s -a î n fii n a t d u p ac ea st d at ) se p o a t e e x pli ca fi e pri n va ca n a sca u n ulu i la a c ea d at . Gri go rie. pri n h ri so vu l d o m n e sc d in 1 5 m arti e 1490. în a ce st e sate. m ar el e v oi e vo d p r ec i za c toate bisericile c a re se v or m a i ridic a p e viitor. î l sa t e d r u i t e d e t e f an c el M a r e. dî nd în sch i m b E pisc opiei de R d u i alte ase bi seri ci. emis de can celaria aceluia i d o m nitor.. E pi sco pi a pe r c ep ea t o at e d ril e c u ve n ite d o m n i ei. iar cîteva. printr-un hri so v d at la 2 6 au gu st 1 5 0 3 . c u t o i d r eg t or ii rii. Pri m u l jpisc op at estat . do cu rnentax. . înspre D oroh oi. î n a st f e l d e î m p r ej u r ri. Prin h r i s o vu l p o m e n i t. P ri n ac el a i hri s o v. î m pre u n cu pre o ii l o r « s a sc u l t e d e E pi s c o p i a n o a st r d e l a R d u i a s fî n t u l u i N i c ol a e i c u d a r e a i c u pl o c o an el e . t e f an c e l M ar e a l u a t u lt i m e l e a s e s a t e~ i l e -a d ru it mî n stirii P u tna.

avea o stare material satisf c toare. în tratatul de aHan ^mche^tJ^J. Mitropolia i episcopiile ortodoxe enesti în secolul al XV-lea. Bucure ti. A murit în 1504 i a fost mîntat în partea dreapt a pronaosului bisericii Sfîntul Nicolae Sd u i. 66²75 . Episcopia R d u ilor. Mitropolia Moldovei în secolul al XV-lea. 5²6. u c r r i : MELCHISEDEC ( TEFÂNESCU). nr. + 2 pi. Pu inii lor ierarhi cunoscu i pîn un au lost o ameni de seam . Bucure ti. 1²2. . 563²572.ctelfijjiierne emise siob MÎ iM"1 JffiSâ-jdfi²acesta. an. XLVI. în ciuda teritoriului de jurislimitat la 50 de sate. mult redus fa de Mitropolie i de Episcopia aului. Episcopia Romanului. copiat de preotul Ignatie o mani (1 iunie 1504). an. iar a doua cu 50 de sate în nordul ei ² îndeplinit rosturi de seam în via a bisericeasc i de stat înc primul secol al existen ei lor. GON A. S.. IMITRIE DAN. IX + 353 p. Viena. Un temoignage 'n sur la Metropole de Roman (Moldavie).^^ujieJjip^d e tefan [are cu Jan I Olbracht.J^'^. BIBLIOGRAFIE i v o a r e : Acelea i ca la cap. NICOLAE DOBRESCU. . VII + + 10 pl. 1²2. EORGESCU. 198²202. 1958. 180 p. chir Ioanichie». voi. + 2 pi. PETRE . 21²36.. '5 p. în f r unt e tefan cel Mare. regele ^Poloniei. Cronica Romanului i a EpiscoRoman. 1 5 p. Bucure ti. N STUREL.+ 24 fig. nr. oria Bisericii române. I. Cronica Episcopiei de R d u i. Bucure ti. XXXIV. care s-au bucurat d e d rago stea. PETRU REZU . în BOR. 1975. . care în mod obi nuit revenea u torilor domne ti. Contribu ii la istoria ora ului R d u i. SCARLAT PORCESCU.. p. j SCARLAT SCU. XV. p.. «prin st ruin a i binecuvîntarea i dania )iscopului de R d u i. IOAN Un ierarh moldovean cu numele de Calist înmormîntat la mîn stirea Neam . uirea i ajutorul material al do mnilo r ri i .-. p. în MMS. . ALEXANDRU I. rezult c nu mai episcopul sau «vorlui aveau dreptul s judece pe oamenii din R d u i i din satele ar ineau de C o mani (în actul din 1479 era numit «Mitropolia : »). Secolul al XV-lea. 1910. p. 1970.nscopii aveau i alte dr epturi. Întemeiere i organizare. 1874. . Ultima dat e amintit "însemnare pe un ~Minei pe noiembrie. 57 P. Episcopia Romanului în secolul XV. nr. Bucure ti. 1969. Din dou documente (30 august 1479 i 23 august înt rit la 26 august 1503). Un ierarh necunoscut al Moldovei: Calist arhiepiscopul i mitul (1445² 1447). pe__m^inruntul_ lui_ La cu în 148 0. în Revue des etudes roumaines. 1912. LXXXVII. Deci.l o n c l u z i i : Episcopiile Romanului i R d u ilor ² " prima în tea de sud a Moldovei. an. niscopul Iqanirhie este jwrnej^j^ej^jrj^.

scutiri et c. primind felurite danii de la domnii rii. 1491²c. pîn la Radu cel Mare. f r vreo însemn tate deosebit .s-au bucurat de numeroase privilegii din partea lui Mircea cel B trîn i a urma ilor s i. La scurt timp d up moartea lui Mircea. fiul i urma ul s u Mihail I a înt rit mîn stirilor Cozia i C otmeana toate daniile anterioare (2 2 iunie 1418). nuri. In secolul al XV-lea mîn stirile cunoscute în secolul anterior i-au continuat existen a. h r zite acestei mîn stiri între anii 1388-²1508. a fost C ozia. în aceast perioad . Lipsesc nu mai hrisoavele de la Vlad Dracul i Vlad epe . 1479²c. b l i. 1503). Prin toate i se f ceau danii de sate. 1490). mori. Desigur c la sporirea patrimoniului ei material i-au avut partea lor de contribu ie i egumenii cunoscu i dup Sim ul Nicodim (f 1406) : Agafton (1407²d. Nu ne îndoi m c i ace ti doi domni i-au dat hrisoave. Prin mai multe hrisoave li se înt reau daniile anterioare i se cerea respectarea dreptului acordat c lug rilor de a. Gherasim (1444). 1428). sau erau î nt rite cel e vechi. adic Vodi/a_ i Tismana ² amîndou p use sub conducerea aceluia i egumen înc din <£3&| ². Din cele aproximativ 45 de hrisoave cunoscut e. Acela i lucru l-au f cut to i domnii urm tori. Matei (c. Ioanichie (c. ctitoria lui Mircea cel B trîn. rezult c mîn stirea se bucura de o situa ie material excep ional . Mîn stirile ridicate sub îndrumarea Sfîntului Nicodim. fapt care a contribuit la prosp erarea vie ii c lug re ti de aici. O alt mîn stire care a îndeplinit un rol deosebit în via a bisericeasc a rii R omâne ti. Se zidesc i cîteva mîn stiri i schituri noi. dat e Tisman ei d e la înt emei er e pîn la sfîr itul domniei lui Radu cel Mare (1495²1508).i alege singuri cîrmuitorul. c ci de la primul avem o con- . Se cunosc 36 de acte.C & XI MÎN STIRILE DIN ARA ROMÂNEASC I MOLDOVA ÎN A DOUA JUM TATE A SECOLULUI AL XV-LEA T ara Româneasc .

c ar e a z i dit a i c i aclis cu hra m ul B u n avestire. vii i o ca s . M ai tîrziu. ale c rui u i de le m n. din m o m ent ce a fost în m or mîn tat aici (-j. p e o î n m i j l o cu l l a c u l u i c u a c e l a i n u m e. A c e st fa p t ar at pr e sti gi ul d eo e c ar e s e b u c u r a C o zi a î n t r e c el e l al t e m î n st ir i al e r i i. V l ad i sl a v II îi î n t r e a cît e ate d in trei sate. V la d D rac ul i e 1 4 4 1 ). p c u m s e v e d e . se p str ea z în M u zeul d e A rt din B uc ur e ti. c ea m ai m r ea di n c ît e se zi d i ser pîn . c u s c u tiri d e d ri i ia r d e l a al d oil e a. c c i el a zi d i t bi s e r i c a e x i st e n t p î n a z i . g si n -u b cîr mu i re a acelu i a i e gu me n d e la C o zi a. e a a d u s o exi st en m a i m o d e st . a d e ven it ii ace steia. t h risoa ve d e d an ie de la D an II (7 octo m bri e 1 4 2 8).i al e g e si n g u r i e g u m e n u l . t ot cu scu ti ri b e i d r i c t r e d o m n i e . E a d ateaz din pri mele decenii ale secolului al X V -lea. po m en it înt r-u n h riso v d e la M ircea cel B trîn . co n fi r m a r ea u n ui sa t al C o z i ei. cu sc utire a satel or mîn st irii de d ril e o m n i e. R adu cel F ru m os îi co nfir m a ² la 28 octo m 54 ² d an iile an terio ar e. lu g r u l i R ad u c el M ar e. e st e c u ii vech e. n â st i r e a D e a l u . î n 1 4 5 1 . D u p el. p e n t r u c l u g ri . d ruite de un oare care 'r o b a b i l m î n st i r e a va fi f o s t î n a t e n i a d o m n u l u i . c e pri ve t e C ot m e a n a. d e j u r î m p r ej u r c u p d u r i î s t r b t u t . c a r e î i v a f i 1 alte d anii. se pa r e c t rei a u aju n s pe sc au n u l mitr op olit an al la hiei : Io si f. e vl a vi o su l d o m n a î n c e p u t c o n s t r u c i a i n oi d e l a D e al u . e gu m e n ii ei. în 14 5 3. A vî n d o st a r e m a t er i a l e xc e p i o n a l .A TKE1A (t . d e i e s t e c o n s i d e r a t î n g e n e r a l o c t i t o r i e a u c e l M a r e . F i i n d si t u a t î n t r .145 6). un m u n te.sc c a m î n stir ea s pr o g r ese ze din t o at e pu n c tel e d e ve d e r e. K U U L J D i jt . i S n a g o v u l a v e a o si t u a i e m a t e r i al d i n t r e i i b u n e . n stirea S n a go v. d e a . G sin d vech ile î n v e c h i t e s a u r u i n a t e . S n ag o v u l e st e l o cu l î n c a r e a f ost î n m o r mî n t at ac e st J. ) tr ad i i e. C u ti m p ul. e st at d o c u m e n t a r î n 1 4 3 1. ce e a c e n u e si g u r . M a ca ri e i Il ari o n. n â st i r ea a î n c e p u t s î n d e p li n e a sc u n r ol d e o s e b it î n vi a a b i sc a rii R o m ân e ti abia dup R adu cel M are. t scu l pt ate.14 76 ).o p o z i i e n a t u r al a v a n t a j o a s . . le pli n it i u n î n se m n at r o l c ultu r al. A l t e e d e d a n i e se p st r ea z d e l a B as a r a b c e l T î n r z i s e p e l u . Tr a ri b u i e o b i se r i c l a S n a g o v l u i V l a d e pe . cu sco atere a l or de su b c on tr olu l d re g toril or do mn e t i Ir e p t u l . p r o b a b il d i n p a rt e a l ui V l a d i sl a v II. m î n s t i r e a a f o s t a p r a t d e p u st i i r i l e p e c a r e l e i de sel e lu pte purtate pe p m în tul rii R o m â n e ti. X I V ² X V I I I ) d e tr ei s at e a l e m î n stirii C o t m e a n a.

dup cum arat pisania p us cu prilejul restaur rii din 1701. A2i. în locuri mai retrase. apare numai sub Vlad C lug rul. Fiul s u. Documentar. la 4 februarie 1488. din 1 august 1496. în care a i fost înmormîntat (septembrie 1495). încît mai tîrzi u a î nd ep linit i un î nsemn at r ol cultural. în care prin. b l i. Zugr veala a fost f cut sub Neagoe Basarab. am ridicat-o dup puteri i am înn oit-o». se spunea : «. amintea de o vie «care le-a fost cump rat de bunicul domniei mele Vlad voievod» (= Vlad Dracul. fiind îngropat în pronaosul bisericii (1508).. pomenit mai sus. Prin alte cinci hrisoave o înzestra cu noi sate. a ridicat o nou biseric . Mîn sthea Glavacioc ² atestat documentar în primul deceniu al secolului al XV-lea ² nu mai apare în documente pîn la Vlad C lug rul. 1436²1447). deci ea exista în mod sigur în prima jum tate a secolului ai XV-lea. cînd îi d ruia un sat.% cipalele preocup ri ale pu inilor lor vie uitori erau rug ciunea i . sili ti. X V 3 73 atunci pe pamîntul rii Române ti. exista cu mult înainte..MINA STIRILE DIN A RA RO M AN EAS CA I MO L DO VA IN SEC. dac _' nu chiar de mai înainte. poate chiar din timpul lui Mircea Vo ievod. apoi o b rani te la SJatina. vii. care i-a d ruit o jum tate d e sat în 14 93. Deci i Govora avea o situa ie material dintre cele mai bune. domnii rii sau . a ispr vit biserica în primul s u an de domni e. ridicînd o nou biseric . Dup unii cercetateri. Alte mî n stiri i schituri ale rii i-au dus via a în co ndi ii modeste. cum ne arat pisania p strat de la aceast veche clopotni . Zidirea chiliilor i a clopotni ei a început din 26 august 1499. fosta mîn stire este biseric de mir. C el mai îns emnat a fost emis la 3 mai 1502 i în el se men ionau i confirmau toat e posesiunile. fapt care a contribuit i la dezvoltarea acest ei mî n stiri. Radu cel Mare. Radu cel Mare. De la R adu cel Mar e s-au p strat 1 2 do cument e d at e Go vor ei. Iar în actul de la 1 august 1496. Vlad C lug rul a acordat acestei mîn stiri ' o deosebit aten ie. Mîn stirea Govora (jud. Multe din ele existau de la încep uturile rii Române i. de zid. Sfin irea a avut loc la 4 decembrie 1501. cu biserici i chilii din lemn. Fiul s u. munca. la Dealu a fost instalat i atelierul tipografic al c lug rului Macarie. ref cut în întregime de Radu cel Mare. Numai cu trecerea timpului. veniturile i merticele ei. De altfel.trudindu-ne. cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Un d ocument de la Radu cel Mare. în 1 495. Vîlcea). în satul Glavacioc. care a lucrat între anii 1508²1512. dîndu-i i cîteva hrisoave d e înt rire a propriet ilor. Mîn stirea Dealu a fost aleas de Radu cel Mare ca loc de ve nic odihn .

de propor ii mai mari. poate de p e la mijlocul secolului al ea. Mîn stirea Comana. Mîn stirea Rînc ciov. iar schitul Tutana. De fapt.boieri. cu hramul Sfîntul Nicolae (la sud de Bucuspre Giurgiu). Dec zînd. scutiri ari i v mi etc. se g sesc ruinele a trei biserici. chitul Iezer.T de domnitorul Radu cel Frumos. «fo tii ctitori». din 4 iunie 1 497. în p r ile Arge ului. Aîn stirea Tînganu (azi pe teritoriul municipiului Bucure ti) a fost it. aiit de cîteva ori în acest secol. este amintit tr-un hrisov al lui Radu cel Mare. apoi în 1848. din 19 iulie 1498. deci mîn stirea chiar dinainte de acesta. fiind :it o ctitorie a lui Vlad epe . Se crede c ta a fost ctitoria lui Vlad epe . cum i se punea în secolul al XV-lea. . în curgerea vremii. odoare. de i ele au putut s existe cu mult înaintea acestor schimUnele din ele au disp rut. prin care-i confirma > danii pe care le avea înc sub Vlad C lug rul. iar locul vechilor bisericu e din lemn a fost luat iserici de piatr . c reia 3rda scutire de «d jdii vl dice ti» i felurite danii. a fost ref cut pe la mijlocul secolului al XVII-lea Dierul Arsenie Vl deanul. ca apoi s dispar pe la mijlocul ului al XVII-lea. din 23 mai 1501. dateaz de pe la mijlocul secolului al XV-lea. Schitul Babele (în Vla ca). aflînd de existen a lor. azi disp rut. lîng Rîmnicu Vîlcea. Antonie Vod 'ope ti a ridicat o nou a ezare mona hal în a doua jum tate a ului al XVII-lea. prin 1492²1493. din satul Cheia. era nit într-un act de la Radu cel Mare din 1 aprilie 1497 («c lug rii Tutana»). în p r ile Muscelului. le-au d ruit mo ii. cum a fost mîn s cu hramul Bunavestire «din p durea cea mare de la Bolintin». în care spunea r mas «s rac» din vremea str mo ilor domnului. era Sit mîn stirea Stintul Nicolae din Tirg or (lîng Ploie ti). Azi e biseric de mir. Desna s-a admis c ar fi ctitoria lui Vladislav II (Letopise ul cantaesc îl arat drept ctitor). în Tîrg or sau «Tîrgul Nou». a fost ctitorit de Vlad jarul. "ot într-un hrisov al aceluia i do mnitor. este pomenit într-un ment de la Radu cel Mare. S-a întîmplat îns la multe iceste mîn stiri c aceia care au procedat la refacerea i la scoa! lor din starea în care se g seau au fost socoti i drept întemeieai lor. dup cum afl m din Letopicantacuzinesc i din Istoriile domnilor rii Române ti a lui Radu seu. pe locul c reia.

spune c «am v zut-o p r sit de la binecinstitorii. a patra parte clin satul Plopeni i un vad do moar pe Teleajen. Alte tiri despre ctitoria lui Dorotei i a lui Vlad Dracul nu se cunosc. prin care îi înt rea 7 sate. Printr-un hrisov. Ctitoria sa apare mai tîrziu sub numele de mîn stirea M rgineni. cu data de 15 decembrie 1501. i care a ajuns apoi la o deosebit însemn tate bisericeasc i cultural . din 26 aprilie 1500. pe cine-i place i pe cine-1 vor pl cea to i fra ii». unchiul lui Radu cel Mare. Radu cel Mare înt rea acestei mînastiri toate propriet ile ei. în C lim ne ti. la Licura. Un act de la Vlad Dracul din 16 septembrie 1440 aduce tirea c acest domn a d ruit unui ieromonah Dorotei un loc. popa Dorotei s fie cîrmuitor i egumen al acelui loc. Printr-un hrisov de la Vlad C lug rul.». Dîmbovi a). nu departe de Cîmpina).. existent înainte de zidirea Coziei (numit la început i Nucet). domnitorul înt rea «min stirii de la Cricov» i egumenului Samuii. a fost ctitoria boierilor Craiove ti de la Bistri a (jud. «ca s ridice o mîn stire în hotarul Rîmnicului. cît va fi viu. cît sîntem în putere. dintre . azi în ruine. i so ia sa Neaga au ridicat «din temelie» un nou l ca mîn stiresc la N ucet (jud. de nimeni neclintit. Un hrisov de danie de la Radu cel Mare. Vîlcea). se respecta principiul samovlastiei.‡ ^ v ___________ 3 75 îi d r ui a acu m un merti c an ua l de 3 g l e i d e gr î u i 3 d e orz di n jude ul Romana i. situat într-o insul sau «ostrov» al Oltului. mo ii i str mo ii no tri i m-am gîndit i domnia mea s înnoiesc i s înt resc i s «miluiesc i s zidesc. O mîn stire ridicat la sfîr itul acestui secol. care i-au fost ‡d ruite de mar ele vornic Dr ghici din M rgineni. Iar popa Dorotei sa fie volnic s a eze în locul s u. dup moartea Ini. numit i Dr ghice ti sau a lui Dr ghici (ref cut de mai multe ori.. în locul celui vechi. j Din prima jum tate a secolului al XV-lea dateaz i mîn stirea de c lug ri e de la Ostro v cu hramul Na terii Maicii Domnului ². sfînt r posa ii domni. marele pîrc lab Gherghina. Deci i în aceast a ezare. C tre sfîr itul secolului al XV-lea. Mîn stirea exista prin 1491²1492. Dintr-un document din 1 septemb rie 15 06 afl m c mîn stirea Valea «a ridicat -o i a înnoit-o i a înt rit-o monahia Magdalina». din 10 septembrie 1486. întemeiat de un simplu c lug r. de cînd se cunoa te un hrisov de la Vlad C lug rul (apoi un nou hrisov din 16 martie 14 94). s fie în ctitoria domniei mele i.___________________________________________________ * " . Radu cel Mare îi d ruia «g le ile domne ti» din Corbii de Piatr i M lureni.

a bu cu r a t d e c e l e m a i i vi l e g ii. s . fi i n d s c o a s e d e s u b ^ d r e g t oril o r d o m n e t i.^ai _ m ult e_ iezer e. t o a t » . re zu lt c m î n stire a s at e . a i R adu. de un «ju pan Ha m ze a». D o m n u l î n su i î i d r u i a « c ritu l» din i i V î l c e a i « va m a d e l a S e c u i .V j l e ^ i ^ e ^ ^ u j B l i l e c elo rla lte m în stiri. F iind o c t i t o r i e b o i er e a s c . c ti T or i a T u T A l e x an d r u ce l B u n .dm La jum tate a seco-_ '{X l V -lea i în ce pu tul celu i d e al X V -lea. ' si bi au pr i n t r e £ e l e m a M n s r it e m î n sti ri di n M o l d o v a . n u s . P îrv u .14 65 ). c ar e s e b u c u r a u d e d r e p t u r i d e p l i n e . d e ii fa mil iei sale sau d e u nii din tre dre g t o rii s i .din_a. d e a t e n i a d e o s e b i t a l u i t e fa n ce l M a r e. M î n st i r e a a v e a 1 s în ca se z e t o ate « sluj b el e i d jd iile» c e se cu ve n e au d o m n i ei . C hiprieni . B oh oti n. P r i n m ai m u l t e h ri s o a v e.le resp ecti ve. cu hra mu l t i r e. se afla m itrop olit ul Ilarion ir o vla hiei. H u m or. ju n s un a din c ele m ai înz e str ate d in M ol d o va. s . d e a se m e n e a . sc h i t u r i i bi se r i ci " c t i t o r i t e d e e l .a b u c u r a t d e v e n i t u r i l e p e c a r e l e _ d e l a c t i t o r i i d e l a f i i i s i . . în frun tea ma rtori îzen i la redactarea actului di n 14 94. N ea m . P rintr-un h riso v li e 1 4 6 6 . a H u m o r. oldp va. iar al a ptelea. S fîntu l N icol ae * dan (Pr o bota). nse m n m m a i înt îi m î n stiril e zi d it e d e î n ai n t a ii s i _ în sc au n. el Ie -a f cu t n u m a i da n ii. B istri a.a ² H '. M în stire a M pld o yi fl. m e n i n i î n t i m p u l d o m n i ei l u i t e f a n c e l î l l o r pr i n n o i m î n st i r i . pris ci i pri vilegii c o m erci ale.a se e ra u d ru ite d e c ei p atru fr a i C ra i o v e ti : B ar b u . în «a fa r de dar e i d e oaste ». In ac e ast m în stire.ne^tL.. P r e o i i din sat ele m î n stirii era u sc o i a u t o ri t at e a ch i r i ar h u l u i l oc u l u i sa u a p r ot o p o p u l u i i p u i su b m ulu i în c d e Al ex an dr ei vod (2 7 iun ie 14 49 ). pen tru c aici od ihn eau ose mi ntele m a m ei sale O itea (-f.. u m e n t el e c ar e s-a u p str at d i n ti m p u l s u . ca re se p st re a z aici st zi. b oierii C r aio ve ti au ad u s din m o a tel e S fîntu lu i G ri go ri e D ec a po litul . c u h r a m u l A d or m i r e a M ai cii D o m n ul u i. e i o sl at i n i o prisac ). ctito ri a d e l a S u c e a v a. M old o vi a. fi i n d c o n fi r m a t e d e u n h r i s o v c u r a t a d e 2 5 a p r i l i e 1 4 7 5 ( c i n c i s a t e . p e Ji u .moldo^e. m a r el e v oi e v o d a c o n fi r r rij at rii 11 ate t . M jn sjirile . se ac or d au m î n sti rii alt e n u m e r oa se d an ii d o m n e t i. den u mit Pjo bo ta ^ u r a t . i stirea _ fîn ul N icola e din ^Poig na iretu lui. i o vie d ruit j p a n u S t a i c o l o g o f t » .

în fol osul mîn stirii. cî t e sî nt î n a cel e h ot a r e. cu m r e zu l t d i nt r-u n a ct d i n 7 m a i 1 4 7 0 ) . c î t t i m p v o r fi î n v i a .«pn sa ca_ . E a pri mise d e la Alex a n d r ei v od . la 1 a p rilie 1 47 0 îi înt re te . (IJca rd) cu hra m ul A d or mirea M aicii D om n ului. fi i ca l ui A l e xa n d r u ce l B u n . te fan cel M ar e înt r e a m în stirii d ou sate ² d e s pr e ca r e sp u n ea c i -a u fo st d r u ite d e bu ni cu l s u ² ..ni ci l a oa st e s n u m e a r g ») . d i n cele car e se cu ven eau d o m niei d e la T g. î m p r e u n c u s a t u l e i B al a si n e t i . C a i H o r o d n i c u l . cu o a m e n i d i n a r s au d i n P ol o n i a . p e n t r u d o m n i s o i a s a M r i a.! DI N A RA RO M AN EAS CA I M O LD O V A IN S EC . M n sti rea N e a m ² ctit ori a l u i P et ru M u at ² d e in ea o p u t erni c ba z m at eri al î n c d i n ti m p ul l u i A l ex an d ru cel B u n . î i î n t r e a st p î n i r e a p e st e n o u sat e. P r i n a c e l a i h r i so v. A ce st d rept a fost con fi r m a t i d e t e f a n c el M a r e . B e n eficiin d nu mai de strictul n ece sar vie ii. sig ur c mîn stirea nu a pu tut pr o spe r a. a. îi î nt r ea sat u l B l o e ti i i se în ch ina mî n stirej a^d e la H an gu . _ c m li n d pe l o cu it or ii di n el e d e o ri ce o b li ga i e fa d e d o m n i e ( «. l a 16~ martie 1490. pr e fa c er i sau a _ r i d i c at bi se r i ci n oi. O alt m î n st ir e d e c l u g ri e car e s-a b u c u r at d e d an ii di n pa rt e a lui te fan cel M ar e a fost cea nu mita « a lui Ia co din arina S u ce vei ». A st fe l. D i n h r i s o a ve l e p o m e n i t e cu . # O a d o u a c at eg or i e d e m î n stiri sînt cel e ct ito rite î n t i m p ul l u i A l e x a n d r u c el B u n s au c h i a r m a i î n a i n t e . d r e pt u l d e a î n t e m e i a u n sa t î n h o t a ru l m î n st i r ii . p e c ar e l e -a st pî n it p o pa C h i pr i a n » (d ru it d e m t u a s a C h i aj n a. N e a m . D e ace ea. c l u g r i i er a u î n d a t or a i s f a c « p a r a c l i s » l a t o a t e l it u r g h i i l e d e d u m i n i c . î i d r u i a d o u s a t e. n. o p r i sa c i cî t e a s e p i et r e d e c e a r a n u al .ljii C h iprian i cu mî n sti rea care este la V î n ev (Vi n s a u C h i p r i e n i. î n c hi n ri d e m î n stiri m a i m i c i . L a 9 m ai 1 48 2 îi î nt r ea tr ei sat e. D a n i i l e m a i m r u n t e n u l e m a i a m i n t i m . l a 1 3 fe b r u a ri e 1 4 5 8 . te fan V o d a «î n ch in at -o». P en tru ace ast ulti m d a n i e . a r m a s o m î n st i r e c u v e n it u r i p u i n e i c a r e n u a î n d e p l i n i t d e cît u n r o l d u h o vn i c e sc. eî e t e e. p ri s c i . S u b t efa n c el M a r e au c on ti n u at d an iil e d e sat e. X V M m stireq d e_ c£lug ri e H o rod nic era_în zestrat înc d e la A lexandr u cel B u n cu u n sat i o mo ar ( c on fi r m at e d e Ili a V od l a 1 5 iu lie 14 39 ). sc u t i i d e d r i i de slujb e c tre d o m ni e. L a 1 7 aprilie 14 7 5 . . î n a ce a st c ateg ori e in tr m î n stiri l e N e a m . i ar la 3 0 sep t e m b r i e 1 5 0 3. l a 2 3 f e b r u a r i e 1 4 5 3 . ) i cu t o a t e p o i e n il e i p r i sa c i o a r el e . n. iar d u p ^ r ri oa rt e^ p ar a st as î n fi ec ar e m i e r cu ri se ar a i j oi a litur g h i e. l a c a r e t e f a n c e l M a r e a f cu t f e l u rit e ^ î m b u n t i ri. d a r cu î n d at o r i r ea « s p z e a s c a ce a st m î n sti r e i s -i luc re ze ». B i st ri a i D o b r o v . ad a o su r i.. E r a o situ a ie n eîn tîlnit la alte sate mî n stire ti. ad i c a pu s? o su b a sc u l t a r e a m î n st m i _ P u t n a .

Din pisania ei. pris ci.Ädeosebit avea i mîn stirea Bistri a. existent i azi. prin mai risoave. în mod firesc. itre s fîr itul vi e ii. ctitor al ei.j. cu mai multe mori. a ridicat o nou biseric . desf urat i o sus inut activitate cultural-artistic . reiese spr vit la 14 noiembrie 1497. scoase autoritatea domnului i a chiriarhului locului. Mai mult ca în alte mîn stiri moldovene ti. se prevedea itorii din satele mîn stirii s pl teasc acesteia d rile cuvenite . al turi de fosta biseui Petru Mu at. La 15 septemi2. mîn stirea Bistri a se printre a ez ril e monahal e cu cel e mai largi privilegii di n a. îi înt rea 18 sate. Printr-un hrisov din 3 februarie 1467. cu e 60 de ughi. precu m i dreptul de a încasa de la acestora d rile cuvenite. regele itua ie material . egumenul i c lug rii aveau dreptul sce ei singuri pe oamenii lor i s ia gloaba de la oamenii lor». Probabil c odat cu împo- . egumenul avînd repturi quasi-episcopale. cu în l area Domnului. cu hramul Adormirea Maicii Domnui din 1428 domnitorul ctitor i-a închinat 50 de biserici.i domne ti. De asemenea. cu data de 11 iunie 1466. tefan cel Mare i-a înt rit. pe care nezenta în alt loc. cu' unele A'f !_ i_ adaosmi. an cel Mare n-a fost îns numai un binef c tor al mîn stirii. Deci. chiriarhului locului. în incinta mîn stirii. tefa n cel Mare i-a legat numel e de mîLJiistri a prin ridicarea unei clopotni e cu paraclis. unde au fost