P. 1
Curriculum la decizia şcolii

Curriculum la decizia şcolii

|Views: 66|Likes:
Published by didutzika

More info:

Published by: didutzika on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

Curriculum la decizia colii TITLUL OP IONALULUI: ENGLISH IS FUN TIPUL OP IONALULUI: la nivelul disciplinei ARIA CURRICULAR : Limb i comunicare

AN COLAR: 2010 - 2011 CLASA: a II-a A PROPUN TOR: prof. ILINC I DANIELA ABILITATEA: absolventa Facult ii de Limba i Literatura Român (+limba englez )

I. ARGUMENT: Copilul de ast zi este protagonistul marilor experien e: desene animate noi, calculatorul, jocuri i juc rii importate, excursii în str in tate. Copiii acestui mileniu au nume cu rezonan e interna ionale. Înva limba englez de la gr dini i se familiarizeaz cu primele ei taine. Prin acest op ional vin în sprijinul asimil rii cu succes a unei limbi noi, obligatorii începând cu clasa a III-a. Acum mai este timp de a înv a excesiv prin exerci ii orale, prin cântece i jocuri specifice vârstei. Se dore te cultivarea încrederii în sine i dezinvoltur în utilizarea limbii engleze în situa ii diverse de comunicare. Jocul se afl , de asemenea, în centrul activit ilor de înv are, având un impact major in captarea aten iei, facilitând procesul de predare-înv are. II. OBIECTIVE: Cursul î i propune s dezvolte capacitatea de exprimare oral a elevilor, precum i capacitatea de a reac iona verbal i non-verbal la mesajele auzite. De asemenea, elevii vor cunoa te poezii i cântece în limba englez , iar jocurile i concursurile le vor dezvolta spiritul de observa ie i de competi ie.
OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVIT I DE ÎNV ARE:

1. DEZVOLTAREA CAPACIT II RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de identificare i discriminare - exerci ii de r spuns la comenzi i la formule simple de comunicare în societate - exerci ii de r spuns la comenzi i la întreb ri - exerci ii de tip adev rat / fals (yes / false) ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de pronun ie - exerci ii de repetare dup model a unor cuvinte, sintagme, propozi ii - recitare de poezii, interpretare de cântece - dialoguri simple, pe perechi - jocuri i concursuri didactice

OBIECTIVE DE REFERIN : 1.1 s recunoasc sunete specifice limbii engleze 1.2 s disting cuvinte i sintagme în fluxul verbal 1.3 s reac ioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat 1.4 s desprind sensul global al unui enun simplu 2. DEZVOLTAREA EXPRIMARE ORAL CAPACIT II DE

OBIECTIVE DE REFERIN : 2.1 s articuleze sunete, izolat i în cuvânt / grupuri de cuvinte, respectând accentul i intona ia specifice limbii engleze 2.2 s reproduc enun uri simple / p r i ale unui enun 2.3 s produc enun uri simple, adecvate unor situa ii de comunicare uzual

r spunsuri la întreb rile profesorului .promovarea creativit ii . CON INUTURI: LISTA DE CON INUTURI: 1. 2003. MODALIT I DE EVALUARE: a) ELEVII VOR RECEPTA: .ac iuni nonverbale .animale . FOOD 12.cooperare .meserii . pe perechi .desene .concursuri .mesaje orale exprimate de profesor i colegi b)ELEVII VOR REALIZA:.numere . MY FAMILY 8.atitudinea deschis fa de ceilal i . Ed.descrieri orale .III.descriere de imagini.culori . MY TOY 9. englishforfun. VALORI I ATITUDINI:.jocuri didactice IV.scurte dialoguri orale .respectul fa de ceilal i . Aramis. Mariana. SEASONS 7. COLOURS 6. prezentare de mini-proiecte pe teme date .interesul fa de ideile i rezultatele muncii celorlal i .com VI. MY CLASSROOM 3. THE THINGS FOR THE SCHOOL 4.Aramis y www. IN THE KITCHEN 11. Cristina: Limba englez disciplin op ional . Ed. WHAT IS YUOR NAME? 2.competitivitate VOCABULAR REFERITOR LA: persoane . BUILDINGS V. ANIMALS 10.Cr ciun . NUMBERS 5. y Ionescu.obiecte colare . Ana-Magdalena: Having fun with English. IN THE STREET 14. Iord chescu.membrii familiei . VEGETABLES 13.dialoguri simple. BIBLIOGRAFIE y Stoenescu.

under.a descrie persoane.a identifica elemente din universul familiar . obiecte. on) FUNC II DE COMUNICARE: a saluta i a r spunde la salut .a cere i a da informa ii (de ordin personal.a da instruc iuni . animale.a mul umi i a r spunde la mul umiri . interogativ i negativ (like.a se prezenta i a prezenta pe cineva . locuri .STRUCTURI: interogativ - p r ile corpului înc perile locuin ei mobilier mâncare fructe legume haine prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ i imperativul adjectivele demonstrative: this pluralul substantivelor adjectivele posesive "my" i "your" genitivul cu 's adjectivele "there is "/ "there are" "have got"/"has got" la afirmativ i interogativ prezentul simplu ± afirmativ.a exprima posesia . despre mediul înconjur tor) . want) prepozi iile ( in. ac iuni .a exprima dorin e .a localiza persoane.a exprima ceea ce î i place i ceea ce nu î i place .

ore 2 S pt. y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . 2 y S color m. y S recunoasc obiectele din jurul lor. WHAT IS NAME? YUOR 2 MY CLASSROOM 3 THE THINGS FOR THE SCHOOL 4 NUMBERS 5. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp.i spun vârsta. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. 1 y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. I-II Obs. 1 y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 2 y S numere pân la 10. y Exerci ii de vocalar: singularplural. SEASONS 7. y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori. y Reguli de pronun are. MY FAMILY 8. y S recunoasc culorile primare i binare din desene. crt. y S pronun e corect cuvintele noi. y S numere cresc tor i descresc tor (cu suport vizual). y Numirea rudelor de gradul I i al doilea. Con inuturi Nr. 1 Unit i de înv are Ob. MY ROOM Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. y S . 1 y s repete dup auz cuvintele noi. ref.PLANIFICAREA CALENDARISTIC Nr. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport. y S ordoneze numereledate. 1 y S recunoasc cele patru anotimpuri. y s foloseasc corect prepozi iile y III IV V-VI VII-VIII IX X XI . 1 y Recunoa terea componen ei unei familii. COLOURS 6.

FRUITS ´on´ i ´under´. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. IN THE KITCHEN 12. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. y folosirea imperativului. y sî pronun e corect cuvintele noi. y s comunice oral cu suport vizual. y adjectivul posesiv: MY. y Folosirea verbelor las persoana a III-a singular. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. FOOD 14. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. ANIMALS 11. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe. y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. y s recunoasc culorile înv ate. y S utilizeze vocabularul român- 3 XIIXIV 1 XV 2 XVIXVII 2 XVIII XIX 3 XX XXII 2 XXIII XXIV . y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. TOOLS FOR KITCHEN THE 13. y Recapitulare. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport. y Coloreaz imaginea. y Memorizare. y Recunoa terea obiectelor din buc t rie. y s numere obiectele desenate. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. y pronumele personale. y citim i înv m! y S r spund întreb rilor. y denumirea juc riilor. y s repete denumirile unor animale.9. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. MY TOYS 10. y verbul ´Ihave´. y memorizarea unor versuri. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate.

y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini. y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale. reprezentând cl diri importante. EVALUARE y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. y REVISION 4 XXV XXVIII 2 XXIX XXX 2 XXXI XXXII 2 XXXIIIXXXIV 1 XXXV . y S indice data na terii i a vârstei.15. y S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume. y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o localitate. y S repete culorile. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. VEGETABLES 16. IN THE STREET 17. y S denumeasc mijloacele de transport. y Recapitulare. y S cânte. y S deseneze un col din localitatea sa. BUILDINGS 18. s recite. y S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. MY BIRTHDAY! englez pentru a c uta cuvinte noi. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund.

y S formuleze întreb ri. culori Textul scris Caiet Tabl Desene. sinteza. 2. y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . continut 1. Evaluare Nr . MY CLASSROOM y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. Jocuri Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. 3. sinteza. analiza Memorizare. y S recunoasc obiectele din jurul lor. ore 2 Proba oral Exercitii de identificare Dialoguri scurte Repetarea unor comenzi. THE THINGS FOR THE SCHOOL y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 4. Textul scris Caiet Tabl Desene. analiza Problematizarea. compara ia Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. WHAT IS YOUR NAME? y Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. REVISION y S r spund unor întreb ri. culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Desene.Proiectarea UNIT Nr. NUMBERS 0-10 y S numere pân la 10. analiza Problematizarea. culori Activitati de invatare Jocuri Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Resurse Organizare Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. Detalieri de Crt. 5. compara ia Memorizare Munca individual Activitatea de grup Exerci iul. Jocuri Poezie Proba oral 1 Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Poezie Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Memorizare Poezie. culori Fi e de munc Proba oral 1 Proba oral 2 Proba oral 1 . y Reguli de pronun ie ILOR DE ÎNV ARE Resurse Materiale Textul scris Caiet Tabl Desene. y S ordoneze numerele. analiza Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. Reguli de pronun are. culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Tabl Desene.

y adjectivul posesiv: MY. citire explicativ i selectiv . Activitati de repetare Exercitii de completare a exerci iilor orale Repetarea colorilor Ini iere unor dialoguri în perechi Poezie. Jocuri. citire explicativ . Dialoguri scurte. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 10. y Exerci ii de vocalar: singularplural. s numere obiectele desenate. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. Dialoguri scurte. MY TOYS y denumirea juc riilor. Poezie. Fise de munc independent Exerci iul. Poezie. Poezie. individual Fi suport de lucru Portofoliul Culori Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 8. analiza Activitate independent Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Dialoguri scurte. Exerci ii de identificare. Poezie. COLOURS y S recunoasc culorile primare i binare din desene. Familiarizarea cu noi cuvinte caracteristice anotimpurilor. Analiza i sinteza Munc în perechi memorizare. y s foloseasc corect prepozi iile ´on´ i ´under´. Jocuri. Jocuri. Exerci ii de identificare. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 9. SEASONS y S recunoasc cele patru anotimpuri. citire explicativ i selectiv . y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori. Poezie. Desene. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Proba oral 3 . y Numirea rudelor de gradul I i al doilea.6. MY FAMILY y Recunoa terea componen ei unei familii. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Desene. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport. y S pronun e corect cuvintele noi. Exerci ii de vocabular: timpul prezent: I see. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Activit i de repetare. Activit i de repetare. Activit i de repetare. citire explicativ i selectiv . y folosirea imperativului. 7. Portofoliul Fise de munc independent Exerci iul. MY ROOM y s repete dup auz cuvintele noi. Jocuri. Exerci ii de identificare. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp. Jocuri. citire explicativ i selectiv .

transcrierea fonetic . Lucrul pe fise de muc Munc în echip . Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare. culori Fi e de munc individual 1 Proba oral 14. 13. Dialoguri scurte. y s comunice oral cu suport vizual. REVISION y S r spund unor întreb ri. Jocuri. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. Proba oral 2 . Activit i de repetare. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. Fise de lucru. Poezie. pe individual . y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. însu ite. portofoliul Memorizare Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e 1 Proba oral Textul scris Caiet Tabl Desene. verbul ´Ihave´.y 11. Poezie. y s pronun e corect cuvintele noi. Exerci ii de identificare. sintaza. analiza. citire explicativ i selectiv . ANIMALS y animale. Activit i de repetare. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. Culori. y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. Poezie. Fise de munc independent Exerci iul.terea obiectelor din buc t rie. 12. problematizarea. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. Exerci iul. citire explicativ i selectiv . Semestrul al II-lea Activit i de repetare. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. TOOLS FOR THE KITCHEN y Recunoa. respectând regulile sinteza. Poezie. y s recunoasc culorile înv ate. IN THE KITCHEN y citim i înv m! y S r spund întreb rilor. Plan e. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. Dialoguri scurte. Memorizare. Jocuri. perechi. analiza. Citire selectiv i citirea cuvintelor dup explicativ . Desene. Desene. y S formuleze întreb ri. Exerci ii de identificare. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport.

Proba oral 2 18. Plan e. Fise de lucru. analiza./ Român-englez. creta colorat . creta colorat . 1 Proba oral 17. problematizarea. respectând regulile însu ite. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. Tabla. analiza. Dic ionar englezromân. y S foloseasc corecte forme ale Activit i de repetare. 16. analiza. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Exerci iul. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. FRUITS y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini. Exerci iul. problematizarea. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. respectând regulile Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. pe perechi. Fise de lucru. pe perechi. Citire selectiv i explicativ . VEGETABLES y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume. FOOD y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. Lucrul pe fise de muc individual .15. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S formuleze întreb ri. Textul scris Caiet Desene. Activit i de repetare. Tabla. Poezie. Plan e. Activit i de repetare. respectând regulile însu ite. sinteza. Culori. Proba oral 2 . Memorizare. Folosirea verbelor las pers a III-a sing. creta. portofoliul Citire selectiv i explicativ . Memorizare. sinteza. Alegerea fructelor dintr/o în iruire de imagini. Exerci iul. Proba oral 2 Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. Poezie. sinteza. culori Fi e de munc individual Fise de lucru. Plan e. REVISION y S r spund unor întreb ri. S deseneze doar fructele indicate i s le coloreze corespunz tor. Dic ionar englezromân. Munc în echip . Munc în echip . Tabla. Culori. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Culori. S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Citire selectiv i explicativ .

problematizarea. y S repete culorile. IN THE STREET y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. Activit i de repetare. y S denumeasc mijloacele de transport./ Român-englez. problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. Rebus. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . analiza. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund.19. S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. reprezentând cl diri importante. Munc în echip . 20. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. BUILDINGS y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o local itate. Poezie. y S formuleze întreb ri. sintaza. REVISION y S r spund unor întreb ri. culori Fi e de munc individual Caiet Tabl culori Fi e de munc individual DIC IONAR. Textul scris Caiet Tabl Desene. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. problematizarea. însu ite. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. sintaza. verbelor înv ate. 2 Proba oral . analiza. Memorizare. respectând regulile însu ite. culori Fi e de munc individual DIC IONAR. respectând regulile însu ite. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S deseneze un col din localitatea sa. problematizarea portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. Activit i de repetare. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . S deseneze doar legumele indicate i s le coloreze corespunz tor. REVISION. pe perechi. Alegerea legumelor dintr/o în iruire de imagini/ cuvinte . Dic ionar englezromân. Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. 1 1 Proba oral 2 Proba oral 21. Rebus.

y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale. s recite. sintaza. y S cânte. Rebus. Dialoguri scurte. Exerci ii de identificare a obiectelor de vestimenta ie. MY BIRTHDAY! y S indice data na terii i a vârstei. analiza. culori Fi e de munc individual DIC IONAR.22. Cântece. problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. REVISION Activit i de repetare. Jocuri. 2 Proba oral 1 . Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. alimente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->