P. 1
Curriculum la decizia şcolii

Curriculum la decizia şcolii

|Views: 66|Likes:
Published by didutzika

More info:

Published by: didutzika on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

Curriculum la decizia colii TITLUL OP IONALULUI: ENGLISH IS FUN TIPUL OP IONALULUI: la nivelul disciplinei ARIA CURRICULAR : Limb i comunicare

AN COLAR: 2010 - 2011 CLASA: a II-a A PROPUN TOR: prof. ILINC I DANIELA ABILITATEA: absolventa Facult ii de Limba i Literatura Român (+limba englez )

I. ARGUMENT: Copilul de ast zi este protagonistul marilor experien e: desene animate noi, calculatorul, jocuri i juc rii importate, excursii în str in tate. Copiii acestui mileniu au nume cu rezonan e interna ionale. Înva limba englez de la gr dini i se familiarizeaz cu primele ei taine. Prin acest op ional vin în sprijinul asimil rii cu succes a unei limbi noi, obligatorii începând cu clasa a III-a. Acum mai este timp de a înv a excesiv prin exerci ii orale, prin cântece i jocuri specifice vârstei. Se dore te cultivarea încrederii în sine i dezinvoltur în utilizarea limbii engleze în situa ii diverse de comunicare. Jocul se afl , de asemenea, în centrul activit ilor de înv are, având un impact major in captarea aten iei, facilitând procesul de predare-înv are. II. OBIECTIVE: Cursul î i propune s dezvolte capacitatea de exprimare oral a elevilor, precum i capacitatea de a reac iona verbal i non-verbal la mesajele auzite. De asemenea, elevii vor cunoa te poezii i cântece în limba englez , iar jocurile i concursurile le vor dezvolta spiritul de observa ie i de competi ie.
OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVIT I DE ÎNV ARE:

1. DEZVOLTAREA CAPACIT II RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de identificare i discriminare - exerci ii de r spuns la comenzi i la formule simple de comunicare în societate - exerci ii de r spuns la comenzi i la întreb ri - exerci ii de tip adev rat / fals (yes / false) ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de pronun ie - exerci ii de repetare dup model a unor cuvinte, sintagme, propozi ii - recitare de poezii, interpretare de cântece - dialoguri simple, pe perechi - jocuri i concursuri didactice

OBIECTIVE DE REFERIN : 1.1 s recunoasc sunete specifice limbii engleze 1.2 s disting cuvinte i sintagme în fluxul verbal 1.3 s reac ioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat 1.4 s desprind sensul global al unui enun simplu 2. DEZVOLTAREA EXPRIMARE ORAL CAPACIT II DE

OBIECTIVE DE REFERIN : 2.1 s articuleze sunete, izolat i în cuvânt / grupuri de cuvinte, respectând accentul i intona ia specifice limbii engleze 2.2 s reproduc enun uri simple / p r i ale unui enun 2.3 s produc enun uri simple, adecvate unor situa ii de comunicare uzual

pe perechi .com VI. y Ionescu. Ana-Magdalena: Having fun with English. BUILDINGS V.mesaje orale exprimate de profesor i colegi b)ELEVII VOR REALIZA:. englishforfun. SEASONS 7. ANIMALS 10.descrieri orale .animale .obiecte colare .III.desene .numere . MODALIT I DE EVALUARE: a) ELEVII VOR RECEPTA: . IN THE KITCHEN 11. MY FAMILY 8.r spunsuri la întreb rile profesorului .atitudinea deschis fa de ceilal i . Ed. IN THE STREET 14.competitivitate VOCABULAR REFERITOR LA: persoane . Aramis. VALORI I ATITUDINI:. CON INUTURI: LISTA DE CON INUTURI: 1.descriere de imagini. THE THINGS FOR THE SCHOOL 4.promovarea creativit ii . MY TOY 9.concursuri .scurte dialoguri orale . prezentare de mini-proiecte pe teme date . Ed. COLOURS 6.respectul fa de ceilal i . NUMBERS 5. MY CLASSROOM 3. Mariana.membrii familiei . Cristina: Limba englez disciplin op ional .Cr ciun .ac iuni nonverbale . Iord chescu. WHAT IS YUOR NAME? 2.meserii .jocuri didactice IV.Aramis y www.culori . VEGETABLES 13.dialoguri simple.cooperare . 2003. BIBLIOGRAFIE y Stoenescu. FOOD 12.interesul fa de ideile i rezultatele muncii celorlal i .

a cere i a da informa ii (de ordin personal.a identifica elemente din universul familiar .a exprima dorin e .a mul umi i a r spunde la mul umiri .a se prezenta i a prezenta pe cineva .STRUCTURI: interogativ - p r ile corpului înc perile locuin ei mobilier mâncare fructe legume haine prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ i imperativul adjectivele demonstrative: this pluralul substantivelor adjectivele posesive "my" i "your" genitivul cu 's adjectivele "there is "/ "there are" "have got"/"has got" la afirmativ i interogativ prezentul simplu ± afirmativ. interogativ i negativ (like.a descrie persoane.a localiza persoane. ac iuni . under.a da instruc iuni . locuri . animale. obiecte. despre mediul înconjur tor) . want) prepozi iile ( in. on) FUNC II DE COMUNICARE: a saluta i a r spunde la salut .a exprima posesia .a exprima ceea ce î i place i ceea ce nu î i place .

y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . I-II Obs.i spun vârsta. 1 y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. y S recunoasc culorile primare i binare din desene. y s foloseasc corect prepozi iile y III IV V-VI VII-VIII IX X XI . y Numirea rudelor de gradul I i al doilea. SEASONS 7. ref. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp. y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori. ore 2 S pt. y S pronun e corect cuvintele noi. MY ROOM Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport. MY FAMILY 8. 1 y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 2 y S numere pân la 10. y S recunoasc obiectele din jurul lor. y S . 1 y s repete dup auz cuvintele noi. Con inuturi Nr. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. 1 y Recunoa terea componen ei unei familii. WHAT IS NAME? YUOR 2 MY CLASSROOM 3 THE THINGS FOR THE SCHOOL 4 NUMBERS 5. y Exerci ii de vocalar: singularplural. y Reguli de pronun are. y S ordoneze numereledate. 1 y S recunoasc cele patru anotimpuri. 2 y S color m. crt.PLANIFICAREA CALENDARISTIC Nr. COLOURS 6. 1 Unit i de înv are Ob. y S numere cresc tor i descresc tor (cu suport vizual).

y s recunoasc culorile înv ate. y Coloreaz imaginea. y s repete denumirile unor animale. y adjectivul posesiv: MY. FRUITS ´on´ i ´under´. FOOD 14. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y s comunice oral cu suport vizual. y denumirea juc riilor. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport. IN THE KITCHEN 12. y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. y verbul ´Ihave´. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. y Folosirea verbelor las persoana a III-a singular. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. y Recapitulare. y citim i înv m! y S r spund întreb rilor. y s numere obiectele desenate. y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. ANIMALS 11. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe. y sî pronun e corect cuvintele noi. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. y pronumele personale.9. y memorizarea unor versuri. y Recunoa terea obiectelor din buc t rie. MY TOYS 10. y folosirea imperativului. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S utilizeze vocabularul român- 3 XIIXIV 1 XV 2 XVIXVII 2 XVIII XIX 3 XX XXII 2 XXIII XXIV . y Memorizare. TOOLS FOR KITCHEN THE 13.

y S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y Recapitulare. y S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. y S repete culorile. MY BIRTHDAY! englez pentru a c uta cuvinte noi. y S denumeasc mijloacele de transport. VEGETABLES 16. y S cânte.15. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. reprezentând cl diri importante. y S indice data na terii i a vârstei. y S deseneze un col din localitatea sa. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. BUILDINGS 18. y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale. s recite. y REVISION 4 XXV XXVIII 2 XXIX XXX 2 XXXI XXXII 2 XXXIIIXXXIV 1 XXXV . y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. EVALUARE y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o localitate. IN THE STREET 17. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini.

Reguli de pronun are. analiza Problematizarea. Textul scris Caiet Tabl Desene. y S formuleze întreb ri. sinteza. culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Desene. WHAT IS YOUR NAME? y Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. analiza Problematizarea. REVISION y S r spund unor întreb ri. culori Fi e de munc Proba oral 1 Proba oral 2 Proba oral 1 . continut 1. y S ordoneze numerele. culori Textul scris Caiet Tabl Desene. 3. compara ia Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. compara ia Memorizare Munca individual Activitatea de grup Exerci iul. THE THINGS FOR THE SCHOOL y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 4. ore 2 Proba oral Exercitii de identificare Dialoguri scurte Repetarea unor comenzi. sinteza. y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Tabl Desene. y S recunoasc obiectele din jurul lor. Jocuri Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. Evaluare Nr . analiza Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. Jocuri Poezie Proba oral 1 Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Poezie Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Memorizare Poezie. culori Activitati de invatare Jocuri Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Resurse Organizare Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. MY CLASSROOM y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. Detalieri de Crt. 5.Proiectarea UNIT Nr. NUMBERS 0-10 y S numere pân la 10. 2. analiza Memorizare. y Reguli de pronun ie ILOR DE ÎNV ARE Resurse Materiale Textul scris Caiet Tabl Desene.

Poezie. analiza Activitate independent Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Desene. MY ROOM y s repete dup auz cuvintele noi. Exerci ii de identificare. Proba oral 3 . Activit i de repetare. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp. Analiza i sinteza Munc în perechi memorizare. Dialoguri scurte. citire explicativ i selectiv . Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. citire explicativ . Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. y Numirea rudelor de gradul I i al doilea. y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori. Dialoguri scurte. Exerci ii de identificare. Activit i de repetare. Jocuri. 7. y S pronun e corect cuvintele noi. Jocuri. Activit i de repetare. Poezie. Dialoguri scurte. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 9. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. s numere obiectele desenate. y Exerci ii de vocalar: singularplural. Exerci ii de vocabular: timpul prezent: I see. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 10. y adjectivul posesiv: MY. Familiarizarea cu noi cuvinte caracteristice anotimpurilor. Poezie. Jocuri. Jocuri. Activitati de repetare Exercitii de completare a exerci iilor orale Repetarea colorilor Ini iere unor dialoguri în perechi Poezie. Fise de munc independent Exerci iul. citire explicativ i selectiv . citire explicativ i selectiv . MY TOYS y denumirea juc riilor. Exerci ii de identificare. COLOURS y S recunoasc culorile primare i binare din desene. Poezie.6. Poezie. Desene. citire explicativ i selectiv . Portofoliul Fise de munc independent Exerci iul. y s foloseasc corect prepozi iile ´on´ i ´under´. MY FAMILY y Recunoa terea componen ei unei familii. y folosirea imperativului. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport. Jocuri. SEASONS y S recunoasc cele patru anotimpuri. individual Fi suport de lucru Portofoliul Culori Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 8.

problematizarea. y S formuleze întreb ri. Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. ANIMALS y animale. y s recunoasc culorile înv ate. verbul ´Ihave´. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. y s comunice oral cu suport vizual. analiza. citire explicativ i selectiv . 12. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. Lucrul pe fise de muc Munc în echip . portofoliul Memorizare Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e 1 Proba oral Textul scris Caiet Tabl Desene. respectând regulile sinteza. Fise de munc independent Exerci iul. Jocuri. y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. însu ite. Activit i de repetare. 13. IN THE KITCHEN y citim i înv m! y S r spund întreb rilor.terea obiectelor din buc t rie. Poezie. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. Poezie. Fise de lucru.y 11. analiza. Proba oral 2 . Culori. Dialoguri scurte. Jocuri. Exerci ii de identificare. pe individual . REVISION y S r spund unor întreb ri. citire explicativ i selectiv . transcrierea fonetic . Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. perechi. Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare. Semestrul al II-lea Activit i de repetare. y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. Activit i de repetare. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport. Desene. Exerci iul. Dialoguri scurte. Plan e. Desene. TOOLS FOR THE KITCHEN y Recunoa. y s pronun e corect cuvintele noi. Poezie. sintaza. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. Memorizare. Citire selectiv i citirea cuvintelor dup explicativ . Exerci ii de identificare. culori Fi e de munc individual 1 Proba oral 14. Poezie.

Dic ionar englezromân. problematizarea. sinteza. Textul scris Caiet Desene. VEGETABLES y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume. Activit i de repetare. Proba oral 2 Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . creta. Citire selectiv i explicativ . Poezie. Munc în echip . respectând regulile însu ite. FRUITS y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe. Plan e. Culori. REVISION y S r spund unor întreb ri. Culori. Proba oral 2 . Culori. Fise de lucru. Tabla. pe perechi. portofoliul Citire selectiv i explicativ . problematizarea. y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini. y S foloseasc corecte forme ale Activit i de repetare. Memorizare. analiza. Plan e. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. Alegerea fructelor dintr/o în iruire de imagini. Poezie. creta colorat .15. Lucrul pe fise de muc individual . Exerci iul. Activit i de repetare. Munc în echip . 1 Proba oral 17. Tabla. Exerci iul. sinteza. Exerci iul. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. Dic ionar englezromân. S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. FOOD y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. sinteza. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. pe perechi. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. respectând regulile Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. Memorizare. culori Fi e de munc individual Fise de lucru. creta colorat . Citire selectiv i explicativ . Proba oral 2 18. Fise de lucru. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S formuleze întreb ri. respectând regulile însu ite. analiza. Tabla. analiza. Folosirea verbelor las pers a III-a sing. Plan e. 16. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. S deseneze doar fructele indicate i s le coloreze corespunz tor./ Român-englez.

problematizarea. însu ite. BUILDINGS y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o local itate. sintaza. y S deseneze un col din localitatea sa. Dic ionar englezromân. problematizarea. respectând regulile însu ite. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. problematizarea portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. analiza. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic ./ Român-englez. sintaza. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S repete culorile. Textul scris Caiet Tabl Desene. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. Munc în echip .19. 1 1 Proba oral 2 Proba oral 21. Memorizare. Alegerea legumelor dintr/o în iruire de imagini/ cuvinte . Activit i de repetare. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. Poezie. S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. culori Fi e de munc individual DIC IONAR. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. Activit i de repetare. 20. reprezentând cl diri importante. respectând regulile însu ite. verbelor înv ate. S deseneze doar legumele indicate i s le coloreze corespunz tor. Rebus. culori Fi e de munc individual Caiet Tabl culori Fi e de munc individual DIC IONAR. Rebus. y S denumeasc mijloacele de transport. REVISION. y S formuleze întreb ri. IN THE STREET y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. pe perechi. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. analiza. problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. 2 Proba oral . Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. REVISION y S r spund unor întreb ri.

problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. Cântece. Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale. alimente. culori Fi e de munc individual DIC IONAR.22. analiza. y S cânte. Exerci ii de identificare a obiectelor de vestimenta ie. sintaza. REVISION Activit i de repetare. 2 Proba oral 1 . Rebus. s recite. MY BIRTHDAY! y S indice data na terii i a vârstei. Jocuri. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. Dialoguri scurte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->