Sunteți pe pagina 1din 24

PLANIFICAREA, ORGANIZAREA I DESF URAREA PREG TIRII SALARIA ILOR

Boto ani - 2012

BAZA LEGAL

O.M.A.I. nr.712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen , modificat i completat de O.M.AI. nr.786 din 2 septembrie 2005

SCOPUL I DOMENIILE DE APLICARE


Dispozi iile generale stabilesc principiile, modalit ile, cerin ele i condi iile necesare n vederea organiz rii i desf ur rii activit ii de instruire n domeniul situa iilor de urgen a persoanelor angajate n munc .

Instruirea persoanelor angajate n munc n domeniul situa iilor de urgen constituie parte component a activit ii de preg tire desf urate de persoanele fizice i juridice n domeniul managementului situa iilor de urgen , potrivit prevederilor legale n vigoare.

Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen este component a preg tirii profesionale i are ca scop nsu irea cuno tin elor i formarea deprinderilor necesare n vederea prevenirii i reducerii efectelor negative ale situa iilor de urgen sau ale dezastrelor la locul de munc i n incinta institu iilor i operatorilor economici.

CERIN E SPECIFICE
Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se realizeaz prin instructaje i prin participarea la cursuri, aplica ii, exerci ii practice i antrenamente, n func ie de tipurile de risc specifice. Periodicitatea aplica iilor, exerci iilor i a antrenamentelor este stabilit anual prin ordin al inspectorului general al I.G.S.U. Conduc torii institu iilor publice, patronii i managerii operatorilor economici au obliga ia s asigure instruirea ntregului personal angajat n munc , n raport cu nivelul de preg tire al salaria ilor i n func ie de specificul activit ii desf urate de fiecare unitate. Operatorii economici care desf oar activit i ce prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substan e periculoase se supun i prevederilor legisla iei specifice.

CATEGORII DE INSTRUCTAJE
Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se face la angajare i periodic i se realizeaz prin urm toarele categorii de instructaje: a) instructajul introductiv general; b) instructajul specific locului de munc ; c) instructajul periodic; d) instructajul pe schimb, acolo unde situa ia o impune; e) instructajul special pentru lucr ri periculoase; f) instructajul la recalificarea profesional ; g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei.

INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL


Instructajul introductiv general vizeaz dobndirea de cuno tin e cu privire la: a) con inutul actelor normative care reglementeaz managementul situa iilor de urgen i activitatea de ap rare mpotriva incendiilor, precum i actele normative specifice profilului operatorului economic sau institu iei; b) managementul situa iilor de urgen i modul de organizare a activit ii de ap rare mpotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al institu iei; c) mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor cu care sunt echipate construc iile, instala iile, amenaj rile i modul de utilizare a acestora, precum i mijloacele tehnice existente i planificarea resurselor pentru realizarea m surilor de protec ie civil ; d) formele i metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilor; e) modul de ac iune n cazul producerii unei situa ii de urgen i n cazul observ rii i anun rii unui incendiu; f) ac iunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea i nl turarea urm rilor situa iilor de urgen .

INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

La instructajul introductiv general particip urm toarele categorii de persoane: a) nou-angaja ii n munc , indiferent de durata sau de forma contractului de munc ; b) salaria ii transfera i de la o unitate la alta sau deta a i n unitatea respectiv ; c) lucr torii sezonieri, temporari sau zilieri; d) studen ii i elevii din coli i licee afla i n practic de specialitate.

INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNC


La efectuarea instructajului specific locului de munc se urm re te s se asigure participan ilor cuno tin e referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice ale substan elor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc ; b) condi iile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele poten iale de incendiu i/sau de explozie specifice locului de munc , m surile de prevenire a acestora; c) descrierea, func ionarea, monitorizarea i modul de interven ie la instala iile i sistemele de siguran ale ma inilor i utilajelor de la locurile de munc , inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice; d) descrierea, func ionarea, amplasarea i modul de ac ionare a instala iilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor i mijloacelor de protec ie mpotriva incendiilor; e) concep ia de interven ie n cazul producerii unei situa ii de urgen i con inutul documentelor operative de r spuns; f) sarcini specifice pentru prevenirea situa iilor de urgen , cauzelor poten iale de incendiu i realizarea m surilor specifice de protec ie civil .

INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNC

Instructajul specific locului de munc urm toarele cazuri:

se efectueaz

i n

a) cnd un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munc ; b) cnd s-au adus modific ri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; c) la reluarea activit ii dup producerea unui incendiu, explozii sau situa ii de urgen .

INSTRUCTAJUL PERIODIC
Tematica orientativ anual de instruire, adaptat fiec rei categorii de salaria i, se structureaz de regul astfel: a) actele normative care reglementeaz managementul situa iilor de urgen , activitatea de ap rare mpotriva incendiilor i activitatea de protec ie civil ; b) obliga iile generale i specifice ce revin fiec rei categorii de salaria i; c) condi iile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele poten iale (riscurile) de incendiu i/sau explozie specifice; normele, regulile i m surile de prevenire a acestora; d) descrierea, func ionarea, ntre inerea i modul de utilizare a instala iilor i sistemelor de protec ie destinate prevenirii avariilor tehnologice i incendiilor; e) modul de ac iune a salaria ilor n cadrul serviciilor de urgen i n sprijinul acestora pentru realizarea interven iei operative i pentru limitarea i nl turarea urm rilor situa iilor de urgen .

INSTRUCTAJUL PERIODIC
Periodicitatea desf ur rii instructajelor periodice: - cel mult o lun (30 de zile), pentru personalul cu func ii de execu ie sau operative, care sprijin serviciile de urgen (structurile de r spuns) n cazul producerii situa iilor de urgen ; - 1 - 3 luni, pentru personalul care lucreaz nemijlocit cu aparate, ma ini, utilaje i instala ii tehnologice (tehnicieni, mai tri, subingineri, ingineri), precum i pentru anali ti, cercet tori i personalul din laboratoare; - 3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din sec iile i sectoarele de produc ie, control tehnic, cercetare, proiectare, de ntre inere i repara ii, investi ii, transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n institu ii publice; - 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribu ii de organizare, conducere i control ( efi de sec ii, ateliere, instala ii, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a institu iei, precum i pentru cel din structura autorit ilor publice locale, a administra iei publice centrale i a institu iilor statului.

INSTRUCTAJUL PERIODIC
Instructajul periodic se face de c tre persoanele desemnate de conduc torii institu iilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel: a) pentru personalul de execu ie, de c tre conduc torul locului de munc respectiv; b) pentru personalul ncadrat pe func ii tehnice i administrative din sectoarele de produc ie i din compartimentele de cercetare, proiectare, ntre inere, repara ii, controlul calit ii, aprovizionare tehnico-material i desfacere, de c tre efii compartimentelor respective; c) pentru efii de sec ii, sectoare, compartimente func ionale i efii de departamente, de c tre conduc torul tehnic. Pentru operatorii economic sau institu iile care au cel mult 9 salaria i efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiv a patronului sau a conduc torului institu iei.

INSTRUCTAJUL PE SCHIMB

Instructajul pe schimb se execut la intrarea n schimbul de lucru, cu salaria ii care desf oar activit i n locuri de munc cu risc major din punctul de vedere al existen ei factorilor de risc poten ial generatori de situa ii de urgen . Instructajul pe schimb se efectueaz de regul pentru aten ionarea salaria ilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli i m suri de prevenire a situa iilor de urgen , pe baza identific rii tipurilor de risc existente i innd cont de constat rile anterioare, precum i de opera iunile sau lucr rile care se execut pe timpul schimbului respectiv. Instructajul pe schimb se efectueaz de conduc torul locului de munc , execu ia consemnndu-se sub semn tur n registrul de predareprimire a schimbului de lucru.

INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCR RI PERICULOASE


Lucr rile care fac obiectul instructajului se refer la: a) executarea unor opera iuni de manevr ori de comand a unor instala ii sau utilaje tehnologice de importan ori interven ia asupra acestora, a c ror operare gre it poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamit i naturale ori a altor situa ii de urgen ; b) lucr ri de repara ii sau de ntre inere, distrugerea unor de euri sau reziduuri periculoase pentru via a oamenilor sau pentru mediu; c) prelevarea de probe din recipiente sau instala ii care con in substan e periculoase; d) lucr ri de sudare; e) lucr ri de t iere sau lipire cu flac r ; f) lucr ri care pot provoca scntei mecanice; g) lucr ri care pot provoca scntei i arcuri electrice sau scurtcircuite; h) lucr ri de topire a bitumului sau asfaltului;

INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCR RI PERICULOASE - continuare i) lucr ri de cur are prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice; j) lucr ri la care se utilizeaz foc deschis (dezghe ri, decongel ri, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.); k) punerea ori repunerea n func iune a instala iilor i utilajelor tehnologice care prezint risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; l) aplicarea unor materiale de protec ie din care se pot degaja cu u urin vapori i gaze inflamabile i/sau explozive; m) cur area interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.; n) depozitarea, manipularea i transportul de substan e/materiale periculoase; o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.

INSTRUCTAJUL LA RECALIFICAREA PROFESIONAL


La stabilirea problematicii instructajului, a persoanelor care l efectueaz , a duratei necesare i a modului de verificare a nsu irii cuno tin elor se vor avea n vedere urm toarele: a) n cazul persoanelor care i vor desf ura activitatea n acela i loc de munc n care au lucrat i nainte de conversia profesional , eful locului de munc va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munc pe care le apreciaz c sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munc pe care le au de ndeplinit; b) n cazul persoanelor care i vor desf ura activitatea n alt loc de munc din cadrul aceluia i operator economic sau al aceleia i institu ii n care au fost angajate i nainte de recalificarea profesional , inclusiv pentru cele recrutate din rndul omerilor dup formarea profesional , se vor respecta prevederile Dispozi iilor generale; c) n cazul persoanelor care i vor desf ura activitatea n cadrul altui operator economic sau al altei institu ii, acestea se consider nou-angajate i vor parcurge categoriile de instructaje prev zute de Dispozi iile generale.

INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA OPERATORULUI ECONOMIC SAU A INSTITU IEI

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu iei se desf oar cu persoanele care execut temporar activit i n locurile din incinta operatorului economic sau a institu iei respective unde sunt prezen i factori de risc poten ial generatori de situa ii de urgen , dup cum urmeaz : a) personalul societ ilor comerciale de construc ii-montaj i instala ii; b) personalul societ ilor comerciale de repara ii, revizii, ntre inere i de service; c) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase; d) personalul de paz apar innd altor societ i comerciale sau firme specializate; e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane.

NREGISTRAREA I CONFIRMAREA INSTRUCTAJULUI

Instruirea n domeniul situa iilor de urgen se certific prin nscrisuri realizate, dup caz, n fi a individual de instructaj n domeniul situa iilor de urgen , n registrul de predare-primire a schimbului sau n procesele-verbale de instruire. Fi ele individuale de instructaj se ntocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prev zut n anex la Dispozi iile generale.

ORGANIZAREA ACTIVIT

II DE INSTRUIRE

Organizarea activit ii de instruire a personalului angajat n munc se va face avndu-se n vedere urm toarele: a) responsabilitatea conduc torului institu iei, managerului sau patronului privind informarea i instruirea salaria ilor cu privire la actele normative, normele, regulile i m surile specifice institu iei ori operatorului economic respectiv, care reglementeaz managementul situa iilor de urgen , precum i asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit legisla iei din domeniile ap r rii mpotriva incendiilor i protec iei civile; b) respectarea principiului responsabilit ii conduc torului institu iei, managerului sau patronului privind verificarea nsu irii de c tre salaria i a obliga iilor ce le revin n cazul producerii incendiilor, exploziilor i situa iilor de urgen ; c) asigurarea m surilor tehnice i organizatorice necesare pentru instruirea eficient a salaria ilor n domeniul incendiilor, exploziilor i situa iilor de urgen .

ORGANIZAREA ACTIVIT

II DE INSTRUIRE

a) desemnarea personalului care execut instructajele i verific nsu irea cuno tin elor; b) stabilirea categoriilor de instructaje i de salaria i, a duratei instructajelor n func ie de specificul activit ii operatorului economic sau a institu iei i de periodicitatea instructajelor; c) ntocmirea sau procurarea documentelor i materialelor pentru planificarea, organizarea, desf urarea i verificarea instructajelor; d) asigurarea resurselor materiale i documentare necesare pentru realizarea activit ii.

ORGANIZAREA ACTIVIT

II DE INSTRUIRE

Instruirea salaria ilor n domeniul situa iilor de urgen se realizeaz de c tre persoane care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: - sunt bine preg tite profesional; - cunosc problematica specific domeniului managementului situa iilor de urgen ; - posed calit i psihopedagogice i atestatele prev zute de lege. Pot fi desemnate s execute instructaje n domeniul situa iilor de urgen urm toarele categorii de personal: - persoanele cu atribu ii de conducere n cadrul unit ii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori efii locurilor de munc n care este prev zut un asemenea instructaj; - cadrele tehnice cu atribu ii n domeniul ap r rii mpotriva incendiilor sau inspectori de protec ie civil ; - efii serviciilor voluntare/private de urgen .

ORGANIZAREA ACTIVIT

II DE INSTRUIRE

n activitatea de instruire n domeniul situa iilor de urgen utiliza urm toarele mijloace:

se pot

a) vizuale: afi e, bro uri, pliante, fotomontaje, panouri, inscrip ii i indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.; b) audiovizuale: filme de scurt metraj, nregistr ri video, proiec ii comentate de diafilme sau la epidiascop i altele; c) auditive: instructaje, conferin e, expuneri, consulta ii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.; d) practic-aplicative: exerci ii, aplica ii, demonstra ii i antrenamente executate la locul de munc sau n poligoane amenajate.

ORGANIZAREA ACTIVIT

II DE INSTRUIRE

Baza material i documentar necesar n vederea desf ur rii i verific rii instructajelor cuprinde: a) legisla ia specific n vigoare; b) manuale i cursuri de specialitate; c) standarde; d) c r i, bro uri, cataloage, pliante, reviste; e) filme, diapozitive; f) afi e, panouri grafice, fotomontaje; g) machete, mostre de diapozitive i instala ii; h) teste de verificare.

DISPOZI II FINALE

Conduc torii institu iilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu func ii similare trebuie s asigure p strarea tuturor documentelor care s certifice organizarea i desf urarea instruirii n domeniul situa iilor de urgen . Pentru instruirea personalului n domeniul situa iilor de urgen managerii, patronii sau alte persoane cu func ii similare pot ncheia contracte ori conven ii cu persoane fizice sau juridice. Persoanele fizice sau juridice care realizeaz n scopul comercializ rii materiale pentru instruire n domeniul situa iilor de urgen trebuie s ob in avizul Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen Inspec ia de prevenire.