Sunteți pe pagina 1din 15

JOCUL DIDACTIC, MODALITATE DE INTEGRARE A COPILULUI N SPECIFICUL ACTIVIT COLARE

(SESIUNE DE COMUNIC RI TIIN IFICE) -IUNIE, 20062006-

II

Stelu a Mirela Cornea (nv., gr.II) coala cu clasele I-VIII Dimitrie ICantemir, Br ila

ARGUMENT
Doi i cu doi fac patru, patru i cu patru-opt, patruopt i cu opt- aisprezece ... optRepeta i! spune profesorul. Doi i cu doi fac patru, Patru i cu patru-opt, patruOpt i cu opt fac aisprezece ... Dar, iat pe cer Pas rea-lir ! reaCopilul o vede, copilul o aude, copilul o roag : Pas re, scap -m ! Pas re drag joac -te cu mine! (Jacques Prvert -Ora de dictare)

Pentru copil trecerea de la activitatea liber , din perioada antepre colar , la o activitate organizat , n cadrul nv mntului pre colar i apoi n cadrul nv mntului colar, constituie un parcurs cu multe obstacole, de a c rui reu it depinde evolu ia i mplinirea ulterioar a copilului. De-a lungul acestui parcurs, jocul Deconstituie o cheie cu ajutorul c reia educatorii pot deschide poarta cunoa terii i mplinirii.

CONDI II DE APLICARE A JOCURILOR DIDACTICE (ORGANIZARE I DESF URARE)

Eficienta jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul in care inv torul stie s asigure concordan a intre tema jocului i materialul didactic existent, de felul in care stie s foloseasc cuvantul ca mijloc de indrumare a elevilor prin ntreb ri, r spunsuri, indicatii, explicatii, aprecieri.

Pentru aceasta, inv torul va avea in vedere urm toarele cerin e de baz : preg tirea jocului didactic; organizarea judicioas a acestuia; respectarea momentelor jocului didactic; ritmul i strategia conducerii lui; stimularea elevilor in vederea particip rii active la joc; asigurarea unei atmosfere de joc; varietatea elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor

Desfa urarea jocului didactic cuprinde, de regul , urm toarele momente: momente:
introducerea in joc (discutii premerg toare); anuntarea titlului jocului i scopul acestuia; prezentarea materialului; explicarea si demonstrarea regulilor jocului; fixarea regulilor; executarea jocului de catre elevi; complicarea jocului, introducerea unor noi variante; incheierea jocului (evaluarea conduitei de grup sau individuale).

Pe parcursul unui joc didactic, inv torul poate trece de la conducerea direct la cea indirect sau le poate alterna. n ambele cazuri, inv torul trebuie:
s imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat); s mentin atmosfera de joc; s urmareasc evolutia jocului, evitand momenele de monotonie, de stagnare; s controleze modul in care elevii rezolv sarcina didactic respectandurespectandu-se regulile stabilite s creeze conditii necesare pentru ca fiecare elev s rezolve sarcina didactic in mod independent sau in cooperare; s urmareasc comportarea elevilor, relatiile dintre ei; s activeze toti elevii g sind mijloace potrivite pentru a-i antrena pe acei timizi; s urmareasc felul in care se respect cu stricte e regulile jocului.

IPOTEZELE CERCET RII


I. Utilizarea frecvent

a jocului didactic in cadrul activit tilor de predare-nv are de la nivelul predareciclului primar duce la:

a) stimularea interesului si placerea elevilor pentru implicarea in rezolvarea sarcinilor scolare mai putin atractive, cu un nivel mai mare de dificultate; b) antrenarea intregului colectiv al clasei in activitatea de rezolvare a sarcinilor date nepermitand sustragerea de la acestea, eliminand timpii morti si complexele de inferioritate; c) dezvoltarea creativitatii elevului si realizarea un echilibru optim intre realizarea permisivitate si nonpermisivitate daca: -se asigura un climat socio-afectiv adecvat; socio-se stabilsc cu exactitate finalitatile ce vor fi convertite in performante; -se adecveaza varstei cronologice si mentale a copilului.

II.

Elementul competitional accelereaza ritmul activitatilor scolare, creeaza o motivatie mai puternica pentru obtinerea performantelor i l disciplineaz pe elev.

MODUL DE ORGANIZARE I METODOLOGIA CERCET RII


1) Durata cercet rii: 1 an. 2) E antionul de control i experimental (clasa I) format din 20 de elevi 3) Locul desf ur rii : clase, cabinet de informatic 4) Colaboratori :
nv torii directorul colii psiholog p rin i

5) Metode utilizate:
analiza produselor activit ii test ri analiza documentelor colare convorbirea jocul didactic metode de prelucrare statistic (media, procentaj)

COMPETEN E EVALUATE LA LIMBA ROMN


C1 s identifice litere, grupuri de litere n cuvinte date; C2 s sesizeze desp r irea corect n silabe a unor cuvinte, separndu-le de separnducele gre ite C3 s identifice cuvintele din enun uri date scrise legat; C4 s construiasc enun uri din cuvinte date.

C1 s numere din 1 n 1 cresc tor i descresc tor de la 0 la 100; C2 s compare numere naturale de la 0 la 100; C3 s identifice cifra zecilor i a unit ilor din numere date; C4 s completeze numerele care lipsesc dintr-un ir de numere naturale; dintr C5 s efectueze adun ri i sc deri f r trecere peste ordin n concentrul 0-100 0-

COMPETEN E EVALUATE LA MATEMATIC

INTERPRETAREA DATELOR
Datele ob inute n urma aplic rii unor teste de evaluare la limba romn i matematic , la clasa I C i B i a folosirii metodelor anterior prezentate, au confirmat ipotezele formulate. Este evident faptul c utilizarea frecvent a jocului didactic n cadrul activit ilor de predare-nv are a predarenl turat timpii mor i, a contribuit la reducerea gre elilor de scriere, calcul ( i alte gre eli tipice) deoarece n cadrul jocului copiii au ini iativ , cap t ncredere n for ele proprii, se implic n activitate f r teama de a fi pedepsi i.

Jocul implic un climat educativ pozitivant n care se realizeaz lucruri serioase ntr-o modalitate ntrrelaxant . Pl cerea de-a participa i performanta din detimpul jocului creeaz copilului o imagine de sine pozitiv i l integreaz mai bine n colectivul de elevi, realizndurealizndu-se astfel o nv are mai rapid i afectiv . Jocul impune competi ie i fair play, ca atare se dezvolt i calit i moral-civice. n cadrul lor se nva moralcomportamente, reguli, se n elege conceptul de libertate i de necesitate. n afara respect rii regulilor de natur general , jocul didactic a implicat i exersarea creativit ii copilului, observabil n crearea de texte sau g sirea de solu ii diverse la probleme, toate acestea contribuind la cre terea randamentului colar al elevilor

CONCLUZII
nv torii doresc ca, la intrarea n coal , copiii s aib rezisten la efort, capacitate de analiz , capacitate de a- i ainhiba impulsurile i a- i regla atrebuin ele, capacitate de concentrare a aten iei i perseveren . Dezvoltarea fizic i psihic a copilului este continu , fapt ce solicit continuitate i n formarea i instruirea lui.

nc din gr dini , copiii i nsu esc numeroase cuno tin e, care se reiau i se mbog esc temeinic, n ciclul primar, ca baz a cuno tin elor din urm toarele cicluri de nv mnt. Metodele de nv mnt sunt, n general, acelea i, diferen e ntlnind n ponderea pe care o au n diferite momente ale activit ilor .ntre metodele activ-participative se activnscrie, cu rezultate bune, jocul didactic, considerat ca o activitate cognitiv specific vrstei pre colare i a celei colare.