P. 1
Dezvoltare Organizational A Si Mngm Schimbarii

Dezvoltare Organizational A Si Mngm Schimbarii

|Views: 36|Likes:
Published by Negrea Sebi

More info:

Published by: Negrea Sebi on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI FACULTATEA DE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA

DEZVOLTARE ORGANIZA IONAL MANAGEMENTUL SCHIMB RII

I

ASIST. UNIV. DRD. CIPRIAN TRIPON ASIST. UNIV. DRD. MARIUS DODU

Suport de curs pentru semestrul I 2009

INFORMATII GENERALE Date de contact ale titularului de curs: Nume: Ciprian Tripon, asistent univ. drd Birou: Departamentul de Administra ie Public , sala I/6, str. Traian Mo oiu, nr.71, Cluj-Napoca Telefon:0264/431341 Fax: 0264/431341 E-mail: tripon@apubb.ro Consulta ii: mar i, 1400-1600 Date de identificare curs i contact tutori: Numele cursului: Dezvoltare organizationala si managementul schimb rii Codul cursului: UA 3105, 6 credite Anul, Semestrul: III sem.I Tipul cursului: op ional Pagina web a cursului ± apubb.ro Tutori: Marius Dodu, asist.univ.drd Adresa e-mail tutori: mariusdodu@yahoo.com

RECOMAND RI: Pentru nel muriri legate de cerin ele cursului sau de con inutul acestuia sunte i rugat s contacta i într-o prim faz tutorele i abia apoi titularul cursului. La emailuri se va r spunde în maxim 48 de ore la primire. Pentru întâlniri fa în fa cu titularul cursului sau cu tutorele este preferabil s stabili i întâlnirea în prealabil, pentru a fi siguri c nu exist situa ii excep ionale (de ex. participarea la o conferin ) care s justifice anularea programului de consulta ii s pt mânal. CONDI ION RI I CUNO TIN E PREALABILE: Inscrierea la cursul ÄDezvoltare organiza ional administra ia public sunt necesare. DESCRIEREA CURSULUI Cursul de Dezvoltare organiza ional concepte (administra ie public
i managementul schimb rii î i propune s

i managementul schimb rii´ nu este condi ionat de alte

cursuri. Cu toate acestea, cuno tin ele dobândite în cadrul cursurilor de Teorii organiza ionale i Introducere în

prezinte principalele no iuni,

i teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public i serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta exist /este relevant .

Pe lâng însu irea unor cuno tin e de baz de specialitate, cursul mai urm re te s dezvolte aptitudinile i s formeze deprinderile necesare cursantului pentru a în elege mecanismul rela iilor interpersonale/interumane la nivelul unei organiza ii în general i la nivelul unei institu ii din domeniul public în special, atât din perspectiv profesional cât i din perspectiv psiho-social care o va de ine la locul de munc . 2 i pentru a reac iona în mod adecvat i eficient în pozi ia pe

FORMATUL I TIPUL ACTIVIT

ILOR IMPLICATE DE CURS

Cursul se va desf ura sub forma a dou prelegeri care se vor ine în datele stabilite pentru activit i didactice de predare. De i prezen a nu este obligatorie, studen ii sunt sf tui i s participe deoarece astfel au posibilitatea de a cere informa ii suplimentare i de a interac iona în mod direct atât cu titularul de disciplin cât i cu tutorele. Prelegerile vor avea i un suport electronic, de tip prezentare powerpoint care va fi trimis studen ilor dup întâlnire prin email de c tre secretariatul IDD. Studen ii au libertate total în privin a modului în care î i gestioneaz parcurgerea i însu irea conceptelor de baz cuprinse în suportul de curs. La finalul suportului de curs exist câteva întreb ri de autoevaluare care le vor permite studen ilor s aprecieze care este nivelul lor de preg tire raportat la cerin ele cursului. MATERIALE I INSTRUMENTE NECESARE PENTRU CURS Pentru o activitate optim în cadrul acestui curs ave i nevoie de: suportul de curs în format listat sau electronic acces la un calculator dotat cu internet i Microsoft Office (Powerpoint) adres de email comunicat secretariatului IDD pentru a putea primi prezent rile powerpoint ale i tutorele prelegerilor i pentru a comunica cu titularul de disciplin POLITICA DE EVALUARE I NOTARE Nota pentru cursul prezent va fi ob inut în cadrul unui examen final, scris. Este vorba despre un examen tip test, care include întrebari-gril aplica materia înv i întreb ri deschise. Examenul pune accentul pe capacitatea studentului de a t , de a o folosi pentru rezolvarea de probleme i studii de caz.

ELEMENTE DE DEONTOLOGIE ACADEMIC La examenul final copiatul din suportul de curs, de la colegi, sau prin orice alt modalitate se pedepse te cu eliminarea din examen i convocarea comisiei de etic a facult ii care va decide sanc iunea potrivit . Plagiatul se pedepse te cu exmatricularea. Prin plagiat se va în elege preluarea din alte surse, inclusiv de pe internet, f r a cita, a unor por iuni sau a unor lucr ri în întregime, scrise de alte persoane. Dac nu sunte i sigur ce anume constituie plagiat sau nu ti i cum se realizeaz cit rile în mod corect v rug m s contacta i tutorele disciplinei.

3

STUDEN I CU DIZABILIT I Pentru studen ii cu dizabilit i motorii vom face aranjamentele necesare în vederea desf ur rii întâlnirilor de predare. Pentru orice alte solicit ri contacta i prin telefon sau e-mail titularul disciplinei sau tutorele. 4 . a consulta iilor i a examenului final într-o sal care s le fie u or accesibil . Studen ii cu alte tipuri de dizabilit i sunt ruga i s ne contacteze pentru a putea discuta i identifica modul în care cursul i activit ile de înv are predare pot fi structurate astfel încât s r spund nevoilor lor.

Unitatea 2. Definirea oganiza iei Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 2. Unitatea 4. Unitatea 2. Unitatea 1. Unitatea 3. Unitatea 1. Teorii ale schimb rii organiza ionale Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 3.I. Interven iile în programele de management al schimb rii i de dezvoltare organiza ional Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 4. Colectarea i analiza informa iilor i datelor Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 3. Modulul II. Componentele unui program de schimbare/dezvoltare organiza ional Obiective Ghid de studiu al modulului Bibliografie obligatorie si recomandat 1. Rezisten a la schimbare Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 5 . No iuni de baz i concepte fundamentale Obiective Ghid de studiu al modulului Bibliografie obligatorie si recomandat 1. Modulul I. Unitatea 3. Diagnoza organiza ional Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare 2. Dezvoltarea organiza ional Obiective No iuni cheie Chestionar de evaluare II.

parcurgerea suportului de curs. New York. C pr rescu Gheorghi a. Robert ± Managing Diversity in Organizations. 4. Du Point. Golembiewski. T. Androniceanu. Obiective: Parcurgerea cursului îl va ajuta pe cursant s demonstreze dobândirea urm toarele cuno tin e i deprinderi: 1. Kim. Eugen. Paris. Second Order and Third Order Change and OD Interventions: A cognitive Approach. . Warner ± Organization Development. Moch. Bucure ti. in The Journal of Applied Behavioural Science. prin asumarea unui rol activ atunci când situa ia concret o cere (discu ii tematice. Transaction Publishers. Burke. Armenia i Miles. 1995. În elegerea principalelor obiective ale activit ii de management al schimb rii.. Burdu .The Active Society. S. 6 . 1999. 1994. 8. Armenia ± Managementul schimb rilor. Addison. Capacitatea de a concepe un program coerent i eficient de schimbare/dezvoltare organiza ional . New Jersey. Amitai. Prentice Hall.La sociologie des organisations. analizarea unor studii de caz. exerci ii de lucru în echip etc.Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values. 2000. Etzioni. jr ± Organization Development (Behavioral Science Interventions for Organization Improvement). si. 3. Michael ± Managementul schimb rii organiza ionale. 3. 5. Pe lâng însu irea unor cuno tin e de baz de specialitate. Robert . 1989. Ed. Golembiewski. 2. cu toate etapele i exigen ele impuse de literatura de specialitate. 1968. Jean M. Cameron. Capacitatea de selectare a celui mai adecvat tip de interven ie sau set de interven ii necesar unei organiza ii într-un anumit context dat. Wendell i Bell H. Androniceanu. Prentice Hall International Ltd. 11. Michael K . Philippe .DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI MANAGEMENTUL SCHIMB RII Descrierea cursului: Cursul de managementul schimb rii î i propune s prezinte principalele no iuni. Bibliografie: 1. Capacitatea de a identifica principalele componente ale unei organiza ii care au relevan în problematica managementului schimb rii. p.). acolo unde este cazul. 1998. New Brunswick. 1993. concepte i teorii specifice acestui domeniu de activitate. utilizând i bibliografia indicat spre completare i aprofundare.Managing Change in Organizations. Editura Economic . nr. 483-500. 7. French. Robert ± Approaches to Planned Change (Orienting Perspectives and Micro-Level Interventions). Bernoux. The University of Alabama Press. Ouinn.Wesley Publishing Company. 2.participarea la modulul de curs intensiv. Tuscaloosa i London. 5. Cecil. 1999. 22. E. 4. UK. Edi ia a doua.First Order. T. A. cursul mai urm re te s dezvolte aptitudinile i s formeze deprinderile necesare cursantului pentru a în elege orice tip de organiza ie ca fiind un sistem cu anumite particularit i. Deprinderea de a analiza cu obiectivitate formele i sursele de rezisten la schimbare. Editura All. Addison-Wesley Publishing Company. Bucure ti. Carnall. New Free Press. vol. 9.Colin . dep ind prejudecata conform c reia acest tip de manifestare comportamental la nivel de organiza ie este întotdeauna negativ. c ruia i se pot aplica o serie de schimb ri planificate care s conduc la o cre tere a eficien ei i eficacit ii pe anumite segmente de activitate sau în ansamblu. Sarcinile cursantului: . Bartunek. 1994. 4. 6. 10.

New York. . Ed. Paideia.High Performance and Human Costs: A PublicSector Model of Organizational Development. 14. Edgar F. editat de Adrian Neculau i Gilles Ferireol. 1963. Presses Universitaires de France. 13. 1984.Innovation and Change in Organisations. Ed. Calin Ghioltan.. Miles River Press.M. Dodu. Routledge. 1995. p. Ciprian -Despre rezistenta la schimbare. . Kiefer. Lisse Swets&Zeitlinger. 1996. Explanations in cross-cultural psychology.Bolyai. 22. S. Studia Universitatis Babes. Prentice Hall Inc. Nigel si Anderson. Neil . Charles i Senge. editata de John D. Golembiewski. Laz r . Adams. editat de Gerard Tinsit. nr1 (2)/1999. Vl sceanu. 1991. Ghiol an. Ciprian. p. Alain Claisse i Nicole Belloubet ± Frier. New Jersey. Ia i. Huse. 19.: St. C. 1996. 23. Hintea. X X X ± Psihosociologia schimb rii. G. Robert. Editura Polirom.Dic ionar de sociologie. Moore. London. M. 17. Hofstede. King. Paris. Thomas G. Cummings. C. Praeger. 18.Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions în: J. 1992.Les administrations qui changent (Innovation techniques ou nouvelles logiques?). 1998. 1983. 16.Sectorul non-profit (contexte. Cluj-Napoca.Introducere în problematica schimb rii sociale. Mihaela. T. conducere).. 69-84. organizare.Social Change. Bucure ti. Tripon. 1985 15.B. 55. Ed. . Wilbert E. 24. 1998. Dziurawiec.Organization Development and Change. Tripon. R. Babel. in Revista Transilvana de Studii Administrative. Deregowski. C t lin i Vl sceanu. Zamfir. Annis (Eds).Introducere in Problematica Schimbarii Organiza ionale în Administra ie Public . Ciprian. X X X . Peter ± Metanoic Organizations în Transforming Work. Tripon. 7 .. nr. Paul: West Publishing Company.12. Bucure ti. 2000. Pop.61. 1-2. Presa Universitara Clujeana 21.C. Accent. Ioana . 20.

Obiective specifice: -definirea no iunilor de baz ale cursului de Dezvoltare organiza ional schimb rii definirea organiza iei definirea schimb rii organiza ionale i a teoriilor aferente. stiluri de conducere. teorii legate de cultura organiza ional ). 6. Care dintre cele trei modele de reform considera i c ar fi ideal pentru administra ia public ? Argumenta i r spunsul. cu cuvintele lor. 4. Care este diferen a dintre ³resursa uman ´ i ³personal´ i de ce este important pentru activitatea de MRU? C te dintre cele 8 obiective amintite în capitolul precedent sunt atinse/realizate în organiza ia în care lucra i? Alege i 3 obiective i încerca i s le opera ionaliza i. to i studen ii ar trebui s poat : s defineasc în mod corect. Care dintre cele trei modele de reform a activit ii DP în domeniul public crede i c se poate aplica în sistemul administrativ românesc de ast zi? Argumenta i r spunsul. 3. Scopul principal este ca studentul s în eleag i s poat folosi conceptele de ordin general care definesc managementul schimb rii ca i disciplin i îi circumscriu aria proprie de abordare. grupate pe coli definirea dezvolt rii organiza ionale i a raportului s u cu schimbarea organiza ional i managementul Deprinderi/competen e: dup - parcurgerea acestui modul. 2. colile de management. inclusiv audierea prelegerilor i efectuarea i exerci iilor sau a testelor de evaluare. schimbare organiza ional dezvoltare organiza ional s poat identifica tipurile de schimbare i dezvoltare organiza ional s poat analiza un plan de schimbare organiza ional Cuno tin e care ar trebui reactualizate: Deoarece este vorba despre un prim modul este vorba despre cuno tin ele transmise în cadrul cursului de Teorii organiza ionale (spa iul organiza ional. 5. conceptele de organiza ie. NO IUNI DE BAZ I CONCEPTE FUNDAMENTALE Scop .MODULUL I.Acest modul î i propune s introduc no iunile de baz caracteristice managementului schimb rii i s creeze un fundament teoretic la care se vor referi toate celelalte p r i ale prezentului material. Care dintre domeniile organiza iei în care lucra i se preteaz la elaborarea unui manual de proceduri/reguli? De ce ? 8 . Schema logic a modulului Dezvoltarea organiza ional =schimbare ( ir de schimb ri) func ie de caracteristicile organiza iei Chestionar de evaluare: 1. s vede i cum a i putea pune la cale un plan de atingere a lor în organiza ia în care lucra i.

evolueaz /involueaz . con tient coordonat . încercând doar s ofer o imagine de ansamblu asupra subiectului. Paradigma pe care o adopt m vis-à-vis de defini ia organiza iei este cea sistemic : organiza ia este un sistem deschis (angajat în schimburi de materie. ed. feedback. 9 . Aceste sarcini sunt îndeplinite i prin rezolvarea întreb rilor ce încheie fiecare unitate. care func ioneaz pe baze relativ continue pentru atingerea unui scop (set de scopuri) comun i con tientizat de c tre membri s i´1. No iunile de baz i conceptele fundamentale prezint atât puncte de vedere clasice cât i contemporane despre sensul i con inutul acestei discipline.. No iuni cheie: organiza ie. 1987. New Jersey. s definim conceptul de organiza ie. energie i informa ie cu mediul) . output. sistem deschis. mai întâi. organiza ia este ³o entitate social . Englewood Cliffs. UNITATEA 1. are un moment clar i bine definit în timp al apari iei sale i. Prantice Hall Inc. 1 Robbins. Care este diferen a dintre feedback-ul negativ i cel pozitiv ale unui sistem organiza ional? 4. cu principalele sale elemente componente i caracteristicile cele mai importante ale acestora care au relevan organiza ionale. De ce este considerat organiza ia ca fiind un sistem deschis detip biologic? 2. de o manier interactiv . Studentul trebuie s fie capabil s participe la cursurile intensive.Organization Theory. homeostazie dinamic . Care sunt cele 3 etape ale planific rii sistemelor deschise? pentru problema schimb rii/dezvolt rii Pentru a putea discuta problematica schimb rii la nivel organiza ional trebuie. ulterior.Ghid de studiu ± Modulul introductiv are drept scop principal clarificarea cadrului teoretic care define te i descrie arealul de cuprindere al managementului schimb rii. 5. schimbare i dezvoltare organiza ional . este capabil de adapt ri la mediu). DEFINIREA ORGANIZA IEI Obiective: Familiarizarea cursantului cu definirea organiza iei ca i sistem deschis. echi-finalitate. Mai precis. care vi se par mai importante i argumenta i de ce v-a i oprit asupra lor? 5. de tip biologic (se ³na te´. input. Slecta i 3 dintre cele 10 defini ii ale organiza iei enun ate în aceast unitate a cursului. Nu vom insista prea mult asupra acestui aspect. ceea ce înseamn c trebuie s î i însu easc atât bagajul teoretic cât i modalit ile de aplicare ale no iunilor i conceptelor parcurse în cadrul acestui modul. Stephen. cu grani e relativ identificabile. Chestionar de evaluare: 1. Sunt introduse progresiv conceptele de organiza ie ca i sistem deschis. Ce tipuri de rela i exist între elementele componente ale unui sistem? 3. a doua. p. P.

jr. p. 3 2 10 . Pentru a sintetiza diferitele defini ii ale acestei no iuni putem spune c termenul de ³sistem´ indic interdependen a. 1999. 4 ibidem. 82. pentru a discuta despre organiza ie trebuie mai întâi s definim termenul de ³sistem´. H. New Jersey. (vezi figura 1) French. Kast i Rosenzweig consider c un sistem este ³ o entitate unitar i delimitat fa i organiza ia compus din dou sau mai multe p r i interdependente.. un sistem este ³un set de elemente care se afl în rela ii de interac iune´ 2. Input-ul este reprezentat de energie. Wendell i Bell. Kahn si Hanna. interconectarea i inter-rela ionarea existent între elementele unei set care se constituie drept un tot sau un gestalt identificabil4. ibidem. Ludwig von Bertalanffy a fost primul teoretician care a articulat principiile teoriei generale a sistemelor în 1950. Conform defini iei sale. Mecanismul de transformare se refer la activit ile specifice ale organiza iei prin care input-ul este modificat i convertit în output.Cu alte cuvinte. componente sau subsisteme de mediu prin grani e identificabile´3 . In continuare vom încerca s prezent m pe scurt caracteristicile unui sistem deschis conform lui Katz.Organization Development. materie sau informa ie i asigur subzisten a sistemului. Cecil. Toate sistemele sunt mecanisme care transforma input-ul în output printr-un anumit mecanism intern care difer de la sistem la sistem. Pranctice Hall.

informa ii. jr. deci i scopurile sale. p. exist un anumit grad de autonomie la nivelul fiec rui sistem (autonomie care difer de la sistem la sistem. Cu alte cuvinte. 1999. Aceste scopuri i obiective nu pot fi independente de valorile i cerin ele mediului. Wendell i Bell. Grani ele sunt permeabile dar trebuie amintit c majoritatea schimburilor i activit ilor au loc în interiorul lor i nu peste ele. 83. New Jersey. 5 French. în func ie de caracteristicile sale. 11 .Surse de energie.Organization Development. Evident. Sistemele deschise au scopuri i obiective care reprezint motivele pentru care respectivul ansamblu exist i func ioneaz . Inputuri Mecanisme de transformare Outputuri Utilizatori Interfa a intern a mecanismelor de feed-back Interne Interfa a extern a mecanismelor de feed-back Interne FIGURA 1. Cecil. de tipul de mediu i de interac iunile sitem-mediu) dar mediul va influen a oricând comportamentul sistemului.. H. output-urile organiza iei reprezint reflectarea cea mai direct a scopurilor sale iar aceste output-uri pot fi sau nu acceptate de c tre mediu. INTERAC IUNEA UNUI SISTEM CU MEDIUL S U5 Orice sistem este delimitat de grani e identificabile care reprezint interfa a dintre sistem i mediu. De exemplu. activitatea sistemului este majoritar intern iar rela iile sale cu mediul reprezint doar o frac iune din procesele i activit ile ce au loc în interiorul s u. Pranctice Hall. materiale.

Sistemul atinge un anumit punct de echilibru i tinde s îl men in . ibidem. în acela i timp. 1987. Ca urmare. adic asupra informa iei pe care sistemul o prime te de la mediu cu privire la activit ile sale. cu curgerea timpului. De exemplu. sistemele devin tot mai elaborate. la rata natalit ii. orice sistem dezvolt capacitatea de a ³coda´ informa ia util i de a o încorpora în mânt activit ile sale. ignorând.13. identice din acest punct de vedere . dac abord m o perspectiv managerial ). de p strare a status quo-ului. Orice organiza ie. New Jersey p. în acela i timp. cu o cantitate foarte mare de informa ie. Defini iile oferite de Hanna acestor no iuni spun c ³ feedback-ul negativ m soar propor ia în care output-ul este în concordan cu scopurile i obiectivele. etc. Uneori mai este denumit i feedback de amplificare a devia iilor´ . la bacalaureat. ne va interesa orice informa ie referitoare la contextul legislativ specific.i spori cantitatea de entropie. dac o rachet ce c l tore te spre Lun se abate de la traiectorie corec ia aplicat este urmarea unui feedback negativ i are drept consecin a revenirea la coordonatele corecte ale traiectoriei. P. sistemul ajustându-se noului scop/obiectiv. diferite doar ca modus operandi (sau raportul cost/beneficii. In cadrul sistemelor nu exist o singur modalitate de a atinge un anumit scop sau un anumit stadiu. Sistemele sunt bombardate. Exist dou tipuri de feedback: pozitiv i negativ. Caracteristicile sistemelor deschise pot explica o mare parte dintre problemele din domeniul schimb rii organiza ionale. Cu cât diferen ierea este mai mare. Mai este cunoscut i sub denumirea de feedback de corec ie a devia iilor. orice sistem are nevoie de informa ie pentru a supravie ui. este vorba de tendin a de conservare. Rezisten a la schimbare poate fi explicat de caracterul homeostatic al sistemelor. Englewood Cliffs. mereu. o ultim caracteristic : echi-finalitatea. 12 . racheta trebuie s se întoarc spre P mânt) informa ia este un feedback pozitiv. dac suntem o organiza ie de înv mortalit ii colare.Organization Theory. împotriva for elor interne sau externe care vor s îl modifice. («) Feedback-ul pozitiv se refer la m sura în care scopurile i obiectivele sunt în concordan 7 cu nevoile mediului. în cazul organiza iilor) In sfâr it. a punctului de echilibru (vezi teoria lui Parsons). diferen ierea explic parte din cre terea organiza iei i din tendin a spre birocratizare. ed.. pentru a ac iona cu succes. Stephen. pân i ³moartea´ organiza iilor poate fi explicat prin superior. parte inutil . îns . i nu ne vor interesa informa ii legate de politica extern sau de industria de armament« O alt caracteristic a sistemelor deschise este cea numit homeostazie dinamic . a 6 7 Robbins. Aceast tendin universal valabil este inut sub control de anumite mecanisme i procese care produc ³entropie negativ ´6 i men in unitatea sistemului. informa ia inutil . Ins . La acest nivel al abord rii ne vom concentra asupra feedback-ului. Orice sistem poate s ating aceea i pozi ie printr-o varietate de c i. cu atât este mai mare i nevoia de integrare i coordonare (deci de leadership i management. de a se ³dezintegra´. specializate i complexe. Prentice Hall Inc. parte din ea util pentru respectivul sistem. a doua. scopul misiunii se schimb (de exemplu. De exemplu. acest proces este numit diferen iere. Dac .Un alt aspect important al discu iei de fa este faptul c toate sistemele tendin a de a. Cu alte cuvinte.

Aici sunt prezentate câteva dintre cele mai r spândite puncte de vedere în ceea ce prive te definirea organiza iilor: Organiza iile sunt entit i ra ionale ce urm resc atingerea unor anumite scopuri ± Organiza iile exist pentru a atinge scopuri iar comportamentul membrilor organiza iei poate fi caracterizat ( i explicat) drept o încercare ra ional de a atinge aceste scopuri. Exist nenum rate defini ii acordate organiza iei (vezi tabelul 1) dar. Organiza iile sunt sisteme semnificante. Organiza iile sunt instrumente de dominare ± Organiza iile î i plaseaz membrii în ³cubicule´ care le constrâng libertatea de ac iune i de interac iune social . aceste explica ii nu reprezint decât un cadru pentru o analiz mai profund îns ne ofer o în elegere suficient de corect a modului în care o organiza ie func ioneaz pentru a nu fi amintite în cadrul unui demers teoretic legat de problemele schimb rii. Organiza iile sunt sisteme deschise ± Organiza iile sunt sisteme care sunt capabile de input. In plus. coordoneaz activit ile si faciliteaz procesele de adoptare a deciziei prin procesarea informa iei. i prin stabilirea unor standarde acceptabile i neacceptabile de comportament. cu alte cuvinte. Organiza iile sunt sisteme fragmentare ± Organiza iile sunt alc tuite din unit i relativ independente care urm resc scopuri diferite sau chiar conflictuale.inabilitatea de a crea entropie negativ . prin împ r irea în departamente. capabil de adaptare la mediu. atât vertical cât i orizontal. printr-o structur ierarhic . Scopurile i obiectivele lor sunt create simbolic i men inute de management. fiecare dintre acestea î i satisfac propriile interese. ele devin bariere artificiale care le limiteaz 13 . Organiza iile sunt coali ii de grupuri de putere ± Organiza iile sunt alc tuite din grupuri. Când aceste elemente au fost acceptate de c tre membri. pe care îl transform apoi în output. au un superior care are autoritate asupra lor. Organiza iile sunt unit i de procesare a informa iei ± Organiza iile interpreteaz mediul.Organiza iile sunt entit i create artificial. Aceste grupuri î i folosesc puterea pentru a influen a distribu ia resurselor în interiorul organiza iei. în contextul acestei lucr ri putem s ne rezum m la faptul c orice organiza ie este un sistem deschis. Organiza iile sunt sisteme politice ± Organiza iile sunt compuse din grupuri care urm resc controlul asupra procesului de decizie din interiorul organiza iei pentru a î i înt rii propriile pozi ii. Organiza iile sunt închisori psihice ± Organiza iile î i constrâng membri prin elaborarea de fi e ale postului. organiza iile depind de mediul lor pentru a supravie ui. birouri etc. Evident.

majoritatea absolut a organiza iilor de succes folosesc aceste tehnici bazate pe constructele 8 Robbins. New Jersey. etc. (2) generarea de scenarii alternative pentru viitor. a doua. fac parte din orice efort de DO. actualmente. Evident. i complet a angaja ilor.posibilit ile de alegere. De cele mai multe ori se folose te (în interven iile concrete de DO) o combina ie între ele. DIFERITE DEFINI II ALE ORGANIZA IEI8 Dup ce am analizat caracteristicile organiza iilor ca sisteme deschise i am trecut în revist diferitele defini ii ale organiza iei credem c este momentul s vedem cum se aplic aceste cuno tin e în domeniul schimb rii organiza ionale. au fost concepute o serie de tehnici i metode: formarea grupurilor de munc autonome. Drept urmare. In prezent. P. informarea corect teoretice ale TSS. Fiind interdependente. Stephen. Prentice Hall Inc. ed. Evident. cele dou modele descrise mai sus nu se exclud unul pe altul. TABELUL 1. Cu alte cuvinte. PSD implic (1) scanarea mediului pentru a identifica cerin ele celorlalte organiza ii i ale clien ilor. 9. 14 . p. accentul c zând atât pe optimizarea fluxului intern ce activitate cât i pe corelarea sa cu cerin ele mediului. Organiza iile sunt contracte sociale ± Organiza iile sunt compuse dintr-un set de în elegeri nescrise prin care membri se angajeaz s îndeplineasc anumite sarcini i s aib un anumit comportament în schimbul anumitor compensa ii. orice schimbare într-unul dintre ele aduce cu sine o schimbare i în cel lalt. 1987. oferirea de feedback fa de activitatea depus . preg tirea angaja ilor în mai multe domenii i abilit i. Este vorba despre o abordare teoretic ce încearc s analizeze metodic interfa a dintre organiza ie i mediu.. un sistem social i unul tehnologic (sau tehnic). Pentru a atinge un înalt nivel de performan i a satisfac ie a angaja ilor la locul de munc este necesar optimizarea ambelor sisteme.Organization Theory. Premisa de baz este cea conform c reia toate organiza iile sunt alc tuite din dou sisteme interdependente. cerin ele mediului i modul în care pot fi satisf cute de c tre organiza ie. TSS este baza teoretic pentru majoritatea eforturilor de restructurare i reproiectare a organiza iilor care. în continuare vom prezenta pe scurt dou dintre varia iile majore ale teorie sistemelor deschise: teoria sistemelor sociotehnice (TSS) i planificarea sistemelor deschise (PSD). pentru a optimiza cele dou sisteme. Englewood Cliffs. TSS a fost dezvoltat de Eric Trist i Fred Emery în cadrul Institutului Tavistock în anii ¶50. autonomie sporit la locul de munc . atât realiste (ce s-ar putea întâmpla dac organiza ia î i men ine actualul curs de dezvoltare) cât i idealiste (ce ar dori organiza ia s se întâmple) i (3) creionarea de planuri de ac iune care s asigure un viitor dezirabil organiza iei. PSD î i are originile la sfâr itul anilor ¶60.

TEORII ALE SCHIMB RII ORGANIZA IONALE Obiective: În elegerea de c tre student a specificit ii schimb ri organiza ionale în compara ie cu alte tipuri de schimb ri i familiarizarea cu principalele tipuri de schimbare i teorii ale schimb rii organiza ionale. Chestionar de evaluare: 1.Organization Development. Identifica i i descrie i cele 3 etape ale modelului lui Kurt Lewin. Pranctice Hall. Care sunt principalele criterii de identificare a unei schimb ri organiza ionale de succes ? 2. Wendell i Bell. îns aceast afirma ie nu spune prea multe în privin a tipului de activit i care sunt supuse schimb rii. p. New Jersey. anume toate procesele opera ionale. Pentru a o în elege mai bine. mai degrab a o compara cu alte tipuri de schimbare. F când o compara ie între schimbarea opera ional i cea organiza ional . schimbare transformativ . de produc ie i de logistic . Identifica i câte o schimbare de priorit i care vi se pare mai important la nivel individual i la nivel organiza ional. 1999. Denumirea de schimbare organiza ional face evident faptul c este vorba de o schimbare în activit ile organiza ionale. Face i o compara ie între factorii implica i într-o schimbare tranzac ional transformativ . conform modelului Burke-Lewin. DEFINI IA SCHIMB RII ORGANIZA IONALE Dac conceptul general de schimbare este doar Äo stare de lucruri nou diferit de vechea stare de lucruri´9. schimbare tranzac ional . ci. 5. schimbare. 15 . cu rolurile i valorile lor. vom observa c prima se refer exclusiv la indivizi.UNITATEA 2. schimbare incremental . schimbare emergent . 2000. jr.10 Pe lâng acestea. Salminen. No iuni cheie: schimbare organiza ional . revolu ionar . schimbare gradual . schimbare radical . 6. schimbarea organiza ional acoper 9 10 French.dezghe are. Care sunt cele 4 variabile organiza ionale ale modelului analitic al lui Harold Leavitt relevante în problematica schimb rii organiza ionale ? 4. schimbarea organiza ional este mai dificil de definit. Care este diferen a dintre schimb rile evolu ionare incrementale) i cele revolu ionare (transforma ionale/dramatice) ? 3.cele de servire a clien ilor. schimbare transforma ional . cel mai u or mod de abordare nu este acela de a încerca s o definim. inova ie.2.. re-înghe are. H. schimbare convergent . în timp i schimb rile care survin în procesele de ce cea de-a doua acoper un câmp mult mai larg. Cecil. i cei implica i într-o schimbare I.

.Organization Development and Change. F. 1055. schimbarea organiza ional poate fi u or comparat cu sau chiar considerat o inova ie. Rosabeth Moss et al. 14 Pettigrew. apari ia schimb rii. ofer o posibilitate extrem de direct de a planifica ac iunile de schimbare. adic a te i static i. contextul în care se produce schimbarea organiza ional este la fel de important. Pe lâng aceste dou dimensiuni. ea se aplic în aceea i m sur schimb rii organiza ionale. altfel spus folosirea unei inova ii este ea îns i o inova ie. indiferent de faptul c a fost deja folosit în alte organiza ii´17. nu analizeaz de fapt forma. 1996. Astfel. o defini ie influen at de schimb rile survenite în domeniul IT. Cummings. procesul i con inutul schimb rii. dup anumi i afla în starea I la momentul I i în starea II la momentul II. p. care i paradigmatic denumit Äschimbare de ordinul doi´ de c tre Levy i se îndep rteaz de analiza dinamic i Davenport i Short. domeniul pe care analizele schimb rii ar trebui s -l acopere devine extrem de îngust atotcuprinz toare care ar trebui aplicat schimb rii la modul ideal. De i aceast defini ie este mai apropiat de defini ia schimb rii în general. iar analizele care nu au în vedere acest fapt i privesc orice schimbare organiza ional ca pe un fapt individual. 13 Kanter. o anumit diferen . 19 David i Olson. con inutul real al schimb rii care se produce în cadrul acestora. este vizibil . îns . 1985. Nef când aceasta. Indiferent de veridicitatea acestei idei (al i autori fac o distinc ie clar între inova ie i implementarea sa.munc (care pot fi în elese ca Äun set de sarcini de munc îndeplinite pentru a atinge un scop clar´11) i subsistemele acestora. ca schimbare organiza ional . în elesul i substan a schimb rii15. 1990. Thomas i Huse. tocmai din aceast cauz . 16 Pettigrew et al. 1987. 18 Klein i Sora. schimbarea strategic devine o interac iune între ideile despre contextul. Din acest punct de vedere. schimbarea radical (1986). Continuând ideea de compara ie prezentat mai sus. 17 Nord i Tucker. Aceast defini ie î i are originea în concep iile lui Lewin (1947). în principal. care este Äprocesul de a determina folosirea potrivit i continu a unei inova ii de c tre anumi i membri ai unei organiza ii´18). 1985. 1992. p. Mai departe. West Publishing Company. 15 ibidem. schimbarea poate fi în eleas la fel de bine ca Äun proces continuu de preg tire a organiza iei pentru noul sistem i introducerea acestuia în a a fel încât s i se asigure succesul´19. 12 11 16 . G.16 Un alt element important în defini ia schimb rii sunt cauzele care determin caracterizeaz . nu se potrive te conceptului dinamic de schimbare organiza ional deoarece simplific extrem de mult un proces foarte complex. un produs sau o practic Äfolosit pentru prima dat de membrii unei organiza ii. pe lâng procesele men ionate mai sus. schimbarea organiza ional poate fi definit 12 i ca Äo stare de tranzi ie între starea actual i o stare viitoare spre care tinde organiza ia´ . Inova ia poate fi definit ca o tehnologie. a treia edi ie. de i subtil . Edgar. 1985.. Minnesota. Schimbarea organiza ional include. Mi carea sugerat este una linear autori . 1992. care a formulat conceptul de mi care între dou 13 Äst ri´ discrete i oarecum imuabile. deoarece Äpentru a formula con inutul unei strategii trebuie s i se controleze atât contextul în care are loc cât i procesul prin care are loc´14.6.

nu va reu i s îmbun t easc performan a organiza iei. se renun cu totul la schimbare. Cel mai comprehensiv dintre acesta este cel care prezint schimbarea în func ie de trei dimensiuni majore: originea. Succesul unei schimb ri poate fi definit i ca gradul în care schimbarea respectiv îndepline te urm toarele criterii:20 II. s promoveze o strategie de evolu ie a organiza iei. (3) Implementarea nu are succes. Acesta este i punctul de vedere al colii de studii strategice. dup cum afirm chiar Salminen. Putem a adar concluziona c succesul schimb rii organiza ionale depinde atât de calitatea solu iei g site. dar performan a organiza iei nu este afectat în nici un fel. efectele schimb rii pot fi negative dac solu iile g site sunt proaste sau nepotrivite cu contextul. iar premiza schimb rii este starea predefinit care trebuie implementat (MacIntosh i MacLean. folosirea inova iei sau a schimb rii (inter anjabile în contextul dat) îmbun t e te performan a organiza iei. ci dinamic . îns . adic o potrivire mai bun între organiza ie i mediul în care evolueaz . în cel mai r u caz. ceea ce nu face decât s scoat în eviden .Dup cum se vede mai sus. care poate avea trei urm ri: (1) Implementare eficient . în care implementarea duce la sc derea performan ei. data limit i bugetul definite de Salminen (2000) se raliaz i ele la acest punct de vedere. Îndepline te scopul pentru care a fost implementat . i eficace de lucru. Schimbarea organiza ional trebuie. Duce la rezultate economice i opera ionale pozitive într-o perioad de timp rezonabil . 1996. În acest caz. odat în plus. Ne vom ocupa de aceste trei concepte în cele ce urmeaz . sau în cel în care solu iile propuse sunt prost definite sau complet nepotrivite cerin elor. b. (2) Implementare eficient . Nu dep e te data limit i nici bugetul care i-a fost stabilit. chiar dac î i îndepline te sau chiar dep e te scopurile trasate. Adaptat din Klein i Sorra. 20 21 Salminen. implementarea poate totu i avea succes dac solu iile sunt înlocuite sau îmbun t ite. TIPURI DE SCHIMBARE ORGANIZA IONAL Schimbarea organiza ional poate fi clasificat în multe moduri. 17 . c. de potrivire cu scopurile. Este perceput ca un succes atât de membri interni cât i de cei externi ai organiza iei. Criteriile de succes (a) i (b) prezentate mai sus. Ne putem imagina cu u urin cel mai r u caz. cât i de eficacitatea implement rii acesteia. a adar. care se bazeaz cel mai mult pe con inut. scopul final al schimb rii organiza ionale este succesul. care este evident c nu va putea fi constant . d. care dep esc costurile cauzate de implementarea sa.21 Dup cum se vede mai sus. precum i o modalitate mai eficient a. 2000. rezultatul i procesul schimb rii. 1999). iar implementarea schimb rii. lipsa de interdependen între con inutul i procesul schimb rii. problema care poate ap rea este ca tocmai scopurile i bugetul s nu fie definite corespunz tor. sau.

Nadler i Tushman. este legat de defini iile prezentate mai sus. Rosabeth Moss et al.22 Bineîn eles c în via a real diferen a nu este atât de clar trasat . 23 i numele. Conceptul Äschimb rii radicale´ i altele apropiate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 1989) are de-a face cu modalitatea în care schimbarea apare într-o organiza ie. 1988. 1989. ini iate ca anticipare a unor 22 23 Kanter. care se întâmpl pur i simplu. Cea mai comun modalitate de a clasifica schimb rile organiza ionale este în func ie de cât de radical pare schimbarea (Dunphy i Stace.Originea schimb rii (introdus ca dimensiune de Nadler i Tushman. ac iunile luate de organiza ie.din mediul în care organiza ia func ioneaz sau la ini iativa acesteia din urm . pe de cealalt parte. i schimb ri inten ionate sau deliberate. Nadler i Tushman. chiar schimb rile inten ionate putând fi influen ate de un eveniment exterior organiza iei. Gersick. 1992. O alt clasificare se poate face în func ie de modul în care schimbarea se leag de evenimente-cheie externe. 18 . Astfel se poate vorbi de schimb ri neinten ionate. Rezultatul schimb rii. 1989. 1991). în schimb ri reactive (schimb ri ini iate ca r spuns la un eveniment sau o serie de evenimente) i schimb ri anticipatorii ( dup cum arat evenimente) ..

1984 Greiner. Mai jos vom prezenta un model de organiza ie i subsistemele sale care pot fi alterate a a încât s se schimbe simultan sau schimbarea s afecteze doar unul din ele. creeaz un stil nou de management regulilor) sistemului Tushman et al. DIFERITE TIPURI DE SCHIMB RI ORGANIZA IONALE Dup cum se vede în tabel. cu pu ine efecte asupra celorlalte. 1988 y Schimbare gradual Schimbare revolu ionar Schimbare incremental Schimbare Diferen esen ial y y y y Sus ine structura de baz sau ordinea existent Distruge i înlocuie te structura i ordinea existente Continu . i control Schimbare comportamental . 1991 y y Dunphy i Stace.înv are organiza ional Miller & Friesen. câte una odat Num r mare de schimb ri extreme Folose te tipul dominant de management pentru a ob ine o Datorit unei probleme. schimbare concurent în strategie.. 1986 y y Schimbare de gradul 1 Schimbare de gradul 2 Schimbare convergent Schimbare care schimb Înv are de nivel sc zut Înv are de nivel superior Evolu ionar (incremental ) Revolu ionar (dramatic ) Evolu ie Revolu ie y y Schimbare în regulile de baz ale sistemului Schimbare paradigmatic care schimb metaregulile (regulile Compatibil cu strctura organiza ional existent La nivelul sistemului. în interiorul structurii Schimbare cognitiv . structur y organiza ionale y y y y cre tere stabil y pentru continuarea cre terii TABELUL 2.Clasificare Gersick. 1986 y y y y cadrul (transforma ional ) Fiol i Lyles. ajusteaz regulile i normele generale Num r redus de schimb ri. 19 . 1972durata de via organiza iei a y y y y y y putere. 1985. nu to i autorii în eleg la fel diferen a esen ial între tipurile de schimbare. la scar mic Nu are continuitate. la scar mare (evolu ionar ) y transforman ional (revolu ionar ) Levy.

care arat necesitatea schimb rii. în timp ce o schimbare la nivelul întregii organiza ii ar fi restructurarea sa complet . este interesant i folositor deoarece. 1988 i Pettigrew. pe lâng cea radical determinat de o diferen i cea gradual ca tipuri de evolu ie25. în vreme ce unii autori fac distinc ie (dup cum reiese i din tabelul de mai sus) între schimbarea radical treilea tip de schimbare. 24 25 Salminen.analiz strategic . nu exist o distinc ie teoretic clar între tipurile Äclasice´ de schimbare. Äcele dou tipuri existente se adapteaz doar rareori la contextul real al schimb rii´. al ii consider schimbarea evolu ionar exact opusul celei radicale26. 1994) sugereaz un al i cea gradual . p. existen a unei viziuni sau a unei misiuni de dezvoltare. 42. îns nu provoac la fel de mult stres ca i celelalte tipuri de schimbare. Äschimbarea tectonic ´. 20 . Gersick. prezentat aici ca o curiozitate.Oamenii Nevoi Valori Abilit i Cuno tin e A tept ri Structura Organizare Fi a posturilor Mediu fizic Proiecte Sisteme informa ionale Culegere Procesare Stocare Distribuire Software Hardware Proceduri i practici M surare Recompense Promov ri Contabilitate Planificare Control Leadership Comunicare Luarea deciziei Evaluare ORGANIZA IA Sisteme de produc ie Tehnologie Metode Distribu ie Inventariere Cultura Valori comune Credin e comune Sim minte comune Premize de baz Procese Desfacere Cercetare Management Marketing FIGURA 2 ORGANIZA IA I SUBSISTEMELE SALE24 Revenind la conceptul de Äschimbare radical ´. în ciuda existen ei multor modele. O clasificare practic din punct de vedere managerial se poate face ca nivel al schimb rii. Un alt autor (Reger et al. Acest tip de schimbare.. 26 Dunphy i Stace. stabilire strategic de posturi. Un exemplu de schimbare la nivel redus ar fi reorganizarea structurii posturilor. 1985. afirm el. Stace i Dunphy (1994) continu aceast idee. 2000. restructurare i reorganizare a procesului muncii la nivelul organiza iei. dând exemple clare de interven ii la fiecare nivel: (1) Macrointerven ie care afecteaz întreaga organiza ie. m sura în care organiza ia este afectat de schimbare. mai putem nota c . 1991. deoarece. Schimbarea tectonic este major între organiza iile existente i cele ideale. dup o cum clasific Salminen (2000).

Explaining Development and Change in Organizations.un individ sau o organiza ie. 1996. Vol 20.28 Cele procese de schimbare fundamentale.Organizational Development: Theory. 1999. New Jersey. p.. Procesul schimb rii este a treia dimensiune în func ie de care se poate clasifica schimbarea organiza ional i se refer la modalit ile i progresia evenimentelor în schimbarea organiza iei. conducerea se implic activ în planificarea i implementarea sa. 520. 3. 2000. prima este impus în interiorul organiza iei iar a doua î i are originea în afara sa.dezvoltarea personalului. 31 Burnes. 1995. schimbarea î i are originea în ini iativele acestora. 82. 28 Burnes. Andrew i Poole. precum i a avea un concept clar al st rii viitoare care este urm rit prin schimbare. astfel încât întreg procesul este centralizat.schimbarea planificat si dou tipuri sunt distincte.31 Pe lâng ini ierea schimb rii. descrie ce anume determin secven a de evenimente (legi deterministe sau probabiliste) sau dac aceasta este construit de entitatea în schimbare pe m sur ce procesul evolueaz . 30 French. programe de îmbun t ire continu . nr. 3. Jerry i Robertson. dezvoltarea profesional . Marshall S. (4) Interven ie la nivelul personalului.27 Cea mai comun i practic clasificare a schimb rii organiza ionale în func ie de proces este cea în dou i schimbarea întâmpl toare sau emergent .formarea unei unit i.(2) Interven ie major care afecteaz o unitate de produc ie. Peter.strategii de formare de echipe intergrup. Dup cum am mai spus. Pranctice Hall. deoarece este termenul cel mai folosit pentru a denumi procesul de Dezvoltare Organiza ional . cea întâmpl toare este informal . este ini iat din interiorul organiza iei pentru a r spunde unor nevoi care apar în mediul înconjur tor i afecteaz multe segmente ale unei organiza ii. Modalitatea schimb rii.30 O caracteristic f r de care acest fapt nu ar putea avea loc este abilitatea de a vedea în ansamblu.. 1999. Schimbarea planificat este deosebit de important pentru acest studiu. vol. 1991. Procesul schimb rii se poate clasifica în func ie de durata sa sau de resursele (umane sau materiale) folosite în implementarea schimb rii. Practice and Research în Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Cecil. jr. Schimbarea planificat se define te ca o schimbare proactiv pe care membri unei organiza ii o ini iaz implementeaz io deliberat pentru a anticipa sau a r spunde la schimb ri din mediu sau pentru a urm ri oportunit i noi. 1996. Unitatea schimb rii poate fi o entitate singular . Wendell i Bell. 27 21 . i mai ales ale e aloanelor sale de vârf.Organization Development. reorganizarea posturilor i dezvoltarea conducerii. Academy of Management Review. p. Macredie i Sandom.29 Din ultima fraz este evident c scopul schimb rii planificate este acela de a anticipa evenimente i a c uta modalit i de îmbun t ire a situa iei. planificare sau pozi ionare strategic . Farrel. H. recrutare a unei conduceri noi. pe de cealalt parte. Van de Ven.în timp ce schimbarea planificat este formal . restructurarea echipelor de munc reorganizarea procesului de munc . Unul din elementele principale ale schimb rii planificate este importan a conducerii. O vom discuta în detaliu mai jos. Davies-Black Publishing.sau interac iunea dintre oameni sau rela ii în interiorul unei organiza ii. 29 Porras. (3) Interven ie intergrup.

2000. Salminen. este opusul schimb rii planificate. 22 . subliniind importan a controlului i a planific rii procesului de schimbare pentru a se ob ine succes. schimbarea planificat se g se te la baza teoriei dominante a schimb rii organiza ionale. 1990). îns nu are r spândirea i utilizarea acesteia. pe m sur ce ace tia r spund la probleme i la oportunit i. iar angaja ii efectueaz implementarea. De i actualul nivel al cercet rii nu dovede te clar superioritatea nici uneia din aceste dou tipuri de schimb ri. vor conduce la o transformare organiza ional major .33 32 33 Farrel.planificarea schimb rii. în timp. A adar.Elementul pivotal al schimb rii planificate este sugerat de însu i denumirea sa. i pot fi implementate ca o concep ie final (Mintzberg. Cel lalt tip de schimbare. exist o implica ie clar c starea la care trebuie s se ajung i modalit ile prin care se efectueaz acest lucru sunt formulate clar i explicite. dup cum am mai ar tat. schimbarea planificat are loc Äprintr-un proces sistematic de evenimente bine conduse. care se face incrementalprin mai multe schimb ri la nivel inferior care. Din acest punct de vedere. Procesul este secven ial. schimbarea întâmpl toare sau emergent . monitorizat printr-o supraveghere regulat ´32. Schimbarea se întâmpl din activitatea permanent a membrilor organiza iei. 2000. conducerea creeaz viziunea de schimbare. Schimbarea este impus din afar . implementarea are loc dup ce strategia a fost formulat (Mintzberg. Cele mai recente studii continu aceast linie. 1990).

1995. 34 23 .Explaining Development and Change in Organizations. Academy of Management Review.Evolu ie Mai multe entit i Tez Varia ie Dialectic P strare Antitez Conflict Sintez Selec ie Popula ie numeric redus Mediu selectiv Competi ie Unitatea schimb rii Pluralism (diversitate) Confruntare Conflict Ciclu de via Stagiul 4 Încheiere Teleologie Nemul umire Stagiul 1 Început Implementare C ut ri/ Interac iuni Stabilirea scopurilor Adoptare voluntar Construc ie social Consens O singur entitate Stagiul 3 Recolt Stagiul 2 Cre tere Program imanent Reglementare Adaptare Prescris Mod de schimbare Constructiv FIGURA 3. III. introduse de c tre management din diferite motive (care pot varia de la r spunsul la presiuni interne sau din partea mediului pân la schimb ri de ordin strategic destinate dezvolt rii organiza iei). nr. p. În al doilea rând. schimb rile organiza ionale sunt. TEORIILE DEZVOLT RII ORGANIZA IONALE I ALE SCHIMB RII ÎN FUNC IE DE TIPUL PROCESULUI ASTFEL:34 Figura de mai sus prezint o imagine sintetic asupra principalelor tipuri de schimbare organiza ional . schimb ri planificate. Marshall S. vol.cit. 20.. schimb rile organiza ionale sunt mai u or observabile. în majoritatea lor. desf urându-se într-un spa iu mai ordonat i mai bine structurat i incomparabil mai mic decât schimb rile Van de Ven. op. 520.. Andrew i Poole. inten ionate.3. TEORII ALE SCHIMB RII ORGANIZA IONALE În primul rând.

A doua caracteristic se refer la faptul c exist dou mari tipuri de abord ri ale problematicii schimb rii organiza ionale: cele care sunt explica ii ale modului de implementare al unei schimb ri planificate i cele care sunt descrieri de proces. care in de metalimbaj. 24 . Unul dintre cele mai cunoscute modele analitice îi apar ine lui Harold J. LEAVITT ( 3. 198-212. majoritatea literaturii de specialitate este scris dintr-un punct de vedere managerial.exact principiile de baz ale modelului sistemic. se m soar dou stadii diferite ale sistemului. modificarea uneia aducând cu sine modific ri ale celorlalte trei. Alt diferen diferen const in identificarea agentului schimb rii . bineîn eles). schimb rile care au loc la nivel organiza ional se deruleaz . Acest fapt are dou consecin e: 1. Leavitt. într-un interval mai mic de timp decât cele de la nivel macro (excep ie f când revolu iile. Bucure ti. Spa iul teoretic al schimb rii organiza ionale mai are câteva caracteristici. structura. este interesat de modalit ile cele mai eficiente prin care ar putea introduce schimbarea în organiza ia pe care o conduce. Armenia. paradigma sistemic de ine suprema ia.datorit caracteristicilor amintite pân aici. responsabilitate.vezi fig. acesta (sau ace tia) pot fi identifica i cu relativ u urin . La baza acestui model era strânsa interdependen existent între aceste variabile. 1998.sociale.35 STRUCTURA SCOP TEHNOLOGIE ACTORII FIG. motivul care sus ine existen a i func ionarea acesteia. O alt semnificativ este faptul c . evident. apreciindu-se diferen a care exist între ele la moment de timp diferite . actorii erau reprezenta i de angaja ii organiza iei. Cu alte cuvinte. adesea. 198) Prin structur . varia ia reprezentând efectul interven iei. Aceste variabile reprezentau punctele de intrare pentru schimbare. rezultând astfel patru tipuri de schimbare. care analizeaz schimbarea i nu ofer normative pentru punerea ei în practic . exemplu modalitatea cea mai folosit în OD (organizational development) pentru m surarea efectelor unei schimb ri: se m soar un set de factori caracteristici sistemului atât înainte cât i dup schimbare.OD. actorii i tehnologia . 4. în cazul schimb rilor organiza ionale. Autorul american considera c organiza iile sunt sisteme multivariate cu cel pu in patru variabile importante: scopul.Managementul schimb rilor. Editura All. Leavitt în elegea structurile de autoritate. O variabil poate fi modificat deliberat pentru a provoca schimb ri dezirabile în celelalte variabile 35 Androniceanu. p. în primul rând. p. tehnologia era considerat a fi totalitatea instrumentelor i tehnicilor folosite în încercarea de a atinge scopurile organiza ionale iar scopul era considerat ³le raison d¶etre´ al organiza iei. voi prezenta câte doua modele din fiecare abordare. De asemenea. deci reprezint punctul de vedere al managementului care. comunicare i rela ii de munc . În continuare. 4 MODELUL ORGANIZATIONAL OFERIT DE H.

cele trei stadii ale procesului de schimbare propuse de c tre Lewin sunt destul de largi i de difuze. Dezghe ul: Crearea motiva iei i a disponibilit ii pentru schimbare a. este func ie de interac iunea dintre dou seturi de for e . C utarea în mediu pentru noi informa ii relevante Stadiul 3. se poate realiza prin intermediul culturii organiza ionale. de aceea consider aceast strategie mai eficient . la fixarea elementelor nou introduse. 3. Acest lucru se poate îndeplini prin introducerea în sistem a unor informa ii care s arate existen a unor discrepan e între comportamentul dorit de c tre angaja i i cel curent. Mai precis. În viziunea sa. Edgar Schein a dezvoltat modelul lui Lewin prin ata area la fiecare faz a mecanismelor psihologice specifice. Re-înghe area: Ajutor oferit clientului pentru a integra noul punct de vedere în a. Este vorba de modificarea comportamentului organiza iei. Identificarea cu un nou model sau mentor b. Cambridge University Press. Al doilea model analitic prezentat aici îi apar ine lui Kurt Lewin36. Re-înghe area. valori i atitudini prin schimbarea structurilor i proceselor organiza ionale. Dezghe ul. Dup cum se poate lesne observa. Modelele care vor fi prezentate în continuare încearc s elaboreze mai mult stadiile introducerii unei schimb ri organiza ionale dar modific i perspectiva: dac modelul de fa a . mic orarea for elor care men in comportamentul sistemului la nivelul s u actual. modelul planific rii i cel ac iune/cercetare î i propun doar s formuleze metode de interven ie pe baza rafin rii acestui model teoretic.cele care tind s men in status-quo-ul i cele care vor sa îl modifice.2. Pentru a modifica acest lucru. Când ambele seturi de for e sunt aproximativ egale. 2. Aceast etap se refer la stabilizarea noului stadiu al organiza iei. favorabile men inerii status-quo-ului genereaz mai pu ina rezisten la schimbare decât înt rirea for elor pro-schimbare. 25 .Being Human: The Problem of Agency. Schimbarea unei variabile poate duce la schimb ri neanticipate i nedorite în celelalte variabile Este evident influen a paradigmei sistemice. Acest pas se refer la reducerea. Personalitatea sa ca întreg i concep ia despre sine 36 Archer. situa ia sistemului. Oferirea de siguran psihologic Stadiul 2. sistemul se afl într-o stare de ³echilibru cvasi-sta ionar´.încearc s analizeze teoretic schimbarea. de atingerea unui alt nivel în acest plan. dup cum arat tabelul 2. Crearea sentimentului de vin sau anxietate c. p. Ne-confirmarea sau lipsa confirm rii b. procesul de schimbare are trei etape: 1. la orice moment de timp. Stadiul 1. 19-20. politicilor i structurilor. Lewin sugereaz c alterarea for elor de stabilitate. Acest pas se refer la dezvoltarea de noi comportamente. Schimbare prin reconstruc ie cognitiv : Ajutor oferit clientului pentru a realiza.ca i cel precedent. sim i i reac iona la lucruri bazate pe un nou punct de vedere ob inut prin a. 2000. al normelor. trebuie s înt rim un set sau altul de for e. Acesta considera schimbarea ca modificare a for elor care men in stabil comportamentul sistemului. judeca. Schimbarea propriu-zis . Margaret.

încercând s vedem dac se potrive te individului i contextului s u social. Examinarea c ilor i scopurilor alternative. vol II. Aceast faz corespunde stadiul dezghe ului în modelul lui Lewin 2.b. H. etc. Diferen a cea mai mare între modelul lui Lewin (proiectat pentru nivelul organiza ional) i al lui Schein (gândit la nivel individual) apare în stadiul al doilea.ele exist i pentru o organiza ie: este vorba despre actorii din mediu care au o important mare pentru activitatea organiza iei (parteneri. senza ie care. Stabilirea unui set de rela ii legate de schimbare.Process Consultation. ³Sistem de rela ii semnificative´. Pentru a avea o schimbare de succes la nivelul unei organiza ii folosim alte tehnici (un set destul de diferit ca i con inut i complexitate) decât restructurarea cognitiv « O alt modificare a modelului lui Lewin este cea propus de Ronald Lippitt. New York: Harcourt and Brace. In stadiul 2 subiectul schimb rii trece printr-un proces de reconstruc ie cognitiv . De i modelul lui Schein este la nivel individual exist multe similitudini cu ceea ce se întâmpl într-o organiza ie care trece printr-un proces de schimbare. 1958.4 i 5 corespund stadiului de implementare a schimb rii din modelul lui Lewin 37 38 i pozitiv . Cu alte cuvinte. Ins dac individul nu se simte confortabil p r sind vechiul comportament i încercând s ³ob in ´ unul nou schimbarea nu se va petrece. Watson i Westley ± Dynamics of Planned Change. Noua situa ie organiza ional trebuie s fie ³primit ´ de c tre cultura organiza ional . Etapele 3. clien i. organiza ii de tip normativ. genereaz sentimente de vin i anxietate care motiveaz persoana s se schimbe. UN MODEL IN TREI STADII AL PROCESULUI DE SCHIMBARE37 In stadiul 1 neconfirmarea creeaz disconfort. Edgar. In aceast etap se stabile te rela ia dintre sistemul-client i un agent al schimb rii din afara organiza iei. Addison-Wesley Publishing Company. Sistem de rela ii semnificative Tabelul 3. Are nevoie de informa ii i dovezi care s arate c schimbarea în cauz este dezirabil st ri. p. persoana trebuie s ajung s se simt confortabil din punct de vedere psihologic cu ideea schimb rii pentru a fi capabil s înlocuiasc vechile tipare de comportament cu altele noi. Aceste eviden e cu rol motivator sunt dobândite prin identificarea cu alte persoane care au trecut prin aceea i situa ie i prin con tientizarea costurilor/pericolelor vechii Schein. Cu alte cuvinte. este vorba despre stabilizarea noii situa ii prin testarea sa. Jeanne Watson i Bruce Westley 38. la rândul ei.). 26 . Termenul de ³sistem de rela ii semnificative´ se refer la oamenii importan i din cadrul mediului social al persoanei ce suport schimbarea i la atitudinea lor fa de aceasta. Stadiul de re-înghe are are drept scop principal integrarea noilor tipare de comportament în sistemul de valori i atitudini al persoanei. de implementare a schimb rii. 3. noile valori s fie internalizate de c tre membri organiza iei i s fie viabile în mediul s u social. Apari ia i accentuarea nevoii de schimbare. furnizori. 1987. De exemplu. Diagnosticarea problemelor sistemului-client 4. Transformarea inten iilor în eforturi reale de schimbare.93. Acestea sunt urm toarele: 1. stabilirea scopurilor i inten iilor pentru planul de ac iune 5. Lippit. Autorii americani au extins modelul ini ial în trei stadii la unul în apte etape. stadiul 3 (re-înghe area) este aproape identic.

6. este vorba despre un model care descrie structura activit ii de consultan are o importan DO. Este evident c vorbim aici mai ales despre organiza iile i face uz de autoritatea formal i are un caracter impersonal. Dup cum se poate observa. Interven ia managementului este minor iar atitudinea sa este mai degrab pasiv . încheierea rela iei client-consultant. i aceast abordare porne te de sus în jos i este dirijat de o figur autoritar . accentul c zând pe previziune. Ca urmare. Greiner. poten at de timp i de for ele mediului. Generalizarea i stabilizarea schimb rii. cel pu in în contextul primei interven ii de acest gen. Aceast abordare este cea mai r spândit ini iaz i descrie schimbarea ce va avea loc. alc tuit din ajust ri minore ale dimensiunilor sistemului. Abordarea de fa jos). b. Aceast etap corespunde stadiului re-înghe rii din modelul lui Lewin 7. In acela i timp. când organiza ia nu a înv at înc s î i rezolve singur problemele39 (sau în cazuri speciale. Larry -Patterns of Organization Change. In mijlocul continuumului se afl pozi iile care sus in împ rt irea puterii. de cele bazate pe delegarea puterii i autorit ii. implicare i inventivitate. tinde s fie ceva mai personal pentru c sunt identifica i anumi i Acesta fiind scopul ultim al DO. a pozi iei sale în ierarhia organiza iei. dup cum am ar tat în capitolul ³Dezvoltarea organiza ional ´. O alt teorie a schimb rii organiza ionale este cea creat de Larry Greiner 40 . 40 39 27 . Vom încerca s descriem pe scurt elementele de tip militar sau despre cele excesiv birocratizate. Exist trei forme principale ale acestei abord ri: a. Cu acest prilej trebuie subliniat faptul c în orice interven ie de dezvoltare organiza ional agentul extern (sau consultantul) deosebit . deci organiza ia este subiectul multor presiuni i provoc ri. problemelor sale interne). Abord rile unilaterale. la cel lalt. Cel de-al doilea tip de teorii. editat de Walter Natemeyer. se bazeaz Principiul s u de baz este: oamenii sunt ra ionali i directivele autoritare îi motiveaz cel mai bine. In anii ¶70 acest al doilea tip de abordare devine preponderent i modific totalmente pozi iile liderilor fa de problematica schimb rii organiza ionale. deci înlocuirea acestora aduce cu sine schimb ri semnificative. Este vorba despre înlocuirea persoanelor cheie. schimb rile sunt majore i rapide iar rolul conducerii este unul activ. centrat pe sarcin . Stabilirea unei rela ii finale sau. în Classics of Organizational Behavior. Autorul american porne te de la diferen a existent între teoriile evolu ioniste i cele de tip revolu ionist (revolutionary theories). Prin Ädecret´. din diverse motive. cu alte cuvinte. i. Prin Äînlocuire´. Cele dintâi consider schimbarea organiza ional drept un proces lent. Principiul de baz : problemele organiza iei sunt apanajul câtorva indivizi strategic plasa i. Moore Publishing Company. pornesc de la premis c mediul se schimb foarte rapid. în situa ii în care organiza ia nu poate face fa . Schimbarea se datoreaz puterii unei persoane. La rândul s u. p. Pornind de la aceast observa ie. îl supervizeaz i îl implementeaz datorit faptului c postul/pozi ia sa îi i se refer la emiterea unui ordin scris care are un singur sens (de sus în asigur cantitatea de putere necesar pentru aceste lucruri. Greiner consider c toate abord rile majore ale schimb rii se pot înscrie în ceea ce el nume te un ³continuum al puterii´. cele revolu ioniste. 1978. 336-348. Acest agent al schimb rii origineaz procesul. o dimensiune ce este m rginit la un cap t de abord rile ce se bazeaz pe autoritatea unilateral principale ale acestei dimensiuni.

în analiza cazurilor de schimbare. Definirea i solu ionarea problemelor sunt f cute în cadrul unei discu ii de grup. b. Cu alte cuvinte. b. Prin rezolvarea problemelor în grup. p streaz formalismul i preocuparea fa abord rii anterioare. Greiner analizeaz 18 studii de schimbare organiza ional pentru ca. aflate la cealalt extrem a continuumului puterii. î i folose te statutul pentru a descrie un caz. se caracterizeaz prin faptul c aproape toat responsabilitatea pentru definirea i discutarea problemelor este la nivelul subordona ilor. Principiul de baz : indivizii se implic mai mult când au un cuvânt de spus în decizia care îi afecteaz . Prin discutarea cazurilor. mai ales la nivel de top-management. Prin Ästructur ´. dou elemente care îi guverneaz . O figur autoritar . Principiul de baz : indivizii ac ioneaz determina i de structur de sarcin a i tehnologie. Problemele sunt definite unilateral de c tre conducere dar grupurile de la nivelurile inferioare sunt l sate s î i dezvolte propriile solu ii alternative. Abord rile bazate pe împ r irea puterii.indivizi pentru înlocuire. Aceste abord ri sunt plasate spre mijlocul continuumului puterii i se caracterizeaz prin faptul c . Cu toate acestea. Nu exist pozi ii de autoritate în cadrul acestor exerci ii iar grupul dispune de cea mai mare autonomie dintre toate metodele descrise. Exist dou forme majore ale acestei abord ri: a. dac vrem s schimb m o organiza ie îi modific m structura i/sau tehnologia conform unui plan prestabilit. motiva ia este afectat de cantitatea de informa ii pe care o are individul. prin aceste studii de caz. Problema major a acestei abord ri este faptul c nu întotdeauna ceea ce pare logic pe hârtie este logic i pentru dimensiunea uman a organiza iei. Cunoa te dou forme majore: a. Aceast metod este folosit tot mai des în cadrul organiza iilor. în plus. ³profesorul´. sa prezinte propriul s u model de Äschimbare de succes´ (vezi figura 5 ). Scopul este sporirea sensibilit ii indivizilor fat auto-analiz de procesele sociale de grup. se poate observa o diferen notabil între cele de succes i cele care nu au avut rezultate pozitive. Aceast metod se centreaz pe dobândirea de cuno tin e i abilit i mai mult decât pe solu ionarea problemelor. de i autoritatea este înc prezent se folosesc i metode interactive i de împ r ire a puterii. Autorul american porne te de la faptul c . Astfel. c. Principiul de baz : indivizii. Principiul de baz : expunerea la situa ii nestructurate va elibera energiile emo ionale necon tientizate din individ ceea ce va duce la i la schimb ri comportamentale. Abord rile bazate pe delegarea puterii. în final. încurajând grupul s ajung la solu ii proprii. Prin decizia de grup. Pe baza acestor metode. î i dezvolt abilitatea de a rezolva probleme (problemsolving skills) ceea ce îi ajut în procesul de schimbare al organiza iei. Prin folosirea grupurilor-T (t-group sessions). Greiner identific 8 elemente ele schimb rilor de succes: 28 . Rezultatul este împ r irea puterii între efi i subalterni de i exist o diviziune a muncii între cei care definesc problema i cei care o solu ioneaz . Aceste abord ri. Principiul de baz : indivizii se implic mai mult când au un cuvânt de spus în decizia care îi afecteaz i.

metode noi pentru rezolvarea problemelor la scal mic . Solu iile i deciziile sunt testate pe scal mic înainte de a se face efortul aplic rii lor pentru toate organiza ia. Procesul de schimbare spore te cu fiecare succes i. Acest model are 6 stadii/faze care trebuie s se succed în ordinea exact prezentat în figura de mai jos i care sunt. Presiune asupra conducerii 2. 5. este vorba despre 3 elemente comune pentru toate aceste Äe ecuri´: 1. Exist Äg uri´ mari în secven ialitatea pa ilor procesului de schimbare. cunoscut pentru abilit ile sale de a introduce îmbun t iri. înainte ca acestea s devin prea mari. Pe baza acestor elemente. In principal. 7. este absorbit permananent în modul de viat al organiza iei. Diagnoz i recunoa terea problemelor 4. Stadiile modelului lui Greiner sunt bazate pe elementele caracteristice schimb rilor de succes astfel încât nu le vom mai detalia. Interven ie i reorientare 3. 2.1. 2. proces ce re loc pe câteva nivele diferite ale sistemului. Nu se folose te participarea. In organiza ie î i face apari ia o persoan nou . nu se trece prin toate fazele i nu în ordinea cerut 3. Acest viitor agent al schimb rii intr în organiza ie fie pe un post important de conducere fie ca i consultant al managementului. Toate aceste schimb ri pornesc din diferite puncte ele organiza iei. accentul c zând pe dezvoltarea cooper rii în cadrul încerc rii de solu ionare a problemelor. Agentul schimb rii ini iaz idei noi. Greiner prezint caracteristicile schimb rilor care nu sunt considerate a fi de succes. atât intern cât i extern . detaliat în figura 5 . Managementul principal î i asum un rol direct în conducerea acestei reexamin ri. Exist o considerabil presiune asupra organiza iei (mai ales asupra top-managementului). Agentul schimb rii demareaz un proces de discutare a problemelor organiza iei. Nivelul de performan sunt sc zute. se tinde c tre abordarea unilateral (descris mai sus). 6. 3. absolut necesare succesului procesului de schimbare. Greiner propune propriul model de schimbare de succes. Inova ie i g sirea de noi solu ii 5. Experimentare i testarea solu iilor i moralul 29 . 8. cu mult înainte de apari ia schimb rii. toate. pe m sur ce suportul managementului cre te. Cele 6 stadii sunt: 1. f r o concentrare a presiunilor interne i externe. In continuare. Primul act al acestei persoane este s încurajeze o reexaminare a practicilor din trecut i a problemelor curente ale organiza iei 4.

exist câteva elemente discutabile. în Walter E. F A VI. F A II.. dac echipa managerial recunoa te problema i este dispus s ac ioneze. vorbim de un ³dac ´ foarte mare). F A V. 1978. atunci prezen a unui asemenea factor este într-adev r indispensabil . ce pune la un loc elemente ele mai multor teorii. F A IV. Fixarea noii situa ii prin ob inerea de rezultate pozitive STIMUL ASUPRA ST RUCT URII DE PUTERE I. In realitate nu dispunem de timp sau alte resurse la modul nelimitat. Modelul lui Greiner nu ia în considerare dou aspecte importante: intervalul de timp în care are loc schimbarea i raportul costuri/beneficii. O schimbare de succes trebuie s se petreac la momentul temporal oportun pentru ca organiza ia s ob in maximum de beneficii i trebuie s fie Greiner. Cu toate c literatura de specialitate îl consider drept unul dintre cele mai complete modele. Poate c mai potrivit ar fi s spunem ³agent al schimb rii cu idei noi´ în loc de ³outsider´. Moore Publishing.6. F A III. rezultatul este acela i (bineîn eles. Larry E. nu întotdeauna este necesar interven ia unui outsider pentru ca schimbarea s fie de succes. Astfel. 41 30 .Patterns of Organization Change. Natemeyer (ed. Dac adopt m aceast exprimare.). 342. Classics of Organizational Behavior. ANGAJARE PENTRU AC IUNI NOI ÎNT RIRE REZULTATE DATORIT REZULTATELOR POZITIVE ACCEPTAREA NOILOR PRACTICI TESTAREA SOLU IILOR PRESIUNE ASUPRA CONDUCERII REAC IA STRUCTURII DE PUTERE DECIZIE DE A AC IONA INTERVEN IE LA VÂRF REORIENTARE SPRE PROBLEMELE INTERNE PRESIUNE ASUPRA CONDUCERII RECUNOA TEREA PROBLEMELOR SPECIFICE G SIREA DE NOI SOLU II F A FIG 5: DINAMICA UNEI SCHIMB RI ORGANIZA IONALE DE SUCCES41 Este evident c modelul discutat aici este unul sintetic. p.

practicile administrative i manageriale se modific . modelul lui Greiner are. Pranctice Hall.Organization Development. etc. cel pu in în societ ile aflate în tranzi ie. DO interesat de ambele tipuri de schimbare. incremental sau continu schimbat ordinul doi. de unde g sim un astfel de individ când suntem sub presiunea timpului? Mai mult. se modific doar anumite tr s turi ale organiza iei care nu o afecteaz de manier esen ial sau semnificativ . totu i. este dificil de modificat. radicale sau discontinue. Premisa modelului Burke-Litwin este urm toarea: interven iile de DO asupra structurii. activitatea de consultan tradi ie în multe sisteme sociale i multe organiza ii. Cecil. practicilor i stilurilor 43 . In cel de-al doilea caz. de o manier revolu ionare. Acest model se bazeaz pe o distinc ie foarte important în domeniul schimb rii organiza ionale i anume cea dintre schimb rile de ordinul întâi (first order changes) i cele de ordinul doi (second order changes).cât mai ³ieftin ´ (raportul cost/beneficii s fie favorabil acestora din urm ). In concluzie. necon tientizate. Pentru ³first order changes´ identitatea organiza iei r mâne neschimbat 42 . Dar nu avem cuno tin ca vreuna dintre organiza iile de AP din ara noastr s fi angajat un consultant pentru a o asista în cadrul acestui complex proces de schimbare (evident.. chiar dac ar avea fondurile necesare pentru angajarea unui consultant. un rol mai mult orientativ i nu de aplicabilitate imediat (dup cum credem c a fost inten ia autorului). literalmente peste noapte. de multe ori. New Jersey. Aceste percep ii sunt relativ u or de modificat pentru c sunt construite pe reac iile angaja ilor fa de practicile manageriale i organiza ionale curente. cel al ³second order changes´. p. adaptativ . mai exist o problem în acest domeniu: în multe societ i activitatea de consultan nu este prea dezvoltat . bineîn eles f r s afect m scopurile sau calitatea procesului. Un alt model care merit a fi analizat aici este cel creat de Warner Burke i George Litwin. Acest tip de schimbare poate fi descris ca tranzac ional . etc. putem constata c modelul lui Greiner se potrive te mai ales societ ilor cu mediu stabil. O alt distinc ie important operat de c tre Burke i Litwin este cea dintre climatul i cultura organiza ional . mediul legislativ se schimb . In continuarea afirma iilor de mai sus. 1999. evolutiv . Pentru c am ajuns din nou la ³outsider´. pe cele de 42 43 Vezi capitolul despre schimbarea social . accentul c zând. Conform French i Bell aceste schimb ri pot fi descrise ca transformative. Cultura organiza ional poate fi definit ca suma principiilor de baz . din punctul nostru de vedere. French. Atunci. aidoma teoriei lui Kurt Lewin (cu care are multe elemente comune). nu consider aceast op iune drept o solu ie acceptabil . Ca atare. Intr-un sistem social aflat în tranzi ie (sau cu un mediu social cu crescut entropie) lucrurile stau pu in altfel. jr. Burke i Litwin le numesc schimb ri ³tranzac ionale´ i schimb ri ³transformative´. administra ia public din România trece printr-un proces accentuat de schimbare. poate ap rea. ne referim la organiza iile i institu iile administra iei publice locale i nu la cele centrale). este un mediu prietenos sau ostil. identitatea organiza iei. Wendell i Bell. natura sa fundamental r mâne aceea i. o intens presiune extern (o nou lege) ce nu este înso it de presiune intern . a valorilor asumate i. 31 . De exemplu. Nu este timp s aduci un agent al schimb rii din exterior i nici s urmezi toate fazele modelului. De exemplu. Primul termen este definit ca reprezentând percep iile i atitudinile despre i fat de organiza ie a membrilor s i: este un loc de munc bun sau nu. de unde g sim un specialist în problemele schimb rii organiza ionale? Mai nu are ales. natura sa fundamental este esen ial . H. 76.

interven iile asupra misiunii organiza iei. Wendell i Bell. H. Warner. Figura 6 prezint factorii implica i în schimb rile de tip tranzac ional. Liderii care adopt primul stil sunt liderii care ³î i ghideaz sau motiveaz subordona ii în direc ia unor scopuri deja stabilite prin clarificarea rolurilor i a cerin elor sarcinilor ce trebuie îndeplinite´44. trebuie s schimb m misiunea organiza iei.de management i asupra politicilor i procedurilor conduce la ³first order change´. 1994. Cecil.Organization Development. transform sistemul motiva ional i performan ele individuale i organiza ionale. p. Este evident c tipul de conducere tranzac ional este folosit pentru schimb rile de ordinul întâi iar cel transformativ pentru cele de ordinul doi. p. 45 32 .Organization Development. Managerii care adopt stilul transformativ de conducere sunt cei care ³î i inspir subordona ii s treac peste propriile lor interese în numele binelui organiza iei i care sunt capabili s exercite o influen a profund i extraordinar asupra celor afla i în subordinea lor´45. 1999. In primul rând. Pranctice Hall. a practicilor de management i a politicilor i procedurilor aduce dup sine schimb ri în climatul organiza iei ceea ce. Schimbarea structurii. strategia i cultura sa. a strategiei i culturii organiza ionale conduce la ³second order changes´. Modelul face i distinc ia dintre stilurile de conducere tranzac ionale i cele transformative. New Jersey. Liderii de acest gen pot s î i motiveze angaja ii de o asemenea manier încât ace tia pot atinge cote neobi nuite de performan . Practici manageriale Structur Sisteme (politici i proceduri) Climat de munc Motiva ia Cerin ele sarcinii i abilit i individuale Performan individual i organiza ional Nevoi i valori individuale FIGURA 6. ed.. Pentru a asigura succesul acestui proces este nevoie de o conducere de tip tranzac ional. la rândul s u.77. W. p. jr. 131.77. 46 Burke.a doua. Addison-Wesley Publishing Company. Interven iile (de succes«) în aceste domenii creeaz o schimbare 44 French. FACTORII IMPLICA I IN SCHIMB RILE TRANZAC IONALE46 Figura 7 prezint factorii i procesul necesar pentru ³second order changes´. ibidem.

ed. Astfel.fundamental a sistemului organiza ional i modific ri permanente ale culturii organiza ionale. In al doilea rând. 33 . din faptul c identific dou tipuri diferite de schimbare organiza ional . 47 Burke. p. Ca i în cazul precedent. dup cum arat figura 8. aceste schimb ri afecteaz performan a individual i organiza ional . W. agentul schimb rii poate decide ce tip de schimbare s foloseasc . în func ie de datele problemei i de rezultatele dorite. cu efecte diferite asupra organiza iei. mai întâi. Warner. 1994. Addison-Wesley Publishing Company.Organization Development. lucru destul de rar întâlnit în cadrul sistemelor teoretice din acest domeniu.7: FACTORII TRANSFORMATIVI IMPLICA I ÎN SCHIMB RILE DE ORDIN DOI47 Dac unim figura 6 cu figura 7 ob inem reprezentarea grafic complet a modelului Burke-Litwin. dup ce problema (sau problemele) au fost identificate. 130. acest model ne spune i asupra c ror dimensiuni organiza ionale trebuie s ac ion m pentru a ob ine tipul de schimbare dorit. Utilitatea acestui model provine. Mediul extern Leadership Misiunea i strategia Cultura organiza ional Performan a individual i organiza ional Fig.a doua.

34 . 48 ibidem. datorit transform rii mediului de munc prin interven ii DO.Mediul extern Misiune i strategie Leadership Cultur organiza ional Practici manageriale Sisteme (politici i proceduri) Climat de munc Structur Cerin ele sarcinii i abilit i individuale Motiva ia Nevoi i valori individuale Feedback Performan individual i organiza ional Feedback FIGURA 8. Porras i Robertson consider c schimbarea organiza ional apare atunci când indivizii î i modific comportamentul. Cu alte cuvinte. factorii sociali. la rândul s u. MODELUL BURKE-LITWIN AL SCHIMBARII SI PERFORMAN EI ORGANIZATIONALE 48 Modelul prezentat în continuare pune accentul pe factorii individuali drept motor al schimb rii. Acest din urm fapt se petrece prin interven ii asupra a patru factori: aranjamentele organiza ionale. fapt care se petrece. scopul este alterarea comportamentului individual prin schimbarea modului de func ionare i a structurii mediului de munc . mediul fizic i tehnologia (vezi figura 9).

Expertiza tehnic 6. Politici i proceduri administrative 5. Scopuri 2. Practice and Research. Arhitectura 1. 3.. Proceduri tehnice 7. Sistem de recompense 7. Proprietate 1. Re ele i structuri informale 5. p. Design interior 4.Mediul Viziunea Mediul fizic Aranjamente organiza ionale Tehnologia Factori sociali 1. 35 . Echipamente 2. Structur 4. Stil de management 3. Ambian a fizic 3. Davies-Black Publishing.Organizational Development: Theory. Procese de interac iune 4. din Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Strategii 3. Analiza postului 4. Sisteme tehnice FIGURA 9.729. Cultura 2. 1991. Peter J. Configura ia spa iului 2. vol. Atribute individuale 1. Sisteme administrative 6. Tehnologii informa ionale 3. Structura procesului de munc 5. Jerry i Robertson. FACTORII MEDIULUI DE MUNCA49 49 Porras.

De exemplu. Cele care pun accentul pe cultur . punând accentul pe interven ii la nivelul mediului de munc . strategii i recompense vor afecta aranjamentele organiza ionale (cu alte cuvinte.Mediul Viziunea Mediul de munc Mediul de munc Mediul fizic Aranjamente organiza ionale Factori sociali Tehnologia Organiza ia Organiza ia Membri Membri Factori cognitivi individuali Comportament la locul de munc Performan a organiza ional Dezvoltarea individual Organiza ia Acest model prezint o perspectiv psihologic asupra schimb rii organiza ionale. FIGURA 10. prin ace tia. i nivelul general al performan ei organiza iei. cel al lui Porras i Robertson indic puncte/dimensiuni concrete ale i posibilele consecin e ale organiza iei care se pot constitui în inte ale schimb rii sau interven iilor DO i sugereaz 50 ibidem. ce tip de comportament este recompensat i ce tip de comportament nu este admis) ceea ce influen eaz performan a la locul de munc a indivizilor i. transform rile axate pe scopuri. structura static i dinamic a organiza iei). etc. 36 . MEDIU ORGANIZA IONAL BAZAT PE SCHIMBARE50 Mai mult decât modelul precedent. stil de management i procese de interac iune vor afecta factorii sociali. Premisa de baz este c factorii ce alc tuiesc mediul de munc influen eaz comportamentul i orientarea axiologic a membrilor organiza iei (ace tia înva ce se a teapt de la ei.

ac iunilor asupra acestor elemente organiza ionale. un domeniu limitat i destul de nesigur în ceea ce prive te rezultatele la nivel global. dar greu de dezvoltat i care persist De la Stabilirea unei rutine Decizii programate Competen e. dar care pot fi stabilite rapid i dispar când nu mai au importan La Creativitate în concept.Organizational Patterns of the Future. Robert T. tehnologii i profesii i dup ce s-au încheiat Schimbarea priorit ilor la nivelul organiza iilor birocratice Golembiewski. punând accentul pe interven ii la nivel individual. 51 Schimbarea priorit ilor la nivel individual De la A ob ine abilit i Nevoi înguste satisf cute de apartenen a organiza ional Socializare într-un set îngust i stabil de roluri care pot rezista de-a lungul întregii vie i. Principiul de baz a sistemului teoretic elaborat de c tre autorul american este: Indivizii se schimb . . Utilitatea modelului de fa doar asupra sporirii nivelului de performan este limitat de faptul c se concentreaz (un posibil scop al DO. dar nu unic) i de faptul c nu abordeaz procesul de DO de o manier sistemic . organiza iile trebuie s se schimbe i ele. atitudini sau abilit i mai mult sau mai pu in permanente Schimbarea priorit ilor la nivel organiza ional De la Stabilitate Predictibilitate i loialitate fa de organiza ie Ierarhie i coerci ie din partea celor pu ini pentru controlul celor mul i Rela ii de munc stabile. în Personnel Administration. Un alt model care pune accentul pe factorii individuali este cel al lui Robert Golembiewski. p. atitudini sau abilit i care pot ap rea i disp rea rapid La Schimbare sau alegere Creativitate i dedica ie fa de îndeplinirea sarcinilor Libertate concretizat în auto-direc ionare i autocontrol Rela ii de munc aduc toare de satisfac ii. 37 . adaptabilitate în execu ie Decizii noi Competen e. 11. vol 32 (1969). ca în cazul na terii într-o anumit cast Ob inerea satisfac iei în principal prin identific ri. important. tehnologii i pie e volatile i complexe Activitate continu Produse i programe în continu schimbare Cereri legate de sarcini. tehnologii i pie e stabile i simple Activitate Äîn salturi´ Produse i programe stabile Cereri provenite din ierarhie 51 La A înv a s înve i Nevoi variate satisf cute de apartenen a organiza ional Socializare într-o gam larg de roluri care pot fi activate pe m sur ce individul cre te i se dezvolt Ob inerea satisfac iei prin identific ri.

este continu . Dave. Orienting Perspectives and Micro-Level Interventions. orient rile de baz ale dezvolt rii organiza ionale pun accentul pe: y y y Oameni. MODELUL DE BAZA AL SCHIMB RII CONFORM LUI GOLEMBIEWSKI Conform lui Robert T. Pentru acesta DO reprezint 54 o Ävarietate de strategii orientate spre grupuri pentru schimb ri con tiente i inten ionate ale societ ii. nu una exclusiv spre cre terea eficien ei organiza ionale. Brown. s fie bazat pe colaborare în diagnoz i solu ii. 315. abordarea tehnostructural implicând politici i proceduri care definesc rela iile de munc . Transaction Publishers. 13. Brown. p. Robert T.Orientare pe departamente Dezvoltare centralizat Orientare spre sistem Dezvoltarea unor unit i autonome Modelul de baz al schimb rii adoptat de Golembiewski este:52 inte ale interven iei Abordarea umanprocesual Oameni Procese organiza ionale Structuri organiza ionale Tehnologie Abordarea tehnostructural inte ale interven iei Împlinire uman Îndeplinirea sarcinilor FIGURA 11.´ Schimb rile la nivelul normelor i valorilor sociale constituie motorul principal al schimb rii organiza ionale prin influen a lor asupra comportamentului indivizilor. p. 85. Annual Review of Psychology. 85. Golembiewski. 315. Frank. Robert T. vol 25 (1974).Approaches to Planned Change. Dave. p. Transaction Publishers. valorilor i abilit ilor în domeniul rela iilor interpersonale i intergrupuri. 52 38 . Tehnologie. vol 25 (1974).Organizational Development. Orienting Perspectives and Micro-Level Interventions. trebuie s fie pus în leg tur cu con inutul i cu structurile existente i ne furnizeaz o cale suplimentar . L. Golembiewski53.. L. interpersonal i intergrup. într-o abordare uman-procesual care trateaz dinamica rela iei lor.Approaches to Planned Change. structurile formale i tehnologii.Organizational Development. 54 Idem 66. În aceast abordare este foarte important ca indivizii s fie con tien i de procesele prin care se stabilesc rela ii cu ceilal i i s le analizeze regulat.. Aceast orientare spre procese trebuie s se bazeze pe experien . p. Friedlander. 53 Friedlander. Frank. lucreaz în mod ideal concomitent la nivel individual. Annual Review of Psychology. 1993. Golembiewski. Abordarea uman-procesual este orientat primordial în domeniul atitudinilor. O suprapunere între procesele comportamentale. p. 1993.

Orientarea spre procese poate fi foarte util pentru a ob ine îmbun t irea sistemului de interac iuni din cadrul organiza iei. În figura de mai jos este sunt reprezentate dou tipuri ideale. În cazul unui sistem regenerativ se vede c deschiderea i asumarea unor atitudini i încrederea sunt mari, riscul unor reac ii negative este mic. Sistemul regenerativ permite amorsarea i dep irea unor situa ii posibil conflictuale, cât vreme cel degenerativ genereaz agraveaz posibilele conflicte. i

Sistem regenerativ mare mare mic mare Deschidere Asumare Riscul în cazul unui experiment încredere

sistem degenerativ mic mic mare mic

FIGURA 12 SISTEM REGENERATIVE SI DEGENERATIVE Un accent important este pus pe meta-valorile care pot crea un sistem inter-personal deschis. Sunt considerate drept fundamentale urm toarele: y y Acceptarea interog rii de c tre ceilal i membri ai organiza iei; O mai mare con tientizare i acceptare a alegerii fiec ruia. Posibilitatea alegerii libere este un concept central al schimb rii, alegerea unei schimb ri fiind legat de asumarea ei, atitudine preferabil accept rii; y y y O concep ie diferit asupra autorit ii, bazat pe colaborare, nu pe supunere; Ajutor mutual în comunitate/societate; Autenticitate în rela iile interpersonale.

Pentru a se ajunge la comportamente corespunz toare acestor valori sunt propuse trei modele ale schimb rii inspirate din modelul general al lui Lewin:55 y Modelul Big-Bang. În acest caz, cu cât este mai mare discrepan a dintre comportamentul prezent i cel dorit, cu atât cre te probabilitatea ca s se ac ioneze pentru reducerea ei; y Modelul i/sau. În cazul acestui model intervine i egoul. În cazul în care implicarea egoului este mare va exista un efect de contrast (care inhib schimbarea) dac discrepan a este mare i unul de asimilare dac discrepan a este mai mic . În cazul în care implicarea egoului este mic schimbarea se va produce; y Modelul balan ei. Acest model pune accentul pe echilibru. Asimilarea va ap rea când discrepan ele sunt mici, în caz contrar ap rând un efect de contrast. Abordarea tehnostructural i suprapunerea între procesele comportamentale, structurile formale i tehnologii sunt privite de Golembiewski în principal din punctul de vedere al modului în care indivizii se raporteaz la munca lor i

55

ibidem, p. 175.

39

la structurile organiza ionale. Exist probleme i schimb ri necesare la nivel individual, la nivelul perechilor, a grupurilor mici i la nivelul organiza iei. Dezvoltarea organiza ional este privit atât ca teorie, dar mai ales ca practic . Exist trei dimensiuni care sunt luate în considerare: y y y Problemele care pot ap rea într-o organiza ie; Nivelul la care apar: indivizi, perechi, grupuri sau echipe, intergrupuri, organiza ii; Interven ii care pot fi efectuate.

Una dintre funda iile teoretice cele mai solide în domeniul schimb rii organiza ionale o reprezint teoria sistemelor. Conform acestui punct de vedere, organiza iile sunt sisteme deschise, angajate în schimburi de materie, energie i informa ie cu mediul (vezi începutul capitolului de fa ). O perspectiv aparte asupra raportului organiza ie-mediu i, implicit, asupra schimb rii organiza ionale este reprezentat de teoria ³autopoiesis´-ului, prezentat de cercet torii chilieni H. Maturana i F. Varela. Având în vedere cele spuse în capitolul ce trateaz problematica schimb rii sociale, trebuie precizat c teoria de fa se înscrie printre teoriile de echilibru. Autorii s i pornesc de la binecunoscuta ³metafor biologic ´, principiul de baz fiind cea conform c reia toate organismele vii sunt închise din punct de vedere organiza ional, constituindu-se ca sisteme autonome i autoreferen iale de interac iuni. Ei resping pozi ia care afirm c sistemele sunt deschise fat de mediu, argumentând c aceasta este perspectiva unui observator exterior. La acest nivel al prezent rii se cere formulat o prezentare: autonomia sistemelor nu reprezint o izolare, sistemele sunt închise doar din punct de vedere organiza ional nu i din cel al schimbului de materie, energie sau informa ie cu mediul. Ceea ce caracterizeaz un sistem viu, în opinia lui Maturana i a lui Varela, sunt trei tr s turi: autonomia, circularitatea i autoreferen ialitatea, tr s turi care îi termit s se auto-creeze. Organismul se autoreproduce printr-un sistem închis de rela ii al c ror rezultat este în principal reproducerea identit ii originare. Închiderea sistemului este dat de faptul c el încearc permanent s î i men in identitatea prin subordonarea tuturor schimb rilor c tre p strarea propriei organiz ri. Acest fapt este realizat printr-un circuit întreg de continuum dinamic alc tuit din interac iuni autoreferen iale. Un sistem nu poate intra în rela ii care nu sunt specificate în structura sa de defini ie, lipsindu-i func iile i elementele necesare. Interac iunile sale cu mediul sunt deci o reflectare i parte a propriei organiz ri din moment ce singurele schimb ri posibile sunt cele pentru care exist disponibilit i din partea sistemului; rela ia cu mediul este doar parte din procesul de auto-produc ie (reproduc ie) a sistemului. In contextul acestei teorii schimbarea este posibil prin faptul c sistemul tinde s î i structureze mediul în func ie de propria identitate. Acest lucru înseamn , cu alte cuvinte, o schimbare a mediului care creeaz premisele propriei schimb ri. Este evident c aceast teorie împinge prea departe ³metafora biologic ´
56

i pune prea mult accent atât pe

entropia negativ prezent în orice sistem social cât i pe mecanismele homeostatice ce regleaz schimburile cu mediul i
³Metafora biologic ´ se refer la acel punct de vedere care consider organiza iile sisteme deschise, de tip biologic, ce parcurg (pot s parcurg ) un ciclu de etape denumit ³ciclul vie ii organiza ionale´ i care sunt caracterizate de a. recunoa terea mediului; b. feedback; c. entropie negativ ; d. pot atinge o stare de echilibru; e. au o tendin de cre tere i expansiune i f. sunt capabile s men in balan a între activit ile de adaptare i cele de între inere/men inere (Robbins, P. Stephen- Organization Theory, ed. a doua, 1987, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, cap. 1.)
56

40

permit înnoirea elementelor sistemului. Ceea ce este îns demn de re inut din aceast teorie este accentul pus pe identitatea sistemului (sau a organiza iei), tendin a oric rei entit i sociale de a î i p stra caracterele definitorii, de a p stra staus-quoul. Chiar i în cazul cin care folosim conceptul de ³identitate dialectic ´ discutat în capitolele precedente, tendin a mai sus men ionat r mâne, reprezentând una dintre principalele probleme i subiecte de discu ie în domeniul schimb rii organiza ionale: rezisten a la schimbare (acest concept va fi discutat pe larg în capitolul urm tor). Modelul planific rii a fost dezvoltat de Lippitt, Watson i Westley57. Este bazat pe doua prezum ii axiomatice: a)informa iile trebuie s fie împ rt ite liber de c tre organiza ie i agentul schimb rii b)informa iile sunt folositoare doar când pot fi direct transpuse in ac iune. De fapt, modelul planific rii const în stabilirea a apte pa i pentru implementarea unei schimb ri: recunoa terea, intrarea, diagnoza, planificarea, ac iunea, stabilizarea i evaluarea i faza final , de terminare a ac iunii, dup cum este ar tat i în figura 2. De i modelul prezentat mai sus pare a fi foarte simplu, rareori este folosit ca atare in practic . In mod frecvent, în urma discu iilor dintre agentul schimb rii (care aici este considerat a fi un specialist venit din exteriorul organiza iei) planul este alterat i se revine la unul dintre pa ii anteriori, de obicei dup faza de stabilizare i evaluare sau dup diagnoz . De asemenea, sfâr itul unei plan de schimbare reprezint , adesea, începutul altui ciclu.

57

Coch, L. i French, J.R.P., jr.- Overcoming Resistance to Change, Human Relations, 1948, nr. 2, p. 20-21.

41

Recunoa terea (Agentul schimb rii i organiza ia exploreaz împreun ) Intrarea (Dezvoltarea unui contract mutual) Diagnoza (Identificarea obiectivelor susceptibile a suporta îmbun t iri) Planificare (Identificarea pa i lor i a posibilei rezisten e la schimbare) Ac iunea (Implementarea planului de ac iune) Stabilizarea i evaluarea (Evaluare pentru a determina succesul schimb rii i nevoia de a continua sau a opri procesul) Încheierea (P r sirea organiza iei sau oprirea unui proiect i începerea altuia) 42 .

1999. p. aspectul ciclic fiind îns mai bine accentuat. nu voi mai insista asupra lui. MODELUL PLANIFIC RII58 Al doilea model cu caracter aplicativ este a a-numitul model de ³ac iune/cercetare´. Acesta este un model stadial. dezvoltând noi cuno tin e care pot fi aplicate în alte situa ii.R. 1948.P. Ceea ce particularizeaz acest model este faptul c este proiectat atât pentru interven ii în cazul unor probleme organiza ionale cât i pentru a valorifica datele ob inute . care are tot apte etape (vezi fig. Întrucât prezentarea sa din figura 3 este suficient de explicit . 21. MODELUL AC IUNE/CERCETARE59 58 59 French... Colectarea datelor i diagnoza. 3). FIGURA 14. jr. p. împreun cu evaluarea atent a rezultatelor sunt priorit ile acestui model. 2.Fig.Overcoming Resistance to Change. 43 . 13. Human Relations. Coch. Percep ia problemelor de c tre indivizi-cheie Plan comun de ac iune Noua cale de ac iune Consultarea cu exper ii Ac iune colectare de O nou date ca rezultat al ac iunii Rediagnosticare Colectarea de date i diagnoza preliminar executat de c tre expert Feedback (pentru clien ii sau grupurile cheie) Diagnoza comun a problemelor Colectarea de date dup ac iune Feedback (pentru clien ii sau grupurile cheie) Rediagnosticare i planificare(client i consultant Etc. L. nr. 22. J. i French.

în func ie de preg tirea i experien a personal . 1969) Dezvoltarea organiza ional poate fi definit drept un efort planificat i sus inut de aplicare a tiin elor 44 . valorile. Chestionar de evaluare: 1. Compara i defini iile clasice i cele contempornae ale dezvolt rii organizatorice i identifica i principalele diferen e. atitudinile i structura organiza iei astfel încât aceasta s se poat adapta mai bine la noile tehnologii. organiza ii metanoice. transformare organiza îonal . La ce se refer i în ce constau Grupurile T? 5. Aceast no iune a ap rut relativ recent în planul terminologiei organiza ionale (anii ¶70) i. voi încerca s prezint câteva dintre cele mai r spândite ( i acceptate) defini ii din cadrul literaturii de specialitate care trateaz aceast problem . decât varia ii pe aceea i tem . 4. la noile provoc ri ale pie ei i la ame itoarea rat a schimb rii contemporane (Bennis. de fapt. 1969) Dezvoltarea organiza ional este un r spuns la schimbare.Problema de baz în cadrul schimb rii organiza ionale este existen a prea multor modele. UNITATEA 3. DEZVOLTAREA ORGANIZA IONAL Obiective: Însu irea de c tre cursant a principalelor caracteristici. al sociologiei. DEZVOLTAREA ORGANIZA IONAL Unul dintre conceptele de baz pentru tratarea schimb rii organiza ionale este cel de ³dezvoltare organiza ional ´ (DO). Dezvoltarea organiza ional este un efort (1) planificat. care nu sunt. preferin ele speciali tilor în DO au dus la o proliferare a modelelor. ca orice termen al tiin elor sociale.(2) la nivelul întregii organiza ii i (3) condus de la vârful ierarhiei organiza ionale pentru a (4) spori eficacitatea organiza iei prin (5) interven ii planificate în procesele organiza ionale folosind cuno tin ele tiin elor comportamentale (behavioral sciences) (Beckhard. In continuare. a cunoscut i cunoa te o serie întreag de accep iuni i defini ii. In contextul inexisten ei unui cadru teoretic suficient de unitar. grup T. etape organiza ional i în elegerea modului de realizare a acesteia. o strategie educa ional complex ce inten ioneaz s modifice normele. cercetare în ac iune. Identifica i cele 5 stadii i cele 5 puncte critice ale modelului de dezvoltare organiza ional al lui Ralph Kilman. i activit i presupuse de dezvoltarea No iuni cheie: dezvoltare organiza ional . 2. Ce este o cercetare în ac iune i în ce const ea? 1. înv are organiza ional . Care sunt principalele caractresitici ale unei organiza ii metanoice? 3. implicit. Toate acestea nu fac decât s sugereze complexitatea problemei schimb rii sociale i importan a pe care o are aceast no iune în cadrul socialului i.

Cecil. Wendell i Bell. planificare i comunicare) intr-una care institu ionalizeaz i legitimeaz aceast examinare (Burke i Hornstein. (Schmuck i Miles. 1992) Tabelul 2. cercet rilor i teoriilor tiin elor sociale (Burke. 1989) Dezvoltarea organiza ional este un set de teorii.. New Jersey. În cele ce urmeaz vom prezenta câteva defini ii moderne pentru a încerca apoi o analiz a celor dou seturi. 1999. strategie. Prantice Hall.comportamentale pentru îmbun t irea sistemului. Defini ii contemporane ale DO61 French. procese. folosind metode reflexive. valori. 1993) Dezvoltarea organiza ional este un proces planificat de schimbare ce are loc în cadrul culturii organiza ionale prin utilizarea tehnicilor. 60 45 . (Scopurile DO sunt) « (1) îmbun t irea coresponden ei i leg turilor dintre structura organiza ional .aceasta este ce DO a încercat s fie pentru aproximativ 25 de ani. auto-analitice. jr. p. 61 ibidem. (Beer. indivizi i cultur . H. a structurilor i proceselor necesare pentru a îmbun t i eficacitatea organiza ional (Cummings i Worley. (3) dezvoltarea capacit ii organiza ionale de a se auto-reînnoi. strategii i tehnici bazate pe tiin ele sociale i ale i de a spori performan ele organiza iei prin modificarea comportamentului comportamentului care doresc s implementeze o schimbare planificat a cadrului activit ii organiza ionale cu scopul de a îmbun t i dezvoltarea individual membrilor organiza iei la locul de munc (Porras i Robertson. 1971) Dezvoltarea organiza ional este un proces de schimbare planificat ± schimbarea culturii unei organiza ii dintr-una care evit examinarea proceselor sociale (mai ales cele de adoptare a deciziei. 1972) Tabelul 1. 1980) Dezvoltarea organiza ional este un proces organiza ional destinat în elegerii i îmbun t irii tuturor proceselor substan iale pe care o organiza ie le poate elabora pentru îndeplinirea oric ror sarcini i atingerea oric ror obiective («) Un ³proces pentru îmbun t irea proceselor´ . 24. (Vaill. p. (2) dezvoltarea unor solu ii organiza ionale noi i creative. Defini ii clasice ale DO60 Aceste defini ii apar in perioadei în care preocup rile pentru DO erau de abia la început. 24-25. 1992) (DO este) « o aplicare sistematic a cuno tin elor tiin elor sociale asupra dezvolt rii planificate a strategiilor organiza ionale.Organization Development (Behavioral Science Interventions for Organization Improvement).

Un astfel de proces nu poate avea loc decât cu colaborarea conducerii organiza iei i. o metod folosit pentru atingerea scopului ultim al acestui proces i anume sporirea eficacit ii sistemului organiza ional. În tabelul 3 voi prezenta un alt model organiza ional. pentru a ar ta i mai bine imaginea contemporan a literaturii de specialitate despre structura i func ionarea organiza iilor. accentuând faptul c avem de-a face cu schimb ri planificate. o organiza ie care este capabil s anticipeze mediul (prin structura sa modular i prin cultura deschis spre schimbare) i s se descurce prin propriile resurse organiza ionale. repet m. Dac încerc m o compara ie a tipului de factori folosi i i a genului de discurs al celor dou seturi de defini ii putem constata c cele prezente în tabelul 1 pun accentul pe dezvoltarea eficacit ii organiza iei. Filosofia organiza iilor metanoice e conceput pe baza a 5 dimensiuni fundamentale: a) o profund con tiin a viziunii sau a finalit ii b) aliniere/grupare/centrare în jurul acelei viziuni c) împuternicirea oamenilor (³empowering people´) d) integritate structural Schimbarea organiza ional în sine fiind un proces multidimensional. Vorbim aici despre schimbarea întregii organiza ii. care se desf oar de-a lungul mai multor axe i direc ii. de asemenea.Dup cum se poate observa aceste defini ii au multe puncte comune dar i diferen e. doar cu titlu de exemplu. dup cum va fi detaliat în capitolul dedicat acestui subiect. Aceast diferen (în contextul în care. despre modificarea modului în care aceasta se raporteaz la mediu. este un efort care porne te de la vârful piramidei organiza ionale. 62 46 . nu poate fi ini iat decât de c tre conducere. Organiza ia metanoic opereaz cu convingerea c î i poate modela/configura/determina propriul destin. a modului în care func ioneaz i a modului în care este structurat . Din cele prezentate în tabelele 1 i 2 reiese c schimbarea organiza ional este doar un instrument al DO. cel mai adesea. multidimensional care articuleaz într-un tot coerent mai multe schimb ri organiza ionale62.). Conceptul de ³learning organization´ (organiza ii capabile de înv are) este larg r spândit i acceptat printre teoreticienii spa iului organiza ional. Vom insista asupra punctelor comune în încercarea de a oferi o defini ie proprie i actual a DO. Defini iile prezente în tabelul 2 pun accentul pe ceea ce literatura de specialitate nume te ³înv area organiza ional ´. Un alt aspect care trebuie re inut este cel men ionat de c tre Beckhard i anume faptul c DO presupune implicarea top-managementului. adic pe construirea unui model organiza ional total nou. Organiza iile metanoice = concept/termen utilizat pentru a desemna o baz larg de inova ii organiza ionale contemporane. Din aceast observa ie putem deduce c DO este un proces care presupune o perioad mai îndelungat de timp decât o simpl schimbare organiza ional i. c este un proces complex. a strategiilor sale de ac iune i adaptare la mediu. Termen utilizat de primii cre tini pentru rede teptarea intui iei i viziunii. bazat pe principiul proactivit ii i nu al reactivit ii. Se poate nota cu u urin c dezvoltarea organiza ional i schimbarea organiza ional sunt dou concepte diferite. Organiza iile metanoice ³Metanoia´ = ³o schimbare fundamental ´ (gr. exist multe asem n ri între cele dou seturi de defini ii) nu este decât o reflexie a schimb rilor ap rute în teoria organiza ional în ultim perioad .

Abraham Maslow: ³sarcina nu mai este ceva separat de sine. creativitate) pot fi abstracte. structur care trebuie s fie în concordan cu scopul/obiectivul organiza iei. -.: echipele de sport. altele la organiza ie.: excelen . e) Echilibrul dintre ra iune/ra ionalitate i intui ie se intersecteaz cu toate celelalte 4 dimensiuni ale organiza iei metanoice. echipele cu un înalt grad de implicare/aliniere/angajare pot produce rezultate imposibil de atins în opinia/concep ia majorit ii. împuternicirea individual poate duce la cre terea dizarmoniei i la conflict. transform un grup de indivizi într-un corp comun în care fiecare simte c propria-i contribu ie conteaz 2. Alignment ± condi ie conform c reia oamenii activeaz integrat/ca un întreg (ex. aten ia e în permanen focalizat asupra structurii (design-ului) în sensul cel mai larg al termenului ± roluri. În absen a alignment-ului (aliniere/grupare/centrare în jurul viziunii). p. unele renun ând complet la structura ierarhic tradi ional . Multiplele dimensiuni ale viziunii în organiza ie: unele referitoare la produsul final. organiza ia creeaz un mediu în care implicarea/angajamentul devine norm permanen un standard la care s .e) echilibru între ra iune/ra ionalitate i intui ie. Când se realizeaz un înalt grad de aliniere la membrii unui grup concep iile despre sine i rela iile cu ceilal i se pot modifica. b) O viziune clar i adecvat catalizeaz alignment-ul.i raporteze propriile ac iuni. Toate au dezvoltat sisteme de stimulente care încurajeaz ini iativa particular . limit a propriilor i în care oamenii au în a finalit ii i o viziune asupra viitorului. orchestrele simfonice). c) În timp ce majoritatea organiza iilor adopt dezvoltarea individual a membrilor lor. 1965. apropierea de acest obiectiv le este limitat . În timp ce valorile (ex. Încercarea de a îmbun t i continuu structura/designul organiza ional e temperat de recunoa terea faptului c nu exist un model ³complet´ de organiza ie. intui ia completeaz planificarea i analiza ra ional în vederea în elegerii atât a dinamicii interioare a organiza iei cât i a intersec iei acesteia cu mediul. ci efectele ei (ce produce)! Promovând ceva ce conteaz cu adev rat pentru oameni. Sarcina conducerii mai multor indivizi beneficiari de putere care se îndreapt în direc ii diferite poate fi mai mare decât aceea de a conduce oameni cu o con tiin posibilit i/capacit i. Nu conteaz natura viziunii (cum e ea). Prin contrast. pentru a se deplasa continuu conform viziunii lor. ci mai degrab ea se identific cu sarcina atât de puternic încât nu. politici. Alinierea e crucial din 2 ra iuni: 1. ceva« în afara persoanei sau diferit de ea. De asemenea. În acest sens. d) În organiza ia metanoic .i poate defini propriul sine f r s includ acea sarcin ´ (Maslow. a) La baza organiza iei metanoice st o profund con tiin oamenii se str duiesc s -l creeze. organiza iile metanoice au implementat inova ia fundamental în ceea ce prive te structura organiza ional : majoritatea sunt puternic descentralizate. În consecin . toate evolueaz în permanen structural i al politicilor. din punct de vedere responsabilitatea i sentimentul propriet ii. cum ar fi libertatea i responsabilitatea personal . în organiza ia metanoic . viziunea trebuie s fie o imagine clar a viitorului pe care 47 . cre terea puterii individului devine o cheie a cre terii puterii organiza iei.122). fluxuri informa ionale etc. în care interesele individuale i ale organiza iei converg puternic (se aliniaz ± ³highly aligned´).

noua situa ie. în m suri diferite. are leg tur cu dimensiunea cultural a organiza iei. cu normele i valorile care direc ioneaz i structureaz activitatea membrilor oric rei organiza ii. nu este cel mai important element în cazul unei schimb ri organiza ionale. care s poat înv a din strategia global . s î i g seasc locul i în dimensiunea valoric a organiza iei. deci orice schimbare afecteaz (evident. pot s nu fac parte dintre elementele ³tari´ ale respectivei culturi gazd . 63 48 . s î i con tientizeze i rezolve singure problemele. Dup cum am mai amintit. Adams. Accentul cade pe proiectarea unui plan unitar. noua realitate organiza ional trebuie s fie absorbit de cultura organiza ional . Întorcându-ne la încercarea de a oferi o defini ie pentru DO trebuie precizat c orice efort de schimbare are leg tur cu cultura organiza ional . de comunicare.TABELUL 3. avem nevoie de organiza ii capabile s se descurce de o manier autonom . Este adev rat. 1984. set de valori. responsabilitatea pentru actele proprii. de management. În acest caz. sursele de rezisten ale acestora. etc. In anumite cazuri. f r ca noua stare s fie internalizat . Peter ± Metanoic Organizations în Transforming Work. implicit. actualmente. Este evident c orice cultur organiza ional este influen at . când avem organiza ii puternice i viabile. Do este o i foarte complex . Miles River Press p. În prelungirea acestei discu ii credem c se poate formula i o ipoteza ce ar merita amintit aici (O numim ipotez pentru c nu dispunem. o proptea pentru efortul de DO Kiefer. De aceea vrem s subliniem înc o dat c ceea ce conteaz este la schimbare i modalit ile de dep ire întreprindere multidimensional m s pescuiasc ´. care sunt pro- i cultur ). Modificarea activit ii productive (fie vorba de bunuri materiale sau simbolice). ³ Nu le oferim pe te ci îi înv spa iul organiza ional: nu mai este suficient s avem organiza ii care au o rezisten schimbare (ca structur propriile gre eli. prezentat în acela i capitol amintit mai sus. care s respecte specificit ile fiec rei organiza ii ( i ale fiec rei situa ii organiza ionale) i care s acorde greutatea cuvenit fiec rei dimensiuni organiza ionale în economia derul rii sale. Charles i Senge. îns întotdeauna exist influen e. În anumite societ i cultura gazd nu este deosebit de favorabil unor procese ca i cele presupuse de DO. al societ ii în care respectiva organiza ie î i desf oar activitatea. 64 Prezentat pe larg în capitolul despre schimbarea organiza ional . cultura organiza ional nu mai este un promotor al schimb rii. de c tre cultura mediului social. este îmbinarea corect i riguroas a ac iunilor pe diferitele planuri ale organiza iei. diferen a cultura gazd -cultur organiza ional poate fi destul de mare. pentru orice efort planificat de schimbare. Conform teoriei lui Leavitt64 o schimbare în orice domeniu a organiza iei afecteaz toate dimensiunile acelui sistem social. de dovezi empirice care s o sus in ). mai ales la nivelul informal al organiza iei. valorile i normele sale trebuind s fie sincronizate cu starea post-schimbare a organiza iei. schimbarea de perspectiv se aseam n celei ap rute în domeniul asisten ei sociale privind reintegrarea i ajutorarea persoanelor cu dizabilit i fizice sau mentale. etc. Mai mult decât atât. nu putem vorbi despre schimb ri de succes. pentru ca faza de reînghe are 65 s aib succes. tendin a de autodep ire pe plan profesional. norme i atitudini pe care îl putem denumi ³cultur gazd ´. editat de John D. de manier diferit ) cultura organiza ional . La fel i în sc zut la schimbare. Implicarea. La acest nivel al expunerii este necesar o precizare: de i cultura organiza ional este important . organiza ii cu un înalt grad de adaptabilitate. munca în echip . modul în care sunt identificate problemele. M. 65 Conform lui Kurt Lewin. Îns lucrul cel mai important pentru DO i. 69-84. ORGANIZA IILE METANOICE63 Pe scurt.

intervine i în dimensiunile sociale i structurale. O continuare fireasc a acestei schimb ri de optic este accentul pus pe munca în echip . DO încurajeaz colaborarea dintre lideri i membrii organiza iei în cadrul activit ii de structurare a culturii i 49 . de ceea ce se nume te ³group think´. Scopul suprem al DO este de a abilita sistemul-client s fie capabil s î i rezolve singur problemele prin transmiterea abilit ilor i cuno tin elor necesare procesului de înv are continu . 5. 7. care integreaz toate dimensiunile organiza ionale i are drept ³motor´ eforturile de grup ale membrilor organiza iei. 6. pe echipe de munc . de aici izvor sc o serie întreag de probleme. Importan a sa în cadrul procesului de schimbare nu se modific in cont de rezisten e i de factorii de opozi ie). colaboratori i colegi în cadrul procesului de înv are cu sistemul-client. este ini iat i pus în oper de o echip managerial i este implementat asupra unor echipe de angaja i. Grupurile (echipele) de orice fel sunt deosebit de importante pentru îndeplinirea sarcinilor i sunt inte ale DO. DO pune accentul pe cultur proceselor. cel pu in nu ca i magnitudine. 4. French i este prezentat în tabelul 4. În finalul acestei analize vrem s prezent m o schi a unei posibile defini ii a dezvolt rii organiza ionale. de realiz ri de grup. mediatori. În încheierea acestui capitol introductiv am dori s prezent m un model care încearc s enumere caracteristicile principale ale oric rui proces de dezvoltare organiza ional . de valori i norme de grup. Un alt aspect important al discu iei despre DO este accentul pus pe procesele organiza ionale. de altfel) pun accentul pe componenta dinamic a organiza iei. cu accent pe ³înv area organiza ional ´ i pe rezolvarea de probleme. de motiva ia membrilor grupurilor. În mediul actual o organiza ie care vrea s supravie uiasc trebuie s î i bazeze întreaga structur i activitate pe grupuri. 3.ci devine principala surs de rezisten (orice efort de acest tip trebuie s la schimbare. Bineîn eles. Cei care pun în practic DO sunt facilitatori. 2. îns semnul. DO se concentreaz asupra laturii sociale i umane a organiza iei i. ini iat i purtat de c tre conducerea organiza iei. de coresponden a dintre cultura de grup i cea organiza ional . Caracteristicile definitorii pentru DO sunt urm toarele: 1. Vorbim de eforturi de grup. etc. DO este un proces pe termen lung. pe activit ile i procesele ce se desf oar în interiorul s u. pe parcursul acestui proces. sensul i direc ia influen ei culturii organiza ionale asupra procesului de schimbare sunt transformate radical. Participarea i implicarea tuturor nivelurilor organiza ionale în activitatea de rezolvare a problemelor si de adoptare a deciziei este specific social complex. Baza activit ii oric rei organiza ii moderne nu mai este individul ci grupul de munc . când se încerca rezolvarea problemelor prin modific ri aduse structurii unei organiza ii. 8. Toate aceste probleme trebuie s fie luate în considerare i rezolvate de o manier satisf c toare în cadrul DO dac vrem s avem o schimbare de succes. legate de buna func ionare a grupurilor. DO vede progresul i caracterizant pentru DO. Do nu este un efort individual. Spre deosebire de primele eforturi de abordare a schimb rii organiza ionale. Modelul îi apar ine lui Wendell L. teoriile moderne i contemporane (ca i modelele de interven ie practic . DO se axeaz pe schimbarea total a sistemului (total system change) i percepe organiza ia drept un sistem i procese organiza ionale.

San Francisco. jr. Ini ierea programului presupune implicarea conducerii ± top managementului. (2) abilit ile manageriale. (3) stabilirea c ilor de ac iune. H. CARACTERISTICILE DEZVOLT RII ORGANIZA IONALE66 In încheierea acestei scurte prezent ri a dezvolt rii organiza ionale vom prezenta un model care încorporeaz cele spuse în acest capitol. 1989. p. Dimensiunea strategie-structur înseamn crearea unui nou plan strategic pentru organiza ie (sau îmbun t irea celor existente) i alinierea departamentelor. împ rt irea informa iei i disponibilitatea de a accepta schimbarea ± condi ii care trebuie s succes. Diagnosticarea problemelor cere o analiz serioas a oportunit ilor i sl biciunilor organiza iei.. dac vrem ca acesta s aib îmbun t e te încrederea. Stabilirea c ilor de ac iune i implementarea planurilor determinate de acestea implic cinci puncte critice pentru schimbarea organiza ional . programe pentru îmbun t irea abilit ii de rezolvare a problemelor (problem solving French. bazat pe recompensarea performan elor. Sistemul de recompense stabile te un sistem de merit. (3) construirea echipelor (grupurilor) de lucru. (2) diagnosticarea problemei. (4) dimensiunea strategie-structur abilities). generând astfel cooperarea la nivelul întregii i (5) sistemul de recompense. Programele de DO încearc întotdeauna s creeze situa ii ³câ tig-câ tig´ (³winwin´ situations). 67 Kilmann. analiza critic a procedurilor i practicilor curente. Jossey-Bass Publications. DO are nevoie de 1-5 ani pentru a fi implementat cu succes. etc. care noile aptitudini i atitudini manageriale în fiecare grup de munc .organiza iei ca pe un proces continuu în contextul unei mediu aflat într-o schimbare constant . TABELUL 4. Interven iile include programe de preg tire. în contextul acestui sistem. un lucru necesar pentru rezolvarea problemelor complexe. R. 9. Este un model care apar ine abord rii ³sistemice globale ³(total system change) i care are cinci stadii: (1) ini ierea programului. birourilor. Prantice Hall. Trebuie amintit faptul c . New Jersey. 1999. 66 50 . Abilit ile manageriale ofer i managementului resurselor umane noi modalit i de a rezolva probleme complexe i de a ³dezgropa´ prejudec ile ascunse de c tre membrii organiza iei. Acestea se vor constitui în inte pentru interven iile ce vor urma. Ralph Kilmann prezint un model foarte detaliat i complex al DO insistând mai ales asupra principalelor puncte critice pentru schimbarea organiza ional 67 . comunicarea.Organization Development (Behavioral Science Interventions for Organization Improvement). Killman descrie cele cinci domenii astfel: ³Ce face fiecare domeniu pentru organiza ie? Dimensiunea cultural pre-existe orice efort de schimbare. (4) implementarea acestora i (5) evaluarea rezultatelor. 29. grupurilor de munc i a pozi iilor individuale pentru sus inerea boii orient ri strategice. Construirea echipelor de lucru insereaz noua cultur organiza ii. Wendell i Bell. Killman consider c acestea sunt: (1) dimensiunea cultural . mai ales accentul pus pe necesitatea unui plan multi-dimensional pentru implementarea unei schimb ri de succes. DO adopt o pozi ie asupra progresului organiza iei care pune accentul atât pe dezvoltarea individual cât i pe cea a organiza iei ca întreg. ± Managing Beyond the Quick Fix. Cecil.H.

1989. care sunt legate de ele pân la un anumit punct. Aceste dou ramuri sunt legate de o a treia.´68 Killman i-a testat modelul în interven ii concrete de Do la AT&T. 1999. Grupurile T. sau ramuri de pornire diferite.Organization Development. a pus primele funda ii ale DO si i-a influen at profund pe cei care i-au urmat. care se g sea atunci la MIT si fusese fondat in 1945 sub conducerea lui Kurt Lewin. jr. ISTORICUL DEZVOLT RII ORGANIZA IONALE Bazele si dezvoltarea DO au beneficiat.1986. care aveau sa fie denumite astfel mult mai târziu. General Electric. sa existe si un observator care sa ia noti e despre interac iunile dintre membrii. prima a constituit-o inova ia aplic rii rezultatelor Äinstruirii de laborator´ (lab training) in organiza ii complexe. Pranctice Hall. care avea deja o experien vast in rela ii interpersonale si de grup. Ford. o parte din grup a dorit s asiste la aceste prezent ri. Äcel mai important aspect educativ al conferin ei´70. Observatorii î i prezentau noti ele la sfâr itul fiec rei zile de lucru membrilor din personalul lui Lewin.. Leland Bradford si Ronald Lippitt (Lewin murise la începutul anului 1947). 76.The History of the National Training Laboratories 1947. de aportul oamenilor de tiin dezvoltarea sa.. In cursul verii lui 1947. au ap rut in timpul acelui atelier din New Britain.curând dup aceea. 13-14. TRW. Deoarece unii din membri nu erau de acord cu interpret rile date de observatori comportamentului lor.sus ine schimbarea i noile metode de lucru prin legitimarea (oficial ) a noii culturi. Jerrold I. dar are cel pu in trei origini. 51 . ca o sesiune nestructurat in care participan ii înv au din propriile interac iuni din cadrul grupului. Connecticut si sponsorizat de Comisia Interrasial din Connecticut si Centrul de Studiu al dinamicii grupurilor. ace tia au 68 si de cel al membrilor organiza iilor la care DO a fost aplicat . discu ia a fost deosebit de interesant . In paralel cu acestea se poate vorbi si de abord rile tehnice si socio-clinice Tavistock. pentru ei. Westinghouse i Xerox69. Cecil. a noilor practici manageriale i a noului sistem de munc în grup. Ideea era s se creeze un Ägrup de instruire´ (learning group) in care. ca rezultat al experimentelor care foloseau sesiuni de discu ii pentru a schimba comportamentul uman. ceilal i membri au grupului s-au al turat si ei acestei sesiuni zilnice. RAMURA DE ÄINSTRUIRE DE LABORATOR´ Grupurile T Instruirea de laborator a ap rut pentru prima dat in 1946. Genaral Foods. deopotriv . 69 French.H.Organizational Dynamics. Un istoric al DO nu va putea men iona to i autorii care au participat la crearea si Killman. Modelul s pune accentul pe implementarea gradual a schimb rii în cele cinci dimensiuni si adopt o viziune holistic ce se potrive te punctului de vedere adoptat în lucrarea de fa . Eastman Kodak. R. iar dup trei zile. 2. Primul pas in dezvoltarea instruirii de laborator a fost f cut in cadrul unui atelier de rela ii între grupuri organizat de State Teachers College in New Britain. 1987. iar experien a sa a r mas.. Din aceste întâlniri. DO nu are o istorie foarte lung . Kurt Lewin. la ini iativa fo tilor colaboratori ai lui Lewin. a doua este compus din studii de cercetare si feedback. Kenneth Benne. A. p. A Completely Integrated Program for Creating and Maintaining Organizational Success. ci doar etapele majore. New Jersey.apari ia Äcercet rii in ac iune´ (action research). p. H. Wendell i Bell. al turi de membri si de conduc tor. 70 Hirsch. s-a n scut in 1947 Laboratorul Na ional de Instruire in Dezvoltarea Grupurilor.

Pe lâng influen a lui Lewin asupra colaboratorilor s i. nu se aplic u or la organiza ii si sisteme complexe. avea s se numeasc Grupuri T). printre ai c rui clien i cu nume sonore s-au num rat marile companii IBM si Exxon. ÄCompeten a interpersonal si eficien a organiza ional ´ publicat in 1962. care s-a numit mai apoi Institutul LNI de tiin e Comportamentale Aplicate si care se ocup cu actuala instruire cu Grupuri T. Aceast în elegere devenise tot mai pregnant in timpul anilor 50 si era evident in educa ia post-universitar si in terapia de grup. Kallajan. mai târziu.. in 1967. Maine în cadrul c reia participan ii s-au întâlnit zilnic cu câte un instructor si un observator instrui i in abilit i de baz in instruirea grupurilor (ceea ce. In colaborare cu John Paul Jones.. care se ocupa cu rela ii industriale in 71 rii organiza ionale. Verne i Weschler. DO si înv importante manuale de DO. memo din mai 1952. publicat in 1970.General Strategies for Effecting Changes in Human Systems. Aceste experien e sunt descrise in cartea sa..Training Managers for Leadership. cuno teau conceptele de înv are si schimbare si natura tranzac ional a oamenilor si a mediului in care ace tia tr iesc. cuno tin ele acestora in domeniul actoriei si Äpsihodramei lui Moreno´71 au contribuit la formarea Grupurilor T. procedurile si regulile si. a devenit una dintre cele mai Smith. datoriile si responsabilit ile. Al turi de Art Shedlin. si care includeau Äto i managerii unei unit i organiza ionale´74. 1980. Robert. si ideile sale despre solu iile integrative la problemele organiza iilor au fost o influen major asupra lui Benne. care se ocupase si ea cu teoria managementului. Robert i Benne. In cursul dezvolt rii ulterioare a instruirii de laborator a devenit evident c abilit ile comportamentale si capacitatea de în elegere a indivizilor. Argyris a contribuit foarte mult la teoriile instruirii de laborator. dar si la cercet rile in aceste domenii. Totodat . mai ales cu rela iile interorganiza ionale si de grup)´73 . 74 Tannenbaum. Tannenbaum a organizat si primul program universitar de DO.organizat o sesiune de trei s pt mâni la Academia Gould din Bethel. comunicarea si analiza sinelui) dar si subiecte organiza ionale (cum ar fi datele limit .Small Groups and Personal Change. Bradford si Benne erau familiari cu filozofia educa iei lui John Dewey. Robert Tannenbaum Robert Tannenbaum a organizat in 1952 si 1953 primele sesiuni de Äconstruire de echipe´ (team building). 75 Din coresponden a lui Tannenbaum. Cartea sa ÄTeoria si metoda interven iei´. 1954. Chin. Kenneth D.75 Chris Argyris Prima persoan care a inut sesiuni de construire de echipe cu un pre edinte de companie si o echip format din e aloanele conducerii a fost Chris Argyris. 1969. Tannenbaum a folosit atunci prima dat no iunea de Ägrupuri structurate pe vertical ´ pentru acele grupuri care aveau de-a face cu Äsubiecte personale (cum ar fi rela iile interpersonale. crea ia Grupurilor T a ap rut datorit în elegerii importan ei ajutor rii grupurilor si conduc torilor acestora de a se axa pe procesele de grup si conducere. 72 Mary Follet. Peter B. Douglas McGregor Transferul si abordarea sistematic a problemei implement rii abilit ilor înv ate din Grupurile T la organiza ii complexe sunt meritele lui Douglas McGregor. Irving R.Comunitatea de Înv are a Dezvolt rii Organiza ionale la UCLA. aparente in cadrul Grupurilor T. Aceast sesiune a condus la formarea Laboratorului Na ional de Instruire. Intr-un sens. 72 52 . 73 Din coresponden a lui Tannenbaum.

Herbert Shepard Datorit lui McGregor. Fortune. iar proiectele intergrupuri au fost acelea care Äau dus la adev rata DO´80. 77 53 . Metoda laboratorului a fost combinat cu cea a studiului de caz la început. iar apoi s-a trecut la Grupuri T. Un adept al scrierilor lui Kurt Lewin.The Instrumented Training Laboratory. care a avut un impact deosebit asupra managerilor înc de la publicarea ei in 1960. Herbert Shepard. adic a membrilor organiza iei provenind din departamente diferite. dar. la departamentul de rela ii cu angaja ii. Shepard a fost influen at si de Farrel Toombs. la care au participat to i membrii managementului de Ämijloc´. lui Shepard i s-a al turat Robert Blake. psihologi si teoreticieni ai managementului. ca si McGregor. s nu uit m c tot el a fost acela a fondat primul program doctoral pentru speciali tii DO. Rezolvarea problemelor ap rute intre grupuri. Blake si Shepard In cadrul unui alt experiment in rafin riile Esso. Din coresponden a si interviurile luate lui Herbert Shepard si Robert Blake. care urma s aib un impact deosebit asupra DO. 79 Blake. In 1958 si 1959 Shepard a organizat trei experimente de DO la unele din rafin riile cele mai importante ale Essoin cadrul celui de la Bayonne. Jane. printre influen ele sale se num r si sociologi. dup care s-au inut laboratoare pentru to i membrii managementului77. 1965. precum si nevoia pentru aplicarea DO la nevoile fiec rui client. exerci ii organiza ionale si cursuri. bineîn eles. cum este Peter Drucker. Jones a fost acela care si-a denumit mai târziu organiza ia Ägrupul de dezvoltare organiza ional ´76. Prima a fost folosirea ceea ce mai târziu avea s se numeasc Äabordarea Grilei Manageriale´78 (care fusese creat de Blake si Jane Mouton pentru psihologie social si folose te feedback bazat pe scale si m sur tori ale comportamentelor individuale si de grup din timpul sesiunilor)79. 78 ibidem. 76 Burck. A doua a fost folosirea mai multor resurse pentru dezvoltarea echipelor. consultan si conflicte intre grupuri in instruirea de laborator a Äverilor´. De i munca sa la Esso este extrem de important pentru acest istoric. 1962. Inova ia a fost importan a acordat rela iilor între grupuri. a devenit angajatul companiei Esso Standard Oil (actualmente Exxon) in 1957. Gilbert. ÄPartea uman a unei organiza ii´. McGregor a fost.Union Carbide¶s Patient Schemers. pentru a sus ine o serie de laboratoare pe parcursul a dou s pt mâni. Louisiana s-a folosit un studiu bazat pe interviuri si metode de diagnostic care au fost discutate cu conducerea la vârf. dup cum se vede si din lucrarea sa cea mai important . Dup cum afirm Robert Blake ÄEra un fel de a înv a s respingem tipul de Grupuri T mai ciudate care permiseser DO s devin cunoscut . 80 Din coresponden a lui Robert Blake. In cadrul ultimului experiment. pe lâng cele interpersonale. De i McGregor era for a dominant a acestui grup. Shepard si Blake au f cut câteva inova ii. el a stabilit un mic grup intern de consultan care ajuta managerii companiei si pe subordona ii lor s devin mai eficien i folosind tiin ele comportamentale. Robert i Mouton Srygley.aceea i companie ca si McGregor. cei doi au descoperit importan a implic rii active a managementului unei organiza ii in conducerea programelor.´. a fost foarte important pentru evolu ia ulterioar a DO. Deoarece in cadrul acestui al doilea experiment nu s-a reu it implicarea conducerii la vârf. influen at de grupul condus de Lewin care pusese bazele Grupurilor T. care fusese consilier la celebra fabric Hawthorne si fusese instruit de Carl Rogers. practicat in cadrul acestui experiment.

N-am vrut sa-i spunem îmbun t ire organiza ional . pentru ca tiin ific ´82. Richard Beckhard f cuse carier in teatru. Beckhard a participat si la conferin ele LNI pentru vârfurile conducerii si pre edin ii de companii86. Programul f cut de Blake pentru Esso se numea ÄDezvoltare Organiza ional ´. De la acesta din urm a înv at 81 82 ibidem.84 Dup ce a devenit interesat de DO si a decis s .83´ Richard Beckhard O alt figur major in apari ia si dezvoltarea DO. a c rei studii universitare in matematica si fizica pur îi d deau o în elegere deosebit a Äm sur torilor. A devenit parte a LNI ca urmare a unor discu ii cu Lee Bradford si Ronald Lippitt. pentru c se aplica la toat organiza ia si nici instruire in rela ii interumane. Termenul a ap rut deoarece: Änu voiam s ne denumim programul dezvoltare managerial . tat l. care folosea terapia familiei. urm torul pas care mi-a venit in minte a fost dezvoltarea organiza ional . Al i autori care l-au influen at pe Blake in cercet rile sale in dinamica Ätotul sau nimic´ intre grupuri au fost Muzafer Sherif cu cercetarea sa fundamental in dinamica grupurilor 81 si Jane Mouton. pentru a se deosebi de alte programe de dezvoltare managerial care aveau loc in acela i timp.Robert Blake Reu itele lui Blake au fost influen ate mai ales de lucr rile lui Korzybski si a semantici tilor generali ti. Ca o extensie a acestui program. termenul de ÄDezvoltare Organiza ional ´ apare in lucr rile lui Robert Blake. In sfâr it. care l-au f cut s vad ca Äa vedea lucruri discrete ca fiind reprezentative a unei serii continue este mult mai stimulant si mai interesant decât doar a vedea doua lucruri ca fiind opuse´. Blake a fost influen at si de John Bowlby. Herbert Shepard. de i asta era intr-un fel. Din coresponden a lui Mouton. 83 Din coresponden a lui Robert Blake. John trata familia intact : mama. 84 Din coresponden a lui Richard Beckhard. 54 . instruire de laborator pentru manageri Äde mijloc´.´85 Beckhard a fost cel care a organizat cel mai important program de instruire in DO. Fraza Ägrup de dezvoltare´ fusese deja folosit de Blake si Mouton in leg tur cu instruirea in rela ii interumane si apare intr-un document publicat in 1956. Termenul de ÄDezvoltare Organiza ional ´ De i nu este clar cui apar ine de fapt. Douglas McGregor si Richard Beckhard. el a lucrat cu McGregor la General Mills in 1959 sau 1960 pentru a facilita Äun program de schimbare a culturii organiza ionale care azi s-ar numi calitatea vie ii la locul de munc sau DO. si a terapiei cu dezvoltarea. Programul LNI pentru speciali ti in instruirea si dezvoltarea organiza ional (PSIDO). 86 Din coresponden a lui Beckhard si alte surse. Beckhard a fondat si Conferin ele LNI de management al muncii. modelelor experimentale si a abord rii fenomenelor dintr-o perspectiv Blake c : Äa trata boala mentala a unui individ in afara contextului era o modalitate«ineficient de a ajuta o persoan «pacien ii trebuie v zu i in leg tur cu mediul lor familial. 85 Ibidem.i schimbe cariera. unul din membrii clinicii Tavistock din Londra. a c rui prim sesiune a inut patru s pt mâni si a avut loc in 1967. Jane Mouton. fra ii si surorile«Sunt sigur c în elege i c prin substitu ia cuvântului familie cu cuvântul organiza ie. iar rolul s u a fost sa conduc programul general de edin e.

Istoricul s u este legat de tehnicile unui grup de cercet tori din Centrul de Cercetare al Universit ii din Michigan. Lickert a devenit. Howard.Using Employee Questionnaire Results for Improving Organizations: The Survey (Feedback) Experiment. la Michigan. Cecil. in final. s-a dezvoltat Äscala lui Lickert´. problemelor sale si rela iilor sale personale de serviciu. cât si feedbackului. Rensis Lickert. Rensis Lickert Centrul de Cercetare al Universit ii din Michigan a fost fondat in 1946.. Lickert avea un doctorat in psihologie de la Universitatea Columbia. când fostul director al Diviziunii de cercetare a programelor din cadrul Biroului Federal de Economie Agricol . Ramura de cercetare si feedback a ap rut ca urmare a schimb rii metodologiei atât cercet rii. H.´88 O alt inova ie a fost împ rt irea datelor unui studiu cu departamentele care au participat la el. Adaptat dup coresponden a lui Lickert. 91 French. Wendell i Bell. care este folosit si azi. 1999. si. care s-a mutat de la MIT. 1959. directorul Institutului pentru Cercetare Social . operate de membrii Centrul de Cercetare al Universit ii din Michigan. C.´87 i-am spus ÄDezvoltare Organiza ional ´. Floyd Mann. leg turi intre membrii si teoreticienii ramurii de cercetare de laborator si adep ii celei de-a doua ramuri ca importan in DO. rezultatele acestei tehnici fiind c : Äo procedur de discu ie intensiv la care particip tot grupul si sunt împ rt ite rezultatele unui chestionar aplicat angaja ilor este eficient pentru a introduce schimbarea intr-o organiza ie. s-a mutat la Michigan. leg turi care n-au f cut decât s se consolideze de-a lungul evolu iei acesteia din urm . RAMURA DE CERCETARE SI FEEDBACK Cercetarea si feedbackul. Din coresponden a lui Beckhard. in 1948. ac iunea. Pranctice Hall. RAMURA DE CERCETARE IN AC IUNE Cercetarea in ac iune a fost descris ca Äo cercetare colaborativ intre client si consultant care consist intr-un diagnostic preliminar. explorarea datelor si planificarea ac iunii de c tre grupul client. constituie a doua ramura ca importan in istoria DO.´90 Existau. care includea centrul din Michigan si Centrul de cercetare a dinamicii grupurilor.´91 Exist cel pu in patru variante ale cercet rii in ac iune. 90 Baumgartel. adunarea datelor de la grupul client. 89 Mann.Organization Development. 88 87 55 . feedbackul datelor la grupul client. unde fusese fondat. a a c nivelul întregului sistem. ceea ce voia s zic un efort de schimbare la B. Rensis Lickert et alt.[«] deoarece abordeaz sistemul rela iilor umane ca pe un întreg (superiorii si subordona ii se pot schimba împreun ) si pe fiecare manager.termenul era prea static. care a dus la rezultate notabile in management si performan . supraveghetor si angajat in contextul slujbei sale.Studying and Creating Change. bineîn eles. New Jersey. care sunt o form specializat de Äcercetare in ac iune´. In principal s-a urm rit Ädiscutarea rezultatelor unui studiu intre manageri si subordona i si planificarea împreun cu ace tia. intr-un Äsir de conferin e legate intre ele´89. Kansas Business Review. iar pe baza dizerta iei sale de doctorat ÄO tehnic pentru m surarea atitudinilor´. jr. Dup ce a fondat Centrul de Cercetare al Universit ii din Michigan.

94 Dicks. General Motors. Venezuela si Olanda) folosesc aplica ii ale ramurilor de DO prezentate mai sus. Canada. cât si in Statele Unite si India. John Rickman et alt. precum si de teoriile lui Lewin. Aplica iile ramurilor DO in alte domenii Al turi de Statele Unite.Fifty Years of the Tavistock Clinic i DeBoard. PARALELELE SOCIO-TEHNICE SI SOCIO-CLINICE In aceast parte vom urm ri evolu ia clinicii Tavistock din Londra. Graphic Controls. Procter & Gamble. dar si probleme administrative si manageriale. Bion.V. Suedia. Dicks. si. care a evoluat in paralel cu institu iile men ionate mai sus. Ford Motor Company. Bion si Rickman au participat la ÄExperimentul Northfield´ din timpul r zboiului. multe alte ri (incluzând Marea Britanie. Australia. clinica folosea si modelul cercet rii in ac iune pentru a oferi un ajutor practic familiilor si organiza iilor. Sun Oil si TRW Inc. atât in Europa. Equitable Life Assurance Company. dup cum am men ionat mai sus. R. Finlanda.Fifty Years of the Tavistock Clinic. Ibidem. rela iile lor cu ceilal i. Mountain Bell Telephone. Experimentele lui Trist in privin a restructur rii muncii si folosirea echipelor de munc semi-autonome in mine au fost înainta ele altor experimente de restructurare in toate domeniile. 93 92 56 .94 Eric Trist Abordarea socio-tehnic a restructur rii muncii folosit de c tre clinic a evoluat dup vizita lui Eric Trist la o min . de lucr rile lui W. Hewlett-Packard. Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC). Norvegia. Polaroid. Insulele Filipine. Bankers trust. Clinica Tavistock a beneficiat de inova iile folosirii psihologiei sociale in psihiatrie care a evoluat dup al doilea r zboi mondial. in teoria sa asupra comportamentului grupului. Heinz Foods. O alt preocupare a clinicii. si influen ele lui Bion si Lewin asupra sa. D. H. printre care interesul pentru cercetarea in ac iune si participare. 1970.The Psychoanalysis of Organizations.. Clinica fusese fondat in 1920 si era specializat in psihoterapie pe baza teoriei psihoanalizei precum si folosind tipul de tratamente aplicate veteranilor din al doilea r zboi mondial. R. Printre companiile care le folosesc se num r Union Carbide si Exxon (primele companii care le-au folosit). in cadrul c ruia solda ii britanici î i petreceau ase s pt mâni intr-un grup in care efectuau diferite sarcini u oare si discutau despre sentimentele lor. sunt înc folosite in DO. 1978.93 Al turi de aceasta.. de i abordarea socio-tehnic se axa pe angaja ii unei organiza ii. Digital Equipment Corporation. era terapia familiei in cadrul c reia copilul si p rintele erau trata i simultan. Conduc torii clinicii Tavistock au men inut rela ii strânse cu teoreticienii DO din Statele Unite. John Rickman si altora despre terapia de grup. Tektronics. Japonia. nerespectând abordarea sistemic a DO. H. Robert. IBM. Connecticut General Insurance Company. W. Cercetarea in ac iune are câte ceva in comun cu toate celelalte ramuri ale DO si este fundamental in evolu ia DO.printre care Äcercetarea participativ in ac iune´92 care este cel mai des folosit in DO. Noua Zeeland . Bion. Bion a folosit acest experiment mai târziu.. multe alte aspecte.V.

Paris.. îns ar fi mai bun dac a s-ar face o schimbare major in structura sa´95. ofi eri. Nalbandian. Bibliografie obligatorie ± 1.. 1995 1. Resurse umane: Ghid propus de The Economist Books. chiar in armata S. Public Personnel Management. secretare. * * *. mai ales din cauza lipsei unor m sur tori sistematice a rezultatelor. William F. Gerald A.de la folosirea altor denumiri pentru tehnici DO pân la existen a unor programe f r expunere foarte mare. Donald E. Françoise Chevalier. Mel R.London: DP Publications.New Jersey: Prentice Hall. A.U. a folosit numai intermitent programe DO. De asemenea capitolul de fa prezint rela ia dintre schimbare i dezvoltare organiza ional în diferite contexte organiza ionale. 1999 3. ± Bucure ti: Editura Nemira. Leighton.Reflections on the Organizational Effectiveness Center and School. Managementul resurselor umane. De Boeck. Hoffman. 1993 5. Psihologie organiza ional . tipurile de organiza ii i modelele evolutive).. profesori. 2002 Bibliografie recomandat : Adkin. f r a preciza care ar fi aceasta. Foundations of Personnel. Stoica-Constantin. Armata S. Managementul resurselor umane. 2. 1998 5. Gestion des Ressources humaines/Lakhdar Sekiou.solda i. ± Ia i: Institutul European. Petrescu. G. 1983 4. Glueck. Gordon. Ion. ± Bucure ti: Editura Economic . Mathis. Elaine. in asocia ii profesioniste. geologi.Bucure ti: Editura Economic . In Statele Unite exist aplica ii ale tehnicilor DO in sistemul de educa ie. 3. etc. Chiric . Management: fundamente socioumane. Sofia. tipuri de schimbare.A. ci au încercat s ia in considerare cât mai multe tipuri de meserii. John. 6. ± Bucure ti: Editura CODECS. tehnicieni. Maria. ± Bra ov: Editura LUX LIBRIS. Organiza iile industriale si comerciale nu sunt singurele care folosesc DO. Moldovan-Scholz. 1998 95 Spehn. sub acest nume sau altul.. mai mult. Bruno Fabi.± Plano: Business Publications Inc. chiar in triburile indiene. 2000 Cole. Ivancevich. in agen ii de asisten social . Charles-Henri Besseyre des Horts. ± Bucure ti: Editura Victor. coli de gandire) i dezvoltarea organiza ional (defini ie. modele teoretice. psihologi. si. Pe lâng participarea multor tipuri de organiza ii. Managementul resurselor umane/ Robert L. 1985. îns intr-un studiu f cut la 71 de companii s-au g sit 33 de firme care aveau un program bazat pe tehnici de dezvoltare organiza ional . in spitale. Ana. 2000 6. Context and Strategies. Patricia. mineri.Modalit ile in care DO este aplicat in toate aceste ri si companii difer . 57 . un alt aspect important al aplica iilor DO este c nu au r mas axate doar pe e aloanele de sus ale conducerii. in departamente de poli ie. 1993 i 4. Bruxelles: Les Éditions 4L. Oscar. surori medicale. in unit i guvernamentale la nivel local si na ional. Personnel Management Theory and Practice. Jones. 1996 Cole. ± Cluj-Napoca: SO ± Casa de Editur Consultan ³Studiul Organiz rii´. con inut i form ). doctori. preo i. avoca i. Louise Blondin. schimbarea organiza ional (defini ie. Managementul personalului. Panaite C. Modele de diagnoz i interven ii. oameni de tiin si ingineri. Managementul resurselor umane.A. Costache Rusu (coordonatori). Ticu. John M.. speciali ti IT. Marina american a acceptat s organizeze un program de un an.U. 1999 2. Nica. îns a considerat c programul Äare o valoare clar . biserici. contabili. Klingner. Sumar Acest modul prezint conceptele fundamentale ale cursului de fa : organiza ia (caracteristicile sale. Constantin. ± Ahuntsic.. modele teoretice.

continuând cu colectarea i analiza informa iilor i datelor. 9.Acest modul descrie într-o form sintetic principalele componente ale unui program de schimbare/dezvoltare organiza ional . Care dintre cele trei modele de reform a activit ii DP în domeniul public crede i c se poate aplica în sistemul administrativ românesc de ast zi? Argumenta i r spunsul. 8. Obiective specifice:. 11. cu prezentarea celor mai cunoscute tipuri de interven ii practicate pân la ora actual în domeniu i încheind cu problema rezisten ei la schimbare care apare destul de des în practic i afecteaz rezultatele finale ob inute.-acest modul are drept scop aplicare cuno tin elor despre schimbarea i dezvoltarea organiza ional în elegerea i st p nirea metodelor i tehnicilor diagnozei organiza ionale precizarea instrumentelor de colectare i analiz a datelor folosite in diagnoza organiza ional prezentarea conceptului de ³rezisten la schimbare´ i a modelelor teoretice adiacente Deprinderi/competen e: -dobandirea cuno tin elor necesare pentru colectarea i analiza datelor necesare diagnozei organiza ionale dob ndirea abilit ilor teoretice i practice necesare aplic rii schimb rii organiza ionale cu un minimum de rezisten la schimbare Cuno tin e care ar trebui reactualizate: no iunile de schimbare organiza ional . Care dintre domeniile organiza iei în care lucra i se preteaz la elaborarea unui manual de proceduri/reguli? De ce ? 58 . dezvoltare organiza ional organiza ie ca system deschis de tip biologic Schema logic a modulului Diagnoza organiza ional ca metod generatoare de date necesare pentru implementarea unei schimb ri organiza ionale de succes i Chestionar de evaluare: 7. începând cu diagnoza organiza ional .MODULUL II. 10. 12. COMPONENTELE UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE/DEZVOLTARE ORGANIZA IONAL Scop . Care este diferen a dintre ³resursa uman ´ i ³personal´ i de ce este important pentru activitatea de MRU? C te dintre cele 8 obiective amintite în capitolul precedent sunt atinse/realizate în organiza ia în care lucra i? Alege i 3 obiective i încerca i s le opera ionaliza i. Care dintre cele trei modele de reform considera i c ar fi ideal pentru administra ia public ? Argumenta i r spunsul. s vede i cum a i putea pune la cale un plan de atingere a lor în organiza ia în care lucra i.

Organization Development and Change. Hintea. Transaction Publishers. Editura Economic . Thomas G. S. T. Robert ± Approaches to Planned Change (Orienting Perspectives and Micro-Level Interventions). Dodu. Pop. Editura All. Burke. Huse. a ordinii în care trebuie efectuate anumite opera iuni i a elementelor strategice pe care trebuie s le ia în calcul pentru a m ri ansele de succes ale unei asemenea ini iative.. 4. pe care studentul trebuie s-o ia în considerare atât sub aspectele sale negative cât i sub cele pozitive posibile..Introducere în Problematica Schimb rii Organiza ionale în Administra ie Public / M. Cecil. Armenia i Miles. 1993. C. începând cu diagnoza organiza ional . Ciprian. 4. 1999. Edgar F. Warner ± Organization Development. Cummings. Armenia ± Managementul schimb rilor. Un ultim aspect foarte important îl constituie rezisten a la schimbare. E. Burdu .Obiective - Acest modul descrie într-o form sintetic principalele componente ale unui program de i analiza schimbare/dezvoltare organiza ional . în Revista Transilvan de Studii Administrative. Michael ± Managementul schimb rii organiza ionale. Eugen. Robert . Androniceanu. Bucure ti. Cursantul trebuie s urm reasc atent modelele propuse în suportul de curs i s identifice principalele lor avantaje care le propun pentru punerea în aplicare. A. ofere Ghid de studiu ± Cu un caracter practic/aplicat mai pronun at decât modulul anterior.: St. Bibliografie obligatorie : 1. Tripon. UK. Cameron. Calin Ghioltan. cu prezentarea celor mai cunoscute tipuri de interven ii practicate pân la ora actual în domeniu i i afecteaz rezultatele finale ob inute. Golembiewski. 59 . 3. . nr1 (2)/1999. Ouinn. 3.Colin . Ghiol an. 2000 6. Tripon. Androniceanu. Prentice Hall.Managing Change in Organizations. Ioana . acesta urm re te s cursantului o imagine cât mai complet a structurii i etapelor unui program de schimbare/dezvoltare organiza ional .Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values.Wesley Publishing Company. jr ± Organization Development (Behavioral Science Interventions for Organization Improvement). C pr rescu Gheorghi a. continuând cu colectarea încheind cu problema rezisten ei la schimbare care apare destul de des în practic informa iilor i datelor. 1994. . Paul: West Publishing Company. New Brunswick. 1998. Edi ia a doua. Bucure ti. Addison-Wesley Publishing Company. Cluj-Napoca. Addison. Accent. Kim. New Jersey. 1985 5. Carnall. French. 2000. Wendell i Bell H. Ciprian -Despre rezistenta la schimbare. 1994. 2. C. 2. Prentice Hall International Ltd. Ed. Presa Universitar Clujean Bibliografie recomandat : 1. 1999.

în elegerea rolului pe care îl joac aceasta într-un program DO i dezvoltarea abilit ilor de pozi iona i desf ura corect aceste etape în structura unui astfel de program. Identifica i principalele domenii vizate de diagnoz în cadrul unei organiza ii. Ce reprezint un simptom semnificativ i în care dintre cele 2 etape principale ale modelului de diagnoz organiza ional propus deEugen Burdu apare el? 5.UNITATEA 1. Chestionar de evaluare: 1. 4. suprsistem. de a eviden ia cauzele acestora i de a proiecta solu ii care s conduc la o îmbun t ire a situa iei i a activit ii organiza iei. design de grup. Pentru a eviden ia aceast caracteristic facem apel la 3 exemple. Ce activit i poate cuprinde subetapa postdiagnozei? 6. simptom semnificativ. DIAGNOZA ORGANIZA IONAL (ANALIZA DIAGNOSTIC) Obiective: Însu irea de c tre cursant a principalelor caracteristici i etape ale diagnozei organiza ionale. No iuni cheie: diagnoz organiza ional . design organiza ional. 4. ce const (cel mai adesea) într-o colaborare între (unii) membrii ai organiza iei i un consultant/o echip de consultan i extern/i care colecteaz i analizeaz date i informa ii relevante fa de o problem sau un set de probleme. diagnoz ³în cascad ´. Prentice Hall. cu scopul de a identifica punctele forte/slabe ale domeniului analizat. mediu de sarcin . Descrie i modul de transfer al componentelor de la nivelele superioare la cele inferioare în modelul de diagnoz organiza ional propus de Huse i Cummings. postdiagnoz .i p streze o pozi ie mai la începutul sau cel mult la mijlocul unui asemenea tip de ac iune. prediagnoz .) 2. Este diagnoza organiza ional o activitate individual sau de grup? (Argumenta i r spunsul. Diagnoza organiza ional (analiza diagnostic) Definirea conceptului: Diagnoza organiza ional este o etap a unui program/proiect de schimbare/dezvoltare organiza ional . 1999) i ne spune c procesul de dezvoltare organiza ional are 3 componente de baz (dignoza. Care sunt cele 2 criterii dup care distingem mai multe tiprui de diagnoze organiza ionale? 3. subsistem. Pozi ia diagnozei într-un proiect/program de schimbare/dezvoltare organiza ional : Aceasta poate s difere de la un model la altul. 60 . Primul ne este furnizat de c tre Wendell French i Cecil Bell în lucrarea Organization Development (New Jersey. tinzând totu i s .

Lucrul cel mai interesant pe care îl observ m referitor la diagnoz în modelul French-Bell este c ace tia gândesc procesul de schimbare organiza ional în termeni foarte tehnici. Diagnosis (i. p.. o. preluat de la Kolb i Frohman (³An organization development approach to consulting´. Planning (i. 1987. Evaluarea efectelor ac iunilor/interven iilor 4. analiza critic a acestora. Ac iunile/interven iile realizate pe baza datelor furnizate de diagnoz 3. Evaluation (i.Interven iile (implementarea planului de ac iune). aduc în discu ie un model care presupune mai multe etape i anume modelul lui Warner Burke. 12.) . Se poate constata c modelul lui Warner Burke este mai detaliat i c diagnoza se apropie în acest caz de o pozi ie central în programul de schimbare/dezvoltare organiza ional . 4. Feedback (i.) . 7. Models. Harrison în lucrarea sa Diagnosing Organizations. o.) . SAGE Publications Ltd. Totu i. selectarea solu iei finale i dezvoltarea planului de ac iune). Acest fapt ne conduce la ideea c dup etapa a 4-a ar trebui s urmeze o nou etap de evaluare a efectelor noilor ac iuni/interven ii i. Acesta presupune urm toarele etape/faze: 1. atunci când vorbesc de programele/proiectele propriu-zise de dezvoltare organiza ional . o. Diagnoza st rii organiza iei 2. în func ie de rezultatele acesteia procesul s se încheie sau s continue.Feedback-ul (punerea clientului în posesia informa iilor analizate i prelucrate pentru a avea o mai bun i mai clar imagine a situa iei organiza iei). 51-56). 6. Asem n tor stau lucrurile i în cazul modelului de proiecte de schimbare/dezvoltare organiza ional propus de Michael I.Evaluarea efectelor programului.Contractarea (în care p r ile încheie un acord scris în care sunt men ionate preten iile. o. 5). Structura acestui model presupune tot 7 etape: 61 . 5. Sloan Management Review. trecând direct la ac iune (diagnoz ) f r a lua în discu ie eventualele etape preliminare. aceea i autori. and Processes (Applied Social Research Methods Series Volume 8. Noile ac iuni sau interven ii Observ m c etapa a 4-a nu este una complet nou ci este o reiterare a celei de a 2-a. Contracting (i.Planificarea schimb rii (implicarea clientului în alegerea/conturarea solu iilor alternative. ceea ce presupune apari ia unui circuit realizat pe baza feedback-ului asigurat de rezultatele evalu rii în proces. contribu iile i responsabilit ile partenerilor. 3. Interventions (i. o.i dea seama dac sunt compatibili în vederea unei colabor ri).) .ac iunea/interven ia i managementul programului care presupune toate activit ile necesare asigur rii succesului programului) i 4 etape sau pa i care trebuie parcur i în urm toarea succesiune: 1.) . o. Entry (i. 2. p.Ini ierea (prima întâlnire client-consultant în care a ace tia încearc s .Diagnoza (faza determin rii st rii de fapt a organiza iei care se bazeaz în primul rând pe colectarea i analiza datelor i informa iilor). o.) . Methods. de termenele limit de execu ie i de efectele a teptate).) . cel mai adesea legat de resursele necesare.

3.) ± Cercetarea ± Consultantul (Consultan ii) i clientul (clien ii) se cunosc reciproc. cu ajutorul consultantului. abilit ile i interesele sale corespund aspectelor men ionate anterior.) utilizat de Burke i Ini iere (Entry. b). SAGE Publications Ltd. Evaluation (i. Un element de originalitate sau de diferen iere (întrucât originalitatea nu este un scop în sine într-o asemenea ini iativ ) îl reprezint faptul c unul dintre autori consider o activitate ca fiind mai important i/sau mai consistent pentru a o propune ca i etap distinct .i schimba comportamentul. s se decid dac resursele. chiar dac sunt folosi i fie termeni identici ca form de exprimare dar diferi i ca i con inut (cum este cazul etapei de Ini iere (Entry. problemelor i capacit ii organiza iei i c). s î i formeze o prim impresie a nevoilor. i. Activit i diagnostice în afara etapei/fazei diagnozei din structura unui proiect/program de schimbare/dezvoltare organiza ional Conform lui Harrison (Diagnosing Organizations. 5. i. s determine cât de preg tit este clientul i al i membrii ai organiza iei pe care o reprezint acesta de a sus ine proiectul i de a.o) ± Diagnoza ± Consultantul culege informa ii despre natura i sursele problemelor organiza iei. odat început. În sfâr it. nu pentru c ne-am putea imagina scenariul unui proiect de schimbare/dezvoltare organiza ional care. rezultatele proiectului ar fi evaluate de c tre un specialist independent de cele 2 p r i contractuale. Termination (i. contribu ia p r ilor. Methods. Planning (i.). fie termeni diferi i ca form dar cu con inut cvasi-identic (cum este cazul conceptelor Contractare (Contracting. Entry (i. forma de colaborare a acestora i rezultatele care ar urma s fie ob inute. o. 7).o. devenind astfel o parte integrant a activit ii specifice organiza iei. p. 6. Consultantul urm re te 3 lucruri importante: a). analizeaz datele. ci pentru a sublinia fie faptul c aceast etap poate interveni prematur în desf urarea unui asemenea proiect. s se desf oare la nesfâr it. Scouting (i.) ± Evaluarea ± Clientul i consultantul evalueaz impactul ac iunilor întreprinse i eventualele ac iuni viitoare. o.. Îns el se poate încheia i mai repede dac p r ile contractuale sunt nemul umite de modul în care evolueaz acesta.) ± Finalizare ± Dac nu mai este planificat nici o alt ac iune. multe proiecte de dezvoltare organiza ional se 62 .) utilizat de Harrison). i. o .) ± Planificarea ± Consultantul i clientul stabilesc împreun obiectivele urm toarei etape i planific interven iile care trebuie efectuate pentru a rezolva problemele i a îmbun t i eficacitatea organiza ional . examineaz posibilele solu ii i ofer feedback clien ilor. 2. afirmându-i e ecul. Într-o situa ie ideal . pe când cel lalt o re ine doar ca i simpl component a unei etape (cum este cazul feedback-ului diagnostic). interven iile planificate. i. o. o.)).o. în ciuda tendin ei perfec ioniste sau foarte preten ioase a cel pu in uneia dintre p r ile contractante. Remarc m o mare similitudine între structurile i con inutul celor 2 modele propuse de Burke i Harrison.) ± Ac iunea ± Clientul implementeaz . proiectul trebuie s se încheie la un moment dat astfel încât acest lucru s fac loc apari iei efectelor i rezultatelor lui. Diagnosis (i. o.) ± Ini ierea ± Consultantul i clientul negociaz a tept rile privind proiectul i formalizarea acestora într-un contract în care se specific natura i durata activit ilor. fie faptul c . Models. o. 1987. and Processes in Applied Social Research Methods Series Volume 8. Harrison subliniaz importan a etapei de Finalizare (Termination. 4. 7. Action (i. o.1. proiectul se încheie în acest moment.

Avantajul acestei variante este c membrii organiza iei-client contribuie cu propria i cu propriul lor punct de vedere în procesele de culegere de informa ii i de analiz a datelor. Tot în aceast etap pot realiza câteva interviuri sau pot organiza discu ii de grup pentru a se familiariza cu organiza ia i de a evalua atitudinea membrilor ei fa de proiectul propus i pot consulta diverse documente ale organiza iei. poten ialului i capacit ii de schimbare i dezvoltare ale organiza iei cu ajutorul c reia s identifice din timp dac angaja ii sunt dispu i s coopereze într-o analiz diagnostic formalizat i s ia anumite decizii i s ac ioneze în urma feedback-ului primit.i dezvolte capacitatea de autoevaluare care s -i ajute s reac ioneze mai bine la schimb ri rapide de natur social .i evalueze propriile sentimente fa apari ia unor a tept ri de schimbare din partea managementului. când reprezentan ii organiza iei-client i consultan ii pot negocia o revenire asupra etapelor anterioare. De exemplu. clien ii consider de multe ori rezultatele ca fiind irelevante sau prea amenin toare i nu mai sunt dispu i s ac ioneze pe baza lor. i. o. Cu toate acestea s-a constatat c . fapt ce poate conduce la fie mai u or în eles i acceptat.i ajusteze a tept rile dar mai ales s ajusteze a tept rile managementului pentru a evita riscul unei colabor ri dezam gitoare care s se încheie cu un e ec. Bazându-se pe informa iile astfel ob inute. adesea ea devine puternic centrat pe consultant. ocazie cu care observ discret c angaja ii nu i-au personalizat locurile de munc pentru a se sim i mai confortabil în timpul programului de lucru. Un alt exemplu se refer la faptul c diagnoza poate fi o parte a etapei de Ac iune întrucât aceasta din urm reprezint o interven ie în via a rutinier a organiza iei. i consistent m re te gradul de aderare i sus inere a cercet rii i face ca feedback-ul s În plus. Cu ajutorul acestora. o. În plus.) pentru c consultan ii î i asum majoritatea responsabilit ii în desf urarea etapelor de la diagnoz pân la planificarea ac iunilor necesare i. consultan ii fac o vizit organiza iei-poten ial client. Planificarea i Ac iunea. Pe de alt parte. în etapa de Cercetare (Scouting. ocazie cu care întreb rile puse angaja ilor referitor la munca lor i la organiza ia din care fac parte îi pot stimula s .). Întrucât diagnoza solicit competen e tehnice deosebite. urmând ca mai târziu s verifice dac situa ia identificat este rezultatul unui nivel sc zut de identificare al angaja ilor cu locul de munc sau al politicii interne a organiza iei de a nu permite personalizarea. consultan ii pot s . Adesea multe probleme care sunt eviden iate prin diagnoz sunt foarte utile în etapa de Evaluare. puternica implicare în diagnoz a membrilor organiza iei-client pune sub semnul întreb rii obiectivitatea 63 . acesta (sau ace tia în cazul unei echipe) preferând aceast variant pentru c este mai simpl i mai potrivit unei cercet ri mai riguroase i mai obiective. crescând astfel ansele ca membrii organiza iei-client s . economic . i anume Diagnoza. Participarea în diagnoza organiza ional Multe proiecte de dezvoltare organiza ional pot fi descrise ca fiind centrate pe consultant (consultant-centered.deplaseaz mai degrab înainte i înapoi în etapele definite mai sus decât le parcurg în ordinea lor secven ial . în urma feedback-ului diagnostic. Prin constrast. tehnologic etc. chiar realizeaz interven iile sau supervizeaz implementarea solu iilor. uneori. i. consultan ii pot realiza o diagnoz preliminar a nevoilor. consultan ii se angajeaz în activit i diagnostice i în alte etape decât cea de diagnoz propriu-zis . aceast participare activ de acestea. diagnoza centrat lor experien profesional pe client implic reprezentan ii organiza iei-client în tot atâtea etape ale proiectului în câte este util i posibil.

În plus. Componentele sistemice (suprasistemul sau mediul exterior. presupun activit i prea pu in/deloc compatibile cu cele presupuse de diagnoza organiza ional . Un ultim factor care face mai pu in atractiv aceasta variant este acela c . în calitate de angaja i permanen i ai organiza iei i nu doar pe durata proiectului. angaja ilor care au competen ele (preponderent teoretice) necesare realiz rii diagnozei interne le lipsesc adesea calit ile suplimentare care se ob in doar prin experien a dobândit prin practic . Domeniile vizate de diagnoz : Conform opiniei lui Richard Beckhard exist 2 arii de interes pentru aplicarea diagnozei: 1. susbsistemele ca elemente componente ale sistemului organiza ional) 2. ace ti membrii ai organiza iei fiind angaja i în subunit i care. Astfel se pune din nou problema obiectivit ii diagnozei. prin natura lor. în m sura în care exist deja angajate în organiza ie persoane care au competen ele necesare unor asemenea activit i specializate pentru a se putea descurca f r ajutorul unor colaboratori externi. Natura programului de schimbare/dezvoltare organiza ional determin urm toarele tipuri de diagnoz : diagnoza orientat spre rezolvarea problemelor prin eliminarea disfunc ionalit ilor diagnoza orientat spre dezvoltarea organiza ional prin exploatarea oportunit ilor diagnoza cu obiective mixte (rezult din combinarea celorlalte 2 tipuri) Bine-n eles c aici inem cont de faptul c aspectul mixt este aproape întotdeauna implicat întrucât eliminarea disfunc ionalit ilor conduce direct la o îmbun t ire a activit ii organiza ionale îns nu garanteaz exploatarea tuturor oportunit ilor. O a treia variant este reprezentat de auto-diagnoz . sistemul organiza ional luat ca întreg. un anumit domeniu sau o anumit component sau unitate a organiza iei. fiind mult mai specializat i mai detaliat iar recomand rile ei au un efect mai redus asupra ansamblului diagnoza ³în cascad ´ ± form mixt care începe printr-o diagnoz general ce identific punctele ³nevralgice´ ale organiza iei i continu cu o diagnoz specializat sau cu un set de diagnoze specializate (în mod asem n tor diagnozei par iale) care se focalizeaz asupra elementelor sau domeniilor deficitare. Procesele (intrasistemice): 64 . Sfera de cuprindere distinge urm toarele tipuri de diagnoze: diagnoza general ± vizeaz întreaga organiza ie i conduce la recomand ri de ansamblu diagnoza par ial ± vizeaz o anumit activitate. Tipologia diagnozelor organiza ionale: Ne oprim asupra a 2 criterii mai importante ce determin tipuri distincte de diagnoze: I. II. s-ar putea gândi la posibilele repercursiuni pe care le-ar putea suferi dac anumite rezultate ale diagnozei ar nemul umi anumi i membrii cu autoritate sau influen mai mare. intrând în profunzime pân la nivelul de detaliere stabilit de comun acord de conducerea organiza iei i de speciali ti. chiar i într-o situa ie favorabil în care organiza ia este dispus s accepte o doz mai mare i mai consistent de critic .cercet rii i aduce în discu ie teama c surselor anumitor informa ii comunicate prin r spunsuri sau comportamente observate nu li se va putea asigura confiden ialitatea. i aici se pune problema constrângerilor pe care le-ar putea resim i anali tii interni care.

2000) care identific 2 etape principale: 1.3. responsabilit ilor i termenelor de aplicare.- de stabilire a obiectivelor de luare a deciziilor de planificare de comunicare de colaborare între grupuri. 2. comercial. echipe sau subunit i de rezolvare a conflictelor etc. de produc ie. De asemenea obiectivele influen eaz i metodele i instrumentele de colectare a informa iilor. Eviden ierea simptomelor semnificative care reprezint cele mai mari diferen e sesizabile între standardele de performan (ceea ce se a tepta s se realizeze) i performan a propriu-zis (ceea ce s-a realizat în realitate) i care pot fi analizate utilizându-se metode cantitative i calitative. utilizând acelea i tipuri de metode ca i în cazul subetapei anterioare. 2. Postdiagnoza ± cuprinde: finalizarea redact rii studiului multiplicarea i difuzarea studiului tuturor membrilor i unit ilor din organiza ie care sunt implicate sau afectate direct de programul de schimbare/dezvoltare organiza ional discutarea problemelor definitivarea recomand rilor întocmirea programului de implementare (interven iile) cu precizarea competen elor. Modelul de baz al diagnozei organiza ionale: 65 . Culegerea i sistematizarea datelor ce pot viza unul sau mai multe domenii de interes (financiar. analiz care. cele mai des utilizate fiind chestionarul.1. constitutirea echipei responsabile de efectuarea diagnozei i selectarea celor mai adecvate metode i instrumente necesare realiz rii acesteia. 2. trebuie s realizeze în final conexiunea dintre simptomul semnificativ i cauzele primare. cercet rii-dezvolt rii. Eviden ierea punctelor forte i punctelor slabe i a cauzelor care le genereaz . Etapele diagnozei: Întrucât i în cazul acestei probleme exist mai multe puncte de vedere. 2.2.) în func ie de tipul de program i respectiv tipul de diagnoz aplicate. de la caz la caz. managerial etc. Investiga ia i analiza ± cuprinde urm toarele subetape: 2. resurselor umane. interviul. ne-am oprit asupra celui emis i conturat de Eugen Burdu în lucrarea Managementul schimb rii organiza ionale (Bucure ti.5. 2.4. Elaborarea recomand rilor pentru eliminarea disfunc ionalit ilor sau exploatarea oportunit ilor. Preg tirea analizei diagnostic (prediagnoza) ce cuprinde activit i de delimitare a ariei de studiu. observa ia i analiza secundar (consultarea documentelor). Editura Economic .

la fiecare dintre acestea urm rindu-se input-rile (intr rile). 1985). 66 . componentele corespunz toare nivelului respectiv i output-urile (ie irile) (conform schemei de mai jos).Prezentat de Edgar Huse i Thomas Cummings în lucrarea Organization Development and Change (West Publishing Company. acest model se contureaz pornind de la modelul sistemelor deschise i conturându-se pe 3 nivele.

INTR RI COMPONENTE IE IRI ORGANIZA Strategia Tehnologia Structura Sistemele de m surare ( i control) Sistemele de resurse umane Eficien a organiza ional Mediul de sarcin GRUP Structura sarcinii Designul organiza ional Componen a Normele de performan Rela iile interpersonale Varietatea aptitudinal Identitatea sarcinii Semnifica ia sarcinii Autonomia Feedback-ul La nivel organiza ional avem: Intr ri (input-uri): Strategia = planul de ac iune ce define te cum î i va folosi o organiza ie resursele pentru a ob ine avantaje competitive Eficien a grupului INDIVID Designul organiza ional Designul grupului Caracteristici Eficien a individual în mediul în care activeaz . evaluare i diseminare a informa iilor referitoare la grupurile i indivizii din organiza ie. 67 . Sisteme de m surare i control = metode de colectare. Structura . clien i. include metode de produc ie. flux tehnologic/opera ional i echipamente.se refer la modul în care organiza ia converte te resursele în produse i/sau servicii.presupune modalit ile organiza ionale de divizare/repartizare a muncii pe componente orizontale i pe nivel ierarhice pe vertical . Mediul de sarcin = totalitatea p r ilor/elementelor mediului exterior care sunt relevante în atingerea obiectivelor (furnizori. concuren ). controleaz i detecteaz devierea de la obiective. Componente (corespunz toare nivelului organiza ional): Tehnologia .

aptitudinile etc.se refer la componentele corespunz toare nivelului organiza ional ce formeaz cadrul în care î i desf oar activitatea grupurile. dezvoltarea. Identitatea sarcinii (de serviciu) ± m soar gradul în care un post solicit /presupune desf urarea unui segment de activitate profesional identificabil i relativ complet.Sistemul/sistemele de resurse umane = întregul set de activit i specifice domeniului i care urm resc maximizarea rezultatelor în raport cu investiti ia în capitalul uman al organiza iei (planificare personalului. echipa. deriv din interac iunea membrilor grupului i serve te ca ghid al comportamentului de grup. La nivel individual avem: Intr ri (Inputuri): Designul organiza ional ± se refer la componentele corespunz toare nivelului organiza ional ce formeaz cadrul în care individul reprezint cea mai mic unitate. educa ie. Ie irile (Output-urile)(nivelului organiza ional): Eficien a organiza ional (se poate m sura de ex. prin calitatea deciziilor luate. Componen a .).se refer la membrii grupului luând în considerare mai multe criterii de diferen iere (de ex. solicitate de un anumit post. experien a. care tind s le conserve i s le promoveze. Componente (corespunz toare nivelului individual): Varietatea aptitudinal = gama de activit i i de deprinderi corespunz toare acestora. Rela iile interpersonale ± se refer la aspectele psihosociale ale rela iilor umane din grup ce pot afecta activitatea i randamentul acestuia. prin impactul asupra mediului. integrarea.). evaluarea. La nivelul grupului avem: Intr ri (Input-uri): Designul organiza ional . Ie irile (Output-urile) (nivelului grupului): Eficien a grupului (care se poate m sura de ex. disciplinarea etc.). Componente (corespunz toare nivelului grupului): Structura sarcinii . motivarea. a muncii în echip . recrutarea. convertirea unora dintre rezultate în investi ii etc.i îndeplineasc sarcinile. preg tirea profesional . 68 .). conducerea. variaz de-a lungul a 2 dimensiuni: reglementarea comportamentelor de sarcin (specifice muncii) i coordonarea membrilor grupului. Designul grupului ± se refer la grupul. aptitudini etc. Caracteristicile personale = vârst . Normele de performan = convingerile membrilor grupului referitoare la modul în care acesta trebuie s . selectarea. serviciul sau departamentul din care face parte un individ i postul s u corespunz tor. Cultura organiza ional = setul de valori i convingeri împ rt ite de majoritatea membrilor organiza iei. coeziunea de grup etc. vârsta.se refer la modul în care este stabilit designul sarcinii grupului. experien .

de strâns coresponden Un alt lucru important de re inut referitor la acest model de diagnoz este faptul c Componentele de la nivelele superioare se transfer la nivelele inferioare. absenteism. consultarea surselor secundare. constat m c . 3. Feedback-ul asupra rezultatelor ± se refer la gradul în care un anumit tip de activitate profesional furnizeaz prestatorului ei informa ii directe i clare despre eficacitatea performan elor sale. astfel realizându-se o conexiune strâns între toate sursele de informa ii relevante în problema schimb rii organiza ionale i conducând la o imagine articulat a situa iei. satisfac ia profesional . Autonomia ± indic gradul în care specificul unui post ofer o libertate mai mare de planificare a muncii i de stabilire a metodelor de lucru. La ce se refer etapa post-analaitic necesar schimb rii organiza ionale? 5. Identifica i principalele avabtaje i dezavantaje ale fiec rei metode de colectare a informa iilor i datelor. Urm rind reprezentarea grafic a acestui model de diagnoz . transformându-se în Intr ri. ci una de concordan . Componente nu se eviden iaz o rela ie de determinare (reprezentat printr-o s geat ) ca în cazul rela iei Componente ± Ie iri. Ce fel de metod analitic este analiza câmpului de for e din modelul Kurt Lewin i în ce const ea? 4. feedback-ul datelor diagnostice. Care sunt cei 2 factori majori care condi ioneaz efectul feedback-ului rezultatelor diagnostice i ce condi ii trebuie s îndeplineasc pentru a asigura succesul schimb rii organiza ionale? i care sunt cele 3 responsabilit i pe care i le asum fa de energia 69 . între Intr ri i i articulare a acestor elemente (reprezentat prin acolade). energie organiza ional . deprinderi puternic înr d cinate. Chestionar de evaluare: 1. No iuni cheie: norme de performan ale echipei. Ie irile (Output-urile)(nivelului individual): Eficien a individual ± se poate m sura prin cantitatea i calitatea munciii. Unitatea 2. Colectarea i analiza informa iilor i datelor Obiective: Dezvoltarea la nivelul cursantului a abilit ilor de a selecta i utiliza corect principalele metode de colectare a informa iilor i datelor i de a realiza o cât mai eficient activitate de analiz în func ie de caracteristicile contextului organiza ional în care le va aplica.Semnifica ia/Importan a muncii ± identific gradul în care munca desf urat în conformitate cu un anumit post are un impact semnificativ asupra mediului/în plan social. pe fiecare nivel. În ce const etapa preliminar colect rii i analizei informa iilor i datelor i care este utilitatea ei? 2. dezvoltarea profesional etc.

Edgar F. îi asigur acestuia (acestora) ansele de a ob ine o colaborare cât mai bun 1. I. în acest moment este deosebit de important s se pun accentul pe caracterul voluntar al particip rii) 5. explicarea rolului activit ii de diagnoz în proiect/programul de dezvoltare/schimbare organiza ional ) 3. prin r spunsurile pe care le presupun din partea consultantului (sau a echipei de speciali ti. bazându-se pe abilit ile consultantului de r spunde cât mai bine celorlalte întreb ri de pân aici. ob inerea unui r spuns final afirmativ mai este garantat i prin i mai eficient cu reprezentan ii organiza iei: i o etap post-analitic . 96 Huse i Cummings. în original). Este asem n toare unui contract de colaborare în vederea realiz rii diagnozei (diagnostic contract. Se poate avea încredere în consultant? (este o întrebare cu caracter general. 70 . dac e cazul). Cummings96 le asociaz alte 2 activit i. Cum va proteja consultantul confiden ialitatea? (asigurarea anonimatului garanteaz ob inerea unor r spunsuri sincere ale angaja ilor) 6. Pentru cine lucreaz ? Pe cine reprezint ? Cine l-a solicitat? (acestea sunt 3 întreb ri alternative c rora li se pot da urm toarele r spunsuri alternative: un manager un grup de manageri manageri + angaja i angaja ii (reprezenta i printr-un sindicat puternic care convinge conducerea superioar de utilitatea implement rii unui asemenea proiect/program de dezvoltare/schimbare organiza ional ) 4. Cine va avea acces la datele prelucrate? (se pune accentul pe caracterul colaborativ al diagnozei. pe faptul c angaja ii ar trebui s identifice cauzele propriilor probleme pe baza datelor ob inute tot cu ajutorul lor) 7. Organization Development and Change. ETAPA PRELIMINAR ± DEZVOLTAREA RELA IEI CONSULTANT ± MEMBRII ORGANIZA IEI (CUPRIN I ÎN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE/SCHIMBARE ORGANIZA IONAL ) Aceast rela ie este foarte important întrucât natura ei influen eaz cantitatea. Cine este consultantul? (Introducerea persoanei) 2. Huse i Thomas G. Huse i Cummings propun un ghid orientativ compus din urm torul set de întreb ri îndrum toare care. Ce câ tig membrii organiza iei? (explicarea clar a beneficiilor ce vor duce la o îmbun t ire a situa iei organiza iei) 8. Ce dore te consultantul de la reprezentan ii organiza iei i de ce? (cuantific efortul i timpul cu care contribuie membrii organiza iei. o etap preliminar construind astfel un model cu 4 etape.5. West Publishing Company. calitatea i utilitatea informa iilor i datelor colectate. De ce se afl în organiza ie i ce trebuie s fac ? (definirea obiectivelor diagnozei. 1985. COLECTAREA I ANALIZA INFORMA IILOR I DATELOR Aceste 2 activit i fac parte i reprezint etape distincte din cadrul procesului de diagnoz organiza ional .

) sau la cultura organiza ional (valori. tehnicile i instrumentele de colectare în vederea realiz rii diagnozei sunt acelea i cu cele care se folosesc în orice alt tip de cercetare. cum ar fi cele referitoare la existen a liderilor informali. II.). Criteriul construc iei: cu întreb ri închise (cu r spunsuri fixe. chiar în mod simultan poate fi aplicat tuturor categoriilor de angaja i u or cu ajutorul computerelor asigur rapiditate feedback-ului datelor diagnostice DEZAVANTAJE r spunsurile sunt limitate de întreb rile puse. comportamentele i contextul organiza ionale tendin spre suprainterpretare a datelor rezultatele pot fi analizate rapid i - 71 . Diferen a pe care am putea s-o facem aici ar fi aceea c termenul de Ädate´ se refer la un anumit gen de informa ii care sunt urm rite i colectate periodic. atitudini. Le trecem foarte pe scurt în revist . f r a avea vreo leg tur direct cu proiect/programul de dezvoltare/schimbare organiza ional care se aplic la un moment dat. I. Tot în cazul utiliz rii simultane referitoare la colectare (culegere). Acest gen de informa ii sunt mai pu in ³vizibile´ în organiza ie i în consecin mai dificil de identificat i de colectat. alteori fiind adu i în discu ie simultan. convingeri. bariere. fiind cvasi-sinonimi. informa ii centralizate i stocate în diverse formate i pe diverse suporturi care slujesc anumitor obiective organizatorice i manageriale. predeterminate) cu întreb ri deschise AVANTAJE u or de aplicat i de analizat poate fi aplicat unui num r mare de oameni. interviul. întreaga organiza ie focalizat pe anumite aspecte organiza ionale b. comportamente. termenul strict de Äinforma ii´ se refer . în literatura de specialitate se folosesc termenii de informa ii i date uneori nef cându-se distinc ie clar între ei. CHESTIONARUL Tipuri (dup mai multe criterii): a. fa -în-fa cu to i cei implica i în program. Criteriul acoperirii: general pt. presupunându-se astfel o distinc ie implicit între ace tia. observa ia i consultarea surselor secundare (documentele organiza iei). Criteriul aplicabilit ii: standardizate particularizate (adaptate specificului unei organiza ii) c. CULEGEREA INFORMA IILOR I DATELOR Referitor la activitatea de colectare. discu ii c rora s li se acorde un timp adecvat de desf urare). tradi ie etc. dar care au relevan în raport cu anumite aspecte ale activit ii organiza ionale. Cele mai des întâlnite i utilizate sunt chestionarul. fiind imposibil de clarificat anumite detalii i am nunte nonempatice (impersonale) subiectivismul unor r spunsuri Äsigure´ la întreb ri Äincomode´ dificil de ob inut informa ii despre structura.realizarea unor discu ii deschise. oprindu-ne doar la câteva caracteristici generale (tipologie. regulat i sistematic (clasificate dup anumite criterii relevante) în cadrul organiza iei. Metodele. la modul de comunicare efectiv în organiza ie (canale. avantaje i dezavantaje) care ajut la selectarea celei (celor) mai adecvate metode în raport cu ceea ce dorim s cercet m printr-o diagnoz realizat în vederea dezvolt rii/schimb rii organiza ionale. filtre etc. prin complementaritate. doar la informa iile care nu sunt urm rite i centralizate în activitatea cotidian a organiza iei.

- mixt cu completare direct (de c tre repondent) cu completare indirect (de c tre operator) II. fi elor. dosarelor.utilizeaz surse secundare de tipul arhivelor. OBSERVA IA AVANTAJE metod (relativ) simpl adaptativ scutit culege de date subiectivismul percep iei subiec ilor - tendin de utilizare excesiv a d. Gradul de structurare: structurate semi-structurate nestructurate individual de grup b. CONSULTAREA SURSELOR SECUNDARE . Rela ia observator ± observa i: comportamente poate genera i nu impresii noi despre comportamente interesante IV. - AVANTAJE foarte util în analiza output-ului la toate cele 3 nivele DEZAVANTAJE probleme legate de validitate (schimbarea sistemului de 72 . Num rul de reponden i: DEZAVANTAJE costisitoare (timp) observatorul poate afecta comportamentul observa ilor (în cazul anumitor tipuri) despre ipoteze distorsiuni ale subiectivismului observatorului solicit aptitudini deosebite ale observatorului dificult i de codificare i interpretare a informa iilor i datelor Tipuri (dup mai multe criterii): a. INTERVIUL AVANTAJE flexibilitate în punerea întreb rilor ce permite investigarea noilor probleme identificate pe parcurs adaptativitate în modificare întreb rilor planificate ini ial în func ie de situa ie permite dezvoltarea rela iilor empatice ce pot conduce la dezv luiri de informa ii valoroase interviul de grup economise te timp i permite unora s dezvolte r spunsurile altora III. Momentul observa iei: în timp real retrospectiv direct indirect b. Criteriul complet rii: modelelor standard DEZAVANTAJE costisitoare (în special de timp) subiectivismul reponden ilor subiectivismul intervievatorilor tenta ia manipul rii dificult i în cuantificarea i interpretarea datelor nevoia de foarte buni speciali ti în interviuri Tipuri (dup mai multe criterii): a.

plângeri.1. Analiza câmpului de for e în problema performan elor unei echipe de lucru. bazându-se pe prelucrarea statistic a datelor. ANALIZA DATELOR Se realizeaz cu ajutorul metodelor cantitative i calitative. Ex. - (organiza ional. clien ii i agen iile guvernamentale. în acest caz apar i unele cu specific pe problema schimb rii cum este analiza câmpului de for e care deriv din modelul de schimbare cu 3 etape al Kurt Lewin. analiz statistic i/sau prejudec ile reponden ilor sau - III. calitatea i cantitatea produselor realizate i/sau serviciilor prestate i coresponden a cu furnizorii. III. întârzieri. 2. For e pro-schimbare For e de men inere a status quo-ului Tehnologie nou Normele de performan ale echipei/grupului Materie prim mai bun Frica de schimbare Satisfac ia membrilor echipei/grupului Presiunile supervizorului Deprinderi puternic înr d cinate (Well-Learned Skills) Nivel superior de performan mpeti ie/Concuren cu alte echipe Nivelul actual de performan 73 . Metodele calitative ± în afara celor cu caracter general de aplicare în orice tip de cercetare. III. În cadrul fiec rei categorii se realizeaz o evaluare a fiec rei for e în parte (m rimii fiec reia) cu scopul de identifica principalele bariere în fa a schimb rii i a principalelor c i de ale dep i. individual) de grup. for ele favorabile schimb rii i for ele de men inere a status quo-ului (a situa iei actuale a organiza iei). m surare i/sau a sistemului de înregistrare a datelor poate crea falsa impresie a schimb rii situa iei reale a organiza iei) dificult i în accesul la informa ii (uneori) dificult i de interpretare i (re)codificare (uneori) acoperire redus a problemelor vizate relativ obiectiv (independent de subiectivismul consultantului) informa iile utilizate tind s ceea ce permite o fie cuantificate i raportate periodic. Esen a acestei metode o reprezint 2 mari categorii de for e.înregistr rilor sau alte documente interne care vizeaz probleme de absenteism. Metodele cantitative utilizate într-o diagnoz realizat în vederea dezvolt rii/schimb rii organiza ionale sunt acelea i cu cele utilizate în alte tipuri de cercet ri. III.

i administrat . un valoros poten ial volitiv sau inten ional ce poate fi fructificat cu ajutorul unui impuls dat pentru a se îndrepta într-o anumit direc ie. implicând câteva elemente suplimentare din cadrul organiza iei: structuri. procese i energie. li se solicit s evalueze i puterea fiec rui factor-for cre terii nivelului de performan reprezentat în schema de mai sus prin s ge i de lungimi diferite. în parte. Dac primele ne sunt destul de clare. realizarea feedback-ului datelor ob inute prin analiza diagnostic conduce (sau nu o face) la schimbarea dorit . în aceast la schimbare (cele de men inere a status quoului). valoarea medie a evalu rii fiind Mai mult decât atât. Corectitudinea sau incorectitudinea acestei direc ii i experien a celor care r spund de implementarea unui asemenea program de i nu în ultimul rând de modul în care reu esc s fructifice acest întreg proces de dezvoltare/schimbare organiza ional echipei/grupului i deprinderi puternic înr d cinate (Well-Learned Skills)). în contextul problematicii dezvolt rii organiza ionale i a managementului schimb rii se refer la resursa uman implicat care poate furniza. Conform concep iei lui Lewin. atunci când este bine condus depinde de competen a feedback. FEEDBACK-UL DATELOR (REZULTATELOR DIAGNOZEI) Aceast ultim etap legat de activit ile de colectare i analiz a informa iilor i datelor este foarte important pentru c de modul în care este ea realizat depinde succesul interven iilor al c ror scop este ob inerea schimb rii dorite în interiorul organiza iei. întrucât aceast strategie ar conduce la reducerea tensiunilor i conflictelor care ar putea ap rea mai degrab dac 74 .În acest caz informa ia poate fi colectat printr-un interviu de grup în care membrii s fie solicita i s identifice factorii de men inere a nivelului actual de performan i pe cei care ar putea determina un nivel superior de performan . Energia. Dup cum ne arat schema logic de mai jos. mai r mâne s -l l murim pe cel de-al treilea. IV. Se eviden iaz astfel 2 for e mai puternice favorabile (competi ia/concuren a cu alte echipe care desf oar activit i similare i presiunile (normele de performan ale supervizorului) i 2 for e mai puternice de men inere a nivelului actual de performan situa ie eforturile ar trebui îndreptate spre reducerea for elor de rezisten eforturile ar fi orientate spre amplificarea for elor favorabile schimb rii.

IDENTIFIC RII I REZOLV RII REZISTEN FRUSTRAR ANXIETAT E E E EC NICI O NU EXIST STRUCTURI I PROCESE ORGANIZA IONALE CARE S TRANSFORME ENERGIA ÎN AC IUNE? DA SCHIMBARE 75 .REALIZAREA FEEDBACK-ULUI NICI O SCHIMBARE NU FEEDBACK-UL CREEAZ ENERGIE? DA ENERGIA RESPINGE I COMBATE CARE ESTE DIREC IA ENERGIEI? ENERGIA ESTE FAVORABIL DATELOR.

Comparativ (când este posibil. Descriptiv (se refer la faptul c datele comunicate trebuie s fie legate de comportamente reale. Relevant (proprietate ce se ob ine în primul rând prin includerea managerilor i a angaja ilor reprezentan i ai organiza iei în activitatea de culegere a informa iilor i datelor) 2. cu efecte negative asupra ac iunilor ulterioare) 6. un punct de pornire pentru discu ii. Asigurarea asisten ei în utilizarea datelor 3. Huse i Cummings subliniaz 6 principale caracteristici ale acestui proces: 1. Limitat (Restrâns) (dac nu se respect aceast condi ie se poate ajunge la o supraînc rcare a angaja ilor cu informa ie. Motivarea puternic a tuturor membrilor organiza iei implica i în proietc/program de a utiliza datele ce le sunt comunicate (în mod surprinz tor sunt invocate atât stimulentele cât i metodele coercitive pentru respectarea acestei condi ii) 2. în acest sens este indicat utilizarea exemplelor i a ilustra iilor) 4. Inteligibil (condi ie îndeplinit prin utilizarea cât mai frecvent posibil a graficelor i schemelor) 3.Efectul feedback-ului depinde de 2 factori majori: con inutul informa ional i procesul de comunicare a datelor. el trebuind s fie: 1. explicarea e antionului utilizat sau a distribu iei de frecven ) 5. ci un stimul de ac iune. diagnoze suplimentare (dac este cazul) i rezolvarea problemelor). de exemplu. A. Verificabil (se refer la acurate e i validitate. B. s se utilizeze puncte de referin larg) 8. Nefinalizat (datele comunicate nu constituie un scop în sine. (S aib ) Impact (datele s fie restrânse i focalizate pe problemele pe care oamenii le pot st pâni. le pot schimba) 7. edin e sau serii sau sesiuni de întâlniri i edin e. PROCESUL (de comunicare a datelor ob inute prin diagnoz ) Acesta se realizeaz în cadrul unor întâlniri. Structurarea întâlnirilor (altfel poate ap rea pericolul transform rii într-un haos general) pentru situarea grupului vizat într-un context mai 76 . CON INUTUL (informa ional) Conform lui Huse i Cummings trebuie s aib urm toarele 8 propriet i.

conform definirii lor de c tre Wendell French i Cecil Bell Jr. UNITATEA 3. 3. Asigurarea unei componen e adecvate (a grupului de discu ii care e indicat s fie compus din indivizi cu probleme comune sau similare.4. apare pericolul transform rii discu iilor în simple exerci ii abstracte) 6. Ce este i în ce const organiza ia colateral ? 6. Spre raportul dintre care elemente organiza ionale sunt orientate interven iile tehnostructurale? 5. 1999).145). organiza ie colateral . dac puterea tinde spre zero. INTERVEN IILE ÎN PROGRAMELE DE MANAGEMENT AL SCHIMB RII DEZVOLTARE ORGANIZA IONAL Obiective: Însu irea de c tre student a principalelor caracteristici ale tipurilor fundamentale de interven ii i dezvoltarea capacit ii de a selecta cele mai eficiente metode de implementare a schimb rii oragniza ionale respectând condi iile teoretice de baz . interven ii culturale. interven ii prespectivale. în lucrarea ³Organization Development´ (New Jersey: Prentice Hall. team-building. Wendell i French propun luarea în calcul a urm toarelor condi ii esen iale: 77 . Pentru implementarea interven iilor de dezvoltare sau schimbare organiza ional . cele pentru care pot face recomand ri i cele asupra c rora nu au control. Chestionar de evaluare: 1. interven ii rela ionale. interven ii dilematice. Asigurarea asisten ei procesului în sine (printr-un consultant sau un membru competent al grupului). Asigurarea unei puteri adecvate (a membrilor grupului) (identificarea i clarificarea distinc iei dintre problemele pe care ace tia le pot schimba. consultare procesual . interven ii experimentale. fie c sunt membri ai acelea i echipe. design structural. structural-organizatorice. (p. Care este diferen a între interven ia celei de a treia p r i i interven ia de tip Ärela ii intergrup´? 4. Identifica i 3 rezultate pe care le considera i a fi mai importante dintre cele 8 men ionate în aceast unitate a suportului de curs. cultur corporatist . Care sunt cele 4 condi ii esen iale propuse de Wendell i French pentru implementarea interven iilor de dezvoltare organiza ional i la ce fel de întreb ri încearc s r spund cât mai eficient acestea? 2. No iuni cheie: interven ii procedurale. Care sunt cele 3 sisteme organiza ionale vizate de managementul schimb rii strategice ca tip de interven ie în cadrul unui program de schimbare/dezvoltare organiza ional ? I DE Interven iile sunt ³seturi de activit i structurate în care anumite componente organiza ionale (grupuri int sau indivizi) sunt angaja i în îndeplinirea uneia sau mai multor sarcini ce au ca scop îmbun t irea organiza ional sau dezvoltarea individual ´ . Argumenta i alegerile f cute. fie c fac parte din echipe diferite) 5.

Ce am înv at din diagnoz despre obstacole i bariere. 6. IV. Interven ii bazate pe teorie (cuno tin e din domeniul tiin elor comportamentale utilizate în explicarea comportamentelor din momentul implement rii programului). 8. 2.? II. III. Ce dorim s realiz m? 2. afectate de problema/problemele în cauz . pentru ca persoanele vizate s fie orientate spre problemele i/sau oportunit ile identificate de consultan i i /sau membrii organiza iei. Interven ii bazate pe discrepan (dintre ac iuni. pentru a se înv a mai mult. 7.). 3. 2. Interven ii rela ionale (focalizate pe rezolvarea rela iilor interpersonale cu o înc rc tur psihologic negativ ). pentru maximizarea eficien ei prin ordonarea interven iilor astfel încât ac iunile anterioare s contribuie la eficientizarea ac iunilor ulterioare. 5. i cea mai potrivit ordine de desf urare a interven iilor? 4. pentru minimizarea tensiunilor pshilogice i organiza ionale. pentru maximizarea datelor diagnostice. pentru a garanta o probabilitate mare de ob inere a succesului. durata optim necesare etc. pentru ca membrii organiza iei s fie ³desc tu a i´ i nu anxio i i defensivi. pentru maximizarea relevan ei. 4. pentru maximizarea rapidit ii cu care e ob inut îmbun t irea organiza ional . Ce activit i ne conduc spre scopurile noastre? 3. care s r spund unui set minim de întreb ri fundamentale precum: 1.I. Care este cel mai adecvat moment. Structurarea adecvat a activit ilor: 1. Realizarea unui plan general sau a unei strategii de interven ie în cadrul oric rui program de dezvoltare sau schimbare organiza ional . 5. 4. Con tientizarea faptului c interven ii diferite au dinamici diferite i produc efecte diferite pentru c se bazeaz pe mecanisme cauzale diferite. prima dat efectuându-se interven iile cu impact asupra individului i a culturii organiza ionale i apoi cele cu impact asupra sarcinilor i a performan ei. 9. Robert Blake i Jane Mouton au identificat urm toarele tipuri de interven ii: 1. 6. pentru ca indivizii s fie implica i cu întreaga lor personalitate. 4. 3. pentru a include persoanele relevante. Interven ii procedurale (analiza critic a ceea ce s-a f cut pentru a se vedea dac s-au folosit cele mai adecvate metode). despre sursele de energie 78 . 2. energiei i a banilor. pentru ca membrii organiza iei s înve e cum s rezolve problemele dar i ³s înve e cum s înve e´. nu par ial. despre dorin a de schimbare. atitudini etc. pentru a asigura înv area practic i teoretic . atât despre sarcin (ce trebuie f cut?) cât i despre proces (cum trebuie f cut?). pentru maximizarea eficien ei prin conservarea timpului. inând cont de acest lucru. 3. Selectarea i ordonarea corect a interven iilor: 1. pentru ca obiectivele i c ile de atingere a lor s fie clare.

Cre terea responsabilit ii (clarificarea responsabilit ilor indivizilor i monitorizarea activit ii acestora conduc la îmbun t irea performan elor). Interven ii culturale (se focalizeaz pe mituri. Con tientizarea schimb rii normelor socioculturale sau a normelor disfunc ionale actuale (oamenii tind s se se alinieze noilor ³reguli ale jocului´ sau s . înainte ca o decizie final s fie luat ). la care individul n-a mai avut acces pân în acel moment.5. în func ie de tipul i natura lor cauzal . Participare (cre terea num rului de indivizi implica i în rezolvarea problemelor. Intensificarea interac iunii i a comunic rii (conduc la schimb ri în atitudinile i comportamentele indivizilor i/sau grupurilor întrucât le permit acestora s verifice cât de compatibili sunt în plan social din punct de vedere al valorilor i covingerilor specifice). Interven ii perspectivale (reorienteaz aten ia dinspre problemele momentului spre context. 2. deprinderile (practice). de la interven ii putem s a tept m urm toarele rezultate: 1.). Clasificarea interven iilor Exist un num r foarte mare de tipuri de interven ii. convingeri sau atitudini cu scopul de a elimina obstacolele din calea unei interac iuni eficiente). 7. nivelul de satisfac ie la locul de munc etc. 5. Educare (în sensul s u larg. Edgar Huse i Thomas Cummings ne propun în lucrarea ³Organization Development and Change´ (St. aptitudinile. 4. gradul de acceptare a acestora. 7.i schimbe atitudinea i comportamentul când sesizeaz o discrepan între ceea ce li se ofer conform condi iilor i regulilor prezentului i ceea ce doresc ei s ob in ). tradi ii. Îmbun t irea energiei i a optimismului (activit ile motivatoare i mobilizatoare îi determin pe oameni s se îndrepte spre un viitor dezirabil dar i accesibil în acela i timp). luarea deciziilor. 8. În consecin . 82-370) urm toarele 4 mari categorii în care le cuprind pe cele mai importante. 1985) (p. dezvolt cuno tin ele (teoretice). în func ie de intele primare pe care acestea le vizeaz : 79 . Interven ii structural-organiza ionale (solicit examinarea i evaluarea cauzelor structurale care au condus la ineficien organiza ional ). procese de grup sau dinamic organiza ional . spre obiectivele propuse pentru viitor pentru a putea analiza dac ac iunile prezentului nu au deviat cumva de la inta ini ial ). Interven ii dilematice (utilizeaz o dilem emergent sau impus pentru o mai atent examinare i identificare a posibilelor solu ii de rezolvare a problemei).). Minnesota: West Publishing Company. Paul. informa ii care s contureze o imagine obiectiv a realit ii). 9. spre perspectiva istoric . Interven ii experimentale (2 planuri de ac iune sunt testate din punctul de vedere al consecin elor lor. 6. producerea de noi idei îmbun t e te calitatea deciziilor luate. 8. 3. practici curente ± elementele definitorii ale culturii organiza ionale). legende. valori. Confruntare (se refer la descoperirea i examinarea diferen elor de norme. ceilal i. 6. Feedback (se refer la ob inerea de informa ii despre sine. convingerile etc.

interven ionistul poate oferi consultan legat de sarcinile grupului. pornind de la solu iile comportamentale (de ex.i 80 . Scopul este ca cei implica i s dobândeasc competen ele necesare pentru ca singuri s . mai sunt cuprinse: I.i identifice i s . I. Presupun instrumente standardizate de m surare a practicilor organiza ionale i proceduri specifice de ajutare a membrilor organiza iei de a implementa cu succes solu iile propuse. În aceea i categorie a interven iilor (asupra) proceselor interumane. Aceast interven ie se focalizeaz pe cre terea eficien ei echipelor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. cum ar fi comunicarea. Asem n tor interven iei celei de a treia p r i ajut angaja ii la rezolvarea conflictelor numai c se refer la conflicte între dou sau mai multe echipe sau departamente. I. î i examineaz propriile comportamente cât i pe cele ale celorlal i în urma interac iunii lor sociale. Asemenea consult rii procesuale.2. conducerea.3. Rela iile intergrup. stabilirea intelor i trecerea la ac iune.i organizeze resursele disponibile pentru rezolvarea unor probleme urgente i immediate. De obicei. I. diagnosticheaz procesele de grup i structureaz solu ii pentru rezolvarea problemelor dar merge ceva mai departe examinând sarcinile grupului. Interven ia celei de a treia p r i. Aceast metod de schimbare se focalizeaz pe rela iile interpersonale disfunc ionale din organiza ii. dar la o scar mai larg . Presupune implicarea mai multor grupuri de angaja i.I. Este utilizat mai ales când se înregistreaz condi ii de stre accentuat la nivel de organiza ie i când echipa managerial trebuie s .6. dinamica grupurilor etc. Dou dintre cele mai cunoscute programe de schimbare i de specialitate sau norme de lucru ineficiente. I. Abord rile normative. un consultant ajut p r ile implicate s identifice cauzele conflictului i s aleag cele mai adecvate solu ii de rezolvare a situa iei. Conflictele interpersonale pot deriva din probleme strict profesionale cum ar fi neîn elegerile privitoare la metodele de lucru sau din probleme sociale cum ar fi deficien ele comunica ionale. Interven iile (asupra) proceselor interumane ± sunt focalizate pe angaja ii din cadrul organiza iilor i pe aspectele legate de interac iunea dintre ace tia. rezolvarea problemelor. Interven ionistul (cea de-a treia parte) îi ajut pe oameni s rezolve conflictele prin metode de tipul negocieriii sau concilierii. În aceast categorie sunt cuprinse urm toarele tipuri de interven ii: I. Mai mult.7. Const în colectarea informa iilor despre organiza ie i retransmiterea lor c tre manageri i angaja i pentru ca ace tia s . grupul-T de baz presupunând un num r de 10-15 indivizi care nu se cuno teau între ei pân în acel moment i care. reducerea interac iunilor p r ilor implicate pân la un minim necesar) i ajungând pân la solu iile atitudinale (de ex. Aceste interven ii cea mai i propun cea mai bun solu ie managerial pentru o organiza ie. Grupul±T ± se bazeaz pe o înv are experimental . Feedback-ul cercet rii. împreun cu instructorul lor.5. rolurile membrilor echipei i strategiile de îndeplinire ale sarcinilor de serviciu. schimbarea modului de percep ie reciproc a p r ilor implicate).1.i poat diagnostica problemele i s poat dezvolta planuri de ac iune în vederea rezolv rii lor. Întâlnirile de confruntare organiza ional .8. Pentru colectarea datelor se folosesc de obicei chestionarele iar feedback-ul se realizeaz cel mai adesea începând cu nivelele superioare ale ierarhiei organiza ionale i continuând cu cele inferioare. Un consultant îi ajut pe membrii echipei s diagnosticheze func ionarea grupului i s conceap solu ii adecvate pentru probleme precum conflictele disfunc ionale. Consultarea procesual ± se focalizeaz pe rela iile interpersonale i pe dinamica social ce se manifest la nivelul echipelor de munc . comunicarea defectuoas rezolve problemele. I. Metoda are ca scop mobilizarea membrilor organiza iei pentru identificarea problemelor. I. Dezvoltarea spiritului-de-echip (Team building).4.

condi iile fizice. Stabilirea obiectivelor. II. Acest program se refer la diviziunea muncii în organiza ii. Presupune o gam larg de interven ii începând cu abord rile problemelor sistemelor sociotehnice i încheind cu designul echipelor de munc auto-reglatoare.3. la ierarhia organiza ional II. III. II. promovare i alte tipuri de beneficii cum ar fi vacan e pl tite. instrumentele i utilajele folosite etc. Ace tia se întâlnesc în mod regulat pentru a planifica activitatea.5. sistemele de asigur ri suplimentare i de pensii private etc. a unei autonomii mai mari i a unui feedback îmbun t it asupra rezultatelor muncii. în general rezultatul s u conducând la 3 tipuri de structuri: a. Interven iile tehnostructurale sunt orientate spre raportul dintre angaja i i tehnologia i structurile organiza ionale. ambele fiind raportate la gradul de siguran II. III. echipe care pot s . a evalua realiz rile i pentru a rezolva problemele în vederea atingerii obiectivelor. II. Designul structural.2. 81 . ale sistemului de recompense. ale mediului i condi iilor de lucru (programul zilei de lucru. b. fie lua i individual fie ca grup. Calitatea vie ii profesionale. Designul muncii. în timp ce structurile se refer la diviziunea muncii.). structuri matriceale care stabilesc structura organiza ional combinând departamentele sau unit ile func ionale cu cele de produc ie. Poate include îmbun t iri ale designului muncii. Organiza iile colaterale au un caracter informal relativ i încearc s rezolve problemele pe care organiza ia formal nu reu e te s le rezolve. Diferen ierea se refer la designul departamentelor cuprinse în organiza ie iar integrarea la metodele de coordonare a acestora. Tehnologia organiza ional se refer la metodele de lucru i la fluxul tehnologic (luate în sensul lor cel mai larg). Urm re te ob inerea unei mai bune corel ri între obiectivele organiza ionale i cele ale managementului de personal printr-o comunicare îmbun t it i prin stabilirea în comun a obiectivelor de c tre manageri i subordona i. c. Reprezint i la designul muncii.dezvoltare oraniza ional sunt sistemul managerial al lui Rensis Likert i grila de dezvoltare organiza ional a lui Robert Blake i Jane Mouton.i adapteze singure propriile comportamente de sarcin cu un control extern limitat. II. Se concentreaz în primul rând pe promovarea particip rii angaja ilor la procesul de luare a deciziilor. Acest interven ie creeaz o organiza ie paralel pe care echipa managerial o poate utiliza pentru a suplini organiza ia formal ini ial-existent . Se ocup de conceperea i structurarea recompenselor organiza ionale pentru a îmbun t i performan ele i nivelul de satisfac ie al angaja ilor. i stabilitate al mediului în care activeaz organiza ia. structuri func ionale care divid organiza ia pe departamente specializate pe sarcini specifice. În aceast categorie intr : una dintre primele abord ri contingente ale designului organiza ional. Sistemele de recompense. ale structurii participative.1. Diferen ierea i integrarea. Designul muncii mai include i încerc ri de dezvoltare a posturilor (a locurilor de munc ) prin asigurarea pentru angaja i a diversit i mai mari de sarcini.1. Dintre acestea re inem: III.2. structuri productive cu organiza ii structurate pe departamente sau unit i de produc ie. Organiza ia colateral . Acest tip de program este preocupat de structurarea muncii echipelor de lucru dar i a locurilor de munc individuale. acordând o aten ie deosebit mecanismelor de integrare a oamenilor în organiza ii. Presupune abord ri inovatoare ale problemelor legate de salarizare. Interven iile (asupra) managementului resurselor umane se focalizeaz pe politicile de personal ale organiza iilor. Reprezint o categorie mai larg de interven ii focalizate pe situa ia angajatului în organiza ie i pe eficien a organiza ional .4.

IV. Care este diferen a dintre schimbarea disruptiv organiza ional. Managementul stresului. IV. convingeri. Este adev rat sau fals afirma ia: ÄUneori schimbarea provoac rezisten doar pentru c este schimbare?´.i evalua în mod sistematic rela iile cu mediul i în planificarea îmbun t irii rela iilor cu acesta. IV. UNITATEA 4. III. Îi sus ine pe manageri în eforturile de reducere a surselor de stres precum conflictele de rol (sarcini conflictuale de serviciu) i ambiguit ile de rol (sarcini de serviciu neclare). Eforturile se concentreaz înspre corelarea sistemelor între ele i a acestora cu mediul extern.1.i orienteze eforturile în aceea i direc ie.2. 4. Implic modificarea a 3 sisteme organiza ionale: tehnic. 3. spre modul în care aceasta î i utilizeaz resursele pentru a câ tiga o pozi ie avantajoas în mediul în care î i desf oar activitatea. REZISTEN A LA SCHIMBARE Obiective: În elegerea cât mai rpofund a fenomenului de rezisten la schimbare i dezvoltarea capacit ilor de a g si solu ii eficeinte pentru reducerea cât mare a acestuia prin identificarea i implementarea celor mai adecvate metode i tehnici consacrate. Cultura corporatist . Aceast metod ajut organiza iile i/sau subunit ile acestora în a.III.3. Managementul schimb rii strategice. de grup i 82 . Care sunt cele 4 cauze majore ale rezisten ei la schimbare conform modelului teoretic al lui Arthur Bedeian? i cea constructiv ? 2. Propune metode de reducere a simptomelor specifice stresului cum ar fi st rile de anxietate sau cele hipertensive. Aceast categorie include urm toarele tipuri de interven ii: IV. Chestionar de evaluare: 1. Planificarea i dezvoltarea carierei. rezisten constructiv . Interven iile strategice sunt orientate spre strategia general a organiza iei. Planificarea sistemelor deschise.4. No iuni cheie: rezisten la schimbare. câmp de for e de rezisten . Se focalizeaz pe ajutarea oamenilor în alegerea unei cariere i organiza ii adecvate lor i la atingerea obiectivelor referitoare la cariera profesional . În general se adreseaz managerilor i personalului de specialitate (calificat) i urm re te îmbun t irea calit ii vie ii lor profesionale. rezisten disruptiv . Aceast interven ie presupune o schimbare la nivelul întregii organiza ii. Se focalizeaz asupra sus inerii organiza iilor în dezvoltarea unor culturi (valori.3. Î i concentreaz eforturile spre dezvoltarea unei puternice culturi corporatiste care s -i determine pe membrii organiza iei s . Acest tip de program dore te s ajute membrii organiza iei s fac fa cu bine consecin elor disfunc ionale ale stresului la locul de munc . politic i cultural. Da i câte un exemplu de factor deosebit de important pentru rezisten a la schimbare la nivel individual. norme) adecvate atât propriilor strategii cât i mediilor în care func ioneaz . în special ca r spuns la nesiguran a mediului în care activeaz sau la schimb ri ale acestuia.

Se p rea ca problema comunica iei în Africa fusese rezolvat în modul cel mai simplu. care crede i c a fost reac ia Äcomunit ii medicale´?´ Nu este adev rat. actualmente onorabil pensionar într-un or el britanic. Travis. s se fac educa ie sanitar majorit ii popula iei africane pentru c nu exist nici un mijloc mass-media prin care informa iile s fie transmise (acest caz este preluat din emisiunea postului TV BBC -2. a reu it s ata eze unui radio portabil un mic generator care putea fi pus in func iune printr-un sistem cu arc. Apoi. noi puncte i contracte de desfacere. c P mântul se mi c in jurul Soarelui i nu invers. o mare parte a popula iei nu dispune de curent electric. DESPRE REZISTEN A LA SCHIMBARE ³Bolnavii care sufer de sindromul Down nu pot înv a s scrie sau s citeasc . a înv at s citeasc i s scrie. ar trebui sa schimb m o mul ime de lucruri. radioul-cu-arc-de-ceas. Mijlocul cel mai potrivit de a comunica rapid i precis informa iile ar fi prin radio. Toat lumea tie ca bolnavii cu sindrom Down nu pot s scrie. noi cercet ri de marketing. Dar exist dou mari impedimente: mai întâi. ideea 83 . bateriile nu in mult i sunt foarte scumpe. care se întâlnesc cu duiumul pe continentul negru. Äthe clock-work radio´. Intr-o zi a v zut la televizor un reportaj despre Africa i SIDA în care se spunea c este extrem de greu.´ De ce? Simplu: de ce s ne facem probleme? Dac am lua in serios ceea ce ne spune i dvs. o în el torie. i-a încercat inven ia i. Nu este vorba doar de SIDA. etc.5. mergea! Radioul func iona. nu? Ins ceea ce am povestit aici este o întâmplare real . fost artist de circ. Urm toarea mi care a fost. f r baterii i f r a fi cuplat la re eaua de curent electric. Deci cartea nu a fost scris de dl. dac nu imposibil. aidoma celui care deserve te un ceas mecanic (este vorba. dar nu suntem interesa i de inven ia dvs. evident.produse de import. în mare. nu al ceasurilor«). totul este o fars . In acest moment. Ori toat lumea tia ca asta este o minciun ! ³ De ce sa ne complic m noi via a cu toate consecin ele afirma iei nebunului de italian? Pân acum am dus-o bine. Pân când unul dintre persoanele suferind de acest sindrom. Si a f cut-o atât de bine. Identifica i 5 cauze ale rezisten ei la schimbare care vi s-au p rut mai importante dintre cele 13 identificate de Andrew Leigh i argumenta i alegerea f cut . X pentru ca el sufer de acest sindrom. un moment de inspira ie.. ci de orice fel de boli contagioase sau situa ii de criza. de acela i principiu care st la baza generatorului care alimenteaz farurile de la biciclet .cel mai adesea . De unul singur. ne tiind c ceea ce face este de neconceput. într-o or de munc . Când cartea a ap rut pe pia . contactarea principalelor firme din domeniu (domeniul radiourilor. dl. încât a scris o carte. Travis a avut o sclipire. nu exist nici un motiv s accept m schimbarea doar pentru cuvintele unui vis tor!´ Dl.. Totul este o minciun !´« Pare incredibil. Se n scuse un nou hibrid tehnologic.. de exemplu). 21 Noiembrie 1996). fiind . Niciodat ´ Toat lumea crede (mai bine spus. apoi. Galileo Galilei a trecut prin beciurile Inchizi iei pentru c a îndr znit s sus in un lucru nemaiauzit. R spunsurile veneau unul dup altul: ÄNe pare r u. S-a repezit in atelierul s u improvizat i. este un pasionat al electronicii. noi linii de asamblare. credea) c aceast afirma ie este un adev r indiscutabil.

Autorul britanic Andrew Leigh se refer la consider c ³Orice comportament care încearc sa men in status-quo-ul in fa a presiunilor care încearc s -l modifice´ la schimbare. Este foarte posibil ca un anumit comportament s fie v zut de unii membri ai organiza iei ca fiind extrem de d un tor.. 98 Coch.. al unei minorit i din cadrul organiza iei. 84 . Oare intr-adev r a a stau lucrurile? Cum catalog m. 97 Dup trei ani de zile de insisten e. s vedem ce se în elege prin sintagma ³rezisten (1997. Cu alte cuvinte. problema nu este chiar atât de simpl . i French. distructiv chiar. Human Relations. de punctul de vedere din care evalu m situa ia.P. Este evident c in cadrul acestui mod de abordare. din punctul de vedere al acestei afirma ii i al exemplelor oferite mai sus.rezisten a la schimbare este ceva r u. teoriile privitoare la acest subiect si tipologizarea lor constituie subiectul materialului de fa . în ultima instan . 2. rapid si eficient. in timp ce. L.³rezisten constructiv ´. Toate reac iile descrise mai sus reprezint ceea ce în literatura de specialitate se nume te ³rezisten a la schimbare´. pentru a ine populatia civil la curent cu zonele minate din regiunile unde luptele luasera sfâr it. Chiar modific ri relativ minore ale status-quoului pot genera reac ii de respingere. acest fenomen este descris drept un comportament ira ional. jr. Din 1940 i pân în prezent s-au publicat o mul ime de studii i articole care sf tuiesc managerii cum s dep easc rezisten a la schimbare in propria lor organiza ie. zeci de asemenea aparate au fost folosite in timpul r zboiului din fosta Iugoslavie.o precizare: materialul de fa fenomenul rezisten ei la schimbare in spa iul organiza ional. nu ne este familiar -deci.Overcoming Resistance to Change. de extrem de multe ori. rezisten a la schimbare este considerat drept un lucru negativ. In continuare . unele chiar foarte serioase. pentru binele viitor al organiza iei. Mai întâi. ideea d-lui Travis a fost aplicat in practic si acum exist mai multe sute de mii de exemplare de radio-cu-arc-de-ceas in Africa. J. In general.chiar asupra celor care profeseaz acest tip de comportament. de exemplu sisteme cosmologice cu valen e religioase) sau de idei noi. Nu avem inten ia s l murim aceast disput valoric dar o vom folosi pentru a introduce o distinc ie terminologic . singura legatura dintre o comunitate izolata si ³civilizatie´. la un pret foarte sc zut (pentru ca nu sunt greu de fabricat). începând cu cea apar inând lui Coch si French98. 69) poate fi considerat rezisten la schimbare´.este prea nou . Vom prezenta câteva dintre teoriile cele mai importante. Cauzele acestor reac ii. 1948. nu g si i?97 Toate aceste idei sau fapte reprezint schimb ri sociale sau elemente generatoare de schimbare. pentru al ii. Nu este vorba doar de schimb ri majore (cum ar fi r sturnarea unei concep ii majore. ne deranjeaz . p. implementându-se astfel schimbarea. care trebuie învins neap rat. ce va u ura analiza acestui fenomen: rezisten a ³negativ ´ o vom denumi ³rezisten disruptiv ´ iar cea ³pozitiv ´ . cu consecin e negative asupra întregului sistem. în mare m sur . inovatoare (cum ar fi inven ia radioului-cu-arc-de-ceas sau uimitoarea descoperire c o buna parte din teoriile medicale privitoare la sindromul Down sunt.R. Mare parte dintre teoriile despre rezisten a la schimbare provin din domeniul managementului i sunt focalizate pe metodele prin care se poate dep i rezisten a. Exist o oarecare asem nare cu reac ia contemporanilor lui Galilei. atitudinea unor doctori care se opun schimb rii practicii de spital pe motivul ca îngrijirea bolnavilor ar avea de suferit? Sau refuzul operatorilor unei centrale nucleare de a accepta reduceri de personal pentru c ar afecta nivelul de siguran al func ion rii respectivei instala ii? Dup cum se vede. împotriva c ruia trebuie luptat. eronate). aparate ce constituie. nr. Aceast pozi ie teoretic va fi prezentat prima in cadrul materialului care urmeaz . cel pu in în parte. Acordarea unui semn sau sens valoric rezisten ei la schimbare depinde. Mai mult. este ceva demn de toat stima. contra-productiv.

acordând mare aten ie problemelor de management a resurselor umane. întreprins in 1948.P. problema eficien ei din perspectiva rezisten ei la schimbare. c rezisten a la schimbare este o for productivitate manifestau comportamente de respingere fa mai complex i c nu depinde doar de schimbarea locului de munc . p.R. (2) exist o for de rezisten . La început. au fost formulate câteva ipoteze. din Natemeyer. atitudine agresiv fa de management.Teoria lor î i are începutul intr-un studiu faimos în cadrul literaturii de specialitate. In perioada imediat premerg toare acestui studiu. Salariile erau mul umitoare (existau dou tipuri de salarii minime. 1978. contrar (1). pentru angaja ii cu 6 luni de experien ). pentru a men ine competitivitatea organiza iei pe pia . în medie erau necesare 34 de s pt mâni pentru a atinge nivelul de îndemânare care permitea îndeplinirea unei norme întregi) i se muncea în acord individual. aceste atitudini erau prezente i în rândul celor care nu fuseser transfera i. (1) exist o for motivatoare care îl împinge pe angajat s ating nivelul minim de 60 de unit i/or sau mai mult. unul pentru noii angaja i i altul. era vorba despre introducerea unei tehnologii noi si a unei noi diviziuni a activit ii de produc ie. Virginia i avea 600 de angaja i din care doar 100 erau b rba i. Firma î i avea sediul în Marion. 85 . Majoritatea muncitorilor erau din mediul rural. introduse de c tre management. indiferent de natura lor. Problemele amintite mai sus erau cu atât mai surprinz toare cu cât firma practica un management liberal. In principal. Problemele majore au început s apar odat cu introducerea unor noi tehnologii. pentru a-i spori eficienta. cercet torii au convocat o serie de 99 i astfel se sim eau îndrept i i s resping interven iile managementului. Ca urmare. L. s-a considerat c rezisten a la schimbare este determinat de faptul c angaja ii nu se puteau reacomoda cu noile locuri de munc cei transfera i reu eau s revin la norma de 60 de unit i/ora. atât timp cât aceast for este mai mare decât pragul minim necesar pentru a produce fenomenul de frustrare100 Coch si French au pornit de la ipoteza c . Este vorba de studiul asupra Harwood Manufacturing Corporation. 304. i French. 99Împiedic productivitatea ridicat i cre te cu cre terea nivelului acesteia (ca cât lucrezi mai repede devine tot mai dificil sa î i spore ti viteza de lucru) i (3) for a frustr rii generate de conflictul dintre (1) i (2) este func ie de cea mai slab dintre for ele respective. întreprinderea respectiv trecuse printr-un set de schimb ri. o bun parte dintre managerii zilelor noastre se confrunta cu probleme similare ca reac ii la schimb rile pe care le introduc). f r experien în domeniul activit ii industriale. Nivelul mediu de educa ie era în jurul a ceea ce ar fi pentru noi clasa a opta iar media de vârst ± 23 ani. normele erau mari dar nu imposibil de îndeplinit (norma medie era de 60 unit i de produs per or . înalt rat a fluctua iei personalului. fapt care f cea necesar transferul anumitor muncitori dintr-un domeniu de activitate într-altul. Classics of Organizational Behavior. evident rea-voin in îndeplinirea diferitelor obliga ii de serviciu (in paranteza fie spus. Pentru a verifica aceast ipotez . cu 22% mai mare. în cadrul rezisten ei ³disruptive´. J. Autorii studiului au considerat. de fapt«). Mai mult. dinamica i normele de grup sunt la fel de importante ca i caracteristicile individuale. prima cercetare care a abordat. o companie de produse textile (pijamale. cu atât mai mult cu cât chiar i cei care reu eau s revin la nivelul ³normal´ de de ini iativele managementului. accentul c zând pe cei care reu eau s îndeplineasc sau s dep easc norma. îns . Problema cu care Harwood Corporation se confrunta era o pronun at rezisten a muncitorilor fata de recentele schimb ri. Acest principiu era înt rit i de faptul c doar 38% dintre 100 Influen ele teoriei câmpului de for e a lui Kurt Lewin sunt evidente. Coch. Pentru ridicarea moralului i înte irea competitivit ii între muncitori se afi au zilnic liste cu performantele fiec ruia. manifestat printr-o eficien sc zut . for a cre te pe m sur ce angajatul se apropie de scopul sau. sistematic.

vorba despre o rupere temporar a echilibrului de for e. Odat acest lucru realizat. Contra-balansând aceste for e exist organiza ional. etc. Coch si French au constatat c . astfel încât sistemul organiza ional este men inut într-o stare de echilibru stabil. Cele dou seturi de for e sunt de intensitate egal ceea ce Lewin nume te ³for e de rezisten ´. dac vrem s introducem o schimbare. Este. STAREA DORITA DE ECHILIBRU FOR ELE DE REZISTENTA STAREA PREZENTA DE ECHILIBRU SISTEMUL IN ECHILIBRU 101 Lewin. ce includ obiceiurile. O alt teorie important despre ³cum s dep im rezisten a la schimbare´ este ³teoria câmpului´. etc. în timp ce atitudinea restului muncitorilor a r mas neschimbat . exist for ele ³pro-schimbare´. Altfel spus. cum ar fi presiunea competi iei. New York. Lewin descrie organiza iile ca sisteme aflate într-o stare stabil . care include situa ia. Consecin a logica a acestui model este c . Acest studiu a fost printre primele care au atras aten ia asupra metodelor de grup de a dep i rezisten a la schimbare i a avut o mare influenta în convingerea managerilor de a folosi metode bazate pe participarea de grup in încerc rile lor de a introduce schimb ri în organiza ii. în cazul acelor grupuri c rora le-au fost oferite explica ii în leg tur cu schimb rile survenite. 86 . al protec iei mediului sau al legisla iei privind munca i drepturile indivizilor în acest context. noile legi din domeniul economic. tratatele încheiate în trecut cu sindicatele. Astfel.întruniri ale unora dintre grupurile de munc din cadrul fabricii. tradi ia organiza iei. rezisten a la schimbare este o combina ie de reac ii individuale la frustrare i puternice for e de grup. Harper and Row. se atinge o nou pozi ie de echilibru. Celorlalte grupuri nu li s-a spus nimic. s înt rim. mai cunoscuta sub numele de ³analiza câmpului de for e´. elementele pe care am vrut s le introducem in organiza ie prin intermediul schimb rii ce a avut loc. în cuprinsul acestora explicând muncitorilor de ce au fost introduse schimb rile care îi deranjau atât de mult i de ce este nevoie de co-participarea lor la efortul f cut de conducere pentru sporirea eficien ei întreprinderii. cultura i climatul i se anuleaz reciproc. autorii au putut s afirme c explicarea m surilor managementului i co-participarea muncitorilor în implementarea acestora au o importan major în reducerea rezisten ei ³disruptive´ la schimbare. deci. Kurt Lewin101. 1951. creat de unul dintre cei mai mari anali ti în domeniul sociologiei i psihologiei organiza ionale. Pe de-o parte. Kurt. s sporim for ele ³pro-schimbare´ pentru a cople i ³for ele de rezisten ´. rezisten a s-a mic orat semnificativ.Field Theory in Social Science. de echilibru între for e egale i de sens contrar. inova ia i creativitatea din interiorul organiza iei. trebuie s destabiliz m balan a acestor for e. noua tehnologie. de o presiune ce înceteaz în momentul în care starea dorit a devenit parte a realit ii organiza ionale.

faza dezghe ului. cea a schimb rii propriu-zise i stadiul final al re-înghe rii. Lawrence. prin i pozi ia de echilibru modificat spre starea dorit .How to Deal with Resistance to Change. In cadrul stadiului de reînghe are sunt folosite o serie de tehnici i strategii. De aceea. Aceasta afirma ie este valabila nu doar pentru nivelurile inferioare ale ierarhiei organiza ionale ci si pentru top-management104. structura interac iunii sociale dintre angaja i nu a fost afectat de loc . vor exista for e contrare care trebuie luate în considerare de c tre managerii care ini iaz schimbarea. mul i manageri au fost deranja i de modul in care noua tehnologie afecta interac iunea cu colegii lor: mai pu ine contacte directe. în primul caz. în al doilea caz. 102 103 ibidem. între rezisten a generat de aspectele tehnice i cele sociale ale schimb rii. mai mult autonomie informa ional . automat. Concluzia lui Lawrence: rezisten a la schimbare este direct propor ional cu gradul în care este afectat modelul. Abia apoi schimbarea poate fi pentru fixarea schimb rii nou introduse.FOR ELE ³PRO-SCHIMBARE´ STRATEGIA DE SCHIMBARE: 1. indiferent de tipul sau de magnitudinea schimb rii.rezisten a la schimbare a fost extrem de mare. Principala calitate a modelului lui K. introducerea unei linii de asamblare . primul lucru care trebuie f cut este minimizarea for elor ³de rezisten ´. Paul Lawrence103 a publicat un articol în Harvard Business Review în care f cea distinc ie. 87 . In cadrul lucr rii sale sunt descrise dou exemple de schimbare a tehnologiei folosite. 1969. Ins acest model nu spune nimic despre motivele ce determin diferitele grupuri s reziste schimb rii i ofer doar o foarte general taxonomie pentru abordarea schimb rii organiza ionale (tratat pe larg într-un alt capitol). MODELUL ³ANALIZEI CÂMPULUI DE FORTE´ CREAT DE LEWIN102 Lewin considera c exist trei stadii în implementarea unei schimb ri . aproape inexistent . pentru includerea ei în rutina zilnic a organiza iei. prematur a for elor favorabile schimb rii va aduce. etc. SCHIMBARE: REDUCEREA FOR ELOR DE REZISTENTA LA SCHIMBARE SI SPORIREA FOR ELOR FAVORABILE SCHIMB RII 3. RE-INGHE AREA SISTEMULUI FIGURA 1. Cea de-a treia faz a procesului este foarte important consultarea grupurilor de angaja i viza i de schimbare i ob inerea co-particip rii lor. setul de rela ii sociale din organiza ia respectiva. Harvard Business review. Pentru a dezghe a o organiza ie este nevoie de o atent evaluare a for elor de ³rezisten ´. cum ar fi recompensarea comportamentelor dezirabile ale angaja ilor i elaborarea unor noi seturi de reguli i regulamente care s ajute la integrarea noii situa ii în via a obi nuit a organiza iilor. Lewin este c ofer un mod facil de în elegere a jocului de for e în cazul introducerii unei schimb ri planificate într-o organiza ie. vor pierde una dintre pârghiile de control pe care le st pâneau pân atunci. orice sporire multilateral . dispunând de o re ea de comunica ie mai flexibila. Accentueaz faptul c . DEZGHE 2. Paul. la sporirea opozi iei fa implementat de schimbare. pe lâng teama c .rezisten a a fost extrem de redus . 104 S ne gândim doar la reticen a cu care a fost întâmpinat introducerea mijloacelor moderne de comunica ie in multe organiza ii. pentru prima dat în acest domeniu.

2. p. Cu alte cuvinte. London. schimb rii. evident. strict ierarhizat . eo ipso un grad apreciabil de autonomie la nivelurile medii i inferioare ale ierarhiei organiza ionale. Cum la vârful piramidei organiza ionale. deci nu a for ei sau amenin rii cu for a (indiferent de natura acesteia). 160.folosirea unor metode de persuasiune. majoritatea acestui tip de idei sunt.Innovation and Change in Organizations. organiza iile caracterizate prin tendin a de a refuza inova ia î i bazeaz comportamentul pe mixtura dintre birocra ie i o structur organiza ional de tip piramidal. Shephard consider c primul tip de organiza ii tind s ac ioneze precum urmeaz : ³Persoanele care sunt familiarizate cu situa ia în care se afl sunt cele mai probabile s aib o idee inovatoare privitoare la aceast situa ie.O teorie deosebit de interesanta este cea avansat de Herbert A. Cartea lui Andrew Du Brin . în acest caz nu mai vorbim despre schimb ri planificate. astfel încât tendin a angaja ilor este ³ mai bine îmi in gura i îmi v d de treab a a cum vrea eful´. 1974 . prin care informa ia circul rapid i este accesibil tuturor. Intr-o astfel de organiza ie orice idee nou este o amenin are. ci de un proces de jos in sus. etc. Neil. Routledge. in mod obi nuit. ideile noi înseamn probleme. Shephard. Nivelurile de rezisten vor fi influen ate (pozitiv sau negativ) de modul în care schimbarea influen eaz angaja ii (câ i dintre ei. Prin urmare. deci este o gre eala s ne focalizam aten ia doar asupra rezisten ei la schimb rile impuse de sus. generate la o anumit distan ierarhice superioare. o re ea de comunicare flexibil . structural diferite: cele care manifest drept una dintre caracteristicile lor de baza rezisten a la schimbare i cele care se plaseaz la polul opus. elemente de structura se pot constitui în factori ce influen eaz direct atitudinea fa de schimbare a organiza iei. pentru a neutraliza rezisten a la schimbare 105 King. 1995. 88 . ini iate de conducere. fiind. pot conlucra in stabilirea unui climat favorabil inova iei. DuBrin considera c rezisten a poate fi minimizat prin mai multe strategii de ac iune. chiar top-managementul poate fi una dintre cauzele majore ale rezisten ei la schimbare.Fundamentals of Organizational Behavior. cu o restrâns distribu ie a puterii i un interes clar al elitei de a p stra status-quo-ul. sunt efectiv izolate. lipsa unei excesive centraliz ri a puterii. Rezisten a poate ap rea la orice nivel al organiza iei. teoria lui Shephard are dou lucruri interesante în cuprinsul ei: 1. în ce m sur ). Autorul consider c schimbarea poate ap rea în trei zone: tehnologie sau afaceri. Dar pentru c de centrele de putere ale organiza iei. favorabile promov rii i încorpor rii ideilor noi în organizarea i func ionarea lor. Nigel i Anderson.este un exemplu pentru abordarea clasic a problemei rezisten ei la schimbare. Acesta consider c exist dou tipuri de organiza ii. interconectate intre ele: y selectarea personalului . activit ile organiza iei i cantitatea de resurse necesare pentru implementarea ei. o poten ial surs de probleme. structura organiza ional tip ³re ea´. structur sau politic i personal. cu un grad mare de probabilitate.angajarea doar a indivizilor flexibili i deschi i fa de schimbare y evitarea tacticilor coercitive . ferite de fluxul de comunicare destinat nivelurilor puterea este centralizat suportul ³de sus´ este o necesitate pentru ca o idee s poat fi tranformat intr-o inova ie´105 Dup cum se poate observa din pasajul citat mai sus.

starea urm rit de ei nu este cea creat prin prima schimbare ci cea la care se ajunge ca urmare a solicit rii grupurilor implicate in proces. folosind toat gama de mijloace care st la dispozi ia celor care ini iaz i implementeaz schimbarea. Nu are importan parte din echipa de decizie« y folosirea mijloacelor economico-financiare . de aceast dat . Pozi ia teoretica care apar ine lui Kotter si Schlesinger reprezint cântecul de leb d al temei ³cum-s -depa imrezisten a-la-schimbare´. recompensarea comportamentelor ³de supunere´ y folosirea. Sunt descrise strategiile care stau la dispozi ia managerilor precum i modelul de utilizare a fiec reia în circumstan e particulare. analiza zonelor de rezistenta la schimbare y folosirea persuasiunii pentru generarea unei atitudini pozitive fata de schimbare y facilitarea schimb rilor de atitudine si comportament y negocieri. care se implic in discu ie si decide) y folosirea pozi iilor de putere pentru ob inerea acceptului subiec ilor schimb rii (prin manipulare) y combinare a amenin rilor reale cu cele poten iale. a coerci iei y comportament amenin tor. formale si informale. schimbarea nefiind ceva ireversibil i imuabil. mizându-se pe reac ia subiec ilor pentru a se atinge realul obiectiv al procesului de schimbare. grupul fiind convins c noua stare de fapt este în concordan cu dorin ele sale y proces de decizie pe baze co-participative . dac managementul aprob . de fapt. rezisten a la schimbare este minim .³cump rarea´ opozi iei.includerea în cadrul dezbaterilor despre cursul viitoarei ac iuni a reprezentan ilor celor care vor fi afecta i de schimbare. Aceast teorie a contingen ei i continuum-ul ei sunt prezentate în figura 2. Comunicare Participare Facilitare Negociere Manipulare Coerci ie dac ace tia sunt prezen i la discutarea problemelor cu adev rat importante sau doar la discu ii despre detalii minore atâta timp cât se simt Sporirea for ei.cu concedierea dac nu se accept schimbarea propus 106 Este clar influen a teoriei lui Lawrence asupra lui DuBrin. lucrurile pot fi oricând modificate din nou. numai c . prima situa ie fiind o ³ int fals ´. pentru dep irea rezistentei la schimbare y posibila folosire a unui ´arbitru´ (sau a unei ter e p r i neutre. 89 .grupurilor afectate de schimbare trebuie s li se creeze imaginea c . Aceast tehnic de manipulare poate fi folosit de c tre ini iatorii schimb rii într-un mod mai cinic când.reducerea impactului perceput al schimb rii prin minimizarea efectului s u asupra rela iilor sociale din interiorul organiza iei106 y prezentarea schimb rii drept un proces reversibil .y minimizarea schimb rilor sociale . f r nici o recompensa y amenin are -in scris. puterii folosite in abordare METODE POTEN IALE y oferirea de informa ii despre schimbare y prezentare a ra iunii propunerii y convingere a angaja ilor despre beneficii y atacarea oric ror interpret ri eronate sau tenden ioase ale schimb rii y implicarea grupului de angaja i afecta i de schimbare y participare la adoptarea deciziilor (importante sau nu) y câ tigarea de sus in tori pentru procesul de schimbare y explorarea. explicit sau implicit .

acest model este folositor pentru c pune accentul pe dependen a de situa ie a mijloacelor folosite pentru a dep i rezisten a la schimbare. Insa înainte de a încerca s le prezent m. 162.implementarea schimb rii în condi iile unei rezisten e minime. Bineîn eles. Nu s-a discutat nimic despre aspectele psihologice ale acestui fenomen i prea pu in despre cele sociologice. Cu alte cuvinte. pe lâng faptul ca nu ia în considerare decât rezisten a ³disruptiv ´ nici nu abordeaz cauzele care stau în spatele comportamentelor de respingere a schimb rii. O precizare cred c este necesar : dac teoriile clasice i moderne au fost preocupate mai ales de problema modului în care rezisten a la schimbare poate fi dep it (acest fenomen fiind considerat a priori negativ). accentueaz faptul c nu este vorba de implementarea unui proiect elaborat la masa de lucru. cu referiri la anumite puncte de vedere teoretice contemporane. ci de a trece peste ni te obstacole reale i complexe. 90 . discu iile despre teoriile contemporane privitoare la rezisten a la schimbare vor fi. ABORDAREA REZISTEN EI LA SCHIMBARE CONFORM MODELULUI OFERIT DE KOTTER SI SCHLESINGER107 Sunt prezentate cele ase strategii identificate de Kotter i Schlesinger. neafectând încrederea grupurilor afectate de schimbare. eficacit ii i productivit ii? Un mare num r de explica ii au fost formulate în cadrul literaturii de specialitate. cum pot fi contracarate consecin ele for elor care genereaz acest tip de comportament. In concluzie. de fapt. Putem compara acest tip de abordare cu behaviorismul. Dac schimbarea poate fi realizat folosind strategiile mai pu in opresive (cele aflate in partea stâng ). p. concep iile teoretice moderne pornesc de la un alt principiu axiomatic. Este evident c o astfel de abordare este simplist i unilateral . Toate teoriile prezentate pân acum au fost interesate de un singur lucru: cum poate fi dep it rezisten a la schimbare. este util s stabilim un cadru de referin 107 pentru factorii King. despre care nu se tie mai nimic. uneori f r a lua în considerare mijloacele pe care le folosim în cursul acestui proces. un lucru negativ . gradul de coerci ie implicat în fiecare dintre metodele folosite crescând de la stânga spre dreapta. De ce indivizii i grupurile rezist schimb rii. încercând s explice i s în eleag apari ia rezisten ei la schimbare. tehnicile aflate în partea dreapt sunt considerate a fi interven ii de mân forte. cu atât mai bine. pe plan teoretic. scopul ultim r mâne tot pragmatic .dar nelipsit. 1995. Neil. London. într-o form sintetizat . mai ales în cazul în care aceasta are drept scop îmbun t irea eficien ei. rezisten a la schimbare este un fel de efect secundar al structur rii i func ion rii organiza iei. aten ia fiind focalizat pe minimizarea efectelor sale asupra organiza iei i pe maximizarea randamentului/eficacit ii procesului de implementare a schimb rii planificate. De aceea. rezisten a la schimbare fiind ³cutia neagr ´. fiind deci mai interesate de cauzele sale decât de modul in care poate fi dep it . Nigel i Anderson. Autorii accentueaz faptul c managerii trebuie s decid ce tehnic (sau combina ie de tehnici) s foloseasc în func ie de caracteristicile particulare ale situa iei i de puterea efectiv care le st la dispozi ie. aceste abord ri fiind mai pu in costisitoare pe termen lung. Routledge.care trebuie înl turat.FIGURA 2. In cadrul acestei a doua p r i a materialului de fa am dori s ne referim mai ales la cauzele i manifest rile organiza ionale ale rezisten ei la schimbare.Innovation and Change in Organizations.îns accentul cade pe evitarea apari iei acestui fenomen prin cunoa terea mecanismelor sale interne i nu pe înfrângerea unei rezisten e deja manifeste. pentru dep irea c rora nu exist nici o re et de succes garantat dinainte. discu ii centrate asupra cauzelor ce genereaz acest fenomen.

Tabelul 3 sugereaz câteva rela ii ipotetice între ace ti factori i nivelurile diferite de rezisten la schimbare.care influen eaz rezisten a la schimbare la nivel organiza ional. toleran a sc zut fa personalitari i atitudinile generate de experien de schimbare. Nivelurile rezistentei Factori descentralizata centralizata Factori individuali (a) y personalitate: rezistenta joasa joasa înalt joasa înalt înalt joasa înalt nevoie sporita de control nevoie sporita de succes autoritarism accentuat crearea de structuri de dependenta y experien a prioritara in domeniul schimb rii predominant negativa înalt procentaj de resentiment rezidual înalt înalt joasa (d) joasa (d) Factori de grup (b) y înalt coeziune y accentuata participare in cadrul adopt rii deciziilor de grup înalt joasa înalt (d) înalt 91 . Centralizarea puterii vs. Modul în care factorii se rela ioneaz cu rezisten a la schimbare în contextul diferitelor grade ale centraliz rii puterii este prezentat în tabelul 3. In ceea ce prive te ultimul factor. La acest nivel exist dou categorii de factori care au o importan deosebit pentru rezisten a la schimbare: personalitatea i experien a anterioar a individului. Kotter i Schlesinger consider c atitudinile bazate pe experien ele personale în leg tur cu schimbarea organiza ional pot avea patru cauze majore: lipsa încrederii i neîn elegerea inten iilor schimb rii. In continuare vom lua fiecare nivel în parte. func ie de pozi ia ocupat în organiza ie. interese personale înguste i evalu ri contradictorii ale aceluia i proces. Nivelul individual. astfel încât nu vom mai insista asupra acestui aspect. grupal i individual.

Routledge. Factorii individuali si cei de grup au elemente de suprapunere. 92 . Nivelurile rezistentei (înalt sau sc zut ) presupun faptul ca schimbarea este de sus in jos si ca indivizii au pu ine de spus in mersul lucrurilor (b) Factorii de grup se refera la grupurile care. London. Nigel i Anderson. p.y autonomie accentuata si auto-determinare y rela ii sociale pozitive înalt înalt (d) înalt înalt (d) Factori organiza ionali (c) y structura birocra ie formala câmp larg de control descentralizata y climat si cultura înalt înalt înalt joasa înalt (d) joasa încredere si deschidere participare sporita in cadrul procesului decizional joasa joasa înalt înalt implicare si dedicare profesionala y strategie înalt înalt (d) diversificare produselor tip de strategie defensiva accentuata joasa înalt joasa(e) înalt (d) diviziune centru-periferie a for ei de munca joasa joasa (e) FIGURA 3. CENTRALIZAREA PUTERII SI REZISTENTA LA SCHIMBARE108 (a) Factorii individuali includ personalit ile celor care sunt implica i in procesul de schimbare si atitudinile lor fata de aceasta. RELA II IPOTETICE ÎNTRE FACTORI ORGANIZA IONALI. bazate pe experien a lor din acest domeniu. 1995. Neil. 165-166. 108 King.Innovation and Change in Organizations. cotidian. întreprind diverse activit i împreun (spre deosebire de grupurile care lucreaz împreun doar pe durata unui proiect).

110 King. Neil. se concentreaz rezisten . factorii individuali. nu exist rezisten la schimbare care s fie afectat de cultura de grup. Trebuie amintit faptul c . Pân acum am trecut în revist teoriile care încercau s prezinte algoritmi de dep ire a rezisten ei. grupali i organiza ionali109. strategia i stilul de adoptare al deciziei i stilul de conducere. Prin tabelul 3 am încercat s prezent m un set de factori care pot influen a evolu ia rezisten ei. Vreau s fac o precizare: rezisten a la schimbare este determinata de dou seturi de variabile. p. De i este imposibil realizarea unei liste complete a factorilor care afecteaz evolu ia rezisten ei la schimbare. organizarea muncii. ea poate fi determinat de o serie de factori ineren i structurii. în mod con tient. mai bine spus. definindu-i status-quo-ul. ofer o imagine de ansamblu destul de complet despre aceast problematic . primul set se refer la caracteristicile spa iului s u de desf urare. rezisten a la schimbare a unui grup este superioar celei înregistrate la nivel individual i este mult mai greu de dep it. N. Fiecare dintre aceste elemente are o doar pentru ca este schimbare. Nigel i Anderson. literatura de specialitate d dovada unui anumit consens în ceea ce prive te cauzele acestui fenomen. dar s nu aib nimic de-a face cu structura de putere a organiza iei. compozi iei i setului de rela ii care organizeaz un grup.Innovation and Change in Organizations. cei mai difuzi. 170. Rezisten a subiectiv este rezultatul unor procese psihologice negative care includ anxietatea. climatul influen accentuat asupra formei i nivelului rezisten ei la schimbare. frustrarea sau 109 Subliniez faptul c orice manifestare concret a rezisten ei este caracterizat de o configura ie ce cuprinde elemente din toate cele trei categorii amintite. c exist o multitudine de factori care modeleaz nivelurile de rezisten la schimbare. schimbarea provoac rezisten mai ales asupra aspectelor psihologice generatoare de i de aceea prezint o amenin are pentru cei care sunt afecta i de ea. 1995. (d) Rezistenta este probabil sa fie mare in cazul acestui factor indiferent daca puterea este centralizata sau nu. In continuare vreau s închei discu ia despre etapa contemporan a abord rilor de specialitate a acestui fenomen pentru a putea apoi deschide discu ia despre rela ia dintre schimbare i rezisten a la schimbare. Routledge. resursele. In ceea ce prive te rezisten a la schimbare a grupurilor. Anderson110. Rezisten a ra ional apare atunci când indivizii decid c schimbarea ar fi în detrimentul lor (nu conteaz pe ce plan. Vom prezenta trei puncte de vedere distincte care. al nivelului la care se manifest (ceea ce am amintit mai sus. însumate. Dintre ace tia amintim structura. King i N.(c) Factorii organiza ionali sunt cei mai numero i si. stilul de conducere. f r a acorda mult aten ie mecanismelor i componentelor interioare ale acestui fenomen. de i acest lucru nu reiese din prezenta analiz . O asemenea reac ie poate proveni din surse ³ra ionale´ sau ³subiective´. Mai întâi. poate fi vorba de planul profesional sau de cel personal) i. de exemplu. in acela i timp. London. din punct de vedere al intensit ii. schimbarea este necunoscut alte cuvinte. cultura si strategia organiza ional îl pot avea asupra rezistentei la schimbare. iau hot rârea s i se opun . Nivelul de grup. La acest nivel al analizei totul devine aidoma unui caleidoscop alc tuit din factori interela iona i care contribuie la rezisten a la schimbare. Si la acest nivel distribu ia autorit ii i a puterii va afecta nivelul rezisten ei la schimbare Nivelul organiza ional. Lista oferita aici nu este exhaustiva dar ilustreaz impactul pe care structura. tipul i forma sa. Este evident. Cu i cultura organiza ional . (e) Rezistenta este probabil sa fie joasa in cazul acestui factor indiferent daca puterea este centralizata sau nu. etc. Al i factori includ tehnologia. 93 . cel de-al doilea set se refer la actul fa de care rezisten a se manifest (pentru c vorbim despre un fenomen reactiv i nu pro-activ): schimbarea organiza ional sau. deci.

pierderea respectului fa

de sine. Este evident c grani a dintre ³ra ional´ i ³subiectiv´ nu este bine definit , ceea ce de orice tentativ de a

pentru anumi i indivizi este ra ional pentru al ii poate fii subiectiv. Axioma care st îns în spatele acestor încerc ri de explicare a fenomenului rezisten ei la schimbare este împotrivirea indivizilor i a grupurilor fa automat, rezisten . Al doilea motiv ce st la baza fenomenului analizat aici este faptul c orice schimbare introduce mai intens . Subliniez c este vorba despre posibilitatea unei amenin ri fa de interesele noastre, individuale sau de grup. Echilibrul actual de for e este/va fii alterat. Cei care au mai mult de pierdut sunt cei care vor manifesta o rezisten percep ia pe care subiec ii schimb rii o au despre efectele acesteia asupra lor. Dac impresia este c aspecte importante pentru ³noi´ vor fi modificate de schimbarea propus , rezisten a probabil va fi destul de acerb . Al treilea element care joac rolul de cauz a rezisten ei la schimbare este faptul c schimbarea adesea înseamn munc în plus pentru cei afecta i de ea. West i Anderson (1992) demonstreaz printr-un studiu asupra British National Health Service c rezisten a poate fi o reac ie la adresa poverii reprezentat de cantitatea adi ional de munc plasat pe umerii celor care sunt subiectul schimb rii. Un exemplu clasic în acest domeniu este rezisten a (cel mai adesea manifestat sub forma unor comentarii cel pu in acide i prin gre eli ³accidentale´) generat de introducerea unei noi tehnologii informa ionale într-o organiza ie sau de modificarea ³formularisticii´. Reac ia este i mai violent când noul sistem este introdus în paralel cu cel vechi, pentru o perioada de timp de acomodare. O alt tipologie a rezisten ei la schimbare este oferit de Arthur Bedeian111. Autorul considera c exist patru cauze majore ale acestui fenomen. altera staus-quo-ul. Cu alte cuvinte, în fa a unei schimb ri ce provine din exterior, indivizii i grupurile manifest , în mod

1. interesele personale de tip ³parohial´: indivizii caut s î i protejeze interesele care ar fi amenin ate de c tre
schimbare.

2. Neîn elegerea i lipsa de încredere: rezisten a la schimbare este generat de neîn elegerea motivelor care stau la
baza introducerii schimb rii respective sau a naturii i consecin elor acesteia; evident, aceast atitudine este provocat de lipsa de informa ii care genereaz incertitudine, care genereaz percep ia unui pericol, care genereaz o reac ie defensiva.

3. Evalu ri contradictorii: indivizii ³citesc´ diferit un mesaj; este foarte probabil ca aceea i schimbare s aib
semnifica ii diferite pentru individ i pentru organiza ie. De aici apar neîn elegerile care genereaz rezisten a.

4. Toleran a sc zut fa
schimbare.

de schimbare: indivizii difer din punct de vedere al abilit ilor lor de a accepta necunoscutului. In func ie de acest lucru se stabile te nivelul rezisten ei la

schimbarea, de a face fa

In sfâr it, Andrew Leigh112 ofer cea de-a treia tipologie a cauzelor rezisten ei la schimbare amintit în acest material. Conform autorului britanic, exist nu mai pu in de 13 cauze ale acestui fenomen:

1. Dorin a de a nu pierde ceva de valoare 2. Factori de ordin istoric - experien a cu alte schimb ri
111

DuBrin, Andrew- Fundamentals of Organizational Behavior: An Applied Perspective, 1974, New York:Pergamon Press, p. 532534. 112 Leigh, Andrew- Effective Change, 1997, Institute of Personnel Management, Lodon, p. 72.

94

3. Modul în care schimbarea este prezentat
schimbarea poate aduce beneficii

i implementat

4. Neîn elegeri în ceea ce prive te natura schimb rii i consecin ele sale - lipsa de informa ii; nu se consider c 5. Convingerea c schimbarea nu are sens pentru organiza ie 6. Nesiguran a în ceea ce prive te libertatea de a face lucrurile diferit 7. Lipsa abilit ilor în ceea ce prive te adoptarea deciziei 8. Lipsa de experien în implementarea schimb rii 9. Leg turile psihologice i sociale existente fa
puternice norme de grup de modul în care organiza ia arat i se comport în prezent;

10. Starea general de mul umire cu ³modul în care stau lucrurile acum´ 11. Atitudinea sindicatelor 12. Frustrarea cauzat de problemele complexe ridicate de schimbare; frica de incertitudine 13. Conducerea vrea schimbarea, deci rezista i-i !
Dup cum se poate u or constata, exist multe suprapuneri între cele trei modele prezentate ( i multe aspecte comune cu majoritatea modelelor ce trateaz aceast problem ). Încercarea de a structura cauzele rezisten ei la schimbare ne readuce la ceea ce am spus mai devreme: acest fenomen este cauzat de diferite elemente de construc ie ale celor trei niveluri (individual, grupal i organiza ional) care alc tuiesc spa iul de existen de schimbarea în sine. Tipologia schimb rii organiza ionale nu este subiectul acestui capitol. Schimbarea poate fi catalogat în func ie de form , de modul de prezentare, de nivelul la care are loc, de ritmul sau perioada de timp în care se desf oar , etc. Pentru a analiza influen a sa asupra rezisten ei la schimbare, am ales un alt criteriu: cel al consecin elor schimb rii. Una dintre marile probleme legate de schimbarea organiza ional este m surarea efectelor sale. In mod tradi ional, acest lucru se face astfel: se selecteaz un set de indicatori organiza ionali (de exemplu eficien a, satisfac ia la locul de munc , etc) care sunt m sura i înainte de introducerea schimb rii i dup . Nimic ie it din comun. Ins , conform cercet rilor a trei speciali ti americani (Golombiewski, Billimgsley si Yeager) lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Ei consider ca nu avem de-a face cu un singur tip de schimbare ci cu trei: alfa, beta i gama. In cazul schimb rii de tip alfa, scala conceptual folosit de c tre responden i r mâne constant , permi ând o m surare precis i corect a modific rii variabilelor considerate de interes. In cazul schimb rii de tip beta, aceast scal se modific , se altereaz , î i schimb înf i area, reperele modificându-se i ele. In sfâr it, în cazul schimb rii de tip gama, este implicat o redefinire sau reconceptualizare a variabilelor cheie113; îns i cadrul de referin se schimb deoarece s-a modificat modul în care responden ii î i definesc variabilele. Cu alte cuvinte, avem trei situa ii în care starea variabilelor rezultative este diferit . Dac denumim setul ini ial de variabile t, pentru schimbarea alfa avem tot t in faza ulterioar schimb rii, pentru beta avem t1 iar pentru gama W. Este evident c , în ultimele dou cazuri, m surarea efectelor schimb rii devine o problem , mai ales al unei organiza ii. Dar rezisten a la schimbare nu depinde doar de modul în care sunt structurate îi func ioneaz subiectele schimb rii; depinde i

113

Golembiewski, T. Robert- Approaches to Planned Change (Orienting Perspectives and Micro-Level Interventions), 1993, Transaction Publishers, New Brunswick.

95

in cazul gama.114. Ins nu m surarea efectelor schimb rii ne intereseaz aici. Ceea ce vrem sa eviden iem este faptul c rezisten a la schimbare va fi diferit , atât ca form cât i ca intensitate, în cazul fiec ruia dintre cele trei tipuri de schimbare. Din punct de vedere al acestui unic criteriu, alfa va genera cel mai redus nivel de rezisten genereaz modific ri ale cadrului de referin experien iar gama - cel mai înalt. Nu am date empirice pentru a sus ine aceast afirma ie astfel încât voi apela la logic : dac schimb rile de tip gama ale responden ilor este evident c ele afecteaz ceea ce abordarea cognitiv denume te ³schemata´115, adic ³acea parte a ciclului perceptual care este internalizat de c tre subiect, modificabil prin i, într-un fel, specific pentru ceea ce este perceput´116, adic matricea care d sens i form experien ei. Nu de tip transcendental; este vorba despre modificarea unei axiome mundane, de genul ³defini iei m refer la o experien

eficien ei în profesia mea´. Cred c este evident c acest tip de schimbare este cel mai dificil de îndeplinit i, fiind vorba de spa iul valorilor, normelor i axiomelor profesionale (cel pu in profesionale, nu discut aici rela ia profesie - concep ie despre via «), genereaz cea mai acut rezisten fa de schimbare. In încheiere, vreau s analizez un alt aspect al rezisten ei la schimbare, un alt factor care îi influen eaz forma i magnitudinea: direc ia schimb rii. Majoritatea literaturii de specialitate din acest domeniu s-a concentrat asupra schimb rilor introduse de sus în jos, a schimb rilor planificate i implementate de c tre conducere. Ins exist persoanele cu putere de decizie aflate mai sus pe scara ierarhic schimbare este modelat de patru factori:
117

i schimb ri

de ³jos in sus´, care sunt rezultatul unor propuneri ale subordona ilor ( orice angajat care încearc s influen eze ). Rino Patti considera c , în aceste cazuri, rezisten a la

1. Natura propunerii de schimbare (nivelul de generalitate i de profunzime al schimb rii) 2. Orientarea valoric a persoanelor cu autoritate de decizie 3. Distan a organiza ional (num rul de niveluri ierarhice dintre autorul propunerii de schimbare i cel care are
cuvântul final în leg tur cu aceasta)

4. Costurile schimb rii (evaluate în termenii investi iilor organiza iei în stabilirea i construirea aranjamentului pe
care agentul schimb rii vrea sa îl modifice) Ca o axioma a acestei situa ii se poate afirma c rezistenta la acest tip de schimbare va fi, în medie, mai mare decât la schimb rile ³obi nuite´, propuse de c tre conducere. Motivul este simplu: pentru ca o schimbare de jos în sus s aib succes ea trebuie mai întâi s conving , proiectul s u s fie acceptat de c tre management i abia apoi va putea fi implementat . Cu alte cuvinte, acest tip de schimbare va fi supus ac iunii tuturor factorilor generatori de rezisten care i-am amintit mai sus plus celor specifici etapei în care proiectul trebuie s fie aprobat de c tre conducere. In concluzie, se poate afirma c rezisten a la schimbare nu este un fenomen esen ialmente negativ, cum presupune literatura de inspira ie managerial , i este influen at de un complex de factori care pot fi structura i în doua mari pe

114

Aceast tipologie nu a fost prea bine primit de comunitatea speciali tilor, mai ales de c tre exper ii in domeniul dezvolt rii organiza ionale, care sunt interesa i de aspectele practice ale implement rii si evalu rii schimb rii organiza ionale. Golombiewski et al. au propus o tehnic de m surare a efectelor schimb rii de tip gama; îns , metodologia este foarte complicat , sunt folosite tehnici statistice exotice i se aplic doar popula iilor mari, ceea ce o fac inoperant pentru o bun parte din interven iile organiza ionale. 115 Bartuneck, Jean M. i Moch, Michael K.- First Order, Second Order and Third Order Change and Organization Development Interventions: A Cognitive Approach, în The Journal of Applied Behavioral Sciences, vol. 22, nr. 4, p. 438- 500. 116 ibidem, p. 484. 117 Leigh, Andrew- Effective Change, 1997, Institute of Personnel Management, Lodon.

96

1999 9.New Jersey: Prentice Hall. ± Ia i: Institutul European. 1993 11. Mathis. Gestion des Ressources humaines/Lakhdar Sekiou. Public Personnel Management. Psihologie organiza ional . Jones. Maria. Klingner. ± Bra ov: Editura LUX LIBRIS. Managementul resurselor umane/ Robert L. 8. ± Bucure ti: Editura Nemira. Nica. Ivancevich. 1983 10. Toate acestea în contextul prezen ei for elor de rezisten a la schimbare. Bruxelles: Les Éditions 4L. Gordon. Constantin. Managementul resurselor umane. Donald E. Managementul resurselor umane. Charles-Henri Besseyre des Horts. ± Cluj-Napoca: SO ± Casa de Editur Consultan ³Studiul Organiz rii´. Gerald A. 1995 7. Managementul resurselor umane. 2002 Bibliografie recomandat : Adkin. Dep irea acestora duce la implementarea unei schimb ri de succes. Glueck. Moldovan-Scholz. de grup i organiza ionale) i forma sau natura schimb rii care o genereaz . 1998 11. Elaine. Ticu. 2000 Cole. 1993 i 10. este vorba despre înv area diagnozei organiza ional ca i metod de colectare i analiz a datelor despre o organiza ie. Sumar ± Acest modul vizeaz aplicarea cuno tin elor dob ndite în modulul precedent. Context and Strategies.. 12.± Plano: Business Publications Inc. Patricia. 1998 97 . Panaite C. 1996 Cole. William F.Bucure ti: Editura Economic . Oscar.. John. Chiric . Petrescu.. Ion. John M. Leighton. 9. Paris. Bibliografie obligatorie ± 7.. Modele de diagnoz i interven ii. Nalbandian.categorii: a a numitele ³cauze´ ale rezisten ei la schimbare (factorii ce determina nivelurile individuale. Costache Rusu (coordonatori). ± Bucure ti: Editura Victor. Sofia. ± Bucure ti: Editura Economic . 2000 12. G.. Stoica-Constantin. Cu alte cuvinte. De Boeck. Resurse umane: Ghid propus de The Economist Books. Managementul personalului. Louise Blondin. * * *. date care permit stabilirea nevoii de schimbare i profilarea planului de schimbare care va fi efectiv implementat. Management: fundamente socioumane. Hoffman. Foundations of Personnel.London: DP Publications. ± Bucure ti: Editura CODECS. Françoise Chevalier. ± Ahuntsic. Ana. A. Bruno Fabi. Personnel Management Theory and Practice. 1999 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->