Sunteți pe pagina 1din 2

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 1.

Cine poate obtine finantare Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin M sura 112 sunt fermierii n vrst de pn la 40 de ani (nemplini i la data depunerii Cererii de finan are), persoane fizice sau juridice care practic n principal activit i agricole i a c ror exploata ie agricol : y are o dimensiune economic cuprins ntre 6 i 40 UDE; y este situat pe teritoriul rii; y este nregistrat n Registrul unic de identificare APIA i Registrul agricol n situa ia n care se constat c exploata ia agricol a solicitantului ndeplinea condi ia minim (dimensiunea exploata iei agricole este cuprins ntre 6 40 UDE) cu mai mult de 12 luni nainte de depunerea Cererii de Finan are, acesta nu este eligibil pentru sprijin. Categorii de beneficiari eligibili: y y persoan fizic ; persoan fizic nregistrat i autorizat n conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modific rile i complet rile ulterioare: individual i independent, ca persoan fizic autorizat ; ca ntreprinz tor titular al unei ntreprinderi individuale; asociat i administrator unic al unei societ i cu r spundere limitat SRL, nfiin at n baza Legii 31/1990 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Exploata ia agricol trebuie s fie nregistrat de solicitant, n nume propriu, n Registrul unic de identificare nainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului Pentru a putea primi sprijin n cadrul M surii 112, solicitantul sprijinului trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: y are vrsta sub 40 de ani i se instaleaz pentru prima dat n exploata ia agricol ca i conduc tor ( ef) al acesteia; y de ine sau se angajeaz s dobndeasc competen e i calific ri profesionale n raport cu activitatea pe care urmeaz s o desf oare; y este membru al unei familii de fermier i a lucrat mai mult de 50% din timpul s u de lucru n cadrul fermei (nu neap rat n ferma familiei) cu cel pu in 12 luni naintea instal rii sale pe cont propriu. 3. Tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile y construirea i/sau modernizarea cl dirilor utilizate pentru produc ia agricol la nivel de ferm , incluzndu-le i pe cele pentru protec ia mediului; y achizi ionarea sau achizi ionarea n leasing de tractoare noi, combine de recoltat, ma ini, utilaje,instala ii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate;

y y y

achizi ionarea de animale i dup caz a cotei de produc ie; plantarea i replantarea plantelor perene; achizi ionarea de teren pentru activit i agricole.

4. Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploata ie agricol cu dimensiunea minim de 6 UDE, iar peste aceast dimensiune, sprijinul pentru instalare poate cre te cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea dep i 40.000 de Euro/ exploata ie;