Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC ncheiat i nregistrat sub nr. 2./ 12.12.2011.n registrul general de eviden a salaria ilor A.

P r ile contractului 1.Angajator Persoana juridic SC NINIMAR TRANS SRL.., cu sediul/domiciliul n str.. sos.Pitesti., nr231, bl. , sc.. , et.. , ap.. , loc. Videle, Judetul Teleorman, Cod postal 145300, nregistrat la Registrul Comertului TELEORMAN, sub num rul J34/227./2011.., cod fiscal RO 28348308 telefon , reprezentat legal prin Dumitru Maria, n calitate de Administrator, i 2.Salariatul/salariata domnul/doamna Mihaila Gheorghe, domiciliat( ) n localitatea com.Valea Mare, str. .sat Valea Mare nr. 243, jude ul Dambovita.., posesor/posesoare al/a buletinului/c r ii de identitate/pa aportului seria DD., nr. 478383.., eliberat/eliberat de SPCLEP Gaesti la data de 25022010.., CNP 1660223150381., permis de munca seria .. nr. .. din data.., am ncheiat prezentul contract individual de munc n urm toarele condi ii asupra c rora am convenit: B. Obiectul contractuluiCONDUCATOR AUTO.. C. Durata contractului: a)nedeterminat , salariatul/salariata MIHAILA GHEORGHE.. urmnd s nceap activitatea la data de 12.12.2011..; b)determinat , de..luni, pe perioada cuprins ntre data de . i data de ./pe perioada suspend rii contractului individual de munc al titularului de post. D. Locul de munc 1.Activitatea se desf oar laSC NINNIMAR S.R.L 2.n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desf ura activitatea astfel: E. Felul muncii Func ia/meseria SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJconform Clasific rii Ocupa iilor din Romnia; F. Atribu iile postului Atribu iile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prev zute n fi a postului, anex la contractul individual de munc . G. Condi ii de munc : 1. Activitatea se desf oar n condi ii grele, v t m toare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 2. Activitatea prestat se desf oar n condi ii normale/deosebite/speciale de munc , potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific rile i complet rile ulterioare

H. Durata muncii: 1. O norm ntreag , durata timpului de lucru fiind de 8. ore/zi 40.. ore/s pt mn . a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore zi/ore noapte/inegal); b). Programul de lucru se poate modifica n condi iile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. 2. O frac iune de norm de ore/zi (cel pu in 2 ore/zi), .. ore/s pt mn . a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz :8.(ore zi/ore noapte); b). Programul de lucru se poate modifica n condi iile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excep ia cazurilor de for major sau pentru alte lucr ri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nl tur rii consecin elor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihn este de 22. zile lucr toare, n raport cu durata muncii (norm ntreag , frac iune de norm ). De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .. J. Salarizare: 1. Salariul de baz lunar brut: ..740.. lei; 2. Alte elemente constitutive: a). sporuri .; b). indemniza ii ..; c). alte adaosuri.; 3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de s rb tori legale se compenseaz cu ore libere pl tite sau se pl tesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii. 4. Data/datele la care se pl te te salariul este/sunt 15 LUNA URMATOARE. K. Drepturi i obliga ii ale p r ilor privind securitatea si s n tatea n munc : a). echipament individual de protec ie DA; b). echipament individual de lucru DA; c). materiale igienico-sanitare DA; d). alimenta ie de protec ie DA.; e). alte drepturi i obliga ii privind s n tatea i securitatea n munc DA.. . L. Alte clauze: a) Perioada de proba este de b) Perioada de preaviz n cazul concedierii conform art. 61 lit. c si d si art. 65 si 66 Codul muncii este de 15 zile lucratoare conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului

colectiv de munc ; c) Perioada de preaviz n cazul demisiei este de 15 conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munc ; d). In cazul n care salariatul urmeaz s - i desf oare activitatea n str in tate, informa iile prev zute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii se vor reg si i n contractul individual de munc ; e) Alte clauze M. Drepturi i obliga ii generale ale p r ilor: (1) Salariatul are, n principal, urm toarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus ; b) dreptul la repaus zilnic i s pt mnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la demnitate n munc ; f) dreptul la securitate i s n tate n munc ; g) dreptul la acces la formarea profesional ; h) dreptul la informare i consultare; i) dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condi iilor de munc i a mediului de munc ; j) dreptul la protec ie n caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiv i individual ; l) dreptul de a participa la ac iuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. n) alte drepturi prev zute de lege sau de contractele colective de munc aplicabile. (2) Salariatului i revin, n principal, urm toarele obliga ii: a) obliga ia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribu iile ce i revin conform fi ei postului; b) obliga ia de a respecta disciplina muncii; c) obliga ia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i n contractul individual de munc ; d) obliga ia de fidelitate fa de angajator n executarea atribu iilor de serviciu; e) obliga ia de a respecta m surile de securitate i s n tate a muncii n unitate; f) obliga ia de a respecta secretul de serviciu. g) obligatia de a realiza obiectivele de performan individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realiz rii acestora h) alte obliga ii prev zute de lege sau de contractele colective de munc aplicabile. (3) Angajatorul are, n principal, urm toarele drepturi: a) s stabileasc organizarea i func ionarea unit ii; b) s stabileasc atribu iile corespunz toare fiec rui salariat, n condi iile legii; c) s dea dispozi ii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit ii lor; d) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) s constate s vr irea abaterilor disciplinare i s aplice sanc iunile corespunz toare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.

f) s stabileasc obiectivele de performan individual , precum i criteriile de evaluare a realiz rii acestora. (4) Angajatorului n revin, n principal, urm toarele obliga ii: a) s informeze salaria ii asupra condi iilor de munc i asupra elementelor care privesc desf urarea rela iilor de munc ; b) s asigure permanent condi iile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condi iile corespunz toare de munc ; c) s acorde salaria ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil i din contractele individuale de munc ; d) s comunice periodic salaria ilor situa ia economic i financiar a unit ii, cu excep ia informa iilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natur s prejudicieze activitatea unit ii. Periodicitatea comunic rilor se stabile te prin negociere n contractul colectiv de munc aplicabil; e) s se consulte cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor n privin a deciziilor susceptibile s afecteze substan ial drepturile i interesele acestora; f) s pl teasc toate contribu iile i impozitele aflate n sarcina sa, precum i s re in i s vireze contribu iile i impozitele datorate de salaria i, n condi iile legii; g) s nfiin eze registrul general de eviden a salaria ilor i s opereze nregistr rile prev zute de lege;

N. Dispozi ii finale Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispozi iile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii, nregistrat sub nr. ./.. la Inspectoratul Teritorial de Munca a jude ului/municipiului ./Ministerul Muncii, Familiei i Protectiei Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul execut rii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adi ional la contract, conform dispozi iilor legale. Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele n leg tur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt solu ionate de c tre instan a judec toreasc competent material i teritorial, potrivit legii. Angajator, Reprezentant legal, Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea nr. 53-2003 Codul Muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale. Angajator, Salariat,