Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE 2010-2011 I ASISTEN SOCIAL

ABANDON, CONTESTARE

I LOIALITATE de Abert O.Hirschman

-RECENZIE-

Profesor : Badea Marian. Student : Sec reanu Raluca. Anul III, Specializare :Sociologie. Devian i criminalitate, Grupa 2.

Aceast carte face referire la o modalitate de analiz a anumitor procese economice care poate s pun n lumin o diversitate de fenomene sociale, politice Oricare societate nva i chiar morale.

s supravie uiasc cu un anumit grad de comportamente

disfunc ionale sau deviante dar n acela i timp, societatea trebuie s fie capabil s - i ordoneze for ele care se afl n interiorul ei, fapt ce determin ct mai mul i agen i sociali s revin la comportamentul potrivit func ion rii corecte a societ ii.

Pentru nceput voi face referire la riscul deterior rii performan ei att n cazul firmelor ct produsului ct i n cazul organiza iilor, fapt ce are loc datorit distrugerii att a calit ii i a serviciului oferit. ns erorile n cadrul managementului pot fi rezolvate i ace tia chiar p r sesc organiza ia.

prin dou op iuni alternative: prima op iune reprezentnd abandonul prin faptul c produsele nu se mai cump r de c tre clien ii firmei Acestea duc la sc derea veniturilor n protestul att al clien ilor ct i a num rului de membrii.Cea de-a doua op iune const i al membrilor unei firme, fapt ce se realizeaz n mod ii c reia aceasta i se subordoneaz .

direct c tre conducerea organiza iei sau autorit

Gary Becker a fost cel care a reu it s arate lumii c unele dintre teoriile fundamentale ale microeconomiei, cum ar fi cele potrivit c rora curbele de cerere ale pie ii pentru un anumit produs sunt descresc toare, acestea vor fi compatibile cu o palet larg de comportamente ira ionale i ineficiente din partea consumatorilor ii nedeviate. i a produc torilor, chiar dac aceste teorii s-au bazat pe ipoteza ra ionalit

Cnd vorbim despre stagnarea prezent n aceast carte, se prezint sub forma mai multor nivele, dar societ i se regenereaz continuu, ca rezultat al unei entropii caracteristice ilor umane produc toare de excedent.Cartea poate porni cu un motto specific ce ar

suna astfel : n fiecare minut se na te un lene . Opusul abandonului l reprezint contestarea, o cale prin care cosumatorul i exprim nemul umirea fa pozi ia. Cu o p rere diferit fa de a lui Hirschman apare Friedman, care consider de un produs al unei firme i apeleaz la o alt firm i totodat i folose te pia a pentru a- i ap ra propria bun stare sau chiar pentru a- i mb n t

abandonul ca pe un mijloc direct de exprimare a unei opinii defavorabile despre

organiza ie, n timp ce ce Veblen cosider c abandonul nu este un mijloc ineficient incomod, dar e i nfierat ca fiind criminal n final, abandonul i contestarea acestor dou for e ale pie ii sunt folosite

i etichetat drept dezertare, defetism sau tr dare. i pentru a i na ionalismul.

explica fenomene politice destul de variate cum ar fi puterea, democra ia Concuren a reprezint o risip de energie

i o manevr de diversiune care i mpiedic pe

consumatori s fac presiuni efective pentru a ob ine o ameliorare a produselor sau i ndeamn s - i risipeasc for ele ntr-o c utare f r sens a produsului ideal. Contestarea este mult mai frecvent printre membrii unei organiza ii dect printre clien ii unei firme.De exemplu :clientul care achizi ioneaz un produs scump este dezam git de el tot mai mult cu ct trece timpul, cu siguran unde a achizi ionat produsul, i i va etala nepl cerile. i a contest rii, op iunea pentru abandon i excesive. i durabil dar totu i se va adresa conducerii de

n ceea ce prive te mbinarea abandonului mai ridicate, consumatorii dau dovada unei fidelit

va fi mai puternic la nivelurile calitative cele mai sc zute, n timp ce la nivelurile calitative

ntr-o situa ie de monopol, consumatorii vor fi constrn i s accepte imperfec iunile inevitabile al produselor dar n acela i timp s - i caute fericirea n alt parte nu n aceast vn toare fanatic a unui produs inexistent mbun t Loialitatea este cea care men ine abandonul la cote joase timp ce boicotul este un alt fenomen aflat la limita dintre contestare amenin area cu abandonul. Punctul culminant al insaftisfac iei cnd va atinge un nivel intolerabil. Americanii privesc problema abandonului ca fiind o putere exercitat asupra imagina iei na ionale adic principala idee a succesului.Acesta apare mai ales atunci cnd are loc un eveniment nea teptat. Abandonul determin un oc pentru cei care r mn n sistem c ei nu au posibilitatea s replice celor care au plecat. De-a lungul timpului, martirilor li s-au ntip rit o concep ie cum c moartea este un abandon ireversibil i un argument irefutabil. i paradoxalul comportament loialist apar n moemntul it.

i activeaz contestarea, n i abandon, la fel ca i

n care r ul public produs de organiza ie promite c va accelera deteriorarea acesteia pn

Dac ar fi s reprezent m cumva contestarea

i abandonul, n cazul unei diminu ri a calit

ii

cele dou se combin oarecum pentru a- i exercita influen a asupra conducerii firmei.Contestarea poate cauza cre teri directe ale costurilor legate de managementul firmei datorit timpului n care personalul firmei trebuie s r spund reclama iilor f cute de clien i i cheltuielilor generate de repararea sau nlocuirea m rfurilor defectuoase. Prin fenomenul de inversiune, un bun este considerat bun de valoaredac : a) cre terea de pre prin care se poate traduce o sc dere a calit ii poate s fie diferit n cazul unor consumatori diferi i; b)aceast cre tere de pre de consumator a fiec rui cump r tor. Dar ce se ntmpl cnd pre ul unui bun cre te, iar calitatea scade ? Cel mai posibil consumatorul opteaz pentru abandon, cnd pre ul bunului cump rat cre te, iar n situa ia sc derii calit este efectiv inversat fa ii, ordinea n care cei doi consumatori opteaz pentru abandon de situa ia care apare atunci cnd are loc o cre tere a pre ului. s se afle ntr-o corela ie pozitiv cu renta

Fenomenul de inversiune se prezint ca o regul general n cazul pie elor concuren iale n care pot fi imaginate mai multe combina ii pre -calitate. n cadrul unui experiment ce se urm resc efectele severit activismului se va clarifica oarecum acestuia. Au loc dou experimente, al lui Aronson- Mills i Gerard Mathewson, cel dinti care trage ii ini ierii asupra

i problema acestei c r i cum anume membrii unui

grup r spund de deterioarea func ion rii grupului din care fac parte sau a randamentului

concluzia c subiec ii care au reu it s treac de un test al ini ierii severe se pot sim i mai nt ri i sau mai satisf cu i cu peforamn ele lor pline de succes dect cei care au trecut testul unei ini ieri mai blne, i, n consecin , s-ar putea ca ei s fi evaluat grupul ca fiind mult mai pl cut. Cel de al doilea experiment elimin : acele explica ii bazate pe con inutul ini ierii prin folosirea unei ini ieri diferite din punct de vedere calitativ de natura disen ilor de grup i acele explica ii bazate pe sentimentele de succesc relativ, prin mpiedicarea feedback-ului legat de succesul subiec ilor sau de e ecul probelor de ini iere. Indivizii care trec printro ini iere sever pentru a deveni membrii ai unui grup care se dovede te a fi nesatisf c tor vor exprima doar la nceput mai mult ata ament fa grup dect cel exprimat de c tre cei ce trec printr-o ini iere blnd . de acest

n urma procedeelor ca a teapt ei de la grup, dar

edin a de preg tire hipnotic , chestionare biografice n care i ceea ce i

punctele cheie vor fi descrierea motivelor ce au stat la baza alegerii voluntariatului i n urma m surilor se ob in ni te rezultate cum ar fi

:existen a mai multor op iuni de abandon din grup atunci cnd severitatea ini ierii subiec i care au trecut printr-o ini iere sever

costurile abandonului sunt minime, orice nou ac iune a grupului va fi ini iat de c tre acei i care sunt dependen i de un cost ridicat al i opteaz pentru abandonului .Dac subiec ii nu sunt capabili s influen eze grupul

abandon, nivelul lor nalt de motiva ie va fi folosit mpotriva grupului. Din punctul de vedere al lui Hirschman n ceea ce prive te modelul Hotelling Downs, consider c odat cu introducerea conceptului d contestare se modific substan ial tendin a centripet constatat de acest model.Contestarea e un fel de for centrifug ce ncetine te viteza de deplasare a partidelor spre centru. O dat reformulat modelul de c tre Hirschman d na tere altor cteva probleme una dintre ele strnind curiozitatea cum anume influen eaz conceptul de loialitate folosit de Hirschman n modelul Hotelling-Downs? Aici Hirschman afirmnd c problema devine din ce n ce mai complicat dac se introduce n model acest concept. n concluzie din observa ia mea general asupra acestei c r i, centrale ce ine de curiozitatea de a i a problemei

ti cum membrii unui grup r spund de distrugerea

func ion rii acelui grup din care fac parte sau a func ion rii acestuia, consider c pentru a lupta mpotriva acestei deterior ri, organiza iile au nevoie de timp pentru a r spunde la presiunile f cute de celelalte organiza ii, iar pentru mbun t contest rii. Cert e faptul c nici abandonul, nici contestarea, nu i fac apari ia printre factorii care au amenin at solidaritatea totalitarismului ca monopol lene , astfel nct s duc la pr bu irea lui. irea structurii institu iilor ia pentru a fi men inute n stare de s n tate este necesar prezen a att a abandonului ct