Sunteți pe pagina 1din 16

CUPRINS:

I.

ETAPA DE VRST PRE COLAR I.1. Caracterizarea cre terii i dezvolt rii psihice a copilului pre colar I.2. Substadiile pre colarit ii I.3. Asigurarea dezvolt rii psihice normale a copilului n familie I.4. Nevoile fundamentale ale pre colarului I.4.1. Ierarhia lui Maslow I.4.2. Tipuri de nevoi ale copilului pre colar

II.

EDUCA IA N FAMILIE LA VRSTA PRE COLAR II.1. Rolul de p rinte II.2. 7 deprinderi pentru un p rinte inteligent

III.

CERCETARE

I.

ETAPA DE VRST PRE COLAR Vrsta simbolic , vrsta de aur a copil riei, vrsta micului faur, toate acestea sunt

etichete sugestive, ata ate n literatura de specialitate perioadei de vrst pre colar . Este vrsta unor achizi ii psiho-comportamentale fundamentale a c ror calitate va influen a, n mare m sur , nivelul de adaptare i integrare a copilului n fazele urm toare ale evolu iei i dezvolt rii sale. Etapa pre colar este perioada descoperirii. Dep ind, poate pentru prima dat spa iul restrns, familial, copilul nva persoan c exist o lume interesant dincolo de acesta, se ntmple anumite lucruri, c tignd dore te s se implice n cunoa terea i transformarea ei, se descoper pe sine ca o care are abilitatea de a face s autonomie n cunoa tere i ini iativ . Aceast etap este perioada contur rii primelor elemente ale con tiin ei de sine i a socializ rii. Procesul devenirii ca persoan unic , independent i perfect func ional i are r d cinile n copil ria timpurie. L rgirea cmpului rela ional i diversificarea tipurilor de rela ii i permit copilului descoperirea de sine, cunoa terea propriilor capacit i i limite, conturarea unor capacit i de reflec ie intrapersonal , dezvoltarea unui comportament social care s respecte cerin ele impuse din exterior, dar i nevoile i caracteristicile individuale. Este perioada apari iei competen elor, care in de implicarea n explorarea, explicarea, procesarea relit ii, dar i de ac iune asupra ei. Acest proces complex de dezvoltare presupune, pe de o parte parcurgerea mai multor stadii, fiecare avnd o serie de caracteristici specifice i, pe de alt parte ob inerea unor achizi ii n cadrul diferitelor laturi ale personalit ii (cognitiv , afectivemo ional , atitudinal , rela ional ). Etapa pre colar este una a schimb rilor semnificative, nu doar fizice, ci i mentale i emo ionale. II.1 CARACTERIZAREA CRE TERII I DEZVOLT RII PSIHICE A COPILULUI PRE COLAR Pre colaritatea aduce schimb ri importante n via a copilului, att n planul dezvolt rii somatice, ct i a celei psihice, dar i n ceea ce prive te planul rela ional. Marea majoritate a copiilor este cuprins n nv mntul pre colar, cadrul gr dini ei

dep ind orizontul restrns al familiei i punnd n fa a copiilor cerin e noi, mult deosebite fa de cele din familie i mai ales de cele din etapa anterioar , antepre colaritatea. Aceste diferen e de solicit ri antreneaz dup ele, pe de o parte, surescitarea tuturor posibilit ilor de adaptare a copilului, pe de alt parte, diversificarea conduitelor sale. Motorul dezvolt rii psihice l va constitui ns adncirea contradic iilor dintre solicit rile externe i posibilit ile interne ale copilului, dintre diferen ele, aspira iile, interesele copilului i posibilit ile lui de a i le satisface; dintre modul oarecum primitiv de satisfacere a trebuin elor i modul civilizat de satisfacere a lor, n concordan cu anumite norme comportamentale i socio-culturale. Toate aceste contradic ii sunt nu numai un pun punct de plecare, dar i factori acceleratori ai dezvolt rii explozive a comportamentelor copilului, a diferen ierii i individualiz rii acestora, a socializ rii treptate, dar sigure, a copilului. De i jocul r mne activitatea dominant a acestei etape, el ncepe s se coreleze cu sarcinile de ordin instructiv-educativ. Ca urmare, vom asista la complicarea i adncirea proceselor de cunoa tere, la schimbarea atitudinii fa la perfec ionarea formelor de activitate ale copilului. Dac antepre colaritatea a fost perioada expansiunii subiective, pre colaritatea este perioada descoperirii relit ii fizice, a realit ii umane, i mai ales perioada autodescoperirii. n timp ce universul perioadei anterioare era oarecum deformat, instabil, modificat conform dorin elor copilului, de data aceasta copilul descoper existen a unei realit i externe care nu depinde de el i de care trebuie s in cont. Este vorba despre o nou lume care presupune prezen a i respectarea unor reguli, conformarea la ceea ce este necesar s fie f cut. Copilul descoper noua realitate n rela iile cu obiectele i cu persoanele, n activit ile sale concrete. Obiectele l constrng pe copil s le mnuiasc ntr-un anume fel, adul ii i impun un anumit mod de a se comporta, l oblig s respecte diverse reguli de manipulare a obiectelor. Ca atare, realitatea extern cu caracteristicile sale obiective i cu tendin a de a i se opune, se va contura tot mai pregnant. n aceste condi ii, atitudinile imaginative, fictive i subiective asupra lumii vor fi nlocuite treptat cu atitudini realiste i obiective, mimarea unei ac iuni va fi nlocuit cu nv area i efectuarea real a ac iunii respective. Dar nu numai realitatea fizic , material se distinge ca ceva de sine st t tor, ci i cea uman . Dac pna acum copilul se confunda cu alte persoane, mai ales cu mama sa, de data aceasta el va trebui s -i recunoasc acesteia o individualitate proprie, ceea ce l de mediul nconjur tor,

va face s tr iasc o experien tulbur toare: s fie capabil de a-i iubi pe al ii, nu doar pe sine. Rela iile extinse cu cei din jur permit ca i alte persoane, ndeosebi tat l, s se deta eze din fond ca un personaj important, s prind contur din ce n ce mai clar. Adul ii i diversific mult rolurile fa dirijeaz , controleaz , creeaz de copil: ei informeaz , ndrum , pretind, momente tensionale, frustrante, dar i momente de

destindere, gratificante, fapt care i d posibilitatea copilului s nve e din experien a adultului, economisindu- i astfel timpul i efortul. La acest vrst , copilul descoper nu doar existen a altora, ci i propria sa existen . El i percepe mai clar diferitele p r i ale corpului, mai mult, percepe diferen ele anatomice dintre sexe, fapt care va da o serioas lovitur egocentrismului, credin ei c to i oamenii sunt ca el. Con tientizarea existen ei acestor diferen e va constitui ns opus ). L rgirea cadrului rela ional ( cu obiectele, cu al ii, cu sine ), constituie una dintre premisele dezvolt rii psihice ale copilului n toate planurile. Exuberan a motorie i senzorial a acestei etape se va asocia firesc cu mbog irea i flexibilitatea limbajului, cu dezvoltarea gndirii, care c tig emancipeaz etapa anterioar . Afectivitatea, de i fragil , crizele de prestigiu fiind foarte frecvente, se organizeaz n forma complex a sentimentelor. n plin proces de formare este i personalitatea copilului. Se contureaz mai pregnant imaginea i con tiin a de sine a copilului i mai ales, con tiin a moral . Copilul devine mai deschis la nsu irea unor reguli i norme comportamentale, mai receptiv fa de habitusurile din familie sau din gr dini , ceea ce duce la disciplinarea conduitelor sale, la nmul irea num rului conduitelor dezirabile din punct de vedere social ( de exemplu, a celor de respect, polite e fa de al ii ). i este contrazis , apar conduite Achizi ionarea unor deprinderi igienice, alimentare, de mbr care etc. spore te gradul de autonomie a copilului. Cnd aceast tendin de opozi ie fa de p rin i sau de rivalitatea fraternal . Totu i, cu timpul, predominante coeren , claritate, comunicabilitate i se ntr-o oarecare m sur de dominanta afectiv i activ care o frna n i sursa unor complexe ( tendin ele de rivalitate fa de p rintele de sex

devin dorin a i tendin a pre colarului de a fi de folos adul ilor. Ca urmare a diferen elor de solicit ri din partea celor dou medii n care tr ie te ( familial i institu ional ), apare i pericolul dedubl rii comportamentului copilului. El

poate fi lini tit, calm, destins la gr dini , iritat, nervos, tensional, r sf at, capricios n familie sau invers. n aceste condi ii, unitatea exigen elor educative devine esen ial . Maturizarea posibilit ilor cognitiv-opera ionale ale pre colarului, intensificarea i cre terea capacit ilor sale adaptative, regularizarea planului rela ional interpersonal, l fac apt ca la vrsta de 6/7 ani s p easc ntr-o nou etap a dezvolt rii sale, etapa colarit ii. I.2. SUBSTADIILE PRE COLARIT II

Perioada pre colar este una din etapele de intens dezvoltare psihic ce are loc sub presiunea structurilor sociale, culturale, prin influen ele mass mediei autonomia i adaptarea la mediul de via . Perioada pre colar ( dup P. Golu, E. Verza, M. Zlate, 1998, pag. 77 ) poate fi mp r it n trei subperioade: pre colarul mic ( 3-4 ani ), pre colarul mijlociu ( 4-5 ani) i pre colarul mare ( 5-6/7 ani ). Pre colarul mic copilul, la acest vrst , este foarte pu in deosebit de antepre colar. El are dificult i de adaptare la nivelul gr dini ei, deoarece este dependent de mam , dar i datorit faptului c nu n elege prea bine ce i se spune i nu tie s se exprime clar. Principala lui form de activitate este jocul, pres rat cu cteva activit i sistematice, scurte ca durat jocului. Manifest preferin i relativ simple n con inut, care iau tot forma pentru jocurile de manipulare a juc riilor sau a altor de realitate este nc circumspect , i fragmentarea institu iilor pre colare unde copilul ia contact cu cerin e multiple privind

obiecte. Copilul se joac mai mult singur, iar jocul practicat este s rac, mai degrab o repetare stereotip a unor ac iuni. Atitudinea lui fa realitatea subiectiv fiind mult dilatat , n defavoarea celei obiective, deoarece

predomin egocentrismul. Procesele cognitive sunt impregnate de ac iune. Pre colarul mic este curios, atras de obiectele din jur, investigativ chiar, percepe ceea ce i sare n ochi; memorez relativ u or, dar nu- i propune deliberat acest lucru; gndirea sa este subordonat ac iunii cu obiectele, procesele de gndire fiind opera ii ajut toare cuprinse nemijlocit n activitatea practic ; limbajul s u p streaz un pronun at caracter situativ; comunic rile din timpul jocului sunt reduse; nu n elege nc prea bine indica iile verbale care i se dau. n plan afectiv este instabil, trece cu rapiditate de la o stare la alta, tr ie te foarte intens emo iile. Aceea i instabilitate o ntlnim i la nivelul motricit ii, este nendemnatic, face mi c ri bru te, insuficient coordonate. Manifest interes pentru

adul i, i place s fie plimbat de ace tia. n timpul plimb rilor, adreseaz adultului nenum rate ntreb ri n lan , un r spuns devenind un pretext pentru o nou ntrebare. Acest joc mintal este practicat cu mult voluptate, fapt care i exaspereaz adeseori pe adul i. Pre colarul mijlociu acesta se adapteaz cu mai mult u urin mediului gr dini ei. Dac la pre colarul mic formele de neadaptare sau de adaptare dificil persist nc mult vreme de la nceperea gr dini ei ( 9-10 s pt mni ), la pre colarul mijlociu acestea dureaz mai pu in timp ( 3-4 s pt mni ). Preocup rile lui devin mai variate, jocul mai bogat n con inut, activit ile obligatorii mult mai solicitante. Cercul cuno tin elor despre lume se mbog e te sim itor. Realitatea extern ncepe s -l preocupe din ce n ce mai mult, ca atare, ntreaga dezvoltare psihic a copilului se va produce ntr-un ritm alert. Specific pentru procesele intelectuale este desprinderea lor treptat de ac iune i instituirea lor n procese de sine st t toare, independente. Maxima receptivitate a pre colarului mijlociu fa de lume i dezvolt percep ia, care devine un proces orientat, cu sarcini i modalit i proprii de realizare. Se dezvolt mult limbajul ( n aceast perioad se c tig cam 50 de cuvinte pe lun ), se amplific puterile imaginative i creatoare ale copilului. Totodat , se contureaz caracterul voluntar al celor mai multe dintre procesele psihice ( memorare, imagina ie etc.). Asist m la apari ia unor modalit i psihocomportamentale noi. Una dintre acestea este formarea limbajului interior, spre vrsta de 5 ani, care va constitui o cotitur esen ial pentru dezvoltarea psihic a copilului. Reac iile emotive sunt mai controlate i mai n acord cu cerin ele educatoarei sau colectivului de copii. Faptul c pre colarul mijlociu renun uneori la dorin ele sale trec toare, demonstreaz c are loc un nceput al organiz rii voin ei. Caracteristic pentru aceast perioad este i ritmul accelerat al socializ rii copilului. El devine mai sensibil la unele manifest ri, evenimente colective din familie, din gr dini ; jocurile sale au dobndit un caracter colectiv; de la nsingurare, rivalitate i competi ie se trece la cooperare. Pregnant este la aceast vrst i procesul identific rii cu grupul educativ din care face parte ( pre colarul mijlociu vorbe te cu mndrie despre g dini a sa, care este mai frumoas dect a altor copii ). Se l rgesc interesele, ncep s se nchege primele atitudini, se instaleaz mai evident unele tr s turi caracteriale, care constituie nucleul viitoarei personalit i. Pre colarul mare se adapteaz relativ rapid nu numai la mediul gr dini ei, ci i n contact cu orice tip de situa ie nou . La aceas vrst , al turi de joc, care continu s r mn activitatea dominant , i fac loc din ce n ce mai mult i activit ile de nv are

sistematic . La gr dini , programul formativ este mai dens, activit ile obligatorii mai numeroase, cerin ele mai sus inute. De pe acum ncepe preg tirea pentru coal , pentru noile responsabilit i care i vor reveni i mai ales pentru competi ia colar c reia va trebui s -i fac fa . Toate acestea schimb radical atitudinea copilului fa fizic manifesta o atitudine critic fa de realitatea i uman n care tr ie te. El i va organiza mai bine propriile activit i, va de ele. n aceste condi ii, diversele sale capacit i o structur mult mai

psihice sufer modific ri importante. De exemplu, percep ia, transformat de mult n observa ie, se exerseaz , devine pricepere; limbajul cap t nchegat dect n etapele anterioare, fiind construit dup reguli gramaticale; apar

primele forme ale gndirii logice, orientate spre sistematizarea i observarea faptelor particulare; sunt utilizate unele procese de memorare; aten ia voluntar i prelunge te durata. Pre colarul mare dispune de mai mult for i agilitate, chiar i de capacitatea de adult oscileaz cu de a se inhiba. Se adapteaz u or, se ata eaz repede, opozi ia fa

tendin a de reconciliere cu acesta. Organizarea diferitelor structuri psihocomportamentale, inser ia mai bun n mediul social, constituie premise importante pentru intrarea n coal . I.3. ASIGURAREA DEYVOLT RII PSIHICE NORMALE A COPILULUI N

FAMILIE Relatia parinti-copiii detine un rol deosebit att n fixarea celor mai adecvate deprinderi comportamentale, ct si n asigurarea unei conditii psihologice normale. Dar o asemenea relatie presupune norme precise care corespund unor obiective ce stau la baza rolurilor parintilor si asteptarilor copilului, precum: Dragostea, concretizata n asigurarea protectiei, securitatii si orientarii copilului, n formarea unor aptitudini si atitudini pozitive pornind de la calitatile sale proprii. Dragostea parinteasca presupune ncredere si siguranta din partea copilului, afectiune si ntelegere din partea parintilor, dar ea nu trebuie exagerata fara riscul de a provoca o serie de dificultati evolutiei psihologice normale. Cel mai adesea, copiii lipsiti de dragostea parinteasca sunt timizi, instabili, interiorizati si complexati, n timp ce capriciul, rasfatul, lipsa de vointa caracterizeaza de cele mai multe relatiile exagerate din punct de vedere afectiv ntre parinti si copiii; Asigurarea unor raporturi relationale juste si echilibrate. Parintii trebuie sa ofere modele de conduita corespunzatoare, calitatile si atitudinile lor avnd o influenta

formativa decisiva; dimpotriva, divergenta ntre act si cuvinte, ntre atitudine si conduita antreneaza incertitudini si lipsa de discernamnt n aprecierea raului sau a binelui de catre copil. Fiind primele fiinte cu care copiii se identifica si fata de care si manifesta afectivitatea, parintii trebuie sa fie atenti att la ceea ce spun, ct si la ceea ce fac, deoarece eventualele divergente sau neconcordante provoaca dezorientare si deruta cu efecte negative asupra dezvoltarii personalitatii copilului; Complementaritatea rolurilor parentale. n calitate de ghizi, educatori si modele de urmat, parintii trebuie sa alcatuiasca n raport cu copilul o unitate inseparabila care si mparte nsa rolurile si sarcinile. Diferite, dar nu divergente, rolurile tatalui si ale mamei trebuie sa se completeze reciproc: mama n calitate de factor afectiv al caminului, iar tatal n calitate de factor instrumental nzestrat cu deplina autoritate. Inversarea rolurilor parentale apare perturbatoare deoarece nu mai corespunde imaginii ideale pe care copilul si-o formeaza n legatura cu comportamentul si actele obisnuite ale mamei sau tatalui, acesta fiind o sursa de dificultati psihologice care se imprima si comportamentului ulterior al copilului. Daca aceste obiective nu sunt ndeplinite sau daca sunt aplicate n mod unilateral de parinti, procesul educativ implica o serie de sinuozitati. Se releva astfel ca nu simpla existenta a familiei permite un proces adecvat de dezvoltare a personalitatii copilului, ci doar acea familie ale carei functii sunt ndeplinite n mod normal de ambii parinti. O familie normala nseamna pentru copil un mediu afectiv, ocrotitor, avnd o alcatuire si o structura unitara, omogena. Dezvoltarea personalitatii copilului nu poate fi realizata dect n cadrul matricei familiale. Att modelele de educatie, ct si calitatile afective si instrumentale ale mediului familial creeaza premise puternice pentru evolutia armonioasa a copilului, fata de care parintii au o responsabilitate fundamentala Fiziologia copilului poate fi profund marcata de modul n care parintii raspund trebuintelor sale de hrana, protectie, afectiune si ngrijire, dupa cum dezvoltarea aptitudinilor si atitudinilor sale nu se poate face dect n prezenta ambilor parinti. Daca unul din ei absenteaza din camin sau ntre parinti exista conflicte, copilul va dezvolta tendinte si norme contradictorii care vor mpiedica evolutia sa corespunzatoare De asemenea, numeroase studii de psihologie a copilului evidentiaza faptul ca ntrzierea achizitiei limbajului poate influenta negativ capacitatea sa de a percepe, a gndi si a ntelege, dupa cum interiorizarea de timpuriu a sensului si continutului

normelor si valorilor sociale l determina sa actioneze si sa se comporte ca individ integrat social In societatea moderna responsabilitatile familiale ale parintilor sunt definite de norme specifice care reglementeaza conditiile si modul lor particular de ndeplinire n fiecare din cele trei etape de dezvoltare (dependenta absoluta, dependenta relativa si independenta) prin care trece copilul n cursul formarii personalitatii sale. Att parintii, ct si familia ca ntreg au misiunea extrem de importanta de a transmite copiilor norme si reguli morale de conduita si de a asigura internalizarea acestora sub forma de convingeri, atitudini si motivatii. n acest sens, pe lnga comunicarea verbala nemijlocita care favorizeaza dezvoltarea unor atitudini si responsabilitati corespunzatoare asupra notiunilor de " bine" si ,, rau", comportamentul nemijlocit al parintilor, exemplele personale oferite de acestia, exercita o influenta deosebit de importanta asupra conduitei copilului. Se poate considera, din acest punct de vedere, ca totalitatea manifestarilor comportamentale adecvate ale copilului este n functie de integralitatea functionalitatii familiei, iar conduita morala pozitiva prezentata de copil poarta pecetea influentelor favorabile exercitate de anturajul sau familial. Exista nsa si situatii n care absenta realizarii unor functii ale familiei, n special a celei pedagogic-formative, determina tendinte neconforme cu normele de conduita valorizate pozitiv de societate, copilul manifestnd tendinte de marginalizare si devianta care au un impact negativ asupra dezvoltarii armonioase a conduitei.Majoritatea anomaliilor sale psihice, afective sau caracteriale provin din absenta realizarii functiilor familiei si responsabilitatii parintilor, familia reprezentnd din acest punct de vedere un fel de ,,personalitate colectiva,, a carei armonie sau dizarmonie are rezonanta n structura personalitatii copilului, n sanatatea si echilibrul sau psihic.

I.4. NEVOILE FUNDAMENTALE ALE PRE COLARULUI Nevoile copiilor fundamenteaz motiva ia comportamental . Acesta este motivul pentru care trebuie s societate. identific m nevoile copilului. Modul n care i g sesc satisfacerea n decursul dezvolt rii copilului determin calitatea func ion rii acestuia n

P rin ii i iubesc copiii, le doresc binele i fericirea, dar uneori nu cunosc nevoile lor, deci nu tiu cum s se comporte n anumite situa ii. Poate c i ofer o juc rie cnd copilul are nevoie doar de o or din timpul s u, poate c l repede atunci cnd acesta ar avea nevoie de mai mult comunicare. Toate aceste lucruri m runte pot fi percepute de copil la o alt dimensiune. Teama lui real este s nu l supere pe p rinte, deoarece acesta poate nu l va mai iubi. Vorbim de copilul pre colar i e bine s ne amintim c n via a lui au ap rut multe lucruri noi ( gr dini a, socializarea, grupul ) i s-au dezvoltat noi temeri. La aceast vrst , copilul este extrem de ata at de p rin i i se instaleaz identificarea cu ei. Nevoile copilului sunt multiple, i nu m gndesc doar la cele fiziologice, iar p rintele este bine s le satisfac pentru a-i oferi posibilitatea dezvolt rii la adev ratul s u poten ial. I.4.1. IERARHIA LUI MASLOW Abraham Maslow ofer o gril piramidal dup care putem recuoa te locul i func iile fiec rei trebuin e, necesitatea existen ei trebuin elor ca veritabil ghid de orientare, supravie uire, cre tere i dezvoltare a individului, dar i a colectivit ilor. Maslow a identificat ini ial numai 5 nivele ale trebuin elor, pentru ca spre sfr itul vie ii s observe c exist i o categorie special , numit de el, trebuin ele de transceden ( A. Burcu, 2002, pag. 6 ). Acesta a az la baza piramidei necesit ile de subzisten . Aici intr un complex de necesit i biologice i sociale precum: hran , ad post, mbr c minte, mijloace economice de ob inere a bunurilor necesare vie ii. Cu alte cuvunte, tot ceea ce este necesar supravie uirii materiale. Urmeaz necesit ile de securitate, deoarece individul are nevoie nu numai de bunurile care s -i asigure satisfacerea necesit ilor fundamentale, ci i de protec ie mpotriva mul imii de factori distructivi, a agresiunilor de tot felul, mpotriva catastrofelor naturale, a bolilor, mpotriva oamenilor i a proceselor sociale distructive. Are nevoie de siguran a unui venit sigur, a asisten ei sanitare i sociale, ntr-un cuvnt omul are nevoie se securitate pe parcursul vie ii sale. Pe nivelul trei al piramidei sale, Maslow a az acceptare, pentru c omul este o fiin necesit ile de dragoste i social . El nu exist doar ca individ izolat, ci

apar ine unor grupuri sociale: familie, comunitate local , grup de prieteni sau colegi de

serviciu etc. De aceea, individul are nevoie s se simt acceptat de grupurile c rora le apar ine, s se simt integrat n mediul lor protectiv. De aici rezult nevoia de apartenen , pentru c altfel, omul se va sim i singur, dezr d cinat. Totodat el are nevoie i de dragoste, de un sentiment pozitiv de acceptare de c tre ceilal i. Urmeaz nevoile de statut social, deoarece omul are nevoie de prestigiu social, de aprecierea i stima celorla i, dar i de ncrederea i stima de sine. ncrederea pe care fiecare om o are n for ele proprii, stima celor din jur, reprezint un stimulent puternic, ofer un mediu suportiv, ncurajator pentru a nfrunata dificult ile i incertitudinea vie ii. Succesul, aprecierea celorla i, stima i ncrederea lor i a ta nsu i n capacit ile proprii sunt elemente esen iale n mobilizarea energiilor interioare i al canaliz rii lor n realizarea de performan e deosebite, dar i o surs principal a sentimentului de lini te sufleteasc , de confort psihic, de echilibru. n vrful piramidei, Maslow a az necesit ile de autoactualizare, pentru c omul are nevoie nu numai s m nnce, s doarm , s se mbrace sau s se ad posteasc . El are nevoie i de a ac iona pentru a- i pune n func ie capacit ile sale de dezvoltare. Aceast nevoie vine din pl cerea instinctiv a omului de a fructifica la maximum capacit ile proprii, pentru a deveni din ce n ce mai bun ( A.Burcu, pag.7-9 ). Maslow introduce i ideea de cre tere uman . Fiin a uman are nevoie de o continu perfec ionare, de o dezvoltare creatoare, capacit ile sale fiind ntr-un proces continuu de amplificare, aceasta reprezentnd starea de echilibru, deplin tate i de satisfac ie n via . Aceste tipuri de nevoi, necesit i formeaz o ierarhie, care se caracterizeaz printr-o serie de propriet i. n primul rnd, necesit ile umane sunt diferite din punct de vedere al importan ei, unele fiind mai importante dect altele, ierarhia lor fiind cea indicat mai sus. ntreaga teorie a lui Maslow se bazeaz nesatisf cute din ierarhie. ( A. Burcu, pag. 11 ) De aceea spun c nevoile copiilor fundamenteaz motiva ia comportamental i acesta este motivul pentru care noi, p rin i i cadre didactice, trebuie s le identific m i s inem cont de ele. Modul n care acestea i g sesc satisfacerea n decursul dezvolt rii copilului, determin calitatea func ion rii acestuia n societate, drept pentru care, n capitolul urm tor voi face o scurt prezentare a nevoilor copilului pre colar. pe urm torul enun fundamental: Comportamentul uman va fi orientat cu prioritate de prima categorie de necesit i

I.4.2. TIPURI DE NEVOI ALE COPILULUI PRE COLAR Copilul reprezint cea mai pre ioas investi ie n viitor. Putem afirma c nevoile fiziologice ale copilului sunt pe deplin cunoscute i satisf cute, dar nu putem afirma acela i lucru despre nevoile psihologice ale acestuia, care nu pot fi satisf cute dect prin dragoste i cunoa tere. n cartea sa i tu po i fi Supernanny, ap rut la Editura Trei, Bucure ti, n 2010, Irina Petrea ne vorbe te despre nevoia de a fi pl cut, iubit, n eles i acceptat a copilului. Aceast nevoie ofer baza viitoarelor rela ii sociale, n familie, cu p rin ii i fra ii, cu prietenii, colegii, cu propria familie mai trziu. Ea este o condi ie esen ial pentru dezvoltarea unei personalit i s n toase. Abilitatea de a reac iona i de i de a r spunde la dragoste, i mai t rziu, de a deveni un p rinte iubitor, depinde de m sura n care aceast nevoie a fost satisf cut n copil rie. Este o nevoie permanent , dar este primordial pentru intarea copilului n lume, pentru umanizarea lui. Dragostea l leag pe copil de mam , de tat , l face mai loial p rin ilor s i i celor pe care i iube te. Satisfacerea acestei nevoi i ofer securitate copilului n snul familiei, sentimentul siguran ei i al ncrederii n ceilal i, iar mai trziu al ncrederii n sine. Copilul poate fi iubit, dar ntrebarea este dac acesta este i pl cut. Pentru el cele dou no iuni sunt una. Dac nu se simte iubit, crede c nu este pl cut, de aceea este important s i se arate c este iubit. Copilul te iube te a a cum e ti i nu te-ar schimba cu nimeni. ntoarce-i favorul! Po i s - i iube ti copilul din tot sufletul, el nu va ti dect dac i ar i acest lucru pe n elesul lui. Pentru copil, iubirea nseamn aten ie, nu cadouri, nu mofturi satisf cute. Cnd nu i se ofer aten ie, ca orice om gelos, ncepe s smulg el singur dovezi de iubire: face mofturi, nazuri, se comport nerezonabil, devine aberant i face parc dinadins ceea ce tie c nu place. Se transform ntr-o persoan nesuferit disperare, dar ne tiind dac poate s l iubeasc i ngrozitoare, i spune p rintelui c l ur te, l mu c , l scuip , l love te. De fapt, copilul l iube te cu i p rintele l iube te, l pune la ncercare, s vad dac i a a nesuferit.

Dovezile de iubire mul umitoare sunt numai cele care vin de la p rinte, pe care acesta i le ofer de bun voie: s se joace cu el, s stea de vorb , s -l asculte, s -i

explice, s -l mngie, s -l ia n bra e, s -l s rute, s se intereseze de ceea ce face, de ceea ce i place, s -l ajute, s -l ncurajeze etc. Iubirea se reflect n purtare, atitudine, grija pe care o por i celui drag, n fapte, gesturi i cuvinte, n aten ia acordat celui de lng tine. De aceea este important ca p rintele s nu remarce numai ce este gre it, nu face dect s -i dea impresia copilului c nu l place, c nu l apreciaz , c nu e bun de nimic. P rintele este ndemnat s i laude copilul ori de cte ori acesta face ce trebuie, s -i remarce succesele. S nu uite c el nva zilnic ceva i orice lucru pe care l face este rezultatul unui efort din partea lui . Un copil care nu se tie iubit i apreciat de p rin i este nefericit ( I. Petrea, pag. 82-87 ). Irina Petrea vorbe te i de nevoia de ncredere i de libertate. Rolul p rintelui este de a- i preg ti copilul pentru via . El trebuie s nve e de mic ct mai multe lucruri din tot ce are nevoie s gur tie, dar dac mama i duce lingura la i la 5 ani, ce rost mai are s nve e cum s mannce singur? Copilul are nevoie s oric rui om i place s fie l udat i apreciat de cei dragi, orict de modest ar fi el.

nve e ce i cum trebuie s fac , s - i exerseze cuno tin ele, priceperile i abilit ile dobndite i s se obi nuiasc , treptat, s ia decizii, s - i rezolve singur problemele, evident, solicitnd sfat i ajutor atunci cnd consider c are nevoie. Pentru aceasta ns el are nevoie de libertate, or, aceast libertate nu i se poate acorda f r ncredere. Un p rinte care nu acord ncredere i libertate copilului s u este ca un antrenor care, de i i-a preg tit sportivul s devin campion, nu-l las s bun efortul? Cnd altcineva hot r te mereu pentru tine, nu po i nv a s iei decizii, nu cape i ncredere n tine, nu- i asumi r spunderi. Cnd altcineva ia mereu decizii pentru tine, te absolv de orice libertate, dar i de orice responsabilitate. Devii un olog ale c rei picioare, de nefolosire, se atrofiaz . nc de la vrste fragede, copilul trebuie obi nuit s ia decizii. Acest lucru trebuie f cut gradat, n a a fel nct, pe m sur ce cre te, s se poat descurca singur din ce n ce mai bine. Una dintre gre elile cele mai fercvente ale p rin ilor este s nu- i responsabilizeze copilul, s nu-i dea sarcini i ndatoriri domestice. Copilul devine lene , dezordonat, r sf at. Copilul care are r spunderi n cas se simte important, luat n seam . Micile ndatoriri i satisfac nevoia de identitate i l ajut s dobndeasc deprinderi, abilit i i mearg la nicio competi ie de fric s nu e ueze, s nu se accidenteze, s nu i se ntmple ceva. La ce

cuno tin e utile, s poarte responsabilit i i s nve e s ia decizii, s fie sigur i ncrez tor n for ele proprii. Este fericit. Un copil care nu are libertatea de a lua o decizie, care nu prime te nicio sarcin n cas , care nu are nicio responsabilitate se va sim i incapabil s fac ceva, nensemnat, plictisit, invidios, lipsit de puter. El se va teme s nu r mn singur i neajutorat, f r sprijinul celorlal i, s nu devin invizibil pentru ceilal i, s ncerce ceva chiar dac i dore te foarte mult acest lucru. Va c uta s a tepte mereu de la ceilal i s primeasc ajutor, i umple timpul cu ceva ca s -i alunge plictisul, s se feresc de e ec, de munc i de asumarea vreunei responsabilit i. El va deveni lene , defensiv, iresponsabil, la , dezordonat, dependent de ceilal i, fricos, r sf at, del s tor, nesuferit, nesigur. F r s aib o r spundere, copilul nu poate nv a d ia decizii. F r libertate, nu poate s exerseze ce a nv at. F r exerci iu, nu cap t ncredere n sine. F r ncredere n el, va fugi mereu de r spundere. ( I. Petrea, pag.88-94 ). n continuare I. Petrea vorbe te despre nevoia de identitate a copilului. Omul are nevoie s simt c face parte dintr-un grup, nevoia de apartene , i, n acela i timp, s simt c , n cadrul grupului din care face parte, este cineva, nevoia de identitate. A a simte i copilul. Copilul, din nevoia de identitate, din nevoia de a se afirma ntr-un fel sau altul n cadrul grupului, sunt foarte dornici s primeasc etichete i se bucur chiar i de cele care nu le fac cinste. n mintea lor i spun c a a e mai bine dect nimic. Vor face tot ce le st n putere ca s - i merite renumele. Etichetarea copilului e o gre eal frecvent . Condamn fapta, nu copilul! Nu-i spune de ce anume nu este n stare, ci eviden iaz ceea ce poate s fac ( I.Petre, pag. 94-97 ). Dar i nevoia de stimulare i nv are este important n dezvoltarea copilului. Copilului nu-i place s fie tratat ca un bebelu . Lui nu-i place s nu i se cear niciodat nimic, dar nici s i se cear lucruri prea grele, pe care nu le poate realiza. n ambele cazuri se simte frustrat ns n mod cert i place s i se cear ceva, pentru c astfel se simte important. Secretul este s i se cear un lucru suficient de simplu ca s -l poat realiza cu priceperile i abilit ile dobndite, da i suficient de dificil nct s -i stimuleze gndirea, talentul, imagina ia i, la sfr it, s se simt mndru c a realizat ceva. Cnd acesta face ceva cu pl cere, face mai repede i mai u or, cnd nva i mai u or. cu pl cere, nva mai pepede

Copilul nu este o p pu

menit s -l delecteze pe adult cu crlion ii s i, cu

fundi ele, h inu ele, cercelu ii. E un omule care are nevoie s nve e o mul ime de lucruri pn la vrsta de 7 ani, ntre care, obligatoriu: s se mbrace i dezbrace, inclusiv s i lege irteturile i s - i ncheie nasturii, fermoarul; s se spele; s se hr neasc ; s stea n echilibru ntr-un picior; s - i str ng juc riile i lucrurile i s i le in n ordine; s alerge f r s se loveasc de obstacole, s sar pe ambele picioare i ntr-un picior; s loveasc cu mingea o int mare, aruncnd-o peste mn saz pe sub mn ; s deseneze, s coloreze. Copilul are nevoie s exploreze. El este st pnit de curiozitate, pentru el universul se l rge te de la o zi la alta, ntr-un ritm att de alert! La copilul mic, mintea este tot att de activ pe ct este corpul lui de energic. Cnd copiii stau nchi i n cas de p rin ii care doresc s evite astfel s se mboln veasc , s se murd reasc , s cad sau s se loveasc , posibilit ile lor de axplorare i implicit cele de nv are sunt drastic limitate. Oprit s mai exploreze, copilul ncepe s fac lucruri ascunse pe la spatele adultului, el nva s devin f arnic, mincinos, necinstit i se supune riscurilor de

accidentare. El nu va mai prezenta interes pentru nimic, nici pentru nv are, de aceea performan ele lui colare vor fi slabe pentru c dorin a lui de nv are a fost ngropat sub povara unui munte de interdic ii. Copilului trebuie s i se ofere libertatea de a explora f r frica de a se murd ri, de a stica ceva, de a fi certat sau pedepsit. Trebuie doar s i se aduc aminte limitele ( s nu- i fac r u lui, altora i s nu distrug ) i asigurat c , ori de cte ori are o nel murire, poate s vin s cear explica ii i informa ii. El nu trebuie respins cnd devine pis log cu de ce-urile lui, pentru c va ncepe s caute r spunsuri n alt parte. Este sarcina adultului s -i supravegheze i s -i ncurajeze pornirea fireasc de a explora i nv a, suficient de aproape nct s intervin prompt, dar i suficient de departe, nct s nu se simt stingherit, urm rit ( I.Petrea, pag. 97-100 ). Voi vorbi n continuare despre nevoia de joac consuma enormele rezerve de energie de care dispune. Un copil care nu se joac e plictisit. Dac nu e scos afar , este un pachet de nervi. Jocul este vital pentru copil, la fel i ie itul n aer liber. Privndu-l de aceste dou lucruri, el se va ofili ca o floare neudat . Jocul e i distrac ie, copilul se amuz , i nv are, el nva lucruri noi, i mi care, copilul alearg , sare, op ie, suie, coboar , i explorare, copilul descoper , afl , ntreab , i de mi care n aer liber. Un mare beneficiu al jocului, mai ales n aer liber, este acela c -i d copilului ansa de a- i

observ

i exerci iu, el i exerseaz deprinderile i abilit ile motrice, senzoriale, imit

ceea ce observ , pune n practic ceea ce a nv at i comunicare. Importan a jocului cu copilul este esen ial n cl direa rela iei adult-copil, n n alegerea i apropierea de el, n c tigarea ncrederii reciproce. Jocul devine astfel pilonul de baz n disciplinarea eficient a copilului (I. Petrea, pag 100-105 ). Cunoa terea acestor nevoi ale copilului este important , deoarece dac se fac gre eli se poate distorsiona dezvoltarea acestuia. Att agresivitatea, ct supraprotejarea sunt erori majore n educa ia copilului. Ele neglijeaz copilului o are educa ia primit n familie, subiect tratat n capitolul urm tor. II.EDUCA IA N FAMILIE LA VRSTA PRE COLAR i nevoile

emo ionale, sociale, intelectuale ale acestuia, de aceea un rol important n evolu ia