Sunteți pe pagina 1din 30

PARTEA I TEHNICA CRIMINALISTIC CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Rolul criminalisticii n activitatea judiciar .

Din cele mai vechi timpuri actele antisociale au fost prohibite i incriminate, la nceput prin reguli de moral , apoi prin reguli juridice sau norme de drept. Simpla existen a acestora ar fi lipsit de sens i inoperant f r aplicarea lor. n domeniul penal aplicarea legii presupune: - descoperirea faptei, respectiv a oric rui element de fapt care serve te la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni (omor, tlh rie, viol etc.); - stabilirea mprejur rilor sau circumstan elor n care a fost comis fapta; - identificarea infractorului i/sau a altor persoane (coautor, complice, victim ); - dovedirea vinov iei persoanei suspecte. Ob inerea tuturor acestor date se realizeaz prin probe. Dintre acestea, un loc important - chiar primordial n anumite condi ii - l ocup probele materiale. Comiterea unei fapte implic diverse ac iuni prin care se produc schimb ri n mediul cu care persoanele implicate vin n contact. Interac iunea dintre f ptuitor, victim i mediul ambiant se manifest sau, mai exact, se traduce prin urme. n literatura de specialitate fenomenul a fost denumit principiul schimbului sau al transferului1 i a fost enun at astfel: Criminalistica se ntemeiaz pe faptul c un infractor, cel mai adesea f r tirea sa, las ntotdeauna urme la locul faptei; reciproc, el prelev pe corpul s u, pe hainele sale i pe obiectele purtate alte urme, indicii de obicei imperceptibile, dar caracteristice pentru prezen a sau ac iunea sa2. Proba material este ceva real, fiind compus dintr-o substan . Ea poate fi privit , atins , pip it , mirosit sau gustat . Este solid , semisolid (vscoas sau pulverulent ), lichid sau gazoas . Se prezint sub forma unor corpuri finite (obiecte, documente, particule, pelicule, a chii, fibre) sau a unei mase amorfe (prafuri). Poate fi mare sau infim (microscopic ). Poate fi g sit la locul faptei sau departe de acesta, la persoana suspectat a fi autorul infrac iunii sau la victim . Prin caracterul ei obiectiv, proba material este mai credibil dect proba testimonial 3. Experimentele tiin ifice psihologice au ar tat c observa iile martorilor sunt inexacte dup o anumit perioad de timp. Ace tia sunt nclina i s umple golurile de percep ie direct cu detalii pe care n realitate nu le-au observat. Dac o parte a evenimentului nu a fost v zut sau nu are sens pentru martor, el ncearc s explice episodul n propria sa viziune, relatnd ceea ce crede c a v zut sau auzit. Cnd este ridicat i p strat corect, n conformitate cu standardele, proba material nu poate fi pus la ndoial . Urmele trebuie s fie descoperite, ridicate, examinate i interpretate pentru a se stabili leg tura cu autorul faptei i, nu n ultimul rnd, identificarea acestuia. Criminalistica este tiin a care se ocup cu toate acestea.

1 2

Edmond Locard, Op. Cit. P.F.Ceccaldi, Op. Cit. 3 Ionescu Lucian, Criminalistica, Note de curs, Bucure ti, 2002

2. Defini ia criminalisticii tiin contra crimei cum a mai fost denumit , criminalistica ne apare ca o tiin complex , care utilizeaz i adapteaz datele i metodele de analiz proprii altor discipline, cum ar fi fizica, chimia i biologia pentru cercetarea probelor materiale, psihologia i psihiatria pentru audieri i verificarea credibilit ii declara iilor, matematica i statistica pentru calculele de probabilitate, informatica pentru diferite aplica ii etc. n ceea ce prive te structura criminalisticii, n mai toate lucr rile editate la noi postbelic, aceasta este mp r it n trei ramuri : - tehnica criminalistic reune te totalitatea metodelor tehnico- tiin ifice de descoperire, relevare, fixare, ridicare i examinare a macro i micro urmelor care intereseaz stabilirea unei situa ii de fapt; - tactica criminalistic formuleaz regulile de organizare i desf urare a activit ilor de anchet i de judecat , cum ar fi cercetarea locului faptei, identificarea autorului i a victimei, ascultarea nvinuitului i a altor persoane (partea v t mat , martori), verificarea depozi iilor, prezentarea pentru recunoa tere, reconstituirea, determinarea leg turilor cauzale, efectuarea perchezi iilor, ridicarea de obiecte i nscrisuri; - metodologia criminalistic indic mijloacele specifice de cercetare a infrac iunilor n func ie de natura acestora: omor, lovituri i v t m ri ale integrit ii corporale, viol, furt, tlh rie, n el ciune, dare i luare de mit , m rturie mincinoas , fals, accidente de munc i de trafic rutier, naval i aerian, incendii i explozii. Pentru o mai bun n elegere a sferei criminalisticii i pentru o exact receptare a literaturii de specialitate str ine, se impun cteva preciz ri de ordin terminologic4. n rile francofone s-a folosit mult timp formula Poli ie tehnic sau Poli ie tiin ific , justificat prin dorin a de a departaja probele materiale stabilite prin mijloace tehnico- tiin ifice de celelalte. n rile germanice s-a introdus i folosit termenul de Kriminalistik, iar n rile anglo-saxone se vorbe te de Forensic Sciences, care s-ar traduce prin tiin ele legale. n prezent expresia de tiin e forensic sau pur i simplu forensic (laborator forensic, expert forensic) tinde s se extind ca un neologism n toate limbile, precum al i termeni unanim adopta i, cum ar fi: soft, hardware sau feedback 5. Forensic provine de la cuvntul latin Forum care nsemna n antichitate pia a public , loc de judecat . tiin ele forensic ar fi deci cele care au leg tur cu justi ia i se definesc ca ansamblul principiilor tiin ifice i al metodelor tehnice aplicabile investig rii infrac iunilor comise, pentru a proba existen a faptei ilicite, identitatea autorului i modul s u de a opera.6 Aceast defini ie este circumscris la ceea ce se cheam tehnica criminalistic , dar ea este aplicabil i sensului larg dat de unii autori, de pild , criminalistica este o tiin judiciar , cu caracter autonom i unitar, care nsumeaz un ansamblu de cuno tin e despre metodele, mijloacele tehnice i procedeele tactice destinate descoperirii, cercet rii infrac iunilor, identific rii persoanelor implicate n s vr irea infrac iunilor i prevenirii faptelor antisociale7. Conceptul occidental, n prezent mondial, este mai restrns, dar mai riguros prin trimiterea la un domeniu precis. Practic, criminalistica este echivalat cu tiin a forensic, adic cu componenta tehnic , tiin ific a investiga iei penale. n aceast viziune, criminalistica este o tiin exact , multidisciplinar , de sine st t toare, bazat pe preluarea i adaptarea tiin elor
Ionescu Lucian, op.cit. Ionescu Lucian, op.cit. 6 Ionescu Lucian, op.cit. 7 Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, 1995, pag. 10
5

pozitive la descoperirea i analizarea macro i micro urmelor, inclusiv la identificarea persoanei dup semnalmente, produse biologice i amprenta genetic . Aplicarea principiilor i tehnicilor tiin elor fizico-chimice i naturale presupune efectuarea de cercet ri i analize folosind echipamente i reactivi de c tre speciali ti n materie. Aceast activitate deosebit de complex nu se reduce la laboratorul de tehnic criminalistic , ea se extinde i la cercetarea locului faptei, care astfel nu mai apare ca o problem de tactic , ci de investiga ie tehnic , incluznd i regulile de c utare i consemnare a st rii locului faptei. Depistarea comportamentului simulat, a nesincerit ii, prin interogarea i confruntarea de c tre anchetator este desigur o problem de tactic . Atunci cnd se apeleaz la poligraf8, ea devine o problem de tehnic criminalistic executat de specialist, singurul capabil s conduc testarea i s interpreteze rezultatele. 3. Leg tura criminalisticii cu alte tiin e. Leg tura criminalisticii cu dreptul penal - const n aceea c tiin a dreptului arat ce este infrac iunea i care anume fapte sunt infrac iuni, iar criminalistica ajut prin mijloace proprii la demonstrarea elementelor constitutive ale acestora. Leg tura criminalisticii cu dreptul civil i dreptul comercial. Prin expertiza criminalistic se probeaz existen a sau inexisten a unor raporturi juridice, de exemplu determinarea faptului dac semn tura de pe un contract este original sau fals . Leg tura criminalisticii cu dreptul procesual penal const n aceea c metodele i mijloacele de cercetare criminalistic se aplic n procesul penal numai cu respectarea normelor dreptului procesual penal. Totodat , normele procesual penale prev d anumite activit i de urm rire penal care trebuie s fie realizate cu respectarea unor reguli stricte elaborate de criminalistic . Leg tura criminalisticii cu medicina legal se realizeaz pe mai multe planuri, ajutndu-se reciproc n special n cazul infrac iunilor ndreptate contra persoanei. n aceste situa ii, criminalistica stabile te mprejur rile i modul de s vr ire a infrac iunilor, iar medicina legal determin natura leziunilor de pe corpul victimelor, vechimea acestora i efectul pe care l au asupra corpului uman i asupra vie ii persoanei. Leg tura criminalisticii cu criminologia este realizat de fenomenul criminalit ii, dar au obiective de cercetare diferite. Criminologia studiaz starea i dinamica fenomenului infrac ional, cauzele care l genereaz , iar criminalistica se ocup de infrac iuni concrete, le cunoa te n complexitatea lor. Cu toate aceste deosebiri, cele dou tiin e elaboreaz m suri specifice de prevenire a fenomenului infrac ional. Leg tura criminalisticii cu psihologia i psihiatria rezid n aplicarea metodelor proiective i caracterologice specifice acestor discipline. Pe lng contribu ia lor la elaborarea metodologiei de audiere a persoanelor, men ion m i aportul lor la efectuarea expertizelor grafice cu conota ii de ordin grafologic (stabilirea personalit ii dup scris). Leg tura criminalisticii cu logica. Descoperirea i studierea urmelor presupune observa ia, descrierea, experimentul i compara ia. Elaborarea versiunilor i verificarea lor, trecerea de la necunoscut la cunoscut nu se pot face f r ra ionamente, care, la rndul lor, se bazeaz pe analiz i sintez , abstractizare i generalizare, induc ie i deduc ie, analogie, silogism, precum i pe principiile gndirii logice. Leg tura criminalisticii cu fizica const n aceea c tiin a criminalisticii a preluat i preia din domeniul fizicii metode i tehnici de lucru, aparate i echipamente pe care le adapteaz scopurilor sale specifice.
8

Detectorul de minciuni

Leg tura criminalisticii cu chimia const n faptul c cea din urm ajut cercetarea criminalistic la determinarea con inutului i provenien ei celor mai diverse substan e toxice descoperite pe i n corpul victimelor. Totodat , metodele chimice sunt utilizate pentru descoperirea urmelor materie i a microurmelor. Leg tura criminalisticii cu informatica s-a dovedit a fi foarte strns n ultimii ani, ntruct n criminalistic aplica iile informatice privind recunoa terea persoanelor (IMAGETRAK), amprentelor (AFIS), obiectelor (IBIS sistem automat de identificare balistic ), substan elor (bibliotecile de spectre etalon) joac un rol din ce n ce mai important.

CAPITOLUL II IDENTIFICAREA CRIMINALISTIC 1. No iunea identific rii criminalistice. Stabilirea identit ii unor persoane sau obiecte, n sensul cel mai larg reprezint elementul definitoriu al procesului de investigare criminalistic . Acest proces de ine un loc bine conturat, de maxim importan n ansamblul cercet rilor criminalistice. Se apreciaz c aceast identificare reprezint problema central a investiga iilor criminalistice9, fiind n acela i timp piatra unghiular a acestei tiin e10. Raportndu-se la necesit ile practice, n literatura de specialitate se nvedereaz c acest gen de activitate este indisolubil legat de actul de justi ie 11. Identificarea unei persoane este posibil nu numai prin intermediul unor metode tehnice, ci i pe baza declara iilor unui martor ocular sau ale victimei, n cadrul unor activit i procedurale, cum este, de pild , recunoa terea din grup efectuat n conformitate cu regulile tactice criminalistice. Acest proces este posibil datorit perceperii realit ii obiective i sesiz rii propriet ilor, tr s turilor caracteristice unei persoane sau unui obiect care se individualizeaz n cadrul mai larg al categoriei de fiin e sau lucruri asem n toare. Ne afl m n prezen a recunoa terii de persoane ori obiecte, rezultat dintr-un proces de gndire prin care s-au comparat caracteristicile mai multor obiecte, n vederea stabilirii identit ii sau neidentit ii lor12. Spre deosebire de identificarea din alte domenii, identificarea criminalistic presupune recunoa terea unui obiect concret, care poate avea elemente sau nsu iri de natur s -l apropie de alte obiecte asem n toare, de acela i gen sau specie, dar care se deosebe te de toate acestea prin tr s turi care l fac s fie identic numai cu sine nsu i. Prin identitate se n elege nsu irea unei persoane, obiect sau fenomen de a- i manifesta individualitatea n timp i spa iu, prin caracteristicile fundamentale, neschimb toare, care le deosebe te de toate celelalte i le determin s r mn ele nsele pe ntreaga durat a existen ei lor. De precizat c prin identic trebuie s vedem un concept aplicabil la ceea ce este unic, o persoan , un obiect sau chiar fenomen13. Cu privire la condi iile pe care caracteristicile fundamentale de individualizare ale persoanei sau obiectului trebuie s le ndeplineasc , sunt necesare cteva sublinieri:

10

Kirk Paul L., Crime Investigation, Physical Evidence and the Police Laboratory, Interscience Publishere, New York, 1966, pag. 12 Stancu Emilian, Investigarea tiin ific a infrac iunilor, Bucure ti, 1986, pag. 26 11 Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic , Editura tiin ific , Bucure ti, 1990, pag. 5 12 Suciu C., Criminalistica, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1972, pag. 16 13 Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, Bucure ti, 1995, pag. 38

- pentru stabilirea identit ii nu este absolut necesar s se apeleze la toate tr s turile obiectului identific rii, fiind suficiente caracteristicile esen iale prin care acesta se individualizeaz i se distan eaz de celelalte obiecte; - de i identitatea presupune durata n timp a tr s turilor particulare, dublat de relativa lor stabilitate, n practica criminalistic exist cazuri de identificare pe baza unor caracteristici temporare; - identificarea nu trebuie s fie interpretat ntr-un mod fixist, ci dialectic, ntruct orice lucru, orice element caracteristic al acestuia se afl n permanent mi care i transformare, fiind supus ac iunii i influen ei unor factori externi sau interni. Procesul este propriu att fiin elor, ct i obiectelor, inclusiv urmelor acestora14. n concluzie, identificarea criminalistic se distinge de procesele de identificare ntlnite n alte domenii ale tiin ei prin anumite elemente de specificitate. Astfel, ntr-o opinie, prin identificarea criminalistic se n elege stabilirea obiectului care se afl n leg tur cauzal cu fapta cercetat , n scopul ob inerii de probe judiciare15. Potrivit unei alte opinii, identificarea criminalistic este privit ca un proces de stabilire cu ajutorul mijloacelor i metodelor proprii tiin ei criminalistice, a factorului creator al urmei, pe baza caracteristicilor acestuia, constituite ntr-un sistem unitar i individualizat, con inute, transmise sau reflectate n urm . La aceasta se adaug opinia conform c reia identificarea criminalistic se constituie ca o metod de cunoa tere tiin ific a obiectelor relevante din punct de vedere al proba iunii i de creare a posibilit ilor descoperirii rela iilor ce leag obiectele unele de altele16. Identificarea criminalistic este o activitate, un proces de stabilire a persoanei sau obiectului concret, material, aflat n leg tur cauzal cu fapta ilicit . La baza identific rii st un sistem de particularit i sau tr s turi caracteristice, identificarea servind, n ultim instan , scopului procesului penal de aflare a adev rului. Prin urmare, identificarea criminalistic poate fi definit ca fiind un proces de constatare a identit ii unor persoane, obiecte sau fenomene, aflate n leg tur cauzal cu fapta ilicit , prin metode tiin ifice criminalistice, n scopul stabilirii adev rului n procesul judiciar17. 2. Obiectul identific rii criminalistice. n criminalistic sunt supuse procesului identific rii obiecte, persoane, animale, substan e, fenomene care au anumite caracteristici, particularit i i care se afl n rela ie cauzal cu fapta cercetat . De aceea, pentru a demonstra existen a leg turii cauzale ntre o anumit fapt i consecin ele acesteia, este necesar mai nti s se stabileasc ct mai exact raporturile dintre diferitele obiecte n ansamblul faptic verificat. De aici se poate concluziona c identificarea criminalistic are un rol determinant n cercetarea datelor faptice, contribuind la descoperirea, fixarea, ridicarea, conservarea i verificarea elementelor materiale care pot explica i proba o anumit stare de fapt. Nu intr n sfera identific rii criminalistice probleme cum ar fi vinov ia sau nevinov ia unei persoane b nuite de s vr irea unei infrac iuni, n schimb este posibil ca ea s contribuie la examinarea i clarificarea mprejur rilor n care s-a comis fapta. Astfel, criminalistului nu i se poate cere s r spund la ntrebarea dac o anumit persoan a comis furtul, n schimb poate fi ntrebat dac urmele de mini descoperite la fa a locului au fost sau nu create de o anumit persoan .
14

15

Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, Bucure ti, 1995, pag. 38-39 Dan N., Tratat practic de criminalistic , Editura Ministerului de Interne, Bucure ti, 1979, vol. II, pag.10 16 Dumitrescu C., Identificarea criminalistic , Editura 1992, Not de curs, pag. 2 17 Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, Bucure ti, 1995, pag. 40

Se remarc deci c pe calea identific rii criminalistice nu se rezolv probleme de natur juridic , ci probleme de natur faptic 18. Obiectul identific rii criminalistice este un obiect material prin natura sa, concret, fie el fiin sau lucru, precum i fenomenul care a generat o anumit stare de fapt. 3. Clasificarea obiectelor identific rii Identificarea criminalistic presupune existen a obligatorie a dou categorii de obiecte, care trebuie s fie diferen iate n raport cu scopul acestei activit i. Din acest punct de vedere, prima categorie o reprezint obiectele de identificat, respectiv acele obiecte ale c ror urme sau reflect ri materiale au fost descoperite la locul faptei. n criminalistic , aceste obiecte mai sunt denumite i obiecte scop, avndu-se n vedere, de fapt, ceea ce se urm re te prin identificare. A doua categorie de obiecte o reprezint obiectele identificatoare sau ntr-o alt terminologie, obiectele mijloc, deci acelea care poart urmele unei fapte i urmele ns i, acestea servind la identificarea obiectelor care le-au creat19. n literatura de specialitate, obiectele scop sunt denumite i obiecte c utate, iar obiectele mijloc obiecte verificate20. De exemplu, dac la locul faptei au fost descoperite urme de nc l minte, pantofii care au creat urmele vor fi obiecte scop (c utate), iar pantofii presupu i a fi creat urmele examinate, vor fi obiecte mijloc (verificate). De asemenea, glon ul sau tubul descoperite la fa a locului n cazul folosirii unei arme de foc la comiterea unei infrac iuni constituie obiecte mijloc, n timp ce arma b nuit ridicat de la f ptuitor constituie obiectul scop, de identificare. Delimitarea foarte exact a acestor obiecte nu prezint doar importan terminologic , strict teoretic , ci i importan practic , confuziile ntre dou categorii de obiecte men ionate putnd produce erori cu consecin e negative asupra justei finaliz ri a cauzelor. Stabilirea identit ii ntre caracteristicile obiectelor identificatoare i cele ale obiectului de identificat se rezolv n raport de obiectele supuse cercet rii, motiv pentru care, acestea nu se mai numesc obiecte de identificat. n procesul identific rii, pe lng obiectele c utate i verificate, mai sunt i urmele lor. Tocmai aceste urme ofer posibilitatea criminalistului s examineze i s stabileasc propriet ile i caracteristicile individuale ale obiectelor cercetate. Deci, pe de o parte, exist obiecte de identificat, iar pe de alt parte, urmele acestora, denumite obiecte identificatoare. Practica judiciar atribuie identific rii criminalistice i n elesul de individualizare a unui obiect dup un semn distinctiv sau modificat inten ionat ori accidental. n acest sens, se exemplific relevarea seriilor pilite de pe arme ori motoare, reconstituirea unor acte distruse prin ardere, sp lare, radiere, eviden ierea unor scrisuri acoperite i altele. n activitatea de descoperire i cercetare a infrac iunilor se ntlnesc numeroase situa ii n care identificarea autorilor unor infrac iuni, a victimelor acestora, a unor persoane sau cadavre cu identitate necunoscut sau a unor obiecte, animale etc. se face pe baza altor date dect cele oferite de cercetarea criminalistic tradi ional a urmelor descoperite la fa a locului. Este vorba de identificarea unei persoane, a unui obiect sau a unui animal dup memorie, pe baza imaginii acestora, respectiv a unor tr s turi exterioare sau a altor caracteristici, a a cum acestea au fost v zute, percepute de c tre o alt persoan : martor, victim , iar n cazuri mai rare chiar de c tre f ptuitor21.

18

19

Tratat practic de criminalistic , Ministerul de Interne, Bucure ti, 1976, vol. I, pag. 40 Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, Bucure ti, 1995, pag. 48-49 20 Tratat practic de criminalistic , Ministerul de Interne, Bucure ti, 1976, vol. I, pag. 11 21 Dumitrescu C., Gacea E., Elemente de antropologie judiciar , Bucure ti, 1993, pag. 11

4. Etapele i genurile identific rii criminalistice. Identificarea criminalistic se realizeaz treptat, de la general la particular. Tr s turile caracteristice ale obiectelor sau persoanelor sunt selectate prin determinarea genului, speciei, tipului, modelului etc., pn se ajunge la individualizare, scopul final al oric rei cercet ri criminalistice. Corespunz tor acestei treceri gradate, procesul de identificare parcurge dou mari etape: recunoa terea i stabilirea identit ii. Ambele trebuie s fie privite ca p r i componente ale procesului unic de identificare criminalistic , prima constituind premisa logic a celei de-a doua22. n practica identific rii criminalistice sunt cazuri n care nu sunt parcurse cele dou etape ale identific rii. Astfel, atunci cnd din examenul comparativ rezult deosebiri categorice n ceea ce prive te genul, concluzia va fi de excludere a identit ii i ca atare cercetarea se opre te la prima etap . n acela i stadiu se r mne atunci cnd caracteristicile identificatoare sunt restrnse, urma nu este suficient de bine imprimat , obiectul creator a suferit modific ri, de unde absen a particularit ilor necesare identific rii individuale. Se cunosc ns i situa ii n care stabilirea identit ii nu este precedat n mod obligatoriu de o determinare generic . De exemplu, un text scurt, dactilografiat, dar care con ine caracteristici specifice, ofer suficiente elemente pentru a concluziona c a fost scris la o anumit ma in . Etapa recunoa terii Recunoa terea const n stabilirea a ceea ce reprezint n sine obiectul sau urma dat , natura sa, ce loc ocup n sistemul lucrurilor, c rui gen, ras , specie, grup i apar ine. Sistemul se materializeaz n clasific ri ale lucrurilor, deci n opera ii logice de includere a unui obiect ntr-o anumit clas 23. Pentru recunoa tere se apeleaz n primul rnd la clasific rile i sistematiz rile tiin elor naturii i tehnicii. Drept criterii de clasificare se iau caracteristicile care reflect construc ia obiectelor, structura sau compozi ia chimic a substan elor, iar pentru fiin e nsu irile anatomice, fiziologice i psihice. Pe de alt parte, clasific rile interesnd identificarea criminalistic trebuie s in seama i de specificul acesteia i anume de a servi ca mijloc de prob n justi ie Deci pentru realizarea identific rii n prima etap sunt examinate i eviden iate tr s turile generale ale obiectelor, determinndu-se apartenen a la gen (categorie, grup). Este vorba de nsu irile fizice i func ionale cele mai generale, care conduc la stabilirea categoriei mari de obiecte care au aceste nsu iri24. Astfel, prin examinarea unei urme l sate de pneurile unui autovehicul, pe mbr c mintea victimei unui accident de circula ie se pot stabili l imea pneurilor, desenul anvelopei, iar pe baza acestora, categoria de autovehicule echipate cu astfel de pneuri (camion, autoturism). De asemenea, din examinarea tubului sau glon ului tras g site n apropierea victimei, respectiv n corpul acesteia, se poate stabili calibrul armei cu care s-a tras, deci categoria (genul, grupul) mare din care face parte aceast arm . n literatura de specialitate25, aceast etap mai este denumit i identificarea criminalistic de gen sau general .
22 Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic , Editura tiin ific , Bucure ti, 1990, pag. 102; Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, Bucure ti, 1995, pag. 47 23 Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic , Editura tiin ific , Bucure ti, 1990, pag. 48 24 Stancu Emilian, Criminalistica, Editura Actami, 1995, pag. 35; Dumitrescu C., Identificarea criminalistic , Editura 1992, Not de curs, pag. 15

n logic , termenii men iona i au urm toarele semnifica ii: grupul - reprezint ansamblul de fiin e, de obiecte, de plante asem n toare, reunite din punct de vedere al caracteristicilor principale sau din punct de vedere func ional; genul - este o clas de obiecte avnd acelea i note esen iale i cuprinznd cel pu in dou specii; categoria - include grupa de fiin e sau obiecte asem n toare i nrudite n clase, ordine, familii26. Etapa stabilirii identit ii n cea de-a doua etap se finalizeaz procesul de identificare prin individualizarea sau determinarea obiectului concret aflat n leg tur direct cu fapta cercetat . Aceast etap este denumit etapa stabilirii identit ii din punct de vedere criminalistic. La aceasta se ajunge prin restrngerea treptat a sferei cercet rilor, eliminnd succesiv dintre obiectele care fac parte din acela i gen sau grup pe acelea care au tr s turi particulare care nu se reg sesc la obiectul identificator. Astfel, continund exemplificarea din etapa identific rii de gen, n cazul urmei de pneu prezente pe mbr c mintea victimei, prin eviden ierea unor elemente de uzur sau a unor defecte de fabrica ie reflectate n urm i prin existen a acestora pe unul dintre pneurile autovehiculului b nuit se poate stabili n mod concret autovehiculul echipat cu pneul care a creat urma. n cel de-al doilea exemplu, dup ce n etapa identific rii de gen s-a stabilit calibrul 7,62 mm al armei b nuite, pe baza compar rilor succesive cu gloan ele i tuburile modele de comparat pot fi eviden iate o serie de elemente de detaliu (din cmpurile de stria ii de pe glon sau din microrelieful urmelor percutorului de pe tub), putndu-se stabili n mod cert arma de foc (exemplarul concret) care a fost folosit la s vr irea faptei. Se n elege c stabilirea identit ii este mult mai valoroas pentru organul judiciar, dar i recunoa terea are o real importan , cel pu in din dou motive: n primul rnd, ajut la restrngerea progresiv a sferei obiectelor verificate, implicit u urnd sarcina stabilirii identit ii; n al doilea rnd, d posibilitatea elabor rii unor versiuni cu privire la obiectele care ar fi putut crea urmele descoperite la fa a locului27. Se poate afirma c procesul identific rii criminalistice ncepe cu stabilirea celor mai generale caracteristici, ceea ce permite determinarea apartenen ei la o categorie mare de obiecte. Pe m sur ce sunt eviden iate nsu irile, caracteristicile cu o r spndire mai mic , sfera obiectelor se restrnge, pentru ca n final, pe baza unor calit i, propriet i, semnalmente i semne particulare, s se ajung la stabilirea concret a obiectului sau persoanei c utate. Binen eles, etapa final , n care se ajunge la stabilirea identit ii, are o valoare deosebit sub raportul afl rii adev rului n procesul penal. De i una dintre sarcinile de baz ale identific rii criminalistice o reprezint stabilirea persoanei sau obiectului concret aflat n leg tur direct cu s vr irea infrac iunii deosebit de important pentru aflarea adev rului i solu ionarea cauzei penale nu ntotdeauna acest proces poate fi parcurs pn n punctul dorit. Astfel, pot fi frecvent ntlnite situa ii cnd urmele nu con in destule caracteristici de individualizare (exemplu un fragment de urm papilar , glon ul extras din victim a suferit deform ri esen iale, unele urme de natur dinamic urme de frnare). De asemenea, n numeroase cazuri, obiectul de identificat nu are un caracter determinat, strict individual, a a cum este cazul identific rii unor substan e (snge, vopseluri, uleiuri), cnd nu este posibil a se stabili dect apartenen a de gen a acestora.
25

Tratat practic de criminalistic , Ministerul de Interne, Bucure ti, 1978, vol. II, pag. 13 Mic dic ionar enciclopedic, Bucure ti, 1972, pag. 472 27 Tratat practic de criminalistic , Ministerul de Interne, Bucure ti, 1978, vol. II, pag. 13
26

n cazul urmelor materiale (fire, fibre, cioburi de sticl , minerale) i a microurmelor, procesul identific rii vizeaz de regul determinarea categoriei sau grupului din care face parte urma cercetat . Totu i, nici n cazul acestor urme nu trebuie s fie exclus posibilitatea individualiz rii obiectului creator de urm , fie datorit perfec ion rii mijloacelor tehnico- tiin ifice de investiga ie, fie datorit unor mprejur ri concrete n care s-a format urma. Genurile identific rii criminalistice Diversitatea urmelor de reflectare a obiectelor i fiin elor contureaz dou genuri de identificare distincte: identificarea dup imaginile fixate material i identificarea dup imaginile fixate n memorie28. Primul reprezint modalitatea cea mai frecvent ntlnit i se realizeaz prin compararea urmelor cu obiectele presupuse c le-au creat sau cu reflect rile acestora. Cel de-al doilea gen se bazeaz pe capacitatea de memorizare a subiectului care, n anumite condi ii de spa iu i timp, a perceput caracteristicile unui obiect, fiin e sau fenomene29. n marea majoritate a situa iilor i mprejur rilor de fapt, n care la un anumit moment se ajunge la cercetarea criminalistic , se apeleaz la diverse categorii de speciali ti i exper i att din domeniul tiin ei criminalistice, ct i din alte domenii: fizicieni, chimi ti, biologi, antropologi, psihologi, medici legi ti. Principalele domenii de identificare criminalistic , mai frecvent ntlnite n practic , sunt: identificarea traseologic , identificarea dactiloscopic , identificarea balistic judiciar , identificarea grafic , identificarea persoanelor dup scris, identificarea ma inilor de scris, identificarea persoanelor dup semnalmentele, identificarea cadavrelor, identificarea prin intermediul unor cartoteci criminalistice etc.

CAPITOLUL III FOTOGRAFIA JUDICIAR 1. Fotografia judiciar : no iune i tr s turi. F r fotografie criminalistica este de neconceput. Aceast constatare are valoare de axiom , ilustrarea foto reprezentnd cel mai bun mijloc de demonstra ie. Fotografia serve te la30: - documentare, prin fixarea locului faptei i a urmelor; - demonstrare, prin prezentarea vizual a rezultatelor examin rilor optice; - identificare, prin compararea, juxtapunerea sau suprapunerea imaginilor; - semnalare, prin reproducerea tr s turilor persoanei (recunoa tere sau c utare n fi ierul de nregistrare a recidivi tilor); - m surare, prin introducerea n fotografia judiciar a unui reper etalonat (centimetru); - observarea i fixarea rezultatelor observa iilor f cute prin intermediul unor tehnici particulare de iluminare (reflexie, transmisie, inciden , filtrare, polarizare, luminiscen ) sau n zone spectrale invizibile (infraro u, ultraviolet, raze X i gama). Fotografia judiciar este o ramur a tehnicii criminalistice care adapteaz i elaboreaz metodele de fixare prin fotografierea rezultatelor i modului de desf urare a

28

Dumitrescu C., Unele aspecte ale identific ri criminalistice, Analele Academiei de Poli ie Al. I. Cuza, 1994, pag. 86 Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic , Editura tiin ific , Bucure ti, 1990 30 Ionescu L., Criminalistica, note de curs, Bucure ti 2002
29

unei activit i de urm rire, precum i metodele corespunz toare cercet rii de laborator a probelor materiale31. Aceasta este clasificat n dou mari categorii: fotografia judiciar de teren (la locul faptei, de reconstituire, de perchezi ie, prezent rii pentru recunoa tere, semnalmentelor, de urm rire) i fotografia de examinare sub radia ii vizibile (de ilustrare, de compara ie, de reflexe, de umbre, de contraste, separatoare de culori) i sub radia ii invizibile (ultraviolete, infraro ii, roentgen, gama i beta). Prin aceste fotografii se fixeaz locul faptei i mprejurimile acestuia, modific rile produse n cmpul infrac iunii i probele materiale existente n perimetrul s u. Ele constituie parte integrant a procesului-verbal de cercetare la fa a locului avnd aceea i valoare probatorie ca acesta32. Dup scopul i con inutul lor, fotografiile de cercetare a locului faptei se clasific astfel: - fotografia de orientare cuprinde ntregul tablou al locului faptei cu toate mprejurimile sale i ajut la orientarea n teren. n func ie de natura i ntinderea locului, ea poate fi unitar , cnd se realizeaz dintr-o singur pozi ie, sau panoramic , n cazul fotografierii pe segmente a locului respectiv; - fotografia schi oglinde te locul s vr irii faptei, cu toate particularit ile sale, dar f r mprejurimi i are n prim plan obiectul principal, central al cercet rii criminalistice, adic obiectul asupra c ruia s-a ndreptat nemijlocit ac iunea infractorului; n func ie de forma locului faptei, de gradul n care este acoperit cu diverse obiecte, fotografia schi poate fi: panoramic , pe sectoare, contrar i ncruci at . Fotografia schi panoramic se realizeaz prin aplicarea metodei de realizare a fotografiei panoramice de orientare. Fotografia pe sectoare se realizeaz dup ce n prealabil locul faptei se mparte n zone astfel delimitate, nct fiecare n parte s poat fi fotografiat dintr-o singur pozi ie. Fotografiile astfel ob inute pot fi alipite astfel nct s se ob in o imagine unitar . Fotografia contrar const n fixarea locului faptei din dou pozi ii diametral opuse, ob inndu-se astfel dou fotografii schi e n care obiectele din zona central sunt redate pe ambele fotografii. Fotografia ncruci at const n fixarea aceluia i loc din patru extremit i ale sale, astfel nct s fie dou cte dou diametral opuse, iar obiectele din zona central s se reg seasc n toate cele patru fotografii. - fotografia obiectelor principale cuprinde numai o parte din locul faptei n care se afl obiectele care au leg tur direct cu fapta, ca de exemplu: obiectele corp delict, obiecte care au suferit modific ri de pozi ie ori deterior ri i toate categoriile de urme. Aceste obiecte se fotografiaz mai nti n corela ie cu obiectele i urmele din imediata lor apropiere pentru a oferi criminalistului posibilitatea de a stabili pozi ia sa n raport cu celelalte. Apoi fiecare obiect va fi fotografiat izolat, avnd a ezat lng el un instrument de m sur (rigla gradat , ruleta, banda decimetric etc.) care s ajute la stabilirea dimensiunilor prin examinarea fotografiei. Cnd condi iile de lumin n care se execut fotografia nu sunt cele mai favorabile, se va proceda la iluminarea obiectelor principale folosindu-se surse de lumin artificial . - fotografia de detaliu se realizeaz astfel nct s redea detaliile obiectelor i urmelor fotografiate. Fotografierea detaliilor se face cu aparatul fixat pe un trepied sau pe un aparat de reproducere i cu obiectivul orientat n pozi ie perpendicular pe obiectul fotografiat. Pentru eviden ierea detaliilor, iluminarea obiectelor se va face diferit n func ie de natura acestora i de mecanismul de creare a urmelor. Astfel, la fotografierea urmelor de adncime se vor folosi
31 32

Mircea I., Criminalistica, Editura Lumina Lex, 1998, pag. 18 Mircea I., Criminalistica, Editura Lumina Lex, 1998, pag. 29

dou surse de iluminare, una de intensitate mai mare a ezat n spatele aparatului de fotografiat, iar alta de intensitate mai mic dispus n partea lateral a urmei ori a obiectului. La fotografierea urmelor de suprafa se vor folosi dou surse de iluminare situate de o parte i de alta a urmei, la aceea i distan fa de ea, astfel nct unghiul de iluminare s fie ascu it. Se efectueaz cu ocazia reconstituirii n scopul fix rii locului n care se desf oar aceast activitate i a momentelor importante din procesul comiterii faptei, reproduse artificial n scopul stabilirii circumstan elor i mprejur rilor concrete n care a fost s vr it fapta. Realizarea acestei fotografii parcurge dou etape: - fotografierea locului reconstituirii, care oglinde te ntregul loc n care se desf oar procesul reproducerii s vr irii faptei; - fotografierea momentelor reconstituite, care are ca scop redarea fidel a celor mai importante secven e din procesul s vr irii faptei, reproduse artificial n vederea verific rii unor probe sau pentru descoperirea de probe noi. Fotografia de perchezi ie Se efectueaz n condi iile de loc i timp n care organul de urm rire penal desf oar aceast activitate tactic . Aceast categorie de fotografie se realizeaz n trei etape: - fotografia locului perchezi ionat, care oglinde te ansamblul locului cu mprejurimile sale ntrunind astfel elementele fotografiei de orientare; - fotografia ascunz torii obiectelor c utate i descoperite, care red locul n care au fost g site acestea f r mprejurimi. Num rul acestora depinde de num rul ascunz torilor i nu de num rul obiectelor descoperite; - fotografia obiectelor descoperite, care cuprinde fiecare obiect fixat izolat, astfel nct s redea particularit ile de identificare a acestuia. Fotografia prezent rii pentru recunoa tere Prezentarea pentru recunoa tere a persoanelor sau obiectelor se fixeaz , pe lng procesul-verbal, prin videofilmare i prin fotografiere. Aceast activitate parcurge dou momente: - fotografierea grupului de persoane sau obiecte n cadrul c ruia se afl persoana sau obiectul care urmeaz a fi recunoscut; - fotografierea momentului n care persoana care face recunoa terea indic persoana sau obiectul identificate ca avnd leg tur cu fapta cercetat . Fotografia semnalmentelor Fotografia semnalmentelor are ca scop nregistrarea persoanelor care au s vr it fapte penale, urm rirea i identificarea infractorilor i identificarea cadavrelor sau a persoanelor cu identitate necunoscut prin fixarea tr s turilor exterioare ale acestora. Fotografia semnalmentelor se clasific astfel: fotografia de identificare a persoanelor, fotografia de identificare a cadavrelor i fotografia de urm rire. Fotografia de identificare a persoanelor se realizeaz prin redarea imaginii bust (fa i profil) a persoanei. Pentru executarea acestei fotografii persoana trebuie s aib capul descoperit, p rul piept nat, ochii deschi i, privirea ndreptat nainte, inuta corpului i capului dreapt i nu trebuie s aib ochelari. Cele dou fotografii (fa i profil) se execut astfel nct s redea cu fidelitate tr s turile faciale (lungimea, l imea, n l imea ochilor, nasului, gurii, urechii, frun ii etc.). n acest scop, iluminarea persoanei se realizeaz cu ajutorul unei surse de lumin dispersat a ezate n spatele aparatului de fotografiat.

Fotografia de identificare a cadavrelor se realizeaz ca i fotografia de identificare a persoanelor. De precizat c nainte de fotografiere, cadavrul n mod obligatoriu trebuie s fie toaletat. Aceast activitate const n: coaserea leziunilor care deformeaz fa a, sp larea de snge sau de alte corpuri str ine, piept natul p rului, fardarea fe ei i rujatul buzelor. Este recomandabil ca fotografierea s se efectueze dup necropsia cadavrului, ntruct prin aceast activitate se elimin gazele provenite prin putrefac ie, iar esuturile revin aproximativ la forma i volumul lor anterior. Fotografia de urm rire se efectueaz n cadrul activit ilor operative de supraveghere a persoanelor suspecte, care preg tesc s vr irea unei infrac iuni ori ntreprind ac iuni de nl turare ori de ascundere a urmelor infrac iunii. Aceast fotografie cuprinde momentele mai importante din activitatea infrac ional a persoanei urm rite i se efectueaz n scopul prevenirii infrac iunilor, surprinderii infractorilor n flagrant sau n momentul cnd ncearc s sustrag probele. De cele mai multe ori, fotografiile de urm rire se realizeaz cu aparate speciale, care permit fotografierea de la distan , sau prin folosirea unor obiecte (geant diplomat, brichet , ceasuri, ochelari, stilouri etc.) n care sunt camuflate aparatele de fotografiat. Pentru fotografierea pe timp de noapte se folosesc razele infraro ii sau aparate electrono-optice care m resc intensitatea luminii. Fotografia de examinare Fotografia de examinare elaboreaz metodele i mijloacele de studiere a probelor materiale precum i de fixare a rezultatelor ob inute, n condi ii de laborator. n func ie de scopul urm rit, de metodele i mijloacele aplicate, fotografia de examinare se realizeaz n radia ii vizibile i radia ii invizibile. y Fotografia n radia ii vizibile Fotografia de ilustrare const n redarea urmei sau a obiectului a a cum se prezint la examinarea vizual . Ea oglinde te caracteristicile exterioare, forma i aspectul, precum i al i parametri, cum ar fi dimensiunea, are ca scop fixarea st rii ini iale a obiectului nainte de efectuarea analizelor fizico-chimice i serve te drept prob atunci cnd se pretinde c obiectul a fost nlocuit sau modificat. Fotografia color red cromatica obiectului (pat de snge, tr s turi de cerneal , bancnote, pelicule de vopsea, straturile vopselei). Fotografia de compara ie serve te la demonstrarea identit ii sau neidentit ii a dou obiecte (de ex. impresiune digital relevat la locul faptei i cea a persoanei suspecte). Procedeele de realizare a fotografiei de compara ie sunt urm toarele: - juxtapunerea: fotografiile obiectelor de comparat sunt a ezate n acela i cmp vizual (plan fotografic ). Ambele fotografii vor fi realizate cu respectarea acelora i condi ii de iluminare, contrast, diafragm , timp de expunere, scar etc. Asem n rile sau deosebirile sunt marcate prin s ge i numerotate sau ntr-un alt mod: colorare, ha urare, delimitare grafic a contururilor etc.; - suprapunerea const n a ezarea imaginilor una peste cealalt . Cum nu se pot suprapune ns i obiectele purt toare de urme i nici mulajele acestora, opera ia se efectueaz cu ajutorul reproducerilor fotografice (filme, fotografii pe hrtie de copiat transparent , pl ci traslucide). O variant a suprapunerii o reprezint proiectarea concomitent pe acela i ecran. Microscopul comparator i alte aparate special concepute pentru examin rile criminalistice permit suprapunerea optic a imaginilor, ceea ce confer metodei rapiditate i un plus de exactitate. Suprapunerea i g se te utilitatea i atunci cnd este vorba de a compara datele grafice rezultate dintr-o analiz instrumental (spectre, curbe). Ea constituie o metod de baz n examin rile antropologice de identificare a persoanei, prin suprapunerea foto sau proiectat a imaginii craniului sau a fe ei unui cadavru necunoscut pe fotografia portret a persoanei disp rute (accident, omor, catastrof aerian etc.);

- continuitatea liniar const n mbinarea imaginilor comparate pe o linie de demarca ie, desenul unei imagini continundu-se n cealalt imagine. Ea se aplic n special n cazul stria iilor de pe proiectile i tuburi de cartu , urme de t iere, tirbiturile instrumentului de spargere, structura dentar , crestele papilare, bancnote, timbre i alte imprimate, tampile etc. Coresponden a tuturor caracteristicilor (configura ie) constituie dovada absolut a identit ii. Fotografia de umbre se folose te la eviden ierea profilurilor slab vizibile. De exemplu, scrisul ap sat creeaz urme de presiune (adncime), care apar pe verso-ul actului ca ni te creste, denumite fulaj. Acestea sunt fotografiate n ntuneric cu o surs de iluminare plasat lateral. Fasciculul love te razant crestele producnd umbre al c ror contur red imaginea inversat a scrisului. Metoda i g se te aplica ia i n traseologie, n cazul stria iilor l sate de obiectul creator al urmei (topor, instrumente de spargere etc.). Fotografia de reflexie se bazeaz pe capacitatea suprafe ei unui obiect de a reflecta lumina n mod diferit, fie datorit profilurilor, fie datorit substan elor de natur diferit din care este compus (de exemplu amprent digital pe geam, scris cu cerneal simpatic , scris sp lat chimic). Eviden ierea prin reflexie se bazeaz pe faptul c raza de lumin care cade pe o suprafa este reflectat . Pentru o suprafa opac tot ce nu este absorbit este refractat. Lumina reflectat este cea care ajunge n ochiul examinatorului sau pe filmul fotografic. Dac suprafa a este neted , reflexia este specular , unghiul razei reflectate fiind egal cu unghiul de inciden (de c dere)33. O suprafa rugoas (cu profiluri) determin o reflexie difuz a razei n toate direc iile (unghiuri diferite). Fotografia de contrast se bazeaz pe deosebirile de culoare sau de str lucire/ opacitate ale diferitelor elemente de pe suportul fotografiat. Pentru relevarea unor detalii se nt re te contrastul (de pild dintre fondul hrtiei i tr s turile slabe de creion radiate) prin folosirea unor materiale fotosensibile cu un coeficient mare de contrast (a a numita hrtie document) i prin prelucrare special n camera obscur (solu ii de developare contraste). Un procedeu care d rezultate bune l reprezint suprapunerea mai multor negative ale aceleia i imagini. Contururile slabe se adi ioneaz , rezultnd n final o imagine clar i net . Acela i rezultat se poate ob ine i prin diapozitivare: dup un negativ se execut un pozitiv, dup acesta un nou negativ, repetndu-se acest ciclu pn la formarea contrastului optim care se va fixa pe hrtie fotografic . Fotografia separatoare de culori se efectueaz cu ajutorul filtrelor colorate urmnd regula culorilor complementare. Astfel, un filtru de culoarea tr s turilor de pe act (de exemplu ro u) le va face s dispar . Dimpotriv , un filtru de culoare complementar le va nt ri (de exemplu un filtru galben va accentua o tr s tura albastr , un filtru ro u o tr s tur verde). y Fotografia n radia ii invizibile Fotografia n radia ii ultraviolete (U.V.). Lungimile de und ale radia iilor ultraviolete se situeaz n spectru ntre radia iile violete vizibile i radia iile Roentgen. n criminalistic se utilizeaz mai ales radia iile ultraviolete cuprinse ntre 380 i 220 nm (nanometri) emanate de o lamp de cuar sau de surse anume concepute pentru investiga iile criminalistice (Polilight). Radia iile ultraviolete permit excitarea unor substan e datorit fenomenului de fluorescen (de exemplu prafurile galbene fluorescente de relevare a amprentelor papilare sau substan ele de decolorare chimic a cernelei). Practic, substan ele care dau o reflexie n ultraviolete apar ca o imagine luminoas , de unde denumirea de luminiscen . Ea dispare odat cu oprirea sursei de radia ii ultraviolete; cnd se men ine un anumit timp, avem de-a face cu fosforescen . La fotografiere se va intercala ntre obiectul iradiat i obiectivul aparatului fotografic un filtru din
33

Ionescu L., Criminalistica, note de curs, Bucure ti 2002, pag. 96

cuar , fluorit sau sticl special , ales n func ie de lungimea de und ultraviolet (lung , medie sau scurt ). De asemenea, se pot folosi obiective speciale. Fotografia sub raze ultraviolete se aplic ndeosebi la cercetarea bancnotelor, actelor falsificate prin corodare i la descoperirea petelor fiziologice. Fotografia n radia ii infraro ii (IR) Radia iile electromagnetice infraro ii folosite n criminalistic se ncadreaz ntr-un spectru cuprins ntre 760 i 1500 nm. Ele se caracterizeaz prin capacitatea de a str bate (penetra) anumite corpuri i de a fi re inute de altele. Fotografia sub raze infraro ii se face cu ajutorul unei surse obi nuite de lumin i folosirea unui filtru care permite trecerea razelor infraro ii i le re ine pe cele vizibile. Acest filtru se a eaz n fa a obiectivului aparatului fotografic sau n fa a sursei de lumin . Ast zi s-a renun at n mare m sur la fotografierea n radia ii infraro ii, aceasta fiind nlocuit cu convertizorul de imagine infraro ie. Un cmp electronic transform lumina invizibil cu lungimea de und de 700-1200 nm n lumin vizibil . Imaginea comparativ poate fi astfel observat cu ochiul liber i fotografiat n condi ii obi nuite. Dintre aparatele moderne special concepute pentru examin rile criminalistice not m video spectral comparatorul (VSC), produs n mai multe variante. O camer video echipat cu un senzor CCD de nalt rezolu ie i seturi de filtre (400-1000 nm) permit examin ri comparative ale absorb iei i luminiscen ei infraro ii. ncorporarea unei surse ultraviolete i a filtrelor ultraviolete produc efecte de luminiscen . Video microscopul cuplat permite m riri de ordinul 5x pn la 1000x. Fotografia n radia ii infraro ii se folose te pentru eviden ierea scrisului ters pe cale fizic , la cercetarea urmelor mpu c turii etc. Fotografiile n radia ii Roentgen, Gamma i Beta se bazeaz pe proprietatea de a penetra n mod diferit corpurile masive n func ie de grosimea i substan a acestora. Radia iile Roentgen se utilizeaz frecvent la examinarea interiorului corpului uman sau animal, ori a unor obiecte de densitate mai redus . Radia iile Gamma, fiind mai puternice, sunt folosite la examinarea interiorului corpurilor metalice cum ar fi: armele de foc, ncuietori, precum i la c utarea metalelor ascunse. Radia iile Beta, fiind mai pu in energice, se utilizeaz la cercet rile materialelor actelor scrise, la descoperirea urmelor secundare ale mpu c turii etc. CAPITOLUL IV INVESTIGAREA TEHNICO- TIIN IFIC A LOCULUI FAPTEI 1. Defini ia investig rii tehnico- tiin ifice a locului faptei Este bine de tiut de c tre lucr torii criminali ti - i nu numai - faptul c printre activit ile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea adev rului - se num r i investigarea tiin ific a locului faptei, activitate ini ial pe care se sprijin ntreaga gam a probatoriului tehnico- tiin ific. Atunci cnd aceasta nu este efectuat la timp i n mod corespunz tor poate influen a cursul procesului penal, poate z d rnici aflarea adev rului i, ca urmare, numeroase infrac iuni pot s nu fie descoperite, s nu fie probate ori s r mn cu autori neidentifica i. Despre investigarea tiin ific a locului faptei s-a scris destul de mult, dar rareori aceast activitate a fost abordat din punct de vedere psihologic.

De aceea, ne-am propus, avnd la baz experien a acumulat n domeniul criminalisticii, s prezent m unele considera ii generale de ordin psihologic cu privire la investigarea tiin ific a locului faptei pentru a eviden ia contribu ia deosebit de important a psihologiei la n elegerea mprejur rilor complexe n care s-a s vr it infrac iunea, dar mai ales necesitatea unui psiholog, care s participe nemijlocit la cercetarea criminalistic a cmpului infrac ional, pentru a face o caracterizare psihologic a evenimentului i a personalit ii f ptuitorului, caracteriz ri care vor sta la baza stabilirii mobilului faptei i a conexiunilor dintre fapt i f ptuitor. Important pentru activitatea de investigare tiin ific a locului faptei este n elegerea corect a no iunilor de ac iune, inten ie, comportament i, a a cum vom vedea n continuare, prin transpunerea n practic a acestor cuno tin e se contribuie substan ial i indubitabil la aflarea adev rului. n sens larg, pornind de la defini ia ac iunii, potrivit c reia aceasta este un fenomen prin care o for produce un efect, deci o opera ie efectuat de o fiin i care poate fi atribuit acelei fiin e, putem afirma, l snd la o parte sensul juridic, c infrac iunea este ac iunea unei persoane, prohibit de lege i care poate fi atribuit acelei persoane. n acest sens, pentru ca investigarea tiin ific a locului faptei s stabileasc cu certitudine rela ia dintre fapt i f ptuitor, trebuie s se porneasc de la ideea c ac iunea infrac ional se realizeaz printr-un sistem de elemente (acte) i microelemente (praxame) subordonate unei strategii sau direc ii principale. De exemplu, ac iunea de sustragere a unor bunuri sau valori dintr-o locuin se compune din mai multe acte: - for area sistemului de asigurare a u ii; - p trunderea n locuin ; - c utarea bunurilor i a valorilor care urmeaz a fi sustrase; - p r sirea locului faptei. Primul act al ac iunii, for area u ii, se compune din microelemente: - confec ionarea instrumentului de for are; - nv area folosirii instrumentului; - folosirea instrumentului etc. Decelarea riguroas a acestor acte i praxame ofer specialistului criminalist posibilitatea reconstituirii n plan mental a activit ii infrac ionale, stabilirii concrete a iter criminis, a obiectelor de care infractorul s-a folosit la s vr irea faptei i a obstacolelor, rezultate din confruntarea posibilit ilor cu realitatea, pe care acesta a trebuit s le dep easc , obiective de mare relevan n procesul de descoperire a urmelor/microurmelor i a mijloacelor materiale de prob care vor sta ulterior la baza identific rii f ptuitorului i la probarea vinov iei acestuia. Totodat , n cadrul activit ii de investigare tiin ific a locului faptei, trebuie avut n vedere elementul pur psihologic al infrac iunii i anume inten ia, care nu trebuie confundat cu ac iunea, acesta fiind momentul ini ial al unui proces gndit i voit al ac iunii, alc tuit dintr-un scop i un proiect de ac iune, care parcurge trei etape: etapa preinfrac ional , cnd n con tiin a persoanei ncol e te ideea de a s vr i fapta, etapa contur rii inten iei, cnd se execut acte premerg toare, i etapa materializ rii prin consumarea actului infrac ional. Ideea c inten ia de a atinge un scop, adic de a realiza un obiectiv, corespunde unei tensiuni n untrul sistemului om, tensiune care se reduce n momentul atingerii scopului, este valabil i n cazul actului infrac ional, cnd se constat o stare tensional n etapa preinfrac ional i n etapa contur rii inten iei, urmat de lini tirea, relaxarea infractorului dup comiterea infrac iunii. Avnd la baz aceast situa ie de fapt, putem concluziona c important pentru activitatea de cercetare a locului faptei este perioada apropierii de momentul epuiz rii actului

infrac ional, cnd infractorul, pe fondul lini tirii, relax rii, face gre eli crend urme/microurme de natur s conduc la identificarea sa i, de aceea, pentru descoperirea acestor urme/microurme este imperios necesar s se stabileasc ct mai riguros locurile unde a debutat i unde s-a consumat actul infrac ional, acestuia din urm acordndu-i-se o aten ie i o importan mai mare. Aceast teorie s-a verificat n practic i n nenum rate situa ii ea s-a confirmat chiar n cazul a a-zi ilor infractori versa i, recidivi ti. Exemplific m aici cazul n care un sp rg tor renumit, dup ce a s vr it fapta, a ters locurile pe unde a umblat, iar nainte de p r sirea locului faptei i-a scos m nu ile, dup care a nchis geamul pe unde a intrat n locuin , crend astfel urme papilare, care ulterior au stat la baza identific rii i prob rii vinov iei acestuia. ntrebat n anchet cum explic prezen a urmelor sale pe geamul de la locul faptei, acesta, dup ce a reconstituit mental activitatea infrac ional , a r mas consternat de gre eala pe care a f cut-o pe fondul relax rii, dup realizarea obiectivului. Un rol deosebit de important pentru investigarea criminalistic a locului faptei l are comportamentul specialistului criminalist care execut aceast activitate. Comportamentul este influen at de o serie de factori personali: cultura general , nivelul de preg tire profesional , adaptabilitatea, inteligen a etc., care atunci cnd sunt la cote nalte dau satisfac ii profesionale, specialistul criminalist putnd da r spunsuri rapide, pertinente la ntreb rile: unde?, cnd?, cum?, cu ce?, de ce?, pentru ce? i n ce mprejur ri s-a s vr it fapta?, dar i de factori nepersonali cum ar fi: ambian a locului faptei, condi iile precare dificile n care se desf oar investigarea tiin ific a locului faptei, interven ia nepertinent , inoportun i autoritar a factorilor de conducere care nu fac altceva dect s creeze criminalistului un comportament opac, s diminueze capacitatea de analiz i sintez , iar n final activitatea acestuia s fie influen at negativ. n aceast din urm situa ie, dar nu numai, un rol deosebit l are controlul, adic st pnirea de sine i influen area propriului comportament, inclusiv a comportamentelor celor din jur. Prin st pnire de sine, siguran , apreciere oportun i real a constat rilor f cute cu prilejul investig rii tiin ifice a locului faptei, criminalistul poate influen a pozitiv cursul ulterior al cercet rilor, provocnd coechipierilor comportamente degajate, ncrez toare n izbnd , iar f ptuitorilor comportamente transparente care pot fi exploatate cu facilitate de c tre organul judiciar n procesul de stabilire a cauzelor, condi iilor i mprejur rilor care au generat i (sau) favorizat s vr irea faptei. n ceea ce prive te comportamentul infractorului pe parcursul s vr irii faptei i dup epuizarea ei, acesta poate fi stabilit cu o probabilitate rezonabil cu ajutorul postdic iei i al predic iei. Postdic ia este un instrument important de solu ionare a cazurilor penale prin care specialistul criminalist, n cadrul activit ii de investigare tiin ific la locul faptei, poate reconstitui apriori fapta, pe baza urmelor/microurmelor, modific rilor materiale produse ca urmare a interac iunii dintre f ptuitor, mijloacele folosite de acesta i elementele componente ale mediului n care s-a desf urat activitatea, poate s stabileasc existen a sau inexisten a faptei, mijloacele folosite, mprejur rile n care s-a s vr it fapta i, n final, s ating scopul procesului penal identificarea i tragerea la r spundere a f ptuitorului. Exemplificativ n acest sens este dublul asasinat comis la data de 10.12.1990 n Miercurea Ciuc, la care prin intermediul postdic iei efectuate cu prilejul investig rii tiin ifice a locului faptei s-au furnizat informa ii deosebit de importante care au stat la baza reconstituirii, pe baza urmelor/microurmelor descoperite la locul faptei, a activit ii infrac ionale i a formul rii unor ipoteze reale de lucru cu privire la fapt i la f ptuitor.

Astfel s-a stabilit c omorul a fost premeditat (lucru argumentat de ora matinal , ora 7.00, cnd s-a s vr it fapta) i c a fost s vr it de un bolnav psihic, pe fondul geloziei (deoarece victimele prezentau numeroase pl gi t iate-n epate cu un aspect diseminat), care a cunoscut bine obiceiul, programul victimelor, al familiei acestora precum i topografia locuin ei (ntruct autorul a ac ionat diminea a, imediat dup plecarea mamei victimelor la serviciu, mergnd direct n dormitorul acestora). Totodat , cu ajutorul predic iei, echipa de investigare a locului faptei poate stabili, cu probabilitate rezonabil , comportamentul postinfrac ional al f ptuitorului referitor la m surile de protec ie pe care le va lua acesta, unde i cum va valorifica produsul infrac ional, dac va mai s vr i sau nu o alt fapt etc. n cazul dublului asasinat prezentat anterior s-a formulat ipoteza potrivit c reia autorul neidentificat va ncerca s p r seasc localitatea unde a s vr it fapta i pe fondul bolii psihice de care suferea va comite o alta fapt grav , lucru confirmat ulterior, ntruct acesta a plecat din Miercurea Ciuc, n localitatea Marghita din jude ul Bihor, iar aici a ucis-o cu bestialitate pe m tu a sa. Fiind identificat ca autor al ultimei fapte, el a recunoscut i dublul asasinat din Miercurea Ciuc, iar cu prilejul anchet rii, s-a constat c postdic iile i predic iile efectuate cu prilejul investig rii tiin ifice a locului faptei s-au confirmat. Avnd n vedere cele prezentate, putem afirma c investigarea tiin ific a locului faptei este o activitate psihocriminalistic de cunoa tere a comportamentului infractorului i de descoperire a urmelor/microurmelor infrac iunii cu ajutorul postdic iei i al predic iei efectuate pe baza modific rilor survenite ca urmare a interac iunii dintre f ptuitor, obiectele-instrumentele folosite i mediul n care s-a s vr it fapta, n vederea stabilirii existen ei sau inexisten ei faptei, identific rii f ptuitorului i prob rii vinov iei acestuia. Obiectivele investig rii tehnico- tiin ifice a locului faptei: - stabilirea situa iei de fapt; - succesiunea derul rii evenimentelor; - determinarea modului de operare; - stabilirea mobilului; - stabilirea prejudiciului prezumtiv cauzat; - stabilirea ac iunilor ntreprinse de infractor; - descoperirea i colectarea probelor de la fa a locului. 2. Preciz ri privind locul faptei Cercetarea la fa a locului se efectueaz atunci cnd este necesar s se fac constat ri cu privire la situa ia locului s vr irii infrac iunii, s se descopere i s se fixeze urmele infractorului, s se stabileasc pozi ia i starea mijloacelor materiale de prob i mprejur rile n care ac iunea a fost s vr it 34. Prin locul s vr irii infrac iunii se n elege locul unde s-a desf urat activitatea infrac ional , n total sau n parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia35. n sens larg, fa a locului nseamn : - locul unde s-a s vr it fapta; - zonele apropiate sau alte zone unde s-a preg tit ori s-a comis fapta sau s-au produs rezultatele; - c ile de acces i de retragere. Metaforic, lucrurile i urmele vorbesc numai dup ce le-am descoperit, privit, observat pe fiecare n parte i pe toate n ansamblu. Ele vor spune doar ceea ce vom ti s le ntreb m, s
34 35

Cod Procedur Penal , art. 129, alin. 1 Cod Procedur Penal , art. 30, alin. 3

n elegem, s interpret m cu privire la: victim i leziunile sale, modul de operare, circumstan ele faptei, starea locului nainte i dup comiterea faptei, persoana infractorului, mobilul aparent etc. Locul faptei con ine informa ii care trebuie s fie cercetate ntr-o manier sistematic , legal i tiin ific . Un adagiu poli ist, formulat de A. Bertillon, spune c ochiul nu vede dect ceea ce prive te i prive te numai ceea ce are n spirit. Scopul cercet rii este de a reconstitui ce anume s-a ntmplat (secven a evenimentelor) i de a recolta probele materiale, adev rate semn turi ale autorului. De aceea Marcel Leclerc consider c cercetarea locului faptei ar trebui s fie ca o fotografie, dar nu conceput ca o simpl opera ie de fixare a imaginilor, ci ca o fotografie intelectual . Este o activitate care reclam mult r bdare, precizie, aten ie i profesionalism, ceea ce presupune aplicarea riguroas a unor metode tiin ifice. Nimic nu trebuie s fie neglijat. Un element care ini ial p rea lipsit de importan poate c p ta pe parcursul anchetei o valoare excep ional . Erorile comise n aceast faz sunt ireparabile. Cercetarea i interpretarea locului faptei trebuie s fie obiectiv , logic i ghidat de bunul sim . Ideile preconcepute, o ipotez sau versiune imaginat dup prima impresie pe care criminalistul ncearc s o probeze prin re inerea doar a urmelor care i convin pot genera grave erori judiciare. n plus, alte informa ii vor fi ignorate sau pierdute din vedere. n materie de probe, ceea ce nu se caut din cauza ipotezei false sau ignoran ei nu se g se te, de unde i riscul dispari iei sau distrugerii lor. Echipa de investigare tehnico- tiin ific a locului faptei trebuie s considere toate alternativele, s r mn deschis oric ror ipoteze plauzibile, pe care apoi s le verifice riguros. 3. Protejarea i conservarea urmelor Situa ia de la locul faptei este dinamic , survenind uneori schimb ri rapide. Locul faptei i c ile de acces con in probe materiale care trebuie s fie protejate pentru a nu fi distruse sau modificate. Pe de alt parte, trebuie s se ia o serie de precau ii pentru a nu se ad uga urme suplimentare (urme de pa i, amprente digitale, fibre etc.). Urmele sunt fragile, de multe ori invizibile. Cea mai u oar atingere le poate altera, fiind astfel iremediabil deteriorate. Eroarea comis nu mai poate fi reparat . De aceea, investigatorul trebuie s aplice urgent m suri pentru prezervarea urmelor, n primul rnd a celor mai vulnerabile, prin nconjurarea cu benzi din plastic sau din hrtie. Urmele care risc s fie distruse de intemperii trebuie s fie acoperite. Cadavrul nu se va acoperi cu o p tur , c ci s-ar putea modifica urmele sau s-ar putea crea altele (de pild , prin transfer de fibre). n caz de necesitate se va utiliza o folie din plastic sau de cauciuc. Dac locul faptei este n exterior, se va proteja un perimetru destul de larg. Pn cnd ajunge echipa de cercetare primul poli ist ajuns la locul faptei trebuie s : - noteze cine era la locul faptei cnd ajuns el: numele martorilor i altor persoane care au intrat n locul faptei. Este important pentru identificarea amprentelor prelevate pentru elimin ri; - stabileasc unele aspecte de baz . O descriere a celor ntmplate este important pentru c poate ajuta la stabilirea ac iunilor ulterioare. Dar aceasta se face pe scurt, f r prea multe detalii i f r inserarea unor opinii personale, mai ales de fa cu unii martori; - separe suspectul/suspec ii i martorii atunci cnd este posibil; - instruiasc martorii s nu discute evenimentele. Acest fapt previne distorsionarea faptelor prin sugestionare. Dac se poate, martorul principal trebuie s fie izolat de celelalte persoane; - nu discute fapta cu martorii sau cu trec torii; - asculte atent la tot ce se vorbe te n jurul s u; - protejeze probele care sunt n pericol de a fi distruse.

Pe vreme urt , ploaie, ninsoare se deviaz apa, se acoper urmele (utiliznd cutii, folii din plastic, cartoane etc.). Cnd echipa de cercetare ajunge la locul faptei, poli istul trebuie s prezinte toate m surile care au fost ntreprinse i cele constatate, preciznd i dac locul faptei a suferit modific ri i n ce constau acestea. Dup sosirea echipei de cercetare, poli istul se supune dispozi iilor efului echipei. Nim nui nu-i este permis accesul f r acordul efului echipei, nici m car altor investigatori sau superiorilor36. Persoanele aflate n cmpul infrac iunii trebuie s aib n permanen minile n buzunare i s nu se sprijine de nimic. Din neaten ie i f r ca m car s - i dea seama ei pot atinge obiectele de la fa a locului. Explica ia este c , n ncercarea de a face ceva util, ating obiecte care nu ar trebui atinse nainte de a fi examinate de speciali ti. Ce trebuie s se fac la locul faptei: - limitarea accesului n locul faptei prin nconjurare; - ncercarea de a identifica posibile trasee de deplasare ale autorului/lor; - notarea condi iilor originale ale locului faptei; - nregistrarea modific rilor survenite; - protejarea probelor n pericol de a fi distruse; - toate activit ile administrative s se desf oare n afara cordonului de protec ie a locului faptei (cafea, ig ri etc.); - notarea pozi iei probei nainte de a o mi ca; - ambalarea probelor n mod corespunz tor; - adoptarea unei vederi largi cu privire la ce poate fi prob ; - luarea n calcul a posibilit ii c i poli i tii pot crea urme la locul faptei; - fotografierea corespunz toare; - apelarea la speciali ti pentru colectarea unor probe mai speciale. Ce nu trebuie s se fac la locul faptei: - s permit intrarea persoanelor neautorizate n locul faptei; - s foloseasc traseele posibile folosite de autor/autori; - s presupun c al ii vor nota condi iile originale; - s nu noteze schimb rile care au survenit n locul faptei; - s lase probele s fie compromise de natur ; - s m nnce sau s desf oare alte activit i la locul faptei; - s ndep rteze probe f r a documenta acest lucru; - s ambaleze mpreun mai multe probe; - s ignore obiecte care par mi cate sau ciudate; - s ating orice nu este necesar; - s fotografieze f r reper metric; - s presupun c ntotdeauna laboratorul va putea rezolva situa ia; - s nu efectueze fotografii de detaliu a urmelor. Locul faptei con ine informa ii pre ioase care, dac sunt c utate ntr-un mod sistematic, legal i tiin ific, l pot ajuta pe investigator s determine ce s-a ntmplat i cine a fost implicat. Personalul implicat n cercetarea la fa a locului trebuie s fie capabil s extrag maximum de informa ii de la fa a locului. n unele cazuri, investigarea tehnico- tiin ific furnizeaz informa ii care conduc direct la infractor i aduc probe importante mpotriva sa. De regul , acest lucru se ntmpl atunci cnd amprentele infractorului sunt g site la fa a locului, iar amprentele acestuia se afl n bazele de date. Acest lucru nu este foarte frecvent, dar sistemul AFIS a crescut ansele identific rii infractorului i unele cazuri vechi au fost rezolvate n acest mod.
36

Fisher Barry A., Techniques of Crime Scene Investigation, CRS Press LLC, 2004

Munca depus de echipa de cercetare la fa a locului nu este de regul str lucitoare. De multe ori publicul sau al i investigatori i consider ncarn ri moderne ale lui Sherlock Holmes, capabili de acte de magie prin care s stabileasc cu certitudine identitatea infractorului i s rezolve cazul cu rapiditate. Cnd un criminalist nu reu e te atingerea acestor deziderate, de multe ori se consider c el nu a avut succes. Este datoria investigatorilor s i caute i s i prind pe infractori; datoria criminalistului la fa a locului este s descopere i s colecteze toate probele existente. Pentru ca procesul investiga iei s func ioneze foarte bine, investigatorii i criminali tii trebuie s colaboreze. Fiecare trebuie s se considere ca parte a unei echipe. Fiecare joac un rol important i fiecare poate face ceva care s fie dezastruos pentru caz sau care s aduc o contribu ie important . De aceea niciunul dintre membrii echipei nu i poate face datoria f r cooperarea i asisten a celorlal i. Activitatea criminalistului la fa a locului este similar cu cea a primului poli ist care ajunge la locul faptei. Fiecare trebuie s procedeze cu calm, meticulozitate i deliberare. Criminalistul nu trebuie s aib idei preconcepute sau s trag concluzii premature. Locul faptei trebuie s fie privit cu mintea deschis . Experien a l nva pe criminalist s se a tepte la ce este mai r u i s fie mai meticulos dect e necesar. O regul de inut minte este urm toarea: este mai bine s examinezi locul faptei mai meticulos dect este necesar, dect s treci cu vederea ceva aparent neimportant care ulterior se poate dovedi a fi o prob critic n investiga ie37. O investiga ie complet poate aduce informa ii care s sus in m rturiile sau s contrazic unele afirma ii n fa a instan ei. Gre elile f cute n timpul investiga iei se pot dovedi a fi ireparabile. Binen eles, afirma ia c cercetarea trebuie s fie f cut ct mai meticulos i ct mai atent posibil are n vedere faptul c investigatorii sunt i ei oameni. Chiar i criminali tii cu experien fac gre eli. 4. Examinarea propriu-zis a locului faptei O cercetare la fa a locului este caracterizat de trei elemente cheie pentru efectuarea ei cu succes: organizare, grij i meticulozitate. Confuzia, incompeten a i impruden a duc la o compromiterea cercet rii. Odat ajuns la fa a locului, criminalistul trebuie nti s ob in ct mai multe date de la primul sosit la locul faptei. Timpul exact al sosirii la fa a locului i condi iile meteo trebuie s fie notate la finalul procesului-verbal. De asemenea, este important s se stabileasc n prealabil cine a avut acces n cmpul infrac ional i dac au fost aduse modific ri. nainte de orice activitate la fa a locului criminalistul trebuie s observe perimetrul faptei i s - i fac un plan de ac iune lund n considerare: cum ar trebui s fie f cut cercetarea, ce trebuie s fie fotografiat, unde sunt sursele probabile care pot genera probe. Totodat , la nceputul unei cercet ri, echipa ar trebui s desemneze un loc care va deveni loc de depozitare, n care se vor pune lucruri ce nu trebuie s stea r spndite prin locul faptei. O zon de lucru este necesar pentru completarea etichetelor, tratarea unor obiecte, pentru prelevarea amprentelor etc. Locul de depozitare trebuie s fie amplasat ct mai departe de centrul locului faptei i trebuie s fiemarcat vizibil. Literatura de specialitate distinge dou faze ale cercet rii locului faptei: static i dinamic . n practic , mp r irea are un caracter oarecum conven ional; n realitate cele dou faze se ntrep trund riguros, ceea ce nu este grav dac se p streaz integritatea probelor materiale.
37

Fisher Barry A., Techniques of Crime Scene Investigation, CRS Press LLC, 2004

Faza static reprezint primul contact cu locul faptei, f r s se ating nimic, cercetarea rezumndu-se la observare i notarea primelor observa ii cum ar fi: - timpul (ora exact ); - iluminatul i vizibilitatea; - mirosul particular: igar , gaz, parfum, pulberi, produse petroliere; - semne de activitate: prepararea sau consumarea de alimente, starea de cur enie etc.; - dac u ile sunt nchise sau deschise, n ce parte, dac cheia este introdus n broasc , pozi ia piedicii de siguran ; - dac ferestrele i jaluzelele sunt nchise sau deschise, dac perdelele sunt trase; - dac luminile sunt aprinse; - dac televizorul sau radioul merge, pozi ia butoanelor; - orice alte aspecte relevante. ntr-o nc pere, observarea se ncepe dintr-un punct fix, se continu prin deplasarea de-a lungul pere ilor, de regul n sensul mi c rii acelor de ceasornic (dextrogir) i, n final, spre centru sau spre a a numitul sector principal: cadavrul, casa de bani spart etc., mpreun cu obiectele i urmele din preajm . n loc deschis (curte, cmp, livad , p dure), cercetarea se realizeaz prin deplasare n spiral de la centru spre margini (excentric) sau invers (concentric). Prin centru se n elege zona de interes: cadavru, ma ina accidentat etc. n func ie de specificul cauzei i mai ales de topografia locului (c i de acces, bariere naturale), examinarea se poate efectua i prin mp r irea terenului n p trate (caroiaj) sau sinusoidal, prin parcurgerea terenului de la un cap t la cel lalt, de-a lungul i de-a latul (metoda-gril ). n exterior este important ca cercetarea s se efectueze la lumina zilei, deoarece lumina artificial poate n ela sau l sa anumite por iuni n umbr (ntuneric). C utarea urmelor va fi orientat n toate direc iile, inclusiv n sus (copaci, stlpi, acoperi etc.). Faza dinamic implic deplasarea obiectelor, privirea i examinarea lor pe toate p r ile, cu precau iile de rigoare. Urmele latente (papilare) se caut i se pun n eviden prin ilumin ri cu surse speciale echipate cu filtre avnd diverse lungimi de und , n spectrul vizibil i invizibil (Polilight). Urmele latente se relev cu substan e pulverulente sau reactivi. Urmele papilare se ridic cu pelicule (folio) adezive. Pentru urmele de adncime se execut mulaje. Totodat , se extrag i se culeg proiectilele i tuburile de cartu e, se ridic instrumentele care au folosit la comiterea faptei, arma i alte corpuri delicte (dup fotografiere i marcarea conturului cu cret ). Se recolteaz petele i depozitele de substan e sau simple particule: snge, p r, fibre, cioburi de sticl , a chii etc. Cadavrul poate fi mi cat, ntors i examinat n detaliu (leziuni); se vor preleva probele materiale aderente pe corp i pe mbr c minte. Faza dinamic se ncheie cu ambalarea urmelor i obiectelor. Pe ct posibil, urmele vor fi supuse analizelor de laborator ntr-o form intact , adic f r a fi desprinse de pe suport. Cnd acesta nu poate fi ridicat din cauza dimensiunii (u , dulap) sau nu este deplasabil (perete, podea, tavan), urmele vor fi prelevate cu ajutorul unor instrumente adecvate i cu precau ii deosebite. Ambalarea se va face separat, pentru a se preveni contaminarea. Hainele ude sau nsngerate vor fi uscate, dac este posibil, i ambalate numai n hrtie. Punerea lor n saci din plastic este total contraindicat , deoarece favorizeaz procesul de putrefac ie. Plicurile, recipientele i pachetele vor fi sigilate i vor purta etichete identificatoare, cuprinznd con inutul, ordinea i natura prelev rii, numele i semn tura celui care a f cut prelevarea (pentru explica ii ulterioare n caz de nevoie).

5. Personalul specializat la fa a locului Poli i tii n uniform i investigatorii nu posed abilit i i experien necesare proces rii ntregului loc al faptei. Uneori un loc al faptei este mai deosebit i devine necesar asisten a din partea unui personal specializat, ca de exemplu speciali ti n materiale periculoase n situa ia investig rii unor acte teroriste, explozii i incendii sau dezastre n mas . Speciali tii n cercetarea la fa a locului criminali tii sunt personal specializat, preg tit n procesarea locului faptei. Ace tia sunt special echipa i pentru colectarea i conservarea probelor. Ei ajung la fa a locului cu truse criminalistice i toate instrumentele i echipamentele necesare c ut rii i colect rii probelor. n unele cazuri poate fi necesar reconstruc ia arhitectural a locului faptei, n acest scop putnd fi folosit personal specializat. Pe baza unor m sur tori exacte, note, schi e i fotografii, se poate realiza un desen arhitectural al locului faptei pentru a fi prezentate n fa a instan ei. De asemenea, modele 3D ale cmpului infrac ional pot fi realizate pentru a ajuta procurorul n prezentarea cazului. Ast zi este foarte comun folosirea programelor de calculator pentru realizarea unor desene ale locului faptei. Fotografiile aeriene pot fi necesare pentru a ilustra cmpul infrac ional. Problemele de fotografiere cum ar fi lumina sc zut , fotografia n infraro u sau fotografia aerian n infraro u pot necesita un anumit nivel de preg tire. Criminali tii folosesc din ce n ce mai mult fotografia digital n munca de zi cu zi datorit cre terii calit ii i a reducerii costurilor. Videofilmarea este folosit pentru a nregistra locul faptei. De i camerele video sunt accesibile ca pre , nivelul de preg tire necesar pentru a realiza o filmare de calitate dep e te cu mult pe cel al amatorilor. Speciali tii au nevoie de preg tire pentru a opera i ntre ine echipamentul sofisticat necesar realiz rii unor film ri de calitate. Criminali tii au preg tire special n domeniile chimiei i biologiei care se aplic n scopul recunoa terii, identific rii, colect rii i conserv rii probelor materiale. Criminalistul cu experien este de obicei chemat s ajute n cazul investig rii unor infrac iuni mai grave, ca de exemplu omoruri, agresiuni cu consecin e grave, incendii i explozii majore. Organele de anchet folosesc medici legi ti a c ror menire n investigarea deceselor este dubl : identificarea decedatului i stabilirea cauzei mor ii38. Medicul legist este ntotdeauna chemat la fa a locului n cazul unui omor, imediat ce investigatorii poli iei au realizat examinarea ini ial . Este responsabilitatea medicului legist s determine timpul aproximativ al mor ii i cauza prezumtiv a mor ii. Ideal este ca medicul legist s fie prezent la fa a locului pentru examinarea ini ial . n cazurile care intr n competen a procurorului, acesta este ntotdeauna parte a cercet rii la fa a locului i conduce echipa de cercetare. Dac locul faptei este un cimitir, asisten a unui antropolog poate fi important . Evaluarea r m i elor umane (schelete) este uneori important . De asemenea, excavarea unui loc de ngropare necesit un anumit nivel de preg tire exper i ntr-un asemenea domeniu pot fi utili. Psihologii sunt necesari pentru evaluarea locului faptei. n cooperare cu poli ia ace tia au un rol important n rezolvarea infrac iunilor, prin stabilirea profilului psihologic al infractorului i prin interpretarea modific rilor din cmpul infrac iunii. Inginerii pot juca un rol important n studierea integrit ii structurale a unei cl diri sau a altei construc ii i n investigarea accidentelor. Uneori, poate fi necesar ca un fragment de material de construc ie s fie testat pentru a determina dac s-a intervenit asupra sa. Ace tia
38

Fisher Barry A., Techniques of Crime Scene Investigation, CRS Press LLC, 2004

pot fi utili n cazul incendiilor electrice, exploziilor, examin rii vehiculelor implicate n accidente rutiere i investiga iilor privind avioanele. Speciali tii n tehnica audio sunt necesari pentru a examina nregistr ri audio sau a asista reconstituirea evenimentelor pe baza studiului audio al unui eveniment. n unele cazuri, pot fi folosi i pentru a localiza zona unde s-a produs o mpu c tur . Dac la fa a locului au fost chema i paramedicii, trebuie s li se permit accesul cnd sunt persoane r nite sau cnd decesul nu a fost stabilit cu certitudine. Poli i tii trebuie s se asigure c ace tia nu produc prea multe modific ri ale locului faptei. Conduc torii cinilor specializa i n detectarea cadavrelor sunt utiliza i pentru examinarea unei zone unde investigatorii b nuiesc c a fost ngropat un cadavru pentru a ascunde un omor. Prezen a presei la locul faptei De i presa are un rol important n descoperirea infrac iunilor, reporterii nu trebuie s fie l sa i niciodat s p trund n cmpul infrac ional i s fac fotografii f r acordul expres al efului echipei. n unele cazuri, fotografii presei ncearc s fotografieze zona, victima i pe echipa de cercetare. Personalul aflat la fa a locului nu trebuie niciodat s divulge reporterilor informa ii esen iale care sunt vitale pentru rezolvarea cazului. De obicei doar infractorii c tig n aceste situa ii. Informa iile trebuie s fie furnizate presei doar n cazurile cnd ajut ancheta. Atunci cnd presa de ine informa ii sensibile, poli ia trebuie s solicite s nu le fac publice, ntruct se poate ngreuna solu ionarea cu operativitate a cazului.

6. Fixarea rezultatelor investig rii tehnico- tiin ifice a locului faptei Pentru a dobndi valoare probant , constat rile organelor de urm rire penal efectuate cu ocazia cercet rii la fa a locului trebuie s fie consemnate n mijloacele de prob recunoscute de lege. Principalele mijloace de fixare a rezultatelor cercet rii la fa a locului sunt:procesulverbal, schi a, fotografia judiciar i filmul judiciar. Procesul-verbal Procesul-verbal de cercetare la fa a locului trebuie s reprezinte o reproducere fidel a ntregii activit i desf urate, a tuturor urmelor i mijloacelor materiale de prob descoperite cu aceast ocazie. Lectura acestui act procedural trebuie s ofere, chiar i celui care nu a participat la efectuarea cercet rii la fa a locului, posibilitatea de a- i reprezenta cu u urin scena locului infrac iunii, cu toate modific rile produse prin s vr irea faptei respective. Procesul-verbal trebuie s fie obiectiv, adic s reprezinte o fidel descriere a locului infrac iunii a a cum se prezenta n momentul n care organul de urm rire penal a venit n contact cu acesta, i s fie complet, adic s cuprind toate constat rile organului de urm rire penal considerate importante i utile pentru solu ionarea cauzei. De asemenea, procesul verbal trebuie s se caracterizeze prin precizie i claritate i s fie succint. Precizia redact rii procesului-verbal presupune consemnarea exact a constat rilor, iar claritatea reclam utilizarea unui limbaj adecvat care s fac accesibil lectura. n ceea ce prive te caracterul succint al procesului-verbal, acesta presupune redarea ntr-o forma concentrat , concis a constat rilor organului de urm rire penal .

Potrivit art. 131 i 91 Cod Procedur Penal , procesul-verbal de cercetare la fa a locului are o structur tripartit : o parte introductiv , o parte descriptiv i alta final . n partea introductiv a procesului-verbal se vor consemna: - locul i data efectu rii cercet rii; - numele, prenumele i calitatea celor care particip la efectuarea cercet rii, cu precizarea organului de urm rire penal sau a instan ei de care apar in; - numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asisten i, cu indicarea adresei la care locuiesc; - temeiul de fapt i de drept (art. 129 C. Cod Procedur Penal ) care justific deplasarea organului de urm rire penal la fa a locului; - men iuni dac nvinuitul este sau nu prezent, iar n cazul absen ei, dac este reprezentat i de cine anume; - precizarea dac p r ile au fost citate i dac acestea sunt prezente. n partea descriptiv a procesului-verbal de cercetare la fa a locului se consemneaz toate activit ile ntreprinse, n ordinea efectu rii lor, toate urmele i mijloacele de prob , n ordinea descoperirii lor. Aceast parte debuteaz cu descrierea locului unde s-a comis infrac iunea sub raportul pozi iei, al situ rii sale n contextul terenului. Intereseaz amplasarea acestuia n raport cu vecin t ile, ntinderea sa, situarea n raport cu punctele cardinale i fa de anumite repere naturale fixe, c ile de acces. n ceea ce prive te urmele, acestea vor fi descrise sub urm toarele aspecte: natura, locul unde au fost descoperite, raporturile de distan dintre diferite urme, starea n care se prezint , procedeele i mijloacele tehnico- tiin ifice utilizate la descoperirea, ridicarea i fixarea acestora. Obiectele descoperite (arme, muni ii, materii explozive etc.) se vor descrie sub raportul urm toarelor caracteristici: - n cazul armelor num rul, tipul, modelul, calibrul, seria, anul de fabrica ie, particularit i de construc ie, particularit i determinate de un anumit grad de uzur , modul de ambalare i conservare etc.; - n cazul muni iilor num rul, tipul, calibrul, inscrip iile de pe tub, rozet i caps , particularit i de construc ie, particularit i determinate de gradul de uzur , modul de ambalare i conservare etc.; - n cazul materiilor explozive tipul i denumirea, lotul, data fabrica iei, produc torul, cantitatea, perioada de garan ie de la data fabrica iei i orice dat ce prezint interes pentru identificare. De asemenea, n ceea ce prive te armele, muni iile i materiile explozive descoperite se vor mai men iona urm toarele: locul unde au fost g site, dac sunt sau nu n stare de func ionare, dac acestea au toate p r ile componente etc. n partea final a procesului-verbal de cercetare la fa a locului, se men ioneaz : - ce fel de urme sau mijloace materiale de prob s-au ridicat; - ce m suri s-au luat cu privire la victime, cu privire la cadavru; - ce genuri de fotografii, filme sau videofilm ri s-au efectuat, condi iile tehnice de executare, aparatura, sursele de iluminare i materialele utilizate etc.; - dac s-a ntocmit schi a locului faptei; - dac s-au f cut experimente, n ce scop i care au fost rezultatele acestora; - ora nceperii i ora termin rii cercet rii la fa a locului; - obiec iile p r ilor i observa iile martorilor asisten i, dac acestea au existat. Procesul-verbal de cercetare la fa a locului va fi semnat pe fiecare pagin i la sfr it de to i cei care n diverse calit i au luat parte la efectuarea acestei activit i: organul de

urm rire penal , martorii asisten i, exper ii, speciali tii sau tehnicienii, nvinuitul sau inculpatul ori ap r torul acestuia. Schi a locului faptei Schi a locului faptei, denumit i plan-schi sau desen-schi , este destinat fix rii i prezent rii n ansamblu a locului faptei, a modului n care sunt dispuse, n plan, obiectele i urmele infrac iunii, precum i a distan elor i a raportului de pozi ie dintre ele39. Schi a are rolul de a facilita formarea unei imagini ct mai apropiate de realitate asupra locului infrac iunii, astfel nct constat rile cuprinse n procesul-verbal s fie clar n elese. Din punct de vedere al tehnicii, modalit ile de efectuare pot fi mp r ite n dou categorii: planul-schi i desenul-schi . Planul-schi se execut la scar i n cadrul acestuia sunt respectate riguros propor iile dintre dimensiunile reale ale suprafe elor, distan elor i reprezent rile acestora din plan. Scara la care se execut planul este n func ie de suprafa a i de natura locului faptei i ea poate fi de 1/50, 1/100 iar n locurile deschise poate dep i 1/500. Desenul-schi se realizeaz printr-o simpl desenare a locului faptei, f r a se respecta propor iile dintre dimensiunile reale i reprezent rile grafice, ns tot pe baza m sur torilor executate la fa a locului i prezentate n schi . La efectuarea schi ei trebuie s se respecte orientarea acesteia (cu ajutorul busolei) dup punctele cardinale, latura din dreapta planului fiind dispus pe direc ia nord-sud. 7. Mijloace i tehnici de investigare tehnico- tiin ific modern a locului faptei. n activit ile specifice organelor judiciare (cercetarea la fa a locului, perchezi iile, prezentarea pentru recunoa tere de persoane sau obiecte, reconstituirile etc.) se folosesc o serie de mijloace tehnico- tiin ifice. De regul , aceste mijloace tehnico- tiin ifice sunt introduse n truse criminalistice sau n laboratoare criminalistice mobile. Trusele criminalistice Trusele criminalistice con in instrumente, substan e i obiecte necesare folosirii unor metode tehnico-criminalistice n procesul cercet rii la fa a locului, care sunt introduse n valize speciale, gen i ori alte ambalaje pentru a li se asigura transportul n bune condi ii40. Pe parcursul timpului, dotarea truselor s-a mbun t it, r spunznd cerin elor i standardelor de calitate n domeniu. Dup natura instrumentelor pe care le con in, trusele criminalistice se pot clasifica n dou mari grupe: trusa universal i trusa cu destina ie special . n literatura de specialitate, unii autori au stabilit clasificarea truselor criminalistice dup urm toarele criterii: dotare, domeniul de utilizare, tehnologia utilizat , destina ia i regimul de utilizare41. Trusele universale con in materiale i instrumente pentru executarea principalelor activit i tehnico-criminalistice de la fa a locului. Exist , de regul , truse universale pentru laboratoarele mobile de criminalistic , care sunt destinate execut rii celor mai variate opera ii criminalistice la fa a locului.
. Suciu C., Criminalistica, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1972, pag. 520 Tratat practic de criminalistic , Ministerul de Interne, Bucure ti, 1976, vol. I, pag. 35-43 41 Petric Lucian, Materiale i truse criminalistice moderne destinate investig rii locului faptei, comunicare n vol. Investigarea criminalistic a locului faptei, Bucure ti, 2004, pag. 195
40 39

Instrumentarul acestor truse este grupat dup cum urmeaz : a) instrumentar pentru c utarea, descoperirea, relevarea i transferarea urmelor papilare: surse portabile de lumin (o lantern , un detector de radia ii ultraviolete); pensule din p r de coad de veveri ; pensul magnetic ; cutii cu substan e de natur pulverulent ; seturi cu folii adezive (pelicule tip folio): albe, negre i transparente, necesare transfer rii urmelor papilare descoperite pe diverse suporturi; pulverizator cu pulbere relevant ; pulverizator cu vapori de iod; capsule i substan e pentru relevarea urmelor dup descoperiri; b) instrumentarul pentru executarea mulajelor alc tuit din: cancioc, paclu, lingur pentru preg tirea amestecului, band flexibil pentru ngr direa locului unde se va turna amestecul, pensul cu p r de porc pentru cur area mulajului, pensete pentru nl turarea corpurilor str ine din urmele de adncime, etichete pentru nominalizarea mulajului; c) instrumentarul pentru amprentarea persoanelor sau cadavrelor, compus din: plac ; rulou; tub cu tu special pentru amprentare, tu ier chimic i hrtie impregnat cu solu ie special ; lingur special pentru amprentarea cadavrelor, m nu i chirurgicale; d) instrumentarul pentru marcarea locului investigat i efectuarea unor m sur tori, alc tuit din: set cu jetoane numerotate de la 1 la 10, prev zute cu dou tipuri de suporturi, cret forestier de mai multe culori, band metric cu p trate alternative albe i negre, avnd latura de 10 cm, centimetru de croitorie, rulet metric de 20 m, sfoar ; e) instrumentarul pentru ntocmirea schi elor i a unor desene etc., care cuprinde: busol , rigl gradat , hrtie milimetric , hrtie de calculator, creioane colorate, ablon destinat lucrului pe hart ; f) instrumentarul cu ntrebuin ri multiple: fer str u de mn , pnz de t iat metale (bomfaier), cle te patent, briceag universal, diamant, set de chei de diverse tipuri i m rimi, etichete cu antet, magnet cilindric, ciocan universal prev zut cu mner deta abil, la care se pot monta urubelni e de diferite m rimi, d l i, spirale, materiale de asamblare etc. Mijloace tehnice complementare la trusa universal : proiectoare i grup electrogen, aparat laser portabil, lamp Polilight, convertizor de imagine infraro ie, aparat de videofilmare i de nregistrare audio, detectoare de metale, de substan e radioactive, de cadavre, detector electrosta ii, materiale pentru protejarea urmelor i a obiectelor, cizme de cauciuc, m ti de gaze, ochelari de protec ie, echipament de protec ie pentru incendii i explozii, aparat de sudur , scar , sap , corzi etc. Trusa universal pentru posturile de poli ie Aceast trus a fost conceput n a a fel nct s r spund problemelor care trebuie s fie rezolvate conform legii de c tre poli i tii din mediul rural, fiind dotat cu instrumentarul de baz al trusei universale (aparat foto, blitz, baterii, lup , instrumentar pentru amprentarea persoanelor, relevarea i ridicarea urmelor papilare, instrumentar pentru executarea mulajelor, instrumentar pentru executarea m sur torilor i ntocmirea schi elor etc.). Trusele respective sunt de dimensiuni reduse, fiind purtate cu u urin de poli i ti. Trusa universal pentru investigarea accidentelor rutiere Trusa respectiv este conceput n dou variante: tip valiz , denumit tip auto pentru echiparea autovehiculelor i tip moto pentru echiparea motocicletelor. n aceste truse exist ndeosebi un num r mare de materiale pentru ntocmirea schi ei locului evenimentului rutier i efectuarea m sur torilor, precum i materiale necesare pentru ridicarea urmelor, n special a urmelor mijlocului de transport create pe banda de rulare i a

urmelor de impact specifice: pelicule de vopsea, fragmente de geam, parbriz, far etc. ori resturi din acestea .a. Trusele criminalistice cu destina ii speciale n dotarea structurilor de criminalistic , n sfera truselor universale men ionate mai exist truse cu destina ii speciale. Cele mai frecvent folosite sunt: Trusa foto destinat protej rii i transport rii independente n teren, n orice condi ii, a aparatului fotografic, mpreun cu accesoriile sale. Instrumentarul trusei: un aparat fotografic; un obiectiv superangular necesar pentru executarea fotografiilor n nc peri de dimensiuni mici; un teleobiectiv pentru fotografierea de la distan a unor subiec i, la care nu se poate ajunge din cauza obstacolelor; o in de glisare i un set de inele prelungitoare ale camerei obscure a aparatului de fotografiat; un fir declan ator; un parasolar; un exponometru; casete cu film de diferite sensibilit i; filtre colorate i de polarizare. Trusa cu substan e chimice pentru marcare, care cuprinde substan ele chimice de marcare a diferitelor obiecte, valori sau regiuni anatomice ale corpului uman, precum i mijloacele tehnice necesare prepar rii i aplic rii acestor substan e i verific rii rezultatelor ob inute. Substan ele chimice cuprinse n trus se pot grupa, dup efectul lor, n: substan e care coloreaz pielea (nitrat de argint, ninhidrin ); substan e fluorescente (de exemplu, acidul betaoxinaftoic); substan e folosite pentru identificarea unor lichide. Pentru preg tirea i aplicarea marc rilor se folosesc urm toarele obiecte existente n componen a trusei: sticle, borcane cu dop rodat, flacoane de polietilen , capsule de por elan, cilindru gradat, mojar de por elan, pistil, baghet de sticl , spatul , pensule diferite, foarfec , m nu i chirurgicale, pulverizator pentru prafuri, lantern cu filtru pentru raze ultraviolete. n privin a utiliz rii trusei pentru marcare, se impune respectarea urm toarelor reguli: - trusa trebuie s fie p strat , transportat i deschis numai cu mnerul n sus, n locuri uscate i n care nu exist vapori ai altor substan e chimice, ferit de lumina i c ldura soarelui ori ale altor surse; - sticlele, borcanele, cutiile i flacoanele trebuie s fie etichetate i inute permanent nchise ermetic; - dac substan ele sunt depozitate un timp ndelungat, trebuie s se ia m suri de parafinare a capacelor i dopurilor ambalajelor (ambalajele care con in azotat de argint, ninhydrin i acid betaoxinaftoic se p streaz permanent parafinate); - n timpul lucrului nu se desfac, n acela i timp, mai multe ambalaje cu substan e i nu se schimb capacele sau dopurile de la un ambalaj la altul; - ntruct substan ele existente n trus sunt toxice, trebuie s fie luate m suri de protejare a fe ei, ochilor, nasului, gurii etc.; - dup fiecare folosire se ndep rteaz , prin sp lare sau aspirare, orice pierderi de substan e, iar resturile rezultate din cur area truselor se ard; - pensulele se spal cu detergen i obi nui i i apoi se cl tesc cu ap sau alcool i se controleaz cu detectorul pentru radia ii ultraviolete. Trusa pentru examinarea cadavrelor neidentificate cuprinde att instrumentarul, ct i substan ele i materialele necesare pentru toaletarea i, atunci cnd este posibil, restaurarea fizionomiei cadavrului, precum i pentru opera iile care se execut n vederea identific rii acestora, inclusiv accesoriile. Se impune folosirea unei asemenea truse, avnd n vedere condi iile i starea n care sunt descoperite cadavrele cu identitate necunoscut , ndeosebi a celor aflate ntr-o stare avansat de putrefac ie42. Trusa pentru testarea drogurilor este compus din 6 seturi de tuburi cu reactivi pentru identificarea drogurilor dup reac iile de culoare. De asemenea, trusa mai con ine i un set de
42

Berche an V., Ruiu Marin, Tratat practic de criminalistic , Editura Little Star,Bucure ti, 2004, pag. 80

12 pungi din polietilen pentru recoltarea unor produse sau substan e suspecte de a face parte din categoria drogurilor de risc ori de mare risc (a se vedea prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri). Tuburile, confec ionate din material plastic transparent, con in cte o fiol cu reactiv, n tuburi introducndu-se cantit i mici din substan ele ori produsele suspecte. Reactivii existen i n trus permit identificarea urm toarelor categorii de droguri: opiacee, amfetamin , ha i , marijuana, T.H.C., cocain , LSD etc. Autolaboratoarele criminalistice Utilizarea autolaboratoarelor criminalistice a fost impus att de necesitatea cre terii operativit ii i eficien ei cercet rii la fa a locului, ct i de l rgirea gamei de opera ii tehnicotiin ifice care pot fi efectuate n timpul desf ur rii cercet rii la fa a locului. Aceste laboratoare sunt instalate pe mijloace de transport, care permit compartimentarea i utilizarea ntregului spa iu disponibil. Pot fi utilizate n acest sens att autoturisme, ct i microbuze. Din aceste considerente, autolaboratoarele criminalistice mobile au n dotare aparatur , truse criminalistice, dispozitive, instrumente i substan e care asigur o bun desf urare a tuturor activit ilor criminalistice specifice cu ocazia efectu rii cercet rii locului faptei. Trebuie subliniat faptul c dotarea acestor autolaboratoare criminalistice poate fi configurat att n func ie de necesit ile existente ct i pentru investigarea anumitor genuri de infrac iuni. n amenajarea unui autolaborator trebuie s se in cont de mai multe criterii. Astfel, este necesar ca acesta s fie amenajat astfel nct s se asigure43: - etan area i izolarea termic a caroseriei; - compartimentarea interioar , n func ie de aparatura i echipamentele care vor fi instalate; - surse suplimentare de energie electric ; - surse suplimentare de iluminare; - surse de telecomunica ii (sisteme GPS, sta ii radio etc.). Compartimentul truselor criminalistice se amenajeaz n func ie de spa iul existent, tipul, num rul, forma i dimensiunile truselor criminalistice care pot fi montate fie pe podeaua mijlocului de transport, fie pe pere ii laterali ori n spa ii special prev zute pe rafturi suprapuse. Tot n cadrul acestui compartiment se g sesc: - instala ie de vaporizare cu cianoacrilat utilizat pentru relevarea urmelor latente de pe suporturi diferite; - aspirator de praf, prev zut cu seturi speciale de filtre; - detector pentru m surarea nivelului de gaz; - detectoare de metal; - dispozitiv electrostatic pentru relevarea urmelor plantare i de nc l minte descoperite la locul faptei etc. Autolaboratoarele criminalistice sunt prev zute cu echipament de protec ie, de interven ie, aparate de fotografiat i de videofilmare, trepiede, surse suplimentare de iluminare (reflectoare, l mpi etc.), accesorii diverse (benzi metrice, rigle gradate, filtre etc.), mas de lucru etc.

43

Berche an Vasile, Valorificarea tiin ific a urmelor infrac iunii, Editura Little Star, Bucure ti, 2002, pag. 87

SpheronCam HDR SpheronCam HDR44 este un sistem digital mobil destinat fix rii cmpului infrac ional cu ocazia investig rii tehnico- tiin ifice a locului faptei, prin intermediul imaginilor sferice. Acestea permit ca o persoan aflat ntr-un punct de sta ie s poat efectua un tur virtual al zonei de interes, s poat privi n jurul s u, s poat apropia cadrul pentru a examina unele detalii sau chiar pentru a se muta dintr-o loca ie n alta. Imaginile sferice permit o vizualizare din toate unghiurile (respectiv 360 x 180) i ilustreaz un loc al faptei exact a a cum ar ta n original. Sistemul are o aplicabilitate general , ns este destinat utiliz rii n special n situa iile n care cmpul infrac ional este extins (de exemplu catastrofe aviatice, maritime, explozii etc.). Scanarea este realizat cu un dispozitiv hibrid, respectiv o combina ie ntre o camer video i un aparat de fotografiat. Acesta este compus dintr-un sistem optic i echipamente electronice care faciliteaz operarea i n final ob inerea unei imagini sferice de cea mai bun calitate. Imaginile sferice care au fost realizate sunt stocate i protejate mpotriva oric ror genuri de modific ri prin utilizarea unei semn turi digitale unice. Dispozitivul care realizeaz scanarea este nso it de o serie de programe informatice care permit vizualizarea, prelucrarea i exploatarea informa iilor. n afar de acestea, sistemul este prev zut cu programe informatice de management al documentelor prin intermediul c rora toate informa iile ob inute cu ocazia investiga iilor pot fi organizate ntr-un mod intuitiv. Principiul de func ionare al dispozitivului SpheronCam HDR Dispozitivul scaneaz locul de sta ie prin efectuarea unei singure rota ii de 360 n plan orizontal, n jurul axei verticale. Astfel, datorit faptului c unghiul de poz al obiectivului este de 180, se realizeaz scanarea ntregii zone nconjur toare, timpul de scanare variind n func ie de rezolu ie i gradul de luminozitate a locului de sta ie. Scanarea secven ial pe zone delimitate n plan vertical cu o plaj dinamic de 26 diafragme (spre deosebire de aparatele fotografice cu film de 35mm care au o plaj dinamic de 12 diafragme) permite vizualizarea tuturor intensit ilor luminii. Astfel, vor fi vizibile att obiectele aflate n umbr , ct i cele puternic iluminate. n imaginea al turat este exemplificat acest mod de realizare a imaginilor. Sistemul m soar luminozitatea real a a cum este aceasta, f r a modifica pixelii, culorile sau contrastul. Prin vizualizarea ntregului cmp al infrac iunii, sunt fixate toate obiectele prezente, astfel nct, chiar dac ini ial unele dintre ele p reau c nu au leg tur cu cauza, pot fi valorificate ulterior, stabilindu-se dimensiunile, plasamentul fa de alte mijloace de prob , detaliile caracteristice etc. Prin intermediul programelor software exist posibilitatea efectu rii de m sur tori imersive (tridimensionale) pe imaginea sferic rezultat . eful echipei de cercetare la fa a locului sau persoane desemnate de acesta pot crea i edita un dosar de caz. Nivelul de acces i drepturile de editare ale fiec rui utilizator pot fi individual evaluate i stabilite astfel c anumite persoane/grupuri de persoane pot introduce/modifica informa ii n func ie de specializare sau de nivelul de preg tire.
44

Revista de Criminalistic

Cnd exper ii/speciali tii au definitivat investiga iile, iar dosarul cazului a fost realizat n ntregime, respectiv ntreaga documenta ie, acesta poate fi exportat/publicat pe un suport optic de stocare a datelor informatice (de exemplu CD, DVD etc.) i pus la dispozi ia organelor interesate.