Sunteți pe pagina 1din 25

Institu ii i pie e financiare europene

PIE ELE FINANCIARE I EVOLU IA LOR PRIN CRIZ

Student: RUSU ROXANA Centrul de Studii Europene, Master Afaceri Europene, An II zi


1

CUPRINS

INTRODUCERE ..................................................................................................3 1. Pie e financiare..................................................................................................6


1.1. Principalele tipuri de pie e financiare ............................................................................ 6 1.2. Sfera pie elor financiare i componentele lor ................................................................ 7 1.3. Func iile pie elor financiare ......................................................................................... 10

2. Pie ele financiare i evolu ia lor prin criz ....................................................11


2.1. Criza financiar actual cauze, caracteristici, implica ii ......................................... 11 2.2. Evolu ia pie elor financiare prin criz . Schimb ri produse asupra sistemului financiar ............................................................................................................................... 13 2.3. Evolu ia pie ei de capital american n condi ii de criz ............................................... 20

CONCLUZII .......................................................................................................23 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................25

INTRODUCERE
Func ionarea economiei presupune existent a, pe de o parte, a unui a surplus de resurse, iar pe de alt parte, a unui deficit de resurse, fie c este vorba de resurse materiale sau valorice. n acest caz, locul unde se va ntlni aceast cerere i ofert de resurse se concretizeaz n ceea ce este denumit generic pia . ntreprinderile, firmele, ca i persoanele fizice sau statul au deseori nevoie de capital. S presupunem c domnul X, proprietarul unui magazin local de produse electronice, decide s i extind afacerea i s deschid magazine i n alte ora e. Mai mult ca sigur c nu dispune de suma necesar deschiderii unui lan de magazine, de aceea va trebui s achizi ioneze acest capital de pe pia . Sau s presupunem c o familie dore te s cumpere un apartament, care cost 75.000 $, dar dispune de numai 15.000 $ sub form de economii; cum poate face rost de diferen a de 60.000 $? Iar dac administra ia Bucure tiului dore te 50 milioane $ pentru o nou sta ie de epurare a apei, sau guvernul are nevoie de 1 miliard $ ca s acopere deficitul previzionat pentru anul 2009, este necesar apelarea la capitalul din surse externe. A adar, pie ele financiare reprezint locul n care se ntlnesc cei care au nevoie de capital cu cei care au fonduri disponibile pentru investi ii. ntr-o economie dezvoltat exist o multitudine de pie e financiare diferite. Fiecare pia unul din fundamentele economiei de pia . Pie ele financiare, la nivel mondial, prezint diverse avantaje, dar i limite, pentru fiecare categorie de investitor n parte. Pia a de capital este una dintre cele mai spectaculoase componente ale pie ei financiare, considerat n sens larg, prin oportunit ile de c tig pe care le ofer . Criteriile de diversificare a preferin telor investitorilor pentru una sau alta dintre pie ele de capital pot fi: num rul de instrumente financiare listate, mecanismul de tranzac ionare, dimensiunea capitaliz rii bursiere i a valorii tranzac ionale, nivelul costurilor de tranzac ionare i chiar facilit ile date de pozi ionarea geografic a bursei de valori-component a pie ei de capital respective.
3

tranzac ioneaz

tipuri diferite de

instrumente financiare, serve te un segment diferit de clien i. Pie ele financiare pot fi considerate

Expunerea la riscuri foarte mari, prin achizi ionarea anumitor instrumente financiare listate la diverse burse de valori, n absen a unor metode eficiente aplicate de managementul riscului i n condi iile unei dereglemnt ri excesive pe alocuri, a condus, din p cate, la declan area unei crize profunde, ncepnd cu anul 2007. Criza financiar a condus la pierderi mari n sistem i chiar la c derea unor pie e cu rol important n func ionarea unor economii precum cea imobiliar ( n special n cazul SUA). ns cele mai afectate de aceast criz se consider a fi pia a de capital i cea bancar . Prin efectul de propagare, toate pie ele sunt afectate atunci cnd criza financiar manifestndu-se n domenii precum: pia a asigur rilor, datoria public devine economic , a statului sau a

autorit ilor locale care se finan eaz prin emisiunea de titluri de stat/municipalitale, plasamnete n aur, dar i cursurile de schimb ale monedelor na ionale n raport cu o valut de referin utilizat pentru diverse pl i n interiorul i n afara unui stat. Realitatea economic de pe pie ele financiare interna ionale, n special n perioada 20052008, a demonstrat c inova ille din acest domeniu i rezultatele financiare, ob inute ca urmare a apelului la acestea din partea investitorilor individuali, dar mai ales institu ionali, pot aduce pe de o parte, cre teri deosebite, dar i la criz financiar i economic profund , pe de alt parte. Acordarea creditelor sub-prime1 pe pia a bancar american a generat o criz financiar de propor ii n perioada 2007-2008, iar consecin ele gestion rii necorespunz toare a acestor produse bancare s-au resim it ulterior pe pia a de capital i apoi la nivelul economiilor din ntreaga lume, bursele de valori fiind extreme de sensibilizate drept consecin . Efectele acestei crize au dus la falimentul unor institu ii financiare, inclusive cu acuza ii precum raport ri frauduloase ale unor profituri aferente creditelor acordate (cazul New Century Financial Corporation), c derea pre urilor unor titluri emise de companii precum SPE (Special Purpose Entities) mai ales pentru c s-a ajuns la executarea n mas a colateratului, care a condus la c derea dramatic a pre urilor activelor imobiliare, c derea pre urilor instrumentelor financiare tranzac ionate la bursele de valori, c derea pre urilor titlurilor emise de o serie de fonduri mutuale, reducerea drastic a profiturilor b ncilor pe componenta retail.

Creditul sub-prime este un termen general cere se refer la practica de a da credite acelor clien i care nu acumuleaz un unctaj sufficient pentru rate de dobnd normale de pia fie din motive de comportamnet indisciplinat anterior ca debitori, fie din cauz c nu au venituri suficiente pentru a sus ine pl ile lunare aferente creditului, fie datorit unui statut de imigrant insuficient delimitat din punct de vedere legal.

Obiectivul prezentei lucr ri este de a caracteriza n linii mari evolu ia pie elor financiare n timpul crizei actuale, ce schimb ri au avut loc i cum au influen at aceste schimb ri pie ele financiare. Prima parte a proiectului a fost construit n jurul conceptului de pia financiar european , cu prec dere pe principalele aspecte legate de pie ele financiare i anume structur , con inut, caracteristici, func ii, iar n partea a doua am prezentat pe scurt ce presupune criza financiar actual , cum au evoluat pie ele financiare prin criz , ce efecte implic asupra statelor, finaliznd cu o scurt descriere a evolu iei pie ei de capital americane n condi ii de criz .

1. Pie e Financiare

1.1. Principalele tipuri de pie e financiare


Rolul pie elor financiare este unul economic i altul social. Din punct de vedere economic acestea contribuie la dezvoltarea procesului investi ional, iar din punct de vedere social, asigur protec ia veniturilor economisite. n structur , pia a financiar poate fi urmarit ca fiind compus din:  Pie ele monetare sunt pie e financiare pe care se fac tranzac ii cu active monetare pe termen scurt (termenul de scaden este mai mic dect un an), participan ii fiind reprezentan i de institu ille financiare care vor s i procure disponibilit ile necesare. Cea mai mare pia monetar din lume este cea din New York, n care domin cele mai importante b nci americane, japoneze i europene. Alte pie e monetare majore sunt cele de la Londra, Tokio si Paris.  Pie ele de capital sunt pie e financiare n care se ncheie tranzac ii cu titluri financiare (ac iuni, obliga iuni) pe termen mediu i lung. Bursa de Valori Bucure ti, care tranzac ioneaz ac iunile unor companii romne ti mai importante, constituie un exemplu de pia cheltuielile de cotare, se tranzac ioneaz pe o alt pia numit n Romnia Rasdaq.  Pie ele primare sunt pie e de capital pe care corpora iile achizi ioneaz capital nou i unde se emit (apar) valori mobiliare. Dac Alro Slatina vinde ac iuni noi n vederea achizi ion rii de capital, aceasta este o tranzac ie ce va avea loc pe pia a primar de capital. Veniturile ob inute din vnz rile efectuate pe aceast pia se vor v rsa corpora iei care emite ac iunile.  Pie ele secundare sunt pie e pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare deja emise i vndute n prealabil pe pia a primar . Astfel dac domnul Z decide s cumpere 100 de ac iuni Alro, care nu reprezint este o pie o nou emisiune din partea companiei, cump rarea va avea loc pe o pia secundar . Compania ale c rei ac iuni sau obliga iuni sunt tranzac ionate pe pia a secundar , care n acest caz este Bursa de Valori Bucure ti. Aceasta, ca de altfel i pia a Rasdaq, secundar , nu prime te nici un fel de venituri din aceste vnz ri.
6

de capital. Ac iunile

companiilor ce nu sunt tranzac ionate la burs , n general mai mici care nu- i pot permite de capital OTC (over-the-counter),

 Pie ele pot fi clasificate n func ie de aria de acoperire i ca pie e globale, regionale i locale. Astfel n func ie de m rimea i gama opera ional a organiza iei care dore te mprumutul, aceasta va putea s achizi ioneze capitalul pe pie e globale, sau trebuie s se limiteze la pie e locale, adic numai la cele din stricta vecin tate. O economie s n toas depinde n mod vital de transferurile eficiente de fonduri, de la cei care economisesc la cei care au nevoie de capital prin urmare, aceasta nseamn c economia este dependent de pie ele financiare eficiente. n lipsa transferurilor financiare eficiente, ntreprinderile, att cele de stat, ct i cele ce opereaz n sectorul privat, se pot g si n situa ia fie de a nu putea s achizi ioneze capital, fie de a pl ti un pre (dobnd ) prea mare pentru capitalul ob inut. In aceast situa ie cei care au nevoie de capital nu i-l pot permite, iar ceilal i nu vor avea unde s - i investeasc economiile. Evident, gradul de productivitate i, prim urmare, nivelul de trai ar fi mai sc zute. Pentru a sublinia importan a celor afirmate anterior trebuie spus c atunci cnd institu iile financiare interna ionale preg tesc ajutoare pentru ri aflate n curs de dezvoltare, se acord tot i atta aten ie nfiin rii unor pie e financiare eficiente, ca i sistemelor de infrastructur

transport, sistemelor de alimentare cu energie electric , sistemelor de comunica ii, etc. Aceste situa ii se pot vedea i n Romnia, unde pie ele secundare de capital, Bursa de Valori Bucure ti i Rasdaq, au fost nfiin ate i dezvoltate cu ajutorul unui important sprijin canadian, respectiv american. Toate acestea pentru ca eficien a economic este imposibil de atins f r un sistem eficient de alocare a capitalurilor n economie, ceea ce nseamn o func ionare a pie elor financiare rapid i cu un cost sc zut.

1.2. Sfera pie elor financiare i componentele lor


Pie ele financiare se individualizeaz n ansamblul pie elor na ionale i interna ionale prin faptul c ofer cadrul organizatoric de efectuare a opera iilor de vnzare i de cump rare a valorilor mobiliare pe termene medii i lungi, prin care se mobilizeaz capitalurile disponibile i se ofer mecanisme de finan are agen ilor economici din diverse ri. Pornind de la sensul larg al finan elor, n sfera pie elor financiare se ncadreaz pie ele monetare, pie ele valutare i pie ele financiare propriu-zise.
7

Pie ele

financiare

realizeaz

confruntarea

cererii

de

finan are

guvernelor, de la b nci,

administra iilor locale, societ ilor comerciale cu oferta de capital provenit capitaluri pe termen lung. Pie ele monetare i valutare, ce fac parte din sfera larg valutele.

investitori, societ i de asigurare, fonduri de pensii, fonduri de investi ii i de la al i posesori de a pie elor financiare, se

deosebesc prin obiectul tranzac iilor care l reprezint titlurile de credit pe termen scurt i n sens restrns, pie ele financiare mijlocesc confruntarea cererii i a ofertei de ac iuni i obliga iuni, fiind denumite pie ele valorilor mobiliare. Uneori, pie ele financiare n sens restrns sunt denumite pie e de capital, deoarece faciliteaz mi carea capitalului dintr-o form n alta i accesul la resurse de finan are. Pie ele financiare sunt formate din pie ele financiare na ionale si europie ele pe care se negociaz euroac iuni i euroobliga iuni. Pe pie ele financiare na ionale se emit i negociaz titluri interne i titluri str ine emise n moneda na ional . Pie ele financiare interna ionale mijlocesc atragerea capitalurilor disponibile pe termen mediu i lung i plasarea lor n alt tar , precum i ob inerea unor resurse de finan are de agen ii economici de pe pie e financiare str ine. Plasarea capitalurilor disponibile prin intermediul pie elor financiare din alte forma de deplasare a capitalurilor c tre agen ii economici din alte ri. n cadrul pie elor financiare se deosebesc dou componente care se afl ntr-o strns conexiune i anume pia a primar Pia a primar lung. Pia a secundar mijloce te vnzarea i cump rarea valorilor mobiliare emise i plasate pe pia a primar . Pia a secundar asigur detin torilor de valori mobiliare dreptul de negociere i valorificare, precum i confirmarea valorii lor. Pia a secundar concentreaz cea mai mare parte a opera iilor de vnzare i cump rare a valorilor mobiliare i stabileste pre ul acestora. Prin intermediul pie ei secundare se asigur lichiditatea i mobilitatea capitalurilor disponibile pe termen lung. n functie de natura valorilor mobiliare emise i negociate pe pie ele financiare se deosebesc pia a ac iunilor, pia a obliga iunilor, pia a futures, pia a op iunilor.
8

ri reprezint o

i pia a secundar .

reprezint acea component a pie elor financiare pe care se emit i

plaseaz valorile mobiliare n vederea mobiliz rii capitalurilor disponibile pe termen mediu i

Pia a ac iunilor cuprinde segmentul emisiunii moneda na ional prin care se mobilizeaz

i negocierii actiuni lor exprimate n

i redistribuie capitalurile interne. Pia a interna ional

a ac iunilor mijloce te plasarea titlurilor emise ntr-o ar n monedele altor ri pe pie e str ine i mobilizarea capitalurilor necesare dezvolt rii ntreprinderilor. Pia a obliga iunilor asigur cadrul necesar emisiunii i plas rii obliga iunilor fiind format din pia a obliga iunilor interne, pia a obliga iunilor str ine i pia a euroobliga iunilor. Titlurile de valori ce se negociaz pe pie ele financiare reprezint nscrisuri sub forma material care atest existen a unor rela ii contractuale ntre emitent i de in tor i confer anumite drepturi posesorilor. Titlurile de valori mobiliare ce se negociaz pe pie ele financiare se deosebesc prin urm toarele: y y obliga ia reflect rii n titlu are un caracter autonom; titlurile de valori reflect mi carea factorilor de produc ie, dar valoarea la burs se formeaz n func ie de al i factori; y valoarea de pia a titlurilor depinde de raportul dintre cerere i ofert . Titlurile primare sunt considerate documentele ce se emit n vederea mobiliz rii i major rii capitalului propriu (ac iuni) i cele pentru atragerea unor capitaluri (obliga iuni). Prin intermediul titlurilor primare se asigur mobilizarea capitalurilor pe termen lung de c tre cei care au nevoie de fonduri i se ofer anumite drepturi de in torilor. Titlurile derivate se deosebesc prin faptul c acord anumite drepturi p r ilor la contract asupra activelor la o scaden viitoare. Titlurile derivate decurg din contractele ncheiate de p r i, prin care se asigur drepturi asupra unor active la o scaden lor de titluri derivate. Titlurile sintetice sunt reprezentate de instrumentele care se creeaz comerciale pe baza activelor financiare (contracte pe indici bursieri). de societ ile viitoare. Crearea i valoarea lor de pia a depind de activele la care se raporteaz (titluri financiare, m rfuri, valute) i de aici natura

1.3. Func ille pie elor financiare


Func ia pie elor financiare este aceeea de a face ca mprumut torii i mprumuta ii s se ntlneasc solu ie. De exemplu dac un individ dore te s economiseasc o sum pentru doi ani, acesta poate oricnd s depun aceast sum la banca sa, dar rata disponibil a dobnzii espe prea mic . Persoana poate s procedeze mai bine cump rnd obliga iuni, care ofer o dobnd stabilit , sau ac iuni, care nu ofer garan ii i care pot fi nalt remunerate sau pot periclita ntreaga sum . Cel care economise te se confrunt cu un trade-off ntre rentabilitate i risc, ambele crescnd n tandem. Persoana poate de asemenea s fie interesat s aib posibilitatea de a ob ine cash mai devreme sau s - i p streze economiile un timp mai ndelungat.Atunci intr pe pie ele financiare. O alt func ie a pie elor finnanciare o reprezint riscurile de pre . Nimeni nu iube te riscul, cel pu in n domeniul financiar, iar aceast observa ie are dou implica ii. Prima, riscul are un pre . Cei care detest riscul sunt preg ti i s compenseze juc torii cu aversiune fa de risc care sunt gata s le asigure protec ie mpotriva situa iilor de risc. Solu ia pentru cei cu aversiune fa de risc este de as chimba cu cei care sunt mai curajo i un active foarte riscant contra unuia mai sigur. Natural activul mai pu in riscant va fi mai ieftin. Diferen a de pre reprezint pre ul riscului. Rezultatul final este c pie ele stabilesc un pre ata at riscului iar pie ele financiare permit oricui s negocieze o rentabilitate mai mare pentru un risc mai mare sau invers, n func ie de preferin ele personale. A doua implica ie este aceea c reducerea riscului este de dorit, iar pie ele financiare realizeaz i aceast func ie.principiul fundamental este diversificare, care poate fi descris cu un exemplu simplu. S lu m dou active, unul care adduce 100 de euro n zilele nsorite i cel care adduce 100 de euro n zilele ploioase. S presupunem n continuare c , n medie, num rul de zile cu soare este egal cu cel al zilelor ploiaose, a a nct, n medie, fiecare active adduce 50 de euro pe zi. Luat separate, fiecare active este riscant: de pild , o perioad lung de zile nsorite va l sa f r bani pe un investitor care de ine numai active pentru zile ploioase. Totu i, p strarea a jum tate din active pentru zilele nsorite i a jum tate pentru zilele ploioase elimin complet riscul. Aceste este modul n care func ioneaz diversificarea. i s ofere fiec rei entit i care economise te i fiec rui mprumutat cea mai bun

10

Punerea n contact i diversificarea riscului sunt simple dac exist un num r mare de mprumut tori i de personae care se mprumut .I ndustria financiar este subiectul economiilor masive de scar , care afecteaz b ncile i pie ele financiare. Acolo unde b ncile i pie ele mici supravie uiesc, nu este dificil de g sit bariere pentru concuren . Existen a diferitelor monede este una dintre acestea. ntr-adev r, un investitor irlandez care a cump rat active portugheze se confrunt cu riscul valutar pe lng riscul normal al credit rii i aceasta face activele irlandeze mai atractiv prntru persoana respectiv . O caracteristic mprumut informa ional fundamental a activit ilor financiare este aceea c acei care se tiu ntotdeauna mai mult despre propriul lor risc dect creditorul. Aceast asimetrie produce implica ii profunde. Cei care se mprumut pot ncerca n mod

inten ionat s ascund unele informa ii d un toare n scopul ob inerii unui mpumut dorit foarte mult. Ca urmare, creditorii sunt foarte aten i, pentru a nu spune suspicio i. Ei pot pur i simplu s refuze mprumutul mai degrab dect s preia riscuri nelimitate.

2. Pie ele financiare i evolu ia lor prin criz


2.1. Criza financiar actual cauze, caracteristici, implica ii.
Globalizarea sc pat din fru i caracterul migrator al capitalurilor pe termen scurt sunt la originea apari iei crizelor financiare ce au afectat, de-a lungul timpului economiile lumii. Crizele din ultimele dou decenii le-au demonstrat multora c globalizarea financiar a agravat instabilitatea economic interna ional . Unii autori fac responsabil globalizarea financiar rile

pentru frecven a tot mai mare a crizelor. n

rile dezvoltate, instabilitatea financiar ia forma

crizelor bancare i monetare - (a a cum s-a ntmplat, n contextul actualei crize), iar, n datoriei externe.

subdezvoltate, ea este un melanj al celor dou nso it de cre terea dificult ilor legate de serviciul n ciuda impactului sever al fluxurilor volatile de capital i al crizelor financiare asociate acestora, n decursul ultimului deceniu, dezbaterea n cercurile financiare i de politici publice

11

referitoare la cauzele i remediile lor a r mas surprinz tor de unilateral . Dintre multitudinea cauzelor, care stau la baza declan rii crizelor financiare, mai reprezentative sunt considerate : y guvernarea defectuoas na ionale: risipa fiscal i alegerile de politici economice gre ite, din partea guvernelor i excesiva acumulare de datorii externe; politici care induc sau permit

instrumente excesive de capital n sectorul corporatist, dar i n sectorul bancar; precum i men inerea i protejarea unui curs de schimb fix i supraevaluat, care conduce la deficite de cont curent i pasive externe cu nelimitate posibilit i speculative, n sectoarele public i privat. y lipsa de transparen i de conformare la standardele interna ionale, privind datele i statisticile evaluarea riscurilor i economice. Sectorul oficial - n particular i FMI - au dedicat considerabile eforturi i aten ie rezolv rii acestei probleme. Pie ele financiare ar face mai eficient acurate e. y analizele defectuoase i ntrziate, efectuate de agen iile de clasificare a creditelor, care sunt atribuite unor limite institu ionale, incluznd aici, n special, lipsa de personal cu calificarea adecvat sau, mai r u, aflat n conflicte de interese, ca rezultat al dependen ei acestora de onorariile pl tite lor, de c tre solicitan ii pe care, adesea, i clasific . Se poate afirma c manifestarea crizei pe care o parcurgem ast zi i are originea n creditele de tip subprime, denumire sub care se ascund credite imobiliare garantate cu valoarea bunurilor cump rate, acordate cet enilor americani care nu ndeplineau anumite condi ii de bonitate. Aceste mprumuturi, n sum de aproximativ 1.200 miliarde de dolari, au fost distribuite cu prec dere ncepnd cu anul 2000. Transformate prin mecanismul de titrizare (securitizare) n obliga iuni (CDO Collateralized Debt Obligation), acestea au fost transferate apoi c tre b nci i investitori din lumea ntreag . Atunci cnd pre urile bunurilor imobiliare au nceput s scad , aceste credite nu au mai putut fi rambursate, antrennd astfel pierderi abisale pentru cump r torii de titluri bazate pe creditele de tip subprime. Evenimentele de pe pia a financiar au avut att un efect cauzal, genernd blocaje i conducnd la sistarea investi iilor dar, poate ntr-o m sur nc i mai mare, ele au constituit i un semnal foarte puternic al unor irul descoperirilor s-a terminat. Criza dificult i existente i care r m seser ascunse. Aceste disfunc ionalit i camuflate au ie it progresiv la lumin , dar este greu de prezis n ce m sur financiar i economic din prezent este, n primul rnd, manifestarea unei sincope care evitarea unei crize, dac informa iile potrivite ar fi disponibile, pur i simplu, la timp i cu

nso e te, de aproape fiecare dat , rea ezarea rolurilor politico-economice la nivel mondial. Ea
12

define te nu doar schimbarea regimului de cre tere a economiei globale, dar i r sturnarea, ca importan , a motoarelor acestei cre teri. Chiar dac cele dou situa ii, cea antecriz i cea postcriz , sunt stabile n sinea lor, tranzi ia de la una la alta poate fi deosebit de vivace. Trebuie semnalat, mai nti, gradul de relativitate al blocajului financiar. Dat fiind c cea mai mare parte a tranzac iilor financiare (chiar i acordarea de credite) sunt jocuri cu sum nul ( i problema nu trebuie privit doar la p r ile implicate direct ntr-o asemenea tranzac ie, ci la totalitatea actorilor economici implica i), dificult ile ap rute pentru unii din actorii de pe pia a de capital sunt, n egal m sur , oportunit i pentru al ii. Iar pierderile imense ale unora se transform n c tiguri, tot imense, pentru al ii. Chiar i pr bu irea institu iilor bancare ce au mizat pe instrumentele derivate din creditele subprime s-a tradus n c tiguri importante pentru unele fonduri de hedging. Strict din punct de vedere financiar, chiar i situa iile catalogate ca pierderi sau fraude sunt, n fapt, redistribuiri ale avu iei. Desigur, aceasta nu constituie nicidecum o scuz pentru asemenea erori, care sunt, multe din ele, ilegale i imorale. n plus, trebuie inut cont de impactul psihologic i financiar la nivel de individ, apari ia unor tragedii personale, a unor noi surse de inegalitate etc. Dar, din punct de vedere strict economic, sumele de bani r mn pe pia ansamblu de disfunc ionalit i diverse, dar a c ror interdependen globalizare financiar i economic n societatea uman din prezent. i nu dispar, doar percep ia asupra lor se schimb . Din punctul nostru de vedere, criza este n fapt un ilustreaz explicit gradul de

2.2. Evolu ia pie elor financiare prin criz . Schimb ri produse asupra sistemului financiar.
Pie ele interna ionale de capital se aflau la nceputul acestui secol ntr-o er a integr rii financiare i aproape nimeni nu considera ca probabil ipoteza unei reversibilit i a procesului de globalizare. n timpul primelor opt decenii ale secolului XX valoarea activelor financiare globale a avut aproape acela i ritm de cre tere cu produsul intern brut global, cu excep ia anilor de r zboi n care, datorit cre terii rapide a datoriilor publice, dinamica valorii activelor financiare globale a fost mai ridicat . La sfr itul anului 2007, valoarea activelor financiare globale a atins un vrf de 194 trilioane dolari SUA, reprezentnd 343% din produsul intern global, ceea ce semnific un

13

grad al intensit ii financiare f r precedent2. Cre terea valorii activelor financiare de pn n 2007 poate fi explicat de numero i factori, cei mai importan i fiind dezvoltarea i sofisticarea comunica iilor i a tehnologiilor, liberalizarea i dereglementarea pie elor financiare, i inovarea la nivelul produselor financiare, mai ales a instrumentelor derivate. ncepnd cu anii 80, cea mai important contribu ie la aceast evolu ie au avut-o de departe activele financiare de tipul ac iunilor i cele de datorie privat , pe m sur ce companiile i institu iile financiare au apelat din ce n ce mai mult la pie ele de capital pentru a- i asigura finan area necesar , n devafoarea pie ei bancare. Att pie ele de capital mature, ct i cele emergente, au generat aceast evolu ie a activelor financiare globale: pentru a oferi numai exemplul Statelor Unite, valoarea total a activelor financiare disponibile la tranzac ionare determinat ca pondere n produsul global brut a crescut de mai mult de dou ori dup 1980 comparativ cu cre terea din cei opt ani anteriori. Pie ele emergente i-au adus i ele contribu ia, printr-o dezvoltare atipic a sistemelor financiare comparativ cu ceea ce pie ele ast zi mature de capital au experimentat din punct de vedere istoric, i anume o preponderen financiare de ac iuni fa de cele de datorie privat i public a pie elor n sistemul lor financiar.

Anul 2008 a adus, ns , o ntrerupere a acestei tendin e de cre tere, valoarea activelor financare globale reducndu-se cu 16 trilioane dolari SUA, pentru a atinge numai 178 trilioane dolari SUA, ac iunile fiind titlurile financiare responsabile n mare parte pentru aceast reducere, aa cum relev un studiu recent publicat de McKinsey Global Institute3. Implica iile acestui tip de dezvoltare a pie elor financiare sunt numeroase, ns una dintre cele mai semnificative poate fi considerat a fi cre terea accentuat a gradului de lichiditate a pie elor financiare interna ionale care, la rndul s u, se afl n spatele unor cre teri nejustificate de pre uri pe anumite pie e, mai ales pe cea a titlurilor de proprietate (ac iuni i asimilate lor). Apari ia pe pia i consolidarea unor investitori institu ionali de genul fondurilor speculative, ale c ror tranzac ii sunt fundamental construite pe lichiditatea ridicat a pie elor de capital, dar i pe utilizarea uneori excesiv a ndator rii, a condus la cre terea riscului de credit pe pie ele

Intensitatea financiar este un indicator care m soar raportul dintre valoarea activelor financiare i produsul intern brut, valoarea lui oferind informa ii cu privire la importan a economiei financiare comparativ cu cea real . 3 The new power brokers: How oil, Asia, hedge funds, and private equity are faring in the financial crisis, McKinsey Global Institute (2009)

14

financiare. n plus, lipsa de informa ie cu privire la opera iunile derulate de ace ti operatori4 nu a f cut dect s amplifice riscul de sistem pe pie ele financiare. Euforia prezent pe pie ele financiare, dar i pe cele imobiliare (aceasta din urm sus inut n principal prin apelarea la mprumuturi finan ate tot de pie ele financiare), num rul precedent al inova iilor sub forma apari iei de instrumente financiare capabile s satisfac aproape orice nevoie a participan ilor pe pia din perspectiva scaden ei, rezultatului sau riscului asociat folosirii unui instrument financiar, dezvoltarea unor instrumente financiare complexe i sofisticate a c ror utilizare nu este suficient de bine n eleas de cei care le de in ( i, n unele cazuri, nici de c tre cei care le ofer spre vnzare), strategiile de asigurare i reasigurare a riscului folosite de institu iile financiare i non-financiare, de i riscul r mne undeva n sistem, i, nu n ultimul rnd, conexiunile strnse create ntre diversele categorii de pie e financiare, au dus la atingerea unui punct critic n evolu ia pie elor financiare. Punctul critic a fost reprezentat de momentul n care investitorii au n eles c primele de risc pe care le cereau pentru asumarea riscului erau mult prea mici comparativ cu dimensiunea expunerii lor la risc. ns atunci criza financiar deja i f cuse intrarea. Ca r spuns la actuala criz mondial , n SUA i n unele state din Europa, guvernele i b ncile centrale au r spuns, prin: mbun t irea lichidit ii; acordarea de garan ii guvernamentale pentru mprumuturi; recapitalizarea institu iilor financiare; garantarea celor mai noi emisiuni de c tre b nci asigurate; prevenirea colapsului dezordonat al ntreprinderilor mari interconectate; cump rarea de ac iuni n b nci; reduceri coordonate ale ratelor dobnzii. De i astfel de m suri au fost puse n aplicare, dup aproape trei ani de la declan area turbulen elor, pia a a r mas netransparent , ceea ce a amplificat criza financiar trecerea ei, n sectorul real al economiei, mai nti, n SUA, apoi i n alte i a facilitat ri dezvoltate. A a

cum de altfel s-a ntmplat de multe ori, dificult ile economiei reale au fost anticipate i chiar induse de instaurarea unei situa ii de criz pe pie ele financiare. Gradul de afectare a economiilor lumii de c tre aceast criz depinde de vulnerabilit ile fiec rei economii i de expunerea acestora la activele toxice. Modul n care se r spunde la criz depinde de principiile fundamentale n care credem, de resursele disponibile, de institu iile i instrumentele pe care le putem folosi.

Opacitatea fondurilor speculative cu privire la opera iunile derulate este una dintre caracteristicile lor de baz , atta vreme ct sursa major a profiturilor ob inute este identificarea i exploatarea discrepan elor de pre uri ntre active financiare similare sau relativ similare tranzac ionate pe diferite pie e sau cu scaden e diferite.

15

Actuala criz a afectat state de pe ntregul mapamond cu efecte mai severe, n solu iilor care s financiar restabileasc n

rile n

care s-au acordat credite cu o prea mare lejeritate. Principala provocare o constituie g sirea ncrederea investitorilor i a consumatorilor, iar pe termen principal, referitor la transparen , mbun t irea lung, principala provocare o constituie ajustarea principiilor care ghideaz reforma sistemului interna ional, reglement rilor privind contabilitatea titlurilor, asigurarea reglement rii adecvate a pie elor, firmelor i produselor financiare, asigurarea integrit ii pie elor financiare (privind manipularea pie ei i frauda) i nt rirea cooper rii ntre institu iile financiare ale lumii (modernizarea structurilor de guvernan ale FMI i ale B ncii Mondiale). Turbulen ele de pe pie ele financiare interna ionale, declan ate nc din toamna anului 2007 de criza financiar ap rut pe pia a american a creditului ipotecar cu grad de risc ridicat sau transformat ulterior n criz financiar global , afectnd sever cre terea economic mondial . Politica b ncilor centrale a fost de a reduce ratele de referin pn la nivele minime istorice corelat cu strategiile acestor institu ii de cump rare de active (titluri de stat americane, dar i a altor tipuri de active financiare cum ar fi titlurile ipotecare - MBS sau alte asset backed securities, precum i titluri ale statelor europene), n scopul men inerii unei presiuni la cump rare pentru aceste instrumente i a unor rate ale dobnzilor sc zute i pe maturit i lungi. Astfel, FED (sistemul b ncilor centrale din SUA) a cobort la sfr itul anului 2008 dobnda cheie pn la un nivel ce nu a mai fost nregistrat niciodat pn acum, fluctund ntre 0% i 0,25%, acest nivel men inndu-se i n prezent. De asemenea, tot spre sfr itul lui 2008, Banca Central European (BCE) a redus dobnda de politic monetar cu 0,75 puncte procentuale, de la 3,25% n noiembrie 2008 la 2,5%, nregistrndu-se cea mai puternic modificare a ratei de referin din istoria institu iei financiare, n contextul intr rii zonei euro n recesiune. La nceputul lunii mai 2009, rata dobnzii de politic monetar a BCE a nregistrat un nou record ajungnd la nivelul de 1%, nivel men inut pn n prezent. Cnd sl biciunile generate de deprecierea repetat a activelor au fost percepute, principalele pie e financiare nu au mai func ionat corespunz tor i solvabilitatea multora dintre sistemele bancare globale a fost pus sub semnul ntreb rii. Astfel, guvernele au intervenit cu m suri far precedent. ns , n ciuda succesului unor astfel de m suri pentru stoparea crizei financiare, mediul de pia a r mas fragil, sugernd c revenirea la normalitate va fi un proces ndelungat. Pn n momentul de fa , criza a cunoscut cinci etape distincte i de intensitate
16

diferit , ncepnd cu criza ipotecar subprim , iunie 2007- martie 2008. Dup aceast etap n care aten ia a fost ndreptat deprecierile au continuat s asupra lichidit ilor pentru finan are, pierderile bancare i se acumuleze, rezultnd sc deri ale pre urilor activelor. n la mijlocul lunii septembrie 2008,

consecin , n etapa a doua a crizei, din martie pn

problemele de finan are s-au transformat n probleme legate de solvabilitate i a determinat cre terea riscului de faliment bancar. Un astfel de faliment, cel al Lehman Brothers pe 15 septembrie, a declan at a treia i cea mai intens etap a crizei: o pierdere total a ncrederii, u or influen at de m suri de interven ie far precedent. Etapa a patra, de la sfr itul lui octombrie 2008 la mijlocul lunii martie 2009, a adus o cre tere global , nemul umitoare ns , pe fondul nesiguran ei create de efectele interven iilor guvernamentale n economie. Etapa a cincea, ncepnd la mijlocul lunii martie 2009, este marcat de un oarecare optimism, de i exist nc grave probleme economice i financiare att la nivelul economiei SUA, dar mai ales la nivelul rilor UE care se confrunt , n momentul de fa , cu mari deficite. n acest context revenirea din actuala criz cu care se confrunt omenirea sfr itul ei - pare a fi mult prea departe.

Criza a condus la o serie de nv

minte care s-au materializat ntr-o serie de m suri de

intensificare a controlului asupra unor zone r mase n afara jurisdic iei b ncilor centrale sau comisiilor de supraveghere a pie elor de capital. n paralel, au fost aduse tot mai mult n discu ie criteriile de acordare a finan rilor i metodologiile de risc i derating folosite, n decizia de finan are. Mai mult, interven ia statului pe pie ele financiare (care, uneori, a mers pn la cazuri extreme de na ionalizare) a trebuit i ea legitimat , printr-o serie de m suri legislative nemaintlnite de la Marea Criz , pn n prezent. Efectul de domino s-a f cut resim it, n sistemul financiar european, ca i n cel american, n ceea ce prive te reac ia n lan de pe pie ele financiare, astfel c a fost necesar alimentarea cu lichidit i a b ncilor afectate de c tre b ncile centrale, n special Banca Central European .
17

La nivel na ional i interna ional, au fost elaborate numeroase pachete de salvare, care au inclus o larg palet de m suri, de la subven ii i particip ri de capital, pn la na ionalizarea institu iilor financiare n criz , acordarea de garan ii publice, mbun t irea asigur rii depozitelor bancare etc. n vederea atenu rii efectelor crizei actuale, la nivel european, se impune nfiin area unor fonduri anticriz ce vor fi alimentate obligatoriu, de c tre b nci. Scopul nfiin rii unor astfel de fonduri l reprezint reducerea i chiar eliminarea interven iei statului i implicit a contribuabililor pentru salvarea b ncilor. n viitor, fiecare dintre cele 27 state ale Uniunii Europene va trebui s constituite la nivelul fiec rei aplice o tax na ional asupra b ncilor comerciale, fondul creat urmnd a fi folosit, n scop de preven ie i restructurare. Aceste fonduri ri, vor fi folosite pentru a acorda ajutor juridic i administrativ b ncilor puse n situa ia de a se nchide. Un astfel de fond trebuie s reprezinte ntre 2% si 4% din PIB, pentru a putea fi considerat eficient. n momentul de fa , Germania este primul stat european care a pus n practic o astfel de m sur , avnd n preg tire un fond de un miliard de euro pe an, fond care urmeaz s fie alimentat de b nci. O ini iativa similar exist i n Suedia, unde guvernul a introdus o tax de stabilitate de 0,036% din pasivele b ncilor, valoarea acestora urmnd s ajung la circa 2,5% din PIB, pn n 2025. n vederea salv rii sistemului financiar european, o alt m sur luat de c tre cele trei mari puteri ale UE (Germania, Fran a i Marea Britanie) este introducerea unei taxe aplicabile activelor b ncilor din aceste state, guvernele angajndu-se, astfel, s se asigure c b ncile aduc o contribu ie just i substan ial , pentru plata cheltuielilor asociate interven iilor guvernamentale, n scopul salv rii sistemului bancar, care s reflecte riscurile pe care le prezint .In prezent impactul crizei actuale este att de puternic asupra statelor UE (care se confrunt cu mari deficite bugetare, dar i cu mari datorii externe), nct exist voci careafirm c ns i stabilitatea Uniunii Europene este n pericol. Criza datoriei din Grecia a influen at, deja, n sens negativ, ntreaga Uniune European , att din prisma contribu iei sale la devalorizarea monedei Euro, ct i din cauz c a ar tat p r ile negative ale unei structure economice eterogene. n plus, criza acut a economiei elene a dat na tere unor numeroase discu ii i dispute interna ionale privind ajutorul pe care Uniunea European 1-a acordat, n final, Greciei. Grecia a primit de la Fondul Monetar International (FMI) i Uniunea European o prim tran valoare de 110 mid. euro, tran de 14,5 mid. euro, n cadrul planului de sus inere n cu care a reu it s - i achite obliga iunile financiare de 8,5 mid.
18

euro, iar pie ele europene i chiar cele mondiale ar fi trebuit, n mod normal, s se calmeze i s -i conving pe investitori c situa ia este sub control. Dar lucrurile nu au stat a a. Chiar a doua zi dup primirea tran ei, to i indicii bursieri din Statele Unite i Asia au sc zut. Acesta a fost un real motiv de ngrijorare, privind nsu i viitorul Uniunii Europene, a a cum preciza cancelarul german Angela Merkel, dac euro e ueaz , Europa va e ua la rndul ei". De i imaginea prezent poate p rea sumbr , viitorul poate fi unul pozitiv. Vremurile de criz sunt i vremuri n care se ivesc noi anse de schimbare. F r crize, nu pot fi introduce reforme profunde, ns i existen a crizei datorndu-se lipsei unor astfel de reforme. Uniunea European se confrunt cu o faz sever a crizei, statele membre trebuie s fie unite n interior, i puternice, n exterior. O politic extern coerent nu poate fi atins , n condi ii de sl biciune intern . Primul mesaj pe care pre edintele Parlamentului European a dorit s l transmit , pentru a sugera o solu ie pentru ie irea din criz , este necesitatea reformelor. Chiar i n timp de criz , apartenen a la Uniunea European aduce beneficii pentru un stat, deoarece solidaritatea func ioneaz , n interiorul comunit ii europene. Al doilea punct important pe care Uniunea European ar trebui s l urm reasc n prezent este punerea n valoare a poten ialului fiec rui stat membru, prin cre terea economic sustenabil bazat pe inova ie i promovarea unei economii a cunoa terii. A adar, criza ce a izbucnit n SUA n anul 2007, s-a transformat, apoi, ntr-o criz mondial de mari propor ii ce a afectat ntregul sistem financiar interna ional, dar a creat i cadrul unor ample dispute la nivel interna ional. Criza financiar trebuie contracarat preponderent, prin mijloace financiare: cre terea lichidit ii efective din sistemul bancar, restaurarea ncrederii la nivelul sistemelor de finan are a sectorului privat, restabilirea rating-ului de atractivitate a rilor, pe plan interna ional, gestionarea sever (inclusiv prin mijloacea dministrative pe termen scurt sau pe tipuri de comportamente financiare) a ie irilor de capital financiar etc. Toate acestea n speran a c transferurile care, eventual, s-au produs dinspre criza financiar , spre criza economic , s se afle la nivelul la care resuscitarea economiei reales se produc , prin reluarea finan rilor Pie ele g sesc ntotdeauna, calea spre a inova, pentru c , permanent agen ii economici sunt n competi ie, pentru a satisface nevoi reale. Inova iile cresc eficien a cu care nevoile sunt satisf cute i, din acest motiv, procesul de inovare nu va nceta niciodat . Chiar dac se pun bariere administrative, pie ele tot g sesc solu ii, pentru a satisface cererea. Acest proces de

19

inovare poate fi att de dinamic i de sofisticat, nct cei care reglementeaz sau supravegheaz pie ele pot r mne n urm . Actuala criz financiar nu este un e ec al pie elor, ci mai degrab al incapacit ii institu iilor de reglementare i supraveghere de a se adapta, la realit ile pie ei; este, n acela i timp i o ghidare despre modul n care trebuie s se in pasul cu inova iile pie ei. Este important ca echilibrarea celor dou s se fac prin perfec ionarea structurilor de reglementare i supraveghere i nu trebuie, vreodat , ca acest proces s rezulte n frnarea competi iei sau a energiilor creatoare ale agen ilor economici.

2.3. Evolu ia pie ei de capital americane n condi ii de criz


Criza financiar a generat o serie de muta ii profunde la nivelul institu iilor financiare care ocup un loc nsemnat (ca pondere din PIB) n economia american . Toate aceste muta ii (falimente, prelu ri, restructur ri) au avut efect att asupra cota iilor la burs (eviden iate apoi n evolu ia indicilor bursieri), asupra volatilit ii pie ei (riscul asociat) portofoliilor financiare pe pia . Criza financiar a provocat o sc dere n primul rnd semnificativ a cota iilor bursiere reflectat n evolu ia principalilor indici bursieri. i asupra structurii

De exemplu, indicele DJ Industrial a sc zut de la 12.474 puncte pe 3 ian. 2007 la doar 8.579 puncte pe 19 dec. 2008 (o sc dere semnificativ de 31.22% n doar doi ani). O sc dere similar s-a nregistrat i n cazul NASDAQ (o sc dere a valorii sale cu 37.7% n ultimii doi ani) sau n
20

cazul S&P 500 (38.3 % n ultimii doi ani). Pe pia a european am asistat la o sc dere similar (FTSE 100 a sc zut cu 30.5%, DAX a sc zut cu 28.8%). La fel i n cazul pie ei asiatice unde sc derea pare a fi chiar mai mare (49.5% pentru NIKKEI 225, 19.03% pentru Hang Seng). Este clar c putem vorbi de o contagiune a pie elor de capital, vorbim nu doar de o criz local sau regional ci de una global care ne afecteaz pe to i. Sc derea valorii indicelui bursier este nso it i de o cre tere a volatilit ii acestor indici bursieri ceea ce arat un risc n cre tere asociat tranzac iilor bursiere. Practic n lunile octombrie, noiembrie i decembrie am asistat la o cre tere a valorii volatilit ii randamentelor de a aproape 4 ori (volatilitatea m surat pe DJ Industrial).

Tot un efect al crizei financiare este i cel al reducerii randamentelor asociate plasamentelor financiare. n raportul lunar publicat de c tre Towers Perrin privind pia a de capital american putem constata pierderile masive nregistrate de diferite portofolii financiare. Singurele instrumente care mai ofer randamente pozitive sunt titlurile de stat i obliga iunile pe termen lung (cele de stat doar).

21

Orice combina ie a ac iunilor cu obliga iunile de stat sau corporative ofer n momentul de fa randamente negative. Cu ct ponderea activelor n portofoliile financiare este mai mare cu att randamentele negative sunt mai mari. E clar c aceast criz nseamn o lovitur puternic dat pie ei de capital din SUA dominat net de ac iuni (mai mult de 50% din titlurile listate pe bursele americane sunt ac iuni), ac iunile fiind forma cea mai utilizat n finan area dezvolt rii sectorului privat.

n condi iile n care incertitudinea asociat plasamentelor pe pia a de capital este n cre tere i n condi iile n care asist m la reduceri semnificative a randamentelor interesul pentru pia a de capital este oarecum n sc dere, fapt reflectat i n diminuarea u oar a volumului de tranzac ii (n general pe DJ Industrial nu se poate trage o concluzie clar ns pe fiecare companie n parte asist m n general la o diminuare a volumului tranzac iilor bursiere).

22

CONCLUZII
Criza financiar i economic actual pare s fie f r precedent n ultima jum tate de

secol. Recesiunea economic se extinde n SUA, Europa i Japonia i se contureaz a fi mult mai dureroas dect c derea economic din 1981-1982. O masiv sc dere a ncrederii att la nivelul sectorului de afaceri, ct i la nivelul consumatorilor, ambele r spunznd prin restrngerea cheltuielilor, este n plin derulare. Guvernul Statelor Unite i unele guverne din Europa, ncercnd s refac stabilitatea, au na ionalizat p r i ale sectoarelor lor financiare ntr-o m sur care contrazice nse i bazele capitalismului modern. ntreaga lume pare ast zi c i schimb cursul, ndreptndu-se c tre o perioad n care rolul statului va fi mai mare, iar cel al sectorului privat va fi mai mic. Aceasta va fi probabil cea mai dramatic consecin a crizei actuale. Din experien a cazurilor anterioare, statele confruntate cu criza economic i global din anii 2008 - 2011 au c utat s identifice solu ii n cadrul structurilor regionale i interna ionale. De exemplu, n Europa, statele membre ale Uniunii Europene i-au armonizat pozi iile na ionale n func ie de contextul general european. De asemenea, au fost create noi structuri destinate monitoriz rii situa iei financiare pe continent i au fost adoptate decizii n vederea cre terii pruden ei b ncilor n acordarea de credite, n paralel cu garantarea, pn la un anumit plafon, a depozitelor persoanelor fizice. n acela i timp, abordarea SUA a vizat preluarea rapid unor generoase m suri de stimulare a relans rii economiei. n prezent, se poate afirma c volatilitatea pie elor financiare s-a intensificat dramatic n timpul crizei, costurile de finan are au crescut, iar activele riscante au fost vndute n majoritatea regiunilor lumii. Ritmul redus al relans rii economice reflect temerile investitorilor privind datoriilor publice i private din Europa, precum i incertitudinea politic n cre tere, o revizuire negativ a prognozelor i perspectivelor economice fiind inevitabil . Reverbera iile crizei au influen at, la nivel interna ional fluxurile de export i import, ratele de cre tere economic i omajul, veniturile i cheltuielile guvernamentale, stabilitatea sistemelor financiare, dar i politice, n unele state. n not pozitiv , reducerea simultan a ritmului activit ilor economice n statele emergente i n curs de dezvoltare, n acela i timp cu statele industrializate, a demonstrat c economiile lor sunt sincronizate; n acela i timp a ar tat c ele nu pot dep i recesiunea bazndu-se doar pe propriile exporturi.
23

activelor toxice, n paralel cu sus inerea men inerii unui nivel adecvat de creditare i utilizarea

Deciziile care determin , chiar i indirect, o devalorizare a monedei, genereaz , pe termen scurt, o situa ie favorabil propriei economii, stimulnd produc ia na ional , crescnd pre ul bunurilor din import i favoriznd exportul. Pe termen mediu ns , n condi iile n care situa ia poate fi considerat de c tre partenerii externi drept o devalorizare artificial , exist riscul adopt rii de c tre ace tia a unor m suri protec ioniste de r spuns. Aceste m suri pot influen a, printr-un mecanism de feedback negativ, evolu ia pozitiv din propria economie. O alt necunoscut a ecua iei o reprezint fluctua ia cererii de bunuri la nivel i financiar global , dar mai ales interna ional. n condi iile n care ie irea din criza economic relansarea economic stabil

redresarea anticipat ini ial, se manifest cu viteze i amplitudini diferite pe fiecare continent, i durabil nu se poate construi pe cererea de bunuri. n acela i i a politicilor monetare relaxate de deciziile timp, men inerea la un nivel redus a ratei dobnzii de referin politice na ionale. Spre deosebire de Statele Unite, care a rezolvat criza bancar nc din 2009, sistemul bancar european se afl ntr-o continu stare de fragilitate ncepnd cu 2008. Trenarea crizei poate fi explicat par ial prin specificul sistemelor financiare i al structurilor economice, precum i a rela iei lor cu sfera politic . n etapa actual , criza european reprezint rezultanta interac iunii dintre problemele fondurilor suverane i a problemelor bancare. Criza actual expune o deficien major la nivelul structurilor de luare a deciziei n cadrul Uniunii Europene i a zonei euro, ceea ce explic r spunsul politic insuficient. Institu iile specializate ale Uniunii, n special BCE, au ncercat s dep easc aceste probleme, prin renun area la interpretarea restrictiv a mandatului lor. Pie ele au dep it perioada n care discursurile politice asiguratoare, dar f r m suri i rezultate concrete, puteau contribui la men inerea sau revigorarea ncrederii. Investitorii a teapt ini iative credibile, iar lipsa acestora alimenteaz instabilitatea n cre tere de pe pie e. Cel pu in din aceste considerente, rezultatul utiliz rii m surilor de politic monetar n solu ionarea crizelor financiare este dificil de anticipat cu certitudine. Actuala criz economic i financiar , dincolo de problemele pe care le genereaz att la nivel micro, ct i la nivel macroeconomic, trebuie s determine o adaptare a mecanismelor, institu iilor i politicilor monetare/financiare la economia real .

trebuie dublate de p strarea, n continuare, a independen ei b ncilor centrale fa

24

BIBLOGRAFIE
1. Gaftoniuc, Simona - Finan e interna ionale, Edi ia a III-a ad ugit Economic , Bucure ti, 2000 2. Ungureanu, Pavel V. - B nci, surse i profit pe pia a financiar Institu ii i fnduri financiare, Ed. dacia, Cluj-Napoca, 2002 3. Dragot , Mihaela i Victor -Pie e financiare Structur , institu ii, instrumente, reglement ri, Ed. ASE, Bucure ti, 2009 4. Baldwin, Richard and Wyplosz, Charley - Economia integr rii europene, Ed. Economic , Bucure ti, 2006 5. Madura, Jeff - Financial Institutions and Markets, Seventh Edition, Ed. South Western Educational, Florida, 2000 6. Howells, Peter, Bain, Keith - Financial Markets and Institutions, Fifth Edition, Ed, Prentice Hall/Financial Times, Great Britain, 2007 7. Stoica, Victor - Pie e de capital i produse bursiere, Ed.Universitatea, Bucure ti, 2006 8. Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, 2011-2013 9. Soros, George. - Despre globalizare, Ed. Polirom, Ia i, 2002 10. Consilier European - Revist de informare privind domeniul afacerilor europene, Nr.1, Bucure ti, 2011 11. Sfera Politicii Revist de tiin e politice i de teorie politic , Nr.148, Bucure i, 2007 i revizuit , Ed.

WEBOGRAFIE
12. www.bvb.ro 13. www.kmarket.ro 14. http://www.scribd.com/doc/48007288/Criza-economica-si-pietele-financiareinternationale 15. http://www.wikipedia.org 16. http://www.ecb.int 17. http://www.zf.ro

25