Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Facultatea de tiin e Economice

PROIECT FINAN E MANAGERIALE

PROFESOR COORDONATOR: Prof. Univ. Dr. Livia Ilie

MASTERANZI: Dumitra cu Maria-Denisa Furtun Elena Andreea Stanca Elena Corina Master Finan e-B6, Anul

II

2012
1

ANALIZA PERFORMAN ELOR FIRMEI

BILAN ACTIVE Imobiliz ri nete Active curente Stocuri Crean e Cash Total Active PASIVE Capitaluri Proprii Datorii pe termen lung Pasive curente Total Pasive 2009 10 65 50 11 4 75 45 23 7 75 2010 11 67 50 15 2 78 48 27 3 78 2011 15 71 61 7 3 86 52 24 10 86

CONT DE PROFIT I PIERDERI 2009 2010 2011 Vnz ri 300 325 345 Amortiz ri 1 1,1 1,5 Costul m rfurilor vndute 230 256 280 Alte cheltuieli de exploatare 19 32 33 EBIT 50 35,9 30,5 Dobnzi 15 20 20 Profit impozabil 35 15,9 10,5 Impozit 13,3 6,042 3,99 Profit Net 21,7 9,858 6,51

Nr.crt. Denumire indicator 1. Rate de lichiditate Lichiditatea curent Lichiditatea redus 2. Rate privind managementul datoriei Rata de ndatorare (n fc . de TA) Rata de ndatorare (n fc . de CP) Rata de acoperire a dobnzilor 3. Rate privind managementul activelor Rota ia stocurilor (n fc . de vnz ri)
2

2009 9,29 2,14 0,40 0,67 3,33 6,00

2010 22,33 5,67 0,38 0,63 1,80 6,50

2011 7,10 1,00 0,40 0,65 1,53 5,66

4.

Rota ia stocurilor (n fc . de costul m rfurilor vndute) Durata medie de ncasare a clien ilor Rota ia activelor fixe Rota ia activelor totale Rate de profitabilitate Rata profitului (marja net ) Marja brut Putere de c tig Rentabilitatea activelor totale (ROA) Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

4,60 13,38 4,00 0,07 0,17 0,67 0,29 0,48

5,12 16,85 4,17 0,03 0,11 0,46 0,13 0,21

4,59 7,41 4,01 0,02 0,09 0,35 0,08 0,13

Rate de lichiditate Firma are o lichiditate foarte bun , n anul 2010 observ m o cre tere considerabil a ratei lichidit ii curente de la 9,29 la 22,33, aceast cre tere fiind pus pe seama diminu rii datoriilor curente, urmnd apoi o sc dere a ratei cu 15,23 fa de 2010. Putem spune, c firma are suficiente lichidit i pentru a- i achita obliga iile pe termen scurt. Ratele dep esc n toate cele trei exerci ii financiare nivelul recomandat al acestui indicator, acest lucru nsemnnd c firma are un grad de ineficien a utiliz rii capitalurilor, aceasta blocnd fondurile n active curente n loc s fac investi ii. ntreprinderea are capacitatea de a- i onora datoriile pe termen scurt prin valorificarea crean elor, investi iilor financiare pe termen scurt i a disponibilit i b ne ti, valoarea normal a lichidit ii reduse se nregistreaz doar n anul 2011.

Rate privind managementul datoriei Pe ntreaga perioad analizat nivelul ratei de ndatorare (n func ie de total active) a fost corespunz tor, ca urmare a unui volum de active superior datoriilor. n to i cei trei ani analiza i firma i men ine ritmul de finan are, aproximativ 40% din active sunt finan ate din datorii i circa 60% din capitaluri proprii. Acest lucru nsemnnd c firma tinde s aib o structur optim a capitalului, deci riscul de faliment este sc zut. Firma dispune de suficiente resurse financiare pentru a- i acoperi dobnzile de plat .
3

Rate privind managementul activelor Rota ia stocurilor nregistreaz valori sub nivelul minim de 8 rota ii, ceea ce nseamn c firma are un surplus de stocuri neproductiv. Durata medie de ncasare a clien ilor eviden iaz eficacitatea ntreprinderii n ncasarea crean elor sale. n primii doi ani indicatorul este de aproximativ 2 s pt mni , iar n anul 2011 scade la jum tate, rezult c firma ncaseaz mult mai repede banii de la clien i. Rota ia activelor totale se men ine n primii doi ani, iar n cel de-al treilea an nregistreaz o u oar sc dere, pe seama cre terii activelor totale ntr-o propor ie mai mare dect cea a cre terii vnz rilor.

Rate de profitabilitate Marja net din vnzari este n sc dere n to i anii analiza i, de la 7% n 2009, la 2% n 2011, ceea ce eviden iaz faptul c entitatea nu este capabil s i controleze costurile de produc ie i s ob in pre ul de vnzare optim. Rata rentabilit ii economice este n sc dere de la un exerci iu financiar la altul, sc dere datorat pe de o parte, diminu rii semnificative a rezultatului brut (de la 50% la 30,5%) iar, pe de alt parte, datorit major rii valorii activului bilan ier, mai ales n 2011. Rata rentabilit ii financiare, nregistreaz diminu ri de la un exerci iu financiar la altul, determinate n principal de aportul sc zut al capitalurilor proprii n realizarea profitului.

Determinarea Cash flow-ului ACTIVE Cash Crean e Stocuri Active fixe brute Amortiz ri Total Active PASIVE Pasive curente Datorii pe termen lung Capitaluri proprii Total Pasive 2009 4 11 50 11 -1 75 7 23 45 75
4

2010 2 15 50 12,1 -1,1 78 3 27 48 78

Surse 2 0 0,1

Utiliz ri 4 0 1,1

4 4 3 9,1 9,1

ACTIVE Cash Crean e Stocuri Active fixe brute Amortiz ri Total Active PASIVE Pasive curente Datorii pe termen lung Capitaluri proprii Total Pasive

2010 2 15 50 12,1 -1,1 78 3 27 48 78

2011 3 7 61 16,5 -1,5 86 11 24 52 86 2010 9,858 0,1 -4 0 -4 1,958 2010 4 -6,858 -2,858 2010

Surse 8

Utiliz ri 1 11 4,4

0,4

7 3 4 19,4 2011 6,51 0,4 8 -11 7 10,91 2011 -2,51 -2,51 -5,51 2011 -4,4 -4,4 19,4

Cash flow Activitatea de produc ie Profit Amortizarea Crean e Stocuri Pasive curente TOTAL Cash flow Activitatea financiar Datorii pe termen lung Dividende TOTAL

Activitatea de investi ii Active financiare brute TOTAL

-1,1 -1,1

Cash flow 2010 = - 2 din interiorul firmei au ie it 2 u.m. Cash flow 2011 = 1 n interiorul firmei a intrat 1 u.m.