Sunteți pe pagina 1din 38

DISCIPLINA:

DREPTUL PROPRIET INTELECTUALE


TEMA:

II

DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL -INVEN IA

CUPRINS: I.Introducere II. Proprietatea industrial i expansiunea economic ; III.Inven ia III.1. Izvoarele juridice III.1.1. Preciz ri prealabile; III.1.2. Izvoare interne; III.1.3 Izvoare interna ionale; III.2 No iune,natura juridic i con inutul dreptului subiectiv de proprietate industrial ; III.2.1. Importan a reglement rii juridice a propriet ii industriale asupra inven iei III.2.2 Distinc ii; III.2.3 Defini ia dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei; III.2.4. Caracterele juridice; III.2.5. Natura juridic a dreptului subiectiv de proprietate asupra inven iei; III.2.6. Con inutul dreptului subiectiv de priprietate industrial asupra inven iei; III.2.6.1. Dreptul de exploatare a inven iei; III.2.6.2. Dreptul la exclusivitatea exploat rii inven iei; III.2.6.3 Dreptul de folosire a inven iei ca urmare a epuiz rii drepturilor asupra obiectului inven iei brevetate; III.2.6.4. Dreptul de folosin personal ulterioar ; III.3. Clasificarea inven iilor; III.4. Titlurile de protec ie a inven iilor; III.5. Brevetul ca titlu de protec ie; III.5.1. Ob inerea brevetului; III.5.2. Legea 64/1991 privind brevetele de inven ie.Prezentare general ; III.5.3. Examinarea de fond a cererii de brevet; III.5.4. Hot rrile OSIM; III.5.5. Perioada de valabilitate a brevetului; III.5.6. ncetarea perioadei de valabilitate a brevetului; III.6. Transmiterea drepturilor privind inven iile; III.6.1. Considera ii introductive; III.6.2. Contractul de cesiune de brevet.

I. INTRODUCERE Sfr itul secolului al XX-lea se caracterizeaz n special printr-o explozie nemaintlnit a tehnologiei i o veritabil revolu ie a mijloacelor de informare. Tehnologia prive te brevetele , desenele i modelele ; mijloacele de informare sunt n strns leg tur , cu semnele distinctive, publicitatea i m rcile de fabric spre exemplu , avnd unele n raport cu altele importante consecin e (inciden e). Dreptul propriet ii industriale formeaz o parte dintr-un ansamblu denumit proprietatea intelectual . n fapt, proprietatea intelectual cuprinde totalitatea reglement rilor care tind la protec ia drepturilor propriet ii industriale, a drepturilor de autor i de know-how (savoir-faire). Dreptul propriet ii industriale cuprinde brevetele de inven ie, modelele i desenele industriale, m rcile de fabric , de comer i de servicii, numele comercial, nsemnele, denumirile de origine, indica iile de provenien i concuren a neloial . Caracterul disparat al acestor drepturi nu mpiedic gruparea lor n trei categorii : drepturile cu privire la crea iile industriale, semnele distinctive i concuren a neloial . Constituie o crea ie industrial , inven ia ct i modelul i desenul industrial ; dimpotriv , marca, numele comercial, nsemnul, denumirea de origine i indica ia de provenien sunt semne distinctive. Brevetul de inven ie provine f r nici o ndoial dintr-un act creator al min ii (spiritului) ca i modelul i desenul industrial. n schimb, a alege un semn pentru a face din el o marc nu este o oper de crea ie. A utiliza o denumire de origine sau o indica ie de provenien nu apar ine mai mult crea iei. Concuren a datoreaz leg tura sa cu crea iile noi i semnele distinctive tradi iei. II. Proprietatea industrial i expansiunea economic

Este admis n general c proprietatea industrial constituie un factor de dezvoltare tehnic i de progres economic..Progresul economic presupune reunirea a dou condi i fundamentale:existen a unui instrument care s stimuleze activitatea inventiv i care s u ureze schimbul de cuno tin e tehnice. Brevetul de inven ie constituie acest instrument. Prin dreptul exclusiv pe care-l confer , brevetul de inven ie ofer inventatorului speran a de a- i amortiza investi iile adesea considerabile pe care le implic transformarea unei inven ii ntr-un produs sau un procedeu industrializabil i comercializabil. Brevetul joac astfel un rol important n circula ia informa iilor tiin ifice i tehnice i contribuie astfel la mbog irea patrimoniului tehnologic al societ ii. Marca constituie un minunat instrument de cucerire a pie elor datorit n special dezvolt rii mijloacelor care permit publicitatea. Ea este, i r mne, singurul instrument care permite s se disting un produs de alte produse similare. Pentru rile n curs de dezvoltare, se pare c industrializarea este un imperativ comun i pentru multe dintre ele o vie i presant aspira ie. Trecerea lor la stadiul industrial postuleaz pentru ele mprumuturi masive de tehnologii str ine. Dar aceste transferuri implic un climat de ncredere. Rolul esen ial al propriet ii industriale este de a nt ri climatul de ncredere. Cel care preia tehnologia va putea n plus s cunoasc consisten a a ceea ce i se propune gra ie brevetului. La rndul s u, donatorul va avea sentimentul unei mai mari securit i juridice. Dreptul propriet ii industriale este mai u or de cunoscut i de pus n oper dect dreptul obliga iilor. C ci n lipsa dreptului de proprietate industrial , opera iile sale sunt reglate prin dreptul obliga iilor. Pe de alt parte, absen a protec iei prin brevet nu incit de in torii de tehnologii s le transfere. Se cunosc toate dificult ile pe care le ntlne te negociatorul de know-how sau savoir-faire (nebrevetat) inut la relev ri suficiente pentru a aduce partenerul s u la a trata avnd grij s nu i se spun prea mult astfel nct interesul pentru achizi ionarea know-how ului s r mn puternic. Pe de alt parte, de in torul donator de tehnologie solicit ca tehnologia sa s fie protejat n ara beneficiar a transferului n scopul de a putea s se opun unei eventuale contrafaceri.

III. INVEN IA III.1 Izvoarele juridice III.1.1 Preciz ri prealabile. Ansamblul materiei inven iei este reglementat att prin izvoare interne, ct i prin izvoare interna ionale. n ceea ce prive te izvoarele interna ionale, reamintim c , potrivit art. 11 alin. (2) din Constitu ia Romniei, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern." III.1.2. Izvoare interne. n prezent, urm toarele acte normative interne sunt aplicabile n materia inven iei: 1) Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inven ie; 2) Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concuren ei neloiale 3) Articolele 61-63 i art. 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992); 4) Articolul 5 din Legea nr. 146 din 26 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru 5) Legea nr. 93 din 13 mai 1998 privind protec ia tranzitorie a brevetelor de inven ie (Monitorul Oficial nr. 186 din 20 mai 1998); 6) Legea nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele m suri pentru asigurarea respect rii drepturilor de proprietate intelectual n cadrul opera iunilor de v muire (Monitorul Oficial nr. 588 din 21 noiembrie 2000), modificat prin Ordonan a Guvernului nr. 59/2002 (Monitorul Oficial nr. 643 din 30 august 2002) (ordonan modificat prin Legea nr. 664 din 16 decembrie 2002, de aprobare a ordonan ei Monitorul Oficial nr. 930 din 19 decembrie 2002); 7) Ordonan a Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele n domeniul protec iei propriet ii industriale i regimul de utilizare a acestora 8) Codul penal: art. 299 (contrafacerea obiectului unei inven ii), art. 300 (punerea n circula ie a produselor contraf cute) i art. 301 (concuren a neloial ); 9) Hot rrea Guvernului nr. 499 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991; 10) Hot rrea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea i func ionarea Oficiului de Stat pentru Inven ii i M rci 11) Hot rrea Guvernului nr. 301 din 8 martie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele m suri pentru asigurarea respect rii drepturilor de proprietate intelectual n cadrul opera iunilor de v muire (Monitorul Oficial nr. 142 din 22 martie 2001); 12) Hot rrea Guvernului nr. 1585 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului ob inut de titularul unui brevet, prev zute de art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven ie, republicat (Monitorul Oficial nr. 32 din 22 ianuarie 2003); 13) Hot rrea Guvernului nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei na ionale n domeniul propriet ii intelectuale (Monitorul Oficial nr. 905 din 18 decembrie 2003); 14) Normele O.S.I.M. nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevet rii n str in tate a inven iilor romne ti (Monitorul Oficial nr. 67 din 18 februarie 1999) (modificate i completate prin Normele O.S.I.M. nr. 318/2000, publicate n Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000); 15) Instruc iunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier n proprietate industrial (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002).

16) Capitolul IV din Regulamentul privind autorizarea concentr rilor economice, aprobat prin Ordinul nr. 103 din 24 mai 2002 al pre edintelui Consiliului Concuren ei (Monitorul Oficial nr. 591 bis din 9 august 2002). III.1.3. Izvoare interna ionale. n prezent, urm toarele acte interna ionale sunt aplicabile n materia inven iei: 1) Conven ia de la Paris pentru ap rarea propriet ii industriale din 1883 (revizuit de mai multe ori, ultima dat la Stockholm n 1967), ratificat de Romnia pentru prima dat n 1920 i ultima dat prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969); 2) Conven ia de la Stockholm pentru instituirea Organiza iei Mondiale a Propriet ii Intelectuale din 14 iulie 1967 (ratificat prin Decretul nr. 1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969) ; 3) Tratatul de cooperare n materie de brevete de inven ie de la Washington din 19 iunie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979, publicat n Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979) ; 4) Acordul din 3 aprilie 1992 privind rela iile comerciale dintre Guvernul Romniei i Guvernul Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 50 din 27 mai 1992 (Monitorul Oficial nr. 116 din 1 iunie 1992); 5) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organiza iei Mondiale de Comer , din 15 aprilie 1994; ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 6) Acordul dintre Guvernul Romniei i Organiza ia European de Brevete privind cooperarea n domeniul brevetelor, semnat la Bucure ti la 9 septembrie 1994; ratificat prin Ordonan a Guvernului nr. 32 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobat prin Legea nr. 32 din 12 martie 1997 (Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997); modificat prin art. 12 alin. (1) din Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002); 7) Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea interna ional a brevetelor de inven ie, din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 (la care Romnia a aderat prin Legea nr. 3 din 8 ianuarie 1998 privind aderarea Romniei la aranjamentele instituind o clasificare interna ional n domeniul propriet ii industriale - Monitorul Oficial nr. 10 din 14 ianuarie 1998). 8) Conven ia privind eliberarea brevetelor europene, adoptat la Munchen la 5 octombrie 1973, precum i Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (la care Romnia a aderat prin Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002). III.2 No iunea,natura juridic i continutul dreptului subiectiv de proprietate industrial

III.2.1. Importan a reglement rii juridice a propriet ii industriale asupra inven iei. Importan a, n cadrul unei economii a pie ei libere, a protec iei juridice prin intermediul sistemului brevetelor de inven ie a fost astfel sintetizat : - Sistemul brevetelor de inven ie stimuleaz realizarea de inven ii oferind posibilitatea de recompensare a inventatorului i a acelora care l sprijin ; aceast perspectiv ncurajeaz alocarea de eforturi i de capital privat n domeniul cercet rii i al dezvolt rii tehnologice; - Sistemul brevetelor de inven ie stimuleaz investi ia de capital adi ional, necesar pentru etapa ulterioar a marketingului i a aplic rii inven iei; pe de alt parte, titularul brevetului de inven ie dobnde te, pentru o perioad limitat de timp, dreptul de a exclude orice alt persoan de la a fabrica, folosi ori comercializa inven ia brevetat ; - Prin acordarea protec iei, sistemul brevetelor de inven ie ncurajeaz dezv luirea ct mai rapid a informa iilor tehnologice, altfel unele dintre acestea putnd fi p strate secrete;

- Sistemul brevetelor de inven ie promoveaz schimbul benefic de produse, servicii i informa ii tehnologice peste grani ele na ionale prin acordarea protec iei pentru proprietatea industrial a persoanelor str ine. III.2.2. Distinc ii. Este necesar a se distinge ntre cele dou n elesuri ale no iunii de drept de proprietate industrial : proprietatea industrial ca institu ie juridic i proprietatea industrial ca drept subiectiv. n literatura juridic de specialitate, o asemenea distinc ie s-a realizat cu privire la dreptul de proprietate industrial n general (iar nu numai cu privire la dreptul de proprietate industrial asupra inven iei). Astfel, s-a ar tat c prin institu ia juridic a dreptului de proprietate industrial se n elege ansamblul de norme juridice care reglementeaz raporturile privitoare la crea iile intelectuale aplicabile n industrie, precum i la semnele distinctive ale unei asemenea activit i. Ct prive te proprietatea industrial ca drept subiectiv, s-a considerat c stricto sensu - aceasta este acea posibilitate, recunoscut de lege titularului acestui drept persoan fizic sau persoan juridic de a folosi, n mod exclusiv, o crea ie intelectual aplicabil n industrie sau un semn distinctiv al unei asemenea activit i industriale. Fa de tema prezentei lucr ri, n cele ce urmeaz se va avea n vedere n elesul de drept subiectiv de proprietate industrial , i mai precis dreptul subiectiv stricto sensu de proprietate industrial . III.2.3. Defini ia dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei. Prin dreptul subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei se n elege posibilitatea juridic recunoscut titularului de brevet de inven ie de a exploata, n mod exclusiv, inven ia brevetat . Con inutul acestei defini ii rezult din prevederile art. 33 alin. (1), potrivit cu care titularului brevetului de inven ie i se confer un drept exclusiv de exploatare. Identificarea dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei cu dreptul de exploatare exclusiv a inven iei brevetate este larg mp rt it n doctrin chiar i dac numai implicit.Sub aspect terminologic, expresiile de drept la brevet ori drept de brevet acoper , deopotriv , astfel cum s-a subliniat, no iunea de drept subiectiv de proprietate industrial , deci pe aceea de drept de exploatare exclusiv asupra inven iei.Ad ug m c aceea i precizare trebuie f cut i n ceea ce prive te expresiile dreptul de monopol asupra inven iei i monopol de exploatare sau alte variante ale acestora. III.2.4. Caractere juridice. Analiza regimului juridic al dreptului de exploatare exclusiv asupra inven iei relev existen a urm toarelor caractere juridice esen iale ale dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei :drept absolut, opozabil erga omnes; drept patrimonial; drept alienabil; drept temporar; drept - n principiu - teritorial. a)Drept absolut, opozabil erga omnes. Caracterul absolut al dreptului de exploatare exclusiv asupra inven iei permite titularului brevetului ca - n principiu- s opun prerogativele sale oric rui subiect de drept; cu alte cuvinte, acestui drept i corespunde un subiect pasiv general. b) Drept patrimonial.Dreptul de exploatare exclusiv a inven iei are ca obiect un bun i, de aceea, are valoare economic . c) Drept alienabil. Dreptul de exploatare exclusiv poate fi transmis, n ansamblul s u ori numai ct prive te anumite prerogative componente. Transmiterea se poate face prin acte inter vivos sau mortis causa. d) Drept temporar. Potrivit art. 33 alin. (1), dreptul exclusiv de exploatare este conferit titularului brevetului pe ntreaga durat de protec ie a acestuia, iar conform art. 31 alin. (1), Durata de protec ie a unui brevet de inven ie este de 20 de ani [].. Astfel cum s-a ar tat n literatura juridic de specialitate, "Limitarea n timp a dreptului exclusiv de exploatare a inven iei de c tre titular prezint o mare importan i a fost determinat de motive sociale, pentru

progresul economic i tehnico- tiin ific, cunoscut fiind c dup ncetarea dreptului exclusiv, folosirea inven iei este liber i gratuit ." e) Drept n principiu teritorial. ntruct, conform art. 1, Drepturile asupra inven iei sunt recunoscute i ap rate pe teritoriul Romniei [], rezult c i dreptul de exploatare exclusiv a inven iei brevetate func ioneaz numai pentru teritoriul Romniei, adic pentru teritoriul statului care a acordat brevetul de inven ie. Actele de exploatare a inven iei s vr ite n afara teritoriului statului care a acordat brevetul pot c dea, eventual, sub protec ia juridic a statelor str ine unde asemenea acte au fost s vr ite, dac acea inven ie a fost brevetat i n acele alte state. Efectele teritoriale ale brevetelor de inven ie pot fi ns nl turate ori limitate prin intermediul conven iilor interna ionale ncheiate n domeniul inven iilor, care pot stabili eliberarea unui singur brevet, dar care confer protec ie juridic pe teritoriul mai multor state ori care pot reglementa o procedur unic sau simplificat care s conduc la eliberarea de brevete pentru aceea i inven ie n mai multe state. III.2.5 Natura juridic a dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei Scurt istoric. Astfel cum s-a ar tat, n istoria evolu iei brevetelor de inven ie se remarc existen a a trei perioade importante, astfel:perioada privilegiilor, situat ntre secolul al XV-lea i secolul al XVIII-lea, n cursul c reia suveranul acorda monopolul de exploatare doar dac i se p rea oportun, astfel nct conceptul de utilitate i acela de favoritism de ineau un rol important; perioada brevetelor na ionale (1790 - 1883), n cursul c reia fiecare inventator avea dreptul s solicite ob inerea unui brevet, a c rui acordare depindea exclusiv de factori obiectivi; n aceast perioad ns , protec ia inven iilor na ionale nu era asigurat n str in tate;perioada interna ionaliz rii brevetelor de inven ie, care a nceput n anul 1883 i continu i n prezent, perioad n cursul c reia protec ia inven iilor n afara rii de origine s-a dezvoltat n paralel cu comer ul interna ional, fenomen la care au contribuit conven iile interna ionale sau regionale. Problema naturii juridice a dreptului inventatorului. Concep ia conform c reia dreptul inventatorului este un drept de proprietate. Odat n scute, drepturile inventatorului trebuia s fie ncadrate n clasificarea drepturilor subiective, ceea ce presupunea stabilirea naturii lor juridice. n anul 1791, n raportul prezentat Adun rii Constituante a Fran ei, Chapelier ar ta: "Cea mai sacr , cea mai legitim , cea mai inatacabil i, s-ar putea spune, cea mai personal dintre toate propriet ile este opera intelectual , fructul gndirii scriitorului". n felul acesta, nu numai c a fost consacrat expresia "proprietate industrial , literar i artistic ", dar, totodat , prin legisla ia adoptat n timpul Revolu iei franceze, recunoscndu-se pentru prima oar - n forma lor modern - drepturile inventatorului (ca i, de altfel, pe cele ale autorului operelor literare, artistice i tiin ifice), acestora le-a fost conferit calificarea de drepturi de proprietate. n condi iile n care primele legi care au reglementat aceste drepturi sunt categorice n a le califica drepturi de proprietate, conforme dreptului natural, fiind confirmate i de jurispruden , legisla ia de mai trziu evit calificarea expres ca drept de proprietate, aceasta fiind nlocuit cu reglementarea propriu-zis a con inutului dreptului. Aceea i atitudine caracterizeaz i jurispruden a. Astfel, o decizie a Cur ii de Apel din Paris din 8 decembrie 1853 cuprinde urm torul considerent: Crea ia unei opere literare sau artistice constituie, n folosul autorului ei, o proprietate al c rei fundament se afl n dreptul natural i dreptul gin ilor... .Ulterior, la 25 iulie 1887, Curtea de Casa ie statueaz c Departe de a constitui o proprietate ca aceea definit i organizat de Codul civil pentru mobile i imobile, drepturile de autor nu dau titularilor lor dect privilegiul exclusiv al unei exploat ri temporare.

n decursul timpului, concep ia conform c reia drepturile inventatorului constituie un drept de proprietate a fost criticat pentru mai multe motive. Astfel, s-a ar tat c , spre deosebire de dreptul de proprietate, dreptul autorului i inventatorului este un drept temporar. n condi iile n care caracterul exclusiv i opozabil tuturor este elementul comun principal, care leag drepturile intelectuale de dreptul de proprietate, totu i analogia nu mai poate fi continuat . Drepturile intelectuale nu se pot dobndi prin prescrip ie, nu sunt sanc ionate de ac iunea n revendicare, nu sunt supuse aceleia i reglement ri cu dreptul de proprietate. Asimilarea lor cu dreptul de proprietate nu dezv luie con inutul acestor drepturi, care consist , de fapt, ntr-un monopol de exploatare sustras (spre deosebire de cel pe care l confer proprietatea corporal ) legii concuren ei. Concep ia conform c reia drepturile intelectuale constituie o categorie distinct de drepturi. Pornind de la clasificarea roman a drepturilor n drepturi personale (iura in persona ipsa), drepturi obliga ionale (iura in persona aliena) i drepturi reale (iura in re materiali), E. Picard a ad ugat, n anul 1877, o a patra categorie de drepturi patrimoniale: drepturile intelectuale. Aceast idee a fost adoptat ulterior de numero i juri ti i, de asemenea, a fost consacrat n unele acte normative. i teoria drepturilor intelectuale a fost criticat , ar tndu-se c , dac eticheta drepturi intelectuale este potrivit pentru a desemna drepturile inventatorului, ea apare cu totul necorespunz toare atunci cnd este aplicat m rcilor de fabric sau numelui comercial. Construc ia are un caracter negativ, fiind ntemeiat pe afirma ia c drepturile intelectuale nu sunt nici drepturi reale i nici drepturi de crean , dar f r a se ar ta care este natura lor. Concep ia bunurilor imateriale ca o categorie distinct de drepturi patrimoniale. Teoria existen ei unei categorii distincte de drepturi, denumite drepturi asupra bunurilor imateriale, a fost elaborat de juristul german J. Kohler i domin nc dreptul german i pe cel elve ian.Teoria lui J. Kohler accentueaz asupra naturii diferite a obiectului asupra c ruia poart drepturile intelectuale, pentru a ar ta de ce titularii lor sunt singurii judec tori ai oportunit ii public rii acesteia, precum i de ce, pe de alt parte, ar fi de neconceput ca acest drept absolut s fie perpetuu, pentru c , asemenea ideilor, crea iile de form au, n momentul n care creatorul lor a decis s le livreze publicului, o for de propagare care nu poate fi la infinit contrariat de voin a suveran a unuia singur." i aceast concep ie a fost criticat , ntruct, ntruct porne te de la o confuzie ntre drept i obiectul asupra c ruia acesta poart (bunul imaterial), n condi iile n care, n realitate, con inutul acestui drept este monopolul de exploatare. Concep ia drepturilor de clientel . No iunea de drepturi de clientel a fost introdus n dreptul modern de P. Roubier, care a pornit de la utilitatea economic a drepturilor numite pn atunci intelectuale, constatnd c acestea tind, fiecare n parte, sub diferite forme, la cucerirea clientelei fie pentru un bun imaterial (inven ie, oper de art ), fie cu ajutorul unui bun imaterial (marc , nume, emblem ). Teoria drepturilor de clientel a fost supus unor variate critici, dintre care cea mai important este aceea c , ntr-o asemenea concep ie, aspectul moral al dreptului este l sat n umbr . Concep ia drepturilor de monopol. Sus inut de R. Franceschelli aceast concep ie face din drepturile autorilor i inventatorilor o categorie distinct de drepturi, denumite drepturi de monopol, pentru a se sublinia caracterul lor structural fundamental i, totodat , elementul lor func ional (func ia de concuren pe care o exercit ). Analiznd con inutul drepturilor al c ror loc l caut n clasificarea general , R. Franceschelli relev ca fiind de esen a lor dreptul de a realiza i exploata economic obiectul inven iei sau operei, precum i dreptul de a mpiedica pe ter ii care au cump rat obiectul de a-l reproduce, multiplica i vinde. Cea dinti dintre aceste facult i apar ine ns inventatorului i autorului n temeiul dreptului comun, care atribuie celui care a creat un bun rezultatul crea iei sale i dreptul de a trage din el foloasele pe care le comport . Dimpotriv , cea de-a a doua facultate men ionat mai sus este

recunoscut autorilor i inventatorilor n temeiul legii speciale care adaug situa iei rezultate din aplicarea dreptului comun, acest jus prohibendi, acest jus excludendi alios. Pe baza identific rii tr s turilor caracteristice ale drepturilor autorilor i inventatorilor, autorul acestei teorii arat c drepturile analizate nu pot fi ncadrate n categoria drepturilor obliga ionale, ntruct au un caracter absolut, iar nu relativ i, de aceea, dreptul de monopol constituie cel mai potrivit concept n care s fie ncadrate. Teoria drepturilor de monopol a fost criticat , printre altele, pentru c ignor aspectul moral al dreptului subiectiv analizat. Concep ia personalit ii dreptului autorului sau inventatorului. Potrivit acestei teorii (care, spre deosebire de cele expuse anterior, are un caracter monist), dreptul moral i dreptul privativ de exploatare sunt dou aspecte ale aceluia i drept, care ar avea un caracter personal. Aceast concep ie a fost sus inut mai ales n Germania. Totu i, n doctrin i jurispruden este respins tendin a de a reduce dreptul privativ de exploatare la un simplu aspect al dreptului moral, ca fiind artificial i for at . Concep ii elaborate n doctrina juridic romn postbelic . Urm toarele concep ii au fost elaborate n doctrina juridic romn postbelic n privin a naturii juridice a dreptului subiectiv al inventatorului: complex de drepturi patrimoniale i personal-nepatrimoniale; drept personalnepatrimonial; drept real purtnd asupra unui bun incorporal care este destinat utiliz rii n industrie. Concep ia conform c reia dreptul subiectiv de inventator constituie un complex de drepturi patrimoniale i personal-nepatrimoniale. Teoria naturii complexe a dreptului subiectiv de inventator a fost sus inut pentru prima dat n doctrina juridic romn de M.-I. Eremia pe baza urm toarelor categorii de argumente: existen a dispozi iilor Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor, care se refer n mod expres la drepturile patrimoniale i nepatrimoniale ale autorului; b) interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice, n sensul c , prin referirea la dreptul personal nepatrimonial al autorului i inventatorului, textul las n afara reglement rii sale aspectul patrimonial al acestui drept; c) complexul de drepturi al autorului, prev zut de art. 3 din men ionatul Decret nr. 321/1956, cuprinde dou drepturi de natur necontestat patrimonial , i anume: dreptul de a trage foloase patrimoniale din reproducerea, difuzarea, reprezentarea sau executarea operei i dreptul la repara ie patrimonial n caz de folosire f r drept a operei; d) necesitatea de a lega dreptul la recompens i celelalte drepturi patrimoniale ale autorului de faptul juridic al crea iei, nl turnd astfel concluzia c ele ar izvor dintr-o concesiune mai mult sau mai pu in arbitrar a legii. Teza caracterului complex al drepturilor autorilor a fost expus pe larg i de C. St tescu, ar tnduse c , n cadrul dreptului romn, nu se poate ignora clasificarea atributelor autorului n drepturi personal- nepatrimoniale i drepturi patrimoniale, ntruct o asemenea mp r ire este adoptat n chiar actele normative care reglementeaz dreptul de autor. De asemenea, St. C rpenaru s-a raliat acestei teorii, ar tnd c "dreptul de autor, ca i dreptul de inovator este un drept subiectiv complex n al c rui con inut intr deopotriv drepturi personale nepaatrimoniale i drepturi patrimoniale, f r ca unele dintre ele s aib primatul asupra celorlalte." Aceast concep ie a fost ns criticat pentru urm toarele ra iuni: a) n ceea ce prive te argumentul dedus din existen a n complexul de drepturi ale autorului a unor facult i al c ror caracter patrimonial nu poate fi contestat, s-a ar tat c , cel pu in referitor la dreptul la repara ia prejudiciilor cauzate prin nc lcarea dreptului personal-nepatrimonial (n cazul prev zut de art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956, prin nc lcarea dreptului de a consim i la folosirea operei de c tre al ii), argumentul este neconcludent. ntr-adev r, potrivit art. 54 din Decretul nr. 31/1954, modificat prin Legea nr. 4/1956, Persoana care a suferit o atingere n

dreptul s u la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputa ie, n dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere tiin ifice, artistice ori literare, de inventator sau n orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instan ei judec tore ti ncetarea s vr irii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus-ar tate. Aceasta este repara ia moral i social a nc lc rii drepturilor personal-nepatrimoniale recunoscute de lege. Dac , ns , nc lcarea unui drept personal-nepatrimonial pricinuie te titularului [...] vreo pagub patrimonial , legea civil oblig pe cel care prin fapta sa ilicit , a cauzat aceast pagub s i-o repare integral, cel mai adesea pe calea desp gubirilor b ne ti, potrivit regulilor privitoare la responsabilitatea civil .Prin urmare, dreptul la repara ie, care poate fi i patrimonial, exist i n cazul dreptului la nume, onoare etc., a c ror natur de drepturi personal-nepatrimoniale nu a fost niciodat contestat . Este evident c nu s-ar putea sus ine c dreptul la nume sau la onoare nu ar fi un drept personal-nepatrimonial, pentru simplul motiv c i n cazul nc lc rii acestui drept se face aplicarea principiului general al r spunderii civile. Este indiscutabil c , i n cazul aplic rii art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956 privitor la dreptul de autor, autorul va trebui s fac dovada pagubei patrimoniale suferite prin nc lcarea dreptului s u, pentru c , altfel, instan a ar fi n imposibilitate s aprecieze cuantumul daunelor ce ar avea de acordat. b) Argumentul dedus din interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 nu este concludent, ntruct din faptul c legiuitorul folose te exprimarea dreptul personal nepatrimonial al autorului i inventatorului se poate deduce tot att de bine c formula calific dreptul subiectiv al autorilor i inventatorilor n ansamblul prerogativelor sale. c) Ct prive te argumentul dedus din necesitatea de a lega dreptul la recompens i celelalte drepturi patrimoniale de faptul crea iei, n mod direct iar nu mediat, acesta trebuie nl turat pentru urm toarele motive: - solu ia propus nu satisface aceast necesitate dect n parte, i anume pentru primul din cele dou drepturi patrimoniale enumerate, dreptul la repara ie r mnnd i n acest caz legat numai n mod mediat de faptul crea iei, i anume prin delictul civil de nc lcare a dreptului autorului; - dreptul la recompens , fiind o form de retribu ie pentru munc , este n modul cel mai strns legat de munca creatoare, i ar fi greu s se imagineze o leg tur mai strns ; - n sfr it, chiar n ipoteza c dreptul autorului sau inventatorului ar fi privit ca un complex de drepturi patrimoniale i nepatrimoniale, nc i atunci ele i au, n ultim analiz , izvorul n lege, care recunoa te aceste drepturi i, prin urmare, nici adoptnd solu ia propus nu am fi la ad postul criticii legate de caracterul arbitrar al concesiunii legii. Concep ia conform c reia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept personalnepatrimonial. Aceast concep ie a fost pentru prima dat elaborat de c tre A. Iona cu, fiind ulterior mp rt it i de c tre Y. Eminescu.Astfel, analiznd con inutul dreptului de autor, definit de art. 3 din Decretul nr. 321/1956, A. Iona cu nvedereaz dependen a elementelor patrimoniale care alc tuiesc acest con inut de drepturile personal-nepatrimoniale, ajungnd la concluzia c dreptul de autor este un drept personal nepatrimonial ce d na tere, pe cale de consecin , i la drepturi de ordin patrimonial care, fiind mpletite organic cu cele de ordin personal-nepatrimonial, formeaz un tot unitar.Acela i autor subliniaz caracterul precump nitor al dreptului nepatrimonial de autor att prin raportul de ntietate al elementelor nepatrimoniale fa de cele patrimoniale, ct i prin caracterul drepturilor patrimoniale de a fi consecin a celor personalnepatrimoniale i, n sfr it, prin ocrotirea, nelimitat n timp, a con inutului unor drepturi personal-nepatrimoniale. mp rt ind aceea i concep ie, Y. Eminescu a ar tat c , pentru a se determina natura unui drept, trebuie s se in seama de ceea ce, n con inutul acelui drept, este de esen a sa. Or, ceea ce este de esen a dreptului de autor i de inventator este con inutul s u personal- nepatrimonial. A a se explic faptul c dreptul de autor, ca i acela de inventator, pot exista f r a comporta vreo

prerogativ patrimonial , dar existen a lor n afara prerogativelor nepatrimoniale este de neconceput. Concep ia conform c reia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept real purtnd asupra unui bun incorporal i care este destinat utiliz rii n industrie. Aceast concep ie a fost elaborat de A. Petrescu, care, pornind de la distinc ia dintre conceptul de drept subiectiv de proprietate industrial stricto sensu i, respectiv, conceptul de drept subiectiv de proprietate industrial lato sensu, cel dinti fiind identificat cu dreptul de exploatare exclusiv care poart asupra unei crea ii industriale (de exemplu, inven ia) sau a unui semn distinctiv al unei asemenea activit i industriale, ajunge la concluzia c problema naturii juridice a dreptului subiectiv de proprietate industrial stricto sensu se solu ioneaz prin stabilirea naturii juridice a dreptului exclusiv de exploatare.Sub acest din urm aspect, se arat c este evident c , n leg tur cu crea iile intelectuale, se nasc att drepturi personal-nepatrimoniale, ct i drepturi patrimoniale, dar de aici nu se poate trage, mai departe, concluzia c ne afl m n prezen a unui drept complex, fiindc , n realitate, este vorba despre o sum de drepturi distincte. Se remarc , de asemenea, c drepturile n scute n leg tur cu o crea ie industrial nu ntotdeauna au ca obiect ns i acea crea ie industrial ; astfel, de exemplu, dac este adev rat c obiectul direct al dreptului de exploatare a inven iei este inven ia ns i, nu mai pu in adev rat este i c drepturile personal-nepatrimoniale ale inventatorului au ca obiect respectul personalit ii autorului. Sub un alt aspect, se mai observ c exist unanimitate n sensul c n leg tur cu marca nu se nasc drepturi personal-nepatrimoniale, ci numai dreptul de exploatare exclusiv a m rcii, care - din nou n mod necontestat - are natura unui drept patrimonial. A a fiind, este firesc s se considere c dreptul de proprietate industrial asupra m rcii (sau asupra unui alt semn distinctiv utilizat n industrie), precum i cel asupra unei crea ii industriale (de exemplu, inven ia) s aib aceea i natur juridic . Analiza caracterelor juridice ale dreptului de exploatare exclusiv duce la concluzia c acesta nu poate fi ncadrat tale quale ntr-una sau alta dintre categoriile clasice de drepturi patrimoniale civile: drepturi de crean i, respectiv, drepturi reale. Este ns cert c dreptul de exploatare exclusiv , care are caracter relativ, nu poate fi considerat un drept de crean . Pe de alt parte, acest drept subiectiv se apropie de dreptul (clasic) de proprietate, de i ntre cele dou drepturi exist diferen e certe, i anume: -sub aspectul obiectului (obiect incorporal, iar nu un lucru); -sub aspectul duratei n timp (caracter temporar, iar nu perpetuu); -sub aspectul ocrotirii n spa iu (caracter teritorial, iar nu ocrotire indiferent de teritoriul n care obiectul este plasat). Sunt, totu i, deosebit de semnificative asem n rile dintre cele dou drepturi subiective, astfel: ambele se exercit direct asupra obiectului lor (crea ia industrial sau semnul distinctiv, respectiv, lucrul), f r s fie necesar concursul altor persoane; prerogativele componente sunt, mutatis mutandis, identice; tr s turile de drept absolut, patrimonial, transmisibil le sunt comune. A a fiind, se concluzioneaz c dreptul subiectiv de proprietate industrial stricto sensu este un drept real ce poart asupra unui bun incorporal care este destinat utiliz rii n industrie. III.2.6 Con inutul dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei III.2.6.1 Dreptul de exploatare a inven iei 1. Generalit i. Planul expunerii. Con inutul dreptului de proprietate industrial asupra inven iei trebuie examinat sub dou aspecte, al c ror ansamblu determin specificul acestui drept:

a) con inutul exploat rii pe care este ndrituit s o exercite titularul asupra inven iei (dreptul de exploatare a inven iei) - care este latura pozitiv a dreptului; b) con inutul exclusivit ii recunoscute titularului (dreptul la exclusivitatea exploat rii inven iei) care este latura negativ a dreptului. De aceea, analiza con inutului dreptului de proprietate industrial asupra inven iei presupune analiza, separat , a acestor dou laturi. n plus, este necesar analizarea i a dreptului provizoriu de exploatare exclusiv a inven iei. 2. Dreptul de exploatare a inven iei brevetate. Prerogativele componente. Asem n tor reglement rii anterioare, nici Legea nr. 64/1991, republicat , nu con ine un text general privitor la prerogativele ce alc tuiesc latura pozitiv a dreptului de proprietate industrial asupra inven iei. De aceea, pentru identificarea acestora, este necesar raportarea la natura juridic a acestui drept - drept real purtnd asupra unui bun incorporal utilizat n industrie-, spre a constata existen a prerogativelor jus possidendi, jus utendi, jus fruendi i jus abutendi (evident, cu nuan ele impuse de specificul materiei).De asemenea, n acela i scop poate fi continuat raportarea la con inutul constitutiv al infrac iunii de contrafacere (prev zut de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, republicat , care reia dispozi iile art. 299 i 300 din Codul penal), n sensul de a se socoti c titularul brevetului de ine anumite prerogative care, dac ar fi utilizate f r consim mntul s u de c tre o alt persoan , ar fi socotite ilicite, determinnd r spunderea penal a acesteia din urm .Cu toate acestea, de i noua reglementare (la fel ca i cea anterioar ) nu con ine un text general care s stabileasc direct con inutul dreptului de exploatare exclusiv , nu mai pu in, totu i, ea permite a se ad uga nc un procedeu de identificare indirect a prerogativelor. Este vorba despre mprejurarea c n art. 33 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicat , se enumer (ca o noutate fa de Legea nr. 62/1974) activit ile ce sunt interzise ter ilor, dac nu exist autorizarea n acest sens a titularului de brevet. A a fiind, se va n elege c , indirect, se reglementeaz prerogativele ce compun dreptul de exploatare a inven iei, fiindc ceea ce este interzis ter ilor este permis titularului de brevet. 2.1. Jus possidendi. Prerogativa posesiei acelui bun incorporal care este crea ia intelectual a inven iei are semnifica ia c titularul brevetului are posibilitatea de a cunoa te acea crea ie intelectual i de a decide dac i n ce modalitate s o utilizeze. 2.2. Jus utendi.Prerogativa dreptului de a folosi inven ia pentru sine are semnifica ia c titularul brevetului poate fabrica produsele, pe care, apoi, are posibilitatea de a le folosi sau poate folosi procedeele ori metodele ce constituie obiectul brevetului. 2.3. Jus fruendi.Prerogativa dreptului de a culege fructele inven iei se realizeaz , n primul rnd, prin comercializarea, oferirea spre vnzare, importul sau exportul, stocarea n vederea comercializ rii, oferirii spre vnzare sau folosirii a produselor ce constituie obiectul inven iei i, n al doilea rnd, prin ncheierea de contracte de licen prin care se transmit una sau mai multe dintre componentele de mai sus ale acestei prerogative sau se transmite folosirea, n totalitate ori par ial, a procedeului ori metodei ce constituie obiectul brevetului. 2.4. Jus abutendi.Prerogativa dispozi iei din punct de vedere material este inaplicabil n privin a bunurilor incorporale, a a cum este i inven ia. Pe de alt parte, prerogativa dispozi iei juridice are semnifica ia c titularul brevetului poate cesiona, n tot sau n parte, dreptul subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei brevetate. 3. Preciz ri privind dreptul de exploatare a inven iei de perfec ionare (complementare). Anterior modific rii Legii nr. 64/1991 prin Legea nr. 203/2002, art. 36 stabilea c "Titularul brevetului unei inven ii de perfec ionare poate exploata inven ia sa numai cu acordul titularului inven iei la care se refer perfec ionarea", cu consecin a c un asemenea acord nu era necesar pentru brevetarea inven iei de perfec ionare (complementare), ci numai pentru exploatarea acesteia, dup ob inerea brevetului. n prezent, art. 32 din Legea nr. 64/1991, republicat , dispune c Pentru o inven ie dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicat f r a aduce atingere unei inven ii dintr-o cerere de brevet anterioar i brevetat , OSIM va lua o hot rre de acordare numai dup notificarea tuturor p r ilor interesate cu privire la rela ia dintre inven ii. A adar, nici n prezent eliberarea ns i a brevetului

nu este condi ionat de existen a acordului titularului brevetului anterior, ci este obligatorie doar efectuarea de c tre OSIM a comunic rilor necesare pentru ca att titularul brevetului anterior, ct i solicitantul brevetului inven iei de perfec ionare s se afle n deplin cuno tin de cauz asupra rela iei dintre cele dou inven ii.Iar n situa ia n care, dup ce s-au efectuat asemenea notific ri, sunt ndeplinite condi iile d fond i de form pentru eliberarea brevetului, devin aplicabile prevederile art. 49 alin. (8) din Legea nr. 64/1991, republicat , care permit exploatarea att a brevetului anterior, ct i a celui ulterior numai pe baza unor licen e obligatorii reciproce, prin ndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi ii: a) inven ia revendicat n brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substan ial n raport cu inven ia revendicat n brevetul anterior; b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licen reciproc , n condi ii rezonabile pentru utilizarea inven iei revendicate n brevetul ulterior; c) utilizarea autorizat n raport cu brevetul anterior este netransmisibil , cu excep ia cazului n care o licen este, de asemenea, transmis . 4. Exploatarea inven iei brevetate obliga ie a titularului de brevet. Titularul brevetului de inven ie are nu numai dreptul de exploatare a inven iei, dar, cu anumite circumstan ieri, acestuia i revine i obliga ia juridic de a proceda, n cadrul anumitor termene limit , la exploatarea inven iei brevetate, n caz contrar fiind aplicabile sanc iuni (a a-numitele licen e obligatorii, conform art. 48-52). III.2.6.1 Dreptul la exclisivitatea exploat rii inven iei 1. Defini ie. Acest drept constituie posibilitatea juridic , recunoscut titularului brevetului, de a opune tuturor celorlalte persoane prerogativa sa de a exploata inven ia brevetat . 2. Con inut. Conform art. 33 alin. (2), "Este interzis efectuarea f r consim mntul titularului a urm toarelor acte: a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vnzare, vnzarea sau importul n vederea folosirii, oferirii spre vnzare ori vnz rii, n cazul n care obiectul brevetului este un produs; b) utilizarea procedeului, precum i folosirea, oferirea spre vnzare, vnzarea sau importul n aceste scopuri a produsului ob inut direct prin procedeul brevetat, n cazul n care obiectul brevetului este un produs."Iar conform alin. (3) al art. 33, "ntinderea protec iei conferite prin brevet este determinat de con inutul revendic rilor. Totodat descrierea i desenele inven iei servesc la interpretarea revendic rilor." Con inutul exclusivit ii este dat, astfel, n principiu, de con inutul -r sturnat - al dreptului de exploatare, a adar de con inutul laturii pozitive a dreptului de proprietate industrial asupra inven iei. Exclusivitatea exploat rii constituie specificul esen ial al acestui drept subiectiv. Astfel cum s-a precizat, Sunt drepturi exclusive acelea care atribuie titularului lor puterea de a interzice utilizarea unui bun imaterial conform destina iei acestuia, n m sura n care legea nu limiteaz prin excep ii aceast prerogativ .Sau, n al i termeni: Dreptul titularului brevetului se nume te exclusiv pentru c permite excluderea altor persoane de la exploatarea inven iei i pentru c titularul brevetului este singurul c ruia i se ng duie aceast exploatare atta timp ct altora nu le este acordat o autorizare n acest sens, de exemplu pe calea unei licen e. nc lcarea prerogativei exclusivit ii, prin oricare dintre activit ile enumerate n art. 33 alin. (2), atrage posibilitatea recurgerii la o ac iune de asemenea specific denumit ac iune n contrafacere i care, n principiu, este rezervat titularului brevetului de inven ie. Trebuie ns subliniat c enumerarea cuprins n art. 33 alin. (2) este limitativ , astfel nct numai pentru s vr irea acestor activit i nominalizate este admisibil ac iunea n contrafacere. Pe de alt parte, astfel cum s-a subliniat, con inutul dreptului la exclusivitatea exploat rii deriv i din natura dreptului de proprietate industrial de a fi un drept absolut, opozabil erga omnes, cu consecin a c titularul s u poate pretinde tuturor celorlalte persoane s nu ntreprind nici o activitate oricare ar fi natura acesteia - prin care s stnjeneasc existen a acestui drept

subiectiv. De aceea, nc lcarea obliga iei negative generalea subiec ilor pasivi d dreptul la utilizarea ac iunilor de drept comun, precum ac iunea n r spundere civil delictual sau ac iunea pentru mbog ire f r just cauz ac iuni care, ns , de aceast dat , nu mai sunt condi ionate de dovedirea calit ii de titular al brevetului de inven ie. 3.1. Fabricarea produselor. Fabricarea produselor const n realizarea material a unui obiect identic ori similar cu cel ce formeaz obiectul-produs al inven iei brevetate. Este suficient fabricarea produsului, chiar dac acesta nu a fost utilizat ori pus n vnzare. n toate cazurile, fabricarea trebuie s fi fost finalizat , nu numai nceput ; cu toate acestea, dac fabricarea a fost ntrerupt de ac iunea formulat de c tre titularul brevetului, se poate considera c s-a produs o contrafacere par ial , ct prive te por iunile fabricate ori aflate n curs de execu ie.n jurispruden a francez , s-a decis c dobnditorul produsului la care se pune problema pieselor de schimb sau aceea a repara iilor nu are obliga ia de a se adresa titularului brevetului spre a ob ine acele piese de schimb ori spre a efectua repara ia; o asemenea obliga ie exist ns dac este vorba despre repara ii care sunt echivalente cu reconstruc ia sau nlocuirea obiectului supus repara iilor.Sub un alt aspect, se consider c fabricarea chiar i a unui singur obiect i chiar dac aceast fabricare nu s-a realizat n scopul comercializ rii cade sub inciden a legii, constituind contrafacere. Reproducerea n dimensiuni reduse a unui obiect brevetat, ceea ce face imposibil ntrebuin area acestuia n industrie (de exemplu, o ma in rie redus n dimensiuni spre a servi drept model) nu constituie contrafacere. Jurispruden a i doctrina au elaborat, n decursul timpului, unele reguli generale referitoare la compararea obiectului protejat prin brevetul de inven ie cu obiectul contraf cut prin fabricare, spre a se stabili dac a fost nc lcat ori nu exclusivitatea recunoscut titularului de brevet, a adar dac a existat sau nu contrafacere. a) Astfel, mai nti, n cazul reproducerii servile nu se ridic probleme, aceasta constituind ntotdeauna nc lcarea exclusivit ii recunoscute titularului brevetului. b) n al doilea rnd, conform teoriei variantelor de execu ie, aplicabil n cazul n care reproducerea nu este servil , se consider c a fost nc lcat exclusivitatea dac la obiectul reprodus se reg sesc elementele constitutive esen iale ale inven iei. Astfel, simpla schimbare a materialului, a formei, a dispunerii, a dimensiunilor f r a se aduce un rezultat industrial nou nu constituie dect variante de execu ie a produsului protejat prin brevet. c) n al treilea rnd, contrafacerea se apreciaz n raport cu asem n rile, iar nu cu deosebirile. Cu alte cuvinte, nu prezint importan dac obiectul reprodus con ine, n acela i timp, i unele diferen e fa de produsul brevetat, n ipoteza n care, la compara ie, rezult existen a asem n rilor sub aspectul elementelor esen iale i caracteristice ale inven iei. d) n al patrulea rnd, conform teoriei echivalentelor, se consider c exist nc lcarea exclusivit ii atunci cnd un element din structura produsului este nlocuit cu un element diferit, care ndepline te aceea i func ie i determin un rezultat identic sau chiar asem n tor. e) n sfr it, regula inadmisibilit ii asocierii mai multor brevete arat c persoana care este titular al mai multor titluri de protec ie nu are dreptul de a le invoca n mod concomitent n privin a obiectului fabricat de c tre ter , sus innd c acesta a luat cte un element din fiecare brevet. Regula se explic prin aceea c brevetul constituie un titlu separat i distinct de orice alt brevet. 3.2. Folosirea produselor. Aceast form de nc lcare a exclusivit ii recunoscute titularului de brevet de inven ie este distinct de fabricarea produselor, de i, de cele mai multe ori, persoana care fabric produsele le i folose te; realizarea cumulativ a acestor dou activit i constituie o agravant .Exist contrafacere att n cazul folosirii produsului brevetat, ct i n acela al folosirii procedeului ori a metodei brevetate, precum i n cazul folosirii unui produs nebrevetat, dar care a fost ob inut printr-un procedeu sau o metod brevetate.Existen a ori absen a calit ii de comerciant este nerelevant , dar numai folosirea n scop comercial nu i aceea n scop personal constituie nc lcare a exclusivit ii.n toate cazurile, reaua-credin a celui care

folose te produsele trebuie dovedit , deoarece este posibil ca produsele folosite s fi fost puse n circula ie cu acordul titularului de brevet. 3.3. Oferirea spre vnzare a produselor i vnzarea acestora. Exclusivitatea titularului de brevet este nc lcat att atunci cnd comercializarea s-a f cut de c tre un comerciant, ct i cnd punerea n circula ie apar ine unui necomerciant, fiind de asemenea indiferent dac s-a s vr it doar un act izolat ori dac nu s-a ob inut nici un beneficiu; sub acest din urm aspect, totu i, se consider c dona ia produselor contraf cute ori nchirierea acestora nu cade sub inciden a legii. Exclusivitatea este nc lcat nu numai atunci cnd comercializarea are ca destina ie pia a intern , ci i atunci cnd se realizeaz prin export, important fiind numai dac ncheierea contractului s-a f cut pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de inven ie invocat; de aceea, ne afl m n prezen a contrafacerii chiar i atunci cnd, contractul fiind ncheiat pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de inven ie, marfa este expediat dintr-o ar str in c tre o alt ar str in . Salaria ii-vnz tori sau intermediarii de comer (comisionarii) nu pot fi considera i, ei n i i, ca nc lcnd dispozi iile art. 34 alin. 1, acestea urmnd a se aplica ns , dup caz, patronilor acestora sau acelora care se servesc de ei n realizarea comer ului. Numai comercializarea produselor constituie contrafacere, iar nu i achizi ionarea acestora; doar dac persoanele care au achizi ionat se folosesc, n alt scop dect cel personal, de produsele astfel comercializate, ne afl m n prezen a contrafacerii, ntruct, de aceast dat , este vorba despre modalitatea folosirii produselor. Regimul juridic al comercializ rii este aplicabil i oferirii spre vnzare, ntruct i aceast activitate are ca finalitate comercializarea (sau folosirea) produselor brevetate. 3.4. Importul n vederea folosirii, oferirii spre vnzare ori vnz rii produselor. Constituie nc lcare a exclusivit ii nu numai exportul produselor (pe cale comercializ rii), ci i importul acestora (n vederea folosirii, oferirii spre vnzare ori vnz rii) n ara pe al c rei teritoriu i are aplicabilitatea brevetul de inven ie invocat i aceasta indiferent dac importul provine sau nu dintr-o ar pe teritoriul c reia inven ia este, de asemenea, brevetat . Dac brevetul poart asupra unui procedeu, este ilicit introducerea produsului ob inut n mod direct prin acest procedeu.Este controversat problema dac simplul tranzit al obiectelor contraf cute, destinate unei alte ri, constituie sau nu contrafacere. 3.5. Utilizarea procedeelor, precum i folosirea, oferirea spre vnzare, vnzarea sau importul n aceste scopuri a produsului ob inut direct prin procedeul brevetat. La fel ca i n cazul folosirii produselor, exclusivitatea recunoscut titularului de brevet poate fi nc lcat prin utilizarea procedeelor brevetate. Protec ia conferit procedeului prin brevetare se ntinde i asupra produselor ob inute direct prin acest procedeu, n sensul c sunt interzise folosirea lor, oferirea spre vnzare, vnzarea sau importul n acest scopuri sub toate aceste patru aspecte r mnnd valabile considera iile anterioare referitoare la astfel de forme de contrafacere n cazul produselor brevetate. Tot astfel, oferirea utiliz rii unui procedeu brevetat ncalc exclusivitatea titularului brevetului. n toate cazurile, este nerelevant existen a ori inexisten a calit ii de comerciant a ter ului. Dar [..] cnd este vorba de un lucr tor salariat care ntrebuin eaz un instrument brevetat sau o ma in pentru industria patronului s u, el nu poate fi f cut r spunz tor, fiindc nu realizeaz nici un beneficiu din acest fapt.n sfr it, exist controvers cu privire la faptul dac trebuie sau nu prezumat existen a relei-credin e a celui care folose te procedeul; pentru r spunsul afirmativ, se argumenteaz c aceast folosire "este, n sine, o activitate prin care se urm re te ob inerea unui rezultat aflat n leg tur de cauz la efect cu procedeul utilizat"; r spunsul negativ la care ne al tur m - se ntemeiaz pe ideea c "simpla existen a raportului de cauzalitate ntre utilizarea unei metode sau a unui procedeu i rezultatul urm rit nu relev i pozi ia subiectiv a f ptuitorului, de cunoa tere a caracterului protejat al metodei sau procedeului folosit, aceast cunoa tere trebuind a fi stabilit i dovedit pentru ca fapta s constituie infrac iune."

4. Limitele exclusivit ii exploat rii inven iei. Prerogativa exclusivit ii nu este absolut . Conferind titularului brevetului dreptul de proprietate industrial asupra inven iei, legiuitorul trebuie ca, pe de alt parte, s aib n vedere i alte interese de natur economic , social ori care in de echitate. De aceea, prin lege sunt statuate mai multe categorii de limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei, a c ror importan impune analizarea lor separat . III.2.6.3 Dreptul de folosire a inven iei ca urmare a epuiz rii dreptului asupra obiectului inven iei brevetate 1. Sediul materiei. Conform art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991, republicat , "Nu constituie nc lcarea drepturilor prev zute la art. 33 i 34: [] d) comercializarea sau oferirea spre vnzare pe teritoriul Romniei a acelor exemplare de produs, obiect al inven iei, care au fost vndute anterior de c tre titularul de brevet sau cu acordul s u expres." 2. Ra iune i con inut. Conform teoriei,dreptul de exploatare exclusiv este epuizat din momentul punerii n circula ie a produsului protejat prin brevet, deoarece aceast punere n circula ie valoreaz , deopotriv , i ca o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la acel produs concret. n continuare, titularul brevetului nu se mai poate opune - invocnd dreptul exclusiv, acum epuizat - folosirii, conform voin ei dobnditorului, a acelui bun; cu toate acestea, titularul brevetului se poate opune acelor modalit i de folosire a produsului pe care, eventual, le-a interzis expres prin contractul ncheiat cu dobnditorul sau care sunt contrare dreptului concuren ei (a adar, ntemeindu-se nu pe dreptul propriet ii industriale, ci pe dreptul contractelor sau pe dreptul concuren ei). Dimpotriv , adversarii teoriei epuiz rii arat c dreptul de exploatare exclusiv nu se epuizeaz prin comercializarea produsului n care este ncorporat inven ia, deoarece nstr inarea acelui bun concret nu echivaleaz cu o cesiune, ci numai cu o licen implicit acordat dobnditorului. n consecin , titularul brevetului i p streaz prerogativa de a ac iona n contrafacere pe dobnditorului produsului care ar nc lca limit rile de utilizare ce ar fi fost impuse de c tre cel dinti.Astfel cum s-a remarcat, "Dar i n aceast concep ie, titularul de brevet nu se poate opune folosin ei cump r torului dect limitnd-o prin contractul ncheiat cu acesta. Solu ia este doar aparent identic aceleia propuse de teoria epuiz rii, ntruct n cadrul teoriei epuiz rii limit rile folosin ei apar ca excep ionale, iar n cazul nc lc rii lor se aplic dreptul comun al contractelor, n timp ce n a doua ipotez limit rile apar ca innd de ns i natura licen ei i nerespectarea lor se plaseaz n contextul propriet ii industriale, de vreme ce dreptul, rezultat din brevet, nu este epuizat." 3. Efecte. n dreptul romn, aplicarea dispozi iilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991, republicat , atrage consecin a c , dup nstr inarea cu titlu oneros, de c tre nsu i titularul brevetului, a produsului n care este ncorporat inven ia brevetat , nu constituie contrafacere actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vnzare realizate, pe teritoriul Romniei (deci nu i n str in tate), de c tre sub-dobnditorii produsului. III.2.6.4 Dreptul de folosin personal ulterioar 1. Sediul materiei. Potrivit art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicat , "Nu constituie nc lcarea drepturilor prev zute la art. 33 i 34: [] e) folosirea cu bun -credin sau luarea m surilor efective i serioase de folosire a inven iei de c tre ter i n intervalul de timp dintre dec derea din drepturi a titularului de brevet i revalidarea brevetului. n acest caz inven ia poate fi folosit n continuare de acea persoan , n volumul existent la data public rii men iunii revalid rii, i dreptul la folosire nu poate fi transmis dect cu patrimoniul persoanei care utilizeaz inven ia ori cu o frac iune din patrimoniul care este afectat exploat rii inven iei;". 2. Ra iune i ipotez . La fel ca i dreptul de folosin personal anterioar , aceast limit a exclusivit ii exploat rii inven iei constituie recunoa terea pe plan legislativ a unei consecin e

impuse de echitate. De aceast dat ns , ipoteza avut n vedere de legiuitor nu este situat anterior brevet rii inven iei, ci dup eliberarea brevetului, ba chiar dup ncetarea valabilit ii acestuia. Survenirea ipotezei reglementate prin art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1991, republicat , presupune luarea n considera ie, mai nti, a prevederilor art. 45 alin. (2) i (3), potrivit cu care: (2) Pe ntreaga durat de valabilitate a brevetului de inven ie titularul datoreaz anual taxe de men inere n vigoare a brevetului. (3) Neplata acestor taxe atrage dec derea titularului din drepturile decurgnd din brevet. Dec derea titularului din drepturi se nregistreaz n Registrul na ional al brevetelor de inven ie i se public n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial . Taxele de men inere n vigoare pot fi pl tite i anticipat, n condi iile prev zute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioad care nu poate dep i 4 ani. A a fiind, de la data public rii dec derii din brevet a titularului acestuia, inven ia va c dea n domeniul public. Totu i, conform art. 38, brevetul poate fi revalidat de O.S.I.M. la cererea celui dec zut din drept, dac acesta invoc "motive justificate" n termen de cel mult 6 luni de la public rii dec derii, iar hot rrea de revalidare se public n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial . n aceste condi ii, este posibil ca un ter , ncrezndu-se n efectele public rii hot rrii de dec dere, s nceap a exploata inven ia c zut n domeniul public sau s ia m suri efective i serioase n vederea exploat rii acesteia. Dup revalidarea brevetului, continuarea activit ilor ter ului ar constitui contrafacere, cu toate consecin ele prev zute de lege. Nu mai pu in, din evidente motive de echitate, prevederile art. 35 alin. (1) lit. e) i permit continuarea exploat rii n acela i volum cu acela existent la momentul public rii revalid rii. 3.Condi ii. Urm toarele condi ii cumulative trebuie s fie ndeplinite n vederea func ion rii acestei limite speciale a exclusivit ii exploat rii inven iei brevetate: a) Ter a persoan a folosit sau a luat m suri efective i serioase de folosire a inven iei brevetate de c tre titular; pentru conturarea conceptelor de "folosire" i, respectiv, de "luare de m suri efective i serioase" se poate recurge, n principiu, la preciz rile referitoare la conceptele de "aplicare" i, respectiv, "luare de m suri efective i serioase" din domeniul dreptului de folosire personal anterioar reglementat prin art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicat ; b) Aceste activit i s-au desf urat ntre momentul public rii dec derii din drepturi a titularului de brevet i momentul public rii revalid rii brevetului; c) Existen a bunei-credin e a ter ului la momentul n care folose te sau ia m suri efective i serioase de folosire a inven iei constituie cea de-a treia condi ie cumulativ . 4. Efecte. Dac sunt ntrunite cele trei condi ii cumulative expuse mai sus, ter ul poate continua i dup publicarea revalid rii activit ile ncepute anterior public rii dec derii, f r ca aceste activit i s poat fi considerate contrafacere. Este ns necesar ca utilizarea inven iei s nu dep easc volumul existent" la data na terii dreptului de folosire personal anterioar , care este data public rii men iunii revalid rii. Acest drept permite numai folosirea personal , neputnd fi transmis dect deodat cu ntreg patrimoniul acelei persoane ori cu o frac iune a patrimoniului afectat exploat rii acelei inven ii. III.3 Clasificarea inven iilor 1. Dup criteriul brevetabilit ii : - inven ii brevetabile : - pionier - obi nuite - complementare : - de perfec ionare - de completare - inven ii nebrevetabile.

2. Dup obiectul inven iei brevetate : - inven ie de produs nou industrial - inven ie de procedeu sau metod - inven ie de noi combina ii realizate prin reunirea ntr-o modalitate nou fie a unor elemente cunoscute, fie a unor elemente cunoscute cu elemente noi, care n combina ia realizat s reprezinte o alc tuire n care elementele componente prin specificul construc iei, func ion rii, tehnologiei lor se intercondi ioneaz reciproc n a a fel nct solu ioneaz o problem tehnic dat ob inndu-se eficien e noi sau superioare. 3. Dup natura inven iei : - inven ii simple au ca obiect o solu ie tehnic sau produs nou, ori un procedeu. - complexe au ca obiect mai multe solu ii conjugate. 4.Dup obliga iile contractuale ce revin inventatorului : - inven ii libere a c ror modalitate de protec ie prin brevet este l sat la latitudinea autorului inven iei. - de serviciu realizat n baza unui contract de munc cu misiune inventiv . 5.Dup apartenen a drepturilor asupra inven iei : - inven ii proprii sau necesionate , care revin autorului - inven ii cesionate. 6.Dup subiec ii protec iei : - inven ii individuale - inven ii colective. III.4 Titlurile de protec ie a inven iilor n Romnia, protec ia juridic se realizeaz prin brevet, dar titlul de protec ie mai poate fi certificat de autor sau de inventator. Aceste titluri au rolul de a asigura o ocrotire specific inven iei, sau de a asigura drepturile inventatorilor asupra inven iilor realizate. Certificatul ca titlu de protec ie a fost prev zut n Legea nr. 62/1974 n situa ia n care inven ia era brevetat de unitate. n aceast situa ie inventatorul avea dreptul la eliberarea unui certificat de inventator. Spre deosebire de brevet acest certificat de inven ie nu era un titlu de protec ie a inven iei, ci un titlu prin care se recuno tea inventatorului calitatea de autor al inven iei i drepturile ce decurgeau din aceast calitate. n prezent, legiuitorul a renun at la acest certificat, iar n situa ia n care titularul brevetului este unitatea, inventatorul va primi un duplicat al brevetului de inven ie. III.5 Brevetul ca titlu de protec ie Cuvntul brevet provine din latinescul brevis ceea ce nseamn scurt, pu in, mic. n Roma antic nota brevis nsemna men iunile succinte pe care cei ns rcina i le f ceau despre discursurile oratorilor n senat. Privilegiile un alt termen folosit pentru recunoa terea drepturilor de autor n sec. XIV i XV, urmnd apoi perioada n care drepturile referitoare la inven ii sunt denumite patente. n legea francez din 1791 apare denumirea de brevet, care va fi preluat i de legea italian 1855, legea spaniol 1878, legea portughez 1896. Ast zi patent nseamn brevet, avnd semnifica ia de titlu de protec ie a inven iei.

Conven ia de la Paris din 1883 a folosit pentru prima oar n conven ie interna ional denumirea de brevet. Brevetul este titlul eliberat de c tre O.S.I.M. , care confer titularului s u un drept exclusiv de exploatare , pe durata de valabilitate a acestuia . III.5.1 Ob inerea brevetului Spre deosebire de dreptul de autor, n domeniul propriet ii industriale, protec ia juridic este legat de ndeplinirea unor condi ii de fond i de form prev zute de lege. n privin a inven iilor, legea prevede procedura de ob inere a brevetului n capitolul III., referitor la nregistrarea, publicarea i examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului. Aceast procedur se desf oar n fa a OSIM i cuprinde mai mult etape i care sunt detaliate n regulamentul de aplicare a legii (M.O. nr. 348 din 2003, H.G. nr. 499/2003) Redactarea cererii de eliberare a brevetului este opera ia de ntocmire a nscrisului pretins de lege prin care solicitantul, personal sau prin mandatar solicit OSIM eliberarea brevetului. Cererea de eliberare a brevetului se completeaz pe formular tipizat i n limba romn . Dac sunt mai mul i solicitan i, ace tia vor trebui s - i men ioneze numele, domiciliul i cet enia pe cererea tip, iar dac este o persoan juridic n cerere se va men iona pe lng elementele de identificare ale persoanei juridice i numele i prenumele conduc torului societ ii. Pe lng cerere, solicitantul va trebui s mai depun descrierea inven iei, revendic rile i desenele explicative, dac acestea sunt necesare. Toate aceste documente alc tuiesc depozitul na ional reglementar. Descrierea inven iei este prezentarea n scris a inven iei n condi iile art. 15 din lege i trebuie s cuprind obligatoriu urm toarele : - titlul inven iei, f r a divulga inven ia, - precizarea domeniului de aplicare a inven iei, - prezentarea stadiului anterior al tehnicii n m sura n care solicitantul l cunoa te i l consider util pentru n elegerea inven iei, - expunerea inven iei astfel nct s fie n eleas problema tehnic pe care o realizeaz , - prezentarea n detaliu a obiectului inven iei pentru care se solicit protec ie i modul s u de executare i folosire ct i indicarea n mod explicit a modului n care inven ia ndepline te condi ia de aplicare industrial . Revendic rile determin ntinderea protec iei conferite prin brevet i acestea trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii : - s defineasc n termeni tehnici obiectul pentru care se solicit protec ie, - s indice elementele tehnice ale inven iei, care trebuie s se bazeze n ntregime pe descrierea inven iei. Revendic rile pot fi independente sau dependente i trebuie s asigure protec ia inven iei n limitele pentru care aceasta poate fi finalizat cu acelea i efecte tehnice; s constituie elemente noi, suficient de conturate astfel nct s asigure reproducerea inven iei. Dac cererea de brevet con ine desene explicative toate elementele tehnice men ionate ntr-o revendicare vor fi nso ite de semnele de referin respective. Desenele sunt necesare n m sura n care contribuie la n elegerea inven iei i a elementelor de noutate ce o caracterizeaz . Pe lng aceste documente care alc tuiesc depozitul na ional reglementar, solicitantul de brevet de inven ie este obligat s depun i alte documente care nu condi ioneaz data depozitului na ional reglementar, dar care sunt necesare : - rezultatul inven iei care indic domeniul tehnic c ruia i apar ine. - procura n cazul n care depunerea cererii se face prin mandatar autorizat, sub semn tur privat la nregistrarea cererii sau ntr-un termen de 3 luni de la data depozitului.

- actul de prioritate care este data primului depozit al cererii de brevet, indiferent de autoritatea na ional competent la care s-a f cut depozitul cererii n condi iile Conven iei de la Paris. Persoanele fizice i juridice str ine, ale statelor p r i la conven iile la care Romnia este parte precum i resortisan ii acelor state sau succesorii lor n drepturi beneficiaz de un drept de prioritate cu ncepere de la data primului depozit, dac solicit , n termen de 12 luni de la aceast dat acordarea unui brevet pentru aceea i inven ie. Este admis ntr-o cerere de brevet invocarea unor priorit i multiple cu condi ia respect rii unit ii inven iei i a termenului de prioritate. Invocarea priorit ii unei inven ii ntr-o cerere de brevet se poate face i n baza unui depozit creat n urma expunerii produsului, conform inven iei, ntr-o expozi ie interna ional organizat n Romnia sau n statele membre ale conven iilor la care Romnia este parte, dac cererea de brevet este depus n termen de 6 luni de la data introducerii n expozi ie a produsului. Autorizarea privind dreptul la invocarea priorit ii. Cnd solicitantul cererii de brevet invoc un drept de prioritate care apar ine altei persoane pentru recunoa terea priorit ii este necesar depunerea la OSIM a unei autoriza ii din partea cedentului din care s rezulte c solicitantul are dreptul s invoce prioritatea primului depozit. Actul de transmitere a dreptului la eliberarea brevetului de inven ie. Dac inventatorul sau inventatorii au cedat dreptul la eliberarea brevetului de inven ie unei persoane fizice sau juridice nainte de depunerea cererii de brevet de inven ie solicitantul va depune la OSIM actul prin care solicit aceast transmitere. Cererea de brevet trebuie s se refere numai la o singur inven ie i trebuie s fie depus la Registratura general a OSIM fie direct, fie prin po t recomandat cu confirmare de primire. OSIM va nscrie pe cerere data primirii, num rul de la Registratura general a OSIM i documentele primite sub semn tur . Un exemplar al cererii completat se va returna solicitantului, pentru confirmarea primirii. n cazul n care n perioada de la nregistrarea unei cereri de brevet i pn la eliberarea brevetului, printr-o hot rre judec toreasc se stabile te c alt persoan dect solicitantul sau succesorul s u n drepturi este ndrept it la eliberarea brevetului, OSIM este obligat s execute hot rrea judec toreasc . Odat cu depunerea cererii de brevet, solicitantul are obliga ia s depun i taxa de nregistrare a cererii. Toate cererile de brevete de inven ie, indiferent de solicitant se depun n limba romn . Datele con inute n cererea de brevet sunt confiden iale pn la publicarea acestora de c tre OSIM, divulgarea lor f r acordul inventatorului fiind interzise indiferent de modalitatea n care persoanele au luat cuno tin de ele i oricare ar fi calitatea lor (mandatar, consilier n proprietate industrial ). Divulgarea nainte de publicare a cererii de brevet se pedepse te conform dispozi iilor legii penale. OSIM are obliga ia s asigure confiden ialitatea cererii de la data depunerii acesteia la registratur pn la publicare. Atribuirea caracterului secret unor inven ii din domeniul ap r rii i siguran ei na ionale create pe teritoriul Romniei revine Ministerului Ap r rii i Ministerului de Interne, ct i Serviciului Romn de Informa ii prin reprezentan ii lor desemna i. Atribuirea caracterului secret se face n termen de 15 zile de la data depozitului na ional prin aplicarea pe documenta ia cererii a unei tampile cu nscrisul secret i semn tura n clar a reprezentantului care a atribuit acest caracter. Cererile de brevet de inven ie care ndeplinesc condi iile de fond i de form prev zute de lege se public dup expirarea unui termen de 18 luni de la data depozitului na ional sau a priorit ii invocate i recunoscute.

Pentru ca cererile s fie publicate n termenul ar tat, OSIM examineaz cererea i documenta iile depuse odat cu aceasta verificnd dac au fost ndeplinite cerin ele legale ceea ce reprezint faza de examinare preliminar a cererii de brevet de inven ie. III.5.2 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven ie. Prezentare general . Noua lege pune pe prim plan dispozi iile care consacr dreptul inventatorului asupra inven iilor sale. Conform prevederilor art. 3 din noua lege, dreptul la brevet de inven ie apar ine inventatorului sau succesorului s u n drepturi (care opereaz n temeiul transmisiunii succesorale sal al unui contract de cesiune). Brevetul este unicul titlu de protec ie a inven iilor i confer titularului, potrivit art. 3, un drept exclusiv, pe toat durata sa de valabilitate (prelungit la 20 de ani), din momentul depozitului cererii de brevet. Brevetul de perfec ionare are durata brevetului principal (pentru restul perioadei de valabilitate n curs), dar nu mai scurt de 10 ani. O important inova ie a noii reglement ri prive te regimul inven iilor de serviciu. Inspirat dup modelul francez, solu ia consacrat de art. 5, consider , contrar solu iei abuzive din legea anterioar ( legea nr.62/1974 ) , regimul inven iilor de serviciu, ca un regim de excep ie, regim al c rui limite sunt strict definite. n plus, inven iile realizate n condi iile definite de lege, nu sunt supuse regimului inven iilor de serviciu, dect n absen a unor clauze contractuale mai favorabile inventatorului. Acest regim poate fi rezumat astfel : a. brevetul apar ine angajatorului, dac contractul de munc prevede o misiune inventiv special ncredin at expres salariatului i care corespunde func iilor sale efective; b. n lipsa unei clauze contractuale diferite, brevetul apar ine organiza iei care a ncheiat un contract de cercetare cu inventatorul; c. n lipsa unor clauze contractuale diferite, n toate celelalte cazuri brevetul apar ine inventatorului salariat, chiar dac , pentru realizarea inven iei a folosit mijloacele tehnice ale ntreprinderii n care era angajat sau inven ia apar ine domeniului de activitate al acesteia. n toate cazurile, inventatorul are obliga ia de a informa pe cel care l-a angajat, cu privire la realizarea inven iei. Inventatorul va putea breveta inven ia pe numele s u, n toate cazurile, inclusiv cele de la lit. a i b de mai sus, dac n termen de 60 de zile de la data cnd a fost informat, angajatorul nu a depus cererea de brevet. Potrivit alin. final al art. 5, angajatorul va avea un drept de preferin la ncheierea unui contract de cesiune sau licen cu inventatorul, cu condi ia de a exercita acest drept n termen de 3 luni din momentul n care a primit oferta inventatorului. Art. 7 define te inven ia brevetabil ntr-o formulare clar i modern i formuleaz cele trei condi ii de brevetabilitate : noutate, activitate inventiv i caracter industrial, elemente care sunt la rndul lor definite : - la art. 8 : O inven ie este nou dac nu este cuprins n stadiul tehnicii , - art. 10 O inven ie este considerat ca implicnd o activitate inventiv dac , pentru o persoan de specialitate , ea nu rezult n mod evident din cuno tin ele cuprinse n stadiul tehnicii , - art. 11 O inven ie este susceptibil de aplicare industrial dac obiectul s u poate fi realizat sau utilizat cel pu in n unul dintre domeniile industriale , inclusiv n agricultur . n defini ia caracterului industrial apare criteriu repetabilit ii. Alt fel spus, inven ia este susceptibil de a fi reprodus , cu acelea i caracteristici, ori de cte ori ar fi necesar . Deosebit de important este dispari ia din noua lege a diferitelor forme de cesiune legal , care f ceau obiectul art. 14 lit. a i b din vechea lege i care acopereau de fapt 90-95% din cererile de brevet, ceea ce f cea inutil reglementarea special a unor cazuri de nebrevetabilitate. Legea nou este caracterizat i printr-o ampl reglementare a procedurii n fa a O.S.I.M.. S remarc m, cu privire la depozitul cererii, faptul c , pentru a fi nregistrat cererea trebuie s fie

nso it de descrierea inven iei, dar c revendic rile i desenele explicative pot fi depuse n termen de 2 luni de la nregistrare. Data depozitului na ional este data nregistr rii n Registrul Na ional i potrivit prevederilor art. 17 se asigur o prioritate din momentul constituirii depozitului sau de la data priorit ii invocate i recunoscute. Art. 18 alin. ultim face o men iune special cu privire la inven iile referitoare la un microorganism i depozitul s u la o institu ie indicat printr-o decizie a guvernului sau avnd calitatea de autoritate de depozit interna ional. Actele care confirm prioritatea invocat (de depozit sau expozi ie) pot fi depuse ntr-un termen de 3 luni de la data depozitului. Priorit ile care n-au fost invocate n momentul depozitului, vor putea fi invocate n termen de 2 luni de la constituirea acestuia. Publicarea cererilor care ndeplinesc condi iile legale, se va face ntr-un termen de 18 luni de la constituirea depozitului reglementar, termen care poate fi redus la cererea depun torului a a cum expres prevede art. 23 din lege. Examenul cererii se face potrivit prevederilor art. 25 din lege, la cererea depun torului, formulat fie n momentul constituirii depozitului, fie ntr-un termen de 30 de luni de la aceast dat . n conformitate cu prevederile art. 29 din lege, decizia va fi luat n termen de 18 luni de la cererea depun torului de a se proceda la examen i va fi publicat n termen de 30 de luni de la pronun area ei. Pn la luarea deciziei, depun torul are dreptul s modifice revendic rile, desenele i descrierea, f r ns a dep i limitele divulg rii n momentul depozitului. n ipoteza n care cererea de examinare nu se face n termenele prev zute de lege, cererea de brevet se consider abandonat . n aceste cazuri, ca i n cele de neplat a taxelor sau de retragere a cererii Oficiul pronun o decizie de respingere. Cu privire la capitolul consacrat drepturilor i obliga iilor, doctrina s-a pronun at n sensul c dispozi iile sale sunt n general supraabundente, dar nu numai dintr-o preocupare de fotogenie, ci mai ales cu inten ia de a explica inventatorilor, ct mai pe larg, drepturile lor. Potrivit prevederilor art. 33 din lege se aduce o nou i important precizare n sensul c ntinderea protec iei este determinat de revendic ri, care vor fi interpretate n lumina descrierii i a desenelor. Art. 35 prevede urm toarele 6 ipoteze de folosire a unei inven ii, care nu aduc atingere dreptului exclusiv al titularului : - folosirea inven iilor n construc ia i n func ionarea vehiculelor , precum i utilizarea pe bordul vehiculelor terestre, navale i aeriene (apar innd rilor membre ale unor conven ii interna ionale la care Romnia este parte), care trec temporar sau accidental pe teritoriul rii; - exerci iul unui drept de posesiune anterioar i personal ; - producerea i utilizarea ntr-un scop exclusiv privat i necomercial ; - punerea n vnzare sau vnzarea de exemplare ale unui produs brevetat, anterior vndute de titularul brevetului - folosirea cu bun -credin a inven iei de c tre ter i n intervalul de timp dintre dec derea din drepturi a titularului de brevet i revalidarea brevetului ; - exploatarea de c tre ter i a inven iei sau a unei p r i a acesteia la a c rei protec ie s-a renun at . n art. 41 se consacr dreptul titularului de a renun a expres la brevet. n cazul inven iilor de serviciu, renun area titularului trebuie s fie comunicat inventatorului, care va avea dreptul s cear transferul pe numele s u. Legea nou men ine obliga ia de a efectua primul depozit n ar . Brevetarea n str in tate este ns ncurajat . Titularul brevetului este obligat s informeze OSIM ul n caz de ob inere a brevetului n str in tate.

Transmisibilitatea dreptului la eliberarea brevetului, a brevetului eliberat i a drepturilor n scute din brevet, este consacrat ntr-o redactare analitic n art. 47.n schimb cu excep ia acestei dispozi ii de principiu, legea nu cuprinde nici o alt dispozi ie cu privire la diferitele forme de transmisiune i particularit ile lor. Ea consacr n schimb restul capitolului (art. 48-52), licen elor obligatorii i din oficiu. Dispozi iile art. 48, privind licen a obligatorie n caz de neexploatare a brevetului i condi iile n care pot fi acordate aceste licen e, sunt o reproducere a textelor Conven iei de la Paris (art. 5 alin. 4). Drepturile patrimoniale ale titularului de brevet se stabilesc prin contract i, n caz de dezacord ntre p r i, prin hot rrea Tribunalului Municipiului Bucure ti. Un capitol important din lege prive te ap rarea drepturilor (art. 53-66). Este vorba de : - contesta ia mpotriva deciziilor Oficiului, care poate fi declarat n termen de 3 luni de la comunicare (art. 53); - revocarea de c tre Oficiu a deciziilor sale, la cererea celor interesa i, introdus n termen de 6 luni de la publicarea deciziei (art. 54); - ac iunea penal n caz de nsu ire ilicit a calit ii de autor al inven iei (art. 57), sanc ionat cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend ; - contrafacerea, sanc ionat cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani, sau amend . Legea prevede dreptul celui p gubit la repararea daunelor, potrivit dreptului comun, precum i posibilitatea pentru tribunal de a decide confiscarea obiectelor contraf cute. III.5.3 Examinarea de fond a cererii de brevet Condi ii : 1 nceperea examin rii s fi fost cerut (cererea se poate face la data depozitului cererii de brevet sau separat, ntr-un termen de 30 de luni de la aceast dat ). 2 S se fi achitat taxa de examinare. 3 S existe dovada pl ii acestei taxe. Dac dup publicarea cererii o alt persoan cere examinarea n fond, acest fapt se notific solicitantului. Examinarea cererii de brevet are n vedere urm toarele : - inven ia s fie expus n descriere, revendic ri i desene suficient de clar, complet i corect din punct de vedere tiin ific i tehnic astfel nct o persoan de specialitate n domeniu s nu desf oare o activitate inventiv . - s fie invocate priorit ile i s fie stabilit unitatea inventiv i brevetabilitatea ei. OSIM are dreptul s cear solicitantului actele pe care le consider necesare n leg tur cu depozitul constituit sau ndeplinirea condi iilor de brevetare. III.5.4 Hot rrile OSIM n urma examin rii cererii de brevet, n conformitate cu prevederile legii, examinatorul de stat de specialitate ntocme te un raport de examinare pe baza c ruia o comisie de examinare din cadrul OSIM ia o hot rre, fie de acordare a brevetului de inven ie, fie de respingere. Comisia este format dintr-un pre edinte desemnat de c tre directorul general al OSIM i 2 membrii desemna i de eful serviciului de examinare de specialitate. Toate hot rrile luate de comisie se comunic solicitantului sau succesorilor s i n termen de 30 de zile i se nscriu n Registrul Na ional al cererilor de brevete de inven ie depuse.

Hot rrile de acordare a brevetului de inven ie se public n Buletinul Oficial de proprietate industrial , iar descrierile i revendic rile n 3 luni de la emiterea hot rrii de acordare a brevetului. mpotriva hot rrilor OSIM privind cererea de brevet, persoanele interesate pot formula contesta ii sau cereri de revocare n termen de 3 luni de la comunicare. Potrivit art. 54 orice persoan interesat poate cere revocarea n tot sau n parte a hot rrilor de acordare a brevetului de inven ie n termen de 6 luni de la publicarea descrierilor, revendic rilor i desenelor pentru nendeplinirea oric ror condi ii prev zute de lege pentru inven ia brevetabil . Cererea de revocare, pentru a putea fi invocat , va cuprinde expunerea motivelor i documentelor n sus inere, nerespectarea condi iilor de form i procedur . Contesta iile i cererile de revocare se solu ioneaz de comisia de reexaminare format din alte persoane dect cele care au examinat cererea n fond. Unul dintre membrii acestei comisii este consilierul juridic al OSIM. Comisia poate hot r : a Admiterea contesta iei sau cererii de revocare dispunnd acordarea brevetului de inven ie ori respingerea cererii sau trimiterea cauzei de reexaminare n serviciul de specialitate al OSIM. b Respingerea contesta iei sau cererii de revocare. Hot rrile de respingere, luate de comisia de reexaminare pot fi atacate la Tribunalul municipiului Bucure ti n termen de 30 de zile de la comunicare. OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hot rrilor sale pentru nendeplinirea prevederilor legii dar numai pn la comunicarea hot rrii. Dac OSIM hot r te acordarea brevetului de inven ie acesta va fi eliberat de c tre directorul general al OSIM. Brevetele se nscriu n registrul na ional al brevetelor de inven ie. Dup eliberarea brevetului de inven ie, titularul datoreaz taxe pe perioada de la data depozitului pn la eliberarea brevetului conform legii. III.5.5 Perioada de valabilitate a brevetului Perioada de valabilitate a brevetului exprim durata de timp n care protec ia legal a inven iei este actual . Aceast durat este reglementat diferit n func ie de caracterul brevetului. Perioada de valabilitate este de 20 de ani . Perioada de valabilitate ncepe s curg de la data constituirii depozitului na ional reglementar. Termenele care stabilesc perioada de valabilitate a brevetului se calculeaz potrivit normelor de procedur civil . III.5.6 ncetarea perioadei de valabilitate a brevetului ncetarea perioadei de valabilitate a brevetului, marcheaz momentul n care r stimpul de valabilitate al brevetului a ncetat sau mprejur rile n care drepturile care decurg din brevet se sting. Cauzele care duc la ncetarea valabilit ii brevetului de inven ie sunt cele care determin ncetarea drepturilor ce decurg din brevet i se concretizeaz n : A. Cauze de stingere a drepturilor ce decurg din brevetul de inven ie, sunt urm toarele : - expirarea duratei de protec ie, - renun area titularului de brevet. Expirarea mplinirea termenului de valabilitate a brevetului .

Renun area manifestarea de voin prin care titularul de brevet de inven ie, nainte de expirarea brevetului i abandoneaz dreptul asupra brevetului s u. La brevet pot renun a numai titularii acestuia. Cnd exist mai mul i titulari, fiecare dintre ace tia trebuie s renun e expres la dreptul respectiv. Obiectul renun rii poate fi numai brevetul, iar durata renun rii prive te perioada pn la expirarea brevetului, r stimp n care dac nu ar fi intervenit renun area, brevetul fiind n vigoare, valabilitatea acestuia s-ar fi men inut. Renun area poate fi total - cnd vizeaz revendic rile n totalitate, sau par ial cnd se refer numai la o parte din ele. Renun area poate s priveasc o inven ie principal sau una complementar , ori pe ambele deodat . Renun area ca act unilateral de voin este n afara anul rii pentru vicii de consim mnt irevocabil i trebuie s fie redactat n scris i semnat de autorul sau autorii ei. Declara ia de renun are trebuie depus la OSIM i nregistrat . Comisia care a examinat i a acordat brevetul dup ce verific legalitatea renun rii, hot r te motivat asupra admiterii sau respingerii cererii respective. Prin renun are drepturile titularului se sting numai pentru viitor. Pentru perioada trecut cuprins ntre nceperea valabilit ii brevetului i data renun rii, brevetul i produce toate efectele juridice prev zute de lege. Data care determin momentul n care efectele juridice ale renun rii se produc este data nregistr rii cererii de renun are la OSIM. Din acest moment renun area este opozabil ter ilor, inven ia devenind public iar titularul de brevet i-a abandonat drepturile. B. Dec derea din drepturile conferite de brevet Dec derea din drepturi este o consecin suportat de titularul de brevet n situa ia n care nu- i pl te te taxele legale, datorate anual pentru men inerea n vigoare a brevetului. Potrivit art. 45 alin. 3 din lege dec derea se public n Buletinul OSIM. Pentru persoanele fizice sau juridice str ine taxele se datoreaz n valut . C. Cauze de anulare Fiind un act juridic, n situa ia n care brevetul nu a fost ntocmit n conformitate cu dispozi iile legale, acesta poate fi lovit de nulitate. Analiza cauzelor de nulitate ne duc la concluzia c suntem n prezen a unei nulit i absolute. Acestea sunt : - nebrevetabilitatea investi iei n situa ia n care inven ia contravine ordinii publice i bunelor moravuri. - nendeplinirea condi iilor legale pentru existen a inven iei brevetabile. Nulitatea poate fi invocat de orice persoan interesat i poate fi f cut n tot cursul duratei de valabilitate a brevetului i se judec de c tre Tribunalul municipiului Bucure ti. Hot rrile judec tore ti prin care se anuleaz brevetul se nregistreaz la OSIM i se public n termen de 30 de zile. III.6 Transmiterea drepturilor privind inven iile III.6.1 Considera ii introductive Potrivit art. 47 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven ie, Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului i drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise n tot sau n parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licen , exclusiv sau neexclusiv , sau prin succesiune legal ori testamentar . Transmiterea produce efecte fa de ter i numai ncepnd cu data public rii n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial a men iunii transmiterii nregistrate la OSIM.

Aceste dispozi iile legale sunt dezvoltate n cuprinsul Regulilor 69 i 72 - 75 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inven ie. Analiza prevederilor art. 47 arat c sunt avute trei categorii de drepturi: dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului i drepturile ce decurg din brevet. Prin dreptul la brevet trebuie s se n eleag dreptul de exploatare exclusiv a inven iei (dreptul subiectiv de proprietate industrial ). Dreptul la acordarea brevetului reprezint o etap n devenirea dreptului exclusiv asupra inven iei i are un caracter esen ialmente temporar. Cum eliberarea brevetului confer dreptul exclusiv asupra inven iei, transmiterea dreptului la acordarea brevetului reprezint o transmitere sub condi ie suspensiv a dreptului exclusiv asupra inven iei. n sfr it, prin sintagma drepturile ce decurg din brevet legiuitorul a avut n vedere ansamblul de prerogative ce alc tuiesc dreptul exclusiv de exploatare a inven iei, drept ce se na te din brevet. III.6.2 Contractul de cesiune de brevet 1.No iune. Contractul de cesiune de brevet este contractul prin care titularul brevetului de inven ie, n calitate de cedent, transmite cesionarului, n tot sau n parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a inven iei. Specific cesiunii de brevet este obiectul s u, care const n ns i transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei. 2.Clasificare 2.1.Sub raportul modalit ilor n care se poate realiza, cesiunea poate fi total sau par ial , att din punctul de vedere al obiectului s u, ct i din cel al teritoriului la care se refer . Cesiunea este total din punctul de vedere al obiectului s u atunci cnd ceea ce se transmite este dreptul la brevet n ntregul s u i, prin aceasta, folosin a exclusiv asupra inven iei cu toate prerogativele sale; Cesiunea este par ial dac este limitat numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumit parte a inven iei protejat prin brevet Din punct de vedere al teritoriului la care se refer , cesiunea poate fi total , atunci cnd dreptul transmis se poate exercita pe ntreg teritoriul statului care a eliberat brevetul, sau par ial , cnd ea prive te numai o parte a acelui teritoriu. Situa ia juridic n scut ca urmare a cesiunii par iale - att ca obiect, ct i ca teritoriu conduce la un regim de coproprietate asupra unei cereri sau unui brevet de inve ie, fiind aplicate dispozi iile prev zute de Regula 72 din Regulament i cele din dreptul comun. Cesiunea unei cote-p r i din dreptul asupra brevetului. Ne afl m n ipoteza unei asemenea cesiuni n um toarele cazuri: 1.Brevetul a fost nregistrat pe numele mai multor persoane, fizice i/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelui brevet. Unul dintre ace ti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideal i abstract pe care o de ine din dreptul asupra brevetului. n urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobnde te exact pozi ia juridic a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la brevet al turi de cotitularul care nu a cedat cota sa. 2.Titularul exclusiv al unui brevet cedeaz o cot -parte din dreptul asupra brevetului. n aceast ipotez , cedentul i cesionarul devin cotitulari ai aceluia i brevet. n toate cazurile, cotitularii i vor exercita drepturile asupra brevetului potrivit regimului de drept comun al copropriet ii.n materia inven iilor, acest regim prezint urm toarele particularit i: a) n situa ia n care un brevet apar ine n comun mai multor titulari, fiecare dintre ace tia este coproprietar, i, n aceast situa ie, exploatarea inven iei poate fi f cut n baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.

Dac nu exist un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inven iei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inven ia n propriul s u profit, sub rezerva de a-i desp gubi n mod echitabil pe ceilal i coproprietari care nu exploateaz n mod personal inven ia sau care nu au acordat licen e de exploatare; n lipsa unui acord, desp gubirea este stabilit de instan , potrivit dreptului comun. b) Fiecare dintre coproprietari poate ac iona n contrafacere n propriul s u profit; coproprietarul care ac ioneaz n contrafacere trebuie s notifice ac iunea celorlal i coproprietari. Fiecare dintre coproprietari poate s acorde unui ter o licen de exploatare neexclusiv , n profitul s u, sub rezerva de a-i desp gubi n mod echitabil pe ceilal i coproprietari care nu exploateaz n mod personal inven ia sau care nu au acordat licen de exploatare; n lipsa unui acord, aceast desp gubire este stabilit de instan potrivit dreptului comun. c)O licen de exploatare exclusiv nu poate fi dat dect cu acordul tuturor coproprietarilor sau n baza unei sentin e judec tore ti definitive i irevocabile. Licen a exclusiv este considerat un act de dispozi ie care este guvernat de regula unanimit ii. d)Coproprietarii dispun de un drept de preferin ce trebuie exercitat ntr-un termen de 3 luni cu ncepere de la notificarea inten iei de cedare a brevetului; n lipsa unui acord, cu privire la pre ul asupra cotei-p r i cesionate, pre ul va fi stabilit de instan a judec toreasc , potrivit dreptului comun. Apreciem c nc lcarea dreptului de preferin se sanc ioneaz cu nulitatea relativ a contractului de cesiune a cotei-p r i. e) Coproprietarul unui brevet poate s notifice celorlal i coproprietari c renun n beneficiul celorlal i la cota sa parte; cu ncepere de la data nscrierii renun rii n Registrul na ional al brevetelor de inven ie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obliga ie fa de ceilal i coproprietari; n urma renun rii, ceilal i coproprietari i repar izeaz cota-parte asupra c reia s-a renun at n afar de situa ia n care p r ile au convenit altfel. f)Dispozi iile enumerate mai sus se aplic mutatis mutandis i n cazul copropriet ii asupra unei cereri de brevet de inven ie. 2.2.Dup scopul urm rit de p r i la ncheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi f cut numai pentru cauz de moarte i are natura juridic a unui legat testamentar. Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prev zute de Codul civil pentru contractul de dona ie. n cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prev zute de Codul civil pentru contractul de vnzare-cump rare sau de schimb, n func ie de natura contrapresta iei, o sum de bani sau, respectiv, un alt bun. 2.3. Dup raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de brevet poate fi principal sau accesorie. Cesiunea de brevet este principal atunci cnd este independent de transmiterea altui bun. Legea nu interzice transferul brevetului de inven ie independent de fondul de comer din care face parte. Consider m c , dac p r ile nu au dispus altfel, brevetul va fi considerat un element intrinsec fondului de comer transmis, astfel nct transmiterea fondului de comer va atrage dup sine i transmiterea dreptului la brevet. Ne afl m n cazul unei cesiuni de brevet accesorii. Voin a contrar a p r ilor poate fi expres , atunci cnd p r ile au exclus n mod explicit brevetul din rndul elementelor fondului de comer transmise, sau implicit , atunci cnd, spre exemplu, f r a

preciza c se transmite fondul de comer n totalitatea lui, p r ile au enumerat limitativ elementele fondului de comer transmise i nu au inclus n enumerare i dreptul la brevet. 3. Condi ii de form . Opozabilitatea cesiunii fa de ter i 3.1.Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros are natura juridic a unui contract de vnzarecump rare. Rezult c acesta este un contract consensual, ns ad probationem trebuie s fie constatat printr-un nscris. n cazul n care transmiterea brevetului opereaz n cadrul transmiterii fondului de comer , a patrimoniului sau unei frac iuni din patrimoniu, forma aplicabil este aceea prev zut pentru categoriile de transmisiuni respective. Dac nu exist reguli speciale se aplic principiul consensualismului i regulile generale de prob prev zute de Codul civil sau de Codul comercial, dup caz. n cazul n care cesiunea de brevet este cu titlu gratuit, contractul astfel ncheiat are natura juridic a unui contract de dona ie i, n consecin , este supus regulilor de form prev zute de Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, n acest caz, cesiunea de brevet trebuie s mbrace forma autentic ad validitatem (art. 813 C. civ.).Deoarece dreptul asupra brevetului este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei dona ii sub forma darului manual. Ct prive te dona iile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun. n ipoteza n care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adic prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condi iile de form ale testamentului. 3.2. Potrivit art. 47 alin. 3, Transmiterea produce efecte fa de ter i numai ncepnd cu data public rii n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial a men iunii transmiterii nregistrate la OSIM.. Cererea de nscriere a cesiunii unui brevet trebuie s cuprind men iunile prev zute de Regula 73 alin.1 din Regulament.Cererea trebuie nso it de o copie de pe contractul de cesiune sau de pe extrasul din contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind s fie certificate pentru conformitate de c tre un notar public ( Regula 73 alin. 2 din Regulament). Dac schimbarea vizeaz numai unul sau o parte din cotitulari i nu to i cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilal i cotitulari, care s con in acordul expres al acestora cu privire la noul titular. O singur cerere de nscriere a cesiunii unui brevet este suficient chiar dac schimbarea se refer la mai multe cereri sau brevete ale aceleia i persoane, dac : a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceea i pentru toate cererile i toate brevetele; b) numerele cererilor i brevetelor sunt indicate in cerere; c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de inven ie indicat sau pentru brevetele acordate. nscrierea unei cesiuni a unui brevet este supus pl ii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este stabilit prin Ordonan a Guvernului nr. 41/1998 privind taxele n domeniul protec iei propriet ii industriale i regimul de utilizare a acestora (aprobat , cu modific ri i complet ri, prin Legea nr. 383/2002, publicat n M.Of. 471/2.07.2002). Conform regulii generale, consacrat de art. 1305 C. civ., cnd cesiunea de brevet are natura juridic a unui contract de vnzare-cump rare, taxa va fi suportat de c tre cesionar (cump r tor), dac p r ile nu au convenit altfel. Consider m c aceast regul va fi aplicabil i n ipoteza n care cesiunea are natura unui contract de dona ie sau de schimb, ntruct donatarul sau, dup caz, copermutantul care a primit brevetul este, de regul , cel interesat s nscrie cesiunea. Atunci cnd are ndoieli privind veridicitatea indica iilor din cerere sau din orice document privind nscrierea titularului ori a corectitudinii oric rei traduceri necesare nscrierii, OSIM poate solicita dovezi suplimentare.

Potrivit Regulii 73 alin. 9 din Regulament, OSIM examineaz , pe baza documentelor depuse, ndeplinirea condi iilor legale privind cererea de nscriere i hot r te, dup caz, admiterea sau respingerea acesteia, n termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit n mod corespunz tor de OSIM atunci cnd se apreciaz ca fiind necesar depunerea de alte documente sau informa ii. Tot astfel, potrivit Regulii 73 alin. 10 din Regulament, nscrierea schimb rii solicitantului sau titularului se nregistreaz , dup caz, n Registrul na ional al cererilor de brevet de inven ie depuse sau n Ragistrul na ional al brevetelor de inven ie i se public n BOPI n luna imediat urm toare celei n care a fost f cut nscrierea. 3.3. De la data nscrierii, cesiunea devine opozabil ter ilor. Ter i n aceast materie sunt cesionarii subsecven i, beneficiarii unei licen e asupra inven iei transmise, precum i autorii oric ror acte de contrafacere.Efectul opozabilit ii cesiunii fa de ter i nu va putea fi realizat prin nici un alt mijloc dect formalitatea nscrierii, prev zut imperativ de lege. Este indiferent dac ter ul a cunoscut cesiunea prin alte mijloace (spre exemplu, a fost notificat de c tre cesionar n sensul c acesta din urm este noul titular al brevetului, inclusiv n cazul n care la notificare s-a ata at copia contractului de cesiune). Aceast solu ie se ntemeiaz , pe de o parte, pe argumentul c spre deosebire de textele care reglementeaz publicitatea imobiliar - art. 47 alin. (3) dispune c cesiunea devine opozabil prin nscriere tuturor ter ilor, iar nu numai ter ilor de bun credin . Or, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de alt parte, ra iunea textului este aceea de a stimula nscrierea cesiunii de brevet, nu numai pentru protec ia ter ilor, ci i pentru ca OSIM s poat avea o eviden complet i actual a titularilor inven iilor protejate, ceea ce este n beneficiul securit ii dinamice a circuitului juridic civil. Iar aceast ra iune se reg se te numai atunci cnd condi ia nscrierii se aplic general i uniform. 4. Efectele contractului de cesiune de brevet Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros este un contract sinalagmatic ntruct d na tere la obliga ii n sarcina ambelor p r i, care sunt reciproce i interdependente. 4.1. Transferul dreptului exclusiv asupra brevetului Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vnzare-cump rare (art. 1295 C. civ.), transferul dreptului asupra brevetului opereaz automat ntre p r i, prin efectul ncheierii valabile a contractului. n consecin , exceptnd cazul n care, printr-o clauz expres , p r ile au convenit s supun transferul dreptului asupra brevetului unei modalit i determinate termen sau condi ie efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de brevet se produce n chiar momentul ncheierii acestui contract. Transferul dreptului asupra brevetului implic i transmiterea dreptului de a introduce ac iunea n contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. n leg tur cu acest aspect se ridic urm toarele probleme: a) nti, se pune problema cine are calitatea procesual de a introduce ac iunea n contrafacere pentru actele de contrafacere s vr ite anterior cesiunii de brevet. n lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consider c , mpotriva acestor acte, cedentul p streaz dreptul de a introduce ac iunile corespunz toare. Prin prevedere contractual contrar n elegem o clauz prin care p r ile convin s transmit i crean a la desp gubiri izvort din delictul civil de contrafacere. n acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra m rcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) i dreptul la desp gubiri (ca drept de crean ). Opozabilitatea fa de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere) a cesiunii de crean este supus formalit ilor de publicitate prev zute de dreptul comun al cesiunii de crean . n consecin , independent de nscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea crean ei la desp gubiri va deveni opozabil autorului delictului civil prin notificare, nscrierea la Arhiva de garan ii reale mobiliare sau, cel pu in teoretic, prin acceptarea cesiunii f cut de debitorul cedat (autorul delictului civil).

n cazul n care, la data ncheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere s vr ite anterior de c tre un ter , n lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesual activ a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra brevetului. b) Apoi, se pune problema de a ti cine este persoana care are calitate procesual activ n ac iunea n contrafacere introdus pentru reprimarea actelor s vr ite de ter i ntre momentul ncheierii contractului de cesiune i momentul nscrierii cesiunii la OSIM. n acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes ac iunea n contrafacere, ntruct, n absen a formalit ilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al ter ului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra brevetului. n schimb, cedentul ar putea pretinde desp gubiri din partea ter ului pentru actele s vr ite de acesta dup ncheierea contractului de cesiune, dar naintea nscrierii acestui contract. De i ntre p r i contractul de cesiune valabil ncheiat produce efectul translativ de drepturi f r ndeplinirea nici unei alte formalit i, fa de ter i acest efect este inopozabil, indiferent dac ei n eleg (ori au interesul) s se prevaleze ori nu de lipsa nscrierii. Opozabilitatea cesiunii fa de ter i se realizeaz numai prin ndeplinirea formalit ilor prescrise de lege, iar nu i prin alte modalit i (cum ar fi recunoa terea cesiunii de c tre ace tia). Dac , n urma intent rii ac iunii mpotriva ter ului culpabil de acte de contrafacere s vr ite dup ncheierea contractului de cesiune, dar nainte de nscrierea acestuia la OSIM, cedentul a ob inut desp gubiri, consider m c , n lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este ndrept it s solicite de la cedent restituirea acestor desp gubiri. Temeiul cererii de restituire astfel formulat l reprezint contractul de cesiune care, ntre p r i, este valabil i opozabil nc din momentul ncheierii sale n condi iile legii. Cu alte cuvinte, brevetul s-a transmis din patrimoniul cedentului n patrimoniul cesionarului la momentul ncheierii contractului de cesiune, astfel nct atingerile aduse de ter dreptului la brevet reprezint - din perspectiva p r ilor - o pierdere patrimonial a cesionarului. n consecin , n raporturile cu cesionarul, cedentul ar p stra f r drept desp gubirile primite pentru aceast atingere. c) n fine, pentru actele s vr ite de ter i ulterior nscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce ac iunea n contrafacere revine ntotdeauna cesionarului. 4.2. Obliga iile cedentului Cedentul are urm toarele obliga ii: -obliga ia de predare; -obliga ia de a garanta pentru bunul transmis. a) Obliga ia de predare n materia cesiunii de brevet se concretizeaz n obliga ia de a remite brevetul de inven ie. ntruct inven ia este un bun incorporal, predarea se face sau prin remiterea titlului de protec ie sau prin actele de folosin pe care le s vr e te cesionarul cu consim mntul cedentului. Potrivit art. 1325 C.civ., obliga ia de predare cuprinde i obliga ia de a preda accesoriile bunului. Inven ia fiind o crea ie tehnic , o solu ie a unei probleme, accesorii ar putea fi considerate, n primul rnd, toate acele planuri, desene, schi e, etc. n care s-a materializat aceast crea ie, dar numai n m sura n care f r predarea lor nu s-ar putea realiza o folosire adecvat a inven iei. b)Obliga ia cedentului de garan ie prive te att garan ia pentru evic iune, ct i garan ia pentru viciile lucrului. n aceast materie, obliga ia cedentului de garan ie cuprinde: garan ia pentru fapta proprie, garan ia pentru fapta ter ilor i garan ia pentru viciile juridice ale brevetului. b1) Obliga ia de a garanta pentru fapta proprie reprezint obliga ia cedentului (precum i a succesorilor s i universali i cu titlu universal) de a se ab ine de la orice act sau fapt de natur a-l tulbura pe cesionar n lini tita folosin a dreptului asupra brevetului. Practic, cedentul are obliga ia de a nu mai folosi inven ia cedat . Chiar dac aceast obliga ie este contractual , atunci cnd cedentul

exploateaz inven ia ulterior ncheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, r spunderea cedentului va putea fi angajat att pe t rm contractual, ct i pe t rm delictual (pentru s vr irea delictului civil de contrafacere). Dup cum se tie, cea mai important excep ie de la principiul neadmiterii op iunii ntre cele dou tipuri de r spundere este aceea c op iunea este permis n cazul n care neexecutarea contractului constituie, n acela i timp, i o infrac iune.Or, potrivit art. 58 constituie infrac iunea de contrafacere fabricarea, folosirea sau punerea n circula ie f r drept a obiectului unui brevet de inven ie sau orice alt nc lcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. (1), dac aceste nc lc ri au fost s vr ite dup data public rii cererii de brevet de inven ie. Solu ia propus prezint un evident interes practic: Dac , n temeiul principiului non-cumulului celor dou forme de r spundere civil , cesionarul ar fi fost inut s introduc ac iunea n r spundere civil contractual , el nu ar fi putut ob ine o repara ie dect n limita prejudiciului previzibil. Dimpotriv , solu ia pe care o mp rt im permite cesionarului care opteaz pentru r spunderea civil delictual s ob in repararea att a prejudiciului previzibil, ct i a prejudiciului imprevizibil. O situa ie special de aplicare a obliga iei de garan ie pentru fapta proprie este aceea n care, la data ncheierii contractului de cesiune, cedentul are n stoc o cantitate mare de produse realizate pe baza inven iei ce formeaz obiectul cesiunii. n ipoteza n care cedentul dore te s valorifice ulterior produsele aflate n stoc, cu prilejul ncheierii contractului el este obligat s -l informeze pe cesionar n leg tur cu aceast stare de fapt. P r ile pot conveni o solu ie reciproc avantajoas , cum ar fi: preluarea i valorificarea produselor de c tre cesionar ori acordarea unui termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar dup data ncheierii contractului .a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat s rezolve aceast problem cu ocazia ncheierii contractului de cesiune, deoarece n ipoteza n care situa ia stocurilor nu va fi reglementat , el nu va mai putea comercializa, sub marca cedat , produsele aflate n stoc. b2) Obliga ia de a garan ie contra evic iunii rezultnd din fapta unui ter reprezint obliga ia cedentului (precum i a succesorilor s i universali i cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar mpotriva tulbur rii sale n exercitarea prerogativelor de titular al brevetului, provenind din partea unei ter e persoane. Obliga ia de garan ie a cedentului subzist dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii cumulative: s fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evic iunii s fie anterioar cesiunii; cauza evic iunii s nu fi fost cunoscut de c tre cesionar. Din multitudinea de tulbur ri care pot proveni din fapta ter ului, le vom examina n continuare pe cele mai importante i)Ter ul poate invoca mpotriva cesionarului beneficiul unui contract de licen consim it de cedent anterior contractului de cesiune. n acest caz, dac licen a anterioar a fost nscris , ea este opozabil cesionarului care este obligat s o respecte. n ipoteza n care, la momentul ncheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existen a licen ei, el se va putea ntoarce mpotriva cedentului n temeiul obliga iei acestuia din urm de a-l garanta pentru evic iune. Dup cum s-a ar tat,ndeplinirea formalit ilor de opozabilitate a contractului anterior (n spe , a contractului de licen ) nu nl tur garan ia pentru evic iune a nstr in torului, ntruct opozabilitatea nu presupune cunoa terea efectiv a cauzei evic iunii la momentul ncheierii contractului de nstr inare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bun credin , la momentul ncheierii contractului i impune cedentului ndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licen asupra brevetului aflat n vigoare la acel moment. ii)Acelea i solu ii sunt aplicabile mutatis mutandis i n ipoteza n care ter ul invoc un drept de uzufruct, de garan ie real mobiliar sau un privilegiu asupra brevetului. iii) Ac iunea ter ului n contrafacere mpotriva cesionarului; iv) Folosirea inven iei de c tre cel care are un drept de folosire personal anterioar (art. 35 lit. b) sau ulterioar (art. 35 lit. e), ce nu a fost comunicat cesionarului n momentul ncheierii cesiunii. b3) Obliga ia de garan ie pentru viciile juridice ale brevetului. Cedentul are obliga ia de a-l garanta pe cesionar mpotriva viciilor juridice ale brevetului, adic mpotriva acelor situa ii care duc la nulitatea brevetului. R spunderea cedentului va fi diferit , dup

cum nulitatea va fi total sau par ial . Astfel, n caz de nulitate total , cedentul va restitui pre ul integral i, la cererea cesionarului, va putea fi obligat i la plata de daune-interese; n caz de nulitate par ial , r spunderea cedentului va depinde de alegerea la care are dreptul cesionarul ntre a cere desfiin area cesiunii sau numai reducerea pre ului, la care se pot ad uga i daune-interese 4.3. Obliga iile cesionarului a) Cesionarul este obligat sa pl teasc pre ul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sum global . Teoretic, nu este ns exclus ca pre ul s fie stabilit ca procent din beneficiile ob inute sub brevetul cedat sau din produsele valorificate sub acest brevet. n acest caz, cesionarul are i obliga ia de a exploata brevetul cu diligen a unui bun titular, de a nu renun a la brevet i de a se ab ine de la orice ac iune de natur a atrage dec derea din dreptul la brevet. b)Cesionarul este, de asemenea, dator s suporte cheltuielile necesitate de ncheierea contractului de cesiune i de ndeplinire a formalit ilor de nscriere a acestuia la OSIM. III.6.3 Contractul de licen de brevet Consideratii generale Toate obiectele dreptului de proprietate intelectual crea iile intelectuale industriale, semnele distinctive i operele literare, tiin ifice i artistice au o tr s tur comun ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifest n dou stadii deosebite: apari ia i folosin a. Ubicuitatea sub aspectul apari iei (cre rii) relev aptitudinea unui obiect al propriet ii intelectuale de a fi creat concomitent, dar n mod independent, de dou sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosin ei relev aptitudinea fiec rui obiect al propriet ii intelectuale de a fi folosit concomitent, dar n mod independent, de dou sau mai multe persoane. n cazul n care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul c ruia ubicuitatea sub aspectul folosin ei se poate manifesta n mod concret este contractul de licen . Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate intelectual poate fi exploatat nu numai de c tre titularul dreptului exclusiv, ci i de c tre alte subiecte de drept, autorizate de c tre acest titular. n cele ce urmeaz , vom examina succesiv no iunea si natura juridica ,caracterele juridice, clasificarea, condi iile de validitate, efectele i ncetarea contractului de licen de brevet. No iune si natura juridica a contractului de licen de brevet Contractul de licen de brevet este conven ia prin care una dintre p r i (numit licen iator sau transmi torul licen ei) confer celeilalte p r i (numit licen iat sau beneficiarul licen ei) dreptul de folosire temporar , total sau par ial , a unui brevet de inven ie. Spre deosebire de contractul de cesiune (fie i par ial sub aspect temporal), contractul de licen nu transfer nsu i dreptul subiectiv de proprietate industrial asupra inven iei, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosin a inven iei, n limitele stabilite prin contract. Pentru a stabili natura juridic a contractului de licen de brevet trebuie s facem o distinc ie dup cum ne afl m n prezen a unei licen e cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Ct prive te contractul de licen cu titlu gratuit socotim c acesta este, de lege lata, un contract de comodat (mprumut de folosin ) ntruct, mutatis mutandis, ntrune te toate elementele esen iale ale acestuia. Caractere juridice Contractul de licen cu titlu oneros este comutativ, bilateral, cu executare succesiv , consensual i intuitu personae .Unele preciz ri sunt necesare n leg tur cu ultimele trei caractere juridice. - Astfel, este un contract cu executare succesiv , ntruct transmiterea folosin ei se face nu numai pentru momentul ncheierii contractului, ci pentru o perioad de timp, deci pn la un termen. Durata

contractului nu poate fi perpetu , ve nic (art. 1415 C.civ.) pentru c ns i durata de valabilitate a brevetului este temporar . - De asemenea, este un contract consensual pentru c dispozi iile art. 47 alin. 3 privitoare la necesitatea nregistr rii la OSIM a transmiterii drepturilor prin licen nu instituie o condi ie ad validitatem, ci numai o exigen de opozabilitate. Este evident c , aplicndu-se dreptul comun, forma scris va fi cerut practic ntotdeauna ad probationem. - Ct prive te caracterul intuitu personae, potrivit Regulii nr. 69 alin. 10 din Regulament Licen iatul poate acorda sublicen e numai cu consim mntul licen iatorului.Rezult c licen a se ncheie n considerarea calit ilor personale ale beneficiarului. Clasificarea contractelor de licen i)Astfel, din punctul de vedere al ntinderii folosin ei pe care i-o rezerv distingem : licen iatorul,

- Licen a simpl (neexclusiv ), prin care licen iatorul p streaz dreptul de a folosi el nsu i inven ia i de a autoriza i alte licen e. n lipsa unei prevederi exprese n contract, se prezum licen a simpl . - Licen a exclusiv , prin care licen iatorul se angajeaz sa nu ncheie i alte licen e asupra aceleia i inven ii, pentru produsele i pentru teritoriul pentru care s-a ncheiat licen a exclusiv . - Licen a exclusiv absolut este o variant a licen ei exclusive prin care licen iatorul se angajeaz ca, pe perioada derul rii contractului, s nu mai foloseasc nici m car el nsu i inven ia pentru produsele i pentru teritoriul la care se refer licen a exclusiv . Deoarece renun rile la drepturi nu se prezum , caracterul absolut al licen ei exclusive trebuie prev zut expres. Contractul de licen exclusiv absolut nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. Contractul de cesiune transmite nsu i dreptul de proprietate industrial , pe cnd contractul de licen confer numai un drept de folosin asupra inven iei. Aceast distinc ie pare mai greu de sesizat n cazul contractului de cesiune exclusiv absolut prin care singura persoan ndrept it s foloseasc marca este beneficiarul licen ei pe cnd licen iatorul pierde acest drept, ntocmai ca i cedentul. Totu i, ntre cesiune i licen a exclusiv absolut subzist anumite diferen e notabile. Astfel, numai licen iatorul, iar nu i cedentul, p streaz prerogativa dispozi iei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrial ( i este, desigur, titularul dreptului de crean privind redeven ele licen ei exclusive absolute). De asemenea, cedentul poate introduce, f r restric ii, ac iunea n contrafacere pentru actele de nc lcare a dreptului de folosire a inven iei s vr ite de ter i dup transferul acestui drept. Dimpotriv , beneficiarul licen ei exclusive (deci inclusiv a celei absolute) poate introduce ac iunea n contrafacere numai dac , dup ce a notificat titularului brevetului actele de contrafacere de care a luat cuno tin , acesta nu a ac ionat n termenul solicitat de licen iat.(Regula 69 alin. 12 din Regulament). n fine, licen a, chiar i exclusiv absolut , p streaz un caracter esen ialmente temporar, pe cnd cesiunea produce, de regul , efecte nelimitate n timp. ii) Din punctul de vedere al ntinderii folosin ei autorizate beneficiarului, licen ele pot fi totale sau par iale, ultimele stabilind unele limit ri folosin ei transmise, cum ar fi: n timp (totu i, licen a neputnd d inui dect cel mult pe perioada de valabilitate a brevetului ), n spa iul (sub aspectul locului de utilizare sau de comercializare etc), referitor la obiect (doar anumite elemente ale acestuia), referitor la modul de utilizare (fabricare, vnzare, export, import, etc). iii) Din punctul de vedere al scopului urm rit de p r i la ncheierea contractului, licen a poate fi cu titlu oneros, caz n care i va fi aplicabil regimul juridic al contractului de loca iune, sau cu titlu gratuit, ipotez supus reglement rii aplicabile contractului de comodat.

iv) Dintr-un alt punct de vedere, licen a poate fi pur (cnd nu i se al tur elemente caracteristice altor opera iuni juridice) sau complex ,aceasta din urm reprezentnd reunirea licen ei i a altor contracte (furnizare, cesiune, know-how, etc.), ntr-o singur opera iune complex de transfer de tehnologie. Condi ii de validitate n aceast materie nu exist particularit i ct prive te consim mntul i cauza.De asemenea, legea nu cere respectarea vreunei condi ii de forma ad validitatem. 1.Capacitatea n principiu, contractul de licen se ncheie, n calitate de licen iator, de c tre titularul brevetului. Dac nu li s-a interzis expres de c tre titular, uzufructuarul i licen iatul cu titlu oneros pot fi licen iatori, n limitele dreptului care li s-a conferit. Dimpotriv , uzuarul sau licen iatul cu titlu gratuit nu pot, n lipsa unei stipula ii contrare, s acorde licen e altor beneficiari. Titularul brevetului nu poate avea calitatea de licen iat n privin a propriei inven ii dect dac a dezmembrat n prealabil dreptul s u constituind n favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dac a conferit altuia o licen exclusiv absolut . n aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, dup caz, licen iatul exclusiv absolut pot acorda licen e inclusiv titularului brevetului. Nu este exclus posibilitatea ca un contract de licen s fie ncheiat de un titular aparent al brevetului, cum ar fi, de pild , mo tenitorul aparent al titularului brevetului care a decedat ori cesionarul al c rui titlu a fost nscris n Registrul na ional al brevetelor de inven ie i este lovit de o cauz de nulitate ce nu poate fi cunoscut de c tre licen iat. n aceste cazuri, dac licen iatul demonstreaz eroarea comun i invincibil cu privire la calitatea licen iatorului de titular al m rcii, atunci contractul de licen r mne valabil, ns numai n limitele unui act de administrare. 2. Obiectul contractului Deoarece contractul de licen inven iei i pre ul licen ei. cu titlu oneros este bilateral, obiectul s u este dublu:folosin a

Folosin a inven iei trebuie s se refere la o inven ie brevetat , iar brevetul s fie n vigoare la momentul ncheierii contractului. ncheierea unui contract prin care se transmite folosin a unei inven ii al c rei brevet expirase este posibil , dac p r ile sunt n cuno tin de cauz , dar opera iunea nu poate fi calificat n nici un caz drept un contract de licen de brevet, find de fapt un contract nenumit. De asemenea, se pot ncheia contracte de licen i pentru inven ii ce se vor breveta n viitor, dac pentru eliberarea brevetului s-a depus deja cerere la OSIM. Pre ul licen ei poate fi o sum global ori, cel mai adesea, o redeven stabilit n func ie de cifra de afaceri realizat de beneficiar sau de pre ul produselor fabricate sub licen . 3.Condi ii de form Legea nu prevede condi ii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licen . Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil ncheiat prin simplul acord de voin al par ilor. Ad probationem manifestarea de voin a a p r ilor trebuie s mbrace forma scris . Exist n schimb anumite formalit i de publicitate care condi ioneaz opozabilitatea fa de ter i a contractului de licen . Astfel, potrivit art. 47 alin. 3, Transmiterea (inclusiv prin licen ) produce efecte fa de ter i numai ncepnd cu data public rii n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial a men iunii transmiterii nregistrate la OSIM.

Cererea de nscriere trebuie sa cuprind condi iile prev zute de Regula 74 alin 1 din Regulament. De asemenea, cererea este considerat a fi depus numai dup plata taxei prev zute de lege. Aceast tax este identic cu cea de la cesiune. De la data nscrierii, licen a devine opozabil ter ilor. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licen a de brevet este faptul c acest contract confer beneficiarului dreptul de a folosi inven ia n limite determinate prin contract. De aceea, n cazul cel mai frecvent, n care licen a este cu titlu oneros, pe lng prevederile speciale referitoare la contractul de licen a de brevet i n m sura n care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prev zute de Codul civil n materia contractului de loca iune. Obliga iile licen iatorului. 1. Obliga ia de a-l pune pe beneficiar n situa ia de a folosi inven ia n condi iile convenite este forma de manifestare n cadrul licen ei a obliga iei de remitere (predare) reglementata prin art. 1420 pct. 1 i 1421 C. civ. pentru loca iune. Aceasta este o obliga ie de a face i n con inutul s u specific (conturat de natura incorporal i ubicu a bunului) ntlnim activit ile de predare a schi elor, planurilor, modelelor, e antioanelor etc. Cuprinznd descrierea complet a inven iei (ntruct, de obicei, con inutul relativ opac al brevetului, este insuficient), precum i orice alte activit i necesare punerii beneficiarului n situa ia de a folosi inven ia. Este de principiu c obliga ia de predare din materia loca iunii implic i predarea accesoriilor. Aceasta se manifest n cadrul contractului de licen , printre altele sub forma a dou probleme pentru care solu iile oferite de doctrin se constituie ntr-o panoram deosebit de controversat : problema transmiterii perfec ion rilor aduse inven iilor i cea a acord rii asisten ei tehnice. De bun seam , dac n cuprinsul contractului exist clauze exprese cu acest obiect, solu iile se vor da n consecin . Ct prive te problema dac exist sau nu obliga ia transmiterii c tre beneficiar a perfec ion rilor aduse inven iei de c tre transmi tor, trebuie distins ntre perfec ion rile aduse anterior ncheierii contractului de licen i cele aduse ulterior. Astfel, perfec ion rile ulterioare vor trebui comunicate doar cnd se va stabili, prin interpretarea contractului, c ntre p r i s-au convenit adev rate raporturi de colaborare, transmiterea presupunnd ns , n acest caz, i o modificare a pre ului. Problema dac exist sau nu obliga ia inform rii asupra know-how-ului aferent inven iei, prin acordarea de asisten tehnic ar trebui s capete la prima vedere un r spuns afirmativ, din moment ce art. 1421 alin 1 C. civ. prevede c locatorul (deci i transmi torul licen ei) trebuie s predea lucrul n a a stare nct s poat fi ntrebuin at. Se tie, ns c dispozi iile Codului civil au n vedere situa iile medii iar nu cele ie ite din comun. A a fiind, nsemneaz c art. 1421 alin 1 C. civ. vorbe te despre o situa ie obi nuit , pe cnd ntrebuin area know-how-ului conduce la o ntrebuin are optim a inven iei. Este motivul pentru care nu credem c , n lipsa unei clauze exprese, exist obliga ia de transmitere a know-how-ului. 2. Obliga ia de plat a anuit ilor rezult din dispozi iile art. 1420 pct. 2 C. civ., care statueaz c locatorul (deci i transmi torul licen ei) este dator s men in lucrul nchiriat n starea de a putea servi la ntrebuin area pentru care a fost nchiriat, ceea ce, n materie de licen , trebuie n eles n sensul instituirii obliga iei de plat a anuit ilor. Totu i, n practic , p r ile stabilesc prin clauze exprese, n cazul licen elor exclusive, c aceast obliga ie revine beneficiarului. 3. Obliga ia de garan ie i impune transmi torului s realizeze tot ceea ce este necesar pentru ca locatarul (adic beneficiarul) s se poat folosi nempiedicat n tot timpul loca iuni (adic a licen ei) (art. 1420 pct. 3 C. civ.) de inven ie, deci s asigure folosin a lini tit i util ceea ce presupune garantarea pentru tulbur rile provenite: a. din propria fapt ; b. din fapta ter ilor;

c. cauzat de viciile ascunse. a. Garan ia pentru propria fapt se ntemeiaz pe dispozi iile art. 1424 C. civ. (Locatorul nu poate n cursul loca iunii s schimbe forma lucrului nchiriat...- formul care, n materie de licen , nseamn interdic ia schimb rii condi iilor de folosire convenite), nefiind nevoie s se apeleze pentru fundamentare, a a cum se face uneori, la principiul bunei-credin e n executarea contractului. De asemenea, nu suntem de acord cu sus inerile care includ n con inutul acestei garan ii obliga iile de plat a anuit ilor, de a nu face concuren beneficiarului unei licen e exclusive, de a nu ceda brevetul i de a prelua la la ncetarea contractului stocul de produse fabricate pe baz de licen i nevndute. ntr-adev r obliga ia de plat a anuit ilor este distinct , a a cum am ar tat. n al doilea rnd, suntem de acord cu argumentul c , ntruct renun rile la drepturi nu se prezum , nsemneaz c transmi torului unei licen e exclusive nu i se interzice s exploateze ele nsu i inven ia, ct timp nu exist clauz expres n acest sens. n al treilea rnd, este incontestabil, dup p rerea noastr , c transmi torul are dreptul, n lips de clauz contrar , s cedeze brevetul n timpul licen ei, ntruct cel mai adesea, n felul acesta nu se ajunge la desfiin area licen ei, care este opozabil i noului titular de brevet atunci cnd ea a fost nregistrat la O.S.I.M. (art. 47). Iar n cazurile cnd, totu i, se ajunge la desfiin area licen ei, aceasta se datoreaz ori conven iei exprese n acest sens ori culpei beneficiarului care nu a luat men ionatele m suri de publicitate fa de ter i. b. Garan ia pentru fapta ter ului exist numai atunci cnd aceasta se ntemeiaz pe un drept, nu i n ipoteza unei tulbur ri de fapt, pe care nsu i beneficiarul are posibilitatea s o nl ture (art. 1426 C.civ.). n temeiul garan iei, transmi torul este obligat s ac ioneze n contrafacere pe ter ii care tulbur folosin a beneficiarului sau s l apere pe acesta n cadrul ac iunii n contrafacere introdus de ter i. c. Garan ia pentru vicii ascunse se fundamenteaz pe dispozi iile art. 1420 pct. 3 C.civ. i art. 1422 C.civ. n doctrin , se consider c n materie de licen problema analizat se manifest , printre altele, sub forma ntreb rii dac exist sau nu garan ie pentru validitatea brevetului, adic dac transmi torul va r spunde sau nu n cazul cnd, dup ncheierea licen ei, brevetul este declarat nul (de exemplu, pentru nebrevetabilitatea inven iei). Dar o problem reala de garan ie pentru vicii ascunse este aceea a r spunderii atunci cnd obiectul contractului nu este tehnic realizabil i exploatabil. Solu ia consacrat n teoria i practica dreptului de proprietate industrial const n antrenarea r spunderii transmi torului ori de cte ori exist mprejur ri (chiar necunoscute de transmi tor la momentul contract rii) care mpiedic din punct de vedere tehnic exploatarea. Obliga iile licen iatului. 1. Obliga ia de plat a pre ului este adus la ndeplinire potrivit clauzelor cuprinse n contract (art. 1429 pct. 2 C.civ.). Principala obliga ie a licen iatului este aceea de plat a redeven elor. Acestea sunt stabilite n func ie de durata contractului de licen a (la fel ca n cazul contractului de loca iune), indiferent dac plata se face dintr-o dat (chiar i anticipat) sau n rate periodice i indiferent dac a fost stabilit ntr-o sum fix sau propor ional cu veniturile rezultnd pentru licen iat din comercializarea produselor realizate pe baza inven iei. 2. Obliga ia de sistare a exploat rii la ncetarea contractului reprezint manifestarea, n cazul licen ei, a obliga iei de restituire a lucrului nchiriat (art. 1431 C.civ.). 3.Obliga ia de ap rare a titularului de brevet mpotriva uzurp rilor se ntemeiaz pe dispozi iile art. 1433 C.civ. In temeiul acestei obliga ii, licen iatul este inut s -l n tiin eze pe licen iator nu numai cu privire la tulbur rile de drept provenite de la ter i, ci i despre actele de contrafacere s vr ite de ace tia, dac acele acte au ajuns la cuno tin a licen iatului. 4. Obliga ia de exploatare a inven iei este uneori semnalat n literatura de specialitate, cu titlu de generalitate, pentru toate categoriile de licen e. O asemenea obliga ie nu ine de natura contractului de licen i c despre existen a ei nu se poate vorbi dect atunci cnd realizarea unui drept al

transmi torului o impune (de exemplu, cnd pre ul licen ei este stabilit sub form de redeven e raportate la cifra de afaceri realizat de beneficiar prin exploatarea brevetului). Beneficiarului i revine obliga ia de exploatare ori de cte ori licen a este exclusiv absolut, atunci cnd transmi torului i este interzis folosin a; astfel, neexploatarea nici direct de c tre titularul brevetului, nici de c tre beneficiarul licen ei ar putea atrage aplicarea, dup caz, a dispozi iilor art. 48 -52 care consacr licen a obligatorie. Cnd o astfel de obliga ie exist exploatarea trebuie s fie personal , serioas , efectiv i leal . Acest ultim aspect conduce, dup unii autori, la obliga ia beneficiarului, de a comunica i el, ca i transmi torul, perfec ion rile aduse inven iei dup ncheierea contractului. Apreciem ns , i noi c o astfel de obliga ie exist numai dac , prin interpretarea contractului, se constat voin a p r ilor de a stabili ntre ele adev rate raporturi de colaborare. Incetarea contractului de licen Ca orice contract i licen a poate nceta: 1. prin conven ia p r ilor (art. 969 alin. 2 C.civ.); 2. ca urmare a constat rii nulit ii ori a dispunerii anul rii, cu men iunea c acestea din urm nu pot opera retroactiv, date fiind imposibilitatea restituirii folosin ei inven iei; 3. de asemenea, urmare a caracterului bilateral al conven iei, este aplicabil sanc iunea rezilierii, cu efecte pentru viitor. Codul civil stabile te unele reguli speciale pentru ncetarea contractului n chiar cuprinsul normelor din materia loca iunii, reguli care mutatis mutandis sunt aplicabile i licen ei. Astfel: 4. n principiu, licen a poate nceta prin moartea uneia dintre p r i (art. 1440 C.civ.); 5. expirarea termenului (cu posibilitatea tacitei reconduc iuni - art. 1437 i 1452 C.civ.) 6. denun area unilateral (art. 1436 alin. 2 C.civ. ) 7. intervenirea nulit ii brevetului. Sunt aplicabile dispozi iile art. 1423 i 1439 alin. 1 C.civ., care vorbesc despre pieirea lucrului. Aceasta nseamn c , dac nulitatea este total , contractul este desf cut de drept, neputndu-se concepe o licen f r obiect. Pe de alt parte, cnd nulitatea brevetului este par ial , beneficiarul poate, dup mprejur ri, s cear fie o sc dere a pre ului, fie desfacerea contractului, aceasta din urm numai dac partea de brevet anulat era att de nsemnat nct se poate prezuma c f r ea nu ar fi consim it ini ial la ncheierea contractului. n toate cazurile, transmi torul nu va datora daune-interese, dac intervenirea nulit ii nu i este imputabil (art.1423 alin. 2 C.civ.). Dimpotriv , ns , dac i se poate imputa o culp , el va putea fi obligat s l desp gubeasc pe beneficiar (de exemplu, prin restituirea redeven elor pe care le-a primit). Regula 75 din Regulament prevede c nscrierea unei cesiuni, licen e, sublicen e sau nscrierea constituirii unei garan ii reale poate fi anulat din Registrul na ional al cererilor de brevet de inven ie sau, dup caz, din Registrul na ional al brevetelor de inven ie la solicitarea scris a uneia dintre persoanele interesate.

BIBLIOGRAFIE:
1.Dreptul propriet ii intelectuale-note de curs,Iordache Ioan; 2. Dreptul propriet ii intelectuale-note de curs,Florea Bujorel; 3. Dreptul propriet ii intelectuale-note de curs,A.Petrescu,L. Mihai; 4.Tratat de proprietate industrial ,Y. Eminescu; 5.Dreptul de crea ie intelectual ,C. St tescu; 6.Le droit de la propriet industrielle,P. Roubier; 7.Contribution a lanalyse objective du droit du brevet dinvention, J.M. Mousseron; 8.Conven ia de la Paris,1883; 9.Legea 96/1991 privind brevetele de inven ie modificat prin Legea nr.28/2007 si republicat .