Sunteți pe pagina 1din 16

CONTRACT DE SOCIETATE pentru constituirea Societatii civile particulare Asociatia Sportiva Scolara ECO SPORT NASAUD Incheiat astazi

20 APRILIE 2010 I. DISPOZITII GENERALE: 1. Asociatia sportiva scolara ECO SPORT NASAUD se constituie in temeiul art.25 din Legea Educatiei Fizice si a Sportului nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.1491 - 1493, 1499 si urmatoarele din Codul civil si a Hotararii adunarii generale constitutive din 20.04.2010 2. Asociatia sportiva scolara nu are personalitate juridica, se constituie ca societate civila particulara potrivit legislatiei in vigoare. 3. Asociatia sportiva este o asociatie de drept privat si reprezinta o structura sportiva formata din persoane fizice si / sau juridice, constituite in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive, avand drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membri lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. II. PARTILE CONTRACTANTE: 1. CHITUL DORINA, domiciliata in Nsud, Str.Miron Cristea Nr._______, Sc.____, Ap._____, judetul _____________, identificat prin _____ seria _______nr.______, eliberat de __________________ la data de ________________; 2. ____________________, domiciliat in ____________, Str.___________ Nr._______, Sc.____, Ap._____, judetul _____________, identificat prin _____ seria _______nr.______, eliberat de ____________________ la data de ________________; 3. ____________________, domiciliat in ____________, Str.___________ Nr._______, Sc.____, Ap._____, judetul _____________, identificat prin _____ seria _______nr.______, eliberat de ___________________ la data de ________________; 4. ____________________, domiciliat in ____________, Str.___________ Nr._______, Sc.____, Ap._____, judetul _____________, identificat prin _____ seria _______nr.______, eliberat de ____________________ la data de ________________; 5. III. DENUMIREA SI SIGLA / EMBLEMA: 1. Asociatia are denumirea: Asociatia sportiva scolara _________________________ si va functiona sub aceasta denumire. 2. Sigla / emblema asociatiei este reprezentata prin vezi anexa 1.

IV. SEDIUL: Asociatia sportiva scolara ______________________are sediul in ___________, Str.____________ nr._______, judetul _____________. Sediul asociatiei poate fi schimbat prin hotararea adunarii generale a asociatilor. V. DURATA: Asociatia se infiinteaza pe o durata nedeterminata. VI. SCOPUL: Scopul asociatiei consta in organizarea si administrarea unei activitati sportive, avand drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membri si participarea la competitii sportive. VII. OBIECTIVELE Asociatiei sportive scolare ____________________________: Obiectivele asociatiei sunt stabilite in concordanta cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 modificata si completate si a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, respectiv de a contribui la imbunatatirea starii de sanatate a membrilor sai prin practicarea exercitiului fizic si a sportului, de a contribui la sustinerea financiara a practicarii exercitiului fizic si a sportului la una sau mai multe discipline sportive si a unor domenii de activitate sportiva dupa cum urmeaza: - atletism - arte martiale - automobilism - karting - alpinism escalada - bob sanie - box - canotaj - culturism - dans sportiv - fotbal - gimnastica artistica - gimnastica ritmica - go - haltere - handbal - hochei pe gheata

hochei pe iarba judo karate traditional fudokan, shotokan modelism motociclism oina radioamatorism sah schi biatlon sportul pentru toti sportul pentru handicapati tenis tenis de masa tir cu arcul volei.

VIII. APORTUL ASOCIATILOR: 1. Aportul social poate consta in: numerar, bunuri sau prestatii in munca. 2. Aportul social adus de asociati nu trebuie sa fie de o valoare egala si nici de aceeasi natura. 3. Definitia aporturilor: a) Aportul social in numerar: Daca aportul social consta intr-o suma de bani, care daca nu a fost varsata, asociatul debitor va datora dobanzi, de drept, fara punere in intarziere, din ziua expirarii termenului de plata. b) Aportul social in bunuri: Potrivit legii civile in vigoare pot fi aduse ca aport social numai bunuri aflate in circuitul civil intre vii si care nu sunt supuse unor restrictii in ce priveste circulatia lor. c) Aportul social constand in prestatii in munca: Pentru munca depusa in cadrul asociatiei sa fie considerata un aport social, ea trebuie sa constituie o activitate care sa aduca foloase asociatilor. 4. Societatea civila particulara desi nu este subiect de drept, ea are un patrimoniu propriu care este format din aportul adus de asociati, pe de o parte, precum si din drepturile si obligatiile contractate de societate ulterior constituirii lor, pe de alta parte. Acest fond este distinct de cel al asociatilor. 5. Patrimoniul asociatiei este de __________ lei, care se divide in ________ parti sociale, valoarea unei parti sociale fiind de _____________ lei, format din aportul asociatilor astfel: A. Aport in numerar: A.1.

A. 2. Aportul social constand in numerar si in bunuri vor fi puse la dispozitia asociatiei in termen de 5 zile de la data autentificarii contractului de societate / recunoasterii asociatiei prin inscrierea acesteia in Registrul sportiv si obtinerea Certificatului de identitate sportiva eliberat in conditiile legii. Aportul constand in prestatii in munca va fi adus de asociati pe toata perioada de functionare a Asociatiei sportive, care va fi evaluat periodic de catre conducerea si administrarea asociatiei. Surse de finantare se asigura prin: a) aportul membrilor asociati; b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sau unitatilor in cadrul carora s-au constituit; c) donatii si sponsorizari; d) alte surse. IX. FUNCTIONAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI. A. Functionarea asociatiei: 1. Asociatia ia fiinta si incepe sa functioneze din momentul autentificarii contractului de societate / recunoasterii asociatiei prin inscrierea acesteia in Registrul sportiv si obtinerea Certificatului de identitate sportiva eliberat in conditiile legii. 2. Pe durata functionarii asociatiei, asociatii sunt obligati sa-si indeplineasca obligatii si sa-si exercite drepturile cu buna credinta si sa manifeste grija pentru bunul mers al asociatiei. 3. Raspunderea patrimoniala a asociatilor este angajata pentru daunele cauzate din culpa, chiar daca, prin alte fapte sau acte juridice, acestia ar aduce foloase societatii. Nu se compenseaza daunele provocate de asociati cu foloasele aduse societatii de catre acestia. 4. Drepturile asociatilor se numesc parti sociale. Aceste drepturi sunt calificate drepturi de creanta, indiferent de natura aportului social. 5. Drepturile asociatilor, in principiu, sunt netransmisibile. B. Conducerea asociatiei: 1. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar. Oricare dintre asociati va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari. Convocarea adunarii asociatilor se va face prin scrisoare simpla, sau pe baza de tabel cu semnatura, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru tinerea acesteia, daca asociatii nu au convenit o alta procedura mai simpla si un alt termen, aratandu-se ordinea de zi. Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala. Adunarea decide prin majoritatea absoluta a asociatilor si partilor sociale. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Un

asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarii asociatilor referitoare la partile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si asociatie. La fiecare adunare generala a asociatilor, se va intocmi un proces-verbal, de catre un secretar numit de asociati, care se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat. C. Adiministrarea asociatiei: 1. Adunarea generala a asociatilor va numi 1-3 administratori care vor reprezenta asociatia in raport cu autoritatile, instantele judecatoresti si tertii. Administratorii trebuie sa aiba calitatea de asociat. Administratorii au puteri depline, lucreaza impreuna si iau decizii in unanimitate. Administratorii pot lucra si separat, situatie in care raspunderea este individuala. 2. Administratorii pot fi revocati pentru motive temeinice sau in cazul in care acesta se afla in incapacitate de exercitare a calitatii acordate (deces, boala, demisie, etc.) pe o perioada de cel putin 30 de zile, caz in care adunarea generala va numi un alt administrator pentru conducerea asociatiei. 3. Administratorii asociatiei au urmatoarele atributii: a) elaboreaza strategia asociatiei si supune aprobarii adunarii generale; b) elaboreaza programele de activitate si supune adunarii generale; c) stabileste programul de functionare al asociatie; d) stabileste si aproba necesarul de dotari si investitii; e) stabileste anual repartizarea profitului / pierdere intre asociati, potrivit cotelor convenite; f) stabileste structura organizatorica a asociatiei si supune spre aprobare adunarii generale; g) elaboreaza regulamentul de ordine interioara si alte regulamente si le supune spre aprobare adunarii generale; h) angajeaza si elibereaza (concediaza) din functie personalul asociatiei; stabileste atributiile si responsabilitatile acestuia; i) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si supune spre aprobare adunarii generale; j) prezinta un raport anual adunarii generale a asociatiei privind activitatea desfasurata pe baza de dare de seama la sfarsitul exercitiului financiar; k) indeplineste orice alte atributii care nu intra in competenta adunarii generale. X. MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATILOR COMUNE DESFASURATE. 1. Impartirea rezultatelor financiare (profit net / pierderi) ca efectua anual in mod egal, respectiv ..% pentru fiecare asociat. Un procent de .% va fi alocat dezvoltarii asociatiei.

2. In cazul in care un asociat nu si-a adus aportul in munca pe perioada intregului program de lucru stabilit si convenit de asociatie, participarea acestuia la rezultatele financiare va fi diminuata in mod corespunzator, sens in care adunarea asociatilor va stabili criteriile obiective necesare pentru cuantificarea contributiei acesteia in perioada respectiva. XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA. 1. Asociatii raspund pentru obligatiile asumate in cadrul contractului de sociatate, iar in raport cu tertii se instituie o raspundere personala, inclusiv pentru faptele personale comisive sau omisive care deriva din activitatea asociatiei. 2. Raspunderea asociatiei fara personalitate juridica este exclusa, exceptand situatia raspunderii solidare a membrilor asociati. XII. CLAUZE SPECIALE. 1. Denuntarea unilaterala a prezentului contract de asociere este interzisa sub sanctiunea de daune interese. 2. Retragerea unui asociat se poate face cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, care se va depune in scris catre administratia asociatiei. In cazul retragerii unui asociat acesta va avea doar dreptul la restituirea in natura a bunului adus in asociatie cu titlu de folosinta si cota-parte din profitul realizat pana in data expirarii preavizului, respectiv incetarea calitatii de asociat. 3. Cu aprobarea unanima a membrilor asociati pot fi cooptati in asociatie si alti membri care indeplinesc conditiile minime stabilite prin hotararea adunarii generale. 4. Litigiile care s-ar putea ivi intre asociati vor fi rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele de drept comun. XII. INCETAREA CONTRACTULUI. 1. Contractul inceteaza: - prin hotararea adunarii generale; - in imposibilitatea realizarii obiectului contractului; - alte clauze prevazute de lege. 2. Contractul inceteaza si in caz de forta majora in cazul in care aceasta dureaza mai mult de 6 luni sau in situatia unor impedimente legale privind desfasurarea normala a activitatii.

XIV. DISPOZITII FINALE. 1. Prezentul contract poate fi modificat/completat prin acordul scris al partilor. 2. Prezentul Contract de societate va fi autentificat de notarul public, unde vor semna toti asociatii sau numai imputernicitii mandatati de adunarea generala. 3. Asociatia sportiva se inregistreaza in Registrul Sportiv pentru a primi un numar de identificare si Certificat de Identitate Sportiva. 4. Asociatia sportiva recunoscuta oficial se poate afilia la asociatiile judetene, pe ramuri de sport, constituite potrivit art.34 din Legea nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare . 5. Asociatia sportiva detine exclusivitatea: a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei structuri; b) dreptul de folosinta asupra siglei / emblemei proprii; c) drepturilor de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz. Drepturile mentionate mai sus pot fi cesionate, in conditiile legii. 6. Autoritatea disciplinara se exercita potrivit prevederii Legii nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. 7. Revocarea recunoasterii functionarii asociatiei sportive este de competenta Ministerul Tineretului si Sportului si se va produce numai in cazurile expres prevazute de lege. 8. Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport judeteana, exercita supravegherea si controlul activitatii asociatiei sportive. 9. Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii. 10.Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical. 11.Instruirea sportiva, in forma organizata, se asigura numai de persoane atestate in domeniu prin diplome sau cetificate recunoscute, in conditiile legii. 12.Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, in conditiile legii. 13.Sportivul de performanta care a obtinut rezultate deosebite are dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului , la o renta viagera in conditiile legii. 14.Veniturile indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura sunt cuprinse intr-un buget anual propriu. 15. Prevederile prezentului Contract de societate se completeaza cu prevederile art.1499 si urmatoarele din Codul civil, precum si cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 aprobat

prin H.G. nr.884/2001, precum si cu celelalte legi pertinente care au legatura cu scopul si obiectivele asociatiei.

S-a incheiat prezentul CONTRACT DE SOCIETATE in 4(patru) exemplare. Semnatura asociatilor, 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. ______________ 5. ______________ (Autentificarea pe verso)

PROCES VERBAL de constituire al Asociatiei Sportive Scolare ______________________________ incheiat la data de ____________ la _________________

In temeiul art. 25 din Legea 69/2000 a Educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 1491-1493 si urmatoarele din Codul Civil, urmatoarele personae (anexa 1) in calitate de membrii fondatori am hotarat sa constituim Asociatia Sportiva Scolara______________________________ . Scopul Asociatiei Sportive Scolare ___________________ este organizarea si dezvoltarea unei activitati sportive , avand drept obiect promovarea uneia sau mai multor

discipline sportive , practicarea acestora de catre membrii si participarea la competitiile sportive . Obiectivele particulare ale Asociatiei sunt stipulate in Contractul de societate civila ale Asociatei Sportive ______________________.. In unanimitate asociatii au desemnat consiliul de administrare si un administrator (anexa 2) care este imputernicit de catre asociati sa reprezinte asociatiain demersurile legale pentru constituirea societatii civile particulare Asociatia Sportiva Scolara __________________________. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal al adunarii generale in 4 (patru) exemplare. Asociatii : 1.__________________ 2.___________________ 3.___________________ 4.___________________ 5.___________________

Anexa 1 Membrii Asociatiei Sportive Scolare ________________


Nr. crt. Numele prenumele si Domiciliul Act identitate

Anexa 2 Consiliul de administratie al Asociatiei Sportive Scolare _______________


Nr. crt. 1. 2. 3. Numele si prenumele Functia in Consiliul de Semnatura administratie

(INSTITUTIA)_________________ ______________________________ NR.Inreg._______/_______________

ADEVERINTA

Prin prezenta adeverim ca: Asociatia Sportiva Scolara _____________________, are sediul in localitatea ______________________ str____________________nr________, jud. Bistrita Nasaud. Eliberam prezenta spre a-i servi asociatiei sportive mai sus mentionate la obtinerea avizului si autorizatiei structurii sportive, conform prevederilor legale.

Primar/ Director/ Presedinte _________________________ _____________ L.S.S.

Anexa nr. 4 CERERE de acordare a avizului i autorizrii funcionrii structurilor sportive

1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: - numele ___________________________________ - domiciliul _________________________________ 2. Asociaii, fondatorii, membrii sau, dup caz, persoanele juridice care constituie structura sportiv: -in conformitate cu lista anexata. 3. Denumirea structurii sportive:________________________________________________ 4. Sediul: - judeul __________________________________________________________________ - localitatea ________________________________________________________________ - adresa ___________________________________________________________________ -telefon/fax _________________________________________________________________ - e-mail (URL) ______________________________________________________________ 5. Patrimoniul iniial/capitalul social iniial/aportul asociailor __________________________

6. Actele de constituire autentificate, atestat de ................. ... sub nr. ...... din data de ................. 7. Temeiul juridic al cererii (n baza prevederilor Legii educaiei fizice i sportului nr. 69/2000 si ale Hotararii Guvernului nr.884/2001) 8. Ramurile de sport practicate: _________________________________________________ 9.Data_____________________________________________________________________ (Semnatura si stampila) ------------------------------------------------------------------

(conf. H.G. 884/2001)

Anexa nr. 5

CERERE
de nregistrare n Registrul sportiv

1. Persoana care reprezint structura sportiv: - numele __________________________________________________________________ - domiciliul ________________________________________________________________ 2. Asociaii, fondatorii, membrii sau, dup caz, persoanele juridice care constituie structura sportiv: -conform listei anexate 3. Denumirea structurii sportive: _____________________________________________ 4. Sediul: - judeul ___________________________________________________________________ - localitatea _________________________________________________________________ - adresa ___________________________________________________________________ -telefon/fax _________________________________________________________________ - e-mail (URL) ______________________________________________________________ 5. Patrimoniul iniial/capitalul social iniial/aportul asociailor____________________________ 6. Certificatul de nmatriculare n Registrul comerului, n cazul structurilor sportive, societi comerciale sportive pe aciuni (numrul i data emiterii): _____________________________ 7. Certificatul de nscriere n Registrul naional(sau in Registrul asociatiiilor si fundatiilor), n cazul structurilor sportive, persoane juridice fr scop patrimonial (numrul i data emiterii): ___________________________________________________________________________ 8. Actele de constituire autentificate, atestate de ............... sub nr. ........ din data de ................... 9. Temeiul juridic al cererii (n baza prevederilor Legii educaiei fizice i sportului nr. 69/2000 si ale Hotararii Guvernului nr.884/2001) 10.Hotararea judecatoreasca defiitiva si irevocabila prin care a dobandit personalitate juridica __________________________________________________________________________ 11. Ramurile de sport practicate: ________________________________________________ __________________________________________________________________________ 12.Data____________________________________________________________________ (Semnatura si stampila)
(conf. H.G. 884/2001)

- Pentru anul 2011 Asociaia Sportiv Scolara ECO-SPORT Nsud i-a propus pe lng

obiectivele generale i urmtoarele obiective :


-

Contientizarea publicului larg - n special al copiilor de vrsta colara din oraul Nsud i localitile din jurul lui - de importana sportului pentru o dezvoltare sntoas i armonioas; Creterea gradului de implicare al comunitii locale ( Consiliul local i Primria oraului Nsud ) att n calitate de finanatori ct i co-organizatori , precum i atragerea diferiilor ageni economici locali pentru susinerea i sponsorizarea activitilor sportive planificate pentru anul 2011; Includerea echipelor i a sportivilor asociaiei n calendarul competiional la nivel judeean pe ramurile de sport : fotbal, handbal biei i fete , atletism , ah i tenis de mas ; Atragerea i includerea n cadrul asociaiei a unor cadre didactice specializate pe diferite ramuri de sport pentru o mai bun pregtire a sportivilor asociaiei i obinerea de rezultate n cadrul competiiilor planificate ; Colaborarea cu alte asociaii sportive , culturale , ecologice i cluburi sportive din judeul Bistria Nsud , prin realizarea unor parteneriate de colaborare n diverse programe i includerea acestora n calendarul activitilor sportive al asociaiei , precum i diversificarea activitilor desfurate de asociaie i n domenii noi .

PROVOCARI Provocarea major este atragerea fondurilor i aa cum era prezentat n unul din obiective slaba (aproape inexistent ) implicare a comunitii locale n sport la nivelul oraului . De muli ani nu s-a mai organizat cu sprijinul Consiliului Local i a Primriei Nsud o competiie sportiv. Dac n trecut cu ocazia Zilelor oraului Nsud se organiza i cte un meci de fotbal old-boys sau Cupa oraului Nsud la fotbal pe teren redus , la care erau invitai s participe echipe formate din salariaii agenilor economici din ora , activiti iubite de public, ateptate i urmrite cu mult interes , din anul 1995 nu au mai fost organizate astfel de aciuni . Cu regret menionez i urmtorul aspect , se constat i la nivelul unitilor de nvmnt din oraul Nsud (liceal n special ) i din pcate la unele cadre didactice de

educaie fizic i sport , o tot mai mare indiferen fa de implicarea copiilor i a tinerilor n activittile sportive . Pentru multe cadre didactice ora de educaie fizic i sport nseamn deseori aruncarea unei mingi de fotbal i cteva exerciii la probele de control. Ca exemplu , dac n trecut la competiile sportive interliceale la nivel local participau toate cele 3 licee din ora : Colegiul Naional George Cosbuc , Grupul Scolar Silvic i Grupul Scolar Economic, Administrativ si de Servicii Nsud (fiind o mare concuren ntre ele ) n anii trecui 2009 i 2010 doar 2 din licee s-au prezentat la faza local la fotbal , 2 la handbal iar la baschet doar o echipa . Problema nu sunt lipsa doritorilor ( dovada este evident prin faptul c n timpul verii bazele sportive ale liceelor sunt pline de elevi locali care joac baschet i fotbal , iar iarna slile de sport au orarul plin de activiti sportive particulare ) , problema este slaba implicare a celor care ar trebui s coordoneze i organizeze activitatea sportiv la nivelul unitii colare . Binenteles exist i excepii , cadre didactice responsabile care n colaborare cu unitatea de nvmnt la care activeaz au nfiinat asociaii sportive avnd i rezultate notabile n diferite ramuri de sport ca fotbal nivel colar gimnazial - , baschet fete, biei . Din pcate din anul 2008 a disprut i o alt activitate sportiv mult ndrgit de elevii liceelor din ora , Cupa elevilor nsudeni organizat cu ocazia Maialului elevilor nsudeni , srbtoare cultural - educativ i sportiv organizat de Colegiul Naional George Cosbuc Nsud n colaborare cu celelalte licee din ora i cu Primria oraului Nsud . Motivul lipsa spaiului n programul stabilit . Avnd n vedere contextul economic, dar i aceast motenire , este tot mai dificil a afla fonduri pentru activiti sportive , dar i tineri care s iubeasc sportul sau persoane calificate care s-i determine s ndrgeasc sportul i s-i atrag spre sport .