Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Propunător: Prof. MOLDOVAN EMILIAN-IOAN Data: aprilie 2010 Unitatea de învățământ: ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, NR. 1, MOISEI, STRUCTURA 3 Clasa : a VII-a Disciplina: RELIGIE Subiectul lecției: FAPTELE BUNE-ROADE ALE VIRTUȚILOR Tipul lecției: MIXTĂ Durata: 45 minute Scopul lecției: Însușirea normelor morale din Decalog și cultivarea sentimentului de iubire față de Dumnezeu Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

01 - să identifice virtuţile unor Sfinţi, cunoscând aspecte semnificative din viaţa lor;

02 - caracterizeze virtutea creştină;

03 - să numească o virtute pe care şi-ar dori să o dobândească mai întâi;

04 - să argumenteze importanţa virtuţii în viaţa adevăratului creştin.

Strategia didactică:

1. Metode și procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă.

2. Mijloace de învățământ: fişele de lucru, Sfânta Scriptură, tabelul

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, individuală și pe grupe

Bibliografia 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, București, 1982 2.Muha Camelia, Caiet de religie creștin-ortodoxă pentru clasa a IV-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2009 3.Pr. Zăgrean Ioan, Morala creștină, Editura IBMBOR, București, 1985 4.Pr. Prof. Sebastian Șebu, Prof. Monica Opriș, Prof. Dorin Opriș, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 5. Învățătura de credință creștin ortodoxă, Editura IBMBOR, București, 1992 6. Mladin, Mitrop. Nicolae, Teologia morală ortodoxă, voi. I (Morala generală), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureşti, 1979.

NR

ETAPELE

OB

TI

 

ACTIVITATEA

 

ACTIVITATEA

METODE

MIJLOACE

FORME DE

EVALUARE

CR

LECȚIEI

OP

M

PROFESORULUI

 

ELEVULUI

 

ORGANIZARE

T

P

1.

Moment

 

1

Profesorul

salută,

rostește

rugăciunea,

notează

Elevii salută, rostesc rugăcinea și se pregătesc pentru lecție

       

organizatoric

absențele și se pregătește pentru începerea lecției

     

8

Se verifică cunoștințele dobândite în lecția

Elevii solicitați răspund:

Conversaț

 

Activitate

Aprecieri

2.

Verificarea

anterioară solicitandu-se redarea și explicare fiecărei Fericiri de către câte un elev Se verifica tema pentru acasă – Ex.3/pg.45

ia

frontală

verbale

cunoștințelor

Elevii

solicitați

prezintă

tema pentru acasă

 

Pregătirea

 

1

Se precizează că cele 9 Fericiri ne prezintă 9 virtuți, 9 căi de dobândire a sfințeniei, prin care, prin

Elevii ascultă cu atenție

Explicația

 

Activitate

Aprecieri

pentru

frontală

verbale

3.

receptarea

dobândirea lor treptată, omul poate ajunge la Dumnezeu. Astăzi vom vedea ce sunt și cum putem dobândi aceste virtuți necesare mântuirii noastre.

noilor

cunoștințe

4.

Anunțarea titlului și a obiectivelor

 

1

Se

anunță

și

se

notează

pe

tablă

titlul

noii

Elevii

notează

titlul

și

Explicația

 

Activitate

 

lecții:Faptele bune-Roade ale virtuților

 

trimiterea

scripturistică

în

frontală

Se precizează obiectivele lecției

 

caiete

5.

Comunicarea

 

1

Se prezintă elevilor învățăturile principale despre

Elevii ascultă cu atenție și notează explicațiile profesorului

Explicația

Sfânta

Activitate

Aprecieri

noilor

0

virtutea creștină, astfel:

 

Scriptură

frontală

verbale

cunoștințe

-definiția virtuții -importanța dobândirii virtuții creștine -însușirile virtuții creștine -clasificarea virtuților a)Virtuți teologice: credința, nădejdea și dragostea b)Virtuți morale: dreptatea, înțelepciunea, curajul, cumpătarea

Elevii ascultă cu atenție explicațiile profesorului

Se analizează tabelul comparativ al virtuților creștine citindu-se câteva versete semnificative pentru fiecare virtute, roadele și păcatele împotriva fiecărei virtuți.

Elevii adresează întrebări atunci cânt sunt nelămuriți

Dezbatere

Tabelul

a

comparati

 

v

6.

Fixarea

 

7

Elevii sunt organizați în grupe de câte trei și li se împarte fișele de lucru – „Sfinții, vase ale virtuții creștine” Elevii vor răspunde următoarelor cerințe:

Elevii

se

grupează

și

Exercițiul

Fișa

de

Activitate

Aprecieri

cunoștințelor

O1

rezolvă exercițiul

 

lucru

pe grupe

verbale

O2

 

După

rezolvarea

1.Identificați sfântul reprezentat in icoană 2.Prezentați aspecte semnificative din viața sa 3.Menționați virtuțile care i-au făcut bineplăcuți lui Dumnezeu

exercițiului un elev din fiecare grupă prezintă oral răspunsurile

     

4

Se propune elevilor rezolvarea următorului exercițiu de autoevaluare -Numiţi o virtute pe care aţi dori să o dobândiţi mai întâi. Motivaţi răspunsul.

Elevii meditează şi răspund.

 

Problemat

Caietul de

Activitate

Autoevalua

O3

izarea

religie

individuală

rea

7.

Asocierea

 

Aprecieri

verbale

 

-

Se recomandă elevilor, pentru a da acest răspuns, să se ajute şi de următoarele întrebări:

- Sunt eu cu adevărat credincios, milostiv, drept ? - Ce trebuie să fac pentru a dobândi aceste

virtuţi?

 
     

3

Se adresează întrebări elevilor pentru formularea învățăturilor desprinse din lecție:

Elevii

formulează

Conversaț

 

Activitate

Aprecieri

O4

răspunsuri:

 

ia

frontală

verbale

8.

Generalizarea

-De ce e necesară dobândirea virtuții pentru viața unui creștin?

-Virtutea

este necesară

pentru

fiecare

creștin

       

pe acesta plăcut lui Dumnezeu, mulțumit în viața pământească și fericit în viața viitoare.

deoarece ea îl

face

   

9.

Aprecierea

2

Se fac aprecieri generale și individuale privind pregătirea elevilor pentru lecție și implicarea lor în predarea noilor cunoștințe Se notează elevii care au participat la lecție

Elevii

ascultă

aprecierile

 

Activitate

activității

profesorului

frontală

elevilor

10

Precizarea și

1

Se anunță și explică tema pentru acasă Ex.5/47-Rezolvați la alegere unul dintre cazurile prezentate evidențiind și virtuțile puse în valoare pentru a rezolva situația

Elevii

notează

tema

în

Explicația

Activitate

explicarea

caiete

frontală

temei

11

Încheierea

1

Se rostește rugăciunea și salutul

Elevii rostesc rugăciunea și salută

   
 

1. Definiţie:

SCHIȚA TABLEI

 

Vlrtutea creştină este o năzuinţă şi un efort continuu al omului credincios ajutat de harul lui Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune.

2. Însuşiri:

Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin fapte şi dobândită prin dăruinţa prin stăruinţa şi statornicia în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

3. Clasificare:

Virtuţile se împart în două grupe:

a. Virtuţi teologice – credinţa, nădejdea şi dragostea

b. Virtuţi morale – înţelepciunea, dreptatea, cumpătarea şi bărbăţia (curajul);

4. Necesitatea virtuţii în viaţa creştinului:

Virtutea este necesară unui adevărat creştin pentru că ea îl face pe creştin plăcut lui Dumnezeu, mulţumit în viaţa pământească şi fericit în viaţa viitoare. „Trăind în virtute, suntem ai lui Dumnezeu”. (Sf. Antonie cel Mare)

FIȘA DE LUCRU

IDENTIFICAȚI SFÂNTUL DIN ICOANĂ

MENȚIONAȚI CÂTEVA ASPECTE SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA LUI

ENUMERAȚI VIRTUȚILE CARE L-AU FĂCUT SFÂNT

   
   

IDENTIFICAȚI SFÂNTUL DIN ICOANĂ

MENȚIONAȚI CÂTEVA ASPECTE SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA LUI

ENUMERAȚI VIRTUȚILE CARE L-AU FĂCUT SFÂNT

VIAȚA LUI ENUMERAȚI VIRTUȚILE CARE L - AU FĂCUT SFÂNT IDENTIFICAȚI SFÂNTUL DIN ICOANĂ MENȚIONAȚI CÂTEVA

IDENTIFICAȚI SFÂNTUL DIN ICOANĂ

MENȚIONAȚI CÂTEVA ASPECTE SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA LUI

ENUMERAȚI VIRTUȚILE CARE L-AU FĂCUT SFÂNT

DIN ICOANĂ MENȚIONAȚI CÂTEVA ASPECTE SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA LUI ENUMERAȚI VIRTUȚILE CARE L - AU FĂCUT