Acid Azotic

\

- ,
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04 .2010
ACID AZOTIC
page 1
Versiunea 5
1. IDENTIFICARE PRODUS SOCIETATII PRODUcAToARE
Denumire comerciala: ACID AZOTIC 20-70%
Utilizare: Produs chimic industrial
Distribuitor:
Brenntag SRL
COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,
STR. GARII NR.1, CORP A $1 CORP B, JUDET IlFOV
Telefon: +40 (21) 436 04 93
Fax: +40 (21) 436 04 22
Telefon de urgen\a : 0745 102352
e-mail : stela.vizireanu@brenntag.ro
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Clasifieare prod us:
o
Oxidant
R8 Pericol de incendiu Tn contact cu materiale cqmbustibile.
R35 Provoaca arsuri grave.
Perieole pentru sanatate:
Produsul este coroziv .arslJri aJe pielii ochilor.
Perieole pentru mediu:
Coroziv
Pe baza informa\iilor exis.tente acest produs nu esle clasificat periculos pentru mediu. Aces! material
nu produce efecte semnificative. adverse Tn utilizare asupra mediului.
Perieole datorate proprieUtiior r.zieo-chimiee:
Oxidant. Contactu.t9u materiale combustibile poate provoca incendiu.
3. (,iINFQRMATII PRIVIND INGREDlENTlI
NR. DENUMIRE CHIMIC
RT.
1. f\cicf azotic
CONC.
%
NR.
CAS
NR. EINECS
20-70 7697-37-2 231-714-2
Lista frazelorile risc se In sec\iunea 16.
4. DE PRIM AJUTOR
CLASIFICARE
IMBOl, FRAZE R
0, C, R 8,35
'.
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 2
Versiunea 5
Informatii generale:
A se indepllrta imediat hainele contaminate cu produs.
Persoanele contaminate trebuie indepartate din zona periculoasa in pozilie culcat.
Dacll apar simptome neplacute ,solicitali imediat asisten\lI medicala.
Dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat imediat ;ntr-un loc bine aerisit cald. Daca este cazul se face
respira\ie artificiala.
Daca apar simptome neplacute ,solicita\i imediat
Dupa eontaetul cu pielea:
Spala\i imediat zona cu multa apll calda. In cazul apari\iei unor iritalli sau arsuri, solicita\i imediat
asistenla medicala.
Dupa eontaetul eu oehii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta,timp dE; 10-15 min.ute, linand pleoapele complet
deschise dupll care trebuie consultat medicul.
Dupa inghi\ire: Nu se provoacll voma. '
Be\i cateva pahare cu apll respira\i aer curat. Daca apar simptome neplac'ute consulta\i medicul.
Indica\ii pentru medic : risc de edem pulrnonar.
5. MAsURI DE COMBATERE A
Mijloaee de stingere adeevate: •
Apa pulverizatll, C02, pulbere,ct=i1 mica uscata sau spumll chimica rezistenta la alcoolL
Incendiil e puternice trebuie sti nse cuapll gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcoolL
Mijloaee de stingere care .ifU sunt recol1landate: nu se cunosc.
Riscuri speeifiee datorate substantel, produselor sale rezultate prin eombustie
sau gazelor eliberate : oxizii de azot
Aile indica\ii: Rezervoarele tn perieol trebuie rllcite cu jet de apa.
Eeh i pament de _ '
Se vor folosi aparate izolante autonome de protec\ie respiratorie costum complet de protec\ie
pentru corp.
Reziduurile rezultate (tin s·tingerea incendiului trebuie tratate ca conform legislaliei in
vigoare. Nu de&,ersa\i In sisJ.emul de canalizare.
6. MAsURI CAZql.: PIERDERILOR ACCIDENTALE
Masuri de proteelie a persoanelor :
Trebuie folosit de prolec\ie.Evacua\i persoanele neinstruite fara echipamenl care nu
sunt implicate in rezolvarea situa\ieL
Evi!a\i. cqntactul cu pielea ochii. Trebuie asigurata 0 aerisire suficienta trebuie folosit
echipamen\ul de protec\ie prevazut la sec\iunea 8.
Trebuie folosite miiloace de neutralizare.
\
TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 3
Versiunea 5
Masuri de protec\ie a mediului:
Evitali produsului in mediu .
Trebuie evitat accesul produsului in releaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
Mijloace de curalare/absorb!ie:
Lichidul neutralizat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile ca nisip,
pamant, argila, dolomit, ABSODAN . .
Colectali materialul contaminat Intr-un container special etichetat « periculos » care trebuie
eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.
spalali aria infestata cu multa apa fara a 0 deversa in re\eaua de canalizare sau in mediu.
7. MANIPULARE DEPOZITARE "
, I
//
I
Manipulare:
Indicalii pentru 0 manipulare sigura:
Trebuie asigurata 0 ventilalie corespunzatoare 1a.,locul de munea. Rezervoarele se vor deschide
manipula cu multa atentie. Pentru diluare se va acfllluga -produsul In apa nu invers.
Utilizati echipament de protectie pentru piele ochi 60n(orm sec\iunii 8,
Nu se manllnca, nu se bea nu se
Tndepartati orice sursa de foc. Produsul se va pr.otejade caldur1! de razele solare.
Contactul cu materiaIe combustibile poate pr.ovDCa incendiu
Indicatii in caz de incendiu sau.xplozie:
Se vor indepartasursele de ince,n'diu - fumatul interzis.
Trebuie asigurata racirea contalnerelor in cazUI unui incendiu in vecinatate. Se vor pregati aparate de
protec\ie respiratorie.
Depozitare:
Cerin!e pentru zona de depdzltilre ,i pentru containere:
Material adecvat pentru relervor $1 c6ducte: olel inox.
Trebuie asigurate pardoseTi rezistente la solulli acide.
Materiale neadecvate pentru rezervoare: otel.
Indica!ii cu privire la stocar!,a mixta:
A nu se depozita' imprejJna cu alcalinele (soluliile alcaline).
A nu se in agenlii reducatori.
A nu se depozifa in. contact C:U substan\ele inflamabile.
Alte indicalii cu privire fa condiliite de depozitare:
A se p.:lsira la loc rece, In recipien!i bine
A se pastra la rece, Tritr-un loc bine ventila!.
8.

C0NTROLUL EXPUNERIII PROTECTIA INDIVIDUALA
.I, ,
Limitele oC;,upationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea sanatatea in munca
$i HG 1218/2"006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate s.:lMtate in munca pentru
TEHNICA DE SECLIRITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 4
Versiunea 5
asigurarea protec\iei lucrlltorilor lmpotriva riscurilor legate de prezen\a agen\ilor chimici-anexa 1.
Component filra limite ocupa\ionale.
Indicalii suplimentare privind instala!iile tehnice: Utiliza\i produsul numai in spa\ii ventilate.
Echipament de protec!ie personalii:
Protec!ie respiratorie:
In cazul expunerilor de scurtil durata se va utiliza masca de protec\ie;
in cazul expunerilor repetate sau de lunga durata, se va utiliza aparatul autorespirator.
Protectia mainilor:
de protec\ie rezistente la atacul solven\i1or .
Alegerea unei manusi potrivite depinde nu numai de material, ci de alte caraeteristici de calitate
diferil de la producator la produclltor.
Timp de penetratie al materialului penlru :
Timpulul exacl de penelrare Irebuie aflat respectal de caIre fabricanlul de prolectie.
Malerialul din care sunl fabricale Irebuie sa fie impermeabilla aer rezislenl la produs I
subslan\il Iprepara!. - . .
Alegerea materialului pentru se va face luandu-se In consideratie de penelrare, rala de
permeabilitate degradarea materialului la atileul chimic a r solyentului conform SR EN 374.
Protectia ochilor: Purta\i ochelari de prolec\ie chimici!.
Protectia pielii !1i a corpului:
personal de protectie adecvat- salqpetade protectie.
Norme generale de protectie !1i d.e igiena in timpullucrulul:
A se indeparta imediat hainele con\aminaJe.
A se spilla mainile lnaintea pauzeler la.terf11inarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aeroSoli.
Produs coroziv. A se evita contactul c4. ochii pielea .
9. PROPRIETATI
Indica\ii generale
Formil:
Culoare:
Miros:
Sehimbare de-.?tare de agregare
Punct de topirellnterval de topire:
Punct de.fierberellnterval de fierbere:
Punct de inftamabilitate:
Autoapr indere:
Perieol de explozie:
Presiune va'pori la 9,5"C:
Densilate.la 20·C:
Solubilll<!te
,.
lichid
maren gillbui
In\epator
-18,5"C (eea 53%)
118"C (eea. 53%)
nu se apliea
Predusul nu este inflamabil.
Predusul nu este explezibil.
9,5 mbar (eea. 53%)
1,4 g/em3 (eea. 53%)
complet miseibil
10. STABILITATE !;il REACTIVITATE
Descompunere lermical conditii de evilat:
Produsul nu se descompune in condi\ii normale de utilizare.
Reac\ii periculoase: .
Reactii cu agentii cuprul alama. In prezen\a metalelor formeaza oxizi de azot
hidrogen.
La 0 incalzire peste temperatura de descompunere este posibila eliberarea de vapori toxici.
Reac\ii cu alcalii . Reac\ii cu substantele inflamabile.
de descompunere NO, - oxizi de azol
/
11 . INFORMATII TOXICOLOGICE
IT
--.'
,
,
Toxicitate acutii :
;;PI
Valori LD/LC50 relevanle penlru clasificare:
LD50 Oral = 430 mg/kg
LC50 inhalare = 0,8 mg/L
Efecle iritante :
In contact cu pielea: Coroziv pentru piele pel)tru mucoase.
In contact cu ochii: Foarte coroziv. Poate provoca arderea \esulului conjunctiv.
Sensibilizare: Nu se cunosc efectesensibilizante:
, ,
"-
Indicatii toxicologice suplimenfure: produs coroziv
In cazul inghi\irii accidentale produsul 0 coroziune foarte puternica a cavita\ii bucale a
faringelui cu riscul esofagului a stomacului.
12. PROPRIET.A.TI ECOLOGIGE
,
...
Efecle ecoloxice:
Valori LO/LC50 relevanle penlfa clasificare:
LCSO (crustacee .),;48h =180 mg/L
Date privind perslstenta biodegradabilitatea:
Din incercarile efeclIJate rezulta ca produsul este biodegradabiL
Indicatii generale:
Nu substan\ei in ape, in sol sau reteaua de canalizare.
6 practldf de lucru corecta, se evita produsuluiin mediu, in reteaua de
canalizare, sau patronderea in apele din panza freatica.
Conform metodei de calcul conven\ional, produsul nu este clasificat periculos pentru mediu.
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamenlului 1907/2006/CE
Dala reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 5
Versiunea 5
,
".
FI$A TEHNICA DE SECURIT ATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 6
Versiunea 5
13. CONSIDERATII PRIVIND EVACUAREA DEl;)EURILOR

De1/euri/reziduuri de produs:
El iminarea de produs: colectare la punctele autorizate incinerate in incineratoare
autorizate conform legisla\iei in vigoare.
In cazul produselor absorbante - materiale inerte care s-au utilizat la impiedicarea scurgerilor
accidentale de prod us se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei Nu
deversa\i in canalizare sau In mediul inconjurator.
In cazul produsului colectat prin localizarea scaparilOr accidentale se va proceda conform
prevederilor de la capitolul 5 al acestei
De1/eu de ambalaj contaminat: nu se vor refo losi pentru depozitarea al toLproduse.
Legislatia privlnd eliminarea de1/eurilor: .
OUG 78/2000 privind regimul Prin legea 429/2091;
OUG 1612001 privind gestionarea ioqustria.le reciclabile aprobata cu modifieari prin legea
465/2001 ;
HG 128/2002 privind incinerarea modlficata com ple.tata prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tgtmic privi nd
HG 349/2005 privind depozitarea
HG 621 12005 privind gestionarea de ambalaje.
14. INDICATII PRIVIND TRANSPORTUL
. .
Transport rutier/feroviar :
Clasa ADR/RID-GGVS/E: 8 Sufistanl e corotive
Nr. Kemler: 80
Nr. UN: 2031
Clasa de ambalaj : II
Lista de pericol: 8
Descrierea martii: 2031 ACID AZOTIC.
Transport maritim (MDG:
Clasa IMDG: 8
Nr. UN: 2031
Label8
,
Grup de ambalaj : II
Poluant marin : i Nu
Denumirea tehnica ACID AZOTIC
Transport aeriin-IOAO'TI lATA -DGR:
Clasa ICAO/lAtA 8 !
Nr. UN/ID: 2031
Label: 8
Grup de ambalaj: II
Den lJT1Jire lehnica exacta: ACID AZOTIC
TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 7
Versiunea 5
15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE
Clasifieare:
Simbolul de perieol din proprieta\ile fiziee :
Simbolul de perieol privind sanatatea :
Simbolul de perieol pentru mediu:
Fraze de rise:
R8 Pericol de incendiu In contact cu matenale combli"sH5ile. .
R35 Provoaca arsuri grave. . '" .
Fraze de siguran\a:
81/2 A se pastra sub cheie a nu se las a la copiilor.
823 A nu inspira gazul/fumul/vaporil/aerosolii
826 La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa se consulla medicul.
836 A se purta echipament de protectie corespunzl:Hor.
845 in caz de accident sau daca'Va slmY\i rau, a se consulta imediat medicul. (daca este posibil, i se
arata eticheta).
Pentru evitarea imbolnavirilor profesionale se va line seama de masurile profilactice care prevad,
conform Ministerului 8an:3talii, -examinarea medicala a angaja\ilor. 8e interzice expunerea
profesionala a persoanelor eu afecliuni respiratorii cronice (astm, 8e recomanda vizita
medicala
Reglementari .
HG 347/2003 p,r\vind restriclionarea introducerii pe piala a utilizarii anumitor substan\e preparate
chimice periculbase; "•.
HG 93212004 pentru 'moqificarea completarea HG 347/2003 privind restriclionarea introducerii pe
piata a uJiIi<!::3ri j anumitor substan\e preparate chimice periculoase ;
HG 646/2005 pentru modificarea completarea HG 347/2003 privind restric\ionarea introducerii pe
pia\a a·ulilizl:\ril anumitor substante preparate chimice periculoase.
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
Legea' 319/2006s'ecuritatea sani3tatea in munci3.
HG, 121 8/,2006 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate si3natate in munca pentru asigurarea
proteC\iei impotriva riscurilor legate de prezenla agenlilor chimlci-anexa 1.
HG privind stabilirea cerin\elor minime de securitate sanatate pentru protec\ia lucratorilor
im otriva riscurilor Ie ate de ex unerea la a en i canceri eni sau muta eni la locul de munca.
TEHNICA DE SECLIRITATE
• conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 8
Versiunea 5
Restric\ii la introducerea pe pia\a utilizare, HG 347/2003:
Produsul nu este restric\ionat.
16. ALTE INFORMATII
,
Fraze de risc componen\i:
R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.
R35 Provoac1l arsuri grave.
Informatii suplimentare
Informa\iile con\inute in acesta tehnica de securitate au·fost stabilite pe baza
infarma\iilor presupunerilor noastre la data publicMi acestui document. Aceste informa\ii sunt
date cu scop informativ pentru a permite depozilarea, transportul,
distribu\ia, utilizarea si eliminarea in condi\ii carespunz1ltoare de securitate j?i de aceea nu pot fi
considerate drept un certificat de calitate sau de garan\ie. Inlorma\iile se refera numai la produsul
specificat nu pot fi va labile cand acest piodus se i n combina\ie,cu arice alt produs sau in
arice proces de labrica\ie 11lra specifica\ie expres1l.
Aceast1l tehnica de securitate cdn\in informa\iireleritoare lasecuritate nu pot Ii inlocuite prin
nici 0 inlorma\ie releritoare la produs sau ,specifica\ie a produsului.
Aceast1l Tehnica de Securitate precedent1l .

cqntactul cu pielea ~i ochii.solicita\i imediat asisten\~medical~!.emul de canalizare. pulbere. 10-15 min.04 .ifU sunt recol1landate: nu se cunosc. . Dupa eontaetul cu pielea : Spala\i imediat zona cu multa apll calda. produselor sale rezultate prin eombustie sau gazelor eliberate : oxizii de azot Aile indica\ii: Rezervoarele tn perieol trebuie rllcite cu jet de apa .solicitali imediat asisten\lI medicala. C02 .2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 2 Informatii generale: A se indepllrta imediat hainele contaminate cu produs. Trebuie folosite miiloace de neutralizare. Riscuri speeifiee datorate substantel. Dacll apar simptome neplacute .ersa\i In sisJ. 5. solicita\i imediat asistenla medicala. Trebuie asigurata 0 aerisire suficienta ~i trebuie folosit ech ipamen\ul de protec\ie prevazut la sec\iunea 8. Daca apar simptome neplacute .Evacua\i persoanele neinstruite ~i fara echipamenl care nu sunt implicate in rezolvarea situa\ieL Evi!a\i. ' Dupa inghi\ire: Nu se provoacll voma. Be\i cateva pahare cu apll ~i respira\i aer curat.timp dE.ct=i1 mica uscata sau spumll chimica rezistenta la alcoolL Incendiile puternice trebuie sti nse cuapll gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcoolL Mijloaee de stingere care . Eeh i pament de pr~teclle '~ _' Se vor folosi aparate izolante autonome de protec\ie respiratorie ~i costum complet de protec\ie pentru corp. Nu de&. 6. Reziduurile rezultate (tin s·tingerea incendiului trebuie tratate ca de~euri conform legislaliei in vigoare. Persoanele contaminate trebuie indepartate din zona periculoasa ~i a~ezate in pozilie culcat. In cazul apari\iei unor iritalli sau arsuri. MAsURI DE COMBATERE A INCEr~DIILOR Mijloaee de stingere adeevate: • Apa pulverizatll.'. Daca apar simptome neplac'ute consulta\i med icul.: PIERDERILOR ACCIDENTALE Masuri de proteelie a persoanelor : Trebuie folosit ec~rp:amentul de prolec\ie. MAsURI i~ CAZql. Dupa eontaetul eu oehii: Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta .ntr-un loc bine aerisit ~i cald. linand pleoapele complet deschise dupll care trebuie consultat medicul. Daca este cazul se face respira\ie artificiala . Dupa inhalare: Pacientul trebuie transportat imediat .ute. FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07. Indica\ii pentru medic : risc de edem pulrnonar.

I // " Manipulare: Indicalii pentru 0 manipulare sigura: Trebuie asigurata 0 ventilalie corespunzatoare 1 a. dolomit.\ FI~A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. Colectali materialul contaminat Intr-un container special etichetat « de~eu periculos » care trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.i pentru containere: Material adecvat pentru relervor $1c6ducte: olel inox. Tritr-un loc bine ventila!. . nu se bea ~i nu se fumeaz~ln tim~"ulJucrului. MANIPULARE ~I DEPOZITARE . Alte indicalii cu privire fa condiliite de depozitare: A se p. Tndepartati orice sursa de foc. argila. Limitele oC. contact C:U substan\ele inflamabile. Pentru diluare se va acfllluga -produsul In apa ~i nu invers. In recipien!i bine inchi~i.I.fumatul interzis. Rezervoarele se vor deschide manipula cu multa atentie. 7. Utilizati echipament de protectie pentru piele ~i ochi 60n(orm sec\iun ii 8. Trebuie evitat accesul produsului in releaua de canalizare sau de alimentare cu apa. Indica!ii cu privire la stocar!. 8. A nu se depozifa in.:lsira la loc uscat"~i rece. pamant.ovDCa incendiu I ~i Indicatii in caz de incendiu sau.:lMtate in munca pentru 0 .otejade caldur1! ~i de razele solare.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 3 Masuri de protec\ie a mediului: Evitali impra~tierea produsului in mediu .. spalali aria infestata cu multa apa fara a 0 deversa in re\eaua de canalizare sau in mediu.xplozie: Se vor indepartasursele de ince.. •C0NTROLUL EXPUNERIII PROTECTIA INDIVIDUALA .a mixta: A nu se depozita' imprejJna cu alcalinele (soluliile alcaline). Se vor pregati aparate de protec\ie respiratorie. Contactul cu materia Ie combustibile poate pr.04. Trebuie asigurate pardoseTi rezistente la solulli acide. A nu se depo~1a in con'lac~u agenlii reducatori. Materiale neadecvate pentru rezervoare: otel. Mijloace de curalare/absorb!ie: Lichidul neutralizat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile ca nisip.upationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea ~i sanatatea in munca $i HG 1218/2" 06 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate ~i s. Depozitare: Cerin!e pentru zona de depdzltilre .n'diu . ABSODAN . Nu se manllnca. A se pastra la rece . Trebuie asigurata racirea contalnerelor in cazUI unui incendiu in vecinatate. . Produsul se va pr.locul de munea.

5"C (eea 53%) 118"C (eea . Indicalii suplimentare privind instala!iile tehnice: Utiliza\i produsul numai in spa\ii ventilate. A se evita contactul c4. A se spilla mainile lnaintea pauzeler ~i la. 53%) 1.5"C : Densilate. Component filra limite ocupa\ionale.salqpetade protectie. Alegerea materialului pentru manu~i se va face luandu-se In consideratie timp~1 de penelrare. 9.e igiena in timpullucrulul: A se indeparta imediat hainele con\aminaJe. Protectia mainilor: Milnu~i' de protec\ie rezistente la atacul solven\i1or . -18. . Predusul nu este explezibil.04.terf11inarea lucrului. Echipament de protec!ie personalii: Protec!ie respiratorie: In cazul expunerilor de scurtil durata se va utiliza masca de protec\ie. ochii ~i pielea . 53%) complet miseibil . Alegerea unei manusi potrivite depinde nu numai de material.fierberellnterval de fierbere: Punct de inftamabilitate: Autoapr indere: Perieol de explozie: Presiune va'pori la 9. ci ~i de alte caraeteristici de calitate ~i diferil de la producator la produclltor. Protectia ochilor: Purta\i ochelari de prolec\ie chimici!.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 4 asigurarea protec\iei lucrlltorilor lmpotriva riscurilor legate de prezen\a agen\ilor chimici-anexa 1. 9.. Produs coroziv. .4 g/em3 (eea . rala de permeabilitate ~i degradarea materialului la atileul chimic a r solyentului conform SR EN 374. in cazul expunerilor repetate sau de lunga durata. se va utiliza aparatul autorespirator. PROPRIETATI FIZICE~I~HIMICE Indica\ii generale Formil: Culoare: Miros: lichid maren gillbui In\epator Sehimbare de-. 53%) nu se apliea Predusul nu este inflamabil.la 20·C: Solubilll<!te jn '~ba: .5 mbar (eea. Timp de penetratie al materialului penlru milnu~i : Timpulul exacl de penelrare Irebuie aflat ~i respectal de caIre fabricanlul manu~ilor de prolectie .FI~A TEHNICA DE SECLIRITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. Norme generale de protectie !1i d. Protectia pielii !1i a corpului: Echipa~ent personal de protectie adecvat. Malerialul din care sunl fabricale manu~ile Irebuie sa fie impermeabilla aer ~i rezislenl la produs I subslan\il Iprepara!.?tare de agregare Punct de topirellnterval de topire: Punct de. A nu se inhala gaze/vapori/aeroSoli.

Efecle iritante : In contact cu pielea: Coroziv pentru piele ~i pel)tru mucoase.' / .i biodegradabilitatea: Din incercarile efeclIJate rezulta ca produsul este u~or biodegradabiL Indicatii generale: Nu permit~\i· -palrunder. Produ~i de descompunere periculo~i: NO..04. Sensibilizare: Nu se cunosc efectesensibilizante: . Conform metodei de calcul conven\ional. Poate provoca arderea \esulului conjunctiv. PROPRIET.48h = 180 mg/L Date privind perslstenta ~. . INFORMATII TOXICOLOGICE Toxicitate acutii : Valori LD/LC50 relevanle penlru clasificare: LD50 Oral (~oarece) = 430 mg/kg LC50 inhalare (~obolan) = 0. In contact cu ochii: Foarte coroziv . Indicatii toxicologice suplimenfure: produs coroziv In cazul inghi\irii accidentale produsul provoac~ 0 coroziune foarte puternica a cavita\ii bucale faringelui cu riscul perfor~rii esofagului ~i a stomacului. Corodeaz~ cuprul ~i alama. La 0 incalzire peste temperatura de descompunere este posibila eliberarea de vapori toxici. Reac\ii cu substantele inflamabile. . . se evita deve~sarea produsuluiin mediu. Efecle ecoloxice: Valori LO/LC50 relevanle penlfa clasificare: LCSO (crustacee .oxizi de azol 11 . In prezen\a metalelor formeaza oxizi de azot ~i hidrogen. "- ~i a 12. . Reactii cu agentii reduc~tori.TI ECOLOGIGE ..PI --..8 mg/L IT . sau patronderea in apele din panza freatica .il REACTIVITATE Descompunere lermical conditii de evilat: Produsul nu se descompune in condi\ii normale de utilizare. Utiliz~nd 6 practldf de lucru corecta.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 5 10.. STABILITATE !. produsul nu este clasificat periculos pentru mediu. Reac\ii periculoase: .ea substan\ei in ape. .FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamenlului 1907/2006/CE Dala reviziei : 07. in sol sau reteaua de canalizare. in reteaua de canalizare.A. . Reac\ii cu alcalii .).

aprobat~ Prin legea 429/2091 .756/2004 pentru aprobarea Normativu lui tgtmic privind incinerare~de~eurilor.~i d~e)JIilor de ambalaje.04. Kemler: 80 Nr. Nu deversa\i in canalizare sau In mediul inconjurator. modlficata ~i com ple. OMAPM nr. UN: 2031 Clasa de ambalaj : II Lista de pericol: 8 Descrierea martii: 2031 ACID AZOTIC. ACID AZOTIC Transport aeriin -IOAO'TI ~i lATA -DGR: Clasa ICAO/lAtA 8 ! Nr. CONSIDERATII PRIVIND EVACUAREA DEl. HG 128/2002 privind incinerarea de~eurilor. INDICATII PRIVIND TRANSPORTUL . .tata prin HG 268/2005.)EURILOR • De1/euri/reziduuri de produs : Eliminarea de~eului de prod us: colectare la punctele autorizate ~i/sau incinerate in incineratoare autorizate conform legisla\iei in vigoare .2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 6 13.le reciclabile aprobata cu modifieari prin legea 465/2001 . FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. OUG 1612001 privind gestionarea de~eurilor ioqustria. UN/ID: 2031 Label: 8 Grup de ambalaj: II Den lJT1Jire lehnica exacta : ACID AZOTIC . In cazul produsului colectat prin localizarea scaparilOr accidentale se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei fi~e . Transport rutier/feroviar ADRI~(D : Clasa ADR/RID-GGVS/E: 8 Sufistanle corotive Nr. In cazul produselor absorbante . Legislatia privlnd eliminarea de1/eurilor: .materiale inerte care s-au utilizat la im piedicarea scurgerilor accidentale de prod us se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei fi~e . De1/eu de ambalaj contaminat: nu se vor refo losi pentru depozitarea altoL produse . Grup de ambalaj: II Poluant marin : i Nu Denumirea tehnica exact~ . Transport maritim (M DG: Clasa IMDG: 8 Nr. 14. HG 621 12005 privind gestionarea ambal~jelor. HG 349/2005 privind depozitarea de~eurilor.". UN: 2031 Label8 . OUG 78/2000 privind regimul de~eurilor.

HG 93212004 pentru 'moqificarea ~i completarea HG 347/2003 privind restriclionarea introducerii pe piata ~i a uJiIi<!::3rij anumitor su bstan\e ~ i preparate chimice periculoase . .04. 121 8/. i se arata eticheta ). a se consulta imediat medicul. bron~ite). 823 A nu inspira gazul/fumul/vaporil/aerosolii 826 La contactul cu ochii. -examinarea medicala a angaja\ilor.2006 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate ~i si3natate in munca pentru asigurarea proteC\iei luc~o rilor impotriva riscurilor legate de prezenla agenlilor chimlci-anexa 1. "•. se spala imediat cu multa apa ~i se consulla medicul. HG. 8e interzice expunerea profesionala a persoanelor eu afecliuni respiratorii cronice (astm . 8e recomanda vizita medicala trimestrial~ . Fraze de siguran\a: 81/2 A se pastra sub cheie ~i a nu se las a la Ihdem~na copiilor. . (daca este posibil. ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. HG 347/2003 p. Reglementari n~tlPnale: . HG 1408/2008 privind clasificarea. R35 Provoaca arsuri grave. 836 A se purta echipament de protectie corespunzl:Hor. HG 646/2005 pentru modificarea ~i completarea HG 347/2003 privind restric\ionarea introducerii pe pia\a ~i a·ulilizl:\ril anumitor substante ~i preparate chimice periculoase. Legea' 319/2006s'ecuritatea ~i sani3tatea in munci3. '" . Pentru evitarea imbolnavirilor profesionale se va line seama de masurile profilactice care prevad.FI~A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07.r\vind restriclionarea introducerii pe piala ~i a utilizarii anumitor substan\e ~i preparate chimice periculbase. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE Clasifieare: Simbolul de perieol din proprieta\ile fiziee : Simbolul de perieol privind sanatatea : Simbolul de perieol pentru mediu: Fraze de rise: R8 Pericol de incendiu In contact cu matenale combli"sH5ile.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 7 15. conform Ministerului 8an:3talii. 845 in caz de accident sau daca 'Va slmY\i rau . HG 109~/2Q06 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate ~i sanatate pentru protec\ia lucratorilor im otriva riscurilor Ie ate de ex unerea la a en i canceri eni sau muta eni la locul de munca. .

cu arice alt produs sau in arice proces de labrica\ie 11lra specifica\ie expres1l. HG 347/2003: 16.uie~te-versiunea precedent1l. distribu\ia. Inlorma\iile se refera numai la produsul specificat ~i nu pot fi va labile cand acest piodus se g1lse~te in combina\ie. ALTE INFORMATII . transportu l. infarma\iilor ~i presupunerilor noastre la data publicMi acestui document.• FI~A TEHNICA DE SECLIRITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07.04. Aceste informa\ii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea . Fraze de risc componen\i: R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile . Aceast1l fi~1l tehnica de securitate cdn\in informa\iireleritoare lasecuritate ~i nu pot Ii inlocuite prin nici 0 inlorma\ie releritoare la produs sau . fabrj~rea.specifica\ie a produsului. R35 Provoac1l arsuri grave. utilizarea si eliminarea in condi\ii carespunz1ltoare de securitate j?i de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garan\ie. . ~i utilizare. Informatii suplimentare Informa\iile con\inute in acesta fi~1l tehnica de securitate au·fost stabilite pe baza cono~tiin\elor. Aceast1l Fi~a Tehnica de Securitate inloc. depozilarea.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 8 Restric\ii la introducerea pe pia\a Produsul nu este restric\ionat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful