P. 1
Acid Azotic

Acid Azotic

|Views: 30|Likes:
Published by self75

More info:

Published by: self75 on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

\

- ,
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04 .2010
ACID AZOTIC
page 1
Versiunea 5
1. IDENTIFICARE PRODUS SOCIETATII PRODUcAToARE
Denumire comerciala: ACID AZOTIC 20-70%
Utilizare: Produs chimic industrial
Distribuitor:
Brenntag SRL
COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,
STR. GARII NR.1, CORP A $1 CORP B, JUDET IlFOV
Telefon: +40 (21) 436 04 93
Fax: +40 (21) 436 04 22
Telefon de urgen\a : 0745 102352
e-mail : stela.vizireanu@brenntag.ro
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Clasifieare prod us:
o
Oxidant
R8 Pericol de incendiu Tn contact cu materiale cqmbustibile.
R35 Provoaca arsuri grave.
Perieole pentru sanatate:
Produsul este coroziv .arslJri aJe pielii ochilor.
Perieole pentru mediu:
Coroziv
Pe baza informa\iilor exis.tente acest produs nu esle clasificat periculos pentru mediu. Aces! material
nu produce efecte semnificative. adverse Tn utilizare asupra mediului.
Perieole datorate proprieUtiior r.zieo-chimiee:
Oxidant. Contactu.t9u materiale combustibile poate provoca incendiu.
3. (,iINFQRMATII PRIVIND INGREDlENTlI
NR. DENUMIRE CHIMIC
RT.
1. f\cicf azotic
CONC.
%
NR.
CAS
NR. EINECS
20-70 7697-37-2 231-714-2
Lista frazelorile risc se In sec\iunea 16.
4. DE PRIM AJUTOR
CLASIFICARE
IMBOl, FRAZE R
0, C, R 8,35
'.
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 2
Versiunea 5
Informatii generale:
A se indepllrta imediat hainele contaminate cu produs.
Persoanele contaminate trebuie indepartate din zona periculoasa in pozilie culcat.
Dacll apar simptome neplacute ,solicitali imediat asisten\lI medicala.
Dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat imediat ;ntr-un loc bine aerisit cald. Daca este cazul se face
respira\ie artificiala.
Daca apar simptome neplacute ,solicita\i imediat
Dupa eontaetul cu pielea:
Spala\i imediat zona cu multa apll calda. In cazul apari\iei unor iritalli sau arsuri, solicita\i imediat
asistenla medicala.
Dupa eontaetul eu oehii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta,timp dE; 10-15 min.ute, linand pleoapele complet
deschise dupll care trebuie consultat medicul.
Dupa inghi\ire: Nu se provoacll voma. '
Be\i cateva pahare cu apll respira\i aer curat. Daca apar simptome neplac'ute consulta\i medicul.
Indica\ii pentru medic : risc de edem pulrnonar.
5. MAsURI DE COMBATERE A
Mijloaee de stingere adeevate: •
Apa pulverizatll, C02, pulbere,ct=i1 mica uscata sau spumll chimica rezistenta la alcoolL
Incendiil e puternice trebuie sti nse cuapll gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcoolL
Mijloaee de stingere care .ifU sunt recol1landate: nu se cunosc.
Riscuri speeifiee datorate substantel, produselor sale rezultate prin eombustie
sau gazelor eliberate : oxizii de azot
Aile indica\ii: Rezervoarele tn perieol trebuie rllcite cu jet de apa.
Eeh i pament de _ '
Se vor folosi aparate izolante autonome de protec\ie respiratorie costum complet de protec\ie
pentru corp.
Reziduurile rezultate (tin s·tingerea incendiului trebuie tratate ca conform legislaliei in
vigoare. Nu de&,ersa\i In sisJ.emul de canalizare.
6. MAsURI CAZql.: PIERDERILOR ACCIDENTALE
Masuri de proteelie a persoanelor :
Trebuie folosit de prolec\ie.Evacua\i persoanele neinstruite fara echipamenl care nu
sunt implicate in rezolvarea situa\ieL
Evi!a\i. cqntactul cu pielea ochii. Trebuie asigurata 0 aerisire suficienta trebuie folosit
echipamen\ul de protec\ie prevazut la sec\iunea 8.
Trebuie folosite miiloace de neutralizare.
\
TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 3
Versiunea 5
Masuri de protec\ie a mediului:
Evitali produsului in mediu .
Trebuie evitat accesul produsului in releaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
Mijloace de curalare/absorb!ie:
Lichidul neutralizat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile ca nisip,
pamant, argila, dolomit, ABSODAN . .
Colectali materialul contaminat Intr-un container special etichetat « periculos » care trebuie
eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.
spalali aria infestata cu multa apa fara a 0 deversa in re\eaua de canalizare sau in mediu.
7. MANIPULARE DEPOZITARE "
, I
//
I
Manipulare:
Indicalii pentru 0 manipulare sigura:
Trebuie asigurata 0 ventilalie corespunzatoare 1a.,locul de munea. Rezervoarele se vor deschide
manipula cu multa atentie. Pentru diluare se va acfllluga -produsul In apa nu invers.
Utilizati echipament de protectie pentru piele ochi 60n(orm sec\iunii 8,
Nu se manllnca, nu se bea nu se
Tndepartati orice sursa de foc. Produsul se va pr.otejade caldur1! de razele solare.
Contactul cu materiaIe combustibile poate pr.ovDCa incendiu
Indicatii in caz de incendiu sau.xplozie:
Se vor indepartasursele de ince,n'diu - fumatul interzis.
Trebuie asigurata racirea contalnerelor in cazUI unui incendiu in vecinatate. Se vor pregati aparate de
protec\ie respiratorie.
Depozitare:
Cerin!e pentru zona de depdzltilre ,i pentru containere:
Material adecvat pentru relervor $1 c6ducte: olel inox.
Trebuie asigurate pardoseTi rezistente la solulli acide.
Materiale neadecvate pentru rezervoare: otel.
Indica!ii cu privire la stocar!,a mixta:
A nu se depozita' imprejJna cu alcalinele (soluliile alcaline).
A nu se in agenlii reducatori.
A nu se depozifa in. contact C:U substan\ele inflamabile.
Alte indicalii cu privire fa condiliite de depozitare:
A se p.:lsira la loc rece, In recipien!i bine
A se pastra la rece, Tritr-un loc bine ventila!.
8.

C0NTROLUL EXPUNERIII PROTECTIA INDIVIDUALA
.I, ,
Limitele oC;,upationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea sanatatea in munca
$i HG 1218/2"006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate s.:lMtate in munca pentru
TEHNICA DE SECLIRITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 4
Versiunea 5
asigurarea protec\iei lucrlltorilor lmpotriva riscurilor legate de prezen\a agen\ilor chimici-anexa 1.
Component filra limite ocupa\ionale.
Indicalii suplimentare privind instala!iile tehnice: Utiliza\i produsul numai in spa\ii ventilate.
Echipament de protec!ie personalii:
Protec!ie respiratorie:
In cazul expunerilor de scurtil durata se va utiliza masca de protec\ie;
in cazul expunerilor repetate sau de lunga durata, se va utiliza aparatul autorespirator.
Protectia mainilor:
de protec\ie rezistente la atacul solven\i1or .
Alegerea unei manusi potrivite depinde nu numai de material, ci de alte caraeteristici de calitate
diferil de la producator la produclltor.
Timp de penetratie al materialului penlru :
Timpulul exacl de penelrare Irebuie aflat respectal de caIre fabricanlul de prolectie.
Malerialul din care sunl fabricale Irebuie sa fie impermeabilla aer rezislenl la produs I
subslan\il Iprepara!. - . .
Alegerea materialului pentru se va face luandu-se In consideratie de penelrare, rala de
permeabilitate degradarea materialului la atileul chimic a r solyentului conform SR EN 374.
Protectia ochilor: Purta\i ochelari de prolec\ie chimici!.
Protectia pielii !1i a corpului:
personal de protectie adecvat- salqpetade protectie.
Norme generale de protectie !1i d.e igiena in timpullucrulul:
A se indeparta imediat hainele con\aminaJe.
A se spilla mainile lnaintea pauzeler la.terf11inarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aeroSoli.
Produs coroziv. A se evita contactul c4. ochii pielea .
9. PROPRIETATI
Indica\ii generale
Formil:
Culoare:
Miros:
Sehimbare de-.?tare de agregare
Punct de topirellnterval de topire:
Punct de.fierberellnterval de fierbere:
Punct de inftamabilitate:
Autoapr indere:
Perieol de explozie:
Presiune va'pori la 9,5"C:
Densilate.la 20·C:
Solubilll<!te
,.
lichid
maren gillbui
In\epator
-18,5"C (eea 53%)
118"C (eea. 53%)
nu se apliea
Predusul nu este inflamabil.
Predusul nu este explezibil.
9,5 mbar (eea. 53%)
1,4 g/em3 (eea. 53%)
complet miseibil
10. STABILITATE !;il REACTIVITATE
Descompunere lermical conditii de evilat:
Produsul nu se descompune in condi\ii normale de utilizare.
Reac\ii periculoase: .
Reactii cu agentii cuprul alama. In prezen\a metalelor formeaza oxizi de azot
hidrogen.
La 0 incalzire peste temperatura de descompunere este posibila eliberarea de vapori toxici.
Reac\ii cu alcalii . Reac\ii cu substantele inflamabile.
de descompunere NO, - oxizi de azol
/
11 . INFORMATII TOXICOLOGICE
IT
--.'
,
,
Toxicitate acutii :
;;PI
Valori LD/LC50 relevanle penlru clasificare:
LD50 Oral = 430 mg/kg
LC50 inhalare = 0,8 mg/L
Efecle iritante :
In contact cu pielea: Coroziv pentru piele pel)tru mucoase.
In contact cu ochii: Foarte coroziv. Poate provoca arderea \esulului conjunctiv.
Sensibilizare: Nu se cunosc efectesensibilizante:
, ,
"-
Indicatii toxicologice suplimenfure: produs coroziv
In cazul inghi\irii accidentale produsul 0 coroziune foarte puternica a cavita\ii bucale a
faringelui cu riscul esofagului a stomacului.
12. PROPRIET.A.TI ECOLOGIGE
,
...
Efecle ecoloxice:
Valori LO/LC50 relevanle penlfa clasificare:
LCSO (crustacee .),;48h =180 mg/L
Date privind perslstenta biodegradabilitatea:
Din incercarile efeclIJate rezulta ca produsul este biodegradabiL
Indicatii generale:
Nu substan\ei in ape, in sol sau reteaua de canalizare.
6 practldf de lucru corecta, se evita produsuluiin mediu, in reteaua de
canalizare, sau patronderea in apele din panza freatica.
Conform metodei de calcul conven\ional, produsul nu este clasificat periculos pentru mediu.
FI$A TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamenlului 1907/2006/CE
Dala reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 5
Versiunea 5
,
".
FI$A TEHNICA DE SECURIT ATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei: 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 6
Versiunea 5
13. CONSIDERATII PRIVIND EVACUAREA DEl;)EURILOR

De1/euri/reziduuri de produs:
El iminarea de produs: colectare la punctele autorizate incinerate in incineratoare
autorizate conform legisla\iei in vigoare.
In cazul produselor absorbante - materiale inerte care s-au utilizat la impiedicarea scurgerilor
accidentale de prod us se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei Nu
deversa\i in canalizare sau In mediul inconjurator.
In cazul produsului colectat prin localizarea scaparilOr accidentale se va proceda conform
prevederilor de la capitolul 5 al acestei
De1/eu de ambalaj contaminat: nu se vor refo losi pentru depozitarea al toLproduse.
Legislatia privlnd eliminarea de1/eurilor: .
OUG 78/2000 privind regimul Prin legea 429/2091;
OUG 1612001 privind gestionarea ioqustria.le reciclabile aprobata cu modifieari prin legea
465/2001 ;
HG 128/2002 privind incinerarea modlficata com ple.tata prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tgtmic privi nd
HG 349/2005 privind depozitarea
HG 621 12005 privind gestionarea de ambalaje.
14. INDICATII PRIVIND TRANSPORTUL
. .
Transport rutier/feroviar :
Clasa ADR/RID-GGVS/E: 8 Sufistanl e corotive
Nr. Kemler: 80
Nr. UN: 2031
Clasa de ambalaj : II
Lista de pericol: 8
Descrierea martii: 2031 ACID AZOTIC.
Transport maritim (MDG:
Clasa IMDG: 8
Nr. UN: 2031
Label8
,
Grup de ambalaj : II
Poluant marin : i Nu
Denumirea tehnica ACID AZOTIC
Transport aeriin-IOAO'TI lATA -DGR:
Clasa ICAO/lAtA 8 !
Nr. UN/ID: 2031
Label: 8
Grup de ambalaj: II
Den lJT1Jire lehnica exacta: ACID AZOTIC
TEHNICA DE SECURITATE
conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 7
Versiunea 5
15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE
Clasifieare:
Simbolul de perieol din proprieta\ile fiziee :
Simbolul de perieol privind sanatatea :
Simbolul de perieol pentru mediu:
Fraze de rise:
R8 Pericol de incendiu In contact cu matenale combli"sH5ile. .
R35 Provoaca arsuri grave. . '" .
Fraze de siguran\a:
81/2 A se pastra sub cheie a nu se las a la copiilor.
823 A nu inspira gazul/fumul/vaporil/aerosolii
826 La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa se consulla medicul.
836 A se purta echipament de protectie corespunzl:Hor.
845 in caz de accident sau daca'Va slmY\i rau, a se consulta imediat medicul. (daca este posibil, i se
arata eticheta).
Pentru evitarea imbolnavirilor profesionale se va line seama de masurile profilactice care prevad,
conform Ministerului 8an:3talii, -examinarea medicala a angaja\ilor. 8e interzice expunerea
profesionala a persoanelor eu afecliuni respiratorii cronice (astm, 8e recomanda vizita
medicala
Reglementari .
HG 347/2003 p,r\vind restriclionarea introducerii pe piala a utilizarii anumitor substan\e preparate
chimice periculbase; "•.
HG 93212004 pentru 'moqificarea completarea HG 347/2003 privind restriclionarea introducerii pe
piata a uJiIi<!::3ri j anumitor substan\e preparate chimice periculoase ;
HG 646/2005 pentru modificarea completarea HG 347/2003 privind restric\ionarea introducerii pe
pia\a a·ulilizl:\ril anumitor substante preparate chimice periculoase.
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
Legea' 319/2006s'ecuritatea sani3tatea in munci3.
HG, 121 8/,2006 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate si3natate in munca pentru asigurarea
proteC\iei impotriva riscurilor legate de prezenla agenlilor chimlci-anexa 1.
HG privind stabilirea cerin\elor minime de securitate sanatate pentru protec\ia lucratorilor
im otriva riscurilor Ie ate de ex unerea la a en i canceri eni sau muta eni la locul de munca.
TEHNICA DE SECLIRITATE
• conform Regulamentului 1907/2006/CE
Data reviziei : 07.04.2010
ACID AZOTIC
page 8
Versiunea 5
Restric\ii la introducerea pe pia\a utilizare, HG 347/2003:
Produsul nu este restric\ionat.
16. ALTE INFORMATII
,
Fraze de risc componen\i:
R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile.
R35 Provoac1l arsuri grave.
Informatii suplimentare
Informa\iile con\inute in acesta tehnica de securitate au·fost stabilite pe baza
infarma\iilor presupunerilor noastre la data publicMi acestui document. Aceste informa\ii sunt
date cu scop informativ pentru a permite depozilarea, transportul,
distribu\ia, utilizarea si eliminarea in condi\ii carespunz1ltoare de securitate j?i de aceea nu pot fi
considerate drept un certificat de calitate sau de garan\ie. Inlorma\iile se refera numai la produsul
specificat nu pot fi va labile cand acest piodus se i n combina\ie,cu arice alt produs sau in
arice proces de labrica\ie 11lra specifica\ie expres1l.
Aceast1l tehnica de securitate cdn\in informa\iireleritoare lasecuritate nu pot Ii inlocuite prin
nici 0 inlorma\ie releritoare la produs sau ,specifica\ie a produsului.
Aceast1l Tehnica de Securitate precedent1l .

linand pleoapele complet deschise dupll care trebuie consultat medicul. Dupa eontaetul cu pielea : Spala\i imediat zona cu multa apll calda. solicita\i imediat asistenla medicala. Nu de&. pulbere.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 2 Informatii generale: A se indepllrta imediat hainele contaminate cu produs.Evacua\i persoanele neinstruite ~i fara echipamenl care nu sunt implicate in rezolvarea situa\ieL Evi!a\i. Dupa inhalare: Pacientul trebuie transportat imediat . In cazul apari\iei unor iritalli sau arsuri. 6. ' Dupa inghi\ire: Nu se provoacll voma. Be\i cateva pahare cu apll ~i respira\i aer curat. Eeh i pament de pr~teclle '~ _' Se vor folosi aparate izolante autonome de protec\ie respiratorie ~i costum complet de protec\ie pentru corp.solicita\i imediat asisten\~medical~!. produselor sale rezultate prin eombustie sau gazelor eliberate : oxizii de azot Aile indica\ii: Rezervoarele tn perieol trebuie rllcite cu jet de apa . 10-15 min. Trebuie asigurata 0 aerisire suficienta ~i trebuie folosit ech ipamen\ul de protec\ie prevazut la sec\iunea 8. cqntactul cu pielea ~i ochii.emul de canalizare.ifU sunt recol1landate: nu se cunosc.timp dE.ntr-un loc bine aerisit ~i cald.solicitali imediat asisten\lI medicala. FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07. Daca este cazul se face respira\ie artificiala .: PIERDERILOR ACCIDENTALE Masuri de proteelie a persoanelor : Trebuie folosit ec~rp:amentul de prolec\ie. 5. Indica\ii pentru medic : risc de edem pulrnonar. C02 .04 . Daca apar simptome neplac'ute consulta\i med icul. Reziduurile rezultate (tin s·tingerea incendiului trebuie tratate ca de~euri conform legislaliei in vigoare.ersa\i In sisJ. Persoanele contaminate trebuie indepartate din zona periculoasa ~i a~ezate in pozilie culcat. Trebuie folosite miiloace de neutralizare. Dacll apar simptome neplacute . Daca apar simptome neplacute .ute. . Riscuri speeifiee datorate substantel. Dupa eontaetul eu oehii: Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta .ct=i1 mica uscata sau spumll chimica rezistenta la alcoolL Incendiile puternice trebuie sti nse cuapll gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcoolL Mijloaee de stingere care . MAsURI i~ CAZql.'. MAsURI DE COMBATERE A INCEr~DIILOR Mijloaee de stingere adeevate: • Apa pulverizatll.

Trebuie asigurate pardoseTi rezistente la solulli acide.locul de munea. . Pentru diluare se va acfllluga -produsul In apa ~i nu invers. Tritr-un loc bine ventila!. spalali aria infestata cu multa apa fara a 0 deversa in re\eaua de canalizare sau in mediu.i pentru containere: Material adecvat pentru relervor $1c6ducte: olel inox. dolomit. Trebuie evitat accesul produsului in releaua de canalizare sau de alimentare cu apa.\ FI~A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. Limitele oC.upationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea ~i sanatatea in munca $i HG 1218/2" 06 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate ~i s. Alte indicalii cu privire fa condiliite de depozitare: A se p. Indica!ii cu privire la stocar!. Produsul se va pr.ovDCa incendiu I ~i Indicatii in caz de incendiu sau. Trebuie asigurata racirea contalnerelor in cazUI unui incendiu in vecinatate. Materiale neadecvate pentru rezervoare: otel. Contactul cu materia Ie combustibile poate pr.n'diu . pamant. argila. A nu se depo~1a in con'lac~u agenlii reducatori. Utilizati echipament de protectie pentru piele ~i ochi 60n(orm sec\iun ii 8.I. Rezervoarele se vor deschide manipula cu multa atentie.xplozie: Se vor indepartasursele de ince. •C0NTROLUL EXPUNERIII PROTECTIA INDIVIDUALA . Se vor pregati aparate de protec\ie respiratorie.:lsira la loc uscat"~i rece. A nu se depozifa in. MANIPULARE ~I DEPOZITARE .2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 3 Masuri de protec\ie a mediului: Evitali impra~tierea produsului in mediu . contact C:U substan\ele inflamabile.. A se pastra la rece . Depozitare: Cerin!e pentru zona de depdzltilre . 8. Nu se manllnca. I // " Manipulare: Indicalii pentru 0 manipulare sigura: Trebuie asigurata 0 ventilalie corespunzatoare 1 a. In recipien!i bine inchi~i. Mijloace de curalare/absorb!ie: Lichidul neutralizat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile ca nisip.a mixta: A nu se depozita' imprejJna cu alcalinele (soluliile alcaline). nu se bea ~i nu se fumeaz~ln tim~"ulJucrului. Tndepartati orice sursa de foc.otejade caldur1! ~i de razele solare. 7.04. ABSODAN .fumatul interzis.:lMtate in munca pentru 0 . . Colectali materialul contaminat Intr-un container special etichetat « de~eu periculos » care trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13..

04.salqpetade protectie. . A nu se inhala gaze/vapori/aeroSoli. -18. Indicalii suplimentare privind instala!iile tehnice: Utiliza\i produsul numai in spa\ii ventilate. Protectia mainilor: Milnu~i' de protec\ie rezistente la atacul solven\i1or . Component filra limite ocupa\ionale. A se spilla mainile lnaintea pauzeler ~i la.5"C (eea 53%) 118"C (eea . Norme generale de protectie !1i d. Protectia ochilor: Purta\i ochelari de prolec\ie chimici!. 53%) complet miseibil . .e igiena in timpullucrulul: A se indeparta imediat hainele con\aminaJe. Protectia pielii !1i a corpului: Echipa~ent personal de protectie adecvat.la 20·C: Solubilll<!te jn '~ba: . ochii ~i pielea . PROPRIETATI FIZICE~I~HIMICE Indica\ii generale Formil: Culoare: Miros: lichid maren gillbui In\epator Sehimbare de-.fierberellnterval de fierbere: Punct de inftamabilitate: Autoapr indere: Perieol de explozie: Presiune va'pori la 9.terf11inarea lucrului.?tare de agregare Punct de topirellnterval de topire: Punct de. Predusul nu este explezibil.4 g/em3 (eea .5 mbar (eea. 9. Produs coroziv. Malerialul din care sunl fabricale manu~ile Irebuie sa fie impermeabilla aer ~i rezislenl la produs I subslan\il Iprepara!. 53%) nu se apliea Predusul nu este inflamabil. ci ~i de alte caraeteristici de calitate ~i diferil de la producator la produclltor. Timp de penetratie al materialului penlru milnu~i : Timpulul exacl de penelrare Irebuie aflat ~i respectal de caIre fabricanlul manu~ilor de prolectie . A se evita contactul c4. Alegerea unei manusi potrivite depinde nu numai de material.FI~A TEHNICA DE SECLIRITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. Alegerea materialului pentru manu~i se va face luandu-se In consideratie timp~1 de penelrare. 9. 53%) 1.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 4 asigurarea protec\iei lucrlltorilor lmpotriva riscurilor legate de prezen\a agen\ilor chimici-anexa 1.. rala de permeabilitate ~i degradarea materialului la atileul chimic a r solyentului conform SR EN 374. in cazul expunerilor repetate sau de lunga durata. Echipament de protec!ie personalii: Protec!ie respiratorie: In cazul expunerilor de scurtil durata se va utiliza masca de protec\ie.5"C : Densilate. se va utiliza aparatul autorespirator.

Produ~i de descompunere periculo~i: NO..A.. sau patronderea in apele din panza freatica . Reac\ii periculoase: . Efecle iritante : In contact cu pielea: Coroziv pentru piele ~i pel)tru mucoase. . in sol sau reteaua de canalizare.PI --.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 5 10.il REACTIVITATE Descompunere lermical conditii de evilat: Produsul nu se descompune in condi\ii normale de utilizare. PROPRIET. Corodeaz~ cuprul ~i alama.04. La 0 incalzire peste temperatura de descompunere este posibila eliberarea de vapori toxici.8 mg/L IT .' / .ea substan\ei in ape. in reteaua de canalizare.). INFORMATII TOXICOLOGICE Toxicitate acutii : Valori LD/LC50 relevanle penlru clasificare: LD50 Oral (~oarece) = 430 mg/kg LC50 inhalare (~obolan) = 0. . Efecle ecoloxice: Valori LO/LC50 relevanle penlfa clasificare: LCSO (crustacee .FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamenlului 1907/2006/CE Dala reviziei : 07.48h = 180 mg/L Date privind perslstenta ~.oxizi de azol 11 . Sensibilizare: Nu se cunosc efectesensibilizante: . In contact cu ochii: Foarte coroziv . Reactii cu agentii reduc~tori. Reac\ii cu alcalii . . "- ~i a 12.. .i biodegradabilitatea: Din incercarile efeclIJate rezulta ca produsul este u~or biodegradabiL Indicatii generale: Nu permit~\i· -palrunder. . Poate provoca arderea \esulului conjunctiv. Conform metodei de calcul conven\ional. se evita deve~sarea produsuluiin mediu. In prezen\a metalelor formeaza oxizi de azot ~i hidrogen.TI ECOLOGIGE . Indicatii toxicologice suplimenfure: produs coroziv In cazul inghi\irii accidentale produsul provoac~ 0 coroziune foarte puternica a cavita\ii bucale faringelui cu riscul perfor~rii esofagului ~i a stomacului. Utiliz~nd 6 practldf de lucru corecta.. STABILITATE !. . Reac\ii cu substantele inflamabile. produsul nu este clasificat periculos pentru mediu.

HG 128/2002 privind incinerarea de~eurilor. UN/ID: 2031 Label: 8 Grup de ambalaj: II Den lJT1Jire lehnica exacta : ACID AZOTIC . HG 621 12005 privind gestionarea ambal~jelor.756/2004 pentru aprobarea Normativu lui tgtmic privind incinerare~de~eurilor. ACID AZOTIC Transport aeriin -IOAO'TI ~i lATA -DGR: Clasa ICAO/lAtA 8 ! Nr.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 6 13.)EURILOR • De1/euri/reziduuri de produs : Eliminarea de~eului de prod us: colectare la punctele autorizate ~i/sau incinerate in incineratoare autorizate conform legisla\iei in vigoare . UN: 2031 Label8 . FI$A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei: 07. HG 349/2005 privind depozitarea de~eurilor. .".~i d~e)JIilor de ambalaje. OMAPM nr. Transport rutier/feroviar ADRI~(D : Clasa ADR/RID-GGVS/E: 8 Sufistanle corotive Nr. UN: 2031 Clasa de ambalaj : II Lista de pericol: 8 Descrierea martii: 2031 ACID AZOTIC. In cazul produselor absorbante . OUG 1612001 privind gestionarea de~eurilor ioqustria. 14. Kemler: 80 Nr. modlficata ~i com ple. In cazul produsului colectat prin localizarea scaparilOr accidentale se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei fi~e .le reciclabile aprobata cu modifieari prin legea 465/2001 . Legislatia privlnd eliminarea de1/eurilor: .materiale inerte care s-au utilizat la im piedicarea scurgerilor accidentale de prod us se va proceda conform prevederilor de la capitolul 5 al acestei fi~e . OUG 78/2000 privind regimul de~eurilor. De1/eu de ambalaj contaminat: nu se vor refo losi pentru depozitarea altoL produse .tata prin HG 268/2005. Grup de ambalaj: II Poluant marin : i Nu Denumirea tehnica exact~ .04. CONSIDERATII PRIVIND EVACUAREA DEl. INDICATII PRIVIND TRANSPORTUL . aprobat~ Prin legea 429/2091 . Nu deversa\i in canalizare sau In mediul inconjurator. Transport maritim (M DG: Clasa IMDG: 8 Nr.

FI~A TEHNICA DE SECURITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07. se spala imediat cu multa apa ~i se consulla medicul. '" . 845 in caz de accident sau daca 'Va slmY\i rau . 8e recomanda vizita medicala trimestrial~ . Legea' 319/2006s'ecuritatea ~i sani3tatea in munci3. "•. (daca este posibil. a se consulta imediat medicul. i se arata eticheta ). HG 93212004 pentru 'moqificarea ~i completarea HG 347/2003 privind restriclionarea introducerii pe piata ~i a uJiIi<!::3rij anumitor su bstan\e ~ i preparate chimice periculoase .r\vind restriclionarea introducerii pe piala ~i a utilizarii anumitor substan\e ~i preparate chimice periculbase. -examinarea medicala a angaja\ilor. . 836 A se purta echipament de protectie corespunzl:Hor. bron~ite). R35 Provoaca arsuri grave. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE Clasifieare: Simbolul de perieol din proprieta\ile fiziee : Simbolul de perieol privind sanatatea : Simbolul de perieol pentru mediu: Fraze de rise: R8 Pericol de incendiu In contact cu matenale combli"sH5ile.04. Pentru evitarea imbolnavirilor profesionale se va line seama de masurile profilactice care prevad. HG.2006 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate ~i si3natate in munca pentru asigurarea proteC\iei luc~o rilor impotriva riscurilor legate de prezenla agenlilor chimlci-anexa 1. HG 109~/2Q06 privind stabilirea cerin\elor minime de securitate ~i sanatate pentru protec\ia lucratorilor im otriva riscurilor Ie ate de ex unerea la a en i canceri eni sau muta eni la locul de munca. conform Ministerului 8an:3talii. 121 8/. . HG 347/2003 p.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 7 15. . 823 A nu inspira gazul/fumul/vaporil/aerosolii 826 La contactul cu ochii. HG 1408/2008 privind clasificarea. ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. HG 646/2005 pentru modificarea ~i completarea HG 347/2003 privind restric\ionarea introducerii pe pia\a ~i a·ulilizl:\ril anumitor substante ~i preparate chimice periculoase. Fraze de siguran\a: 81/2 A se pastra sub cheie ~i a nu se las a la Ihdem~na copiilor. Reglementari n~tlPnale: . 8e interzice expunerea profesionala a persoanelor eu afecliuni respiratorii cronice (astm .

Informatii suplimentare Informa\iile con\inute in acesta fi~1l tehnica de securitate au·fost stabilite pe baza cono~tiin\elor. utilizarea si eliminarea in condi\ii carespunz1ltoare de securitate j?i de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garan\ie. . ~i utilizare.cu arice alt produs sau in arice proces de labrica\ie 11lra specifica\ie expres1l. Fraze de risc componen\i: R8 Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile . R35 Provoac1l arsuri grave.2010 ACID AZOTIC page Versiunea 5 8 Restric\ii la introducerea pe pia\a Produsul nu este restric\ionat. infarma\iilor ~i presupunerilor noastre la data publicMi acestui document. Aceast1l Fi~a Tehnica de Securitate inloc. Inlorma\iile se refera numai la produsul specificat ~i nu pot fi va labile cand acest piodus se g1lse~te in combina\ie. transportu l. ALTE INFORMATII .uie~te-versiunea precedent1l. fabrj~rea.specifica\ie a produsului. depozilarea.04. Aceste informa\ii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea . Aceast1l fi~1l tehnica de securitate cdn\in informa\iireleritoare lasecuritate ~i nu pot Ii inlocuite prin nici 0 inlorma\ie releritoare la produs sau . distribu\ia. HG 347/2003: 16.• FI~A TEHNICA DE SECLIRITATE conform Regulamentului 1907/2006/CE Data reviziei : 07.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->