Sunteți pe pagina 1din 5

ACTUL JURIDIC CIVIL

No iune: Actul juridic civil reprezint manifestarea de voin crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.

f cut cu inten ia de a produce efecte juridice, adic de a

4.1.2. Clasificarea actelor juridice civile


Clasificarea actelor juridice civile se face dup mai multe criterii, dintre care re inem unele mai importante: A. n func ie de num rul p r ilor participante, actele juridice civile se clasific n: acte juridice unilaterale; acte juridice bilaterale; acte juridice multilaterale. Actul juridic unilateral este rezultatul manifest rii de voin a unei persoane. n aceast categorie intr : testamentul, oferta de contract, promisiunea public de recompens , acceptarea succesiunii, renun area la o mo tenire etc. Actul juridic bilateral este rezultatul acordului de voin a dou p r i. Fac parte din aceast categorie contractele civile (ex. contractul de vnzare - cump rare, contractul de dona ie etc.). Actul juridic multilateral este rezultatul acordului de voin contractul de societate. a trei sau mai multe persoane. Un asemenea act juridic este

B. n func ie de scopul urm rit de p r i la ncheierea actului juridic, deosebim: acte juridice cu titlu oneros; acte juridice cu titlu gratuit. Actul juridic cu titlu oneros este acela prin care o parte procur celeilalte p r i un folos patrimonial n schimbul unui echivalent patrimonial (ex. n contractul de vnzare-cump rare, vnz torul urm re te s ob in pre ul, iar cump r torul urm re te s ob in bunul). Actele juridice cu titlu oneros se subclasific dup gradul de determinare al presta iilor n: acte comutative, la ncheierea c rora p r ile cunosc existen a i ntinderea presta iilor (ex. contractul de vnzare cump rare); acte aleatorii, la a c ror ncheiere p r ile nu cunosc ntinderea presta iilor, care depind de evenimente incerte (ex. contractul de rent viager , contractul de asigurare etc.). Actul juridic cu titlu gratuit este acel act prin care o parte procur alteia un folos patrimonial f r a urm ri ob inerea unui echivalent. Intr n aceast categorie cu titlu de exemplu: dona ia, mprumutul f r dobnd , depozitul gratuit etc. Actele juridice cu titlu gratuit se subclasific n: C. n func ie de modul de formare actele juridice civile se mpart n: acte juridice consensuale; liberalit i prin care cel ce execut presta ia i diminueaz patrimoniul (ex. dona ia, legatul testamentar etc.); acte dezinteresate care nu implic diminuarea patrimoniului celui ce face presta ia (ex. mandatul gratuit, depozitul gratuit, mprumutul gratuit etc.).

acte juridice solemne (formale); acte juridice reale. Actul juridic consensual este acela care se ncheie prin simpla manifestare de voin a subiectelor de drept. n dreptul civil romn func ioneaz regula consensualit ii actelor juridice, astfel c , majoritatea actelor juridice se ncheie n form consensual .

Actul juridic solemn (formal) se ncheie n mod valabil prin manifestarea de voin a p r ilor, ns cu respectarea unor cerin e de form anume pretinse de lege (ad validitatem sau ad solemnitatem). n aceast categorie intr actul de vnzare cump rare a unui bun imobil care se ncheie n mod valabil numai n form autentic la notarul public, actul de dona ie, contractul de ipotec etc. Actul juridic real este acela care se formeaz n mod valabil numai dac manifestarea de voin este nso it de remiterea (predarea) unui lucru (res, rei). Fac parte din aceast categorie contractul de mprumut, contractul de depozit, darul manual, contractul de gaj etc. D. n func ie de con inutul lor, actele juridice civile se clasific n: acte juridice patrimoniale; acte juridice nepatrimoniale. Actul juridic patrimonial este actul al c rui con inut poate fi evaluat n bani. Intr n aceast categorie, de regul , actele juridice care privesc drepturile reale i de crean (actul de vnzare-cump rare, actul de dona ie etc.). Actul juridic nepatrimonial este acela al c rui con inut nu poate fi evaluat n bani. Cu titlu de exemplu, un act juridic nepatrimonial este n elegerea p rin ilor unui copil din afara c s toriei cu privire la numele pe care acesta urmeaz s l poarte. E. n func ie de importan a lor asupra patrimoniului, actele juridice civile sunt: acte de conservare; acte de administrare; acte de dispozi ie. Actul juridic de conservare urm re te men inerea, prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Fac parte din aceast categorie: ntreruperea unei prescrip ii prin intentarea unei ac iuni n justi ie, nscrierea unei ipoteci, nscrierea unui privilegiu etc.

Actul juridic de administrare este acela prin care se urm re te exploatarea normal , fireasc a unui bun sau a unui patrimoniu. Ca exemplu pentru aceast categorie men ion m: ncasarea veniturilor (chirii, dobnzi), perceperea fructelor, efectuarea de repara ii, valorificarea bunurilor perisabile. Actul juridic de dispozi ie este actul de nstr inare sau de grevare a unui bun cu sarcini precum gajul sau ipoteca. Intr n aceast categorie: contractul de vnzare - cump rare, contractul de dona ie, contractul de gaj, contractul de ipotec ). F. n func ie de efectul lor, actele juridice civile sunt: acte juridice constitutive;

acte juridice declarative; acte juridice translative. Actul juridic constitutiv este actul juridic care creeaz drepturi subiective noi, inexistente anterior. Intr n aceast categorie cu titlu de exemplu constituirea unei ipoteci, constituirea unui uzufruct. Actul juridic declarativ este actul prin care se definitiveaz (consolideaz ) drepturi preexistente. Exemplul unor astfel de acte juridice l constituie: recunoa terea de datorie, ratificarea tranzac iei, mp r eala etc. Actul juridic translativ este actul juridic prin care se str mut un drept dintr-un patrimoniu n altul. Ca exemplu avem actul de vnzare-cump rare, actul de dona ie, cesiunea de crean etc.

G. n func ie de momentul n care se produc efectele actului juridic civil sunt: acte juridice ntre vii (inter vivos); acte juridice pentru cauz de moarte (mortis causa). Actul juridic ntre vii este acela care i produce efectele n timpul vie ii p r ilor. Acestea reprezint majoritatea actelor juridice civile (ex. contractul de vnzare-cump rare, contractul de dona ie etc.). Actul juridic pentru cauz de moarte produce efecte dup ncetarea din via a autorilor lor (ex. testamentul).

acte juridice principale; acte juridice accesorii. Actul juridic principal este acela care are o existen

Actul juridic accesoriu este acela a c rui existen este legat de un alt act juridic (principal). Sunt acte juridice accesorii: clauza penal , contractul de gaj, contractul de ipotec , fidejusiunea etc. I. n func ie de anumite evenimente (modalit i) viitoare care pot s le afecteze, actele juridice sunt: acte juridice pure i simple; acte juridice afectate de modalit i. Actul juridic pur i simplu este actul juridic care nu este afectat de vreo modalitate (termen, condi ie, sarcin ). Unele acte juridice sunt incompatibile cu modalit ile, spre exemplu, acceptarea sau renun area la o mo tenire, recunoa terea unui copil, c s toria, adop ia etc.

Actul juridic afectat de modalit i este acela care cuprinde o modalitate: un termen, o condi ie, o sarcin . Unele acte juridice sunt esen ialmente afectate de modalit i, precum contractul de mprumut (termen), contractul de rent viager (termen incert), contractul de ntre inere (termen), contractul de dona ie cu sarcin , contractul de asigurare (termen). J. n func ie de reglementarea i denumirea lor legal exist : acte juridice civile numite; acte juridice civile nenumite. Actul juridic civil numit (tipic) este acela care are o reglementare proprie i o denumire stabilit prin lege. Exemple sunt multiple: actul juridic de vnzare-cump rare, actul juridic de dona ie, actul juridic de mandat etc. Actul juridic nenumit (atipic) este actul juridic c ruia legea nu-l consacr o reglementare proprie i nici o denumire proprie. Fac parte din aceast categorie spre exemplu: prest rile de servicii, contractul de ntre inere etc. Aceste acte dau expresie principiului libert ii actelor juridice care guverneaz materia actelor juridice. Actul juridic nenumit poate deveni act juridic numit n m sura n care se adopt o reglementare corespunz toare. K. n func ie de modul de ncheiere avem: acte juridice civile strict personale; acte juridice civile care se pot ncheia prin reprezentare. Actul juridic civil strict personal este acela care nu poate fi f cut dect personal. Spre exemplu, testamentul, c s toria, recunoa terea unui copil. Actul juridic civil care se poate ncheia prin reprezentare este actul juridic care poate fi ncheiat i de o alt persoan , mputernicit n acest sens. Majoritatea actelor juridice pot fi ncheiate i prin reprezentare.

. n func ie de rela ia existent ntre actele juridice avem:

de sine st t toare, nefiind legat de alte acte juridice principale.

4.2. Condi iile actului juridic civil

4.2.1. No iunea condi iilor actului juridic civil


1

Prin condi ii ale actului juridic civil n elegem elementele din care este alc tuit un asemenea act . n legisla ia civil ca i n literatura juridic de specialitate se folosesc diferite expresii pentru a desemna condi iile actului juridic civil, precum: elementele esen iale ale oric rui act civil2; 3 condi ii de valabilitate a actului juridic civil ; condi iile esen iale pentru validitatea unei conven ii. Condi iile actului juridic civil nu sunt altceva dect cerin ele pretinse de legiuitor pentru ca un act juridic s fie valabil ncheiat i s produc efecte juridice.

4.2.2. Clasificarea condi iilor actului juridic civil


4

Clasificarea condi iilor actului juridic civil se face dup mai multa criterii : A. n raport de aspectul la care se refer condi iile actului juridic civil se clasific n: - condi ii de fond (condi ii intrinseci); - condi ii de form (condi ii extrinseci). Condi iile de fond sunt acelea care se refer la con inutul actului juridic, respectiv la: capacitatea de a contracta; consim mnt; obiect; cauz . Condi iile de form ale actului juridic civil sunt cele care se refer la exteriorizarea voin ei, precum: manifestarea voin ei ntr-o form (solemn ) anume pretins de legiuitor pentru ns i validitatea actului juridic (ad validitatem), ca ex. forma nscrisului autentic cerut pentru contractul de vnzare-cump rare a unui bun imobil; concretizarea manifest rii de voin n instrumente de prob ; forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i (ex. nscrierea ipotecii n cartea funciar ). B. n raport de criteriul obligativit ii sau neobligativit ii lor, condi iile actului juridic se clasific n: condi ii esen iale; condi ii neesen iale (ntmpl toare). Condi iile esen iale sunt cerute pentru ns i valabilitatea actului juridic. Aici intr : toate condi iile de fond;

forma cerut ad solemnitatem; autorizarea ncheierii actelor juridice (autoriz ri prealabile); modalit ile (n actele juridice afectate de modalit i). Condi iile neesen iale sunt acelea care pot lipsi din actul juridic, f r a afecta valabilitatea acestuia. Intr n aceast categorie modalit ile actului juridic civil folosite n cazurile n care prezen a lor nu este obligatorie (care afecteaz unele clauze neesen iale ale actului juridic civil). C. n raport de sanc iunea ce intervine n cazul nerespect rii lor, condi iile actului juridic se mpart n: condi ii de validitate; condi ii de eficacitate. Condi iile de validitate sunt acelea f r a c ror ndeplinire actul juridic nu se consider ncheiat. Nerespectarea condi iilor de validitate se sanc ioneaz cu nulitatea actului juridic. Condi iile de eficacitate sunt acele condi ii care nu privesc formarea valabil a actului juridic, ci doar eficacitatea lui (ex. nenscrierea ipotecii n Cartea Funciar atrage inopozabilitatea fa de ter i). Despre condi iile esen iale pentru validitatea conven iilor dispune prin art. 948 C. civ.: Condi iile esen iale pentru validitatea unor conven ii sunt: capacitatea de a contracta; consim mntul valabil al p r ii care se oblig ; un obiect determinat; cauz licit , la care se mai adaug n cazul actelor juridice solemne (formale) i forma exterioar a actului juridic.

4.2.3. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil

No iune: Prin capacitatea de a ncheia actul juridic civil se n elege acea condi ie de fond care const n aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi i obliga ii civile prin ncheierea actelor juridice civile