Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect idei principale

Principalele opera iuni de atragere de resurse sunt: constituirea fondurilor proprii (capitalul propriu i capitalul suplimentar), resursele atrase de la clien i nebancari (conturi curente, depozite la termen i conturi de economii, certificate de depozit), clien ii bancari (conturi LORO, depozite interbancare atrase, mprumuturi). Principalele opera iuni de plasare a resurselor sunt: depozitele interbancare plasate, creditele acordate b ncilor n baza unei conven ii/contract, credite acordate clien ilor nebancari (credite de trezorerie, credite pe termen mediu i lung), titluri de valoare, plasamente n participa ii, plasamente n mijloace fixe, alte active. Intermedierea financiar ofer o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: colectarea informa iilor pentru deponen i, unirea fondurilor deponen ilor, diminundu-se costurile de gestiune ale acestora, interna ionalizarea intermedierii financiare. CREDITUL BANCAR reprezinta suma de bani acordata de o banca in calitate de imprumutator (creditor) unei persoane fizice sau juridice in calitate de imprumutat (debitor), pe o anumita perioada de timp, cu o anumita destinatie, contra unei dobanzi Creditul poate lua mai multe forme, de exemplu: - Obligatiuni; - Imprumutul contra efecte de comert sau bilete la ordin; - Linii de credit; - Imprumuturi de la banca; - Descoperit de cont; - Reesalonarea platilor. CATEGORII DE CLIENTI Clien ii profesionali, Clien ii retail, Contrap r i eligibile

Clien ii profesionali primesc un nivel mai sc zut de protec ie n compara ie cu clien ii retail. Clien ii retail sunt considera i a fi acei clien i care nu ndeplinesc criteriile pentru a fi trata i ca profesionali sau contrap r i eligibile i primesc cel mai nalt nivel de informare.

Contrap r i eligibile sunt considera i clien ii c rora serviciile auxiliare i doar urm toarele servicii de investi ii sunt oferite: execu ia comenzilor, primirea i transmiterea de comenzi i ac ionarea n nume propriu. Clasificarea creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc. Conform reglementarilor BNR, creditele se clasifica in: Standard, In observatie, Substandard, Indoielnice, Pierdere. Corespunzator scopurilor pentru care sunt solicitate, banca poate acorda urmatoarele categorii de credite: 1. Credite pe termen scurt a caror durata de rambursare nu poate depasi 12 luni; 2. Credite pe termen mediu, cu durata de rambursare ntre un an si cinci ani; 3. Credite pe termen lung, cu durata de rambursare de peste cinci ani. Termenele de rambursare sunt foarte variate si, n functie de acestea, creditele se pot clasifica n: - Credite pe termen foarte scurt- pna la 24 ore - Credite pe termen scurt- pna la 1 an - Credite pe termen mediu- pna la 5-7 ani - Credite pe termen lung- pna la 50 ani, pentru locuinte Garantia este plasa de siguranta a creditorului, in cazul in care debitorul nu poate sa isi plateasca datoria in intregime si la timp. Toate elementele date ca garantie trebuie enumerate, fie ca acestea sunt active controlate de cel care primeste imprumutul, fie garantii din partea unor terti.

Dobanda se plateste la intervale de timp stabilite (de exemplu, lunar, trimestrial, anual) la incheierea bilantului pentru restul de imprumut din perioada pentru care se plateste dobanda. n categoria creditelor pe termen scurt sunt cuprinse: - Credite aferente activitatii curente Credite pentru stocuri sezoniere se acorda pe baza situatiilor de stoc, n principal agentilor economici care constituie stocuri de materii prime si produse finite CREDITELE IN VALUTA Imprumuturile in valuta sunt, in general, recomandate persoanelor care obtin venituri in moneda straina sau au salariile indexate in functie de cursul de schimb. Creditul bancar pe termen mediu i lung Acest tip de credit, se acord , de regul , de c tre b ncile comerciale pentru un interval de timp cuprins ntre (1 - 5 ani) cel mediu i peste 5 ani, dar nu mai mult de 25 ani cel pe termen lung, pe baza unor garan ii temeinice i a unei documenta ii tehnico-economice bine fundamentate.