Sunteți pe pagina 1din 37

"Educa ia, ansa noastr pentru un viitor comun!

POSDRU/91/2.2/S/62220

Investe te n oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

CONSILIEREA I ORIENTAREA EDUCA IONAL

Exerci iu
Vn toarea de scaun

CONSILIEREA SCOLARA
proces intensiv de acordare a asisten ei psihopedagogice elevilor i celorlalte persoane implicate n procesul educa ional (profesori, p rin i, tutori i autorit i colare).

Consilierea poate fi considerat (Hough M., 1998): o rela ie o form special de comunicare implic ascultarea previne situa iile de criz rol proactiv o persoan este ajutat de alta o persoan ajut un grup de persoane o form confiden ial de a oferi ajutor bazat pe principiul dezvolt rii personale presupune mputernicirea persoanelor care caut ajutor nseamn a-i ajuta pe al ii s - i identifice i s - i clarifice problemele o activitate efectuat de profesioni ti se ghideaz dup anumite teorii i dup metode specifice domeniului

CONSILIEREA COLAR

Exerci iu
Echipa1: Caracteristici ale orei de dirigentie Echipa 2: Caracteristici ale activitatii de consiliere scolara Grupa 3: Abilitati ale consilierului Grupa 4: Metode folosite in activitatea de consiliere

CONSILIEREA COLAR
ORA DE DIRIGEN IE Este realizat de profesorul-diriginte (managerul clasei) Este cu prec dere o or de managementul clasei Presupune secven e de consiliere (informare, educa ie pentru s n tate, pentru valori, OSP) Urm re te raportarea la norme, reguli colare Presupune desf urarea activit ilor extra colare

CONSILIEREA COLAR
ORA DE DIRIGEN IE Este realizat de profesorul de specialitate, de preferat, dup parcurgerea cursului de Consiliere i Orientare Educa ionala Presupune mbun t irea capacit ii de autocunoa tere, exprimarea gndurilor i sentimentelor, dezvoltarea abilit ii de a lua decizii corecte, de a rela iona n grup, dezvoltarea creativit ii. Faciliteaz autocunoa terea Urm re te educa ia pentru cariera

CONSILIERE COLAR
ABILITA I ALE CONSILIERULUI ascultarea activ (contact vizual, aprobarea, expresia adecvat a fe ei, postura care s reflecte deschiderea); observarea comportamentului verbal i nonverbal al clientului; abilitatea de adresa ntreb ri: deschise, nchise, ipotetice; oferirea de feedback; furnizarea de informa ii clare, concrete, ntr-un limbaj accesibil; parafrazarea, repetarea, sumarizarea

CONSILIEREA COLAR
METODE FOLOSITE N ACTIVITATEA DE CONSILIERE BRAINSTORMING STUDIUL DE CAZ PROBLEMATIZAREA JOCUL DE ROL METAFORA EXERCITIUL INVATAREA PRIN COOPERARE OBSERVATIA DEZBATEREA CONVORBIREA ANALIZA PRODUSELOR ACTIVIT II ANCHETA PE BAZA DE CHESTIONAR/INTERVIU

Exerci iu - Insula
R mnem pe o insul pustie, n mijlocul oceanului. Cele patru col uri ale s lii reprezint imaginea de sine i percep ia mea despre ceilal i:
++ (stnga fa ) imagine de sine pozitiv pozitiv a celorlal i +- (stnga spate) -+ (dreapta spate) --(dreapta fa ) i percep ie

Lucru pe echipe
Echipa 1: Profilul elevului cu stim de sine pozitiv Echipa 2: Profilul elevului cu stim de sine negativa Echipa 3: Efectele stimei de sine negative la copii Echipa 4: Cauze ale stimei de sine negative

I. DEZVOLTAREA PERSONAL ELEVILOR


ELEVI CU STIMA DE SINE POZITIV i asum responsabilit i se comporta independent sunt mndri de realiz rile lor realizeaz u or sarcini noi i i exprim cu u urin emo iile pl cute i nepl cute ofer ajutor i sprijin celorlal i i i asum gre elile

DEZVOLTAREA PERSONAL
ELEVI CU STIM DE SINE SCAZUT Sunt nemul umi i de felul lor de a fi Evita sa se implice in sarcini noi Se simt nevaloro i i neiubi i i blameaz pe ceilal i pentru realiz rile lor Pretind c sunt indiferen i emo ional Sunt u or influen abili

II. COMUNICAREA
PERSPECTIVA TEORIEI INFORMA IEI proces de transmitere a unor informa ii PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI SOCIALE mod de interac iune psihosocial a persoanelor, realizat prin intermediul simbolurilor i al semnifica iilor, n vederea ob inerii unor schimb ri comportamentale individual sau de grup PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI ansamblul proceselor psihice i fizice prin care se efectueaz opera ia de punere n rela ie a unor persoane n vederea atingerii unor obiective PERSPECTIVA PEDAGOGIEI proces de transmitere a mesajului educa ional, cu scopul de a produce influente i schimb ri asupra comportamentului elevului din perspectiva obiectivelor pedagogice

COMUNICAREA
FORME / TIPURI DE COMUNICARE verbal paraverbal nonverbal

Exerci iu Continu povestea


Trei voluntari ies din sal . Persoanele r mase propun cinci cuvinte f r leg tur ntre ele. Intr primul voluntar, cite te cuvintele i face o poveste scurt folosind cuvintele respective. Se noteaz povestea pe flipchart. Intr al doilea voluntar. Primul voluntar transmite nonverbal voluntarului 2 povestea. Voluntarul 2 spune povestea i o scrie pe flipchart. Idem 3

Exerci iu Barierele comunic rii


Doi voluntari unul st pe scaun n fa a s lii, iar cel lalt n spatele s lii legat la ochi (n picioare). Pe jos ntre cei doi sunt obstacole. Emi torul i d indica ii ca s ajung la el. Ceilal i fac zgomot. Receptorul trebuie s ajung la emi tor.

Tipuri de bariere in comunicare


Fizice: deficiente verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din zi, durata int lnirii, etc. Semantice: vocabular, gramatica, sintaxa, conotatii emotionale ale unor cuvinte Determinate de factori interni: Implicare pozitiva: Imi place Ion, deci ascult ceea ce are de spus. Implicare negativa: Mirela m-a b rfit acum 10 ani, deci interpretez tot ceea ce spune ca fiind mpotriva mea Frica: sunt at t de preocupat de ceea ce voi spune dupa aceea nc t nici nu pot sa aud ceea ce spune Mihai. Presupuneri subiective: Arati exact ca unchiul meu pe care nu pot sa-l sufar, asa ca ori de c te ori vorbesti l aud pe el etc

LUCRU PE ECHIPE
Echipa 1: Cauzele conflictului Echipa 2: Aspecte constructive ale unui conflict Echipa 3: Solu ii/ pa i n rezolvarea situa iilor conflictuale Echipa 4: Efecte negative ale conflictului

III. CONFLICTUL
CAUZELE CONFLICTELOR Deficite de nv are Frustr ri Incompatibilitate Supersti ii, generaliz ri, prejudec i Apartenenta etnica/ religioasa Deficien e de comunicare etc.

Aspecte constructive ale unui conflict


DE CE ESTE BUN CONFLICTUL? Cunoa terea de sine Creaz schimb ri Creaz energii noi Dezvolt creativitatea Pot redefini o problem Diminuarea tensiunilor intra- si interpersonale etc.

REZOLVAREA CONFLICTELOR
MIJLOACE DE REZOLVARE A CONFLICTELOR
Proiectarea n comun a solu iilor creative Folosirea unor strategii eficiente pentru n elegere/ negociere Sprijin oferit celorlal i Managerierea emo iilor negative/ controlul emo iilor Recunoa terea i con tientizarea problemelor personale Privirea problemei n context amplu Respectarea nevoilor fiec ruia Empatie Atac la problem , nu la persoan

EXERCI IU STIMULATOR PIZZA


Pl m dim aluatul Punem ingrediente T iem pizza

IV. MANAGEMENTUL STRESULUI


STRES - r spuns nespecific al organismului la solicit rile cu care este confruntat, o modalitate de interac iune ntre individ i mediu concretizata printr-o stare de tensiune, de nc rcare EUSTRES are ac iune trofic , contine elemente stimulatoare, de adaptare, de imbold DISTRESrezultatul unei supranc rc ri, efecte de suprancordare ce induc modific ri fiziologice i psihosociale

LUCRU PE ECHIPE
1: Cauze si efecte ale stresului n activitatea de cadru didactic 2: Cauze si efecte ale stresului n activitatea elevului 3: Metode personale de combatere a stresului 4: Posibile activit i creative antistres n coal

METODE DE COMBATERE A STRESULUI Exerci ii in aer liber C utarea suportului social Hobbyuri Excursii Umor Stil de via s n tos Comunicarea pozitiv Stabilirea priorit ilor i a propriilor limite Rezolvarea conflictelor atunci cnd apar Exerci ii de relaxare Managementul timpului

MANAGEMENTUL STRESULUI

V. MANAGEMENTUL CLASEI
DOMENIU DE CERCETARE N TIIN ELE EDUCA IEI, CARE STUDIAZ : - perspectivele de abordare a clasei de elevi (didactic i psihosocial ), - structurile dimensionale ale acesteia (ergonomic , psihologic , social , normativ , opera ional , creativ ), SCOPUL managementului clasei este de a facilita interven iile cadrelor didactice n situa ii de microcriz educa ional (indisciplin , violen a, nonimplicare) i de a evita consecin ele negative ale acestora, prin exerci iul microdeciziilor educa ionale. ( R.IUCU, 2000)

MANAGEMENTUL CLASEI
INTERAC IUNI EDUCA IONALE N CLASA DE ELEVI 2 niveluri: - orizontal elev/ elev - vertical profesor/elev RELA II existente in clasa de elevi: - INTERCUNOA TERE - INTERCOMUNICARE - SOCIO-AFECTIVE PREFEREN IALE (afectiv-simpatetice) - INFLUEN ARE

MANAGEMENTUL CLASEI
DIMENSIUNI Ergonomic dispunerea mobilierului, vizibilitatea, pavoazarea s lii Psihologic capacitatea de munc , capacitate de nv are, tr s turi de personalitate Social clasa grup social, individualizare, grupare, organizare Normativ strategii de interven ie ale cadrului didactic, conformare i compliant comportamental Creativa - inova ie

APLICA IE
Reprezentare grafic a clasei ideale

VI.STRATEGII DE NV

ARE EFICIENT

STIL DE NV ARE c i concrete prin care individul ajunge la schimb ri n comportament prin intermediul experien ei tr ite, al reflec iei, experimentului i conceptualiz rii (Cerghit I.) CATEGORII: Centrat pe semnifica ie Centrat pe reproducere Centrat pe achizi ii

STRATEGII DE NV
STIL DE NV

ARE EFICIENT

ARE chestionar

STUDIU DE CAZ
copil aflat n situa ie de r mnere n urm la nv tur

VII.MANAGEMENTUL TIMPULUI
TIMPUL Nu poate fi stocat Nu poate fi tranzac ionat Nu poate fi cump rat Nu poate fi vndut Nu poate fi dect folosit

MANAGEMENTUL TIMPULUI
CAUZE ALE PIERDERII TIMPULUI: Organizarea personal deficitara Lipsa spa iului personal Nerespectarea strict a sarcinilor si a termenelor Stabilirea neclara a priorit ilor Implicarea in sarcini multiple intr-un timp limitat Prezenta factorilor perturbatori etc.

ROATA TIMPULUI
Se deseneaz un ceas Planificarea timpului pe o zi