Sunteți pe pagina 1din 28

NO IUNI DE BAZ PRIVIND TEHNOLOGIILE INFORMA IONALE

I. CONCEPTUL DE IT
PREMISE: ntreprinderile sunt constrnse s reac ioneze la semnalele pie ei n timp real, n care scop trebuie s - i amplifice sau s - i restructureze procesele de produc ie, s - i administreze produsele cu eficien sporit eliminnd stocurile atunci cnd este posibil acest fapt. Se utilizeaz din ce n ce mai mult tranzac iile electronice pentru efectuarea pl ilor, ncas rilor, credit rilor i altor opera ii. A crescut gradul de prelucrare a datelor, s-au automatizat procesele decizionale, se adopt solu ii integrate pe scar larg . Firmele aflate n topul afacerilor din lume au un mod de organizare i management concentrat pe integrarea activit ilor i proceselor economice cu noile tehnologii informa ionale i de comunica ii.

DEFINIRE IT n dic ionar - tehnologie (technology) este definit ca ansamblul metodelor, proceselor, mijloacelor, operaiilor etc. utilizate n scopul ob inerii unui anumit produs. Similar prin tehnologia informaiei n sensul cel mai larg n elegem ansamblul metodelor, procedeelor, opera iilor etc. folosite pentru a produce, a prelucra, a comunica, a stoca i a utiliza informa ia prin intermediul calculatoarelor electronice.

Tehnologiile informa ionale sunt definite n literatura de


specialitate n mai multe moduri. B. H. Boar[1] define te tehnologiile informa ionale drept cele care permit preg tirea, colectarea, transportul, reg sirea, memorarea, accesul, prezentarea i transformarea informa iei sub orice format (voce, grafic , text, video i imagine). Departamentul de Comer i Industrie al Marii Britanii define te tehnologiile informa ionale ca fiind cele care permit colectarea, prelucrarea, stocarea i transmiterea informa iilor sub form de voce, imagine, text i numeric pe baza microelectronicii, prin intermediul combin rii informaticii cu telecomunica iile. [1] B. H. Boar The Art of Strategic Planning for Information Technologies, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2001

IT

COMPONENTE IT HARDWARE SOFTWARE DE BAZA BAZE DE DATE SUPORTURI DE DATE MIJLOACE DE COMUNICARE PROGRAME DE APLICATII SOFT APLICATIV RETELE, PROTOCOALE SI STANDARDE DE COMUNICATII FIRME SPECIALIZATE IN INFORMATIZARI ALTE COMPONENTE

UTILIZARE IT prelucrarea automat a datelor i informa iilor; conducerea n timp real a proceselor tehnologice; instruirea asistat de calculator; gestiunea documentelor; auditul performan ei sistemelor economice; prelucrarea textelor, imaginilor, sunetelor, .a.; stocarea unui volum imens de date i informa ii; realizarea unui acces liber la date i informa ii prin transmiterea la distan e foarte mari a acestora; 9) documentarea; 10)fundamentarea deciziilor i altele. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

AVANTAJE IT

 cre tere vitezei de prelucrare i transmitere a datelor i informa iilor;  standardizarea i simplificarea procedurilor de utilizare;  eliminarea n totalitate a erorilor de calcul i transmitere;  cre terea productivit ii muncii personalului ce desf oar activit i informa ionale;  reducerea costurilor de ob inere a informa iilor;  oferirea de avantaje concuren iale firmelor prin informa iile puse la dispozi ia lor etc.

II. SISTEMUL INFORMA IONAL I SISTEMUL INFORMATIC. DEFINI IE, ROL I ELEMENTE COMPONENTE.

Orice unitate economic sau social dispune de un sistem informa ional n scopul desfa ur rii activit ii ei. Sistemul informa ional reprezint un anasamblu tehnico-organizatoric de concepere i ob inere a informa iilor n vederea fundament rii deciziilor necesare conducerii unui anumit domeniu de activitate.

Sistemulul informa ional este grefat ntotdeauna pe sistemul economic pe care il deserve te, Sistemul informa ional are n componen a sa resurse materiale, umane i informa ionale, care sunt angrenate pentru rezolvarea sarcinilor pe care acesta le are de executat la un anumit moment, sau ntr-o perioad de timp.

informa ional cuprind: cl dirile i construc iile destinate n acest scop, mijloace de calcul, inventarul de birou, rechizitele, documentele primare i centralizatoare necesare consemn rii datelor i informa iilor, precum i alte elemente materiale. Resursele umane cuprind personalul tehnic, economic i de alt specialitate care desfa oar activitate informa ional n diverse compartimente ale organiza iei respective.

Resursele materiale ale sistemului

din ansamblul datelor si informa iilor nscrise n documentele primare i centralizatoare sau pe alte suporturi de date. n afara elementelor men ionate anterior SI mai con ine i cadrul organizatoric, metodologic i legal pe baza c ruia se desf oar activit ile din sistemul informa ional. ntre toate elementele prezentate mai sus exist o strns interdependen care permite realizarea obiectivelor sistemului informa ional.

Resursele informa ionale se compun

O unitatea economic sau social privita ca sistem (un ansamblu de elemente materiale i umane intercorelate ntre ele), are n structura sa trei subsisteme, i anume: SUBSISTEMUL DE CONDUCERE (DECIZIONAL) SUBSISTEMUL INFORMA IONAL (DE INFORMARE) SUBSISTEMUL OPERA IONAL (CONDUS, DE PRODUCTIE)

Sistemul informa ional realizeaz legatura n ambele sensuri ntre sistemul de conducere i sistemul opera ional sau condus, dup cum urmeaz : - ca urmare a desf ur rii procesului de execu ie din sistemul opera ional rezult date, care sunt consemnate de c tre sistemul informa ional pe documente primare sau alte documente ; - datele rezultate din procesul opera ional sunt apoi culese, transmise i prelucrate de c tre sistemul informa ional, ob inndu-se informa ii; - informa iile ob inute din procesul de prelucrare a datelor sunt transmise de c tre sistemul informa ional sistemului de conducere;

- sistemul de conducere (decizional) analizeaz informa iile i adopt variante de decizii; deciziile adoptate de sistemul de conducere sunt transmise apoi prin intermediul sistemului informa ional sistemului opera ional, care le pune n aplicare; - ca urmare a aplic rii deciziilor n sistemul opera ional rezult din nou date i ciclul se repet .

Dotarea intreprinderilor cu tenhnica de calcul a determinat aparitia sistemelor informatice Sistemul informatic este un ansamblu tehnico-organizatoric de ob inere automat a informa iilor n vederea fundament rii deciziilor.

Rezult c sistemul informatic este acea parte a sistemului informa ional n care opera iile de culegere, transmitere, prelucrare i stocare a datelor se realizeaz cu ajutorul calculatorului electronic Sistemul informatic, reprezint de fapt partea automatizat a sistemului informa ional. Diferenta dintre sistemul informational si sistemul informatic o reprezint concep ia informa ional , activitate ce nu poate fi automatizat

Concep ia informa ional se refer la: crearea de noi indicatori tehnico-economici

sau perfec ionarea celor existen i; perfec ionarea sistemului de documente primare i centralizatoare; ra ionalizarea fluxurilor informa ionale; elaborarea unor metodologii de lucru cu documente, alte activit i creative n cadrul sistemului informa ional.

Elementele componente ale sistemului informatic sunt:

- baza tehnico-material ; - sistemul de operare; - programele de aplica ii; - baza de date; - resursele umane; - cadrul organizatoric; - cadrul legal.

Aceste componente au in structuralor astfel:

-Baza tehnico-material - este constituit din cl dirile sau construc iile destinate n acest scop, inventarul de birou, rechizitele, ansamblul de echipamente pentru culegerea, transmiterea, prelucrarea i stocarea automat a informa iilor i datelor, suporturile moderne de date i alte elememte materiale. -Sistemul de operare - totalitatea programelor speciale care asigur utilizarea optim a resurselor fizice i logice ale unui calculator electronic; -Programele de aplica ii -cuprind totalitatea programelor scrise ntr-un anumit limbaj de programare, care asigur prelucrarea datelor dintrun anumit domeniu, pentru ob inerea diferitelor situa ii (rapoarte) necesare n procesul de conducere a activit ii economice.

- Baza de date - un ansamblu de colec ii de date i descrierea leg turilor dintre acestea. In baza de date sunt stocate datele supuse prelucr rii, precum i programele utilizate n procesul de prelucrare automat . - Resursele umane - cuprind personalul de specialitate (operatori, programatori, anali ti, ingineri de sistem) care desf oar activit i n cadrul sistemului informatic. Cadrul organizatoric i metodologic - se refer la regulamentul de organizare i func ionare a compartimentelor de informatic (sta ie de calcul, oficiu de calcul, centru de calcul, alt form de unitate de informatic ), precum i la diversele metodologii de analiz i proiectare a sistemelor informatice. Cadrul legal se refer la legi, ordonan e, alte acte normative care reglementeaz desf urarea activit ii de informatic n unit ile economice i sociale.

Sistemului informatic: Are sarcina principal a este de a executa automat opera iile de culegere transmitere, prelucrare i stocare a datelor i a informa iilor De a furniza factorilor de conducere informa iile necesare procesului decizional. De asemenea prin componentele sale permite automatizarea unor decizii i difuzarea rapid a lor spre cei interesa i. Utilizarea sistemelor informatice n unit ile economice sau sociale contribuie la cre terea gradului de organizare a activit iilor precum i la cre tere a eficien ei activit ilor respective n ansamblul lor.

III. NOTIUNILE DE INFORMATIE, DATA, DECIZIE, CIRCUIT, FLUX INFORMATIONAL Defini ii ale informa iei: Norbert Wiener spunea ca "informa ia este informa ie, nici materie nici energie". Pavel Apostol definea informa ia ca fiind "un element material cu proprietatea de a fi semn cu semnifica ii pentru un sistem de ac iune, i care dispune de proprietatea de a genera ac iuni predictive ale sistemului n raport cu un repertoriu cunoscut de ac iuni". n dic ionarul de matematic i cibernetic , informa ia este definit ca fiind "o n tiin are n general". Claude Shannon afirm c informa ia este un termen matematic, abstract, ce desemneaz o m rime ce poate fi m surat i tratat matematic, la fel ca masa, energia sau alt m rime fizic .

Informa ia - un mesaj, un semnal ce reflect starea unui sistem sau a mediului n care aceasta func ioneaz i care aduce receptorului ei un spor de cunoa tere. Informa iile se ob in n general din procesul de prelucrare a datelor. Ele nu se confund ns cu datele. Data reprezint o n iruire de caractere numerice, alfabetice sau alfanumerice, care are o anumit semnifica ie i consemneaz rezultatul desf ur rii unui fenomen sau proces social-economic.

CLASIFICAREA INFORMATIILOR

a) Dup forma de exprimare a fenomenelor pe care le reflect informa ia poate fi: analogic , numeric , nenumeric . b) Dup suportul informa ional utilizat pentru transmitere, informa ia poate fi: verbal , scris , grafic , imagini, sub forma undelor radio sau magnetice, sub form codificat i memorat pe cartele magnetice, benzi sau discuri magnetice, discuri optice, etc.

c) Dup situarea n timp fa de momentul desf ur rii procesului sau fenomenului reprezentat, informa iile sunt: active, pasive i previzionale. d) Dup con inut, informa iile sunt: elementare, complexe i sintetice. e) Dup domeniul de activitate la care se refer informa iile pot fi: tehnologice, tehnicotiin ifice i economice.

CIRCUIT SI FLUX INFORMATIONAL - Circuitul informa ional - drumul pe care l parcurge informa ia din momentul apari iei unui eveniment i pn cnd pe baza cunoa terii lui se declan eaz un nou eveniment. - Flux informa ional - o sec iune prin circuitul informa ional Fluxul informa ional - reprezint cantitatea de informa ii care circul ntre dou puncte ale grafului organiza ional, avnd: destina ie, con inut, sens i frecven bine stabilite.

FLUXURI INFORMATIONALE Din punct de vedere al locului unde iau na tere, fluxurile informa ionale se clasific n: a) fluxuri informa ionale interne b) fluxuri informa ionale externe Decizia este definit ca fiind o informa ie de comand pentru sistemul condus. Decizia - obligatorie pentru sistemul condus. Sistemul informa ional este subordonat procesului decizional, ca urmare, de calitatea informa iilor furnizate depinde calitatea deciziilor ce urmeaz a fi luate.