GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activită ilor turistice” Versiunea 03 din septembrie 2009 Ghidul

Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor benefi ciari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specif ice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi d epunerea proiectului de investi ii, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi d erulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine lista indicativă a tipuril or de investi ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizel e şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al S tudiului de Fezabilitate şi al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a doc umentelor. IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndru marele editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDR P din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile d e internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitan tului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 2 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

CUPRINS 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5 .2

PREVEDERI GENERALE Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice……......... ................ PREZENTAREA MĂSURII 313 Cine poate beneficia de fonduri neramburs abile................................................. Condi ii minime obligator ii pentru acordarea sprijinului ...................................... Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile .............................................. .................. Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile ................ ...……...…............................ Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (inten sitatea sprijinului) .............. Criteriile de selec ie ale proiectului ..... ................................................................. ACCESAREA FOND URILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Completare a, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are ............... Contrac tarea fondurilor ............................................................... ....................... Achizi iile ............................................ ................................................................ Plata ......... ................................................................................ .......................... INFORMA II UTILE Documentele necesare întocmirii cereri i de finan are ............................................ 35 Lista formularelo r disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 43 Dic ionar …………..... ........... 45 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................….... 48 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ............ .............................. link www.apdrp.ro Anexa 2 – Model Studiu de Fezabil itate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro .......................... ................................................................................ link www.apdrp.ro 24 30 33 34 6 8 10 14 16 18 5 5.2.1Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitan i publici şi ONG .. ..... 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ.................................... ....... link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro 3 Pagina 5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii priva i……… Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici…….. 5.4 Anexa 4 Doc umente conexe cererii de finan are 5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprind ere…………..………. 5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie cofinan are proiect…..………….………. 5.4.3 Anexa 4.3 De rma în dificultate……....………. ajutoarelor de minimis ……..................................... ..……. 5.4.5 Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.1 2 5.13 5.14 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................ . Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... Anexa 7 – Fişa Măsurii 313 ..................................................... Anexa 8 – Acte No rmative utile ................................................ Anexa 9 – Lista com unelor dezvoltate dpdv turistic ................. Anexa 10 – Lista comunelor cu po ten ial turistic ridicat .......... rural………………..………....................................... ...........… Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ... ......... ................................................................................ .............. link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www .apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.r o link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link w ww.apdrp.ro link www.apdrp.ro 5.4.4 Anexa 4.4 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a Anexa 11 – Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specific e locale Anexa 14 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de aju tor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural” ................................. ............. link www.apdrp.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 4 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

265.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătă irea c zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltar ea activită ilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de l ocuri de muncă şi a veniturilor alternative.540. precum şi la creşterea atractivită ii spa iul ui rural. Crearea şi men inerea locurilor de muncă prin activită i de turism. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică. 4. este de 837. Crearea facilită ilor recrea ionale în vederea asigurării accesului la zonele natu rale de interes turistic. îmbunătă irea şi diversificarea infrastructuri serviciilor turistice. alcătuit din contribu ia publică şi contribu ia privată.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri: • • con tribu ia Guvernului României – 20% contribu ia Uniunii Europene – 80% Costul total. 3. Obiectivele specifice se referă la: 1. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din 2008 până în 2013. Crearea. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 5 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 2. Creşterea valorii a dăugate în activită i de turism. Obiectivele opera ionale se referă la: 1. Contribu ia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 3. Creşterea şi îmbunătă irea structurilor de primir turistice la scară mică. în special pentru tineri şi femei.222.774 Euro din care 9.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1.8 06 Euro. 2. .

1 Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată. definite conform legisla iei na ionale în vigoare. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. ATEN IE! Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării a gricole. înfiin ate de unită ile administrativteritoriale (în cazul de fa ă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proie cte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor ser vicii publice. modificata si completata. iar in situa ia în care. Statutul de micro-între prindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. în urma autorizării. 3 Conform Legii 215/2001. 26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii. aşa cum sunt definite în OUG 44/2008. întreprindere famili ală sau întreprindere individuală. de drept privat şi de utilitate publică. 215/2001 a administra iei public e locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonan a Guvernului nr. 2 Ordonan a de Urgen ă nr. precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiin ate co nform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 313 2. se modifică reprezentantul legal al pro iectului. as ocia ii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică. Toate dreptu rile rezervate APDRP.5 la Ghid) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 6 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Această categorie e beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4. ONG-ur i. 361/2003 şi în legisla ia na ion ală în vigoare Legea 346/2004 (având mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală etă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activ ită ilor economice de către persoanele fizice autorizate. se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întrepri nderile1 (vezi defini ie dic ionar) Persoane fizice (neînregistrate ca agen i econ omici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finan are să se autoriz eze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să func ioneze ca microîntreprinde e. . beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi iii vor fi doar cei organiza i conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. această modificare neafectând res pectarea criteriilor de eligibilitate şi selec ie ale cererii de finan are Comunel e prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare).

Încadra rea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4.datele utilizate pe ntru calculul numărului mediu de salaria i. cifra de afaceri netă anuală şi activele tot ale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar p recedent. inclusiv a majorărilor de întârziere. ale căror situa ii financiare nu au fost aprobate. 6 (2) al Legii nr. 6 (1) al Legii nr. 4 al Legii nr . 300/2004. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. cu modificările şi completările ulterioare. în comun ori cu titlu individual. 346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 346/2004). datele cu privire la numărul mediu anual de salaria i. Dacă la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite. în conformitate cu Legea nr.1la Ghid. Toate dreptu rile rezervate APDRP.persoanele fizice autorizate. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 7 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-î treprindere dacă cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. 3 46/2004.6(3) al Legii nr. d e către una sau mai multe organisme ori colectivită i publice. Finan area unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii d e beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Program ul SAPARD şi pentru FEADR. aprobate de adunarea generală a ac ionarilor sau asocia ilor – art. ATEN IE! Reprezenta ntul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Com une şi Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare. în con di iile legii. ATEN IE ! DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art. pentru doi ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. direct sau indirect. mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se prod ce în două exerci ii financiare consecutive” (art. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 215/200 1 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare). aceasta nu îşi va pierde calitatea de întrep indere mică. cifra de afa ceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerci iului financiar şi se dec ară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art. În cazul într eprinderilor nou înfiin ate. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau Legii nr. conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. . . 346/2004. conform OUG 38/2009.

O micro-întreprindere es te considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. cuprinde totali tatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. până la fin alizarea litigiului. comunele si ADIu rile sunt beneficiari eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit. În cazul comunelor. beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării. 2. comer . Sate le aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. atât cele existente cât şi cele nou înfiin ate Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. din ini iati va APDRP. • Pentru investi i i noi. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar şi Anexa 4. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 8 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. • Pe ntru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia ag roturismului dată în cadrul acestei fişe. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. de tipul celor din componenta c si d. cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demon stra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. ONG-urile.3 la Ghid). a ltele decât cele agroturistice. • • ciarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi iei. turism şi profesii liberale nr.beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. . trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spa iul rural (atât sediul social. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului • Micro-întreprinderile. modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale. iar nivelul de confort şi calitatea serviciilo r propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o margareta . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. • În cazul investi iilor în ag roturism. • Structurile de prim ire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în leg isla ia na ională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodo logice privind clasificarea structurilor de primire turistice).

567/2 008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rura • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investi ional în cir cuitul turistic. Reprezentantul legal trebuie sa fie: Persoana desemnata sa reprezinte solicitant ul in relatia contractuala cu APDRP. este permisă doar mod ernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitec tura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale) • Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice. e tc.• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. un studiu de impac t asupra mediului.apdrp. • Construc ia. • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada de inerii de aptitudi ni manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien ă / cursuri de fo rmare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. cursuri de calificare. orice investi ie realiz ată prin PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 9 Pagina . Conform protoco lului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. • 4 5 Suprafa a construită + suprafa a terenului din jurul construc iei.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plă i. suprafa a de teren af erentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturisti ce) trebuie să fie de cel pu in 1000 mp4. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autoriza iile de mediu5 necesar e investi iei. 9 la Ghi d link www. să respecte după caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în peri metrul ariilor protejate. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG Construc ia. vezi Anexa nr.ro. în vederea evitării supraaglomerării şi a fragme ntării excesive a peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare). după caz. conform legislatiei in vigoare Depunerea ce rerii de finanţare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare. • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investi iei re spective.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 . Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei. 7 În conformit ate cu Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clas ificarea structurilor de primire turistice. ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba : • fapte inscrise in cazierul fi scal.2 la Ghid). structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere.3 Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile Detalierea activităţilor eligibile potrivit codului CAEN se regăseşte în Anexa 12.• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care u rmează să realizeze investi ia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel pu in 10 ani. • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinan area proie ctului (vezi Anexa 4. solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 e ditat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Stat istica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN. • Pentru investi ii în structuri de primire turisti e altele decât cele de agroturism.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4 la Ghid). daca are datorii catre banc i. ext inderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri şi de agroturistice IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de pr imire turistice. • inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor. trebuie să declare p e propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat d e către acesta nu depăşeşte 200. comer . 6 alte tipuri de structuri primire turistice realizate de o micro- întreprindere) având până la 15 camere. ATENTIE! pentru incadrarea corecta a activitatil or din proiect in codul CAEN . nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin p roiect. extindere. 2. 6 În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod ob ligatoriu creşterea nivelului de confort. turism şi pr ofesii liberale nr. a) Investi ii în infrastructura de primire turistică • Construc ia. • Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit. investiţie nouă). modernizarea . indiferent de tipul de investiţie propu să prin proiect (modernizare. Solicit antul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pen tru investiţia vizată prin proiect. trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete / stele. cu cel pu in o floare/stea.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.10 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .

popasuri turistic e. sate de vacan ă. (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 11 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel pu in o activitate lega tă de agricultură. 8 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. etc. (f) structu ri de primire cu func iuni de cazare pe pontoane plutitoare8. pomicultură.• Pentru investi iile în agroturism structura de primire turistică. trebuie să atingă standardul de calit ate de minimum o margareta. livez i de pomi fructiferi. cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială. ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistice care po t fi finan ate prin această măsură sunt: I. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect. Anexa nr. turism şi profesii liberale nr. culturi vegetale. ce presupune contactul turistului cu activită ile gospodăreşti. vor fi sus inute inv esti iile de racordare la utilită ile publice. creşterea animalelor. În cazul zon elor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. . cu func iuni de cazare: (a) vile. La fundamentarea investi iei în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ trebuie precizat specificul activită ii beneficiarului. ş gurarea par ială a hranei din produse locale. (d) campinguri. ca parte com ponentă a proiectelor. ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activită ilor agricole cu serviciile turisti ce în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. cultivarea a diferite tipuri de plante. căsu e tip camping. (c) cabane turistice. Toate dreptu rile rezervate APDRP. achizi ionarea de echipamente de pr oducere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii. 1 „Criterii obli gatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni de c azare de tipul navelor maritime şi fluviale”. ce constituie o solu ie complem entară de suplimentare a veniturilor din agricultură. ferme zootehnice. De asemenea. comer . ex. legumicultură. investiţie nouă. etc. în accepţiunea acestei măsuri. Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică est onsiderată. (b) bung alow-uri.

Ca urmare. ATEN IE! Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Toate dreptu rile rezervate APDRP. inclusiv prima achizi ie de cai în scop t uristic (cu excep ia celor pentru curse şi competi ii) şi asigurarea adăposturilor ace stora (ca parte componentă a proiectului). turism şi profesii liberale nr. i. recondi ionarea echipamentelor şi utilajelor. la altitudini mari. etc . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 12 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. c) Investi ii în infrastructură la scară mică precum centrele de infor e. Investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale f erată cu ecartament îngust. având o capacitate redusă. rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural. situate în locuri izolate şi greu accesibile. etc). amenajarea de marcaje turistice. etc. Acestea nu se clasifică. . cărări. sunt considerate spatii eligibile. ATEN IE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pr in proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008 . barcă cu vâsle. comer . b) Investi ii în act ivită i recrea ionale i. spoturi luminoas e. iv. amenajări de ştranduri şi piscine. Amenajarea de marcaje turistice. panouri de direcţionare. rafting. ATEN IE! Mijlocul de tran sport tradi ional reprezintă orice vehicul cu trac iune animală (exemplu: sanie. achizi ionare de mijloace de transport tradi ionale pentru plimbări. pl an înclinat. de reg ulă.. un grad minim de confort şi un număr r edus de personal de deservire. trăsu ră). Construirea. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietrui re pentru alei. modernizarea şi dotarea c entrelor locale de informare în scopul promovării. refugii turistice9 de utilitate publică. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice refugiile turistice sunt structuri de primire turistice. etc. a amenajărilor complementare acestora (ex: construc ii. St ructurile de primire turistice cu func iuni de alimenta ie publică vor fi finan at e prin Măsura 312.636/2008. 9 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Investi ii private în infrastructura turistică de agrement in dependentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spa ii de campare.). ii. acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. poteci. amplasare de indicatoare turistice. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. prezentării şi vizitării turistice. iii.Aten ie! Locul de îmbarcare şi acostare trebuie să fie în spa iul rural (considerat ca p unct de lucru). etc. conectate l a sistemele regionale şi na ionale. trasee pentru echita ie.

). acces la internet. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.v. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 13 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . c) Drumul spre centrele locale d e informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri. locurile de parcare tr ebuie amplasate la o distan ă de maxim 500 m fa ă de centrul local de informare şi pro movare turistică. c) 1 echipament hardware şi software. speciale cum sunt alpinism. d) În fa a sau în imediata apropriere a centrului local de info rmare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită. amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică. b) Semnalizarea centrelor loc ale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „C ENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”.DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi din care una pentru primirea publiculu i (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). carnavaluri. speoturism. etc. deltaplanorism sau sporturi de echipă). în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti. maxim 3 loc uri de parcare. . spectacole.activităţi sportive (nautice.CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică: a ) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitatilor. indicat oare şi alte asemenea. activităţi recreaţionale (băi de soare. „al olăritului”.) Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate exclusiv în scop turistic ! CONDI II minime de înfiin are a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – c riterii. dotări şi personal – vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezab ilitate / memoriu justificativ cu obligativitatea de a fi indeplinite toate crit eriile mentionate mai jos. Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acesto r conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centre lor locale de informare. cicloturism. etc. sporturi individuale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . „cioplitorilor în lemn”. Tipuri de activităţi de agrement: . Investi ii legate de înfiin area şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinu lui”. dotării şi personal: Condiţiile minime de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – cr terii. În cazul în care acest lucru nu este posibil. în loc vizibil. seri dansan te. mori de apă. pe străzi cu circula ie intensă. b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix şi fax.

55 din Regulamentul (CE) nr. dotări de uz gospodăresc şi protec ia muncii. panouri de informare. achizi ia d e patente şi licen e. de bună calitate. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pen tru arhitec i. inclusiv achizi ionarea în leasing a acestora. d) De zvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Elab orare de materiale promo ionale precum prima editare a materialelor în scopul prom ovării ac iunilor turistice: broşuri de prezentare. cât şi partea de investi ie realizată din cheltuielile neeligibile.1974/2006 pentru toate tipurile de ac iu ni. 2. soft-uri. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ingineri şi consultan i.d) instala ii. avizelor şi autoriza iilor necesare imp lementării proiectelor. nr. iar pentru proiectele care nu prevăd construc ii. h) bază de date cu structu rile de primire turistice locale şi site propriu de promovare şi informare. g) spa iu amenajat pen tru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare. f) mijloace fixe de tipul mobilier . presupune ca Atenţie! Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare (vezi Anexa 11). e) grup sanitar.4 Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile Finalizarea proiectului FEADR. etc. aşa cum sunt ele men ionate în legisla ia na ională. studii de fezabilitate/memorii justificati ve. precum şi investiţiile din spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1. cu posib ilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informa iilor turistice. în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. echipamente. 14 P a g i n a ATEN IE! beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligi bile. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. echipamente şi dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. Confo rm Art.5 mil Euro. Toate dreptu rile rezervate APDRP. ha rdware. costurile de inst alare şi montaj. . taxe pentru eliberarea certificatelor. în limita a 5%. s iguran ă la foc şi antiefrac ie. .RESURSE umane: a) Pers onal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism. vor fi sus inute cheltuielile cu: achizi ionarea de utilaje.

3. lit. Achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta ser vicii de transport în numele ter ilor şi de mijloace de transport pentru persoane.nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA). 8. 6. . 71(3) din Regulamentul 1698/2005. Achizi ionare d e echipament second – hand. TVA-ul este chelt uiala neeligibila prin FEADR. 2. Contribu ia în natură. 9. 10. 7. 11. A TENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza masura 313. 13. Costuri de schimb valutar. Achizi ionare a de teren/clădiri. IMPORT ANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (pe rsoana fizica. conform art. a din Regulamentul (CE) nr. costurile garan iilor şi cheltuieli similare. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 15 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.este suportat in mod real si definitiv de c atre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse). institutia publica. 12. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP.1698/2005. Costuri opera ionale. car e indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea che ltuielilor cu TVA-ul din acest fond.Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 1. . în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari. . Investi ii realizate de fermierii care au activitat e de bază pescuitul şi/sau acvacultura. Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal. cu excep ia TVA-ului nedeductibil. inclusiv costuri de între inere şi chirie. persoana juridica.71 (3).TVA-ul este nerecuperabil. Impozite şi tax e fiscale. 5. Achizi ionarea cailor pentru curse şi compe ti ii. conform art. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Atenţie! Prin această Măsură nu sunt eligibile investiţiile privind achiziţionarea de vehic le şi ambarcaţiuni autopropulsate. Co misioane bancare. 4. grupul de persoane. c a şi activitate principală. Toate dreptu rile rezervate APDRP. al ii decât persoanele nei mpozabile. Cheltuieli generate de activită ile de creştere a cailor. TVA. precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indepline ste cumulativ conditiile: .

în conformitate cu harta regională priv nd ajutoarele de stat. ale Regulamentului 10 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din reg iunea Bucureşti – Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. ii.14. asoc iaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi neg neratoare de profit. ii în agroturism. 15. Pentru investi iile generato are de profit.. etc. 11 Intensitatea sprijinului pu blic nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi c u 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulam entului Consiliului (CE) nr. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului. . utilaje. 16. 224/20 08 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Invest i iile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. Beneficiarii acestei fără discriminare pe criterii de vârstă. cu modificările şi compl etările ulterioare. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. 2. 50%11 din tota Euro/proiect pentru alte tipuri de măsuri vor primi tratament egal origine etnică. sex. intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 70%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi Important! Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele). 70.000 investi ii în turismul rural. Pentru investi iile în interes public negeneratoare de profit.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) i. rasă. Costuri privind închirierea de maşini. instala ii şi echipamente. Toate dreptu rile rezervate APDRP.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investi lul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200. a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate. în confo tate cu harta regională privind ajutoarele de stat. apartenen ă politică sa ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEA DR. etc. igioasă. dobânzi. intensitatea spr ijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligib ile şi nu va depăşi valoarea de 200. cu e xcep ia studiilor tehnice. prim a de asigurare.000 Euro/proiect. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 16 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

8 7 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 17 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. respectiv. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sa u de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este fina n at în totalitate sau par ial din surse de origine comunitară. şi. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.Comisiei (CE) nr. PISCICOL ŞI FORESTIER ). 2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. . jurnalul oficial l 379 din 28. 87 şi 88 a l Tratatului de instituire a Comunită ilor Europene. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilo r economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în s a iul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 an i fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 2 00. privind ajutorul „de minimis”.12. Prevederi privind ajutorul de sta t Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 . Valoarea m inimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro. Toate dreptu rile rezervate APDRP. cu modificările şi completările ulterioare. Ju rnalul Oficial L 379 din 28.12. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianu arie 2007. 1698/2005. cu referire explicită la Regulament ul Comisiei (CE) nr.000 Euro/beneficiar). Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii cerer ii de finan are. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea poten ială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subven ie brut ) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia. ale Hotărâr i Guvernului nr. 1998/2006 de aplicare a art.2006. ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE CUM ULEAZĂ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL.

iv. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Proiectele care prin activitatea prop usă crează mai mult de un loc de muncă/25.). vii. amen ajarea de marcaje turistice. în vederea amenajării structurilor de primire turistice. care combină ac iuni din componentele: a). în baza căruia fiecare proiect este punctat. Proie cte integrate. v. c) sau d). Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punc t de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în func ie de poten ialul turistic A nexa 10 la Ghid. Proiecte integrate. conform următoarelor criterii de selec ie: Pentru componenta a) „Investi ii în infrastructura de primire turistică” şi act ivită i recrea ionale”: i. link www.apdrp. b).000 Euro investi i.ro. b). Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale.2. etc. . Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului. Proiecte care prevăd prin activitate propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă. viii. vi. c) sau d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 18 P a g i n a b) „Investi ii în Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Proiectele care acop eră o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/inve i de turism. ii. care combină ac iuni din componentele: a).6 Criteriile de selec ie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de s elec ie. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. iii. Pentru compon entele c) „Investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare. Proiecte car e au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utiliz ate în scopul desfăşurării activită ii turistice.” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor tur istice legate de turismul rural”: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER). Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fondur i comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.ro.10 Proiectele care pr in activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25.2 pentru solicitan ii care comple tează memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp din tre data ultimei plati efectuate pentru investi ia similară şi data depunerii prezen tului proiect este mai mare de 3 ani. Dacă valoare ajutor n erambursabil / număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro. punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu in unui loc de m uncă raportat la 25.000 euro. proiectul primeşte punctaj. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ări nerambursabile – solicitate şi/sau ob inute. Se punctează criteriul automat dacă solicitant ul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. Punctaj 1 15 Max 20 5 10 15 20 2 3 10 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 19 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Verificarea se va face pe baza Anexei 10 la Ghid link www. ≤2 3-4 5-6 7 . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . proiectul nu primeşte pu nctaj Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ (punctul 7. Criterii de selec ie Pentru componentele a) şi b) Aplicantul nu a mai beneficiat d e sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani.000 Euro investi i în func ie de tipul şi data înfiin ării solicitantului): Pe ntru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru microîntreprinderile în func iu ne. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar car e nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos. Sistemul de punctare este următorul: Nr. a bazelor de date F EADR/SAPARD si/sau documentul 11. Formula: Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locur i de muncă nou create <= 25000 Euro.apdrp.000 Euro investi i (valoa rea de 25.2 din studiul de fezabilitat e completat de solicitan ii priva i şi punctul 3. crt.

Punctarea acestui criteriu se va fa ce numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Mem oriu justificativ şi cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surs e regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru c omponentele c) şi d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 20 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. b). TOTAL 15 5 10 6 10 7 10 8 10 100 Pentru componentele a) şi b). Punctarea acestu i criteriu se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din Sectiunea F la Cererea de Finantare. Proiecte integrate care combină minim 2 ac iuni din componentele a). Întreprindere individuală. după cum urmează: Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA). Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi d emonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ (descrierea proiectului) . în vederea amenajării structurilor de primire turistice. titularul – întreprinzator per soană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului . cu vârsta sub e ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. Toate dreptu rile rezervate APDRP. devizul general si bugetul indic ativ. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identi tate. Proiect e care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile u tilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cerer ii de finan are a proiectului.4 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiec tului. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tra di ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi iona le de marcă. c) sau d). Societate cu răspunder e limitată. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare m en ionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia . . Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea în baza de date FEADR. în bugetul indicativ totalizator al proiectului şi bugetele pe componente. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Proiecte incluse într-o strategie de promovare na ional/regional/jude ean sau loca l (de tip LEADER); 1. la nivel

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Jude ean / Agen ia de Dezvoltare Regională (documentul 21 din lista docu mentelor justificative) sau Investi ia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării AD -ului respectiv (dacă este cazul). Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism. 25 2. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de către pri măriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificativ e şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrie rea proiectului). Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demon strat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului). P romovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesulu i turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serbări pastorale, f olclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expozi ii de obiecte trad i ionale, etc. prin ac iuni de promovare şi informare. Proiecte integrate, care co mbină ac iuni din componentele: a), b), c) sau d) Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09 .01.2008 si avizat conform legislatiei in vigoare pentru solicitantii publici sa u in Studiu de fezabilitate intocmit conform continutului cadru pentru solicitan tii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului sau in Memo riu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj (p entru solicitantii privati sau pentru solicitantii publici, dupa caz, conform mo delului din Ghidul solicitantului). TOTAL 30 3. 20 4. 25 100 Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru proiectele integrate se aplica criteriile de selectie aferente componente i dominante Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 21 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu

rile rezervate APDRP.

selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile. cu punctaj egal. Dacă. după aplicarea criteriilor de departajare. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 22 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în ordine crescătoare. Criterii de departajare a proiectelor eligibile. selectate. se face în f unc ie de valoarea eligibilă a proiectului. vor exista proiecte cu acelaşi puncta j şi aceeaşi valoare. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. toate aceste proiecte vor primi finan are.Pentru proiectele integrate se aplică criteriile de selec ie aferente componentei dominante.

credite cu dobândă preferen ială. ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 313. în acelaşi timp şi pentru acel eaşi tipuri de investi ii. Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinan ate pr in FEADR. presupune ca beneficiarul să finalizeze atât parte a de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. . Finalizarea proiectului FEADR. chiar dacă are în derulare proiecte de investi ii diferite finan ate prin Programu l SAPARD. cât şi partea de investi ie rea lizată prin cheltuielile neeligibile. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. însă depunerea unui alt proiect FEADR este condi ionată de finalizarea investi iei începute anterior. etc). în acelaşi timp şi în cadrul ac leaşi măsuri.00 0 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financia r (subven ii. iar cumulul a jutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 200 7. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinan ate prin FEADR .Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURIST ICE Principiul de bază al finan ării nerambursabile este acela al rambursării cheltuie lilor efectuate în prealabil de către beneficiar. Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii cererii de finan are. decât în cadrul unei singure societă i. în cadrul măsurii 313. Precizări referitoare la no iunea de A C IONAR MAJORITAR: O persoană fizică/persoană juridică care este ac ionar/asociat majori tar în sensul majorită ii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul ac iunilor/păr ilor sociale) din punct de vedere al ac iunilor/păr ilor sociale în do uă sau mai multe societă i nu poate solicita fonduri FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 23 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei socie tă i comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare.

care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Pagină (de la... se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante.apdrp.) Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finan are.. 3. în limba română. Anexele Cererii de finan are fac parte inte grantă din aceasta. crt. cu următoarele: Nr.. Dosarul Cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opi s.ecb.. avantajele ce vor r ezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obi ectivelor programului. solicit antulpoate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Cons iliului (CE) nr.3.) poate conduce la respingerea Dosarului cer erii de finan are pe motiv de neconformitate administrativă. inclusi v a anexelor acesteia. legate într-un singur dosar. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.1 Completarea.html – l a data întocmirii studiului de fezabilitate / memoriului justificativ. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Modificarea modelu lui standard (eliminarea. ATEN IE! Pe ntru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR. cu modificările şi completările ulteri oare..1 Completarea cererii de finan are Completarea Cererii de finan are.en.int) la următoarea sec iune http:www. În acest sens. ale Ghidul Solicitantului – Măsura 313 24 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are Dosarul cererii de finan are con ine cererea de finan are înso ită de anexele tehnic e şi administrative conform listei documentelor.. . Formularul standard al cerer de finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. Toate dreptu rile rezervate APDRP..ro ATEN IE! Cererea de finan are trebuie înso ită d e anexele prevăzute în modelul standard. anexarea documentelor supor t în altă ordine decât cea specificată. până la.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.ecb. Cererea de finan are trebuie redactată pe calculator. La întocmirea cererii de finan are se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central europene (www. Nu sunt acceptate Cereri de finan are completate de mână. se va face conform modelului standard. în format electronic. etc. Titlul documentului Nr. la adresa www.1. Cererea de finan a re trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. renumerotarea sec iunilor.

ale Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectu lui. cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul trebuie să depună Cererea de finan are împreună cu toate anexele completate. În cazul în car e proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finan are. 1698/2005. respectiv „COPIE”. Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea căsu ei core spunzătoare în Cererea de finan are. şi. Exemplarele vor fi marcate clar. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 3. resp ectiv. în partea superioară dreaptă. Toate dreptu rile rezervate APDRP. înai ntea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. cu „ORIGINAL”. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). o Ob inerea avizării şi completarea formul arului de solicitare avans la sediul OJPDRP. . la OJPDRP.1. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza căruia investi ia este predominantă din punct de vedere va loric. împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi P escuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.2 Depunerea dosarului cererii de finan are Cererile de finan are odată finaliz ate se multiplică în două exemplare de către solicitant. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui Ghidul Solicitantului – Măsura 313 25 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. Dosarele Cererilor de finan are sunt depuse personal de către reprezentantu l legal. pe copertă. sau de către un împut ernicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal. aşa cum este precizat în formularul Cererii de finan are. are posibilitatea de a solicita ob inerea avansu lui ulterior semnarii Contractului de Finantare FEADR si cu conditia sa nu depas esca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractan ta. împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat cop . o Este necesara constituirea unei garan ii financiare corespunzătoare unui pro cent de 110% din valoarea avansului o Este necesara depunerea dosarului de achiz i ii cu pondere majoritară în vederea avizării. Originalul şi o copie a cererii d e finan are.Regulamentului Comisiei (CE) nr.

exemplar complet al Dosarului cererii de finan are. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 26 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformită ii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştii dacă cererea de finan are este conformă sau. După verificare pot exista do uă variante: Cererea de finan are este declarată neconformă. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 3. . acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformită ii. în caz contrar. dacă anexele tehnice şi trative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie. dacă e te prezentată atât în format tipărit. cât şi în format electronic. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP.3 Verificarea dosarului cererii de finan are 1. Controlul co nformită ii constă în verificarea Cererii de finan are: dacă este corect completată. precum şi valabi litatea acestora (dacă este cazul). În cazul în care expertul verificator descoperă o er oare de formă. cu ocazia verificării conformită ii. Aceeaşi cerere de finan are poate fi declarată neconformă d e maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. bilan contabil vizat de administra ia financiară). Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnarea fişei de veri ficare a conformită ii. i se explică cauzele neconf ormită ii. dar care. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informa ii prezenta te explicit în documentele anexate Cererii de finan are. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea conformită ii Cererii de finan are şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. copiil e trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezent ul legal al solicitantului. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele o inale. proiectul nu este considerat neconform.1. în prezen a solicitantului.

La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situa ia în care sunt c riterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare. verificarea bugetului indicativ al proiectului. se trece la următoarea etapă de verificare. dacă pe parcursul verificărilor şi implemen tării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. Dacă Cererea de finan are este declarată c onformă. CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici cu lucrări de constr uc ii si/sau montaj. APDRP – nivel central – pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a soli ita documente sau informa ii suplimentare. verificarea studiului de fezabilitate şi a tu turor documentelor anexate. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru cl arificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa ă de cele men ionate în cererea de finantare. verificarea criteriilor de eligibilitate. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. evaluator poate cere informatii Ghidul Solicitantului – Măsura 313 27 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ II CERER II DE FINAN ARE Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: OJP DRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici fără lucrări de construc ii si/sau montaj. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite d e la solicitant.Cererea de finan are este declarată conformă. Verificarea eligibilită ii tehnice şi financiare constă în: verificarea el igibilită ii solicitantului. In caz de suspic iune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă drept ul de proprietate. expertul suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. 2. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate.

4. În urma acestor verificări pot exista două situa ii: . .3. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. 3. acordurile. Alocarea financiară publică a măsurii şi nu ul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual . 4.proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.proiectul este neeli gibil. Toate dreptu rile rezervate APDRP.2. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. In cazul cererilor de finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel cen tral. VERIFICAREA PE TEREN A CERERIL OR DE FINAN ARE Verificarea pe teren se realizează de către: OJPDRP – pentru cererile de finan are depuse de către beneficiarii priva i/ publici. pentru a se asigura de corectitudinea răsp unsurilor.1 „Documentele necesare întocmirii cererii de finan are”.1 Constr uc ii şi instala ii. 3. In cazu l in care restul documentelor din cererea de finantare nu sunt in conformitate c u forma ceruta la cap. Scopul vizitei pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în anexel e tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Nu sunt p ermise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. . se vor preciza care sunt echipamentele. 4. in cazul cand avizele. informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct. APDRP – nivel central pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. 4. autoriza iile au fost eliberate de catre a utoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective. Pentru restul subcapitolelor de la cap. SELEC IA PROIECTELOR Măsu ra va beneficia de o alocare financiară anuală. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spa ilor / instala iilor ce se vor executa. utilajele / montajul care sunt neelig ibile. cer erea de finantare va fi declarata neeligibila.1 si pct. Exper tul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (e tapa verificării de birou) cu realitatea. este Ghidul Solicitantului – Măsura 313 28 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

5). prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componen ă r eprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 29 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetu l de Monitorizare a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului ob inut şi care îndeplinesc pragul min im de punctaj şi o va transmite Comitetului de Selec ie. . În acest sens. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punc tajului de selec ie. Rolul Comitetului de Selec ie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finan area proiec telor pe baza listei primite de la APDRP. sistemul de pu nctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. DE Alocarea financiară publică a măsurii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.. c) investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de i nformare. Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alo cată măsurii în cadrul unei sesiuni. amenajarea de marcaje turistice. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pen tru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Manage ment.stabilit de Comitetul de Monitorizare. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. Toate dreptu rile rezervate APDRP. după cum urmează: Când valoarea totală a proie ctelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. etc. Anvelopă financiară 65% 17% 15% 3% În cazul proiectelor integrate. este împăr ită în func ie de anvelopa financiară ast Componente a) investi ii în infrastructura de primire turistică. finan area acestora va fi acoperită din anvelopa fin anciară a componentei dominante. b) investi ii în acti vită i recrea ionale. precum şi criteriil e de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Comitetul de Selec ie est e un organism tehnic. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LA NSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. C omitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor care îndepli nesc punctajul minim. d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Dacă. după aplicarea criteriilor de departajare. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finan are.Criterii de departajare a proiectelor eligibile. cu modificările şi completările ulterioare. iar pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 p uncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. cu diferen a se va suplimenta alocarea financiară a a nului următor. Toate dreptu rile rezervate APDRP. toate acest e proiecte vor primi finan are.2008. se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului. selectate. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2009. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz.09. 3. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 30 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În cazul în care valoarea anuală alocată pentru ură nu se angajează în totalitate. . punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. a celei de departajare. cu punctaj egal. reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor su nt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22. ATEN IE! Pentru Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice”.2 Contractarea fondurilor După primirea Raportului de selectie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare. pentru componentele a) şi b). acestea vor fi restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. cu punctaj egal Depa rtajarea proiectelor eligibile. selectate. Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate (numai originalul cererii de finantare). se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan ar e care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de finan are în vederea contractării. în ordine crescătoare. Aprobarea direc torului general al Autorită ii de Management reprezintă decizia finală asupra selec ie i proiectelor depuse şi a finan ării lor. în cazul în care mai rămân pr oiecte fără finan are.

in conformitate cu OUG 38/2009) / OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice au torizate.apdrp. pentru semnarea contractului de finan are. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi n ici nu anun ă APDRP. echipamente şi dotări noi. (valabilă 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. ATEN IE! Durata de execu ie a contractului de finan are este de maxim 3 ani pent ru proiectele care prevăd investi ii cu construc ii şi/sau montaj si este de maxim 2 an i. Toate dreptu rile rezervate APDRP. inst ala ii. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii noti ficării privind selectarea cererii de finan are. Angajamentul se ataşează cererii de f inan are şi va preciza că. între capitolele bu getare. solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Reg istrului Comer ului. beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. În condi iile nerespectării duratei maxime de execu i e a Contractului de Finan are. Beneficiarul transmi te la APDRP bugetul modificat. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna contractul de fin an are. 300/2004. înso it de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut. cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul princi pal al proiectului şi investi ia ini ială. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar. . ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate şi să func i oneze ca micro-întreprinderi. iar modificarea se limitează la redistribui rea a maxim 10% din suma ini ială alocată cheltuielilor eligibile.Beneficiarii sunt Notifica i în vederea prezentării la sediul Centrului Regional de care apar in. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării de selectie. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi www. prin intermediul unei notificări în care justifică modi ficarea. fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. precum şi Autoriza ia privind constituirea ca persoană fizică aut orizată conform Legii nr. pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje.ro. În caz de neprezenta re în termen a documentelor. în termen de Ghidul Solicitantului – Măsura 313 31 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

2010 si care a optat in Cererea de finan are sau pana la data depunerii primei cereri de plata.01. pentru obtinerea valorii avansului în vederea demarării inve sti iei. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. beneficiarul este obligat să dep ună o garan ie financiară.4. Plafonul maxim al ajutorului pe care il poate primi un beneficiar al acestei masuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depasi 200. Anexa V la Contractul de Finan are. Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea aviz ului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii. inclusiv asupra altor ajutoare obtinute potrivit regulii „de mi nimis” pentru aceleasi costuri eligibile ale proiectului. este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execu ie ini iale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansu lui până la data încheierii duratei de execu ie ini iale prevazută în Contractul de Finan are. Până la data semnarii contractului de fina ntare incheiat cu APDRP beneficiarul trebuie sa informeze asupra oricarei forme de ajutor de stat. Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de do cumente justificative conform cerin elor APDRP prezentate în Instruc iunile de pla tă. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil d in partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. eli erată de către o institu ie financiar-bancară.maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la contractul de finan are. APDRP poate să acorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului pub lic. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI Pentru be neficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01. Garan ia financiară se depune odată cu Dosa rul Cererii de Plată a Avansului. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . conform declaratiei din Anexa 4. 12 In conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 32 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.12.20 0931.000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali. care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile. Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractanta plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execu ie.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarul ui si ofertanti.Serviciul Achizitii în max im 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel pu in un Dosar de achizi ii (ex. se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finan a re. în maxim 3 luni pentru achizi ii simple. se calculează de la data intrării în vi goare a contractului de finan are. Lista furnizorilor care nu-şi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al AP DRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Beneficiarul c are aplică legisla ia de achizi ii publice. Durata aferentă derulării procedurii de achizi i i. .3 Achizi iile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achizi ii începând cu data pri mirii Notificării de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de ach izi ii). APDRP p oate. de la semnarea contractului de finan are.Detinerea de catre una din firmele participante a pa chetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. de maxim 3 luni. conflictul de interese se definest e prin: .Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confiden tialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul s ubscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliu l de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre oferta nti sau subcontractanti .3. . de maxim 12 luni. este obligat să finalizeze în maxim 12 lun i de la semnarea contractului de finan are toate procedurile de achizi ii public e. Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. să includă informa iile despre aceşti furnizori în List furnizorilor care nuşi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR. . pentru achizi ii care prevăd construc ii si/sau montaj. ATEN IE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. după o verificare prealabilă. cu pri vire la furnizorii acestuia care nu se achită de obliga iile contractuale. respectiv de maxim 4 luni. Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi i i publice este obligat să depună la CRPDRP documenta ia de achizi ii. inclusiv avizarea acestora. dosarele de achizi ii . În contextul derulării achizi iilor private.: Dosar achizi i i prestări servicii). Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP. sau la CRPDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 33 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Recunoaşterea reciprocă. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Eficien a ut ilizării fondurilor.4 Plata Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. trebuie avute în vedere următoarele principii: Nediscriminarea. Dosarul Cererii de Plată trebuie să c uprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 34 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de z ile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private şi publice de către benefi ciarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servic ii. 3. lucrări sau produse. Pe parcursul întregului proces de achizi ie. la care ataşează pe s rt magnetic documentele întocmite de beneficiar. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu instraineze si/sau sa nu modifice proiect ul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie.ro. . Propor ionalitatea. Trata mentul egal. Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Decl ara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii). Transparen a. Asumarea răspunderii.apdrp. în două exemplare pe suport de hârtie. la adoptarea o ricăror decizii.

conform modelului care est e anexat la Ghidul Solicitantului) Copie DA Exemplar original Exemplar copie Prezentarea originalelor la depunerea proiectul ui Original Copie Nu este cazul Pentru documentele „copie” se solicita si originalul documentului pentru a se verifi ca concordanta copiei cu originalul 35 P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor exi stente se atasează la Studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asup ra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 1. după caz. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: Nr crt Denumire Document a. (pentru priva i sau pentru publici. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construc ii si/sa u montaj.01. Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat con form con inutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. 28/09. pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului Copie b.2008 pentru sol icitan ii publici si pentru ONG-uri. pentru proiecte c u lucrari de constructii si/sau montaj. Toate dreptu rile rezervate APDRP. insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratu l de Stat in Constructii. sau Studiu de fezabilitate. .

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al . Şi Copie Copie DA Copie Copie DA 3. Situa iile financiare (bilant.1 Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clăd irea/ terenul este inclus în domeniul public/privat al comunei).1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prevăd construc ii. conform modelului d in Ghid. 3. îns o it . daca este cazul 4. sau Declaratia d e inactivitate inregistrata la Administratia Financiara. 2. asociatii familiale. Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 36 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sau Pentru persoane fizice autorizate. dacă este cazul.3 Avizul tehnic eliberat de Autoritatea Navala Romana. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatar e. intreprinderi ind ividuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile real izate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Fina nciara in care rezultatul brut ob inut anual sa nu fie negativ. cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arh itectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului) Sau 3. de actul de transfer a drepturilor şi obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are. cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. 3.2. in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul a rhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor d in Romania . Şi/sau Copie Copie DA 4.

Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .

(alte tipuri de folosint a conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia. .Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realiz ează investi ia. care sa certifice dreptul de folosinta al ter enului: contract de inchiriere. altul decât cel administra t de primărie. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. dacă este cazul. al ta decât solicitantul). dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redeven ei şi alte clau ze. şi / sau Document ce atestă proprietatea asupra terenulu i pentru domeniul privat al comunei Copie Copie DA Copie Copie DA si/sau alt document incheiat la notariat. care sa certifice dreptu l de folosinta al terenului: contract de inchiriere.suprafa a concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări p ivind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie . să se men ioneze care este suprafa a sup usă acestui proces Sau alt document incheiat la notariat. dacă este cazul. pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are.2 Pentru ONG / Micro-întreprinderi /Persoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asu pra clădirii Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau Contra ct de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construc ia. concesiune. înso it de acordul autorită ii de inătoare (în cazul în care terenul este nclus în domeniul public/privat sau administrarea unei autorită i publice locale. Contractul de concesiune va f i înso it de adresa emisă de concendent care con ine: . şi /sau Avizul/acordul administratorului/prop rietarului terenului apar inând domeniului public/privat. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract. de comodat. 4. de comodat.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Copie DA 37 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

Adeverin a conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM sau Acor d de mediu. dacă este cazul. eliberate de Autoritatea competentă pentru protec ia mediului.realiza investitia.2 Au toriza ia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguran a alimentelor/ Notifi care de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitar veterinară şi siguran a alimentelor. respectiv a municipiului Bucure sti. 6. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cerer ii de finantare.1.1 Aut oriza ia Sanitară / Notificarea de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia s anitară. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si 7. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are 5. unitatea va fi în concordan ă cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar ve terinar şi pentru siguran a alimentelor Pentru unită ile care se modernizează: 7. înso it. de studiul de impact. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si/sau 7.2 Notificare. Copie Copie DA Copie Copie DA .3 Nota de constatare privind condi iile de mediu. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 6. care să certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investi iei în confo rmitate cu proiectul verificat de DSVSA jude eană. 6. Avizul sanitar privind constatarea con formitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sănătate publică sau Notificare privin d constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publ ica Sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condi iilor de igienă şi sănăta e publică.

Copie Copie DA Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 38 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.7. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.5) insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiu l rural. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea i nvesti iei • angajamentul de a suportă cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică 9. conform le gislatiei in vigoare.1 Pentru comune şi ADI Consiliului/ilor Local/e pentru Hotărârea instrumentarea proi ectului. 8. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul lo cal de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajam entul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau g hid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistică 8. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitat ea investi iei • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea i nvesti iei.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cere rii de finan are şi semnarea contractului de finan are (Vezi Anexa 4. pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în ex ploatare. cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. Original Copie Nu este cazul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 39 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare. pentru investitiile noi. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie Copie Copie DA DA 9.2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectu lui.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului C omer ului conform legisla iei în vigoare 9. Toate dreptu .8.1 Certificat de înr egistrare fiscală 9.

rile rezervate APDRP. .

10. divizare (Legea 31/1990.1 Certificat cons tatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare. 10 . conform Legii 85/2006.9.5. costul şi stad iul proiectului. perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solic itan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani. 12. reorganizare judiciară sau faliment. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie DA Original Copie Nu este cazul . Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iil or şi funda iilor şi b) Act de înfiin are şi statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomu nitară (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are). existenta pu nctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lic hidare. în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. Declara ie pe proprie raspunder e a solicitantului dată de reprezentantul legal de 12. 11 Raportul asupra utilizării altor programelor de finan are nerambu rsabilă (obiective. republicata).1. tip de investi ie.4 Pentru ONG: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilo r b) Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe terme n nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are) Sen tinta judecatoreasca de infiintare si. lista cheltuielilor eligibile. cu modificarile si completarile ulterioare. c) Statutul asociatiei si f undatiei 9. daca e cazul.2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii 10. anexa la Ghidul So licitantului. Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive. proiect că va asigura cofinan area proiectului şi cu precizarea sursei de cofinan are. fuziune. pentru aceleaşi tipuri de investi ii.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul 40 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

2 Graficul de eşalonare a datoriilor. după caz. şi pentru modernizări Declara ie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului d e confort cu cel pu in o floare/stea. 112 şi 113 din OG 92/2003. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie . 15. privind Codul de Procedură Fiscală.12. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezo reriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea. întreprinderea. Turismului pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul moder nizării / extinderii). în 13. sau extinderea structurilor de primire turis tice. pentru obliga iile fiscale şi soc iale de plată către bugetul general consolidat al statului. Declaratia va fi data de Microintre prinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali Aviz specific p rivind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Turismulu i pentru construc ia/ modernizarea. restante. Aceste certificate trebuie să atest e lipsa datoriilor fiscale. • Autorită ile administra ie i publice locale. adresa băncii/ trezoreriei. locale. Declaratie pe proprie ra spundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnată de per soana autorizată să reprezinte 14. 13. sociale. în cazul în care această eşalonare a fost acordată.1 Certificate de atestare fiscală. 13. de către: • Organul fiscal competent din subordi nea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice. raza cărora îşi au sediul social şi/sau punctul de lucru (după caz .2. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP. pentru obliga iile de plată către bugetul local. republicată. Certificat de clasificare eliberat de Mini sterul 16. emise în conformitate cu art.

Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 41 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

de aptitudi ni manageriale/de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experi en a. Pentru i nvesti iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură din care sa reiasă înscrierea în registrul fermelor. floricolă etc). meşteşugărească. document care sa certifice pozitia in societate carte de munca . etc. până la finalizarea proiectului.) (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru car e va prezenta 17. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Copie Copie DA zonă omogenă = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geogra fic/socio-economic/ al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activit te viticolă. avize (se vor specifica după caz) 22. 1 …………………………. Declara ie pe propria răspundere a so licitantului privind respectarea regulii de 19. înaintea ultimei plă i a ajutorului. actionar) Sau Declara ie pe propria răspundere care să men ioneze că beneficiarul pr oiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire pr ofesională. cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. Pentru investi iile din cadrul componentei c) şi d) adeveri n e eliberate de primăriile din 20. Adresă emisă de Consiliul jude ean/ADR care să confirme că investi ia se încadrează într-o 21. 18.. Alte documente justificative. dacă e cazul. privind activită ile/ i nvesti iile în turism realizate. cursu ri de calificare. de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect. . pentru suprafe e e gale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile lo cale. cumul a ajutoarelor de stat şi a a jutoarelor de minimis. zona omogena13 respectivă. pentru suprafe e mai mici de 1 hectar. strategie de dezvoltare locală sau jude eană.17 Copie după diploma de studii / certificat de formare profesională care să facă dovada de inerii.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.13 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 42 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. .

9312.2 .anexa 4.ro Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 www. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Declaratie „firme în dificultate” .apdrp.1 .apdrp.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP Dosarul CERERII DE FINAN ARE: Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprez intă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea ob inerii finan ării).www. link www. Toate dreptu rile rezervate APDRP.anexa 4.Dec lara ie de Microintreprindere .ro Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construc ii-montaj).Declara ia privind respectare a regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis .apdrp.anexa 4.ro Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele car e nu prevăd lucrări de construc ii-montaj). Atenţie! Activităţile care fac obiectul înregistrării sanitare veterinare corespund codulu i CAEN 5520. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoa re.apdrp.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 43 P a g i n a link Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro Formulare: Actele de t ransfer şi Adresă de înştiin are (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanis / Document emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avi zul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite d e solicitant).3 .ro Modele Formulare de Plată – Anexa 6 link w ww. link www.4 .anexa 4.ro Lista comunelor cu poten ial turi stic ridicat – Anexa 10 link www.apdrp.apdrp.ro Actele normative utile – Legisl a ie specifică FEADR Anexa 8 link.apdrp. 9319.5 – A ngajamentul Persoanelor Fizice Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru c are reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fond urilor nerambursabile). 9311.Anexa 4 . .apdrp.ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finan ar e.Declara ie cofinan are proiect .ane xa 4. 4. Documente conexe Cererii de finan are .apdrp.ro Fişa Măsurii 313 – Anexa 7 link www. link www. link www.

link www. .ro Dosarul CERERII DE PLATĂ: Cererea de Plată pen tru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului).apdrp.Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11 l ink www. Toate dreptu rile rezervate APDRP.ro .Investi ii prin FEADR – M 313 Încurajarea activ ită ilor turistice) link www. www.ro.ro Cerere a de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declara ia de cheltuieli.apdrp.apdrp.RO – INVESTIŢII PRIN FEADR – M313 ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ.apdrp. raportul de execu ie. pute i consulta şi descărca: Actele normative utile (Inform a ii utile – Acte normative – Legisla ie specifică FEADR). Declar a ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede pe rioadele estimative de depunere a tranşelor de plată).apdrp.ro Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli .apdrp.ro. link www. link www. publicate pe pagin a de internet a APDRP www.apdrp. link www.ro.achizi ii de bunur i/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse şi neprevăzute).APDRP.apdrp.apdrp.ro.ro.ro . link www.apdrp.ro Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 – Anexa 12 link ww w.apdrp.ro Lista elementelor caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specif ice locale – Anexa 13 link www. link www. etc). în pagina de interne t a APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 44 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERN ET A APDRP (WWW. De asemenea. Raportul de execu ie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare). a condi iilor de eligibilitate men ionate în Cererea de Finan are şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabilă). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Alte documente al căror format nu es te elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instruc iunile de completare a Cererii de Plată. Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie. apdrp.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. valabil în cazul în care poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contrib u ia financiară proprie. Bunuri lăsate cuiva prin dispozi ie testamentară. fie din veni turi provenite din sponsorizări. 14 Legate – Dispozi ie testamentară. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea completată elec tronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în vederea ob inerii finan ării nerambursabile . dona ii şi legate14. Evalu are – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are est e analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru sel ectarea proiectului în vederea contractării. dovedite în condi iile legi i. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 45 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Contribu ia pri vată poate fi asigurată fie din surse proprii. dar îndeplinesc condi iile contractării unui credit bancar. Contribu ia privată reprezintă un an umit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investi ii. tipul de investi ie. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinu lui. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Contribu ia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în ved erea realizării propriului proiect de investi ii. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit.4. Contribu ia privată trebuie să acopere diferen a dintre cofinan area publică (fon durile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Un alt mod de asigurare a cofinan ării private este prin credit bancar.3 Dic ionar Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de inv sti ii şi care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fonduri lor europene prin FEADR. etc. aceasta este asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guve rnului României. C ofinan area publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de inves ti ie prin FEADR. Cererea de Finan are şi Contractul de Finan are pentru FEADR. aria de aplicare şi ac iunile p revăzute. . Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condi iile precizate în Ghidul olicitantului. valabil în cazul poten ialilor benefici ari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiară. variabil în func ie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investi iei propuse spre finan are. obiectivele măsurii.

înregistrează pierderi. utilaje. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. „firma în dificultate” ste: a) societatea cu răspundere limitată. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 46 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare d e până la 2 milioane Euro.Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria d e finan are a Măsurii 313 şi care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt neres pectarea condi iilor contractuale şi nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. Toate dreptu rile rezervate APDRP. aşa cum reiese din eviden ele contabile ale societă ii. Mo dernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea. instala ii. indi ferent de forma juridică. care întruneşte condi iile pentru a fi supusă unei proceduri p revăzute de legisla ia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. şi când mai mult de un sfert din a cest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. reutilarea şi refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iun e şi cu autoriza ii de func ionare valabile. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar car e de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. Ch iar în cazul în care nici una din condi iile a). Investi ie nouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj. fără modificarea destina iei ini iale. acumulează datorii. c) orice întreprindere.în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. Micro-întreprindere în d ificultate . Modernizarile investitiilor realizate prin Programul SAPARD se vor face fara modificarea destinatiei initiale a spatiu lui amenajat si fara dublarea cheltuielilor efectuate. Micro-întreprindere nou înfiin ată (start-up) O micro-întreprindere este considerată nou înfiin ată (start-up) dacă este î in ată în anul depunerii cererii de finan are sau dacă nu a înregistrat activitate până în entul depunerii acesteia. Micro-întreprindere . atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. b ) societatea în care cel pu in o parte din asocia i răspunde nelimitat de datoriile în treprinderii. . când se constată pierderea a mai mult de jumăta te din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. care se realizează pe amplasamente noi sau pentru construc iile exist ente cărora li se schimbă destina ia. scade fluxul de numerar. o firmă es te considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afacer i este în scădere. care se realizează pe amplasamente exis tente. b) sau c) nu este îndeplinită.

ca atare. în cazul în care cererea va fi selectată.Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Ga rantare Agricolă (FEGA). floricolă etc). . Poten ial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condi iile puse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene. Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri. APDRP e Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Ac iunile implementate prin cei doi oni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc. servicii. institu ie publică cu personalitate juridică. subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 47 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. El este complementar Pilonului II al PAC. constituie baza plă ilor directe şi a măsurilor de pia ă. procentul de confinan are publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea. servicii. semnează contractul de finan a re şi care trebuie să aibă şi responsabilită i şi putere decizională din punct de vedere fi ciar în cadrul societă ii. meşteşugărească. Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectulu i care depune şi. Are la pre uri comune şi organizări comune de pia ă. Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. lucrări. care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătă irii mediului. Zona omogenă – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/socio-economic/al specificită ii activită ilor d esfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. cheltuielile neeligibil e nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinan are publică. Toate dreptu rile rezervate APDRP. ch eltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul p roiectului. procesarea şi comercializarea produselor a gricole în Uniunea Europeană şi care acordă o aten ie crescândă dezvoltării rurale. nu pot fi decontate prin FEADR. serv icii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în pre entul manual şi. finan at prin FEADR. dar care nu a încheiat încă un c ontract de finan are cu APDRP. Proiect integrat – presupune combinarea în a celaşi proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din cadrul aceleiaşi componente sau di n componente diferite ale măsurii. lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile pr ecizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

vă ajută să primiţi fina re nerambursabilă pentru proiectul dumneavoastră. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea in sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne pe adr esele: Bucureşti. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde Ghidul Solicitantului – Măsura 313 APDRP. CRPDRP – Centrele Regionale de Plă i pentru D ezvoltare Rurală şi Pescuit. nr. . MAPDR – Ministerul Agriculturii. care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadru PNDR. 48 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.5 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. atât din punct de vedere tehnic. www. cât şi financiar. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru imple mentarea Politicii Agricole Comune. APDRP vă stă la dis pozi ie de luni până vineri între orele 8:30 şi 16:30 pentru a vă acorda informa ii privin d PNDR. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor eu ropene. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care re spectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. Str. 43. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zil e). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Padurilor şi De zvoltării Rurale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii.ro. reclamatii@apdrp. structură organizatorică la nivel regional a APDRP (la nive l na ional există 8 centre regionale). structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Ofici i jude ene). OJPDRP – Oficiile Jude ene de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. Însă. 4. Ştirbei Vodă. are dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru fina n area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derular ea PNDR.APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvol tare Rurală. Exper ii APDRP vă pot acorda.apdrp. sector 1. APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie în Agricul ură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – deru ză fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni.consultan ă privind realizarea proiectului. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. Toate dreptu rile rezervate APDRP. De asemenea. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocm it respectiva reclama ie sau sesizare. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria d e competen ă a APDRP.madr. dacă considera i că sunte i nedreptă it. . Paşii de urmat pentru ob inerea garantării investi iilor efectuate prin FEADR Ghidul Solicitantului – Măsura 313 49 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro şi www.apdrp . Prezentul ghid poate suferi modificări şi în co nsecin ă ultima versiunea actualizată va fi postată pe site-ul APDRP şi MAPDR: www. pentru solu ionarea problemelo r. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte or i ave i o plângere.ro. să con ină informa ii concrete. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 50 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .*** / *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 51 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful