GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activită ilor turistice” Versiunea 03 din septembrie 2009 Ghidul

Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor benefi ciari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specif ice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi d epunerea proiectului de investi ii, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi d erulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine lista indicativă a tipuril or de investi ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizel e şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al S tudiului de Fezabilitate şi al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a doc umentelor. IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndru marele editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDR P din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile d e internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitan tului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 2 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

CUPRINS 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5 .2

PREVEDERI GENERALE Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice……......... ................ PREZENTAREA MĂSURII 313 Cine poate beneficia de fonduri neramburs abile................................................. Condi ii minime obligator ii pentru acordarea sprijinului ...................................... Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile .............................................. .................. Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile ................ ...……...…............................ Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (inten sitatea sprijinului) .............. Criteriile de selec ie ale proiectului ..... ................................................................. ACCESAREA FOND URILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Completare a, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are ............... Contrac tarea fondurilor ............................................................... ....................... Achizi iile ............................................ ................................................................ Plata ......... ................................................................................ .......................... INFORMA II UTILE Documentele necesare întocmirii cereri i de finan are ............................................ 35 Lista formularelo r disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 43 Dic ionar …………..... ........... 45 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................….... 48 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ............ .............................. link www.apdrp.ro Anexa 2 – Model Studiu de Fezabil itate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro .......................... ................................................................................ link www.apdrp.ro 24 30 33 34 6 8 10 14 16 18 5 5.2.1Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitan i publici şi ONG .. ..... 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ.................................... ....... link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro 3 Pagina 5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii priva i……… Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici…….. 5.4 Anexa 4 Doc umente conexe cererii de finan are 5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprind ere…………..………. 5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie cofinan are proiect…..………….………. 5.4.3 Anexa 4.3 De rma în dificultate……....………. ajutoarelor de minimis ……..................................... ..……. 5.4.5 Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.1 2 5.13 5.14 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................ . Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... Anexa 7 – Fişa Măsurii 313 ..................................................... Anexa 8 – Acte No rmative utile ................................................ Anexa 9 – Lista com unelor dezvoltate dpdv turistic ................. Anexa 10 – Lista comunelor cu po ten ial turistic ridicat .......... rural………………..………....................................... ...........… Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ... ......... ................................................................................ .............. link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www .apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.r o link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link w ww.apdrp.ro link www.apdrp.ro 5.4.4 Anexa 4.4 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a Anexa 11 – Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specific e locale Anexa 14 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de aju tor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural” ................................. ............. link www.apdrp.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 4 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

precum şi la creşterea atractivită ii spa iul ui rural.265. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică.8 06 Euro. este de 837.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri: • • con tribu ia Guvernului României – 20% contribu ia Uniunii Europene – 80% Costul total. Crearea şi men inerea locurilor de muncă prin activită i de turism. 3. 2. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2. alcătuit din contribu ia publică şi contribu ia privată.540. Crearea facilită ilor recrea ionale în vederea asigurării accesului la zonele natu rale de interes turistic.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătă irea c zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltar ea activită ilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de l ocuri de muncă şi a veniturilor alternative. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din 2008 până în 2013. Obiectivele opera ionale se referă la: 1. Creşterea şi îmbunătă irea structurilor de primir turistice la scară mică. 4. Creşterea valorii a dăugate în activită i de turism.222.774 Euro din care 9. Contribu ia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 5 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. în special pentru tineri şi femei. Obiectivele specifice se referă la: 1. îmbunătă irea şi diversificarea infrastructuri serviciilor turistice. 3. . Crearea.

aşa cum sunt definite în OUG 44/2008.5 la Ghid) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 6 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 361/2003 şi în legisla ia na ion ală în vigoare Legea 346/2004 (având mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală etă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). modificata si completata. înfiin ate de unită ile administrativteritoriale (în cazul de fa ă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proie cte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor ser vicii publice. cu modificările şi completările ulterioare). definite conform legisla iei na ionale în vigoare. iar in situa ia în care. această modificare neafectând res pectarea criteriilor de eligibilitate şi selec ie ale cererii de finan are Comunel e prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare. ATEN IE! Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării a gricole. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activ ită ilor economice de către persoanele fizice autorizate. întreprindere famili ală sau întreprindere individuală. Statutul de micro-între prindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. Această categorie e beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică. beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi iii vor fi doar cei organiza i conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 313 2. precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiin ate co nform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. 3 Conform Legii 215/2001. se modifică reprezentantul legal al pro iectului. as ocia ii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică. în urma autorizării. . întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 2 Ordonan a de Urgen ă nr. 26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii. Toate dreptu rile rezervate APDRP. de drept privat şi de utilitate publică. 1 Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată. 215/2001 a administra iei public e locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonan a Guvernului nr.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întrepri nderile1 (vezi defini ie dic ionar) Persoane fizice (neînregistrate ca agen i econ omici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finan are să se autoriz eze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să func ioneze ca microîntreprinde e. ONG-ur i.

346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. cifra de afa ceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerci iului financiar şi se dec ară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art. 300/2004. conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. în conformitate cu Legea nr. ATEN IE ! DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art.datele utilizate pe ntru calculul numărului mediu de salaria i. Toate dreptu rile rezervate APDRP. cifra de afaceri netă anuală şi activele tot ale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar p recedent. 4 al Legii nr . Finan area unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii d e beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Program ul SAPARD şi pentru FEADR. conform OUG 38/2009. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.1la Ghid. aceasta nu îşi va pierde calitatea de întrep indere mică. ale căror situa ii financiare nu au fost aprobate. mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se prod ce în două exerci ii financiare consecutive” (art. cu modificările şi completările ulterioare. Încadra rea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4. În cazul într eprinderilor nou înfiin ate. 6 (1) al Legii nr. inclusiv a majorărilor de întârziere. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. în con di iile legii. d e către una sau mai multe organisme ori colectivită i publice. 346/2004). 3 46/2004. pentru doi ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. în comun ori cu titlu individual. 6 (2) al Legii nr. Dacă la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite. cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-î treprindere dacă cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. aprobate de adunarea generală a ac ionarilor sau asocia ilor – art. . direct sau indirect. 346/2004. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 7 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.6(3) al Legii nr. ATEN IE! Reprezenta ntul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Com une şi Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare.persoanele fizice autorizate. 215/200 1 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare). datele cu privire la numărul mediu anual de salaria i. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau Legii nr. .

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. atât cele existente cât şi cele nou înfiin ate Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri. turism şi profesii liberale nr. comer . ONG-urile. • În cazul investi iilor în ag roturism. 2. de tipul celor din componenta c si d. trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spa iul rural (atât sediul social. din ini iati va APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. a ltele decât cele agroturistice. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodo logice privind clasificarea structurilor de primire turistice). În cazul comunelor. cuprinde totali tatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării. Sate le aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. comunele si ADIu rile sunt beneficiari eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 8 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.3 la Ghid). cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului • Micro-întreprinderile.beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. • Structurile de prim ire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în leg isla ia na ională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. • Pentru investi i i noi. iar nivelul de confort şi calitatea serviciilo r propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o margareta . . până la fin alizarea litigiului. O micro-întreprindere es te considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia. asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demon stra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. • Pe ntru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia ag roturismului dată în cadrul acestei fişe. modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale. • • ciarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi iei. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar şi Anexa 4.

modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG Construc ia. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitec tura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale) • Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice. vezi Anexa nr. este permisă doar mod ernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. suprafa a de teren af erentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturisti ce) trebuie să fie de cel pu in 1000 mp4. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 9 Pagina . să respecte după caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în peri metrul ariilor protejate. orice investi ie realiz ată prin PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita.apdrp. e tc. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autoriza iile de mediu5 necesar e investi iei. • Construc ia. Reprezentantul legal trebuie sa fie: Persoana desemnata sa reprezinte solicitant ul in relatia contractuala cu APDRP. 9 la Ghi d link www. cursuri de calificare.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plă i. • 4 5 Suprafa a construită + suprafa a terenului din jurul construc iei. 567/2 008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rura • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investi ional în cir cuitul turistic. Conform protoco lului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. un studiu de impac t asupra mediului.ro. • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada de inerii de aptitudi ni manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien ă / cursuri de fo rmare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. conform legislatiei in vigoare Depunerea ce rerii de finanţare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare. Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr. • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investi iei re spective. în vederea evitării supraaglomerării şi a fragme ntării excesive a peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare). după caz.• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

3 Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile Detalierea activităţilor eligibile potrivit codului CAEN se regăseşte în Anexa 12. ext inderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri şi de agroturistice IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de pr imire turistice. trebuie să declare p e propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat d e către acesta nu depăşeşte 200. structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere. • Pentru investi ii în structuri de primire turisti e altele decât cele de agroturism.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4 la Ghid). solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 e ditat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Stat istica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN. 2. • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinan area proie ctului (vezi Anexa 4. daca are datorii catre banc i. ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba : • fapte inscrise in cazierul fi scal. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 .• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care u rmează să realizeze investi ia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel pu in 10 ani. • Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit.2 la Ghid). comer . 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clas ificarea structurilor de primire turistice. modernizarea . extindere. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin p roiect. 6 În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod ob ligatoriu creşterea nivelului de confort. investiţie nouă). ATENTIE! pentru incadrarea corecta a activitatil or din proiect in codul CAEN . turism şi pr ofesii liberale nr. a) Investi ii în infrastructura de primire turistică • Construc ia. 6 alte tipuri de structuri primire turistice realizate de o micro- întreprindere) având până la 15 camere. Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei. trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete / stele. • inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor. 7 În conformit ate cu Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. indiferent de tipul de investiţie propu să prin proiect (modernizare. Solicit antul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pen tru investiţia vizată prin proiect. cu cel pu in o floare/stea.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .10 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

(d) campinguri. ce presupune contactul turistului cu activită ile gospodăreşti. pomicultură.• Pentru investi iile în agroturism structura de primire turistică. comer . ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activită ilor agricole cu serviciile turisti ce în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. ex. Toate dreptu rile rezervate APDRP. La fundamentarea investi iei în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ trebuie precizat specificul activită ii beneficiarului. cultivarea a diferite tipuri de plante. ş gurarea par ială a hranei din produse locale. achizi ionarea de echipamente de pr oducere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică est onsiderată. 8 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. cu func iuni de cazare: (a) vile. (b) bung alow-uri. în accepţiunea acestei măsuri. investiţie nouă. trebuie să atingă standardul de calit ate de minimum o margareta. turism şi profesii liberale nr. ferme zootehnice. ca parte com ponentă a proiectelor. livez i de pomi fructiferi. . legumicultură. culturi vegetale. sate de vacan ă. În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel pu in o activitate lega tă de agricultură. (f) structu ri de primire cu func iuni de cazare pe pontoane plutitoare8. ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistice care po t fi finan ate prin această măsură sunt: I. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc. creşterea animalelor. Anexa nr. ce constituie o solu ie complem entară de suplimentare a veniturilor din agricultură. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. 1 „Criterii obli gatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni de c azare de tipul navelor maritime şi fluviale”. etc. nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect. cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială. (c) cabane turistice. În cazul zon elor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. vor fi sus inute inv esti iile de racordare la utilită ile publice. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 11 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. popasuri turistic e. căsu e tip camping. De asemenea.

achizi ionare de mijloace de transport tradi ionale pentru plimbări. etc . a amenajărilor complementare acestora (ex: construc ii. cărări. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pl an înclinat. sunt considerate spatii eligibile. trăsu ră). ATEN IE! Mijlocul de tran sport tradi ional reprezintă orice vehicul cu trac iune animală (exemplu: sanie. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietrui re pentru alei. etc. rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural. i. recondi ionarea echipamentelor şi utilajelor. iv.636/2008. amenajări de ştranduri şi piscine. c) Investi ii în infrastructură la scară mică precum centrele de infor e. spoturi luminoas e. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 12 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pr in proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008 . St ructurile de primire turistice cu func iuni de alimenta ie publică vor fi finan at e prin Măsura 312. având o capacitate redusă. barcă cu vâsle. inclusiv prima achizi ie de cai în scop t uristic (cu excep ia celor pentru curse şi competi ii) şi asigurarea adăposturilor ace stora (ca parte componentă a proiectului). 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice refugiile turistice sunt structuri de primire turistice.).Aten ie! Locul de îmbarcare şi acostare trebuie să fie în spa iul rural (considerat ca p unct de lucru). comer . prezentării şi vizitării turistice. modernizarea şi dotarea c entrelor locale de informare în scopul promovării. Toate dreptu rile rezervate APDRP. etc).. Ca urmare. panouri de direcţionare. ii. turism şi profesii liberale nr. etc. la altitudini mari. b) Investi ii în act ivită i recrea ionale i. refugii turistice9 de utilitate publică. Amenajarea de marcaje turistice. conectate l a sistemele regionale şi na ionale. situate în locuri izolate şi greu accesibile. Investi ii private în infrastructura turistică de agrement in dependentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spa ii de campare. 9 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. amenajarea de marcaje turistice. un grad minim de confort şi un număr r edus de personal de deservire. Acestea nu se clasifică. trasee pentru echita ie. acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. iii. poteci. Construirea. rafting. de reg ulă. Investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale f erată cu ecartament îngust. etc. . amplasare de indicatoare turistice. ATEN IE! Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice.

etc. . locurile de parcare tr ebuie amplasate la o distan ă de maxim 500 m fa ă de centrul local de informare şi pro movare turistică. mori de apă. sporturi individuale. c) Drumul spre centrele locale d e informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri. seri dansan te. pe străzi cu circula ie intensă. deltaplanorism sau sporturi de echipă).v. . speoturism. acces la internet. indicat oare şi alte asemenea. Toate dreptu rile rezervate APDRP. „al olăritului”.). în loc vizibil. În cazul în care acest lucru nu este posibil. speciale cum sunt alpinism. d) În fa a sau în imediata apropriere a centrului local de info rmare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită. dotări şi personal – vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezab ilitate / memoriu justificativ cu obligativitatea de a fi indeplinite toate crit eriile mentionate mai jos. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 13 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Investi ii legate de înfiin area şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinu lui”. cicloturism. b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix şi fax. dotării şi personal: Condiţiile minime de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – cr terii.) Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate exclusiv în scop turistic ! CONDI II minime de înfiin are a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – c riterii. spectacole. carnavaluri. . „cioplitorilor în lemn”. activităţi recreaţionale (băi de soare. Tipuri de activităţi de agrement: . în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.activităţi sportive (nautice.CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică: a ) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitatilor. b) Semnalizarea centrelor loc ale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „C ENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”. amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică.DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi din care una pentru primirea publiculu i (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). maxim 3 loc uri de parcare. Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acesto r conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centre lor locale de informare. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc. c) 1 echipament hardware şi software.

1974/2006 pentru toate tipurile de ac iu ni. de bună calitate. precum şi investiţiile din spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1. g) spa iu amenajat pen tru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare. dotări de uz gospodăresc şi protec ia muncii.4 Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile Finalizarea proiectului FEADR. Confo rm Art.d) instala ii. s iguran ă la foc şi antiefrac ie. . în limita a 5%. soft-uri. d) De zvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Elab orare de materiale promo ionale precum prima editare a materialelor în scopul prom ovării ac iunilor turistice: broşuri de prezentare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 55 din Regulamentul (CE) nr. echipamente şi dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. cu posib ilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informa iilor turistice. în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. taxe pentru eliberarea certificatelor. aşa cum sunt ele men ionate în legisla ia na ională. 2. presupune ca Atenţie! Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare (vezi Anexa 11). echipamente. avizelor şi autoriza iilor necesare imp lementării proiectelor. costurile de inst alare şi montaj.5 mil Euro. ha rdware. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pen tru arhitec i. iar pentru proiectele care nu prevăd construc ii. 14 P a g i n a ATEN IE! beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligi bile. cât şi partea de investi ie realizată din cheltuielile neeligibile. etc. inclusiv achizi ionarea în leasing a acestora. achizi ia d e patente şi licen e. panouri de informare. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. studii de fezabilitate/memorii justificati ve. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.RESURSE umane: a) Pers onal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism. f) mijloace fixe de tipul mobilier . nr. e) grup sanitar. . vor fi sus inute cheltuielile cu: achizi ionarea de utilaje. h) bază de date cu structu rile de primire turistice locale şi site propriu de promovare şi informare. ingineri şi consultan i.

10. Investi ii realizate de fermierii care au activitat e de bază pescuitul şi/sau acvacultura. Costuri opera ionale. precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indepline ste cumulativ conditiile: . a din Regulamentul (CE) nr. car e indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea che ltuielilor cu TVA-ul din acest fond. 13.71 (3). Cheltuieli generate de activită ile de creştere a cailor. inclusiv costuri de între inere şi chirie. 3. Co misioane bancare. 6. 71(3) din Regulamentul 1698/2005. Atenţie! Prin această Măsură nu sunt eligibile investiţiile privind achiziţionarea de vehic le şi ambarcaţiuni autopropulsate.Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 1. A TENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza masura 313. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP. TVA-ul este chelt uiala neeligibila prin FEADR. lit. TVA.1698/2005. Achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta ser vicii de transport în numele ter ilor şi de mijloace de transport pentru persoane. . Achizi ionare a de teren/clădiri. în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari. 2. Achizi ionarea cailor pentru curse şi compe ti ii.TVA-ul este nerecuperabil. grupul de persoane. persoana juridica. 11. 8. al ii decât persoanele nei mpozabile. IMPORT ANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (pe rsoana fizica. cu excep ia TVA-ului nedeductibil. 7. Toate dreptu rile rezervate APDRP. c a şi activitate principală. conform art. Contribu ia în natură. . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 15 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. costurile garan iilor şi cheltuieli similare.este suportat in mod real si definitiv de c atre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse). Achizi ionare d e echipament second – hand. 12. institutia publica. Impozite şi tax e fiscale. conform art. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal. Costuri de schimb valutar. 9. 5.nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA). 4. .

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulam entului Consiliului (CE) nr. Costuri privind închirierea de maşini. Pentru investi iile generato are de profit. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 16 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. cu e xcep ia studiilor tehnice. 15. sex.14.. 16. Pentru investi iile în interes public negeneratoare de profit. în conformitate cu harta regională priv nd ajutoarele de stat. Toate dreptu rile rezervate APDRP. intensitatea spr ijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligib ile şi nu va depăşi valoarea de 200. cu modificările şi compl etările ulterioare. 11 Intensitatea sprijinului pu blic nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi c u 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. dobânzi. Invest i iile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 50%11 din tota Euro/proiect pentru alte tipuri de măsuri vor primi tratament egal origine etnică. 2. a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate. rasă.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investi lul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect. utilaje.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) i. ii în agroturism. ii. ale Regulamentului 10 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din reg iunea Bucureşti – Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. Beneficiarii acestei fără discriminare pe criterii de vârstă. etc. 224/20 08 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. instala ii şi echipamente. în confo tate cu harta regională privind ajutoarele de stat. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. etc. . igioasă. apartenen ă politică sa ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEA DR. prim a de asigurare.000 investi ii în turismul rural. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. 70. intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 70%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi Important! Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele). asoc iaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi neg neratoare de profit.

PISCICOL ŞI FORESTIER ).12. Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii cerer ii de finan are. Valoarea m inimă eligibilă a unui proiect este de 5. ale Hotărâr i Guvernului nr. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Ju rnalul Oficial L 379 din 28. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. 8 7 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. respectiv. ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE CUM ULEAZĂ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 17 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.12. cu modificările şi completările ulterioare. şi.000 Euro. ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea poten ială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subven ie brut ) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sa u de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este fina n at în totalitate sau par ial din surse de origine comunitară. 1698/2005. Prevederi privind ajutorul de sta t Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.000 Euro/beneficiar). Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianu arie 2007. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 .Comisiei (CE) nr. 87 şi 88 a l Tratatului de instituire a Comunită ilor Europene.567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilo r economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în s a iul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 an i fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 2 00. cu referire explicită la Regulament ul Comisiei (CE) nr. privind ajutorul „de minimis”. 1998/2006 de aplicare a art. . jurnalul oficial l 379 din 28.2006.

vi. . ii. iv.” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor tur istice legate de turismul rural”: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER). c) sau d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 18 P a g i n a b) „Investi ii în Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. Proiectele care acop eră o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/inve i de turism. amen ajarea de marcaje turistice.ro. în vederea amenajării structurilor de primire turistice. Pentru compon entele c) „Investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare. Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului.2. Proie cte integrate. iii. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fondur i comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. vii. v.). Toate dreptu rile rezervate APDRP. Proiecte care prevăd prin activitate propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă.000 Euro investi i. Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. care combină ac iuni din componentele: a). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc.6 Criteriile de selec ie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de s elec ie. în baza căruia fiecare proiect este punctat. conform următoarelor criterii de selec ie: Pentru componenta a) „Investi ii în infrastructura de primire turistică” şi act ivită i recrea ionale”: i. Proiecte car e au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utiliz ate în scopul desfăşurării activită ii turistice. link www. c) sau d). b). care combină ac iuni din componentele: a). Proiectele care prin activitatea prop usă crează mai mult de un loc de muncă/25. b). Proiecte integrate. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punc t de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în func ie de poten ialul turistic A nexa 10 la Ghid. viii. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1.

a bazelor de date F EADR/SAPARD si/sau documentul 11. punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu in unui loc de m uncă raportat la 25.2 din studiul de fezabilitat e completat de solicitan ii priva i şi punctul 3.000 Euro investi i în func ie de tipul şi data înfiin ării solicitantului): Pe ntru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru microîntreprinderile în func iu ne. Formula: Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locur i de muncă nou create <= 25000 Euro.000 Euro investi i (valoa rea de 25. proiectul primeşte punctaj.ro.Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos. Sistemul de punctare este următorul: Nr.apdrp. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp din tre data ultimei plati efectuate pentru investi ia similară şi data depunerii prezen tului proiect este mai mare de 3 ani. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar car e nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere. Punctaj 1 15 Max 20 5 10 15 20 2 3 10 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 19 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.10 Proiectele care pr in activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ări nerambursabile – solicitate şi/sau ob inute. Verificarea se va face pe baza Anexei 10 la Ghid link www. Dacă valoare ajutor n erambursabil / număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro. crt.000 euro. Criterii de selec ie Pentru componentele a) şi b) Aplicantul nu a mai beneficiat d e sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. Se punctează criteriul automat dacă solicitant ul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. . ≤2 3-4 5-6 7 . Toate dreptu rile rezervate APDRP.2 pentru solicitan ii care comple tează memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. proiectul nu primeşte pu nctaj Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ (punctul 7.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Proiecte integrate care combină minim 2 ac iuni din componentele a). titularul – întreprinzator per soană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului . după cum urmează: Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA). Punctarea acestui criteriu se va fa ce numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Mem oriu justificativ şi cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surs e regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identi tate. c) sau d). punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru c omponentele c) şi d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 20 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. devizul general si bugetul indic ativ. Întreprindere individuală. TOTAL 15 5 10 6 10 7 10 8 10 100 Pentru componentele a) şi b). Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea în baza de date FEADR. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tra di ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi iona le de marcă. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. în vederea amenajării structurilor de primire turistice. în bugetul indicativ totalizator al proiectului şi bugetele pe componente. Proiect e care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile u tilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Punctarea acestu i criteriu se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din Sectiunea F la Cererea de Finantare. cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cerer ii de finan are a proiectului. b).4 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiec tului. Societate cu răspunder e limitată. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare m en ionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia . . cu vârsta sub e ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi d emonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ (descrierea proiectului) .

Proiecte incluse într-o strategie de promovare na ional/regional/jude ean sau loca l (de tip LEADER); 1. la nivel

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Jude ean / Agen ia de Dezvoltare Regională (documentul 21 din lista docu mentelor justificative) sau Investi ia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării AD -ului respectiv (dacă este cazul). Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism. 25 2. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de către pri măriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificativ e şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrie rea proiectului). Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demon strat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului). P romovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesulu i turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serbări pastorale, f olclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expozi ii de obiecte trad i ionale, etc. prin ac iuni de promovare şi informare. Proiecte integrate, care co mbină ac iuni din componentele: a), b), c) sau d) Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09 .01.2008 si avizat conform legislatiei in vigoare pentru solicitantii publici sa u in Studiu de fezabilitate intocmit conform continutului cadru pentru solicitan tii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului sau in Memo riu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj (p entru solicitantii privati sau pentru solicitantii publici, dupa caz, conform mo delului din Ghidul solicitantului). TOTAL 30 3. 20 4. 25 100 Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru proiectele integrate se aplica criteriile de selectie aferente componente i dominante Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 21 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu

rile rezervate APDRP.

. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. toate aceste proiecte vor primi finan are. vor exista proiecte cu acelaşi puncta j şi aceeaşi valoare. Dacă. în ordine crescătoare. după aplicarea criteriilor de departajare. Criterii de departajare a proiectelor eligibile. Toate dreptu rile rezervate APDRP. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 22 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu punctaj egal. selectate. se face în f unc ie de valoarea eligibilă a proiectului. selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile.Pentru proiectele integrate se aplică criteriile de selec ie aferente componentei dominante.

Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinan ate prin FEADR . cât şi partea de investi ie rea lizată prin cheltuielile neeligibile.00 0 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financia r (subven ii. . etc). în cadrul măsurii 313. Precizări referitoare la no iunea de A C IONAR MAJORITAR: O persoană fizică/persoană juridică care este ac ionar/asociat majori tar în sensul majorită ii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul ac iunilor/păr ilor sociale) din punct de vedere al ac iunilor/păr ilor sociale în do uă sau mai multe societă i nu poate solicita fonduri FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 23 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Finalizarea proiectului FEADR. Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii cererii de finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 200 7. decât în cadrul unei singure societă i. în acelaşi timp şi în cadrul ac leaşi măsuri. însă depunerea unui alt proiect FEADR este condi ionată de finalizarea investi iei începute anterior. iar cumulul a jutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURIST ICE Principiul de bază al finan ării nerambursabile este acela al rambursării cheltuie lilor efectuate în prealabil de către beneficiar. Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinan ate pr in FEADR. presupune ca beneficiarul să finalizeze atât parte a de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 313. chiar dacă are în derulare proiecte de investi ii diferite finan ate prin Programu l SAPARD. ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei socie tă i comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în acelaşi timp şi pentru acel eaşi tipuri de investi ii. credite cu dobândă preferen ială.

3. la adresa www. solicit antulpoate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Cons iliului (CE) nr. La întocmirea cererii de finan are se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central europene (www. etc. Nu sunt acceptate Cereri de finan are completate de mână. 3. legate într-un singur dosar.1.. se va face conform modelului standard.1 Completarea cererii de finan are Completarea Cererii de finan are. Cererea de finan a re trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Cererea de finan are trebuie redactată pe calculator..ro ATEN IE! Cererea de finan are trebuie înso ită d e anexele prevăzute în modelul standard.en.) poate conduce la respingerea Dosarului cer erii de finan are pe motiv de neconformitate administrativă. în format electronic..ecb. depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are Dosarul cererii de finan are con ine cererea de finan are înso ită de anexele tehnic e şi administrative conform listei documentelor. în limba română. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. Dosarul Cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opi s. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.1 Completarea. Titlul documentului Nr.int) la următoarea sec iune http:www. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Anexele Cererii de finan are fac parte inte grantă din aceasta. anexarea documentelor supor t în altă ordine decât cea specificată. În acest sens. . care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Modificarea modelu lui standard (eliminarea.html – l a data întocmirii studiului de fezabilitate / memoriului justificativ.apdrp. ATEN IE! Pe ntru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR.. inclusi v a anexelor acesteia.ecb.) Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finan are.. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Formularul standard al cerer de finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil.. cu modificările şi completările ulteri oare.int/stats/exchange/eurofxref/html/index. până la.. renumerotarea sec iunilor. cu următoarele: Nr. avantajele ce vor r ezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obi ectivelor programului. ale Ghidul Solicitantului – Măsura 313 24 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. crt. Pagină (de la.

1698/2005. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. . 3. o Ob inerea avizării şi completarea formul arului de solicitare avans la sediul OJPDRP. înai ntea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finan are.2 Depunerea dosarului cererii de finan are Cererile de finan are odată finaliz ate se multiplică în două exemplare de către solicitant. în partea superioară dreaptă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. respectiv „COPIE”. Dosarele Cererilor de finan are sunt depuse personal de către reprezentantu l legal. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Solicitantul trebuie să depună Cererea de finan are împreună cu toate anexele completate. împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat cop . În cazul în car e proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. pe copertă. Originalul şi o copie a cererii d e finan are. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui Ghidul Solicitantului – Măsura 313 25 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza căruia investi ia este predominantă din punct de vedere va loric. ale Hotărârii Guvernului nr. o Este necesara constituirea unei garan ii financiare corespunzătoare unui pro cent de 110% din valoarea avansului o Este necesara depunerea dosarului de achiz i ii cu pondere majoritară în vederea avizării. cu modificările şi completările ulterioare. are posibilitatea de a solicita ob inerea avansu lui ulterior semnarii Contractului de Finantare FEADR si cu conditia sa nu depas esca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractan ta. la OJPDRP. aşa cum este precizat în formularul Cererii de finan are.1. sau de către un împut ernicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal. cu „ORIGINAL”. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectu lui. şi. Exemplarele vor fi marcate clar. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.Regulamentului Comisiei (CE) nr. resp ectiv. împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi P escuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea căsu ei core spunzătoare în Cererea de finan are.

pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informa ii prezenta te explicit în documentele anexate Cererii de finan are.3 Verificarea dosarului cererii de finan are 1. dar care. cu ocazia verificării conformită ii. În cazul în care expertul verificator descoperă o er oare de formă. dacă e te prezentată atât în format tipărit. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnarea fişei de veri ficare a conformită ii. în caz contrar. Toate dreptu rile rezervate APDRP. După verificare pot exista do uă variante: Cererea de finan are este declarată neconformă. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 26 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. i se explică cauzele neconf ormită ii. precum şi valabi litatea acestora (dacă este cazul). dacă anexele tehnice şi trative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie. copiil e trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezent ul legal al solicitantului. proiectul nu este considerat neconform. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele o inale. cât şi în format electronic. 3. bilan contabil vizat de administra ia financiară). Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformită ii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştii dacă cererea de finan are este conformă sau. acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformită ii.exemplar complet al Dosarului cererii de finan are. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Controlul co nformită ii constă în verificarea Cererii de finan are: dacă este corect completată. în prezen a solicitantului. .1. Aceeaşi cerere de finan are poate fi declarată neconformă d e maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea conformită ii Cererii de finan are şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

expertul suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. verificarea criteriilor de eligibilitate. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . dacă pe parcursul verificărilor şi implemen tării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. APDRP – nivel central – pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. evaluator poate cere informatii Ghidul Solicitantului – Măsura 313 27 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Dacă Cererea de finan are este declarată c onformă. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru cl arificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa ă de cele men ionate în cererea de finantare. La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situa ia în care sunt c riterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare. verificarea studiului de fezabilitate şi a tu turor documentelor anexate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. verificarea bugetului indicativ al proiectului. CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici cu lucrări de constr uc ii si/sau montaj. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite d e la solicitant. se trece la următoarea etapă de verificare. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a soli ita documente sau informa ii suplimentare. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ II CERER II DE FINAN ARE Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: OJP DRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici fără lucrări de construc ii si/sau montaj. Verificarea eligibilită ii tehnice şi financiare constă în: verificarea el igibilită ii solicitantului. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. 2. In caz de suspic iune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă drept ul de proprietate.Cererea de finan are este declarată conformă.

3. cer erea de finantare va fi declarata neeligibila.1 si pct. in cazul cand avizele. Exper tul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (e tapa verificării de birou) cu realitatea.3.1 Constr uc ii şi instala ii. pentru a se asigura de corectitudinea răsp unsurilor. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spa ilor / instala iilor ce se vor executa. 4. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. Pentru restul subcapitolelor de la cap.proiectul este neeli gibil. Nu sunt p ermise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4. Toate dreptu rile rezervate APDRP. În urma acestor verificări pot exista două situa ii: . Alocarea financiară publică a măsurii şi nu ul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual . Scopul vizitei pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în anexel e tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. utilajele / montajul care sunt neelig ibile. . 4. VERIFICAREA PE TEREN A CERERIL OR DE FINAN ARE Verificarea pe teren se realizează de către: OJPDRP – pentru cererile de finan are depuse de către beneficiarii priva i/ publici. . 4.proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. 3.1 „Documentele necesare întocmirii cererii de finan are”. In cazu l in care restul documentelor din cererea de finantare nu sunt in conformitate c u forma ceruta la cap. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. APDRP – nivel central pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. In cazul cererilor de finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel cen tral. acordurile. SELEC IA PROIECTELOR Măsu ra va beneficia de o alocare financiară anuală. se vor preciza care sunt echipamentele.2. informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct. este Ghidul Solicitantului – Măsura 313 28 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. autoriza iile au fost eliberate de catre a utoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective.

C omitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor care îndepli nesc punctajul minim. c) investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de i nformare. Anvelopă financiară 65% 17% 15% 3% În cazul proiectelor integrate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.. În acest sens. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului ob inut şi care îndeplinesc pragul min im de punctaj şi o va transmite Comitetului de Selec ie. b) investi ii în acti vită i recrea ionale. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punc tajului de selec ie. este împăr ită în func ie de anvelopa financiară ast Componente a) investi ii în infrastructura de primire turistică. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetu l de Monitorizare a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte. Comitetul de Selec ie est e un organism tehnic. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 29 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pen tru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Manage ment. după cum urmează: Când valoarea totală a proie ctelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. precum şi criteriil e de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alo cată măsurii în cadrul unei sesiuni. Rolul Comitetului de Selec ie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finan area proiec telor pe baza listei primite de la APDRP. prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componen ă r eprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LA NSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . etc. sistemul de pu nctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. DE Alocarea financiară publică a măsurii. d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. finan area acestora va fi acoperită din anvelopa fin anciară a componentei dominante. amenajarea de marcaje turistice.5). cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată.stabilit de Comitetul de Monitorizare.

iar pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 p uncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. a celei de departajare. acestea vor fi restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. ATEN IE! Pentru Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice”. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finan are. Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate (numai originalul cererii de finantare). Dacă. cu diferen a se va suplimenta alocarea financiară a a nului următor. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare. 3.09.Criterii de departajare a proiectelor eligibile. în ordine crescătoare.2008. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan ar e care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. pentru componentele a) şi b). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor su nt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22. se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului.2 Contractarea fondurilor După primirea Raportului de selectie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. În cazul în care valoarea anuală alocată pentru ură nu se angajează în totalitate. cu punctaj egal Depa rtajarea proiectelor eligibile. după aplicarea criteriilor de departajare. toate acest e proiecte vor primi finan are. Toate dreptu rile rezervate APDRP. selectate. . APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de finan are în vederea contractării. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2009. selectate. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. cu modificările şi completările ulterioare. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 30 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Aprobarea direc torului general al Autorită ii de Management reprezintă decizia finală asupra selec ie i proiectelor depuse şi a finan ării lor. în cazul în care mai rămân pr oiecte fără finan are. cu punctaj egal.

in conformitate cu OUG 38/2009) / OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice au torizate. solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Reg istrului Comer ului. pentru semnarea contractului de finan are. (valabilă 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. între capitolele bu getare. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii noti ficării privind selectarea cererii de finan are. În condi iile nerespectării duratei maxime de execu i e a Contractului de Finan are. cu modificările şi completările ulterioare. iar modificarea se limitează la redistribui rea a maxim 10% din suma ini ială alocată cheltuielilor eligibile. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar. în termen de Ghidul Solicitantului – Măsura 313 31 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. Angajamentul se ataşează cererii de f inan are şi va preciza că. Toate dreptu rile rezervate APDRP. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.ro. inst ala ii. echipamente şi dotări noi. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. înso it de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate şi să func i oneze ca micro-întreprinderi. În caz de neprezenta re în termen a documentelor. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi n ici nu anun ă APDRP. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna contractul de fin an are. pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje.Beneficiarii sunt Notifica i în vederea prezentării la sediul Centrului Regional de care apar in. . în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării de selectie. Beneficiarul transmi te la APDRP bugetul modificat. prin intermediul unei notificări în care justifică modi ficarea. 300/2004. beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi www. Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul princi pal al proiectului şi investi ia ini ială. precum şi Autoriza ia privind constituirea ca persoană fizică aut orizată conform Legii nr. ATEN IE! Durata de execu ie a contractului de finan are este de maxim 3 ani pent ru proiectele care prevăd investi ii cu construc ii şi/sau montaj si este de maxim 2 an i. fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului.

4. .000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali. pentru obtinerea valorii avansului în vederea demarării inve sti iei. care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%. Plafonul maxim al ajutorului pe care il poate primi un beneficiar al acestei masuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depasi 200. eli erată de către o institu ie financiar-bancară. inclusiv asupra altor ajutoare obtinute potrivit regulii „de mi nimis” pentru aceleasi costuri eligibile ale proiectului. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI Pentru be neficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile.01. conform declaratiei din Anexa 4.maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la contractul de finan are. Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de do cumente justificative conform cerin elor APDRP prezentate în Instruc iunile de pla tă. Anexa V la Contractul de Finan are. Până la data semnarii contractului de fina ntare incheiat cu APDRP beneficiarul trebuie sa informeze asupra oricarei forme de ajutor de stat. 12 In conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 32 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractanta plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execu ie. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil d in partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara.12. Garan ia financiară se depune odată cu Dosa rul Cererii de Plată a Avansului. Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea aviz ului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii.2010 si care a optat in Cererea de finan are sau pana la data depunerii primei cereri de plata. este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execu ie ini iale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansu lui până la data încheierii duratei de execu ie ini iale prevazută în Contractul de Finan are.20 0931. beneficiarul este obligat să dep ună o garan ie financiară. APDRP poate să acorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului pub lic.

în maxim 3 luni pentru achizi ii simple. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 33 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi i i publice este obligat să depună la CRPDRP documenta ia de achizi ii.3 Achizi iile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achizi ii începând cu data pri mirii Notificării de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de ach izi ii). Durata aferentă derulării procedurii de achizi i i. de la semnarea contractului de finan are. de maxim 3 luni.Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarul ui si ofertanti. . Toate dreptu rile rezervate APDRP. sau la CRPDRP. după o verificare prealabilă. Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP.Detinerea de catre una din firmele participante a pa chetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. dosarele de achizi ii .3. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. să includă informa iile despre aceşti furnizori în List furnizorilor care nuşi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR. se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finan a re. cu pri vire la furnizorii acestuia care nu se achită de obliga iile contractuale.Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confiden tialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul s ubscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliu l de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre oferta nti sau subcontractanti . APDRP p oate. Lista furnizorilor care nu-şi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al AP DRP. ATEN IE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. se calculează de la data intrării în vi goare a contractului de finan are.: Dosar achizi i i prestări servicii).Serviciul Achizitii în max im 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel pu in un Dosar de achizi ii (ex. conflictul de interese se definest e prin: . Beneficiarul c are aplică legisla ia de achizi ii publice. Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. respectiv de maxim 4 luni. de maxim 12 luni. inclusiv avizarea acestora. . pentru achizi ii care prevăd construc ii si/sau montaj. este obligat să finalizeze în maxim 12 lun i de la semnarea contractului de finan are toate procedurile de achizi ii public e. . În contextul derulării achizi iilor private.

Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private şi publice de către benefi ciarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servic ii. Dosarul Cererii de Plată trebuie să c uprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu instraineze si/sau sa nu modifice proiect ul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. . Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Decl ara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii). 3. lucrări sau produse.4 Plata Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.apdrp. Asumarea răspunderii. Eficien a ut ilizării fondurilor.ro. Trata mentul egal. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 34 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de z ile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata. în două exemplare pe suport de hârtie. Propor ionalitatea. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Recunoaşterea reciprocă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. trebuie avute în vedere următoarele principii: Nediscriminarea. Transparen a. la adoptarea o ricăror decizii. la care ataşează pe s rt magnetic documentele întocmite de beneficiar.

conform modelului care est e anexat la Ghidul Solicitantului) Copie DA Exemplar original Exemplar copie Prezentarea originalelor la depunerea proiectul ui Original Copie Nu este cazul Pentru documentele „copie” se solicita si originalul documentului pentru a se verifi ca concordanta copiei cu originalul 35 P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pentru proiecte c u lucrari de constructii si/sau montaj. 28/09. insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratu l de Stat in Constructii. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construc ii si/sa u montaj. Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat con form con inutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: Nr crt Denumire Document a. (pentru priva i sau pentru publici. sau Studiu de fezabilitate.2008 pentru sol icitan ii publici si pentru ONG-uri. 1.01. . Toate dreptu rile rezervate APDRP.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor exi stente se atasează la Studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asup ra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului Copie b. după caz.

Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatar e. sau Pentru persoane fizice autorizate. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul a rhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor d in Romania . conform modelului d in Ghid. Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 36 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arh itectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului) Sau 3. 2. îns o it . 3. Situa iile financiare (bilant.2.3 Avizul tehnic eliberat de Autoritatea Navala Romana. cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. sau Declaratia d e inactivitate inregistrata la Administratia Financiara. intreprinderi ind ividuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile real izate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Fina nciara in care rezultatul brut ob inut anual sa nu fie negativ. 3. daca este cazul 4.1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prevăd construc ii. asociatii familiale.2. dacă este cazul. in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.1 Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clăd irea/ terenul este inclus în domeniul public/privat al comunei). Şi/sau Copie Copie DA 4. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al . Şi Copie Copie DA Copie Copie DA 3. de actul de transfer a drepturilor şi obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

4.2 Pentru ONG / Micro-întreprinderi /Persoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asu pra clădirii Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau Contra ct de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construc ia. care sa certifice dreptul de folosinta al ter enului: contract de inchiriere. să se men ioneze care este suprafa a sup usă acestui proces Sau alt document incheiat la notariat. altul decât cel administra t de primărie. şi /sau Avizul/acordul administratorului/prop rietarului terenului apar inând domeniului public/privat. dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redeven ei şi alte clau ze. şi / sau Document ce atestă proprietatea asupra terenulu i pentru domeniul privat al comunei Copie Copie DA Copie Copie DA si/sau alt document incheiat la notariat. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie . dacă este cazul.situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. dacă este cazul. Contractul de concesiune va f i înso it de adresa emisă de concendent care con ine: . care sa certifice dreptu l de folosinta al terenului: contract de inchiriere.Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realiz ează investi ia. pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are. (alte tipuri de folosint a conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia. de comodat. de comodat. .suprafa a concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări p ivind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract. al ta decât solicitantul). înso it de acordul autorită ii de inătoare (în cazul în care terenul este nclus în domeniul public/privat sau administrarea unei autorită i publice locale. concesiune.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.Copie DA 37 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. .

1 Aut oriza ia Sanitară / Notificarea de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia s anitară. Avizul sanitar privind constatarea con formitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sănătate publică sau Notificare privin d constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publ ica Sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condi iilor de igienă şi sănăta e publică. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si 7. de studiul de impact.3 Nota de constatare privind condi iile de mediu. eliberate de Autoritatea competentă pentru protec ia mediului. respectiv a municipiului Bucure sti. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si/sau 7. Adeverin a conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM sau Acor d de mediu. dacă este cazul. care să certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investi iei în confo rmitate cu proiectul verificat de DSVSA jude eană. înso it. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 6. Copie Copie DA Copie Copie DA .1. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cerer ii de finantare. 6. 6.2 Notificare. unitatea va fi în concordan ă cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar ve terinar şi pentru siguran a alimentelor Pentru unită ile care se modernizează: 7.2 Au toriza ia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguran a alimentelor/ Notifi care de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitar veterinară şi siguran a alimentelor. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are 5.realiza investitia.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Copie Copie DA Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 38 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .7.

1 Pentru comune şi ADI Consiliului/ilor Local/e pentru Hotărârea instrumentarea proi ectului. cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare. Toate dreptu . Original Copie Nu este cazul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 39 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.5) insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiu l rural. 8. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea i nvesti iei • angajamentul de a suportă cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cere rii de finan are şi semnarea contractului de finan are (Vezi Anexa 4.2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectu lui.1 Certificat de înr egistrare fiscală 9. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică 9. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitat ea investi iei • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea i nvesti iei. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie Copie Copie DA DA 9. pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în ex ploatare.8. pentru investitiile noi. conform le gislatiei in vigoare. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul lo cal de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajam entul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau g hid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistică 8.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului C omer ului conform legisla iei în vigoare 9.

rile rezervate APDRP. .

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solic itan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani. costul şi stad iul proiectului. în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.9. tip de investi ie. fuziune.1. reorganizare judiciară sau faliment. proiect că va asigura cofinan area proiectului şi cu precizarea sursei de cofinan are. c) Statutul asociatiei si f undatiei 9. existenta pu nctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lic hidare.5. republicata). Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive. divizare (Legea 31/1990.2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii 10. pentru aceleaşi tipuri de investi ii. Declara ie pe proprie raspunder e a solicitantului dată de reprezentantul legal de 12. daca e cazul. cu modificarile si completarile ulterioare. lista cheltuielilor eligibile. 10. 12.4 Pentru ONG: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilo r b) Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe terme n nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are) Sen tinta judecatoreasca de infiintare si. anexa la Ghidul So licitantului.1 Certificat cons tatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare. Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iil or şi funda iilor şi b) Act de înfiin are şi statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomu nitară (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are). 11 Raportul asupra utilizării altor programelor de finan are nerambu rsabilă (obiective. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie DA Original Copie Nu este cazul . conform Legii 85/2006. 10 .

Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul 40 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

Turismului pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul moder nizării / extinderii). în cazul în care această eşalonare a fost acordată. locale. sau extinderea structurilor de primire turis tice. Declaratia va fi data de Microintre prinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali Aviz specific p rivind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Turismulu i pentru construc ia/ modernizarea. privind Codul de Procedură Fiscală. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezo reriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea. 15. restante. Certificat de clasificare eliberat de Mini sterul 16. pentru obliga iile de plată către bugetul local. Aceste certificate trebuie să atest e lipsa datoriilor fiscale. întreprinderea. Declaratie pe proprie ra spundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnată de per soana autorizată să reprezinte 14. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP. de către: • Organul fiscal competent din subordi nea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice.2. 13.12. şi pentru modernizări Declara ie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului d e confort cu cel pu in o floare/stea.2 Graficul de eşalonare a datoriilor. după caz. pentru obliga iile fiscale şi soc iale de plată către bugetul general consolidat al statului. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie . 13. • Autorită ile administra ie i publice locale. adresa băncii/ trezoreriei. sociale. în 13.1 Certificate de atestare fiscală. emise în conformitate cu art. republicată. 112 şi 113 din OG 92/2003. raza cărora îşi au sediul social şi/sau punctul de lucru (după caz .

. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 41 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

cumul a ajutoarelor de stat şi a a jutoarelor de minimis..17 Copie după diploma de studii / certificat de formare profesională care să facă dovada de inerii. zona omogena13 respectivă. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Copie Copie DA zonă omogenă = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geogra fic/socio-economic/ al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activit te viticolă.) (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru car e va prezenta 17. floricolă etc). cursu ri de calificare. Declara ie pe propria răspundere a so licitantului privind respectarea regulii de 19. . avize (se vor specifica după caz) 22. strategie de dezvoltare locală sau jude eană. Adresă emisă de Consiliul jude ean/ADR care să confirme că investi ia se încadrează într-o 21. 1 …………………………. dacă e cazul. pentru suprafe e e gale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile lo cale. de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect. document care sa certifice pozitia in societate carte de munca . 18. Alte documente justificative. privind activită ile/ i nvesti iile în turism realizate. înaintea ultimei plă i a ajutorului. de aptitudi ni manageriale/de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experi en a. actionar) Sau Declara ie pe propria răspundere care să men ioneze că beneficiarul pr oiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire pr ofesională. Pentru investi iile din cadrul componentei c) şi d) adeveri n e eliberate de primăriile din 20. Pentru i nvesti iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură din care sa reiasă înscrierea în registrul fermelor. până la finalizarea proiectului. etc. cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. meşteşugărească. pentru suprafe e mai mici de 1 hectar.

. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.13 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 42 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

ro Lista comunelor cu poten ial turi stic ridicat – Anexa 10 link www.Anexa 4 . link www.3 .apdrp.apdrp.anexa 4. 9312.apdrp.ro Actele normative utile – Legisl a ie specifică FEADR Anexa 8 link.ro Fişa Măsurii 313 – Anexa 7 link www.apdrp.4 .apdrp.apdrp. Toate dreptu rile rezervate APDRP. link www.ro Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construc ii-montaj).apdrp.anexa 4. 9319. Documente conexe Cererii de finan are . Atenţie! Activităţile care fac obiectul înregistrării sanitare veterinare corespund codulu i CAEN 5520. 4.anexa 4. link www.ane xa 4.ro Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele car e nu prevăd lucrări de construc ii-montaj).2 .www.apdrp. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.1 . 9311.apdrp.5 – A ngajamentul Persoanelor Fizice Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru c are reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fond urilor nerambursabile).Declaratie „firme în dificultate” . link www.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 43 P a g i n a link Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. .ro Formulare: Actele de t ransfer şi Adresă de înştiin are (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanis / Document emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avi zul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite d e solicitant).Declara ie cofinan are proiect .2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP Dosarul CERERII DE FINAN ARE: Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprez intă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea ob inerii finan ării).Dec lara ie de Microintreprindere .Declara ia privind respectare a regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis .ro Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 www.ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finan ar e. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoa re.anexa 4.ro Modele Formulare de Plată – Anexa 6 link w ww.

ro .apdrp. publicate pe pagin a de internet a APDRP www.apdrp. apdrp. TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERN ET A APDRP (WWW.ro Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 – Anexa 12 link ww w.APDRP. link www. Raportul de execu ie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare). în pagina de interne t a APDRP. Declar a ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede pe rioadele estimative de depunere a tranşelor de plată).apdrp.apdrp.apdrp.apdrp. Toate dreptu rile rezervate APDRP.ro Lista elementelor caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specif ice locale – Anexa 13 link www.RO – INVESTIŢII PRIN FEADR – M313 ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ. link www.apdrp. .ro Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli .ro Cerere a de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declara ia de cheltuieli.Investi ii prin FEADR – M 313 Încurajarea activ ită ilor turistice) link www. www. Alte documente al căror format nu es te elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instruc iunile de completare a Cererii de Plată. link www.ro. a condi iilor de eligibilitate men ionate în Cererea de Finan are şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabilă). De asemenea.ro.ro Dosarul CERERII DE PLATĂ: Cererea de Plată pen tru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului). link www. Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie.ro . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 44 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. raportul de execu ie. link www. pute i consulta şi descărca: Actele normative utile (Inform a ii utile – Acte normative – Legisla ie specifică FEADR). link www. etc).apdrp.apdrp.achizi ii de bunur i/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse şi neprevăzute).apdrp.ro.apdrp.ro. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.ro.Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11 l ink www.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 45 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. dona ii şi legate14. fie din veni turi provenite din sponsorizări. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinu lui. tipul de investi ie. Contribu ia pri vată poate fi asigurată fie din surse proprii. Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condi iile precizate în Ghidul olicitantului. valabil în cazul în care poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contrib u ia financiară proprie. aria de aplicare şi ac iunile p revăzute. Contribu ia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în ved erea realizării propriului proiect de investi ii. etc. dar îndeplinesc condi iile contractării unui credit bancar. Bunuri lăsate cuiva prin dispozi ie testamentară. obiectivele măsurii. dovedite în condi iile legi i. 14 Legate – Dispozi ie testamentară. variabil în func ie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investi iei propuse spre finan are. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea completată elec tronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în vederea ob inerii finan ării nerambursabile . Un alt mod de asigurare a cofinan ării private este prin credit bancar. Evalu are – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are est e analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru sel ectarea proiectului în vederea contractării. C ofinan area publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de inves ti ie prin FEADR. Cererea de Finan are şi Contractul de Finan are pentru FEADR.4. valabil în cazul poten ialilor benefici ari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiară. aceasta este asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guve rnului României. Contribu ia privată trebuie să acopere diferen a dintre cofinan area publică (fon durile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului.3 Dic ionar Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de inv sti ii şi care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fonduri lor europene prin FEADR. Contribu ia privată reprezintă un an umit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investi ii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . Toate dreptu rile rezervate APDRP.

indi ferent de forma juridică.în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. înregistrează pierderi. Micro-întreprindere nou înfiin ată (start-up) O micro-întreprindere este considerată nou înfiin ată (start-up) dacă este î in ată în anul depunerii cererii de finan are sau dacă nu a înregistrat activitate până în entul depunerii acesteia. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. Micro-întreprindere în d ificultate . când se constată pierderea a mai mult de jumăta te din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. Investi ie nouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj. reutilarea şi refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iun e şi cu autoriza ii de func ionare valabile. acumulează datorii. fără modificarea destina iei ini iale. instala ii. Modernizarile investitiilor realizate prin Programul SAPARD se vor face fara modificarea destinatiei initiale a spatiu lui amenajat si fara dublarea cheltuielilor efectuate. şi când mai mult de un sfert din a cest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 46 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. utilaje. care întruneşte condi iile pentru a fi supusă unei proceduri p revăzute de legisla ia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. care se realizează pe amplasamente exis tente. aşa cum reiese din eviden ele contabile ale societă ii. b ) societatea în care cel pu in o parte din asocia i răspunde nelimitat de datoriile în treprinderii. . Micro-întreprindere . b) sau c) nu este îndeplinită.Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria d e finan are a Măsurii 313 şi care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt neres pectarea condi iilor contractuale şi nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP. Ch iar în cazul în care nici una din condi iile a). atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. o firmă es te considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afacer i este în scădere. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar car e de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. „firma în dificultate” ste: a) societatea cu răspundere limitată. Toate dreptu rile rezervate APDRP.întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare d e până la 2 milioane Euro. care se realizează pe amplasamente noi sau pentru construc iile exist ente cărora li se schimbă destina ia. c) orice întreprindere. Mo dernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea. scade fluxul de numerar.

lucrări. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectulu i care depune şi. Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri. APDRP e Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. procentul de confinan are publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. constituie baza plă ilor directe şi a măsurilor de pia ă. semnează contractul de finan a re şi care trebuie să aibă şi responsabilită i şi putere decizională din punct de vedere fi ciar în cadrul societă ii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. serv icii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în pre entul manual şi. Are la pre uri comune şi organizări comune de pia ă. dar care nu a încheiat încă un c ontract de finan are cu APDRP. procesarea şi comercializarea produselor a gricole în Uniunea Europeană şi care acordă o aten ie crescândă dezvoltării rurale. servicii. care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătă irii mediului. subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 47 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. finan at prin FEADR. nu pot fi decontate prin FEADR. . Zona omogenă – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/socio-economic/al specificită ii activită ilor d esfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. Proiect integrat – presupune combinarea în a celaşi proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din cadrul aceleiaşi componente sau di n componente diferite ale măsurii. ch eltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul p roiectului. floricolă etc). Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea.Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Ga rantare Agricolă (FEGA). Ac iunile implementate prin cei doi oni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc. servicii. Poten ial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condi iile puse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene. El este complementar Pilonului II al PAC. meşteşugărească. lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile pr ecizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR. ca atare. institu ie publică cu personalitate juridică. în cazul în care cererea va fi selectată. Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. cheltuielile neeligibil e nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinan are publică. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

CRPDRP – Centrele Regionale de Plă i pentru D ezvoltare Rurală şi Pescuit. ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. Padurilor şi De zvoltării Rurale. APDRP vă stă la dis pozi ie de luni până vineri între orele 8:30 şi 16:30 pentru a vă acorda informa ii privin d PNDR. MAPDR – Ministerul Agriculturii. www. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea in sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne pe adr esele: Bucureşti. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvol tare Rurală. Ştirbei Vodă. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde Ghidul Solicitantului – Măsura 313 APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. are dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru fina n area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. 4. vă ajută să primiţi fina re nerambursabilă pentru proiectul dumneavoastră. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor eu ropene. Însă. APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie în Agricul ură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – deru ză fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. sector 1. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Ofici i jude ene). Str.apdrp. atât din punct de vedere tehnic. reclamatii@apdrp. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care re spectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zil e).ro. care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadru PNDR. cât şi financiar. 43.5 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru imple mentarea Politicii Agricole Comune. 48 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derular ea PNDR. structură organizatorică la nivel regional a APDRP (la nive l na ional există 8 centre regionale). nr. Exper ii APDRP vă pot acorda.APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare. OJPDRP – Oficiile Jude ene de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. .

Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. pentru solu ionarea problemelo r. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte or i ave i o plângere. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită.consultan ă privind realizarea proiectului. dacă considera i că sunte i nedreptă it.madr.ro şi www. Toate dreptu rile rezervate APDRP. să con ină informa ii concrete. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR.apdrp . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Paşii de urmat pentru ob inerea garantării investi iilor efectuate prin FEADR Ghidul Solicitantului – Măsura 313 49 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. De asemenea. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria d e competen ă a APDRP.ro. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocm it respectiva reclama ie sau sesizare. . Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. Prezentul ghid poate suferi modificări şi în co nsecin ă ultima versiunea actualizată va fi postată pe site-ul APDRP şi MAPDR: www.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Ghidul Solicitantului – Măsura 313 50 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.*** / *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 51 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.