P. 1
59155058 GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice

59155058 GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice

|Views: 18|Likes:
Published by Bianca Daba

More info:

Published by: Bianca Daba on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activită ilor turistice” Versiunea 03 din septembrie 2009 Ghidul

Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor benefi ciari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specif ice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi d epunerea proiectului de investi ii, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi d erulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine lista indicativă a tipuril or de investi ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizel e şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al S tudiului de Fezabilitate şi al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a doc umentelor. IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndru marele editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDR P din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile d e internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitan tului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 2 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

CUPRINS 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5 .2

PREVEDERI GENERALE Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice……......... ................ PREZENTAREA MĂSURII 313 Cine poate beneficia de fonduri neramburs abile................................................. Condi ii minime obligator ii pentru acordarea sprijinului ...................................... Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile .............................................. .................. Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile ................ ...……...…............................ Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (inten sitatea sprijinului) .............. Criteriile de selec ie ale proiectului ..... ................................................................. ACCESAREA FOND URILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Completare a, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are ............... Contrac tarea fondurilor ............................................................... ....................... Achizi iile ............................................ ................................................................ Plata ......... ................................................................................ .......................... INFORMA II UTILE Documentele necesare întocmirii cereri i de finan are ............................................ 35 Lista formularelo r disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 43 Dic ionar …………..... ........... 45 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................….... 48 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ............ .............................. link www.apdrp.ro Anexa 2 – Model Studiu de Fezabil itate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro .......................... ................................................................................ link www.apdrp.ro 24 30 33 34 6 8 10 14 16 18 5 5.2.1Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitan i publici şi ONG .. ..... 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ.................................... ....... link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro 3 Pagina 5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii priva i……… Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici…….. 5.4 Anexa 4 Doc umente conexe cererii de finan are 5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprind ere…………..………. 5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie cofinan are proiect…..………….………. 5.4.3 Anexa 4.3 De rma în dificultate……....………. ajutoarelor de minimis ……..................................... ..……. 5.4.5 Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.1 2 5.13 5.14 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................ . Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... Anexa 7 – Fişa Măsurii 313 ..................................................... Anexa 8 – Acte No rmative utile ................................................ Anexa 9 – Lista com unelor dezvoltate dpdv turistic ................. Anexa 10 – Lista comunelor cu po ten ial turistic ridicat .......... rural………………..………....................................... ...........… Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ... ......... ................................................................................ .............. link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www .apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.r o link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link w ww.apdrp.ro link www.apdrp.ro 5.4.4 Anexa 4.4 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a Anexa 11 – Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specific e locale Anexa 14 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de aju tor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural” ................................. ............. link www.apdrp.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 4 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

540. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică. în special pentru tineri şi femei. precum şi la creşterea atractivită ii spa iul ui rural. 3. este de 837. Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din 2008 până în 2013.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătă irea c zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltar ea activită ilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de l ocuri de muncă şi a veniturilor alternative. Obiectivele specifice se referă la: 1. Contribu ia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544. Obiectivele opera ionale se referă la: 1. Creşterea valorii a dăugate în activită i de turism. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 4. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 2.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. 2.8 06 Euro. alcătuit din contribu ia publică şi contribu ia privată.265.774 Euro din care 9. Crearea facilită ilor recrea ionale în vederea asigurării accesului la zonele natu rale de interes turistic.222. îmbunătă irea şi diversificarea infrastructuri serviciilor turistice. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 5 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri: • • con tribu ia Guvernului României – 20% contribu ia Uniunii Europene – 80% Costul total. 3. Crearea şi men inerea locurilor de muncă prin activită i de turism. Crearea. Creşterea şi îmbunătă irea structurilor de primir turistice la scară mică. .

44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activ ită ilor economice de către persoanele fizice autorizate. 26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii. 3 Conform Legii 215/2001.5 la Ghid) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 6 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Această categorie e beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4. Statutul de micro-între prindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. 1 Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată. as ocia ii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică. precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiin ate co nform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. înfiin ate de unită ile administrativteritoriale (în cazul de fa ă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proie cte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor ser vicii publice. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. se modifică reprezentantul legal al pro iectului. ATEN IE! Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării a gricole. cu modificările şi completările ulterioare). iar in situa ia în care. se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică. definite conform legisla iei na ionale în vigoare. .Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 313 2. aşa cum sunt definite în OUG 44/2008. întreprindere famili ală sau întreprindere individuală. în urma autorizării. ONG-ur i. 2 Ordonan a de Urgen ă nr. beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi iii vor fi doar cei organiza i conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întrepri nderile1 (vezi defini ie dic ionar) Persoane fizice (neînregistrate ca agen i econ omici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finan are să se autoriz eze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să func ioneze ca microîntreprinde e. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. această modificare neafectând res pectarea criteriilor de eligibilitate şi selec ie ale cererii de finan are Comunel e prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. modificata si completata. de drept privat şi de utilitate publică. 361/2003 şi în legisla ia na ion ală în vigoare Legea 346/2004 (având mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală etă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). 215/2001 a administra iei public e locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonan a Guvernului nr.

cifra de afaceri netă anuală şi activele tot ale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar p recedent. aprobate de adunarea generală a ac ionarilor sau asocia ilor – art. în con di iile legii. 6 (1) al Legii nr. inclusiv a majorărilor de întârziere. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. aceasta nu îşi va pierde calitatea de întrep indere mică.persoanele fizice autorizate. 346/2004). conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. datele cu privire la numărul mediu anual de salaria i. mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se prod ce în două exerci ii financiare consecutive” (art. conform OUG 38/2009. ale căror situa ii financiare nu au fost aprobate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . Încadra rea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4. ATEN IE! Reprezenta ntul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Com une şi Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare.6(3) al Legii nr.datele utilizate pe ntru calculul numărului mediu de salaria i. Finan area unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii d e beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Program ul SAPARD şi pentru FEADR. cu modificările şi completările ulterioare.1la Ghid. în comun ori cu titlu individual. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-î treprindere dacă cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. 300/2004. 3 46/2004. pentru doi ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. cifra de afa ceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerci iului financiar şi se dec ară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art. . d e către una sau mai multe organisme ori colectivită i publice. Dacă la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite. în conformitate cu Legea nr. ATEN IE ! DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art. 346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. direct sau indirect. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 7 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În cazul într eprinderilor nou înfiin ate. 215/200 1 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare). 4 al Legii nr . întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau Legii nr. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

• Structurile de prim ire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în leg isla ia na ională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. comunele si ADIu rile sunt beneficiari eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit. trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spa iul rural (atât sediul social. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele. asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demon stra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 8 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. din ini iati va APDRP.beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodo logice privind clasificarea structurilor de primire turistice). Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2. până la fin alizarea litigiului. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. • Pe ntru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia ag roturismului dată în cadrul acestei fişe. beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării. iar nivelul de confort şi calitatea serviciilo r propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o margareta . • Pentru investi i i noi. de tipul celor din componenta c si d.3 la Ghid). Sate le aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. • • ciarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi iei.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului • Micro-întreprinderile. cuprinde totali tatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. turism şi profesii liberale nr. a ltele decât cele agroturistice. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar şi Anexa 4. comer . ONG-urile. atât cele existente cât şi cele nou înfiin ate Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri. modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale. . O micro-întreprindere es te considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia. În cazul comunelor. cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). • În cazul investi iilor în ag roturism. dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

9 la Ghi d link www. • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada de inerii de aptitudi ni manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien ă / cursuri de fo rmare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. vezi Anexa nr. conform legislatiei in vigoare Depunerea ce rerii de finanţare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plă i. • Construc ia.apdrp. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG Construc ia.ro. 567/2 008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rura • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investi ional în cir cuitul turistic. este permisă doar mod ernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. să respecte după caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în peri metrul ariilor protejate. • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investi iei re spective. după caz. Conform protoco lului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Reprezentantul legal trebuie sa fie: Persoana desemnata sa reprezinte solicitant ul in relatia contractuala cu APDRP. un studiu de impac t asupra mediului. orice investi ie realiz ată prin PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitec tura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale) • Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice.• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. e tc. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 9 Pagina . suprafa a de teren af erentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturisti ce) trebuie să fie de cel pu in 1000 mp4. în vederea evitării supraaglomerării şi a fragme ntării excesive a peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare). Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autoriza iile de mediu5 necesar e investi iei. • 4 5 Suprafa a construită + suprafa a terenului din jurul construc iei. cursuri de calificare.

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

indiferent de tipul de investiţie propu să prin proiect (modernizare. ATENTIE! pentru incadrarea corecta a activitatil or din proiect in codul CAEN . turism şi pr ofesii liberale nr. 7 În conformit ate cu Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. • Pentru investi ii în structuri de primire turisti e altele decât cele de agroturism. trebuie să declare p e propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat d e către acesta nu depăşeşte 200. 6 alte tipuri de structuri primire turistice realizate de o micro- întreprindere) având până la 15 camere. cu cel pu in o floare/stea. solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 e ditat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Stat istica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN.2 la Ghid). trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete / stele. comer . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 . 2. modernizarea . • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinan area proie ctului (vezi Anexa 4. ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba : • fapte inscrise in cazierul fi scal. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin p roiect. 6 În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod ob ligatoriu creşterea nivelului de confort. structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4 la Ghid). daca are datorii catre banc i. investiţie nouă). Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei. a) Investi ii în infrastructura de primire turistică • Construc ia. ext inderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri şi de agroturistice IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de pr imire turistice. Solicit antul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pen tru investiţia vizată prin proiect.3 Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile Detalierea activităţilor eligibile potrivit codului CAEN se regăseşte în Anexa 12. • inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor.• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care u rmează să realizeze investi ia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel pu in 10 ani. • Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit. extindere. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clas ificarea structurilor de primire turistice.

10 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .

ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistice care po t fi finan ate prin această măsură sunt: I. ce constituie o solu ie complem entară de suplimentare a veniturilor din agricultură. 8 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. căsu e tip camping. Toate dreptu rile rezervate APDRP. ce presupune contactul turistului cu activită ile gospodăreşti. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. turism şi profesii liberale nr. cu func iuni de cazare: (a) vile. livez i de pomi fructiferi. Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică est onsiderată. comer . legumicultură. culturi vegetale. Anexa nr. (f) structu ri de primire cu func iuni de cazare pe pontoane plutitoare8. etc. (c) cabane turistice. ca parte com ponentă a proiectelor. cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială. vor fi sus inute inv esti iile de racordare la utilită ile publice. ş gurarea par ială a hranei din produse locale. achizi ionarea de echipamente de pr oducere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii. nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect. trebuie să atingă standardul de calit ate de minimum o margareta.• Pentru investi iile în agroturism structura de primire turistică. popasuri turistic e. ex. (b) bung alow-uri. pomicultură. ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activită ilor agricole cu serviciile turisti ce în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. investiţie nouă. . De asemenea. cultivarea a diferite tipuri de plante. 1 „Criterii obli gatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni de c azare de tipul navelor maritime şi fluviale”. În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel pu in o activitate lega tă de agricultură. etc. În cazul zon elor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. creşterea animalelor. sate de vacan ă. în accepţiunea acestei măsuri. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. ferme zootehnice. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 11 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. (d) campinguri. La fundamentarea investi iei în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ trebuie precizat specificul activită ii beneficiarului.

prezentării şi vizitării turistice. barcă cu vâsle.Aten ie! Locul de îmbarcare şi acostare trebuie să fie în spa iul rural (considerat ca p unct de lucru). ATEN IE! Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. iii. a amenajărilor complementare acestora (ex: construc ii. b) Investi ii în act ivită i recrea ionale i. amenajarea de marcaje turistice. c) Investi ii în infrastructură la scară mică precum centrele de infor e. etc . Investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale f erată cu ecartament îngust.). refugii turistice9 de utilitate publică. rafting. Amenajarea de marcaje turistice. iv. sunt considerate spatii eligibile. de reg ulă.. Acestea nu se clasifică. comer . trăsu ră). etc. etc). trasee pentru echita ie. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pl an înclinat. achizi ionare de mijloace de transport tradi ionale pentru plimbări. Toate dreptu rile rezervate APDRP. acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. Ca urmare. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice refugiile turistice sunt structuri de primire turistice. Investi ii private în infrastructura turistică de agrement in dependentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spa ii de campare. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 12 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. un grad minim de confort şi un număr r edus de personal de deservire. recondi ionarea echipamentelor şi utilajelor. conectate l a sistemele regionale şi na ionale.636/2008. modernizarea şi dotarea c entrelor locale de informare în scopul promovării. etc. amenajări de ştranduri şi piscine. . St ructurile de primire turistice cu func iuni de alimenta ie publică vor fi finan at e prin Măsura 312. având o capacitate redusă. spoturi luminoas e. ATEN IE! Mijlocul de tran sport tradi ional reprezintă orice vehicul cu trac iune animală (exemplu: sanie. panouri de direcţionare. Construirea. poteci. ii. la altitudini mari. cărări. 9 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. amplasare de indicatoare turistice. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietrui re pentru alei. turism şi profesii liberale nr. rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural. inclusiv prima achizi ie de cai în scop t uristic (cu excep ia celor pentru curse şi competi ii) şi asigurarea adăposturilor ace stora (ca parte componentă a proiectului). etc. situate în locuri izolate şi greu accesibile. i. ATEN IE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pr in proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008 .

seri dansan te. dotări şi personal – vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezab ilitate / memoriu justificativ cu obligativitatea de a fi indeplinite toate crit eriile mentionate mai jos. activităţi recreaţionale (băi de soare. etc. speoturism. . Toate dreptu rile rezervate APDRP. cicloturism. acces la internet.v. c) 1 echipament hardware şi software. Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acesto r conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centre lor locale de informare. în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti. Investi ii legate de înfiin area şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinu lui”. Tipuri de activităţi de agrement: . „al olăritului”. maxim 3 loc uri de parcare. carnavaluri. sporturi individuale.CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică: a ) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitatilor. amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 13 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix şi fax. spectacole. d) În fa a sau în imediata apropriere a centrului local de info rmare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită. . . b) Semnalizarea centrelor loc ale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „C ENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”. mori de apă. speciale cum sunt alpinism. pe străzi cu circula ie intensă.DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi din care una pentru primirea publiculu i (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). În cazul în care acest lucru nu este posibil. dotării şi personal: Condiţiile minime de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – cr terii. în loc vizibil. locurile de parcare tr ebuie amplasate la o distan ă de maxim 500 m fa ă de centrul local de informare şi pro movare turistică.) Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate exclusiv în scop turistic ! CONDI II minime de înfiin are a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – c riterii. indicat oare şi alte asemenea. „cioplitorilor în lemn”. deltaplanorism sau sporturi de echipă). c) Drumul spre centrele locale d e informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri. etc.). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.activităţi sportive (nautice.

în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. nr. . costurile de inst alare şi montaj. cât şi partea de investi ie realizată din cheltuielile neeligibile. Confo rm Art.d) instala ii.4 Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile Finalizarea proiectului FEADR. echipamente şi dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. inclusiv achizi ionarea în leasing a acestora. 55 din Regulamentul (CE) nr. avizelor şi autoriza iilor necesare imp lementării proiectelor. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pen tru arhitec i. ingineri şi consultan i. vor fi sus inute cheltuielile cu: achizi ionarea de utilaje. echipamente. h) bază de date cu structu rile de primire turistice locale şi site propriu de promovare şi informare. de bună calitate. aşa cum sunt ele men ionate în legisla ia na ională. soft-uri. taxe pentru eliberarea certificatelor. s iguran ă la foc şi antiefrac ie. ha rdware. 2. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în limita a 5%. f) mijloace fixe de tipul mobilier . e) grup sanitar. etc. . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. d) De zvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Elab orare de materiale promo ionale precum prima editare a materialelor în scopul prom ovării ac iunilor turistice: broşuri de prezentare. studii de fezabilitate/memorii justificati ve.5 mil Euro. iar pentru proiectele care nu prevăd construc ii. cu posib ilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informa iilor turistice.1974/2006 pentru toate tipurile de ac iu ni. dotări de uz gospodăresc şi protec ia muncii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. panouri de informare.RESURSE umane: a) Pers onal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism. g) spa iu amenajat pen tru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare. achizi ia d e patente şi licen e. presupune ca Atenţie! Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare (vezi Anexa 11). precum şi investiţiile din spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1. 14 P a g i n a ATEN IE! beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligi bile.

TVA. 4. TVA-ul este chelt uiala neeligibila prin FEADR. persoana juridica. 3. Costuri de schimb valutar.TVA-ul este nerecuperabil. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 15 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Achizi ionarea cailor pentru curse şi compe ti ii. Investi ii realizate de fermierii care au activitat e de bază pescuitul şi/sau acvacultura. Contribu ia în natură.Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 1.este suportat in mod real si definitiv de c atre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse). . cu excep ia TVA-ului nedeductibil. . 7.nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA). institutia publica. grupul de persoane. 12.1698/2005. Achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta ser vicii de transport în numele ter ilor şi de mijloace de transport pentru persoane. Impozite şi tax e fiscale. Costuri opera ionale. c a şi activitate principală. costurile garan iilor şi cheltuieli similare. 71(3) din Regulamentul 1698/2005. car e indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea che ltuielilor cu TVA-ul din acest fond. IMPORT ANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (pe rsoana fizica. 13. 10. . în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Cheltuieli generate de activită ile de creştere a cailor. 11. 2. 8. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP.71 (3). Atenţie! Prin această Măsură nu sunt eligibile investiţiile privind achiziţionarea de vehic le şi ambarcaţiuni autopropulsate. Co misioane bancare. Achizi ionare d e echipament second – hand. precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indepline ste cumulativ conditiile: . A TENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza masura 313. Achizi ionare a de teren/clădiri. conform art. Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal. lit. 9. al ii decât persoanele nei mpozabile. inclusiv costuri de între inere şi chirie. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 5. a din Regulamentul (CE) nr. 6. conform art.

intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 70%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi Important! Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele). 16. ale Regulamentului 10 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din reg iunea Bucureşti – Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. 11 Intensitatea sprijinului pu blic nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi c u 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. în confo tate cu harta regională privind ajutoarele de stat. cu modificările şi compl etările ulterioare. 50%11 din tota Euro/proiect pentru alte tipuri de măsuri vor primi tratament egal origine etnică. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2. în conformitate cu harta regională priv nd ajutoarele de stat. etc.000 Euro/proiect. instala ii şi echipamente. 15.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) i. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. etc. Pentru investi iile generato are de profit. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 16 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.. Costuri privind închirierea de maşini. Pentru investi iile în interes public negeneratoare de profit. asoc iaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi neg neratoare de profit. cu e xcep ia studiilor tehnice. Beneficiarii acestei fără discriminare pe criterii de vârstă. Invest i iile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. rasă. 70. igioasă. . 224/20 08 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investi lul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200. Toate dreptu rile rezervate APDRP. utilaje. apartenen ă politică sa ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEA DR. ii. ii în agroturism. sex. a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate. solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulam entului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. intensitatea spr ijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligib ile şi nu va depăşi valoarea de 200.14. prim a de asigurare.000 investi ii în turismul rural. dobânzi. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.2006. Ju rnalul Oficial L 379 din 28. 2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. respectiv. Valoarea m inimă eligibilă a unui proiect este de 5.12. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 . 87 şi 88 a l Tratatului de instituire a Comunită ilor Europene. 1698/2005. 1998/2006 de aplicare a art. ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea poten ială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subven ie brut ) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia.567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilo r economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în s a iul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 an i fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 2 00. şi. Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii cerer ii de finan are. ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE CUM ULEAZĂ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL. privind ajutorul „de minimis”. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sa u de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este fina n at în totalitate sau par ial din surse de origine comunitară.Comisiei (CE) nr.12. PISCICOL ŞI FORESTIER ). cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. ale Hotărâr i Guvernului nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. cu referire explicită la Regulament ul Comisiei (CE) nr. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 17 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.000 Euro. 8 7 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. jurnalul oficial l 379 din 28. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianu arie 2007. Prevederi privind ajutorul de sta t Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare.000 Euro/beneficiar).

conform următoarelor criterii de selec ie: Pentru componenta a) „Investi ii în infrastructura de primire turistică” şi act ivită i recrea ionale”: i. b). în vederea amenajării structurilor de primire turistice.2. Proiecte integrate. amen ajarea de marcaje turistice. . ii.6 Criteriile de selec ie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de s elec ie. c) sau d). Proiectele care prin activitatea prop usă crează mai mult de un loc de muncă/25. iii. c) sau d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 18 P a g i n a b) „Investi ii în Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1.000 Euro investi i. etc. Proiecte car e au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utiliz ate în scopul desfăşurării activită ii turistice.). Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului. Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Pentru compon entele c) „Investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare.apdrp. iv. v. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fondur i comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punc t de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în func ie de poten ialul turistic A nexa 10 la Ghid. link www. Proiectele care acop eră o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/inve i de turism. viii. Proiecte care prevăd prin activitate propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă. vii. Proie cte integrate. vi. care combină ac iuni din componentele: a). b).ro. care combină ac iuni din componentele: a).” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor tur istice legate de turismul rural”: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER). Toate dreptu rile rezervate APDRP. în baza căruia fiecare proiect este punctat.

proiectul primeşte punctaj. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ări nerambursabile – solicitate şi/sau ob inute. proiectul nu primeşte pu nctaj Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ (punctul 7. Dacă valoare ajutor n erambursabil / număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp din tre data ultimei plati efectuate pentru investi ia similară şi data depunerii prezen tului proiect este mai mare de 3 ani. Verificarea se va face pe baza Anexei 10 la Ghid link www. punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu in unui loc de m uncă raportat la 25. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Se punctează criteriul automat dacă solicitant ul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani.ro. Criterii de selec ie Pentru componentele a) şi b) Aplicantul nu a mai beneficiat d e sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani.000 euro. ≤2 3-4 5-6 7 .2 pentru solicitan ii care comple tează memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate.Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos. Formula: Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locur i de muncă nou create <= 25000 Euro.apdrp. . Punctaj 1 15 Max 20 5 10 15 20 2 3 10 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 19 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar car e nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.10 Proiectele care pr in activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25. crt. Sistemul de punctare este următorul: Nr. a bazelor de date F EADR/SAPARD si/sau documentul 11.2 din studiul de fezabilitat e completat de solicitan ii priva i şi punctul 3.000 Euro investi i (valoa rea de 25.000 Euro investi i în func ie de tipul şi data înfiin ării solicitantului): Pe ntru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru microîntreprinderile în func iu ne.

Proiect e care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile u tilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. cu vârsta sub e ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. b). Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. în bugetul indicativ totalizator al proiectului şi bugetele pe componente. Întreprindere individuală. Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea în baza de date FEADR. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. titularul – întreprinzator per soană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului . Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi d emonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ (descrierea proiectului) . Societate cu răspunder e limitată. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . după cum urmează: Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA). Punctarea acestui criteriu se va fa ce numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Mem oriu justificativ şi cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surs e regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect. devizul general si bugetul indic ativ. Punctarea acestu i criteriu se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din Sectiunea F la Cererea de Finantare. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare m en ionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia . c) sau d). cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cerer ii de finan are a proiectului. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identi tate. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tra di ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi iona le de marcă. Proiecte integrate care combină minim 2 ac iuni din componentele a). TOTAL 15 5 10 6 10 7 10 8 10 100 Pentru componentele a) şi b). punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru c omponentele c) şi d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 20 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.4 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiec tului. în vederea amenajării structurilor de primire turistice.

Proiecte incluse într-o strategie de promovare na ional/regional/jude ean sau loca l (de tip LEADER); 1. la nivel

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Jude ean / Agen ia de Dezvoltare Regională (documentul 21 din lista docu mentelor justificative) sau Investi ia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării AD -ului respectiv (dacă este cazul). Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism. 25 2. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de către pri măriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificativ e şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrie rea proiectului). Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demon strat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului). P romovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesulu i turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serbări pastorale, f olclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expozi ii de obiecte trad i ionale, etc. prin ac iuni de promovare şi informare. Proiecte integrate, care co mbină ac iuni din componentele: a), b), c) sau d) Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09 .01.2008 si avizat conform legislatiei in vigoare pentru solicitantii publici sa u in Studiu de fezabilitate intocmit conform continutului cadru pentru solicitan tii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului sau in Memo riu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj (p entru solicitantii privati sau pentru solicitantii publici, dupa caz, conform mo delului din Ghidul solicitantului). TOTAL 30 3. 20 4. 25 100 Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru proiectele integrate se aplica criteriile de selectie aferente componente i dominante Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 21 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu

rile rezervate APDRP.

după aplicarea criteriilor de departajare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în ordine crescătoare. selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Pentru proiectele integrate se aplică criteriile de selec ie aferente componentei dominante. selectate. vor exista proiecte cu acelaşi puncta j şi aceeaşi valoare. cu punctaj egal. Criterii de departajare a proiectelor eligibile. toate aceste proiecte vor primi finan are. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 22 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. se face în f unc ie de valoarea eligibilă a proiectului. Dacă.

cât şi partea de investi ie rea lizată prin cheltuielile neeligibile. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 23 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în cadrul măsurii 313. iar cumulul a jutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200. în acelaşi timp şi în cadrul ac leaşi măsuri. credite cu dobândă preferen ială. decât în cadrul unei singure societă i. ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei socie tă i comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinan ate prin FEADR . Precizări referitoare la no iunea de A C IONAR MAJORITAR: O persoană fizică/persoană juridică care este ac ionar/asociat majori tar în sensul majorită ii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul ac iunilor/păr ilor sociale) din punct de vedere al ac iunilor/păr ilor sociale în do uă sau mai multe societă i nu poate solicita fonduri FEADR. Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii cererii de finan are. în acelaşi timp şi pentru acel eaşi tipuri de investi ii. presupune ca beneficiarul să finalizeze atât parte a de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. . Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinan ate pr in FEADR. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 200 7. chiar dacă are în derulare proiecte de investi ii diferite finan ate prin Programu l SAPARD. însă depunerea unui alt proiect FEADR este condi ionată de finalizarea investi iei începute anterior. ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 313. Finalizarea proiectului FEADR.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURIST ICE Principiul de bază al finan ării nerambursabile este acela al rambursării cheltuie lilor efectuate în prealabil de către beneficiar. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc).00 0 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financia r (subven ii.

Anexele Cererii de finan are fac parte inte grantă din aceasta. 3. în limba română. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc. legate într-un singur dosar. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. până la.. Pagină (de la. În acest sens. Modificarea modelu lui standard (eliminarea.1 Completarea. Formularul standard al cerer de finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală..) poate conduce la respingerea Dosarului cer erii de finan are pe motiv de neconformitate administrativă. renumerotarea sec iunilor. ale Ghidul Solicitantului – Măsura 313 24 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Nu sunt acceptate Cereri de finan are completate de mână.1 Completarea cererii de finan are Completarea Cererii de finan are.apdrp.ecb. anexarea documentelor supor t în altă ordine decât cea specificată. avantajele ce vor r ezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obi ectivelor programului.. ATEN IE! Pe ntru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR. solicit antulpoate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Cons iliului (CE) nr...html – l a data întocmirii studiului de fezabilitate / memoriului justificativ.. .. cu următoarele: Nr. se va face conform modelului standard. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante.int/stats/exchange/eurofxref/html/index. Dosarul Cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opi s. inclusi v a anexelor acesteia.3.. Cererea de finan are trebuie redactată pe calculator. Toate dreptu rile rezervate APDRP. depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are Dosarul cererii de finan are con ine cererea de finan are înso ită de anexele tehnic e şi administrative conform listei documentelor.int) la următoarea sec iune http:www. cu modificările şi completările ulteri oare.) Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finan are. Titlul documentului Nr.en.ro ATEN IE! Cererea de finan are trebuie înso ită d e anexele prevăzute în modelul standard.ecb. La întocmirea cererii de finan are se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central europene (www.1. în format electronic. la adresa www. crt. Cererea de finan a re trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

resp ectiv. ale Hotărârii Guvernului nr. Originalul şi o copie a cererii d e finan are. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. în partea superioară dreaptă.1. Exemplarele vor fi marcate clar. înai ntea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finan are. împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi P escuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. 3. respectiv „COPIE”. . În cazul în car e proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. 1698/2005. la OJPDRP. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui Ghidul Solicitantului – Măsura 313 25 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. o Ob inerea avizării şi completarea formul arului de solicitare avans la sediul OJPDRP. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza căruia investi ia este predominantă din punct de vedere va loric. are posibilitatea de a solicita ob inerea avansu lui ulterior semnarii Contractului de Finantare FEADR si cu conditia sa nu depas esca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractan ta. o Este necesara constituirea unei garan ii financiare corespunzătoare unui pro cent de 110% din valoarea avansului o Este necesara depunerea dosarului de achiz i ii cu pondere majoritară în vederea avizării. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Dosarele Cererilor de finan are sunt depuse personal de către reprezentantu l legal. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. şi. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). pe copertă.2 Depunerea dosarului cererii de finan are Cererile de finan are odată finaliz ate se multiplică în două exemplare de către solicitant. aşa cum este precizat în formularul Cererii de finan are. Solicitantul trebuie să depună Cererea de finan are împreună cu toate anexele completate.Regulamentului Comisiei (CE) nr. împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat cop . cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectu lui. sau de către un împut ernicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal. cu modificările şi completările ulterioare. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. cu „ORIGINAL”. Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea căsu ei core spunzătoare în Cererea de finan are.

precum şi valabi litatea acestora (dacă este cazul). Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformită ii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştii dacă cererea de finan are este conformă sau. După verificare pot exista do uă variante: Cererea de finan are este declarată neconformă. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 26 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. cu ocazia verificării conformită ii. bilan contabil vizat de administra ia financiară). . dacă e te prezentată atât în format tipărit. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în prezen a solicitantului. i se explică cauzele neconf ormită ii.exemplar complet al Dosarului cererii de finan are. acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformită ii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. proiectul nu este considerat neconform.3 Verificarea dosarului cererii de finan are 1. Aceeaşi cerere de finan are poate fi declarată neconformă d e maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. dacă anexele tehnice şi trative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea conformită ii Cererii de finan are şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informa ii prezenta te explicit în documentele anexate Cererii de finan are. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele o inale. copiil e trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezent ul legal al solicitantului. în caz contrar. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnarea fişei de veri ficare a conformită ii. în afara celor 2 exemplare pe care le depune.1. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP. dar care. Controlul co nformită ii constă în verificarea Cererii de finan are: dacă este corect completată. cât şi în format electronic. În cazul în care expertul verificator descoperă o er oare de formă. 3.

La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situa ia în care sunt c riterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare. se trece la următoarea etapă de verificare. evaluator poate cere informatii Ghidul Solicitantului – Măsura 313 27 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. verificarea studiului de fezabilitate şi a tu turor documentelor anexate. verificarea bugetului indicativ al proiectului. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru cl arificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa ă de cele men ionate în cererea de finantare. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a soli ita documente sau informa ii suplimentare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Verificarea eligibilită ii tehnice şi financiare constă în: verificarea el igibilită ii solicitantului. expertul suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. . In caz de suspic iune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă drept ul de proprietate. Dacă Cererea de finan are este declarată c onformă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ II CERER II DE FINAN ARE Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: OJP DRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici fără lucrări de construc ii si/sau montaj. 2. APDRP – nivel central – pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. dacă pe parcursul verificărilor şi implemen tării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici cu lucrări de constr uc ii si/sau montaj.Cererea de finan are este declarată conformă. verificarea criteriilor de eligibilitate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite d e la solicitant.

Exper tul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (e tapa verificării de birou) cu realitatea. In cazul cererilor de finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel cen tral. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spa ilor / instala iilor ce se vor executa. In cazu l in care restul documentelor din cererea de finantare nu sunt in conformitate c u forma ceruta la cap. se vor preciza care sunt echipamentele. APDRP – nivel central pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. 4. Pentru restul subcapitolelor de la cap. .proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. 3. cer erea de finantare va fi declarata neeligibila. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 3.1 Constr uc ii şi instala ii. VERIFICAREA PE TEREN A CERERIL OR DE FINAN ARE Verificarea pe teren se realizează de către: OJPDRP – pentru cererile de finan are depuse de către beneficiarii priva i/ publici.3.1 si pct. Toate dreptu rile rezervate APDRP. este Ghidul Solicitantului – Măsura 313 28 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 4. pentru a se asigura de corectitudinea răsp unsurilor. Alocarea financiară publică a măsurii şi nu ul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual . 4. În urma acestor verificări pot exista două situa ii: . Scopul vizitei pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în anexel e tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. utilajele / montajul care sunt neelig ibile. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. in cazul cand avizele. 4.2. Nu sunt p ermise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. autoriza iile au fost eliberate de catre a utoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective. SELEC IA PROIECTELOR Măsu ra va beneficia de o alocare financiară anuală. . acordurile.proiectul este neeli gibil.1 „Documentele necesare întocmirii cererii de finan are”. informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.

după cum urmează: Când valoarea totală a proie ctelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pen tru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Manage ment. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetu l de Monitorizare a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte. c) investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de i nformare. Rolul Comitetului de Selec ie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finan area proiec telor pe baza listei primite de la APDRP. b) investi ii în acti vită i recrea ionale. finan area acestora va fi acoperită din anvelopa fin anciară a componentei dominante. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Comitetul de Selec ie est e un organism tehnic. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. etc.. C omitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor care îndepli nesc punctajul minim.stabilit de Comitetul de Monitorizare. DE Alocarea financiară publică a măsurii. sistemul de pu nctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. este împăr ită în func ie de anvelopa financiară ast Componente a) investi ii în infrastructura de primire turistică. . Anvelopă financiară 65% 17% 15% 3% În cazul proiectelor integrate. amenajarea de marcaje turistice. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LA NSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii.5). Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punc tajului de selec ie. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 29 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. precum şi criteriil e de departajare a proiectelor cu punctaj egal. prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componen ă r eprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alo cată măsurii în cadrul unei sesiuni. În acest sens. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului ob inut şi care îndeplinesc pragul min im de punctaj şi o va transmite Comitetului de Selec ie.

Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finan are. reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor su nt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 30 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare. a celei de departajare. pentru componentele a) şi b).2008. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2009.Criterii de departajare a proiectelor eligibile. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan ar e care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management.09. Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate (numai originalul cererii de finantare). . cu punctaj egal Depa rtajarea proiectelor eligibile. selectate. cu punctaj egal. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. toate acest e proiecte vor primi finan are. APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de finan are în vederea contractării. în ordine crescătoare. 3. Toate dreptu rile rezervate APDRP. după aplicarea criteriilor de departajare. ATEN IE! Pentru Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice”. Aprobarea direc torului general al Autorită ii de Management reprezintă decizia finală asupra selec ie i proiectelor depuse şi a finan ării lor. cu diferen a se va suplimenta alocarea financiară a a nului următor. În cazul în care valoarea anuală alocată pentru ură nu se angajează în totalitate.2 Contractarea fondurilor După primirea Raportului de selectie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. în cazul în care mai rămân pr oiecte fără finan are. acestea vor fi restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului. cu modificările şi completările ulterioare. iar pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 p uncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. Dacă. selectate.

pentru semnarea contractului de finan are.apdrp. solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Reg istrului Comer ului. fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. cu modificările şi completările ulterioare. între capitolele bu getare. Beneficiarul transmi te la APDRP bugetul modificat. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării de selectie. În caz de neprezenta re în termen a documentelor. pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate şi să func i oneze ca micro-întreprinderi. Angajamentul se ataşează cererii de f inan are şi va preciza că. Toate dreptu rile rezervate APDRP.Beneficiarii sunt Notifica i în vederea prezentării la sediul Centrului Regional de care apar in. precum şi Autoriza ia privind constituirea ca persoană fizică aut orizată conform Legii nr. Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul princi pal al proiectului şi investi ia ini ială. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar. echipamente şi dotări noi. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. inst ala ii. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi n ici nu anun ă APDRP. înso it de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut. in conformitate cu OUG 38/2009) / OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice au torizate. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii noti ficării privind selectarea cererii de finan are. iar modificarea se limitează la redistribui rea a maxim 10% din suma ini ială alocată cheltuielilor eligibile. ATEN IE! Durata de execu ie a contractului de finan are este de maxim 3 ani pent ru proiectele care prevăd investi ii cu construc ii şi/sau montaj si este de maxim 2 an i. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. În condi iile nerespectării duratei maxime de execu i e a Contractului de Finan are.ro. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi www. în termen de Ghidul Solicitantului – Măsura 313 31 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. (valabilă 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. . Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna contractul de fin an are. 300/2004. prin intermediul unei notificări în care justifică modi ficarea.

12 In conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 32 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.4. pentru obtinerea valorii avansului în vederea demarării inve sti iei. . APDRP poate să acorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului pub lic. conform declaratiei din Anexa 4.01. Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de do cumente justificative conform cerin elor APDRP prezentate în Instruc iunile de pla tă.20 0931. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI Pentru be neficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01.12.000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali. eli erată de către o institu ie financiar-bancară.maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la contractul de finan are. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile. care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%.2010 si care a optat in Cererea de finan are sau pana la data depunerii primei cereri de plata. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil d in partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea aviz ului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii. beneficiarul este obligat să dep ună o garan ie financiară. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. inclusiv asupra altor ajutoare obtinute potrivit regulii „de mi nimis” pentru aceleasi costuri eligibile ale proiectului. Plafonul maxim al ajutorului pe care il poate primi un beneficiar al acestei masuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depasi 200. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractanta plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execu ie. Până la data semnarii contractului de fina ntare incheiat cu APDRP beneficiarul trebuie sa informeze asupra oricarei forme de ajutor de stat. este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execu ie ini iale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansu lui până la data încheierii duratei de execu ie ini iale prevazută în Contractul de Finan are. Anexa V la Contractul de Finan are. Garan ia financiară se depune odată cu Dosa rul Cererii de Plată a Avansului.

Serviciul Achizitii în max im 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel pu in un Dosar de achizi ii (ex. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.: Dosar achizi i i prestări servicii). să includă informa iile despre aceşti furnizori în List furnizorilor care nuşi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR.3 Achizi iile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achizi ii începând cu data pri mirii Notificării de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de ach izi ii). . Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP. inclusiv avizarea acestora. după o verificare prealabilă. cu pri vire la furnizorii acestuia care nu se achită de obliga iile contractuale.Detinerea de catre una din firmele participante a pa chetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. În contextul derulării achizi iilor private. de maxim 3 luni. se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finan a re. ATEN IE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. conflictul de interese se definest e prin: . este obligat să finalizeze în maxim 12 lun i de la semnarea contractului de finan are toate procedurile de achizi ii public e. Lista furnizorilor care nu-şi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al AP DRP.Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confiden tialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul s ubscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliu l de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre oferta nti sau subcontractanti . respectiv de maxim 4 luni. sau la CRPDRP. Beneficiarul c are aplică legisla ia de achizi ii publice. dosarele de achizi ii . de la semnarea contractului de finan are.Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarul ui si ofertanti. de maxim 12 luni. pentru achizi ii care prevăd construc ii si/sau montaj. Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi i i publice este obligat să depună la CRPDRP documenta ia de achizi ii. APDRP p oate. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 33 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. Durata aferentă derulării procedurii de achizi i i.3. se calculează de la data intrării în vi goare a contractului de finan are. în maxim 3 luni pentru achizi ii simple.

Trata mentul egal. trebuie avute în vedere următoarele principii: Nediscriminarea.4 Plata Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 3.apdrp. Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Decl ara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii). Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de z ile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata. în două exemplare pe suport de hârtie. Eficien a ut ilizării fondurilor. Transparen a. . la adoptarea o ricăror decizii.Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private şi publice de către benefi ciarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servic ii. la care ataşează pe s rt magnetic documentele întocmite de beneficiar. Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Recunoaşterea reciprocă. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 34 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Propor ionalitatea. Asumarea răspunderii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.ro. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu instraineze si/sau sa nu modifice proiect ul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Dosarul Cererii de Plată trebuie să c uprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. lucrări sau produse.

(pentru priva i sau pentru publici.2008 pentru sol icitan ii publici si pentru ONG-uri. insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratu l de Stat in Constructii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.01. după caz.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor exi stente se atasează la Studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asup ra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. . Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construc ii si/sa u montaj. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: Nr crt Denumire Document a. conform modelului care est e anexat la Ghidul Solicitantului) Copie DA Exemplar original Exemplar copie Prezentarea originalelor la depunerea proiectul ui Original Copie Nu este cazul Pentru documentele „copie” se solicita si originalul documentului pentru a se verifi ca concordanta copiei cu originalul 35 P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 1. Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat con form con inutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri. întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului Copie b. sau Studiu de fezabilitate.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. 28/09. pentru proiecte c u lucrari de constructii si/sau montaj.

conform modelului d in Ghid. cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arh itectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului) Sau 3. daca este cazul 4. in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. sau Declaratia d e inactivitate inregistrata la Administratia Financiara. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatar e. intreprinderi ind ividuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile real izate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Fina nciara in care rezultatul brut ob inut anual sa nu fie negativ. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al . Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 36 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul a rhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor d in Romania . asociatii familiale. Şi/sau Copie Copie DA 4. sau Pentru persoane fizice autorizate.3 Avizul tehnic eliberat de Autoritatea Navala Romana. 3. 3. 2. îns o it .2.2. Situa iile financiare (bilant. Şi Copie Copie DA Copie Copie DA 3.1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prevăd construc ii.1 Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clăd irea/ terenul este inclus în domeniul public/privat al comunei). dacă este cazul. cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. de actul de transfer a drepturilor şi obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realiz ează investi ia. altul decât cel administra t de primărie. al ta decât solicitantul). şi /sau Avizul/acordul administratorului/prop rietarului terenului apar inând domeniului public/privat. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie . dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redeven ei şi alte clau ze.suprafa a concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări p ivind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da. pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are.2 Pentru ONG / Micro-întreprinderi /Persoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asu pra clădirii Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau Contra ct de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construc ia. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract. înso it de acordul autorită ii de inătoare (în cazul în care terenul este nclus în domeniul public/privat sau administrarea unei autorită i publice locale. concesiune. care sa certifice dreptul de folosinta al ter enului: contract de inchiriere. 4. şi / sau Document ce atestă proprietatea asupra terenulu i pentru domeniul privat al comunei Copie Copie DA Copie Copie DA si/sau alt document incheiat la notariat. dacă este cazul. de comodat.situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. (alte tipuri de folosint a conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia. să se men ioneze care este suprafa a sup usă acestui proces Sau alt document incheiat la notariat. . de comodat. dacă este cazul. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Contractul de concesiune va f i înso it de adresa emisă de concendent care con ine: . care sa certifice dreptu l de folosinta al terenului: contract de inchiriere.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .Copie DA 37 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are 5. 6. Adeverin a conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM sau Acor d de mediu. respectiv a municipiului Bucure sti. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cerer ii de finantare. de studiul de impact.2 Notificare. care să certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investi iei în confo rmitate cu proiectul verificat de DSVSA jude eană.1 Aut oriza ia Sanitară / Notificarea de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia s anitară.realiza investitia. înso it. 6. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si 7. Avizul sanitar privind constatarea con formitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sănătate publică sau Notificare privin d constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publ ica Sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condi iilor de igienă şi sănăta e publică.2 Au toriza ia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguran a alimentelor/ Notifi care de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitar veterinară şi siguran a alimentelor. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si/sau 7. Copie Copie DA Copie Copie DA .3 Nota de constatare privind condi iile de mediu.1. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 6. unitatea va fi în concordan ă cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar ve terinar şi pentru siguran a alimentelor Pentru unită ile care se modernizează: 7. dacă este cazul. eliberate de Autoritatea competentă pentru protec ia mediului.

7. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Copie Copie DA Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 38 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

• angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică 9.1 Certificat de înr egistrare fiscală 9. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie Copie Copie DA DA 9. Toate dreptu .8. 8. conform le gislatiei in vigoare. pentru investitiile noi.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului C omer ului conform legisla iei în vigoare 9. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul lo cal de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajam entul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau g hid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistică 8. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitat ea investi iei • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea i nvesti iei. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectu lui. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea i nvesti iei • angajamentul de a suportă cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei. Original Copie Nu este cazul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 39 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.1 Pentru comune şi ADI Consiliului/ilor Local/e pentru Hotărârea instrumentarea proi ectului. cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.5) insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiu l rural. pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în ex ploatare. pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cere rii de finan are şi semnarea contractului de finan are (Vezi Anexa 4.

.rile rezervate APDRP.

10.1 Certificat cons tatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iil or şi funda iilor şi b) Act de înfiin are şi statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomu nitară (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are).2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii 10.4 Pentru ONG: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilo r b) Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe terme n nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are) Sen tinta judecatoreasca de infiintare si. lista cheltuielilor eligibile. fuziune. divizare (Legea 31/1990.9. în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. anexa la Ghidul So licitantului. perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solic itan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani. 10 . 11 Raportul asupra utilizării altor programelor de finan are nerambu rsabilă (obiective. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie DA Original Copie Nu este cazul .1. reorganizare judiciară sau faliment. Declara ie pe proprie raspunder e a solicitantului dată de reprezentantul legal de 12.5. tip de investi ie. existenta pu nctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lic hidare. pentru aceleaşi tipuri de investi ii. 12. Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive. costul şi stad iul proiectului. c) Statutul asociatiei si f undatiei 9. republicata). daca e cazul. conform Legii 85/2006. proiect că va asigura cofinan area proiectului şi cu precizarea sursei de cofinan are.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul 40 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

112 şi 113 din OG 92/2003. adresa băncii/ trezoreriei. pentru obliga iile de plată către bugetul local. Turismului pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul moder nizării / extinderii). Declaratie pe proprie ra spundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnată de per soana autorizată să reprezinte 14. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP.2 Graficul de eşalonare a datoriilor. locale. după caz. în cazul în care această eşalonare a fost acordată. republicată. Declaratia va fi data de Microintre prinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali Aviz specific p rivind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Turismulu i pentru construc ia/ modernizarea. sociale. pentru obliga iile fiscale şi soc iale de plată către bugetul general consolidat al statului. Aceste certificate trebuie să atest e lipsa datoriilor fiscale. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie . Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezo reriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea.1 Certificate de atestare fiscală. privind Codul de Procedură Fiscală. Certificat de clasificare eliberat de Mini sterul 16. emise în conformitate cu art. • Autorită ile administra ie i publice locale. 15. 13.2. în 13. întreprinderea. 13. sau extinderea structurilor de primire turis tice. restante.12. şi pentru modernizări Declara ie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului d e confort cu cel pu in o floare/stea. raza cărora îşi au sediul social şi/sau punctul de lucru (după caz . de către: • Organul fiscal competent din subordi nea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 41 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

meşteşugărească. Pentru i nvesti iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură din care sa reiasă înscrierea în registrul fermelor. zona omogena13 respectivă. actionar) Sau Declara ie pe propria răspundere care să men ioneze că beneficiarul pr oiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire pr ofesională. pentru suprafe e e gale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile lo cale. Pentru investi iile din cadrul componentei c) şi d) adeveri n e eliberate de primăriile din 20. de aptitudi ni manageriale/de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experi en a. Alte documente justificative. floricolă etc). Declara ie pe propria răspundere a so licitantului privind respectarea regulii de 19. cumul a ajutoarelor de stat şi a a jutoarelor de minimis. avize (se vor specifica după caz) 22. pentru suprafe e mai mici de 1 hectar. dacă e cazul. până la finalizarea proiectului. . de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect.) (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru car e va prezenta 17. cursu ri de calificare. strategie de dezvoltare locală sau jude eană. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Copie Copie DA zonă omogenă = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geogra fic/socio-economic/ al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activit te viticolă. 18. cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. Adresă emisă de Consiliul jude ean/ADR care să confirme că investi ia se încadrează într-o 21. privind activită ile/ i nvesti iile în turism realizate.17 Copie după diploma de studii / certificat de formare profesională care să facă dovada de inerii. 1 ………………………….. document care sa certifice pozitia in societate carte de munca . etc. înaintea ultimei plă i a ajutorului.

13 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 42 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

link www.Declara ie cofinan are proiect .ro Modele Formulare de Plată – Anexa 6 link w ww.apdrp.apdrp.1 . Atenţie! Activităţile care fac obiectul înregistrării sanitare veterinare corespund codulu i CAEN 5520.ro Formulare: Actele de t ransfer şi Adresă de înştiin are (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanis / Document emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avi zul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite d e solicitant).5 – A ngajamentul Persoanelor Fizice Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru c are reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fond urilor nerambursabile). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Anexa 4 .2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP Dosarul CERERII DE FINAN ARE: Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprez intă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea ob inerii finan ării). termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoa re.anexa 4. link www.ro Fişa Măsurii 313 – Anexa 7 link www. .apdrp.Dec lara ie de Microintreprindere .apdrp.www. link www.apdrp.ro Lista comunelor cu poten ial turi stic ridicat – Anexa 10 link www. 9319.ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finan ar e.ro Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 www.anexa 4.ro Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele car e nu prevăd lucrări de construc ii-montaj). 9311.ro Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construc ii-montaj). 9312. link www.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 43 P a g i n a link Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro Actele normative utile – Legisl a ie specifică FEADR Anexa 8 link. Documente conexe Cererii de finan are .apdrp.Declara ia privind respectare a regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis .Declaratie „firme în dificultate” .anexa 4.apdrp.3 .apdrp. Toate dreptu rile rezervate APDRP.ane xa 4.apdrp.2 .anexa 4. 4.4 .

ro. a condi iilor de eligibilitate men ionate în Cererea de Finan are şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabilă). Toate dreptu rile rezervate APDRP.RO – INVESTIŢII PRIN FEADR – M313 ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ. . link www. link www. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.ro Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli .apdrp.ro Cerere a de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declara ia de cheltuieli. link www.achizi ii de bunur i/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse şi neprevăzute). apdrp.apdrp. pute i consulta şi descărca: Actele normative utile (Inform a ii utile – Acte normative – Legisla ie specifică FEADR). Alte documente al căror format nu es te elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instruc iunile de completare a Cererii de Plată.APDRP. raportul de execu ie.apdrp. De asemenea.ro.apdrp. publicate pe pagin a de internet a APDRP www.apdrp. link www.Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11 l ink www. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 44 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie. etc).ro .ro.apdrp.ro Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 – Anexa 12 link ww w. www. link www.ro.apdrp. TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERN ET A APDRP (WWW.apdrp. link www.ro.ro . Raportul de execu ie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare).apdrp.ro Dosarul CERERII DE PLATĂ: Cererea de Plată pen tru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului). în pagina de interne t a APDRP.ro Lista elementelor caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specif ice locale – Anexa 13 link www.apdrp. Declar a ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede pe rioadele estimative de depunere a tranşelor de plată).Investi ii prin FEADR – M 313 Încurajarea activ ită ilor turistice) link www.

dona ii şi legate14. Contribu ia pri vată poate fi asigurată fie din surse proprii. obiectivele măsurii. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. Bunuri lăsate cuiva prin dispozi ie testamentară.4. variabil în func ie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investi iei propuse spre finan are. Un alt mod de asigurare a cofinan ării private este prin credit bancar. Contribu ia privată trebuie să acopere diferen a dintre cofinan area publică (fon durile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului.3 Dic ionar Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de inv sti ii şi care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fonduri lor europene prin FEADR. Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condi iile precizate în Ghidul olicitantului. dar îndeplinesc condi iile contractării unui credit bancar. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea completată elec tronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în vederea ob inerii finan ării nerambursabile . men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinu lui. etc. aceasta este asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guve rnului României. Evalu are – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are est e analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru sel ectarea proiectului în vederea contractării. 14 Legate – Dispozi ie testamentară. Cererea de Finan are şi Contractul de Finan are pentru FEADR. fie din veni turi provenite din sponsorizări. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 45 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Contribu ia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în ved erea realizării propriului proiect de investi ii. C ofinan area publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de inves ti ie prin FEADR. aria de aplicare şi ac iunile p revăzute. tipul de investi ie. valabil în cazul în care poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contrib u ia financiară proprie. dovedite în condi iile legi i. Contribu ia privată reprezintă un an umit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investi ii. valabil în cazul poten ialilor benefici ari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiară. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

înregistrează pierderi. atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. b ) societatea în care cel pu in o parte din asocia i răspunde nelimitat de datoriile în treprinderii. aşa cum reiese din eviden ele contabile ale societă ii. când se constată pierderea a mai mult de jumăta te din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. fără modificarea destina iei ini iale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. scade fluxul de numerar. Micro-întreprindere nou înfiin ată (start-up) O micro-întreprindere este considerată nou înfiin ată (start-up) dacă este î in ată în anul depunerii cererii de finan are sau dacă nu a înregistrat activitate până în entul depunerii acesteia. şi când mai mult de un sfert din a cest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. instala ii.Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria d e finan are a Măsurii 313 şi care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt neres pectarea condi iilor contractuale şi nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP. care întruneşte condi iile pentru a fi supusă unei proceduri p revăzute de legisla ia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare d e până la 2 milioane Euro. c) orice întreprindere. utilaje. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 46 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. „firma în dificultate” ste: a) societatea cu răspundere limitată. Investi ie nouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj. reutilarea şi refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iun e şi cu autoriza ii de func ionare valabile. Micro-întreprindere . b) sau c) nu este îndeplinită. Micro-întreprindere în d ificultate . care se realizează pe amplasamente noi sau pentru construc iile exist ente cărora li se schimbă destina ia. . acumulează datorii. indi ferent de forma juridică. Ch iar în cazul în care nici una din condi iile a). dar nu mai mult de 3 ani fiscali. o firmă es te considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afacer i este în scădere. care se realizează pe amplasamente exis tente. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar car e de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. Mo dernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Modernizarile investitiilor realizate prin Programul SAPARD se vor face fara modificarea destinatiei initiale a spatiu lui amenajat si fara dublarea cheltuielilor efectuate.

ca atare. serv icii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în pre entul manual şi. servicii. lucrări. APDRP e Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. în cazul în care cererea va fi selectată. Zona omogenă – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/socio-economic/al specificită ii activită ilor d esfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectulu i care depune şi. . finan at prin FEADR. Ac iunile implementate prin cei doi oni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc. ch eltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul p roiectului. meşteşugărească. nu pot fi decontate prin FEADR. dar care nu a încheiat încă un c ontract de finan are cu APDRP. subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 47 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. institu ie publică cu personalitate juridică. lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile pr ecizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR. semnează contractul de finan a re şi care trebuie să aibă şi responsabilită i şi putere decizională din punct de vedere fi ciar în cadrul societă ii. servicii. El este complementar Pilonului II al PAC. Poten ial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condi iile puse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene. procesarea şi comercializarea produselor a gricole în Uniunea Europeană şi care acordă o aten ie crescândă dezvoltării rurale. constituie baza plă ilor directe şi a măsurilor de pia ă. Proiect integrat – presupune combinarea în a celaşi proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din cadrul aceleiaşi componente sau di n componente diferite ale măsurii. Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri. care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătă irii mediului. cheltuielile neeligibil e nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinan are publică. Are la pre uri comune şi organizări comune de pia ă. floricolă etc). procentul de confinan are publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea.Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Ga rantare Agricolă (FEGA).

vă ajută să primiţi fina re nerambursabilă pentru proiectul dumneavoastră. . are dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru fina n area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvol tare Rurală. care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadru PNDR. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zil e). 48 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Însă. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care re spectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare. OJPDRP – Oficiile Jude ene de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Str. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Ofici i jude ene). orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor eu ropene. structură organizatorică la nivel regional a APDRP (la nive l na ional există 8 centre regionale). www. 4. cât şi financiar. Exper ii APDRP vă pot acorda. sector 1. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea in sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne pe adr esele: Bucureşti. APDRP vă stă la dis pozi ie de luni până vineri între orele 8:30 şi 16:30 pentru a vă acorda informa ii privin d PNDR. MAPDR – Ministerul Agriculturii. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde Ghidul Solicitantului – Măsura 313 APDRP. nr. 43.5 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. Toate dreptu rile rezervate APDRP. reclamatii@apdrp. Padurilor şi De zvoltării Rurale. ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru imple mentarea Politicii Agricole Comune.apdrp.ro. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derular ea PNDR. atât din punct de vedere tehnic. Ştirbei Vodă. CRPDRP – Centrele Regionale de Plă i pentru D ezvoltare Rurală şi Pescuit. APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie în Agricul ură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – deru ză fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene.

nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.ro. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocm it respectiva reclama ie sau sesizare. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. dacă considera i că sunte i nedreptă it. Prezentul ghid poate suferi modificări şi în co nsecin ă ultima versiunea actualizată va fi postată pe site-ul APDRP şi MAPDR: www. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. să con ină informa ii concrete. . defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. pentru solu ionarea problemelo r. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte or i ave i o plângere. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria d e competen ă a APDRP. Paşii de urmat pentru ob inerea garantării investi iilor efectuate prin FEADR Ghidul Solicitantului – Măsura 313 49 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.madr. De asemenea.consultan ă privind realizarea proiectului.apdrp .ro şi www. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Ghidul Solicitantului – Măsura 313 50 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .*** / *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 51 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->