P. 1
59155058 GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice

59155058 GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice

|Views: 18|Likes:
Published by Bianca Daba

More info:

Published by: Bianca Daba on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activită ilor turistice” Versiunea 03 din septembrie 2009 Ghidul

Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor benefi ciari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specif ice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi d epunerea proiectului de investi ii, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi d erulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine lista indicativă a tipuril or de investi ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizel e şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al S tudiului de Fezabilitate şi al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a doc umentelor. IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndru marele editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDR P din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile d e internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitan tului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 2 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

CUPRINS 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5 .2

PREVEDERI GENERALE Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice……......... ................ PREZENTAREA MĂSURII 313 Cine poate beneficia de fonduri neramburs abile................................................. Condi ii minime obligator ii pentru acordarea sprijinului ...................................... Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile .............................................. .................. Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile ................ ...……...…............................ Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (inten sitatea sprijinului) .............. Criteriile de selec ie ale proiectului ..... ................................................................. ACCESAREA FOND URILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Completare a, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are ............... Contrac tarea fondurilor ............................................................... ....................... Achizi iile ............................................ ................................................................ Plata ......... ................................................................................ .......................... INFORMA II UTILE Documentele necesare întocmirii cereri i de finan are ............................................ 35 Lista formularelo r disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 43 Dic ionar …………..... ........... 45 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................….... 48 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ............ .............................. link www.apdrp.ro Anexa 2 – Model Studiu de Fezabil itate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro .......................... ................................................................................ link www.apdrp.ro 24 30 33 34 6 8 10 14 16 18 5 5.2.1Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitan i publici şi ONG .. ..... 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ.................................... ....... link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro 3 Pagina 5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii priva i……… Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici…….. 5.4 Anexa 4 Doc umente conexe cererii de finan are 5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprind ere…………..………. 5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie cofinan are proiect…..………….………. 5.4.3 Anexa 4.3 De rma în dificultate……....………. ajutoarelor de minimis ……..................................... ..……. 5.4.5 Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.1 2 5.13 5.14 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................ . Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... Anexa 7 – Fişa Măsurii 313 ..................................................... Anexa 8 – Acte No rmative utile ................................................ Anexa 9 – Lista com unelor dezvoltate dpdv turistic ................. Anexa 10 – Lista comunelor cu po ten ial turistic ridicat .......... rural………………..………....................................... ...........… Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ... ......... ................................................................................ .............. link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www .apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.r o link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link w ww.apdrp.ro link www.apdrp.ro 5.4.4 Anexa 4.4 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a Anexa 11 – Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specific e locale Anexa 14 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de aju tor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural” ................................. ............. link www.apdrp.ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 4 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

în special pentru tineri şi femei. Creşterea şi îmbunătă irea structurilor de primir turistice la scară mică.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătă irea c zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltar ea activită ilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de l ocuri de muncă şi a veniturilor alternative.222.265. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. este de 837. Obiectivele specifice se referă la: 1. 2. Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din 2008 până în 2013. 2. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 5 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. îmbunătă irea şi diversificarea infrastructuri serviciilor turistice. 3.774 Euro din care 9. 4. Creşterea valorii a dăugate în activită i de turism. Crearea facilită ilor recrea ionale în vederea asigurării accesului la zonele natu rale de interes turistic.8 06 Euro. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 3. Contribu ia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544. Crearea şi men inerea locurilor de muncă prin activită i de turism. Obiectivele opera ionale se referă la: 1. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică. Crearea.540. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. alcătuit din contribu ia publică şi contribu ia privată.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri: • • con tribu ia Guvernului României – 20% contribu ia Uniunii Europene – 80% Costul total. precum şi la creşterea atractivită ii spa iul ui rural.

Statutul de micro-între prindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi iii vor fi doar cei organiza i conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. .1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întrepri nderile1 (vezi defini ie dic ionar) Persoane fizice (neînregistrate ca agen i econ omici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finan are să se autoriz eze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să func ioneze ca microîntreprinde e. această modificare neafectând res pectarea criteriilor de eligibilitate şi selec ie ale cererii de finan are Comunel e prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare. 26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii. iar in situa ia în care. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activ ită ilor economice de către persoanele fizice autorizate. 1 Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată. ONG-ur i. Această categorie e beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4. se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică. înfiin ate de unită ile administrativteritoriale (în cazul de fa ă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proie cte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor ser vicii publice. modificata si completata. 361/2003 şi în legisla ia na ion ală în vigoare Legea 346/2004 (având mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală etă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiin ate co nform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. de drept privat şi de utilitate publică. 215/2001 a administra iei public e locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonan a Guvernului nr. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în urma autorizării. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. definite conform legisla iei na ionale în vigoare.5 la Ghid) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 6 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 313 2. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. as ocia ii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică. se modifică reprezentantul legal al pro iectului. aşa cum sunt definite în OUG 44/2008. ATEN IE! Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării a gricole. întreprindere famili ală sau întreprindere individuală. 2 Ordonan a de Urgen ă nr. 3 Conform Legii 215/2001. cu modificările şi completările ulterioare).

datele utilizate pe ntru calculul numărului mediu de salaria i. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-î treprindere dacă cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. . 300/2004. pentru doi ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. ale căror situa ii financiare nu au fost aprobate. 6 (2) al Legii nr. conform OUG 38/2009. aceasta nu îşi va pierde calitatea de întrep indere mică. 4 al Legii nr . 6 (1) al Legii nr. ATEN IE! Reprezenta ntul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Com une şi Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare.1la Ghid. în conformitate cu Legea nr. Finan area unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii d e beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Program ul SAPARD şi pentru FEADR. ATEN IE ! DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art. Încadra rea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4. inclusiv a majorărilor de întârziere. în con di iile legii. 3 46/2004. cifra de afa ceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerci iului financiar şi se dec ară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art. cifra de afaceri netă anuală şi activele tot ale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar p recedent.6(3) al Legii nr. direct sau indirect. În cazul într eprinderilor nou înfiin ate. mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se prod ce în două exerci ii financiare consecutive” (art. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Dacă la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite. 346/2004. cu modificările şi completările ulterioare. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau Legii nr. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 215/200 1 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare). Ghidul Solicitantului – Măsura 313 7 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în comun ori cu titlu individual. datele cu privire la numărul mediu anual de salaria i. 346/2004). conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. aprobate de adunarea generală a ac ionarilor sau asocia ilor – art. d e către una sau mai multe organisme ori colectivită i publice.persoanele fizice autorizate. . 346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

În cazul comunelor. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar şi Anexa 4. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. iar nivelul de confort şi calitatea serviciilo r propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o margareta . comer . asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demon stra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. . O micro-întreprindere es te considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodo logice privind clasificarea structurilor de primire turistice). din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spa iul rural (atât sediul social. din ini iati va APDRP.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului • Micro-întreprinderile. • • ciarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi iei. până la fin alizarea litigiului. ONG-urile. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării. • Pentru investi i i noi. Toate dreptu rile rezervate APDRP. cuprinde totali tatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). • În cazul investi iilor în ag roturism.3 la Ghid). comunele si ADIu rile sunt beneficiari eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit. 2.beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele. Sate le aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. de tipul celor din componenta c si d. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 8 Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. turism şi profesii liberale nr. atât cele existente cât şi cele nou înfiin ate Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri. a ltele decât cele agroturistice. • Structurile de prim ire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în leg isla ia na ională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. • Pe ntru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia ag roturismului dată în cadrul acestei fişe. modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale.

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autoriza iile de mediu5 necesar e investi iei. să respecte după caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în peri metrul ariilor protejate. orice investi ie realiz ată prin PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita. suprafa a de teren af erentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturisti ce) trebuie să fie de cel pu in 1000 mp4. conform legislatiei in vigoare Depunerea ce rerii de finanţare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare. 9 la Ghi d link www. • 4 5 Suprafa a construită + suprafa a terenului din jurul construc iei. Conform protoco lului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. • Construc ia. Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plă i.ro. Reprezentantul legal trebuie sa fie: Persoana desemnata sa reprezinte solicitant ul in relatia contractuala cu APDRP.• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada de inerii de aptitudi ni manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien ă / cursuri de fo rmare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere.apdrp. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG Construc ia. vezi Anexa nr. în vederea evitării supraaglomerării şi a fragme ntării excesive a peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare). e tc. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 9 Pagina . cursuri de calificare. 567/2 008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rura • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investi ional în cir cuitul turistic. • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investi iei re spective. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitec tura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale) • Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice. după caz. este permisă doar mod ernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. un studiu de impac t asupra mediului.

Toate dreptu rile rezervate APDRP. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

• Pentru investi ii în structuri de primire turisti e altele decât cele de agroturism. a) Investi ii în infrastructura de primire turistică • Construc ia. modernizarea . Solicit antul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pen tru investiţia vizată prin proiect.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4 la Ghid). indiferent de tipul de investiţie propu să prin proiect (modernizare. 6 alte tipuri de structuri primire turistice realizate de o micro- întreprindere) având până la 15 camere. • Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit.2 la Ghid). ATENTIE! pentru incadrarea corecta a activitatil or din proiect in codul CAEN . cu cel pu in o floare/stea. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin p roiect. • inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 . trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete / stele. structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere.• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care u rmează să realizeze investi ia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel pu in 10 ani. • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinan area proie ctului (vezi Anexa 4. ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba : • fapte inscrise in cazierul fi scal. daca are datorii catre banc i. 6 În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod ob ligatoriu creşterea nivelului de confort. 7 În conformit ate cu Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. turism şi pr ofesii liberale nr.3 Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile Detalierea activităţilor eligibile potrivit codului CAEN se regăseşte în Anexa 12. extindere. investiţie nouă). solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 e ditat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Stat istica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clas ificarea structurilor de primire turistice. ext inderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri şi de agroturistice IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de pr imire turistice. Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei. 2. trebuie să declare p e propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat d e către acesta nu depăşeşte 200. comer .

10 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . Toate dreptu rile rezervate APDRP.

(f) structu ri de primire cu func iuni de cazare pe pontoane plutitoare8. ş gurarea par ială a hranei din produse locale. 8 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. turism şi profesii liberale nr. comer . Anexa nr.• Pentru investi iile în agroturism structura de primire turistică. (d) campinguri. ex. ce constituie o solu ie complem entară de suplimentare a veniturilor din agricultură. ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistice care po t fi finan ate prin această măsură sunt: I. De asemenea. trebuie să atingă standardul de calit ate de minimum o margareta. Toate dreptu rile rezervate APDRP. (b) bung alow-uri. ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activită ilor agricole cu serviciile turisti ce în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. 1 „Criterii obli gatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni de c azare de tipul navelor maritime şi fluviale”. pomicultură. achizi ionarea de echipamente de pr oducere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii. popasuri turistic e. cu func iuni de cazare: (a) vile. ca parte com ponentă a proiectelor. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. În cazul zon elor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. . culturi vegetale. Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică est onsiderată. legumicultură. etc. creşterea animalelor. ferme zootehnice. La fundamentarea investi iei în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ trebuie precizat specificul activită ii beneficiarului. livez i de pomi fructiferi. nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect. cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială. etc. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 11 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cultivarea a diferite tipuri de plante. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. căsu e tip camping. vor fi sus inute inv esti iile de racordare la utilită ile publice. (c) cabane turistice. sate de vacan ă. ce presupune contactul turistului cu activită ile gospodăreşti. investiţie nouă. În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel pu in o activitate lega tă de agricultură. în accepţiunea acestei măsuri.

iii. rafting. ATEN IE! Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. comer . a amenajărilor complementare acestora (ex: construc ii. poteci. acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. Amenajarea de marcaje turistice. Investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale f erată cu ecartament îngust. rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural. recondi ionarea echipamentelor şi utilajelor. . Construirea. amenajări de ştranduri şi piscine. trasee pentru echita ie. iv. spoturi luminoas e. pl an înclinat. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice refugiile turistice sunt structuri de primire turistice.). ATEN IE! Mijlocul de tran sport tradi ional reprezintă orice vehicul cu trac iune animală (exemplu: sanie. amplasare de indicatoare turistice. la altitudini mari. etc. modernizarea şi dotarea c entrelor locale de informare în scopul promovării. un grad minim de confort şi un număr r edus de personal de deservire. b) Investi ii în act ivită i recrea ionale i. de reg ulă. barcă cu vâsle. trăsu ră). ATEN IE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pr in proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008 . c) Investi ii în infrastructură la scară mică precum centrele de infor e. Toate dreptu rile rezervate APDRP. conectate l a sistemele regionale şi na ionale. achizi ionare de mijloace de transport tradi ionale pentru plimbări. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. panouri de direcţionare. situate în locuri izolate şi greu accesibile.. inclusiv prima achizi ie de cai în scop t uristic (cu excep ia celor pentru curse şi competi ii) şi asigurarea adăposturilor ace stora (ca parte componentă a proiectului). St ructurile de primire turistice cu func iuni de alimenta ie publică vor fi finan at e prin Măsura 312. prezentării şi vizitării turistice. etc. amenajarea de marcaje turistice. Ca urmare. turism şi profesii liberale nr. etc . Acestea nu se clasifică. i. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 12 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sunt considerate spatii eligibile. 9 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietrui re pentru alei.636/2008. etc. având o capacitate redusă.Aten ie! Locul de îmbarcare şi acostare trebuie să fie în spa iul rural (considerat ca p unct de lucru). cărări. ii. Investi ii private în infrastructura turistică de agrement in dependentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spa ii de campare. etc). refugii turistice9 de utilitate publică.

d) În fa a sau în imediata apropriere a centrului local de info rmare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită. cicloturism.) Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate exclusiv în scop turistic ! CONDI II minime de înfiin are a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – c riterii. indicat oare şi alte asemenea. b) Semnalizarea centrelor loc ale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „C ENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”. amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică. locurile de parcare tr ebuie amplasate la o distan ă de maxim 500 m fa ă de centrul local de informare şi pro movare turistică. deltaplanorism sau sporturi de echipă). Tipuri de activităţi de agrement: . .). maxim 3 loc uri de parcare. pe străzi cu circula ie intensă. . „cioplitorilor în lemn”. spectacole. sporturi individuale.activităţi sportive (nautice. dotării şi personal: Condiţiile minime de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – cr terii.DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi din care una pentru primirea publiculu i (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). Toate dreptu rile rezervate APDRP. mori de apă. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acesto r conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centre lor locale de informare. în loc vizibil. activităţi recreaţionale (băi de soare. etc. „al olăritului”. c) Drumul spre centrele locale d e informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri. Investi ii legate de înfiin area şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinu lui”. etc. seri dansan te. c) 1 echipament hardware şi software. În cazul în care acest lucru nu este posibil.v. în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti. carnavaluri. speciale cum sunt alpinism. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 13 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. acces la internet. b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix şi fax.CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică: a ) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitatilor. dotări şi personal – vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezab ilitate / memoriu justificativ cu obligativitatea de a fi indeplinite toate crit eriile mentionate mai jos. speoturism.

iar pentru proiectele care nu prevăd construc ii.1974/2006 pentru toate tipurile de ac iu ni. Confo rm Art. cât şi partea de investi ie realizată din cheltuielile neeligibile. nr. costurile de inst alare şi montaj. cu posib ilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informa iilor turistice. inclusiv achizi ionarea în leasing a acestora.RESURSE umane: a) Pers onal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism. echipamente şi dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. în limita a 5%. soft-uri. precum şi investiţiile din spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1. achizi ia d e patente şi licen e.4 Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile Finalizarea proiectului FEADR. . taxe pentru eliberarea certificatelor. dotări de uz gospodăresc şi protec ia muncii. g) spa iu amenajat pen tru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare. h) bază de date cu structu rile de primire turistice locale şi site propriu de promovare şi informare. ha rdware. f) mijloace fixe de tipul mobilier . 14 P a g i n a ATEN IE! beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligi bile.5 mil Euro. 2. avizelor şi autoriza iilor necesare imp lementării proiectelor. în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pen tru arhitec i. 55 din Regulamentul (CE) nr. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. aşa cum sunt ele men ionate în legisla ia na ională. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . studii de fezabilitate/memorii justificati ve. vor fi sus inute cheltuielile cu: achizi ionarea de utilaje. e) grup sanitar. d) De zvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Elab orare de materiale promo ionale precum prima editare a materialelor în scopul prom ovării ac iunilor turistice: broşuri de prezentare. panouri de informare. Toate dreptu rile rezervate APDRP. s iguran ă la foc şi antiefrac ie. ingineri şi consultan i.d) instala ii. de bună calitate. echipamente. etc. presupune ca Atenţie! Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare (vezi Anexa 11).

. conform art. 2. Achizi ionare a de teren/clădiri. persoana juridica. IMPORT ANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (pe rsoana fizica. 6. 12.71 (3). Contribu ia în natură. . 71(3) din Regulamentul 1698/2005. a din Regulamentul (CE) nr. Costuri opera ionale. TVA. Costuri de schimb valutar. conform art. inclusiv costuri de între inere şi chirie. Impozite şi tax e fiscale. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP. 9. car e indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea che ltuielilor cu TVA-ul din acest fond. grupul de persoane. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 13. cu excep ia TVA-ului nedeductibil. . precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indepline ste cumulativ conditiile: . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 3. 5.Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 1. TVA-ul este chelt uiala neeligibila prin FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 15 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. costurile garan iilor şi cheltuieli similare. 10. Achizi ionarea cailor pentru curse şi compe ti ii. în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari. Co misioane bancare. Cheltuieli generate de activită ile de creştere a cailor. 8. 4. al ii decât persoanele nei mpozabile. 7. Achizi ionare d e echipament second – hand. Investi ii realizate de fermierii care au activitat e de bază pescuitul şi/sau acvacultura. 11. institutia publica.1698/2005. A TENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza masura 313. Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal.nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA). Atenţie! Prin această Măsură nu sunt eligibile investiţiile privind achiziţionarea de vehic le şi ambarcaţiuni autopropulsate.este suportat in mod real si definitiv de c atre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse). c a şi activitate principală.TVA-ul este nerecuperabil. Achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta ser vicii de transport în numele ter ilor şi de mijloace de transport pentru persoane. lit.

intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 70%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi Important! Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele).. Toate dreptu rile rezervate APDRP. 16. instala ii şi echipamente. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. etc. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. dobânzi. sex. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului. Pentru investi iile generato are de profit. etc. 15. ale Regulamentului 10 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din reg iunea Bucureşti – Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. în conformitate cu harta regională priv nd ajutoarele de stat. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 16 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 70.000 Euro/proiect. Invest i iile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. Pentru investi iile în interes public negeneratoare de profit. 11 Intensitatea sprijinului pu blic nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi c u 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. apartenen ă politică sa ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEA DR. utilaje. Beneficiarii acestei fără discriminare pe criterii de vârstă.14.000 investi ii în turismul rural. Costuri privind închirierea de maşini. asoc iaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi neg neratoare de profit. igioasă. 50%11 din tota Euro/proiect pentru alte tipuri de măsuri vor primi tratament egal origine etnică.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investi lul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200. 2. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. rasă. a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate. cu modificările şi compl etările ulterioare. ii în agroturism. ii. cu e xcep ia studiilor tehnice. intensitatea spr ijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligib ile şi nu va depăşi valoarea de 200.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) i. prim a de asigurare. solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulam entului Consiliului (CE) nr. în confo tate cu harta regională privind ajutoarele de stat. . 224/20 08 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Ju rnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 . ale Hotărâr i Guvernului nr.000 Euro/beneficiar). 2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE CUM ULEAZĂ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL. . 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 8 7 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”. Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii cerer ii de finan are. Toate dreptu rile rezervate APDRP. privind ajutorul „de minimis”. cu referire explicită la Regulament ul Comisiei (CE) nr. PISCICOL ŞI FORESTIER ). 87 şi 88 a l Tratatului de instituire a Comunită ilor Europene. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. respectiv.567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilo r economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în s a iul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 an i fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 2 00. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 17 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea poten ială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subven ie brut ) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia.12. şi. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianu arie 2007.Comisiei (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1998/2006 de aplicare a art. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sa u de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este fina n at în totalitate sau par ial din surse de origine comunitară. 1698/2005. jurnalul oficial l 379 din 28. Prevederi privind ajutorul de sta t Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.000 Euro. Valoarea m inimă eligibilă a unui proiect este de 5. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art.

000 Euro investi i. . c) sau d). Proiectele care acop eră o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/inve i de turism.2.apdrp. amen ajarea de marcaje turistice. b). c) sau d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 18 P a g i n a b) „Investi ii în Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului. Proiecte car e au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utiliz ate în scopul desfăşurării activită ii turistice. în vederea amenajării structurilor de primire turistice. link www. v.6 Criteriile de selec ie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de s elec ie. ii. etc. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Proiectele care prin activitatea prop usă crează mai mult de un loc de muncă/25. Proie cte integrate. Proiecte integrate.). conform următoarelor criterii de selec ie: Pentru componenta a) „Investi ii în infrastructura de primire turistică” şi act ivită i recrea ionale”: i. care combină ac iuni din componentele: a). care combină ac iuni din componentele: a). viii. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punc t de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în func ie de poten ialul turistic A nexa 10 la Ghid. iv.ro. iii. în baza căruia fiecare proiect este punctat. vii. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fondur i comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. vi. Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Proiecte care prevăd prin activitate propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă. Pentru compon entele c) „Investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare. b). Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1.” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor tur istice legate de turismul rural”: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER).

000 Euro investi i (valoa rea de 25. Punctaj 1 15 Max 20 5 10 15 20 2 3 10 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 19 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Formula: Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locur i de muncă nou create <= 25000 Euro. Toate dreptu rile rezervate APDRP.000 euro. Sistemul de punctare este următorul: Nr. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar car e nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere. punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu in unui loc de m uncă raportat la 25. Criterii de selec ie Pentru componentele a) şi b) Aplicantul nu a mai beneficiat d e sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. ≤2 3-4 5-6 7 .000 Euro investi i în func ie de tipul şi data înfiin ării solicitantului): Pe ntru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru microîntreprinderile în func iu ne.Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos. Dacă valoare ajutor n erambursabil / număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro. a bazelor de date F EADR/SAPARD si/sau documentul 11.10 Proiectele care pr in activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp din tre data ultimei plati efectuate pentru investi ia similară şi data depunerii prezen tului proiect este mai mare de 3 ani. .apdrp. proiectul nu primeşte pu nctaj Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ (punctul 7. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ări nerambursabile – solicitate şi/sau ob inute. crt. Se punctează criteriul automat dacă solicitant ul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. proiectul primeşte punctaj.2 pentru solicitan ii care comple tează memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. Verificarea se va face pe baza Anexei 10 la Ghid link www.2 din studiul de fezabilitat e completat de solicitan ii priva i şi punctul 3.ro.

punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru c omponentele c) şi d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 20 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. Proiect e care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile u tilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. Proiecte integrate care combină minim 2 ac iuni din componentele a). Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea în baza de date FEADR. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi d emonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ (descrierea proiectului) . c) sau d). cu vârsta sub e ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. Punctarea acestu i criteriu se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din Sectiunea F la Cererea de Finantare. TOTAL 15 5 10 6 10 7 10 8 10 100 Pentru componentele a) şi b). Societate cu răspunder e limitată. Punctarea acestui criteriu se va fa ce numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Mem oriu justificativ şi cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surs e regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect. după cum urmează: Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA). Întreprindere individuală.4 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiec tului. cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cerer ii de finan are a proiectului. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tra di ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi iona le de marcă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . în vederea amenajării structurilor de primire turistice. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare m en ionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia . Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identi tate. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în bugetul indicativ totalizator al proiectului şi bugetele pe componente. devizul general si bugetul indic ativ. titularul – întreprinzator per soană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului . b).

Proiecte incluse într-o strategie de promovare na ional/regional/jude ean sau loca l (de tip LEADER); 1. la nivel

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Jude ean / Agen ia de Dezvoltare Regională (documentul 21 din lista docu mentelor justificative) sau Investi ia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării AD -ului respectiv (dacă este cazul). Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism. 25 2. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de către pri măriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificativ e şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrie rea proiectului). Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demon strat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului). P romovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesulu i turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradi ionale, serbări pastorale, f olclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expozi ii de obiecte trad i ionale, etc. prin ac iuni de promovare şi informare. Proiecte integrate, care co mbină ac iuni din componentele: a), b), c) sau d) Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09 .01.2008 si avizat conform legislatiei in vigoare pentru solicitantii publici sa u in Studiu de fezabilitate intocmit conform continutului cadru pentru solicitan tii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului sau in Memo riu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj (p entru solicitantii privati sau pentru solicitantii publici, dupa caz, conform mo delului din Ghidul solicitantului). TOTAL 30 3. 20 4. 25 100 Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru proiectele integrate se aplica criteriile de selectie aferente componente i dominante Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie, cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 21 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu

rile rezervate APDRP.

selectate. cu punctaj egal. Toate dreptu rile rezervate APDRP. vor exista proiecte cu acelaşi puncta j şi aceeaşi valoare. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 22 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Criterii de departajare a proiectelor eligibile. după aplicarea criteriilor de departajare.Pentru proiectele integrate se aplică criteriile de selec ie aferente componentei dominante. în ordine crescătoare. toate aceste proiecte vor primi finan are. . selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile. se face în f unc ie de valoarea eligibilă a proiectului. Dacă.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.00 0 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financia r (subven ii. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 23 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în acelaşi timp şi pentru acel eaşi tipuri de investi ii. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 200 7. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. chiar dacă are în derulare proiecte de investi ii diferite finan ate prin Programu l SAPARD. Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii cererii de finan are. în cadrul măsurii 313. credite cu dobândă preferen ială. Precizări referitoare la no iunea de A C IONAR MAJORITAR: O persoană fizică/persoană juridică care este ac ionar/asociat majori tar în sensul majorită ii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul ac iunilor/păr ilor sociale) din punct de vedere al ac iunilor/păr ilor sociale în do uă sau mai multe societă i nu poate solicita fonduri FEADR. etc). Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinan ate pr in FEADR. în acelaşi timp şi în cadrul ac leaşi măsuri.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURIST ICE Principiul de bază al finan ării nerambursabile este acela al rambursării cheltuie lilor efectuate în prealabil de către beneficiar. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinan ate prin FEADR . . ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei socie tă i comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare. decât în cadrul unei singure societă i. cât şi partea de investi ie rea lizată prin cheltuielile neeligibile. presupune ca beneficiarul să finalizeze atât parte a de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. iar cumulul a jutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200. Finalizarea proiectului FEADR. ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 313. însă depunerea unui alt proiect FEADR este condi ionată de finalizarea investi iei începute anterior.

. ATEN IE! Pe ntru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR.... solicit antulpoate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Cons iliului (CE) nr..ro ATEN IE! Cererea de finan are trebuie înso ită d e anexele prevăzute în modelul standard.int) la următoarea sec iune http:www.) poate conduce la respingerea Dosarului cer erii de finan are pe motiv de neconformitate administrativă. avantajele ce vor r ezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obi ectivelor programului. Dosarul Cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opi s.. Nu sunt acceptate Cereri de finan are completate de mână. la adresa www.. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.ecb.1 Completarea cererii de finan are Completarea Cererii de finan are. ale Ghidul Solicitantului – Măsura 313 24 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În acest sens. cu modificările şi completările ulteri oare. crt.apdrp.ecb. Cererea de finan a re trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.1 Completarea. Pagină (de la. anexarea documentelor supor t în altă ordine decât cea specificată. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. . Formularul standard al cerer de finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. Toate dreptu rile rezervate APDRP.3.html – l a data întocmirii studiului de fezabilitate / memoriului justificativ.1. 3. cu următoarele: Nr.int/stats/exchange/eurofxref/html/index. în format electronic. Modificarea modelu lui standard (eliminarea. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.) Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finan are. Cererea de finan are trebuie redactată pe calculator. Titlul documentului Nr. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are Dosarul cererii de finan are con ine cererea de finan are înso ită de anexele tehnic e şi administrative conform listei documentelor. etc. Anexele Cererii de finan are fac parte inte grantă din aceasta.en. legate într-un singur dosar.. inclusi v a anexelor acesteia. se va face conform modelului standard. în limba română. La întocmirea cererii de finan are se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central europene (www. până la. renumerotarea sec iunilor.

resp ectiv. . Exemplarele vor fi marcate clar. împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi P escuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.2 Depunerea dosarului cererii de finan are Cererile de finan are odată finaliz ate se multiplică în două exemplare de către solicitant. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Dosarele Cererilor de finan are sunt depuse personal de către reprezentantu l legal. sau de către un împut ernicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. respectiv „COPIE”. o Este necesara constituirea unei garan ii financiare corespunzătoare unui pro cent de 110% din valoarea avansului o Este necesara depunerea dosarului de achiz i ii cu pondere majoritară în vederea avizării. Solicitantul trebuie să depună Cererea de finan are împreună cu toate anexele completate. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza căruia investi ia este predominantă din punct de vedere va loric. în partea superioară dreaptă. cu „ORIGINAL”. 1698/2005. împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat cop . o Ob inerea avizării şi completarea formul arului de solicitare avans la sediul OJPDRP. are posibilitatea de a solicita ob inerea avansu lui ulterior semnarii Contractului de Finantare FEADR si cu conditia sa nu depas esca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractan ta. Originalul şi o copie a cererii d e finan are. 3. Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea căsu ei core spunzătoare în Cererea de finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Regulamentului Comisiei (CE) nr. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectu lui. la OJPDRP. pe copertă. ale Hotărârii Guvernului nr. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui Ghidul Solicitantului – Măsura 313 25 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În cazul în car e proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. înai ntea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. Toate dreptu rile rezervate APDRP.1. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). şi. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finan are. cu modificările şi completările ulterioare. aşa cum este precizat în formularul Cererii de finan are.

i se explică cauzele neconf ormită ii. cu ocazia verificării conformită ii. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea conformită ii Cererii de finan are şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnarea fişei de veri ficare a conformită ii. Aceeaşi cerere de finan are poate fi declarată neconformă d e maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. dacă e te prezentată atât în format tipărit. precum şi valabi litatea acestora (dacă este cazul). 3. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele o inale. în caz contrar. Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformită ii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştii dacă cererea de finan are este conformă sau. în prezen a solicitantului.exemplar complet al Dosarului cererii de finan are. copiil e trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezent ul legal al solicitantului. . Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP. După verificare pot exista do uă variante: Cererea de finan are este declarată neconformă. acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformită ii. dar care. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Controlul co nformită ii constă în verificarea Cererii de finan are: dacă este corect completată. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 26 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informa ii prezenta te explicit în documentele anexate Cererii de finan are.3 Verificarea dosarului cererii de finan are 1. În cazul în care expertul verificator descoperă o er oare de formă. dacă anexele tehnice şi trative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie.1. cât şi în format electronic. bilan contabil vizat de administra ia financiară). proiectul nu este considerat neconform.

. evaluator poate cere informatii Ghidul Solicitantului – Măsura 313 27 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. dacă pe parcursul verificărilor şi implemen tării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. expertul suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. Verificarea eligibilită ii tehnice şi financiare constă în: verificarea el igibilită ii solicitantului. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ II CERER II DE FINAN ARE Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: OJP DRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici fără lucrări de construc ii si/sau montaj. La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situa ia în care sunt c riterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare. Dacă Cererea de finan are este declarată c onformă. verificarea bugetului indicativ al proiectului. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite d e la solicitant. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru cl arificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa ă de cele men ionate în cererea de finantare.Cererea de finan are este declarată conformă. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a soli ita documente sau informa ii suplimentare. verificarea studiului de fezabilitate şi a tu turor documentelor anexate. CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici cu lucrări de constr uc ii si/sau montaj. se trece la următoarea etapă de verificare. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. In caz de suspic iune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă drept ul de proprietate. verificarea criteriilor de eligibilitate. 2. APDRP – nivel central – pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. Toate dreptu rile rezervate APDRP.

cer erea de finantare va fi declarata neeligibila. In cazu l in care restul documentelor din cererea de finantare nu sunt in conformitate c u forma ceruta la cap.2. Alocarea financiară publică a măsurii şi nu ul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.1 Constr uc ii şi instala ii.1 si pct. Exper tul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (e tapa verificării de birou) cu realitatea. acordurile. 4.1 „Documentele necesare întocmirii cererii de finan are”. Nu sunt p ermise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. . utilajele / montajul care sunt neelig ibile. se vor preciza care sunt echipamentele. 3.proiectul este neeli gibil. este Ghidul Solicitantului – Măsura 313 28 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. SELEC IA PROIECTELOR Măsu ra va beneficia de o alocare financiară anuală. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spa ilor / instala iilor ce se vor executa. 3. În urma acestor verificări pot exista două situa ii: . 4. VERIFICAREA PE TEREN A CERERIL OR DE FINAN ARE Verificarea pe teren se realizează de către: OJPDRP – pentru cererile de finan are depuse de către beneficiarii priva i/ publici. autoriza iile au fost eliberate de catre a utoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective. APDRP – nivel central pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. 4. In cazul cererilor de finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel cen tral. informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct. Toate dreptu rile rezervate APDRP.3. pentru a se asigura de corectitudinea răsp unsurilor. in cazul cand avizele. Pentru restul subcapitolelor de la cap. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. . 4. Scopul vizitei pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în anexel e tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus.

precum şi criteriil e de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Comitetul de Selec ie est e un organism tehnic. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punc tajului de selec ie. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LA NSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii.5). prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componen ă r eprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pen tru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Manage ment. după cum urmează: Când valoarea totală a proie ctelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Anvelopă financiară 65% 17% 15% 3% În cazul proiectelor integrate. amenajarea de marcaje turistice. Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alo cată măsurii în cadrul unei sesiuni. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului ob inut şi care îndeplinesc pragul min im de punctaj şi o va transmite Comitetului de Selec ie. etc. C omitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor care îndepli nesc punctajul minim. DE Alocarea financiară publică a măsurii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . Ghidul Solicitantului – Măsura 313 29 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În acest sens. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetu l de Monitorizare a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte. finan area acestora va fi acoperită din anvelopa fin anciară a componentei dominante.. c) investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de i nformare. este împăr ită în func ie de anvelopa financiară ast Componente a) investi ii în infrastructura de primire turistică. sistemul de pu nctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. Rolul Comitetului de Selec ie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finan area proiec telor pe baza listei primite de la APDRP. b) investi ii în acti vită i recrea ionale.stabilit de Comitetul de Monitorizare.

cu modificările şi completările ulterioare. APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de finan are în vederea contractării.Criterii de departajare a proiectelor eligibile. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2009. 3. după aplicarea criteriilor de departajare. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz.2 Contractarea fondurilor După primirea Raportului de selectie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate (numai originalul cererii de finantare). iar pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 p uncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. pentru componentele a) şi b). a celei de departajare. Aprobarea direc torului general al Autorită ii de Management reprezintă decizia finală asupra selec ie i proiectelor depuse şi a finan ării lor.09. reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor su nt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22. se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului. toate acest e proiecte vor primi finan are. Dacă. în cazul în care mai rămân pr oiecte fără finan are. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare.2008. Toate dreptu rile rezervate APDRP. cu punctaj egal. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 30 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. selectate. cu punctaj egal Depa rtajarea proiectelor eligibile. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. În cazul în care valoarea anuală alocată pentru ură nu se angajează în totalitate. cu diferen a se va suplimenta alocarea financiară a a nului următor. acestea vor fi restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finan are. ATEN IE! Pentru Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice”. . se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan ar e care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. selectate. în ordine crescătoare.

inst ala ii.ro. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi n ici nu anun ă APDRP. înso it de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut.Beneficiarii sunt Notifica i în vederea prezentării la sediul Centrului Regional de care apar in. prin intermediul unei notificări în care justifică modi ficarea. precum şi Autoriza ia privind constituirea ca persoană fizică aut orizată conform Legii nr. pentru semnarea contractului de finan are. Angajamentul se ataşează cererii de f inan are şi va preciza că. . întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Beneficiarul transmi te la APDRP bugetul modificat. ATEN IE! Durata de execu ie a contractului de finan are este de maxim 3 ani pent ru proiectele care prevăd investi ii cu construc ii şi/sau montaj si este de maxim 2 an i. pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje. in conformitate cu OUG 38/2009) / OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice au torizate. 300/2004. (valabilă 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. iar modificarea se limitează la redistribui rea a maxim 10% din suma ini ială alocată cheltuielilor eligibile. beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate şi să func i oneze ca micro-întreprinderi.apdrp. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. echipamente şi dotări noi. între capitolele bu getare. cu modificările şi completările ulterioare. În condi iile nerespectării duratei maxime de execu i e a Contractului de Finan are. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării de selectie. Toate dreptu rile rezervate APDRP. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar. În caz de neprezenta re în termen a documentelor. solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Reg istrului Comer ului. fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. în termen de Ghidul Solicitantului – Măsura 313 31 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna contractul de fin an are. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi www. Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul princi pal al proiectului şi investi ia ini ială. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii noti ficării privind selectarea cererii de finan are.

conform declaratiei din Anexa 4.2010 si care a optat in Cererea de finan are sau pana la data depunerii primei cereri de plata. Plafonul maxim al ajutorului pe care il poate primi un beneficiar al acestei masuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depasi 200. Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea aviz ului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii.20 0931. este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execu ie ini iale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansu lui până la data încheierii duratei de execu ie ini iale prevazută în Contractul de Finan are.4. pentru obtinerea valorii avansului în vederea demarării inve sti iei. Până la data semnarii contractului de fina ntare incheiat cu APDRP beneficiarul trebuie sa informeze asupra oricarei forme de ajutor de stat. inclusiv asupra altor ajutoare obtinute potrivit regulii „de mi nimis” pentru aceleasi costuri eligibile ale proiectului. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Garan ia financiară se depune odată cu Dosa rul Cererii de Plată a Avansului. Anexa V la Contractul de Finan are. Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de do cumente justificative conform cerin elor APDRP prezentate în Instruc iunile de pla tă.maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la contractul de finan are. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI Pentru be neficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01. 12 In conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 32 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.01. Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractanta plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execu ie. eli erată de către o institu ie financiar-bancară.000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali. APDRP poate să acorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului pub lic. care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%.12. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil d in partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. beneficiarul este obligat să dep ună o garan ie financiară. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile. .

Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi i i publice este obligat să depună la CRPDRP documenta ia de achizi ii.Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarul ui si ofertanti. ATEN IE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. Lista furnizorilor care nu-şi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al AP DRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.: Dosar achizi i i prestări servicii). Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. de maxim 12 luni. Beneficiarul c are aplică legisla ia de achizi ii publice. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 33 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. se calculează de la data intrării în vi goare a contractului de finan are. APDRP p oate. sau la CRPDRP.Serviciul Achizitii în max im 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel pu in un Dosar de achizi ii (ex. pentru achizi ii care prevăd construc ii si/sau montaj. Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP. . cu pri vire la furnizorii acestuia care nu se achită de obliga iile contractuale. Durata aferentă derulării procedurii de achizi i i.Detinerea de catre una din firmele participante a pa chetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. dosarele de achizi ii . de la semnarea contractului de finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . după o verificare prealabilă. de maxim 3 luni. inclusiv avizarea acestora.3 Achizi iile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achizi ii începând cu data pri mirii Notificării de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de ach izi ii). să includă informa iile despre aceşti furnizori în List furnizorilor care nuşi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR. respectiv de maxim 4 luni. este obligat să finalizeze în maxim 12 lun i de la semnarea contractului de finan are toate procedurile de achizi ii public e. În contextul derulării achizi iilor private.Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confiden tialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul s ubscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliu l de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre oferta nti sau subcontractanti . . se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finan a re. în maxim 3 luni pentru achizi ii simple. conflictul de interese se definest e prin: .3.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de z ile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu instraineze si/sau sa nu modifice proiect ul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. lucrări sau produse. în două exemplare pe suport de hârtie. Dosarul Cererii de Plată trebuie să c uprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. Eficien a ut ilizării fondurilor. Recunoaşterea reciprocă. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 34 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Trata mentul egal. Toate dreptu rile rezervate APDRP. la adoptarea o ricăror decizii. Propor ionalitatea. Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Transparen a.apdrp. trebuie avute în vedere următoarele principii: Nediscriminarea.ro. Asumarea răspunderii. Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Decl ara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. la care ataşează pe s rt magnetic documentele întocmite de beneficiar. 3. .Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private şi publice de către benefi ciarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servic ii.4 Plata Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

28/09. sau Studiu de fezabilitate. după caz. întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului Copie b. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: Nr crt Denumire Document a. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat con form con inutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri. .2008 pentru sol icitan ii publici si pentru ONG-uri. conform modelului care est e anexat la Ghidul Solicitantului) Copie DA Exemplar original Exemplar copie Prezentarea originalelor la depunerea proiectul ui Original Copie Nu este cazul Pentru documentele „copie” se solicita si originalul documentului pentru a se verifi ca concordanta copiei cu originalul 35 P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construc ii si/sa u montaj.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor exi stente se atasează la Studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asup ra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. (pentru priva i sau pentru publici. 1. insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratu l de Stat in Constructii.01. pentru proiecte c u lucrari de constructii si/sau montaj.

dacă este cazul. 3. daca este cazul 4. cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arh itectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului) Sau 3. 3. 2. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al . in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatar e.2. Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 36 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sau Declaratia d e inactivitate inregistrata la Administratia Financiara.3 Avizul tehnic eliberat de Autoritatea Navala Romana. îns o it .1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prevăd construc ii.1 Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clăd irea/ terenul este inclus în domeniul public/privat al comunei). Situa iile financiare (bilant. sau Pentru persoane fizice autorizate. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul a rhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor d in Romania . asociatii familiale. conform modelului d in Ghid. intreprinderi ind ividuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile real izate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Fina nciara in care rezultatul brut ob inut anual sa nu fie negativ. Şi/sau Copie Copie DA 4. cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Şi Copie Copie DA Copie Copie DA 3.2. de actul de transfer a drepturilor şi obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are.2 Pentru ONG / Micro-întreprinderi /Persoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asu pra clădirii Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau Contra ct de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construc ia. de comodat. (alte tipuri de folosint a conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia. dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redeven ei şi alte clau ze. dacă este cazul. şi /sau Avizul/acordul administratorului/prop rietarului terenului apar inând domeniului public/privat. altul decât cel administra t de primărie. Contractul de concesiune va f i înso it de adresa emisă de concendent care con ine: . dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract. . concesiune. înso it de acordul autorită ii de inătoare (în cazul în care terenul este nclus în domeniul public/privat sau administrarea unei autorită i publice locale.situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. care sa certifice dreptu l de folosinta al terenului: contract de inchiriere. al ta decât solicitantul). de comodat. şi / sau Document ce atestă proprietatea asupra terenulu i pentru domeniul privat al comunei Copie Copie DA Copie Copie DA si/sau alt document incheiat la notariat. să se men ioneze care este suprafa a sup usă acestui proces Sau alt document incheiat la notariat.suprafa a concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări p ivind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da. care sa certifice dreptul de folosinta al ter enului: contract de inchiriere.Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realiz ează investi ia. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie . dacă este cazul. 4.

Copie DA 37 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .

de studiul de impact. dacă este cazul. care să certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investi iei în confo rmitate cu proiectul verificat de DSVSA jude eană. Copie Copie DA Copie Copie DA . 6. înso it.realiza investitia. unitatea va fi în concordan ă cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar ve terinar şi pentru siguran a alimentelor Pentru unită ile care se modernizează: 7. Adeverin a conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM sau Acor d de mediu. 6. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cerer ii de finantare. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 6.2 Au toriza ia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguran a alimentelor/ Notifi care de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitar veterinară şi siguran a alimentelor. eliberate de Autoritatea competentă pentru protec ia mediului.3 Nota de constatare privind condi iile de mediu. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are 5. respectiv a municipiului Bucure sti.1. Avizul sanitar privind constatarea con formitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sănătate publică sau Notificare privin d constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publ ica Sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condi iilor de igienă şi sănăta e publică. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si 7.2 Notificare. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si/sau 7.1 Aut oriza ia Sanitară / Notificarea de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia s anitară.

7. Toate dreptu rile rezervate APDRP. . Copie Copie DA Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 38 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică 9. 8.5) insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiu l rural. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitat ea investi iei • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea i nvesti iei. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectu lui. cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. Toate dreptu . cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea i nvesti iei • angajamentul de a suportă cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului C omer ului conform legisla iei în vigoare 9. Original Copie Nu este cazul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 39 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie Copie Copie DA DA 9. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul lo cal de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajam entul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau g hid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistică 8. conform le gislatiei in vigoare.1 Pentru comune şi ADI Consiliului/ilor Local/e pentru Hotărârea instrumentarea proi ectului.8. pentru investitiile noi. pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în ex ploatare.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cere rii de finan are şi semnarea contractului de finan are (Vezi Anexa 4.1 Certificat de înr egistrare fiscală 9.

.rile rezervate APDRP.

costul şi stad iul proiectului. reorganizare judiciară sau faliment. existenta pu nctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lic hidare. în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iil or şi funda iilor şi b) Act de înfiin are şi statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomu nitară (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are). tip de investi ie. pentru aceleaşi tipuri de investi ii.5. cu modificarile si completarile ulterioare. divizare (Legea 31/1990. c) Statutul asociatiei si f undatiei 9. 10 .9. proiect că va asigura cofinan area proiectului şi cu precizarea sursei de cofinan are.1.4 Pentru ONG: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilo r b) Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe terme n nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are) Sen tinta judecatoreasca de infiintare si.2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii 10. fuziune. anexa la Ghidul So licitantului. daca e cazul. 11 Raportul asupra utilizării altor programelor de finan are nerambu rsabilă (obiective. perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solic itan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani. lista cheltuielilor eligibile.1 Certificat cons tatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare. 12. conform Legii 85/2006. Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive. 10. Declara ie pe proprie raspunder e a solicitantului dată de reprezentantul legal de 12. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie DA Original Copie Nu este cazul . republicata).

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate dreptu rile rezervate APDRP.Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul 40 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. .

de către: • Organul fiscal competent din subordi nea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice.2. 112 şi 113 din OG 92/2003. 13. restante. pentru obliga iile fiscale şi soc iale de plată către bugetul general consolidat al statului. după caz. sau extinderea structurilor de primire turis tice. întreprinderea. Aceste certificate trebuie să atest e lipsa datoriilor fiscale. pentru obliga iile de plată către bugetul local.2 Graficul de eşalonare a datoriilor. adresa băncii/ trezoreriei. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP.12. Declaratie pe proprie ra spundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnată de per soana autorizată să reprezinte 14. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie . în 13. Declaratia va fi data de Microintre prinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali Aviz specific p rivind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Turismulu i pentru construc ia/ modernizarea.1 Certificate de atestare fiscală. locale. Certificat de clasificare eliberat de Mini sterul 16. în cazul în care această eşalonare a fost acordată. 15. raza cărora îşi au sediul social şi/sau punctul de lucru (după caz . emise în conformitate cu art. sociale. republicată. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezo reriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea. privind Codul de Procedură Fiscală. • Autorită ile administra ie i publice locale. şi pentru modernizări Declara ie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului d e confort cu cel pu in o floare/stea. Turismului pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul moder nizării / extinderii). 13.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 41 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. .

cumul a ajutoarelor de stat şi a a jutoarelor de minimis. cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. pentru suprafe e mai mici de 1 hectar. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Copie Copie DA zonă omogenă = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geogra fic/socio-economic/ al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activit te viticolă. actionar) Sau Declara ie pe propria răspundere care să men ioneze că beneficiarul pr oiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire pr ofesională. Declara ie pe propria răspundere a so licitantului privind respectarea regulii de 19. înaintea ultimei plă i a ajutorului. de aptitudi ni manageriale/de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experi en a. document care sa certifice pozitia in societate carte de munca . până la finalizarea proiectului. floricolă etc). etc.) (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru car e va prezenta 17. Pentru investi iile din cadrul componentei c) şi d) adeveri n e eliberate de primăriile din 20. zona omogena13 respectivă. de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect. Adresă emisă de Consiliul jude ean/ADR care să confirme că investi ia se încadrează într-o 21. . privind activită ile/ i nvesti iile în turism realizate. 1 …………………………. Pentru i nvesti iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură din care sa reiasă înscrierea în registrul fermelor. strategie de dezvoltare locală sau jude eană. Alte documente justificative. 18. cursu ri de calificare.17 Copie după diploma de studii / certificat de formare profesională care să facă dovada de inerii. avize (se vor specifica după caz) 22.. pentru suprafe e e gale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile lo cale. meşteşugărească. dacă e cazul.

Toate dreptu rile rezervate APDRP.13 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 42 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

4.ro Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 www.ane xa 4.ro Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele car e nu prevăd lucrări de construc ii-montaj).apdrp.anexa 4.www. Toate dreptu rile rezervate APDRP.Anexa 4 .Declara ia privind respectare a regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis . link www. Documente conexe Cererii de finan are . Atenţie! Activităţile care fac obiectul înregistrării sanitare veterinare corespund codulu i CAEN 5520. 9319. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoa re.4 .ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 43 P a g i n a link Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Declaratie „firme în dificultate” .apdrp.apdrp.anexa 4.1 .anexa 4.apdrp.ro Fişa Măsurii 313 – Anexa 7 link www.ro Formulare: Actele de t ransfer şi Adresă de înştiin are (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanis / Document emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avi zul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite d e solicitant).apdrp. 9311.ro Lista comunelor cu poten ial turi stic ridicat – Anexa 10 link www.ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finan ar e.anexa 4.apdrp.5 – A ngajamentul Persoanelor Fizice Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru c are reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fond urilor nerambursabile). link www.ro Actele normative utile – Legisl a ie specifică FEADR Anexa 8 link.Declara ie cofinan are proiect .apdrp.apdrp.2 .2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP Dosarul CERERII DE FINAN ARE: Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprez intă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea ob inerii finan ării).3 . link www. 9312. link www.Dec lara ie de Microintreprindere .ro Modele Formulare de Plată – Anexa 6 link w ww.ro Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construc ii-montaj). .apdrp. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Declar a ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede pe rioadele estimative de depunere a tranşelor de plată).ro. De asemenea. pute i consulta şi descărca: Actele normative utile (Inform a ii utile – Acte normative – Legisla ie specifică FEADR). apdrp.APDRP. www.apdrp.ro .apdrp.ro . a condi iilor de eligibilitate men ionate în Cererea de Finan are şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabilă).Investi ii prin FEADR – M 313 Încurajarea activ ită ilor turistice) link www.ro Cerere a de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declara ia de cheltuieli. Alte documente al căror format nu es te elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instruc iunile de completare a Cererii de Plată. raportul de execu ie.ro Lista elementelor caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specif ice locale – Anexa 13 link www.achizi ii de bunur i/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse şi neprevăzute).ro Dosarul CERERII DE PLATĂ: Cererea de Plată pen tru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului).apdrp. link www. Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie. Toate dreptu rile rezervate APDRP. TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERN ET A APDRP (WWW.apdrp. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 44 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp.ro Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli .ro.apdrp. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. link www. etc). în pagina de interne t a APDRP.RO – INVESTIŢII PRIN FEADR – M313 ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ.apdrp.ro Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 – Anexa 12 link ww w. link www.apdrp.ro.ro. link www. Raportul de execu ie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare). link www.Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11 l ink www.apdrp.apdrp. .apdrp. publicate pe pagin a de internet a APDRP www.ro. link www.

Evalu are – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are est e analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru sel ectarea proiectului în vederea contractării. Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condi iile precizate în Ghidul olicitantului. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. dovedite în condi iile legi i. dona ii şi legate14. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. etc. obiectivele măsurii. valabil în cazul poten ialilor benefici ari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiară. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Contribu ia privată reprezintă un an umit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investi ii. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinu lui.3 Dic ionar Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de inv sti ii şi care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fonduri lor europene prin FEADR. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea completată elec tronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în vederea ob inerii finan ării nerambursabile .4. Contribu ia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în ved erea realizării propriului proiect de investi ii. aceasta este asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guve rnului României. tipul de investi ie. valabil în cazul în care poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contrib u ia financiară proprie. fie din veni turi provenite din sponsorizări. Cererea de Finan are şi Contractul de Finan are pentru FEADR. C ofinan area publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de inves ti ie prin FEADR. Bunuri lăsate cuiva prin dispozi ie testamentară. dar îndeplinesc condi iile contractării unui credit bancar. 14 Legate – Dispozi ie testamentară. Contribu ia privată trebuie să acopere diferen a dintre cofinan area publică (fon durile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 45 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Contribu ia pri vată poate fi asigurată fie din surse proprii. Un alt mod de asigurare a cofinan ării private este prin credit bancar. aria de aplicare şi ac iunile p revăzute. variabil în func ie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investi iei propuse spre finan are.

întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare d e până la 2 milioane Euro. care se realizează pe amplasamente noi sau pentru construc iile exist ente cărora li se schimbă destina ia. care se realizează pe amplasamente exis tente. acumulează datorii. Modernizarile investitiilor realizate prin Programul SAPARD se vor face fara modificarea destinatiei initiale a spatiu lui amenajat si fara dublarea cheltuielilor efectuate. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar car e de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. o firmă es te considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afacer i este în scădere. şi când mai mult de un sfert din a cest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. când se constată pierderea a mai mult de jumăta te din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. . înregistrează pierderi. „firma în dificultate” ste: a) societatea cu răspundere limitată. Micro-întreprindere nou înfiin ată (start-up) O micro-întreprindere este considerată nou înfiin ată (start-up) dacă este î in ată în anul depunerii cererii de finan are sau dacă nu a înregistrat activitate până în entul depunerii acesteia. Toate dreptu rile rezervate APDRP.Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria d e finan are a Măsurii 313 şi care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt neres pectarea condi iilor contractuale şi nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP. scade fluxul de numerar. utilaje. Ch iar în cazul în care nici una din condi iile a). Micro-întreprindere . Micro-întreprindere în d ificultate . instala ii. fără modificarea destina iei ini iale. Investi ie nouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj.în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. b ) societatea în care cel pu in o parte din asocia i răspunde nelimitat de datoriile în treprinderii. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. care întruneşte condi iile pentru a fi supusă unei proceduri p revăzute de legisla ia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. indi ferent de forma juridică. atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. aşa cum reiese din eviden ele contabile ale societă ii. Mo dernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea. reutilarea şi refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iun e şi cu autoriza ii de func ionare valabile. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 46 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. c) orice întreprindere. b) sau c) nu este îndeplinită.

El este complementar Pilonului II al PAC. Ac iunile implementate prin cei doi oni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc. lucrări. servicii. Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătă irii mediului. semnează contractul de finan a re şi care trebuie să aibă şi responsabilită i şi putere decizională din punct de vedere fi ciar în cadrul societă ii. Proiect integrat – presupune combinarea în a celaşi proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din cadrul aceleiaşi componente sau di n componente diferite ale măsurii. dar care nu a încheiat încă un c ontract de finan are cu APDRP. Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 47 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. meşteşugărească. procentul de confinan are publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. floricolă etc).Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Ga rantare Agricolă (FEGA). constituie baza plă ilor directe şi a măsurilor de pia ă. Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea. nu pot fi decontate prin FEADR. procesarea şi comercializarea produselor a gricole în Uniunea Europeană şi care acordă o aten ie crescândă dezvoltării rurale. finan at prin FEADR. servicii. Poten ial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condi iile puse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene. APDRP e Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. serv icii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în pre entul manual şi. institu ie publică cu personalitate juridică. Zona omogenă – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/socio-economic/al specificită ii activită ilor d esfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. . lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile pr ecizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR. Toate dreptu rile rezervate APDRP. în cazul în care cererea va fi selectată. cheltuielile neeligibil e nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinan are publică. ch eltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul p roiectului. Are la pre uri comune şi organizări comune de pia ă. ca atare. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectulu i care depune şi.

43. Exper ii APDRP vă pot acorda. are dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru fina n area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. nr. cât şi financiar. CRPDRP – Centrele Regionale de Plă i pentru D ezvoltare Rurală şi Pescuit. vă ajută să primiţi fina re nerambursabilă pentru proiectul dumneavoastră. atât din punct de vedere tehnic. . 48 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvol tare Rurală. APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie în Agricul ură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – deru ză fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură.ro. reclamatii@apdrp. ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. Ştirbei Vodă. care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadru PNDR. Str. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.5 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care re spectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zil e). orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor eu ropene.apdrp. APDRP vă stă la dis pozi ie de luni până vineri între orele 8:30 şi 16:30 pentru a vă acorda informa ii privin d PNDR. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea in sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne pe adr esele: Bucureşti.APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare. OJPDRP – Oficiile Jude ene de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derular ea PNDR. MAPDR – Ministerul Agriculturii. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde Ghidul Solicitantului – Măsura 313 APDRP. 4. Însă. www. structură organizatorică la nivel regional a APDRP (la nive l na ional există 8 centre regionale). structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Ofici i jude ene). este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru imple mentarea Politicii Agricole Comune. Padurilor şi De zvoltării Rurale. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. sector 1.

verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocm it respectiva reclama ie sau sesizare. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris.ro. pentru solu ionarea problemelo r. să con ină informa ii concrete. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. Prezentul ghid poate suferi modificări şi în co nsecin ă ultima versiunea actualizată va fi postată pe site-ul APDRP şi MAPDR: www.ro şi www. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte or i ave i o plângere. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. dacă considera i că sunte i nedreptă it.madr.consultan ă privind realizarea proiectului. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria d e competen ă a APDRP.apdrp . . nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Paşii de urmat pentru ob inerea garantării investi iilor efectuate prin FEADR Ghidul Solicitantului – Măsura 313 49 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. De asemenea. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 50 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate dreptu rile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.*** / *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 51 P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Toate dreptu rile rezervate APDRP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->