P. 1
METODE ŞI STRATEGII DE PREDARE

METODE ŞI STRATEGII DE PREDARE

|Views: 787|Likes:
Published by Mihai Mocanu

More info:

Published by: Mihai Mocanu on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

METODE ŞI STRATEGII DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE Student Badea (Mocanu) Rodica Anul II Pedagogia înv.

şcolar şi preşcolar

Originea termenului, aflată în grecescul „methodos” („metha”- către, spre; „odos”- cale,drum), îi conferă sensul de drum de urmat în vederea atingerii unui scop. În cazul particular al instruirii, este vorba de scopuri ale predării şi învăţării. În concepţia modernă, metoda de învăţământ reprezintă o modalitate de acţiune, un instrument cu ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea sau în mod independent, îşi însuşescşi aprofundează cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini etc. Situaţiile de învăţare în care sunt plasaţi elevii se caracterizează prin grade de dirijare (dirijarea realizată de către profesor) diferite. Pentru a asigura eficienţa învăţării, tendinţa este ca dirijarea realizată de către profesor să fie căt mai redusă, iar implicarea elevului căt mai accentuată. Astfel, situaţiile de învăţare se pot apropria şi chiar idetifica cu cele de cercetare ştiinţifică, de descoperire a adevărului graţie propiilor eforturi ale elevului. Valorificarea metodei de învăţământ presupune existenţa unui sistem de operaţii mintale şi practice ale binomului educaţional, graţie cărora, subictul cunoscător, respectiv elevul, dezvăluie esenţa evenimentelor, proceselor, în mod independent, sub dirijarea profesorului sau acesta i se dezvăluie de către profesor. În sens restrâns, metoda didactică reprezintă o tehnică, o modalitate de lucru, o manieră de a acţiona practic în mod sistematic şi planificat. Metoda este folosită de către profesor şi de elevi în acţiunile de predare şi, respectiv, de învăţare, ea asigurând realizarea în practică a activităţilor anticipate şi proiectate mintal, conform unei strategii didactice. Întrucât orientează şi „programează” acţiunile de predare şi învăţare, metoda rămâne subordonată lor, fără să se identifice cu ele. Practic, metoda constituie elementul de legătură dintre componentele procesului de învăţământ la nivel micro: obiective operaţionale, conţinuturi instructiv-educative, resurse umane, resurse materiale, relaţii educative ş.a. Procedeul didactic reprezintă o componentă a metodei, care ţine de execuţia acţiunii, o tehnică particulară cu rol de instrument al metodei. El constă într-un sistem de operaţii intelectuale şi/sau practice ale elevilor,

Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. în care metodelor didactice le revine o importanţă deosebită. iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. ierarhizate şi integrate într-un mod unitar de execuţie. se acreditează ideea transformării elevului în subiect al acţiunii instructiveducative şi implicării sale active în realizarea acestui proces. cu precădere în activitatea didactică. Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi. ordonate. de utilizator şi de contextul în care este folosită. iar un procedeu poate dobândi statutul de metodă în situaţiile de instruire ţn care este folosit. astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare. Între elementele constitutive ale procesului intsructiv-educativ se stabileşte o relaţie de interdependenţă. acţiuni şi operaţii. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente. Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. În conformitate cu principiile didacticii moderne. Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale. expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. Metodele tradiţionale. apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare. Semnificaţia metodelor depinde. prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. contribuind la valorificarea lor eficientă. fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. în cea mai mare măsură. Aşadar. Relaţia dintre procedeul didactic şi metoda pe care o sprijină este flexibilă şi dinamică: o metodă poate deveni procedeu al unei metode considerată principală în activitatea instructiv-educativă. selecţionate în funcţie de caracteristicele situaţiei de în văţare. Reevaluarea permanentă a metodelor . o metodă poate fi considerată un sistem omogen de procedee. subordonat metodei respective. În acest context. este pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee.operaţii care transpun în plan practic modalitatea de acţiune a metodelor.

tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. să nu conducă la răspunsuri monosilabice. Întrebările puse elevilor trebuie să stimuleze participarea activă a acestora la lecţie. Folosirea conversaţiei euristice ca metodă de învăţământ solicită profesorul la o pregătire temeinică. Acest lucru este posibil pentru că întrebările îl determină pe elev să efectueze o investigaţie în universul informaţiilor de care dispune. să satisfacă • . să stimuleze efortul elevilor în formularea răspunsurilor. precise. Rolul esenţial în folosirea acestei metode îl are modul în care sunt formulate întrebările. folosită pentru a-l conduce pe elev printr-o serie de întrebări la descoperirea de noi adevăruri. o Conversaţia catehetică. concise. Adresarea lor trebuie să se facă într-o succesiune logică. orientează gândirea pe calea descoperirii adevărului. prin care elevii sunt puşi în situaţia de a reproduce cunoştinţele anterior asimilate. METODE TRADIŢIONALE: Metoda conversaţiei este o convorbire sau un dialog ce se desfăşoară între cadrul didactic şi elevi. divergente. scurte. Nu se poate folosi pentru a descoperi informaţii cu totul noi. să asigure însuşirea volumului de cunoştinţe prevăzut de curriculum. pentru a spori implicarea activă a elevilor în prelucrarea informaţiilor de care dispun pentru a formula răspunsuri adecvate. să lase timp de gândire pentru formularea răspunsului. corecte din punct de vedere al conţinutului şi formei de exprimare. dar să nu le sugereze şi să nu li se substituie. după un plan. cu scopul ca. de asemenea. Se recomandă folosirea întrebărilor de gândire. să se stimuleze şi să se dirijeze activitatea de învăţare. să facă o serie de asociaţii care să-l conducă la descoperirea unor noi aspecte ale realităţii. trebuie să se conformeze unor cerinţe: să fie corecte din punct de vedere ştiinţific. care sunt considerate începutul cunoaşterii şi al progresului cognitiv. Metoda conversaţiei cunoaşte două forme principale: o Conversaţia euristică. pe baza unor întrebări şi răspunsuri. desprinderea unor învăţăminte. la elaborarea unor definiţii. clare. Răspunsurile. Trebuie de asemenea să activeze întreaga clasă. deschise. să se refere la o problemă concretă. Eficienţa metodei este condiţionată de unele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească întrebările : să fie clare. să favorizeze personalizarea răspunsurilor. precise. să prezinte înlănţuire logică. să mobilizeze elevii în funcţie de potenţialul fiecăruia. gândirea elevului să fie orientată spre scopul urmărit. Aceasta pentru că întrebarea anticipează operaţiile mintale pe care trebuie să le efectueze elevul. îndeamnă la deducţii şi inducţii.

doar a aspectelor care cad în mod întâmplător în câmpul de observaţie. de trezire a interesului pentru toată lumea ce ne înconjoară. sintetică. de a supune analizei şi de a interpreta faptele în mod personal. interpretării şi explicaţiei.  noile achiziţii vor fi pe cât posibil valorificate în lecţii sau alte activităţi didactice . desene. Prin intermediul său se dezvoltă elevilor o serie de calităţi necesare oricărui domeniu de activitate : spiritul de observaţie. folosindu-se ca repere anumite întrebări problemă. obiectivitatea. dar şi un autentic exerciţiu de gândire cauzală analitică. de formare a unor deprinderi de investigare. • Observarea sistematică şi independentă: Este o metodă cu un pronunţat caracter participativ şi euristic. În cazul în care elevul nu va da un răspuns complet. în fişe speciale sau în protocoale de observare. schiţe. desene.  se va urmări pătrunderea în intimitatea lucrurilor şi a fenomenelor.  printr-o activitate comună în clasă se vor preciza obiectivele şi sarcinile urmărite. în vederea descrierii. ceea ce presupune respectarea unor cerinţe:  observaţia va avea ca punct de pornire o problemă teoretică sau practică.toate cerinţele cuprinse în întrebare. Pentru a imprima observaţiei un caracter activ. de cercetare.  rezultatele observaţiei se consemnează sistematic în caiete de observaţii. imaginaţia.  în partea finală datele obţinute se supun analizei şi prelucrării. ele vor fi prezentate sub formă orală sau scrisă însoţită de grafice. precum şi mijloacele ce vor fi folosite. sub formă de schiţe. Constă în urmărirea atentă şi sistematică a obiectelor şi fenomenelor. rigoarea şi precizia. Cultivă de asemenea răbdarea şi tenacitatea. pentru formularea de concluzii. este necesar ca ea să fie organizată după rigorile observării ştiinţifice. Dacă elevii nu reuşesc. Constituie deopotrivă o cale de obţinere a unor noi informaţii.  se vor fixa criterii cantitativi de observare. profesorul va da răspunsul corect şi complet. se va cere unui alt elev să facă completări sau să dea răspunsul corect. perspicacitatea. observaţiile făcându-se după un plan spre a evita o cunoaştere de suprafaţă.  activitatea de observare va căpăta pe cât posibil o formă problematizată. tabele supuse discuţiei colective cu care prilej se fac comentarii şi aprecieri. tabele. explicării şi interpretării lor. capacitatea de a formula întrebări şi de a căuta răspunsuri.

a spiritului de independenţă şi iniţiativă. crearea posibilităţilor de transfer a acestora. pentru formarea deprinderilor de a observa esenţialul. uneltelor de muncă. în prima parte transmite cunoştinţele necesare. mânuirea instrumentelor. Este o metodă care stimulează intens activitatea elevului. de la o repetare la alta. să proiecteze scheme. consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite anterior.  Exerciţiile motrice conduc la formarea priceperilor şi deprinderilor de muncă. aparatelor. stimulării potenţialului creativ. când se sintetizează şi se consolidează acţiunea respectivă. prevenirea uitării. a originalităţii. Exerciţiul face parte din categoria metodelor algoritmice. de a observa sistematic. să le privească uzând de ipoteze. exerciţiile pot fi : motrice şi operaţionale. mai buna înţelegere a cunoştinţelor teoretice prin aplicarea lor în situaţii şi contexte diferite. susţinută de cunoştinţe şi gândire creatoare. dezvoltarea operaţiunilor mintale. Metoda exerciţiului constă în efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni şi operaţii. apoi una sintetică reprezentată de constituirea într-un tot unitar a tuturor acelor elemente şi ultima fază. solicitând din partea acestuia efort intelectual sau fizic. • . cea a automatizării. stimularea şi dezvoltarea capacităţii creative. deoarece presupune respectarea unor prescripţii şi conduce la o finalitate prestabilită. priceperilor şi deprinderilor însuşite anterior de către elevi. formarea de structuri operaţionale. el reprezentând o îmbunătăţire continuă a performanţei. În funcţie de conţinutul lor. Elevii se obişnuiesc să analizeze obiectele. dar mai mult pentru însuşirea de cunoştinţe noi. urmează o perioadă analitică în care se delimitează elementele acţiunii. dezvoltării unor capacităţi şi aptitudini. să-şi formeze structuri perceptive dezvoltându-se astfel o privire exploratoare. Profesorul îndrumă şi supraveghează desfăşurarea exerciţiului. consolidării cunoştinţelor. evitarea fenomenului de interferenţă. Observaţiile independente se pot folosi pentru consolidarea cunoştinţelor. Exerciţiul nu se confundă cu repetarea. până la atingerea scopului urmărit. Are o largă aplicabilitate şi poate fi folosită pentru realizarea unor variate sarcini didactice cum ar fi: formarea deprinderilor de natură intelectuală şi practică. priceperilor şi deprinderilor. în scopul formării unor deprinderi teoretice şi practice. asigurarea capacităţilor operatorii a cunoştinţelor.Observarea independentă trebuie să fie pregătită printr-o serie de observaţii dirijate care presupun instrucţiuni clare elaborate de cadrul didactic sub formă de fişe sau grile de observare.

de afirmare a opiniilor personale. Rezultatul poate fi prezentat de către fiecare elev în cadrul portofoliului de evaluare. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s. În concluzie. În acest fel. Exerciţiile operaţionale au în vedere corelarea operaţiilor asociative. Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi.se linii între acestea şi tema iniţială. când punerea în relaţie a cunoştinţelor ce se predau se face fără să folosim una din noţiuni sau însuşirea celei de a doua se face prin comparaţie cu prima.şi noteze toate ideile care le vin în minte în legătură cu tema respectivă. METODE MODERNE: Ciorchinele: este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. executânduse astfel în ambele sensuri şi eliminând elementele accidentale. având în vedere asociativitatea şi reversibilitatea. ceea ce determină împiedicarea formării unor deprinderi rigide ale gândirii. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului/ m. La început.a atins limita de timp acordată. iar elevii sunt solicitaţi să. asigurându-i un caracter mobil şi reversibil. trăgându. Aceste exerciţii presupun corelarea operaţiei directe cu operaţia inversă. Pe măsură ce se scriu cuvinte. • Materii prime Echipamente /Strategii didactice inovative Obţinerea produsului Operaţii pregătitoare . care le notează la tablă întrun ciorchine fără a le comenta sau judeca. de exemplu corelarea cauzelor cu efectul experienţei. exerciţiile contribuie la înzestrarea elevului cu deprinderi şi capacităţi de muncă. Exerciţiile operaţionale presupun şi corelarea operaţiilor înrudite ceea ce determină distingerea şi clasificarea sensului unor noţiuni. dau posibilitatea ajungerii la acelaşi rezultat pe căi diferite. Această metodă reprezintă şi un exerciţiu de stimulare şi cultivare a creativităţii în grup. bine concepute şi organizate.i. cât şi în etapa de reflecţie. elevii vor trage linii între toate ideile care par a fi conectate. Exerciţiile operaţionale contribuie la formarea operaţiilor intelectuale. se îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. tema (care urmează a fi rezolvată) este scrisă în mijlocul tablei/ foii de hârtie. idei noi. Poate fi utilizată atât în evocare prin inventarierea cunoştinţelor elevilor.

analizează. Bloom ). culorii. Elevii sunt organizaţi în şase grupe. “analizează “ : spune din ce este făcut . Se cere grupelor să examineze tema dată din această perspectivă ( observaţii asupra formei. aplică. Prin brainstorming. Forma finală este împărtăşită de fiecare grupă. Elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată. demonstrând astfel că este membru al grupului. “aplică “ : ce poţi face cu el ? cum poate fi folosit ? . se procedează la fel cu toate feţele cubului. flexibil prin care profesorul urmăreşte progresul realizat de elev la o disciplină în plan cognitiv. compară. din ce se compune ?. Utilizarea portofoliului ca metodă complementară de evaluare în practica şcolară curentă se impune din ce în ce mai mult atenţiei şi . purtându-se următoarele tipuri de discuţii : “compară “ : ce este asemănător şi cu ce este diferit ?. participanţii pot identifica idei novatoare pe care le pot include într-un paragraf sau două referitoare la tema respectivă. În continuare. Se alege prima faţă a cubului pe care este scris “ descrie “ . comportamental de-a lungul unui semestru sau an şcolar. ). argumentează. Pentru a oferi exemplul său este bine ca profesorul să scrie şi el în timpul acestei activităţi. • Portofoliul este o metodă şi un instrument de evaluare complex. mărimea. • Cubul integrator.Prezentare a Păstrarea şi depozitare a reprezintă o strategie de predare prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în învăţarea unui conţinut care poate fi utilizată atât în etapa de evocare cât şi în cea de reflecţie. Metoda este utilizată în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect din mai multe perspective şi are ca rezultat implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut informaţional (procesele de gândire fiind asemănătoare celor prezentate în taxonomia lui B. “asociază “ : la ce te îndeamnă să te gândeşti?. al clasei înţeleasă ca şi comunitate ce învăţă. Se confecţionează un cub pe ale cărui feţe se scriu cuvintele : descrie. etc. “ argumentează pro sau contra “ : enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale. asociază. atitudinal.

Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare ( probe orale. stările emoţionale negative care însoţesc formele tradiţionale de evaluare. Aprecierea se poate realiza prin calificative sau simboluri numerice. În felul acesta evaluarea devine motivantă pentru elev. ce se bazează pe impresia generală asupra performanţei elevilor şi produselor realizate. autoevaluarea ). Portofoliul reprezintă “ cartea de vizită “ a elevului urmărindu-i progresul înregistrat pe o perioadă determinată a parcursului şcolar. angajarea lui în activităţi de învăţare mai complexe. nu sunt avute în vedere prin celelalte metode de evaluare. În plus. luând în considerare piesele individuale incluse în portofoliu. ceea ce stimulează exprimarea personală a elevului.interesului profesorilor. . scrise. Permite evaluarea unor produse care. Deoarece realizează o sinteză a activităţii elevului pe o perioadă mai îndelungată de timp poate servi şi ca evaluare sumativă. proiectul. portofoliul ca metodă de evaluare înlătură în bună parte tensiunile. precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. cu grad ridicat de originalitate şi creativitate. observarea sistematică a comportamentului elevului. în mod obişnuit. În cazul acestui instrument de evaluare se recomandă şi o apreciere holistică. practice.

Ed.. (2008).. Dacia Cluj Napoca 5)Pătrăuţă. Casa Cărţii Cluj Napoca 2) Cerghit.BIBLIOGRAFIE: 1) Bocoş. Ed. M. „Vasile Goldiş” University Press Arad 6)Pătrăuţă. T. Ed... Ed. (2010). Ed. Teoria instruirii şi evaluării. Polirom Iaşi 4) Ionescu. Pedagogie. T. I. Didactica Modernă.. „Vasile Goldiş” University Press Arad. Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării. Ed. (2008). Metode de învăţământ. C. (2010). (2010). M. . Polirom Iaşi 3) Cucoş.. (2001).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->