Sunteți pe pagina 1din 16

P age |1

Activitatea de evaluare

Evaluarea reprezint o activitate prin care se estimeaz valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participa ii n afaceri etc. Subiectele acestui proces sau activitate pot fi deci extrem de variate. Din acest punct de vedere, adic dup obiectul evalu rii, distingem urm toarele domenii principale: 1) Evalu ri de obiecte, bunuri mobile 2) Evalu ri de elemente necorporale sau intangibile 3) Evalu ri de propriet i imobiliare 4) Evalu ri de active financiare 5) Evalu ri de ntreprinderi Evaluarea unei ntreprinderi reprezint actul sau procesul prin care se estimeaz valoarea ntreprinderii sau a unei participa ii la aceasta, fiind o opera ie complex , derulat cu un scop i ntr-un context care trebuie precizate de tandemul evaluator-client.

Utilitatea i clasificarea evalu rilor de ntreprinderi


O clasificare alternativ , f cut dup scopul evalu rilor, este urm toarea: 1) evalu ri administrative, n general executate pentru determinarea masei impozabile; 2) evalu ri contabile ce urm resc s redea n contabilitate mi c rile i evolu ia patrimoniului ntreprinderilor; 3) evalu ri economice - sunt cele tratate n aceast carte i sunt efectuate n scopul identific rii valorii unei ntreprinderi sau a unui activ al acesteia.
BENEFICIARII I UTILIZATORII EVALU RILOR

Clasificarea din punct de vedere al utilizatorilor evalu rilor:

P age |2

(a) Publicul ntreprinderilor dore te i a teapt informa ii despre starea financiar , bonitatea, valoarea i reputa ia ntreprinderii. Procesul de transmitere a informa iilor are loc prin ceea ce se nume te comunicare financiar . (b) Managementul i proprietarii ntreprinderilor percep evaluarea ca un instrument de apreciere a momentului propice de a extinde sau restrnge o afacere, precum i de estimare a unei eventuale plusvalori.

STANDARDELE DE EVALUARE. NECESITATE I APLICABILITATE Standardele interna ionale de evaluare n anul 1981 a fost fondat Comitetul Interna ional pentru Standarde n Evaluare (International Valuation Standard Committee IVSC), organism creat n scopul armoniz rii standardelor na ionale de evaluare, formularea unor standarde recunoscute i aplicate pe scar interna ional i publicarea lor i la care ader n prezent peste 140 de ri. Orice evaluator are un interes direct s aplice standardele de evaluare n lucr rile pe care le execut , deoarece acestea reprezint cea mai bun practic n domeniul evalu rii precum i un etalon sau nivel de referin fa de care trebuie s se situeze opinia sa. Asocia ia Na ional a Evaluatorilor din Romnia a adoptat, ncepnd cu 2004, Standardele Interna ionale de Evaluare (International Valuation Standards IVS) datorit faptului c reprezint cea mai bun practic n domeniu i c reflect principalele direc ii de gndire pe plan interna ional n abordarea valorii afacerilor, propriet ilor imobiliare sau a bunurilor mobile. Scopul fundamental al standardelor interna ionale de evaluare este de a asigura instrumentarul i metodologia optim pentru deservirea intereselor comunit ii interna ionale de afaceri prin contribu ia la sistemul de raportare financiar i prin stimularea dezvolt rii pie elor interna ionale bursiere, de capital de risc sau de achizi ii i fuziuni.

CONCEPTE FUNDAMENTALE N EVALUARE Pre ul reprezint expresia b neasc a valorii unui bun, activ, grupe de bunuri etc. Este o m rime concret , tangibil , unic , rezultatul negocierii sau a raportului obiectiv dintre cerere i ofert , fiind punctul de ntlnire dintre vnz tor i cump r tor i totodat un fapt istoric, indiferent dac este inut secret sau f cut public.

P age |3

Costul se refer fie la pre ul achitat pentru un anumit bun/serviciu fie la suma de care este nevoie pentru realizarea bunului/serviciului men ionat. n consecin , odat achitat un pre pentru un bun/serviciu, acesta se transform n cost pentru cump r tor. Valoarea este o m rime conven ional , ce reprezint nsu iri fizice, materiale ale unui bun sau respectiv calit i fizice, morale ale unei fiin e. n esen , valoarea este rezultatul activit ii de evaluare, este practic o estimare, o opinie ce se formeaz n mintea evaluatorului conform unei defini ii specifice contextului evalu rii. n rapoartele de evaluare nu este recomandabil s se utilizeze doar denumirea de valoare, f r a preciza la ce categorie de defini ie a valorii se refer evaluatorul, deoarece exist o multitudine de astfel de categorii, prezentate pe larg mai jos. Pia a n n elesul prezentei lucr ri, reprezint sistemul sau locul prin are un bun/serviciu este tranzac ionat ntre vnz tori i cump r tori, printr-un mecanism al pre ului. Pentru evaluarea afacerilor este de interes, n primul rnd, pia a de capital, unde se tranzac ioneaz titlurile de proprietate (ac iuni, p r i sociale) i de crean (obliga iuni) emise de ntreprinderi. DEFINI IILE VALORII CONFORM STANDARDELOR INTERNA IONALE DE EVALUARE (IVS) Valoarea de pia este suma estimat pentru care o proprietate va fi schimbat , la data evalu rii, ntre un cump r tor hot rt i un vnz tor hot rt, ntr-o tranzac ie cu pre determinat obiectiv, dup o activitate de marketing corespunz toare, n care p r ile implicate au ac ionat n cuno tin de cauz , prudent i f r constrngere. Valoarea de pia este pre ul cel mai probabil a fi ob inut n pia n condi iile descrise mai sus.
Alte tipuri de valoare diferite de valoarea de pia pia categorii de valori n afara valorii de

a) Valoarea special Reprezint un plus de valoare, peste valoarea de pia , asociat unui anumit cump r tor special. Acest plus de valoare apare din posibilitatea de a combina pozitiv proprietatea cu alte propriet i, dnd na tere unor plus valori suplimentare. Este dat de atributele particulare ale propriet ii. b) Cump r tor special Este cump r torul pentru care o anumit proprietate are o valoare special datorit atributelor acesteia care i pot conferi avantaje suplimentare comparativ cu al i cump r tori obi nui i. c) Valoarea de investi ie sau subiectiv Este vorba de valoarea unei propriet i pentru un anumit investitor sau clas de investitori, care au obiective i criterii investi ionale proprii sau obiective specifice de exploatare. Valoarea sinergiei sau Valoarea din comasare

P age |4

Const n suplimentul de valoare rezultat prin combinarea a dou sau mai multe propriet i. Sinergia apare dac valoarea propriet ii formate prin combinare este superioar sumei valorii propriet ilor nainte de combinare. d) Valoarea just Este suma pentru care o proprietate (activ) ar putea fi tranzac ionat cu un pre determinat obiectiv, de comun acord, ntre dou p r i interesate, aflate n cuno tin de cauz . Reprezint un concept mai larg dect valoarea de pia deoarece, n anumite cazuri, pot fi luate n considerare elemente care nu sunt specifice estim rii valorii de pia .

MISIUNEA EVALUATORULUI
1.DEFINI IA EVALUATORULUI Evaluatorul este o persoan care n afar de o bun reputa ie, trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii necesare intr rii sale libere n cadrul profesiei de evaluator. Astfel, este necesar s demonstreze urm toarele: 1. Calificare corespunz toare, ob inut printr-o form de nv mnt recunoscut i ndeplinirea oric ror cerin e legate de lucr rile pe care le execut (de natur etic , legal , contractual etc.); 2. Competen i experien corespunz toare n domeniul n care este specializat i n zona sa geografic de ac iune; 3. Asigurare profesional adecvat responsabilit ilor angajate. 2.POZI IA EVALUATORULUI FA DE CLIENT

n rela ia cu clien ii, evaluatorii pot avea una din urm toarele pozi ii: 1. Consultant n aceast calitate i ofer uneia din p r ile implicate ntr-o tranzac ie, opinia sa calificat n privin a valorii unei afaceri, propriet i imobiliare, activ etc., constituind obiectul tranzac iei. 2. Expert neutru (independent) - n aceast situa ie evaluatorul va reflecta n evaluare a tept rile investitorului mediu, interesele subiective ale p r ilor implicate nefiind luate n considerare, iar rezultatul va fi o evaluare independent . 3. Arbitru n aceast situa ie opinia sa este oferit simultan partenerilor implica i n tranzac ie i va lua n considerare interesele p r ilor, chiar dac sunt uneori contrare. 3. ORGANIZA II PROFESIONALE Persoana care desf oar ocupa ia de evaluator poate, n acela i timp, s fie membru cu drepturi depline ntr-o asocia ie profesional a evaluatorilor. n Romnia, asocia ia profesional a evaluatorilor este ANEVAR (Asocia ia Na ional a Evaluatorilor din Romnia).

P age |5

Conform statutului s u, ANEVAR este o persoan juridic de drept privat, cu caracter profesional- tiin ific, constituit pe termen nedeterminat, care ac ioneaz n interes public i are ca scop promovarea prin mijloace specifice profesiei, a metodelor i tehnicilor de evaluare a ntreprinderilor, a propriet ilor imobiliare, a bunurilor mobile i a valorilor mobiliare.

Abord ri n evaluarea ntreprinderilor


1. GENERALIT I

n analiza valorii unei societ i comerciale distingem dou nivele, constituite n dou posibile baze de evaluare: valoarea capitalurilor proprii (valoarea fondurilor ac ionarilor) i valoarea ntregii ntreprinderi, inclusiv a datoriilor sale. Plecnd de la aceste dou baze de evaluare, n standardele interna ionale de evaluare sunt prezentate defini iile aferente fiec rei baze: 1) Valoarea fondurilor ac ionarilor sau a capitalurilor proprii (VCP): reprezint suma estimat , f r a lua n considerare reducerile de taxe aferente amortiz rii, dar lund n considerare toate activele i pasivele, pentru care capitalul social s-ar tranzac iona la data evalu rii ntre un cump r tor hot rt i un vnz tor hot rt ntr-o tranzac ie nep rtinitoare, dup un marketing adecvat i n care p r ile ac ioneaz n cuno tin de cauz , prudent i f r constrngeri. 2) Valoarea ntreprinderii (VI): reprezint suma brut estimat , f r a lua n considerare reducerile de taxe aferente amortiz rii, pentru care ntreaga ntreprindere s-ar tranzac iona la data evalu rii ntre un cump r tor hot rt i un vnz tor hot rt ntr-o tranzac ie nep rtinitoare, dup un marketing adecvat i n care p r ile ac ioneaz n cuno tin de cauz , prudent i f r constrngeri. 2. ABORDAREA BAZAT PE ACTIVE (PATRIMONIAL ) Abordarea bazat pe active sau patrimonial consider , n baza principiului substitu iei, c valoarea unui activ este dat de suma costurilor de nlocuire a tuturor p r ilor sale componente. Valoarea corectat a activelor se ob ine aplicnd cele mai adecvate standarde (defini ii sau categorii) de valori pentru fiecare categorie de active n contextul dat al evalu rii (valoarea de pia , valoarea special , valoarea de investi ie, valoarea de lichidare etc.). Totodat defini ia adecvat se selecteaz innd cont i de premizele valorii. Dintre principalele premize ale valorii care ar putea fi luate n considerare n diverse ipoteze de lucru men ionez: a) continuarea activit ii firmei, b) oprirea temporar a activit ilor firmei,

P age |6

c) valorificarea separat a activelor prin vnzarea lor n ipoteza c activitatea firmei nu va mai continua (ipotez logic dac valorificarea separat a activelor ar genera mai mult valoare dect cea rezultat din continuarea activit ii) d) valorificarea activelor firmei n condi ii de lichidare prin vnzare for at . 3. ABORDAREA PE BAZ DE VENITURI (FINANCIAR ) Abordarea pe baz de venituri consider , n baza principiului anticipa iei, c valoarea unei ntreprinderi, unei participa ii ntr-o ntreprindere sau unui activ poate fi estimat prin calcularea valorii prezente a beneficiilor viitoare. n func ie de tehnica de calcul a valorii prezente exist dou categorii de metode financiare: bazate pe actualizarea fluxurilor de numerar (engl. cash-flow) sau a fluxurilor de dividende i respectiv capitalizarea unui flux de venit presupus a fi ob inut n perpetuitate. Sunt folosite dou categorii de fluxuri financiare: flux de numerar la dispozi ia ac ionarilor (CFDA) i flux de numerar la dispozi ia firmei (CFDF). 4. ABORDAREA PRIN PIA Abordarea prin compara ia de pia consider c pia a este cel mai bun indicator al valorii unei ntreprinderi, a unei participa ii n ntreprindere sau a unui activ. Motiva ia este dat de faptul c un investitor nu va accepta s pl teasc pentru o proprietate mai mult dect costul unei propriet i de substitu ie, disponibil pe pia . Se compar obiectul evalu rii cu altele similare sau comparabile, tranzac ionate recent pe pia i pentru care se de in informa ii credibile. Sursele de informa ii pentru compara ii sunt reprezentate de: - pie ele reglementate de capital n care se tranzac ioneaz valori mobiliare cotate, - de pie ele pe care se tranzac ioneaz n ansamblu ntreprinderi cotate sau necotate prin achizi ii, prelu ri, fuziuni, joint-ventures etc - de tranzac iile anterioare recente ale obiectului supus evalu rii.

Analiza diagnostic n vederea evalu rii


1. CONSIDERA II GENERALE Analizei diagnostic n vederea evalu rii unei ntreprinderi are ca scop preg tirea opera iunii de evaluare a ntreprinderii; din acest punct de vedere, analiza diagnostic trebuie s permit evaluatorului s identifice principalii determinan i ai valorii afacerii. Diagnosticul n vederea evalu rii poate fi separat n trei faze distincte: 1. Preg tirea diagnosticului const n strngerea i trierea documentelor i informa iilor necesare evalu rii;

P age |7

2. Analiza documentelor i a informa iilor este partea principal a diagnosticului, cea care permite evaluatorului s cunoasc mediul general i cel specific al firmei, s determine locul acesteia n mediul s u concuren ial, ct i s elaboreze scenariile previzionale de evaluare; 3. Redactarea n scris a concluziilor analizei diagnostic constituie un fundament pentru alegerea ipotezelor, metodelor i coeficien ilor de evaluare i pentru ntocmirea previziunilor. 2. INSTRUMENTE ALE ANALIZEI DIAGNOSTIC Un diagnostic intern detaliat are la baz informa ii complete despre toate func iunile firmei. Aceste informa ii sunt culese nemijlocit de echipa de evaluatori, care deruleaz n plus o serie de interviuri cu persoanele cheie ale ntreprinderii, completeaz formulare i ntocmesc cu ajutorul angaja ilor diverse situa ii i tabele despre vnz ri, personal, mijloace fixe etc. n activitatea de analiz diagnostic, evaluatorul se folose te de cteva metode specifice de investigare i analiz care vor fi descrise pe scurt n continuare. 1. Vizita sau inspec ia la fa a locului a ntreprinderii sau activului evaluat. Este absolut indispensabil ca, indiferent de obiectul evalu rii, acesta s fie v zut i respectiv inspectat de c tre evaluator. 2. Observa ia este o metod veche i comun de cercetare i cunoa tere tiin ific care se face prin contemplarea metodic i inten ional a obiectelor, proceselor sau fenomenelor supuse observ rii, f r a se interveni asupra acestora. 3. Ancheta reprezint o modalitate modern de cercetare cu un caracter complex i care permite investigarea n profunzime a unor fenomene economice sau sociale. Preg tirea anchetei presupune ntocmirea unui plan de anchet , n care se precizeaz obiectivele anchetei, ipotezele i instrumentele de lucru, conceptele i metodele utilizate. Ancheta are dou instrumente frecvent utilizate n activitatea de evaluare: interviul i chestionarul. 4. Analiza de con inut care const n analiza att a observa iilor f cute i a rezultatelor anchetei (interviuri, chestionare, tabele i situa ii), ct i a documentelor financiare sau de alt natur solicitate i primite de evaluator. 5. Analiza comparativ const n compararea datelor i informa iilor culese n timpul vizitei ntreprinderii cu cele provenind de la ntreprinderi concurente i respectiv din sectorul de activitate din care face parte ntreprinderea.

P age |8

3. COLECTAREA DATELOR NECESARE ANALIZEI

Identificarea necesarului de informa ii


Informa ii i documente interne necesare evaluatorului: Documentele financiare (bilan , balan , contul de profit i pierderi, anexele); Interviurile cu persoanele cheie din ntreprindere pe fiecare func iune (n primul rnd cu managerii); Chestionarele i tabelele ntocmite de personalul ntreprinderii, pe func iuni i nivele ierarhice la indica iile evaluatorului; Rapoartele Consiliului de Administra ie, rapoartele Adun rilor Generale ale Ac ionarilor, rapoartele auditorilor i ale comisiei de cenzori, constat rile diverselor organe de control (garda financiar , curtea de conturi, protec ia consumatorului, inspec ia mediului etc.) Bugetele de Venituri si Cheltuieli; Planurile de afaceri; Alte rapoarte i documente (de ex. eventuale baze de date de care dispune ntreprinderea, inclusiv despre concuren i, furnizori, clien i, sector); etc. Informa ii i documente externe necesare evaluatorului: Evolu ia i tendin ele pie elor interna ionale pe care concureaz ntreprinderea evaluat (dac este cazul); Principalii indicatori macroeconomici i evolu ia general a economiei; Informa ii i indicatori sectoriali, inclusiv privind sectoarele din amonte i respectiv aval; Evolu ia i tendin ele pie ei financiare (pia a monetar i pia a de capital) i a pie ei imobiliare; etc.

Sursele de informa ii
Surse interne de colectare a informa iilor despre societate: - Secretariatul general al ntreprinderii; - Arhiva sau biblioteca ntreprinderii; - Diverse compartimente ale ntreprinderii: financiar-contabil, comercial, personal, produc ie, oficiul de calcul etc.; - Personalul intervievat, n primul rnd managerii.

P age |9

Surse externe de colectare a informa iilor despre societate i mediul s u concuren ial specific i general - acestea sunt utilizate de evaluator pentru a colecta date i informa ii referitoare la situa ia general economic , starea i tendin ele sectorului i subsectorului economic din care face parte ntreprinderea evaluat , informa ii despre zona geografic unde este amplasat ntreprinderea etc. Cteva dintre cele mai importante surse sunt: - Presa obi nuit sau de specialitate; - Institutul Na ional de Statistic ; - Banca Na ional a Romniei; - Bursa de Valori Bucure ti; - Camerele de Comer , Industrie i Agricultur ; - Oficiile pentru Registrele Comer ului; - Ministerele de resort; - Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare; - Registrele Independente ale Ac ionarilor; - Provideri interna ionali sau locali de informa ii; - Institute de Cercetare Economic ; - Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci Bucure ti (OSIM; - Institu ii publice sau private care au tangen cu activit ile economice; - Asocia ii profesionale sau patronale.

Analiza mediului extern


1. GENERALIT I

Analiza mediului extern este o analiz de tip strategic a ambiantului n care firma i desf oar activitatea. Investigarea mediului ambiant permite identificarea de c tre evaluator a celor mai probabile oportunit i i riscuri provenite din exteriorul ntreprinderii i cuantificarea efectelor lor n scenariile previzionale de evaluare. 2. MEDIUL GENERAL AL FIRMEI ANALIZA FACTORILOR STEEP Analiza mediului general al organiza iei este necesar pentru a studia condi iile obiective externe n care se produce activitatea ntreprinderii. Este recomandabil ca aceast analiz s fie f cut prin prisma factorilor STEEP, detalia i n continuare. Acronimul STEEP provine de la ini ialele factorilor considera i: FACTORI Sociali Tehnologici Economici

P a g e | 10

Ecologici Politici 3. ANALIZA MEDIULUI SPECIFIC CONCUREN IAL AL NTREPRINDERII Mediul specific reprezint partea din mediul ambiant direct legat de realizarea scopurilor organiza iei economice. Diverse ntreprinderi au de f cut fa la medii specifice diferite, acestea incluznd ca principale elemente componente concuren ii, clien ii, furnizorii, legisla ia specific i grupurile de presiune. Analiza sectorial const n investigarea mediului concuren ial al ntreprinderii, a concuren ei din sectorul de activitate n care opereaz ntreprinderea i evaluarea perspectivelor sectoriale n orizontul de timp previzional.

Metode de evaluare bazate pe active


1. GENERALIT I

Metodele bazate pe active abordeaz societatea exclusiv patrimoniala, oferind o imagine asupra a ceea ce reprezint societatea la un moment dat, plecnd de la premisa c valoarea ntreprinderii este egal cu valoarea activelor sale dup deducerea tuturor obliga iilor sale. Din punct de vedere metodologic, n cazul n care se evalueaz un pachet de control sau majoritar i exist acces complet la situa ia ntreprinderii, este recomandabil s se clasifice activele n cele necesare exploat rii i cele n afara exploat rii. 2. ACTIVUL NET CONTABIL Activul net contabil (ANC) reprezint excedentul tuturor bunurilor i a drepturilor din activ asupra tuturor datoriilor fa de ter i (pasive exigibile). Din punct de vedere contabil, activul net contabil reprezint valoarea capitalurilor proprii (CP) ale firmei, rezultat din deducerea din valoarea contabil a activelor totale (AT) a valorii contabile a datoriilor totale (DT). ANC = AT DT = CP 3. ACTIVUL NET CORECTAT Activul net corectat (ANC) reprezint diferen a dintre activele totale corectate (ATC) i datoriile totale corectate (DTC), conform metodologiei descrise la punctele anterioare. ANC = ATC DTC

P a g e | 11

4. ACTIVUL NET DE LICHIDARE (ANL) Se aplic n cazul ntreprinderilor aflate n proces de lichidare sau reorganizare judiciar . Totodat , poate fi o metod adecvat dac valoarea rezultat din abordarea prin venituri este inferioar activului net corectat. n acest caz, valoare ob inut din lichidarea afacerii este superioar celei rezultate din continuarea exploat rii. 5. GOODWILL Conform defini iei oferite n Glosarul de termeni folosi i n evaluare, anexat la standardele interna ionale de evaluare, goodwill-ul reprezint valoarea total a activelor necorporale, calculat ca diferen a dintre valoarea de exploatare continu i suma activelor tangibile nete inclusiv activele necorporale identificabile.

Costul capitalului
1. ESTIMAREA COSTULUI MEDIU PONDERAT AL CAPITALULUI n demersul de evaluare, costul capitalului este o intrare cheie, capabil s influen eze direct valorile estimate, fiind unul din determinan ii valorii firmei, al turi de m rimea fluxului economic considerat i de eventuala valoare rezidual . Astfel, n cazul n care ceea ce se urm re te este determinarea valorii ntregii ntreprinderi, rata de actualizare reflect costul mediu ponderat al capitalului investit, incluznd att costul capitalului propriu, ct i costul capitalului mprumutat (datorii financiare). Dac dorim s determin m valoarea capitalurilor proprii ale ntreprinderii, rata de actualizare reflect costul capitalului propriu al ntreprinderii. 2. TEHNICA DE ACTUALIZARE A VALORII UNUI ACTIV FINANCIAR CARE GENEREAZ VENITURI VIITOARE Valoarea viitoare a unei sume de bani care este investit la o dobnd k este egal cu valoarea prezent a sumei la care se adaug fructificarea sumei n perioada analizat . Valoarea Viitoare (VV) = Valoarea Prezent (VP) + VP k, unde: k este rata de fructificare a respectivului activ financiar pe o anumit perioad , de obicei de 1 an. Rata de actualizare k este o rat de transformare ntr-o valoare actual , la data evalu rii, a tuturor veniturilor a teptate viitoare aferente unei investi ii generatoare de venituri economice.

P a g e | 12

3. TEHNICA DE CAPITALIZARE Capitalizarea este o tehnic prin care se ob ine exprimarea n valoare (n capital) la data opera iei a unui venit realizabil n viitor la perpetuitate, utiliznd un divizor care este rata de capitalizare. Inversul ratei de actualizare se nume te multiplu. ; F este fluxul viitor anual considerat i V Fc cap c este rata de capitalizare Rata de capitalizare c este o rat de transformare ntr-o valoare actual , la data evalu rii, a unui singur flux de venit viitor, presupus a se ob ine la perpetuitate, aferent unei investi ii generatoare de venituri economice.

Abordarea evalu rii pe baza multiplilor de pia


1. GENERALIT I

n domeniul activelor financiare, mai specific al ac iunilor, sursele de informa ii pentru analize i compara ii sunt reprezentate de: pie ele reglementate de capital n care se tranzac ioneaz valori mobiliare de tipul ac iunilor (ex. bursele de valori), pie ele de fuziuni & achizi ii (engl. mergers & acquisitions), unde se tranzac ioneaz n ansamblu ntreprinderi cotate sau necotate prin fuziuni sau prelu ri (achizi ii ale pachetului de control sau majoritar), tranzac iile anterioare recente ale ac iunilor analizate. Tranzac iile curente de pe pie ele reglementate de capital, analiza indicatorilor bursieri ai firmelor cotate i analiza indicilor bursieri permit evaluatorilor s construiasc o serie de rate de evaluare (engl. valuation ratios) extrase din pia . Aceste rate sunt denumite i multipli sau multiplicatori (engl. multiples sau multipliers). Vom utiliza n continuare, interschimbabili n material, termenii de rate de evaluare sau multipli. 2. MULTIPLICATORI DE PRE /PROFIT Forma general a multiplicatorilor (multiplilor) de Pre /Profit este: MP/P = Valoarea de piata capital propriu(capital investit) / Variabila adecvata a profitului Aceast rat este un num r care arat pre ul solicitat de pia pentru achizi ionarea unei unit i de profit. Este evident c , cu ct acest pre este mai ridicat ac iunea este mai scump , pia a solicitnd o investi ie mai mare pentru cump rarea unei unit i de profit.

P a g e | 13

3. MULTIPLICATORI PRE /VALOARE CONTABIL Valoarea contabil , n accep iunea acestui multiplu, reprezint diferen a r mas la dispozi ia ac ionarilor de in tori de ac iuni comune dup deducerea din valoarea bilan ier a activelor totale a tuturor datoriilor i a capitalului aferent ac iunilor preferen iale. Valoarea contabil astfel construit permite inclusiv estimarea unei valori de pia a capitalului aferent ac iunilor comune sau ordinare. Aceast valoare reflect costurile istorice pl tite pentru constituirea activelor firmei, spre deosebire de valoarea de pia a firmei care reflect capacitatea activelor de a genera fluxuri viitoare i respectiv profituri.

Raportul de evaluare. Opinia evaluatorului


1. CON INUTUL MINIM AL RAPORTULUI DE EVALUARE Raportul de evaluare reprezint un document scris, clar formulat, argumentat logic, bazat pe investiga ii complete i destinat comunic rii c tre client sau alt persoan a opiniei evaluatorului privind o problem de evaluare. Opinia exprimat trebuie s fie astfel formulat nct s nu induc confuzii asupra valorii estimate a propriet ii sau afacerii evaluate. Redactarea raportului de evaluare trebuie s in cont de prevederile Standardului Interna ional de Evaluare IVS 3 Raportarea evalu rii, de practica nregistrat n pia i de necesit ile obiective ale clientului. n acest sens, n raport se vor adopta doar bazele de evaluare recunoscute, care vor fi convenite cu clientul sau cu consultan ii s i, la nceputul misiunii de evaluare. Vom trece n revist un set minim de elemente care necesit s fie cuprinse, definite sau explicate ntr-un raport complet de evaluare: Destina ia i scopul evalu rii: precizarea beneficiarului i a tematicii evalu rii, a cerin elor i instruc iunilor clientului sau a p r ii care a dat tematica ct i a utilit ii pentru care este destinat evaluarea (transfer de proprietate, lichidare, constituire de garan ii, ipoteci sau gajuri etc.); Obiectul evalu rii: respectiv activul, proprietatea sau drepturile de proprietate supuse evalu rii (m rimea pachetului minoritar, semnificativ, de control sau majoritar) i elementele ata ate privilegii, op iuni, oportunit i, restric ii (n special cele de de inere i tranzac ionare) etc.; Data evalu rii: se precizeaz data redact rii evalu rii, data inspect rii propriet ii sau afacerii i perioada n care considera iile prezentate sunt considerate valabile de c tre evaluator; Baza evalu rii: defini iile valorii i standardele de evaluare utilizate, corespunz toare contextului evalu rii;


P a g e | 14

se va preciza dac evaluarea se face pe baza valorii de pia sau se aplic alte standarde (valoarea special , valoarea de investi ie etc.); metodele de evaluare adoptate; ipotezele i condi ii limitative de la baza evalu rii (protejeaz evaluatorul, informeaz protejeaz clientul i al i utilizatori); ratele i coeficien ii folosi i n evaluare, cu explicitarea modului de calcul sau construc ie; Descrierea subiectului evalu rii i furnizarea unor elemente de identificare: caracteristici, amplasament, istoric, perspective, produse, servicii, clien i, furnizori, concuren i, management, aspecte juridico-legale; documentele i informa iile utilizate, sursele acestora i gradul lor de credibilitate, verificarea informa iilor (dac este cazul) etc.; Determinan ii principali i colaterali ai valorii n contextul evalu rii: factori func ionali interni lega i de poten ialul afacerii sau al propriet ii, constitui i n puncte tari i slabe; factorii externi care influen eaz afacerea sau proprietatea; alte interese speciale i influen ele acestora asupra valorii; posibile efecte de sinergie n contextul evalu rii; starea activelor propriet ii sau afacerii; precizarea aspectelor problemelor de mediu; Liniile tehnologice, echipamentele i ma inile: trebuie precizat modul de tratate a acestora, inclusiv a echipamentelor aflate n leasing sau cu plata n rate; Riscul evalu rii: trebuie explicitat n special n situa ii specifice cum sunt evalu rile pentru constituirea de garan ii, gajuri i ipoteci, cnd evaluatorul va preciza adecvarea subiectului ca garan ie n condi iile propuse de acordare a creditului i va aprecia influen ele asupra valorii datorate volatilit ii pie ei propriet ii respectiv afacerii;


Moneda raportului: dac evaluarea se face n alt moned dect cea na ional se va preciza valuta la care se raporteaz evaluarea i baza de conversie aferent ; Impozitarea: explicitarea ipotezelor de lucru privind obliga iile fiscale reale sau teoretice legate de transferul propriet ii;

Declara ia de conformitate cf. Standardul Interna ional de Evaluare IVS 3 Raportarea evalu rii, con ine: Precizarea c evaluarea a fost efectuat respectnd codul deontologic i standardele interna ionale de evaluare; Existen a sau inexisten a unui interes asupra propriet ii evaluate; Condi ionarea sau lipsa de condi ionare a onorariului de anumite aspecte ale raportului;

P a g e | 15

Precizarea ndeplinirii cerin elor adecvate de calificare profesional ; Precizarea nivelului de experien n privin a localiz rii i a tipului de proprietate evaluat ; Precizarea dac a fost sau nu efectuat inspec ia propriet ii; Precizarea c nu exist i alte persoane dect cele numite n raport care i-au acordat asisten profesional la ntocmirea raportului; Precizarea c faptele prezentate n raport sunt corecte i derivate din elementele cunoscute de evaluator; Precizarea c analizele i concluziile raportului sunt limitate la ipotezele i condi iile enumerate n raport. Diverse anexe, care sus in metodele de evaluare aplicate i concluziile evaluatorului; O copie dup contract, ca anex . 2. R SPUNDEREA I OBLIGA IILE EVALUATORULUI I ALE BENEFICIARULUI R spunderea evaluatorului const , pe de o parte, n asumarea con inutului raportului de evaluare i, pe de alt parte, n respectarea confiden ialit ii n privin a datelor i informa iilor existente n raport sau ncredin ate de client. n acest sens, vor exista n raport urm toarele tipuri de declara ii a evaluatorilor: afirma iile din raport sunt reale i corecte; analizele, opiniile i concluziile trase sunt nep rtinitoare i decurg din ipotezele limitative prezentate;


o declara ie de obiectivitate i independen fa de client i rezultatele evalu rii i de absen a vreunui interes actual sau de perspectiv n proprietate sau afacere i c remunerarea nu depinde de m rimea valorilor prezentate n raport sau de anumite interese ale clientului; o clauz de nepublicare i de confiden ialitate asupra informa iilor con inute n raport; declinarea oric rei responsabilit i a evaluatorilor fa de alte p r i dect beneficiarul raportului, fie pentru scopul raportului, fie pentru orice alt scop. Este obligatoriu ca raportul s con in semn turile executan ilor i este indicat ca s existe preciz ri i/sau clauze referitoare la: certificarea calific rii evaluatorului n func ie de scopul evalu rii i detalierea competen elor sale n privin a oric ror aspecte relevante pentru evaluare; amploarea, rigurozitatea i rezultatele investiga iilor i vizitelor in-site f cute de echipa de evaluatori; recomand ri de ac iune pentru client sau de extindere a investiga iilor; limitarea responsabilit ii evaluatorului pentru diferite situa ii precizate (defecte ascunse, ascunderea unor date de c tre management etc.); aspecte privind impactul factorilor de mediu asupra valorii.

P a g e | 16

Toate aceste aspecte vor fi incluse n raport, prin clauze clare. 3. CONSISTEN A, TRANSPAREN A I COEREN A RAPORTULUI DE EVALUARE Elaborarea raportului de evaluare trebuie s respecte principiile fundamentale de transparen , consisten i coeren iar selec ia bazelor de evaluare adecvate se va face plecnd de la scopul evalu rii. Consisten a raportului de evaluare rezult din justificarea clar a alegerilor i ra ionamentelor evaluatorului, prin valorificarea unor date i informa ii relevante, verificabile, credibile i prin folosirea unor metode de evaluare recunoscute de pia . Transparen a const n prezentarea n raport a surselor de informa ii pe baza c rora a fost estimat valoarea. Coeren a raportului de evaluare se ob ine prin alegerea unor metode de evaluare adecvate cu scopurile evalu rii i prin corelarea indicatorilor utiliza i n metodele i rela iile de calcul ale valorilor.