Sunteți pe pagina 1din 14

Seminar 1

Evaluarea st rii mediului Monitorizarea calit ii aerului exterior

Termeni folosi i n studiile de poluare


 Mediu ansamblu de condi ii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul i subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice i anorganice, precum i fiin ele vii, sistemele naturale n interac iune, cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale i spirituale. Acquis comunitar de mediu ansamblu de directive, regulamente, decizii adoptate n baza tratativelor constitutive ale Uniunii Europene, tratatelor interna ionale semnate de Comunitatea European , principiilor i interpret rilor rezultate din jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie, politicilor comunitare cu caracter definitoriu n domeniul protec iei mediului. Deteriorarea mediului alterarea caracteristicilor fizico-chimice i structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversit ii i productivit ii biologice a ecosistemelor naturale i antropizate, afectarea echilibrului ecologic i a calit ii vie ii cauzate, n principal, de poluarea apei, atmosferei i solului, supraexploatarea resurselor, gospod rirea i valorificarealor deficitar , ca i prin amenajarea necorespunz toare a teritoriului; Monitorizarea mediului supravegherea, prognozarea, avertizarea i interven ia n vederea evalu rii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, n scopul cunoa terii st rii de calitate i a semnifica iei ecologice a acestora, a evolu iei i implica iilor sociale ale schimb rilor produse, urmate de m surile care se impun ; Sistem de management de mediu ansamblul responsabilit ilor, ac iunilor i mijloacelor necesare punerii n practic a politicii de mediu. Aer ambiental aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele i bunurile materiale, n spa ii deschise din afara perimetrului uzinal; Echilibru ecologic ansamblul st rilor i interrela iilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigur men inerea structurii, func ionarea i dinamica armonioas a acestuia;

 Biodiversitate diversitatea dintre organismele vii, provenite din ecosistemele acvatice i terestre, precum i dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii i ntre ecosisteme; Habitat locul sau tipul de loc n care un organism sau o polula ie exist n mod natural; Prejudiciu efect cuantificabil n cost al daunelor asupra s n t ii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat de poluan i, activit i d un toare sau dezastre. Efluent orice form de deversare n mediu, emisie punctual sau difuz , inclusiv prin scurgere, jeturi, injec ie, inoculare, depozitere, vidanjare sau vaporizare; Pragul de ac iune concentra ia minim a unui poluant n aer, la care apar primele efecte decelabile asupra omului i mediului nconjur tor; Prag de informare nivel dincolo de care exist un risc pentru s n tatea uman n urma expunerii de scurt durat a unor segmente sensibile ale polula iei i la atingerea c ruia este necesar comunicarea de informa ii actualizate; Prag de alert concentra ii de poluan i care au rolul de a avertiza autorit ile competente asupra unui impact poten ial asupra mediului i care determin declan area unei monitoriz ri suplimentare i/sau reducerea concentra iilor de poluan i din emisii/evacu ri; Prag inferior de evaluare nivel prev zut n anexa ordinului nr. 592/2002 pn la care evaluarea se poate baza exclusiv pe modelare i alte metode de estimare; Prag superior de evaluare nivel prev zut n anexa ordinului nr. 592/2002 pn la care se pot folosi combinat m sur tori i modele i dincolo de care sunt obligatorii m sur torile n puncte fixe; Nivelul de poluare (gradul de poluare) concentra ia poluan ilor din aer, ntr-un punct sau dintr-o zon , stabilit pe baza unor m sur ri sistematice i n raport cu anumite criterii (poluare de fond, c.m.a., risc pentru s n tate i/sau mediu etc.); Modelarea calit ii aerului utilizarea de reprezent ri matematice ale proceselor fizice i chimice din atmosfer n vederea estim rii cantitative a dispersiei i impactului poluan ilor atmosferici ; Dispersia poluan ilor r spndirea poluan ilor n mediu, n func ie de caracteristicile surselor de poluare, factorii climatici i factorii topografici ce caracterizeaz zona analizat .

Monitorizarea mediului
 Monitoringul are n prezent dou sensuri: n sens ecologic monitoringul este un sistem de supraveghere sistematic i continu a st rii mediului i a componentelor sale sub influen a factorilor naturali i antropici; n sens tehnologic monitoringul integrat reprezint un sistem complet de achizi ie a datelor privind calitatea mediului, ob inut pe baza unor m sur tori sistematice, de lung durat , la un ansamblu de parametri i indicatori, cu acoperire spa ial i temporal , care pot s asigure posibilitatea controlului polu rii.

Metode de analiz a calit ii aerului


Pentru cunoa terea nivelului de poluare al aerului este necesar efectuarea de analize de calitate. Acestea permit ob inerea de informa ii cu privire la natura i concentra ia agen ilor poluan i (analiz calitativ i cantitativ ). Att n cazul sistemelor clasice de analiz a calit ii aerului, prin intermediul sistemelor de prelevare a probelor, ct i n cazul sistemelor moderne, automate, determin rile de calitate ale aerului se realizeaz prin intermediul analizelor chimice i/sau fizicofizicochimice (instrumentale). Metodele clasice de analiz chimic implic determinarea tipului i concentra iei de poluan i prin intermediul metodelor gravimetrice sau volumetrice (n general n cazul concentra iilor mari). Metodele instrumentale au n prezent o larg utilizare. Acestea se utilizare. bazeaz pe m surarea semnalului unei m rimi fizice, care este propor ional cu concentra ia poluantului care se determin .

Directiva 2008/50/CE.
 Ordinul nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit , a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n aerul nconjur tor.

Valori-limit , obiective de calitate a datelor i metode de referin


Compus chimic Dioxid de sulf Valoare limit ( g/m3) 350 125 20 Oxizi de azot 200 (NO2) 40 (NO2) 30 (NOx) Monoxid de carbon Benzen 10 mg/m3 5 Perioada de referin 1 or 24 ore 1 an 1 or 1 an 1 an 8 ore 1 an Spectrometrie n infraro u nedispersiv Prelevarea prin aspirare printr-un cartu absorbant, urmat de determinare gaz-cromatografic Prelevare de referin Prelevare de referin PM10 PM2,5 Chemiluminiscen Principiile metodei de referin specificate de directivele CE Fluorescen n ultraviolet

PM10 PM2,5

50 40 25 (pn la data de 1 ianuarie 2015)

24 ore 1 an 1 an

Valori- int , obiective de calitate a datelor i metode de referin


Compus chimic Valoare int ( g/m3) 120 Perioada de referin Principiile metodei de referin specificate de directivele CE Fotometrie n ultraviolet

Ozon

8 ore

PM2,5

25 (pn la data 1 an de 1 ianuarie 2010)

Prelevare de referin PM2,5

. Indici de calitate
 Indicele specific de calitatea aerului "indice specific- sistem de codificare a concentra iilor nregistrate pentru fiecare din urm torii poluan i: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO) i pulberi n suspensie (PM10). Indicele general - se stabile te pentru fiecare dintre sta iile automate din cadrul RNMCA, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunz tori poluan ilor monitoriza i. Pentru a se putea calcula indicele general, trebuie s fie disponibili cel pu in 3 indici specifici corespunz tori poluan ilor monitoriza i. Indicele general i indicii specifici sunt reprezenta i prin numere ntregi cuprinse ntre 1 i 6, fiecare num r corespunznd unei culori (1 - excelent verde nchis, 2 - foarte bun - verde, 3 - bun verde deschis, 4 -mediu - galben, 5 r u portocaliu i 6 - foarte r u ro u). Indicii specifici i indicele general al sta iei sunt afi a i din or n or .

Indicele specific pentru SO2 - ncadrarea


valorii medii orare a concentra iilor n unul dintre domeniile de concentra ii nscrise n tabelul urm tor:
Domeniu de concentra ii pentru dioxid de sulf ( g/m3) 0-49,(9) 50-74,(9) 75-124,(9) 125-349,(9) 350-499,(9) >500 Indice specific 1 2 3 4 5 6

Potrivit Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002, pentru SO2: pragul de alert este de 500 g/m3 - m surat timp de 3 ore consecutive n puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafa de cel pu in 100 km2 sau pentru o ntreag zon sau aglomerare. valorile limit sunt: - 350 g/m3 - valoarea limit orar pentru protec ia s n t ii umane; - 125 g/m3 - valoarea limit zilnic pentru protec ia s n t ii umane; - 20 g/m3 - valoarea limit pentru protec ia ecosistemelor (an calendarisitic i iarna 1 octombrie - 31 martie)

Indicele specific pentru NO2 - ncadrarea


valorii medii orare a concentra iilor n unul dintre domeniile de concentra ii nscrise n tabelul urm tor:
Domeniu de concentra ii pentru dioxid de azot ( g/m3) 0-49,(9) 50-99,(9) 100-139,(9) 140-199,(9) 200-399,(9) >400 Indice specific 1 2 3 4 5 6

Potrivit Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002: pragul de alert pentru NOx este de 400 g/m3 - m surat timp de 3 ore consecutive n puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafa de cel pu in 100 km2 sau pentru o ntreag zon sau aglomerare. valorile limit sunt: - 200 g/m3 NO2- valoarea limit orar pentru protec ia s n t ii umane; - 40 g/m3 NO2 - valoarea limit anual pentru protec ia s n t ii umane; - 30 g/m3 NOx - valoarea limit anual pentru protec ia vegeta iei.

Indicele specific pentru O3- ncadrarea valorii


medii orare a concentra iilor n unul dintre domeniile de concentra ii nscrise n tabelul urm tor:
Domeniu de concentra ii pentru ozon ( g/m3) 0-39,(9) 40-79,(9) 80-119,(9) 120-179,(9) 180-239,(9) >240    Indice specific 1 2 3 4 5 6

Potrivit Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002: pragul de alert este de 240 g/m3 concentra ia medie orar pentru protec ia s n t ii umane; pragul de informare este de 180 g/m3 concentra ia medie orar pentru protec ia s n t ii umane; valori int : - 120 g/m3 valoare int pentru protec ia s n t ii umane (concentra ia maxim zilnic a mediilor pe 8 ore); - 18000 [ g/m3 x h]- valoare int pentru protec ia vegeta iei; obiective pe termen lung: - 120 g/m3 pentru protec ia s n t ii umane;

Indicele specific pentru CO - ncadrarea mediei


aritmetice a valorilor orare, nregistrate n ultimele 8 ore, n unul dintre domeniile de concentra ii nscrise n tabelul urm tor: Domeniu de concentra ii pentru monoxid de carbon (mg/m3) 0-2,(9) 3-4,(9) 5-6,(9) 7-9,(9) 10-14,(9) >15 Indice specific 1 2 3 4 5 6

Potrivit Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002, pentru CO: valoarea limit pentru protec ia s n t ii umane (cencentra ia maxim zilnic a mediilor pe 8 ore) este de 10 mg/m3.

Indicele specific pentru pulberi n suspensie - se stabile te prin ncadrarea mediei aritmetice a
valorilor orare, nregistrate n ultimele 24 de ore, n unul dintre domeniile de concentra ii nscrise n tabelul urm tor:
Domeniu de concentra ii pentru pulberi n suspensie ( g/m3) 0-9,(9) 10-19,(9) 20-29,(9) 30-49,(9) 50-99,(9) >100 Indice specific 1 2 3 4 5 6

Potrivit Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002, pentru pulberi n suspensie: valori int : - 50 g/m3 PM10 valoarea limit zilnic pentru protec ia s n t ii umane; - 20 g/m3 PM10 valoarea limit anual pentru protec ia s n t ii umane.