Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Titu Maiorescu Bucure ti Psihologie - Sociologie

Delicven a juvenil

Radu Alexandru Badea Grupa I Anul I Semestrul I ID

Delincven a juvenil este un fenomen complex care cuprinde ansamblul unor comportamente aflate n conflict cu valorile i rela iile sociale protejate de legea penal . n cercetarea acestui fenomen, att din punct de vedere sociologic, ct i din puncte de vedere a altor tiin e (criminologie, psihologie) s-a ncercat conturarea unei defini ii ct mai complete a delincven ei juvenile. n termeni comuni, delincven a juvenil se reg se te sub mai multe accep iuni, astfel: -organele de poli ie consider ca fiind delincven i juvenili, persoanele care s vr esc infrac iuni, dar care n-au trecut de vrsta majoratului, ntr-un cuvnt, minorii; -cadrele didactice i iau drept delincven i pe elevii care chiulesc de la ore sau pe cei care fumeaz n grupurile sanitare; - pentru unii p rin i, delincven i sunt copii neastmp ra i ai altor familii; - micii ho i, amatori de furti aguri apar innd grupurilor m runte care se adun pe la col ul str zii, sunt considera i de proprietarii sau personalul care lucreaz n magazine ca fiind delincven i. Nici exper ii care studiaz fenomenul delincven ei juvenile n-au c zut de acord asupra limitelor conceptului. Unii definesc delincven a ca fiind un comportament antisocial persistent, al ii o v d ca find un comportament emo ional deviant. Unii autori o definesc ca fiind un comportament adolescentin fa de cel a teptat, iar unii autori pragmatici o definesc ca un comportament pe care poli ia i celelalte autorit i publice l consider deviant. Confuzia privind delincven a juvenil nu e din cauza multitudinii de defini ii, ci de corectitudinea lor; ea apare pentru c nu s-a reu it definirea n cuvinte pu ine i persuasive a unui comportament aparte, a unei probleme sociale care creeaz conflicte cu legea. Orice defini ie a conceptului de delincven juvenil , func ioneaz pentru autorit i, coal , familie sau alte sfere interesate i este la fel de corect precum oricare alta, n propriul ei context institu ional. n final se poate considera c : delincven a juvenil este forma de manifestare tipic inadapt rii i neintegrarii sociale a minorilor i tinerilor, din cauza e ecului sau disfunc iilor procesului de socializare, a sc derii controlului social exercitat de diferite institu ii i organiza ii sociale i a altor factori care determin sau favorizeaz un comportament materializat n nc lcarea normelor juridice. Concep ia sociologic cu privire la delincven a juvenil Concep ia sociologic cu privire la delincven a juvenil cuprinde o serie de direc ii i perspective teoretice care consider c un act infrac ional este dependent de problemele mai largi ale devian ei, conformit ii i controlului social. Ca un criteriu n calificarea actului delincven ial, putem re ine abaterea de la normele sociale recunoscute de societate. Din acest punct de vedere, delincven a juvenil are un efect cu un con inut disfunc ional att n raport cu consecin ele sale asupra societ ii, ct i asupra individului. Abordarea no iunii de delincven juvenil sau de devian , n sens larg din punct de vedere sociologic, nu poate avea un con inut precis n toate cazurile i toate situa iile, no iunea oscilnd n func ie de anumite premise socio-culturale i de un sens obiectiv ce trebuie atribuit devierii de la func ionarea normal a societ ii. Delincven a juvenil trebuie privit ca un conflict al tn rului, al personalit ii sale, cu valorile societ ii n ansamblul ei. Aflat ntr-un mediu social defavorizant, tn rul tinde c tre un mod de via i idealuri superioare grupului s u alclasei sociale din care face parte, dar care nu pot fi atinse prin mijloace legitime de realizare, fiind lipsit de acestea. n acest context, el va recurge disperat la delincven considerat de el ca fiind unica modalitate de a se revolta, mpotriva inegalit ilor dintre clase, n ac iunea de a- i atinge scopurile dorite. Acest tip de comportament este explicat de W.C.Reckless n teoria sa cu privire la rezisten a individului la frustrare. Desigur autorul mbin n teoria sa factori psihologici, care in de latura subiectiv a individului cu factori sociologici, exogeni care in de grupul s u de clas social din care acesta face parte. Reckless sus ine c exist o structur social extern alc tuit din grupurile sociale la care tn rul particip i este socializat n (familie, coal , prieteni, etc.) i care ofer dobndirea unui statut social i o structur psihic interioar , care dobnde te o importan n anumite momente, care asigur tn rului con tiin a identit ii de sine i a imaginii sale n raport cu alte persoane, grupuri sau categorii sociale, convingerea orient rii spre scopuri dezirabile i toleran la frustrare. Dac unul sau mai multe din componentele celor dou structuri lipsesc, tn rul este predispus la s vr irea de acte cu caracter delincven ial. Bazndu-se pe ideile lui Rockless, unii sociologi au considerat c actele delincven iale ale tinerilor sunt din cauza capacit ii lor limitate de a dep i anumite situa ii de frustrare. Aceast stare poate s survin ori de cte ori tn rul se love te de cte un obstacol sau de o barier social care l mpiedic s - i ating propriile scopuri i interese. n asemenea situa ii el este nclinat spre s vr irea unor acte deviante prin folosirea de mijloace ilicite. Un alt factor generator de delincven este tendin a de asociere a tinerilor n bande, care ofer acestora un sentiment de solidaritate cu cei defavoriza i ca ei i o identitate n numele c reia i poate procura o serie de satisfac ii imediate, putndu-se totodat revolta contra sistemului social considerat de el inechitabil. Din cauza faptului c la un moment dat tn rul este n imposibilitate, amplificat totodat de incapacitatea de a- i determina rolul i locul dorit n societate, el se va integra n grupuri antisociale n care exist posibilitatea desf ur rii unor veritabile rela ii ntre roluri diferite. Aceste grupuri i au propriile lor norme, contrare celor ale societ ii, iar respectarea lor cap t o importan deosebit , deoarece participarea n cadrul lor permit instaurarea unui proces de integrare ce ofer sentimentul identit ii i responsabilit ii, orientnd pe membrii s i pentru atingerea obiectivelor la care tind, prin mijloace ilicite. n aceast situa ie avem de-a face cu a a zisa subcultur a grupurilor delincvente. Aceast problem a fost studiat i ideologizata de A.K.Cohen n teoria sa cu privire la subculturile delincvente ale c ror norme i valori se afla n contradic ie cu cele ale societ ii. El formuleaz ipoteza c aceste subculturi au luat na tere ca urmare a unor reac ii de protest fa de normele i valorile societ ii, precum i din dorin a anihil rii frustr rilor de ordin marginal i a anxiet ilor. Deoarece indivizii din asemenea subculturi au convingerea c le sunt blocate c ile i mijloacele de acces spre bunurile i valorile sociale, ei recurg la diferite mijloace ilegale, devenind poten iali sau cer i delincven i. W.F. Whythe, elaboreaz o variant a acestei teorii, varianta care- i propune s explice delincven a juvenil . El i intituleaz aceast teorie, drept teoria societ ii (grupului) de la col ul str zii. Whythe arat c n procesul de formare a personalit ii, tn rul simte nevoia de a fi recunoscut, acceptat i stimulat de c tre cei de o vrst cu el, grupul reprezentnd o posibilitate sigur de a- i manifesta i realiza dorin ele i aspira iile. Dar unele dintre grupuri sunt acoperite

de sentimente de frustrare i insatisfac ie social i individual , de violen i agresivitate, fapt pentru care sunt marginaliza i de societate. Aceste grupuri ajung s resping normele i valorile societ ii adul ilor adoptndu- i un sistem de norme i valori proprii de comportament i de conduit n care se folosesc de mijloace ilicite pentru atingerea propriilor interese. Astfel aceste grupuri de tineri devin veritabile surse de delincven . Pericolul const n faptul c sunt constituite, ntr-o propor ie considerabil , din tineri cu caren e n socializare. Nu trebuie s treac neobservat nici perspectiva teoretic a dezorganiz rii sociale care pune delincven a juvenil pe fondul unor schimb ri i conflicte sociale la nivel macrosocial. Este vorba de procesele moderniz rii (industrializare, urbanizare, imigra ie, etc.). Pe lng modific rile n structura social , politic , economic i cultural , apar modific ri de conduit l rgindu- i sfera libert ii i autonomiei personale, eliberndu-l pe individ de vechile leg turi familiale tradi ionale, ca i de controlul social rigid al microgrupurilor comunitare. ntr-o asemenea conjunctur , individul asimileaz exigen e normative noi care intr n contradic ie cu identitatea cultural , mo tenit printr-o socializare comunitar tradi ional avnd ca efect apari ia unor comportamente hibride, aculturale i deviante putnd foarte u or determin apari ia unor manifest ri cu caracter antisocial. Delincven a juvenil , privit din aceast perspectiv , este calificat drept un fenomen urban avnd ca premis conflictele culturale i sociale generate de procesele de dezvoltare social . Reprezentan i ai acestor teorii sunt C.R. Shaw i H.D. McKay care avanseaz ipoteza c mediul urban este spa iul propice i principal al generaliz rii i prolifer rii comportamentelor delincvente. E. Durkheim elaboreaz teoria anomiei sociale n care i propune s eviden ieze ideea c fenomenul de delincven are un caracter universal fiind implicat n orice societate. Din punctul s u de vedere delincven a este un efect util i necesar n cadrul evolu iei societ ii, a moralei i a dreptului. Plecnd de aici, Durkheim introduce no iunea de anomie, adic f r lege, care reprezint o stare obiectiv a mediului social n care tr iesc indivizii i grupurile sociale, fiind caracterizat printr-o dereglare total a normelor i valorilor sociale, ca urmare a unor schimb ri bru te la nivel macro i microsocial, situa ie care se contureaz n absen a unor defini ii precise a valorilor i scopurilor care orienteaz comportamentul. Autorul desemneaz starea de derut normativ ca fiind urmarea unor perioade de mari crize sociale (r zboaie, revolu ii, calamit i, catastrofe, etc.) care provoac suspendarea temporar a func ionalit ii vechilor norme i sl birea autorit ii controlului exercitat de institu iile specializate n aplicarea de sanc iuni celor care ncalc legea. No iunea de anomie a fost preluat de sociologul Robert Merton care formuleaz o teorie n raport cu care anomia se na te ca rezultat al tensiunilor dintre scopurile pe care le propun modelele culturale ale societ ii i mijloace legitime permise de sistemul de organizare social . El considera delincven a ca un tip de reac ie n raport cu lipsa de concordan dintre scopurile valorizate social i mijloacele permise pentru a le realiza. Perioadele de criz social , prin situa iile anatomice pe care le genereaz , amplific ponderea i intensitatea fenomenului de delincven juvenil prin determinarea unor premise infrac ionale i prin absen a unui control social institu ionalizat. n final, dar nu n ultimul rnd, trebuie amintit i teoria etichet rii sociale care i propune s explice de ce un tn r delincvent este clasat ca deviant i este sanc ionat. Din punctul de vedere al acestei teorii delincven a este caracterizat drept un fenomen determinat de mecanisme de control social. Conform acestui concept un adolescent care ncalc ntmpl tor normele morale sau legale este posibil, de cele mai multe ori, s se transforme n delincvent. Fiind stigmatizat drept delincvent de c tre institu iile de control social el va include aceasta etichet n imaginea despre eu-l propriu sau ajungnd s se comporte n concordan cu aceasta. Sintetiznd toate aceste teorii i concepte sociologice reu im s determin m, ntr-un cadru general, principalele cauze ale provenien ei i evolu iei comportamentului delincvent juvenil. Aceste teorii i g sesc aplicabilitate i n ara noastr , mai ales n actuala etap de tranzac ie, perioada care determin profunde schimb ri n sfera socialului crend totodat un teren favorabil delincven ei juvenile n Romnia. Pe baza acestor teorii i concepte sociologice prezentate putem concluziona c din punct de vedere sociologic, delincven ajuvenil este privit ca un fenomen evident social analiznd cauzele, legalit ile i mijloacele de combatere, cuprinznd ansamblul abaterilor i nc lc rilor normelor sociale i juridice s vr ite n realitate. Factori determinan i ai manifest rilor cu aspect predilectual i infrac ional Inadaptarea comportamental a unor minori vizeaz , n principal, tulbur rile de rela ionare a acestora cu p rin ii, profesorii, colegii i nc lcarea regulilor colectivit ii colare sau extra colare. Paleta acestor tulbur ri este larg , ea cuprinznd att modific ri comportamentale mai pu in grave sub raport juridic (penal), dar i sup r toare, de tipul: minciun , inconsecventa comportamental , violen e verbale, copiatul la ore, fumatul ostentativ, bruscarea de c tre b ie i a fetelor, refuzul de a saluta, diferite atitudini non-conformiste, ct i abaterile grave de la normele morale i legisla ia penal , cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele de spargere sau tlh rie, consumul curent de alcool sau droguri, prostitu ie etc. Profesorii se confrunt , de obicei, cu tulbur rile de conduit mai u oare, neinfractionale n sensul propriu al termenului, dar destul de r spndite sunt, n ultimul timp, i abaterile severe de conduit , care cer mult timp i efort pentru a fi eradicate. Manifest rile cu aspect predelictual i cele infrac ionale rezult , de obicei, din interac iunea unor cauze individuale i sociale cu o serie de condi ii favorizante. Cauzele individuale atrag aten ia att asupra unor posibile determin ri ereditare (condi ii interne predispozante), ct i asupra form rii nefavorabile, la un moment dat, a personalit ii tn rului sub influen a unor factori de mediu negativi, fapt ce duce la imprimarea n comportamentul s u a unor orient ri antisociale. Cauzele sociale vizeaz , de regul , influen ele nocive ale situa iilor concrete de via n care s-a aflat tn rul nainte de comiterea conduitei deviante. Condi iile favorizante cuprind, de fapt, acele mprejur ri i situa ii externe care faciliteaz comiterea delictului (producerea faptei propriu-zise). No iunea de cauzalitate nu poate fi redus , a adar, n acest domeniu al deviantei comportamentale, la o singur cauz fundamental , ci presupune un complex de condi ii, de ac iuni i motiva ii particulare. Desigur, este greu de surprins ponderea acestor factori individuali, sociali i favorizan i n determinarea i

dezvoltarea conduitei deviante. Tendin ei unor speciali ti de a pune un accent prea mare pe rolul factorilor sociali (sau externi) i r spund al ii, care atrag aten ia asupra faptului c factorii externi ac ioneaz ntotdeauna prin intermediul condisiilor interne, neuro-psihice: "Orice fenomen psihic este determinat n ultim instan de ac iunea extern , dar orice ac iune extern determina actul psihic (deci i actele deviante) numai mijlocit, refractandu-se prin nsu irile, st rile i activitatea psihic a persoanei care este supus acestei ac iuni". ntr-adev r, numai a a ne putem explica de ce dintre dou persoane aflate n acelea i condi ii de mediu defavorizant (sau psihotraumatizant) doar una se hot r te s recurg la conduite deviante (sau aberante). Cnd motiva iile individuale devin presante (de exemplu, dorin a excesiv a persoanei de a ob ine diferite satisfac ii prin bani, drog, sex etc.), "factorii ambientali de precipitare" pot inspira sau declan a actul deviant, oferind mijloacele prin care delincventa se perpetueaz . O discu ie pertinenta asupra cauzelor comportamentelor deviante la minori pretinde, a adar, o considerare simultan a celor trei grupe de factori, men ionate mai sus: tendin ele ereditare (condi iile interne predispozante) se realizeaz i se manifest ntotdeauna ntr-un mod diferit, n dependen de antecedentele dezvolt rii individuale, de evenimentele copiliriei i de mediul n care tr ie te copilul (sau tn rul n cauz ). Fiecare caz de inadaptare are, prin urmare, o "istorie" proprie, care impune o interpretare psiho-genetica, dinamica i func ional a acestei inadapt rii. Pentru a fi luate m surile profilactice necesare sc derii num rului de conduite deviante ale minorilor, trebuie pus n discu ie, fie i succint, rolul factorilor individuali (sau interni) i al celor sociali (sau externi) n determinarea acestor conduite. I. Factorii individuali in de capacitatea personal a fiec rui copil, tn r de a reac iona, adic de resursele personale, de bog ia i calitatea "schemelor de adaptare"; astfel, unii elevi au un poten ial mai mare de adaptare (de maleabilitate, comunicare, acceptare a interdic iilor, de toleran la frustrare), iar al ii unul mai redus (sunt mai rigizi, mai intoleran i, mai pu in permisivi n raportul cu ceilal i); n general, ace ti factori individuali pot fi grupa i n dou categorii: factori constitu ionali, dependen i de zestrea ereditar i de structur neuro-psihica a copilului (de exemplu, debilitate mental , hiper-emotivitate, autism, tendin e agresive etc.); unele particularit i ale personalit ii n formare (de exemplu, diferite tulbur ri de caracter sau atitudini negative, formate sub influen a unor factori defavorabili ai mediului). Printre ace ti factori individuali se enumer urm torii: 1. Determin rile ereditare, de i importante, nu trebuie s duc la exager ri de genul: "inadaptat prin na tere", care favorizeaz un anumit "fatalism" educa ional. Adev rul este c , factorii ereditari (sau predispozan i) ac ioneaz nu direct, ci prin intermediul celor de mediu, care vor favoriza sau nu exprimarea acestor poten ialit i ereditare: A. Deficien ele intelectuale. Se apreciaz ast zi tot mai mult ca ntrzierile mintale reprezint o premis a deviantei comportamentale, mai ales atunci cnd nivelul mintal sc zut se asociaz cu tulbur ri afective i cu condi ii defavorabile de mediu. Deficien ele intelectuale exprima, de regul , dificultatea sau imposibilitatea, celui n cauz , de anticipare, pe plan mental, a urm rilor inevitabile ale atitudinilor deviante adoptate. Altfel spus, ele exprima slab capacitate de a tr i anticipativ o serie ntreag de efecte sau st ri emotive, motiv pentru care persoana respectiv tr ie te mai mult "n prezent", sub presiunea tiranic a pulsiunilor i trebuin elor sale primare. B. Modific ri accentuate ale vie ii afective i ale voin ei. Dintre aceste modific ri, cu un puternic substrat ereditar, men ion m: toleran foarte sc zut la frustrare, o pronun at labilitate afectiv , un poten ial agresiv ridicat, indiferenta afectiv (absen a emo iilor altruiste i simpatetice). Astfel se tie c sentimentul de frustrare exprima starea noastr de disconfort n raport cu o trebuin sau aspira ie care, din diferite motive, nu a fost satisf cut . Oamenii au diferite praguri de rezisten la privare (frustrare), n func ie de ct de mult sunt dispu i s realizeze un dialog flexibil cu ceilal i, respectiv de a face schimburi de valori materiale i spirituale cu cei care i nconjoar . Minorii "problema" sub raport comportamental (disciplinar) sunt, de obicei, persoane ncorsetate de egoism n interpretarea situa iilor sociale, sunt persoane dominate de incapacitatea de a se deta a de propriile tr iri i tendin e egocentrice, ceea ce le determina s cread c au numai drepturi, nu i ndatoriri. Incapacitatea de a accepta o frustrare, un repro sau o sugestie constructiv i face pe ace tia s recurg la ncerc ri de satisfacere a trebuin elor lor egoiste pe alte c i dect cele legale. Pe de alt parte labilitatea afectiv reprezint una din caracteristicile personalit ii delincven ilor, ea manifestndu-se prin: sugestionarea rapid n raport cu impresiile de moment formate, reac ii imprevizibile (din cauza insuficientei dezvolt ri a autocontrolului afectiv), lipsa unei autonomii afective (determinate de o slab dezvoltare a emo iilor i sentimentelor superioare, ndeosebi a celor morale). Despre labilul afectiv, cunoscutul specialist n domeniul psihologiei judiciare, Tiberiu Bogdan spune c este "un instabil emotiv, un element care, n reac iile sale, tr deaz discontinuitate, salturi nemotivate de la o extrem la alta, inconstanta n reac ii fa de stimul". i nu n ultimul rnd fenomenul de agresivitate, determinat de instabilitatea emotiv i de o structur dizarmonica de personalitate de tipul psihopatiei impulsive, sta la originea multor devieri comportamentale. Investigarea tendin elor psihice ale delincven ilor cu teste de personalitate a relevat faptul c foarte mul i dintre minorii delincven i testa i au dat r spunsuri de tip agresiv, care exprim opozi ia i intoleranta deschis a acestora fa de reguli (norme, cerin e) i fa de ceilal i din jur. De i nu se poate pune semn de egalitate ntre "caracteriali" i delincven i, deoarece nu to i copiii cu tulbur ri de caracter devin delincven i, i nu to i delincven ii au cunoscut (traversat) n copil rie sau adolescenta o faz "caracterial ", se constat totu i faptul c , n numeroase cazuri, delincven a juvenil este precedat de tulbur ri de caracter care apoi, prin cronicizare, s-au fixat n structura caracterului respectivilor minori. Astfel, cercet tori cum ar fi D. Lagache (1964), R. Mucchielli (1965), G. Basiliade (1978) etc. Arat ca un copil caracterial (cu un "caracter r u") se prezint adesea, n cadrul vie ii sociale, ca un inadaptat, ca un sociopat, deoarece el nu reu e te s realizeze rela ii armonioase ntre el i mediul social (din cauza educa iei gre ite primite i a experien elor dureroase de via avute). Dup R. Mucchielli, disocializarea copilului caracterial se exprim prin: fals percep ie a celor din jur, absen a aprofund rii i evalu rii corecte a consecin elor actelor

comise, respingerea sarcinilor i rolurilor propuse de p rin i sau profesori. Astfel de tr s turi, care exprim insolen , voluntarismul afectiv, opozi ia fa de ncerc rile educative ale adul ilor se obiectiveaz , evident, n diferite reac ii i acte predelictuale care apoi, prin cronicizare, se structureaz n personalitatea tn rului, dnd na tere la ceea ce se cheam un caracter deficitar (imatur sau gre it structurat). II. O discu ie asupra factorilor externi n determinarea conduitelor de dezadaptare colar este motivat de faptul, constatat de attea ori, c motiva ia elevului pentru nv are, perseverenta acestuia n activitate, atitudinea sa fa de coal sunt n rela ie strns cu realitatea psiho-pedagogica din coal , cu climatul afectiv din familie, cu gradul de dificultate al activit ii colare impuse de profesori sau p rin i. Factori psiho-pedagogici de ordin familial. Familia, prin tonalitatea i atmosfera s afectiv , prin dimensiunea s cultural i gradul ei de integrare social , constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri i tensiuni existente n mediul familial vor genera n con tiin a copilului ndoieli, reticente sau reac ii neadaptative. Dintre factorii familiali care pot genera tulbur ri comportamentale la copii, men ion m: A. Deficite de climat familial i de structur familial . Familia reprezint "un soi de personalitate colectiv ", a c rei armonie general influen eaz echilibrul psihologic al fiec reia dintre p r i. Faptele de via arata, n acest sens, c diferitele nsu iri moral-volitive ale copilului, cum ar fi, de exemplu, ini iativa i fermitatea n ac iuni, curiozitatea, spiritul obiectiv de autoevaluare etc. Depind de o serie de tr s turi pe care le are familia n care copilul tr ie te. Astfel, exist - spune Ro e Vincent - familii reprimatoare, care n bu spiritul de independen a copilului, i familii liberale, care dezvolt ini iativele acestuia. De asemenea, sunt familii integrate social, sigure de ele, care prezint un grad ridicat de receptivitate social , i familii la limita integr rii, nesigure, nchistate, refractare la tot ce apare nou pe plan social. Nu mai pu in interesante sunt a a-numitele familii active i pasive, n cazul celor active, principal nsu ire este aceea de a se afirma, de a lupta cu greut ile, de a se impune, n sensul bun al cuvntului, n societate. Ele ncurajeaz formarea la membrii mai tineri ai familiei a dinamismului, a ncrederii n sine, a motiva iei muncii. Familiile pasive, indiferente, indolente, genereaz sentimentul de e ec, de nencredere n via , de descurajare n lupta cu obstacolele ntlnite n activitate. P rin ii formeaz , se tie, miezul grupului familial. Absen a temporar a unuia dintre p rin i, situa ia de deces a unuia sau a ambilor p rin i etc. Reprezint tot attea condi ii cu r sunet diferit asupra mediului familial i al echilibrului psihic al copilului, n familia adoptiv , de exemplu, alc tuit , de obicei, din p rin i mai vrstnici i dintr-un singur copil, nfiat sau luat sub ocrotire, ntreaga afec iune i grij se ndreapt , de regul , spre acest copil; s turat i plictisit de attea aten ii, copilul va adopta atitudinea minimei rezisten e fa de greut i, fa de efort, n familiile disociate, deseori cei doi p rin i, de i desp r i i, revendica, n aceea i m sur , copilul, fiecare dintre ei c utnd s -l atrag de partea lui i s -l instige mpotriva celuilalt, pentru a-l compromite. Impresionante sunt, n aceast privin , cazurile acelor copii deveni i confidentul unuia sau altuia dintre p rin i: afla i n postura de consolator, de "suport afectiv" al unuia dintre p rin i, ace ti copii i dau seama de pr bu irea condi iilor securit ii vie ii lor de familie, ceea ce-i face s devin blaza i i nencrez tori n oameni, n cazul copiilor orfani sau abandona i, care se afla n grija asistentei publice, cu toat aten ia care li se acord aici, le lipse te tocmai mediul afectiv familial. De aceea, din rndul acestora se deta eaz , uneori, copilul depresiv, descurajat, aflat n continu c utare de afectivitate, de ncredere i n elegere din partea celor din jur. Familiile reconstituite din persoane divor ate, cu copii rezulta i din c s torii anterioare, vin de obicei cu principii i deprinderi de educa ie total diferite, fapt ce poate favoriza o atmosfer de nesiguran i nelini te sau apari ia unor conflicte i tensiuni fie ntre p rin i, fie ntre p rin i i copii. O situa ie special o reprezint acele familii cu o ambian a c minului ap s toare, ca rezultat al unor certuri continue dintre p rin ii. Aceste familii creeaz un mediu nefavorabil dezvolt rii psihice normale a copilului: o atmosfer familial prea trist sau prea agitat , caracterizat de certuri, injurii, brutalit i, se r sfrnge n sens negativ asupra psihicului copilului, provocndu-i tulbur ri emo ionale puternice. B. Copilul i divergentele educative dintre membrii adul i ai familiei. Este tiut c mediul familial nu se limiteaz strict la membrii grupului familial nuclear (adic numai la p rin i i copii). Cel mai adesea i al i adul i, cum ar fi: bunici, m tu i, unchi, veri, prieteni, vecini iau parte, n mod permanent sau doar din cnd n cnd, la via a familiei respective. Aceste persoane pot s joace un rol important influen nd, n unele cazuri, natura rela iilor copilului cu p rin ii. "Ceea ce complic pedagogia familial , arata Andre Berge, este num rul de jurisdic ii c rora trebuie s li se supun copilul... Sunt familii n care cea mai mic m sur de ordin educativ strne te strig tele de indignare ale bunicilor, unchilor, matuselor, prietenilor etc., care i prezint opiniile, se contrazic, repro eaz severitatea sau indulgen , sugereaz sisteme i solu ii salvatoare. Copiii mici sunt me teri mari cnd este vorba s profite de aceste divergen e pentru a se elibera de orice regul ". De cele mai multe ori ns , bunicii constituie o surs de experien bogat i pre ioas pentru copil. Astfel, pentru copiii dintr-o familie numeroas , bunicii ofer acel "surplus de c min", care completeaz i ntrege te mediul familial propriu-zis i n care fiecare dintre copii se bucura de o aten ie egal . Copilul gelos, care consider c alt copil (frate sau sor ) i-a luat locul n inima p rin ilor s i, vine la bunici, unde g se te un loc de refugiu. Este adev rat ns c uneori bunicii se arata deosebit de protectori i de ng duitori cu nepo ii, ocrotindu-i i ap rndu-i de pedepsele p rin ilor lor i atunci cnd nu ar trebui. Desigur, astfel de interven ii directe n atribu iile p rin ilor cl tin autoritatea acestora, schimb pozi ia copilului fa de p rin i, perturba rela iile familiale, dnd na tere la tensiuni i conflicte de pe urma c rora v suferi, n primul rnd, copilul. De asemenea, bunicii prea ng duitori, care permit copilului s se manifeste oricum, "educa" nepo i prea alinta i, obraznici. C. Grupul fratern. Este cunoscut faptul c , n familie, copilul sufer influenta nu numai a membrilor adul i, ci i a celorlal i copii (fra i i surori, veri ori etc.). Desigur, aceste influen e depind de num rul copiilor n familie, de vrst i sexul fiec ruia, de pozi ia copiilor n colectivul familial. Faptul, de exemplu, ca un copil mai are 3-4 fra i i surori, l face s intre n rela ii umane mai bogate (mai variate), n compara ie cu copilul unic n familie ( i anume s cunoasc experienta rivalit ii, a competi iei, dar i raporturile de colaborare, de solidaritate la nevoi). Adesea, n snul familiei i fac sim it prezen a,

printre copii, unele grupuri ostile: cel al copiilor mici mpotriva celor mari, al fetelor mpotriva b ie ilor, al fra ilor mpotriva verilor etc. Faptele de via arat c , de cele mai multe ori, conflictele dintre fra i sunt determinate de pozi ia copilului pe scara vrstei. Cel mai mare, de pild , care a avut la un moment dat totul (aten ie, dragoste etc.) tr ie te, din momentul apari iei urm torului copil cu care trebuie s mpart dragostea p rin ilor, un "complex de detronare" (A. Adler) i puternice sentimente de gelozie. El poate ajunge chiar s cread c este ignorat, respins de p rin i, ceea ce-l va face s - i urasc fratele mai mic, s se nchid n sine i s - i neglijeze obliga iile colare. Copilul cel mai mic din familie ocupa i el o pozi ie aparte i destul de primejdioas n colectivul familial. El ajunge n situa ia de a fi r sf atul familiei, fiind nconjurat de cele mai calde sentimente de duio ie i dragoste din partea p rin ilor, n felul acesta, el i va dezvolta la maximum "firea voluntar ", devenind impulsiv, revendicativ, obraznic n rela iile cu cei din jur. Fra ii lui mai mari sau cei intermediari de obicei nu-l iubesc, asociindu-se pentru a-l exclude din grupul lor, sau pentru a rezista mai bine n fata presiunilor p rin ilor. Problemele cele mai mari le ridic ns , pentru via a grupului familial, copilul unic, care este destul de des un "copilproblema" n coal . R sf ul continuu l transform pe copilul unic ntr-un mic tiran al familiei, pe ct de ira ional i capricios, pe att de temut i de imprevizibil n reac ii, n raport cu ceilal i din jur. D. Dezacordul dintre cerere i ofert . P rin ii trebuie s fac dovada unui sim al m surii n atitudinea i exigentele preconizate fa de copil, dublat de capacitatea de a prevedea reac iile i st rile interne ale copilului, ap rute atunci cnd iau o m sur educativ . Exigen ele exagerate, manifestate de unii p rin i fa de copiii lor, favorizeaz e ecurile colare, provoac "intoxica ii intelectuale", generatoare de irascibilitate i chiar agresivitate n raport cu sarcinile colare. Defectele copilului nu reprezint altceva - precizeaz E.M. Lemert - dect partea vizibil a unui conflict profund dintre p rinte i copil: "Un defect nu este o imperfec iune esen ial a fiin ei, ci un mod deosebit i aberant de a ac iona la exigen ele lumii exterioare. Defectul v de te o dificultate de adaptare un copil dificil este aproape ntotdeauna un copil care are anumite dificult i". Factori psiho-pedagogici de ordin colar. Mediul colar poate prezenta uneori influen e psiho-pedagogice negative, care s determine fenomene de dezadaptare colar la elevi. n continuare sunt prezentate cteva dintre aceste posibile influen e negative: A. Sub i supraaprecierea capacit ilor reale ale elevului. Un factor deosebit de important al reu itei colare a copilului l reprezint ncrederea lui n for ele proprii. Aceast ncredere este ns , n mare m sur , ecoul aprecierii profesorului, al ncrederii pe care el o acorda acestuia. Cnd exigen ele profesorului fa de unul din copii, considerat submediocru, sunt superficiale i formale, nv area acestuia devine formal i mecanic . Sarcinile colare prea u oare au ca efect sl birea energiei nervoase i stingerea intereselor de cunoa tere. Nestimulat de c tre profesor, copilul n cauz va deveni tot mai pasiv i indiferent n timpul orelor, trecnd treptat n rndul acelora r ma i n urm la nv tur . De asemenea, dac , nemul umit de r spunsurile unuia dintre elevii s i, profesorul i va exprima n mai multe rnduri nencrederea n capacit ile acestuia de a se ndrepta n viitor, elevul respectiv va ncepe s se conving tot mai mult de "adev rul" celor spuse de profesor, dnd r spunsuri din ce n ce mai nesigure i ob innd rezultate tot mai slabe. Astfel "incapacitatea" acestui elev se nscrie, a adar, n categoria deficientelor "didascogene", create de profesor prin ignorarea, uneori f r voia lui, a efectelor psihologice pe care le au aprecierile verbale i autoritatea profesoral . Nu mai pu in d un toare, prin efectele ei, este i atitudinea de supraestimare de c tre profesor a posibilit ilor reale ale elevului. Ca efect al supraaprecierii i a ncrederii deosebite pe care o manifest incapacit ile unui elev, profesorul l suprancarca intelectual, elevul n cauz fiind nevoit s fac mereu fa a unei dispropor ii, de ordin intensiv i calitativ, ntre sarcinile i cerin ele care-i sunt puse n fa i propria rezistenta nervoas . Acest dezacord ntre "cerere" i "oferta" l poate determina pe elev s ac ioneze fie prin protest i respingere a exigentei, fie printr-o ndeplinire formal a acesteia. B.Dezacordurile de conduit dintre elev i profesor. Pot s apar dezacorduri importante cu privire la motivele reale care explica reu itele sau nereu itele sale colare: astfel, n timp ce profesorul atribuie comportamentului elevului un motiv pe care el, c educator, l considera real, elevul n cauz nu se arat de acord cu motivele ce i se atribuie n leg tur cu o fapt s vr it de el i, n consecin , respinge m surile luate de profesor mpotriva lui. Acest dezacord i protestul l untric pot duce la apari ia sentimentului elevului c este victima unei nedrept i sau a unei nen elegeri, precum i a convingerii sale c pedeapsa la care a fost supus este nemeritat . Adesea, v znd c nu este n eles, elevul poate s se nchid n sine i s refuze s dea explica ii. Dac asemenea cazuri se repet , apare la elevul respectiv a a-numitul fenomen de "rezisten interioar " n virtutea c ruia elevul, de i n elege bine i poate s fac ceea ce-i cere profesorul, nu- i nsu e te aceast cerin i se nc p neaz s nu o duc la ndeplinire, n aceste cazuri, contactul dintre profesor i elev se ntrerupe, iar n elegerea reciproc dispare. S ne nchipuim, de pild , ca un elev nu- i preg te te o perioad de timp lec iile s u i le preg te te n mod neglijent, fiind etichetat de profesorul diriginte ca un elev lene . Lenea de care d dovad ns la un moment dat un elev n activitatea sa poate s fie, a a cum remarca Alfred Binet, o lene "de ocazie" sau o lene "din na tere". Lenea de ocazie este tranzitorie, accidental , fiind determinat de un eveniment nepl cut, care ar fi putut lipsi. Dintre aceste evenimente nepl cute putem men iona: un elev este descurajat de o not proast sau de un e ec la un examen, indiferenta p rin ilor, care nu numai c nu se intereseaz de conduit colar a copilului lor, dar reprezint ei n i i exemple de lene i neglijen a, iar n alte familii, dimpotriv , p rin ii au prostul obicei de a prelua par ial sau n totalitate sarcinile colare ale copilului lor, realizndu-i temele i dezobisnuindu-l astfel s mai munceasc i n sfr it, mai pot fi influen e nefavorabile venite din partea altor elevi care au ajuns i ei, n urma unor experien e colare negative, la descurajare sau chiar dezgust pentru studiu. La lene ul "din na tere" exist , spune A. Binet, o lips , un defect ini ial n preocuparea pentru munc . Acest elev este apatic din fire, ceea ce se constat din insensibilitatea s chiar fa de stimulii obi nui i. n consecin , el este indiferent la orice, este indolent, nedecis i incapabil de a "gusta" pl cerea care este inspirat de

perspectiva scopului de atins. Dac profesorul va lega ns , n mod invariabil, aceasta lene a elevului numai de dezinteresul acestuia fa de coal , explica ie cu care elevul nu va fi de acord n forul s u interior, va ap rea fenomenul de "rezisten interioar ", de pe urma c ruia dialogul dintre profesor i elev nceteaz . Mai mult chiar, dezacordul respectiv l va face pe elev s devin cu adev rat lene , el extinzndu- i cu repeziciune resentimentele de la persoana profesorului la disciplin pe care o pred , i chiar asupra activit ii colare n general. C. Conflictele individuale n cadrul clasei de elevi. St rile de tensiune dintre elevii clasei, ca urmare a competi iei acerbe care apare uneori ntre ace tia, sau ca urmare a conflictului de interese dintre elevi, pot s duc la crearea unor subgrupuri i frac iuni cu caracter nchis, care nu comunica dect n cadrul lor strmt i care se izoleaz de restul clasei, devenind "bisericu e" sau "clici", cum sunt denumite de restul clasei. n aceste grupuri se cultiv , adesea, preocup ri i atitudini cu caracter predelictual sau infrac ional, de tipul: practicarea jocurilor de noroc, vizionarea de filme pornografice, hoin rirea pe str zi, furturi sau tlharii.

Bibliografie

Bibliografia pentru disc


Sony, Versiunea 8.41, 18 martie 2010, "Delicven a n rndul minorilor", Adobe Reader

Bibliografia pentru internet:

http://isop.ro/principalele-teorii-in-domeniul-delicventei-juvenile/,

PRINCIPALELE TEORII IN DOMENIUL DELICVENTEI JUVENILE


, 27 iunie 2009